Postup : 2018/2244(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0399/2018

Predkladané texty :

A8-0399/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0500

SPRÁVA     
PDF 442kWORD 54k
22.11.2018
PE 629.591v02-00 A8-0399/2018

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

(13961/2018 – C8‑0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Siegfried Mureşan

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2018 na rozpočtový rok 2018: Zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

(13961/2018 – C8‑0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(2), a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018, prijatý s konečnou platnosťou 30. novembra 2017(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2018, ktorý Komisia prijala 12. októbra 2018 (COM(2018)0704),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018, ktorú prijala Rada 26. novembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0399/2018),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018 je aktualizovať výdavkovú aj príjmovú stranu rozpočtu s cieľom zohľadniť najnovší vývoj;

B.  keďže na strane výdavkov sa v návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018 znižujú viazané rozpočtové prostriedky o 48,7 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 44,7 milióna EUR v rozpočtových riadkoch v okruhu 1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť a v okruhu 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje;

C.  keďže na strane príjmov sa návrh opravného rozpočtu č. 6/2018 týka revízie odhadov tradičných vlastných zdrojov (t. j. ciel a odvodov z produkcie cukru), základov dane z pridanej hodnoty (DPH) a hrubého národného dôchodku (HND) a zahrnutia príslušných korekcií pre Spojené kráľovstvo a ich financovanie do rozpočtu, ktoré majú všetky vplyv na rozdelenie príspevkov členských štátov z vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ;

1.  víta to, že pri realizácii programov na roky 2014 – 2020 sa konečne dosiahlo stabilné tempo a dôjde len k menšej úprave na strane výdavkov v porovnaní s veľmi významnými opravnými rozpočtami prijatými v roku 2016 a 2017; nabáda Komisiu a členské štáty, aby dobehli veľké oneskorenia, ktoré vznikli v posledných troch rokoch;

2.  berie na vedomie technický proces vyrovnávania vlastných zdrojov, ktorý je nevyhnutný na základe revízie odhadov tradičných vlastných zdrojov a DPH a aktualizácie korekcie pre Spojené kráľovstvo;

3.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2018;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2018 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ako aj národným parlamentom.

(1)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

29

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Manuel dos Santos, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia