Διαδικασία : 2018/2090(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0400/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0400/2018

Συζήτηση :

PV 10/12/2018 - 19
CRE 10/12/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0485

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 746kWORD 76k
26.11.2018
PE 623.621v02-00 A8-0400/2018

σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ

(2018/2090(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Yana Toom

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ

(2018/2090(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου της σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του, της 12ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους(7),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, για την εκπλήρωση του οράματος για έναν ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2017, σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση με την κατάργηση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2016, σχετικά με την ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και της κριτικής σκέψης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τίτλο «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων: νέες ευκαιρίες για ενηλίκους»(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2015, σχετικά με τον ρόλο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότητας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014, για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (COM(2018)0022),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2017, με τίτλο «Ανάπτυξη των σχολείων και άριστη διδασκαλία για μια καλή αρχή στη ζωή» (COM(2017)0248),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2012, με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική» (COM(2012)0196),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη» (COM(2016)0381),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης» (COM(2016)0941),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 30ής Νοεμβρίου 2017, για τον εκσυγχρονισμό της σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, της 9ης Μαρτίου 2018, με τίτλο «Πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες: συστήματα και προσεγγίσεις. Ανάλυση της έρευνας των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την εκτίμηση και πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση πολιτικής της Επιτροπής, του 2017, με τίτλο «DigComp 2.1: Το πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων για τους πολίτες: Με οκτώ επίπεδα επάρκειας και παραδείγματα χρήσης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0400/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας με επιταχυνόμενο ρυθμό, η ψηφιακή κοινωνία και οικονομία αποτελούν πλέον γεγονός της ζωής, πράγμα που σημαίνει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχή επαγγελματική ολοκλήρωση και προσωπική εξέλιξη όλων των πολιτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ικανότητα είναι μία βασική ικανότητα για τη διά βίου μάθηση, όπως ορίζεται στο πλαίσιο αναφοράς που προσαρτάται στη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες της τεχνολογίας για καινοτομίες εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από την κριτική σκέψη, το επίπεδο των ψηφιακών και δημιουργικών δεξιοτήτων των πολιτών και από την ποιότητα και την εμβέλεια της συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στοιχειώδης γνώση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση βασικών διοικητικών και καθημερινών εργασιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι περίπου το ήμισυ των σημερινών θέσεων εργασίας παγκοσμίως – και το 30 % στην Ευρωπαϊκή Ένωση – θα εξαφανιστεί τα επόμενα 25 χρόνια(14), ενώ θα εμφανιστούν νέα επαγγέλματα που απαιτούν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτισμικών στοιχείων και επιτρέπουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε εκ νέου το Διαδίκτυο ως κοινό αγαθό και να προωθήσουμε την ιδέα της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη στο Διαδίκτυο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του τεχνολογικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιούνται συχνά, ακόμη και σε παραδοσιακά μη τεχνικά επαγγέλματα, ενώ οι εννέα από τις δέκα θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες στο εγγύς ή άμεσο μέλλον·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το 44 % του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας μεταξύ 16 και 74 ετών έχει έλλειψη σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ότι το 19 % δεν διαθέτει καθόλου ψηφιακές δεξιότητες, ενώ παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, και ότι η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κίνδυνο δημιουργίας νέου κοινωνικού χάσματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων, το χάσμα δεξιοτήτων, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό μεταξύ ανδρών και γυναικών, γενεών και διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, και οι διαφορές στις ψηφιακές δεξιότητες στα κράτη μέλη απαιτούν κοινή πολιτική απάντηση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προετοιμάζουν τους μαθητές και τους σπουδαστές ώστε να αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που επιφέρουν οι ταχείες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις, παρέχοντάς τους τις κατάλληλες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του Διαδικτύου και του τεχνολογικού και ψηφιακού εξοπλισμού, καθώς και η πρόσβαση σε αυτά, έχουν αλλάξει τις συμπεριφορές και τις σχέσεις, ιδίως στα νεότερα στρώματα της κοινωνίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του να διασφαλιστεί ότι έως το 2025 όλα τα σχολεία της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις στο Διαδίκτυο με ταχύτητες καταφόρτωσης/αναφόρτωσης 1 gigabit δεδομένων ανά δευτερόλεπτο δεν έχει επιτευχθεί ακόμη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική χρήση τεχνολογικού και ψηφιακού εξοπλισμού, όπως υπολογιστές και ταμπλέτες, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ύπνου, του καθιστικού τρόπου ζωής και της εξάρτησης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις στρατηγικές ψηφιακής μάθησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη επίσης η έρευνα σχετικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρόωρη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των μικρών παιδιών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας επικεντρωμένης στον διδασκόμενο και προσαρμοσμένης στην ηλικία εκπαίδευσης και μπορούν να προσφέρουν νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η προσωπική επαφή μεταξύ σπουδαστών και εκπαιδευτικών και να δοθεί προτεραιότητα στην ευημερία και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και των ενήλικων εκπαιδευόμενων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τεχνολογικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα για τη στήριξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων που έχουν στο επίκεντρό τους εκπαιδευόμενους ως ενεργούς συμμετέχοντες με εργαλεία για την επαγωγική μάθηση και τους συνεργατικούς χώρους εργασίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική εκπαίδευση στην κυβερνοϋγιεινή, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προστασία των δεδομένων και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας πρέπει να έχει ως γνώμονα την ηλικία και την ανάπτυξη, ώστε να βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν με κριτική σκέψη, να γίνουν ενεργοί πολίτες, χρήστες του Διαδικτύου και διαμορφωτές μιας δημοκρατικής ψηφιακής κοινωνίας, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να γνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με το Διαδίκτυο, όπως η διαδικτυακή παραπληροφόρηση, η παρενόχληση και η παραβίαση προσωπικών δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδακτικά προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να ενταχθούν σε προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική, καινοτόμος ψηφιακή μάθηση μπορεί να είναι συναρπαστική και διαδραστική, συμπληρώνοντας τις μεθόδους διδασκαλίας υπό μορφή διαλέξεων και παρέχοντας πλατφόρμες για συνεργασία και παραγωγή γνώσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται ολοένα και περισσότερο η εμπορική εκμετάλλευση της εκπαίδευσης από μεγάλες ψηφιακές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν να επηρεάσουν τις πρακτικές διδασκαλίας μέσω της εισαγωγής εξοπλισμού, λογισμικού και εκπαιδευτικών πόρων και της παροχής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την καλύτερη υλοποίηση όσων υπόσχεται η τεχνολογία, τα κράτη μέλη χρειάζονται αποτελεσματικές στρατηγικές για να αναπτύξουν τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, οι δε υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να υποστηρίξουν αυτή την ατζέντα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες βιβλιοθήκες συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια εξοικείωσης των πολιτών με τις ψηφιακές δεξιότητες, παρέχοντας ανοικτές υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης σε ένα κοινωνικό και βοηθητικό περιβάλλον·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενήλικοι που δεν εργάζονται ή απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες τείνουν γρήγορα να υστερούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους, που διαθέτουν περισσότερες ψηφιακές γνώσεις, με αποτέλεσμα να φαλκιδεύονται οι επαγγελματικές τους προοπτικές και να επιτείνονται οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταδιακή ψηφιοποίηση της εργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση πολυάριθμων επαγγελμάτων και την αύξηση της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα επαγγέλματα που θα προκύψουν από την ψηφιοποίηση θα μπορούσαν ίσως να αντισταθμίσουν την απώλεια ορισμένων θέσεων εργασίας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση και την παιδεία, και ότι η χρήση τους επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές διαφόρων βαθμίδων χωρίς αποκλεισμούς·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων και στοχευμένων πολιτικών, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες είναι πιθανό να πληγούν περισσότερο από τον ψηφιακό μετασχηματισμό·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 20 % των επαγγελματιών στον τομέα της επιστήμης, μόνο το 27 % των αποφοίτων στον τομέα της μηχανικής(15) και μόνο το 20 % των αποφοίτων πληροφορικής(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο των ανδρών που εργάζονται στον ψηφιακό τομέα είναι 3,1 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 19 % των εργαζομένων στις ΤΠΕ έχουν γυναίκα διευθύνουσα, σε σύγκριση με το 45 % των εργαζομένων σε άλλους τομείς·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευκαιρίες διά βίου μάθησης τείνουν να προσφέρονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε εργαζομένους που διαθέτουν ήδη υψηλή ειδίκευση(17)·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο σε οργανισμούς όσο και μεταξύ ατόμων αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάκτηση βασικών εγκαρσίων δεξιοτήτων, όπως ο γραμματισμός, η κριτική σκέψη και οι κοινωνικές επικοινωνιακές δεξιότητες, αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων·

1.  υπογραμμίζει ότι για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων απαιτείται μια συνεκτική προσέγγιση διά βίου μάθησης σε επίπεδο τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, η δε πολιτική ανταπόκριση και σε στοχευμένες παρεμβάσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και εκπαιδευομένων·

2.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών να υποστηρίξουν μια μετάβαση σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι οποίες θα είναι περισσότερο επικεντρωμένες στους εκπαιδευομένους, εάν ενσωματώνονται στη μαθησιακή διαδικασία με σχεδιασμένο και εύστοχο τρόπο· πιστεύει ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να καθοδηγούνται προς την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών παραγωγής γνώσης που εφαρμόζονται από τη βάση προς την κορυφή, προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστικός εκπαιδευτικός μετασχηματισμός·

3.  τονίζει ότι ο μετασχηματισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητος για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας του μέλλοντος· επαναλαμβάνει ότι ο εν λόγω μετασχηματισμός πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει το δικαίωμα στην προσωπική ολοκλήρωση, να επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ζωής και να υποστηρίζει την ανθεκτικότητα του ατόμου, την κριτική σκέψη και το δυναμικό καινοτομίας·

4.  θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν μπορούν να παραβλέψουν την ανάγκη ολοκληρωμένης μόρφωσης των μαθητών τους, μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης κριτικού και ολιστικού πνεύματος ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες· κατανοεί ότι η κριτική σκέψη δεν μπορεί να ενισχυθεί μόνο με τη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων και ότι απαιτείται επίσης συνολική εκπαίδευση·

5.  τονίζει ότι, παρόλο που είναι ουσιώδους σημασίας να αυξάνονται οι βασικές και οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες των διδασκομένων, θα πρέπει παρόλα αυτά να συνεχίσουν να καλλιεργούνται οι κλασσικές και οι ανθρωπιστικές δεξιότητες·

6.  υπενθυμίζει ότι, όπως αναγνωρίζεται από την Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για την ψηφιακή εκπαίδευση του Ιανουαρίου 2018, η αναγκαία προσαρμογή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις νέες τεχνολογίες και στις καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρηθεί αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας και της συμμετοχικότητας της εκπαίδευσης·

7.  τονίζει, ενώ αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες, ότι ο αντίκτυπος των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν είναι επί του παρόντος εύκολο να εκτιμηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνονται υπόψη οι νευρολογικές έρευνες για τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη του εγκεφάλου· ζητεί, ως εκ τούτου, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε αμερόληπτες και διεπιστημονικές έρευνες σχετικά με τις διαφορετικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, συνδέοντας τις εκπαιδευτικές επιστήμες, την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη νευροεπιστήμη και την πληροφορική, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εγκέφαλοι των παιδιών και των ενήλικων ανταποκρίνονται στο ψηφιακό περιβάλλον, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοί της· τονίζει την ανάγκη προώθησης της υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών εργαλείων που προστατεύει τη φυσιολογική, νευροαισθητηριακή και συμπεριφορική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, ιδίως κατά την παιδική ηλικία, και επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία στην καθημερινή χρήση του τεχνολογικού και του ψηφιακού εξοπλισμού, τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στην ιδιωτική ζωή·

8.  εκφράζει τη λύπη του διότι, ενώ η χρήση διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών και νέων τεχνολογιών, όπως του Διαδικτύου των πραγμάτων, έχει καταστεί πιο μαζική από ποτέ, οι πολίτες, και ιδίως οι ανήλικοι, πολλές φορές δεν έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση του Διαδικτύου και των εργαλείων ΤΠΕ, όπως οι παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο γενικευμένος εντοπισμός των τελικών χρηστών και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να προσδώσουν την αρμόζουσα βαρύτητα στην προστασία των δεδομένων και στη στοιχειώδη κυβερνοϋγιεινή στο πλαίσιο των σχολικών προγραμμάτων·

9.  καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να βελτιώσουν την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο και να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα του κυβερνοεκφοβισμού, της έκθεσης σε επιβλαβές και ενοχλητικό περιεχόμενο, και άλλες απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αναπτύσσοντας και υλοποιώντας προγράμματα πρόληψης και εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να προωθούν την εκστρατεία #SafeInternet4EU·

10.  τονίζει ότι, για την επίτευξη των βέλτιστων εμπειριών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο μάθησης, τα ψηφιακά μέσα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών, και ότι αυτός είναι ένας τρόπος να γίνουν ενεργοί πολίτες και όχι απλώς παθητικοί καταναλωτές των προϊόντων τεχνολογίας·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά το δυναμικό της ψηφιοποίησης για την ενίσχυση και την προώθηση διαφορετικών και εξατομικευμένων μεθόδων μάθησης, ο αντίκτυπος των ψηφιακών τεχνολογιών στην ίδια την εκπαίδευση έχει υπάρξει περιορισμένος· εκφράζει, ειδικότερα, την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι επενδύσεις στις ΤΠΕ στα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στον προσδοκώμενο μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών· υπενθυμίζει ότι τα σχολεία και άλλα περιβάλλοντα μάθησης πρέπει να στηρίζουν όλους τους σπουδαστές και τους εκπαιδευόμενους και να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους με την ανάπτυξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέτρων για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των μαθητών με αναπηρίες, των μειονοτικών ομάδων, των κοινοτήτων μεταναστών, των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, των μακροχρόνια ανέργων και των ηλικιωμένων· πιστεύει ότι η στήριξη αυτή μπορεί να διευκολυνθεί με τη χρήση των νέων τεχνολογιών·

12.  σημειώνει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της συμμετοχής των ανδρών και των γυναικών στον ψηφιακό τομέα όσον αφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική σταδιοδρομία και την επιχειρηματικότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί μια προσέγγιση εξισορροπημένης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών για την προώθηση της σταδιοδρομίας των ΤΠΕ και των ψηφιακών σταδιοδρομιών και ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερες φοιτήτριες και γυναίκες στην επιδίωξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον ψηφιακό τομέα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο ψηφιακός γραμματισμός και η συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των ΤΠΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν την κατάλληλη για κάθε ηλικία εκπαίδευση στις ΤΠΕ στα πρώτα στάδια του σχολείου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και να παράσχουν στα κορίτσια εναλλακτικές δυνατότητες πρόσβασης στους κλάδους STEAM, δεδομένου ότι τα στερεότυπα των φύλων που περιβάλλουν αυτά τα μαθήματα και η έλλειψη γυναικείων προτύπων τείνουν να αποτελούν εμπόδιο στην πρόσβαση των κοριτσιών· θεωρεί ότι μια προσαρμοσμένη στρατηγική για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή, σε συνδυασμό με το επικείμενο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα της τεχνολογίας, θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών στον τομέα αυτόν·

13.  τονίζει ότι η έλλειψη ψηφιακού εξοπλισμού και συνδεσιμότητας στα σχολεία όλων των κρατών μελών έχει αρνητική επίπτωση στην εκπαίδευση των σπουδαστών σε ψηφιακές δεξιότητες και στη διαθεσιμότητα των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων· καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν σημαντικές δημόσιες επενδύσεις για να παρέχουν σε όλα τα σχολεία ευρυζωνική σύνδεση υψηλής χωρητικότητας και να κάνουν χρήση των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ για τον σκοπό αυτό, ιδίως του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία μπορεί να στηρίξει την υλική υποδομή των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής χωρητικότητας και το σύστημα κουπονιών WiFi4EU· τονίζει ότι οι προσπάθειες και η χρηματοδότηση για τη συνδεσιμότητα θα πρέπει να επικεντρώνονται ιδίως στις αγροτικές και μειονεκτούσες περιοχές, καθώς και στις εξόχως απόκεντρες και ορεινές περιοχές·

14.  επισημαίνει ότι τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης χρειάζονται βοήθεια από την Ένωση και τα κράτη μέλη, καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, των επιχειρήσεων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αναπτύξουν την εκπαίδευσή τους σχετικά με την ΤΠΕ σύμφωνα με τη δική τους παιδαγωγική προσέγγιση και να πραγματοποιήσουν τη δύσκολη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο μαθησιακό περιβάλλον· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια προσέγγιση διεπιστημονική και προσανατολισμένη στην ψηφιακή αλλαγή στην εκπαίδευση, στο σύνολο του σχολείου·

15.  τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς κατάρτισης πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού και, ως εκ τούτου, αυτοί οι ίδιοι να απαιτούν επαρκή αρχική προετοιμασία και συνεχή κατάρτιση που πρέπει να περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με διδακτικές πρακτικές που έχουν ως γνώμονα την ηλικία και την ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η κατάρτιση αυτή απαιτεί χρόνο και δεν θα πρέπει να αποτελεί έκτακτη υποχρέωση πέραν των καθημερινών δραστηριοτήτων τους· τονίζει ότι, πολύ περισσότερο από τη διδασκαλία άλλων βασικών δεξιοτήτων, όπως είναι η αριθμητική, η ανάγνωση, η γραφή και η διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε συνεχή βάση· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατάλληλη, ευέλικτη και υψηλής ποιότητας συνεχή επαγγελματική εξέλιξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους· αξιολογεί θετικά, στο πλαίσιο αυτό, τη χρήση ευρωπαϊκών διαδικτυακών πλατφορμών για την αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

16.  σημειώνει ότι οι επιφορτισμένοι με την εκπαίδευση έχουν πλέον αυξημένες ευθύνες λόγω της αυξημένης χρήσης ψηφιακών εφαρμογών στη σχολική εργασία· θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στη διαδικασία μάθησης και στη χρήση τεχνολογιών, καθώς, αν δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες θα είναι δυσκολότερο να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση των μαθητών τους, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κοινωνικό αποκλεισμό·

17.  υποστηρίζει και ενθαρρύνει την υλοποίηση μέτρων σχετικά με την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που εκτελούνται στα σχολεία, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η διοικητική επιβάρυνση σε όλα τα επίπεδα·

18.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν ποιοτικές διδακτικές πρακτικές, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της καινοτομίας·

19.  τονίζει την αξία της σχολικής αυτονομίας για την επίτευξη καινοτομίας στην εκπαίδευση·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τη δέουσα καθοδήγηση σχετικά με τη νομική εφαρμογή των εξαιρέσεων στην νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα της εκπαίδευσης και απλή πρόσβαση των δημοσίων, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων σε άδειες για την τυπική και άτυπη εκπαίδευση· είναι της άποψης ότι οι διδάσκοντες και οι μαθητές χρειάζονται ασφάλεια όταν χρησιμοποιούν ψηφιακά προσβάσιμους πόρους και μεταδίδουν και μαθαίνουν δεξιότητες· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να παράσχει η Επιτροπή καθοδήγηση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές για τον σκοπό αυτό·

21.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη ψηφιακών εργαλείων για μετακινούμενους φοιτητές μπορεί να υπονομεύσει την ποιότητα των εκπαιδευτικών εμπειριών στην Ευρώπη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις πιλοτικές πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας και του προγράμματος «Erasmus without Papers», με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή κατά την προσεχή περίοδο πολυετούς προγραμματισμού· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει η Ένωση και να προωθήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης στο ευρύ κοινό και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να καταστήσουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο, εργαλεία και λύσεις ψηφιακής μάθησης πραγματικότητα για όλους·

22.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την προσέγγιση της διά βίου μάθησης που απαιτείται για τις ψηφιακές δεξιότητες, οι κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εταιρείες και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, καθώς και μέσω τυπικών και άτυπων συστημάτων, θα πρέπει να διασφαλίζουν ένα βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό, όπου κανείς δεν υστερεί·

23.  επισημαίνει ότι η συμμετοχικότητα και η καινοτομία θα πρέπει να αποτελούν τις κυρίαρχες αρχές της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ψηφιακή εποχή· πιστεύει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν θα πρέπει να ενισχύουν τις υφιστάμενες ανισότητες, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιούνται για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ φοιτητών από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει ότι μια προσέγγιση που έχει ως γνώμονα τη μη εισαγωγή διακρίσεων πρέπει να αξιοποιεί το πλήρες δυναμικό των πόρων που παρέχουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της εξατομικευμένης εκπαίδευσης και των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και, στο πλαίσιο αυτό, να επιτρέπει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για άτομα από μειονεκτούσες ομάδες και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, και να στηρίζει την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων·

24.  τονίζει ότι η προώθηση της ψηφιακής πρόσβασης στην εκπαίδευση δεν συνεπάγεται απαραίτητα ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες μάθησης, και ότι παρόλο που οι τεχνολογίες καθίστανται όλο και περισσότερο προσβάσιμες, η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο και το ψηφιακό χάσμα παραμένει· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ψηφιακό χάσμα δεν γεφυρώνεται και ότι το 44 % των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες(18)·

25.  υπενθυμίζει ότι οι σύνθετες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ εξαρτώνται από την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων και ότι δεν έχουν όλοι ισότιμη πρόσβαση σε αυτές, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ελλείψεις στα βασικά επίπεδα που επηρεάζουν κυρίως τις μειονεκτούσες ομάδες και μεγάλο αριθμό ενηλίκων, ότι τα πιο μορφωμένα άτομα έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες σε σχέση με τα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου(19), και ότι διατρέχουμε τον κίνδυνο η τεχνολογία να μετατραπεί σε εργαλείο εκπαίδευσης των προνομιούχων, αντί να αποτελεί μια ευκαιρία για όλους·

26.  επισημαίνει την ανάγκη αλλαγής των θεσμικών και παιδαγωγικών πρακτικών των σχολείων και άλλων μαθησιακών περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένων των μη τυπικών, προκειμένου να καταστούν δικαιότερα, παρέχοντας σημαντικά διαφοροποιημένες και βαθύτερες δομές στήριξης σε όλα τα άτομα, ιδίως στα άτομα που ανήκουν σε ομάδες που απειλούνται με αποκλεισμό, όπως οι άνεργοι, οι μετανάστες, τα άτομα χαμηλή ειδίκευσης, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι·

27.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού στις μειονοτικές και περιφερειακές γλώσσες της Ευρώπης και να εισαγάγουν την κατάρτιση σε θέματα γλωσσικών τεχνολογιών και εργαλείων στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων, των πανεπιστημίων και των επαγγελματικών σχολών· τονίζει ακόμα μία φορά το γεγονός ότι ο γραμματισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ψηφιακή ένταξη των κοινοτήτων·

28.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν την αναγκαία στήριξη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να βελτιωθεί η ψηφιοποίηση των γλωσσών στην ΕΕ· συνιστά τα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ να αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να αυξηθούν οι διασυνοριακές εκπαιδευτικές ανταλλαγές, μέσω βιντεοδιασκέψεων και εικονικών αιθουσών διδασκαλίας· τονίζει ότι τα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο·

29.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι βιβλιοθήκες στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και στη διάθεση επιγραμμικού περιεχομένου και υπηρεσιών, σε ένα ασφαλές περιβάλλον ανοικτό σε όλους· συνιστά, συνεπώς, οι προσπάθειες αυτές να χρηματοδοτούνται δεόντως από ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά συστήματα, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και να δίνεται στις βιβλιοθήκες ευρύτερη αναγνώριση για τον βασικό τους ρόλο στην ανάπτυξη γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας·

30.  ζητεί τη μετάβαση σε περισσότερο μη τυπικές ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στον χώρο εργασίας και επιμένει στην ανάγκη για συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και με επαρκείς πόρους· πιστεύει ότι οι ευκαιρίες για επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι απαραίτητες, με ενσωμάτωση των συναφών ψηφιακών δεξιοτήτων στα προγράμματα κατάρτισης στον χώρο εργασίας και ειδικές λύσεις κατάρτισης για τα άτομα που εργάζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι συνδέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης και ο ρόλος του διά βίου επαγγελματικού προσανατολισμού και της παροχής συμβουλών για τη στήριξη της πρόσβασης σε κατάλληλες, ευέλικτες και υψηλής ποιότητας διαδικασίες κατάρτισης και σταδιοδρομίας·

31.  τονίζει ότι η ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης στον ψηφιακό τομέα μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους και τους νεαρούς ενήλικες να αποκτήσουν πρακτικές ψηφιακές δεξιότητες κατά την εργασία· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το νέο πιλοτικό πρόγραμμα που εισάγει περιόδους πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και Ορίζων 2020· ζητεί να δοθεί νέα ώθηση προς αυτήν την κατεύθυνση στο πλαίσιο των προγραμμάτων του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

32.  συνιστά τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, να προσφέρουν σε ενήλικες με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες πρόσβαση σε διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, οι οποίες θα τους παρέχουν τις ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακής ικανότητας·

33.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες, τα κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας πολιτών να μεριμνήσουν για τον εντοπισμό υφιστάμενων ελλείψεων σε δεξιότητες, την επέκταση του ψηφιακού και διαδικτυακού γραμματισμού, την ενίσχυση του γραμματισμού, ιδίως των ανηλίκων, στα μέσα επικοινωνίας και την καθιέρωση υψηλού επιπέδου ψηφιακής συνδετικότητας και ενσωμάτωσης·

34.  επιδοκιμάζει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ίδρυση και τη χρηματοδότηση σχολείων·

35.  επικροτεί τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και δημόσιων και ιδιωτικών εταίρων στο πλαίσιο της κεντρικής δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+, με σκοπό τη δημιουργία κέντρων αριστείας στον τομέα των ΤΠΕ και την προώθηση της ανάπτυξης νεοσύστατων τεχνολογικών επιχειρήσεων·

36.  επισημαίνει ότι η ορθή αξιολόγηση και παρακολούθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη προόδου· επιδοκιμάζει την ανάπτυξη εργαλείων σε επίπεδο ΕΕ για οργανισμούς (όπως το Digital Competences Framework και το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς «Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση») και για μεμονωμένα άτομα (όπως το SELFIE)· επιμένει, ωστόσο, ότι οι αποτελεσματικές μέθοδοι αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων πρέπει να έχουν δυναμικό χαρακτήρα, να είναι ευέλικτες, να επικαιροποιούνται διαρκώς και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, και πρέπει επίσης να επιτυγχάνουν πολύ ευρύτερη χρήση τους σε ολόκληρη την Ένωση, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

37.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE είναι διαθέσιμο στις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ένωση επικεντρώνει σε μεγαλύτερο βαθμό την πολιτική της για τις ψηφιακές δεξιότητες και την εκπαίδευση, όπως προκύπτει κυρίως από το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο βασίζεται σε μια σειρά επιτυχών πολιτικών πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας, όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας και η «έκκληση της Σόφιας για δράση στις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή εκπαίδευση»· πιστεύει ότι η διδασκαλία του προγραμματισμού θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής προσέγγισης στην πληροφορική και στην κριτική και υπολογιστική σκέψη·

39.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι πρωτοβουλίες της Ένωσης προέρχονται συχνά από διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής και αποτρέπουν μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική για τις ψηφιακές δεξιότητες·

40.  υποστηρίζει την παροχή αυξημένης χρηματοδότησης για τις ψηφιακές δεξιότητες στο σύνολο των μελλοντικών προγραμμάτων για το ΠΔΠ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή να προωθήσει συνέργειες και να διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Erasmus+, Ορίζων Ευρώπη, InvestEU και Ψηφιακή Ευρώπη, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας και να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα για εκπαιδευομένους κάθε ηλικίας και υποβάθρου· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη να δεσμευτεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτών των νέων προγραμμάτων και των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την ψηφιοποίηση των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσειακών κέντρων προκειμένου να αυξηθεί και να βελτιωθεί η χρήση τους στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα·

