Postopek : 2018/2244(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0399/2018

Predložena besedila :

A8-0399/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0500

POROČILO     
PDF 499kWORD 51k
22.11.2018
PE 629.591v02-00 A8-0399/2018

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2018 za proračunsko leto 2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev)

(13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Siegfried Mureşan

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2018 za proračunsko leto 2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev)

(13961/2018 – C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1) in zlasti člena 41 Uredbe,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(2) in zlasti člena 44 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ki je bil dokončno sprejet dne 30. novembra 2017(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2018, ki ga je Komisija sprejela dne 12. oktobra 2018 (COM(2018)0704),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2018, ki ga je Svet sprejel 26. novembra 2018 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (13961/2018 – C8-0488/2018),

–  ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0399/2018),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 6/2018 posodobiti tako proračunske odhodke kot prihodke, da se upoštevajo najnovejši dogodki;

B.  ker predlog spremembe proračuna št. 6/2018 v razdelku 1a – „Konkurenčnost za rast in delovna mesta“ in razdelku 2 – „Trajnostna rast – naravni viri“ v proračunskih vrsticah na strani odhodkov zmanjšuje obveznosti za 48,7 milijona EUR in plačila za 44,7 milijona EUR;

C.  ker na strani prihodkov predlog spremembe proračuna št. 6/2018 zadeva revizijo napovedi tradicionalnih lastnih sredstev (tj. carin in prelevmanov na sladkor), davka na dodano vrednost (DDV) in osnov za bruto nacionalni dohodek (BND) ter vključitev ustreznih popravkov za Združeno kraljestvo v proračun in njihovo financiranje, kar bo vplivalo na porazdelitev prispevkov lastnih sredstev držav članic v proračun EU;

1.  pozdravlja dejstvo, da se programi za obdobje 2014–2020 končno izvajajo po načrtih, kar pomeni le manjšo prilagoditev na strani odhodkov v primerjavi z zelo velikimi spremembami proračuna, sprejetimi v letih 2016 in 2017; spodbuja Komisijo in države članice, naj nadoknadijo velike zamude, ki so se nakopičile v zadnjih treh letih;

2.  je seznanjen s tehničnim postopkom ponovnega uravnoteženja lastnih sredstev, ki je postalo potrebno zaradi revizije napovedi tradicionalnih lastnih sredstev in DDV ter posodobitve popravka za Združeno kraljestvo;

3.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2018;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 6/2018 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(3)

UL L 57, 28.2.2018, str. 1.

(4)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(5)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

29

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

PPE

Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Manuel dos Santos, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 27. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov