Menettely : 2018/2117(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0403/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0403/2018

Keskustelut :

PV 28/11/2018 - 28
CRE 28/11/2018 - 28

Äänestykset :

PV 29/11/2018 - 8.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0483

MIETINTÖ     
PDF 286kWORD 56k
27.11.2018
PE 627.708v02-00 A8-0403/2018

Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle akateemisen vapauden puolustamisesta EU:n ulkoisessa toiminnassa

(2018/2117(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Wajid Khan

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI

neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle akateemisen vapauden puolustamisesta EU:n ulkoisessa toiminnassa

(2018/2117(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

–  ottavat huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 25. kesäkuuta 2012 hyväksymän ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategisen kehyksen ja toimintasuunnitelman (11855/2012),

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 12. toukokuuta 2014 hyväksymät sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat,

–  ottaa huomioon EU:n vuosikertomuksen ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede ja kulttuurijärjestön (Unesco) yleiskonferenssin 29. istunnossaan 21. lokakuuta – 12. marraskuuta 1997 hyväksymän suosituksen korkea-asteen opettajien asemasta,

–  ottaa huomioon akateemisesta vapaudesta ja korkea-asteen oppilaitosten autonomiasta annetun Liman julistuksen, jonka World University Service hyväksyi syyskuussa 1988,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 42. kokouksessaan 2. heinäkuuta 2015 hyväksymän, oikeutta koulutukseen koskevan päätöslauselman nro 29/7,

–  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän YK:n komitean 8. joulukuuta 1999 pidetyssä 21. istunnossa annetun yleisen huomion nro 13,

–  ottaa huomioon Venetsian komission lausunnon 891/2017,

–  ottaa huomioon kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten valtiosta riippumattomien järjestöjen raportit ja erityisesti periaatteet, joiden mukaan valtio on vastuussa korkea-asteen koulutuksen suojelemisesta hyökkäyksiltä,

–  ottaa huomioon perusoikeuksia käsitelleet aiemmat päätöslauselmansa,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0403/2018),

A.  ottaa huomioon, että Unesco määrittelee akateemisen vapauden oikeudeksi, jota ei rajoiteta millään määrätyllä doktriinilla, vapauteen opettaa ja käydä keskustelua, vapauteen tehdä tutkimusta ja jakaa ja julkaista sen tulokset, henkilön vapauteen ilmaista vapaasti mielipiteensä laitoksesta tai järjestelmästä, jossa hän työskentelee, vapauteen institutionaalisesta sensuurista sekä vapauteen osallistua ammatillisiin tai edustuksellisiin akateemisiin elimiin;

B.  pitää oikeutta koulutukseen ensiarvoisen tärkeänä kaikkien muiden ihmisoikeuksien hyödyntämisen ja kestävän kehityksen aikaansaamisen kannalta; katsoo, että tätä oikeutta voidaan hyödyntää vain ilmapiirissä, jossa on akateeminen vapaus ja jossa korkea-asteen oppilaitokset ovat autonomisia;

C.  ottaa huomioon, että akateemisesta vapaudesta ja korkea-asteen oppilaitosten autonomiasta annetussa Liman julistuksessa määritellään, että akateeminen vapaus on akateemisen yhteisön jäsenten – kaikkien korkea-asteen oppilaitoksessa opettavien, opiskelevien, tutkivien ja työskentelevien henkilöiden – yksilöllinen tai kollektiivinen vapaus tavoitella, kehittää ja välittää tietoa tutkimuksen, opiskelun, keskustelun, dokumentaation, tuotannon, luomisen, opetuksen, luennoinnin ja kirjoittamisen avulla;

D.  katsoo, että tämän määritelmän on pohjauduttava keskeisiin demokraattisiin arvoihin, kuten tasaveroisen tiedonsaannin ja syrjimättömyyden periaatteisiin, vastuuvelvollisuuteen, kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun, instituutioiden autonomiaan ja sosiaaliseen vastuuseen; toteaa, että demokratiaa ei voi olla ilman akateemista vapautta, joka mahdollistaa tietoon perustuvan keskustelun;

E.  ottaa huomioon, että akateeminen vapaus on keskeinen tekijä kestävän kehityksen edistämisessä ja erityisesti Agenda 2030 -toimintaohjelmassa vahvistettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, ja toteaa, että laadukas koulutus, tieteellinen tutkimus ja innovaatio ovat keskeisellä sijalla kyseisessä toimintaohjelmassa;

F.  katsoo, että autonomia on välttämätön edellytys sille, että oppilaitokset voivat toteuttaa omat tehtävänsä; toteaa, että akateeminen vapaus edellyttää jatkuvaa ja valpasta suojelua valtion tai kaupallisten etujen painostamiselta;

G.  katsoo, että akateeminen vapaus – myös sen perustana olevat ajatuksen-, mielipiteen-, ilmaisun- ja yhdistymisvapaus, vapaus matkustaa sekä vapaus hankkia oppia – vaikuttaa osaltaan sellaisen tilan luomiseen, jossa minkä tahansa avoimen ja vakaan moniarvoisen yhteiskunnan jäsenet ovat vapauta ajattelemaan, kyseenalaistamaan asioita ja tuottamaan, käyttämään ja levittämään tietoa;

H.   ottaa huomioon, että akateemiseen vapauteen kohdistuvat hyökkäykset haittaavat tutkimusta, opiskelua, opetusta, julkista diskurssia ja oikeutta koulutukseen heikentäen siten akateemista laatua ja sosiaalista, poliittista ja taloudellista sekä kulttuurista kehitystä; katsoo, että vastauksia yhteiskunnallisiin kysymyksiin olisi etsittävä järjen, todistusaineistoin ja vakuuttelun avulla;

I.  katsoo, että oikeutta koulutukseen, opetukseen ja tutkimukseen voidaan hyödyntää täysimääräisesti ainoastaan akateemisen vapauden ilmapiirissä;

J.  toteaa, että akateeminen yhteisö ja oppilaitokset ovat yhä alttiimpia valtioiden, elinkeinoelämän tai muiden ei-valtiollisten toimijoiden aiheuttamalle häirinnälle, paineelle tai sorrolle; ottaa huomioon, että maailmassa raportoidaan joka vuosi sadoista yliopistoihin, korkea-asteen oppilaitoksiin ja niiden jäseniin kohdistuvista hyökkäyksistä, mukaan lukien surmat, väkivalta ja katoamiset, virheellisin perustein tapahtuvat vangitsemiset tai pidätykset, väärät syytteet, aseman menetykset, väärin perustein tapahtuvat opiskelupaikan menettämiset tai opinnoista karkottaminen, matkustamisen tai liikkumisen rajoitukset ja muut vakavat tai järjestelmätason uhkat; toteaa, että akateemiseen vapauteen kohdistuvia loukkauksia tapahtuu myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja sen läheisissä kumppanimaissa;

K.  toteaa, että koulutuksen, myös korkea-asteen koulutuksen, julkiseen rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset ja niiden seurauksena syntyvä tarve löytää vaihtoehtoisia tulonlähteitä vaarantavat akateemisen vapauden erityisesti tapauksissa, joissa ulkoinen rahoitus on peräisin ulkomaisilta autokraattisilta hallinnoilta tai monikansallisilta yrityksiltä;

L.  ottaa huomioon, että Euroopan unionissa ulkomaiset oppilaitokset joutuvat kokemaan hyökkäyksiä kansallisten hallitusten suunnalta, sekä akateemisen vapauden loukkauksia;

M.  ottaa huomioon, että yritykset hallita tai vaientaa korkea-asteen oppilaitoksia tai niiden tutkijoita, opiskelijoita ja henkilökuntaa ulottuvat selkeästi pidemmälle kuin niiden kohteena suoraan oleviin henkilöihin tai laitoksiin ja että ne vaikuttavat koko yhteiskuntaan kaventamalla demokraattisen osallistumisen mahdollisuuksia, sananvapautta ja kaikkien kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä viemällä tulevilta sukupolvilta mahdollisuudet korkealaatuisiin tieteenharjoittajiin ja tutkijoihin;

N.  ottaa huomioon, että koulutusta koskevan oikeuden tehokas toteutuminen ja akateemisen vapauden takaaminen edellyttävät, että valtiot varmistavat riittävän ja luotettavan rahoituksen tason koulutukselle; toteaa, että rahoitukseen ja talouteen liittyvät säästöpolitiikat ovat horjuttaneet vakavasti akateemista vapautta ja horjuttavat sitä edelleen kaikkialla maailmassa, myös Euroopan unionissa;

O.  ottaa huomioon, että akateemisen vapauden loukkauksia käsitellään harvoin ihmisoikeuskehyksen nojalla, mikä osoittaa yhtäältä, etteivät ihmisoikeuksien puolustajat ole riittävästi tietoisia akateemiseen vapauteen liittyvistä asioista, ja toisaalta, että kanteissa viitataan usein muiden oikeuksien, kuten ilmaisun- tai mielipiteenvapauden, loukkaamiseen; toteaa, että tämän vuoksi kyseistä alaa koskevat normit ovat puutteellisesti kehittyneitä ja akateemisen vapauden loukkaukset jäävät usein ilmoittamatta;

P.  katsoo, että yleisesti ottaen on tarpeen sekä lisätä tietoisuutta akateemisen vapauden merkityksestä demokratian, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja vastuuvelvollisuuden edistämiskeinona että parantaa mahdollisuuksia akateemisen vapauden puolustamiseen;

Q.  pitää tärkeänä, että akateemisen vapauden loukkaukset tunnistetaan osaksi maailmanlaajuista ilmiötä ja että kannustetaan siihen, että niiden kohteena olevat tieteenharjoittajat ja opiskelijat tunnustetaan ensinnäkin henkilöiksi, joiden oikeuksia loukataan, ja toiseksi hyökkäyksen kohteena oleviksi ihmisoikeuksien puolustajiksi; toteaa, että kansainvälisellä ja kansallisella tasolla tarvitaan päättäväisiä vastatoimia, jotka ovat lähtöisin sekä korkea-asteen koulutuksen piiristä että kansalaisyhteiskunnalta ja kansalaisilta yleensä;

R.  ottaa huomioon, että monet tieteenharjoittajat ja opiskelijat, joiden akateeminen vapaus on vaarassa, eivät pysty hyödyntämään EU:n ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia ihmisoikeuksien puolustajille ja akateemiseen liikkuvuuteen, koska he eivät täytä hakuperusteita tai koska heidän on erittäin vaikea noudattaa yleisiä hakumenettelyjä, -vaatimuksia ja -aikatauluja;

S.  ottaa huomioon, että EU:n ohjelmien rahoitukseen liittyvät rajoitukset rajoittavat niiden EU:n organisaatioiden ja yliopistojen toimia, jotka jo tukevat sellaisia opiskelijoita ja tutkijoita, jotka ovat vaarassa tai jotka pakenevat maastaan akateemisesta toiminnastaan johtuvan vainotuksi tulemisen uhkan vuoksi; toteaa, että nämä organisaatiot ja yliopistot tarvitsevat lisätukea toimilleen ja aloitteilleen;

T.  ottaa huomioon, että EU on sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia, demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltioperiaatetta maailmanlaajuisesti; ottaa huomioon, että EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa toimintasuunnitelmassa EU:lta vaaditaan tehokkaampaa toimintapolitiikkaa ihmisoikeuksien ja demokratian tukemiseksi, mukaan lukien ihmisoikeusvuoropuhelujen vaikuttavuuden lisääminen, maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden näkyvyyden ja vaikutusten parantaminen, keskittyminen EU:n ihmisoikeussuuntaviivojen tehokkaaseen täytäntöönpanoon sekä julkisuusdiplomatian ja ihmisoikeuksia koskevan viestinnän parantaminen;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

(a)   tunnustetaan EU:n ulkoisiin toimiin liittyvissä julkilausumissa, toimintapolitiikoissa ja toimissa yksiselitteisesti akateemisen vapauden merkitys, mukaan lukien periaatteet, joiden mukaan ajattelu ei ole rikos ja kriittinen diskurssi ei merkitse epälojaalisuutta, vaan ne ovat keskeinen osa demokraattista yhteiskuntaa ja sen kehitystä, että oppilaitosten autonomisuutta on aina suojeltava ja että akateemisella vapaudella on keskeinen rooli koulutuksen edistämisessä sekä ihmiskunnan ja nykyaikaisen yhteiskunnan kehityksessä,

(b)  tunnustetaan, että akateemista vapautta koskevat kanteet kuuluvat nykyisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden soveltamisalaan, ne on johdettu oikeudesta koulutukseen ja oikeuksista mielipiteen- ja ilmaisunvapauteen, muistuttaa, että akateeminen vapaus ulottuu tieteenharjoittajien vapaudesta tiedon levittämiseen ja tutkimuksen tekemiseen sekä tiedon ja totuuden jakamiseen rajoituksetta samoin kuin tieteenharjoittajien vapauteen ilmaista näkemyksensä ja mielipiteensä, vaikka ne olisivat kiistanalaisia ja epäsuosittuja, oman tutkimuksensa ja asiantuntemuksensa alalla ja että tämä voi sisältää julkisten elinten toiminnan tarkastelun tietyssä poliittisessa järjestelmässä ja siihen kohdistuvan kritiikin,

(c)  tuodaan julkisesti esiin ongelmia, jotka liittyvät akateemiseen vapauteen kohdistuviin hyökkäyksiin ja niiden kielteisiin seurauksiin, ilmaistaan huoli siitä, että tiedeyhteisö on altis aiheettomalle häirinnälle, jota harjoittavat kansalliset viranomaiset, yksityiset toimijat ja etujaan ajavat yritykset, sekä muistutetaan valtioiden velvollisuudesta taata akateeminen vapaus, toimia sen mukaisesti sekä suojella proaktiivisesti korkea-asteen oppilaitoksia, tieteenharjoittajia ja opiskelijoita hyökkäyksiltä riippumatta hyökkäysten alkuperästä ja luonteesta,

(d)  varmistetaan, että kolmansissa maissa vieraileville EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden edustajille kerrotaan akateemisen vapauden tilanteesta,

(e)  osoitetaan tukea sellaisille laitoksille, henkilöstölle ja opiskelijoille, jotka ovat vaarassa joutua tai jotka ovat joutuneet pakottamisen tai väkivaltaisen hyökkäyksen kohteiksi, ja tuomitaan julkisesti tällaiset hyökkäykset tuomalla asia esiin kaikilla tasoilla esimerkiksi julkilausumissa, vierailuilla, kutsuissa julkisiin tapahtumiin sekä seurattaessa oikeudenkäyntejä ja vankilaoloja ja mainitsemalla erityisesti vaarassa olevia korkea-asteen koulutusyhteisöjen jäseniä koskevat yksittäiset tapaukset,

(f)  tuetaan yhtäläistä pääsyä akateemiseen yhteisöön riippumatta henkilöiden etnisestä taustasta, kastista, vammaisuudesta, kansallisuudesta, uskonnollisesta vakaumuksesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta asemasta, kiinnitetään yhteyksissä kolmansiin maihin erityistä huomiota siihen, että tuetaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja kaikenlaisen väkivallan poistamista ja autetaan toteuttamaan sukupuolten tasa-arvo ja kaikkien oikeus koulutukseen,

(g)  korostetaan, että akateemiseen vapauteen kohdistuvat hyökkäykset voivat tapahtua myös kyberhyökkäysten muodossa, koska tieteenharjoittajat hyödyntävät nykyään yhä enemmän internetiä ja sosiaalista mediaa ideoidensa ja mielipiteidensä ilmaisemisessa,

(h)  tuodaan akateeminen vapaus esiin poliittisen vuoropuhelun eri tasoilla, myös ihmisoikeusvuoropuheluissa ja kumppanimaiden kuulemisissa, tehostetaan diplomaattisia ponnisteluja kumppanimaiden kanssa ja tehdään kahden- tai monenvälistä yhteistyötä sellaisten huolta herättävien tapausten osalta, joissa akateemiseen vapauteen kohdistuu uhkia tai jossa sitä vastaan hyökätään, erityisesti jos on kyse väkivaltaisista hyökkäyksistä korkea-asteen koulutusyhteisön laitoksia tai jäseniä kohtaan, sekä syrjivistä politiikoista ja käytännöistä, tutkimuksen tai ilmaisun aiheettomista rajoituksista, vääristä syytteistä tai väärin perustein tehdyistä pidätyksistä sekä rajoituksista, jotka kohdistuvat oikeuteen muodostaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin, kannustetaan kumppanimaita ottamaan käyttöön akateemista vapautta ja oppilaitosten autonomiaa koskeva kehys ja seuraamaan näiden perusoikeuksien toteuttamista, varmistetaan, että kumppanimaiden kanssa tehtävissä kansainvälisissä yhteistyösopimuksissa noudatetaan näitä periaatteita,

(i)  kannustetaan kaikkia valtioita hyväksymään, tukemaan ja panemaan täytäntöön turvallista koulunkäyntiä koskeva julistus ja siihen liittyvät suuntaviivat, jotka koskevat koulujen ja yliopistojen suojaamista sotilaskäytöltä aseellisten selkkausten yhteydessä, kuten useimmat EU:n jäsenvaltiot ovat jo tehneet, koska niissä annetaan ohjeita velvollisuudesta suojella perusarvoja, erityisesti akateemista vapautta ja oppilaitosten autonomiaa, korkea-asteen koulutukseen kohdistuvien väkivaltaisten ja pakottavien hyökkäysten yhteydessä,

(j)   tehdään yhteistyötä YK:n, Euroopan neuvoston, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja korkeakouluyhteisöjen kanssa mekanismien kehittämiseksi korkea-asteen koulutukseen ja yksittäisiin tutkijoihin kohdistuvien hyökkäysten seurantaa ja niistä raportointia varten sekä seurannan tehostamiseksi ja edistämiseksi tarkoituksena lisätä tietoisuutta, saattaa syylliset vastuuseen teoistaan sekä parantaa toimia, joilla akateemiseen vapauteen kohdistuvia hyökkäyksiä pyritään ehkäisemään ja joilla niihin pyritään reagoimaan,

(k)  käydään säännöllistä vuoropuhelua akateemisten yhteisöjen sekä sellaisten organisaatioiden kanssa, joiden tehtävänä on suojella korkea-asteen koulutusyhteisöjä ja edistää akateemista vapautta, sekä kannustetaan tällaiseen vuoropuheluun, jotta voidaan laatia parhaat akateemista vapautta koskevat toimintapolitiikat, aloitteet ja edistämisstrategiat,

(l)  myötävaikutetaan sellaisten valmiuksien kehittämiseen, joilla akateemisen vapauden loukkauksia voidaan tutkia nopeasti, perusteellisesti ja avoimesti varsinkin silloin, kun kyseessä ovat väkivaltaiset hyökkäykset, parannetaan toimia akateemiseen vapauteen kohdistuvien hyökkäysten ehkäisemiseksi ja niihin reagoimiseksi sekä toteutetaan kaikki kohtuulliset toimenpiteet syyllisten saattamiseksi vastuuseen teoistaan,

(m)  edistetään tutkimusta ja kampanjointia, joilla pyritään sellaisten lakien ja asetusten uudistamiseen, joilla akateemiselle vapaudelle tai korkea-asteen oppilaitosten akateemiselle autonomialle asetetaan aiheettomia rajoituksia, ja edistetään oppilaitosten autonomiaa keinona suojella korkea-asteen koulutusjärjestelmiä valtioiden, yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden puuttumiselta niiden toimintaan tai hyökkäyksiltä sekä suojata korkea-asteen koulutusta politisoitumiselta ja ideologiselta manipuloinnilta,

(n)  tehostetaan diplomaattisia ponnisteluja kumppanimaiden kanssa ja tehdään kahden- tai monenvälistä yhteistyötä sellaisten huolta herättävien tapausten osalta, joissa akateemiseen vapauteen kohdistuu uhkia tai jossa sitä vastaan hyökätään, erityisesti jos on kyse väkivaltaisista hyökkäyksistä korkea-asteen koulutusyhteisön laitoksia tai jäseniä kohtaan sekä syrjivistä politiikoista ja käytännöistä, tutkimuksen tai ilmaisun aiheettomista rajoituksista, vääristä syytteistä tai väärin perustein tehdyistä pidätyksistä,  

(o)   tarkistetaan nykyisiä mekanismeja ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseksi ja suojelemiseksi, jotta voidaan kehittää valmiuksia tunnistaa tapaukset, joissa akateemista vapautta vastaan hyökätään, ja antaa niissä tukea, myös suojelua ja tukea hätätilanteissa, esimerkiksi tarjoamalla fyysistä suojaa, oikeusapua, tukea viisumin hakemiseen ja lääketieteellistä apua, seuraamalla oikeudenkäyntejä ja vankilaoloja, kampanjoimalla ja vaikuttamalla sekä antamalla pitkäaikaista tukea maanpakolaisuuden aikana, kehotetaan erityisesti sisällyttämään demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen painopisteisiin akateemisen vapauden edistäminen ja vaarassa olevien korkea-asteen koulutusyhteisöjen jäsenten tukeminen,

(p)  tarkastellaan nykyisiä akateemisen liikkuvuuden ohjelmia ja resursseja ja muita koulutus- ja tutkimusyhteistyön muotoja, myös niiden kriteereitä sekä hakumenettelyjä, -vaatimuksia, -määräaikoja ja -aikatauluja, sellaisten esteiden poistamiseksi, joiden vuoksi muutoin kriteerit täyttävät uhan alla olevat tieteenharjoittajat tai opiskelijat eivät voi hyötyä ohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista, ulkomaanjaksoista tai muista resursseista, edistetään sellaisia nykyisiä EU:n rahoittamia ohjelmia, kuten Academic Refuge -hanketta, joiden tavoitteena on lisätä tietoa akateemisen vapauden merkityksestä korkea-asteen koulutuksen alalla sekä seurauksista, joita tämän vapauden sortamisella on koko yhteiskunnalle,

(q)  varmistetaan, että kolmansille maille suunnatuilla EU:n makrotalousavun ohjelmilla ja eurooppalaisten rahoituslaitosten toimintapolitiikoilla ei horjuteta akateemista vapautta tukemalla politiikkoja, jotka vähentävät kansallisten tulojen ohjaamista koulutusalalle,

(r)   luodaan uusia aloitteita nykyisten ja tulevien ohjelmien, kuten liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III), Horisontti 2020 -ohjelman, Erasmus+-ohjelman ja Marie Skłodowska-Curie -toimien, puitteisiin EU:n rahoittamiksi uusiksi ohjelmatoimiksi – sitä mukaa kuin synergioita mahdollisesti syntyy ja unionin rahoittamina EU:n muista kuin koulutukseen ja tutkimukseen liittyvistä määrärahoista – jotta voidaan tukea uhan alla olevien tieteenharjoittajien, tutkijaopiskelijoiden ja tutkinto-opiskelijoiden, jotka saavat kansainvälistä suojelua, EU:n korkea-asteen oppilaitoksissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia ulkomaanjaksoja,

(s)  tuetaan käynnissä olevia normatiivisia toimia alueellisella ja kansainvälisellä tasolla muun muassa antamalla kansainvälinen julistus akateemisesta vapaudesta ja korkea-asteen oppilaitosten autonomiasta ja kannustetaan Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tekemään akateemista vapautta koskeva aloite YK:n ihmisoikeusneuvostossa,

(t)  varmistetaan, että European Inter-University Centre -keskus ja Global Campus on Human Rights and Democracy -verkosto saavat jatkuvaa korkeatasoista tukea, koska ne ovat EU:n lippulaivahankkeita ihmisoikeuskoulutuksen tukemiseksi maailmanlaajuisesti;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

56

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

56

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

5

-

ECR

Marek Jurek

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

PPE

László Tőkés

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö