Pranešimas - A8-0401/2018Pranešimas
A8-0401/2018

PRANEŠIMAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Dan Nica

27.11.2018


Procedūra : 2018/0224(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: