Процедура : 2018/0106(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0398/2018

Внесени текстове :

A8-0398/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0366

ДОКЛАД     ***I
PDF 3956kWORD 708k
26.11.2018
PE 623.965v02-00 A8-0398/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Виржини Розиер

Докладчици по становище (*):

Мигел Виегаш, комисия по икономически и парични въпроси

Майте Пагасауртундуа Руис, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ
 (*) СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 (*) СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0218),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 16, 33, 43, 50, 53, параграф 1, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207, 325, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 31от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0159/2018),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 26 септември 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2018 г.(2),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид членове 59 и 39 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по култура и образование, както и на комисията по конституционни въпроси (A8-0398/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16, член 33, член 43, член 50, член 53, параграф 1, член 62, член 91, член 100, член 103, член 109, член 114, член 168, член 169, член 192, член 207 и член 325, параграф 4 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 31 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16, член 33, член 43, член 50, член 53, параграф 1, член 62, член 91, член 100, член 103, член 109, член 114, член 153, параграф 1, букви а), б) и д), член 157, параграф 3, член 168, член 169, член 192, член 207 и член 325, параграф 4 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 31 от него,

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Лицата, които работят за дадена организация или са в контакт с нея в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, често са първите, които научават за заплахи или вреди на обществения интерес, възникващи в този контекст. Като „подават сигнал“, те играят ключова роля за разкриването и предотвратяването на нарушения на закона и за защитата на благоденствието на обществото. Въпреки това често пъти лица, които биха могли да сигнализират за нередности, се въздържат да подадат сигнал за своите опасения или подозрения поради страх от ответни действия с цел отмъщение.

(1)  Лицата, които работят за дадена публична или частна организация или са в контакт с нея в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, често са първите, които научават за заплахи или вреди на обществения интерес, възникващи в този контекст. Като „подават сигнал“, те играят ключова роля за разкриването и предотвратяването на нарушения на закона, които вредят на обществения интерес, и за защитата на благоденствието на обществото. Въпреки това често пъти лица, които биха могли да сигнализират за нередности, се въздържат да подадат сигнал за своите опасения или подозрения поради страх от ответни действия с цел отмъщение. В този контекст значението на предоставянето на балансирана и ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, се признава все по-често както на европейско, така и на международно равнище. Целта на настоящата директива е да се създаде климат на доверие, за да могат лицата, сигнализиращи за нередности, да сигнализират за наблюдавани или предполагаеми нарушения на правото и заплахи за обществения интерес и за да се укрепи упражняването на свободата на изразяване и свободата на медиите, залегнало в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Важно е да се подчертае, че тези свободи са крайъгълният камък на разследващата журналистика и принципът за поверителност на източниците на информация.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  На равнището на ЕС сигналите, подадени от лицата, сигнализиращи за нередности, са един от компонентите отдолу нагоре по веригата на прилагане на правото на Съюза: те предоставят на националните правоприлагащи системи и на правоприлагащите системи на Съюза информация, която води до ефективното разкриване, разследване и наказателно преследване на нарушения на правото на Съюза.

(2)  На равнището на ЕС публичните оповестявания и сигналите, подадени от лицата, сигнализиращи за нередности, и от разследващите журналисти, са един от компонентите отдолу нагоре по веригата на прилагане на правото и политиките на Съюза: те предоставят на националните правоприлагащи системи и на правоприлагащите системи на Съюза информация, която често води до ефективното разкриване, разследване и наказателно преследване на нарушения на правото на Съюза, като по този начин укрепват прозрачността и отчетността.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Всички големи скандали в общественото внимание от 2014 г. насам, като „Люкслийкс“ и „Досиетата от Панама“, излязоха наяве благодарение на действията на лицата, сигнализиращи за нередности.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Нарушенията на правото на Съюза в определени области на политиката могат сериозно да навредят на обществения интерес, като създадат сериозни опасности за благоденствието на обществото. Когато в тези области са установени слабости в правоприлагането и лицата, сигнализиращи за нередности, са в привилегировано положение да оповестят нарушения, е необходимо да се подобри правоприлагането чрез ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, срещу ответни действия с цел отмъщение и чрез въвеждане на ефективни канали за подаване на сигнали.

(3)  Нарушенията на правото на Съюза могат да навредят на обществения интерес, като създадат опасности за благоденствието на обществото и подкопаят доверието на гражданите в дейността на Съюза. Тъй като лицата, сигнализиращи за нередности, обикновено са в привилегировано положение да оповестят такива нарушения и имат смелост да подадат сигнали или да оповестят информация в защита на обществения интерес, независимо от всеки личен или професионален риск, е необходимо да се подобри прилагането на правото на Съюза чрез ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, срещу ответни действия с цел отмъщение и чрез въвеждане на ефективни, независими, поверителни и безопасни канали за подаване на сигнали.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В момента защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в Европейския съюз е разпокъсана в държавите членки и непоследователна в различните области на политиката. Последиците от нарушенията на правото на Съюза с трансгранично измерение, разкрити от лицата, сигнализиращи за нередности, показват как недостатъчната защита в една държава членка не само оказва отрицателно въздействие върху функционирането на политиките на ЕС в тази държава членка, но може да окаже и странично въздействие върху други държави членки и върху Съюза като цяло.

(4)  В момента защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в Европейския съюз е разпокъсана в държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и също така е непоследователна в различните области на политиката. Последиците от нарушенията на правото на Съюза с трансгранично измерение, разкрити от лицата, сигнализиращи за нередности, показват как недостатъчната защита в една държава членка не само оказва отрицателно въздействие върху функционирането на политиките на ЕС в тази държава членка, но може да окаже и странично въздействие върху други държави членки и върху Съюза като цяло.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  В член 33 от Конвенцията на ООН срещу корупцията, по която Съюзът и неговите държави членки са страни, ясно се посочва необходимостта от подходящи правни мерки, за да се осигури защита срещу всяко необосновано третиране за всяко лице, което добросъвестно и основателно подава сигнал до компетентните органи относно всякакви факти, свързани с нарушения, определени в съответствие с тази конвенция;

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)   С цел улесняване на публичното оповестяване и установяване на открита култура за подаване на сигнали условията за публично оповестяване следва да бъдат в съответствие с Препоръка CM/Rec (2014) 7 на Съвета на Европа относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности. Медиите не следва по никакъв начин да бъдат възпрепятствани да разкриват всички нарушения и по този начин да изпълняват своята демократична роля.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Ето защо следва да се прилагат общи минимални стандарти, гарантиращи ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в тези актове и области на политиката, в които: i) е необходимо да се подобри правоприлагането; ii) недостатъчното подаване на сигнали от страна на лица, сигнализиращи за нередности, е ключов фактор, засягащ правоприлагането, и iii) нарушенията на правото на Съюза могат сериозно да навредят на обществения интерес.

(5)  Ето защо следва да се прилагат общи минимални правни стандарти, гарантиращи ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, с глобален и всеобхватен подход, във всички актове и области на политиката на равнището на Съюза и на национално равнище, в които: i) е необходимо да се подобри правоприлагането; ii) недостатъчното подаване на сигнали от страна на лица, сигнализиращи за нередности, е ключов фактор, засягащ правоприлагането; и iii) нарушенията на правото на Съюза или на националното право могат сериозно да навредят на обществения интерес.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да е насочена към укрепването на климат, водещ към свобода на информацията и медиите; това изисква, на първо място, на журналистите и техните източници, включително лицата, сигнализиращи за нередности, да бъде предоставена ефективна защита срещу всяко нарушение на тяхната безопасност, както и на психическата и физическата им неприкосновеност, и да бъде предотвратен всеки опит за сплашване или за подкопаване на тяхната независимост.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е необходима, за да се подобри прилагането на правото на Съюза в областта на обществените поръчки. В допълнение към необходимостта да се предотвратяват и разкриват измами и корупция в контекста на изпълнението на бюджета на ЕС, включително и на обществените поръчки, е необходимо да се вземат мерки и за справяне с недостатъчното прилагане на правилата относно възлагане на обществени поръчки от националните публични органи и от някои доставчици на комунални услуги при закупуването на стоки, строителни работи и услуги. Нарушенията на тези правила водят до нарушения на конкуренцията, увеличават разходите за извършване на стопанска дейност, нарушават интересите на инвеститорите и акционерите, понижават като цяло привлекателността за инвестиции и създават неравнопоставени условия на конкуренция за всички предприятия в цяла Европа, като по този начин засягат правилното функциониране на вътрешния пазар.

(6)  Защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е необходима, за да се подобри прилагането на правото на Съюза в областта на обществените поръчки. В допълнение към необходимостта да се предотвратяват и разкриват измами и корупция в контекста на изпълнението на бюджета на ЕС, включително и на обществените поръчки, е необходимо да се вземат мерки и за справяне с недостатъчното прилагане на правилата относно възлагане на обществени поръчки от националните публични органи и от някои доставчици на комунални услуги при закупуването на стоки, строителни работи и услуги. Нарушенията на тези правила водят до нарушения на конкуренцията, увеличават разходите за извършване на стопанска дейност, нарушават интересите на инвеститорите и акционерите, понижават като цяло привлекателността за инвестиции и създават неравнопоставени условия на конкуренция за всички предприятия в цяла Европа, като по този начин засягат правилното функциониране на вътрешния пазар. В повечето случаи тези нарушения излагат доверието на гражданите в публичните институции на сериозен риск, като застрашават правилното функциониране на демокрацията. Следва да се полагат всички усилия за защитата на лицата, които подават сигнали за злоупотреба или нарушение във връзка с бюджета или институциите на Съюза.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Режимът за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения на правото на Съюза, не е начин да се заобиколи необходимостта от засилване на средствата за надзор на всяка държава членка и на нейните публични структури, които следва да повишават непрестанно своята способност да водят борба срещу данъчните измами и изпирането на пари, нито необходимостта от участие в международното сътрудничество в тези области.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Добавената стойност на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в областта на финансовите услуги вече е призната от законодателния орган на Съюза. След финансовата криза, която разкри сериозни слабости при прилагането на съответните правила, в голям брой законодателни инструменти в тази област бяха въведени мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности34. По-специално в контекста на пруденциалната рамка, приложима към кредитните институции и инвестиционните посредници, Директива 2013/36/ЕС35 предвижда защита на лицата, сигнализиращи за нередности, която обхваща и Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници.

(7)  Добавената стойност на секторната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в областта на финансовите услуги вече е призната от законодателния орган на Съюза. След финансовата криза, която разкри сериозни слабости при прилагането на съответните правила, в голям брой законодателни инструменти в тази област бяха въведени мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности34. По-специално в контекста на пруденциалната рамка, приложима към кредитните институции и инвестиционните посредници, Директива 2013/36/ЕС35 предвижда защита на лицата, сигнализиращи за нередности, която обхваща и Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници. Доказано е обаче с редица знакови дела, включващи европейски финансови институции, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в такива финансови институции все още е незадоволителна и че страхът от ответни действия с цел отмъщение от страна на работодатели и органи все още възпрепятства лицата, сигнализиращи за нередности, да предоставят информация за нарушения на правото.

_________________

_________________

34 Съобщение от 8.12.2010 г. „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“.

34 Съобщение от 8.12.2010 г. „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“.

35 Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

35 Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Значението на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, от гледна точка на предотвратяването и възпрепятстването на нарушения на правилата на Съюза в областта на безопасността на транспорта, които могат да застрашат живота на хората, вече е признато в секторните инструменти на Съюза относно авиационната безопасност38 и безопасността на морския транспорт39, които предвиждат специални мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, както и специфични канали за подаване на сигнали. Тези инструменти включват също защитата от ответни действия с цел отмъщение за работниците, подаващи сигнали за собствените си неволни грешки (така наречената „култура на справедливост“). Необходимо е съществуващите елементи на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в тези два сектора да се допълнят, както и да се осигури такава защита за другите видове транспорт, а именно автомобилния и железопътния транспорт, с цел да се подобри прилагането на стандартите за безопасност.

(9)  Значението на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, от гледна точка на предотвратяването и възпрепятстването на нарушения на правилата на Съюза в областта на безопасността на транспорта, които могат да застрашат живота на хората, вече е признато в секторните инструменти на Съюза относно авиационната безопасност38 и безопасността на морския транспорт39, които предвиждат специални мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, както и специфични канали за подаване на сигнали. Тези инструменти включват също защитата от ответни действия с цел отмъщение за работниците, подаващи сигнали за собствените си неволни грешки (така наречената „култура на справедливост“). Необходимо е inter alia съществуващите елементи на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в тези два сектора да се допълнят и разширят, както и да се осигури такава защита за другите видове транспорт, а именно специалния, вътрешноводния, автомобилния и железопътния транспорт, с цел да се подобри незабавно прилагането на стандартите за безопасност.

_________________

_________________

38 Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване (OB L 122, стр. 18).

38 Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване (OB L 122, стр. 18).

39 Директива 2013/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на Морската трудова конвенция (ОВ L 329, стр. 1), Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за държавния пристанищен контрол (ОВ L 131, стр. 57).

39 Директива 2013/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на Морската трудова конвенция (ОВ L 329, стр. 1), Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за държавния пристанищен контрол (ОВ L 131, стр. 57).

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Събирането на доказателства, разкриването и справянето с престъпления срещу околната среда и незаконното поведение срещу опазването на околната среда продължават да бъдат предизвикателство и трябва да бъдат засилени, както се посочва в съобщението на Комисията от 18 януари 2018 г. „Действия на ЕС за подобряване на спазването на законодателството и управлението в областта на околната среда“40. Макар че в момента правила за защита на лицата, сигнализиращи нередности, са налични само в един секторен инструмент в областта на опазването на околната среда41, въвеждането на такава защита изглежда необходимо, за да се гарантира ефективното прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда, чиито нарушения могат сериозно да навредят на обществения интерес с възможните странични въздействия отвъд националните граници. Това се отнася и за случаите, в които опасни продукти могат да нанесат вреди на околната среда.

(10)  Събирането на доказателства, предотвратяването, разкриването и справянето с престъпления срещу околната среда и незаконното поведение или бездействие, а така също и потенциалните нарушения във връзка с опазването на околната среда, продължават за съжаление да бъдат предизвикателство и трябва да бъдат засилени, както се посочва в съобщението на Комисията от 18 януари 2018 г. „Действия на ЕС за подобряване на спазването на законодателството и управлението в областта на околната среда“40. Макар че в момента правила за защита на лицата, сигнализиращи нередности, са налични само в един секторен инструмент в областта на опазването на околната среда41, въвеждането на такава защита е необходимо, за да се гарантира ефективното прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда, чиито нарушения могат да навредят на обществения интерес с възможните странични въздействия отвъд националните граници. Това се отнася и за случаите, в които опасни продукти могат да нанесат вреди на околната среда.

_________________

_________________

40 COM(2018) 10 final.

40 COM(2018) 0010.

41 Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води (OB L 178, стр. 66).

41 Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (OB L 178, 28.6.2013 г., стр. 66).

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Подобни съображения обосновават въвеждането на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, с цел надграждане на съществуващите разпоредби и предотвратяване на нарушения на правилата на ЕС в областта на хранителната верига, и по-специално по отношение на безопасността на храните и фуражите, както и на здравето на животните и хуманното отношение към тях. Различните правила на Съюза, разработени в тези области, са тясно свързани. Регламент (ЕО) № 178/200242 определя общите принципи и изисквания, които са в основата на всички европейски и национални мерки, свързани с храните и фуражите, като се поставя специален акцент върху безопасността на храните с цел гарантиране на високо равнище на защита на здравето на човека и интересите на потребителите във връзка с храните, както и ефективното функциониране на вътрешния пазар. В този регламент се предвижда, наред с другото, операторите в сферата на храните и фуражите да нямат възможност да възпират своите служители и други лица да си сътрудничат с компетентните органи, когато това може да предотврати, намали или отстрани риск, произтичащ от храните. Законодателният орган на Съюза предприе подобен подход в областта на законодателството за здравето на животните чрез Регламент (ЕС) 2016/429, с който се установяват правилата за превенция и контрол на болестите по животните, които се предават на животни или на хора43.

(11)  Подобни съображения обосновават въвеждането на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, с цел надграждане на съществуващите разпоредби и предотвратяване на нарушения на правилата на ЕС в областта на хранителната верига, и по-специално по отношение на безопасността на храните и фуражите, както и на здравето на животните, тяхната защита и хуманното отношение към тях. Различните правила на Съюза, разработени в тези области, са тясно свързани. Регламент (ЕО) № 178/200242 определя общите принципи и изисквания, които са в основата на всички европейски и национални мерки, свързани с храните и фуражите, като се поставя специален акцент върху безопасността на храните с цел гарантиране на високо равнище на защита на здравето на човека и интересите на потребителите във връзка с храните, както и ефективното функциониране на вътрешния пазар. В този регламент се предвижда, наред с другото, операторите в сферата на храните и фуражите да нямат възможност да възпират своите служители и други лица да си сътрудничат с компетентните органи, когато това може да предотврати, намали или отстрани риск, произтичащ от храните. Законодателният орган на Съюза предприе подобен подход в областта на законодателството за здравето на животните чрез Регламент (ЕС) 2016/429, с който се установяват правилата за превенция и контрол на болестите по животните, които се предават на животни или на хора43. С Директива 98/58/ЕО на Съвета43а и Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета43б, както и с регламенти на Съвета (ЕО) №°1/200543в и (ЕО) №°1099/200943г, се установяват правила във връзка със защитата на животните и хуманното отношение към тях при отглеждане за селскостопански цели, по време на транспортиране, по време на умъртвяване и на използване за експерименти върху животни.

__________________

__________________

42 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, стр. 1).

42 Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, стр. 1).

43 ОВ L 84, стр. 1

43 ОВ L 84, стр. 1

 

43a Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23).

 

43б Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).

 

43в Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1);

 

43г Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване (ОВ L 303, 18.11.2009 г., стр. 1).

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Подобряването на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, също би благоприятствало предотвратяването и възпирането на нарушенията на правилата на Евратом относно ядрената безопасност, радиационната защита и отговорното и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и би засилило изпълнението на съществуващите разпоредби на преразгледаната Директива за ядрена безопасност44 относно ефективната култура на ядрена безопасност, и по-специално член 8б, параграф 2, буква а), който изисква, inter alia, компетентният регулаторен орган да установи системи за управление, които отдават необходимото предимство на ядрената безопасност и насърчават на всички нива на персонала и управлението способността да се поставя под въпрос ефективното изпълнение на съответните принципи и практики в областта на безопасността и да се докладва своевременно по проблеми, свързани с безопасността.

(Не се отнася до българския текст.)  

_________________

44 Директива 2014/87/Евратом на Съвета от 8 юли 2014 г. за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 219, 25.7.2014 г., стр. 42—52).

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Също така сигналите, подадени от лицата, сигнализиращи за нередности, могат да бъдат ключът към установяването и предотвратяването, намаляването или премахването на рискове за общественото здраве и защитата на потребителите в резултат на нарушения на правилата на Съюза, които в противен случай могат да останат скрити. По-специално защитата на потребителите е тясно свързана и със случаи, в които опасни продукти могат да причинят значителна вреда на потребителите. Ето защо защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде въведена във връзка със съответните правила на Съюза, приети съгласно член 114, член 168 и член 169 от ДФЕС.

(13)  Също така сигналите, подадени от лицата, сигнализиращи за нередности, могат да бъдат ключът към установяването и предотвратяването, намаляването или премахването на рискове за общественото здраве и защитата на потребителите в резултат на нарушения на правилата на Съюза, които в противен случай могат да останат скрити. По-специално защитата на потребителите е тясно свързана и със случаи, в които опасни продукти могат да причинят вреда на потребителите. Ето защо защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде въведена във връзка със съответните правила на Съюза, приети съгласно член 114, член 168 и член 169 от ДФЕС.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни е друга област, в която лицата, сигнализиращи за нередности, са в привилегировано положение да разкриват нарушения на правото на Съюза, които могат да нанесат сериозна вреда на обществения интерес. Подобни съображения се прилагат за нарушения на Директивата относно сигурността на мрежите и информационните системи45, с която се въвеждат уведомяването за инциденти (включително тези, които не компрометират личните данни) и изисквания за сигурност за субекти, които предоставят важни услуги в много сектори (например енергетика, здравеопазване, транспорт, банково дело и т.н.) и доставчици на основни цифрови услуги (например „компютърни услуги в облак“). Подаването на сигнали от лица, сигнализиращи за нередности, в тази област е особено ценно за предотвратяване на инциденти в областта на сигурността, които биха засегнали ключови икономически и социални дейности и широко използвани цифрови услуги. То спомага за осигуряване на непрекъснатост на услугите, които са от съществено значение за функционирането на вътрешния пазар и благосъстоянието на обществото.

(14)  Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, заложена в членове 7 и 8 от Хартата на основните права и в член 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), е друга област, в която лицата, сигнализиращи за нередности, могат да спомогнат за разкриването на нарушения на правото на Съюза, които могат да нанесат вреда на обществения интерес. Подобни съображения се прилагат за нарушения на Директивата относно сигурността на мрежите и информационните системи45, с която се въвеждат уведомяването за инциденти (включително тези, които не компрометират личните данни) и изисквания за сигурност за субекти, които предоставят важни услуги в много сектори (например енергетика, туризъм, здравеопазване, транспорт, банково дело, строителство и т.н.) за доставчици на основни цифрови услуги (например „компютърни услуги в облак“) и за доставчици на основни комунални услуги като вода, електричество и газ. Подаването на сигнали от лица, сигнализиращи за нередности, в тази област е особено ценно за предотвратяване на инциденти в областта на сигурността, които биха засегнали ключови икономически и социални дейности и широко използвани цифрови услуги, както и за предотвратяване на нарушения на правото на Съюза в областта на защитата на данните. То спомага за осигуряване на непрекъснатост на услугите, които са от съществено значение за обществото.

_________________

_________________

45 Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.

45 Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Защитата на финансовите интереси на Съюза във връзка с борбата срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща използването на разходите на Съюза, събирането на приходи от Съюза и средства или активи на Съюза, е основна област, в която трябва да се засили прилагането на правото на Съюза. Подобряването на защитата на финансовите интереси на Съюза включва и изпълнението на бюджета на Съюза, свързано с разходите, направени въз основа на Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия. Липсата на ефективно правоприлагане в областта на финансовите интереси на Съюза, включително измами и корупция на национално равнище, води до понижаване на приходите на Съюза и злоупотреба със средствата на ЕС, което може да наруши публичните инвестиции и растежа и да подкопае доверието на гражданите в действията на ЕС. Защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е необходима, за да се улесни разкриването, предотвратяването и възпрепятстването на съответните измами и незаконни дейности.

(16)  Защитата на финансовите интереси на Съюза във връзка с борбата срещу измамите, корупцията, нарушаването на правните задължения, злоупотребата с власт и всяка друга незаконна дейност, засягаща използването на разходите на Съюза, събирането на приходи от Съюза и средства или активи на Съюза, е основна област, в която трябва да се засили прилагането на правото на Съюза. Подобряването на защитата на финансовите интереси на Съюза включва и изпълнението на бюджета на Съюза, свързано с разходите, направени въз основа на Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия. Липсата на ефективно правоприлагане в областта на финансовите интереси на Съюза, включително измами и корупция на национално равнище, води до понижаване на приходите на Съюза и злоупотреба със средствата на ЕС, което може да наруши публичните инвестиции и растежа и да подкопае доверието на гражданите в действията на ЕС. Разследващите журналисти също имат решаваща роля за разкриването на закононарушения, свързани с всички тези области. Тези журналисти представляват една силно изложена на риск група от професионалисти, които често плащат със своите работни места, свобода и дори с живота си за разкриването на мащабни нередности и корупционни схеми. Ето защо следва да бъдат включени специални мерки за защита на разследващите журналисти в едно хоризонтално законодателно предложение за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. Защитата на разследващата журналистика и на лицата, сигнализиращи за нередности, е необходима, за да се улесни разкриването, предотвратяването и възпрепятстването на съответните измами и незаконни дейности.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Определени актове на Съюза, по-специално в областта на финансовите услуги, като Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарните злоупотреби49, Директива за изпълнение 2015/2392 на Комисията, приета въз основа на този регламент50, вече съдържат подробни правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. Съществуващото законодателство на Съюза, включително това в списъка на част II от приложението, следва да бъде допълнено от настоящата директива, така че тези инструменти да бъдат напълно приведени в съответствие с минималните стандарти, като същевременно запазят всички специфики, които те предвиждат, съобразени със съответните сектори. Това е от особено значение, за да се установи кои правни субекти в областта на финансовите услуги, предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма са задължени понастоящем да създадат канали за вътрешно подаване на сигнали.

(18)  Определени актове на Съюза, по-специално в областта на финансовите услуги, като Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарните злоупотреби49, Директива за изпълнение 2015/2392 на Комисията, приета въз основа на този регламент50, вече съдържат подробни правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. Съществуващото законодателство на Съюза, включително това в списъка на част II от приложението, следва да бъде допълнено от настоящата директива, така че тези инструменти да бъдат напълно приведени в съответствие с минималните стандарти, като същевременно запазят всички специфики, които те предвиждат, съобразени със съответните сектори. Това е от особено значение, за да се установи кои правни субекти в областта на финансовите услуги, предотвратяването на изпирането на пари и борбата срещу него, правилното прилагане на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета50а, финансирането на тероризма и киберпрестъпността са задължени понастоящем да създадат канали за вътрешно подаване на сигнали. Тъй като тези случаи често включват особено сложни международни корпоративни и финансови споразумения, които е вероятно да попадат в рамките на правомощията на различни юрисдикции, следва да се приемат разпоредби за единно звено за контакт за лицата, сигнализиращи за нередности.

_________________

_________________

49 ОВ L 173, стр. 1.

49 ОВ L 173, стр. 1.

50 Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 г. относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент (ОВ L 332, стр. 126).

50 Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 г. относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент (ОВ L 332, стр. 126).

 

50а Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (OВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1).

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  Съюзът се основава на общност на ценности и принципи. Той гарантира зачитането на правата на човека и основните свободи, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“). Тъй като става дума за права и принципи, залегнали в основата на Съюза, тяхната защита е от първостепенно значение и лицата, които разкриват нарушения на тези права и принципи, следва да се ползват от защитата, предвидена в настоящата директива.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Всеки път, когато се приема нов акт на Съюза, към който защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, има отношение и за чието по-ефективно прилагане тя може да допринесе, следва да се вземе предвид възможността за изменение на приложението към настоящата директива с цел включването на акта в нейното приложно поле.

(19)  За да се вземе предвид всеки нов акт на Съюза, към който защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, има отношение и който би могъл да окаже въздействие по отношение на по-ефективното прилагане, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да изменя настоящата директива чрез актуализиране на приложението към нея всеки път, когато се приема нов акт на Съюза с цел включването на акта в приложното поле на настоящата директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

___________________

 

1a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а)  В някои ситуации нарушенията на правото на Съюза относно защитата на работниците, заетостта и условията на труд, социалните, индивидуалните и колективните права на работниците могат да бъдат предмет на ефективни индивидуални процедури за защита. От друга страна, когато тези нарушения са системни, те подкопават обществения интерес и поради това съществува необходимост да се предвиди защита на лицата, сигнализиращи за този вид нарушения. В някои области бяха установени трудности в прилагането на законодателството на Съюза, например прибягването до злоупотреби с несигурната заетост. Ефективното прилагане на правото на Съюза също е необходимо и ако се подобри защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в областта на трудовото право, ще се подобри прилагането на правото и ще се гарантира висока степен на защита на работниците на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира лоялна конкуренция между икономическите оператори.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Настоящата директивата не следва да засяга защитата, предоставена на служителите при подаване на сигнал за нарушения на трудовото право на Съюза. По-специално в областта на безопасните и здравословни условия на труд в член 11 от Рамкова директива 89/391/ЕИО от държавите членки вече се изисква да гарантират, че работниците или представителите на работниците няма да бъдат поставени в неизгодно положение поради техни искания или предложения към работодателите да предприемат подходящи мерки за намаляване на опасностите за работниците и/или за отстраняване на източниците на опасност. Работниците и техните представители имат право да повдигнат въпроси до компетентните национални органи, ако считат, че предприетите от работодателя мерки и използваните от него средства са неподходящи за целите на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

(20)  Настоящата директивата следва да допълни защитата, предоставена на служителите при подаване на сигнал за нарушения на трудовото право на Съюза. По-специално в областта на безопасните и здравословни условия на труд в член 11 от Рамкова директива 89/391/ЕИО от държавите членки вече се изисква да гарантират, че работниците или представителите на работниците няма да бъдат поставени в неизгодно положение поради техни искания или предложения към работодателите да предприемат подходящи мерки за намаляване на опасностите за работниците и/или за отстраняване на източниците на опасност. Работниците и техните представители имат право да повдигнат въпроси до компетентните национални органи или органи на Съюза, ако считат, че предприетите от работодателя мерки и използваните от него средства са неподходящи за целите на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Настоящата директива не следва да засяга защитата на националната сигурност и друга класифицирана информация, за която от съображения за сигурност се изисква съгласно правото на Съюза или законовите, подзаконовите или административните разпоредби, действащи в съответната държава членка, да бъде защитена от неразрешен достъп. По-специално разпоредбите на настоящата директива не следва да засягат задълженията, произтичащи от Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС или Решение на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правила за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС.

(21)  Настоящата директива не следва да засяга защитата на националната сигурност и друга класифицирана информация, за която от съображения за сигурност се изисква съгласно правото на Съюза или законовите, подзаконовите или административните разпоредби, действащи в съответната държава членка, да бъде защитена от неразрешен достъп. Разпоредбите на настоящата директива не следва да засягат задълженията, произтичащи от Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС или Решение на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правила за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Лица, които подават сигнал с информация относно заплахи или вреди за обществения интерес, получена в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, се ползват от правото си на свобода на изразяване. Правото на свобода на изразяване, залегнало в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), обхваща свободата на медиите и плурализма.

(22)  Лица, които подават сигнал с информация относно заплахи или вреди за обществения интерес, въздействат върху силата на правото на свобода на изразяване и на информация, залегнало в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), което обхваща правото на получаване и споделяне на информация, както и свободата на медиите и плурализма.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  На първо място, защитата следва да се прилага спрямо лица, които имат статут на „работници“, по смисъла на член 45 от ДФЕС, съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз52, т.е. лица, които за определен период от време извършват услуги за и под ръководството на друго лице, в замяна на което получават възнаграждение. Следователно защита следва да се предоставя и на работници, които са в нестандартни трудови правоотношения, включително работници на непълно работно време и работници на срочен трудов договор, както и на лица, които имат трудов договор или трудово правоотношение с агенция за временна заетост – типове отношения, при които често е трудно да се прилагат стандартните видове защита срещу несправедливо третиране.

(26)  На първо място, защитата следва да се прилага спрямо лица, които имат статут на „работници“, по смисъла на член 45 от ДФЕС, съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз52, т.е. лица, които за определен период от време извършват услуги за и под ръководството на друго лице, в замяна на което получават възнаграждение. В съответствие със съдебната практика на Съда понятието „работник“ следва да се тълкува разширително, а именно така, че да бъдат включени публичните и държавните служители. Следователно защита следва да се предоставя и на работници, които са в други трудови правоотношения, включително работници на непълно работно време и работници на срочен трудов договор, стажанти, платени и неплатени стажанти, както и на лица, които имат трудов договор или трудово правоотношение с агенция за временна заетост, и лица с несигурна заетост или трансграничен статут – типове отношения, при които често е трудно да се прилагат стандартните видове защита срещу несправедливо третиране. И накрая, защита следва да се предоставя и на лицата, чийто трудов договор е приключил.

_________________

_________________

52 Решения от 3 юли 1986 г. по дело 66/85, Lawrie-Blum; от 14 октомври 2010 г. по дело C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère; от 9 юли 2015 г. по дело C-229/14, Balkaya; от 4 декември 2014 г. по дело C-413/13, FNV Kunsten, и от 17 ноември 2016 г. по дело C-216/15, Ruhrlandklinik.

52 Решение на Съда от 3 юли 1986 г. по дело C-66/85, Lawrie-Blum срещу Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:1986:284; Решение на Съда от 14 октомври 2010 г. по дело C-428/09, Union Syndicale Solidaires Isère, ECLI:EU:C:2010:612; Решения на Съда от 9 юли 2015 г. по дело C-229/14, Balkaya, ECLI:EU:C:2015:455; Решение на Съда от 4 декември 2014 г. по дело C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media, ECLI:EU:C:2014:2411; Решение на Съда от 17 ноември 2016 г. по дело C-216/15, Betriebsrat der Ruhrlandklinik, ECLI:EU:C:2016:883.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Защитата следва да обхваща и други категории физически или юридически лица, които, макар и да не са „работници“ по смисъла на член 45 от ДФЕС, могат да играят ключова роля в разкриването на нарушения на правото и могат да се окажат в положение на икономическа уязвимост в контекста на свързани с тяхната работа дейности. Така например в области като безопасността на продуктите, доставчиците се намират много по-близо до източника на възможни нелоялни и незаконни производства, внос или дистрибуторски практики, свързани с опасни продукти; при усвояването на средствата на Съюза, консултантите, предоставящи своите услуги, са в привилегировано положение да насочат вниманието към нарушенията, на които са станали свидетели. Обикновено категории лица, включително самостоятелно заети лица, предоставящи услуги, лица на свободна практика, изпълнители, подизпълнители и доставчици, подлежат на ответни действия с цел отмъщение под формата на ранно прекратяване или отмяна на договор за услуги, лиценз или разрешение, търговски загуби, загуба на доход, принуда, сплашване или тормоз, включване в черен списък/бойкотиране на дейността или накърняване на тяхната репутация. Акционерите и лицата, участващи в управленски органи, също могат да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение, например във финансово отношение или под формата на заплаха или тормоз, включване в черен списък или накърняване на тяхната репутация. Защита следва да бъде предоставена и на кандидатите за работа или за предоставяне на услуги на организация, които получават информация за нарушения на правото по време на процеса на наемане или на друг етап от преддоговорните преговори, и могат да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение, например под формата на отрицателни препоръки за работа или включване в черен списък/бойкотиране на дейността.

(27)  Защитата следва да обхваща и други категории физически или юридически лица, които, макар и да не са „работници“ по смисъла на националното законодателство или в съответствие с член 45 от ДФЕС, могат да играят ключова роля в разкриването на нарушения на правото и могат да се окажат в положение на икономическа уязвимост в контекста на свързани с тяхната работа дейности. Така например в области като безопасността на продуктите, доставчиците се намират много по-близо до източника на възможни нелоялни и незаконни производства, внос или дистрибуторски практики, свързани с опасни продукти; при усвояването на средствата на Съюза, консултантите, предоставящи своите услуги, са в привилегировано положение да насочат вниманието към нарушенията, на които са станали свидетели. Обикновено категории лица, включително самостоятелно заети лица, предоставящи услуги, лица на свободна практика, изпълнители, подизпълнители и доставчици, подлежат на ответни действия с цел отмъщение, които могат да приемат например формата на ранно прекратяване или отмяна на договор за услуги, лиценз или разрешение, търговски загуби, загуба на доход, принуда, сплашване или тормоз, включване в черен списък/бойкотиране на дейността или накърняване на тяхната репутация. Акционерите и лицата, участващи в управленски органи, също могат да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение, например във финансово отношение или под формата на заплаха или тормоз, включване в черен списък или накърняване на тяхната репутация. Защита следва да бъде предоставена и на кандидатите за работа или за предоставяне на услуги на организация, които получават информация за нарушения на правото по време на процеса на наемане или на друг етап от преддоговорните преговори, и могат да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение, например под формата на отрицателни препоръки за работа или включване в черен списък/бойкотиране на дейността.

Обосновка

Директивата следва да зачита факта, че определението на понятието „работник“ е национален въпрос за някои държави членки.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  В съответствие с членове 22а, 22б и 22в от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и с член 11 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета1a, от всички институции на Съюза се изисква да приемат и прилагат вътрешни правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности.

 

_______________

 

1a ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, предполага защита и на други категории лица, които, макар и да не разчитат икономически на свързани с тяхната работата дейности, могат въпреки това да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение поради разкриване на нарушения. Ответните действия с цел отмъщение спрямо доброволци и стажанти могат да бъдат под формата на преустановяване на използването на техните услуги или изготвяне на отрицателни препоръки за бъдещи работодатели, или накърняване по друг начин на тяхната репутация.

(28)  Ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, предполага защита и на други категории лица, които, макар и да не разчитат икономически на свързани с тяхната работа дейности, могат въпреки това да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение поради разкриване на нарушения или поради пряка или косвена подкрепа за подаването на сигнали от страна на лица, сигнализиращи за нередности. Ответните действия с цел отмъщение спрямо доброволци и платени или неплатени стажанти могат да бъдат под формата на преустановяване на използването на техните услуги или изготвяне на отрицателни препоръки за бъдещи работодатели, или накърняване по друг начин на тяхната репутация или перспективи за професионално развитие.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28а)  По същия начин е важно да се осигури защитата на лица, например колеги, които помагат на лицето, сигнализиращо за нередности, на работното му място, inter alia като го съветват във връзка с начина на процедиране, подходящите канали за подаване на сигнали, предоставяната закрила или начина на формулиране на информацията в сигнала. Би могло да се наложи тези лица да се запознаят с разкритата информация и следователно също биха могли да станат жертва на ответни действия с цел отмъщение. Поради това те следва да се ползват от защитата, предвидена в настоящата директива. Разследващите журналисти също играят ключова роля за разкриването на нарушения на правото на Съюза и могат да пострадат от репресивни мерки, като стратегически съдебни спорове, например за клевета или дискредитиране. Поради това те следва да имат право да се ползват от предвидените в настоящата директива мерки за осигуряване на защита, така че да се защити свободата на изразяване, доколкото националното право не предвижда по-висока степен на защита.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 28 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28б)  Ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да включва и защитата на всички лица, които разполагат с доказателства за такива деяния в публичния или частния сектор, но не са били непременно техни преки свидетели.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 28 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28в)  Ефективната защита предполага предоставяне на подходящо обучение и наличие на информационен център с цел уведомяване на лицата, сигнализиращи за нередности, относно техните права, възможностите за оповестяване и ограниченията в защитата, така че те да са осведомени относно своите права и задължения. Това не следва да се разглежда като заместител на достъпа до независими правни консултации, които също трябва да бъдат на разположение.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Ефективното установяване и предотвратяване на сериозна вреда на обществения интерес изисква информацията, за която е подаден сигнал и която отговаря на условията за защита, да обхваща не само незаконни дейности, но и злоупотреба със закона, а именно действия или бездействия, които формално не изглеждат незаконни, но които противоречат на предмета или целта на законодателството.

(29)  Ефективното установяване и предотвратяване на вреда на обществения интерес изисква информацията, за която е подаден сигнал и която отговаря на условията за защита, да обхваща не само незаконни дейности, но и злоупотреба със закона, а именно действия или бездействия, които формално не изглеждат незаконни, но които противоречат на предмета или целта на законодателството или представляват опасност или потенциална заплаха за обществения интерес.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Ефективното предотвратяване на нарушенията на правото на Съюза изисква предоставянето на защита и на лицата, сигнализиращи за нередности, които предоставят информация за потенциални нарушения, които все още не са извършени, но е вероятно да бъдат извършени. По същите причини, защитата е обоснована и за лица, които не предоставят положителни доказателства, но повдигат основателни опасения или подозрения. В същото време, защита не следва да се прилага във връзка с информация, която вече е обществено достояние или се основава на необосновани слухове.

(30)  Ефективното предотвратяване на нарушенията на правото на Съюза изисква предоставянето на защита и на лицата, сигнализиращи за нередности, които предоставят информация за нарушения, които е много вероятно да бъдат извършени. По същите причини, защитата е обоснована и за лица, които не предоставят положителни доказателства, но повдигат основателни, разумни опасения или подозрения, както и за лица, които допълват информация по въпроси, които вече са обществено достояние. В същото време защита не следва да се прилага във връзка с информация, която се основава на необосновани слухове.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30а)  За да се предотврати нанасянето на неоправдана вреда върху репутацията обаче, следва да се направи ясно разграничение между умишлени фалшиви обвинения, предназначени да навредят на съответното лице или субект, и сигнализирането на информация, за която сигнализиращото лице има разумни основания да смята, че е вярна. Настоящата директива не следва да засяга националните закони, приложими в случай на фалшиви обвинения, например клевета.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Ответните действия с цел отмъщение изразяват близката (причинно-следствена) връзка, която трябва да съществува между сигнала и неблагоприятното третиране, на което пряко или непряко е подложено сигнализиращото лице, така че това лице да може да се ползва от правна защита. Ефективната защита на сигнализиращите лица като средство за по-ефективното прилагане на правото на Съюза изисква широко определение за ответни действия с цел отмъщение, което да обхваща всяко действие или бездействие, възникнало в контекст, свързан с работата, което им вреди.

(31)  Ответните действия с цел отмъщение изразяват връзката (причинно-следствена), която трябва да съществува между сигнала и неблагоприятното третиране, на което пряко или непряко е подложено сигнализиращото лице или лица, които възнамеряват да сигнализират, или лица, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на сигнализиране, така че това лице да може да се ползва от правна защита. Тъй като формите на ответни действия с цел отмъщение са ограничени само до въображението на извършителите на такива действия, ефективната защита на сигнализиращите лица или на лицата, които възнамеряват да сигнализират, или лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на сигнализиране, като средство за по-ефективното прилагане на правото на Съюза изисква широко определение за ответни действия с цел отмъщение, което да обхваща всяко действие или бездействие, възникнало в контекст, свързан с работата, което им вреди.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Лицата, сигнализиращи за нередности, са особено важни източници за разследващите журналисти. Предоставянето на ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, срещу ответни действия с цел отмъщение увеличава правната сигурност на тези лица и на лицата, които биха могли да сигнализират за нередности, и следователно насърчава и улеснява сигнализирането на нередности до медиите. В това отношение защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, като журналистически източници е от решаващо значение за запазване на ролята на разследващата журналистика на „пазител“ в демократичните общества.

(33)  Лицата, сигнализиращи за нередности, са особено важни източници за разследващите журналисти. Предоставянето на ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, както и на разследващите журналисти, срещу ответни действия с цел отмъщение и каквато и да е форма на тормоз увеличава правната сигурност на тези лица и на лицата, които биха могли да сигнализират за нередности, и следователно насърчава и улеснява сигнализирането на нередности до медиите, когато това е обосновано. В това отношение защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, като журналистически източници е от решаващо значение за запазване на ролята на разследващата журналистика на „пазител“ в демократичните общества. В този контекст също самите разследващи журналисти, които използват за източници лица, сигнализиращи за нередности, следва да получават същата защита като лицата, сигнализиращи за нередности, които са техни източници. Освен това лицата, сигнализиращи за нередности, и журналистите често биват призовавани в рамките на съдебни производства по неоснователни искове, предявени срещу тях от адвокатски кантори, занимаващи се с клевета и изнудване, с цел сигнализиращите лица да бъдат сплашвани и принуждавани да харчат огромни суми за правна защита. Тези практики следва да бъдат категорично осъдени и следователно да бъдат обхванати от настоящата директива.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Държавите членки носят отговорност да определят органите, компетентни да приемат сигнали и да предприемат подходящи последващи действия по сигналите за нарушения, попадащи в приложното поле на директивата. Това могат да са регулаторни или надзорни органи, действащи в съответните области, правоприлагащи агенции, антикорупционни органи и омбудсмани. Определените за компетентни органи следва да разполагат с необходимия капацитет и правомощия, за да оценят точността на представените в сигнала твърдения и да предприемат мерки за отстраняване на сигнализираните нарушения, включително чрез започване на разследване, наказателно преследване или действия за събиране на средства или други подходящи коригиращи действия, в съответствие с техния мандат.

(34)  Държавите членки носят отговорност да определят органите, които са компетентни да приемат сигнали и да предприемат подходящи последващи действия по сигналите за нарушения, попадащи в приложното поле на директивата и ползващи се с най-високото възможно равнище на независимост и безпристрастност. Това могат да са съдебни, регулаторни или надзорни органи, действащи в съответните области, правоприлагащи агенции, антикорупционни органи и омбудсмани. Определените за компетентни органи следва да бъдат независими и да разполагат с необходимия капацитет и правомощия, за да оценят безпристрастно и обективно точността на представените в сигнала твърдения и да предприемат мерки за отстраняване на сигнализираните нарушения, включително чрез започване или възлагане на разследване, наказателно преследване или действия за събиране на средства или други подходящи коригиращи действия, в съответствие с техния мандат. Служителите в тези органи са специализирани и са получили подходящо обучение.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Законодателството на Съюза в някои области, като например в областта на пазарната злоупотреба53, гражданското въздухоплаване54 или безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води55 вече предвижда създаването на канали за вътрешно и външно подаване на сигнали. Определените в настоящата директива задължения за създаване на такива канали следва, доколкото е възможно, да доразвиват съществуващите канали, предвидени в конкретните актове на Съюза.

(35)  Законодателството на Съюза в някои области, като например в областта на пазарната злоупотреба53, гражданското въздухоплаване54 или безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води55 вече предвижда създаването на канали за вътрешно и външно подаване на сигнали. Определените в настоящата директива задължения за създаване на такива канали следва, доколкото е възможно, да доразвиват съществуващите канали, предвидени в конкретните актове на Съюза. При липсата на такива разпоредби и когато предвидените в настоящата директива правила са с по-висока степен на защита, следва да се прилагат тези правила.

__________________

__________________

53 Посочено по-горе.

53 Посочено по-горе.

54 Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събитията в гражданското въздухоплаване, OB L 122, стр. 18).

54 Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18).

55 Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, и за изменение на Директива 2004/35/ЕО.

55 Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (OB L 178, 28.6.2013 г., стр. 66).

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35а)  В случаи на корупция на високо равнище са необходими допълнителни предпазни мерки, за да се гарантира, че защитата на сигнализиращите лица няма да бъде възпрепятствана от страна на заинтересованите лица, които ще бъдат уличени от информацията, с която разполагат сигнализиращите лица.

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 35 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35б)  Сигнализиращите лица, които разполагат с информация, свързана с корупция на високо равнище, следва да сезират съдебен орган, който е независим от другите клонове на държавното управление и който разполага с правомощия да предостави на сигнализиращите лица ефективна защита и да отстрани разкритите от тях нарушения.

Изменение    44

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  От съществено значение за ефективното разкриване и предотвратяване на нарушения на правото на Съюза е съответната информация да достига бързо до тези, които са най-близо до източника на проблема, могат най-добре да го разследват и разполагат с правомощията да го отстранят, когато е възможно. Това изисква правните субекти в частния и в публичния сектор да създадат подходящите вътрешни процедури за приемане на сигнали и за предприемане на последващи действия по тях.

(37)  От съществено значение за ефективното разкриване и предотвратяване на нарушения на правото на Съюза е съответната информация да достига бързо до тези, които са най-близо до източника на проблема, могат най-добре да го разследват и разполагат с правомощията да го отстранят, когато е възможно. Това изисква правните субекти в частния и в публичния сектор да създадат подходящи и пропорционални вътрешни процедури, които да се ръководят от принципите на независимост и безпристрастност, за приемане на сигнали, за анализиране и за предприемане на последващи действия по тях. Мерките, предприети съгласно тези вътрешни процедури, следва да осигуряват подходящи гаранции по отношение на поверителността, защитата на данните и неприкосновеността на личния живот.

Изменение    45

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  За правните субекти в частния сектор задължението за създаване на вътрешни канали отговаря на техния размер и степента на риска, който техните дейности представляват за обществения интерес. Задължението следва да се прилага спрямо всички средни и големи предприятия, независимо от естеството на техните дейности, въз основа на задължението им да събират ДДС. Като общо правило малките предприятия и микропредприятията, посочени в член 2 от приложението към Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. във вида, в който е изменена56, следва да бъдат освободени от задължението за създаване на вътрешни канали. След подходяща оценка на риска обаче, държавите членки могат да изискат от малките предприятия да създадат канали за вътрешно подаване на сигнали в конкретни случаи (например поради значителните рискове, които могат да възникнат вследствие на техни дейности).

(38)  За правните субекти в частния сектор задължението за създаване на вътрешни канали отговаря на техния размер и степента на риска, който техните дейности представляват за обществения интерес. Задължението следва да се прилага спрямо всички средни и големи предприятия, независимо от естеството на техните дейности, въз основа на задължението им да събират ДДС. Чрез дерогация обаче държавите членки следва да разполагат с възможност да освобождават от това задължение средните предприятия, посочени в член 2 от приложението към Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. във вида, в който е изменена56. Като общо правило малките предприятия и микропредприятията, посочени в член 2 от приложението към Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. във вида, в който е изменена, следва да бъдат освободени от задължението за създаване на вътрешни канали. След подходяща оценка на риска обаче, държавите членки могат да изискат от малките предприятия да създадат канали за вътрешно подаване на сигнали в конкретни случаи (например поради значителните рискове, които могат да възникнат вследствие на техни дейности).

_________________

_________________

56 Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

56 Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение    46

Предложение за директива

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Освобождаването на малките предприятия и микропредприятията от задължението за създаване на канали за вътрешно подаване на сигнали следва да не се прилага по отношение на частни предприятия, действащи в областта на финансовите услуги. Такива предприятия следва да останат задължени да създават канали за вътрешно подаване на сигнали, в съответствие с настоящите задължения, залегнали в достиженията на правото на ЕС в областта на финансовите услуги.

(39)  Освобождаването на малките предприятия и микропредприятията от задължението за създаване на канали за вътрешно подаване на сигнали следва да не се прилага по отношение на частни предприятия, действащи в областта на финансовите услуги или тясно свързани с нея. Такива предприятия следва да останат задължени да създават канали за вътрешно подаване на сигнали, в съответствие с настоящите задължения, залегнали в достиженията на правото на ЕС в областта на финансовите услуги.

Изменение    47

Предложение за директива

Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44а)  Докато целта на настоящата директива не е да регламентира условията за анонимно сигнализиране или за анонимно публично оповестяване, такива видове сигнализиране могат да възникнат. Поради това анонимните сигнали, получавани по вътрешни канали, следва да бъдат старателно проследявани. Що се отнася до анонимните сигнали, подадени чрез използване на външни канали, компетентните органи следва да имат право да не вземат предвид такива сигнали в съответствие с националното право. Освен това в случаите, когато се установи самоличността на сигнализиращите лица, тези лица следва да отговарят на условията за предоставяне на защита съгласно настоящата директива.

Изменение    48

Предложение за директива

Съображение 44 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44б)  Установено е, че запазването на поверителния характер на самоличността на сигнализиращо лице е съществен елемент за избягване на отстъплението и автоцензурата. Поради това задължението за поверителност следва да се отменя само при изключителни обстоятелства, при които оповестяването на информация, свързана с личните данни на сигнализиращото лице, е необходимо и пропорционално задължение, изисквано от правото на Съюза или от националното право в контекста на последващи разследвания или съдебни производства, или с цел да се защитят свободите на други лица, включително правото на защита на засегнатото лице, като винаги се съблюдават подходящите гаранции съгласно тези правни уредби. В случай на неизпълнение на задължението за поверителност на самоличността на сигнализиращото лице следва да се предвидят подходящи санкции.

Изменение    49

Предложение за директива

Съображение 44 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44в)  Особено важно е да се гарантира поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго участващо лице, така че процесът на подаване на сигнали да протича възможно най-гладко и без каквито и да било пречки и така, че да се избягва автоцензура. Значението на защитата на личните данни действително е установена в правото на Съюза и в националното право и тези данни изискват допълнителна защита в случай на подаване на сигнали.

Изменение    50

Предложение за директива

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Кои са най-подходящите лица или отдели в рамките на частноправен субект, които да бъдат определени за компетентни да приемат сигнали и да предприемат последващи действия по тях, зависи от структурата на субекта, но във всеки случай тяхната функция следва да гарантира липсата на конфликт на интереси и независимост. В по-малки субекти тази функция може да се съвместява с други функции, като се изпълнява от служител на дружеството, който е в добра позиция да докладва пряко на организационния ръководител, като например директор по спазването на изискванията или директор по човешките ресурси, юрист или служител по защитата на личните данни, главен финансов директор, изпълнителен директор по одитите или член на управителния съвет.

(45)  Кои са най-подходящите лица или отдели в рамките на частноправен субект, които да бъдат определени за компетентни да приемат сигнали и да предприемат последващи действия по тях, зависи от структурата на субекта, но във всеки случай тяхната функция следва да гарантира липсата на конфликт на интереси, надеждно ноу-хау и независимост. В по-малки субекти тази функция може да се съвместява с други функции, като се изпълнява от служител на дружеството, който е в добра позиция да докладва пряко на организационния ръководител, като например директор по спазването на изискванията или директор по човешките ресурси, юрист или служител по защитата на личните данни, главен финансов директор, изпълнителен директор по одитите или член на управителния съвет.

Изменение    51

Предложение за директива

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  В контекста на вътрешното подаване на сигнали качеството и прозрачността на информацията във връзка с процедурата за последващи действия по сигнала е от решаващо значение, за да се изгради доверие в ефективността на цялостната система за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и да се намали вероятността от подаването на допълнителни ненужни сигнали или публично оповестяване. Сигнализиращото лице следва да бъде уведомено в разумен срок за предвидените действия в резултат от подадения сигнал или за предприетите последващи действия по сигнала (например приключване въз основа на липса на достатъчно доказателства или други основания, започване на вътрешно разследване и евентуално констатациите от него и/или мерките, предприети за решаване на повдигнатия въпрос, сезиране на компетентен орган за по-нататъшно разследване), доколкото тази информация няма да засегне разследването или да накърни правата на засегнатото лице. Този разумен срок не следва да е по-дълъг от три месеца. В случаите, когато все още се определят подходящите последващи действия, сигнализиращото лице трябва да бъде уведомено за това и за всяка допълнителна обратна информация, която то следва да очаква.

(46)  В контекста на вътрешното подаване на сигнали качеството и прозрачността на информацията във връзка с процедурата за последващи действия по сигнала е от решаващо значение, за да се изгради доверие в ефективността на цялостната система за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и да се намали вероятността от подаването на допълнителни ненужни сигнали или публично оповестяване. Сигнализиращото лице следва да бъде уведомено в разумен срок за предвидените действия в резултат от подадения сигнал или за предприетите последващи действия по сигнала (например приключване въз основа на липса на достатъчно доказателства или други основания, започване на вътрешно разследване и евентуално констатациите от него и/или мерките, предприети за решаване на повдигнатия въпрос, сезиране на компетентен орган за по-нататъшно разследване), доколкото тази информация няма да засегне разследването или да накърни правата на засегнатото лице. Този разумен срок не следва да е по-дълъг от четири месеца. В случаите, когато все още се определят подходящите последващи действия, сигнализиращото лице трябва да бъде уведомено за това и за всяка допълнителна обратна информация, която то следва да очаква. Във всички случаи сигнализиращото лице следва да бъде информирано за хода на разследването и за резултата от него. На въпросното лице следва да се даде възможност да бъде консултирано и да прави коментари в хода на разследването, без обаче да му се възлага такова задължение. Тези коментари следва да се вземат предвид, когато това се счита за уместно от лицето или от отдела, отговарящ за последващите действия във връзка със сигналите.

Изменение    52

Предложение за директива

Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(47а)  Получателите на информация, която е оповестена на работното място, следва включват inter alia: преки ръководители, висшестоящи или представители на организацията; служители по човешки ресурси, служители по етика, работнически съвети или други органи, на които е възложена медиация на конфликти на работното място, включително конфликти на интереси; органи за вътрешен финансов надзор в рамките на организацията; дисциплинарни органи в рамките на организацията.

Изменение    53

Предложение за директива

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  Един от основните фактори, които възпират лицата, които биха могли да сигнализират за нередности, е липсата на доверие в ползата от подаването на сигнали. Ето защо е необходимо да се наложи ясно задължение за компетентните органи да предприемат надлежно последващи действия по приетите сигнали и да информират сигнализиращите лица в разумен срок относно предвидените действия или предприетите последващи мерки (например приключване въз основа на липса на достатъчно доказателства или други основания, започване на разследване и евентуално констатациите от него и/или предприети мерки за решаване на повдигнатия въпрос; сезиране на друг компетентен орган за предприемане на последващи действия), доколкото тази информация няма да засегне разследването или правата на засегнатото лице.

(49)  Наред с твърде реалния и твърде разумен страх от ответни действия с цел отмъщение, един от основните фактори, които възпират лицата, които биха могли да сигнализират за нередности, е липсата на доверие в ефективността от подаването на сигнали. Ето защо е необходимо да се наложи ясно задължение за компетентните органи да предприемат надлежно последващи действия по приетите сигнали и да информират сигнализиращите лица в разумен срок относно предвидените действия или предприетите последващи мерки (например приключване въз основа на липса на достатъчно доказателства или други основания, започване на разследване и евентуално констатациите от него и/или предприети мерки за решаване на повдигнатия въпрос; сезиране на друг компетентен орган за предприемане на последващи действия), доколкото тази информация няма да засегне разследването или правата на засегнатото лице.

Изменение    54

Предложение за директива

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50)  Предприемането на последващи действия и предоставянето на обратната информация следва да бъде извършено в разумен срок; това се обосновава от необходимостта от бързо решаване на проблема, който може да е предмет на сигнала, както и с цел да се избегне ненужно публично оповестяване. Този срок не трябва да е по-дълъг от три месеца, но може да бъде удължен до шест месеца, когато е необходимо, поради специфични обстоятелства по случая, по-специално естеството и сложността на предмета на сигнала, които могат да изискват по-дълго разследване.

(50)  Предприемането на последващи действия и предоставянето на обратната информация следва да бъде извършено в разумен срок; това се обосновава от необходимостта от бързо решаване на проблема, който може да е предмет на сигнала, както и с цел да се избегне ненужно публично оповестяване. Този срок не трябва да е по-дълъг от два месеца, но може да бъде удължен до четири месеца, когато е необходимо, поради специфични обстоятелства по случая, по-специално естеството и сложността на предмета на сигнала, които могат да изискват по-дълго разследване.

Изменение    55

Предложение за директива

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  За да осигурят ефективна комуникация със специализираните си служители, компетентните органи трябва да имат на разположение и да използват конкретни канали отделно от обичайните публични системи за подаване на жалби, които следва да бъдат удобни за потребителите и да предоставят възможност за писмено и устно, както и за електронно и неелектронно подаване на сигнали.

(52)  За да осигурят ефективна комуникация със специализираните си служители, компетентните органи трябва да имат на разположение и да използват конкретни канали отделно от обичайните публични системи за подаване на жалби, които следва да бъдат удобни за потребителите, поверителни и да предоставят възможност за писмено и устно, както и за електронно и неелектронно подаване на сигнали.

Изменение    56

Предложение за директива

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53)  За разглеждане на подадените сигнали, осигуряване на комуникацията със сигнализиращото лице и предприемане на подходящи последващи действия по сигнала ще бъдат необходими специализирани и професионално обучени служители на компетентните органи, включително по отношение на приложимите правила за защита на личните данни.

(53)  За получаване и разглеждане на подадените сигнали, осигуряване на комуникацията със сигнализиращото лице и предприемане на подходящи последващи действия по сигнала следва да бъдат необходими специализирани и редовно професионално обучавани служители на компетентните органи, включително по отношение на приложимите правила за защита на личните данни, както и да предоставят информация и съвети на всяко заинтересовано лице.

Изменение    57

Предложение за директива

Съображение 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54)  Лицата, които възнамеряват да подадат сигнал, следва да могат да вземат информирано решение относно това дали, как и кога да подадат сигнал. Ето защо компетентните органи следва публично и по лесно достъпен начин да оповестят информация за наличните канали за подаване на сигнали до компетентните органи, за приложимите процедури, както за техните специализирани служители. Цялата информация относно сигналите следва да бъде прозрачна, лесно разбираема и надеждна, за да се насърчава, а не да се възпрепятства подаването на сигнали.

(54)  Лицата, които възнамеряват да подадат сигнал, следва да могат да вземат информирано решение относно това дали, как и кога да подадат сигнал. Ето защо компетентните органи следва публично и по лесно достъпен начин да оповестят информация за наличните канали за подаване на сигнали в случаите, когато е възможно външно подаване на сигнали, до компетентните органи, за приложимите процедури, както за техните специализирани служители. Цялата информация относно сигналите следва да бъде прозрачна, лесно разбираема и надеждна, за да се насърчава, а не да се възпрепятства подаването на сигнали.

Изменение    58

Предложение за директива

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57)  Държавите членки следва да осигурят подходящо водене на регистър относно всички сигнали за нарушение, както и да гарантират, че данните от всеки сигнал са достъпни в рамките на компетентния орган и че информацията, получавана посредством сигнали, може да бъде използвана като доказателство при действия по принудително изпълнение, по целесъобразност.

(57)  Държавите членки следва да осигурят подходящо водене на регистър относно всички сигнали за нарушение, както и да гарантират, че данните от всеки сигнал са достъпни в рамките на компетентния орган и че информацията, получавана посредством сигнали, може да бъде използвана като доказателство при действия по принудително изпълнение, по целесъобразност, като същевременно се зачитат самоличността и неприкосновеността на личния живот на сигнализиращото лице, когато това е възможно, и когато е приложимо, те могат да бъдат предоставяни на разположение на други държави членки или органи на Съюза, като се зачита, когато е възможно, поверителността на самоличността на сигнализиращото лице. Остава отговорност и на предаващите, и на приемащите органи да гарантират пълна защита на самоличността на сигнализиращото лице и да се гарантира, когато е възможно, неприкосновеността на неговия личен живот.

Изменение    59

Предложение за директива

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58)  От решаващо значение е да се осигури защита на личните данни на сигнализиращото и на засегнатото лице, за да се избегне несправедливо отношение или накърняване на репутацията вследствие на разкриване на лични данни, по-специално данни, разкриващи самоличността на засегнатото лице. Следователно, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни (Общия регламент за защита на данните) компетентните органи следва да установят подходящи процедури за защита на данните, които са специално насочени към защитата на сигнализиращото лице, засегнатото лице и всяко трето лице, посочени в сигнала, и които следва да включват сигурна система в рамките на компетентния орган с ограничени права на достъп само за упълномощените служители.

(58)  От решаващо значение е да се осигури защита на личните данни на сигнализиращото и на засегнатото лице, както и поверителността на информацията, за да се избегне несправедливо отношение, какъвто и да било тормоз или сплашване или накърняване на репутацията вследствие на разкриване на лични данни, по-специално данни, разкриващи самоличността на засегнатото лице. Следователно, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни (Общия регламент за защита на данните) компетентните органи следва да установят подходящи процедури за защита на данните, които са специално насочени към защитата на сигнализиращото лице, засегнатото лице и всяко трето лице, посочени в сигнала, и които следва да включват сигурна система в рамките на компетентния орган с ограничени права на достъп само за упълномощените служители.

Изменение    60

Предложение за директива

Съображение 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60)  За да се ползват от защита, сигнализиращите лица следва да действат с основателно убеждение във верността на твърденията, за които са подали сигнал, с оглед на обстоятелствата и информацията, с която разполагат към момента на подаването на сигнала. Това основателно убеждение се счита за презумпция, освен и докато не бъде доказано друго. Това е важна защитна мярка срещу злонамерено, незначително или целящо злоупотреба подаване на сигнали, като се гарантира, че тези, които умишлено и съзнателно подават погрешна или подвеждаща информация, не се ползват от защита. В същото време се гарантира, че сигнализиращото лице няма да бъде лишено от защита в случай на неточен сигнал поради неволна грешка. Също така сигнализиращите лица следва да имат право на защита съгласно настоящата директива, ако имат разумни основания да считат, че информацията, за която са подали сигнал, попада в нейния обхват.

(60)  Сигнализиращите лица следва да се ползват от защитата по настоящата директива, независимо дали се обръщат към вътрешни или външни канали за подаване на сигнали, или използват и двата вида, и без специални условия или ред на предпочитание. Сигнализиращите лица, които упражняват правото си на публично оповестяване, следва да се ползват със защита по силата на настоящата директива по същия начин. Това следва да бъде прилагано през цялото време, докато трае процедурата, но също и след приключването й, освен ако не се докаже, че вече няма никакъв риск от ответни действия с цел отмъщение. За да се ползват от защита, сигнализиращите лица следва да действат добросъвестно, в смисъл че те следва да бъдат основателно убедени във верността на твърденията, за които са подали сигнал, с оглед на обстоятелствата и информацията, с която разполагат към момента на подаването на сигнала. Това основателно убеждение се счита за презумпция, освен и докато не бъде доказано друго. Това е важна защитна мярка срещу злонамерено, незначително или целящо злоупотреба подаване на сигнали, като се гарантира, че тези, които умишлено и съзнателно подават погрешна или подвеждаща информация, не се ползват от защита и могат да бъдат подведени под отговорност съгласно националното законодателство на държавите членки. В същото време се гарантира, че сигнализиращото лице няма да бъде лишено от защита в случай на неточен сигнал поради неволна грешка. Също така сигнализиращите лица следва да имат право на защита съгласно настоящата директива, ако имат разумни основания да считат, че информацията, за която са подали сигнал, попада в нейния обхват.

Изменение    61

Предложение за директива

Съображение 61

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(61)  Изискването за поетапно използване на каналите за подаване на сигнали е необходимо, като общо правило, за да се гарантира, че информацията достига до лицата, които могат да допринесат за ранното и ефективно преодоляване на рисковете за обществения интерес, и за да се предотврати неоснователно накърняване на репутацията в резултат на публично оповестяване. В същото време са необходими някои изключения при прилагането му, които позволяват на сигнализиращото лице да избере най-подходящия канал в зависимост от конкретните обстоятелства по случая. Нещо повече, необходимо е да се защитят публичните оповестявания, като се вземат под внимание демократичните принципи като прозрачност и отчетност, както и основни права, като свободата на изразяване и свободата на медиите, като в същото време се постига баланс между интереса на работодателите да управляват своите организации и да защитават интересите си и интереса на населението да бъде защитено от вреди, в съответствие с критериите, разработени в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека57.

(61)  Необходимо е да се гарантира, че всички канали за подаване на сигнали, вътрешни и външни, са отворени за сигнализиращото лице и че сигнализиращото лице може свободно да избира най-подходящия канал в зависимост от конкретните обстоятелства по случая, за да се гарантира, че информацията достига до лицата или субектите, които могат да допринесат за ранното и ефективно преодоляване на рисковете за обществения интерес. Нещо повече, необходимо е да се защитят публичните оповестявания, като се вземат под внимание демократичните принципи като прозрачност и отчетност, както и основни права, като свободата на изразяване, свободата на медиите и правото на информация, като в същото време се постига баланс между законния интерес на работодателите да управляват своите организации и да защитават репутацията и интересите си и интереса на населението да бъде защитено от вреди, в съответствие с критериите, разработени в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека57.

__________________

__________________

57 Един от критериите за определяне на това дали ответните действия с цел отмъщение срещу лица, сигнализиращи за нередности, които оповестяват публично информация, засягат свободата на изразяване по начин, който не е необходим в едно демократично общество, е дали лицата, които са оповестили информация, имат на разположение алтернативни канали за оповестяване (вж. например, Guja/Moldova [GC], № 14277/04, ЕКПЧ 2008 г.);

57 Един от критериите за определяне на това дали ответните действия с цел отмъщение срещу лица, сигнализиращи за нередности, които оповестяват публично информация, засягат свободата на изразяване по начин, който не е необходим в едно демократично общество, е дали лицата, които са оповестили информация, имат на разположение алтернативни канали за оповестяване (вж. например, Guja/Moldova [GC], № 14277/04, ЕКПЧ 2008 г.);

Изменение    62

Предложение за директива

Съображение 62

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(62)  По правило, сигнализиращите лица следва да използват първо вътрешните канали, с които разполагат, и да подават сигнал до своя работодател. Възможно е обаче да не съществуват вътрешни канали (в случаите на субекти, които не са задължени да създадат такива канали по силата на настоящата директива или приложимото национално законодателство) или тяхното използване да не е задължително (което може да се отнася за лица, които не са в трудово правоотношение), или да са използвани, но да не функционират правилно (например сигналът не е разгледан надлежно или в разумен срок, или не са предприети действия за справяне с нарушението на правото, въпреки положителните резултати от разследването).

(62)  По правило, сигнализиращите лица следва да използват първо вътрешните или външните канали, с които разполагат, и да подават сигнал до своя работодател или до компетентния орган. Освен това защита следва да се предоставя и в случаите, когато правото на Съюза позволява на сигнализиращото лице да подава сигнал директно на органите, службите или агенциите на Съюза, например в контекста на измами спрямо бюджета на Съюза, предотвратяване и разкриване на изпиране на пари и финансиране на тероризма или в областта на финансовите услуги.

Изменение    63

Предложение за директива

Съображение 63

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(63)  В други случаи не е разумно да се очаква вътрешните канали да функционират правилно, например, когато сигнализиращите лица имат основателни причини да считат, че срещу тях ще бъдат предприети ответни действия с цел отмъщение във връзка с подадените от тях сигнали; че няма да им бъде гарантирана поверителност; че в нарушението участва лицето, което носи крайната отговорност в контекста, свързан с работата; че нарушението може да бъде скрито; че доказателствата може да бъдат укрити или унищожени; че ефективността на разследващите действия от страна на компетентните органи може да бъде застрашена или че са необходими спешни действия (например поради непосредствена опасност от съществена и конкретна заплаха за живота, здравето и безопасността на хората или за околната среда). Във всички тези случаи лицата, сигнализиращи външно към компетентните органи и когато е уместно — към органи, служби или агенции на Съюза, трябва да бъдат защитени. Освен това, защита следва да се предоставя и в случаите, когато законодателството на Съюза допуска сигнализиращото лице да подава сигнал директно на компетентните национални органи или на органи, служби или агенции на Съюза, например в контекста на измами спрямо бюджета на Съюза, предотвратяване и разкриване на изпиране на пари и финансиране на тероризма или в областта на финансовите услуги.

заличава се

Изменение    64

Предложение за директива

Съображение 64

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(64)  Лица, които оповестяват пряко информацията, също следва да имат право на защита в случаите, в които дадено нарушение остава без последствия (например не е било правилно оценено или разследвано или не са предприети коригиращи действия), въпреки че сигнали за него са били подадени вътрешно и/или външно след поетапно използване на наличните канали; или в случаите, когато сигнализиращото лице има основателни причини да счита, че има тайно споразумение между извършителя на нарушението и компетентния орган; когато основателно предполага, че доказателствата могат да бъдат укрити или унищожени или че ефективността на разследващите действия на компетентните органи може да бъде застрашена; или в случаи на непосредствена и явна опасност за обществения интерес или когато съществува опасност от необратими щети, включително, inter alia, увреждане на физическата неприкосновеност.

(64)  Лица, които оповестяват пряко информацията, също следва да имат право на защита в случаите, в които дадено нарушение остава без последствия (например не е било правилно оценено или разследвано или не са предприети коригиращи действия), въпреки че сигнали за него са били подадени вътрешно или външно, или и по двата начина; или в случаите, когато сигнализиращото лице има разумни основания да счита, че има тайно споразумение между извършителя на нарушението и компетентния орган; когато основателно предполага, или съответните външни органи пряко или косвено са участвали в предполагаемото нарушение, че доказателствата биха могли да бъдат укрити или унищожени или че ефективността на разследващите действия на компетентните органи може да бъде застрашена; или в случаи на непосредствена и явна опасност или вреда за обществения интерес или когато съществува опасност от необратими щети, включително, inter alia, увреждане на физическата неприкосновеност или когато има ситуация на спешност.

Изменение    65

Предложение за директива

Съображение 64 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(64а)  Защитата на лицата, сигнализиращи за нередности позволява предотвратяването и поправянето на вреди за обществения интерес. Въпреки че е важно да се определи последователна и стабилна система за подаване на сигнали за нарушенията, предвидени от настоящата директива, системата следва да се основава най-вече на уместността и значимостта на информацията, предоставена на вниманието на съответната организация, компетентните органи или обществеността. Поради това е наложително да се гарантира, че защитата, предоставена с настоящата директива, се предоставя на всяко лице, което подава сигнал или извършва публично оповестяване, както е предвидено в настоящата директива, както и невъзможността да се използват аргументи, за да им се откаже посочената защита.

Изменение    66

Предложение за директива

Съображение 65

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(65)  Сигнализиращите лица следва да бъдат защитени срещу всяка форма на ответни действия с цел отмъщение, преки или непреки, предприети от работодателя или клиента/получателя на услуги, както и от лица, които работят за или действат от името на последния, включително колеги и ръководители в същата организация или в други организации, с които сигнализиращото лице е в контакт в контекста на свързаните с работата му дейности, когато ответните действия с цел отмъщение се препоръчват или толерират от засегнатото лице. Затова защита следва да се предостави срещу предприети ответни действия с цел отмъщение спрямо самото сигнализиращо лице, както и срещу тези, които могат да бъдат предприети спрямо правния субект, който лицето представлява, като например отказ от предоставяне на услуги, включване в черен списък или бойкотиране на дейността. Непреките ответни действия с цел отмъщение включват и действия, предприети срещу близки на сигнализиращото лице, които също са свързани посредством работата с работодателя на това лице, или клиент/получател на услугите и с представители на работниците, предоставили подкрепа на сигнализиращото лице.

(65)  Сигнализиращите лица следва да бъдат защитени срещу всяка форма на ответни действия с цел отмъщение, преки или непреки, предприети от работодателя или клиента/получателя на услуги, както и от лица, които работят за или действат от името на последния, включително колеги и ръководители в същата организация или в други организации, с които сигнализиращото лице е в контакт в контекста на свързаните с работата му дейности, когато ответните действия с цел отмъщение се препоръчват или толерират от засегнатото лице. Затова защита следва да се предостави срещу предприети ответни действия с цел отмъщение спрямо самото сигнализиращо лице, както и срещу тези, които могат да бъдат предприети спрямо правния субект, който лицето представлява, като например отказ от предоставяне на услуги, включване в черен списък или бойкотиране на дейността. Непреките ответни действия с цел отмъщение включват и действия, предприети срещу посредници или близки на сигнализиращото лице, които също са свързани посредством работата с работодателя на това лице, или клиент/получател на услугите и с представители на работниците, предоставили подкрепа на сигнализиращото лице.

Изменение    67

Предложение за директива

Съображение 66

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(66)  Когато се предприемат ответни действия с цел отмъщение, без да бъдат възпрепятствани и наказани, това действа обезсърчаващо на лицата, които биха могли да сигнализират за нередности. Ясната забрана в закона за предприемане на ответни действия с цел отмъщение има важен възпиращ ефект, който е усилен допълнително от разпоредбите за лична отговорност и санкции за извършителите на ответни действия с цел отмъщение.

(66)  Когато се предприемат ответни действия с цел отмъщение, без да бъдат възпрепятствани и наказани, това действа обезсърчаващо на лицата, които биха могли да сигнализират за нередности. Ясната забрана в закона за предприемане на ответни действия с цел отмъщение има важен възпиращ ефект, и той следва да бъде усилен от разпоредбите за лична отговорност и санкции за извършителите на ответни действия с цел отмъщение и за лицата на управленски позиции, които улесняват или пренебрегват такива ответни действия с цел отмъщение;

Изменение    68

Предложение за директива

Съображение 67

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(67)  Лицата, които биха могли да сигнализират за нередности, но не са сигурни как да подадат сигнал или дали в крайна сметка ще бъдат защитени, могат да се въздържат да подадат сигнал. Държавите членки следва да гарантират, че съответната информация се предоставя по начин, който е удобен за потребителите, и е лесно достъпна за широката общественост. Следва да се предоставя възможност за индивидуални, безпристрастни и поверителни съвети, които са безплатни и които се отнасят, например, до това дали въпросната информация попада в обхвата на приложимите правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, кой канал за подаване на сигнали е най-добре да бъде използван и кои са възможните алтернативни процедури, в случай че информацията не попада в обхвата на приложимите правила („обозначаване“). Достъпът до такива съвети може да помогне да се гарантира, че сигналите се подават чрез подходящи канали, отговорно и че нарушенията и закононарушенията се откриват своевременно или дори се предотвратяват.

(67)  Лицата, които биха могли да сигнализират за нередности, но не са сигурни как да подадат сигнал или дали в крайна сметка ще бъдат защитени, могат да се въздържат да подадат сигнал. Държавите членки следва да гарантират, че съответната информация се предоставя по начин, който е разбираем и лесно достъпен за широката общественост. Следва да се предоставя възможност за индивидуални, безпристрастни и поверителни съвети, които са безплатни и които се отнасят, например, до това дали въпросната информация попада в обхвата на приложимите правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, кой канал за подаване на сигнали е най-добре да бъде използван и кои са възможните алтернативни процедури, в случай че информацията не попада в обхвата на приложимите правила („обозначаване“). Достъпът до такива съвети, по-конкретно чрез компетентните органи, може да помогне да се гарантира, че сигналите се подават чрез подходящи канали, отговорно и че нарушенията и закононарушенията се откриват своевременно или дори се предотвратяват.

Изменение    69

Предложение за директива

Съображение 67 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(67a)  В държавите членки, които предвиждат разширена защита на сигнализиращите лица, съществуват различни механизми, чиято цел е да придружават и подкрепят сигнализиращите лица. Въз основа на съществуващите най-добри практики и различните обстоятелства в държавите членки следва да бъде възможно предоставянето на индивидуални съвети и точна информация от независим, ясно определен орган или информационен център, създаден от държавата членка, при условие че са предоставени достатъчно гаранции. Тези съвети или информация следва да се предоставят на всяко лице, което поиска това. Информацията или съветите могат да се отнасят до въпроси като мерките за защита, целесъобразността на каналите за подаване на сигнали или обхвата на директивата.

Изменение    70

Предложение за директива

Съображение 69

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(69)  Отказването от правата и задълженията, установени с настоящата директива, не следва да бъде възможно чрез договорни средства. Правните или договорните задължения на физическите лица, като например клаузи за лоялност в договорите или споразумения за поверителност/неоповестяване на информация, не могат да бъдат използвани, за да се попречи на работниците да подадат сигнал, да им се откаже помощ или да бъдат санкционират за това. В същото време настоящата директива не следва да засяга защитата на правни или други професионални привилегии, както е предвидено съгласно националното законодателство.

(69)  Отказването от правата и задълженията, установени с настоящата директива, не следва да бъде възможно чрез договорни средства. Правните или договорните задължения на физическите лица, като например клаузи за лоялност в договорите или споразумения за поверителност/неоповестяване на информация, не могат да бъдат използвани, за да се попречи на работниците да подадат сигнал, да им се откаже помощ или да бъдат санкционират за това. В същото време настоящата директива не следва да засяга защитата на правни или други професионални привилегии, като медицинската и адвокатската тайна, както е предвидено съгласно националното законодателство или поверителността, изисквана за защита на националната сигурност, когато това е предвидено съгласно националното законодателство.

Изменение    71

Предложение за директива

Съображение 70

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70)  Съществува вероятност ответните действия с цел отмъщения да бъдат оправдани на основание, различно от подаването на сигнал, и за сигнализиращите лица може да бъде много трудно да докажат връзката между двете, докато извършителите на ответните действия с цел отмъщение могат да разполагат с по-големи правомощия и ресурси, за да документират предприетите действия и основанието. Поради това, след като сигнализиращото лице докаже prima facie, че е подало сигнал или е оповестило информация в съответствие с настоящата директива и в резултат на това е претърпяло вреда, тежестта на доказване трябва да се прехвърли към лицето, което е предприело действието, нанесло вредата, като то следва да докаже, че предприетите от него действия не са свързани по какъвто и да е начин с подаването на сигнала или оповестяването.

(70)  Съществува вероятност ответните действия с цел отмъщения да бъдат оправдани на основание, различно от подаването на сигнал или публичното оповестяване, и за сигнализиращите лица може да бъде много трудно да докажат връзката между двете, докато извършителите на ответните действия с цел отмъщение могат да разполагат с по-големи правомощия и ресурси, за да документират предприетите действия и основанието. Поради това, след като сигнализиращото лице докаже prima facie, че е подало сигнал или е оповестило информация в съответствие с настоящата директива и в резултат на това е претърпяло вреда, тежестта на доказване трябва да се прехвърли към лицето, което е предприело действието, нанесло вредата, като то следва да докаже, че предприетите от него действия не са свързани по какъвто и да е начин с подаването на сигнала или оповестяването.

Изменение    72

Предложение за директива

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  Освен предвидената в закона изрична забрана за ответни действия с цел отмъщение, от съществено значение е, че сигнализиращите лица, подложени на такива действия, имат достъп до средства за правни защита. Подходящото за всеки един случай средство за правна защита се определя от вида на предприетото ответно действие с цел отмъщение. То може да бъде под формата на действия за възстановяване (например при уволнение, прехвърляне или понижаване, отказ на обучение или на повишение) или за възобновяване на прекратено разрешение, лиценз или договор; обезщетение за действителни и бъдещи финансови загуби (за загуба на минали възнаграждения, но и за бъдещи загуби на доход, разходи, свързани с промяна за професията); обезщетение за други икономически вреди като правни разноски и разходи за медицинско лечение и за нематериални вреди (болка и страдание).

(71)  Освен предвидената в закона изрична забрана за ответни действия с цел отмъщение, от съществено значение е, че сигнализиращите лица, подложени на такива действия, имат достъп до средства за правни защита и обезщетение. Подходящото за всеки един случай средство за правна защита се определя от вида на предприетото ответно действие с цел отмъщение и обезщетението за вредата следва да бъде пълно: То може да бъде под формата на действия за възстановяване (например при уволнение, прехвърляне или понижаване, отказ на обучение или на повишение) или за възстановяване на отнето разрешение, лиценз или договор; обезщетение за действителни и бъдещи финансови загуби (за загуба на минали възнаграждения, но и за бъдещи загуби на доход, разходи, свързани с промяна за професията); обезщетение за други икономически вреди като правни разноски и разходи за медицинско и психологическо лечение и за нематериални вреди (болка и страдание).

Изменение    73

Предложение за директива

Съображение 72

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(72)  Видовете правни действия могат да бъдат различни в различните правните системи, но те следва да гарантират възможно най-обхватни и най-ефективни средства за правна защита. Средствата за правна защита не следа да обезкуражават лицата, които биха могли да сигнализират за нередности в бъдеще. Така например, допускането на обезщетението като алтернатива на възстановяването на работа, в случай на уволнение, би могло да доведе до системна практика, по-специално от по-големи организации, и по този начин ще има възпиращ ефект върху лицата, които биха могли да сигнализират за нередности в бъдеще.

(72)  Видовете правни действия могат да бъдат различни в различните правните системи, но те следва да гарантират пълно обезщетение за понесената вреда.

Изменение    74

Предложение за директива

Съображение 73

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(73)  От особено значение за сигнализиращите лица са временните средства за правна защита, в очакване на приключване на съдебното производство, което може да се проточи във времето. Необходимостта от временни мерки може да бъде особено голяма с оглед на прекратяването на заплахи, опити или продължаващи ответни действия с цел отмъщение, като тормоз на работното място, или за предотвратяването на форми на ответни действия с цел отмъщение, като например уволнение от работа, които може да е трудно да се променят след като е изминало твърде много време и които могат да доведат лицето до финансова безизходица — перспектива, която може сериозно да обезсърчи лицата, които биха могли да сигнализират за нередности.

(73)  От особено значение за сигнализиращите лица са временните средства за правна защита, в очакване на приключване на съдебното производство, което може да се проточи във времето. Необходимостта от временни мерки може да бъде особено голяма с оглед на прекратяването на заплахи, опити или продължаващи ответни действия с цел отмъщение, като тормоз извън и на работното място, или за предотвратяването на форми на ответни действия с цел отмъщение, като например словесни обиди или физическо насилие, или уволнение от работа, които може да е трудно да се променят след като е изминало твърде много време и които могат да доведат лицето до финансова безизходица — перспектива, която може сериозно да обезсърчи лицата, които биха могли да сигнализират за нередности.

Изменение    75

Предложение за директива

Съображение 74

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(74)  Действията, предприети срещу сигнализиращите лица извън контекста, свързан с работата, например чрез производства, свързани с клевета, нарушаване на авторските права, търговски тайни, поверителност и защита на личните данни, също могат да имат сериозен възпиращ ефект върху сигнализирането на нередности. Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета58 освобождава сигнализиращите лица от мерките за гражданскоправна защита, процедурите и средствата за правна защита, които предвижда, в случай че предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговската тайна е извършено с цел разкриване на нарушение, закононарушение или незаконна дейност, при условие че ответникът е действал с цел защита на обществения интерес. Също така, сигнализиращите лица би следвало да могат да разчитат на подаването на сигнал или оповестяване на информация в съответствие с настоящата директива като защита в други производства. В тези случаи, лицето инициирало образуването на производството, следва да носи тежестта на доказване за всяко намерение от страна на сигнализиращото лице да наруши закона.

(74)  Действията, предприети срещу сигнализиращите лица извън контекста, свързан с работата, например чрез производства, свързани с клевета, нарушаване на авторските права, търговски тайни, поверителност и защита на личните данни, също могат да имат сериозен възпиращ ефект върху сигнализирането на нередности. Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета58 освобождава сигнализиращите лица от мерките за гражданскоправна защита, процедурите и средствата за правна защита, които предвижда, в случай че предполагаемото придобиване, използване или разкриване на търговската тайна е извършено с цел разкриване на нарушение, закононарушение или незаконна дейност, при условие че ответникът е действал с цел защита на обществения интерес. Следователно настоящата директива не следва да засяга разпоредбите, установени в Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета, като двата акта следва да се считат за допълващи. Поради това защитата, процедурите и условията, предвидени в настоящата директива, следва да се прилагат по отношение на случаите, обхванати от материалното ѝ приложно поле, дори и докладваната информация да може да се квалифицира като търговска тайна. Директива (ЕС) 2016/943 следва да се прилага в други случаи. Също така, сигнализиращите лица би следвало да могат да разчитат на подаването на сигнал или оповестяване на информация в съответствие с настоящата директива като защита в други производства. В тези случаи, лицето инициирало образуването на производството, следва да носи тежестта на доказване за всяко намерение от страна на сигнализиращото лице да наруши закона.

_________________

_________________

58 Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).

58 Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).

Изменение    76

Предложение за директива

Съображение 75

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(75)  Съответните съдебни такси могат да бъдат значителен разход за сигнализиращите лица, оспорващи в съдебни производства предприети срещу тяхответни действия с цел отмъщение. Въпреки че те могат да си възстановят тези такси в края на производството, е възможно да не успеят да ги заплатят предварително, особено ако са безработни и са включени в черните списъци. Помощта в наказателни съдебни производства, по-специално в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета59, и в по-общ план подкрепата за тези, които са в сериозна финансова нужда, може да бъде ключова в определени случаи за ефективното прилагане на техните права на защита.

(75)  Съответните съдебни такси могат да бъдат значителен разход за сигнализиращите лица, оспорващи в съдебни производства предприети срещу тях ответни действия с цел отмъщение. Въпреки че те могат да си възстановят тези такси в края на производството, е възможно да не успеят да ги заплатят предварително, особено ако са безработни и са включени в черните списъци. Помощта в наказателни съдебни производства, по-специално в съответствие с разпоредбите на Директива(ЕС)2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета59, и в по-общ план подкрепата за тези, които са в сериозна финансова нужда, е ключова за ефективното прилагане на техните права на защита. Лицата, сигнализиращи за нередности, следва също така да имат възможност да претендират за обезщетение за всички претърпени вреди или за загубата на техния настоящ или бъдещ доход, ако вредата е настъпила вследствие на ответни действия с цел отмъщение.

_________________

_________________

59 Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1).

59 Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1).

Изменение    77

Предложение за директива

Съображение 76

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(76)  Правата на засегнатите лица следва да бъдат защитени, за да се избегне накърняване на репутацията или други отрицателни последици. Освен това правото на защита и достъп до средства за правна защита на засегнатото лице следва изцяло да се зачита на всеки етап от процедурата след подаването на сигнала в съответствие с член 47 и член 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да осигурят правото на защита на засегнатото лице, включително правото на достъп до досието, правото на изслушване и правото на ефективни правни средства за защита срещу решението по отношение на засегнатото лице съгласно приложимите процедури, определени от националното законодателство в контекста на разследванията или последващите съдебни производства.

(76)  Правата на засегнатите лица следва да бъдат защитени, за да се избегне накърняване на репутацията или други отрицателни последици. Освен това правото на защита и достъп до средства за правна защита на засегнатото лице следва изцяло да се зачита на всеки етап от процедурата след подаването на сигнала в съответствие с член 47 и член 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да осигурят защитата на поверителността на самоличността на засегнатото лице и да гарантират неговите права на защита, включително правото на достъп до досието, правото на изслушване и правото на ефективни правни средства за защита срещу решението по отношение на засегнатото лице съгласно приложимите процедури, определени от националното законодателство в контекста на разследванията или последващите съдебни производства. За тази цел следва да се предприемат подходящи мерки, за да се повиши осведомеността на отделните граждани и на гражданското общество относно тези права.

Изменение    78

Предложение за директива

Съображение 77

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(77)  Всяко лице, което понася вреда, независимо дали пряко или непряко, в резултат на подаването на сигнал или оповестяването на информация с неточно или подвеждащо съдържание, следва да запази защитата и средствата за правна защита, с които разполага, съгласно правилата на общото право. Когато такъв неточен или подвеждащ сигнал или оповестяване са подадени доброволно и съзнателно, засегнатите лица следва да имат право на обезщетение в съответствие с националното право.

(77)  Всяко лице, което понася вреда, независимо дали пряко или непряко, в резултат на подаването на сигнал или оповестяването на информация с неточно или подвеждащо съдържание, следва да запази защитата и средствата за правна защита, с които разполага, съгласно правилата на общото право. Когато такъв неточен или подвеждащ сигнал или оповестяване са подадени доброволно и съзнателно, лицата, сигнализиращи за нередности, не следва да имат право на защитата и засегнатите лица следва да имат право на обезщетение в съответствие с националното право.

Изменение    79

Предложение за директива

Съображение 78

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(78)  Необходимо е да се предвидят санкции, за да се гарантира ефективността на правилата относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности. Санкциите срещу тези, които предприемат ответни действия с цел отмъщение или други увреждащи действия срещу сигнализиращи лица, могат да обезкуражат предприемането на други такива бъдещи действия. Необходими са санкции спрямо лицата, съзнателно подали сигнал или оповестили информация с доказана невярност, за да се предотврати по-нататъшното злонамерено подаване на сигнали и да се запази доверието в системата. Пропорционалността на тези санкции следва да гарантира, че те нямат възпиращ ефект върху лицата, които биха могли да сигнализират за нередности.

(78)  Необходимо е да се предвидят санкции, за да се гарантира ефективността на правилата относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности. Санкциите срещу тези, които предприемат ответни действия с цел отмъщение или други увреждащи действия срещу сигнализиращи лица, могат да обезкуражат предприемането на други такива бъдещи действия. Необходими са също санкции спрямо лицата, съзнателно подали сигнал или оповестили информация с доказана невярност, за да се предотврати по-нататъшното злонамерено подаване на сигнали и да се запази доверието в системата. Когато държавите членки предвиждат санкции в случаи като клевета или разпространяване на невярна информация, тези санкции биха могли да се прилагат и за сигнали или оповестявания, за които е доказано, че са съзнателно фалшиви. Пропорционалността на тези санкции следва да гарантира, че те нямат възпиращ ефект върху лицата, които биха могли да сигнализират за нередности.

Изменение    80

Предложение за директива

Съображение 80

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(80)  Настоящата директива въвежда минимални стандарти и държавите членки следва да имат право да въведат или запазят по-благоприятни разпоредби по отношение на сигнализиращото лице, при условие че тези разпоредби не са в противоречие с мерките за защита на засегнатите лица.

(80)  Настоящата директива въвежда минимални стандарти и държавите членки следва да имат право и да бъдат насърчавани да въведат или запазят по-благоприятни разпоредби по отношение на сигнализиращото лице. Транспонирането на настоящата директива при никакви обстоятелства не предоставя основания за намаляване на общото равнище на защита, което вече се предоставя на сигнализиращите лица съгласно националното право в областите на нейното приложение.

Изменение    81

Предложение за директива

Съображение 82

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(82)  Материалният обхват на настоящата директива се основава на установяването на областите, в които въвеждането на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, се явява обосновано и необходимо въз основа на наличните към момента доказателства. Ако се окаже необходимо, този материален обхват може да бъде разширен, за да обхване други области или актове на Съюза като средство за подобряване на тяхното прилагане, с оглед на доказателства, които могат да се появят в бъдеще или въз основа на оценка на начина, по който функционира настоящата директива.

(82)  Материалният обхват на настоящата директива се основава на установяването на областите, в които въвеждането на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, се явява обосновано и необходимо въз основа на наличните към момента доказателства. Ако се окаже необходимо, този материален обхват може да бъде разширен, за да обхване други области или актове на Съюза като средство за подобряване на тяхното прилагане, с оглед на доказателства, които Комисията следва да продължи да събира и които могат да се появят в бъдеще или въз основа на оценка на начина, по който функционира настоящата директива.

Изменение    82

Предложение за директива

Съображение 84

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(84)  Целта на настоящата директива, а именно подобряване на правоприлагането в определени области и актове на политиката, в които нарушенията на правото на Съюза могат да причинят сериозна вреда на обществения интерес, посредством ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки, които действат самостоятелно или по некоординиран начин, а по-скоро може да бъде постигнато по-добре чрез действия от страна на Съюза, осигуряващи минимални стандарти за хармонизация на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности. Освен това, само действия от страна на Съюза могат да осигурят съгласуваност и привеждане в съответствие на съществуващите правила на Съюза относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности. Поради тази причина Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, залегнал в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(84)  Целта на настоящата директива, а именно подобряване на правоприлагането в определени области и актове на политиката, в които нарушенията на правото на Съюза могат да причинят вреда на обществения интерес, посредством ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки, които действат самостоятелно или по некоординиран начин, а по-скоро може да бъде постигнато по-добре чрез действия от страна на Съюза, осигуряващи минимални стандарти за хармонизация на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности. Освен това, само действия от страна на Съюза могат да осигурят съгласуваност и привеждане в съответствие на съществуващите правила на Съюза относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности. Поради тази причина Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, залегнал в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    83

Предложение за директива

Съображение 85

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(85)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз. За тази цел настоящата директива трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи. По-специално настоящата директива се стреми да гарантира пълно зачитане на свободата на изразяване и информация, правото на защита на личните данни, свободата на стопанската инициатива, правото на високо равнище на защита на потребителите, правото на ефективни средства за правна защита и правото на защита.

(85)  Настоящата директива зачита основните права и принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно член 11 от нея. За тази цел настоящата директива трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи, като гарантира пълно зачитане, наред с другото, на свободата на изразяване и информация, правото на защита на личните данни, свободата на стопанската инициатива, правото на високо равнище на защита на потребителите, правото на справедливи и равни условия на труд, правото на високо равнище на закрила на човешкото здраве, правото на високо равнище на опазване на околната среда, правото на добра администрация, правото на ефективни средства за правна защита и правото на защита. Особено внимание следва да се отдели и на Европейската конвенция за защита на правата на човека, и по-специално член 10 от нея.

Изменение    84

Предложение за директива

Съображение 85 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(85a)  Настоящата директива не следва да накърнява свободата на държавите членки да въвеждат същите или подобни правила за нарушения на националното законодателство, като по този начин предоставя съгласувана и всеобхватна рамка за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения.

Изменение    85

Предложение за директива

Съображение 85 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(85б)   Следва да се обърне особено внимание на резолюцията на Европейския парламент от 14 февруари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности при защитата на финансовите интереси на ЕС, и на резолюцията на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно законовите мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които действат в обществен интерес, когато разкриват поверителната информация на дружества и публични органи.

Изменение    86

Предложение за директива

Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -1

 

Цел

 

Целта на настоящата директива е да засили защитата за лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза и да засили прилагането на това право с цел опазването на общия интерес, като се установят общи минимални стандарти за защита на лицата, които съобщават за незаконни дейности или злоупотреба с право в областите, посочени в член 1.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Материален обхват

Материален обхват

1.  С оглед на по-ефективното прилагане на правото и политиките на Съюза в конкретни области с настоящата директива се установяват общи минимални стандарти за защита на лицата, сигнализиращи за следните незаконни дейности или злоупотреба със закона:

1.  Настоящата директива установява общи минимални стандарти за защита на лицата, сигнализиращи за следните незаконни дейности или злоупотреба със закона.

a)  нарушения, попадащи в обхвата на актовете на Съюза, определени в приложението (част I и част II), във връзка със следните области:

a)  нарушения на актове на Съюза, които включват, наред с другото, посочените в приложението актове (Част І и Част ІІ), както и актовете за тяхното изпълнение, които се отнасят до следните области:

i)  обществени поръчки;

i)  обществени поръчки;

ii)  финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма1;

ii)  финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма; 1

iii)  безопасност на продуктите;

iii)  безопасност на продуктите;

iv)  безопасност на транспорта;

iv)  безопасност на продуктите;

v)  опазване на околната среда;

v)  опазване на околната среда;

vi)  ядрена безопасност;

vi)  ядрена безопасност;

vii)  безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях;

vii)  безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях;

viii)  обществено здраве;

viii)  обществено здраве;

ix)  защита на потребителите;

ix)  защита на потребителите;

x)  защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигурност на мрежите и информационните системи.

x)  защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигурност на мрежите и информационните системи; както и

 

xа)  заетост, условия на труд, права на работниците и принцип на равни възможности и равно третиране на мъжете и жените на работното място.

б)  нарушения на член 101, член 102, член 106, член 107 и член 108 от ДФЕС и нарушения, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета и Регламент (ЕС) № 2015/1589 на Съвета;

б)  нарушения на член 101, член 102, член 106, член 107 и член 108 от ДФЕС и нарушения, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета и Регламент (ЕС) № 2015/1589 на Съвета;

в)  нарушения, засягащи финансовите интереси на Съюза, по смисъла на член 325 от ДФЕС и допълнително конкретизирани по-специално в Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013;

в)  нарушения, засягащи финансовите интереси на Съюза, по смисъла на член 325 от ДФЕС и допълнително конкретизирани по-специално в Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013;

г)  нарушения свързани с вътрешния пазар, както е посочено в член 26, параграф 2 от ДФЕС, по отношение на действия, които нарушават правилата за корпоративното данъчно облагане, или договорености, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото корпоративно данъчно законодателство.

г)  нарушения свързани с вътрешния пазар, както е посочено в член 26, параграф 2 от ДФЕС, по отношение на действия, които нарушават правилата за корпоративното данъчно облагане, или договорености, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото корпоративно данъчно законодателство.

2.  Тези правила се прилагат, когато в секторните актове на Съюза, изброени в част 2 от приложението, се предвиждат специфични правила относно подаването на сигнали за нарушения. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат за всички въпроси, свързани със защитата на сигнализиращите лица, които не са уредени в тези секторни актове на Съюза.

2.  Тези правила се прилагат, когато в секторните актове на Съюза, изброени в част 2 от приложението, се предвиждат специфични правила относно подаването на сигнали за нарушения. Разпоредбите на настоящата директива се прилагат за всички въпроси, свързани със защитата на сигнализиращите лица, които не са уредени в тези секторни актове на Съюза.

________________

______________

1 изключителна компетентност на комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и на комисията по граждански свободи, правосъдие

1 изключителна компетентност на комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и на комисията по граждански свободи, правосъдие

Изменение    88

Предложение за директива

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Персонален обхват

Персонален обхват

1.  Настоящата директива се прилага по отношение на сигнализиращите лица, работещи в частния или публичния сектор, които получават информация за нарушения в контекст, свързан с работата, включително поне следните:

1.  Настоящата директива се прилага по отношение на сигнализиращите лица и посредниците, действащи добросъвестно, работещи в частния или публичния сектор, които получават информация за нарушения в контекст, свързан с работата, включително поне следните:

a)  лица, притежаващи статут на работник по смисъла на член 45 от ДФЕС;

a)  лица, притежаващи статут на работник по смисъла на националното право и националната практика или в съответствие с член 45 от ДФЕС, включително държавните служители;

б)  лица, притежаващи статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от ДФЕС;

б)  лица, притежаващи статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от ДФЕС;

в)  акционери и лица, принадлежащи към управителния орган на предприятие, включително неизпълнителни членове, както и доброволци и стажанти;

в)  акционери и лица, принадлежащи към управителния орган на предприятие, включително неизпълнителни членове, както и доброволци и платени или неплатени стажанти;

г)  всяко лице, работещо под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици.

г)  всяко лице, работещо под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители, доставчици на услуги и доставчици.

2.  Настоящата директива се прилага и по отношение на сигнализиращи лица, чиито трудови взаимоотношения предстои да започнат в случаи, в които информация относно нарушение е получена по време на процеса на наемане или други преддоговорни преговори.

2.  Настоящата директива се прилага и по отношение на сигнализиращи лица, действащи добросъвестно, чиито трудови взаимоотношения предстои да започнат в случаи, в които информация относно нарушение е получена по време на процеса на наемане или други преддоговорни преговори, а също и по отношение на сигнализиращи лица, чието трудово правоотношение е прекратено.

 

 

Изменение    89

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Определения

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1)  „нарушения“ означава действителни или потенциални незаконни действия или злоупотреба със закона във връзка с актовете на Съюза и областите, попадащи в обхвата, посочен в член 1 и в приложението;

(1)  „нарушения“ означава действителни или потенциални незаконни действия или злоупотреба със закона във връзка с актовете на Съюза и областите, попадащи в обхвата, посочен в член 1 и в приложението;

(2)  „незаконни дейности“ означава действия или бездействия, противоречащи на правото на Съюза;

(2)  „незаконни дейности“ означава действия или бездействия, противоречащи на правото на Съюза;

(3)  „злоупотреба със закона“ означава действия или бездействия, попадащи в обхвата на правото на Съюза, които формално не изглеждат незаконни, но които противоречат на предмета или на преследваната с приложимите правила цел;

(3)  „злоупотреба със закона“ означава действия или бездействия, попадащи в обхвата на правото на Съюза, които формално не изглеждат незаконни, но които противоречат на предмета или на преследваната с приложимите правила цел;

(4)  „информация за нарушения“ означава доказателство за действителни нарушения, както и основателни подозрения за потенциални нарушения, които все още не са извършени;

(4)  „информация за нарушения“ означава доказателство за действителни нарушения, както и основателни подозрения за потенциални нарушения, които все още не са извършени;

(5)  „сигнал“ означава предоставянето на информация, свързана с нарушение, което е извършено или е вероятно да бъде извършено в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си;

(5)  „сигнал“ означава предоставянето на информация, свързана с нарушение, което е извършено или е вероятно да бъде извършено в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си;

(6)  „вътрешно подаване на сигнал“ означава предоставяне на информация за нарушения в рамките на частен или публичен правен субект;

(6)  „вътрешно подаване на сигнал“ означава предоставяне на информация за нарушения в рамките на частен или публичен правен субект;

(7)  „външно подаване на сигнал“ означава предоставяне на информация за нарушения на компетентните органи;

(7)  „външно подаване на сигнал“ означава предоставяне на информация за нарушения на компетентните органи;

(8)  „оповестяване“ означава предоставянето на информация за нарушения, получена в контекст, свързан с работата, в публичното пространство;

(8)  „оповестяване“ означава предоставянето на информация за нарушения, получена в контекст, свързан с работата, в публичното пространство;

(9)  „сигнализиращо лице“ означава физическо или юридическо лице, което подава сигнал или оповестява информация за нарушения, получена в контекста на свързаните с работата му дейности;

(9)  „сигнализиращо лице“ означава физическо или юридическо лице, което подава сигнал или оповестява информация за нарушения, получена в контекста на свързаните с работата му дейности;

 

(9а)  „посредник“ означава физическо лице, което съдейства или подпомага сигнализиращото лице в процеса на докладване в контекст, свързан с работата;

(10)  „контекст, свързан с работата“ означава настоящи или минали работни дейности в публичния или частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата могат да получат информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение, ако подадат сигнал за тях;

(10)  „контекст, свързан с работата“ означава настоящи или минали работни дейности в публичния или частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата могат да получат информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение, ако подадат сигнал за тях;

(11)  „засегнато лице“ означава физическо или юридическо лице, което се посочва в сигнала или при оповестяването на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което то е свързано;

(11)  „засегнато лице“ означава физическо или юридическо лице, което се посочва в сигнала или при оповестяването на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което то е свързано;

(12)  „ответни действия с цел отмъщение“ означава всяка заплаха или действително действие или бездействие, предизвикани от вътрешно или външно подаване на сигнал, които настъпват в контекст, свързан с работата, и причиняват или може да причинят неоправдана вреда на сигнализиращото лице;

(12)  „ответни действия с цел отмъщение“ означава всяка заплаха или действително пряко или косвено действие или бездействие, предизвикани от вътрешно или външно подаване на сигнал или от публично оповестяване, които настъпват в контекст, свързан с работата, и причиняват или може да причинят неоправдана вреда на сигнализиращото лице;

(13)  „последващи действия“ означава всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнала, подаден вътрешно или външно, с което се оценява точността на представените в сигнала твърдения и където е уместно се отстранява сигнализираното нарушение, включително действия като вътрешно разследване, разследване, наказателно преследване, действия за събиране на средства и приключване на случая;

(13)  „последващи действия“ означава всяко действие, предприето от лицето, приемащо сигнала, подаден вътрешно или външно, с което се оценява точността на представените в сигнала твърдения и където е уместно се отстранява сигнализираното нарушение, включително действия като вътрешно разследване, разследване, наказателно преследване, действия за събиране на средства и приключване на случая;

(14)  „компетентен орган“ означава всеки национален орган, който има право да приема сигнали в съответствие с глава III и е определен да носи предвидените в настоящата директива отговорности, по-специално във връзка с последващите действия по отношение на сигналите.

(14)  „компетентен орган“ означава всеки национален орган, който има право да приема сигнали в съответствие с глава III и е определен да носи предвидените в настоящата директива отговорности, по-специално във връзка с последващите действия по отношение на сигналите;

 

(14а)  „добросъвестност“ означава обоснованото убеждение на сигнализиращото лице, с оглед на обстоятелствата и информацията, с която това лице разполага към момента на подаване на сигнала, че докладваната от това лице информация е вярна и че попада в обхвата на настоящата директива.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Задължения за създаване на вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали и предприемане на последващи действия по отношение на сигналите

Задължения за създаване на вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали и предприемане на последващи действия по отношение на сигналите

1.  Държавите членки гарантират, че правните субекти в частния и публичния сектор създават вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали и за предприемане на последващи действия по отношение на сигналите, след консултации със социалните партньори, ако е целесъобразно.

1.  Държавите членки гарантират, в съответствие с националните практики, че работодателите и другите правни субекти в частния и публичния сектор създават вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали и за предприемане на последващи действия по отношение на сигналите, след консултации и съгласуване със социалните партньори.

2.  Такива канали и процедури позволяват подаването на сигнали от служителите на субекта. Чрез тях могат да подават сигнали и други лица, които са в контакт със субекта в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, посочени в член 2, параграф 1, букви б), в) и г), но използването на каналите за вътрешно подаване на сигнали не е задължително за тези категории лица.

2.  Такива канали и процедури позволяват подаването на сигнали от служителите на субекта. Чрез тях се подават сигнали и други лица, които са в контакт със субекта в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, посочени в член 2, параграф 1, букви б), в) и г). Тези канали за подаване на сигнали са ясно определени от субекта и са лесно достъпни както в рамките на субекта, така и извън него.

3.  Посочените в параграф 1 правни субекти в частния сектор са следните:

3.  Посочените в параграф 1 правни субекти в частния сектор са следните:

a)  частноправни субекти с 50 или повече служители;

a)  частноправни субекти с 50 или повече служители;

б)  частноправни субекти, чийто годишен оборот или годишен балансов отчет е общо 10 милиона евро или повече;

б)  частноправни субекти, чийто годишен оборот или годишен балансов отчет е общо 10 милиона евро или повече;

в)  частноправни субекти с различен размер, работещи в областта на финансовите услуги или изложени на риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма, както е регламентирано в посочените в приложението актове на Съюза.

в)  частноправни субекти с различен размер, работещи в областта на финансовите услуги или изложени на риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма, както е регламентирано в посочените в приложението актове на Съюза.

 

3а.  Чрез дерогация от параграф 3, букви а) и б), държавите членки могат да изключат от правните субекти в частния сектор, посочени в параграф 1, следните частноправни субекти:

 

a)  частноправни субекти с п-малко от 250 служители;

 

б)  частноправни субекти с годишен оборот, който не надвишава 50 млн. EUR, и/или с общ годишен счетоводен баланс, който не надвишава 43 млн. EUR.

4.  След подходяща оценка на риска, в която се вземат под внимание естеството на дейностите на субектите и произтичащото от това ниво на риска, държавите членки могат, съгласно посоченото в Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г.62, да поискат от малките частноправни субекти, различни от тези посочени в параграф 3, буква в), да създадат вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали.

4.  След подходяща оценка на риска, в която се вземат под внимание естеството на дейностите на субектите и произтичащото от това ниво на риска, по-конкретно за околната среда и общественото здраве, държавите членки могат, съгласно посоченото в Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г.62, да поискат от малките частноправни субекти, различни от тези посочени в параграф 3, буква в), да създадат вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали.

5.  Комисията се уведомява за всяко решение, взето от държава членка съгласно параграф 4, заедно с обосновка и критериите, използвани за оценката на риска. Комисията съобщава това решение на другите държави членки.

5.  Комисията се уведомява за всяко решение, взето от държава членка съгласно параграф 4, заедно с обосновка и критериите, използвани за оценката на риска. Комисията съобщава това решение на другите държави членки.

6.  Посочените в параграф 1 правни субекти в публичния сектор са следните:

6.  Посочените в параграф 1 правни субекти в публичния сектор са следните:

a)  държавна администрация;

a)  държавна администрация;

б)  регионална администрация;

б)  регионална администрация;

в)  общини с над 10 000 жители;

в)  общини с над 10 000 жители;

г)  други субекти, регламентирани съгласно публичното право.

г)  други субекти, регламентирани съгласно публичното право.

_________________

_______________

62Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия, ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

62 Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия, ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Обосновка

Подробните разпоредби за вътрешните канали за подаване на сигнали трябва да останат в компетентността на държавите членки, които имат силни разпоредби в националните си законодателства.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Процедури за вътрешно подаване на сигнали и последващи действия по отношение на сигналите

Процедури за вътрешно подаване на сигнали и последващи действия по отношение на сигналите

1.  Посочените в член 4 процедури за подаване на сигнали и за последващи действия по отношение на сигналите следва да включват следното:

1.  Посочените в член 4 процедури за подаване на сигнали и за последващи действия по отношение на сигналите могат да включват следното:

a)  канали за приемане на сигнали, които се проектират, създават и функционират по начин, който гарантира поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и възпрепятстват достъпа на неупълномощени членове на персонала;

a)  канали за приемане на сигнали, които се проектират, създават и функционират по сигурен посредниците, както и начин, който гарантира поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и на посредниците, както и самоличността на засегнатото лице и възпрепятства достъпа на неупълномощени членове на персонала.

 

aа)  поверително потвърждение за получаване на сигнала на автора на сигнала в период от не повече от седем дни след получаването;

б)  определяне на компетентно лице или отдел за предприемане на последващи действия по отношение на сигналите;

б)  определяне на безпристрастно лице или независим отдел за предприемане на последващи действия по отношение на сигналите;

в)  надлежни последващи действия по отношение на сигнала от страна на определеното лице или отдел;

в)  надлежни последващи действия по отношение на сигнала от страна на определеното лице или отдел и, при необходимост, предприемане на подходящи и навременни действия;

 

ва)  предприемане на надлежни последващи действия по отношение на анонимното подаване на сигнали;

г)  разумен срок, не по-дълъг от три месеца от подаването на сигнала, за предоставяне на сигнализиращото лице на обратна информация относно последващите действия по отношение на сигнала;

г)  разумен срок, не по-дълъг от два месеца, считано от потвърждението за получаване на сигнала, за предоставяне на сигнализиращото лице на обратна информация относно последващите действия по отношение на сигнала; Този срок може да бъде удължен до четири месеца, когато това се налага поради конкретните обстоятелства по случая, по-специално когато темата на сигнала е от естество и сложност, които могат да изискват продължително разследване;

 

га)  възможността сигнализиращото лице да бъде консултирано и да представи коментари по време на разследването и възможността тези коментари да бъдат взети предвид, когато лицето или отделът, посочени в буква б), счетат това за уместно; както и

д)  ясна и лесно достъпна информация относно процедурите и информация за това как и при какви условия сигналите могат да бъдат подадени външно към компетентните органи съгласно член 13, параграф 2 и когато е уместно — към органите, службите или агенциите на Съюза.

д)  ясна и лесно достъпна информация относно процедурите и информация за това как и при какви условия сигналите могат да бъдат подадени външно към компетентните органи съгласно член 13, параграф 2 и когато е уместно — към органите, службите или агенциите на Съюза.

2.  Предвидените в параграф 1, буква а) канали позволяват подаването на сигнал по един от следните начини:

2.  Предвидените в параграф 1, буква а) канали позволяват подаването на сигнал по всеки един от следните начини:

a)  писмени сигнали в електронен формат или на хартиен носител и/или устни сигнали чрез телефонни линии, независимо дали те се записват или не;

a)  писмени сигнали в електронен формат или на хартиен носител и/или устни сигнали чрез телефонни линии, или други системи за гласови съобщения, независимо дали те се записват с предварителното съгласие на сигнализиращото лице, или не;

б)  лична среща с лицето или отдела, определен да приема сигнали.

б)  лична среща с лицето или отдела, определен да приема сигнали.

Каналите за подаване на сигнал могат да се управляват вътрешно от определено за тази цел лице или отдел, или да се предоставят външно от трета страна, при условие че се зачитат защитните мерки и изискванията, посочени в параграф 1, буква а).

 

3.  Лицето или отделът, посочени в параграф 1, буква б), може да бъде същото лице или отдел, компетентни да приемат сигнали. Други лица могат да бъдат определени като „доверени лица“, от които сигнализиращите лица и тези, които обмислят да подадат сигнал, могат да потърсят поверителни съвети.

3.  Лицето или отделът, посочени в параграф 1, буква б), може да бъде същото лице или отдел, компетентни да приемат сигнали, при условие че гаранциите за поверителност и безпристрастност, посочени в параграф 1, букви а) и б) са спазени. Други лица могат да бъдат определени като „доверени лица“, от които сигнализиращите лица и тези, които обмислят да подадат сигнал, могат да потърсят поверителни съвети.

 

3а.  Процедурите за докладване и предприемане на последващи действия по сигналите, посочени в член 4, гарантират, че сигнализиращото лице или всяко лице, което обмисля да подаде сигнал, има право да бъде придружено от представител на работниците на всички етапи от процедурата, включително по време на физически срещи, както е предвидено в настоящия член.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Задължения за създаване на канали за външно подаване на сигнали и за предприемане на последващи действия по отношение на сигналите

Задължения за създаване на канали за външно подаване на сигнали и за предприемане на последващи действия по отношение на сигналите

1.  Държавите членки определят органите, компетентни да приемат и разглеждат сигнали.

1.  Държавите членки определят органите, компетентни да приемат и разглеждат сигнали.

2.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи:

2.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи:

a)  създават независими и автономни канали за външно подаване на сигнали, които са сигурни и гарантират поверителност и служат за приемане и разглеждане на информацията, предоставена от сигнализиращото лице;

a)  създават независими и автономни канали за външно подаване на сигнали, които са сигурни и гарантират поверителност и служат за приемане и разглеждане на информацията, предоставена от сигнализиращото лице;

б)  предоставят на сигнализиращото лице обратна информация за последващите действия по отношение на сигнала в разумен срок, не по-дълъг от три месеца или в надлежно обосновани случаи — шест месеца;

заличава се

в)  предават съдържащата се в сигнала информация на компетентните органи, служби или агенции на Съюза, по целесъобразност, за последващо разследване, когато това е предвидено съгласно националното или европейското право.

в)  предават съдържащата се в сигнала информация на компетентните органи, служби или агенции на Съюза, по целесъобразност, за последващо разследване, когато това е предвидено съгласно националното или европейското право.

3.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи предприемат последващи действия по отношение на сигналите, като предприемат необходимите мерки и разследват в подходяща степен предмета на сигналите. Компетентните органи уведомяват сигнализиращото лице за окончателните резултати от разследванията.

3.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи предприемат последващи действия по отношение на сигналите, като предприемат необходимите мерки и разследват в подходяща степен предмета на сигналите и са оправомощени да предприемат подходящи действия по осигуряване на правна защита, ако това е необходимо. Компетентните органи уведомяват сигнализиращото лице за окончателните резултати от разследванията.

4.  Държавите членки гарантират, че всеки орган, който е приел сигнал, но не е компетентен да разгледа сигнализираното нарушение, предава сигнала на компетентния орган, и че сигнализиращото лице е уведомено за това.

4.  Държавите членки гарантират, че всеки орган, който е приел сигнал, но не е компетентен да разгледа сигнализираното нарушение, предава сигнала на компетентния орган, в разумен срок, по сигурен начин и при надлежно спазване на законодателство и правила за защита на данните и за поверителността. Сигнализиращото лице се уведомява без забавяне за посоченото предаване.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Проектиране на канали за външно подаване на сигнали

Проектиране на канали за външно подаване на сигнали

1.  Специалните канали за външно подаване на сигнали се считат за независими и автономни, ако отговарят на всички изброени по-долу критерии:

1.  Специалните канали за външно подаване на сигнали се считат за независими и автономни, ако отговарят на всички изброени по-долу критерии:

a)  отделени са от общите канали за комуникация на компетентния орган, включително от тези, които компетентният орган обичайно ползва за вътрешна комуникация и комуникация с трети страни;

a)  отделени са от общите канали за комуникация на компетентния орган, включително от тези, които компетентният орган обичайно ползва за вътрешна комуникация и комуникация с трети страни;

б)  проектирани са, създадени са и функционират по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията, като се възпрепятства достъпът на неупълномощени членове на персонала на компетентния орган;

б)  проектирани са, създадени са и функционират по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията, включително самоличността на сигнализиращото лице и на засегнатото лице, като се възпрепятства достъпът на неупълномощени членове на персонала на компетентния орган;

в)  дават възможност за съхранение на записана на траен носител информация в съответствие с член 11, така че да могат да се провеждат по-нататъшни разследвания.

в)  дават възможност за съхранение на записана на траен носител информация в съответствие с член 11, така че да могат да се провеждат по-нататъшни разследвания.

2.  Специалните канали за подаване на сигнал позволяват подаването на сигнали по най-малко всички от следните начини:

2.  Специалните канали за подаване на сигнал позволяват подаването на сигнали по най-малко всички от следните начини:

a)  писмен сигнал в електронен формат или на хартиен носител;

a)  писмен сигнал в електронен формат или на хартиен носител;

б)  устен сигнал чрез телефонни линии, независимо дали се записва или не;

б)  устен сигнал чрез телефонни линии, независимо дали се записва или не;

в)  среща със специализираните служители на компетентния орган.

в)  среща със специализираните служители на компетентния орган, придружен, ако лицето поиска това – от представител на работниците.

3.  Компетентните органи гарантират, че сигнал, приет чрез средства, различни от специалните канали за подаване на сигнали, посочени в параграфи 1 и 2, се препраща бързо и без изменение на специализираните служители на компетентния орган посредством специални канали за комуникация.

3.  Компетентните органи гарантират, че сигнал, приет чрез средства, различни от специалните канали за подаване на сигнали, посочени в параграфи 1 и 2, се препраща бързо и без изменение на специализираните служители на компетентния орган посредством специални канали за комуникация.

4.  Държавите членки установяват процедури, за да гарантират, че когато даден сигнал първоначално е изпратен до лице, което не е определено като лице, отговорно да разглежда сигнали, това лице се въздържа да съобщава информация, която би могла да разкрие самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице.

4.  Държавите членки установяват процедури, за да гарантират, че когато даден сигнал първоначално е изпратен до лице, което не е определено като лице, отговорно да разглежда сигнали, това лице се въздържа да съобщава информация, която би могла да разкрие самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Специализирани служители

Специализирани служители

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с персонал, специализиран в разглеждането на сигнали. Специализираните служители получават специално обучение за разглеждане на сигнали.

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с достатъчен на брой компетентен персонал, специализиран в разглеждането на сигнали. Специализираните служители получават специално обучение за разглеждане на сигнали и отговарят на изискванията за поверителност, предвидени в настоящата директива.

2.  Специализираните служители изпълняват следните функции:

2.  Специализираните служители изпълняват следните функции:

a)  предоставят на всяко заинтересовано лице информация относно процедурите за подаване на сигнали;

a)  предоставят на всяко заинтересовано лице информация относно процедурите за подаване на сигнали;

б)  приемат сигнали и предприемат последващи действия по тях;

б)  приемат сигнали и предприемат последващи действия по тях. Те определят дали сигналът попада в приложното поле на настоящата директива.

в)  поддържат контакт със сигнализиращото лице с цел да го информират за напредъка и резултата от разследването.

в)  поддържат контакт със сигнализиращото лице с цел да го информират за напредъка и резултата от разследването.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Процедури, приложими за външното подаване на сигнал

Процедури, приложими за външното подаване на сигнал

1.  В процедурите, приложими за външното подаване на сигнал, се предвижда следното:

1.  В процедурите, приложими за външното подаване на сигнал, се предвижда следното:

a)  начинът, по който компетентният орган може да поиска от сигнализиращото лице да поясни информацията, за която е подаден сигнал, или да предостави допълнителна информация, с която разполага;

a)  начинът, по който компетентният орган може да поиска от сигнализиращото лице да поясни информацията, за която е подаден сигнал, или да предостави допълнителна информация, с която разполага;

 

aа)  поверително потвърждение за получаване на сигнала на автора на сигнала в период от не повече от седем дни след получаването;

б)  разумен срок, не по-дълъг от три месеца или в надлежно обосновани случаи — шест месеца, за предоставяне на сигнализиращото лице на обратна информация относно последващите действия по сигнала, и видът и съдържанието на тази обратна информация;

б)  разумен срок, не по-дълъг от два месеца от потвърждението за получаване на сигнала, за предприемането на надлежни последващи действия във връзка със сигнала, включително по целесъобразност, предприемане на подходящи действия както и провеждане на разследвания по темата на сигнала и за предоставяне на сигнализиращото лице на обратна информация относно последващите действия по сигнала, и видът и съдържанието на тази обратна информация. Посоченият срок може да бъде удължен до четири месеца в надлежно обосновани случаи;

 

ба)  последващи действия по отношение на подаването на анонимни сигнали в съответствие с всички разпоредби, предвидени в това отношение съгласно националното право.

в)  режимът на поверителност, приложим за сигналите, включително подробно описание на обстоятелствата, при които поверителните данни на сигнализиращото лице могат да бъдат оповестявани.

в)  режимът на поверителност, приложим за сигналите, включително подробно описание на обстоятелствата, при които поверителните данни на сигнализиращото лице и засегнатото лице могат да бъдат оповестявани.

 

ва)  възможността сигнализиращото лице да бъде консултирано и да представи коментари по време на разследването, както и възможността тези коментари да бъдат взети предвид, когато това се счете за необходимо от компетентния орган.

2.  В подробното описание, посочено в параграф 1, буква в), се включват изключителните случаи, в които поверителността на личните данни не може да бъде гарантирана, включително когато разкриването на данни е необходимо и пропорционално задължение съгласно правото на Съюза или националното право в контекста на разследвания или последващи съдебни производства, или с цел да се защитят свободите на други лица, включително правото на защита на засегнатото лице, и винаги като се съблюдават подходящи гаранции съгласно тези правни уредби.

2.  В подробното описание, посочено в параграф 1, буква в), се включват изключителните случаи, в които поверителността на личните данни не може да бъде гарантирана, включително когато разкриването на данни е необходимо и пропорционално задължение съгласно правото на Съюза или националното право в контекста на разследвания или последващи съдебни производства, или с цел да се защитят свободите на други лица, включително правото на защита на засегнатото лице, и винаги като се съблюдават подходящи гаранции съгласно тези правни уредби.

3.  Подробното описание, посочено в параграф 1, буква в), трябва да бъде написано ясно и разбираемо и да бъде лесно достъпно за сигнализиращите лица.

3.  Подробното описание, посочено в параграф 1, буква в), трябва да бъде написано ясно и разбираемо и да бъде лесно достъпно за сигнализиращите лица.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Информация относно приемането на сигнали и последващите действия по тях

Информация относно приемането на сигнали и последващите действия по тях

Държавите членки гарантират, че компетентните органи публикуват на своите уебсайтове в отделен, лесно разпознаваем и достъпен раздел най-малко следната информация:

Държавите членки гарантират, че компетентните органи публикуват на своите уебсайтове в отделен, лесно разпознаваем и достъпен раздел най-малко следната информация:

a)  условията, при които сигнализиращите лица имат право на защита съгласно настоящата директива;

a)  условията, при които сигнализиращите лица имат право на защита съгласно настоящата директива;

б)  комуникационните канали за приемане на сигнали и информация за последващите действия по тях;

б)  комуникационните канали за приемане на сигнали и информация за последващите действия по тях;

i)  телефонни номера, като се посочва дали разговорите се записват или не при използване на телефонните линии;

i)  телефонни номера, като се посочва дали разговорите се записват или не при използване на телефонните линии;

ii)  специално посветени електронен и пощенски адрес, които са сигурни и гарантират поверителност, за контакт със специализираните служители;

ii)  специално посветени електронен и пощенски адрес, които са сигурни и гарантират поверителност, за контакт със специализираните служители;

в)  процедурите, приложими по отношение на подаването на сигнали за нарушения, посочени в член 9;

в)  процедурите, приложими по отношение на подаването на сигнали за нарушения, посочени в член 9;

г)  режимът на поверителност, приложим за сигналите, и по-специално информацията във връзка с обработката на лични данни в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, член 13 от Директива (ЕС) 2016/680 и член 11 от Регламент (ЕО) 45/2001, според приложимото.

г)  режимът на поверителност, приложим за сигналите, и по-специално информацията във връзка с обработката на лични данни в съответствие с членове 5 и 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, член 13 от Директива (ЕС) 2016/680 и член 11 от Регламент (ЕО) 45/2001, според приложимото.

д)  естеството на последващите действия, които се предприемат по сигналите;

д)  естеството на последващите действия, които се предприемат по сигналите;

е)  наличните средства за правна защита и процедури срещу ответни действия с цел отмъщение, и възможностите за получаване на поверителен съвет, с които разполагат лицата, които обмислят да подадат сигнал;

е)  наличните средства за правна защита и процедури срещу ответни действия с цел отмъщение, и възможностите за получаване на поверителен съвет, с които разполагат лицата, които обмислят да подадат сигнал;

ж)  декларация, в която ясно се заявява, че лицата, предоставящи информация на компетентния орган в съответствие с настоящата директива, не се счита, че нарушават което и да било ограничение относно оповестяването на информация, наложено по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби, и не носят отговорност от каквото и да е естество във връзка с такова оповестяване.

ж)  декларация, в която ясно се заявява, че лицата, предоставящи информация на компетентните органи в съответствие с настоящата директива, не се счита, че нарушават което и да било ограничение относно оповестяването на информация, наложено по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби, и не носят отговорност от каквото и да е естество във връзка с такова оповестяване.

 

жа)   годишен доклад относно получените сигнали и тяхното третиране, като зачита поверителността на провежданите в момента разследвания;

 

жб)  информация за връзка с единния независим административен орган, както е предвидено в член 14а.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Водене на регистър на приетите сигнали

Водене на регистър на приетите сигнали

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи вписват в регистър всеки приет сигнал.

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи вписват в регистър всеки приет сигнал в съответствие с изискванията за поверителност, предвидени в настоящата директива. Сигналите се съхраняват не по-дълго, отколкото е необходимо и пропорционално с оглед на процедурата за подаване на сигнали и се заличават веднага след приключване на процедурата. Личните данни, съдържащи се в сигналите, се обработват в съответствие със законодателството на Съюза за защита на данните.

2.  Компетентните органи незабавно потвърждават, че са приели писмените сигнали с отговор до пощенския или електронния адрес, посочен от сигнализиращото лице, освен ако лицето изрично е поискало друго или ако компетентният орган има разумни основания да счита, че това потвърждение би могло да доведе до опасност от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице.

2.  Компетентните органи, както и публичноправните и частноправните субекти, незабавно потвърждават, че са приели писмените сигнали с отговор до пощенския или електронния адрес, посочен от сигнализиращото лице, освен ако лицето изрично е поискало друго или ако компетентният орган е имал разумни основания да счита, че това потвърждение би могло да доведе до опасност от разкриване на самоличността на сигнализиращото лице.

3.  Когато за подаване на сигнал се използва телефонна линия, която се записва, при условие че сигнализиращото лице е дало съгласието си, компетентният орган има право да документира устното подаване на сигнал по един от следните начини:

3.  Когато за подаване на сигнал се използва телефонна линия, която се записва, при условие че сигнализиращото лице е дало съгласието си и, при условие че изискванията за поверителност съгласно настоящата директива са спазени, компетентните органи и частноправните и публичноправните субекти документират устното подаване на сигнал по един от следните начини:

a)  запис на разговора на траен и позволяващ извличане носител,

a)  запис на разговора на траен и позволяващ извличане носител,

б)  пълен и точен текст на разговора, възпроизведен в писмен вид, изготвен от специализираните служители на компетентния орган.

б)  пълен и точен текст на разговора, възпроизведен в писмен вид, изготвен от специализираните служители на компетентния орган.

Компетентният орган дава на сигнализиращото лице възможност да провери, коригира и да се съгласи с текста от разговора в писмен вид, като го подпише.

Компетентните органи и правните субекти в частния и в публичния сектор дават на сигнализиращото лице възможност да провери, коригира и да се съгласи с текста от разговора в писмен вид, като го подпише.

4.  Когато за подаването на сигнал се използва телефонна линия, която не се записва, компетентният орган има право да документира устното подаване на сигнал под формата на точен протокол от разговора, изготвен от специализираните служители. Компетентният орган дава на сигнализиращото лице възможност да провери, коригира и приеме протокола от разговора, като го подпише.

4.  Когато за подаването на сигнал се използва телефонна линия, която не се записва, компетентните органи и частноправните и публичноправните субекти документират устното подаване на сигнал под формата на точен протокол от разговора, изготвен от специализираните служители. Компетентните органи и частноправните и публичноправните субекти дават на сигнализиращото лице възможност да провери, коригира и да се съгласи с транскрипцията на разговора, като я подпише.

5.  Когато дадено лице поиска среща със специализираните служители на компетентния орган, за да подаде сигнал съгласно член 7, параграф 2, буква в), компетентните органи гарантират, при условие че сигнализиращото лице е дало съгласието си, че данните от срещата се документират пълно и точно и се съхраняват на траен и позволяващ извличане носител. Компетентният орган има правото да документира данните от срещата по един от следните начини:

5.  Когато дадено лице поиска среща със специализираните служители на компетентните органи или на правните субекти в частния и в публичния сектор, за да подаде сигнал съгласно член 7, параграф 2, буква в), компетентните органи и правните субекти в частния и в публичния сектор гарантират, при условие че сигнализиращото лице е дало съгласието си, че данните от срещата се документират пълно и точно и се съхраняват на траен и позволяващ извличане носител. Компетентните органи и частноправните и публичноправните субекти документират данните от срещата по един от следните начини:

a)  запис на разговора на траен и позволяващ извличане носител,

a)  запис на разговора на траен и позволяващ извличане носител,

б)  точен протокол от срещата, изготвен от специализираните служители на компетентния орган.

б)  точен протокол на срещата, изготвен от специализираните служители на компетентния орган и на правните субекти в частния и в публичния сектор.

Компетентният орган дава на сигнализиращото лице възможност да провери, коригира и приеме протокола от срещата, като го подпише.

Компетентните органи и частноправните и публичноправните субекти дават на сигнализиращото лице възможност да провери, коригира и да се съгласи с транскрипцията на заседанието, като я подпише.

 

5а.  Когато възникне въпросът за оповестяването, посочено в член 9, параграф 1, буква в), компетентните органи информират сигнализиращото лице за това и му изпращат писмена обосновка, в която обясняват причините за оповестяването на съответните поверителни данни. На сигнализиращото лице се предоставя възможност да провери и коригира обосновката и да изрази съгласието си, че основанията за оповестяването са налице.

 

Изменение    98

Предложение за директива

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Условия за защита на сигнализиращите лица

Условия за защита на сигнализиращите лица

1.  Сигнализиращото лице има право на защита по силата на настоящата директива, при условие че то има основателни причини да счита, че информацията, за която е подало сигнал, е вярна към момента на подаване на сигнала и че тази информация попада в приложното поле на настоящата директива.

1.  Лице, което подава сигнал вътрешно или външно, или по двата начина, има право на защита по силата на настоящата директива, при условие че то има основателни причини да счита, че информацията, за която е подало сигнал, е вярна към момента на подаване на сигнала и че тази информация попада в приложното поле на настоящата директива.

2.  Лице, което подава сигнал външно, има право на защита по силата на настоящата директива, когато е изпълнено едно от посочените по-долу условия:

 

a)  лицето най-напред е подало сигнала вътрешно, но по сигнала не са били предприети подходящи действия в разумния срок, посочен в член 5;

 

б)  сигнализиращото лице няма достъп до канали за вътрешно подаване на сигнали или не би било разумно да се очаква лицето да е наясно със съществуването на такива канали;

 

в)  сигнализиращото лице не е длъжно да използва канали за вътрешно подаване на сигнали в съответствие с член 4, параграф 2;

 

г)  не би било разумно да се очаква лицето да използва канали за вътрешно подаване на сигнали с оглед на предмета на сигнала;

 

д)  лицето има основателни причини да счита, че използването на канали за вътрешно подаване на сигнали може да застраши ефективността на разследващите действия на компетентните органи;

 

е)   по силата на правото на Съюза лицето има право да подава сигнал пряко до компетентния орган чрез канали за външно подаване на сигнали.

 

3.  Лице, което подава сигнал към съответните органи, служби или агенции на Съюза относно нарушения, попадащи в приложното поле на настоящата директива, има право на защита, както е предвидено в настоящата директива, при същите условия като лице, което е подало сигнал външно в съответствие с условията, посочени в параграф 2.

3.  Лице, което подава сигнал към съответните органи, служби или агенции на Съюза относно нарушения, попадащи в приложното поле на настоящата директива, има право на защита, както е предвидено в настоящата директива, при същите условия като лице, което е подало сигнал в съответствие с условията, посочени в параграф 1.

4.  Лице, което публично оповестява информация за нарушения, попадащи в приложното поле на настоящата директива, има право на защита по силата на настоящата директива, когато:

4.  Лице, което публично оповестява информация за нарушения, попадащи в приложното поле на настоящата директива, има право на защита по силата на настоящата директива, когато:

a)  лицето най-напред е подало сигнала вътрешно и/или външно в съответствие с глави II и III и параграф 2 от настоящия член, но по сигнала не са били предприети подходящи действия в сроковете, посочени в член 6, параграф 2, буква б) и член 9, параграф 1, буква б); или

a)  лицето най-напред е подало сигнала вътрешно и/или външно в съответствие с глави II и III и параграф 1 от настоящия член, но по сигнала не са били предприети подходящи действия в сроковете, посочени в член 5, параграф 1, буква г) и член 9, параграф 1, буква б); или

б)   не би било разумно да се очаква от лицето да използва канали за вътрешно и/или външно подаване на сигнали поради непосредствена или явна опасност за обществения интерес или конкретните обстоятелства по случая, или когато съществува риск от необратими вреди.

б)   лицето има основателни съображения да счита, че не би било разумно да се очаква от него да използва канали за вътрешно и/или външно подаване на сигнали поради, например, непосредствена или явна опасност или вреда за обществения интерес или конкретните обстоятелства по случая, например случаи, при които сигнализиращите лица имат основателни причини да считат, че има тайно споразумение между извършителя на нарушението и компетентния орган, или че е налице пряко или косвено участие в предполагаемото неправомерно поведение от страна на съответните външни органи, или че доказателствата могат да бъдат укрити или унищожени, или когато съществува спешен случай или риск от необратими вреди.

 

4а.  Ако самоличността на автора на анонимно подаване на сигнал бъде разкрита на по-късен етап, той се ползва от защитата, предлагана от настоящата директива при същите условия като сигнализиращите лица, чиято идентичност е била известна от началото на подаването на сигнала или на публичното оповестяване.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

Член 14

Забрана за ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращи лица

Забрана за ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращи лица

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да забранят всяка форма на ответни действия, преки или непреки, с цел отмъщение срещу сигнализиращите лица, които отговарят на определените в член 13 условия, включително по-специално под формата на:

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да забранят всяка форма на ответни действия, преки или непреки, предприети с цел отмъщение срещу сигнализиращите лица, които отговарят на определените в член 13 условия, срещу лица, които възнамеряват да подадат сигнал или срещу посредници, включително по-специално под формата на:

a)  временно отстраняване, освобождаване, уволняване или еквивалентни мерки;

a)  временно отстраняване, освобождаване, уволняване или еквивалентни мерки;

б)  понижаване в длъжност или забавяне на повишение;

б)  понижаване в длъжност или забавяне на повишение;

в)  прехвърляне на задължения, промяна на местоположението на работното място, намаляване на възнаграждението, промяна на работните часове;

в)  прехвърляне на задължения, промяна на местоположението на работното място, намаляване на възнаграждението, промяна на работните часове;

г)  отказ на обучение;

г)  отказ на обучение;

д)  отрицателна оценка на работата или в препоръка за работа;

д)  отрицателна оценка на работата или в препоръка за работа;

е)  налагане или прилагане на дисциплинарно наказание, порицание или друг вид наказание, включително финансова санкция;

е)  налагане или прилагане на дисциплинарно наказание, порицание или друг вид наказание, включително финансова санкция;

ж)  принуда, сплашване, тормоз или отхвърляне на работното място;

ж)  принуда, сплашване, тормоз или отхвърляне;

з)  дискриминация, неравностойно положение или несправедливо третиране;

з)  дискриминация, неравностойно положение или несправедливо третиране;

и)  отнемане на възможност за преминаване от временен трудов договор на постоянен трудов договор;

и)  отнемане на възможност за преминаване от временен трудов договор на постоянен трудов договор;

й)  неподновяване или предсрочно прекратяване на временен трудов договор;

й)  неподновяване или предсрочно прекратяване на временен трудов договор;

к)  вреди, включително за репутацията на лицето, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;

к)  вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;

л)  включване в черен списък на базата на официално или неофициално споразумение в сектора или в отрасъла като цяло, което означава, че в бъдеще лицето няма да намери работа в този сектор или отрасъл;

л)  включване в черен списък на базата на официално или неофициално споразумение в сектора или в отрасъла като цяло, което означава, че в бъдеще лицето няма да намери работа в този сектор или отрасъл;

м)  предсрочно прекратяване или разваляне на договор за стоки или услуги;

м)  предсрочно прекратяване или разваляне на договор за стоки или услуги, заради подаване на сигнал в съответствие с настоящата директива;

н)  прекратяване на лиценз или разрешение.

н)  прекратяване на лиценз или разрешение;

 

на)  задължителни психиатрични или медицински направления;

 

нб)  спиране или отмяна на разрешение за достъп;

Изменение    100

Предложение за директива

Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Придружаване на автора на сигнала от независимо трето лице

 

1.  Държавите членки предвиждат сигнализиращото лице или лицето, което възнамерява да подаде сигнал или да направи публично оповестяване, да получи подкрепа в рамките на процедурата. Посочената подкрепа гарантира, че самоличността на лицата, посочени в настоящия параграф остава поверителна и, може да се състои, по-конкретно, от:

 

a)  безпристрастна, поверителна и безплатна консултация, отнасяща се по-конкретно до обхвата на настоящата директива, до средствата за подаване на сигнал и предоставената на автора на сигнала защита, както и относно правата на засегнатото лице;

 

б)  юридическа консултация в случай на спор, в съответствие с член 15, параграф 8;

 

в)  Психологическа подкрепа в съответствие с член 15, параграф 8.

 

2.  Посочената подкрепа може да бъде предоставена от информационен център или отделен и ясно установен независим административен орган.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 14 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14б

 

Задължение за запазване на поверителността на данните за самоличността на сигнализиращите лица.

 

1. Самоличността на сигнализиращото лице не може да бъде разкрита без изричното съгласие на сигнализиращото лице. Изискванията за поверителност се прилагат също по отношение на информацията, която може да бъде използвана, за да се разкрие самоличността на сигнализиращото лице.

 

2. Всяко лице, което получи достъп до данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, е задължено да защитава тези данни.

 

3. При никакви обстоятелства не се разрешава на засегнатото лице да получи информация относно самоличността на сигнализиращото лице.

 

4. Обстоятелствата, при които могат да бъдат оповестявани поверителните данни на сигнализиращото лице, са ограничени до случаите, при които оповестяването на данни е необходимо и пропорционално задължение, изисквано от правото на Съюза или националното право в контекста на разследвания или последващи съдебни производства, или с цел да се защитят свободите на други лица, включително правото на защита на засегнатото лице, като винаги се съблюдават подходящите гаранции съгласно тези правни разпоредби.

 

5. В случаите, посочени в параграф 3, лицето, определено да получи и извърши последващи действия по сигнали, трябва да информира автора на сигнала, преди да разкрие неговите поверителни данни.

 

6. Каналите за вътрешно и външно подаване на сигнали се разработват, създават се и функционират по начин, който гарантира поверителността на самоличността на сигнализиращото лице и възпрепятства достъпа на неупълномощени членове на персонала. 

Изменение    102

Предложение за директива

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

Член 15

Мерки за защита на сигнализиращите лица срещу ответни действия с цел отмъщение

Мерки за защита на сигнализиращите лица и посредниците срещу ответни действия с цел отмъщение

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на сигнализиращите лица, отговарящи на определените в член 13 условия, срещу ответни действия с цел отмъщение. Тези мерки включват по-специално посочените в параграфи 2—8.

1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на сигнализиращите лица, отговарящи на определените в член 13 условия, срещу ответни действия с цел отмъщение. Тези мерки включват по-специално посочените в параграфи 2—8.

2.   На обществеността се предоставя лесен и безплатен достъп до изчерпателна и независима информация и съвети относно наличните процедури и средства за правна защита във връзка със защитата срещу ответни действия с цел отмъщение.

2.   На обществеността се предоставя лесен и безплатен достъп до изчерпателна и независима информация и съвети относно наличните процедури и средства за правна защита във връзка със защитата срещу ответни действия с цел отмъщение.

3.  Сигнализиращите лица имат достъп до ефективна помощ от страна на компетентните органи пред всеки съответен орган, свързан с тяхната защита срещу ответни действия с цел отмъщение, включително, когато е предвидено от националното законодателство, удостоверяване на факта, че те имат право на защита по силата на настоящата директива.

3.  Сигнализиращите лица и посредниците имат достъп до ефективна помощ от страна на компетентните органи пред всеки съответен орган, свързан с тяхната защита срещу ответни действия с цел отмъщение, включително, когато е предвидено от националното законодателство, удостоверяване на факта, че те имат право на защита по силата на настоящата директива.

4.  Лица, които в съответствие с настоящата директива подават външно сигнал към компетентните органи или оповестяват публично информация, не се счита, че нарушават което и да било ограничение за оповестяване на информация, наложено по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби и не носят отговорност от каквото и да е естество във връзка с такова оповестяване.

4.  Лица, които в съответствие с настоящата директива подават външно сигнал към компетентните органи или оповестяват публично информация, не се счита, че нарушават което и да било ограничение за оповестяване на информация, наложено по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби и не носят отговорност от каквото и да е естество във връзка с такова оповестяване.

5.  При съдебно производство, свързано с вреди, понесени от сигнализиращото лице, и при условие че лицето приведе сериозни основания, за да се счита, че нанесената вреда е ответно действие с цел отмъщение за това, че то е подало сигнал или е оповестило информация, предприелото ответната мярка лице трябва да докаже, че вредата не е била последица от сигнала, а се основава изключително на надлежно обосновани причини.

5.  При съдебно производство, свързано с вреди, понесени от сигнализиращото лице, и при условие че лицето приведе сериозни основания, за да се счита, че нанесената вреда е ответно действие с цел отмъщение за това, че то е подало сигнал или е оповестило публично информация, предприелото ответната мярка лице трябва да докаже, че вредата не е била последица от сигнала или публичното оповестяване, а се основава изключително на надлежно обосновани причини.

6.  Сигнализиращите лица имат достъп до коригиращи мерки срещу ответни действия с цел отмъщение, когато е целесъобразно, включително временни мерки до приключването на съдебното производство в съответствие с националната уредба.

6.  Сигнализиращите лица и посредниците имат достъп до коригиращи мерки срещу ответни действия с цел отмъщение, когато е целесъобразно, включително временни мерки до приключването на съдебното производство в съответствие с националната уредба.

7.   Освен освобождаването от мерките, процедурите и средствата за правна защита, предвидени в Директива (ЕС) 2016/943, в съдебни производства, включително за клевета, нарушаване на авторски права, нарушаване на тайна или искания за обезщетение, основани на частно, публично или колективно трудово право, сигнализиращите лица имат право да се позоват на това, че са подали сигнал или са оповестили информация в съответствие с настоящата директива, за да поискат да бъдат оправдани.

7.   Освен освобождаването от мерките, процедурите и средствата за правна защита, предвидени в Директива (ЕС) 2016/943, в съдебни производства, включително за клевета, нарушаване на авторски права, нарушаване на тайна или искания за обезщетение, основани на частно, публично или колективно трудово право, сигнализиращите лица имат право да се позоват на това, че са подали сигнал или са оповестили информация в съответствие с настоящата директива, за да поискат да бъдат оправдани. Държавите членки предприемат също така необходимите мерки, за да разширят правото на оправдаване и по отношение на отделни членове на организации на гражданското общество, когато те са свързани с акт на подаване на сигнал.

8.  Освен предоставянето на правна помощ за сигнализиращите лица в наказателни и в трансгранични граждански производства в съответствие с Директива (ЕС) 2016/1919 и Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета63 и в съответствие с националното право, държавите членки могат да предвидят допълнителни мерки за правна и финансова помощ и подкрепа за сигнализиращите лица в рамките на съдебното производство.

8.  Освен предоставянето на правна помощ за сигнализиращите лица в наказателни и в трансгранични граждански производства в съответствие с Директива (ЕС) 2016/1919 и Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета63 и в съответствие с националното право, държавите членки могат да предвидят допълнителни мерки за правна и финансова помощ и подкрепа, включително психологическа подкрепа, за сигнализиращите лица в рамките на съдебното производство.

________________

________________

63 Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 3).

63 Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 3).

Изменение    103

Предложение за директива

Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15 а

 

Коригиращи мерки

 

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират правни средства за защита и пълно обезщетение за вредите, претърпени от сигнализиращите лица, отговарящи на определените в член 13 условия. Посочените коригиращи мерки Сметките за авансови средства могат да бъдат под формата на:

 

а) реинтеграция;

 

б) възстановяване на анулирано разрешително, лиценз или договор;

 

в) обезщетение за действителни и бъдещи финансови загуби;

 

г) обезщетение за други икономически и нематериални вреди.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато самоличността на засегнатото лице не е известна на обществеността, компетентните органи гарантират, че неговата самоличност е защитена докато тече разследването.

2.  компетентните органи гарантират, че самоличността на засегнатите лица е защитена докато тече разследването, но в никакъв случай след започване на наказателния процес.

Изменение    105

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16 а

 

Права на засегнатите лица

 

Държавите членки гарантират, че констатациите или сигналите, произтичащи от оценка или разследване на - или предизвикани от - подаване на сигнали или публично оповестяване в съответствие с настоящата директива не засягат несправедливо никое лице, било то пряко или косвено. Правото на справедливо изслушване или процес също трябва да се зачита напълно.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

Член 17

Санкции

Санкции

1.  Държавите членки предвиждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими по отношение на физически или юридически лица, които:

1.  Държавите членки предвиждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими по отношение на физически или юридически лица, които:

a)  възпрепятстват или опитват да възпрепятстват подаването на сигнал;

a)  възпрепятстват или опитват да възпрепятстват подаването на сигнал;

б)  предприемат срещу сигнализиращите лица мерки, свързани с ответни действия с цел отмъщение;

б)  предприемат срещу сигнализиращите лица и посредниците мерки, свързани с ответни действия с цел отмъщение;

в)  инициират образуването на злонамерени производства срещу сигнализиращите лица;

в)  инициират образуването на злонамерени производства срещу сигнализиращите лица;

г)  нарушават задължението за запазване на поверителността на данните за самоличността на сигнализиращите лица.

г)  нарушават задължението за запазване на поверителността на данните за самоличността на сигнализиращите лица и на засегнатите лица.

2.  Държавите членки предвиждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими по отношение на лицата, които извършват злонамерено или целящо злоупотреба подаване на сигнали или оповестяване, включително мерки за обезщетение на лица, понесли вреди от злонамерено или целящо злоупотреба подаване на сигнали или оповестяване.

2.  Държавите членки гарантират, че се прилагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по отношение на лицата, които извършват подаване на сигнали или оповестяване, за което е доказано, че са съзнателно погрешни и че са въведени мерки за обезщетение на лица, понесли вреди от злонамерено или целящо злоупотреба подаване на сигнали или оповестяване.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17а

 

Невъзможност на отмяна на права и средства за правна защита

 

Предвидените в настоящата директива права и средства за правна защита не могат да бъдат отменяни или ограничавани от каквито и да било споразумения, политики, форми или условия за работа, включително от предварително арбитражно споразумение. Всеки опит за отмяна или ограничаване на тези права и средства за правна защита се счита за недействителен и неприложим и подлежи на наказание или санкция.

Изменение    108

Предложение за директива

Член 17 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17б

 

Задължение за сътрудничество

 

1. Органите на държава членка, които са информирани за нарушения на правото на Съюза, обхванати от настоящата директива, своевременно информират всички останали свързани органи на държавата членка и/или служби и агенции на Съюза, и си сътрудничат с тях по лоялен, ефективен и своевременен начин.

 

2. Органите на държавите членки, които са уведомени от органите на други държави членки относно потенциални нарушения на правото на Съюза, обхванати от настоящата директива, предоставят отговор по същество относно предприетите действия във връзка с въпросното уведомление, както и официално уведомление за получаване и точка за контакт за по-нататъшно сътрудничество.

 

3. Органите на държавите членки опазват получената поверителна информация, най-вече информацията, свързана със самоличността и друга лична информация на сигнализиращите лица.

 

4. Органите на държавите членки предоставят поверителен достъп до получената от сигнализиращите лица информация и своевременно удовлетворяват исканията за допълнителна информация.

 

5. Органите на държавите членки споделят цялата свързана информация с други компетентни органи на държавите членки, отнасяща се до нарушения на правото на Съюза или националното право в международни случаи, и правят това своевременно.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка обработка на лични данни, извършена по силата на настоящата директива, включително обмен или прехвърляне на лични данни от компетентните органи, се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи на равнището на Съюза следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001. Личните данни, които не са от значение за разглеждането на конкретен случай, се заличават незабавно.

Всяка обработка на лични данни, извършена по силата на настоящата директива, включително обмен или прехвърляне на лични данни от компетентните органи, се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680. Всеки обмен или предаване на информация от компетентните органи на равнището на Съюза следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001. Не се събират лични данни, които не са от значение за разглеждането на конкретен случай или, ако бъдат случайно събрани, се заличават незабавно.

Изменение    110

Предложение за директива

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

Член 19

По-благоприятно третиране

По-благоприятно третиране и клауза за запазване на равнището на защита

Държавите членки могат да въведат или да запазят разпоредби, които са по-благоприятни за правата на сигнализиращите лица от предвидените в настоящата директива, без да се засягат разпоредбите на член 16 и член 17, параграф 2.

1.  Държавите членки могат да въведат или да запазят разпоредби, които са по-благоприятни за правата на сигнализиращите лица от предвидените в настоящата директива, без да се засягат разпоредбите на член 16 и член 17, параграф 2.

 

1а.  Транспонирането на настоящата директива не предоставя основания за намаляване на общото равнище на защита, което вече се предоставя на сигнализиращите лица съгласно националното право в областите на нейното приложение.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19а

 

Зачитане на автономията на волята на социалните партньори

 

Настоящата директива не засяга автономията на волята на социалните партньори и тяхното право да сключват колективни споразумения съгласно националното право, националните традиции и практики, като същевременно се спазват разпоредбите на Договора.

Обосновка

Важно е да се зачитат моделите на националния пазар на труда по отношение на автономията на волята на социалните партньори.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 20 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 а.  При транспонирането на настоящата директива държавите членки могат да разгледат възможността за създаване на независим орган за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.

Изменение    113

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предоставят на Комисията цялата налична информация относно изпълнението и прилагането на настоящата директива. Въз основа на представената информация Комисията представя до 15 май 2023 г. доклад пред Европейския парламент и Съвета относно изпълнението и прилагането на настоящата директива.

1.  Държавите членки предоставят на Комисията цялата налична информация относно изпълнението и прилагането на настоящата директива. Въз основа на представената информация Комисията представя до 15 май 2023 г. доклад пред Европейския парламент и Съвета относно изпълнението и прилагането на настоящата директива. Докладът включва и първа оценка на целесъобразността от разширяване на обхвата на настоящата директива до други области или актове на Съюза.

Изменение    114

Предложение за директива

Член 21 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  броят на установените ответни действия с цел отмъщение, предприети срещу сигнализиращи лица.

Изменение    115

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  До 15 май 2027 г. Комисията, като взема предвид своя доклад, представен съгласно параграф 1, и статистическите данни на държавите членки, представени съгласно параграф 2, представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за оценка на въздействието на националното право, с което се транспонира настоящата директива. В доклада се оценява начинът, по който функционира настоящата директива, и се разглежда необходимостта от допълнителни мерки, включително, когато е целесъобразно, от изменения с оглед разширяването на обхвата на настоящата директива и до други области или актове на Съюза.

3.  До 15 май 2025 г. Комисията, като взема предвид своя доклад, представен съгласно параграф 1, и статистическите данни на държавите членки, представени съгласно параграф 2, представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за оценка на въздействието на националното право, с което се транспонира настоящата директива. В доклада се оценява начинът, по който функционира настоящата директива, евентуалното въздействие върху основните права, като неприкосновеността на личния живот, правото на презумпция за невиновност и правото на справедлив съдебен процес и се разглежда необходимостта от допълнителни мерки, включително, когато е целесъобразно, от изменения с оглед разширяването на обхвата на настоящата директива и до други области или актове на Съюза.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Тези доклади се оповестяват и достъпът до тях е улеснен.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21a

 

Актуализиране на приложението

 

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 21б с цел актуализиране на приложението към настоящата директива, когато нов правен акт на Съюза попада в материалния обхват, определен в член 1, параграф 1, буква а) или член 1, параграф 2.

Изменение    118

Предложение за директива

Член 21 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21б

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 21а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [OВ: моля въведете датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 21а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 21а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    119

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Б.  Член 1, буква а), подточка ii) — финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

Б.  Член 1, буква а), подточка ii) — финансови услуги, отклонение от данъчно облагане, данъчни измами, избягване на данъци, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма1a;

 

_________________

 

изключителна компетентност на комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и на комисията по граждански свободи, правосъдие

Изменение    120

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Бa.   Член 1, буква а), подточка ii, буква б) – социални стандарти, здравословни и безопасни условия на труд

 

1.   Социални стандарти на Европейския съюз, уредени по-специално с:

 

i)   Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване (ОВ L 6, 10.1.1979 г., стр. 24);

 

ii)   Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 година относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32);

 

iii)   Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 година за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (OВ L 206, 29.7.1991 г., стр. 19);

 

iv)   Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12);

 

v)   Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16);

 

vi)   Директива 98/49/EО на Съвета от 29 юни 1998 година за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността (OВ L 209, 25.7.1998 г., стp. 46);

 

vii)   Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16);

 

viii)   Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22);

 

ix)   Директива 2000/79/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година относно Европейското споразумение за организация на работното време на мобилните работници в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA) (ОВ L 302, 1.12.2000 г., стр. 57);

 

x)   Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16);

 

xi)   Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 080, 23.03.2002 г., стр. 35 – 39) и Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1);

 

xii)   Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10);

 

xiii)   Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37);

 

xiv)   Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9);

 

xv)   Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (OВ L 204, 26.7.2006 г., стp. 23);

 

xvi)   Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (OВ L 283, 28.10.2008 г., стp. 36);

 

xvii)   Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1);

 

xviii)   Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8);

 

xix)   Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11);

 

xx)   Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 1);

 

xxi)   Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 година относно индекса на разходите за труд (ОВ L 69, 13.3.2003 г., стр. 1);

 

xxii)   Регламент (EО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стp. 51);

 

xxiii)   Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1);

 

xxiv)  Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1);

 

xxv)   Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1);

 

xxvi)   Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно производството по несъстоятелност (OВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19);

 

2.   Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд, по-специално уредени с:

 

i)   всички специални директиви по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО;

 

ii)  Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове (ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 19);

 

iii)   Директива 2001/95/ЕО от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4);

 

iv)   Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24);

 

v)   Директива 2006/15/ЕО от 7 февруари 2006 година за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО (ОВ L 38, 9.2.2006 г., стр. 36);

 

vi)   Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13);

 

vii)   Директива 2009/104/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 5);

 

viii)   Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 28);

 

ix)   Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (OВ L 354, 31.12.2008 г., стp. 70).

Изменение    121

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква Д – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Д.  Член 1, буква а), подточка v) — опазване на околната среда:

Д.  Член 1, буква а), подточка v) — опазване на околната среда, устойчиво развитие, управление на отпадъците, замърсяване на морската среда и на въздуха и шумово замърсяване, опазване и управление на водите и почвите, опазване на природата и биологичното разнообразие и борба с изменението на климата:

Изменение    122

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Д – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1.   Разпоредби относно екологичната отговорност, включително:

(Забележка: този ред следва да се вмъкне преди приложение I, част I, буква Д, точка i)

Изменение    123

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква Д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23);

заличава се

Изменение    124

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква Д – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения (ОВ L 280, 27.10.2009 г., стр. 52);

заличава се

Изменение    125

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква Д – подточка v

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v)  Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 55);

заличава се

Изменение    126

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква Д – подточка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

vi)  Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 1);

заличава се

Изменение    127

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква Д – подточка vii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

xvii)  Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60);

заличава се

Изменение    128

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква Д – подточка viii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

viii)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1);

заличава се

Изменение    129

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква Д – подточка ix

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ix)  Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (ОВ L 313, 28.11.2015 г., стр. 1).

заличава се

Изменение    130

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Д – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.    Разпоредби относно достъпа до информация за околната среда:

 

i)  Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26);

 

ii)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43);

 

iii)  Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13);

 

iv)  Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

 

v)  Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие (OB L 156, 25.6.2003 г., стр. 17);

 

(Забележка: този параграф следва да се постави след буква Д, точка ii)

Изменение    131

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Д – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.   Разпоредби относно околната среда и климата, включително:

 

i)  Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185);

 

ii)  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (OВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16);

 

iii)  Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63) и всички свързани регламенти;

 

iv)  Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от международната авиация (ОВ L 129, 30.4.2014 г., стр. 1);

 

v)  Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114);

 

vi)  Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13);

 

vii)  Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195);

 

viii)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51);

 

ix)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение    132

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Д – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.   Разпоредби относно устойчивото развитие и управлението на отпадъците, включително:

 

i)  Директива 2008/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3);

 

ii)  Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1);

 

iii)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1);

 

iv)  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10);

 

v)  Директива (EС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 94/62/EО относно намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване (ОВ, L 115, 6.5.2015 г., стр. 11);

 

vi)  Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38);

 

vii)  Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (OB L 266, 26.9.2006 г., стр. 1);

 

viii)  Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88);

 

ix)  Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34);

 

x)  Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10);

 

xi)  Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31);

 

xii)  Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88);

 

xiii)  Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30);

 

xiv)  Регламент (ЕС) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС (ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1);

 

xv)  Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 1);

 

xvi)  Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60);

 

xvii)  Регламент (Eвратом) № 1493/93 на Съвета oт 8 юни 1993 година относно доставките на радиоактивни вещества между държавите-членки (ОВ L 148, 19.6.1993 г., стр. 1).

Изменение    133

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Д – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г.   Разпоредби относно замърсяването на морските води, на въздуха и шумовото замърсяване, включително:

 

i)  Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1);

 

ii)  Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 3),

 

iii)  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7);

 

iv)  Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1);

 

v)  Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 година относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22);

 

vi)  Директива 94/63/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (OВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 24);

 

vii)  Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции (OВ L 285, 31.10.2009 г., стp. 36);

 

viii)  Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1);

 

ix)  Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1);

 

x)  Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1);

 

xi)  Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1);

 

xii)  Директива 1999/94/ЕО относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на CO2 по отношение на търговията с нови леки автомобили (ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16);

 

xiii)  Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1);

 

xiv)  Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12);

 

xv)  Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 12);

 

xvi)  Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 53);

 

xvii)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17);

 

xviii)  Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (ОВ L 313, 28.11.2015 г., стр. 1);

 

xix)  Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3);

 

xx)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1);

 

xxi)  Директива 2006/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 8);

 

xxii)  Директива 2002/84/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година за изменение на директивите относно морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (OВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 53);

 

xxiii)  Регламент (ЕС) № 546/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища (ОВ L 163, 29.5.2014 г., стр. 15);

 

xxiv)  Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88);

 

xxv)  Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения (ОВ L 280, 27.10.2009 г., стр. 52);

 

xxvi)  Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 55);

 

xxvii)  Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 година относно забраната за използване на органотични съединения на корабите (ОВ L 115, 9.5.2003 г., стр. 1);

 

xxviii)  Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12);

 

xxix)  Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1);

 

xxx)  Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12).

Изменение    134

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Д – параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1д.   Разпоредби относно опазването и управлението на водите и почвите, по-специално:

 

i)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1);

 

ii)  Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84);

 

iii)  Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19);

 

iv)  Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. относно пречистването на отпадъчните води от населените места (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40);

 

v)  Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32);

 

vi)  Директива 2003/40/ЕО на Комисията от 16 май 2003 г. за установяване на списъка, границите на концентрация и изискванията към етикетирането за съставките на натуралните минерални води и условията за употреба на обогатен с озон въздух за обработката на натурални минерални води и на изворни води (OВ L 126, 22.5.2003 г., стр. 34);

 

vii)  Регламент (ЕС) № 115/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за определяне на условията за използване на активиран алуминиев оксид за отстраняване на флуорид от натурални минерални води и изворни води (ОВ L 37, 10.2.2010 г., стр. 13);

 

viii)  Директива 2006/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/EИО (OВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37);

 

ix)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19);

 

x)  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1);

 

xi)  Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1);

 

xii)  Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19);

 

xiii)  Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения (ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 27);

 

xiv)  Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 1).

Изменение    135

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Д – параграф 1 е (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1е.   Разпоредби относно опазването на природата и биологичното разнообразие:

 

i)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7);

 

ii)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7);

 

iii)  Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35);

 

iv)  Регламент (EО) № 1936/2001 на Съвета от 27 септември 2001 г. за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове (ОВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 1);

 

v)  Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета от 11 юни 2007 година относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (ОВ L 168, 28.6.2007 г., стр. 1);

 

vi)  Директива 83/129/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. относно вноса в държавите членки на кожи от някои тюленчета и на продукти от тях (OВ L 91, 9.04.1983 г., стр. 30.);

 

vii)  Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно търговията с тюленови продукти (ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 36);

 

viii)  Регламент (EО) № 734/2008 на Съвета от 15 юли 2008 г. относно опазването на уязвимите морски екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения (ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 8);

 

ix)  Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета от 26 април 2004 г. за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 12);

 

x)  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (OВ L 61, 3.3.1997 г., стp. 1);

 

xi)  Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1);

 

xii)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (ОВ L 242, 7.9.2012 г., стр. 13);

 

xiii)  Регламент (ЕО) № 1523/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за забрана на пускането на пазара и вноса и износа от Общността на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 1);

 

xiv)  Директива 1999/22/ЕО на Съвета от 29 март 1999 г. относно държането на диви животни в зоологически градини (OВ L 94, 9.4.1999 г., стр. 24);

 

xv)  Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (OB L 295, 12.11.2010 г., стр. 23);

 

xvi)  Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1);

 

xvii)  Регламент (ЕС) № 1307/2014 на Комисията от 8 декември 2014 г. за определяне на критериите и географските райони на пасищата с висока степен на биоразнообразие за целите по член 7б, параграф 3, буква в) от Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за целите по член 17, параграф 3, буква в) от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (OВ L 351, 9.12.2014 г., стр. 3).

Изменение    136

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Д – параграф 1 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9ж.   Разпоредби относно химикалите, по-специално:

 

i)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Изменение    137

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Д – параграф 1 з (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1з.   Разпоредби относно биологичните продукти, по-специално:

 

i)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

Изменение    138

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Е – точка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

iа) Директива 2014/87/Евратом на Съвета от 8 юли 2014 г. за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 219, 25.7.2014 г., стр. 42);

Изменение    139

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква Ж – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ж.  Член 1, параграф а), подточка vii) — безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях:

Ж.  Член 1, параграф а), подточка vii) — безопасност на храните и фуражите:

Изменение    140

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Ж – точка 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Други законодателни актове, свързани с безопасността на храните и фуражите, и по-специално:

 

i)   Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1);

 

ii)  Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (OВ L 125, 21.5.2009 г., стp. 75);

 

iii)  Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24);

 

iv)  Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1);

 

v)   Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1);

 

vi)  Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1);

 

vii)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1);

 

viii)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 91/414/ЕИО и 79/117/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1);

 

ix)  Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71);

 

x)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1);

 

xi)  Регламент (Евратом) 2016/52 на Съвета от 15 януари 2016 г. за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиационна аварийна обстановка и за отмяна на Регламент (Евратом) № 3954/87 и регламенти (Евратом) № 944/89 и (Евратом) № 770/90 на Комисията (ОВ L 13, 20.1.2016 г., стр. 2);

 

xii)  Регламент (Евратом) 2016/52 на Съвета от 15 януари 2016 г. за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиационна аварийна обстановка и за отмяна на Регламент (Евратом) № 3954/87 и регламенти (Евратом) № 944/89 и (Евратом) № 770/90 на Комисията (ОВ L 13, 20.1.2016 г., стр. 2);

 

xiii)  Регламент (Евратом) 2016/52 на Съвета от 15 януари 2016 г. за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиационна аварийна обстановка и за отмяна на Регламент (Евратом) № 3954/87 и регламенти (Евратом) № 944/89 и (Евратом) № 770/90 на Комисията (ОВ L 13, 20.1.2016 г., стр. 2);

 

xiv)  Решение 2002/628/ЕО на Съвета от 25 юни 2002 г. относно присъединяването, от името на Европейската общност, към Протокола от Картахена за биологична безопасност (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 48);

 

xv)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1);

 

xvi)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11);

 

xvii)  Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и на решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10);

 

xviii)  Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени активни субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството и за отмяна на директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3);

 

xix)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55);

 

xx)  Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206);

 

xxi)  Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11);

 

xxii)  Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1);

 

xxiii)  Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1);

 

xxiv)  Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 92/117/ЕИО на Съвета (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31);

 

xxv)  Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1);

 

xxvi)  Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7);

 

xxvii)  Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16);

 

xxviii)  Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34);

 

xxix)  Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни (ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1);

 

xxx)  Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (преработена) (ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 3);

 

xxxi)  Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1);

 

xxxii)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5);

 

xxxiii) Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение (ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 16);

 

xxxiv)  Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4);

 

xxxv)  Директива 82/711/ЕИО на Съвета oт 18 октомври 1982 г. за установяване на основните правила, необходими за изпитване на миграцията на съставките на пластмасови материали и изделия, предназначени за контакт с храни (OВ L 297, 23.10.1982 г., стр. 26);

 

xxxvi)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18);

 

xxxvii) Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35);

 

xxxiii)   Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (OВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1);

 

xxxix) Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487);

 

xxxx) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 354, 20.12.2013 г., стр. 22);

 

xxxxi) Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671);

 

xxxxii) Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29);

 

xxxxiii) Директива 90/167/ЕИО на Съвета от 26 март 1990 г. относно определяне на условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Общността (ОВ L 92, 7.4.1990 г., стр. 42);

 

xxxxiv) Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1);

 

xxxxv) Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. за нежелателните вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10);

 

xxxxvi) Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1);

 

xxxxii) Директива 2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (ОВ L 62, 6.3.2008 г., стр. 9);

 

xxxxiii) Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите (OВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1).

Изменение    141

Предложение за директива

Приложение I – част 1 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Защита на хуманното отношение към животните, уредена с:

Жa.  Член 1, буква а), подточка vii), буква а) Защита на животните и здраве и хуманно отношение към животните.

 

Разпоредби и стандарти относно защитата, здравето и хуманното отношение към животните, по-специално уредени с:

Изменение    142

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Ж а – точки iv - xxv (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iv)  Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).

 

v)  Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29);

 

vi)  Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56);

 

vii)  Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13);

 

viii)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59);

 

ix)  Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни) (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 66);

 

x)  Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/ЕО, 2000/75/ЕО, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/ЕО, 2002/60/ЕО и 2005/94/ЕО (ОВ L 219, 14.8.2008 г., стр. 40);

 

xi)  Регламент (EО) № 1255/97 на Съвета от 25 юни 1997 г. относно критериите на Общността за пунктовете за спиране и относно изменение на маршрутния план, посочен в приложението към Директива 91/628/EИО (ОВ L 174, 2.7.1997 г., стр. 1);

 

xii)  Директива 96/93/ЕО на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сертифицирането на животни и животински продукти (ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 28);

 

xiii)  Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8);

 

xiv)  Решение 2006/968/ЕО на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета по отношение на насоки и процедури за електронната идентификация на животни от рода на овцете и козите (OВ L 401, 30.12.2006 г., стр. 41);

 

xv)  Решение 1999/879/ЕО на Съвета от 17 декември 1999 г. относно пускането в обращение и даването на говежди соматотропин (BST) и за отмяна на решение 90/218/ЕИО (ОВ L 331 от 23.12.1999 г., стр. 71);

 

xvi)  Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (OВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53);

 

xvii)  Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 г. за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо (ОВ L 182, 12.7.2007 г., стр. 19);

 

xiii)  Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. за определяне на минимални стандарти за защита на телетата (OВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7);

 

xix)  Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете (OВ L 47, 18.2.2009 г., стр. 5);

 

xx)  Регламент (ЕИО) № 3254/91 на Съвета от 4 ноември 1991 г. относно забрана за използването на капани в Общността и внасянето в Общността на кожи и стоки, произведени от определени видове диви животни, произхождащи от страни, в които те се ловят с капани или методи за лов, които не съответстват на международните стандарти за хуманност при използване на капани (ОВ L 308, 9.11.1991 г., стр. 1);

 

xxi)  Директива 2013/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания, уреждащи търговията и вноса в Съюза на кучета, котки и порове (OВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 107);

 

xxii)  Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1);

 

xxiii)  Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (ОВ L 192, 23.7.2010 г., стр. 1);

 

xxiv)  Директива 92/35/ЕИО на Съвета от 29 април 1992 г. за определяне на правила за контрол и мерките за борба с болестта Африканска чума по конете (ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 19).

Изменение    143

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква З – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

З.  Член 1, буква а), подточка viii) — обществено здраве:

З.  Член 1, буква а), подточка viii) — обществено здраве и здравна сигурност:

Изменение    144

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква З – точка 1 – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iа.  Директива (EС) 2016/1214 на Комисията от 25 юли 2016 г. за изменение на Директива 2005/62/ЕО по отношение на стандарти и спецификации на системата за качество на кръвни центрове (ОВ L 199, 26.7.2016 г., стр. 14);

Изменение    145

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква З – точка 1 – подточка i б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Директива 2005/61/EО на Комисията от 30 септември 2005 г. за прилагане на Директива 2002/98/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за проследяване и уведомяване за сериозни нежелани реакции и инциденти (OВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 32);

Изменение    146

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква З – точка 1 – подточка i в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iв.   Директива 2004/33/ЕО на Комисията от 22 март 2004 г. за прилагане на Директива 2002/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои технически изисквания за кръвта и кръвните съставки (OВ L 91, 30.3.2004 г., стр. 25);

Изменение    147

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква З – точка 1 – подточка i г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iг.   Директива 2005/62/ЕО на Комисията от 30 септември 2005 г. за прилагане на Директива 2002/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандарти и спецификации на Общността, свързани със система за качество на кръвни центрове (ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 41);

Изменение    148

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква З – точка 1 – подточка iii a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiiа.  Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация (OВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 14).

Изменение    149

Предложение за директива

Приложение I – част I – буква З – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, уредени с Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1).

5.  Производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, уредени с Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1), и рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия, уредени с Директива 2003/33/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия (OВ L 152, 20.6.2003 г., стр. 16).

Изменение    150

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква З – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Борба с вредните последици от алкохола и установените от европейската стратегия приоритети за подкрепа на държавите от ЕС за намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол.

Изменение    151

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква З – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Други законодателни актове, свързани с общественото здраве, и по-специално:

 

i) Регламент (EС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176);

 

ii) Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

Изменение    152

Предложение за директива

Приложение I – част І – буква Й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Йa.  Член 1, буква а), подточка xa) - заетост, условия на труд, права на работниците и принцип на равни възможности и равно третиране на мъжете и жените на работното място.

 

1.  Трудово законодателство на Европейския съюз, по-специално уредено с:

 

i)  Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 година относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32);

 

ii)  Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 година за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (OВ L 206, 29.7.1991 г., стр. 19);

 

iii)  Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12);

 

iv)  Директива 98/59/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16);

 

v)  Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16);

 

vi)  Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16);

 

vii)  Директива 2002/14/EO на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност — Съвместна декларация на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно представителството на работниците и служителите (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29—34)

 

viii)  Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време (OB L 299, 18.11.2003 г., стр. 9);

 

ix)  Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (OВ L 204, 26.7.2006 г., стp. 23);

 

x)  Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (OВ L 283, 28.10.2008 г., стp. 36);

 

xi)  Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9–14);

 

xii)  Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработена) (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28—44);

 

xiii)  Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1);

 

xiv)  Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11);

 

xv)  Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 година относно индекса на разходите за труд (ОВ L 69, 13.3.2003 г., стр. 1);

 

xvi)  Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно производството по несъстоятелност (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19);

 

2.  Условия на труд, уредени по-специално с:

 

i)  всички специални директиви по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО;

 

ii)  Директива 2009/104/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работно оборудване по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 5);

 

iii)  Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 28);

 

iv)  Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70).

Изменение    153

Предложение за директива

Приложение I – част II – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

А.  Член 1, буква а), подточка ii) — финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма:

А.  Член 1, буква а), подточка ii) — финансови услуги, укриване на данъци, данъчни измами, избягване на данъци, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

Изменение    154

Предложение за директива

Приложение I – част ІI – буква В а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ва. Защита на финансовите интереси на Съюза

 

i)  Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

(1)

ОВ C 405, 9.11.2018 г., стр. 1.

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения: основен инструмент за защита на обществения интерес

Размисълът в Европа относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, претърпя значителни промени през последните десетилетия. В светлината на многото проучвания и отзиви относно натрупания опит днес е добре установено, че лицата, сигнализиращи за нередности играят положителна роля в предотвратяването и коригирането на вредите за обществения интерес. Потенциалът на подаването на сигнали по етични съображения далеч не се оползотворява максимално, тъй като много хора, които установяват засягане на обществения интерес в професионален контекст, продължават системно да не сигнализират за него. Причините за това положение са многобройни и варират от липса на познания относно възможностите за подаване на сигнал до страх от ответни действия с цел отмъщение в случай на разгласяване. Това води до неблагоприятни последици за обществото като цяло, тъй като продължават да се извършват разнообразни нарушения на обществения интерес, като се започне от въпроси, свързани с околната среда, до борбата срещу избягването на данъци или корупцията, както и общественото здраве, и правото на гражданите да бъдат информирани се ограничава.

В държавите членки еволюцията на законодателството относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, често е било резултат от големи скандали или бедствия. Въпреки това препоръките, приети от Съвета на Европа през 2014 г., отбелязаха значителен напредък в установяването на редица стандарти, които държавите членки са приканени да транспонират в националното си законодателство.

Отчасти предложението е вдъхновено от тези стандарти и от съдебната практика на Европейския съд за правата на човека относно свободата на изразяване. Докладчикът изразява цялостно удовлетворение по повод направения от Комисията избор да впише своето предложение за директива в контекста на тези препоръки, като същевременно взема предвид резолюцията, приета от Европейския парламент на 24 октомври 2017 г.

Обхват: гарантиране на ефикасността на предложения инструмент

Докладчикът счита, че изборът на широк и хоризонтален обхват е положителен, тъй като това ще позволи обхващането на многобройни сектори – от защитата на финансовите интереси на Съюза до ядрената сигурност, като се премине през опазване на околната среда, общественото здраве и борбата срещу отклонението от данъчно облагане. Дадено лице ще бъде считано за лице, подаващо сигнал за нередност, когато подава сигнал или разкрива нарушение на акт на ЕС, уреждащ посочените сектори, съгласно определените в приложението към предложението. Съществува все пак опасност по отношение на действия, които не съставляват нарушение по смисъла на директивата. Поради това докладчикът предлага да бъдат обхванати всички наказуеми действия, отнасящи се до посочените сектори. По този начин докладчикът счита, че защитата на обществения интерес, която е в същината на настоящото предложение, ще бъде по-добре взета под внимание.

Доколкото Европейският съюз се основава на общност на ценности и принципи, която гарантира зачитането на правата на човека и основните свободи, докладчикът счита за необходимо посочените основни права да бъдат включени в обхвата на текста.

На длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз може да се наложи, в хода на професионалната им дейност, да разполагат с информация, която може да бъде обект на подаване на сигнал по смисъла на настоящето предложение за директива и рискуват да станат жертви на ответни действия с цел отмъщение. Поради това е важно да им бъде предоставена същата закрила като на другите работници. Също така е важно да се гарантира защита на лицата, които подпомагат автора на сигнал в неговите постъпки, включително когато става въпрос за разследващи журналисти.

Канали за подаване на сигнал: действия в интерес на лицата, подаващи сигнали за нарушения

Според докладчика, концепцията за канали за подаване на сигнали във вида, предвиден от разглеждания текст, предлага достатъчни гаранции за солидност и независимост. Те все пак могат да бъдат подобрени, като се предвиди уведомяване за получаване на сигнала. Освен това предложените от Комисията срокове за обработка изглеждат твърде дълги и биха могли да навредят на подадения сигнал, поради което докладчикът предлага те да бъдат съкратени. Тя също така счита, че представителите на синдикатите следва да участват пълноценно в проектирането на вътрешни канали и да могат да предоставят съвети и съдействие на лицата, които желаят това. В действителност представителите на работниците присъстват непосредствено на място и са най-подходящи да придружават лицето, което може да подаде сигнал, в неговите постъпки, да го информират за вътрешните канали за подаване на сигнал, за неговите права и задължения. Следователно е важно да им бъде предоставена тази роля в рамките на настоящата директива.

Освен това от съществено значение е да се гарантира висока степен на поверителност на идентичността на лицето, което подава сигнал. Действително лицата, които установяват нередности често са обект на механизми за възпиране и автоцензура, които се основават на страх от разкриване на идентичността им. Доказано е, че спазването на този критерий позволява подобряване на броя на получените сигнали. Поради това е целесъобразно да се засилят разпоредбите на разглеждания текст по отношение на посочения въпрос, като се предвиди строг принцип на поверителност, от който да се допуска дерогация единствено при изключителни и специални обстоятелства.

Привилегироване на ефикасността на подаването на сигнал и правото на информация

Разглежданият текст се основава на относително стриктна последователност в използването на каналите за подаване на сигнал, по отношение на които се предвиждат дерогации. По принцип лицето, което може да подаде сигнал би трябвало на първо място да се обърне към своя работодател, да изчака обработването на сигнала до 3 месеца, след това в случай на незадоволителен отговор – да сезира външен орган и евентуално да изчака допълнителни 6 месеца. Това може не само значително да компрометира самия сигнал, но най-вече рискува да принуди лицето, сигнализиращо за нередности, да се окаже в затруднено положение по отношение на своя работодателя. Освен това този подход възлага върху лицето сигнализиращо за нередности тежестта да докаже, че е избрал най-подходящия канал в случай на заобикаляне на последователността, предвидена в текста. В контекста на и без това неравномерно съотношение на силите, това рискува да нанесе вреди на автора на сигнала. Накрая, този подход не отчита в достатъчна степен правото на информиране на гражданите в случай на нарушение на обществения интерес. Поради тези причини докладчикът предлага да се преразгледа посочената йерархия на каналите, като се въведе повече гъвкавост, за да се даде възможност на автора на сигнала да избере най-подходящия канал за подаване на сигнала.

Макар да е изцяло положителен фактът, че разглежданият текст предоставя закрила на лицата, които имат основателни причини да считат, че съобщената информация е била вярна към момента на подаването на сигнала, докладчикът счита, че посочената разпоредба се нуждае от допълнително уточняване, за да се изключи всяка възможност за предоставяне на отказ по причини, свързани с намеренията на лицето, сигнализиращо за нередности. В действителност, би следвало текстът да се съсредоточи най-вече върху значимостта на оповестената информация с оглед на обществения интерес, преди да се разглеждат причините за нейното оповестяване.

Гарантиране на цялостна и ефикасна закрила на лицата, сигнализиращи за нередности

Предложението за директива съдържа обща забрана за ответни действия с цел отмъщение, описани в списък. Посоченият списък в никакъв случай не следва да се счита за изчерпателен, тъй като единствено въображението определя границите на използваните ответни действия с цел отмъщение. Следователно целесъобразно е да се поясни, че тук става въпрос единствено за примери.

По отношение на предоставената закрила докладчикът желае да подчертае значението на някои от тях. Обръщането на тежестта на доказване е една от тези мерки и формулировката, приета в предложението за директива, е засилена, за да може да се разгърне пълният потенциал на тази разпоредба.

Вече са налице случаи на анонимно подаване на сигнал, които ще продължат да съществуват. Следователно докладчикът желае да се предвиди разпоредба, чрез която да се позволява на лице, чиято идентичност е била разкрита, въпреки че желанието му е било да запази анонимност, да бъде обхванато от посочения текст.

В някои държави членки и между тях са налице различия в придружаващите и подкрепящи разпоредби за авторите на сигнали или публично оповестяване. Например, поверителни съвети относно механизмите за етични предупреждения могат да бъдат издавани от публични органи, профсъюзи или дори организации на гражданското общество. Докладчикът счита, че тези системи са от съществено значение, за да се окаже подкрепа на лицето, сигнализиращо за нередности в предприеманите от него действия и следователно предлага директивата да предвиди въвеждането им в различните държави членки, като се вземат предвид националните условия. Докладчикът желае също така да бъде предвидена психологическа подкрепа, в допълнение към правната и финансовата подкрепа за лицата, сигнализиращи за нередности.

Гарантиране на достатъчна правна сигурност за свобода на словото

Съществува опасност някои елементи от настоящото предложение да обезкуражат лицата, които желаят да подадат сигнал. Това се отнася по-специално за изискването за сериозност, което може да се окаже трудно оценимо от отделния човек и да бъде изтъкнато срещу него, за да обезсмисли действията му. Следователно уместно е да се гарантира защита независимо от сериозността на оповестената информация, при условие, че тя вреди на обществения интерес.

По същия начин предложението за директива предлага да се предвидят санкции за предотвратяване на злонамерени и неправомерни оповестявания. Тази разпоредба се дублира с вече действащи в националното право разпоредби, които санкционират случаите на клевета или увреждане на репутацията. Като предвижда допълнителни санкции, разглежданият текст може да окаже възпиращ, ако не и обезсърчаващ ефект, включително и по отношение на обоснованите сигнали. Следователно докладчикът предлага тази част от текста да бъде заличена.

Докладчикът счита, че разглежданият текст представлява първа стъпка, но повдига важни въпроси относно разширяването на приложното му поле. Поради това тя счита, че би трябвало в кратки срокове текстът да бъде положен на оценка и преразглеждане, ако това е необходимо, за да се подобри хоризонталността му и да се опрости разбирането му от гражданите.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

г-н Павел Свобода

Председател

Комисия по правни въпроси

БРЮКСЕЛ

Относно:  Становище относно правното основание на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 – C8‑0159/2018 – 2018/0106(COD))

Уважаеми господин Председател,

На 24 септември 2018 г., в съответствие с член 39, параграф 5 от Правилника за дейността, комисията по правни въпроси реши по собствена инициатива да представи становище относно целесъобразността на допълнителните правни основания, които се въвеждат въз основа на внесени в комисията изменения и които биха добавили разпоредби от Договора за функционирането на Европейския съюз към първоначалното правно основание на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза („предложението“).

Комисията базира предложението си на няколко секторни правни основания. Правното основание се изразява по следния начин:

„като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16, член 33, член 43, член 50, член 53, параграф 1, член 62, член 91, член 100, член 103, член 109, член 114, член 168, член 169, член 192, член 207 и член 325, параграф 4 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 31 от него,“

Внесени бяха пет изменения, в които се предлага добавянето на член 19, параграф 2, член 77, параграф 2), член 78, член 79, член 83 параграф 1), член 153, член 154, член 157 и член 352 от ДФЕС. Що се отнася до член 153, в две изменения се предлага да се добави целият член, докато само в едно се предлага добавянето само на букви а), б) и д) от параграф 1 от посочения член, а в друго се предлага добавянето само на букви а) и б) от параграф 1 от член 153.

Предложените изменения на правното основание се съпровождат от съответни изменения на приложното поле на предложената директива. Поради това окончателната оценка на въпроса дали от съдържателна гледна точка към предложението трябва да се добавят допълнителни правни основания трябва да бъде извършена в зависимост от това дали ще бъдат приети измененията на приложното поле, както и в светлината на целта и съдържанието на приетото предложение. Настоящото становище относно правното основание се съсредоточава повече върху процедурната съвместимост на правните основания, чието добавяне се предлага, както и върху тяхната съвместимост с избраната мярка, в случая директива.

I – Контекст

В резолюцията си от 24 октомври 2017 г. относно законосъобразните мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, действащи в обществен интерес, и в резолюцията си от 20 януари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС(1), Парламентът призова Комисията да представи хоризонтално законодателно предложение, за да гарантира високо равнище на защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в ЕС, както в публичния, така и в частния сектор и в националните и европейските институции.

Понастоящем правилата за лицата, подаващи сигнали за нарушения, съществуват в някои области на правото на Съюза, а именно в Правилника за длъжностните лица и в някои регламенти, свързани с изпирането на пари и финансовите пазари.

Настоящото предложение за директива следва секторния подход, тъй като в него се предвиждат правила за лицата, подаващи сигнали за нередности, които се прилагат по отношение на нарушения на правото на Съюза в областите, указани в приложното поле и в приложението, което съдържа списък на съответните законодателни актове на Съюза, посочени пряко или чрез позоваване.

II – Относими членове от Договорите

Член 19 от ДФЕС гласи следното:

Член 19

1. Без да се засягат другите разпоредби на Договорите и в рамките на правомощията, които те предоставят на Съюза, Съветът може с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след одобрение от Европейския парламент, да приема необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация.

2. Чрез дерогация от параграф 1, Европейският парламент и Съветът могат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат основните принципи на мерките за стимулиране на Съюза, с изключение на хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки за подкрепа на действията на държавите-членки по осъществяването на целите, посочени в параграф 1.

Член 77 от ДФЕС гласи следното:

Член 77

1. Съюзът развива политика, която има за цел:

а) да се гарантира отсъствие на всякакъв контрол на лицата, без оглед на тяхното гражданство, при преминаване на вътрешните граници;

б) да се осигурят контролът на лицата и ефективното наблюдение при преминаването на външните граници;

в) постепенно да се въведе интегрирана система за управление на външните граници.

2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът приемат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, мерки в областта на:

а) общата политика по отношение на визите и другите разрешения за краткосрочно пребиваване;

б) контрола, на който подлежат лицата, преминаващи външните граници;

в) условията, при които гражданите на трети страни могат да се движат свободно на територията на Съюза за кратък период от време;

г) всички необходими мерки за постепенното въвеждане на интегрирана система за управление на външните граници;

д) отсъствие на всякакъв контрол на лицата, без оглед на тяхното гражданство, при преминаване на вътрешните граници.

3. В случай че дадено действие на Съюза изглежда необходимо, за да се улесни упражняването на правото, посочено в член 20, параграф 2, буква а), и освен ако Договорите не предвиждат правомощия за тази цел, Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, може да приема разпоредби относно паспортите, личните карти, разрешенията за пребиваване и всички други подобни документи. Съветът действа с единодушие след консултация с Европейския парламент.

4. Настоящият член не засяга компетентността на държавите-членки по отношение на географското определяне на техните граници в съответствие с международното право.

Член 78 от ДФЕС гласи следното:

Член 78

1. Съюзът развива обща политика в областта на убежището, субсидиарната закрила и временната закрила, чиято цел е да предостави подходящ статут на всеки гражданин на трета страна, който се нуждае от международна закрила, както и да гарантира зачитането на принципа на неотблъскване. Тази политика трябва да бъде съобразена с Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и с Протокола за статута на бежанците от 31 януари 1967 г., както и с другите съответни договори.

2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът приемат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, мерки за обща европейска система за убежище, която включва:

а) единен статут на бежанец за гражданите на трети страни, който да е валиден в целия Съюз;

б) единен статут на субсидиарна закрила за гражданите на трети страни, които, без да получават европейско убежище, се нуждаят от международна закрила;

в) обща система за временна закрила на разселени лица в случай на масов приток на бежанци;

г) общи процедури за предоставяне или отнемане на единен статут на бежанец или на субсидиарна закрила;

д) критерии и механизми за определяне на държавата членка, отговорна за разглеждането на молбите за убежище или субсидиарна закрила;

е) правила относно условията за приемане на лица, търсещи убежище или субсидиарна закрила;

ж) партньорство и сътрудничество с трети страни за управлението на потоците от лица, търсещи убежище или субсидиарна или временна закрила.

3. В случай че една или повече държави членки се намират в извънредна ситуация, характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети страни, Съветът, по предложение на Комисията, може да приема временни мерки в полза на засегнатата(ите) държава(и) членка(и). Той действа след консултация с Европейския парламент.

Член 79 от ДФЕС гласи следното:

Член 79

1. Съюзът развива обща имиграционна политика, целяща да гарантира, на всички етапи, ефективно управление на миграционните потоци, справедливо третиране на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в държавите членки, както и предотвратяване на незаконната имиграция и трафика на хора и засилена борба с тези явления.

2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът приемат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, мерки в следните области:

а) условията за влизане и пребиваване, както и правилата за издаване от държавите членки на визи и разрешения за дългосрочно пребиваване, включително с цел събиране на семейства;

б) определянето на правата на гражданите на трети страни, пребиваващи законно в дадена държава членка, включително условията за свобода на движение и пребиваване в другите държави членки;

в) нелегалната имиграция и незаконното пребиваване, включително експулсирането и репатрирането на незаконно пребиваващите лица;

г) борбата срещу трафика на хора, по-специално на жени и деца.

3. Съюзът може да сключва с трети страни споразумения за обратно приемане в страните по произход или страните, от които идват, на граждани на трети страни, които не отговарят или са престанали да отговарят на условията за влизане, присъствие или пребиваване на територията на една от държавите членки.

4. Европейският парламент или Съветът могат, в съответствие с обикновената законодателна процедура, да установят мерки за поощряване и подкрепа на действията на държавите-членки за насърчаване на интеграцията на граждани на трети страни, пребиваващи законно на тяхна територия, като се изключва всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки.

5. Настоящият член не засяга правото на държавите членки да определят капацитета за прием на граждани на трети страни, идващи от трети страни, на тяхната територия с цел да търсят работа като заети или самостоятелно заети лица.

Член 83 от ДФЕС гласи следното:

Член 83

1. Европейският парламент и Съветът, чрез директиви, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура, могат да установят минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите в областите на особено тежката престъпност с трансгранично измерение, произтичащи от естеството или последиците на тези деяния или от особена необходимост за общо противодействие.

Тези области на престъпност са следните: тероризъм, трафик на хора и сексуална експлоатация на жени и деца, незаконен трафик на наркотици, незаконен трафик на оръжия, изпиране на пари, корупция, фалшифициране на платежни средства, компютърна престъпност и организирана престъпност.

В зависимост от развитието на престъпността Съветът може да приеме решение за определяне на други области на престъпност, които отговарят на критериите, посочени в настоящия параграф. Той действа с единодушие след одобрение от Европейския парламент.

2. Когато сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки в областта на наказателното право е належащо, за да се осигури ефективното прилагане на политика на Съюза в област, в която са приети мерки за хармонизиране, чрез директиви могат да се установят минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкции в съответната област. Тези директиви се приемат съгласно обикновена или специална законодателна процедура, идентична на тази, използвана за приемането на въпросните мерки за хармонизиране, без да се засягат разпоредбите на член 76.

3. Когато член на Съвета счита, че проект за директива, посочена в параграф 1 или 2, би засегнал основни аспекти на наказателноправната система на неговата държава, той може да поиска този въпрос да бъде отнесен до Европейския съвет. В такъв случай обикновената законодателна процедура се спира. След разискване и при наличие на консенсус Европейският съвет, в срок от четири месеца от спирането, отнася проекта обратно до Съвета, с което се прекратява спирането на обикновената законодателна процедура.

В същия срок, при наличие на разногласие и ако най-малко девет държави членки желаят да установят засилено сътрудничество въз основа на въпросния проект за директива, те информират за това Европейския парламент, Съвета и Комисията. В такъв случай разрешението да се пристъпи към засилено сътрудничество, посочено в член 20, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 329, параграф 1 от настоящия договор, се счита за предоставено и се прилагат разпоредбите за засилено сътрудничество.

Член 153 от ДФЕС гласи следното:

Член 153

1. С оглед постигането на целите на член 151 Съюзът подкрепя и допълва дейностите на държавите членки в следните области:

а) подобряване в частност на работната среда с цел закрилата на здравето и безопасността на работниците;

б) условията на труд;

в) социална сигурност и социална закрила на работниците;

г) закрила на работниците при прекратяване на трудовия договор;

д) информиране и консултиране на работниците;

е) представителство и колективна защита на интересите на работниците и работодателите, включително съвместно вземане на решения при спазване на параграф 5;

ж) условия за заетост на граждани на трети страни, законно пребиваващи на територията на Съюза;

з) интегриране на лицата, изключени от пазара на труда, без да се накърнява член 166;

и) равенство между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и третирането при работа;

й) борба срещу социалната изолация;

к) модернизация на системите за социална закрила, без да се засяга буква в).

2. За целта Европейският парламент и Съветът:

а) могат да предприемат мерки, насочени към насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки чрез инициативи, имащи за цел да подобрят познанието, да развият обмена на информация и на най-добри практики, да поощряват новаторски подходи и да оценяват опита, без хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки;

б) могат да приемат в областите, изброени в параграф 1, букви а) – и), посредством директиви, минимални изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, като се имат предвид условията и техническите правила във всяка държава членка. Тези директиви избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и средни предприятия.

Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с обикновената законодателна процедура след консултация с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите.

В областите, посочени в параграф 1, букви в), г), е) и ж), Съветът действа в съответствие със специална законодателна процедура, с единодушие, след консултация с Европейския парламент и посочените комитети.

Съветът с единодушие, по предложение на Комисията, след като се консултира с Европейския парламент, може да вземе решение, обикновената законодателна процедура да бъде приложена към параграф 1, букви г), е) и ж).

3. Държава членка може да възложи на социалните партньори по тяхно съвместно искане прилагането на директивите, приети в съответствие с параграф 2 или, при необходимост, изпълнението на решение на Съвета, прието съгласно член 155.

В този случай тя е длъжна да осигури не по-късно от датата, до която директивата или решението трябва да бъдат транспонирани или изпълнени, социалните партньори да са въвели необходимите мерки по споразумението, като от заинтересованата държава членка се изисква да предприеме необходимите мерки, които да й позволят по всяко време да бъде в състояние да гарантира резултатите, изисквани от тази директива или това решение.

4. Разпоредбите, приети в съответствие с настоящия член:

– не засягат правото на държавите членки да определят основните принципи на техните системи за социална сигурност и не могат да оказват съществено влияние върху финансовото равновесие на тези системи;

– не са пречка за държавите членки, които желаят да запазят или въведат по-строги предпазни мерки, съвместими с Договорите.

5. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат спрямо заплащането, правото на сдружаване или правото да се налага локаут.

Член 154 от ДФЕС гласи следното:

Член 154

1. Комисията има за задача да развива консултациите между социалните партньори на равнището на Съюза и приема всякакви необходими мерки, за да улесни техния диалог, като оказва балансирана подкрепа на страните.

2. За тази цел, преди да внесе предложения в областта на социалната политика, Комисията се консултира със социалните партньори относно възможната насока на дадено действие на Съюза.

3. Ако след тази консултация Комисията счита, че е препоръчително действие от страна на Съюза, тя се консултира със социалните партньори относно съдържанието на предвижданото предложение. Социалните партньори представят на Комисията становище или, а когато това е необходимо, препоръка.

4. По време на консултациите по параграфи 2 и 3 социалните партньори могат да информират Комисията за тяхното желание да започнат процедурата, предвидена в член 155. Продължителността на този процес не може да превишава девет месеца, освен ако заинтересованите социални партньори и Комисията не решат съвместно този срок да бъде продължен.

Член 157 от ДФЕС гласи следното:

Член 157

1. Всяка държава членка осигурява прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност.

2. За целите на настоящия член под „заплащане“ се разбира обичайната основна или минимална заплата или надница, както и всяка друга придобивка в пари или в натура, изплатена пряко или непряко от работодателя на работника за неговия труд.

Равното заплащане без дискриминация, основаваща се на пола, означава:

а) че заплащането за един и същи труд, положен при сделна система за заплащане, се изчислява на база една и съща мерна единица;

б) че заплащането за труд, положен при повременна система за заплащане, е едно и също за една и съща работа.

3. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет, приема мерки, които осигуряват прилагането на принципа за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и труда, включително и на принципа за равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност.

4. За да се осигури на практика пълна равнопоставеност между мъжете и жените в професионалния живот, принципът за равно третиране не е пречка всяка държава-членка да запази или да приеме мерки, предвиждащи специфични придобивки за улеснение на упражняването на професионална дейност от недостатъчно представения пол или да предотврати или да компенсира неизгоди в професионалната кариера.

Член 352 от ДФЕС гласи следното:

Член 352

1. Ако действие на Съюза изглежда необходимо в рамките на определените от Договорите политики с оглед постигането на посочена в Договорите цел, без последните да предвиждат необходимите за това правомощия, Съветът, като действа с единодушие по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския парламент, приема необходимите разпоредби. Когато тези разпоредби се приемат от Съвета в съответствие със специална законодателна процедура, той действа също с единодушие, по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския парламент.

2. Комисията, в рамките на процедурата за контрол на принципа на субсидиарност, посочена в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, насочва вниманието на националните парламенти към предложенията, основаващи се на настоящия член.

3. Мерките, основаващи се на настоящия член, не могат да включват хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки в случаите, когато Договорите изключват такова хармонизиране.

4. Настоящият член не може да служи като основа за постигане на цел, отнасяща се до общата външна политика и политика на сигурност, и всеки акт, приет в съответствие с настоящия член спазва ограниченията, определени в член 40, втора алинея от Договора за Европейския съюз.

III — Общ принцип за избор на правно основание

Съгласно установената практика на Съда на ЕС „изборът на правното основание на общностен акт трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на акта“(2). Следователно изборът на неправилно правно основание може да представлява основание за отмяна на въпросния акт.

Поради това в този случай следва да бъде установено дали предложеният акт:

1.  има повече от една цел или се състои от няколко части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е само акцесорна; или

2.  преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно свързани съставни части, без някоя от тях да е второстепенна по отношение на другата или да е опосредена от нея.

Съгласно установената практика на Съда в първия случай актът трябва да се основава на едно единствено правно основание, а именно изискваното от основната или преобладаващата цел или част, а във втория случай актът ще се основава на съответните различни правни основания.(3)

Освен това съгласно установената практика на Съда е възможна комбинацията от няколко правни основания, ако те са неразривно свързани, без едното от тях да е второстепенно и косвено обвързано с другите, но само ако те не водят до несъвместими процедури за вземане на решения.(4) Правните основания, които се предлага да бъдат добавени, трябва да бъдат оценени в тази светлина, т.е. въз основа на това дали предвиждат обикновената законодателна процедура или по друг начин са съвместими с правното основание, предложено от Комисията.

IV – Цел и съдържание на предложението

Тъй като Комисията е изготвила правното основание на своето предложение, всяка от споменатите разпоредби съответства на съответните части на приложното поле и на приложението към предложението. Доколкото към приложното поле и следователно към приложението се добавят някои други области, би било целесъобразно правното основание да се приведе в съответствие, като към правното основание на директивата се добавят и съответните членове от Договора за функционирането на Европейския съюз.

V – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание

Член 19, параграф 2 от ДФЕС гласи, че законодателните органи на ЕС, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, „могат да приемат основните принципи на мерките за стимулиране на Съюза“, за да подкрепят действията, предприети от държавите членки в областта на борбата срещу дискриминацията.

Тези мерки обаче не може да съдържат „хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки“. В това отношение следва да се посочи, че член 19 от предложението предвижда минимална хармонизация: „Държавите членки могат да въведат или да запазят разпоредби, които са по-благоприятни за правата на сигнализиращите лица от предвидените в настоящата директива“. Поради това добавянето на член 19, параграф 2 от ДФЕС като правно основание не е препоръчително.

Съгласно член 77, параграф 2 от ДФЕС законодателните органи на ЕС могат да приемат в съответствие с обикновената законодателна процедура, „мерки“ в областта на граничните проверки, които се отнасят до следното: визите и разрешенията за краткосрочно пребиваване; контрола по външните граници; свободата на гражданите на трети държави да пътуват; интегрирана система за управление на външните граници; отсъствие на контрол на вътрешните граници.

Това ново правно основание изглежда съвместимо с предложението от процедурна гледна точка.

Параграф 1 от член 78 от ДФЕС представлява общо позоваване на общата политика в областта на убежището. Параграф 3 се отнася до приемането на временни мерки в извънредни ситуации и предвижда единствено консултация с Европейския парламент.

Параграф 2 от посочения член позволява приемането в съответствие с обикновената законодателна процедура на „мерки“ за обща европейска система за убежище в определени области като единен статут на бежанец и на субсидиарна закрила, временна закрила на разселени лица, общи процедури за международна закрила, правила относно условията за приемане и партньорство и сътрудничество с трети държави.

Поради това не е необходимо член 78, параграф 1 от ДФЕС да се добавя като правно основание, а член 78, параграф 3 от ДФЕС не е подходящо правно основание за предложението. Добавянето на член 78, параграф 2 от ДФЕС изглежда съвместимо с предложението от процедурна гледна точка.

Член 79 от ДФЕС се отнася до общата имиграционна политика. Важно е да се отбележи, че параграфи 1 и 5 не са правни основания. Параграф 3 предвижда сключването на споразумения за обратно приемане, така че той не може да бъде правно основание за предложението за директива. Параграф 4 се отнася до интеграцията на граждани на трети държави, но изключва хармонизирането на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки.

Параграф 2 дава възможност за приемане в съответствие с обикновената законодателна процедура на „мерки“, като например условията за влизане и пребиваване, правата на гражданите на трети държави, пребиваващи законно, нелегалната имиграция и незаконното пребиваване и борбата срещу трафика на хора.

Следователно от процедурна гледна точка само включването на член 79, параграф 2 от ДФЕС изглежда възможно.

Докато член 83, параграф 1 от ДФЕС предвижда обикновената законодателна процедура, параграф 3 от същия член съдържа разпоредба за задействане на „аварийната спирачка“, съгласно която една държава членка може да отнесе въпроса до Европейския съвет. В такъв случай обикновената законодателна процедура се спира.

Ето защо комбинирането на тази разпоредба с други правни основания на предложението не е възможно.

Следва да се отбележи, че всички мерки, които се основават на членове 77, 78, 79 и 83 от ДФЕС, ще се прилагат само за Ирландия и Обединеното кралство, ако тези държави членки изберат да вземат участие съгласно Протокол № 21, и че в съответствие с Протокол № 22 такава мярка няма да се прилага към Дания. Добавянето на тези членове към правното основание няма да има отражение върху законодателната процедура в Парламента, но може да доведе до евентуално разделяне на предложението за целите на процедурата в Съвета, тъй като броят на държавите членки, спрямо които се прилагат различни части от директивата, би бил различен.

Член 153 от ДФЕС беше добавен с изменения 66, 67, 68 и 69. Изменения 67 и 69 добавят само части от този член, а именно букви а), б) и д). Този член изброява специфични области на социалната политика, в които дейността на ЕС може да „подкрепя и допълва дейностите на държавите членки“.

Процедурата за някои категории от този списък не е съвместима с предложението, тъй като изисква единодушие. Останалите области, обхванати от изменения, при които се прилага обикновената законодателна процедура без изискването за единодушие, са член 153, параграф 1 от ДФЕС, букви а), б) и д).

Член 154 от ДФЕС не е правно основание за акт на Европейския парламент. Той съдържа процедурни правила, които са изрично приложими за Комисията. Следователно добавянето му не следва да се разглежда.

Що се отнася до член 157 от ДФЕС относно принципа за равно заплащане, в параграф 3 се предвижда приемането в съответствие с обикновената законодателна процедура на „мерки“, които „осигуряват прилагането на принципа за равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и труда, включително и на принципа за равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“.

Следователно член 157, параграф 3 от ДФЕС изглежда е съвместим с предложението оп процедурна гледна точка.

Накрая, член 352 от ДФЕС дава възможност на Европейския съюз и по-конкретно на Съвета, да действа, ако „действие на Съюза изглежда необходимо в рамките на определените от Договорите политики с оглед постигането на посочена в Договорите цел“, когато последните не предвиждат необходимите за това правомощия.

В предложението са обединени няколко секторни правни основания, така че изглежда, че се създава хоризонтален инструмент, но в действителност става въпрос за пакет от секторни мерки. Член 352 от ДФЕС може да се използва само в случаите, когато в Договорите не са предвидени необходимите правомощия. Тъй като вече в правото на Съюза съществуват редица мерки, които предвиждат правила за лицата, подаващи сигнали за нередности, не може да се каже, че това е така в настоящия случай. Следователно прибягването до член 352 от ДФЕС по дефиниция е несъвместимо с подхода, избран в предложението на Комисията.

Освен това изборът на член 352 от ДФЕС е несъвместим от процедурна гледна точка с другите правни основания, тъй като за него се изисква единодушие в Съвета и одобрение от Парламента. Ето защо член 352 от ДФЕС не е подходящо правно основание за предложението.

VI – Заключение и препоръка

Следните разпоредби на ДФЕС предвиждат обикновената законодателна процедура по начин, който е съвместим със съществуващото правно основание, предложено от Комисията: член 77, параграф 2, член 78, параграф 2, член 79, параграф 2, член 153, параграф 1, букви a), б) и д), и член 157, параграф 3 от ДФЕС.

Що се отнася до членове 77, 78 и 79, следва да се отбележи, че макар и добавянето на тези членове да не би било несъвместимо с процедурата в Парламента, тяхното включване в правното основание може да доведе до евентуално разделяне на предложението за целите на процедурата в Съвета.

Член 83, параграф 1 и член 352 от ДФЕС не са съвместими с приложимата обикновена законодателна процедура и те не трябва да се добавят като нови правни основания. Освен това член 352, който може да се използва само в случаите, в които в Договорите не са предвидени необходимите правомощия, по дефиниция не е съвместим с подхода, избран в предложението на Комисията.

Що се отнася до член 154 от ДФЕС, той се позовава на правилата, приложими за Комисията, и не предвижда правно основание за акт на Европейския парламент и на Съвета. По тази причина той не може да бъде добавен към правното основание.

Накрая, добавянето на член 19, параграф 2 от ДФЕС не е препоръчително, тъй като съгласно тази разпоредба хармонизиране не се допуска.

Окончателният избор на правни основания, определени като възможни допълнения към правното основание, предложено от Комисията, следва обаче да зависи от приемането на съответни изменения, въвеждащи конкретни области на политиката в приложното поле на предложената директива.

На своето заседание от 22 октомври 2018 г. комисията по правни въпроси реши съответно единодушно(5), с 18 гласа „за“, да препоръча на водещата комисия да се съобрази с горепосочените заключения при оценката на измененията, свързани с приложното поле на Директивата.

С уважение,

Павел Свобода

(1)

2016/2224(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//BG и (2016/2055(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0004+0+DOC+XML+V0//BG.

(2)

Решение от 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“) (C-45/86, Recueil, стр. 1439, точка 5); Решение от 2007 г. по дело Комисия/Съвет (C-440/05, Сборник, стр. I-9097); Решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-7585).

(3)

Вж. решение по дело C–411/06, цитирано по-горе, т. 46 – 47.

(4)

  Решения от 6 ноември 2008 г., Парламент/Съвет, Дело C-155/07, EU:C:2008:605, точка 37; и от 3 септември 2009 г., Парламент/Съвет, C-166/07, EU:C:2009:499, точки 68 и 69.

(5)

На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Мади Делво (заместник-председател), Аксел Фос (докладчик по становище), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари‑Кристин Бутоне, Жофроа Дидие, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Хейди Хаутала, Мери Хънибол, Силвия‑Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Евелин Регнер, Тимо Вьолкен, Франсис Замит Димек, Тадеуш Звефка, Оле Лудвигсон (за Енрико Газбара, в съответствие с член 200, параграф 2).


(*) СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (27.9.2018)

на вниманието на комисията правни въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

(COM(2018)0218 – C8‑0159/2018 – 2018/0106(COD))

Докладчик по становище (*): Мигел Виегаш

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище от комисията ECON приветства безрезервно това предложение на Комисията за защита в целия ЕС на лицата, подаващи сигнали за нередности, тъй като Парламентът вече изисква това от дълго време, наред с другото, в доклада на анкетната комисия относно „Досиетата от Панама“ и в предишния доклад по собствена инициатива, изготвен от комисията JURI, в който е участвала комисията ECON.

Предложението също така доразвива секторните мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които бяха въведени от комисията ECON в предишно законодателство, като например Директивата за борба с изпирането на пари (AMLD4—5) и Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба (MAR).

С предложените изменения докладчикът по становище от комисията ECON си поставя за цел:

•  подобряване на определението (член 3)

•  разширяване на обхвата на правата на работниците (член 1)

•  гарантиране на материална подкрепа (член 15)

•  заличаване на съображение 21:

•  въвеждане на идеята, че дадено лице, подаващо сигнал за нарушения, не може да замести оперативния капацитет на службите за държавен надзор

•  въвеждане на ясен механизъм за предоставяне на статут на лица, подаващи сигнали за нарушения, с цел правна сигурност

•  въвеждане на възможността за анонимност

•  улесняване на използването на външни канали без преминаване през вътрешни канали

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Лицата, които работят за дадена организация или са в контакт с нея в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, често са първите, които научават за заплахи или вреди на обществения интерес, възникващи в този контекст. Като „подават сигнал“, те играят ключова роля за разкриването и предотвратяването на нарушения на закона и за защитата на благоденствието на обществото. Въпреки това често пъти лица, които биха могли да сигнализират за нередности, се въздържат да подадат сигнал за своите опасения или подозрения поради страх от ответни действия с цел отмъщение.

(1)  Лицата, които работят за дадена организация или са в контакт с нея в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, често са първите, които научават за заплахи или вреди на обществения интерес, възникващи в този контекст. Целта на настоящата директива е създаване на климат на доверие за лицата, сигнализиращи за нередности, за да оповестяват нарушения на правото или закононарушения, на които са станали свидетели или за които предполагат, както и вредите, нанесени на обществения интерес. Като „подават сигнал“, те играят ключова роля за разкриването и предотвратяването на нарушения на закона и за защитата на благоденствието на обществото. Въпреки това често пъти лица, които биха могли да сигнализират за нередности, се въздържат да подадат сигнал за своите опасения или подозрения поради страх от ответни действия с цел отмъщение, правни последствия или поради липса на доверие в ползата от подаването на сигнали.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  На равнището на ЕС сигналите, подадени от лицата, сигнализиращи за нередности, са един от компонентите отдолу нагоре по веригата на прилагане на правото на Съюза: те предоставят на националните правоприлагащи системи и на правоприлагащите системи на Съюза информация, която води до ефективното разкриване, разследване и наказателно преследване на нарушения на правото на Съюза.

(2)  На равнището на ЕС сигналите, подадени от лицата, сигнализиращи за нередности, са един от компонентите отдолу нагоре по веригата на прилагане на правото на Съюза: те предоставят на националните правоприлагащи системи и на правоприлагащите системи на Съюза информация, която често води до ефективното разкриване, разследване и наказателно преследване на нарушения на правото на Съюза.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Нарушенията на правото на Съюза в определени области на политиката могат сериозно да навредят на обществения интерес, като създадат сериозни опасности за благоденствието на обществото. Когато в тези области са установени слабости в правоприлагането и лицата, сигнализиращи за нередности, са в привилегировано положение да оповестят нарушения, е необходимо да се подобри правоприлагането чрез ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, срещу ответни действия с цел отмъщение и чрез въвеждане на ефективни канали за подаване на сигнали.

(3)  Нарушенията на правото на Съюза могат сериозно да навредят на обществения интерес, като създадат сериозни опасности за благоденствието на обществото. Когато са установени слабости в правоприлагането и лицата, сигнализиращи за нередности, са в привилегировано положение да оповестят такива нарушения, е необходимо да се подобри правоприлагането чрез ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, срещу ответни действия с цел отмъщение, и да се гарантира наличието на ефективни канали за подаване на сигнали.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Ето защо следва да се прилагат общи минимални стандарти, гарантиращи ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в тези актове и области на политиката, в които: i) е необходимо да се подобри правоприлагането; ii) недостатъчното подаване на сигнали от страна на лица, сигнализиращи за нередности, е ключов фактор, засягащ правоприлагането, и iii) нарушенията на правото на Съюза могат сериозно да навредят на обществения интерес.

(5)  Ето защо следва да се прилагат общи минимални стандарти, гарантиращи ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в тези актове, области на политиката и държави членки, в които има доказателства, че i) е необходимо да се подобри правоприлагането; ii) недостатъчното подаване на сигнали от страна на лица, сигнализиращи за нередности, е ключов фактор, засягащ правоприлагането, и iii) нарушенията на правото на Съюза могат сериозно да навредят на обществения интерес.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е необходима, за да се подобри прилагането на правото на Съюза в областта на обществените поръчки. В допълнение към необходимостта да се предотвратяват и разкриват измами и корупция в контекста на изпълнението на бюджета на ЕС, включително и на обществените поръчки, е необходимо да се вземат мерки и за справяне с недостатъчното прилагане на правилата относно възлагане на обществени поръчки от националните публични органи и от някои доставчици на комунални услуги при закупуването на стоки, строителни работи и услуги. Нарушенията на тези правила водят до нарушения на конкуренцията, увеличават разходите за извършване на стопанска дейност, нарушават интересите на инвеститорите и акционерите, понижават като цяло привлекателността за инвестиции и създават неравнопоставени условия на конкуренция за всички предприятия в цяла Европа, като по този начин засягат правилното функциониране на вътрешния пазар.

(6)  Защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е необходима, за да се подобри прилагането на правото на Съюза в областта на обществените поръчки. В допълнение към необходимостта да се предотвратяват и разкриват измами и корупция в контекста на изпълнението на бюджета на ЕС, включително и на обществените поръчки, е необходимо да се вземат мерки и за справяне с недостатъчното прилагане на правилата относно възлагане на обществени поръчки от националните публични органи и от някои доставчици на комунални услуги при закупуването на стоки, строителни работи и услуги. Нарушенията на тези правила водят до нарушения на конкуренцията, увеличават разходите за извършване на стопанска дейност, нарушават интересите на инвеститорите и акционерите, понижават като цяло привлекателността за инвестиции и създават неравнопоставени условия на конкуренция за всички предприятия в цяла Европа, като по този начин засягат правилното функциониране на вътрешния пазар. Трябва да се обръща внимание и на защитата на тези, които подават сигнали за злоупотреба или нарушение във връзка с бюджета или институциите на ЕС.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Режимът за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, не замества необходимостта от засилване на средствата за надзор на всяка държава членка и на нейните публични структури, които трябва да повишават непрестанно своята способност да водят борба срещу данъчните измами и изпирането на пари, нито необходимостта от участие в международното сътрудничество в тези области.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Добавената стойност на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в областта на финансовите услуги вече е призната от законодателния орган на Съюза. След финансовата криза, която разкри сериозни слабости при прилагането на съответните правила, в голям брой законодателни инструменти в тази област34 бяха въведени мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. По-специално в контекста на пруденциалната рамка, приложима към кредитните институции и инвестиционните посредници, Директива 2013/36/ЕС35 предвижда защита на лицата, сигнализиращи за нередности, която обхваща и Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници.

(7)  Добавената стойност на защитата на лицата, сигнализиращи за секторни нередности, в областта на финансовите услуги вече е призната от законодателния орган на Съюза. След финансовата криза, която разкри сериозни слабости при прилагането на съответните правила, в голям брой законодателни инструменти в тази област34 бяха въведени мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. По-специално в контекста на пруденциалната рамка, приложима към кредитните институции и инвестиционните посредници, Директива 2013/36/ЕС35 предвижда защита на лицата, сигнализиращи за нередности, която обхваща и Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници. Доказано е обаче с редица знакови дела, включващи европейски финансови институции, че защитата на лица, сигнализиращи за нередности, във всички финансови институции все още е незадоволителна и че страхът от ответни действия с цел отмъщение от работодатели и органи все още възпрепятства лицата, сигнализиращи за нередности, от това да предоставят информация за нарушения на правото.

_________________

_________________

34 Съобщение от 8.12.2010 г. „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“.

34 Съобщение от 8.12.2010 г. „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“.

35 Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

35 Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

Изменение    8

Предло