IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013

26.11.2018 - (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy


Postupak : 2018/0209(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0385),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0249/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. listopada 2018.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 9. listopada 2018.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te mišljenja Odbora za proračun, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0397/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) uspostavljen Uredbom (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća6 za razdoblje 2014. – 2020. najnoviji je u nizu programa Unije osmišljenih u proteklih 25 godina koji podupiru provedbu prioriteta zakonodavstva i politika koji se odnose na okoliš i klimu. Pozitivno je ocijenjen u nedavnoj evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja7 i utvrđeno je da je na dobrom putu k postizanju učinkovitosti, djelotvornosti i relevantnosti. Program LIFE za razdoblje 2014. – 2020. stoga bi trebalo nastaviti uz određene izmjene utvrđene u evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja i naknadnim ocjenjivanjima. U skladu s time trebalo bi uspostaviti Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) („Program”) za razdoblje koje počinje 2021.

(2)  Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) uspostavljen Uredbom (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća6 za razdoblje 2014. – 2020. najnoviji je u nizu programa Unije osmišljenih u proteklih 25 godina koji podupiru provedbu prioriteta zakonodavstva i politika koji se odnose na okoliš i klimu. Pozitivno je ocijenjen u nedavnoj evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja7 i utvrđeno je da je već vrlo isplativ i na dobrom putu k postizanju učinkovitosti u općenitom smislu, djelotvornosti i relevantnosti. Program LIFE za razdoblje 2014. – 2020. stoga bi trebalo nastaviti uz određene izmjene utvrđene u evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja i naknadnim ocjenjivanjima. U skladu s time trebalo bi uspostaviti Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) („Program”) za razdoblje koje počinje 2021.

_________________

_________________

6 Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.).

6 Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.).

7 Izvješće o evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

7 Izvješće o evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (SWD(2017) 355 final).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U nastojanju da se ostvare ciljevi Unije utvrđeni u zakonodavstvu, politikama, planovima i međunarodnim obvezama koji se odnose na okoliš, klimu i čistu energiju, Program bi trebao pridonijeti prelasku na čisto, kružno, energetski učinkovito i niskougljično gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene, zȃštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, bilo izravnim intervencijama ili podrškom uključivanju tih ciljeva u druge politike.

(3)  U nastojanju da se ostvare ciljevi Unije utvrđeni u zakonodavstvu, politikama, planovima i međunarodnim obvezama koji se odnose na okoliš, klimu i čistu energiju, Program bi trebao pridonijeti prelasku na čisto, kružno, energetski učinkovito gospodarstvo s nultom razinom neto emisija koje je otporno na klimatske promjene, zȃštiti i unapređenju zaštite okoliša i zdravlja te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, među ostalim u okviru potpore mreži Natura 2000, djelotvornim upravljanjem i rješavanjem problema uništavanja ekosustava, bilo izravnim intervencijama ili podrškom uključivanju tih ciljeva u druge politike.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Unija je predana razvoju sveobuhvatnog odgovora na ciljeve održivog razvoja UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. u kojima se naglašava suštinska veza između upravljanja prirodnim resursima da bi se osigurala njihova dugoročna dostupnost, usluga ekosustava, njihove poveznice sa zdravljem ljudi te održivog i društveno uključivog gospodarskog rasta. U tom smislu Program bi trebao uvelike doprinijeti i gospodarskom razvoju i socijalnoj koheziji.

(4)  Unija je predana razvoju sveobuhvatnog odgovora na ciljeve održivog razvoja UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. u kojima se naglašava suštinska veza između upravljanja prirodnim resursima da bi se osigurala njihova dugoročna dostupnost, usluga ekosustava, njihove poveznice sa zdravljem ljudi te održivog i društveno uključivog gospodarskog rasta. U tom smislu Program bi trebao odražavati načela solidarnosti i podjele odgovornosti, pritom uvelike doprinoseći i gospodarskom razvoju i socijalnoj koheziji.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)   U svrhu promicanja održivog razvoja trebalo bi uključiti zahtjeve u pogledu okoliša i klime u definiciju i provedbu svih politika i aktivnosti Unije. Stoga bi trebalo promicati sinergije i komplementarnost s drugim programima financiranja Unije, među ostalim olakšavanjem financiranja aktivnosti koje dopunjuju strateške integrirane projekte i strateške projekte za prirodu te podupiru prihvaćanje i preslikavanje rješenja razvijenih u okviru Programa. Koordinacija je potrebna radi sprječavanja dvostrukog financiranja. Komisija i države članice trebale bi poduzeti mjere za izbjegavanje administrativnog preklapanja i opterećenja za korisnike projekta, do čega dolazi zbog obveza izvješćivanja vezanih uz različite financijske instrumente.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Program bi trebao pridonijeti održivom razvoju i ostvarenju ciljeva iz zakonodavstva, strategija, planova i međunarodnih obveza Unije koji se odnose na okoliš i klimu te onih koji su relevantni za čistu energiju, a posebno iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030.8, Konvencije o biološkoj raznolikosti9 i Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama10 („Pariški sporazum o klimatskim promjenama”).

(5)  Program bi trebao pridonijeti održivom razvoju i ostvarenju ciljeva iz zakonodavstva, strategija, planova i međunarodnih obveza Unije koji se odnose na okoliš i klimu te onih koji su relevantni za čistu energiju, a posebno iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030.8, Konvencije o biološkoj raznolikosti9, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama10 („Pariški sporazum o klimatskim promjenama”), Konvencije Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša („Aarhuška konvencija”), Konvencije UNECE-a o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka te triju konvencija UN-a: Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, Rotterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka na određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini i Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

_________________

_________________

8 Program do 2030., Rezolucija koju je usvojila Glavna skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

8 Program do 2030., Rezolucija koju je usvojila Glavna skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

9 93/626/EEZ: Odluka Vijeća od 25. listopada 1993. o sklapanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, (SL L 309, 13.12.1993., str. 1.).

9 93/626/EEZ: Odluka Vijeća od 25. listopada 1993. o sklapanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, (SL L 309, 13.12.1993., str. 1.).

10 SL L 282, 19.10.2016., str. 4.

10 SL L 282, 19.10.2016., str. 4.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Za postizanje sveobuhvatnih ciljeva posebno je važna provedba Paketa za kružno gospodarstvo11, Okvira klimatske i energetske politike do 2030.12,13,14 zakonodavstva Unije o okolišu15, kao i povezanih politika 16,17,18,19,20.

.  Za postizanje sveobuhvatnih ciljeva posebno je važna provedba Paketa za kružno gospodarstvo11, Okvira klimatske i energetske politike do 2030.12,13,14 zakonodavstva Unije o okolišu15, kao i povezanih politika 16,17,18,19,20, kao i provedba20a općih programa djelovanja u području ekološke i klimatske politike donesenih u skladu s člankom 192. stavkom 3. UFEU-a, kao što je Sedmi program djelovanja za okoliš20b.

_________________

_________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Okvir klimatske i energetske politike do 2030., COM(2014)15, 22.1.2014.

12 Okvir klimatske i energetske politike do 2030., COM(2014)15, 22.1.2014.

13 Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama, COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama, COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Paket „Čista energija za sve Europljane”, COM (2016) 860, 30.11.2016.

14 Paket „Čista energija za sve Europljane”, COM (2016) 860, 30.11.2016.

15 Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo COM(2017) 198, 27.4.2017.

15 Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo COM(2017) 198, 27.4.2017.

16 Program Čisti zrak za Europu, COM(2013) 918.

16 Program Čisti zrak za Europu, COM(2013) 918.

17 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

17 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

18 Tematska strategija za zaštitu tla, COM(2006) 231.

18 Tematska strategija za zaštitu tla, COM(2006) 231.

19 Strategija za mobilnost s niskom razinom emisije, COM/2016/0501 final.

19 Strategija za mobilnost s niskom razinom emisije, COM/2016/0501 final.

20 Akcijski plan za infrastrukturu za alternativna goriva u skladu s člankom 10. stavkom 6. Direktive 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 Akcijski plan za infrastrukturu za alternativna goriva u skladu s člankom 10. stavkom 6. Direktive 2014/94/EU, 8.11.2017.

 

20a Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode.

 

20b Odluka br. 1386/2013/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. studenoga 2013. o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2020. „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta” (SL L 354 od 28.12.2013., str. 171).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Europska unija pridaje veliku važnost dugoročnoj održivosti rezultata projekata programa LIFE te sposobnosti za osiguravanje i održavanje tih rezultata nakon provedbe projekta, među ostalim nastavkom, ponavljanjem i/ili prijenosom projekta. To podrazumijeva posebne uvjete za podnositelje zahtjeva, kao i potrebu za jamstvima na razini Unije kako bi se osiguralo da drugi projekti koje financira Unija ne dovode u pitanje rezultate bilo kojeg provedenog projekta programa LIFE.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ispunjavanje obveza Unije prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama zahtijeva preobrazbu Unije u energetski učinkovito i niskougljično društvo koje je otporno na klimatske promjene. To pak zahtijeva aktivnosti, s posebnim naglaskom na sektore koji najviše pridonose sadašnjim razinama emisija CO2 i onečišćenja, koje pridonose provedbi okvira klimatske i energetske politike do 2030. i integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica te pripremi za klimatsku i energetsku strategiju Unije do sredine stoljeća i dugoročno. Program bi trebao uključiti i mjere koje pridonose provedbi politike Unije za prilagođavanje klimatskim promjenama da bi se smanjila osjetljivost na negativne učinke tih promjena.

(7)  Ispunjavanje obveza Unije prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama zahtijeva preobrazbu Unije u održivo, kružno, obnovljivo, energetski učinkovito društvo s nultom razinom neto emisija koje je otporno na klimatske promjene. To pak zahtijeva aktivnosti, s posebnim naglaskom na sektorima koji najviše pridonose sadašnjim razinama emisija stakleničkih plinova i onečišćenja, koje pridonose provedbi okvira klimatske i energetske politike do 2030. i integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica te provedbi klimatske i energetske strategije Unije do sredine stoljeća i dugoročno, u skladu s ciljem dekarbonizacije iz Pariškog sporazuma. Program bi trebao uključiti i mjere koje pridonose provedbi politike Unije za prilagođavanje klimatskim promjenama da bi se smanjila osjetljivost na negativne učinke tih promjena.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Prelazak na čistu energiju ključni je doprinos ublažavanju klimatskih promjena s dodatnim koristima za okoliš. Aktivnosti za izgradnju kapaciteta koji podržavaju prelazak na čistu energiju, koje su do 2020. financirane u sklopu programa Obzor 2020., trebalo bi uključiti u Program jer njihov cilj nije financiranje izvrsnosti i nastanak inovacija, već olakšavanje prihvaćanja tehnologije koja je već dostupna na tržištu, a koja će pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Uvrštavanje tih aktivnosti izgradnje kapaciteta u Program otvara mogućnosti za sinergije između potprograma i povećava ukupnu dosljednost financiranja Unije. Zbog toga bi trebalo prikupiti i širiti podatke o prihvaćanju postojećih rješenja za istraživanja i inovacije u projektima u okviru programa LIFE, uključujući one iz programa Obzor Europa i programa koji su mu prethodili.

(8)  Prelazak na obnovljivu i učinkovitu energiju s nultom razinom neto emisija ključni je doprinos ublažavanju klimatskih promjena s dodatnim koristima za okoliš. Aktivnosti za izgradnju kapaciteta koji podržavaju prelazak na čistu energiju, koje su do 2020. financirane u sklopu programa Obzor 2020., trebalo bi uključiti u Program jer njihov cilj nije financiranje izvrsnosti i nastanak inovacija, već olakšavanje prihvaćanja već dostupne tehnologije za energiju iz obnovljivih izvora i energetsku učinkovitost, a koja će pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Program bi trebao obuhvatiti sve dionike i sektore uključene u prelazak na čistu energiju, kao što su sektor građevinarstva, industrija, promet i poljoprivreda. Uvrštavanje tih aktivnosti izgradnje kapaciteta u Program otvara mogućnosti za sinergije između potprograma i povećava ukupnu dosljednost financiranja Unije. Zbog toga bi trebalo prikupiti i širiti podatke o prihvaćanju postojećih rješenja za istraživanja i inovacije u projektima u okviru programa LIFE, uključujući one iz programa Obzor Europa i programa koji su mu prethodili.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prema procjenama učinka zakonodavstva za čistu energiju za ostvarenje energetskih ciljeva Unije do 2030. bit će potrebna dodatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi EUR godišnje u razdoblju 2021. – 2030. Najveći nerazmjeri odnose se na ulaganja u dekarbonizaciju zgrada (energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije manjeg opsega), pri čemu kapital treba usmjeriti na projekte krajnje decentralizirane prirode. Jedan od ciljeva potprograma Prelazak na čistu energiju jest izgradnja kapaciteta za razvoj i kumuliranje projekata, čime se pridonosi i apsorpciji sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i potiču ulaganja u čistu energiju također se koristeći financijskim instrumentima dostupnima u okviru fonda InvestEU.

(9)  Prema procjenama učinka zakonodavstva za čistu energiju za ostvarenje energetskih ciljeva Unije do 2030. bit će potrebna dodatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi EUR godišnje u razdoblju 2021. – 2030. Najveći nerazmjeri odnose se na ulaganja u dekarbonizaciju zgrada (energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije manjeg opsega), pri čemu kapital treba usmjeriti na projekte krajnje decentralizirane prirode. Jedan od ciljeva potprograma Prelazak na čistu energiju jest izgradnja kapaciteta za razvoj i kumuliranje projekta, čime se pridonosi i apsorpciji sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i potiču ulaganja u obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost također se koristeći financijskim instrumentima dostupnima u okviru fonda InvestEU.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Program LIFE jedini je program posebno namijenjen za djelovanje u području okoliša i klime te stoga ima ključnu ulogu u podupiranju provedbe zakonodavstva Unije u tim područjima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za djelovanje za koje je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz nekog drugog programa Unije, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove. Revizija djelovanja za koje se dobivaju kumulativna financijska sredstva iz različitih programa Unije provodi se samo jednom, a obuhvaća sve programe u okviru tih aktivnosti i pravila koja se na njih odnose.

(11)  Za djelovanje za koje je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz nekog drugog programa Unije, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove. Revizija djelovanja za koje se dobivaju kumulativna financijska sredstva iz različitih programa Unije trebala bi se provoditi samo jednom, a obuhvaća sve programe u okviru tih aktivnosti i pravila koja se na njih odnose.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Najnoviji paket preispitivanja provedbe politika Unije21 koje se odnose na okoliš ukazuje na to da je potreban znatan napredak da bi se ubrzala provedba pravne stečevine Unije u području okoliša i pojačala integracija ciljeva koji se odnose na okoliš i klimu u druge politike. Program bi stoga trebao djelovati kao katalizator za postizanje potrebnog napretka razvojem, ispitivanjem i reproduciranjem novih pristupa; podrškom razvoju, praćenju i preispitivanju politika; povećanjem uključenosti dionika; mobiliziranjem ulaganja u okviru svih programa ulaganja Unije ili drugih financijskih izvora i podrškom aktivnostima za prevladavanje različitih prepreka učinkovitoj provedbi ključnih planova koji se zahtijevaju zakonodavstvom o okolišu.

(12)  Najnoviji Pregled aktivnosti u području okoliša (EIR)21 upućuje na to da je potreban znatan napredak da bi se ubrzala provedba pravne stečevine Unije u području okoliša i pojačali integracija i uključivanje ciljeva koji se odnose na okoliš i klimu u druge politike. Program bi stoga trebao djelovati kao katalizator za rješavanje horizontalnih, sistemskih izazova i temeljnih uzroka nedostataka u provedbi koji su utvrđeni prilikom Pregleda aktivnosti u području okoliša (EIR) i za postizanje potrebnog napretka razvojem, ispitivanjem i reproduciranjem novih pristupa; podrškom razvoju, praćenju i preispitivanju politika; poboljšanjem upravljanja u području okoliša, klimatskih promjena i povezanih pitanja u pogledu prelaska na čistu energiju, među ostalim povećanjem uključenosti dionika i javnosti na više razina, izgradnjom kapaciteta, komunikacijom i podizanjem razine osviještenosti; mobiliziranjem ulaganja u okviru svih programa ulaganja Unije ili drugih financijskih izvora i podrškom aktivnostima za prevladavanje različitih prepreka učinkovitoj provedbi ključnih planova koji se zahtijevaju zakonodavstvom o okolišu.

_________________

_________________

21 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u: Zajednički izazovi i kako suradnjom postići bolje rezultate (COM/2017/063 final).

21 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u: Zajednički izazovi i kako suradnjom postići bolje rezultate (COM/2017/063 final).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti, uključujući u morskim ekosustavima, zahtijeva podršku razvoju, provedbi, primjeni i ocjenjivanju relevantnog zakonodavstva i politika Unije, uključujući Strategiju EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020.22, Direktivu Vijeća 92/43/EEZ23 i Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24 te Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća25, posebice izradom baze znanja za razvoj i provedbu politika te osmišljavanjem, ispitivanjem, demonstracijom i primjenom najboljih praksi i rješenja u manjem opsegu ili prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim ili nacionalnim kontekstima, uključujući integrirane pristupe za primjenu okvira prioritetnih mjera pripremljenih na temelju Direktive 92/43/EEZ. Unija bi trebala pratiti i svoje rashode koji se odnose na biološku raznolikost radi ispunjavanja obveze izvješćivanja u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti. Trebalo bi ispuniti i zahtjeve za praćenje ostaloga relevantnog zakonodavstva Unije.

(13)  Zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti i uništavanja ekosustava, među ostalim morskih i drugih vodenih ekosustava, zahtijeva podršku razvoju, provedbi, primjeni i ocjenjivanju relevantnog zakonodavstva i politika Unije, uključujući Strategiju EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020.22, Direktivu Vijeća 92/43/EEZ23 i Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24 te Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća25, posebice izradom baze znanja za razvoj i provedbu politika te osmišljavanjem, ispitivanjem, demonstracijom i primjenom najboljih praksi i rješenja, kao što je djelotvorno upravljanje, u manjem opsegu ili prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim ili nacionalnim kontekstima, uključujući integrirane pristupe za primjenu okvira prioritetnih mjera pripremljenih na temelju Direktive 92/43/EEZ. Unija i države članice trebale bi pratiti i svoje rashode koji se odnose na biološku raznolikost radi ispunjavanja svoje obveze izvješćivanja u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti. Trebalo bi ispuniti i zahtjeve za praćenje ostaloga relevantnog zakonodavstva Unije.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 final.

22 COM(2011) 244 final.

23 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

23 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

24 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

24 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

25 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).

25 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Nedavne ocjene i procjene, uključujući preispitivanje Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020. u sredini provedbenog razdoblja i provjeru primjerenosti zakonskih propisa o prirodi, ukazuju da je jedan od glavnih temeljnih uzroka za nedostatnu provedbu zakonodavstva Unije o prirodi i strategije za biološku raznolikost manjak odgovarajućeg financiranja. Glavni instrumenti financiranja Unije, uključujući [Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo], mogu znatno pridonijeti ispunjenju tih potreba. Program može dodatno poboljšati učinkovitost takvog uključivanja putem strateških projekata za prirodu namijenjenih poticanju provedbe zakonodavstva i politika Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost, uključujući aktivnosti koje su utvrđene u okvirima prioritetnih mjera izrađenima u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ. Strateški projekti za prirodu trebali bi podupirati akcijske programe u državama članicama radi uključivanja relevantnih ciljeva koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost u ostale politike i programe financiranja, osiguravajući time mobilizaciju odgovarajućih sredstva za provedbu tih politika. U okviru svojih strateških planova za zajedničku poljoprivrednu politiku države članice mogu odlučiti o korištenju određenog dijela sredstava dodijeljenih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj radi snažnije podrške aktivnostima koje dopunjavaju strateške projekte za prirodu kako je određeno ovom Uredbom.

(14)  Nedavne ocjene i procjene, uključujući preispitivanje Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020. u sredini provedbenog razdoblja i provjeru primjerenosti zakonskih propisa o prirodi, ukazuju da je jedan od glavnih temeljnih uzroka za nedostatnu provedbu zakonodavstva Unije o prirodi i strategije za biološku raznolikost manjak odgovarajućeg financiranja. Glavni instrumenti financiranja Unije, uključujući [Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo], mogu znatno pridonijeti ispunjenju tih potreba, uz preduvjet da financiranje mora biti komplementarno. Program može dodatno poboljšati učinkovitost takvog uključivanja putem strateških projekata za prirodu namijenjenih poticanju provedbe zakonodavstva i politika Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost, uključujući aktivnosti koje su utvrđene u okvirima prioritetnih mjera izrađenima u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ. Strateški projekti za prirodu trebali bi podupirati akcijske programe radi pružanja pomoći pri uključivanju relevantnih ciljeva koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost u ostale politike i programe financiranja, osiguravajući time mobilizaciju odgovarajućih sredstava za provedbu tih politika. U okviru svojih strateških planova za zajedničku poljoprivrednu politiku države članice mogu odlučiti o korištenju određenog dijela sredstava dodijeljenih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj radi snažnije podrške aktivnostima koje dopunjavaju strateške projekte za prirodu kako je određeno ovom Uredbom.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Dobrovoljni program za biološku raznolikost i usluge ekosustava europskih prekomorskih teritorija (BEST) promiče očuvanje biološke raznolikosti, uključujući morsku biološku raznolikost, te održivo korištenje sustava ekosustava, uključujući pristup prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju njihovih posljedica temeljen na ekosustavima u najudaljenijim regijama Unije i prekomorskim zemljama i područjima. BEST je pridonio podizanju svijesti o ekološkoj važnosti najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i teritorija za očuvanje globalne biološke raznolikosti. U ministarskim izjavama 2017. i 2018. prekomorske zemlje i područja izrazili su zahvalnost za taj program dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za biološku raznolikost. Primjereno je omogućiti da se iz Programa nastave financirati manji iznosi bespovratnih sredstva za biološku raznolikost i u najudaljenijim regijama i prekomorskim zemljama i područjima.

(15)  Dobrovoljni program za biološku raznolikost i usluge ekosustava europskih prekomorskih teritorija (BEST) promiče očuvanje biološke raznolikosti, uključujući morsku biološku raznolikost, te održivo korištenje sustava ekosustava, uključujući pristup prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju njihovih posljedica temeljen na ekosustavima u najudaljenijim regijama Unije i prekomorskim zemljama i područjima. Zahvaljujući pripremnom djelovanju u sklopu BEST-a, koje je pokrenuto 2011., te programu BEST 2.0 i projektu BEST RUP koji su uslijedili, BEST je pridonio podizanju svijesti o ekološkoj važnosti najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i teritorija i njihovoj ključnoj ulozi u očuvanju globalne biološke raznolikosti. Komisija procjenjuje da je za terenske aktivnosti na tim područjima potrebna financijska potpora u iznosu od 8 milijuna EUR godišnje. U ministarskim izjavama 2017. i 2018. prekomorske zemlje i područja izrazili su zahvalnost za taj program dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za biološku raznolikost. Primjereno je stoga da se iz Programa nastave financirati mali iznosi bespovratnih sredstava za biološku raznolikost, što uključuje izgradnju kapaciteta i kapitalizaciju financiranih mjera i u najudaljenijim regijama i u prekomorskim zemljama i područjima.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Promicanje kružnoga gospodarstva zahtijeva promjenu mentaliteta u smislu dizajna, proizvodnje, potrošnje i zbrinjavanja materijala i proizvoda, uključujući plastiku. Program bi trebao pridonijeti prelasku na model kružnoga gospodarstva putem financijske podrške namijenjene različitim akterima (poduzećima, javnim tijelima i potrošačima), posebice primjenom, razvojem i reproduciranjem najboljih tehnologija, praksi i rješenja prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim i nacionalnim kontekstima, uključujući putem integriranih pristupa za provedbu planova za gospodarenje otpadom i sprječavanje nastanka otpada. Podržavanjem provedbe strategije za plastiku mogu se poduzeti mjere za rješavanje problema otpada u moru.

(16)  Promicanje kružnoga gospodarstva i učinkovitosti resursa zahtijeva promjenu mentaliteta u smislu dizajna, proizvodnje, potrošnje i zbrinjavanja materijala i proizvoda, uključujući plastiku. Program bi trebao pridonijeti prelasku na model kružnoga gospodarstva preko financijske podrške namijenjene za različite aktere (poduzeća, javna tijela i potrošače), posebice primjenom, razvojem i reproduciranjem najboljih tehnologija, praksi i rješenja prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim i nacionalnim kontekstima, među ostalim preko integriranih pristupa za primjenu hijerarhije otpada i provedbu planova za gospodarenje otpadom i sprječavanje nastanka otpada. Podržavanjem provedbe strategije za plastiku mogu se poduzeti mjere za rješavanje problema otpada u moru.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Visoka razina zaštite okoliša od ključne je važnosti za zdravlje i dobrobit građana Unije. Programom bi se trebao podupirati cilj Unije da proizvodi i upotrebljava kemikalije na način koji dovodi do smanjenja bitnih štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš na najmanju mjeru te da razvija strategiju Unije za netoksični okoliš. Programom bi također trebalo podupirati aktivnosti za olakšavanje provedbe Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a kako bi se postigle razine buke koje ne povećavaju značajne negativne učinke na ljudsko zdravlje i rizike za njega.

 

___________________

 

1a Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša – Izjava Komisije u Odboru za mirenje o Direktivi u vezi s procjenom i upravljanjem bukom iz okoliša (SL L 189, 18.7.2002., str. 12.).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Dugoročni cilj Unije za politiku koja se odnosi na čist zrak jest postizanje razina kvalitete zraka koje ne uzrokuju znatne negativne učinke i rizike po zdravlje ljudi. Javna svijest o zagađenju zraka je visoka i građani očekuju djelovanje nadležnih tijela. Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća26 naglašava ulogu koju financiranje Unije može imati u ostvarenju ciljeva koji se odnose na čisti zrak. Stoga bi Program trebao podržavati projekte, uključujući strateške integrirane projekte, koji imaju potencijal za poticanje javnih i privatnih sredstava, potencijal da budu ogledni primjeri dobrih praksi i katalizatori provedbe planova i zakonodavstva koji se odnose na kvalitetu zraka na lokalnoj, regionalnoj, višeregionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

(17)  Dugoročni cilj Unije za politiku koja se odnosi na čist zrak jest postizanje razina kvalitete zraka koje ne uzrokuju znatne negativne učinke i rizike za zdravlje ljudi i okoliš te istodobno jačanje sinergija između poboljšanja kvalitete zraka i smanjenja emisija stakleničkih plinova. Javna svijest o zagađenju zraka je visoka i građani očekuju djelovanje nadležnih tijela, osobito u područjima u kojima su stanovništvo i ekosustavi izloženi visokim razinama onečišćivača zraka. Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća26 naglašava ulogu koju financiranje Unije može imati u ostvarenju ciljeva koji se odnose na čisti zrak. Stoga bi Program trebao podržavati projekte, uključujući strateške integrirane projekte, koji imaju potencijal za poticanje javnih i privatnih sredstava, potencijal da budu ogledni primjeri dobrih praksi i katalizatori provedbe planova i zakonodavstva koji se odnose na kvalitetu zraka na lokalnoj, regionalnoj, višeregionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

_________________

_________________

26 Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).

26 Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Zaštita i obnova morskog okoliša jedan je od ukupnih ciljeva politike Unije u području okoliša. Program bi trebao podržavati sljedeće: upravljanje, očuvanje, obnovu i praćenje biološke raznolikosti i morskih ekosustava, posebice na morskim područjima mreže Natura 2000, te zaštitu vrsta u skladu s okvirima prioritetnih mjera izrađenima u skladu s Direktivom 92/43/EEZ; postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća28; promicanje čistih i zdravih mora; provedbu europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu, osobito radi rješavanja problema izgubljenog ribolovnog alata i otpada u moru; promoviranje uključenja Unije u međunarodno upravljanje oceanima koje je ključno za postizanje ciljeva iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. te za očuvanje zdravih oceana za buduće generacije. Strateški integrirani projekti i strateški projekti za prirodu u okviru ovog Programa trebali bi uključivati relevantne aktivnosti namijenjene zaštiti morskog okoliša.

(19)  Zaštita i obnova vodenog okoliša jedan je od ukupnih ciljeva politike Unije u području okoliša. Program bi trebao podržavati sljedeće: upravljanje, očuvanje, obnovu i praćenje biološke raznolikosti i morskih ekosustava, posebice na morskim područjima mreže Natura 2000, te zaštitu vrsta u skladu s okvirima prioritetnih mjera izrađenima u skladu s Direktivom 92/43/EEZ; postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća28; promicanje čistih i zdravih mora; provedbu europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu, osobito radi rješavanja problema izgubljenog ribolovnog alata i otpada u moru; promoviranje uključenja Unije u međunarodno upravljanje oceanima koje je ključno za postizanje ciljeva iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. te za očuvanje zdravih oceana za buduće generacije. Strateški integrirani projekti i strateški projekti za prirodu u okviru ovog Programa trebali bi uključivati relevantne aktivnosti namijenjene zaštiti vodenog okoliša.

_________________

_________________

28 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

28 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a)  Trenutačno stanje očuvanosti područja mreže Natura 2000 na poljoprivrednim zemljištima vrlo je loše, što upućuje na to da je takvim područjima i dalje potrebna zaštita. Trenutačna plaćanja u okviru ZPP-a za područja mreže Natura 2000 najučinkovitiji su način očuvanja biološke raznolikosti na poljoprivrednim zemljištima1a. Međutim, ta su plaćanja nedovoljna i ne predstavljaju visoku vrijednost za prirodni kapital. Stoga bi trebalo povećati plaćanja u okviru ZPP-a za područja mreže Natura 2000 kako bi se potaknula zaštita okoliša u takvim područjima.

 

_________________

 

1a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira, C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J. Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S. Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer i Y. Zinngrebe (2017.). Je li ZPP svrsishodan? Procjena prikladnosti koja se temelji na dokazima. Leipzig, Njemački centar za istraživanje integrativne biološke raznolikosti (iDiv) Hall-Jena-Leipzig.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Za bolje upravljanje okolišem, klimatskim promjenama i povezanim pitanjima prelaska na čistu energiju potrebna je uključenost civilnog društva podizanjem razine osviještenosti javnosti, angažman potrošača i veća uključenost dionika, uključujući nevladine organizacije, u savjetovanje o povezanim politikama i njihovoj provedbi.

(20)  Za bolje upravljanje okolišem, klimatskim promjenama i povezanim pitanjima prelaska na čistu energiju potrebna je uključenost civilnog društva podizanjem razine osviještenosti javnosti, među ostalim s pomoću komunikacijske strategije kojom se uzimaju u obzir novi mediji i društvene mreže, angažman potrošača i povećava uključenost javnosti i dionika na više razina, uključujući nevladine organizacije, u savjetovanje o povezanim politikama i njihovoj provedbi. Stoga je prikladno da se Programom podupire širok raspon nevladinih organizacija i mreža neprofitnih subjekata koji nastoje ostvariti cilj od općeg interesa Unije i koji su ponajprije aktivni u području okoliša ili klimatskih mjera, dodjeljivanjem operativnih bespovratnih sredstava na konkurentan i transparentan način kako bi se takvim nevladinim organizacijama, mrežama i subjektima pomoglo da daju djelotvoran doprinos politici Unije te izgrade i ojačaju svoje kapacitete koji su im potrebni kako bi postali učinkovitiji partneri.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Iako bi poboljšanje upravljanja na svim razinama trebao biti međusektorski cilj za sve potprograme Programa, Program bi trebao podržavati razvoj i provedbu horizontalnog zakonodavstva o upravljanju okolišem, uključujući zakonodavstvo kojim se provodi Konvencija Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima koja se odnose na okoliš29.

(21)  Iako bi poboljšanje upravljanja na svim razinama trebao biti međusektorski cilj za sve potprograme Programa, Program bi trebao podržavati razvoj, provedbu i primjenu pravne stečevine u području okoliša i klime i stvarnu sukladnost s njom, osobito horizontalnog zakonodavstva o upravljanju okolišem, uključujući zakonodavstvo kojim se provodi Konvencija Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima koja se odnose na okoliš29 29a, pa i u vezi s Odborom za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom.

_________________

_________________

29 SL L 124, 17.5.2005., str. 4.

29 SL L 124, 17.5.2005., str. 4.

 

29aUredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL L 264, 25.9.2006., str. 13.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Program bi trebao pripremiti i podupirati tržišne subjekte za pomak prema čistom, kružnom i energetski učinkovitom gospodarstvu s niskim emisijama ugljika koje je otporno na klimatske promjene ispitivanjem novih poslovnih prilika, unapređivanjem stručnih vještina, olakšavanjem pristupa potrošača održivim proizvodima i uslugama, uključivanjem i osnaživanjem utjecajnih osoba i ispitivanjem novih metoda prilagodbe postojećih procesa i poslovnog okruženja. Potrebno je promicati prihvaćanje javnosti i angažiranje potrošača kako bi se podržalo šire prihvaćanje održivih rješenja na tržištu.

(22)  Program bi trebao pripremiti i podupirati tržišne subjekte za pomak prema čistom, kružnom i energetski učinkovitom gospodarstvu s nultom razinom neto emisija koje je otporno na klimatske promjene ispitivanjem novih poslovnih prilika, unapređivanjem stručnih vještina, olakšavanjem pristupa potrošača održivim proizvodima i uslugama, uključivanjem i osnaživanjem utjecajnih osoba i ispitivanjem novih metoda prilagodbe postojećih procesa i poslovnog okruženja. Potrebno je promicati prihvaćanje javnosti i angažiranje potrošača kako bi se podržalo šire prihvaćanje održivih rješenja na tržištu.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)  Program je osmišljen tako da se njime podupire demonstracija tehnika, pristupa i najboljih praksi koje se mogu replicirati i nadograditi. Inovativna rješenja pridonijela bi poboljšanju ekološke učinkovitosti i održivosti, osobito razvoju održivih poljoprivrednih praksi u područjima koja su aktivna u poljima klime, vode, tla, biološke raznolikosti i otpada. U tom bi pogledu trebalo naglasiti sinergije s drugim programima i politikama, kao što su Europsko inovacijsko partnerstvo za produktivnost i održivost u poljoprivredi te sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja EU-a.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Na razini Unije velika ulaganja u djelovanja koja se odnose na okoliš i klimu primarno financiraju veliki programi financiranja Unije (uključivanje). U kontekstu svoje katalitičke uloge, strateški integrirani projekti i strateški projekti za prirodu koji će se razviti u sklopu Programa trebali bi potpomognuti prilike za financiranje u sklopu tih programa financiranja i drugih izvora sredstava kao što su nacionalni fondovi te stvarati sinergije.

(23)  Na razini Unije velika ulaganja u djelovanja koja se odnose na okoliš i klimu primarno financiraju veliki programi financiranja Unije. Stoga je prijeko potrebno pojačati napore za uključivanje, osigurati održivost, biološku raznolikost i prilagodljivost na klimatske promjene ostalih programa Unije za financiranje te u sve instrumente Unije ugraditi zaštitne mjere za održivost. Komisija bi trebala imati ovlast za donošenje zajedničke metodologije i poduzimanje učinkovitih mjera kojima bi se osiguralo da ostali programi i politike Unije ne utječu negativno na projekte programa LIFE. U kontekstu svoje katalitičke uloge, strateški integrirani projekti i strateški projekti za prirodu koji će se razviti u sklopu Programa trebali bi potpomognuti prilike za financiranje u sklopu tih programa financiranja i drugih izvora sredstava kao što su nacionalni fondovi te stvarati sinergije.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Uspjeh strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata ovisi o bliskoj suradnji između nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti i nedržavnih sudionika na koje utječu ciljevi Programa. Stoga bi trebalo primjenjivati načela transparentnosti i objavljivanja u pogledu odluka koje se odnose na razvoj, provedbu, procjenu i praćenje projekata, osobito u slučaju uključivanja ili kada su obuhvaćeni višestruki izvori financiranja.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Odražavajući važnost rješavanja pitanja klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije da provede Pariški sporazum i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih aktivnosti i postizanju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva. Očekuje se da će aktivnosti iz ovoga programa pridonijeti klimatskim ciljevima sa 61 % od ukupne financijske omotnice Programa. Relevantne aktivnosti utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i ponovo ocijeniti u okviru relevantnih procesa evaluacija i preispitivanja.

(24)  Vodeći računa o važnosti rješavanja problema klimatskih promjena na koordiniran i ambiciozan način, u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Fondom pridonijet će se pojednostavnjenju klimatske politike i postizanju općeg cilja od najmanje 25 % rashoda iz proračuna EU-a kojima se podupiru klimatski ciljevi tijekom razdoblja VFO-a 2021. – 2027. te godišnjeg cilja od 30 %, koji treba ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Očekuje se da će aktivnosti iz ovoga programa pridonijeti klimatskim ciljevima sa [61 %] od ukupne financijske omotnice Programa. Relevantne aktivnosti utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i ponovo ocijeniti u okviru relevantnih procesa evaluacija i preispitivanja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  S obzirom na članak 349. UFEU-a te posebne potrebe i ranjivosti najudaljenijih regija tijekom provedbe Programa trebalo bi posvetiti posebnu pozornost strategiji za najudaljenije regije30. Osim politika okoliša i klime te onih koje su relevantne za prelazak na čistu energiju, u obzir bi trebalo uzeti i ostale politike Unije.

(25)  S obzirom na članak 349. UFEU-a te posebne potrebe i ranjivosti najudaljenijih regija tijekom provedbe Programa trebalo bi posvetiti posebnu pozornost strategiji za najudaljenije regije30. U tom pogledu trebalo bi na odgovarajući način povećati financiranje koje pružaju Unija i države članice. Osim politika okoliša i klime te onih koje su relevantne za prelazak na čistu energiju, u obzir bi trebalo uzeti i ostale politike Unije.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Radi podrške provedbi Programa Komisija bi trebala surađivati s nacionalnim kontaktnim točkama, organizirati seminare i radionice, objavljivati popise projekata financiranih u sklopu Programa te provoditi druge aktivnosti radi širenja rezultata projekta i olakšavanja razmjene iskustva, znanja i najboljih praksi te reproduciranja rezultata projekata diljem Unije. Te bi aktivnosti posebno trebale biti namijenjene državama članicama s niskom razinom iskorištenosti sredstava te bi trebale olakšati komunikaciju i suradnju između korisnika projekta, podnositelja ili dionika završenih projekata i projekata u tijeku u istom području.

(26)  Radi podrške provedbi Programa Komisija bi trebala surađivati s nacionalnim, regionalnim i lokalnim kontaktnim točkama, među ostalim prilikom uspostave savjetodavne mreže na lokalnoj razini radi lakše izrade projekata s visokom dodanom vrijednošću i utjecanjem na politiku te radi pružanja informacija o komplementarnom financiranju, prenosivosti projekata i dugoročnoj održivosti, organizirati seminare i radionice, objavljivati popise projekata financiranih u sklopu Programa te provoditi druge aktivnosti, kao što su medijske kampanje, radi poboljšanja u pogledu širenja rezultata projekta i olakšavanja razmjene iskustva, znanja i najboljih praksi te reproduciranja rezultata projekata diljem Unije, čime bi se promicala suradnja i komunikacija. Te bi aktivnosti posebno trebale biti namijenjene državama članicama s niskom razinom iskorištenosti sredstava te bi trebale olakšati komunikaciju i suradnju između korisnika projekta, podnositelja ili dionika završenih projekata i projekata u tijeku u istom području. Od ključne je važnosti da su u takvu komunikaciju i suradnju također uključena regionalna i lokalna tijela te dionici.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.a)  Za najniže i najviše stope sufinanciranja trebale bi se utvrditi razine koje su nužne za održavanje učinkovite razine potpore koja se pruža u okviru Programa, istodobno uzimajući u obzir nužnu fleksibilnost i prilagodljivost potrebnu da se odgovori na postojeći raspon mjera i subjekata.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Oblike financiranja i načine provedbe trebalo bi odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik od neusklađenosti. U slučaju bespovratnih sredstava to bi trebalo uključiti uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici.

(31)  Oblike financiranja i načine provedbe trebalo bi odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik od neusklađenosti. U slučaju bespovratnih sredstava to bi trebalo uključiti uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici. Komisija bi trebala osigurati da provedba bude lako razumljiva i promicati stvarno pojednostavnjenje za nositelje projekta.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36.a)  Kako bi se zajamčilo da su potpora koju pruža Program i njegova provedba u skladu s politikama i prioritetima Unije te da nadopunjuju druge financijske instrumente Unije, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji kako bi dopunila ovu Uredbu usvajanjem višegodišnjih programa rada. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Uredbe, posebno doprinos održivom razvoju i ostvarenju ciljeva zakonodavstva, strategija, planova i međunarodnih obveza koji se odnose na okoliš i klimu kao i onih koji su relevantni za čistu energiju, ali se zbog opsega ili učinka ove Uredbe mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(38)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Uredbe, posebno doprinos visokoj razini zaštite okoliša i ambicioznim klimatskim aktivnostima s dobrim upravljanjem i pristupom koji uključuje više dionika te ostvarenju ciljeva zakonodavstva, strategija, planova i međunarodnih obveza koji se odnose na okoliš, biološku raznolikost, klimu, kružno gospodarstvo, kao i onih koji su relevantni za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost, ali se zbog opsega ili učinka ove Uredbe mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) („Program”).

Ovom se Uredbom uspostavlja program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) („Program”), koji obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021. – 2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za navedeno razdoblje, oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Amandman    37

Proposal for a regulation

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „strateški projekti za prirodu” znači projekti kojima se podupire postizanje ciljeva Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja, uključujući putem koordinirane provedbe okvira prioritetnih mjera utvrđenih u skladu s Direktivom 92/43/EEZ;

(1)  „strateški projekti za prirodu” znači projekti kojima se podupire postizanje ciljeva Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost provedbom usklađenih programa djelovanja, osobito uključivanjem tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja, među ostalim preko koordinirane provedbe okvira prioritetnih mjera utvrđenih u skladu s Direktivom 92/43/EEZ;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa doprinijeti pomaku prema čistom, kružnom, energetski učinkovitom i niskougljičnom gospodarstvu koje je otporno na klimatske promjene, uključujući putem prelaska na čistu energiju, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, čime pridonosi održivom razvoju.

1.  Opći je cilj Programa doprinijeti pomaku prema čistom, kružnom, energetski učinkovitom gospodarstvu s nultom razinom neto emisija koje je otporno na klimatske promjene radi zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša te zaustavljanja i smanjenja gubitka biološke raznolikosti i uništavanja ekosustava, čime se pridonosi održivom razvoju.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvijanje, demonstriranje i promoviranje inovativnih tehnika i pristupa za ostvarenje ciljeva zakonodavstva i politika Unije o djelovanju u području okoliša i klime, uključujući i prelazak na čistu energiju, te doprinos primjeni najboljih praksi u odnosu na prirodu i biološku raznolikost;

(a)  razvijanje, demonstriranje i promoviranje inovativnih tehnika i pristupa za ostvarenje ciljeva zakonodavstva i politika Unije o djelovanju u području okoliša i klime, uključujući prelazak na čistu, obnovljivu energiju i veću energetsku učinkovitost, te doprinos bazi znanja, djelotvornom upravljanju i primjeni najboljih praksi u odnosu na prirodu i biološku raznolikost, među ostalim preko potpore iz mreže Natura 2000;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranje izrade, provedbe, praćenja i izvršavanja relevantnog zakonodavstva i politika Unije, što uključuje poboljšanje upravljanja povećanjem kapaciteta javnih i privatnih subjekata i uključenosti civilnog društva;

(b)  podupiranje izrade, provedbe, praćenja, djelotvorne sukladnosti i izvršavanja relevantnog zakonodavstva i politika Unije, osobito potporom provedbi općih programa djelovanja Unije u području okoliša koji su usvojeni u skladu s člankom 192. stavkom 3. UFEU-a te poboljšanjem upravljanja u području okoliša i klime na svim razinama, među ostalim povećanjem kapaciteta javnih i privatnih subjekata i uključenosti civilnog društva;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 5 450 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 6 442 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (7 272 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Obrazloženje

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 13. rujna 2018., ovaj amandman odražava podatke iz privremenog izvješća o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027., koje je usvojeno na plenarnoj sjednici 14. studenoga 2018.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1.:

2. Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1.:

(a)  3 500 000 000 EUR za područje Okoliš, od čega

(a)  4 715 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (5 322 000 000 EUR u tekućim cijenama, što čini 73,2 % ukupne financijske omotnice Programa) za područje Okoliš, od čega

(1)  2 150 000 000 EUR za potprogram Priroda i biološka raznolikost te

(1)  2 829 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (3 261 420 000 EUR u tekućim cijenama, što čini 44,9 % ukupne financijske omotnice Programa) za potprogram Priroda i biološka raznolikost te

(2)  1 350 000 000 EUR za potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života;

(2)  1 886 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (2 060 580 000 EUR u tekućim cijenama, što čini 28,3 % ukupne financijske omotnice Programa) za potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života;

(b)   1 950 000 000 EUR za područje Klimatske aktivnosti, od čega

(b)   1 950 000 000 EUR za područje Klimatske aktivnosti, od čega

(1)   950 000 000 EUR za potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama te

(1)   950 000 000 EUR za potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama te

(2)   1 000 000 000 EUR za potprogram Prelazak na čistu energiju.

(2)   1 000 000 000 EUR za potprogram Prelazak na čistu energiju.

Obrazloženje

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 13. rujna 2018., ovaj amandman odražava podatke iz privremenog izvješća o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027., koje je usvojeno na plenarnoj sjednici 14. studenoga 2018.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program je otvoren za sljedeće treće zemlje:

1.  Podložno potpunom poštovanju svih njegovih pravila i propisa, Program je otvoren za sljedeće treće zemlje:

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Međunarodna suradnja

 

Tijekom provedbe Programa suradnja s relevantnim međunarodnim organizacijama i njihovim institucijama i tijelima moguća je kada je potrebna za postizanje općih ciljeva iz članka 3.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program se provodi na način koji osigurava njegovu usklađenost s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom+, Kohezijskim fondom, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo, programom Obzor Europa, Instrumentom za povezivanje Europe i fondom InvestEU, kako bi se stvorile sinergije, posebice u pogledu strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, te radi potpore prihvaćanju na tržištu i reproduciranju rješenja razvijenih u okviru Programa.

Komisija jamči dosljednu provedbu Programa te zajedno s državama članicama jamči usklađenost i koordiniranost s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom, Kohezijskim fondom, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo, programom Obzor Europa, Instrumentom za povezivanje Europe, Inovacijskim fondom sustava trgovanja emisijama i fondom InvestEU, kako bi se stvorile sinergije, posebice u pogledu strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, te radi potpore prihvaćanju na tržištu i reproduciranju rješenja razvijenih u okviru Programa. Komisija i države članice jamče komplementarnost na svim razinama. Komisija utvrđuje konkretna djelovanja i mobilizira relevantna financijska sredstva u okviru drugih programa Unije te olakšava koordiniranu i dosljednu provedbu komplementarnih djelovanja financiranih iz drugih izvora.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Projekti u sklopu potprograma Priroda i biološka raznolikost koji se odnose na upravljanje, obnovu i praćenje područja mreže Natura 2000 u skladu s direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ podupiru se u skladu s okvirima prioritetnih mjera utvrđenih u skladu s Direktivom 92/43/EEZ.

3.  Projektima u sklopu potprograma Priroda i biološka raznolikost koji se odnose na upravljanje, obnovu i praćenje područja mreže Natura 2000 u skladu s direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ uzimaju se u obzir prioriteti utvrđeni u nacionalnim i regionalnim planovima, strategijama i politikama, među ostalim u sklopu okvira prioritetnih mjera utvrđenih u skladu s Direktivom 92/43/EEZ.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Bespovratnim sredstvima mogu se financirati aktivnosti izvan Unije pod uvjetom da se projektom namjeravaju ostvariti ciljevi Unije u području okoliša i klime te su aktivnosti izvan Unije potrebne za osiguranje djelotvornosti intervencija provedenih na državnim područjima država članica.

4.  Bespovratnim sredstvima mogu se financirati aktivnosti izvan jedne od država članica ili prekomorske zemlje ili teritorija koji su s njome povezani, pod uvjetom da se projektom namjeravaju ostvariti ciljevi Unije u području okoliša i klime te su aktivnosti izvan Unije potrebne za osiguranje djelotvornosti intervencija provedenih na državnim područjima država članica ili u prekomorskoj zemlji ili teritoriju ili za potporu međunarodnim sporazumima kojih je Unija stranka.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka a – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  drugim trećim zemljama navedenima u programu rada pod uvjetima iz stavaka od 4. do 6.;

(3)  drugim trećim zemljama navedenima u višegodišnjim programima rada pod uvjetima iz stavaka od 4. do 6.;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Kako bi se zajamčila djelotvorna uporaba sredstava Programa i učinkovito sudjelovanje pravnih subjekata iz stavka 4., Komisija je u skladu s člankom 21. ovlaštena donositi delegirane akte kako bi ovaj članak dopunila definiranjem uvjeta pod kojima se smatra da ti pravni subjekti sudjeluju u ekološkoj i klimatskoj politici Unije u dovoljnoj mjeri da bi ih se smatralo prihvatljivima za primanje sredstava Programa.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Postupci podnošenja i odabira projekata

 

1.  Programom se uvode sljedeći postupci za podnošenje i odabir projekata:

 

(a)  pojednostavnjeni pristup koji se sastoji od dvije faze i koji se temelji na podnošenju i ocjeni najprije sažetka, a potom i cjelovitog prijedloga za kandidate čiji su prijedlozi ušli u uži izbor;

 

(b)  standardni pristup koji se sastoji od samo jedne faze i temelji na podnošenju i ocjenjivanju cjelovitih prijedloga. Odabir standardnog umjesto pojednostavnjenog postupka mora biti obrazložen u programu rada s obzirom na organizacijska i operativna ograničenja povezana sa svakim potprogramom i, po potrebi, sa svakim pozivom na podnošenje prijedloga.

 

2.  Za potrebe stavka 1. „sažetak” znači sažeti pregled koji smije imati najviše deset stranica i koji mora sadržavati opis sadržaja projekta, potencijalnog partnera ili partnere, moguća ograničenja i plan za njihovo hitno rješavanje te odabranu strategiju kojom se osigurava da će rezultati projekta biti prisutni i nakon završetka njegove provedbe, administrativne obrasce za korisnike koji sudjeluju u projektu i detaljno izložen proračun projekta.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Kriteriji za dodjelu

Kriteriji za dodjelu

Kriteriji za dodjelu utvrđuju se u pozivima na podnošenje prijedloga uzimajući u obzir sljedeće:

Kriteriji za dodjelu utvrđuju se u višegodišnjim programima rada, kao što je utvrđeno u članku 17. i u pozivima na podnošenje prijedloga uzimajući u obzir sljedeće:

(a)  projekti koji se financiraju iz Programa ne smiju ugrožavati ciljeve Programa koji se odnose na okoliš i klimu ili su relevantni za čistu energiju te moraju, kada je to moguće, promicati korištenje zelene javne nabave;

(a)  projekti koji se financiraju iz Programa ne narušavaju ciljeve Programa koji se odnose na okoliš i klimu ili su relevantni za čistu energiju te moraju, kad god je to moguće, promicati korištenje zelene javne nabave;

 

(aa)  projektima se jamči isplativ pristup te su tehnički i financijski koherentni;

 

(ab)  prednost imaju projekti s najvećim potencijalnim doprinosom za postizanje ciljeva utvrđenih u članku 3.;

(b)   prednost imaju projekti koji pružaju dodatne koristi i promiču sinergije potprograma iz članka 4.;

(b)   prednost imaju projekti koji pružaju dodatne koristi i promiču sinergije potprograma iz članka 4.;

(c)  prednost imaju projekti koji imaju najveći potencijal za reproduciranje i potencijal da ih primijeni javni ili privatni sektor ili potencijal za mobiliziranje najvećih ulaganja ili financijskih sredstava (katalitički potencijal);

(c)  projekti koji imaju najveći potencijal za reproduciranje i potencijal da ih primijeni javni ili privatni sektor ili potencijal za mobiliziranje najvećih ulaganja ili financijskih sredstava (katalitički potencijal) dobivaju bonus u okviru evaluacije;

(d)   osigurava se mogućnost reproduciranja rezultata standardnih projekata djelovanja;

(d)   osigurava se mogućnost reproduciranja rezultata standardnih projekata djelovanja;

(e)   projektima koji se temelje na rezultatima drugih projekata ili koji ih unaprjeđuju, financiranima iz Programa, programa koji su mu prethodili ili drugim sredstvima Unije dodjeljuje se bonus prilikom njihove evaluacije;

(e)   projektima koji se temelje na rezultatima drugih projekata ili koji ih unaprjeđuju, financiranima iz Programa, programa koji su mu prethodili ili drugim sredstvima Unije dodjeljuje se bonus prilikom njihove evaluacije;

(f)  prema potrebi, posebna se pažnja daje projektima na zemljopisnim područjima s posebnim potrebama odnosno osjetljivim područjima, kao što su područja s posebnim izazovima koji se odnose na okoliš ili prirodnim ograničenjima, prekogranična područja ili najudaljenije regije.

(f)  prema potrebi, posebna se pažnja daje biogeografskoj ravnoteži projekata i projektima na zemljopisnim područjima s posebnim potrebama odnosno osjetljivim područjima, kao što su područja s posebnim izazovima koji se odnose na okoliš ili prirodnim ograničenjima, prekogranična područja, područja visoke prirodne vrijednosti ili najudaljenije regije.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za djelovanje za koje je dobiven doprinos iz drugog programa Unije može se dobiti doprinos i iz Programa pod uvjetom da doprinosi ne pokrivaju iste troškove. Pravila za svaki program Unije iz kojeg se daje doprinos primjenjuju se na doprinos djelovanju iz tog programa. Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove djelovanja i potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima kojima se utvrđuju uvjeti za potporu.

1.  Za djelovanje za koje je dobiven doprinos iz drugog programa Unije može se dobiti doprinos i iz Programa pod uvjetom da doprinosi ne pokrivaju iste troškove. Kako bi bile prihvatljive za doprinose iz Programa, mjere koje se financiraju drugim programima Unije moraju biti takve da se u okviru njih izbjegava narušavanje ciljeva koji se odnose na okoliš ili klimu utvrđenih u članku 3. Pravila za svaki program Unije iz kojeg se daje doprinos primjenjuju se na doprinos djelovanju iz tog programa. Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove djelovanja i potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi u skladu s dokumentima kojima se utvrđuju uvjeti za potporu.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Djelovanja kojima je dodijeljena oznaka kvalitete Pečat izvrsnosti ili koja su u skladu sa sljedećim kumulativnim, komparativnim uvjetima:

2.   Djelovanja kojima je dodijeljena oznaka kvalitete Pečat izvrsnosti ili koja su u skladu sa sljedećim kumulativnim, komparativnim uvjetima:

(a)   ocijenjena su u okviru poziva na podnošenje prijedloga u sklopu Programa;

(a)   ocijenjena su u okviru poziva na podnošenje prijedloga u sklopu Programa;

(b)   u skladu su s minimalnim zahtjevima kvalitete iz tog poziva na podnošenje prijedloga;

(b)   u skladu su s minimalnim zahtjevima kvalitete iz tog poziva na podnošenje prijedloga;

(c)   ne mogu se financirati u okviru tog poziva na podnošenje prijedloga zbog proračunskih ograničenja

(c)   ne mogu se financirati u okviru tog poziva na podnošenje prijedloga zbog proračunskih ograničenja

mogu primiti potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda+ ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) XX [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom [8.] ili Uredbom (EU) XX [Financiranje, upravljanje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike], ako su ta djelovanja u skladu s ciljevima predmetnog programa. Primjenjuju se pravila fonda iz kojeg se isplaćuje potpora.

mogu primiti potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda+ ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) XX [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom [8.] ili Uredbom (EU) XX [Financiranje, upravljanje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike], ako su ta djelovanja u skladu s ciljevima i kriterijima prihvatljivosti predmetnog programa. Primjenjuju se pravila fonda iz kojeg se isplaćuje potpora.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operacije mješovitog financiranja iz ovog Programa provode se u skladu s [Uredbom o fondu InvestEU] i glavom X. Financijske uredbe.

Operacije mješovitog financiranja iz ovog Programa provode se u skladu s [Uredbom o fondu InvestEU] i glavom X. Financijske uredbe, uzimajući na odgovarajući način u obzir zahtjeve u pogledu održivosti i transparentnosti.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 17. – glava

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program rada

Višegodišnji program rada

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program se provodi prema najmanje dva višegodišnja programa rada iz članka 110. Financijske uredbe. U programima rada navodi se, prema potrebi, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog financiranja.

1.  Program se provodi prema najmanje dva višegodišnja programa rada iz članka 110. Financijske uredbe. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 21. radi dopune ove Uredbe donošenjem tih višegodišnjih programa rada.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija jamči da se tijekom izrade svakog višegodišnjeg programa rada na odgovarajući način savjetuje sa suzakonodavcima i relevantnim dionicima, uključujući organizacije civilnog društva.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  najniže i najviše razine za stope sufinanciranja, raščlanjene po potprogramima utvrđenim u članku 4. i prihvatljivim djelovanjima utvrđenim u članku 10., za koje ukupne najviše stope sufinanciranja u prvom višegodišnjem programu rada za djelovanja iz članka 10. stavka 2. točaka (a), (b) i (d) te iz članka 10. stavka 5. iznose do [60 %] prihvatljivih troškova i [75 %] u slučaju projekata financiranih u okviru potprograma Priroda i biološka raznolikost koji se bave prioritetnim staništima ili vrstama u svrhu provedbe Direktive 92/43/EEZ ili vrstama ptica koje Odbor za prilagođavanje tehničkom i znanstvenom napretku osnovan u skladu s člankom 16. Direktive 2009/147/EZ smatra prioritetom za financiranje, kad je to potrebno za ostvarenje cilja očuvanja;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  najviši ukupni iznos namijenjen za operacije mješovitog financiranja;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  indikativne rasporede za pozive na dostavu prijedloga za razdoblje na koje se odnosi višegodišnji program rada;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  tehničku metodologiju za postupak podnošenja i odabira projekata te kriterije odabira i dodjeljivanja bespovratnih sredstava, utvrđene u članku 13.;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Prvi višegodišnji program rada traje četiri godine, a drugi višegodišnji program rada traje tri godine.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Komisija jamči da se neiskorištena sredstva u danom pozivu na podnošenje prijedloga preraspodjeljuju na različite vrste djelovanja iz članka 10. stavka 2.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.c  Komisija jamči savjetovanje s dionicima tijekom izrade višegodišnjih programa rada.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja, uzimajući na odgovarajući način u obzir dosljednost, sinergije, dodanu vrijednost Unije i dugoročnu održivost, koristeći prioritete relevantnog programa djelovanja za okoliš.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Evaluacija Programa u sredini provedbenog razdoblja provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije tri godine nakon početka provedbe Programa, koristeći pokazatelje ostvarenja i rezultata utvrđene u skladu s Prilogom II. Toj evaluaciji po potrebi se prilaže prijedlog za izmjenu ove Uredbe.

 

Evaluacija sadržava najmanje sljedeće elemente:

 

(a)  kvalitativne i kvantitativne aspekte provedbe Programa;

 

(b)  učinkovitost uporabe resursa;

 

(c)  stupanj ostvarenja ciljeva svih mjera, navodeći rezultate i učinke gdje god je moguće;

 

(d)  stvarni ili očekivani uspjeh projekata u iskorištavanju ostalih fondova Unije, osobito uzimajući u obzir koristi od veće usklađenosti s drugim financijskim instrumentima Unije;

 

(e)  u kojoj su mjeri postignute sinergije između ciljeva te njihova komplementarnost s drugim relevantnim programima Unije;

 

(f)  dodanu vrijednost Unije i dugoročni učinak Programa, s ciljem donošenja odluke o obnovi, izmjeni ili suspenziji mjera;

 

(g)  u kojoj mjeri sudjeluju dionici;

 

(h)  kvantitativnu i kvalitativnu analizu doprinosa Programa stanju očuvanosti staništa i vrsta navedenih u Direktivi 92/43/EEZ i Direktivi 2009/147/EZ;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. stavku 2., Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. stavku 2., Komisija provodi završnu evaluaciju Programa koja se nadopunjuje vanjskim i neovisnim izvješćem o ex post evaluaciji koje obuhvaća provedbu i rezultate Programa.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Zaključke evaluacija i svoje primjedbe Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

4.  Zaključke evaluacija i svoje primjedbe Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija te objavljuje rezultate evaluacija.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju projekata i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju projekata i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost. U tu svrhu korisnici u svim komunikacijskim aktivnostima upotrebljavaju logotip Programa, kako je opisan u Prilogu II.a, a taj se logotip pojavljuje na oglasnim pločama na strateškim mjestima koja su vidljiva javnosti. Sva trajna dobra stečena u okviru programa nose logotip programa osim u slučajevima koje odredi Komisija.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Sredstva vraćena iz financijskih instrumenata uspostavljenih Uredbom (EU) br. 1293/2013 mogu se ulagati u financijske instrumente uspostavljene [fondom InvestEU].

4.  Sredstva vraćena iz financijskih instrumenata uspostavljenih Uredbom (EU) br. 1293/2013 raspodjeljuju se na djelovanja u okviru ovog Programa.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.1. – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  kemikalije,

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.1. – alineja 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  buku,

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.1. – alineja 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  upotrebu i učinkovitost resursa,

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 2. – podtočka 2.2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.2.a  Osviještenost javnosti

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Prilog II.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

PRILOG II.a

 

Logotip Programa

 

 

  • [1]    Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]    Još nije objavljeno u Službenom listu.

OBRAZLOŽENJE

Zaštita okoliša nije prepreka gospodarskom rastu i zapošljavanju. Naprotiv, zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti, dekarbonizacija i prelazak na kružno gospodarstvo od ključne su važnosti za dugoročno socioekonomsko blagostanje i konkurentnost na svjetskoj razini. Kako institucije stalno ponavljaju, EU bi trebao biti globalni predvodnik u održivom gospodarskom rastu i zapošljavanju. Unatoč tomu, potrebno je učiniti mnogo više.

Pravilna provedba zakonodavstva i politike EU-a u području okoliša i klime, u kombinaciji s potrebnim financiranjem, nužna je radi ostvarivanja sveobuhvatnih ekoloških i klimatskih ciljeva te međunarodnih obveza EU-a i država članica. Za Europski parlament ključan zahtjev bio je osigurati dostatnu razinu financiranja u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. i veću koncentraciju proračunskih sredstava u područjima koja pokazuju jasnu europsku dodanu vrijednost i potiču održivi gospodarski rast. Međutim, proračun EU-a ograničen je u pogledu sredstava te stoga i države članice moraju zajamčiti dostatna nacionalna sredstva radi postizanja ciljeva koje je utvrdio EU.

Program LIFE, kao jedini program koji je posebno namijenjen za djelovanje u području okoliša i klime, i dalje je ključan, djelotvoran i učinkovit financijski instrument za pružanje pomoći u postizanju ciljeva EU-a. Stoga je potrebno i opravdano udvostručiti financijsku omotnicu za program LIFE, kako je više puta istaknuo Europski parlament. Budući da postoji više drugih izvora financijskih sredstava za pitanja ublažavanja klimatskih promjena i prilagođavanje tim promjenama, prikladno je da u okviru omotnice dodatna sredstva razmjerno dopunjuju portfelj za okoliš.

S obzirom na opseg predložene financijske omotnice za program LIFE, ne može se očekivati da će ona biti dovoljna za ostvarivanje sveobuhvatnih ambicija EU-a u području okoliša i klime. Kako bi se kompenzirao skroman proračun, očekuje se da će se programom LIFE olakšati uključivanje, osobito u većim programima financiranja EU-a. Iako nema sumnje da će poboljšani pristup u pogledu uključivanja donijeti koristi, nužno je da se programi za koje bi program LIFE trebao biti instrument uključivanja provode uz dostatnu transparentnost, praćenje i procjenu. Bit će potrebna stroga sukladnost i veća koherentnost među sinergijskim proračunskim programima i područjima politika EU-a kako bi se zajamčilo da se rashodima djelotvorno ostvaruju ciljevi utvrđeni u okviru programa LIFE.

Zasluge i kvaliteta

Izrada proračuna na temelju uspješnosti te stavljanje naglaska na kvalitetu i zasluge trebalo bi biti od ključne važnosti u svakom javnom financiranju. Dodjela sredstava na nacionalnoj razini pokazala se neučinkovitom te je postupno ukidanje takvih dodjela u okviru trenutačnog programa LIFE dobrodošla promjena koja je u skladu sa zahtjevima Parlamenta. Važno je napomenuti da će se stavljanjem naglaska na zasluge zajamčiti da se sredstva EU-a usmjeravaju na sveobuhvatne ciljeve EU-a umjesto na različite nacionalne prioritete. Ponovnom nacionalizacijom prioriteta u okviru programa LIFE ne bi se smanjilo opterećenje za porezne obveznike i potrošače niti bi se postigli bolji rezultati, nego bi se ograničile djelotvornost i učinkovitost Programa.

Centralizacijom upravljanja i ciljanim smjernicama pomoći će se u stvaranju ravnopravnih uvjeta i povećati standardi i ukupna dodana vrijednost prijedloga i projekata. Komisija je poduzela pozitivne korake razvivši nacionalne kontaktne točke i mrežu. Važno je napomenuti da to ne bi trebalo dovesti do smanjivanja standarda za kriterije za dodjelu sredstava. Za postizanje ciljeva programa LIFE potrebna je horizontalna primjena jasno definiranih kriterija.

Uravnoteživanje fleksibilnosti i odgovornost

Komisija je poduzela znatne korake kako bi sažela pravni tekst i pojednostavnila postupak donošenja odluka. Iako to treba pohvaliti, takvi koraci ne smiju dovesti do pravne nesigurnosti ili nesigurnosti za postojeće mjere i mjere financiranja. Strateška fleksibilnost i prilagodljivost omogućit će da se programom LIFE ostvare najvažniji prioriteti. Dodatno isticanje tih elemenata u višegodišnjim programima rada pozitivan je korak; međutim, jasnoća i stabilnost ključni su elementi učinkovitog i djelotvornog rada svakog proračunskog programa. Davanje odriješenih ruku radi učinkovitosti ne smije biti na štetu postizanja ciljeva programa LIFE i sveobuhvatnih ciljeva EU-a. Stoga je prikladno da se višegodišnji programi rada provode na temelju delegiranih akata, čime se jamči međuinstitucionalna uključenost i uključenost dionika te demokratska odgovornost.

U procjeni učinka navodi se da posebne stope financiranja nisu dovedene u pitanje zbog pravne osnove s obzirom na potrebe i zahtjeve koji se mijenjaju. Utvrđivanjem najnižih i najviših stopa sufinanciranja, koje se razlikuju ovisno o potprogramima i mjerama, potencijalnim podnositeljima prijedloga i projektima pruža se stabilnost, uz istodobno omogućivanje fleksibilnosti i prilagodljivosti radi razmatranja pojedinačnih zahtjeva i situacija.

Okoliš

Program LIFE važan je pokretač i katalizator u području očuvanja prirode u EU-u, osobito za provedbu Direktive o pticama i Direktive o staništima te u okviru upravljanja mrežom Natura 2000. Biološka raznolikost i zdravi ekosustavi također su ključni za rast, radna mjesta i gospodarstvo. Procjenjuje se da 4,4 milijuna radnih mjesta izravno ovisi o zdravim ekosustavima u Europi te da mreža Natura 2000 doprinosi BDP-u EU-a udjelom od 1,7 % do 2,5 % pružanjem usluga u pogledu ekosustava, kao što su skladištenje ugljika, pročišćenje vode, oprašivanje i turizam. Unatoč tomu, ciljevi EU-a u pogledu biološke raznolikosti do 2020. i ciljevi u pogledu biološke raznolikosti iz Aichija neće se postići uz trenutačni trend gubitka biološke raznolikosti. Kako bi pojačao svoje napore, EU se mora obvezati na ulaganje trenutačnih, znatnih i dodatnih napora u području očuvanja prirode.

U procjeni učinka navodi se da bi se zaštita biološke raznolikosti i ekosustava nabolje postigla ciljanim pristupom temeljenim na financiranju malih projekata, u usporedbi s većim i općim fondom za biološku raznolikost. Većom omotnicom povećali bi se doseg i učinak takvih ciljanih projekata, uz istodobno pružanje doprinosa učincima uključivanja i katalitičkim učincima. Na toj je razini potrebno zajamčiti transparentnost, odgovornost i djelotvornost. Europski parlament istaknuo je da EU, i osobito države članice, mora zajamčiti jasne, kvantitativne i mjerljive ciljeve, uz pokazatelje učinkovitosti, instrumente za praćenje, postupke obvezivanja i mehanizme pregleda i izvješćivanja.

Klima i prelazak na čistu energiju

Klimatski i energetski ciljevi Unije za 2030., njezina dugoročna strategija za dekarbonizaciju do sredine stoljeća i obveze u skladu s Pariškim sporazumom moraju biti popraćeni odgovarajućim politikama i financijskim sredstvima. U trenutačnom višegodišnjem financijskom okviru EU nijedne godine nije uspio postići svoj cilj potrošnje povezan s klimom. Osim koristi koje ima za klimu, prelaskom na čistu energiju omogućit će se stvaranje radnih mjesta, poticanje rasta i povećanje energetske sigurnosti. Europski parlament stoga je istaknuo da je ključno da se potrošnja povezana s klimom poveća za najmanje 30 % u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

Za postizanje cilja u pogledu dekarbonizacije iz Pariškog sporazuma potrebna je strategija za brz prelazak na čistu energiju s niskom razinom emisija. Znatan udio predloženog povećanja u okviru programa LIFE usmjeren je na novi potprogram za prelazak na čistu energiju. To se može smatrati prirodnim slijedom stvari zbog posebnosti funkcioniranja programa LIFE; međutim, važno je istaknuti da bi se potrošnja u okviru programa LIFE trebala iskorištavati samo za poticanje razvoja i prihvaćanje projekata u području obnovljive energije i energetske učinkovitosti.

MIŠLJENJE Odbora za proračune (6.11.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Anneli Jäätteenmäki

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Klimatske promjene i uništavanje okoliša rašireni su globalni problemi koji sve više utječu na naša društva. Izazovi povezani s okolišem ne znaju za granice. Kako bi se na odgovoran i održiv način odgovorilo na izazove povezane s okolišem potrebna je veća suradnja na svim razinama. 

Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) glavni je instrument Unije i jedini fond EU-a koji je isključivo namijenjen ostvarivanju ciljeva u području okoliša i klime. S obzirom na opseg problema s kojima se suočavamo, opravdano je ojačati proračun tog programa.

Kao što je Europski parlament zatražio u rezolucijama o sljedećem VFO-u od 14. ožujka[1][1] i 30. svibnja[2][2], financijska omotnica za taj program trebala bi biti dvostruko veća u odnosu na razinu financiranja u okviru sadašnjeg VFO-a.

Izvjestiteljica podupire stajalište Europskog parlamenta o tome da treba povećati ukupni cilj potrošnje iz proračuna EU-a za potporu klimatskim ciljevima sa 25 % na 30 % te da to treba ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Osim toga, zbog cilja EU-a o uključivanju klimatskih pitanja, mjere povezane s klimatskim promjenama također će se financirati iz niza drugih programa u sljedećem VFO-u.

Izvjestiteljica smatra da je važno osigurati dodatna financijska sredstva za aktivnosti zaštite okoliša. Stoga predlaže da se više sredstava dodijeli potprogramima za zaštitu okoliša u okviru programa LIFE.

Izvjestiteljica prepoznaje da je Komisija odradila dobar posao, u čemu se posebno ističe uloga katalizatora koju ima financiranje iz programa LIFE i njegova komplementarnost s drugim instrumentima Unije.

Izvjestiteljica pozdravlja i prijedlog Komisije o proširenju i jačanju upotrebe strateških integriranih projekata, koji su pozitivno utjecali na inovacije u području zaštite okoliša. 

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ispunjavanje obveza Unije prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama zahtijeva preobrazbu Unije u energetski učinkovito i niskougljično društvo koje je otporno na klimatske promjene. To pak zahtijeva aktivnosti, s posebnim naglaskom na sektore koji najviše pridonose sadašnjim razinama emisija CO2 i onečišćenja, koje pridonose provedbi okvira klimatske i energetske politike do 2030. i integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica te pripremi za klimatsku i energetsku strategiju Unije do sredine stoljeća i dugoročno. Program bi trebao uključiti i mjere koje pridonose provedbi politike Unije za prilagođavanje klimatskim promjenama da bi se smanjila osjetljivost na negativne učinke tih promjena.

(7)  Ispunjavanje obveza Unije prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama zahtijeva preobrazbu Unije u energetski učinkovito, održivo, kružno i niskougljično društvo koje je otporno na klimatske promjene. To pak zahtijeva aktivnosti, s posebnim naglaskom na sektore koji najviše pridonose sadašnjim razinama emisija CO2 i onečišćenja, koje pridonose provedbi okvira klimatske i energetske politike do 2030. i integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica te provedbi klimatske i energetske strategije Unije do sredine stoljeća i dugoročno, u skladu s ciljem Pariškog sporazuma. Program bi trebao uključiti i mjere koje pridonose provedbi politike Unije za prilagođavanje klimatskim promjenama da bi se smanjila osjetljivost na negativne učinke tih promjena.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Prelazak na čistu energiju ključni je doprinos ublažavanju klimatskih promjena s dodatnim koristima za okoliš. Aktivnosti za izgradnju kapaciteta koji podržavaju prelazak na čistu energiju, koje su do 2020. financirane u sklopu programa Obzor 2020., trebalo bi uključiti u Program jer njihov cilj nije financiranje izvrsnosti i nastanak inovacija, već olakšavanje prihvaćanja tehnologije koja je već dostupna na tržištu, a koja će pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Uvrštavanje tih aktivnosti izgradnje kapaciteta u Program otvara mogućnosti za sinergije između potprograma i povećava ukupnu dosljednost financiranja Unije. Zbog toga bi trebalo prikupiti i širiti podatke o prihvaćanju postojećih rješenja za istraživanja i inovacije u projektima u okviru programa LIFE, uključujući one iz programa Obzor Europa i programa koji su mu prethodili.

(8)  Prelazak na čistu energiju ključni je doprinos ublažavanju klimatskih promjena s dodatnim koristima za okoliš. Aktivnosti za izgradnju kapaciteta koji podržavaju prelazak na čistu energiju, koje su do 2020. financirane u sklopu programa Obzor 2020., trebalo bi uključiti u Program jer njihov cilj nije financiranje izvrsnosti i nastanak inovacija, već olakšavanje prihvaćanja tehnologije za energiju iz obnovljivih izvora i energetsku učinkovitost koja je već dostupna na tržištu, a koja će pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Uvrštavanje tih aktivnosti izgradnje kapaciteta u Program otvara mogućnosti za sinergije između potprograma i povećava ukupnu dosljednost financiranja Unije. Zbog toga bi trebalo prikupiti i širiti podatke o prihvaćanju postojećih rješenja za istraživanja i inovacije u projektima u okviru programa LIFE, uključujući one iz programa Obzor Europa i programa koji su mu prethodili.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prema procjenama učinka zakonodavstva za čistu energiju za ostvarenje energetskih ciljeva Unije do 2030. bit će potrebna dodatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi EUR godišnje u razdoblju 2021. – 2030 . Najveći nerazmjeri odnose se na ulaganja u dekarbonizaciju zgrada (energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije manjeg opsega), pri čemu kapital treba usmjeriti na projekte krajnje decentralizirane prirode. Jedan od ciljeva potprograma Prelazak na čistu energiju jest izgradnja kapaciteta za razvoj i kumuliranje projekata, čime se pridonosi i apsorpciji sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i potiču ulaganja u čistu energiju također se koristeći financijskim instrumentima dostupnima u okviru fonda InvestEU.

(9)  Prema procjenama učinka zakonodavstva za čistu energiju za ostvarenje energetskih ciljeva Unije do 2030. bit će potrebna dodatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi EUR godišnje u razdoblju 2021. – 2030 . Najveći nerazmjeri odnose se na ulaganja u dekarbonizaciju zgrada (energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije manjeg opsega), pri čemu kapital treba usmjeriti na projekte krajnje decentralizirane prirode. Jedan od ciljeva potprograma Prelazak na čistu energiju jest izgradnja kapaciteta za razvoj i kumuliranje projekata, čime se pridonosi i apsorpciji sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i potiču ulaganja kojima se podupire energija iz obnovljivih izvora i energetska učinkovitost, također se koristeći financijskim instrumentima dostupnima u okviru fonda InvestEU.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  program LIFE jedini je program posebno namijenjen djelovanju u području okoliša i klime te stoga ima ključnu ulogu u podupiranju provedbe zakonodavstva Unije u tim područjima;

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Programom pridonijet će se uključivanju klimatskih mjera i postizanju ukupnog cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podržavanje klimatskih ciljeva. Očekuje se da će aktivnosti iz ovoga programa pridonijeti klimatskim ciljevima sa 61 % od ukupne financijske omotnice Programa. Relevantne aktivnosti utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i ponovo ocijeniti u okviru relevantnih procesa evaluacija i preispitivanja.

(24)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Programom pridonijet će se uključivanju klimatskih mjera i postizanju ukupnog cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podržavanje klimatskih ciljeva tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027., te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Očekuje se da će aktivnosti iz ovoga programa pridonijeti klimatskim ciljevima sa 61 % od ukupne financijske omotnice Programa. Relevantne aktivnosti utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i ponovo ocijeniti u okviru relevantnih procesa evaluacija i preispitivanja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 5 450 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1. Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 6 442 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (7 272 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Obrazloženje

Predlaže se izmjena financijske omotnice u skladu s rezolucijama EP-a od 14. ožujka i 30. svibnja o sljedećem VFO-u.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) 3 500 000 000 EUR za područje Okoliš, od čega

(a) 70 %, što odgovara iznosu od 4 509 400 000 EUR u cijenama iz 2018. (5 090 400 000 EUR u tekućim cijenama), za područje Okoliš, od čega

Obrazloženje

Program LIFE jedini je fond Europske unije u cijelosti namijenjen ciljevima koji se odnose na okoliš i klimu. Iako će se mjere povezane s klimom u okviru cilja EU-a o uključivanju klimatskih pitanja financirati i iz niza drugih programa u sljedećem VFO-u, ključno je osigurati povećanje financijskih sredstava za aktivnosti zaštite okoliša. Stoga je opravdano da se više sredstava dodijeli potprogramima za zaštitu okoliša u okviru programa LIFE (70 % umjesto 64,2 % kako je predložila Komisija).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka a – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) 2 150 000 000 EUR za potprogram Priroda i biološka raznolikost te

(1) 61 %, što odgovara iznosu od 2 750 734 000 EUR u cijenama iz 2018. (3 105 144 000 EUR u tekućim cijenama), za potprogram Priroda i biološka raznolikost te

Obrazloženje

Program LIFE jedini je fond Europske unije u cijelosti namijenjen ciljevima koji se odnose na okoliš i klimu. Iako će se mjere povezane s klimom u okviru cilja EU-a o uključivanju klimatskih pitanja financirati i iz niza drugih programa u sljedećem VFO-u, ključno je osigurati povećanje financijskih sredstava za aktivnosti zaštite okoliša. Stoga je opravdano da se više sredstava dodijeli potprogramima za zaštitu okoliša u okviru programa LIFE (70 % umjesto 64,2 % kako je predložila Komisija).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka a – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) 1 350 000 000 EUR za potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života;

(2) 39 %, što odgovara iznosu od 1 758 666 000 EUR u cijenama iz 2018. (1 958 256 000 EUR u tekućim cijenama), za potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života;

Obrazloženje

Program LIFE jedini je fond Europske unije u cijelosti namijenjen ciljevima koji se odnose na okoliš i klimu. Iako će se mjere povezane s klimom u okviru cilja EU-a o uključivanju klimatskih pitanja financirati i iz niza drugih programa u sljedećem VFO-u, ključno je osigurati povećanje financijskih sredstava za aktivnosti zaštite okoliša. Stoga je opravdano da se više sredstava dodijeli potprogramima za zaštitu okoliša u okviru programa LIFE (70 % umjesto 64,2 % kako je predložila Komisija).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) 1 950 000 000 EUR za područje Klimatske aktivnosti, od čega

(b) 30 %, što odgovara iznosu od 1 932 600 000 EUR u cijenama iz 2018. (2 182 000 000 EUR u tekućim cijenama), za područje Klimatske aktivnosti, od čega

Obrazloženje

Program LIFE jedini je fond Europske unije u cijelosti namijenjen ciljevima koji se odnose na okoliš i klimu. Iako će se mjere povezane s klimom u okviru cilja EU-a o uključivanju klimatskih pitanja financirati i iz niza drugih programa u sljedećem VFO-u, ključno je osigurati povećanje financijskih sredstava za aktivnosti zaštite okoliša. Stoga je opravdano da se više sredstava dodijeli potprogramima za zaštitu okoliša u okviru programa LIFE (70 % umjesto 64,2 % kako je predložila Komisija).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka b – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) 950 000 000 EUR za potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama te

(1) 49 %, što odgovara iznosu od 946 974 000 EUR u cijenama iz 2018. (1 069 180 000 EUR u tekućim cijenama), za potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama te

Obrazloženje

Program LIFE jedini je fond Europske unije u cijelosti namijenjen ciljevima koji se odnose na okoliš i klimu. Iako će se mjere povezane s klimom u okviru cilja EU-a o uključivanju klimatskih pitanja financirati i iz niza drugih programa u sljedećem VFO-u, ključno je osigurati povećanje financijskih sredstava za aktivnosti zaštite okoliša. Stoga je opravdano da se više sredstava dodijeli potprogramima za zaštitu okoliša u okviru programa LIFE (70 % umjesto 64,2 % kako je predložila Komisija).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka b – podtočka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) 1 000 000 000 EUR za potprogram Prelazak na čistu energiju.

(2) 51 %, što odgovara iznosu od 985 626 000 EUR u cijenama iz 2018. (1 112 820 000 EUR u tekućim cijenama), za potprogram Prelazak na čistu energiju.

Obrazloženje

Program LIFE jedini je fond Europske unije u cijelosti namijenjen ciljevima koji se odnose na okoliš i klimu. Iako će se mjere povezane s klimom u okviru cilja EU-a o uključivanju klimatskih pitanja financirati i iz niza drugih programa u sljedećem VFO-u, ključno je osigurati povećanje financijskih sredstava za aktivnosti zaštite okoliša. Stoga je opravdano da se više sredstava dodijeli potprogramima za zaštitu okoliša u okviru programa LIFE (70 % umjesto 64,2 % kako je predložila Komisija).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija redovito prati i izvještava o uključivanju ciljeva u području klime i biološke raznolikosti, uključujući i o iznosu rashoda. Doprinos ove Uredbe proračunskom cilju od 25 % rashoda kojim se pridonosi klimatskim ciljevima prati se pomoću sustava klimatskih pokazatelja Europske unije. Troškovi biološke raznolikosti prate se korištenjem posebnog skupa pokazatelja. Te se metode praćenja koriste za utvrđivanje količine sredstava odobrenih za preuzete obveze, od kojih se očekuje da će pridonijeti ciljevima koji se odnose na klimu i biološku raznolikost u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. na odgovarajućoj razini disagregacije. Troškovi se prikazuju godišnje u proračunskoj Izjavi o programu. O doprinosu ovoga Programa ciljevima Unije koji se odnose na klimu i biološku raznolikost redovito se podnose izvješća u okviru evaluacija i godišnjeg izvješća.

4. Komisija redovito prati i izvještava o uključivanju ciljeva u području klime i biološke raznolikosti, uključujući i o iznosu rashoda. Doprinos ove Uredbe proračunskom cilju rashoda kojim se pridonosi klimatskim ciljevima, s 25 % tijekom razdoblja VFO-a 2021. – 2027., te u obliku godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027., prati se pomoću sustava klimatskih pokazatelja Europske unije. Troškovi biološke raznolikosti prate se korištenjem posebnog skupa pokazatelja. Te se metode praćenja koriste za utvrđivanje količine sredstava odobrenih za preuzete obveze, od kojih se očekuje da će pridonijeti ciljevima koji se odnose na klimu i biološku raznolikost u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. na odgovarajućoj razini disagregacije. Troškovi se prikazuju godišnje u proračunskoj Izjavi o programu. O doprinosu ovoga Programa ciljevima Unije koji se odnose na klimu i biološku raznolikost redovito se podnose izvješća u okviru evaluacija i godišnjeg izvješća.

 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

 

 

Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)

Referentni dokumenti

 

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Nadležni odbori

ENVI

14.6.2018

Odbori koji daju mišljenje

  Datum objave na plenarnoj sjednici

 

BUDG

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

  Datum imenovanja

Anneli Jäätteenmäki

11.7.2018

Razmatranje u odboru

 

26.9.2018

 

 

 

 

Datum usvajanja

 

5.11.2018

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

26

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Detjen, Stefan Gehrold

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

26

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

  • [1] [1] Rezolucija Europskog parlamenta od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. (2017/2052(INI))
  • [2] [2] Rezolucija Europskog parlamenta od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima (2018/2714(RSP))

MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (18.10.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Maria Gabriela Zoană

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Program LIFE je instrument za financiranje politike Unije za zaštitu okoliša i biološke raznolikosti te za prilagodbu klimatskim promjenama. On doprinosi cilju Unije da se 25 % ukupnih rashoda namijeni za klimatske ciljeve. Europski parlament je u svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. odlučio da bi taj cilj trebalo povećati na 30 %.

U sklopu programa financiraju se projekti iz potprograma „Priroda i biološka raznolikostˮ, „Kružno gospodarstvo i kvaliteta životaˮ, „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenamaˮ te „Prelazak na čistu energijuˮ. Cilj programa je doprinijeti prelasku na čisto, kružno, energetski učinkovito i niskougljično gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene poticanjem inovativnih tehnika u području politike zaštite okoliša i općenito pronalaskom načina za poboljšanje provedbe politike Unije u tom području.

U Prijedlogu Komisije za program LIFE za razdoblje 2021. – 2027. u obzir se uzima niz pitanja Odbora za regionalni razvoj. Prijedlog posebno:

–  predviđa sinergije između programa LIFE i sredstava kohezijske politike;

–  sadrži posebna pravila za financiranje u najudaljenijim regijama te prekomorskim zemljama i područjima, uključujući program za biološku raznolikost i usluge ekosustava europskih prekomorskih teritorija (BEST);

–   omogućuje proširenje programa na treće zemlje pod određenim uvjetima;

–  daje veliku važnost suradnji i razvoju najboljih praksi.

Izvjestiteljica stoga predlaže da se program odobri s nizom izmjena kako bi se:

–  naglasila veza između kohezijske politike i programa LIFE;

–  dala veća uloga regionalnim i lokalnim tijelima;

–  poduprli projekti za izgradnju administrativnih kapaciteta;

–  naglasila važnost financiranja u području okoliša za najudaljenije regije te prekomorske zemlje i područja;

–  detaljnije utvrdili uvjeti za sudjelovanje trećih zemalja u programu, među ostalim i bivših država članica Unije.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U nastojanju da se ostvare ciljevi Unije utvrđeni u zakonodavstvu, politikama, planovima i međunarodnim obvezama koji se odnose na okoliš, klimu i čistu energiju, Program bi trebao pridonijeti prelasku na čisto, kružno, energetski učinkovito i niskougljično gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene, zȃštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, bilo izravnim intervencijama ili podrškom uključivanju tih ciljeva u druge politike.

(3)  U nastojanju da se ostvare ciljevi Unije utvrđeni u zakonodavstvu, politikama, planovima i međunarodnim obvezama koji se odnose na okoliš, klimu i čistu energiju, Program bi trebao pridonijeti prelasku na čisto, kružno, energetski učinkovito i niskougljično gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene, očuvanju, zȃštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, bilo izravnim intervencijama ili podrškom uključivanju tih ciljeva u druge politike.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)   Unija je predana razvoju sveobuhvatnog odgovora na ciljeve održivog razvoja UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. u kojima se naglašava suštinska veza između upravljanja prirodnim resursima da bi se osigurala njihova dugoročna dostupnost, usluga ekosustava, njihove poveznice sa zdravljem ljudi te održivog i društveno uključivog gospodarskog rasta. U tom smislu Program bi trebao uvelike doprinijeti i gospodarskom razvoju i socijalnoj koheziji.

(4)   Europska unija u cjelini predana je razvoju sveobuhvatnog odgovora na ciljeve održivog razvoja UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. u kojima se naglašava suštinska veza između upravljanja prirodnim resursima da bi se osigurala njihova dugoročna dostupnost, usluga ekosustava, njihove poveznice sa zdravljem ljudi te održivog i društveno uključivog gospodarskog rasta. Time će se poduprijeti i stvaranje zelenih radnih mjesta. U tom smislu Program bi trebao uvelike doprinijeti i održivom gospodarskom razvoju te socijalnoj i teritorijalnoj koheziji.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ispunjavanje obveza Unije prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama zahtijeva preobrazbu Unije u energetski učinkovito i niskougljično društvo koje je otporno na klimatske promjene. To pak zahtijeva aktivnosti, s posebnim naglaskom na sektore koji najviše pridonose sadašnjim razinama emisija CO2 i onečišćenja, koje pridonose provedbi okvira klimatske i energetske politike do 2030. i integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica te pripremi za klimatsku i energetsku strategiju Unije do sredine stoljeća i dugoročno. Program bi trebao uključiti i mjere koje pridonose provedbi politike Unije za prilagođavanje klimatskim promjenama da bi se smanjila osjetljivost na negativne učinke tih promjena.

(7)  Ispunjavanje obveza Unije prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama zahtijeva preobrazbu Unije u energetski učinkovito i niskougljično društvo koje je otporno na klimatske promjene. To pak zahtijeva aktivnosti, s posebnim naglaskom na sektore koji najviše pridonose sadašnjim razinama emisija CO2 i onečišćenja, koje pridonose provedbi okvira klimatske i energetske politike do 2030. i integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica, među ostalim na regionalnoj i lokalnoj razini, te pripremi za klimatsku i energetsku strategiju Unije do sredine stoljeća i dugoročno. Program bi trebao uključiti i mjere koje pridonose provedbi politike Unije za prilagođavanje klimatskim promjenama da bi se smanjila osjetljivost na negativne učinke tih promjena.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7 a)  U svojoj Rezoluciji od 6. srpnja 2017. o promicanju kohezije i razvoja u najudaljenijim regijama Unije: primjena članka 349. UFEU-a (2016/2250(INI)) Europski parlament podsjetio je na posebne potrebe najudaljenijih regija u pogledu okoliša i klimatske politike.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)   Prelazak na čistu energiju ključni je doprinos ublažavanju klimatskih promjena s dodatnim koristima za okoliš. Aktivnosti za izgradnju kapaciteta koji podržavaju prelazak na čistu energiju, koje su do 2020. financirane u sklopu programa Obzor 2020., trebalo bi uključiti u Program jer njihov cilj nije financiranje izvrsnosti i nastanak inovacija, već olakšavanje prihvaćanja tehnologije koja je već dostupna na tržištu, a koja će pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Uvrštavanje tih aktivnosti izgradnje kapaciteta u Program otvara mogućnosti za sinergije između potprograma i povećava ukupnu dosljednost financiranja Unije. Zbog toga bi trebalo prikupiti i širiti podatke o prihvaćanju postojećih rješenja za istraživanja i inovacije u projektima u okviru programa LIFE, uključujući one iz programa Obzor Europa i programa koji su mu prethodili.

(8)  Prelazak na čistu energiju ključni je doprinos ublažavanju klimatskih promjena s dodatnim koristima za okoliš. U program bi trebalo uvrstiti aktivnosti za izgradnju kapaciteta koje podržavaju prelazak na čistu energiju i koje su do 2020. financirane u sklopu programa Obzor 2020. jer je njihov cilj olakšavanje prihvaćanja tehnologije koja je već dostupna na tržištu i koja će pridonijeti savladavanju klimatskih izazova, ublažavanju klimatskih promjena i ostvarenju okolišnih ciljeva Unije. Uvrštavanje tih aktivnosti izgradnje kapaciteta u Program otvara mogućnosti za sinergije između potprograma i povećava ukupnu dosljednost financiranja Unije. Zbog toga bi trebalo prikupiti i širiti podatke o prihvaćanju postojećih rješenja za istraživanja i inovacije u projektima u okviru programa LIFE, uključujući one iz programa Obzor Europa i drugih postojećih programa te programa koji su im prethodili.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prema procjenama učinka zakonodavstva za čistu energiju za ostvarenje energetskih ciljeva Unije do 2030. bit će potrebna dodatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi EUR godišnje u razdoblju 2021. – 2030 . Najveći nerazmjeri odnose se na ulaganja u dekarbonizaciju zgrada (energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije manjeg opsega), pri čemu kapital treba usmjeriti na projekte krajnje decentralizirane prirode. Jedan od ciljeva potprograma Prelazak na čistu energiju jest izgradnja kapaciteta za razvoj i kumuliranje projekata, čime se pridonosi i apsorpciji sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i potiču ulaganja u čistu energiju također se koristeći financijskim instrumentima dostupnima u okviru fonda InvestEU.

(9)  Prema procjenama učinka zakonodavstva za čistu energiju za ostvarenje energetskih ciljeva Unije do 2030. bit će potrebna dodatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi EUR godišnje u razdoblju 2021. – 2030 . Najveći nerazmjeri odnose se na ulaganja u dekarbonizaciju zgrada (energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije manjeg opsega), pri čemu kapital treba usmjeriti na projekte krajnje decentralizirane prirode. Jedan od ciljeva potprograma Prelazak na čistu energiju jest izgradnja kapaciteta za razvoj i kumuliranje projekata, uz naglasak na konkretnom energetskom potencijalu regija, čime se pridonosi i apsorpciji sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i potiču ulaganja u čistu energiju također se koristeći financijskim instrumentima dostupnima u okviru fonda InvestEU.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Sinergije s programom Obzor Europa trebale bi osigurati prepoznavanje i utvrđivanje potreba za istraživanjem i inovacijama radi suočavanja s izazovima u području okoliša, klime i energetike u EU-u tijekom procesa strateškog planiranja istraživanja i razvoja programa Obzor Europa. LIFE bi trebao i nadalje djelovati kao katalizator za provođenje politike i zakonodavstva EU-a u području okoliša, klime i čiste energije, uključujući prihvaćanjem i primjenom rezultata istraživanja i inovacija iz programa Obzor Europa te pružanjem pomoći pri njihovoj primjeni u većem opsegu ako se time može pomoći u rješavanju pitanja u području okoliša, klime ili prelaska na čistu energiju. Europsko vijeće za inovacije u okviru Obzora Europa može osigurati podršku povećanju broja i komercijalizaciji novih revolucionarnih ideja koje mogu nastati kao rezultat provedbe projekata iz programa LIFE.

(10)  Sinergije s programom Obzor Europa trebale bi osigurati prepoznavanje i utvrđivanje potreba za istraživanjem i inovacijama radi suočavanja s izazovima u području okoliša, klime i energetike u EU-u tijekom procesa strateškog planiranja istraživanja i razvoja programa Obzor Europa. LIFE bi trebao i nadalje djelovati kao katalizator za provođenje politike i zakonodavstva EU-a u području okoliša, klime i čiste energije, uključujući prihvaćanjem i primjenom rezultata istraživanja i inovacija iz programa Obzor Europa te pružanjem pomoći pri njihovoj primjeni u većem opsegu ako se time može pomoći u rješavanju pitanja u području okoliša, klime ili prelaska na čistu energiju. Administrativno složeniju proceduru prijave i evaluacije u novom programu LIFE trebalo bi povrh toga pojednostaviti vodeći se pravilima i procedurama programa Obzor 2020. Novi program LIFE trebao bi u svoje buduće planove provedbe integrirati uspješne komponente programa Obzor 2020. Europsko vijeće za inovacije u okviru Obzora Europa može osigurati podršku povećanju broja i komercijalizaciji novih revolucionarnih ideja koje mogu nastati kao rezultat provedbe projekata iz programa LIFE.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Najnoviji paket preispitivanja provedbe politika Unije21 koje se odnose na okoliš ukazuje na to da je potreban znatan napredak da bi se ubrzala provedba pravne stečevine Unije u području okoliša i pojačala integracija ciljeva koji se odnose na okoliš i klimu u druge politike. Program bi stoga trebao djelovati kao katalizator za postizanje potrebnog napretka razvojem, ispitivanjem i reproduciranjem novih pristupa; podrškom razvoju, praćenju i preispitivanju politika; povećanjem uključenosti dionika; mobiliziranjem ulaganja u okviru svih programa ulaganja Unije ili drugih financijskih izvora i podrškom aktivnostima za prevladavanje različitih prepreka učinkovitoj provedbi ključnih planova koji se zahtijevaju zakonodavstvom o okolišu.

(12)  Najnoviji paket preispitivanja provedbe politika Unije21 koje se odnose na okoliš upućuje na to da je potreban znatan napredak da bi se ubrzala provedba pravne stečevine Unije u području okoliša i pojačala integracija ciljeva koji se odnose na okoliš i klimu u druge politike. Program bi stoga trebao djelovati kao katalizator za postizanje potrebnog napretka razvojem, ispitivanjem, reproduciranjem i povećanjem vidljivosti novih pristupa i najboljih praksi; podrškom razvoju, koherentnosti, dosljednosti, praćenju i preispitivanju politika; promicanjem učinkovitije koordinacije između nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela; povećanjem uključenosti svih dionika, posebno kad je riječ o nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima, nevladinim organizacijama, istraživačkim centrima i poduzećima; mobiliziranjem ulaganja u okviru svih programa ulaganja Unije ili drugih financijskih izvora i podrškom aktivnostima za prevladavanje različitih prepreka učinkovitoj provedbi ključnih planova koji se zahtijevaju zakonodavstvom o okolišu.

_________________

_________________

21 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u: Zajednički izazovi i kako suradnjom postići bolje rezultate (COM/2017/063 final).

21 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u: Zajednički izazovi i kako suradnjom postići bolje rezultate (COM/2017/063 final).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti, uključujući u morskim ekosustavima, zahtijeva podršku razvoju, provedbi, primjeni i ocjenjivanju relevantnog zakonodavstva i politika Unije, uključujući Strategiju EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020.22, Direktivu Vijeća 92/43/EEZ23 i Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24 te Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća25, posebice izradom baze znanja za razvoj i provedbu politika te osmišljavanjem, ispitivanjem, demonstracijom i primjenom najboljih praksi i rješenja u manjem opsegu ili prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim ili nacionalnim kontekstima, uključujući integrirane pristupe za primjenu okvira prioritetnih mjera pripremljenih na temelju Direktive 92/43/EEZ. Unija bi trebala pratiti i svoje rashode koji se odnose na biološku raznolikost radi ispunjavanja obveze izvješćivanja u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti. Trebalo bi ispuniti i zahtjeve za praćenje ostaloga relevantnog zakonodavstva Unije.

(13)  Zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti, uključujući u morskim ekosustavima, zahtijeva podršku razvoju, provedbi, primjeni i ocjenjivanju relevantnog zakonodavstva i politika Unije, uključujući Strategiju EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020.22, Direktivu Vijeća 92/43/EEZ23 i Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24 te Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća25, posebice izradom baze znanja za razvoj i provedbu politika te osmišljavanjem, ispitivanjem, demonstracijom i primjenom najboljih praksi i rješenja u manjem opsegu ili prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim ili nacionalnim kontekstima, uključujući integrirane pristupe za primjenu okvira prioritetnih mjera pripremljenih na temelju Direktive 92/43/EEZ. Pitanje zaštite biološke raznolikosti ne može se razmatrati zasebno: potreban je koordiniran pristup na razini EU-a te na međunarodnoj razini. Unija bi trebala posvetiti veću pozornost i namijeniti više sredstava boljem prikupljanju i objedinjavanju bioloških podataka te pretvaranju tih podataka u rezultate na osnovi kojih će se omogućiti veća geografska usmjerenost na mjere očuvanja. Unija bi trebala pratiti i svoje rashode koji se odnose na biološku raznolikost radi ispunjavanja obveze izvješćivanja u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti. Trebalo bi ispuniti i zahtjeve za praćenje ostaloga relevantnog zakonodavstva Unije.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 final.

22 COM(2011) 244 final.

23 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

23 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

24 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

24 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

25 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).

25 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Nedavne ocjene i procjene, uključujući preispitivanje Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020. u sredini provedbenog razdoblja i provjeru primjerenosti zakonskih propisa o prirodi, ukazuju da je jedan od glavnih temeljnih uzroka za nedostatnu provedbu zakonodavstva Unije o prirodi i strategije za biološku raznolikost manjak odgovarajućeg financiranja. Glavni instrumenti financiranja Unije, uključujući [Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo], mogu znatno pridonijeti ispunjenju tih potreba. Program može dodatno poboljšati učinkovitost takvog uključivanja putem strateških projekata za prirodu namijenjenih poticanju provedbe zakonodavstva i politika Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost, uključujući aktivnosti koje su utvrđene u okvirima prioritetnih mjera izrađenima u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ. Strateški projekti za prirodu trebali bi podupirati akcijske programe u državama članicama radi uključivanja relevantnih ciljeva koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost u ostale politike i programe financiranja, osiguravajući time mobilizaciju odgovarajućih sredstva za provedbu tih politika. U okviru svojih strateških planova za zajedničku poljoprivrednu politiku države članice mogu odlučiti o korištenju određenog dijela sredstava dodijeljenih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj radi snažnije podrške aktivnostima koje dopunjavaju strateške projekte za prirodu kako je određeno ovom Uredbom.

(14)  Nedavne ocjene i procjene, uključujući preispitivanje Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020. u sredini provedbenog razdoblja i provjeru primjerenosti zakonskih propisa o prirodi, upućuju na to da je jedan od glavnih temeljnih uzroka za nedostatnu provedbu zakonodavstva Unije o prirodi i strategije za biološku raznolikost manjak odgovarajućeg financiranja i bolje usklađenosti vladinih i znanstvenih institucija. Glavni instrumenti financiranja Unije, uključujući osobito europske strukturne i investicijske fondove, odnosno Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, mogu znatno pridonijeti ispunjenju tih potreba. Program mora dodatno poboljšati učinkovitost takvog uključivanja preko strateških projekata za prirodu namijenjenih održivosti i očuvanju te poticanju provedbe zakonodavstva i politika Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost, uključujući aktivnosti koje su utvrđene u okvirima prioritetnih mjera izrađenima u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ. U mnogim je državama članicama veliki udio ekosustava narušen; njihova obnova doprinosi zaustavljanju gubitka biološke raznolikosti te zaštiti usluga koje ti ekosustavi pružaju. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti osiguravanju prostora za prirodne procese kojima se obnavljaju i čuvaju ekosustavi te se potiču partnerstva s drugim gospodarskim sektorima poput šumarstva i upravljanja vodama u razvoju gospodarstava koja se temelje na prirodi. Strateški projekti za prirodu trebali bi podupirati akcijske programe u državama članicama radi uključivanja relevantnih ciljeva koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost u ostale politike i programe financiranja, osiguravajući time mobilizaciju odgovarajućih sredstava te sinergije među različitim financijskim instrumentima Unije za provedbu tih politika uspostavom ravnoteže između zaštite prirode te lokalnih i regionalnih razvojnih potreba. U okviru svojih strateških planova za zajedničku poljoprivrednu politiku države članice i njihove regije mogu odlučiti o korištenju određenog dijela sredstava dodijeljenih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj radi snažnije podrške aktivnostima koje dopunjavaju strateške projekte za prirodu kako je određeno ovom Uredbom.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)   Dobrovoljni program za biološku raznolikost i usluge ekosustava europskih prekomorskih teritorija (BEST) promiče očuvanje biološke raznolikosti, uključujući morsku biološku raznolikost, te održivo korištenje sustava ekosustava, uključujući pristup prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju njihovih posljedica temeljen na ekosustavima u najudaljenijim regijama Unije i prekomorskim zemljama i područjima. BEST je pridonio podizanju svijesti o ekološkoj važnosti najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i teritorija za očuvanje globalne biološke raznolikosti. U ministarskim izjavama 2017. i 2018. prekomorske zemlje i područja izrazili su zahvalnost za taj program dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za biološku raznolikost. Primjereno je omogućiti da se iz Programa nastave financirati manji iznosi bespovratnih sredstva za biološku raznolikost i u najudaljenijim regijama i prekomorskim zemljama i područjima.

(15)   Dobrovoljni program za biološku raznolikost i usluge ekosustava europskih prekomorskih teritorija (BEST) promiče očuvanje biološke raznolikosti, uključujući morsku biološku raznolikost, te održivo korištenje sustava ekosustava, uključujući pristup prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju njihovih posljedica temeljen na ekosustavima u najudaljenijim regijama Unije i prekomorskim zemljama i područjima. BEST je pridonio podizanju svijesti o ekološkoj važnosti najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i teritorija za očuvanje globalne biološke raznolikosti. U ministarskim izjavama 2017. i 2018. prekomorske zemlje i područja izrazili su zahvalnost za taj program dodjele manjih iznosa bespovratnih sredstava za biološku raznolikost. Stoga je neophodno da taj program postane održiv tako da se uvrsti u program LIFE i da se osiguraju ambiciozna financijska sredstva za njegov proračun. U okviru Programa moraju se i dalje financirati manji iznosi bespovratnih sredstva za biološku raznolikost i u najudaljenijim regijama i prekomorskim zemljama i područjima kako bi Unija preuzela odgovornost za ta područja te da bi se zajamčilo ostvarenje okolišnih ciljeva Unije i doprinijelo socijalnoj i teritorijalnoj koheziji. Taj program ne zamjenjuje ostala financiranja za najudaljenije regije u okviru programa LIFE.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)   Promicanje kružnoga gospodarstva zahtijeva promjenu mentaliteta u smislu dizajna, proizvodnje, potrošnje i zbrinjavanja materijala i proizvoda, uključujući plastiku. Program bi trebao pridonijeti prelasku na model kružnoga gospodarstva putem financijske podrške namijenjene različitim akterima (poduzećima, javnim tijelima i potrošačima), posebice primjenom, razvojem i reproduciranjem najboljih tehnologija, praksi i rješenja prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim i nacionalnim kontekstima, uključujući putem integriranih pristupa za provedbu planova za gospodarenje otpadom i sprječavanje nastanka otpada. Podržavanjem provedbe strategije za plastiku mogu se poduzeti mjere za rješavanje problema otpada u moru.

(16)   Promicanje kružnoga gospodarstva zahtijeva promjenu mentaliteta u smislu dizajna, proizvodnje, potrošnje i zbrinjavanja materijala i proizvoda, uključujući plastiku. Program bi trebao pridonijeti prelasku na model kružnoga gospodarstva s pomoću financijske podrške namijenjene različitim akterima (poduzećima, nacionalnim, regionalnim i lokalnim javnim tijelima te potrošačima), posebice primjenom, razvojem i reproduciranjem najboljih tehnologija, praksi i rješenja prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim i nacionalnim kontekstima, među ostalim preko integriranih teritorijalnih pristupa za provedbu planova za gospodarenje otpadom i sprječavanje nastanka otpada. Podržavanjem provedbe strategije za plastiku mogu se poduzeti mjere za rješavanje problema otpada u moru i tako doprinijeti očuvanju morske biološke raznolikosti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)   Za bolje upravljanje okolišem, klimatskim promjenama i povezanim pitanjima prelaska na čistu energiju potrebna je uključenost civilnog društva podizanjem razine osviještenosti javnosti, angažman potrošača i veća uključenost dionika, uključujući nevladine organizacije, u savjetovanje o povezanim politikama i njihovoj provedbi.

(20)   Da bi se na svim razinama bolje upravljalo okolišem, klimatskim promjenama i povezanim pitanjima prelaska na čistu energiju, potrebna je uključenost civilnog društva poboljšanom komunikacijom i podizanjem razine osviještenosti javnosti, među ostalim nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, angažman potrošača i veća uključenost dionika, uključujući nevladine organizacije te partnere i poduzeća u području istraživanja i inovacija, u savjetovanje o povezanim politikama i njihovoj provedbi.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)   Program bi trebao pripremiti i podupirati tržišne subjekte za pomak prema čistom, kružnom i energetski učinkovitom gospodarstvu s niskim emisijama ugljika koje je otporno na klimatske promjene ispitivanjem novih poslovnih prilika, unapređivanjem stručnih vještina, olakšavanjem pristupa potrošača održivim proizvodima i uslugama, uključivanjem i osnaživanjem utjecajnih osoba i ispitivanjem novih metoda prilagodbe postojećih procesa i poslovnog okruženja. Potrebno je promicati prihvaćanje javnosti i angažiranje potrošača kako bi se podržalo šire prihvaćanje održivih rješenja na tržištu.

(22)   Program bi trebao pripremiti i podupirati tržišne subjekte za pomak prema čistom, kružnom i energetski učinkovitom gospodarstvu s niskim emisijama ugljika koje je otporno na klimatske promjene ispitivanjem novih poslovnih prilika, unapređivanjem stručnih vještina, olakšavanjem pristupa potrošača održivim proizvodima i uslugama, uključivanjem i osnaživanjem utjecajnih osoba i ispitivanjem novih metoda prilagodbe postojećih procesa i poslovnog okruženja te sudjelovanjem lokalnih i regionalnih dionika u provedbi ciljeva u kontekstu kružnog gospodarstva. Potrebno je promicati prihvaćanje javnosti i angažiranje potrošača kako bi se podržalo šire prihvaćanje održivih rješenja na tržištu, među ostalim kroz medijske kampanje.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)   Na razini Unije velika ulaganja u djelovanja koja se odnose na okoliš i klimu primarno financiraju veliki programi financiranja Unije (uključivanje). U kontekstu svoje katalitičke uloge, strateški integrirani projekti i strateški projekti za prirodu koji će se razviti u sklopu Programa trebali bi potpomognuti prilike za financiranje u sklopu tih programa financiranja i drugih izvora sredstava kao što su nacionalni fondovi te stvarati sinergije.

(23)   Na razini Unije velika ulaganja u djelovanja koja se odnose na okoliš i klimu primarno financiraju veliki programi financiranja Unije (uključivanje), među ostalim kohezijski fond. U kontekstu svoje katalitičke uloge, strateški integrirani projekti i strateški projekti za prirodu koji će se razviti u sklopu Programa trebali bi potpomognuti prilike za financiranje u sklopu tih programa financiranja i drugih izvora sredstava kao što su nacionalni fondovi te stvarati sinergije.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)   Odražavajući važnost rješavanja pitanja klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije da provede Pariški sporazum i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih aktivnosti i postizanju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva. Očekuje se da će aktivnosti iz ovoga programa pridonijeti klimatskim ciljevima sa 61 % od ukupne financijske omotnice Programa. Relevantne aktivnosti utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i ponovo ocijeniti u okviru relevantnih procesa evaluacija i preispitivanja.

(24)   Odražavajući važnost rješavanja pitanja klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije da provede Pariški sporazum i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih aktivnosti i postizanju općeg cilja od 30 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva. Očekuje se da će aktivnosti iz ovoga programa pridonijeti klimatskim ciljevima sa 61 % od ukupne financijske omotnice Programa. Relevantne aktivnosti utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i ponovo ocijeniti u okviru relevantnih procesa evaluacija i preispitivanja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)   S obzirom na članak 349. UFEU-a te posebne potrebe i ranjivosti najudaljenijih regija tijekom provedbe Programa trebalo bi posvetiti posebnu pozornost strategiji za najudaljenije regije. Osim politika okoliša i klime te onih koje su relevantne za prelazak na čistu energiju, u obzir bi trebalo uzeti i ostale politike Unije.

(25)   U skladu s člancima 174. i 349. UFEU-a tijekom provedbe Programa mora se poštovati strategija za najudaljenije regije, koje su u cijelosti dio Unije i općenito se u obzir moraju uzeti posebne potrebe, svojstva, ograničenja i ranjivosti regija koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama. Tom bi se provedbom moglo doprinijeti i smanjenju nejednakosti među razinama razvijenosti različitih regija te razvojnog deficita regija u najnepovoljnijem položaju, uključujući posebne izazove u pogledu ekološki prihvatljivih politika radi doprinosa prelasku na čisto, kružno, energetski učinkovito i niskougljično gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene te radi očuvanja biološke raznolikosti u tim regijama. Osim politika okoliša i klime te onih koje su relevantne za prelazak na čistu energiju, u obzir bi trebalo uzeti i ostale politike Unije.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)   Radi podrške provedbi Programa Komisija bi trebala surađivati s nacionalnim kontaktnim točkama, organizirati seminare i radionice, objavljivati popise projekata financiranih u sklopu Programa te provoditi druge aktivnosti radi širenja rezultata projekta i olakšavanja razmjene iskustva, znanja i najboljih praksi te reproduciranja rezultata projekata diljem Unije. Te bi aktivnosti posebno trebale biti namijenjene državama članicama s niskom razinom iskorištenosti sredstava te bi trebale olakšati komunikaciju i suradnju između korisnika projekta, podnositelja ili dionika završenih projekata i projekata u tijeku u istom području.

(26)   Radi podrške provedbi Programa Komisija bi trebala surađivati s nacionalnim, regionalnim i lokalnim kontaktnim točkama, organizirati seminare i radionice, objavljivati popise projekata financiranih u sklopu Programa te provoditi druge aktivnosti poput medijskih kampanja radi boljeg širenja rezultata projekta i olakšavanja razmjene iskustva, znanja i najboljih praksi te reproduciranja rezultata projekata diljem Unije, čime se potiče suradnja i komunikacija. Te bi aktivnosti posebno trebale biti namijenjene državama članicama s niskom razinom iskorištenosti sredstava te bi trebale olakšati komunikaciju i suradnju između korisnika projekta, podnositelja ili dionika završenih projekata i projekata u tijeku u istom području. Od ključne je važnosti da su u komunikaciju i suradnju uključena i regionalna i lokalna tijela te dionici.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)   Oblike financiranja i načine provedbe trebalo bi odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik od neusklađenosti. U slučaju bespovratnih sredstava to bi trebalo uključiti uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici.

(31)   Oblike financiranja i načine provedbe trebalo bi odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti najbolje rezultate, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik od neusklađenosti te manju stopu sufinanciranja u usporedbi s drugim instrumentima izravnog upravljanja. U slučaju bespovratnih sredstava to bi trebalo uključiti uzimanje u obzir korištenja paušalnih iznosa, fiksnih stopa i troškova po jedinici.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)   U skladu s člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani. Sudjelovanje tih subjekata u ovom Programu trebalo bi se usmjeriti prvenstveno na projekte u sklopu potprograma Priroda i biološka raznolikost.

(33)   U skladu s člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima, prema kojima Unija ima odgovornost, ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani. Sudjelovanje tih subjekata u ovom Programu trebalo bi se usmjeriti prvenstveno na projekte u sklopu potprograma Priroda i biološka raznolikost.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)   Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene u skladu sa Sporazumom o EGP-u čime se osigurava provedba programâ na temelju odluke prema tome sporazumu. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenta. U Uredbu bi trebalo uvrstiti posebnu odredbu kojom bi se jamčila potrebna prava i pristup odgovornome ovlaštenom službeniku, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) kao i Europskom revizorskom sudu da na sveobuhvatan način izvršavaju svoje nadležnosti.

(35)   Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene u skladu sa Sporazumom o EGP-u čime se osigurava provedba programâ na temelju odluke prema tome sporazumu. Treće zemlje, uključujući bivše države članice Unije, mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenta. U Uredbu bi trebalo uvrstiti posebnu odredbu kojom bi se jamčila potrebna prava i pristup odgovornome ovlaštenom službeniku, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) kao i Europskom revizorskom sudu da na sveobuhvatan način izvršavaju svoje nadležnosti. Trebalo bi po potrebi predvidjeti i mogućnost obraćanja Sudu Europske unije.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom uspostavlja Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) („Program”).

Ovom se Uredbom uspostavlja Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) („Program”) koji obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021. – 2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

U njoj su utvrđeni ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021. – 2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „strateški projekti za prirodu” znači projekti kojima se podupire postizanje ciljeva Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja, uključujući putem koordinirane provedbe okvira prioritetnih mjera utvrđenih u skladu s Direktivom 92/43/EEZ;

(1)  „strateški projekti za prirodu” znači projekti kojima se podupire postizanje ciljeva Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja, među ostalim s pomoću koordinirane provedbe okvira prioritetnih mjera utvrđenih u skladu s Direktivom 92/43/EEZ;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „strateški integrirani projekti” znači projekti kojima se na regionalnoj, višeregionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini provode strategije ili akcijski planovi koji se odnose na okoliš i klimu, koje su razvila nadležna tijela država članica i nalažu ih posebne politike i zakonodavstvo Unije za okoliš ili klimu ili politike i zakonodavstvo koji su relevantni za čistu energiju, ujedno osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije ili na nacionalnoj ili privatnoj razini te njegovu mobilizaciju;

(2)  „strateški integrirani projekti” znači projekti kojima se na regionalnoj, višeregionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini provode strategije ili akcijski planovi koji se odnose na okoliš i klimu, koje su razvila nadležna tijela država članica, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, i nalažu ih posebne politike i zakonodavstvo Unije za okoliš ili klimu ili politike i zakonodavstvo koji su relevantni za čistu energiju, ujedno osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije ili na nacionalnoj ili privatnoj razini te njegovu mobilizaciju;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „standardni projekti djelovanja” znači projekti, osim strateških integriranih projekata, strateških projekata za prirodu ili projekata tehničke pomoći, kojima se ostvaruju posebni ciljevi Programa iz članka 3. stavka 2.;

(4)  „standardni projekti djelovanja” znači projekti, osim strateških integriranih projekata, strateških projekata za prirodu ili projekata tehničke pomoći, kao što su projekti u kojima se primjenjuje pristup „odozdo prema gore” (Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice), kojima se ostvaruju posebni ciljevi Programa iz članka 3. stavka 2.;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)   „projekti izgradnje administrativnih kapacitetaˮ znači projekti kojima tijela država članica povećavaju svoju sposobnost za obavljanje zadaća, rješavanje problema i postizanje ciljeva te za razumijevanje svojeg razvoja u širem kontekstu i na održiv način kao i postupanje u pogledu tog razvoja.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći je cilj Programa doprinijeti pomaku prema čistom, kružnom, energetski učinkovitom i niskougljičnom gospodarstvu koje je otporno na klimatske promjene, uključujući putem prelaska na čistu energiju, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, čime pridonosi održivom razvoju.

Opći je cilj Programa doprinijeti pomaku prema održivom, čistom, kružnom, energetski i resursno učinkovitom i niskougljičnom gospodarstvu koje je otporno na klimatske promjene, među ostalim prelaskom na čistu i obnovljivu energiju, zaštiti te očuvanju i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, čime pridonosi održivom razvoju i borbi protiv klimatskih promjena. Programom će se podupirati i bolje upravljanje u području okoliša i klime na svim razinama, uključujući snažnije sudjelovanje lokalnih i regionalnih tijela te organizacija civilnog društva.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvijanje, demonstriranje i promoviranje inovativnih tehnika i pristupa za ostvarenje ciljeva zakonodavstva i politika Unije o djelovanju u području okoliša i klime, uključujući i prelazak na čistu energiju, te doprinos primjeni najboljih praksi u odnosu na prirodu i biološku raznolikost;

(a)  razvijanje, demonstriranje i promoviranje inovativnih tehnika i pristupa za ostvarenje ciljeva zakonodavstva i politika Unije o djelovanju u području okoliša i klime, uključujući i prelazak na čistu i obnovljivu energiju, te doprinos primjeni najboljih praksi u odnosu na prirodu i biološku raznolikost;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)   podupiranje izrade, provedbe, praćenja i izvršavanja relevantnog zakonodavstva i politika Unije, što uključuje poboljšanje upravljanja povećanjem kapaciteta javnih i privatnih subjekata i uključenosti civilnog društva;

(b)   podupiranje izrade, provedbe, praćenja i izvršavanja relevantnog zakonodavstva i politika Unije, uz poboljšanje suradnje i komunikacije, što uključuje poboljšanje višerazinskog upravljanja povećanjem kapaciteta javnih i privatnih subjekata i uključenosti civilnog društva, među ostalim na regionalnoj i lokalnoj razini;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)   poticanje opsežnog uvođenja uspješnih tehničkih rješenja i onih koja se odnose na politiku radi provođenja relevantnog zakonodavstva i politika Unije reproduciranjem rezultata, integriranjem povezanih ciljeva u druge politike te prakse javnog i privatnog sektora, mobiliziranjem ulaganja i poboljšanim pristupom financiranju.

(c)   poticanje opsežnog uvođenja uspješnih tehničkih rješenja i onih koja se odnose na politiku radi provođenja relevantnog zakonodavstva i politika Unije reproduciranjem rezultata i najboljih praksi, integriranjem povezanih ciljeva u druge politike te prakse javnog i privatnog sektora, među ostalim na regionalnoj i lokalnoj razini, mobiliziranjem ulaganja i poboljšanim pristupom financiranju.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama;

(a)  potprogram Upravljanje klimatskim promjenama, njihovo ublažavanje i prilagodba tim promjenama;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 5 450 000 000 EUR u tekućim cijenama.

1.   Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 6 442 000 000 EUR u cijenama iz 2018.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1.:

2.   Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1.:

(a) 3 500 000 000 EUR za područje Okoliš, od čega

(a)   4 122 880 000 EUR za područje Okoliš, od čega

(1)   2 150 000 000 EUR za potprogram Priroda i biološka raznolikost te

(1)   2 514 956 800 EUR za potprogram Priroda i biološka raznolikost te

(2)  1 350 000 000 EUR za potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života;

(2)   1 607 923 200 EUR za potprogram Kružno gospodarstvo i kvaliteta života;

(b)  1 950 000 000 EUR za područje Klimatske aktivnosti, od čega

(b)   2 319 120 000 EUR za područje Klimatske aktivnosti, od čega

(1)  950 000 000 EUR za potprogram Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama te

(1)   1 136 368 800 EUR za potprogram Upravljanje klimatskim promjenama, njihovo ublažavanje i prilagodba tim promjenama te

(2)  1 000 000 000 EUR za potprogram Prelazak na čistu energiju.

(2)   1 182 751 200 EUR za potprogram Prelazak na čistu energiju.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  informiranje i komunikaciju, uključujući kampanje jačanja osviještenosti. Financijska sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom također obuhvaćaju institucionalnu komunikaciju o političkim prioritetima Unije, kao i o statusu provedbe i prijenosa zakonodavstva Unije koje se odnosi na okoliš ili klimu ili koje je relevantno za čistu energiju;

(a)  informiranje i komunikaciju, uključujući medijske kampanje poput kampanja jačanja osviještenosti. Financijska sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom također obuhvaćaju institucionalnu komunikaciju o političkim prioritetima Unije, kao i o statusu provedbe i prijenosa zakonodavstva Unije koje se odnosi na okoliš ili klimu ili koje je relevantno za čistu energiju;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  umrežavanje i platforme najboljih praksi;

(e)  umrežavanje i platforme najboljih praksi ili projekata;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)   ostale treće zemlje u skladu s uvjetima iz posebnih sporazuma o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem Unijinu programu ako se tim sporazumom

(d)   ostale treće zemlje, uključujući bivše države članice Unije, u skladu s uvjetima iz posebnih sporazuma o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem programu Unije ako se tim sporazumom

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–   jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje financijske interese.

–   jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje financijske interese te po potrebi omogućuje obraćanje Sudu Europske unije.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program se provodi na način koji osigurava njegovu usklađenost s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom+, Kohezijskim fondom, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo, programom Obzor Europa, Instrumentom za povezivanje Europe i fondom InvestEU, kako bi se stvorile sinergije, posebice u pogledu strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, te radi potpore prihvaćanju na tržištu i reproduciranju rješenja razvijenih u okviru Programa.

Program se provodi na način koji osigurava transparentnost i njegovu usklađenost s kohezijskom politikom Unije, a osobito s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom+, Kohezijskim fondom, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo kao i programom Obzor Europa, Instrumentom za povezivanje Europe i fondom InvestEU, kako bi se stvorile sinergije, posebice u pogledu strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, te radi potpore prihvaćanju na tržištu i reproduciranju rješenja razvijenih u okviru Programa. Predmetna regionalna i lokalna tijela uključena su u sve relevantne faze programiranja i provedbe.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Komisija bi trebala težiti uravnoteženoj godišnjoj raspodjeli financijskih sredstava namijenjenih tradicionalnim projektima među državama članicama.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.

Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe, pri čemu maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85 %.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)   projekti za izgradnju administrativnih kapaciteta;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka a – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili s njom povezanom području;

(1)  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili području koje je s njome povezano, uključujući najudaljenije regije;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pravni subjekti koji sudjeluju u konzorcijima od najmanje tri neovisna subjekta, s poslovnim nastanom u raznim državama članicama ili prekomorskim zemljama ili područjima povezanima s tim državama ili trećim zemljama pridruženima Programu ili drugim trećim zemljama prihvatljivi su.

5.  Pravni subjekti koji sudjeluju u konzorcijima od najmanje tri neovisna subjekta, s poslovnim nastanom u raznim državama članicama ili prekomorskim zemljama ili područjima, uključujući najudaljenije regije, koji su povezani s tim državama ili trećim zemljama pridruženima Programu ili drugim trećim zemljama prihvatljivi su.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)   projektima se poštuje opće načelo geografske ravnoteže;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  prema potrebi, posebna se pažnja daje projektima na zemljopisnim područjima s posebnim potrebama odnosno osjetljivim područjima, kao što su područja s posebnim izazovima koji se odnose na okoliš ili prirodnim ograničenjima, prekogranična područja ili najudaljenije regije.

(f)  prema potrebi, posebna se pažnja daje projektima na zemljopisnim područjima s posebnim potrebama odnosno osjetljivim područjima, kao što su područja s posebnim izazovima koji se odnose na okoliš ili prirodnim ograničenjima, prekogranična područja, sjeverna rijetko naseljena područja ili najudaljenije regije.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  posebna pozornost treba se posvetiti dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata u najudaljenijim regijama.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Djelovanja kojima je dodijeljena oznaka kvalitete Pečat izvrsnosti ili koja su u skladu sa sljedećim kumulativnim, komparativnim uvjetima:

Briše se.

(a) ocijenjena su u okviru poziva na podnošenje prijedloga u sklopu Programa;

 

(b) u skladu su s minimalnim zahtjevima kvalitete iz tog poziva na podnošenje prijedloga;

 

(c) ne mogu se financirati u okviru tog poziva na podnošenje prijedloga zbog proračunskih ograničenja

 

mogu primiti potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda+ ili Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u skladu s člankom [67.] stavkom 5. Uredbe (EU) XX [Uredba o zajedničkim odredbama] i člankom [8.] ili Uredbom (EU) XX [Financiranje, upravljanje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike], ako su ta djelovanja u skladu s ciljevima predmetnog programa. Primjenjuju se pravila fonda iz kojeg se isplaćuje potpora.

 

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  U sve faze planiranja i provedbe programa rada moraju se na odgovarajući način uključiti svi dionici, među ostalim regionalna i lokalna tijela te organizacije civilnog društva.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)   raspodjelu sredstava unutar svakog potprograma između njegovih potreba i između različitih vrsta financiranja;

(a)   raspodjelu sredstava unutar svakog potprograma između njegovih potreba i između različitih vrsta financiranja te minimalnu i maksimalnu stopu sufinanciranja u vezi sa svakim slučajem;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.   Primatelji sredstava Unije imenuju službenika za komunikaciju („službenik za komunikaciju projekta”) za svaki pojedini projekt.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)

Referentni dokumenti

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Maria Gabriela Zoană

20.6.2018

Razmatranje u odboru

13.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

15.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Raffaele Fitto, John Howarth, Bronis Ropė, Davor Škrlec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Asim Ademov, Arne Lietz

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

23

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, John Flack

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Asim Ademov, Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Arne Lietz, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (16.10.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Czesław Adam Siekierski

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) uspostavljen Uredbom (EU) br. 1293/2013 za razdoblje 2014. – 2020. najnoviji je u nizu programa Unije osmišljenih u proteklih 25 godina koji podupiru provedbu prioriteta zakonodavstva i politika koji se odnose na okoliš i klimu. Program ima ulogu katalizatora i pruža potporu djelovanjima manjeg opsega namijenjenima pokretanju, proširenju ili poticanju održive proizvodnje, distribucije i potrošnje.

Prijedlogom uredbe namjerava se uspostaviti Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) za razdoblje koje počinje 2021., čemu treba pružiti potporu, imajući u vidu relevantnost tog programa za zadovoljavanje potreba i rješavanje problema u području klime i okoliša. Suočavanje s klimatskim promjenama jedan je od najvažnijih globalnih izazova koji zahtijeva koordiniran i ambiciozan odgovor.

Predloženi amandmani posebno se odnose na aspekte opisane u nastavku.

– Razjašnjenje općih i posebnih ciljeva Programa

Program bi trebao doprinijeti pomaku prema održivom, kružnom, energetski i resursno učinkovitom i niskougljičnom gospodarstvu koje je otporno na klimatske promjene, među ostalim i prelaskom na energetski sustav koji se u velikoj mjeri temelji na energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Treba napomenuti i pružanje potpore mreži Natura 2000 i borbi protiv uništavanja ekosustava, kao i potrebu za visokom razinom zaštite okoliša i ambicioznim klimatskim djelovanjem. Programom bi se trebalo podupirati bolje upravljanje u području okoliša i klime na svim razinama, uključujući veće sudjelovanje civilnog društva, nevladinih organizacija i lokalnih aktera. Posebni ciljevi Programa trebaju sadržavati upućivanja na održive poljoprivredne i prehrambene sustave, kao i na poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo i ribarstvo. Osim toga, Programom se ne ugrožavaju ciljevi ostalog zakonodavstva i politika Unije.

– Struktura programa

Područje „Okoliš” također treba obuhvaćati održive poljoprivredne prakse kao što su bioraznolikost tla i agrobiološka raznolikost, hvatanje ugljika, praćenje tla te zaštita tla i vode.

– Kriteriji za dodjelu

Projekti koji se financiraju iz Programa pružaju znatan doprinos postizanju najmanje jednog od ciljeva utvrđenih u članku 3. predložene Uredbe. U okviru tih projekata izbjegava se ugrožavanje prioriteta iz ostalog zakonodavstva i politika Unije, osobito u pogledu učinkovitosti resursa i proizvodnje hrane. Štoviše, prednost imaju projekti koji imaju najveći potencijal za sudjelovanje civilnog društva, vlasnika zemljišta te sektora poljoprivrede, hortikulture i šumarstva kao i pametnu suradnju s njima. Komisija jamči geografsku ravnotežu u projektima koji se financiraju iz Programa.

– Prihvatljivi troškovi kupnje zemljišta

U prošlosti se do poljoprivrednih čestica dolazilo kupnjom ili izvlašćivanjem s pomoću sredstava iz programa LIFE, što je izazvalo javne kontroverze. Kupnja zemljišta trebala bi biti jedini način postizanja željenog učinka, ako je to primjenjivo. Radi postizanja ciljeva očuvanja, prednost bi trebalo davati suradnji s poljoprivrednicima.

– Programiranje, praćenje, izvješćivanje i evaluacija

Komisija provedbenim aktima donosi višegodišnje programe rada za program LIFE. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u novom predloženom članku, u skladu s aktualnim programom LIFE. Potrebno je očuvati Odbor za program LIFE. Komisija jamči da se pri razvoju programa rada provodi odgovarajuće savjetovanje sa suzakonodavcima i dionicima.

Uz privremenu evaluaciju Programa po potrebi se prilaže prijedlog za izmjenu predložene Uredbe. Komisija stavlja rezultate evaluacija na raspolaganje javnosti. Osim toga, evaluacije uključuju i ocjenu sinergije između Programa i ostalih komplementarnih programa Unije kao i njegovih potprograma.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Politika i zakonodavstvo Unije koji se odnose na okoliš i klimu te koji su relevantni za čistu energiju doveli su do znatnog poboljšanja stanja okoliša. Međutim, i dalje su prisutni veliki izazovi u području okoliša i klime, koji će, ako se ne riješe, imati znatne negativne posljedice za Uniju i dobrobit njezinih građana.

(1)  Politika i zakonodavstvo Unije koji se odnose na okoliš i klimu te koji su relevantni za čistu energiju doveli su do znatnog poboljšanja stanja okoliša. Uvođenje mjera zaštite okoliša u druga područja politike, kao što su poljoprivreda i energetika, dovodi do boljeg stanja okoliša. Međutim, i dalje su prisutni veliki izazovi u području okoliša i klime, koji će, ako se ne riješe, imati znatne negativne posljedice za Uniju i dobrobit njezinih građana.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U nastojanju da se ostvare ciljevi Unije utvrđeni u zakonodavstvu, politikama, planovima i međunarodnim obvezama koji se odnose na okoliš, klimu i čistu energiju, Program bi trebao pridonijeti prelasku na čisto, kružno, energetski učinkovito i niskougljično gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene, zȃštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, bilo izravnim intervencijama ili podrškom uključivanju tih ciljeva u druge politike.

(3)  Nastojanja da se ostvare ciljevi Unije utvrđeni u zakonodavstvu, politikama, planovima i međunarodnim obvezama koji se odnose na okoliš, klimu i čistu energiju moraju se poštovati. Program bi trebao pridonijeti prelasku na čisto, kružno, energetski učinkovito, tehnološki napredno i niskougljično gospodarstvo koje je otporno na klimatske promjene, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, bilo izravnim intervencijama ili podrškom uključivanju tih ciljeva u druge politike.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Program bi trebao pridonijeti održivom razvoju i ostvarenju ciljeva iz zakonodavstva, strategija, planova i međunarodnih obveza Unije koji se odnose na okoliš i klimu te onih koji su relevantni za čistu energiju, a posebno iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030.8, Konvencije o biološkoj raznolikosti9 i Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama10 („Pariški sporazum o klimatskim promjenama”).

(5)  Program bi trebao pridonijeti održivom razvoju i ostvarenju ciljeva iz zakonodavstva, strategija, planova i međunarodnih obveza Unije koji se odnose na okoliš i klimu te onih koji su relevantni za čistu energiju, kao i, što je posebno važno, iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030.8, Konvencije o biološkoj raznolikosti9 i Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama10 („Pariški sporazum o klimatskim promjenama”).

_________________

_________________

8 Program do 2030., Rezolucija koju je usvojila Glavna skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

8 Program do 2030., Rezolucija koju je usvojila Glavna skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.

9 93/626/EEZ: Odluka Vijeća od 25. listopada 1993. o sklapanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, (SL L 309, 13.12.1993., str. 1.).

9 93/626/EEZ: Odluka Vijeća od 25. listopada 1993. o sklapanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, (SL L 309, 13.12.1993., str. 1.).

10 SL L 282, 19.10.2016, str. 4.

10 SL L 282, 19.10.2016., str. 4.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Za postizanje sveobuhvatnih ciljeva posebno je važna provedba Paketa za kružno gospodarstvo11, Okvira klimatske i energetske politike do 2030.12,13,14, zakonodavstva Unije o okolišu15, kao i povezanih politika16, 17, 18, 19, 20.

(6)  Za postizanje sveobuhvatnih ciljeva posebno je važna provedba Paketa za kružno gospodarstvo11, Okvira klimatske i energetske politike do 2030.12,13,14, zakonodavstva Unije o okolišu15, kao i povezanih politika16, 17, 18, 19, 20, među kojima je i strategija o biogospodarstvu 20.a.

_________________

_________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Okvir klimatske i energetske politike do 2030., COM(2014)15, 22.1.2014.

12 Okvir klimatske i energetske politike do 2030., COM(2014)15, 22.1.2014.

13 Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama, COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama, COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Paket „Čista energija za sve Europljane”, COM (2016) 860, 30.11.2016.

14 Paket „Čista energija za sve Europljane”, COM (2016) 860, 30.11.2016.

15 Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo COM(2017) 198, 27.4.2017.

15 Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo COM(2017) 198, 27.4.2017.

16 Program Čisti zrak za Europu, COM(2013) 918.

16 Program Čisti zrak za Europu, COM(2013) 918.

17 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

17 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

18 Tematska strategija za zaštitu tla, COM(2006) 231.

18 Tematska strategija za zaštitu tla, COM(2006) 231.

19 Strategija za mobilnost s niskom razinom emisije, COM/2016/0501 final.

19 Strategija za mobilnost s niskom razinom emisije, COM/2016/0501 final.

20 Akcijski plan za infrastrukturu za alternativna goriva u skladu s člankom 10. stavkom 6. Direktive 2014/94/EU, 8.11.2017.

20 Akcijski plan za infrastrukturu za alternativna goriva u skladu s člankom 10. stavkom 6. Direktive 2014/94/EU, 8.11.2017.

 

20.a Inovacije za održiv rast: biogospodarstvo za Europu, COM(2012) 60 final, 13.2.2012.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Ispunjavanje obveza Unije prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama zahtijeva preobrazbu Unije u energetski učinkovito i niskougljično društvo koje je otporno na klimatske promjene. To pak zahtijeva aktivnosti, s posebnim naglaskom na sektore koji najviše pridonose sadašnjim razinama emisija CO2 i onečišćenja, koje pridonose provedbi okvira klimatske i energetske politike do 2030. i integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica te pripremi za klimatsku i energetsku strategiju Unije do sredine stoljeća i dugoročno. Program bi trebao uključiti i mjere koje pridonose provedbi politike Unije za prilagođavanje klimatskim promjenama da bi se smanjila osjetljivost na negativne učinke tih promjena.

(7)  Ispunjavanje obveza Unije prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama, koji se mora poštovati, zahtijeva preobrazbu Unije u energetski učinkovito i niskougljično društvo koje je otporno na klimatske promjene. To pak zahtijeva aktivnosti, s posebnim naglaskom na sektore koji najviše pridonose sadašnjim razinama emisija CO2 i onečišćenja, koje pridonose provedbi okvira klimatske i energetske politike do 2030. i integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova država članica te pripremi za klimatsku i energetsku strategiju Unije do sredine stoljeća i dugoročno. Program bi trebao uključiti i mjere koje pridonose provedbi politike Unije za prilagođavanje klimatskim promjenama da bi se smanjila osjetljivost na negativne učinke tih promjena i predvidjele i spriječile katastrofe prouzročene njima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Prelazak na čistu energiju ključni je doprinos ublažavanju klimatskih promjena s dodatnim koristima za okoliš. Aktivnosti za izgradnju kapaciteta koji podržavaju prelazak na čistu energiju, koje su do 2020. financirane u sklopu programa Obzor 2020., trebalo bi uključiti u Program jer njihov cilj nije financiranje izvrsnosti i nastanak inovacija, već olakšavanje prihvaćanja tehnologije koja je već dostupna na tržištu, a koja će pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Uvrštavanje tih aktivnosti izgradnje kapaciteta u Program otvara mogućnosti za sinergije između potprograma i povećava ukupnu dosljednost financiranja Unije. Zbog toga bi trebalo prikupiti i širiti podatke o prihvaćanju postojećih rješenja za istraživanja i inovacije u projektima u okviru programa LIFE, uključujući one iz programa Obzor Europa i programa koji su mu prethodili.

(8)  Prelazak na čistu energiju ključni je doprinos ublažavanju i smanjenju učinaka klimatskih promjena s dodatnim koristima za okoliš. Aktivnosti za izgradnju kapaciteta koji podržavaju prelazak na čistu energiju, koje su do 2020. financirane u sklopu programa Obzor 2020., trebalo bi uključiti u Program jer njihov cilj nije financiranje izvrsnosti i nastanak inovacija, već olakšavanje prihvaćanja tehnologije koja je već dostupna na tržištu, a koja će pridonijeti ublažavanju i smanjenju učinaka klimatskih promjena. Uvrštavanje tih aktivnosti izgradnje kapaciteta u Program otvara mogućnosti za sinergije između potprograma poticanjem višestrukih izvora financiranja i povećava ukupnu dosljednost financiranja Unije. Zbog toga bi trebalo prikupiti i širiti podatke o prihvaćanju postojećih rješenja za istraživanja i inovacije u projektima u okviru programa LIFE, uključujući one iz programa Obzor Europa i programa koji su mu prethodili.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prema procjenama učinka zakonodavstva za čistu energiju za ostvarenje energetskih ciljeva Unije do 2030. bit će potrebna dodatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi EUR godišnje u razdoblju 2021. – 2030 . Najveći nerazmjeri odnose se na ulaganja u dekarbonizaciju zgrada (energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije manjeg opsega), pri čemu kapital treba usmjeriti na projekte krajnje decentralizirane prirode. Jedan od ciljeva potprograma Prelazak na čistu energiju jest izgradnja kapaciteta za razvoj i kumuliranje projekata, čime se pridonosi i apsorpciji sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i potiču ulaganja u čistu energiju također se koristeći financijskim instrumentima dostupnima u okviru fonda InvestEU.

(9)  Prema procjenama učinka zakonodavstva za čistu energiju za ostvarenje energetskih ciljeva Unije do 2030. koje je predložila Komisija bit će potrebna dodatna ulaganja u iznosu od 177 milijardi EUR godišnje u razdoblju 2021. – 2030. Pri dovršavanju Direktive o energiji iz obnovljivih izvora i Direktive o energetskoj učinkovitosti suzakonodavci su povećali te ciljeve kako bi se ciljevi Unije u većoj mjeri uskladili s obvezama Unije u skladu s Pariškim sporazumom. Najveći nerazmjeri odnose se na ulaganja u dekarbonizaciju zgrada (energetska učinkovitost i decentralizirani obnovljivi izvori energije, koji su posebice namijenjeni za potrošnju energije u svrhu zagrijavanja i klimatizacije), pri čemu kapital treba usmjeriti na projekte krajnje decentralizirane prirode, na primjer promicanjem pilot-projekata koji se temelje na malim urbanim konglomeratima. Jedan od ciljeva potprograma Prelazak na čistu energiju jest izgradnja kapaciteta za razvoj i kumuliranje projekata, čime se pridonosi i apsorpciji sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i potiču ulaganja u čistu energiju također se koristeći financijskim instrumentima dostupnima u okviru fonda InvestEU.

Obrazloženje

Dekarbonizacija građevinskog sektora ključan je korak za postizanje klimatskih i energetskih ciljeva EU-a, a time i za ispunjenje ciljeva iz Pariškog sporazuma. Međutim, važno je usmjeriti veću pozornost na potrošnju energije u svrhu grijanja i klimatizacije, koji čine znatan dio europske energetske potrošnje.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Najnoviji paket preispitivanja provedbe politika Unije21 koje se odnose na okoliš ukazuje na to da je potreban znatan napredak da bi se ubrzala provedba pravne stečevine Unije u području okoliša i pojačala integracija ciljeva koji se odnose na okoliš i klimu u druge politike. Program bi stoga trebao djelovati kao katalizator za postizanje potrebnog napretka razvojem, ispitivanjem i reproduciranjem novih pristupa; podrškom razvoju, praćenju i preispitivanju politika; povećanjem uključenosti dionika; mobiliziranjem ulaganja u okviru svih programa ulaganja Unije ili drugih financijskih izvora i podrškom aktivnostima za prevladavanje različitih prepreka učinkovitoj provedbi ključnih planova koji se zahtijevaju zakonodavstvom o okolišu.

(12)  Najnoviji paket preispitivanja provedbe politika Unije21 koje se odnose na okoliš upućuje na to da je potreban znatan napredak da bi se ubrzala provedba pravne stečevine Unije u području okoliša i pojačala integracija ciljeva koji se odnose na okoliš i klimu u druge politike. Program bi stoga trebao djelovati kao presudan katalizator za postizanje potrebnog napretka razvojem, ispitivanjem i reproduciranjem novih pristupa; podrškom razvoju, praćenju i preispitivanju politika; promicanjem veće razine osviještenosti i komunikacije; razvijanjem dobrog upravljanja; povećanjem uključenosti dionika; mobiliziranjem ulaganja u okviru svih programa ulaganja Unije ili drugih financijskih izvora i podrškom aktivnostima za prevladavanje različitih prepreka učinkovitoj provedbi ključnih planova koji se zahtijevaju zakonodavstvom o okolišu.

_________________

_________________

21 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u: Zajednički izazovi i kako suradnjom postići bolje rezultate (COM/2017/063 final).

21 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Pregled aktivnosti u području okoliša u EU-u: Zajednički izazovi i kako suradnjom postići bolje rezultate (COM/2017/063 final).

Obrazloženje

Unapređenje upravljanja, posebice podizanjem razine osviještenosti i uključivanjem dionika, od temeljne je važnosti za postizanje ciljeva u području okoliša koji su u prethodnom programu LIFE izričito navedeni kao prioriteti.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti, uključujući u morskim ekosustavima, zahtijeva podršku razvoju, provedbi, primjeni i ocjenjivanju relevantnog zakonodavstva i politika Unije, uključujući Strategiju EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020.22, Direktivu Vijeća 92/43/EEZ23 i Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24 te Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća25, posebice izradom baze znanja za razvoj i provedbu politika te osmišljavanjem, ispitivanjem, demonstracijom i primjenom najboljih praksi i rješenja u manjem opsegu ili prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim ili nacionalnim kontekstima, uključujući integrirane pristupe za primjenu okvira prioritetnih mjera pripremljenih na temelju Direktive 92/43/EEZ. Unija bi trebala pratiti i svoje rashode koji se odnose na biološku raznolikost radi ispunjavanja obveze izvješćivanja u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti. Trebalo bi ispuniti i zahtjeve za praćenje ostaloga relevantnog zakonodavstva Unije.

(13)  Zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti, uključujući u vodenim ekosustavima, zahtijeva podršku razvoju, provedbi, primjeni i ocjenjivanju relevantnog zakonodavstva i politika Unije, uključujući Strategiju EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020.22, Direktivu Vijeća 92/43/EEZ23 i Direktivu 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24 te Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća25, posebice izradom baze znanja za razvoj i provedbu politika te osmišljavanjem, ispitivanjem, demonstracijom i primjenom najboljih praksi i rješenja u manjem opsegu ili prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim ili nacionalnim kontekstima, uključujući integrirane pristupe za primjenu okvira prioritetnih mjera pripremljenih na temelju Direktive 92/43/EEZ. Unija bi trebala pratiti i svoje rashode koji se odnose na biološku raznolikost radi ispunjavanja obveze izvješćivanja u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti. Trebalo bi ispuniti i zahtjeve za praćenje ostaloga relevantnog zakonodavstva Unije.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 final.

22 COM(2011) 244 final.

23 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

23 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

24 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

24 Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

25 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).

25 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Promicanje kružnoga gospodarstva zahtijeva promjenu mentaliteta u smislu dizajna, proizvodnje, potrošnje i zbrinjavanja materijala i proizvoda, uključujući plastiku. Program bi trebao pridonijeti prelasku na model kružnoga gospodarstva putem financijske podrške namijenjene različitim akterima (poduzećima, javnim tijelima i potrošačima), posebice primjenom, razvojem i reproduciranjem najboljih tehnologija, praksi i rješenja prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim i nacionalnim kontekstima, uključujući putem integriranih pristupa za provedbu planova za gospodarenje otpadom i sprječavanje nastanka otpada. Podržavanjem provedbe strategije za plastiku mogu se poduzeti mjere za rješavanje problema otpada u moru.

(16)  Promicanje kružnoga gospodarstva zahtijeva promjenu mentaliteta u smislu dizajna, proizvodnje, potrošnje i zbrinjavanja materijala i proizvoda, uključujući plastiku. Program bi trebao pridonijeti prelasku na model kružnoga gospodarstva putem financijske podrške namijenjene različitim akterima (poduzećima, javnim tijelima i potrošačima), posebice primjenom, razvojem i reproduciranjem najboljih tehnologija, praksi i rješenja prilagođenih posebnim lokalnim, regionalnim i nacionalnim kontekstima, uključujući putem integriranih pristupa za provedbu planova za gospodarenje otpadom i sprječavanje nastanka otpada. Podržavanjem provedbe strategije za plastiku mogu se poduzeti mjere za rješavanje problema otpada u vodenom okolišu.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Zaštita i obnova morskog okoliša jedan je od ukupnih ciljeva politike Unije u području okoliša. Program bi trebao podržavati sljedeće: upravljanje, očuvanje, obnovu i praćenje biološke raznolikosti i morskih ekosustava, posebice na morskim područjima mreže Natura 2000, te zaštitu vrsta u skladu s okvirima prioritetnih mjera izrađenima u skladu s Direktivom 92/43/EEZ; postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća28; promicanje čistih i zdravih mora; provedbu europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu, osobito radi rješavanja problema izgubljenog ribolovnog alata i otpada u moru; promoviranje uključenja Unije u međunarodno upravljanje oceanima koje je ključno za postizanje ciljeva iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. te za očuvanje zdravih oceana za buduće generacije. Strateški integrirani projekti i strateški projekti za prirodu u okviru ovog Programa trebali bi uključivati relevantne aktivnosti namijenjene zaštiti morskog okoliša.

(19)  Zaštita i obnova vodenog okoliša jedan je od ukupnih ciljeva politike Unije u području okoliša. Program bi trebao podržavati sljedeće: upravljanje, očuvanje, obnovu i praćenje biološke raznolikosti i vodenih ekosustava, posebice na morskim područjima mreže Natura 2000, te zaštitu vrsta u skladu s okvirima prioritetnih mjera izrađenima u skladu s Direktivom 92/43/EEZ; postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća28; promicanje čistih i zdravih mora; provedbu europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu, osobito radi rješavanja problema izgubljenog ribolovnog alata i otpada u moru; promoviranje uključenja Unije u međunarodno upravljanje oceanima koje je ključno za postizanje ciljeva iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. te za očuvanje zdravih oceana za buduće generacije. Strateški integrirani projekti i strateški projekti za prirodu u okviru ovog Programa trebali bi uključivati relevantne aktivnosti namijenjene zaštiti vodenog okoliša.

_________________

_________________

28 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

28 Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Za bolje upravljanje okolišem, klimatskim promjenama i povezanim pitanjima prelaska na čistu energiju potrebna je uključenost civilnog društva podizanjem razine osviještenosti javnosti, angažman potrošača i veća uključenost dionika, uključujući nevladine organizacije, u savjetovanje o povezanim politikama i njihovoj provedbi.

(20)  Za bolje upravljanje okolišem, klimatskim promjenama i povezanim pitanjima prelaska na čistu energiju potrebna je uključenost civilnog društva podizanjem razine osviještenosti javnosti, uključujući s pomoću komunikacijske strategije kojom se uzimaju u obzir novi mediji i društvene mreže te kojom se povećavaju angažman potrošača i uključenost dionika, uključujući nevladine organizacije, u savjetovanje o povezanim politikama i njihovoj provedbi.

Obrazloženje

Važno je izraziti potrebu za modernom komunikacijom.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Program bi trebao pripremiti i podupirati tržišne subjekte za pomak prema čistom, kružnom i energetski učinkovitom gospodarstvu s niskim emisijama ugljika koje je otporno na klimatske promjene ispitivanjem novih poslovnih prilika, unapređivanjem stručnih vještina, olakšavanjem pristupa potrošača održivim proizvodima i uslugama, uključivanjem i osnaživanjem utjecajnih osoba i ispitivanjem novih metoda prilagodbe postojećih procesa i poslovnog okruženja. Potrebno je promicati prihvaćanje javnosti i angažiranje potrošača kako bi se podržalo šire prihvaćanje održivih rješenja na tržištu.

(22)  Program bi trebao pripremiti i podupirati tržišne subjekte za pomak prema čistom, kružnom i energetski učinkovitom gospodarstvu s niskim emisijama ugljika koje je otporno na klimatske promjene održivom uporabom postojećih prirodnih resursa i ispitivanjem novih poslovnih prilika, unapređivanjem stručnih vještina, olakšavanjem pristupa potrošača održivim proizvodima i uslugama, uključivanjem i osnaživanjem utjecajnih osoba i ispitivanjem novih metoda prilagodbe postojećih procesa i poslovnog okruženja. Potrebno je promicati prihvaćanje javnosti i angažiranje potrošača kako bi se podržalo šire prihvaćanje održivih rješenja na tržištu, osobito inovativnih tehnologija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Obrazloženje

Zahvaljujući razvoju tehnologije, tržišta i (ujedno) javne potpore, troškovi ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u proteklom su se desetljeću znatno smanjili. Moramo nastaviti u tom smjeru kako bismo omogućili potpun razvoj europskog energetskog potencijala procjenjivanjem alternativnih izvora energije koji se danas i dalje slabo upotrebljavaju (kao što su energija mora ili geotermalna energija) i razvojem energetske neovisnosti EU-a o trećim zemljama.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Odražavajući važnost rješavanja pitanja klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije da provede Pariški sporazum i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih aktivnosti i postizanju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva. Očekuje se da će aktivnosti iz ovoga programa pridonijeti klimatskim ciljevima sa 61 % od ukupne financijske omotnice Programa. Relevantne aktivnosti utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i ponovo ocijeniti u okviru relevantnih procesa evaluacija i preispitivanja.

(24)  Rješavanje pitanja klimatskih promjena jedan je od najvažnijih globalnih izazova koji zahtijeva koordiniran i ambiciozan odgovor. Unija mora riješiti pitanje klimatskih promjena u skladu sa svojim obvezama u provedbi Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Ovaj će Program pridonijeti promicanju aktivnosti povezanih s klimom i okolišem i postizanju općeg cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje ciljeva u području klime i okoliša. Očekuje se da će aktivnosti iz ovoga programa pridonijeti klimatskim ciljevima sa 61 % od ukupne financijske omotnice Programa. Relevantne aktivnosti utvrdit će se tijekom pripreme i provedbe Programa i ponovo ocijeniti u okviru relevantnih procesa evaluacija i preispitivanja.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  S obzirom na članak 349. UFEU-a te posebne potrebe i ranjivosti najudaljenijih regija tijekom provedbe Programa trebalo bi posvetiti posebnu pozornost strategiji za najudaljenije regije30. Osim politika okoliša i klime te onih koje su relevantne za prelazak na čistu energiju, u obzir bi trebalo uzeti i ostale politike Unije.

(25)  S obzirom na članak 349. UFEU-a te posebne potrebe i ranjivosti najudaljenijih regija tijekom provedbe Programa trebalo bi posvetiti posebnu pozornost strategiji za najudaljenije regije30. Osim politika okoliša, klime, kružnoga gospodarstva te onih koje su relevantne za prelazak na čistu energiju, u obzir bi trebalo uzeti i ostale politike Unije.

_________________

_________________

30 COM(2017) 623 final.

30 COM(2017) 623 final.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Evaluacijom ove Uredbe osigurat će se potrebne informacije za postupak donošenja odluka o poboljšanju Programa, bude li to potrebno. Uz evaluaciju mjere u kojoj se Programom ispunjava cilj iz članka 3. ove Uredbe, posebno bi trebalo usmjeriti pozornost na postupak prijave kako bi se zajamčilo da ta financijska sredstva budu dostupna za sve relevantne projekte. Osobito je važno zajamčiti praktičnost i jednostavnost sudjelovanja lokalnih zajednica i civilnog društva.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „strateški projekti za prirodu” znači projekti kojima se podupire postizanje ciljeva Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja, uključujući putem koordinirane provedbe okvira prioritetnih mjera utvrđenih u skladu s Direktivom 92/43/EEZ;

(1)  „strateški projekti za prirodu” znači projekti kojima se podupire postizanje ciljeva Unije koji se odnose na prirodu i biološku raznolikost i koji su posebno utvrđeni u Direktivi 2009/147/EZ i Direktivi Vijeća 92/43/EEZ, provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja, uključujući putem koordinirane provedbe okvira prioritetnih mjera utvrđenih u skladu s Direktivom 92/43/EEZ;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „standardni projekti djelovanja” znači projekti, osim strateških integriranih projekata, strateških projekata za prirodu ili projekata tehničke pomoći, kojima se ostvaruju posebni ciljevi Programa iz članka 3. stavka 2.;

(4)  „standardni projekti djelovanja” znači projekti, osim strateških integriranih projekata, strateških projekata za prirodu ili projekata tehničke pomoći, kao što su projekti u kojima se primjenjuje pristup „odozdo prema gore” (CLLD), kojima se ostvaruju posebni ciljevi Programa iz članka 3. stavka 2.;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa doprinijeti pomaku prema čistom, kružnom, energetski učinkovitom i niskougljičnom gospodarstvu koje je otporno na klimatske promjene, uključujući putem prelaska na čistu energiju, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, čime pridonosi održivom razvoju.

1.  Opći je cilj Programa doprinijeti pomaku prema održivom, kružnom, energetski i resursno učinkovitom i niskougljičnom gospodarstvu koje je otporno na klimatske promjene, uključujući putem prelaska na energetski sustav koji se u velikoj mjeri temelji na energetskoj učinkovitosti i obnovljivoj energiji, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustavljanju i smanjenju gubitka biološke raznolikosti, uključujući potporu mreži Natura 2000 i borbu protiv uništavanja ekosustava, čime se pridonosi visokoj razini zaštite okoliša i ambicioznim klimatskim aktivnostima. Programom će se također podupirati bolje upravljanje u području okoliša i klime na svim razinama, uključujući veće sudjelovanje civilnog društva, nevladinih organizacija i lokalnih aktera.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvijanje, demonstriranje i promoviranje inovativnih tehnika i pristupa za ostvarenje ciljeva zakonodavstva i politika Unije o djelovanju u području okoliša i klime, uključujući i prelazak na čistu energiju, te doprinos primjeni najboljih praksi u odnosu na prirodu i biološku raznolikost;

(a)  razvijanje, demonstriranje i promoviranje inovativnih tehnika i pristupa za ostvarenje ciljeva zakonodavstva i politika Unije o djelovanju u području okoliša i klime, uključujući i prelazak na čistu energiju, te doprinos i potporu primjeni najboljih praksi u odnosu na prirodu i biološku raznolikost te održive poljoprivredne i prehrambene sustave;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podupiranje izrade, provedbe, praćenja i izvršavanja relevantnog zakonodavstva i politika Unije, što uključuje poboljšanje upravljanja povećanjem kapaciteta javnih i privatnih subjekata i uključenosti civilnog društva;

(b)  podupiranje izrade, provedbe, praćenja i izvršavanja relevantnog zakonodavstva i politika Unije, što uključuje poboljšanje upravljanja povećanjem kapaciteta javnih i privatnih subjekata, uključujući u području poljoprivrede, hortikulture, šumarstva i ribarstva, i uključenosti civilnog društva;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Programom se ne ugrožavaju ciljevi ostalog zakonodavstva i politika Unije;

Obrazloženje

Nažalost, proteklih su godina određeni projekti u okviru programa LIFE u nekim državama članicama doveli do javnih kontroverzi i sukoba zbog izvlaštenja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Proturječnosti u provedbi programa LIFE u odnosu na ostalo zakonodavstvo i politike Unije, kao što su ZPP i zaštita mladih poljoprivrednika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, moraju se izbjeći. U Uredbi o uspostavljanju programa LIFE potrebno je ojačati suradnju s, na primjer, poljoprivrednicima i vlasnicima zemljišta te također s MSP-ovima i privatnim sektorom.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 1. – podtočka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  održive poljoprivredne prakse, uključujući bioraznolikost tla i agrobiološku raznolikost, hvatanje ugljika, praćenje tla, zaštitu tla i vode;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  projekti koji se financiraju iz Programa pružaju znatan doprinos postizanju najmanje jednog od ciljeva utvrđenih u članku 3.;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  projekti koji se financiraju iz Programa ne smiju ugrožavati ciljeve Programa koji se odnose na okoliš i klimu ili su relevantni za čistu energiju te moraju, kada je to moguće, promicati korištenje zelene javne nabave;

(a)  projekti koji se financiraju iz Programa ne smiju ugrožavati ciljeve Programa koji se odnose na okoliš i klimu ili su relevantni za čistu energiju te moraju što češće promicati korištenje zelene javne nabave;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  projektima koji se financiraju iz Programa izbjegava se ugrožavanje prioriteta ostalog zakonodavstva i politika Unije, osobito u pogledu učinkovitosti resursa i proizvodnje hrane;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  prednost imaju projekti koji imaju najveći potencijal za sudjelovanje civilnog društva, vlasnika zemljišta te sektora poljoprivrede, hortikulture i šumarstva i pametnu suradnju s njima;

Obrazloženje

Sudjelovanje civilnog društva, vlasnika zemljišta te sektora poljoprivrede, hortikulture i šumarstva te pametna suradnja s njima radi razvoja, demonstriranja i promicanja inovativnih tehnika i pristupa u ostvarivanju ciljeva zakonodavstva i politika Unije u području mjera zaštite okoliša i klimatskih mjera, uključujući prelazak na druge energente, te doprinosa i potpore primjeni najboljih praksi u pogledu prirode i biološke raznolikosti od ključne su važnosti za uspješnost projekata u okviru programa LIFE, prema dosadašnjem iskustvu.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Komisija jamči geografsku ravnotežu u projektima koji se financiraju iz Programa;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  prema potrebi, posebna se pažnja daje projektima na zemljopisnim područjima s posebnim potrebama odnosno osjetljivim područjima, kao što su područja s posebnim izazovima koji se odnose na okoliš ili prirodnim ograničenjima, prekogranična područja ili najudaljenije regije.

(f)  prema potrebi, posebna se pažnja daje projektima, pod uvjetom da donose koristi za okoliš, na zemljopisnim područjima s posebnim potrebama odnosno osjetljivim područjima, kao što su područja s posebnim izazovima koji se odnose na okoliš ili prirodnim ograničenjima, prekogranična područja ili najudaljenije regije.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kupnja zemljišta jedini je ili najisplativiji način postizanja željenog učinka očuvanja;

(b)  kupnja zemljišta jedini je način postizanja željenog učinka očuvanja;

Obrazloženje

U prošlosti su se poljoprivredne čestice kupovale ili izvlašćivale s pomoću sredstava iz programa LIFE, što je dovelo do javnih kontroverzi. Kupnja zemljišta trebala bi biti jedini način postizanja željenog učinka, ako je to primjenjivo. Radi postizanja ciljeva očuvanja, prednost bi trebalo davati suradnji s poljoprivrednicima.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija provedbenim aktima donosi višegodišnje programe rada za program LIFE. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 21.a.

Obrazloženje

Postupak Odbora za program LIFE u skladu je s trenutačnom Uredbom o uspostavljanju programa LIFE. Države članice trebale bi sudjelovati u izradi programa rada.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija jamči da se pri razvoju programa rada provodi odgovarajuće savjetovanje sa suzakonodavcima i dionicima.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa, i uključuje ocjenu provedenu u skladu s člankom 18. stavkom 5. Uz privremenu evaluaciju po potrebi se prilaže prijedlog za izmjenu ove Uredbe.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. stavku 2., Komisija provodi završnu evaluaciju Programa.

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. stavku 2., Komisija provodi završnu evaluaciju Programa koja uključuje ocjene provedene u skladu s člankom 18. stavkom 5.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Zaključke evaluacija i svoje primjedbe Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

4.  Zaključke evaluacija i svoje primjedbe Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. Komisija stavlja rezultate evaluacija na raspolaganje javnosti.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 21.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 21.a

 

Postupak Odbora

 

1.  Komisiji pomaže Odbor za Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE). Taj je Odbor odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

Ako Odbor nije dao mišljenje, Komisija ne donosi nacrtom predviđeni provedbeni akt i primjenjuje se treći podstavak članka 5. stavka 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Obrazloženje

Postupak Odbora u skladu je s pravilima aktualnog programa LIFE. Trebalo bi održavati dobru suradnju Komisije s državama članicama. Potrebno je očuvati Odbor za program LIFE.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)

Referentni dokumenti

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Czesław Adam Siekierski

9.10.2018

Prethodni/-a izvjestitelj(ica) za mišljenje

John Stuart Agnew

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

13

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elsi Katainen, Susanne Melior, Momchil Nekov, Ramón Luis Valcárcel Siso

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stanisław Ożóg

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

17

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

13

-

ECR

Jørn Dohrmann, Laurenţiu Rebega

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

S&D

Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

4

0

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Herbert Dorfmann

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)

Referentni dokumenti

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Datum podnošenja EP-u

1.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

REGI

14.6.2018

AGRI

14.6.2018

 

PECH

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Gerben-Jan Gerbrandy

16.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda, Miroslav Poche

Datum podnošenja

26.11.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

44

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Peter Jahr, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti