Proċedura : 2018/2244(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0399/2018

Testi mressqa :

A8-0399/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 12/12/2018 - 12.1

Testi adottati :

P8_TA(2018)0500

RAPPORT     
PDF 586kWORD 54k
22.11.2018
PE 629.591v01-00 A8-0399/2018

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn f'konformità mal-previżjonijiet aġġornati tan-nefqa u l-aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)

(13961/2018 – C8‑0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Kumitat għall-Baġits

Rapporteur: Siegfried Mureşan

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn f'konformità mal-previżjonijiet aġġornati tan-nefqa u l-aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)

(13961/2018 – C8‑0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(1) u b'mod partikolari l-Artikolu 41 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(2), u b'mod partikolari l-Artikolu 44 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja2018, adottat b'mod definittiv fit-30 ta' Novembru 2017(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(4),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(5),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018, adottat mill-Kummissjoni fit-12 ta' Ottubru 2018 (COM(2018)0704),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018, adottata mill-Kunsill fis-26 ta' Novembru 2018 u li ntbagħtet lill-Parlament Ewropew dakinhar stess (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 88 u 91 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0399/2018),

A.  billi l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 għandu l-għan li jaġġorna kemm mil-lat ta' nefqa kif ukoll mil-lat ta' dħul tal-baġit biex jitqiesu l-aħħar żviluppi;

B.  billi, mil-lat ta' nefqa, l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 inaqqas l-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament tal-linji baġitarji b'EUR 48,7 miljun u b'EUR 44,7 miljun rispettivament, fl-intestatura 1a "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" u fl-intestatura 2 "Tkabbir sostenibbli – riżorsi naturali";

C.  billi, mil-lat ta' dħul, l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 jikkonċerna reviżjoni ta' previżjoni tar-riżorsi proprji tradizzjonali (jiġifieri dazji doganali u imposti fuq is-settur taz-zokkor), it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), il-bażijiet tal-introjtu nazzjonali gross (ING), u l-baġit tal-korrezzjonijiet rilevanti tar-Renju Unit u l-iffinanzjar tagħhom, li kollha jaffettwaw id-distribuzzjoni ta' kontribuzzjonijiet ta' riżorsi proprji tal-Istati Membri għall-baġit tal-Unjoni;

1.  Jilqa' l-fatt li l-implimentazzjoni tal-programmi 2014-2020 fl-aħħar qed tilħaq ritmu kostanti u tirriżulta biss f'aġġustament minuri mil-lat ta' nefqa meta mqabbel mal-baġits ta' emenda sinifikanti ħafna adottati fl-2016 u fl-2017; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ipattu għad-dewmien kbir akkumulat matul dawn l-aħħar tliet snin;

2.  Jieħu nota tal-proċess tekniku tal-ibbilanċjar mill-ġdid tar-riżorsi proprji li sar meħtieġ bir-reviżjoni tal-previżjoni tar-Riżorsi Proprji Tradizzjonali u tal-VAT u b'aġġornamenti għall-korrezzjoni tar-Renju Unit;

3.  Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiddikjara li l-baġit emendatorju Nru 6/2018 ġie adottat b'mod definittiv u biex jiżgura li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1)

  ĠU L 298, 26.10.2002, p. 1.

(2)

  ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)

  ĠU L 57, 28.2.2018, p. 1.

(4)

  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

(5)

  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

21.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

29

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Manuel dos Santos, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Novembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza