RAPORT
  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad
  (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  Raportöör: Dan Nica

  27.11.2018


  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: