Процедура : 2018/0236(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0405/2018

Внесени текстове :

A8-0405/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

ДОКЛАД     ***I
PDF 1989kWORD 328k
27.11.2018
PE 625.427v03-00 A8-0405/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Масимилиано Салини

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0447),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 189, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0258/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по транспорт и туризъм и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0405/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Проект на законодателна резолюция

Позоваване 5 a (ново)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“ (COM(2016)0587), и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0300),

Изменение    2

Проект на законодателна резолюция

Позоваване 5 б (ново)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено: „5G за Европа: План за действие“ (COM (2016)0588) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD (2016) 0306),

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в необходимост в ежедневния живот на европейските граждани и играят съществена роля за опазването на редица стратегически интереси. Космическата промишленост на Съюза вече е една от най-конкурентоспособните в света. Появата на нови участници и развитието на нови технологии обаче променя коренно традиционните модели в областта на промишлеността. Ето защо е изключително важно Съюзът да остане водещ участник в международен план с широка свобода на действие в областта на космическото пространство, като насърчава научния и техническия напредък и подкрепя конкурентоспособността и иновационния капацитет на предприятията от космическия сектор в рамките на Съюза, по-специално на малките и средните предприятия, стартиращите предприятия и иновативните предприятия.

(1)  Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в необходимост в ежедневния живот на европейските граждани и играят съществена роля за опазването на редица стратегически интереси. Космическата промишленост на Съюза вече е една от най-конкурентоспособните в света. Появата на нови участници и развитието на нови технологии обаче променя коренно традиционните модели в областта на промишлеността. Ето защо е изключително важно Съюзът да остане водещ участник в международен план с широка свобода на действие в областта на космическото пространство, като насърчава научния и техническия напредък и подкрепя конкурентоспособността и иновационния капацитет на предприятията от космическия сектор в рамките на Съюза, по-специално на малките и средните предприятия, стартиращите предприятия и иновативните предприятия. Едновременно с това e важно да се създадат подходящи условия за осигуряването на равни условия за конкуренция в космическия сектор.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Развитието на космическия сектор в исторически план е свързано със сигурността. В много случаи използваните в космическия сектор оборудване, компоненти и инструменти са стоки с двойна употреба. Поради това следва да бъдат използвани възможностите, които космическото пространство предлага за сигурността на Съюза и неговите държави членки.

(2)  Развитието на космическия сектор в исторически план е свързано със сигурността. В много случаи използваните в космическия сектор оборудване, компоненти и инструменти са стоки с двойна употреба. Поради това следва да бъдат използвани възможностите, които космическото пространство и автономният достъп до него предлагат за сигурността и независимостта на Съюза и неговите държави членки.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Съюзът започна да разработва собствени космически инициативи и програми от края на 90-те години, а именно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и след това „Галилео“ и „Коперник“, които отговарят на нуждите на гражданите на Съюза, както и на изискванията на публичните политики. Трябва обаче да се осигури не само непрекъснатостта на тези инициативи, но те трябва да бъдат подобрени, така че да останат на челно място с оглед на развитието на новите технологии и промените в областите на цифровите технологии и информационните и комуникационните технологии, да отговарят на новите нужди на ползвателите и да са в състояние да отговорят на политическите приоритети като изменението на климата, включително наблюдението на промените в Арктика, сигурността и отбраната.

(3)  Съюзът започна да разработва собствени космически инициативи и програми от края на 90-те години, а именно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и след това „Галилео“ и „Коперник“, които отговарят на нуждите на гражданите на Съюза, както и на изискванията на публичните политики. Следва обаче не само да се осигури непрекъснатостта на тези инициативи, както и на тяхното възприемане и използване, но те също така трябва да бъдат подобрени, така че да останат на челно място с оглед на развитието на новите технологии и промените в областите на цифровите технологии и информационните и комуникационните технологии, да отговарят на новите нужди на ползвателите и да са в състояние да отговорят на политическите приоритети. Програмата следва да популяризира базираните в космоса услуги, така че всички държави членки и техните граждани да могат да извлекат в пълна степен ползите от Програмата.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Необходимо е Съюзът да гарантира своята свобода на действие и автономност, за да има достъп до космическото пространство и да може да го използва по безопасен начин. Поради това е от съществено значение той да запази автономния, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп до космическото пространство, особено по отношение на критичната инфраструктура и технологии, обществената сигурност и сигурността на Съюза и неговите държави членки. Ето защо Комисията следва да има възможност да обединява услуги по изстрелване на европейско равнище както за собствени нужди, така и за нуждите на други субекти по тяхно искане, включително на държавите членки, в съответствие с разпоредбите на член 189, параграф 2 от Договора. Изключително важно е също така Съюзът да продължи да разполага с модерни, ефективни и гъвкави инфраструктурни съоръжения за изстрелване. В допълнение към мерките, предприети от държавите членки и Европейската космическа агенция, Комисията следва да обмисли начини за оказване на подкрепа на такива съоръжения. По-специално когато свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура, необходима за изстрелванията в съответствие с нуждите на Програмата, трябва да бъде запазена или подобрявана, следва да бъде възможно тези промени да бъдат частично финансирани в рамките на Програмата в съответствие с Финансовия регламент и когато може да бъде установено наличието на ясна добавена стойност за ЕС, с цел постигане на по-добра разходоефективност на Програмата.

(4)  Необходимо е Съюзът да гарантира своята свобода на действие и автономност, за да има достъп до космическото пространство и да може да го използва по безопасен начин. Поради това е от съществено значение той да запази автономния, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп до космическото пространство, включително алтернативни технологии за изстрелване и иновативни системи или услуги, особено по отношение на критичната инфраструктура и технологии, обществената сигурност и сигурността на Съюза и неговите държави членки. Ето защо Комисията следва да има възможност да обединява услуги по изстрелване на европейско равнище както за собствени нужди, така и за нуждите на други субекти по тяхно искане, включително на държавите членки, в съответствие с разпоредбите на член 189, параграф 2 от Договора. Изключително важно е също така Съюзът да продължи да разполага с модерни, ефективни и гъвкави инфраструктурни съоръжения за изстрелване. В допълнение към мерките, предприети от държавите членки и Европейската космическа агенция, Комисията следва да обмисли начини за оказване на подкрепа на такива съоръжения. По-специално когато свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура, необходима за изстрелванията в съответствие с нуждите на Програмата, трябва да бъде запазена или подобрявана, следва да бъде възможно тези промени да бъдат частично финансирани в рамките на Програмата в съответствие с Финансовия регламент и когато може да бъде установено наличието на ясна добавена стойност за ЕС, с цел постигане на по-добра разходоефективност на Програмата.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да засили конкурентоспособността на космическата си промишленост и да повиши капацитета за проектиране, изграждане и експлоатация на своите собствени системи, Съюзът следва да подкрепя създаването, растежа и развитието на цялата космическа промишленост. Възникването на модел, който благоприятства бизнеса и иновациите, следва да бъде подпомагано на европейско, регионално и национално равнище чрез създаването на платформи за космическото пространство, които свързват космическия и цифровия сектор, както и сектора на ползвателите. Съюзът следва да насърчава разрастването на установените в Съюза предприятия от космическия сектор, да им помага да постигнат успех, включително като им оказва подкрепа при достъпа до рисково финансиране с оглед на факта, че в рамките на Съюза стартиращите предприятия в космическия сектор не разполагат с подходящ достъп до частно дялово финансиране, и чрез създаването на партньорства за иновации (подход за сключване на първи договор).

(5)  За да засили конкурентоспособността на космическата си промишленост и да повиши капацитета за проектиране, изграждане и експлоатация на своите собствени системи, Съюзът следва да подкрепя създаването, растежа и развитието на цялата космическа промишленост. Възникването на модел, който благоприятства бизнеса и иновациите, следва да бъде подпомагано на европейско, регионално и национално равнище чрез инициативи като например платформи за космическото пространство, които свързват космическия и цифровия сектор, както и сектора на ползвателите. Платформите за космическото пространство следва да работят съвместно с центровете за цифрови иновации, за да се насърчават предприемачеството и уменията. Съюзът следва да насърчава създаването и разрастването на установените в Съюза предприятия от космическия сектор, да им помага да постигнат успех, включително като им оказва подкрепа при достъпа до рисково финансиране с оглед на факта, че в рамките на Съюза стартиращите предприятия в космическия сектор не разполагат с подходящ достъп до частно дялово финансиране, и чрез създаването на партньорства за иновации (подход за сключване на първи договор).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради своя обхват и потенциала ѝ да спомогне за разрешаването на глобалните предизвикателства космическата програма на Съюза („Програмата“) има силно изразено международно измерение. Поради това Комисията следва да има възможност да управлява от името на Съюза и да координира дейностите на международната сцена от името на Съюза, по-специално да защитава интересите на Съюза и неговите държави членки на международните форуми, включително в областта на честотите, да популяризира технологиите и промишлеността на Съюза и да насърчава сътрудничеството в областта на обучението, като се има предвид необходимостта от гарантиране на реципрочността на правата и задължения на страните. Особено важно е Съюзът да се представлява от Комисията в органите на Международната програма „Cospas-Sarsat“ или в съответните секторни органи на ООН, включително в Организацията на ООН за прехрана и земеделие, както и в Световната метеорологична организация.

(6)  Поради своя обхват и потенциала ѝ да спомогне за разрешаването на глобалните предизвикателства космическата програма на Съюза („Програмата“) има силно изразено международно измерение. Поради това Комисията следва да има възможност да управлява от името на Съюза и да координира дейностите на международната сцена от името на Съюза, по-специално да защитава интересите на Съюза и неговите държави членки на международните форуми, включително в областта на честотите. Комисията следва да укрепва икономическата дипломация, за да популяризира технологиите и промишлеността на Съюза и да насърчава сътрудничеството в областта на обучението, като се има предвид необходимостта от гарантиране на реципрочността на правата и задължения на страните и на лоялната конкуренция на международно равнище. Особено важно е Съюзът да се представлява от Комисията в органите на Международната програма „Cospas-Sarsat“ или в съответните секторни органи на ООН, включително в Организацията на ООН за прехрана и земеделие, както и в Световната метеорологична организация.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Комисията следва да насърчава, заедно с държавите членки и върховния представител, отговорно поведение в космическото пространство и да проучи възможността за присъединяване към съответните конвенции на ООН.

(7)  Комисията следва да насърчава, заедно с държавите членки и върховния представител, отговорно поведение в космическото пространство, по-специално при намирането на решения срещу разпространението на космически отпадъци и да проучи възможността за присъединяване към съответните конвенции на ООН, включително към Договора за принципите на дейността на държавите по изследване и използване на космическото пространство, включително Луната и другите небесни тела (Договора за космическото пространство).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Програмата споделя сходни цели с други програми на Съюза, по-специално с „Хоризонт Европа“, фонда InvestEU, Европейския фонд за отбрана и фондовете съгласно Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби]. Поради това следва да бъде предвидено кумулативно финансиране от тези програми, при условие че те обхващат едни и същи разходни позиции, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране от програми на Съюза, чиито условия за управление го позволяват, което да бъде последователно, на принципа на редуването или чрез комбинация от средства, включително по отношение на съвместното финансиране на действия, като се предоставя възможност, когато е възможно, за използване на партньорства за иновации и на операции за смесено финансиране. По време на изпълнението на Програмата Комисията следва да насърчава полезното взаимодействие с други свързани програми на Съюза, което би позволило, когато е възможно, да се използва достъпът до рисково финансиране, партньорствата за иновации, кумулативното или смесеното финансиране.

(8)  Програмата споделя сходни цели с други програми на Съюза, по-специално с „Хоризонт Европа“, фонда InvestEU, Европейския фонд за отбрана и фондовете съгласно Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби]. Поради това следва да бъде предвидено кумулативно финансиране от тези програми, при условие че те обхващат едни и същи разходи, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране от програми на Съюза, чиито условия за управление го позволяват, което да бъде последователно, на принципа на редуването или чрез комбинация от средства, включително по отношение на съвместното финансиране на действия, като се предоставя възможност, когато е възможно, за използване на партньорства за иновации и на операции за смесено финансиране. По време на изпълнението на Програмата Комисията следва да насърчава полезното взаимодействие с други свързани програми на Съюза, което би позволило, когато е възможно, да се използва достъпът до рисково финансиране, партньорствата за иновации, кумулативното или смесеното финансиране. Важно е да се осигури приемственост между решенията, разработени чрез „Хоризонт Европа“, и другите програми на Съюза и компонентите на Програмата.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  В космическия сектор на Съюза работят около 200 000 специалисти. Поради това е от съществено значение да продължи изграждането на съвременната инфраструктура на този сектор, като по този начин се стимулират стопанските дейности нагоре и надолу по веригата. Освен това, за да се гарантира конкурентоспособността на европейската космическа промишленост в бъдеще, Програмата следва да подпомага развиването на напреднали умения в областите, свързани с космическото пространство, и да подкрепя дейности по образование и обучение със специален акцент върху момичетата и жените, с цел реализиране на пълния потенциал на гражданите ЕС в тази област.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Програмата следва да използва полезните взаимодействия между космическия и транспортния сектор, като се има предвид, че космическите технологии имат стратегическа роля за това сухопътният, морският, въздушният и космическият транспорт да стават все по-интелигентни, по-ефикасни, по-безопасни, по-сигурни, по-устойчиви и по-интегрирани, като същевременно един растящ и иновативен транспортен сектор ще увеличава търсенето на иновативни и съвременни космически технологии.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Всички генерирани от Програмата приходи следва да се получават от Съюза, за да се компенсират частично инвестициите, които той вече е направил, и тези приходи следва да се използват за подкрепа на целите на Програмата. По същата причина следва да бъде възможно да се предвиди механизъм за разпределяне на приходите в договорите, сключени със субекти от частния сектор.

(14)  Всички генерирани от компонентите на Програмата приходи следва да се получават от Съюза, за да се компенсират частично инвестициите, които той вече е направил, и тези приходи следва да се използват в подкрепа на постигането на целите на Програмата. По същата причина следва да бъде възможно да се предвиди механизъм за разпределяне на приходите в договорите, сключени със субекти от частния сектор.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Програмата се основава на сложни и постоянно променящи се технологии. Използването на такива технологии води като резултат до несигурност и рискове за договорите за обществени поръчки, сключени в рамките на Програмата, тъй като тези договори са свързани с дългосрочни ангажименти във връзка с оборудване или предоставяне на услуги. Поради това по отношение на договорите за обществени поръчки се изисква да бъдат предвидени специфични мерки в допълнение към правилата, определени във Финансовия регламент. Ето защо следва да е възможно да се възложи договор под формата на договор с условни етапи, да се въведе възможността за включване, при определени условия, на изменение в договор при неговото изпълнение или да се наложи минимална степен на използване на подизпълнители. На последно място, предвид технологичната несигурност, която характеризира компонентите на Програмата, цените на договорите не може винаги точно да се предвидят и поради това следва да има възможност да се сключват договори, без да се определя твърда и окончателна цена, и да се включват клаузи за защита на финансовите интереси на Съюза.

(16)  Програмата се основава на сложни и постоянно променящи се технологии. Използването на такива технологии води като резултат до несигурност и рискове за договорите за обществени поръчки, сключени в рамките на Програмата, тъй като тези договори са свързани с дългосрочни ангажименти във връзка с оборудване или предоставяне на услуги. Поради това по отношение на договорите за обществени поръчки се изисква да бъдат предвидени специфични мерки в допълнение към правилата, определени във Финансовия регламент. Ето защо следва да е възможно да се възложи договор под формата на договор с условни етапи, да се въведе възможността за включване, при определени условия, на изменение в договор при неговото изпълнение или да се наложи минимална степен на използване на подизпълнители, и по-специално на малки и средни и на стартиращи предприятия. На последно място, предвид технологичната несигурност, която характеризира компонентите на Програмата, цените на договорите не може винаги точно да се предвидят и поради това следва да има възможност да се сключват договори, без да се определя твърда и окончателна цена, и да се включват клаузи за защита на финансовите интереси на Съюза.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Доброто публично управление на Програмата изисква стриктно разпределение на отговорностите и задачите между различните участващи субекти, за да се избегне дублиране и да се намали превишаването на разходите и закъсненията.

(25)  Доброто публично управление на Програмата изисква стриктно разпределение на отговорностите и задачите между различните участващи субекти, за да се избегне дублиране и да се намали превишаването на разходите и закъсненията, и следва да има като приоритетна цел използването на съществуващата европейска инфраструктура и развитието на европейските професионални и промишлени сектори.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25а)  Космическите програми са насочени към ползвателите и поради това се нуждаят от постоянно и ефективно участие на представители на ползвателите в процесите на тяхното изпълнение и развитие.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Държавите членки отдавна развиват дейност в областта на космическото пространство. Те разполагат със свързани с космическото пространство системи, инфраструктура, национални агенции и органи. Поради това те могат да окажат голям принос към Програмата, по-специално във връзка с нейното изпълнение, и от тях следва да се изисква да си сътрудничат изцяло със Съюза за насърчаване на услугите и приложенията, които са резултат от Програмата. Комисията следва да има възможност да мобилизира средствата, които са на разположение на държавите членки, да може да възлага на държавите членки задачи от нерегулаторен характер във връзка с изпълнението на Програмата и за се ползва от тяхното съдействие. Освен това съответните държави членки следва да вземат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на наземните станции, установени на тяхна територия. Също така държавите членки и Комисията следва да работят заедно и със съответните международни организации и регулаторни органи, за да се гарантира, че необходимите за Програмата честоти са на разположение и са защитени, така че да се направи възможно пълното разработване и прилагане на приложенията, основани на предлаганите услуги, в съответствие с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър.

(26)  Държавите членки отдавна развиват дейност в областта на космическото пространство. Те разполагат със свързани с космическото пространство системи, инфраструктура, национални агенции и органи. Поради това те могат да окажат голям принос към Програмата, по-специално във връзка с нейното изпълнение, и от тях следва да се изисква да си сътрудничат изцяло със Съюза за насърчаване на услугите и приложенията, които са резултат от Програмата. Комисията следва да има възможност да мобилизира средствата, които са на разположение на държавите членки, да може да възлага на държавите членки задачи от нерегулаторен характер във връзка с изпълнението на Програмата и за се ползва от тяхното съдействие. Освен това съответните държави членки следва да вземат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на наземните станции, установени на тяхна територия. Също така държавите членки и Комисията следва да работят заедно и със съответните международни организации и регулаторни органи, за да се гарантира, че необходимите за Програмата честоти са на разположение и са достатъчно защитени, така че да се направи възможно пълното разработване и прилагане на приложенията, основани на предлаганите услуги, в съответствие с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър15.

__________________

__________________

15 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).

15 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Като институция, популяризираща общия интерес на Съюза, Комисията следва да изпълнява Програмата, да носи общата отговорност и да насърчава нейното използване. С оглед оптимизиране на ресурсите и компетенциите на различните заинтересовани страни Комисията следва да има възможност да делегира някои задачи. Освен това Комисията е в най-добра позиция за определяне на основните технически и оперативни спецификации, необходими за изграждането на системите и развитието на услугите.

(27)  Като институция, популяризираща общия интерес на Съюза, Комисията следва да упражнява надзор върху изпълнението на Програмата, да носи общата отговорност и да насърчава нейното използване. С оглед оптимизиране на ресурсите и компетенциите на различните заинтересовани страни Комисията следва да има възможност да делегира някои задачи. Освен това Комисията е в най-добра позиция за определяне на основните изисквания, необходими за изграждането на системите и развитието на услугите.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Мисията на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма („Агенцията“), която заменя Европейската агенция за ГНСС, създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010, и е неин правоприемник, е да осигурява принос за Програмата, по-специално по отношение на сигурността. Поради това някои задачи, свързани със сигурността и популяризирането на Програмата, следва да бъдат възложени на Агенцията. Що се отнася по-специално до сигурността и като се има предвид нейният опит в тази област, Агенцията следва да отговаря за задачите по акредитация на сигурността за всички действия на Съюза в космическия сектор. Освен това тя следва да изпълнява задачите, които Комисията ѝ възлага, посредством едно или повече споразумения за финансов принос, обхващащи различни други свързани с Програмата специфични задачи.

(28)  Мисията на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма („Агенцията“), която заменя Европейската агенция за ГНСС, създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010, и е неин правоприемник, е да осигурява принос за Програмата, по-специално по отношение на сигурността, киберсигурността и популяризирането на услугите и сектора надолу по веригата. Поради това задачите в тези области следва да бъдат възложени на Агенцията. Що се отнася по-специално до сигурността и като се има предвид нейният опит в тази област, Агенцията следва да отговаря за задачите по акредитация на сигурността за всички действия на Съюза в космическия сектор. Въз основа на постигнатите от Агенцията положителни резултати в насърчаването на възприемането на „Галилео“ и EGNOS от страна на ползвателите и пазара, и с оглед на популяризирането на програмите като пакет, на Агенцията следва също така да бъде възложено да извършва дейности по популяризирането и търговското приложение на програма „Коперник“. Освен това тя следва да изпълнява задачите, които Комисията ѝ възлага, посредством едно или повече споразумения за финансов принос, обхващащи различни други свързани с Програмата специфични задачи.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Европейската космическа агенция е международна организация с богат експертен опит в областта на космическото пространство, която е сключила рамково споразумение с Европейската общност през 2004 г. Поради това тя е важен партньор при изпълнението на Програмата и с нея следва да бъдат установени всички подходящи връзки. Във връзка с това и в съответствие с Финансовия регламент е важно е да се сключи споразумение за финансово рамково партньорство с Европейската космическа агенция, което урежда всички финансови отношения между Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция и гарантира тяхната съгласуваност и съответствие с рамковото споразумение с Европейската космическа агенция, по-специално с член 5 от него. Тъй като Европейската космическа агенция обаче не е орган на Съюза и не попада в обхвата на правото на Съюза, за да се защитят интересите на Съюза и на неговите държави членки е от съществено значение едно такова споразумение да зависи от въвеждането на подходящи правила за функциониране в рамките на Европейската космическа агенция. В споразумението следва да се съдържат също така всички клаузи, необходими за опазване на финансовите интереси на Съюза.

(29)  Европейската космическа агенция е международна организация с богат експертен опит в областта на космическото пространство, която е сключила рамково споразумение с Европейската общност през 2004 г. Поради това тя е важен партньор при изпълнението на Програмата и с нея следва да бъдат установени всички подходящи връзки. Във връзка с това и в съответствие с Финансовия регламент е важно е да се сключи споразумение за финансово рамково партньорство с Европейската космическа агенция, което урежда всички финансови отношения между Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция и гарантира тяхната съгласуваност и съответствие с рамковото споразумение с Европейската космическа агенция, по-специално с член 5 от него. Тъй като Европейската космическа агенция не е орган на Съюза и не попада в обхвата на правото на Съюза, за да се защитят интересите на Съюза и на неговите държави членки, е от съществено значение едно такова споразумение да съдържа подходящи изисквания по отношение на правилата за функциониране в Европейската космическа агенция. В споразумението следва да се съдържат също така всички клаузи, необходими за опазване на финансовите интереси на Съюза.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  За да бъде интегрирано в структурно отношение представляването на ползвателите в управлението на GOVSATCOM и за да бъдат обединени нуждите и изискванията на ползвателите отвъд националните и гражданско-военните граници, съответните субекти на Съюза, които имат тесни връзки с ползвателите, като Европейската агенция по отбрана, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейската агенция по морска безопасност, Европейската агенция за контрол на рибарството, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Способностите за планиране и провеждане на военни операции/Способностите за планиране и провеждане на граждански операции и Координационния център за реагиране при извънредни ситуации, следва да имат координираща роля по отношение на конкретни групи ползватели. На съвкупно равнище Агенцията и Европейската агенция по отбрана следва да представляват съответно общностите на гражданските и военните ползватели и могат да наблюдават оперативното използване, търсенето, съответствието с изискванията и променящите се нужди и изисквания.

(31)  За да бъде интегрирано в структурно отношение представляването на ползвателите в управлението на GOVSATCOM и за да бъдат обединени нуждите и изискванията на ползвателите отвъд националните граници, съответните субекти на Съюза, които имат тесни връзки с ползвателите, като Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европейската агенция по морска безопасност, Европейската агенция за контрол на рибарството, Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането, Способностите за планиране и провеждане на граждански операции и Координационния център за реагиране при извънредни ситуации, следва да имат координираща роля по отношение на конкретни групи ползватели. На съвкупно равнище Агенцията следва да представлява общността на ползвателите и да може да наблюдава оперативното използване, търсенето, съответствието с изискванията и променящите се нужди и изисквания.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  С цел да се гарантира сигурното разпространение на информацията, следва да се установят подходящи правила, за да се гарантира еквивалентност на правилата за сигурност за различните публични и частни субекти, както и за физическите лица, които участват в изпълнението на Програмата.

(36)  С цел да се гарантира сигурното разпространение на информацията, следва да се установят подходящи правила, за да се гарантира еквивалентност на правилата за сигурност за различните публични и частни субекти, както и за физическите лица, които участват в изпълнението на Програмата, като се установят няколко равнища на достъп до информация и по подразбиране – сигурността на достъпа до информация.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 36 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36а)  Киберсигурността на европейските космически инфраструктури, както наземни, така и базирани в космоса, е от ключово значение, за да се гарантира непрекъснатост на операциите на системите и ефективната им способност за непрекъснато изпълнение на задачите и за предоставянето на необходимите услуги.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Все по-голям брой ключови икономически сектори, по-специално транспортът, далекосъобщенията, селското стопанство и енергетиката, използват във все по-голяма степен навигационни спътникови системи, като е налице полезно взаимодействие с дейностите, свързани със сигурността и отбраната на Съюза и неговите държави членки. Така че разполагането с пълен контрол над спътниковата навигация следва да гарантира технологичната независимост на Съюза, включително в дългосрочен план за компонентите на инфраструктурното оборудване, и да осигури неговата стратегическа автономност.

(38)  Все по-голям брой ключови икономически сектори, по-специално транспортът, далекосъобщенията, селското стопанство и енергетиката, използват във все по-голяма степен навигационни спътникови системи. Спътниковата навигация също така играе роля в контекста на сигурността на Съюза и неговите държави членки. Така че разполагането с пълен контрол над спътниковата навигация следва да гарантира технологичната независимост на Съюза, включително в дългосрочен план за компонентите на инфраструктурното оборудване, и да осигури неговата стратегическа автономност.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Целта на EGNOS е подобряване на качеството на отворените сигнали от съществуващите глобални навигационни спътникови системи, по-специално излъчваните от системата „Галилео“. Предоставяните от EGNOS услуги следва да покриват като приоритет териториите на държавите членки, географски разположени в Европа, като за тази цел се включват и Азорските острови, Канарските острови и Мадейра, а целта е тези територии да бъдат покрити до края на 2015 г. В зависимост от техническата осъществимост и с цел безопасност на човешкия живот, въз основа на международни споразумения географското покритие на предоставяните от EGNOS услуги може да бъде разширено, като обхване други региони на света. Без да се засягат разпоредбите на Регламент [2018/XXXX] [Регламент за ЕААБ] и необходимото наблюдение на качеството на услугите на „Галилео“ за авиационни цели, следва да се отбележи, че макар и излъчваните от „Галилео“ сигнали да могат да се използват действително за улесняване на позиционирането на въздухоплавателните средства, само местни или регионални системи за усилване като EGNOS в Европа могат да представляват услуги за управление на въздушното движение (УВД) и аеронавигационното обслужване (АНО).

(40)  Целта на EGNOS е подобряване на качеството на отворените сигнали от съществуващите глобални навигационни спътникови системи, по-специално излъчваните от системата „Галилео“. Предоставяните от EGNOS услуги следва да покриват като приоритет териториите на държавите членки, географски разположени в Европа, като за тази цел се включват и Азорските острови, Канарските острови и Мадейра, а целта е тези територии да бъдат покрити до края на 2015 г. В зависимост от техническата осъществимост и с цел безопасност на човешкия живот, въз основа на международни споразумения географското покритие на предоставяните от EGNOS услуги може да бъде разширено, като обхване други региони на света. Без да се засягат разпоредбите на Регламент 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета и необходимото наблюдение на качеството на услугите и постигането на безопасност на „Галилео“ за авиационни цели, следва да се отбележи, че макар излъчваните от „Галилео“ сигнали да могат да се използват действително за улесняване на позиционирането на въздухоплавателните средства, само местни или регионални системи за усилване като EGNOS в Европа могат да представляват услуги за управление на въздушното движение (УВД) и аеронавигационното обслужване (АНО).

 

_________________

 

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 40 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40а)  EGNOS може да подпомага прецизното земеделие и да е в помощ на европейските земеделски стопани за премахване на отпадъците, намаляване на прекомерното прилагане на торове и хербициди и за оптимизиране на добивите. EGNOS вече разполага със значима „общност на ползвателите“, но броят на селскостопанските машини, които са съвместими с технологията за навигация, е по-ограничен. Този въпрос следва да бъде разрешен.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Абсолютно необходимо е да бъде гарантирана непрекъснатостта, устойчивостта и наличието в бъдеще на услугите, предоставяни от системите „Галилео“ и EGNOS. В условията на променяща се среда и бързо развиващ се пазар тяхното развитие следва също да продължи и следва да бъдат подготвени нови поколения на тези системи.

(41)  Абсолютно необходимо е да бъдат гарантирани непрекъснатостта, устойчивостта, сигурността, надеждността, точността и наличието в бъдеще на услугите, предоставяни от системите „Галилео“ и EGNOS. В условията на променяща се среда и бързо развиващ се пазар тяхното развитие следва също да продължи и следва да бъдат подготвени нови поколения на тези системи.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 44 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44а)   За да бъде подкрепено използването на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS, и за да се подкрепят услугите надолу по веригата, по-специално в транспортния сектор, компетентните органи следва да разработят общи стандарти и сертификации на международно равнище. 

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Предвид значението за „Галилео“ и EGNOS на наземната им инфраструктура и въздействието ѝ върху сигурността им, определянето на местоположението на тази инфраструктура следва да се извършва от Комисията. За разгръщането на наземната инфраструктура на системите следва да продължи да се прилага открит и прозрачен процес.

заличава се

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  С цел максимално увеличаване на социално-икономическите ползи от „Галилео“ и EGNOS, по-специално в областта на сигурността, използването на услугите, предоставяни от EGNOS и „Галилео“, в рамките на други политики на Съюза следва да се насърчава, когато това е обосновано и полезно.

(46)  С цел максимално увеличаване на социално-икономическите ползи от „Галилео“ и EGNOS, по-специално в областта на сигурността, използването на услугите, предоставяни от EGNOS и „Галилео“, следва да се интегрира в рамките на други политики на Съюза, когато това е възможно. Мерките за насърчаване на използването на тези услуги във всички държави членки също представляват важен етап в процеса.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  „Коперник“ следва да гарантира автономен достъп до познания в областта на околната среда и ключови технологии за наблюдение на Земята и геоинформационни услуги, като по този начин на Съюза се предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения и предприемане на действия в областта на околната среда, изменението на климата, гражданската защита, сигурността, както и наред с другото, цифровата икономика.

(47)  „Коперник“ следва да гарантира автономен достъп до познания в областта на околната среда и ключови технологии за наблюдение на Земята и геоинформационни услуги, като по този начин на Съюза се предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения и предприемане на действия в областта на околната среда, включително селското стопанство, биологичното разнообразие, ползването на земята, горското стопанство, развитието на селските райони и рибарството, изменението на климата, културното наследство, гражданската защита, сигурността, в т.ч. на инфраструктурите, както и, наред с другото, цифровата икономика.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  „Коперник“ следва да се основава на дейностите и постиженията — като гарантира тяхната приемственост — провеждани и осъществявани съгласно Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета17 за създаване на програма на Съюза за наблюдение и мониторинг на Земята („Коперник“), както и Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции18 за създаване на предшественика на глобалния мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) и правилата за изпълнението на нейните начални операции, като се вземат предвид последните тенденции в областта на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, които оказват влияние върху областта, свързана с наблюдението на Земята, както и развитието във връзка с анализа на големи масиви от данни и изкуствения интелект и свързаните с тях стратегии и инициативи на равнището на Съюза19. Във възможно най-голяма степен следва да се използва капацитетът за извършване на космически наблюдения на държавите членки, Европейската космическа агенция, EUMETSAT20, както и на други субекти, включително търговски инициативи в Европа, като по този начин също се допринася за развитието на жизнеспособен търговски космически сектор в Европа. Когато е осъществимо и целесъобразно, следва също така да се използват наличните in situ и допълнителни данни, предоставяни най-вече от държавите членки в съответствие с Директива 2007/2/ЕО21. Комисията следва да работи съвместно с държавите членки и Европейската агенция за околната среда за гарантирането на ефективен достъп и използване на наборите от in situ данни за целите на „Коперник“.

(48)  Съществуващите капацитети следва да се надградят и допълнят с нови активи, които могат да бъдат разработени съвместно от отговорните субекти. За тази цел Комисията следва да работи в тясно сътрудничество с Европейската космическа агенция, държавите членки, и когато е приложимо, с други субекти, притежаващи съответни космически и in situ активи. „Коперник“ следва да се основава на дейностите и постиженията — като гарантира тяхната приемственост — провеждани и осъществявани съгласно Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета17 за създаване на програма на Съюза за наблюдение и мониторинг на Земята („Коперник“), както и Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции18 за създаване на предшественика на глобалния мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) и правилата за изпълнението на нейните начални операции, като се вземат предвид последните тенденции в областта на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, които оказват влияние върху областта, свързана с наблюдението на Земята, както и развитието във връзка с анализа на големи масиви от данни и изкуствения интелект и свързаните с тях стратегии и инициативи на равнището на Съюза19. Във възможно най-голяма степен следва да се използва капацитетът за извършване на космически наблюдения на държавите членки, Европейската космическа агенция, EUMETSAT20, както и на други субекти, включително търговски инициативи в Европа, като по този начин също се допринася за развитието на жизнеспособен търговски космически сектор в Европа. Когато е осъществимо и целесъобразно, следва също така да се използват наличните in situ и допълнителни данни, предоставяни най-вече от държавите членки в съответствие с Директива 2007/2/ЕО21. Комисията следва да работи съвместно с държавите членки и Европейската агенция за околната среда за гарантирането на ефективен достъп и използване на наборите от in situ данни за целите на „Коперник“.

__________________

__________________

17 Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програмата „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

17 Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програмата „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

18 Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1).

18 Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.) (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1).

19 Съобщение „Изкуствен интелект за Европа“ (COM(2018) 237 final), съобщение „Към общо европейско пространство на данни“ (COM(2018) 232 final), предложение за Регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2018) 8 final).

19 Съобщение „Изкуствен интелект за Европа“ (COM(2018) 237 final), съобщение „Към общо европейско пространство на данни“ (COM(2018) 232 final), предложение за Регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2018) 8 final).

20 Европейска организация за експлоатация на метеорологични спътници.

20 Европейска организация за експлоатация на метеорологични спътници.

21 Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

21 Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 49 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(49а)  Пълният потенциал на програма „Коперник“ за обществото и икономиката на Съюза следва да се разгърне изцяло, извън кръга на преките бенефициери, посредством засилване на мерките за участие на ползвателите, което изисква по-нататъшни действия за превръщане на данните в използваеми от неспециалисти, като по този начин се стимулира растежът, създаването на работни места и трансферът на знания.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  Що се отнася до придобиването на данни, дейностите по „Коперник“ следва да имат за цел допълване и поддържане на съществуващата космическа инфраструктура, подготвяне на замяната в дългосрочен план на спътниците в края на жизнения им цикъл, както и започването на нови мисии, насочени към нови системи за наблюдение за подкрепа при посрещането на предизвикателствата, свързани с глобалното изменение на климата (например мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и други парникови газове). глобалният обхват за мониторинг на дейностите по „Коперник“ следва да се разшири, като в него се включат полярните региони, и да се подкрепя осигуряването на спазването на изискванията в областта на околната среда, задължителния мониторинг и докладване в областта на околната среда и иновативните приложения в областта на околната среда (например мониторинг на културите, управление на водите и подобрен мониторинг на пожарите). При това „Коперник“ следва да използва в пълна степен и извлича максимална полза от инвестициите, направени в рамките на предишния период на финансиране (2014—2020 г.), като същевременно се проучват нови оперативни и стопански модели за по-нататъшно допълване на капацитета на „Коперник“. „Коперник“ следва също да се основава на успешни партньорства с държавите членки с цел по-нататъшно развиване на неговото свързано със сигурността измерение при подходящи механизми за управление, за да се отговори на променящите се нужди на ползвателите в сферата на сигурността.

(52)  Що се отнася до придобиването на данни, дейностите по „Коперник“ следва да имат за цел допълване и поддържане на съществуващата космическа инфраструктура, подготвяне на замяната в дългосрочен план на спътниците в края на жизнения им цикъл, както и започването на нови мисии, чиято осъществимост понастоящем се проучва от Европейската космическа агенция, насочени към нови системи за наблюдение за подкрепа при посрещането на предизвикателствата, свързани с глобалното изменение на климата (например мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и други парникови газове) Глобалният обхват за мониторинг на дейностите по „Коперник“ следва да се разшири, като в него се включат полярните региони, и да се подкрепя осигуряването на спазването на изискванията в областта на околната среда, задължителния мониторинг и докладване в областта на околната среда и иновативните приложения в областта на околната среда (например мониторинг на културите, управление на водите и подобрен мониторинг на пожарите). При това „Коперник“ следва да използва в пълна степен и извлича максимална полза от инвестициите, направени в рамките на предишния период на финансиране (2014—2020 г.), като същевременно се проучват нови оперативни и стопански модели за по-нататъшно допълване на капацитета на „Коперник“. „Коперник“ следва също да се основава на успешни партньорства с държавите членки с цел по-нататъшно развиване на неговото свързано със сигурността измерение при подходящи механизми за управление, за да се отговори на променящите се нужди на ползвателите в сферата на сигурността.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53)  Като част от функцията за обработване на данни и информация „Коперник“ следва да гарантира дългосрочната устойчивост и по-нататъшно развитие на основните услуги на „Коперник“, като предоставя информация за удовлетворяване на нуждите на публичния сектор и нуждите, произтичащи от международните ангажименти на Съюза, и да увеличава максимално възможностите за търговска експлоатация. По-конкретно „Коперник“ следва да предоставя на местно, национално, европейско и световно равнище информация за състоянието на атмосферата, информация за състоянието на океаните, информация в подкрепа на мониторинга на земната повърхност, в помощ на изпълнението на местните и националните политики, както и на политиките на Съюза, информация в подкрепа на адаптирането към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, геопространствена информация в подкрепа на управлението на извънредни ситуации, включително чрез превантивни дейности, осигуряване на спазването на изискванията в областта на околната среда, както и на гражданската сигурност, включително подкрепа за външната дейност на Съюза. Комисията следва да определи подходящи договорни условия, които да насърчават устойчивото предоставяне на услугите.

(53)  Като част от функцията за обработване на данни и информация „Коперник“ следва да гарантира дългосрочната устойчивост и по-нататъшно развитие на основните услуги на „Коперник“, като предоставя информация за удовлетворяване на нуждите на публичния сектор и нуждите, произтичащи от международните ангажименти на Съюза, и да увеличава максимално възможностите за търговска експлоатация. По-конкретно „Коперник“ следва да предоставя на местно, национално, европейско и световно равнище информация за състоянието на атмосферата, включително качеството на въздуха, информация за състоянието на океаните, информация в подкрепа на мониторинга на земната повърхност, в помощ на изпълнението на местните и националните политики, както и на политиките на Съюза, информация в подкрепа на адаптирането към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, геопространствена информация в подкрепа на управлението на извънредни ситуации, включително чрез превантивни дейности, осигуряване на спазването на изискванията в областта на околната среда, както и на гражданската сигурност, включително подкрепа за външната дейност на Съюза. Комисията следва да определи подходящи договорни условия, които да насърчават устойчивото предоставяне на услугите.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 54 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(54a)  За постигането на целите на „Коперник“ на устойчива основа, би могло да бъде създаден комитет (подкомитетът по програма „Коперник“), който да подпомага Комисията при осигуряването на координацията на вноските в програма „Коперник“ от Съюза, форумите на ползватели, държавите членки и междуправителствени организации, както и от частния сектор, при възможно най-пълноценно използване на съществуващия капацитет и като се набелязват пропуските, които да бъдат решени на равнището на Съюза.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  Изпълнението на услугите на „Коперник“ следва да улеснява общественото ползване на услугите, тъй като ползвателите ще са в състояние да предвидят наличието и развитието на услугите, както и сътрудничеството с държавите членки и други страни. За тази цел Комисията и упълномощените от нея предоставящи услуги субекти следва да установят тесни връзки с различните общности на ползватели в цяла Европа при по-нататъшното развитие на гамата от услуги и информация от „Коперник“, за да се гарантира, че се удовлетворяват променящите се нужди на публичния сектор и съответна политика и по този начин може да се постигне използването в максимална степен на данните от наблюдението на Земята. Комисията и държавите членки следва да работят заедно за развитието на in situ компонента на „Коперник“ и за улесняване на интегрирането на наборите от данни in situ с набори от космически данни за модернизираните услуги на „Коперник“.

(55)  Изпълнението на услугите на „Коперник“ следва да улеснява общественото ползване на услугите, тъй като ползвателите ще са в състояние да предвидят наличието и развитието на услугите, както и сътрудничеството с държавите членки и други страни. За тази цел Агенцията и упълномощените по програма „Коперник“ субекти следва да установят тесни връзки с различните общности на ползватели в цяла Европа при по-нататъшното развитие на гамата от услуги и информация от „Коперник“, за да се гарантира, че се удовлетворяват променящите се нужди на публичния сектор и съответна политика и по този начин може да се постигне използването в максимална степен на данните от наблюдението на Земята в интерес на европейските граждани. Комисията и държавите членки следва да работят заедно за развитието на in situ компонента за „Коперник“ и за улесняване на интегрирането на наборите от данни in situ с набори от космически данни за модернизираните услуги на „Коперник“.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 56 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(56a)  Държавите членки, Комисията и отговорните субекти следва периодично да провеждат информационни кампании за програма „Коперник“ относно ползите от Програмата, като предоставят на всички потенциални ползватели достъп до съответната информация и данни.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 57 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(57a)  Въпреки че все още се намират в предоперативна фаза, услугите в областта на изменението на климата по програма „Коперник“ вече са на добро равнище, тъй като броят на ползвателите се е удвоил през периода между 2015 г. и 2016 г. Всички услуги в областта на изменението на климата следва да започнат да функционират пълноценно възможно най-скоро, като по този начин се осигури непрекъснат поток от данни, необходими за ефективни действия за смекчаване на изменението на климата и за адаптирането към него.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(59)  За насърчаване и улесняване на използването на данните и технологиите за наблюдение на Земята както от местните органи, така и от малките и средни предприятия, учените и изследователите, следва да се популяризират, посредством дейности, насочени към възприемане от страна на ползвателите, специалните мрежи за разпространение на данни от „Коперник“, включително националните и регионалните органи. За тази цел Комисията и държавите членки следва да полагат усилия да установят по-тесни връзки между „Коперник“, политиките на ЕС и националните политики, за да се стимулира търсенето на търговски приложения и услуги, както и да се даде възможност на предприятията, особено на МСП и стартиращите предприятия, да разработват приложения въз основа на данните и информацията от „Коперник“, като целта е в Европа да се развие конкурентоспособна екосистема за данни от наблюдението на Земята.

(59)  За насърчаване и улесняване на използването на данните и технологиите за наблюдение на Земята както от местните и регионалните органи, така и от малките и средни предприятия, учените и изследователите, следва да се популяризират, посредством дейности, насочени към възприемане от страна на ползвателите, специалните мрежи за разпространение на данни от „Коперник“, включително националните и регионалните органи. За тази цел Комисията и държавите членки следва да полагат усилия да установят по-тесни връзки между „Коперник“, политиките на ЕС и националните политики, за да се стимулира търсенето на търговски приложения и услуги, както и да се даде възможност на предприятията, особено на МСП и стартиращите предприятия, да разработват приложения въз основа на данните и информацията от „Коперник“, като целта е в Европа да се развие конкурентоспособна екосистема за данни от наблюдението на Земята.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 59 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59а)  Като се има предвид големият потенциал на спътниковите изображения за устойчивото и ефикасно управление на ресурсите, например предоставянето на надеждна и навременна информация относно състоянието на културите и почвите, тази услуга следва да бъде допълнително развита, за да се посрещнат нуждите на крайния ползвател и да се осигури свързаност на данните.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 62

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(62)  В отговор на искането на Европейския парламент и на Съвета с Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване Съюзът създаде рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (КНП)24. Космическите отпадъци се превърнаха в сериозна заплаха за сигурността, безопасността и устойчивостта на космическите дейности. Поради това КНП е от първостепенна важност, за да се запази непрекъснатостта на функциониране на компонентите на Програмата и приносът им за политиките на Съюза. Като се стреми да предотвратява нарастването на броя на космическите отпадъци, КНП допринася за осигуряване на устойчив и гарантиран достъп до космическото пространство и неговото използване, което представлява световно богатство.

(62)  В отговор на исканията на Европейския парламент и на Съвета, с Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета24 Съюзът създаде рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (КНП). Космическите отпадъци се превърнаха в сериозна заплаха за сигурността, безопасността и устойчивостта на космическите дейности. Поради това КНП е от първостепенна важност, за да се запази непрекъснатостта на функциониране на компонентите на Програмата и приносът им за политиките на Съюза. Като се стреми да предотвратява нарастването на количеството на космическите отпадъци, КНП допринася за осигуряване на устойчив и гарантиран достъп до космическото пространство и неговото използване, което представлява световно богатство. КНП има за цел също така да улесни подготовката на проекти за „почистване“ на европейската орбита.

__________________

__________________

24 ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 227.

Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 227).

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 63

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(63)  КНП следва да продължи да развива ефективността и автономността на способностите за КНП. За тази цел то следва да доведе до изготвянето на автономен европейски каталог на космическите обекти въз основа на данни от мрежата от датчици за КНП. КНП следва също така да продължи да подкрепя функционирането и предоставянето на услугите за КНП. Тъй като КНП е ориентирана към ползвателите система, следва да се въведат подходящи механизми за събиране на изискванията на ползвателите, включително на тези, които са свързани със сигурността.

(63)  КНП следва да продължи да развива ефективността и автономността на способностите за КНП. За тази цел то следва да доведе до изготвянето на автономен европейски каталог на космическите обекти въз основа на данни от мрежата от датчици за КНП. Този каталог би могъл да следва примера на други нации с капацитет по отношение на космическото пространство и да предоставя част от данните си за нетърговски и изследователски цели. КНП следва също така да продължи да подкрепя функционирането и предоставянето на услугите за КНП. Тъй като КНП е ориентирана към ползвателите система, следва да се въведат подходящи механизми за събиране на изискванията на ползвателите, включително на тези, които са свързани със сигурността и предаването на полезна информация на и от публичните институции, за да се подобри ефективността на системата.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 67

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(67)  Освен това КНП следва да допълва съществуващите мерки за понижаване на риска, като например насоките за намаляване на космическите отпадъци на Комитета за мирно използване на космическото пространство (COPUOS) и насоките за дългосрочна устойчивост на дейностите в космическото пространство, или други инициативи, с цел гарантиране на безопасността, сигурността и устойчивостта на дейностите в космическото пространство. С оглед на понижаването на риска от сблъсък КНП ще търси полезно взаимодействие и с инициативи за мерки за активно премахване и обезвреждане на космически отпадъци. КНП следва да допринесе за гарантирането на използването и експлоатацията на космическото пространство за мирни цели. Увеличаването на космическите дейности може да окаже отражение върху международните инициативи в областта на управлението на космическия трафик. Съюзът следва да наблюдава тези промени и може да ги вземе предвид в контекста на междинния преглед на настоящата МФР.

(67)  Освен това КНП следва да допълва съществуващите мерки за понижаване на риска, като например насоките за намаляване на космическите отпадъци на Комитета за мирно използване на космическото пространство (COPUOS) и насоките за дългосрочна устойчивост на дейностите в космическото пространство, или други инициативи, с цел гарантиране на безопасността, сигурността и устойчивостта на дейностите в космическото пространство. С оглед на понижаването на риска от сблъсък КНП ще търси полезно взаимодействие и с инициативи, насочени към насърчаване на разработването и внедряването на технологични системи, проектирани с цел активното премахване на космически отпадъци. КНП следва да допринесе за гарантирането на използването и експлоатацията на космическото пространство за мирни цели. Увеличаването на космическите дейности може да окаже отражение върху международните инициативи в областта на управлението на космическия трафик. Съюзът следва да наблюдава тези промени и може да ги вземе предвид в контекста на междинния преглед на настоящата МФР.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 70

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70)  Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираната в космоса и наземната инфраструктура. Поради това функцията относно метеорологичните явления в космическото пространство следва да бъде създадена като част от Програмата с цел оценка на рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, и съответните нужди на ползвателите, повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, гарантиране на предоставянето на ориентирани към ползвателите услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и подобряване на способностите на държавите членки да предоставят услуга във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Комисията следва да определи приоритетните сектори, в които трябва да бъдат предоставяни оперативните услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство, като се вземат предвид нуждите на ползвателите, рисковете и технологична готовност. В дългосрочен план могат да бъдат взети предвид нуждите на други сектори. Предоставянето на услуги на равнището на Съюза в съответствие с нуждите на ползвателите ще изисква целенасочени, координирани и непрекъснати научноизследователски и развойни дейности в подкрепа на развитието на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Предоставянето на услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство следва да се основава на съществуващите способности на национално равнище и на равнището на Съюза и да дава възможност за широкото участие на държавите членки и на частния сектор.

(70)  Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираната в космоса и наземната инфраструктура. Поради това функцията относно метеорологичните явления в космическото пространство следва да бъде създадена като част от Програмата с цел оценка на рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, и съответните нужди на ползвателите, повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, гарантиране на предоставянето на ориентирани към ползвателите услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и подобряване на способностите на държавите членки да предоставят услуга във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Комисията следва да определи приоритетните сектори, в които трябва да бъдат предоставяни оперативните услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство, като се вземат предвид нуждите на ползвателите, рисковете и технологична готовност. В дългосрочен план могат да бъдат взети предвид нуждите на други сектори. Предоставянето на услуги на равнището на Съюза в съответствие с нуждите на ползвателите ще изисква целенасочени, координирани и непрекъснати научноизследователски и развойни дейности в подкрепа на развитието на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Предоставянето на услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство следва да се основава на съществуващите способности на национално равнище и на равнището на Съюза и да дава възможност за широкото участие на държавите членки, международни организации и на частния сектор.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 73

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(73)  GOVSATCOM е ориентирана към ползвателя програма с измерение, което е силно свързано със сигурността. Случаите на използване могат да бъдат анализирани във връзка с три основни групи: управление на кризи, което може да включва граждански и военни мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана, природни и причинени от човека бедствия, хуманитарни кризи и извънредни ситуации в морската област; наблюдение, което може да включва наблюдение на границите, наблюдение на предграничните зони, наблюдение на морските граници, морско наблюдение, наблюдение на незаконен трафик; и ключови инфраструктури, които могат да включват дипломатическа мрежа, комуникация между органите на полицията, критични инфраструктури (например енергетика, транспорт, водни прегради) и космически инфраструктури.

(73)  GOVSATCOM е ориентирана към ползвателя програма с измерение, което е силно свързано със сигурността. Случаите на използване могат да бъдат анализирани във връзка с три основни групи: управление на кризи, природни и причинени от човека бедствия, хуманитарни кризи и извънредни ситуации в морската област; наблюдение, което може да включва наблюдение на границите, наблюдение на предграничните зони, наблюдение на морските граници, морско наблюдение, наблюдение на незаконен трафик; и ключови инфраструктури, които могат да включват дипломатическа мрежа, комуникация между органите на полицията, цифрова инфраструктура (например центрове за данни; сървъри), критични инфраструктури (например енергетика, транспорт, водни прегради като язовирни стени) и космически инфраструктури.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 78

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(78)  За ползвателите на спътникови комуникации оборудването на ползвателите е най-важният оперативен интерфейс. Подходът на ЕС по отношение на GOVSATCOM дава възможност на по-голямата част от ползвателите да продължат да използват своето вече налично оборудване за услугите за GOVSATCOM, доколкото те използват технологиите на Съюза.

(78)  За ползвателите на спътникови комуникации оборудването на ползвателите е най-важният оперативен интерфейс. Подходът на ЕС по отношение на GOVSATCOM следва да дава възможност на ползвателите да продължат да използват своето вече налично оборудване за услугите за GOVSATCOM.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 86

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(86)  Предназначената за Програмата инфраструктура може да изисква допълнителни научни изследвания и иновации, които могат да се подпомагат в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел съгласуване с дейностите на Европейската космическа агенция в тази област. Полезното взаимодействие с „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че нуждите на космическия сектор от научни изследвания и иновации се определят и установяват като част от процеса на стратегическо планиране на научните изследвания и иновациите. Космическите данни и услуги, предоставяни безплатно от Програмата, ще бъдат използвани за разработването на революционни решения чрез научни изследвания и иновации, включително в контекста на „Хоризонт Европа“, по-специално по отношение на устойчивите хранителни и природни ресурси, мониторинга на климата, интелигентните градове, автоматизираните превозни средства, сигурността и управлението на бедствия. При процеса на стратегическо планиране в рамките на „Хоризонт Европа“ ще бъдат определени научноизследователските и иновационните дейности, при които следва да се използва инфраструктурата, собственост на Съюза, като „Галилео“, EGNOS и „Коперник“. Научноизследователската инфраструктура, по-специално мрежите за in situ наблюдение, ще представляват основните елементи от инфраструктурата за in-situ наблюдение, позволяващи предоставянето на услугите на „Коперник“.

(86)  Предназначената за Програмата инфраструктура може да изисква допълнителни научни изследвания и иновации, които могат да се подпомагат в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел съгласуване с дейностите на Европейската космическа агенция в тази област. Полезното взаимодействие с „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че нуждите на космическия сектор от научни изследвания и иновации се определят и установяват като част от процеса на стратегическо планиране на научните изследвания и иновациите. Важно е да се осигури приемственост между решенията, разработени чрез програма „Хоризонт Европа“, и експлоатацията на компонентите на Програмата. Космическите данни и услуги, предоставяни безплатно от Програмата, ще бъдат използвани за разработването на революционни решения чрез научни изследвания и иновации, включително в контекста на „Хоризонт Европа“, относно главните европейски политики. При процеса на стратегическо планиране в рамките на „Хоризонт Европа“ ще бъдат определени научноизследователските и иновационните дейности, при които следва да се използва инфраструктурата, собственост на Съюза, като „Галилео“, EGNOS и „Коперник“. Научноизследователската инфраструктура, по-специално мрежите за in situ наблюдение, ще представляват основните елементи от инфраструктурата за in-situ наблюдение, позволяващи предоставянето на услугите на „Коперник“.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 87

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(87)  С Регламент (ЕС) № 912/2010 бе създадена агенция на Съюза, наречена Европейска агенция за ГНСС, за управление на някои аспекти на програмите за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS. В настоящия регламент по-специално се предвижда, че на Европейската агенция за ГНСС ще бъдат възложени нови задачи не само по отношение на „Галилео“ и EGNOS, но и по отношение на други компоненти на Програмата, по-специално във връзка с акредитацията на сигурността. Поради това наименованието, задачите и организационните аспекти на Европейската агенция за ГНСС трябва да бъдат съответно адаптирани.

(87)  С Регламент (ЕС) № 912/2010 бе създадена агенция на Съюза, наречена Европейска агенция за ГНСС, за управление на някои аспекти на програмите за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS. В настоящия регламент по-специално се предвижда, че на Европейската агенция за ГНСС ще бъдат възложени нови задачи не само по отношение на „Галилео“ и EGNOS, но и по отношение на други компоненти на Програмата, по-специално във връзка с акредитацията на сигурността и на киберсигурността. Поради това наименованието, задачите и организационните аспекти на Европейската агенция за ГНСС трябва да бъдат съответно адаптирани.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 88

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(88)  С оглед на разширения ѝ обхват, който вече няма да се ограничава до „Галилео“ и EGNOS, Европейската агенция за ГНСС следва да претърпи промени. Продължаването на дейностите на Европейската агенция за ГНСС обаче, включително приемствеността по отношение на правата и задълженията, персонала и валидността на всяко едно взето решение, следва да бъде гарантирано в рамките на Агенцията.

(88)  С оглед на разширения ѝ обхват, който вече няма да се ограничава до „Галилео“ и EGNOS, Европейската агенция за ГНСС следва да претърпи промени. Когато възлага задачи на Агенцията, Комисията следва да ѝ осигури подходящо финансиране за тяхното управление и изпълнение, включително подходящи човешки и финансови ресурси. Продължаването на дейностите на Европейската агенция за ГНСС обаче, включително приемствеността по отношение на правата и задълженията, персонала и валидността на всяко едно взето решение, следва да бъде гарантирано в рамките на Агенцията.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „метеорологични явления в космическото пространство“ означава естествено възникващи промени в космическата среда между Слънцето и Земята, включително слънчеви изригвания, излъчени от Слънцето енергетични частици, слънчев вятър и коронни изхвърляния на маса, които могат да доведат до слънчеви бури (геомагнитни бури, бури, свързани със слънчевата радиация, и йоносферни смущения), които евентуално могат да окажат влияние върху Земята;

(2)  „метеорологични явления в космическото пространство“ означава естествено възникващи промени в космическата среда между Слънцето и Земята, включително слънчеви изригвания, излъчени от Слънцето енергетични частици, слънчев вятър и коронни изхвърляния на маса, които могат да доведат до слънчеви бури (геомагнитни бури, бури, свързани със слънчевата радиация, и йоносферни смущения), които евентуално могат да окажат влияние върху Земята или върху инфраструктурата, базирана в космическото пространство;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ („SSA“) означава цялостен подход към основните опасности в космическото пространство, обхващащ сблъсък между спътници и космически отпадъци, метеорологични явления в космическото пространство и близки до Земята обекти;

(5)  „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ („SSA“) означава всеобхватни познания и разбиране за основните опасности в космическото пространство, обхващащи сблъсък между спътници и космически отпадъци, метеорологични явления в космическото пространство и близки до Земята обекти;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на ЕС, включително в рамките на механизми за смесено финансиране в съответствие с член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на ЕС с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

(6)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на ЕС, включително в рамките на механизми за смесено финансиране в съответствие с член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти и/или бюджетни гаранции от бюджета на ЕС с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „данни от КНП“ означава физически характеристики на космически обекти, установени с датчици за КНП, или орбитални параметри на космически обекти, получени от наблюдения с датчици за КНП в рамките на компонента за космическо наблюдение и проследяване („КНП“);

(10)  „данни от КНП“ означава физически характеристики на космически обекти, включително космически отпадъци, установени с датчици за КНП, или орбитални параметри на космически обекти, получени от наблюдения с датчици за КНП в рамките на компонента за космическо наблюдение и проследяване („КНП“);

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  „информация от трети страни по „Коперник“ означава информация, лицензирана и предоставена за използване в рамките на дейностите по „Коперник“, която се получава от източници, различни от спътниците „Часовой“ („Sentinels“ ) по програма „Коперник“;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 23 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„основни ползватели на „Коперник“, които се възползват от данните и информацията от „Коперник“ и изпълняват допълнителната роля на движеща сила за развитието на „Коперник“, като те включват институциите и органите на Съюза и европейските национални или регионални публични органи, на които са възложени задължения за предоставяне на обществена услуга за определянето, изпълнението или прилагането на политиките, свързани с околната среда, гражданската защита, безопасността или сигурността, или за техния мониторинг;

„основни ползватели на „Коперник“, които се възползват от данните и информацията от „Коперник“ и изпълняват допълнителната роля на движеща сила за развитието на „Коперник“, като те включват институциите и органите на Съюза и европейските национални или регионални публични органи, на които са възложени задължения за предоставяне на обществена услуга за определянето, изпълнението или прилагането на политиките, свързани с околната среда, гражданската защита, безопасността, включително безопасността на инфраструктурата, или сигурността, или за техния мониторинг;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 23 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„основни услуги на „Коперник“ означава оперативни услуги, групирани в компонента за обработване на данни и информация или в компонента за услуги, които са от принципен и общ интерес за държавите членки и Съюза;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23а)  „космически сектор“ означава:

 

„сектор нагоре по веригата“, който включва дейностите, водещи до създаване на оперативна космическа система, и изследването на космоса;

 

„сектор надолу по веригата“, който включва дейностите, свързани с използването на спътникови данни за разработване на свързани с космическото пространство продукти и услуги за крайните ползватели.

Обосновка

Космическият сектор следва да бъде дефиниран по-конкретно и в него да има разграничение между „сектор нагоре по веригата“ и „сектор надолу по веригата“.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  автономна гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) под граждански контрол, включваща конфигурация от спътници, центрове и глобална мрежа от наземни станции, която предлага услуги по позициониране, навигация и измерване на времето и интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Галилео“);

a)  автономна гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) под граждански контрол, включваща конфигурация от спътници, центрове и глобална мрежа от наземни станции, която предлага услуги по позициониране, навигация и измерване на времето и, когато е целесъобразно, интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Галилео“);

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  автономна ориентирана към ползвателите система за наблюдение на Земята под граждански контрол, предлагаща геоинформационни данни и услуги и включваща спътници, наземна инфраструктура и съоръжения за обработване на данни и информация, като интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Коперник“);

в)  автономна ориентирана към ползвателите система за наблюдение на Земята под граждански контрол, предлагаща геоинформационни данни и услуги въз основа на политика на безплатен и свободен достъп и включваща спътници, наземна инфраструктура и съоръжения за обработване на данни и информация и разпределителна инфраструктура, като интегрира изцяло свързаните със сигурността нужди и изисквания („Коперник“);

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  система за космическо наблюдение и проследяване, чиято цел е подобряването, експлоатирането и предоставянето на данни, информация и услуги, свързани с наблюдение и проследяване на активни и неактивни космически летателен апарати, излезли от употреба степени на ракети носители, отпадъци и отломки от отпадъци, които обикалят в орбита около Земята, допълвани от параметри от наблюдение, свързани с метеорологични явления в космическото пространство, и мониторинг на риска от приближаване до Земята („КНП“) на близки до Земята обекти („NEO“);

г)  система за космическо наблюдение и проследяване, чиято цел е подобряването, експлоатирането и предоставянето на данни, информация и услуги, свързани с наблюдение и проследяване на активни и неактивни космически летателен апарати и космически отпадъци, които обикалят в орбита около Земята, допълвани от параметри от наблюдение, свързани с метеорологични явления в космическото пространство, и мониторинг на риска от приближаване до Земята („КНП“) на близки до Земята обекти („NEO“);

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на ефективен достъп на Програмата до космическото пространство и за насърчаване на изграждането на иновативен космически сектор.

Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на автономен достъп до космическото пространство, за противодействие на кибернетични заплахи, за насърчаване на изграждането на иновативен и конкурентен космически сектор нагоре и надолу по веригата и за подкрепа на космическата дипломация.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата има следните общи цели:

1.  Програмата има следните общи цели:

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предоставяне или допринасяне за предоставянето на висококачествени и актуални и, когато е целесъобразно, на сигурни свързани с космическото пространство данни, информация и услуги без прекъсване и, когато е възможно — на световно равнище, които отговарят на съществуващите и бъдещите нужди и са в състояние да отговорят на политическите приоритети на Съюза, включително по отношение на изменението на климата, сигурността и отбраната;

a)  предоставяне или допринасяне за предоставянето на висококачествени и актуални и, когато е целесъобразно, на сигурни свързани с космическото пространство данни, информация и услуги без прекъсване и, когато е възможно — на световно равнище, които отговарят на съществуващите и бъдещите нужди и са в състояние да отговорят на политическите приоритети на Съюза, включително по отношение на изменението на климата; и подкрепа за капацитет за вземане на основани на доказателства и независими решения на Съюза и неговите държави членки;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  максимално увеличаване на социално-икономическите ползи, включително чрез насърчаване на възможно най-широкото използване на данните, информацията и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата;

б)  максимално увеличаване на социално-икономическите ползи, по-специално чрез укрепване на европейския сектор надолу по веригата, което да даде възможност за растеж и създаване на работни места в Съюза и насърчаване на възможно най-широкото възприемане на услуги и използване на данните, информацията и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата както в Съюза, така и извън него;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  повишаване на сигурността на Съюза и неговите държави членки, на неговата свобода на действие и стратегическа автономност, по-специално в технологично отношение и при вземането на решения въз основата на факти;

в)  повишаване на сигурността, включително кибернетичната сигурност на Съюза и неговите държави членки, и засилване на неговата стратегическа автономност, по-специално в индустриално и технологично отношение;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 4 — параграф 1 — буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  укрепване на европейската промишлена и научна екосистема в космическата област чрез създаване на съгласувана рамка, която съчетава високите постижения на европейското обучение и ноу-хау, развитието на капацитета за проектиране на високо равнище, производствени способности и необходимата стратегическа визия в сектор, който става все по-конкурентен;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  насърчаване на ролята на Съюза на международната сцена като водещ участник в космическия сектор и укрепване на неговата роля при справяне с глобалните предизвикателства и подкрепяне на световни инициативи, включително по отношение на изменението на климата и устойчивото развитие.

г)  насърчаване на ролята на Съюза на международната сцена като водещ участник в космическия сектор и укрепване на неговата роля при справяне с глобалните предизвикателства и подкрепяне на световни инициативи, включително по отношение на устойчивото развитие;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  укрепване на космическата дипломация на Съюза и насърчаване на международното сътрудничество за повишаване на осведомеността относно космоса като общо наследство на човечеството;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  насърчаване на технологиите и промишлеността на Съюза и способстване за прилагането на принципите на реципрочност и лоялна конкуренция на международно равнище;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  повишаване на безопасността в Съюза и неговите държави членки в различни области, по-специално в транспорта (авиационен, включително безпилотни летателни апарати, железопътен, воден, шосеен транспорт, автономно управление на превозни средства), изграждането и наблюдението на инфраструктури, наблюдението на земната повърхност, както и в областта на околната среда.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  за „Галилео“ и EGNOS: предоставяне на най-съвременни и, когато е целесъобразно, сигурни услуги по позициониране, навигация и измерване на времето;

a)  за „Галилео“ и EGNOS: предоставяне на дългосрочна и постоянна основа за най-съвременни и когато е целесъобразно, сигурни услуги по позициониране, навигация и измерване на времето;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за „Коперник“: осигуряване на точни и надеждни данни и информация от наблюдението на Земята, които се предоставят на дългосрочна основа с цел подкрепа на прилагането на политиките на Съюза и неговите държави членки в областта на околната среда, изменението на климата, селското стопанство и развитието на селските райони, гражданската защита, безопасността и сигурността, както и цифровата икономика, и на мониторинга на тези политики;

б)  за „Коперник“: осигуряване на точни и надеждни данни и информация от наблюдението на Земята, които се предоставят на дългосрочна основа с цел подкрепа на прилагането на политиките и действията на Съюза и неговите държави членки, които са ориентирани към ползвателите;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ (SSA): увеличаване на способностите за КНП във връзка с наблюдение, проследяване и идентифициране на космически обекти, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и свързване в мрежа на капацитета на Съюза във връзка с близките до Земята обекти

в)  за „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ (SSA): увеличаване на способностите за КНП във връзка с наблюдение, проследяване и идентифициране на космически обекти и космическите отпадъци, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и свързване в мрежа на капацитета на държавите членки във връзка с близките до Земята обекти;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  допринасяне, когато това се изисква за нуждите на Програмата, за наличието на автономна, сигурна и разходоефективна способност за достъп до космическото пространство;

д)  гарантиране на наличието на автономна, сигурна и разходоефективна способност за достъп до космическото пространство;

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  подкрепяне и укрепване на конкурентоспособността, предприемачеството, уменията и капацитета за иновации на юридическите и физическите лица от Съюза, осъществяващи дейност или желаещи да развиват дейност в този сектор, като се обръща особено внимание на положението и нуждите на малките и средните предприятия и на стартиращите предприятия.

е)  насърчаване на развитието на силна и конкурентоспособна космическа икономика на Съюза и максимално увеличаване на възможностите за предприятията в Съюза с всякакъв размер и от всички региони на Съюза.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на Програмата се подпомагат:

В условията на полезно взаимодействие с други програми и схеми за финансиране от страна на Съюза и на Европейската космическа агенция, Програмата подпомага:

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предоставянето на услуги по изстрелване за нуждите на Програмата;

a)  предоставянето на услуги по изстрелване за Програмата, включително на обединена услуга по изстрелване за Съюза, както и за други субекти по тяхно искане, като се вземат предвид основните интереси на Съюза в областта на сигурността в съответствие с член 25, с цел увеличаване на конкурентоспособността на европейските ракети носители и предприятия на световния пазар;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  развойните дейности, свързани с автономен, сигурен и разходоефективен достъп до космическото пространство;

б)  развойните дейности, свързани с автономен, надежден и разходоефективен достъп до космическото пространство, включително алтернативни технологии за изстрелване и иновативни системи или услуги, като се вземат предвид основните интереси на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността в съответствие с член 25;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  когато това се изисква за нуждите на Програмата — необходимите изменения на свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура.

в)  когато това се изисква за целите на Програмата — необходимата подкрепа за поддръжката, адаптирането и развитието на наземната инфраструктура на космическия сектор, по-специално на съществуващите инфраструктури, обхвата на ракетните технологии и научноизследователските центрове.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действия в подкрепа на иновативен космически сектор на Съюза

Действия в подкрепа на иновативен и конкурентоспособен космически сектор на Съюза

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  иновационните дейности във връзка с оптималното използване на космическите технологии, инфраструктура или услуги;

a)  иновационните дейности във връзка с разработването и оптималното използване на космическите технологии, инфраструктура или услуги;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  подходящи мерки за улесняване на възприемането на новаторски решения в резултат на научноизследователски и иновационни дейности, по-специално чрез полезни взаимодействия с други фондове на Съюза, като например „Хоризонт Европа“ и InvestEU, с цел да се подпомогне развитието на секторите надолу по веригата за всички компоненти на Програмата;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  укрепване на европейския космически сектор на експортния пазар;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  установяването на партньорство за иновации в областта на космическото пространство за разработване на иновативни продукти или услуги и за последващото закупуване на получените в резултат на това доставки или услуги;

б)  установяването на партньорство за иновации в областта на космическото пространство за разработване на иновативни продукти или услуги и за последващото закупуване на получените в резултат на това продукти или услуги за нуждите на Програмата;

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 1 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  проектиране, изпитване, прилагане и внедряване на решения в областта на космоса, които са основани на данни и са оперативно съвместими, за целите на обществени услуги, като по този начин се насърчават иновациите и създаването на общи рамки с цел реализиране на пълния потенциал на услугите на публичната администрация за гражданите и предприятията;

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предприемачеството, от ранния етап до етапа на разрастване, в съответствие с член 21 и други разпоредби за достъпа до финансиране, както е посочено в член 18 и дял III, глава I;

в)  предприемачеството, още от ранния етап до етапа на разрастване, в съответствие с член 21, и въз основа на друг достъп до финансиране, както е посочено в член 18 и в дял III, глава I;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  сътрудничеството между предприятия под формата на платформи за космическото пространство, които обединяват на регионално и национално равнище участниците от космическия и цифровия сектор, както и ползвателите, и оказват подкрепа на гражданите и предприятията за насърчаване на предприемачеството и уменията;

г)  сътрудничеството под формата на мрежа от платформи за космическото пространство, които обединяват по-специално на регионално и национално равнище участниците от космическия и цифровия сектор, както и ползвателите, и предоставят подкрепа, съоръжения и услуги на гражданите и предприятията за насърчаване на предприемачеството и уменията; насърчаване на сътрудничеството между платформите за космическото пространство и центровете за цифрови иновации, създадени по програмата „Цифрова Европа“;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  евентуалното разработване на стратегия на „подход за сключване на първи договор“ с всички съответни участници от публичния и частния сектор, за да се подпомогне развитието на стартиращите предприятия в космическия сектор;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  полезни взаимодействия с транспортния, космическия и цифровия сектори с цел да се насърчи по-широкото използване на нови технологии (като e-call, цифров тахограф, контрол и управление на движението, автономно управление на превозни средства, безпилотни превозни средства и безпилотни летателни апарати) и посрещане на необходимостта от сигурна и безпроблемна свързаност, солидно позициониране, интермодалност и оперативна съвместимост, като по този начин се повишава конкурентоспособността на транспортните услуги и промишленост;

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  предлагането на дейности по образование и обучение;

д)  предлагането на дейности по образование и обучение с цел развитие на напреднали космически умения;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  достъпа до съоръжения за извършване на обработване и изпитвания;

е)  достъпа до съоръжения за извършване на обработване и изпитвания за специалисти от частния и публичния сектор, студенти и предприемачи;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  не предоставя на третата държава или международната организация правомощия за вземане на решения по отношение на Програмата;

в)  не предоставя на третата държава или международната организация правомощия за вземане на решения по отношение на Програмата, нито достъп до чувствителна или класифицирана информация, когато е целесъобразно;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  когато е целесъобразно, защитава стратегическите интереси и суверенитета на Съюза във всички съответни области, включително европейската технологична или промишлена автономност;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че в договорите, споразуменията или другите договорености, свързани с посочените в първи параграф дейности, се съдържат разпоредби, в които е определен подходящ режим на собственост върху тези активи, и що се отнася до буква в) — че Съюзът може да използва свободно приемниците за PRS в съответствие с Решение № 1104/2011/ЕС.

3.  Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че в договорите, споразуменията или другите договорености, свързани с посочените в параграф 2 дейности, се съдържат разпоредби, в които е определен подходящ режим на собственост и ползване на тези активи, а в случаите по буква в) — че Съюзът може да използва свободно и да предоставя ползването на приемниците за PRS в съответствие с Решение № 1104/2011/ЕС.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Услугите, данните и информацията, предоставяни от компонентите на Програмата, се предоставят без никаква изрична или подразбираща се гаранция по отношение на тяхното качество, точност, наличност, надеждност, бързина и пригодност за каквато и да е цел. За тази цел Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че ползвателите на тези услуги, данни и информация са информирани по подходящ начин на липсата на такава гаранция.

Услугите, данните и информацията, предоставяни от компонентите на Програмата, се предоставят без никаква изрична или подразбираща се гаранция по отношение на тяхното качество, точност, наличност, надеждност, бързина и пригодност за каквато и да е цел, освен ако приложимото право на Съюза изисква такава гаранция като условие за предоставянето на въпросните услуги. За тази цел Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че ползвателите на тези услуги, данни и информация са информирани по подходящ начин на липсата на такава гаранция.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021—2027 г. е [16] милиарда евро по текущи цени.

Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021—2027 г. е [16,9] милиарда евро по текущи цени.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за „Коперник“: [5,8] милиарда евро;

б)  за „Коперник“: [6] милиарда евро;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за SSA/GOVSATCOM: [0,5] милиард евро.

в)  за SSA/GOVSATCOM: [1,2] милиарда евро.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междусекторните дейности, както е предвидено в член 3, се финансират в рамките на компонентите на Програмата.

2.  Междусекторните дейности, както е предвидено в членове 3, 5 и 6, се финансират в рамките на компонентите на Програмата.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  насърчаване във всички държави членки, по цялата верига на доставки, на възможно най-широко и свободно участие на стартиращи предприятия, нови участници, малки или средни предприятия и други икономически оператори, включително изискване за използването на подизпълнители от страна на оферентите;

a)  насърчаване в целия Съюз и по цялата верига на доставки на възможно най-широко и свободно участие на всички стопански субекти, и по-специално на стартиращи предприятия, нови участници, малки и средни предприятия, включително изискване за използването на подизпълнители от страна на оферентите;

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  насърчаване на автономността на Съюза, по-специално в технологично отношение;

г)  насърчаване на стратегическата автономност на Съюза, по-специално в областта на промишлеността и в технологично отношение, по цялата верига на създаване на стойност;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  спазване на принципите на свободен достъп и лоялна конкуренция по цялата верига на промишлените доставки, възлагане на обществени поръчки въз основа на предоставяне на прозрачна и своевременна информация, ясно съобщаване на приложимите правила за възлагането на обществени поръчки, както и на критериите за подбор и възлагане и всяка друга информация от значение, която осигурява равни условия на конкуренция за всички потенциални оференти;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел насърчаване на нови участници, малки и средни предприятия и стартиращи предприятия и предлагане на възможно най-широк географски обхват, като същевременно се защитава стратегическата автономност на Съюза, възлагащият орган може да изиска от оферента да възложи част от договора на подизпълнител чрез конкурентно възлагане на подходящите равнища на подизпълнение на дружества, които не са част от групата, към която оферентът принадлежи.

1.  С цел насърчаване на нови участници, по-специално малки и средни предприятия и стартиращи предприятия, и предлагане на възможно най-широк географски обхват, като същевременно се защитава стратегическата автономност на Съюза, възлагащият орган се стреми да изиска от оферента да възложи част от договора на подизпълнител чрез конкурентно възлагане на подходящите равнища на подизпълнение на дружества, които не са част от групата, към която оферентът принадлежи.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Възлагащият орган уточнява изискваната част от договора, която да бъде възложена на подизпълнители, под формата на диапазон, ограничен от минимален и максимален процент.

2.  Възлагащият орган уточнява частта от договора, която да бъде задължително възложена на подизпълнител от всички нива съгласно параграф 1 под формата на диапазон, ограничен от минимален и максимален процент.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяка дерогация в резултат от искане в съответствие с параграф 1 изисква обосновка от страна на оферента.

3.  Всяка дерогация в резултат от искане в съответствие с параграф 1 се обосновава от оферента и се преценява от възлагащия орган.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на съвместна покана за представяне на предложения се определят съвместни процедури за подбор и оценка на предложенията. Процедурите трябва да включват балансирана група от експерти, определени от всяка страна.

В случай на съвместна покана за представяне на предложения се определят съвместни процедури за подбор и оценка на предложенията. В процедурите участва балансирана група от експерти, определени от всяка страна. Тези експерти не могат да предоставят оценки, съвети или помощ по въпроси, по отношение на които се намират в конфликт на интереси.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В допълнение към разпоредбите по [член 165] от Финансовия регламент Комисията и Агенцията могат да провеждат процедури за възлагане на съвместни поръчки с Европейската космическа агенция или други международни организации, участващи в изпълнението на компонентите на Програмата.

1.  В допълнение към разпоредбите на [член 165] от Финансовия регламент Комисията или Агенцията могат да провеждат процедури за възлагане на съвместни поръчки с Европейската космическа агенция или други международни организации, участващи в изпълнението на компонентите на Програмата.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е необходимо за защита на основен интерес в областта на сигурността на Съюза и неговите държави членки, по-конкретно по отношение на нуждата от запазване на надеждността и устойчивостта на системите на Съюза, както и самостоятелността на промишлената база, на която те се основават, Комисията определя необходимите условия за допустимост, приложими към поръчките, безвъзмездните средства или наградите, обхванати от настоящия дял. За целта специално внимание се обръща на необходимостта допустимите предприятия да са установени в държава членка, да се ангажират да извършват съответните дейности в Съюза и да подлежат на ефективен контрол от държави членки или от граждани на държавите членки. Тези условия се включват в документите във връзка със съответната обществена поръчка, безвъзмездни средства или награда. При поръчки условията се прилагат към пълния цикъл на съответния договор.

Когато е необходимо за защита на основен интерес в областта на сигурността на Съюза и неговите държави членки, по-конкретно по отношение на нуждата от запазване на надеждността и устойчивостта на системите на Съюза, както и самостоятелността на промишлената база, на която те се основават, Комисията определя необходимите условия за допустимост, приложими към поръчките, безвъзмездните средства или наградите, обхванати от настоящия дял. За целта специално внимание се обръща на необходимостта допустимите предприятия да са установени в държава членка и да се ангажират да извършват съответните дейности в Съюза. Тези условия се включват в документите във връзка със съответната обществена поръчка, безвъзмездни средства или награда. При поръчки условията се прилагат към пълния цикъл на съответния договор.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  стриктно разпределение на задачите и отговорностите между субектите, участващи в изпълнението на Програмата, по-конкретно между държавите членки, Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция;

a)  стриктно разпределение на задачите и отговорностите между субектите, участващи в изпълнението на Програмата, по-конкретно между държавите членки, Комисията, Агенцията и Европейската космическа агенция въз основа на компетенциите на всеки от субектите, като се увеличават прозрачността, ефективността, ефикасното разходване на средствата и не се допуска дублиране на дейности;

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  строг контрол върху Програмата, включително стриктно да се придържат към разходите и графика всички субекти в рамките на техните компетенции в съответствие с настоящия регламент;

б)  строг контрол върху Програмата, включително стриктно придържане към разходите и техническите стандарти от страна на всички субекти в рамките на съответната им отговорност в съответствие с настоящия регламент;

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  систематично отчитане на нуждите на ползвателите на услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, както и на научния и технологичния напредък във връзка с тези услуги;

г)  систематично отчитане на нуждите на ползвателите на услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, както и на научния и технологичния напредък във връзка с тези услуги, също така чрез консултиране с консултативните форуми на ползватели на национално равнище и на равнището на Съюза;

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията, а за задачите по член 30 — Агенцията, могат да възлагат конкретни задачи на държави членки или на национални агенции или на групи от тези държави членки или национални агенции. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят гладкото функциониране на Програмата и насърчаването на използването на услугите по нея, включително като подпомагат запазването на честотите, необходими за тази програма.

2.  Комисията, а за задачите по член 30 — Агенцията, могат да възлагат конкретни задачи на държави членки или на групи от тези държави членки при условията на договореност за всеки конкретен случай. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят гладкото функциониране на Програмата и насърчаването на използването на услугите по нея, включително като подпомагат запазването на честотите, необходими за тази програма, на подходящо ниво.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки провеждат проактивни и съгласувани консултации с общности на крайните ползватели, по-специално по отношение на „Галилео“, EGNOS и „Коперник“, включително чрез консултативни форуми на ползватели.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията има цялостната отговорност за изпълнение на Програмата, включително в областта на сигурността. В съответствие с настоящия регламент тя определя приоритетите и дългосрочния напредък по Програмата и контролира изпълнението ѝ, като надлежно взема предвид въздействието ѝ върху другите политики на Съюза.

1.  Комисията носи цялостната отговорност за изпълнението на Програмата и отговорността в областта на сигурността за онези компоненти на Програмата, които не са възложени на Агенцията съгласно член 30. В съответствие с настоящия регламент тя определя приоритетите и дългосрочния напредък по Програмата и контролира изпълнението ѝ, като надлежно взема предвид въздействието ѝ върху другите политики на Съюза.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията управлява компонентите на Програмата, когато това управление не е възложено на друг субект.

2.  Комисията управлява компонентите на Програмата, когато това управление не е възложено на други субекти, посочени в членове 30, 31 и 32.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията осигурява ясно разделение на задачите между отделните субекти, участващи в Програмата, и координира дейностите на тези субекти.

3.  Комисията осигурява ясно разделение на задачите между отделните субекти, участващи в програмата, и координира дейностите на тези субекти, и гарантира пълната защита на интересите на Съюза, доброто управление на средствата му и прилагането на неговите правила, по-специално относно възлагането на обществени поръчки. Поради това Комисията сключва с Агенцията и Европейската космическа агенция споразумение за финансово рамково партньорство, отнасящо се до възложените на двата субекта задачи съгласно посоченото в член 31а.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 105, чрез които въвежда специфична уредба на функционирането и управлението на функциите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и с NEO, както и на GOVSATCOM.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е необходимо за гладкото функциониране на Програмата и за безпроблемното предоставяне на услугите, осигурени от компонентите на Програмата, чрез актове за изпълнение Комисията определя техническите и оперативните спецификации, необходими за изпълнение и развитие на тези компоненти и на услугите, които те предоставят, след като се е консултирала с ползвателите и всички останали съответни заинтересовани страни. При определяне на тези технически и оперативни спецификации Комисията избягва намаляването на общото ниво на сигурност и спазва изискването за съвместимост с по-стари системи.

Когато е необходимо за гладкото функциониране на Програмата и за безпроблемното предоставяне на услугите, осигурени от компонентите на Програмата, чрез делегирани актове Комисията определя високи изисквания за спецификациите за изпълнение и развитие на тези компоненти и на услугите, които те предоставят, след като се е консултирала с ползвателите и всички останали съответни заинтересовани страни, включително сектора надолу по веригата. При определяне на тези високи изисквания Комисията избягва намаляването на общото ниво на сигурност и спазва изискването за съвместимост с по-стари системи.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.

Тези делегирани актове се приемат в съответствие с член 21.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията насърчава и осигурява възприемането и използването на данните и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата в публичните и частните сектори, включително като подкрепя съответното развитие на тези услуги и като подпомага установяването на стабилна среда за дългосрочно развитие. Тя осигурява полезното взаимодействие между приложенията на различните компоненти на Програмата. Комисията гарантира допълването, съгласуваността, полезното взаимодействие и връзките между Програмата и другите действия и програми на Съюза.

5.  Комисията гарантира допълването, съгласуваността, полезното взаимодействие и връзките между Програмата и другите действия и програми на Съюза. Комисията в тясно сътрудничество с Агенцията и, когато е приложимо, с Европейската космическа агенция и субектите, на които са възложени задачи по „Коперник“, допринася за:

 

— дейностите, свързани с възприемането и използването на данните и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата в публичния и частния сектор;

 

— развитието на полезни взаимодействия между приложенията;

 

— подходящото развитие на тези услуги;

 

— насърчаване на стабилна дългосрочна среда.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато е целесъобразно, Комисията осигурява координацията с дейностите, извършвани в космическата сфера на нивото на Съюза и на национално и международно равнище. Тя насърчава сътрудничеството между държавите членки и сближаването на техните технологически капацитети и развитие в космическата област.

6.  Когато е целесъобразно, и в сътрудничество с Агенцията и Европейската космическа агенция, Комисията осигурява координацията с дейностите, извършвани в космическата сфера на нивото на Съюза и на национално и международно равнище. Тя насърчава сътрудничеството между държавите членки и сближаването на техните технологически капацитети и развитие в космическата област.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 30 — параграф 1 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  насърчава и осигурява възприемането и използването на данните и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, включително разработването на приложения и услуги надолу по веригата въз основа на компонентите на Програмата;

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  изпълнява действия в подкрепа на иновативен космически сектор на Съюза в съответствие с член 6;

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв)  подкрепя достъпа до финансиране чрез финансовите инструменти по дял III и InvestEU, както и, в сътрудничество с ЕИБ, чрез създадените от последната финансови инструменти, специално предназначени за МСП;

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  извършва дейностите по комуникация, популяризиране и използване за търговски цели на услугите, предлагани от „Галилео“ и EGNOS;

в)  извършва дейностите по комуникация, популяризиране и използване за търговски цели на услугите, предлагани по-специално от „Галилео“, EGNOS и „Коперник“;

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 30 — параграф 1 — буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  по отношение на „Галилео“ и EGNOS: управление на експлоатацията на „Галилео“ и EGNOS, както е посочено в член 43;

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  осигурява технически експертен опит на Комисията.

г)  осигурява технически експертен опит на Комисията, като се избягва дублиране със задачите на ЕКА по членове 27 и 31.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  управление на експлоатацията на EGNOS и „Галилео“, както е посочено в член 43;

заличава се

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 30 — параграф 2 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  отправяне на препоръки до Комисията относно приоритетите в областта на космическото пространство в „Хоризонт Европа“ и участие в нейното изпълнение;

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  изпълнение на дейностите във връзка с разработването на приложенията и услугите надолу по веригата въз основа на компонентите на Програмата.

заличава се

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията може да възлага други задачи на Агенцията, включително комуникацията, популязирирането и използването за търговски цели на данните и информацията, както и други дейности във връзка с използването от страна на ползвателите по отношение на компонентите на Програмата, различни от „Галилео“ и EGNOS.

3.  Комисията може да възлага други задачи на Агенцията, като избягва дублирането, и въз основа на подобрената ефективност при изпълнението на целите на Програмата.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  За целите на изпълнението на своите задачи Агенцията може да подписва споразумения за партньорство или други споразумения с национални космически агенции, група от национални космически агенции или с други субекти.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Задачите по параграфи 2 и 3 се възлагат от Комисията чрез споразумение за финансов принос съгласно [член 2, параграф 18] и [дял VI] от Финансовия регламент.

4.  Задачите по параграфи 2 и 3 се възлагат от Комисията чрез споразумение за финансов принос съгласно [член 2, параграф 18] и [дял VI] от Финансовия регламент и се преразглеждат в съответствие с член 102, параграф 6 от настоящия регламент, и по-специално по отношение на компонента за „Коперникус“.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато възлага задачи на Агенцията, Комисията ѝ осигурява подходящо финансиране за тяхното управление и изпълнение, включително подходящи човешки и административни ресурси.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  по отношение на „Коперник“ — разработването, проектирането и конструирането на космическата инфраструктура на „Коперник, включително експлоатацията на тази инфраструктура;

a)  по отношение на „Коперник“ — разработването, проектирането и конструирането на космическата и наземната инфраструктура на „Коперник“, включително експлоатацията на тази инфраструктура;

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  по отношение на „Галилео“ и EGNOS: развитието на системите и наземния сегмент и проектирането и развитието на спътниците;

б)  по отношение на „Галилео“ и EGNOS: подкрепа на Агенцията при изпълнението на нейните основни задачи. Когато е предвидено в специалните споразумения, сключени между Агенцията и Европейската космическа агенция, възлагането на обществени поръчки от името и за сметка на Агенцията с предмет развитието, проектирането и разработването на наземния сегмент и проектирането и разработването на базирания в космоса сегмент;

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  по отношение на всички компоненти на Програмата — научноизследователската и развойна дейност в сферата на нейната компетентност.

в)  по отношение на всички компоненти на Програмата — научноизследователската и развойна дейност по отношение на инфраструктурите на компонентите на Програмата.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 31 — параграф 1 — буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и способстване на сближаването между техните технологични капацитети и развитие в космическата област.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията сключва с Агенцията и Европейската космическа агенция споразумение за финансово рамково партньорство, предвидено в [член 130] от Финансовия регламент. В това споразумение за финансово рамково партньорство:

заличава се

  ясно се определят отговорностите и задълженията на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата;

 

  се изисква Европейската космическа агенция да съблюдава правилата относно сигурността от Програмата на Съюза, по-конкретно по отношение на обработката на класифицираната информация;

 

  се определят условията за управлението на средствата, предоставени на Европейската космическа агенция, особено във връзка с обществените поръчки, процедурите за управление, очакваните резултати, измерени чрез показателите за изпълнението, приложимите мерки при недостатъчно или неправомерно изпълнение на договорите по отношение на разходи, график и резултати, както и във връзка със стратегията за комуникация и правилата относно собствеността на всички материални и нематериални активи. Тези условия отговарят на разпоредбите на дялове ІІІ и V от настоящия регламент и на Финансовия регламент;

 

  се изисква участието на Комисията и ако е приложимо — на Агенцията, в заседанията на групата за оценка на офертите в рамките на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата;

 

  се определят мерките за наблюдение и контрол, които включват по-специално система за прогнозиране на разходите, системно информиране на Комисията или, ако е необходимо, на Агенцията за разходите и графика, а при разминаване между предвидения бюджет, изпълнението и графика — за корективните действия с оглед на изпълнението на възложените задачи в рамките на отпуснатите бюджети и за санкциите, наложени на Европейската космическа агенция, когато отговорността за това разминаване може пряко да се отнесе към нея;

 

  се определят принципите за заплащане на Европейската космическа агенция, което е пропорционално на сложността на задачите за изпълнение, отговаря на пазарните цени и възнаграждението за другите участващи субекти, включително Съюза, и ако е целесъобразно, може да е съобразено с показателите за изпълнението. Това възнаграждение не обхваща общите разходи, които не са свързани с дейностите, възложени на Европейската космическа агенция от страна на Съюза.

 

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Сключването на споразумението за финансово рамково партньорство по параграф 2 зависи от създаването в рамките на Европейската космическа агенция на вътрешните структури и от определянето на оперативен метод, по-конкретно за вземането на решения, методите на управление и отговорността, които да гарантират максимална защита на интересите на Съюза и да осигурят спазване на решенията ѝ, включително за дейностите, финансирани от Европейската космическа агенция, които имат въздействие върху Програмата.

заличава се

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Без да се засяга споразумението за финансово рамково партньорство по параграф 4, Комисията или Агенцията може да поиска от Европейската космическа агенция да осигурява технически експертен опит и информацията, необходими за осъществяване на задачите, които са им възложени съгласно настоящия регламент.

заличава се

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 31 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 31a

 

В това споразумение за финансово рамково партньорство:

 

1. Комисията сключва с Агенцията и Европейската космическа агенция споразумение за финансово рамково партньорство по [член 130] от Финансовия регламент. В това споразумение за финансово рамково партньорство:

 

a) се определят по ясен начин ролите, отговорностите и задълженията на Комисията, Агенцията и на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата;

 

б) се определят по ясен начин инструментите за координация и контрол върху изпълнението на компонентите на Програмата, като се вземат предвид ролите и отговорностите на Комисията за цялостната координация на компонентите на Програмата;

 

в) се изисква Европейската космическа агенция да съблюдава правилата относно сигурността, приложими към Програмата на Съюза, по-специално по отношение на обработката на класифицирана информация;

 

г) се определят условията за управлението на средствата, предоставени на Европейската космическа агенция, включително прилагането на правилата на ЕС за обществените поръчки, когато се възлагат обществени поръчки от името и за сметка на Съюза, процедурите за управление, очакваните резултати, измерени чрез показателите за изпълнението, приложимите мерки при недостатъчно или измамно изпълнение на договорите по отношение на разходи, график и резултати, както и във връзка със стратегията за комуникация и правилата относно собствеността върху всички материални и нематериални активи; тези условия са в съответствие с разпоредбите на дялове ІІІ и V от настоящия регламент и с Финансовия регламент;

 

д) се изисква участието на Комисията, и когато е относимо, на Агенцията в заседанията на групата за оценка на офертите в рамките на Европейската космическа агенция във връзка с Програмата, когато последната възлага обществени поръчки от името и за сметка на Съюза съгласно параграф 1а;

 

е) се определят мерките за наблюдение и контрол, които включват по-специално система за прогнозиране на разходите, системно информиране на Комисията, или когато е целесъобразно, на Агенцията за разходите и графика, а при разминаване между предвидения бюджет, изпълнението и графика — за корективните действия с оглед на изпълнението на възложените задачи в рамките на отпуснатите бюджети, както и за санкциите, наложени на Европейската космическа агенция, когато отговорността за това разминаване може да ѝ бъде вменена пряко;

 

ж) се определят принципите на заплащане на Европейската космическа агенция, отчитайки модела на нейните разходи като публичен субект, като възнаграждението е пропорционално на сложността на задачите за изпълнение, отговаря на пазарните цени и на възнагражденията за другите участващи субекти, включително Съюза, и ако е целесъобразно, може да е съобразено с показателите за изпълнението; тези възнаграждения не обхващат общите разходи, които не са свързани с дейностите, възложени на Европейската космическа агенция от страна на Съюза;

 

з) се изисква Европейската космическа агенция да гарантира пълната защита на интересите на Съюза и на неговите решения, което може също така да наложи Европейската космическа агенция да адаптира своите процеси за вземане на решения, методи за управление и разпоредби относно отговорността.

 

2. Без да се засяга споразумението за финансово рамково партньорство по член 31а, Комисията или Агенцията може да поиска от Европейската космическа агенция да осигурява технически експертен опит и информация, необходими за осъществяване на задачите, които са им възложени с настоящия регламент. Условията за тези искания и тяхното изпълнение се договарят взаимно.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 32 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Роля на другите субекти

Роля на EUMETSAT и другите субекти

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Чрез споразумения за финансов принос Комисията може да възлага изцяло или частично изпълнението на компонентите на Програмата на субекти, различни от посочените в членове 30 и 31, включително:

1.  Чрез споразумения за финансов принос Комисията може да възлага изцяло или частично изпълнението на следните задачи на субекти, различни от посочените в членове 30 и 31:

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  експлоатацията на космическата инфраструктура на „Коперник“ или на части от нея, която може да бъде възложена на EUMETSAT;

a)  модернизирането и експлоатацията на космическата инфраструктура на „Коперник“ или на части от нея, която може да бъде възложена на EUMETSAT;

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  изпълнението на услугите на „Коперник“ или на части от тях на съответните агенции, органи или организации.

б)  изпълнението на услугите на „Коперник“ или на части от тях на съответните агенции, органи или организации, както и управлението на получената от трети страни съответна информация.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Комисията взема предвид научните и технически съвети на Съвместния изследователски център във връзка с изпълнението на Програмата.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сигурността на Програмата се основава на следните принципи:

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  вземат се предвид опитът на държавите членки в сферата на сигурността и най-добрите им практики;

a)  вземат се предвид опитът на държавите членки в сферата на сигурността и най-добрите им практики и националните им законодателства;

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  взема се предвид опитът, натрупан при експлоатацията на „Галилео“, EGNOS и „Коперник“;

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В сферата на компетентността си Комисията осигурява висока степен на сигурност, по-конкретно във връзка със:

В сферата на компетентностите си Комисията и Агенцията осигуряват висока степен на сигурност, по-конкретно във връзка със:

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целта Комисията гарантира, че за всеки компонент на Програмата се извършва анализ на рисковете и заплахите. Въз основа на този анализ на рисковете и заплахите и чрез актове за изпълнение тя определя общите изисквания към сигурността за всеки компонент на Програмата. В контекста на тези действия Комисията взема предвид въздействието на тези изисквания върху гладкото функциониране на съответния компонент, по-конкретно по отношение на разходите, управлението на риска и графика, и гарантира да не се намалява общото ниво на сигурност и да не се затруднява функционирането на съществуващото оборудване, базирано на съответния компонент. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.

За целта Комисията, съгласувано с крайните ползватели в държавите членки и със съответните субекти, управляващи изпълнението на компонент на Програмата, извършва анализ на рисковете и заплахите за компонентите за „Коперник“, КНП и GOVSATCOM. Агенцията извършва анализ на рисковете и заплахите за компонентите за „Галилео“ и EGNOS. Въз основа на този анализ на рисковете и заплахите Комисията, съгласувано с крайните ползватели в държавите членки и със съответните субекти, управляващи изпълнението на компонент на Програмата, определя с актове за изпълнение общите изисквания към сигурността за всеки компонент на Програмата. В контекста на тези действия Комисията взема предвид въздействието на тези изисквания върху гладкото функциониране на съответния компонент, по-конкретно по отношение на разходите, управлението на риска и графика, и гарантира да не се намалява общото ниво на сигурност и да не се затруднява функционирането на съществуващото оборудване, базирано на съответния компонент. С оглед на общите изисквания към сигурността се определят процедурите, които трябва да бъдат следвани в случаите, когато сигурността на Съюза или на неговите държави членки може да бъде засегната от експлоатацията на даден компонент. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Субектът, отговорен за управлението на компонент на Програмата, е отговорен за управлението на сигурността на съответния компонент и за целта извършва анализ на рисковете и заплахите и предприема всички необходими дейности, за да осигури и наблюдава сигурността на компонента, по-конкретно той е отговорен за определяне на техническите спецификации и оперативните процедури, и наблюдава съответствието им с общите изисквания към сигурността по параграф 1.

2.  Комисията е отговорна за управлението на сигурността за компонентите за „Коперник“, SSA и GOVSATCOM. Агенцията е отговорна за управлението на сигурността на компонентите за „Галилео“ и EGNOS. За целта те извършват анализ на рисковете и заплахите и предприемат всички необходими дейности, за да осигурят и наблюдават сигурността на компонентите, за които отговарят, като по-конкретно те са отговорни за определянето на техническите спецификации и оперативните процедури, и наблюдават съответствието им с общите изисквания към сигурността по параграф 1, трета алинея.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Агенцията:

3.  Освен това Агенцията:

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  гарантира киберсигурността на Програмата;

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  вземат мерки, които са поне равностойни на необходимите за защита на европейските критични инфраструктури по смисъла на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита29 и на тези, които са необходими за защитата на техните собствени национални критични инфраструктури, за да се гарантира защитата на наземната инфраструктура, която е неразделна част от Програмата и която е разположена на тяхна територия;

a)  вземат мерки, които са най-малко равностойни на необходимите за защита на европейските критични инфраструктури по смисъла на Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита29 и на тези, които са необходими за защитата на техните собствени национални критични инфраструктури, за да се гарантира защитата на наземната инфраструктура, която е неразделна част от Програмата и която е разположена на тяхна територия;

__________________

__________________

29 ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75—82.

29 ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75—82.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Участващите в Програмата субекти вземат всички необходими мерки за осигуряване на сигурността на Програмата.

5.  Участващите в Програмата субекти вземат всички необходими мерки, включително с оглед на проблемите, установени в анализа на риска, с цел осигуряване на сигурността на Програмата.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Поканва се представител на Европейската космическа агенция да присъства като наблюдател на заседанията на Съвета за акредитация на сигурността. По изключение на тези заседания могат да се канят като наблюдатели и представители на агенции на Съюза, представители на трети държави или на международни организации, когато въпросите засягат пряко тези трети държави или международни организации, особено по въпросите във връзка с инфраструктурата, която им принадлежи или е създадена на територията им. Клаузите за участие на представителите на трети държави или международни организации и условията за целта се определят със съответните споразумения и са в съответствие с процедурния правилник на Съвета за акредитация на сигурността.

2.  Поканва се представител на Европейската космическа агенция да присъства като наблюдател на заседанията на Съвета за акредитация на сигурността. По изключение на тези заседания могат да се канят като наблюдатели и представители на агенции на Съюза, представители на трети държави или на международни организации, особено по въпроси във връзка с инфраструктурата, която им принадлежи или е създадена на територията им. Клаузите за участие на представителите на трети държави или международни организации и условията за това се определят със съответните споразумения и са в съответствие с процедурния правилник на Съвета за акредитация на сигурността.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  управлението, поддръжката, непрекъснатото усъвършенстване, развитието и защитата на наземната инфраструктура, и по-специално на мрежи, обекти и поддържащи съоръжения, включително управлението на обновяването и остаряването;

б)  управлението, поддръжката, непрекъснатото усъвършенстване, развитието и защитата на наземната инфраструктура, включително инфраструктура, която е разположена извън територията на Съюза, но е необходима за осигуряването на пълно покритие от „Галилео“ и EGNOS на териториите на държавите членки, които са разположени географски в Европа, и по-специално на мрежи, обекти и поддържащи съоръжения, включително управлението на обновяването и остаряването;

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  развитието на следващите поколения системи и на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS, без да се засягат бъдещи решения по финансовите перспективи на Съюза;

в)  развитието на следващите поколения системи и на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS, без да се засягат бъдещи решения по финансовите перспективи на Съюза, като се вземат предвид потребностите на съответните заинтересовани страни;

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  подкрепа за разработването и развитието на основни технологични елементи, като например чипсетове и приемници, функциониращи чрез „Галилео“;

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  подкрепа за разработването на приложенията на „Галилео“ и EGNOS надолу по веригата и на интегрирани приложения надолу по веригата, използващи както EGNOS/„Галилео“, така и „Коперник“;

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  предоставянето и пазарното развитие на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS;

д)  предоставянето и развитието на пазара на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS , по-специално с цел постигане на максимални социално-икономически ползи, посочени в член 4, параграф 1;

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  услуга за безопасност на човешкия живот (SoL), която е без преки разходи за ползвателите и предоставя информация за позициониране и синхронизация с висока степен на непрекъснатост, наличност и точност, в това число функция за надеждност, която предупреждава ползвателите в случай на неизправност или сигнали извън допустимия толеранс, излъчвани от „Галилео“ и други ГНСС, които тя усилва в зоната на покритие, предназначена основно за ползвателите, за които безопасността е от първостепенно значение, по-конкретно в сектора на гражданското въздухоплаване за целите на аеронавигационното обслужване.

в)  услуга за безопасност на човешкия живот (SoL), която е без преки разходи за ползвателите и предоставя времева информация за позициониране и синхронизация с висока степен на непрекъснатост, наличност, точност и надеждност. Тази услуга се предоставя в съответствие с Регламента за ЕААБ, за да се гарантира спазване на изискванията за авиационна безопасност, в това число функция за надеждност, която предупреждава ползвателите в случай на неизправност или сигнали извън допустимия толеранс, излъчвани от „Галилео“ и други ГНСС, които тя усилва в зоната на покритие, предназначена основно за ползвателите, за които безопасността е от първостепенно значение, по-конкретно в сектора на гражданското въздухоплаване за целите на аеронавигационното обслужване.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Услугите, посочени в параграф 1, се предоставят приоритетно на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа.

Услугите, посочени в параграф 1, се предоставят приоритетно на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа , с цел континенталните територии да бъдат обхванати до края на 2023 г., а всички територии — до края на 2025 г.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Разходите за това разширение, включително свързаните оперативни разходи, отнасящи се конкретно до тези райони, не се покриват от бюджета по член 11. Това разширение не забавя предоставянето на услугите по параграф 1 на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа.

3.  Разходите за това разширение, включително свързаните оперативни разходи, отнасящи се конкретно до тези райони, не се покриват от бюджета по член 11, но Европейската комисия разглежда въпроса за използване на съществуващите програми и споразумения за партньорство, и когато е целесъобразно, за разработване на специфичен финансов инструмент за тяхното подпомагане. Това разширение не забавя предоставянето на услугите по параграф 1 на територията на държавите членки, които географски са разположени в Европа.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 47 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съгласуваност и оперативна съвместимост

Съгласуваност, оперативна съвместимост и стандартизация

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „Галилео“ и EGNOS и услугите, които те предоставят, са съгласувани и оперативно съвместими с други навигационни спътникови системи и с конвенционални средства за радионавигация, когато необходимите изисквания към съгласуваността и оперативната съвместимост са определени в международни споразумения.

2.  „Галилео“ и EGNOS и услугите, които те предоставят, са взаимно съгласувани и оперативно съвместими с други навигационни спътникови системи и с конвенционални средства за радионавигация, когато необходимите изисквания към съгласуваността и оперативната съвместимост са определени в международни споразумения.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  „Галилео“ и EGNOS се стремят да отговарят на международните стандарти и сертификации.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „Коперник“ се изпълнява въз основа на по-ранни инвестиции на Съюза и ако е целесъобразно — на националния или регионалния капацитет на държавите членки, като се вземат предвид капацитетът на търговските доставчици на сравними данни и информация и необходимостта от увеличаване на конкуренцията и от развитие на пазарите.

1.  „Коперник“ се изпълнява въз основа на по-ранни инвестиции на Съюза, Европейската космическа агенция и EUMETSAT и ако е целесъобразно — на националния или регионалния капацитет на държавите членки, като се вземат предвид капацитетът на търговските доставчици на сравними данни и информация и необходимостта от увеличаване на конкуренцията и от развитие на пазарите.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  „Коперник“ осигурява данни и информация в рамките на политика на пълен, безплатен и свободен достъп до данните.

2.  „Коперник“ осигурява данни и информация въз основа на политика на пълен, безплатен и свободен достъп до данните.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 3 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  развитието и операциите на „Часовои“ по „Коперник“,

–  развитието и операциите на спътниците „Часовои“ по „Коперник“;

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  компонент за достъп до данни и разпространението им, който включва инфраструктура и услуги, за да се гарантират откриването, разглеждането, достъпът, разпространението и използването на данните и информацията от „Коперник“;

в)  компонент за достъп до данни и разпространението им, който включва инфраструктура и услуги, за да се гарантират откриването, разглеждането, дългосрочното архивиране, достъпът, разпространението и използването на данните и информацията от „Коперник“ по удобен за ползвателя начин;

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  компонент за използването от страна на ползвателите и развитието на пазарите съгласно член 29, параграф 5, който включва съответните дейности, ресурси и услуги, за да се насърчават програма „Коперник“, нейните данни и услуги на всички нива с оглед на максималното увеличение на социално-икономическите ползи, посочени в член 4, параграф 1.

г)  компонент за използването от страна на ползвателите, изграждането на капацитет и развитието на пазарите съгласно член 29, параграф 5, който включва съответните дейности, ресурси и услуги, за да се насърчават програма „Коперник“, нейните данни и услуги на всички нива с оглед на максималното увеличение на социално-икономическите ползи, посочени в член 4, параграф 1.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  „Коперник“ насърчава международната координация на системите за наблюдение и свързания обмен на данни, за да се увеличат глобалното измерение и допълващият характер на „Коперник“, като се отчитат съществуващите международни споразумения и процедури за координация.

4.  „Коперник“ насърчава международната координация на системите за наблюдение и свързания обмен на данни, за да се увеличат глобалното измерение и допълващият характер на „Коперник“, като се отчитат съществуващите и бъдещите международни споразумения и процедури за координация.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 49 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Получаване на данни

Допустими действия

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  действията за осигуряване на непрекъснатост на съществуващите мисии „Часовои“ и за разработване, изстрелване, поддръжка и експлоатация на бъдещи „Часовои“, разширявайки обхватът на наблюдението, като се дава предимство на: капацитета за наблюдение за мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и на други парникови газове, като се обхванат и полюсите и се даде възможност за иновативни екологични приложения в сферите на селското стопанство, горите и управлението на водите;

a)  действията за осигуряване на непрекъснатост на съществуващите мисии „Часовои“ и за разработване, изстрелване, поддръжка и експлоатация на бъдещи „Часовои“, разширявайки обхвата на наблюдението, като например: капацитета за наблюдение за мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и на други парникови газове, като се обхванат и полюсите и се даде възможност за иновативни екологични приложения в сферите на селското стопанство, горите и управлението на водите;

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  действията за достъпа до данни от трети страни, които са необходими за предоставяне на услугите на „Коперник“ или за използване от институциите, агенциите и децентрализираните служби на Съюза;

б)  действията за достъпа до данни от трети страни, които са необходими за предоставяне на услугите на „Коперник“ или за използване от основни ползватели, като се дава приоритет на данните, предоставяни и/или финансирани от публични субекти в държавите членки, като например национални агенции;

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  подкрепа за разработване на съответни приложения и услуги на „Коперник“ надолу по веригата.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Коперник“ включва действия в подкрепа на следните услуги:

„Коперник“ включва действия в подкрепа на следните основни услуги:

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – буква а – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  мониторинг на земната повърхност и селското стопанство за осигуряване на информация за земната покривка, земеползването и промяната му, градските зони, количеството и качеството на водата от вътрешните водоеми, горите, селското стопанство и други природни ресурси, биологичното разнообразие и криосферата,

–  мониторинг на земната повърхност и селското стопанство за осигуряване на информация за земната покривка, земеползването и промяната му, качеството на почвите, опустиняването, обекти на културното наследство, количеството и качеството на водата от вътрешните водоеми, горите и по-специално обезлесяването, селското стопанство и други природни ресурси, биологичното разнообразие и криосферата; държавите членки ще могат да използват информацията и данните от мониторинга на дадена земеделска площ по отношение на степента на земна покривка и на оползотворяване на земеделската земя, за да се намали допълнително административната тежест при предоставянето на селскостопански субсидии;

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – буква а – тире 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– картографиране на земеделските земи, нуждаещи се от напояване, прогнози за добива и ползването на земята, както и осигуряване на по-голяма безопасност и по-добро качество на храните чрез опазване на околната среда;

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а – тире 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– мониторинг на риболовните дейности, за да се осигури по-голяма безопасност и по-добро качество на храните чрез опазване на околната среда;

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  подкрепа за мониторинг на изпълнението на политиката на Съюза;

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компонентът за КНП подпомага следните дейности:

Целта на програмата за КНП е последователно изграждане на автономна способност на Съюза за КНП.

 

Компонентът за КНП подпомага следните дейности:

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  създаването, развитието и функционирането на мрежа от наземни и/или базирани в космоса датчици на държавите членки, в това число датчици, разработени чрез Европейската космическа агенция, и датчици на Съюза, които се експлоатират на национално ниво, за наблюдение и проследяване на обекти и за изготвяне на европейски каталог на космическите обекти, адаптиран към нуждите на ползвателите по член 55;

a)  създаването, развитието и функционирането на мрежа от наземни и/или базирани в космоса датчици на държавите членки или на Съюза, в това число датчици, разработени чрез Европейската космическа агенция, и датчици на Съюза, които се експлоатират на национално ниво, за наблюдение и проследяване на обекти и за изготвяне на европейски каталог на космическите обекти, адаптиран към нуждите на ползвателите по член 55;

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които желаят да участват в предоставянето на услугите за КНП по член 54, подават съвместно предложение до Комисията, като се доказва спазването на следните критерии:

Държавите членки, които желаят да участват в предоставянето на услугите за КНП по член 54, подават индивидуално или съвместно предложение до Комисията, като се доказва спазването на следните критерии:

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема подробни правила за функционирането на организационната рамка за участието на държавите членки в КНП. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.

8.  Чрез делегирани актове в съответствие с член 105 с цел въвеждане на специфичната уредба, Комисията приема подробни правила за функционирането на организационната рамка за участието на държавите членки в КНП. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 58 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 58а

 

Мониторинг на предлагането и търсенето на КНП

 

Преди края на 31 декември 2024 г. Комисията извършва оценка на изпълнението на компонента за КНП, по-специално по отношение на развитието на нуждите на ползвателите във връзка с капацитета на наземните и на базираните в космоса датчици, и завършва изготвянето на европейския каталог по член 53, параграф 1а.

 

В тази оценка се разглежда по-специално необходимостта от допълнителни базирани в космоса и наземни инфраструктури.

 

Ако е необходимо, оценката се придружава от подходящо предложение за разработването на допълнителни базирани в космоса и наземни инфраструктури по компонента за КНП.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  създаване на европейски каталог на NEO.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По компонента за GOVSATCOM капацитетът и услугите за спътникови комуникации се комбинират в обща база на Съюза от капацитет и услуги за спътникови комуникации. Този компонент включва:

По компонента за GOVSATCOM капацитетът и услугите за спътникови комуникации се комбинират в обща база на Съюза от капацитет и услуги за спътникови комуникации с подходящи изисквания към сигурността. Този компонент може да включва:

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  развитието, конструирането и експлоатацията на инфраструктурата от наземния сегмент;

a)  развитието, конструирането и експлоатацията на инфраструктурата от наземния и от космическия сегмент;

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема портфолиото на услугите за услугите, предоставяни във връзка с GOVSATCOM, под формата на списък от категории капацитет и услуги за спътникови комуникации и техните характеристики, включително географския обхват, честотата, широчината на честотната лента, оборудването на ползвателите и характеристики във връзка със сигурността. Тези мерки се основават на оперативните изисквания и изискванията към сигурността, посочени в параграф 1, и приоритизират услугите, предоставяни на ползвателите на нивото на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.

3.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема портфолиото на услугите за услугите, предоставяни във връзка с GOVSATCOM, под формата на списък от категории капацитет и услуги за спътникови комуникации и техните характеристики, включително географския обхват, честотата, широчината на честотната лента, оборудването на ползвателите и характеристики във връзка със сигурността. Тези мерки се основават на оперативните изисквания и изискванията към сигурността, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 107, параграф 3.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Във връзка с портфолиото на услугите, посочено в параграф 3, се отчитат съществуващите услуги, предлагани на търговски принцип, за да не се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  юридически лица, които са надлежно акредитирани, за да предоставят спътников капацитет или услуги съгласно процедурата за акредитация на сигурността по член 36 въз основа на специалните изисквания към сигурността за компонента за GOVSATCOM по член 34, параграф 1.

б)  юридически лица, които са надлежно акредитирани, за да предоставят спътников капацитет или услуги съгласно процедурата за акредитация на сигурността по член 36.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 63 — параграф 1 — буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  доставчиците на капацитет или на услуги за спътникова комуникация по този компонент спазват специфичните изисквания към сигурността на компонента за GOVSATCOM, определени в съответствие с член 34, параграф 1.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Обединените капацитет, услуги и оборудване на ползвателите за спътникови комуникации се обменят и приоритизират между участниците в GOVSATCOM въз основа на анализ на рисковете за сигурността от страна на ползвателите на нивото на Съюза и държавите членки. При този обмен и приоритизация се приоритизират ползвателите на нивото на Съюза.

1.  Обединените капацитет, услуги и оборудване на ползвателите за спътникови комуникации се обменят и приоритизират между участниците в GOVSATCOM въз основа на анализ на рисковете за сигурността от страна на ползвателите на нивото на Съюза и държавите членки.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Във връзка с платформите за GOVSATCOM се отчитат съществуващите услуги, предлагани на търговски принцип, за да не се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди края на 2024 г. Комисията извършва оценка на изпълнението на компонента за GOVSATCOM, по-специално по отношение на напредъка на нуждите на ползвателите във връзка с капацитета за спътникови комуникации. При тази оценка по-конкретно се разглежда нуждата от допълнителна космическа инфраструктура. Ако е необходимо, оценката се придружава от целесъобразно предложение за развитието на допълнителна космическа инфраструктура по компонента за GOVSATCOM.

Преди края на 2024 г. Комисията, в сътрудничество с отговорните субекти, извършва оценка на изпълнението на компонента за GOVSATCOM, по-специално по отношение на напредъка на нуждите на ползвателите във връзка с капацитета за спътникови комуникации. При тази оценка по-конкретно се разглежда нуждата от допълнителна космическа инфраструктура. Ако е необходимо, оценката се придружава от целесъобразно предложение за развитието на допълнителна космическа инфраструктура по компонента за GOVSATCOM.

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Седалището на Агенцията е в Прага (Чешката република).

Седалището на Агенцията е в Прага (Чешката република). В съответствие с нуждите на програмата могат да се създават местни бюра на Агенцията съгласно предвиденото в член 79, параграф 2.

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Членовете и заместник-членовете на Административния съвет се назначават въз основа на знанията им в областта на основните задачи на Агенцията, като се взимат предвид съответните умения във връзка с управлението, администрацията и бюджета. Европейският парламент, Комисията и държавите членки се стремят да ограничат смяната на своите представители в Административния съвет, за да се осигури непрекъснатостта в дейностите на този съвет. Всички страни се стремят да има балансирано представителство между мъже и жени в рамките на Административния съвет.

4.  Членовете и заместник-членовете на Административния съвет се назначават въз основа на знанията им в областта на задачите на Агенцията, като се взимат предвид съответните умения във връзка с управлението, администрацията и бюджета. Европейският парламент, Комисията и държавите членки се стремят да ограничат смяната на своите представители в Административния съвет, за да се осигури непрекъснатостта в дейностите на този съвет. Всички страни се стремят да има балансирано представителство между мъже и жени в рамките на Административния съвет.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Мандатът на членовете и заместник-членовете на Административния съвет е четири години и те могат да заемат тази позиция за още един мандат.

5.  Мандатът на членовете на Административния съвет и техните заместници е четири години и може да бъде подновяван.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Административният съвет провежда редовно заседание два пъти годишно. Освен това той заседава по инициатива на председателя си или по искане на най-малко една трета от членовете си.

3.  Административният съвет провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Освен това той заседава по инициатива на председателя си или по искане на най-малко една трета от членовете му.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  [За всеки компонент на Програмата, който предполага използването на чувствителна национална инфраструктура, само представителите на държавите членки, които притежават тази инфраструктура, и представителят на Комисията могат да присъстват на заседанията и разискванията на Административния съвет и да участват в гласуванията. Когато председателят на Административния съвет не представлява една от държавите членки, притежаващи тази инфраструктура, той се замества от представителя на държава членка, която е неин собственик.]

5.  [За всеки компонент на Програмата, който предполага използването на чувствителна национална инфраструктура, представителите на държавите членки и представителят на Комисията могат да присъстват на заседанията и разискванията на Административния съвет, но в гласуванията участват само представителите на онези държави членки, които притежават такава инфраструктура. Когато председателят на Административния съвет не представлява една от държавите членки, притежаващи тази инфраструктура, той се замества от представителя на държава членка, която е неин собственик.]

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  приема в срок до 30 юни на първата година от многогодишната финансова рамка, предвидена в член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз, многогодишната работна програма на Агенцията за периода, обхванат от многогодишната финансова рамка, след като е включил в нея без изменения частта, чийто текст е изготвен от Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 80, буква а), и след като получи становището на Комисията. По многогодишната работна програма се провежда консултация с Европейския парламент.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  приема правила за прозрачност по отношение на договорите с промишлени предприятия и получава редовна информация за тези договори от изпълнителния директор;

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  съблюдава правилата за прозрачност по отношение на договорите с промишлени предприятия и информира Административния съвет;

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се отделят един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Агенцията по ефикасен и ефективен начин. Преди да вземе решение да създаде местно бюро, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, Административния съвет и съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното бюро, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на Агенцията. Може да се изисква споразумение за седалището със съответната държава членка (държави членки).

2.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо да се отделят един или повече служители в една или повече държави членки, за да се осъществяват задачите на Агенцията по ефикасен и ефективен начин. Преди да вземе решение да създаде местно бюро, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Административния съвет и съответната държава членка (съответните държави членки). В решението се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местното бюро, така че да се избегнат ненужните разходи и дублирането на административните функции на Агенцията. Може да се изисква споразумение за седалището със съответната държава членка (държави членки). Когато е възможно, въздействието по отношение на разпределението на персонала и бюджета се включва в годишната работна програма и във всички случаи бюджетният орган се уведомява за този проект в съответствие с член 84, параграф 11.

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 88 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Персоналът на Агенцията получава възнаграждение от собствените ресурси на Агенцията, а когато е необходимо за изпълнение на делегираните задачи на Агенцията – чрез използването на бюджет, делегиран от Комисията.

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 89 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнителният директор се назначава от Административния съвет въз основа на своите качества, доказани административни и управленски умения и съответната компетентност и опит от списък от кандидати, предложени от Комисията след открит и прозрачен конкурс, проведен след публикуването на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз или другаде.

Изпълнителният директор се назначава от Административния съвет въз основа на своите качества, доказани административни и управленски умения и съответната компетентност и опит от списък от най-малко трима кандидати, предложени от Комисията след открит и прозрачен конкурс, проведен след публикуването на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз или другаде.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 89 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в първа алинея, Административният съвет може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за срок до четири години.

По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в първа алинея, Административният съвет може еднократно да продължи мандата на изпълнителния директор за срок до пет години.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 92 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразумение за седалището и условия за функционирането

Споразумение за седалището и местните бюра и условия за функционирането

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В споразумението за седалището между Агенцията и държавата членка, където е разположено седалището ѝ, което се сключва след получаване на одобрение от Административния съвет, се предвиждат необходимите клаузи за разполагане на Агенцията в приемащата държава членка и за оборудването, което ще се предостави от същата държава членка, както и специалните правила, приложими в приемащата държава членка към изпълнителния директор, членовете на Административния съвет, персонала на Агенцията и членовете на техните семейства.

1.  В споразумението за седалището и местните бюра между Агенцията и държавата членка, където е разположено седалището ѝ или местната инфраструктура, което се сключва след получаване на одобрение от Административния съвет, се предвиждат необходимите клаузи за разполагане на Агенцията в приемащите държави членки и за оборудването, което ще се предостави от същите държави членки, както и специалните правила, приложими в приемащите държави членки към изпълнителния директор, членовете на Административния съвет, персонала на Агенцията и членовете на техните семейства.

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 98 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Агенцията е отворена за участие на трети държави, които за тази цел са сключили споразумения със Съюза.

1.  Агенцията е отворена за участие на трети държави и международни организации, които за тази цел са сключили споразумения със Съюза.

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 101 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Комисията определя методика за предоставянето на качествени показатели за извършването на прецизна оценка на напредъка при постигането на общите цели, установени в член 4, параграф 1, букви а), б) и в). Комисията допълва приложението въз основа на тази методика най-късно до 1 януари 2021 г.

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 102 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението ѝ.

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на изпълнението ѝ. Тази оценка съдържа специален раздел за управлението на Програмата, в който се предоставя информация по въпроса дали са необходими промени в задачите и компетентността, възложени на различните участници в Програмата.

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 102 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, и когато е целесъобразно, може да представи заедно с оценката ново законодателно предложение.

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 102 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 30 юни 2024 г., а след това — на всеки пет години, въз основа на насоките си Комисията извършва оценка на резултатите от работата на Агенцията, по-конкретно по отношение на нейните цели, мандат, задачи и местоположение. По-конкретно при оценката се разглежда евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от едно такова изменение. В оценката се разглежда също така политиката на Агенцията по отношение на конфликта на интереси и независимостта и самостоятелността на Съвета за акредитация на сигурността.

До 30 юни 2024 г., а след това — на всеки три години, въз основа на насоките си Комисията извършва оценка на резултатите от работата на Агенцията, по-конкретно по отношение на нейните цели, мандат, задачи и местоположение. При оценката се разглежда евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията, по-специално по отношение на възможността да ѝ бъдат възложени допълнителни задачи в съответствие с член 30, и финансовите последици от такова изменение. В оценката се разглежда също така политиката на Агенцията по отношение на конфликта на интереси и независимостта и самостоятелността на Съвета за акредитация на сигурността.

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 105 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 52 и 101, се предоставя на Комисията за неограничен срок, считано до 31 декември 2028 г.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 52 и 101, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1.  Комисията се подпомага от комитет, който заседава в специални състави/подкомитети, специализирани по всеки от основните компоненти на Програмата („Галилео“ и EGNOS, „Коперник“, SSA, GOVSATCOM). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 107 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Сключените от Съюза международни споразумения могат да предвиждат участието, когато е целесъобразно, на представители на трети държави или международни организации в работата на Комитета при условията, определени в процедурния му правилник, като се взема под внимание сигурността на Съюза.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската комисия е много амбициозна по отношение на публикуването и приемането на МФР.  Австрийското председателство пое предизвикателството и определи бърз и амбициозен график и Европейският парламент има желание да запази същия темп.

Европейската комисия публикува предложението на 6 юни, а докладчикът се опитва да получи потвърждение от пленарното заседание, за да започне през декември междуинституционалното споразумение. Поради този строг и бърз график докладчикът разполага с един месец, за да изготви доклада, в който са събрани две предишни програми и две нови инициативи.

Докладчикът решава да спази краткия срок. Поради това докладът се съсредоточава върху основните аспекти на предложението, които са бюджетът – във връзка със SSA, GOVSATCOM и междусекторни дейности, – управлението, промишлената конкурентоспособност и космическата дипломация, достъпът до космоса и сигурността, по-специално киберсигурността.

Въпреки че докладът не засяга нито част от членовете, нито съображенията, докладчикът все още може да реши да ги промени чрез изменения. Поради ограниченото време той предпочита да представи съгласуван подход по основните въпроси.

Космическите услуги и приложения формират настоящото и бъдещото благосъстояние и сигурност на европейските граждани, както и конкурентоспособността на промишлената база. Поради това е изключително важно да се насърчава космическата икономика, така че всички държави членки, техните граждани и техните промишлени отрасли да могат да се възползват в пълна степен от предимствата на тази космическа програма, чиито крайни бенефициери са ползвателите.

Макар че се признава появата на нови общности от публичния или частния сектор, нейното развитие следва да се основава на променящите се изисквания на основните ползватели. Различните компоненти на програмата следва да се основават на анализ на вариантите за удовлетворяване на новите нужди на ползвателите, включително свързаните с изпълнението и наблюдението на политиките на Съюза, които изискват постоянно и ефективно участие на ползвателите, особено по отношение на определянето и утвърждаването на изискванията.

В предложението на Европейската комисия се обединяват в една програма съществуващите „Галилео“, EGNOS и „Коперник“ и се добавят две нови инициативи, които са SSA и GOVSATCOM. Както се препоръчва в космическата политика за Европа, една напълно интегрирана космическа програма ще използва полезните взаимодействия между компонентите, като повиши ефективността и рентабилността. Една единна и съгласувана рамка ще насърчи бъдещите инвестиции, ще повиши видимостта и ще предостави по-голяма гъвкавост. 

Докладчикът приветства значителното увеличение на финансирането за космическата програма, за да се осигури непрекъснатостта на „Галилео“, EGNOS и „Коперник“. Важно е с бюджета да се подкрепят модерни и новаторски програми „Галилео“, EGNOS и „Коперник“, за да се извлече полза от всички предимства на навигацията и наблюдението на Земята. Експлоатацията, внедряването и използването на данни и услуги, по-специално за сектора надолу по веригата, ще бъде от полза за потребителите и европейската промишленост, което ще даде възможност за растеж и създаване на работни места в Съюза.

Докладчикът изразява съжаление за липсата на амбиции в новите инициативи SSA и GOVSATCOM. Европейският съюз и държавите членки инвестират в много критични инфраструктури, които трябва да бъдат защитени. Възможността за заплаха, която „идва от небето“, ще се увеличава през следващите години. Растящият брой групи от спътници с много голям брой спътници в орбита спомага за създаването на положение на „трафик“, към което се прибавя и големият брой космически отпадъци. Това застрашава безопасността на операциите с риск от сблъсък между космически апарати или между космически апарати и космически отпадъци. Освен това друг риск, свързан с метеорологичните явления в космическото пространство, се състои в различни видове непредвидени събития. Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираните в космоса и на наземните инфраструктури.

Европа трябва да бъде в състояние да задоволява потребностите си и да гарантира сигурността си в такъв стратегически сектор самостоятелно и да се счита за надежден партньор на международно равнище.

Сигурният и гарантиран достъп до спътникови комуникации е необходим инструмент за участниците в областта на сигурността. Обединяването и споделянето на този ключов ресурс за сигурност на равнището на Съюза укрепва един Съюз, който защитава своите граждани. Бюджетът, отпуснат за GOVSATCOM, изглежда недостатъчен за покриване на потенциалното търсене, както и за управление на операциите и за предоставяне на европейска инфраструктура.

Киберсигурността на базираните в космоса и на наземните инфраструктури е от ключово значение, за да се гарантира непрекъснатостта на работата на системите, ефективната им способност за непрекъснато изпълнение на функциите и за предоставяне на необходимите услуги.

Поради това е необходимо да се планира конкретна междусекторна дейност и да се определи отговорният орган, който да отговаря за упражняването на надзор върху аспектите на киберсигурността по интегриран начин. Едновременно със запазването на специфичните потребности в съответствие с общите показатели, определени от европейските органи, които контролират аспектите на киберсигурността, и с участието на други заинтересовани страни, е важно да се определят политики, оперативни процедури и да се проверява последователното им изпълнение при различните компоненти.

Европа е един от водещите световни лидери в космическото пространство, но за да поддържа и развива своя капацитет, е необходимо да се положат усилия. В една все по-несигурна геополитическа среда инвестирането в космическото пространство трябва да остане институционален приоритет, за да се запазят водещите позиции, конкурентоспособността, устойчивостта и автономността на Европа в тази стратегическа област в бъдеще.

Това е от голямо значение в контекст, в който традиционните космически сили продължават да бъдат много активни и същевременно се появяват нови участници, които все повече отправят предизвикателство към конкурентоспособността на европейския космически сектор.

В предложената от Европейската комисия космическа програма се признава важната роля на европейската промишленост, но не се предлага достатъчна подкрепа във връзка със средствата за поддържане и развитие на силна, иновативна, конкурентоспособна и диверсифицирана промишлена база в Европа.Важно е да се насърчава възможно най-широко и най-отворено участие на стартиращи предприятия, нови участници, малки и средни предприятия във всички държави членки на пазара както нагоре по веригата, така и надолу по веригата, по цялата верига на доставки и в сектора на приложенията и услугите.

Международната конкурентоспособност на европейската промишленост трябва да се подпомага чрез създаване на подходящи условия за гарантиране на еднакви условия на конкуренция с основните конкуренти в космическия сектор. За да се разкрият нови възможности за стопанска дейност за европейската космическа промишленост, докладчикът настойчиво приканва Комисията да използва икономическата дипломация за осъществяване на международно сътрудничество и за повишаване на осведомеността относно космическото пространство в целия свят.

Промишлеността следва да има възможност да се конкурира за осъществяването на дейности, които да могат да бъдат извършвани със същата степен на надеждност и безопасност на населението, но с по-голяма икономическа ефективност. Когато и да се случи това, промишлеността трябва да бъде в състояние да предложи своя експертен опит в условията на лоялна конкуренция без изкривяване на пазара, да спести публични ресурси и да използва най-ефикасното решение.

Освен това Европейската космическа програма следва да насърчи автономен достъп до космическото пространство чрез обединяване на изстрелванията, разработване на алтернативни технологии за изстрелване и подкрепа на наземните инфраструктури.

Международните конкуренти – държави с капацитет за достъп до космическото пространство, а именно САЩ, Русия и Китай, са облагодетелствани от силно защитен институционален вътрешен пазар с по-високи институционални цени и дългосрочни договори за възлагане на обществени поръчки.

Поради това международните конкуренти могат да предложат услуга за изстрелване на значително по-конкурентна цена от европейската промишленост. От съображения за сигурност и по икономически причини би било важно да се създадат еднакви условия на конкуренция, да се гарантира автономен достъп до космическото пространство и да се даде възможност на европейската промишленост да се конкурира на международно равнище.

Целите на космическата програма ще бъдат постигнати и чрез полезни взаимодействия с други европейски програми и финансови инструменти. Чрез предложението ще се подобри достъпът на стартиращите предприятия в космическата област до рисково финансиране. Същевременно Комисията ще проучи възможността за създаване на специален капиталов инструмент чрез програмата InvestEU. Чрез новата космическа програма ще се създадат партньорства за иновации с цел разработване и закупуване на иновативни продукти и услуги, улесняване на достъпа до съоръжения за изпитване и обработка, насърчаване на сертифицирането и стандартизацията. Програмата ще насърчава съгласуваността и полезните взаимодействия с „Хоризонт Европа“, като гарантира сътрудничество между свързаните с космическите изследвания научноизследователски и иновационни дейности. Докладчикът изразява съжаление за липсата на специален бюджет за космически изследвания в „Хоризонт Европа“, за да се даде сигурност на инвеститорите и да се гарантират конкурентоспособността и водещите позиции на европейската промишленост в този важен сектор.

В основата на гладкото функциониране на програмата стои правилното управление, разпределението на задачите и ролите и отношенията между основните участници, а именно Европейската комисия, преименуваната Агенция на Европейския съюз за космическата програма (Агенцията) и Европейската космическа агенция (ЕКА). При управлението следва също така да се вземе предвид участието на държавите членки и техните агенции, както и на други международни европейски участници.

Европейската комисия носи цялата отговорност за програмата, за нейната сигурност и координира дейностите на участващите в Програмата субекти.

Агенцията увеличи правомощията си през годините и е готова да изпълнява повече задачи. Ако Агенцията ще отговаря за акредитирането на сигурността, вероятно за киберсигурността и за популяризирането на услугите и приложенията на Програмата надолу по веригата, Европейската комисия трябва да инвестира в нейното разширяване, като се увеличи броят на длъжностните лица, а географският обхват да се разшири с потенциалното създаване на нови местни бюра.

Ролята на ЕКА е от основно значение за техническата и оперативната подкрепа на ЕС за реализирането на ясно определени компоненти на космическата програма, действащи съобразно процедури и правила, съответстващи на процедурите и правилата на Европейския съюз.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (11.10.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Докладчик по становище: Джон Хауърт

КРАТКА ОБОСНОВКА

Космическата промишленост в Европейския съюз създава добавена стойност, чийто размер по приблизителни оценки е между 53 милиарда и 62 милиарда евро, и осигурява заетост на 231 000 специалисти. Целите на космическата програма на Европейския съюз са да се подобри сигурността на Съюза и да се осигури технологична независимост, да се предприемат мерки за справяне с някои от най-неотложните предизвикателства в световен мащаб, като например борбата с изменението на климата, да се стимулират технологичните иновации и да се осигурят социалноикономически ползи за предприятията и народите на Европа. Програмата ще продължи да бъде съсредоточена върху усъвършенстването на трите водещи проекта на ЕС: „Галилео“ (спътникова навигация), „Коперник“ (наблюдение на Земята) и EGNOS (навигация с цел „безопасност за човешкия живот“), както и разработване на STT (сигурност на космическото пространство) и стартиране на инициативата Govsatcom (сигурни спътникови комуникации).

За периода 2021 – 2027 г. от МФР предложението на Комисията е „Галилео“/EGNOS да се финансират с 8,6 милиарда евро по (постоянни) цени за 2018 г. (9,7 милиарда евро по текущи цени), а „Коперник“ – съответно с 5,1 млрд. евро (5,8 млрд. евро). За STT и Govsatcom са разпределени 400 милиона евро (500 милиона евро по текущи цени). Като цяло космическата програма представлява 1,25% от поетите задължения по МФР за периода 2021 – 2027 г. Всички суми трябва да се разглеждат като ориентировъчни до приключването на процеса на приемане на МФР и в настоящия документ са изразени в постоянни цени, за да се даде възможност за пряко сравнение с предходния период на МФР.

Програмата за космическото пространство на Европейския съюз дава възможност на държавите членки да реализират технологични ползи от програма, която е твърде голяма, за да може която и да е отделна държава членка да се конкурира ефективно. По този начин и благодарение на преките ползи в областта на заетостта и подкрепата за конкурентоспособността на космическия сектор, технологиите, данните и услугите, свързани с космическата програма, добавят значителна стойност към бюджета на Европейския съюз, включително, но не само, политиката в областта на рибарството, програмите в областта на околната среда и климата, прецизното земеделие и транспорта и моделирането/управлението на трафика. ЕС следва да се стреми да използва информацията от космическата програма, за да осигури по-добра информация за бъдещото планиране на бюджета и вземането на решения в тези и други области.

Комисията заяви намерението си, като се използва за основа съществуващата Европейска агенция за глобална навигационна спътникова система, да се създаде Агенция на Европейския съюз за космическата програма, за да се осигури „единна и опростена система на управление“, като Европейската космическа агенция ще продължи да бъде основният партньор при изпълнението на програмата. Намерението да се постави по-силен акцент върху предлагането на пазара, администрирането и управлението на програмата чрез преименуваната агенция се приветства. Финансовият риск е присъщ за създаването на нова структура на управление и поради това се подчертава колко е важно да са налице ясна стратегия, разделение на функциите, отговорност и надзор при управлението на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма с цел смекчаване на бюджетния риск.

Програмата се основава на технологии и умения, които са високоспециализирани, понякога дори уникални, и които извличат полза от актуалното развитие на събитията. Поради това програмата следва да функционира в рамките на МФР, която е достатъчно гъвкава, за да реагира на променливи разходи и на развитието на събитията, както и съгласно нормативна уредба, която е достатъчно гъвкава, за да служи на висшите интереси на Съюза, на програмата и на държавите членки.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Необходимо е Съюзът да гарантира своята свобода на действие и автономност, за да има достъп до космическото пространство и да може да го използва по безопасен начин. Поради това е от съществено значение той да запази автономния, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп до космическото пространство, особено по отношение на критичната инфраструктура и технологии, обществената сигурност и сигурността на Съюза и неговите държави членки. Ето защо Комисията следва да има възможност да обединява услуги по изстрелване на европейско равнище както за собствени нужди, така и за нуждите на други субекти по тяхно искане, включително на държавите членки, в съответствие с разпоредбите на член 189, параграф 2 от Договора. Изключително важно е също така Съюзът да продължи да разполага с модерни, ефективни и гъвкави инфраструктурни съоръжения за изстрелване. В допълнение към мерките, предприети от държавите членки и Европейската космическа агенция, Комисията следва да обмисли начини за оказване на подкрепа на такива съоръжения. По-специално когато свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура, необходима за изстрелванията в съответствие с нуждите на Програмата, трябва да бъде запазена или подобрявана, следва да бъде възможно тези промени да бъдат частично финансирани в рамките на Програмата в съответствие с Финансовия регламент и когато може да бъде установено наличието на ясна добавена стойност за ЕС, с цел постигане на по-добра разходоефективност на Програмата.

(4)  Необходимо е Съюзът да гарантира своята свобода на действие и автономност, за да има достъп до космическото пространство и да може да го използва по безопасен начин. Поради това е от съществено значение той да запази автономния, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп до космическото пространство, особено по отношение на критичната инфраструктура и технологии, обществената сигурност и сигурността на Съюза и неговите държави членки. Ето защо Комисията следва да има възможност да обединява услуги по изстрелване на европейско равнище както за собствени нужди, така и за нуждите на други субекти по тяхно искане, включително на държавите членки, в съответствие с разпоредбите на член 189, параграф 2 от Договора. Изключително важно е също така Съюзът да продължи да разполага с модерни, ефективни и гъвкави инфраструктурни съоръжения за изстрелване. В допълнение към мерките, предприети от държавите членки и Европейската космическа агенция, Комисията следва да обмисли начини за оказване на подкрепа на такива съоръжения. По-специално когато свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура, необходима за изстрелванията в съответствие с нуждите на Програмата, трябва да бъде запазена или подобрявана, следва да бъде възможно тези промени да бъдат частично финансирани в рамките на Програмата в съответствие с Финансовия регламент и когато може да бъде установено наличието на ясна добавена стойност за ЕС, с цел постигане на по-добра разходоефективност на Програмата, като се разчита на гъвкава Многогодишна финансова рамка, която е в състояние да реагира на променящите се обстоятелства.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на Програмата и ще им бъде направена повторна оценка в контекста на съответните процеси на оценка и преразглеждане.

(13)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза да изпълнява водеща роля при прилагането на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за координиране на действията по климата и за бързото постигане на общата цел за изразходване на 30% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, както и за интегрирането на целите за устойчиво развитие във всички политики на Съюза. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на Програмата и ще им бъде направена повторна оценка в контекста на съответните процеси на оценка и преразглеждане.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Тъй като Програмата по принцип се финансира от Съюза, сключените по нея договори за възлагане на обществени поръчки следва да бъдат в съответствие с правилата на Съюза. В този контекст Съюзът следва също така да отговаря за определянето на целите, които трябва да бъдат постигнати по отношение на обществените поръчки.

(15)  Тъй като Програмата по принцип се финансира от Съюза, сключените по нея договори за възлагане на обществени поръчки следва да бъдат в съответствие с правилата на Съюза и да отчитат надлежно критериите във връзка с околната среда, социалната сфера и корпоративното управление. В този контекст Съюзът следва също така да отговаря за определянето на целите, които трябва да бъдат постигнати по отношение на обществените поръчки. Цялостното изпълнение на Програмата, включително нейните процедури за възлагане на поръчки, следва да е в съответствие с принципите на прозрачност, недискриминация и еднакво третиране, по-специално по отношение на равенството между половете.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Доброто публично управление на Програмата изисква стриктно разпределение на отговорностите и задачите между различните участващи субекти, за да се избегне дублиране и да се намали превишаването на разходите и закъсненията.

(25)  Доброто публично управление на Програмата изисква стриктно разпределение на отговорностите и задачите между различните участващи субекти, по-специално между Агенцията на Европейския съюз за космическата програма и Европейската космическа агенция, за да се избегне ненужно дублиране на усилия и да се намалят превишаването на разходите и закъсненията. Комисията следва да координира и наблюдава задачите и комуникацията въз основа на принципите, установени в Договора от Лисабон1a и Рамковото споразумение между Европейската общност и Европейската космическа агенция1b.

 

__________________

 

1a Член 189, параграф 3 от Договора от Лисабон

 

„Като имат предвид, че страните признават, че те притежават определени допълващи се и взаимно подсилващи се сили и са обвързани да си сътрудничат по ефикасен и взаимно изгоден начин, както и да избягват излишното дублиране на усилия.“

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Целта на „Галилео“ е изграждането и експлоатацията на първата инфраструктура за спътникова навигация и позициониране, проектирана специално за граждански цели, която може да бъде използвана от широк кръг участници от публичния и частния сектор в Европа и по целия свят. „Галилео“ функционира независимо както от другите съществуващи системи, така и от тези, които биха могли да бъдат създадени, като по този начин допринася, наред с другото, за стратегическата автономност на Съюза. Второто поколение на системата следва да бъде постепенно въведено в експлоатация преди 2030 г., първоначално с намален оперативен капацитет.

(39)  Целта на „Галилео“ е изграждането и експлоатацията, въз основа на подготвителната работа на Европейската космическа агенция, на първата инфраструктура за спътникова навигация и позициониране, проектирана специално за граждански цели, която може да бъде използвана от широк кръг участници от публичния и частния сектор в Европа и по целия свят. „Галилео“ функционира независимо както от другите съществуващи системи, така и от тези, които биха могли да бъдат създадени, като по този начин допринася, наред с другото, за стратегическата автономност на Съюза. Второто поколение на системата следва да бъде постепенно въведено в експлоатация преди 2030 г., първоначално с намален оперативен капацитет.

Обосновка

„Галилео“ се основава на подготвителната работа на Европейската космическа агенция, което не е ясно, ако се изхожда от предложението на Комисията.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23а)  „космически сектор“ означава:

 

„сектор нагоре по веригата“, който включва дейностите, водещи до създаване на оперативна космическа система, и изследването на космоса;

 

„сектор надолу по веригата“, който включва дейностите, свързани с използването на спътникови данни за разработване на свързани с космическото пространство продукти и услуги за крайните ползватели.

Обосновка

Космическият сектор следва да бъде допълнително дефиниран и в него да има разграничение между „сектор нагоре по веригата“ и „сектор надолу по веригата“.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на ефективен достъп на Програмата до космическото пространство и за насърчаване на изграждането на иновативен космически сектор.

Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на ефективен достъп на Програмата до космическото пространство и за насърчаване на изграждането на иновативен и конкурентоспособен космически сектор.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  повишаване на сигурността на Съюза и неговите държави членки, на неговата свобода на действие и стратегическа автономност, по-специално в технологично отношение и при вземането на решения въз основата на факти;

в)  повишаване на сигурността на Съюза и неговите държави членки, на неговата свобода на действие и стратегическа автономност, по-специално в технологично отношение и при ефективното вземане на решения въз основата на факти, имащо за цел намаляване на разходите;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021—2027 г. е [16] милиарда евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 20212027 г. възлиза на 14 816 938 000 EUR по цени за 2018 г. (16,7 милиарда евро по текущи цени).

Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е, както следва:

Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е, както следва:

a)  за „Галилео“ и EGNOS: [9,7] милиарда евро;

a)  за „Галилео“ и EGNOS: 8 606 245 580 EUR по цени за 2018 г. (9,7 милиарда евро по текущи цени);

б)  за „Коперник“: [5,8] милиарда евро;

б)  за „Коперник“: 5 146 002 510 EUR по цени за 2018 г. (5,8 милиарда евро по текущи цени);

в)  за SSA/GOVSATCOM: [0,5] милиард евро.

в)  за SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 910 EUR по цени за 2018 г. (1,2 милиарда евро по текущи цени).

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г., компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, както е предвидено в проекта на междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета относно многогодишната финансова рамка за периода 2021– 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигане на споразумение.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междусекторните дейности, както е предвидено в член 3, се финансират в рамките на компонентите на Програмата.

2.  Междусекторните дейности, както е предвидено в членове 3 и 6, се финансират в рамките на компонентите на Програмата.

Обосновка

Една от целите следва да бъде подкрепата за развитието на силен, конкурентоспособен и иновативен космически сектор.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Приходите, генерирани от компонентите на Програмата, се превеждат се в бюджета на Съюза и се използват за финансиране на компонента, който генерира прихода.

1.  Приходите, генерирани от компонентите на Програмата, се превеждат се в бюджета на Съюза и се използват за финансиране на който и да било компонент на Програмата.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 31 - параграф 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  се определят принципите за заплащане на Европейската космическа агенция, което е пропорционално на сложността на задачите за изпълнение, отговаря на пазарните цени и възнаграждението за другите участващи субекти, включително Съюза, и ако е целесъобразно, може да е съобразено с показателите за изпълнението. Това възнаграждение не обхваща общите разходи, които не са свързани с дейностите, възложени на Европейската космическа агенция от страна на Съюза.

–  се определят принципите за заплащане на Европейската космическа агенция, което е пропорционално на сложността на задачите за изпълнение, отговаря на възнаграждението за другите участващи субекти, включително Съюза, и ако е целесъобразно, може да е съобразено с показателите за изпълнението. Това възнаграждение не обхваща общите разходи, които не са свързани с дейностите, възложени на Европейската космическа агенция от страна на Съюза.

Обосновка

За много услуги няма актуални „пазарни цени“.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „Коперник“ се изпълнява въз основа на по-ранни инвестиции на Съюза и ако е целесъобразно — на националния или регионалния капацитет на държавите членки, като се вземат предвид капацитетът на търговските доставчици на сравними данни и информация и необходимостта от увеличаване на конкуренцията и от развитие на пазарите.

1.  „Коперник“ се изпълнява въз основа на по-ранни инвестиции на Съюза и финансиране от Европейската космическа агенция и ако е целесъобразно — на националния или регионалния капацитет на държавите членки, като се вземат предвид капацитетът на търговските доставчици на сравними данни и информация и необходимостта от увеличаване на конкуренцията и от развитие на пазарите.

Обосновка

Финансирането на „Коперник“ се споделя от Европейския съюз (70%) и Европейската космическа агенция (30%).

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Административният съвет се състои от по един представител, определен от всяка държава членка, и от четирима представители на Комисията, като всички имат право на глас. Административният съвет също така включва един член, назначен от Европейския парламент, без право на глас.

1.  Административният съвет се състои от по един представител, определен от всяка държава членка, и от четирима представители на Комисията, както и един представител, назначен от Европейския парламент, като всички те имат право на глас.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 101 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно изпълнението на Програмата. Докладът включва, наред с другото, информация във връзка с управлението на риска, общите разходи, годишните оперативни разходи, резултатите от поканите за представяне на оферти, приходите, графика и постигнатите резултати по отношение на Програмата и на Агенцията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Позовавания

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

John Howarth

12.7.2018

Разглеждане в комисия

13.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Patricija Šulin

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Younous Omarjee

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (15.11.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Развитието на космическия сектор в исторически план е свързано със сигурността. В много случаи използваните в космическия сектор оборудване, компоненти и инструменти са стоки с двойна употреба. Поради това следва да бъдат използвани възможностите, които космическото пространство предлага за сигурността на Съюза и неговите държави членки.

(2)  Развитието на космическия сектор в исторически план е свързано със сигурността. В много случаи използваните в космическия сектор оборудване, компоненти и инструменти са стоки с двойна употреба. Поради това следва да бъдат използвани възможностите, които космическото пространство предлага за сигурността и независимостта на Съюза и неговите държави членки.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2 а)  Днес космическият сектор е от решаващо значение за много политики на Съюза и на държавите членки в области като околната среда, изменението на климата, селското стопанство и развитието на селските райони, гражданската защита и превенцията, безопасността и сигурността, както и цифровата икономика. Необходимо е да се идентифицират и активно да се развиват допълнителни потенциални приложения, включително космически решения за изменението на климата.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Съюзът започна да разработва собствени космически инициативи и програми от края на 90-те години, а именно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и след това „Галилео“ и „Коперник“, които отговарят на нуждите на гражданите на Съюза, както и на изискванията на публичните политики. Трябва обаче да се осигури не само непрекъснатостта на тези инициативи, но те трябва да бъдат подобрени, така че да останат на челно място с оглед на развитието на новите технологии и промените в областите на цифровите технологии и информационните и комуникационните технологии, да отговарят на новите нужди на ползвателите и да са в състояние да отговорят на политическите приоритети като изменението на климата, включително наблюдението на промените в Арктика, сигурността и отбраната.

(3)  Съюзът започна да разработва собствени космически инициативи и програми от края на 90-те години, а именно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и след това „Галилео“ и „Коперник“, които отговарят на нуждите на гражданите на Съюза, както и на изискванията на публичните политики. Трябва обаче да се осигури не само непрекъснатостта на тези инициативи, но те трябва да бъдат подобрени, така че да останат на челно място с оглед на развитието на новите технологии и промените в областите на цифровите технологии и информационните и комуникационните технологии, да отговарят на новите нужди на ползвателите и да са в състояние да отговорят на политическите приоритети като смекчаването на последиците от и приспособяването към изменението на климата, включително наблюдението на промените в Арктика, сигурността и отбраната.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Комисията следва да насърчава, заедно с държавите членки и върховния представител, отговорно поведение в космическото пространство и да проучи възможността за присъединяване към съответните конвенции на ООН.

(7)  Комисията следва да насърчава, заедно с държавите членки и върховния представител, отговорно поведение в космическото пространство, по-специално с оглед на увеличаването на наличието на космическите отпадъци, и да проучи възможността за присъединяване към съответните конвенции на ООН.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Като отразява значението на справянето с изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринася за интегриране на действията в областта на климата и за постигането на общата цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да подкрепят цели във връзка с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на Програмата и ще им бъде направена повторна оценка в контекста на съответните процеси на оценка и преразглеждане.

(13)  Като отразява значението на справянето с изменението на климата, в съответствие с целите на Съюза във връзка с климата и ангажиментите му да има водеща позиция при изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринася за интегриране на действията в областта на климата и за бързото постигане на общата цел 30% от разходите на бюджета на ЕС да подкрепят цели във връзка с климата, както и за интегрирането на целите за устойчиво развитие във всички политики на Съюза. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на Програмата и ще им бъде направена повторна оценка в контекста на съответните процеси на оценка и преразглеждане.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  „Коперник“ следва да гарантира автономен достъп до познания в областта на околната среда и ключови технологии за наблюдение на Земята и геоинформационни услуги, като по този начин на Съюза се предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения и предприемане на действия в областта на околната среда, изменението на климата, гражданската защита, сигурността, както и наред с другото, цифровата икономика.

(47)  „Коперник“ следва да гарантира автономен достъп до познания в областта на околната среда и ключови технологии за наблюдение на Земята и геоинформационни услуги, като по този начин на Съюза се предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения и предприемане на действия в областта на околната среда, изменението на климата, биологичното разнообразие, земеползването, опазването на почвите, доброто състояние на океаните, гражданската защита и превенцията, сигурността, както и наред с другото, цифровата икономика.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 47 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(47а)  Броят на ползвателите на услугите на „Коперник“, свързани с изменението на климата, се увеличава постоянно и се е удвоил от 2015 г. до 2016 г. Необходимо е тези услуги да започнат да функционират пълноценно, за да се увеличат наличните данни с оглед на мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 62 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(62 а)  Транспортирането на космически кораби и техните компоненти от земята до космическото пространство е свързано със значителни експлоатационни разходи и значително въздействие върху околната среда. С цел да се намали броят на пътуванията до космическото пространство, а оттам и емисиите на парникови газове, космическите кораби следва да бъдат проектирани така, че да е възможно повторното им използване в космическото пространство. Освен това следва да се постави като дългосрочна цел осигуряването на възможност за устойчиво производство на енергия в космическото пространство чрез използване на наличните там ресурси, например производство на водород, което би позволило зареждането на космически кораби.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 64

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(64)  Предоставянето на услугите за КНП следва да се основава на сътрудничество между Съюза и държавите членки и на използването на съществуващите, както и на бъдещите национални експертни познания и активи, включително на онези, които са разработени чрез Европейската космическа агенция или от Съюза. Следва да се предвиди възможност за предоставяне на финансова подкрепа за разработването на нови датчици за КНП. Като се отчита чувствителният характер на КНП, участващите държави членки следва да продължат да упражняват контрол по отношение на националните датчици и тяхното функциониране, поддръжката и подновяването, както и обработването на данните, позволяващи предоставянето на услуги за КНП.

(64)  Предоставянето на услугите за КНП следва да се основава на сътрудничество между Съюза и държавите членки и на използването на съществуващите, както и на бъдещите национални експертни познания и активи и експертните познания и активите на ЕКА, включително на онези, които са разработени чрез Европейската космическа агенция или от Съюза. Следва да се предвиди възможност за предоставяне на финансова подкрепа за разработването на нови датчици за КНП. Като се отчита чувствителният характер на КНП, държавите членки следва да продължат да упражняват контрол по отношение на националните датчици и датчиците на ЕКА, и на тяхното функциониране, поддръжката и подновяването, както и обработването на данните, позволяващи предоставянето на услуги за КНП.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 67

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(67)  Освен това КНП следва да допълва съществуващите мерки за понижаване на риска, като например насоките за намаляване на космическите отпадъци на Комитета за мирно използване на космическото пространство (COPUOS) и насоките за дългосрочна устойчивост на дейностите в космическото пространство, или други инициативи, с цел гарантиране на безопасността, сигурността и устойчивостта на дейностите в космическото пространство. С оглед на понижаването на риска от сблъсък КНП ще търси полезно взаимодействие и с инициативи за мерки за активно премахване и обезвреждане на космически отпадъци. КНП следва да допринесе за гарантирането на използването и експлоатацията на космическото пространство за мирни цели. Увеличаването на космическите дейности може да окаже отражение върху международните инициативи в областта на управлението на космическия трафик. Съюзът следва да наблюдава тези промени и може да ги вземе предвид в контекста на междинния преглед на настоящата МФР.

(67)  Освен това КНП следва да допълва съществуващите мерки за понижаване на риска, като например насоките за намаляване на космическите отпадъци на Комитета за мирно използване на космическото пространство (COPUOS) и насоките за дългосрочна устойчивост на дейностите в космическото пространство, или други инициативи, с цел гарантиране на безопасността, сигурността и устойчивостта на дейностите в космическото пространство. С оглед на понижаването на риска от сблъсък КНП ще търси полезно взаимодействие и с инициативи за мерки за активно премахване и обезвреждане на космически отпадъци също и посредством разработването на технологии за активно премахване на самите отпадъци. КНП следва да допринесе за гарантирането на използването и експлоатацията на космическото пространство за мирни цели. Увеличаването на космическите дейности може да окаже отражение върху международните инициативи в областта на управлението на космическия трафик. Съюзът следва да наблюдава тези промени и може да ги вземе предвид в контекста на междинния преглед на настоящата МФР.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 70

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70)  Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираната в космоса и наземната инфраструктура. Поради това функцията относно метеорологичните явления в космическото пространство следва да бъде създадена като част от Програмата с цел оценка на рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, и съответните нужди на ползвателите, повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, гарантиране на предоставянето на ориентирани към ползвателите услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и подобряване на способностите на държавите членки да предоставят услуга във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Комисията следва да определи приоритетните сектори, в които трябва да бъдат предоставяни оперативните услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство, като се вземат предвид нуждите на ползвателите, рисковете и технологична готовност. В дългосрочен план могат да бъдат взети предвид нуждите на други сектори. Предоставянето на услуги на равнището на Съюза в съответствие с нуждите на ползвателите ще изисква целенасочени, координирани и непрекъснати научноизследователски и развойни дейности в подкрепа на развитието на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Предоставянето на услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство следва да се основава на съществуващите способности на национално равнище и на равнището на Съюза и да дава възможност за широкото участие на държавите членки и на частния сектор.

(70)  Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираната в космоса и наземната инфраструктура. Поради това функцията относно метеорологичните явления в космическото пространство следва да бъде създадена като част от Програмата с цел оценка на рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, и съответните нужди на ползвателите, повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, гарантиране на предоставянето на ориентирани към ползвателите услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и подобряване на способностите на държавите членки да предоставят услуга във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Комисията следва да определи приоритетните сектори, в които трябва да бъдат предоставяни оперативните услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство, като се вземат предвид нуждите на ползвателите, рисковете и технологична готовност. В дългосрочен план могат да бъдат взети предвид нуждите на други сектори. Предоставянето на услуги на равнището на Съюза в съответствие с нуждите на ползвателите ще изисква целенасочени, координирани и непрекъснати научноизследователски и развойни дейности в подкрепа на развитието на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Предоставянето на услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство следва да се основава на съществуващите способности на национално равнище и на равнището на ЕКА и на Съюза и да дава възможност за широкото участие на държавите членки и на частния сектор.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  В Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа25, Декларацията от Рим на ръководителите на 27 държави членки на ЕС26, и няколко резолюции на Европейския парламент се припомня, че ЕС трябва да играе важна роля при гарантирането на безопасна, сигурна и устойчива Европа, която е способна да се справя с предизвикателства като регионални конфликти, тероризъм, киберзаплахи и нарастващ миграционен натиск. Сигурният и гарантиран достъп до спътниковите комуникации е необходим инструмент за участниците в областта на сигурността и обединяването и споделянето на този ключов ресурс за сигурността на равнището на Съюза укрепва Съюза в ролята му на защитник на своите граждани.

(71)  В Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, Декларацията от Рим на ръководителите на 27 държави членки на ЕС26, и няколко резолюции на Европейския парламент се припомня, че Съюзът трябва да играе важна роля при гарантирането на безопасна, сигурна и устойчива Европа, която е способна да помага за справянето с предизвикателства като изменението на климата, регионални конфликти, тероризъм, киберзаплахи и нарастващ миграционен натиск. Сигурният и гарантиран достъп до спътниковите комуникации е необходим инструмент за участниците в областта на сигурността и обединяването и споделянето на този ключов ресурс за сигурността на равнището на Съюза укрепва Съюза в ролята му на защитник на своите граждани.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „метеорологични явления в космическото пространство“ означава естествено възникващи промени в космическата среда между Слънцето и Земята, включително слънчеви изригвания, излъчени от Слънцето енергетични частици, слънчев вятър и коронни изхвърляния на маса, които могат да доведат до слънчеви бури (геомагнитни бури, бури, свързани със слънчевата радиация, и йоносферни смущения), които евентуално могат да окажат влияние върху Земята;

(2)  „метеорологични явления в космическото пространство“ означава естествено възникващи промени в космическата среда между Слънцето и Земята, включително слънчеви изригвания, излъчени от Слънцето енергетични частици, слънчев вятър и коронни изхвърляния на маса, които могат да доведат до слънчеви бури (геомагнитни бури, бури, свързани със слънчевата радиация, и йоносферни смущения), които евентуално могат да окажат влияние върху Земята или върху инфраструктурата, базирана в космическото пространство;

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 а)  „потенциални кандидати“ означава държави или субекти, които имат ясна възможност за присъединяване към Съюза в бъдеще, но все още не им е предоставен статут на страна кандидатка;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на ефективен достъп на Програмата до космическото пространство и за насърчаване на изграждането на иновативен космически сектор.

Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на ефективен достъп на Програмата до космическото пространство и за насърчаване на изграждането на иновативен и конкурентоспособен космически сектор.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за „Коперник“: осигуряване на точни и надеждни данни и информация от наблюдението на Земята, които се предоставят на дългосрочна основа с цел подкрепа на прилагането на политиките на Съюза и неговите държави членки в областта на околната среда, изменението на климата, селското стопанство и развитието на селските райони, гражданската защита, безопасността и сигурността, както и цифровата икономика, и на мониторинга на тези политики;

б)  за „Коперник“: осигуряване на точни, надеждни и ориентирани към ползвателите данни и информация от наблюдението на Земята, които се предоставят на дългосрочна основа с цел подкрепа на прилагането на политиките на Съюза и неговите държави членки в областта на околната среда, изменението на климата, селското стопанство и развитието на селските райони, хуманитарната помощ, гражданската защита, безопасността и сигурността, както и цифровата икономика, и на мониторинга на тези политики;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ (SSA): увеличаване на способностите за КНП във връзка с наблюдение, проследяване и идентифициране на космически обекти, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и свързване в мрежа на капацитета на държавите членки във връзка с близките до Земята обекти

в)  за „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ (SSA): увеличаване на способностите за КНП във връзка с наблюдение, проследяване и идентифициране на космически обекти, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и свързване в мрежа на капацитета на държавите членки във връзка с близките до Земята обекти, както и намиране на решения, спомагащи за почистването на земната орбита;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  развойните дейности, свързани с автономен, сигурен и разходоефективен достъп до космическото пространство;

б)  развойните дейности, свързани с автономен, сигурен и разходоефективен достъп до космическото пространство, включително производство на енергия от алтернативни източници, нови технологии за изстрелване и иновативни системи или услуги, като се вземат предвид основните интереси на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността по смисъла на член 25;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  предлагането на дейности по образование и обучение;

д)  предлагането на дейности по образование и обучение, включително посредством стажове за студенти, лица, завършили наскоро висше образование, и млади специалисти и предприемачи;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  систематично отчитане на нуждите на ползвателите на услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, както и на научния и технологичния напредък във връзка с тези услуги;

г)  систематично отчитане на нуждите на ползвателите на услугите, предоставяни от компонентите на Програмата, включително чрез консултация с форума на ползвателите на „Коперник“, посочен в член 48, параграф 1, както и на научния и технологичния напредък във връзка с тези услуги;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За целите на координацията и управлението на програмата „Коперник“ Европейската комисия се подпомага от комитета „Коперник“, съставен от представители на държавите членки и на Форума на ползвателите на „Коперник“. Форумът на ползвателите на „Коперник“ е работна група на комитета „Коперник“, чиито членове са от националните общности на ползвателите. Форумът на ползвателите на „Коперник играе основна роля за събиране на информация относно свързаните с „Коперник“ развития и разпространяването им сред ползвателите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 50

Член 50

Услугите на „Коперник“

Услугите на „Коперник“

„Коперник“ включва действия в подкрепа на следните услуги:

„Коперник“ включва действия в подкрепа на следните услуги:

а)  услуги за мониторинг на околната среда, докладване и осигуряване на съответствие, обхващащи:

а)  услуги за мониторинг на околната среда, докладване и осигуряване на съответствие, обхващащи:

–  мониторинг на атмосферата за осигуряване на информация за качеството на въздуха и за химичния състав на атмосферата,

–  мониторинг на атмосферата за осигуряване на информация за качеството на въздуха и за химичния състав на атмосферата,

–  мониторинг на морската среда за осигуряване на информация за състоянието и динамиката на морските и крайбрежните екосистеми и ресурсите им,

–  мониторинг на морската среда, като се отделя специално внимание на картографирането на замърсяването с пластмаси и пластмасови микрочастици, за осигуряване на информация за състоянието и динамиката на морските и крайбрежните екосистеми и ресурсите им,

–  мониторинг на земната повърхност и селското стопанство за осигуряване на информация за земната покривка, земеползването и промяната му, градските зони, количеството и качеството на водата от вътрешните водоеми, горите, селското стопанство и други природни ресурси, биологичното разнообразие и криосферата,

–  мониторинг на земната повърхност и селското стопанство за осигуряване на информация за земната покривка, земеползването и промяната му, качеството на почвите, опустиняването, градските зони, количеството и качеството на водата от вътрешните водоеми, горите и обезлесяването, селското стопанство и други природни ресурси, биологичното разнообразие и криосферата,

–  мониторинг на изменението на климата за осигуряване на информация за антропогенните емисии на CO2 и на други парникови газове, основните климатични променливи, повторните климатични анализи, сезонните прогнози, климатичните прогнози и установяване на причините за климатичните промени, както и показателите при съответните времеви и пространствени скàли;

–  мониторинг на изменението на климата за осигуряване на информация за антропогенните емисии на CO2 и на други парникови газове, основните климатични променливи, повторните климатични анализи, сезонните прогнози, климатичните прогнози и установяване на причините за климатичните промени, както и показателите при съответните времеви и пространствени скàли;

 

  мониторинг на обектите на природното и културното наследство от списъка на ЮНЕСКО;

б)  услуга за управление на извънредни ситуации за осигуряване на информация в подкрепа на публичните органи във връзка с гражданската защита в ЕС, в подкрепа на гражданската защита и действията при извънредни ситуации (за подобряване на дейностите за ранно предупреждение и капацитета за реакция при кризи) и действията по предотвратяване и подготовка (анализи на риска и възстановяването) във връзка с различни видове бедствия;

б)  услуга за управление на извънредни ситуации за осигуряване на информация в подкрепа на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации и на публичните органи, отговорни за гражданската защита в ЕС, в подкрепа на европейската и националната гражданска защита и действията при извънредни ситуации (по-специално за подобряване на дейностите за ранно предупреждение и капацитета за реакция при кризи) и действията по предотвратяване и подготовка (анализи на риска и възстановяването) във връзка с всички възможни видове бедствия;

в)  услуга за сигурност в подкрепа на наблюдението на външните граници на Съюза и морското наблюдение, както и подкрепа за външните дейности на Съюза в отговор на предизвикателствата пред Съюза и целите и действията във връзка с общата външна политика и политиката на сигурност.

в)  услуга за сигурност в подкрепа на наблюдението на външните граници на Съюза и морското наблюдение, както и подкрепа за външните дейности на Съюза в отговор на предизвикателствата пред Съюза и целите и действията във връзка с общата външна политика и политиката на сигурност.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  до 15 ноември всяка година приема работната програма на Агенцията за следващата година, след като включи в нея, без изменения, частта, изготвена от Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 80, буква б), и след като получи становището на Комисията;

а)  до 15 ноември всяка година приема работната програма на Агенцията за следващата година, след като включи в нея, без изменения, частта, изготвена от Съвета за акредитация на сигурността в съответствие с член 80, буква б), след като получи становището на Комисията и проведе консултация с Европейския парламент относно тази работна програма;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 99 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Членовете на Административния съвет и на Съвета за акредитация на сигурността, изпълнителният директор, командированите национални експерти и наблюдателите съставят декларация за ангажименти и декларация за интереси, в които се заявява липсата или наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост. Тези декларации са точни и пълни. Те се изготвят в писмена форма при встъпване на лицата в длъжност и се подновяват всяка година. Декларациите се актуализират, когато е необходимо, особено ако настъпят значителни промени в личното положение на засегнатите лица.

1.  Членовете на Административния съвет и на Съвета за акредитация на сигурността, изпълнителният директор, командированите национални експерти и наблюдателите съставят декларация за ангажименти и декларация за интереси, в които се заявява липсата или наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост. Тези декларации са точни и пълни. Те се изготвят в писмена форма при встъпване на лицата в длъжност и се подновяват всяка година. Декларациите се актуализират, когато е необходимо, особено ако настъпят значителни промени в личното положение на засегнатите лица. Както декларацията за ангажименти, така и декларацията за интереси се оповестяват публично и са лесно достъпни онлайн.

Обосновка

По-голямата прозрачност ще увеличи доверието на обществеността в тази дейност.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 99 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Преди всяко събрание, на което присъстват, членовете на Административния съвет и на Съвета за акредитация на сигурността, изпълнителният директор, командированите национални експерти, наблюдателите и външните експерти, участващи в ad hoc работни групи, декларират точно и пълно липсата или наличието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост по отношение на някоя от точките в дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането и гласуването по тези точки.

2.  Преди всяко събрание, на което присъстват, членовете на Административния съвет и на Съвета за акредитация на сигурността, изпълнителният директор, командированите национални експерти, наблюдателите и външните експерти, участващи в ad hoc работни групи, декларират точно и пълно липсата или наличието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост по отношение на някоя от точките в дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането и гласуването по тези точки. Декларациите за интереси се оповестяват публично и са лесно достъпни онлайн.

Обосновка

По-голямата прозрачност ще увеличи доверието на обществеността в тази дейност.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Позовавания

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.6.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Дата на приемане

12.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (11.10.2018)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Докладчик по становище: Масимилиано Салини

КРАТКА ОБОСНОВКА

Космическите услуги и приложения формират настоящото и бъдещото благосъстояние, сигурността и безопасността на европейските граждани, както и конкурентоспособността на промишлената база. Поради това е изключително важно да се насърчава космическата икономика, така че всички държави членки, техните граждани и техните промишлени отрасли да могат да се възползват в пълна степен от предимствата на тази космическа програма.

Един съвременен, по-безопасен, конкурентоспособен, ефективен, устойчив транспортен сектор е дълбоко взаимосвързан с космическите услуги. Навигационната система и наблюдението на Земята подобряват извършването на транспортните услуги, управлението на трафика и интегрирания транспорт. В същото време те могат да стимулират много нови приложения и иновативни бизнес възможности в транспортния сектор.

Вече много европейски политики предвиждат интегриране на космическото пространство и транспорта като eCall, Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS), SafeSeaNet и др., а също ще се появят и нови предизвикателства, като безпилотните превозни средства и автономното шофиране.

Стабилната междусистемна връзка между космическите и транспортните технологии ще донесе много ползи на световно и европейско равнище, например по-ефективното управление на трафика ще намали емисиите и ще се справи с проблема с изменението на климата, по-голямото използване на безпилотни летателни апарати ще подобри доставките и пощенските услуги, по-доброто проследяване на полетите ще намали случаите на анулиране на полети и шума.

В предложението на Европейската комисия се обединяват в една програма съществуващите „Галилео“, EGNOS и „Коперник“ и се добавят две нови инициативи, които са SSA и GOVSATCOM. Както се предлага в космическата политика за Европа, една напълно интегрирана космическа програма ще използва полезните взаимодействия между компонентите, като повиши ефективността и рентабилността. Една единна и съгласувана рамка ще насърчи бъдещите инвестиции, ще повиши видимостта и ще предостави по-голяма гъвкавост.

Европейската комисия проявява голяма амбиция по отношение на приемането на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. Австрийското председателство прие предизвикателството и определи бърз график. Европейският парламент има желание да запази същото темпо.

Поради този стегнат и кратък график в становището се поставя акцент върху конкретни аспекти на предложението, връзката между космическите технологии и транспортния сектор, бюджета във връзка с информираността за ситуацията в космоса, GOVSATCOM и междусекторните дейности, управлението, сигурността, киберсигурността и безопасността, космическата дипломация и достъпа до космическото пространство.

Космическият сектор изпълнява стратегическа роля за постигането на един по-интелигентен, по-ефективен, по-безопасен, по-сигурен, устойчив и интегриран наземен, морски, въздушен и космически транспорт. В същото време един разрастващ се иновативен транспортен сектор ще увеличи търсенето на качествени и съвременни космически услуги.

Що се отнася до управлението, новата Агенция на Европейския съюз за космическата програма следва да гарантира въвеждането на „Галилео“ на пазара, като се стимулира разработването на напълно съвместими и оперативно съвместими европейски устройства като чипсетове и приемници, и да функционира пълноценно за всички видове транспорт.

Европейският съюз и държавите членки инвестират в много критични инфраструктури, сред които много стратегически транспортни инфраструктури, които трябва да бъдат защитени. Увеличаващият се брой спътници, сателити и космически отпадъци в орбита спомага за създаването на „трафик“ с риск от сблъсък, който застрашава безопасността на операциите. Нещо повече – различни видове непредвидени събития и метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираните в космоса и на наземните инфраструктури.

Сигурният и гарантиран достъп до спътникови комуникации е необходим инструмент за участниците в областта на сигурността. Компонентите на GOVSATCOM са от съществено значение за транспорта, и по-специално морския транспорт в арктически условия, за управлението на въздушното движение и за контрола и насочването на безпилотните летателни превозни средства.

В становището се подчертава значението на киберсигурността и безопасността. Киберсигурността на европейските космически инфраструктури, наземни и базирани в космоса, е от ключово значение, за да се гарантира непрекъснатото функциониране на системите, ефективната им способност за непрекъснато изпълнение на задачите и за предоставянето на необходимите услуги. Космическата политика може да допринесе за подобряване на безопасността на транспорта, за морския, пътния и въздушния транспорт, операторите и пътниците.

Програмата за космическото пространство следва да гарантира независим и конкурентоспособен достъп до космическото пространство и да насърчава сътрудничеството с други световни стратегически партньори, за да се избегне дублиране и да се насърчи истинска икономическа дипломация за сектора.

Въпреки че становището няма да засегне нито част от членовете, нито съображенията, докладчикът все още може да реши да предложи няколко промени чрез изменения. Поради ограниченото време той предпочита да представи съгласуван подход по основните въпроси.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в необходимост в ежедневния живот на европейските граждани и играят съществена роля за опазването на редица стратегически интереси. Космическата промишленост на Съюза вече е една от най-конкурентоспособните в света. Появата на нови участници и развитието на нови технологии обаче променя коренно традиционните модели в областта на промишлеността. Ето защо е изключително важно Съюзът да остане водещ участник в международен план с широка свобода на действие в областта на космическото пространство, като насърчава научния и техническия напредък и подкрепя конкурентоспособността и иновационния капацитет на предприятията от космическия сектор в рамките на Съюза, по-специално на малките и средните предприятия, стартиращите предприятия и иновативните предприятия.

(1)  Космическите технологии, данни и услуги се превърнаха в необходимост в ежедневния живот на европейските граждани и играят съществена роля за опазването на редица стратегически интереси. Космическата промишленост на Съюза вече е една от най-конкурентоспособните в света. Появата на нови участници и развитието на нови технологии обаче променя коренно традиционните модели в областта на промишлеността. Ето защо е изключително важно Съюзът да остане водещ участник в международен план с широка свобода на действие в областта на космическото пространство, като насърчава научния и техническия напредък и подкрепя конкурентоспособността и иновационния капацитет на предприятията от космическия сектор в рамките на Съюза, по-специално на малките и средните предприятия, стартиращите предприятия и иновативните предприятия. Едновременно с това e важно да се създават подходящи условия за осигуряване на равнопоставеност с основните конкуренти в космическия сектор.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Съюзът започна да разработва собствени космически инициативи и програми от края на 90-те години, а именно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и след това „Галилео“ и „Коперник“, които отговарят на нуждите на гражданите на Съюза, както и на изискванията на публичните политики. Трябва обаче да се осигури не само непрекъснатостта на тези инициативи, но те трябва да бъдат подобрени, така че да останат на челно място с оглед на развитието на новите технологии и промените в областите на цифровите технологии и информационните и комуникационните технологии, да отговарят на новите нужди на ползвателите и да са в състояние да отговорят на политическите приоритети като изменението на климата, включително наблюдението на промените в Арктика, сигурността и отбраната.

(3)  Съюзът започна да разработва собствени космически инициативи и програми от края на 90-те години, а именно Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и след това „Галилео“ и „Коперник“, които отговарят на нуждите на гражданите на Съюза, както и на изискванията на публичните политики. Трябва обаче да се осигури не само непрекъснатостта на тези инициативи, но трябва да бъде подобрено тяхното възприемане и използване, така че да останат на челно място с оглед на развитието на новите технологии и да осигурят промените в областите на цифровите технологии и информационните и комуникационните технологии и в сектора на транспорта, като отговарят на новите нужди ползвателите и са в състояние да отговорят на политическите приоритети на всички засегнати сектори и по-специално в транспортния сектор.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Необходимо е Съюзът да гарантира своята свобода на действие и автономност, за да има достъп до космическото пространство и да може да го използва по безопасен начин. Поради това е от съществено значение той да запази автономния, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп до космическото пространство, особено по отношение на критичната инфраструктура и технологии, обществената сигурност и сигурността на Съюза и неговите държави членки. Ето защо Комисията следва да има възможност да обединява услуги по изстрелване на европейско равнище както за собствени нужди, така и за нуждите на други субекти по тяхно искане, включително на държавите членки, в съответствие с разпоредбите на член 189, параграф 2 от Договора. Изключително важно е също така Съюзът да продължи да разполага с модерни, ефективни и гъвкави инфраструктурни съоръжения за изстрелване. В допълнение към мерките, предприети от държавите членки и Европейската космическа агенция, Комисията следва да обмисли начини за оказване на подкрепа на такива съоръжения. По-специално когато свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура, необходима за изстрелванията в съответствие с нуждите на Програмата, трябва да бъде запазена или подобрявана, следва да бъде възможно тези промени да бъдат частично финансирани в рамките на Програмата в съответствие с Финансовия регламент и когато може да бъде установено наличието на ясна добавена стойност за ЕС, с цел постигане на по-добра разходоефективност на Програмата.

(4)  Необходимо е Съюзът да гарантира своята свобода на действие и автономност, за да има достъп до космическото пространство и да може да го използва по безопасен начин. Поради това е от съществено значение той да запази автономния, надежден и ефективен от гледна точка на разходите достъп до космическото пространство, включително алтернативни технологии за изстрелване и иновативни системи или услуги, особено по отношение на критичната инфраструктура и технологии, обществената сигурност и сигурността на Съюза и неговите държави членки. Ето защо Комисията следва да има възможност да обединява услуги по изстрелване на европейско равнище както за собствени нужди, така и за нуждите на други субекти по тяхно искане, включително на държавите членки, в съответствие с разпоредбите на член 189, параграф 2 от Договора. Изключително важно е също така Съюзът да продължи да разполага с модерни, ефективни и гъвкави инфраструктурни съоръжения за изстрелване. В допълнение към мерките, предприети от държавите членки и Европейската космическа агенция, Комисията следва да обмисли начини за оказване на подкрепа на такива съоръжения. По-специално когато свързаната с космическото пространство наземна инфраструктура, необходима за изстрелванията в съответствие с нуждите на Програмата, трябва да бъде запазена или подобрявана, следва да бъде възможно тези промени да бъдат частично финансирани в рамките на Програмата в съответствие с Финансовия регламент и когато може да бъде установено наличието на ясна добавена стойност за ЕС, с цел постигане на по-добра разходоефективност на Програмата.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да засили конкурентоспособността на космическата си промишленост и да повиши капацитета за проектиране, изграждане и експлоатация на своите собствени системи, Съюзът следва да подкрепя създаването, растежа и развитието на цялата космическа промишленост. Възникването на модел, който благоприятства бизнеса и иновациите, следва да бъде подпомагано на европейско, регионално и национално равнище чрез създаването на платформи за космическото пространство, които свързват космическия и цифровия сектор, както и сектора на ползвателите. Съюзът следва да насърчава разрастването на установените в Съюза предприятия от космическия сектор, да им помага да постигнат успех, включително като им оказва подкрепа при достъпа до рисково финансиране с оглед на факта, че в рамките на Съюза стартиращите предприятия в космическия сектор не разполагат с подходящ достъп до частно дялово финансиране, и чрез създаването на партньорства за иновации (подход за сключване на първи договор).

(5)  За да засили конкурентоспособността на космическата си промишленост и да повиши капацитета за проектиране, изграждане и експлоатация на своите собствени системи, Съюзът следва да подкрепя създаването, растежа и развитието на цялата космическа промишленост. Възникването на модел, който благоприятства бизнеса и иновациите, следва да бъде подпомагано на европейско, регионално и национално равнище по-специално, но не само, чрез инициативи като създаването на платформи за космическото пространство, които свързват космическия и цифровия сектор, както и сектора на ползвателите. Платформите за космическото пространство следва да работят съвместно с центровете за цифрови иновации, за да се насърчават предприемачеството и уменията. Съюзът следва да насърчава разрастването на установените в Съюза предприятия от космическия сектор, да им помага да постигнат успех, включително като им оказва подкрепа при достъпа до рисково финансиране с оглед на факта, че в рамките на Съюза стартиращите предприятия в космическия сектор не разполагат с подходящ достъп до частно дялово финансиране, и чрез създаването на партньорства за иновации (подход за сключване на първи договор).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Поради своя обхват и потенциала ѝ да спомогне за разрешаването на глобалните предизвикателства космическата програма на Съюза („Програмата“) има силно изразено международно измерение. Поради това Комисията следва да има възможност да управлява от името на Съюза и да координира дейностите на международната сцена от името на Съюза, по-специално да защитава интересите на Съюза и неговите държави членки на международните форуми, включително в областта на честотите, да популяризира технологиите и промишлеността на Съюза и да насърчава сътрудничеството в областта на обучението, като се има предвид необходимостта от гарантиране на реципрочността на правата и задължения на страните. Особено важно е Съюзът да се представлява от Комисията в органите на Международната програма „Cospas-Sarsat“ или в съответните секторни органи на ООН, включително в Организацията на ООН за прехрана и земеделие, както и в Световната метеорологична организация.

(6)  Поради своя обхват и потенциала ѝ да спомогне за разрешаването на глобалните предизвикателства космическата програма на Съюза („Програмата“) има силно изразено международно измерение. Поради това Комисията следва да има възможност да управлява от името на Съюза и да координира дейностите на международната сцена от името на Съюза, по-специално да защитава интересите на Съюза и неговите държави членки на международните форуми, включително в областта на честотите. Комисията следва да укрепва икономическата дипломация, за да популяризира технологиите и промишлеността на Съюза и да насърчава сътрудничеството в областта на обучението, като се има предвид необходимостта от гарантиране на реципрочността на правата и задължения на страните, и лоялна конкуренция на международно равнище. Особено важно е Съюзът да се представлява от Комисията в органите на Международната програма „Cospas-Sarsat“ или в съответните секторни органи на ООН, включително в Организацията на ООН за прехрана и земеделие, както и в Световната метеорологична организация.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Комисията следва да насърчава, заедно с държавите членки и върховния представител, отговорно поведение в космическото пространство и да проучи възможността за присъединяване към съответните конвенции на ООН.

(7)  Комисията следва да насърчава, заедно с държавите членки и върховния представител, отговорно поведение в космическото пространство, по-конкретно чрез намирането на решения срещу разпространението на космически отпадъци, и да проучи възможността за присъединяване към съответните конвенции на ООН.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Програмата споделя сходни цели с други програми на Съюза, по-специално с „Хоризонт Европа“, фонда InvestEU, Европейския фонд за отбрана и фондовете съгласно Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби]. Поради това следва да бъде предвидено кумулативно финансиране от тези програми, при условие че те обхващат едни и същи разходни позиции, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране от програми на Съюза, чиито условия за управление го позволяват, което да бъде последователно, на принципа на редуването или чрез комбинация от средства, включително по отношение на съвместното финансиране на действия, като се предоставя възможност, когато е възможно, за използване на партньорства за иновации и на операции за смесено финансиране. По време на изпълнението на Програмата Комисията следва да насърчава полезното взаимодействие с други свързани програми на Съюза, което би позволило, когато е възможно, да се използва достъпът до рисково финансиране, партньорствата за иновации, кумулативното или смесеното финансиране.

(8)  Програмата споделя сходни цели с други програми на Съюза, по-специално с „Хоризонт Европа“, фонда InvestEU, Европейския фонд за отбрана и фондовете съгласно Регламент (ЕС) [Регламента за общоприложимите разпоредби]. Поради това следва да бъде предвидено кумулативно финансиране от тези програми, при условие че те обхващат едни и същи разходни позиции, по-специално чрез договорености за допълнително финансиране от програми на Съюза, чиито условия за управление го позволяват, което да бъде последователно, на принципа на редуването или чрез комбинация от средства, включително по отношение на съвместното финансиране на действия, като се предоставя възможност, когато е възможно, за използване на партньорства за иновации и на операции за смесено финансиране. По време на изпълнението на Програмата Комисията следва да насърчава полезното взаимодействие с други свързани програми на Съюза, което би позволило, когато е възможно, да се използва достъпът до рисково финансиране, партньорствата за иновации, кумулативното или смесеното финансиране. Важно е да се осигури приемственост между решенията, разработени чрез „Хоризонт Европа“ и другите програми на Съюза, и компонентите на Космическата програма.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Политическите цели на настоящата Програма ще бъдат вземани предвид и като области, които отговарят на изискванията за финансиране и инвестиции, посредством финансови инструменти и бюджетна гаранция в рамките на фонда InvestEU, по-специално в рамките на неговите политически компоненти за устойчива инфраструктура и научни изследвания, иновации и цифровизация. Финансовата подкрепа следва да се използва за преодоляване на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, като действията не следва да се дублират, да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност.

(9)  Политическите цели на настоящата Програма ще бъдат вземани предвид и като области, които отговарят на изискванията за финансиране и инвестиции, посредством финансови инструменти и бюджетна гаранция в рамките на фонда InvestEU, по-специално в рамките на неговите политически компоненти за устойчива инфраструктура и научни изследвания, иновации и цифровизация. Финансовата подкрепа следва да се използва за значително увеличаване на инвестициите посредством преодоляване на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации по пропорционален начин, като действията не следва да се дублират, да изместват частното финансиране или да нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. Действията следва да имат ясна европейска добавена стойност.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Програмата следва да използва полезните взаимодействия между космическия и транспортния сектор, като се има предвид, че космическите технологии имат стратегическа роля за това сухопътният, морският, въздушният и космическият транспорт да стават по-интелигентни, по-ефективни, по-безопасни, по-сигурни, устойчиви и интегрирани, а същевременно един растящ и иновативен транспортен сектор ще увеличава търсенето на иновативни и съвременни космически технологии.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Като институция, популяризираща общия интерес на Съюза, Комисията следва да изпълнява Програмата, да носи общата отговорност и да насърчава нейното използване. С оглед оптимизиране на ресурсите и компетенциите на различните заинтересовани страни Комисията следва да има възможност да делегира някои задачи. Освен това Комисията е в най-добра позиция за определяне на основните технически и оперативни спецификации, необходими за изграждането на системите и развитието на услугите.

(27)  Като институция, популяризираща общия интерес на Съюза, Комисията следва да упражнява надзор върху изпълнението на Програмата, да носи общата отговорност и да насърчава нейното използване. С оглед оптимизиране на ресурсите и компетенциите на различните заинтересовани страни Комисията следва да има възможност да делегира някои задачи. Освен това Комисията е в най-добра позиция за определяне на изискванията на високо ниво, необходими за изграждането на системите и развитието на услугите.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Мисията на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма („Агенцията“), която заменя Европейската агенция за ГНСС, създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010, и е неин правоприемник, е да осигурява принос за Програмата, по-специално по отношение на сигурността. Поради това някои задачи, свързани със сигурността и популяризирането на Програмата, следва да бъдат възложени на Агенцията. Що се отнася по-специално до сигурността и като се има предвид нейният опит в тази област, Агенцията следва да отговаря за задачите по акредитация на сигурността за всички действия на Съюза в космическия сектор. Освен това тя следва да изпълнява задачите, които Комисията ѝ възлага, посредством едно или повече споразумения за финансов принос, обхващащи различни други свързани с Програмата специфични задачи.

(28)  Мисията на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма („Агенцията“), която заменя Европейската агенция за ГНСС, създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010, и е неин правоприемник, е да осигурява принос за Програмата, по-специално по отношение на сигурността, комуникацията, възприемането от страна на ползвателите, развитието на пазарите, експлоатацията и т.н. Поради това някои задачи, свързани със сигурността и киберсигурността на Програмата и с популяризирането на услугите и на сектора надолу по веригата, следва да бъдат възложени на Агенцията. Що се отнася по-специално до сигурността и като се има предвид нейният опит в тази област, Агенцията следва да отговаря за задачите по акредитация на сигурността за всички действия на Съюза в космическия сектор. Освен това тя следва да изпълнява задачите, които Комисията ѝ възлага, посредством едно или повече споразумения за финансов принос, обхващащи различни други свързани с Програмата специфични задачи.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Предвид значението на свързаните с космическото пространство дейности за икономиката на Съюза и живота на гражданите на Съюза и естеството на системите и приложенията, базирани на тези системи, характеризиращо се с двойна употреба, постигането и поддържането на висока степен на сигурност следва да бъде ключов приоритет на Програмата, по-специално с оглед на защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки, включително по отношение на класифицираната и другата чувствителна некласифицирана информация.

(32)  Предвид значението на свързаните с космическото пространство дейности за икономиката на Съюза и живота на гражданите на Съюза и естеството на системите и приложенията, базирани на тези системи, характеризиращо се с двойна употреба, постигането и поддържането на висока степен на сигурност следва да бъде ключов приоритет на Програмата, по-специално с оглед на защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки и на пътниците, включително по отношение на класифицираната и другата чувствителна некласифицирана информация.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  С оглед на уникалността и сложността на Програмата и нейната връзка със сигурността, за акредитация на сигурността следва да бъдат прилагани признати и добре установени принципи. Поради това е необходимо дейностите по акредитация на сигурността да се извършват в рамките на колективна отговорност за сигурността на Съюза и на неговите държави членки, като се полагат усилия за постигане на консенсус и се осигурява участието на всички, които имат отношение към въпроса за сигурността, и е необходимо да бъде въведена процедура за непрекъснато наблюдение на риска. Абсолютно необходимо е също така техническите дейности по акредитация на сигурността да бъдат възложени на специалисти, които притежават необходимата квалификация за извършване на акредитация на сложни системи и са проучени за надеждност за подходящо равнище в областта на сигурността.

(35)  С оглед на уникалността и сложността на Програмата и нейната връзка със сигурността, за акредитация на сигурността следва да бъдат прилагани признати и добре установени принципи. Поради това е необходимо дейностите по акредитация на сигурността да се извършват в рамките на колективна отговорност за сигурността на Съюза и на неговите държави членки, като се полагат усилия за постигане на консенсус и се осигурява участието на всички, които имат отношение към въпроса за сигурността, и е необходимо да бъде въведена постоянна процедура за наблюдение на риска. Абсолютно необходимо е също така техническите дейности по акредитация на сигурността да бъдат възложени на специалисти, които притежават необходимата квалификация за извършване на акредитация на сложни системи и са проучени за надеждност за подходящо равнище в областта на сигурността.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36а)  Киберсигурността на европейските космически инфраструктури, наземни и базирани в космоса, е от ключово значение, за да се гарантира непрекъснатото функциониране на системите, ефективната им способност за непрекъснато изпълнение на задачите и за предоставянето на необходимите услуги.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38а)  Когато е съчетано с усъвършенствани комуникационни възможности, прецизното сателитно позициониране допринася за транспортен сектор, който е модерен и надежден за автомобилите, самолетите и корабите. То оптимизира управлението на флота, проследяването на плавателните съдове, предотвратяването на сблъсъци, асистирането на корабните маневри и много други аспекти, свързани с транспорта.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Целта на EGNOS е подобряване на качеството на отворените сигнали от съществуващите глобални навигационни спътникови системи, по-специално излъчваните от системата „Галилео“. Предоставяните от EGNOS услуги следва да покриват като приоритет териториите на държавите членки, географски разположени в Европа, като за тази цел се включват и Азорските острови, Канарските острови и Мадейра, а целта е тези територии да бъдат покрити до края на 2015 г. В зависимост от техническата осъществимост и с цел безопасност на човешкия живот, въз основа на международни споразумения географското покритие на предоставяните от EGNOS услуги може да бъде разширено, като обхване други региони на света. Без да се засягат разпоредбите на Регламент [2018/XXXX] [Регламент за ЕААБ] и необходимото наблюдение на качеството на услугите на „Галилео“ за авиационни цели, следва да се отбележи, че макар и излъчваните от „Галилео“ сигнали да могат да се използват действително за улесняване на позиционирането на въздухоплавателните средства, само местни или регионални системи за усилване като EGNOS в Европа могат да представляват услуги за управление на въздушното движение (УВД) и аеронавигационното обслужване (АНО).

(40)  Целта на EGNOS е подобряване на качеството на отворените сигнали от съществуващите глобални навигационни спътникови системи, по-специално излъчваните от системата „Галилео“. Предоставяните от EGNOS услуги следва да покриват като приоритет териториите на държавите членки, географски разположени в Европа, като за тази цел се включват и Азорските острови, Канарските острови и Мадейра, а целта е тези територии да бъдат покрити до края на 2015 г. В зависимост от техническата осъществимост и с цел безопасност на човешкия живот, въз основа на международни споразумения географското покритие на предоставяните от EGNOS услуги може да бъде разширено, като обхване други региони на света. Без да се засягат разпоредбите на Регламент [2018/XXXX] [Регламент за ЕААБ] и необходимото наблюдение на качеството на услугите и постигането на безопасност на „Галилео“ за авиационни цели, следва да се отбележи, че излъчваните от „Галилео“ сигнали да могат да се използват действително за улесняване на позиционирането на въздухоплавателните средства, само местни или регионални системи за усилване като EGNOS в Европа могат да представляват услуги за управление на въздушното движение (УВД) и аеронавигационното обслужване (АНО).

Обосновка

С предложението се разглежда значението на аспектите, свързани със сигурността, но не се подчертават достатъчно аспектите на безопасността, които са също толкова важни, особено за транспортния сектор.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Абсолютно необходимо е да бъде гарантирана непрекъснатостта, устойчивостта и наличието в бъдеще на услугите, предоставяни от системите „Галилео“ и EGNOS. В условията на променяща се среда и бързо развиващ се пазар тяхното развитие следва също да продължи и следва да бъдат подготвени нови поколения на тези системи.

(41)  Абсолютно необходимо е да бъде гарантирана непрекъснатостта, устойчивостта, постигането на безопасност и наличието в бъдеще на услугите, предоставяни от системите „Галилео“ и EGNOS. В условията на променяща се среда и бързо развиващ се пазар тяхното развитие следва също да продължи и следва да бъдат подготвени нови поколения на тези системи.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 44 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44а)   За да подкрепи използването на услугите, предоставяни от „Галилео“ и EGNOS, и да се подкрепят услугите надолу по веригата, по-специално в транспортния сектор, компетентните органи следва да разработят общи стандарти и сертификации на международно равнище. 

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  С цел максимално увеличаване на социално-икономическите ползи от „Галилео“ и EGNOS, по-специално в областта на сигурността, използването на услугите, предоставяни от EGNOS и „Галилео“, в рамките на други политики на Съюза следва да се насърчава, когато това е обосновано и полезно.

(46)  С цел максимално увеличаване на социално-икономическите ползи от „Галилео“ и EGNOS, по-специално в областта на безопасността и сигурността, устойчивостта по отношение на околната среда и мобилността, използването на услугите, предоставяни от EGNOS и „Галилео“, в рамките на други политики на Съюза следва да се насърчава, по-специално в транспортния сектор.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  „Коперник“ следва да гарантира автономен достъп до познания в областта на околната среда и ключови технологии за наблюдение на Земята и геоинформационни услуги, като по този начин на Съюза се предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения и предприемане на действия в областта на околната среда, изменението на климата, гражданската защита, сигурността, както и наред с другото, цифровата икономика.

(47)  „Коперник“ следва да гарантира автономен достъп до познания в областта на околната среда и ключови технологии за наблюдение на Земята и геоинформационни услуги, като по този начин на Съюза се предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения и предприемане на действия в областта на околната среда, изменението на климата, транспорта, гражданската защита, сигурността, както и наред с другото, цифровата икономика.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  Що се отнася до придобиването на данни, дейностите по „Коперник“ следва да имат за цел допълване и поддържане на съществуващата космическа инфраструктура, подготвяне на замяната в дългосрочен план на спътниците в края на жизнения им цикъл, както и започването на нови мисии, насочени към нови системи за наблюдение за подкрепа при посрещането на предизвикателствата, свързани с глобалното изменение на климата (например мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и други парникови газове). глобалният обхват за мониторинг на дейностите по „Коперник“ следва да се разшири, като в него се включат полярните региони, и да се подкрепя осигуряването на спазването на изискванията в областта на околната среда, задължителния мониторинг и докладване в областта на околната среда и иновативните приложения в областта на околната среда (например мониторинг на културите, управление на водите и подобрен мониторинг на пожарите). При това „Коперник“ следва да използва в пълна степен и извлича максимална полза от инвестициите, направени в рамките на предишния период на финансиране (2014—2020 г.), като същевременно се проучват нови оперативни и стопански модели за по-нататъшно допълване на капацитета на „Коперник“. „Коперник“ следва също да се основава на успешни партньорства с държавите членки с цел по-нататъшно развиване на неговото свързано със сигурността измерение при подходящи механизми за управление, за да се отговори на променящите се нужди на ползвателите в сферата на сигурността.

(52)  Що се отнася до придобиването на данни, дейностите по „Коперник“ следва да имат за цел допълване и поддържане на съществуващата космическа инфраструктура и тази на наземния сегмент, подготвяне на замяната в дългосрочен план на спътниците в края на жизнения им цикъл, както и започването на нови мисии, чиято осъществимост понастоящем се проучва от Европейската космическа агенция, насочени към нови системи за наблюдение за подкрепа при посрещането на предизвикателствата, свързани с глобалното изменение на климата (например мониторинга на антропогенните емисии на CO2 и други парникови газове). глобалният обхват за мониторинг на дейностите по „Коперник“ следва да се разшири, като в него се включат полярните региони, и да се подкрепя осигуряването на спазването на изискванията в областта на околната среда, задължителния мониторинг и докладване в областта на околната среда и иновативните приложения в областта на околната среда (например мониторинг на културите, управление на водите и подобрен мониторинг на пожарите). При това „Коперник“ следва да използва в пълна степен и извлича максимална полза от инвестициите, направени в рамките на предишния период на финансиране (2014—2020 г.), като същевременно се проучват нови оперативни и стопански модели за по-нататъшно допълване на капацитета на „Коперник“. „Коперник“ следва също да се основава на успешни партньорства с държавите членки с цел по-нататъшно развиване на неговото свързано със сигурността измерение при подходящи механизми за управление, за да се отговори на променящите се нужди на ползвателите в сферата на сигурността.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 61

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(61)  При изпълнението на „Коперник“ Комисията следва да разчита, когато това е целесъобразно, на европейски международни организации, с които вече е установила партньорство, по-специално Европейската космическа агенция, за развитието и снабдяването с космически ресурси, достъпа до данни и изпълнението на специални мисии. Освен това Комисията следва да разчита на EUMETSAT за изпълнението на специални мисии в съответствие с нейния експертен опит и мандат. В областта на услугите Комисията следва да извлича съответна полза от специфичния капацитет, предоставян от агенциите на Съюза, като например Европейската агенция за околната среда, Европейската агенция по морска безопасност, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както и междуправителствения Европейски център за средносрочна прогноза за времето и европейските инвестиции, които вече са направени в услугите за мониторинг на морската среда чрез Mercator Ocean. Що се отнася до сигурността, заедно с върховния представител ще се търси всеобхватен подход на равнището на Съюза. Съвместният изследователски център (JRC) на Комисията участва активно от самото начало на инициативата ГМОСС и подкрепи развитието на „Галилео“ и развитието в областта на метеорологичните явления в космическото пространство. Съгласно Регламент (ЕС) № 377/2014 JRC управлява услугата на „Коперник“ за управление на извънредни ситуации и глобалния компонент на услугата на „Коперник“ за мониторинг на земната повърхност, той допринася за прегледа на качеството и годността за употреба на продуктите и информацията, както и за бъдещото развитие. Комисията следва да продължи да разчита на научните и технически съвети на JRC за изпълнението на Програмата.

(61)  При изпълнението на „Коперник“ Комисията следва да разчита, когато това е целесъобразно, на европейски международни организации, с които вече е установила партньорство, по-специално Европейската космическа агенция, за развитието и снабдяването с космически ресурси, достъпа до данни и изпълнението на специални мисии. Освен това Комисията следва да разчита на EUMETSAT за изпълнението на специални мисии в съответствие с нейния експертен опит и мандат. В областта на услугите Комисията следва да извлича съответна полза от специфичния капацитет, предоставян от агенциите на Съюза, като например Европейската агенция за околната среда, Европейската агенция по морска безопасност, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, както и междуправителствения Европейски център за средносрочна прогноза за времето и европейските инвестиции, които вече са направени в услугите за мониторинг на морската среда чрез Mercator Ocean. Заедно с върховния представител ще се търси всеобхватен подход на равнището на Съюза по отношение на мерките за борба с изменението на климата, включително за прилагането на Парижкото споразумение, както и по въпросите на сигурността. Съвместният изследователски център (JRC) на Комисията участва активно от самото начало на инициативата ГМОСС и подкрепи развитието на „Галилео“ и развитието в областта на метеорологичните явления в космическото пространство. Съгласно Регламент (ЕС) № 377/2014 JRC управлява услугата на „Коперник“ за управление на извънредни ситуации и глобалния компонент на услугата на „Коперник“ за мониторинг на земната повърхност, той допринася за прегледа на качеството и годността за употреба на продуктите и информацията, както и за бъдещото развитие. Комисията следва да продължи да разчита на научните и технически съвети на JRC за изпълнението на Програмата.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 70

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70)  Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираната в космоса и наземната инфраструктура. Поради това функцията относно метеорологичните явления в космическото пространство следва да бъде създадена като част от Програмата с цел оценка на рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, и съответните нужди на ползвателите, повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, гарантиране на предоставянето на ориентирани към ползвателите услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и подобряване на способностите на държавите членки да предоставят услуга във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Комисията следва да определи приоритетните сектори, в които трябва да бъдат предоставяни оперативните услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство, като се вземат предвид нуждите на ползвателите, рисковете и технологична готовност. В дългосрочен план могат да бъдат взети предвид нуждите на други сектори. Предоставянето на услуги на равнището на Съюза в съответствие с нуждите на ползвателите ще изисква целенасочени, координирани и непрекъснати научноизследователски и развойни дейности в подкрепа на развитието на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Предоставянето на услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство следва да се основава на съществуващите способности на национално равнище и на равнището на Съюза и да дава възможност за широкото участие на държавите членки и на частния сектор.

(70)  Екстремните и значимите метеорологични явления в космическото пространство могат да застрашат безопасността на гражданите и да нарушат функционирането на базираната в космоса и наземната инфраструктура. Поради това функцията относно метеорологичните явления в космическото пространство следва да бъде създадена като част от Програмата с цел оценка на рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, и съответните нужди на ползвателите, повишаване на осведомеността за рисковете, свързани с метеорологичните явления в космическото пространство, гарантиране на предоставянето на ориентирани към ползвателите услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство и подобряване на способностите на държавите членки да предоставят услуга във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Комисията следва да определи приоритетните сектори, в които трябва да бъдат предоставяни оперативните услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство, като се вземат предвид нуждите на ползвателите, рисковете и технологична готовност. В дългосрочен план могат да бъдат взети предвид нуждите на други сектори. Предоставянето на услуги на равнището на Съюза в съответствие с нуждите на ползвателите ще изисква целенасочени, координирани и непрекъснати научноизследователски и развойни дейности в подкрепа на развитието на услугите във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство. Предоставянето на услуги във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство следва да се основава на съществуващите способности на национално равнище и на равнището на Съюза и да дава възможност за широкото участие на държавите членки, на международни организации и на частния сектор.

Обосновка

Промяната се предлага, за да може да се разчита на съществуващите способности във връзка с метеорологичните явления в космическото пространство на организации като ЕКА и EUMETSAT.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  В Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа25, Декларацията от Рим на ръководителите на 27 държави — членки на ЕС26, и няколко резолюции на Европейския парламент се припомня, че ЕС трябва да играе важна роля при гарантирането на безопасна, сигурна и устойчива Европа, която е способна да се справя с предизвикателства като регионални конфликти, тероризъм, киберзаплахи и нарастващ миграционен натиск. Сигурният и гарантиран достъп до спътниковите комуникации е необходим инструмент за участниците в областта на сигурността и обединяването и споделянето на този ключов ресурс за сигурността на равнището на Съюза укрепва Съюза в ролята му на защитник на своите граждани.

(71)  В Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа25, Декларацията от Рим на ръководителите на 27 държави — членки на ЕС26, и няколко резолюции на Европейския парламент се припомня, че ЕС трябва да играе важна роля при гарантирането на безопасна, сигурна и устойчива Европа, която е способна да се справя с предизвикателства като изменението на климата, регионални конфликти, тероризъм, киберзаплахи и нарастващ миграционен натиск. Сигурният и гарантиран достъп до спътниковите комуникации е необходим инструмент за участниците в областта на сигурността, и за обединяването и споделянето на този ключов ресурс за сигурността на равнището на Съюза.

_________________

_________________

25  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/bjala_kniga_za_bdeshteto_na_evropa_bg.pdf

25  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/bjala_kniga_za_bdeshteto_na_evropa_bg.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 76

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(76)  През първия етап на GOVSATCOM (приблизително до 2025 г.) ще бъде използван съществуващият капацитет на участниците от частния сектор и на държавите членки. През този първи етап услугите ще бъдат въвеждани чрез стъпаловиден подход, първо за ползвателите от Съюза. Ако по време на първия етап в резултат на подробен анализ на бъдещото предлагане и търсене се окаже, че този подход не е достатъчен за покриване на нарастващото търсене, може да бъде взето решение за преминаване към втори етап и развитие на допълнителна специфична космическа инфраструктура или капацитет посредством едно или няколко публично-частни партньорства, например с операторите на спътници на Съюза.

(76)  През първия етап на GOVSATCOM (приблизително до 2025 г.) ще бъде използван съществуващият капацитет на участниците от частния сектор и на държавите членки. През този първи етап услугите ще бъдат въвеждани чрез стъпаловиден подход. Ако по време на първия етап в резултат на подробен анализ на бъдещото предлагане и търсене се окаже, че този подход не е достатъчен за покриване на нарастващото търсене, може да бъде взето решение за преминаване към втори етап и развитие на допълнителна специфична космическа инфраструктура или капацитет посредством едно или няколко публично-частни партньорства, например с операторите на спътници на Съюза.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 78

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(78)  За ползвателите на спътникови комуникации оборудването на ползвателите е най-важният оперативен интерфейс. Подходът на ЕС по отношение на GOVSATCOM дава възможност на по-голямата част от ползвателите да продължат да използват своето вече налично оборудване за услугите за GOVSATCOM, доколкото те използват технологиите на Съюза.

(78)  За ползвателите на спътникови комуникации оборудването на ползвателите е най-важният оперативен интерфейс. Подходът на ЕС по отношение на GOVSATCOM следва да дава възможност на ползвателите да продължат използването на своето вече налично оборудване за услугите за GOVSATCOM.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 86

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(86)  Предназначената за Програмата инфраструктура може да изисква допълнителни научни изследвания и иновации, които могат да се подпомагат в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел съгласуване с дейностите на Европейската космическа агенция в тази област. Полезното взаимодействие с „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че нуждите на космическия сектор от научни изследвания и иновации се определят и установяват като част от процеса на стратегическо планиране на научните изследвания и иновациите. Космическите данни и услуги, предоставяни безплатно от Програмата, ще бъдат използвани за разработването на революционни решения чрез научни изследвания и иновации, включително в контекста на „Хоризонт Европа“, по-специално по отношение на устойчивите хранителни и природни ресурси, мониторинга на климата, интелигентните градове, автоматизираните превозни средства, сигурността и управлението на бедствия. При процеса на стратегическо планиране в рамките на „Хоризонт Европа“ ще бъдат определени научноизследователските и иновационните дейности, при които следва да се използва инфраструктурата, собственост на Съюза, като „Галилео“, EGNOS и „Коперник“. Научноизследователската инфраструктура, по-специално мрежите за in situ наблюдение, ще представляват основните елементи от инфраструктурата за in-situ наблюдение, позволяващи предоставянето на услугите на „Коперник“.

(86)  Предназначената за Програмата инфраструктура може да изисква допълнителни научни изследвания и иновации, които могат да се подпомагат в рамките на „Хоризонт Европа“ с цел съгласуване с дейностите на Европейската космическа агенция в тази област. Полезното взаимодействие с „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че нуждите на космическия сектор от научни изследвания и иновации се определят и установяват като част от процеса на стратегическо планиране на научните изследвания и иновациите. Важно е да се осигури приемственост между решенията, разработени чрез „Хоризонт Европа“, и операциите на компонентите на Космическата програма. Космическите данни и услуги, предоставяни безплатно от Програмата, ще бъдат използвани за разработването на революционни решения чрез научни изследвания и иновации, включително в контекста на „Хоризонт Европа“, по основните европейски политики и по-специално за транспортния сектор. При процеса на стратегическо планиране в рамките на „Хоризонт Европа“ ще бъдат определени научноизследователските и иновационните дейности, при които следва да се използва инфраструктурата, собственост на Съюза, като „Галилео“, EGNOS и „Коперник“. Научноизследователската инфраструктура, по-специално мрежите за in situ наблюдение, ще представляват основните елементи от инфраструктурата за in-situ наблюдение, позволяващи предоставянето на услугите на „Коперник“.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 87

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(87)  С Регламент (ЕС) № 912/2010 бе създадена агенция на Съюза, наречена Европейска агенция за ГНСС, за управление на някои аспекти на програмите за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS. В настоящия регламент по-специално се предвижда, че на Европейската агенция за ГНСС ще бъдат възложени нови задачи не само по отношение на „Галилео“ и EGNOS, но и по отношение на други компоненти на Програмата, по-специално във връзка с акредитацията на сигурността. Поради това наименованието, задачите и организационните аспекти на Европейската агенция за ГНСС трябва да бъдат съответно адаптирани.

(87)  С Регламент (ЕС) № 912/2010 бе създадена агенция на Съюза, наречена Европейска агенция за ГНСС, за управление на някои аспекти на програмите за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS. В настоящия регламент по-специално се предвижда, че на Европейската агенция за ГНСС ще бъдат възложени нови задачи не само по отношение на „Галилео“ и EGNOS, но и по отношение на други компоненти на Програмата, по-специално във връзка с акредитацията на сигурността и на киберсигурността. Поради това наименованието, задачите и организационните аспекти на Европейската агенция за ГНСС трябва да бъдат съответно адаптирани.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 88

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(88)  С оглед на разширения ѝ обхват, който вече няма да се ограничава до „Галилео“ и EGNOS, Европейската агенция за ГНСС следва да претърпи промени. Продължаването на дейностите на Европейската агенция за ГНСС обаче, включително приемствеността по отношение на правата и задълженията, персонала и валидността на всяко едно взето решение, следва да бъде гарантирано в рамките на Агенцията.

(88)  С оглед на разширения ѝ обхват, който вече няма да се ограничава до „Галилео“ и EGNOS, Европейската агенция за ГНСС следва да претърпи промени. Когато Комисията възлага задачи на Агенцията, тя ѝ осигурява подходящо финансиране за тяхното управление и изпълнение, включително подходящи човешки и финансови ресурси. Продължаването на дейностите на Европейската агенция за ГНСС обаче, включително приемствеността по отношение на правата и задълженията, персонала и валидността на всяко едно взето решение, следва да бъде гарантирано в рамките на Агенцията.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „метеорологични явления в космическото пространство“ означава естествено възникващи промени в космическата среда между Слънцето и Земята, включително слънчеви изригвания, излъчени от Слънцето енергетични частици, слънчев вятър и коронни изхвърляния на маса, които могат да доведат до слънчеви бури (геомагнитни бури, бури, свързани със слънчевата радиация, и йоносферни смущения), които евентуално могат да окажат влияние върху Земята;

(2)  „метеорологични явления в космическото пространство“ означава естествено възникващи промени в космическата среда между Слънцето и Земята, включително слънчеви изригвания, излъчени от Слънцето енергетични частици, слънчев вятър и коронни изхвърляния на маса, които могат да доведат до слънчеви бури (геомагнитни бури, бури, свързани със слънчевата радиация, и йоносферни смущения), които евентуално могат да окажат влияние върху Земята или върху инфраструктурата, базирана в космическото пространство;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „данни от КНП“ означава физически характеристики на космически обекти, установени с датчици за КНП, или орбитални параметри на космически обекти, получени от наблюдения с датчици за КНП в рамките на компонента за космическо наблюдение и проследяване („КНП“);

(10)  „данни от КНП“ означава физически характеристики на космически обекти и на космически отпадъци, установени с датчици за КНП, или орбитални параметри на космически обекти, получени от наблюдения с датчици за КНП в рамките на компонента за космическо наблюдение и проследяване („КНП“);

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  „датчик за КНП“ означава устройство или комбинация от устройства, като наземни или базирани в космоса радари, лазери и телескопи, които могат да измерват физическите параметри, свързани с космически обекти, като например размер, местоположение и скорост;

(19)  „датчик за КНП“ означава устройство или комбинация от устройства, като наземни или базирани в космоса радари, лазери и телескопи, които могат да измерват физическите параметри, свързани с космически обекти и космически отпадъци, като например размер, местоположение и скорост;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на ефективен достъп на Програмата до космическото пространство и за насърчаване на изграждането на иновативен космически сектор.

Освен това Програмата включва мерки за гарантиране на автономен достъп до космическото пространство, за противодействие на киберзаплахи, за насърчаване на изграждането на иновативен и конкурентен космически сектор и за подкрепа на космическата дипломация.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предоставяне или допринасяне за предоставянето на висококачествени и актуални и, когато е целесъобразно, на сигурни свързани с космическото пространство данни, информация и услуги без прекъсване и, когато е възможно — на световно равнище, които отговарят на съществуващите и бъдещите нужди и са в състояние да отговорят на политическите приоритети на Съюза, включително по отношение на изменението на климата, сигурността и отбраната;

а)  предоставяне или допринасяне за предоставянето на висококачествени и актуални и когато е целесъобразно, на сигурни свързани с космическото пространство данни, информация и услуги без прекъсване и когато е възможно — на световно равнище, подкрепа за основан на доказателства капацитет за вземане на решения на Съюза и неговите държави членки;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  укрепване на усилията за посрещане на настоящите и бъдещите нужди и политическите приоритети на Съюза, включително изменението на климата и ефективен и устойчив транспорт;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  максимално увеличаване на социално-икономическите ползи, включително чрез насърчаване на възможно най-широкото използване на данните, информацията и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата;

б)  максимално увеличаване на социално-икономическите ползи включително чрез укрепване на сектора надолу по веригата, насърчаване и осигуряване на възможно най-широкото използване на данните, информацията и услугите, предоставяни от компонентите на Програмата;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  повишаване на сигурността на Съюза и неговите държави членки, на неговата свобода на действие и стратегическа автономност, по-специално в технологично отношение и при вземането на решения въз основата на факти;

в)  повишаване на сигурността, включително на киберсигурността и на безопасността на Съюза, неговите държави членки и граждани, на неговата стратегическа автономност, по-специално в индустриално и технологично отношение;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  признаване и насърчаване на приноса към безопасността, по-специално в транспортния сектор;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  насърчаване на ролята на Съюза на международната сцена като водещ участник в космическия сектор и укрепване на неговата роля при справяне с глобалните предизвикателства и подкрепяне на световни инициативи, включително по отношение на изменението на климата и устойчивото развитие.

е)  насърчаване на ролята на Съюза на международната сцена като водещ участник в космическия сектор и укрепване на неговата роля при справяне с глобалните предизвикателства и подкрепяне на световни инициативи, включително по отношение на изменението на климата и устойчивото развитие на всички засегнати сектори, по-специално в транспортния сектор.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  укрепване на космическата дипломация на Съюза, насърчаване на международното сътрудничество за повишаване на осведомеността за космическото пространство, насърчаване на европейските технологии и промишленост и способстване за принципа на реципрочност и лоялна конкуренция на международно равнище;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  повишаване на безопасността на Съюза и неговите държави членки в различни области, по-специално в транспорта (авиационен, включително БЛА, железопътен, плавателен, шосеен, автономно управление на превозни средства), изграждането и наблюдението на инфраструктурата, наблюдението на земната повърхност и околната среда.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  насърчаване на програмата за ракети носители в Европа в средносрочен и дългосрочен план;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  за „Галилео“ и EGNOS: предоставяне на най-съвременни и, когато е целесъобразно, сигурни услуги по позициониране, навигация и измерване на времето;

а)  за „Галилео“ и EGNOS: предоставяне на дългосрочна основа на най-съвременни и когато е целесъобразно, сигурни услуги по позициониране, навигация и измерване на времето, както и осигуряване на непрекъснатост на услугите;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за „Коперник“: осигуряване на точни и надеждни данни и информация от наблюдението на Земята, които се предоставят на дългосрочна основа с цел подкрепа на прилагането на политиките на Съюза и неговите държави членки в областта на околната среда, изменението на климата, селското стопанство и развитието на селските райони, гражданската защита, безопасността и сигурността, както и цифровата икономика, и на мониторинга на тези политики;

б)  за „Коперник“: осигуряване на точни и надеждни данни и информация от наблюдението на Земята, които се предоставят на дългосрочна основа с цел подкрепа на прилагането на политиките на Съюза и неговите държави членки в областта на околната среда, изменението на климата, устойчивостта, транспорта, автоматизацията, селското стопанство и развитието на селските райони, гражданската защита, вътрешната и външната безопасност и сигурност, както и цифровата и синята икономика, и на мониторинга на тези политики;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ (SSA): увеличаване на способностите за КНП във връзка с наблюдение, проследяване и идентифициране на космически обекти, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и свързване в мрежа на капацитета на държавите членки във връзка с близките до Земята обекти;

в)  за „осведоменост за ситуацията в космическото пространство“ (SSA): увеличаване на способностите за КНП във връзка с наблюдение, проследяване и идентифициране на космически обекти и космически отпадъци, наблюдение на метеорологичните явления в космическото пространство и картографиране и свързване в мрежа на капацитета на държавите членки във връзка с близките до Земята обекти;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  допринасяне, когато това се изисква за нуждите на Програмата, за наличието на автономна, сигурна и разходоефективна способност за достъп до космическото пространство;

д)  допринасяне за наличието на автономна, сигурна и разходоефективна способност за достъп до космическото пространство;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  подкрепяне и укрепване на конкурентоспособността, предприемачеството, уменията и капацитета за иновации на юридическите и физическите лица от Съюза, осъществяващи дейност или желаещи да развиват дейност в този сектор, като се обръща особено внимание на положението и нуждите на малките и средните предприятия и на стартиращите предприятия.

е)  подкрепяне и укрепване на конкурентоспособността, предприемачеството, уменията и капацитета за иновации на юридическите и физическите лица от Съюза, осъществяващи дейност или желаещи да развиват дейност в този сектор, като се обръща особено внимание на положението и нуждите на малките и средните предприятия и на стартиращите предприятия, както и на общия интерес за развитие и използване на експертен опит в различни региони на Съюза.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – точка е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  насърчаване на развитието на конкурентоспособна космическа икономика на Съюза и максимално увеличаване на възможностите за предприятията от Съюза от всякакъв мащаб, и по-специално за малките и средните предприятия, новите участници и стартиращите предприятия, за разработване и предоставяне на иновативни космически системи и услуги;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предоставянето на услуги по изстрелване за нуждите на Програмата;

а)  предоставянето на услуги по изстрелване за нуждите на Програмата, включит