41.  τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να αναπτύξει ικανότητες σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα μαζικά δεδομένα, η μηχανική λογισμικού, η κβαντική υπολογιστική και ο σχεδιασμός ιστοσελίδων· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για τη συνιστώσα του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη που αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες·

42.  ενθαρρύνει την αύξηση των συνεργειών των κρατών μελών και του ευρύτερου κόσμου στο πεδίο της διαδικτυακής εκπαίδευσης και της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη στο Διαδίκτυο, μέσω διάφορων μηχανισμών εξωτερικών δράσεων και προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus Mundus·

43.  επισημαίνει ότι τα ανοικτά δεδομένα και τα συνεργατικά εργαλεία και οι μέθοδοι της ψηφιακής τεχνολογίας μπορούν να επιτρέψουν την καινοτομία στην εκπαίδευση και να αναπτύξουν περαιτέρω την ανοικτή επιστήμη, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία και το επιχειρηματικό πνεύμα της ευρωπαϊκής οικονομίας· τονίζει, επιπλέον, ότι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την ψηφιοποίηση στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες στη μάθηση αποτελούν βασικούς παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· συνιστά, ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τον βαθμό συνδεσιμότητας των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις ρυθμίσεις για την έκδοση ψηφιακά πιστοποιημένων πιστοποιητικών και την επικύρωση ψηφιακά αποκτηθέντων δεξιοτήτων, κάτι που αποτελεί στόχο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση·

44.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί μια γενικότερη στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες σε επίπεδο ΕΕ, ενώ είναι σαφείς οι επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ· πιστεύει ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών καθιστούν πρόδηλη την ανάγκη μιας τέτοιας στρατηγικής·

45.  τονίζει ότι θα πρέπει να καταρτιστούν συστάσεις για ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων που θα πρέπει να αποκτούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους· ζητεί, ως εκ τούτου, την εισαγωγή σε όλα τα κράτη μέλη μιας ειδικής ενότητας ΤΠΕ, για παράδειγμα με βάση την ενότητα ΤΠΕ του προγράμματος PISA, και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της· τονίζει ότι η ενότητα ΤΠΕ θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη επιδιώκουν το ίδιο επίπεδο ψηφιακής ικανότητας, μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και όχι μιας προσέγγισης βασισμένης στις εξετάσεις, και ότι τυχόν προβλήματα επισημαίνονται ταχέως· καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν συμπεράσματα και βέλτιστες πρακτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά την παιδαγωγική καινοτομία·

46.  πιστεύει ότι το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις δεξιότητες, σχέδιο που θα βασίζεται σε μια προσέγγιση διά βίου μάθησης, το οποίο μπορεί να προσφέρει ένα πιο συντονισμένο πλαίσιο πολιτικής, ικανό ταυτόχρονα να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αξιολογήσει με κριτικό πνεύμα τις 11 δράσεις του σχεδίου και τη συνιστώσα κοινωνικής ενσωμάτωσης των εν λόγω δράσεων, για την προετοιμασία της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2020· επισημαίνει ότι μια κατάλληλη επανεξέταση θα πρέπει να συνεπάγεται προσήλωση μόνο στις δράσεις με τις καλύτερες επιδόσεις, στην απόρριψη εκείνων που δεν είναι αποτελεσματικές και στην ανάπτυξη νέων δράσεων, ανάλογα με τις ανάγκες· τονίζει ότι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω συνεργασιών με παρόχους μη τυπικής εκπαίδευσης και η διάδοσή τους στην ομάδα του ενήλικου πληθυσμού που εμφανίζει και τις μεγαλύτερες δυσκολίες προσέγγισης αποτελούν σήμερα εξόφθαλμο κενό του σχεδίου·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 112 της 2.5.2018, σ. 42.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0247.

(3)

ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 135.

(4)

ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 44.

(5)

ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 182.

(6)

ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 76.

(7)

ΕΕ C 443 της 22.12.2017, σ. 31.

(8)

ΕΕ C 189 της 4.6.2018, σ. 1.

(9)

ΕΕ C 189 της 15.6.2017, σ. 15.

(10)

ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.

(11)

ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(12)

ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 1.

(13)

ΕΕ C 164 της 8.5.2018, σ. 24.

(14)

http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf

(15)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2017.

(16)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οι γυναίκες στην ψηφιακή εποχή, Λουξεμβούργο, 2018.

(17)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινή έκθεση για την απασχόληση 2018.

(18)

Eurostat, 2016.

(19)

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Η χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας και της διά βίου μάθησης για όλους – Έκθεση προόδου» (SEC(2008)2629).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο παρελθόν και μεταβάλλει πολλές πτυχές της ζωής μας. Αυτό ισχύει και για την αγορά εργασίας: η εισαγωγή διαφορετικών τεχνολογιών αλλάζει την πλειονότητα των επαγγελμάτων σε όλους τους κλάδους.

Οι συνέπειες αυτές απαιτούν κατάλληλη απάντηση από τα εκπαιδευτικά μας συστήματα όσον αφορά την μελλοντική εκπαίδευση των πολιτών, των εργαζομένων, των εργοδοτών και των επιχειρηματιών.

Στην καθημερινή ζωή, οι βασικές διοικητικές πρακτικές και οι κοινωνικές επαφές προϋποθέτουν συχνά βασικά επίπεδα ψηφιακής ικανότητας. Στον χώρο εργασίας, η αυτοματοποίηση, η ρομποτοποίηση και η ψηφιοποίηση θα έχουν αντίκτυπο στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Ορισμένες από αυτές ενδέχεται να εξαφανιστούν, ενώ θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Είναι βέβαιο ότι τα περισσότερα επαγγέλματα και τα πιο πολλά καθημερινά καθήκοντα θα αλλάξουν, καθώς οι τεχνολογίες θα βρίσκουν έδαφος στην κοινωνία και στο χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο όλων αυτών των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, τα εκπαιδευτικά συστήματα αγωνίζονται να προσαρμοστούν, όχι μόνο ως προς τον τρόπο χρήσης των τεχνολογιών, αλλά και ως προς τη διδασκαλία των δεξιοτήτων και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών που απαιτούνται για το έργο αυτό.

Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι οι εξελίξεις αυτές μας δίνουν την ευκαιρία να επανεξετάσουμε την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή.

Ειδικότερα, η εισηγήτρια τονίζει ότι:

I. Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων βαίνει παράλληλα με μια προσέγγιση διά βίου μάθησης.

Όχι μόνο επιβάλλεται να μετατραπούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, αλλά πρέπει επίσης να παρέχονται ευκαιρίες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση όλων των ηλικιακών ομάδων.

II. Τα σχολεία αποτελούν την αφετηρία για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασία μετασχηματισμού.

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων αρχίζει στο σχολείο και, δυστυχώς, δεν είναι όλα τα σχολεία εξίσου συνδεδεμένα, παρά τις εκκλήσεις και τις δυνατότητες χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ. Η εισηγήτρια τονίζει ότι η έλλειψη συνδεσιμότητας έχει ως αποτέλεσμα την απουσία εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες.

III. Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό δεν απαιτείται μόνο παροχή εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες. Πολύ περισσότερο, οι συνέπειές του παρέχουν και τη δυνατότητα μετατροπής των μεθόδων διδασκαλίας.

Δυστυχώς, το δυναμικό αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως καθώς απαιτείται εκπαίδευση και των ίδιων των διδασκόντων. Η εισηγήτρια τονίζει ότι, για να στεφθεί ο εν λόγω μετασχηματισμός με επιτυχία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τύχουν κατάλληλης υποστήριξης και κατάρτισης. Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί υφίστανται ήδη σημαντική πίεση λόγω φόρτου εργασίας, αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί επιπρόσθετο καθήκον που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την πίεση.

IV. Απαιτείται χάραξη στρατηγικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε επίπεδο ΕΕ έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες, όπως πρόσφατα το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση καθώς και διάφορες πολλά υποσχόμενες αλλά περιορισμένης κλίμακας πρωτοβουλίες (όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, ο Συνασπισμός για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση καθώς και πρωτοβουλίες για το γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας). Ωστόσο, πολλές από τις πρωτοβουλίες αυτές προέρχονται από διαφορετικές γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική αν υπήρχε καλύτερος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Το σχέδιο δράσης πρέπει να θεωρηθεί ως πρώτο βήμα προς μια γενικότερη στρατηγική.

V. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια εναρμονισμένη μέθοδος για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σήμερα, υπάρχουν εργαλεία για την αξιολόγηση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων. Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά λειτουργούν με βάση την αυτοαξιολόγηση. Η εισηγήτρια ζητά να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα PISA ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος του πραγματικού επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτό θα συμβάλει στην κατανόηση των εκπαιδευτικών μεθόδων τόσο στα κράτη μέλη όσο και παγκοσμίως και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει πολλές ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την οικονομία. Ωστόσο, απαιτεί κατάλληλη πολιτική απάντηση. Χωρίς την απάντηση αυτή, υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψει νέο κοινωνικό χάσμα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (10.10.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ

(2018/2090(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tamás Deutsch

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η παροχή σε όλους της δυνατότητας εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανεκπαίδευσης είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον της ΕΕ· τονίζει ότι η εκπαίδευση έχει στρατηγική σημασία για την απασχόληση, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή· πιστεύει ακράδαντα ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει σημαντικό αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά συστήματα· τονίζει ότι οι ψηφιακές ικανότητες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και για μια κοινωνία ανοικτή σε όλους, και υπογραμμίζει ότι στο μέλλον σχεδόν όλες οι θέσεις εργασίας, οι υπηρεσίες αλλά και οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακό γραμματισμό·

2.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο του ταχύτατου ψηφιακού και κοινωνικού μετασχηματισμού, το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να στηρίζει, από μικρή ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ένα σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που προάγουν την προσαρμοστικότητα, την κριτική σκέψη, την ευημερία και το δυναμικό καινοτομίας των ατόμων· επισημαίνει ότι πρέπει να επιδιωχθεί επειγόντως μια συνέργεια μεταξύ των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ζωής(1), καθώς και των βασικών ικανοτήτων(2) (ιδίως των προσωπικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών)·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (COM(2018)0022) και την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη, υπενθυμίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, αξιοποιώντας πλήρως τις νέες τεχνολογίες ως εργαλεία για την προαγωγή της καινοτομίας στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, και τονίζει την ανάγκη για την αποτελεσματική ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων· υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να συνοδεύεται από εκπαιδευτική υποστήριξη, ώστε να παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να κάνουν τη μετάβαση σε νέους επαγγελματικούς και κοινωνικούς ρόλους· επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση έχει διπλό αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά συστήματα: πρώτον, οι πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια δια βίου μάθηση σε έναν κόσμο που ψηφιοποιείται όλο και περισσότερο, και δεύτερον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται και στα ίδια τα εκπαιδευτικά συστήματα, ώστε να εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες ικανότητες·

4.  υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση είναι αναγκαία για την αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ και την ταχεία προσαρμογή στις αλλαγές που απορρέουν από την ψηφιοποίηση, καθώς και για την ανάληψη ενεργού ρόλου στη διαμόρφωση της διαδικασίας της ψηφιοποίησης· υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι απαιτείται μια ικανοποιητική υποδομή που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας και προσβάσιμη συνδεσιμότητα σε όλους τους πολίτες, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη κατάρτιση για την διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης· τονίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και να διασφαλιστεί η ψηφιακή προσβασιμότητα, με τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος και την προώθηση ψηφιακών υποδομών, όπως τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας· επισημαίνει τη σημασία της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» στην παροχή της υλικής υποδομής για ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας· τονίζει την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης και των επενδύσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι συνδεσιμότητας της ΕΕ·

5.  τονίζει τον ζωτικό ρόλο των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής χωρητικότητας, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, του συστήματος αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), και της τεχνητής νοημοσύνης, που αποτελούν τα θεμέλια των μελλοντικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης· υπογραμμίζει τη σημασία της καθιέρωσης μαθημάτων προγραμματισμού σε όλα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις σχολές, και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των σχολείων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού· επισημαίνει ότι τα μαθήματα προγραμματισμού μπορούν να συμβάλουν στην αποτροπή του κινδύνου παραπλάνησης και ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο και σε κοινωνικά δίκτυα, και τονίζει την ανάγκη παροχής πρόσβασης σε αυτά τα μαθήματα για τα άτομα που ενδεχομένως δεν έχουν πρόσβαση σε παρόμοια προγράμματα μέσω εκπαιδευτικών συστημάτων· τονίζει τη σημασία της διά βίου μάθησης με σκοπό την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την υποστήριξη των διαδικασιών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· επισημαίνει ότι τα διδακτικά προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να ενταχθούν σε προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης· ζητεί να χορηγηθούν επαρκείς επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, π.χ. στην τεχνολογία 5G, την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

6.  τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να αναπτυχθεί το πλήρες φάσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται τα άτομα και οι επιχειρήσεις σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή οικονομία· τονίζει τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο· τονίζει τη σημασία των ψηφιακών ικανοτήτων κατά την εκτίμηση της αξιοπιστίας των διαδικτυακών πληροφοριών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ο σχεδιασμός ειδικών λύσεων κατάρτισης για άτομα που εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η επανεκπαίδευση των ανέργων, καθώς και η ανάπτυξη περιεχομένου ψηφιακής κατάρτισης και υποδομών προσβάσιμων σε όλους· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί και ο ενεργός διάλογος μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης και αναγνωρίζει τη σημασία ενίσχυσης της μαθητείας στον χώρο εργασίας· σημειώνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα συντελέσει στην εξαφάνιση ορισμένων από τις σημερινές θέσεις εργασίας και στην εμφάνιση νέων θέσεων εργασίας στο μέλλον· υπενθυμίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα των φύλων στις σπουδές στον τομέα των ΤΠΕ και στους τομείς STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)· χαιρετίζει, ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, την πρωτοβουλία για την πρακτική άσκηση «Ψηφιακή ευκαιρία» και υπογραμμίζει ότι η ισότιμη πρόσβαση και η εκμάθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τις γυναίκες και τα κορίτσια θα πρέπει να ενσωματωθεί και να ενθαρρυνθεί· τονίζει ότι πρέπει να διατυπωθούν συστάσεις για ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων που οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και ότι οι εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και των βασικών διασφαλίσεων για την προστασία από κακόβουλη δραστηριότητα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρηματικών ικανοτήτων και ενός επιχειρηματικού τρόπου σκέψης, καθώς και την ανάγκη στήριξης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει τον ρόλο που το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας μπορούν να παίξουν στην από κοινού συμμετοχή των επιχειρήσεων, της έρευνας και της εκπαίδευσης σε ένα τρίγωνο γνώσης· τονίζει τον ρόλο των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων στις πανεπιστημιουπόλεις και επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης περισσότερων παρόμοιων προγραμμάτων στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια·

7.  τονίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον χώρο εργασίας συνεπάγεται αλλαγές και προκλήσεις προσαρμογής για τους ίδιους τους ανθρώπινους πόρους· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι σημαντική η στήριξη της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης που εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από κοινού με δεξιότητες ζωής και βασικές ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση προσαρμοστικότητας, την ενδυνάμωση και την ευημερία του εργατικού δυναμικού σε μεταβατική φάση.

8.  υπενθυμίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία και η πρόσβαση στα δεδομένα καθιστούν δυνατή την καινοτομία στην εκπαίδευση· τονίζει τη σημασία των ανοιχτών δεδομένων ως εκπαιδευτικού πόρου, καθώς και ως εργαλείου για περαιτέρω ανάπτυξη της ανοιχτής επιστήμης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Igor Gräzin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Εύα Καϊλή, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Tamás Deutsch, Jens Geier, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Σοφία Σακοράφα

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tamás Deutsch, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Nadine Morano, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev

S&D

Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Dario Tamburrano

3

0

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Sofia Sakorafa

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

οι δεξιότητες ζωής ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «οι ικανότητες προσαρμοστικής και θετικής συμπεριφοράς που επιτρέπει στα άτομα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. [...] ένα βασικό σύνολο δεξιοτήτων ζωής είναι: λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, δημιουργική σκέψη, αποτελεσματική επικοινωνία, δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση του στρες».

(2)

Σύσταση του Συμβουλίου. σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης που εγκρίθηκε στις 22 Μαΐου 2018.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Νικόλαος Χουντής, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Danti, Tomáš Zdechovský


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis

PPE

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Michel Reimon, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου