VERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Dan Nica

27.11.2018


Procedure : 2018/0224(COD)
Stadium plenaire behandeling

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: