Procedura : 2018/0154(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0395/2018

Teksty złożone :

A8-0395/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0359

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1036kWORD 131k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0307),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0182/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz stanowisko Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w formie poprawek (A8-0395/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Aby zaspokoić nowe zapotrzebowania na dane statystyczne dotyczące azylu i migracji zarządzanej w Unii, mając na uwadze, że cechy charakterystyczne migracji ulegają szybkim zmianom, potrzebne są ramy prawne umożliwiające szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby w zakresie statystyki w dziedzinie azylu i migracji zarządzanej.

(2)  Aby zaspokoić nowe zapotrzebowania na dane statystyczne dotyczące migracji i ochrony międzynarodowej w Unii, mając na uwadze, że ruchy migracyjne ulegają szybkim zmianom, potrzebne są ramy prawne umożliwiające szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby w zakresie statystyki w dziedzinie migracji i ochrony międzynarodowej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Ze względu na nieustanną zmienność i różnorodność aktualnych przepływów migracyjnych istnieje zapotrzebowanie na kompleksowe i porównywalne dane statystyczne dotyczące populacji migrantów, zdezagregowane według tożsamości płciowej, aby zrozumieć realia sytuacji, zidentyfikować podatność na zagrożenia oraz występujące nierówności, a także zapewnić decydentom politycznym wiarygodne dane i informacje pomocne przy opracowywaniu przyszłych strategii polityki publicznej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Aby wspierać Unię w podejmowaniu skutecznych działań w odpowiedzi na wyzwania związane z migracją, potrzebne są dane dotyczące azylu i migracji zarządzanej przekazywane częściej niż raz w roku.

(3)  Aby wspierać Unię w podejmowaniu skutecznych działań w odpowiedzi na wyzwania związane z migracją oraz w opracowywaniu strategii politycznych uwzględniających aspekt płci i opartych na prawach człowieka, potrzebne są dane dotyczące azylu i migracji zarządzanej przekazywane częściej niż raz w roku.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Statystyka w dziedzinie azylu i migracji zarządzanej ma zasadnicze znaczenie dla badania, definiowania i oceny wielu różnych polityk, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania podejmowane w reakcji na przybycie osób ubiegających się o ochronę w Europie.

(4)  Statystyka w dziedzinie azylu i migracji zarządzanej ma zasadnicze znaczenie dla badania, definiowania i oceny wielu różnych polityk, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania podejmowane w reakcji na przybycie osób ubiegających się o ochronę w Europie, tak by znaleźć optymalne rozwiązania.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Statystyki dotyczące migracji i ochrony międzynarodowej mają kluczowe znaczenie dla uzyskania pełnego obrazu ruchów migracyjnych w Unii i umożliwienia właściwego stosowania przez państwa członkowskie przepisów unijnych z poszanowaniem praw podstawowych, o których mowa w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Prześladowanie ze względu na tożsamość płciową stanowi podstawę do ubiegania się o ochronę międzynarodową i uzyskania tej ochrony. Krajowe i unijne urzędy statystyczne powinny gromadzić dane dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej ze względu na tożsamość płciową, w tym na przemoc uwarunkowaną tożsamością płciową.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Aby osiągnąć cele rozporządzenia (WE) nr 862/2007, należy przeznaczyć wystarczające zasoby finansowe na gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie wysokiej jakości krajowych i unijnych danych statystycznych nt. migracji i ochrony międzynarodowej, zwłaszcza poprzez wspieranie działań w tym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/20141a.

 

______________

 

1a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Niniejsze rozporządzenie gwarantuje prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do ochrony danych osobowych, określone w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

(10)  Niniejsze rozporządzenie gwarantuje prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, do ochrony danych osobowych, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci, określone w art. 7, 8, 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a.

 

______________

 

1a  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Gromadzenie danych zdezagregowanych według tożsamości płciowej powinno pozwolić wskazać i przeanalizować szczególną podatność na zagrożenia i szczególne zdolności kobiet i mężczyzn oraz odkryć luki i nierówności. Dotyczące migracji dane uwzględniające aspekt płci mogą przyczynić się do większej równości i oferować możliwości grupom defaworyzowanym. Dane statystyczne dotyczące migracji powinny również uwzględniać takie zmienne, jak tożsamość płciowa i orientacja seksualna, aby możliwe było gromadzenie danych o doświadczeniach osób LGBTQI+ oraz o braku równości w procesach migracji i azylu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze dotyczące określania dezagregacji. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(25 ).

(11)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania niniejszego rozporządzenia, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze dotyczące określania zasad odnośnie do odpowiedniego formatu przekazywania danych. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.

__________________

__________________

25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Aby dostosować rozporządzenie (WE) nr 862/2007 do rozwoju technologicznego i gospodarczego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany rozporządzenia (WE) nr 862/2007; zmiana polegałaby na aktualizacji niektórych definicji, uzupełnieniu rozporządzenia pod kątem określenia grup danych i dodatkowych podziałów oraz ustanowieniu zasad dotyczących dokładności i standardów jakości. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzono zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1a. W szczególności aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział w przygotowaniu aktów delegowanych na równych zasadach, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

 

________________

 

1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Warunkiem skutecznego monitorowania stosowania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 jest poddawanie go ocenie w regularnych odstępach czasu. Komisja powinna wnikliwie oceniać dane statystyczne zebrane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 862/2007, ich jakość i terminowość na potrzeby sprawozdań dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Powinno się przeprowadzać ścisłe konsultacje ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w zbieranie danych dotyczących azylu, w tym z agencjami ONZ oraz innymi właściwymi organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 co trzy lata Komisja Europejska przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania przedmiotowego rozporządzenia. Sprawozdania powinny być następstwem wnikliwej oceny stosowania oraz konsultacji z kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w zbieranie danych oraz w analizy w obszarze migracji i ochrony międzynarodowej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 1 – akapit 1 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

(-1)  ustęp 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c)  procedur i postępowań administracyjnych i sądowych w państwach członkowskich, związanych z imigracją, udzielaniem pozwolenia na pobyt, obywatelstwem, azylem i innymi formami ochrony międzynarodowej oraz z zapobieganiem nielegalnej imigracji.

(c)  procedur i postępowań administracyjnych i sądowych w państwach członkowskich, związanych z imigracją, udzielaniem pozwolenia na pobyt, obywatelstwem, azylem i innymi formami ochrony międzynarodowej, niedozwolonym wjazdem i pobytem oraz powrotami.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1a)  w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

 

a)  ustęp 1 lit. j) otrzymuje następujące brzmienie:

j) „wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej” oznacza wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. g) dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony (2);

j) „wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej” oznacza wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej określony w art. 2 lit. h) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE2;

_______________

_______________

2  Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12.

2  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz.U. L 337 z 20.12.2011, s. 9).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

b)  ustęp 1 lit. k) otrzymuje następujące brzmienie:

k) „status uchodźcy” oznacza status uchodźcy zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. d) dyrektywy 2004/83/WE;

k) „status uchodźcy” oznacza status uchodźcy zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. e) dyrektywy 2011/95/UE;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera c (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

c)  ustęp 1 lit. l) otrzymuje następujące brzmienie:

l) „status ochrony uzupełniającej” oznacza status ochrony uzupełniającej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. f) dyrektywy 2004/83/WE;

l) „status ochrony uzupełniającej” oznacza status ochrony uzupełniającej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. g) dyrektywy 2011/95/UE;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera d (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera m

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

d)  ust. 1 lit. m) otrzymuje brzmienie:

m) „członkowie rodziny” oznacza członków rodziny zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. i) rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (3);

m) „członkowie rodziny” oznacza członków rodziny zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/20133;

_______________

_______________

3  Dz.U. L 50 z 25.2.2003, s. 1.

3  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera e (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

d)  ustęp 1 lit. o) otrzymuje brzmienie:

o) „osoby małoletnie pozbawione opieki” oznacza małoletniego bez opieki zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. i) dyrektywy 2004/83/WE;

„o) „osoby małoletnie pozbawione opieki” oznacza małoletniego bez opieki zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. l) dyrektywy 2011/95/UE;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera f (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera p

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

f)  ustęp 1 lit. p) otrzymuje brzmienie:

p) „granice zewnętrzne” oznacza granice zewnętrzne zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (12);

p) „granice zewnętrzne” oznacza granice zewnętrzne zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/3995;

________________

________________

5  Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.

5  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera g (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera q

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

g)  ustęp 1 lit. q) otrzymuje brzmienie:

q) „obywatele państw trzecich, którym odmówiono wjazdu” oznacza obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na granicy zewnętrznej, ponieważ nie spełniają wszystkich warunków wjazdu określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 i nie należą do kategorii osób wymienionych w art. 5 ust. 4 tego rozporządzenia;

q) „obywatele państw trzecich, którym odmówiono wjazdu” oznaczają obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na granicy zewnętrznej, ponieważ nie spełniają wszystkich warunków wjazdu określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2016/399 i nie należą do kategorii osób wymienionych w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera h (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera s a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

h)  w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

sa) „wydalenie” oznacza wydalenie zgodnie z definicją w art. 3 pkt 5 dyrektywy 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady*.

 

________________

 

*  Dyrektywa 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 98).”

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera i (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera s b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

i)  w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

sb) „dobrowolny wyjazd” oznacza dobrowolny wyjazd zgodnie z definicją w art. 3 pkt 8 dyrektywy 2008/115/WE;”

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera j (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera s c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

j)  w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

sc) „wspomagany dobrowolny powrót” oznacza dobrowolny wyjazd zgodnie z definicją w art. 3 pkt 8 dyrektywy 2008/115/WE przy zapewnieniu pomocy logistycznej, finansowej i innej pomocy materialnej;”

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy) – litera k (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 2 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

k)  skreśla się ust. 3;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit1 – punkt -1 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1b)  art. 3 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 3

„Artykuł 3

Statystyki dotyczące migracji międzynarodowej, ludności rezydującej oraz nabycia obywatelstwa

Statystyki dotyczące migracji międzynarodowej, ludności rezydującej oraz nabycia obywatelstwa

1.  Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostat) statystyki dotyczące liczby:

1.  Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostat) statystyki dotyczące liczby:

a)  imigrantów przenoszących się na terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według:

a)  imigrantów przenoszących się na terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według:

(i)  grup obywatelstwa według wieku i płci;

(i)  grup obywatelstwa według wieku i tożsamości płciowej;

(ii)  grup kraju urodzenia według wieku i płci;

(ii)  grup kraju urodzenia według wieku i tożsamości płciowej;

(iii)  grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania według wieku i płci;

(iii)  grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania według wieku i tożsamości płciowej;

b)  emigrantów przenoszących się z terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według:

b)  emigrantów przenoszących się z terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według:

(i)  grup obywatelstw;

(i)  grup obywatelstw;

(ii)  wieku;

(ii)  wieku;

(iii)  płci;

(iii)  tożsamości płciowej;

(iv)  grup krajów kolejnego miejsca zamieszkania;

(iv)  grup krajów kolejnego miejsca zamieszkania;

c)  osób posiadających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim pod koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według:

c)  osób posiadających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim pod koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według:

(i)  grup obywatelstwa według wieku i płci;

(i)  grup obywatelstwa według wieku i tożsamości płciowej;

(ii)  grup kraju urodzenia według wieku i płci;

(ii)  grup kraju urodzenia według wieku i tożsamości płciowej;

d)  osób, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego i które nabyły w trakcie roku referencyjnego obywatelstwo państwa członkowskiego i posiadały wcześniej obywatelstwo innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub osób będących wcześniej bezpaństwowcami, zdezagregowane według wieku i płci oraz według wcześniejszego obywatelstwa osób, których dotyczą, i według tego, czy osoba ta była wcześniej bezpaństwowcem.

d)  osób, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego i które nabyły w trakcie roku referencyjnego obywatelstwo państwa członkowskiego i posiadały wcześniej obywatelstwo innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub osób będących wcześniej bezpaństwowcami, zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej oraz według wcześniejszego obywatelstwa osób, których dotyczą, i według tego, czy osoba ta była wcześniej bezpaństwowcem.

 

da)  osób, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego i które uzyskały w trakcie roku referencyjnego zezwolenie na pobyt długoterminowy, zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej.

2.  Statystyki, o których mowa w ust. 1, dotyczą referencyjnych okresów jednego roku kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwunastu miesięcy od końca roku referencyjnego. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2008.

2.  Statystyki, o których mowa w ust. 1, dotyczą referencyjnych okresów jednego roku kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwunastu miesięcy od końca roku referencyjnego. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2020.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c)  wniosków o ochronę międzynarodową wycofanych w trakcie okresu referencyjnego.

„c)   wniosków o ochronę międzynarodową wycofanych w trakcie okresu referencyjnego zdezagregowanych wg rodzaju wycofania.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny, a ich wnioski były rozpatrywane w ramach procedury przyspieszonej, o której mowa w art. 31 ust. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE*;

 

__________________

 

*  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny, a ich wnioski były rozpatrywane w ramach procedury granicznej, o której mowa w art. 43 dyrektywy 2013/32/UE w okresie referencyjnym;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny w okresie referencyjnym i które są zwolnione z procedury przyspieszonej lub procedury granicznej zgodnie z art. 24 ust. 3 i art. 25 ust. 6 dyrektywy 2013/32/UE;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej bez zarejestrowania w Eurodac zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2003*;

 

__________________

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1).

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d e (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

de)  osób, które złożyły wniosek o ochronę międzynarodową lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny w trakcie okresu referencyjnego, które są w stanie przedstawić dowody mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d f (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

df)  osób, które złożyły kolejny wniosek o ochronę międzynarodową, o którym mowa w art. 40 dyrektywy 2013/32/UE, lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny w trakcie okresu referencyjnego;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d g (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dg)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub które zostały włączone do takiego wniosku jako członek rodziny w okresie referencyjnym i które były zatrzymane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE* pod koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według miesiąca, w którym osoby te zostały zatrzymane, i powodów zatrzymania;

 

____________________

 

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 96).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d h (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dh)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny i których dotyczy decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe bądź nakaz zatrzymania zgodnie z dyrektywą 2013/33/UE w okresie referencyjnym;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d i (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

di)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny i których dotyczyła decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe bądź nakaz środka alternatywnego wobec zatrzymania zgodnie z dyrektywą 2013/33/UE w okresie referencyjnym, zdezagregowane według następujących rodzajów środka alternatywnego:

 

(i) obowiązek stawiania się przed właściwym organem;

 

(ii) złożenie poręczenia majątkowego;

 

(iii) nakaz przebywania w określonym miejscu pobytu;

 

(iv) inny rodzaj środka alternatywnego wobec zatrzymania;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d j (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dj)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny w okresie referencyjnym i których dotyczyła decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe bądź nakaz środka alternatywnego wobec zatrzymania zgodnie z dyrektywą 2013/33/UE na koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według miesiąca, w którym wobec osób tych została wydana decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe, oraz według następujących rodzajów środka alternatywnego:

 

(i) obowiązek stawiania się przed właściwym organem;

 

(ii) złożenie poręczenia majątkowego;

 

(iii) nakaz przebywania w określonym miejscu pobytu;

 

(iv) inny rodzaj środka alternatywnego wobec zatrzymania;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d k (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dk)  osób, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową i wobec których przeprowadzono procedurę oceny wieku w okresie referencyjnym;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d l (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dl)  decyzji dotyczących oceny wieku wnioskodawców, w następującym podziale:

 

(i) oceny stwierdzające, że wnioskodawca jest małoletni;

 

(ii) oceny stwierdzające, że wnioskodawca jest pełnoletni;

 

(iii) oceny niejednoznaczne lub niezakończone;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d m (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dm)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny i które uznano za wymagające szczególnych gwarancji proceduralnych zgodnie z art. 24 dyrektywy 2013/32/UE lub za wnioskodawców o szczególnych potrzebach w zakresie przyjmowania w rozumieniu art. 2 lit. k) dyrektywy 2013/33/UE w okresie referencyjnym;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d n (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dn)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny i które korzystają z bezpłatnej pomocy prawnej na mocy art. 20 dyrektywy 2013/32/UE w okresie referencyjnym, zdezagregowane według postępowania w pierwszej i drugiej instancji;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d o (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

do)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zostały objęte takim wnioskiem jako członek rodziny i które korzystają z materialnych warunków przyjmowania zapewniających osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową odpowiedni poziom życia zgodnie z art. 17 dyrektywy 2013/33/UE na końcu okresu referencyjnego;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d p (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dp)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej jako osoby małoletnie pozbawione opieki mające wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 25 dyrektywy 2013/32/UE w okresie referencyjnym;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d q (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dq)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i zostały uznane za małoletnich pozbawionych opieki, i którym przyznano dostęp do systemu edukacji zgodnie z art. 14 dyrektywy 2013/33/UE w okresie referencyjnym;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d r (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dr)  osób, które złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i zostały uznane za małoletnich pozbawionych opieki, i które zostały umieszczone zgodnie z art. 31 ust. 3 dyrektywy 2013/95/UE w okresie referencyjnym, zdezagregowane według podstawy umieszczenia;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d s (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ds)  średniej liczby małoletnich pozbawionych opieki na opiekuna w okresie referencyjnym;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit ostatni

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statystyki te są zdezagregowane według wieku i płci oraz według obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według nieletnich pozbawionych opieki. Odnoszą się one do referencyjnych okresów jednego miesiąca kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca referencyjnego. Pierwszym miesiącem referencyjnym jest styczeń 2020 r.

Statystyki te są zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej, według obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według małoletnich pozbawionych opieki. Odnoszą się one do referencyjnych okresów jednego miesiąca kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca referencyjnego. Pierwszym miesiącem referencyjnym jest styczeń 2020 r.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba)  w ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a) osób objętych decyzjami o odrzuceniu wniosków o ochronę międzynarodową, w tym decyzjami o uznaniu wniosków za niedopuszczalne lub bezpodstawne oraz decyzjami podjętymi w ramach procedur priorytetowych lub przyspieszonych, podjętymi w pierwszej instancji przez organy administracyjne lub sądowe podczas okresu referencyjnego;

„a) osób objętych decyzjami o odrzuceniu wniosków o ochronę międzynarodową podjętymi przez organy administracyjne lub sądowe w okresie referencyjnym, zdezagregowane według:

 

(i) decyzji o uznaniu wniosków za niedopuszczalne, zdezagregowane dodatkowo według podstawy niedopuszczalności;

 

(ii) decyzji o odrzuceniu wniosku jako bezpodstawnego;

 

(iii) decyzji o odrzuceniu wniosku jako rażąco bezpodstawnego w procedurze zwykłej, zdezagregowane według podstawy odrzucenia;

 

(iv) decyzji o odrzuceniu wniosku jako rażąco bezpodstawnego w procedurze przyspieszonej, zdezagregowane według podstawy przyspieszenia i odrzucenia;

 

(v) decyzji o odrzuceniu wniosku, ponieważ wnioskodawca może skorzystać z ochrony wewnętrznej w kraju pochodzenia na mocy art. 8 dyrektywy 2011/95/UE; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

bb)  ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b) osób objętych decyzjami o nadaniu lub cofnięciu statusu uchodźcy, podjętymi w pierwszej instancji przez organy administracyjne lub sądowe podczas okresu referencyjnego;

osób objętych decyzjami podjętymi w pierwszej instancji przez organy administracyjne lub sądowe podczas okresu referencyjnego o przyznaniu, pozbawieniu, zakończeniu lub odmowie przedłużenia statusu uchodźcy w oparciu o utratę statusu, wykluczenie lub inne powody; decyzje w sprawie utraty statusu lub wykluczenia podlegają dalszej dezagregacji według konkretnego powodu utraty statusu lub wykluczenia; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b c (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

bc)  ustęp 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) osób objętych decyzjami o nadaniu lub cofnięciu statusu ochrony uzupełniającej, podjętymi w pierwszej instancji przez organy administracyjne lub sądowe podczas okresu referencyjnego;

osób objętych decyzjami podjętymi w pierwszej instancji przez organy administracyjne lub sądowe podczas okresu referencyjnego o przyznaniu, pozbawieniu, zakończeniu lub odmowie przedłużenia statusu uchodźcy w oparciu o utratę statusu, wykluczenie lub inne powody; decyzje w sprawie utraty statusu lub wykluczenia podlegają dalszej dezagregacji według konkretnego powodu utraty statusu lub wykluczenia; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b d (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bd)  w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ea)  osób objętych decyzjami o ograniczeniu lub cofnięciu materialnych warunków przyjmowania, podjętymi w pierwszej instancji przez organy administracyjne lub sądowe w trakcie okresu referencyjnego, zdezagregowane według rodzaju decyzji, długości okresu ograniczenia lub cofnięcia oraz podstawy.”

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit ostatni

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statystyki te są zdezagregowane według wieku i płci oraz według obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według nieletnich pozbawionych opieki. Odnoszą się one do okresów referencyjnych trwających trzy miesiące kalendarzowe i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca okresu referencyjnego. Pierwszy okres referencyjny trwa od stycznia do marca 2020 r.

Statystyki te są zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej, według obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według małoletnich pozbawionych opieki. Odnoszą się one do okresów referencyjnych trwających trzy miesiące kalendarzowe i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca okresu referencyjnego. Pierwszy okres referencyjny trwa od stycznia do marca 2020 r.

 

Takie dane statystyczne są również dezagregowane według decyzji podjętych po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy oraz decyzji podjętych bez przeprowadzenia indywidualnej rozmowy. Dane dotyczące decyzji podjętych po przeprowadzeniu indywidualnej rozmowy są następnie dezagregowane według indywidualnych rozmów, podczas których osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową zapewniono usługi tłumacza ustnego, oraz indywidualnych rozmów, podczas których osobie ubiegającej się o ochronę międzynarodową nie zapewniono usług tłumacza ustnego.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

da)  ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b) osób objętych ostatecznymi decyzjami o odrzuceniu wniosków o ochronę międzynarodową, takimi jak decyzje uznające wnioski za niedopuszczalne lub bezpodstawne oraz decyzjami podjętymi w ramach procedur priorytetowych lub przyspieszonych, podjętymi przez organy administracyjne lub sądowe w ramach procedury odwoławczej lub kontroli sądowej podczas okresu referencyjnego;

„b) osób objętych ostatecznymi decyzjami o odrzuceniu wniosków o ochronę międzynarodową podjętymi przez organy administracyjne lub sądowe w ramach procedury odwoławczej lub kontroli sądowej podczas okresu referencyjnego, zdezagregowane według:

 

(i) decyzji o uznaniu wniosków za niedopuszczalne, zdezagregowane dodatkowo według podstawy niedopuszczalności;

 

(ii) decyzjami o odrzuceniu wniosku jako bezpodstawnego;

 

(iii) decyzji o odrzuceniu wniosku jako rażąco bezpodstawnego w procedurze zwykłej, zdezagregowane według podstawy odrzucenia;

 

(iv) decyzji o odrzuceniu wniosku jako rażąco bezpodstawnego w procedurze przyspieszonej, zdezagregowane według podstawy przyspieszenia i odrzucenia;

 

(v) decyzji o odrzuceniu wniosku, ponieważ wnioskodawca może skorzystać z ochrony wewnętrznej w swoim kraju pochodzenia na mocy art. 8 dyrektywy 2011/95/UE; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

db)  ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) osób objętych ostatecznymi decyzjami o nadaniu lub cofnięciu statusu uchodźcy, podjętymi przez organy administracyjne lub sądowe w ramach procedury odwoławczej lub kontroli sądowej podczas okresu referencyjnego;

osób objętych podjętymi przez organy administracyjne lub sądowe podczas okresu referencyjnego decyzjami o przyznaniu, pozbawieniu, zakończeniu lub odmowie przedłużenia statusu uchodźcy w oparciu o utratę statusu, wykluczenie lub inne powody; decyzje w sprawie utraty statusu lub wykluczenia podlegają dalszej dezagregacji według konkretnego powodu utraty statusu lub wykluczenia; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d c (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

dc)  w ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

d) osób objętych ostatecznymi decyzjami o nadaniu lub cofnięciu statusu ochrony uzupełniającej, podjętymi przez organy administracyjne lub sądowe w ramach procedury odwoławczej lub kontroli sądowej podczas okresu referencyjnego;

osób objętych ostatecznymi decyzjami, podjętymi przez organy administracyjne lub sądowe w okresie referencyjnym, o nadaniu, uchyleniu, zakończeniu statusu ochrony uzupełniającej lub o odmowie jego odnowienia na podstawie utraty statusu, wykluczenia lub innych względów; decyzje w sprawie utraty statusu lub wykluczenia podlegają dalszej dezagregacji według konkretnego powodu utraty statusu lub wykluczenia; ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d d (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd)  w ust. 3 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„ga)  osób objętych podjętymi przez organy administracyjne lub sądowe w trakcie okresu referencyjnego ostatecznymi decyzjami o ograniczeniu lub cofnięciu materialnych warunków przyjmowania, zdezagregowane według rodzaju decyzji, długości okresu ograniczenia lub cofnięcia oraz podstawy.”

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit ostatni

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statystyki wymienione w lit. b), c), d), e), f) i g) są zdezagregowane według wieku i płci oraz według obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według nieletnich pozbawionych opieki. Dodatkowo statystyki wymienione w lit. g) są zdezagregowane według państwa zamieszkania i rodzaju decyzji azylowej. Odnoszą się one do referencyjnych okresów jednego roku kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu trzech miesięcy od końca roku referencyjnego. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2020.

Statystyki wymienione w lit. b), c), d), e), f) i g) są zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej oraz według obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według nieletnich pozbawionych opieki. Dodatkowo statystyki wymienione w lit. g) są zdezagregowane według państwa zamieszkania i rodzaju decyzji azylowej. Odnoszą się one do referencyjnych okresów jednego roku kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu trzech miesięcy od końca roku referencyjnego. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2020.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera e a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a.   Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) dane statystyczne dotyczące czasu trwania odwołań liczonego w dniach kalendarzowych od momentu złożenia odwołania do momentu podjęcia decyzji w sprawie odwołania w pierwszej instancji.”

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera e

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit ostatni

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odnoszą się one do referencyjnych okresów jednego roku kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu trzech miesięcy od końca roku referencyjnego. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2020.

Statystyki te są dezagregowane według wieku i tożsamości płciowej oraz obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według małoletnich pozbawionych opieki. Odnoszą się one do referencyjnych okresów jednego miesiąca kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu trzech miesięcy od końca roku referencyjnego. Pierwszym okresem referencyjnym jest styczeń 2020 r.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera h a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 4 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„4a.   Statystyki, o których mowa w ust. 1–4, są dezagregowane według miesiąca, w którym złożono wniosek.”

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) – litera a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 5 – nagłówek

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a)  w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

 

a)  tytuł otrzymuje brzmienie:

Statystyki dotyczące zezwoleń na pobyt i pobytu obywateli państw trzecich

Statystyki dotyczące zapobiegania nielegalnym wjazdom i pobytom

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) – litera b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

b)  ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a)  obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium państwa członkowskiego na granicy zewnętrznej;

„a)  obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium państwa członkowskiego na granicy zewnętrznej, zdezagregowane według wieku, tożsamości płciowej i obywatelstwa;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) – litera c (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

c)  ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b)  obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium państwa członkowskiego zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi imigracji.

„b)  obywateli państw trzecich, co do których zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi imigracji stwierdzono, że ich pobyt na terytorium państwa członkowskiego jest nieuregulowany”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy) – litera d (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

b)   ustęp 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

Statystyki, o których mowa w lit. b), są zdezagregowane według wieku i płci oraz według obywatelstwa osób, których dotyczą.

„Statystyki, o których mowa w lit. b), są dezagregowane według wieku i tożsamości płciowej, oraz obywatelstwa osób, których dotyczą, a także powodów i miejsca ich zatrzymania”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  liczby wniosków o zezwolenie na pierwszy pobyt złożonych przez obywateli państw trzecich, zdezagregowane według obywatelstwa, powodu wystąpienia o zezwolenie, wieku i tożsamości płciowej;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera -a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-aa)  liczby odrzuconych wniosków o zezwolenie na pierwszy pobyt złożonych przez obywateli państw trzecich, zdezagregowane według obywatelstwa, powodu wystąpienia o zezwolenie, wieku i tożsamości płciowej;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera -a b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ab)  liczby wniosków o zezwolenie na pobyt zmieniających status imigracyjny lub powód pobytu, odrzuconych w trakcie okresu referencyjnego, zdezagregowane według obywatelstwa, powodu odmowy zezwolenia, wieku i tożsamości płciowej;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  zezwolenia wydane podczas okresu referencyjnego, na podstawie których osobie udziela się zezwolenia na pobyt po raz pierwszy, zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i płci;

(i)  zezwolenia wydane podczas okresu referencyjnego, na podstawie których osobie udziela się zezwolenia na pobyt po raz pierwszy, zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i tożsamości płciowej;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  zezwolenia wydane podczas okresu referencyjnego i udzielone ze względu na zmianę statusu imigracyjnego osoby lub przyczyny pobytu, zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i płci;

(ii)  zezwolenia wydane podczas okresu referencyjnego i udzielone ze względu na zmianę statusu imigracyjnego osoby lub przyczyny pobytu, zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i tożsamości płciowej;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  zezwolenia ważne pod koniec okresu referencyjnego (ilość wydanych zezwoleń, niewycofanych i niewygasłych), zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i płci;

(iii)  zezwolenia ważne pod koniec okresu referencyjnego (ilość wydanych zezwoleń, niewycofanych i niewygasłych), zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i tożsamości płciowej;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczby rezydentów długoterminowych pod koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według obywatelstwa, rodzaju statusu rezydenta długoterminowego, wieku i płci.

b)  liczby rezydentów długoterminowych pod koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według obywatelstwa, rodzaju statusu rezydenta długoterminowego, wieku i tożsamości płciowej.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do celów statystyk zgodnych z lit. -a), -aa) i a) zezwolenia wydawane ze względów rodzinnych są dodatkowo dezagregowane według powodu i statusu członka rodziny rozdzielonej obywatela państwa trzeciego.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a) liczbą obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium danego państwa członkowskiego, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne lub sądowe, lub akt stwierdzający lub orzekający, że ich pobyt jest nielegalny i nakładające na nich obowiązek opuszczenia terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według obywatelstwa tych osób;

a) liczbą obywateli państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nieuregulowanego przebywania na terytorium danego państwa członkowskiego, w stosunku do których wydano decyzje administracyjne lub sądowe, lub akt stwierdzający lub orzekający, że ich pobyt jest nieuregulowany i nakładające na nich obowiązek opuszczenia terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według obywatelstwa tych osób oraz powodów ich decyzji;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł – ustęp 1 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-aa)  w ust. 1 dodaje się, co następuje:

 

„aa)  liczbą obywateli państw trzecich, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu, podlegających decyzji administracyjnej lub sądowej zakazującej im wjazdu bądź aktowi, o którym mowa w dyrektywie 2008/115/WE, na koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według obywatelstwa odnośnych osób;”

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ab)  w ust. 1 dodaje się następującą literę:

 

„ab)  liczbą obywateli państw trzecich, którzy podlegali decyzji administracyjnej lub sądowej bądź aktowi nakazującemu ich zatrzymanie zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady* w okresie referencyjnym.”

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a c (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  w ust. 1 dodaje się następującą literę:

 

„ac)  liczbą obywateli państw trzecich, którzy podlegali decyzji administracyjnej lub sądowej bądź aktowi nakazującemu ich zatrzymanie zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE na koniec okresu odniesienia, zdezagregowaną według miesiąca, w którym ci obywatele państw trzecich zostali zatrzymani;”

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a d (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ad)  w ust. 1 dodaje się następującą literę:

 

„ad)  liczbą obywateli państw trzecich objętych w trakcie okresu referencyjnego decyzją administracyjną lub sądową bądź aktem nakazującym zastosowanie środka alternatywnego wobec zatrzymania zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, zdezagregowane według rodzaju środka alternatywnego spośród następujących:

 

(i) zgłoszenie wjazdu;

 

(ii) złożenie poręczenia majątkowego;

 

(iii) nakaz przebywania w określonym miejscu pobytu;

 

(iv) inny rodzaj środka alternatywnego wobec zatrzymania;”

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a e (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a e (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ae)  w ust. 1 dodaje się następującą literę:

 

„ae)  liczbą obywateli państw trzecich objętych na końcu okresu referencyjnego decyzją administracyjną lub sądową bądź aktem nakazującym zastosowanie środka alternatywnego wobec zatrzymania zgodnie z dyrektywą 2008/115/WE, zdezagregowane według miesiąca wydania decyzji administracyjnej lub sądowej bądź nakazu wobec tych osób, a także według rodzaju środka alternatywnego z pośród następujących:

 

(i) zgłoszenie wjazdu;

 

(ii) złożenie poręczenia majątkowego;

 

(iii) nakaz przebywania w określonym miejscu pobytu;

 

(iv) inny rodzaj środka alternatywnego wobec zatrzymania;”

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a f (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a f (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-af)  w ust. 1 dodaje się następującą literę:

 

„af)  liczbą obywateli państw trzecich, podlegających podczas okresu referencyjnego wstrzymaniu wydalenia zgodnie z art. 9 dyrektywy 2008/115/WE, zdezagregowane według powodu wstrzymania i obywatelstwa odnośnych osób;”

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a g (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a g (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ag)  ust. 1 po pkt a) dodaje się pkt ag) w brzmieniu:

 

„ag)  liczbą rodzin obywateli państw trzecich, co do których w okresie referencyjnym podjęto decyzję administracyjną lub sądową bądź wydano nakaz zatrzymania, oraz wszczęto procedurę kontroli sądowej zgodnie z art. 15 ust. 2 dyrektywy 2008/115/WE;”

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczbą obywateli państw trzecich, którzy w wyniku decyzji administracyjnej lub sądowej lub aktu, o których mowa w lit. a), faktycznie opuścili terytorium danego państwa członkowskiego, zdezagregowane według ich obywatelstwa, rodzaju powrotu i otrzymanej pomocy oraz kraju przeznaczenia.

b)  liczbą obywateli państw trzecich, którzy w wyniku decyzji administracyjnej lub sądowej lub aktu, o których mowa w lit. a), faktycznie opuścili terytorium danego państwa członkowskiego, zdezagregowane według ich obywatelstwa, rodzaju powrotu i otrzymanej pomocy oraz kraju przeznaczenia, zdezagregowane również według powrotów tych obywateli państw trzecich do kraju pochodzenia;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  w pkt 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ba)  liczbą obywateli państw trzecich, którzy w wyniku decyzji administracyjnej lub sądowej bądź aktu opuścili terytorium danego państwa członkowskiego, zdezagregowane według rodzaju decyzji spośród następujących:

 

(i)  zgodnie z formalną unijną umową o readmisji;

 

(ii)  zgodnie z nieformalnym unijnym porozumieniem o readmisji;

 

(iii)  zgodnie z krajową umową o readmisji;

 

Statystyki te są dezagregowane również według kraju docelowego i obywatelstwa osób, których dotyczą.”

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Statystyki, o których mowa w ust. 1, dotyczą referencyjnych okresów trzech miesięcy kalendarzowych i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca okresu referencyjnego. Pierwszy okres referencyjny trwa od stycznia do marca 2020 r.

2.  Statystyki, o których mowa w ust.1, są zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej danej osoby, a także według kryterium „nieletni pozbawieni opieki”. Dotyczą one referencyjnych okresów o długości jednego miesiąca kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch tygodni od końca okresu referencyjnego. Pierwszym okresem referencyjnym jest styczeń 2020 r.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 9 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a)  art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Państwa członkowskie składają Komisji (Eurostat) sprawozdania o wykorzystanych źródłach danych, powodach wyboru tych źródeł oraz wpływie wybranych źródeł danych na jakość statystyk, jak również o zastosowanych metodach szacunku, a także stale informują Komisję (Eurostat) o wprowadzanych do nich zmianach.

2.  Państwa członkowskie składają Komisji (Eurostat) sprawozdania o wykorzystanych źródłach danych, powodach wyboru tych źródeł oraz wpływie wybranych źródeł danych na jakość statystyk, o mechanizmach zastosowanych, aby zagwarantować ochronę danych osobowych, jak również o zastosowanych metodach szacunku, a także stale informują Komisję (Eurostat) o wprowadzanych do nich zmianach.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 9a

 

Akty delegowane

 

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych aktualizujących definicje zawarte w art. 2 ust. 1.

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu wprowadzenia zmian w niniejszym rozporządzeniu przez:

 

a) zdefiniowanie kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego lub kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa określonych w art. 3 ust. 1;

 

b) zdefiniowanie kategorii przyczyn wydawania zezwoleń na pobyt określonych w art. 6 ust. 1 lit. a);

 

c) określenie dodatkowych dezagregacji;

 

d) określenie reguł dotyczących dokładności i standardów jakości.”

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych w celu zdefiniowania dezagregacji zgodnie z art. 4, 5, 6 i 7 oraz określenia przepisów dotyczących odpowiednich formatów przesyłania danych, zgodnie z art. 9.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia przepisów dotyczących odpowiednich formatów przesyłania danych, zgodnie z art. 9. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art.11 ust. 2.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w ust. 2 uchyla się litd).

b)  skreśla się ust2;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 10a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego].

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność obowiązujących już aktów delegowanych.

 

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrazili sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania im tego aktu, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy) – litera a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 11 – nagłówek

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

5b)  w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

 

a)  tytuł otrzymuje brzmienie:

Komitet

Procedura komitetowa

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy) – litera b (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 11 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

b)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  W procesie przyjmowania środków wykonawczych Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego, ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom.

„1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy) – litera c (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 11 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

c)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i art. 10 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, z uwzględnieniem jego art. 11.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, wynosi trzy miesiące.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 b – litera d (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 11 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

d)  skreśla się ust. 3.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=PL.com)

2.10.2018

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

W imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia: Angelika Mlinar (sprawozdawczyni)

POPRAWKA

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Ze względu na różnorodność i nieustanną zmienność aktualnych przepływów migracyjnych istnieje zapotrzebowanie na wszechstronne i porównywalne dane statystyczne dotyczące populacji migrantów zdezagregowane według płci, aby zrozumieć rzeczywistą sytuację w dziedzinie migracji, wskazać słabe punkty tej sytuacji oraz dziedziny, w których obserwuje się brak równości, a także zapewnić decydentom politycznym wiarygodne dane i informacje do celów określania przyszłych strategii polityki publicznej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Aby wspierać Unię w podejmowaniu skutecznych działań w odpowiedzi na wyzwania związane z migracją, potrzebne są dane dotyczące azylu i migracji zarządzanej przekazywane częściej niż raz w roku.

(3)  Aby wspierać Unię w podejmowaniu skutecznych działań w odpowiedzi na wyzwania związane z migracją oraz w opracowywaniu strategii politycznych uwzględniających aspekt płci i opartych na prawach człowieka, potrzebne są dane dotyczące azylu i migracji zarządzanej przekazywane częściej niż raz w roku.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Statystyka w dziedzinie azylu i migracji zarządzanej ma zasadnicze znaczenie dla badania, definiowania i oceny wielu różnych polityk, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania podejmowane w reakcji na przybycie osób ubiegających się o ochronę w Europie.

(4)  Statystyka w dziedzinie azylu i migracji zarządzanej ma zasadnicze znaczenie dla badania, definiowania i oceny wielu różnych polityk, zwłaszcza jeżeli chodzi o działania podejmowane w reakcji na przybycie osób ubiegających się o ochronę w Europie, a także dla uznania szczególnych potrzeb konkretnych grup lub osób i ich zapotrzebowania na specjalne usługi, zwłaszcza doświadczających wielorakich form dyskryminacji grup lub osób, które mogą być bardziej narażone na niebezpieczeństwo w procesie migracji i azylu, takich jak m.in. kobiety, kobiety ciężarne, dzieci, małoletni bez opieki, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby ze środowisk LGTBI+, ofiary przemocy ze względu na płeć.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Prześladowanie danej osoby ze względu na płeć stanowi podstawę ubiegania się o ochronę międzynarodową i uzyskania tej ochrony. Krajowe i unijne urzędy statystyczne gromadzą dane statystyczne dotyczące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej ze względu na płeć, w tym przemoc uwarunkowaną płcią.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W celu zapewnienia jakości, a w szczególności porównywalności danych dostarczanych przez państwa członkowskie, oraz do celów sporządzania wiarygodnych ogólnych analiz na poziomie Unii, wykorzystywane dane powinny opierać się na tych samych pojęciach i odnosić się do tej samej daty lub okresu odniesienia.

(5)  W celu zapewnienia jakości, a w szczególności porównywalności danych dostarczanych przez państwa członkowskie, oraz do celów sporządzania wiarygodnych ogólnych analiz na poziomie Unii, wykorzystywane dane powinny opierać się na tych samych pojęciach i odnosić się do tej samej daty lub okresu odniesienia. Dane te powinny być zdezagregowane według płci i wieku oraz obejmować informacje na temat legalnych i nielegalnych przepływów migracyjnych, handlu ludźmi, potrzeb uchodźców, migrantów oraz społeczności ich przyjmujących, a także innych kwestii. 1a

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Niniejsze rozporządzenie gwarantuje prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz do ochrony danych osobowych, określone w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

(10)  Niniejsze rozporządzenie gwarantuje prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, do ochrony danych osobowych, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci określone w art. 7, 8, 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Gromadzenie danych zdezagregowanych według płci pozwala wskazać i przeanalizować szczególne słabości i zdolności kobiet i mężczyzn oraz odkryć różnice i nierówności. Dane dotyczące migracji, uwzględniające aspekt płci mogą przyczynić się do większej równości i oferować możliwości grupom defaworyzowanym. Dane statystyczne dotyczące migracji powinny również uwzględniać takie zmienne jak tożsamość płciowa i orientacja seksualna, aby możliwe było gromadzenie danych o doświadczeniach osób LGBTQI+ oraz nierówności w procesach migracji i azylu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

(-1)  w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostat) statystyki dotyczące liczby:

1. Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostat) statystyki dotyczące liczby:

a) imigrantów przenoszących się na terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według:

a) imigrantów przenoszących się na terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według:

(i) grup obywatelstwa według wieku i płci;

(i) grup obywatelstwa według wieku i tożsamości płciowej;

(ii) grup kraju urodzenia według wieku i płci;

(ii) grup kraju urodzenia według wieku i tożsamości płciowej;

(iii) grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania według wieku i płci;

(iii) grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania według wieku i tożsamości płciowej;

b) emigrantów przenoszących się z terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według:

b) emigrantów przenoszących się z terytorium państwa członkowskiego, zdezagregowane według:

(i) grup obywatelstw;

(i) grup obywatelstw;

(ii) wieku;

(ii) wieku;

(iii) płci;

(iii) tożsamości płciowej;

(iv) grup krajów kolejnego miejsca zamieszkania;

(iv) grup krajów kolejnego miejsca zamieszkania;

c) osób posiadających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim pod koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według:

c) osób posiadających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim pod koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według:

(i) grup obywatelstwa według wieku i płci;

(i) grup obywatelstwa według wieku i tożsamości płciowej;

(ii) grup kraju urodzenia według wieku i płci;

(ii) grup kraju urodzenia według wieku i tożsamości płciowej;

d) osób, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego i które nabyły w trakcie roku referencyjnego obywatelstwo państwa członkowskiego i posiadały wcześniej obywatelstwo innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub osób będących wcześniej bezpaństwowcami, zdezagregowane według wieku i płci oraz według wcześniejszego obywatelstwa osób, których dotyczą, i według tego, czy osoba ta była wcześniej bezpaństwowcem.

d) osób, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego i które nabyły w trakcie roku referencyjnego obywatelstwo państwa członkowskiego i posiadały wcześniej obywatelstwo innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub osób będących wcześniej bezpaństwowcami, zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej oraz według wcześniejszego obywatelstwa osób, których dotyczą, i według tego, czy osoba ta była wcześniej bezpaństwowcem.”;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=PL

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statystyki te są zdezagregowane według wieku i płci, według obywatelstwa osób, których dotyczą, i według nieletnich pozbawionych opieki. Odnoszą się one do referencyjnych okresów jednego miesiąca kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca referencyjnego. Pierwszym miesiącem referencyjnym jest styczeń 2020 r.

Statystyki te są zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej, według obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według nieletnich pozbawionych opieki. Odnoszą się one do referencyjnych okresów jednego miesiąca kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca referencyjnego. Pierwszym miesiącem referencyjnym jest styczeń 2020 r.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 2 – litery e a – e b (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)   w ust. 2 dodaje się lit. ea) i eb) w brzmieniu:

 

„ea) osób objętych decyzjami o odrzuceniu wniosku o łączenie rodzin z beneficjentem ochrony międzynarodowej, podjętymi w pierwszej instancji;

 

eb) osób objętych decyzjami o zatwierdzeniu łączenia rodzin z beneficjentem ochrony międzynarodowej, podjętymi w pierwszej instancji.”;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statystyki te są zdezagregowane według wieku i płci, według obywatelstwa osób, których dotyczą, i według nieletnich pozbawionych opieki. Dotyczą one referencyjnych okresów trzech miesięcy kalendarzowych i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca okresu referencyjnego. Pierwszy okres referencyjny trwa od stycznia do marca 2020 r.

Statystyki te są zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej, według obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według nieletnich pozbawionych opieki. Dotyczą one referencyjnych okresów trzech miesięcy kalendarzowych i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca okresu referencyjnego. Pierwszy okres referencyjny trwa od stycznia do marca 2020 r.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera e

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statystyki wymienione w lit. b), c), d), e), f) i g) są zdezagregowane według wieku i płci oraz według obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według nieletnich pozbawionych opieki. Dodatkowo statystyki wymienione w lit. g) są zdezagregowane według państwa zamieszkania i rodzaju decyzji azylowej. Odnoszą się one do referencyjnych okresów jednego roku kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu trzech miesięcy od końca roku referencyjnego. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2020.

Statystyki wymienione w lit. b), c), d), e), f) i g) są zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej oraz według obywatelstwa osób, których dotyczą, a także według nieletnich pozbawionych opieki. Dodatkowo statystyki wymienione w lit. g) są zdezagregowane według państwa zamieszkania i rodzaju decyzji azylowej. Odnoszą się one do referencyjnych okresów jednego roku kalendarzowego i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu trzech miesięcy od końca roku referencyjnego. Pierwszym rokiem referencyjnym jest rok 2020.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a)  w art. 5 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

Statystyki, o których mowa w lit. b), są zdezagregowane według wieku i płci oraz według obywatelstwa osób, których dotyczą.

Statystyki, o których mowa w lit. b), są zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej oraz według obywatelstwa osób, których dotyczą.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=PL

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt (i)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  zezwolenia wydane podczas okresu referencyjnego, na podstawie których osobie udziela się zezwolenia na pobyt po raz pierwszy, zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i płci;

(i)  zezwolenia wydane podczas okresu referencyjnego, na podstawie których osobie udziela się zezwolenia na pobyt po raz pierwszy, zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i tożsamości płciowej;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – punkt (ii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  zezwolenia wydane podczas okresu referencyjnego i udzielone ze względu na zmianę statusu imigracyjnego osoby lub przyczyny pobytu, zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i płci;

(ii)  zezwolenia wydane podczas okresu referencyjnego i udzielone ze względu na zmianę statusu imigracyjnego osoby lub przyczyny pobytu, zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i tożsamości płciowej;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – punkt (iii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  zezwolenia ważne pod koniec okresu referencyjnego (ilość wydanych zezwoleń, niewycofanych i niewygasłych), zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i płci;

(iii)  zezwolenia ważne pod koniec okresu referencyjnego (ilość wydanych zezwoleń, niewycofanych i niewygasłych), zdezagregowane według obywatelstwa, przyczyny wydania zezwolenia, okresu ważności zezwolenia, wieku i tożsamości płciowej;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczby rezydentów długoterminowych pod koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według obywatelstwa, rodzaju statusu rezydenta długoterminowego, wieku i płci.

b)  liczby rezydentów długoterminowych pod koniec okresu referencyjnego, zdezagregowane według obywatelstwa, rodzaju statusu rezydenta długoterminowego, wieku i tożsamości płciowej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 7 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Statystyki, o których mowa w ust. 1, dotyczą referencyjnych okresów trzech miesięcy kalendarzowych i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca okresu referencyjnego. Pierwszy okres referencyjny trwa od stycznia do marca 2020 r.

2.  Statystyki, o których mowa w ust. 1, są zdezagregowane według wieku i tożsamości płciowej danej osoby, a także według nieletnich pozbawionych opieki. Dotyczą one referencyjnych okresów trzech miesięcy kalendarzowych i są dostarczane Komisji (Eurostat) w ciągu dwóch miesięcy od końca okresu referencyjnego. Pierwszy okres referencyjny trwa od stycznia do marca 2020 r.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  w art. 9 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

Zgodnie z ogólną zasadą odnoszącą się do ochrony praw człowieka migrantów i osób ubiegających się o azyl należy szanować ich prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, zaś dotyczące ich dane należy gromadzić za ich zgodą i przy ich dobrowolnym udziale*.

 

_________________

 

* Zasady i wytyczne, poparte wytycznymi praktycznymi, dotyczące ochrony praw człowieka migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji w kontekście dużych lub mieszanych ruchów migracyjnych.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej

Odsyłacze

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Data przedstawienia w PE

16.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Opinia niewydana

Data decyzji

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Sprawozdawcy

Data powołania

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Data złożenia

26.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności