Postup : 2018/2244(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0399/2018

Předložené texty :

A8-0399/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 12.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0500

ZPRÁVA     
PDF 508kWORD 52k
22.11.2018
PE 629.591v02-00 A8-0399/2018

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů)

(00000/2018 – C8-0000/2018 – 2018/2244(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Siegfried Mureşan

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2018/2018 na rozpočtový rok 2018: Snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů)

(00000/2018 – C8-0000/2018 – 2018/2244(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(2), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 přijatý s konečnou platností dne 30. listopadu 2017(3),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2018/2018, který Komise přijala dne 12. října 2018 (COM(2018)0704),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018, který Rada přijala dne 26. listopadu 2018 a postoupila stejný den Evropskému parlamentu (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0399/2018),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 (NOR 6/2017) má aktualizovat jak výdajovou, tak příjmovou stranu rozpočtu a zohlednit tak nejnovější vývoj;

B.  vzhledem k tomu, že na straně výdajů snižuje návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 prostředky na závazky v rozpočtových položkách o 48,7 milionu EUR a prostředky na platby o 44,7 milionu EUR v okruhu 1a „konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ a v okruhu 2 „udržitelný růst – přírodní zdroje“;

C.  vzhledem k tomu, že na straně příjmů se návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 týká revize prognózy tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru), základu daně z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND) a zahrnutí příslušných oprav pro Spojené království a jejich financování do rozpočtu, což vše ovlivní rozdělení příspěvků členských států z vlastních zdrojů do rozpočtu EU;

1.  vítá skutečnost, že provádění programů na období 2014–2020 se konečně rozběhlo naplno, takže je třeba jen drobná úprava na straně výdajů, na rozdíl od velmi významných opravných rozpočtů přijatých v letech 2016 a 2017; vybízí Komisi a členské státy, aby dohnaly významné zpoždění, které se shromáždilo za poslední tři roky;

2.  bere na vědomí technický proces vyvažování vlastních zdrojů, který bude nezbytný kvůli revizi prognózy tradičních vlastních zdrojů a DPH a aktualizaci opravy pro Spojené království;

3.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018/2018;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2018/2018 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 57, 28.2.2018, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Manuel dos Santos, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí