Procedură : 2018/2244(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0399/2018

Texte depuse :

A8-0399/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2018 - 12.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0500

RAPORT     
PDF 503kWORD 55k
22.11.2018
PE 629.591v02-00 A8-0399/2018

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament în funcție de previziunile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)

(13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Siegfried Mureșan

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament în funcție de previziunile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)

(13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(2), în special articolul 44,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat definitiv la 30 noiembrie 2017(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(4),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 adoptat de Comisie la 12 octombrie 2018 (COM(2018)0704),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 adoptată de Consiliu la 26 noiembrie 2018 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0399/2018),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 urmărește să aducă la zi atât componenta de cheltuieli, cât și componenta de venituri a bugetului, pentru a se ține seama de cele mai recente evoluții;

B.  întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 reduce creditele de angajament și creditele de plată cu 48,7 milioane EUR și, respectiv, cu 44,7 milioane EUR, la liniile bugetare aferente rubricilor 1a „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă” și 2 „Creștere durabilă – resurse naturale”;

C.  întrucât, în legătură cu veniturile, proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 prevede revizuirea prognozelor referitoare la resursele proprii tradiționale (și anume taxele vamale și cotizațiile pentru sectorul zahărului) și la bazele de calcul ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) și ale venitului național brut (VNB), precum și revizuirea modului în care sunt înscrise în buget corecțiile relevante în favoarea Regatului Unit și finanțarea acestora, în condițiile în care toate aceste elemente afectează repartizarea contribuțiilor datorate de statele membre la bugetul Uniunii cu titlu de resurse proprii,

1.  salută faptul că implementarea programelor din perioada 2014-2020 intră în sfârșit într-un ritm normal și are drept rezultat doar o ajustare minoră a cheltuielilor în comparație cu bugetele rectificative considerabile adoptate în 2016 și 2017; încurajează Comisia și statele membre să recupereze întârzierile majore înregistrate în ultimii trei ani;

2.  remarcă procesul tehnic de reechilibrare a resurselor proprii, impus de revizuirea prognozelor privind resursele proprii tradiționale și TVA și de actualizările corecției în favoarea Regatului Unit;

3.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 6/2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale.

(1)

  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)

  JO L 57, 28.2.2018, p. 1.

(4)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(5)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Manuel dos Santos, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate