IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU

27.11.2018 - (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestitelj: Massimiliano Salini


Postupak : 2018/0236(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0447),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 189. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0258/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za proračune, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0405/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Nacrt zakonodavne rezolucije

Pozivanje 5.a (novo)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. rujna 2016. naslovljenu „Povezivošću do konkurentnog jedinstvenog digitalnog tržišta – Ususret europskom gigabitnom društvu” (COM(2016)0587) i prateći radni dokument službi Komisije (SWD(2016)0300),

Amandman    2

Nacrt zakonodavne rezolucije

Pozivanje 5.b (novo)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. rujna 2016. naslovljenu „5G za Europu: Akcijski plan” (COM(2016)0588) i prateći radni dokument službi Komisije (SWD(2016)0306),

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Svemirska tehnologija, podaci i usluge postali su neophodni u svakodnevnom životu Europljana i imaju ključnu ulogu u očuvanju brojnih strateških interesa. Svemirska industrija Unije već je jedna od najkonkurentnijih u svijetu. Međutim, pojava novih sudionika i razvoj novih tehnologija dovode do revolucionarnih promjena tradicionalnih industrijskih modela. Stoga je ključno da Unija ostane među vodećim međunarodnim sudionicima s velikom slobodom djelovanja u području svemira, da potiče znanstveni i tehnički napredak te da podupire konkurentnost i inovacijski kapacitet industrija u svemirskom sektoru u Uniji, osobito malih i srednjih poduzeća te novoosnovanih i inovativnih poduzeća.

(1)  Svemirska tehnologija, podaci i usluge postali su neophodni u svakodnevnom životu Europljana i imaju ključnu ulogu u očuvanju brojnih strateških interesa. Svemirska industrija Unije već je jedna od najkonkurentnijih u svijetu. Međutim, pojava novih sudionika i razvoj novih tehnologija dovode do revolucionarnih promjena tradicionalnih industrijskih modela. Stoga je ključno da Unija ostane među vodećim međunarodnim sudionicima s velikom slobodom djelovanja u području svemira, da potiče znanstveni i tehnički napredak te da podupire konkurentnost i inovacijski kapacitet industrija u svemirskom sektoru u Uniji, osobito malih i srednjih poduzeća te novoosnovanih i inovativnih poduzeća. Istodobno, važno je stvoriti odgovarajuće okolnosti kako bi se globalno osigurali jednaki uvjeti za poduzeća koja su aktivna u sektoru svemira.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Razvoj svemirskog sektora povijesno je povezan sa sigurnošću. U mnogim su slučajevima oprema, komponente i instrumenti koji se koriste u svemirskom sektoru roba s dvojnom namjenom. Stoga bi trebalo iskoristiti mogućnosti koje svemir nudi za sigurnost Unije i njezinih država članica.

(2)  Razvoj svemirskog sektora povijesno je povezan sa sigurnošću. U mnogim su slučajevima oprema, komponente i instrumenti koji se koriste u svemirskom sektoru roba s dvojnom namjenom. Stoga bi trebalo iskoristiti mogućnosti koje svemir i autonoman pristup svemiru nude za sigurnost i neovisnost Unije i njezinih država članica.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Još od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća Unija razvija vlastite svemirske inicijative i programe, konkretno Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS) za kojim su uslijedili Galileo i Copernicus, koji ispunjavaju potrebe građana Unije i zahtjeva javnih politika. Ne samo što bi trebalo osigurati kontinuitet tih inicijativa nego bi ih trebalo poboljšati kako bi ostale na čelu u razvoju novih tehnologija i promjena u područjima digitalne tehnologije i informacijske i komunikacijske tehnologije, ispunjavale nove potrebe korisnika i mogle ispuniti političke prioritete kao što su klimatske promjene, uključujući praćenje promjena u području Arktika, sigurnost i obranu.

(3)  Još od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća Unija razvija vlastite svemirske inicijative i programe, konkretno Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS) za kojim su uslijedili Galileo i Copernicus, koji ispunjavaju potrebe građana Unije i zahtjeva javnih politika. Kontinuitet tih inicijativa, kao i njihovo prihvaćanje i korištenje, trebalo bi se jamčiti i poboljšati kako bi ostale na čelu u razvoju novih tehnologija i promjena u područjima digitalne tehnologije i informacijske i komunikacijske tehnologije, ispunjavale nove potrebe korisnika i mogle ispuniti političke prioritete. Programom se trebaju promicati usluge koje se temelje na svemiru kako bi sve države članice i njihovi građani u cijelosti iskoristili prednosti Programa.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Unija treba osigurati svoju slobodu djelovanja i autonomiju kako bi imala pristup svemiru i mogla ga sigurno koristiti. Stoga je ključno da održava autonoman, pouzdan i troškovno učinkovit pristup svemiru, posebno u pogledu ključne infrastrukture i tehnologije, javne sigurnosti i sigurnosti Unije i njezinih država članica. Komisija bi stoga trebala imati mogućnost objediniti usluge lansiranja na europskoj razini, kako za svoje vlastite potrebe, tako i, na njihov zahtjev, za druge subjekte, uključujući države članice, u skladu s odredbama članka 189. stavka 2. Ugovora. Ključno je također da Unija i u budućnosti raspolaže modernim, učinkovitim i fleksibilnim infrastrukturnim objektima za lansiranje. Uz mjere koje poduzimaju države članice i Europska svemirska agencija Komisija bi trebala razmotriti načine za podupiranje tih objekata. Konkretno, kad se održava ili modernizira zemaljska infrastruktura povezana s pristupom svemiru u skladu s potrebama Programa, trebalo bi biti moguće u okviru Programa, u skladu s Financijskom uredbom i u slučajevima kad se može utvrditi jasna dodana vrijednost EU-a, djelomično financirati takve prilagodbe kako bi se postigla bolja troškovna učinkovitost Programa.

(4)  Unija treba osigurati svoju slobodu djelovanja i autonomiju kako bi imala pristup svemiru i mogla ga sigurno koristiti. Stoga je ključno da održava autonoman, pouzdan i troškovno učinkovit pristup svemiru, uključujući alternativne tehnologije za lansiranje i inovativne sustave ili usluge, posebno u pogledu ključne infrastrukture i tehnologije, javne sigurnosti i sigurnosti Unije i njezinih država članica. Komisija bi stoga trebala imati mogućnost objediniti usluge lansiranja na europskoj razini, kako za svoje vlastite potrebe, tako i, na njihov zahtjev, za druge subjekte, uključujući države članice, u skladu s odredbama članka 189. stavka 2. Ugovora. Ključno je također da Unija i u budućnosti raspolaže modernim, učinkovitim i fleksibilnim infrastrukturnim objektima za lansiranje. Uz mjere koje poduzimaju države članice i Europska svemirska agencija Komisija bi trebala razmotriti načine za podupiranje tih objekata. Konkretno, kad se održava ili modernizira zemaljska infrastruktura povezana s pristupom svemiru u skladu s potrebama Programa, trebalo bi biti moguće u okviru Programa, u skladu s Financijskom uredbom i u slučajevima kad se može utvrditi jasna dodana vrijednost EU-a, djelomično financirati takve prilagodbe kako bi se postigla bolja troškovna učinkovitost Programa.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se ojačala konkurentnost svemirske industrije Unije i stekli kapaciteti za projektiranje, izradu i operativni rad vlastitih sustava, Unija bi trebala poduprijeti stvaranje, rast i razvoj cijele svemirske industrije. Nastanak pogodnog ekosustava za poduzeća i inovacije trebalo bi poduprijeti i na europskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini uspostavljanjem svemirskih platformi koje okupljaju svemirske, digitalne i korisničke sektore. Unija bi trebala poticati širenje poduzeća u svemirskom sektoru sa sjedištem u Uniji i pomagati im da uspiju, među ostalim pomaganjem tim poduzećima da pristupe rizičnom financiranju s obzirom na to da u Uniji nedostaje prikladan pristup privatnom kapitalu za novoosnovana poduzeća u svemirskom sektoru te stvaranjem partnerstava za inovacije (pristup prvog ugovora).

(5)  Kako bi se ojačala konkurentnost svemirske industrije Unije i stekli kapaciteti za projektiranje, izradu i operativni rad vlastitih sustava, Unija bi trebala poduprijeti stvaranje, rast i razvoj cijele svemirske industrije. Nastanak pogodnog ekosustava za poduzeća i inovacije trebalo bi poduprijeti i na europskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini inicijativama kao što su svemirske platforme koje okupljaju svemirske, digitalne i korisničke sektore. Svemirske platforme trebale bi surađivati s digitalnim inovacijskim centrima kako bi se potaknulo poduzetništvo i vještine. Unija bi trebala poticati stvaranje i širenje poduzeća u svemirskom sektoru sa sjedištem u Uniji i pomagati im da uspiju, među ostalim pomaganjem tim poduzećima da pristupe rizičnom financiranju s obzirom na to da u Uniji nedostaje prikladan pristup privatnom kapitalu za novoosnovana poduzeća u svemirskom sektoru te stvaranjem partnerstava za inovacije (pristup prvog ugovora).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Zahvaljujući njegovoj pokrivenosti i potencijalu za pomoć u rješavanju globalnih pitanja, svemirski program Unije (dalje u tekstu „Program”) ima snažnu međunarodnu dimenziju. Stoga bi Komisiji trebalo omogućiti da u ime Unije upravlja aktivnostima na međunarodnoj sceni i da u ime Unije koordinira te aktivnosti, posebno u cilju zaštite interesa Unije i njezinih država članica u međunarodnim forumima, uključujući u području frekvencija, promicanja tehnologije i industrije Unije te poticanja suradnje u području osposobljavanja, imajući na umu potrebu za osiguravanjem reciprociteta prava i obveza stranaka. Posebno je važno da Komisija zastupa Uniju u tijelima međunarodnog programa Cospas-Sarsat i relevantnim sektorskim tijelima UN-a, uključujući Organizaciju za hranu i poljoprivredu i Svjetsku meteorološku organizaciju.

(6)  Zahvaljujući njegovoj pokrivenosti i potencijalu za pomoć u rješavanju globalnih pitanja, svemirski program Unije (dalje u tekstu „Program”) ima snažnu međunarodnu dimenziju. Stoga bi Komisiji trebalo omogućiti da u ime Unije upravlja aktivnostima na međunarodnoj sceni i da u ime Unije koordinira te aktivnosti, posebno u cilju zaštite interesa Unije i njezinih država članica u međunarodnim forumima, uključujući u području frekvencija. Komisija bi trebala ojačati gospodarsku diplomaciju u cilju promicanja tehnologije i industrije Unije te poticanja suradnje u području osposobljavanja, imajući na umu potrebu za osiguravanjem reciprociteta prava i obveza stranaka te poštenog tržišnog natjecanja na međunarodnoj razini. Posebno je važno da Komisija zastupa Uniju u tijelima međunarodnog programa Cospas-Sarsat i relevantnim sektorskim tijelima UN-a, uključujući Organizaciju za hranu i poljoprivredu i Svjetsku meteorološku organizaciju.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Komisija bi trebala, zajedno s državama članicama i Visokim predstavnikom, promicati odgovorno ponašanje u svemiru i istražiti mogućnost pristupanja odgovarajućim konvencijama UN-a.

(7)  Komisija bi trebala, zajedno s državama članicama i Visokim predstavnikom, promicati odgovorno ponašanje u svemiru, posebno pronalaskom rješenja protiv širenja svemirskog otpada, i istražiti mogućnost pristupanja odgovarajućim konvencijama UN-a, uključujući Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država u području istraživanja i razvoja svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela (Ugovor o svemiru).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Program ima slične ciljeve kao i drugi programi Unije, osobito Obzor Europa, InvestEU, Europski fond za obranu i fondovi iz Uredbe (EU) [Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga bi trebalo predvidjeti kumulativno financiranje iz tih programa, pod uvjetom da obuhvaćaju iste stavke troškova, posebno putem mehanizama za dopunsko financiranje iz programa Unije ako je to moguće zbog načina upravljanja, što može biti u slijedu, naizmjence ili kombiniranjem fondova, uključujući zajedničko financiranje mjera, omogućujući, ako je moguće, partnerstva za inovacije i operacije mješovitog financiranja. Tijekom provedbe Programa Komisija bi stoga trebala promicati sinergije s drugim povezanim programima Unije čime bi se, kad je to moguće, omogućio pristup rizičnom financiranju, partnerstvima za inovacije, kumulativnom financiranju ili mješovitom financiranju.

(8)  Program ima slične ciljeve kao i drugi programi Unije, osobito Obzor Europa, InvestEU, Europski fond za obranu i fondovi iz Uredbe (EU) [Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga bi trebalo predvidjeti kumulativno financiranje iz tih programa, pod uvjetom da obuhvaćaju iste troškove, posebno putem mehanizama za dopunsko financiranje iz programa Unije ako je to moguće zbog načina upravljanja, što može biti u slijedu, naizmjence ili kombiniranjem fondova, uključujući zajedničko financiranje mjera, omogućujući, ako je moguće, partnerstva za inovacije i operacije mješovitog financiranja. Tijekom provedbe Programa Komisija bi stoga trebala promicati sinergije s drugim povezanim programima Unije čime bi se, kad je to moguće, omogućio pristup rizičnom financiranju, partnerstvima za inovacije, kumulativnom financiranju ili mješovitom financiranju. Važno je osigurati kontinuitet između rješenja dobivenih u okviru Obzora Europa i drugih programa Unije te komponenata Programa.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Otprilike 200 000 stručnjaka zaposleno je u svemirskom sektoru Unije. Stoga je ključno i dalje razvijati najnoviju infrastrukturu ovog sektora te time poticati uzlazne i silazne gospodarske djelatnosti. Uz to, kako bi se u budućnosti osigurala konkurentnost europske svemirske industrije, programima bi se na svim razinama trebao podupirati razvoj naprednih vještina u sektorima povezanima sa svemirom te podržati aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja , s posebnim naglaskom na djevojčice i žene, u cilju ostvarenja punog potencijala građana Unije u tom području.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Program bi trebao iskoristiti sinergije između svemirskog i prometnog sektora, s obzirom na to da svemirske tehnologije imaju stratešku ulogu u stvaranju pametnijeg, učinkovitijeg, zaštićenijeg, sigurnijeg, održivijeg i integriranijeg kopnenog, pomorskog, zračnog i svemirskog prometa, a istodobno će inovativni prometni sektor koji raste povećati potražnju za kvalitetnim i ažurnim svemirskim uslugama.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Svi prihodi iz Programa trebali bi pripasti Uniji kako bi se djelomično nadoknadila ulaganja koja je Unija već izvršila te bi se taj prihod trebao upotrijebiti za potporu ciljevima Programa. Iz istog bi razloga u ugovorima sklopljenim sa subjektima iz privatnog sektora trebalo biti moguće utvrditi mehanizam dijeljenja prihoda.

(14)  Prihodi proizašli iz dijelova Programa trebali bi pripasti Uniji kako bi se djelomično nadoknadila ulaganja koja je Unija već izvršila te bi se taj prihod trebao upotrijebiti za potporu ostvarenja ciljeva Programa. Iz istog bi razloga u ugovorima sklopljenim sa subjektima iz privatnog sektora trebalo biti moguće utvrditi mehanizam dijeljenja prihoda.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Program se oslanja na složene i kontinuirano promjenjive tehnologije. Nuspojave su oslanjanja na takve tehnologije nesigurnost i rizik za ugovore o javnoj nabavi sklopljene u okviru programa utoliko što ti ugovori mogu uključivati dugoročne obveze u vezi s opremom ili uslugama. Stoga su uz propise utvrđene u Financijskoj uredbi potrebne i posebne mjere koje se odnose na javne ugovore. Trebalo bi stoga biti moguće ugovor dodijeliti u obliku ugovora s uvjetnim dijelovima, pod određenim uvjetima unijeti izmjenu u smislu njegova izvršenja ili zadati najnižu razinu podugovaranja. Konačno, zbog tehničkih nesigurnosti koje su obilježje komponenti Programa ugovorne cijene ne mogu se uvijek točno predvidjeti i stoga je poželjno ugovore sklopiti bez navođenja stroge fiksne cijene i uvrstiti klauzule za zaštitu financijskih interesa Unije.

(16)  Program se oslanja na složene i kontinuirano promjenjive tehnologije. Nuspojave su oslanjanja na takve tehnologije nesigurnost i rizik za ugovore o javnoj nabavi sklopljene u okviru programa utoliko što ti ugovori mogu uključivati dugoročne obveze u vezi s opremom ili uslugama. Stoga su uz propise utvrđene u Financijskoj uredbi potrebne i posebne mjere koje se odnose na javne ugovore. Trebalo bi stoga biti moguće ugovor dodijeliti u obliku ugovora s uvjetnim dijelovima, pod određenim uvjetima unijeti izmjenu u smislu njegova izvršenja ili zadati najnižu razinu podugovaranja, posebno u odnosu na mala i srednja poduzeća i novoosnovana poduzeća. Konačno, zbog tehničkih nesigurnosti koje su obilježje komponenti Programa ugovorne cijene ne mogu se uvijek točno predvidjeti i stoga je poželjno ugovore sklopiti bez navođenja stroge fiksne cijene i uvrstiti klauzule za zaštitu financijskih interesa Unije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Dobro javno upravljanje Programom zahtijeva strogu raspodjelu odgovornosti i zadaća među različitim uključenim subjektima kako bi se izbjeglo dupliciranje i smanjilo prekoračenja troškova i kašnjenja.

(25)  Dobro javno upravljanje Programom zahtijeva strogu raspodjelu odgovornosti i zadaća među različitim uključenim subjektima kako bi se izbjeglo dupliciranje i smanjilo prekoračenja troškova i kašnjenja te bi se prednost trebala dati korištenju postojeće europske infrastrukture i razvoju europskih stručnih i industrijskih sektora.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.a)  Svemirski programi temelje se na potrebama korisnika te stoga za svoju provedbu i razvoj zahtijevaju stalno i djelotvorno sudjelovanje predstavnika korisnika.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Države članice već su dugo aktivne u području svemira. One raspolažu sustavima, infrastrukturom, nacionalnim agencijama i tijelima povezanima sa svemirom. Stoga mogu znatno pridonijeti Programu, posebno njegovoj provedbi, te bi se trebalo zahtijevati da potpuno surađuju s Unijom na promicanju usluga i aplikacija Programa. Komisija bi stoga trebala moći mobilizirati sredstva na raspolaganju državama članicama, povjeravati državama članicama neregulatorne zadaće u provedbi Programa te koristiti njihovu pomoć. Uz to, te bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale zaštitu zemaljskih postaja koje su osnovane na njihovim državnim područjima. Uz to, države članice i Komisija trebale bi surađivati međusobno i s odgovarajućim međunarodnim tijelima i regulatornim vlastima kako bi osigurale da su frekvencije potrebne za Program dostupne i zaštićene kako bi se omogućilo potpuni razvoj i provedba aplikacija temeljenih na ponuđenim uslugama, u skladu s Odlukom br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra15.

(26)  Države članice već su dugo aktivne u području svemira. One raspolažu sustavima, infrastrukturom, nacionalnim agencijama i tijelima povezanima sa svemirom. Stoga mogu znatno pridonijeti Programu, posebno njegovoj provedbi, te bi se trebalo zahtijevati da potpuno surađuju s Unijom na promicanju usluga i aplikacija Programa. Komisija bi stoga trebala moći mobilizirati sredstva na raspolaganju državama članicama, povjeravati državama članicama neregulatorne zadaće u provedbi Programa te koristiti njihovu pomoć. Uz to, te bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale zaštitu zemaljskih postaja koje su osnovane na njihovim državnim područjima. Uz to, države članice i Komisija trebale bi surađivati međusobno i s odgovarajućim međunarodnim tijelima i regulatornim vlastima kako bi osigurale da su frekvencije potrebne za Program dostupne i imaju odgovarajuću zaštitu kako bi se omogućilo potpuni razvoj i provedba aplikacija temeljenih na ponuđenim uslugama, u skladu s Odlukom br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra15.

__________________

__________________

15 Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.).

15 Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Dužnost je Komisije, kao aktera u korist općeg interesa Unije, da provodi Program, preuzme ukupnu odgovornost i promiče njegovo korištenje. Kako bi optimirala resurse i sposobnosti različitih dionika, Komisija bi trebala moći delegirati neke zadaće. Uz to, Komisija je u najboljem položaju za određivanje glavnih tehničkih i operativnih specifikacija potrebnih za razvoj sustava i usluga.

(27)  Dužnost je Komisije, kao aktera u korist općeg interesa Unije, da nadzire provedbu Programa, preuzme ukupnu odgovornost i promiče njegovo korištenje. Kako bi optimirala resurse i sposobnosti različitih dionika, Komisija bi trebala moći delegirati neke zadaće. Uz to, Komisija je u najboljem položaju za određivanje zahtjeva potrebnih za razvoj sustava i usluga.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Zadaća je Agencije Europske unije za svemirski program (dalje u tekstu „Agencija”), koja zamjenjuje i nasljeđuje Agenciju za europski GNSS, uspostavljenu Uredbom (EU) br. 912/2010, pridonositi Programu, posebno u pogledu sigurnosti. Stoga bi neke zadaće povezane sa sigurnošću i promicanjem Programa trebalo dodijeliti Agenciji. Kad je riječ o sigurnosti i imajući u vidu iskustvo Agencije u tom području, Agencija bi trebala biti odgovorna za zadaće sigurnosne akreditacije za sve aktivnosti Unije u svemirskom sektoru. Nadalje, Agencija bi trebala izvršavati zadaće koje joj Komisija dodijeli putem jednog ili više sporazuma o doprinosima, koji obuhvaćaju razne druge posebne zadaće povezane s Programom.

(28)  Zadaća je Agencije Europske unije za svemirski program (dalje u tekstu „Agencija”), koja zamjenjuje i nasljeđuje Agenciju za europski GNSS, uspostavljenu Uredbom (EU) br. 912/2010, pridonositi Programu, posebno u pogledu sigurnosti, kibernetičke sigurnosti i promicanja usluga i silaznog sektora. Stoga bi zadaće povezane s tim područjima trebalo dodijeliti Agenciji. Kad je riječ o sigurnosti i imajući u vidu iskustvo Agencije u tom području, Agencija bi trebala biti odgovorna za zadaće sigurnosne akreditacije za sve aktivnosti Unije u svemirskom sektoru. Oslanjajući se na pozitivne rezultate u promicanju prihvaćanja Galilea i EGNOS-a od strane korisnika i tržišta te u cilju promicanja programa kao paketa, Agenciji bi trebalo povjeriti promotivne i komercijalne aktivnosti za Copernicus. Nadalje, Agencija bi trebala izvršavati zadaće koje joj Komisija dodijeli putem jednog ili više sporazuma o doprinosima, koji obuhvaćaju razne druge posebne zadaće povezane s Programom.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Europska svemirska agencija je međunarodna organizacija s opsežnim stručnim znanjem u području svemira koja je sklopila Okvirni sporazum s Europskom zajednicom 2004. Ona je stoga važan partner u provedbi Programa i s njom bi trebalo uspostaviti odgovarajuće odnose. U tom pogledu i u skladu s Financijskom uredbom važno je sklopiti okvirni sporazum o financijskom partnerstvu s Europskom svemirskom agencijom kojim bi se uredili svi financijski odnosi između Komisije, Agencije i Europske svemirske agencije te kojim bi se osigurala dosljednost i usklađenost tih odnosa s Okvirnim sporazumom s Europskom svemirskom agencijom, posebno s njegovim člankom 5. Međutim, budući da Europska svemirska agencija nije tijelo Unije i da ne podliježe pravu Unije, od ključne je važnosti da se, radi zaštite interesa Unije i njezinih država članica, sklapanje tog sporazuma uvjetuje uvođenjem odgovarajućih operativnih pravila u Europsku svemirsku agenciju. Sporazum bi također trebao sadržavati sve klauzule potrebne za zaštitu financijskih interesa Unije.

(29)  Europska svemirska agencija je međunarodna organizacija s opsežnim stručnim znanjem u području svemira koja je sklopila Okvirni sporazum s Europskom zajednicom 2004. Ona je stoga važan partner u provedbi Programa i s njom bi trebalo uspostaviti odgovarajuće odnose. U tom pogledu i u skladu s Financijskom uredbom važno je sklopiti okvirni sporazum o financijskom partnerstvu s Europskom svemirskom agencijom kojim bi se uredili svi financijski odnosi između Komisije, Agencije i Europske svemirske agencije te kojim bi se osigurala dosljednost i usklađenost tih odnosa s Okvirnim sporazumom s Europskom svemirskom agencijom, posebno s njegovim člankom 5. Budući da Europska svemirska agencija nije tijelo Unije i da ne podliježe pravu Unije, od ključne je važnosti da, radi zaštite interesa Unije i njezinih država članica, taj sporazum sadržava odgovarajuće zahtjeve u vezi s operativnim pravilima u Europskoj svemirskoj agenciji. Sporazum bi također trebao sadržavati sve klauzule potrebne za zaštitu financijskih interesa Unije.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se u upravljanje GOVSATCOM-om strukturno uveli predstavnici korisnika i kako bi se agregirale potrebe korisnika s obiju strana nacionalnih i vojno-civilnih granica, koordinacijsku ulogu za određene skupine korisnika trebala bi imati relevantna tijela Unije koja su blisko povezana s korisnicima, kao što su Europska obrambena agencija, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, Europska agencija za pomorsku sigurnost, Europska agencija za kontrolu ribarstva, Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva, Služba za vojno planiranje i provođenje / Služba za civilno planiranje i provođenje te Koordinacijski centar za odgovor na krizne situacije. Na agregiranoj razini Agencija i Europska obrambena agencija trebale bi predstavljati zajednice civilnih odnosno vojnih korisnika te mogu pratiti operativnu upotrebu, potražnju, usklađenost sa zahtjevima i rastuće potrebe i zahtjeve.

(31)  Kako bi se u upravljanje GOVSATCOM-om strukturno uveli predstavnici korisnika i kako bi se agregirale potrebe korisnika s obiju strana nacionalnih granica, koordinacijsku ulogu za određene skupine korisnika trebala bi imati relevantna tijela Unije koja su blisko povezana s korisnicima, kao što su Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, Europska agencija za pomorsku sigurnost, Europska agencija za kontrolu ribarstva, Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva, Služba za civilno planiranje i provođenje te Koordinacijski centar za odgovor na krizne situacije. Na agregiranoj razini Agencija bi trebala predstavljati zajednicu korisnika te mogu pratiti operativnu upotrebu, potražnju, usklađenost sa zahtjevima i rastuće potrebe i zahtjeve.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Kako bi se osigurao siguran protok informacija, trebalo bi uspostaviti odgovarajuća pravila kako bi se osigurala istovjetnost sigurnosnih pravila za različite javne i privatne subjekte i fizičke osobe koji sudjeluju u provedbi Programa.

(36)  Kako bi se osigurao siguran protok informacija, trebalo bi uspostaviti odgovarajuća pravila kako bi se osigurala istovjetnost sigurnosnih pravila za različite javne i privatne subjekte i fizičke osobe koji sudjeluju u provedbi Programa, uz uspostavu nekoliko razina pristupa informacijama, a slijedom toga i sigurnost pristupa informacijama.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36.a)  Kibernetička sigurnost europske svemirske i zemaljske infrastrukture ključna je za jamčenje kontinuiteta u radu sustavâ, njihove djelotvornosti u kontinuiranom izvođenju zadataka i pružanju potrebnih usluga.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  U sve se većem broju ključnih gospodarskih sektora, osobito je riječ o prometu, telekomunikacijama, poljoprivredi i energetici, sve više upotrebljavaju sustavi satelitske navigacije, a tome treba dodati i sinergije s aktivnostima povezanima sa sigurnošću i obranom Unije i njezinih država članica. Potpuna kontrola satelitske navigacije stoga bi trebala zajamčiti tehnološku neovisnost Unije, uključujući dugoročno za komponente infrastrukturne opreme, i osigurati njezinu stratešku autonomiju.

(38)  U sve se većem broju ključnih gospodarskih sektora, osobito je riječ o prometu, telekomunikacijama, poljoprivredi i energetici, sve više upotrebljavaju sustavi satelitske navigacije. Satelitska navigacija također ima ulogu u kontekstu sigurnosti Unije i njezinih država članica. Potpuna kontrola satelitske navigacije stoga bi trebala zajamčiti tehnološku neovisnost Unije, uključujući dugoročno za komponente infrastrukturne opreme, i osigurati njezinu stratešku autonomiju.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Cilj je EGNOS-a poboljšavanje kvalitete otvorenih signala iz postojećih globalnih navigacijskih satelitskih sustava, a posebno onih koje emitira Galileo. Usluge koje se pružaju EGNOS-om trebale bi prvenstveno pokrivati državna područja država članica koja su geografski smještena u Europi, koja u ovom slučaju obuhvaćaju i Azore, Kanarske otoke i Madeiru, s ciljem da se ta područja pokriju do kraja 2025. Ovisno o tehničkoj izvedivosti i, radi zaštite ljudskih života, na temelju međunarodnih sporazuma geografsku pokrivenost usluga EGNOS-a moglo bi se proširiti na druge regije svijeta. Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. [2018/XXXX] [Uredba o EASA-i] i potrebno praćenje kvalitete usluga Galilea za potrebe zrakoplovstva, trebalo bi primiti na znanje da, iako se signali koje odašilje Galileo mogu djelotvorno upotrebljavati radi lakšeg određivanja položaja zrakoplova, samo lokalni ili regionalni sustavi za poboljšavanje signala, kao što je u Europi EGNOS, mogu biti usluge upravljanja zračnim prometom (ATM) i usluge u zračnoj plovidbi (ANS).

(40)  Cilj je EGNOS-a poboljšavanje kvalitete otvorenih signala iz postojećih globalnih navigacijskih satelitskih sustava, a posebno onih koje emitira Galileo. Usluge koje se pružaju EGNOS-om trebale bi prvenstveno pokrivati državna područja država članica koja su geografski smještena u Europi, koja u ovom slučaju obuhvaćaju i Azore, Kanarske otoke i Madeiru, s ciljem da se ta područja pokriju do kraja 2025. Ovisno o tehničkoj izvedivosti i, radi zaštite ljudskih života, na temelju međunarodnih sporazuma geografsku pokrivenost usluga EGNOS-a moglo bi se proširiti na druge regije svijeta. Ne dovodeći u pitanje Uredbu 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća 1a i potrebno praćenje kvalitete usluga i djelotvornosti Galilea u pogledu zaštite za potrebe zrakoplovstva, trebalo bi primiti na znanje da, iako se signali koje odašilje Galileo mogu djelotvorno upotrebljavati radi lakšeg određivanja položaja zrakoplova, samo lokalni ili regionalni sustavi za poboljšavanje signala, kao što je u Europi EGNOS, mogu biti usluge upravljanja zračnim prometom (ATM) i usluge u zračnoj plovidbi (ANS).

 

_________________

 

1a Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91, SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40.a)  EGNOS može pridonijeti preciznoj poljoprivredi i pomoći europskim poljoprivrednicima u suzbijanju otpada, smanjenju prekomjerne uporabe gnojiva i herbicida te optimiranju prinosa usjeva. EGNOS već ima brojnu „zajednicu korisnika”, ali je broj poljoprivrednih strojeva koji su kompatibilni s navigacijskom tehnologijom ograničeniji. Taj je problem potrebno riješiti.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Nužno je osigurati kontinuitet, održivost i buduću dostupnost usluga koje pružaju Galileo i EGNOS. S obzirom na promjenjivo okruženje i tržište koje se brzo razvija trebalo bi nastaviti i njihov razvoj te bi trebalo pripremiti nove generacije tih sustava.

(41)  Nužno je osigurati kontinuitet, održivost, djelotvornost, sigurnost, pouzdanost i točnost u pogledu zaštite i buduću dostupnost usluga koje pružaju Galileo i EGNOS. S obzirom na promjenjivo okruženje i tržište koje se brzo razvija trebalo bi nastaviti i njihov razvoj te bi trebalo pripremiti nove generacije tih sustava.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44.a)   Kako bi se podržalo iskorištavanje usluga koje pružaju Galileo i EGNOS te kako bi se poduprle usluge u silaznom sektoru, posebno u sektoru prometa, nadležna bi tijela trebala na međunarodnoj razini razviti zajedničke standarde i certificiranja. 

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Uzimajući u obzir važnost zemaljske infrastrukture za Galileo i EGNOS te njezin utjecaj na njihovu sigurnost, Komisija bi trebala određivati lokacije te infrastrukture. Uvođenje zemaljske infrastrukture sustava trebalo bi i dalje biti otvoren i transparentan proces.

Briše se.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Kako bi se do kraja iskoristile socioekonomske koristi Galilea i EGNOS-a, posebno u području sigurnosti, trebalo bi promicati korištenje usluga koje pružaju EGNOS i Galileo u drugim politikama Unije, ako je to opravdano i korisno.

(46)  Kako bi se do kraja iskoristile socioekonomske koristi Galilea i EGNOS-a, posebno u području sigurnosti, trebalo bi integrirati korištenje usluga koje pružaju EGNOS i Galileo u drugim politikama Unije, ako je to moguće. Promicanje uporabe tih usluga u svim državama članicama također predstavlja važnu etapu.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Copernicus bi trebao osigurati autonoman pristup znanju o okolišu i ključnim tehnologijama za usluge promatranja Zemlje i geoinformacija, čime se Uniji omogućava neovisno odlučivanje i djelovanje u područjima, među ostalim, okoliša, klimatskih promjena, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva.

(47)  Copernicus bi trebao osigurati autonoman pristup znanju o okolišu i ključnim tehnologijama za usluge promatranja Zemlje i geoinformacija, čime se Uniji omogućava neovisno odlučivanje i djelovanje u područjima, među ostalim, okoliša, uključujući poljoprivredu, bioraznolikost, korištenje tla, šumarstvo, ruralni razvoj i ribarstvo, klimatske promjene, kulturnu baštinu, civilnu zaštitu, sigurnost, uključujući infrastrukturu, i digitalno gospodarstvo.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Copernicus bi se trebao nastaviti na aktivnosti i ostvareno, kao i osigurati kontinuitet tih aktivnosti i ostvarenoga, na temelju Uredbe (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća17 o uspostavi programa Unije za promatranje i praćenje Zemlje (Copernicus) i Uredbe (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim aktivnostima18 kojom su uspostavljeni prethodni program, Europski program za praćenje Zemlje (GMES), i pravila za provedbu njegovih početnih operacija, uzimajući u obzir nedavne trendove u istraživanju, tehnološke napretke i inovacije koji utječu na područje promatranja Zemlje, kao i razvoje u analitici velikih podataka i umjetnoj inteligenciji te povezane strategije i inicijative na razini Unije19. U najvećoj bi mogućoj mjeri trebalo iskorištavati kapacitete za promatranje iz svemira kojima raspolažu države članice, Europska svemirska agencija, EUMETSAT20 i drugi subjekti, uključujući komercijalne inicijative u Europi, čime bi se također pridonijelo razvoju održivog komercijalnog svemirskog sektora u Europi. Kad je izvedivo i primjereno, trebalo bi iskorištavati i dostupne in situ i pomoćne podatke, koje su uglavnom dostavile države članice u skladu s Direktivom 2007/2/EZ21. Komisija bi trebala surađivati s državama članicama i Europskom agencijom za okoliš kako bi se za potrebe Copernicusa osigurali učinkovit pristup skupovima in situ podataka i upotreba tih podataka.

(48)  Postojeći kapaciteti trebali bi se nadovezati na i dopunjavati novim sredstvima koja bi se mogla zajednički razvijati među nadzemnim tijelima. U tu svrhu Komisija bi trebala blisko surađivati s Europskom svemirskom agencijom, državama članicama i, prema potrebi, s drugim subjektima koji imaju odgovarajuće prostore i in situ imovinu. Copernicus bi se trebao nastaviti na aktivnosti i ostvareno, kao i osigurati kontinuitet tih aktivnosti i ostvarenoga, na temelju Uredbe (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća17 o uspostavi programa Unije za promatranje i praćenje Zemlje (Copernicus) i Uredbe (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim aktivnostima18 kojom su uspostavljeni prethodni program, Europski program za praćenje Zemlje (GMES), i pravila za provedbu njegovih početnih operacija, uzimajući u obzir nedavne trendove u istraživanju, tehnološke napretke i inovacije koji utječu na područje promatranja Zemlje, kao i razvoje u analitici velikih podataka i umjetnoj inteligenciji te povezane strategije i inicijative na razini Unije19. U najvećoj bi mogućoj mjeri trebalo iskorištavati kapacitete za promatranje iz svemira kojima raspolažu države članice, Europska svemirska agencija, EUMETSAT20 i drugi subjekti, uključujući komercijalne inicijative u Europi, čime bi se također pridonijelo razvoju održivog komercijalnog svemirskog sektora u Europi. Kad je izvedivo i primjereno, trebalo bi iskorištavati i dostupne in situ i pomoćne podatke, koje su uglavnom dostavile države članice u skladu s Direktivom 2007/2/EZ21. Komisija bi trebala surađivati s državama članicama i Europskom agencijom za okoliš kako bi se za potrebe Copernicusa osigurali učinkovit pristup skupovima in situ podataka i upotreba tih podataka.

__________________

__________________

17 Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. Travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010 (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

17 Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. Travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010 (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

18 Uredba (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim aktivnostima (2011. do 2013.) (SL L 276, 20.10.2010., str. 1.).

18 Uredba (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim aktivnostima (2011. do 2013.) (SL L 276, 20.10.2010., str. 1.).

19 Komunikacija „Umjetna inteligencija za Europu” (COM(2018) 237 final), Komunikacija „Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora” (COM(2018) 232 final), Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (COM(2018) 8 final).

19 Komunikacija „Umjetna inteligencija za Europu” (COM(2018) 237 final), Komunikacija „Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora” (COM(2018) 232 final), Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (COM(2018) 8 final).

20 Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita.

20 Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita.

21 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE).

21 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE).

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(49.a)  Puni potencijal Copernicusa za društvo i gospodarstvo Unije trebao bi se u potpunosti ostvariti šire od izravnih korisnika povećanjem intenziteta mjera prihvaćenosti među korisnicima čime se zahtijeva daljnje djelovanje kako bi te podatke upotrebljavale i osobe koje nisu stručnjaci te bi se time potaknuli rast, stvaranje radnih mjesta i prijenosi znanja;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Kad je riječ o prikupljanju podataka, cilj aktivnosti u okviru Copernicusa trebao bi biti dovršetak i održavanje postojeće svemirske infrastrukture, priprema dugoročne zamjene satelita na kraju njihova životnog vijeka te započinjanje novih misija koje će obuhvaćati nove sustave za promatranje kako bi se podupiralo rješavanje problema globalnih klimatskih promjena (na primjer praćenje emisija antropogenog CO2 i ostalih stakleničkih plinova). Trebalo bi proširiti globalnu pokrivenost aktivnosti praćenja u okviru Copernicusa na polarne regije te bi se tim aktivnostima trebalo podupirati osiguravanje usklađenosti s propisima o okolišu, obvezno praćenje stanja okoliša i izvješćivanje o njima i inovativne primjene u zaštiti okoliša (na primjer za praćenje usjeva, upravljanje vodama i poboljšano praćenje požara). U tu svrhu Copernicus bi trebao potpuno iskoristiti ulaganja izvršena u prethodnom razdoblju financiranja (2014.–2020.) uz istovremeno istraživanje novih operativnih i poslovnih modela radi daljnjeg dopunjavanja kapaciteta Copernicusa. Copernicus bi trebao biti nastavak uspješnih partnerstava s državama članicama kako bi se dodatno razvila njegova sigurnosna dimenzija u okviru odgovarajućih mehanizama upravljanja radi odgovaranja na promjenjive potrebe korisnika u području sigurnosti.

(52)  Kad je riječ o prikupljanju podataka, cilj aktivnosti u okviru Copernicusa trebao bi biti dovršetak i održavanje postojeće svemirske infrastrukture, priprema dugoročne zamjene satelita na kraju njihova životnog vijeka i započinjanje novih misija, čiju izvedivost trenutno ispituje Europska svemirska agencija, a koje će obuhvaćati nove sustave za promatranje kako bi se poduprlo rješavanje problema globalnih klimatskih promjena (na primjer praćenje emisija antropogenog CO2 i ostalih stakleničkih plinova), Trebalo bi proširiti globalnu pokrivenost aktivnosti praćenja u okviru Copernicusa na polarne regije te bi se tim aktivnostima trebalo podupirati osiguravanje usklađenosti s propisima o okolišu, obvezno praćenje stanja okoliša i izvješćivanje o njima i inovativne primjene u zaštiti okoliša (na primjer za praćenje usjeva, upravljanje vodama i poboljšano praćenje požara). U tu svrhu Copernicus bi trebao potpuno iskoristiti ulaganja izvršena u prethodnom razdoblju financiranja (2014.–2020.) uz istovremeno istraživanje novih operativnih i poslovnih modela radi daljnjeg dopunjavanja kapaciteta Copernicusa. Copernicus bi trebao biti nastavak uspješnih partnerstava s državama članicama kako bi se dodatno razvila njegova sigurnosna dimenzija u okviru odgovarajućih mehanizama upravljanja radi odgovaranja na promjenjive potrebe korisnika u području sigurnosti.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Copernicus bi u okviru funkcije obrade podataka i informacija trebao osigurati dugoročnu održivost i daljnji razvoj ključnih usluga Copernicusa, pružajući informacije kako bi se zadovoljile potrebe javnog sektora i one proizašle iz međunarodnih obveza Unije, te maksimalno povećavajući mogućnosti za komercijalno iskorištavanje. Konkretno, Copernicus bi trebao na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini pružati informacije o stanju atmosfere, uključujući o kvaliteti zraka; informacije o stanju oceana; informacije u svrhu potpore praćenja kopna kojima se podržava provedba lokalnih, nacionalnih i Unijinih politika; informacije u svrhu potpore prilagodbi klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju; geoprostorne informacije za potporu upravljanju kriznim situacijama, uključujući u okviru preventivnih aktivnosti, osiguravanju usklađenosti s propisima o okolišu te civilnoj sigurnosti, uključujući potporu vanjskom djelovanju Unije. Komisija bi trebala odrediti odgovarajuće ugovorne aranžmane kojima se potiče održivost pružanja usluge.

(53)  Copernicus bi u okviru funkcije obrade podataka i informacija trebao osigurati dugoročnu održivost i daljnji razvoj ključnih usluga Copernicusa, pružajući informacije kako bi se zadovoljile potrebe javnog sektora i one proizašle iz međunarodnih obveza Unije, te maksimalno povećavajući mogućnosti za komercijalno iskorištavanje. Konkretno, Copernicus bi trebao na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini pružati informacije o stanju atmosfere, uključujući o kvaliteti zraka; informacije o stanju oceana; informacije u svrhu potpore praćenja kopna kojima se podržava provedba lokalnih, nacionalnih i Unijinih politika; informacije u svrhu potpore prilagodbi klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju; geoprostorne informacije za potporu upravljanju kriznim situacijama, uključujući u okviru preventivnih aktivnosti, osiguravanju usklađenosti s propisima o okolišu te civilnoj sigurnosti, uključujući potporu vanjskom djelovanju Unije. Komisija bi trebala odrediti odgovarajuće ugovorne aranžmane kojima se potiče održivost pružanja usluge.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(54.a)  Kako bi se ciljevi Copernicusa ostvarili na stabilnoj osnovi, mogao bi se osnovati odbor (pododbor za program Copernicus) za pomoć Komisiji u osiguranju koordinacije doprinosa Unije, foruma korisnika, država članica i međuvladinih organizacija, te privatnog sektora programu Copernicus, koristeći na najbolji mogući način postojeće kapacitete i identificirajući manjkavosti koje treba riješiti na razini Unije.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Provedbom usluga Copernicusa trebalo bi se olakšati prihvaćanje usluga u javnosti jer bi korisnici mogli predvidjeti dostupnost i razvoj usluga kao i suradnju s državama članicama i drugim stranama. U tu bi se svrhu Komisija i subjekti kojima su povjerene zadaće pružanja usluga trebali uključiti u blisku suradnju s različitim zajednicama korisnika širom Europe u daljnjem razvoju Copernicusova portfelja usluga i informacija kako bi se osiguralo da se zadovoljavaju promjenjive potrebe javnog sektora i politika, a time i da se maksimalno poveća prihvaćanje i upotreba podataka dobivenih promatranjem Zemlje. Komisija i države članice trebale bi surađivati na razvoju in situ komponente Copernicusa te na olakšavanju integracije skupova in situ podataka i skupova svemirskih podataka za modernizirane usluge Copernicusa.

(55)  Provedbom usluga Copernicusa trebalo bi se olakšati prihvaćanje usluga u javnosti jer bi korisnici mogli predvidjeti dostupnost i razvoj usluga kao i suradnju s državama članicama i drugim stranama. U tu bi se svrhu Agencija i subjekti kojima su povjerene zadaće Copernicusa trebali uključiti u blisku suradnju s različitim zajednicama korisnika širom Europe u daljnjem razvoju Copernicusova portfelja usluga i informacija kako bi se osiguralo da se zadovoljavaju promjenjive potrebe javnog sektora i politika, a time i da se maksimalno poveća prihvaćanje i upotreba podataka dobivenih promatranjem Zemlje u interesu europskih građana. Komisija i države članice trebale bi surađivati na razvoju in situ komponente Copernicusa te na olakšavanju integracije skupova in situ podataka i skupova svemirskih podataka za modernizirane usluge Copernicusa.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(56.a)  Države članice, Komisija i nadležna tijela trebali bi povremeno provoditi informativne kampanje za Copernicus u pogledu prednosti tog programa, pružajući svim potencijalnim korisnicima pristup relevantnim informacijama i podacima.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(57.a)  Iako se službe za klimatske promjene programa Copernicus još uvijek nalaze u predoperativnoj fazi, već pokazuju dobre rezultate jer se broj korisnika između 2015. i 2016. udvostručio. Sve službe za klimatske promjene trebale bi što prije postati u potpunosti operativne i time omogućiti neprekidan protok podataka potrebnih za mjere učinkovitog ublažavanja klimatskih promjene i prilagodbe njima.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 59.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(59)  U svrhu poticanja i olakšavanja upotrebe podataka dobivenih promatranjem Zemlje te tehnologija za promatranje Zemlje, od strane kako lokalnih vlasti tako i malih i srednjih poduzeća, znanstvenika i istraživača, trebalo bi putem aktivnosti za poticanje prihvaćenosti među korisnicima poticati namjenske mreže za distribuciju podataka Copernicusa, uključujući nacionalna i regionalna tijela. U tu svrhu Komisija i države članice trebale bi nastojati uspostaviti bolju povezanost između Copernicusa i nacionalnih i Unijinih politika kako bi potaknule potražnju za komercijalnim aplikacijama i uslugama te poduzećima, osobito malim i srednjim poduzećima i novoosnovanim poduzećima, omogućile da razvijaju aplikacije temeljene na podacima i informacijama Copernicusa u cilju razvoja konkurentnog europskog ekosustava podataka dobivenih promatranjem Zemlje.

(59)  U svrhu poticanja i olakšavanja upotrebe podataka dobivenih promatranjem Zemlje te tehnologija za promatranje Zemlje, od strane kako lokalnih i regionalnih vlasti tako i malih i srednjih poduzeća, znanstvenika i istraživača, trebalo bi putem aktivnosti za poticanje prihvaćenosti među korisnicima poticati namjenske mreže za distribuciju podataka Copernicusa, uključujući nacionalna i regionalna tijela. U tu svrhu Komisija i države članice trebale bi nastojati uspostaviti bolju povezanost između Copernicusa i nacionalnih i Unijinih politika kako bi potaknule potražnju za komercijalnim aplikacijama i uslugama te poduzećima, osobito malim i srednjim poduzećima i novoosnovanim poduzećima, omogućile da razvijaju aplikacije temeljene na podacima i informacijama Copernicusa u cilju razvoja konkurentnog europskog ekosustava podataka dobivenih promatranjem Zemlje.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 59.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(59.a)  S obzirom na ogroman potencijal koji satelitska snimanja imaju za održivo i učinkovito upravljanje resursima, uslijed čega se, na primjer, pružaju pouzdane i pravovremene informacije o stanju usjeva i tala, tu bi uslugu trebalo dodatno poboljšati kako bi se zadovoljile potrebe krajnjih korisnika i osiguralo povezivanje podataka.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62)  Na temelju zahtjeva Europskog parlamenta i Vijeća Unija je Odlukom br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Okvira potpore za nadzor i praćenje u svemiru uspostavila okvir za potporu nadzoru i praćenju u svemiru (SST)24. Svemirski otpad postao je opasna prijetnja sigurnosti i održivosti svemirskih aktivnosti. SST je stoga od primarne, ključne važnosti za osiguravanje kontinuiteta komponenti Programa i njihovih doprinosa politikama Unije. Pokušavajući spriječiti širenje svemirskog otpada, SST pridonosi osiguravanju održivog i osiguranog pristupa svemiru, koji je globalno opće dobro, i njegovu iskorištavanju.

(62)  Na temelju zahtjeva Europskog parlamenta i Vijeća Unija je Odlukom br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća uspostavila okvir za potporu nadzoru i praćenju u svemiru (SST)24. Svemirski otpad postao je opasna prijetnja sigurnosti i održivosti svemirskih aktivnosti. SST je stoga od primarne, ključne važnosti za osiguravanje kontinuiteta komponenti Programa i njihovih doprinosa politikama Unije. Pokušavajući spriječiti širenje svemirskog otpada, SST pridonosi osiguravanju održivog i osiguranog pristupa svemiru, koji je globalno opće dobro, i njegovu iskorištavanju. SST je namijenjen olakšavanju pripreme europskih projekata „čišćenja” Zemljine orbite.

__________________

__________________

24 SL L 158, 27.5.2014., str. 227.

24 Odluka br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Okvira potpore za nadzor i praćenje u svemiru (SL L 158, 27.5.2014., str. 227.).

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 63.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(63)  SST bi trebalo dodatno razvijati u pogledu performansi i autonomije kapaciteta SST-a. U tu bi svrhu SST trebao stvoriti autonoman europski katalog svemirskih objekata na temelju podataka iz mreže senzora SST-a. U okviru SST-a također bi se trebalo nastaviti podupirati operativni rad i pružanje usluga SST-a. Budući da je SST sustav koji se temelji na potrebama korisnika, trebalo bi uspostaviti odgovarajuće mehanizme za prikupljanje korisničkih zahtjeva, uključujući one koji se odnose na sigurnost.

(63)  SST bi trebalo dodatno razvijati u pogledu performansi i autonomije kapaciteta SST-a. U tu bi svrhu SST trebao stvoriti autonoman europski katalog svemirskih objekata na temelju podataka iz mreže senzora SST-a. Katalog bi mogao slijediti primjer ostalih zemalja s mogućnostima djelovanja u području svemira i neke svoje podatke učiniti dostupnima za nekomercijalne i istraživačke svrhe. U okviru SST-a također bi se trebalo nastaviti podupirati operativni rad i pružanje usluga SST-a. Budući da je SST sustav koji se temelji na potrebama korisnika, trebalo bi uspostaviti odgovarajuće mehanizme za prikupljanje korisničkih zahtjeva, uključujući one koji se odnose na sigurnost i prijenos relevantnih informacija prema javnim institucijama i iz njih, kako bi se poboljšala učinkovitost sustava.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 67.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(67)  SST bi uz to trebao biti komplementaran postojećim mjerama ublažavanja, kao što su Smjernice za smanjenje svemirskog otpada Odbora za miroljubivo korištenje svemira (COPOUS) i Smjernice za dugoročnu održivost aktivnosti u svemiru, ili drugim inicijativama kako bi se osigurale sigurnost, zaštita i održivost aktivnosti u svemiru. Kako bi smanjio rizik od sudara, SST bi nastojao uspostaviti sinergiju s inicijativama za aktivno uklanjanje i mjerama pasivizacije svemirskog otpada. SST bi trebao pridonijeti osiguranju miroljubivog korištenja i istraživanja svemira. Povećanje svemirskih aktivnosti može utjecati na međunarodne inicijative u području upravljanja svemirskim prometom. Unija bi trebala pratiti te promjene okruženja te ih prema potrebi uzeti u obzir u kontekstu preispitivanja trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira u sredini programskog razdoblja.

(67)  SST bi uz to trebao biti komplementaran postojećim mjerama ublažavanja, kao što su Smjernice za smanjenje svemirskog otpada Odbora za miroljubivo korištenje svemira (COPOUS) i Smjernice za dugoročnu održivost aktivnosti u svemiru, ili drugim inicijativama kako bi se osigurale sigurnost, zaštita i održivost aktivnosti u svemiru. Kako bi smanjio rizik od sudara, SST bi nastojao uspostaviti sinergiju s inicijativama koje su usmjerene na promicanje i uvođenje tehnoloških sustava osmišljenih za aktivno uklanjanje svemirskog otpada. SST bi trebao pridonijeti osiguranju miroljubivog korištenja i istraživanja svemira. Povećanje svemirskih aktivnosti može utjecati na međunarodne inicijative u području upravljanja svemirskim prometom. Unija bi trebala pratiti te promjene okruženja te ih prema potrebi uzeti u obzir u kontekstu preispitivanja trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira u sredini programskog razdoblja.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 70.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(70)  Ekstremne i bitne svemirske meteorološke pojave mogle bi ugroziti sigurnost građana i prekinuti rad svemirske i zemaljske infrastrukture. Stoga bi trebalo osnovati funkciju svemirske meteorologije kao dijela Programa kako bi se mogli ocjenjivati svemirski meteorološki rizici i povezane korisničke potrebe, širiti znanje o svemirskim meteorološkim rizicima, pružati svemirske meteorološke usluge prilagođene potrebama korisnika te poboljšati kapacitete država članica za pružanje svemirskih meteoroloških usluga. Komisija bi trebala dati prednost sektorima kojima će se pružati operativne svemirske meteorološke usluge, uzimajući u obzir potrebe korisnika, rizike i tehnološku spremnost. Dugoročno bi se moglo raditi na zadovoljavanju potreba i u drugim sektorima. Pružanje usluga na razini Unije u skladu s potrebama korisnika zahtijevat će ciljane, koordinirane i kontinuirane aktivnosti istraživanja i razvoja kako bi se pružila potpora razvoju svemirskih meteoroloških usluga. Pružanje svemirskih meteoroloških usluga trebalo bi se temeljiti na postojećim nacionalnim i Unijinim kapacitetima te omogućiti sudjelovanje što većeg broja država članica i uključivanje privatnog sektora.

(70)  Ekstremne i bitne svemirske meteorološke pojave mogle bi ugroziti sigurnost građana i prekinuti rad svemirske i zemaljske infrastrukture. Stoga bi trebalo osnovati funkciju svemirske meteorologije kao dijela Programa kako bi se mogli ocjenjivati svemirski meteorološki rizici i povezane korisničke potrebe, širiti znanje o svemirskim meteorološkim rizicima, pružati svemirske meteorološke usluge prilagođene potrebama korisnika te poboljšati kapacitete država članica za pružanje svemirskih meteoroloških usluga. Komisija bi trebala dati prednost sektorima kojima će se pružati operativne svemirske meteorološke usluge, uzimajući u obzir potrebe korisnika, rizike i tehnološku spremnost. Dugoročno bi se moglo raditi na zadovoljavanju potreba i u drugim sektorima. Pružanje usluga na razini Unije u skladu s potrebama korisnika zahtijevat će ciljane, koordinirane i kontinuirane aktivnosti istraživanja i razvoja kako bi se pružila potpora razvoju svemirskih meteoroloških usluga. Pružanje svemirskih meteoroloških usluga trebalo bi se temeljiti na postojećim nacionalnim i Unijinim kapacitetima te omogućiti sudjelovanje što većeg broja država članica i međunarodnih organizacija, kao i uključivanje privatnog sektora.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 73.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(73)  GOVSATCOM je program usmjeren na korisnika koji ima jaku dimenziju sigurnosti. Analizirani su scenariji upotrebe za tri glavne skupine: upravljanje krizama, koje može uključivati civilne i vojne misije i operacije u okviru zajedničke sigurnosti i obrane, prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, humanitarne krize i izvanredne pomorske situacije; nadzor, koji može uključivati nadzor granica, nadzor predgraničnog prostora, nadzor morskih granica i nadzor nezakonitog trgovanja; te ključne infrastrukture, koje mogu uključivati diplomatsku mrežu, policijsku komunikaciju, kritične infrastrukture (npr. energetika, promet, građevine za regulaciju vodnih tokova) i svemirske infrastrukture.

(73)  GOVSATCOM je program usmjeren na korisnika koji ima jaku dimenziju sigurnosti. Analizirani su scenariji upotrebe za tri glavne skupine: upravljanje krizama, prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, humanitarne krize i izvanredne pomorske situacije; nadzor, koji može uključivati nadzor granica, nadzor predgraničnog prostora, nadzor morskih granica i nadzor nezakonitog trgovanja; te ključne infrastrukture, koje mogu uključivati diplomatsku mrežu, policijsku komunikaciju, digitalnu infrastrukturu (npr. podatkovni centri, poslužitelji), kritične infrastrukture (npr. energetika, promet, građevine za regulaciju vodnih tokova kao što su brane) i svemirske infrastrukture.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 78.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(78)  Za korisnike satelitskih komunikacija korisnička je oprema najvažnije operativno sučelje. Zahvaljujući pristupu GOVSATCOM-a EU-a većina korisnika može nastaviti upotrebljavati postojeću korisničku opremu za usluge GOVSATCOM-a ako upotrebljava tehnologije Unije.

(78)  Za korisnike satelitskih komunikacija korisnička je oprema najvažnije operativno sučelje. Zahvaljujući pristupu GOVSATCOM-a EU-a korisnika bi trebali nastaviti upotrebljavati postojeću korisničku opremu za usluge GOVSATCOM-a.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 86.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(86)  Moguće je da su za infrastrukturu namijenjenu Programu potrebne dodatne aktivnosti istraživanja i inovacija, koje se može podržati u okviru programa Obzor Europa, uz nastojanje da se ostvari usklađenost s aktivnostima Europske svemirske agencije u tom području. Sinergije s Obzorom Europa trebale bi osigurati da se potrebe za istraživanjem i razvojem u svemirskom sektoru utvrde i definiraju kao dio strateškog planiranja istraživanja i inovacija. Svemirski podaci i usluge koji se u okviru Programa stavljaju besplatno na raspolaganje koristit će se za razvoj revolucionarnih rješenja putem istraživanja i inovacija, uključujući u okviru Obzora Europa, posebno za održivu hranu i prirodne resurse, praćenje klime, pametne gradove, automatizirana vozila, sigurnost i upravljanje katastrofama. U strateškom planiranju u okviru programa Obzor utvrdit će se aktivnosti istraživanja i inovacija u kojima bi se mogle iskoristiti infrastrukture u vlasništvu Unije kao što su Galileo, EGNOS i Copernicus. Istraživačke infrastrukture, osobito mreže za in situ promatranja, bit će ključni sastavni dijelovi in situ promatračke infrastrukture kojom će biti omogućene usluge Copernicusa.

(86)  Moguće je da su za infrastrukturu namijenjenu Programu potrebne dodatne aktivnosti istraživanja i inovacija, koje se može podržati u okviru programa Obzor Europa, uz nastojanje da se ostvari usklađenost s aktivnostima Europske svemirske agencije u tom području. Sinergije s Obzorom Europa trebale bi osigurati da se potrebe za istraživanjem i razvojem u svemirskom sektoru utvrde i definiraju kao dio strateškog planiranja istraživanja i inovacija. Važno je osigurati kontinuitet između rješenja dobivenih u okviru Obzora Europa i rada komponenata Programa. Svemirski podaci i usluge koji se u okviru Programa stavljaju besplatno na raspolaganje koristit će se za razvoj revolucionarnih rješenja putem istraživanja i inovacija, uključujući u okviru Obzora Europa, o glavnim europskim politikama. U strateškom planiranju u okviru programa Obzor utvrdit će se aktivnosti istraživanja i inovacija u kojima bi se mogle iskoristiti infrastrukture u vlasništvu Unije kao što su Galileo, EGNOS i Copernicus. Istraživačke infrastrukture, posebno in situ mreže za promatranje, tvorit će ključne elemente in situ infrastrukture za promatranja, kojom će se koristiti usluge programa Copernicus.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 87.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(87)  Uredbom (EU) br. 912/2010 osnovana je agencija Unije pod imenom Agencija za europski GNSS radi upravljanja određenim aspektima satelitskih navigacijskih programa Galileo i EGNOS. U ovoj se Uredbi predviđa povjeravanje novih zadaća Agenciji za europski GNSS koje se neće odnositi samo na Galileo i EGNOS nego i na druge komponente programa, osobito kad je riječ o sigurnosnoj akreditaciji. U skladu s tim, zadaće i organizacijski aspekti Agencije za europski GNSS moraju se stoga prilagoditi.

(87)  Uredbom (EU) br. 912/2010 osnovana je agencija Unije pod imenom Agencija za europski GNSS radi upravljanja određenim aspektima satelitskih navigacijskih programa Galileo i EGNOS. U ovoj se Uredbi predviđa povjeravanje novih zadaća Agenciji za europski GNSS koje se neće odnositi samo na Galileo i EGNOS nego i na druge komponente programa, osobito kad je riječ o sigurnosnoj akreditaciji i kibersigurnosti. U skladu s tim, zadaće i organizacijski aspekti Agencije za europski GNSS moraju se stoga prilagoditi.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 88.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(88)  Imajući u vidu proširenu nadležnost Agencije za europski GNSS, koja više neće biti ograničena na Galileo i EGNOS, trebalo bi promijeniti njezino ime. Međutim, u okviru te Agencije trebalo bi osigurati kontinuitet aktivnosti Agencije za europski GNSS, uključujući kontinuitet u pogledu prava i obveza, osoblja i valjanosti svih donesenih odluka.

(88)  Imajući u vidu proširenu nadležnost Agencije za europski GNSS, koja više neće biti ograničena na Galileo i EGNOS, trebalo bi promijeniti njezino ime. U slučajevima kada povjerava zadaće Agenciji, Komisija bi trebala osigurati odgovarajuća sredstva za upravljanje tim zadaćama i njihovo izvršenje, uključujući prikladne ljudske i financijske resurse. Međutim, u okviru te Agencije trebalo bi osigurati kontinuitet aktivnosti Agencije za europski GNSS, uključujući kontinuitet u pogledu prava i obveza, osoblja i valjanosti svih donesenih odluka.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „svemirske meteorološke pojave” znači prirodne varijacije u svemirskom okolišu između Sunca i Zemlje, uključujući Sunčeve bljeskove, Sunčeve energetske čestice, Sunčev vjetar i koronini izbačaji koji mogu uzrokovati Sunčeve oluje (geomagnetske oluje, oluje Sunčeva zračenja i ionosferski poremećaji), što može utjecati na Zemlju;

(2)  „svemirske meteorološke pojave” znači prirodne varijacije u svemirskom okolišu između Sunca i Zemlje, uključujući Sunčeve bljeskove, Sunčeve energetske čestice, Sunčev vjetar i koronini izbačaji koji mogu uzrokovati Sunčeve oluje (geomagnetske oluje, oluje Sunčeva zračenja i ionosferski poremećaji), što može utjecati na Zemlju ili infrastrukture u svemiru;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „svijest o situaciji u svemiru” ili „SSA” znači sveobuhvatan pristup glavnim opasnostima u svemiru, koje obuhvaćaju sudare satelita i svemirskog otpada, svemirske meteorološke fenomene i objekte u blizini Zemlje;

(5)  „svijest o situaciji u svemiru” ili „SSA” znači sveobuhvatno znanje i razumijevanje glavnih opasnosti u svemiru, koje obuhvaćaju sudare satelita i svemirskog otpada, svemirske meteorološke fenomene i objekte u blizini Zemlje;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „operacije mješovitog financiranja” znači mjere financirane iz proračuna EU-a, među ostalim u okviru mehanizama za mješovito financiranje u skladu s člankom 2. stavkom 6. Financijske uredbe, u kojima se kombiniraju bespovratni oblici potpore i/ili financijski instrumenti iz proračuna EU-a i povratni oblici potpore iz razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagatelja;

(6)  „operacije mješovitog financiranja” znači djelovanja financirana iz proračuna EU-a, među ostalim u okviru mehanizama za mješovito financiranje u skladu s člankom 2. stavkom 6. Financijske uredbe, u kojima se kombiniraju bespovratni oblici potpore i/ili financijski instrumenti i/ili proračunska jamstva iz proračuna EU-a i povratni oblici potpore iz razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagatelja;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „podaci SST-a” znači fizički parametri svemirskih objekata koje su prikupili senzori SST-a ili orbitalni parametri svemirskih objekata izvedeni iz promatranja senzorima SST-a u okviru komponente za nadzor i praćenje u svemiru (SST);

(10)  „podaci SST-a” znači fizički parametri svemirskih objekata, uključujući svemirski otpad, koje su prikupili senzori SST-a ili orbitalni parametri svemirskih objekata izvedeni iz promatranja senzorima SST-a u okviru komponente za nadzor i praćenje u svemiru (SST);

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  „informacije treće strane u Copernicusu” znači informacije licencirane i omogućene za upotrebu u aktivnostima Copernicusa koje potječu iz izvora koji nisu Copernicusovi Sentineli;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 23. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„temeljni korisnici Copernicusa” znači korisnici koji imaju koristi od podataka i informacija programa Copernicus te imaju dodatnu ulogu u razvoju programa Copernicus, a koji obuhvaćaju institucije i tijela Unije i europska nacionalna ili regionalna javna tijela kojima je povjerena zadaća pružanja javne usluge za potrebe definiranja, provedbe, osiguravanja provedbe ili praćenja politika okoliša, civilne zaštite ili sigurnosti;

„temeljni korisnici Copernicusa” znači korisnici koji imaju koristi od podataka i informacija programa Copernicus te imaju dodatnu ulogu u razvoju programa Copernicus, a koji obuhvaćaju institucije i tijela Unije i europska nacionalna ili regionalna javna tijela kojima je povjerena zadaća pružanja javne usluge za potrebe definiranja, provedbe, osiguravanja provedbe ili praćenja politika okoliša, civilne zaštite, uključujući zaštitu infrastrukture ili sigurnosti;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 23. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„temeljne usluge Copernicusa” znači operativne usluge grupirane u komponentu za obradu podataka i informacija ili komponentu usluge koje su u općem ili zajedničkom interesu država članica i Unije;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  „svemirski sektor” znači:

 

„sektor na početku proizvodnog lanca” koji obuhvaća aktivnosti koje vode prema operativnom svemirskom sustavu i istraživanje svemira;

 

„sektor na kraju proizvodnog lanca” koji obuhvaća aktivnosti povezane s iskorištavanjem satelitskih podataka radi razvoja proizvoda i usluga povezanih sa svemirom za krajnje korisnike.

Obrazloženje

Trebalo bi detaljnije definirati svemirski sektor i pritom razlikovati sektor na početku proizvodnog lanca i onaj na kraju tog lanca.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  autonomnog civilnog globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS) pod civilnim nadzorom koji obuhvaća konstelaciju satelita, centre i globalnu mrežu zemaljskih postaja, nudi usluge određivanja položaja, navigacije i mjerenja vremena te u potpunosti integrira sigurnosne potrebe i zahtjeve (dalje u tekstu „Galileo”);

(a)  autonomnog civilnog globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS) pod civilnim nadzorom koji obuhvaća konstelaciju satelita, centre i globalnu mrežu zemaljskih postaja, nudi usluge određivanja položaja, navigacije i mjerenja vremena te, prema potrebi, integrira sigurnosne potrebe i zahtjeve (dalje u tekstu „Galileo”);

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  autonomnog sustava za promatranje Zemlje utemeljenog na potrebama korisnika pod civilnim nadzorom koji nudi geoinformacijske podatke i usluge, sastoji se od satelita, zemaljske infrastrukture, objekata za obradu podataka i informacija i distribucijske infrastrukture te u potpunosti integrira sigurnosne potrebe i zahtjeve (dalje u tekstu „Copernicus”);

(c)  autonomnog sustava za promatranje Zemlje utemeljenog na potrebama korisnika pod civilnim nadzorom koji nudi geoinformacijske podatke i usluge na temelju besplatnih i otvorenih podataka, sastoji se od satelita, zemaljske infrastrukture, objekata za obradu podataka i informacija i distribucijske infrastrukture te u potpunosti integrira sigurnosne potrebe i zahtjeve (dalje u tekstu „Copernicus”);

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sustava za nadzor i praćenje u svemiru čiji je cilj poboljšati, voditi i pružati podatke, informacije i usluge povezane s nadzorom i praćenjem aktivnih i neaktivnih svemirskih letjelica, odbačenih stupnjeva raketa-nosača te otpada i njegovih fragmenata koji kruže oko Zemlje, a koji su dopunjeni parametrima promatranja koji se odnose na svemirske meteorološke pojave i rizik od objekata u blizini Zemlje (NEO-i) koji se približe području praćenja Zemlje (SST);

(d)  sustava za nadzor i praćenje u svemiru čiji je cilj poboljšati, voditi i pružati podatke, informacije i usluge povezane s nadzorom i praćenjem aktivnih i neaktivnih svemirskih letjelica i svemirskog otpada koji kruže oko Zemlje, a koji su dopunjeni parametrima promatranja koji se odnose na svemirske meteorološke pojave i rizik od objekata u blizini Zemlje (NEO-i) koji se približe području praćenja Zemlje (SST);

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program uz to sadržava mjere namijenjene za osiguravanje učinkovita pristupa svemiru za Program i za poticanje inovativnog svemirskog sektora.

Program uz to sadržava mjere namijenjene za osiguravanje autonomnog pristupa svemiru, za rješavanje kibernetičkih prijetnji, za poticanje inovativnog i konkurentnog svemirskog sektora, od njegovog početka do kraja, te za pružanje podrške diplomaciji u pitanjima svemira.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći su ciljevi Programa sljedeći:

1.  Opći ciljevi programa su sljedeći:

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje ili doprinos pružanju visokokvalitetnih i najnaprednijih, prema potrebi i sigurnih, podataka, informacija i usluga povezanih sa svemirom, što se obavlja bez prekida i gdje god je to moguće na globalnoj razini, kojima se ispunjavaju postojeće i buduće potrebe prioriteta politike Unije, među ostalim u pogledu klimatskih promjena i sigurnosti i obrane;

(a)  pružanje ili doprinos pružanju visokokvalitetnih i najnaprednijih, prema potrebi i sigurnih, podataka, informacija i usluga povezanih sa svemirom, što se obavlja bez prekida i gdje god je to moguće na globalnoj razini, kojima se ispunjavaju postojeće i buduće potrebe prioriteta politike Unije, uključujući klimatske promjene; i pružanje potpore sposobnosti Unije i njezinih država članica da donosi odluke neovisno i na temelju dokaza;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  maksimalno povećanje socioekonomskih koristi, među ostalim promicanjem najšire moguće upotrebe podataka, informacija i usluga koji se pružaju komponentama Programa;

(b)  maksimalno povećanje socioekonomskih koristi, osobito jačanjem europskog silaznog sektora, čime se omogućuju rast i stvaranje radnih mjesta u Uniji te promicanjem najšireg mogućeg prihvaćanja usluga i upotrebe podataka, informacija i usluga koji se pružaju komponentama Programa u Uniji i izvan nje;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanje sigurnosti Unije i njezinih država članica, njezine slobode djelovanja i strateške autonomije, osobito u pogledu tehnologija i donošenja odluka na temelju dokaza;

(c)  jačanje sigurnosti, uključujući i kibernetičku sigurnost, Unije i njezinih država članica, povećanje njezine strateške autonomije, osobito u industrijskom i tehnološkom pogledu;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  jačanje industrijskog i znanstvenog europskog ekosustava u području svemira, uspostavom koherentnog okvira koji povezuje izvrsnost europskog osposobljavanja i znanja, razvoj kapaciteta oblikovanja, proizvodnje na visokoj razini i stratešku viziju potrebnu u sektoru koji je sve konkurentniji;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  promicanje uloge Unije na međunarodnoj sceni kao vodećeg aktera u svemirskom sektoru i jačanje njezine uloge u rješavanju globalnih problema i podupiranju globalnih inicijativa, uključujući pitanja klimatskih promjena i održivog razvoja.

(d)  promicanje uloge Unije na međunarodnoj sceni kao vodećeg aktera u svemirskom sektoru i jačanje njezine uloge u rješavanju globalnih problema i podupiranju globalnih inicijativa, uključujući u pogledu održivog razvoja;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  jačanje diplomacije Unije u pitanjima svemira, poticanje međunarodne suradnje radi podizanja razine osviještenosti o svemiru kao zajedničkom dobru ljudskog roda;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  promicanje tehnologije i industrije Unije te poticanje načela proporcionalnosti i poštenog tržišnog natjecanja na međunarodnoj razini;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 4 – stavak 1. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  jačanje sigurnosti Unije i njezinih država članica u različitim područjima, posebno u pogledu prometa (zrakoplovstvo, uključujući bespilotne letjelice, željeznički promet, plovidba, cestovni promet, autonomna vožnja), izgradnje i praćenja infrastrukture, praćenja kopna i okoliša.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za Galileo i EGNOS: pružanje najnaprednijih i, prema potrebi, sigurnih usluga za određivanje položaja, navigaciju i mjerenje vremena;

(a)  za Galileo i EGNOS: pružanje trajnih i, prema potrebi, sigurnih usluga za određivanje položaja, navigaciju i mjerenje vremena na dulji rok;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za Copernicus: dugoročno pružanje točnih i pouzdanih podataka i informacija dobivenih promatranjem Zemlje kako bi se pružila potpora provedbi i praćenju politika Unije i njezinih država članica u područjima okoliša, klimatskih promjena, poljoprivrede i ruralnog razvoja, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva;

(b)  za Copernicus: dugoročno pružanje točnih i pouzdanih podataka i informacija dobivenih promatranjem Zemlje kako bi se pružila potpora provedbi i praćenju politika Unije i njezinih država članica usmjerenih na korisnike te njihovih aktivnosti;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  za svijest o situaciji u svemiru (SSA): poboljšavanje kapaciteta SST-a za praćenje i utvrđivanje svemirskih objekata, svemirsko meteorološko praćenje te mapiranje i umrežavanje kapaciteta država članica za otkrivanje NEO-a;

(c)  za svijest o situaciji u svemiru (SSA): poboljšavanje kapaciteta SST-a za praćenje i utvrđivanje svemirskih objekata i svemirskog otpada, svemirsko meteorološko praćenje te mapiranje i umrežavanje kapaciteta država članica za otkrivanje NEO-a;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pridonošenje, kad je potrebno radi potreba Programa, autonomnom, sigurnom i troškovno učinkovitom kapacitetu pristupa svemiru;

(e)  osiguranje autonomnog, sigurnog i troškovno učinkovitog kapaciteta pristupa svemiru;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podupiranje i ojačavanje konkurentnosti, poduzetništva, vještina i kapaciteta za inovacije pravnih i fizičkih osoba iz Unije koje su aktivne ili koje žele postati aktivne u tom sektoru, posebno s obzirom na položaj i potrebe malih i srednjih poduzeća i novoosnovanih poduzeća.

(f)  poticanje razvoja snažnog i konkurentnog svemirskog gospodarstva Unije i maksimalno povećanje prilika za poduzeća Unije svih veličina i iz svih regija Unije.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Programom se podupire:

Programom se, u sinergiji s drugim programima i mehanizmima financiranja Unije i Europske svemirske agencije, podupire:

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje usluga lansiranja za potrebe Programa;

(a)  pružanje usluga lansiranja za Program, uključujući objedinjene usluge lansiranja za Uniju i za druge subjekte, na njihov zahtjev, uzimajući u obzir ključne sigurnosne interese Unije u skladu s člankom 25. kako bi se poboljšala konkurentnost europskih raketa-nosača i industrija na globalnom tržištu;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 15 – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  razvojne aktivnosti povezane s autonomnim, pouzdanim i troškovno učinkovitim pristupom svemiru;

(b)  razvojne aktivnosti povezane s autonomnim, pouzdanim i troškovno učinkovitim pristupom svemiru, uključujući alternativne tehnologije za lansiranje i inovativne sustave ili usluge, uzimajući u obzir ključne sigurnosne interese Unije i država članica, u skladu s člankom 25.;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kad je to nužno radi potreba Programa, potrebne prilagodbe zemaljske infrastrukture povezane s pristupom svemiru.

(c)  kad je to nužno radi ciljeva Programa, potrebnu potporu za održavanje, prilagodbe i razvoj zemaljske infrastrukture povezane s pristupom svemiru, posebno postojeće infrastrukture, raketodroma i istraživačkih centara.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere za potporu inovativnog svemirskog sektora u Uniji

Mjere za potporu inovativnog i konkurentnog svemirskog sektora u Uniji

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  inovacijske aktivnosti za najbolje iskorištavanje svemirskih tehnologija, infrastrukture ili usluga;

(a)  inovacijske aktivnosti za razvoj i najbolje iskorištavanje svemirskih tehnologija, infrastrukture ili usluga;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  odgovarajuće mjere za olakšavanje primjene inovativnih rješenja koja proizlaze iz aktivnosti istraživanja i inovacija, posebno kroz sinergije s drugim fondovima Unije, kao što su Obzor Europa i InvestEU, kako bi se potaknuo razvoj silaznih sektora za sve komponente Programa;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  širenje europskog svemirskog sektora na izvozna tržišta;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uspostavljanje partnerstava za inovacije povezane sa svemirom radi razvoja inovativnih proizvoda ili usluga te naknadne kupnje time dobivenih proizvoda ili usluga;

(b)  uspostavljanje partnerstava za inovacije povezane sa svemirom radi razvoja inovativnih proizvoda ili usluga te naknadne kupnje time dobivenih proizvoda ili usluga za potrebe Programa;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  osmišljavanje, testiranje, provedba i uvođenje interoperabilnih svemirskih rješenja temeljnih na podacima za javne usluge, poticanje inovacija i uspostava zajedničkih okvira kako bi se ostvario puni potencijal usluga javnih uprava za građane i poduzeća;

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poduzetništvo, od rane faze do povećanja, u skladu s člankom 21. i drugim odredbama o pristupu financijskim sredstvima, kako je navedeno u članku 18. i glavi III. poglavlju I.;

(c)  poduzetništvo, uključujući od rane faze do povećanja, u skladu s člankom 21. i drugim odredbama o pristupu financijskim sredstvima i oslanjajući se na njih, kako je navedeno u članku 18. i glavi III. poglavlju I.;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  suradnja među poduzetnicima u obliku svemirskih platformi u kojima se na regionalnoj i nacionalnoj razini okupljaju sudionici iz svemirskog i digitalnog sektora i korisnici te se pruža potpora građanima i poduzećima radi poticanja poduzetništva i vještina;

(d)  suradnja u obliku mreže svemirskih platformi u kojima se okupljaju, posebno na regionalnoj i nacionalnoj razini, sudionici iz svemirskog i digitalnog sektora i korisnici te se pružaju potpora, objekti i usluge građanima i poduzećima radi poticanja poduzetništva i vještina; poticanje suradnje između svemirskih platformi i centara digitalnih inovacija uspostavljenih u okviru programa Digitalna Europa;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  mogući razvoj „strategije za pristup prvog ugovora” sa svim relevantnim sudionicima iz javnog i privatnog sektora kako bi se pružila potpora razvoju novoosnovanih poduzeća u svemirskom sektoru;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  Sinergije sa sektorom prometa, prostora i digitalnim sektorom radi poticanja šire upotrebe novih tehnologija (npr. e-poziv, digitalni tahograf, nadzor prometa i upravljanje prometom, samostalna vožnja, vozila bez vozača i bespilotne letjelice) te za suočavanje s potrebama sigurnog i neometanog povezivanja, snažnog pozicioniranja, intermodalnosti i interoperabilnosti, čime se povećava konkurentnost usluga prijevoza i industrije;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pružanje aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja;

(e)  pružanje aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja radi razvoja naprednih vještina u svemirskom sektoru;

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  pristup objektima za obradu i ispitivanje;

(f)  pristup objektima za obradu i ispitivanje za stručnjake iz privatnog i javnog sektora, studente i poduzetnike;

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji ne dodjeljuje ovlast za odlučivanje o Programu;

(c)  trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji ne dodjeljuje ovlast za odlučivanje o Programu niti, kada je to potrebno, pristup osjetljivim ili povjerljivim informacijama;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  po potrebi čuva strateške i suverene interese Unije u svim predmetnim područjima, uključujući autonomiju Erupe u području tehnologije ili industrijskih strategija;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ugovori, sporazumi ili drugi aranžmani koji se odnose na aktivnosti iz prvog stavka sadržavaju odredbe kojima se utvrđuje odgovarajući režim vlasništva za ta sredstva i da, kad je riječ o točki (c), Unija može slobodno koristiti prijamnike za PRS u skladu s Odlukom 1104/2011/EU.

3.  Komisija poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ugovori, sporazumi ili drugi aranžmani koji se odnose na aktivnosti iz drugog stavka sadržavaju odredbe kojima se utvrđuje odgovarajući režim vlasništva i upotrebe za ta sredstva i da, kad je riječ o točki (c), Unija može slobodno koristiti i odobriti korištenje prijamnika za PRS u skladu s Odlukom 1104/2011/EU.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usluge, podaci i informacije koji se pružaju komponentama Programa pružaju se bez ikakvog eksplicitnog ili implicitnog jamstva u pogledu njihove kvalitete, točnosti, dostupnosti, pouzdanosti, brzine i prikladnosti za bilo koju svrhu. U tu svrhu Komisija poduzima potrebne korake kako bi osigurala da se korisnike tih usluga, podataka i informacija na odgovarajući način obavijesti o nepostojanju takvog jamstva.

Usluge, podaci i informacije koji se pružaju komponentama Programa pružaju se bez ikakvog eksplicitnog ili implicitnog jamstva u pogledu njihove kvalitete, točnosti, dostupnosti, pouzdanosti, brzine i prikladnosti za bilo koju svrhu, osim ako je takvo jamstvo potrebno u skladu s mjerodavnim zakonima Unije za pružanje tih usluga. U tu svrhu Komisija poduzima potrebne korake kako bi osigurala da se korisnike tih usluga, podataka i informacija na odgovarajući način obavijesti o nepostojanju takvog jamstva.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi [16] milijardi EUR u tekućim cijenama.

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021. 2027. iznosi [16,9] milijardi EUR u tekućim cijenama.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za Copernicus: [5,8] milijardi EUR;

(b)  za Copernicus: [6] milijardi EUR;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  za SSA/GOVSATCOM: [0,5] milijardi EUR.

(c)  za SSA/GOVSATCOM: [1,2] milijardi EUR.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Transverzalne aktivnosti predviđene u članku 3. financiraju se u okviru komponenti Programa.

2.  Transverzalne aktivnosti predviđene u člancima 3., 5. i 6. financiraju se u okviru komponenti Programa.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u svim državama članicama u cijelom opskrbnom lancu promiču najšire i najotvorenije moguće sudjelovanje novoosnovanih poduzeća, novih sudionika, malih i srednjih poduzeća te drugih gospodarskih subjekata, uključujući zahtjev da ponuditelji podugovaraju;

(a)  u cijeloj Uniji i u cijelom opskrbnom lancu promiču najšire i najotvorenije moguće sudjelovanje svih gospodarskih subjekata, osobito novoosnovanih poduzeća, novih sudionika, malih i srednjih poduzeća, uključujući zahtjev da ponuditelji podugovaraju;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pridonose autonomiji Unije, posebno u tehnološkom smislu;

(d)  pridonose strateškoj autonomiji Unije, posebno u industrijskom i tehnološkom smislu u cijelom lancu vrijednosti;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  slijede načela otvorenog pristupa i poštenog tržišnog natjecanja u cijelome lancu industrijske opskrbe, natječaja na temelju transparentnih i pravodobnih informacija, jasnog priopćavanja važećih propisa o nabavi, kriterija odabira i dodjele te svih drugih relevantnih informacija kojima se svim potencijalnim ponuđačima osiguravaju jednaka pravila igre

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se poticalo nove sudionike, mala i srednja poduzeća te novoosnovana poduzeća te kako bi se ponudila najveća moguća geografska pokrivenost uz zaštitu strateške autonomije Unije, javni naručitelj može zahtijevati da ponuditelj podugovori dio ugovora u obliku konkurentnog nadmetanja na odgovarajućim razinama podugovaranja društvima koja ne pripadaju ponuditeljevoj grupi.

1.  Kako bi se poticalo nove sudionike, osobito mala i srednja poduzeća te novoosnovana poduzeća te kako bi se ponudila najveća moguća geografska pokrivenost uz zaštitu strateške autonomije Unije, javni naručitelj nastoji zahtijevati da ponuditelj podugovori dio ugovora u obliku konkurentnog nadmetanja na odgovarajućim razinama podugovaranja društvima koja ne pripadaju ponuditeljevoj grupi.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Javni naručitelj navodi koliki se udio ugovora mora podugovoriti u obliku raspona od najmanjeg do najvećeg postotka.

2.  Javni naručitelj navodi koliki se udio ugovora mora podugovoriti industriji na svim razinama, u skladu sa stavkom 1., u obliku raspona od najmanjeg do najvećeg postotka.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ponuditelj je dužan opravdati svako odstupanje od zahtjeva u skladu sa stavkom 1.

3.  Ponuditelj je dužan opravdati, a javni naručitelj procijeniti svako odstupanje od zahtjeva u skladu sa stavkom 1.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je riječ o zajedničkom pozivu, uspostavljaju se zajednički postupci za odabir i evaluaciju prijedloga. U tim postupcima mora sudjelovati uravnotežena skupina stručnjaka koje su imenovale sve strane.

Ako je riječ o zajedničkom pozivu, uspostavljaju se zajednički postupci za odabir i evaluaciju prijedloga. U te postupke uključena je uravnotežena skupina stručnjaka koje imenuje svaka strana. Ti stručnjaci ne ocjenjuju, ne savjetuju niti pomažu u predmetima u pogledu kojih se nalaze u sukobu interesa.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uz odredbe iz [članka 165.] Financijske uredbe Komisija i Agencija mogu provoditi postupke zajedničke javne nabave s Europskom svemirskom agencijom i drugim međunarodnim organizacijama koje sudjeluju u provedbi komponenti Programa.

1.  Uz odredbe iz [članka 165.] Financijske uredbe Komisija ili Agencija mogu provoditi postupke zajedničke javne nabave s Europskom svemirskom agencijom i drugim međunarodnim organizacijama koje sudjeluju u provedbi komponenti Programa.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je to potrebno radi zaštite ključnog interesa sigurnosti Unije i njezinih država članica, posebno u pogledu potrebe da se očuvaju cjelovitost i otpornost sustava Unije, kao i autonomija industrijskog temelja na koji se oslanjaju, Komisija određuje potrebne uvjete prihvatljivosti primjenjive na javnu nabavu, bespovratna sredstva ili nagrade obuhvaćene ovom glavom. U tu svrhu posebno se uzima u obzir potreba da prihvatljiva poduzeća imaju poslovni nastan u državi članici, da se prihvatljiva poduzeća obvežu na provođenje relevantnih aktivnosti unutar Unije i da države članice ili državljani država članica mogu djelotvorno kontrolirati ta poduzeća. Ti se uvjeti uključuju u dokumente koji se odnose na javnu nabavu, bespovratna sredstva ili nagradu, kako je primjenjivo. Ako je riječ o javnoj nabavi, uvjeti se primjenjuju na cijelo trajanje proizašlog ugovora.

Ako je to potrebno radi zaštite ključnog interesa sigurnosti Unije i njezinih država članica, posebno u pogledu potrebe da se očuvaju cjelovitost i otpornost sustava Unije, kao i autonomija industrijskog temelja na koji se oslanjaju, Komisija određuje potrebne uvjete prihvatljivosti primjenjive na javnu nabavu, bespovratna sredstva ili nagrade obuhvaćene ovom glavom. U tu svrhu posebno se uzima u obzir potreba da prihvatljiva poduzeća imaju poslovni nastan u državi članici kako bi se obvezala na provođenje relevantnih aktivnosti unutar Unije. Ti se uvjeti uključuju u dokumente koji se odnose na javnu nabavu, bespovratna sredstva ili nagradu, kako je primjenjivo. Ako je riječ o javnoj nabavi, uvjeti se primjenjuju na cijelo trajanje proizašlog ugovora.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  stroga podjela zadaća i odgovornosti među subjektima uključenima u provedbu Programa, osobito među državama članicama, Komisijom, Agencijom i Europskom svemirskom agencijom;

(a)  stroga podjela zadaća i odgovornosti među subjektima uključenima u provedbu Programa, osobito među državama članicama, Komisijom, Agencijom i Europskom svemirskom agencijom, na temelju nadležnosti svakog subjekta, u cilju poboljšanja transparentnosti, djelotvornosti i troškovne učinkovitosti te izbjegavanja preklapanja aktivnosti;

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  stroga kontrola Programa, što uključuje obvezu svih subjekata da se strogo pridržavaju troškova i rokova u svojim područjima nadležnosti u skladu s ovom Uredbom;

(b)  stroga kontrola Programa, što uključuje obvezu svih subjekata da se strogo pridržavaju troškova i tehničke učinkovitosti u svojim područjima odgovornosti u skladu s ovom Uredbom;

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sustavno uzimanje u obzir potreba korisnika usluga koje se pružaju komponentama Programa te znanstvenih i tehnoloških razvoja koji se odnose na te usluge;

(d)  sustavno uzimanje u obzir potreba korisnika usluga koje se pružaju komponentama Programa te znanstvenih i tehnoloških razvoja koji se odnose na te usluge, također savjetovanjem preko savjetodavnog korisničkog foruma na nacionalnoj razini i razini Unije;

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija ili, kad je riječ o zadaćama iz članka 30., Agencija može povjeriti specifične zadaće državama članicama ili nacionalnim agencijama ili skupinama tih država članica ili nacionalnih agencija. Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale neometano funkcioniranje Programa i promicale njegovu upotrebu, među ostalim pružanjem pomoći u zaštiti frekvencija potrebnih za Program.

2.  Komisija ili, kad je riječ o zadaćama iz članka 30., Agencija može povjeriti specifične zadaće državama članicama ili skupinama tih država članica, ovisno o posebnom dogovoru za svaki pojedini slučaj. Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale neometano funkcioniranje Programa i promicale njegovu upotrebu, među ostalim pružanjem pomoći u zaštiti frekvencija potrebnih za Program na odgovarajućoj razini.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice provode proaktivno i koordinirano savjetovanje sa zajednicama krajnjih korisnika, posebno u pogledu programa Galileo, EGNOS i Copernicus, između ostalog i preko savjetodavnih korisničkih foruma.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je odgovorna za opću provedbu Programa, uključujući u području sigurnosti. Komisija u skladu s ovom Uredbom određuje prioritete i dugoročni razvoj Programa te nadzire njegovu provedbu, uzimajući u obzir njegov utjecaj na ostale politike Unije.

1.  Komisija je odgovorna za opću provedbu Programa, a u području sigurnosti za sastavnice Programa koje nisu povjerene Agenciji u skladu s člankom 30. Komisija u skladu s ovom Uredbom određuje prioritete i dugoročni razvoj Programa te nadzire njegovu provedbu, uzimajući u obzir njegov utjecaj na ostale politike Unije.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija upravlja svakom komponentom Programa čije upravljanje nije povjereno drugom subjektu.

2.  Komisija upravlja svakom komponentom Programa čije upravljanje nije povjereno drugim subjektima navedenima u člancima 30., 31. i 32.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija osigurava jasnu podjelu zadaća među različitim subjektima koji sudjeluju u Programu te koordinira aktivnosti tih subjekata.

3.  Komisija osigurava jasnu podjelu zadaća među različitim subjektima koji sudjeluju u Programu i koordinira aktivnosti tih subjekata te osigurava potpunu zaštitu interesa Unije, dobro upravljanje njezinim sredstvima i primjenu njezinih pravila, posebno onih koja se odnose na javnu nabavu. Stoga Komisija s Agencijom i Europskom svemirskom agencijom sklapa okvirni sporazum o financijskom partnerstvu u vezi sa zadaćama koje su povjerene tim dvama subjektima, kako je navedeno u članku 31.a.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija u skladu s člankom 105. donosi delegirane akte u pogledu posebnih odredbi o funkcioniranju funkcije svemirske meteorologije, funkcije NEO-a i programa GOVSATCOM te o upravljanju njima.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je to potrebno za neometano funkcioniranje Programa i neometano pružanje usluga koje se pružaju komponentama Programa, nakon savjetovanja s korisnicima i svim ostalim relevantnim dionicima Komisija provedbenim aktima utvrđuje tehničke i operativne specifikacije potrebne za provedbu i razvoj tih komponenti i usluga koje te komponente pružaju. Komisija u utvrđivanju tih tehničkih i operativnih specifikacija izbjegava smanjenje opće razine sigurnosti te je dužna osigurati kompatibilnost s ranijim specifikacijama.

Ako je to potrebno za neometano funkcioniranje Programa i neometano pružanje usluga koje se pružaju komponentama Programa, nakon savjetovanja s korisnicima i svim ostalim relevantnim dionicima, uključujući silazni sektor, Komisija delegiranim aktima utvrđuje zahtjeve na visokoj razini za provedbu i razvoj tih komponenti i usluga koje te komponente pružaju. Komisija u utvrđivanju tih zahtjeva na visokoj razini izbjegava smanjenje opće razine sigurnosti te je dužna osigurati kompatibilnost s ranijim specifikacijama.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

Ti se delegirani akti donose u skladu s člankom 21.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija promiče i osigurava prihvaćanje i korištenje podataka i usluga koje se pružaju komponentama Programa u javnom i privatnom sektoru, među ostalim podupiranjem odgovarajućeg razvoja tih usluga i nastojanjem da se pobrine za dugoročno stabilno okruženje. Komisija razvija sinergije između aplikacija različitih komponenti Programa. Osigurava komplementarnost, dosljednost, sinergije i veze između Programa i drugih djelovanja i programa Unije.

5.  Komisija osigurava komplementarnost, dosljednost, sinergije i veze između Programa i drugih djelovanja i programa Unije. U bliskoj suradnji s Agencijom i, prema potrebi, Europskom svemirskom agencijom i subjektima kojima su povjerene zadaće Copernicusa podupire i doprinosi:

 

– aktivnostima shvaćanja i uporabe podataka i usluga koje se pružaju komponentama Programa u javnim i privatnim sektorima;

 

– razvoju sinergija među aplikacijama;

 

– odgovarajućem razvoju tih usluga;

 

– izgradnji dugoročno stabilnog okruženja.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija prema potrebi osigurava koordinaciju s aktivnostima koje se provode u svemirskom sektoru na razini Unije, na nacionalnoj razini i na međunarodnoj razini. Potiče suradnju među državama članicama i promiče konvergenciju njihovih tehnoloških kapaciteta i razvoja u području svemira.

6.  Komisija prema potrebi i u suradnji s Agencijom i Europskom svemirskom agencijom osigurava koordinaciju s aktivnostima koje se provode u svemirskom sektoru na razini Unije, na nacionalnoj razini i na međunarodnoj razini. Potiče suradnju među državama članicama i promiče konvergenciju njihovih tehnoloških kapaciteta i razvoja u području svemira.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  promicati i osigurati prihvaćanje i korištenje podataka i usluga koji se pružaju u komponentama Programa, uključujući razvoj aplikacija i usluga u silaznom sektoru temeljenih na komponentama Programa;

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  provoditi aktivnosti u cilju razvoja inovativnog svemirskog sektora Unije, u skladu s člankom 6.;

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)  podupirati pristup financiranju s pomoću financijskih instrumenata koji su predviđeni u glavi III. i programu InvestEU, kao i u suradnji s EIB-om, s pomoću financijskih instrumenata koje je uspostavio, a koji se prije svega odnose na MSP-ove;

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  provoditi aktivnosti komunikacije, priopćavanja i promocije te aktivnosti koje se odnose na komercijalizaciju usluga Galilea i EGNOS-a;

(c)  provoditi aktivnosti komunikacije, priopćavanja i promocije te aktivnosti koje se odnose na komercijalizaciju usluga koje se nude prije svega u okviru programa Galileo, EGNOS i Copernicus.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  za Galileo i EGNOS: upravljanje programima EGNOS i Galileo, kako je navedeno u članku 43.;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pružati tehničku stručnost Komisiji.

(d)  pružati tehničku stručnost Komisiji izbjegavajući udvostručavanje sa zadaćama ESA-e u skladu s člancima 27. i 31.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  upravljanje upotrebom EGNOS-a i Galilea, kako je navedeno u članku 43.;

Briše se.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  davanje preporuka Komisiji o prioritetima iz područja svemira u okviru programa Obzor Europa i sudjelovanje u njegovoj provedbi;

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  provođenje aktivnosti povezanih s razvojem aplikacija i usluga u silaznom sektoru na temelju komponenti Programa.

Briše se.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može Agenciji povjeriti druge zadaće, uključujući komunikaciju, priopćavanje, promicanje i stavljanje na tržište podataka i informacija te druge aktivnosti koje se odnose na prihvaćenost među korisnicima za komponente Programa koje nisu Galileo i EGNOS.

3.  Komisija može Agenciji povjeriti druge zadaće, izbjegavajući njihovo udvostručavanje te na temelju poboljšane učinkovitosti u provedbi ciljeva Programa.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Agencija može potpisati sporazume o partnerstvu ili druge sporazume s nacionalnim svemirskim agencijama, skupinom nacionalnih svemirskih agencija ili drugim subjektima u svrhu ispunjenja svojih zadaća.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija povjerava zadaće iz stavaka 2. i 3. putem sporazuma o doprinosima u skladu s [člankom 2. stavak 18.] i [glavom VI.] Financijske uredbe.

4.  Komisija povjerava zadaće iz stavaka 2. i 3. putem sporazuma o doprinosima u skladu s [člankom 2. stavak 18.] i [glavom VI.] Financijske uredbe, a nad njima se provodi revizija u skladu s člankom 102. stavkom 6. ove Uredbe, osobito u pogledu komponente Copernicusa.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  U slučajevima kada povjerava zadaće Agenciji, Komisija osigurava odgovarajuća sredstva za upravljanje tim zadaćama i njihovo izvršenje, uključujući prikladne ljudske i financijske resurse.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za Copernicus: razvoj, projektiranje i izgradnja svemirske infrastrukture Copernicusa, uključujući operativni rad te infrastrukture;

(a)  za Copernicus: razvoj, projektiranje i izgradnja svemirske i zemaljske infrastrukture Copernicusa, uključujući operativni rad te infrastrukture;

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za Galileo i EGNOS: razvoj sustava, razvoj zemaljskog segmenta i projektiranje i razvoj satelita;

(b)  za Galileo i EGNOS: podrška Agenciji u izvršavanju temeljnih zadaća. Kada je to predviđeno u posebnim sporazumima sklopljenima između Agencije i Europske svemirske agencije, javna nabava, u ime Agencije, u pogledu razvoja sustava, projektiranja i razvoja zemaljskog segmenta te projektiranja i razvoja svemirskog segmenta;

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  za sve komponente Programa: istraživačke i razvojne aktivnosti u područjima za koje je stručna.

(c)  za sve komponente Programa: istraživačke i razvojne aktivnosti u vezi s infrastrukturama komponenti Programa.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  poticanje suradnje među državama članicama i promicanje konvergencije njihovih tehnoloških kapaciteta i razvoja u okviru svemirskog segmenta.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija sklapa okvirni sporazum o financijskom partnerstvu s Agencijom i Europskom svemirskom agencijom, kako je predviđeno u [članku 130.] Financijske uredbe. U tom se okvirnom sporazumu o financijskom partnerstvu:

Briše se.

  jasno definiraju odgovornosti i obveze Europske svemirske agencije s obzirom na Program,

 

  zahtijeva da Europska svemirska agencija poštuje sigurnosna pravila programa Unije, osobito u pogledu obrade klasificiranih podataka,

 

  propisuju uvjeti upravljanja sredstvima povjerenima Europskoj svemirskoj agenciji, osobito s obzirom na javnu nabavu, postupke upravljanja, očekivane rezultate na temelju pokazatelja izvedbene uspješnosti, mjere primjenjive u slučaju manjkave ili prijevarne provedbe ugovora u smislu troškova, rokova i rezultata te komunikacijske strategije i pravila u vezi s vlasništvom nad svim materijalnim i nematerijalnim sredstvima. Ti uvjeti moraju biti u skladu s glavama III. i V. ove Uredbe i Financijskom uredbom,

 

  zahtijeva sudjelovanje Komisije i, prema potrebi, Agencije na sastancima Odbora Europske svemirske agencije za evaluaciju ponuda koje se odnose na Program,

 

  uspostavlja mjere praćenja i kontrole, koje uključuju konkretno sustav predviđanja troškova, sustavno pružanje Komisiji ili, prema potrebi, Agenciji, informacija o troškovima i rokovima te, u slučaju odstupanja od planiranih proračuna, izvedbene uspješnosti i rokova, korektivne mjere kojima se osigurava izvršavanje dodijeljenih zadaća unutar dodijeljenih proračuna i sankcije za Europsku svemirsku agenciju ako se nepodudarnost može izravno pripisati njoj,

 

  utvrđuje načela za naknadu Europskoj svemirskoj agenciji, koja je razmjerna težini zadaća koje treba izvršiti, u skladu s tržišnim cijenama i naknadama drugih subjekata sudionika, uključujući Uniju, i koja se može, prema potrebi, temeljiti na pokazateljima izvedbene uspješnosti. Te naknade ne obuhvaćaju opće troškove koji nisu povezani s aktivnostima koje je Unija povjerila Europskoj svemirskoj agenciji.

 

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sklapanje okvirnog sporazuma o financijskom partnerstvu iz stavka 2. ovisi o uspostavljanju u okviru Europske svemirske agencije internih struktura i operativne metode, posebno u pogledu odlučivanja, metoda upravljanja i odgovornosti, kojima se osigurava maksimalna zaštita interesa Unije i poštovanja njezinih odluka, uključujući aktivnosti koje financira Europska svemirska agencija, a koje utječu na program.

Briše se.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ne dovodeći u pitanje okvirni sporazum o financijskom partnerstvu iz stavka 4., Komisija ili Agencija može od Europske svemirske agencije zatražiti da pruži tehničku stručnost i informacije potrebne za obavljanje zadaća koje su im dodijeljene ovom Uredbom.

Briše se.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 31.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 31.a

 

Okvirni sporazum o financijskom partnerstvu

 

1. Komisija sklapa okvirni sporazum o financijskom partnerstvu s Agencijom i Europskom svemirskom agencijom, kako je predviđeno u [članku 130.] Financijske uredbe. U tom se okvirnom sporazumu o financijskom partnerstvu:

 

(a) jasno definiraju uloge, odgovornosti i obveze Komisije, Agencije i Europske svemirske agencije s obzirom na Program;

 

(b) jasno definiraju koordinacijski i kontrolni instrumenti za provedbu komponenti Programa, uzimajući u obzir uloge i odgovornosti Komisije za sveobuhvatnu koordinaciju komponenti Programa;

 

(c) zahtijeva da Europska svemirska agencija poštuje sigurnosna pravila programa Unije, osobito u pogledu obrade klasificiranih podataka;

 

(d) propisuju uvjeti upravljanja sredstvima povjerenima Europskoj svemirskoj agenciji, uključujući primjenu pravila Unije za javnu nabavu,pri javnoj nabavi u ime i za račun Unije, postupke upravljanja, očekivane rezultate na temelju pokazatelja izvedbene uspješnosti, mjere primjenjive u slučaju manjkave ili prijevarne provedbe ugovora u smislu troškova, rokova i rezultata te komunikacijske strategije i pravila u vezi s vlasništvom nad svim materijalnim i nematerijalnim sredstvima; ti uvjeti moraju biti u skladu s glavama III. i V. ove Uredbe i Financijskom uredbom;

 

(e) zahtijeva sudjelovanje Komisije i, po potrebi, Agencije na sastancima Odbora Europske svemirske agencije za evaluaciju ponuda koje se odnose na Program, pri čemu Agencija provodi postupak javne nabave u ime i za račun Unije u skladu sa stavkom 1.a;

 

(f) uspostavlja mjere praćenja i kontrole, koje uključuju konkretno sustav predviđanja troškova, sustavno pružanje Komisiji ili, prema potrebi, Agenciji, informacija o troškovima i rokovima te, u slučaju odstupanja od planiranih proračuna, izvedbene uspješnosti i rokova, korektivne mjere kojima se osigurava izvršavanje dodijeljenih zadaća unutar dodijeljenih proračuna i sankcije za Europsku svemirsku agenciju ako se nepodudarnost može izravno pripisati njoj;

 

(g) utvrđuje načela za naknadu Europskoj svemirskoj agenciji, uzimajući u obzir njezin troškovni model u svojstvu javnog subjekta, koja je razmjerna težini zadaća koje treba izvršiti, u skladu s tržišnim cijenama i naknadama drugih subjekata sudionika, uključujući Uniju, i koja se može, prema potrebi, temeljiti na pokazateljima izvedbene uspješnosti; te naknade ne obuhvaćaju opće troškove koji nisu povezani s aktivnostima koje je Unija povjerila Europskoj svemirskoj agenciji;

 

(h) zahtijeva da Europska svemirska agencija zajamči potpunu zaštitu interesa Unije i njezinih odluka, koje mogu dovesti i do toga da Europska svemirska agencija mora prilagoditi svoje metode donošenja odluka i upravljanja te odredbe o odgovornosti.

 

2. Ne dovodeći u pitanje okvirni sporazum o financijskom partnerstvu iz članka 31.a, Komisija ili Agencija može od Europske svemirske agencije zatražiti da pruži tehničku stručnost i informacije potrebne za obavljanje zadaća koje su im dodijeljene ovom Uredbom. Uvjeti za takve zahtjeve i njihovu provedbu uzajamno se dogovaraju.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 32. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uloga drugih subjekata

Uloga EUMETSAT-a i drugih subjekata

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija može sporazumom o doprinosima povjeriti, u cijelosti ili djelomično, provedbu komponenti Programa subjektima koji nisu navedeni u članku 30. i 31., uključujući:

1.  Komisija može sporazumom o doprinosima povjeriti, u cijelosti ili djelomično, provedbu sljedećih zadataka subjektima koji nisu navedeni u člancima 30. i 31., uključujući:

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  operativni rad svemirske infrastrukture programa Copernicus ili njezinih dijelova, što se može povjeriti EUMETSAT-u;

(a)  unapređenje i operativni rad svemirske infrastrukture programa Copernicus ili njezinih dijelova, što se može povjeriti EUMETSAT-u;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  provedbu usluga Copernicusa ili njihovih dijelova relevantnim agencijama, tijelima ili organizacijama.

(b)  provedbu usluga Copernicusa ili njihovih dijelova relevantnim agencijama, tijelima ili organizacijama te upravljanje prikupljanjem relevantnih informacija treće strane.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija za provedbu Programa uzima u obzir znanstvene i tehničke savjete Zajedničkog istraživačkog centra.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sigurnost Programa temelji se na sljedećim načelima:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uzimanje u obzir iskustva država članica u području sigurnosti i uzimanje njihovih najboljih praksi za primjer;

(a)  uzimanje u obzir iskustva država članica u području sigurnosti i uzimanje njihovih najboljih praksi i nacionalnih zakona za primjer;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  uzimanje u obzir iskustva stečenog u radu Galilea, EGNOS-a i Copernicusa;

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u svojem području nadležnosti osigurava visok stupanj sigurnosti, osobito u pogledu:

Komisija i Agencija u svojim područjima nadležnosti osiguravaju visok stupanj sigurnosti, osobito u pogledu:

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu Komisija se mora pobrinuti da se za svaku komponentu Programa provede analiza rizika i prijetnji. Na temelju te analize rizika i prijetnji ona za svaku komponentu Programa provedbenim aktima utvrđuje opće sigurnosne zahtjeve. Komisija pri tome uzima u obzir utjecaj tih zahtjeva na neometano funkcioniranje komponente, posebno u pogledu troškova, upravljanja rizikom i rokova, te osigurava da se njima ne smanji opći stupanj sigurnosti ili ne ugrozi funkcioniranje postojeće opreme koja se temelji na toj komponenti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

U tu svrhu Komisija u suradnji s krajnjim korisnicima u državama članicama i relevantnim subjektima koji upravljaju provedbom komponente Programa provodi analizu rizika i prijetnji za komponente programa Copernicus, SST i GOVSATCOM. Agencija provodi analizu rizika i prijetnji komponenti programa Galileo i EGNOS. Na temelju te analize rizika i prijetnji, Komisija uz savjetovanje s krajnjim korisnicima u državama članicama i relevantnim subjektima koji upravljaju provedbom komponente Programa, za svaku komponentu Programa provedbenim aktima utvrđuje opće sigurnosne zahtjeve. Komisija pri tome uzima u obzir utjecaj tih zahtjeva na neometano funkcioniranje komponente, posebno u pogledu troškova, upravljanja rizikom i rokova, te osigurava da se njima ne smanji opći stupanj sigurnosti ili ne ugrozi funkcioniranje postojeće opreme koja se temelji na toj komponenti. Općim sigurnosnim zahtjevima utvrđuju se postupci koje je potrebno slijediti uvijek kada rad komponente može utjecati na sigurnost Unije ili država članica. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Subjekt odgovoran za upravljanje komponentom Programa odgovoran je za upravljanje sigurnošću te komponente i u tu svrhu provodi analizu rizika i prijetnji i sve potrebne aktivnosti kako bi osigurao i pratio sigurnost te komponente, osobito utvrđivanjem tehničkih specifikacija i operativnih postupaka te praćenjem njihove usklađenosti s općim sigurnosnim zahtjevima iz stavka 1.

2.  Komisija je odgovorna za upravljanje sigurnošću komponenti programa Copernicus, SST i GOVSATCOM. Agencija je odgovorna za upravljanje sigurnošću komponenti Galileo i EGNOS. U tu svrhu one provode sve potrebne aktivnosti kako bi osigurale i pratile sigurnost komponenti za koje su odgovorne, osobito utvrđivanjem tehničkih specifikacija i operativnih postupaka te prate njihovu usklađenost s općim sigurnosnim zahtjevima iz trećeg podstavka stavka 1.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija:

3.  Agencija nadalje:

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  jamčenja kibernetičke sigurnosti Programa;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poduzimaju mjere koje su barem ekvivalentne onima koje su potrebne za zaštitu europske kritične infrastrukture u smislu Direktive Vijeća 2008/114/EZ od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju i označivanju europske kritične infrastrukture i procjeni potrebe poboljšanja njezine zaštite29 te onima koje su potrebne za zaštitu vlastite nacionalne kritične infrastrukture kako bi se osigurala zaštita zemaljske infrastrukture koja čini sastavni dio Programa i koja se nalazi na njihovu državnom području;

(a)  poduzimaju mjere koje su barem ekvivalentne onima koje su potrebne za zaštitu europske kritične infrastrukture u smislu Direktive Vijeća 2008/114/EZ od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju i označivanju europske kritične infrastrukture i procjeni potrebe poboljšanja njezine zaštite29 te onima koje su potrebne za zaštitu vlastite nacionalne kritične infrastrukture kako bi se osigurala zaštita zemaljske infrastrukture koja čini sastavni dio Programa i koja se nalazi na njihovu državnom području;

__________________

__________________

29 SL L 345, 23.12.2008., str. 75. – 82.

29 SL L 345, 23.12.2008., str. 75. – 82.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Subjekti koji sudjeluju u Programu poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali sigurnost Programa.

5.  Subjekti koji sudjeluju u Programu poduzimaju sve potrebne mjere, i u svjetlu problema utvrđenih u analizi rizika, kako bi osigurali sigurnost Programa.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Predstavnik Europske svemirske agencije poziva se na sastanke Odbora za sigurnosnu akreditaciju u svojstvu promatrača. Iznimno, predstavnici agencija Unije, trećih zemalja ili međunarodnih organizacija mogu se također pozvati da prisustvuju sastancima kao promatrači za pitanja koja se izravno odnose na te treće zemlje ili međunarodne organizacije, posebno na pitanja koja se odnose na infrastrukturu koja im pripada ili koja je uspostavljena na njihovu državnom području. Mehanizmi za takvo sudjelovanje predstavnika trećih zemalja ili međunarodnih organizacija te uvjeti tih mehanizama utvrđuju se u odgovarajućim sporazumima te moraju biti u skladu s poslovnikom Odbora za sigurnosnu akreditaciju.

2.  Predstavnik Europske svemirske agencije poziva se na sastanke Odbora za sigurnosnu akreditaciju u svojstvu promatrača. Iznimno, predstavnici agencija Unije, trećih zemalja ili međunarodnih organizacija mogu se također pozvati da prisustvuju sastancima kao promatrači, posebno za pitanja koja se odnose na infrastrukturu koja im pripada ili koja je uspostavljena na njihovu državnom području. Mehanizmi za takvo sudjelovanje predstavnika trećih zemalja ili međunarodnih organizacija te uvjeti tih mehanizama utvrđuju se u odgovarajućim sporazumima te moraju biti u skladu s poslovnikom Odbora za sigurnosnu akreditaciju.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  održavanje, stalno unapređivanje, razvoj i zaštitu zemaljske infrastrukture i upravljanje tom infrastrukturom, što se posebno odnosi na mreže, lokacije i pomoćne objekte, uključujući modernizaciju i upravljanje zastarijevanjem;

(b)  održavanje, stalno unapređivanje, razvoj i zaštitu zemaljske infrastrukture i upravljanje tom infrastrukturom, uključujući infrastrukturu koja se nalazi izvan područja EU-a, ali je potrebna kako bi se programima Galileo i EGNOS omogućilo ostvariti potpunu pokrivenost državnih područja država članica geografski smještenih u Europi, što se posebno odnosi na mreže, lokacije i pomoćne objekte, uključujući modernizaciju i upravljanje zastarijevanjem;

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razvoj budućih generacija sustava i razvoj usluga koje pružaju Galileo i EGNOS, ne dovodeći u pitanje buduće odluke o financijskim perspektivama Unije;

(c)  razvoj budućih generacija sustava i razvoj usluga koje pružaju Galileo i EGNOS, ne dovodeći u pitanje buduće odluke o financijskim perspektivama Unije, uzimajući u obzir potrebe relevantnih dionika;

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  potporu razvoju i daljnjem unapređenju ključnih tehnoloških elemenata kao što su čipsetovi i prijemnici u okviru Galilea;

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  potporu razvoju aplikacija koje su niže u lancu u okviru programa Galileo i EGNOS te integriranih aplikacija koje su niže u lancu a upotrebljavaju i programe EGNOS/Galileo i program Copernicus;

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pružanje i tržišni razvoj usluga u okviru Galilea i EGNOS-a;

(e)  pružanje i tržišni razvoj usluga u okviru Galilea i EGNOS-a, prije svega kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećale socioekonomske koristi iz članka 4. stavka 1.;

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  usluga za sigurnost života (SoL), bez izravnih troškova za korisnike, koja pruža informacije za određivanje položaja i sinkronizaciju s visokom razinom kontinuiteta, dostupnosti i točnosti, uključujući funkciju ispravnosti kojom se korisnike upozorava na kvar u sustavima Galilea i drugih GNSS-ova koje sustav EGNOS poboljšava u području pokrivenosti ili na signale s nedopuštenim odstupanjem koje emitiraju ti sustavi, a namijenjena je prvenstveno korisnicima za koje je sigurnost ključna, osobito sektoru civilnog zrakoplovstva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi;

(c)  usluga za sigurnost života (SoL), bez izravnih troškova za korisnike, koja pruža informacije za određivanje položaja i vremensku sinkronizaciju s visokom razinom kontinuiteta, dostupnosti i točnosti i cjelovitosti. Ta se usluga pruža u skladu s Uredbom o EASA-i kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima zrakoplovne sigurnosti, uključujući funkciju ispravnosti kojom se korisnike upozorava na kvar u sustavima Galilea i drugih GNSS-ova koje sustav EGNOS poboljšava u području pokrivenosti ili na signale s nedopuštenim odstupanjem koje emitiraju ti sustavi, a namijenjena je prvenstveno korisnicima za koje je sigurnost ključna, osobito sektoru civilnog zrakoplovstva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi;

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usluge iz stavka 1. prioritetno se pružaju na državnim područjima država članica koja su geografski locirana u Europi.

Usluge iz stavka 1. prioritetno se pružaju na državnim područjima država članica koja su geografski locirana u Europi radi pokrivanja kontinentalnih područja do kraja 2023. i svih područja do kraja 2025.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Trošak takvog proširenja, uključujući i povezane operativne troškove specifične za te regije, nije pokriven proračunom iz članka 11. To proširenje ne smije uzrokovati kašnjenje u pružanju usluga iz stavka 1. na državnim područjima država članica koja su geografski locirana u Europi.

3.  Trošak takvog proširenja, uključujući i povezane operativne troškove specifične za te regije, nije pokriven proračunom iz članka 11., no Europska komisija razmatra uporabu partnerskih programa i sporazuma te, prema potrebi, razvoj posebnog financijskog instrumenta za njihovu potporu. To proširenje ne smije uzrokovati kašnjenje u pružanju usluga iz stavka 1. na državnim područjima država članica koja su geografski locirana u Europi.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 47. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kompatibilnost i interoperabilnost

Kompatibilnost, interoperabilnost i standardizacija

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Galileo i EGNOS te usluge koje oni pružaju kompatibilni su i interoperabilni s drugim satelitskim navigacijskim sustavima i konvencionalnim načinima radionavigacije, ako su takvi zahtjevi u pogledu kompatibilnosti i interoperabilnosti utvrđeni međunarodnim sporazumima.

2.  Galileo i EGNOS te usluge koje oni pružaju međusobno su kompatibilni i interoperabilni s drugim satelitskim navigacijskim sustavima i konvencionalnim načinima radionavigacije, ako su takvi zahtjevi u pogledu kompatibilnosti i interoperabilnosti utvrđeni međunarodnim sporazumima.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  Galileo i EGNOS teže usklađenju s međunarodnim standardima i certifikacijama.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Copernicus se provodi na temelju prethodnih ulaganja Unije i, prema potrebi, oslanjajući se na nacionalne i regionalne kapacitete država članica te uzimajući u obzir kapacitete komercijalnih pružatelja usporedivih podataka i informacija te potrebu za poticanjem tržišnog natjecanja i razvoja tržišta.

1.  Copernicus se provodi na temelju prethodnih ulaganja Unije, Europske svemirske agencije i EUMETSAT-a i, prema potrebi, oslanjajući se na nacionalne i regionalne kapacitete država članica te uzimajući u obzir kapacitete komercijalnih pružatelja usporedivih podataka i informacija te potrebu za poticanjem tržišnog natjecanja i razvoja tržišta.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U okviru Copernicusa podaci i informacije pružaju se u skladu s politikom potpunih, besplatnih i otvorenih podataka.

2.  U okviru Copernicusa pružaju se podaci i informacije utemeljeni na politici potpunih, besplatnih i otvorenih podataka.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 3. – točka a – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  razvoj i rad Copernicusovih Sentinela,

–  razvoj i rad satelita Sentinel u okviru programa Copernicus;

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  komponenta za pristup podacima i njihovu distribuciju, koja uključuje infrastrukturu i usluge kojima se osiguravaju traženje, distribucija i iskorištavanje podataka i informacija programa Copernicus, uvid u njih i pristup takvim podacima i informacijama;

(c)  komponenta za pristup podacima i njihovu distribuciju, koja uključuje infrastrukturu i usluge kojima se na način prilagođen korisnicima osiguravaju traženje, distribucija i iskorištavanje podataka i informacija programa Copernicus, uvid u njih, dugoročno arhiviranje i pristup takvim podacima i informacijama;

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  komponenta za potporu prihvaćenosti među korisnicima i razvoju tržišta u skladu s člankom 29. stavkom 5., koja uključuje povezane aktivnosti, resurse i usluge za promidžbu Copernicusa, njegovih podataka i usluga na svim razinama radi maksimalnog povećanja socioekonomskih koristi iz članka 4. stavka 1.

(d)  komponenta za potporu prihvaćenosti među korisnicima, izgradnju kapaciteta i razvoj tržišta u skladu s člankom 29. stavkom 5., koja uključuje povezane aktivnosti, resurse i usluge za promidžbu Copernicusa, njegovih podataka i usluga na svim razinama radi maksimalnog povećanja socioekonomskih koristi iz članka 4. stavka 1.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U okviru Copernicusa promiče se međunarodna koordinacija sustava za promatranje i povezana razmjena podataka radi jačanja njegove globalne dimenzije i komplementarnosti uzimajući u obzir postojeće međunarodne sporazume i postupke koordinacije.

4.  U okviru Copernicusa promiče se međunarodna koordinacija sustava za promatranje i povezana razmjena podataka radi jačanja njegove globalne dimenzije i komplementarnosti uzimajući u obzir postojeće i buduće međunarodne sporazume i postupke koordinacije.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 49. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prikupljanje podataka

Prihvatljive mjere

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mjere kojima se osigurava kontinuitet postojećih misija Sentinela te razvoj, lansiranje i održavanje daljnjih Sentinela i upravljanje njima uz proširenje opsega promatranja, pri čemu se prednost daje; promatračkim kapacitetima za praćenje antropogenih emisija CO2 i ostalih stakleničkih plinova, što omogućuje pokrivenost polova i inovativne ekološke primjene u područjima poljoprivrede, šumarstva i upravljanja vodama;

(a)  mjere kojima se osigurava kontinuitet postojećih misija Sentinela te razvoj, lansiranje i održavanje daljnjih Sentinela i upravljanje njima uz proširenje opsega promatranja, kao što su; promatračkim kapacitetima za praćenje antropogenih emisija CO2 i ostalih stakleničkih plinova, što omogućuje pokrivenost polova i inovativne ekološke primjene u područjima poljoprivrede, šumarstva i upravljanja vodama;

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  mjere kojima se osigurava pristup podacima treće strane potrebnih za generiranje usluga programa Copernicus ili koje upotrebljavaju institucije, agencije i decentralizirane službe Unije;

(b)  mjere kojima se osigurava pristup podacima treće strane potrebnih za generiranje usluga programa Copernicus ili koje upotrebljavaju temeljni korisnici, pri čemu se prednost daje podacima koje su pružili i/ili financirali javni subjekti u državama članicama, kao što su nacionalne agencije;

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  potporu razvoju relevantnih aplikacija i usluga programa Copernicus koje se nalaze niže u lancu.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Copernicus uključuje mjere za potporu sljedećim uslugama:

Copernicus uključuje mjere za potporu sljedećim temeljnim uslugama:

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  praćenje kopna i poljoprivrede radi pružanja informacija o pokrovu zemljišta, uporabi zemljišta, prenamjeni zemljišta, gradskim područjima, količini i kvaliteti unutarnjih voda, šumama, poljoprivredi i drugim prirodnim resursima, biološkoj raznolikosti i kriosferi,

–  praćenje kopna i poljoprivrede radi pružanja informacija o pokrovu zemljišta, uporabi zemljišta, prenamjeni zemljišta, kvaliteti tla, dezertifikaciji, lokalitetima kulturne baštine, količini i kvaliteti unutarnjih voda, šumama, osobito njihovu krčenju, poljoprivredi i drugim prirodnim resursima, biološkoj raznolikosti i kriosferi, države članice moći će se služiti tim informacijama i podacima dobivenima praćenjem poljoprivrednog područja u vezi sa stupnjem prekrivenosti zemljišta i iskorištavanjem poljoprivrednog zemljišta kako bi dodatno smanjile administrativno opterećenje pri dodjeljivanju poljoprivrednih subvencija;

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – alineja 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– mapiranje poljoprivrednih zemljišta kojima je potrebno navodnjavanje, predviđanja prinosa usjeva i uporabu zemljišta te jamčenje bolje sigurnosti opskrbe hranom i kvalitete hrane, uz istodobnu zaštitu okoliša;

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – alineja 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– praćenje ribolovnih aktivnosti kako bi se zajamčile bolja sigurnost opskrbe hranom i kvaliteta hrane, uz istodobnu zaštitu okoliša;

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  praćenje potpore provedbi politike Unije;

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komponentom SST podupiru se sljedeće aktivnosti:

Program SST usmjeren je na progresivno stjecanje autonomnog kapaciteta Unije za nadzor i praćenje u svemiru.

 

Komponentom SST podupiru se sljedeće aktivnosti:

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uspostava, razvoj i rad mreže zemaljskih i/ili svemirskih senzora država članica, uključujući senzore koje razvija Europska svemirska agencija i senzore Unije pod nacionalnom kontrolom, radi nadzora i praćenja objekata te izrade europskog kataloga svemirskih objekata prilagođenog potrebama korisnika iz članka 55.;

(a)  uspostava, razvoj i rad mreže zemaljskih i/ili svemirskih senzora država članica ili Unije, uključujući senzore koje razvija Europska svemirska agencija i senzore Unije pod nacionalnom kontrolom, radi nadzora i praćenja objekata te izrade europskog kataloga svemirskih objekata prilagođenog potrebama korisnika iz članka 55.;

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice koje žele sudjelovati u pružanju usluga SST-a iz članka 54. podnose Komisiji zajednički prijedlog kojim dokazuju da ispunjavaju sljedeće kriterije:

Države članice koje žele sudjelovati u pružanju usluga SST-a iz članka 54. podnose Komisiji samostalno ili zajednički prijedlog kojim dokazuju da ispunjavaju sljedeće kriterije:

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Komisija putem provedbenih akata donosi detaljna pravila o funkcioniranju organizacijskog okvira za sudjelovanje država članica u SST-u. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

8.  Komisija u skladu s člankom 105. donosi delegirane akte u pogledu posebnih odredbi i detaljnih pravila o funkcioniranju organizacijskog okvira za sudjelovanje država članica u SST-u. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 58.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 58.a

 

Praćenje ponude i potražnje za potrebe SST-a

 

Komisija do 31. prosinca 2024. provodi evaluaciju provedbe komponente SST, osobito s obzirom na promjene potreba korisnika u pogledu kapaciteta zemaljskih i svemirskih senzora te nadopunjuje proizvodnju europskog kataloga kako je predviđeno člankom 53. stavkom 1.a.

 

U evaluaciji se osobito istražuje potreba za dodatnom svemirskom i zemaljskom infrastrukturom.

 

Uz evaluaciju se, ako je to potrebno, prilaže odgovarajući prijedlog za razvoj dodatne svemirske i zemaljske infrastrukture u okviru SST-a.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  the creation of a European catalogue of NEO.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru komponente GOVSATCOM satelitski komunikacijski kapaciteti i usluge agregiraju se u zajednički udruženi skup Unijinih satelitskih komunikacijskih kapaciteta i usluga. Komponenta obuhvaća:

U okviru komponente GOVSATCOM satelitski komunikacijski kapaciteti i usluge agregiraju se u zajednički udruženi skup Unijinih satelitskih komunikacijskih kapaciteta i usluga s odgovarajućim sigurnosnim zahtjevima. Komponenta može obuhvaćati:

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvoj, izgradnju i rad infrastrukture zemaljskog segmenta;

(a)  razvoj, izgradnju i rad infrastrukture zemaljskog i svemirskog segmenta;

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija provedbenim aktima donosi portfelj usluga za usluge koje se pružaju u okviru GOVSATCOM-a u obliku popisa kategorija satelitskih komunikacijskih kapaciteta i usluga te njihovih obilježja, uključujući geografsku pokrivenost, frekvenciju, propusnost, korisničku opremu i sigurnosne karakteristike. Te se mjere temelje na operativnim i sigurnosnim zahtjevima iz stavka 1. i u njima se određuje prioritet prema kojem se usluge pružaju korisnicima na razini Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

3.  Komisija provedbenim aktima donosi portfelj usluga za usluge koje se pružaju u okviru GOVSATCOM-a u obliku popisa kategorija satelitskih komunikacijskih kapaciteta i usluga te njihovih obilježja, uključujući geografsku pokrivenost, frekvenciju, propusnost, korisničku opremu i sigurnosne karakteristike. Te se mjere temelje na operativnim i sigurnosnim zahtjevima iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Portfeljem usluga iz stavka 3. uzimaju se u obzir postojeće komercijalno dostupne usluge kako se ne bi narušilo tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pravne osobe s primjerenom akreditacijom za pružanje satelitskih kapaciteta ili usluga u skladu s postupkom za sigurnosnu akreditaciju iz članka 36. na temelju posebnih sigurnosnih zahtjeva za komponentu GOVSATCOM iz članka 34. stavka 1.

(b)  pravne osobe s primjerenom akreditacijom za pružanje satelitskih kapaciteta ili usluga u skladu s postupkom za sigurnosnu akreditaciju iz članka 36.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Pružatelji satelitskih komunikacijskih kapaciteta ili usluga ove komponente poštuju posebne sigurnosne zahtjeve za komponentu GOVSATCOM utvrđene u skladu s člankom 34. stavkom 1.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Udruženi satelitski komunikacijski kapaciteti, usluge i korisnička oprema dijele se i dodjeljuju među sudionicima GOVSATCOM-a prema prioritetu na temelju analize sigurnosnih rizika koju provode korisnici na razini Unije i država članica. U dijeljenju i određivanju prioriteta prednost se daje korisnicima na razini Unije.

1.  Udruženi satelitski komunikacijski kapaciteti, usluge i korisnička oprema dijele se i dodjeljuju među sudionicima GOVSATCOM-a prema prioritetu na temelju analize sigurnosnih rizika koju provode korisnici na razini Unije i država članica.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  GOVSATCOM-ovim centrima uzimaju se u obzir postojeće komercijalno dostupne usluge kako se ne bi narušilo tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija mora prije kraja 2024. provesti evaluaciju provedbe komponente GOVSATCOM, osobito s obzirom na promjene potreba korisnika u pogledu satelitskih komunikacijskih kapaciteta. U evaluaciji se osobito istražuje potreba za dodatnom svemirskom infrastrukturom. Uz evaluaciju se, ako je to potrebno, prilaže odgovarajući prijedlog za razvoj dodatne svemirske infrastrukture u okviru GOVSATCOM-a.

Komisija mora prije kraja 2024. u suradnji s odgovornim subjektima provesti evaluaciju provedbe komponente GOVSATCOM, osobito s obzirom na promjene potreba korisnika u pogledu satelitskih komunikacijskih kapaciteta. U evaluaciji se osobito istražuje potreba za dodatnom svemirskom infrastrukturom. Uz evaluaciju se, ako je to potrebno, prilaže odgovarajući prijedlog za razvoj dodatne svemirske infrastrukture u okviru GOVSATCOM-a.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sjedište Agencije nalazi se u Pragu (Češka).

Sjedište Agencije nalazi se u Pragu (Češka). U skladu s potrebama Programa mogu se otvoriti lokalni uredi Agencije, kako je određeno člankom 79. stavkom 2.

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Članovi i zamjenici članova Upravnog odbora imenuju se na temelju svojeg znanja u području glavnih zadaća Agencije, uzimajući u obzir relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Europski parlament, Komisija i države članice nastoje ne mijenjati svoje predstavnike u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti Odbora. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u Upravnom odboru.

4.  Članovi i zamjenici članova Upravnog odbora imenuju se na temelju svojeg znanja u području zadaća Agencije, uzimajući u obzir relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Europski parlament, Komisija i države članice nastoje ne mijenjati svoje predstavnike u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti Odbora. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u Upravnom odboru.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Mandat članova Upravnog odbora i njihovih zamjenika traje četiri godine i može se jednom produljiti.

5.  Mandat članova Upravnog odbora i njihovih zamjenika traje četiri godine i može se produljiti.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Upravni odbor održava redovite sastanke dva puta godišnje. Usto, sastaje se na inicijativu predsjednika ili na zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova.

3.  Upravni odbor održava redovite sastanke najmanje dva puta godišnje. Usto, sastaje se na inicijativu predsjednika ili na zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  [Kad je riječ o komponentama Programa koje podrazumijevaju korištenje osjetljive nacionalne infrastrukture, samo predstavnici država članica koje posjeduju takvu infrastrukturu i predstavnik Komisije mogu prisustvovati sastancima i raspravama Upravnog odbora i sudjelovati u glasanju. Ako predsjednik Upravnog odbora ne predstavlja državu članicu koja posjeduje takvu infrastrukturu, mijenja ga jedan od predstavnika država članica koje posjeduju takvu infrastrukturu.]

5.  [Kad je riječ o komponentama Programa koje podrazumijevaju korištenje osjetljive nacionalne infrastrukture, predstavnici svih država članica, ali samo onih koje posjeduju takvu infrastrukturu, i predstavnik Komisije mogu prisustvovati sastancima i raspravama Upravnog odbora i sudjelovati u glasanju. Ako predsjednik Upravnog odbora ne predstavlja državu članicu koja posjeduje takvu infrastrukturu, mijenja ga jedan od predstavnika država članica koje posjeduju takvu infrastrukturu.]

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  do 30. lipnja prve godine višegodišnjeg financijskog okvira predviđenog člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije usvaja višegodišnji program rada Agencije za razdoblje obuhvaćeno tim višegodišnjim financijskim okvirom, a nakon dodavanja, bez izmjena, odjeljka koji je sastavio Odbor za sigurnosnu akreditaciju u skladu s člankom 80. točkom (a), na temelju dobivenog mišljenja Komisije. Provodi se savjetovanje s Europskim parlamentom o višegodišnjem programu rada;

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  donosi pravila o transparentnosti za industrijske ugovore, o kojima ga redovito informira izvršni direktor;

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  pridržava se pravila o transparentnosti za industrijske ugovore i informira Upravni odbor;

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izvršni direktor odlučuje je li za potrebe djelotvornog i učinkovitog izvršenja zadaća Agencije potrebno razmjestiti nekog člana osoblja u neku od država članica. Prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti suglasnost Komisije, Upravnog odbora i predmetnih država članica. U toj se odluci utvrđuje opseg aktivnosti koje će obavljati taj lokalni ured na način da se izbjegnu nepotrebni troškovi i dupliciranje administrativnih zadaća Agencije. Mogao bi biti potreban sporazum o sjedištu s predmetnim državama članicama.

2.  Izvršni direktor odlučuje je li za potrebe djelotvornog i učinkovitog izvršenja zadaća Agencije potrebno razmjestiti nekog člana osoblja u neku od država članica. Prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti suglasnost Upravnog odbora i predmetnih država članica. U toj se odluci utvrđuje opseg aktivnosti koje će obavljati taj lokalni ured na način da se izbjegnu nepotrebni troškovi i dupliciranje administrativnih zadaća Agencije. Mogao bi biti potreban sporazum o sjedištu s predmetnim državama članicama. Ako je moguće, učinak u smislu raspodjele osoblja i proračuna uvrštava se u godišnji program rada, a proračunsko tijelo se svakako obavještava o ovom projektu u skladu s člankom 84. stavkom 11.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Osoblje Agencije prima naknade iz vlastitih sredstava Agencije i, prema potrebi za izvršenje delegiranih zadaća Agencije, uporabom proračunskih sredstava koje je dodijelila Komisija.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i dokumentiranih administrativnih i upravljačkih vještina, kao i relevantnog stručnog znanja i iskustva, s popisa kandidata koje je predložila Komisija nakon otvorenog i transparentnog natječaja koji je uslijedio nakon objave poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europske unije ili drugdje.

Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i dokumentiranih administrativnih i upravljačkih vještina, kao i relevantnog stručnog znanja i iskustva, s popisa od najmanje tri kandidata koje je predložila Komisija nakon otvorenog i transparentnog natječaja koji je uslijedio nakon objave poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europske unije ili drugdje.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na osnovu prijedloga Komisije i uzimajući u obzir procjenu iz prvog podstavka, Upravni odbor može jedanput produljiti mandat izvršnom direktoru na razdoblje do četiri godine.

Na osnovu prijedloga Komisije i uzimajući u obzir procjenu iz prvog podstavka, Upravni odbor može jedanput produljiti mandat izvršnom direktoru na razdoblje do pet godina.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 92. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sporazum o sjedištu i uvjeti rada

Sporazum o sjedištu i lokalnim uredima i uvjeti rada

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 92. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Potrebni dogovori o smještaju Agencije u državi članici domaćinu i objektima koje ta država članica daje na raspolaganje, zajedno s posebnim pravilima koja se u državi članici domaćinu primjenjuju na izvršnog direktora, članove Upravnog odbora, osoblje Agencije i članove njihovih obitelji, utvrđuju se sporazumom o sjedištu između Agencije i države članice u kojoj se sjedište nalazi, koji se sklapa nakon dobivanja odobrenja Upravnog odbora.

1.  Potrebni dogovori o smještaju Agencije u državama članicama domaćinima i objektima koje ta država članica daje na raspolaganje, zajedno s posebnim pravilima koja se u državama članicama domaćinima primjenjuju na izvršnog direktora, članove Upravnog odbora, osoblje Agencije i članove njihovih obitelji, utvrđuju se sporazumom o sjedištu i lokalnim uredima između Agencije i države članice u kojoj se nalazi sjedište ili lokalna infrastruktura, koji se sklapa nakon dobivanja odobrenja Upravnog odbora.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 98. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija je otvorena za sudjelovanje trećih zemalja koje su u tu svrhu s Unijom sklopile sporazume.

1.  Agencija je otvorena za sudjelovanje trećih zemalja i međunarodnih organizacija koje su u tu svrhu s Unijom sklopile sporazume.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 101. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Komisija utvrđuje metodologiju za osiguravanje kvalitativnih pokazatelja za točnu procjenu napretka u ostvarivanju općih ciljeva iz članka 4. stavka 1. točaka (a), (b) i (c). Na temelju te metodologije Komisija dopunjava Prilog najkasnije do 1. siječnja 2021.

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 102. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije tri godine nakon početka provedbe Programa. Poseban dio ove evaluacije namijenjen je upravljanju Programom s ciljem obavješćivanja o tome jesu li potrebne izmjene zadaća i nadležnosti koje su povjerene različitim subjektima koji sudjeluju u Programu.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 102. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija te uz evaluaciju po potrebi može priložiti novi zakonodavni prijedlog.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 102. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 30. lipnja 2024. i svakih pet godina nakon toga procjenjuje uspješnost Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat, zadaće i lokaciju u skladu sa smjernicama Komisije. U evaluaciji se posebno razmatra potreba za izmjenom mandata Agencije te financijske posljedice takve izmjene. Razmatraju se i politika Agencije o sukobima interesa te neovisnost i autonomija Odbora za sigurnosnu akreditaciju.

Komisija do 30. lipnja 2024. i svake tri godine nakon toga procjenjuje uspješnost Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat, zadaće i lokaciju u skladu sa smjernicama Komisije. U evaluaciji se razmatra potreba za izmjenom mandata Agencije, osobito u pogledu mogućnosti povjeravanja dodatnih zadaća Agenciji u skladu s člankom 30., te financijske posljedice takve izmjene. Razmatraju se i politika Agencije o sukobima interesa te neovisnost i autonomija Odbora za sigurnosnu akreditaciju.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 105. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 52. i 101. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme do 31. prosinca 2028.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 52. i 101. dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2028.

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 107. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

1.  Komisiji pomaže odbor koji se sastaje u posebnim sastavima/pododborima koji su namijenjeni svakoj od glavnih komponenti Programa (Galileo i EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 107. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  U skladu s međunarodnim sporazumima koje je sklopila Europska unija i vodeći računa o sigurnosti Unije, predstavnicima trećih zemalja ili međunarodnim organizacijama po potrebi može biti omogućeno sudjelovanje u radu Odbora prema uvjetima utvrđenima u njegovu poslovniku.

OBRAZLOŽENJE

Europska komisija vrlo je ambiciozna u objavi i donošenju VFO‑a.  Austrijsko predsjedništvo prihvatilo je izazov i izradilo ambiciozan vremenski plan s kratkim rokovima, a Europski parlament pristaje držati korak s tim tempom.

Europska komisija objavila je prijedlog 6. lipnja, a izvjestitelj nastoji dobiti potvrdu plenarne sjednice za pokretanje postupka za potpisivanje međuinstitucijskog sporazuma u prosincu. Zbog tog strogog vremenskog plana s kratkim rokovima izvjestitelj je imao na raspolaganju jedan mjesec za izradu izvješća u kojemu su sadržana dva prethodna programa i dvije nove inicijative.

Izvjestitelj je odlučio poštovati kratke rokove iz rasporeda. Stoga se izvješće usredotočuje na ključne aspekte prijedloga, a to su proračun – s obzirom na SSA, GOVSATCOM i transverzalne aktivnosti – upravljanje, industrijska konkurentnost i diplomacija u pitanjima svemira, pristup svemiru i sigurnost, osobito kibernetička sigurnost.

Iako se u izvješću ne zadire u članke i uvodne izjave, izvjestitelj ih je ipak mogao mijenjati s pomoću amandmana. S obzirom na ograničeno vrijeme, odlučio je radije podnijeti usklađen pristup glavnim pitanjima.

Pružanjem usluga i primjenama temeljenima na svemirskoj tehnologiji oblikuju se trenutačna i buduća dobrobit i sigurnost europskih građana, kao i konkurentnost industrija na kojima se zasnivaju. Stoga je od ključne važnosti poticati svemirsko gospodarstvo kako bi sve države članice, njihovi stanovnici i njihove industrije u cijelosti iskoristili prednosti ovog svemirskog programa čiji su krajnji korisnici.

Uzimajući istovremeno u obzir nove i javne i privatne zajednice, njegov razvoj trebao bi se temeljiti na promjenjivim zahtjevima temeljnih korisnika. Različite komponente programa trebale bi se temeljiti na analizi mogućnosti za ispunjavanje novih potreba korisnika, uključujući one povezane s provedbom i praćenjem politika Unije koje zahtijevaju njihovo stalno i djelotvorno sudjelovanje, posebno kad je riječ o definiranju i validaciji zahtjeva.

U prijedlogu Europske komisije postojeći programi Galileo, EGNOS i Copernicus spajaju se u jedan program i dodaju se dvije inicijative, SSA i GOVSATCOM. Kao što se to potiče u okviru svemirske politike za Europu, potpuno integriranim svemirskim programom iskoristit će se sinergije među komponentama te tako povećati djelotvornost i troškovna učinkovitost. Jedinstvenim i usklađenim okvirom potaknut će se buduća ulaganja, povećati vidljivost i ponuditi veća fleksibilnost. 

Izvjestitelj pozdravlja znatno povećanje sredstava za svemirski program kako bi se osigurao kontinuitet programa Galileo, EGNOS i Copernicus. Bitno je da se u proračunu podupru najnaprednije i inovativne inicijative Galileo, EGNOS i Copernicus kako bi se iskoristile sve prednosti navigacije i promatranja Zemlje. Korist od uporabe, prihvaćenosti i primjene podataka i usluga, osobito za silazni sektor, imat će korisnici i europska industrija jer će se tako omogućiti rast i otvaranje radnih mjesta u Uniji.

Izvjestitelj žali zbog manjka ambicije u novim inicijativama SSA i GOVSATCOM. Europska unija i države članice ulažu u mnoge kritične infrastrukture koje se moraju zaštititi. Mogućnost prijetnje „odozgo” povećat će se tijekom sljedećih godina. Zbog rastućeg broja konstelacija s vrlo velikim brojem satelita u orbiti stvara se „prometna” situacija, koja se nadodaje golemoj količini svemirskog otpada. Zbog toga je sigurnost operacija ugrožena rizikom od sudara svemirskih letjelica ili svemirskih letjelica i svemirskog otpada. Štoviše, svemirska meteorologija predstavlja dodatni rizik koji se sastoji od različitih vrsta nepredvidljivih pojava. Ekstremne i bitne svemirske meteorološke pojave mogle bi ugroziti sigurnost građana i prekinuti rad svemirske i zemaljske infrastrukture.

Europa mora biti sposobna za samostalno ispunjavanje svojih potreba i pružanje sigurnosti u takvom strateškom sektoru te imati razumijevanja kao pouzdan sugovornik na međunarodnoj razini.

Siguran i zajamčen pristup satelitskim komunikacijama neophodan je alat za aktere u sigurnosti. Agregiranje i dijeljenje tih ključnih sigurnosnih resursa na razini Unije jača Uniju koja štiti svoje građane. Proračun dodijeljen za GOVSATCOM čini se nedovoljnim za pokrivanje mogućeg zahtjeva, kao i za upravljanje operacijama i korištenje europske infrastrukture.

Kibernetička sigurnost svemirske i zemaljske infrastrukture ključna je za jamčenje kontinuiteta u radu sustavâ, njihove djelotvornosti u kontinuiranom izvođenju zadataka i pružanju potrebnih usluga.

Stoga je nužno planirati posebnu transverzalnu aktivnost i utvrditi odgovorni subjekt nadležan za nadzor aspekata kibernetičke sigurnosti na integriran način. Pri zaštiti specifičnih potreba, u skladu s općim navodima koje su definirala europska tijela koja nadziru aspekte kibernetičke sigurnosti te uključivanjem drugih dionika, bitno je definirati politike i operativne postupke te osigurati da se usklađeno provode u različitim komponentama.

Europa je jedan od svjetskih predvodnika u pitanjima svemira, ali da bi održala i razvijala svoje sposobnosti, potrebno je uložiti trud. U sve nesigurnijem geopolitičkom okruženju ulaganje u svemir mora i dalje biti institucionalni prioritet kako bi se i u budućnosti očuvali predvodništvo, konkurentnost, održivost i autonomija Europe u toj strateškoj domeni.

To postaje iznimno bitno u kontekstu u kojemu su tradicionalne svemirske sile i dalje vrlo aktivne, a istodobno se uključuju novi sudionici koji sve više predstavljaju izazov za konkurentnost europskog svemirskog sektora.

U svemirskom programu koji predlaže Komisija priznaje se važna uloga europske industrije, ali ne pruža se dovoljna potpora sredstvima za održavanje i razvoj snažne, konkurentne i diversificirane industrijske baze u Europi.Važno je promicati najšire i najotvorenije moguće sudjelovanje novoosnovanih poduzeća, novih sudionika, malih i srednjih poduzeća u državama članicama na uzlaznom i silaznom tržištu, u cijelom opskrbnom lancu i u sektoru aplikacija i usluga.

Međunarodna konkurentnost europskih industrija mora se poticati stvaranjem odgovarajućih uvjeta za jamčenje jednakih uvjeta za sve glavne konkurente u svemiru. Kako bi se otvorile nove poslovne prilike za europsku svemirsku industriju, izvjestitelj snažno potiče Komisiju da primijeni gospodarsku diplomaciju u svrhu međunarodne suradnje i podizanja razine osviještenosti o svemiru diljem svijeta.

Industrija bi trebala imati mogućnost natjecati se u ostvarivanju aktivnosti koje se mogu izvesti na jednakoj razini pouzdanosti i sigurnosti za javnost, ali s većom ekonomičnošću. Uvijek kad se to dogodi, industrija bi trebala moći ponuditi svoju stručnost u kontekstu poštenog tržišnog natjecanja bez narušavanja tržišta kako bi se uštedjela javna sredstva i primijenilo najučinkovitije rješenje.

Nadalje, europskim svemirskim programom trebao bi se poticati autonoman pristup svemiru objedinjavanjem lansiranja, razvoja alternativnih tehnologija za lansiranje i potpore zemaljskoj infrastrukturi.

Međunarodni konkurenti, zemlje s mogućnošću pristupa svemiru, dakle SAD, Rusija i Kina, stvaraju pogodnosti za domaće tržište pod snažnom institucionalnom zaštitom s višim institucionalno određenim cijenama i dugoročnim ugovorima o javnoj nabavi.

Stoga međunarodni konkurenti mogu ponuditi uslugu lansiranja po znatno većoj konkurentnoj cijeni nego europska industrija. Iz sigurnosnih i gospodarskih razloga bilo bi važno uspostaviti jednake uvjete za sve, zajamčiti autonoman pristup svemiru i omogućiti europskim industrijama da se natječu na međunarodnoj razini.

Na ciljevima svemirskog programa radit će se i u okviru sinergija s drugim europskim programima i financijskim instrumentima. Prijedlogom će se poboljšati pristup rizičnom financiranju za novoosnovana poduzeća u svemirskom sektoru. Komisija će istodobno istražiti stvaranje namjenskog vlasničkog instrumenta u sklopu programa InvestEU. Provedbom novog svemirskog programa uspostavit će se inovativna partnerstva za razvoj i kupnju inovativnih proizvoda i usluga, olakšati pristup objektima za obradu i ispitivanje, promicati certificiranje i standardizacija. U programu će se poticati usklađenost i sinergija s programom Obzor Europa jamčenjem suradnje u aktivnostima svemirskih istraživanja i inovacija. Izvjestitelj žali zbog manjka određenog proračuna za svemirska istraživanja u programu Obzor Europa kako bi se ulagačima pružila sigurnost te potvrdili konkurentnost i predvodništvo europske industrije u tom bitnom sektoru.

U osnovi neometanog funkcioniranja programa nalazi se odgovarajuće upravljanje, podjela zadataka i usluga te odnosa između glavnih dionika, odnosno Europske komisije, preimenovane Agencije Europske unije za svemirski program (Agencija) i Europske svemirske agencije (ESA). U upravljanju bi također trebalo uzeti u obzir sudjelovanje država članica i njihovih agencija te drugih međunarodnih europskih sudionika.

Europska komisija ima opću odgovornost za program, njegovu sigurnost te koordinira aktivnosti subjekata uključenih u Program.

Agencija je tijekom godina proširila svoje nadležnosti i spremna je za dovršavanje više zadataka. Ako Agencija bude odgovorna za sigurnosnu akreditaciju, vjerojatno za kibernetičku sigurnost i promicanje usluga i aplikacija Programa u silaznom sektoru, Europska komisija mora uložiti u njezino širenje, i to povećanjem broja dužnosnika i geografskim širenjem uz moguće otvaranje novih lokalnih ureda.

ESA ima temeljnu ulogu u pružanju tehničke i operativne podrške EU-u za ostvarivanje jasno utvrđenih komponenti svemirskog programa, radeći prema postupcima i pravilima koji su u skladu s onima u Europskoj uniji.

MIŠLJENJE Odbora za proračune (11.10.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: John Howarth

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Procjenjuje se da svemirska industrija u Europskoj uniji ima dodanu vrijednost od 53 do 62 milijarde EUR te da pruža 231 000 radnih mjesta. Ciljevi svemirskog programa Europske unije jesu poboljšanje sigurnosti Unije i postizanje tehnološke neovisnosti, suočavanje s nekima od najvažnijih globalnih izazova kao što su klimatske promjene, poticanje tehnoloških inovacija i stvaranje socioekonomske dobiti za poduzeća i građane Unije. Program će i dalje biti usmjeren na poboljšanje triju vodećih projekata EU-a: Galilea (satelitska navigacija), Copernicusa (program za promatranje Zemlje) i EGNOS-a (navigacija za sigurnost života), kao i na razvoj STT-a (sigurnost u svemiru) i pokretanje inicijative Govsatcom (sigurne satelitske komunikacije).

Prijedlog Komisije za VFO za razdoblje 2021. – 2027. jest da se Galileo/Egnos financiraju s 8,6 milijardi EUR u (stalnim) cijenama iz 2018. (9,7 milijardi u sadašnjim cijenama), a da se Copernicus financira s 5,1 milijardom EUR (5,8 milijardi EUR). Programima STT i Govsatcom dodijeljeno je 0,4 milijarde EUR (0,5 milijardi EUR). Za svemirski program na raspolaganje se stavlja ukupno 1,25 % obveza u okviru VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. Sve brojke su sve do dovršetka postupka donošenja VFO-a samo indikativne te su ovdje izražene u stalnim cijenama kako bi se omogućila izravna usporedba s prethodnim razdobljem VFO-a.

Svemirski program Europske unije državama članicama omogućuje da ostvare tehnička rješenja pomoću programa koji je toliko velik da ga nijedna država članica sama ne bi mogla uspješno provesti. Na taj način, kao i izravnom koristi od otvaranja radnih mjesta i podupiranja konkurentnog svemirskog sektora, tehnologija, podaci i usluge svemirskog programa stvaraju važnu dodanu vrijednost za proračune Europske unije koji uključuju, ali nisu ograničeni samo na ribarstvenu politiku, okolišne i klimatske programe, održivu poljoprivredu i promet i oblikovanje/upravljanje prometom. EU bi trebao nastojati iskoristiti podatke iz svemirskog programa kako bi se u budućnosti omogućilo informirano donošenje proračuna i odluka u tom i ostalim područjima.

Komisija je već najavila namjeru da se od postojeće Europske agencije za globalne navigacijske satelitske sustave stvori Agencija Europske unije za svemirski program i time pruži „jedinstven i pojednostavljen sustav upravljanja”, dok će Europska svemirska agencija ostati glavni partner u provedbi programa. Pozdravlja se namjera da se preimenovanom agencijom težište preusmjeri na marketing, upravljanje i vođenje. Financijski rizik svojstven je uspostavi novih struktura upravljanja te je stoga važno imati jasnu strategiju, podjelu djelovanja, odgovornosti i nadzora u upravljanju Agencijom Europske unije za svemirski program kako bi se ublažio proračunski rizik.

Program se oslanja na tehnologiju i vještine koje su usko specijalizirane, ponekad i jedinstvene i koje se služe novim razvojnim otkrićima. Stoga bi program trebao djelovati u okviru VFO-a koji je dovoljno fleksibilan da se može nositi s promjenama troškova i novim razvojem te u regulatornom okviru koji je dovoljno fleksibilan da djeluje u najboljem interesu Unije, programa i država članica.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Unija treba osigurati svoju slobodu djelovanja i autonomiju kako bi imala pristup svemiru i mogla ga sigurno koristiti. Stoga je ključno da održava autonoman, pouzdan i troškovno učinkovit pristup svemiru, posebno u pogledu ključne infrastrukture i tehnologije, javne sigurnosti i sigurnosti Unije i njezinih država članica. Komisija bi stoga trebala imati mogućnost objediniti usluge lansiranja na europskoj razini, kako za svoje vlastite potrebe, tako i, na njihov zahtjev, za druge subjekte, uključujući države članice, u skladu s odredbama članka 189. stavka 2. Ugovora. Ključno je također da Unija i u budućnosti raspolaže modernim, učinkovitim i fleksibilnim infrastrukturnim objektima za lansiranje. Uz mjere koje poduzimaju države članice i Europska svemirska agencija Komisija bi trebala razmotriti načine za podupiranje tih objekata. Konkretno, kad se održava ili modernizira zemaljska infrastruktura povezana s pristupom svemiru u skladu s potrebama Programa, trebalo bi biti moguće u okviru Programa, u skladu s Financijskom uredbom i u slučajevima kad se može utvrditi jasna dodana vrijednost EU-a, djelomično financirati takve prilagodbe kako bi se postigla bolja troškovna učinkovitost Programa.

(4)  Unija treba osigurati svoju slobodu djelovanja i autonomiju kako bi imala pristup svemiru i mogla ga sigurno koristiti. Stoga je ključno da održava autonoman, pouzdan i troškovno učinkovit pristup svemiru, posebno u pogledu ključne infrastrukture i tehnologije, javne sigurnosti i sigurnosti Unije i njezinih država članica. Komisija bi stoga trebala imati mogućnost objediniti usluge lansiranja na europskoj razini, kako za svoje vlastite potrebe, tako i, na njihov zahtjev, za druge subjekte, uključujući države članice, u skladu s odredbama članka 189. stavka 2. Ugovora. Ključno je također da Unija i u budućnosti raspolaže modernim, učinkovitim i fleksibilnim infrastrukturnim objektima za lansiranje. Uz mjere koje poduzimaju države članice i Europska svemirska agencija Komisija bi trebala razmotriti načine za podupiranje tih objekata. Konkretno, kad se održava ili modernizira zemaljska infrastruktura povezana s pristupom svemiru u skladu s potrebama Programa, trebalo bi biti moguće u okviru Programa, u skladu s Financijskom uredbom i u slučajevima kad se može utvrditi jasna dodana vrijednost EU-a, djelomično financirati takve prilagodbe kako bi se postigla bolja troškovna učinkovitost Programa, oslanjajući se na fleksibilan višegodišnji financijski okvir koji je u stanju reagirati na promjenjive okolnosti.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se Programom pridonijeti općim mjerama povezanima s klimatskim promjenama i ostvarenju općeg cilja da se 25 % proračunskih rashoda EU-a odnosi na potporu klimatskim ciljevima. Relevantne mjere bit će utvrđene tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno razmotriti u kontekstu odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(13)  Vodeći računa o važnosti djelovanja kao predvodnik u rješavanju problema klimatskih promjena u skladu s obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Programom pridonijet će se pojednostavnjenju klimatske politike i brzom postizanju općeg cilja od 30 % rashoda iz proračuna EU-a kojima se podupiru klimatski ciljevi kao i uključivanju ciljeva održivog razvoja u sve politike Unije. Relevantne mjere bit će utvrđene tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno razmotriti u kontekstu odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Budući da Program u načelu financira Unija, ugovori o javnoj nabavi sklopljeni u okviru programa trebali bi biti u skladu s propisima Unije. U tom kontekstu Unija bi također trebala biti odgovorna za definiranje ciljeva u pogledu javne nabave koje se treba nastojati ostvariti.

(15)  Budući da Program u načelu financira Unija, ugovori o javnoj nabavi sklopljeni u okviru programa trebali bi biti u skladu s propisima Unije i propisno uzimati u obzir okolišne, socijalne i kriterije korporativnog upravljanja. U tom kontekstu Unija bi također trebala biti odgovorna za definiranje ciljeva u pogledu javne nabave koje se treba nastojati ostvariti. Cjelovita provedba Programa, uključujući postupke javne nabave, trebala bi biti u skladu s načelima transparentnosti, nediskriminacije i jednakog postupanja, posebno u pogledu rodne ravnopravnosti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Dobro javno upravljanje Programom zahtijeva strogu raspodjelu odgovornosti i zadaća među različitim uključenim subjektima kako bi se izbjeglo dupliciranje i smanjilo prekoračenja troškova i kašnjenja.

(25)  Dobro javno upravljanje Programom zahtijeva strogu raspodjelu odgovornosti i zadaća među različitim uključenim subjektima, posebno između Agencije Europske unije za svemirski program i Europske svemirske agencije, kako bi se izbjeglo nepotrebno dupliciranje napora i smanjilo prekoračenja troškova i kašnjenja. Komisija bi trebala koordinirati i nadgledati zadaće i komunikaciju na temelju načela utvrđenih u Ugovoru iz Lisabona 1a i Okvirnom sporazumu između Europske zajednice i Europske svemirske agencije1b.

 

__________________

 

1a Članak 189. stavak 3. Ugovora iz Lisabona

 

1bbudući da ugovorne stranke obostrano prihvaćaju posebne prednosti koje se nadopunjuju i međusobno osnažuju te se obvezuju da će učinkovito surađivati na obostranu korist i izbjegavati svako nepotrebno dvostruko djelovanje.”

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Cilj je Galilea uspostavljanje prve globalne infrastrukture za satelitsku navigaciju i određivanje položaja namjenski projektirane za civilne svrhe, koju mogu koristiti razni javni i privatni sudionici u Europi i svijetu. Galileo radi neovisno o drugim postojećim ili potencijalnim sustavima, čime među ostalim pridonosi strateškoj autonomiji Unije. Druga generacija sustava trebala bi se postupno puštati u rad prije 2030., u početku sa smanjenim operativnim kapacitetom.

(39)  Cilj je Galilea uspostavljanje prve globalne infrastrukture za satelitsku navigaciju i određivanje položaja namjenski projektirane za civilne svrhe na temelju pripremnog rada Europske svemirske agencije, koju mogu koristiti razni javni i privatni sudionici u Europi i svijetu. Galileo radi neovisno o drugim postojećim ili potencijalnim sustavima, čime među ostalim pridonosi strateškoj autonomiji Unije. Druga generacija sustava trebala bi se postupno puštati u rad prije 2030., u početku sa smanjenim operativnim kapacitetom.

Obrazloženje

Galileo se temelji na pripremnom radu Europske svemirske agencije, što nije jasno na osnovu Prijedloga Komisije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23 a)  „svemirski sektor” znači:

 

„sektor na početku proizvodnog lanca” koji obuhvaća aktivnosti koje vode prema operativnom svemirskom sustavu i istraživanje svemira;

 

„sektor na kraju proizvodnog lanca” koji obuhvaća aktivnosti povezane s iskorištavanjem satelitskih podataka radi razvoja proizvoda i usluga povezanih sa svemirom za krajnje korisnike.

Obrazloženje

Trebalo bi detaljnije definirati svemirski sektor i pritom razlikovati sektor na početku proizvodnog lanca i onaj na kraju tog lanca.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program uz to sadržava mjere namijenjene za osiguravanje učinkovita pristupa svemiru za Program i za poticanje inovativnog svemirskog sektora.

Program uz to sadržava mjere namijenjene za osiguravanje učinkovita pristupa svemiru za Program i za poticanje inovativnog i konkurentnog svemirskog sektora.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanje sigurnosti Unije i njezinih država članica, njezine slobode djelovanja i strateške autonomije, osobito u pogledu tehnologija i donošenja odluka na temelju dokaza;

(c)  jačanje sigurnosti Unije i njezinih država članica, njezine slobode djelovanja i strateške autonomije, osobito u pogledu tehnologija i djelotvornog donošenja odluka na temelju dokaza kojim se umanjuju troškovi;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi [16] milijardi EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Instrumenta za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 14 816 938 000 EUR u cijenama iz 2018. (16,7 milijardi EUR u tekućim cijenama).

Indikativna raspodjela iznosa iz prvog podstavka:

Indikativna raspodjela iznosa iz prvog podstavka:

(a)  za Galileo i EGNOS: [9,7] milijardi EUR;

(a)  za Galileo i EGNOS: 8 606 245 580 EUR u cijenama iz 2018. (9,7 milijardi EUR u tekućim cijenama);

(b)  za Copernicus: [5,8] milijardi EUR;

(b)  za Copernicus: 5 146 002 510 EUR u cijenama iz 2018. (5,8 milijardi EUR u tekućim cijenama);

(c)  za SSA/GOVSATCOM: [0,5] milijardi EUR.

(c)  za SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 910 EUR u cijenama iz 2018. (1,2 milijardi EUR u tekućim cijenama);

Obrazloženje

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 13. rujna 2018.., kompromisni amandman odražava najnoviju raščlambu VFO-a po programu, kako je navedeno u nacrtu privremenog izvješća o prijedlogu Uredbe Vijeća o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u pogledu sporazuma.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Transverzalne aktivnosti predviđene u članku 3. financiraju se u okviru komponenti Programa.

2.  Transverzalne aktivnosti predviđene u člancima 3. i 6. financiraju se u okviru komponenti Programa.

Obrazloženje

Jedan od ciljeva trebao bi biti pružanje potpore razvoju snažnog, konkurentnog i inovativnog svemirskog sektora.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prihodi ostvareni iz komponenti Programa uplaćuju se u proračun Unije i upotrebljavaju za financiranje komponente koja je ostvarila te prihode.

1.  Prihodi ostvareni iz komponenti Programa uplaćuju se u proračun Unije i upotrebljavaju za financiranje svake komponente Programa.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – alineja 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  utvrđuje načela za naknadu Europskoj svemirskoj agenciji, koja je razmjerna težini zadaća koje treba izvršiti, u skladu s tržišnim cijenama i naknadama drugih subjekata sudionika, uključujući Uniju, i koja se može, prema potrebi, temeljiti na pokazateljima izvedbene uspješnosti. Te naknade ne obuhvaćaju opće troškove koji nisu povezani s aktivnostima koje je Unija povjerila Europskoj svemirskoj agenciji.

–  utvrđuje načela za naknadu Europskoj svemirskoj agenciji, koja je razmjerna težini zadaća koje treba izvršiti, u skladu s naknadama drugih subjekata sudionika, uključujući Uniju, i koja se može, prema potrebi, temeljiti na pokazateljima izvedbene uspješnosti. Te naknade ne obuhvaćaju opće troškove koji nisu povezani s aktivnostima koje je Unija povjerila Europskoj svemirskoj agenciji.

Obrazloženje

Za mnoge usluge nema stvarnih „tržišnih cijena”.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Copernicus se provodi na temelju prethodnih ulaganja Unije i, prema potrebi, oslanjajući se na nacionalne i regionalne kapacitete država članica te uzimajući u obzir kapacitete komercijalnih pružatelja usporedivih podataka i informacija te potrebu za poticanjem tržišnog natjecanja i razvoja tržišta.

1.  Copernicus se provodi na temelju prethodnih ulaganja Unije i financiranja Europske svemirske agencije te, prema potrebi, oslanjajući se na nacionalne i regionalne kapacitete država članica te uzimajući u obzir kapacitete komercijalnih pružatelja usporedivih podataka i informacija te potrebu za poticanjem tržišnog natjecanja i razvoja tržišta.

Obrazloženje

Copernicus zajedno financiraju Europska unija (70 %) i Europska svemirska agencija (30 %).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Upravni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika iz svake države članice i četiri predstavnika Komisije, pri čemu svi imaju pravo glasa. Upravni odbor uključuje i jednog člana bez prava glasa kojega imenuje Europski parlament.

1.  Upravni odbor sastavljen je od po jednog predstavnika iz svake države članice i četiri predstavnika Komisije te jednog predstavnika kojeg imenuje Europski parlament, pri čemu svi imaju pravo glasa.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 101. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Svake godine Komisija podnosi izvješće o provedbi Programa Europskom parlamentu i Vijeću. To izvješće među ostalim sadržava informacije o upravljanju rizikom, općim troškovima, godišnjim operativnim troškovima, rezultatima poziva na podnošenje ponuda, prihodima, rokovima i uspjehu Programa i Agencije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program

Referentni dokumenti

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

John Howarth

12.7.2018

Razmatranje u odboru

13.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Younous Omarjee

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (15.11.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Razvoj svemirskog sektora povijesno je povezan sa sigurnošću. U mnogim su slučajevima oprema, komponente i instrumenti koji se koriste u svemirskom sektoru roba s dvojnom namjenom. Stoga bi trebalo iskoristiti mogućnosti koje svemir nudi za sigurnost Unije i njezinih država članica.

(2)  Razvoj svemirskog sektora povijesno je povezan sa sigurnošću. U mnogim su slučajevima oprema, komponente i instrumenti koji se koriste u svemirskom sektoru roba s dvojnom namjenom. Stoga bi trebalo iskoristiti mogućnosti koje svemir nudi za sigurnost i neovisnost Unije i njezinih država članica.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Svemirski sektor danas je ključan za brojne politike Unije i država članica u područjima kao što su okoliš, klimatske promjene, poljoprivreda i ruralni razvoj, civilna zaštita i prevencija, sigurnost te digitalno gospodarstvo. Treba utvrditi druge moguće primjene te ih aktivno provoditi, uključujući svemirska rješenja za klimatske promjene.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Još od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća Unija razvija vlastite svemirske inicijative i programe, konkretno Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS) za kojim su uslijedili Galileo i Copernicus, koji ispunjavaju potrebe građana Unije i zahtjeva javnih politika. Ne samo što bi trebalo osigurati kontinuitet tih inicijativa nego bi ih trebalo poboljšati kako bi ostale na čelu u razvoju novih tehnologija i promjena u područjima digitalne tehnologije i informacijske i komunikacijske tehnologije, ispunjavale nove potrebe korisnika i mogle ispuniti političke prioritete kao što su klimatske promjene, uključujući praćenje promjena u području Arktika, sigurnost i obranu.

(3)  Još od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća Unija razvija vlastite svemirske inicijative i programe, konkretno Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS) za kojim su uslijedili Galileo i Copernicus, koji ispunjavaju potrebe građana Unije i zahtjeva javnih politika. Ne samo što bi trebalo osigurati kontinuitet tih inicijativa nego bi ih trebalo poboljšati kako bi ostale na čelu u razvoju novih tehnologija i promjena u područjima digitalne tehnologije i informacijske i komunikacijske tehnologije, ispunjavale nove potrebe korisnika i mogle ispuniti političke prioritete kao što su ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama, uključujući praćenje promjena u području Arktika, sigurnost i obranu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Komisija bi trebala, zajedno s državama članicama i Visokim predstavnikom, promicati odgovorno ponašanje u svemiru i istražiti mogućnost pristupanja odgovarajućim konvencijama UN-a.

(7)  Komisija bi trebala, zajedno s državama članicama i Visokim predstavnikom, promicati odgovorno ponašanje u svemiru, posebno s obzirom na sve veću količinu svemirskog otpada, i istražiti mogućnost pristupanja odgovarajućim konvencijama UN-a.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se Programom pridonijeti općim mjerama povezanima s klimatskim promjenama i ostvarenju općeg cilja da se 25 % proračunskih rashoda EU-a odnosi na potporu klimatskim ciljevima. Relevantne mjere bit će utvrđene tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno razmotriti u kontekstu odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(13)  Uzimajući u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s ciljevima i obvezama u vezi s borbom protiv klimatskih promjena koje je Unija preuzela u pogledu svoje predvodničke uloge u provedbi Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim će se Programom pridonijeti općim mjerama povezanima s klimatskim promjenama i ostvarenju općeg cilja da se 30 % proračunskih rashoda EU-a odnosi na potporu klimatskim ciljevima, kao i uklapanju ciljeva održivog razvoja u sve politike Unije. Relevantne mjere bit će utvrđene tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno razmotriti u kontekstu odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Copernicus bi trebao osigurati autonoman pristup znanju o okolišu i ključnim tehnologijama za usluge promatranja Zemlje i geoinformacija, čime se Uniji omogućava neovisno odlučivanje i djelovanje u područjima, među ostalim, okoliša, klimatskih promjena, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva.

(47)  Copernicus bi trebao osigurati autonoman pristup znanju o okolišu i ključnim tehnologijama za usluge promatranja Zemlje i geoinformacija, čime se Uniji omogućava neovisno odlučivanje i djelovanje u područjima, među ostalim, okoliša, klimatskih promjena, biološke raznolikosti, korištenja zemljišta, zaštite tla, zdravlja oceana, civilne zaštite i prevencije, sigurnosti i digitalnog gospodarstva.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(47.a)  Broj korisnika usluga Copernicusa u pogledu klimatskih promjena u stalnom je porastu i udvostručen je u razdoblju od 2015. do 2016. Te usluge valja učiniti potpuno operativnima kako bi se povećala dostupnost podataka potrebnih za aktivnosti ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 62.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(62.a)  Transportiranje svemirskih plovila i njihovih komponenti sa Zemlje u svemir donosi znatan operativni trošak i posljedice za okoliš. Kako bi se smanjilo broj putovanja u svemir, a time i emisije stakleničkih plinova, svemirska plovila trebalo bi dizajnirati tako da se mogu ponovno koristiti u svemiru. Nadalje, dugoročni cilj trebao bi biti da se omogući održiva proizvodnja energije u svemiru uporabom resursa dostupnih u svemiru, primjerice uspostavljanje proizvodnje vodika, čime bi bilo moguće točenje goriva za svemirska plovila.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 64.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64)  Pružanje usluga SST-a trebalo bi se temeljiti na suradnji između Unije i država članica i na korištenju postojećih i budućih nacionalnih stručnih znanja i sredstava, uključujući ona koja je razvila Europska svemirska agencija ili Unija. Trebalo bi biti moguće osigurati financijsku potporu za razvoj novih senzora SST-a. Uzimajući u obzir osjetljivu prirodu SST-a, nadzor nad nacionalnim senzorima i njihove operacije, održavanje i obnova te obrada podataka potrebna za pružanje usluga SST-a trebali bi ostati u nadležnosti država članica sudionica.

(64)  Pružanje usluga SST-a trebalo bi se temeljiti na suradnji između Unije i država članica i na korištenju postojećih i budućih nacionalnih i ESA-inih stručnih znanja i sredstava, uključujući ona koja je razvila Europska svemirska agencija ili Unija. Trebalo bi biti moguće osigurati financijsku potporu za razvoj novih senzora SST-a. Uzimajući u obzir osjetljivu prirodu SST-a, nadzor nad nacionalnim i ESA-inim senzorima, njihove operacije, održavanje i obnova te obrada podataka potrebna za pružanje usluga SST-a trebali bi ostati u nadležnosti država članica.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 67.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(67)  SST bi uz to trebao biti komplementaran postojećim mjerama ublažavanja, kao što su Smjernice za smanjenje svemirskog otpada Odbora za miroljubivo korištenje svemira (COPOUS) i Smjernice za dugoročnu održivost aktivnosti u svemiru, ili drugim inicijativama kako bi se osigurale sigurnost, zaštita i održivost aktivnosti u svemiru. Kako bi smanjio rizik od sudara, SST bi nastojao uspostaviti sinergiju s inicijativama za aktivno uklanjanje i mjerama pasivizacije svemirskog otpada. SST bi trebao pridonijeti osiguranju miroljubivog korištenja i istraživanja svemira. Povećanje svemirskih aktivnosti može utjecati na međunarodne inicijative u području upravljanja svemirskim prometom. Unija bi trebala pratiti te promjene okruženja te ih prema potrebi uzeti u obzir u kontekstu preispitivanja trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira u sredini programskog razdoblja.

(67)  SST bi uz to trebao biti komplementaran postojećim mjerama ublažavanja, kao što su Smjernice za smanjenje svemirskog otpada Odbora za miroljubivo korištenje svemira (COPOUS) i Smjernice za dugoročnu održivost aktivnosti u svemiru, ili drugim inicijativama kako bi se osigurale sigurnost, zaštita i održivost aktivnosti u svemiru. Kako bi smanjio rizik od sudara, SST bi nastojao uspostaviti sinergiju s inicijativama za aktivno uklanjanje i mjerama pasivizacije svemirskog otpada, pa i izradom tehnoloških instrumenata za aktivno uklanjanje samog otpada. SST bi trebao pridonijeti osiguranju miroljubivog korištenja i istraživanja svemira. Povećanje svemirskih aktivnosti može utjecati na međunarodne inicijative u području upravljanja svemirskim prometom. Unija bi trebala pratiti te promjene okruženja te ih prema potrebi uzeti u obzir u kontekstu preispitivanja trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira u sredini programskog razdoblja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 70.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(70)  Ekstremne i bitne svemirske meteorološke pojave mogle bi ugroziti sigurnost građana i prekinuti rad svemirske i zemaljske infrastrukture. Stoga bi trebalo osnovati funkciju svemirske meteorologije kao dijela Programa kako bi se mogli ocjenjivati svemirski meteorološki rizici i povezane korisničke potrebe, širiti znanje o svemirskim meteorološkim rizicima, pružati svemirske meteorološke usluge prilagođene potrebama korisnika te poboljšati kapacitete država članica za pružanje svemirskih meteoroloških usluga. Komisija bi trebala dati prednost sektorima kojima će se pružati operativne svemirske meteorološke usluge, uzimajući u obzir potrebe korisnika, rizike i tehnološku spremnost. Dugoročno bi se moglo raditi na zadovoljavanju potreba i u drugim sektorima. Pružanje usluga na razini Unije u skladu s potrebama korisnika zahtijevat će ciljane, koordinirane i kontinuirane aktivnosti istraživanja i razvoja kako bi se pružila potpora razvoju svemirskih meteoroloških usluga. Pružanje svemirskih meteoroloških usluga trebalo bi se temeljiti na postojećim nacionalnim i Unijinim kapacitetima te omogućiti sudjelovanje što većeg broja država članica i uključivanje privatnog sektora.

(70)  Ekstremne i bitne svemirske meteorološke pojave mogle bi ugroziti sigurnost građana i prekinuti rad svemirske i zemaljske infrastrukture. Stoga bi trebalo osnovati funkciju svemirske meteorologije kao dijela Programa kako bi se mogli ocjenjivati svemirski meteorološki rizici i povezane korisničke potrebe, širiti znanje o svemirskim meteorološkim rizicima, pružati svemirske meteorološke usluge prilagođene potrebama korisnika te poboljšati kapacitete država članica za pružanje svemirskih meteoroloških usluga. Komisija bi trebala dati prednost sektorima kojima će se pružati operativne svemirske meteorološke usluge, uzimajući u obzir potrebe korisnika, rizike i tehnološku spremnost. Dugoročno bi se moglo raditi na zadovoljavanju potreba i u drugim sektorima. Pružanje usluga na razini Unije u skladu s potrebama korisnika zahtijevat će ciljane, koordinirane i kontinuirane aktivnosti istraživanja i razvoja kako bi se pružila potpora razvoju svemirskih meteoroloških usluga. Pružanje svemirskih meteoroloških usluga trebalo bi se temeljiti na postojećim nacionalnim, ESA-inim i Unijinim kapacitetima te omogućiti sudjelovanje što većeg broja država članica i uključivanje privatnog sektora.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  U Bijeloj knjizi Komisije o budućnosti Europe25, Rimskoj deklaraciji šefova država ili vlada 27 država članica EU-a26 i nekoliko rezolucija Europskog parlamenta podsjeća se da EU mora pružiti važan doprinos u osiguravanju sigurne i otporne Europe koja se može suočiti s pitanjima kao što su regionalni sukobi, terorizam, kiberprijetnje i sve veći migracijski pritisci. Siguran i zajamčen pristup satelitskim komunikacijama neophodan je alat za aktere u sigurnosti, a agregiranje i dijeljenje tih ključnih sigurnosnih resursa na razini Unije jača Uniju koja štiti svoje građane.

(71)  U Bijeloj knjizi Komisije o budućnosti Europe25, Rimskoj deklaraciji šefova država ili vlada 27 država članica EU-a26 i nekoliko rezolucija Europskog parlamenta podsjeća se da Unija mora pružiti važan doprinos u osiguravanju sigurne i otporne Europe koja može pomoći u suočavanju s pitanjima kao što su klimatske promjene, regionalni sukobi, terorizam, kiberprijetnje i sve veći migracijski pritisci. Siguran i zajamčen pristup satelitskim komunikacijama neophodan je alat za aktere u sigurnosti, a agregiranje i dijeljenje tih ključnih sigurnosnih resursa na razini Unije jača Uniju koja štiti svoje građane.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „svemirske meteorološke pojave” znači prirodne varijacije u svemirskom okolišu između Sunca i Zemlje, uključujući Sunčeve bljeskove, Sunčeve energetske čestice, Sunčev vjetar i koronini izbačaji koji mogu uzrokovati Sunčeve oluje (geomagnetske oluje, oluje Sunčeva zračenja i ionosferski poremećaji), što može utjecati na Zemlju;

(2)  „svemirske meteorološke pojave” znači prirodne varijacije u svemirskom okolišu između Sunca i Zemlje, uključujući Sunčeve bljeskove, Sunčeve energetske čestice, Sunčev vjetar i koronini izbačaji koji mogu uzrokovati Sunčeve oluje (geomagnetske oluje, oluje Sunčeva zračenja i ionosferski poremećaji), što može utjecati na Zemlju ili svemirsku infrastrukturu;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  pojam „potencijalni kandidati” označava zemlje/subjekte s očitim izgledima za buduće pridruživanje EU-u, ali kojima još nije dodijeljen status države kandidatkinje;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program uz to sadržava mjere namijenjene za osiguravanje učinkovita pristupa svemiru za Program i za poticanje inovativnog svemirskog sektora.

Program uz to sadržava mjere namijenjene za osiguravanje učinkovita pristupa svemiru za Program i za poticanje inovativnog i konkurentnog svemirskog sektora.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za Copernicus: dugoročno pružanje točnih i pouzdanih podataka i informacija dobivenih promatranjem Zemlje kako bi se pružila potpora provedbi i praćenju politika Unije i njezinih država članica u područjima okoliša, klimatskih promjena, poljoprivrede i ruralnog razvoja, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva;

(b)  za Copernicus: dugoročno pružanje točnih i pouzdanih podataka i informacija usmjerenih na korisnike te dobivenih promatranjem Zemlje kako bi se pružila potpora provedbi i praćenju politika Unije i njezinih država članica u područjima okoliša, klimatskih promjena, poljoprivrede i ruralnog razvoja, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  za svijest o situaciji u svemiru (SSA): poboljšavanje kapaciteta SST-a za praćenje i utvrđivanje svemirskih objekata, svemirsko meteorološko praćenje te mapiranje i umrežavanje kapaciteta država članica za otkrivanje NEO-a;

(c)  za svijest o situaciji u svemiru (SSA): poboljšavanje kapaciteta SST-a za praćenje i utvrđivanje svemirskih objekata, svemirsko meteorološko praćenje te mapiranje i umrežavanje kapaciteta država članica za otkrivanje NEO-a i primjena rješenja kojima se daje prednost čišćenju Zemljine orbite;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  razvojne aktivnosti povezane s autonomnim, pouzdanim i troškovno učinkovitim pristupom svemiru;

(b)  razvojne aktivnosti povezane s autonomnim, pouzdanim i troškovno učinkovitim pristupom svemiru, uključujući alternativnu proizvodnju energije koja se koristi resursima dostupnima u svemiru, nove tehnologije za lansiranje i inovativne sustave ili usluge, uzimajući u obzir ključne sigurnosne interese Unije i država članica, kako je navedeno u članku 25.;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pružanje aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja;

(e)  pružanje aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja, pa i u okviru stažiranja usmjerenoga na studente, tek diplomirane osobe i mlade stručnjake i poduzetnike;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sustavno uzimanje u obzir potreba korisnika usluga koje se pružaju komponentama Programa te znanstvenih i tehnoloških razvoja koji se odnose na te usluge;

(d)  sustavno uzimanje u obzir potreba korisnika usluga koje se pružaju komponentama Programa, pa i praćenjem korisničkog foruma programa Copernicus spomenutog u članku 48. stavku 1., te znanstvenih i tehnoloških razvoja koji se odnose na te usluge;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Europskoj komisiji u koordinaciji i upravljanju programom Copernicus pomaže Odbor Copernicus koji je sastavljen od predstavnika država članica i korisničkog foruma programa Copernicus. Korisnički forum programa Copernicus radna je skupina u okviru Odbora Copernicus, a sastoji se od nacionalnih zajednica korisnika. Korisnički forum ima temeljnu ulogu u prikupljanju ideja u pogledu razvoja programa Copernicus i njihova širenja među korisnicima.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 50.

Članak 50.

Usluge programa Copernicus

Usluge programa Copernicus

Copernicus uključuje mjere za potporu sljedećim uslugama:

Copernicus uključuje mjere za potporu sljedećim uslugama:

(a)  uslugama praćenja okoliša, izvješćivanja i osiguravanja usklađenosti, koje obuhvaćaju:

(a)  uslugama praćenja okoliša, izvješćivanja i osiguravanja usklađenosti, koje obuhvaćaju:

–  praćenje atmosfere radi pružanja informacija o kvaliteti zraka i kemijskom sastavu atmosfere,

–  praćenje atmosfere radi pružanja informacija o kvaliteti zraka i kemijskom sastavu atmosfere,

–  praćenje morskog okoliša radi pružanja informacija o stanju i dinamici morskih i obalnih ekosustava i njihovih resursa,

–  praćenje morskog okoliša, uz poseban naglasak na mapiranje zona zagađenih plastikom i mikroplastikom, radi pružanja informacija o stanju i dinamici morskih i obalnih ekosustava i njihovih resursa,

–  praćenje kopna i poljoprivrede radi pružanja informacija o pokrovu zemljišta, uporabi zemljišta, prenamjeni zemljišta, gradskim područjima, količini i kvaliteti unutarnjih voda, šumama, poljoprivredi i drugim prirodnim resursima, biološkoj raznolikosti i kriosferi,

  praćenje kopna i poljoprivrede radi pružanja informacija o pokrovu zemljišta, uporabi zemljišta, prenamjeni zemljišta, kvaliteti tla, dezertifikaciji, gradskim područjima, količini i kvaliteti unutarnjih voda, šumama i njihovu krčenju, poljoprivredi i drugim prirodnim resursima, biološkoj raznolikosti i kriosferi,

–  praćenje klimatskih promjena radi pružanja informacija o antropogenim emisijama CO2 i drugih stakleničkih plinova, ključnim klimatskim varijablama, ponovnim analizama klime, sezonskim prognozama, klimatskim projekcijama i uzrocima klimatskih promjena te pokazatelja u odgovarajućim vremenskim i prostornim razmjerima;

–  praćenje klimatskih promjena radi pružanja informacija o antropogenim emisijama CO2 i drugih stakleničkih plinova, ključnim klimatskim varijablama, ponovnim analizama klime, sezonskim prognozama, klimatskim projekcijama i uzrocima klimatskih promjena te pokazatelja u odgovarajućim vremenskim i prostornim razmjerima;

 

  praćenje područja i objekata prirodne i kulturne baštine UNESCO-a;

(b)  uslugama upravljanja kriznim situacijama za pružanje informacija za potporu javnim tijelima nadležnima za civilnu zaštitu uspostavljenima u Uniji, kao potpora operacijama civilne zaštite i odgovora na krizne situacije (poboljšanje aktivnosti ranog upozoravanja i kapaciteta za odgovor na krize) te aktivnostima sprečavanja i pripravnosti (analize rizika i oporavka) u vezi s različitim vrstama katastrofa;

(b)  uslugama upravljanja kriznim situacijama za pružanje informacija za potporu Koordinacijskom centru za odgovor na krizne situacije i javnim tijelima nadležnima za civilnu zaštitu uspostavljenima u Uniji, kao potpora operacijama europske i nacionalne civilne zaštite i odgovora na krizne situacije (posebno poboljšanje aktivnosti ranog upozoravanja i kapaciteta za odgovor na krize) te aktivnostima sprečavanja i pripravnosti (analize rizika i oporavka) u vezi sa svim mogućim vrstama katastrofa;

(c)  sigurnosnim uslugama za potporu nadzoru vanjskih granica Unije, pomorskom nadzoru, kao i vanjskom djelovanju Unije u odgovoru na sigurnosna pitanja s kojima se Unija suočava te na ciljeve i mjere zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

(c)  sigurnosnim uslugama za potporu nadzoru vanjskih granica Unije, pomorskom nadzoru, kao i vanjskom djelovanju Unije u odgovoru na sigurnosna pitanja s kojima se Unija suočava te na ciljeve i mjere zajedničke vanjske i sigurnosne politike.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  najkasnije 15. studenoga svake godine donosi program rada Agencije za sljedeću godinu nakon što u njega bez ikakvih izmjena uključi dio koji je sastavio Odbor za sigurnosnu akreditaciju u skladu s člankom 80. točkom (b) i nakon što dobije mišljenje Komisije;

(a)  najkasnije 15. studenoga svake godine donosi program rada Agencije za sljedeću godinu nakon što u njega bez ikakvih izmjena uključi dio koji je sastavio Odbor za sigurnosnu akreditaciju u skladu s člankom 80. točkom (b), nakon što dobije mišljenje Komisije i posavjetuje se s Europskim parlamentom o tom programu rada;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 99. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Članovi Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju, izvršni direktor, upućeni nacionalni stručnjaci i promatrači daju izjavu o obvezama i izjavu o interesima u kojoj navode nepostojanje ili postojanje bilo kakvih izravnih ili neizravnih interesa za koje bi se moglo smatrati da dovode u pitanje njihovu neovisnost. Te izjave moraju biti točne i potpune. Podnose se u pisanom obliku prilikom stupanja na dužnost te osobe i obnavljaju se na godišnjoj razini. Ažuriraju se kad god je to potrebno, a posebno u slučaju relevantnih promjena u osobnim okolnostima tih osoba.

1.  Članovi Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju, izvršni direktor, upućeni nacionalni stručnjaci i promatrači daju izjavu o obvezama i izjavu o interesima u kojoj navode nepostojanje ili postojanje bilo kakvih izravnih ili neizravnih interesa za koje bi se moglo smatrati da dovode u pitanje njihovu neovisnost. Te izjave moraju biti točne i potpune. Podnose se u pisanom obliku prilikom stupanja na dužnost te osobe i obnavljaju se na godišnjoj razini. Ažuriraju se kad god je to potrebno, a posebno u slučaju relevantnih promjena u osobnim okolnostima tih osoba. Izjava o obvezama i izjava o interesima daju se na uvid javnosti i lako im se može pristupiti na internetu.

Obrazloženje

Veća transparentnost povećat će povjerenje javnosti u taj rad.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 99. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prije svakog sastanka na kojem sudjeluju članovi Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju, izvršni direktor, upućeni nacionalni stručnjaci, promatrači i vanjski stručnjaci koji sudjeluju u ad hoc radnim skupinama daju točnu i potpunu izjavu u kojoj navode nepostojanje ili postojanje bilo kakvih interesa za koje bi se moglo smatrati da dovode u pitanje njihovu neovisnost u vezi s bilo kojom točkom dnevnog reda te se suzdržavaju od sudjelovanja u raspravi i glasanju o tim točkama.

2.  Prije svakog sastanka na kojem sudjeluju članovi Upravnog odbora i Odbora za sigurnosnu akreditaciju, izvršni direktor, upućeni nacionalni stručnjaci, promatrači i vanjski stručnjaci koji sudjeluju u ad hoc radnim skupinama daju točnu i potpunu izjavu u kojoj navode nepostojanje ili postojanje bilo kakvih interesa za koje bi se moglo smatrati da dovode u pitanje njihovu neovisnost u vezi s bilo kojom točkom dnevnog reda te se suzdržavaju od sudjelovanja u raspravi i glasanju o tim točkama. Izjave o interesima koje se odnose na točke dnevnog reda daju se na uvid javnosti i lako im se može pristupiti na internetu.

Obrazloženje

Veća transparentnost povećat će povjerenje javnosti u taj rad.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program

Referentni dokumenti

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum usvajanja

12.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam (11.10.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Massimiliano Salini

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Usluge i primjene temeljene na svemirskoj tehnologiji oblikuju trenutačnu i buduću dobrobit, sigurnost i zaštitu europskih građana, kao i konkurentnost industrija na kojima se zasnivaju. Stoga je od ključne važnosti poticati svemirsko gospodarstvo kako bi sve države članice, njihovi stanovnici i njihove industrije u cijelosti iskoristili prednosti tog svemirskog programa.

Suvremen, zaštićeniji, konkurentan, učinkovit i održiv prometni sektor duboko je povezan s uslugama u području svemira. Navigacijskim sustavom i promatranjem Zemlje unapređuje se djelotvornost prometnih usluga, upravljanja prometom i integriranog prijevoza. Istodobno, njima se mogu potaknuti brojne nove primjene i inovativne poslovne prilike u prometnom sektoru.

Integracija svemira i prometa već je predviđena mnogim europskim politikama kao što su sustav eCall, Europski sustav za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS), mreža SafeSeaNet itd., a doći će i do novih izazova kao što su vozila bez vozača i autonomna vožnja.

Dobra međupovezanost svemira i prometnih tehnologija dovest će do brojnih prednosti na globalnoj i europskoj razini. Na primjer, učinkovitijim upravljanjem prometom smanjit će se emisije i riješiti problem klimatskih promjena, povećanom uporabom bespilotnih letjelica unaprijedit će se isporuke i poštanske usluge, a boljim praćenjem letova smanjit će se otkazivanja letova i buka.

U prijedlogu Europske komisije postojeći programi Galileo, EGNOS i Copernicus spajaju se u jedan program i dodaju se dvije inicijative, SSA i GOVSATCOM. Kako se predlaže u svemirskoj politici za Europu, potpuno integriran svemirski program iskoristit će sinergije među komponentama i povećati djelotvornost i troškovnu učinkovitost. Jedinstvenim i usklađenim okvirom potaknut će se buduća ulaganja, povećati vidljivost i ponuditi veća fleksibilnost.

Europska komisija vrlo je ambiciozna u pogledu usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. Austrijsko predsjedništvo prihvatilo je izazov i odredilo kratke rokove. Europski parlament pristaje na držanje koraka s tim tempom.

Zbog tog strogog vremenskog plana s kratkim rokovima, ovo mišljenje usredotočuje se na određene aspekte Prijedloga, vezu između svemirskih tehnologija i prometnog sektora te proračun, u odnosu na SSA, GOVSATCOM i transverzalne aktivnosti – upravljanje, sigurnost, kibernetičku sigurnost, zaštitu, diplomaciju u pitanjima svemira i pristup svemiru.

Svemirski sektor ima stratešku ulogu u stvaranju pametnijeg, učinkovitijeg, zaštićenijeg, sigurnijeg, održivijeg i integriranijeg kopnenog, pomorskog, zračnog i svemirskog prometa. Istodobno će inovativni prometni sektor koji raste povećati potražnju za kvalitetnim i ažurnim svemirskim uslugama.

Kad je riječ o upravljanju, nova Europska agencija za svemirski program trebala bi osigurati prihvaćanje sustava GALILEO na tržištu, poticanje razvoja potpuno kompatibilnih i interoperabilnih europskih uređaja, kao što su čipsetovi i prijemnici, te biti u cijelosti operativna u svim vrstama prijevoza.

Europska unija i države članice ulažu u mnoge kritične infrastrukture, među kojima su brojne strateške prometne infrastrukture, koje se moraju zaštititi. Sve veći broj konstelacija, satelita i svemirskog otpada u orbiti pridonosi stvaranju „prometne” situacije s rizikom od sudara koji ugrožava sigurnost operacija. Nadalje, različite vrste nepredviđenih pojava „svemirske meteorologije” mogle bi ugroziti sigurnost građana i prekinuti rad svemirske i zemaljske infrastrukture.

Siguran i zajamčen pristup satelitskim komunikacijama neophodan je alat za aktere u sigurnosti. Komponente GOVSATCOM-a od velike su važnosti za promet, posebno za arktički pomorski prijevoz, za upravljanje zračnim prometom te za nadzor nad letjelicama bez posade i upravljanje njima.

U mišljenju je istaknuta važnost kibernetičke sigurnosti i zaštite. Kibernetička sigurnost europske svemirske i zemaljske infrastrukture ključna je za jamčenje kontinuiteta u radu sustavâ, njihove djelotvornosti u kontinuiranom izvođenju zadataka i pružanju potrebnih usluga. Svemirska politika može pridonijeti unapređenju prometne sigurnosti u pomorskom, cestovnom i zračnom prijevozu te sigurnosti operatora i putnika.

Svemirski program trebao bi osigurati neovisan i konkurentan pristup svemiru te poticati suradnju s ostalim strateškim partnerima na svjetskoj razini kako bi se spriječila udvostručivanja i promicala istinska gospodarska diplomacija u sektoru.

Iako se u mišljenju neće zadirati u članke i uvodne izjave, izvjestitelj je ipak mogao predložiti nekoliko izmjena preko amandmana. S obzirom na ograničeno vrijeme, radije podnosi usklađen pristup glavnim pitanjima.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor u obzir uzme sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Svemirska tehnologija, podaci i usluge postali su neophodni u svakodnevnom životu Europljana i imaju ključnu ulogu u očuvanju brojnih strateških interesa. Svemirska industrija Unije već je jedna od najkonkurentnijih u svijetu. Međutim, pojava novih sudionika i razvoj novih tehnologija dovode do revolucionarnih promjena tradicionalnih industrijskih modela. Stoga je ključno da Unija ostane među vodećim međunarodnim sudionicima s velikom slobodom djelovanja u području svemira, da potiče znanstveni i tehnički napredak te da podupire konkurentnost i inovacijski kapacitet industrija u svemirskom sektoru u Uniji, osobito malih i srednjih poduzeća te novoosnovanih i inovativnih poduzeća.

(1)  Svemirska tehnologija, podaci i usluge postali su neophodni u svakodnevnom životu Europljana i imaju ključnu ulogu u očuvanju brojnih strateških interesa. Svemirska industrija Unije već je jedna od najkonkurentnijih u svijetu. Međutim, pojava novih sudionika i razvoj novih tehnologija dovode do revolucionarnih promjena tradicionalnih industrijskih modela. Stoga je ključno da Unija ostane među vodećim međunarodnim sudionicima s velikom slobodom djelovanja u području svemira, da potiče znanstveni i tehnički napredak te da podupire konkurentnost i inovacijski kapacitet industrija u svemirskom sektoru u Uniji, osobito malih i srednjih poduzeća te novoosnovanih i inovativnih poduzeća. Istodobno, važno je stvoriti odgovarajuće okolnosti kako bi se osigurali jednaki uvjeti u odnosu na glavne konkurente u području svemira.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Još od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća Unija razvija vlastite svemirske inicijative i programe, konkretno Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS) za kojim su uslijedili Galileo i Copernicus, koji ispunjavaju potrebe građana Unije i zahtjeva javnih politika. Ne samo što bi trebalo osigurati kontinuitet tih inicijativa nego bi ih trebalo poboljšati kako bi ostale na čelu u razvoju novih tehnologija i promjena u područjima digitalne tehnologije i informacijske i komunikacijske tehnologije, ispunjavale nove potrebe korisnika i mogle ispuniti političke prioritete kao što su klimatske promjene, uključujući praćenje promjena u području Arktika, sigurnost i obranu.

(3)  Još od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća Unija razvija vlastite svemirske inicijative i programe, konkretno Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS) za kojim su uslijedili Galileo i Copernicus, koji ispunjavaju potrebe građana Unije i zahtjeva javnih politika. Ne samo što bi trebalo osigurati kontinuitet tih inicijativa nego bi trebalo povećati njihov broj i korištenje te bi ih trebalo poboljšati kako bi ostale na čelu u razvoju novih tehnologija i kako bi se njima pružile promjene u područjima digitalne tehnologije i informacijske i komunikacijske tehnologije i u sektoru prometa te kako bi ispunjavale nove potrebe korisnika i mogle ispuniti političke prioritete svih pogođenih sektora, osobito sektora prometa.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Unija treba osigurati svoju slobodu djelovanja i autonomiju kako bi imala pristup svemiru i mogla ga sigurno koristiti. Stoga je ključno da održava autonoman, pouzdan i troškovno učinkovit pristup svemiru, posebno u pogledu ključne infrastrukture i tehnologije, javne sigurnosti i sigurnosti Unije i njezinih država članica. Komisija bi stoga trebala imati mogućnost objediniti usluge lansiranja na europskoj razini, kako za svoje vlastite potrebe, tako i, na njihov zahtjev, za druge subjekte, uključujući države članice, u skladu s odredbama članka 189. stavka 2. Ugovora. Ključno je također da Unija i u budućnosti raspolaže modernim, učinkovitim i fleksibilnim infrastrukturnim objektima za lansiranje. Uz mjere koje poduzimaju države članice i Europska svemirska agencija Komisija bi trebala razmotriti načine za podupiranje tih objekata. Konkretno, kad se održava ili modernizira zemaljska infrastruktura povezana s pristupom svemiru u skladu s potrebama Programa, trebalo bi biti moguće u okviru Programa, u skladu s Financijskom uredbom i u slučajevima kad se može utvrditi jasna dodana vrijednost EU-a, djelomično financirati takve prilagodbe kako bi se postigla bolja troškovna učinkovitost Programa.

(4)  Unija treba osigurati svoju slobodu djelovanja i autonomiju kako bi imala pristup svemiru i mogla ga sigurno koristiti. Stoga je ključno da održava autonoman, pouzdan i troškovno učinkovit pristup svemiru, uključujući alternativne tehnologije za lansiranje i inovativne sustave ili usluge, posebno u pogledu ključne infrastrukture i tehnologije, javne sigurnosti i sigurnosti Unije i njezinih država članica. Komisija bi stoga trebala imati mogućnost objediniti usluge lansiranja na europskoj razini, kako za svoje vlastite potrebe, tako i, na njihov zahtjev, za druge subjekte, uključujući države članice, u skladu s odredbama članka 189. stavka 2. Ugovora. Ključno je također da Unija i u budućnosti raspolaže modernim, učinkovitim i fleksibilnim infrastrukturnim objektima za lansiranje. Uz mjere koje poduzimaju države članice i Europska svemirska agencija Komisija bi trebala razmotriti načine za podupiranje tih objekata. Konkretno, kad se održava ili modernizira zemaljska infrastruktura povezana s pristupom svemiru u skladu s potrebama Programa, trebalo bi biti moguće u okviru Programa, u skladu s Financijskom uredbom i u slučajevima kad se može utvrditi jasna dodana vrijednost EU-a, djelomično financirati takve prilagodbe kako bi se postigla bolja troškovna učinkovitost Programa.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se ojačala konkurentnost svemirske industrije Unije i stekli kapaciteti za projektiranje, izradu i operativni rad vlastitih sustava, Unija bi trebala poduprijeti stvaranje, rast i razvoj cijele svemirske industrije. Nastanak pogodnog ekosustava za poduzeća i inovacije trebalo bi poduprijeti i na europskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini uspostavljanjem svemirskih platformi koje okupljaju svemirske, digitalne i korisničke sektore. Unija bi trebala poticati širenje poduzeća u svemirskom sektoru sa sjedištem u Uniji i pomagati im da uspiju, među ostalim pomaganjem tim poduzećima da pristupe rizičnom financiranju s obzirom na to da u Uniji nedostaje prikladan pristup privatnom kapitalu za novoosnovana poduzeća u svemirskom sektoru te stvaranjem partnerstava za inovacije (pristup prvog ugovora).

(5)  Kako bi se ojačala konkurentnost svemirske industrije Unije i stekli kapaciteti za projektiranje, izradu i operativni rad vlastitih sustava, Unija bi trebala poduprijeti stvaranje, rast i razvoj cijele svemirske industrije. Nastanak pogodnog ekosustava za poduzeća i inovacije trebalo bi poduprijeti i na europskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, posebno, ali ne isključivo kroz inicijative poput svemirskih platformi koje okupljaju svemirske, digitalne i korisničke sektore. Svemirske platforme trebale bi surađivati s digitalnim inovacijskim centrima kako bi se potaknulo poduzetništvo i vještine. Unija bi trebala poticati širenje europskih poduzeća u svemirskom sektoru i pomagati im da uspiju, među ostalim pomaganjem tim poduzećima da pristupe rizičnom financiranju s obzirom na to da u Uniji nedostaje prikladan pristup privatnom kapitalu za novoosnovana poduzeća u svemirskom sektoru te stvaranjem partnerstava za inovacije (pristup prvog ugovora).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Zahvaljujući njegovoj pokrivenosti i potencijalu za pomoć u rješavanju globalnih pitanja, svemirski program Unije (dalje u tekstu „Program”) ima snažnu međunarodnu dimenziju. Stoga bi Komisiji trebalo omogućiti da u ime Unije upravlja aktivnostima na međunarodnoj sceni i da u ime Unije koordinira te aktivnosti, posebno u cilju zaštite interesa Unije i njezinih država članica u međunarodnim forumima, uključujući u području frekvencija, promicanja tehnologije i industrije Unije te poticanja suradnje u području osposobljavanja, imajući na umu potrebu za osiguravanjem reciprociteta prava i obveza stranaka. Posebno je važno da Komisija zastupa Uniju u tijelima međunarodnog programa Cospas-Sarsat i relevantnim sektorskim tijelima UN-a, uključujući Organizaciju za hranu i poljoprivredu i Svjetsku meteorološku organizaciju.

(6)  Zahvaljujući njegovoj pokrivenosti i potencijalu za pomoć u rješavanju globalnih pitanja, svemirski program Unije (dalje u tekstu „Program”) ima snažnu međunarodnu dimenziju. Stoga bi Komisiji trebalo omogućiti da u ime Unije upravlja aktivnostima na međunarodnoj sceni i da u ime Unije koordinira te aktivnosti, posebno u cilju zaštite interesa Unije i njezinih država članica u međunarodnim forumima, uključujući u području frekvencija. Komisija bi trebala jačati gospodarsku diplomaciju u cilju promicanja tehnologije i industrije Unije te poticanja suradnje u području osposobljavanja, imajući na umu potrebu za osiguravanjem reciprociteta prava i obveza stranaka, kao i pošteno tržišno natjecanje na međunarodnoj razini. Posebno je važno da Komisija zastupa Uniju u tijelima međunarodnog programa Cospas-Sarsat i relevantnim sektorskim tijelima UN-a, uključujući Organizaciju za hranu i poljoprivredu i Svjetsku meteorološku organizaciju.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Komisija bi trebala, zajedno s državama članicama i Visokim predstavnikom, promicati odgovorno ponašanje u svemiru i istražiti mogućnost pristupanja odgovarajućim konvencijama UN-a.

(7)  Komisija bi trebala, zajedno s državama članicama i Visokim predstavnikom, promicati odgovorno ponašanje u svemiru, posebno pronalaskom rješenja protiv širenja svemirskog otpada, i istražiti mogućnost pristupanja odgovarajućim konvencijama UN-a.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Program ima slične ciljeve kao i drugi programi Unije, osobito Obzor Europa, InvestEU, Europski fond za obranu i fondovi iz Uredbe (EU) [Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga bi trebalo predvidjeti kumulativno financiranje iz tih programa, pod uvjetom da obuhvaćaju iste stavke troškova, posebno putem mehanizama za dopunsko financiranje iz programa Unije ako je to moguće zbog načina upravljanja, što može biti u slijedu, naizmjence ili kombiniranjem fondova, uključujući zajedničko financiranje mjera, omogućujući, ako je moguće, partnerstva za inovacije i operacije mješovitog financiranja. Tijekom provedbe Programa Komisija bi stoga trebala promicati sinergije s drugim povezanim programima Unije čime bi se, kad je to moguće, omogućio pristup rizičnom financiranju, partnerstvima za inovacije, kumulativnom financiranju ili mješovitom financiranju.

(8)  Program ima slične ciljeve kao i drugi programi Unije, osobito Obzor Europa, InvestEU, Europski fond za obranu i fondovi iz Uredbe (EU) [Uredba o zajedničkim odredbama]. Stoga bi trebalo predvidjeti kumulativno financiranje iz tih programa, pod uvjetom da obuhvaćaju iste stavke troškova, posebno putem mehanizama za dopunsko financiranje iz programa Unije ako je to moguće zbog načina upravljanja, što može biti u slijedu, naizmjence ili kombiniranjem fondova, uključujući zajedničko financiranje mjera, omogućujući, ako je moguće, partnerstva za inovacije i operacije mješovitog financiranja. Tijekom provedbe Programa Komisija bi stoga trebala promicati sinergije s drugim povezanim programima Unije čime bi se, kad je to moguće, omogućio pristup rizičnom financiranju, partnerstvima za inovacije, kumulativnom financiranju ili mješovitom financiranju. Važno je osigurati kontinuitet između rješenja izrađenih u okviru programa Obzor Europa i drugih programa Unije te sastavnica svemirskog programa.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Ciljevi politike ovog Programa također će se rješavati kao prihvatljiva područja za operacije financiranja i ulaganja pomoću financijskih instrumenata i proračunskog jamstva InvestEU-a, osobito u njegovim programskim dijelovima politika u području održive infrastrukture i istraživanja, inovacija i digitalizacije. Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za rješavanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, na razmjeran način i tako da se mjerama ne ponavlja učinak privatnog financiranja, da se privatno financiranje ne istiskuje i da se ne narušava tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Mjere bi trebale imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

(9)  Ciljevi politike ovog Programa također će se rješavati kao prihvatljiva područja za operacije financiranja i ulaganja pomoću financijskih instrumenata i proračunskog jamstva InvestEU-a, osobito u njegovim programskim dijelovima politika u području održive infrastrukture i istraživanja, inovacija i digitalizacije. Financijska potpora trebala bi se upotrebljavati za poticanje ulaganja kroz rješavanje tržišnih nedostataka ili neoptimalnih ulagačkih situacija, na razmjeran način i tako da se mjerama ne ponavlja učinak privatnog financiranja, da se privatno financiranje ne istiskuje i da se ne narušava tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Mjere bi trebale imati jasnu europsku dodanu vrijednost.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Program bi trebao iskoristiti sinergije između svemirskog i prometnog sektora, s obzirom na to da svemirske tehnologije imaju stratešku ulogu u stvaranju pametnijeg, učinkovitijeg, zaštićenijeg, sigurnijeg, održivijeg i integriranijeg kopnenog, pomorskog, zračnog i svemirskog prometa, a istodobno će inovativni prometni sektor koji raste povećati potražnju za kvalitetnim i ažurnim svemirskim uslugama.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Dužnost je Komisije, kao aktera u korist općeg interesa Unije, da provodi Program, preuzme ukupnu odgovornost i promiče njegovo korištenje. Kako bi optimirala resurse i sposobnosti različitih dionika, Komisija bi trebala moći delegirati neke zadaće. Uz to, Komisija je u najboljem položaju za određivanje glavnih tehničkih i operativnih specifikacija potrebnih za razvoj sustava i usluga.

(27)  Dužnost je Komisije, kao aktera u korist općeg interesa Unije, da nadzire provedbu Programa, preuzme ukupnu odgovornost i promiče njegovo korištenje. Kako bi optimirala resurse i sposobnosti različitih dionika, Komisija bi trebala moći delegirati neke zadaće. Uz to, Komisija je u najboljem položaju za određivanje zahtjeva na visokoj razini potrebnih za razvoj sustava i usluga.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Zadaća je Agencije Europske unije za svemirski program (dalje u tekstu „Agencija”), koja zamjenjuje i nasljeđuje Agenciju za europski GNSS, uspostavljenu Uredbom (EU) br. 912/2010, pridonositi Programu, posebno u pogledu sigurnosti. Stoga bi neke zadaće povezane sa sigurnošću i promicanjem Programa trebalo dodijeliti Agenciji. Kad je riječ o sigurnosti i imajući u vidu iskustvo Agencije u tom području, Agencija bi trebala biti odgovorna za zadaće sigurnosne akreditacije za sve aktivnosti Unije u svemirskom sektoru. Nadalje, Agencija bi trebala izvršavati zadaće koje joj Komisija dodijeli putem jednog ili više sporazuma o doprinosima, koji obuhvaćaju razne druge posebne zadaće povezane s Programom.

(28)  Zadaća je Agencije Europske unije za svemirski program (dalje u tekstu „Agencija”), koja zamjenjuje i nasljeđuje Agenciju za europski GNSS, uspostavljenu Uredbom (EU) br. 912/2010, pridonositi Programu, posebno u pogledu sigurnosti, komunikacije, prihvaćenosti među korisnicima, razvoja tržišta, iskorištavanja itd. Stoga bi neke zadaće povezane sa sigurnošću i kibersigurnošću Programa te promicanjem usluga i silaznog sektora trebalo dodijeliti Agenciji. Kad je riječ o sigurnosti i imajući u vidu iskustvo Agencije u tom području, Agencija bi trebala biti odgovorna za zadaće sigurnosne akreditacije za sve aktivnosti Unije u svemirskom sektoru. Nadalje, Agencija bi trebala izvršavati zadaće koje joj Komisija dodijeli putem jednog ili više sporazuma o doprinosima, koji obuhvaćaju razne druge posebne zadaće povezane s Programom.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  S obzirom na važnost aktivnosti povezanih sa svemirom za gospodarstvo Unije i živote građana Unije te činjenicu da su sustavi, kao i aplikacije koje se temelje na tim sustavima, u svojoj prirodi dvojne namjene, postizanje i održavanje visokog stupnja sigurnosti trebao bi biti ključan prioritet Programa, posebno kako bi se zaštitili interesi Unije i njezinih država članica, među ostalim u vezi s klasificiranim i drugim osjetljivim neklasificiranim podacima.

(32)  S obzirom na važnost aktivnosti povezanih sa svemirom za gospodarstvo Unije i živote građana Unije te činjenicu da su sustavi, kao i aplikacije koje se temelje na tim sustavima, u svojoj prirodi dvojne namjene, postizanje i održavanje visokog stupnja sigurnosti trebao bi biti ključan prioritet Programa, posebno kako bi se zaštitili interesi Unije i njezinih država članica te putnika, među ostalim u vezi s klasificiranim i drugim osjetljivim neklasificiranim podacima.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  S obzirom na jedinstvenost i složenost Programa i na njegovu povezanost sa sigurnošću, u sigurnosnoj akreditaciji trebalo bi primjenjivati priznata i dobro uspostavljena načela. Stoga je neophodno da se aktivnosti sigurnosne akreditacije provode na temelju zajedničke odgovornosti za sigurnost Unije i njezinih država članica, pri čemu se nastoji postići konsenzus i uključiti sve osobe koje se bave pitanjima sigurnosti, te da se uspostavi postupak za stalno praćenje rizika. Nadalje, tehničke aktivnosti sigurnosne akreditacije moraju se povjeriti stručnjacima s odgovarajućim stupnjem sigurnosne provjere kvalificiranima za akreditaciju složenih sustava.

(35)  S obzirom na jedinstvenost i složenost Programa i na njegovu povezanost sa sigurnošću, u sigurnosnoj akreditaciji trebalo bi primjenjivati priznata i dobro uspostavljena načela. Stoga je neophodno da se aktivnosti sigurnosne akreditacije provode na temelju zajedničke odgovornosti za sigurnost Unije i njezinih država članica, pri čemu se nastoji postići konsenzus i uključiti sve osobe koje se bave pitanjima sigurnosti, te da se uspostavi stalan postupak za stalno praćenje rizika. Nadalje, tehničke aktivnosti sigurnosne akreditacije moraju se povjeriti stručnjacima s odgovarajućim stupnjem sigurnosne provjere kvalificiranima za akreditaciju složenih sustava.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36.a)  Kibernetička sigurnost europske svemirske infrastrukture, na zemlji i u svemiru, ključna je za jamčenje kontinuiteta u radu sustavâ, njihove djelotvornosti u kontinuiranom izvođenju zadataka i pružanju potrebnih usluga.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.a)  U kombinaciji s poboljšanim komunikacijskim sposobnostima, vrlo točnim satelitskim određivanjem položaja pridonosi se modernom i pouzdanom prometnom sektoru za automobile, zrakoplove i brodove. Njime se optimiziraju upravljanje flotom, sljedivost plovila, sprečavanje sudara, kontrola brzine, pomoć pri manevrima brodova i mnogi drugi aspekti povezani s prometom.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Cilj je EGNOS-a poboljšavanje kvalitete otvorenih signala iz postojećih globalnih navigacijskih satelitskih sustava, a posebno onih koje emitira Galileo. Usluge koje se pružaju EGNOS-om trebale bi prvenstveno pokrivati državna područja država članica koja su geografski smještena u Europi, koja u ovom slučaju obuhvaćaju i Azore, Kanarske otoke i Madeiru, s ciljem da se ta područja pokriju do kraja 2025. Ovisno o tehničkoj izvedivosti i, radi zaštite ljudskih života, na temelju međunarodnih sporazuma geografsku pokrivenost usluga EGNOS-a moglo bi se proširiti na druge regije svijeta. Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. [2018/XXXX] [Uredba o EASA-i] i potrebno praćenje kvalitete usluga Galilea za potrebe zrakoplovstva, trebalo bi primiti na znanje da, iako se signali koje odašilje Galileo mogu djelotvorno upotrebljavati radi lakšeg određivanja položaja zrakoplova, samo lokalni ili regionalni sustavi za poboljšavanje signala, kao što je u Europi EGNOS, mogu biti usluge upravljanja zračnim prometom (ATM) i usluge u zračnoj plovidbi (ANS).

(40)  Cilj je EGNOS-a poboljšavanje kvalitete otvorenih signala iz postojećih globalnih navigacijskih satelitskih sustava, a posebno onih koje emitira Galileo. Usluge koje se pružaju EGNOS-om trebale bi prvenstveno pokrivati državna područja država članica koja su geografski smještena u Europi, koja u ovom slučaju obuhvaćaju i Azore, Kanarske otoke i Madeiru, s ciljem da se ta područja pokriju do kraja 2025. Ovisno o tehničkoj izvedivosti i, radi zaštite ljudskih života, na temelju međunarodnih sporazuma geografsku pokrivenost usluga EGNOS-a moglo bi se proširiti na druge regije svijeta. Ne dovodeći u pitanje Uredbu (EU) br. [2018/XXXX] [Uredba o EASA-i] i potrebno praćenje kvalitete usluga i djelotvornosti Galilea u pogledu zaštite za potrebe zrakoplovstva, trebalo bi primiti na znanje da, iako se signali koje odašilje Galileo mogu djelotvorno upotrebljavati radi lakšeg određivanja položaja zrakoplova, samo lokalni ili regionalni sustavi za poboljšavanje signala, kao što je u Europi EGNOS, mogu biti usluge upravljanja zračnim prometom (ATM) i usluge u zračnoj plovidbi (ANS).

Obrazloženje

Prijedlog se odnosi na važnost sigurnosnih aspekata, no ne ističe dovoljno aspekte zaštite koji su podjednako važni, posebice za prometni sektor.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Nužno je osigurati kontinuitet, održivost i buduću dostupnost usluga koje pružaju Galileo i EGNOS. S obzirom na promjenjivo okruženje i tržište koje se brzo razvija trebalo bi nastaviti i njihov razvoj te bi trebalo pripremiti nove generacije tih sustava.

(41)  Nužno je osigurati kontinuitet, održivost, djelotvornost u pogledu zaštite i buduću dostupnost usluga koje pružaju Galileo i EGNOS. S obzirom na promjenjivo okruženje i tržište koje se brzo razvija trebalo bi nastaviti i njihov razvoj te bi trebalo pripremiti nove generacije tih sustava.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44.a)   Kako bi se podržalo iskorištavanje usluga koje pružaju Galileo i EGNOS te kako bi se poduprle usluge u silaznom sektoru, posebno u sektoru prometa, nadležna bi tijela trebala na međunarodnoj razini razviti zajedničke standarde i certificiranja. 

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Kako bi se do kraja iskoristile socioekonomske koristi Galilea i EGNOS-a, posebno u području sigurnosti, trebalo bi promicati korištenje usluga koje pružaju EGNOS i Galileo u drugim politikama Unije, ako je to opravdano i korisno.

(46)  Kako bi se do kraja iskoristile socioekonomske koristi Galilea i EGNOS-a, posebno u području sigurnosti i zaštite, ekološke održivosti i mobilnosti trebalo bi promicati korištenje usluga koje pružaju EGNOS i Galileo u drugim politikama Unije, posebno u sektoru prometa, ako je to opravdano i korisno.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Copernicus bi trebao osigurati autonoman pristup znanju o okolišu i ključnim tehnologijama za usluge promatranja Zemlje i geoinformacija, čime se Uniji omogućava neovisno odlučivanje i djelovanje u područjima, među ostalim, okoliša, klimatskih promjena, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva.

(47)  Copernicus bi trebao osigurati autonoman pristup znanju o okolišu i ključnim tehnologijama za usluge promatranja Zemlje i geoinformacija, čime se Uniji omogućava neovisno odlučivanje i djelovanje u područjima, među ostalim, okoliša, klimatskih promjena, prometa, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Kad je riječ o prikupljanju podataka, cilj aktivnosti u okviru Copernicusa trebao bi biti dovršetak i održavanje postojeće svemirske infrastrukture, priprema dugoročne zamjene satelita na kraju njihova životnog vijeka te započinjanje novih misija koje će obuhvaćati nove sustave za promatranje kako bi se podupiralo rješavanje problema globalnih klimatskih promjena (na primjer praćenje emisija antropogenog CO2 i ostalih stakleničkih plinova). Trebalo bi proširiti globalnu pokrivenost aktivnosti praćenja u okviru Copernicusa na polarne regije te bi se tim aktivnostima trebalo podupirati osiguravanje usklađenosti s propisima o okolišu, obvezno praćenje stanja okoliša i izvješćivanje o njima i inovativne primjene u zaštiti okoliša (na primjer za praćenje usjeva, upravljanje vodama i poboljšano praćenje požara). U tu svrhu Copernicus bi trebao potpuno iskoristiti ulaganja izvršena u prethodnom razdoblju financiranja (2014.–2020.) uz istovremeno istraživanje novih operativnih i poslovnih modela radi daljnjeg dopunjavanja kapaciteta Copernicusa. Copernicus bi trebao biti nastavak uspješnih partnerstava s državama članicama kako bi se dodatno razvila njegova sigurnosna dimenzija u okviru odgovarajućih mehanizama upravljanja radi odgovaranja na promjenjive potrebe korisnika u području sigurnosti.

(52)  Kad je riječ o prikupljanju podataka, cilj aktivnosti u okviru Copernicusa trebao bi biti dovršetak i održavanje postojeće svemirske i zemaljske infrastrukture, priprema dugoročne zamjene satelita na kraju njihova životnog vijeka i započinjanje novih misija, čiju izvedivost trenutno ispituje Europska svemirska agencija, a koje će obuhvaćati nove sustave za promatranje kako bi se poduprlo rješavanje problema globalnih klimatskih promjena (na primjer praćenje emisija antropogenog CO2 i ostalih stakleničkih plinova). Trebalo bi proširiti globalnu pokrivenost aktivnosti praćenja u okviru Copernicusa na polarne regije te bi se tim aktivnostima trebalo podupirati osiguravanje usklađenosti s propisima o okolišu, obvezno praćenje stanja okoliša i izvješćivanje o njima i inovativne primjene u zaštiti okoliša (na primjer za praćenje usjeva, upravljanje vodama i poboljšano praćenje požara). U tu svrhu Copernicus bi trebao potpuno iskoristiti ulaganja izvršena u prethodnom razdoblju financiranja (2014.–2020.) uz istovremeno istraživanje novih operativnih i poslovnih modela radi daljnjeg dopunjavanja kapaciteta Copernicusa. Copernicus bi trebao biti nastavak uspješnih partnerstava s državama članicama kako bi se dodatno razvila njegova sigurnosna dimenzija u okviru odgovarajućih mehanizama upravljanja radi odgovaranja na promjenjive potrebe korisnika u području sigurnosti.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 61.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(61)  U provedbi Copernicusa Komisija bi se trebala osloniti, prema potrebi, na europske međunarodne organizacije s kojima je već uspostavila partnerstva, posebno na Europsku svemirsku agenciju radi razvoja i nabave svemirskih sredstava, pristupa podacima i upravljanja namjenskim misijama. Uz to, Komisija bi se trebala osloniti na EUMETSAT radi upravljanja namjenskim misijama, u skladu s njegovim stručnim znanjem i mandatom. U području usluga Komisija bi trebala na primjeren način imati koristi od posebnih kapaciteta koje pružaju agencije Unije, kao što su Europska agencija za okoliš, Europska agencija za pomorsku sigurnost, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i međuvladin Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze te od već izvršenih europskih ulaganja u usluge praćenja morskog okoliša kroz Mercator Ocean. U suradnji s Visokim predstavnikom nastojat će se postići pristup sigurnosti koji će biti sveobuhvatan na razini Unije. Zajednički istraživački centar (JRC) Komisije aktivno je sudjelovao od samog početka inicijative GMES te pružao potporu radu na Galileu i svemirskoj meteorologiji. Na temelju Uredbe (EU) br. 377/2014 Zajednički istraživački centar upravlja uslugom upravljanja kriznim situacijama programa Copernicus i globalnom komponentom usluge praćenja stanja kopna programa Copernicus te pridonosi provjeri kvalitete i svrsishodnosti proizvoda i informacija te budućem razvoju. Komisija bi se trebala i dalje u provedbi Programa oslanjati na znanstvene i tehničke savjete Zajedničkog istraživačkog centra.

(61)  U provedbi Copernicusa Komisija bi se trebala osloniti, prema potrebi, na europske međunarodne organizacije s kojima je već uspostavila partnerstva, posebno na Europsku svemirsku agenciju radi razvoja i nabave svemirskih sredstava, pristupa podacima i upravljanja namjenskim misijama. Uz to, Komisija bi se trebala osloniti na EUMETSAT radi upravljanja namjenskim misijama, u skladu s njegovim stručnim znanjem i mandatom. U području usluga Komisija bi trebala na primjeren način imati koristi od posebnih kapaciteta koje pružaju agencije Unije, kao što su Europska agencija za okoliš, Europska agencija za pomorsku sigurnost, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i međuvladin Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze te od već izvršenih europskih ulaganja u usluge praćenja morskog okoliša kroz Mercator Ocean. U suradnji s Visokom predstavnicom nastojat će se na razini Unije postići sveobuhvatan pristup klimatskim promjenama, ponajprije što se tiče provedbe Pariškog sporazuma, kao i sigurnosnih pitanja. Zajednički istraživački centar (JRC) Komisije aktivno je sudjelovao od samog početka inicijative GMES te pružao potporu radu na Galileu i svemirskoj meteorologiji. Na temelju Uredbe (EU) br. 377/2014 Zajednički istraživački centar upravlja uslugom upravljanja kriznim situacijama programa Copernicus i globalnom komponentom usluge praćenja stanja kopna programa Copernicus te pridonosi provjeri kvalitete i svrsishodnosti proizvoda i informacija te budućem razvoju. Komisija bi se trebala i dalje u provedbi Programa oslanjati na znanstvene i tehničke savjete Zajedničkog istraživačkog centra.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 70.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(70)  Ekstremne i bitne svemirske meteorološke pojave mogle bi ugroziti sigurnost građana i prekinuti rad svemirske i zemaljske infrastrukture. Stoga bi trebalo osnovati funkciju svemirske meteorologije kao dijela Programa kako bi se mogli ocjenjivati svemirski meteorološki rizici i povezane korisničke potrebe, širiti znanje o svemirskim meteorološkim rizicima, pružati svemirske meteorološke usluge prilagođene potrebama korisnika te poboljšati kapacitete država članica za pružanje svemirskih meteoroloških usluga. Komisija bi trebala dati prednost sektorima kojima će se pružati operativne svemirske meteorološke usluge, uzimajući u obzir potrebe korisnika, rizike i tehnološku spremnost. Dugoročno bi se moglo raditi na zadovoljavanju potreba i u drugim sektorima. Pružanje usluga na razini Unije u skladu s potrebama korisnika zahtijevat će ciljane, koordinirane i kontinuirane aktivnosti istraživanja i razvoja kako bi se pružila potpora razvoju svemirskih meteoroloških usluga. Pružanje svemirskih meteoroloških usluga trebalo bi se temeljiti na postojećim nacionalnim i Unijinim kapacitetima te omogućiti sudjelovanje što većeg broja država članica i uključivanje privatnog sektora.

(70)  Ekstremne i bitne svemirske meteorološke pojave mogle bi ugroziti sigurnost građana i prekinuti rad svemirske i zemaljske infrastrukture. Stoga bi trebalo osnovati funkciju svemirske meteorologije kao dijela Programa kako bi se mogli ocjenjivati svemirski meteorološki rizici i povezane korisničke potrebe, širiti znanje o svemirskim meteorološkim rizicima, pružati svemirske meteorološke usluge prilagođene potrebama korisnika te poboljšati kapacitete država članica za pružanje svemirskih meteoroloških usluga. Komisija bi trebala dati prednost sektorima kojima će se pružati operativne svemirske meteorološke usluge, uzimajući u obzir potrebe korisnika, rizike i tehnološku spremnost. Dugoročno bi se moglo raditi na zadovoljavanju potreba i u drugim sektorima. Pružanje usluga na razini Unije u skladu s potrebama korisnika zahtijevat će ciljane, koordinirane i kontinuirane aktivnosti istraživanja i razvoja kako bi se pružila potpora razvoju svemirskih meteoroloških usluga. Pružanje svemirskih meteoroloških usluga trebalo bi se temeljiti na postojećim nacionalnim i Unijinim kapacitetima te omogućiti sudjelovanje što većeg broja država članica i međunarodnih organizacija, kao i uključivanje privatnog sektora.

Obrazloženje

Promjena se predlaže kako bi se omogućilo oslanjanje na postojeće svemirske meteorološke kapacitete organizacija poput ESA-e ili EUMETSAT-a.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  U Bijeloj knjizi Komisije o budućnosti Europe25, Rimskoj deklaraciji šefova država ili vlada 27 država članica EU-a26 i nekoliko rezolucija Europskog parlamenta podsjeća se da EU mora pružiti važan doprinos u osiguravanju sigurne i otporne Europe koja se može suočiti s pitanjima kao što su regionalni sukobi, terorizam, kiberprijetnje i sve veći migracijski pritisci. Siguran i zajamčen pristup satelitskim komunikacijama neophodan je alat za aktere u sigurnosti, a agregiranje i dijeljenje tih ključnih sigurnosnih resursa na razini Unije jača Uniju koja štiti svoje građane.

(71)  U Bijeloj knjizi Komisije o budućnosti Europe25, Rimskoj deklaraciji šefova država ili vlada 27 država članica EU-a26 i nekoliko rezolucija Europskog parlamenta podsjeća se da EU mora pružiti važan doprinos u osiguravanju održive, sigurne i otporne Europe koja se može suočiti s pitanjima kao što su klimatske promjene, regionalni sukobi, terorizam, kiberprijetnje i sve veći migracijski pritisci. Siguran i zajamčen pristup satelitskim komunikacijama neophodan je alat za aktere u sigurnosti, stoga je važno agregirati i dijeliti te ključne sigurnosne resurse na razini Unije.

_________________

_________________

25  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 76.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(76)  U prvoj fazi GOVSATCOM-a, otprilike do 2025., upotrebljavat će se postojeći kapacitet privatnih dionika i država članica. U toj će se prvoj fazi usluge uvoditi postupno, prvo korisnicima na razini Unije. Ako tijekom prve faze detaljna analiza buduće ponude i potražnje pokaže da taj pristup nije dovoljan za zadovoljavanje rastuće potražnje, može se donijeti odluka o prelasku na drugu fazu i razvoju dodatne prilagođene svemirske infrastrukture ili kapaciteta putem javno-privatnih partnerstava, npr. sa satelitskim operaterima Unije.

(76)  U prvoj fazi GOVSATCOM-a, otprilike do 2025., upotrebljavat će se postojeći kapacitet privatnih dionika i država članica. U toj će se prvoj fazi usluge uvoditi postupno. Ako tijekom prve faze detaljna analiza buduće ponude i potražnje pokaže da taj pristup nije dovoljan za zadovoljavanje rastuće potražnje, može se donijeti odluka o prelasku na drugu fazu i razvoju dodatne prilagođene svemirske infrastrukture ili kapaciteta putem javno-privatnih partnerstava, npr. sa satelitskim operaterima Unije.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 78.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(78)  Za korisnike satelitskih komunikacija korisnička je oprema najvažnije operativno sučelje. Zahvaljujući pristupu GOVSATCOM-a EU-a većina korisnika može nastaviti upotrebljavati postojeću korisničku opremu za usluge GOVSATCOM-a ako upotrebljava tehnologije Unije.

(78)  Za korisnike satelitskih komunikacija korisnička je oprema najvažnije operativno sučelje. Zahvaljujući pristupu GOVSATCOM-a EU-a korisnicima bi trebalo biti moguće nastaviti upotrebljavati postojeću korisničku opremu za usluge GOVSATCOM-a.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 86.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(86)  Moguće je da su za infrastrukturu namijenjenu Programu potrebne dodatne aktivnosti istraživanja i inovacija, koje se može podržati u okviru programa Obzor Europa, uz nastojanje da se ostvari usklađenost s aktivnostima Europske svemirske agencije u tom području. Sinergije s Obzorom Europa trebale bi osigurati da se potrebe za istraživanjem i razvojem u svemirskom sektoru utvrde i definiraju kao dio strateškog planiranja istraživanja i inovacija. Svemirski podaci i usluge koji se u okviru Programa stavljaju besplatno na raspolaganje koristit će se za razvoj revolucionarnih rješenja putem istraživanja i inovacija, uključujući u okviru Obzora Europa, posebno za održivu hranu i prirodne resurse, praćenje klime, pametne gradove, automatizirana vozila, sigurnost i upravljanje katastrofama. U strateškom planiranju u okviru programa Obzor utvrdit će se aktivnosti istraživanja i inovacija u kojima bi se mogle iskoristiti infrastrukture u vlasništvu Unije kao što su Galileo, EGNOS i Copernicus. Istraživačke infrastrukture, osobito mreže za in situ promatranja, bit će ključni sastavni dijelovi in situ promatračke infrastrukture kojom će biti omogućene usluge Copernicusa.

(86)  Moguće je da su za infrastrukturu namijenjenu Programu potrebne dodatne aktivnosti istraživanja i inovacija, koje se može podržati u okviru programa Obzor Europa, uz nastojanje da se ostvari usklađenost s aktivnostima Europske svemirske agencije u tom području. Sinergije s Obzorom Europa trebale bi osigurati da se potrebe za istraživanjem i razvojem u svemirskom sektoru utvrde i definiraju kao dio strateškog planiranja istraživanja i inovacija. Važno je osigurati kontinuitet između rješenja izrađenih u okviru programa Obzor Europa i operacija u okviru sastavnica svemirskog programa. Svemirski podaci i usluge koji se u okviru Programa stavljaju besplatno na raspolaganje koristit će se za razvoj revolucionarnih rješenja putem istraživanja i inovacija, uključujući u okviru Obzora Europa, o glavnim europskim politikama, posebno za sektor prometa. U strateškom planiranju u okviru programa Obzor utvrdit će se aktivnosti istraživanja i inovacija u kojima bi se mogle iskoristiti infrastrukture u vlasništvu Unije kao što su Galileo, EGNOS i Copernicus. Istraživačke infrastrukture, posebno in situ mreže za promatranje, tvorit će ključne elemente in situ infrastrukture za promatranja, kojom će se koristiti usluge programa Copernicus.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 87.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(87)  Uredbom (EU) br. 912/2010 osnovana je agencija Unije pod imenom Agencija za europski GNSS radi upravljanja određenim aspektima satelitskih navigacijskih programa Galileo i EGNOS. U ovoj se Uredbi predviđa povjeravanje novih zadaća Agenciji za europski GNSS koje se neće odnositi samo na Galileo i EGNOS nego i na druge komponente programa, osobito kad je riječ o sigurnosnoj akreditaciji. U skladu s tim, zadaće i organizacijski aspekti Agencije za europski GNSS moraju se stoga prilagoditi.

(87)  Uredbom (EU) br. 912/2010 osnovana je agencija Unije pod imenom Agencija za europski GNSS radi upravljanja određenim aspektima satelitskih navigacijskih programa Galileo i EGNOS. U ovoj se Uredbi predviđa povjeravanje novih zadaća Agenciji za europski GNSS koje se neće odnositi samo na Galileo i EGNOS nego i na druge komponente programa, osobito kad je riječ o sigurnosnoj akreditaciji i kibersigurnosti. U skladu s tim, zadaće i organizacijski aspekti Agencije za europski GNSS moraju se stoga prilagoditi.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 88.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(88)  Imajući u vidu proširenu nadležnost Agencije za europski GNSS, koja više neće biti ograničena na Galileo i EGNOS, trebalo bi promijeniti njezino ime. Međutim, u okviru te Agencije trebalo bi osigurati kontinuitet aktivnosti Agencije za europski GNSS, uključujući kontinuitet u pogledu prava i obveza, osoblja i valjanosti svih donesenih odluka.

(88)  Imajući u vidu proširenu nadležnost Agencije za europski GNSS, koja više neće biti ograničena na Galileo i EGNOS, trebalo bi promijeniti njezino ime. U slučajevima kada povjerava zadaće Agenciji, Komisija osigurava odgovarajuća sredstva za upravljanje tim zadaćama i njihovo izvršenje, uključujući prikladne ljudske i financijske resurse. Međutim, u okviru te Agencije trebalo bi osigurati kontinuitet aktivnosti Agencije za europski GNSS, uključujući kontinuitet u pogledu prava i obveza, osoblja i valjanosti svih donesenih odluka.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „svemirske meteorološke pojave” znači prirodne varijacije u svemirskom okolišu između Sunca i Zemlje, uključujući Sunčeve bljeskove, Sunčeve energetske čestice, Sunčev vjetar i koronini izbačaji koji mogu uzrokovati Sunčeve oluje (geomagnetske oluje, oluje Sunčeva zračenja i ionosferski poremećaji), što može utjecati na Zemlju;

(2)  „svemirske meteorološke pojave” znači prirodne varijacije u svemirskom okolišu između Sunca i Zemlje, uključujući Sunčeve bljeskove, Sunčeve energetske čestice, Sunčev vjetar i koronini izbačaji koji mogu uzrokovati Sunčeve oluje (geomagnetske oluje, oluje Sunčeva zračenja i ionosferski poremećaji), što može utjecati na Zemlju ili infrastrukture u svemiru;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „podaci SST-a” znači fizički parametri svemirskih objekata koje su prikupili senzori SST-a ili orbitalni parametri svemirskih objekata izvedeni iz promatranja senzorima SST-a u okviru komponente za nadzor i praćenje u svemiru (SST);

(10)  „podaci SST-a” znači fizički parametri svemirskih objekata i svemirskog otpada koje su prikupili senzori SST-a ili orbitalni parametri svemirskih objekata izvedeni iz promatranja senzorima SST-a u okviru komponente za nadzor i praćenje u svemiru (SST);

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  „senzor SST-a” znači svaki uređaj ili kombinacija uređaja, kao što su zemaljski ili svemirski radari, laseri i teleskopi, koji može mjeriti fizičke parametre povezane sa svemirskim objektima, kao što su veličina, položaj i brzina;

(19)  „senzor SST-a” znači svaki uređaj ili kombinacija uređaja, kao što su zemaljski ili svemirski radari, laseri i teleskopi, koji može mjeriti fizičke parametre povezane sa svemirskim objektima i svemirskim otpadom, kao što su veličina, položaj i brzina;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program uz to sadržava mjere namijenjene za osiguravanje učinkovita pristupa svemiru za Program i za poticanje inovativnog svemirskog sektora.

Program uz to sadržava mjere namijenjene za osiguravanje autonomnog pristupa svemiru, za rješavanje kibernetičkih prijetnji, za poticanje inovativnog i konkurentnog svemirskog sektora te za pružanje podrške diplomaciji u pitanjima svemira.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje ili doprinos pružanju visokokvalitetnih i najnaprednijih, prema potrebi i sigurnih, podataka, informacija i usluga povezanih sa svemirom, što se obavlja bez prekida i gdje god je to moguće na globalnoj razini, kojima se ispunjavaju postojeće i buduće potrebe prioriteta politike Unije, među ostalim u pogledu klimatskih promjena i sigurnosti i obrane;

(a)  pružanje ili doprinos pružanju visokokvalitetnih i najnaprednijih, prema potrebi i sigurnih, podataka, informacija i usluga povezanih sa svemirom, što se obavlja bez prekida i gdje god je to moguće na globalnoj razini, podupiranje kapaciteta Unije i njezinih država članica u pogledu donošenja odluka utemeljenog na dokazima;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  pojačati napore u zadovoljavanju postojećih i budućih potreba te političkih prioriteta Unije, uključujući klimatske promjene te učinkovite i održive oblike prometa;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  maksimalno povećanje socioekonomskih koristi, među ostalim promicanjem najšire moguće upotrebe podataka, informacija i usluga koji se pružaju komponentama Programa;

(b)  maksimalno povećanje socioekonomskih koristi, uključujući jačanjem silaznog sektora, promicanjem i osiguravanjem najšire moguće upotrebe podataka, informacija i usluga koji se pružaju komponentama Programa;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanje sigurnosti Unije i njezinih država članica, njezine slobode djelovanja i strateške autonomije, osobito u pogledu tehnologija i donošenja odluka na temelju dokaza;

(c)  jačanje sigurnosti, uključujući kibernetičke sigurnosti i zaštite Unije, njezinih država članica i građana, njezine strateške autonomije, osobito u industrijskom i tehnološkom pogledu;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  prepoznavanje i poticanje na doprinošenje zaštiti, posebice u prometnom sektoru;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  promicanje uloge Unije na međunarodnoj sceni kao vodećeg aktera u svemirskom sektoru i jačanje njezine uloge u rješavanju globalnih problema i podupiranju globalnih inicijativa, uključujući pitanja klimatskih promjena i održivog razvoja.

(f)  promicanje uloge Unije na međunarodnoj sceni kao vodećeg aktera u svemirskom sektoru i jačanje njezine uloge u rješavanju globalnih problema i podupiranju globalnih inicijativa, uključujući pitanja klimatskih promjena i održivog razvoja svih obuhvaćenih sektora, posebice prometnog sektora.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  jačanje diplomacije Unije u pitanjima svemira, poticanje međunarodne suradnje radi podizanja razine osviještenosti o svemiru, promicanje europske tehnologije i industrije te poticanje načela proporcionalnosti i poštenog tržišnog natjecanja na međunarodnoj razini.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  jačanje sigurnosti Unije i njezinih država članica u različitim područjima, posebno u pogledu prometa (zrakoplovstvo, uključujući bespilotne letjelice, željeznički promet, plovidba, cestovni promet, autonomna vožnja), izgradnje i praćenja infrastrukture, praćenja kopna i okoliša.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  promicanje nastavka programa lansirnih sustava u Europi u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za Galileo i EGNOS: pružanje najnaprednijih i, prema potrebi, sigurnih usluga za određivanje položaja, navigaciju i mjerenje vremena;

(a)  za Galileo i EGNOS: pružanje najnaprednijih i, prema potrebi, sigurnih usluga za određivanje položaja, navigaciju i mjerenje vremena na dulji rok i osiguravanje kontinuiteta usluga;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za Copernicus: dugoročno pružanje točnih i pouzdanih podataka i informacija dobivenih promatranjem Zemlje kako bi se pružila potpora provedbi i praćenju politika Unije i njezinih država članica u područjima okoliša, klimatskih promjena, poljoprivrede i ruralnog razvoja, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva;

(b)  za Copernicus: dugoročno pružanje točnih i pouzdanih podataka i informacija dobivenih promatranjem Zemlje kako bi se pružila potpora provedbi i praćenju politika Unije i njezinih država članica u područjima okoliša, klimatskih promjena, održivosti, prometa, automatizacije, poljoprivrede i ruralnog razvoja, civilne zaštite, unutarnje i vanjske sigurnosti i zaštite, kao i digitalnog i plavog gospodarstva;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  za svijest o situaciji u svemiru (SSA): poboljšavanje kapaciteta SST-a za praćenje i utvrđivanje svemirskih objekata, svemirsko meteorološko praćenje te mapiranje i umrežavanje kapaciteta država članica za otkrivanje NEO-a;

(c)  za svijest o situaciji u svemiru (SSA): poboljšavanje kapaciteta SST-a za praćenje i utvrđivanje svemirskih objekata i svemirskog otpada, svemirsko meteorološko praćenje te mapiranje i umrežavanje kapaciteta država članica za otkrivanje NEO-a;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pridonošenje, kad je potrebno radi potreba Programa, autonomnom, sigurnom i troškovno učinkovitom kapacitetu pristupa svemiru;

(e)  pridonošenje autonomnom, sigurnom i troškovno učinkovitom kapacitetu pristupa svemiru;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podupiranje i ojačavanje konkurentnosti, poduzetništva, vještina i kapaciteta za inovacije pravnih i fizičkih osoba iz Unije koje su aktivne ili koje žele postati aktivne u tom sektoru, posebno s obzirom na položaj i potrebe malih i srednjih poduzeća i novoosnovanih poduzeća.

(f)  podupiranje i ojačavanje konkurentnosti, poduzetništva, vještina i kapaciteta za inovacije pravnih i fizičkih osoba iz Unije koje su aktivne ili koje žele postati aktivne u tom sektoru, posebno s obzirom na položaj i potrebe malih i srednjih poduzeća i novoosnovanih poduzeća te na zajednički interes izgradnje i korištenja stručnog znanja u raznim regijama Unije.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  poticanje razvoja konkurentnog svemirskog gospodarstva Unije i maksimalno povećanje prilika za poduzeća Unije svih veličina, osobito malih i srednjih poduzeća, novih sudionika i novoosnovanih poduzeća, kako bi se razvili i pružali inovativni svemirski sustavi i usluge;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje usluga lansiranja za potrebe Programa;

(a)  pružanje usluga lansiranja za potrebe Programa, uključujući objedinjenih usluga lansiranja za EU i za druge subjekte, na njihov zahtjev, uzimajući u obzir ključne sigurnosne interese Unije u skladu s člankom 25.;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  razvojne aktivnosti povezane s autonomnim, pouzdanim i troškovno učinkovitim pristupom svemiru;

(b)  razvojne aktivnosti povezane s autonomnim, pouzdanim i troškovno učinkovitim pristupom svemiru,uključujući alternativne tehnologije za lansiranje i inovativne sustave ili usluge, uzimajući u obzir ključne sigurnosne interese Unije i država članica, kako je navedeno u članku 25.;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kad je to nužno radi potreba Programa, potrebne prilagodbe zemaljske infrastrukture povezane s pristupom svemiru.

(c)  kad je to nužno radi ciljeva Programa, potrebna potpora zemaljskoj infrastrukturi povezanoj s pristupom svemiru.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Programom se podupire:

Programom se favorizira:

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  inovacijske aktivnosti za najbolje iskorištavanje svemirskih tehnologija, infrastrukture ili usluga;

(a)  inovacijske aktivnosti za najbolje iskorištavanje svemirskih tehnologija, infrastrukture ili usluga, uzimajući u obzir ključne sigurnosne interese Unije i njezinih država članica, kako je navedeno u članku 25.;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uspostavljanje partnerstava za inovacije povezane sa svemirom radi razvoja inovativnih proizvoda ili usluga te naknadne kupnje time dobivenih proizvoda ili usluga;

(b)  uspostavljanje partnerstava za inovacije povezane sa svemirom na nacionalnoj, prekograničnoj i višenacionalnoj razini radi razvoja inovativnih proizvoda ili usluga te naknadne kupnje time dobivenih proizvoda ili usluga za potrebe programa, uzimajući u obzir ključne interese Unije i njezinih država članica, kako je navedeno u članku 25.;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  sinergije s ostalim europskim fondovima kao što su Obzor EU, Kohezijski fond, InvestEU i EFRR radi potpore razvoju aplikacija u silaznom sektoru u svim sektorima;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  suradnja među poduzetnicima u obliku svemirskih platformi u kojima se na regionalnoj i nacionalnoj razini okupljaju sudionici iz svemirskog i digitalnog sektora i korisnici te se pruža potpora građanima i poduzećima radi poticanja poduzetništva i vještina;

(d)  suradnja među samim poduzetnicima te također u obliku mreže svemirskih platformi u kojima se na regionalnoj i nacionalnoj razini te razini Unije okupljaju sudionici iz svemirskog i digitalnog sektora i korisnici te se pružaju potpora, objekti i usluge građanima i poduzećima radi poticanja poduzetništva i vještina; poticanje suradnje između svemirskih platformi i centara digitalnih inovacija uspostavljenih u okviru programa Digitalna Europa;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  Sinergije sa sektorom prometa, prostora i digitalnim sektorom radi poticanja šire upotrebe novih tehnologija (npr. e-poziv, digitalni tahograf, nadzor prometa i upravljanje prometom, samostalna vožnja, vozila bez vozača i bespilotne letjelice) te za suočavanje s potrebama sigurnog i neometanog povezivanja, snažnog pozicioniranja, intermodalnosti i interoperabilnosti, čime se povećava konkurentnost usluga prijevoza i industrije;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nepostojanje jamstva

Jamstvo

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usluge, podaci i informacije koji se pružaju komponentama Programa pružaju se bez ikakvog eksplicitnog ili implicitnog jamstva u pogledu njihove kvalitete, točnosti, dostupnosti, pouzdanosti, brzine i prikladnosti za bilo koju svrhu. U tu svrhu Komisija poduzima potrebne korake kako bi osigurala da se korisnike tih usluga, podataka i informacija na odgovarajući način obavijesti o nepostojanju takvog jamstva.

Usluge, podaci i informacije koji se pružaju komponentama Programa pružaju se bez ikakvog eksplicitnog ili implicitnog jamstva u pogledu njihove kvalitete, točnosti, dostupnosti, pouzdanosti, brzine i prikladnosti za bilo koju svrhu, osim ako je takvo jamstvo potrebno u skladu s mjerodavnim zakonima Unije za pružanje tih usluga. U tu svrhu Komisija poduzima potrebne korake kako bi osigurala da se korisnike tih usluga, podataka i informacija na odgovarajući način obavijesti o nepostojanju takvog jamstva.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi [16] milijardi EUR u tekućim cijenama.

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2027. iznosi [16,7] milijardi EUR u tekućim cijenama.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  za SSA/GOVSATCOM: [0,5] milijardi EUR.

(c)  za SSA: [0,6] milijardi EUR.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  GOVSATCOM: [0,6] milijardi EUR.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Transverzalne aktivnosti predviđene u članku 3. financiraju se u okviru komponenti Programa.

2.  Transverzalne aktivnosti predviđene u člancima 3., 5. i 6. financiraju se u okviru komponenti Programa.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  odstupajući od članka 167. Financijske uredbe, upotrebljavaju, gdje god je prikladno, više izvora nabave kako bi se osigurala bolja opća kontrola nad svim komponentama Programa, njihovim troškovima i rokovima;

(c)  odstupajući od članka 167. Financijske uredbe, upotrebljavaju, gdje god je prikladno, više izvora nabave kako bi se osigurala bolja opća kontrola nad svim komponentama Programa, njihovim troškovima, kvalitetom i rokovima;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pridonose autonomiji Unije, posebno u tehnološkom smislu;

(d)  pridonose autonomiji Unije, posebno u tehnološkom smislu u cijelom lancu vrijednosti;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Javni naručitelj navodi koliki se udio ugovora mora podugovoriti u obliku raspona od najmanjeg do najvećeg postotka.

2.  Javni naručitelj navodi koliki se udio ugovora mora podugovoriti u obliku raspona od najmanjeg do najvećeg postotka, uzimajući u obzir ključne interese Unije i njezinih država članica, kako je navedeno u članku 25.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Uz odredbe iz [članka 165.] Financijske uredbe Komisija i Agencija mogu provoditi postupke zajedničke javne nabave s Europskom svemirskom agencijom i drugim međunarodnim organizacijama koje sudjeluju u provedbi komponenti Programa.

1.  Uz odredbe iz [članka 165.] Financijske uredbe Komisija i/ili Agencija mogu provoditi postupke zajedničke javne nabave s Europskom svemirskom agencijom i drugim međunarodnim organizacijama koje sudjeluju u provedbi komponenti Programa.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  sustavno uzimanje u obzir cilja kontinuiteta usluga kao glavnog prioriteta;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sustavno uzimanje u obzir potreba korisnika usluga koje se pružaju komponentama Programa te znanstvenih i tehnoloških razvoja koji se odnose na te usluge;

(d)  sustavno uzimanje u obzir potreba korisnika, posebno kontinuiteta usluga i stabilnosti sučelja usluga koje se pružaju komponentama Programa te znanstvenih i tehnoloških razvoja koji se odnose na te usluge;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu sudjelovati u Programu pridonošenjem svojih tehničkih stručnosti, praktičnog znanja i pomoći, osobito u području sigurnosti i zaštite, te, prema potrebi, stavljanjem na raspolaganje Uniji informacija i infrastrukture koje posjeduju ili koje se nalaze na njihovu državnom području, uključujući osiguravanjem učinkovitog i neometanog pristupa in situ podacima i suradnjom s Komisijom na poboljšavanju dostupnosti in situ podataka potrebnih Programu.

1.  Države članice mogu sudjelovati u Programu pridonošenjem svojih tehničkih stručnosti, praktičnog znanja i pomoći, osobito u području sigurnosti i zaštite, održivog prometa i aplikacija komponenti Programa te, prema potrebi, stavljanjem na raspolaganje Uniji informacija i infrastrukture koje posjeduju ili koje se nalaze na njihovu državnom području, uključujući osiguravanjem učinkovitog i neometanog pristupa in situ podacima i suradnjom s Komisijom na poboljšavanju dostupnosti in situ podataka potrebnih Programu.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je odgovorna za opću provedbu Programa, uključujući u području sigurnosti. Komisija u skladu s ovom Uredbom određuje prioritete i dugoročni razvoj Programa te nadzire njegovu provedbu, uzimajući u obzir njegov utjecaj na ostale politike Unije.

1.  Komisija je odgovorna za opću provedbu Programa, a u području sigurnosti za sastavnice Programa koje nisu povjerene Agenciji u skladu s člankom 30. Komisija u skladu s ovom Uredbom određuje prioritete i dugoročni razvoj Programa te nadzire njegovu provedbu, uzimajući u obzir njegov utjecaj na ostale politike Unije.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija upravlja svakom komponentom Programa čije upravljanje nije povjereno drugom subjektu.

2.  Komisija upravlja komponentom Programa samo ako će ostvariti ciljeve te komponente na učinkovitiji način, nego povjeravanjem upravljanja drugom subjektu. U drugim slučajevima Komisija delegira upravljanje komponentom Programa Agenciji, Europskoj svemirskoj agenciji ili ostalim subjektima iz članka 32.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je to potrebno za neometano funkcioniranje Programa i neometano pružanje usluga koje se pružaju komponentama Programa, nakon savjetovanja s korisnicima i svim ostalim relevantnim dionicima Komisija provedbenim aktima utvrđuje tehničke i operativne specifikacije potrebne za provedbu i razvoj tih komponenti i usluga koje te komponente pružaju. Komisija u utvrđivanju tih tehničkih i operativnih specifikacija izbjegava smanjenje opće razine sigurnosti te je dužna osigurati kompatibilnost s ranijim specifikacijama.

4.  Ako je to potrebno za neometano funkcioniranje Programa i neometano pružanje usluga koje se pružaju komponentama Programa, nakon savjetovanja s korisnicima, akterima u silaznom sektoru i svim ostalim relevantnim dionicima Komisija delegiranim aktima utvrđuje zahtjeve na visokoj razini za provedbu i razvoj tih komponenti i usluga koje te komponente pružaju. Komisija u utvrđivanju tih zahtjeva na visokoj razini izbjegava smanjenje opće razine sigurnosti te je dužna osigurati kompatibilnost s ranijim specifikacijama.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

Ti delegirani akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija promiče i osigurava prihvaćanje i korištenje podataka i usluga koje se pružaju komponentama Programa u javnom i privatnom sektoru, među ostalim podupiranjem odgovarajućeg razvoja tih usluga i nastojanjem da se pobrine za dugoročno stabilno okruženje. Komisija razvija sinergije između aplikacija različitih komponenti Programa. Osigurava komplementarnost, dosljednost, sinergije i veze između Programa i drugih djelovanja i programa Unije.

5.  Komisija doprinosi i nadgleda prihvaćanje i korištenje podataka i usluga koje se pružaju komponentama Programa u javnom i privatnom sektoru, među ostalim podupiranjem odgovarajućeg razvoja tih usluga i po potrebi razvoja odgovarajućih standarda na razini EU-a, te nastojanjem da se pobrine za dugoročno stabilno okruženje. Komisija razvija sinergije između aplikacija različitih komponenti Programa. Osigurava komplementarnost, dosljednost, sinergije i veze između Programa i drugih djelovanja i programa Unije, a kada je to primjereno između ostalog i osiguravanjem usklađenosti i interoperabilnosti između tih usluga i projekata koji se financiraju drugim mjerama i programima Unije.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija prema potrebi osigurava koordinaciju s aktivnostima koje se provode u svemirskom sektoru na razini Unije, na nacionalnoj razini i na međunarodnoj razini. Potiče suradnju među državama članicama i promiče konvergenciju njihovih tehnoloških kapaciteta i razvoja u području svemira.

6.  Komisija prema potrebi i u suradnji s Agencijom i ESA-om osigurava koordinaciju s aktivnostima koje se provode u svemirskom sektoru na razini Unije, na nacionalnoj razini i na međunarodnoj razini. Potiču suradnju među državama članicama i promiču konvergenciju njihovih tehnoloških kapaciteta i razvoja u području svemira.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  koordinira kibernetičku sigurnost Programa;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  promicati i osigurati prihvaćanje i korištenje podataka i usluga koji se pružaju u komponentama Programa, uz poseban osvrt na sektor prometa, uključujući provođenjem aktivnosti u vezi s razvojem aplikacija i usluga u silaznom sektoru, prilagođenih potrebama korisnika, temeljenih na komponentama Programa;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka ac (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  provoditi aktivnosti u cilju razvoja inovativnog svemirskog sektora Unije, u skladu s člankom 6., u suradnji s Komisijom i silaznim sektorom, posebno olakšavanjem pristupa financiranju zahvaljujući financijskim instrumentima iz glave III. i u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB) i s pomoću financijskih instrumenata Europske investicijske banke koji su posebno usmjereni na MSP-ove;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka ad (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ad)  utvrditi i preporučiti Komisiji prioritete svemirske domene programa Obzor Europa te upravljati aktivnostima u području istraživanja i razvoja svemirskog sektora koje se financiraju u okviru programa Obzor Europa i koje ulaze u okvir njegovih nadležnosti.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka ae (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ae)  promicati iskorištavanje sinergija između sektora svemira i prometa;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  provoditi aktivnosti komunikacije, priopćavanja i promocije te aktivnosti koje se odnose na komercijalizaciju usluga Galilea i EGNOS-a;

(c)  provoditi aktivnosti komunikacije, priopćavanja i promocije, osobito u pogledu usluga Galilea, EGNOS-a i Copernicusa;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  upravljanje upotrebom EGNOS-a i Galilea, kako je navedeno u članku 43.;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pružati tehničku stručnost Komisiji.

(d)  pružati tehničku stručnost Komisiji ako se time ne udvostručava uloga Europske svemirske agencije iz članka 31.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  upravljanje upotrebom EGNOS-a i Galilea, kako je navedeno u članku 43.;

Briše se.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  provođenje aktivnosti povezanih s razvojem aplikacija i usluga u silaznom sektoru na temelju komponenti Programa.

Briše se.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija može Agenciji povjeriti druge zadaće, uključujući komunikaciju, priopćavanje, promicanje i stavljanje na tržište podataka i informacija te druge aktivnosti koje se odnose na prihvaćenost među korisnicima za komponente Programa koje nisu Galileo i EGNOS.

3.  Komisija može Agenciji povjeriti druge zadaće, uključujući komunikaciju, priopćavanje, promicanje i stavljanje na tržište podataka i informacija te druge aktivnosti koje se odnose na prihvaćenost među korisnicima za komponente Programa koje nisu Galileo, EGNOS i Copernicus.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija povjerava zadaće iz stavaka 2. i 3. putem sporazuma o doprinosima u skladu s [člankom 2. stavak 18.] i [glavom VI.] Financijske uredbe.

4.  Komisija povjerava zadaće iz stavaka 2. i 3. putem sporazuma o doprinosima u skladu s [člankom 2. stavak 18.] i [glavom VI.] Financijske uredbe, a nad njima se provodi revizija u skladu s člankom 102. stavkom 6. ove Uredbe.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U slučajevima kada povjerava zadaće Agenciji, Komisija osigurava odgovarajuća sredstva za upravljanje tim zadaćama i njihovo izvršenje, uključujući prikladne ljudske i financijske resurse.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za Galileo i EGNOS: razvoj sustava, razvoj zemaljskog segmenta i projektiranje i razvoj satelita;

(b)  za Galileo i EGNOS: tehnička podrška Agenciji u obavljanju njezinih delegiranih zadaća iz članka 30. i, kad je to utvrđeno posebnim sporazumima za daljnje delegiranje sklopljenima između Agencije i Europske svemirske agencije u skladu s okvirnim sporazumom o financijskom partnerstvu iz stavka 2. ovoga članka, javna nabava u ime i za račun Unije za razvoj sustava, razvoj zemaljskog segmenta i projektiranje i razvoj satelita;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  poticanje suradnje među državama članicama i promicanje konvergencije njihovih tehnoloških kapaciteta i razvoja u području svemira.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  jasno definiraju odgovornosti i obveze Europske svemirske agencije s obzirom na Program,

–  jasno definiraju odgovornosti i obveze Komisije, Agencije i Europske svemirske agencije s obzirom na Program,

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 2. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  propisuju uvjeti upravljanja sredstvima povjerenima Europskoj svemirskoj agenciji, osobito s obzirom na javnu nabavu, postupke upravljanja, očekivane rezultate na temelju pokazatelja izvedbene uspješnosti, mjere primjenjive u slučaju manjkave ili prijevarne provedbe ugovora u smislu troškova, rokova i rezultata te komunikacijske strategije i pravila u vezi s vlasništvom nad svim materijalnim i nematerijalnim sredstvima. Ti uvjeti moraju biti u skladu s glavama III. i V. ove Uredbe i Financijskom uredbom,

–  propisuju uvjeti upravljanja sredstvima povjerenima Europskoj svemirskoj agenciji, uključujući primjenu javne nabave Unije, pri javnoj nabavi u ime i za račun Komisije ili Agencije, postupke upravljanja, očekivane rezultate na temelju pokazatelja izvedbene uspješnosti, mjere primjenjive u slučaju manjkave ili prijevarne provedbe ugovora u smislu troškova, rokova i rezultata te komunikacijske strategije i pravila u vezi s vlasništvom nad svim materijalnim i nematerijalnim sredstvima. Ti uvjeti moraju biti u skladu s glavama III. i V. ove Uredbe i Financijskom uredbom,

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sigurnost Programa temelji se na sljedećim načelima:

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  uzimanje u obzir iskustva stečenog u radu Galilea, EGNOS-a i Copernicusa;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  suradnja s ENISA-om u području kibersigurnosti;

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u svojem području nadležnosti osigurava visok stupanj sigurnosti, osobito u pogledu:

Komisija i Agencija u svojim područjima nadležnosti osiguravaju visok stupanj sigurnosti, osobito u pogledu:

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tu svrhu Komisija se mora pobrinuti da se za svaku komponentu Programa provede analiza rizika i prijetnji. Na temelju te analize rizika i prijetnji ona za svaku komponentu Programa provedbenim aktima utvrđuje opće sigurnosne zahtjeve. Komisija pri tome uzima u obzir utjecaj tih zahtjeva na neometano funkcioniranje komponente, posebno u pogledu troškova, upravljanja rizikom i rokova, te osigurava da se njima ne smanji opći stupanj sigurnosti ili ne ugrozi funkcioniranje postojeće opreme koja se temelji na toj komponenti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

U tu svrhu Komisija provodi analizu rizika i prijetnji za komponente Copernicus, SST i GOVSATCOM te osigurava da Agencija provodi analizu rizika i prijetnji za komponente Galileo i EGNOS.

 

Na temelju analiza rizika i prijetnji iz stavka 1. Komisija za svaku komponentu Programa provedbenim aktima utvrđuje opće sigurnosne zahtjeve. Ona pri tome uzima u obzir utjecaj tih zahtjeva na neometano funkcioniranje komponente, posebno u pogledu troškova, upravljanja rizikom i rokova, te osigurava da se njima ne smanji opći stupanj sigurnosti niti ugrozi funkcioniranje postojeće opreme koja se temelji na toj komponenti. Općim sigurnosnim zahtjevima utvrđuju se postupci koje je potrebno slijediti uvijek kada rad komponente može utjecati na sigurnost Unije ili država članica. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Subjekt odgovoran za upravljanje komponentom Programa odgovoran je za upravljanje sigurnošću te komponente i u tu svrhu provodi analizu rizika i prijetnji i sve potrebne aktivnosti kako bi osigurao i pratio sigurnost te komponente, osobito utvrđivanjem tehničkih specifikacija i operativnih postupaka te praćenjem njihove usklađenosti s općim sigurnosnim zahtjevima iz stavka 1.

2.  Komisija je odgovorna za upravljanje sigurnošću komponenti Copernicus, SST i GOVSATCOM. Agencija je odgovorna za upravljanje sigurnošću komponenti Galileo i EGNOS. U tu svrhu one provode sve potrebne aktivnosti kako bi osigurale i pratile sigurnost komponenti za koje su odgovorne, osobito utvrđivanjem tehničkih specifikacija i operativnih postupaka te prate njihovu usklađenost s općim sigurnosnim zahtjevima iz trećeg podstavka stavka 1.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  jamči kibernetičku sigurnost Programa;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  svaka država članica osigurava da njezini nacionalni sigurnosni propisi pružaju stupanj zaštite klasificiranih podataka Europske unije jednakovrijedan onome iz pravila o sigurnosti kako su utvrđena u Odluci Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a30 i u sigurnosnim propisima Vijeća utvrđenima u prilozima Odluci Vijeća od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a31;

(a)  svaka država članica osigurava da njezini nacionalni sigurnosni propisi pružaju visok stupanj zaštite klasificiranih podataka Europske unije jednakovrijedan onome iz pravila o sigurnosti kako su utvrđena u Odluci Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a30 i u sigurnosnim propisima Vijeća utvrđenima u prilozima Odluci Vijeća od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a31;

_________________

_________________

30 SL L 72, 17.3.2015., str. 53 – 88.

30 SL L 72, 17.3.2015., str. 53 – 88.

31 SL L 274, 15.10.2013., str. 1 – 50.

31 SL L 274, 15.10.2013., str. 1 – 50.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  održavanje, stalno unapređivanje, razvoj i zaštitu zemaljske infrastrukture i upravljanje tom infrastrukturom, što se posebno odnosi na mreže, lokacije i pomoćne objekte, uključujući modernizaciju i upravljanje zastarijevanjem;

(b)  održavanje, stalno unapređivanje, razvoj i zaštitu zemaljske infrastrukture i upravljanje tom infrastrukturom, uključujući dovršetak zemaljske infrastrukture koja se nalazi izvan područja EU-a, ali je potrebna kako bi se EGNOS-u omogućilo ostvariti potpunu pokrivenost državnih područja država članica geografski smještenih u Europi, što se posebno odnosi na mreže, lokacije i pomoćne objekte, uključujući modernizaciju i upravljanje zastarijevanjem;

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  razvoj i daljnje unapređenje ključnih elemenata kao što su čipsetovi i prijemnici u okviru Galilea.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  aktivnosti certificiranja i normizacije;

(d)  aktivnosti nadzora nad izvedbom, certificiranja i normizacije;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 43. – točka 1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  mjere kojima je cilj ublažiti vjerojatnost pojave radiofrekvencijskih smetnji;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  navigacijskim uslugama za zrakoplovstvo s pomoću odgovarajućih sustava za poboljšavanje signala (u zrakoplovu ili na zemlji).

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  usluga pristupa podacima EGNOS-a (EDAS), koja pruža informacije za određivanje položaja i sinkronizaciju koje su namijenjene prvenstveno za satelitske navigacijske aplikacije za profesionalnu ili komercijalnu upotrebu nudeći bolje performanse i podatke s većom dodanom vrijednosti od podataka dobivenih preko EOS-a;

(b)  usluga pristupa podacima EGNOS-a (EDAS), koja je besplatna za korisnika i pruža informacije za određivanje položaja i sinkronizaciju koje su namijenjene prvenstveno za satelitske navigacijske aplikacije za profesionalnu ili komercijalnu upotrebu nudeći bolje performanse i podatke s većom dodanom vrijednosti od podataka dobivenih preko EOS-a;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  usluga za sigurnost života (SoL), bez izravnih troškova za korisnike, koja pruža informacije za određivanje položaja i sinkronizaciju s visokom razinom kontinuiteta, dostupnosti i točnosti, uključujući funkciju ispravnosti kojom se korisnike upozorava na kvar u sustavima Galilea i drugih GNSS-ova koje sustav EGNOS poboljšava u području pokrivenosti ili na signale s nedopuštenim odstupanjem koje emitiraju ti sustavi, a namijenjena je prvenstveno korisnicima za koje je sigurnost ključna, osobito sektoru civilnog zrakoplovstva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi;

(c)  usluga za sigurnost života (SoL), bez izravnih troškova za korisnike, koja pruža informacije za određivanje položaja i vremensku sinkronizaciju s visokom razinom kontinuiteta, dostupnosti i točnosti i cjelovitosti. Ta se usluga pruža pod nadzorom EASA-e kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima zrakoplovne sigurnosti, uključujući funkciju ispravnosti kojom se korisnike upozorava na kvar u sustavima Galilea i drugih GNSS-ova koje sustav EGNOS poboljšava u području pokrivenosti ili na signale s nedopuštenim odstupanjem koje emitiraju ti sustavi, a namijenjena je prvenstveno korisnicima za koje je sigurnost ključna, osobito sektoru civilnog zrakoplovstva za pružanje usluga u zračnoj plovidbi;

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usluge iz stavka 1. prioritetno se pružaju na državnim područjima država članica koja su geografski locirana u Europi.

Usluge iz stavka 1. prioritetno se pružaju na državnim područjima država članica koja su geografski locirana u Europi, uključujući Azore, Madeiru i Kanarske otoke.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Geografska pokrivenost EGNOS-a može se proširiti na druge regije svijeta, posebno na državna područja zemalja kandidatkinja, trećih zemalja pridruženih jedinstvenom europskom nebu i trećih zemalja obuhvaćenih europskom politikom susjedstva, ovisno o tehničkoj izvedivosti i, kad je riječ o usluzi SoL, na temelju međunarodnih sporazuma.

Geografska pokrivenost EGNOS-a može se proširiti na druge regije svijeta, posebno na državna područja zemalja kandidatkinja, trećih zemalja pridruženih jedinstvenom europskom nebu i trećih zemalja obuhvaćenih europskom politikom susjedstva, ovisno o tehničkoj izvedivosti, procjeni potencijalnih sigurnosnih prijetnji sustavu i sigurnosnoj akreditaciji i, kad je riječ o usluzi SoL, na temelju međunarodnih sporazuma.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Trošak takvog proširenja, uključujući i povezane operativne troškove specifične za te regije, nije pokriven proračunom iz članka 11. To proširenje ne smije uzrokovati kašnjenje u pružanju usluga iz stavka 1. na državnim područjima država članica koja su geografski locirana u Europi.

3.  Trošak takvog proširenja, uključujući i povezane operativne troškove specifične za te regije, nije pokriven proračunom iz članka 11., no Europska komisija razmatra uporabu postojećih partnerskih programa te, prema potrebi, razvoj posebnih financijskih instrumenata za potporu za njega. To proširenje ne smije uzrokovati kašnjenje u pružanju usluga iz stavka 1. na državnim područjima država članica koja su geografski locirana u Europi.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  upravljanje rizicima koji proizlaze iz rada Galilea i EGNOS-a i smanjivanje tih rizika;

(a)  upravljanje rizicima koji proizlaze iz rada i isporuke usluga Galilea i EGNOS-a i smanjivanje tih rizika;

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  upravljanje rizicima pojave radiofrekvencijskih smetnji i smanjivanje tih rizika.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 47. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kompatibilnost i interoperabilnost

Kompatibilnost, interoperabilnost i standardizacija

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Galileo i EGNOS teže usklađenju s međunarodnim standardima i certifikacijama; posebno surađuju nadležna tijela radi uspostave sustava certifikacije za željeznički, prometni i zračni sektor i sektor pomorskog prijevoza.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  GALILEO i EGNOS i usluge koje oni pružaju kompatibilni su s određenim prijemnicima prometne infrastrukture, uzimajući u obzir i strateške buduće sektore kao što su povezani automobili koji sami voze i bespilotne letjelice.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Copernicus je komponenta civilnog Programa za promatranje Zemlje, koju pokreću ključni korisnici. Njome se osigurava autonoman pristup znanju o okolišu i ključnim tehnologijama za podatke i informacije o promatranju Zemlje koje službe stavljaju na raspolaganje, čime se Uniji omogućava ostvariti neovisno odlučivanje i djelovanje u područjima okoliša, klimatskih promjena, civilne zaštite, sigurnosti i zaštite te prometnog sektora.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  praćenje kopna i poljoprivrede radi pružanja informacija o pokrovu zemljišta, uporabi zemljišta, prenamjeni zemljišta, gradskim područjima, količini i kvaliteti unutarnjih voda, šumama, poljoprivredi i drugim prirodnim resursima, biološkoj raznolikosti i kriosferi,

–  praćenje kopna, izgradnje infrastrukture i poljoprivrede radi pružanja informacija o pokrovu zemljišta, uporabi zemljišta, prenamjeni zemljišta, gradskim područjima, količini i kvaliteti unutarnjih voda, šumama, poljoprivredi i drugim prirodnim resursima, biološkoj raznolikosti i kriosferi,

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – alineja 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  prometne usluge za pametniji, učinkovitiji, zaštićeniji, sigurniji, održiviji i integriraniji kopneni, pomorski, zračni i svemirski promet.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  mehanizam za povećanje usluga programa Copernicus kako bi se poduprle druge aktivnosti Unije.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  uslugama daljnjeg praćenja, izvješćivanja i osiguravanja usklađenosti, kojima su obuhvaćena druga tematska područja koja regulira Europska unija.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Copernicus uključuje mjere za potporu uslugama u silaznom sektoru povezanima s programom Copernicus, kojima se promiče:

 

(a) prihvaćanje institucijskih podataka i informacija za potrebe nacionalnih usluga praćenja, izvješćivanja i osiguravanja usklađenosti kojima se pruža potpora javnim tijelima;

 

(b) usluge koje se nude na komercijalnoj osnovi.

 

(c) kartografske usluge za praćenje i zaštitu kulturne baštine.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uspostava, razvoj i rad mreže zemaljskih i/ili svemirskih senzora država članica, uključujući senzore koje razvija Europska svemirska agencija i senzore Unije pod nacionalnom kontrolom, radi nadzora i praćenja objekata te izrade europskog kataloga svemirskih objekata prilagođenog potrebama korisnika iz članka 55.;

(a)  uspostava, razvoj i rad mreže zemaljskih i/ili svemirskih senzora država članica, uključujući senzore koje razvija Europska svemirska agencija i senzore Unije pod nacionalnom kontrolom, radi nadzora i praćenja objekata te, najkasnije do kraja 2023., izrade europskog kataloga svemirskih objekata prilagođenog potrebama korisnika iz članka 55.;

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 58.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 58.a

 

Praćenje ponude i potražnje za potrebe SST-a

 

Komisija do 31. prosinca 2024. provodi evaluaciju provedbe komponente SST, osobito s obzirom na promjene potreba korisnika u pogledu kapaciteta zemaljskih i svemirskih senzora. U evaluaciji se osobito istražuje potreba za dodatnom svemirskom i zemaljskom infrastrukturom. Uz evaluaciju se, ako je to potrebno, prilaže odgovarajući prijedlog za razvoj dodatne svemirske i zemaljske infrastrukture u okviru SST-a.

Obrazloženje

Europska unija trebala bi biti ambicioznija u pogledu dviju novih inicijativa SSA i GOVSATCOM. Budući da tražimo veća proračunska sredstva, možemo predvidjeti više aktivnosti.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Funkcija svemirske meteorologije može poduprijeti sljedeće aktivnosti:

1.  Funkcija svemirske meteorologije podupire sljedeće aktivnosti:

Obrazloženje

Europska unija trebala bi biti ambicioznija u pogledu dviju novih inicijativa SSA i GOVSATCOM. Budući da tražimo veća proračunska sredstva, možemo predvidjeti više aktivnosti.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Funkcija za NEO-e može poduprijeti sljedeće aktivnosti:

1.  Funkcija za NEO-e podupire sljedeće aktivnosti:

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija može uskladiti djelovanja Unije i nacionalnih javnih tijela nadležnih za civilnu zaštitu u slučaju otkrivanja NEO-a koji se približava Zemlji.

2.  Komisija usklađuje djelovanja Unije i nacionalnih javnih tijela nadležnih za civilnu zaštitu u slučaju otkrivanja NEO-a koji se približava Zemlji.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  razvoj, izgradnju i rad infrastrukture zemaljskog segmenta;

(a)  razvoj, izgradnju i rad infrastrukture zemaljskog i svemirskog segmenta;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provedbenim aktima donosi operativne zahtjeve za usluge koje se pružaju u okviru GOVSATCOM-a u obliku tehničkih specifikacija za scenarije upotrebe koji se odnose na upravljanje krizama, nadzor i upravljanje ključnom infrastrukturom, uključujući diplomatske komunikacijske mreže. Ti se operativni zahtjevi temelje na detaljnoj analizi zahtjeva korisnika uz uzimanje u obzir zahtjeva koji proizlaze iz postojećih korisničkih uređaja i mreža. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

2.  Komisija provedbenim aktima donosi operativne zahtjeve za usluge koje se pružaju u okviru GOVSATCOM-a u obliku tehničkih specifikacija za scenarije upotrebe koji se odnose na upravljanje krizama, nadzor i upravljanje ključnom infrastrukturom, uključujući diplomatske komunikacijske mreže. Ti se operativni zahtjevi temelje na detaljnoj analizi zahtjeva korisnika uz uzimanje u obzir zahtjeva koji proizlaze iz postojećih korisničkih uređaja i mreža. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3. Ostali scenariji upotrebe mogu se, po potrebi, u svakom trenutku dodati na temelju stvarne potražnje korisnika iz država članica, nakon čega slijede odgovarajuće tehničke specifikacije.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija provedbenim aktima donosi portfelj usluga za usluge koje se pružaju u okviru GOVSATCOM-a u obliku popisa kategorija satelitskih komunikacijskih kapaciteta i usluga te njihovih obilježja, uključujući geografsku pokrivenost, frekvenciju, propusnost, korisničku opremu i sigurnosne karakteristike. Te se mjere temelje na operativnim i sigurnosnim zahtjevima iz stavka 1. i u njima se određuje prioritet prema kojem se usluge pružaju korisnicima na razini Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

3.  Komisija provedbenim aktima donosi portfelj usluga za usluge koje se pružaju u okviru GOVSATCOM-a u obliku popisa kategorija satelitskih komunikacijskih kapaciteta i usluga te njihovih obilježja, uključujući geografsku pokrivenost, frekvenciju, propusnost, korisničku opremu i sigurnosne karakteristike. Te se mjere temelje na operativnim i sigurnosnim zahtjevima iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 107. stavka 3.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  portfeljem usluga iz stavka 3. uzimaju se u obzir postojeće komercijalno dostupne usluge kako se ne bi narušilo tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pravne osobe s primjerenom akreditacijom za pružanje satelitskih kapaciteta ili usluga u skladu s postupkom za sigurnosnu akreditaciju iz članka 36. na temelju posebnih sigurnosnih zahtjeva za komponentu GOVSATCOM iz članka 34. stavka 1.

(b)  pravne osobe s primjerenom akreditacijom za pružanje satelitskih kapaciteta ili usluga u skladu s postupkom za sigurnosnu akreditaciju iz članka 36.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Pružatelji satelitskih komunikacijskih kapaciteta ili usluga ove komponente poštuju posebne sigurnosne zahtjeve za komponentu GOVSATCOM utvrđene u skladu s člankom 34. stavkom 1.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Udruženi satelitski komunikacijski kapaciteti, usluge i korisnička oprema dijele se i dodjeljuju među sudionicima GOVSATCOM-a prema prioritetu na temelju analize sigurnosnih rizika koju provode korisnici na razini Unije i država članica. U dijeljenju i određivanju prioriteta prednost se daje korisnicima na razini Unije.

1.  Udruženi satelitski komunikacijski kapaciteti, usluge i korisnička oprema dijele se i dodjeljuju među sudionicima GOVSATCOM-a prema prioritetu na temelju analize sigurnosnih rizika koju provode korisnici na razini Unije i država članica.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  GOVSATCOM-ovim centrima uzimaju se u obzir postojeće komercijalno dostupne usluge kako se ne bi narušilo tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Komisija do kraja 2021. donosi delegirani akt u skladu s člankom 105., koji će se odnositi na odredbe o upravljanju GOVSATCOM-om.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija mora prije kraja 2024. provesti evaluaciju provedbe komponente GOVSATCOM, osobito s obzirom na promjene potreba korisnika u pogledu satelitskih komunikacijskih kapaciteta. U evaluaciji se osobito istražuje potreba za dodatnom svemirskom infrastrukturom. Uz evaluaciju se, ako je to potrebno, prilaže odgovarajući prijedlog za razvoj dodatne svemirske infrastrukture u okviru GOVSATCOM-a.

GOVSATCOM treba biti operativan do kraja 2023. Komisija mora prije kraja 2024. provesti evaluaciju provedbe komponente GOVSATCOM, osobito s obzirom na promjene potreba korisnika u pogledu satelitskih komunikacijskih kapaciteta. U evaluaciji se osobito istražuje potreba za dodatnom svemirskom infrastrukturom. Uz evaluaciju se, ako je to potrebno, prilaže odgovarajući prijedlog za razvoj dodatne svemirske infrastrukture u okviru GOVSATCOM-a.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Članovi i zamjenici članova Upravnog odbora imenuju se na temelju svojeg znanja u području glavnih zadaća Agencije, uzimajući u obzir relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Europski parlament, Komisija i države članice nastoje ne mijenjati svoje predstavnike u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti Odbora. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u Upravnom odboru.

4.  Članovi i zamjenici članova Upravnog odbora imenuju se na temelju svojeg znanja u području zadaća Agencije, uzimajući u obzir relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Europski parlament, Komisija i države članice nastoje ne mijenjati svoje predstavnike u Upravnom odboru kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti Odbora. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u Upravnom odboru.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 101. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija utvrđuje metodologiju za osiguravanje kvalitativnih pokazatelja za točnu procjenu napretka u ostvarivanju općih ciljeva iz članka 4. točaka (a), (b) i (c). Na temelju te metodologije Komisija dopunjava Prilog najkasnije do 1. siječnja 2021.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 101. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravovremeno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i, ako je potrebno, države članice.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da su podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikladni za detaljnu analizu postignutog napretka i teškoća do kojih je došlo te da se prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i, ako je potrebno, države članice.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 102. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija provodi evaluacije Programa pravovremeno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

1.  Komisija provodi evaluacije Programa pravovremeno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja. Evaluacijama se osigurava i kvalitativna procjena napretka u ostvarivanju općih ciljeva iz članka 4.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 102. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije tri godine nakon početka provedbe Programa.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 102. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 30. lipnja 2024. i svakih pet godina nakon toga procjenjuje uspješnost Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat, zadaće i lokaciju u skladu sa smjernicama Komisije. U evaluaciji se posebno razmatra potreba za izmjenom mandata Agencije te financijske posljedice takve izmjene. Razmatraju se i politika Agencije o sukobima interesa te neovisnost i autonomija Odbora za sigurnosnu akreditaciju.

Komisija do 30. lipnja 2024. i svake tri godine nakon toga procjenjuje uspješnost Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat, zadaće i lokacije u skladu sa smjernicama Komisije. U evaluaciji se posebno razmatra potreba za izmjenom mandata Agencije, osobito u pogledu mogućnosti povjeravanja dodatnih zadaća Agenciji u skladu s člankom 30., te financijske posljedice takve izmjene. Razmatraju se i politika Agencije o sukobima interesa te neovisnost i autonomija Odbora za sigurnosnu akreditaciju.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 110. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija u suradnji s Agencijom razrađuje prijelazni plan u cilju osiguravanja odgovarajućih sredstava i broja osoblja Agenciji kako bi ona mogla obavljati zadaće navedene u ovoj Uredbi. Komisija utvrđuje mjere kako bi se osiguralo da se u prijelaznom razdoblju, koje ne smije biti dulje od 2 godine nakon primjene Uredbe, dostatno provedu zadaci za koje Agencija u danom trenutku nema odgovarajuća sredstva i broj osoblja.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program

Referentni dokumenti

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Massimiliano Salini

3.7.2018

Razmatranje u odboru

8.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Nicola Danti, Angel Dzhambazki

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Keith Taylor

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

1

0

ECR

Peter Lundgren

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (9.10.2018)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Hilde Vautmans

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Poljoprivreda postaje sve složenija djelatnost diljem svijeta. S jedne strane, Ujedinjeni narodi predviđaju se da će se proizvodnja hrane do 2050. morati povećati za 50 % kako bi se odgovorilo na potrebe svjetskog stanovništva. S druge strane, sektor će se morati suočiti s učinkom klimatskih promjena i s njima povezanim problemima u pogledu okoliša i biološke raznolikosti kao njihove posljedice, kao što su kvaliteta tla i vode. Poljoprivrednici u EU-u također se moraju držati visokih standarda proizvodnje te se nositi sa sve većim brojem uvjeta, zahtjeva društva i administrativnih postupaka.

Stoga su pred sektorom brojni izazovi kako bi se u potpunosti ostvario produktivan i resursno učinkovit poljoprivredni model koji optimizira svoje proizvode bez obzira na veličinu poljoprivrednog gospodarstva. Posljednjih je godina europska poljoprivreda ostvarila dobre rezultate u pogledu razvijanja novih praksi, tehnika i metoda proizvodnje koje su povećale prinose, poboljšale prilagodljivost poljoprivrednih praksi novim i promjenjivim okolnostima te smanjile troškove proizvodnje.

Međutim, taj napredak ne bi bio moguć bez neprocjenjive pomoći svemirske tehnologije. Poljoprivreda je jedan od ključnih sektora u kojemu se primjenom aplikacija svemirske tehnologije ostvaruje dodana vrijednost. Precizna poljoprivreda, uporaba tehnologije u donošenju preciznijih, odmjerenijih i prikladnijih odluka u području poljoprivrede, satelitski navigacijski sustavi i sustavi za promatranje Zemlje trenutačno se rabe na brojnim poljoprivrednim gospodarstvima u EU-u te će uskoro biti dijelom sveobuhvatnog europskog poljoprivrednog sektora. Danas oko 10 % BDP-a EU-a, što iznosi više od 1,100 milijardi eura, ovisi o uporabi satelitskih navigacijskih signala. Europska svemirska industrija zapošljava više od 230 000 stručnjaka, a procjenjuje se da je njezin promet 2014. iznosio između 46 i 54 milijarde eura.

Ovaj Prijedlog uredbe nastavlja se na Svemirsku strategiju za Europu. U potpunosti integriran svemirski program objedinit će sve aktivnosti Unije u ovom području te ponuditi usklađen okvir za buduća ulaganja, uz veću vidljivost i fleksibilnost. Veća učinkovitost u tom području u konačnici će pridonijeti uvođenju novih svemirskih usluga od kojih će korist imati svi građani EU-a. Prijedlogom se Uniji na raspolaganje daje proračun za svemir od 16 milijardi eura za provedbu, nastavak rada te poboljšanje programa Galileo, EGNOS, Copernicus i SST te pokretanje inicijative Govsatcom.

Izvjestiteljica pozdravlja Komisijin Prijedlog uredbe jer se njime znatno pojednostavnjuje i racionalizira postojeća pravna stečevina Unije tako što se u jedan tekst objedinjuju i u njemu usklađuju gotovo sva pravila koja su dosad bila sadržana u zasebnim uredbama ili odlukama. To povećava vidljivost svemirske politike Unije, što je u skladu s važnom ulogom koju Unija namjerava imati u budućnosti kao globalni akter u svemiru.

U skladu s ciljem bolje provedbe zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) javlja se i veća potreba za uporabom informacija prikupljenih promatranjem Zemlje, čime se nude šire mogućnosti u pogledu praćenja politika i pametne poljoprivrede. Copernicus utire put praćenju poljoprivrednih aktivnosti koje služe ciljevima ZPP-a pružanjem besplatnih i otvorenih podataka o promatranju Zemlje. Tim se podacima, u kombinaciji s kapacitetom sustava za identifikaciju zemljišnih čestica i nadopunjenim drugim satelitskim snimkama koje pruža privatna industrija, ostvaruje stvarna dodana vrijednost.

Stoga izvjestiteljica smatra da bi se veći proračun trebao dodijeliti programu Copernicus kako bi se postigla ravnoteža s programom Galileo i kako bi se ispunile nove potrebe politika EU-a i zahtjevi dionika. Izvjestiteljica predlaže da se programu Copernicus dodijele dodatne 2 milijarde eura. Ta je brojka u skladu s procjenama dugoročnog scenarija programa Copernicus za provedbu svih prioriteta koje su zatražili dionici i koje je utvrdila Europska komisija.

U te potrebe ubrajaju se:

1.  misija koja se oslanja na rad više satelita, a s ciljem mjerenja ljudskog utjecaja na ciklus CO2. Ta potreba svoju potporu nalazi u zaključcima Konferencije COP21.

2.  opažanja u visokoj prostorno-vremenskoj rezoluciji radi nadopune i proširenja postojećih mjerenja Sentinela -2. To je bio prioritet koji su iznijeli poljoprivredni dionici, a važan je i u kontekstu urbane primjene.

3.  nova mjerenja kritičnih parametara za polarne regije. Time će se potpora dati politikama EU-a za Arktik te pitanju klimatskih promjena.

4.  optička zapažanja s mogućnošću hiperspektralnog snimanja za proširenje trenutačne misije Sentinel-2. Riječ je o prioritetima koje su istaknuli dionici u poljoprivredi, a važni su za zemljišne resurse.

Sve je više mogućnosti za uporabu podataka iz programa Copernicus u poljoprivrednom sektoru i u EU-u i globalno, i to u pogledu: kriza povezanih s hranom i vodom, iskorištavanja voda, gubitka biološke raznolikosti, propadanja ekosustava, ekstremnih vremenskih uvjeta, precizne poljoprivrede, praćenja ZPP-a i sigurnosti hrane u širem smislu.

Dodatnim novcem koji se traži za četiri navedene misije privatnom će se sektoru omogućiti da osmisli više aplikacija u praktičnom formatu za svakodnevnu uporabu na ručnim uređajima namijenjenih proizvođačima i ostalim dionicima. Primjer iz Belgije: VITO je razvio sustav za praćenje rasta krumpira. Korištenjem podataka i informacija iz programa Copernicus tu se uslugu sada može razmjerno povećati i primijeniti na globalnoj razini. Aplikacijama poput te može se popuniti aktualni kritični nedostatak informacija o predviđanjima prinosa usjeva.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Još od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća Unija razvija vlastite svemirske inicijative i programe, konkretno Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS) za kojim su uslijedili Galileo i Copernicus, koji ispunjavaju potrebe građana Unije i zahtjeva javnih politika. Ne samo što bi trebalo osigurati kontinuitet tih inicijativa nego bi ih trebalo poboljšati kako bi ostale na čelu u razvoju novih tehnologija i promjena u područjima digitalne tehnologije i informacijske i komunikacijske tehnologije, ispunjavale nove potrebe korisnika i mogle ispuniti političke prioritete kao što su klimatske promjene, uključujući praćenje promjena u području Arktika, sigurnost i obranu.

(3)  Još od kraja devedesetih godina prošlog stoljeća Unija razvija vlastite svemirske inicijative i programe, konkretno Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS) za kojim su uslijedili Galileo i Copernicus, koji ispunjavaju potrebe građana Unije i zahtjeva javnih politika. Ne samo što bi trebalo osigurati kontinuitet tih inicijativa nego bi ih trebalo brže poboljšati, na primjer, povećanjem broja satelita, kako bi ostale na čelu u razvoju novih tehnologija i promjena u područjima digitalne tehnologije i informacijske i komunikacijske tehnologije, ispunjavale nove potrebe korisnika i mogle ispuniti političke prioritete kao što su klimatske promjene, uključujući praćenje promjena u području Arktika, sigurnost i obranu.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  U sve se većem broju ključnih gospodarskih sektora, osobito je riječ o prometu, telekomunikacijama, poljoprivredi i energetici, sve više upotrebljavaju sustavi satelitske navigacije, a tome treba dodati i sinergije s aktivnostima povezanima sa sigurnošću i obranom Unije i njezinih država članica. Potpuna kontrola satelitske navigacije stoga bi trebala zajamčiti tehnološku neovisnost Unije, uključujući dugoročno za komponente infrastrukturne opreme, i osigurati njezinu stratešku autonomiju.

(38)  U sve se većem broju ključnih gospodarskih sektora, osobito je riječ o prometu, telekomunikacijama, poljoprivredi, sigurnosti hrane i energetici, sve više upotrebljavaju sustavi satelitske navigacije, a tome treba dodati i sinergije s aktivnostima povezanima sa sigurnošću i obranom Unije i njezinih država članica. Potpuna kontrola satelitske navigacije stoga bi trebala zajamčiti tehnološku neovisnost Unije, uključujući dugoročno za komponente infrastrukturne opreme, i osigurati njezinu stratešku autonomiju.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40.a)  EGNOS može pridonijeti preciznoj poljoprivredi i pomoći europskim poljoprivrednicima u suzbijanju otpada, smanjenju prekomjerne uporabe gnojiva i herbicida te optimiranju prinosa usjeva. EGNOS već ima brojnu „zajednicu korisnika”, ali je broj poljoprivrednih strojeva koji su kompatibilni s navigacijskom tehnologijom ograničeniji. Taj je problem potrebno riješiti.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Copernicus bi trebao osigurati autonoman pristup znanju o okolišu i ključnim tehnologijama za usluge promatranja Zemlje i geoinformacija, čime se Uniji omogućava neovisno odlučivanje i djelovanje u područjima, među ostalim, okoliša, klimatskih promjena, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva.

(47)  Copernicus bi trebao osigurati autonoman pristup znanju o okolišu i poljoprivredi i ključnim tehnologijama za usluge promatranja Zemlje i geoinformacija, čime se Uniji omogućava neovisno odlučivanje i djelovanje u područjima, među ostalim, okoliša, poljoprivrede, biološke raznolikosti, uporabe zemljišta, klimatskih promjena, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(47.a)  Kada je riječ o poljoprivredi, program Copernicus trebalo bi dodatno razviti i iskoristiti kako bi se potaknuo razvoj praksi kojima se štiti okoliš i održava produktivnost. Poljoprivreda bi tu imala koristi od sveobuhvatnog potencijala programa Copernicus, posebno u pogledu uporabe poljoprivrednih zemljišta i trendova, predviđenih prinosa, upravljanja navodnjavanjem i hidrologije, sezonskog mapiranja kultiviranih područja, zemljišnog pokrova i izrade karti usjeva, uzimanja zemljišta, stanja usjeva i tla, poljoprivrednih zemljišta visoke prirodne vrijednosti, praćenja biološke raznolikosti ruralnog zemljišta i fragmentacije krajolika. U skladu s rezultatima projekata ESA-e Sen2Agri i Sen4ZPP podaci se mogu upotrijebiti za promjenu pristupa u praćenju ZPP-a, postupnim prijelazom s pristupa koji se temelji na uzimanju uzoraka na sustavni pristup, i, u konačnici, zamjenu provjera na licu mjesta, čime se smanjuje administrativno opterećenje za agencije za plaćanja i krajnje korisnike potpore u okviru ZPP-a.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Copernicus bi se trebao nastaviti na aktivnosti i ostvareno, kao i osigurati kontinuitet tih aktivnosti i ostvarenoga, na temelju Uredbe (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća17 o uspostavi programa Unije za promatranje i praćenje Zemlje (Copernicus) i Uredbe (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim aktivnostima18 kojom su uspostavljeni prethodni program, Europski program za praćenje Zemlje (GMES), i pravila za provedbu njegovih početnih operacija, uzimajući u obzir nedavne trendove u istraživanju, tehnološke napretke i inovacije koji utječu na područje promatranja Zemlje, kao i razvoje u analitici velikih podataka i umjetnoj inteligenciji te povezane strategije i inicijative na razini Unije19. U najvećoj bi mogućoj mjeri trebalo iskorištavati kapacitete za promatranje iz svemira kojima raspolažu države članice, Europska svemirska agencija, EUMETSAT20 i drugi subjekti, uključujući komercijalne inicijative u Europi, čime bi se također pridonijelo razvoju održivog komercijalnog svemirskog sektora u Europi. Kad je izvedivo i primjereno, trebalo bi iskorištavati i dostupne in situ i pomoćne podatke, koje su uglavnom dostavile države članice u skladu s Direktivom 2007/2/EZ21. Komisija bi trebala surađivati s državama članicama i Europskom agencijom za okoliš kako bi se za potrebe Copernicusa osigurali učinkovit pristup skupovima in situ podataka i upotreba tih podataka.

(48)  Program Copernicus temelji se na partnerstvu između Unije, Europske svemirske agencije i država članica. Stoga bi se trebao nadovezati na postojeće europske i nacionalne kapacitete te ih dopunjavati novim, zajednički razvijenim dobrima. Kako bi se primijenio taj pristup, Komisija bi trebala poduzeti mjere u cilju održavanja dijaloga s ESA-om i državama članicama koje posjeduju relevantnu svemirsku i in situ infrastrukturu. Copernicus bi se trebao nastaviti na aktivnosti i ostvareno, kao i osigurati kontinuitet tih aktivnosti i ostvarenoga, na temelju Uredbe (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća17 o uspostavi programa Unije za promatranje i praćenje Zemlje (Copernicus) i Uredbe (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim aktivnostima18 kojom su uspostavljeni prethodni program, Europski program za praćenje Zemlje (GMES), i pravila za provedbu njegovih početnih operacija, uzimajući u obzir nedavne trendove u istraživanju, tehnološke napretke i inovacije koji utječu na područje promatranja Zemlje, kao i razvoje u analitici velikih podataka i umjetnoj inteligenciji te povezane strategije i inicijative na razini Unije19. U najvećoj bi mogućoj mjeri trebalo iskorištavati kapacitete za promatranje iz svemira kojima raspolažu države članice, Europska svemirska agencija, EUMETSAT20 i drugi subjekti, uključujući komercijalne inicijative u Europi, čime bi se također pridonijelo razvoju održivog komercijalnog svemirskog sektora u Europi. Kad je izvedivo i primjereno, trebalo bi iskorištavati i dostupne in situ i pomoćne podatke, koje su uglavnom dostavile države članice u skladu s Direktivom 2007/2/EZ21. Komisija bi trebala surađivati s državama članicama i Europskom agencijom za okoliš kako bi se za potrebe Copernicusa osigurali učinkovit pristup skupovima in situ podataka i upotreba tih podataka.

__________________

__________________

17 Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010 (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

17 Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010 (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

18 Uredba (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim aktivnostima (2011. do 2013.) (SL L 276, 20.10.2010., str. 1.).

18 Uredba (EU) br. 911/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskom programu za praćenje Zemlje (GMES) i njegovim početnim aktivnostima (2011. do 2013.) (SL L 276, 20.10.2010., str. 1.).

19 Komunikacija „Umjetna inteligencija za Europu” (COM(2018) 237 final), Komunikacija „Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora” (COM(2018) 232 final), Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (COM(2018) 8 final).

19 Komunikacija „Umjetna inteligencija za Europu” (COM(2018) 237 final), Komunikacija „Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora” (COM(2018) 232 final), Prijedlog uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (COM(2018) 8 final).

20 Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita.

20 Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita.

21 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE).

21 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE).

Obrazloženje

Ovim se upućivanjem potvrđuju tekuće studije izvedivosti koje je financirala Europska svemirska agencija i budući razvoj prve jedinice svake vrste satelita koje će se financirati iz ESA-e.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(48.a)  Program Copernicus treba brzo pojačati, na primjer povećanjem broja satelita. Budući da naoblaka može umanjiti iskoristivost slika, potrebna je viša frekvencija slika kako bi se dobile analize vremenskih nizova koje se upotrebljavaju, među ostalim, u poljoprivredne svrhe.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Kad je riječ o prikupljanju podataka, cilj aktivnosti u okviru Copernicusa trebao bi biti dovršetak i održavanje postojeće svemirske infrastrukture, priprema dugoročne zamjene satelita na kraju njihova životnog vijeka te započinjanje novih misija koje će obuhvaćati nove sustave za promatranje kako bi se podupiralo rješavanje problema globalnih klimatskih promjena (na primjer praćenje emisija antropogenog CO2 i ostalih stakleničkih plinova). Trebalo bi proširiti globalnu pokrivenost aktivnosti praćenja u okviru Copernicusa na polarne regije te bi se tim aktivnostima trebalo podupirati osiguravanje usklađenosti s propisima o okolišu, obvezno praćenje stanja okoliša i izvješćivanje o njima i inovativne primjene u zaštiti okoliša (na primjer za praćenje usjeva, upravljanje vodama i poboljšano praćenje požara). U tu svrhu Copernicus bi trebao potpuno iskoristiti ulaganja izvršena u prethodnom razdoblju financiranja (2014.–2020.) uz istovremeno istraživanje novih operativnih i poslovnih modela radi daljnjeg dopunjavanja kapaciteta Copernicusa. Copernicus bi trebao biti nastavak uspješnih partnerstava s državama članicama kako bi se dodatno razvila njegova sigurnosna dimenzija u okviru odgovarajućih mehanizama upravljanja radi odgovaranja na promjenjive potrebe korisnika u području sigurnosti.

(52)  Kad je riječ o prikupljanju podataka, cilj aktivnosti u okviru Copernicusa trebao bi biti dovršetak i održavanje postojeće svemirske infrastrukture, priprema dugoročne zamjene satelita na kraju njihova životnog vijeka i započinjanje novih misija, čiju izvedivost trenutno ispituje Europska svemirska agencija, a koje će obuhvaćati nove sustave za promatranje kako bi se poduprlo rješavanje problema globalnih klimatskih promjena (na primjer praćenje emisija antropogenog CO2 i ostalih stakleničkih plinova), te praćenje stanja u poljoprivredi. Trebalo bi proširiti globalnu pokrivenost aktivnosti praćenja u okviru Copernicusa na polarne regije te bi se tim aktivnostima trebalo podupirati osiguravanje usklađenosti s propisima o okolišu, obvezno praćenje stanja okoliša i izvješćivanje o njima i inovativne primjene u zaštiti okoliša (na primjer za praćenje usjeva, upravljanje vodama i poboljšano praćenje požara). U tu svrhu Copernicus bi trebao potpuno iskoristiti ulaganja izvršena u prethodnom razdoblju financiranja (2014.–2020.) uz istovremeno istraživanje novih operativnih i poslovnih modela radi daljnjeg dopunjavanja kapaciteta Copernicusa. Copernicus bi trebao biti nastavak uspješnih partnerstava s državama članicama kako bi se dodatno razvila njegova sigurnosna dimenzija u okviru odgovarajućih mehanizama upravljanja radi odgovaranja na promjenjive potrebe korisnika u području sigurnosti.

Obrazloženje

Ovim se upućivanjem potvrđuju tekuće studije izvedivosti koje je financirala Europska svemirska agencija i budući razvoj prve jedinice svake vrste satelita koje će se financirati iz ESA-e.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Copernicus bi u okviru funkcije obrade podataka i informacija trebao osigurati dugoročnu održivost i daljnji razvoj ključnih usluga Copernicusa, pružajući informacije kako bi se zadovoljile potrebe javnog sektora i one proizašle iz međunarodnih obveza Unije, te maksimalno povećavajući mogućnosti za komercijalno iskorištavanje. Konkretno, Copernicus bi trebao na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini pružati informacije o stanju atmosfere, uključujući o kvaliteti zraka; informacije o stanju oceana; informacije u svrhu potpore praćenja kopna kojima se podržava provedba lokalnih, nacionalnih i Unijinih politika; informacije u svrhu potpore prilagodbi klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju; geoprostorne informacije za potporu upravljanju kriznim situacijama, uključujući u okviru preventivnih aktivnosti, osiguravanju usklađenosti s propisima o okolišu te civilnoj sigurnosti, uključujući potporu vanjskom djelovanju Unije. Komisija bi trebala odrediti odgovarajuće ugovorne aranžmane kojima se potiče održivost pružanja usluge.

(53)  Copernicus bi u okviru funkcije obrade podataka i informacija trebao osigurati dugoročnu održivost i daljnji razvoj ključnih usluga Copernicusa, pružajući informacije kako bi se zadovoljile potrebe javnog sektora i one proizašle iz međunarodnih obveza Unije, te maksimalno povećavajući mogućnosti za komercijalno iskorištavanje. Konkretno, Copernicus bi trebao na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini pružati informacije o stanju atmosfere, uključujući o kvaliteti zraka; informacije o stanju oceana; informacije u svrhu potpore praćenja kopna kojima se podržava provedba lokalnih, nacionalnih i Unijinih politika; informacije u svrhu potpore prilagodbi klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju; informacije o stanju poljoprivrednih zemljišta i uporabi poljoprivrednih zemljišta, informacije o ribolovnim aktivnostima, geoprostorne informacije za potporu upravljanju kriznim situacijama, uključujući u okviru preventivnih aktivnosti, osiguravanju usklađenosti s propisima o okolišu te civilnoj sigurnosti, uključujući potporu vanjskom djelovanju Unije. Komisija bi trebala odrediti odgovarajuće ugovorne aranžmane kojima se potiče održivost pružanja usluge.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 59.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(59.a)  S obzirom na ogroman potencijal koji satelitska snimanja imaju za održivo i učinkovito upravljanje resursima, uslijed čega se, na primjer, pružaju pouzdane i pravovremene informacije o stanju usjeva i tala, tu bi uslugu trebalo dodatno poboljšati kako bi se zadovoljile potrebe krajnjih korisnika i osiguralo povezivanje podataka.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 86.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(86)  Moguće je da su za infrastrukturu namijenjenu Programu potrebne dodatne aktivnosti istraživanja i inovacija, koje se može podržati u okviru programa Obzor Europa, uz nastojanje da se ostvari usklađenost s aktivnostima Europske svemirske agencije u tom području. Sinergije s Obzorom Europa trebale bi osigurati da se potrebe za istraživanjem i razvojem u svemirskom sektoru utvrde i definiraju kao dio strateškog planiranja istraživanja i inovacija. Svemirski podaci i usluge koji se u okviru Programa stavljaju besplatno na raspolaganje koristit će se za razvoj revolucionarnih rješenja putem istraživanja i inovacija, uključujući u okviru Obzora Europa, posebno za održivu hranu i prirodne resurse, praćenje klime, pametne gradove, automatizirana vozila, sigurnost i upravljanje katastrofama. U strateškom planiranju u okviru programa Obzor utvrdit će se aktivnosti istraživanja i inovacija u kojima bi se mogle iskoristiti infrastrukture u vlasništvu Unije kao što su Galileo, EGNOS i Copernicus. Istraživačke infrastrukture, osobito mreže za in situ promatranja, bit će ključni sastavni dijelovi in situ promatračke infrastrukture kojom će biti omogućene usluge Copernicusa.

(86)  Moguće je da su za infrastrukturu namijenjenu Programu potrebne dodatne aktivnosti istraživanja i inovacija, koje se može podržati u okviru programa Obzor Europa, uz nastojanje da se ostvari usklađenost s aktivnostima Europske svemirske agencije u tom području. Sinergije s Obzorom Europa trebale bi osigurati da se potrebe za istraživanjem i razvojem u svemirskom sektoru utvrde i definiraju kao dio strateškog planiranja istraživanja i inovacija. Svemirski podaci i usluge koji se u okviru Programa stavljaju besplatno na raspolaganje koristit će se za razvoj revolucionarnih rješenja putem istraživanja i inovacija, uključujući u okviru Obzora Europa, posebno za održivu hranu i prirodne resurse, praćenje klime, olakšavanje sprečavanja prirodnih katastrofa, pametne gradove, automatizirana vozila, sigurnost i upravljanje katastrofama. U strateškom planiranju u okviru programa Obzor utvrdit će se aktivnosti istraživanja i inovacija u kojima bi se mogle iskoristiti infrastrukture u vlasništvu Unije kao što su Galileo, EGNOS i Copernicus. Istraživačke infrastrukture, osobito mreže za in situ promatranja, bit će ključni sastavni dijelovi in situ promatračke infrastrukture kojom će biti omogućene usluge Copernicusa.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 23. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„temeljni korisnici Copernicusa” znači korisnici koji imaju koristi od podataka i informacija programa Copernicus te imaju dodatnu ulogu u razvoju programa Copernicus, a koji obuhvaćaju institucije i tijela Unije i europska nacionalna ili regionalna javna tijela kojima je povjerena zadaća pružanja javne usluge za potrebe definiranja, provedbe, osiguravanja provedbe ili praćenja politika okoliša, civilne zaštite ili sigurnosti;

„temeljni korisnici Copernicusa” znači korisnici koji imaju koristi od podataka i informacija programa Copernicus te imaju dodatnu ulogu u razvoju programa Copernicus, a koji obuhvaćaju institucije i tijela Unije i europska nacionalna ili regionalna javna tijela kojima je povjerena zadaća pružanja javne usluge za potrebe definiranja, provedbe, osiguravanja provedbe ili praćenja politike okoliša, poljoprivredne politike, politika održivog razvoja, šumarstva, civilne zaštite ili sigurnosti;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 23. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„drugi korisnici Copernicusa” znači korisnici koji imaju koristi od podataka i informacija programa Copernicus, a osobito uključuju istraživačke i obrazovne organizacije, komercijalna i privatna tijela, dobrotvorne udruge, nevladine organizacije i međunarodne organizacije.

„drugi korisnici Copernicusa” znači korisnici koji imaju koristi od podataka i informacija programa Copernicus, a osobito uključuju istraživačke i obrazovne organizacije, komercijalna i privatna tijela, pravne subjekte, dobrotvorne udruge, nevladine organizacije i međunarodne organizacije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  regionalnog satelitskog navigacijskog sustava, koji se sastoji od zemaljskih centara i postaja te nekoliko transpondera na geosinkronim satelitima, kojim se poboljšavaju i ispravljaju otvoreni signali koje emitiraju Galileo i drugi GNSS-ovi, među ostalim za upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi (dalje u tekstu „Europski geostacionarni navigacijski sustav” ili EGNOS);

(b)  regionalnog satelitskog navigacijskog sustava, koji se sastoji od zemaljskih centara i postaja te nekoliko transpondera na geosinkronim satelitima, kojim se poboljšavaju i ispravljaju otvoreni signali koje emitiraju Galileo i drugi GNSS-ovi, među ostalim za upravljanje zračnim prometom i usluge u zračnoj plovidbi te u poljoprivredne svrhe (dalje u tekstu „Europski geostacionarni navigacijski sustav” ili EGNOS);

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  autonomnog sustava za promatranje Zemlje utemeljenog na potrebama korisnika pod civilnim nadzorom koji nudi geoinformacijske podatke i usluge, sastoji se od satelita, zemaljske infrastrukture, objekata za obradu podataka i informacija i distribucijske infrastrukture te u potpunosti integrira sigurnosne potrebe i zahtjeve (dalje u tekstu „Copernicus”);

(c)  autonomnog sustava za promatranje Zemlje utemeljenog na potrebama korisnika pod civilnim nadzorom koji nudi ažurirane i pouzdane geoinformacijske podatke i usluge, sastoji se od satelita, zemaljske infrastrukture, objekata za obradu podataka i informacija i distribucijske infrastrukture te u potpunosti integrira potrebe i zahtjeve u pogledu sigurnosti građana Unije (dalje u tekstu „Copernicus”);

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružanje ili doprinos pružanju visokokvalitetnih i najnaprednijih, prema potrebi i sigurnih, podataka, informacija i usluga povezanih sa svemirom, što se obavlja bez prekida i gdje god je to moguće na globalnoj razini, kojima se ispunjavaju postojeće i buduće potrebe prioriteta politike Unije, među ostalim u pogledu klimatskih promjena i sigurnosti i obrane;

(a)  pružanje ili doprinos pružanju visokokvalitetnih i najnaprednijih, prema potrebi i sigurnih, podataka, informacija i usluga povezanih sa svemirom, što se obavlja bez prekida i gdje god je to moguće na globalnoj razini, kojima se ispunjavaju postojeće i buduće potrebe prioriteta politike Unije, među ostalim u pogledu klimatskih promjena, sigurnosti opskrbe hranom i sigurnosti hrane te sigurnosti i obrane;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  promicanje uloge Unije na međunarodnoj sceni kao vodećeg aktera u svemirskom sektoru i jačanje njezine uloge u rješavanju globalnih problema i podupiranju globalnih inicijativa, uključujući pitanja klimatskih promjena i održivog razvoja.

(d)  promicanje uloge Unije na međunarodnoj sceni kao vodećeg aktera u svemirskom sektoru i jačanje njezine uloge u rješavanju globalnih problema i podupiranju globalnih inicijativa, uključujući pitanja klimatskih promjena, precizne poljoprivrede, sigurnosti opskrbe hranom i održivog razvoja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  za Galileo i EGNOS: pružanje najnaprednijih i, prema potrebi, sigurnih usluga za određivanje položaja, navigaciju i mjerenje vremena;

(a)  za Galileo i EGNOS: pružanje najnaprednijih i, prema potrebi, sigurnih usluga za određivanje položaja, navigaciju i mjerenje vremena na dulji rok;

Obrazloženje

Kao i Copernicus, Galileo bi trebao biti dugoročno dostupan.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za Copernicus: dugoročno pružanje točnih i pouzdanih podataka i informacija dobivenih promatranjem Zemlje kako bi se pružila potpora provedbi i praćenju politika Unije i njezinih država članica u područjima okoliša, klimatskih promjena, poljoprivrede i ruralnog razvoja, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva;

(b)  za Copernicus: dugoročno pružanje točnih i pouzdanih podataka i informacija dobivenih promatranjem Zemlje kako bi se pružila potpora provedbi i praćenju politika Unije i njezinih država članica u područjima okoliša, upravljanja vodama, gospodarenja šumama, klimatskih promjena, poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, civilne zaštite, sigurnosti i digitalnog gospodarstva;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi [16] milijardi EUR u tekućim cijenama.

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.  2027. iznosi [18] milijardi EUR u tekućim cijenama.

Obrazloženje

Ta je brojka u skladu s procjenama dugoročnog scenarija programa Copernicus za provedbu svih prioriteta koje je utvrdila Europska komisija.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  za Copernicus: [5,8] milijardi EUR;

(b)  za Copernicus: [7,8] milijardi EUR;

Obrazloženje

Ta je brojka u skladu s procjenama dugoročnog scenarija programa Copernicus za provedbu svih prioriteta koje je utvrdila Europska komisija.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.   Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s točkom (c) tog članka. Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.

Briše se.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  usluga visoke točnosti (HAS), koja je besplatna za korisnike i koja pomoću širenja dodatnih podataka u dopunskom frekvencijskom pojasu pruža informacije visoke točnosti za određivanje položaja i sinkronizaciju namijenjene prvenstveno za satelitske navigacijske aplikacije za profesionalnu ili komercijalnu upotrebu;

(b)  usluga visoke točnosti (HAS), koja je besplatna za korisnike i koja pomoću širenja dodatnih podataka u dopunskom frekvencijskom pojasu pruža informacije visoke točnosti za određivanje horizontalnog i vertikalnog položaja i sinkronizaciju namijenjene prvenstveno za satelitske navigacijske aplikacije za profesionalnu ili komercijalnu upotrebu;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  komponenta za obradu podataka i informacija, koja uključuje aktivnosti za generiranje informacija s dodanom vrijednošću za potporu praćenju okoliša, izvješćivanju i osiguravanju usklađenosti, civilnoj zaštiti i sigurnosnim uslugama (usluge programa Copernicus);

(b)  komponenta za obradu podataka i informacija, koja uključuje aktivnosti za generiranje standardiziranih informacija s dodanom vrijednošću za potporu praćenju voda, okoliša, poljoprivrede, ruralnog razvoja i šumarstva, izvješćivanju i osiguravanju usklađenosti, civilnoj zaštiti i sigurnosnim uslugama (usluge programa Copernicus);

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mjere kojima se osigurava kontinuitet postojećih misija Sentinela te razvoj, lansiranje i održavanje daljnjih Sentinela i upravljanje njima uz proširenje opsega promatranja, pri čemu se prednost daje; promatračkim kapacitetima za praćenje antropogenih emisija CO2 i ostalih stakleničkih plinova, što omogućuje pokrivenost polova i inovativne ekološke primjene u područjima poljoprivrede, šumarstva i upravljanja vodama;

(a)  mjere kojima se osigurava kontinuitet postojećih misija Sentinela te razvoj, lansiranje i održavanje daljnjih Sentinela i upravljanje njima uz proširenje opsega promatranja, pri čemu se prednost daje; promatračkim kapacitetima za praćenje antropogenih emisija CO2 i ostalih stakleničkih plinova, što omogućuje pokrivenost polova i inovativne ekološke primjene u područjima poljodjelstva i stočarstva, ribarstva, šumarstva i upravljanja vodama;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uslugama praćenja okoliša, izvješćivanja i osiguravanja usklađenosti, koje obuhvaćaju:

(a)  uslugama praćenja razvoja stanja u okolišu, poljoprivredi i ruralnim područjima, izvješćivanja i osiguravanja usklađenosti, koje obuhvaćaju:

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  praćenje kopna i poljoprivrede radi pružanja informacija o pokrovu zemljišta, uporabi zemljišta, prenamjeni zemljišta, gradskim područjima, količini i kvaliteti unutarnjih voda, šumama, poljoprivredi i drugim prirodnim resursima, biološkoj raznolikosti i kriosferi,

–  praćenje kopna i poljoprivrede radi pružanja informacija o pokrovu zemljišta, uporabi zemljišta, prenamjeni zemljišta, gradskim područjima, količini i kvaliteti unutarnjih voda, šumama, a posebno krčenju šuma, poljoprivredi i drugim prirodnim resursima, biološkoj raznolikosti i kriosferi, redovnoj procjeni obrađenih površina, praćenju razvoja usjeva na regionalnoj i globalnoj razini, procjeni žetva i predviđanjima najprikladnijih vremenskih okvira za žetvu, predviđanjima žetvenih prinosa, procjenama potreba za navodnjavanjem, optimizaciji uporabe gnojiva ili pesticida, praćenju evapotranspiracije i vodnog stresa usjeva, mapiranju i praćenju sastava tla i sirovina, dezertifikaciji, plodoredu i diversifikaciji usjeva, eroziji tla, kontaminaciji i nepropusnosti, upravljanju kemijskim tvarima i otpadom;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– države članice moći će služiti tim informacijama i podacima dobivenima praćenjem poljoprivrednog područja u vezi sa stupnjem prekrivenosti zemljišta i iskorištavanjem poljoprivrednog zemljišta kako bi dodatno smanjile administrativno opterećenje pri dodjeljivanju poljoprivrednih subvencija;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  praćenje klimatskih promjena radi pružanja informacija o antropogenim emisijama CO2 i drugih stakleničkih plinova, ključnim klimatskim varijablama, ponovnim analizama klime, sezonskim prognozama, klimatskim projekcijama i uzrocima klimatskih promjena te pokazatelja u odgovarajućim vremenskim i prostornim razmjerima;

–  praćenje klimatskih promjena radi pružanja informacija o antropogenim emisijama CO2 i drugih stakleničkih plinova, ključnim klimatskim varijablama, ponovnim analizama klime, sezonskim prognozama, klimatskim projekcijama i uzrocima klimatskih promjena te erozije tla ili drugih pokazatelja u odgovarajućim vremenskim i prostornim razmjerima;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – alineja 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– mapiranje poljoprivrednih zemljišta kojima je potrebno navodnjavanje, predviđanja prinosa usjeva i uporabu zemljišta te jamčenje bolje sigurnosti opskrbe hranom i kvalitete hrane, uz istodobnu zaštitu okoliša;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a – alineja 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

– praćenje ribolovnih aktivnosti kako bi se zajamčile bolja sigurnost opskrbe hranom i kvaliteta hrane, uz istodobnu zaštitu okoliša;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uslugama upravljanja kriznim situacijama za pružanje informacija za potporu javnim tijelima nadležnima za civilnu zaštitu uspostavljenima u Uniji, kao potpora operacijama civilne zaštite i odgovora na krizne situacije (poboljšanje aktivnosti ranog upozoravanja i kapaciteta za odgovor na krize) te aktivnostima sprečavanja i pripravnosti (analize rizika i oporavka) u vezi s različitim vrstama katastrofa;

(b)  uslugama upravljanja kriznim situacijama za pružanje informacija za potporu javnim tijelima nadležnima za civilnu zaštitu uspostavljenima u Uniji, kao potpora operacijama civilne zaštite i odgovora na krizne situacije (poboljšanje aktivnosti ranog upozoravanja i kapaciteta za odgovor na krize) te aktivnostima sprečavanja i pripravnosti (analize rizika i oporavka) u vezi s različitim vrstama katastrofa, uključujući požare;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Copernicus obuhvaća mjere kojima se osigurava pristup svim podacima i informacijama programa Copernicus i, prema potrebi, dodatna infrastruktura i usluge za poticanje pristupa tim podacima i informacijama te njihove distribucije i upotrebe.

1.  Copernicus obuhvaća mjere kojima se osigurava pristup svim podacima i informacijama programa Copernicus i, prema potrebi, dodatna infrastruktura i usluge za poticanje pristupa tim podacima i informacijama te njihove distribucije i upotrebe. Pružaju se konkretne mjere podizanja razine osviještenosti i osposobljavanja u pogledu usluga koje Copernicus pruža konkretnim potencijalnim korisnicima te se potiču mjere za promicanje uporabe usluga koje se temelje na programu Copernicus u kontekstu ZPP-a među poljoprivrednicima. Osim toga, uspostavljaju se konkretne mjere kojima se podupire pristup podacima programa Copernicus te povećava razina uporabe usluga koje se temelje na programu Copernicus kod regionalnih i lokalnih tijela. 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program

Referentni dokumenti

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Hilde Vautmans

4.7.2018

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elsi Katainen, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stanisław Ożóg

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

32

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Maria Lidia Senra Rodríguez

1

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program

Referentni dokumenti

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

ENVI

14.6.2018

TRAN

5.7.2018

 

AGRI

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

20.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Massimiliano Salini

12.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

9.7.2018

8.10.2018

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

54

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bolesław G. Piecha

Datum podnošenja

27.11.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

54

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti