Postup : 2018/0154(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0395/2018

Predkladané texty :

A8-0395/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0359

SPRÁVA     ***I
PDF 971kWORD 131k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Cecilia Wikström

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0307),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0182/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0395/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V reakcii na nové potreby v rámci Únie týkajúce sa štatistiky o azyle a riadenej migrácii, a keďže charakteristiky migrácie sú predmetom rýchlych zmien, je potrebný rámec, ktorý umožní rýchlu reakciu na meniace sa potreby, pokiaľ ide o štatistiku o azyle a riadenej migrácii.

(2)  V reakcii na nové potreby v rámci Únie týkajúce sa štatistiky o migrácii a medzinárodnej ochrane, a keďže charakteristiky migračných pohybov sú predmetom rýchlych zmien, je potrebný rámec, ktorý umožní rýchlu reakciu na meniace sa potreby, pokiaľ ide o štatistiku o migrácii a medzinárodnej ochrane.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Vzhľadom na neprestajne sa meniacu a rozličnú povahu súčasných migračných tokov sú potrebné komplexné a porovnateľné štatistické údaje o počte migrantov rozčlenené podľa rodu s cieľom porozumieť realite situácie, určiť zraniteľné miesta a nerovnosti a poskytnúť tvorcom politík spoľahlivé údaje a informácie na vypracovanie budúcich verejných politík.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Na podporu Únie v účinnej reakcii na výzvy, ktoré predstavuje migrácia, je potrebná častejšia ako ročná periodicita údajov o azyle a riadenej migrácii.

(3)  Na podporu Únie v účinnej reakcii na výzvy, ktoré predstavuje migrácia, a pri rozvoji politík zohľadňujúcich rodové hľadisko a založených na ľudských právach je potrebná častejšia ako ročná periodicita údajov o azyle a riadenej migrácii.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Štatistiky o azyle a riadenej migrácii sú nevyhnutné na štúdium, vymedzenie a hodnotenie širokého spektra politík, najmä pokiaľ ide o reakcie na príchod osôb, ktoré hľadajú v Európe ochranu.

(4)  Štatistiky o azyle a riadenej migrácii sú nevyhnutné na štúdium, vymedzenie a hodnotenie širokého spektra politík, najmä pokiaľ ide o reakcie na príchod osôb, ktoré hľadajú v Európe ochranu, s cieľom dosiahnuť najlepšie riešenia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Štatistiky o migrácii a medzinárodnej ochrane sú nevyhnutné na získanie prehľadu o migračných pohyboch v rámci Únie a pre členské štáty, aby mohli riadne uplatňovať právo Únie v súlade so základnými právami, ako sa stanovuje v Charte základných práv Európskej únie a v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Prenasledovanie na základe rodu predstavuje dôvod na požadovanie a získanie medzinárodnej ochrany. Vnútroštátne a úniové štatistické úrady by mali zhromažďovať štatistiky o žiadostiach o medzinárodnú ochranu na základe rodových dôvodov vrátane rodovo motivovaného násilia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Na dosiahnutie cieľov nariadenia (ES) č. 862/2007 by sa mali vyčleniť dostatočné finančné zdroje na zber, analýzu a šírenie kvalitných vnútroštátnych štatistík a štatistík Únie o migrácii a medzinárodnej ochrane, a to najmä súvisiacimi podpornými opatreniami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/20141a.

 

______________

 

1a.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Týmto nariadením sa zabezpečuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života na ochranu osobných údajov, ako je stanovené v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

(10)  Týmto nariadením sa zabezpečuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, na ochranu osobných údajov a na nediskrimináciu a rodovú rovnosť, ako je stanovené v článkoch 7, 8, 2123 Charty základných práv Európskej únie a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a.

 

______________

 

1a.  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Získavanie údajov rozčlenených podľa rodu by malo umožniť určiť a analyzovať osobitné slabé miesta a schopnosti žien a mužov a odhaľovať medzery a nerovnosti. Rodovo citlivé údaje o migrácii majú potenciál podporovať väčšiu rovnosť a ponúkať príležitosti znevýhodneným skupinám. V štatistikách o migrácii by sa mali zohľadňovať aj také premenné, ako sú rodová identita a sexuálna orientácia, aby sa získavali údaje o skúsenostiach a nerovnostiach LGBTQI+ osôb v migračných a azylových procesoch.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na zabezpečenie jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o špecifikovanie členení údajov. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011().

(11)  Na zabezpečenie jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel pre príslušné formáty na prenos údajov. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011().

__________________

__________________

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 862/2007 technologickému a hospodárskemu vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu nariadenia (ES) č. 862/2007 na účel aktualizácie niektorých vymedzení pojmov a jeho doplnenia so zámerom určiť zoskupovanie údajov a ďalšie členenie a stanoviť pravidlá presnosti a normy kvality. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161a. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a ich experti majú stály prístup na stretnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

 

________________

 

1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Účinné monitorovanie uplatňovania nariadenia (ES) č. 862/2007 si vyžaduje, aby sa hodnotilo v pravidelných intervaloch. Komisia by mala dôkladne posúdiť štatistiky zostavené podľa nariadenia (ES) č. 862/2007, ich kvalitu a včasné poskytovanie na účely podávania správ Európskemu parlamentu a Rade. Mali by sa viesť dôkladné konzultácie so všetkými subjektami, ktoré sa podieľajú na zbere údajov o azyle, vrátane agentúr Organizácie Spojených národov a iných príslušných medzinárodných a mimovládnych organizácií.

Odôvodnenie

Podľa článku 12 Európska komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní nariadenia každé tri roky. Správy by mali nasledovať po dôkladnom posúdení vykonávania a konzultáciách kľúčových subjektov zapojených do zberu a analýzy údajov v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

(c)  správnych a súdnych konaniach a postupoch v členských štátoch, ktoré sa týkajú prisťahovalectva, udeľovania povolení na pobyt, občianstva, azylu a ostatných foriem medzinárodnej ochrany a predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu.

„c)  správnych a súdnych konaniach a postupoch v členských štátoch, ktoré sa týkajú prisťahovalectva, udeľovania povolení na pobyt, občianstva, azylu a ostatných foriem medzinárodnej ochrany, neoprávneného vstupu, pobytu a návratov.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 1 – písmeno j

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)  Článok 2 sa mení takto:

 

a)  V odseku 1 sa písmeno j) nahrádza takto:

„žiadosť o medzinárodnú ochranu“ je žiadosť o medzinárodnú ochranu, ako je vymedzené v článku 2 písm. g) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu,obsah poskytovanej ochrany;

j) „žiadosť o medzinárodnú ochranu“ je žiadosť o medzinárodnú ochranu, ako je vymedzené v článku 2 písm. h) smernice Európskeho parlamentuRady 2011/95/EÚ2;

_______________

_______________

2  Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 12.

2  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno b (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

b)  V odseku 1 sa písmeno k) nahrádza takto:

„postavenie utečenca“ je postavenie utečenca, ako je vymedzené v článku 2 písm. d) smernice 2004/83/ES;

„k) „postavenie utečenca“ je postavenie utečenca, ako je vymedzené v článku 2 písm. e) smernice 2011/95/; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno c (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 1 – písmeno l

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

c)  V odseku 1 sa písmeno l) nahrádza takto:

„postavenie doplnkovej ochrany“ je postavenie doplnkovej ochrany, ako je vymedzené v článku 2 písm. f) smernice 2004/83/ES;

„l) „postavenie doplnkovej ochrany“ je postavenie doplnkovej ochrany, ako je vymedzené v článku 2 písm. g) smernice 2011/95/;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno d (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 1 – bod m

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

d)  V odseku 1 sa písmeno m) nahrádza takto:

„rodinní príslušníci“ sú rodinní príslušníci, ako je vymedzené v článku 2 písm. i) nariadenia Rady (ES) č.  343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov;

„m) „rodinní príslušníci“ sú rodinní príslušníci, ako je vymedzené v článku 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () č. 604/20133;

_______________

_______________

3  Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003, s. 1.

3  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno e (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

d)  V odseku 1 sa písmeno o) nahrádza takto:

„maloletá osoba bez sprievodu“ je maloletá osoba bez sprievodu, ako je vymedzené v článku 2 písm. i) smernice 2004/83/ES;

„o) „maloletá osoba bez sprievodu“ je maloletá osoba bez sprievodu, ako je vymedzené v článku 2 písm. l) smernice 2011/95/;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno f (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 1 – písmeno p

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

f)  V odseku 1 sa písmeno p) nahrádza takto:

„vonkajšie hranice“ sú vonkajšie hranice, ako je vymedzené v článku 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (12);

„p) „vonkajšie hranice“ sú vonkajšie hranice, ako je vymedzené v článku 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () 2016/3993;

________________

________________

5  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

5  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno g (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 1 – písmeno q

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

g)  V odseku 1 sa písmeno q) nahrádza takto:

„štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol odopretý vstup“ sú štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol odopretý vstup na vonkajšej hranici, pretože nespĺňajú všetky podmienky vstupu ustanovené v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 562/2006, a ktorí nepatria do niektorej z kategórií osôb uvedených v článku 5 ods. 4 uvedeného nariadenia;

„q) „štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol odopretý vstup“ sú štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol odopretý vstup na vonkajšej hranici, pretože nespĺňajú všetky podmienky vstupu ustanovené v článku 5 ods. 1 nariadenia () 2016/399, a ktorí nepatria do niektorej z kategórií osôb uvedených v článku 5 ods. 2 uvedeného nariadenia;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno h (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 1 – písmeno s a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

h)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„sa) „odsun“ je odsun vymedzený v článku 3 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES*;

 

________________

 

*  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).“

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno i (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 1 – písmeno s b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

i)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„sb) „dobrovoľný odchod“ je dobrovoľný odchod v zmysle článku 3 ods. 8 smernice 2008/115/ES;“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno j (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 1 – písmeno s c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

j)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„sc) „asistovaný dobrovoľný odchod“ je dobrovoľný odchod v zmysle článku 3 ods. 8 smernice 2008/115/ES, ktorý je podporovaný logistickou, finančnou alebo inou materiálnou pomocou.“

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový) – písmeno k (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 2 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

k)  Odsek 3 sa vypúšťa.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1b)  Článok 3 sa nahrádza takto:

Článok 3

„Článok 3

Štatistika o medzinárodnej migrácii, obyvateľoch s obvyklým pobytom a o nadobúdaní občianstva

Štatistika o medzinárodnej migrácii, obyvateľoch s obvyklým pobytom a o nadobúdaní občianstva

1.  Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiku o počte:

1.  Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiku o počte:

(a)  prisťahovalcov na územie členského štátu v tomto členení:

a)  prisťahovalcov na územie členského štátu v tomto členení:

(i)  skupiny občianstva podľa veku a pohlavia;

i)  skupiny občianstva podľa veku a rodu;

(ii)  skupiny krajiny narodenia podľa veku a pohlavia;

ii)  skupiny krajiny narodenia podľa veku a rodu;

(iii)  skupiny krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu podľa veku a pohlavia;

iii)  skupiny krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu podľa veku a rodu;

(b)  vysťahovalcov z územia členského štátu v tomto členení:

b)  vysťahovalcov z územia členského štátu v tomto členení:

(i)  podľa skupín občianstiev;

i)  podľa skupín občianstiev;

(ii)  veku;

ii)  podľa veku;

(iii)  pohlavia;

iii)  podľa rodu;

(iv)  podľa skupín krajín nasledujúceho obvyklého pobytu;

iv)  podľa skupín krajín nasledujúceho obvyklého pobytu;

(c)  osôb s obvyklým pobytom v členskom štáte na konci referenčného obdobia v tomto členení:

c)  osôb s obvyklým pobytom v členskom štáte na konci referenčného obdobia v tomto členení:

(i)  skupiny občianstva podľa veku a pohlavia;

i)  skupiny občianstva podľa veku a rodu;

(ii)  skupiny krajiny narodenia podľa veku a pohlavia;

ii)  skupiny krajiny narodenia podľa veku a rodu;

(d)  osôb, ktoré majú obvyklý pobyt na území členského štátu a ktoré získali počas referenčného roka občianstvo členského štátu, pričom v minulosti mali občianstvo iného členského štátu alebo tretej krajiny alebo predtým boli bez štátnej príslušnosti, v členení podľa veku a pohlavia, podľa predchádzajúceho občianstva príslušných osôb a podľa toho, či daná osoba bola predtým bez štátnej príslušnosti.

d)  osôb, ktoré majú obvyklý pobyt na území členského štátu a ktoré získali počas referenčného roka občianstvo členského štátu, pričom v minulosti mali občianstvo iného členského štátu alebo tretej krajiny alebo predtým boli bez štátnej príslušnosti, v členení podľa veku a rodu, podľa predchádzajúceho občianstva príslušných osôb a podľa toho, či daná osoba bola predtým bez štátnej príslušnosti.

 

da)  osôb, ktoré majú obvyklý pobyt na území členského štátu a ktoré získali povolenie na dlhodobý pobyt počas referenčného roka, v členení podľa veku a rodu.“

2.  Štatistiky uvedené v odseku 1 sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvanástich mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2008.

2.  Štatistiky uvedené v odseku 1 sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvanástich mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2020.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  V odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

(c)  žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré boli vzaté späť počas referenčného obdobia.

„c)   žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré boli vzaté späť počas referenčného obdobia, v členení podľa druhu stiahnutia;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  osôb, ktoré podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktorých žiadosti boli vybavené v rámci zrýchleného konania uvedeného v článku 31 ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ*;

 

__________________

 

*  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktorých žiadosti boli spracované podľa konaní na hraniciach uvedených v článku 43 smernice 2013/32/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré sú vyňaté zo zrýchleného konania alebo z konania na hraniciach podľa článku 24 ods. 3 a článku 25 ods. 6 smernice 2013/32/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dd)  osoby, ktoré podali žiadosť o medzinárodnú ochranu bez toho, aby boli zaregistrované v systéme Eurodac, ako sa uvádza v článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2003*;

 

__________________

 

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d e (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

de)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré sú schopné predložiť písomné dôkazy, ktoré môžu pomôcť pri stanovení ich totožnosti;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d f (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

df)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu, ako sa uvádza v článku 40 smernice 2013/32/EÚ, alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d g (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dg)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré boli na konci referenčného obdobia zaistené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ*, v členení podľa mesiaca, v ktorom boli tieto osoby zaistené, a podľa dôvodu zaistenia;

 

____________________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d h (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dh)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré podliehali správnemu alebo súdnemu rozhodnutiu alebo aktu, ktorým sa nariaďuje ich zaistenie v súlade so smernicou 2013/33/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d i (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

di)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré podliehali správnemu alebo súdnemu rozhodnutiu alebo aktu, ktorým sa nariaďuje alternatíva k zaisteniu v súlade so smernicou 2013/33/EÚ, v členení podľa druhu alternatívy:

 

i) predkladanie správ;

 

ii) zloženie finančnej zábezpeky;

 

iii) povinnosť zdržiavať sa na určenom mieste;

 

iv) iný druh alternatívy k zaisteniu;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d j (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dj)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré na konci referenčného obdobia podliehali správnemu alebo súdnemu rozhodnutiu alebo aktu, ktorým sa nariaďuje alternatíva k zaisteniu v súlade so smernicou 2013/33/EÚ, v členení podľa mesiaca, v ktorom bolo voči týmto osobám vydané správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, a ďalej v členení podľa druhu alternatívy:

 

i) pravidelné hlásenie sa;

 

ii) zloženie finančnej zábezpeky;

 

iii) povinnosť zdržiavať sa na určenom mieste;

 

iv) iný druh alternatívy k zaisteniu;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d k (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dk)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktoré podstúpili posúdenie veku;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d l (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dl)  rozhodnutí o posúdeniach veku žiadateľov v tomto členení:

 

i) posúdenia, ktorých záverom je, že žiadateľom je maloletá osoba;

 

ii) posúdenia, ktorých záverom je, že žiadateľom je dospelá osoba;

 

iii) nepresvedčivé alebo nedokončené posúdenia;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d m (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dm)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a v prípade ktorých sa zistilo, že potrebujú osobitné procesné záruky podľa článku 24 smernice 2013/32/EÚ alebo že ide o žiadateľov s osobitnými potrebami pri prijímaní v zmysle článku 2 písm. k) smernice 2013/32/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d n (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dn)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré využívali bezplatnú právnu pomoc podľa článku 20 smernice 2013/32/EÚ, v členení podľa postupov v prvostupňovom a druhostupňovom konaní;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d o (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

do)  osôb, ktoré na konci referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktoré boli začlenené do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci a ktoré využívali výhody materiálnych podmienok prijímania zabezpečujúcich primeranú životnú úroveň pre žiadateľov v súlade s článkom 17 smernice 2013/33/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d p (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dp)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu ako maloleté osoby bez sprievodu a ktorým bol v súlade s článkom 25 smernice 2013/32/EÚ určený zástupca;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d q (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dq)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktoré boli uznané za maloleté osoby bez sprievodu a ktorým bol poskytnutý prístup k vzdelávaciemu systému v súlade s článkom 14 smernice 2013/33/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d r (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dr)  osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu a ktoré boli uznané za maloleté osoby bez sprievodu a ktoré boli umiestnené v súlade s článkom 31 ods. 3 smernice 2011/95/EÚ v členení podľa dôvodov umiestnenia;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d s (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ds)  priemernom počte maloletých osôb bez sprievodu na opatrovníka počas referenčného obdobia;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 1 – odsek 1 – posledný pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a pohlavia a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného mesiaca. Prvým referenčným mesiacom je január 2020.

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a rodu a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného mesiaca. Prvým referenčným mesiacom je január 2020.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

(a) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o zamietnutí žiadostí o medzinárodnú ochranu vydané počas referenčného obdobia, napríklad rozhodnutia, podľa ktorých sú žiadosti neprípustné alebo nepodložené, a rozhodnutia prijaté v rámci prioritných a zrýchlených konaní;

„a) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o zamietnutí žiadostí o medzinárodnú ochranu vydané počas referenčného obdobia, v tomto členení:

 

i) podľa rozhodnutí, ktoré považujú žiadosti za neprípustné, ďalej členené podľa dôvodov neprípustnosti;

 

ii) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako nepodložených;

 

iii) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako zjavne neopodstatnených v riadnom konaní, ďalej v členení podľa dôvodov zamietnutia;

 

iv) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako zjavne neopodstatnených v zrýchlenom konaní, ďalej v členení podľa dôvodov zrýchlenia a dôvodov zamietnutia;

 

v) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí z dôvodu, že žiadateľ je oprávnený na ochranu v rámci svojej krajiny pôvodu v súlade s článkom 8 smernice 2011/95/EÚ; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b b (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  V odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

(b) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o priznaní alebo odňatí postavenia utečenca vydané počas referenčného obdobia;

„o) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov vydané počas referenčného obdobia v súvislosti s priznaním, zrušením alebo ukončením postavenia utečenca alebo odmietnutím toto postavenie obnoviť na základe zániku, vylúčenia alebo iných dôvodov; rozhodnutia o zániku postavenia alebo vylúčení sa ďalej rozčlenia podľa konkrétneho dôvodu zániku alebo vylúčenia; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b c (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  V odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

(c) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o poskytnutí alebo zrušení doplnkovej ochrany vydané počas referenčného obdobia;

„c) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov vydané počas referenčného obdobia v súvislosti s priznaním, zrušením alebo ukončením postavenia doplnkovej ochrany alebo odmietnutím toto postavenie obnoviť na základe zániku, vylúčenia alebo iných dôvodov; rozhodnutia o zániku postavenia alebo vylúčení sa ďalej rozčlenia podľa konkrétneho dôvodu zániku alebo vylúčenia; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b d (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bd)  V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ea)  osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o znížení alebo zrušení materiálnych podmienok prijímania počas referenčného obdobia, v členení podľa typu rozhodnutia, trvania zníženia alebo zrušenia a podľa dôvodu.“

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 2 – posledný pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a pohlavia a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období troch kalendárnych mesiacov a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov po skončení referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január – marec 2020

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a rodu a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období troch kalendárnych mesiacov a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov po skončení referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január – marec 2020

 

Tieto štatistiky sa ďalej členia podľa rozhodnutí prijatých po osobnom pohovore a podľa rozhodnutí prijatých bez osobného pohovoru. Štatistiky o rozhodnutiach prijatých po osobnom pohovore sa ďalej členia podľa osobných pohovorov, ak sa žiadateľovi poskytli služby tlmočníka, a osobných pohovorov, ak sa žiadateľovi neposkytli služby tlmočníka.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

da)  V odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

(b) osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o zamietnutí žiadostí o medzinárodnú ochranu, napríklad rozhodnutia, podľa ktorých sú žiadosti neprípustné alebo nepodložené, a rozhodnutia prijaté v rámci prioritných a zrýchlených postupov, ktoré prijali správne alebo súdne orgány pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia počas referenčného obdobia;

„b) osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o zamietnutí žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré prijali správne alebo súdne orgány pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia počas referenčného obdobia, v tomto členení;

 

i) podľa rozhodnutí, ktoré považujú žiadosti za neprípustné, ďalej členené podľa dôvodov neprípustnosti;

 

ii) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako nepodložených;

 

iii) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako zjavne neopodstatnených v riadnom konaní, ďalej v členení podľa dôvodov zamietnutia;

 

iv) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí ako zjavne neopodstatnených v zrýchlenom konaní, ďalej v členení podľa dôvodov zrýchlenia a dôvodov zamietnutia;

 

v) podľa rozhodnutí o zamietnutí žiadostí z dôvodu, že žiadateľ je oprávnený na ochranu v rámci svojej krajiny pôvodu v súlade s článkom 8 smernice 2011/95/EÚ; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d b (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

db)  V odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

(c) osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o priznaní alebo odňatí postavenia utečenca prijaté správnym alebo súdnym orgánom pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia počas referenčného obdobia;

„c) osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o priznaní, zrušení alebo ukončení postavenia utečenca alebo odmietnutí toto postavenie obnoviť na základe zániku, vylúčenia alebo iných dôvodov prijaté správnym alebo súdnym orgánom počas referenčného obdobia; rozhodnutia o zániku postavenia alebo vylúčení sa ďalej rozčlenia podľa konkrétneho dôvodu zániku alebo vylúčenia; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d c (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 3 – písmeno d

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  V odseku 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

(d) osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o poskytnutí alebo zrušení postavenia doplnkovej ochrany prijaté správnym alebo súdnym orgánom pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia počas referenčného obdobia;

„d) osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o priznaní, zrušení alebo ukončení postavenia doplnkovej ochrany alebo odmietnutí toto postavenie obnoviť na základe zániku, vylúčenia alebo iných dôvodov prijaté správnym alebo súdnym orgánom počas referenčného obdobia; rozhodnutia o zániku postavenia alebo vylúčení sa ďalej rozčlenia podľa konkrétneho dôvodu zániku alebo vylúčenia; “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d d (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 3 – písmeno g a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dd)  V odseku 3 sa dopĺňa tento bod:

 

„ga)  osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o znížení alebo zrušení materiálnych podmienok prijímania počas referenčného obdobia, v členení podľa druhu rozhodnutia, trvania zníženia alebo zrušenia a podľa dôvodu.“

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 3 – posledný pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štatistiky podľa písmen b), c), d), e), f) a g) sa členia podľa veku a pohlavia a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. V prípade písmena g) sa štatistiky okrem toho poskytujú v členení podľa krajiny pobytu a podľa druhu rozhodnutia o azyle. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2020.

Štatistiky podľa písmen b), c), d), e), f) a g) sa členia podľa veku a rodu a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. V prípade písmena g) sa štatistiky okrem toho poskytujú v členení podľa krajiny pobytu a podľa druhu rozhodnutia o azyle. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2020.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  Vkladá sa tento odsek:

 

„3a.   Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) štatistické údaje o trvaní odvolaní v kalendárnych dňoch odo dňa podania odvolania až po rozhodnutie v prvostupňovom konaní o odvolaní.“

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 4 – posledný pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto štatistiky sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov po skončení referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2020.

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a rodu, podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. Tieto štatistiky sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov po skončení referenčného roka. Prvým referenčným obdobím je január 2020.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno h a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 4 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  Dopĺňa sa tento odsek:

 

„4a.   Štatistické údaje uvedené v odsekoch 1 až 4 sa členia podľa mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.“

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový) – písmeno a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 5 – názov

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Článok 5 sa mení takto:

 

a)  Názov sa nahrádza takto:

Štatistika o prevencii neoprávneného vstupu a pobytu

Štatistika o prevencii neregulárneho vstupu a pobytu

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový) – písmeno b (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

b)  V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

(a)  štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na územie členského štátu na vonkajších hraniciach,

„a)  štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na územie členského štátu na vonkajších hraniciach, v členení podľa veku, rodu a občianstva;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový) – písmeno c (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

c)  V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

(b)  štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu podľa vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa prisťahovalectva.

„b)  štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neregulárne zdržiavajú na území členského štátu podľa vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa prisťahovalectva.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový) – písmeno d (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

b)   Tretí pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:

Štatistiky podľa písmena b) sa členia podľa veku a pohlavia a podľa občianstva príslušných osôb.

Štatistiky podľa písmena b) sa členia podľa veku, rodu a občianstva príslušných osôb, dôvodov ich zadržania a miesta zadržania.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  počte prvýkrát podaných žiadostí o povolenie na pobyt podaných štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, v členení podľa občianstva, dôvodu žiadosti o povolenie, podľa veku a rodu;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno -a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  počte zamietnutých prvýkrát podaných žiadostí o povolenie na pobyt podaných štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, v členení podľa občianstva, dôvodu žiadosti o povolenie a podľa veku a rodu;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno -a b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ab)  počte žiadostí o povolenie na pobyt, ktorými sa mení prisťahovalecké postavenie alebo dôvod na pobyt, zamietnutých počas referenčného obdobia, v členení podľa občianstva, dôvodu zamietnutia povolenia a podľa veku a rodu;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(i)   povolenia vydané počas referenčného obdobia, ktorými sa osobám udeľuje povolenie na pobyt po prvýkrát, v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia, podľa dĺžky platnosti povolenia, podľa veku a podľa pohlavia;

i)  povolenia vydané počas referenčného obdobia, ktorými sa osobám udeľuje povolenie na pobyt po prvýkrát, v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia, podľa dĺžky platnosti povolenia, podľa veku a podľa rodu;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(ii)  povolenia vydané počas referenčného obdobia a udelené pri príležitosti zmeny postavenia prisťahovalca alebo dôvodu pobytu, v členení podľa občianstva, dôvodu vydania povolenia, dĺžky platnosti povolenia, veku a pohlavia;

ii)  povolenia vydané počas referenčného obdobia a udelené pri príležitosti zmeny postavenia prisťahovalca alebo dôvodu pobytu, v členení podľa občianstva, dôvodu vydania povolenia, dĺžky platnosti povolenia, veku a rodu;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(iii)  platné povolenia na konci referenčného obdobia (počet vydaných povolení, ktoré neboli odobraté a ktorým neuplynula platnosť) v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia, podľa dĺžky platnosti povolenia, podľa veku a podľa pohlavia;

iii)  platné povolenia na konci referenčného obdobia (počet vydaných povolení, ktoré neboli odobraté a ktorým neuplynula platnosť) v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia, podľa dĺžky platnosti povolenia, podľa veku a podľa rodu;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  počte osôb s dlhodobým pobytom na konci referenčného obdobia v členení podľa občianstva, podľa druhu postavenia osoby s dlhodobým pobytom, podľa veku a podľa pohlavia.“;

b)  počte osôb s dlhodobým pobytom na konci referenčného obdobia v členení podľa občianstva, podľa druhu postavenia osoby s dlhodobým pobytom, podľa veku a podľa rodu.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pre štatistiky požadované v písmenách -a), -aa) a a) sa povolenia vydané z rodinných dôvodov ďalej členia podľa dôvodu a postavenia garanta štátneho príslušníka tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

(a) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu a na ktorých sa vzťahujú správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, v ktorom sa uvádza alebo vyhlasuje, že ich pobyt je neoprávnený, a v ktorom sa im ukladá povinnosť opustiť územie členského štátu, v členení podľa občianstva príslušných osôb;

„a) počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú v neregulárnej situácii na území členského štátu a na ktorých sa vzťahujú správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, v ktorom sa uvádza alebo vyhlasuje, že ich pobyt je neregulárny, a v ktorom sa im ukladá povinnosť opustiť územie členského štátu, v členení podľa občianstva príslušných osôb a dôvodov rozhodnutia;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  V odseku 1 sa dopĺňa tento text:

 

„aa)  počtu štátnych príslušníkov tretích krajín uvedených v písmene a) tohto odseku, na ktorých sa na konci referenčného obdobia vzťahovalo správne rozhodnutie alebo akt o zákaze vstupu uvedený v článku 11 smernice 2008/115/ES, v členení podľa občianstva príslušných osôb;“

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a b (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ab)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:

 

„ab)  počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa počas referenčného obdobia vzťahovalo správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt nariaďujúci ich zaistenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES;“

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a c (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ac)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:

 

„ac)  počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa na konci referenčného obdobia vzťahovalo správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt nariaďujúci ich zaistenie v súlade so smernicou 2008/115/ES, v členení podľa mesiaca, v ktorom boli štátni príslušníci tretích krajín zaistení;“

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a d (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ad)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:

 

„ad)  počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa počas referenčného obdobia vzťahovalo správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa nariaďuje alternatíva k zaisteniu v súlade so smernicou 2008/115/ES, v členení podľa druhu alternatívy:

 

i) pravidelné hlásenie sa;

 

ii) zloženie finančnej zábezpeky;

 

iii) povinnosť zdržiavať sa na určenom mieste;

 

iv) iný druh alternatívy k zaisteniu;“

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno -a e (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a e (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ae)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:

 

„ae)  počte štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na konci referenčného obdobia podliehali správnemu alebo súdnemu rozhodnutiu alebo aktu, ktorým sa nariaďuje alternatíva k zaisteniu v súlade so smernicou 2008/115/ES , v členení podľa mesiaca, v ktorom bola týmto osobám nariadená alternatíva k zaisteniu, a ďalej v členení podľa druhu alternatívy:

 

i) pravidelné hlásenie sa;

 

ii) zloženie finančnej zábezpeky;

 

iii) povinnosť zdržiavať sa na určenom mieste;

 

iv) iný druh alternatívy k zaisteniu;“

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a f (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a f (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-af)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno:

 

„af)  počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa počas referenčného obdobia vzťahuje odloženie rozhodnutia o odsune v súlade s článkom 9 smernice 2008/115/ES, v členení podľa dôvodov odloženia a občianstva príslušných osôb;“

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno -a g (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a g (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ag)  V odseku 1 sa za písmeno a) vkladá písmeno ag):

 

„ag)  počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa počas referenčného obdobia vzťahovalo správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa nariaďuje ich zaistenie, a v ktorých veci sa konalo súdne preskúmanie v súlade s článkom 15 ods. 2 smernice 2008/115/ES;“

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí skutočne opustili územie členského štátu na základe správneho alebo súdneho rozhodnutia alebo aktu, ako je uvedené v písmene a), v členení podľa občianstva vrátených osôb, podľa druhu návratu a poskytnutej pomoci a podľa cieľovej krajiny.“;

b)  počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí skutočne opustili územie členského štátu na základe správneho alebo súdneho rozhodnutia alebo aktu, ako je uvedené v písmene a), v členení podľa občianstva vrátených osôb, podľa druhu návratu a poskytnutej pomoci a podľa cieľovej krajiny a ďalej v členení podľa návratu do krajiny pôvodu štátnych príslušníkov tretích krajín;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ba)  počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí opustili územie členského štátu na základe správneho alebo súdneho rozhodnutia alebo aktu, v členení podľa druhu rozhodnutia alebo aktu:

 

i)  v súlade s formálnou readmisnou dohodou Únie;

 

ii)  v súlade s neformálnou readmisnou dohodou Únie;

 

iii)  v súlade s vnútroštátnou readmisnou dohodou Únie;

 

Tieto štatistiky sa ďalej členia podľa cieľovej krajiny a štátnej príslušnosti príslušných osôb.“

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Štatistiky uvedené v odseku 1 sa týkajú referenčných období troch kalendárnych mesiacov a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január až marec 2020.

2.  Štatistiky uvedené v odseku 1 sa členia podľa veku a rodu príslušnej osoby a podľa počtu maloletých bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch týždňov po skončení referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január 2020.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 9 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Členské štáty oznámia Komisii (Eurostatu) použité zdroje údajov, dôvody výberu týchto zdrojov a účinky vybraných zdrojov údajov na kvalitu štatistík a na použité metódy odhadu a priebežne informujú Komisiu (Eurostat) o ich zmenách.

„2.  Členské štáty oznámia Komisii (Eurostatu) použité zdroje údajov, dôvody výberu týchto zdrojov a účinky vybraných zdrojov údajov na kvalitu štatistík, použité mechanizmy na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na použité metódy odhadu a priebežne informujú Komisiu (Eurostat) o ich zmenách.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 9a

 

Delegované akty

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, ktorými sa menia vymedzenia stanovené v článku 2 ods. 1.

 

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 10a delegované akty, ktorými sa mení toto nariadenie prostredníctvom:

 

a) vymedzenia kategórií skupín krajiny narodenia, skupín krajiny predchádzajúceho a nasledujúceho obvyklého pobytu a skupín občianstva, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1;

 

b) vymedzenia kategórií dôvodov vydania povolení na pobyt, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. a);

 

c) vymedzenia ďalších členení;

 

d) stanovenia pravidiel presnosti a noriem kvality.“

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty na účely špecifikácie členení v súlade s článkami 4, 5, 6 a 7 a stanovenia pravidiel pre príslušné formáty na prenos údajov, ako je stanovené v článku 9.

Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá pre príslušné formáty na prenos údajov, ako je stanovené v článku 9. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 11 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  V odseku 2 sa vypúšťa písmeno d).

b)  Odsek 2 sa vypúšťa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 10 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 10a

 

Vykonávanie delegovania

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia].

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 9a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Pred prijatím delegovaného aktu sa Komisia poradí s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový) – písmeno a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 11 – názov

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Článok 11 sa mení takto:

 

a)  Názov sa nahrádza takto:

Výbor

„Postup výboru“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový) – písmeno b (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 11 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

b)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

1.  Pri prijímaní a zavádzaní opatrení Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

„1.  Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový) – písmeno c (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 11 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

c)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

„2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 10 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 so zreteľom na ustanovenia jeho článku 11.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sú tri mesiace.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b – písmeno d (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

d)  odsek 3 sa vypúšťa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=SK)

2.10.2018

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV

Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane

(COM(2018)0307 – C8‑0182/2018 – 2018/0154(COD))

v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Angelika Mlinar (Spravodajkyňa)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť predkladá Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci ako gestorskému výboru tento pozmeňujúci návrh:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Vzhľadom na neustále sa meniacu a rozmanitú povahu súčasných migračných tokov sú na pochopenie reality, identifikovanie zraniteľných miest a nerovností a poskytnutie spoľahlivých údajov a informácií tvorcom politík, ktoré im poslúžia na vymedzenie budúcich verejných politík, potrebné komplexné a porovnateľné štatistické údaje o populácii migrantov rozčlenené podľa rodu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Na podporu Únie v účinnej reakcii na výzvy, ktoré predstavuje migrácia, je potrebná častejšia ako ročná periodicita údajov o azyle a riadenej migrácii.

(3)  Na podporu Únie v účinnej reakcii na výzvy, ktoré predstavuje migrácia, a vo vytváraní politík zohľadňujúcich rodové hľadisko a založených na ľudských právach je potrebná častejšia ako ročná periodicita údajov o azyle a riadenej migrácii.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Štatistiky o azyle a riadenej migrácii sú nevyhnutné na štúdium, vymedzenie a hodnotenie širokého spektra politík, najmä pokiaľ ide o reakcie na príchod osôb, ktoré hľadajú v Európe ochranu.

(4)  Štatistiky o azyle a riadenej migrácii sú nevyhnutné na štúdium, vymedzenie a hodnotenie širokého spektra politík, najmä pokiaľ ide o reakcie na príchod osôb, ktoré hľadajú v Európe ochranu, a uznanie osobitných služieb a potrieb, ktoré môžu mať konkrétne skupiny alebo osoby, najmä tie, ktoré sú vystavené viacerým formám diskriminácie a ktoré môžu byť zraniteľnejšie počas migračného a azylového procesu, ako sú napríklad ženy, tehotné ženy, deti, maloleté osoby bez sprievodu, staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím, LGTBI+ a obete rodovo motivovaného násilia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Prenasledovanie na základe rodu osoby je dôvodom na požadovanie a získanie medzinárodnej ochrany. Národné a európske štatistické úrady zbierajú štatistické údaje o žiadostiach o medzinárodnú ochranu na základe rodových dôvodov vrátane rodovo motivovaného násilia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na zabezpečenie kvality, a najmä porovnateľnosti údajov poskytovaných členskými štátmi a na vypracovanie spoľahlivých prehľadov na úrovni Únie by použité údaje mali vychádzať z rovnakých pojmov a mali by sa vzťahovať na rovnaký referenčný dátum alebo referenčné obdobie.

(5)  Na zabezpečenie kvality, a najmä porovnateľnosti údajov poskytovaných členskými štátmi a na vypracovanie spoľahlivých prehľadov na úrovni Únie by použité údaje mali vychádzať z rovnakých pojmov a mali by sa vzťahovať na rovnaký referenčný dátum alebo referenčné obdobie. Tieto údaje by mali byť rozčlenené podľa rodu a veku a mali by zahŕňať informácie o regulárnych a neregulárnych tokoch, obchodovaní s ľuďmi, potrebách utečencov, migrantov a hostiteľských komunít a ďalších otázkach1a.

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Týmto nariadením sa zabezpečuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a na ochranu osobných údajov, ako je stanovené v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

(10)  Týmto nariadením sa zabezpečuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ochranu osobných údajov, nediskrimináciu a rodovú rovnosť, ako je stanovené v článkoch 7, 8, 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Zbieranie údajov rozčlenených podľa rodu umožňuje identifikáciu a analýzu špecifických zraniteľných miest a schopností žien a mužov, pričom sa odhalia nedostatky a nerovnosti. Údaje o migrácii, ktoré zohľadňujú rodové hľadisko, majú potenciál podporovať väčšiu rovnosť a ponúkať príležitosti pre znevýhodnené skupiny. V štatistike o migrácii by sa mali zohľadňovať aj také premenné, ako je rodová identita a sexuálna orientácia, a to v záujme zbierania údajov o skúsenostiach osôb LGBTQI+ a o nerovnostiach v rámci migračných a azylových procesov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 3 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiku o počte:

„1. Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiku o počte:

a) prisťahovalcov na územie členského štátu v tomto členení:

a) prisťahovalcov na územie členského štátu v tomto členení:

i) skupiny občianstva podľa veku a pohlavia;

i) skupiny občianstva podľa veku a rodu;

ii) skupiny krajiny narodenia podľa veku a pohlavia;

ii) ii) skupiny krajiny narodenia podľa veku a rodu;

iii) skupiny krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu podľa veku a pohlavia;

iii) skupiny krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu podľa veku a rodu;

b) vysťahovalcov z územia členského štátu v tomto členení:

b) vysťahovalcov z územia členského štátu v tomto členení:

i) podľa skupín občianstiev;

i) podľa skupín občianstiev;

ii)podľa veku;

ii) podľa veku;

iii) podľa pohlavia;

iii) podľa rodu;

iv) podľa skupín krajín nasledujúceho obvyklého pobytu;

iv) podľa skupín krajín nasledujúceho obvyklého pobytu;

c) osôb s obvyklým pobytom v členskom štáte na konci referenčného obdobia v tomto členení:

c) osôb s obvyklým pobytom v členskom štáte na konci referenčného obdobia v tomto členení:

i) skupiny občianstva podľa veku a pohlavia;

i) skupiny občianstva podľa veku a rodu;

ii) skupiny krajiny narodenia podľa veku a pohlavia;

ii) ii) skupiny krajiny narodenia podľa veku a rodu;

d) osôb, ktoré majú obvyklý pobyt na území členského štátu a ktoré získali počas referenčného roka občianstvo členského štátu, pričom v minulosti mali občianstvo iného členského štátu alebo tretej krajiny alebo predtým boli bez štátnej príslušnosti, v členení podľa veku a pohlavia, podľa predchádzajúceho občianstva príslušných osôb a podľa toho, či daná osoba bola predtým bez štátnej príslušnosti.

d) osôb, ktoré majú obvyklý pobyt na území členského štátu a ktoré získali počas referenčného roka občianstvo členského štátu, pričom v minulosti mali občianstvo iného členského štátu alebo tretej krajiny alebo predtým boli bez štátnej príslušnosti, v členení podľa veku a rodu, podľa predchádzajúceho občianstva príslušných osôb a podľa toho, či daná osoba bola predtým bez štátnej príslušnosti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a pohlavia a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného mesiaca. Prvým referenčným mesiacom je január 2020.

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a rodu, občianstva príslušných osôb a maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného mesiaca. Prvým referenčným mesiacom je január 2020.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 2 – písmená e a a e b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)   V odseku 2 sa dopĺňajú tieto písmená ea) a eb):

 

„ea) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia o zamietnutí žiadostí o zlúčenie rodiny s osobou, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana;

 

eb) osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia o schválení žiadostí o zlúčenie rodiny s osobou, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana.“

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a pohlavia a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období troch kalendárnych mesiacov a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január – marec 2020.

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a rodu, občianstva príslušných osôb a maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období troch kalendárnych mesiacov a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január – marec 2020.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štatistiky podľa písmen b), c), d), e), f) a g) sa členia podľa veku a pohlavia a podľa občianstva príslušných osôb a podľa maloletých osôb bez sprievodu. V prípade písmena g) sa štatistiky okrem toho poskytujú v členení podľa krajiny pobytu a podľa druhu rozhodnutia o azyle. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2020.

Štatistiky podľa písmen b), c), d), e), f) a g) sa členia podľa veku a rodu, občianstva príslušných osôb a maloletých osôb bez sprievodu. V prípade písmena g) sa štatistiky okrem toho poskytujú v členení podľa krajiny pobytu a podľa druhu rozhodnutia o azyle. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2020.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V článku 5 ods. 1 sa pododsek 3 nahrádza takto:

Štatistiky podľa písmena b) sa členia podľa veku a pohlavia a podľa občianstva príslušných osôb.

„Štatistiky podľa písmena b) sa členia podľa veku a rodu a podľa občianstva príslušných osôb.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  povolenia vydané počas referenčného obdobia, ktorými sa osobám udeľuje povolenie na pobyt po prvýkrát, v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia, podľa dĺžky platnosti povolenia, podľa veku a podľa pohlavia;

i)  povolenia vydané počas referenčného obdobia, ktorými sa osobám udeľuje povolenie na pobyt po prvýkrát, v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia, podľa dĺžky platnosti povolenia, podľa veku a podľa rodu;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  povolenia vydané počas referenčného obdobia a udelené pri príležitosti zmeny postavenia prisťahovalca alebo dôvodu pobytu, v členení podľa občianstva, dôvodu vydania povolenia, dĺžky platnosti povolenia, veku a pohlavia;

ii)  povolenia vydané počas referenčného obdobia a udelené pri príležitosti zmeny postavenia prisťahovalca alebo dôvodu pobytu, v členení podľa občianstva, dôvodu vydania povolenia, dĺžky platnosti povolenia, veku a rodu;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  platné povolenia na konci referenčného obdobia (počet vydaných povolení, ktoré neboli odobraté a ktorým neuplynula platnosť) v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia, podľa dĺžky platnosti povolenia, podľa veku a podľa pohlavia;

iii)  platné povolenia na konci referenčného obdobia (počet vydaných povolení, ktoré neboli odobraté a ktorým neuplynula platnosť) v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia, podľa dĺžky platnosti povolenia, podľa veku a podľa rodu;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  počte osôb s dlhodobým pobytom na konci referenčného obdobia v členení podľa občianstva, podľa druhu postavenia osoby s dlhodobým pobytom, podľa veku a podľa pohlavia.

b)  počte osôb s dlhodobým pobytom na konci referenčného obdobia v členení podľa občianstva, podľa druhu postavenia osoby s dlhodobým pobytom, podľa veku a podľa rodu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 7 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Štatistiky uvedené v odseku 1 sa týkajú referenčných období troch kalendárnych mesiacov a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január až marec 2020.

2.  Štatistiky uvedené v odseku 1 sa členia podľa veku a rodu príslušnej osoby a maloletých osôb bez sprievodu. Týkajú sa referenčných období troch kalendárnych mesiacov a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január až marec 2020.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V článku 9 ods. 1 sa dopĺňa tento nový pododsek:

 

Ako všeobecná zásada ochrany ľudských práv migrantov a žiadateľov o azyl by sa malo rešpektovať ich právo na súkromie a ochranu osobných údajov a príslušné údaje by sa mali zbierať s ich súhlasom a za ich dobrovoľnej účasti*.

 

_________________

 

* Zásady a usmernenia podporené praktickými usmerneniami v súvislosti s ochranou ľudských práv migrantov v zraniteľných situáciách v rámci rozsiahlych a/alebo zmiešaných pohybov


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane

Referenčné čísla

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Dátum predloženia v EP

16.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Dátum predloženia

26.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia