ΕΚΘΕΣΗ
  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του
  (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγητής: Dan Nica

  27.11.2018


  Διαδικασία : 2018/0224(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0401/2018

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: