Procedure : 2018/0154(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0395/2018

Ingediende teksten :

A8-0395/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0359

VERSLAG     ***I
PDF 759kWORD 107k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Cecilia Wikström

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0307),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0182/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8-0395/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften binnen de Unie aan statistieken over asiel en beheerde migratie en aangezien de kenmerken van migratie en hun facetten snel veranderen, bestaat een behoefte aan een kader dat het toelaat om snel te reageren op veranderende behoeften op het gebied van statistieken over asiel en beheerde migratie.

(2)  Om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften binnen de Unie aan statistieken over migratie en internationale bescherming en aangezien de kenmerken van de migratiebewegingen snel veranderen, bestaat een behoefte aan een kader dat het toelaat om snel te reageren op veranderende behoeften op het gebied van statistieken over migratie en internationale bescherming.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Aangezien de aard van de huidige migratiestromen divers is en voortdurend verandert, zijn uitgebreide en vergelijkbare, naar gender uitgesplitste statistische gegevens over de migrantenbevolking nodig om de realiteit van de situatie te kunnen begrijpen, om kwetsbaarheden en ongelijkheden vast te kunnen stellen en om beleidsmakers te kunnen voorzien van betrouwbare gegevens en informatie voor de ontwikkeling van toekomstig overheidsbeleid.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Om de Unie te ondersteunen bij het doeltreffend reageren op de problemen die migratie stelt, is er behoefte aan gegevens over asiel en beheerde migratie over perioden korter dan een jaar.

(3)  Om de Unie te ondersteunen bij het doeltreffend reageren op de problemen die migratie stelt, en bij het ontwikkelen van genderbewuste en op de mensenrechten gebaseerde beleidsmaatregelen, is er behoefte aan gegevens over asiel en beheerde migratie over perioden korter dan een jaar.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Statistieken over asiel en beheerde migratie zijn van fundamenteel belang voor de bestudering, vaststelling en evaluatie van een groot aantal beleidsdomeinen, en vooral om te reageren op de binnenkomst van personen die bescherming in Europa zoeken.

(4)  Statistieken over asiel en beheerde migratie zijn van fundamenteel belang voor de bestudering, vaststelling en evaluatie van een groot aantal beleidsdomeinen, en vooral om te reageren op de binnenkomst van personen die bescherming in Europa zoeken, zodat de best mogelijke oplossingen kunnen worden geboden.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Tevens zijn statistieken over migratie en internationale bescherming van fundamenteel belang om een overzicht te hebben van de migratiebewegingen binnen de Unie en de lidstaten toe te laten het Unierecht goed toe te passen, met inachtneming van de grondrechten, zoals opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  Personen die op grond van hun gender worden vervolgd, kunnen om internationale bescherming verzoeken en deze krijgen. De statistische instanties van de lidstaten en van de Unie moeten statistieken verzamelen over verzoeken om internationale bescherming op grond van gendergerelateerde kwesties, met inbegrip van gendergerelateerd geweld.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Om de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 862/2007 te verwezenlijken, moeten voldoende financiële middelen worden toegewezen voor de verzameling, analyse en verspreiding van hoogwaardige nationale en statistieken en statistieken van de Unie over migratie en internationale bescherming, met name door ondersteuning van acties op dat gebied overeenkomstig Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad1a.

 

______________

 

1 bis.  Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot intrekking van Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG van de Raad (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 168).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Deze verordening garandeert het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens, die zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

(10)  Deze verordening garandeert het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, het recht op non-discriminatie en het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen, zoals neergelegd in de artikelen 7, 8, 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1a.

 

______________

 

1 bis.  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad n 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Door naar gender uitgesplitste gegevens te verzamelen, kunnen de specifieke kwetsbaarheden en capaciteiten van vrouwen en mannen in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd, waardoor kloven en ongelijkheden aan het licht komen. Dankzij genderresponsieve gegevens op het gebied van migratie kan gelijkheid worden bevorderd en kunnen kansarme groepen meer mogelijkheden krijgen. Er moet in migratiestatistieken ook rekening worden gehouden met variabelen zoals genderidentiteit en seksuele geaardheid wanneer gegevens worden verzameld over de ervaringen van personen die tot de LGBTQI+-gemeenschap behoren en over ongelijkheden in migratie- en asielprocedures.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Om uniforme voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend in verband met de specificatie van uitsplitsingen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad25.

(11)  Om uniforme voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend in verband met de vastlegging van regels inzake de gepaste formaten voor de toezending van gegevens. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.

__________________

__________________

25 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

25 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Teneinde Verordening (EG) nr. 862/2007 aan te passen aan de technologische en economische ontwikkelingen moet aan de Commissie overeenkomstig artikel 290 VWEU de bevoegdheid worden overgedragen handelingen vast te stellen om bepaalde definities in Verordening (EG) nr. 862/2007 te actualiseren en de verordening aan te vullen, om het groeperen van gegevens en verdere uitsplitsingen te bepalen en de regels inzake nauwkeurigheids- en kwaliteitsnormen vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1bis. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

 

________________

 

1bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter)  Voor een doeltreffend toezicht op de toepassing van Verordening (EG) nr. 862/2007 moeten regelmatig evaluaties worden verricht. De Commissie moet de op grond van Verordening (EG) nr. 862/2007 opgestelde statistieken, hun kwaliteit en tijdige toezending ten behoeve van verslagen aan het Europees Parlement en de Raad grondig evalueren. Er moet nauw overleg worden gepleegd met alle instanties die asielgegevens verzamelen, waaronder VN-organisaties en andere relevante internationale en niet-gouvernementele organisaties.

Motivering

Op grond van artikel 12 moet de Europese Commissie het Europees Parlement en de Raad om de drie jaar een verslag voorleggen over de toepassing van de verordening. Voorafgaand aan die verslagen moet de toepassing grondig worden geëvalueerd en moet worden overlegd met de belangrijkste instanties die gegevens over migratie en internationale bescherming verzamelen en analyseren.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 1 – alinea 1 – letter c

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-1.  In artikel 1 wordt punt c) vervangen door:

c)  de administratieve en gerechtelijke procedures in de lidstaten met betrekking tot immigratie, de verlening van verblijfsvergunningen, staatsburgerschap, asiel en andere vormen van internationale bescherming en de preventie van illegale immigratie.

"c)  de administratieve en gerechtelijke procedures in de lidstaten met betrekking tot immigratie, de verlening van verblijfsvergunningen, staatsburgerschap, asiel en andere vormen van internationale bescherming, irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf en terugkeer."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter a (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 1 – letter j

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-1 bis)  Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 

a)  in lid 1 wordt punt j) vervangen door:

j) "verzoek om internationale bescherming": een verzoek om internationale bescherming zoals gedefinieerd in artikel 2, onder g), van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming2;

"verzoek om internationale bescherming": een verzoek om internationale bescherming in de zin van artikel 2, onder h), van Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad2;

_______________

_______________

2  PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12.

2  Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (PB L 337 van 20.12.2011, blz. 9-26)."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter b (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 1 – letter k

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b)  in lid 1 wordt punt k) vervangen door:

"vluchtelingenstatus": vluchtelingenstatus zoals gedefinieerd in artikel 2, onder d), van Richtlijn 2004/83/EG;

""vluchtelingenstatus": vluchtelingenstatus zoals gedefinieerd in artikel 2, onder e), van Richtlijn 2011/95/EU;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter c (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 1 – letter l

 

Bestaande tekst

Amendement

 

c)  in lid 1 wordt punt l) vervangen door:

""subsidiairebeschermingsstatus": subsidiairebeschermingsstatus zoals gedefinieerd in artikel 2, onder f), van Richtlijn 2004/83/EG;

""subsidiairebeschermingsstatus": subsidiairebeschermingsstatus zoals gedefinieerd in artikel 2, onder g), van Richtlijn 2011/95/EU;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter d (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 1 – letter m

 

Bestaande tekst

Amendement

 

d)  lid 1, wordt punt m) vervangen door:

""gezinsleden”: gezinsleden zoals gedefinieerd in artikel 2, onder i), van Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend10;

""gezinsleden": gezinsleden in de zin van artikel 2, onder g), van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad10;"

_______________

_______________

10  PB L 50 van 25.2.2003, blz. 1.

10  Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 31)."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter e (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 1 – letter o

 

Bestaande tekst

Amendement

 

d)  in lid 1 wordt punt o) vervangen door:

""niet-begeleide minderjarigen": niet-begeleide minderjarigen zoals gedefinieerd in artikel 2, onder i), van Richtlijn 2004/83/EG;

""niet-begeleide minderjarigen": niet-begeleide minderjarigen zoals gedefinieerd in artikel 2, onder l), van Richtlijn 2011/95/EU;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter f (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 1 – letter p

 

Bestaande tekst

Amendement

 

f)  lid 1 wordt punt p) vervangen door:

""buitengrenzen": buitengrenzen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)12;

""buitengrenzen": buitengrenzen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad12;"

________________

________________

12  PB L 105 van 13.4.2006, blz. 1.

12  Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB L 77 van 23.3.2016, blz. 1)."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter g (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 1 – letter q

 

Bestaande tekst

Amendement

 

g)  in lid 1 wordt punt q) vervangen door:

""onderdanen van derde landen aan wie de toegang wordt ontzegd”: onderdanen van derde landen aan wie aan de buitengrenzen de toegang wordt ontzegd omdat zij niet voldoen aan alle toegangsvoorwaarden, zoals vastgesteld in artikel 5, punt 1, van Verordening (EG) nr. 562/2006, en niet behoren tot de categorieën personen, genoemd in artikel 5, punt 4, van die verordening;

"onderdanen van derde landen aan wie de toegang wordt ontzegd": onderdanen van derde landen aan wie aan de buitengrenzen de toegang wordt ontzegd omdat zij niet voldoen aan alle toegangsvoorwaarden, zoals vastgesteld in artikel 5, punt 1, van Verordening (EU) 2016/399, en niet behoren tot de categorieën personen, genoemd in artikel 5, punt 2, van die verordening;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter h (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 1 – letter s bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h)  aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"s bis) "verwijdering": verwijdering als bedoeld in artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad*;

 

________________

 

*  Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98)."

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter i (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 1 – letter s ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

i)  aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"s ter) "vrijwillig vertrek": vrijwillig vertrek als omschreven in artikel 3, punt 8, van Richtlijn 2008/115/EG;"

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter j (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 1 – letter s quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

j)  aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"s quater) "ondersteund vrijwillig vertrek": vrijwillig vertrek als omschreven in artikel 3, punt 8, van Richtlijn 2008/115/EG, met ondersteuning op logistiek, financieel of materieel gebied."

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt –1 bis (nieuw) – letter k (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 2 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

k)  Lid 3 wordt geschrapt.

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-1 ter.  Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3

"Artikel 3

Statistieken over internationale migratie, inwoners en de verwerving van staatsburgerschap

Statistieken over internationale migratie, inwoners en de verwerving van staatsburgerschap

1.  De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over het aantal:

1.  De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over het aantal:

a)  immigranten naar het grondgebied van de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:

a)  immigranten naar het grondgebied van de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:

i)  groepen naar staatsburgerschap naar leeftijd en geslacht;

i)  groepen naar staatsburgerschap naar leeftijd en gender;

ii)  groepen naar geboorteland naar leeftijd en geslacht;

ii)  groepen naar geboorteland naar leeftijd en gender;

iii)  groepen naar land van vorige gewone verblijfplaats naar leeftijd en geslacht;

iii)  groepen naar land van vorige gewone verblijfplaats naar leeftijd en gender;

b)  emigranten uit het grondgebied van de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:

b)  emigranten uit het grondgebied van de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:

i)  groepen naar staatsburgerschap;

i)  groepen naar staatsburgerschap;

ii)  naar leeftijd;

ii)  naar leeftijd;

iii)  naar geslacht;

iii)  naar gender;

iv)  groepen naar landen van volgende gewone verblijfplaats;

iv)  groepen naar landen van volgende gewone verblijfplaats;

c)  personen dat zijn gewone verblijfplaats aan het einde van de referentieperiode in de lidstaat heeft, met de volgende uitsplitsingen:

c)  personen dat zijn gewone verblijfplaats aan het einde van de referentieperiode in de lidstaat heeft, met de volgende uitsplitsingen:

i)  groepen naar staatsburgerschap naar leeftijd en geslacht;

i)  groepen naar staatsburgerschap naar leeftijd en gender;

ii)  groepen naar geboorteland naar leeftijd en geslacht;

ii)  groepen naar geboorteland naar leeftijd en gender;

d)  personen dat zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van de lidstaat heeft en tijdens het referentiejaar het staatsburgerschap van de lidstaat heeft verworven en daarvoor staatsburger was van een andere lidstaat of een derde land of dat daarvoor staatloos was, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar het vorige staatsburgerschap of de voorafgaande staatloosheid van de betrokken personen.

d)  personen dat zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van de lidstaat heeft en tijdens het referentiejaar het staatsburgerschap van de lidstaat heeft verworven en daarvoor staatsburger was van een andere lidstaat of een derde land of dat daarvoor staatloos was, uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar het vorige staatsburgerschap of de voorafgaande staatloosheid van de betrokken personen. "

 

d bis)  personen dat zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van de lidstaat heeft en aan wie tijdens het referentiejaar een verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen is verleend, uitgesplitst naar leeftijd en gender.

2.  De referentieperiode voor de in lid 1 bedoelde statistieken bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen twaalf maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2008.

2.  De referentieperiode voor de in lid 1 bedoelde statistieken bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen twaalf maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter –a (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter c

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a)  in de eerste alinea van lid 1 wordt punt c) vervangen door:

c)  verzoeken om internationale bescherming dat tijdens de referentieperiode is ingetrokken.

"c)   verzoeken om internationale bescherming die tijdens de referentieperiode zijn ingetrokken, uitgesplitst naar soort intrekking;"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en van wie de aanvragen zijn verwerkt volgens de versnelde procedure als bedoeld in artikel 31, lid 8, van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad*;

 

__________________

 

*  Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 60).

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d ter)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en van wie de verzoeken zijn verwerkt volgens de grensprocedures als bedoeld in artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d quater)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en die is uitgezonderd van de versnelde procedure of de grensprocedure, overeenkomstig artikel 24, lid 3, en artikel 25, lid 6, van Richtlijn 2013/32/EU;

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d quinquies)  personen dat een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend zonder geregistreerd te zijn in Eurodac, als bedoeld in artikel 14 van Verordening (EU) nr. 603/2003 van het Europees Parlement en de Raad*;

 

__________________

 

* Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ( PB L 180 van 29.6.2013, blz. 1).

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d sexies)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en dat in staat is bewijsstukken over te leggen die kunnen bijdragen tot de vaststelling van de identiteit;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d septies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d septies)  personen dat tijdens de referentieperiode een volgend verzoek om internationale bescherming heeft ingediend als bedoeld in artikel 40 van Richtlijn 2013/32/EU of in een door een gezinslid ingediend verzoek om internationale bescherming is inbegrepen;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d octies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d octies)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en die in bewaring wordt gehouden overeenkomstig Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad* aan het einde van de referentieperiode, uitgesplitst naar maand waarin die personen in bewaring zijn gesteld en de redenen voor de bewaring;

 

____________________

 

* Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 96).

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d novies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d novies)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en het onderwerp vormt van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een bevel tot bewaring inhoudt overeenkomstig Richtlijn 2013/33/EU;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d decies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d decies)  personen dat een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en het onderwerp vormt van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een alternatieve maatregel voor bewaring inhoudt overeenkomstig Richtlijn 2013/33/EU, tijdens de referentieperiode, als volgt uitgesplitst naar soort alternatieve maatregel:

 

i) rapportering:

 

ii) stellen van een borgsom;

 

iii) verplichting om op een bepaalde plaats te blijven;

 

iv) ander soort alternatieve maatregel voor bewaring;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d undecies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d undecies)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een alternatieve maatregel voor bewaring inhoudt overeenkomstig Richtlijn 2013/33/EU, aan het einde van de referentieperiode, uitgesplitst naar de maand waarin het administratieve of juridische besluit of de handeling tegen deze personen was afgegeven, en verder als volgt uitgesplitst naar soort alternatieve maatregel:

 

i) rapportering;

 

ii) stellen van een borgsom;

 

iii) verplichting om op een bepaalde plaats te blijven;

 

iv) ander soort alternatieve maatregel voor bewaring;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d duodecies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d duodecies)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend en van wie een leeftijdsbepaling is verricht;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d terdecies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d terdecies)  besluiten inzake leeftijdsbepalingen van verzoekers, uitgesplitst als volgt:

 

i) bepalingen met als resultaat dat de verzoeker minderjarig is;

 

ii) bepalingen met als resultaat dat de verzoeker meerderjarig is;

 

iii) bepalingen zonder resultaat of niet afgeronde bepalingen;

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d quaterdecies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d quaterdecies)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en waarvan is geconstateerd dat zij bijzondere procedurele waarborgen behoeven overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2013/32/EU, of dat zij bijzondere opvangbehoeften hebben als bedoeld in artikel 2, punt k), van Richtlijn 2013/33/EU;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d quindecies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d quindecies)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en dat kosteloze rechtsbijstand ontvangt overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2013/32/EU, uitgesplitst naar procedures in eerste en tweede aanleg;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d sedecies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d sedecies)  personen dat een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid is inbegrepen en aan wie aan het einde van de referentieperiode materiële opvangvoorzieningen zijn toegekend die de verzoekers een waardige levensstandaard bieden, overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2013/33/EU;

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d septies decies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d septies decies)  personen dat een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend als niet-begeleide minderjarige voor wie tijdens de referentieperiode een vertegenwoordiger is aangesteld overeenkomstig artikel 25 van Richtlijn 2013/32/EU;

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d octies decies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d octies decies)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend en als niet-begeleide minderjarige is erkend en aan wie toegang tot het onderwijsstelsel is aangeboden op grond van artikel 14 van Richtlijn 2013/33/EU;

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d novies decies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d novies decies)  personen dat tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend en als niet-begeleide minderjarige is erkend en op grond van artikel 31 van Richtlijn 2011/95/EU is geplaatst, uitgesplitst naar reden voor de plaatsing;

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – letter d vicies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d vicies)  het gemiddelde aantal niet-begeleide minderjarigen per voogd tijdens de referentieperiode;

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – laatste alinea

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt een kalendermaand en de statistieken worden binnen twee maanden na het eind van de referentiemaand bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentiemaand is januari 2020.

Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt een kalendermaand en de statistieken worden binnen twee maanden na het eind van de referentiemaand bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentiemaand is januari 2020.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 2 – letter a

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b bis)  In lid 2 wordt punt a) vervangen door:

a) personen dat het onderwerp vormt van beslissingen in eerste aanleg tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming, zoals beslissingen van niet-ontvankelijkheid- of ongegrondverklaringen en beslissingen die zijn genomen volgens een voorrangs- of versnelde procedure, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie;

"a) personen dat het onderwerp vormt van beslissingen in eerste aanleg tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming, genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie tijdens de referentieperiode, uitgesplitst als volgt:

 

i) beslissingen van niet-ontvankelijkheid, verder uitgesplitst naar reden voor de niet-ontvankelijkheid,

 

ii) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als ongegrond,

 

iii) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als kennelijk ongegrond in de reguliere procedure, verder uitgesplitst naar reden voor de afwijzing,

 

iv) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als kennelijk ongegrond in de versnelde procedure, verder uitgesplitst naar reden voor toepassing van de versnelde procedure en voor de afwijzing,

 

v) beslissingen tot afwijzing van verzoeken omdat de verzoeker in zijn land van herkomst binnenlandse bescherming kan genieten op grond van artikel 8 van Richtlijn 2011/95/EU; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 2 – letter b

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b ter)  in lid 2 wordt punt b) vervangen door:

b) personen dat het onderwerp vormt van beslissingen in eerste aanleg tot verlening of intrekking van de vluchtelingenstatus, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie;

"b) personen dat het onderwerp vormt van beslissingen in eerste aanleg, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie, tot verlening, intrekking, beëindiging of afwijzing van het verlengen van de vluchtelingenstatus op basis van beëindiging, uitsluiting of andere redenen; beslissingen inzake beëindiging of uitsluiting worden verder uitgesplitst naar de specifieke redenen waarop de beëindiging of uitsluiting zijn gebaseerd; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b quater (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 2 – letter c

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b quater)  in lid 2 wordt punt c) vervangen door:

c) personen dat het onderwerp vormt van beslissingen in eerste aanleg tot verlening of intrekking van de subsidiairebeschermingsstatus, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie;

personen dat het onderwerp vormt van beslissingen in eerste aanleg, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie, tot verlening, intrekking, beëindiging of afwijzing van het verlengen van de subsidiairebeschermingsstatus op basis van beëindiging, uitsluiting of andere redenen; beslissingen inzake beëindiging of uitsluiting worden verder uitgesplitst naar de specifieke redenen waarop de beëindiging of uitsluiting zijn gebaseerd; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b quinquies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b quinquies)  in lid 2 wordt het volgende punt ingevoegd:

 

"(e bis)  personen dat het onderwerp vormt van beslissingen in eerste aanleg tot beperking of intrekking van materiële opvangvoorzieningen, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie, uitgesplitst naar soort beslissing, duur van de beperking of intrekking en reden voor de beperking of intrekking."

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 2 – laatste alinea

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt drie kalendermaanden en de statistieken worden binnen twee maanden na het einde van de referentieperiode aan de Commissie (Eurostat) verstrekt. De eerste referentieperiode loopt van januari tot en met maart 2020.

Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt drie kalendermaanden en de statistieken worden binnen twee maanden na het einde van de referentieperiode aan de Commissie (Eurostat) verstrekt. De eerste referentieperiode loopt van januari tot en met maart 2020.

 

Deze statistieken worden verder uitgesplitst naar na een persoonlijk onderhoud genomen beslissingen en zonder persoonlijk onderhoud genomen beslissingen. Statistieken over na een persoonlijk onderhoud genomen beslissingen worden verder uitgesplitst naar persoonlijke onderhouden waarbij de verzoeker werd bijgestaan door een tolk en persoonlijke onderhouden waarbij de verzoeker niet werd bijgestaan door een tolk.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 3 – letter b

 

Bestaande tekst

Amendement

 

d bis)  in lid 3 wordt punt b) vervangen door:

b) het aantal personen dat het onderwerp vormt van definitieve beslissingen tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming, zoals beslissingen van niet-ontvankelijkheid- en ongegrondverklaringen, en beslissingen die zijn genomen volgens een voorrangs- of versnelde procedure, tijdens de referentieperiode door een administratieve of gerechtelijke instantie genomen in een beroeps- of herzieningsprocedure;

"b) het aantal personen dat het onderwerp vormt van definitieve beslissingen tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming, tijdens de referentieperiode door een administratieve of gerechtelijke instantie genomen in een beroeps- of herzieningsprocedure, als volgt uitgesplitst:

 

i) beslissingen van niet-ontvankelijkheid, verder uitgesplitst naar reden voor de niet-ontvankelijkheid,

 

ii) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als ongegrond,

 

iii) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als kennelijk ongegrond in de reguliere procedure, verder uitgesplitst naar reden voor de afwijzing,

 

iv) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als kennelijk ongegrond in de versnelde procedure, verder uitgesplitst naar reden voor toepassing van de versnelde procedure en voor de afwijzing,

 

v) beslissingen tot afwijzing van verzoeken omdat de verzoeker in zijn land van herkomst binnenlandse bescherming kan genieten op grond van artikel 8 van Richtlijn 2011/95/EU; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 3 – letter c

 

Bestaande tekst

Amendement

 

d ter)  In lid 3 wordt punt c) vervangen door:

c) het aantal personen dat het onderwerp vormt van definitieve beslissingen tot verlening of intrekking van de vluchtelingenstatus, tijdens de referentieperiode door een administratieve of gerechtelijke instantie genomen in een beroeps- of herzieningsprocedure;

"c) het aantal personen dat het onderwerp vormt van definitieve beslissingen, tijdens de referentieperiode genomen door administratieve of gerechtelijke instanties, tot verlening, intrekking, beëindiging of afwijzing van het verlengen van de vluchtelingenstatus op basis van beëindiging, uitsluiting of andere redenen; beslissingen inzake beëindiging of uitsluiting worden verder uitgesplitst naar de specifieke redenen waarop de beëindiging of uitsluiting zijn gebaseerd; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d quater (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 3 – letter d

 

Bestaande tekst

Amendement

 

d quater)  In lid 3 wordt punt d) vervangen door:

d) het aantal personen dat het onderwerp vormt van definitieve beslissingen tot verlening of intrekking van de subsidiairebeschermingsstatus, tijdens de referentieperiode door een administratieve of gerechtelijke instantie genomen in een beroeps- of herzieningsprocedure;

"d) het aantal personen dat het onderwerp vormt van definitieve beslissingen, tijdens de referentieperiode genomen door administratieve of gerechtelijke instanties, tot verlening, intrekking, beëindiging of afwijzing van het verlengen van de subsidiairebeschermingsstatus op basis van beëindiging, uitsluiting of andere redenen; beslissingen inzake beëindiging of uitsluiting worden verder uitgesplitst naar de specifieke redenen waarop de beëindiging of uitsluiting zijn gebaseerd; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d quinquies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d quinquies)  Aan lid 3 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"g bis)  personen dat het onderwerp vormt van definitieve beslissingen tot beperking of intrekking van materiële opvangvoorzieningen, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie, uitgesplitst naar soort beslissing, duur van de beperking of intrekking en reden voor de beperking of intrekking."

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 3 – laatste alinea

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De statistieken onder punten b), c), d) e), f) en g) worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. Bovendien worden de statistieken wat betreft punt g) per land van verblijf en per type asielbeslissing uitgesplitst. De referentieperiode bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen drie maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020.

De statistieken onder punten b), c), d) e), f) en g) worden uitgesplitst naar leeftijd en gender, naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. Bovendien worden de statistieken wat betreft punt g) per land van verblijf en per type asielbeslissing uitgesplitst. De referentieperiode bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen drie maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

e bis)  Het volgende lid wordt toegevoegd:

 

"3 bis.   De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over de duur van de beroepsprocedures, in kalenderdagen, vanaf het tijdstip waarop het beroep wordt ingesteld tot het tijdstip waarop in eerste aanleg over het beroep wordt beslist."

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 4 – laatste alinea

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De referentieperiode bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen drie maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020.

Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt een kalendermaand en de statistieken worden binnen drie maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentieperiode is januari 2020.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter h bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 4 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h bis)  het volgende lid wordt ingevoegd:

 

"4 bis.   De in lid 1 tot 4 bedoelde statistische gegevens worden uitgesplitst naar maand van indiening van het verzoek."

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) – letter a (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 5 – titel

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1 bis.  Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

a)  de titel wordt vervangen door:

Statistieken over de preventie van illegale binnenkomst en illegaal verblijf

Statistieken over de preventie van irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) – letter b (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 5 – lid 1 – letter a

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b)  In lid 1 wordt punt a) vervangen door de volgende tekst:

a)  onderdanen van derde landen aan wie toegang tot het grondgebied van de lidstaat aan de buitengrens is geweigerd;

“a)  onderdanen van derde landen aan wie toegang tot het grondgebied van de lidstaat aan de buitengrens is geweigerd, uitgesplitst naar leeftijd, gender en staatsburgerschap; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) – letter c (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 5 – lid 1 – letter b

 

Bestaande tekst

Amendement

 

c)  In lid 1 wordt punt b) vervangen door:

b)  onderdanen van derde landen dat op grond van de nationale immigratiewetgeving illegaal op het grondgebied van de lidstaat verblijft.

"b)  onderdanen van derde landen dat op grond van de nationale immigratiewetgeving irregulier op het grondgebied van de lidstaat verblijft."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) – letter d (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 5 – lid 1 – alinea 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b)   De derde alinea van lid 1 wordt vervangen door:

De onder b) bedoelde statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen.

De onder b) bedoelde statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en gender, naar het staatsburgerschap en naar de redenen voor aanhouding en plaats van aanhouding van de betrokken personen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – lid 1 – letter -a (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a)  het aantal aanvragen voor eerste verblijfsvergunningen door onderdanen van derde landen, uitgesplitst naar staatsburgerschap, reden voor de aanvraag van de vergunning, leeftijd en gender;

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – lid 1 – letter –a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

–a bis)  het aantal afgewezen aanvragen voor eerste verblijfsvergunningen door onderdanen van derde landen, uitgesplitst naar staatsburgerschap, reden voor de weigering, leeftijd en gender.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – lid 1 – letter –a ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a ter)  het aantal gedurende de referentieperiode geweigerde aanvragen voor verblijfsvergunningen bij wijziging van de immigratiestatus of verblijfsgrond, uitgesplitst naar staatsburgerschap, reden voor de weigering, leeftijd en gender;

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  gedurende de referentieperiode verleende eerste verblijfsvergunningen die de betrokkene toestemming geven in het land te verblijven, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht;

i)  gedurende de referentieperiode verleende eerste verblijfsvergunningen die de betrokkene toestemming geven in het land te verblijven, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en gender;

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt ii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  gedurende de referentieperiode verleende verblijfsvergunningen bij wijziging van de immigratiestatus of verblijfsgrond van de betrokkene, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht;

ii)  gedurende de referentieperiode verleende verblijfsvergunningen bij wijziging van de immigratiestatus of verblijfsgrond van de betrokkene, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en gender;

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt iii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)  aan het eind van de referentieperiode geldige verblijfsvergunningen (aantal verleende verblijfsvergunningen dat niet is ingetrokken of verlopen), uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht;

iii)  aan het eind van de referentieperiode geldige verblijfsvergunningen (aantal verleende verblijfsvergunningen dat niet is ingetrokken of verlopen), uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en gender;

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het aantal langdurig ingezetenen aan het eind van de referentieperiode, uitgesplitst naar type langetermijnstatus, leeftijd en geslacht.

b)  het aantal langdurig ingezetenen aan het eind van de referentieperiode, uitgesplitst naar type langetermijnstatus, leeftijd en gender.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voor de in de punten -a), -a bis) en a) vereiste gegevens worden aanvragen om familieredenen verder uitgesplitst naar reden en status van de gezinshereniger van een onderdaan van een derde land.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter –a (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 1 – letter a

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-a)  In lid 1 wordt punt a) vervangen door de volgende tekst:

a) het aantal onderdanen van derde landen van wie de illegale aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaat is vastgesteld en die het onderwerp vormen van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling waarin wordt vastgesteld of verklaard dat hun verblijf illegaal is en waarin hen tot het verlaten van het grondgebied van de lidstaat wordt verplicht, uitgesplitst naar het staatsburgerschap van de betrokken personen;

"het aantal onderdanen van derde landen van wie de irreguliere aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaat is vastgesteld en die het onderwerp vormen van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling waarin wordt vastgesteld of verklaard dat hun verblijf irregulier is en waarin hen tot het verlaten van het grondgebied van de lidstaat wordt verplicht, uitgesplitst naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en de redenen voor de beslissing; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter –a bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

–a bis)  In lid 1 wordt het volgende ingevoegd:

 

"a bis)  het aantal onder a) van dit lid bedoelde onderdanen van derde landen dat het onderwerp vormde van een administratieve beslissing of handeling waarin een inreisverbod als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn 2008/115/EG is opgelegd aan het einde van de referentieperiode, uitgesplitst naar het staatsburgerschap van de betrokken personen;"

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter –a ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a ter)  In lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

 

"a ter)  het aantal onderdanen van derde landen dat tijdens de referentieperiode het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad*;"

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter –a quater (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 1 – letter a quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a quater)  In lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

 

"a quater)  het aantal onderdanen van derde landen dat tijdens de referentieperiode het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG, uitgesplitst naar de maand waarin deze onderdanen van derde landen in detentie zijn geplaatst;"

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter –a quinquies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 1 – letter a quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a quinquies)  In lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

 

"a quinquies)  het aantal onderdanen van derde landen dat tijdens de referentieperiode het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een alternatieve maatregel voor bewaring inhoudt overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG, uitgesplitst naar soort alternatieve maatregel;

 

i) rapportering;

 

ii) stellen van een borgsom;

 

iii) verplichting om op een bepaalde plaats te blijven;

 

iv) ander soort alternatieve maatregel voor bewaring;"

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter –a sexies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 1 – letter a sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a sexies)  In lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

 

"a sexies)  het aantal onderdanen van derde landen dat aan het einde van de referentieperiode het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een alternatieve maatregel voor bewaring inhoudt overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG, uitgesplitst naar de maand waarin hen deze administratieve of juridische maatregel is opgelegd en verder als volgt uitgesplitst naar soort alternatieve maatregel:

 

i) rapportering;

 

ii) stellen van een borgsom;

 

iii) verplichting om op een bepaalde plaats te blijven;

 

iv) ander soort alternatieve maatregel voor bewaring;"

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter –a septies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 1 – letter a septies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a septies)  In lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

 

"a septies)  het aantal onderdanen van derde landen dat tijdens de referentieperiode het onderwerp vormde van uitstel van verwijdering op grond van artikel 9 van Richtlijn 2008/115/EG, uitgesplitst naar reden voor het uitstel en het staatsburgerschap van de betrokken personen;"

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter –a octies (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 1 – letter a octies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-a octies)  In lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

 

"a octies)  het aantal onderdanen van derde landen dat het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een bevel tot bewaring inhoudt en dat een verzoek om rechterlijke toetsing heeft ingediend op grond van artikel 15, lid 2, van Richtlijn 2008/115/EG, tijdens de referentieperiode;"

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het aantal onderdanen van derde landen dat het grondgebied van de lidstaat daadwerkelijk heeft verlaten als gevolg van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling, zoals bedoeld onder a), uitgesplitst naar het staatsburgerschap van de teruggekeerde personen, het type terugkeer en ontvangen steun en het land van bestemming."

b)  het aantal onderdanen van derde landen dat het grondgebied van de lidstaat daadwerkelijk heeft verlaten als gevolg van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling, zoals bedoeld onder a), uitgesplitst naar het staatsburgerschap van de teruggekeerde personen, het type terugkeer en ontvangen steun en het land van bestemming, verder uitgesplitst naar terugkeer naar het land van herkomst van de onderdaan van het derde land.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:

 

"b bis)  het aantal onderdanen van derde landen dat het grondgebied van de lidstaat daadwerkelijk heeft verlaten als gevolg van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling, als volgt uitgesplitst naar soort besluit of handeling:

 

i)  op grond van een formele overnameovereenkomst van de Unie;

 

ii)  op grond van een informele overnameovereenkomst van de Unie;

 

iii)  op grond van een nationale overnameovereenkomst;

 

Deze statistieken worden verder uitgesplitst naar het land van bestemming en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen."

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De referentieperiode voor de in lid 1 bedoelde statistieken bedraagt drie kalendermaanden en die statistieken worden binnen twee maanden na het eind van het referentieperiode bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentieperiode loopt van januari tot en met maart 2020.

2.  De in lid 1 bedoelde statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en gender van de betrokken persoon, en naar niet-begeleide minderjarigen. Zij hebben betrekking op referentieperiodes van een kalendermaand en worden binnen twee weken na het eind van de referentieperiode bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentieperiode is januari 2020.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 9 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

4 bis)  In artikel 9 wordt lid 2 wordt vervangen door:

2.  De lidstaten brengen aan de Commissie (Eurostat) verslag uit over de gebruikte gegevensbronnen, de redenen waarom voor deze bronnen werd gekozen, de gevolgen van deze keuze voor de kwaliteit van de statistieken en de gebruikte ramingsmethoden en stellen de Commissie (Eurostat) op de hoogte van wijzigingen daarin.

"2.  De lidstaten brengen aan de Commissie (Eurostat) verslag uit over de gebruikte gegevensbronnen, de redenen waarom voor deze bronnen werd gekozen, de gevolgen van deze keuze voor de kwaliteit van de statistieken, de gehanteerde mechanismen om het recht op bescherming van persoonsgegevens te eerbiedigen en de gebruikte ramingsmethoden en stellen de Commissie (Eurostat) op de hoogte van wijzigingen daarin."

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 9bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter)  het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 9bis

 

Gedelegeerde handelingen

 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de definities in artikel 2, lid 1, te wijzigen.

 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen tot wijziging van deze verordening vast te stellen:

 

a) ter definiëring van de categorieën groepen voor geboortelanden, groepen voor landen van vorige of volgende gewone verblijfplaats en groepen voor staatsburgerschap, zoals bepaald in artikel 3, lid 1;

 

b) ter definiëring van de categorieën redenen voor verlening van verblijfsvergunningen, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a);

 

c) ter definiëring van verdere uitsplitsingen;

 

d) ter vaststelling van de regels inzake nauwkeurigheids- en kwaliteitsnormen."

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 10 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd uitvoeringshandelingen vast te stellen met als doel uitsplitsingen te specificeren in lijn met de artikelen 4, 5, 6 en 7 en om de regels inzake de gepaste formaten voor de toezending van gegevens overeenkomstig artikel 9 vast te stellen.

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast om de regels inzake de gepaste formaten voor de toezending van gegevens overeenkomstig artikel 9 vast te stellen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 10 – lid 2 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  In lid 2 wordt punt d) geschrapt.

b)  Lid 2 wordt geschrapt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 10 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis)  het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 10 bis

 

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2. De in artikel 9 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening].

 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door de lidstaten aangewezen deskundigen, en wel overeenkomstig de in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven vastgelegde beginselen.

 

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

 

6. Een overeenkomstig artikel 9 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze termijn de Commissie hebben medegedeeld voornemens te zijn om geen bezwaar te maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd."

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) – letter a (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 11 – titel

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

 

  

Comitéprocedure

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) – letter b (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 11 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

b)  lid 1 wordt vervangen door:

1.  Bij de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen wordt de Commissie bijgestaan door het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom.

“1.  De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek opgerichte Comité voor het Europees statistisch systeem. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) – letter c (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 11 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

c)  lid 2 wordt vervangen door:

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

“2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 10 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 11 van die verordening."

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG vastgestelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter – letter d (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 11 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d)  lid 3 wordt geschrapt.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

2.10.2018

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN

van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid: Angelika Mlinar (rapporteur)

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid dient bij de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Aangezien de aard van de huidige migratiestromen divers is en voortdurend verandert, zijn uitgebreide en vergelijkbare, naar gender uitgesplitste statistische gegevens over de migrantenbevolking nodig om de realiteit te kunnen begrijpen, om kwetsbaarheden en ongelijkheden vast te kunnen stellen en om beleidsmakers te kunnen voorzien van betrouwbare gegevens en informatie voor de vaststelling van toekomstig overheidsbeleid.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Om de Unie te ondersteunen bij het doeltreffend reageren op de problemen die migratie stelt, is er behoefte aan gegevens over asiel en beheerde migratie over perioden korter dan een jaar.

(3)  Om de Unie te ondersteunen bij het doeltreffend reageren op de problemen die migratie stelt en bij het ontwikkelen van genderbewuste en op de mensenrechten gebaseerde beleidsmaatregelen, is er behoefte aan gegevens over asiel en beheerde migratie over perioden korter dan een jaar.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Statistieken over asiel en beheerde migratie zijn van fundamenteel belang voor de bestudering, vaststelling en evaluatie van een groot aantal beleidsdomeinen, en vooral om te reageren op de binnenkomst van personen die bescherming in Europa zoeken.

(4)  Statistieken over asiel en beheerde migratie zijn van fundamenteel belang voor de bestudering, vaststelling en evaluatie van een groot aantal beleidsdomeinen, en vooral om te reageren op de binnenkomst van personen die bescherming in Europa zoeken en om de specifieke behoeften van bepaalde groepen of personen en de diensten die zij nodig hebben te erkennen. Hierbij gaat het met name om groepen of personen die met meervoudige discriminatie geconfronteerd worden en tijdens het migratie- en asielproces mogelijk kwetsbaarder zijn, zoals (zwangere) vrouwen, kinderen, niet-begeleide minderjarigen, ouderen, personen met een beperking, personen die tot de LGBTI+-gemeenschap behoren en slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis)  Personen die op grond van hun gender worden vervolgd, kunnen om internationale bescherming verzoeken en deze krijgen. De nationale en Europese statistische instanties verzamelen statistieken over verzoeken om internationale bescherming op grond van gendergerelateerde kwesties, met inbegrip van gendergerelateerd geweld.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Om de kwaliteit, en vooral de vergelijkbaarheid, van de door de lidstaten verschafte gegevens te garanderen en om op Unieniveau betrouwbare overzichten op te stellen, moeten de gebruikte gegevens op dezelfde begrippen worden gebaseerd en dezelfde referentiedatum of -periode betreffen.

(5)  Om de kwaliteit, en vooral de vergelijkbaarheid, van de door de lidstaten verschafte gegevens te garanderen en om op Unieniveau betrouwbare overzichten op te stellen, moeten de gebruikte gegevens op dezelfde begrippen worden gebaseerd en dezelfde referentiedatum of -periode betreffen. De gegevens moeten naar leeftijd en gender worden uitgesplitst en moeten informatie omvatten over reguliere en irreguliere stromen, mensenhandel, de behoeften van vluchtelingen, migranten en gastgemeenschappen en andere kwesties. 1bis

 

_________________

 

1bis http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Deze verordening garandeert het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens, die zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

(10)  Deze verordening garandeert het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, het recht op non-discriminatie en het recht op gendergelijkheid, zoals neergelegd in de artikelen 7, 8, 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Door naar gender uitgesplitste gegevens te verzamelen, kunnen de specifieke kwetsbaarheden en capaciteiten van vrouwen en mannen in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd, waardoor kloven en ongelijkheden aan het licht komen. Dankzij genderresponsieve gegevens op het gebied van migratie kan gelijkheid worden bevorderd en kunnen kansarme groepen meer mogelijkheden krijgen. Er moet in migratiestatistieken ook rekening worden gehouden met variabelen zoals genderidentiteit en seksuele geaardheid wanneer gegevens worden verzameld over de ervaringen van personen die tot de LGBTQI+-gemeenschap behoren en over ongelijkheden in migratie- en asielprocedures.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 3 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-1)  In artikel 3 wordt lid 1 vervangen door:

1. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over het aantal:

"1. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over het aantal:

a) immigranten naar het grondgebied van de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:

a) immigranten naar het grondgebied van de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:

i) groepen naar staatsburgerschap naar leeftijd en geslacht;

i) groepen naar staatsburgerschap naar leeftijd en gender;

ii) groepen naar geboorteland naar leeftijd en geslacht;

ii) groepen naar geboorteland naar leeftijd en gender;

iii) groepen naar land van vorige gewone verblijfplaats naar leeftijd en geslacht;

iii) groepen naar land van vorige gewone verblijfplaats naar leeftijd en gender;

b) emigranten uit het grondgebied van de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:

b) emigranten uit het grondgebied van de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:

i) groepen naar staatsburgerschap;

i) groepen naar staatsburgerschap;

ii) naar leeftijd;

ii) naar leeftijd;

iii) naar geslacht;

iii) naar gender;

iv) groepen naar landen van volgende gewone verblijfplaats;

iv) groepen naar landen van volgende gewone verblijfplaats;

c) personen dat zijn gewone verblijfplaats aan het einde van de referentieperiode in de lidstaat heeft, met de volgende uitsplitsingen:

c) personen dat zijn gewone verblijfplaats aan het einde van de referentieperiode in de lidstaat heeft, met de volgende uitsplitsingen:

i) groepen naar staatsburgerschap naar leeftijd en geslacht;

i) groepen naar staatsburgerschap naar leeftijd en gender;

ii) groepen naar geboorteland naar leeftijd en geslacht;

ii) groepen naar geboorteland naar leeftijd en gender;

d) personen dat zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van de lidstaat heeft en tijdens het referentiejaar het staatsburgerschap van de lidstaat heeft verworven en daarvoor staatsburger was van een andere lidstaat of een derde land of dat daarvoor staatloos was, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar het vorige staatsburgerschap of de voorafgaande staatloosheid van de betrokken personen.

d) personen dat zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied van de lidstaat heeft en tijdens het referentiejaar het staatsburgerschap van de lidstaat heeft verworven en daarvoor staatsburger was van een andere lidstaat of een derde land of dat daarvoor staatloos was, uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar het vorige staatsburgerschap of de voorafgaande staatloosheid van de betrokken personen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=NL)

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt een kalendermaand en de statistieken worden binnen twee maanden na het eind van de referentiemaand bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentiemaand is januari 2020.

Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt een kalendermaand en de statistieken worden binnen twee maanden na het eind van de referentiemaand bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentiemaand is januari 2020.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 2 – letter e bis en e ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)   Aan lid 2 worden de volgende letters e bis) en e ter) toegevoegd:

 

"e bis) | personen dat het onderwerp vormt van beslissingen in eerste aanleg tot afwijzing van verzoeken om gezinshereniging met een persoon die internationale bescherming geniet;

 

e ter) | personen dat het onderwerp vormt van beslissingen in eerste aanleg tot goedkeuring van gezinshereniging met een persoon die internationale bescherming geniet."

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt drie kalendermaanden en de statistieken worden binnen twee maanden na het einde van de referentieperiode aan de Commissie (Eurostat) verstrekt. De eerste referentieperiode loopt van januari tot en met maart 2020.

Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt drie kalendermaanden en de statistieken worden binnen twee maanden na het einde van de referentieperiode aan de Commissie (Eurostat) verstrekt. De eerste referentieperiode loopt van januari tot en met maart 2020.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter e

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De statistieken onder punten b), c), d) e), f) en g) worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. Bovendien worden de statistieken wat betreft punt g) per land van verblijf en per type asielbeslissing uitgesplitst. De referentieperiode bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen drie maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020.

De statistieken onder punten b), c), d) e), f) en g) worden uitgesplitst naar leeftijd en gender, naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. Bovendien worden de statistieken wat betreft punt g) per land van verblijf en per type asielbeslissing uitgesplitst. De referentieperiode bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen drie maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 5 – lid 1 – alinea 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

1 bis)  In artikel 5, lid 1, wordt de derde alinea vervangen door:

De onder b) bedoelde statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen.

"De onder b) bedoelde statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=NL)

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  gedurende de referentieperiode verleende eerste verblijfsvergunningen die de betrokkene toestemming geven in het land te verblijven, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht;

i)  gedurende de referentieperiode verleende eerste verblijfsvergunningen die de betrokkene toestemming geven in het land te verblijven, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en gender;

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – alinea 1 – letter a – punt ii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  gedurende de referentieperiode verleende verblijfsvergunningen bij wijziging van de immigratiestatus of verblijfsgrond van de betrokkene, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht;

ii)  gedurende de referentieperiode verleende verblijfsvergunningen bij wijziging van de immigratiestatus of verblijfsgrond van de betrokkene, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en gender;

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt iii

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)  aan het eind van de referentieperiode geldige verblijfsvergunningen (aantal verleende verblijfsvergunningen dat niet is ingetrokken of verlopen), uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht;

iii)  aan het eind van de referentieperiode geldige verblijfsvergunningen (aantal verleende verblijfsvergunningen dat niet is ingetrokken of verlopen), uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en gender;

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 6 – alinea 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het aantal langdurig ingezetenen aan het eind van de referentieperiode, uitgesplitst naar type langetermijnstatus, leeftijd en geslacht.

b)  het aantal langdurig ingezetenen aan het eind van de referentieperiode, uitgesplitst naar type langetermijnstatus, leeftijd en gender.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 7 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De referentieperiode voor de in lid 1 bedoelde statistieken bedraagt drie kalendermaanden en die statistieken worden binnen twee maanden na het eind van het referentieperiode bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentieperiode loopt van januari tot en met maart 2020.

2.  De in lid 1 bedoelde statistieken worden uitgesplitst naar de leeftijd en het gender van de betrokken persoon, en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt drie kalendermaanden en de statistieken worden binnen twee maanden na het einde van de referentieperiode aan de Commissie (Eurostat) verstrekt. De eerste referentieperiode loopt van januari tot en met maart 2020.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis)  Aan artikel 9, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"Als algemene regel met betrekking tot de bescherming van de mensenrechten van migranten en asielzoekers, moet het recht van deze groepen op privacy en bescherming van persoonsgegevens worden geëerbiedigd en moeten gegevens met hun toestemming en op basis van hun vrijwillige deelname worden verzameld*.

 

_________________

 

* Principles and Guidelines, supported by practical guidance, on the human rights protection of migrants in vulnerable situations within large and/or mixed movements"


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

Document- en procedurenummers

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Datum indiening bij EP

16.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Geen advies

       Datum besluit

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Datum goedkeuring

20.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Datum indiening

26.11.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 5 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid