Procedūra : 2018/2244(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0399/2018

Pateikti tekstai :

A8-0399/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2018 - 12.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0500

PRANEŠIMAS     
PDF 582kWORD 54k
22.11.2018
PE 629.591v02-00 A8-0399/2018

Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)

(13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Siegfried Mureşan

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius)

(13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(2), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2017 m. lapkričio 30 d.(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektą, kurį Komisija priėmė 2018 m. spalio 12 d. (COM(2018) 0704),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 26 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projekto (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0399/2018),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projekto tikslas – patikslinti biudžetą tiek išlaidų, tiek pajamų požiūriu siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius;

B.  kadangi kalbant apie išlaidas Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projekte 1a išlaidų kategorijos „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“ ir 2 išlaidų kategorijos „Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“ biudžeto eilučių įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai sumažinami atitinkamai 48,7 mln. EUR ir 44,7 mln. EUR;

C.  kadangi pajamų srityje Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas susijęs su tradicinių nuosavų išteklių (t. y. muitų ir cukraus mokesčių), pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj) bazių prognozių pakeitimu ir su tuo, kad į biudžetą reikia įtraukti atitinkamas Jungtinei Karalystei taikomas korekcijas ir jų finansavimą, dėl kurių pasikeičia valstybių narių nuosavų išteklių įnašų į Sąjungos biudžetą pasiskirstymas;

1.  palankiai vertina tai, kad, palyginti su labai dideliais 2016 ir 2017 m. priimtais taisomaisiais biudžetais, 2014–2020 m. programos pagaliau įgyvendinamos visu pajėgumu ir dėl to reikia tik nežymiai patikslinti išlaidas; ragina Komisiją ir valstybes nares kompensuoti per pastaruosius trejus metus susidariusius didelius vėlavimus;

2.  atkreipia dėmesį į techninį nuosavų išteklių perskirstymo procesą, kuris tapo reikalingas peržiūrėjus tradicinių nuosavų išteklių ir PVM prognozes ir atnaujinus JK taikomą korekciją;

3.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projekto;

4.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 6/2018 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

  OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(3)

  OL L 57, 2018 2 28, p. 1.

(4)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(5)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Manuel dos Santos, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika