Procedure : 2018/0236(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0405/2018

Indgivne tekster :

A8-0405/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

BETÆNKNING     ***I
PDF 1635kWORD 227k
27.11.2018
PE 625.427v03-00 A8-0405/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for

Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Massimiliano Salini

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for

Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0447),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 189, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0258/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0405/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Henvisning 5 a (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen "Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej mod et europæisk gigabitsamfund" (COM(2016)0587) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0300),

Ændringsforslag    2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Henvisning 5 b (ny)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen "5G til Europa: En handlingsplan" (COM(2016)0588) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0306),

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Rumteknologi, -data og -tjenester er blevet uundværlige i europæernes hverdag og spiller en afgørende rolle, når det gælder om at bevare mange strategiske interesser. Unionens rumindustri er allerede en af de mest konkurrencedygtige i verden. Nye aktører og udviklingen af nye teknologier revolutionerer imidlertid de traditionelle industrimodeller. Det er derfor afgørende, at Unionen forbliver en førende international spiller med stor handlefrihed på rumområdet, at den stimulerer den videnskabelige og tekniske udvikling og fremmer rumsektorindustriens konkurrencedygtighed og innovationskapacitet inden for Unionen, navnlig små og mellemstore virksomheder, nyetablerede virksomheder og innovative virksomheder.

(1)  Rumteknologi, -data og -tjenester er blevet uundværlige i europæernes hverdag og spiller en afgørende rolle, når det gælder om at bevare mange strategiske interesser. Unionens rumindustri er allerede en af de mest konkurrencedygtige i verden. Nye aktører og udviklingen af nye teknologier revolutionerer imidlertid de traditionelle industrimodeller. Det er derfor afgørende, at Unionen forbliver en førende international spiller med stor handlefrihed på rumområdet, at den stimulerer den videnskabelige og tekniske udvikling og fremmer rumsektorindustriens konkurrencedygtighed og innovationskapacitet inden for Unionen, navnlig små og mellemstore virksomheder, nyetablerede virksomheder og innovative virksomheder. Samtidig er det vigtigt at skabe de rette betingelser for at sikre lige vilkår for virksomheder, der er aktive i rumsektoren.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Udviklingen i rumsektoren har historisk set været forbundet med sikkerhed. I mange tilfælde tjener udstyr, komponenter og instrumenter, der anvendes i rumsektoren, et dobbelt formål. De muligheder, som rummet giver, når det gælder sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater, bør derfor udnyttes.

(2)  Udviklingen i rumsektoren har historisk set været forbundet med sikkerhed. I mange tilfælde tjener udstyr, komponenter og instrumenter, der anvendes i rumsektoren, et dobbelt formål. De muligheder, som rummet og selvstændig adgang til rummet giver, når det gælder sikkerheden og uafhængigheden for Unionen og dens medlemsstater, bør derfor udnyttes.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Unionen har udviklet sine egne ruminitiativer og -programmer siden slutningen af 1990'erne, nemlig den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og efterfølgende Galileo og Copernicus, der imødekommer EU-borgernes behov og kravene som følge af offentlige politikker. Ikke blot bør videreførelsen af disse initiativer sikres, men de skal også forbedres, så de bliver ved med at være førende, når det gælder udviklingen af ny teknologi og omstillinger inden for digital teknologi og informations- og kommunikationsteknologi, opfylder brugernes nye behov og er i stand til at opfylde politiske prioriteter såsom klimaændringer, herunder kontrol med udviklingen i Arktis, og sikkerhed og forsvar.

(3)  Unionen har udviklet sine egne ruminitiativer og -programmer siden slutningen af 1990'erne, nemlig den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og efterfølgende Galileo og Copernicus, der imødekommer EU-borgernes behov og kravene som følge af offentlige politikker. Videreførelsen samt udbredelsen og anvendelsen af disse initiativer bør sikres og skal også forbedres, så de bliver ved med at være førende, når det gælder udviklingen af ny teknologi og omstillinger inden for digital teknologi og informations- og kommunikationsteknologi, opfylder brugernes nye behov og er i stand til at opfylde politiske prioriteter. Programmet bør også fremme rumbaserede tjenester, så alle medlemsstaterne og deres borgere fuldt ud kan høste fordelene af rumprogrammet.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Unionen er nødt til at sikre sin handlefrihed og selvstændighed for at få adgang til rummet og kunne anvende det på en sikker måde. Det er derfor af afgørende betydning, at den opretholder en selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, navnlig for så vidt angår kritisk infrastruktur og teknologi, offentlig sikkerhed og sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater. Kommissionen bør derfor have mulighed for at samle opsendelsestjenester på europæisk plan, både af hensyn til egne og, efter anmodning, andre enheders behov, herunder medlemsstaterne, i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 189, stk. 2. Det er også afgørende, at Unionen fortsat har moderne, effektive og fleksible opsendelsesinfrastrukturfaciliteter. Ud over de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne og Den Europæiske Rumorganisation, bør Kommissionen overveje, hvordan sådanne faciliteter kan støttes. Navnlig i tilfælde, hvor er behov for vedligeholdelse eller opgradering af jordbaseret infrastruktur, som kræves til opsendelsesaktiviteter i overensstemmelse med behovene i programmet, bør sådanne tilpasninger kunne finansieres delvist inden for rammerne af programmet i henhold til finansforordningen, og såfremt der kan dokumenteres en klar EU-værdi, med henblik på at forbedre programmets omkostningseffektivitet.

(4)  Unionen er nødt til at sikre sin handlefrihed og selvstændighed for at få adgang til rummet og kunne anvende det på en sikker måde. Det er derfor af afgørende betydning, at den opretholder en selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, herunder alternative opsendelsesteknologier og innovative systemer eller tjenester, navnlig for så vidt angår kritisk infrastruktur og teknologi, offentlig sikkerhed og sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater. Kommissionen bør derfor have mulighed for at samle opsendelsestjenester på europæisk plan, både af hensyn til egne og, efter anmodning, andre enheders behov, herunder medlemsstaternes, i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 189, stk. 2. Det er også afgørende, at Unionen fortsat har moderne, effektive og fleksible opsendelsesinfrastrukturfaciliteter. Ud over de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne og Den Europæiske Rumorganisation, bør Kommissionen overveje, hvordan sådanne faciliteter kan støttes. Navnlig i tilfælde, hvor er behov for vedligeholdelse eller opgradering af jordbaseret infrastruktur, som kræves til opsendelsesaktiviteter i overensstemmelse med behovene i programmet, bør sådanne tilpasninger kunne finansieres delvist inden for rammerne af programmet i henhold til finansforordningen, og såfremt der kan dokumenteres en klar EU-værdi, med henblik på at forbedre programmets omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at styrke konkurrenceevnen inden for Unionens rumindustri og opbygge kapacitet til at udforme, bygge og drive sine egne systemer bør Unionen støtte etablering, vækst og udvikling i hele rumindustrien. Skabelsen af en forretnings- og innovationsvenlig model bør støttes på europæisk, regionalt og nationalt plan ved at oprette rumcentre, der samler rumsektoren, den digitale sektor og brugersektoren. Unionen bør fremme EU-baserede rumvirksomheders muligheder for at ekspandere og få succes, bl.a. ved at hjælpe dem med at få adgang til risikovillig kapital som følge af manglen i Unionen på passende adgang til privatkapital for nystartede virksomheder inden for rumsektoren, og ved at skabe innovationspartnerskaber (modellen med første kontrakt).

(5)  For at styrke konkurrenceevnen inden for Unionens rumindustri og opbygge kapacitet til at udforme, bygge og drive sine egne systemer bør Unionen støtte etablering, vækst og udvikling i hele rumindustrien. Skabelsen af en forretnings- og innovationsvenlig model bør støttes på europæisk, regionalt og nationalt plan ved at oprette initiativer såsom rumcentre, der samler rumsektoren, den digitale sektor og brugersektoren. Rumcentre bør samarbejde med de digitale innovationscentre om at fremme iværksætterånd og færdigheder. Unionen bør fremme skabelsen af EU-baserede rumvirksomheder og deres muligheder for at ekspandere og få succes, bl.a. ved at hjælpe dem med at få adgang til risikovillig kapital som følge af manglen i Unionen på passende adgang til privatkapital for nystartede virksomheder inden for rumsektoren, og ved at skabe innovationspartnerskaber (modellen med første kontrakt).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Unionens rumprogram ("programmet") har på grund af sin dækning og muligheden for at bidrage til løsningen af de globale udfordringer en stærk international dimension. Kommissionen bør derfor kunne styre og koordinere aktiviteter på den internationale scene på Unionens vegne, især med henblik på at forsvare Unionens og medlemsstaternes interesser i internationale fora, bl.a. inden for frekvenser, for at fremme Unionens teknologi og industri, og for at fremme samarbejdet inden for uddannelse, under hensyntagen til behovet for at sikre gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne. Det er især vigtigt, at Unionen repræsenteres af Kommissionen i organerne under det internationale Cospas-Sarsat-program eller i de relevante sektorspecifikke FN-organer, bl.a. Fødevare- og Landbrugsorganisationen, samt Den Meteorologiske Verdensorganisation.

(6)  Unionens rumprogram ("programmet") har på grund af sin dækning og muligheden for at bidrage til løsningen af de globale udfordringer en stærk international dimension. Kommissionen bør derfor kunne styre og koordinere aktiviteter på den internationale scene på Unionens vegne, især med henblik på at forsvare Unionens og medlemsstaternes interesser i internationale fora, bl.a. inden for frekvenser. Kommissionen bør styrke økonomisk diplomati for at fremme Unionens teknologi og industri og for at fremme samarbejdet inden for uddannelse under hensyntagen til behovet for at sikre gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne samt fair konkurrence på internationalt plan. Det er især vigtigt, at Unionen repræsenteres af Kommissionen i organerne under det internationale Cospas-Sarsat-program eller i de relevante sektorspecifikke FN-organer, bl.a. Fødevare- og Landbrugsorganisationen, samt Den Meteorologiske Verdensorganisation.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne og den højtstående repræsentant fremme ansvarlig adfærd i rummet og det ydre rum og undersøge muligheden for tiltrædelse til de relevante FN-konventioner.

(7)  Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne og den højtstående repræsentant fremme ansvarlig adfærd i rummet og i det ydre rum, navnlig for at finde løsninger på spredningen af rumaffald, og undersøge muligheden for tiltrædelse af de relevante FN-konventioner, heriblandt traktaten om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer (traktaten om det ydre rum).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Programmets målsætninger minder om målsætningerne for andre EU-programmer, navnlig Horisont Europa, InvestEU-fonden, Den Europæiske Forsvarsfond og fonde omfattet af forordning (EU) [forordningen om fælles bestemmelser]. Derfor bør der regnes med kumuleret finansiering fra disse programmer, forudsat at de dækker samme udgiftsposter, navnlig via ordninger med supplerende finansiering fra EU's programmer, hvis forvaltningsmetoderne tillader det - enten i rækkefølge, skiftevis eller ved kombination af midler, herunder til fælles finansiering af foranstaltninger, der om muligt giver mulighed for innovationspartnerskaber og blandede operationer. Under gennemførelsen af programmet bør Kommissionen derfor fremme synergier med andre relaterede EU-programmer, der om muligt vil skabe adgang til risikovillig kapital, innovationspartnerskaber og kumuleret eller blandet finansiering.

(8)  Programmets målsætninger minder om målsætningerne for andre EU-programmer, navnlig Horisont Europa, InvestEU-fonden, Den Europæiske Forsvarsfond og fonde omfattet af forordning (EU) [forordningen om fælles bestemmelser]. Derfor bør der regnes med kumuleret finansiering fra disse programmer, forudsat at de dækker samme udgifter, navnlig via ordninger med supplerende finansiering fra EU's programmer, hvis forvaltningsmetoderne tillader det – enten i rækkefølge, skiftevis eller ved kombination af midler, herunder til fælles finansiering af foranstaltninger, der om muligt giver mulighed for innovationspartnerskaber og blandede operationer. Under gennemførelsen af programmet bør Kommissionen derfor fremme synergier med andre relaterede EU-programmer, der om muligt vil skabe adgang til risikovillig kapital, innovationspartnerskaber og kumuleret eller blandet finansiering. Det er vigtigt at sikre kontinuitet mellem de løsninger, som udvikles gennem Horisont Europa og de andre EU-programmer, og komponenterne i rumprogrammet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10 a)  Omkring 200 000 fagfolk er beskæftiget i rumsektoren i EU. Det er derfor vigtigt at fortsætte med at udvikle avanceret infrastruktur i denne sektor og dermed stimulere økonomiske aktiviteter i både leverandør- og aftagerleddet. For at sikre den europæiske rumindustris konkurrenceevne i fremtiden bør programmet endvidere støtte udviklingen af avancerede færdigheder på rumrelaterede områder og støtte uddannelsesaktiviteter, navnlig med fokus på piger og kvinder, med henblik på at realisere EU-borgernes fulde potentiale på dette område.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Programmet bør udnytte synergierne mellem rum- og transportsektoren, da rumteknologierne spiller en strategisk rolle med hensyn til at gøre land-, sø-, luft- og rumtransport mere intelligent, mere effektiv, sikrere, mere bæredygtig og mere integreret, samtidig med at en voksende innovativ transportsektor vil øge efterspørgslen efter innovative og moderne rumteknologier.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Alle indtægter fra programmet bør tilfalde Unionen for delvis at kompensere for de investeringer, der allerede er foretaget, og disse indtægter bør anvendes til at støtte målsætningerne for programmet. Af samme årsag bør der kunne fastsættes en ordning for fordeling af indtægterne i kontrakter, der indgås med den private sektor.

(14)  Indtægter fra programmets komponenter bør tilfalde Unionen for delvis at kompensere for de investeringer, der allerede er foretaget, og disse indtægter bør anvendes til at støtte indfrielsen af målsætningerne for programmet. Af samme årsag bør der kunne fastsættes en ordning for fordeling af indtægterne i kontrakter, der indgås med den private sektor.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Programmet bygger på kompleks teknologi, som er under konstant udvikling. Brugen af sådanne teknologier medfører usikkerhed og risici for offentlige kontrakter, der indgås i forbindelse med dette program, især hvis disse kontrakter vedrører udstyr eller tjenester på lang sigt. Derfor bør der fastsættes specifikke foranstaltninger vedrørende offentlige kontrakter ud over bestemmelserne i finansforordningen. Det bør således være muligt at tildele en kontrakt i form af en kontrakt med betingede ordrer, indgå en tillægsaftale på særlige vilkår under gennemførelsen af kontrakten eller foreskrive et minimum af underentreprise. På grund af de tekniske usikkerheder, som kendetegner de forskellige komponenter i programmet, kan priserne på offentlige kontrakter ikke altid vurderes præcist, hvorfor det bør være muligt at indgå kontrakter uden at angive nogen fast og endelig pris og at fastsætte klausuler til beskyttelse af Unionens finansielle interesser.

(16)  Programmet bygger på kompleks teknologi, som er under konstant udvikling. Brugen af sådanne teknologier medfører usikkerhed og risici for offentlige kontrakter, der indgås i forbindelse med dette program, især hvis disse kontrakter vedrører udstyr eller tjenester på lang sigt. Derfor bør der fastsættes specifikke foranstaltninger vedrørende offentlige kontrakter ud over bestemmelserne i finansforordningen. Det bør således være muligt at tildele en kontrakt i form af en kontrakt med betingede ordrer, indgå en tillægsaftale på særlige vilkår under gennemførelsen af kontrakten eller foreskrive et minimum af underentreprise, navnlig til små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder. På grund af de tekniske usikkerheder, som kendetegner de forskellige komponenter i programmet, kan priserne på offentlige kontrakter ikke altid vurderes præcist, hvorfor det bør være muligt at indgå kontrakter uden at angive nogen fast og endelig pris og at fastsætte klausuler til beskyttelse af Unionens finansielle interesser.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  En forsvarlig offentlig forvaltning af programmet kræver en streng fordeling af ansvarsområder og opgaver mellem de forskellige involverede enheder med henblik på at undgå dobbeltarbejde og reducere omkostningsoverskridelser og forsinkelser.

(25)  En forsvarlig offentlig forvaltning af programmet kræver en streng fordeling af ansvarsområder og opgaver mellem de forskellige involverede enheder med henblik på at undgå dobbeltarbejde og reducere omkostningsoverskridelser og forsinkelser og bør stræbe efter at prioritere anvendelsen af eksisterende europæisk infrastruktur og udvikle den europæiske erhvervs- og industrisektor.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Rumprogrammerne er brugerstyrede og kræver derfor kontinuerlig og effektiv inddragelse af brugerrepræsentanterne i deres gennemførelse og udvikling.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Medlemsstaterne har længe været aktive på rumområdet. De har systemer, infrastruktur, nationale agenturer og organer med tilknytning til rummet. De kan derfor yde et stort bidrag til programmet, navnlig dets gennemførelse, og bør pålægges at samarbejde fuldt ud med Unionen for at fremme programmets tjenester og applikationer. Kommissionen bør kunne mobilisere de midler, som medlemsstaterne råder over, og vil kunne overdrage ikke-lovgivningsmæssige opgaver i forbindelse med gennemførelsen af programmet til medlemsstaterne og få gavn af deres bistand. Derudover bør de pågældende medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af jordstationer placeret på deres områder. Medlemsstaterne og Kommissionen bør desuden samarbejde indbyrdes og med relevante internationale organer og lovgivningsmyndigheder for at sikre, at de frekvenser, der er nødvendige for programmet, er tilgængelige og beskyttede for at muliggøre den fulde udvikling og gennemførelse af applikationer, der er baseret på de tjenester, der tilbydes, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram15.

(26)  Medlemsstaterne har længe været aktive på rumområdet. De har systemer, infrastruktur, nationale agenturer og organer med tilknytning til rummet. De kan derfor yde et stort bidrag til programmet, navnlig dets gennemførelse, og bør pålægges at samarbejde fuldt ud med Unionen for at fremme programmets tjenester og applikationer. Kommissionen bør kunne mobilisere de midler, som medlemsstaterne råder over, og vil kunne overdrage ikke-lovgivningsmæssige opgaver i forbindelse med gennemførelsen af programmet til medlemsstaterne og få gavn af deres bistand. Derudover bør de pågældende medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af jordstationer placeret på deres områder. Medlemsstaterne og Kommissionen bør desuden samarbejde indbyrdes og med relevante internationale organer og lovgivningsmyndigheder for at sikre, at de frekvenser, der er nødvendige for programmet, er tilgængelige og har en tilstrækkelig beskyttelse for at muliggøre den fulde udvikling og gennemførelse af applikationer, der er baseret på de tjenester, der tilbydes, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram15.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Som fortaler for Unionens overordnede interesser påhviler det Kommissionen at gennemføre programmet, påtage sig det overordnede ansvar og fremme anvendelsen heraf. Med henblik på at optimere de interesserede parters ressourcer og kompetencer bør Kommissionen kunne uddelegere visse opgaver. Endvidere er Kommissionen bedst egnet til at fastlægge de vigtigste tekniske og operationelle specifikationer, der er nødvendige for at kunne gennemføre udviklingen af systemer og tjenester.

(27)  Som fortaler for Unionens overordnede interesser påhviler det Kommissionen at overvåge gennemførelsen af programmet, påtage sig det overordnede ansvar og fremme anvendelsen heraf. Med henblik på at optimere de interesserede parters ressourcer og kompetencer bør Kommissionen kunne uddelegere visse opgaver. Endvidere er Kommissionen bedst egnet til at fastlægge de vigtigste krav, der er nødvendige for at kunne gennemføre udviklingen af systemer og tjenester.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ("agenturet"), der erstatter og afløser Det Europæiske GNSS-Agentur, oprettet ved forordning (EU) nr. 912/2010, har til opgave at bidrage til programmet, navnlig for så vidt angår sikkerhed. Visse opgaver, som er knyttet til programmets sikkerhed og dets fremme, bør derfor overgå til agenturet. Agenturet bør, navnlig hvad angår sikkerhed, og på grund af sin erfaring på området være ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsesopgaverne i forbindelse med alle EU-foranstaltninger inden for rumsektoren. Endvidere bør det varetage opgaver, som Kommissionen tillægger det ved hjælp af en eller flere uddelegeringsaftaler, som omfatter forskellige andre specifikke opgaver i forbindelse med programmet.

(28)  Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ("agenturet"), der erstatter og afløser Det Europæiske GNSS-Agentur, oprettet ved forordning (EU) nr. 912/2010, har til opgave at bidrage til programmet, navnlig for så vidt angår sikkerhed, cybersikkerhed og fremme af tjenesterne og aftagerleddet. Opgaver, som er knyttet til disse områder, bør derfor overgå til agenturet. Agenturet bør, navnlig hvad angår sikkerhed, og på grund af sin erfaring på området være ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsesopgaverne i forbindelse med alle EU-foranstaltninger inden for rumsektoren. På grundlag af de positive erfaringer med hensyn til at fremme bruger- og markedsudbredelsen af Galileo og EGNOS og med henblik på at fremme programmerne som en pakke bør reklame- og markedsføringsaktiviteterne for Copernicus også overdrages til agenturet. Endvidere bør det varetage opgaver, som Kommissionen tillægger det ved hjælp af én eller flere uddelegeringsaftaler, som omfatter forskellige andre specifikke opgaver i forbindelse med programmet.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Den Europæiske Rumorganisation er en international organisation med omfattende ekspertise på rumområdet, som indgik en rammeaftale med Det Europæiske Fællesskab i 2004. Den er derfor en vigtig partner i gennemførelsen af programmet, som der bør etableres passende forbindelser med. I den forbindelse er det vigtigt at indgå en partnerskabsrammeaftale med Den Europæiske Rumorganisation i overensstemmelse med finansforordningen, der fastsætter alle finansielle forbindelser mellem Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation og sikrer sammenhæng og overensstemmelse med rammeaftalen med Den Europæiske Rumorganisation, særlig artikel 5. Eftersom Den Europæiske Rumorganisation ikke er et EU-organ og ikke er omfattet af EU-retten, er det imidlertid afgørende med henblik på at beskytte Unionens og dens medlemsstaters interesser, at en sådan aftale gøres betinget af indførelsen af særlige driftsregler for Den Europæiske Rumorganisation. Aftalen bør også indeholde alle de bestemmelser, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser.

(29)  Den Europæiske Rumorganisation er en international organisation med omfattende ekspertise på rumområdet, som indgik en rammeaftale med Det Europæiske Fællesskab i 2004. Den er derfor en vigtig partner i gennemførelsen af programmet, som der bør etableres passende forbindelser med. I den forbindelse er det vigtigt at indgå en partnerskabsrammeaftale med Den Europæiske Rumorganisation i overensstemmelse med finansforordningen, der fastsætter alle finansielle forbindelser mellem Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation og sikrer sammenhæng og overensstemmelse med rammeaftalen med Den Europæiske Rumorganisation, særlig artikel 5. Eftersom Den Europæiske Rumorganisation ikke er et EU-organ og ikke er omfattet af EU-retten, er det med henblik på at beskytte Unionens og dens medlemsstaters interesser afgørende, at en sådan aftale indeholder passende krav vedrørende driftsreglerne i Den Europæiske Rumorganisation . Aftalen bør også indeholde alle de bestemmelser, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Med henblik på en strukturel integrering af brugerrepræsentationen i forvaltningen af GOVSATCOM og en aggregering af brugernes behov og krav på tværs af nationale og civil-militære grænser bør de relevante EU-enheder, som er tæt på brugerne, såsom Det Europæiske Forsvarsagentur, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, EU-Fiskerikontrolagenturet, Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Den Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapabilitet/Den Civile Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet og Det Europæiske Beredskabskoordineringscenter, have koordinerende funktioner for så vidt angår specifikke brugergrupper. På et aggregeret plan bør henholdsvis agenturet og Det Europæiske Forsvarsagentur repræsentere de civile og militære brugersamfund og kunne overvåge operationel brug, efterspørgsel, kravsoverholdelse og nye behov og krav.

(31)  Med henblik på en strukturel integrering af brugerrepræsentationen i forvaltningen af GOVSATCOM og en aggregering af brugernes behov og krav på tværs af nationale grænser bør de relevante EU-enheder, som er tæt på brugerne, såsom Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, EU-Fiskerikontrolagenturet, Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, Den Civile Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet og Det Europæiske Beredskabskoordineringscenter, have koordinerende funktioner for så vidt angår specifikke brugergrupper. På et aggregeret plan bør agenturet og Det Europæiske Forsvarsagentur repræsentere brugersamfundet og kunne overvåge operationel brug, efterspørgsel, kravsoverholdelse og nye behov og krav.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  For at garantere sikker udveksling af informationer bør der fastsættes passende regler for at sikre ækvivalens af sikkerhedsreglerne for de forskellige offentlige og private enheder samt fysiske personer, som deltager i programmets gennemførelse.

(36)  For at garantere sikker udveksling af informationer bør der fastsættes passende regler for at sikre ækvivalens af sikkerhedsreglerne for de forskellige offentlige og private enheder samt fysiske personer, som deltager i programmets gennemførelse, gennem etablering af flere niveauer af adgang til oplysninger og dermed sikker adgang til oplysninger.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36a)  Den europæiske ruminfrastrukturs cybersikkerhed, både på jorden og i rummet, er afgørende for at sikre kontinuiteten i systemernes drift, deres faktiske evne til at udføre opgaverne løbende og til at levere de nødvendige tjenester.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Et stigende antal vigtige økonomiske sektorer, navnlig inden for transport, telekommunikation, landbrug og energi, anvender i stadig højere grad satellitnavigationssystemer, for slet ikke at tale om synergierne med de aktiviteter, som er tilknyttet sikkerheds- og forsvarsområdet i Unionen og dens medlemsstater. Ved at sikre fuld kontrol over den satellitbaserede navigation bør Unionens teknologiske uafhængighed således kunne sikres, også på længere sigt for de enkelte dele af infrastrukturen, på samme måde som dens strategiske selvstændighed.

(38)  Et stigende antal vigtige økonomiske sektorer, navnlig inden for transport, telekommunikation, landbrug og energi, anvender i stadig højere grad satellitnavigationssystemer. Satellitnavigation spiller også en rolle i forbindelse med sikkerheden i Unionen og dens medlemsstater. Ved at sikre fuld kontrol over den satellitbaserede navigation bør Unionens teknologiske uafhængighed således kunne sikres, også på længere sigt for de enkelte dele af infrastrukturen, på samme måde som dens strategiske selvstændighed.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Formålet med EGNOS er at forbedre kvaliteten af åbne signaler fra eksisterende globale satellitnavigationssystemer, navnlig dem, der udsendes af Galileosystemet. De tjenester, som EGNOS leverer, bør som en prioritet dække medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa, herunder i denne forbindelse Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira, hvor målet er at dække disse territorier inden udgangen af 2025. EGNOS-tjenesternes geografiske dækning kan, såfremt det er teknisk gennemførligt og, for så vidt angår livskritiske tjenester, på grundlag af internationale aftaler udvides til andre dele af verden. Uden at dette berører forordning [2018/XXXX] [EASA-forordningen] og den nødvendige overvågning af Galileo-tjenesternes kvalitet for så vidt angår flyvekontrolformål, bør det bemærkes, at de signaler, der udsendes af Galileo, effektivt kan anvendes til at lette positioneringen af luftfartøjer, men kun lokale eller regionale forstærkende systemer som f.eks. EGNOS i Europa kan udgøre lufttrafikstyringstjenester (ATM) og luftfartstjenester (ANS).

(40)  Formålet med EGNOS er at forbedre kvaliteten af åbne signaler fra eksisterende globale satellitnavigationssystemer, navnlig dem, der udsendes af Galileosystemet. De tjenester, som EGNOS leverer, bør som en prioritet dække medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa, herunder i denne forbindelse Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira, hvor målet er at dække disse territorier inden udgangen af 2025. EGNOS-tjenesternes geografiske dækning kan, såfremt det er teknisk gennemførligt og, for så vidt angår livskritiske tjenester, på grundlag af internationale aftaler udvides til andre dele af verden. Uden at dette berører Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/11391a og den nødvendige overvågning af Galileo-tjenesternes kvalitet og sikkerhedspræstation for så vidt angår flyvekontrolformål, bør det bemærkes, at de signaler, der udsendes af Galileo, effektivt kan anvendes til at lette positioneringen af luftfartøjer, men kun lokale eller regionale forstærkende systemer som f.eks. EGNOS i Europa kan udgøre lufttrafikstyringstjenester (ATM) og luftfartstjenester (ANS).

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a)  EGNOS kan være til nytte i præcisionslandbrug og hjælpe landbrugerne med at eliminere affald, mindske overforbruget af gødning og ukrudtsmidler og optimere høstudbyttet. EGNOS har allerede en vigtig "brugergruppe", men antallet af landbrugsmaskiner, der er kompatible med navigationsteknologi, er mere begrænset. Dette problem bør der gøres noget ved.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Det er vigtigt at sikre kontinuiteten, bæredygtigheden og den fremtidige tilgængelighed af de tjenester, der leveres af Galileo- og EGNOS-systemerne. I et miljø under forandring og på et marked i hastig udvikling bør de fortsat udvikles, og der skal forberedes nye generationer af disse systemer.

(41)  Det er vigtigt at sikre kontinuiteten, bæredygtigheden, sikkerheden, pålideligheden, præcisionen og den fremtidige tilgængelighed af de tjenester, der leveres af Galileo- og EGNOS-systemerne. I et miljø under forandring og på et marked i hastig udvikling bør de fortsat udvikles, og der skal forberedes nye generationer af disse systemer.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a)   Med henblik på at støtte udnyttelsen af de tjenester, Galileo og EGNOS leverer, og støtte tjenesterne i aftagerleddet, herunder navnlig i transportsektoren, bør de kompetente myndigheder udvikle fælles standarder og certificeringer på internationalt plan. 

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  I betragtning af betydningen for Galileo og EGNOS af deres jordbaserede infrastruktur og dens indvirkning på deres sikkerhed bør fastlæggelsen af placeringen af denne infrastruktur afgøres af Kommissionen. Ibrugtagningen af systemernes jordinfrastruktur bør fortsat følge en åben og gennemsigtig proces.

udgår

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  For at udnytte de socioøkonomiske fordele ved Galileo og EGNOS bedst muligt, navnlig på sikkerhedsområdet, bør anvendelsen af tjenester fra EGNOS og Galileo fremmes i forbindelse med andre EU-politikker, hvor det er berettiget og gavnligt.

(46)  For at udnytte de socioøkonomiske fordele ved Galileo og EGNOS bedst muligt, navnlig på sikkerhedsområdet, bør anvendelsen af tjenester fra EGNOS og Galileo integreres i andre EU-politikker, hvor det er muligt. Det er ligeledes et vigtigt skridt i processen at tilskynde til anvendelsen af disse tjenester i alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Copernicus bør sikre selvstændig adgang til miljøviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservations- og geoinformationstjenester og dermed sætte Unionen i stand til at opnå uafhængig beslutningstagning og handling inden for bl.a. miljø, klimaændringer, civilbeskyttelse, sikkerhed samt den digitale økonomi.

(47)  Copernicus bør sikre selvstændig adgang til miljøviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservations- og geoinformationstjenester og dermed sætte Unionen i stand til at opnå uafhængig beslutningstagning og handling inden for bl.a. miljø, herunder landbrug, biodiversitet, landanvendelse, skovbrug, udvikling af landdistrikterne og fiskeri, klimaændringer, kulturarvssteder, civilbeskyttelse, sikkerhed, herunder infrastruktursikkerhed, samt den digitale økonomi.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Copernicus bør bygge på og sikre kontinuitet med aktiviteterne og resultaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/201417 om oprettelse af Unionens jordobservations- og overvågningsprogram (Copernicus) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter18, som oprettede forgængerprogrammet for global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) og fastsatte reglerne for gennemførelse af dets første operationelle aktiviteter, under hensyntagen til den seneste udvikling inden for forskning, teknologiske fremskridt og innovationer med indvirkning på jordobservationsområdet samt udviklingen inden for big data-analyse og kunstig intelligens og relaterede strategier og initiativer på EU-plan19. Copernicus bør så vidt muligt udnytte kapaciteten vedrørende rumbaserede observationer i medlemsstaterne, Den Europæiske Rumorganisation, EUMETSAT20 samt andre enheder, herunder kommercielle initiativer i Europa, og dermed bidrage til udviklingen af en levedygtig kommerciel rumfartssektor i Europa. Hvis det er relevant og muligt, bør det også udnytte de tilgængelige in situ- og hjælpedata, som hovedsageligt leveres af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF21. Kommissionen bør samarbejde med medlemsstaterne og Det Europæiske Miljøagentur for at sikre effektiv adgang til og anvendelse af in situ-datasættene for Copernicus.

(48)  Eksisterende kapaciteter bør bygges på og suppleres af nye aktiver, som kan udvikles af de ansvarlige enheder i fællesskab. Med henblik herpå bør Kommissionen arbejde tæt sammen med Den Europæiske Rumorganisation, medlemsstaterne og, hvor det er relevant, andre enheder, der ejer relevante rum- og in situ-aktiver. Copernicus bør bygge på og sikre kontinuitet med aktiviteterne og resultaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/201417 om oprettelse af Unionens jordobservations- og overvågningsprogram (Copernicus) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter18, som oprettede forgængerprogrammet for global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) og fastsatte reglerne for gennemførelse af dets første operationelle aktiviteter, under hensyntagen til den seneste udvikling inden for forskning, teknologiske fremskridt og innovationer med indvirkning på jordobservationsområdet samt udviklingen inden for big data-analyse og kunstig intelligens og relaterede strategier og initiativer på EU-plan19. Copernicus bør så vidt muligt udnytte kapaciteten vedrørende rumbaserede observationer i medlemsstaterne, Den Europæiske Rumorganisation, EUMETSAT20 samt andre enheder, herunder kommercielle initiativer i Europa, og dermed bidrage til udviklingen af en levedygtig kommerciel rumfartssektor i Europa. Hvis det er relevant og muligt, bør det også udnytte de tilgængelige in situ- og hjælpedata, som hovedsageligt leveres af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF21. Kommissionen bør samarbejde med medlemsstaterne og Det Europæiske Miljøagentur for at sikre effektiv adgang til og anvendelse af in situ-datasættene for Copernicus.

__________________

__________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44).

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1).

19 Meddelelse om "Kunstig intelligens for Europa" (COM(2018) 237 final) , Meddelelse "Om et fælles europæisk dataområde" (COM(2018) 232 final), Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (COM(2018) 8 final).

19 Meddelelse om "Kunstig intelligens for Europa" (COM(2018)0237 final) , Meddelelse "Om et fælles europæisk dataområde" (COM(2018)0232 final), Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (COM(2018)08 final).

20 Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter

20 Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter.

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire).

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(49a)  Copernicus' fulde potentiale for EU's samfund og økonomi bør frigives helt til andre end de direkte støttemodtagere ved at intensivere tiltagene til udbredelse blandt brugerne, hvilket kræver yderligere handling med henblik på at gøre dataene brugbare for ikke-specialister og dermed stimulere vækst, jobskabelse og videnoverførsel.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Med hensyn til dataindsamling bør aktiviteterne under Copernicus tage sigte på at fuldende og opretholde den eksisterende ruminfrastruktur, forberede den langsigtede udskiftning af satellitter, når de er udtjent, samt iværksætte nye missioner vedrørende nye observationssystemer, der skal bidrage til at imødegå udfordringen med globale klimaændringer (f.eks. overvågning af antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner). I forbindelse med aktiviteterne under Copernicus bør den globale overvågning udvides over polarområderne, og man bør støtte sikring af overholdelse af miljøbestemmelser, lovbestemt miljøovervågning og -rapportering og innovative miljøapplikationer (f.eks. til afgrødeovervågning, vandforvaltning og forbedret brandovervågning). I den forbindelse bør Copernicus mobilisere og drage størst mulig fordel af de investeringer, der er foretaget i løbet af den foregående finansieringsperiode (2014-2020), og samtidig udforske nye operationelle og forretningsmæssige modeller, som kan supplere Copernicus-kapaciteterne yderligere. Copernicus bør også bygge videre på vellykkede partnerskaber med medlemsstaterne med henblik på at videreudvikle sin sikkerhedsdimension under passende styringsforanstaltninger for at imødekomme udviklingen i brugerbehovene på sikkerhedsområdet.

(52)  Med hensyn til dataindsamling bør aktiviteterne under Copernicus tage sigte på at fuldende og opretholde den eksisterende ruminfrastruktur, forberede den langsigtede udskiftning af satellitter, når de er udtjent, samt iværksætte nye missioner, hvis gennemførlighed aktuelt undersøges af Den Europæiske Rumorganisation, vedrørende nye observationssystemer, der skal bidrage til at imødegå udfordringen med globale klimaændringer (f.eks. overvågning af antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner). I forbindelse med aktiviteterne under Copernicus bør den globale overvågning udvides over polarområderne, og man bør støtte sikring af overholdelse af miljøbestemmelser, lovbestemt miljøovervågning og -rapportering og innovative miljøapplikationer (f.eks. til afgrødeovervågning, vandforvaltning og forbedret brandovervågning). I den forbindelse bør Copernicus mobilisere og drage størst mulig fordel af de investeringer, der er foretaget i løbet af den foregående finansieringsperiode (2014-2020), og samtidig udforske nye operationelle og forretningsmæssige modeller, som kan supplere Copernicus-kapaciteterne yderligere. Copernicus bør også bygge videre på vellykkede partnerskaber med medlemsstaterne med henblik på at videreudvikle sin sikkerhedsdimension under passende styringsforanstaltninger for at imødekomme udviklingen i brugerbehovene på sikkerhedsområdet.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  Som en del af data- og informationsbehandlingsfunktionen bør Copernicus sikre langsigtet bæredygtighed og yderligere udvikling af de centrale Copernicustjenester, formidle information for at opfylde den offentlige sektors behov og Unionens internationale forpligtelser og optimere mulighederne for kommerciel udnyttelse. Copernicus bør navnlig levere informationer om atmosfæriske tilstande på lokalt, nationalt, europæisk og globalt niveau, informationer om oceanernes tilstand, informationer til støtte for landovervågning for at støtte gennemførelsen af lokale, nationale og EU-politikker, informationer til støtte for modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, geospatiale informationer til støtte for beredskabsstyring, herunder gennem forebyggende aktiviteter, sikring af overholdelse af miljøbestemmelser samt civilsikkerhed, herunder støtte til Unionens optræden udadtil. Kommissionen bør fastlægge passende aftalemæssige arrangementer, der fremmer bæredygtig levering af tjenester.

(53)  Som en del af data- og informationsbehandlingsfunktionen bør Copernicus sikre langsigtet bæredygtighed og yderligere udvikling af de centrale Copernicustjenester, formidle information for at opfylde den offentlige sektors behov og Unionens internationale forpligtelser og optimere mulighederne for kommerciel udnyttelse. Copernicus bør navnlig levere informationer om atmosfæriske tilstande, herunder luftkvalitet, på lokalt, nationalt, europæisk og globalt niveau, informationer om oceanernes tilstand, informationer til støtte for landovervågning for at støtte gennemførelsen af lokale, nationale og EU-politikker, informationer til støtte for modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, geospatiale informationer til støtte for beredskabsstyring, herunder gennem forebyggende aktiviteter, sikring af overholdelse af miljøbestemmelser samt civilsikkerhed, herunder støtte til Unionens optræden udadtil. Kommissionen bør fastlægge passende aftalemæssige arrangementer, der fremmer bæredygtig levering af tjenester.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(54a)  Med henblik på at indfri målsætningerne med Copernicus på et bæredygtigt grundlag bør der nedsættes et udvalg (Copernicus-underudvalget) til at bistå Kommissionen med at sikre koordineringen af bidrag til Copernicus fra Unionen, brugerforaene, medlemsstaterne og mellemstatslige organisationer samt den private sektor, således at den eksisterende kapacitet udnyttes bedst muligt, og mangler, som skal afhjælpes på EU-plan, bliver identificeret.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  Gennemførelsen af Copernicustjenesterne bør fremme offentlighedens anvendelse af tjenesterne, da brugerne vil kunne forudse tjenesternes tilgængelighed og udvikling, og samarbejdet med medlemsstater og andre parter. Til dette formål bør Kommissionen og dens betroede enheder, der leverer tjenester, arbejde tæt sammen med forskellige brugersamfund i hele Europa om at videreudvikle Copernicustjeneste- og -informationsporteføljen for at sikre, at nye behov i den offentlige sektor og nye politiske behov tilgodeses, hvorved anvendelsen af jordobservationsdata kan optimeres. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om at udvikle in situ-komponenten i Copernicus og fremme sammenlægningen af in situ-datasæt med rumdatasæt for at opnå forbedrede Copernicustjenester.

(55)  Gennemførelsen af Copernicustjenesterne bør fremme offentlighedens anvendelse af tjenesterne, da brugerne vil kunne forudse tjenesternes tilgængelighed og udvikling, og samarbejdet med medlemsstater og andre parter. Til dette formål bør agenturets og Copernicus' betroede enheder arbejde tæt sammen med forskellige brugersamfund i hele Europa om at videreudvikle Copernicustjeneste- og -informationsporteføljen for at sikre, at nye behov i den offentlige sektor og nye politiske behov tilgodeses, hvorved anvendelsen af jordobservationsdata kan optimeres i EU-borgernes interesse. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om at udvikle in situ-komponenten i Copernicus og fremme sammenlægningen af in situ-datasæt med rumdatasæt for at opnå forbedrede Copernicustjenester.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 56 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(56a)  Medlemsstaterne, Kommissionen og de ansvarlige enheder bør løbende køre Copernicus-informationskampagner om fordelene ved programmet og give alle potentielle brugere adgang til de relevante oplysninger og data.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 57 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(57a)  Copernicus-klimaændringstjenesterne er endnu ikke operationelle, men er allerede godt på vej, idet antallet af brugere fordobledes mellem 2015 og 2016. Alle klimaændringstjenester bør snarest muligt blive fuldt operationelle og dermed sikre den kontinuerlige strøm af data, som er nødvendig for at træffe effektive foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 59

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(59)  Med henblik på at fremme og lette både lokale myndigheders, små og mellemstore virksomheders, videnskabsfolks og forskeres anvendelse af jordobservationsdata og -teknologier bør særlige netværk til distribution af Copernicusdata, herunder nationale og regionale organer, fremmes gennem ibrugtagningsaktiviteter. I den forbindelse bør Kommissionen og medlemsstaterne søge at skabe tættere forbindelser mellem Copernicus og Unionens og de nationale politikker for at sætte gang i efterspørgslen efter kommercielle applikationer og tjenester og give virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder og nyetablerede virksomheder, mulighed for at udvikle applikationer, der er baseret på Copernicusdata og -informationer, med henblik på at udvikle et konkurrencedygtigt jordobservationsdataøkosystem i Europa.

(59)  Med henblik på at fremme og lette både lokale og regionale myndigheders, små og mellemstore virksomheders, videnskabsfolks og forskeres anvendelse af jordobservationsdata og -teknologier bør særlige netværk til distribution af Copernicusdata, herunder nationale og regionale organer, fremmes gennem ibrugtagningsaktiviteter. I den forbindelse bør Kommissionen og medlemsstaterne søge at skabe tættere forbindelser mellem Copernicus og Unionens og de nationale politikker for at sætte gang i efterspørgslen efter kommercielle applikationer og tjenester og give virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder og nyetablerede virksomheder, mulighed for at udvikle applikationer, der er baseret på Copernicusdata og -informationer, med henblik på at udvikle et konkurrencedygtigt jordobservationsdataøkosystem i Europa.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(59a)  I betragtning af det store potentiale ved satellitbilleder i forbindelse med bæredygtig og effektiv ressourceforvaltning, eksempelvis med hensyn til tilvejebringelse af pålidelige og rettidige oplysninger om afgrøder og jordbundsforhold, bør denne tjeneste styrkes yderligere for at imødekomme slutbrugernes behov og sikre sammenkædning af data.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 62

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62)  Efter anmodning fra Europa-Parlamentet og Rådet oprettede Unionen en støtteramme for overvågning og sporing i rummet (SST) ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU af 16. april 2014 om oprettelse af en støtteramme for overvågning og sporing i rummet24. Rumaffald er blevet en alvorlig trussel mod rumaktiviteters sikkerhed og bæredygtighed. SST er derfor af afgørende betydning for at sikre kontinuiteten i programmets komponenter og deres bidrag til Unionens politikker. Ved at søge at forhindre spredning af rumaffald bidrager SST til at sikre en bæredygtig og garanteret adgang til og brug af rummet, som er et globalt fællesgode.

(62)  Efter anmodning fra Europa-Parlamentet og Rådet oprettede Unionen en støtteramme for overvågning og sporing i rummet (SST) ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU201424. Rumaffald er blevet en alvorlig trussel mod rumaktiviteters sikkerhed og bæredygtighed. SST er derfor af afgørende betydning for at sikre kontinuiteten i programmets komponenter og deres bidrag til Unionens politikker. Ved at søge at forhindre spredning af rumaffald bidrager SST til at sikre en bæredygtig og garanteret adgang til og brug af rummet, som er et globalt fællesgode. Formålet med SST er at lette forberedelsen af EU-projekter for "oprydning" i rummet.

__________________

__________________

24 EUT L 158 af 27.5 2014, s. 227.

24 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU af 16. april 2014 om oprettelse af en støtteramme for overvågning og sporing i rummet (EUT L 158 af 27.5.2014, s. 227).

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 63

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(63)  SST bør videreudvikle SST-kapaciteternes ydeevne og selvstændighed. Med henblik herpå bør der oprettes et selvstændigt europæisk katalog over rumobjekter, der bygger på data fra nettet af SST-sensorer. SST bør også fortsat støtte driften og leveringen af SST-tjenester. Da SST er et brugerdrevet system, bør der indføres passende mekanismer til at indsamle brugerkrav, herunder krav vedrørende sikkerhed.

(63)  SST bør videreudvikle SST-kapaciteternes ydeevne og selvstændighed. Med henblik herpå bør der oprettes et selvstændigt europæisk katalog over rumobjekter, der bygger på data fra nettet af SST-sensorer. Kataloget kan følge eksemplet med andre rumaktive nationer og stille nogle af sine data til rådighed for ikke-kommercielle formål og forskningsformål. SST bør også fortsat støtte driften og leveringen af SST-tjenester. Da SST er et brugerdrevet system, bør der indføres passende mekanismer til at indsamle brugerkrav, herunder krav vedrørende sikkerhed og transmission af nyttige oplysninger til og fra offentlige institutioner for at gøre systemet mere effektivt.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 67

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(67)  Derudover bør SST supplere de eksisterende afbødningsforanstaltninger, såsom retningslinjerne for nedbringelse af mængden af rumskrot, som er fastsat af FN's Komité for Fredelig Udnyttelse af det Ydre Rum (COPUOS), og retningslinjerne for den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum, eller andre initiativer, for at garantere sikkerhed og bæredygtighed i forbindelse med aktiviteter i det ydre rum. For at mindske risikoen for kollisioner bør SST også søge synergier med initiativer til aktiv fjernelse og uskadeliggørelse af rumaffald. SST bør bidrage til at sikre fredelig anvendelse og udforskning af det ydre rum. Stigningen i rumaktiviteter kan have indvirkning på de internationale initiativer inden for styring af trafikken i rummet. Unionen bør følge denne udvikling og kan tage den i betragtning i forbindelse med midtvejsevalueringen af den nuværende FFR.

(67)  Derudover bør SST supplere de eksisterende afbødningsforanstaltninger, såsom retningslinjerne for nedbringelse af mængden af rumskrot, som er fastsat af FN's Komité for Fredelig Udnyttelse af det Ydre Rum (COPUOS), og retningslinjerne for den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum, eller andre initiativer, for at garantere sikkerhed og bæredygtighed i forbindelse med aktiviteter i det ydre rum. For at mindske risikoen for kollisioner bør SST også søge synergier med initiativer, hvis sigte er at fremme udvikling og udbredelse af teknologiske systemer, som er udformet til aktiv fjernelse af rumaffald. SST bør bidrage til at sikre fredelig anvendelse og udforskning af det ydre rum. Stigningen i rumaktiviteter kan have indvirkning på de internationale initiativer inden for styring af trafikken i rummet. Unionen bør følge denne udvikling og kan tage den i betragtning i forbindelse med midtvejsevalueringen af den nuværende FFR.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 70

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70)  Ekstreme vejrforhold i rummet kan true sikkerheden for borgerne og forstyrre driften af rum- og jordbaseret infrastruktur. Derfor bør der oprettes en rumvejrsfunktion som led i programmet med det formål at vurdere risiciene vedrørende vejret i rummet og tilsvarende brugerbehov, øge kendskabet til risici vedrørende vejret i rummet, sikre leveringen af brugerdrevne rumvejrtjenester og forbedre medlemsstaternes kapacitet til at producere rumvejrtjenester. Kommissionen bør prioritere de sektorer, som de operationelle rumvejrstjenester skal leveres til, under hensyntagen til brugerbehov, risici og teknologisk parathed. På lang sigt kan behovene i andre sektorer tilgodeses. Leveringen af tjenester på EU-plan i henhold til brugernes behov vil kræve målrettede, koordinerede og fortsatte forsknings- og udviklingsaktiviteter for at støtte udviklingen af rumvejrstjenester. Leveringen af rumvejrstjenester bør bygge på eksisterende national kapacitet og EU-kapacitet og sikre bred deltagelse af medlemsstaterne og inddragelse af den private sektor.

(70)  Ekstreme vejrforhold i rummet kan true borgernes sikkerhed og forstyrre driften af rum- og jordbaseret infrastruktur. Derfor bør der oprettes en rumvejrfunktion som led i programmet med det formål at vurdere risiciene vedrørende vejret i rummet og tilsvarende brugerbehov, øge kendskabet til risici vedrørende vejret i rummet, sikre leveringen af brugerdrevne rumvejrtjenester og forbedre medlemsstaternes kapacitet til at producere rumvejrtjenester. Kommissionen bør prioritere de sektorer, som de operationelle rumvejrtjenester skal leveres til, under hensyntagen til brugerbehov, risici og teknologisk parathed. På lang sigt kan behovene i andre sektorer tilgodeses. Leveringen af tjenester på EU-plan i henhold til brugernes behov vil kræve målrettede, koordinerede og fortsatte forsknings- og udviklingsaktiviteter for at støtte udviklingen af rumvejrtjenester. Leveringen af rumvejrtjenester bør bygge på eksisterende national kapacitet og EU-kapacitet og sikre bred deltagelse af medlemsstaterne, internationale organisationer og inddragelse af den private sektor.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 73

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(73)  GOVSATCOM er et brugercentreret program med en stærk sikkerhedsdimension. Brugsscenarierne kan inddeles i tre grupper: krisestyring, som kan omfatte civile og militære missioner og operationer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, humanitære kriser og maritime nødsituationer; overvågning, som kan omfatte grænseovervågning, overvågning af området før grænsen, overvågning af søgrænser, havovervågning, overvågning af ulovlig handel, og centrale infrastrukturer, som kan omfatte diplomatiske netværk, politikommunikation, kritiske infrastrukturer (f.eks. energi, transport, vanddæmninger) og ruminfrastrukturer.

(73)  GOVSATCOM er et brugercentreret program med en stærk sikkerhedsdimension. Brugsscenarierne kan inddeles i tre hovedgrupper: krisestyring, naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, humanitære kriser og maritime nødsituationer, overvågning, som kan omfatte grænseovervågning, overvågning af området før grænsen, overvågning af søgrænser, havovervågning, overvågning af ulovlig handel og centrale infrastrukturer, som kan omfatte diplomatiske netværk, politikommunikation, digital infrastruktur (f.eks. datacentre, servere), kritiske infrastrukturer (f.eks. energi, transport, vandbarrierer såsom dæmninger) og ruminfrastrukturer.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 78

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(78)  For brugere af satellitkommunikation er brugerudstyret den absolut vigtigste operationelle grænseflade. Unionens model for GOVSATCOM gør det muligt for de fleste brugere at fortsætte med at anvende deres eksisterende brugerudstyr til GOVSATCOM's tjenester, for så vidt som de gør brug af Unionens teknologi.

(78)  For brugere af satellitkommunikation er brugerudstyret den absolut vigtigste operationelle grænseflade. Unionens model for GOVSATCOM bør gøre det muligt for brugere at fortsætte med at anvende deres eksisterende brugerudstyr til GOVSATCOM's tjenester.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 86

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(86)  Den infrastruktur, der anvendes i forbindelse med programmet, kan kræve yderligere forskning og udvikling, som kan støttes under Horisont Europa med henblik på overensstemmelse med Den Europæiske Rumorganisations aktiviteter på dette område. Synergier med Horisont Europa bør sikre, at forsknings- og innovationsbehov afdækkes og fastlægges i forbindelse med den strategiske planlægningsproces for forskning og innovation. Rumdata og -tjenester, der gøres frit tilgængelige inden for rammerne af programmet, vil blive anvendt til at udvikle banebrydende løsninger gennem forskning og innovation, bl.a. i Horisont Europa, navnlig til fordel for bæredygtige fødevarer og naturressourcer, klimaovervågning, intelligente byer, automatiserede køretøjer, sikkerhedsstyring og katastrofehåndtering. Den strategiske planlægning under Horisont Europa vil identificere, hvilke forsknings- og innovationsaktiviteter der bør gøre brug af EU-ejede infrastrukturer såsom Galileo, EGNOS og Copernicus. Forskningsinfrastrukturer, navnlig in situ-observationsnet, vil udgøre væsentlige elementer i den in situ-observationsinfrastruktur, der ligger til grund for Copernicustjenesterne.

(86)  Den infrastruktur, der anvendes i forbindelse med programmet, kan kræve yderligere forskning og udvikling, som kan støttes under Horisont Europa med henblik på overensstemmelse med Den Europæiske Rumorganisations aktiviteter på dette område. Synergier med Horisont Europa bør sikre, at forsknings- og innovationsbehov afdækkes og fastlægges i forbindelse med den strategiske planlægningsproces for forskning og innovation. Det er vigtigt at sikre kontinuitet mellem de løsninger, som udvikles gennem Horisont Europa, og driften af de enkelte komponenter i programmet. Rumdata og -tjenester, der gøres frit tilgængelige inden for rammerne af programmet, vil blive anvendt til at udvikle banebrydende løsninger gennem forskning og innovation, bl.a. i Horisont Europa, for så vidt angår de vigtigste europæiske politikker. Den strategiske planlægning under Horisont Europa vil identificere, hvilke forsknings- og innovationsaktiviteter der bør gøre brug af EU-ejede infrastrukturer såsom Galileo, EGNOS og Copernicus. Forskningsinfrastrukturer, navnlig in situ-observationsnet, vil udgøre væsentlige elementer i den in situ-observationsinfrastruktur, der ligger til grund for Copernicustjenesterne.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 87

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(87)  Ved forordning (EU) nr. 912/2010 blev der oprettet et EU-agentur benævnt Det Europæiske GNSS-Agentur med henblik på at forvalte visse aspekter af de satellitbaserede navigationsprogrammer Galileo og EGNOS. I denne forordning fastsættes navnlig, at Det Europæiske GNSS-Agentur vil få overdraget nye opgaver, ikke kun hvad angår Galileo og EGNOS, men også for andre af programmets komponenter, særligt sikkerhedsgodkendelse. Navn, opgaver og organisatoriske aspekter af Det Europæiske GNSS-Agentur skal derfor tilpasses i overensstemmelse hermed.

(87)  Ved forordning (EU) nr. 912/2010 blev der oprettet et EU-agentur benævnt Det Europæiske GNSS-Agentur med henblik på at forvalte visse aspekter af de satellitbaserede navigationsprogrammer Galileo og EGNOS. I denne forordning fastsættes navnlig, at Det Europæiske GNSS-Agentur vil få overdraget nye opgaver, ikke kun hvad angår Galileo og EGNOS, men også for andre af programmets komponenter, særligt sikkerhedsgodkendelse og cybersikkerhed. Navn, opgaver og organisatoriske aspekter af Det Europæiske GNSS-Agentur skal derfor tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 88

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(88)  I betragtning af dets udvidede anvendelsesområde, som ikke længere vil være begrænset til Galileo og EGNOS, bør Det Europæiske GNSS-Agentur ændres. Agenturet bør dog sikre kontinuiteten i Det Europæiske GNSS-Agenturs aktiviteter, herunder kontinuiteten med hensyn til rettigheder og forpligtelser, personale og gyldigheden af alle de beslutninger, der er truffet.

(88)  I betragtning af dets udvidede anvendelsesområde, som ikke længere vil være begrænset til Galileo og EGNOS, bør Det Europæiske GNSS-Agentur ændres. Når Kommissionen overdrager opgaver til agenturet, bør den sørge for passende finansiering til forvaltningen og udførelsen af disse opgaver, herunder tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer. Agenturet bør dog sikre kontinuiteten i Det Europæiske GNSS-Agenturs aktiviteter, herunder kontinuiteten med hensyn til rettigheder og forpligtelser, personale og gyldigheden af alle de beslutninger, der er truffet.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  "rumvejr": naturligt forekommende variationer i rummiljøet mellem solen og jorden, herunder soleruptioner, solprotoner, solvind og udstødelse af koronamasse, der kan føre til solstorme (geomagnetiske storme, solstrålingsstorme og ionosfæriske forstyrrelser), som vil kunne indvirke på jorden

(2)  "rumvejr": naturligt forekommende variationer i rummiljøet mellem solen og jorden, herunder soleruptioner, solprotoner, solvind og udstødelse af koronamasse, der kan føre til solstorme (geomagnetiske storme, solstrålingsstorme og ionosfæriske forstyrrelser), som vil kunne indvirke på jorden eller rumbaserede infrastrukturer

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  "kendskab til situationen i rummet" (space situational awareness - SSA) : en holistisk tilgang til de vigtigste risici i rummet, der omfatter kollisioner mellem satellitter og rumaffald, rumvejrsfænomener og jordnære objekter "blandingsoperation":

(5)  "kendskab til situationen i rummet" (space situational awareness – SSA): omfattende viden om og forståelse af de vigtigste risici i rummet, der omfatter kollisioner mellem satellitter og rumaffald, rumvejrsfænomener og jordnære objekter

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  "blandingsoperation": foranstaltninger, som støttes over EU-budgettet, herunder inden for blandingsfaciliteter, jf. finansforordningens artikel 2, stk. 6, og som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, fra EU-budgettet og støtte, der skal tilbagebetales, fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer

(6)  "blandingsoperation": foranstaltninger, som støttes over EU-budgettet, herunder inden for blandingsfaciliteter, jf. finansforordningens artikel 2, stk. 6,, og som kombinerer støtte og/eller finansielle instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, og/eller budgetgarantier fra EU-budgettet og støtte, der skal tilbagebetales, fra udviklingsinstitutioner eller andre offentlige finansieringsinstitutioner samt fra kommercielle finansieringsinstitutioner og investorer

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  "SST-data": rumobjekters fysiske parametre indhentet af SST-sensorer eller rumobjekters kredsløbsparametre, som er udledt af SST-sensorers observationer inden for rammerne af SST-komponenten (overvågning og sporing i rummet)

(10)  "SST-data": rumobjekters, herunder rumaffalds, fysiske parametre indhentet af SST-sensorer eller rumobjekters kredsløbsparametre, som er udledt af SST-sensorers observationer inden for rammerne af SST-komponenten (overvågning og sporing i rummet)

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  "Copernicus-tredjepartsdata": data, der licenseres og leveres til brug inden for Copernicus' virksomhed, og som stammer fra andre kilder end Copernicus-sentineller

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Copernicuskernebrugere", der har gavn af Copernicusdata og -informationer og har en yderligere rolle som drivkraft for udviklingen af Copernicus, og som omfatter EU-institutioner og -organer og de europæiske nationale eller regionale offentlige organer, der har fået overdraget offentlige serviceopgaver med henblik at fastlægge, gennemføre, håndhæve eller overvåge miljø-, civilbeskyttelses- eller sikkerhedspolitikker

"Copernicuskernebrugere", der har gavn af Copernicusdata og -informationer og har en yderligere rolle som drivkraft for udviklingen af Copernicus, og som omfatter EU-institutioner og -organer og de europæiske nationale eller regionale offentlige organer, der har fået overdraget offentlige serviceopgaver med henblik at fastlægge, gennemføre, håndhæve eller overvåge miljø-, civilbeskyttelses- eller sikkerhedspolitikker, herunder sikkerhed med hensyn til infrastruktur

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"Copernicuskernetjenester": de operationelle tjenester, som er samlet i data- og informationsbehandlingskomponenten eller tjenestekomponenten, og som er af generel og fælles interesse for medlemsstaterne og Unionen

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

23a)  "rumsektoren":

 

"leverandørleddet", som omfatter aktiviteter, der fører til et operationelt rumsystem, og udforskning af rummet

 

"aftagerleddet", som omfatter aktiviteter i forbindelse med udnyttelse af satellitdata til at udvikle rumrelaterede produkter og tjenester til slutbrugere.

Begrundelse

Rumsektoren bør defineres yderligere og deles op i et leverandør- og et aftagerled.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  et selvstændigt civilt system for global satellitbaseret navigation (GNSS) under civil kontrol, som omfatter en konstellation af satellitter, centre og et globalt net af stationer på jorden, som leverer positionsbestemmelses-, navigations- og tidsbestemmelsestjenester og fuldt ud integrerer sikkerhedsbehov og -krav ("Galileo")

a)  et selvstændigt civilt system for global satellitbaseret navigation (GNSS) under civil kontrol, som omfatter en konstellation af satellitter, centre og et globalt net af stationer på jorden, som leverer positionsbestemmelses-, navigations- og tidsbestemmelsestjenester og, hvor det er relevant, integrerer sikkerhedsbehov og -krav ("Galileo")

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  et selvstændigt, brugerdrevet jordobservationssystem under civil kontrol, der tilbyder geoinformationsdata og -tjenester, bestående af satellitter, jordinfrastruktur, data- og informationsbehandlingsfaciliteter og distributionsinfrastruktur, og som fuldt ud integrerer sikkerhedsbehov og -krav ("Copernicus")

c)  et selvstændigt, brugerdrevet jordobservationssystem under civil kontrol, der tilbyder geoinformationsdata og -tjenester baseret på en gratis og åben datapolitik, bestående af satellitter, jordinfrastruktur, data- og informationsbehandlingsfaciliteter og distributionsinfrastruktur, og som fuldt ud integrerer sikkerhedsbehov og -krav ("Copernicus")

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  et system til overvågning og sporing i rummet, hvis formål er at forbedre, forvalte og levere data, informationer og tjenester i forbindelse med overvågning og sporing af aktive og inaktive rumfartøjer, udtjente løfteraketter, affald og affaldsfragmenter, der befinder sig i kredsløb om Jorden, og som suppleres af observationsbaserede parametre med relation til rumvejr og overvågning af risikoen for, at jordnære objekter i rummet ("NEO'er") nærmer sig jorden ("SST")

d)  et system til overvågning og sporing i rummet, hvis formål er at forbedre, forvalte og levere data, informationer og tjenester i forbindelse med overvågning og sporing af aktive og inaktive rumfartøjer og rumaffald, der befinder sig i kredsløb om Jorden, og som suppleres af observationsbaserede parametre med relation til rumvejr og overvågning af risikoen for, at jordnære objekter i rummet ("NEO'er") nærmer sig jorden ("SST")

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Derudover skal programmet omfatte foranstaltninger, som skal sikre en effektiv adgang til rummet for programmet og fremme en innovativ rumsektor.

Derudover skal programmet omfatte foranstaltninger, som skal sikre selvstændig adgang til rummet, håndtere cybertrusler, fremme en rumsektor, som er innovativ og konkurrencedygtig i leverandør- og aftagerleddet, og støtte rumdiplomati.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet har følgende generelle målsætninger:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at tilvejebringe eller bidrage til tilvejebringelsen af ajourførte og, hvis det er relevant, sikre rumrelaterede data, informationer og tjenester af høj kvalitet uden afbrydelse og om muligt på globalt niveau, der opfylder nuværende og fremtidige behov og er i stand til at opfylde Unionens politiske prioriteter, bl.a. når det gælder klimaændringer og sikkerhed og forsvar

a)  at tilvejebringe eller bidrage til tilvejebringelsen af ajourførte og, hvis det er relevant, sikre rumrelaterede data, informationer og tjenester af høj kvalitet uden afbrydelse og om muligt på globalt niveau, der opfylder nuværende og fremtidige behov og er i stand til at opfylde Unionens politiske prioriteter, herunder klimaændringer, og støtte evidensbaseret og uafhængig beslutningstagning i Unionen og dens medlemsstater

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at maksimere de socioøkonomiske fordele, bl.a. ved at fremme den bredest mulige anvendelse af de data, informationer og tjenester, der leveres gennem programmets komponenter

b)  at maksimere de socioøkonomiske fordele, navnlig ved at styrke det europæiske aftagerled og derved muliggøre vækst og jobskabelse i Unionen og fremme den bredest mulige anvendelse af de data, informationer og tjenester, der leveres gennem programmets komponenter, både i og uden for Unionen

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at øge sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater, handlefriheden og den strategiske selvstændighed, navnlig i forbindelse med teknologisk og evidensbaseret beslutningstagning

c)  at øge sikkerheden, herunder cybersikkerheden, for Unionen og dens medlemsstater, og styrke den strategiske selvstændighed, navnlig i industriel og teknologisk henseende

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  at styrke det europæiske industrielle og videnskabelige økosystem på rumområdet ved etablering af en sammenhængende ramme, der forener europæisk ekspertise inden for uddannelse og knowhow, udvikling af konstruktions- og produktionskapaciteter på højt niveau og de strategiske visioner, som er fornødne i en stadigt mere konkurrencepræget sektor

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at fremme Unionens rolle på den internationale scene som en førende aktør i rumsektoren og styrke dens rolle, når det gælder håndtering af globale udfordringer og støtte til globale initiativer, bl.a. med hensyn til klimaændringer og bæredygtig udvikling.

d)  at fremme Unionens rolle på den internationale scene som en førende aktør i rumsektoren og styrke dens rolle, når det gælder håndtering af globale udfordringer og støtte til globale initiativer, bl.a. med hensyn til bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at styrke Unionens rumdiplomati og tilskynde til internationalt samarbejde for at øge bevidstheden om rummet som menneskehedens fælles arv

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  at fremme Unionens teknologi og industri og støtte princippet om gensidighed og fair konkurrence på internationalt plan

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  at øge sikkerheden i Unionen og medlemsstaterne på forskellige områder, navnlig inden for transport (luftfart, herunder ubemandede luftfartøjer, jernbanetransport, skibsfart, vejtransport og selvkørende biler), anlæggelse og overvågning af infrastruktur, landovervågning og miljø.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  for Galileo og EGNOS: at tilvejebringe avancerede og, hvor det er relevant, sikre positionsbestemmelses-, navigationstidsbestemmelses- og tidsbestemmelsestjenester

a)  for Galileo og EGNOS: at tilvejebringe langsigtede og vedvarende avancerede og, hvor det er relevant, sikre positionsbestemmelses-, navigationstidsbestemmelses- og tidsbestemmelsestjenester

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  for Copernicus: at levere nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata og -informationer, der tilvejebringes på et langsigtet grundlag, for at understøtte gennemførelsen og overvågningen af Unionens og medlemsstaternes politikker inden for miljø, klimaændringer, landbrug og udvikling af landdistrikter, civilbeskyttelse og sikkerhed samt den digitale økonomi

b)  for Copernicus: at levere nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata og -informationer, der tilvejebringes på et langsigtet grundlag, for at understøtte gennemførelsen og overvågningen af Unionens og medlemsstaternes brugerdrevne politikker og foranstaltninger

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for kendskab til situationen i rummet ("SSA"): at forbedre SST-kapaciteter med henblik på at overvåge, spore og identificere rumobjekter, overvåge rumvejret og kortlægge og skabe netværk for medlemsstaternes NEO-kapaciteter

c)  for kendskab til situationen i rummet ("SSA"): at forbedre SST-kapaciteter med henblik på at overvåge, spore og identificere rumobjekter og rumaffald, overvåge rumvejret og kortlægge og skabe netværk for medlemsstaternes NEO-kapaciteter

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at bidrage, hvor dette kræves i overensstemmelse med programmets behov, til selvstændig, sikker og omkostningseffektiv adgangskapacitet til rummet

e)  at sikre selvstændig, sikker og omkostningseffektiv adgangskapacitet til rummet

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at støtte og styrke konkurrenceevne, iværksætterånd, færdigheder og innovative kapaciteter hos juridiske og fysiske personer i Unionen, som er aktive eller ønsker at være aktive inden for denne sektor, navnlig for så vidt angår små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheders stilling og behov

f)  at fremme udviklingen af en stærk og konkurrencedygtig rumøkonomi i Unionen og maksimere mulighederne for EU-virksomheder i alle størrelser og i alle Unionens regioner.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet støtter:

Programmet støtter i synergi med andre af Unionens og Den Europæiske Rumorganisations programmer og finansieringsordninger:

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  levering af opsendelsestjenester i overensstemmelse med programmets behov

a)  levering af opsendelsestjenester til programmet, herunder aggregerede opsendelsestjenester til Unionen og til andre enheder på disses anmodning, under hensyntagen til Unionens væsentlige sikkerhedsinteresser i overensstemmelse med artikel 25 med henblik på at forbedre europæiske opsendelsestjenesters og industriers konkurrenceevne på det globale marked

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udviklingsaktiviteter i relation til selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet

b)  udviklingsaktiviteter i relation til selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, herunder alternative opsendelsesteknologier og innovative systemer eller tjenester, under hensyntagen til Unionens og dens medlemsstaters væsentlige sikkerhedsinteresser som omhandlet i artikel 25

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  hvor dette kræves i henhold til programmets behov, de nødvendige tilpasninger af jordbaseret infrastruktur.

c)  hvor dette er nødvendigt af hensyn til programmets mål, den nødvendige støtte til vedligeholdelse, tilpasninger og udvikling af jordbaseret infrastruktur, navnlig eksisterende infrastruktur, raketforsøgsområder og forskningscentre.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger til støtte for en innovativ EU-rumsektor

Foranstaltninger til støtte for en innovativ og konkurrencedygtig EU-rumsektor

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  innovationsaktiviteter til optimal udnyttelse af rumteknologier, -infrastrukturer eller -tjenester

a)  innovationsaktiviteter til udvikling og optimal udnyttelse af rumteknologier, -infrastrukturer eller -tjenester

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  passende foranstaltninger til fremme af udbredelsen af innovative løsninger, der hidrører fra forsknings- og innovationsaktiviteter, navnlig gennem synergier med andre EU-fonde såsom Horisont Europa og InvestEU, med henblik på at støtte udviklingen af aftagerled for alle programmets komponenter

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  styrkelse af den europæiske rumsektor på eksportmarkedet

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  etablering af rumrelaterede innovationspartnerskaber til udvikling af innovative varer eller tjenesteydelser og med henblik på efterfølgende indkøb af de heraf resulterende varer eller tjenesteydelser

b)  etablering af rumrelaterede innovationspartnerskaber til udvikling af innovative varer eller tjenesteydelser og med henblik på efterfølgende indkøb af de heraf resulterende produkter eller tjenesteydelser til programmets behov

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  udformning, afprøvning, gennemførelse og udbredelse af datastyrede interoperable rumløsninger til offentlige tjenester, fremme af innovation og etablering af fælles rammer med henblik på at indfri det fulde potentiale af de offentlige forvaltningers tjenester for borgere og virksomheder

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  iværksætteri, fra indledningsfasen til ekspansion, i overensstemmelse med artikel 21 og andre bestemmelser om adgang til finansiering som fastsat i artikel 18 og kapitel I i afsnit III

c)  iværksætteri, herunder fra indledningsfasen til ekspansion, i overensstemmelse med artikel 21 og ved at anvende andre bestemmelser om adgang til finansiering som fastsat i artikel 18 og kapitel I i afsnit III

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  samarbejde mellem foretagender i form af rumcentre, der på regionalt og nationalt plan samler aktører fra rumsektoren og den digitale sektor samt brugere, og som yder støtte til borgere og virksomheder til fremme af iværksætteri og færdigheder

d)  samarbejde i form af et netværk af rumcentre, der navnlig på regionalt og nationalt plan samler aktører fra rumsektoren og den digitale sektor samt brugere, og som yder støtte, faciliteter og tjenesteydelser til borgere og virksomheder til fremme af iværksætteri og færdigheder og fremmer samarbejde mellem rumcentrene og de digitale innovationsknudepunkter, der er oprettet under programmet for det digitale Europa

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  den mulige udvikling af en strategi baseret på "modellen med første kontrakt" med alle relevante aktører i den offentlige og den private sektor til støtte for udviklingen af nystartede virksomheder inden for rumsektoren.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  synergier med transport- og rumsektoren samt den digitale sektor for at fremme en bredere anvendelse af nye teknologier (såsom e-opkald, digitale fartskrivere, trafikovervågning og -styring, selvkørende og ubemandede køretøjer og droner) og tilgodese behovene for sikker og sømløs konnektivitet, robust positionering, intermodalitet og interoperabilitet og derved forbedre transportydelsernes og industriens konkurrenceevne

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  formidling af uddannelsesaktiviteter

e)  formidling af uddannelsesaktiviteter med henblik på at udvikle avancerede rumfærdigheder

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  adgang til behandlings- og testfaciliteter

f)  adgang til behandlings- og testfaciliteter for fagfolk i den private og offentlige sektor, studerende og iværksættere

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  ikke indrømmes et tredjeland eller en international organisation beslutningskompetence over programmet

c)  ikke indrømmes et tredjeland eller en international organisation beslutningskompetence over programmet eller, hvis det er relevant, adgang til følsomme eller klassificerede informationer

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  tages højde for at opretholde Unionens strategiske interesser og suverænitet på alle berørte områder, herunder europæisk teknologisk eller industriel strategisk selvstændighed, hvis det er relevant

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kontrakter, aftaler og andre ordninger i forbindelse med de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, indeholder bestemmelser om en passende ejerskabsordning for disse aktiver og, for så vidt angår litra c), at Unionen frit kan anvende PRS-modtagerne i overensstemmelse med afgørelse nr. 1104/2011/EU.

3.  Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kontrakter, aftaler og andre ordninger i forbindelse med de aktiviteter, der er nævnt i stk. 2, indeholder bestemmelser om en passende ejerskabs- og brugsordning for disse aktiver og, for så vidt angår litra c), at Unionen frit kan anvende og give tilladelse til brugen af PRS-modtagerne i overensstemmelse med afgørelse nr. 1104/2011/EU.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De tjenester, data og informationer, som leveres af programmets komponenter, skal leveres uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår deres kvalitet, nøjagtighed, tilgængelighed, pålidelighed, hastighed og egnethed til ethvert formål. I den forbindelse træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at brugere af disse tjenester, data og informationer på passende vis informeres om, at der ikke foreligger en sådan garanti.

De tjenester, data og informationer, som leveres af programmets komponenter, skal leveres uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår deres kvalitet, nøjagtighed, tilgængelighed, pålidelighed, hastighed og egnethed til ethvert formål, medmindre en sådan garanti er påkrævet i henhold til den gældende EU-lovgivning med henblik på leveringen af de pågældende tjenester. I den forbindelse træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at brugere af disse tjenester, data og informationer på passende vis informeres om, at der ikke foreligger en sådan garanti.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [16] mia. EUR i løbende priser.

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [16,9] mia. EUR i løbende priser.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  for Copernicus: [5,8] mia. EUR

b)  for Copernicus: [6] mia. EUR

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for SSA/GOVSATCOM: [0,5] mia. EUR.

c)  for SSA/GOVSATCOM: [1,2] mia. EUR.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tværgående aktiviteter i henhold til artikel 3 finansieres inden for rammerne af programmets komponenter.

2.  Tværgående aktiviteter i henhold til artikel 3, 5 og 6 finansieres inden for rammerne af programmets komponenter.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  med henblik på i alle medlemsstater, via forsyningskæden, at fremme en så bred og åben deltagelse som muligt af nystartede virksomheder, nytilkomne og små og mellemstore virksomheder og andre økonomiske aktører, heriblandt kravet om at pålægge tilbudsgiverne at give en del af kontrakten i underentreprise

a)  med henblik på i hele Unionen og via forsyningskæden at fremme en så bred og åben deltagelse som muligt af alle økonomiske aktører, navnlig nystartede virksomheder, nytilkomne og små og mellemstore virksomheder, heriblandt kravet om at pålægge tilbudsgiverne at give en del af kontrakten i underentreprise

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  med henblik på at fremme Unionens selvstændighed, navnlig i teknologisk henseende

d)  med henblik på at fremme Unionens strategiske selvstændighed, navnlig i teknologisk henseende, i hele værdikæden

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at følge principperne om åben adgang og loyal konkurrence i hele den industrielle forsyningskæde, udbud på baggrund af gennemsigtig og rettidig information, klar meddelelse om gældende regler for offentlige indkøb, udvælgelses- og tildelingskriterier og andre relevante oplysninger, så der er lige vilkår for alle potentielle tilbudsgivere

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at opmuntre nye aktører, små og mellemstore virksomheder og nyopstartede virksomheder og tilbyde den bredest mulige geografiske dækning, samtidigt med at Unionens strategiske selvstændighed beskyttes, kan den ordregivende myndighed kræve, at tilbudsgiveren giver en del af kontrakten i underentreprise, ved hjælp af konkurrencebaserede udbud på de relevante niveauer for underentreprise, til andre virksomheder end dem, der tilhører tilbudsgiverens koncern.

1.  For at opmuntre nye aktører, navnlig små og mellemstore virksomheder og nyopstartede virksomheder, og tilbyde den bredest mulige geografiske dækning, samtidigt med at Unionens strategiske selvstændighed beskyttes, bestræber den ordregivende myndighed sig på at kræve, at tilbudsgiveren giver en del af kontrakten i underentreprise, ved hjælp af konkurrencebaserede udbud på de relevante niveauer for underentreprise, til andre virksomheder end dem, der tilhører tilbudsgiverens koncern.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den ordregivende myndighed udtrykker den krævede del af kontrakten, der skal gives i underentreprise, i en ramme fra en minimumsprocentsats til en maksimumsprocentsats.

2.  Den ordregivende myndighed udtrykker den krævede del af kontrakten, der skal gives i underentreprise til industri på alle niveauer, jf. stk. 1, i en ramme fra en minimumsprocentsats til en maksimumsprocentsats;

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enhver fravigelse fra et krav i overensstemmelse med stk. 1 skal begrundes af tilbudsgiveren.

3.  Enhver fravigelse fra et krav i overensstemmelse med stk. 1 skal begrundes af tilbudsgiveren og vurderes af den ordregivende myndighed.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af en fælles indkaldelse fastsættes der fælles procedurer for udvælgelse og evaluering af forslagene. Procedurerne skal involvere en afbalanceret gruppe af uafhængige eksperter, som udpeges af begge parter.

I tilfælde af en fælles indkaldelse fastsættes der fælles procedurer for udvælgelse og evaluering af forslagene. Procedurerne involverer en afbalanceret gruppe af uafhængige eksperter, som udpeges af begge parter. Eksperterne må ikke vurdere, rådgive om eller bistå i spørgsmål, med hensyn til hvilke de har en interessekonflikt.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ud over bestemmelserne i finansforordningens [artikel 165] kan Kommissionen og agenturet gennemføre fælles udbudsprocedurer med Den Europæiske Rumorganisation eller andre internationale organisationer, som er involveret i gennemførelsen af komponenterne i programmet.

1.  Ud over bestemmelserne i finansforordningens [artikel 165] kan Kommissionen eller agenturet gennemføre fælles udbudsprocedurer med Den Europæiske Rumorganisation eller andre internationale organisationer, som er involveret i gennemførelsen af komponenterne i programmet.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det kræves for at beskytte Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, navnlig behovet for at bevare EU-systemernes integritet og modstandsdygtighed, samt det selvstændige industrielle grundlag, som de er afhængige af, fastsætter Kommissionen de betingelser, der kræves opfyldt ved deltagelse i udbud, tilskud eller priser omfattet af dette afsnit. I den forbindelse skal der tages særligt hensyn til behovet for, at støtteberettigede virksomheder skal være etableret i en medlemsstat, at de skal forpligte sig til at udføre alle relevante aktiviteter inden for Unionen og skal kontrolleres effektivt af medlemsstaterne eller statsborgere fra disse. Disse betingelser skal angives i dokumentationen vedrørende udbuddet, tilskuddet eller prisen, alt efter hvad der er relevant. I forbindelse med udbud gælder betingelserne for hele løbetiden af den efterfølgende kontrakt.

Når det kræves for at beskytte Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, navnlig behovet for at bevare EU-systemernes integritet og modstandsdygtighed, samt det selvstændige industrielle grundlag, som de er afhængige af, fastsætter Kommissionen de betingelser, der kræves opfyldt ved deltagelse i udbud, tilskud eller priser omfattet af dette afsnit. I den forbindelse skal der tages særligt hensyn til behovet for, at støtteberettigede virksomheder skal være etableret i en medlemsstat, og at de skal forpligte sig til at udføre alle relevante aktiviteter inden for Unionen. Disse betingelser skal angives i dokumentationen vedrørende udbuddet, tilskuddet eller prisen, alt efter hvad der er relevant. I forbindelse med udbud gælder betingelserne for hele løbetiden af den efterfølgende kontrakt.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en klar fordeling af opgaver og ansvar mellem de enheder, der er involveret i programmets gennemførelse, navnlig mellem medlemsstaterne, Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation

a)  en klar fordeling af opgaver og ansvar mellem de enheder, der er involveret i programmets gennemførelse, navnlig mellem medlemsstaterne, Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation, ud fra den enkelte enheds kompetencer, for at forbedre gennemsigtigheden, effektiviteten og omkostningseffektiviteten og undgå overlapning af aktiviteter

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  stærk kontrol med programmet, herunder at alle enheder strengt overholder omkostninger og tidsplan på deres ansvarsområder i overensstemmelse med denne forordning

b)  stærk kontrol med programmet, herunder at alle enheder strengt overholder omkostninger og teknisk gennemførelse på deres ansvarsområder i overensstemmelse med denne forordning

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  systematisk hensyntagen til behovene hos brugerne af de tjenester, der leveres af programmets komponenter, samt til den videnskabelige og tekniske udvikling i forbindelse med disse tjenester

d)  systematisk hensyntagen til behovene hos brugerne af de tjenester, der leveres af programmets komponenter, samt til den videnskabelige og tekniske udvikling i forbindelse med disse tjenester, herunder gennem høring af de rådgivende brugerfora på nationalt og EU-plan

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen eller, når det gælder de opgaver, der er nævnt i artikel 30, agenturet kan overdrage særlige opgaver til medlemsstaterne eller nationale organer eller til grupper af disse medlemsstater eller nationale organer. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre driften af programmet og fremme anvendelsen heraf, bl.a. ved at bistå med beskyttelsen af de frekvenser, der er nødvendige for programmet.

2.  Kommissionen eller, når det gælder de opgaver, der er nævnt i artikel 30, agenturet kan overdrage særlige opgaver til medlemsstaterne eller til grupper af disse medlemsstater i henhold til overenskomst i hvert enkelt tilfælde. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre driften af programmet og fremme anvendelsen heraf, bl.a. ved at bistå med beskyttelsen af de frekvenser, der er nødvendige for programmet, på et passende niveau.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne hører slutbrugerfællesskaberne på proaktiv og koordineret vis, navnlig med hensyn til Galileo, EGNOS og Copernicus, bl.a. ved hjælp af rådgivende brugerfora.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af programmet, herunder på sikkerhedsområdet. Den skal i overensstemmelse med nærværende forordning fastsætte programmets prioriteter og udvikling på lang sigt og overvåge gennemførelsen heraf, med behørig hensyntagen til indvirkningen på andre EU-politikker.

1.  Kommissionen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af programmet og ansvaret på sikkerhedsområdet for de af programmets dele, som ikke varetages af agenturet i henhold til artikel 30. Den skal i overensstemmelse med nærværende forordning fastsætte programmets prioriteter og udvikling på lang sigt og overvåge gennemførelsen heraf, med behørig hensyntagen til indvirkningen på andre EU-politikker.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen forvalter programmets komponenter, såfremt forvaltningen ikke er overdraget til en anden enhed.

2.  Kommissionen forvalter programmets komponenter, såfremt forvaltningen ikke er overdraget til andre enheder, jf. artikel 30, 31 og 32.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen sikrer en klar fordeling af opgaverne mellem de forskellige enheder, der er involveret i programmet, og koordinerer aktiviteterne i disse enheder.

3.  Kommissionen sikrer en klar fordeling af opgaverne mellem de forskellige enheder, der er involveret i programmet, og koordinerer aktiviteterne i disse enheder og sikrer fuld beskyttelse af Unionens interesser, forsvarlig forvaltning af dens midler og anvendelse af dens regler, navnlig reglerne for så vidt angår offentlige udbud. Kommissionen skal derfor indgå en finansiel partnerskabsrammeaftale med agenturet og Den Europæiske Rumorganisation i forbindelse med de opgaver, der er pålagt de to enheder, jf. artikel 31a.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 105 delegerede retsakter for så vidt angår funktionen og forvaltningen af rumvejr- og NEO-funktioner samt GOVSATCOM.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det er nødvendigt for, at programmet og de tjenester, der leveres af programmets komponenter, kan fungere gnidningsløst, fastsætter Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske og operationelle specifikationer, som kræves til gennemførelse og udvikling af disse komponenter og af de tjenester, de leverer, efter samråd med brugerne og alle andre berørte aktører. Ved fastsættelsen af disse tekniske og operationelle specifikationer skal Kommissionen undgå at sænke det generelle sikkerhedsniveau og støtte behovet for bagudkompatibilitet.

Hvis det er nødvendigt for, at programmet og de tjenester, der leveres af programmets komponenter, kan fungere gnidningsløst, fastsætter Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter kravene på højt niveau til gennemførelse og udvikling af disse komponenter og af de tjenester, de leverer, efter samråd med brugerne og alle andre berørte aktører, herunder i aftagerleddet. Ved fastsættelsen af disse krav på højt niveau skal Kommissionen undgå at sænke det generelle sikkerhedsniveau og støtte behovet for bagudkompatibilitet.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Disse delegerede retsakter vedtages i overensstemmelse med artikel 21.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen fremmer og sikrer ibrugtagningen og anvendelsen af de data og tjenester, der leveres af programmets komponenter, inden for offentlige og private sektorer, bl.a. ved at støtte passende udvikling af disse tjenester og ved at fremme et stabilt og langsigtet miljø. Den udvikler synergier mellem applikationerne i programmets forskellige komponenter. Den sørger for sammenhæng, konsistens, synergier og forbindelser mellem programmet og andre EU-foranstaltninger og -programmer.

5.  Kommissionen sørger for sammenhæng, konsistens, synergier og forbindelser mellem programmet og andre EU-foranstaltninger og -programmer. I tæt samarbejde med agenturet og i givet fald Den Europæiske Rumorganisation og de enheder, der har ansvaret for Copernicus, yder den støtte og bidrager den til:

 

– aktiviteter vedrørende udbredelse og anvendelse af de tjenester, der leveres gennem programmets komponenter, i den offentlige og private sektor

 

– udvikling af synergier mellem anvendelserne

 

– en hensigtsmæssig udvikling af disse tjenester

 

– fremme af et stabilt, langsigtet miljø.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den sikrer om nødvendigt koordineringen i forhold til de aktiviteter, der udføres inden for rumsektoren på EU-plan, nationalt og internationalt plan. Den støtter samarbejdet mellem medlemsstaterne og fremmer konvergens mellem deres teknologiske kapacitet og udvikling på rumområdet.

6.  Den sikrer om nødvendigt og i samarbejde med agenturet og Den Europæiske Rumorganisation koordineringen i forhold til de aktiviteter, der udføres inden for rumsektoren på EU-plan, nationalt og internationalt plan. Den støtter samarbejdet mellem medlemsstaterne og fremmer konvergens mellem deres teknologiske kapacitet og udvikling på rumområdet.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  fremme og sikre udbredelsen og anvendelsen af de data og tjenester, der leveres af programmets komponenter, herunder udviklingen af downstreamapplikationer og -tjenester baseret på programmets forskellige komponenter

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  gennemføre foranstaltninger til støtte for en innovativ europæisk rumsektor i overensstemmelse med artikel 6

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  støtte adgangen til finansiering gennem de finansielle instrumenter i henhold til afsnit III og InvestEU samt – i samarbejde med EIB – gennem de finansielle instrumenter, som er oprettet af sidstnævnte, og som navnlig retter sig mod SMV'er

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gennemføre kommunikations- og PR-aktiviteter og aktiviteter vedrørende kommercialisering af de tjenester, der tilbydes af Galileo og EGNOS

c)  gennemføre kommunikations- og PR-aktiviteter og aktiviteter vedrørende kommercialisering af de tjenester, der navnlig tilbydes af Galileo, EGNOS og Copernicus

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  for så vidt angår Galileo og EGNOS: forvalte EGNOS og Galileo, jf. artikel 43

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bistå Kommissionen med teknisk ekspertise.

d)  bistå Kommissionen med teknisk ekspertise og derved undgå overlapning med ESA's opgaver i henhold til artikel 27 og 31.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forvalte driften af EGNOS og Galileo som omhandlet i artikel 43

udgår

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  afgive anbefalinger til Kommissionen om prioriteterne for rumområdet i Horisont Europa og deltage i gennemførelsen heraf

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gennemføre aktiviteter, der vedrører udviklingen af downstreamtjenester og -applikationer baseret på programmets forskellige komponenter.

udgår

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan overdrage andre opgaver til agenturet, herunder kommunikation, promovering og markedsføring af data og informationer, samt andre aktiviteter med tilknytning til udbredelse af brugerbasen for så vidt angår andre programkomponenter end Galileo og EGNOS.

3.  Kommissionen kan overdrage andre opgaver til agenturet, idet det sikres, at dobbeltarbejde undgås, og på grundlag af forbedret effektivitet i gennemførelsen af programmets målsætninger.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Agenturet kan med henblik på udførelsen af dets opgaver indgå partnerskabsaftaler eller andre aftaler med nationale rumagenturer, en gruppe af nationale rumagenturer eller andre enheder.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De opgaver, der er nævnt i stk. 2 og 3, skal overdrages af Kommissionen ved hjælp af en bidragsaftale i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 2, stk. 18] og [afsnit VI].

4.  De opgaver, der er nævnt i stk. 2 og 3, skal overdrages af Kommissionen ved hjælp af en bidragsaftale i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 2, stk. 18] og [afsnit VI] og revideres i overensstemmelse med artikel 102, stk. 6, i denne forordning, navnlig for så vidt angår Copernicuskomponenten.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Når Kommissionen overdrager opgaver til agenturet, sørger den for passende finansiering til forvaltningen og udførelsen af disse opgaver, herunder tilstrækkelige menneskelige og administrative ressourcer.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  for så vidt angår Copernicus: udvikling, konstruktion og fremstilling af Copernicusruminfrastrukturen, herunder driften af denne infrastruktur

a)  for så vidt angår Copernicus: udvikling, konstruktion og fremstilling af Copernicusrum- og jordinfrastrukturen, herunder driften af denne infrastruktur

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  for så vidt angår Galileo og EGNOS: systemudvikling, udvikling af jordsegmenter samt udformning og udvikling af satellitter

b)  for så vidt angår Galileo og EGNOS: støtte til agenturet i forbindelse med udførelsen af dets kerneopgaver. Såfremt det er fastsat i specifikke aftaler indgået mellem agenturet og Den Europæiske Rumorganisation, offentlige udbud i agenturets navn og på dets vegne vedrørende systemudvikling, udformning og udvikling af jordsegmentet samt udformning og udvikling af rumsegmentet

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for så vidt angår alle de komponenter i programmet, der indebærer forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for dens ekspertiseområder.

c)  for så vidt angår alle de komponenter i programmet, der indebærer forsknings- og udviklingsaktiviteter med hensyn til programkomponenternes infrastruktur.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  ansporing af medlemsstaternes samarbejde og fremme af konvergensen mellem deres teknologiske kapacitet og udvikling i rumsegmentet.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen indgår en finansiel partnerskabsrammeaftale som omhandlet i finansforordningens [artikel 130] med agenturet og Den Europæiske Rumorganisation. I den finansielle partnerskabsrammeaftale:

udgår

  defineres klart ansvarsområder og forpligtelser for Den Europæiske Rumorganisation i forbindelse med programmet

 

  kræves, at Den Europæiske Rumorganisation er i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne for EU-programmet, navnlig med hensyn til behandling af klassificerede informationer

 

  fastsættes betingelserne for forvaltningen af de midler, der tildeles Den Europæiske Rumorganisation, navnlig med hensyn til offentlige udbud, forvaltningsprocedurer, de forventede resultater målt ved hjælp af performanceindikatorer, gældende foranstaltninger i tilfælde af svig eller mangelfuld gennemførelse af kontrakterne for så vidt angår omkostninger, tidsplan og resultater samt kommunikationsstrategien og bestemmelserne vedrørende ejendomsretten til materielle og immaterielle aktiver; disse betingelser skal være i overensstemmelse med afsnit III og V i denne forordning og finansforordningen

 

  kræves deltagelse af Kommissionen og, hvis det er relevant, agenturet i Den Europæiske Rumorganisations råd for evaluering af bud i forbindelse med programmet

 

  fastlægges overvågnings- og kontrolforanstaltninger, som navnlig omfatter en oversigt over forventede omkostninger, systematiske oplysninger til Kommissionen eller, hvis det er relevant, til agenturet vedrørende omkostninger og tidsplaner, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de planlagte budgetter, performance og tidsplaner, korrigerende foranstaltninger til at sikre udførelsen af de betroede opgaver inden for rammerne af de tildelte bevillinger, og sanktioner over for Den Europæiske Rumorganisation, såfremt denne uoverensstemmelse kan henføres direkte til organisationen

 

  fastlægges principperne for vederlag til Den Europæiske Rumorganisation, som skal stå i forhold til sværhedsgraden af de opgaver, der udføres, i overensstemmelse med markedspriserne og gebyrer til andre involverede enheder, herunder Unionen, og kan om nødvendigt være baseret på performanceindikatorer; disse gebyrer må ikke dække generalomkostninger, der ikke er forbundet med de aktiviteter, der overdrages til Den Europæiske Rumorganisation.

 

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Indgåelsen af den finansielle partnerskabsrammeaftale, der er omhandlet i stk. 2, er betinget af, at der i Den Europæiske Rumorganisation etableres interne strukturer og en operationel metode, navnlig med henblik på beslutningstagning, forvaltningsmetoder og ansvar, som gør det muligt at sikre maksimal beskyttelse af Unionens interesser og efterleve dens afgørelser, bl.a. for de aktiviteter, der finansieres af Den Europæiske Rumorganisation, og som har indflydelse på programmet.

udgår

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Uden at dette berører den finansielle partnerskabsrammeaftale, der er nævnt i stk. 4, kan Kommissionen eller agenturet anmode Den Europæiske Rumorganisation om at bistå med teknisk ekspertise og de oplysninger, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der pålægges dem ved denne forordning.

udgår

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 31 a

 

Den finansielle partnerskabsrammeaftale

 

1. Kommissionen indgår som omhandlet i finansforordningens [artikel 130] en finansiel partnerskabsrammeaftale med agenturet og Den Europæiske Rumorganisation. Den finansielle partnerskabsrammeaftale:

 

a) definerer klart roller, ansvarsområder og forpligtelser for Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation i forbindelse med programmet

 

b) definerer klart koordinerings- og kontrolinstrumenterne til gennemførelsen af programkomponenterne, idet der tages hensyn til Kommissionens rolle og ansvar med hensyn til at udføre den overordnede koordinering af programkomponenterne

 

c) kræver, at Den Europæiske Rumorganisation overholder sikkerhedsreglerne for EU-programmet, navnlig med hensyn til behandling af klassificerede informationer

 

d) fastsætter betingelserne for forvaltningen af de midler, der tildeles Den Europæiske Rumorganisation, herunder anvendelsen af EU's regler for offentlige udbud i forbindelse med udbud i Unionens navn og på dennes vegne, forvaltningsprocedurer, de forventede resultater målt ved hjælp af performanceindikatorer, gældende foranstaltninger i tilfælde af svigagtig eller mangelfuld gennemførelse af kontrakterne for så vidt angår omkostninger, tidsplan og resultater samt kommunikationsstrategien og bestemmelserne vedrørende ejendomsretten til alle materielle og immaterielle aktiver; disse betingelser skal være i overensstemmelse med afsnit III og V i denne forordning og finansforordningen

 

e) kræver deltagelse af Kommissionen og, hvis det er relevant, agenturet i Den Europæiske Rumorganisations råd for evaluering af bud i forbindelse med programmet, i tilfælde hvor sidstnævnte foretager indkøb i Unionens navn og på dennes vegne i henhold til stk. 1a

 

f) fastlægger overvågnings- og kontrolforanstaltningerne, som navnlig skal omfatte en oversigt over forventede omkostninger, systematiske oplysninger til Kommissionen eller, hvis det er relevant, til agenturet vedrørende omkostninger og tidsplaner, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de planlagte budgetter, performance og tidsplaner, korrigerende foranstaltninger til at sikre udførelsen af de pålagte opgaver inden for rammerne af de tildelte bevillinger, og sanktioner over for Den Europæiske Rumorganisation, såfremt denne uoverensstemmelse kan henføres direkte til organisationen

 

g) fastlægger principperne for vederlag til Den Europæiske Rumorganisation, idet der tages hensyn til dens omkostningsmodel som en offentlig enhed, som skal stå i forhold til sværhedsgraden af de opgaver, der udføres, i overensstemmelse med markedspriserne og gebyrer til andre involverede enheder, herunder Unionen, og kan om nødvendigt baseres på performanceindikatorer; disse gebyrer må ikke dække generalomkostninger, der ikke er forbundet med de aktiviteter, der overdrages til Den Europæiske Rumorganisation

 

h) kræver, at Den Europæiske Rumorganisation sikrer en fuldstændig beskyttelse af Unionens interesser og dens afgørelser, hvilket også kan medføre, at Den Europæiske Rumorganisation er nødt til at tilpasse sin beslutningstagning og sine forvaltningsmetoder og ansvarsbestemmelser.

 

2. Uden at dette berører den finansielle partnerskabsrammeaftale, der er nævnt i stk. 4, kan Kommissionen eller agenturet anmode Den Europæiske Rumorganisation om at bistå med teknisk ekspertise og de oplysninger, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der pålægges dem ved denne forordning. Betingelserne for sådanne anmodninger og gennemførelsen heraf aftales i fællesskab.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 32 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Andre enheders rolle

EUMETSAT's og andre enheders rolle

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan, helt eller delvist, ved hjælp af bidragsaftaler overdrage gennemførelsen af programmets komponenter til andre enheder end dem, der er nævnt i artikel 30 og 31, herunder:

1.  Kommissionen kan, helt eller delvist, ved hjælp af bidragsaftaler overdrage gennemførelsen af følgende opgaver til andre enheder end dem, der er nævnt i artikel 30 og 31, herunder:

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  driften af Copernicusruminfrastrukturen eller dele heraf, som kan overdrages til EUMETSAT

a)  opgraderingen og driften af Copernicusruminfrastrukturen eller dele heraf, som kan overdrages til EUMETSAT

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  gennemførelsen af Copernicustjenesterne eller dele heraf til relevante agenturer, organer eller organisationer.

b)  gennemførelsen af Copernicustjenesterne eller dele heraf til relevante agenturer, organer eller organisationer, som også forvalter de relevante tredjeparters erhvervelse af information.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tager hensyn til Det Fælles Forskningscenters videnskabelige og tekniske rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af programmet.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmetssikkerhed bør baseres på følgende principper:

Programmets sikkerhed baseres på følgende principper:

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tage hensyn til medlemsstaternes erfaringer inden for sikkerhed og lade sig inspirere af bedste praksis

a)  tage hensyn til medlemsstaternes erfaringer inden for sikkerhed og lade sig inspirere af bedste praksis og national lovgivning

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  tage hensyn til de erfaringer, der er høstet i forbindelse med driften af Galileo, EGNOS og Copernicus

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen garanterer inden for sit kompetenceområde et højt sikkerhedsniveau, navnlig for så vidt angår:

Kommissionen og agenturet garanterer inden for deres kompetenceområde et højt sikkerhedsniveau, navnlig for så vidt angår:

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til dette formål sikrer Kommissionen, at der foretages en risiko- og trusselsanalyse for hvert af programmets komponenter. Ud fra denne risiko- og trusselsanalyse fastlægger den ved hjælp af gennemførelsesretsakter de generelle sikkerhedskrav for hver af programmets komponenter. På denne måde tager Kommissionen hensyn til disse kravs betydning for den pågældende komponents funktion, navnlig for så vidt angår omkostninger, risikostyring og tidsplan, og sørger for ikke at sænke det generelle sikkerhedsniveau eller undergrave funktionen af det eksisterende udstyr baseret på denne komponent. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Til dette formål foretager Kommissionen i samråd med medlemsstaternes slutbrugere og de relevante enheder, som forvalter gennemførelsen af én af programmets komponenter, Copernicus-, SST- og GOVSATCOM-komponenterne. Agenturet udfører en risiko- og trusselsanalyse for Galileo- og EGNOS-komponenterne. Ud fra denne risiko- og trusselsanalyse fastlægger Kommissionen i samråd med medlemsstaternes slutbrugere og de relevante enheder, som forvalter gennemførelsen af én af programmets komponenter, ved hjælp af gennemførelsesretsakter de generelle sikkerhedskrav for hver af programmets komponenter. På denne måde tager Kommissionen hensyn til disse kravs betydning for den pågældende komponents funktion, navnlig for så vidt angår omkostninger, risikostyring og tidsplan, og sørger for ikke at sænke det generelle sikkerhedsniveau eller undergrave funktionen af det eksisterende udstyr baseret på denne komponent. De generelle sikkerhedskrav fastsætter de procedurer, der skal følges, i tilfælde, hvor en komponents drift vil kunne påvirke Unionens eller medlemsstaternes sikkerhed. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den enhed, som er ansvarlig for forvaltningen af en af programmets komponenter, er ansvarlig for at forvalte sikkerheden for denne komponent og skal i den forbindelse udføre risiko- og trusselsanalyser og alle nødvendige aktiviteter med henblik på at sikre og overvåge sikkerheden i forbindelse med den pågældende komponent, navnlig fastlæggelse af tekniske specifikationer og operationelle procedurer, og overvåge disses overensstemmelse med de generelle sikkerhedskrav i stk. 1.

2.  Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen af sikkerheden for Copernicus-, SST- og GOVSATCOM-komponenterne. Agenturet er ansvarligt for forvaltningen af sikkerheden for Galileo- og EGNOS-komponenterne. I den forbindelse udfører de risiko- og trusselsanalyser og alle nødvendige aktiviteter med henblik på at sikre og overvåge sikkerheden i forbindelse med de komponenter, de er ansvarlige for, navnlig fastlæggelsen af tekniske specifikationer og operationelle procedurer, og overvåger disses overensstemmelse med de generelle sikkerhedskrav i stk. 1, tredje afsnit.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Agenturet skal:

3.  Agenturet skal endvidere:

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  sikre programmets cybersikkerhed

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  træffe foranstaltninger, som mindst svarer til dem, der kræves til beskyttelse af europæiske kritiske infrastrukturer, som omhandlet i Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre, og til dem, der er nødvendige for beskyttelsen29 af deres egne nationale kritiske infrastrukturer for at sikre beskyttelse af jordbaseret infrastruktur, der udgør en integreret del af programmet, og som er etableret på deres område

(Vedrører ikke den danske tekst)  

__________________

29 EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75–82.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De enheder, der er involveret i programmet, skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at garantere programmets sikkerhed.

5.  De enheder, der er involveret i programmet, skal træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder på baggrund af de problemer, som blev identificeret i risikoanalysen, for at garantere programmets sikkerhed.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En repræsentant for Den Europæiske Rumorganisation indbydes til at deltage i Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses møder som observatør. Repræsentanter for Unionens agenturer, tredjelande eller internationale organisationer kan undtagelsesvis også indbydes til at deltage i møderne som observatører i spørgsmål, der direkte vedrører disse tredjelande eller internationale organisationer, navnlig vedrørende den infrastruktur, der tilhører dem, eller som er beliggende på deres territorium. Ordninger for sådan deltagelse af repræsentanter for tredjelande eller internationale organisationer og betingelserne herfor fastsættes i de relevante aftaler og skal være i overensstemmelse med Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses forretningsorden.

2.  En repræsentant for Den Europæiske Rumorganisation indbydes til at deltage i Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses møder som observatør. Repræsentanter for Unionens agenturer, tredjelande eller internationale organisationer kan undtagelsesvis også indbydes til at deltage i møderne som observatører, navnlig i spørgsmål vedrørende den infrastruktur, der tilhører dem, eller som er beliggende på deres territorium. Ordninger for sådan deltagelse af repræsentanter for tredjelande eller internationale organisationer og betingelserne herfor fastsættes i de relevante aftaler og skal være i overensstemmelse med Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses forretningsorden.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forvaltning, vedligeholdelse, løbende forbedring, udvikling og beskyttelse af jordinfrastrukturen, navnlig net, anlæg og støttefaciliteter, herunder forvaltning af opgraderings- og forældelsesprocessen

b)  forvaltning, vedligeholdelse, løbende forbedring, udvikling og beskyttelse af jordinfrastrukturen, herunder infrastruktur, som er beliggende uden for EU's område, men som er nødvendig, for at Galileo og EGNOS fuldt ud kan dække de af medlemsstaternes områder, der geografisk er beliggende i Europa, navnlig net, anlæg og støttefaciliteter, herunder forvaltning af opgraderings- og forældelsesprocessen

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udvikling af fremtidige generationer af systemerne og udvikling af de tjenester, der leveres af Galileo og EGNOS, med forbehold af fremtidige afgørelser om Unionens finansielle overslag

c)  udvikling af fremtidige generationer af systemerne og udvikling af de tjenester, der leveres af Galileo og EGNOS, med forbehold af fremtidige afgørelser om Unionens finansielle overslag, idet der tages hensyn til relevante interessenters behov

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  støtte udviklingen og videreudviklingen af grundlæggende teknologiske elementer som f.eks. Galileokompatible chipsæt og modtagere

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  støtte til udvikling af Galileo- og EGNOS-downstreamapplikationer og integrerede downstreamapplikationer ved hjælp af både EGNOS/Galileo og Copernicus

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  formidling og markedsudvikling af de tjenester, der leveres af Galileo og EGNOS

e)  formidling og markedsudvikling af de tjenester, der leveres af Galileo og EGNOS, navnlig med henblik på maksimering af de socioøkonomiske fordele, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en livskritisk tjeneste (Safety of Life Service - SoL), som er fri for direkte brugerafgifter og leverer positions- og synkroniseringsdata med en høj grad af kontinuitet, tilgængelighed og nøjagtighed, og som omfatter en integritetsfunktion, der gør det muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl eller advarselssignaler udsendt Galileo og andre globale satellitnavigationssystemer, som den forstærker på det dækkede område, først og fremmest rettet mod brugere, for hvem sikkerhed er afgørende, navnlig inden for den civile luftfartssektor med henblik på luftfartstjenester.

c)  en livskritisk tjeneste (Safety of Life Service SoL), som er fri for direkte brugerafgifter og leverer positions- og tidssynkroniseringsdata med en høj grad af kontinuitet, tilgængelighed, nøjagtighed og integritet; denne tjeneste leveres i henhold til EASA-forordningen for at sikre, at luftfartssikkerhedskravene overholdes, herunder en integritetsfunktion, der gør det muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl eller advarselssignaler udsendt Galileo og andre globale satellitnavigationssystemer, som den forstærker på det dækkede område, først og fremmest rettet mod brugere, for hvem sikkerhed er afgørende, navnlig inden for den civile luftfartssektor med henblik på luftfartstjenester.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i stk. 1 omhandlede tjenester tilbydes som en prioritet på de dele af medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa.

De i stk. 1 omhandlede tjenester tilbydes som en prioritet på de dele af medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa, med det formål at dække de kontinentale områder inden udgangen af 2023 og alle områder inden udgangen af 2025.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Omkostningerne til en sådan udvidelse, herunder de relaterede driftsomkostninger, der hører sammen med disse regioner, dækkes ikke over budgettet som omhandlet i artikel 11. En sådan udvidelse må ikke forsinke leveringen af de tjenester, som er nævnt i stk. 1, inden for samtlige dele af medlemsstaternes territorier, som er geografisk beliggende i Europa.

3.  Omkostningerne til en sådan udvidelse, herunder de relaterede driftsomkostninger, der hører sammen med disse regioner, dækkes ikke over budgettet som omhandlet i artikel 11, men Kommissionen skal overveje at udnytte de eksisterende partnerskabsprogrammer og -aftaler og om nødvendigt at udvikle et specifikt finansielt instrument til støtte for dem. En sådan udvidelse må ikke forsinke leveringen af de tjenester, som er nævnt i stk. 1, inden for samtlige dele af medlemsstaternes territorier, som er geografisk beliggende i Europa.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 47 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forenelighed og interoperabilitet

Forenelighed, interoperabilitet og standardisering

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Galileo og EGNOS og de tjenester, de leverer, skal være kompatible og interoperable med andre satellitnavigationssystemer og med traditionelle radionavigationsmetoder, hvis sådanne kompatibilitets- og interoperabilitetskrav er fastsat i internationale aftaler.

2.  Galileo og EGNOS og de tjenester, de leverer, skal være gensidigt kompatible og interoperable med andre satellitnavigationssystemer og med traditionelle radionavigationsmetoder, hvis sådanne kompatibilitets- og interoperabilitetskrav er fastsat i internationale aftaler.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Galileo og EGNOS skal stræbe efter at leve op til internationale standarder og certificeringer.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Copernicus skal gennemføres med udgangspunkt i tidligere EU-investeringer og om nødvendigt i nationale eller regionale kapaciteter i medlemsstaterne, under hensyntagen til kapaciteten hos kommercielle leverandører af sammenlignelige data og informationer og behovet for at fremme konkurrencen og markedsudviklingen.

1.  Copernicus skal gennemføres med udgangspunkt i tidligere investeringer fra EU, Den Europæiske Rumorganisation og EUMETSAT og om nødvendigt i nationale eller regionale kapaciteter i medlemsstaterne, under hensyntagen til kapaciteten hos kommercielle leverandører af sammenlignelige data og informationer og behovet for at fremme konkurrencen og markedsudviklingen.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Copernicus skal levere data og informationer i henhold til en fuldstændig, gratis og åben datapolitik.

2.  Copernicus skal levere data og informationer på grundlag af en fuldstændig, gratis og åben datapolitik.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 3 – litra a – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  udvikling og drift af Copernicus-sentineller

–  udvikling og drift af Copernicus Sentinel-satellitter

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  dataadgangs og -formidlingskomponenten, som omfatter infrastruktur og tjenester for at sikre spredning, adgang til, formidling og udnyttelse af Copernicusdata og Copernicusinformationer

c)  dataadgangs og -formidlingskomponenten, som omfatter infrastruktur og tjenester for at sikre spredning, langtidsarkivering, adgang til, formidling og udnyttelse af Copernicusdata og Copernicusinformationer på en brugervenlig måde

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  brugersprednings- og markedsudviklingskomponenten i overensstemmelse med artikel 29, stk. 5, som omfatter relevante aktiviteter, ressourcer og tjenester med henblik på at fremme Copernicus, dets data og tjenester på alle niveauer for at maksimere de socioøkonomiske fordele som omhandlet i artikel 4, stk. 1.

d)  brugersprednings-, kapacitetsopbygnings- og markedsudviklingskomponenten i overensstemmelse med artikel 29, stk. 5, som omfatter relevante aktiviteter, ressourcer og tjenester med henblik på at fremme Copernicus, dets data og tjenester på alle niveauer for at maksimere de socioøkonomiske fordele som omhandlet i artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Copernicus skal fremme den internationale koordinering af observationssystemer og dermed forbundne dataudvekslinger for at styrke sin globale dimension og komplementaritet, under hensyn til eksisterende internationale aftaler og koordineringsprocesser.

4.  Copernicus skal fremme den internationale koordinering af observationssystemer og dermed forbundne dataudvekslinger for at styrke sin globale dimension og komplementaritet, under hensyn til eksisterende og fremtidige internationale aftaler og koordineringsprocesser.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 49 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dataindsamling

Støtteberettigede foranstaltninger

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltninger med henblik på at sikre kontinuiteten i de eksisterende sentinelmissioner og udvikle, opsende, opretholde og drive flere sentineller for at udvide observationsområdet, idet der gives prioritet til: observationskapacitet til overvågning af antropogene CO2 -emissioner og andre drivhusgasemissioner, med dækning i polarområderne og mulighed for innovative miljøapplikationer inden for landbrug, skovbrug og vandforvaltning

a)  foranstaltninger med henblik på at sikre kontinuiteten i de eksisterende sentinelmissioner og udvikle, opsende, opretholde og drive flere sentineller for at udvide observationsområdet, såsom: observationskapacitet til overvågning af antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner, med dækning i polarområderne og mulighed for innovative miljøapplikationer inden for landbrug, skovbrug og vandforvaltning

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  foranstaltninger med henblik på at give adgang til tredjepartsdata, som er nødvendige for Copernicustjenester eller for EU's institutioner, agenturer og decentraliserede tjenester

b)  foranstaltninger med henblik på at give adgang til tredjepartsdata, som er nødvendige for Copernicustjenester eller for kernebrugere, idet data, der leveres og/eller finansieres af offentlige enheder i medlemsstaterne, f.eks. nationale agenturer, prioriteres

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  støtte til udvikling af relevante Copernicus-downstreamapplikationer og -tjenester.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Copernicus skal omfatte foranstaltninger til støtte for følgende tjenester:

Copernicus skal omfatte foranstaltninger til støtte for følgende kernetjenester:

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  landovervågning og landbrug for at levere informationer om arealdækning, arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, byområder, vandkvantitet og vandkvalitet i indre farvande, skove, landbrug og andre naturressourcer, biodiversitet og kryosfære

–  landovervågning og landbrug for at levere informationer om arealdækning, arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, jordkvalitet, ørkendannelse, kulturarvssteder, vandkvantitet og vandkvalitet i indre farvande, skove og navnlig skovrydning, landbrug og andre naturressourcer, biodiversitet og kryosfære; medlemsstaterne vil kunne benytte oplysninger og data fra overvågning af landbrugsområder med hensyn til arealdække og udnyttelse af landbrugsjorder med henblik på at mindske den administrative byrde i forbindelse med tildeling af landbrugsstøtte mest muligt

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  kortlægning af landbrugsjorder, der behøver vanding, forudsigelser om høstudbytte og arealanvendelse og sikring af bedre fødevaresikkerhed og -kvalitet ved at beskytte miljøet

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  overvågning af fiskeriaktiviteter for at sikre bedre fødevaresikkerhed og højere kvalitet ved at sikre miljøet

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Overvågning af støtte til gennemførelse af EU's politikker

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

SST-komponenten støtter følgende aktiviteter:

SST-programmet har til formål gradvist at udstyre Unionen med en selvstændig SST-kapacitet.

 

SST-komponenten støtter følgende aktiviteter:

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oprettelse, udvikling og drift af et net af medlemsstaternes jord- og/eller rumbaserede sensorer, herunder sensorer udviklet gennem Den Europæiske Rumorganisation og nationalt drevne EU-sensorer, til at overvåge og spore objekter og udarbejde et europæisk katalog over rumobjekter, der er tilpasset behovene hos brugerne som omhandlet i artikel 55

a)  oprettelse, udvikling og drift af et net af medlemsstaternes eller EU's jord- og/eller rumbaserede sensorer, herunder sensorer udviklet gennem Den Europæiske Rumorganisation og nationalt drevne EU-sensorer, til at overvåge og spore objekter og udarbejde et europæisk katalog over rumobjekter, der er tilpasset behovene hos brugerne som omhandlet i artikel 55

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater, der ønsker at deltage i leveringen af SST-tjenester som omhandlet i artikel 54, indsender et fælles forslag til Kommissionen, der påviser overholdelse af følgende kriterier:

Medlemsstater, der ønsker at deltage i leveringen af SST-tjenester som omhandlet i artikel 54, indsender et individuelt eller fælles forslag til Kommissionen, der påviser overholdelse af følgende kriterier:

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter de nærmere bestemmelser vedrørende den organisatoriske ramme for medlemsstaternes deltagelse i SST. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

8.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 105 for så vidt angår den specifikke bestemmelse, de nærmere bestemmelser vedrørende den organisatoriske ramme for medlemsstaternes deltagelse i SST. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 58 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 58a

 

Overvågning af udbud og efterspørgsel i forbindelse med SST

 

Inden den 31. december 2024 evaluerer Kommissionen gennemførelsen af SST-komponenten, navnlig for så vidt angår udviklingen i brugerbehovene i forbindelse med jordbaserede og rumbaserede sensorers kapacitet, og afslutter udarbejdelsen af det europæiske katalog, som omhandles i artikel 3, stk. 1a.

 

Ved evalueringen undersøges navnlig behovet for yderligere rum- og jordinfrastruktur.

 

Evalueringen ledsages om nødvendigt af et passende forslag til udvikling af yderligere rum- og jordinfrastruktur under SST-komponenten.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  oprettelsen af et europæisk katalog over NEO.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under GOVSATCOM-komponenten samles satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester i en fælles EU-pulje af satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester. Denne komponent omfatter:

Under GOVSATCOM-komponenten samles satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester i en fælles EU-pulje af satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester med passende sikkerhedskrav. Denne komponent kan omfatte:

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udvikling, konstruktion og drift af den jordbaserede infrastruktur

a)  udvikling, konstruktion og drift af den jord- og rumbaserede infrastruktur

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter porteføljen af tjenester, der leveres under GOVSATCOM, i form af en fortegnelse over kategorier af satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester og deres egenskaber, herunder geografisk dækning, frekvens, båndvidde, brugerudstyr og sikkerhedsegenskaber. Disse foranstaltninger er baseret på de operationelle og sikkerhedsmæssige krav, som er nævnt i stk. 1, og skal prioritere tjenester, der leveres til brugere på EU-plan. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

3.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter porteføljen af tjenester, der leveres under GOVSATCOM, i form af en fortegnelse over kategorier af satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester og deres egenskaber, herunder geografisk dækning, frekvens, båndvidde, brugerudstyr og sikkerhedsegenskaber. Disse foranstaltninger er baseret på de operationelle og sikkerhedsmæssige krav, som er nævnt i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Den i stk. 3 omhandlede tjenesteportefølje skal tage hensyn til eksisterende kommercielt tilgængelige tjenesteydelser for ikke at fordreje konkurrencen på det indre marked.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  juridiske personer, der er behørigt bemyndiget til at levere satellitbaserede kapaciteter eller tjenester i overensstemmelse med proceduren i artikel 36, baseret på de specifikke sikkerhedskrav for GOVSATCOM-komponenten som omhandlet i artikel 34, stk. 1.

b)  juridiske personer, der er behørigt bemyndiget til at levere satellitbaserede kapaciteter eller tjenester i overensstemmelse med proceduren i artikel 36.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Udbydere af satellitkommunikationskapaciteter eller -tjenester under denne komponent skal opfylde de specifikke sikkerhedskrav for den GOVSATCOM-komponent, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 34, stk. 1.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Puljen af satellitkommunikationskapaciteter, -tjenester og -brugerudstyr skal deles og prioriteres mellem GOVSATCOM-deltagerne på grundlag af en analyse af sikkerhedsrisici for brugerne på EU- og medlemsstatsplan. Ved denne deling og prioritering gives forrang til brugere på EU-plan.

1.  Puljen af satellitkommunikationskapaciteter, -tjenester og -brugerudstyr skal deles og prioriteres mellem GOVSATCOM-deltagerne på grundlag af en analyse af sikkerhedsrisici for brugerne på EU- og medlemsstatsplan.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  GOVSATCOM-centre skal tage hensyn til eksisterende kommercielt tilgængelige tjenesteydelser for ikke at fordreje konkurrencen på det indre marked.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden udgangen af 2024 evaluerer Kommissionen gennemførelsen af GOVSATCOM-komponenten, navnlig for så vidt angår udviklingen i brugerbehovene i forbindelse med satellitkommunikationskapaciteten. Ved evalueringen undersøges navnlig behovet for yderligere ruminfrastruktur. Evalueringen ledsages om nødvendigt af et passende forslag til udvikling af yderligere ruminfrastruktur under GOVSATCOM-komponenten.

Inden udgangen af 2024 evaluerer Kommissionen i samarbejde med de ansvarlige enheder gennemførelsen af GOVSATCOM-komponenten, navnlig for så vidt angår udviklingen i brugerbehovene i forbindelse med satellitkommunikationskapaciteten. Ved evalueringen undersøges navnlig behovet for yderligere ruminfrastruktur. Evalueringen ledsages om nødvendigt af et passende forslag til udvikling af yderligere ruminfrastruktur under GOVSATCOM-komponenten.

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Agenturet har hjemsted i Prag (Tjekkiet).

Agenturet har hjemsted i Prag (Tjekkiet). I overensstemmelse med programmets behov kan der oprettes lokale kontorer under agenturet som fastsat i artikel 79, stk. 2.

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden vedrørende agenturets kerneopgaver under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens aktiviteter. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

4.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden vedrørende agenturets opgaver under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens aktiviteter. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bestyrelsesmedlemmernes og deres suppleanters mandatperiode er fire år og kan fornyes én gang.

5.  Bestyrelsesmedlemmernes og deres suppleanters mandatperiode er fire år og kan fornyes.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde to gange om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden eller på anmodning af mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

3.  Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde mindst to gange om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden eller på anmodning af mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  [For hver af programmets komponenter, der omfatter anvendelse af følsom national infrastruktur, kan kun repræsentanter for de medlemsstater, der råder over sådan infrastruktur, og Kommissionens repræsentant deltage i møder og drøftelser i bestyrelsen og deltage i afstemningen. Hvis formanden for bestyrelsen ikke repræsenterer en af de medlemsstater, der råder over en sådan infrastruktur, skal han/hun erstattes af repræsentanterne for de medlemsstater, der råder over en sådan infrastruktur.]

5.  [For hver af programmets komponenter, der omfatter anvendelse af følsom national infrastruktur, kan medlemsstaternes repræsentanter og Kommissionens repræsentant deltage i møder og drøftelser i bestyrelsen, men kun repræsentanter for de medlemsstater, der råder over sådan infrastruktur, deltager i afstemningen. Hvis formanden for bestyrelsen ikke repræsenterer en af de medlemsstater, der råder over en sådan infrastruktur, skal han/hun erstattes af repræsentanterne for de medlemsstater, der råder over en sådan infrastruktur.]

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  senest den 30. juni i det første år i den flerårige finansielle ramme i henhold til artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedtage agenturets flerårige arbejdsprogram for den periode, der er omfattet af denne flerårige finansielle ramme, efter uden ændringer at have integreret den del, der er udarbejdet af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i henhold til artikel 80, litra a), og efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen; Europa-Parlamentet skal høres om det flerårige arbejdsprogram

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  vedtage gennemsigtighedsregler om industrielle kontrakter og løbende holdes underrettet om dem af den administrerende direktør

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  overholde gennemsigtighedsreglerne om industrielle kontrakter og underrette bestyrelsen

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den administrerende direktør beslutter, om det er nødvendigt at placere en eller flere medarbejdere i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre agenturets opgaver på effektiv og virkningsfuld vis. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. I beslutningen fastsættes omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at der undgås unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner. En hjemstedsaftale med den eller de berørte medlemsstater kan være påkrævet.

2.  Den administrerende direktør beslutter, om det er nødvendigt at placere en eller flere medarbejdere i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre agenturets opgaver på effektiv og virkningsfuld vis. Inden den administrerende direktør beslutter at oprette et lokalt kontor, indhenter han forudgående samtykke fra bestyrelsen og den eller de berørte medlemsstater. I beslutningen fastsættes omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at der undgås unødige omkostninger og overlapning af agenturets administrative funktioner. En hjemstedsaftale med den eller de berørte medlemsstater kan være påkrævet. Såfremt det er muligt, indarbejdes virkningen med hensyn til personalefordeling og budget i det årlige arbejdsprogram, og dette projekt meddeles under alle omstændigheder til budgetmyndigheden i henhold til artikel 84, stk. 11.

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Agenturets personale aflønnes af agenturets egne midler og, hvis det er nødvendigt for at udføre agenturets delegerede opgaver, under anvendelse af Kommissionens delegerede budget.

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt relevante kvalifikationer og erfaring ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen opstiller på grundlag af en almindelig, åben udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende eller andetsteds.

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt relevante kvalifikationer og erfaring ud fra en liste over mindst tre kandidater, som Kommissionen opstiller på grundlag af en almindelig, åben udvælgelsesprøve efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende eller andetsteds.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På grundlag af en indstilling fra Kommissionen og under hensyntagen til evalueringen, jf. første afsnit, kan bestyrelsen forlænge den administrerende direktørs mandatperiode én gang med op til fire år.

På grundlag af en indstilling fra Kommissionen og under hensyntagen til evalueringen, jf. første afsnit, kan bestyrelsen forlænge den administrerende direktørs mandatperiode én gang med op til fem år.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 92 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hjemstedsaftale og driftsvilkår

Aftale om hjemsted, lokale kontorer og driftsvilkår

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for agenturet i værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler i værtsmedlemsstaten, der finder anvendelse på agenturets administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agenturets personale og deres familiemedlemmer fastsættes i en hjemstedsaftale mellem agenturet og den medlemsstat, hvor hjemstedet er beliggende, der indgås, efter at bestyrelsen har godkendt den.

1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler og faciliteter, der skal stilles til rådighed for agenturet i værtsmedlemsstaterne, samt de særlige regler i værtsmedlemsstaterne, der finder anvendelse på agenturets administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, agenturets personale og deres familiemedlemmer fastsættes i en aftale om hjemsted og lokale kontorer mellem agenturet og den medlemsstat, hvor hjemstedet eller den lokale infrastruktur er beliggende, der indgås, efter at bestyrelsen har godkendt den.

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 98 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tredjelande, som har indgået aftaler med Unionen herom, kan deltage i agenturets arbejde.

1.  Tredjelande og internationale organisationer, som har indgået aftaler med Unionen herom, kan deltage i Agenturets arbejde.

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 101 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen definerer en metode til fastsættelse af kvalitative indikatorer med henblik på en præcis vurdering af fremskridtene med at nå de generelle målsætninger, der er opstillet i artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c). På grundlag af denne metode supplerer Kommissionen bilaget senest den 1. januar 2021.

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest tre år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Evalueringen skal indeholde et særligt afsnit om forvaltningen af programmet med henblik på at tilvejebringe oplysninger med hensyn til, om der er behov for ændringer af de opgaver og kompetencer, som er pålagt programmets forskellige aktører.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil og kan, såfremt det er relevant, lade evalueringen ledsage af et nyt lovgivningsmæssigt forslag.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2024, og herefter hvert femte år, vurderer Kommissionen agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat, opgaver og beliggenhed i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Der skal ved evalueringen navnlig ses på et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring. Der skal også ses på agenturets politik vedrørende interessekonflikter og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses uafhængighed og selvstændighed.

Senest den 30. juni 2024, og herefter hvert tredje år, vurderer Kommissionen agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat, opgaver og beliggenhed i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Der skal ved evalueringen ses på et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat, navnlig for så vidt angår muligheden for at pålægge det yderligere opgaver, jf. artikel 30, og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring. Der skal også ses på agenturets politik vedrørende interessekonflikter og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses uafhængighed og selvstændighed.

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 105 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 52 og 101, for en ubegrænset periode indtil den 31. december 2028.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 52 og 101, indtil den 31. december 2028.

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

1.  Kommissionen bistås af et udvalg, som mødes i bestemte konfigurationer/underudvalg for hver af programmets centrale dele (Galileo og EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 107 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Internationale aftaler, der indgås af Unionen, kan indeholde bestemmelser om, at repræsentanter for tredjelande eller internationale organisationer i givet fald kan deltage i arbejdet i udvalget på vilkår, der fastsættes i udvalgets forretningsorden, idet der tages hensyn til Unionens sikkerhed.


BEGRUNDELSE

Kommissionen er meget ambitiøs med hensyn til offentliggørelse og vedtagelse af den flerårige finansielle ramme. Det østrigske formandskab tog udfordringen op og fastsatte en hurtig og ambitiøs tidsplan, og Europa-Parlamentet er villig til at følge samme tempo.

Kommissionen offentliggjorde forslaget den 6. juni, og ordføreren forsøger at få plenarforsamlingens bekræftelse på, at den interinstitutionelle aftale påbegyndes i december. På grund af denne strenge og hurtige tidsplan havde ordføreren en måned til at udarbejde den rapport, der samler to tidligere programmer og to nye initiativer.

Ordføreren beslutter at respektere den korte tidsplan. Derfor fokuserer rapporten på de centrale aspekter af forslaget, som er budget - med henvisning til SSA, GOVISATCOM og tværgående aktiviteter, forvaltning, industriel konkurrenceevne og diplomati på rumområdet, adgang til rummet og sikkerhed, navnlig cybersikkerhed.

Selv om rapporten hverken berører dele af artiklerne eller betragtningerne, kan ordføreren stadig beslutte at ændre dem ved hjælp af ændringsforslag. På grund af tidspres foretrækker han at udarbejde en sammenhængende strategi for de vigtigste spørgsmål.

Rumbaserede tjenester og applikationer former de europæiske borgeres nuværende og fremtidige velfærd og sikkerhed samt konkurrenceevnen for industrigrundlaget. Det er derfor afgørende at fremme rumøkonomien, så alle medlemsstater, deres borgere og deres industrier fuldt ud kan høste fordelene ved dette rumprogram, som det i sidste ende er brugerne, der nyder godt af.

Selv om det erkendes, at der er dukket nye grupper op, som enten er offentlige eller private, bør dets udvikling bygge på de skiftende krav fra kernebrugerne. Programmets forskellige komponenter bør tage udgangspunkt i en analyse af mulighederne for at imødekomme nye brugerbehov, herunder behovene i forbindelse med gennemførelsen, og overvåge EU's politikker, som kræver brugernes vedvarende og effektive inddragelse, navnlig hvad angår definitionen og valideringen af kravene.

Kommissionens forslag samler i et enkelt program de eksisterende programmer Galileo, EGNOS og Copernicus og tilføjer to nye initiativer, nemlig SSA og GOVSATCOM. Som der tilskyndes til i rumpolitikken for Europa vil et fuldt integreret rumprogram udnytte synergier mellem komponenterne og derigennem øge effektiviteten og omkostningseffektiviteten. En fælles og sammenhængende ramme tilskynder til fremtidige investeringer, øger synligheden og giver større fleksibilitet.

Ordføreren glæder sig over en betydelig forøgelse af bevillingerne til rumprogrammet for at sikre kontinuiteten i Galileo, EGNOS og Copernicus. Det er vigtigt, at budgettet støtter avancerede og innovative Galileo-, EGNOS- og Copernicusinitiativer med henblik på at høste alle de fordele, der følger med navigation og jordobservation. Udnyttelse, ibrugtagning og anvendelse af data og tjenester, navnlig for aftagerleddet, vil være til gavn for brugerne og den europæiske industri og dermed skabe vækst og job i Unionen.

Ordføreren beklager en mangel på ambitioner i de nye SSA- og GOVSATCOM-initiativer. Den Europæiske Union og medlemsstaterne investerer i mange kritiske infrastrukturer, som skal beskyttes. Muligheden for en trussel, som "kommer ovenfra" vil stige i de kommende år. Det stigende antal konstellationer med et meget stort antal satellitter i kredsløb bidrager til at skabe en situation med "trafik", som føjes til den store mængde rumaffald. Dette bringer sikkerheden af operationer i fare med risiko for kollision mellem rumfartøjer eller mellem rumfartøjer og rumaffald. Desuden består en anden risiko forårsaget af rumvejret af forskellige typer uforudsete begivenheder. Ekstreme vejrforhold i rummet kan true sikkerheden for borgerne og forstyrre driften af rum- og jordbaseret infrastruktur.

Europa skal være i stand til at sørge for sine behov og sin sikkerhed i en sådan strategisk sektor uafhængigt og skal kunne betragtes som en pålidelig samtalepartner på internationalt plan.

Sikker adgang til satellitkommunikation er et uundværligt værktøj for sikkerhedsaktører. Samlingen og delingen af denne vigtige sikkerhedsressource på EU-plan styrker en Union, der beskytter sine borgere. Det budget, der er afsat til GOVSATCOM, virker ikke tilstrækkeligt til at dække den potentielle efterspørgsel samt forvaltningen af driften og tilvejebringelsen af en europæisk infrastruktur.

Cybersikkerheden for såvel rum- som jordbaserede infrastrukturer er afgørende for at sikre kontinuiteten i systemernes drift, deres faktiske evne til at udføre opgaverne løbende og levere de nødvendige tjenester.

Det er derfor nødvendigt at planlægge en specifik tværgående aktivitet og identificere den enhed, der er ansvarlig for at overvåge cybersikkerhedsaspekterne på en integreret måde. Samtidig med at de specifikke behov beskyttes i overensstemmelse med de generelle retningslinjer, der er fastlagt af de europæiske organer, som fører tilsyn med aspekterne vedrørende cybersikkerhed, og med deltagelsen af andre interessenter, er det vigtigt at definere politikker og driftsprocedurer og at kontrollere, at de gennemføres på en sammenhængende måde i de forskellige komponenter.

Europa er en af verdens førende i rummet, men der er behov for en indsats for at bevare og udvikle dets kapacitet. I et stadig mere usikkert geopolitisk miljø skal investering i rummet fortsat være en institutionel prioritet for at bevare Europas førende position, konkurrenceevne, bæredygtighed og autonomi på dette strategiske område i fremtiden.

Dette får stor betydning i en situation, hvor de traditionelle rummagter forbliver meget aktive, og der samtidig kommer nye aktører til, som i stigende grad udfordrer den europæiske rumsektors konkurrenceevne.

Det rumprogram, som Kommissionen har foreslået, anerkender den europæiske industris vigtige rolle, men yder ikke nok støtte til at opretholde og udvikle et stærkt, innovativt, konkurrencedygtigt og diversificeret industrigrundlag i Europa.Det er vigtigt at fremme den bredeste og mest muligt åbne deltagelse af nystartede virksomheder, nytilkomne og små og mellemstore virksomheder i alle medlemsstaterne i leverandør- samt i aftagerleddet i hele forsyningskæden og i sektoren for applikationer og tjenester.

Den europæiske industris internationale konkurrenceevne skal fremmes ved at skabe de rette betingelser for at sikre lige vilkår i forhold til de største konkurrenter i rummet. For at åbne nye forretningsmuligheder for den europæiske rumindustri opfordrer ordføreren indtrængende Kommissionen til at anvende økonomisk diplomati til at fortsætte det internationale samarbejde og til at øge rumbevidstheden på verdensplan.

Industrien bør have mulighed for at konkurrere om gennemførelsen af aktiviteter, der kan skabe resultater med samme grad af pålidelighed og sikkerhed for offentligheden, men med større økonomisk effektivitet. Når dette sker, bør industrien kunne tilbyde sin ekspertise i en fair konkurrencesammenhæng uden markedsforvridning med henblik på at spare offentlige ressourcer og anvende den mest effektive løsning.

Det europæiske rumprogram bør desuden fremme en selvstændig adgang til rummet gennem en aggregering af opsendelser, udvikling af alternative opsendelsesteknologier og støtte til jordbaserede infrastrukturer.

Internationale konkurrenter, lande, som har kapacitet til at få adgang til rummet, nemlig USA, Rusland og Kina, nyder godt af et stærkt beskyttet indenlandsk marked med højere institutionelle priser og langfristede offentlige kontrakter.

De internationale konkurrenter kan derfor tilbyde opsendelsestjenester til en betydeligt højere konkurrencedygtig pris end den europæiske industri. Af sikkerhedsmæssige og økonomiske årsager er det vigtigt at skabe lige vilkår, sikre selvstændig adgang til rummet og gøre det muligt for de europæiske industrier at konkurrere på internationalt plan.

Rumprogrammets målsætninger imødegås også gennem synergier med andre europæiske programmer og finansielle instrumenter. Forslaget vil forbedre adgangen til risikovillig kapital for nystartede virksomheder. Samtidig vil Kommissionen undersøge mulighederne for at oprette et særligt egenkapitalinstrument via InvestEU-programmet. Det nye rumprogram vil skabe innovationspartnerskaber for at udvikle og købe innovative produkter og tjenesteydelser, lette adgangen til behandlings- og testfaciliteter samt fremme certificering og standardisering. Programmet fremmer sammenhæng og synergi med Horisont Europa og sikrer samarbejde mellem rumrelaterede forsknings- og innovationstiltag. Ordføreren beklager manglen på et specifikt budget til rumforskning i Horisont Europa for at skabe sikkerhed for investorerne og sikre europæiske industriers konkurrenceevne og lederskab i denne vigtige sektor.

Grundlaget for at programmet kan fungere gnidningsløst er god forvaltning, fordeling af opgaver og roller og forbindelserne mellem de vigtigste aktører, dvs. Kommissionen, Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (agenturet), hvis navn er ændret, og Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Forvaltningen bør også tage hensyn til inddragelsen af medlemsstaterne og deres agenturer og andre internationale europæiske aktører.

Kommissionen har det overordnede ansvar for programmet og dets sikkerhed og koordinerer aktiviteterne i de enheder, der er involveret i programmet.

Agenturet har øget sine kompetencer gennem årene og er klar til at udføre flere opgaver. Hvis agenturet bliver ansvarligt for sikkerhedsgodkendelsen, eventuelt for cybersikkerheden og fremme af programmets tjenester og downstreamapplikationer, skal Kommissionen investere i udvidelse med et større antal tjenestemænd og geografisk udvidelse med potentiel oprettelse af nye lokale kontorer.

ESA's rolle er afgørende for, at EU kan yde teknisk og operationel støtte til realiseringen af rumprogrammets veldefinerede komponenter, idet det følger procedurer og regler, der er i overensstemmelse med dem, der finder anvendelse i Den Europæiske Union.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (11.10.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for

Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Ordfører for udtalelse: John Howarth

KORT BEGRUNDELSE

Rumindustrierne i Den Europæiske Union anslås at være ca. 53-62 mia. EUR værd i merværdi og beskæftige 231 000 fagfolk. Målene for EU's rumprogram er at øge Unionens sikkerhed og skabe teknologisk uafhængighed, håndtere nogle af de mest presserende globale udfordringer såsom bekæmpelse af klimaændringer, at fremme den teknologiske innovation og give de europæiske virksomheder og borgere socioøkonomiske fordele. Programmet vil fortsat fokusere på at forbedre EU's tre flagskibsprojekter: Galileo (satellitnavigation), Copernicus (jordobservation) og EGNOS (livskritiske navigationstjenester) samt udvikling af STT (sikkerhed i rummet) og lancering af GOVSATCOM-initiativet (sikker satellitkommunikation).

I løbet af FFR-perioden 2021-27 er det Kommissionens forslag at finansiere Galileo/EGNOS med 8,6 mia. EUR i 2018-priser (faste priser) (9,7 mia. EUR i løbende priser) og Copernicus med 5,1 mia. EUR (5,8 mia. EUR). Et beløb på 0,4 mia. EUR (0,5 mia. EUR) er blevet afsat til STT og GOVSATCOM. Samlet set tegner rumprogrammet sig for 1,25 % af forpligtelserne i den flerårige finansielle ramme for 2021-27. Alle tal skal betragtes som vejledende indtil afslutningen af FFR-processen og udtrykkes her i faste priser for at muliggøre en direkte sammenligning med den foregående FFR-periode.

EU's rumprogram sætter medlemsstaterne i stand til at høste teknologiske fordele af et program, der er for stort til, at en enkelt medlemsstat kan konkurrere effektivt. I kraft af dette samt de direkte fordele i form af beskæftigelse og støtte til en konkurrencedygtig rumsektor tilfører rumprogramteknologi, data og tjenester en væsentlig værdi til EU's budgetter, herunder, men ikke begrænset til fiskeripolitik, miljø- og klimaprogrammer, præcisionsdyrkning og transport- og trafikmodellering/-forvaltning. EU bør søge at udnytte oplysninger fra rumprogrammet til bedre information i forbindelse med fremtidig budgetplanlægning og beslutningstagning på disse og andre områder.

Kommissionen har tilkendegivet, at den har til hensigt at omdanne det eksisterende Europæiske GNSS-Agentur til et EU-agentur for rumprogrammet med henblik på at skabe et "ensartet og forenklet ledelsessystem", mens Den Europæiske Rumorganisation (ESA) vil fortsætte som hovedpartner i gennemførelsen af programmet. Intentionen om at skabe mere fokus på markedsføring, forvaltning og styring af programmet gennem det omdøbte agentur er velkommen. Skabelsen af en ny ledelsesstruktur er forbundet med en finansiel risiko, og derfor understreges det, at det er vigtigt at have klarhed i strategien, opdelingen af funktioner, ansvar og tilsyn i forbindelse med styringen af Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet med henblik på at mindske budgetrisikoen.

Programmet bygger på teknologi og færdigheder, som er højt specialiserede, nogle gange er enestående, og som udnytter nye udviklinger. Programmet bør derfor fungere inden for rammerne af en flerårig finansiel ramme, som er tilstrækkelig fleksibel til at kunne håndtere variationer i omkostningerne og ny udvikling og inden for lovgivningsmæssige rammer med tilstrækkelig fleksibilitet til at tjene Unionens, programmets og medlemsstaternes interesser bedst muligt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Unionen er nødt til at sikre sin handlefrihed og selvstændighed for at få adgang til rummet og kunne anvende det på en sikker måde. Det er derfor af afgørende betydning, at den opretholder en selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, navnlig for så vidt angår kritisk infrastruktur og teknologi, offentlig sikkerhed og sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater. Kommissionen bør derfor have mulighed for at samle opsendelsestjenester på europæisk plan, både af hensyn til egne og, efter anmodning, andre enheders behov, herunder medlemsstaterne, i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 189, stk. 2. Det er også afgørende, at Unionen fortsat har moderne, effektive og fleksible opsendelsesinfrastrukturfaciliteter. Ud over de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne og Den Europæiske Rumorganisation, bør Kommissionen overveje, hvordan sådanne faciliteter kan støttes. Navnlig i tilfælde, hvor er behov for vedligeholdelse eller opgradering af jordbaseret infrastruktur, som kræves til opsendelsesaktiviteter i overensstemmelse med behovene i programmet, bør sådanne tilpasninger kunne finansieres delvist inden for rammerne af programmet i henhold til finansforordningen, og såfremt der kan dokumenteres en klar EU-værdi, med henblik på at forbedre programmets omkostningseffektivitet.

(4)  Unionen er nødt til at sikre sin handlefrihed og selvstændighed for at få adgang til rummet og kunne anvende det på en sikker måde. Det er derfor af afgørende betydning, at den opretholder en selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, navnlig for så vidt angår kritisk infrastruktur og teknologi, offentlig sikkerhed og sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater. Kommissionen bør derfor have mulighed for at samle opsendelsestjenester på europæisk plan, både af hensyn til egne og, efter anmodning, andre enheders behov, herunder medlemsstaternes, i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 189, stk. 2. Det er også afgørende, at Unionen fortsat har moderne, effektive og fleksible opsendelsesinfrastrukturfaciliteter. Ud over de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne og Den Europæiske Rumorganisation, bør Kommissionen overveje, hvordan sådanne faciliteter kan støttes. Navnlig i tilfælde, hvor er behov for vedligeholdelse eller opgradering af jordbaseret infrastruktur, som kræves til opsendelsesaktiviteter i overensstemmelse med behovene i programmet, bør sådanne tilpasninger kunne finansieres delvist inden for rammerne af programmet i henhold til finansforordningen, og såfremt der kan dokumenteres en klar EU-værdi, med henblik på at forbedre programmets omkostningseffektivitet, idet der tages udgangspunkt i en fleksibel flerårig finansiel ramme, der kan reagere på ændrede omstændigheder.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

(13)  For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gå forrest med at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til en hurtig opnåelse af det overordnede mål, nemlig, at 30 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål såvel som til at integrere målene for bæredygtig udvikling i alle EU-politikker. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Da programmet i princippet er finansieret af Unionen, bør de offentlige kontrakter, der indgås under programmet, være i overensstemmelse med Unionens regler. I den forbindelse bør Unionen også være ansvarlig for at definere de mål, der bør forfølges med hensyn til offentlige udbud.

(15)  Da programmet i princippet er finansieret af Unionen, bør de offentlige kontrakter, der indgås under programmet, være i overensstemmelse med Unionens regler og tage behørigt hensyn til miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige kriterier. I den forbindelse bør Unionen også være ansvarlig for at definere de mål, der bør forfølges med hensyn til offentlige udbud. Den overordnede gennemførelse af programmet, herunder udbudsprocedurerne, bør overholde principperne om gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling, navnlig hvad angår ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  En forsvarlig offentlig forvaltning af programmet kræver en streng fordeling af ansvarsområder og opgaver mellem de forskellige involverede enheder med henblik på at undgå dobbeltarbejde og reducere omkostningsoverskridelser og forsinkelser.

(25)  En forsvarlig offentlig forvaltning af programmet kræver en streng fordeling af ansvarsområder og opgaver mellem de forskellige involverede enheder, navnlig mellem Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og Den Europæiske Rumorganisation med henblik på at undgå unødvendigt dobbeltarbejde og reducere omkostningsoverskridelser og forsinkelser. Kommissionen bør koordinere og overvåge opgaverne og kommunikationen på basis af principperne i Lissabontraktaten1a og rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Rumorganisation1b.

 

__________________

 

1a Art. 189, stk. 3, Lissabontraktaten.

 

1b "Parterne anerkender, at de hver især har stærke sider, som supplerer og gensidigt styrker hinanden, og er enige om at samarbejde på en effektiv måde til begges fordel og undgå unødvendigt dobbeltarbejde".

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Galileo har til formål at etablere og drive den første globale infrastruktur for satellitbaseret navigation og positionsbestemmelse, der er rettet specifikt mod civile formål, som kan bruges af en række offentlige og private aktører i Europa og på verdensplan. Galileo fungerer uafhængigt af andre eksisterende eller eventuelle fremtidige systemer og bidrager dermed bl.a. til Unionens strategiske selvstændighed. Anden generation af systemet bør lanceres gradvist inden 2030, i første omgang med reduceret operationel kapacitet.

(39)  Galileo har til formål på basis af det forberedende arbejde i Den Europæiske Rumorganisation at etablere og drive den første globale infrastruktur for satellitbaseret navigation og positionsbestemmelse, der er rettet specifikt mod civile formål, som kan bruges af en række offentlige og private aktører i Europa og på verdensplan. Galileo fungerer uafhængigt af andre eksisterende eller eventuelle fremtidige systemer og bidrager dermed bl.a. til Unionens strategiske selvstændighed. Anden generation af systemet bør lanceres gradvist inden 2030, i første omgang med reduceret operationel kapacitet.

Begrundelse

Galileo er baseret på Det Europæiske Rumagenturs forberedende arbejde, hvilket ikke fremgår klart af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

23 a)  "rumsektoren":

 

"leverandørleddet", som omfatter aktiviteter, der fører til et operationelt rumsystem, og udforskning af rummet

 

"aftagerleddet", som omfatter aktiviteter i forbindelse med udnyttelse af satellitdata til at udvikle rumrelaterede produkter og tjenester til slutbrugere.

Begrundelse

Rumsektoren bør defineres yderligere og deles op i et leverandør- og et aftagerled.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Derudover skal programmet omfatte foranstaltninger, som skal sikre en effektiv adgang til rummet for programmet og fremme en innovativ rumsektor.

Derudover skal programmet omfatte foranstaltninger, som skal sikre en effektiv adgang til rummet for programmet og fremme en innovativ og konkurrencedygtig rumsektor.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at øge sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater, handlefriheden og den strategiske selvstændighed, navnlig i forbindelse med teknologisk og evidensbaseret beslutningstagning

c)  at øge sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater, handlefriheden og den strategiske selvstændighed, navnlig i forbindelse med teknologisk og effektiv, evidensbaseret og omkostningsbesparende beslutningstagning

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [16] mia. EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 14 816 938 000 EUR i 2018-priser (16,7 mia. EUR i løbende priser).

Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i første afsnit, er som følger:

Den vejledende fordeling af det beløb, der er omhandlet i første afsnit, er som følger:

a)  for Galileo og EGNOS: [9,7] mia. EUR

a)  for Galileo og EGNOS: 8 606 245 580 EUR i 2018-priser (9,7 mia. EUR i løbende priser)

b)  for Copernicus: [5,8] mia. EUR

b)  for Copernicus: 5 146 002 510 EUR i 2018-priser (5,8 mia. EUR i løbende priser)

c)  for SSA/GOVSATCOM: [0,5] mia. EUR.

c)  for SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 910 EUR i 2018-priser (1,2 mia. EUR i løbende priser)

Begrundelse

I overensstemmelse med Formandskonferencens beslutning af 13. september 2018 afspejler kompromisændringen den seneste opdeling af FFR pr. program, således som det fremgår af udkastet til interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tværgående aktiviteter i henhold til artikel 3 finansieres inden for rammerne af programmets komponenter.

2.  Tværgående aktiviteter i henhold til artikel 3 og 6 finansieres inden for rammerne af programmets komponenter.

Begrundelse

Et af målene bør være at støtte udviklingen af en stærk, konkurrencedygtig og innovativ rumsektor.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Indtægterne fra programmets komponenter skal betales til Unionens budget og anvendes til at af finansiere den komponent, der genererede indtægterne.

1.  Indtægterne fra programmets komponenter skal betales til Unionens budget og anvendes til at finansiere en hvilken som helst af programmets komponenter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – led 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  fastlægges principperne for vederlag til Den Europæiske Rumorganisation, som skal stå i forhold til sværhedsgraden af de opgaver, der udføres, i overensstemmelse med markedspriserne og gebyrer til andre involverede enheder, herunder Unionen, og kan om nødvendigt være baseret på performanceindikatorer; disse gebyrer må ikke dække generalomkostninger, der ikke er forbundet med de aktiviteter, der overdrages til Den Europæiske Rumorganisation.

–  fastlægges principperne for vederlag til Den Europæiske Rumorganisation, som skal stå i forhold til sværhedsgraden af de opgaver, der udføres, i overensstemmelse med gebyrer til andre involverede enheder, herunder Unionen, og kan om nødvendigt være baseret på performanceindikatorer; disse gebyrer må ikke dække generalomkostninger, der ikke er forbundet med de aktiviteter, der overdrages til Den Europæiske Rumorganisation.

Begrundelse

For mange tjenesters vedkommende findes der ikke nogen reelle "markedspriser".

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Copernicus skal gennemføres med udgangspunkt i tidligere EU-investeringer og om nødvendigt i nationale eller regionale kapaciteter i medlemsstaterne, under hensyntagen til kapaciteten hos kommercielle leverandører af sammenlignelige data og informationer og behovet for at fremme konkurrencen og markedsudviklingen.

1.  Copernicus skal gennemføres med udgangspunkt i tidligere EU-investeringer og finansiering fra Den Europæiske Rumorganisation, og om nødvendigt i nationale eller regionale kapaciteter i medlemsstaterne, under hensyntagen til kapaciteten hos kommercielle leverandører af sammenlignelige data og informationer og behovet for at fremme konkurrencen og markedsudviklingen.

Begrundelse

Finansieringen af Copernicus deles af Den Europæiske Union (70 %) og Den Europæiske Rumorganisation (30 %).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og fire repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret. Bestyrelsen omfatter også et medlem, som udpeges af Europa-Parlamentet, men uden stemmeret.

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og fire repræsentanter for Kommissionen samt en repræsentant, som udpeges af Europa-Parlamentet, der alle har stemmeret.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 101 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  Kommissionen forelægger hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af programmet. Rapporten skal bl.a. indeholde oplysninger vedrørende programmets og agenturets risikostyring, samlede omkostninger, årlige driftsomkostninger, resultater af udbudsprocedurer, indtægter, tidsplan og resultater.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

Referencer

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

John Howarth

12.7.2018

Behandling i udvalg

13.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrey Novakov

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Younous Omarjee

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (15.11.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for

Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Udviklingen i rumsektoren har historisk set været forbundet med sikkerhed. I mange tilfælde tjener udstyr, komponenter og instrumenter, der anvendes i rumsektoren, et dobbelt formål. De muligheder, som rummet giver, når det gælder sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater, bør derfor udnyttes.

(2)  Udviklingen i rumsektoren har historisk set været forbundet med sikkerhed. I mange tilfælde tjener udstyr, komponenter og instrumenter, der anvendes i rumsektoren, et dobbelt formål. De muligheder, som rummet giver, når det gælder sikkerheden og uafhængigheden for Unionen og dens medlemsstater, bør derfor udnyttes.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Rumsektoren er i dag af afgørende betydning for talrige politikker i Unionen og medlemsstaterne, f.eks. inden for miljø, klimaændringer, landbrug og udvikling af landdistrikter, civilbeskyttelse og forebyggelse, sikkerhed samt den digitale økonomi. Yderligere potentielle anvendelsesområder, herunder rumløsninger til klimaændringer, skal identificeres og forfølges aktivt.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Unionen har udviklet sine egne ruminitiativer og -programmer siden slutningen af 1990'erne, nemlig den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og efterfølgende Galileo og Copernicus, der imødekommer EU-borgernes behov og kravene som følge af offentlige politikker. Ikke blot bør videreførelsen af disse initiativer sikres, men de skal også forbedres, så de bliver ved med at være førende, når det gælder udviklingen af ny teknologi og omstillinger inden for digital teknologi og informations- og kommunikationsteknologi, opfylder brugernes nye behov og er i stand til at opfylde politiske prioriteter såsom klimaændringer, herunder kontrol med udviklingen i Arktis, og sikkerhed og forsvar.

(3)  Unionen har udviklet sine egne ruminitiativer og -programmer siden slutningen af 1990'erne, nemlig den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og efterfølgende Galileo og Copernicus, der imødekommer EU-borgernes behov og kravene som følge af offentlige politikker. Ikke blot bør videreførelsen af disse initiativer sikres, men de skal også forbedres, så de bliver ved med at være førende, når det gælder udviklingen af ny teknologi og omstillinger inden for digital teknologi og informations- og kommunikationsteknologi, opfylder brugernes nye behov og er i stand til at opfylde politiske prioriteter såsom modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, herunder kontrol med udviklingen i Arktis, og sikkerhed og forsvar.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne og den højtstående repræsentant fremme ansvarlig adfærd i rummet og det ydre rum og undersøge muligheden for tiltrædelse til de relevante FN-konventioner.

(7)  Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne og den højtstående repræsentant fremme ansvarlig adfærd i rummet og det ydre rum, navnlig hvad angår den stigende mængde rumaffald, og undersøge muligheden for tiltrædelse til de relevante FN-konventioner.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

(13)  For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaændringer i overensstemmelse med Unionens klimamål og dens forpligtelser til at være førende i gennemførelsen af Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 30 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål og til at integrere målsætningerne om bæredygtig udvikling i alle Unionens politikker. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evaluerings- og revisionsprocesser.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Copernicus bør sikre selvstændig adgang til miljøviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservations- og geoinformationstjenester og dermed sætte Unionen i stand til at opnå uafhængig beslutningstagning og handling inden for bl.a. miljø, klimaændringer, civilbeskyttelse, sikkerhed samt den digitale økonomi.

(47)  Copernicus bør sikre selvstændig adgang til miljøviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservations- og geoinformationstjenester og dermed sætte Unionen i stand til at opnå uafhængig beslutningstagning og handling inden for bl.a. miljø, klimaændringer, biodiversitet, arealanvendelse, jordbundsbeskyttelse, civilbeskyttelse og forebyggelse, sikkerhed samt den digitale økonomi.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(47a)  Antallet af brugere af Copernicustjenesterne vedrørende klimaændringer er i konstant stigning og blev fordoblet mellem 2015 og 2016. Der er behov for at gøre disse tjenester fuldt operationelle for at øge tilgængeligheden af de data, der er nødvendige for foranstaltningerne til afbødning af og tilpasning til klimaændringerne.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 62 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(62a)  Transport af rumfartøjer og deres komponenter fra jorden til rummet involverer store driftsomkostninger og miljøpåvirkninger. For at reducere antallet af rejser ud i rummet og dermed udledningen af drivhusgasser bør rumfartøjer udformes med henblik på at kunne genanvendes i rummet. Endvidere bør et langsigtet mål være at gøre det muligt at producere bæredygtig energi i rummet, f.eks. etablere en produktion af hydrogen, som kan gøre det muligt at tanke rumfartøjerne op.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 64

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64)  Leveringen af SST-tjenester bør være baseret på et samarbejde mellem Unionen og medlemsstaterne og på anvendelsen af eksisterende såvel som fremtidig national ekspertise og fremtidige nationale aktiver, herunder dem, der udvikles gennem Den Europæiske Rumorganisation eller af Unionen. Det bør være muligt at yde finansiel støtte til udviklingen af nye SST-sensorer. I erkendelse af den følsomme karakter af SST bør kontrollen med nationale sensorer og disses drift, vedligeholdelse og fornyelse og behandlingen af data forud for leveringen af SST-tjenester forblive hos de deltagende medlemsstater.

(64)  Leveringen af SST-tjenester bør være baseret på et samarbejde mellem Unionen og medlemsstaterne og på anvendelsen af eksisterende såvel som fremtidig national ekspertise og ESA-ekspertise og fremtidige nationale aktiver, herunder dem, der udvikles gennem Den Europæiske Rumorganisation eller af Unionen. Det bør være muligt at yde finansiel støtte til udviklingen af nye SST-sensorer. I erkendelse af den følsomme karakter af SST bør kontrollen med nationale sensorer og ESA-sensorer og disses drift, vedligeholdelse og fornyelse og behandlingen af data forud for leveringen af SST-tjenester forblive hos medlemsstaterne.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 67

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(67)  Derudover bør SST supplere de eksisterende afbødningsforanstaltninger, såsom retningslinjerne for nedbringelse af mængden af rumskrot, som er fastsat af FN's Komité for Fredelig Udnyttelse af det Ydre Rum (COPUOS), og retningslinjerne for den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum, eller andre initiativer, for at garantere sikkerhed og bæredygtighed i forbindelse med aktiviteter i det ydre rum. For at mindske risikoen for kollisioner bør SST også søge synergier med initiativer til aktiv fjernelse og uskadeliggørelse af rumaffald. SST bør bidrage til at sikre fredelig anvendelse og udforskning af det ydre rum. Stigningen i rumaktiviteter kan have indvirkning på de internationale initiativer inden for styring af trafikken i rummet. Unionen bør følge denne udvikling og kan tage den i betragtning i forbindelse med midtvejsevalueringen af den nuværende FFR.

(67)  Derudover bør SST supplere de eksisterende afbødningsforanstaltninger, såsom retningslinjerne for nedbringelse af mængden af rumskrot, som er fastsat af FN's Komité for Fredelig Udnyttelse af det Ydre Rum (COPUOS), og retningslinjerne for den langsigtede bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum, eller andre initiativer, for at garantere sikkerhed og bæredygtighed i forbindelse med aktiviteter i det ydre rum. For at mindske risikoen for kollisioner bør SST også søge synergier med initiativer til aktiv fjernelse og uskadeliggørelse af rumaffald, herunder udvikling af teknologier til en sådan aktiv bortskaffelse. SST bør bidrage til at sikre fredelig anvendelse og udforskning af det ydre rum. Stigningen i rumaktiviteter kan have indvirkning på de internationale initiativer inden for styring af trafikken i rummet. Unionen bør følge denne udvikling og kan tage den i betragtning i forbindelse med midtvejsevalueringen af den nuværende FFR.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 70

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70)  Ekstreme vejrforhold i rummet kan true sikkerheden for borgerne og forstyrre driften af rum- og jordbaseret infrastruktur. Derfor bør der oprettes en rumvejrsfunktion som led i programmet med det formål at vurdere risiciene vedrørende vejret i rummet og tilsvarende brugerbehov, øge kendskabet til risici vedrørende vejret i rummet, sikre leveringen af brugerdrevne rumvejrtjenester og forbedre medlemsstaternes kapacitet til at producere rumvejrtjenester. Kommissionen bør prioritere de sektorer, som de operationelle rumvejrstjenester skal leveres til, under hensyntagen til brugerbehov, risici og teknologisk parathed. På lang sigt kan behovene i andre sektorer tilgodeses. Leveringen af tjenester på EU-plan i henhold til brugernes behov vil kræve målrettede, koordinerede og fortsatte forsknings- og udviklingsaktiviteter for at støtte udviklingen af rumvejrstjenester. Leveringen af rumvejrstjenester bør bygge på eksisterende national kapacitet og EU-kapacitet og sikre bred deltagelse af medlemsstaterne og inddragelse af den private sektor.

(70)  Ekstreme vejrforhold i rummet kan true sikkerheden for borgerne og forstyrre driften af rum- og jordbaseret infrastruktur. Derfor bør der oprettes en rumvejrsfunktion som led i programmet med det formål at vurdere risiciene vedrørende vejret i rummet og tilsvarende brugerbehov, øge kendskabet til risici vedrørende vejret i rummet, sikre leveringen af brugerdrevne rumvejrtjenester og forbedre medlemsstaternes kapacitet til at producere rumvejrtjenester. Kommissionen bør prioritere de sektorer, som de operationelle rumvejrstjenester skal leveres til, under hensyntagen til brugerbehov, risici og teknologisk parathed. På lang sigt kan behovene i andre sektorer tilgodeses. Leveringen af tjenester på EU-plan i henhold til brugernes behov vil kræve målrettede, koordinerede og fortsatte forsknings- og udviklingsaktiviteter for at støtte udviklingen af rumvejrstjenester. Leveringen af rumvejrstjenester bør bygge på eksisterende national kapacitet og ESA- og EU-kapacitet og sikre bred deltagelse af medlemsstaterne og inddragelse af den private sektor.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  I Kommissionens hvidbog om Europas fremtid25, Rom-erklæringen undertegnet af stats- og regeringscheferne for EU's 27 medlemsstater26 og en række beslutninger fra Europa-Parlamentet erindres der om, at EU spiller en stor rolle, når det gælder om at garantere et trygt, sikkert og modstandsdygtigt Europa, der er i stand til at tackle udfordringer såsom regionale konflikter, terrorisme, cybertrusler og et voksende migrationspres. Sikker og garanteret adgang til satellitkommunikation er et uundværligt redskab for sikkerhedsaktørerne, og at samle og dele denne vigtige ressource på EU-plan styrker en Union, der beskytter sine borgere.

(71)  I Kommissionens hvidbog om Europas fremtid25, Rom-erklæringen undertegnet af stats- og regeringscheferne for EU's 27 medlemsstater26 og en række beslutninger fra Europa-Parlamentet erindres der om, at Unionen spiller en stor rolle, når det gælder om at garantere et trygt, sikkert og modstandsdygtigt Europa, der er i stand til at hjælpe med at tackle udfordringer såsom klimaændringer, regionale konflikter, terrorisme, cybertrusler og et voksende migrationspres. Sikker og garanteret adgang til satellitkommunikation er et uundværligt redskab for sikkerhedsaktørerne, og at samle og dele denne vigtige ressource på EU-plan styrker en Union, der beskytter sine borgere.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "rumvejr": naturligt forekommende variationer i rummiljøet mellem solen og jorden, herunder soleruptioner, solprotoner, solvind og udstødelse af koronamasse, der kan føre til solstorme (geomagnetiske storme, solstrålingsstorme og ionosfæriske forstyrrelser), som vil kunne indvirke på jorden

2)  "rumvejr": naturligt forekommende variationer i rummiljøet mellem solen og jorden, herunder soleruptioner, solprotoner, solvind og udstødelse af koronamasse, der kan føre til solstorme (geomagnetiske storme, solstrålingsstorme og ionosfæriske forstyrrelser), som vil kunne indvirke på jorden eller rumbaseret infrastruktur

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a)  potentielle kandidater: lande eller enheder, som har en klar mulighed for at slutte sig til Unionen i fremtiden, men endnu ikke har fået status som kandidatland

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Derudover skal programmet omfatte foranstaltninger, som skal sikre en effektiv adgang til rummet for programmet og fremme en innovativ rumsektor.

Derudover skal programmet omfatte foranstaltninger, som skal sikre en effektiv adgang til rummet for programmet og fremme en innovativ og konkurrencedygtig rumsektor.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  for Copernicus: at levere nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata og -informationer, der tilvejebringes på et langsigtet grundlag, for at understøtte gennemførelsen og overvågningen af Unionens og medlemsstaternes politikker inden for miljø, klimaændringer, landbrug og udvikling af landdistrikter, civilbeskyttelse og sikkerhed samt den digitale økonomi

b)  for Copernicus: at levere nøjagtige, pålidelige og brugerorienterede jordobservationsdata og -informationer, der tilvejebringes på et langsigtet grundlag, for at understøtte gennemførelsen og overvågningen af Unionens og medlemsstaternes politikker inden for miljø, klimaændringer, landbrug og udvikling af landdistrikter, humanitær bistand, civilbeskyttelse og sikkerhed samt den digitale økonomi

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for kendskab til situationen i rummet ("SSA"): at forbedre SST-kapaciteter med henblik på at overvåge, spore og identificere rumobjekter, overvåge rumvejret og kortlægge og skabe netværk for medlemsstaternes NEO-kapaciteter

c)  for kendskab til situationen i rummet ("SSA"): at forbedre SST-kapaciteter med henblik på at overvåge, spore og identificere rumobjekter, overvåge rumvejret og kortlægge og skabe netværk for medlemsstaternes NEO-kapaciteter samt finde løsninger på europæiske operationer til oprensning af jordens bane

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udviklingsaktiviteter i relation til selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet

b)  udviklingsaktiviteter i relation til selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, herunder alternativ energiproduktion ved hjælp af ressourcer, der er tilgængelige i rummet, nye opsendelsesteknologier og innovative systemer eller tjenester under hensyntagen til Unionens og medlemsstaternes vigtige sikkerhedsinteresser som anført i artikel 25

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  formidling af uddannelsesaktiviteter

e)  formidling af uddannelsesaktiviteter, bl.a. gennem praktikophold rettet mod studerende, nyuddannede og unge fagfolk og iværksættere

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  systematisk hensyntagen til behovene hos brugerne af de tjenester, der leveres af programmets komponenter, samt til den videnskabelige og tekniske udvikling i forbindelse med disse tjenester

d)  systematisk hensyntagen til behovene hos brugerne af de tjenester, der leveres af programmets komponenter, bl.a. gennem samråd med Copernicus' brugerforum, jf. artikel 48, stk. 1, samt til den videnskabelige og tekniske udvikling i forbindelse med disse tjenester

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Til koordinering og forvaltning af Copernicusprogrammet bistås Kommissionen af Copernicusudvalget, der består af repræsentanter for medlemsstaterne og Copernicus' brugerforum. Copernicus' brugerforum skal være en arbejdsgruppe under Copernicusudvalget, som sammensættes af de nationale brugersamfund. Copernicus' brugerforum spiller en grundlæggende rolle med hensyn til at indsamle bidrag til udvikling af Copernicus og dets formidling blandt brugerne.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 50

Artikel 50

Copernicustjenester

Copernicustjenester

Copernicus skal omfatte foranstaltninger til støtte for følgende tjenester:

Copernicus skal omfatte foranstaltninger til støtte for følgende tjenester:

a)  miljøovervågning, indberetning og sikring af efterlevelse inden for:

a)  miljøovervågning, indberetning og sikring af efterlevelse inden for:

–  atmosfæreovervågning for at levere informationer om luftkvaliteten og om den kemiske sammensætning af atmosfæren

–  atmosfæreovervågning for at levere informationer om luftkvaliteten og om den kemiske sammensætning af atmosfæren

–  havmiljøovervågning for at levere informationer om tilstande og dynamikker i marine og kystnære økosystemer og deres ressourcer

–  havmiljøovervågning, med særlig vægt på kortlægningen af forurening med plast og mikroplast, for at levere informationer om tilstande og dynamikker i marine og kystnære økosystemer og deres ressourcer

–  landovervågning og landbrug for at levere informationer om arealdækning, arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, byområder, vandkvantitet og vandkvalitet i indre farvande, skove, landbrug og andre naturressourcer, biodiversitet og kryosfære

–  landovervågning og landbrug for at levere informationer om arealdækning, arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, jordbundskvalitet, ørkendannelse, byområder, vandkvantitet og vandkvalitet i indre farvande, skove og skovrydning, landbrug og andre naturressourcer, biodiversitet og kryosfære

–  klimaændringsovervågning for at levere informationer om antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner, væsentlige klimavariabler, nye klimaanalyser, sæsonmæssige prognoser, klimaprognoser og årsager samt indikatorer i relevante tidsmæssige og rumlige skalaer

–  klimaændringsovervågning for at levere informationer om antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner, væsentlige klimavariabler, nye klimaanalyser, sæsonmæssige prognoser, klimaprognoser og årsager samt indikatorer i relevante tidsmæssige og rumlige skalaer

 

  overvågning af UNESCO's natur- og kulturarv

b)  beredskabsstyringstjeneste for at levere informationer til støtte for offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse i Unionen, for at støtte civilbeskyttelse og katastrofeindsatsforanstaltninger (forbedrede systemer til tidlig varsling og krisehåndtering) samt forebyggende foranstaltninger og beredskabsforanstaltninger (risiko- og genopretningsanalyser) i forbindelse med forskellige typer katastrofer

b)  beredskabsstyringstjeneste for at levere informationer til støtte for katastrofeberedskabskoordineringscentret (ERCC) og offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse i Unionen, for at støtte europæisk og national civilbeskyttelse og katastrofeindsatsforanstaltninger (navnlig forbedrede systemer til tidlig varsling og krisehåndtering) samt forebyggende foranstaltninger og beredskabsforanstaltninger (risiko- og genopretningsanalyser) i forbindelse med alle mulige typer katastrofer

c)  sikkerhedstjeneste til støtte for overvågningen af Unionens ydre grænser, havovervågning samt Unionens eksterne foranstaltninger som svar på Unionens sikkerhedsudfordringer og de fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiske målsætninger og foranstaltninger.

c)  sikkerhedstjeneste til støtte for overvågningen af Unionens ydre grænser, havovervågning samt Unionens eksterne foranstaltninger som svar på Unionens sikkerhedsudfordringer og de fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiske målsætninger og foranstaltninger.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  senest den 15. november hvert år vedtage agenturets arbejdsprogram for det følgende år efter uden ændringer at have integreret den del, der er udarbejdet af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i overensstemmelse med artikel 80, litra b), og efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen

a)  senest den 15. november hvert år vedtage agenturets arbejdsprogram for det følgende år efter uden ændringer at have integreret den del, der er udarbejdet af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse i overensstemmelse med artikel 80, litra b), efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet om dette arbejdsprogram

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemmer af bestyrelsen og af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, den administrerende direktør, udstationerede nationale eksperter og observatører afgiver en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, om de har nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at være til skade for deres uafhængighed. Disse erklæringer skal være præcise og fuldstændige. De afgives skriftligt ved de pågældende personers tiltræden og fornyes årligt. De ajourføres, når det er nødvendigt, navnlig ved relevante ændringer af de omhandlede personers personlige forhold.

1.  Medlemmer af bestyrelsen og af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, den administrerende direktør, udstationerede nationale eksperter og observatører afgiver en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, om de har nogen direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at være til skade for deres uafhængighed. Disse erklæringer skal være præcise og fuldstændige. De afgives skriftligt ved de pågældende personers tiltræden og fornyes årligt. De ajourføres, når det er nødvendigt, navnlig ved relevante ændringer af de omhandlede personers personlige forhold. Både erklæringen om forpligtelser og erklæringen om interesser skal offentliggøres og stilles til rådighed online.

Begrundelse

Øget gennemsigtighed vil øge offentlighedens tillid til dette arbejde.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmer af bestyrelsen og af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, den administrerende direktør, udstationerede nationale eksperter, observatører og eksterne eksperter, der deltager i ad hoc-arbejdsgrupper, erklærer forud for hvert møde, som de deltager i, præcist og fuldstændigt, om de har interesser, som kan anses for at være til skade for deres uafhængighed med hensyn til et hvilket som helst punkt på dagsordenen, og undlader at deltage i drøftelserne af og afstemningen om sådanne punkter.

2.  Medlemmer af bestyrelsen og af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, den administrerende direktør, udstationerede nationale eksperter, observatører og eksterne eksperter, der deltager i ad hoc-arbejdsgrupper, erklærer forud for hvert møde, som de deltager i, præcist og fuldstændigt, om de har interesser, som kan anses for at være til skade for deres uafhængighed med hensyn til et hvilket som helst punkt på dagsordenen, og undlader at deltage i drøftelserne af og afstemningen om sådanne punkter. Interessetilkendegivelser vedrørende punkter på dagsordenen skal offentliggøres og stilles til rådighed online.

Begrundelse

Øget gennemsigtighed vil øge offentlighedens tillid til dette arbejde.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

Referencer

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dato for vedtagelse

12.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (11.10.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Ordfører for udtalelse: Massimiliano Salini

KORT BEGRUNDELSE

Rumbaserede tjenester og applikationer former de europæiske borgeres nuværende og fremtidige velfærd og sikkerhed samt konkurrenceevnen for industrigrundlaget. Det er derfor afgørende at fremme rumøkonomien, så alle medlemsstater, deres borgere og deres industrier fuldt ud kan høste fordelene ved dette rumprogram.

En moderne, mere sikker, konkurrencedygtig, effektiv og bæredygtig transportsektor er tæt forbundet med rumtjenesterne. Navigationssystemet og jordobservation forbedrer transporttjenesternes præstationer, trafikstyringen og den integrerede transport. Samtidig kan de sætte gang i mange nye applikationer og innovative forretningsmuligheder inden for transportsektoren.

Mange europæiske politikker har allerede forudset integreringen af rummet og transport som i eCall, European Railway Traffic Management System (ERTMS), SafeSeaNet osv., og der vil opstå nye udfordringer, f.eks. i forbindelse med ubemandede køretøjer og selvkørende biler.

En solid forbindelse mellem rum- og transportteknologierne vil give mange fordele på globalt og europæisk plan, for eksempel vil en mere effektiv trafikstyring reducere emissionerne og tackle problemet med klimaændringer, en øget anvendelse af droner vil forbedre leverings- og posttjenester og en bedre flysporing vil reducere aflysninger og støj.

Kommissionens forslag samler i et enkelt program de eksisterende programmer Galileo, EGNOS og Copernicus og tilføjer to nye initiativer, nemlig SSA og GOVSATCOM. Som der tilskyndes til i rumpolitikken for Europa vil et fuldt integreret rumprogram udnytte synergier mellem komponenterne og derigennem øge effektiviteten og omkostningseffektiviteten. En fælles og sammenhængende ramme vil tilskynde til fremtidige investeringer, øge synligheden og give større fleksibilitet.

Europa-Kommissionen er meget ambitiøs med hensyn til vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027. Det østrigske formandskab har taget udfordringen op og fastsat en hurtig tidsplan. Europa-Parlamentet er villig til at følge samme tempo.

På grund af denne strenge og hurtige tidsplan fokuserer udtalelsen på specifikke aspekter af forslaget, forbindelsen mellem rumteknologierne og transportsektoren, budgettet med henvisning til SSA, GOVISATCOM og tværgående aktiviteter, forvaltning, sikkerhed, cybersikkerhed, rumdiplomati og adgang til rummet.

Rumsektoren spiller en strategisk rolle med hensyn til at gøre land-, sø-, luftfarts-, og rumtransport mere intelligent, effektiv, sikker, bæredygtig og integreret. Samtidig vil en voksende, innovativ transportsektor øge efterspørgslen efter ajourførte rumtjenester af høj kvalitet.

For så vidt angår styringen, bør det nye EU-Agentur for Rumprogrammet sikre Galileos plads på markedet, hvilket kan være et incitament for udviklingen af fuldt kompatible og interoperable europæiske anordninger som f.eks. chipsæt og modtagere, og bør fuldt ud omfatte alle transportformer.

Den Europæiske Union og medlemsstaterne investerer i mange kritiske infrastrukturer, heriblandt mange strategiske transportinfrastrukturer, som skal beskyttes. Det stigende antal konstellationer og satellitter og den stigende mængde rumskrot i kredsløb bidrager til at skabe en situation med "trafik" med risiko for sammenstød, der bringer driftssikkerheden i fare. Desuden kan forskellige typer uforudsete begivenheder, "rumvejr", true sikkerheden for borgerne og forstyrre driften af rum- og jordbaseret infrastruktur.

Sikker adgang til satellitkommunikation er et uundværligt værktøj for sikkerhedsaktører. GOVSATCOM-komponenterne er af stor betydning for transport, navnlig arktisk søtransport, lufttrafikstyring og kontrol og styring af ubemandede luftfartøjer.

I udtalelsen fremhæves betydningen af cybersikkerhed. Den europæiske ruminfrastrukturs cybersikkerhed, både på jorden og i rummet, er afgørende for at sikre kontinuiteten i systemernes drift, deres faktiske evne til at udføre opgaverne løbende og til at levere de nødvendige tjenester. Rumpolitikken kan bidrage til at forbedre transportsikkerheden til sø-, vej- og lufttransport og for operatører og passagerer.

Rumprogrammet bør sikre en uafhængig og konkurrencedygtig adgang til rummet og fremme samarbejdet med andre globale strategiske partnere for at undgå overlapninger og fremme et ægte økonomisk diplomati inden for denne sektor.

Selv om udtalelsen hverken berører dele af artiklerne eller betragtningerne, kan ordføreren stadig beslutte at foreslå visse ændringer ved hjælp af ændringsforslag. På grund af tidspres foretrækker han at udarbejde en sammenhængende strategi for de vigtigste spørgsmål.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Rumteknologi, -data og -tjenester er blevet uundværlige i europæernes hverdag og spiller en afgørende rolle, når det gælder om at bevare mange strategiske interesser. Unionens rumindustri er allerede en af de mest konkurrencedygtige i verden. Nye aktører og udviklingen af nye teknologier revolutionerer imidlertid de traditionelle industrimodeller. Det er derfor afgørende, at Unionen forbliver en førende international spiller med stor handlefrihed på rumområdet, at den stimulerer den videnskabelige og tekniske udvikling og fremmer rumsektorindustriens konkurrencedygtighed og innovationskapacitet inden for Unionen, navnlig små og mellemstore virksomheder, nyetablerede virksomheder og innovative virksomheder.

(1)  Rumteknologi, -data og -tjenester er blevet uundværlige i europæernes hverdag og spiller en afgørende rolle, når det gælder om at bevare mange strategiske interesser. Unionens rumindustri er allerede en af de mest konkurrencedygtige i verden. Nye aktører og udviklingen af nye teknologier revolutionerer imidlertid de traditionelle industrimodeller. Det er derfor afgørende, at Unionen forbliver en førende international spiller med stor handlefrihed på rumområdet, at den stimulerer den videnskabelige og tekniske udvikling og fremmer rumsektorindustriens konkurrencedygtighed og innovationskapacitet inden for Unionen, navnlig små og mellemstore virksomheder, nyetablerede virksomheder og innovative virksomheder. Samtidig er det vigtigt at skabe de rette betingelser for at sikre lige vilkår i forhold til de største konkurrenter i rummet.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Unionen har udviklet sine egne ruminitiativer og -programmer siden slutningen af 1990'erne, nemlig den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og efterfølgende Galileo og Copernicus, der imødekommer EU-borgernes behov og kravene som følge af offentlige politikker. Ikke blot bør videreførelsen af disse initiativer sikres, men de skal også forbedres, så de bliver ved med at være førende, når det gælder udviklingen af ny teknologi og omstillinger inden for digital teknologi og informations- og kommunikationsteknologi, opfylder brugernes nye behov og er i stand til at opfylde politiske prioriteter såsom klimaændringer, herunder kontrol med udviklingen i Arktis, og sikkerhed og forsvar.

(3)  Unionen har udviklet sine egne ruminitiativer og -programmer siden slutningen af 1990'erne, nemlig den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og efterfølgende Galileo og Copernicus, der imødekommer EU-borgernes behov og kravene som følge af offentlige politikker. Ikke blot bør videreførelsen af disse initiativer sikres, men tilslutningen til og anvendelsen af dem skal også forbedres, så de bliver ved med at være førende, når det gælder udviklingen af ny teknologi og levering af omstillinger inden for digital teknologi og informations- og kommunikationsteknologi samt i transportsektoren, opfylder brugernes nye behov og er i stand til at opfylde de politiske prioriteter for alle berørte sektorer, navnlig transportsektoren.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Unionen er nødt til at sikre sin handlefrihed og selvstændighed for at få adgang til rummet og kunne anvende det på en sikker måde. Det er derfor af afgørende betydning, at den opretholder en selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, navnlig for så vidt angår kritisk infrastruktur og teknologi, offentlig sikkerhed og sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater. Kommissionen bør derfor have mulighed for at samle opsendelsestjenester på europæisk plan, både af hensyn til egne og, efter anmodning, andre enheders behov, herunder medlemsstaterne, i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 189, stk. 2. Det er også afgørende, at Unionen fortsat har moderne, effektive og fleksible opsendelsesinfrastrukturfaciliteter. Ud over de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne og Den Europæiske Rumorganisation, bør Kommissionen overveje, hvordan sådanne faciliteter kan støttes. Navnlig i tilfælde, hvor er behov for vedligeholdelse eller opgradering af jordbaseret infrastruktur, som kræves til opsendelsesaktiviteter i overensstemmelse med behovene i programmet, bør sådanne tilpasninger kunne finansieres delvist inden for rammerne af programmet i henhold til finansforordningen, og såfremt der kan dokumenteres en klar EU-værdi, med henblik på at forbedre programmets omkostningseffektivitet.

(4)  Unionen er nødt til at sikre sin handlefrihed og selvstændighed for at få adgang til rummet og kunne anvende det på en sikker måde. Det er derfor af afgørende betydning, at den opretholder en selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, herunder alternative opsendelsesteknologier og innovative systemer eller tjenester, navnlig for så vidt angår kritisk infrastruktur og teknologi, offentlig sikkerhed og sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater. Kommissionen bør derfor have mulighed for at samle opsendelsestjenester på europæisk plan, både af hensyn til egne og, efter anmodning, andre enheders behov, herunder medlemsstaterne, i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 189, stk. 2. Det er også afgørende, at Unionen fortsat har moderne, effektive og fleksible opsendelsesinfrastrukturfaciliteter. Ud over de foranstaltninger, der er truffet af medlemsstaterne og Den Europæiske Rumorganisation, bør Kommissionen overveje, hvordan sådanne faciliteter kan støttes. Navnlig i tilfælde, hvor er behov for vedligeholdelse eller opgradering af jordbaseret infrastruktur, som kræves til opsendelsesaktiviteter i overensstemmelse med behovene i programmet, bør sådanne tilpasninger kunne finansieres delvist inden for rammerne af programmet i henhold til finansforordningen, og såfremt der kan dokumenteres en klar EU-værdi, med henblik på at forbedre programmets omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at styrke konkurrenceevnen inden for Unionens rumindustri og opbygge kapacitet til at udforme, bygge og drive sine egne systemer bør Unionen støtte etablering, vækst og udvikling i hele rumindustrien. Skabelsen af en forretnings- og innovationsvenlig model bør støttes på europæisk, regionalt og nationalt plan ved at oprette rumcentre, der samler rumsektoren, den digitale sektor og brugersektoren. Unionen bør fremme EU-baserede rumvirksomheders muligheder for at ekspandere og få succes, bl.a. ved at hjælpe dem med at få adgang til risikovillig kapital som følge af manglen i Unionen på passende adgang til privatkapital for nystartede virksomheder inden for rumsektoren, og ved at skabe innovationspartnerskaber (modellen med første kontrakt).

(5)  For at styrke konkurrenceevnen inden for Unionens rumindustri og opbygge kapacitet til at udforme, bygge og drive sine egne systemer bør Unionen støtte etablering, vækst og udvikling i hele rumindustrien. Skabelsen af en forretnings- og innovationsvenlig model bør støttes på europæisk, regionalt og nationalt plan, navnlig, men ikke udelukkende via initiativer såsom rumcentre, der samler rumsektoren, den digitale sektor og brugersektoren. Rumcentre bør samarbejde med de digitale innovationscentre om at fremme iværksætterånd og færdigheder. Unionen bør fremme europæiske rumvirksomheders muligheder for at ekspandere og få succes, bl.a. ved at hjælpe dem med at få adgang til risikovillig kapital som følge af manglen i Unionen på passende adgang til privatkapital for nystartede virksomheder inden for rumsektoren, og ved at skabe innovationspartnerskaber (modellen med første kontrakt).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Unionens rumprogram ("programmet") har på grund af sin dækning og muligheden for at bidrage til løsningen af de globale udfordringer en stærk international dimension. Kommissionen bør derfor kunne styre og koordinere aktiviteter på den internationale scene på Unionens vegne, især med henblik på at forsvare Unionens og medlemsstaternes interesser i internationale fora, bl.a. inden for frekvenser, for at fremme Unionens teknologi og industri, og for at fremme samarbejdet inden for uddannelse, under hensyntagen til behovet for at sikre gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne. Det er især vigtigt, at Unionen repræsenteres af Kommissionen i organerne under det internationale Cospas-Sarsat-program eller i de relevante sektorspecifikke FN-organer, bl.a. Fødevare- og Landbrugsorganisationen, samt Den Meteorologiske Verdensorganisation.

(6)  Unionens rumprogram ("programmet") har på grund af sin dækning og muligheden for at bidrage til løsningen af de globale udfordringer en stærk international dimension. Kommissionen bør derfor kunne styre og koordinere aktiviteter på den internationale scene på Unionens vegne, især med henblik på at forsvare Unionens og medlemsstaternes interesser i internationale fora, bl.a. inden for frekvenser. Kommissionen bør styrke det økonomiske diplomati for at fremme Unionens teknologi og industri, og for at fremme samarbejdet inden for uddannelse, under hensyntagen til behovet for at sikre gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne samt fair konkurrence på internationalt plan. Det er især vigtigt, at Unionen repræsenteres af Kommissionen i organerne under det internationale Cospas-Sarsat-program eller i de relevante sektorspecifikke FN-organer, bl.a. Fødevare- og Landbrugsorganisationen, samt Den Meteorologiske Verdensorganisation.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne og den højtstående repræsentant fremme ansvarlig adfærd i rummet og det ydre rum og undersøge muligheden for tiltrædelse til de relevante FN-konventioner.

(7)  Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne og den højtstående repræsentant fremme ansvarlig adfærd i rummet og det ydre rum, navnlig ved at finde løsninger på spredningen af rumaffald, og undersøge muligheden for tiltrædelse til de relevante FN-konventioner.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Programmets målsætninger minder om målsætningerne for andre EU-programmer, navnlig Horisont Europa, InvestEU-fonden, Den Europæiske Forsvarsfond og fonde omfattet af forordning (EU) [forordningen om fælles bestemmelser]. Derfor bør der regnes med kumuleret finansiering fra disse programmer, forudsat at de dækker samme udgiftsposter, navnlig via ordninger med supplerende finansiering fra EU's programmer, hvis forvaltningsmetoderne tillader det - enten i rækkefølge, skiftevis eller ved kombination af midler, herunder til fælles finansiering af foranstaltninger, der om muligt giver mulighed for innovationspartnerskaber og blandede operationer. Under gennemførelsen af programmet bør Kommissionen derfor fremme synergier med andre relaterede EU-programmer, der om muligt vil skabe adgang til risikovillig kapital, innovationspartnerskaber og kumuleret eller blandet finansiering.

(8)  Programmets målsætninger minder om målsætningerne for andre EU-programmer, navnlig Horisont Europa, InvestEU-fonden, Den Europæiske Forsvarsfond og fonde omfattet af forordning (EU) [forordningen om fælles bestemmelser]. Derfor bør der regnes med kumuleret finansiering fra disse programmer, forudsat at de dækker samme udgiftsposter, navnlig via ordninger med supplerende finansiering fra EU's programmer, hvis forvaltningsmetoderne tillader det - enten i rækkefølge, skiftevis eller ved kombination af midler, herunder til fælles finansiering af foranstaltninger, der om muligt giver mulighed for innovationspartnerskaber og blandede operationer. Under gennemførelsen af programmet bør Kommissionen derfor fremme synergier med andre relaterede EU-programmer, der om muligt vil skabe adgang til risikovillig kapital, innovationspartnerskaber og kumuleret eller blandet finansiering. Det er vigtigt at sikre kontinuitet mellem de løsninger, som udvikles gennem Horisont Europa og de andre EU-programmer og komponenterne i rumprogrammet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De politiske målsætninger for dette program vil også blive behandlet som områder, der kan støttes med finansierings- og investeringsforanstaltninger ved hjælp af finansielle instrumenter og budgetgaranti under InvestEU-fonden, navnlig inden for politikområderne bæredygtig infrastruktur og forskning samt innovation og digitalisering. Den finansielle støtte bør anvendes til at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltninger bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Foranstaltningerne bør have en tydelig merværdi på EU-plan.

(9)  De politiske målsætninger for dette program vil også blive behandlet som områder, der kan støttes med finansierings- og investeringsforanstaltninger ved hjælp af finansielle instrumenter og budgetgaranti under InvestEU-fonden, navnlig inden for politikområderne bæredygtig infrastruktur og forskning samt innovation og digitalisering. Den finansielle støtte bør anvendes til at fremme investeringerne ved at adressere markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold på en forholdsmæssig måde, og foranstaltninger bør ikke overlappe eller fortrænge privat finansiering eller fordreje konkurrencen på det indre marked. Foranstaltningerne bør have en tydelig merværdi på EU-plan.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Programmet bør udnytte synergierne mellem rum- og transportsektoren, da rumteknologierne spiller en strategisk rolle med hensyn til at gøre land-, sø-, luft- og rumtransport mere intelligent, mere effektiv, sikrere, mere bæredygtig og mere integreret, samtidig med at en voksende, innovativ transportsektor vil øge efterspørgslen efter innovative og moderne rumteknologier.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Som fortaler for Unionens overordnede interesser påhviler det Kommissionen at gennemføre programmet, påtage sig det overordnede ansvar og fremme anvendelsen heraf. Med henblik på at optimere de interesserede parters ressourcer og kompetencer bør Kommissionen kunne uddelegere visse opgaver. Endvidere er Kommissionen bedst egnet til at fastlægge de vigtigste tekniske og operationelle specifikationer, der er nødvendige for at kunne gennemføre udviklingen af systemer og tjenester.

(27)  Som fortaler for Unionens overordnede interesser påhviler det Kommissionen at overvåge gennemførelsen af programmet, påtage sig det overordnede ansvar og fremme anvendelsen heraf. Med henblik på at optimere de interesserede parters ressourcer og kompetencer bør Kommissionen kunne uddelegere visse opgaver. Endvidere er Kommissionen bedst egnet til at fastlægge de overordnede krav, der er nødvendige for at kunne gennemføre udviklingen af systemer og tjenester.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ("agenturet"), der erstatter og afløser Det Europæiske GNSS-Agentur, oprettet ved forordning (EU) nr. 912/2010, har til opgave at bidrage til programmet, navnlig for så vidt angår sikkerhed. Visse opgaver, som er knyttet til programmets sikkerhed og dets fremme, bør derfor overgå til agenturet. Agenturet bør, navnlig hvad angår sikkerhed, og på grund af sin erfaring på området være ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsesopgaverne i forbindelse med alle EU-foranstaltninger inden for rumsektoren. Endvidere bør det varetage opgaver, som Kommissionen tillægger det ved hjælp af en eller flere uddelegeringsaftaler, som omfatter forskellige andre specifikke opgaver i forbindelse med programmet.

(28)  Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ("agenturet"), der erstatter og afløser Det Europæiske GNSS-Agentur, oprettet ved forordning (EU) nr. 912/2010, har til opgave at bidrage til programmet, navnlig for så vidt angår sikkerhed, kommunikation, brugertilslutning, markedsudvikling, udnyttelse etc. Visse opgaver, som er knyttet til programmets sikkerhed og cybersikkerhed og fremme af tjenesterne og aftagerleddet bør derfor overgå til agenturet. Agenturet bør, navnlig hvad angår sikkerhed, og på grund af sin erfaring på området være ansvarlig for sikkerhedsgodkendelsesopgaverne i forbindelse med alle EU-foranstaltninger inden for rumsektoren. Endvidere bør det varetage opgaver, som Kommissionen tillægger det ved hjælp af en eller flere uddelegeringsaftaler, som omfatter forskellige andre specifikke opgaver i forbindelse med programmet.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  På grund af vigtigheden af rumrelaterede aktiviteter for Unionens økonomi og europæernes hverdag, den dobbelte anvendelse, der kendetegner systemerne, og de applikationer, der er baseret på disse systemer, bør det være en hovedprioritet for programmet at opnå og fastholde en høj grad af sikkerhed, navnlig for at beskytte Unionens og medlemsstaternes interesser, herunder i forbindelse med klassificerede og andre følsomme ikkeklassificerede informationer.

(32)  På grund af vigtigheden af rumrelaterede aktiviteter for Unionens økonomi og europæernes hverdag, den dobbelte anvendelse, der kendetegner systemerne, og de applikationer, der er baseret på disse systemer, bør det være en hovedprioritet for programmet at opnå og fastholde en høj grad af sikkerhed, navnlig for at beskytte Unionens, medlemsstaternes og passagerernes interesser, herunder i forbindelse med klassificerede og andre følsomme ikkeklassificerede informationer.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  På baggrund af programmets unikke karakter og kompleksitet og dets tilknytning til sikkerhedsområdet bør anerkendte og veletablerede principper følges med henblik på sikkerhedsgodkendelse. Det er derfor absolut nødvendigt, at sikkerhedsgodkendelsesaktiviteterne gennemføres med kollektivt ansvar for sikkerheden i Unionen og dens medlemsstater, idet man forsøger at skabe konsensus og inddrage alle aktører i forbindelse med sikkerhedsspørgsmål, og at der indføres en procedure for permanent risikoovervågning. Det er også nødvendigt, at de tekniske sikkerhedsgodkendelsesaktiviteter varetages af fagfolk, der er behørigt kvalificerede med hensyn til godkendelse af komplekse systemer, og som har en passende sikkerhedsgodkendelse.

(35)  På baggrund af programmets unikke karakter og kompleksitet og dets tilknytning til sikkerhedsområdet bør anerkendte og veletablerede principper følges med henblik på sikkerhedsgodkendelse. Det er derfor absolut nødvendigt, at sikkerhedsgodkendelsesaktiviteterne gennemføres med kollektivt ansvar for sikkerheden i Unionen og dens medlemsstater, idet man forsøger at skabe konsensus og inddrage alle aktører i forbindelse med sikkerhedsspørgsmål, og at der indføres en permanent procedure for risikoovervågning. Det er også nødvendigt, at de tekniske sikkerhedsgodkendelsesaktiviteter varetages af fagfolk, der er behørigt kvalificerede med hensyn til godkendelse af komplekse systemer, og som har en passende sikkerhedsgodkendelse.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36a)  Cybersikkerheden for europæiske ruminfrastrukturer, både på jorden og i rummet, er afgørende for at sikre kontinuiteten i systemernes drift, deres faktiske evne til at udføre opgaverne løbende og levere de nødvendige tjenester.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  En meget nøjagtig satellitpositionering kan, i kombination med en styrket kommunikationskapacitet, bidrage til en moderne og pålidelig transportsektor for biler, fly og skibe. Den vil optimere flådeforvaltningen, sporbarheden af fartøjer, forebyggelsen af kollisioner, hastighedskontrollen, assistancen til skibsmanøvrer og mange andre aspekter i forbindelse med transport

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Formålet med EGNOS er at forbedre kvaliteten af åbne signaler fra eksisterende globale satellitnavigationssystemer, navnlig dem, der udsendes af Galileosystemet. De tjenester, som EGNOS leverer, bør som en prioritet dække medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa, herunder i denne forbindelse Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira, hvor målet er at dække disse territorier inden udgangen af 2025. EGNOS-tjenesternes geografiske dækning kan, såfremt det er teknisk gennemførligt og, for så vidt angår livskritiske tjenester, på grundlag af internationale aftaler udvides til andre dele af verden. Uden at dette berører forordning [2018/XXXX] [EASA-forordningen] og den nødvendige overvågning af Galileo-tjenesternes kvalitet for så vidt angår flyvekontrolformål, bør det bemærkes, at de signaler, der udsendes af Galileo, effektivt kan anvendes til at lette positioneringen af luftfartøjer, men kun lokale eller regionale forstærkende systemer som f.eks. EGNOS i Europa kan udgøre lufttrafikstyringstjenester (ATM) og luftfartstjenester (ANS).

(40)  Formålet med EGNOS er at forbedre kvaliteten af åbne signaler fra eksisterende globale satellitnavigationssystemer, navnlig dem, der udsendes af Galileosystemet. De tjenester, som EGNOS leverer, bør som en prioritet dække medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa, herunder i denne forbindelse Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira, hvor målet er at dække disse territorier inden udgangen af 2025. EGNOS-tjenesternes geografiske dækning kan, såfremt det er teknisk gennemførligt og, for så vidt angår livskritiske tjenester, på grundlag af internationale aftaler udvides til andre dele af verden. Uden at dette berører forordning [2018/XXXX] [EASA-forordningen] og den nødvendige overvågning af Galileo-tjenesternes kvalitet og sikkerhedsperformance for så vidt angår flyvekontrolformål, bør det bemærkes, at de signaler, der udsendes af Galileo, effektivt kan anvendes til at lette positioneringen af luftfartøjer, men kun lokale eller regionale forstærkende systemer som f.eks. EGNOS i Europa kan udgøre lufttrafikstyringstjenester (ATM) og luftfartstjenester (ANS).

Begrundelse

Forslaget vedrører betydningen af sikkerhedsaspekter, men fremhæver ikke nok de sikkerhedsmæssige aspekter, der er lige så vigtige, især for transportsektoren.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Det er vigtigt at sikre kontinuiteten, bæredygtigheden og den fremtidige tilgængelighed af de tjenester, der leveres af Galileo- og EGNOS-systemerne. I et miljø under forandring og på et marked i hastig udvikling bør de fortsat udvikles, og der skal forberedes nye generationer af disse systemer.

(41)  Det er vigtigt at sikre kontinuiteten, bæredygtigheden, sikkerhedsperformance og den fremtidige tilgængelighed af de tjenester, der leveres af Galileo- og EGNOS-systemerne. I et miljø under forandring og på et marked i hastig udvikling bør de fortsat udvikles, og der skal forberedes nye generationer af disse systemer.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a)   Med henblik på at støtte udnyttelsen af de tjenester, EGNOS og Galileo leverer, og støtte tjenesterne i aftagerleddet, herunder navnlig transportsektoren, bør de kompetente myndigheder udvikle fælles standarder og certificeringer på internationalt plan. 

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  For at udnytte de socioøkonomiske fordele ved Galileo og EGNOS bedst muligt, navnlig på sikkerhedsområdet, bør anvendelsen af tjenester fra EGNOS og Galileo fremmes i forbindelse med andre EU-politikker, hvor det er berettiget og gavnligt.

(46)  For at udnytte de socioøkonomiske fordele ved Galileo og EGNOS bedst muligt, navnlig på områderne sikkerhed, miljømæssig bæredygtighed og mobilitet, bør anvendelsen af tjenester fra EGNOS og Galileo fremmes i forbindelse med andre EU-politikker, navnlig i transportsektoren.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Copernicus bør sikre selvstændig adgang til miljøviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservations- og geoinformationstjenester og dermed sætte Unionen i stand til at opnå uafhængig beslutningstagning og handling inden for bl.a. miljø, klimaændringer, civilbeskyttelse, sikkerhed samt den digitale økonomi.

(47)  Copernicus bør sikre selvstændig adgang til miljøviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservations- og geoinformationstjenester og dermed sætte Unionen i stand til at opnå uafhængig beslutningstagning og handling inden for bl.a. miljø, klimaændringer, transport, civilbeskyttelse, sikkerhed samt den digitale økonomi.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Med hensyn til dataindsamling bør aktiviteterne under Copernicus tage sigte på at fuldende og opretholde den eksisterende ruminfrastruktur, forberede den langsigtede udskiftning af satellitter, når de er udtjent, samt iværksætte nye missioner vedrørende nye observationssystemer, der skal bidrage til at imødegå udfordringen med globale klimaændringer (f.eks. overvågning af antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner). I forbindelse med aktiviteterne under Copernicus bør den globale overvågning udvides over polarområderne, og man bør støtte sikring af overholdelse af miljøbestemmelser, lovbestemt miljøovervågning og -rapportering og innovative miljøapplikationer (f.eks. til afgrødeovervågning, vandforvaltning og forbedret brandovervågning). I den forbindelse bør Copernicus mobilisere og drage størst mulig fordel af de investeringer, der er foretaget i løbet af den foregående finansieringsperiode (2014-2020), og samtidig udforske nye operationelle og forretningsmæssige modeller, som kan supplere Copernicus-kapaciteterne yderligere. Copernicus bør også bygge videre på vellykkede partnerskaber med medlemsstaterne med henblik på at videreudvikle sin sikkerhedsdimension under passende styringsforanstaltninger for at imødekomme udviklingen i brugerbehovene på sikkerhedsområdet.

(52)  Med hensyn til dataindsamling bør aktiviteterne under Copernicus tage sigte på at fuldende og opretholde den eksisterende infrastruktur i rum- og jordsegmentet, forberede den langsigtede udskiftning af satellitter, når de er udtjent, samt iværksætte nye missioner, hvis gennemførlighed i øjeblikket undersøges af Den Europæiske Rumorganisation, vedrørende nye observationssystemer, der skal bidrage til at imødegå udfordringen med globale klimaændringer (f.eks. overvågning af antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner) I forbindelse med aktiviteterne under Copernicus bør den globale overvågning udvides over polarområderne, og man bør støtte sikring af overholdelse af miljøbestemmelser, lovbestemt miljøovervågning og -rapportering og innovative miljøapplikationer (f.eks. til afgrødeovervågning, vandforvaltning og forbedret brandovervågning). I den forbindelse bør Copernicus mobilisere og drage størst mulig fordel af de investeringer, der er foretaget i løbet af den foregående finansieringsperiode (2014-2020), og samtidig udforske nye operationelle og forretningsmæssige modeller, som kan supplere Copernicus-kapaciteterne yderligere. Copernicus bør også bygge videre på vellykkede partnerskaber med medlemsstaterne med henblik på at videreudvikle sin sikkerhedsdimension under passende styringsforanstaltninger for at imødekomme udviklingen i brugerbehovene på sikkerhedsområdet.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 61

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(61)  I forbindelse med gennemførelsen af Copernicus bør Kommissionen, hvor det er relevant, drage nytte af de europæiske internationale organisationer, som den allerede har etableret partnerskaber med, navnlig Den Europæiske Rumorganisation, med henblik på udvikling og indkøb af rumaktiver, dataadgang og gennemførelse af særlige missioner. Derudover bør Kommissionen drage nytte af EUMETSAT med henblik på gennemførelse af særlige missioner i overensstemmelse med sin ekspertise og sit mandat. På tjenesteområdet bør Kommissionen drage passende fordel af den særlige kapacitet, der leveres af EU-agenturerne, såsom Det Europæiske Miljøagentur, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning samt på mellemstatsligt plan Det Europæiske Center for Mellemfristede Vejrprognoser og de europæiske investeringer, der allerede er foretaget i havovervågningstjenesterne gennem Mercator Ocean. På sikkerhedsområdet søges en samlet tilgang på EU-plan med den højtstående repræsentant. Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) har deltaget aktivt fra starten af GMES-initiativet og har støttet udviklingen for så vidt angår Galileo og rumvejr. I henhold til forordning (EU) nr. 377/2014 forvalter JRC beredskabsstyringstjenesten i Copernicus og den globale komponent i landovervågningstjenesten under Copernicus, og det bidrager til kontrollen med kvaliteten og formålstjenligheden af produkter og informationer og til den fremtidige udvikling. Kommissionen bør fortsat drage nytte af JRC's videnskabelige og tekniske støtte med henblik på gennemførelsen af Copernicus.

(61)  I forbindelse med gennemførelsen af Copernicus bør Kommissionen, hvor det er relevant, drage nytte af de europæiske internationale organisationer, som den allerede har etableret partnerskaber med, navnlig Den Europæiske Rumorganisation, med henblik på udvikling og indkøb af rumaktiver, dataadgang og gennemførelse af særlige missioner. Derudover bør Kommissionen drage nytte af EUMETSAT med henblik på gennemførelse af særlige missioner i overensstemmelse med sin ekspertise og sit mandat. På tjenesteområdet bør Kommissionen drage passende fordel af den særlige kapacitet, der leveres af EU-agenturerne, såsom Det Europæiske Miljøagentur, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning samt på mellemstatsligt plan Det Europæiske Center for Mellemfristede Vejrprognoser og de europæiske investeringer, der allerede er foretaget i havovervågningstjenesterne gennem Mercator Ocean. Der vil blive søgt en samlet tilgang på EU-plan med den højtstående repræsentant vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer, herunder gennemførelse af Parisaftalen, samt sikkerhedsspørgsmål. Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) har deltaget aktivt fra starten af GMES-initiativet og har støttet udviklingen for så vidt angår Galileo og rumvejr. I henhold til forordning (EU) nr. 377/2014 forvalter JRC beredskabsstyringstjenesten i Copernicus og den globale komponent i landovervågningstjenesten under Copernicus, og det bidrager til kontrollen med kvaliteten og formålstjenligheden af produkter og informationer og til den fremtidige udvikling. Kommissionen bør fortsat drage nytte af JRC's videnskabelige og tekniske støtte med henblik på gennemførelsen af Copernicus.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 70

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70)  Ekstreme vejrforhold i rummet kan true sikkerheden for borgerne og forstyrre driften af rum- og jordbaseret infrastruktur. Derfor bør der oprettes en rumvejrsfunktion som led i programmet med det formål at vurdere risiciene vedrørende vejret i rummet og tilsvarende brugerbehov, øge kendskabet til risici vedrørende vejret i rummet, sikre leveringen af brugerdrevne rumvejrtjenester og forbedre medlemsstaternes kapacitet til at producere rumvejrtjenester. Kommissionen bør prioritere de sektorer, som de operationelle rumvejrstjenester skal leveres til, under hensyntagen til brugerbehov, risici og teknologisk parathed. På lang sigt kan behovene i andre sektorer tilgodeses. Leveringen af tjenester på EU-plan i henhold til brugernes behov vil kræve målrettede, koordinerede og fortsatte forsknings- og udviklingsaktiviteter for at støtte udviklingen af rumvejrstjenester. Leveringen af rumvejrstjenester bør bygge på eksisterende national kapacitet og EU-kapacitet og sikre bred deltagelse af medlemsstaterne og inddragelse af den private sektor.

(70)  Ekstreme vejrforhold i rummet kan true sikkerheden for borgerne og forstyrre driften af rum- og jordbaseret infrastruktur. Derfor bør der oprettes en rumvejrsfunktion som led i programmet med det formål at vurdere risiciene vedrørende vejret i rummet og tilsvarende brugerbehov, øge kendskabet til risici vedrørende vejret i rummet, sikre leveringen af brugerdrevne rumvejrtjenester og forbedre medlemsstaternes kapacitet til at producere rumvejrtjenester. Kommissionen bør prioritere de sektorer, som de operationelle rumvejrstjenester skal leveres til, under hensyntagen til brugerbehov, risici og teknologisk parathed. På lang sigt kan behovene i andre sektorer tilgodeses. Leveringen af tjenester på EU-plan i henhold til brugernes behov vil kræve målrettede, koordinerede og fortsatte forsknings- og udviklingsaktiviteter for at støtte udviklingen af rumvejrstjenester. Leveringen af rumvejrstjenester bør bygge på eksisterende national kapacitet og EU-kapacitet og sikre bred deltagelse af medlemsstaterne, internationale organisationer og inddragelse af den private sektor.

Begrundelse

Den foreslåede ændring skal gøre det muligt for organisationer som ESA eller EUMETSAT at benytte den eksisterende rumvejrskapacitet.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  I Kommissionens hvidbog om Europas fremtid25, Rom-erklæringen undertegnet af stats- og regeringscheferne for EU's 27 medlemsstater26 og en række beslutninger fra Europa-Parlamentet erindres der om, at EU spiller en stor rolle, når det gælder om at garantere et trygt, sikkert og modstandsdygtigt Europa, der er i stand til at tackle udfordringer såsom regionale konflikter, terrorisme, cybertrusler og et voksende migrationspres. Sikker og garanteret adgang til satellitkommunikation er et uundværligt redskab for sikkerhedsaktørerne, og at samle og dele denne vigtige ressource på EU-plan styrker en Union, der beskytter sine borgere.

(71)  I Kommissionens hvidbog om Europas fremtid25, Rom-erklæringen undertegnet af stats- og regeringscheferne for EU's 27 medlemsstater26 og en række beslutninger fra Europa-Parlamentet erindres der om, at EU spiller en stor rolle, når det gælder om at garantere et bæredygtigt, trygt, sikkert og modstandsdygtigt Europa, der er i stand til at tackle udfordringer såsom klimaændringer, regionale konflikter, terrorisme, cybertrusler og et voksende migrationspres. Sikker og garanteret adgang til satellitkommunikation er et uundværligt redskab for sikkerhedsaktørerne, og at samle og dele denne vigtige ressource på EU-plan.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 76

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(76)  I første fase af GOVSATCOM (ca. frem til 2025) vil de private aktørers og medlemsstaternes nuværende kapacitet blive anvendt. I denne første fase vil tjenesterne blive indført trinvis, først til brugerne på EU-niveau. Hvis det i løbet af første fase på baggrund af en nærmere analyse af det fremtidige udbud og den fremtidige efterspørgsel viser sig, at denne tilgang ikke er tilstrækkelig til at dække udviklingen i efterspørgslen, kan der træffes beslutning om at overgå til anden fase og udvikle yderligere skræddersyede ruminfrastrukturer eller -kapaciteter via en eller flere offentlig-private partnerskaber, f.eks. med Unionens satellitoperatører.

(76)  I første fase af GOVSATCOM (ca. frem til 2025) vil de private aktørers og medlemsstaternes nuværende kapacitet blive anvendt. I denne første fase vil tjenesterne blive indført trinvis. Hvis det i løbet af første fase på baggrund af en nærmere analyse af det fremtidige udbud og den fremtidige efterspørgsel viser sig, at denne tilgang ikke er tilstrækkelig til at dække udviklingen i efterspørgslen, kan der træffes beslutning om at overgå til anden fase og udvikle yderligere skræddersyede ruminfrastrukturer eller -kapaciteter via en eller flere offentlig-private partnerskaber, f.eks. med Unionens satellitoperatører.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 78

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(78)  For brugere af satellitkommunikation er brugerudstyret den absolut vigtigste operationelle grænseflade. Unionens model for GOVSATCOM gør det muligt for de fleste brugere at fortsætte med at anvende deres eksisterende brugerudstyr til GOVSATCOM's tjenester, for så vidt som de gør brug af Unionens teknologi.

(78)  For brugere af satellitkommunikation er brugerudstyret den absolut vigtigste operationelle grænseflade. Unionens model for GOVSATCOM bør gøre det muligt for de fleste brugere at fortsætte med at anvende deres eksisterende brugerudstyr til GOVSATCOM's tjenester.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 86

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(86)  Den infrastruktur, der anvendes i forbindelse med programmet, kan kræve yderligere forskning og udvikling, som kan støttes under Horisont Europa med henblik på overensstemmelse med Den Europæiske Rumorganisations aktiviteter på dette område. Synergier med Horisont Europa bør sikre, at forsknings- og innovationsbehov afdækkes og fastlægges i forbindelse med den strategiske planlægningsproces for forskning og innovation. Rumdata og -tjenester, der gøres frit tilgængelige inden for rammerne af programmet, vil blive anvendt til at udvikle banebrydende løsninger gennem forskning og innovation, bl.a. i Horisont Europa, navnlig til fordel for bæredygtige fødevarer og naturressourcer, klimaovervågning, intelligente byer, automatiserede køretøjer, sikkerhedsstyring og katastrofehåndtering. Den strategiske planlægning under Horisont Europa vil identificere, hvilke forsknings- og innovationsaktiviteter der bør gøre brug af EU-ejede infrastrukturer såsom Galileo, EGNOS og Copernicus. Forskningsinfrastrukturer, navnlig in situ-observationsnet, vil udgøre væsentlige elementer i den in situ-observationsinfrastruktur, der ligger til grund for Copernicustjenesterne.

(86)  Den infrastruktur, der anvendes i forbindelse med programmet, kan kræve yderligere forskning og udvikling, som kan støttes under Horisont Europa med henblik på overensstemmelse med Den Europæiske Rumorganisations aktiviteter på dette område. Synergier med Horisont Europa bør sikre, at forsknings- og innovationsbehov afdækkes og fastlægges i forbindelse med den strategiske planlægningsproces for forskning og innovation. Det er vigtigt at sikre kontinuitet mellem de løsninger, som udvikles gennem Horisont Europa, og driften af rumprogrammets komponenter. Rumdata og -tjenester, der gøres frit tilgængelige inden for rammerne af programmet, vil blive anvendt til at udvikle banebrydende løsninger gennem forskning og innovation, bl.a. i Horisont Europa, i de vigtigste europæiske politikker, navnlig for transportsektoren. Den strategiske planlægning under Horisont Europa vil identificere, hvilke forsknings- og innovationsaktiviteter der bør gøre brug af EU-ejede infrastrukturer såsom Galileo, EGNOS og Copernicus. Forskningsinfrastrukturer, navnlig in situ-observationsnet, vil udgøre væsentlige elementer i den in situ-observationsinfrastruktur, der ligger til grund for Copernicustjenesterne.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 87

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(87)  Ved forordning (EU) nr. 912/2010 blev der oprettet et EU-agentur benævnt Det Europæiske GNSS-Agentur med henblik på at forvalte visse aspekter af de satellitbaserede navigationsprogrammer Galileo og EGNOS. I denne forordning fastsættes navnlig, at Det Europæiske GNSS-Agentur vil få overdraget nye opgaver, ikke kun hvad angår Galileo og EGNOS, men også for andre af programmets komponenter, særligt sikkerhedsgodkendelse. Navn, opgaver og organisatoriske aspekter af Det Europæiske GNSS-Agentur skal derfor tilpasses i overensstemmelse hermed.

(87)  Ved forordning (EU) nr. 912/2010 blev der oprettet et EU-agentur benævnt Det Europæiske GNSS-Agentur med henblik på at forvalte visse aspekter af de satellitbaserede navigationsprogrammer Galileo og EGNOS. I denne forordning fastsættes navnlig, at Det Europæiske GNSS-Agentur vil få overdraget nye opgaver, ikke kun hvad angår Galileo og EGNOS, men også for andre af programmets komponenter, særligt sikkerhedsgodkendelse og cybersikkerhed. Navn, opgaver og organisatoriske aspekter af Det Europæiske GNSS-Agentur skal derfor tilpasses i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 88

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(88)  I betragtning af dets udvidede anvendelsesområde, som ikke længere vil være begrænset til Galileo og EGNOS, bør Det Europæiske GNSS-Agentur ændres. Agenturet bør dog sikre kontinuiteten i Det Europæiske GNSS-Agenturs aktiviteter, herunder kontinuiteten med hensyn til rettigheder og forpligtelser, personale og gyldigheden af alle de beslutninger, der er truffet.

(88)  I betragtning af dets udvidede anvendelsesområde, som ikke længere vil være begrænset til Galileo og EGNOS, bør Det Europæiske GNSS-Agentur ændres. Når Kommissionen overdrager opgaver til agenturet, sørger den for passende finansiering til forvaltningen og udførelsen af disse opgaver, herunder tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer. Agenturet bør dog sikre kontinuiteten i Det Europæiske GNSS-Agenturs aktiviteter, herunder kontinuiteten med hensyn til rettigheder og forpligtelser, personale og gyldigheden af alle de beslutninger, der er truffet.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "rumvejr": naturligt forekommende variationer i rummiljøet mellem solen og jorden, herunder soleruptioner, solprotoner, solvind og udstødelse af koronamasse, der kan føre til solstorme (geomagnetiske storme, solstrålingsstorme og ionosfæriske forstyrrelser), som vil kunne indvirke på jorden

2)  "rumvejr": naturligt forekommende variationer i rummiljøet mellem solen og jorden, herunder soleruptioner, solprotoner, solvind og udstødelse af koronamasse, der kan føre til solstorme (geomagnetiske storme, solstrålingsstorme og ionosfæriske forstyrrelser), som vil kunne indvirke på jord- og rumbaserede infrastrukturer

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "SST-data": rumobjekters fysiske parametre indhentet af SST-sensorer eller rumobjekters kredsløbsparametre, som er udledt af SST-sensorers observationer inden for rammerne af SST-komponenten (overvågning og sporing i rummet)

10)  "SST-data": rumobjekters og rumaffalds fysiske parametre indhentet af SST-sensorer eller rumobjekters kredsløbsparametre, som er udledt af SST-sensorers observationer inden for rammerne af SST-komponenten (overvågning og sporing i rummet)

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19)  "SST-sensor": en anordning eller en kombination af anordninger, jordbaserede eller rumbaserede radarer, lasere og teleskoper, som er i stand til at måle de fysiske parametre i relation til rumobjekter såsom størrelse, position og hastighed

19)  "SST-sensor": en anordning eller en kombination af anordninger, jordbaserede eller rumbaserede radarer, lasere og teleskoper, som er i stand til at måle de fysiske parametre i relation til rumobjekter og rumaffald såsom størrelse, position og hastighed

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Derudover skal programmet omfatte foranstaltninger, som skal sikre en effektiv adgang til rummet for programmet og fremme en innovativ rumsektor.

Derudover skal programmet omfatte foranstaltninger, som skal sikre selvstændig adgang til rummet, håndtere cybertrusler, fremme en innovativ og konkurrencedygtig rumsektor og støtte rumdiplomati.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at tilvejebringe eller bidrage til tilvejebringelsen af ajourførte og, hvis det er relevant, sikre rumrelaterede data, informationer og tjenester af høj kvalitet uden afbrydelse og om muligt på globalt niveau, der opfylder nuværende og fremtidige behov og er i stand til at opfylde Unionens politiske prioriteter, bl.a. når det gælder klimaændringer og sikkerhed og forsvar

a)  at tilvejebringe eller bidrage til tilvejebringelsen af ajourførte og, hvis det er relevant, sikre rumrelaterede data, informationer og tjenester af høj kvalitet uden afbrydelse og om muligt på globalt niveau, samt støtte Unionens og dens medlemsstaters evidensbaserede beslutningskapacitet

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  at styrke indsatsen for at opfylde eksisterende og fremtidige behov og Unionens politiske prioriteter, herunder med hensyn til klimaændringer og effektiv og bæredygtig transport

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at maksimere de socioøkonomiske fordele, bl.a. ved at fremme den bredest mulige anvendelse af de data, informationer og tjenester, der leveres gennem programmets komponenter

b)  at maksimere de socioøkonomiske fordele, bl.a. ved at styrke aftagerleddet, fremme og sikre den bredest mulige anvendelse af de data, informationer og tjenester, der leveres gennem programmets komponenter

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at øge sikkerheden for Unionen og dens medlemsstater, handlefriheden og den strategiske selvstændighed, navnlig i forbindelse med teknologisk og evidensbaseret beslutningstagning

c)  at øge sikkerheden, herunder cybersikkerheden, for Unionen, dens medlemsstater og dens borgere, dens strategiske selvstændighed, navnlig i industriel og teknologisk henseende

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  at anerkende og fremme bidraget til sikkerheden, navnlig i transportsektoren

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at fremme Unionens rolle på den internationale scene som en førende aktør i rumsektoren og styrke dens rolle, når det gælder håndtering af globale udfordringer og støtte til globale initiativer, bl.a. med hensyn til klimaændringer og bæredygtig udvikling.

d)  at fremme Unionens rolle på den internationale scene som en førende aktør i rumsektoren og styrke dens rolle, når det gælder håndtering af globale udfordringer og støtte til globale initiativer, bl.a. med hensyn til klimaændringer og bæredygtig udvikling i alle berørte sektorer, navnlig transportsektoren.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at styrke Unionens rumdiplomati, tilskynde til internationalt samarbejde for at øge bevidstheden om rummet, fremme Unionens teknologi og industri og støtte princippet om gensidighed og fair konkurrence på internationalt plan

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  at øge sikkerheden i Unionen og medlemsstaterne på forskellige områder, navnlig transport (luftfart, herunder UAV'er, jernbanetransport, skibsfart, vejtransport, og selvkørende biler), anlæg og overvågning af infrastruktur, landovervågning og miljø

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  at fremme fortsættelsen af opsendelsesprogrammet i Europa på mellemlang og lang sigt

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  for Galileo og EGNOS: at tilvejebringe avancerede og, hvor det er relevant, sikre positionsbestemmelses-, navigationstidsbestemmelses- og tidsbestemmelsestjenester

a)  for Galileo og EGNOS: på lang sigt at levere avancerede og, hvor det er relevant, sikre positionerings-, navigations- og tidsbestemmelsestjenester og at sikre tjenesternes kontinuitet

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  for Copernicus: at levere nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata og -informationer, der tilvejebringes på et langsigtet grundlag, for at understøtte gennemførelsen og overvågningen af Unionens og medlemsstaternes politikker inden for miljø, klimaændringer, landbrug og udvikling af landdistrikter, civilbeskyttelse og sikkerhed samt den digitale økonomi

b)  for Copernicus: at levere nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata og -informationer, der tilvejebringes på et langsigtet grundlag, for at understøtte gennemførelsen og overvågningen af Unionens og medlemsstaternes politikker inden for miljø, klimaændringer, bæredygtighed, transport, automatisering, landbrug og udvikling af landdistrikter, civilbeskyttelse, intern og ekstern sikkerhed samt den digitale og den blå økonomi

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for kendskab til situationen i rummet ("SSA"): at forbedre SST-kapaciteter med henblik på at overvåge, spore og identificere rumobjekter, overvåge rumvejret og kortlægge og skabe netværk for medlemsstaternes NEO-kapaciteter

c)  for kendskab til situationen i rummet ("SSA"): at forbedre SST-kapaciteter med henblik på at overvåge, spore og identificere rumobjekter og rumaffald, overvåge rumvejret og kortlægge og skabe netværk for medlemsstaternes NEO-kapaciteter

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at bidrage, hvor dette kræves i overensstemmelse med programmets behov, til selvstændig, sikker og omkostningseffektiv adgangskapacitet til rummet

e)  at bidrage til selvstændig, sikker og omkostningseffektiv adgangskapacitet til rummet

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at støtte og styrke konkurrenceevne, iværksætterånd, færdigheder og innovative kapaciteter hos juridiske og fysiske personer i Unionen, som er aktive eller ønsker at være aktive inden for denne sektor, navnlig for så vidt angår små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheders stilling og behov

f)  at støtte og styrke konkurrenceevne, iværksætterånd, færdigheder og innovative kapaciteter hos juridiske og fysiske personer i Unionen, som er aktive eller ønsker at være aktive inden for denne sektor, navnlig for så vidt angår små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheders stilling og behov samt den fælles interesse i at opbygge og anvende ekspertise i Unionens forskellige regioner.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  at fremme udviklingen af en konkurrencedygtig rumøkonomi i Unionen og maksimere mulighederne for Unionens virksomheder af alle størrelser, særlig små og mellemstore virksomheder, nytilkomne og startups, for at udvikle og udbyde innovative rumsystemer og -tjenester

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  levering af opsendelsestjenester i overensstemmelse med programmets behov

a)  levering af opsendelsestjenester i overensstemmelse med programmets behov, herunder sammenlægning af opsendelsestjenester for EU og andre enheder på deres anmodning, under hensyntagen til Unionens væsentlige sikkerhedsinteresser, jf. artikel 25

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udviklingsaktiviteter i relation til selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet

b)  udviklingsaktiviteter i relation til selvstændig, pålidelig og omkostningseffektiv adgang til rummet, herunder alternative opsendelsesteknologier og innovative systemer eller tjenester, under hensyntagen til Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, jf. artikel 25

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  hvor dette kræves i henhold til programmets behov, de nødvendige tilpasninger af jordbaseret infrastruktur.

c)  hvor dette kræves i henhold til programmets formål, den nødvendige støtte til jordbaseret infrastruktur.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet støtter:

Programmet fremmer:

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  innovationsaktiviteter til optimal udnyttelse af rumteknologier, -infrastrukturer eller -tjenester

a)  innovationsaktiviteter til optimal udnyttelse af rumteknologier, -infrastrukturer eller -tjenester under hensyntagen til Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, jf. artikel 25

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  etablering af rumrelaterede innovationspartnerskaber til udvikling af innovative varer eller tjenesteydelser og med henblik på efterfølgende indkøb af de heraf resulterende varer eller tjenesteydelser

b)  etablering af nationale, grænseoverskridende og multinationale rumrelaterede innovationspartnerskaber til udvikling af innovative varer eller tjenesteydelser og med henblik på efterfølgende indkøb af de heraf resulterende varer eller tjenesteydelser i henhold til programmets behov og under hensyntagen til Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, jf. artikel 25

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  synergier med andre europæiske fonde som Horisont EU, Samhørighedsfonden, InvestEU og EFRU med henblik på at støtte udviklingen af anvendelser i aftagerleddet i alle sektorer

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  samarbejde mellem foretagender i form af rumcentre, der på regionalt og nationalt plan samler aktører fra rumsektoren og den digitale sektor samt brugere, og som yder støtte til borgere og virksomheder til fremme af iværksætteri og færdigheder

d)  samarbejde mellem foretagenderne selv samt i form af et netværk af rumcentre, der på regionalt, nationalt og EU-plan samler aktører fra rumsektoren og den digitale sektor samt brugere, og som yder støtte, faciliteter og tjenesteydelser til borgere og virksomheder til fremme af iværksætteri og færdigheder; fremme af samarbejdet mellem rumcentrene og de digitale innovationsknudepunkter, der er oprettet under programmet for det digitale Europa

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  synergier med transport- og rumsektoren samt den digitale sektor for at fremme en bredere anvendelse af nye teknologier (såsom e-opkald, digitale fartskrivere, trafikovervågning og -styring, selvkørende og ubemandede køretøjer og droner) og tilgodese behovene for sikker og sømløs konnektivitet, robust positionering, intermodalitet og interoperabilitet, og derved forbedre transportydelsernes og industriens konkurrenceevne

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Manglende garanti

Garanti

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De tjenester, data og informationer, som leveres af programmets komponenter, skal leveres uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår deres kvalitet, nøjagtighed, tilgængelighed, pålidelighed, hastighed og egnethed til ethvert formål. I den forbindelse træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at brugere af disse tjenester, data og informationer på passende vis informeres om, at der ikke foreligger en sådan garanti.

De tjenester, data og informationer, som leveres af programmets komponenter, skal leveres uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår deres kvalitet, nøjagtighed, tilgængelighed, pålidelighed, hastighed og egnethed til ethvert formål, medmindre en sådan garanti kræves i den gældende EU-lovgivning med henblik på leveringen af de pågældende tjenester. I den forbindelse træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at brugere af disse tjenester, data og informationer på passende vis informeres om, at der ikke foreligger en sådan garanti.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [16] mia. EUR i løbende priser.

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [16,7] mia. EUR i løbende priser.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for SSA/GOVSATCOM: [0,5] mia. EUR.

c)  for SSA: [0,6] mia. EUR

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  GOVSATCOM: [0,6] mia. EUR.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tværgående aktiviteter i henhold til artikel 3 finansieres inden for rammerne af programmets komponenter.

2.  Tværgående aktiviteter i henhold til artikel 3, 5 og 6 finansieres inden for rammerne af programmets komponenter.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  med henblik på, som en undtagelse fra artikel 167 i finansforordningen, og hvor det er relevant, at anvende flere forsyningskilder for at sikre en bedre overordnet kontrol med alle programmets komponenter og deres omkostninger og tidsplan

c)  med henblik på, som en undtagelse fra artikel 167 i finansforordningen, og hvor det er relevant, at anvende flere forsyningskilder for at sikre en bedre overordnet kontrol med alle programmets komponenter og deres omkostninger, kvalitet og tidsplan

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  med henblik på at fremme Unionens selvstændighed, navnlig i teknologisk henseende

d)  med henblik på at fremme Unionens selvstændighed, navnlig i teknologisk henseende i hele værdikæden

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den ordregivende myndighed udtrykker den krævede del af kontrakten, der skal gives i underentreprise, i en ramme fra en minimumsprocentsats til en maksimumsprocentsats.

2.  Den ordregivende myndighed udtrykker den krævede del af kontrakten, der skal gives i underentreprise, i en ramme fra en minimumsprocentsats til en maksimumsprocentsats under hensyntagen til Unionens og medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, jf. artikel 25.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ud over bestemmelserne i finansforordningens [artikel 165] kan Kommissionen og agenturet gennemføre fælles udbudsprocedurer med Den Europæiske Rumorganisation eller andre internationale organisationer, som er involveret i gennemførelsen af komponenterne i programmet.

1.  Ud over bestemmelserne i finansforordningens [artikel 165] kan Kommissionen og/eller agenturet gennemføre fælles udbudsprocedurer med Den Europæiske Rumorganisation eller andre internationale organisationer, som er involveret i gennemførelsen af komponenterne i programmet.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  systematisk hensyntagen til målsætningen om tjenesternes kontinuitet som absolut prioritet

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  systematisk hensyntagen til behovene hos brugerne af de tjenester, der leveres af programmets komponenter, samt til den videnskabelige og tekniske udvikling i forbindelse med disse tjenester

d)  systematisk hensyntagen til behovene hos brugerne, herunder navnlig tjenesternes kontinuitet og grænsefladernes stabilitet for de tjenester, der leveres af programmets komponenter, samt til den videnskabelige og tekniske udvikling i forbindelse med disse tjenester

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan deltage i programmet ved at bidrage med deres tekniske kompetence, knowhow og bistand, navnlig inden for sikkerhed, og, hvor det er nødvendigt, ved at stille informationer og infrastruktur, som er i deres besiddelse eller befinder sig på deres område, til rådighed for Unionen, bl.a. ved at sikre effektiv og uhindret adgang til og anvendelse af in situ-data og samarbejde med Kommissionen for at forbedre tilgængeligheden af in situ-data, som programmet har brug for.

1.  Medlemsstaterne kan deltage i programmet ved at bidrage med deres tekniske kompetence, knowhow og bistand, navnlig inden for sikkerhed, bæredygtig transport og anvendelser af programmets komponenter, og, hvor det er nødvendigt, ved at stille informationer og infrastruktur, som er i deres besiddelse eller befinder sig på deres område, til rådighed for Unionen, bl.a. ved at sikre effektiv og uhindret adgang til og anvendelse af in situ-data og samarbejde med Kommissionen for at forbedre tilgængeligheden af in situ-data, som programmet har brug for.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af programmet, herunder på sikkerhedsområdet. Den skal i overensstemmelse med nærværende forordning fastsætte programmets prioriteter og udvikling på lang sigt og overvåge gennemførelsen heraf, med behørig hensyntagen til indvirkningen på andre EU-politikker.

1.  Kommissionen har det overordnede ansvar for gennemførelsen af programmet og ansvaret på sikkerhedsområdet for programkomponenter, som ikke er overdraget til agenturet i henhold til artikel 30. Den skal i overensstemmelse med nærværende forordning fastsætte programmets prioriteter og udvikling på lang sigt og overvåge gennemførelsen heraf, med behørig hensyntagen til indvirkningen på andre EU-politikker.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen forvalter programmets komponenter, såfremt forvaltningen ikke er overdraget til en anden enhed.

2.  Kommissionen forvalter kun programmets komponenter, såfremt den kan nå målene for programmets komponenter mere effektivt end ved at overdrage forvaltningen til en anden enhed. I andre tilfælde delegerer Kommissionen forvaltningen af programmets komponenter til agenturet, til Den Europæiske Rumorganisation eller til en anden enhed omhandlet i artikel 32.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis det er nødvendigt for, at programmet og de tjenester, der leveres af programmets komponenter, kan fungere gnidningsløst, fastsætter Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske og operationelle specifikationer, som kræves til gennemførelse og udvikling af disse komponenter og af de tjenester, de leverer, efter samråd med brugerne og alle andre berørte aktører. Ved fastsættelsen af disse tekniske og operationelle specifikationer skal Kommissionen undgå at sænke det generelle sikkerhedsniveau og støtte behovet for bagudkompatibilitet.

4.  Hvis det er nødvendigt for, at programmet og de tjenester, der leveres af programmets komponenter, kan fungere gnidningsløst, fastsætter Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter krav på højt niveau til gennemførelse og udvikling af disse komponenter og af de tjenester, de leverer, efter samråd med brugerne, aktører i aftagerleddet og alle andre berørte aktører. Ved fastsættelsen af disse krav på højt niveau skal Kommissionen undgå at sænke det generelle sikkerhedsniveau og støtte behovet for bagudkompatibilitet.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Disse delegerede retsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen fremmer og sikrer ibrugtagningen og anvendelsen af de data og tjenester, der leveres af programmets komponenter, inden for offentlige og private sektorer, bl.a. ved at støtte passende udvikling af disse tjenester og ved at fremme et stabilt og langsigtet miljø. Den udvikler synergier mellem applikationerne i programmets forskellige komponenter. Den sørger for sammenhæng, konsistens, synergier og forbindelser mellem programmet og andre EU-foranstaltninger og -programmer.

5.  Kommissionen bidrager til og fører tilsyn med ibrugtagningen og anvendelsen af de data og tjenester, der leveres af programmets komponenter, inden for offentlige og private sektorer, bl.a. ved at støtte passende udvikling af disse tjenester og i relevant omfang af de hermed forbundne standarder på EU-plan og ved at fremme et stabilt langsigtet miljø. Den udvikler synergier mellem applikationerne i programmets forskellige komponenter. Den sørger for sammenhæng, konsistens, synergier og forbindelser mellem programmet og andre EU-foranstaltninger og -programmer, herunder i relevant omfang ved at sikre kompatibiliteten og interoperabiliteten mellem disse tjenester og projekter finansieret af andre EU-tiltag og -programmer.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den sikrer om nødvendigt koordineringen i forhold til de aktiviteter, der udføres inden for rumsektoren på EU-plan, nationalt og internationalt plan. Den støtter samarbejdet mellem medlemsstaterne og fremmer konvergens mellem deres teknologiske kapacitet og udvikling på rumområdet.

6.  Den sikrer om nødvendigt, og i samarbejde med agenturet og ESA, koordineringen i forhold til de aktiviteter, der udføres inden for rumsektoren på EU-plan, nationalt og internationalt plan. De støtter samarbejdet mellem medlemsstaterne og fremmer konvergens mellem deres teknologiske kapacitet og udvikling på rumområdet.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  koordinere programmets cybersikkerhed

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  fremme og sikre ibrugtagningen og anvendelsen af de data og tjenester, der leveres af programmets komponenter, med særlig hensyntagen til transportsektoren, herunder udviklingen af applikationer og tjenester i aftagerleddet, der er skræddersyet til brugernes behov, baseret på programmets komponenter

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac)  gennemføre foranstaltninger til støtte for en innovativ EU-rumsektor i henhold til artikel 6, i samarbejde med Kommissionen og aftagerleddet, herunder ved at lette adgangen til finansiering via de finansielle instrumenter, der er omhandlet i afsnit III, og – i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – via de finansielle instrumenter, der er oprettet af sidstnævnte og navnlig er rettet mod SMV'er

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – point a d (new)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ad)  fastlægge og give Kommissionen anbefalinger om prioriteterne på rumområdet i forbindelse med Horisont Europa samt forvalte de rumrelaterede FoU-aktiviteter finansieret af Horisont Europa, der falder ind under dets kompetenceområde.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ae)  fremme udnyttelsen af synergierne mellem rum- og transportsektorerne

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gennemføre kommunikations- og PR-aktiviteter og aktiviteter vedrørende kommercialisering af de tjenester, der tilbydes af Galileo og EGNOS

c)  gennemføre kommunikations- og PR-aktiviteter, navnlig med hensyn til de tjenester, der tilbydes af Galileo, EGNOS og Copernicus

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  forvalte driften af EGNOS og Galileo som omhandlet i artikel 43

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bistå Kommissionen med teknisk ekspertise.

d)  bistå Kommissionen med teknisk ekspertise, når dette ikke overlapper Den Europæiske Rumorganisations rolle som defineret i artikel 31.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forvalte driften af EGNOS og Galileo som omhandlet i artikel 43

udgår

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gennemføre aktiviteter, der vedrører udviklingen af downstreamtjenester og -applikationer baseret på programmets forskellige komponenter.

udgår

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen kan overdrage andre opgaver til agenturet, herunder kommunikation, promovering og markedsføring af data og informationer, samt andre aktiviteter med tilknytning til udbredelse af brugerbasen for så vidt angår andre programkomponenter end Galileo og EGNOS.

3.  Kommissionen kan overdrage andre opgaver til agenturet, herunder kommunikation, promovering og markedsføring af data og informationer, samt andre aktiviteter med tilknytning til udbredelse af brugerbasen for så vidt angår andre programkomponenter end Galileo, EGNOS og Copernicus.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De opgaver, der er nævnt i stk. 2 og 3, skal overdrages af Kommissionen ved hjælp af en bidragsaftale i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 2, stk. 18] og [afsnit VI].

4.  De opgaver, der er nævnt i stk. 2 og 3, skal overdrages af Kommissionen ved hjælp af en bidragsaftale i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 2, stk. 18] og [afsnit VI] og revideres i overensstemmelse med artikel 102, stk. 6, i denne forordning.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Når Kommissionen overdrager opgaver til agenturet, sørger den for passende finansiering til forvaltningen og udførelsen af disse opgaver, herunder tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  for så vidt angår Galileo og EGNOS: systemudvikling, udvikling af jordsegmenter samt udformning og udvikling af satellitter

b)  for så vidt angår Galileo og EGNOS: teknisk støtte til agenturet i forbindelse med udførelsen af de delegerede opgaver, der er omhandlet i artikel 30, og, når det er fastsat i specifikke subdelegationsaftaler, der er indgået mellem agenturet og Den Europæiske Rumorganisation i henhold til den finansielle partnerskabsrammeaftale jf. denne artikels stk. 2, indkøb i Unionens navn og på dennes vegne af systemudvikling, udvikling af jordsegmenter samt udformning og udvikling af satellitter

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  fremme af samarbejdet mellem medlemsstaterne og af konvergensen mellem deres teknologiske kapacitet og udvikling på rumområdet.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  defineres klart ansvarsområder og forpligtelser for Den Europæiske Rumorganisation i forbindelse med programmet

–  defineres klart ansvarsområder og forpligtelser for Kommissionen, agenturet og Den Europæiske Rumorganisation i forbindelse med programmet

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  fastsættes betingelserne for forvaltningen af de midler, der tildeles Den Europæiske Rumorganisation, navnlig med hensyn til offentlige udbud, forvaltningsprocedurer, de forventede resultater målt ved hjælp af performanceindikatorer, gældende foranstaltninger i tilfælde af svig eller mangelfuld gennemførelse af kontrakterne for så vidt angår omkostninger, tidsplan og resultater samt kommunikationsstrategien og bestemmelserne vedrørende ejendomsretten til materielle og immaterielle aktiver; disse betingelser skal være i overensstemmelse med afsnit III og V i denne forordning og finansforordningen

–  fastsættes betingelserne for forvaltningen af de midler, der tildeles Den Europæiske Rumorganisation, herunder anvendelsen af EU's offentlige udbud, når det sker på Kommissionens eller agenturets vegne, forvaltningsprocedurer, de forventede resultater målt ved hjælp af performanceindikatorer, gældende foranstaltninger i tilfælde af svig eller mangelfuld gennemførelse af kontrakterne for så vidt angår omkostninger, tidsplan og resultater samt kommunikationsstrategien og bestemmelserne vedrørende ejendomsretten til materielle og immaterielle aktiver; disse betingelser skal være i overensstemmelse med afsnit III og V i denne forordning og finansforordningen

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmetssikkerhed bør baseres på følgende principper:

Programmets sikkerhed baseres på følgende principper:

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  hensyntagen til erfaringerne fra driften af Galileo, EGNOS og Copernicus

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  samarbejde med ENISA på området cybersikkerhed

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen garanterer inden for sit kompetenceområde et højt sikkerhedsniveau, navnlig for så vidt angår:

Kommissionen og agenturet garanterer inden for deres respektive kompetenceområder et passende højt sikkerhedsniveau, navnlig for så vidt angår:

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til dette formål sikrer Kommissionen, at der foretages en risiko- og trusselsanalyse for hvert af programmets komponenter. Ud fra denne risiko- og trusselsanalyse fastlægger den ved hjælp af gennemførelsesretsakter de generelle sikkerhedskrav for hver af programmets komponenter. På denne måde tager Kommissionen hensyn til disse kravs betydning for den pågældende komponents funktion, navnlig for så vidt angår omkostninger, risikostyring og tidsplan, og sørger for ikke at sænke det generelle sikkerhedsniveau eller undergrave funktionen af det eksisterende udstyr baseret på denne komponent. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Til dette formål foretager Kommissionen en risiko- og trusselsanalyse for Copernicus-, SST- og GOVSATCOM-komponenterne og sikrer at agenturet foretager en risiko- og trusselsanalyse for Galileo- og EGNOS-komponenterne.

 

Ud fra den i stk. 1 omhandlede risiko- og trusselsanalyse fastlægger Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter de generelle sikkerhedskrav for hver af programmets komponenter. På denne måde tager den hensyn til disse kravs betydning for den pågældende komponents gnidningsløse funktion, navnlig for så vidt angår omkostninger, risikostyring og tidsplan, og sørger for ikke at sænke det generelle sikkerhedsniveau eller undergrave funktionen af det eksisterende udstyr baseret på denne komponent. De generelle sikkerhedskrav fastsætter de procedurer, der skal følges, i de tilfælde, hvor en komponents drift vil kunne påvirke Unionens eller medlemsstaternes sikkerhed. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den enhed, som er ansvarlig for forvaltningen af en af programmets komponenter, er ansvarlig for at forvalte sikkerheden for denne komponent og skal i den forbindelse udføre risiko- og trusselsanalyser og alle nødvendige aktiviteter med henblik på at sikre og overvåge sikkerheden i forbindelse med den pågældende komponent, navnlig fastlæggelse af tekniske specifikationer og operationelle procedurer, og overvåge disses overensstemmelse med de generelle sikkerhedskrav i stk. 1.

2.  Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen af sikkerheden for Copernicus-, SST- og GOVSATCOM-komponenterne. Agenturet er ansvarligt for forvaltningen af sikkerheden for Galileo- og EGNOS-komponenterne. I den forbindelse udfører de risiko- og trusselsanalyser og alle nødvendige aktiviteter med henblik på at sikre og overvåge sikkerheden i forbindelse med de komponenter, de er ansvarlige for, navnlig fastlæggelsen af tekniske specifikationer og operationelle procedurer, og overvåger disses overensstemmelse med de generelle sikkerhedskrav i stk. 1, tredje afsnit.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  sikre programmets cybersikkerhed

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sikrer medlemsstaterne, at deres nationale sikkerhedsbestemmelser giver en grad af beskyttelse af EU-klassificerede informationer, der svarer til den, der er garanteret ved de sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer30 og ved Rådets sikkerhedsforskrifter som fastsat i bilagene til Rådets afgørelse af 13. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer31

a)  sikrer medlemsstaterne, at deres nationale sikkerhedsbestemmelser giver en høj grad af beskyttelse af EU-klassificerede informationer, der svarer til den, der er garanteret ved de sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer30 og ved Rådets sikkerhedsforskrifter som fastsat i bilagene til Rådets afgørelse af 13. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer31

_________________

_________________

30 EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53-88.

30 EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53-88.

31 EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1-50.

31 EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1-50.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forvaltning, vedligeholdelse, løbende forbedring, udvikling og beskyttelse af jordinfrastrukturen, navnlig net, anlæg og støttefaciliteter, herunder forvaltning af opgraderings- og forældelsesprocessen

b)  forvaltning, vedligeholdelse, løbende forbedring, udvikling og beskyttelse af jordinfrastrukturen, herunder færdiggørelse af jordinfrastrukturen uden for EU's område, som er nødvendig, for at EGNOS kan yde fuld dækning af de af medlemsstaternes områder, der geografisk er beliggende i Europa, navnlig net, anlæg og støttefaciliteter, herunder forvaltning af opgraderings- og forældelsesprocessen

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  fremme af udviklingen og videreudviklingen af grundlæggende elementer, som f.eks. Galileokompatible chipsæt og modtagere

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  certificerings- og standardiseringsoperationer

d)  performancekontrol, certificerings- og standardiseringsoperationer

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  tiltag med henblik på at mindske sandsynligheden for forekomst af radiofrekvensbaseret interferens

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  navigationstjenester for luftfart via egnede forstærkningssystemer (om bord eller på jorden)

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  EGNOS-dataadgangstjeneste (EGNOS Data Access Service - EDAS), som leverer positions- og synkroniseringsdata, der hovedsageligt er beregnet til satellitnavigationsapplikationer til erhvervs- eller forretningsmæssige formål, og som tilbyder forbedret ydeevne og data med større merværdi end dem, der fås gennem EOS

b)  EGNOS-dataadgangstjeneste (EGNOS Data Access Service - EDAS), som er gratis for brugeren og leverer positions- og synkroniseringsdata, der hovedsageligt er beregnet til satellitnavigationsapplikationer til erhvervs- eller forretningsmæssige formål, og som tilbyder forbedret ydeevne og data med større merværdi end dem, der fås gennem EOS

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en livskritisk tjeneste (Safety of Life Service - SoL), som er fri for direkte brugerafgifter og leverer positions- og synkroniseringsdata med en høj grad af kontinuitet, tilgængelighed og nøjagtighed, og som omfatter en integritetsfunktion, der gør det muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl eller advarselssignaler udsendt Galileo og andre globale satellitnavigationssystemer, som den forstærker på det dækkede område, først og fremmest rettet mod brugere, for hvem sikkerhed er afgørende, navnlig inden for den civile luftfartssektor med henblik på luftfartstjenester.

c)  en livskritisk tjeneste (Safety of Life Service - SoL), som er fri for direkte brugerafgifter og leverer positions- og tidssynkroniseringsdata med en høj grad af kontinuitet, tilgængelighed, nøjagtighed og integritet; denne tjeneste leveres under EASA's tilsyn for at sikre kompatibilitet med luftfartssikkerhedskrav, herunder en integritetsfunktion, der gør det muligt at advare brugeren i tilfælde af fejl eller advarselssignaler udsendt Galileo og andre globale satellitnavigationssystemer, som den forstærker på det dækkede område, først og fremmest rettet mod brugere, for hvem sikkerhed er afgørende, navnlig inden for den civile luftfartssektor med henblik på luftfartstjenester.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i stk. 1 omhandlede tjenester tilbydes som en prioritet på de dele af medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa.

De i stk. 1 omhandlede tjenester tilbydes som en prioritet på de dele af medlemsstaternes territorier, der geografisk er beliggende i Europa, herunder Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EGNOS-systemets geografiske dækning kan udvides til andre dele af verden, navnlig territorier i kandidatlande, tredjelande, som er tilknyttet det fælles europæiske luftrum, og tredjelande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, hvis det er teknisk gennemførligt og, for så vidt angår SoL-tjenesten, på grundlag af internationale aftaler.

EGNOS-systemets geografiske dækning kan udvides til andre dele af verden, navnlig territorier i kandidatlande, tredjelande, som er tilknyttet det fælles europæiske luftrum, og tredjelande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, hvis det er teknisk gennemførligt, vurdering af potentielle sikkerhedsrisici og sikkerhedsakkreditering og, for så vidt angår SoL-tjenesten, på grundlag af internationale aftaler.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Omkostningerne til en sådan udvidelse, herunder de relaterede driftsomkostninger, der hører sammen med disse regioner, dækkes ikke over budgettet som omhandlet i artikel 11. En sådan udvidelse må ikke forsinke leveringen af de tjenester, som er nævnt i stk. 1, inden for samtlige dele af medlemsstaternes territorier, som er geografisk beliggende i Europa.

3.  Omkostningerne til en sådan udvidelse, herunder de relaterede driftsomkostninger, der hører sammen med disse regioner, dækkes ikke over budgettet som omhandlet i artikel 11, men Kommissionen bør overveje at udnytte de eksisterende partnerskabsprogrammer og om nødvendigt udviklingen af specifikke finansielle instrumenter til støtte herfor. En sådan udvidelse må ikke forsinke leveringen af de tjenester, som er nævnt i stk. 1, inden for samtlige dele af medlemsstaternes territorier, som er geografisk beliggende i Europa.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  styre og nedsætte risiciene i forbindelse driften af Galileo og EGNOS

a)  styre og nedsætte risiciene i forbindelse med Galileos og EGNOS' drift og levering af tjenester

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  styre og reducere risikoen for forekomst af radiofrekvensforstyrrelser

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 47 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forenelighed og interoperabilitet

Forenelighed, interoperabilitet og standardisering

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Galileo og EGNOS skal søge at være kompatible med internationale standarder og certificeringer; navnlig skal de kompetente myndigheder samarbejde om at etablere et certificeringssystem for jernbane-, vej-, luft- og søtransportsektoren.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Galileo og EGNOS og de tjenester, de leverer, skal være kompatible med visse transportinfrastrukturmodtagere, ligesom der skal tages højde for fremtidige strategiske sektorer som f.eks. selvkørende og forbundne biler og ubemandede luftfartøjer (UAV'er).

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Copernicus er det civile jordobservationsprograms komponent, der drives af nøglebrugere. Det skal sikre selvstændig adgang til miljøviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservationsdata og -information, som produceres af tjenesterne, og dermed sætte Unionen i stand til selvstændigt at træffe beslutninger og foranstaltninger inden for bl.a. miljø, klimaændringer, civilbeskyttelse, sikkerhed samt i transportsektoren.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  landovervågning og landbrug for at levere informationer om arealdækning, arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, byområder, vandkvantitet og vandkvalitet i indre farvande, skove, landbrug og andre naturressourcer, biodiversitet og kryosfære

–  landovervågning, infrastrukturbygning og landbrug for at levere informationer om arealdækning, arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, byområder, vandkvantitet og vandkvalitet i indre farvande, skove, landbrug og andre naturressourcer, biodiversitet og kryosfære

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  Transporttjenester til at gøre land-, sø-, luftfarts-, og rumtransport mere intelligent, sikker, bæredygtig og integreret.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  en mekanisme til forøgelse af Copernicus' tjenester med henblik på at støtte andre EU-tiltag

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  yderligere overvågning, rapportering og sikring af efterlevelse, der dækker andre temaområder, som er reguleret af EU

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Copernicus skal omfatte foranstaltninger til støtte for de Copernicusrelaterede tjenester i aftagerleddet med henblik på at fremme:

 

a) udnyttelsen af institutionelle data og oplysninger for nationale tjenester for overvågning, rapportering og sikring af efterlevelse til støtte for offentlige myndigheder

 

b) tjenester, som udbydes kommercielt

 

c) kortlægningstjenester til overvågning og beskyttelse af kulturarv.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oprettelse, udvikling og drift af et net af medlemsstaternes jord- og/eller rumbaserede sensorer, herunder sensorer udviklet gennem Den Europæiske Rumorganisation og nationalt drevne EU-sensorer, til at overvåge og spore objekter og udarbejde et europæisk katalog over rumobjekter, der er tilpasset behovene hos brugerne som omhandlet i artikel 55

a)  oprettelse, udvikling og drift af et net af medlemsstaternes jord- og/eller rumbaserede sensorer, herunder sensorer udviklet gennem Den Europæiske Rumorganisation og nationalt drevne EU-sensorer, til at overvåge og spore objekter og til, inden udgangen af 2023, at udarbejde et europæisk katalog over rumobjekter, der er tilpasset behovene hos brugerne som omhandlet i artikel 55

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 58 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 58a

 

Overvågning af udbud og efterspørgsel i forbindelse med SST

 

Inden den 31. december 2024 evaluerer Kommissionen gennemførelsen af SST-komponenten, navnlig for så vidt angår udviklingen i brugerbehovene i forbindelse med jordbaserede og rumbaserede sensorers kapacitet. Ved evalueringen undersøges navnlig behovet for yderligere rum- og jordinfrastruktur. Evalueringen ledsages om nødvendigt af et passende forslag til udvikling af yderligere rum- og jordinfrastruktur under SST-komponenten.

Begrundelse

Den Europæiske Union bør være mere ambitiøs med hensyn til de to nye initiativer SSA og GOVSATCOM. Eftersom vi beder om et øget budget, kan vi medtage flere aktiviteter.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Rumvejrsfunktionen kan støtte følgende aktiviteter:

1.  Rumvejrsfunktionen skal støtte følgende aktiviteter:

Begrundelse

Den Europæiske Union bør være mere ambitiøs med hensyn til de to nye initiativer SSA og GOVSATCOM. Eftersom vi beder om et øget budget, kan vi medtage flere aktiviteter.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  NEO-funktionen kan støtte følgende aktiviteter:

1.  NEO-funktionen skal støtte følgende aktiviteter:

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan koordinere Unionens og de nationale offentlige myndigheders foranstaltninger, i tilfælde af at jordnære objekter nærmer sig jorden.

2.  Kommissionen koordinerer Unionens og de nationale offentlige myndigheders foranstaltninger, i tilfælde af at jordnære objekter nærmer sig jorden.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udvikling, konstruktion og drift af den jordbaserede infrastruktur

a)  udvikling, konstruktion og drift af infrastrukturen i jord- og rumsegmentet

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de operationelle krav til tjenester, der leveres under GOVSATCOM, i form af tekniske specifikationer for brugsscenarier, der vedrører krisestyring, overvågning og forvaltning af centrale infrastrukturer, herunder diplomatiske kommunikationsnet. Disse operationelle krav skal bygge på en detaljeret analyse af brugerkravene, og der skal tages hensyn til krav, som er baseret på eksisterende brugerudstyr og -net. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

2.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de operationelle krav til tjenester, der leveres under GOVSATCOM, i form af tekniske specifikationer for brugsscenarier, der vedrører krisestyring, overvågning og forvaltning af centrale infrastrukturer, herunder diplomatiske kommunikationsnet. Disse operationelle krav skal bygge på en detaljeret analyse af brugerkravene, og der skal tages hensyn til krav, som er baseret på eksisterende brugerudstyr og -net. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3. Der kan til i givet fald og til enhver tid tilføjes andre brugsscenarier baseret på den faktiske brugerefterspørgsel i medlemsstaterne efterfulgt af tilsvarende tekniske specifikationer.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter porteføljen af tjenester, der leveres under GOVSATCOM, i form af en fortegnelse over kategorier af satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester og deres egenskaber, herunder geografisk dækning, frekvens, båndvidde, brugerudstyr og sikkerhedsegenskaber. Disse foranstaltninger er baseret på de operationelle og sikkerhedsmæssige krav, som er nævnt i stk. 1, og skal prioritere tjenester, der leveres til brugere på EU-plan. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

3.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter porteføljen af tjenester, der leveres under GOVSATCOM, i form af en fortegnelse over kategorier af satellitkommunikationskapaciteter og -tjenester og deres egenskaber, herunder geografisk dækning, frekvens, båndvidde, brugerudstyr og sikkerhedsegenskaber. Disse foranstaltninger er baseret på de operationelle og sikkerhedsmæssige krav, som er nævnt i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 107, stk. 3.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Den i stk. 3 omhandlede tjenesteportefølje skal tage hensyn til eksisterende kommercielt tilgængelige tjenesteydelser for ikke at fordreje konkurrencen på det indre marked.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  juridiske personer, der er behørigt bemyndiget til at levere satellitbaserede kapaciteter eller tjenester i overensstemmelse med proceduren i artikel 36, baseret på de specifikke sikkerhedskrav for GOVSATCOM-komponenten som omhandlet i artikel 34, stk. 1.

b)  juridiske personer, der er behørigt bemyndiget til at levere satellitbaserede kapaciteter eller tjenester i overensstemmelse med proceduren i artikel 36.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Udbydere af satellitkommunikationskapaciteter eller -tjenester under denne komponent skal opfylde de specifikke sikkerhedskrav for den GOVSATCOM-komponent, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 34, stk. 1.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Puljen af satellitkommunikationskapaciteter, -tjenester og -brugerudstyr skal deles og prioriteres mellem GOVSATCOM-deltagerne på grundlag af en analyse af sikkerhedsrisici for brugerne på EU- og medlemsstatsplan. Ved denne deling og prioritering gives forrang til brugere på EU-plan.

1.  Puljen af satellitkommunikationskapaciteter, -tjenester og -brugerudstyr skal deles og prioriteres mellem GOVSATCOM-deltagerne på grundlag af en analyse af sikkerhedsrisici for brugerne på EU- og medlemsstatsplan.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  GOVSATCOM-centre skal tage hensyn til eksisterende kommercielt tilgængelige tjenesteydelser for ikke at fordreje konkurrencen på det indre marked.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen vedtager inden udgangen af 2021 en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 105 vedrørende bestemmelser om styringen af GOVSATCOM.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden udgangen af 2024 evaluerer Kommissionen gennemførelsen af GOVSATCOM-komponenten, navnlig for så vidt angår udviklingen i brugerbehovene i forbindelse med satellitkommunikationskapaciteten. Ved evalueringen undersøges navnlig behovet for yderligere ruminfrastruktur. Evalueringen ledsages om nødvendigt af et passende forslag til udvikling af yderligere ruminfrastruktur under GOVSATCOM-komponenten.

GOVSATCOM sættes i drift senest ved udgangen af 2023. Inden udgangen af 2024 evaluerer Kommissionen gennemførelsen af GOVSATCOM-komponenten, navnlig for så vidt angår udviklingen i brugerbehovene i forbindelse med satellitkommunikationskapaciteten. Ved evalueringen undersøges navnlig behovet for yderligere ruminfrastruktur. Evalueringen ledsages om nødvendigt af et passende forslag til udvikling af yderligere ruminfrastruktur under GOVSATCOM-komponenten.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden vedrørende agenturets kerneopgaver under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens aktiviteter. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

4.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden vedrørende agenturets opgaver under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kompetencer. Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen for at sikre kontinuiteten i bestyrelsens aktiviteter. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 101 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen fastlægger en metode med kvalitative indikatorer for en præcis vurdering af de opnåede fremskridt med opnåelsen af de generelle målsætninger, der er opstillet i artikel 4, litra a), b) og c). På grundlag af denne metode supplerer Kommissionen bilaget senest den 1. januar 2021.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 101 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt, virkningsfuldt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og, hvis det er relevant, medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater er egnede til en dybdegående analyse af de fremskridt, der er gjort, og de vanskeligheder, der er konstateret, og indsamles effektivt, virkningsfuldt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og, hvis det er relevant, medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen foretager evalueringer af programmet så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

1.  Kommissionen foretager evalueringer af programmet så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen. Evalueringerne skal også omfatte en kvalitativ vurdering af de fremskridt, der er gjort i retning af at opfylde de generelle målsætninger, som er opstillet i artikel 4.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest tre år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 30. juni 2024, og herefter hvert femte år, vurderer Kommissionen agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat, opgaver og beliggenhed i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Der skal ved evalueringen navnlig ses på et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring. Der skal også ses på agenturets politik vedrørende interessekonflikter og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses uafhængighed og selvstændighed.

Senest den 30. juni 2024, og herefter hvert tredje år, vurderer Kommissionen agenturets resultater i forhold til dets målsætninger, mandat, opgaver og placeringer i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Der skal ved evalueringen navnlig ses på et eventuelt behov for at ændre agenturets mandat, navnlig for så vidt angår muligheden for at pålægge det yderligere opgaver, jf. artikel 30, og de finansielle konsekvenser af en sådan ændring. Der skal også ses på agenturets politik vedrørende interessekonflikter og Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses uafhængighed og selvstændighed.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 110 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen udarbejder i samarbejde med agenturet en overgangsplan for at sikre, at agenturet har tilstrækkelig finansiering og personale til at kunne løse de opgaver, som fremgår af denne forordning. Kommissionen fastlægger foranstaltninger for at sikre, at de opgaver, som agenturet ikke har tilstrækkelig finansiering og personale til, kan udføres tilfredsstillende i overgangsperioden, som højst må vare to år efter denne forordnings anvendelsesdato.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

Referencer

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN.

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Massimiliano Salini

3.7.2018

Behandling i udvalg

8.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Nicola Danti, Angel Dzhambazki


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (9.10.2018)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Ordfører for udtalelse: Hilde Vautmans

KORT BEGRUNDELSE

Landbrug bliver en stadigt mere kompleks aktivitet på verdensplan. På den ene side forudser FN, at fødevareproduktionen skal stige med 50 % for at brødføde verdens befolkning i 2050. På den anden side skal landbruget håndtere virkningerne af klimaforandringer og de miljø- og biodiversitetsudfordringer, som er forbundet dermed, bl.a. jord- og vandkvalitet. Landbrugere i EU skal desuden leve op til høje produktionsstandarder og stadigt flere lovkrav, samfundskrav og administrative procedurer.

Derfor står landbrugssektoren over for adskillige udfordringer for at nå i mål med en mere produktiv og ressourceeffektiv landbrugsmodel, der optimerer produkterne uanset det enkelte landbrugs størrelse. I de seneste årtier har man i europæisk landbrug været god til at udvikle nye former for praksis, teknikker og produktionsmetoder, som har øget udbyttet, forbedret driftsmetodernes tilpasningsevne til nye og skiftende omstændigheder og bragt produktionsomkostningerne ned.

Men denne positive udvikling ville ikke have været mulig uden uvurderlig assistance fra rumfartsteknologi. Landbrug er en af de sektorer, der primært tilføres ekstra værdi ved hjælp af rumfartsbaserede teknologianvendelser. Præcisionsdyrkning, dvs. brug af teknologi til at træffe mere præcise, afvejede og velegnede dyrkningsbeslutninger, satellitnavigations- og jordobservationssystemer, anvendes i dag på mange landbrug i EU og vil snart blive anvendt i hele landbrugssektoren i EU. I dag er ca. 10 % af EU's bruttonationalprodukt (over 1 100 mia. EUR) baseret på satellitnavigation. Den europæiske rumindustri beskæftiger mere end 230 000 mennesker og havde i 2014 en anslået omsætning på 46-54 mia. EUR.

Dette forslag til forordning indgår i opfølgningen på rumstrategien for Europa. Et fuldt integreret rumprogram vil samle alle EU's aktiviteter på dette område. Det vil give en sammenhængende ramme for fremtidige investeringer, øge synligheden og skabe større fleksibilitet. Ved at øge effektiviteten vil det i sidste ende bidrage til at udrulle nye rumbaserede tjenester til gavn for alle EU-borgere. I forslaget afsættes et rumbudget til EU på 16 mia. EUR til at gennemføre, videreføre og forbedre Galileo, EGNOS, Copernicus og SST samt iværksætte Govsatcom-initiativet.

Ordføreren hilser Kommissionens forslag til forordning velkommen, fordi det forenkler og strømliner gældende EU-ret betydeligt ved at samle og harmonisere næsten alle de regler, der hidtil har været indeholdt i særskilte forordninger eller afgørelser, i én og samme tekst. Dette giver EU's rumpolitik en skarpere profil, der er i overensstemmelse med den vigtige rolle, som EU agter at spille fremover som global aktør i rummet.

I overensstemmelse med målet for en bedre implementering af den fælles landbrugspolitik er der et øget behov for at bruge jordobservationsdata, hvilket åbner op for flere muligheder for politikovervågning og intelligent landbrug. Copernicus baner vejen for overvågning af landbrugsaktiviteter ifølge den fælles landbrugspolitiks mål ved at stille gratis, åbne jordobservationsdata til rådighed. Disse data, kombineret med markidentifikationssystemets kapacitet og suppleret med øvrige satellitbilleder fra privatindustrien, tilfører reel værdi.

Derfor mener ordføreren, at der kræves øget budgettildeling til Copernicus for at opnå balance med Galileo og for at opfylde de nye krav til EU's politikker og interesserede parter. Ordføreren foreslår at tildele Copernicus yderligere 2 mia. EUR. Dette tal flugter med de foreslåede beløb til det langsigtede scenarie for Copernicus for at gennemføre alle de prioriteter, som er henstillet af de interesserede parter, og som Kommissionen har identificeret.

Der er følgende behov:

1.  En multisatellit-mission til måling af menneskets indvirkning på CO2-cyklussen. Dette behov underbygges af konklusionerne fra COP21.

2.  Observationer ved høj rum- og tidsopløsning til at supplere og udbygge de nuværende Sentinel-2-målinger. Dette er en prioritet fremsat af interesserede landbrugsparter og til bymæssige anvendelsesformål.

3.  Nye målinger af kritiske parametre for polarområderne. Dette vil underbygge EU's politikker for Arktis og klimaforandringer.

4.  Optiske observationer ved hjælp af hyperspektral afbildning til udbygning af den nuværende Sentinel-2-mission. Interesserede landbrugsparter har indikeret disse prioriteter, som er vigtige i forhold til landressourcer.

I EU og globalt åbner dataene fra Copernicus op for stadigt flere muligheder for landbrugssektoren. Det er bl.a. i forbindelse med fødevare- og vandkriser, vandforbrug, tab af biodiversitet, kollaps i økosystemer, ekstreme vejrforhold, præcisionsdyrkning, overvågning af den fælles landbrugspolitik samt fødevaresikkerhed i bredere forstand.

De ekstra midler, som kræves til de 4 nævnte missioner, vil sikre, at den private sektor kan udvikle flere anvendelsesmuligheder, som producenterne og øvrige interesserede parter kan anvende i det daglige i et praktisk format på deres håndholdte enheder. Eksempel fra Belgien: VITO har udviklet et system til vækstovervågning af kartofler. Ved hjælp af data og information fra Copernicus kan denne tjeneste nu opskaleres og implementeres globalt. Anvendelser som disse kan udfylde det kritiske informationshul, der gør sig gældende i høstprognoser på nuværende tidspunkt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Unionen har udviklet sine egne ruminitiativer og -programmer siden slutningen af 1990'erne, nemlig den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og efterfølgende Galileo og Copernicus, der imødekommer EU-borgernes behov og kravene som følge af offentlige politikker. Ikke blot bør videreførelsen af disse initiativer sikres, men de skal også forbedres, så de bliver ved med at være førende, når det gælder udviklingen af ny teknologi og omstillinger inden for digital teknologi og informations- og kommunikationsteknologi, opfylder brugernes nye behov og er i stand til at opfylde politiske prioriteter såsom klimaændringer, herunder kontrol med udviklingen i Arktis, og sikkerhed og forsvar.

(3)  Unionen har udviklet sine egne ruminitiativer og -programmer siden slutningen af 1990'erne, nemlig den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS) og efterfølgende Galileo og Copernicus, der imødekommer EU-borgernes behov og kravene som følge af offentlige politikker. Ikke blot bør videreførelsen af disse initiativer sikres, men de skal også hurtigt forbedres, herunder ved hjælp af flere satellitter, så de bliver ved med at være førende, når det gælder udviklingen af ny teknologi og omstillinger inden for digital teknologi og informations- og kommunikationsteknologi, opfylder brugernes nye behov og er i stand til at opfylde politiske prioriteter såsom klimaændringer, herunder kontrol med udviklingen i Arktis, og sikkerhed og forsvar.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Et stigende antal vigtige økonomiske sektorer, navnlig inden for transport, telekommunikation, landbrug og energi, anvender i stadig højere grad satellitnavigationssystemer, for slet ikke at tale om synergierne med de aktiviteter, som er tilknyttet sikkerheds- og forsvarsområdet i Unionen og dens medlemsstater. Ved at sikre fuld kontrol over den satellitbaserede navigation bør Unionens teknologiske uafhængighed således kunne sikres, også på længere sigt for de enkelte dele af infrastrukturen, på samme måde som dens strategiske selvstændighed.

(38)  Et stigende antal vigtige økonomiske sektorer, navnlig inden for transport, telekommunikation, landbrug, fødevaresikkerhed og energi, anvender i stadig højere grad satellitnavigationssystemer, for slet ikke at tale om synergierne med de aktiviteter, som er tilknyttet sikkerheds- og forsvarsområdet i Unionen og dens medlemsstater. Ved at sikre fuld kontrol over den satellitbaserede navigation bør Unionens teknologiske uafhængighed således kunne sikres, også på længere sigt for de enkelte dele af infrastrukturen, på samme måde som dens strategiske selvstændighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a)  EGNOS kan være til nytte i præcisionslandbrug og hjælpe landbrugerne med at eliminere affald, mindske overforbruget af gødning og herbicider og optimere høstudbyttet. EGNOS har allerede en vigtig "brugergruppe", men antallet af landbrugsmaskiner, der er kompatible med navigationsteknologi, er mere begrænset. Dette spørgsmål bør tages op.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Copernicus bør sikre selvstændig adgang til miljøviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservations- og geoinformationstjenester og dermed sætte Unionen i stand til at opnå uafhængig beslutningstagning og handling inden for bl.a. miljø, klimaændringer, civilbeskyttelse, sikkerhed samt den digitale økonomi.

(47)  Copernicus bør sikre selvstændig adgang til miljøviden, landbrugsviden og nøgleteknologier i forbindelse med jordobservations- og geoinformationstjenester og dermed sætte Unionen i stand til at opnå uafhængig beslutningstagning og handling inden for bl.a. miljø, landbrug, biodiversitet, arealudnyttelse, klimaændringer, civilbeskyttelse, sikkerhed samt den digitale økonomi.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(47 a)  Vedrørende landbrugsområdet bør Copernicus videreudvikles og udnyttes til at fremme udviklingen af praksis, som beskytter miljøet og opretholder produktiviteten. Landbruget skal nyde godt af det fulde potentiale i Copernicus, navnlig med hensyn til brug af og tendenser for landbrugsjord, høstprognoser, vandings- og vandstandsforvaltning og hydrologi, sæsonkortlægning af dyrkede arealer, landdække og kort af afgrødetype, arealanvendelse, afgrøder og jordbundsforhold, landbrugsjord af høj naturværdi og overvågning af biodiversitet i landdistrikter og landskabsfragmentering. Efter resultatet af ESA's Sen2Agri- og Sen4CAP-projekterne kunne dataene også bruges til at ændre den fælles landbrugspolitiks overvågningsstrategi fra at være stikprøvebaserede i retning af en systematisk tilgang og i sidste ende erstatte kontrollerne på stedet, hvilket vil mindske den administrative byrde for betalingsorganerne og for de endelige modtagere af støtte under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Copernicus bør bygge på og sikre kontinuitet med aktiviteterne og resultaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/201417 om oprettelse af Unionens jordobservations- og overvågningsprogram (Copernicus) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter18, som oprettede forgængerprogrammet for global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) og fastsatte reglerne for gennemførelse af dets første operationelle aktiviteter, under hensyntagen til den seneste udvikling inden for forskning, teknologiske fremskridt og innovationer med indvirkning på jordobservationsområdet samt udviklingen inden for big data-analyse og kunstig intelligens og relaterede strategier og initiativer på EU-plan19. Copernicus bør så vidt muligt udnytte kapaciteten vedrørende rumbaserede observationer i medlemsstaterne, Den Europæiske Rumorganisation, EUMETSAT20 samt andre enheder, herunder kommercielle initiativer i Europa, og dermed bidrage til udviklingen af en levedygtig kommerciel rumfartssektor i Europa. Hvis det er relevant og muligt, bør det også udnytte de tilgængelige in situ- og hjælpedata, som hovedsageligt leveres af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF21. Kommissionen bør samarbejde med medlemsstaterne og Det Europæiske Miljøagentur for at sikre effektiv adgang til og anvendelse af in situ-datasættene for Copernicus.

(48)  Copernicusprogrammet er baseret på et partnerskab mellem Unionen, Den Europæiske Rumorganisation og medlemsstaterne. Det bør derfor bygge på de eksisterende europæiske og nationale kapaciteter og supplere dem med nye aktiver, der udvikles i fællesskab. For at gennemføre denne tilgang bør Kommissionen bestræbe sig på at opretholde en dialog med ESA og de medlemsstater, der ejer relevante rum- og in situ-aktiver. Copernicus bør bygge på og sikre kontinuitet med aktiviteterne og resultaterne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/201417 om oprettelse af Unionens jordobservations- og overvågningsprogram (Copernicus) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter18, som oprettede forgængerprogrammet for global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) og fastsatte reglerne for gennemførelse af dets første operationelle aktiviteter, under hensyntagen til den seneste udvikling inden for forskning, teknologiske fremskridt og innovationer med indvirkning på jordobservationsområdet samt udviklingen inden for big data-analyse og kunstig intelligens og relaterede strategier og initiativer på EU-plan19. Copernicus bør så vidt muligt udnytte kapaciteten vedrørende rumbaserede observationer i medlemsstaterne, Den Europæiske Rumorganisation, EUMETSAT20 samt andre enheder, herunder kommercielle initiativer i Europa, og dermed bidrage til udviklingen af en levedygtig kommerciel rumfartssektor i Europa. Hvis det er relevant og muligt, bør det også udnytte de tilgængelige in situ- og hjælpedata, som hovedsageligt leveres af medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF21. Kommissionen bør samarbejde med medlemsstaterne og Det Europæiske Miljøagentur for at sikre effektiv adgang til og anvendelse af in situ-datasættene for Copernicus.

__________________

__________________

17Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44).

17Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44).

18Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1).

18Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) (EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1).

19Meddelelse om "Kunstig intelligens for Europa" (COM(2018) 237 final) , Meddelelse "Om et fælles europæisk dataområde" (COM(2018) 232 final), Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (COM(2018) 8 final).

19Meddelelse om "Kunstig intelligens for Europa" (COM(2018) 237 final) , Meddelelse "Om et fælles europæisk dataområde" (COM(2018) 232 final), Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (COM(2018) 8 final).

20Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter

20Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter

21Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire).

21Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire).

Begrundelse

Denne reference henviser til igangværende gennemførlighedsundersøgelser finansieret af Den Europæiske Rumorganisation og til fremtidig udvikling af den første enhed af hver satellittype, som skal finansieres af ESA.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(48a)  Copernicus bør udvikles yderligere, bl.a. ved hjælp af flere satellitter. Da skydække kan forstyrre, er der behov for en større frekvens af billeder med henblik på tidsserieanalyser, bl.a. til brug i landbruget.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Med hensyn til dataindsamling bør aktiviteterne under Copernicus tage sigte på at fuldende og opretholde den eksisterende ruminfrastruktur, forberede den langsigtede udskiftning af satellitter, når de er udtjent, samt iværksætte nye missioner vedrørende nye observationssystemer, der skal bidrage til at imødegå udfordringen med globale klimaændringer (f.eks. overvågning af antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner). I forbindelse med aktiviteterne under Copernicus bør den globale overvågning udvides over polarområderne, og man bør støtte sikring af overholdelse af miljøbestemmelser, lovbestemt miljøovervågning og -rapportering og innovative miljøapplikationer (f.eks. til afgrødeovervågning, vandforvaltning og forbedret brandovervågning). I den forbindelse bør Copernicus mobilisere og drage størst mulig fordel af de investeringer, der er foretaget i løbet af den foregående finansieringsperiode (2014-2020), og samtidig udforske nye operationelle og forretningsmæssige modeller, som kan supplere Copernicus-kapaciteterne yderligere. Copernicus bør også bygge videre på vellykkede partnerskaber med medlemsstaterne med henblik på at videreudvikle sin sikkerhedsdimension under passende styringsforanstaltninger for at imødekomme udviklingen i brugerbehovene på sikkerhedsområdet.

(52)  Med hensyn til dataindsamling bør aktiviteterne under Copernicus tage sigte på at fuldende og opretholde den eksisterende ruminfrastruktur, forberede den langsigtede udskiftning af satellitter, når de er udtjent, samt iværksætte nye missioner, hvis gennemførlighed i øjeblikket undersøges af Den Europæiske Rumorganisation, vedrørende nye observationssystemer, der skal bidrage til at imødegå udfordringen med globale klimaændringer (f.eks. overvågning af antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner) og landbrugsovervågning. I forbindelse med aktiviteterne under Copernicus bør den globale overvågning udvides over polarområderne, og man bør støtte sikring af overholdelse af miljøbestemmelser, lovbestemt miljøovervågning og -rapportering og innovative miljøapplikationer (f.eks. til afgrødeovervågning, vandforvaltning og forbedret brandovervågning). I den forbindelse bør Copernicus mobilisere og drage størst mulig fordel af de investeringer, der er foretaget i løbet af den foregående finansieringsperiode (2014-2020), og samtidig udforske nye operationelle og forretningsmæssige modeller, som kan supplere Copernicus-kapaciteterne yderligere. Copernicus bør også bygge videre på vellykkede partnerskaber med medlemsstaterne med henblik på at videreudvikle sin sikkerhedsdimension under passende styringsforanstaltninger for at imødekomme udviklingen i brugerbehovene på sikkerhedsområdet.

Begrundelse

Denne reference henviser til igangværende gennemførlighedsundersøgelser finansieret af Den Europæiske Rumorganisation og til fremtidig udvikling af den første enhed af hver satellittype, som skal finansieres af ESA.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  Som en del af data- og informationsbehandlingsfunktionen bør Copernicus sikre langsigtet bæredygtighed og yderligere udvikling af de centrale Copernicustjenester, formidle information for at opfylde den offentlige sektors behov og Unionens internationale forpligtelser og optimere mulighederne for kommerciel udnyttelse. Copernicus bør navnlig levere informationer om atmosfæriske tilstande på lokalt, nationalt, europæisk og globalt niveau, informationer om oceanernes tilstand, informationer til støtte for landovervågning for at støtte gennemførelsen af lokale, nationale og EU-politikker, informationer til støtte for modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, geospatiale informationer til støtte for beredskabsstyring, herunder gennem forebyggende aktiviteter, sikring af overholdelse af miljøbestemmelser samt civilsikkerhed, herunder støtte til Unionens optræden udadtil. Kommissionen bør fastlægge passende aftalemæssige arrangementer, der fremmer bæredygtig levering af tjenester.

(53)  Som en del af data- og informationsbehandlingsfunktionen bør Copernicus sikre langsigtet bæredygtighed og yderligere udvikling af de centrale Copernicustjenester, formidle information for at opfylde den offentlige sektors behov og Unionens internationale forpligtelser og optimere mulighederne for kommerciel udnyttelse. Copernicus bør navnlig levere informationer om atmosfæriske tilstande på lokalt, nationalt, europæisk og globalt niveau, informationer om oceanernes tilstand, informationer til støtte for landovervågning for at støtte gennemførelsen af lokale, nationale og EU-politikker, informationer til støtte for modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, oplysninger om landbrugsjord og arealanvendelse, fiskerirelaterede oplysninger, geospatiale informationer til støtte for beredskabsstyring, herunder gennem forebyggende aktiviteter, sikring af overholdelse af miljøbestemmelser samt civilsikkerhed, herunder støtte til Unionens optræden udadtil. Kommissionen bør fastlægge passende aftalemæssige arrangementer, der fremmer bæredygtig levering af tjenester.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(59a)  I betragtning af det store potentiale af satellitbilleder til en bæredygtig og effektiv ressourceforvaltning, herunder tilvejebringelse af pålidelig og rettidig information om afgrøder og jordbundsforhold, bør tjenesterne udvikles yderligere for at imødekomme slutbrugernes behov og sikre sammenkædning af data.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 86

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(86)  Den infrastruktur, der anvendes i forbindelse med programmet, kan kræve yderligere forskning og udvikling, som kan støttes under Horisont Europa med henblik på overensstemmelse med Den Europæiske Rumorganisations aktiviteter på dette område. Synergier med Horisont Europa bør sikre, at forsknings- og innovationsbehov afdækkes og fastlægges i forbindelse med den strategiske planlægningsproces for forskning og innovation. Rumdata og -tjenester, der gøres frit tilgængelige inden for rammerne af programmet, vil blive anvendt til at udvikle banebrydende løsninger gennem forskning og innovation, bl.a. i Horisont Europa, navnlig til fordel for bæredygtige fødevarer og naturressourcer, klimaovervågning, intelligente byer, automatiserede køretøjer, sikkerhedsstyring og katastrofehåndtering. Den strategiske planlægning under Horisont Europa vil identificere, hvilke forsknings- og innovationsaktiviteter der bør gøre brug af EU-ejede infrastrukturer såsom Galileo, EGNOS og Copernicus. Forskningsinfrastrukturer, navnlig in situ-observationsnet, vil udgøre væsentlige elementer i den in situ-observationsinfrastruktur, der ligger til grund for Copernicustjenesterne.

(86)  Den infrastruktur, der anvendes i forbindelse med programmet, kan kræve yderligere forskning og udvikling, som kan støttes under Horisont Europa med henblik på overensstemmelse med Den Europæiske Rumorganisations aktiviteter på dette område. Synergier med Horisont Europa bør sikre, at forsknings- og innovationsbehov afdækkes og fastlægges i forbindelse med den strategiske planlægningsproces for forskning og innovation. Rumdata og -tjenester, der gøres frit tilgængelige inden for rammerne af programmet, vil blive anvendt til at udvikle banebrydende løsninger gennem forskning og innovation, bl.a. i Horisont Europa, navnlig til fordel for bæredygtige fødevarer og naturressourcer, klimaovervågning, lettere forebyggelse af katastrofer, intelligente byer, automatiserede køretøjer, sikkerhedsstyring og katastrofehåndtering. Den strategiske planlægning under Horisont Europa vil identificere, hvilke forsknings- og innovationsaktiviteter der bør gøre brug af EU-ejede infrastrukturer såsom Galileo, EGNOS og Copernicus. Forskningsinfrastrukturer, navnlig in situ-observationsnet, vil udgøre væsentlige elementer i den in situ-observationsinfrastruktur, der ligger til grund for Copernicustjenesterne.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Copernicuskernebrugere", der har gavn af Copernicusdata og -informationer og har en yderligere rolle som drivkraft for udviklingen af Copernicus, og som omfatter EU-institutioner og -organer og de europæiske nationale eller regionale offentlige organer, der har fået overdraget offentlige serviceopgaver med henblik at fastlægge, gennemføre, håndhæve eller overvåge miljø-, civilbeskyttelses- eller sikkerhedspolitikker

"Copernicuskernebrugere", der har gavn af Copernicusdata og -informationer og har en yderligere rolle som drivkraft for udviklingen af Copernicus, og som omfatter EU-institutioner og -organer og de europæiske nationale eller regionale offentlige organer, der har fået overdraget offentlige serviceopgaver med henblik at fastlægge, gennemføre, håndhæve eller overvåge politikker om miljø, landbrug, bæredygtig vækst, skovbrug, civilbeskyttelse eller sikkerhed

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"andre Copernicusbrugere", der har gavn af Copernicusdata og Copernicusinformationer, og som navnlig omfatter forsknings- og uddannelsesorganisationer, kommercielle og private organer, velgørende organisationer, ikkestatslige organisationer og internationale organisationer.

"andre Copernicusbrugere", der har gavn af Copernicusdata og Copernicusinformationer, og som navnlig omfatter forsknings- og uddannelsesorganisationer, kommercielle og private organer, juridiske enheder, velgørende organisationer, ikkestatslige organisationer og internationale organisationer.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  et regionalt satellitnavigationssystem, der består af centre og stationer på jorden og en række transpondere, der er installeret i geostationære satellitter, og som forstærker og korrigerer åbne signaler udsendt af Galileo og andre GNSS-systemer, bl.a. med henblik på lufttrafikstyringstjenester og luftfartstjenester ("European Geostationary Navigation Overlay Service" (den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) eller "EGNOS")

(b)  et regionalt satellitnavigationssystem, der består af centre og stationer på jorden og en række transpondere, der er installeret i geostationære satellitter, og som forstærker og korrigerer åbne signaler udsendt af Galileo og andre GNSS-systemer, bl.a. med henblik på lufttrafikstyringstjenester og luftfartstjenester, landbrug ("European Geostationary Navigation Overlay Service" (den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) eller "EGNOS")

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  et selvstændigt, brugerdrevet jordobservationssystem under civil kontrol, der tilbyder geoinformationsdata og -tjenester, bestående af satellitter, jordinfrastruktur, data- og informationsbehandlingsfaciliteter og distributionsinfrastruktur, og som fuldt ud integrerer sikkerhedsbehov og -krav ("Copernicus")

(c)  et selvstændigt, brugerdrevet jordobservationssystem under civil kontrol, der tilbyder ajourførte og troværdige geoinformationsdata og -tjenester, bestående af satellitter, jordinfrastruktur, data- og informationsbehandlingsfaciliteter og distributionsinfrastruktur, og som fuldt ud integrerer kravene vedrørende EU-borgernes sikkerhed ("Copernicus")

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  at tilvejebringe eller bidrage til tilvejebringelsen af ajourførte og, hvis det er relevant, sikre rumrelaterede data, informationer og tjenester af høj kvalitet uden afbrydelse og om muligt på globalt niveau, der opfylder nuværende og fremtidige behov og er i stand til at opfylde Unionens politiske prioriteter, bl.a. når det gælder klimaændringer og sikkerhed og forsvar

(a)  at tilvejebringe eller bidrage til tilvejebringelsen af ajourførte og, hvis det er relevant, sikre rumrelaterede data, informationer og tjenester af høj kvalitet uden afbrydelse og om muligt på globalt niveau, der opfylder nuværende og fremtidige behov og er i stand til at opfylde Unionens politiske prioriteter, bl.a. når det gælder klimaændringer, fødevaresikkerhed, sikkerhed og forsvar

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 4– stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  at fremme Unionens rolle på den internationale scene som en førende aktør i rumsektoren og styrke dens rolle, når det gælder håndtering af globale udfordringer og støtte til globale initiativer, bl.a. med hensyn til klimaændringer og bæredygtig udvikling.

(d)  at fremme Unionens rolle på den internationale scene som en førende aktør i rumsektoren og styrke dens rolle, når det gælder håndtering af globale udfordringer og støtte til globale initiativer, bl.a. med hensyn til klimaændringer, præcisionslandbrug, fødevaresikkerhed og bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  for Galileo og EGNOS: at tilvejebringe avancerede og, hvor det er relevant, sikre positionsbestemmelses-, navigationstidsbestemmelses- og tidsbestemmelsestjenester

(a)  for Galileo og EGNOS: på lang sigt at tilvejebringe avancerede og, hvor det er relevant, sikre positionsbestemmelses-, navigationstidsbestemmelses- og tidsbestemmelsestjenester

Begrundelse

Galileo bør ligesom Copernicus stilles til rådighed på lang sigt.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  for Copernicus: at levere nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata og -informationer, der tilvejebringes på et langsigtet grundlag, for at understøtte gennemførelsen og overvågningen af Unionens og medlemsstaternes politikker inden for miljø, klimaændringer, landbrug og udvikling af landdistrikter, civilbeskyttelse og sikkerhed samt den digitale økonomi

(b)  for Copernicus: at levere nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata og -informationer, der tilvejebringes på et langsigtet grundlag, for at understøtte gennemførelsen og overvågningen af Unionens og medlemsstaternes politikker inden for miljø, vand- og skovforvaltning, klimaændringer, landbrug og udvikling af landdistrikter, fiskeri, civilbeskyttelse og sikkerhed samt den digitale økonomi

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [16] mia. EUR i løbende priser.

Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [18] mia. EUR i løbende priser.

Begrundelse

Dette tal flugter med de foreslåede beløb til det langsigtede scenarie for Copernicus for at gennemføre alle de prioriteter, som er fastlagt af Kommissionen.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  for Copernicus: [5,8] mia. EUR

b)  for Copernicus: [7,8] mia. EUR

Begrundelse

Dette tal flugter med de foreslåede beløb til det langsigtede scenarie for Copernicus for at gennemføre alle de prioriteter, som er fastlagt af Kommissionen.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.   Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til programmet. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med nævnte artikels litra c). De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en højpræcisionstjeneste (High Accuracy Service, HAS), som er vederlagsfri for brugerne, og som gennem supplerende data sendt via et yderligere frekvensbånd leverer positions- og synkroniseringsdata med høj præcision, som hovedsageligt er rettet mod satellitnavigationsapplikationer til erhvervs- eller forretningsmæssige formål

b)  en højpræcisionstjeneste (High Accuracy Service, HAS), som er vederlagsfri for brugerne, og som gennem supplerende data sendt via et yderligere frekvensbånd leverer horisontale og vertikale positions- og synkroniseringsdata med høj præcision, som hovedsageligt er rettet mod satellitnavigationsapplikationer til erhvervs- eller forretningsmæssige formål

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  data- og informationsbehandlingskomponenten, som omfatter aktiviteter til generering af informationer med merværdi til støtte for miljøovervågning, -indberetning og sikring af efterlevelse, civilbeskyttelse og sikkerhedstjenester (Copernicustjenester)

b)  data- og informationsbehandlingskomponenten, som omfatter aktiviteter til generering af standardiserede informationer med merværdi til støtte for overvågning og indberetning inden for vand, miljø, landbrug, udvikling af landdistrikter, skovbrug, civilbeskyttelse og sikkerhedstjenester (Copernicustjenester)

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltninger med henblik på at sikre kontinuiteten i de eksisterende sentinelmissioner og udvikle, opsende, opretholde og drive flere sentineller for at udvide observationsområdet, idet der gives prioritet til: observationskapacitet til overvågning af antropogene CO2 -emissioner og andre drivhusgasemissioner, med dækning i polarområderne og mulighed for innovative miljøapplikationer inden for landbrug, skovbrug og vandforvaltning

a)  foranstaltninger med henblik på at sikre kontinuiteten i de eksisterende sentinelmissioner og udvikle, opsende, opretholde og drive flere sentineller for at udvide observationsområdet, idet der gives prioritet til: observationskapacitet til overvågning af antropogene CO2 -emissioner og andre drivhusgasemissioner, med dækning i polarområderne og mulighed for innovative miljøapplikationer inden for agerbrug og husdyravl, fiskeri, skovbrug og vandforvaltning

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  miljøovervågning, indberetning og sikring af efterlevelse inden for:

a)  miljøovervågning, udviklingen af landbrug og landdistrikter, overvågning og indberetning og sikring af efterlevelse inden for:

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  landovervågning og landbrug for at levere informationer om arealdækning, arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, byområder, vandkvantitet og vandkvalitet i indre farvande, skove, landbrug og andre naturressourcer, biodiversitet og kryosfære

–  landovervågning og landbrug for at levere informationer om arealdækning, arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse, byområder, vandkvantitet og vandkvalitet i indre farvande, skove, navnlig skovrydning, landbrug og andre naturressourcer, biodiversitet og kryosfære, regelmæssige vurderinger af afgrødearealer, overvågning af afgrødeudvikling på landsplan og globalt, høstprognoser og perspektiver for de bedste tidspunkter at høste, udbytteprognoser, prognoser for kunstvandingsbehov, optimering af kunstgødnings- eller pesticidbrug, overvågning af total fordampning og afgrøde(vand)stress, kortlægning og overvågning af jordbundssammensætning og råvarer, ørkendannelse, vekseldrift og diversificering, jorderosion, kontaminering og uigennemtrængelighed, håndtering af kemiske stoffer og affald

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  medlemsstaterne kan benytte oplysninger og data fra overvågning af landbrugsområder med hensyn til dækningsgrad og udnyttelsen af landbrugsjorde med henblik på, at den administrative byrde i forbindelse med tildeling af landbrugsstøtte reduceres mest muligt;

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  klimaændringsovervågning for at levere informationer om antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner, væsentlige klimavariabler, nye klimaanalyser, sæsonmæssige prognoser, klimaprognoser og årsager samt indikatorer i relevante tidsmæssige og rumlige skalaer

–  klimaændringsovervågning for at levere informationer om antropogene CO2-emissioner og andre drivhusgasemissioner, væsentlige klimavariabler, nye klimaanalyser, sæsonmæssige prognoser, klimaprognoser og årsager samt jorderosion eller andre indikatorer i relevante tidsmæssige og rumlige skalaer

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  kortlægning af landbrugsjorde, der behøver vanding, forudsigelser om høstudbytte og arealanvendelse og sikring af bedre fødevaresikkerhed og -kvalitet ved at sikre miljøet

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a – led 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

overvåge fiskeriaktiviteter for at sikre bedre fødevaresikkerhed og højere kvalitet ved at sikre miljøet

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  beredskabsstyringstjeneste for at levere informationer til støtte for offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse i Unionen, for at støtte civilbeskyttelse og katastrofeindsatsforanstaltninger (forbedrede systemer til tidlig varsling og krisehåndtering) samt forebyggende foranstaltninger og beredskabsforanstaltninger (risiko- og genopretningsanalyser) i forbindelse med forskellige typer katastrofer

b)  beredskabsstyringstjeneste for at levere informationer til støtte for offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse i Unionen, for at støtte civilbeskyttelse og katastrofeindsatsforanstaltninger (forbedrede systemer til tidlig varsling og krisehåndtering) samt forebyggende foranstaltninger og beredskabsforanstaltninger (risiko- og genopretningsanalyser) i forbindelse med forskellige typer katastrofer, herunder brande

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Copernicus skal omfatte foranstaltninger med henblik på at give adgang til alle Copernicusdata og -Copernicusinformationer og, hvis det er relevant, formidle yderligere infrastrukturer og tjenester for at fremme distributionen af, adgangen til og anvendelsen af disse data og informationer.

1.  Copernicus skal omfatte foranstaltninger med henblik på at give adgang til alle Copernicusdata og -Copernicusinformationer og, hvis det er relevant, formidle yderligere infrastrukturer og tjenester for at fremme distributionen af, adgangen til og anvendelsen af disse data og informationer. Der vil også blive truffet specifikke foranstaltninger til bevidstgørelse og uddannelse om de tjenester, som Copernicus leverer til specifikke potentielle brugere, og der vil også blive indført incitamenter til at tilskynde landbrugerne til at anvende Copernicusbaserede tjenester i forbindelse med den fælles landbrugspolitik. Der skal også etableres specifikke aktioner til støtte for adgangen til data fra Copernicus, og regionale og lokale myndigheders anvendelse af Copernicusbaserede tjenester skal styrkes. 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

Referencer

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

14.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Hilde Vautmans

4.7.2018

Dato for vedtagelse

9.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Elsi Katainen, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stanisław Ożóg

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

32

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

3