SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013

26.11.2018 - (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy


Postup : 2018/0209(COD)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013

(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0385),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0249/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2018[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 9. októbra 2018[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0397/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE), stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/20136 na obdobie 2014 až 2020, je posledný zo série programov EÚ za ostatných 25 rokov, ktoré podporujú vykonávanie právnych predpisov a politických priorít v oblasti životného prostredia a klímy. V nedávnom hodnotení v polovici obdobia7 program získal pozitívne hodnotenie, podľa ktorého smeruje k účinnosti, efektívnosti a relevantnosti. V programe LIFE 2014 – 2020 by sa teda malo pokračovať s určitými obmenami, ako vyplýva z hodnotenia programu v polovici obdobia a z následných hodnotení. V súlade s uvedeným by sa Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“) mal stanoviť aj na obdobie so začiatkom v roku 2021.

(2)  Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE), stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/20136 na obdobie 2014 až 2020, je posledný zo série programov EÚ za ostatných 25 rokov, ktoré podporujú vykonávanie právnych predpisov a politických priorít v oblasti životného prostredia a klímy. V nedávnom hodnotení v polovici obdobia program7 získal pozitívne hodnotenie, podľa ktorého sú v ňom vo všeobecnosti veľmi efektívne vynakladané náklady a smeruje k účinnosti, efektívnosti a relevantnosti. V programe LIFE 2014 – 2020 by sa teda malo pokračovať s určitými obmenami, ako vyplýva z hodnotenia programu v polovici obdobia a z následných hodnotení. V súlade s uvedeným by sa Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“) mal stanoviť aj na obdobie so začiatkom v roku 2021.

_________________

_________________

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

7 Správa o hodnotení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) v polovici obdobia (SWD(2017) 355 final).

7 Správa o hodnotení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) v polovici obdobia (SWD(2017) 355 final).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V nadväznosti na dosiahnuté ciele Únie stanovené právnymi predpismi, politikou, plánmi a medzinárodnými záväzkami v oblasti životného prostredia, klímy a čistej energie by program LIFE mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, k ochrane a zlepšeniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a odvráteniu straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, alebo podporou začlenenia uvedených cieľov do iných politík.

(3)  V nadväznosti na dosiahnuté ciele Únie stanovené právnymi predpismi, politikou, plánmi a medzinárodnými záväzkami v oblasti životného prostredia, klímy a čistej energie by program LIFE mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne, hospodárstvo s nulovými emisiami odolné proti zmene klímy, k ochrane a zlepšeniu životného prostredia a zdravia, k zastaveniu a odvráteniu straty biodiverzity, okrem iného prostredníctvom podpory sústavy Natura 2000, účinného riadenia a boja proti degradácii ekosystémov, a to buď priamymi zásahmi, alebo podporou začlenenia uvedených cieľov do iných politík.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Únia sa zaviazala poskytnúť ucelenú reakciu na ciele udržateľného rozvoja vytýčené v Agende Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, v rámci ktorých sa zdôrazňuje vnútorné prepojenie medzi riadením prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú dostupnosť, ekosystémovými službami, ich súvisom so zdravím ľudí a udržateľným a sociálne inkluzívnym hospodárskym rastom. V tomto duchu by mal program LIFE výrazne prispieť k hospodárskemu rozvoju, ako aj k sociálnej súdržnosti.

(4)  Únia sa zaviazala poskytnúť ucelenú reakciu na ciele udržateľného rozvoja vytýčené v Agende Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, v rámci ktorých sa zdôrazňuje vnútorné prepojenie medzi riadením prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú dostupnosť, ekosystémovými službami, ich súvisom so zdravím ľudí a udržateľným a sociálne inkluzívnym hospodárskym rastom. V tomto duchu by mal program zohľadňovať zásady solidarity a zodpovednosti a výrazne prispieť k hospodárskemu rozvoju, ako aj k sociálnej súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)   V záujme presadzovania trvalo udržateľného rozvoja by sa environmentálne požiadavky a požiadavky v oblasti ochrany klímy mali začleniť do vymedzovania a vykonávania všetkých politík a aktivít Únie. Mala by sa preto podporovať súčinnosť a doplnkovosť s inými programami EÚ v oblasti financovania, a to aj uľahčením financovania aktivít, ktoré dopĺňajú strategické integrované projekty a strategické projekty v oblasti ochrany prírody a podporujú využívanie a opakovanie riešení vytvorených v rámci programu LIFE. V záujme zamedzenia dvojitého financovania je nevyhnutná koordinácia. Komisia a členské štáty by mali prijímať opatrenia s cieľom predchádzať tomu, aby v dôsledku požiadaviek týkajúcich sa predkladania správ v rámci jednotlivých finančných nástrojov dochádzalo v prípade príjemcov projektov k prekrývaniu a dodatočnej administratívnej záťaži.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Program by mal prispieť k udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, klímy, ako aj relevantných právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti čistej energie, predovšetkým Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 20308, Dohovoru o biologickej diverzite9 a Parížskej dohody prijatej v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej len „Parížska dohoda o zmene klímy“).

(5)  Program by mal prispieť k udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, klímy, ako aj relevantných právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti čistej energie, predovšetkým Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 20308, Dohovoru o biologickej diverzite9 a Parížskej dohody prijatej v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej len „Parížska dohoda o zmene klímy“), dohovoru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia („Aarhuský dohovor“), Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, Bazilejského dohovoru OSN o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, Rotterdamského dohovoru OSN o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode a Štokholmského dohovoru OSN o perzistentných organických látkach.

_________________

_________________

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. septembra 2015.

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. septembra 2015.

9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite, (Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 1).

9 93/626/EHS: Rozhodnutie Rady z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite, (Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 1).

10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Na splnenie ústredných cieľov je obzvlášť dôležité vykonávanie balíka predpisov o obehovom hospodárstve10 , rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 203012 ,13,14 , právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, ako aj príslušných politík16 ,17 ,18 ,19 ,20 .

(6)  Na splnenie ústredných cieľov je obzvlášť dôležité vykonávanie balíka predpisov o obehovom hospodárstve10 , rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 203012 ,13,14 , právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, ako aj príslušných politík16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,20a ako je vykonávanie všeobecných akčných programov pre životné prostredie a politiku v oblasti klímy v súlade s článkom 192 ods. 3 ZFEÚ, ako je 7. environmentálny akčný program20b.

_________________

_________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Balík Čistá energia pre všetkých Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Balík Čistá energia pre všetkých Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo, COM(2017) 198, 27.4.2017.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo, COM(2017) 198, 27.4.2017.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, COM(2013) 918.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, COM(2013) 918.

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, COM(2006) 231.

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, COM(2006) 231.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, COM(2016) 501 final.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, COM(2016) 501 final.

20 Akčný plán na infraštruktúru pre alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

20 Akčný plán na infraštruktúru pre alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

 

20a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody

 

20b Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Európska únia prikladá veľký význam dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektov programu LIFE, a teda schopnosti zabezpečiť a udržiavať ich po vykonaní projektu, okrem iného pokračovaním, opakovaním a/alebo presunom. To znamená osobitné požiadavky kladené na žiadateľov, ako aj potrebu záruk na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť, aby iné projekty financované z prostriedkov Únie neohrozovali výsledky akýchkoľvek vykonaných projektov programu LIFE.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Plnenie záväzkov Únie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy si vyžaduje transformáciu Únie na energeticky účinnú, nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To si zas vyžaduje opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a integrovaných národných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu Únie v oblasti energetiky a klímy do polovice storočia, a to najmä v odvetviach, ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni produkcie CO2 a úrovni znečistenia. Program by mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce účinky zmeny klímy.

(7)  Plnenie záväzkov Únie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy si vyžaduje transformáciu Únie na udržateľnú, obehovú, obnoviteľnú, energeticky účinnú, spoločnosť s čistými nulovými emisiami odolnú proti zmene klímy. To si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a integrovaných národných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy a vykonávania dlhodobej stratégie Únie v oblasti energetiky a klímy do polovice storočia, a to najmä v sektoroch, ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni produkcie skleníkových plynov a úrovni znečistenia, v súlade s cieľom Parížskej dohody týkajúcom sa dekarbonizácie. Program by mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce účinky zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Prechod na čistú energiu je základným prínosom k zmierneniu zmeny klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy pre životné prostredie. Akcie na budovanie kapacít podporujúce prechod na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 financované v rámci programu Horizont 2020, by mali byť začlenené do programu LIFE, keďže ich cieľom nie je financovať excelentnosť a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie už dostupných technológií, ktoré prispejú k zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím týchto činností zameraných na budovanie kapacít do programu LIFE sa vytvára potenciál synergií medzi jeho podprogramami a zvyšuje sa celková súdržnosť financovania zo strany Únie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa využívania existujúcich výskumných a inovačných riešení v projektoch programu LIFE vrátane projektov programu Európsky horizont a jeho predchodcov.

(8)  Prechod na obnoviteľnú, energeticky efektívnu energiu s čisto nulovými emisiami je základným prínosom k zmierneniu zmeny klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy pre životné prostredie. Akcie na budovanie kapacít podporujúce prechod na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 financované v rámci programu Horizont 2020, by mali byť začlenené do programu LIFE, keďže ich cieľom nie je financovať excelentnosť a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie už dostupných technológií pre energiu z obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť, ktoré prispejú k zmierňovaniu zmeny klímy. Program by mal zahŕňať všetky zainteresované strany a sektory zapojené do prechodu na čistú energiu, ako sú odvetvie stavebníctva, priemyslu, dopravy a poľnohospodárstva. Zahrnutím týchto činností zameraných na budovanie kapacít do programu LIFE sa vytvára potenciál synergií medzi jeho podprogramami a zvyšuje sa celková súdržnosť financovania zo strany Únie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa využívania existujúcich výskumných a inovačných riešení v projektoch programu LIFE vrátane projektov programu Európsky horizont a jeho predchodcov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Na základe posúdení vplyvu právnych predpisov týkajúcich sa čistej energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 2030 budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné ďalšie investície vo výške 177 miliárd EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú investícií do dekarbonizácie budov (energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie malého rozsahu), kde je potrebné sústrediť kapitál do projektov, ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. Jedným z cieľov podprogramu Prechod na čistú energiu je budovanie kapacít na rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa podporí čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a urýchlia sa investície do čistej energie, a to aj s využitím finančných nástrojov poskytovaných v rámci Programu InvestEU.

(9)  Na základe posúdení vplyvu právnych predpisov týkajúcich sa čistej energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 2030 budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné ďalšie investície vo výške 177 miliárd EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú investícií do dekarbonizácie budov (energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie malého rozsahu), kde je potrebné sústrediť kapitál do projektov, ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. Jedným z cieľov podprogramu Prechod na čistú energiu je budovanie kapacít na rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa rovnako podporí čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a urýchlia sa investície do energie Z obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti, a to aj s využitím finančných nástrojov poskytovaných v rámci Programu InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Program LIFE je jediným programom osobitne určeným na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, a preto zohráva kľúčovú úlohu pri podpore vykonávania právnych predpisov Únie v týchto oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu LIFE, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. V prípade akcií, ktorým sa poskytne financovanie z rôznych programov Únie, sa vykoná audit iba raz, pričom pokryje všetky zapojené programy a ich príslušné platné pravidlá.

(11)  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu LIFE, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. V prípade akcií, ktorým sa poskytne financovanie z rôznych programov Únie, by sa audit mal vykonať iba raz, pričom pokryje všetky zapojené programy a ich príslušné platné pravidlá.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Z najnovšieho balíka týkajúceho sa preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov21 vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na urýchlenie vykonávania acquis Únie v oblasti životného prostredia a na lepšie začlenenie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy do ďalších politík. Program LIFE by mal preto pôsobiť ako katalyzátor na dosiahnutie požadovaného pokroku vyvíjaním, testovaním a reprodukovaním nových prístupov; podporou tvorby politík, ich monitorovaním a skúmaním; posilňovaním účasti zainteresovaných strán; mobilizáciou investícií v rámci investičných programov Únie alebo iných finančných zdrojov a podporou opatrení na prekonanie rozličných prekážok účinného vykonávania kľúčových plánov vyžadovaných v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

(12)   Program by mal preto pôsobiť ako katalyzátor na riešenie horizontálnych, systémových výziev, ako aj prvotných príčin nedostatkov pri vykonávaní, ako sú identifikované v environmentálnych právnych predpisoch, a dosiahnutie požadovaného pokroku vyvíjaním, testovaním a reprodukovaním nových prístupov; podporou tvorby politík, ich monitorovaním a skúmaním; zlepšovania riadenia záležitostí týkajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy a súvisiaceho prechodu na čistú energiu, okrem iného prostredníctvom zlepšovania zapájania mnohých úrovní verejnosti a zainteresovaných strán, budovania kapacít, komunikáciou a zvyšovaíma informovanosti; mobilizáciou investícií v rámci investičných programov Únie alebo iných finančných zdrojov a podporou opatrení na prekonanie rozličných prekážok účinného vykonávania kľúčových plánov vyžadovaných v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

_________________

_________________

21 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov [COM(2017) 63 final].

21 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov [COM(2017) 63 final].

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity vrátane morských ekosystémov je nevyhnutná podpora tvorby, vykonávania, presadzovania a posudzovania príslušných právnych predpisov a politík Únie, a to vrátane stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 202022, smernice Rady 92/43/EHS23, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, konkrétne rozvíjaním vedomostnej základne v oblasti tvorby politiky a jej vykonávania prostredníctvom vyvíjania, testovania, demonštrovania a uplatňovania najlepších postupov a riešení v malom rozsahu alebo prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym alebo národným kontextom vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu prioritných akčných rámcov vytvorených na základe smernice 92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si tak splnila povinnosť podávať správy podľa Dohovoru o biologickej diverzite. Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa sledovania stanovené v ďalších relevantných právnych predpisoch Únie.

(13)  Na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity a degradácie ekosystémov vrátane morských a iných vodných ekosystémov je nevyhnutná podpora tvorby, vykonávania, presadzovania a posudzovania príslušných právnych predpisov a politík Únie, a to vrátane stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 202022, smernice Rady 92/43/EHS23, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, konkrétne rozvíjaním vedomostnej základne v oblasti tvorby politiky a jej vykonávania prostredníctvom vyvíjania, testovania, demonštrovania a uplatňovania najlepších postupov a riešení, ako je účinné riadenie, v malom rozsahu alebo prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym alebo národným kontextom vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu prioritných akčných rámcov vytvorených na základe smernice 92/43/EHS. Únia a členské štáty by mali sledovať svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si tak splnili povinnosť podávať správy podľa Dohovoru o biologickej diverzite. Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa sledovania stanovené v ďalších relevantných právnych predpisoch Únie.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 final.

22 COM(2011) 244 final.

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na základe nedávnych hodnotení a posúdení vrátane preskúmania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 v polovici obdobia a kontroly vhodnosti právnych predpisov v oblasti ochrany prírody sa ukazuje, že jednou zo základných príčin nedostatočného vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody a stratégie pre biodiverzitu je nedostatok primeraného financovania. Hlavné nástroje financovania Únie vrátane [Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu] môžu významne prispieť k naplneniu uvedených potrieb. Prostredníctvom programu LIFE sa môže ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto začlenenia pomocou strategických projektov v oblasti ochrany prírody určených na urýchlenie vykonávania právnych predpisov a politiky Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity vrátane opatrení stanovených v prioritných akčných rámcoch vytvorených v súlade so smernicou 92/43/EHS. Strategickými projektmi v oblasti ochrany prírody by sa mali podporovať akčné programy v členských štátoch zamerané na začlenenie príslušných cieľov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity do ďalších politík a programov financovania, čím sa zabezpečí mobilizácia primeraných finančných prostriedkov na vykonávanie týchto politík. Členské štáty sa môžu v rámci svojich strategických plánov pre spoločnú poľnohospodársku politiku rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, ktoré dopĺňajú strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené v tomto nariadení.

(14)  Na základe nedávnych hodnotení a posúdení vrátane preskúmania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 v polovici obdobia a kontroly vhodnosti právnych predpisov v oblasti ochrany prírody sa ukazuje, že jednou zo základných príčin nedostatočného vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody a stratégie pre biodiverzitu je nedostatok primeraného financovania. Hlavné nástroje financovania Únie vrátane [Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu] môžu významne prispieť k naplneniu uvedených potrieb pod podmienkou, že financovanie musí byť doplnkové. Prostredníctvom programu LIFE sa môže ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto začlenenia pomocou strategických projektov v oblasti ochrany prírody určených na urýchlenie vykonávania právnych predpisov a politiky Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity vrátane opatrení stanovených v prioritných akčných rámcoch vytvorených v súlade so smernicou 92/43/EHS. Strategickými projektmi v oblasti ochrany prírody by sa mali podporovať opatrenia na pomoc pri začleňovaní príslušných cieľov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity do ďalších politík a programov financovania, čím sa zabezpečí mobilizácia primeraných finančných prostriedkov na vykonávanie týchto politík. Členské štáty sa môžu v rámci svojich strategických plánov pre spoločnú poľnohospodársku politiku rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, ktoré dopĺňajú strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Dobrovoľným systémom Biodiverzita a ekosystémové služby na európskych zámorských územiach (BEST) sa podporuje zachovanie biodiverzity vrátane morskej biodiverzity a udržateľné využívanie ekosystémových služieb vrátane prístupov k adaptácii na zmenu klímu a zmierneniu zmeny klímy založených na ekosystémoch v najvzdialenejších regiónoch Únie a v zámorských krajinách a na zámorských územiach. Prostredníctvom systému BEST sa prispelo k zvýšeniu informovanosti o ekologickom význame najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území v súvislosti so zachovaním globálnej biodiverzity. Zámorské krajiny a územia vo svojich ministerských vyhláseniach v rokoch 2017 a 2018 ocenili tento systém malých grantov pre biodiverzitu. V rámci programu LIFE je vhodné umožniť pokračovanie financovania malých grantov zameraných na biodiverzitu, a to aj v najvzdialenejších regiónoch, aj v zámorských krajinách a na zámorských územiach.

(15)  Dobrovoľným systémom Biodiverzita a ekosystémové služby na európskych zámorských územiach (BEST) sa podporuje zachovanie biodiverzity vrátane morskej biodiverzity a udržateľné využívanie ekosystémových služieb vrátane prístupov k adaptácii na zmenu klímu a zmierneniu zmeny klímy založených na ekosystémoch v najvzdialenejších regiónoch Únie a v zámorských krajinách a na zámorských územiach. Vďaka prípravnej akcii BEST prijatej v roku 2011 a vďaka programom BEST 2.0 a BEST RUP, ktoré po nej nasledovali, sa prostredníctvom systému BEST prispelo k zvýšeniu informovanosti o ekologickom význame najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území a o ich kľúčovej úlohe v súvislosti so zachovaním globálnej biodiverzity. Komisia odhaduje potreby v oblasti finančnej podpory projektov v teréne na týchto územiach hodnotia na 8 miliónov EUR ročne. Zámorské krajiny a územia vo svojich ministerských vyhláseniach v rokoch 2017 a 2018 ocenili tento systém malých grantov pre biodiverzitu. Preto by mal program naďalej financovať malé granty zamerané na biodiverzitu vrátane posilnenia kapacít a kapitalizácie financovaných akcií, a to aj v najvzdialenejších regiónoch, aj v zámorských krajinách a na zámorských územiach.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Podpora obehového hospodárstva si vyžaduje posun v spôsobe myslenia v súvislosti s navrhovaním, výrobou, spotreboulikvidáciou materiálov a výrobkov vrátane plastov. Program LIFE by mal prispieť aj k prechodu na systém obehového hospodárstva finančnou podporou pre rozličných aktérov (podniky, orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to najmä uplatňovaním, vývojom a opakovaním odporúčaných technológií, postupov a riešení prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym a vnútroštátnym podmienkam vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu plánov v oblasti odpadového hospodárstva a prevencie vzniku odpadov. Podporou pre vykonávanie stratégie pre plasty možno realizovať opatrenia zamerané najmä na riešenie problému s morským odpadom.

(16)  Podpora obehového hospodárstva a efektívneho využívania zdrojov si vyžaduje posun v spôsobe myslenia v súvislosti s navrhovaním, vyrábaním, so spotrebúvaníms likvidovaním materiálov a výrobkov vrátane plastov. Programom LIFE by sa malo prispieť aj k prechodu na model obehového hospodárstva prostredníctvom finančnej podpory zameranej na rozličných aktérov (podniky, orgány verejnej moci, občiansku spoločnosť a spotrebiteľov), a to najmä uplatňovaním, vyvíjaním a opakovaním najlepších technológií, postupov a riešení prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym a národným kontextom vrátane integrovaných prístupov k používaniu hierarchie odpadového hospodárstva a k vykonávaniu plánov v oblasti odpadového hospodárstva a predchádzania vzniku odpadu. Podporou pre vykonávanie stratégie pre plasty možno realizovať opatrenia zamerané najmä na riešenie problému s morským odpadom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Vysoká úroveň ochrany životného prostredia je pre zdravie a dobré životné podmienky občanov Únie zásadne dôležitá. Program LIFE by mal podporovať cieľ Únie vyrábať a používať chemické látky spôsobmi, ktoré povedú k minimalizácii významných nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie, a vytvoriť stratégiu Únie pre netoxické prostredie. Z programu by sa mali takisto podporovať aktivity na uľahčenie vykonávania smernice Parlamentu a Rady 2002/49/ES1a s cieľom dosiahnuť také hladiny hluku, ktoré nevyvolávajú výrazné negatívne vplyvy na ľudské zdravie a riziká v tejto oblasti.

 

___________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku – Vyhlásenie Komisie v zmierovacom výbore o smernici, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku, (Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Dlhodobým cieľom politiky Únie v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň kvality ovzdušia, ktorá nemá významné negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ani preň nepredstavuje riziko. Informovanosť verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká a občania od orgánov očakávajú, že budú konať. V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje úloha, ktorú môže financovanie Únie zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého ovzdušia. Preto by sa v rámci programu LIFE mali podporovať projekty vrátane strategických integrovaných projektov, ktoré majú potenciál využiť pákový efekt verejných a súkromných finančných prostriedkov, aby prezentovali osvedčené postupy a urýchľovali vykonávanie plánov a právnych predpisov v oblasti kvality ovzdušia na miestnej, regionálnej, multiregionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

(17)  Dlhodobým cieľom politiky Únie v oblasti ovzdušia je dosiahnuť takú úroveň kvality ovzdušia, ktorá nemá významné negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, ani pre ne nepredstavuje riziko, pri súčasnom posilňovaní synergie medzi zlepšeniami kvality ovzdušia a znižovaním emisií skleníkových plynov. Informovanosť verejnosti o znečistení ovzdušia je vysoká a občania od orgánov očakávajú, že budú konať, najmä v oblastiach, kde sú obyvateľstvo a ekosystémy vystavené vysokým úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie. V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228426 sa zdôrazňuje úloha, ktorú môže financovanie Únie zohrávať pri plnení cieľov v oblasti čistého ovzdušia. Preto by sa v rámci programu LIFE mali podporovať projekty vrátane strategických integrovaných projektov, ktoré majú potenciál využiť pákový efekt verejných a súkromných finančných prostriedkov, aby prezentovali osvedčené postupy a urýchľovali vykonávanie plánov a právnych predpisov v oblasti kvality ovzdušia na miestnej, regionálnej, multiregionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

_________________

_________________

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Ochrana a obnova morského prostredia je jedným z celkových cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia. Program LIFE by mal slúžiť na podporu správy, ochrany, obnovy a monitorovania biodiverzity a vodných ekosystémov, najmä morských lokalít sústavy Natura 2000, a na ochranu druhov v súlade s prioritnými akčnými rámcami vypracovanými v zmysle smernice 92/43/EHS; k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES28; na podporu čistých a zdravých morí; na vykonávanie európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve, na riešenie problému strateného rybárskeho výstroja, a najmä morského odpadu; na podporu zapojenia Únie do medzinárodnej správy oceánov, ktorá je kľúčovou, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov v rámci Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, a na zabezpečenie zdravých oceánov pre budúce generácie. Integrované strategické projekty a projekty strategickej povahy v rámci projektu by mali obsahovať relevantné opatrenia zamerané na ochranu morského prostredia.

(19)  Ochrana a obnova vodného prostredia je jedným z celkových cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia. Program LIFE by mal slúžiť na podporu správy, ochrany, obnovy a monitorovania biodiverzity a vodných ekosystémov, najmä morských lokalít sústavy Natura 2000, a na ochranu druhov v súlade s prioritnými akčnými rámcami vypracovanými v zmysle smernice 92/43/EHS; k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES28; na podporu čistých a zdravých morí; na vykonávanie európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve, na riešenie problému strateného rybárskeho výstroja, a najmä morského odpadu; na podporu zapojenia Únie do medzinárodnej správy oceánov, ktorá je kľúčovou, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov v rámci Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, a na zabezpečenie zdravých oceánov pre budúce generácie. Integrované strategické projekty a projekty strategickej povahy v rámci projektu by mali obsahovať relevantné opatrenia zamerané na ochranu vodného prostredia.

_________________

_________________

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Súčasný stav ochrany lokalít sústavy Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde je veľmi zlý, čo naznačuje, že tieto oblasti ešte stále potrebujú ochranu. Aktuálne platby z SPP na oblasti sústavy Natura 2000 sú najúčinnejším spôsobom, ako chrániť biodiverzitu v poľnohospodárskych oblastiach1a. Takéto platby však nestačia a nemajú pre prírodný kapitál vysokú hodnotu. V záujme podnecovania ochrany životného prostredia v týchto oblastiach by sa preto platby z SPP na oblasti sústavy Natura 2000 mali zvýšiť.

 

_________________

 

1a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer a Y. Zinngrebe (2017). Slúži SPP svojmu účelu? Posúdenie kontroly vhodnosti na základe dôkazov. Lipsko, nemecké centrum pre integratívny výskum biodiverzity (iDiv) Halle-Jena-Lisko.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na zlepšenie riadenia záležitostí týkajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy a súvisiaceho prechodu na čistú energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej spoločnosti prostredníctvom zvyšovania informovanosti verejnosti, angažovanosti spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií do konzultácií týkajúcich sa súvisiacich politík a ich vykonávania.

(20)  Na zlepšenie riadenia záležitostí týkajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy a súvisiaceho prechodu na čistú energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej spoločnosti prostredníctvom zvyšovania informovanosti verejnosti, a to aj komunikačnou stratégiou zohľadňujúcou nové médiá a sociálne siete, zvyšujúcou angažovanosť spotrebiteľov a rozširujúcou zapojenie verejnosti na mnohých úrovniach a zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií do konzultácií týkajúcich sa súvisiacich politík a ich vykonávania. Je preto vhodné, aby program LIFE podporoval širokú škálu mimovládnych organizácií, ako aj siete neziskových subjektov, ktoré sledujú cieľ, ktorý je vo všeobecnom záujme Únie, a ktoré primárne pôsobia v oblasti životného prostredia alebo klímy, a to konkurencieschopným a transparentným udeľovaním grantov na prevádzku s cieľom pomôcť takýmto mimovládnym organizáciám, sieťam a subjektom účinne prispievať k politike Únie a budovať a posilňovať ich kapacity, aby sa mohli stať sa efektívnejšími partnermi.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Zatiaľ čo zlepšovanie riadenia na všetkých úrovniach by malo byť prierezovým cieľom všetkých podprogramov programu LIFE, prostredníctvom programu LIFE by sa mala podporovať tvorba a vykonávanie horizontálnych právnych predpisov v oblasti environmentálneho riadenia vrátane právnych predpisov, ktorými sa vykonáva Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia29.

(21)  Zatiaľ čo zlepšovanie riadenia na všetkých úrovniach by malo byť prierezovým cieľom všetkých podprogramov programu LIFE, prostredníctvom programu LIFE by sa mala podporovať tvorba, vykonávanie, presadzovanie, účinné dodržiavanie acquis v oblasti životného prostredia, najmä horizontálnych právnych predpisov v oblasti environmentálneho riadenia vrátane právnych predpisov, ktorými sa vykonáva Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia2929a, a Výboru pre plnenie záväzkov podľa Aarhuského dohovoru.

_________________

_________________

29 Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4.

29 Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4.

 

29a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13);

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Program by mal pripraviť a podporovať účastníkov trhu na prechod na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a to testovaním nových podnikateľských príležitostí, skvalitňovaním odborných zručností, uľahčovaním prístupu spotrebiteľov k udržateľným výrobkom a službám, zapojením a posilnením postavenia autorít, ako aj testovaním originálnych metód adaptácie súčasných procesov a podnikateľského prostredia. Aby sa podporilo širšie presadenie udržateľných riešení na trhu, malo by sa podporovať ich prijatie širokou verejnosťou a zapojenie spotrebiteľov.

(22)  Program by mal pripraviť a podporovať hráčov na trhu na prechod na čisté, obehové, energeticky efektívne hospodárstvo s čistými nulovými emisiami, ktoré je odolné proti zmene klímy, a to prostredníctvom testovania nových podnikateľských príležitostí, skvalitňovania odborných zručností, uľahčovania prístupu spotrebiteľov k udržateľným výrobkom a službám, zapojenia a posilnenia postavenia vplyvných ľudí, ako aj testovania originálnych metód zameraných na prispôsobenie existujúcich procesov a podnikateľského prostredia. Aby sa podporilo širšie presadenie udržateľných riešení na trhu, malo by sa podporovať ich prijatie širokou verejnosťou a zapojenie spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  Program je navrhnutý tak, aby podporoval metódy demonštrácie, prístupy a najlepšie postupy, ktoré sa dajú zopakovať a rozšíriť. Inovačné riešenia by prispeli k zlepšeniu environmentálneho správania a udržateľnosti, najmä pokiaľ ide o rozvoj udržateľných poľnohospodárskych postupov v oblastiach, ktoré pôsobia v oblasti klímy, vody, pôdy, biodiverzity a odpadu. V tejto súvislosti by sa mali zdôrazniť synergie s inými programami a politikami, ako je napríklad európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ako aj systém EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Veľké investície do akcií v oblasti životného prostredia a klímy sú na úrovni Únie financované predovšetkým z hlavných finančných programov Únie (začleňovanie). V kontexte svojej urýchľovacej úlohy by strategické integrované projekty a strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ktoré sa vypracujú v rámci programu LIFE, mali vytvárať pákový efekt pre možnosti financovania v rámci uvedených programov financovania a ďalších zdrojov financovania, ako sú národné fondy, ako aj vytvárať synergie.

(23)  Veľké investície do akcií v oblasti životného prostredia a klímy sú na úrovni Únie financované predovšetkým z hlavných finančných programov Únie. Preto je nevyhnutne dôležité zvýšiť úsilie o začleňovanie, zabezpečiť udržateľnosť, biodiverzitu a odolnosť iných programov financovania EÚ voči zmene klímy a začleňovanie záruk udržateľnosti do všetkých nástrojov Únie. Komisia by mala mať právomoc prijať spoločnú metodiku a vykonať účinné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby na projekty programu LIFE nemali negatívny vplyv iné programy a politiky Únie. V kontexte svojej urýchľovacej úlohy by strategické integrované projekty a strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ktoré sa vypracujú v rámci programu LIFE, mali vytvárať pákový efekt pre možnosti financovania v rámci uvedených programov financovania a ďalších zdrojov financovania, ako sú národné fondy, ako aj vytvárať synergie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Úspech strategických projektov v oblasti ochrany prírody a strategických integrovaných projektov závisí od úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a neštátnymi subjektmi, ktorí sú dotknutí cieľmi programu. Zásada transparentnosti a zverejňovania rozhodnutí týkajúcich sa tvorby, vykonávania, posudzovania a monitorovania projektov by sa preto mala uplatňovať najmä v prípade začleňovania alebo v prípade, keď sú zahrnuté viaceré zdroje financovania.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Tento program odráža dôležitosť riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a ciele Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja prispeje tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa ktorého sa má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že prostredníctvom akcií v rámci tohto programu LIFE sa 61 % celkového finančného krytia programu použije na ciele v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu LIFE sa budú zisťovať relevantné akcie, ktoré sa následne prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.

(24)  V záujme koordinovaného a ambiciózneho zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť najmenej 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Očakáva sa, že prostredníctvom akcií v rámci tohto programu LIFE sa [61 %] celkového finančného krytia programu použije na ciele v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu LIFE sa budú zisťovať relevantné akcie, ktoré sa následne prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Pri implementácii programu LIFE by sa mala dôkladne zvážiť stratégia týkajúca sa najvzdialenejších regiónov v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné potreby a zraniteľné miesta týchto regiónov. Okrem politík v oblasti životného prostredia, klímy a relevantných politík v oblasti prechodu na čistú energiu by sa mali zohľadniť aj ďalšie politiky Únie.

(25)  Pri implementácii programu LIFE by sa mala dôkladne zvážiť stratégia týkajúca sa najvzdialenejších regiónov v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné potreby a zraniteľné miesta týchto regiónov. V tejto súvislosti by sa malo primerane posilniť financovanie zo strany Únie a členských štátov. Okrem politík v oblasti životného prostredia, klímy a relevantných politík v oblasti prechodu na čistú energiu by sa mali zohľadniť aj ďalšie politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Pri podpore implementácie programu LIFE by Komisia mala spolupracovať s národnými kontaktnými miestami programu LIFE, organizovať semináre a workshopy, zverejňovať zoznamy projektov financovaných v rámci programu LIFE alebo vykonávať ďalšie činnosti zamerané na šírenie výsledkov projektov a uľahčenie výmeny skúseností, poznatkov a najlepších postupov, ako aj reprodukciu výsledkov projektov v celej Únii. Tieto činnosti by mali byť zamerané najmä na členské štáty s nízkou mierou využívania finančných prostriedkov a mali by uľahčovať komunikáciu a spoluprácu medzi príjemcami projektov, žiadateľmi o projekty alebo zainteresovanými stranami v rámci dokončených a prebiehajúcich projektov v rovnakej oblasti.

(26)  Pri podpore implementácie programu LIFE by Komisia mala spolupracovať s národnými, regionálnymi alebo miestnymi kontaktnými miestami programu LIFE, a to aj pri zriaďovaní poradnej siete na miestnej úrovni na uľahčenie vytvárania projektov s vysokou pridanou hodnotou a politickým vplyvom a s cieľom zabezpečiť poskytovanie informácií o doplnkovom financovaní, prenositeľnosti projektov, ako aj o dlhodobej udržateľnosti, organizovať semináre a workshopy, zverejňovať zoznamy projektov financovaných v rámci programu LIFE alebo vykonávať ďalšie činnosti, ako sú mediálne kampane, zamerané na lepšie šírenie výsledkov projektov a uľahčenie výmeny skúseností, poznatkov a najlepších postupov, ako aj reprodukciu výsledkov projektov v celej Únii, čím sa podporí spolupráca a komunikácia. Tieto činnosti by mali byť zamerané najmä na členské štáty s nízkou mierou využívania finančných prostriedkov a mali by uľahčovať komunikáciu a spoluprácu medzi príjemcami projektov, žiadateľmi o projekty alebo zainteresovanými stranami v rámci dokončených a prebiehajúcich projektov v rovnakej oblasti. Je dôležité, aby sa do tejto komunikácie a spolupráce zapájali aj regionálne a miestne orgány a zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Minimálna a maximálna miera spolufinancovania by sa mala stanoviť na takých úrovniach, ktoré sú potrebné na zachovanie účinnej úrovne podpory poskytovanej z programu LIFE, s prihliadnutím na potrebnú flexibilitu a adaptabilitu, ktoré sú potrebné na reagovanie na existujúci rozsah akcií a subjektov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Druhy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto nariadení sa zvolia na základe ich schopnosti plniť špecifické ciele akcií a dosahovať výsledky, zohľadňujúc najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. V prípade grantov to zahŕňa zváženie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových nákladov.

(31)  Druhy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto nariadení sa zvolia na základe ich schopnosti plniť špecifické ciele akcií a dosahovať výsledky, zohľadňujúc najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. V prípade grantov to zahŕňa zváženie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových nákladov. Komisia by mala zaručiť, aby bolo vykonávanie ľahko zrozumiteľné a mala by presadzovať skutočné zjednodušenie pre nositeľov projektov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a)  V snahe zabezpečiť, aby podpora z programu LIFE a jeho vykonávanie boli v súlade s politikami a prioritami Únie a aby dopĺňali ostatné finančné nástroje Únie, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím viacročných pracovných programov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a ich experti majú stály prístup na stretnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to prispievanie k udržateľnému rozvoju a dosahovaniu cieľov príslušných právnych predpisov, stratégií a plánov alebo medzinárodných záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, klímy, ako aj relevantných právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti čistej energie nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov tohto nariadenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(38)   Keďže ciele tohto nariadenia, a to prispievanie k vysokej úrovni ochrany životného prostrediaambicióznym klimatickým opatreniam s dobrým riadením a prístupom založeným na zapojení viacerých zainteresovaných subjektov a k dosahovaniu cieľov príslušných právnych predpisov, stratégií a plánov alebo medzinárodných záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, biodiverzity, klímy, obehového hospodárstva, ako aj relevantných právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov tohto nariadenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“).

Týmto nariadením sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“) pokrývajúci obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Určujú sa v ňom ciele programu LIFE, rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Určujú sa v ňom ciele programu LIFE, rozpočet na uvedené obdobie, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    37

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa podporuje dosahovanie cieľov Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity implementáciou ucelených programov opatrení v členských štátoch s cieľom začleniť tieto celepriority do ďalších politík a finančných nástrojov, a to aj koordinovaným vykonávaním rámcov prioritných opatrení, ktoré boli vytvorené podľa smernice 92/43/EHS;

(1)  „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa podporuje dosiahnutie cieľov Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity implementáciou ucelených akčných programov, najmä začleňovaním týchto cieľovpriorít do ďalších politík a finančných nástrojov, a to aj prostredníctvom koordinovaného vykonávania prioritných akčných rámcov, ktoré boli vytvorené podľa smernice 92/43/EHS;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a to aj prechodom na čistú energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a zastaveniuzvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje k udržateľnému rozvoju.

1.  Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne hospodárstvo s čistými nulovými emisiami odolné proti zmene klímy, v snahe chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia a zastaviťzvrátiť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov, čo prispeje k udržateľnému rozvoju.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vyvíjať, demonštrovať a propagovať inovatívne techniky a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych predpisov a politiky Únie v oblasti životného prostredia a ochrany klímy vrátane prechodu na čistú energiu a prispievať k uplatňovaniu odporúčaných postupov týkajúcich sa ochrany prírody a biodiverzity;

a)  vyvíjať, demonštrovať a propagovať inovatívne techniky a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych predpisov a politiky Únie v oblasti životného prostredia a ochrany klímy vrátane prechodu na čistú energiu z obnoviteľných zdrojov na zlepšovanie energetickej efektívnosti a prispievať k úrovni poznatkov, účinnému riadeniu a uplatňovaniu najlepších postupov týkajúcich sa ochrany prírody a biodiverzity, a to aj podporou siete Natura 2000;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov a politiky Únie, a to aj zlepšovaním riadenia prostredníctvom posilňovania spôsobilosti verejných a súkromných aktérov a zapojením občianskej spoločnosti;

b)  podporovať tvorbu, vykonávanie, monitorovanie, účinné dodržiavanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov a politiky Únie, najmä prostredníctvom podpory vykonávania všeobecných environmentálnych akčných programov Únie, ktoré boli prijaté podľa článku 192 ods. 3 ZFEÚ, a, zlepšovaním riadenia v oblasti životného prostredia a zmeny klímy na všetkých úrovniach, a to aj posilnením kapacít verejných a súkromných aktérov a zapojením občianskej spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu LIFE na obdobie rokov 2021 – 2027 má výšku 5 450 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na roky 2021 až 2027 predstavuje sumu 6 442 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (7 272 000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov z 13. septembra 2018 tento pozmeňujúci návrh odráža údaje obsiahnuté v priebežnej správe o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027, ktorú plénum prijalo 14. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

2. Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

a)  3 500 000 000 EUR určených na oblasť Životné prostredie, z ktorých je

a)  4 715 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (5 322 000 000 EUR v bežných cenách, čo predstavuje 73,2 % celkových finančných prostriedkov programu) určených na oblasť Životné prostredie, z ktorých je

(1)  2 150 000 000 EUR určených na podprogram Príroda a biodiverzita a

(1)  2 829 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (3 261 420 000 EUR v bežných cenách, čo predstavuje 44,9% celkových finančných prostriedkov programu) určených na podprogram Príroda a biodiverzita a

(2)  1 350 000 000 EUR na podprogram Obehové hospodárstvo a kvalita života;

(2)  1 886 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (2 060 580 000 EUR v bežných cenách, čo predstavuje 28,3% celkových finančných prostriedkov programu) určených na podprogram Obehové hospodárstvo a kvalita života;

b)   1 950 000 000 EUR na oblasť Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je

b)   1 950 000 000 EUR na oblasť Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je

(1)   950 000 000 EUR určených na podprogram Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a

(1)   950 000 000 EUR určených na podprogram Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a

(2)   1 000 000 000 určených na podprogram Prechod na čistú energiu.

(2)   1 000 000 000 určených na podprogram Prechod na čistú energiu.

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím Konferencie predsedov z 13. septembra 2018 tento pozmeňujúci návrh odráža údaje obsiahnuté v priebežnej správe o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027, ktorú plénum prijalo 14. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program je otvorený pre tieto tretie krajiny:

1.  Za predpokladu úplného dodržiavania všetkých jeho pravidiel a predpisov programu sa doň môžu zapojiť tieto tretie krajiny:

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Medzinárodná spolupráca

 

V priebehu vykonávania programu LIFE je možná spolupráca s príslušnými medzinárodnými organizáciami a s ich inštitúciami a orgánmi, ak je to potrebné na účely dosiahnutia všeobecných cieľov stanovených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program LIFE sa implementuje takým spôsobom, aby sa zabezpečila jeho súdržnosť s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom, Kohéznym fondom, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a Európskym námorným a rybárskym fondom, programom Európsky horizont, Nástrojom na prepájanie Európy a Programom InvestEU s cieľom vytvoriť synergie, najmä pokiaľ ide o strategické projekty v oblasti ochrany prírody a strategické integrované projekty, a podporiť využívanie a reprodukciu riešení vyvinutých v rámci programu LIFE.

Komisia zabezpečí dôsledné vykonávanie programu LIFE a Komisia a členské štáty zabezpečia súlad a koordináciu s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom, Kohéznym fondom, Európskym poľnohospodárskym záručným fondom, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a Európskym námorným a rybárskym fondom, programom Horizont Európa, Nástrojom na prepájanie Európy, Inovačným fondom v rámci systému obchodovania s emisiami a Programom InvestEU s cieľom vytvoriť synergie, najmä pokiaľ ide o strategické projekty v oblasti ochrany prírody a strategické integrované projekty, a podporiť využívanie a reprodukciu riešení vyvinutých v rámci programu LIFE. Komisia a členské štáty zabezpečia komplementárnosť na všetkých úrovniach. Komisia určí konkrétne akcie a mobilizuje príslušné finančné prostriedky v rámci iných programov Únie a uľahčí koordinované a súdržné vykonávanie doplnkových činností financovaných z iných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Podporia sa projekty v rámci podprogramu Príroda a biodiverzita týkajúce sa riadenia, obnovy a monitorovania lokalít sústavy Natura 2000 v súlade so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES, a to v súlade s prioritnými akčnými rámcami zriadenými v zmysle smernice č. 92/43/EHS.

3.  V projektoch v rámci podprogramu Príroda a biodiverzita týkajúcich sa riadenia, obnovy a monitorovania lokalít sústavy Natura 2000 v súlade so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES sa zohľadnia priority stanovené v národných a regionálnych plánoch, stratégiách a politikách, okrem iného v prioritných akčných rámcoch zriadených v zmysle smernice 92/43/EHS.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Grantmi sa môžu financovať činnosti mimo Únie, ak sa takýmto projektom dosahujú ciele Únie v oblasti životného prostredia a klímy a ak sú činnosti mimo Únie potrebné na zabezpečenie účinnosti zásahov uskutočnených na území členských štátov.

4.  Grantmi sa môžu financovať činnosti mimo členského štátu alebo zámorskej krajiny alebo územia spojeného nimi, ak sa takýmto projektom dosahujú ciele Únie v oblasti životného prostredia a klímy a ak sú činnosti mimo Únie potrebné na zabezpečenie účinnosti zásahov uskutočnených na území členských štátov alebo zámorskej krajiny či územia alebo na podporu medzinárodných dohôd, ktorých je Únia zmluvnou stranou.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  iné tretie krajiny uvedené v pracovnom programe podľa podmienok stanovených v odsekoch 4 až 6;

(3)  iné tretie krajiny uvedené vo viacročných pracovných programoch podľa podmienok stanovených v odsekoch 4 až 6;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  S cieľom zabezpečiť účinné využívanie finančných prostriedkov programu a efektívnu účasť právnych subjektov uvedených v odseku 4 je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21 na doplnenie tohto článku, a to stanovením rozsahu, v rámci ktorého účasť týchto právnych subjektov v rámci politiky v oblasti životného prostredia a klímy vykonávanej Úniou stačí na to, aby sa považovali za oprávnené na účasť na programe.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Postupy predkladania a výberu projektov

 

1.  Program zavádza tieto postupy predkladania a výberu projektov:

 

a)  zjednodušený dvojstupňový prístup založený na predložení a hodnotení súhrnu, po ktorom nasleduje úplný návrh pre tých kandidátov, ktorých návrhy boli vopred vybrané;

 

b)  štandardný jednostupňový prístup založený výlučne na predložení a hodnotení úplného návrhu. Ak sa uprednostní štandardný prístup pred zjednodušeným prístupom, uvedú sa pre túto voľbu v pracovnom programe dôvody s ohľadom na organizačné a prevádzkové obmedzenia súvisiace s každým podprogramom a prípadne s každou výzvou na predkladanie návrhov.

 

2.  Na účely odseku 1 sa „súhrnom“ rozumie správa na maximálne 10 stranách obsahujúca popis obsahu projektu, potenciálneho partnera (partnerov), pravdepodobných obmedzení a núdzového plánu na ich riešenie, ako aj stratégiu vybranú na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu po jeho skončení, administratívnych formulárov týkajúcich sa príjemcov, ktorí sa zúčastňujú na projekte, a podrobného rozpočtu projektu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 13

Článok 13

Kritériá prideľovania

Kritériá prideľovania

Kritériá na vyhodnotenie návrhov sa určia vo výzvach na predkladanie návrhov, pričom sa do úvahy zoberie toto:

Kritériá na vyhodnotenie návrhov sú vymedzené vo viacročných pracovných programoch uvedených v článku 17 a vo výzvach na predkladanie návrhov, pričom sa zohľadňujú tieto prvky:

a)  projekty financované v rámci programu LIFE nesmú kolidovať s cieľmi v oblasti životného prostredia, klímy alebo príslušnými cieľmi v oblasti čistej energie programu LIFE a ak je to možné, podporia uplatňovanie zeleného verejného obstarávania;

a)  projekty financované v rámci programu nesmú kolidovať s cieľmi v oblasti životného prostredia, klímy alebo príslušnými cieľmi v oblasti čistej energie programu LIFE a ak je to možné, podporia uplatňovanie zeleného verejného obstarávania;

 

aa)  projekty zabezpečujú nákladovo efektívny prístup a sú technicky a finančne súdržné;

 

ab)  prioritu majú projekty s najvyšším potenciálnym vplyvom na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3;

b)   uprednostňujú sa projekty, ktoré poskytujú súvisiace prínosy a podporujú synergie medzi podprogramami uvedenými v článku 4;

b)   uprednostňujú sa projekty, ktoré poskytujú súvisiace prínosy a podporujú synergie medzi podprogramami uvedenými v článku 4;

c)  uprednostňujú sa projekty, ktoré majú najvyšší potenciál dosiahnuť, že ich verejný alebo súkromný sektor zreprodukuje a prevezme, alebo ktoré majú najvyšší potenciál zmobilizovania najväčších investícií alebo finančných zdrojov (urýchľovací potenciál);

c)  projekty, ktoré majú najvyšší potenciál dosiahnuť, že ich verejný alebo súkromný sektor zreprodukuje a prevezme, alebo ktoré majú najvyšší potenciál zmobilizovania najväčších investícií alebo finančných zdrojov (urýchľovací potenciál), získajú v hodnotení bonus;

d)   zabezpečí sa reprodukovateľnosť výsledkov štandardných akčných projektov;

d)   zabezpečí sa reprodukovateľnosť výsledkov štandardných akčných projektov;

e)   projekty, ktoré sú založené na výsledkoch iných projektov financovaných z programu LIFE, jeho predchodcov alebo iných finančných prostriedkov Únie, alebo ktoré tieto výsledky rozvíjajú, získavajú pri hodnotení bonus;

e)   projekty, ktoré sú založené na výsledkoch iných projektov financovaných z programu LIFE, jeho predchodcov alebo iných finančných prostriedkov Únie, alebo ktoré tieto výsledky rozvíjajú, získavajú pri hodnotení bonus;

f)  tam, kde je to vhodné, sa kladie osobitný dôraz na projekty v zemepisných oblastiach, ktoré majú osobitné potreby alebo zraniteľné miesta, napríklad oblasti s osobitnými environmentálnymi problémami alebo prírodnými obmedzeniami, cezhraničné oblasti alebo najvzdialenejšie regióny.

f)  tam, kde je to vhodné, sa kladie osobitný dôraz na biozemepisnú rovnováhu projektov a projekty v zemepisných oblastiach, ktoré majú osobitné potreby alebo zraniteľné miesta, napríklad oblasti s osobitnými environmentálnymi problémami alebo prírodnými obmedzeniami, cezhraničné oblasti, oblasti s vysokou prírodnou hodnotou alebo najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci iného programu Únie, možno takisto poskytnúť príspevok z programu LIFE, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Príspevok na akciu z jednotlivých programov Únie podlieha pravidlám týchto programov. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.

1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci iného programu Únie, možno takisto poskytnúť príspevok z programu LIFE, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Akcie, ktoré sú financované z iných programov Únie, sú oprávnené na príspevky v rámci programu LIFE, ak zamedzujú oslabeniu cieľov v oblasti životného prostredia alebo klímy stanovených v článku 3. Príspevok na akciu z jednotlivých programov Únie podlieha pravidlám týchto programov. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Akcie, ktoré dostali certifikáciu známky excelentnosti, alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnávacie podmienky:

2.   Akcie, ktoré dostali certifikáciu známky excelentnosti, alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnávacie podmienky:

a)   boli posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE,

a)   boli posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE,

b)   spĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu uvedenej výzvy na predkladanie návrhov;

b)   spĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu uvedenej výzvy na predkladanie návrhov;

c)   nemôžu byť financované v rámci danej výzvy na predkladanie návrhov v dôsledku rozpočtových obmedzení,

c)   nemôžu byť financované v rámci danej výzvy na predkladanie návrhov v dôsledku rozpočtových obmedzení,

môžu získať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu+ alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [všeobecné nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky] za predpokladu, že takéto akcie v súlade s cieľmi príslušného programu. Uplatnia sa pravidlá toho fondu, z ktorého sa podpora poskytuje.

môžu získať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu+ alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [všeobecné nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky], pokiaľ sú takéto akcie v súlade s cieľmi a kritériami oprávnenosti príslušného programu. Uplatnia sa pravidlá toho fondu, z ktorého sa podpora poskytuje.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Operácie kombinovaného financovania v rámci programu LIFE sa vykonávajú v súlade s [nariadením o Programe InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Operácie kombinovaného financovania v rámci programu LIFE sa vykonávajú v súlade s [nariadením o Programe InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách s náležitým ohľadom na požiadavky na udržateľnosť a transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 17 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pracovný program

Viacročný pracovný program

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program LIFE sa implementuje prostredníctvom aspoň dvoch viacročných pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

1.  Program LIFE sa implementuje prostredníctvom aspoň dvoch viacročných pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Komisia je v súlade s článkom 21 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím daných viacročných pracovných programov.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia zabezpečí, aby sa pri vypracúvaní viacročných pracovných programov viedli primerané konzultácie so spoluzákonodarcami a príslušnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  minimálne a maximálne úrovne mier spolufinancovania, rozlíšené podľa podprogramov stanovených v článku 4 a oprávnené akcie stanovené v článku 10, za ktoré miery celkového maximálneho financovania v prvom viacročnom programe pre akcie uvedené v písm. a), b) a d) článku 10 ods. 2 a článku 10 ods. 5 dosahujú výšku až 60 % oprávnených nákladov a 75 % v prípade projektov financovaných v rámci podprogramu Príroda a biodiverzita, ktoré sa týkajú prioritných biotopov alebo druhov na účely vykonávania smernice 92/43/EHS, alebo druhov vtákov, ktoré Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku zriadený podľa článku 16 smernice 2009/147/ES považuje za prioritu financovania, pokiaľ to je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa ochrany prírody.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  maximálna celková uma vyhradená na operácie kombinovaného financovania;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  orientačné časové harmonogramy výziev na predkladanie návrhov na obdobie, na ktoré sa vzťahuje viacročný pracovný program;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  technická metodika postupu predkladania a výberu projektov a kritériá výberu a udeľovania grantov stanovené v článku 13;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Prvý viacročný pracovný program trvá štyri roky a druhý viacročný pracovný program trvá tri roky.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Komisia zabezpečí, aby sa nevyužité finančné prostriedky v rámci danej výzvy na predkladanie návrhov prerozdelili medzi rôzne typy akcií uvedených v článku 10 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Komisia pri vypracúvaní viacročných pracovných programov zabezpečí konzultácie so zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese s náležitým zohľadnením súdržnosti, synergií, pridanej hodnoty Únie a dlhodobej udržateľnosti, využitím priorít príslušného environmentálneho akčného programu.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu LIFE sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu LIFE, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu LIFE.

2.  Hodnotenie programu LIFE v polovici obdobia sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu LIFE, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu LIFE s využitím ukazovateľov výstupov a výsledkov v súlade s prílohou II. Toto hodnotenie je v prípade potreby sprevádzané návrhom na zmenu tohto nariadenia.

 

Hodnotenie zahŕňa prinajmenšom:

 

a)  kvalitatívne a kvantitatívne aspekty vykonávania programu;

 

b)  efektívnosť využívania zdrojov;

 

c)  mieru , do akej boli dosiahnuté ciele všetkých opatrení, s uvedením, kde je to možné, výsledkov a vplyvov,

 

d)  skutočný alebo očakávaný úspech projektov pri mobilizácii iných finančných prostriedkov Únie, najmä s ohľadom na výhody väčšej súdržnosti s inými nástrojmi financovania Únie;

 

e)  rozsah dosiahnutých synergií medzi jednotlivými cieľmi a jeho doplnkovosť s ostatnými relevantnými programami Únie;

 

f)  pridanú hodnotu Únie a dlhodobý vplyv programu LIFE s cieľom prijať rozhodnutie o predĺžení, úprave alebo pozastavení opatrení;

 

g)  mieru účasti zainteresovaných strán;

 

h)  kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu prínosu programu LIFE k stavu ochrany biotopov a druhov, ktoré sú uvedené v smerniciach 92/43/EHS a 2009/147/ES;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie programu LIFE, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1 druhom odseku, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu LIFE.

3.  Na konci implementácie programu LIFE, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1 druhom odseku, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu LIFE, ktoré doplní externá a nezávislá správa o hodnotení ex-post zameraná na vykonávanie programu LIFE a jeho výsledky.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia predloží závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a Komisia výsledky hodnotení zverejní.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii projektov a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii projektov a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. Na tento účel príjemcovia používajú logo programu LIFE, ako je znázornené v prílohe IIa, pre všetky komunikačné činnosti a toto logo sa uvádza na informačných tabuliach viditeľných pre verejnosť na strategických miestach. Všetky tovary dlhodobej spotreby nadobudnuté v rámci programu LIFE sú označené logom programu LIFE, ak Komisia neurčila inak.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Do finančných nástrojov zriadených v rámci [fondu InvestEU] možno investovať spätné toky prostriedkov z finančných nástrojov zriadených v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1293/2013.

4.  Spätné toky prostriedkov z finančných nástrojov zriadených v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1293/2013 možno prerozdeliť medzi akcie v rámci programu LIFE.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  Chemikálie,

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  Hluk,

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – podbod 2.1 – zarážka 5 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  Využívanie a efektívnosť zdrojov,

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – podbod 2.2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.2a.  Zvyšovanie povedomia;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Príloha II a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PRÍLOHA IIa

 

Logo programu

 

 

  • [1]    Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]    Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ochrana životného prostredia nie je prekážkou pre hospodársky rast a zamestnanosť. Naopak, z hľadiska dlhodobej sociálno-ekonomickej prosperity a globálnej konkurencieschopnosti má zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity, dekarbonizácia a prechod na obehové hospodárstvo zásadný význam. Ako už inštitúcie mnohokrát uviedli, EÚ by mala mať celosvetovo vedúce postavenie v oblasti udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Preto je ešte stále treba urobiť oveľa viac.

Na splnenie ústredných cieľov v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj medzinárodných záväzkov EÚ a členských štátov je nevyhnutné riadne vykonávanie právnych predpisov a politiky EÚ v oblasti životného prostredia a klímy v kombinácii s potrebným financovaním. Kľúčovou požiadavkou Európskeho parlamentu je zabezpečiť dostatočnú úroveň financovania viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027 a vyššiu koncentráciu rozpočtových zdrojov v oblastiach, ktoré preukazujú jasnú európsku pridanú hodnotu a stimulujú trvalo udržateľný hospodársky rast. Rozpočet EÚ je však obmedzený a členské štáty musia na splnenie cieľov stanovených EÚ rovnako zabezpečiť dostatočné vnútroštátne zdroje.

Program LIFE ako jediný program zameraný osobitne na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy zostáva kľúčovým, účinným a efektívnym finančným nástrojom pomoci pri dosahovaní cieľov EÚ. Ako opätovne zdôraznil Európsky parlament, je preto potrebné, ale aj odôvodnené zdvojnásobiť finančné krytie pre program LIFE. Vzhľadom na to, že existujú viaceré ďalšie prostriedky financovania na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej, je vhodné, aby v rámci tohto krytia primerane dopĺňali portfólio pre životné prostredie dodatočné finančné prostriedky.

Vzhľadom na rozsah navrhovaného finančného krytia programu LIFE nemožno očakávať, že bude postačovať na dosiahnutie ústredných ambícií EÚ v oblasti životného prostredia a klímy. V snahe kompenzovať tento obmedzený rozpočet sa očakáva, že program LIFE uľahčí začleňovanie, najmä v rámci väčších programov financovania EÚ. Hoci lepší prístup začľeňovania nepochybne prinesie výhody, je nevyhnutné, aby programy, v prípade ktorých sa predpokladá, že program LIFE bude katalyzátorom začleňovania, boli dostatočne transparentné, monitorované a posudzované. Dôsledný súlad a väčšia súdržnosť medzi synergickými rozpočtovými programami a politickými oblasťami EÚ budú potrebné na zabezpečenie toho, aby sa prostredníctvom výdavkov účinne dosiahli ciele programu LIFE.

Prínos a kvalita

Zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dôraz na kvalitu a prínos by mali byť spojovacími článkami každého verejného financovania. Národná alokácia sa považuje za neúčinnú a jej postupné ukončenie v rámci súčasného programu LIFE je pozitívnym vývojom, ktorý zodpovedá požiadavkám Parlamentu. Je dôležité poznamenať, že sústredením sa na prínos sa zabezpečí, aby finančné prostriedky EÚ boli zamerané na ústredné ciele EÚ, a nie na rozdielne vnútroštátne priority. Návratom priorít a financovania programu LIFE na vnútroštátnu úroveň by sa neznížilo zaťaženie daňovníkov a spotrebiteľov, ani by sa nedosahovali lepšie výsledky, ale naopak, brzdilo by to efektívnosť a účinnosť tohto programu.

Centralizácia riadenia a cielené usmernenia pomôžu vytvoriť rovnaké podmienky a zvýšia úroveň a celkovú pridanú hodnotu návrhov a projektov. Vytvorenie národných kontaktných miest a siete zo strany Komisie bolo pozitívnym krokom. Je dôležité poznamenať, že by to nemalo viesť k zníženiu štandardov pre kritériá na vyhodnotenie návrhov. Na dosiahnutie cieľov programu LIFE je potrebné horizontálne uplatňovanie jasne definovaných kritérií.

Rovnováha medzi flexibilitou a zodpovednosťou

Komisia podnikla významné kroky v oblasti zjednotenia právneho textu a zjednodušenia rozhodovacieho procesu. Hoci je to chvályhodné, nesmie to mať za následok právnu neistotu alebo neistotu pre súčasné akcie a akcie zamerané na financovanie. Strategická flexibilita a adaptabilita umožnia programu LIFE splniť najnaliehavejšie priority. Pridaný dôraz na jeden z uvedených prvkov vo viacročných pracovných programoch je pozitívnym krokom; jasnosť a stabilita majú napriek tomu zásadný význam pre efektívne a účinné fungovanie každého rozpočtového programu. Žiadna „plná moc“ pre zabezpečenie efektívnosti však nesmie byť na úkor dosiahnutia cieľov programu LIFE a ústredných cieľov EÚ. Je preto vhodné, aby sa viacročné pracovné programy vykonávali prostredníctvom delegovaných aktov, čím sa zabezpečí medziinštitucionálna účasť a zapojenie zainteresovaných strán a demokratická zodpovednosť.

V posúdení vplyvu sa uvádza, že právny základ nemá vzhľadom na meniace sa požiadavky vplyv na osobitné miery financovania. Stanovením minimálnych a maximálnych mier spolufinancovania, ktoré sa v prípade podprogramov a akcií líšia, sa potenciálnym žiadateľom a projektom poskytuje stabilita, pričom sa umožňuje flexibilita a adaptabilita, aby sa zohľadnili individuálne požiadavky a situácie.

Životné prostredie

Program LIFE je dôležitou hnacou silou a prostriedkom pre ochranu prírody v EÚ, najmä pokiaľ ide o vykonávanie smerníc o vtáctve a biotopoch, a to prostredníctvom riadenia sústavy Natura 2000. Biodiverzita a zdravé ekosystémy sú taktiež dôležité pre rast, zamestnanosť a hospodárstvo. Odhaduje sa, že od zdravých ekosystémov v Európe priamo závisí 4,4 milióna pracovných miest a sústava Natura 2000 sa podieľa na HDP EÚ vo výške 1,7 až 2,5 % prostredníctvom poskytovania ekosystémových služieb, ako je ukladanie oxidu uhličitého, čistenie vody, opeľovanie a cestovný ruch. Napriek tomu sa ciele EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a ciele v oblasti biodiverzity z Aichi pri súčasnej trajektórii straty biodiverzity nesplnia. Aby mohla EÚ zintenzívniť svoje úsilie, musí vynaložiť okamžité, podstatné a dodatočné úsilie v oblasti ochrany prírody.

V posúdení vplyvu sa uvádza, že ochrana biodiverzity a ekosystémov by sa najlepšie dosiahla prostredníctvom cieleného prístupu založeného na financovaní malých projektov a nie väčších a všeobecnejších fondov pre biodiverzitu. Zvýšené finančné krytie by zvýšilo dosah a vplyv takýchto cielených projektov a zároveň by prispelo k začleneniu a urýchľovaciemu účinku. V takom rozsahu je dôležité zabezpečiť transparentnosť, zodpovednosť a účinnosť. Európsky parlament zdôraznil, že EÚ, a najmä členské štáty, musia zabezpečiť jasné, kvantitatívne a merateľné ciele s ukazovateľmi výkonnosti, nástrojmi pre sledovanie, postupmi plnenia záväzkov a mechanizmami preskúmania a podávania správ.

Zmena klímy a prechod na čistú energiu

Ciele Únie v oblasti zmeny klímy a energie do roku 2030, jej stratégia do polovice storočia a dlhodobá stratégia v oblasti dekarbonizácie a jej záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody musia byť v súlade s príslušnými politikami a finančnými zdrojmi. Ani v jednom roku súčasného VFR EÚ nesplnila svoj cieľ v oblasti výdavkov súvisiacich so zmenou klímy. Prechodom na čistú energiu sa okrem prínosov v oblasti zmeny klímy vytvoria nové pracovné miesta, stimuluje rast a zvýši energetická bezpečnosť. Európsky parlament zdôraznil, že zvýšenie výdavkov súvisiacich s klímou vo VFR na obdobie rokov 2021 – 2027 minimálne o 30 % je nevyhnutné.

Cieľ dekarbonizácie stanovený v Parížskej dohode si vyžaduje rýchly posun k čistej, nízkoemisnej stratégii v oblasti energetiky. Významný podiel navrhovaného zvýšenia krytia pre program LIFE je určený pre nový podprogram Prechod na čistú energiu. V dôsledku špecifického fungovania programu LIFE možno tento vývoj považovať za prirodzený; je dôležité zdôrazniť, že výdavky z programu LIFE by mali byť použité len na podporu vývoja a zavádzania projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (6.11.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anneli Jäätteenmäki

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia sú rozsiahle globálne problémy, ktoré majú čoraz väčší vplyv na našu spoločnosť. Environmentálne výzvy sa neriadia hranicami. Riešenie problémov životného prostredia zodpovedným a udržateľným spôsobom si vyžaduje zvýšenú spoluprácu na všetkých úrovniach. 

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) je hlavným nástrojom Únie a jediným fondom EÚ zameraným výlučne na ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Vzhľadom na rozsah problémov, ktorým čelíme, je posilnenie rozpočtu programu náležite opodstatnené.

Ako Európsky parlament vyzýval vo svojich uzneseniach o budúcom VFR zo 14. marca[1][1] a z 30. mája[2][2], rozpočet programu by sa mal zdvojnásobiť v porovnaní úrovňou prostriedkov zo súčasného VFR.

Spravodajkyňa podporuje pozíciu Európskeho parlamentu zvýšiť celkový cieľ rozpočtu EÚ na výdavky na podporu cieľov v oblasti klímy z 25 na 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Okrem toho, vzhľadom na cieľ zohľadňovania problematiky klímy, dostanú opatrenia v rámci budúceho VFR súvisiace s klímou aj finančné prostriedky z niekoľkých ďalších programov.

Spravodajkyňa považuje za dôležité zabezpečiť finančnú podporu pre environmentálne opatrenia. Navrhuje preto, aby sa na podprogramy pre životné prostredie v rámci programu LIFE pridelilo viac finančných prostriedkov.

Spravodajkyňa uznáva dobré výsledky práce Komisie, pričom kladie dôraz najmä na katalytickú úlohu financovania LIFE a jeho doplnkovosť s ostatnými nástrojmi Únie.

Spravodajkyňa takisto víta návrh Komisie rozšíriť a posilniť využívanie strategických integrovaných projektov, ktoré mali pozitívny vplyv na inovácie v oblasti životného prostredia. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Plnenie záväzkov Únie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy si vyžaduje transformáciu Únie na energeticky účinnú, nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To si zas vyžaduje opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a integrovaných národných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu Únie v oblasti energetiky a klímy do polovice storočia, a to najmä v odvetviach, ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni produkcie CO2 a úrovni znečistenia. Program by mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce účinky zmeny klímy.

(7)  Plnenie záväzkov Únie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy si vyžaduje transformáciu Únie na trvalo udržateľnú, obehovú a nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To si zas vyžaduje opatrenia s osobitným zameraním na odvetvia, ktoré sú najviac zodpovedné za súčasnú úroveň produkcie CO2 a úroveň znečistenia životného prostredia, ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politiky v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a integrovaných národných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu Únie v oblasti energetiky a klímy do polovice storočia, v súlade s cieľom Parížskej dohody. Program by mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce účinky zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Prechod na čistú energiu je základným prínosom k zmierneniu zmeny klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy pre životné prostredie. Akcie na budovanie kapacít podporujúce prechod na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 financované v rámci programu Horizont 2020, by mali byť začlenené do programu LIFE, keďže ich cieľom nie je financovať excelentnosť a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie už dostupných technológií, ktoré prispejú k zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím týchto činností zameraných na budovanie kapacít do programu LIFE sa vytvára potenciál synergií medzi jeho podprogramami a zvyšuje sa celková súdržnosť financovania zo strany Únie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa využívania existujúcich výskumných a inovačných riešení v projektoch programu LIFE vrátane projektov programu Európsky horizont a jeho predchodcov.

(8)  Prechod na čistú energiu je základným prínosom k zmierneniu zmeny klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy pre životné prostredie. Akcie na budovanie kapacít podporujúce prechod na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 financované v rámci programu Horizont 2020, by mali byť začlenené do programu LIFE, keďže ich cieľom nie je financovať excelentnosť a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie už dostupných technológií pre energiu z obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť, ktoré prispejú k zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím týchto činností zameraných na budovanie kapacít do programu LIFE sa vytvára potenciál synergií medzi jeho podprogramami a zvyšuje sa celková súdržnosť financovania zo strany Únie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa využívania existujúcich výskumných a inovačných riešení v projektoch programu LIFE vrátane projektov programu Európsky horizont a jeho predchodcov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Na základe posúdení vplyvu právnych predpisov týkajúcich sa čistej energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 2030 budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné ďalšie investície vo výške 177 miliárd EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú investícií do dekarbonizácie budov (energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie malého rozsahu), kde je potrebné sústrediť kapitál do projektov, ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. Jedným z cieľov podprogramu Prechod na čistú energiu je budovanie kapacít na rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa podporí čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a urýchlia sa investície do čistej energie, a to aj s využitím finančných nástrojov poskytovaných v rámci Programu InvestEU.

(9)  Na základe posúdení vplyvu právnych predpisov týkajúcich sa čistej energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 2030 budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné ďalšie investície vo výške 177 miliárd EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú investícií do dekarbonizácie budov (energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie malého rozsahu), kde je potrebné sústrediť kapitál do projektov, ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. Jedným z cieľov podprogramu Prechod na čistú energiu je budovanie kapacít na rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa rovnako podporí čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a urýchlia sa investície na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti, a to aj s využitím finančných nástrojov poskytovaných v rámci Programu InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9 a)  Program LIFE je jediným programom osobitne určeným na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, a preto zohráva kľúčovú úlohu pri podpore vykonávania právnych predpisov Únie v týchto oblastiach;

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Vzhľadom na význam riešenia zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a ciele udržateľného rozvoja OSN tento program bude prispievať k presadzovaniu opatrení na ochranu klímy a dosiahnutiu celkového cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že prostredníctvom akcií v rámci tohto programu LIFE sa 61 % celkového finančného krytia programu použije na ciele v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu LIFE sa budú zisťovať relevantné akcie, ktoré sa následne prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.

(24)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vynaložiť 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Očakáva sa, že prostredníctvom akcií v rámci tohto programu LIFE sa 61 % celkového finančného krytia programu použije na ciele v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu LIFE sa budú zisťovať relevantné akcie, ktoré sa následne prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu programu LIFE na obdobie rokov 2021 – 2027 má výšku 5 450 000 000 EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu programu na roky 2021 až 2027 predstavuje sumu 6 442 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (7 272 000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby sa rozpočet zmenil v súlade s uzneseniami EP zo 14. marca a z 30. mája o budúcom VFR.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) 3 500 000 000 EUR určených na oblasť Životné prostredie, z ktorých je

a) 70 %, čo zodpovedá 4 509 400 000 EUR v cenách roku 2018 (5 090 400 000 EUR v bežných cenách) určených na oblasť Životné prostredie, z ktorých je

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) 2 150 000 000 EUR určených na podprogram Príroda a biodiverzita a

(1) 61 %, čo zodpovedá 2 750 734 000 EUR v cenách roku 2018 (3 105 144 000 EUR v bežných cenách) určených na podprogram Príroda a biodiverzita a

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) 1 350 000 000 EUR na podprogram Obehové hospodárstvokvalita života;

(2) 39 %, čo zodpovedá 1 758 666 000 EUR v cenách roku 2018 (1 958 256 000 EUR v bežných cenách) na podprogram Prírodabiodiverzita a

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) 1 950 000 000 EUR na oblasť Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je

b) 30 %, čo zodpovedá 1 932 600 000 EUR v cenách roku 2018 (2 182 000 000 EUR v bežných cenách) na oblasť Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) 950 000 000 EUR určených na podprogram Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a

(1) 49 %, čo zodpovedá 946 974 000 EUR v cenách roku 2018 (1 069 180 000 EUR v bežných cenách) určených na podprogram Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) 1 000 000 000 určených na podprogram Prechod na čistú energiu.

(2) 51%, čo zodpovedá 985 626 000 EUR v cenách roku 2018 (1 112 820 000 EUR v bežných cenách) určených na podprogram Prechod na čistú energiu

Odôvodnenie

Program LIFE je jediný fond EÚ vyhradený výlučne na ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Hoci sa cieľové opatrenia súvisiace s klímou v EÚ budú financovať aj z niekoľkých ďalších programov v budúcom VFR, je nevyhnutné zabezpečiť finančnú podporu pre environmentálne opatrenia. Je preto oprávnené vyčleniť viac finančných prostriedkov na financovanie podprogramov pre životné prostredie v rámci programu LIFE (70 % namiesto 64,2 % navrhovaných Komisiou).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia pravidelne monitoruje začleňovanie cieľov v oblasti klímy a biodiverzity vrátane objemu výdavkov a podáva o tom správy. Prínos tohto nariadenia k cieľu venovať 25 % celkového rozpočtu na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy sa sleduje prostredníctvom systému markerov Únie pre oblasť klímy. Výdavky súvisiace s biodiverzitou sa sledujú s použitím osobitného súboru markerov. Tieto metódy sledovania sa použijú na kvantifikovanie viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré majú prispieť k cieľom v oblasti klímy a biodiverzity v rámci viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027 na primeranej úrovni rozčlenenia. Výdavky sa vykazujú ročne vo vyhlásení o rozpočte programu. Správy o prínose programu LIFE k cieľom Únie v oblasti klímy a biodiverzity sa podávajú pravidelne v kontexte hodnotení a výročnej správy.

4. Komisia pravidelne monitoruje začleňovanie cieľov v oblasti klímy a biodiverzity vrátane objemu výdavkov a podáva o tom správy. Prínos tohto nariadenia k cieľu venovať 25 % celkového rozpočtu na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy, a to 25 % v období VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027, sa sleduje prostredníctvom systému markerov Únie pre oblasť klímy. Výdavky súvisiace s biodiverzitou sa sledujú s použitím osobitného súboru markerov. Tieto metódy sledovania sa použijú na kvantifikovanie viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré majú prispieť k cieľom v oblasti klímy a biodiverzity v rámci viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021 – 2027 na primeranej úrovni rozčlenenia. Výdavky sa vykazujú ročne vo vyhlásení o rozpočte programu. Správy o prínose programu LIFE k cieľom Únie v oblasti klímy a biodiverzity sa podávajú pravidelne v kontexte hodnotení a výročnej správy.

 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

Referenčné čísla

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Anneli Jäätteenmäki

11.7.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen, Stefan Gehrold

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Stefan Gehrold, Ingeborg Gräßle, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

  • [1] [1] Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: Príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 (2017/2052(INI)).
  • [2] [2] Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP)).

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (18.10.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Gabriela Zoană

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Program LIFE je nástrojom na financovanie politiky Únie v oblasti ochrany životného prostredia a biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy. Prispieva k cieľu Únie, ktorým je vynaložiť 25 % celkových výdavkov na ciele v oblasti klímy. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 rozhodol, že tento cieľ by sa mal zvýšiť na 30 %.

Z programu sa financujú projekty v rámci podprogramov Príroda a biodiverzita, Obehové hospodárstvo a kvalita života, Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a Prechod na čistú energiu. Cieľom programu je prispieť k prechodu na čisté, obehové, nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje a odolné proti zmene klímy. Zabezpečí sa to podporou inovačných techník v oblasti environmentálnej politiky a všeobecne nájdením spôsobov na zlepšenie vykonávania politiky Únie v tejto oblasti.

V návrhu Komisie na program LIFE na roky 2021 – 2027 sa berie do úvahy mnoho obáv Výboru pre regionálny rozvoj. V návrhu sa konkrétne:

–  zabezpečujú synergie medzi programom LIFE a finančnými prostriedkami v rámci politiky súdržnosti,

–  uvádzajú osobitné pravidlá financovania najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území vrátane programu Biodiverzita a ekosystémové služby na európskych zámorských územiach (BEST),

–   za určitých podmienok umožňuje rozšírenie programu na tretie krajiny,

–  dáva významný priestor na spoluprácu a rozvoj najlepších postupov.

Spravodajkyňa preto navrhuje schválenie tohto programu s niekoľkými pozmeňujúcimi návrhmi s cieľom:

–  zdôrazniť prepojenie medzi politikou súdržnosti a programom LIFE,

–  dať väčšiu úlohu regionálnym a miestnym orgánom,

–  podporiť projekty v oblasti budovania administratívnych kapacít,

–  poukázať na dôležitosť financovania oblasti životného prostredia pre najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia,

–  presnejšie vymedziť podmienky účasti tretích krajín vrátane bývalých členských štátov Únie na programe.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V nadväznosti na dosiahnuté ciele Únie stanovené právnymi predpismi, politikou, plánmi a medzinárodnými záväzkami v oblasti životného prostredia, klímy a čistej energie by program LIFE mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne, nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, k ochrane a zlepšeniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a odvráteniu straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, alebo podporou začlenenia uvedených cieľov do iných politík.

(3)  V nadväznosti na dosiahnuté ciele Únie stanovené právnymi predpismi, politikou, plánmi a medzinárodnými záväzkami v oblasti životného prostredia, klímy a čistej energie by program LIFE mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne, nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, k zachovaniu, ochrane a zlepšeniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a odvráteniu straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, alebo podporou začlenenia uvedených cieľov do iných politík.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)   Únia sa zaviazala poskytnúť ucelenú reakciu na ciele udržateľného rozvoja vytýčené v Agende Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, v rámci ktorých sa zdôrazňuje vnútorné prepojenie medzi riadením prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú dostupnosť, ekosystémovými službami, ich súvisom so zdravím ľudí a udržateľným a sociálne inkluzívnym hospodárskym rastom. V tomto duchu by mal program LIFE výrazne prispieť k hospodárskemu rozvoju, ako aj k sociálnej súdržnosti.

(4)   Európska únia sa ako celok zaviazala poskytnúť ucelenú reakciu na ciele udržateľného rozvoja vytýčené v Agende Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, v rámci ktorých sa zdôrazňuje vnútorné prepojenie medzi riadením prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť ich dlhodobú dostupnosť, ekosystémovými službami, ich súvisom so zdravím ľudí a udržateľným a sociálne inkluzívnym hospodárskym rastom. Týmto krokom sa podporí aj vytváranie ekologických pracovných miest. V tomto duchu by mal program LIFE výrazne prispieť k udržateľnému hospodárskemu rozvoju, ako aj k sociálnej a územnej súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Plnenie záväzkov Únie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy si vyžaduje transformáciu Únie na energeticky účinnú, nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a integrovaných národných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu Únie v oblasti energetiky a klímy do polovice storočia, a to najmä v sektoroch, ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni produkcie CO2 a úrovni znečistenia. Program by mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce účinky zmeny klímy.

(7)  Plnenie záväzkov Únie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy si vyžaduje transformáciu Únie na energeticky účinnú, nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To si zas vyžaduje akcie, ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a integrovaných národných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, a príprav pre dlhodobú stratégiu Únie v oblasti energetiky a klímy do polovice storočia, a to najmä v sektoroch, ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni produkcie CO2 a úrovni znečistenia. Program by mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce účinky zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Európsky parlament vo svojom uznesení zo 6. júla 2017 o podpore súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ: vykonávanie článku 349 ZFEÚ [2016/2250(INI)] pripomenul osobitné potreby najvzdialenejších regiónov, pokiaľ ide o životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)   Prechod na čistú energiu je základným prínosom k zmierneniu zmeny klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy pre životné prostredie. Akcie na budovanie kapacít podporujúce prechod na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 financované v rámci programu Horizont 2020, by mali byť začlenené do programu LIFE, keďže ich cieľom nie je financovať excelentnosť a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie už dostupných technológií, ktoré prispejú k zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím týchto činností zameraných na budovanie kapacít do programu LIFE sa vytvára potenciál synergií medzi jeho podprogramami a zvyšuje sa celková súdržnosť financovania zo strany Únie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa využívania existujúcich výskumných a inovačných riešení v projektoch programu LIFE vrátane projektov programu Európsky horizont a jeho predchodcov.

(8)  Prechod na čistú energiu je základným prínosom k zmierneniu zmeny klímy, ktorý bude mať súvisiace prínosy pre životné prostredie. Akcie na budovanie kapacít podporujúce prechod na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 financované v rámci programu Horizont 2020, by mali byť začlenené do programu LIFE, keďže ich cieľom je uľahčiť využívanie už dostupných technológií, ktoré prispejú k riešeniu environmentálnych výziev, zmierňovaniu zmeny klímy a dosahovaniu environmentálnych cieľov Únie. Zahrnutím týchto činností zameraných na budovanie kapacít do programu LIFE sa vytvára potenciál synergií medzi jeho podprogramami a zvyšuje sa celková súdržnosť financovania zo strany Únie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zbierať a rozširovať údaje týkajúce sa využívania existujúcich výskumných a inovačných riešení v projektoch programu LIFE vrátane projektov programu Európsky horizont a ďalších existujúcich programov a ich predchodcov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Na základe posúdení vplyvu právnych predpisov týkajúcich sa čistej energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 2030 budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné ďalšie investície vo výške 177 miliárd EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú investícií do dekarbonizácie budov (energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie malého rozsahu), kde je potrebné sústrediť kapitál do projektov, ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. Jedným z cieľov podprogramu Prechod na čistú energiu je budovanie kapacít na rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa podporí čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a urýchlia sa investície do čistej energie, a to aj s využitím finančných nástrojov poskytovaných v rámci Programu InvestEU.

(9)  Na základe posúdení vplyvu právnych predpisov týkajúcich sa čistej energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 2030 budú v období rokov 2021 – 2030 potrebné ďalšie investície vo výške 177 miliárd EUR ročne. Najväčšie medzery sa týkajú investícií do dekarbonizácie budov (energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie malého rozsahu), kde je potrebné sústrediť kapitál do projektov, ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. Jedným z cieľov podprogramu Prechod na čistú energiu je budovanie kapacít na rozvoj a zoskupovanie projektov, sústreďujúc sa na osobitný energetický potenciál regiónov, čím sa podporí čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a urýchlia sa investície do čistej energie, a to aj s využitím finančných nástrojov poskytovaných v rámci Programu InvestEU.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Synergie s programom Európsky horizont by mali zabezpečiť, že počas jeho strategického plánovacieho procesu v oblasti výskumu a inovácií budú zistené potreby výskumu a inovácií na riešenie výziev týkajúcich sa životného prostredia, klímy a energetiky v rámci EÚ. Program LIFE by mal mať aj naďalej urýchľovaciu úlohu pri vykonávaní politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, klímy a čistej energie, a to aj využívaním a aplikovaním výsledkov výskumu a inovácií z Európskeho horizontu, a pomáhať pri ich zavádzaní vo väčšom rozsahu tam, kde to pomôže pri problémoch spojených so životným prostredím, s klímou a prechodom na čistú energiu. Európska rada pre inováciu v rámci programu Európsky horizont poskytuje podporu na rozšírenie a komercializáciu nových priekopníckych myšlienok, ktoré môžu vzísť z implementácie projektov LIFE.

(10)  Synergie s programom Európsky horizont by mali zabezpečiť, že počas jeho strategického plánovacieho procesu v oblasti výskumu a inovácií budú zistené potreby výskumu a inovácií na riešenie výziev týkajúcich sa životného prostredia, klímy a energetiky v rámci EÚ. Program LIFE by mal mať aj naďalej urýchľovaciu úlohu pri vykonávaní politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, klímy a čistej energie, a to aj využívaním a aplikovaním výsledkov výskumu a inovácií z Európskeho horizontu, a pomáhať pri ich zavádzaní vo väčšom rozsahu tam, kde to pomôže pri problémoch spojených so životným prostredím, s klímou a prechodom na čistú energiu. Administratívne zložitejší postup podávania žiadostí a ich vyhodnocovania v rámci nového programu LIFE by sa navyše mal zjednodušiť podľa modelu pravidiel a postupov programu Horizont 2020. Nový program LIFE by mal do svojich budúcich plánov vykonávania začleniť úspešné prvky programu Horizont 2020. Európska rada pre inováciu v rámci programu Európsky horizont poskytuje podporu na rozšírenie a komercializáciu nových priekopníckych myšlienok, ktoré môžu vzísť z implementácie projektov LIFE.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Z najnovšieho balíka týkajúceho sa preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov21 vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na urýchlenie vykonávania acquis Únie v oblasti životného prostredia a na lepšie začlenenie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy do ďalších politík. Program by mal preto mať urýchľovaciu úlohu na dosiahnutie požadovaného pokroku prostredníctvom vyvíjania, testovania a reprodukovania nových prístupov; podporovania tvorby politiky, jej monitorovania a preskúmania; posilňovania zapájania zainteresovaných strán; mobilizácie investícií v rámci investičných programov Únie alebo iných finančných zdrojov a podporovania akcií na prekonanie rozličných prekážok brániacich účinnému vykonávaniu kľúčových plánov vyžadovaných v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

(12)  Z najnovšieho balíka týkajúceho sa preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov21 vyplýva, že sa vyžaduje značný pokrok na urýchlenie vykonávania acquis Únie v oblasti životného prostredia a na lepšie začlenenie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy do ďalších politík. Program by mal preto mať urýchľovaciu úlohu na dosiahnutie požadovaného pokroku prostredníctvom vyvíjania, testovania, reprodukovania a zvyšovania viditeľnosti nových prístupov a osvedčených postupov; podporovania tvorby politiky, jej súdržnosti, konzistentnosti, monitorovania a preskúmania; podporovania účinnejšej koordinácie medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi; posilňovania zapájania všetkých zainteresovaných strán, najmä vo vzťahu k vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom, mimovládnym organizáciám, výskumným centrám a podnikom; mobilizácie investícií v rámci investičných programov Únie alebo iných finančných zdrojov a podporovania akcií na prekonanie rozličných prekážok brániacich účinnému vykonávaniu kľúčových plánov vyžadovaných v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

_________________

_________________

21 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov [COM(2017) 63 final].

21 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov [COM(2017) 63 final].

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity vrátane morských ekosystémov je nevyhnutná podpora tvorby, vykonávania, presadzovania a posudzovania príslušných právnych predpisov a politík Únie, a to vrátane stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 202022, smernice Rady 92/43/EHS23, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, konkrétne rozvíjaním vedomostnej základne v oblasti tvorby politiky a jej vykonávania prostredníctvom vyvíjania, testovania, demonštrovania a uplatňovania najlepších postupov a riešení v malom rozsahu alebo prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym alebo národným kontextom vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu prioritných akčných rámcov vytvorených na základe smernice 92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si tak splnila povinnosť podávať správy podľa Dohovoru o biologickej diverzite. Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa sledovania stanovené v ďalších relevantných právnych predpisoch Únie.

(13)  Na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity vrátane morských ekosystémov je nevyhnutná podpora tvorby, vykonávania, presadzovania a posudzovania príslušných právnych predpisov a politík Únie, a to vrátane stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 202022, smernice Rady 92/43/EHS23, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, konkrétne rozvíjaním vedomostnej základne v oblasti tvorby politiky a jej vykonávania prostredníctvom vyvíjania, testovania, demonštrovania a uplatňovania najlepších postupov a riešení v malom rozsahu alebo prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym alebo národným kontextom vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu prioritných akčných rámcov vytvorených na základe smernice 92/43/EHS. Ochranu biodiverzity nemožno riešiť izolovane: je potrebný koordinovaný prístup na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Únia by mala klásť väčší dôraz a vyčleniť viac zdrojov na zlepšenie zberu a zhromažďovania biologických údajov a na premenu týchto údajov na výstupy, ktoré zabezpečia lepšie geografické zameranie ochranných opatrení. Únia by mala sledovať svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si tak splnila povinnosť podávať správy podľa Dohovoru o biologickej diverzite. Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa sledovania stanovené v ďalších relevantných právnych predpisoch Únie.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 final.

22 COM(2011) 244 final.

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Na základe nedávnych hodnotení a posúdení vrátane preskúmania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 v polovici obdobia a kontroly vhodnosti právnych predpisov v oblasti ochrany prírody sa ukazuje, že jednou zo základných príčin nedostatočného vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody a stratégie pre biodiverzitu je nedostatok primeraného financovania. Hlavné nástroje financovania Únie vrátane [Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu] môžu významne prispieť k naplneniu uvedených potrieb. Prostredníctvom programu LIFE sa môže ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto začlenenia pomocou strategických projektov v oblasti ochrany prírody určených na urýchlenie vykonávania právnych predpisov a politiky Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity vrátane opatrení stanovených v prioritných akčných rámcoch vytvorených v súlade so smernicou 92/43/EHS. Strategickými projektmi v oblasti ochrany prírody by sa mali podporovať akčné programy v členských štátoch zamerané na začlenenie príslušných cieľov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity do ďalších politík a programov financovania, čím sa zabezpečí mobilizácia primeraných finančných prostriedkov na vykonávanie týchto politík. Členské štáty sa môžu v rámci svojich strategických plánov pre spoločnú poľnohospodársku politiku rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, ktoré dopĺňajú strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené v tomto nariadení.

(14)  Na základe nedávnych hodnotení a posúdení vrátane preskúmania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 v polovici obdobia a kontroly vhodnosti právnych predpisov v oblasti ochrany prírody sa ukazuje, že jednou zo základných príčin nedostatočného vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody a stratégie pre biodiverzitu je nedostatok primeraného financovania a lepšej koordinácie medzi vládnymi a vedeckými inštitúciami. Hlavné nástroje financovania Únie vrátane najmä EŠIF, konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, môžu významne prispieť k naplneniu uvedených potrieb. Prostredníctvom programu LIFE sa musí ďalej zlepšiť efektívnosť takéhoto začlenenia pomocou strategických projektov v oblasti ochrany prírody zameraných na udržateľnosť a ochranu a urýchlenie vykonávania právnych predpisov a politiky Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity vrátane opatrení stanovených v prioritných akčných rámcoch vytvorených v súlade so smernicou 92/43/EHS. V mnohých členských štátoch došlo k degradácii veľkej časti ekosystémov; obnova ekosystémov prispieva k zastaveniu ubúdania biodiverzity a k ochrane ekosystémových služieb, ktoré poskytujú. Osobitná pozornosť by sa mala venovať poskytovaniu priestoru pre prírodné procesy na obnovu a udržanie ekosystémov a stimulovaniu partnerstiev s inými hospodárskymi odvetviami, ako je lesné hospodárstvo a hospodárenie s vodami pri rozvoji ekonomík založených na prírodných zdrojoch. Strategickými projektmi v oblasti ochrany prírody by sa mali podporovať akčné programy v členských štátoch zamerané na začlenenie príslušných cieľov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity do ďalších politík a programov financovania, čím sa zabezpečí mobilizácia primeraných finančných prostriedkov so synergiou medzi rôznymi finančnými nástrojmi EÚ na vykonávanie týchto politík a dosiahne rovnováha medzi ochranou prírody a potrebami miestneho a regionálneho rozvoja. Členské štáty a ich regióny sa môžu v rámci svojich strategických plánov pre spoločnú poľnohospodársku politiku rozhodnúť použiť určitú časť prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na podporu opatrení, ktoré dopĺňajú strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ako je stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)   Dobrovoľným systémom Biodiverzita a ekosystémové služby na európskych zámorských územiach (BEST) sa podporuje zachovanie biodiverzity vrátane morskej biodiverzity a udržateľné využívanie ekosystémových služieb vrátane prístupov k adaptácii na zmenu klímu a zmierneniu zmeny klímy založených na ekosystémoch v najvzdialenejších regiónoch Únie a v zámorských krajinách a na zámorských územiach. Prostredníctvom systému BEST sa prispelo k zvýšeniu informovanosti o ekologickom význame najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území v súvislosti so zachovaním globálnej biodiverzity. Zámorské krajiny a územia vo svojich ministerských vyhláseniach v rokoch 2017 a 2018 ocenili tento systém malých grantov pre biodiverzitu. V rámci programu LIFE je vhodné umožniť pokračovanie financovania malých grantov zameraných na biodiverzitu, a to aj v najvzdialenejších regiónoch, aj v zámorských krajinách a na zámorských územiach.

(15)   Dobrovoľným systémom Biodiverzita a ekosystémové služby na európskych zámorských územiach (BEST) sa podporuje zachovanie biodiverzity vrátane morskej biodiverzity a udržateľné využívanie ekosystémových služieb vrátane prístupov k adaptácii na zmenu klímu a zmierneniu zmeny klímy založených na ekosystémoch v najvzdialenejších regiónoch Únie a v zámorských krajinách a na zámorských územiach. Prostredníctvom systému BEST sa prispelo k zvýšeniu informovanosti o ekologickom význame najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území v súvislosti so zachovaním globálnej biodiverzity. Zámorské krajiny a územia vo svojich ministerských vyhláseniach v rokoch 2017 a 2018 ocenili tento systém malých grantov pre biodiverzitu. Je preto potrebné ho urobiť udržateľným jeho integráciou do programu LIFE a zabezpečením ambicióznych finančných zdrojov pre jeho rozpočet. V rámci programu musí pokračovať financovanie malých grantov zameraných na biodiverzitu, a to aj v najvzdialenejších regiónoch, aj v zámorských krajinách a na zámorských územiach, čím sa naplní zodpovednosť Únie voči týmto oblastiam, zabezpečí plnenie environmentálnych cieľov Únie a prispeje k sociálnej a územnej súdržnosti. Tento systém nenahrádza iné financovanie pre najvzdialenejšie regióny v rámci programu LIFE.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)   Podpora obehového hospodárstva si vyžaduje posun v spôsobe myslenia v súvislosti s navrhovaním, vyrábaním, so spotrebúvaním a s likvidovaním materiálov a výrobkov vrátane plastov. Programom LIFE by sa malo prispieť aj k prechodu na model obehového hospodárstva prostredníctvom finančnej podpory zameranej na rozličných aktérov (podniky, orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to najmä uplatňovaním, vyvíjaním a opakovaním najlepších technológií, postupov a riešení prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym a národným kontextom vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu plánov v oblasti odpadového hospodárstva a predchádzania vzniku odpadu. Prostredníctvom podpory vykonávania stratégie pre plasty možno podniknúť kroky zamerané najmä na riešenie problému s morským odpadom.

(16)   Podpora obehového hospodárstva si vyžaduje posun v spôsobe myslenia v súvislosti s navrhovaním, vyrábaním, so spotrebúvaním a s likvidovaním materiálov a výrobkov vrátane plastov. Programom LIFE by sa malo prispieť aj k prechodu na model obehového hospodárstva prostredníctvom finančnej podpory zameranej na rozličných aktérov (podniky, národné, regionálne a miestne orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to najmä uplatňovaním, vyvíjaním a opakovaním najlepších technológií, postupov a riešení prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym a národným kontextom vrátane integrovaných územných prístupov k vykonávaniu plánov v oblasti odpadového hospodárstva a predchádzania vzniku odpadu. Prostredníctvom podpory vykonávania stratégie pre plasty možno podniknúť kroky zamerané najmä na riešenie problému s morským odpadom, a tak prispieť k ochrane morskej biodiverzity.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)   Na zlepšenie riadenia záležitostí týkajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy a súvisiaceho prechodu na čistú energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej spoločnosti prostredníctvom zvyšovania informovanosti verejnosti, angažovanosti spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií do konzultácií týkajúcich sa súvisiacich politík a ich vykonávania.

(20)   Na zlepšenie riadenia na všetkých úrovniach záležitostí týkajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy a súvisiaceho prechodu na čistú energiu sa vyžaduje zapojenie občianskej spoločnosti prostredníctvom lepšej komunikácie a zvyšovania informovanosti verejnosti, so zapojením národných, regionálnych a miestnych orgánov, angažovanosti spotrebiteľov a rozširovaním zapojenia zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií, výskumných a inovačných partnerov a podnikov do konzultácií týkajúcich sa súvisiacich politík a ich vykonávania.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)   Program by mal pripraviť a podporovať hráčov na trhu na prechod na čisté, obehové, energeticky efektívne, nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je odolné proti zmene klímy, a to prostredníctvom testovania nových podnikateľských príležitostí, skvalitňovania odborných zručností, uľahčovania prístupu spotrebiteľov k udržateľným výrobkom a službám, zapojenia a posilnenia postavenia vplyvných ľudí, ako aj testovania originálnych metód zameraných na prispôsobenie existujúcich procesov a podnikateľského prostredia. Aby sa podporilo širšie zavedenie udržateľných riešení na trh, malo by sa podporovať ich prijatie širokou verejnosťou a zapojenie spotrebiteľov.

(22)   Program by mal pripraviť a podporovať hráčov na trhu na prechod na čisté, obehové, energeticky efektívne, nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je odolné proti zmene klímy, a to prostredníctvom testovania nových podnikateľských príležitostí, skvalitňovania odborných zručností, uľahčovania prístupu spotrebiteľov k udržateľným výrobkom a službám, zapojenia a posilnenia postavenia vplyvných ľudí, ako aj testovania originálnych metód zameraných na prispôsobenie existujúcich procesov a podnikateľského prostredia, ako aj zapojenia miestnych a regionálnych zainteresovaných strán do plnenia cieľov v kontexte obehového hospodárstva. Aby sa podporilo širšie zavedenie udržateľných riešení na trh, malo by sa podporovať ich prijatie širokou verejnosťou a zapojenie spotrebiteľov, a to aj prostredníctvom mediálnych kampaní.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)   Veľké investície do akcií v oblasti životného prostredia a klímy sú na úrovni Únie financované predovšetkým z hlavných finančných programov Únie (začleňovanie). V kontexte svojej urýchľovacej úlohy by strategické integrované projekty a strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ktoré sa vypracujú v rámci programu LIFE, mali vytvárať pákový efekt pre možnosti financovania v rámci uvedených programov financovania a ďalších zdrojov financovania, ako sú národné fondy, ako aj vytvárať synergie.

(23)   Veľké investície do akcií v oblasti životného prostredia a klímy sú na úrovni Únie financované predovšetkým z hlavných finančných programov Únie (začleňovanie) vrátane kohéznych fondov. V kontexte svojej urýchľovacej úlohy by strategické integrované projekty a strategické projekty v oblasti ochrany prírody, ktoré sa vypracujú v rámci programu LIFE, mali vytvárať pákový efekt pre možnosti financovania v rámci uvedených programov financovania a ďalších zdrojov financovania, ako sú národné fondy, ako aj vytvárať synergie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)   Tento program odráža dôležitosť riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a ciele Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa ktorého sa má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že prostredníctvom akcií v rámci tohto programu LIFE sa 61 % celkového finančného krytia programu použije na ciele v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu LIFE sa budú zisťovať relevantné akcie, ktoré sa následne prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.

(24)   Tento program odráža dôležitosť riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a ciele Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa ktorého sa má 30 % rozpočtových výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že prostredníctvom akcií v rámci tohto programu LIFE sa 61 % celkového finančného krytia programu použije na ciele v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu LIFE sa budú zisťovať relevantné akcie, ktoré sa následne prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a postupov preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)   Pri implementácii programu LIFE by sa mala dôkladne zvážiť stratégia týkajúca sa najvzdialenejších regiónov v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné potreby a zraniteľné miesta týchto regiónov. Do úvahy by sa mali brať aj iné politiky Únie okrem politík v oblasti životného prostredia, klímy a relevantných politík v oblasti prechodu na čistú energiu.

(25)   V súlade s článkami 174 a 349 ZFEÚ sa musí pri implementácii programu LIFE dodržiavať stratégia týkajúca sa najvzdialenejších regiónov, ktoré sú v plnej miere súčasťou Únie, a vo všeobecnosti sa musia uspokojiť osobitné potreby, charakteristiky, obmedzenia a zraniteľné miesta regiónov, ktoré trpia vážnymi a trvalými prírodnými a demografickými obmedzeniami. Táto implementácia by mohla rovnako prispieť k znižovaniu nerovností medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a k znižovanou deficitu rozvoja najviac znevýhodnených regiónov, vrátane osobitných výziev spojených s vykonávaním environmentálne priaznivých politík s cieľom prispievať k prechodu na čisté, obehové, nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje a odolné proti zmene klímy a ochranou tamojšej biodiverzity. Do úvahy by sa mali brať aj iné politiky Únie okrem politík v oblasti životného prostredia, klímy a relevantných politík v oblasti prechodu na čistú energiu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)   Pri podpore implementácie programu LIFE by Komisia mala spolupracovať s národnými kontaktnými miestami programu LIFE, organizovať semináre a workshopy, zverejňovať zoznamy projektov financovaných v rámci programu LIFE alebo vykonávať ďalšie činnosti zamerané na šírenie výsledkov projektov a uľahčenie výmeny skúseností, poznatkov a najlepších postupov, ako aj reprodukciu výsledkov projektov v celej Únii. Tieto činnosti by mali byť zamerané najmä na členské štáty s nízkou mierou využívania finančných prostriedkov a mali by uľahčovať komunikáciu a spoluprácu medzi príjemcami projektov, žiadateľmi o projekty alebo zainteresovanými stranami v rámci dokončených a prebiehajúcich projektov v rovnakej oblasti.

(26)   Pri podpore implementácie programu LIFE by Komisia mala spolupracovať s národnými, regionálnymi a miestnymi kontaktnými miestami programu LIFE, organizovať semináre a workshopy, zverejňovať zoznamy projektov financovaných v rámci programu LIFE alebo vykonávať ďalšie činnosti, ako sú mediálne kampane, s cieľom lepšie šíriť výsledky projektov a uľahčiť výmeny skúseností, poznatkov a najlepších postupov, ako aj reprodukciu výsledkov projektov v celej Únii, a tak podporovať spoluprácu a komunikáciu. Tieto činnosti by mali byť zamerané najmä na členské štáty s nízkou mierou využívania finančných prostriedkov a mali by uľahčovať komunikáciu a spoluprácu medzi príjemcami projektov, žiadateľmi o projekty alebo zainteresovanými stranami v rámci dokončených a prebiehajúcich projektov v rovnakej oblasti. Je dôležité, aby sa do tejto komunikácie a spolupráce zapájali aj regionálne a miestne orgány a zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)   Druhy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto nariadení sa zvolia na základe ich schopnosti plniť špecifické ciele akcií a dosahovať výsledky, zohľadňujúc najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž očakávané riziko nesúladu. V prípade grantov to zahŕňa zváženie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových nákladov.

(31)   Druhy financovania a spôsoby plnenia uvedené v tomto nariadení sa zvolia na základe ich schopnosti plniť špecifické ciele akcií a dosahovať najlepšie výsledky, zohľadňujúc najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž, očakávané riziko nesúladu a nižšiu mieru spolufinancovania v porovnaní s inými nástrojmi priameho riadenia. V prípade grantov to zahŕňa zváženie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a stupníc jednotkových nákladov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)   Podľa článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu LIFE a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým je daná zámorská krajina alebo územie spojené. Účasť týchto subjektov na tomto programe by sa mala viazať primárne na projekty podprogramu Príroda a biodiverzita.

(33)   Podľa článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach, voči ktorým má Únia zodpovednosť, sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu LIFE a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým je daná zámorská krajina alebo územie spojené. Účasť týchto subjektov na tomto programe by sa mala viazať primárne na projekty podprogramu Príroda a biodiverzita.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)   Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zapojiť do programov Únie v rámci spolupráce na základe dohody o EHP, ktorá umožňuje implementáciu týchto programov na základe rozhodnutia podľa danej dohody. Tretie krajiny sa môžu do programu zapojiť aj na základe iných právnych nástrojov. Súčasťou tohto nariadenia by malo byť osobitné ustanovenie, na základe ktorého zodpovedný povoľujúci úradník, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európsky dvor audítorov získajú nevyhnutné práva a prístup na vykonávanie svojich právomocí.

(35)   Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zapojiť do programov Únie v rámci spolupráce na základe dohody o EHP, ktorá umožňuje implementáciu týchto programov na základe rozhodnutia podľa danej dohody. Tretie krajiny vrátane bývalých členských štátov Únie sa môžu do programu zapojiť aj na základe iných právnych nástrojov. Súčasťou tohto nariadenia by malo byť osobitné ustanovenie, na základe ktorého zodpovedný povoľujúci úradník, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európsky dvor audítorov získajú nevyhnutné práva a prístup na vykonávanie svojich právomocí. Mala by sa ustanoviť aj možnosť obrátiť sa v prípade potreby na Súdny dvor Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“).

Týmto nariadením sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (ďalej len „program LIFE“) vzťahujúci sa na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Určujú sa v ňom ciele programu LIFE, rozpočet na obdobie rokov 2021  2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Stanovujú sa v ňom ciele programu LIFE, rozpočet na obdobie 2021 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania takýchto finančných prostriedkov od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa podporuje dosiahnutie cieľov Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity implementáciou ucelených akčných programov v členských štátoch s cieľom začleniť tieto cele a priority do ďalších politík a finančných nástrojov, a to aj prostredníctvom koordinovaného vykonávania prioritných akčných rámcov, ktoré boli vytvorené podľa smernice 92/43/EHS;

1.  „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa podporuje dosiahnutie cieľov Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity implementáciou ucelených akčných programov v členských štátoch na národnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom začleniť tieto cele a priority do ďalších politík a finančných nástrojov, a to aj prostredníctvom koordinovaného vykonávania prioritných akčných rámcov, ktoré boli vytvorené podľa smernice 92/43/EHS;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „strategické integrované projekty“ sú projekty, ktorými sa na regionálnej, multiregionálnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni vykonávajú stratégie alebo akčné plány v oblasti životného prostredia alebo klímy vypracované orgánmi členských štátov a vyžadované konkrétnymi právnymi predpismi alebo politikami Únie v oblasti životného prostredia, klímy alebo relevantnými právnymi predpismi alebo politikami Únie v oblasti čistej energie, pričom sa nimi zabezpečuje zapájanie zainteresovaných strán a podporuje sa koordinácia aspoň s jedným ďalším únijným, národným alebo súkromným zdrojom financovania a mobilizácia týchto zdrojov financovania;

2.  „strategické integrované projekty“ sú projekty, ktorými sa na regionálnej, multiregionálnej, národnej alebo nadnárodnej úrovni vykonávajú stratégie alebo akčné plány v oblasti životného prostredia alebo klímy vypracované orgánmi členských štátov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a vyžadované konkrétnymi právnymi predpismi alebo politikami Únie v oblasti životného prostredia, klímy alebo relevantnými právnymi predpismi alebo politikami Únie v oblasti čistej energie, pričom sa nimi zabezpečuje zapájanie zainteresovaných strán a podporuje sa koordinácia aspoň s jedným ďalším únijným, národným alebo súkromným zdrojom financovania a mobilizácia týchto zdrojov financovania;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  „štandardné akčné projekty“ sú projekty iné ako strategické integrované projekty, strategické projekty v oblasti ochrany prírody alebo projekty technickej pomoci, ktorými sa sledujú konkrétne ciele programu LIFE stanovené v článku 3 ods. 2;

4.  „štandardné akčné projekty“ sú projekty iné ako strategické integrované projekty, strategické projekty v oblasti ochrany prírody alebo projekty technickej pomoci, ako sú projekty zdola nahor (miestny rozvoj vedený komunitou), ktorými sa sledujú konkrétne ciele programu LIFE stanovené v článku 3 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.   „projekty v oblasti budovania administratívnych kapacít“ sú projekty, prostredníctvom ktorých orgány členských štátov zvyšujú svoju schopnosť vykonávať funkcie, riešiť problémy a dosahovať ciele, ako aj chápať a riešiť vlastný rozvoj v širšom kontexte a udržateľným spôsobom;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne, nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a to aj prechodom na čistú energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje k udržateľnému rozvoju.

Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na udržateľné, čisté, obehové, energeticky a zdrojovo efektívne, nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a to aj prechodom na čistú a obnoviteľnú energiu, k ochrane, zachovaniu a zlepšovaniu kvality životného prostredia a zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje k udržateľnému rozvoju a boju proti zmene klímy. Program LIFE podporuje aj lepšie riadenie v oblasti životného prostredia a klímy na všetkých úrovniach vrátane výraznejšieho zapojenia miestnych a regionálnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vyvíjať, demonštrovať a propagovať inovatívne techniky a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych predpisov a politiky Únie v oblasti životného prostredia a ochrany klímy vrátane prechodu na čistú energiu a prispievať k uplatňovaniu najlepších postupov týkajúcich sa ochrany prírody a biodiverzity;

a)  vyvíjať, demonštrovať a propagovať inovatívne techniky a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych predpisov a politiky Únie v oblasti životného prostredia a ochrany klímy vrátane prechodu na čistú a obnoviteľnú energiu a prispievať k uplatňovaniu najlepších postupov týkajúcich sa ochrany prírody a biodiverzity;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)   podporovať tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov a politiky Únie, a to aj prostredníctvom zlepšenia riadenia posilnením kapacít verejných a súkromných aktérov a zapojením občianskej spoločnosti;

b)   podporovať tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov a politiky Únie a zároveň zlepšovať spoluprácu a komunikáciu, a to aj prostredníctvom zlepšenia viacúrovňového riadenia posilnením kapacít verejných a súkromných aktérov a zapojením občianskej spoločnosti, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)   urýchliť zavádzanie úspešných technických a koncepčných riešení vo veľkom rozsahu s cieľom vykonávať príslušné právne predpisy a politiky Únie reprodukciou výsledkov, začlenením súvisiacich cieľov do ďalších politík a do postupov verejného a súkromného sektora, mobilizáciou investícií a zlepšením prístupu k finančným prostriedkom.

c)   urýchliť zavádzanie úspešných technických a koncepčných riešení vo veľkom rozsahu s cieľom vykonávať príslušné právne predpisy a politiky Únie reprodukciou výsledkov a najlepších postupov, začlenením súvisiacich cieľov do ďalších politík a do postupov verejného a súkromného sektora, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, mobilizáciou investícií a zlepšením prístupu k finančným prostriedkom.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podprogram Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy,

a)  podprogram Riadenie zmeny klímy, jej zmierňovanie a adaptácia na zmenu klímy,

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu programu LIFE na obdobie rokov 2021 – 2027 má výšku 5 450 000 000 EUR v bežných cenách.

1.   Finančné krytie na implementáciu programu LIFE na obdobie rokov 2021 – 2027 má výšku 6 442 000 000 EUR v cenách roku 2018.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

2.   Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

a) 3 500 000 000 EUR určených na oblasť Životné prostredie, z ktorých je

a)   4 122 880 000 EUR určených na oblasť Životné prostredie, z ktorých je

1.   2 150 000 000 EUR určených na podprogram Príroda a biodiverzita a

1.   2 514 956 800 EUR určených na podprogram Príroda a biodiverzita a

2.  1 350 000 000 EUR na podprogram Obehové hospodárstvo a kvalita života;

2.   1 607 923 200 EUR na podprogram Obehové hospodárstvo a kvalita života;

b)  1 950 000 000 EUR na oblasť Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je

b)   2 319 120 000 EUR na oblasť Opatrenia v oblasti klímy, z ktorých je

1.  950 000 000 EUR určených na podprogram Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a

1.   1 136 368 800 EUR určených na podprogram Riadenie zmeny klímy, jej zmierňovanie a adaptácia na zmenu klímy;

2.  1 000 000 000 určených na podprogram Prechod na čistú energiu.

2.   1 182 751 200 EUR určených na podprogram Prechod na čistú energiu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informovanie a komunikácia vrátane kampaní na zvyšovanie informovanosti. Finančné zdroje pridelené na komunikačné činnosti podľa tohto nariadenia zahŕňajú aj inštitucionálnu komunikáciu o politických prioritách Únie, ako aj o stave vykonávania a transpozície právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, klímy alebo príslušných právnych predpisov v oblasti čistej energie;

a)  informovanie a komunikácia vrátane mediálnych kampaní, ako sú kampane na zvyšovanie informovanosti. Finančné zdroje pridelené na komunikačné činnosti podľa tohto nariadenia zahŕňajú aj inštitucionálnu komunikáciu o politických prioritách Únie, ako aj o stave vykonávania a transpozície právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, klímy alebo príslušných právnych predpisov v oblasti čistej energie;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  vytváranie sietí a platforiem na výmenu najlepších postupov;

e)  vytváranie sietí a platforiem alebo projektov venovaných najlepším postupom;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)   iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, ak sa touto dohodou

d)   iné tretie krajiny vrátane bývalých členských štátov Únie v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, ak sa touto dohodou

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d – štvrtá zarážka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–   zaručujú práva Únie na zabezpečenie riadneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.

–   zaručujú práva Únie na zabezpečenie riadneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov a zabezpečuje sa možnosť obrátiť sa v prípade potreby na Súdny dvor Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program LIFE sa implementuje takým spôsobom, aby sa zabezpečila jeho súdržnosť s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom, Kohéznym fondom, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a Európskym námorným a rybárskym fondom, programom Európsky horizont, Nástrojom na prepájanie Európy a Programom InvestEU s cieľom vytvoriť synergie, najmä pokiaľ ide o strategické projekty v oblasti ochrany prírody a strategické integrované projekty, a podporiť využívanie a reprodukciu riešení vyvinutých v rámci programu LIFE.

Program LIFE sa implementuje takým spôsobom, aby sa zabezpečila transparentnosť a jeho súdržnosť s politikou súdržnosti Únie, a najmä s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom, Kohéznym fondom, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a Európskym námorným a rybárskym fondom, ako aj s programom Európsky horizont, Nástrojom na prepájanie Európy a Programom InvestEU s cieľom vytvoriť synergie, najmä pokiaľ ide o strategické projekty v oblasti ochrany prírody a strategické integrované projekty, a podporiť využívanie a reprodukciu riešení vyvinutých v rámci programu LIFE. Dotknuté regionálne a miestne orgány sa zapájajú do všetkých príslušných etáp programovania a vykonávania.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia by sa mala usilovať o vyvážené ročné rozdelenie finančných prostriedkov na tradičné projekty medzi členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Granty v rámci programu LIFE sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Granty v rámci programu LIFE sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách s maximálnou mierou spolufinancovania vo výške 85 %.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)   projekty v oblasti budovania administratívnych kapacít;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  členský štát alebo zámorská krajina alebo zámorské územie s ním spojené;

(1)  členský štát alebo zámorská krajina alebo zámorské územie s ním spojené, vrátane najvzdialenejších regiónov;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Právne subjekty zapojené do konzorcií minimálne troch nezávislých subjektov, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch alebo v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach spojených s týmito štátmi alebo tretími krajinami pridruženými k programu LIFE alebo v iných tretích krajinách, sú oprávnené.

5.  Právne subjekty zapojené do konzorcií minimálne troch nezávislých subjektov, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch alebo v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach, vrátane najvzdialenejších regiónov, spojených s týmito štátmi alebo tretími krajinami pridruženými k programu LIFE alebo v iných tretích krajinách, sú oprávnené.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)   projekty dodržiavajú všeobecnú zásadu geografickej rovnováhy;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  tam, kde je to vhodné, sa kladie osobitný dôraz na projekty v zemepisných oblastiach, ktoré majú osobitné potreby alebo zraniteľné miesta, napríklad oblasti s osobitnými environmentálnymi problémami alebo prírodnými obmedzeniami, cezhraničné oblasti alebo najvzdialenejšie regióny.

f)  tam, kde je to vhodné, sa kladie osobitný dôraz na projekty v zemepisných oblastiach, ktoré majú osobitné potreby alebo zraniteľné miesta, napríklad oblasti s osobitnými environmentálnymi problémami alebo prírodnými obmedzeniami, cezhraničné oblasti, severné riedko osídlené oblasti alebo najvzdialenejšie regióny.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  osobitná pozornosť sa venuje prideľovaniu finančných prostriedkov na vykonávanie projektov uskutočňovaných v najvzdialenejších regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akcie, ktoré dostali certifikáciu známky excelentnosti, alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnávacie podmienky:

vypúšťa sa

a) boli posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE,

 

b) spĺňajú minimálne požiadavky na kvalitu danej výzvy na predkladanie návrhov,

 

c) nemôžu byť financované v rámci danej výzvy na predkladanie návrhov v dôsledku rozpočtových obmedzení,

 

môžu získať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu+ alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) XX [všeobecné nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) XX [financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky], pokiaľ sú takéto akcie v súlade s cieľmi príslušného programu. Uplatňujú sa pravidlá fondu, z ktorého sa poskytuje podpora.

 

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Všetky zainteresované strany vrátane regionálnych a miestnych orgánov, ako aj organizácií občianskej spoločnosti, sú riadne zapojené do všetkých etáp programovania a vykonávania pracovných programov.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   pridelenie finančných prostriedkov v rámci každého podprogramu medzi potreby daného podprogramu a medzi rôzne typy financovania;

a)   pridelenie finančných prostriedkov v rámci každého podprogramu medzi potreby daného podprogramu a medzi rôzne typy financovania, ako aj minimálne a maximálne miery spolufinancovania v jednotlivých prípadoch;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Príjemcovia finančných prostriedkov únie určia pre každý konkrétny projekt komunikačného pracovníka („projektového komunikačného pracovníka“).

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

Referenčné čísla

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Maria Gabriela Zoană

20.6.2018

Prerokovanie vo výbore

13.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

15.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Fitto, John Howarth, Bronis Ropė, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Arne Lietz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, John Flack

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Asim Ademov, Franc Bogovič, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Arne Lietz, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (16.10.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Czesław Adam Siekierski

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) zriadený nariadením (EÚ) č. 1293/2013 na obdobie 2014 až 2020 je za ostatných 25 rokov posledný zo série programov EÚ, ktoré podporujú vykonávanie právnych predpisov a politických priorít v oblasti životného prostredia a klímy. Vďaka svojej úlohe katalyzátora podporuje tento program akcie neveľkého rozsahu zamerané na spustenie, šírenie alebo podporu trvalo udržateľných postupov v oblasti výroby, distribúcie a spotreby.

Cieľom navrhovaného nariadenia je ustanovenie programu na ochranu životného prostredia a klímy (LIFE) na obdobie od roku 2021 a jeho podpora so zreteľom na jeho relevantnosť pri riešení potrieb a problémov v oblasti klímy a životného prostredia. Riešenie problematiky zmeny klímy patrí k najvýznamnejším celosvetovým výzvam, ktoré si vyžadujú koordinovanú a ambicióznu reakciu.

Navrhované zmeny sa týkajú najmä aspektov opísaných ďalej v texte.

- Objasnenie všeobecných a konkrétnych cieľov programu

Program by mal prispieť k prechodu na udržateľné obehové hospodárstvo efektívne z hľadiska nákladov a využívania energie, nízkouhlíkové a odolné proti zmene klímy, a to aj transformáciou na vysoko účinný energetický systém spočívajúci na obnoviteľných zdrojoch. Treba spomenúť podporu sústavy Natura 2000 a riešenie problematiky degradácie ekosystémov, ako aj vysokú úroveň ochrany životného prostredia a ambiciózne opatrenia v oblasti klímy. Program by mal na všetkých úrovniach podporiť lepšiu správu v oblasti životného prostredia a klímy vrátane účinnejšieho zapojenia občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a miestnych aktérov. Osobitné ciele programu by sa mali poukazovať na udržateľné poľnohospodárske a potravinové systémy, ako aj na poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo a rybolov. Program však nesmie kolidovať s cieľmi iných právnych predpisov a politík Únie.

- Štruktúra programu

Oblasť životného prostredia by mala zahŕňať aj udržateľné poľnohospodárske postupy, ako sú pôda a agrobiodiverzita, zachytávanie uhlíka, monitorovanie pôdy, ochrana pôdy a vody.

- Kritériá účasti v programe

Projekty financované z programu podstatne prispejú k dosiahnutiu aspoň jedného z cieľov stanovených v článku 3 navrhovaného nariadenia; nesmú kolidovať s ostatnými právnymi predpismi a politickými prioritami Únie, najmä efektívnosťou využívania zdrojov a výrobou potravín. Okrem toho budú mať prednosť projekty s najväčším potenciálom účasti a inteligentnej spolupráce s občianskou spoločnosťou, majiteľmi pôdy, poľnohospodárstvom, záhradníctvom a lesníctvom. Komisia zabezpečí geografickú rovnováhu projektov financovaných z tohto programu.

- Oprávnené náklady súvisiace s kúpou pozemkov

V minulosti sa poľnohospodárske pozemky kupovali alebo vyvlastňovali z finančných prostriedkov programu LIFE, čo viedlo ku kontroverzným postojom verejnosti. Ak sa pristúpi ku kúpe pôdy, mal by to byť jediný spôsob, ako dosiahnuť požadovaný výsledok. V záujme dosahovania cieľov ochrany prírody by mala mať prednosť spolupráca s poľnohospodármi.

- Programovanie, monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pre program LIFE viacročné pracovné programy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v novo navrhovanom článku v súlade so súčasným programom LIFE. Výbor pre program LIFE by sa mal zachovať. Komisia zabezpečí, aby sa pri príprave pracovných programov náležite konzultovalo so spoluzákonodarcami a so zainteresovanými stranami.

Komisia v roku 2023 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti tohto nariadenia, podľa potreby aj s návrhom na jeho zmenu. Komisia výsledky týchto hodnotení zverejní. Komisia posúdi synergiu medzi programom LIFE a ďalšími doplňujúcimi programami Únie, ako aj medzi jeho podprogramami.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1)  Politika a právne predpisy Únie v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj relevantná politika a právne prepisy Únie v oblasti čistej energie značne prispeli k zlepšeniu stavu životného prostredia. V oblasti životného prostredia a klímy však naďalej pretrvávajú veľké problémy, ktoré budú mať závažné negatívne dôsledky pre Úniu a podmienky života jej občanov, pokiaľ sa nebudú riešiť.

1)  Politika a právne predpisy Únie v oblasti životného prostredia a klímy, ako aj relevantná politika a právne prepisy Únie v oblasti čistej energie značne prispeli k zlepšeniu stavu životného prostredia. Zapracovanie environmentálnych opatrení do ostatných oblastí politiky, ako je poľnohospodárstvo a energetika, prináša zlepšenie stavu životného prostredia. V oblasti životného prostredia a klímy však naďalej pretrvávajú veľké problémy, ktoré budú mať závažné negatívne dôsledky pre Úniu a podmienky života jej občanov, pokiaľ sa nebudú riešiť.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3)  V nadväznosti na dosiahnuté ciele Únie stanovené právnymi predpismi, politikou, plánmi a medzinárodnými záväzkami v oblasti životného prostredia, klímy a čistej energie by program LIFE mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, k ochrane a zlepšeniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a odvráteniu straty biodiverzity buď priamymi zásahmi, alebo podporou začlenenia uvedených cieľov do iných politík.

3)  Dosahovanie všeobecných i čiastkových cieľov Únie stanovených v právnych predpisoch týkajúcich sa životného prostredia, klímy a súvisiacich čistých energií, v politikách, plánoch a medzinárodných záväzkoch sa musí zabezpečiť. Program LIFE by mal prispieť k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo založené na rozvinutých technológiách a odolné proti zmene klímy, k ochrane a zlepšeniu kvality životného prostredia a k zastaveniu a odvráteniu straty biodiverzity buď priamymi zásahmi alebo podporou začlenenia uvedených cieľov do iných politík.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)  Program by mal prispieť k udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, klímy, ako aj relevantných právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti čistej energie, predovšetkým Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 20308, Dohovoru o biologickej diverzite9 a Parížskej dohody prijatej v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej len „Parížska dohoda o zmene klímy“).

5)  Program by mal prispieť k udržateľnému rozvoju a k plneniu cieľov právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, klímy, ako aj relevantných právnych predpisov, stratégií, plánov a medzinárodných záväzkov Únie v oblasti čistej energie, predovšetkým Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 20308, Dohovoru o biologickej diverzite9 a Parížskej dohody prijatej v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy10 (ďalej len „Parížska dohoda o zmene klímy“).

_________________

_________________

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. septembra 2015.

8 Agenda 2030, rezolúcia VZ OSN z 25. septembra 2015.

9 93/626/EEC: Rozhodnutie Rady z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite, (Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 1).

9 93/626/EEC: Rozhodnutie Rady z 25. októbra 1993 o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite, (Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 1).

10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

10 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6)  Pre splnenie ústredných cieľov je obzvlášť dôležité vykonávanie balíka predpisov o obehovom hospodárstve11, rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 203012,13,14, právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, ako aj príslušných politík16, 17, 18, 19, 20.

6)  Na splnenie ústredných cieľov je obzvlášť dôležité vykonávanie balíka predpisov o obehovom hospodárstve11, rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 203012,13,14, právnych predpisov Únie v oblasti ochrany prírody15, ako aj príslušných politík16, 17, 18, 19, 20 vrátane stratégie biohospodárstva20a.

_________________

_________________

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

11 COM(2015) 614 final, 2.12.2015.

12 Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

12 Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, COM(2014) 15, 22.1.2014.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

13 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, COM(2013) 216, 16.4.2013.

14 Balík Čistá energia pre všetkých Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

14 Balík Čistá energia pre všetkých Európanov, COM(2016) 860, 30.11.2016.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo, COM(2017) 198, 27.4.2017.

15 Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo, COM(2017) 198, 27.4.2017.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, COM(2013) 918.

16 Program Čisté ovzdušie pre Európu, COM(2013) 918.

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, COM(2006) 231.

18 Tematická stratégia na ochranu pôdy, COM(2006) 231.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, COM(2016) 501 final.

19 Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, COM(2016) 501 final.

20Akčný plán na infraštruktúru pre alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

20Akčný plán na infraštruktúru pre alternatívne palivá podľa článku 10 ods. 6 smernice 2014/94/EÚ, 8.11.2017.

 

20a Inovácie pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu, SWD(2012) 60 final, 13.2.2012.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7)  Plnenie záväzkov Únie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy si vyžaduje transformáciu Únie na energeticky účinnú nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To si zas vyžaduje opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a integrovaných národných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu Únie v oblasti energetiky a klímy do polovice storočia, a to najmä v odvetviach, ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni produkcie CO2 a úrovni znečistenia. Program by mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej cieľom je znížiť citlivosť na nežiaduce účinky zmeny klímy.

7)  Plnenie záväzkov Únie v rámci Parížskej dohody o zmene klímy, ktoré sa musí zabezpečiť, si vyžaduje transformáciu Únie na energeticky účinnú nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú proti zmene klímy. To si zas vyžaduje opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu rámca politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a integrovaných národných plánov členských štátov v oblasti energetiky a klímy a príprav pre dlhodobú stratégiu Únie v oblasti energetiky a klímy do polovice storočia, a to najmä v odvetviach, ktoré najviac prispievajú k súčasnej úrovni produkcie CO2 a úrovni znečistenia. Program by mal obsahovať aj opatrenia, ktoré prispejú k vykonávaniu politiky Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, predvídať katastrofy spôsobené zmenou klímy a čeliť im.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8)  Prechod na čistú energiu je nevyhnutným prínosom k zmierňovaniu zmeny klímy, ktorý bude mať ďalšie prínosy pre životné prostredie. Opatrenia na budovanie kapacít podporujúcich prechod na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 financované v rámci programu Horizont 2020, by mali byť zaradené do programu LIFE, keďže ich cieľom nie je financovať excelentnosť a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie už dostupných technológií, ktoré prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím týchto činností zameraných na budovanie kapacít do programu LIFE sa vytvára potenciálna synergia medzi jeho podprogramami a zvyšuje sa celková súdržnosť financovania zo strany Únie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zhromažďovať a rozširovať údaje o využívaní súčasných výskumných a inovačných riešení v projektoch programu LIFE vrátane projektov programu Európsky horizont a jeho predchodcov.

8)  Prechod na čistú energiu je nevyhnutným prínosom k zmierňovaniu a tlmeniu zmeny klímy, ktorý bude mať ďalšie prínosy pre životné prostredie. Akcie na budovanie kapacít podporujúce prechod na čistú energiu, ktoré sú do roku 2020 financované v rámci programu Horizont 2020, by mali byť začlenené do programu LIFE, keďže ich cieľom nie je financovať excelentnosť a vytvárať inovácie, ale uľahčiť využívanie už dostupných technológií, ktoré prispejú k zmierňovaniu a odstraňovaniu zmeny klímy. Zahrnutím týchto činností zameraných na budovanie kapacít do programu LIFE podporou financovania z viacerých zdrojov sa vytvára potenciálna synergia medzi jeho podprogramami a zvyšuje sa celková súdržnosť financovania zo strany Únie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zhromažďovať a rozširovať údaje o využívaní súčasných výskumných a inovačných riešení v projektoch programu LIFE vrátane projektov programu Európsky horizont a jeho predchodcov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9)  Na základe posúdení vplyvu právnych predpisov týkajúcich sa čistej energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 2030 budú v rokoch 2021 – 2030 potrebné ďalšie investície vo výške 177 miliárd EUR ročne. Najväčšie nedostatky sa prejavujú v oblasti investícií do dekarbonizácie budov (energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie malého rozsahu), kde treba sústrediť kapitál do projektov, ktoré majú vysoko distribuovaný charakter. Jedným z cieľov podprogramu Prechod na čistú energiu je budovanie kapacít na rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa podporí čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a urýchlia sa investície do čistej energie, a to aj s využitím finančných nástrojov poskytovaných v rámci Programu InvestEU.

9)  Na základe posúdení vplyvu právnych predpisov týkajúcich sa čistej energie sa odhaduje, že na splnenie cieľov Únie v oblasti energetiky do roku 2030, ktoré navrhla Komisia, budú v rokoch 2021 – 2030 potrebné ďalšie investície vo výške 177 miliárd EUR ročne. Tieto ciele spoluzákonodarcovia zvýšili pri finalizácii smernice o energii z obnoviteľných zdrojov a smernice o energetickej efektívnosti s cieľom priblížiť ciele Únie k záväzkom Únie v rámci Parížskej dohody. Najväčšie nedostatky sa prejavujú v oblasti investícií do dekarbonizácie budov (energetická efektívnosť a decentralizované obnoviteľné zdroje energie, najmä určené na spotrebu energie na vykurovanie a klimatizáciu), kde treba sústrediť kapitál do projektov, ktoré majú vysoko distribuovaný charakter, napríklad podporou pilotných projektov realizovaných v malých mestských aglomeráciách. Jedným z cieľov podprogramu Prechod na čistú energiu je budovanie kapacít na rozvoj a zoskupovanie projektov, čím sa podporí čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a urýchlia sa investície do čistej energie, a to aj s využitím finančných nástrojov poskytovaných v rámci Programu InvestEU.

Odôvodnenie

Dekarbonizácia v odvetví stavebníctva je nevyhnutným krokom k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky, a teda aj k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody. Treba však venovať viac pozornosti spotrebe energie na vykurovanie a klimatizáciu, ktorá predstavuje podstatnú časť spotreby energie v Európe.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12)  Z najnovšieho balíka o preskúmaní vykonávania environmentálnych právnych predpisov21 vyplýva, že na urýchlenie vykonávania acquis Únie v oblasti životného prostredia a na lepšie začlenenie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy do ďalších politík je potrebný podstatný pokrok. Program LIFE by mal preto pôsobiť ako katalyzátor na dosiahnutie požadovaného pokroku vyvíjaním, testovaním a reprodukovaním nových prístupov; podporou tvorby politík, ich monitorovaním a skúmaním; posilňovaním účasti zainteresovaných strán; mobilizáciou investícií v rámci investičných programov Únie alebo iných finančných zdrojov a podporou opatrení na prekonanie rozličných prekážok účinného vykonávania kľúčových plánov vyžadovaných v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

12)  Z najnovšieho balíka o preskúmaní vykonávania environmentálnych právnych predpisov21 vyplýva, že na urýchlenie vykonávania acquis Únie v oblasti životného prostredia a na lepšie začlenenie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy do ďalších politík je potrebný podstatný pokrok. Program LIFE by mal preto pôsobiť ako nevyhnutný katalyzátor na dosiahnutie požadovaného pokroku vyvíjaním, testovaním a reprodukovaním nových prístupov; podporou tvorby politík, ich monitorovaním a skúmaním; podporou lepšej informovanosti a komunikácie; rozvíjaním dobrej správy vecí verejných; posilňovaním účasti zainteresovaných strán; mobilizáciou investícií v rámci investičných programov Únie alebo iných finančných zdrojov a podporou opatrení na prekonanie rozličných prekážok účinného vykonávania kľúčových plánov vyžadovaných v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

_________________

_________________

21 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov [COM(2017) 63 final].

21 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov [COM(2017) 63 final].

Odôvodnenie

Lepšia správa vecí verejných, najmä zvyšovaním informovanosti a zapojenia zainteresovaných strán, je kľúčom k dosiahnutiu environmentálnych cieľov a ako priorita bola v predchádzajúcom programe LIFE uvedená samostatne.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13)  Na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity vrátane morských ekosystémov je nevyhnutná podpora tvorby, vykonávania, presadzovania a posudzovania príslušných právnych predpisov a politík Únie, a to vrátane stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 202022, smernice Rady 92/43/EHS23, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, konkrétne rozvíjaním vedomostnej základne v oblasti tvorby politík a ich vykonávania vývojom, testovaním, predvádzaním a uplatňovaním odporúčaných postupov a riešení v malom rozsahu alebo prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym alebo vnútroštátnym podmienkam vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu prioritných akčných rámcov vytvorených na základe smernice 92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si tak splnila povinnosť podávať správy podľa Dohovoru o biologickej diverzite. Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa sledovania stanovené v ďalších relevantných právnych predpisoch Únie.

13)  Na zastavenie a zvrátenie straty biodiverzity vrátane vodných ekosystémov je nevyhnutná podpora tvorby, vykonávania, presadzovania a posudzovania príslušných právnych predpisov a politík Únie, a to vrátane stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 202022, smernice Rady 92/43/EHS23, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES24 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/201425, konkrétne rozvíjaním vedomostnej základne v oblasti tvorby politík a ich vykonávania vývojom, testovaním, predvádzaním a uplatňovaním odporúčaných postupov a riešení v malom rozsahu alebo prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym alebo vnútroštátnym podmienkam vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu prioritných akčných rámcov vytvorených na základe smernice 92/43/EHS. Únia by mala sledovať svoje výdavky súvisiace s biodiverzitou, aby si tak splnila povinnosť podávať správy podľa Dohovoru o biologickej diverzite. Mali by sa plniť aj požiadavky týkajúce sa sledovania stanovené v ďalších relevantných právnych predpisoch Únie.

_________________

_________________

22 COM(2011) 244 final.

22 COM(2011) 244 final.

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

23 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

25 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16)  Podpora obehového hospodárstva si vyžaduje posun v spôsobe myslenia v súvislosti s navrhovaním, výrobou, spotrebou a likvidáciou materiálov a výrobkov vrátane plastov. Program LIFE by mal prispieť aj k prechodu na systém obehového hospodárstva finančnou podporou pre rozličných aktérov (podniky, orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to najmä uplatňovaním, vývojom a opakovaním odporúčaných technológií, postupov a riešení prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym a vnútroštátnym podmienkam vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu plánov v oblasti odpadového hospodárstva a prevencie vzniku odpadov. Podporou pre vykonávanie stratégie pre plasty možno realizovať opatrenia zamerané najmä na riešenie problému s morským odpadom.

16)  Podpora obehového hospodárstva si vyžaduje posun v spôsobe myslenia v súvislosti s navrhovaním, výrobou, spotrebou a likvidáciou materiálov a výrobkov vrátane plastov. Program LIFE by mal prispieť aj k prechodu na systém obehového hospodárstva finančnou podporou pre rozličných aktérov (podniky, orgány verejnej moci a spotrebiteľov), a to najmä uplatňovaním, vývojom a opakovaním odporúčaných technológií, postupov a riešení prispôsobených osobitným miestnym, regionálnym a vnútroštátnym podmienkam vrátane integrovaných prístupov k vykonávaniu plánov v oblasti odpadového hospodárstva a prevencie vzniku odpadov. Podporou pre vykonávanie stratégie pre plasty možno realizovať opatrenia zamerané najmä na riešenie problému s odpadom vo vodnom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

19)  Ochrana a obnova morského prostredia je jedným z celkových cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia. Program LIFE by mal slúžiť na podporu správy, ochrany, obnovy a monitorovania biodiverzity a morských ekosystémov, najmä morských lokalít sústavy Natura 2000, a na ochranu druhov v súlade s prioritnými akčnými rámcami vypracovanými v zmysle smernice 92/43/EHS; k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES28; na podporu čistých a zdravých morí; na vykonávanie európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve, na riešenie problému strateného rybárskeho výstroja, a najmä morského odpadu; na podporu zapojenia Únie do medzinárodnej správy oceánov, ktorá je kľúčovou, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov v rámci Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, a na zabezpečenie zdravých oceánov pre budúce generácie. Integrované strategické projekty a projekty strategickej povahy v rámci projektu by mali obsahovať relevantné opatrenia zamerané na ochranu morského prostredia.

19)  Ochrana a obnova vodného prostredia je jedným z celkových cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia. Program LIFE by mal slúžiť na podporu správy, ochrany, obnovy a monitorovania biodiverzity a vodných ekosystémov, najmä morských lokalít sústavy Natura 2000, a na ochranu druhov v súlade s prioritnými akčnými rámcami vypracovanými v zmysle smernice 92/43/EHS; k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES28; na podporu čistých a zdravých morí; na vykonávanie európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve, na riešenie problému strateného rybárskeho výstroja, a najmä morského odpadu; na podporu zapojenia Únie do medzinárodnej správy oceánov, ktorá je kľúčovou, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov v rámci Agendy Organizácie Spojených národov pre udržateľný rozvoj do roku 2030, a na zabezpečenie zdravých oceánov pre budúce generácie. Integrované strategické projekty a projekty strategickej povahy v rámci projektu by mali obsahovať relevantné opatrenia zamerané na ochranu vodného prostredia.

_________________

_________________

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

20)  Zlepšenie riadenia záležitostí týkajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy a súvisiaceho prechodu na čistú energiu si vyžaduje zapojenie občianskej spoločnosti prostredníctvom lepšej informovanosti verejnosti, angažovanosti spotrebiteľov a širším zapojením zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií po porade o súvisiacich politikách a ich vykonávaní.

20)  Zlepšenie riadenia záležitostí týkajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy a súvisiaceho prechodu na čistú energiu si vyžaduje zapojenie občianskej spoločnosti prostredníctvom lepšej informovanosti verejnosti, a to aj prostredníctvom komunikačnej stratégie, ktorá zohľadní nové médiá a sociálne siete a zvýši angažovanosť spotrebiteľov a zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií po porade o súvisiacich politikách a ich vykonávaní.

Odôvodnenie

Potrebu modernej komunikácie je dôležité vysvetliť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

22)  Program by mal pripraviť a podporovať účastníkov trhu na prechod na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a to testovaním nových podnikateľských príležitostí, skvalitňovaním odborných zručností, uľahčovaním prístupu spotrebiteľov k udržateľným výrobkom a službám, zapojením a posilnením postavenia autorít, ako aj testovaním originálnych metód adaptácie súčasných procesov a podnikateľského prostredia. Aby sa podporilo širšie presadenie udržateľných riešení na trhu, malo by sa podporovať ich prijatie širokou verejnosťou a zapojenie spotrebiteľov.

22)  Program by mal pripraviť a podporovať účastníkov trhu na prechod na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a to udržateľným využívaním jestvujúcich prírodných zdrojov a testovaním nových podnikateľských príležitostí, skvalitňovaním odborných zručností, uľahčovaním prístupu spotrebiteľov k udržateľným výrobkom a službám, zapojením a posilnením postavenia autorít, ako aj testovaním originálnych metód adaptácie súčasných procesov a podnikateľského prostredia. Aby sa podporilo širšie presadenie udržateľných riešení na trhu, najmä rozvoj inovatívnych technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, malo by sa podporovať ich prijatie širokou verejnosťou a zapojenie spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Vďaka vývoju technológií a trhu, ako (aj) verejnej podpore sa náklady na inštaláciu systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie za posledné desaťročie výrazne znížili. Týmto smerom musíme ísť ďalej, aby sa energetický potenciál Európy mohol naplno rozvinúť, a to vyhodnocovaním alternatívnych zdrojov energie, na ktoré v súčasnosti ešte nie sme veľmi zvyknutí (napríklad energie mora alebo geotermálnej energie), a zvyšovaním energetickej nezávislosti EÚ od tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

24)  Tento program odráža dôležitosť riešenia otázky zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a ciele Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja a prispeje tým k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k plneniu celkového cieľa, podľa ktorého sa má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ použiť na podporu cieľov v oblasti klímy. Predpokladá sa, že prostredníctvom opatrení tohto programu sa 61 % celkového finančného krytia programu použije na ciele v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu LIFE sa budú identifikovať relevantné opatrenia, ktoré sa potom počas relevantného hodnotenia a preskúmania prehodnotia.

24)  Riešenie problematiky zmeny klímy je jednou z najdôležitejších celosvetových výziev, ktoré si vyžadujú koordinovanú a ambicióznu reakciu. Únia musí riešiť otázky zmeny klímy v súlade so svojimi záväzkami plniť Parížsku dohodu a ciele udržateľného rozvoja OSN a tento program prispeje k zjednoteniu opatrení na ochranu klímy a životného prostredia a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy a životného prostredia. Predpokladá sa, že prostredníctvom opatrení tohto programu sa 61 % celkového finančného krytia programu použije na ciele v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu LIFE sa budú identifikovať relevantné opatrenia, ktoré sa potom počas relevantného hodnotenia a preskúmania prehodnotia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

25)  Pri implementácii programu LIFE by sa mala dôkladne zvážiť stratégia týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30 v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné potreby a zraniteľné miesta týchto regiónov. Okrem politík v oblasti životného prostredia, klímy a relevantných politík v oblasti prechodu na čistú energiu by sa mali zohľadniť aj ďalšie politiky Únie.

25)  Pri implementácii programu LIFE by sa mala dôkladne zvážiť stratégia týkajúca sa najvzdialenejších regiónov30 v súlade s článkom 349 ZFEÚ a osobitné potreby a zraniteľné miesta týchto regiónov. Okrem politík v oblasti životného prostredia, klímy, obehového hospodárstva a relevantných politík v oblasti prechodu na čistú energiu by sa mali zohľadniť aj ďalšie politiky Únie.

_________________

_________________

30 COM(2017) 623 final

30 COM(2017) 623 final

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a)  Hodnotením tohto nariadenia sa získajú informácie potrebné pre rozhodovanie, prípadne pre zlepšenie programu. Okrem hodnotenia plnenia cieľa stanoveného v článku 3 tohto nariadenia treba venovať osobitnú pozornosť procesu podávania žiadostí, aby sa zabezpečilo, že tieto prostriedky budú dostupné pre všetky relevantné projekty. Dôležité je najmä zabezpečiť, aby účasť miestnych komunít a občianskej spoločnosti bola praktická a jednoduchá.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1)  „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa podporuje dosahovanie cieľov Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity implementáciou ucelených programov opatrení v členských štátoch s cieľom začleniť tieto cele a priority do ďalších politík a finančných nástrojov, a to aj koordinovaným vykonávaním rámcov prioritných opatrení, ktoré boli vytvorené podľa smernice 92/43/EHS;

1)  „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“ sú projekty, ktorými sa podporuje dosahovanie cieľov Únie v oblasti ochrany prírody a biodiverzity stanovených najmä smernicou 2009/147/ES a smernicou Rady 92/43/EHS, implementáciou ucelených programov opatrení v členských štátoch s cieľom začleniť tieto cele a priority do ďalších politík a finančných nástrojov, a to aj koordinovaným vykonávaním rámcov prioritných opatrení, ktoré boli vytvorené podľa smernice 92/43/EHS;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4)  „štandardné akčné projekty“ sú projekty iné ako strategické integrované projekty, strategické projekty v oblasti ochrany prírody alebo projekty technickej pomoci, ktorými sa sledujú konkrétne ciele programu LIFE stanovené v článku 3 ods. 2;

4)  „štandardné akčné projekty“ sú projekty iné ako strategické integrované projekty, strategické projekty v oblasti ochrany prírody alebo projekty technickej pomoci, ako sú projekty zdola nahor (miestny rozvoj vedený komunitou), ktorými sa sledujú konkrétne ciele programu LIFE stanovené v článku 3 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na čisté, obehové, energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a to aj prechodom na čistú energiu, k ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity, čo prispeje k udržateľnému rozvoju.

1.  Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na udržateľné, obehové, energeticky a surovinovo efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo odolné proti zmene klímy, a to aj prechodom na vysoko efektívny energetický systém založený na obnoviteľných zdrojoch, zabezpečiť ochranu a zvýšenie kvality životného prostredia a k zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity, vrátane podpory pre lokality sústavy Natura 2000 a riešenia degradácie biosystémov, čo prispeje k ochrane životného prostredia na vysokej úrovni a ambicióznym opatreniam v oblasti ochrany klímy. Program tiež na všetkých úrovniach podporí lepšiu správu v oblasti životného prostredia a klímy vrátane účinnejšieho zapojenia sa občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a miestnych aktérov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vyvíjať, demonštrovať a propagovať inovatívne techniky a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych predpisov a politiky Únie v oblasti životného prostredia a ochrany klímy vrátane prechodu na čistú energiu a prispievať k uplatňovaniu odporúčaných postupov týkajúcich sa ochrany prírody a biodiverzity;

a)  vyvíjať, demonštrovať a propagovať inovatívne techniky a prístupy na dosiahnutie cieľov právnych predpisov a politiky Únie v oblasti životného prostredia a ochrany klímy vrátane prechodu na čistú energiu a prispievať k uplatňovaniu odporúčaných postupov týkajúcich sa ochrany prírody a biodiverzity a udržateľných poľnohospodárskych a potravinárskych systémov a podporovať ich;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov a politiky Únie, a to aj zlepšovaním riadenia prostredníctvom posilňovania spôsobilosti verejných a súkromných aktérov a zapojením občianskej spoločnosti;

b)  podporovať tvorbu, vykonávanie, monitorovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov a politiky Únie, a to aj zlepšovaním riadenia prostredníctvom posilňovania spôsobilosti verejných a súkromných aktérov vrátane poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva a rybárstva a zapojením občianskej spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Program však nesmie kolidovať s cieľmi iných právnych predpisov a politík Únie.

Odôvodnenie

Žiaľ, projekty programu LIFE v niektorých členských štátoch vyvolali v minulosti verejnú polemiku a konflikty z dôvodu vyvlastňovania rodinných fariem. Treba sa vyhnúť konfliktom uplatňovania programu LIFE a iných právnych predpisov s politikou Únie, ako je napríklad SPP a ochrana mladých poľnohospodárov a rodinných poľnohospodárskych podnikov. V nariadení o fonde LIFE sa musí posilniť spolupráca napr. s poľnohospodármi a vlastníkmi pôdy, ale aj s MSP a súkromným sektorom.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  udržateľné poľnohospodárske postupy vrátane postupov súvisiacich s pôdou a agrobiodiverzitou, zachytávaním uhlíka, monitorovaním pôdy a ochranou pôdy a vody;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno –a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  projekty financované z programu LIFE významne prispejú k dosiahnutiu aspoň jedného z cieľov stanovených v článku 3;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  projekty financované v rámci programu LIFE nesmú kolidovať s cieľmi v oblasti životného prostredia, klímy alebo príslušnými cieľmi v oblasti čistej energie programu LIFE a ak je to možné, podporia uplatňovanie zeleného verejného obstarávania;

a)  projekty financované v rámci programu LIFE nesmú kolidovať s cieľmi v oblasti životného prostredia, klímy alebo príslušnými cieľmi v oblasti čistej energie programu LIFE a čo najčastejšie podporia uplatňovanie zeleného verejného obstarávania;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  projekty financované v rámci programu LIFE nesmú kolidovať s ostatnými právnymi predpismi a prioritami politík Únie, najmä pokiaľ ide o efektívnosť využívania zdrojov a výrobu potravín.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  prednosť budú mať projekty s potenciálom najvyššej účasti občianskej spoločnosti a inteligentnej spolupráce s ňou, majiteľmi pôdy, poľnohospodárstvom, záhradníctvom a lesníctvom.

Odôvodnenie

Ako ukazujú skúsenosti z minulosti, účasť občianskej spoločnosti a spolupráca s ňou, vlastníkmi pôdy, poľnohospodárstvom, záhradníctvom a lesníctvom pri vývoji, demonštrovaní a propagácii inovatívnych techník a prístupov na dosahovanie cieľov právnych predpisov a politiky Únie v oblasti životného prostredia a ochrany klímy vrátane prechodu na čistú energiu a príspevok k uplatňovaniu odporúčaných postupov ochrany prírody a biodiverzity sú pre úspech projektov LIFE nevyhnutné.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  Komisia zabezpečí geografickú rovnováhu projektu financovaného z programu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podľa potreby sa kladie osobitný dôraz na projekty v zemepisných oblastiach, ktoré majú osobitné potreby alebo zraniteľné miesta, napríklad oblasti s osobitnými environmentálnymi problémami alebo prírodnými obmedzeniami, cezhraničné oblasti alebo najvzdialenejšie regióny.

f)  podľa potreby sa kladie osobitný dôraz na projekty v zemepisných oblastiach, ktoré majú osobitné potreby alebo zraniteľné miesta, napríklad oblasti s osobitnými environmentálnymi problémami alebo prírodnými obmedzeniami, cezhraničné oblasti alebo najvzdialenejšie región za predpokladu, že tieto projekty budú environmentálne prínosné.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  kúpa pozemku je jediným alebo nákladovo najefektívnejším spôsobom na dosiahnutie požadovaného výsledku, ktorým je ochrana;

b)  je nákup pozemkov jediným spôsobom dosiahnutia požadovaného výsledku, ktorým je ochrana;

Odôvodnenie

V minulosti sa poľnohospodárske pozemky kupovali alebo vyvlastňovali z finančných prostriedkov programu LIFE, čo viedlo k protestom zo strany verejnosti. Ak sa pristúpi ku kúpe pôdy, mal by to byť jediný spôsob, ako dosiahnuť požadovaný výsledok. V záujme dosahovania cieľov ochrany prírody by mala mať prednosť spolupráca s poľnohospodármi.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pre program LIFE viacročné pracovné programy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21a.

Odôvodnenie

Tento postup výboru pre program LIFE je v súlade s platným nariadením o programe LIFE. Členské štáty by sa mali zapojiť do prípravy pracovných programov.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia zabezpečí, aby sa pri príprave pracovných programov náležite konzultovalo so spoluzákonodarcami a so zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu LIFE sa vykoná hneď, ako budú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu LIFE, najneskôr však štyri roky po začatí jeho implementácie.

2.  Priebežné hodnotenie programu LIFE sa vykoná hneď, ako budú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu LIFE, najneskôr však štyri roky po začatí jeho implementácie, a ktoré bude obsahovať hodnotenie podľa článku 18 ods. 5. V prípade potreby sa k tomuto priebežnému hodnoteniu pripojí návrh na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie programu LIFE, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1 druhom odseku, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu LIFE.

3.  Na konci implementácie programu LIFE, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1 druhom odseku, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu LIFE, ktoré bude obsahovať hodnotenie podľa článku 18 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia oznámi závery hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Komisia výsledky týchto hodnotení zverejní.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21a

 

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha Výbor programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

Ak výbor nevydá stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

Postup výboru je v súlade s pravidlami súčasného programu LIFE. Mala by sa udržiavať dobrá spolupráca Komisie s členskými štátmi. Výbor pre program LIFE by sa mal zachovať.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

Referenčné čísla

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Czesław Adam Siekierski

9.10.2018

Predchádzajúci spravodajca

John Stuart Agnew

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

13

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elsi Katainen, Susanne Melior, Momchil Nekov, Ramón Luis Valcárcel Siso

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Stanisław Ożóg

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

13

-

ECR

Jørn Dohrmann, Laurenţiu Rebega

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

S&D

Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

4

0

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Herbert Dorfmann

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

Referenčné čísla

COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)

Dátum predloženia v EP

1.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

REGI

14.6.2018

AGRI

14.6.2018

 

PECH

14.6.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Gerben-Jan Gerbrandy

16.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda, Miroslav Poche

Dátum predloženia

26.11.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Peter Jahr, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Miroslav Poche, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 6. decembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia