Postup : 2018/0209(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0397/2018

Předložené texty :

A8-0397/2018

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Vysvětlení hlasování
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

ZPRÁVA     ***I
PDF 1368kWORD 249k
26.11.2018
PE 627.845v02-00 A8-0397/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Gerben‑Jan Gerbrandy

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018) 0385),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 192 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0249/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne čtvrtek 18. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne úterý 9. října 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0397/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/20136 pro období 2014–2020, je poslední z řady programů Unie, které již 25 let podporují provádění právních předpisů a politických priorit v oblasti životního prostředí a klimatu. V nedávném hodnocení v polovině období7 byl pozitivně vyhodnocen jako program, který má potenciál být účinný, účelný a relevantní. Jak vyplývá z hodnocení v polovině období a následných hodnocení, program LIFE na období 2014–2020 by tedy měl pokračovat s určitými úpravami. Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen „program“) by proto měl být zřízen na období od roku 2021.

(2)  Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/20136 pro období 2014–2020, je poslední z řady programů Unie, které již 25 let podporují provádění právních předpisů a politických priorit v oblasti životního prostředí a klimatu. V nedávném hodnocení v polovině obdob7 byl pozitivně vyhodnocen jako program, který již je vysoce nákladově efektivní a má potenciál být v obecné rovině účinný, účelný a relevantní. Jak vyplývá z hodnocení v polovině období a následných hodnocení, program LIFE na období 2014–2020 by tedy měl pokračovat s určitými úpravami. Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen „program“) by proto měl být zřízen na období od roku 2021.

_________________

_________________

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

7 Zpráva o hodnocení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) v polovině období (SWD(2017) 355 final).

7 Zpráva o hodnocení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) v polovině období (SWD(2017) 355 final).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Program by měl úsilím o dosažení cílů a záměrů Unie stanovených právními předpisy, politikou, plány a mezinárodními závazky v oblasti životního prostředí, klimatu a související čisté energie přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, a to buď prostřednictvím přímých zásahů, nebo podporou začlenění těchto cílů do jiných politik.

(3)  Program by měl úsilím o dosažení cílů a záměrů Unie stanovených právními předpisy, politikou, plány a mezinárodními závazky v oblasti životního prostředí, klimatu a související čisté energie přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné hospodářství s nulovými emisemi, které bude odolné vůči změně klimatu, k ochraně a zlepšování životního prostředí a zdraví, k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, mimo jiné prostřednictvím podpory sítě Natura 2000, účinného řízení a řešení degradace ekosystémů, a to buď prostřednictvím přímých zásahů, nebo podporou začlenění těchto cílů do jiných politik.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Unie je odhodlána k rozvoji komplexního přístupu k cílům udržitelného rozvoje Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj, který zdůrazňuje úzkou vazbu mezi správou přírodních zdrojů k zajištění jejich dlouhodobé dostupnosti, ekosystémovými službami, jejich spojitostí s lidským zdravím a udržitelným hospodářským růstem podporujícím sociální začlenění. V tomto duchu by měl program materiálně přispět k hospodářskému rozvoji i sociální soudržnosti.

(4)  Unie je odhodlána k rozvoji komplexního přístupu k cílům udržitelného rozvoje Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj, který zdůrazňuje úzkou vazbu mezi správou přírodních zdrojů k zajištění jejich dlouhodobé dostupnosti, ekosystémovými službami, jejich spojitostí s lidským zdravím a udržitelným hospodářským růstem podporujícím sociální začlenění. V tomto duchu by měl program zohledňovat zásady solidarity a sdílení odpovědnosti a přitom materiálně přispívat k hospodářskému rozvoji i sociální soudržnosti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  S cílem podporovat udržitelný rozvoj, by měla být do vymezení a provádění všech celounijních politik a činností začleněna ochrana životního prostředí a klimatu. Měly by proto být podporovány synergie a doplňkovost s dalšími finančními programy Unie, například umožněním financování činností, které doplňují strategické integrované projekty a strategické projekty na ochranu přírody, a podporou využití a reprodukcí řešení vyvinutých v rámci programu. Je nutná koordinace, aby se předešlo dvojímu financování. Komise a členské státy by měly zajistit, aby nedocházelo k administrativnímu překrývání a aby příjemcům v rámci projektů nevznikala administrativní zátěž v důsledku povinnosti vykazování plynoucí z různých finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Program by měl přispět k udržitelnému rozvoji a k dosažení cílů a záměrů právních předpisů, strategií, plánů a mezinárodních závazků Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů čisté energie, především Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 20308, Úmluvy o biologické rozmanitosti9 a Pařížské dohody přijaté podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu10 („Pařížská dohoda o změně klimatu“).

(5)  Program by měl přispět k udržitelnému rozvoji a k dosažení cílů a záměrů právních předpisů, strategií, plánů a mezinárodních závazků Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů čisté energie, především Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 20308, Úmluvy o biologické rozmanitosti9, Pařížské dohody přijaté podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu10 („Pařížská dohoda o změně klimatu“), Úmluvy EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí („Aarhuská úmluva“), Úmluvy EHK OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, Basilejské úmluvy OSN o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Rotterdamské úmluvy OSN o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Stockholmské úmluvy OSN o perzistentních organických znečišťujících látkách.

_________________

_________________

8 Agenda 2030, rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 25. září 2015.

8 Agenda 2030, rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 25. září 2015.

9 Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 25. října 1993 o uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 1).

9 Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 25. října 1993 o uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 1).

10 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

10 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  K dosažení zastřešujících cílů je obzvláště důležité provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství11, rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 203012, 13, 14, právních předpisů Unie v oblasti ochrany přírody15, jakož i souvisejících politik16, 17, 18, 19, 20.

(6)  K dosažení zastřešujících cílů je obzvláště důležité provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství11, rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 203012, 13, 14, právních předpisů Unie v oblasti ochrany přírody15, jakož i souvisejících politik16, 17, 18, 19, 20, stejně jako provádění20a obecných akčních programů v oblasti životního prostředí a politiky v oblasti klimatu přijatých v souladu s čl. 192 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, jako je 7. akční program pro životní prostředí20b.

_________________

_________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, COM(2014)15, 22.1.2014.

12 Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, COM(2014)15, 22.1.2014.

13 Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, COM(2013)216, 16.4.2013.

13 Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, COM(2013)216, 16.4.2013.

14 Balíček předpisů s názvem Čistá energie pro všechny Evropany, COM(2016)860, 30.11.2016.

14 Balíček předpisů s názvem Čistá energie pro všechny Evropany, COM(2016)860, 30.11.2016.

15 Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství, COM(2017)198, 27.4.2017.

15 Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství, COM(2017)198, 27.4.2017.

16 Program Čisté ovzduší pro Evropu, COM(2013)918.

16 Program Čisté ovzduší pro Evropu, COM(2013)918.

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Tematická strategie pro ochranu půdy, COM(2006)231.

18 Tematická strategie pro ochranu půdy, COM(2006)231.

19 Strategie pro nízkoemisní mobilitu, COM/2016/0501 final.

19 Strategie pro nízkoemisní mobilitu, COM/2016/0501 final.

20 Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, 8.11.2017.

 

20a Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody.

 

20b Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU ze dne 20. listopadu 2013 o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“ (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 171).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Evropská unie přikládá velkou důležitost dlouhodobé udržitelnosti výsledků projektů programu LIFE a schopnosti zajistit a udržovat je po realizaci projektu, mimo jiné pokračováním, přejímáním nebo převodem projektů. To předpokládá zvláštní požadavky pro žadatele a potřebu záruk na úrovni Unie, aby bylo zajištěno, že jiné projekty financované z prostředků Unie nebudou narušovat výsledky jakýchkoli realizovaných projektů programu LIFE.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Předpokladem ke splnění závazků Unie v rámci Pařížské dohody o změně klimatu je transformace Unie v energeticky účinnou, nízkouhlíkovou společnost odolnou vůči změnám klimatu. To si zase vyžaduje opatření, jež přispívají k provádění rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, integrovaných vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu a příprav na dlouhodobou strategii Unie v oblasti klimatu a energetiky do poloviny století, a to zejména v odvětvích, která nejvíce přispívají k současným úrovním produkce CO2 a znečištění. Program by měl také obsahovat opatření přispívající k provádění politiky Unie v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, jejichž cílem je snížit zranitelnost vůči negativním dopadům změny klimatu.

(7)  Předpokladem ke splnění závazků Unie v rámci Pařížské dohody o změně klimatu je transformace Unie v udržitelnou, oběhovou, obnovitelnou, energeticky účinnou, společnost s nulovými emisemi a odolnou vůči změnám klimatu. To si zase vyžaduje opatření, jež přispívají k provádění rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, integrovaných vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu a provádění dlouhodobé strategie Unie v oblasti klimatu a energetiky do poloviny století, a to zejména v odvětvích, která nejvíce přispívají k současným úrovním produkce skleníkových plynů a znečištění, v souladu s cílem dekarbonizace stanoveným v Pařížské dohodě. Program by měl také obsahovat opatření přispívající k provádění politiky Unie v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, jejichž cílem je snížit zranitelnost vůči negativním dopadům změny klimatu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8 )  Přechod na čistou energii představuje zásadní příspěvek ke zmírňování dopadů změny klimatu s vedlejším přínosem pro životní prostředí. Opatření pro budování kapacit na podporu přechodu na čistou energii financovaná až do roku 2020 v rámci programu Horizont 2020 by měla být začleněna do programu, protože jejich cílem není financovat excelenci a vytvářet inovace, ale usnadnit využití již dostupných technologií, které přispěje ke zmírnění změny klimatu. Začlenění těchto činností v oblasti budování kapacit do programu nabízí potenciál pro součinnost mezi podprogramy a zvyšuje celkovou soudržnost unijního financování. Z tohoto důvodu by se měly shromažďovat a rozšiřovat údaje o využívání stávajících výzkumných a inovačních řešení v rámci projektů LIFE, včetně projektů programu Horizont Evropa a jeho předchůdců.

(8 )  Přechod na obnovitelnou, energeticky účinnou a čistou energii s nulovými emisemi představuje zásadní příspěvek ke zmírňování dopadů změny klimatu s vedlejším přínosem pro životní prostředí. Opatření pro budování kapacit na podporu přechodu na čistou energii financovaná až do roku 2020 v rámci programu Horizont 2020 by měla být začleněna do programu, protože jejich cílem není financovat excelenci a vytvářet inovace, ale usnadnit využití již dostupných technologií pro obnovitelnou energii a energetickou účinnost, které přispěje ke zmírnění změny klimatu. Program by měl zahrnovat všechny zúčastněné strany a všechna odvětví zapojená do přechodu na čistou energii, jako je stavebnictví, průmysl, doprava a zemědělství. Začlenění těchto činností v oblasti budování kapacit do programu nabízí potenciál pro součinnost mezi podprogramy a zvyšuje celkovou soudržnost unijního financování. Z tohoto důvodu by se měly shromažďovat a rozšiřovat údaje o využívání stávajících výzkumných a inovačních řešení v rámci projektů LIFE, včetně projektů programu Horizont Evropa a jeho předchůdců.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V posouzení dopadů právních předpisů týkajících se čisté energie se odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti energetiky do roku 2030 bude v období 2021–2030 vyžadovat dodatečné investice ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší mezery se týkají investic do dekarbonizace budov (energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie v malém měřítku), kde kapitál musí být nasměrován na projekty s vysoce distribuovanou povahou. Jedním z cílů podprogramu Přechod na čistou energii je vybudovat kapacity pro vývoj a sdružování projektů, čímž se rovněž pomůže čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů a urychlí investice do čisté energie, a to i s použitím finančních nástrojů poskytnutých z fondu InvestEU.

(9)  V posouzení dopadů právních předpisů týkajících se čisté energie se odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti energetiky do roku 2030 bude v období 2021–2030 vyžadovat dodatečné investice ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší mezery se týkají investic do dekarbonizace budov (energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie v malém měřítku), kde kapitál musí být nasměrován na projekty s vysoce distribuovanou povahou. Jedním z cílů podprogramu Přechod na čistou energii je vybudovat kapacity pro vývoj a sdružování projektů, čímž se rovněž pomůže čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů a urychlí investice do obnovitelné energie a energetické účinnosti, a to i s použitím finančních nástrojů poskytnutých z fondu InvestEU.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Program LIFE je jediným programem, který se zaměřuje konkrétně na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu, a proto hraje rozhodující úlohu při uplatňování právních předpisů Unie v těchto oblastech.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Na opatření, na něž byl získán příspěvek z programu, lze rovněž získat příspěvek z jiného programu Unie, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Opatření, která obdrží kumulativní financování z různých programů Unie, budou předmětem pouze jediného auditu, který zahrne všechny dotčené programy a jejich příslušná platná pravidla.

(11)  Na opatření, na něž byl získán příspěvek z programu, lze rovněž získat příspěvek z jiného programu Unie, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Opatření, která obdrží kumulativní financování z různých programů Unie, by měla být předmětem pouze jediného auditu, který by měl zahrnovat všechny dotčené programy a jejich příslušná platná pravidla.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V nejnovějším balíčku unijních předpisů týkajícím se přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí21 se uvádí, že je zapotřebí značně pokročit, aby se urychlilo provádění unijního acquis v oblasti životního prostředí a aby se cíle z oblasti životního prostředí a klimatu více integrovaly do ostatních politik. K dosažení požadovaného pokroku by tedy program měl hrát katalytickou úlohu a rozvíjet, zkoušet a přejímat nové přístupy, podporovat vývoj, sledování a přezkum politiky, posilovat zapojení zúčastněných stran, mobilizovat investice ze všech unijních investičních programů nebo jiných finančních zdrojů a podporovat opatření, jimž se překonají různé překážky, které brání účinnému provádění klíčových plánů vyžadovaných právními předpisy v oblasti životního prostředí.

(12)  V nejnovějším balíčku unijních předpisů týkajícím se přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí21 se uvádí, že je zapotřebí značně pokročit, aby se urychlilo provádění unijního acquis v oblasti životního prostředí a aby se cíle z oblasti životního prostředí a klimatu více integrovaly a začleňovaly do ostatních politik. Program by měl působit jako katalyzátor a řešit horizontální, systémové problémy i hlavní příčiny nedostatků při provádění, jak je uvedeno v přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, s cílem dosáhnout požadovaného pokroku prostřednictvím vývoje, zkoušení a přejímání nových přístupů, podporovat vývoj, sledování a přezkum politiky, zlepšovat správu v oblasti životního prostředí, změny klimatu a souvisejících záležitostí týkajících se přechodu na čistou energii, mimo jiné prostřednictvím zvýšeného víceúrovňového zapojení veřejnosti a zúčastněných stran, budování kapacit, komunikace a zvyšování povědomí, mobilizovat investice ze všech unijních investičních programů nebo jiných finančních zdrojů a podporovat opatření, jimž se překonají různé překážky, které brání účinnému provádění klíčových plánů vyžadovaných právními předpisy v oblasti životního prostředí.

_________________

_________________

21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků (COM/2017/063 final).

21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků (COM/2017/063 final).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  K tomu, aby se zastavil a zvrátil úbytek biologické rozmanitosti, včetně mořských ekosystémů, je zapotřebí podpořit vypracování, provádění, prosazování a hodnocení příslušných unijních předpisů a politik, kam mimo jiné patří strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 202022, směrnice Rady 92/43/EHS23, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES24 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201425, a to zejména vytvořením znalostní základny pro přípravu a provádění politiky a prostřednictvím vývoje, testování, demonstrací a uplatňováním osvědčených postupů a řešení v malém měřítku nebo přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, včetně integrovaných přístupů k provádění prioritních akčních rámců vypracovaných na základě směrnice 92/43/EHS. Unie by měla sledovat své výdaje související s biologickou rozmanitostí, aby splnila své povinnosti týkající se podávání zpráv podle Úmluvy o biologické rozmanitosti. Měly by být splněny též požadavky na sledování v jiných příslušných právních předpisech Unie.

(13)  K tomu, aby se zastavil a zvrátil úbytek biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů, včetně mořských ekosystémů, je zapotřebí podpořit vypracování, provádění, prosazování a hodnocení příslušných unijních předpisů a politik, kam mimo jiné patří strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 202022, směrnice Rady 92/43/EHS23, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES24 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201425, a to zejména vytvořením znalostní základny pro přípravu a provádění politiky a prostřednictvím vývoje, testování, demonstrací a uplatňováním osvědčených postupů a řešení, jako je účinné řízení, v malém měřítku nebo přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, včetně integrovaných přístupů k provádění prioritních akčních rámců vypracovaných na základě směrnice 92/43/EHS. Unie a členské státy by měly sledovat své výdaje související s biologickou rozmanitostí, aby splnily své povinnosti týkající se podávání zpráv podle Úmluvy o biologické rozmanitosti. Měly by být splněny též požadavky na sledování v jiných příslušných právních předpisech Unie.

_________________

_________________

22 KOM(2011) 244 v konečném znění.

22 KOM(2011) 244 v konečném znění.

23 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  V nedávných hodnoceních a posouzeních, včetně přezkumu v polovině období týkajícího se strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a kontroly účelnosti právních předpisů upravujících ochranu přírody, se uvádí, že jednou z hlavních příčin nedostatečného provádění právních předpisů Unie v oblasti ochrany přírody a strategie pro biologickou rozmanitost je nedostatek adekvátního financování. K uspokojení těchto potřeb mohou významně přispět hlavní unijní nástroje financování (Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond). Program může dále zlepšit účinnost tohoto začleňování pomocí strategických projektů na ochranu přírody zaměřených na urychlení provádění unijních právních předpisů a politiky v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti, včetně opatření stanovených v prioritních akčních rámcích vytvořených v souladu se směrnicí 92/43/EHS. Strategické projekty na ochranu přírody by měly v členských státech podpořit akční programy na začlenění příslušných cílů v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti do dalších politik a programů financování, a zajistit tak, že budou na provádění těchto politik uvolněny příslušné finanční prostředky. Členské státy by se mohly v rámci svého strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku rozhodnout využít určitou část přídělu prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova k získání podpory pro opatření, která doplňují strategické projekty na ochranu přírody definované v tomto nařízení.

(14)  V nedávných hodnoceních a posouzeních, včetně přezkumu v polovině období týkajícího se strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a kontroly účelnosti právních předpisů upravujících ochranu přírody, se uvádí, že jednou z hlavních příčin nedostatečného provádění právních předpisů Unie v oblasti ochrany přírody a strategie pro biologickou rozmanitost je nedostatek adekvátního financování. K uspokojení těchto potřeb mohou významně přispět hlavní unijní nástroje financování (Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond) pod podmínkou, že financování musí být doplňkové. Program může dále zlepšit účinnost tohoto začleňování pomocí strategických projektů na ochranu přírody zaměřených na urychlení provádění unijních právních předpisů a politiky v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti, včetně opatření stanovených v prioritních akčních rámcích vytvořených v souladu se směrnicí 92/43/EHS. Strategické projekty na ochranu přírody by měly pomoci podpořit akční programy na začlenění příslušných cílů v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti do dalších politik a programů financování, a zajistit tak, že budou na provádění těchto politik uvolněny příslušné finanční prostředky. Členské státy by se mohly v rámci svého strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku rozhodnout využít určitou část přídělu prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova k získání podpory pro opatření, která doplňují strategické projekty na ochranu přírody definované v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Dobrovolný program pro služby v oblasti biologické rozmanitosti a ekostystémů na evropských zámořských územích (program BEST) podporuje zachování biologické rozmanitosti, včetně biologické rozmanitosti moří, a udržitelné využívání ekosystémových služeb, včetně ekosystémových přístupů k přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování dopadů změny klimatu v nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a územích Unie. Program BEST pomohl zvýšit povědomí o ekologickém významu nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území pro zachování celosvětové biologické rozmanitosti. Zámořské země a území tento malý grantový program pro biologickou rozmanitost ocenily v prohlášení ministrů v letech 2017 a 2018. Je vhodné umožnit, aby program malé granty pro biologickou rozmanitost v nejvzdálenějších regionech i zámořských zemích a územích nadále financoval.

(15)  Dobrovolný program pro služby v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémů na evropských zámořských územích (program BEST) podporuje zachování biologické rozmanitosti, včetně biologické rozmanitosti moří, a udržitelné využívání ekosystémových služeb, včetně ekosystémových přístupů k přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování dopadů změny klimatu v nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a územích Unie. Program BEST pomohl prostřednictvím přípravné akce BEST schválené v roce 2011 a návazných programu BEST 2.0 a projektu BEST RUP zvýšit povědomí o ekologickém významu nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území a jejich klíčové důležitosti při zachovávání celosvětové biologické rozmanitosti. Komise odhaduje, že potřeba finanční podpory pro projekty na těchto územích dosahuje 8 milionů EUR ročně. Zámořské země a území tento malý grantový program pro biologickou rozmanitost ocenily v prohlášení ministrů v letech 2017 a 2018. Je proto vhodné umožnit, aby program malé granty pro biologickou rozmanitost, včetně budování kapacit a kapitalizace financovaných opatření, v nejvzdálenějších regionech i zámořských zemích a územích nadále financoval.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pro podporu oběhového hospodářství je zapotřebí změnit způsob navrhování, výroby, spotřeby a likvidace materiálů a výrobků, včetně plastů. K přechodu na model oběhového hospodářství by měl program přispět finanční podporou zaměřenou na různé subjekty (podniky, veřejné orgány a spotřebitele), zejména uplatňováním, vývojem a přejímáním osvědčených technologií, postupů a řešení přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, mimo jiné prostřednictvím integrovaných přístupů k provádění plánů nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku. Podporou provádění strategie pro plasty mohou být přijata opatření, jejichž cílem je zejména vyřešit problém odpadu v mořích.

(16)  Pro podporu oběhového hospodářství a účinného využívání zdrojů je zapotřebí změnit způsob navrhování, výroby, spotřeby a likvidace materiálů a výrobků, včetně plastů. K přechodu na model oběhového hospodářství by měl program přispět finanční podporou zaměřenou na různé subjekty (podniky, veřejné orgány, občanskou společnost a spotřebitele), zejména uplatňováním, vývojem a přejímáním osvědčených technologií, postupů a řešení přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, mimo jiné prostřednictvím integrovaných přístupů k uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady a provádění plánů nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku. Podporou provádění strategie pro plasty mohou být přijata opatření, jejichž cílem je zejména vyřešit problém odpadu v mořích.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Vysoká úroveň ochrany životního prostředí má zásadní význam pro zdraví a kvalitu života občanů Unie. Program by měl podporovat cíl Unie vyrábět a používat chemické látky způsobem, který vede k minimalizaci významných nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí, a vytvořit strategii Unie pro netoxické prostředí. Program by měl rovněž přispívat k činnostem na podporu provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES1a za účelem dosažení úrovní hluku, které nemají významné negativní účinky na zdraví lidí a neohrožují je.

 

___________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí – prohlášení Komise v dohodovacím výboru ke směrnici o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 12).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Dlouhodobým cílem politiky Unie v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout úrovní kvality ovzduší, které nezpůsobují významné negativní účinky na zdraví lidí a neohrožují je. Informovanost veřejnosti o znečištění ovzduší je vysoká a občané očekávají, že veřejné orgány budou jednat. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/228426 zdůrazňuje úlohu, již může unijní financování hrát při dosahování cílů v oblasti čistého ovzduší. Program by tedy měl podporovat projekty, včetně strategických integrovaných projektů, které mají potenciál využívat veřejné a soukromé prostředky, aby se staly ukázkou osvědčených postupů a urychlily provádění plánů a právních předpisů v oblasti kvality ovzduší na místní, regionální, multiregionální, národní a nadnárodní úrovni.

(17)  Dlouhodobým cílem politiky Unie v oblasti ochrany ovzduší je dosáhnout úrovní kvality ovzduší, které nezpůsobují významné negativní účinky na zdraví lidí a neohrožují je , a životního prostředí a posilovat přitom synergie mezi zlepšováním kvality ovzduší a snižováním emisí skleníkových plynů. Informovanost veřejnosti o znečištění ovzduší je vysoká a občané očekávají, že veřejné orgány budou jednat, zejména v oblastech, kde jsou obyvatelstvo a ekosystémy vystaveny vysokým hladinám látek znečišťujících ovzduší. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/228426 zdůrazňuje úlohu, již může unijní financování hrát při dosahování cílů v oblasti čistého ovzduší. Program by tedy měl podporovat projekty, včetně strategických integrovaných projektů, které mají potenciál využívat veřejné a soukromé prostředky, aby se staly ukázkou osvědčených postupů a urychlily provádění plánů a právních předpisů v oblasti kvality ovzduší na místní, regionální, multiregionální, národní a nadnárodní úrovni.

_________________

_________________

26 Směrnice Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 1).

26 Směrnice Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Ochrana a obnova mořského prostředí je jedním z celkových cílů politiky Unie v oblasti životního prostředí. Program by měl podporovat řízení, zachování, obnovu a monitorování biologické rozmanitosti a mořských ekosystémů, zejména v mořských lokalitách sítě Natura 2000, a ochranu druhů v souladu s prioritními akčními rámci vypracovanými podle směrnice 92/43/EHS, dosažení dobrého stavu životního prostředí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES28, propagaci čistých a zdravých moří, provádění evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství k řešení problému ztracených rybolovných zařízení, a zejména odpadu v mořích, a propagaci zapojení Unie v mezinárodní správě oceánů, které je zásadní pro dosažení cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a zajištění zdravých oceánů pro budoucí generace. Strategické integrované projekty a strategické projekty na ochranu přírody v rámci programu by měly obsahovat příslušná opatření zaměřená na ochranu mořského prostředí.

(19)  Ochrana a obnova vodního prostředí je jedním z celkových cílů politiky Unie v oblasti životního prostředí. Program by měl podporovat řízení, zachování, obnovu a monitorování biologické rozmanitosti a vodních ekosystémů, zejména v mořských lokalitách sítě Natura 2000, a ochranu druhů v souladu s prioritními akčními rámci vypracovanými podle směrnice 92/43/EHS, dosažení dobrého stavu životního prostředí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES28, propagaci čistých a zdravých moří, provádění evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství k řešení problému ztracených rybolovných zařízení, a zejména odpadu v mořích, a propagaci zapojení Unie v mezinárodní správě oceánů, které je zásadní pro dosažení cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a zajištění zdravých oceánů pro budoucí generace. Strategické integrované projekty a strategické projekty na ochranu přírody v rámci programu by měly obsahovat příslušná opatření zaměřená na ochranu vodního prostředí.

_________________

_________________

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  O lokality sítě Natura 2000 na zemědělských pozemcích je v současnosti velmi nedostatečně pečováno, a proto takové lokality stále potřebují ochranu. Stávající platby z prostředků SZP ve prospěch oblastí sítě Natura 2000 jsou nejúčinnějším způsobem zachování biologické rozmanitosti na zemědělských pozemcích1a. Avšak tyto platby jsou nedostatečné a nepředstavují pro přírodní kapitál vysokou hodnotu. Platby z prostředků SZP ve prospěch lokalit sítě Natura 2000 by proto měly být navýšeny s cílem zlepšit ochranu životního prostředí v takových oblastech.

 

_________________

 

1a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, and Y. Zinngrebe (2017). Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment (Plní SZP svůj účel? Posouzení účelnosti na základě důkazů). Lipsko, Německé centrum pro integrativní výzkum biologické rozmanitosti (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Zlepšení správy v záležitostech životního prostředí, změny klimatu a souvisejícího přechodu na čistou energii vyžaduje zapojení občanské společnosti prostřednictvím zvyšování povědomí veřejnosti, zapojení spotřebitelů a rozšířeného zapojení zúčastněných subjektů včetně nevládních organizací do konzultací a provádění souvisejících politik.

(20)  Zlepšení správy v záležitostech životního prostředí, změny klimatu a souvisejícího přechodu na čistou energii vyžaduje zapojení občanské společnosti prostřednictvím zvyšování povědomí veřejnosti, včetně komunikační strategie, která zohlední nové sdělovací prostředky a sociální sítě a zvýší zapojení spotřebitelů a rozšířeného víceúrovňového zapojení veřejnosti a zúčastněných subjektů včetně nevládních organizací do konzultací a provádění souvisejících politik. Je proto vhodné, aby tento program podporoval širokou škálu nevládních organizací a sítí neziskových subjektů, které usilují o cíle, jež jsou v obecném zájmu Unie, a především ty, které působí v oblasti životního prostředí nebo klimatu, a to tím, že bude konkurenčním a transparentním způsobem poskytovat provozní granty s cílem pomoci těmto nevládním organizacím, sítím a subjektům účinně přispívat k politice Unie a budovat a posilovat jejich schopnost stát se účinnějšími partnery.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Zatímco zlepšení správy na všech úrovních by mělo být průřezovým cílem všech podprogramů programu, program by měl podporovat vypracování a provádění horizontálních právních předpisů týkajících se správy záležitostí v oblasti životního prostředí, včetně právních předpisů provádějících Úmluvu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí29.

(21)  Zatímco zlepšení správy na všech úrovních by mělo být průřezovým cílem všech podprogramů programu, program by měl podporovat vypracování, provádění , prosazování a účinné dodržování acquis v oblasti životního prostředí a klimatu, zejména horizontálních právních předpisů týkajících se správy záležitostí v oblasti životního prostředí, včetně právních předpisů provádějících Úmluvu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí29, 29a, a měl by podporovat Výbor pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy.

_________________

_________________

29 Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 4.

29 Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 4.

 

29a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 13).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Program by měl účastníky trhu připravit na přechod na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu a podpořit je v tom testováním nových obchodních příležitostí, zlepšováním odborných schopností, usnadňováním přístupu spotřebitelů k udržitelným výrobkům a službám, zapojením a posílením postavení lobbistů a zkoušením nových metod k přizpůsobení stávajících postupů a podnikatelského prostředí. Aby se podpořilo širší tržní uplatnění udržitelných řešení, je třeba prosazovat přijetí širokou veřejností a zapojení spotřebitelů.

(22)  Program by měl účastníky trhu připravit na přechod na čisté, oběhové, energeticky účinné hospodářství s nulovými emisemi, které bude odolné vůči změně klimatu, a podpořit je v tom testováním nových obchodních příležitostí, zlepšováním odborných schopností, usnadňováním přístupu spotřebitelů k udržitelným výrobkům a službám, zapojením a posílením postavení lobbistů a zkoušením nových metod k přizpůsobení stávajících postupů a podnikatelského prostředí. Aby se podpořilo širší tržní uplatnění udržitelných řešení, je třeba prosazovat přijetí širokou veřejností a zapojení spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Program je koncipován tak, aby podporoval demonstrační techniky, přístupy a osvědčené postupy, které lze reprodukovat a rozšířit. Inovativní řešení by přispěla ke zlepšení environmentální výkonnosti a udržitelnosti, zejména pro rozvoj udržitelných zemědělských postupů v oblastech aktivních z hlediska klimatu, vody, půdy, biologické rozmanitosti a odpadu. V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout synergie s dalšími programy a politikami, jako je evropské inovační partnerství v oblasti produktivity a udržitelnosti zemědělství a systém EU pro environmentální řízení podniků a audit.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Na úrovni Unie jsou velké investice do činností v oblasti životního prostředí a klimatu převážně financovány z hlavních unijních programů financování (mainstreaming). Strategické integrované projekty a strategické projekty na ochranu přírody, které se mají v rámci programu vypracovat, by měly v souvislosti se svou katalytickou úlohou využívat možností financování v rámci těchto programů financování a jiných zdrojů financování, jako jsou například vnitrostátní fondy, a vytvářet synergie.

(23)  Na úrovni Unie jsou velké investice do činností v oblasti životního prostředí a klimatu převážně financovány z hlavních unijních programů financování. Proto je zásadně důležité zvýšit úsilí o systematické zohledňování těchto aspektů s cílem zajistit, aby byly udržitelnost, biologická rozmanitost a klima nedílnou součástí také dalších programů financování Unie a aby byly do všech nástrojů Unie začleněny záruky pro udržitelnost. Komise by měla mít pravomoc přijmout společnou metodiku a účinná opatření, jež zajistí, aby nebyly projekty v rámci programu LIFE negativně ovlivněny jinými programy a politikami Unie. Strategické integrované projekty a strategické projekty na ochranu přírody, které se mají v rámci programu vypracovat, by měly v souvislosti se svou katalytickou úlohou využívat možností financování v rámci těchto programů financování a jiných zdrojů financování, jako jsou například vnitrostátní fondy, a vytvářet synergie.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Úspěch strategických projektů na ochranu přírody a strategických integrovaných projektů závisí na úzké spolupráci mezi vnitrostátními, regionálními a místními orgány a nestátními subjekty, kterých se cíle programu týkají. Zásady transparentnosti a zveřejňování rozhodnutí týkajících se vývoje, provádění, posuzování a sledování projektů by se proto měly uplatňovat zejména v případě začleňování, nebo pokud je s projektem spojeno více zdrojů financování.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do všech programů a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že opatření v rámci tohoto programu přispějí na cíle v oblasti klimatu 61 % celkového finančního krytí programu. Související opatření budou určena během přípravy a provádění programu a přehodnocena v rámci příslušných procesů hodnocení a přezkumu.

(24)  Vzhledem k významu koordinovaného a ambiciózního boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do všech programů a k dosažení celkového cíle alespoň 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu v průběhu období VFR 2021–2027 a dosažení ročního cíle ve výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však v roce 2027. Očekává se, že opatření v rámci tohoto programu přispějí na cíle v oblasti klimatu [61 %] celkového finančního krytí programu. Související opatření budou určena během přípravy a provádění programu a přehodnocena v rámci příslušných procesů hodnocení a přezkumu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Při provádění programu by měla být s ohledem na článek 349 SFEU a specifické potřeby a zranitelná místa nejvzdálenějších regionů věnována náležitá pozornost strategii pro nejvzdálenější regiony. Zohlednit by se měly také jiné politiky Unie, než je politika Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů přechodu na čistou energii.

(25)  Při provádění programu by měla být s ohledem na článek 349 SFEU a specifické potřeby a zranitelná místa nejvzdálenějších regionů věnována náležitá pozornost strategii pro nejvzdálenější regiony. V tomto ohledu by mělo být odpovídajícím způsobem posíleno financování ze strany Unie a členských států. Zohlednit by se měly také jiné politiky Unie, než je politika Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů přechodu na čistou energii.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Na podporu provádění programu by Komise měla spolupracovat s vnitrostátními kontaktními místy programu, pořádat semináře a workshopy, zveřejňovat seznamy projektů financovaných v rámci programu nebo podnikat jiné činnosti k šíření výsledků projektu a usnadnění výměny zkušeností, znalostí a osvědčených postupů a reprodukci výsledků projektu v celé Unii. Tyto činnosti by měly být zaměřeny zejména na členské státy s nízkou mírou využívání finančních prostředků a měly by usnadňovat komunikaci a spolupráci mezi příjemci projektu, žadateli nebo zúčastněnými stranami dokončených a probíhajících projektů v téže oblasti.

(26)  Na podporu provádění programu by Komise měla spolupracovat s vnitrostátními, regionálními a místními kontaktními místy programu, mimo jiné při vytváření poradní sítě na místní úrovni s cílem usnadnit navrhování projektů s vysokou přidanou hodnotou a s významným dopadem z hlediska provádění politiky a s cílem zajistit předávání informací o doplňkovém financování, převoditelnosti projektů a dlouhodobé udržitelnosti, pořádat semináře a workshopy, zveřejňovat seznamy projektů financovaných v rámci programu nebo podnikat jiné činnosti k snadnějšímu šíření výsledků projektu, jako jsou mediální kampaně, a usnadnění výměny zkušeností, znalostí a osvědčených postupů a reprodukci výsledků projektu v celé Unii, čímž se podpoří spolupráce a komunikace. Tyto činnosti by měly být zaměřeny zejména na členské státy s nízkou mírou využívání finančních prostředků a měly by usnadňovat komunikaci a spolupráci mezi příjemci projektu, žadateli nebo zúčastněnými stranami dokončených a probíhajících projektů v téže oblasti. Je nezbytné, aby takové sdělení a spolupráce zapojovaly rovněž regionální a místní orgány a zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Měla by být stanovena minimální a maximální míra spolufinancování, a to na úrovních potřebných k udržení účinné úrovně podpory poskytované v rámci programu, s přihlédnutím k potřebě flexibility a adaptability, jež vyžaduje reakce na stávající rozsah opatření a subjektů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Druhy financování a metody provádění by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži a očekávanému riziku nedodržení předpisů. Co se týče grantů, mělo by se zvážit použití jednorázových částek, paušálních sazeb a stupnice jednotkových nákladů.

(31)  Druhy financování a metody provádění by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži a očekávanému riziku nedodržení předpisů. Co se týče grantů, mělo by se zvážit použití jednorázových částek, paušálních sazeb a stupnice jednotkových nákladů. Komise by měla zajistit, aby bylo provádění srozumitelné, a měla by prosazovat skutečné zjednodušení pro tvůrce projektů.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)  V zájmu zajištění toho, aby podpora a provádění programu byly v souladu s politikami a prioritami Unie a aby doplňovaly ostatní finanční nástroje Unie, by měla být na Komisi přenesena pravomoc k přijímání aktů v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby doplnila toto nařízení prostřednictvím přijímání víceletých pracovních programů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž příspěvku k udržitelnému rozvoji a dosažení cílů a záměrů právních předpisů, strategií, plánů a mezinárodních závazků Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů čisté energie, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(38)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž příspěvku k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a ambiciózním opatřením v oblasti klimatu s řádnou správou a zapojením více zúčastněných stran, a dosažení cílů a záměrů právních předpisů, strategií, plánů a mezinárodních závazků Unie v oblasti životního prostředí, biologické rozmanitosti, klimatu, oběhového hospodářstvírelevantní aspekty energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen „program“).

Toto nařízení zavádí Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen „program“), který zahrnuje období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stanoví cíle programu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Stanoví cíle programu, rozpočet na toto období, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Pozměňovací návrh    37

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „strategickými projekty na ochranu přírody“ se rozumí projekty, které podporují dosažení cílů Unie v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti prováděním soudržných akčních programů v členských státech s cílem začlenit tyto cíle a priority do dalších politik a finančních nástrojů, mimo jiné prostřednictvím koordinovaného provádění prioritních akčních rámců zřízených podle směrnice 92/43/EHS;

(1)  „strategickými projekty na ochranu přírody“ se rozumí projekty, které podporují dosažení cílů Unie v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti prováděním soudržných akčních programů zejména prostřednictvím začlenění těchto cílů a priorit do dalších politik a finančních nástrojů, mimo jiné prostřednictvím koordinovaného provádění prioritních akčních rámců zřízených podle směrnice 92/43/EHS;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem tohoto programu je přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím přechodu na čistou energii, k ochranězlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, a tím přispět k udržitelnému rozvoji.

1.  Obecným cílem tohoto programu je přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné hospodářství s nulovými emisemi, které bude odolné vůči změně klimatu, chránitzlepšovat kvalitu životního prostředí a zastavitzvrátit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémů, a tím přispět k udržitelnému rozvoji.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vyvíjet, předvádět a podporovat inovativní techniky a přístupy za účelem dosažení cílů právních předpisů a politiky Unie v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně přechodu na čistou energii, a přispět k uplatňování osvědčených postupů týkajících se ochrany přírody a biologické rozmanitosti;

a)  vyvíjet, předvádět a podporovat inovativní techniky a přístupy za účelem dosažení cílů právních předpisů a politiky Unie v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně přechodu na čistou a obnovitelnou energii a zvyšování energetické účinnosti, a přispět k vybudování znalostní základny, účinnému řízení a uplatňování osvědčených postupů týkajících se ochrany přírody a biologické rozmanitosti, mimo jiné prostřednictvím podpory sítě Natura 2000 ;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat vypracování, provádění, sledování a prosazování příslušných právních předpisů a politik Unie, mimo jiné zlepšením správy prostřednictvím posílení kapacit veřejných a soukromých subjektů a zapojením občanské společnosti;

b)   podporovat vypracování, provádění, sledování, účinné dodržování a prosazování příslušných právních předpisů a politik Unie, zejména podporou provádění obecných akčních programů Unie v oblasti životního prostředí, které byly přijaty podle čl. 192 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, a zlepšením správy v záležitostech životního prostředí a klimatu na všech úrovních, mimo jiné prostřednictvím posílení kapacit veřejných a soukromých subjektů a zapojením občanské společnosti;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 5 450 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 6 442 000 000 EUR v cenách roku 2018 (7 272 000 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 tento pozměňovací návrh zohledňuje čísla obsažená v průběžné zprávě o víceletém finančním rámci pro období 2021–2027, přijaté na plenárním zasedání dne 14. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Orientační rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:

2. Orientační rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:

a)  3 500 000 000 EUR pro oblast Životní prostředí, z čehož

a)  4 715 000 000 EUR v cenách roku 2018 (5 322 000 000 EUR v běžných cenách, což představuje 73,2 % celkového finančního krytí programu) pro oblast Životní prostředí, z čehož

1)  2 150 000 000 EUR na podprogram Příroda a biologická rozmanitost a

1)  EUR 2 829 000 000 EUR v cenách roku 2018 (3 261 420 000 EUR v běžných cenách, což představuje 44,9 % celkového finančního krytí programu) na podprogram Příroda a biologická rozmanitost a

2)  1 350 000 000 EUR na podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života;

2)  1 886 000 000 EUR v cenách roku 2018 (2 060 580 000 EUR v běžných cenách, což představuje 28,3 % celkového finančního krytí programu) na podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života;

b)   1 950 000 000 EUR na oblast Opatření v oblasti klimatu, z čehož

b)   1 950 000 000 EUR na oblast Opatření v oblasti klimatu, z čehož

1)   950 000 000 EUR na podprogram Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a 

1)   950 000 000 EUR na podprogram Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a 

2)   1 000 000 000 EUR na podprogram Přechod na čistou energii.

2)   1 000 000 000 EUR na podprogram Přechod na čistou energii.

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 tento pozměňovací návrh zohledňuje čísla obsažená v průběžné zprávě o víceletém finančním rámci pro období 2021–2027, přijaté na plenárním zasedání dne 14. listopadu 2018.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program je otevřen těmto třetím zemím:

1.  Pod podmínkou plnění všech jeho pravidel a dodržování regulace je program otevřen těmto třetím zemím:

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Mezinárodní spolupráce

 

Pokud to vyžaduje dosažení obecných cílů uvedených v článku 3, je v průběhu provádění programu možná spolupráce s příslušnými mezinárodními organizacemi a jejich institucemi a orgány.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program je prováděn způsobem, který zajišťuje jeho soulad s Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským sociálním fondem, Fondem soudržnosti, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Evropským námořním a rybářským fondem, programem Horizont Evropa, Nástrojem pro propojení Evropy a fondem InvestEU, aby bylo možné vytvářet synergie, zejména pokud jde o strategické projekty na ochranu přírody a strategické integrované projekty, a podporovat využití a reprodukci řešení vyvinutých v rámci programu.

Komise zajistí ucelené provádění programu a rovněž spolu s členskými státy zajistí soulad a koordinaci s Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským sociálním fondem, Fondem soudržnosti, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Evropským námořním a rybářským fondem, programem Horizont Evropa, Nástrojem pro propojení Evropy, Fondem pro inovace v rámci systému obchodování s emisemi a fondem InvestEU, aby bylo možné vytvářet synergie, zejména pokud jde o strategické projekty na ochranu přírody a strategické integrované projekty, a podporovat využití a reprodukci řešení vyvinutých v rámci programu. Komise a členské státy zajistí doplňkovost na všech úrovních. Komise určí zvláštní činnosti a uvolní příslušné finanční prostředky v rámci dalších unijních programů a usnadní koordinované a ucelené provádění doplňkových činností financovaných z jiných zdrojů.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Projekty v rámci podprogramu Příroda a biologická rozmanitost týkající se řízení, obnovy a monitorování lokalit Natura 2000 podle směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES jsou podporovány v souladu s prioritními akčními rámci stanovenými podle směrnice 92/43/EHS.

3.  Projekty v rámci podprogramu Příroda a biologická rozmanitost týkající se řízení, obnovy a monitorování lokalit Natura 2000 podle směrnic 92/43/EHS a 2009/147/ES zohlední priority vymezené ve vnitrostátní a regionálních plánech, strategiích a politikách obsažených mimo jiné v prioritních akčních rámcích stanovených podle směrnice 92/43/EHS.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Granty mohou financovat činnosti mimo Unii za předpokladu, že projekt sleduje cíle Unie v oblasti životního prostředí a klimatu a činnosti mimo Unii jsou nezbytné k zajištění účinnosti zásahů prováděných na územích členských států.

4.  Granty mohou financovat činnosti mimo členský stát nebo zámořskou zemi či území, které je s tímto členským státem spojeno, a to za předpokladu, že projekt sleduje cíle Unie v oblasti životního prostředí a klimatu a činnosti mimo Unii jsou nezbytné k zajištění účinnosti zásahů prováděných na územích členských států nebo v zámořských zemích či územích nebo podporují mezinárodní dohody, jichž je Unie smluvní stranou.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  jiná třetí země uvedená v pracovním programu za podmínek uvedených v odstavcích 4 až 6;

3)  jiná třetí země uvedená ve víceletých pracovních programech za podmínek uvedených v odstavcích 4 až 6;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Aby se zajistilo efektivní využívání prostředků v rámci programu a také účinná účast právních subjektů uvedených v článku 4, svěřuje se Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21 s cílem doplnit tento článek tím, že určí rozsah, v jakém je zapojení uvedených právních subjektů do politiky v oblasti životního prostředí a klimatu realizované Unií dostatečné pro to, aby byly považovány za způsobilé účastnit se programu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Předložení projektu a výběrová řízení

 

1.  Program zavádí následující postupy pro předložení a výběr projektů:

 

a)  zjednodušený dvoufázový postup založený na předložení a vyhodnocení shrnutí, po němž následuje celkový návrh určený těm kandidátům, jejichž návrhy byly předběžně vybrány;

 

b)  standardní jednofázový postup založený pouze na předložení a vyhodnocení celkového návrhu. V případě upřednostnění standardního před zjednodušeným postupem je tento krok v pracovním programu odůvodněn s ohledem na organizační a personální omezení spojená s každým podprogramem a případně také s každou výzvou pro předložení návrhů.

 

2.  Pro účely ustanovení odstavce 1 se „shrnutím“ rozumí zpráva v délce maximálně deseti stran včetně popisu obsahu projektu, potenciálních partnerů, pravděpodobných omezení a nouzového plánu pro jejich řešení, jakož i strategie vybrané s cílem zajistit udržitelnost výsledků projektu po jeho skončení, administrativních formulářů týkajících se příjemců zapojených do projektu a podrobného projektového rozpočtu.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 13

Článek 13

Kritéria pro udělení grantu

Kritéria pro udělení grantu

Kritéria pro udělení grantu jsou stanovena ve výzvě k předkládání návrhů a jsou v nich zohledněny tyto aspekty:

Kritéria pro udělení grantu jsou vymezena ve víceletých pracovních programech stanovených v článku 17 a ve výzvě k předkládání návrhů a jsou v nich zohledněny tyto aspekty:

a)  projekty financované z programu nesmí narušit cíle programu v oblasti životního prostředí, klimatu nebo příslušných aspektů čisté energie, a pokud možno podporují využívání ekologických veřejných zakázek;

a)  projekty financované z programu nesmí narušit cíle programu v oblasti životního prostředí, klimatu nebo příslušných aspektů čisté energie, a pokud možno podporují využívání ekologických veřejných zakázek;

 

aa)  projekty zajišťují nákladově efektivní přístup a jsou technicky a finančně soudržné;

 

ab)  upřednostněny jsou projekty, které mají největší potenciál přispět k dosažení cílů stanovených v článku 3;

b)   upřednostněny jsou projekty, které přináší vedlejší přínosy a podporují součinnost mezi podprogramy podle článku 4;

b)   upřednostněny jsou projekty, které přináší vedlejší přínosy a podporují součinnost mezi podprogramy podle článku 4;

c)  upřednostněny jsou projekty, které mají největší potenciál, že budou opětovně použity a převzaty veřejným nebo soukromým sektorem nebo že přitáhnou největší investice nebo finanční zdroje (katalytický potenciál);

c)  projekty, které mají největší potenciál, že budou opětovně použity a převzaty veřejným nebo soukromým sektorem nebo že přitáhnou největší investice nebo finanční zdroje (katalytický potenciál) získají v hodnocení bonus;

d)   je zajištěna reprodukovatelnost výsledků standardních akčních projektů;

d)   je zajištěna reprodukovatelnost výsledků standardních akčních projektů;

e)   projekty, které vycházejí z výsledků projektů financovaných z programu, programů, které mu předcházely, nebo jiných fondů Unie nebo je vylepšují, získají v hodnocení bonus;

e)   projekty, které vycházejí z výsledků projektů financovaných z programu, programů, které mu předcházely, nebo jiných fondů Unie nebo je vylepšují, získají v hodnocení bonus;

f)  zvláštní pozornost se případně věnuje projektům v zeměpisných oblastech se zvláštními potřebami nebo ve zranitelných oblastech, jako jsou oblasti se specifickými problémy v oblasti životního prostředí nebo oblasti s přírodními omezeními, přeshraniční oblasti nebo nejvzdálenější regiony.

f)  zvláštní pozornost se případně věnuje biogeografické vyváženosti projektů a projektům v zeměpisných oblastech se zvláštními potřebami nebo ve zranitelných oblastech, jako jsou oblasti se specifickými problémy v oblasti životního prostředí nebo oblasti s přírodními omezeními, přeshraniční oblasti, oblasti s vysoce hodnotným přírodním dědictvím nebo nejvzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na opatření, na něž byl získán příspěvek z jiného programu Unie, lze rovněž získat příspěvek v rámci programu, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Příspěvek k opatření z jednotlivých programů Unie podléhá pravidlům těchto programů. Kumulativní financování nepřesáhne celkové způsobilé náklady na opatření a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

1.  Na opatření, na něž byl získán příspěvek z jiného programu Unie, lze rovněž získat příspěvek v rámci programu, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Aby byla opatření, financovaná v rámci jiného programu Unie, způsobilá pro příspěvky v rámci programu, nesmějí jimi být ohroženy cíle v oblasti životního prostředí a klimatu stanovené v článku 3. Příspěvek k opatření z jednotlivých programů Unie podléhá pravidlům těchto programů. Kumulativní financování nepřesáhne celkové způsobilé náklady na opatření a podporu z různých programů Unie lze vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, v nichž jsou stanoveny podmínky podpory.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Opatření, která získala osvědčení „Pečeť excelence“, nebo která splňují následující kumulativní srovnávací podmínky:

2.   Opatření, která získala osvědčení „Pečeť excelence“, nebo která splňují následující kumulativní srovnávací podmínky:

a)   byla posouzena ve výzvě k předkládání návrhů v rámci programu;

a)   byla posouzena ve výzvě k předkládání návrhů v rámci programu;

b)   splňují minimální požadavky na kvalitu uvedené v této výzvě k předkládání návrhů;

b)   splňují minimální požadavky na kvalitu uvedené v této výzvě k předkládání návrhů;

c)   nesmějí být financovány v rámci této výzvy k předkládání návrhů z důvodu rozpočtových omezení,

c)   nesmějí být financovány v rámci této výzvy k předkládání návrhů z důvodu rozpočtových omezení,

mohou získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu + a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 nařízení (EU) XX [nařízení o společných ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) XX [o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky] za předpokladu, že jsou v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla pro poskytování podpory z fondu.

mohou získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu + a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 nařízení (EU) XX [nařízení o společných ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) XX [o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky] za předpokladu, že jsou v souladu s cíli a kritérii způsobilosti příslušného programu. Použijí se pravidla pro poskytování podpory z fondu.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto programu se provádějí v souladu s [nařízením o fondu InvestEU] a hlavou X finančního nařízení.

Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto programu se provádějí v souladu s [nařízením o fondu InvestEU] a hlavou X finančního nařízení, a to s patřičným zohledněním požadavků na udržitelnost a transparentnost.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pracovní program

Víceletý pracovní program

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program se provádí prostřednictvím alespoň dvou víceletých pracovních programů uvedených v článku 110 finančního nařízení. V pracovních programech se případně stanoví celková částka vyhrazená pro operace kombinování zdrojů.

1.  Program se provádí prostřednictvím alespoň dvou víceletých pracovních programů uvedených v článku 110 finančního nařízení. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21 s cílem doplnit toto nařízení přijetím těchto víceletých pracovních programů.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise zajistí, aby byly při sestavování víceletých pracovních programů vedeny odpovídající konzultace se spolunormotvůrci a zúčastněnými stranami, včetně organizací občanské společnosti.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  minimální a maximální úrovně míry spolufinancování, rozlišené podle podprogramů stanovených v článku 4 a činnosti způsobilé podle článku 10, u nichž celkové maximální míry spolufinancování v prvním víceletém pracovním programu pro činnosti uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. a), b) a d) a v čl. 10 odst. 5 činí [60 %] způsobilých nákladů a [75 %] u projektů financovaných v rámci podprogramu Příroda a biologická rozmanitost, které se týkají prioritních stanovišť nebo druhů pro účely provádění směrnice 92/43/EHS nebo druhů ptáků považovaných Výborem pro přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku, zřízeným podle článku 16 směrnice 2009/147/ES, za prioritní, pokud je to nezbytné pro dosažení cíle ochrany;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  maximální celkovou částku vyhrazenou pro operace kombinování zdrojů financování;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  orientační harmonogramy pro výzvy k předkládání návrhů na celou dobu trvání víceletého pracovního programu;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  odbornou metodiku pro předložení projektu a výběrové řízení a kritéria výběru a přidělení grantů stanovená v článku 13.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Doba trvání prvního víceletého pracovního programu je čtyři roky a doba trvání druhého víceletého pracovního programu je tři roky.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Komise zajistí, aby nevyužité finanční prostředky z určité výzvy k předkládání návrhů byly přerozděleny mezi různé druhy opatření uvedených v čl. 10 odst. 2.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Komise zajistí, aby při přípravě víceletých pracovních programů proběhly konzultace se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

1.  Hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu s náležitým přihlédnutím k soudržnosti, synergiím, přidané hodnotě Unie a dlouhodobé udržitelnosti, s využitím priorit příslušného akčního programu pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.

2.  Hodnocení programu v polovině období se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do tří let od začátku provádění programu., přičemž se použijí ukazatele výstupů a výsledků stanovené v souladu s přílohou II. Hodnocení je v případě potřeby doprovázeno návrhem změny tohoto nařízení.

 

Hodnocení obsahuje alespoň tyto údaje:

 

a)  kvalitativní a kvantitativní hlediska provádění programu;

 

b)  efektivnost využívání zdrojů;

 

c)  míru, do jaké bylo dosaženo cílů všech opatření, přičemž se – pokud je to možné – specifikují výsledky a dopady;

 

d)  skutečný nebo očekávaný úspěch projektů v případě využití dalších fondů Unie, zejména s přihlédnutím k výhodám zvýšené soudržnosti s ostatními finančními nástroji Unie;

 

e)  rozsah, v němž bylo dosaženo součinnosti mezi cíli, a jejich doplňkovost s dalšími příslušnými programy Unie;

 

f)  přidanou hodnotu Unie a dlouhodobý dopad programu s ohledem na přijetí rozhodnutí o obnovení, změně nebo pozastavení opatření;

 

g)  míru zapojení zúčastněných stran;

 

h)  kvantitativní a kvalitativní analýzu příspěvku programu ke stavu ochrany přírodních stanovišť a druhů uvedených ve směrnicích 92/43/EHS a 2009/147/ES.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v čl. 1 druhém pododstavci provede Komise závěrečné hodnocení programu.

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v čl. 1 druhém pododstavci provede Komise závěrečné hodnocení programu, které bude doplněno o externí a nezávislou zprávu o následném hodnocení provádění a výsledků programu.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

4.  Komise předloží závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a Komise výsledky těchto hodnocení zveřejní.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci projektů a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci projektů a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti. Za tímto účelem příjemci používají pro veškeré komunikační činnosti logo programu, jak je zobrazeno v příloze IIa, a toto logo se uvede na informačních tabulích viditelných pro veřejnost na strategických místech. Veškeré zboží dlouhodobé spotřeby pořízené v rámci programu nese logo programu, nestanoví-li Komise jinak.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Do finančních nástrojů zřízených v rámci [fondu InvestEU] lze investovat prostředky získané z dřívějších operací v rámci finančních nástrojů zřízených podle nařízení (EU) č. 1293/2013.

4.  Prostředky získané z dřívějších operací v rámci finančních nástrojů zřízených podle nařízení (EU) č. 1293/2013 musí být přerozděleny mezi opatření v rámci tohoto programu.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Chemické látky,

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.1 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Hluk,

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.1 – odrážka 5 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  Využití a účinné využívání zdrojů,

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2 – podbod 2.2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2.2a.  Zvyšování povědomí;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

PŘÍLOHA IIa

 

Logo programu

 

 

(1)

  Dosud nezveřejněný/á/é v Úředním věstníku.

(2)

  Dosud nezveřejněný/á/é v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ochrana životního prostředí nepředstavuje překážku pro hospodářský růst a zaměstnanost. Z hlediska dlouhodobé sociálně-ekonomické prosperity a globální konkurenceschopnosti mají zastavení a zvrácení ztráty biologické rozmanitosti, dekarbonizace a přechod na oběhové hospodářství naopak zásadní význam. Jak už opakovaně uvedly orgány, EU by měla být v celosvětovém měřítku na čele rozvoje udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti. Přesto je stále ještě třeba udělat mnohem více.

Nezbytným předpokladem k dosažení zastřešujících cílů v oblasti životního prostředí a klimatu a mezinárodních závazků EU a členských států je správné provádění právních předpisů a politiky EU v oblasti životního prostředí a klimatu spolu s potřebným financováním. Klíčovým požadavkem pro Evropský parlament bylo zajistit dostatečnou úroveň financování víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a větší koncentraci rozpočtových zdrojů v oblastech, které vykazují zřejmou evropskou přidanou hodnotu a povzbuzují udržitelný hospodářský růst. Prostředky rozpočtu EU jsou však omezené a členské státy musí také zajistit dostatečné vnitrostátní zdroje k dosažení cílů stanovených EU.

Jako jediný program specificky určený opatřením v oblasti životního prostředí a klimatu představuje program LIFE důležitý, účinný a účelný finanční nástroj, který přispívá k dosažení cílů EU. Zdvojnásobení finančního krytí pro program LIFE je proto – jak to potvrdil Evropský parlament – nezbytné a odůvodněné. Vzhledem k tomu, že existuje množství dalších způsobů financování zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, je vhodné, aby bylo portfolio životního prostředí v rámci tohoto krytí přiměřeně doplněno o další prostředky.

Vzhledem k rozsahu navrhovaného finančního krytí programu LIFE nelze očekávat, že bude postačovat k naplnění zastřešujících ambicí EU v oblasti životního prostředí a klimatu. Předpokládá se, že jako vyvážení skromného rozpočtu bude program LIFE usnadňovat začleňování, zejména do větších programů financování EU. I když zlepšený přístup začleňování bude nepochybně přínosný, je nezbytně nutné, aby byla zajištěna dostatečná transparentnost, sledování a hodnocení programů, pro něž má být program LIFE jedním z hlavních faktorů začleňování. Mají-li výdaje zajistit účinné dosažení stanovených cílů programu LIFE, bude to vyžadovat důsledné dodržování a větší soudržnost mezi součinnými rozpočtovými programy a oblastmi politiky EU.

Dosažené výsledky a kvalita

Tvorba rozpočtů založená na výkonnosti a důraz na kvalitu a dosažené výsledky by měly být základními pilíři každého veřejného financování. Vnitrostátní příděly jsou považovány za neúčinné a postupné ukončování těchto přídělů ve stávajícím programu LIFE je příznivým vývojem, který je v souladu s požadavky Parlamentu. Je třeba připomenout, že zaměření na dosažené výsledky zajistí, aby byly finanční prostředky EU zacíleny na zastřešující cíle EU, a nikoli na rozdílné vnitrostátní priority. Návratem priorit a finančního krytí programu LIFE na úroveň jednotlivých států by nedošlo ke snížení zátěže daňových poplatníků a spotřebitelů ani k dosažení lepších výsledků, ale omezila by se jím účinnost a účelnost programu.

Centralizace řízení a cílené pokyny pomohou vytvořit rovné podmínky a zlepšit standardy a celkovou přidanou hodnotu návrhů a projektů. Zřízením vnitrostátních kontaktních míst a sítě učinila Komise krok správným směrem. Je třeba připomenout, že výsledkem by nemělo být snížení standardů v oblasti kritérií pro udělení grantu. Dosažení cílů programu LIFE předpokládá horizontální uplatňování jednoznačně vymezených kritérií.

Rovnováha mezi flexibilitou a odpovědností

Komise dosáhla významného pokroku ve zkrácení právního textu a zefektivnění rozhodovacího postupu. Jakkoli je to chvályhodné, nesmí tento proces vést k právní nejistotě nebo nejistotě ohledně stávajících opatření a financování. Strategická flexibilita a adaptabilita umožní programu LIFE splnit nejnaléhavější priority. Posílený důraz na tyto prvky ve víceletých pracovních programech je pozitivním krokem; pro účinné a účelné fungování jakéhokoli rozpočtového programu je však nesmírně důležité zprůhlednění a stabilita. Žádná „plná moc“ k zajištění efektivnosti však nesmí být na úkor dosažení cílů programu LIFE a zastřešujících cílů EU. Je proto vhodné, aby byly víceleté pracovní programy prováděny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, které zajistí interinstitucionální zapojení a zapojení zúčastněných stran a demokratickou odpovědnost.

V posouzení dopadů se uvádí, že právní základ nepředjímá konkrétní míru financování vzhledem k měnícím se nárokům a požadavkům. Stanovením minimální a maximální míry spolufinancování, jež se v jednotlivých podprogramech a opatřeních liší, získávají potenciální žadatelé a projekty stabilitu a současně flexibilitu a adaptabilitu pro individuální požadavky a situace.

Životní prostředí

Program LIFE je důležitým hnacím motorem a faktorem v oblasti ochrany přírody v EU, zejména pokud jde o provádění směrnic o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť, a to prostřednictvím řízení sítě Natura 2000. Biologická rozmanitost a zdravé ekosystémy jsou také důležité pro růst, pracovní místa a hospodářství. Odhaduje se, že na zdravých ekosystémech v Evropě je přímo závislých 4,4 milionu pracovních míst a že síť Natura 2000 přispívá k HDP EU v podílu od 1,7 a 2,5 % prostřednictvím poskytování ekosystémových služeb, jako jsou skladování uhlíku, čištění vody, opylování a cestovní ruch. Přesto za stávajícího vývoje ztráty biologické rozmanitosti nebude cílů EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a cílů v oblasti biologické rozmanitosti stanovených v Aiči dosaženo. Zvýšení úsilí ze strany EU musí zahrnovat závazek k okamžitému, významnému a dodatečnému úsilí v oblasti ochrany přírody.

V posouzení dopadů se uvádí, že ochraně biologické rozmanitosti a ekosystémů by nejlépe prospěl cílený přístup založený na financování malých projektů, a nikoli větších a obecnějších fondů pro biologickou rozmanitost. Zvýšené finanční krytí by zvětšilo dosah a dopad těchto cílených projektů a zároveň by přispělo k jejich zefektivnění a stimulaci. V takovém rozsahu je třeba zajistit transparentnost, odpovědnost a účinnost. Evropský parlament zdůrazňuje, že EU, a zejména členské státy, musí zajistit jednoznačné, kvantitativní a měřitelné cíle doprovázené ukazateli výkonnosti, nástroji pro sledování, postupy plnění závazků a mechanismy přezkumu a podávání zpráv.

Klima a přechod na čistou energii

Cíle Unie v oblasti klimatu a energie do roku 2030, její strategie do poloviny století a dlouhodobá strategie v oblasti dekarbonizace a její závazky vyplývající z Pařížské dohody musí korespondovat s příslušnými politikami a finančními zdroji. Ani v jednom roce v současném víceletém finančním rámci EU nesplnila svůj cíl v oblasti výdajů na oblast klimatu. Přechodem na čistou energii se kromě přínosů v oblasti klimatu vytvoří nová pracovní místa, povzbudí růst a zvýší bezpečnost dodávek energie. Jak proto zdůraznil Evropský parlament, ve VFR na období 2021–2027 je nezbytné zvýšit výdaje na oblast klimatu minimálně na 30 %.

Cíl dekarbonizace v Pařížské dohodě vyžaduje rychlý posun k čisté, nízkoemisní strategii v energetice. Významný podíl navrhovaného navýšení krytí pro program LIFE je určeno pro nový podprogram Přechod na čistou energii. Vzhledem ke specifickému fungování programu LIFE lze tento vývoj považovat za přirozený; je třeba zdůraznit, že výdaje z programu LIFE by měly být používány výhradně na podporu vývoje a zavádění projektů v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (6.11.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí jsou obrovskými celosvětovými problémy, které mají stále větší dopad na naši společnost. Problémy v oblasti životního prostředí neznají hranice. Pro řešení problémů v oblasti životního prostředí odpovědným a udržitelným způsobem je zapotřebí zvýšené spolupráce na všech úrovních. 

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) je hlavním nástrojem Unie a jediným fondem EU určeným výhradně pro cíle v oblasti životního prostředí a klimatu. Vzhledem k rozsahu problémů, před nimiž stojíme, je naprosto odůvodněné navýšit rozpočet programu.

Jak naléhavě vyzval Evropský parlament v usneseních ze dne 14. března(1)[1] a 30. května(2)[2] o příštím VFR, finanční krytí programu by mělo být ve srovnání s úrovní jeho financování v rámci současného VFR zdvojnásobeno.

Zpravodajka podporuje postoj Evropského parlamentu k navýšení celkových rozpočtových výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu z 25 % na 30 %, čehož má být dosaženo co nejdříve, nejpozději však do roku 2027. Kromě toho, vzhledem k cíli EU týkajícího se zohledňování oblasti klimatu, budou opatření související s klimatem v příštím VFR financována také z řady dalších programů.

Zpravodajka považuje za důležité zajistit finanční posílení environmentálních opatření. Navrhuje proto, aby se na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE přidělilo více finančních prostředků.

Zpravodajka uznává dobré výsledky práce Komise a zdůrazňuje zejména katalytickou úlohu financování programu LIFE a jeho doplňkovost s dalšími nástroji Unie.

Zpravodajka rovněž vítá návrh Komise na rozšíření a posílení využívání strategických integrovaných projektů, které měly pozitivní dopad na inovace v oblasti životního prostředí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Předpokladem ke splnění závazků Unie v rámci Pařížské dohody o změně klimatu je transformace Unie v energeticky účinnou, nízkouhlíkovou společnost odolnou vůči změnám klimatu. To si zase vyžaduje opatření, jež přispívají k provádění rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, integrovaných vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu a příprav na dlouhodobou strategii Unie v oblasti klimatu a energetiky do poloviny století, a to zejména v odvětvích, která nejvíce přispívají k současným úrovním produkce CO2 a znečištění. Program by měl také obsahovat opatření přispívající k provádění politiky Unie v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, jejichž cílem je snížit zranitelnost vůči negativním dopadům změny klimatu.

(7)  Předpokladem ke splnění závazků Unie v rámci Pařížské dohody o změně klimatu je transformace Unie v energeticky účinnou, udržitelnou, oběhovou, nízkouhlíkovou společnost odolnou vůči změnám klimatu. To si zase vyžaduje opatření, jež přispívají k provádění rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, integrovaných vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu a provádění dlouhodobé strategie Unie v oblasti klimatu a energetiky do poloviny století, a to zejména v odvětvích, která nejvíce přispívají k současné úrovni produkce CO2 a znečištění, v souladu s cílem stanoveným v Pařížské dohodě. Program by měl také obsahovat opatření přispívající k provádění politiky Unie v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, jejichž cílem je snížit zranitelnost vůči negativním dopadům změny klimatu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Přechod na čistou energii představuje zásadní příspěvek ke zmírňování dopadů změny klimatu s vedlejším přínosem pro životní prostředí. Opatření pro budování kapacit na podporu přechodu na čistou energii financovaná až do roku 2020 v rámci programu Horizont 2020 by měla být začleněna do programu, protože jejich cílem není financovat excelenci a vytvářet inovace, ale usnadnit využití již dostupných technologií, které přispěje ke zmírnění změny klimatu. Začlenění těchto činností v oblasti budování kapacit do programu nabízí potenciál pro součinnost mezi podprogramy a zvyšuje celkovou soudržnost unijního financování. Z tohoto důvodu by se měly shromažďovat a rozšiřovat údaje o využívání stávajících výzkumných a inovačních řešení v rámci projektů LIFE, včetně projektů programu Horizont Evropa a jeho předchůdců.

(8)  Přechod na čistou energii představuje zásadní příspěvek ke zmírňování dopadů změny klimatu s vedlejším přínosem pro životní prostředí. Do programu by měla být začleněna opatření pro budování kapacit na podporu přechodu na čistou energii financovaná až do roku 2020 v rámci programu Horizont 2020, protože jejich cílem není financovat excelenci a vytvářet inovace, ale usnadnit využití již dostupných technologií v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti, které přispěje ke zmírnění změny klimatu. Začlenění těchto činností v oblasti budování kapacit do programu nabízí potenciál pro součinnost mezi podprogramy a zvyšuje celkovou soudržnost unijního financování. Z tohoto důvodu by se měly shromažďovat a rozšiřovat údaje o využívání stávajících výzkumných a inovačních řešení v rámci projektů LIFE, včetně projektů programu Horizont Evropa a jeho předchůdců.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V posouzení dopadů právních předpisů týkajících se čisté energie se odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti energetiky do roku 2030 bude v období 2021–2030 vyžadovat dodatečné investice ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší mezery se týkají investic do dekarbonizace budov (energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie v malém měřítku), kde kapitál musí být nasměrován na projekty s vysoce distribuovanou povahou. Jedním z cílů podprogramu Přechod na čistou energii je vybudovat kapacity pro vývoj a sdružování projektů, čímž se rovněž pomůže čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů a urychlí investice do čisté energie, a to i s použitím finančních nástrojů poskytnutých z fondu InvestEU.

(9)  V posouzení dopadů právních předpisů týkajících se čisté energie se odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti energetiky do roku 2030 bude v období 2021–2030 vyžadovat dodatečné investice ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší mezery se týkají investic do dekarbonizace budov (energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie v malém měřítku), kde kapitál musí být nasměrován na projekty s vysoce distribuovanou povahou. Jedním z cílů podprogramu Přechod na čistou energii je vybudovat kapacity pro vývoj a sdružování projektů, což rovněž pomůže čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů a urychlí investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické účinnosti, a to i s použitím finančních nástrojů poskytnutých z fondu InvestEU.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Program LIFE je jediným programem, který se zaměřuje konkrétně na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu, a proto hraje rozhodující úlohu při uplatňování právních předpisů Unie v této oblasti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do všech programů a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že opatření v rámci tohoto programu přispějí na cíle v oblasti klimatu 61 % celkového finančního krytí programu. Související opatření budou určena během přípravy a provádění programu a přehodnocena v rámci příslušných procesů hodnocení a přezkumu.

(24)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do všech programů a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu v průběhu období VFR 2021–2027 a dosažení ročního cíle ve výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však v roce 2027. Očekává se, že opatření v rámci tohoto programu přispějí na cíle v oblasti klimatu 61 % celkového finančního krytí programu. opatření budou určena během přípravy a provádění programu a přehodnocena v rámci příslušných procesů hodnocení a přezkumu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 5 450 000 000 EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 6 442 000 000 EUR v cenách roku 2018 (7 272 000 000 EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

Navrhuje se změna finančního krytí v souladu s usneseními Evropského parlamentu ze dne 14. března a 30. května o příštím VFR.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) 3 500 000 000 EUR pro oblast Životní prostředí, z čehož

a) 70 %, což odpovídá 4 509 400 000 EURcenách roku 2018 (5 090 400 000 EUR v běžných cenách), pro oblast Životní prostředí, z čehož

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % navrhovaných Komisí).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) 2 150 000 000 EUR na podprogram Příroda a biologická rozmanitost a

(1) 61 %, což odpovídá 2 750 734 000 EURcenách roku 2018 (3 105 144 000 EUR v běžných cenách), na podprogram Příroda a biologická rozmanitost a

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % navrhovaných Komisí).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) 1 350 000 000 EUR na podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života;

(2) 39 %, což odpovídá 1 758 666 000 EURcenách roku 2018 (1 958 256 000 EUR v běžných cenách), na podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života;

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % navrhovaných Komisí).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) 1 950 000 000 EUR na oblast Opatření v oblasti klimatu, z čehož

b) 30 %, což odpovídá 1 932 600 000 EURcenách roku 2018 (2 182 000 000 EUR v běžných cenách), na oblast Opatření v oblasti klimatu, z čehož

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % navrhovaných Komisí).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) 950 000 000 EUR na podprogram Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a

(1) 49 %, což odpovídá 946 974 000 EUR v cenách roku 2018 (1 069 180 000 EUR v běžných cenách), na podprogram Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % navrhovaných Komisí).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) 1 000 000 000 EUR na podprogram Přechod na čistou energii.

(2) 51 %, což odpovídá 985 626 000 EUR v cenách roku 2018 (1 112 820 000 EUR v běžných cenách), na podprogram Přechod na čistou energii.

Odůvodnění

Program LIFE je jediným fondem EU zcela určeným pro cíle v oblasti životního prostředí a klimatu. I když budou cílová opatření EU týkající se zohledňování oblasti klimatu financována v příštím VFR také z řady dalších programů, je velmi důležité zajistit finanční posílení environmentálních opatření. Je proto odůvodněné vyčlenit více finančních prostředků na podprogramy Životní prostředí v rámci programu LIFE (70 % namísto 64,2 % navrhovaných Komisí).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise pravidelně sleduje začleňování cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti do ostatních politik, včetně výše výdajů, a podává o tom zprávy. Přínos tohoto nařízení k cíli platnému pro celý rozpočet, tj. 25 % výdajů, jež přispívají ke klimatickým cílům, se sleduje v unijním systému ukazatelů v oblasti klimatu. Výdaje na biologickou rozmanitost se sledují pomocí specifického souboru ukazatelů. Uvedené metody sledování se na přiměřené úrovni členění použijí k vyčíslení prostředků na závazky, které mají přispět k dosahování cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027. Výdaje se každoročně předkládají v rozpočtu programového prohlášení. O příspěvku programu k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti se v rámci hodnocení a výroční zprávy pravidelně podávají zprávy.

4. Komise pravidelně sleduje začleňování cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti do ostatních politik, včetně výše výdajů, a podává o tom zprávy. Přínos tohoto nařízení k cíli věnovat celkově z rozpočtu na dosažení cílů v oblasti klimatu 25 % výdajů během celého VFR 2021-2027 a ročně 30 %, čehož má být dosaženo co nejdříve, nejpozději však do roku 2027, se sleduje v unijním systému ukazatelů v oblasti klimatu. Výdaje na biologickou rozmanitost se sledují pomocí specifického souboru ukazatelů. Uvedené metody sledování se na přiměřené úrovni členění použijí k vyčíslení prostředků na závazky, které mají přispět k dosahování cílů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027. Výdaje se každoročně předkládají v rozpočtu programového prohlášení. O příspěvku programu k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti se v rámci hodnocení a výroční zprávy pravidelně podávají zprávy.

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (program LIFE)

Referenční údaje

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Anneli Jäätteenmäki

11.7.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen, Stefan Gehrold

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

[1] Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (2017/2052(INI))

(2)

[2] Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích (2018/2714(RSP))


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (18.10.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Zpravodajka: Maria Gabriela Zoană

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Program LIFE je nástrojem pro financování politiky Unie na ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti a pro přizpůsobení se změně klimatu. Přispívá k plnění cíle Unie, kterým je vynaložit 25 % celkových výdajů na cíle v oblasti klimatu. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR rozhodl: připravit postoj Parlamentu k VFR po roce 2020 s tím, že tento cíl by měl být zvýšen na 30 %.

Program financuje projekty v rámci podprogramů „Příroda a biologická rozmanitost“, „Oběhové hospodářství a kvalita života“, „Zmírňování změny klimatu a adaptace na tuto změnu“ a „Přechod na čistou energii“. Cílem programu je přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné a nízkouhlíkové hospodářství a hospodářství odolné vůči změně klimatu. K tomu slouží podpora inovačních technik v oblasti politiky životního prostředí a obecné nalezení způsobů, jak zlepšit provádění politiky Unie v této oblasti.

Návrh Komise týkající se programu LIFE na období 2021–2027 bere v úvahu řadu obav, jež vyjádřil Výbor pro regionální rozvoj. Konkrétně návrh:

–  zajišťuje součinnost mezi programem LIFE a fondy politiky soudržnosti;

–  obsahuje zvláštní pravidla pro financování v nejvzdálenějších regionech a v zámořských zemích a územích, včetně programu pro služby v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémů na evropských zámořských územích (BEST);

–   umožňuje za určitých podmínek rozšíření programu na třetí země;

–  vytváří významný prostor pro spolupráci a rozvoj osvědčených postupů.

Zpravodaj proto navrhuje schválit tento program s několika změnami:

–  zdůraznit souvislost mezi politikou soudržnosti a programem LIFE;

–  přidělit větší úlohu regionálním a místním orgánům;

–  podporovat projekty v oblasti budování správních kapacit;

–  zdůraznit význam financování v oblasti životního prostředí pro nejvzdálenější regiony a zámořské země a území;

–  stanovit v rámci programu přesnější podmínky pro účast třetích zemí, včetně bývalých členských států Unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Program by měl úsilím o dosažení cílů a záměrů Unie stanovených právními předpisy, politikou, plány a mezinárodními závazky v oblasti životního prostředí, klimatu a související čisté energie přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, a to buď prostřednictvím přímých zásahů, nebo podporou začlenění těchto cílů do jiných politik.

(3)  Program by měl úsilím o dosažení cílů a záměrů Unie stanovených právními předpisy, politikou, plány a mezinárodními závazky v oblasti životního prostředí, klimatu a související čisté energie přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, a to buď prostřednictvím přímých zásahů, nebo podporou začlenění těchto cílů do jiných politik.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)   Unie je odhodlána k rozvoji komplexního přístupu k cílům udržitelného rozvoje Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj, který zdůrazňuje úzkou vazbu mezi správou přírodních zdrojů k zajištění jejich dlouhodobé dostupnosti, ekosystémovými službami, jejich spojitostí s lidským zdravím a udržitelným hospodářským růstem podporujícím sociální začlenění. V tomto duchu by měl program materiálně přispět k hospodářskému rozvoji i sociální soudržnosti.

(4)   Evropská unie je jako celek odhodlána k rozvoji komplexního přístupu k cílům udržitelného rozvoje Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj, který zdůrazňuje úzkou vazbu mezi správou přírodních zdrojů k zajištění jejich dlouhodobé dostupnosti, ekosystémovými službami, jejich spojitostí s lidským zdravím a udržitelným hospodářským růstem podporujícím sociální začlenění. To rovněž podpoří vytváření zelených pracovních míst. V tomto duchu by měl program materiálně přispět k udržitelnému hospodářskému rozvoji i sociální a územní soudržnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Předpokladem ke splnění závazků Unie v rámci Pařížské dohody o změně klimatu je transformace Unie v energeticky účinnou, nízkouhlíkovou společnost odolnou vůči změnám klimatu. To si zase vyžaduje opatření, jež přispívají k provádění rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, integrovaných vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu a příprav na dlouhodobou strategii Unie v oblasti klimatu a energetiky do poloviny století, a to zejména v odvětvích, která nejvíce přispívají k současným úrovním produkce CO2 a znečištění. Program by měl také obsahovat opatření přispívající k provádění politiky Unie v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, jejichž cílem je snížit zranitelnost vůči negativním dopadům změny klimatu.

(7)  Předpokladem ke splnění závazků Unie v rámci Pařížské dohody o změně klimatu je transformace Unie v energeticky účinnou, nízkouhlíkovou společnost odolnou vůči změnám klimatu. To si zase vyžaduje opatření, jež přispívají k provádění rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, integrovaných celostátních, regionálních a místních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu a příprav na dlouhodobou strategii Unie v oblasti klimatu a energetiky do poloviny století, a to zejména v odvětvích, která nejvíce přispívají k současným úrovním produkce CO2 a znečištění. Program by měl také obsahovat opatření přispívající k provádění politiky Unie v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, jejichž cílem je snížit zranitelnost vůči negativním dopadům změny klimatu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. června 2017 o podpoře soudržnosti a rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU: provádění článku 349 Smlouvy o fungování EU (2016/2250(INI)) připomněl zvláštní potřeby nejvzdálenějších regionů, pokud jde o životní prostředí a činnosti na ochranu klimatu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Přechod na čistou energii představuje zásadní příspěvek ke zmírňování dopadů změny klimatu s vedlejším přínosem pro životní prostředí. Opatření pro budování kapacit na podporu přechodu na čistou energii financovaná až do roku 2020 v rámci programu Horizont 2020 by měla být začleněna do programu, protože jejich cílem není financovat excelenci a vytvářet inovace, ale usnadnit využití již dostupných technologií, které přispěje ke zmírnění změny klimatu. Začlenění těchto činností v oblasti budování kapacit do programu nabízí potenciál pro součinnost mezi podprogramy a zvyšuje celkovou soudržnost unijního financování. Z tohoto důvodu by se měly shromažďovat a rozšiřovat údaje o využívání stávajících výzkumných a inovačních řešení v rámci projektů LIFE, včetně projektů programu Horizont Evropa a jeho předchůdců.

(8)  Přechod na čistou energii představuje zásadní příspěvek ke zmírňování dopadů změny klimatu s vedlejším přínosem pro životní prostředí. Opatření pro budování kapacit na podporu přechodu na čistou energii financovaná až do roku 2020 v rámci programu Horizont 2020 by měla být začleněna do programu, protože jejich cílem je usnadnit využití již dostupných technologií, což přispěje k řešení výzev spojených s životním prostředím, zmírňováním změny klimatu a dosahováním cílů Unie v oblasti životního prostředí. Začlenění těchto činností v oblasti budování kapacit do programu nabízí potenciál pro součinnost mezi podprogramy a zvyšuje celkovou soudržnost unijního financování. Z tohoto důvodu by se měly shromažďovat a rozšiřovat údaje o využívání stávajících výzkumných a inovačních řešení v rámci projektů LIFE, včetně projektů programu Horizont Evropa a dalších stávajících programůjejich předchůdců.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V posouzení dopadů právních předpisů týkajících se čisté energie se odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti energetiky do roku 2030 bude v období 2021–2030 vyžadovat dodatečné investice ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší mezery se týkají investic do dekarbonizace budov (energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie v malém měřítku), kde kapitál musí být nasměrován na projekty s vysoce distribuovanou povahou. Jedním z cílů podprogramu Přechod na čistou energii je vybudovat kapacity pro vývoj a sdružování projektů, čímž se rovněž pomůže čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů a urychlí investice do čisté energie, a to i s použitím finančních nástrojů poskytnutých z fondu InvestEU.

(9)  V posouzení dopadů právních předpisů týkajících se čisté energie se odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti energetiky do roku 2030 bude v období 2021–2030 vyžadovat dodatečné investice ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší mezery se týkají investic do dekarbonizace budov (energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie v malém měřítku), kde kapitál musí být nasměrován na projekty s vysoce distribuovanou povahou. Jedním z cílů podprogramu Přechod na čistou energii je vybudovat kapacity pro vývoj a sdružování projektů a zaměřit se přitom na specifický energetický potenciál regionů, čímž se rovněž pomůže čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů a urychlí investice do čisté energie, a to i s použitím finančních nástrojů poskytnutých z fondu InvestEU.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Synergie s programem Horizont Evropa by měly zajistit, že během jeho strategického plánovacího procesu v oblasti výzkumu a inovací budou zjištěny potřeby výzkumu a inovací k řešení problémů v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky v rámci EU. Nástroj LIFE by měl i nadále působit jako katalyzátor provádění politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, klimatu a čisté energie, mimo jiné převzetím a uplatňováním výsledků výzkumu a inovací z programu Horizont Evropa, a pomoci zavádět je v širším měřítku, pokud mohou pomoci řešit otázky životního prostředí, klimatu nebo přechodu na čistou energii. Evropská rada pro inovace programu Horizont Evropa může poskytnout podporu při šíření a komercializaci nových převratných myšlenek, které mohou vyplynout z provádění programu LIFE.

(10)  Synergie s programem Horizont Evropa by měly zajistit, že během jeho strategického plánovacího procesu v oblasti výzkumu a inovací budou zjištěny potřeby výzkumu a inovací k řešení problémů v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky v rámci EU. Nástroj LIFE by měl i nadále působit jako katalyzátor provádění politiky a právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, klimatu a čisté energie, mimo jiné převzetím a uplatňováním výsledků výzkumu a inovací z programu Horizont Evropa, a pomoci zavádět je v širším měřítku, pokud mohou pomoci řešit otázky životního prostředí, klimatu nebo přechodu na čistou energii. Administrativně složitější postup pro podávání žádostí a jejich hodnocení v rámci nového programu LIFE by navíc měl být zjednodušen podle modelu pravidel a postupů programu Horizont 2020. Nový program LIFE by měl do svých budoucích prováděcích plánů začlenit účinné prvky programu Horizont 2020. Evropská rada pro inovace programu Horizont Evropa může poskytnout podporu při šíření a komercializaci nových převratných myšlenek, které mohou vyplynout z provádění programu LIFE.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V nejnovějším balíčku unijních předpisů týkajícím se přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí21 se uvádí, že je zapotřebí značně pokročit, aby se urychlilo provádění unijního acquis v oblasti životního prostředí a aby se cíle z oblasti životního prostředí a klimatu více integrovaly do ostatních politik. K dosažení požadovaného pokroku by tedy program měl hrát katalytickou úlohu a rozvíjet, zkoušet a přejímat nové přístupy, podporovat vývoj, sledování a přezkum politiky, posilovat zapojení zúčastněných stran, mobilizovat investice ze všech unijních investičních programů nebo jiných finančních zdrojů a podporovat opatření, jimž se překonají různé překážky, které brání účinnému provádění klíčových plánů vyžadovaných právními předpisy v oblasti životního prostředí.

(12)  V nejnovějším balíčku unijních předpisů týkajícím se přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí21 se uvádí, že je zapotřebí značně pokročit, aby se urychlilo provádění unijního acquis v oblasti životního prostředí a aby se cíle z oblasti životního prostředí a klimatu více integrovaly do ostatních politik. K dosažení požadovaného pokroku by tedy program měl hrát katalytickou úlohu a rozvíjet, zkoušet a přejímat nové a osvědčené přístupy, jakož i zvyšovat jejich viditelnost, podporovat vývoj, soudržnost, ucelenost, sledování a přezkum politiky, prosazovat účinnější koordinaci mezi celostátními, regionálními a místními orgány a posilovat zapojení všech zúčastněných stran, zvláště pokud jde o celostátní, regionální a místní orgány, nevládní organizace, výzkumná střediska a podniky; mobilizovat investice ze všech unijních investičních programů nebo jiných finančních zdrojů a podporovat opatření, jimž se překonají různé překážky, které brání účinnému provádění klíčových plánů vyžadovaných právními předpisy v oblasti životního prostředí.

_________________

_________________

21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků (COM/2017/063 final).

21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků (COM/2017/063 final).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  K tomu, aby se zastavil a zvrátil úbytek biologické rozmanitosti, včetně mořských ekosystémů, je zapotřebí podpořit vypracování, provádění, prosazování a hodnocení příslušných unijních předpisů a politik, kam mimo jiné patří strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 202022 , směrnice Rady 92/43/EHS23 , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES24 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201425 , a to zejména vytvořením znalostní základny pro přípravu a provádění politiky a prostřednictvím vývoje, testování, demonstrací a uplatňováním osvědčených postupů a řešení v malém měřítku nebo přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, včetně integrovaných přístupů k provádění prioritních akčních rámců vypracovaných na základě směrnice 92/43/EHS. Unie by měla sledovat své výdaje související s biologickou rozmanitostí, aby splnila své povinnosti týkající se podávání zpráv podle Úmluvy o biologické rozmanitosti. Měly by být splněny též požadavky na sledování v jiných příslušných právních předpisech Unie.

(13)  K tomu, aby se zastavil a zvrátil úbytek biologické rozmanitosti, včetně mořských ekosystémů, je zapotřebí podpořit vypracování, provádění, prosazování a hodnocení příslušných unijních předpisů a politik, kam mimo jiné patří strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 202022 , směrnice Rady 92/43/EHS23 , směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES24 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201425, a to zejména vytvořením znalostní základny pro přípravu a provádění politiky a prostřednictvím vývoje, testování, demonstrací a uplatňováním osvědčených postupů a řešení v malém měřítku nebo přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, včetně integrovaných přístupů k provádění prioritních akčních rámců vypracovaných na základě směrnice 92/43/EHS. Otázku ochrany biologické rozmanitosti nelze řešit izolovaně, a je proto zapotřebí koordinovaného postupu na unijní a mezinárodní úrovni. Unie by měla klást větší důraz a vynaložit více prostředků na shromažďování a srovnávání biologických dat a na jejich přeměnu na výstupy, s jejichž pomocí bude možné lépe zeměpisně zacílit ochranná opatření. Unie by měla sledovat své výdaje související s biologickou rozmanitostí, aby splnila své povinnosti týkající se podávání zpráv podle Úmluvy o biologické rozmanitosti. Měly by být splněny též požadavky na sledování v jiných příslušných právních předpisech Unie.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 final.

22 COM(2011) 244 final.

23 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  V nedávných hodnoceních a posouzeních, včetně přezkumu v polovině období týkajícího se strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a kontroly účelnosti právních předpisů upravujících ochranu přírody, se uvádí, že jednou z hlavních příčin nedostatečného provádění právních předpisů Unie v oblasti ochrany přírody a strategie pro biologickou rozmanitost je nedostatek adekvátního financování. K uspokojení těchto potřeb mohou významně přispět hlavní unijní nástroje financování (Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond). Program může dále zlepšit účinnost tohoto začleňování pomocí strategických projektů na ochranu přírody zaměřených na urychlení provádění unijních právních předpisů a politiky v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti, včetně opatření stanovených v prioritních akčních rámcích vytvořených v souladu se směrnicí 92/43/EHS. Strategické projekty na ochranu přírody by měly v členských státech podpořit akční programy na začlenění příslušných cílů v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti do dalších politik a programů financování, a zajistit tak, že budou na provádění těchto politik uvolněny příslušné finanční prostředky. Členské státy by se mohly v rámci svého strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku rozhodnout využít určitou část přídělu prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova k získání podpory pro opatření, která doplňují strategické projekty na ochranu přírody definované v tomto nařízení.

(14)  V nedávných hodnoceních a posouzeních, včetně přezkumu v polovině období týkajícího se strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a kontroly účelnosti právních předpisů upravujících ochranu přírody, se uvádí, že jednou z hlavních příčin nedostatečného provádění právních předpisů Unie v oblasti ochrany přírody a strategie pro biologickou rozmanitost je nedostatek adekvátního financování a nízká koordinace mezi orgány veřejné správy a vědeckými ústavy. K uspokojení těchto potřeb mohou významně přispět zejména evropské strukturální a investiční fondy, konkrétně Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond. Program musí dále zlepšit účinnost tohoto začleňování pomocí strategických projektů zaměřených na udržitelnost a ochranu životního prostředí a také na urychlení provádění unijních právních předpisů a politiky v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti, včetně opatření stanovených v prioritních akčních rámcích vytvořených v souladu se směrnicí 92/43/EHS. V mnoha členských státech se zhoršila kvalita velké části ekosystémů. Jejich obnova pomáhá zastavit úbytek biologické rozmanitosti a zajistit služby, které tyto ekosystémy poskytují. Zvláštní pozornost by měla být věnována vymezení prostoru pro přírodní procesy v zájmu obnovy a zachování ekosystémů, jakož i navazování partnerství s dalšími odvětvími hospodářství, jako je lesnictví a vodohospodářství, při rozvoji ekologické ekonomiky. Strategické projekty na ochranu přírody by měly v členských státech podpořit akční programy na začlenění příslušných cílů v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti do dalších politik a programů financování, a zajistit tak, že budou uvolněny příslušné finanční prostředky umožňující součinnost mezi různými finančními nástroji EU s cílem provádět tyto politiky pomocí nastolení rovnováhy mezi ochranou přírody a místními a regionálními potřebami, pokud jde o rozvoj. Členské státy a jejich regiony by se mohly v rámci svého strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku rozhodnout využít určitou část přídělu prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova k získání podpory pro opatření, která doplňují strategické projekty na ochranu přírody definované v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)   Dobrovolný program pro služby v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémů na evropských zámořských územích (program BEST) podporuje zachování biologické rozmanitosti, včetně biologické rozmanitosti moří, a udržitelné využívání ekosystémových služeb, včetně ekosystémových přístupů k přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování dopadů změny klimatu v nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a územích Unie. Program BEST pomohl zvýšit povědomí o ekologickém významu nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území pro zachování celosvětové biologické rozmanitosti. Zámořské země a území tento malý grantový program pro biologickou rozmanitost ocenily v prohlášení ministrů v letech 2017 a 2018. Je vhodné umožnit, aby program malé granty pro biologickou rozmanitost v nejvzdálenějších regionech i zámořských zemích a územích nadále financoval.

(15)   Dobrovolný program pro služby v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémů na evropských zámořských územích (program BEST) podporuje zachování biologické rozmanitosti, včetně biologické rozmanitosti moří, a udržitelné využívání ekosystémových služeb, včetně ekosystémových přístupů k přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování dopadů změny klimatu v nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a územích Unie. Program BEST pomohl zvýšit povědomí o ekologickém významu nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území pro zachování celosvětové biologické rozmanitosti. Zámořské země a území tento malý grantový program pro biologickou rozmanitost ocenily v prohlášení ministrů v letech 2017 a 2018. Je tudíž nezbytné učinit jej udržitelným díky tomu, že se začlení do programu LIFE a že se zajistí ctižádostivé finanční zdroje pro jeho rozpočet. Program musí i nadále financovat malé granty pro biologickou rozmanitost v nejvzdálenějších regionech i zámořských zemích a územích, čímž se zajistí účinné plnění povinností Unie vůči těmto oblastem, zaručí naplňování cílů Unie v oblasti životního prostředí a přispěje k sociální a územní soudržnosti. Tento program nenahrazuje jiné financování pro nejvzdálenější regiony z programu LIFE.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)   Pro podporu oběhového hospodářství je zapotřebí změnit způsob navrhování, výroby, spotřeby a likvidace materiálů a výrobků, včetně plastů. K přechodu na model oběhového hospodářství by měl program přispět finanční podporou zaměřenou na různé subjekty (podniky, veřejné orgány a spotřebitele), zejména uplatňováním, vývojem a přejímáním osvědčených technologií, postupů a řešení přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, mimo jiné prostřednictvím integrovaných přístupů k provádění plánů nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku. Podporou provádění strategie pro plasty mohou být přijata opatření, jejichž cílem je zejména vyřešit problém odpadu v mořích.

(16)   Pro podporu oběhového hospodářství je zapotřebí změnit způsob navrhování, výroby, spotřeby a likvidace materiálů a výrobků, včetně plastů. K přechodu na model oběhového hospodářství by měl program přispět finanční podporou zaměřenou na různé subjekty (podniky, celostátní, regionální a místní veřejné orgány a spotřebitele), zejména uplatňováním, vývojem a přejímáním osvědčených technologií, postupů a řešení přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, mimo jiné prostřednictvím integrovaných přístupů k provádění plánů nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku. Podporou provádění strategie pro plasty mohou být přijata opatření, jejichž cílem je vyřešit problém odpadu v mořích, čímž se přispěje k zachování jejich biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)   Zlepšení správy v záležitostech životního prostředí, změny klimatu a souvisejícího přechodu na čistou energii vyžaduje zapojení občanské společnosti prostřednictvím zvyšování povědomí veřejnosti, zapojení spotřebitelů a rozšířeného zapojení zúčastněných subjektů včetně nevládních organizací do konzultací a provádění souvisejících politik.

(20)   Zlepšení správy v záležitostech životního prostředí na všech úrovních, změny klimatu a souvisejícího přechodu na čistou energii vyžaduje zapojení občanské společnosti prostřednictvím zdokonalení propagace a zvyšování povědomí veřejnosti, na němž se budou podílet celostátní, regionální a místní orgány i spotřebitelé, a rozšířeného zapojení zúčastněných subjektů, včetně nevládních organizací, partnerů a podniků činných v oblasti výzkumu a inovací, do konzultací a provádění souvisejících politik.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)   Program by měl účastníky trhu připravit na přechod na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu a podpořit je v tom testováním nových obchodních příležitostí, zlepšováním odborných schopností, usnadňováním přístupu spotřebitelů k udržitelným výrobkům a službám, zapojením a posílením postavení lobbistů a zkoušením nových metod k přizpůsobení stávajících postupů a podnikatelského prostředí. Aby se podpořilo širší tržní uplatnění udržitelných řešení, je třeba prosazovat přijetí širokou veřejností a zapojení spotřebitelů.

(22)   Program by měl účastníky trhu připravit na přechod na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu a podpořit je v tom testováním nových obchodních příležitostí, zlepšováním odborných schopností, usnadňováním přístupu spotřebitelů k udržitelným výrobkům a službám, zapojením a posílením postavení lobbistů, zkoušením nových metod k přizpůsobení stávajících postupů a podnikatelského prostředí a zapojením místních a regionálních zúčastněných stran do naplňování souvisejících s oběhovým hospodářstvím. Aby se podpořilo širší tržní uplatnění udržitelných řešení, je třeba prosazovat přijetí širokou veřejností a zapojení spotřebitelů, mimo jiné i pomocí mediálních kampaní.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)   Na úrovni Unie jsou velké investice do činností v oblasti životního prostředí a klimatu převážně financovány z hlavních unijních programů financování (mainstreaming). Strategické integrované projekty a strategické projekty na ochranu přírody, které se mají v rámci programu vypracovat, by měly v souvislosti se svou katalytickou úlohou využívat možností financování v rámci těchto programů financování a jiných zdrojů financování, jako jsou například vnitrostátní fondy, a vytvářet synergie.

(23)   Na úrovni Unie jsou velké investice do činností v oblasti životního prostředí a klimatu převážně financovány z hlavních unijních programů financování (mainstreaming), včetně fondů soudržnosti. Strategické integrované projekty a strategické projekty na ochranu přírody, které se mají v rámci programu vypracovat, by měly v souvislosti se svou katalytickou úlohou využívat možností financování v rámci těchto programů financování a jiných zdrojů financování, jako jsou například vnitrostátní fondy, a vytvářet synergie.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)   Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do všech programů a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že opatření v rámci tohoto programu přispějí na cíle v oblasti klimatu 61 % celkového finančního krytí programu. Související opatření budou určena během přípravy a provádění programu a přehodnocena v rámci příslušných procesů hodnocení a přezkumu.

(24)   Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do všech programů a k dosažení celkového cíle 30 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že opatření v rámci tohoto programu přispějí na cíle v oblasti klimatu 61 % celkového finančního krytí programu. Související opatření budou určena během přípravy a provádění programu a přehodnocena v rámci příslušných procesů hodnocení a přezkumu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)   Při provádění programu by měla být s ohledem na článek 349 SFEUspecifické potřebyzranitelná místa nejvzdálenějších regionů věnována náležitá pozornost strategii pro nejvzdálenější regiony. Zohlednit by se měly také jiné politiky Unie, než je politika Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů přechodu na čistou energii.

(25)   V souladu s články 174 a 349 SFEU musí provádění programu dodržovat strategii pro nejvzdálenější regiony, které jsou plnohodnotnou součástí Unie, a obecně reagovat na konkrétní potřeby, charakteristiky, omezenízranitelnosti regionů, které jsou postiženy vážnými a trvalými přírodními či demografickými omezeními. Toto provádění by mohlo rovněž napomáhat snižování nerovnosti mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionůsnižování deficitu rozvoje nejvíce znevýhodněných regionů, včetně řešení konkrétních problémů s prováděním environmentálně příznivých politik, s cílem napomáhat přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové a vůči klimatu odolné hospodářství a ochraně místní biologické rozmanitosti. Zohlednit by se měly také jiné politiky Unie, než je politika Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů přechodu na čistou energii.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)   Na podporu provádění programu by Komise měla spolupracovat s vnitrostátními kontaktními místy programu, pořádat semináře a workshopy, zveřejňovat seznamy projektů financovaných v rámci programu nebo podnikat jiné činnosti k šíření výsledků projektu a usnadnění výměny zkušeností, znalostí a osvědčených postupů a reprodukci výsledků projektu v celé Unii. Tyto činnosti by měly být zaměřeny zejména na členské státy s nízkou mírou využívání finančních prostředků a měly by usnadňovat komunikaci a spolupráci mezi příjemci projektu, žadateli nebo zúčastněnými stranami dokončených a probíhajících projektů v téže oblasti.

(26)   Na podporu provádění programu by Komise měla spolupracovat s vnitrostátními, regionálními a místními kontaktními místy programu, pořádat semináře a workshopy, zveřejňovat seznamy projektů financovaných v rámci programu nebo podnikat jiné činnosti (jako jsou např. mediální kampaně) k šíření výsledků projektu a usnadnění výměny zkušeností, znalostí a osvědčených postupů a reprodukci výsledků projektu v celé Unii, čímž se podpoří spolupráce a komunikace. Tyto činnosti by měly být zaměřeny zejména na členské státy s nízkou mírou využívání finančních prostředků a měly by usnadňovat komunikaci a spolupráci mezi příjemci projektu, žadateli nebo zúčastněnými stranami dokončených a probíhajících projektů v téže oblasti. Je nezbytné, aby toto sdělení a spolupráce zapojovaly rovněž regionální a místní orgány a zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)   Druhy financování a metody provádění by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěžiočekávanému riziku nedodržení předpisů. Co se týče grantů, mělo by se zvážit použití jednorázových částek, paušálních sazeb a stupnice jednotkových nákladů.

(31)   Druhy financování a metody provádění by se měly vybírat na základě toho, nakolik jsou schopny dosáhnout specifických cílů opatření a přinést nejlepší výsledky, přičemž se přihlíží zejména k nákladům na kontrolní opatření, administrativní zátěži, očekávanému riziku nedodržení předpisů a nižší míře spolufinancování ve srovnání s jinými nástroji přímého řízení. Co se týče grantů, mělo by se zvážit použití jednorázových částek, paušálních sazeb a stupnice jednotkových nákladů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)   Podle článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU jsou subjekty usazené v zámořských zemích a územích způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno. Účast těchto subjektů na tomto programu by měla být přednostně zaměřena na projekty v rámci podprogramu Příroda a biologická rozmanitost.

(33)   Podle článku 94 rozhodnutí Rady 2013/755/EU jsou subjekty usazené v zámořských zemích a územích, za něž je Unie odpovědná, způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno. Účast těchto subjektů na tomto programu by měla být přednostně zaměřena na projekty v rámci podprogramu Příroda a biologická rozmanitost.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)   Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země se mohou účastnit i na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.

(35)   Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Třetí země, včetně bývalých členských států Unie, se mohou účastnit i na základě jiných právních nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci. V případě potřeby by měla být rovněž poskytnuta možnost obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen „program“).

Toto nařízení zavádí Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (dále jen „program“), který zahrnuje období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stanoví cíle programu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Stanoví se cíle programu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytnutí takového financování od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „strategickými projekty na ochranu přírody“ se rozumí projekty, které podporují dosažení cílů Unie v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti prováděním soudržných akčních programů v členských státech s cílem začlenit tyto cíle a priority do dalších politik a finančních nástrojů, mimo jiné prostřednictvím koordinovaného provádění prioritních akčních rámců zřízených podle směrnice 92/43/EHS;

(1)  „strategickými projekty na ochranu přírody“ se rozumí projekty, které podporují dosažení cílů Unie v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti prováděním soudržných akčních programů v členských státech na celostátní, regionální a místní úrovni s cílem začlenit tyto cíle a priority do dalších politik a finančních nástrojů, mimo jiné prostřednictvím koordinovaného provádění prioritních akčních rámců zřízených podle směrnice 92/43/EHS;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „strategickými integrovanými projekty“ se rozumí projekty, které provádějí na regionální, multiregionální, vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni akční plány nebo strategie v oblasti životního prostředí nebo klimatu vypracované orgány členských států a vyžadované zvláštními právními předpisy a politikou Unie v oblasti životního prostředí, klimatu nebo příslušných aspektů čisté energie, a zároveň zajistí zapojení zúčastněných stran a podporu koordinace a mobilizace nejméně jednoho dalšího unijního, vnitrostátního nebo soukromého finančního zdroje;

(2)  „strategickými integrovanými projekty“ se rozumí projekty, které provádějí na regionální, multiregionální, vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni akční plány nebo strategie v oblasti životního prostředí nebo klimatu vypracované orgány členských států na celostátní, regionální a místní úrovni a vyžadované zvláštními právními předpisy a politikou Unie v oblasti životního prostředí, klimatu nebo příslušných aspektů čisté energie, a zároveň zajistí zapojení zúčastněných stran a podporu koordinace a mobilizace nejméně jednoho dalšího unijního, vnitrostátního nebo soukromého finančního zdroje;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  „standardními akčními projekty“ se rozumí projekty, jiné než strategické integrované projekty, strategické projekty na ochranu přírody nebo projekty technické pomoci, které sledují specifické cíle programu uvedené v čl. 3 odst. 2;

(4)  „standardními akčními projekty“ se rozumí projekty, jiné než strategické integrované projekty, strategické projekty na ochranu přírody nebo projekty technické pomoci, jako jsou projekty typu „zdola nahoru“ (komunitně vedený místní rozvoj), které sledují specifické cíle programu uvedené v čl. 3 odst. 2;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)   „projekty v oblasti budování správních kapacit“ se rozumí projekty, jimiž orgány členských států zvyšují svoji schopnost vykonávat funkce, řešit problémy a dosahovat cílů, jakož i rozumět vlastnímu rozvoji a zabývat se svým rozvojem v širším kontextu a udržitelným způsobem.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obecným cílem tohoto programu je přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím přechodu na čistou energii, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, a tím přispět k udržitelnému rozvoji.

Obecným cílem tohoto programu je přispět k přechodu na udržitelné, čisté, oběhové, energeticky a zdrojově účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím přechodu na čistou energii a energii z obnovitelných zdrojů, k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, a tím přispět k udržitelnému rozvoji a řešení změny klimatu. Program také podpoří lepší správu v oblasti životního prostředí a klimatu na všech úrovních, včetně většího zapojení místních a regionálních orgánů a organizací občanské společnosti.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vyvíjet, předvádět a podporovat inovativní techniky a přístupy za účelem dosažení cílů právních předpisů a politiky Unie v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně přechodu na čistou energii, a přispět k uplatňování osvědčených postupů týkajících se ochrany přírody a biologické rozmanitosti;

a)  vyvíjet, předvádět a podporovat inovativní techniky a přístupy za účelem dosažení cílů právních předpisů a politiky Unie v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně přechodu na čistou energii a energii z obnovitelných zdrojů, a přispět k uplatňování osvědčených postupů týkajících se ochrany přírody a biologické rozmanitosti;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)   podporovat vypracování, provádění, sledování a prosazování příslušných právních předpisů a politik Unie, mimo jiné zlepšením správy prostřednictvím posílení kapacit veřejných a soukromých subjektů a zapojením občanské společnosti;

b)   podporovat vypracování, provádění, sledování a prosazování příslušných právních předpisů a politik Unie a současně zdokonalovat spolupráci a komunikaci, mimo jiné zlepšením správy prostřednictvím posílení kapacit veřejných a soukromých subjektů a zapojením občanské společnosti, a to i na regionální a místní úrovni;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)   podnítit rozsáhlé zavádění úspěšných technických a koncepčních řešení k provádění příslušných právních předpisů a politik Unie prostřednictvím reprodukce výsledků, začlenění souvisejících cílů do dalších politik a postupů veřejného a soukromého sektoru, mobilizace investic a zlepšení přístupu k financování.

c)   podnítit rozsáhlé zavádění úspěšných technických a koncepčních řešení k provádění příslušných právních předpisů a politik Unie prostřednictvím reprodukce výsledků a osvědčených postupů, začlenění souvisejících cílů do dalších politik a postupů veřejného a soukromého sektoru, a to i na regionální a místní úrovni, mobilizace investic a zlepšení přístupu k financování.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podprogram Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně;

a)  podprogram Řízení změny klimatu, její zmírňování a přizpůsobování se této změně;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 5 450 000 000 EUR v běžných cenách.

1.   Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 6 442 000 000 EUR v cenách z roku 2018.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Orientační rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:

2.   Orientační rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:

a) 3 500 000 000 EUR pro oblast Životní prostředí, z čehož

a)   4 122 880 000 EUR pro oblast Životní prostředí, z čehož

1)   2 150 000 000 EUR na podprogram Příroda a biologická rozmanitost a

1)   2 514 956 800 EUR na podprogram Příroda a biologická rozmanitost a

2)  1 350 000 000 EUR na podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života;

2)   1 607 923 200 EUR na podprogram Oběhové hospodářství a kvalita života;

b)  1 950 000 000 EUR na oblast Opatření v oblasti klimatu, z čehož

b)   2 319 120 000 EUR na oblast Opatření v oblasti klimatu, z čehož

1)  950 000 000 EUR na podprogram Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a

1)   1 136 368 800 EUR na podprogram Řízení změny klimatu, její zmírňování a přizpůsobování se této změně a

2)  1 000 000 000 EUR na podprogram Přechod na čistou energii.

2)   1 182 751 200 EUR na podprogram Přechod na čistou energii.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informační a komunikační činnosti včetně kampaní ke zvyšování informovanosti. Finanční zdroje přidělované na komunikační činnosti v souladu s tímto nařízením pokryjí rovněž sdělování na úrovni organizace týkající se politických priorit Unie, jakož i stavu uplatňování a provádění právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, klimatu nebo příslušných aspektů čisté energie;

a)  informační a komunikační činnosti, včetně mediálních kampaní, jako jsou kampaně ke zvyšování informovanosti. Finanční zdroje přidělované na komunikační činnosti v souladu s tímto nařízením pokryjí rovněž sdělování na úrovni organizace týkající se politických priorit Unie, jakož i stavu uplatňování a provádění právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, klimatu nebo příslušných aspektů čisté energie

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  vytváření sítí a platforem pro šíření osvědčených postupů;

e)  vytváření sítí a platforem pro šíření osvědčených postupů nebo projektů;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)   jiné třetí země v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetí země na programu Unie za předpokladu, že tato dohoda

d)   jiné třetí země, včetně bývalých členských států Unie, v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetí země na programu Unie za předpokladu, že tato dohoda

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–   zaručuje práva Unie zajistit řádné finanční řízení a chránit její finanční zájmy.

–   zaručuje práva Unie zajistit řádné finanční řízení a chránit její finanční zájmy a případně poskytuje možnost obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program je prováděn způsobem, který zajišťuje jeho soulad s Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským sociálním fondem, Fondem soudržnosti, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Evropským námořním a rybářským fondem, programem Horizont Evropa, Nástrojem pro propojení Evropy a fondem InvestEU, aby bylo možné vytvářet synergie, zejména pokud jde o strategické projekty na ochranu přírody a strategické integrované projekty, a podporovat využití a reprodukci řešení vyvinutých v rámci programu.

Program je prováděn způsobem, který zajišťuje transparentnost a jeho soulad s politikou soudržnosti Unie, a zejména s Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským sociálním fondem, Fondem soudržnosti, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Evropským námořním a rybářským fondem a rovněž s programem Horizont Evropa, Nástrojem pro propojení Evropy a fondem InvestEU, aby bylo možné vytvářet synergie, zejména pokud jde o strategické projekty na ochranu přírody a strategické integrované projekty, a podporovat využití a reprodukci řešení vyvinutých v rámci programu. Dotčené regionální a místní orgány se zapojí do všech příslušných fází programování a provádění.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise by měla usilovat o vyvážené roční rozdělení finančních prostředků na tradiční projekty mezi členské státy.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení.

Není-li v této kapitole uvedeno jinak, granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení, přičemž maximální míra spolufinancování činí 85 %.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)   projekty v oblasti budování správních kapacit;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 11– odst. 2 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  členský stát nebo zámořská země nebo území s ním spojené;

1)  členský stát nebo zámořská země nebo území s ním spojené, včetně nejvzdálenějších regionů;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 11– odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně tří nezávislých subjektů, které jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo na územích spojených s těmito státy nebo ve třetích zemích přidružených k programu nebo v jiných třetích zemích, jsou způsobilé.

5.  Právní subjekty účastnící se konsorcia nejméně tří nezávislých subjektů, které jsou usazeny v různých členských státech nebo v zámořských zemích nebo na územích, včetně nejvzdálenějších regionů, spojených s těmito státy nebo ve třetích zemích přidružených k programu nebo v jiných třetích zemích, jsou způsobilé.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)   projekty musí dodržovat obecnou zásadu geografické vyváženosti;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  zvláštní pozornost se případně věnuje projektům v zeměpisných oblastech se zvláštními potřebami nebo ve zranitelných oblastech, jako jsou oblasti se specifickými problémy v oblasti životního prostředí nebo oblasti s přírodními omezeními, přeshraniční oblasti nebo nejvzdálenější regiony.

f)  zvláštní pozornost se případně věnuje projektům v zeměpisných oblastech se zvláštními potřebami nebo ve zranitelných oblastech, jako jsou oblasti se specifickými problémy v oblasti životního prostředí nebo oblasti s přírodními omezeními, přeshraniční oblasti, severní řídce osídlené oblasti nebo nejvzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  zvláštní důraz je kladen na přidělování finančních prostředků na realizaci projektů prováděných v nejvzdálenějších regionech.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Opatření, která získala osvědčení „Pečeť excelence“, nebo která splňují následující kumulativní srovnávací podmínky:

vypouští se

a) byla posouzena ve výzvě k předkládání návrhů v rámci programu;

 

b) splňují minimální požadavky na kvalitu uvedené v této výzvě k předkládání návrhů;

 

c) nesmějí být financovány v rámci této výzvy k předkládání návrhů z důvodu rozpočtových omezení,

 

mohou získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu + a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v souladu s čl. [67] odst. 5 nařízení (EU) XX [nařízení o společných ustanoveních] a článkem [8] nařízení (EU) XX [o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky] za předpokladu, že jsou v souladu s cíli příslušného programu. Použijí se pravidla pro poskytování podpory z fondu.

 

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Všechny zúčastněné strany, včetně regionálních a místních orgánů a organizací občanské společnosti musí být řádně zapojovány do všech fází plánování a provádění pracovních programů.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)   rozdělení prostředků v rámci každého podprogramu mezi potřeby těchto podprogramů a mezi jednotlivé druhy financování;

a)   rozdělení prostředků v rámci každého podprogramu mezi potřeby těchto podprogramů a mezi jednotlivé druhy financování, jakož i minimální a maximální míru spolufinancování v jednotlivých případech;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Příjemci finančních prostředků Unie určí pro každý konkrétní projekt komunikačního pracovníka (dále jen „komunikační pracovník“).

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (program LIFE)

Referenční údaje

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Maria Gabriela Zoană

20.6.2018

Projednání ve výboru

13.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

15.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Raffaele Fitto, John Howarth, Bronis Ropė, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Arne Lietz

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, John Flack

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Asim Ademov, Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Arne Lietz, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (16.10.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), zřízený nařízením (EU) č. 1293/2013 pro období 2014–2020, je poslední z řady programů Unie, které již 25 let podporují provádění právních předpisů a politických priorit v oblasti životního prostředí a klimatu. Prostřednictvím své katalytické úlohy podporuje opatření v malém měřítku, jejichž záměrem je zahájit, rozšířit nebo podpořit postupy udržitelné produkce, distribuce a spotřeby.

Cílem navrhovaného nařízení je zřídit program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období od roku 2021. Vzhledem k tomu, že uvedený program má velký význam pro řešení potřeb a problémů v oblasti klimatu a životního prostředí, by nařízení mělo být podpořeno. Boj proti změně klimatu je jednou z nejdůležitějších celosvětových otázek vyžadujících koordinovanou a ambiciózní reakci.

Pozměňovací návrhy se týkají především níže uvedených aspektů:

– Objasnění obecných a konkrétních cílů programu

Program by měl přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky a zdrojově účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím přechodu na vysoce energeticky účinný systém založený na obnovitelných zdrojích. Je třeba zmínit podporu síti Natura 2000 a boj proti zhoršování stavu ekosystémů, jakož i potřebu vysoké úrovně ochrany životního prostředí a ambiciózních opatření v oblasti klimatu. Program by měl na všech úrovních podporovat lepší správu v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně lepšího zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních subjektů. Do konkrétních cílů programu je třeba začlenit odkazy na udržitelné zemědělské postupy a potravinové systémy, jakož i na zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rybolov. Kromě toho by program neměl oslabit cíle jiných právních předpisů a politiky Unie.

– Struktura programu

Oddíl „Životní prostředí“ by měl rovněž zahrnovat udržitelné zemědělské postupy, jako je biologická rozmanitost půdy a zemědělství, zachycování CO2, monitorování půdy nebo ochrana půdy a vody.

– Kritéria pro udělení podpory

Projekty financované z programu musí výrazně přispět k dosahování přinejmenším jednoho z cílů stanovených v článku 3 navrhovaného nařízení; nesmí oslabit jiné legislativní ani politické priority Unie, zejména účinné využívání zdrojů a produkci potravin. Kromě toho budou upřednostňovány projekty, do nichž může být v co nejvyšší míře zapojena občanská společnost, vlastníci pozemků a zástupci zemědělství, zahradnictví a lesnictví a které skýtají největší potenciál inteligentní spolupráce s těmito aktéry. Komise u projektů financovaných z programu zajistí zeměpisnou rovnováhu.

– Způsobilé náklady související s nákupem pozemků

V minulosti byly z prostředků programu LIFE kupovány či vyvlastňovány parcely. To vedlo k veřejnému sporu. Nákup pozemku by měl být jedinou cestou k dosažení požadovaného výsledku. Upřednostňovat je třeba spolupráci se zemědělci s cílem dosáhnout cílů v oblasti ochrany.

– Programování, monitorování, podávání zpráv a hodnocení

Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijímá víceleté pracovní programy pro program LIFE. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem stanoveným v novém navrhovaném článku, v souladu se stávajícím programem LIFE. Výbor LIFE je třeba zachovat. Komise zajistí, aby byly při sestavování pracovních programů vedeny odpovídající konzultace se spoluzákododárci a zúčastněnými stranami.

Průběžné hodnocení programu bude v případě potřeby doprovázeno návrhem změny navrhovaného nařízení. Komise výsledky těchto hodnocení zveřejní. Součástí hodnocení bude i posouzení součinností mezi programem a ostatními doplňkovými programy Unie a mezi jeho podprogramy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Politika a právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů čisté energie dosáhly značného zlepšení stavu životního prostředí. Nadále však v oblasti životního prostředí a klimatu přetrvávají značné problémy, které v případě, že nebudou řešeny, budou mít pro Unii a dobré životní podmínky jejich občanů výrazně negativní důsledky.

(1)  Politika a právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů čisté energie dosáhly značného zlepšení stavu životního prostředí. Začlenění opatření v oblasti životního prostředí do dalších oblastí politiky, například do zemědělství a energetiky, přinese zlepšení stavu životního prostředí. Nadále však v oblasti životního prostředí a klimatu přetrvávají značné problémy, které v případě, že nebudou řešeny, budou mít pro Unii a dobré životní podmínky jejich občanů výrazně negativní důsledky.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Program by měl úsilím o dosažení cílů a záměrů Unie stanovených právními předpisy, politikou, plány a mezinárodními závazky v oblasti životního prostředí, klimatu a související čisté energie přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, a to buď prostřednictvím přímých zásahů, nebo podporou začlenění těchto cílů do jiných politik.

(3)  Je třeba usilovat o dosažení cílů a záměrů Unie stanovených právními předpisy, politikou, plány a mezinárodními závazky v oblasti životního prostředí, klimatu a související čisté energie. Program by měl přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, technologicky vyspělé nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, a to buď prostřednictvím přímých zásahů, nebo podporou začlenění těchto cílů do jiných politik.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Program by měl přispět k udržitelnému rozvoji a k dosažení cílů a záměrů právních předpisů, strategií, plánů a mezinárodních závazků Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů čisté energie, především Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 203088, Úmluvy o biologické rozmanitosti99Pařížské dohody přijaté podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu10 („Pařížská dohoda o změně klimatu“).

(5)  Program by měl přispět k udržitelnému rozvoji a k dosažení cílů a záměrů právních předpisů, strategií, plánů a mezinárodních závazků Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů čisté energie, se zvláštním důrazem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 20308, Úmluvu o biologické rozmanitosti9Pařížskou dohodu přijatou podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu10 („Pařížská dohoda o změně klimatu“).

_________________

_________________

8Agenda 2030, rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 25. září 2015.

8Agenda 2030, rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 25. září 2015.

9 93/626/EEC: Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 25. října 1993 o uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 1).

9 93/626/EEC: Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 25. října 1993 o uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 1).

10Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

10Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  K dosažení zastřešujících cílů je obzvláště důležité provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství11, rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 203012 ,13 ,14, právních předpisů Unie v oblasti ochrany přírody15, jakož i souvisejících politik16 ,17 ,18 ,19 ,20.

(6)  K dosažení zastřešujících cílů je obzvláště důležité provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství11, rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 203012 ,13 ,14, právních předpisů Unie v oblasti ochrany přírody15, jakož i souvisejících politik16 ,17 ,18 ,19 ,20, včetně strategie biohospodářství20a.

_________________

_________________

11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015.

11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015.

12Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, COM(2014)15, 22.1.2014.

12Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, COM(2014)15, 22.1.2014.

13Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, COM(2013)216, 16.4.2013.

13Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, COM(2013)216, 16.4.2013.

14Balíček předpisů s názvem Čistá energie pro všechny Evropany, COM(2016)860, 30.11.2016.

14Balíček předpisů s názvem Čistá energie pro všechny Evropany, COM(2016)860, 30.11.2016.

15 Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství, COM(2017)198, 27.4.2017.

15 Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství, COM(2017)198, 27.4.2017.

16Program Čisté ovzduší pro Evropu, COM(2013)918.

16Program Čisté ovzduší pro Evropu, COM(2013)918.

17Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

17Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

18Tematická strategie pro ochranu půdy, COM(2006)231.

18Tematická strategie pro ochranu půdy, COM(2006)231.

19Strategie pro nízkoemisní mobilitu, COM/2016/0501 final.

19Strategie pro nízkoemisní mobilitu, COM/2016/0501 final.

20 Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, 8.11.2017.

20Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, 8.11.2017.

 

20a Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu, COM(2012) 60 final, 13.02.2012.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Předpokladem ke splnění závazků Unie v rámci Pařížské dohody o změně klimatu je transformace Unie v energeticky účinnou, nízkouhlíkovou společnost odolnou vůči změnám klimatu. To si zase vyžaduje opatření, jež přispívají k provádění rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, integrovaných vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu a příprav na dlouhodobou strategii Unie v oblasti klimatu a energetiky do poloviny století, a to zejména v odvětvích, která nejvíce přispívají k současným úrovním produkce CO2 a znečištění. Program by měl také obsahovat opatření přispívající k provádění politiky Unie v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, jejichž cílem je snížit zranitelnost vůči negativním dopadům změny klimatu.

(7)  Předpokladem ke splnění závazků Unie v rámci Pařížské dohody o změně klimatu, které je třeba dodržet, je transformace Unie v energeticky účinnou, nízkouhlíkovou společnost odolnou vůči změnám klimatu. To si zase vyžaduje opatření, jež přispívají k provádění rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, integrovaných vnitrostátních plánů členských států v oblasti energetiky a klimatu a příprav na dlouhodobou strategii Unie v oblasti klimatu a energetiky do poloviny století, a to zejména v odvětvích, která nejvíce přispívají k současným úrovním produkce CO2 a znečištění. Program by měl také obsahovat opatření přispívající k provádění politiky Unie v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, jejichž cílem je snížit zranitelnost vůči negativním dopadům změny klimatu a předjímat katastrofy, které tato změna způsobuje, a bojovat proti nim.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Přechod na čistou energii představuje zásadní příspěvek ke zmírňování dopadů změny klimatu s vedlejším přínosem pro životní prostředí. Opatření pro budování kapacit na podporu přechodu na čistou energii financovaná až do roku 2020 v rámci programu Horizont 2020 by měla být začleněna do programu, protože jejich cílem není financovat excelenci a vytvářet inovace, ale usnadnit využití již dostupných technologií, které přispěje ke zmírnění změny klimatu. Začlenění těchto činností v oblasti budování kapacit do programu nabízí potenciál pro součinnost mezi podprogramy a zvyšuje celkovou soudržnost unijního financování. Z tohoto důvodu by se měly shromažďovat a rozšiřovat údaje o využívání stávajících výzkumných a inovačních řešení v rámci projektů LIFE, včetně projektů programu Horizont Evropa a jeho předchůdců.

(8)  Přechod na čistou energii představuje zásadní příspěvek ke zmírňování dopadů změny klimatu s vedlejším přínosem pro životní prostředí. Opatření pro budování kapacit na podporu přechodu na čistou energii financovaná až do roku 2020 v rámci programu Horizont 2020 by měla být začleněna do programu, protože jejich cílem není financovat excelenci a vytvářet inovace, ale usnadnit využití již dostupných technologií, které přispěje ke zmírnění změny klimatu. Začlenění těchto činností v oblasti budování kapacit do programu nabízí potenciál pro součinnost mezi podprogramy tím, že podporuje financování z různých zdrojů, a zvyšuje celkovou soudržnost unijního financování. Z tohoto důvodu by se měly shromažďovat a rozšiřovat údaje o využívání stávajících výzkumných a inovačních řešení v rámci projektů LIFE, včetně projektů programu Horizont Evropa a jeho předchůdců.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V posouzení dopadů právních předpisů týkajících se čisté energie se odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti energetiky do roku 2030 bude v období 2021–2030 vyžadovat dodatečné investice ve výši 177 miliard EUR ročně. Největší mezery se týkají investic do dekarbonizace budov (energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie v malém měřítku), kde kapitál musí být nasměrován na projekty s vysoce distribuovanou povahou. Jedním z cílů podprogramu Přechod na čistou energii je vybudovat kapacity pro vývoj a sdružování projektů, čímž se rovněž pomůže čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů a urychlí investice do čisté energie, a to i s použitím finančních nástrojů poskytnutých z fondu InvestEU.

(9)  V posouzení dopadů právních předpisů týkajících se čisté energie se odhaduje, že plnění cílů Unie v oblasti energetiky do roku 2030 navržených Komisí bude v období 2021–2030 vyžadovat dodatečné investice ve výši 177 miliard EUR ročně. Tyto cíle nadnesli spoluzákonodárci při dokončování směrnice o obnovitelných zdrojích energie a směrnice o energetické účinnosti s cílem přiblížit cíle Unie závazkům, které si předsevzala a které vyplývají z Pařížské dohody. Největší mezery se týkají investic do dekarbonizace budov (energetická účinnost a decentralizované obnovitelné zdroje energie určené zejména ke spotřebě energie prostřednictvím vytápění a klimatizace), kde kapitál musí být nasměrován na projekty s vysoce distribuovanou povahou, například propagací pilotních projektů založených na malých městských konglomerátech. Jedním z cílů podprogramu Přechod na čistou energii je vybudovat kapacity pro vývoj a sdružování projektů, čímž se rovněž pomůže čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů a urychlí investice do čisté energie, a to i s použitím finančních nástrojů poskytnutých z fondu InvestEU.

Odůvodnění

Dekarbonizace ve stavebnictví je důležitým krokem k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky, a tedy i cílů Pařížské dohody. Nicméně je třeba věnovat větší pozornost spotřebě energie na vytápění a klimatizaci, která představuje významnou část spotřeby energie v EU.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V nejnovějším balíčku unijních předpisů týkajícím se přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí21 se uvádí, že je zapotřebí značně pokročit, aby se urychlilo provádění unijního acquis v oblasti životního prostředí a aby se cíle z oblasti životního prostředí a klimatu více integrovaly do ostatních politik. K dosažení požadovaného pokroku by tedy program měl hrát katalytickou úlohu a rozvíjet, zkoušet a přejímat nové přístupy, podporovat vývoj, sledování a přezkum politiky, posilovat zapojení zúčastněných stran, mobilizovat investice ze všech unijních investičních programů nebo jiných finančních zdrojů a podporovat opatření, jimž se překonají různé překážky, které brání účinnému provádění klíčových plánů vyžadovaných právními předpisy v oblasti životního prostředí.

(12)  V nejnovějším balíčku unijních předpisů týkajícím se přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí21 se uvádí, že je zapotřebí značně pokročit, aby se urychlilo provádění unijního acquis v oblasti životního prostředí a aby se cíle z oblasti životního prostředí a klimatu více integrovaly do ostatních politik. K dosažení požadovaného pokroku by tedy program měl hrát zásadní katalytickou úlohu a rozvíjet, zkoušet a přejímat nové přístupy, podporovat vývoj, sledování a přezkum politiky, podporovat větší povědomí a komunikaci; rozvíjet dobrou správu věcí veřejných; posilovat zapojení zúčastněných stran, mobilizovat investice ze všech unijních investičních programů nebo jiných finančních zdrojů a podporovat opatření, jimž se překonají různé překážky, které brání účinnému provádění klíčových plánů vyžadovaných právními předpisy v oblasti životního prostředí.

_________________

_________________

21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků (COM/2017/063 final).

21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků (COM/2017/063 final).

Odůvodnění

Lepší správa věcí veřejných, zejména zvýšením povědomí a zapojením zúčastněných stran, má zásadní význam pro dosažení cílů v oblasti životního prostředí a patřila mezi priority, které předchozí program LIFE výslovně zmiňoval.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  K tomu, aby se zastavil a zvrátil úbytek biologické rozmanitosti, včetně mořských ekosystémů, je zapotřebí podpořit vypracování, provádění, prosazování a hodnocení příslušných unijních předpisů a politik, kam mimo jiné patří strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 202022, směrnice Rady 92/43/EHS23, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES24 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201425, a to zejména vytvořením znalostní základny pro přípravu a provádění politiky a prostřednictvím vývoje, testování, demonstrací a uplatňováním osvědčených postupů a řešení v malém měřítku nebo přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, včetně integrovaných přístupů k provádění prioritních akčních rámců vypracovaných na základě směrnice 92/43/EHS. Unie by měla sledovat své výdaje související s biologickou rozmanitostí, aby splnila své povinnosti týkající se podávání zpráv podle Úmluvy o biologické rozmanitosti. Měly by být splněny též požadavky na sledování v jiných příslušných právních předpisech Unie.

(13)  K tomu, aby se zastavil a zvrátil úbytek biologické rozmanitosti, včetně vodních ekosystémů, je zapotřebí podpořit vypracování, provádění, prosazování a hodnocení příslušných unijních předpisů a politik, kam mimo jiné patří strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 202022, směrnice Rady 92/43/EHS23, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES24 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201425, a to zejména vytvořením znalostní základny pro přípravu a provádění politiky a prostřednictvím vývoje, testování, demonstrací a uplatňováním osvědčených postupů a řešení v malém měřítku nebo přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, včetně integrovaných přístupů k provádění prioritních akčních rámců vypracovaných na základě směrnice 92/43/EHS. Unie by měla sledovat své výdaje související s biologickou rozmanitostí, aby splnila své povinnosti týkající se podávání zpráv podle Úmluvy o biologické rozmanitosti. Měly by být splněny též požadavky na sledování v jiných příslušných právních předpisech Unie.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 final.

22 COM(2011) 244 final.

23Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

23Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

25Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

25Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pro podporu oběhového hospodářství je zapotřebí změnit způsob navrhování, výroby, spotřeby a likvidace materiálů a výrobků, včetně plastů. K přechodu na model oběhového hospodářství by měl program přispět finanční podporou zaměřenou na různé subjekty (podniky, veřejné orgány a spotřebitele), zejména uplatňováním, vývojem a přejímáním osvědčených technologií, postupů a řešení přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, mimo jiné prostřednictvím integrovaných přístupů k provádění plánů nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku. Podporou provádění strategie pro plasty mohou být přijata opatření, jejichž cílem je zejména vyřešit problém odpadu v mořích.

(16)  Pro podporu oběhového hospodářství je zapotřebí změnit způsob navrhování, výroby, spotřeby a likvidace materiálů a výrobků, včetně plastů. K přechodu na model oběhového hospodářství by měl program přispět finanční podporou zaměřenou na různé subjekty (podniky, veřejné orgány a spotřebitele), zejména uplatňováním, vývojem a přejímáním osvědčených technologií, postupů a řešení přizpůsobených konkrétním místním, regionálním nebo vnitrostátním podmínkám, mimo jiné prostřednictvím integrovaných přístupů k provádění plánů nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku. Podporou provádění strategie pro plasty mohou být přijata opatření, jejichž cílem je zejména vyřešit problém odpadu ve vodním prostředí.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Ochrana a obnova mořského prostředí je jedním z celkových cílů politiky Unie v oblasti životního prostředí. Program by měl podporovat řízení, zachování, obnovu a monitorování biologické rozmanitosti a mořských ekosystémů, zejména v mořských lokalitách sítě Natura 2000, a ochranu druhů v souladu s prioritními akčními rámci vypracovanými podle směrnice 92/43/EHS, dosažení dobrého stavu životního prostředí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES28, propagaci čistých a zdravých moří, provádění evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství k řešení problému ztracených rybolovných zařízení, a zejména odpadu v mořích, a propagaci zapojení Unie v mezinárodní správě oceánů, které je zásadní pro dosažení cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a zajištění zdravých oceánů pro budoucí generace. Strategické integrované projekty a strategické projekty na ochranu přírody v rámci programu by měly obsahovat příslušná opatření zaměřená na ochranu mořského prostředí.

(19)  Ochrana a obnova vodního prostředí je jedním z celkových cílů politiky Unie v oblasti životního prostředí. Program by měl podporovat řízení, zachování, obnovu a monitorování biologické rozmanitosti a vodních ekosystémů, zejména v mořských lokalitách sítě Natura 2000, a ochranu druhů v souladu s prioritními akčními rámci vypracovanými podle směrnice 92/43/EHS, dosažení dobrého stavu životního prostředí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES28, propagaci čistých a zdravých moří, provádění evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství k řešení problému ztracených rybolovných zařízení, a zejména odpadu v mořích, a propagaci zapojení Unie v mezinárodní správě oceánů, které je zásadní pro dosažení cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a zajištění zdravých oceánů pro budoucí generace. Strategické integrované projekty a strategické projekty na ochranu přírody v rámci programu by měly obsahovat příslušná opatření zaměřená na ochranu vodního prostředí.

_________________

_________________

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Zlepšení správy v záležitostech životního prostředí, změny klimatu a souvisejícího přechodu na čistou energii vyžaduje zapojení občanské společnosti prostřednictvím zvyšování povědomí veřejnosti, zapojení spotřebitelů a rozšířeného zapojení zúčastněných subjektů včetně nevládních organizací do konzultací a provádění souvisejících politik.

(20)  Zlepšení správy v záležitostech životního prostředí, změny klimatu a souvisejícího přechodu na čistou energii vyžaduje zapojení občanské společnosti prostřednictvím zvyšování povědomí veřejnosti, včetně komunikační strategie, která zohlední nové sdělovací prostředky a sociální sítě a zvýší zapojení spotřebitelů a zúčastněných subjektů včetně nevládních organizací do konzultací a provádění souvisejících politik.

Odůvodnění

Je třeba upozornit na potřebu moderní komunikace.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Program by měl účastníky trhu připravit na přechod na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu a podpořit je v tom testováním nových obchodních příležitostí, zlepšováním odborných schopností, usnadňováním přístupu spotřebitelů k udržitelným výrobkům a službám, zapojením a posílením postavení lobbistů a zkoušením nových metod k přizpůsobení stávajících postupů a podnikatelského prostředí. Aby se podpořilo širší tržní uplatnění udržitelných řešení, je třeba prosazovat přijetí širokou veřejností a zapojení spotřebitelů.

(22)  Program by měl účastníky trhu připravit na přechod na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu prostřednictvím udržitelného využívání stávajících přírodních zdrojů a podpořit je v tom testováním nových obchodních příležitostí, zlepšováním odborných schopností, usnadňováním přístupu spotřebitelů k udržitelným výrobkům a službám, zapojením a posílením postavení lobbistů a zkoušením nových metod k přizpůsobení stávajících postupů a podnikatelského prostředí. Aby se podpořilo širší tržní uplatnění udržitelných řešení, zejména rozvoj inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie, je třeba prosazovat přijetí širokou veřejností a zapojení spotřebitelů.

Odůvodnění

Díky technologickému a tržnímu vývoji a (rovněž) veřejné podpoře se náklady na zavádění systémů obnovitelné energie za posledních deset let výrazně snížily. Musíme v tomto směru pokračovat, aby mohl být energetický potenciál Evropy v plné míře rozvinut, prostřednictvím posouzení alternativních zdrojů energie, které jsou v dnešní době využívány v malé míře (např. mořská či geotermální energie) a rozvoje nezávislosti EU na energii ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do všech programů a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že opatření v rámci tohoto programu přispějí na cíle v oblasti klimatu 61 % celkového finančního krytí programu. Související opatření budou určena během přípravy a provádění programu a přehodnocena v rámci příslušných procesů hodnocení a přezkumu.

(24)  Boj proti změně klimatu je jednou z nejdůležitějších celosvětových výzev vyžadujících koordinovanou a ambiciózní reakci. Unie musí bojovat proti změně klimatu v souladu se závazky Unie týkajícími se provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů; tento program přispěje k začleňování opatření v oblasti klimatu a životního prostředí a k dosažení obecného cíle, aby 25 % rozpočtových výdajů EU podporovalo cíle v oblasti klimatu a životního prostředí. Očekává se, že opatření v rámci tohoto programu přispějí na cíle v oblasti klimatu 61 % celkového finančního krytí programu. Související opatření budou určena během přípravy a provádění programu a přehodnocena v rámci příslušných procesů hodnocení a přezkumu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Při provádění programu by měla být s ohledem na článek 349 SFEU a specifické potřeby a zranitelná místa nejvzdálenějších regionů věnována náležitá pozornost strategii pro nejvzdálenější regiony30. Zohlednit by se měly také jiné politiky Unie, než je politika Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a příslušných aspektů přechodu na čistou energii.

(25)  Při provádění programu by měla být s ohledem na článek 349 SFEU a specifické potřeby a zranitelná místa nejvzdálenějších regionů věnována náležitá pozornost strategii pro nejvzdálenější regiony30. Zohlednit by se měly také jiné politiky Unie, než je politika Unie v oblasti životního prostředí, klimatu, oběhového hospodářství a příslušných aspektů přechodu na čistou energii.

_________________

_________________

30 COM(2017) 623 final

30 COM(2017) 623 final

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Hodnocení tohoto nařízení poskytne informace potřebné pro přijetí rozhodnutí o tom, zda je třeba program zlepšit. Kromě zhodnocení toho, jak program přispívá k plnění cíle uvedeného v článku 3 tohoto nařízení, je třeba věnovat zvláštní pozornost postupu podávání žádostí, s cílem zajistit, aby k těmto prostředkům měly přístup všechny příslušné projekty. Je třeba především zajistit, aby se programu mohly snadno a hladce účastnit místní komunity a občanská společnost.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „strategickými projekty na ochranu přírody“ se rozumí projekty, které podporují dosažení cílů Unie v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti prováděním soudržných akčních programů v členských státech s cílem začlenit tyto cíle a priority do dalších politik a finančních nástrojů, mimo jiné prostřednictvím koordinovaného provádění prioritních akčních rámců zřízených podle směrnice 92/43/EHS;

1)  „strategickými projekty na ochranu přírody“ se rozumí projekty, které podporují dosažení cílů Unie v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti, stanovených zejména ve směrnici 2009/147/ES a směrnici Rady 92/43/EHS, prováděním soudržných akčních programů v členských státech s cílem začlenit tyto cíle a priority do dalších politik a finančních nástrojů, mimo jiné prostřednictvím koordinovaného provádění prioritních akčních rámců zřízených podle směrnice 92/43/EHS;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „standardními akčními projekty“ se rozumí projekty, jiné než strategické integrované projekty, strategické projekty na ochranu přírody nebo projekty technické pomoci, které sledují specifické cíle programu uvedené v čl. 3 odst. 2;

4)  „standardními akčními projekty“ se rozumí projekty, jiné než strategické integrované projekty, strategické projekty na ochranu přírody nebo projekty technické pomoci, jako jsou projekty typu „zdola nahoru“ (komunitně vedený místní rozvoj), které sledují specifické cíle programu uvedené v čl. 3 odst. 2;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Obecným cílem tohoto programu je přispět k přechodu na čisté, oběhové, energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím přechodu na čistou energii, k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, a tím přispět k udržitelnému rozvoji.

1.  Obecným cílem tohoto programu je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, zdrojově a energeticky účinné, nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu, a to i prostřednictvím přechodu na vysoce energeticky účinný systém založený na energii z obnovitelných zdrojů, k zajištění ochrany a zlepšování kvality životního prostředí a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, včetně podpory sítě Natura 2000 a boje proti zhoršování stavu ekosystémů, a tím přispět k vysoké úrovni ochrany životního prostředí a k ambiciózním opatřením v oblasti klimatu. Program rovněž podpoří lepší správu v oblasti životního prostředí a klimatu na všech úrovních, včetně lepšího zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních subjektů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vyvíjet, předvádět a podporovat inovativní techniky a přístupy za účelem dosažení cílů právních předpisů a politiky Unie v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně přechodu na čistou energii, a přispět k uplatňování osvědčených postupů týkajících se ochrany přírody a biologické rozmanitosti;

a)  vyvíjet, předvádět a podporovat inovativní techniky a přístupy za účelem dosažení cílů právních předpisů a politiky Unie v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně přechodu na čistou energii, a přispět k uplatňování osvědčených postupů týkajících se ochrany přírody a biologické rozmanitosti a udržitelných zemědělských postupů a potravinových systémů a podporovat tyto postupy;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat vypracování, provádění, sledování a prosazování příslušných právních předpisů a politik Unie, mimo jiné zlepšením správy prostřednictvím posílení kapacit veřejných a soukromých subjektů a zapojením občanské společnosti;

b)  podporovat vypracování, provádění, sledování a prosazování příslušných právních předpisů a politik Unie, mimo jiné zlepšením správy prostřednictvím posílení kapacit veřejných a soukromých subjektů, včetně zemědělství, zahrádkářství, lesnictvírybolovu, a zapojením občanské společnosti;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Program nesmí oslabit cíle jiných právních předpisů a politiky Unie;

Odůvodnění

V uplynulých letech vedly bohužel projekty LIFE v některých členských státech k veřejnému sporu a ke konfliktům kvůli vyvlastnění rodinných zemědělských podniků. Je třeba vyvarovat se konfliktům uplatňování programu LIFE s jinými právními předpisy a politikou Unie, jako je SZP a ochrana mladých zemědělců a rodinných zemědělských podniků. V nařízení LIFE je třeba posílit spolupráci např. se zemědělci a vlastníky pozemků, ale i s malými a středními podniky a soukromým sektorem.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  udržitelné zemědělské postupy včetně biologické rozmanitosti půdy a zemědělství, zachycování CO2, monitorování půdy, ochrany půdy a vody;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. –a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  projekty financované z programu musí významně přispět k plnění alespoň jednoho z cílů stanovených v článku 3;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  projekty financované z programu nesmí narušit cíle programu v oblasti životního prostředí, klimatu nebo příslušných aspektů čisté energie, a pokud možno podporují využívání ekologických veřejných zakázek;

a)  projekty financované z programu nesmí narušit cíle programu v oblasti životního prostředí, klimatu nebo příslušných aspektů čisté energie, a v co nejvyšší míře podporují využívání ekologických veřejných zakázek;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  projekty financované z programu nesmí oslabit jiné legislativní ani politické priority Unie, zejména účinné využívání zdrojů a produkci potravin;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  přednost budou mít projekty, do nichž může být v co nejvyšší míře zapojena občanská společnost, vlastníci pozemků a zástupci zemědělství, zahradnictví a lesnictví a které skýtají největší potenciál inteligentní spolupráce s těmito aktéry.

Odůvodnění

Zkušenosti ukazují, že mají-li být projekty LIFE úspěšné, je třeba zapojit občanskou společnost, vlastníky pozemků a zástupce zemědělství, zahrádkářství a lesnictví do vývoje, předvádění a podpory inovativní techniky a přístupů a inteligentně s nimi spolupracovat za účelem dosažení cílů právních předpisů a politiky Unie v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně transformace energetiky, a přispět k uplatňování osvědčených postupů týkajících se ochrany přírody a biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  Komise u projektů financovaných z programu zajistí zeměpisnou rovnováhu;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  zvláštní pozornost se případně věnuje projektům v zeměpisných oblastech se zvláštními potřebami nebo ve zranitelných oblastech, jako jsou oblasti se specifickými problémy v oblasti životního prostředí nebo oblasti s přírodními omezeními, přeshraniční oblasti nebo nejvzdálenější regiony.

f)  zvláštní pozornost se případně věnuje projektům – za předpokladu, že jsou přínosné pro životní prostředí – v zeměpisných oblastech se zvláštními potřebami nebo ve zranitelných oblastech, jako jsou oblasti se specifickými problémy v oblasti životního prostředí nebo oblasti s přírodními omezeními, přeshraniční oblasti nebo nejvzdálenější regiony.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  nákup pozemku je jedinou nebo nákladově nejefektivnější možností, jak dosáhnout požadovaného ochranného výsledku;

b)  nákup pozemku je jedinou možností, jak dosáhnout požadovaného ochranného výsledku;

Odůvodnění

V minulosti byly z prostředků programu LIFE kupovány či vyvlastňovány parcely. To vedlo k veřejnému sporu. Nákup pozemku by měl být jedinou cestou k dosažení požadovaného výsledku. Upřednostňovat je třeba spolupráci se zemědělci s cílem dosáhnout cílů v oblasti ochrany.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijímá víceleté pracovní programy pro program LIFE. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 21a.

Odůvodnění

Tento postup výboru LIFE je v souladu se stávajícím nařízením LIFE. Členské státy by se měly podílet na přípravě pracovních programů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise zajistí, aby byly při sestavování pracovních programů vedeny odpovídající konzultace se spoluzákododárci a zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu, a jeho součástí je posouzení provedené podle čl. 18 odst. 5. Průběžné hodnocení bude v případě potřeby doprovázeno návrhem změny tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v čl. 1 druhém pododstavci provede Komise závěrečné hodnocení programu.

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v čl. 1 druhém pododstavci, provede Komise závěrečné hodnocení programu, jehož součástí jsou posouzení provedená podle čl. 18 odst. 5.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

4.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Komise výsledky těchto hodnocení zveřejní.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 21a

 

Postup projednávání ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro program LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

Postup projednávání ve výboru je v souladu s pravidly stávajícího programu LIFE. Je třeba, aby Komise pokračovala v dobré spolupráci s členskými státy. Výbor LIFE je třeba zachovat.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (program LIFE)

Referenční údaje

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

AGRI

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Czesław Adam Siekierski

9.10.2018

Předchozí zpravodaj(ka)

John Stuart Agnew

Datum přijetí

9.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

13

4

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Elsi Katainen, Susanne Melior, Momchil Nekov, Ramón Luis Valcárcel Siso

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Stanisław Ożóg

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ

VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

13

-

ECR

Jørn Dohrmann, Laurenţiu Rebega

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

S&D

Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

4

0

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Herbert Dorfmann

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

Referenční údaje

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Datum předložení Parlamentu

1.6.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

REGI

14.6.2018

AGRI

14.6.2018

 

PECH

14.6.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Gerben-Jan Gerbrandy

16.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

11.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda, Miroslav Poche

Datum předložení

26.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Sylvie Goddyn

nezařazený poslanec

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Peter Jahr, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí