Förfarande : 2018/0154(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0395/2018

Ingivna texter :

A8-0395/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0359

BETÄNKANDE     ***I
PDF 744kWORD 129k
26.11.2018
PE 627.746v02-00 A8-0395/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Cecilia Wikström

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0307),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0182/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0395/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  För att tillgodose de nya behoven i unionen i fråga om statistik om asyl och reglerad migration och eftersom migrationen snabbt ändrar karaktär, behövs en ram som gör det möjligt att snabbt reagera på föränderliga behov när det gäller statistik om asyl och reglerad migration.

(2)  För att tillgodose de nya behoven i unionen i fråga om statistik om migration och internationellt skydd och eftersom migrationsrörelserna snabbt ändrar karaktär, behövs en ram som gör det möjligt att snabbt reagera på föränderliga behov när det gäller statistik om migration och internationellt skydd.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  På grund av de aktuella migrationsströmmarnas ständigt föränderliga och skiftande karaktär behövs omfattande och jämförbar könsuppdelad statistik om migranterna för att man ska kunna förstå den verkliga situationen, identifiera sårbarheter och ojämlikheter och ge de politiska beslutsfattarna tillförlitliga uppgifter och information för utarbetandet av framtidens offentliga politik.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För att unionen effektivt ska kunna reagera på de utmaningar som migration innebär måste uppgifter om asyl och reglerad migration lämnas oftare än en gång om året.

(3)  För att unionen effektivt ska kunna reagera på de utmaningar som migration innebär, och för att möjliggöra utveckling av en politik som är jämställdhetsintegrerad och baserad på mänskliga rättigheter, måste uppgifter om asyl och reglerad migration lämnas oftare än en gång om året.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Statistik om asyl och reglerad migration är avgörande för undersökning, utformning och utvärdering av politiken på olika områden, framför allt när det gäller hantering av tillströmningen av personer som söker skydd i Europa.

(4)  Statistik om asyl och reglerad migration är avgörande för undersökning, utformning och utvärdering av politiken på olika områden, framför allt när det gäller hantering av tillströmningen av personer som söker skydd i Europa, för att nå de bästa lösningarna.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Statistik om migration och internationellt skydd är viktig för det övergripande perspektivet av migrationsrörelserna i unionen och gör att medlemsstaterna kan tillämpa unionslagstiftningen på ett korrekt sätt och respektera de grundläggande rättigheterna i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Förföljelse på grund av kön utgör ett skäl för ansökan om och beviljande av internationellt skydd. Nationella statistikmyndigheter och statistikmyndigheter på unionsnivå bör samla in statistik om ansökningar om internationellt skydd baserade på könsrelaterade grunder, inklusive könsrelaterat våld.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  För att uppnå målen i förordning (EG) nr 862/2007 bör tillräckliga finansiella medel avsättas för insamling, analys och spridning av nationell statistik och unionsstatistik av hög kvalitet om migration och internationellt skydd, särskilt genom stödåtgärder i detta avseende i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/20141a.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Denna förordning garanterar rätten till respekt för privatlivet och familjelivet och skydd av personuppgifter enligt artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(10)  Denna förordning garanterar rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, skydd av personuppgifter, icke-diskriminering och jämställdhet enligt artiklarna 7, 8, 21 och 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Insamling av könsuppdelade uppgifter bör möjliggöra identifikation och analys av kvinnors och mäns specifika sårbarheter och möjligheter, samtidigt som klyftor och ojämlikheter åskådliggörs. Migrationsuppgifter som tar hänsyn till jämställdhetsaspekten har potential att främja större jämlikhet och erbjuda möjligheter för missgynnade grupper. Migrationsstatistiken bör även ta hänsyn till sådana variabler som könsidentitet och sexuell läggning vid insamling av uppgifter om hbtqi+-personers erfarenheter och ojämlikheter i migrations- och asylprocesser.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att fastställa närmare bestämmelser om uppdelningar. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201125.

(11)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att fastställa bestämmelser om lämpligt format för överföring av uppgifter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201125.

__________________

__________________

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  I syfte att anpassa förordning (EG) nr 862/2007 till den tekniska och ekonomiska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra förordning (EG) nr 862/2007 för att uppdatera vissa definitioner och komplettera förordningen för att besluta om grupperingarna av uppgifter och ytterligare uppdelningar och fastställa regler för korrekthet och kvalitetsstandarder. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  En effektiv övervakning av tillämpningen av förordning (EG) nr 862/2007 förutsätter att den utvärderas regelbundet. Kommissionen bör noggrant bedöma den statistik som sammanställs i enlighet med förordning (EG) nr 862/2007 samt dess kvalitet och tillhandahållande i rätt tid vid utarbetandet av rapporter till Europaparlamentet och rådet. Nära samråd bör hållas med alla aktörer som arbetar med insamling av uppgifter om asyl, däribland Förenta nationernas organ och andra relevanta internationella och icke-statliga organisationer.

Motivering

Kommissionen rapporterar till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordningen vart tredje år i enlighet med artikel 12. Rapporterna bör utarbetas efter en grundlig bedömning av genomförandet och ett samråd med de viktigaste aktörerna inom insamling och analys på området migration och internationellt skydd.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 1 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1.  I artikel 1 ska led c ersättas med följande:

c)  Administrativa och rättsliga förfaranden i medlemsstaterna som rör invandring, beviljande av uppehållstillstånd, medborgarskap, asyl och andra former av internationellt skydd och förebyggande av olaglig invandring.

c)  Administrativa och rättsliga förfaranden i medlemsstaterna som rör invandring, beviljande av uppehållstillstånd, medborgarskap, asyl och andra former av internationellt skydd, irreguljära inresor och vistelser samt återvändanden.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led a (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 1 – led j

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1a.  Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

 

a)  Punkt 1 j ska ersättas med följande:

j)  ansökan om internationellt skydd: ansökan om internationellt skydd enligt definitionen i artikel 2 g i rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet(9),

j)  ansökan om internationellt skydd: en ansökan om internationellt skydd enligt definitionen i artikel 2 h i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU9.

_______________

_______________

9 EUT L 304, 30.9.2004, s. 12.

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led b (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 1 – led k

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

b)  Punkt 1 k ska ersättas med följande:

k)  flyktingstatus: flyktingstatus enligt definitionen i artikel 2 d i direktiv 2004/83/EG,

k)  flyktingstatus: flyktingstatus enligt definitionen i artikel 2 e i direktiv 2011/95/EU,

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led c (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 1 – led l

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

c)  Punkt 1 l ska ersättas med följande:

l)  status som skyddsbehövande i övrigt: status som skyddsbehövande i övrigt enligt definitionen i artikel 2 f i direktiv 2004/83/EG,

l)  status som skyddsbehövande i övrigt: status som skyddsbehövande i övrigt enligt definitionen i artikel 2 g i direktiv 2011/95/EU,

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led d (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 1 – led m

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

d)  Punkt 1 m ska ersättas med följande:

m)  familjemedlemmar: familjemedlemmar enligt definitionen i artikel 2 i i rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat(10),

m)  familjemedlemmar: familjemedlemmar enligt definitionen i artikel 2 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/201310.

_______________

_______________

10 EUT L 50, 25.2.2003, s. 1.

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led e (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 1 – led o

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

d)  Punkt 1 o ska ersättas med följande:

o)  underårig utan medföljande vuxen: underårig utan medföljande vuxen enligt definitionen i artikel 2 i i direktiv 2004/83/EG,

o)  underårig utan medföljande vuxen: underårig utan medföljande vuxen enligt definitionen i artikel 2 l i direktiv 2011/95/EU,

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led f (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 1 – led p

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

f)  Punkt 1 p ska ersättas med följande:

p)  yttre gränser: yttre gränser i enlighet med definitionen i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (12),

p)  yttre gränser: yttre gränser i enlighet med definitionen i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/3995,

________________

________________

12 EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led g (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 1 – led q

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

q)  Punkt 1 q ska ersättas med följande:

q)  tredjelandsmedborgare som nekas inresa: tredjelandsmedborgare som nekas inresa vid en yttre gräns eftersom denne inte uppfyller alla inresevillkor enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 562/2006 och inte tillhör någon av personkategorierna i artikel 5.4 i den förordningen,

q)  tredjelandsmedborgare som nekas inresa: tredjelandsmedborgare som nekas inresa vid en yttre gräns eftersom denne inte uppfyller alla inresevillkor enligt artikel 5.1 i förordning (EU) 2016/399 och inte tillhör någon av personkategorierna i artikel 5.2 i den förordningen,

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led h (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 1 – led sa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

h)  I punkt 1 ska följande led läggas till:

 

”sa)  avlägsnande: avlägsnande enligt definitionen i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG*.”

 

________________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).”

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led i (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 1 – led sb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i)  I punkt 1 ska följande led läggas till:

 

”sb)  frivillig avresa: frivillig avresa enligt definitionen i artikel 3.8 i direktiv 2008/115/EG.”

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led j (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 1 – led sc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

j)  I punkt 1 ska följande led läggas till:

 

”sc)  stöd vid frivilligt återvändande: logistiskt, ekonomiskt eller annat materiellt stöd vid frivillig avresa enligt definitionen i artikel 3.8 i direktiv 2008/115/EG.”

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt) – led k (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 2 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

k)  Punkt 3 ska utgå.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1b (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1b.  Artikel 3 ska ersättas med följande:

Artikel 3

Artikel 3

Statistik om internationell migration, stadigvarande bosatta och förvärv av medborgarskap

Statistik om internationell migration, stadigvarande bosatta och förvärv av medborgarskap

1.  Medlemsstaterna skall tillhandahålla kommissionen (Eurostat) statistik om följande:

1.  Medlemsstaterna skall tillhandahålla kommissionen (Eurostat) statistik om följande:

a)  Antalet invandrare som flyttar till en medlemsstats territorium, uppdelat på följande sätt:

a)  Antalet invandrare som flyttar till en medlemsstats territorium, uppdelat på följande sätt:

i)  Grupper av medborgarskap efter ålder och kön.

i)  Grupper av medborgarskap efter ålder och kön.

ii)  Grupper av födelseland efter ålder och kön.

ii)  Grupper av födelseland efter ålder och kön.

iii)  Grupper av länder för tidigare stadigvarande bosättning efter ålder och kön.

iii)  Grupper av länder för tidigare stadigvarande bosättning efter ålder och kön.

b)  Antalet utvandrare som flyttar från en medlemsstats territorium vidareuppdelat på följande sätt:

b)  Antalet utvandrare som flyttar från en medlemsstats territorium vidareuppdelat på följande sätt:

i)  Efter grupper av medborgarskap.

i)  Efter grupper av medborgarskap.

ii)  Efter ålder.

ii)  Efter ålder.

iii)  Efter kön.

iii)  Efter kön.

iv)  Efter grupper av länder för nästa stadigvarande bosättning.

iv)  Efter grupper av länder för nästa stadigvarande bosättning.

c)  Personer som har sin stadigvarande bosättning i medlemsstaten vid slutet av referensperioden, uppdelat på följande sätt:

c)  Personer som har sin stadigvarande bosättning i medlemsstaten vid slutet av referensperioden, uppdelat på följande sätt:

i)  Grupper av medborgarskap efter ålder och kön.

i)  Grupper av medborgarskap efter ålder och kön.

ii)  Grupper av födelseland efter ålder och kön.

ii)  Grupper av födelseland efter ålder och kön.

d)  Personer som har sin stadigvarande bosättning på medlemsstatens territorium, som under referensåret förvärvat medborgarskap i medlemsstaten och som tidigare har innehaft medborgarskap i en annan medlemsstat eller ett tredjeland eller tidigare varit statslösa, vidareuppdelat efter ålder och kön, och efter berörda personers tidigare medborgarskap och efter om personen tidigare var statslös.

d)  Personer som har sin stadigvarande bosättning på medlemsstatens territorium, som under referensåret förvärvat medborgarskap i medlemsstaten och som tidigare har innehaft medborgarskap i en annan medlemsstat eller ett tredjeland eller tidigare varit statslösa, vidareuppdelat efter ålder och kön, och efter berörda personers tidigare medborgarskap och efter om personen tidigare var statslös.

 

da)  Personer som har sin stadigvarande bosättning på medlemsstatens territorium och som under referensåret förvärvat uppehållstillstånd för varaktigt bosatta, uppdelat efter ålder och kön.

2.  Den statistik som avses i punkt 1 skall hänvisa till referensperioder inom ett kalenderår och skall tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom tolv månader efter referensåret. Det första referensåret skall vara 2008.

2.  Den statistik som avses i punkt 1 skall hänvisa till referensperioder inom ett kalenderår och skall tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom tolv månader efter referensåret. Det första referensåret ska vara 2020.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led -a (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a)  I punkt 1 ska led c ersättas med följande:

c)  Antalet ansökningar om internationellt skydd som dragits tillbaka under referensperioden.

c)   Antalet ansökningar om internationellt skydd som dragits tillbaka under referensperioden, uppdelat efter typ av tillbakadragande.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och fått sin ansökan behandlad enligt det påskyndade förfarande som avses i artikel 31.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU*.

 

__________________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led db (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och fått sin ansökan behandlad enligt det gränsförfarande som avses i artikel 43 i direktiv 2013/32/EU under referensperioden.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dc)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden och undantas från det påskyndade förfarandet eller gränsförfarandet i enlighet med artiklarna 24.3 och 25.6 i direktiv 2013/32/EU.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dd)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd utan att ha registrerats i Eurodac i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013*.

 

__________________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1).

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led de (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

de)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden och som kan uppvisa styrkande handlingar som kan bidra till fastställandet av deras identitet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led df (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

df)  Antalet personer som har gjort en efterföljande ansökan om internationellt skydd i enlighet med artikel 40 i direktiv 2013/32/EU eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dg (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dg)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden och hölls i förvar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU* i slutet av referensperioden, uppdelat efter antalet månader dessa personer hållits i förvar och skäl för förvaret.

 

____________________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 96).

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dh (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dh)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om förvar i enlighet med direktiv 2013/33/EU under referensperioden.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led di (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

di)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om ett alternativ till förvar i enlighet med direktiv 2013/33/EU under referensperioden, uppdelat efter typ av alternativ enligt följande:

 

i)  Rapportering.

 

ii)  Ställande av en finansiell säkerhet.

 

iii)  Skyldighet att stanna på en angiven ort.

 

iv)  Annan typ av alternativ till förvar.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dj (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dj)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden och var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om ett alternativ till förvar i enlighet med direktiv 2013/33/EU i slutet av referensperioden, uppdelat efter vilken månad det administrativa beslutet, det rättsliga beslutet eller rättsakten utfärdades mot dessa personer, och vidareuppdelat efter typ av alternativ enligt följande:

 

i)  Rapportering.

 

ii)  Ställande av en finansiell säkerhet.

 

iii)  Skyldighet att stanna på en angiven ort.

 

iv)  Annan typ av alternativ till förvar.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dk (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dk)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd och som genomgått en åldersbedömning under referensperioden.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dl (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dl)  Beslut vid åldersbedömningar av sökande, uppdelat enligt följande:

 

i)  Bedömningar där slutsatsen dras att den sökande är underårig.

 

ii)  Bedömningar där slutsatsen dras att den sökande är vuxen.

 

iii)  Ofullständiga eller avbrutna bedömningar.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dm (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dm)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och identifierats som sökande i behov av särskilda förfarandegarantier i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/32/EU eller som sökande med särskilda mottagandebehov i den mening som avses i artikel 2 led k i direktiv 2013/33/EU under referensperioden.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dn (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dn)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och åtnjöt kostnadsfritt rättsligt bistånd enligt artikel 20 i direktiv 2013/32/EU under referensperioden, uppdelat efter förfaranden i första och andra instans.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led do (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

do)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och åtnjöt materiella mottagningsvillkor som gav dem en rimlig levnadsstandard i enlighet med artikel 17 i direktiv 2013/33/EU i slutet av referensperioden.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dp (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dp)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd som ensamkommande barn och som tilldelats en företrädare i enlighet med artikel 25 i direktiv 2013/32/EU under referensperioden.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dq (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dq)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd, erkänts som ensamkommande barn och beviljats tillträde till utbildningssystemet i enlighet med artikel 14 i direktiv 2013/33/EU under referensperioden.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led dr (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dr)  Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd, erkänts som ensamkommande barn och placerats i enlighet med artikel 31.3 i direktiv 2011/95/EU under referensperioden, uppdelat efter skälen till placering.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – led ds (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ds)  Det genomsnittliga antalet ensamkommande barn per förmyndare under referensperioden.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – sista stycket

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Denna statistik ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om en kalendermånad och tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader efter referensmånaden. Den första referensmånaden ska vara januari 2020.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 2 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ba)  I punkt 2 ska led a ersättas med följande:

a)  Antalet personer som omfattas av beslut i första instans om avslag på ansökan om internationellt skydd, exempelvis beslut enligt vilka ansökningarna avvisas eller anses ogrundade och beslut som fattas genom prioriterade och påskyndade förfaranden, som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter.

a)  Antalet personer som omfattas av beslut i första instans om avslag på ansökan om internationellt skydd vilka under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter, uppdelat enligt följande:

 

i)  Beslut enligt vilka ansökningarna avvisas, vidareuppdelat efter skälen till att de avvisas.

 

ii)  Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som ogrundade.

 

iii)  Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som uppenbart ogrundade under det ordinarie förfarandet, vidareuppdelat efter skälen till att de avslås.

 

iv)  Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som uppenbart ogrundade under det påskyndade förfarandet, vidareuppdelat efter skälen till att det påskyndade förfarandet tillämpas och till att ansökningarna avslås.

 

v)  Beslut enligt vilka ansökningarna avslås med skälet att den sökande kan åtnjuta skydd i sitt ursprungsland i enlighet med artikel 8 i direktiv 2011/95/EU.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led bb (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 2 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

bb)  I punkt 2 ska led b ersättas med följande:

b)  Antalet personer som omfattas av beslut i första instans om beviljande eller återkallande av flyktingstatus, som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter.

b)  Antalet personer som omfattas av beslut i första instans som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter om att bevilja, återkalla, upphäva eller vägra att förnya flyktingstatus på grund av upphörande eller uteslutning eller på andra grunder; beslut som fattats på grund av upphörande eller uteslutning ska vidareuppdelas efter det specifika skälet för upphörandet respektive uteslutningen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led bc (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 2 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

bc)  I punkt 2 ska led c ersättas med följande:

c)  Antalet personer som omfattas av beslut i första instans om beviljande eller återkallande av status som skyddsbehövande i övrigt, som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter.

c)  Antalet personer som omfattas av beslut i första instans som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter om att bevilja, återkalla, upphäva eller vägra att förnya status som skyddsbehövande i övrigt på grund av upphörande eller uteslutning eller på andra grunder; beslut som fattats på grund av upphörande eller uteslutning ska vidareuppdelas efter det specifika skälet för upphörandet respektive uteslutningen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led bd (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bd)  I punkt 2 ska följande led läggas till:

 

”ea)  Antalet personer som omfattas av beslut i första instans om inskränkning eller indragning av materiella mottagningsvillkor som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter, uppdelat efter typ av beslut, varaktigheten för inskränkningen eller indragningen samt skälen.”

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 2 – sista stycket

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna statistik ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om tre kalendermånader och tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader efter referensperioden. Den första referensperioden ska vara från januari till mars 2020.

Denna statistik ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om tre kalendermånader och tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader efter referensperioden. Den första referensperioden ska vara från januari till mars 2020.

 

Denna statistik ska vidareuppdelas efter beslut som fattats efter en personlig intervju och beslut som fattats utan en personlig intervju. Statistik om beslut som fattats efter en personlig intervju ska vidareuppdelas efter personliga intervjuer där den sökande fick tillgång till tolk och personliga intervjuer där den sökande inte fick tillgång till tolk.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led da (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 3 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

da)  I punkt 3 ska led b ersättas med följande:

b)  Antalet personer som omfattas av slutliga beslut om att avslå ansökningar om internationellt skydd, exempelvis beslut enligt vilka ansökningarna avvisas eller anses ogrundade och beslut i samband med prioriterade och påskyndade förfaranden, som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter vid överklagande eller omprövning.

b)  Antalet personer som omfattas av slutliga beslut om att avslå ansökningar om internationellt skydd som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter vid överklagande eller omprövning, uppdelat enligt följande:

 

i)  Beslut enligt vilka ansökningarna avvisas, vidareuppdelat efter skälen till att de avvisas.

 

ii)  Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som ogrundade.

 

iii)  Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som uppenbart ogrundade under det ordinarie förfarandet, vidareuppdelat efter skälen till att de avslås.

 

iv)  Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som uppenbart ogrundade under det påskyndade förfarandet, vidareuppdelat efter skälen till att det påskyndade förfarandet tillämpas och till att ansökningarna avslås.

 

v)  Beslut enligt vilka ansökningarna avslås med skälet att den sökande kan åtnjuta skydd i sitt ursprungsland i enlighet med artikel 8 i direktiv 2011/95/EU.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led db (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 3 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

db)  I punkt 3 ska led c ersättas med följande:

c)  Antalet personer som omfattas av slutliga beslut att bevilja eller återkalla flyktingstatus som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter vid överklagande eller omprövning.

c)  Antalet personer som omfattas av slutliga beslut som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter om att bevilja, återkalla, upphäva eller vägra att förnya flyktingstatus på grund av upphörande eller uteslutning eller på andra grunder; beslut som fattats på grund av upphörande eller uteslutning ska vidareuppdelas efter det specifika skälet för upphörandet respektive uteslutningen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led dc (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 3 – led d

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

dc)  I punkt 3 ska led d ersättas med följande:

d)  Antalet personer som omfattas av slutliga beslut att bevilja eller återkalla status som skyddsbehövande i övrigt som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter vid överklagande eller omprövning.

d)  Antalet personer som omfattas av slutliga beslut som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter om att bevilja, återkalla, upphäva eller vägra att förnya status som skyddsbehövande i övrigt på grund av upphörande eller uteslutning eller på andra grunder; beslut som fattats på grund av upphörande eller uteslutning ska vidareuppdelas efter det specifika skälet för upphörandet respektive uteslutningen.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led dd (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 3 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

dd)  I punkt 3 ska följande led läggas till:

 

”ga)  Antalet personer som omfattas av slutliga beslut om inskränkning eller indragning av materiella mottagningsvillkor som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter, uppdelat efter typ av beslut, varaktigheten för inskränkningen eller indragningen samt skälen.”

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led e

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 3 – sista stycket

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Statistik enligt leden b, c, d, e, f och g ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. När det gäller led g ska statistiken dessutom uppdelas efter bosättningsland och typ av asylbeslut. Den ska hänvisa till referensperioder om ett kalenderår och ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom tre månader efter referensåret. Det första referensåret ska vara 2020.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led ea (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Följande punkt ska införas:

 

”3a.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen (Eurostat) statistik om överklagandens varaktighet, i kalenderdagar, från den tidpunkt då överklagandet lämnas in till dess att det fattas ett beslut i första instans om överklagandet.”

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led e

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 4 – sista stycket

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska hänvisa till referensperioder om ett kalenderår och ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom tre månader efter referensåret. Det första referensåret ska vara 2020.

Denna statistik ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om en kalendermånad och ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom tre månader efter referensåret. Den första referensperioden ska vara januari 2020.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led ha (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 4 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha)  Följande punkt ska läggas till:

 

”4a.  Den statistik som avses i punkterna 1–4 ska uppdelas efter den månad då ansökan lämnades in.”

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt) – led a (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 5 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

 

a)  Rubriken ska ersättas med följande:

Statistik om förebyggande av olaglig inresa och vistelse

Statistik om förebyggande av irreguljär inresa och vistelse

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt) – led b (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 5 – punkt 1 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

b)  I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

a)  Antalet tredjelandsmedborgare som nekats inresa till en medlemsstats territorium vid den yttre gränsen.

a)  Antalet tredjelandsmedborgare som nekats inresa till en medlemsstats territorium vid den yttre gränsen, uppdelade efter ålder, kön och medborgarskap.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt) – led c (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 5 – punkt 1 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

c)  I punkt 1 ska led b ersättas med följande:

b)  Antalet tredjelandsmedborgare som befunnits olagligen vistas på en medlemsstats territorium enligt nationell lagstiftning om invandring.

b)  Antalet tredjelandsmedborgare som befunnits vistas irreguljärt på en medlemsstats territorium enligt nationell lagstiftning om invandring.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt) – led d (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

b)  I punkt 1 ska tredje stycket ersättas med följande:

Statistiken enligt b skall uppdelas efter ålder och kön och efter medborgarskap hos de berörda personerna.

Statistiken enligt b ska uppdelas efter ålder och kön, efter medborgarskap hos de berörda personerna, efter skäl för gripandet och efter plats för gripandet.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt 1 – led -a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-a)  Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd från tredjelandsmedborgare, uppdelat efter medborgarskap, skälet för ansökan om tillstånd, ålder och kön.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt 1 – led -aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-aa)  Antalet avslagna ansökningar om första uppehållstillstånd från tredjelandsmedborgare, uppdelat efter medborgarskap, skälet för ansökan om tillstånd, ålder och kön.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt 1 – led -ab (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-ab)  Antalet ansökningar om uppehållstillstånd som ändrar invandringsstatus eller skäl för vistelse och som avslås under referensperioden, uppdelat efter medborgarskap, skälet för avslaget på tillståndet, ålder och kön.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Tillstånd som utfärdats under den referensperiod då personen beviljas tillstånd att bosätta sig för första gången, uppdelade efter medborgarskap, efter skäl för utfärdande av tillståndet, efter tillståndets giltighetstid, efter ålder och efter kön.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Tillstånd som utfärdats under referensperioden och som beviljats när en person ändrat invandringsstatus eller skäl för vistelse, uppdelade efter medborgarskap, efter skäl för utfärdande av tillståndet, efter tillståndets giltighetstid, efter ålder och efter kön.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Giltiga tillstånd vid referensperiodens utgång (antal utfärdade tillstånd, som inte återkallats och inte löpt ut), uppdelade efter medborgarskap, efter skäl för utfärdande av tillståndet, efter tillståndets giltighetstid, efter ålder och efter kön.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Antalet varaktigt bosatta vid referensperiodens utgång uppdelat efter medborgarskap, efter typ av status som varaktigt bosatt, efter ålder och efter kön.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För statistik som krävs enligt leden -a, -aa och a ska de tillstånd som utfärdas av familjeskäl vidareuppdelas efter skäl och efter statusen för tredjelandsmedborgarens referensperson.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 1 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a)  I punkt 1 ska led a ersättas med följande:

a)  Antalet tredjelandsmedborgare som befunnits olagligen vistas på medlemsstatens territorium och som omfattas av ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt som anger eller förklarar deras vistelse olaglig och ålägger dem skyldighet att lämna medlemsstatens territorium, uppdelat efter de berörda personernas medborgarskap.

a)  Antalet tredjelandsmedborgare som befunnits vara i en irreguljär situation på medlemsstatens territorium och som omfattas av ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt som anger eller förklarar deras vistelse irreguljär och ålägger dem skyldighet att lämna medlemsstatens territorium, uppdelat efter de berörda personernas medborgarskap och skälen för beslutet.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led -aa (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 1 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-aa)  I punkt 1 ska följande införas:

 

”aa)  Antalet tredjelandsmedborgare som avses i led a i denna punkt och som var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut om inreseförbud eller en rättsakt enligt artikel 11 i direktiv 2008/115/EG i slutet av referensperioden, uppdelat efter de berörda personernas medborgarskap.”

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led -ab (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 1 – led ab (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-ab)  I punkt 1 ska följande led införas:

 

”ab)  Antalet tredjelandsmedborgare som var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om förvar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG* under referensperioden.”

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led -ac (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 1 – led ac (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-ac)  I punkt 1 ska följande led införas:

 

”ac)  Antalet tredjelandsmedborgare som var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om förvar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG i slutet av referensperioden, uppdelat efter den månad dessa tredjelandsmedborgare placerades i förvar.”

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led -ad (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 1 – led ad (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-ad)  I punkt 1 ska följande led införas:

 

”ad)  Antalet tredjelandsmedborgare som var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om alternativ till förvar i enlighet med direktiv 2008/115/EG under referensperioden, uppdelat efter typ av alternativ enligt följande:

 

i)  Rapportering.

 

ii)  Ställande av en finansiell säkerhet.

 

iii)  Skyldighet att stanna på en angiven ort.

 

iv)  Annan typ av alternativ till förvar.”

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led -ae (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 1 – led ae (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-ae)  I punkt 1 ska följande led införas:

 

”ae)  Antalet tredjelandsmedborgare som var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om ett alternativ till förvar i enlighet med direktiv 2008/115/EG i slutet av referensperioden, uppdelat efter vilken månad det administrativa beslutet, det rättsliga beslutet eller rättsakten utfärdades mot dessa personer, och vidareuppdelat efter typ av alternativ enligt följande:

 

i)  Rapportering.

 

ii)  Ställande av en finansiell säkerhet.

 

iii)  Skyldighet att stanna på en angiven ort.

 

iv)  Annan typ av alternativ till förvar.”

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led -af (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 1 – led af (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-af)  I punkt 1 ska följande led införas:

 

”af)  Antalet tredjelandsmedborgare som har varit föremål för uppskjutande av verkställigheten av avlägsnandet i enlighet med artikel 9 i direktiv 2008/115/EG under referensperioden, uppdelat efter skälet till uppskjutandet och de berörda personernas medborgarskap.”

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led -ag (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 1 – led ag (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-ag)  I punkt 1 ska led ag införas efter led a:

 

”ag)  Antalet tredjelandsmedborgare som har varit föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om förvar och för vilka en rättslig prövning gjorts i enlighet med artikel 15.2 i direktiv 2008/115/EG under referensperioden.”

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Antalet tredjelandsmedborgare som faktiskt lämnat medlemsstatens territorium till följd av ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt, i enlighet med led a, uppdelat efter de berörda personernas medborgarskap, efter typ av återvändande och erhållet stöd och efter destinationsland.

b)  Antalet tredjelandsmedborgare som faktiskt lämnat medlemsstatens territorium till följd av ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt, i enlighet med led a, uppdelat efter de berörda personernas medborgarskap, efter typ av återvändande och erhållet stöd och efter destinationsland, vidareuppdelat efter återvändanden till tredjelandsmedborgarens ursprungsland.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  I punkt 1 ska följande led läggas till:

 

”ba)  Antalet tredjelandsmedborgare som lämnat medlemsstatens territorium till följd av ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt, uppdelat efter typ av beslut eller rättsakt enligt följande:

 

i)  I enlighet med ett formellt återtagandeavtal på unionsnivå.

 

ii)  I enlighet med ett informellt återtagandeavtal på unionsnivå.

 

iii)  I enlighet med ett återtagandeavtal på nationell nivå.

 

Denna statistik ska vidareuppdelas efter destinationsland och den berörda personens nationalitet.”

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den statistik som avses i punkt 1 ska hänvisa till referensperioder om tre kalendermånader och ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader efter referensperioden. Den första referensperioden ska vara från januari till mars 2020.”

2.  Den statistik som avses i punkt 1 ska vara uppdelad efter den berörda personens ålder och kön samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om en kalendermånad och ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två veckor efter referensperioden. Den första referensperioden ska vara januari 2020.”

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 9 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4a.  I artikel 9 ska punkt 2 ersättas med följande:

2.  Medlemsstaterna skall rapportera till kommissionen (Eurostat) om de datakällor som används, skälen till valet av dessa källor och effekterna av de valda datakällorna på statistikens kvalitet samt de metoder som använts för uppskattning, och de skall underrätta kommissionen (Eurostat) om förändringar av dessa.

2.  Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen (Eurostat) om de datakällor som används, skälen till valet av dessa källor och effekterna av de valda datakällorna på statistikens kvalitet, de mekanismer som använts för att säkerställa skyddet av personuppgifter samt de metoder som använts för uppskattning, och de ska underrätta kommissionen (Eurostat) om förändringar av dessa.

 

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 9a

 

Delegerade akter

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på att ändra de definitioner som anges i artikel 2.1.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på att ändra denna förordning genom följande:

 

a)  Definition av kategorierna grupper av födelseland, grupper av länder för tidigare och nästa stadigvarande bosättning och grupper av medborgarskap som anges i artikel 3.1.

 

b)  Definition av kategorierna av skäl för utfärdande av uppehållstillstånd, i enlighet med artikel 6.1 a.

 

c)  Fastställande av ytterligare uppdelningar.

 

d)  Fastställande av regler för korrekthet och kvalitetsstandarder.”

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter i syfte att fastställa närmare bestämmelser om uppdelningar i enlighet med artiklarna 4, 5, 6 och 7 och att fastställa bestämmelser om lämpligt format för överföring av uppgifter i enlighet med artikel 9.

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer bestämmelser om lämpligt format för överföring av uppgifter i enlighet med artikel 9. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 10 – punkt 2 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  I punkt 2 ska led d utgå.

b)  Punkt 2 ska utgå.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 10a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5b (nytt) – led a (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 11 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Kommittéförfarande

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5b (nytt) – led b (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 11 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

b)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

1.  När den antar genomförandeåtgärderna skall kommissionen biträdas av kommittén för det statistiska programmet som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom.

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5b (nytt) – led c (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 11 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

c)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 10 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 11 i den förordningen.

Den period som anges i artikel 5.6 i rådets beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5b – led d (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 11 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

d)  Punkt 3 ska utgå.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=EN)

2.10.2018

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG

från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

(COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: Angelika Mlinar (föredragande)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  På grund av de aktuella migrationsströmmarnas ständigt föränderliga och skiftande karaktär behövs omfattande och jämförbar könsuppdelad statistik om migranterna för att man ska kunna förstå verkligheten, identifiera sårbarheter och ojämlikheter och ge de politiska beslutsfattarna tillförlitliga uppgifter och information för fastställandet av framtidens offentliga politik.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För att unionen effektivt ska kunna reagera på de utmaningar som migration innebär måste uppgifter om asyl och reglerad migration lämnas oftare än en gång om året.

(3)  För att unionen effektivt ska kunna reagera på de utmaningar som migration innebär och utveckla en jämställdhetsintegrerad och människorättsbaserad politik måste uppgifter om asyl och reglerad migration lämnas oftare än en gång om året.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Statistik om asyl och reglerad migration är avgörande för undersökning, utformning och utvärdering av politiken på olika områden, framför allt när det gäller hantering av tillströmningen av personer som söker skydd i Europa.

(4)  Statistik om asyl och reglerad migration är avgörande för undersökning, utformning och utvärdering av politiken på olika områden, framför allt när det gäller hantering av tillströmningen av personer som söker skydd i Europa. Denna statistik är även avgörande för att man ska kunna uppmärksamma de särskilda behoven hos vissa grupper eller personer och de tjänster de behöver, särskilt när det gäller personer som utsätts för flera olika former av diskriminering och som kan vara mer sårbara under migrations- och asylprocessen, såsom kvinnor, gravida kvinnor, barn, ensamkommande barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, hbti+-personer och offer för könsrelaterat våld.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Förföljelse på grund av en persons kön utgör ett skäl för ansökan om och beviljande av internationellt skydd. Nationella och europeiska statistikmyndigheter bör samla in statistik om ansökningar om internationellt skydd på grund av kön, inbegripet könsrelaterat våld.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att säkerställa att de uppgifter som tillhandahålls av medlemsstaterna är av tillräckligt hög kvalitet, och särskilt att de är jämförbara, och för att möjliggöra tillförlitliga analyser på unionsnivå, bör uppgifterna grundas på samma begrepp och avse samma referensdag eller referensperiod.

(5)  För att säkerställa att de uppgifter som tillhandahålls av medlemsstaterna är av tillräckligt hög kvalitet, och särskilt att de är jämförbara, och för att möjliggöra tillförlitliga analyser på unionsnivå, bör uppgifterna grundas på samma begrepp och avse samma referensdag eller referensperiod. Dessa uppgifter bör uppdelas efter kön och ålder och innehålla information om reguljära och irreguljära strömmar, människohandel, flyktingars, migranters och värdsamhällens behov och övriga frågor.

 

_________________

 

1a http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Denna förordning garanterar rätten till respekt för privatlivet och familjelivet och skydd av personuppgifter enligt artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(10)  Denna förordning garanterar rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, skydd av personuppgifter, icke-diskriminering och jämställdhet, enligt artiklarna 7, 8, 21 och 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Insamling av könsuppdelade uppgifter möjliggör identifiering och analys av kvinnors och mäns specifika sårbarheter och möjligheter, samtidigt som klyftor och ojämlikheter åskådliggörs. Migrationsuppgifter som tar hänsyn till jämställdhetsaspekten kan främja större jämlikhet och erbjuda möjligheter för missgynnade grupper. Migrationsstatistiken bör även ta hänsyn till sådana variabler som könsidentitet och sexuell läggning vid insamling av uppgifter om hbtqi+-personers erfarenheter och ojämlikheter i migrations- och asylprocesser.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 3 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen (Eurostat) statistik om följande:

(Berör inte den svenska versionen.)

a)  Antalet invandrare som flyttar till en medlemsstats territorium, uppdelat på följande sätt:

 

i)  Grupper av medborgarskap efter ålder och kön.

 

ii)  Grupper av födelseland efter ålder och kön.

 

iii)  Grupper av länder för tidigare stadigvarande bosättning efter ålder och kön.

 

b)  Antalet utvandrare som flyttar från en medlemsstats territorium vidareuppdelat på följande sätt:

 

i)  Efter grupper av medborgarskap.

 

ii)  Efter ålder.

 

iii)  Efter kön.

 

iv)  Efter grupper av länder för nästa stadigvarande bosättning.

 

c)  Personer som har sin stadigvarande bosättning i medlemsstaten vid slutet av referensperioden, uppdelat på följande sätt:

 

i)  Grupper av medborgarskap efter ålder och kön.

 

ii)  Grupper av födelseland efter ålder och kön.

 

d)  Personer som har sin stadigvarande bosättning på medlemsstatens territorium, som under referensåret förvärvat medborgarskap i medlemsstaten och som tidigare har innehaft medborgarskap i en annan medlemsstat eller ett tredjeland eller tidigare varit statslösa, vidareuppdelat efter ålder och kön, och efter berörda personers tidigare medborgarskap och efter om personen tidigare var statslös.

 

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Denna statistik ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om en kalendermånad och tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader efter referensmånaden. Den första referensmånaden ska vara januari 2020.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4– punkt 2 – leden ea och eb (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  I punkt 2 ska följande läggas till som leden ea och eb:

 

”ea)  Antalet personer som omfattas av beslut i första instans om avslag på ansökan om familjeåterförening med en person som beviljats internationellt skydd.

 

eb)  Antalet personer som omfattas av beslut i första instans om beviljande av familjeåterförening med en person som beviljats internationellt skydd.”

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Denna statistik ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om tre kalendermånader och tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader efter referensperioden. Den första referensperioden ska vara från januari till mars 2020.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led e

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Statistik enligt leden b, c, d, e, f och g ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. När det gäller led g ska statistiken dessutom uppdelas efter bosättningsland och typ av asylbeslut. Den ska hänvisa till referensperioder om ett kalenderår och ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom tre månader efter referensåret. Det första referensåret ska vara 2020.”

(Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

Statistiken enligt b skall uppdelas efter ålder och kön och efter medborgarskap hos de berörda personerna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt – led a – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Tillstånd som utfärdats under den referensperiod då personen beviljas tillstånd att bosätta sig för första gången, uppdelade efter medborgarskap, efter skäl för utfärdande av tillståndet, efter tillståndets giltighetstid, efter ålder och efter kön.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Tillstånd som utfärdats under referensperioden och som beviljats när en person ändrat invandringsstatus eller skäl för vistelse, uppdelade efter medborgarskap, efter skäl för utfärdande av tillståndet, efter tillståndets giltighetstid, efter ålder och efter kön.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6– punkt 1 – led a – led iii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Giltiga tillstånd vid referensperiodens utgång (antal utfärdade tillstånd, som inte återkallats och inte löpt ut), uppdelade efter medborgarskap, efter skäl för utfärdande av tillståndet, efter tillståndets giltighetstid, efter ålder och efter kön.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 6 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Antalet varaktigt bosatta vid referensperiodens utgång uppdelat efter medborgarskap, efter typ av status som varaktigt bosatt, efter ålder och efter kön.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3 – led b

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Den statistik som avses i punkt 1 ska hänvisa till referensperioder om tre kalendermånader och ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader efter referensperioden. Den första referensperioden ska vara från januari till mars 2020.”

”2.  Den statistik som avses i punkt 1 ska vara uppdelad efter den berörda personens ålder och kön samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om tre kalendermånader och tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader efter referensperioden. Den första referensperioden ska vara från januari till mars 2020.”

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  I artikel 9.1 ska följande stycke läggas till:

 

”Som en allmän princip gällande skyddet av mänskliga rättigheter för migranter och asylsökande, ska deras rätt till personlig integritet och skydd av personuppgifter respekteras och uppgifter ska samlas in med deras samtycke och frivilliga deltagande.*

 

_________________

 

* Principles and Guidelines, supported by practical guidance, on the human rights protection of migrants in vulnerable situations within large and/or mixed movements.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

Referensnummer

COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)

Framläggande för parlamentet

16.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

31.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

31.5.2018

DEVE

31.5.2018

EMPL

31.5.2018

FEMM

31.5.2018

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

20.6.2018

DEVE

11.7.2018

EMPL

31.5.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Cecilia Wikström

11.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

10.7.2018

27.9.2018

20.11.2018

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josep-Maria Terricabras, Geoffrey Van Orden

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rupert Matthews, Demetris Papadakis

Ingivande

26.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

36

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Ana Gomes, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Demetris Papadakis, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

4

-

ECR

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Geoffrey Van Orden

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 7 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy