JELENTÉS az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

27.11.2018 - (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Massimiliano Salini


Eljárás : 2018/0236(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0405/2018

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0447),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 189. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0258/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0405/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

5 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

tekintettel „Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé” című, 2016. szeptember 14-i európai bizottsági közleményre (COM(2016)0587) és a közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2016)0300),

Módosítás    2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

5 b bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

tekintettel az „5G Európa számára: cselekvési terv” című, 2016. szeptember 14-i európai bizottsági közleményre (COM(2016)0588) és a közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2016)0306),

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A világűrhöz kapcsolódó technológia, adatok és szolgáltatások nélkülözhetetlen elemeivé váltak az európaiak mindennapjainak, és alapvető szerepet játszanak számos stratégiai érdek védelmében. Versenyképességét tekintve az Unió űripara már ma is a legjobbak között van a világon. Az új szereplők és az új műszaki megoldások megjelenése azonban forradalmi változásokat idéz elő a hagyományos ipari modellekben. Ezért létfontosságú, hogy az Unió továbbra is vezető szerepet töltsön be világviszonylatban és nagy fokú szabadsággal rendelkezzen a világűr területén való fellépésben, ösztönözze a tudományos és a műszaki haladást, és előmozdítsa a világűrhöz kötődő uniós gazdasági ágazatokban, különösen pedig a kis- és középvállalkozások, az induló vállalkozások és az innovatív vállalkozások körében a versenyképességet és az innovációs készséget.

(1)  A világűrhöz kapcsolódó technológia, adatok és szolgáltatások nélkülözhetetlen elemeivé váltak az európaiak mindennapjainak, és alapvető szerepet játszanak számos stratégiai érdek védelmében. Versenyképességét tekintve az Unió űripara már ma is a legjobbak között van a világon. Az új szereplők és az új műszaki megoldások megjelenése azonban forradalmi változásokat idéz elő a hagyományos ipari modellekben. Ezért létfontosságú, hogy az Unió továbbra is vezető szerepet töltsön be világviszonylatban és nagy fokú szabadsággal rendelkezzen a világűr területén való fellépésben, ösztönözze a tudományos és a műszaki haladást, és előmozdítsa a világűrhöz kötődő uniós gazdasági ágazatokban, különösen pedig a kis- és középvállalkozások, az induló vállalkozások és az innovatív vállalkozások körében a versenyképességet és az innovációs készséget. Ugyanakkor meg kell teremteni a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy világszinten egyenlő versenyfeltételek legyenek biztosítottak az űripari vállalkozások számára.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az űrágazat fejlődése hagyományosan a biztonság kérdésköréhez igazodott. Az űrágazatban használatos berendezések, alkatrészek és műszerek gyakran kettős felhasználású termékek. Ezért gondoskodni kell az Unió és az uniós tagállamok biztonsága szempontjából a világűrben rejlő lehetőségek kihasználásáról.

(2)  Az űrágazat fejlődése hagyományosan a biztonság kérdésköréhez igazodott. Az űrágazatban használatos berendezések, alkatrészek és műszerek gyakran kettős felhasználású termékek. Ezért gondoskodni kell az Unió és az uniós tagállamok biztonsága és függetlensége szempontjából a világűrben és a világűrhöz való önálló hozzáférésben rejlő lehetőségek kihasználásáról.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Unió már az 1990-es évek végétől kezdve létrehozott saját kezdeményezéseket és programokat a világűr területén – előbb az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a Kopernikusz programot –, amelyek az Unió polgárainak szükségleteit és a közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. Nemcsak a továbbvitelét kell biztosítani ezeknek a kezdeményezéseknek, hanem továbbfejlesztésükről is gondoskodni kell ahhoz, hogy továbbra is élharcosai legyenek az új műszaki megoldások kifejlesztésének és a digitális ágazatban, illetve az informatikai és a kommunikációs technológia területén zajló átalakulásoknak, képesek legyenek kielégíteni a felhasználók új igényeit, és szolgálni tudják a kiemelt szakpolitikai célokat egyebek mellett az éghajlatváltozás – és különösen az Északi-sarkvidéken zajló változások figyelemmel kísérése –, a biztonság és a katonai védelem területén.

(3)  Az Unió már az 1990-es évek végétől kezdve létrehozott saját kezdeményezéseket és programokat a világűr területén – előbb az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a Kopernikusz programot –, amelyek az Unió polgárainak szükségleteit és a közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. Nemcsak a továbbvitelét, illetve elterjedését és használatát kell biztosítani ezeknek a kezdeményezéseknek, hanem továbbfejlesztésükről is gondoskodni kell ahhoz, hogy továbbra is élharcosai legyenek az új műszaki megoldások kifejlesztésének és a digitális ágazatban, illetve az informatikai és a kommunikációs technológia területén zajló átalakulásoknak, képesek legyenek kielégíteni a felhasználók új igényeit, és szolgálni tudják a kiemelt szakpolitikai célokat. A programnak elő kell mozdítania az űripari szolgáltatásokat annak érdekében is, hogy valamennyi tagállam és polgáraik teljes mértékben kihasználhassák a program előnyeit.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Uniónak biztosítania kell, hogy szabadon, autonóm módon férjen hozzá a világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a kritikus infrastruktúrára és technológiára, a közbiztonságra, valamint az Unió és az uniós tagállamok biztonságára – alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, megbízható és költséghatékony módon férjen hozzá a világűrhöz. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság a felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 189. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse európai szinten mind saját célú felhasználásra, mind pedig a mások céljaira való igény szerinti felhasználásra, ideértve a tagállamok általi felhasználást is. Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió továbbra is modern, hatékony és rugalmas felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. A tagállamok és az Európai Űrügynökség intézkedésein túlmenően a Bizottságnak meg kell fontolnia ezen infrastruktúra támogatásának lehetőségeit. Ezen belül lehetővé kell tenni, hogy azokban az esetekben, amikor egyértelműen megállapítható az európai uniós hozzáadott érték, a program szükségleteivel összhangban végzett felbocsátásokhoz szükséges földi űrinfrastruktúra karbantartása és korszerűsítése a program keretében – a költségvetési rendelettel összhangban – részleges finanszírozásban részesüljön, és ezáltal javuljon a program költséghatékonysága.

(4)  Az Uniónak biztosítania kell, hogy szabadon, autonóm módon férjen hozzá a világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a kritikus infrastruktúrára és technológiára, a közbiztonságra, valamint az Unió és az uniós tagállamok biztonságára – alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, megbízható és költséghatékony módon férjen hozzá a világűrhöz, ideértve az alternatív felbocsátási technológiákat, illetve az innovatív rendszereket vagy szolgáltatásokat is. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság a felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 189. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse európai szinten mind saját célú felhasználásra, mind pedig a mások céljaira való igény szerinti felhasználásra, ideértve a tagállamok általi felhasználást is. Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió továbbra is modern, hatékony és rugalmas felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. A tagállamok és az Európai Űrügynökség intézkedésein túlmenően a Bizottságnak meg kell fontolnia ezen infrastruktúra támogatásának lehetőségeit. Ezen belül lehetővé kell tenni, hogy azokban az esetekben, amikor egyértelműen megállapítható az európai uniós hozzáadott érték, a program szükségleteivel összhangban végzett felbocsátásokhoz szükséges földi űrinfrastruktúra karbantartása és korszerűsítése a program keretében – a költségvetési rendelettel összhangban – részleges finanszírozásban részesüljön, és ezáltal javuljon a program költséghatékonysága.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az uniós űrágazat versenyképességének megerősítése és a saját rendszerek tervezésére, építésére és üzemeltetésére való képesség kialakítása érdekében az Uniónak támogatnia kell a teljes űrágazat létrehozását, növekedését és fejlődését. A vállalkozás- és innovációbarát modell kialakulását európai, regionális és nemzeti szinten az űrtechnológiai, a digitális és a felhasználói ágazatok együttműködését lehetővé tévő űrtechnológiai központok létrehozásával kell támogatni. Az Uniónak helyénvaló előmozdítania az Unióban működő űrtechnológiai vállalatok bővülését és sikerességét, és ennek érdekében – mivel az Unióban az űrágazatban működő induló vállalkozásoknak szűkek a lehetőségeik megfelelő módon magántőkéhez jutni – indokolt többek között támogatnia a kockázatfinanszírozáshoz jutást, valamint innovációs partnerségeket létrehoznia (az „első szerződés” elve).

(5)  Az uniós űrágazat versenyképességének megerősítése és a saját rendszerek tervezésére, építésére és üzemeltetésére való képesség kialakítása érdekében az Uniónak támogatnia kell a teljes űrágazat létrehozását, növekedését és fejlődését. A vállalkozás- és innovációbarát modell kialakulását európai, regionális és nemzeti szinten olyan kezdeményezésekkel kell támogatni, mint például az űrtechnológiai, a digitális és a felhasználói ágazatok együttműködését lehetővé tévő űrtechnológiai központok. Az űrtechnológiai központoknak a digitális innovációs központokkal együttműködve kell előmozdítaniuk a vállalkozó kedvet és a vállalkozói készségeket. Az Uniónak helyénvaló előmozdítania az Unióban működő űrtechnológiai vállalatok létrehozását, bővülését és sikerességét, és ennek érdekében – mivel az Unióban az űrágazatban működő induló vállalkozásoknak szűkek a lehetőségeik megfelelő módon magántőkéhez jutni – indokolt többek között támogatnia a kockázatfinanszírozáshoz jutást, valamint innovációs partnerségeket létrehoznia (az „első szerződés” elve).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Földrajzi kiterjedése és a globális kihívások kezelésében való hasznossága miatt az Unió űrprogramja (a továbbiakban: program) hangsúlyos nemzetközi vetülettel is rendelkezik. Ezért lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az Unió nevében irányítsa és koordinálja az Unió nemzetközi tevékenységét, különösen azért, mert ily módon megvédhetné az Unió és az uniós tagállamok érdekeit a nemzetközi fórumokon, ideértve a frekvencia területét is, előmozdíthatná az uniós technológia és ipar ügyét, és ösztönözhetné az együttműködést a képzés területén, figyelemmel annak szükségességére is, hogy a felek jogai és kötelezettségei tekintetében viszonosság álljon fenn. Különösen fontos, hogy az Unió a Bizottságon keresztül képviseltetve legyen a Nemzetközi Cospas-Sarsat Program szerveiben, az ENSZ kapcsolódó ágazati szerveiben, ideértve az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetet is, valamint a Meteorológiai Világszervezetben.

(6)  Földrajzi kiterjedése és a globális kihívások kezelésében való hasznossága miatt az Unió űrprogramja (a továbbiakban: program) hangsúlyos nemzetközi vetülettel is rendelkezik. Ezért lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az Unió nevében irányítsa és koordinálja az Unió nemzetközi tevékenységét, különösen azért, mert ily módon megvédhetné az Unió és az uniós tagállamok érdekeit a nemzetközi fórumokon, ideértve a frekvencia területét is. A Bizottságnak meg kell erősítenie a gazdasági diplomáciát, hogy ezáltal előmozdítsa az uniós technológia és ipar ügyét, és ösztönözze az együttműködést a képzés területén, figyelemmel annak szükségességére is, hogy a felek jogai és kötelezettségei tekintetében viszonosság álljon fenn, és nemzetközi szinten biztosított legyen a tisztességes verseny. Különösen fontos, hogy az Unió a Bizottságon keresztül képviseltetve legyen a Nemzetközi Cospas-Sarsat Program szerveiben, az ENSZ kapcsolódó ágazati szerveiben, ideértve az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetet is, valamint a Meteorológiai Világszervezetben.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottságnak a tagállamokkal és a főképviselővel közösen elő kell mozdítania a világűr minden szegmensében a felelős magatartást, és fontolóra kell vennie az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó ENSZ-egyezményekhez való csatlakozás lehetőségét.

(7)  A Bizottságnak a tagállamokkal és a főképviselővel közösen elő kell mozdítania a világűr minden szegmensében a felelős magatartást, különösen oly módon, hogy megoldásokat keres az űrszemét képződése ellen, és fontolóra kell vennie az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó ENSZ-egyezményekhez való csatlakozás lehetőségét, ideértve a világűr kutatása és felhasználása terén – beleértve a Holdat és más égitesteket – az államok tevékenységét szabályozó elvekről szóló szerződést (a Világűr-egyezmény) is.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A program céljai hasonlóak más uniós programok, nevezetesen a Horizont Európa, az InvestEU Alap, az Európai Védelmi Alap és az (EU) ... rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] hatálya alá tartozó alapok céljaihoz. Ezért elő kell irányozni, hogy azokban az esetekben, amikor valóban ugyanazon költségelemek finanszírozására irányulnak, ezek a programok együttesen nyújtsanak finanszírozást, és ennek érdekében különösen – ott, ahol erre az irányítási módszerek lehetőséget adnak – lehetővé kell tenni az uniós programokból való kiegészítő finanszírozást, akár úgy, hogy a különböző források egymást követik, akár úgy, hogy egymást váltják, illetőleg az együttes forrásfelhasználást, ideértve a fellépések közös finanszírozását, valamint a lehetőségek szabta keretek között az innovációs partnerségek és a vegyesfinanszírozási műveletek eszközének igénybevételét is. Ezért a program végrehajtása során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ösztönözze a szinergiák kialakítását más kapcsolódó uniós programokkal, ami a lehetőségek szabta keretek között lehetővé teszi a kockázatfinanszírozáshoz jutást, az innovációs partnerségek létrehozását, valamint a halmozott vagy a vegyes finanszírozást.

(8)  A program céljai hasonlóak más uniós programok, nevezetesen a Horizont Európa, az InvestEU Alap, az Európai Védelmi Alap és az (EU) ... rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] hatálya alá tartozó alapok céljaihoz. Ezért elő kell irányozni, hogy azokban az esetekben, amikor valóban ugyanazon költségek finanszírozására irányulnak, ezek a programok együttesen nyújtsanak finanszírozást, és ennek érdekében különösen – ott, ahol erre az irányítási módszerek lehetőséget adnak – lehetővé kell tenni az uniós programokból való kiegészítő finanszírozást, akár úgy, hogy a különböző források egymást követik, akár úgy, hogy egymást váltják, illetőleg az együttes forrásfelhasználást, ideértve a fellépések közös finanszírozását, valamint a lehetőségek szabta keretek között az innovációs partnerségek és a vegyesfinanszírozási műveletek eszközének igénybevételét is. Ezért a program végrehajtása során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ösztönözze a szinergiák kialakítását más kapcsolódó uniós programokkal, ami a lehetőségek szabta keretek között lehetővé teszi a kockázatfinanszírozáshoz jutást, az innovációs partnerségek létrehozását, valamint a halmozott vagy a vegyes finanszírozást. Fontos biztosítani az Európai horizont és más uniós programok révén kidolgozott megoldások és a program komponensei közötti folytonosságot.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10 a)  Az uniós űrágazat mintegy 200 000 szakembert foglalkoztat. Ezért elengedhetetlen a legkorszerűbb infrastruktúra fejlesztésének folytatása ebben az ágazatban, ösztönözve ezáltal az upstream és downstream gazdasági tevékenységeket. Emellett az uniós űrágazat jövőbeni versenyképességének biztosítása céljából a programnak támogatnia kell a magas szintű készségek fejlesztését a világűrrel kapcsolatos területeken, valamint az oktatási és képzési tevékenységeket, különös tekintettel a lányokra és a nőkre, az e téren az uniós polgárokban rejlő lehetőségek maradéktalan kibontakoztatása érdekében.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A programnak ki kell aknáznia az űripari és a szállítási ágazat szinergiáit, figyelembe véve, hogy az űrtechnológiák stratégiai szerepet játszanak a szárazföldi, tengeri, légi és űrszállítás intelligensebbé, hatékonyabbá, biztonságosabbá, megbízhatóbbá, fenntarthatóbbá és integráltabbá tételében, ugyanakkor egy növekvő, innovatív szállítási ágazat növeli az innovatív és korszerű űrtechnológiák iránti igényt.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Unió által előzetesen végrehajtott beruházások részleges kompenzálása érdekében a program által generált bevételeknek az Uniót kell illetniük, és ezeket a bevételeket a program célkitűzéseinek támogatására kell felhasználni. Ugyanebből a megfontolásból lehetségesnek kell lennie annak is, hogy a magánszektorbeli jogalanyokkal kötött szerződések rendelkezzenek a bevételek megosztásának mechanizmusáról.

(14)  Az Unió által előzetesen végrehajtott beruházások részleges kompenzálása érdekében a program összetevői által generált bevételeknek az Uniót kell illetniük, és ezeket a bevételeket a program célkitűzései megvalósításának támogatására kell felhasználni. Ugyanebből a megfontolásból lehetségesnek kell lennie annak is, hogy a magánszektorbeli jogalanyokkal kötött szerződések rendelkezzenek a bevételek megosztásának mechanizmusáról.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A program műszaki háttere összetett és folyamatosan változik. Ebből a műszaki háttérből bizonytalanságok és kockázatok fakadnak a program keretében kötött közbeszerzési szerződések tekintetében, annál is inkább, mert ezek a közbeszerzések hosszú távú kötelezettségvállalásokat keletkeztetnek az érintett berendezések vagy szolgáltatások kapcsán. Emiatt a közbeszerzési szerződések területén speciális, a költségvetési rendeletben foglalt szabályokon túlmutató intézkedésekre van szükség. Lehetővé kell például tenni az ajánlatkérő szerv számára, hogy feltételhez kötött sávos szerződés formájában ítéljen oda szerződést, a szerződés teljesítése során bizonyos feltételek fennállása esetén módosítsa a szerződést, vagy előírja az alvállalkozásba adás minimális mértékét. Végezetül a program egyes komponenseit jellemző műszaki bizonytalanságok miatt a közbeszerzési árak nem mindig jelezhetők előre pontosan, ezért lehetőséget kell biztosítani olyan szerződések kötésére, amelyek egyfelől nem határoznak meg végleges rögzített árat, másfelől pedig olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek biztosítják az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

(16)  A program műszaki háttere összetett és folyamatosan változik. Ebből a műszaki háttérből bizonytalanságok és kockázatok fakadnak a program keretében kötött közbeszerzési szerződések tekintetében, annál is inkább, mert ezek a közbeszerzések hosszú távú kötelezettségvállalásokat keletkeztetnek az érintett berendezések vagy szolgáltatások kapcsán. Emiatt a közbeszerzési szerződések területén speciális, a költségvetési rendeletben foglalt szabályokon túlmutató intézkedésekre van szükség. Lehetővé kell például tenni az ajánlatkérő szerv számára, hogy feltételhez kötött sávos szerződés formájában ítéljen oda szerződést, a szerződés teljesítése során bizonyos feltételek fennállása esetén módosítsa a szerződést, vagy előírja az alvállalkozásba adás minimális mértékét, különösen a kis- és középvállalkozások, valamint az induló vállalkozások számára. Végezetül a program egyes komponenseit jellemző műszaki bizonytalanságok miatt a közbeszerzési árak nem mindig jelezhetők előre pontosan, ezért lehetőséget kell biztosítani olyan szerződések kötésére, amelyek egyfelől nem határoznak meg végleges rögzített árat, másfelől pedig olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek biztosítják az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A program felelősségteljes központi irányítása szükségessé teszi, hogy az átfedések, valamint a költségtúllépések és a késedelmek elkerülése érdekében szigorú felelősség- és feladatmegosztás érvényesüljön a különböző érintett jogalanyok között.

(25)  A program felelősségteljes központi irányítása szükségessé teszi, hogy az átfedések, valamint a költségtúllépések és a késedelmek elkerülése érdekében szigorú felelősség- és feladatmegosztás érvényesüljön a különböző érintett jogalanyok között, és célul kell kitűznie a meglévő európai infrastruktúra használatának, valamint az európai szakmai és ipari ágazatok fejlesztésének előtérbe helyezését.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Az űrprogramok felhasználó-központúak, ezért a felhasználók képviselőinek folyamatos és hatékony bevonására van szükség a programok végrehajtása és fejlesztése érdekében.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A tagállamok régóta aktívan foglalkoznak a világűrrel. Rendszereket, infrastruktúrát, nemzeti ügynökségeket és szerveket hoztak létre a világűr területén. Ezért nagyban hozzájárulhatnak a programhoz és különösen annak végrehajtásához, és arra kell őket kötelezni, hogy teljes mértékben együttműködjenek az Unióval a program szolgáltatásainak és alkalmazásainak előbbre vitelében. A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy mozgósítsa a tagállamok eszközeit, nem szabályozási jellegű feladatokat bízzon a tagállamokra a program végrehajtásában, és igénybe vegye segítségüket. Továbbá az érintett tagállamoknak minden olyan intézkedést meg kell hozniuk, amely szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a területükön létesített földi állomások védelmét. Emellett a tagállamoknak és a Bizottságnak együtt kell működniük egymással és a megfelelő nemzetközi szervekkel és szabályozó hatóságokkal annak érdekében, hogy a program céljaira szükséges frekvenciák rendelkezésre álljanak és védettek legyenek, és ezáltal az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban maradéktalanul lehetővé váljék a kínált szolgáltatásokon alapuló alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése15.

(26)  A tagállamok régóta aktívan foglalkoznak a világűrrel. Rendszereket, infrastruktúrát, nemzeti ügynökségeket és szerveket hoztak létre a világűr területén. Ezért nagyban hozzájárulhatnak a programhoz és különösen annak végrehajtásához, és arra kell őket kötelezni, hogy teljes mértékben együttműködjenek az Unióval a program szolgáltatásainak és alkalmazásainak előbbre vitelében. A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy mozgósítsa a tagállamok eszközeit, nem szabályozási jellegű feladatokat bízzon a tagállamokra a program végrehajtásában, és igénybe vegye segítségüket. Továbbá az érintett tagállamoknak minden olyan intézkedést meg kell hozniuk, amely szükséges ahhoz, hogy biztosítsák a területükön létesített földi állomások védelmét. Emellett a tagállamoknak és a Bizottságnak együtt kell működniük egymással és a megfelelő nemzetközi szervekkel és szabályozó hatóságokkal annak érdekében, hogy a program céljaira szükséges frekvenciák rendelkezésre álljanak és megfelelő védelemben részesüljenek, és ezáltal az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal15 összhangban maradéktalanul lehetővé váljék a kínált szolgáltatásokon alapuló alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése.

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az Unió általános érdekének védelmezőjeként a Bizottságra hárul az a feladat, hogy végrehajtsa a programot, általános szinten viselje a felelősséget a programért, és előmozdítsa igénybevételét. A különböző érdekeltek erőforrásainak és szakértelmének optimális kihasználása érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy egyes feladatokat más jogalanyokra ruházzon. Továbbá a Bizottság van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy meghatározza a rendszerek megvalósításához és a szolgáltatások fejlődéséhez szükséges fő műszaki és operatív előírásokat.

(27)  Az Unió általános érdekének védelmezőjeként a Bizottságra hárul az a feladat, hogy felügyelje a program végrehajtását, általános szinten viselje a felelősséget a programért, és előmozdítsa igénybevételét. A különböző érdekeltek erőforrásainak és szakértelmének optimális kihasználása érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy egyes feladatokat más jogalanyokra ruházzon. Továbbá a Bizottság van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy meghatározza a rendszerek megvalósításához és a szolgáltatások fejlődéséhez szükséges fő követelményeket.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A 912/2010/EU rendelettel létrehozott Európai GNSS Ügynökség helyett annak jogutódjaként létrejövő Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) feladata, hogy – különösen a biztonság területén – hozzájáruljon a program megvalósításához. Egyes, a biztonsággal és a program promóciójával összefüggő feladatokkal ezért az Ügynökséget indokolt megbízni. A biztonság területén különösen – figyelemmel az ezen a területen szerzett tapasztalataira – az Ügynökségnek indokolt viselnie a felelősséget az űrágazatban végrehajtott összes uniós fellépés biztonsági akkreditációjával összefüggő feladatokért. Emellett az Ügynökségnek el kell látnia mindazokat a feladatokat, amelyeket a Bizottság egy vagy több, a programmal kapcsolatos további konkrét feladatokat meghatározó hozzájárulási megállapodással átad neki.

(28)  A 912/2010/EU rendelettel létrehozott Európai GNSS Ügynökség helyett annak jogutódjaként létrejövő Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) feladata, hogy – különösen a biztonság, a kiberbiztonság, valamint a szolgáltatások és a downstream ágazat előmozdítása területén – hozzájáruljon a program megvalósításához. Az ezekhez a területekhez kapcsolódó feladatokkal ezért az Ügynökséget indokolt megbízni. A biztonság területén különösen – figyelemmel az ezen a területen szerzett tapasztalataira – az Ügynökségnek indokolt viselnie a felelősséget az űrágazatban végrehajtott összes uniós fellépés biztonsági akkreditációjával összefüggő feladatokért. Emellett – a Galileo és az EGNOS felhasználók körében és piacon való elterjedésének előmozdítása terén elért kedvező eredményeire építve, valamint a programok csomagként történő népszerűsítése érdekében – az Ügynökséget kell megbízni a Kopernikuszra vonatkozó népszerűsítési és értékesítési tevékenységekkel. Emellett az Ügynökségnek el kell látnia mindazokat a feladatokat, amelyeket a Bizottság egy vagy több, a programmal kapcsolatos további konkrét feladatokat meghatározó hozzájárulási megállapodással átad neki.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Az Európai Űrügynökség egy, a világűr területén széles körű szakértelemmel rendelkező nemzetközi szervezet, amely 2004-ben keretmegállapodást kötött az Európai Közösséggel. Ebből kifolyólag fontos partner a program végrehajtásában, és minden megfelelő kapcsolatot ki kell vele alakítani. Ezzel összefüggésben fontos, hogy az Unió a költségvetési rendeletnek megfelelően olyan pénzügyi partnerségi keretmegállapodást kössön az Európai Űrügynökséggel, amely a Bizottság, az Ügynökség és az Európai Űrügynökség közötti összes pénzügyi kapcsolatot szabályozza, biztosítja azok koherenciáját, és megfelel az Európai Űrügynökséggel kötött keretmegállapodásnak és különösen annak 5. cikkének. Mivel azonban az Európai Űrügynökség nem uniós szerv és nem áll az uniós jog hatálya alatt, az Unió és az uniós tagállamok érdekeinek védelme érdekében a megállapodás megkötésének feltételéül kell szabni, hogy az Európai Űrügynökség megfelelő működési szabályokat vezessen be. A megállapodásnak továbbá tartalmaznia kell mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket az Unió pénzügyi érdekeinek védelme megkíván.

(29)  Az Európai Űrügynökség egy, a világűr területén széles körű szakértelemmel rendelkező nemzetközi szervezet, amely 2004-ben keretmegállapodást kötött az Európai Közösséggel. Ebből kifolyólag fontos partner a program végrehajtásában, és minden megfelelő kapcsolatot ki kell vele alakítani. Ezzel összefüggésben fontos, hogy az Unió a költségvetési rendeletnek megfelelően olyan pénzügyi partnerségi keretmegállapodást kössön az Európai Űrügynökséggel, amely a Bizottság, az Ügynökség és az Európai Űrügynökség közötti összes pénzügyi kapcsolatot szabályozza, biztosítja azok koherenciáját, és megfelel az Európai Űrügynökséggel kötött keretmegállapodásnak és különösen annak 5. cikkének. Mivel az Európai Űrügynökség nem uniós szerv és nem áll az uniós jog hatálya alatt, az Unió és az uniós tagállamok érdekeinek védelme érdekében a megállapodásnak megfelelő követelményeket kell tartalmaznia az Európai Űrügynökség működési szabályai tekintetében. A megállapodásnak továbbá tartalmaznia kell mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket az Unió pénzügyi érdekeinek védelme megkíván.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Annak érdekében, hogy a Govsatcom irányításában strukturálisan biztosított legyen a felhasználók képviselete és a felhasználói igényeknek és elvárásoknak a tagállamokon, illetve a polgári és a katonai szakterületeken átívelő egysége, a felhasználókhoz szoros szálakkal kötődő uniós szervezeteknek, például az Európai Védelmi Ügynökségnek, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak, A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének, a Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálatnak / Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálatnak és a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központnak meghatározott felhasználói csoportokkal kapcsolatban koordinációs feladatokat kell ellátniuk. Összesített szinten az Ügynökségnek és az Európai Védelmi Ügynökségnek kell képviselnie a polgári, illetve a katonai felhasználói közösségeket, és nyomonkövetési feladatokat láthatnak el az operatív felhasználás, az igények, az elvárásoknak való megfelelés, valamint az igények és az elvárások változásai területén.

(31)  Annak érdekében, hogy a GOVSATCOM irányításában strukturálisan biztosított legyen a felhasználók képviselete és a felhasználói igényeknek és elvárásoknak a tagállamokon átívelő egysége, a felhasználókhoz szoros szálakkal kötődő uniós szervezeteknek, például az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek, az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak, A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének, a Polgári Tervezési és Végrehajtási Szolgálatnak és a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központnak meghatározott felhasználói csoportokkal kapcsolatban koordinációs feladatokat kell ellátniuk. Összesített szinten az Ügynökségnek kell képviselnie a felhasználói közösséget, és nyomonkövetési feladatokat láthatnak el az operatív felhasználás, az igények, az elvárásoknak való megfelelés, valamint az igények és az elvárások változásai területén.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A biztonságos információáramlás biztosítása érdekében megfelelő szabályokat kell megállapítani annak biztosítására, hogy a program végrehajtásában részt vevő különböző köz- és magánszektorbeli jogalanyok és természetes személyek egymáshoz képest egyenértékű biztonsági szabályozások hatálya alá tartozzanak.

(36)  A biztonságos információáramlás biztosítása érdekében megfelelő szabályokat kell megállapítani annak biztosítására, hogy a program végrehajtásában részt vevő különböző köz- és magánszektorbeli jogalanyok és természetes személyek egymáshoz képest egyenértékű biztonsági szabályozások hatálya alá tartozzanak; ez az információkhoz való hozzáférés többszintű rendszerének létrehozásával, és következésképpen az információkhoz való hozzáférés biztonságának garantálásával valósulhat meg.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a)  Az európai – földi és világűrbe telepített – űrinfrastruktúra kibervédelme kulcsfontosságú szerepet játszik a rendszerek folyamatos működésének biztosításában, valamint azok folyamatos feladatvégzésre és az előírt szolgáltatások nyújtására vonatkozó képességének fenntartásában.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A műholdas navigációs rendszereket egyre több kulcsfontosságú gazdasági ágazat – köztük kiemelten a közlekedés, a távközlés, a mezőgazdaság és az energiaágazat – veszi igénybe egyre nagyobb mértékben, és fontosak az Unió és az uniós tagállamok biztonságához és katonai védelméhez kapcsolódó tevékenységekkel fennálló szinergiák is. A műholdas navigáció feletti teljes körű ellenőrzés ezért garancia az Unió technológiai függetlenségére – ideértve hosszabb távon az infrastruktúrát alkotó berendezések komponenseivel kapcsolatos függetlenséget is –, és biztosítéka az Unió stratégiai autonómiájának.

(38)  A műholdas navigációs rendszereket egyre több kulcsfontosságú gazdasági ágazat – köztük kiemelten a közlekedés, a távközlés, a mezőgazdaság és az energiaágazat – veszi igénybe egyre nagyobb mértékben. A műholdas navigációnak az Unió és az uniós tagállamok biztonsága tekintetében is szerepe van. A műholdas navigáció feletti teljes körű ellenőrzés ezért garancia az Unió technológiai függetlenségére – ideértve hosszabb távon az infrastruktúrát alkotó berendezések komponenseivel kapcsolatos függetlenséget is –, és biztosítéka az Unió stratégiai autonómiájának.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az EGNOS célja a meglévő globális navigációs műholdrendszerek, különösen pedig a Galileo rendszer által a nyilvános szolgáltatás keretében sugárzott jelek minőségének javítása. Az EGNOS által nyújtott szolgáltatásoknak elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában fekvő területeit kell lefedniük, ideértve ebben az összefüggésben az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és Madeira területét is; a cél az, hogy e területek lefedése 2025 végéig megtörténjék. Az EGNOS szolgáltatásainak földrajzi lefedettsége a műszaki kötöttségek szabta határokon belül – az életbiztonsági szolgáltatás esetében nemzetközi megállapodások alapján – kiterjeszthető lehet a világ más területeire is. Az (EU) [2018/XXX] rendelet [EASA-rendelet] és a Galileo által nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozóan a légi közlekedés szempontjából szükséges ellenőrzések sérelme nélkül megjegyzendő, hogy noha a Galileo által kibocsátott jelek valóban segíthetik a légi járművek helyzetének meghatározását, légiforgalmi szolgáltatásnak (ATM) és léginavigációs szolgáltatásnak (ANS) csak a helyi vagy regionális kiegészítő (pontosító) rendszerek, mint például Európában az EGNOS szolgáltatásai tekinthetők.

(40)  Az EGNOS célja a meglévő globális navigációs műholdrendszerek, különösen pedig a Galileo rendszer által a nyilvános szolgáltatás keretében sugárzott jelek minőségének javítása. Az EGNOS által nyújtott szolgáltatásoknak elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában fekvő területeit kell lefedniük, ideértve ebben az összefüggésben az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és Madeira területét is; a cél az, hogy e területek lefedése 2025 végéig megtörténjék. Az EGNOS szolgáltatásainak földrajzi lefedettsége a műszaki kötöttségek szabta határokon belül – az életbiztonsági szolgáltatás esetében nemzetközi megállapodások alapján – kiterjeszthető lehet a világ más területeire is. A 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a és a Galileo által nyújtott szolgáltatások minőségére és biztonsági teljesítményére vonatkozóan a légi közlekedés szempontjából szükséges ellenőrzések sérelme nélkül megjegyzendő, hogy noha a Galileo által kibocsátott jelek valóban segíthetik a légi járművek helyzetének meghatározását, légiforgalmi szolgáltatásnak (ATM) és léginavigációs szolgáltatásnak (ANS) csak a helyi vagy regionális kiegészítő (pontosító) rendszerek, mint például Európában az EGNOS szolgáltatásai tekinthetők.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.).

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40a)  Az EGNOS segítséget nyújthat a precíziós mezőgazdaságban, az európai termelők hulladékgazdálkodásában, a műtrágyák és gyomirtók túlzott használatának csökkentésében és a terményhozam optimalizálásában. Már létezik egy komoly EGNOS felhasználói közösség, de a navigációs technológiával kompatibilis mezőgazdasági gépek száma még korlátozott. Ezt a problémát kezelni kell.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Különösen fontos biztosítani a Galileo és az EGNOS rendszer által nyújtott szolgáltatások folyamatosságát, fenntarthatóságát és jövőbeni rendelkezésre állását. Változó világunkban, a gyors piaci fejlődés mellett ugyanakkor ezeket a rendszereket tovább is kell fejleszteni, újabb generációjukat elő kell készíteni.

(41)  Különösen fontos biztosítani a Galileo és az EGNOS rendszer által nyújtott szolgáltatások folyamatosságát, fenntarthatóságát, biztonságát, megbízhatóságát, pontosságát és jövőbeni rendelkezésre állását. Változó világunkban, a gyors piaci fejlődés mellett ugyanakkor ezeket a rendszereket tovább is kell fejleszteni, újabb generációjukat elő kell készíteni.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44a)   A Galileo és az EGNOS szolgáltatásai kihasználásának támogatása, valamint a downstream szolgáltatások elősegítése érdekében – különös tekintettel szállítási ágazatra – az illetékes hatóságoknak nemzetközi szinten egységes szabványokat és tanúsítási rendszereket kell kidolgozniuk. 

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  A földi infrastruktúrának a Galileo és az EGNOS szempontjából vett jelentősége és a Galileo és az EGNOS biztonságára gyakorolt hatása miatt indokolt, hogy az infrastruktúra helyét a Bizottság határozza meg. A rendszerek földi infrastruktúráját továbbra is nyílt, átlátható folyamat keretében kell kiépíteni.

törölve

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  A Galileo és az EGNOS által – különösen a biztonság területén – kínált társadalmi-gazdasági előnyök minél nagyobb kihasználása érdekében azokban az esetekben, amikor az indokolt és előnyös, elő kell mozdítani az EGNOS és a Galileo által kínált szolgáltatások igénybevételét az Unió más szakpolitikáiban.

(46)  A Galileo és az EGNOS által – különösen a biztonság területén – kínált társadalmi-gazdasági előnyök minél nagyobb kihasználása érdekében az EGNOS és a Galileo által kínált szolgáltatások igénybevételét lehetőség szerint integrálni kell az Unió más szakpolitikáiba. További fontos lépés emellett az említett szolgáltatások igénybevételének valamennyi tagállamban történő ösztönzése.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A Kopernikusz célja, hogy önálló hozzáférést biztosítson a környezeti ismeretekhez és biztosítsa a Föld-megfigyelési és a geoinformációs szolgáltatások legfontosabb technológiáit, ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió számára a független döntéshozatalt és fellépést egyebek mellett olyan területeken, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a polgári védelem, a biztonság és a digitális gazdaság.

(47)  A Kopernikusz célja, hogy önálló hozzáférést biztosítson a környezeti ismeretekhez és biztosítsa a Föld-megfigyelési és a geoinformációs szolgáltatások legfontosabb technológiáit, ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió számára a független döntéshozatalt és fellépést egyebek mellett olyan területeken, mint a környezetvédelem és azon belül a mezőgazdaság, a biodiverzitás, a földhasználat, az erdőgazdálkodás, a vidékfejlesztés és a halászat, az éghajlatváltozás, a kulturális örökség helyszínei, a polgári védelem, a biztonság – beleértve az infrastruktúrák biztonságát – és a digitális gazdaság.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  A Kopernikusznak a folytonosság biztosítása mellett – a Föld-megfigyeléssel kapcsolatos kutatás, műszaki eredmények és innováció legújabb tendenciái, valamint a nagy adathalmazok elemzése és a mesterséges intelligencia területén bekövetkezett fejlemények és az azokkal kapcsolatos uniós szintű stratégiák és kezdeményezések figyelembevételével – tovább kell vinnie az uniós Föld-megfigyelési programot (Kopernikusz) létrehozó 377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet17, illetőleg a Kopernikusz elődprogramját, a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés programját (GMES) létrehozó és az annak kezdeti működésére irányadó végrehajtási szabályokról rendelkező, az európai Föld-megfigyelési programról18 (GMES) és annak kezdeti működéséről szóló 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet19 alapján végzett tevékenységet és annak eredményeit. A lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia a tagállamoknak, az Európai Űrügynökségnek, az Eumetsatnak20 és más szervezeteknek a világűrből végzett megfigyeléssel kapcsolatos kapacitásait, egy életképes európai kereskedelmi űrágazat kialakulásának elősegítése érdekében ideértve az európai kereskedelmi kezdeményezések ilyen jellegű kapacitásait is. Azokban az esetekben, amikor az lehetséges és helyénvaló, fel kell használnia továbbá az elsősorban a tagállamok által a 2007/2/EK irányelv alapján szolgáltatott, hozzáférhető lokális és kiegészítő adatokat is21. Annak érdekében, hogy biztosítsa a helyszíni adatkészletekhez a Kopernikusz céljaira történő hatékony hozzáférést és az érintett adatok hatékony felhasználását, a Bizottságnak együttműködést kell folytatnia a tagállamokkal és az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel.

(48)  Építeni kell a meglévő kapacitásokra, és azokat új, esetlegesen a felelős szervezetek által közösen fejlesztett eszközökkel kell kiegészíteni. E célból a Bizottságnak szorosan együtt kell működnie az Európai Űrügynökséggel, a tagállamokkal és adott esetben a releváns, űrben elhelyezett és lokális eszközökkel rendelkező egyéb szervezetekkel. A Kopernikusznak a folytonosság biztosítása mellett – a Föld-megfigyeléssel kapcsolatos kutatás, műszaki eredmények és innováció legújabb tendenciái, valamint a nagy adathalmazok elemzése és a mesterséges intelligencia területén bekövetkezett fejlemények és az azokkal kapcsolatos uniós szintű stratégiák és kezdeményezések figyelembevételével – tovább kell vinnie az uniós Föld-megfigyelési programot (Kopernikusz) létrehozó 377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet17, illetőleg a Kopernikusz elődprogramját, a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés programját (GMES) létrehozó és az annak kezdeti működésére irányadó végrehajtási szabályokról rendelkező, az európai Föld-megfigyelési programról18 (GMES) és annak kezdeti működéséről szóló 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet19 alapján végzett tevékenységet és annak eredményeit. A lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia a tagállamoknak, az Európai Űrügynökségnek, az Eumetsatnak20 és más szervezeteknek a világűrből végzett megfigyeléssel kapcsolatos kapacitásait, egy életképes európai kereskedelmi űrágazat kialakulásának elősegítése érdekében ideértve az európai kereskedelmi kezdeményezések ilyen jellegű kapacitásait is. Azokban az esetekben, amikor az lehetséges és helyénvaló, fel kell használnia továbbá az elsősorban a tagállamok által a 2007/2/EK irányelv alapján szolgáltatott, hozzáférhető lokális és kiegészítő adatokat is21. Annak érdekében, hogy biztosítsa a helyszíni adatkészletekhez a Kopernikusz céljaira történő hatékony hozzáférést és az érintett adatok hatékony felhasználását, a Bizottságnak együttműködést kell folytatnia a tagállamokkal és az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 911/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) (HL L 276., 2010.10.20., 1. o.). A Bizottság közleménye:

18 Az Európai Parlament és a Tanács 911/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) (HL L 276., 2010.10.20., 1. o.). A Bizottság közleménye:

19 „Mesterséges intelligencia Európa számára” (COM(2018) 237 final); a Bizottság közleménye: „A közös európai adattér kialakítása felé” (COM(2018) 232 final); javaslat: a Tanács rendelete az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról (COM(2018) 8 final).

19 „Mesterséges intelligencia Európa számára” (COM(2018) 237 final); a Bizottság közleménye: „A közös európai adattér kialakítása felé” (COM(2018) 232 final); javaslat: a Tanács rendelete az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról (COM(2018) 8 final).

20 A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete.

20 A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete.

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(49a)  Az uniós társadalom és gazdaság tekintetében a Kopernikuszban rejlő lehetőségeket a közvetlen kedvezményezetteken túlmenően teljes körűen fel kell szabadítani, fokozva a felhasználók körében történő elterjedésre irányuló intézkedéseket, amihez további intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy az adatokat nem szakemberek is használni tudják, ösztönözve ezáltal a növekedést, a munkahelyteremtést és a tudástranszfert.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  Az adatbeszerzés területén a Kopernikusz keretében végzett tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő világűr-infrastruktúrát, előkészítse a műholdak hosszú távú élettartam végi lecserélését, továbbá új megfigyelési rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket kezdeményezzen a globális éghajlatváltozással összefüggő kihívások kezelésének támogatása (például az emberi tevékenységből eredő szén-dioxid-kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követése) céljából. A Kopernikusz keretében végzett tevékenységnek ki kell terjesztenie a globális megfigyelést a sarkvidéki területekre, továbbá támogatnia kell a környezetvédelmi szabályok betartatását, a jogszabályokon alapuló környezetvédelmi nyomon követést és jelentéstételt és az innovatív környezeti alkalmazásokat (például növénytermesztési hozammonitoring, vízgazdálkodási alkalmazások és korszerű tűzvédelmi megfigyelés). Ennek keretében a Kopernikusznak a lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia az előző finanszírozási időszakban (2014–2020) rendelkezésére bocsátott eszközöket és élnie kell azok multiplikátorhatásával, miközben kapacitásainak további kiegészítése céljából új működési és üzleti modellekkel is kísérleteznie kell. A biztonság területén jelentkező változó felhasználói igények kielégítése érdekében a Kopernikusznak a tagállamokkal meglévő sikeres partnerségek kihasználásával és megfelelő irányítási mechanizmusok alkalmazásával tovább kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.

(52)  Az adatbeszerzés területén a Kopernikusz keretében végzett tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő világűr-infrastruktúrát, előkészítse a műholdak hosszú távú élettartam végi lecserélését, továbbá új megfigyelési rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket kezdeményezzen a globális éghajlatváltozással összefüggő kihívások kezelésének támogatása (például az emberi tevékenységből eredő szén-dioxid-kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követése) céljából, amely küldetések megvalósíthatóságát az Európai Űrügynökség jelenleg vizsgálja. A Kopernikusz keretében végzett tevékenységnek ki kell terjesztenie a globális megfigyelést a sarkvidéki területekre, továbbá támogatnia kell a környezetvédelmi szabályok betartatását, a jogszabályokon alapuló környezetvédelmi nyomon követést és jelentéstételt és az innovatív környezeti alkalmazásokat (például növénytermesztési hozammonitoring, vízgazdálkodási alkalmazások és korszerű tűzvédelmi megfigyelés). Ennek keretében a Kopernikusznak a lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia az előző finanszírozási időszakban (2014–2020) rendelkezésére bocsátott eszközöket és élnie kell azok multiplikátorhatásával, miközben kapacitásainak további kiegészítése céljából új működési és üzleti modellekkel is kísérleteznie kell. A biztonság területén jelentkező változó felhasználói igények kielégítése érdekében a Kopernikusznak a tagállamokkal meglévő sikeres partnerségek kihasználásával és megfelelő irányítási mechanizmusok alkalmazásával tovább kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53)  Az adat- és információfeldolgozás területén a Kopernikusznak biztosítania kell a Kopernikusz alapszolgáltatásainak hosszú távú fenntarthatóságát és továbbfejlesztését, a közszektorban jelentkező és az Unió nemzetközi kötelezettségeiből fakadó igények kielégítése érdekében folytatott információszolgáltatást, valamint a kereskedelmi hasznosítás lehetőségeinek maximalizálását. A Kopernikusznak helyi, nemzeti, európai és globális léptékben egyaránt információkat kell szolgáltatnia különösen a légkör állapotáról; az óceánok állapotáról; a helyi, a nemzeti és az uniós szakpolitikák végrehajtását elősegítő szárazföld-monitoring céljaira; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése céljaira; valamint a többek között a megelőzés révén megvalósuló veszélyhelyzet-kezelést, a környezetvédelmi szabályok betartatását, valamint a polgári biztonságot és az Unió ilyen irányú külső tevékenységét szolgáló térinformatikai információk körében. A Bizottságnak azonosítania kell a szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságát elősegítő megfelelő szerződéses megállapodásokat.

(53)  Az adat- és információfeldolgozás területén a Kopernikusznak biztosítania kell a Kopernikusz alapszolgáltatásainak hosszú távú fenntarthatóságát és továbbfejlesztését, a közszektorban jelentkező és az Unió nemzetközi kötelezettségeiből fakadó igények kielégítése érdekében folytatott információszolgáltatást, valamint a kereskedelmi hasznosítás lehetőségeinek maximalizálását. A Kopernikusznak helyi, nemzeti, európai és globális léptékben egyaránt információkat kell szolgáltatnia különösen a légkör állapotáról és azon belül a levegőminőségről; az óceánok állapotáról; a helyi, a nemzeti és az uniós szakpolitikák végrehajtását elősegítő szárazföld-monitoring céljaira; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése céljaira; valamint a többek között a megelőzés révén megvalósuló veszélyhelyzet-kezelést, a környezetvédelmi szabályok betartatását, valamint a polgári biztonságot és az Unió ilyen irányú külső tevékenységét szolgáló térinformatikai információk körében. A Bizottságnak azonosítania kell a szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságát elősegítő megfelelő szerződéses megállapodásokat.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(54a)  A Kopernikusz célkitűzéseinek fenntartható alapon történő elérése érdekében egy bizottságot (a Kopernikusz albizottságot) lehetne létrehozni, hogy segítse a Bizottságot az Unió, a felhasználói fórumok, a tagállamok és a kormányközi szervezetek, valamint a magánszektor által a Kopernikuszhoz nyújtott hozzájárulások összehangolásának biztosításában, a lehető legjobban kihasználva a meglévő kapacitásokat és azonosítva az uniós szinten kezelendő hiányosságokat.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  A várakozások szerint a Kopernikusz szolgáltatásainak valóra váltása elő fogja segíteni, hogy ezek a szolgáltatások elterjedjenek a felhasználók körében, tekintettel arra, hogy a felhasználók előre tisztában lesznek a szolgáltatások elérhetőségével és fejlődési irányával, továbbá elő fogja mozdítani a tagállamokkal és más felekkel való együttműködést. Ehhez a Bizottságnak és a hozzá tartozó, szolgáltatásokat nyújtó megbízott szervezeteknek – a változó közszektorbeli elvárások és szakpolitikai igények kielégítése és ezzel együtt a Föld-megfigyelési adatok minél szélesebb körű felhasználása érdekében – szorosan együtt kell működniük Európa-szerte a különböző felhasználói közösségekkel a Kopernikusz szolgáltatásai és az általa szolgáltatott információk továbbfejlesztésében. A Bizottságnak és a tagállamoknak együttműködést kell folytatniuk egymással annak érdekében, hogy kialakítsák a Kopernikusz lokális komponensét, és a továbbfejlesztett Kopernikusz-szolgáltatások céljaira elősegítsék a helyszíni adatkészleteknek a világűrből származó adatkészletekkel való integrációját.

(55)  A várakozások szerint a Kopernikusz szolgáltatásainak valóra váltása elő fogja segíteni, hogy ezek a szolgáltatások elterjedjenek a felhasználók körében, tekintettel arra, hogy a felhasználók előre tisztában lesznek a szolgáltatások elérhetőségével és fejlődési irányával, továbbá elő fogja mozdítani a tagállamokkal és más felekkel való együttműködést. Ehhez az Ügynökségnek és a Kopernikusz megbízott szervezeteinek – a változó közszektorbeli elvárások és szakpolitikai igények kielégítése és ezzel együtt a Föld-megfigyelési adatok az európai polgárok érdekében történő minél szélesebb körű felhasználása érdekében – szorosan együtt kell működniük Európa-szerte a különböző felhasználói közösségekkel a Kopernikusz szolgáltatásai és az általa szolgáltatott információk továbbfejlesztésében. A Bizottságnak és a tagállamoknak együttműködést kell folytatniuk egymással annak érdekében, hogy kialakítsák a Kopernikusz lokális komponensét, és a továbbfejlesztett Kopernikusz-szolgáltatások céljaira elősegítsék a helyszíni adatkészleteknek a világűrből származó adatkészletekkel való integrációját.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

56 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(56a)  A tagállamoknak, a Bizottságnak és a felelős szervezeteknek rendszeres időközönként a Kopernikusz program előnyeiről szóló tájékoztató kampányokat kellene folytatniuk, hozzáférést biztosítva valamennyi lehetséges felhasználó számára a releváns információkhoz és adatokhoz.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

57 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(57a)  A Kopernikusz éghajlatváltozással kapcsolatos szolgáltatásai – bár még a működést megelőző szakaszban vannak – már jó úton haladnak, mivel a felhasználók száma 2015 és 2016 között megkétszereződött. Valamennyi éghajlatváltozással kapcsolatos szolgáltatásnak mielőbb teljes mértékben működőképessé kell válnia, és ezáltal biztosítania kell az éghajlatváltozás enyhítésére és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló hatékony fellépésekhez szükséges folyamatos adatáramlást.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(59)  Annak elősegítése és megkönnyítése érdekében, hogy a Föld-megfigyelési adatokat és technológiákat a helyi hatóságok, a kis- és középvállalkozások, valamint a tudományos szakemberek és a kutatók egyaránt felhasználják, a felhasználókat célzó intézkedések révén ösztönözni kell a Kopernikusz-adatok terjesztését szolgáló, a nemzeti és a regionális szerveket is magukban foglaló célzott hálózatok kialakítását. Ebből a célból a Bizottságnak és a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki a Kopernikusz, valamint az uniós és a nemzeti szakpolitikák között, és ezáltal ösztönözzék a kereslet bővülését a kereskedelmi alkalmazások és szolgáltatások iránt, lehetővé tegyék a vállalkozások, különösen pedig a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások számára a Kopernikusz-adatokon és a Kopernikusz-információkon alapuló alkalmazások kifejlesztését, végső soron pedig versenyképes ökoszisztémát alakítsanak ki Európában a Föld-megfigyelési adatok számára.

(59)  Annak elősegítése és megkönnyítése érdekében, hogy a Föld-megfigyelési adatokat és technológiákat a helyi és regionális hatóságok, a kis- és középvállalkozások, valamint a tudományos szakemberek és a kutatók egyaránt felhasználják, a felhasználókat célzó intézkedések révén ösztönözni kell a Kopernikusz-adatok terjesztését szolgáló, a nemzeti és a regionális szerveket is magukban foglaló célzott hálózatok kialakítását. Ebből a célból a Bizottságnak és a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki a Kopernikusz, valamint az uniós és a nemzeti szakpolitikák között, és ezáltal ösztönözzék a kereslet bővülését a kereskedelmi alkalmazások és szolgáltatások iránt, lehetővé tegyék a vállalkozások, különösen pedig a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások számára a Kopernikusz-adatokon és a Kopernikusz-információkon alapuló alkalmazások kifejlesztését, végső soron pedig versenyképes ökoszisztémát alakítsanak ki Európában a Föld-megfigyelési adatok számára.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(59a)  Tekintettel arra, hogy a műholdképek, amelyek például megbízható és időszerű információkat biztosítanak a növény- és a talajviszonyokról, nagy potenciállal rendelkeznek a fenntartható és hatékony erőforrás-gazdálkodás terén, ezt a szolgáltatást tovább kell fejleszteni a végfelhasználói igények kielégítése és az adatkapcsolat biztosítása érdekében.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(62)  Az Európai Parlament és a Tanács többszöri felkérése nyomán az Unió az űrmegfigyelést és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követését támogató keret létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal keretet hozott létre az űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése (a továbbiakban: SST) támogatására24. Az űrszemét ma már komolyan veszélyezteti a világűrrel kapcsolatos tevékenység biztonságát és fenntarthatóságát. Ezért az SST létfontosságú a program komponensei és az azok által az uniós szakpolitikák számára nyújtott támogatás fenntartásához. Azzal, hogy elősegíti az űrszemét képződésének megelőzését, az SST hozzájárul annak biztosításához, hogy a világűrhöz fenntartható és garantált módon lehessen hozzáférni és azt fenntartható és garantált módon lehessen hasznosítani, amihez világszinten is közös érdek fűződik.

(62)  Az Európai Parlament és a Tanács többszöri felkérése nyomán az Unió az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal keretet hozott létre az űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése (a továbbiakban: SST) támogatására24. Az űrszemét ma már komolyan veszélyezteti a világűrrel kapcsolatos tevékenység biztonságát és fenntarthatóságát. Ezért az SST létfontosságú a program komponensei és az azok által az uniós szakpolitikák számára nyújtott támogatás fenntartásához. Azzal, hogy elősegíti az űrszemét képződésének megelőzését, az SST hozzájárul annak biztosításához, hogy a világűrhöz fenntartható és garantált módon lehessen hozzáférni és azt fenntartható és garantált módon lehessen hasznosítani, amihez világszinten is közös érdek fűződik. Az SST célja a Föld körüli pályán mozgó űrszemét „takarítását” célzó projektek előkészítésének elősegítése is.

__________________

__________________

24 HL L 158., 2014.5.27, 227. o.

24 Az Európai Parlament és a Tanács 541/2014/EU határozata (2014. április 16.) az űrmegfigyelést és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követését támogató keret létrehozásáról (HL L 158., 2014.5.27., 227. o.).

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(63)  Az SST-nek javítania kell az SST-képességek műszaki paramétereit és autonómiáját. Ebből a célból azt kell eredményeznie, hogy az SST-érzékelők hálózata által előállított adatokra támaszkodva létrejöjjön egy autonóm európai jegyzék az űrobjektumokról. Emellett az SST-nek továbbra is támogatnia kell az SST-szolgáltatások megvalósítását és fenntartását. Mivel az SST felhasználó-központú rendszer, megfelelő mechanizmusokat kell kialakítani a felhasználói igények összegyűjtésére, ideértve a biztonsággal kapcsolatos igényeket is.

(63)  Az SST-nek javítania kell az SST-képességek műszaki paramétereit és autonómiáját. Ebből a célból azt kell eredményeznie, hogy az SST-érzékelők hálózata által előállított adatokra támaszkodva létrejöjjön egy autonóm európai jegyzék az űrobjektumokról. A jegyzék követhetné az egyéb, űriparral rendelkező nemzetek példáját, és egyes adatait elérhetővé tehetné nem kereskedelmi, illetve kutatási célokra. Emellett az SST-nek továbbra is támogatnia kell az SST-szolgáltatások megvalósítását és fenntartását. Mivel az SST felhasználó-központú rendszer, megfelelő mechanizmusokat kell kialakítani a felhasználói igények összegyűjtésére, ideértve a biztonsággal, és a releváns információk közintézmények számára és közintézményektől történő, a rendszer hatékonyságának fokozását célzó továbbításával kapcsolatos igényeket is.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(67)  Emellett az SST tevékenységének – a világűrben folytatott tevékenység biztonságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében – ki kell egészítenie a meglévő enyhítő intézkedéseket, köztük az ENSZ Világűrbizottságának (COPUOS) az űrszemét csökkentéséről szóló iránymutatását, a világűrben folytatott tevékenység hosszú távú fenntarthatóságáról szóló iránymutatást és más kezdeményezéseket. Az összeütközések kockázatának csökkentése érdekében az SST-nek emellett törekednie kell a szinergiák kialakítására az űrszemét aktív eltávolítását és semlegesítését célzó kezdeményezésekkel. Az SST-nek hozzá kell járulnia a világűr békés célú igénybevételének és megismerésének biztosításához. A világűrben végzett tevékenység intenzívebbé válása kihathat a világűrbeli közlekedés szervezésével kapcsolatos nemzetközi kezdeményezésekre. Az Uniónak figyelemmel kell kísérnie az ilyen irányú fejleményeket, és szükség esetén figyelembe veheti őket a jelenlegi többéves pénzügyi keret félidei értékelésében.

(67)  Emellett az SST tevékenységének – a világűrben folytatott tevékenység biztonságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében – ki kell egészítenie a meglévő enyhítő intézkedéseket, köztük az ENSZ Világűrbizottságának (COPUOS) az űrszemét csökkentéséről szóló iránymutatását, a világűrben folytatott tevékenység hosszú távú fenntarthatóságáról szóló iránymutatást és más kezdeményezéseket. Az összeütközések kockázatának csökkentése érdekében az SST-nek emellett törekednie kell a szinergiák kialakítására az olyan kezdeményezésekkel, amelyek célja az űrszemét aktív eltávolítására szolgáló technológiai rendszerek kifejlesztésének és bevezetésének előmozdítása. Az SST-nek hozzá kell járulnia a világűr békés célú igénybevételének és megismerésének biztosításához. A világűrben végzett tevékenység intenzívebbé válása kihathat a világűrbeli közlekedés szervezésével kapcsolatos nemzetközi kezdeményezésekre. Az Uniónak figyelemmel kell kísérnie az ilyen irányú fejleményeket, és szükség esetén figyelembe veheti őket a jelenlegi többéves pénzügyi keret félidei értékelésében.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(70)  Az űridőjárás szélsőséges és intenzívebb eseményei veszélyeztethetik a polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek elő a világűrbe telepített és a földi infrastruktúra működésében. Ezért a program részeként létre kell hozni egy, az űridőjárással foglalkozó funkciót, amelynek célja az űridőjárással kapcsolatos kockázatok és a kapcsolódó felhasználói igények értékelése, az űridőjárás jelenségeivel kapcsolatos tudatosságnövelés, az űridőjárással összefüggő felhasználó-központú szolgáltatások megvalósításának biztosítása, valamint a tagállami képességek javítása az űrmeteorológiai szolgáltatások területén. A Bizottságnak a felhasználói igények, a kockázatok és a műszaki felkészültség figyelembevételével meg kell határoznia, mely ágazatok élveznek előnyt az űridőjárással kapcsolatos operatív szolgáltatások igénybevételében. Hosszú távon más ágazatok igényei is kielégíthetők lehetnek. A szolgáltatásoknak a felhasználók igényeihez igazodó uniós szintű megvalósítása célzott, koordinált, folyamatos kutatási-fejlesztési tevékenységet igényel az űrmeteorológiai szolgáltatások fejlődésének támogatása területén. Az űrmeteorológiai szolgáltatások megvalósításának a meglévő nemzeti és uniós képességeken kell alapulnia, és lehetővé kell tennie a tagállamok széles körű részvételét, valamint a magánszektornak a folyamatba való bekapcsolódását.

(70)  Az űridőjárás szélsőséges és intenzívebb eseményei veszélyeztethetik a polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek elő a világűrbe telepített és a földi infrastruktúra működésében. Ezért a program részeként létre kell hozni egy, az űridőjárással foglalkozó funkciót, amelynek célja az űridőjárással kapcsolatos kockázatok és a kapcsolódó felhasználói igények értékelése, az űridőjárás jelenségeivel kapcsolatos tudatosságnövelés, az űridőjárással összefüggő felhasználó-központú szolgáltatások megvalósításának biztosítása, valamint a tagállami képességek javítása az űrmeteorológiai szolgáltatások területén. A Bizottságnak a felhasználói igények, a kockázatok és a műszaki felkészültség figyelembevételével meg kell határoznia, mely ágazatok élveznek előnyt az űridőjárással kapcsolatos operatív szolgáltatások igénybevételében. Hosszú távon más ágazatok igényei is kielégíthetők lehetnek. A szolgáltatásoknak a felhasználók igényeihez igazodó uniós szintű megvalósítása célzott, koordinált, folyamatos kutatási-fejlesztési tevékenységet igényel az űrmeteorológiai szolgáltatások fejlődésének támogatása területén. Az űrmeteorológiai szolgáltatások megvalósításának a meglévő nemzeti és uniós képességeken kell alapulnia, és lehetővé kell tennie a tagállamok, nemzetközi szervezetek széles körű részvételét, valamint a magánszektornak a folyamatba való bekapcsolódását.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(73)  A Govsatcom hangsúlyos biztonsági vonatkozásokkal rendelkező, felhasználó-központú program. Igénybevételének esetei három fő csoportra tagolhatók: válságkezelés, amely a közös biztonság- és védelempolitika hatálya alá tartozó polgári és katonai missziókra és műveletekre, a természeti katasztrófákra és az ember által előidézett katasztrófahelyzetekre, a humanitárius válsághelyzetekre, valamint a tengeri veszélyhelyzetekre terjedhet ki; térfigyelés, amely a határőrizetre, a határövezetek felügyeletére, a tengeri határőrizetre, a tengerfelügyeletre és az illegális kereskedelem felügyeletére terjedhet ki; kulcsfontosságú infrastruktúra, amely a diplomáciai hálózatokra, a rendőrség által folytatott kommunikációra, a kritikus infrastruktúrára (például energia, közlekedés, gátak) és a világűrbe telepített infrastruktúrára terjedhet ki.

(73)  A Govsatcom hangsúlyos biztonsági vonatkozásokkal rendelkező, felhasználó-központú program. Igénybevételének esetei három fő csoportra tagolhatók: válságkezelés, természeti és ember okozta katasztrófák, humanitárius válságok és tengeri vészhelyzetek; térfigyelés, amely a határőrizetre, a határövezetek felügyeletére, a tengeri határőrizetre, a tengerfelügyeletre és az illegális kereskedelem felügyeletére terjedhet ki; kulcsfontosságú infrastruktúra, amely a diplomáciai hálózatokra, a rendőrség által folytatott kommunikációra, a digitális infrastruktúrára (például adatközpontok, szerverek), a kritikus infrastruktúrára (például energia, közlekedés, vízzárók, így gátak) és a világűrbe telepített infrastruktúrákra terjedhet ki.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(78)  A műholdas kommunikáció igénybevevői számára a legfontosabb üzemi interfész a felhasználói berendezés. Az EU által a Govsatcom kapcsán alkalmazott megközelítésből következően a legtöbb felhasználó a Govsatcom-szolgáltatások igénybevételére a meglévő felhasználói berendezéseit használhatja, amennyiben azok uniós technológián alapulnak.

(78)  A műholdas kommunikáció igénybevevői számára a legfontosabb üzemi interfész a felhasználói berendezés. Az EU által a Govsatcom kapcsán alkalmazott megközelítésnek lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy a Govsatcom-szolgáltatások igénybevételére a meglévő felhasználói berendezéseiket használják.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(86)  A programhoz rendelt infrastruktúra további kutatást és innovációt tehet szükségessé, amelynek támogatása a Horizont Európa keretprogram keretei között történhet, és amelynek során törekedni kell az Európai Űrügynökség által e területen folytatott tevékenységgel való koherenciára. A Horizont Európa keretprogrammal fennálló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a stratégiai kutatás- és innovációtervezési folyamat keretében azonosításra és meghatározásra kerüljenek az űrágazat kutatási és innovációs igényei. A program által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott űradatok és szolgáltatások segítségével áttörést jelentő megoldások születhetnek a kutatás és az innováció keretében, ideértve a Horizont Európa keretprogramot is, egyebek mellett a fenntartható élelmezés és a fenntartható természeti erőforrások, az éghajlati változások nyomon követése, az intelligens városok, az automatizált járművek, a biztonság és a katasztrófavédelem területén. A Horizont Európa keretprogram stratégiai tervezési folyamata azonosítani fogja azokat a kutatási és innovációs tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, ezen belül a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási infrastruktúra, különösen pedig a lokális figyelőhálózatok alapvető elemét fogják képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat megalapozó lokális megfigyelési infrastruktúrának.

(86)  A programhoz rendelt infrastruktúra további kutatást és innovációt tehet szükségessé, amelynek támogatása a Horizont Európa keretprogram keretei között történhet, és amelynek során törekedni kell az Európai Űrügynökség által e területen folytatott tevékenységgel való koherenciára. A Horizont Európa keretprogrammal fennálló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a stratégiai kutatás- és innovációtervezési folyamat keretében azonosításra és meghatározásra kerüljenek az űrágazat kutatási és innovációs igényei. Fontos biztosítani az Horizont Európa révén kifejlesztett megoldások és a program komponenseinek műveletei közötti folytonosságot. A program által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott űradatok és szolgáltatások segítségével a fő európai politikákkal kapcsolatban áttörést jelentő megoldások születhetnek a kutatás és az innováció keretében, ideértve a Horizont Európa keretprogramot is. A Horizont Európa keretprogram stratégiai tervezési folyamata azonosítani fogja azokat a kutatási és innovációs tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, ezen belül a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási infrastruktúra, különösen pedig a lokális figyelőhálózatok alapvető elemét fogják képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat megalapozó lokális megfigyelési infrastruktúrának.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(87)  A 912/2010/EU rendelet a Galileo és az EGNOS műholdas navigációs programok egyes aspektusaival kapcsolatos igazgatási feladatok ellátására létrehozott egy uniós ügynökséget, az Európai GNSS Ügynökséget. E rendelet rendelkezik különösen arról, hogy az Európai GNSS Ügynökség új feladatokat kap, éspedig nemcsak a Galileo és az EGNOS rendszereivel, hanem a program más komponenseivel összefüggésben is, különösen a biztonsági akkreditáció területén. Ezért az Európai GNSS Ügynökség elnevezését, feladatait és szervezeti felépítését megfelelő módon módosítani kell.

(87)  A 912/2010/EU rendelet a Galileo és az EGNOS műholdas navigációs programok egyes aspektusaival kapcsolatos igazgatási feladatok ellátására létrehozott egy uniós ügynökséget, az Európai GNSS Ügynökséget. E rendelet rendelkezik különösen arról, hogy az Európai GNSS Ügynökség új feladatokat kap, éspedig nemcsak a Galileo és az EGNOS rendszereivel, hanem a program más komponenseivel összefüggésben is, különösen a biztonsági akkreditáció és a kiberbiztonság területén. Ezért az Európai GNSS Ügynökség elnevezését, feladatait és szervezeti felépítését megfelelő módon módosítani kell.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(88)  Feladatainak kiterjesztésére való tekintettel, amelyek a jövőben nem csupán a Galileo és az EGNOS rendszereihez kapcsolódnak, az Európai GNSS Ügynökséget át kell alakítani. Ugyanakkor azonban az Ügynökség keretében biztosítani kell az Európai GNSS Ügynökség tevékenységének folytonosságát, ideértve a jogok és a kötelezettségek, a személyi állomány, valamint valamennyi már meghozott döntés érvényessége folytonosságát is.

(88)  Feladatainak kiterjesztésére való tekintettel, amelyek a jövőben nem csupán a Galileo és az EGNOS rendszereihez kapcsolódnak, az Európai GNSS Ügynökséget át kell alakítani. Az Ügynökség feladatokkal történő megbízása esetén a Bizottságnak a feladatok irányításához és végrehajtásához gondoskodnia kell a megfelelő finanszírozásról, beleértve a megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokat is. Ugyanakkor azonban az Ügynökség keretében biztosítani kell az Európai GNSS Ügynökség tevékenységének folytonosságát, ideértve a jogok és a kötelezettségek, a személyi állomány, valamint valamennyi már meghozott döntés érvényessége folytonosságát is.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „az űridőjárás eseményei”: a Nap és a Föld közötti világűrbeli környezet természetes változásai, ideértve egyebek mellett a napkitöréseket, a Napból érkező nagy energiájú részecskéket, a napszelet, valamint azokat a koronakidobódásokat, amelyek a Földre potenciálisan kiható napviharokat (geomágneses viharokat, szoláris sugárviharokat és ionoszféra-zavarokat) okozhatnak;

2.  „az űridőjárás eseményei”: a Nap és a Föld közötti világűrbeli környezet természetes változásai, ideértve egyebek mellett a napkitöréseket, a Napból érkező nagy energiájú részecskéket, a napszelet, valamint azokat a koronakidobódásokat, amelyek a Földre vagy a világűrbe telepített infrastruktúrára potenciálisan kiható napviharokat (geomágneses viharokat, szoláris sugárviharokat és ionoszféra-zavarokat) okozhatnak;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „világűr-megfigyelés”, „SSA”: olyan holisztikus megközelítés a világűrben rejlő legfontosabb kockázati tényezőkkel kapcsolatban, amely kiterjed a műholdak űrszeméttel való ütközésére, az űridőjárás jelenségeire és a Föld-közeli objektumokra;

5.  „világűr-megfigyelés”, „SSA”: a világűrben rejlő legfontosabb kockázati tényezők átfogó ismerete és megértése, amely kiterjed a műholdak űrszeméttel való ütközésére, az űridőjárás jelenségeire és a Föld-közeli objektumokra;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „vegyesfinanszírozási műveletek”: az uniós költségvetésből – többek között a költségvetési rendelet 2. cikkének (6) bekezdése szerinti vegyesfinanszírozási eszköz keretében – támogatott olyan tevékenységek, amelyek az uniós költségvetésből nyújtott nem visszafizetendő támogatási formákat és/vagy finanszírozási eszközöket ötvöznek fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézményektől, valamint kereskedelmi pénzügyi intézményektől és befektetőktől származó visszafizetendő támogatási formákkal;

6.  „vegyesfinanszírozási műveletek”: az uniós költségvetésből – többek között a költségvetési rendelet 2. cikkének (6) bekezdése szerinti vegyesfinanszírozási eszköz keretében – támogatott olyan tevékenységek, amelyek az uniós költségvetésből nyújtott nem visszafizetendő támogatási formákat és/vagy finanszírozási eszközöket és/vagy költségvetési garanciákat ötvöznek fejlesztési vagy egyéb állami pénzügyi intézményektől, valamint kereskedelmi pénzügyi intézményektől és befektetőktől származó visszafizetendő támogatási formákkal;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „SST-adat”: az „űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése” (SST) komponens keretében az űrobjektumoknak az SST-érzékelők által rögzített fizikai paraméterei és az űrobjektumok keringési pályájára vonatkozóan az SST-érzékelők által észlelt adatok alapján meghatározott paraméterek;

10.  „SST-adat”: az „űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése” (SST) komponens keretében az űrobjektumoknak, így az űrszemétnek az SST-érzékelők által rögzített fizikai paraméterei és az űrobjektumok keringési pályájára vonatkozóan az SST-érzékelők által észlelt adatok alapján meghatározott paraméterek;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  „harmadik felektől származó Kopernikusz-információk”: a Kopernikusz-Sentieneleken kívüli forrásból származó olyan információk, amelyeket Kopernikusz-tevékenységek keretében történő felhasználás céljára engedélyeztek és biztosítottak;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a „Kopernikusz-alapfelhasználók”, azaz azok a felhasználók, amelyek élvezik a Kopernikusz-adatok és a Kopernikusz-információk előnyeit, és emellett szerepet játszanak a Kopernikusz fejlődési irányának meghatározásában; a Kopernikusz-alapfelhasználók az Unió azon intézményei és szervei és azok az európai nemzeti és regionális állami és önkormányzati szervek, amelyek közszolgálati feladataik keretében a környezetvédelmi politika, a polgári védelmi politika vagy a biztonságpolitika területén a szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével vannak megbízva;

a „Kopernikusz-alapfelhasználók”, azaz azok a felhasználók, amelyek élvezik a Kopernikusz-adatok és a Kopernikusz-információk előnyeit, és emellett szerepet játszanak a Kopernikusz fejlődési irányának meghatározásában; a Kopernikusz-alapfelhasználók az Unió azon intézményei és szervei és azok az európai nemzeti és regionális állami és önkormányzati szervek, amelyek közszolgálati feladataik keretében a környezetvédelmi politika, a polgári védelmi politika vagy a biztonságpolitika – és azon belül az infrastruktúra biztonsága – területén a szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével vannak megbízva;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„Kopernikusz-alapszolgáltatások”: az adat- és információfeldolgozási komponensben vagy a szolgáltatási komponensben összpontosuló, a tagállamok és az Unió általános és közös érdekeit szolgáló operatív szolgáltatások;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  „űrágazat”:

 

az „upstream ágazat” egy operatív űrrendszerhez vezető tevékenységeket és az űrkutatást foglalja magában;

 

a „downstream ágazat” a műholdas adatok hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket foglalja magában, melyek célja a világűrrel kapcsolatos termékek és szolgáltatások végfelhasználók számára történő kifejlesztése.

Indokolás

Az űrágazatot pontosabban meg kell határozni, és különbséget kell tenni az upstream és a downstream ágazat között.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  egy polgári irányítás alatt álló, önálló, polgári célú globális navigációs műholdrendszer (GNSS), amely műholdak konstellációját, valamint több központot és földi állomások globális hálózatát foglalja magában, és amely – a biztonsági elvárások és előírások teljes körű integrációja mellett – helymeghatározási, navigációs és időmérési szolgáltatásokat nyújt (a továbbiakban: Galileo);

a)  egy polgári irányítás alatt álló, önálló, polgári célú globális navigációs műholdrendszer (GNSS), amely műholdak konstellációját, valamint több központot és földi állomások globális hálózatát foglalja magában, és amely – adott esetben a biztonsági elvárások és előírások integrációja mellett – helymeghatározási, navigációs és időmérési szolgáltatásokat nyújt (a továbbiakban: Galileo);

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  egy geoinformációs adatokat és szolgáltatásokat nyújtó, önálló, felhasználó-központú, polgári irányítás alatt álló Föld-megfigyelési rendszer, amely műholdakból, földi infrastruktúrából, adat- és információfeldolgozási létesítményekből, valamint elosztási infrastruktúrából áll, és a biztonsági elvárásokat és előírásokat teljeskörűen integrálja (a továbbiakban: Kopernikusz);

c)  egy ingyenes és nyílt adatokra irányuló politikán alapuló, geoinformációs adatokat és szolgáltatásokat nyújtó, önálló, felhasználó-központú, polgári irányítás alatt álló Föld-megfigyelési rendszer, amely műholdakból, földi infrastruktúrából, adat- és információfeldolgozási létesítményekből, valamint elosztási infrastruktúrából áll, és a biztonsági elvárásokat és előírásokat teljes körűen integrálja (a továbbiakban: Kopernikusz);

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  űrmegfigyelésre és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követésére szolgáló olyan rendszer, amely a Föld körüli pályán haladó aktív és inaktív űreszközök, rakétafokozatok, űrszemét és űrszeméttörmelék megfigyelésével és nyomon követésével kapcsolatban hivatott adatokat, információkat és szolgáltatásokat biztosítani, illetve fejleszteni és ellátni; kiegészítve mindezt az űridőjárási jelenségek megfigyelési paramétereivel és a Földet megközelítő objektumok kockázatának nyomon követésével (a továbbiakban: SST);

d)  űrmegfigyelésre és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követésére szolgáló olyan rendszer, amely a Föld körüli pályán haladó aktív és inaktív űreszközök és űrszemét megfigyelésével és nyomon követésével kapcsolatban hivatott adatokat, információkat és szolgáltatásokat biztosítani, illetve fejleszteni és ellátni; kiegészítve mindezt az űridőjárási jelenségek megfigyelési paramétereivel és a Földet megközelítő objektumok kockázatának nyomon követésével (a továbbiakban: SST);

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Emellett a program olyan intézkedéseket is magában foglal, amelyek hatékony hozzáférést biztosítanak a világűrhöz a program számára, és támogatják az űrszektorban zajló innovációt.

Emellett a program olyan intézkedéseket is magában foglal, amelyek célja a világűrhöz való önálló hozzáférés biztosítása, a kiberfenyegetések kezelése, a versenyképes és innovatív űrszektor – upstream és downstream – előmozdítása, valamint az űrdiplomácia támogatása.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program általános célkitűzései a következők:

(1)  A program általános célkitűzései a következők:

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  jó minőségű, aktuális és adott esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos adatok, információk és szolgáltatások megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg globális szinten, vagy az ehhez való hozzájárulás, a meglévő és az újonnan kialakuló igényeket kielégítve, valamint az Unió politikai prioritásainak, köztük az éghajlatváltozással és a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos prioritások teljesítése;

a)  jó minőségű, aktuális és adott esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos adatok, információk és szolgáltatások megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg globális szinten, vagy az ehhez való hozzájárulás, a meglévő és az újonnan kialakuló igényeket kielégítve, valamint az Unió politikai prioritásainak, köztük az éghajlatváltozással kapcsolatos prioritás teljesítése; továbbá az Unió és a tagállamok tényeken alapuló és független döntéshozatalra való képességének támogatása;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása, ideértve a program komponensei által biztosított adatok, információk és szolgáltatások lehető legszélesebb körű felhasználásának előmozdítását;

b)  a társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása, különösen az európai downstream ágazat erősítése révén, lehetővé téve ezáltal az Unión belüli növekedést és munkahelyteremtést, és előmozdítva a program komponensei által biztosított adatok, információk és szolgáltatások lehető legszélesebb körű felhasználását és az említett szolgáltatások elterjedését az Unión belül és kívül;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Unió és tagállamai biztonságának, valamint az Unió cselekvési szabadságának és stratégiai autonómiájának garantálása, különösen a technológiákat és a tényeken alapuló döntéshozatalt illetően;

c)  az Unió és tagállamai biztonságának, így és kiberbiztonságának fokozása, valamint stratégiai autonómiájának megerősítése, különösen ipari és technológiai szempontból;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az európai ipari és tudományos ökoszisztéma megerősítése az űrágazatban egy olyan koherens keret meghatározása révén, amely egyesíti az európai képzés és szaktudás kiválóságát, a magas szintű tervezési, gyártási képességek fejlesztését, valamint az egyre fokozódó verseny által jellemzett ágazatban szükséges stratégiai jövőképet;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az Unió űrágazatban betöltött vezető szerepének támogatása a nemzetközi porondon, megerősítve a globális kihívásokkal való megküzdésben és a globális kezdeményezések támogatásában vállalt szerepét, többek között az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés területén.

d)  az Unió űrágazatban betöltött vezető szerepének előmozdítása a nemzetközi porondon, megerősítve a globális kihívások kezelésében és a globális kezdeményezések támogatásában vállalt szerepét, többek között a fenntartható fejlődés tekintetében.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  erősítse az Unió űrdiplomáciai tevékenységét, és ösztönözze a nemzetközi együttműködést az űr mint az emberiség közös örökségének tudatosítása érdekében;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  az uniós technológia és ipar előmozdítása, valamint a viszonosság és a tisztességes verseny elvének nemzetközi szinten való érvényre juttatása;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  az Unió és annak tagállamai biztonságának fokozása számos területen, különösen a szállítás (légiforgalom, ideértve a pilóta nélküli légi járműveket, vasúti szállítás, navigáció, közúti szállítás, önvezető járművek), az infrastruktúra fejlesztése és ellenőrzése, a szárazföld-monitoring és környezetvédelem terén.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Galileo és EGNOS: a lehető legkorszerűbb és adott esetben biztonságos helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási szolgáltatások nyújtása;

a)  Galileo és EGNOS: hosszú távú és folyamatos, a lehető legkorszerűbb és adott esetben biztonságos helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási szolgáltatások nyújtása;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Kopernikusz: pontos és megbízható Föld-megfigyelési adatok és információk hosszú távon és fenntartható módon történő biztosítása – a környezettel, az éghajlatváltozással, a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel, a polgári védelemmel, a biztonsággal és védelemmel, csakúgy mint a digitális gazdasággal kapcsolatos uniós és tagállami szakpolitikák végrehajtásának és nyomon követésének támogatása érdekében;

b)  Kopernikusz: pontos és megbízható Föld-megfigyelési adatok és információk hosszú távon történő biztosítása az uniós és tagállami felhasználóközpontú szakpolitikák és fellépések végrehajtásának és nyomon követésének támogatása érdekében;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a világűr-megfigyelés vonatkozásában: az űrobjektumok megfigyelésére, nyomon követésére és azonosítására irányuló SST-képességek javítása, továbbá az űridőjárás megfigyelése és a tagállamok Föld-közeli objektumokkal kapcsolatos kapacitásainak feltérképezése és hálózatba szervezése;

c)  a világűr-megfigyelés vonatkozásában: az űrobjektumok és az űrszemét megfigyelésére, nyomon követésére és azonosítására irányuló SST-képességek javítása, továbbá az űridőjárás megfigyelése és a tagállamok Föld-közeli objektumokkal kapcsolatos kapacitásainak feltérképezése és hálózatba szervezése;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  hozzájárulás a világűrhöz való önálló, biztonságos és költséghatékony hozzáférés képességéhez, amennyiben a program szükségletei igénylik;

e)  a világűrhöz való önálló, biztonságos és költséghatékony hozzáférés képességének biztosítása;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az ágazatban már tevékeny vagy aktív szerepvállalásra készülő, az Unióban letelepedett vagy lakhellyel rendelkező jogi és természetes személyek versenyképességének, vállalkozó kedvének, készségeinek, továbbá innovációs képességének támogatása és megerősítése, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások, valamint az induló vállalkozások helyzetére és szükségleteire.

f)  az erős és versenyképes uniós űrgazdaság kialakításának előmozdítása, valamint a különféle méretű uniós vállalkozások és valamennyi uniós régió lehetőségeinek maximalizálása.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program a következőket támogatja:

A program — az egyéb uniós és európai űrügynökségi programokkal és finanszírozási rendszerekkel szinergiában – támogatja a következőket:

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  felbocsátási szolgáltatások nyújtása a program szükségleteinek ellátása érdekében;

a)  felbocsátási szolgáltatások nyújtása a programhoz, ideértve az együttes felbocsátási szolgáltatásokat az Unió és egyéb szervezetek számára, kérésre és figyelembe véve az Unió alapvető biztonsági érdekeit, összhangban a 25. cikkel, az európai hordozórakéták és iparágak globális piaci versenyképességének fokozása érdekében;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a világűrhöz való önálló, megbízható és költséghatékony hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységek fejlesztése;

b)  a világűrhöz való önálló, megbízható és költséghatékony hozzáféréssel kapcsolatos fejlesztési tevékenységek, beleértve az alternatív felbocsátási technológiákat és innovatív rendszereket vagy szolgáltatásokat, figyelembe véve az Unió és tagállamai alapvető biztonsági érdekeit, a 25. cikkben foglaltaknak megfelelően;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a földi űrinfrastruktúra szükséges kiigazításai, amennyiben a program szükségletei ezt igénylik.

c)  amennyiben a program célkitűzéseihez ez szükséges, a földi űrinfrastruktúra — különösen a meglévő infrastruktúrák, rakétakilövő állomások és kutatóközpontok – karbantartásához, kiigazításához és fejlesztéséhez szükséges támogatás.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós űrágazat innovációját támogató fellépések

Az uniós űrágazat innovációját és versenyképességét támogató fellépések

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az űrtechnológiák, -infrastruktúrák vagy -szolgáltatások lehető legjobb felhasználására irányuló innovációs tevékenységek;

a)  az űrtechnológiák, -infrastruktúrák vagy -szolgáltatások fejlesztésére és lehető legjobb felhasználására irányuló innovációs tevékenységek;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  megfelelő intézkedések a kutatási és innovációs tevékenységekből származó innovatív megoldások alkalmazásának megkönnyítésére, különösen a más uniós alapokkal – például a Horizont Európával és az InvestEU-val – való szinergiák révén, a program összes komponense downstream ágazatainak fejlesztésének támogatása érdekében;

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  az európai űrágazat megerősítése az exportpiacon;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a világűrrel kapcsolatos innovációs partnerségek létrehozása innovatív termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, majd a létrejött áruk vagy szolgáltatások beszerzése érdekében;

b)  a világűrrel kapcsolatos innovációs partnerségek létrehozása innovatív termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, majd a létrejött termékek vagy szolgáltatások – a program igényeit szolgáló – beszerzése érdekében;

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  adatvezérelt interoperábilis űrmegoldások tervezése, tesztelése, bevezetése és elterjesztése a közszolgáltatások számára, ösztönözve az innovációt és közös kereteket kialakítva a közigazgatások által a polgárok és a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások teljes potenciáljának kihasználása érdekében;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  vállalkozó kedv, a kezdetektől a növekedési szakaszig a 21. cikknek, valamint a III. cím I. fejezetének 18. cikkében említett, a finanszírozási eszközökhöz való egyéb hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően;

c)  vállalkozó kedv, beleértve a kezdetektől a növekedési szakaszig terjedő időszakot a 21. cikknek megfelelően, a III. cím I. fejezetének 18. cikkében említett, a finanszírozási eszközökhöz való egyéb hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezésekre támaszkodva;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  vállalkozások közötti együttműködés űrtechnológiai központok formájában, amelyek regionális és nemzeti szinten összehozzák az űrtechnológiai és a digitális ágazatot, továbbá a felhasználókat, valamint támogatást nyújtanak a polgároknak és a vállalkozásoknak a vállalkozó kedv és a vállalkozói készségek előmozdításához;

d)  együttműködés űrtechnológiai központok hálózata formájában, amelyek különösen regionális és nemzeti szinten összehozzák az űrtechnológiai és a digitális ágazat szereplőit, továbbá a felhasználókat, valamint támogatást, létesítményeket és szolgáltatásokat biztosítanak a polgároknak és a vállalkozásoknak a vállalkozó kedv és a vállalkozói készségek előmozdításához; az űrtechnológiai központok és a Digitális Európa programban létrehozott digitális innovációs központok közötti együttműködés előmozdítása;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az „első szerződés” elvén alapuló stratégia lehetséges kialakítása az összes érintett köz- és magánszektorbeli szereplővel az induló űrtechnológiai vállalkozások fejlődésének támogatása céljából;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  szinergiák a közlekedési ágazat, az űrágazat és a digitális ágazat között az új technológiák (például az elektronikus hívás, a digitális menetíró készülék, a forgalmi felügyelet és irányítás, az autonóm vezetés, a vezető nélküli járművek és a drónok) szélesebb körű használatának előmozdítása, valamint a biztonságos és zökkenőmentes összekapcsoltsággal, a megbízható helymeghatározással, az intermodalitással és az interoperabilitással kapcsolatos szükségletek kielégítése érdekében, ezáltal fokozva a közlekedési szolgáltatások és ipar versenyképességét;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  oktatási és képzési tevékenységek biztosítása;

e)  oktatási és képzési tevékenységek biztosítása a fejlett űrtechnológiai készségek kialakítása érdekében;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  hozzáférés a feldolgozó és vizsgáló létesítményekhez;

f)  hozzáférés a feldolgozó és vizsgáló létesítményekhez a magán- és közszektorbeli szakemberek, egyetemi hallgatók és vállalkozók számára;

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  nem ruház a harmadik országra vagy a nemzetközi szervezetre döntéshozatali jogkört a programra vonatkozóan,

c)  nem ruház a harmadik országra vagy a nemzetközi szervezetre döntéshozatali jogkört a programra vonatkozóan, vagy, adott esetben nem biztosít számukra hozzáférést érzékeny vagy minősített adatokhoz;

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  adott esetben valamennyi érintett területen fenntartja az Unió stratégiai és szuverén érdekeit, ideértve az európai technológiai vagy ipari stratégiai önállóságot;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy az (1) bekezdésben említett tevékenységekkel kapcsolatos szerződések, megállapodások és egyéb egyezmények tartalmazzanak olyan rendelkezéseket, amelyek meghatározzák a szóban forgó eszközök és javak megfelelő tulajdonjogi rendszerét, valamint a c) pontot illetően az Unió szabadon használhassa a PRS-vevőkészülékeket az 1104/2011/EU határozatnak megfelelően.

(3)  A Bizottság megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy a második bekezdésben említett tevékenységekkel kapcsolatos szerződések, megállapodások és egyéb egyezmények tartalmazzanak olyan rendelkezéseket, amelyek meghatározzák a szóban forgó eszközök és javak megfelelő tulajdonjogi és használati rendszerét, valamint hogy a c) pontot illetően az Unió szabadon használhassa a PRS-vevőkészülékeket és engedélyezhesse azok használatát az 1104/2011/EU határozatnak megfelelően.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program komponensei által nyújtott szolgáltatások, adatok és információk minőségére, pontosságára, elérhetőségére, megbízhatóságára, sebességére és bármilyen célra való alkalmasságára nem adható sem kifejezett, sem hallgatólagos garancia. E célból a Bizottság megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy a szóban forgó szolgáltatások, adatok és információk felhasználói megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az említett garancia hiányáról.

A program komponensei által nyújtott szolgáltatások, adatok és információk minőségére, pontosságára, elérhetőségére, megbízhatóságára, sebességére és bármilyen célra való alkalmasságára nem adható sem kifejezett, sem hallgatólagos garancia, kivéve ha a vonatkozó uniós jogszabályok az érintett szolgáltatások nyújtásához ilyen garanciát írnak elő. E célból a Bizottság megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy a szóban forgó szolgáltatások, adatok és információk felhasználói megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az említett garancia hiányáról.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron [16] milliárd EUR.

A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron [16,9] milliárd EUR.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Kopernikusz: [5,8] milliárd EUR

b)  Kopernikusz: [6] milliárd EUR;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  Világűr-megfigyelés/Govsatcom: [0,5] milliárd EUR.

c)  Világűr-megfigyelés/Govsatcom: [1,2] milliárd EUR.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 3. cikk által előirányzott, több területet érintő tevékenységek a program komponenseinek finanszírozásából részesülnek.

(2)  A 3., 5. és 6. cikk által előirányzott, több területet érintő tevékenységek a program komponenseinek finanszírozásából részesülnek.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  valamennyi tagállamban a teljes ellátási láncban elősegítik, hogy az induló vállalkozások, az új belépők, a kis- és középvállalkozások és egyéb gazdasági szereplők a lehető legnagyobb mértékben és legnyíltabb módon részt vegyenek az eljárásban, ideértve azt az előírást is, hogy az ajánlattevők alkalmazzanak alvállalkozókat;

a)  az egész Unióban és a teljes ellátási láncban elősegítik, hogy valamennyi gazdasági szereplő, különösen az induló vállalkozások, az új belépők, a kis- és középvállalkozások a lehető legnagyobb mértékben és legnyíltabb módon részt vegyenek az eljárásban, ideértve azt az előírást is, hogy az ajánlattevők alkalmazzanak alvállalkozókat;

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  erősítik az Unió autonómiáját, különösen technológiai vonatkozásban;

d)  az értéklánc egészében erősítik az Unió stratégiai autonómiáját, különösen ipari és technológiai vonatkozásban;

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a teljes iparági beszállítói láncban követni kell a nyílt hozzáférés és a tisztességes verseny elvét, a pályázati kiírásnak átlátható és időszerű információkat kell tartalmaznia, világos tájékoztatást kell nyújtani a közbeszerzési eljárás során alkalmazandó szabályokról, a kiválasztás és odaítélés kritériumairól, továbbá meg kell adni minden olyan információt, amelynek révén minden lehetséges ajánlattevő egyenlő esélyekkel indulhat pályázaton;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az új belépők, a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások ösztönzése, a lehető legszélesebb földrajzi lefedettség biztosítása és ezzel egyidejűleg az Unió stratégiai autonómiájának védelme érdekében az ajánlatkérő szerv kérheti, hogy az ajánlattevő a szerződés egy részét versenyeztetés keretében adja ki megfelelő szintű alvállalkozásba olyan vállalatoknak, amelyek nem tartoznak az ajánlattevő vállalatcsoportjához.

(1)  Az új belépők, különösen a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások ösztönzése, a lehető legszélesebb földrajzi lefedettség biztosítása és ezzel egyidejűleg az Unió stratégiai autonómiájának védelme érdekében az ajánlatkérő szerv törekszik annak előírására, hogy az ajánlattevő a szerződés egy részét versenyeztetés keretében adja ki megfelelő szintű alvállalkozásba olyan vállalatoknak, amelyek nem tartoznak az ajánlattevő vállalatcsoportjához.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ajánlatkérő szerv a szerződés alvállalkozásba adandó részét egy minimum- és egy maximumarányt tartalmazó, százalékban kifejezett tartomány formájában adja meg.

(2)  Az ajánlatkérő szerv a szerződésnek az ipar számára, annak bármely szintjén alvállalkozásba adandó részét az (1) bekezdésnek megfelelően egy minimum- és egy maximumarányt tartalmazó, százalékban kifejezett tartomány formájában adja meg.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésnek megfelelő kéréstől való bármely eltérést az ajánlattevőnek meg kell indokolnia.

(3)  Az (1) bekezdésnek megfelelő kéréstől való bármely eltérést az ajánlattevőnek meg kell indokolnia, az ajánlatkérő szervnek pedig értékelnie kell.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Közös pályázati felhívások esetében az ajánlatok kiválasztására és értékelésére közös eljárásokat kell kidolgozni. Az eljárásokban részt kell vennie egy, a felek által kinevezett szakértőkből álló, kiegyensúlyozott összetételű csoportnak is.

Közös pályázati felhívások esetében az ajánlatok kiválasztására és értékelésére közös eljárásokat kell kidolgozni. Az eljárásokban részt kell vennie egy, a felek által kinevezett szakértőkből álló, kiegyensúlyozott összetételű csoportnak is. E szakértők nem értékelhetnek olyan ügyeket, illetve nem nyújthatnak tanácsadást vagy segítséget olyan ügyekben, amelyek tekintetében részükről összeférhetetlenség áll fenn.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A költségvetési rendelet [165. cikkének] rendelkezésein túlmenően a Bizottság és az Ügynökség az Európai Űrügynökséggel vagy a program komponenseinek végrehajtásában részt vevő más nemzetközi szervezetekkel közös közbeszerzési eljárásokat is végezhet.

(1)  A költségvetési rendelet [165. cikkének] rendelkezésein túlmenően a Bizottság vagy az Ügynökség az Európai Űrügynökséggel vagy a program komponenseinek végrehajtásában részt vevő más nemzetközi szervezetekkel közös közbeszerzési eljárásokat is végezhet.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az az Unió és tagállamai alapvető biztonsági érdekeinek védelmében szükséges, különösen az uniós rendszerek sértetlenségének és rezilienciájának, valamint ipari bázisuk autonómiájának megőrzése szempontjából, a Bizottság megállapítja a kimondottan az e cím hatálya alá tartozó közbeszerzésre, vissza nem térítendő támogatásokra vagy pénzdíjakra vonatkozó kötelező támogathatósági feltételeket. Különös figyelmet kell fordítani e célból arra, hogy a támogatható vállalkozások székhelye valamelyik tagállamban legyen, hogy azok kötelezettséget vállaljanak arra, hogy minden kapcsolódó tevékenységet az Unión belül végeznek, és hogy a tagállamok vagy állampolgáraik hatékony ellenőrzést gyakoroljanak felettük. Ezeket a feltételeket a közbeszerzésre, a vissza nem térítendő támogatásra vagy adott esetben a pénzdíjra vonatkozó dokumentumokban rögzíteni kell. Közbeszerzés esetében a feltételek a létrejövő szerződés teljes életciklusán keresztül alkalmazandók.

Amennyiben az az Unió és tagállamai alapvető biztonsági érdekeinek védelmében szükséges, különösen az uniós rendszerek sértetlenségének és rezilienciájának, valamint ipari bázisuk autonómiájának megőrzése szempontjából, a Bizottság megállapítja a kimondottan az e cím hatálya alá tartozó közbeszerzésre, vissza nem térítendő támogatásokra vagy pénzdíjakra vonatkozó kötelező támogathatósági feltételeket. Különös figyelmet kell fordítani e célból arra, hogy a támogatható vállalkozások székhelye valamelyik tagállamban legyen, hogy azok kötelezettséget vállaljanak arra, hogy minden kapcsolódó tevékenységet az Unión belül végeznek. Ezeket a feltételeket a közbeszerzésre, a vissza nem térítendő támogatásra vagy adott esetben a pénzdíjra vonatkozó dokumentumokban rögzíteni kell. Közbeszerzés esetében a feltételek a létrejövő szerződés teljes életciklusán keresztül alkalmazandók.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a program végrehajtásában részt vevő szervezetek, különösen a tagállamok, a Bizottság, az Ügynökség és az Európai Űrügynökség közötti szigorú feladat- és felelősségmegosztás;

a)  a program végrehajtásában részt vevő szervezetek, különösen a tagállamok, a Bizottság, az Ügynökség és az Európai Űrügynökség közötti szigorú feladat- és felelősségmegosztás az egyes szervezetek hatáskörei alapján, az átláthatóság, a hatékonyság és a költséghatékonyság javítása és a tevékenységek közötti átfedések elkerülése céljából;

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a program alapos ellenőrzése, amely arra is kiterjed, hogy a részt vevő szervezetek mindegyike szigorúan betartja-e a költségeket és az ütemtervet az e rendelet szerinti felelősségi köréhez tartozó területeken;

b)  a program alapos ellenőrzése, amely arra is kiterjed, hogy a részt vevő szervezetek mindegyike szigorúan betartja-e a költségeket, illetve hogy milyen műszaki teljesítményt nyújt az e rendelet szerinti felelősségi köréhez tartozó területeken;

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  szisztematikus figyelembevétele annak, hogy a program komponensei által nyújtott szolgáltatások felhasználói mit igényelnek, és e szolgáltatásokkal kapcsolatban milyen tudományos és technológiai fejlemények zajlanak;

d)  szisztematikus figyelembevétele annak, hogy a program komponensei által nyújtott szolgáltatások felhasználói mit igényelnek, és e szolgáltatásokkal kapcsolatban milyen tudományos és technológiai fejlemények zajlanak, többek között a nemzeti és uniós szintű felhasználói tanácsadó fórumokkal folytatott konzultáció révén;

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság, illetve a 30. cikkben említett feladatok tekintetében az Ügynökség meghatározott feladatokkal megbízhatja a tagállamokat vagy a nemzeti ügynökségeket, illetve a tagállamok vagy nemzeti ügynökségek csoportját. A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést a program zökkenőmentes működésének biztosítása és használatának előmozdítása érdekében, beleértve a programhoz szükséges frekvenciák védelméhez való hozzájárulást.

(2)  A Bizottság, illetve a 30. cikkben említett feladatok tekintetében az Ügynökség az adott esettől függő különmegállapodás alapján meghatározott feladatokkal megbízhatja a tagállamokat vagy a tagállamok csoportját. A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést a program zökkenőmentes működésének biztosítása és használatának előmozdítása érdekében, beleértve a programhoz szükséges frekvenciák megfelelő szintű védelméhez való hozzájárulást.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok proaktív és összehangolt konzultációt folytatnak – többek között tanácsadó felhasználói fórumokon – a végfelhasználói közösségekkel, különösen a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz tekintetében.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program – többek között a biztonság területén történő – végrehajtásáért a Bizottságot terheli általános felelősség. E rendeletnek megfelelően meghatározza a program prioritásait és hosszú távú fejlődési irányát, valamint felügyeli annak végrehajtását a többi uniós szakpolitikákra gyakorolt hatásának kellő figyelembevételével.

(1)  A program végrehajtásáért, valamint a biztonság terén a program 30. cikke alapján az Ügynökségre át nem ruházható programkomponensekért a Bizottságot terheli általános felelősség. E rendeletnek megfelelően meghatározza a program prioritásait és hosszú távú fejlődési irányát, valamint felügyeli annak végrehajtását a többi uniós szakpolitikákra gyakorolt hatásának kellő figyelembevételével.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program azon komponenseinek irányítását, amelyek irányítása nem lett más jogalanyra bízva, a Bizottság végzi.

(2)  A program azon komponenseinek irányítását, amelyek irányítása nem lett a 20.,31. és 32. cikkben említett más jogalanyokra bízva, a Bizottság végzi.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság gondoskodik a programban részt vevő különféle szervezetek közötti egyértelmű feladatmegosztásról, és koordinálja e szervezetek tevékenységeit.

(3)  A Bizottság gondoskodik a programban részt vevő különféle szervezetek közötti egyértelmű feladatmegosztásról, és koordinálja e szervezetek tevékenységeit, valamint biztosítja az Unió érdekeinek teljes körű védelmét, pénzeszközeinek megfelelő kezelését és (különösen a beszerzésekre vonatkozó) jogszabályainak alkalmazását. A Bizottság ezért az Ügynökséggel és az Európai Űrügynökséggel az e két szervezetre bízott, a 31a. cikkben említett feladatokkal kapcsolatos pénzügyi partnerségi keretmegállapodást köt.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)   A Bizottság a 105. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az űrbéli időjárásnak a NEO és GOVSATCOM működtetésére és irányítására gyakorolt hatásaira vonatkozóan.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az a program zökkenőmentes működéséhez és a program komponensei általi zavartalan szolgáltatásnyújtáshoz szükséges, a Bizottság – a felhasználókkal és az összes többi releváns érdekelt féllel való konzultációt követően – végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a szóban forgó komponensek és az általuk nyújtott szolgáltatások végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez szükséges műszaki és üzemeltetési előírásokat. A műszaki és üzemeltetési előírások meghatározása során a Bizottság óvakodik attól, hogy csökkentse az általános biztonság szintjét, és eleget tesz a visszamenőleges kompatibilitás követelményének.

Amennyiben az a program zökkenőmentes működéséhez és a program komponensei általi zavartalan szolgáltatásnyújtáshoz szükséges, a Bizottság – a felhasználókkal és az összes többi releváns érdekelt féllel való konzultációt követően – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározza a szóban forgó komponensek és az általuk nyújtott szolgáltatások végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez magas szintű műszaki és üzemeltetési előírásokat, többek között a downstream ágazatra vonatkozóan is. A magas szintű követelmények meghatározása során a Bizottság óvakodik attól, hogy csökkentse az általános biztonság szintjét, és eleget tesz a visszamenőleges kompatibilitás követelményének.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 21cikknek megfelelően kerül sor.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság mind a köz-, mind a magánszektorban elősegíti és biztosítja a program komponensei által nyújtott adatok és szolgáltatások elterjedését és használatát, többek között azáltal, hogy támogatja a szóban forgó szolgáltatások megfelelő fejlesztését, és erősíti a hosszú távú környezet stabilitását. A program egyes komponenseinek alkalmazásai között szinergiák teremtésére törekszik. Biztosítja, hogy a program és az egyéb uniós fellépések és programok kiegészítsék egymást, összhangban legyenek, valamint szinergiákat és a kapcsolódási pontokat hoz létre közöttük.

(5)  A Bizottság biztosítja, hogy a program és az egyéb uniós fellépések és programok kiegészítsék egymást, összhangban legyenek, valamint szinergiákat és kapcsolódási pontokat hoz létre közöttük. A Bizottság az Ügynökséggel és adott esetben az Európai Űrügynökséggel, valamint a Kopernikusz program keretében megbízott szervezetekkel szoros együttműködésben támogatást nyújt és hozzájárul a következőkhöz:

 

– a program komponensei által nyújtott adatok és szolgáltatások köz- és magánszférában történő terjesztésével és használatával kapcsolatos tevékenységek;

 

– az alkalmazások közötti szinergiák teremtésével kapcsolatos tevékenységek;

 

– a szóban forgó szolgáltatások megfelelő fejlesztése;

 

– a stabil, hosszú távú környezet megerősítése.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Szükség esetén az uniós, nemzeti és nemzetközi szinten az űrágazatban folytatott tevékenységekkel való koordinációról is gondoskodik. Ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést, és előmozdítja technológiai képességeik és az űrágazatban zajló fejlesztések konvergenciáját.

(6)  Adott esetben az Ügynökséggel és az Európai Űrügynökséggel együttműködve, az uniós, nemzeti és nemzetközi szinten az űrágazatban folytatott tevékenységekkel való koordinációról is gondoskodik. Ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést, és előmozdítja technológiai képességeik és az űrágazatban zajló fejlesztések konvergenciáját.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  elősegíti és biztosítja a program komponensei által nyújtott adatok és szolgáltatások elterjedését és használatát, beleértve a program komponensein alapuló downstream alkalmazások és szolgáltatások kifejlesztését;

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  intézkedéseket vezet be az innovatív uniós űrágazat támogatása érdekében, a 6. cikkel összhangban;

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)  támogatja a finanszírozáshoz való hozzáférést a III. cím szerint és az InvestEU keretében biztosított pénzügyi eszközök igénybe vételével, valamint az EBB-vel együttműködve az általa létrehozott, különösen a kkv-kat célzó pénzügyi eszközök révén;

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kommunikációs és promóciós tevékenységeket, valamint a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket folytat;

c)  kommunikációs és promóciós tevékenységeket, valamint különösen a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz által nyújtott szolgáltatások kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket folytat;

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a Galileóval és az EGNOS-szal kapcsolatban: irányítja a Galileo és az EGNOS programokat, a 43. cikkben foglaltaknak megfelelően;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  szakértelmével segíti a Bizottságot.

d)  szakértelmével segíti a Bizottságot, elkerülve az átfedéseket a 27. és 31. cikkben említett, az európai felügyeleti hatóságra ruházott feladatokkal.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az EGNOS és a Galileo hasznosításának irányítása, amint azt a 43. cikk említi;

törölve

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  ajánlásokat fogalmaz meg a Bizottság számára a Horizont Európa program világűrrel kapcsolatos prioritásai tekintetében, és részt vesz e program végrehajtásában;

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a program komponensein alapuló downstream alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos végrehajtási tevékenységek;

törölve

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság más feladatokkal is megbízhatja az Ügynökséget, ideértve a kommunikációt, a promóciót, valamint az adatok és információs tevékenységek marketingjét, csakúgy mint a program Galileón és EGNOS-on kívüli komponenseinek a felhasználók körében való elterjesztésével kapcsolatos egyéb tevékenységeket.

(3)  A Bizottság más feladatokkal is megbízhatja az Ügynökséget, elkerülve az átfedéseket, és amennyiben ez fokozza a programban kitűzött célok megvalósításának hatékonyságát.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Ügynökség a nemzeti űrügynökségekkel, a nemzeti űrügynökségek egy csoportjával vagy más szervezetekkel a feladatainak teljesítése érdekében partnerségi megállapodásokat vagy egyéb szerződéseket írhat alá.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság a (2) és (3) bekezdésben említett feladatokat a költségvetési rendelet [2. cikke (18) bekezdésének] és [VI. címének] megfelelően hozzájárulási megállapodás keretében bízza az Ügynökségre.

(4)  A Bizottság a (2) és (3) bekezdésben említett feladatokat a költségvetési rendelet [2. cikke (18) bekezdésének] és [VI. címének] megfelelően hozzájárulási megállapodás keretében bízza az Ügynökségre, és e feladatokat e rendelet 102. cikkének (6) bekezdésével összhangban felül kell vizsgálni, különösen a Kopernikusz komponenst illetően.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.  A Bizottság csak úgy bízhat feladatokat az Ügynökségre, ha gondoskodik az azok irányítását és teljesítését biztosító megfelelő finanszírozásról, ideértve a megfelelő emberi és adminisztratív erőforrásokat is.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a Kopernikusszal kapcsolatban: a Kopernikusz űrinfrastruktúrájának kialakítása, tervezése és megépítése, ideértve az adott infrastruktúra üzemeltetését is;

a)  a Kopernikusszal kapcsolatban: a Kopernikusz űrinfrastruktúrájának és földi infrastruktúrájának kialakítása, tervezése és megépítése, ideértve az adott infrastruktúra üzemeltetését is;

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a Galileóval és az EGNOS-szal kapcsolatban: rendszerfejlesztés, a földi szegmens kialakítása, valamint a műholdak tervezése és kialakítása;

b)  a Galileóval és az EGNOS-szal kapcsolatban: az Ügynökség támogatása alapvető feladatainak végrehajtásában. Amennyiben az Ügynökség és az Európai Űrügynökség között kötött egyedi megállapodások úgy rendelkeznek, a rendszerfejlesztéssel, a földi szegmens kialakításával, valamint a műholdak tervezésével és kialakításával, valamint az űrszegmens tervezésével és kialakításával kapcsolatos beszerzési tevékenység az Ügynökség nevében és javára;

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a program valamennyi komponensével kapcsolatban: kutatási-fejlesztési tevékenységek az Európai Űrügynökség szakterületén.

c)  a program valamennyi komponensével kapcsolatban: kutatási-fejlesztési tevékenységek a programkomponensek infrastruktúrájával kapcsolatban.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a tagállamok közötti együttműködés ösztönzése, valamint a konvergencia előmozdítása technológiai felkészültségük és az űrszegmens fejleményei között.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a költségvetési rendelet [130. cikkének] megfelelően pénzügyi partnerségi keretmegállapodásokat köt az Ügynökséggel és az Európai Űrügynökséggel. A pénzügyi partnerségi keretmegállapodásban:

törölve

  egyértelműen meg kell határozni az Európai Űrügynökségnek a program tekintetében fennálló felelősségét és kötelezettségeit;

 

  elő kell írni az Európai Űrügynökség számára, hogy tartsa be az uniós program biztonsági szabályait, különös tekintettel a minősített információk feldolgozására;

 

  le kell fektetni az Európai Űrügynökségre bízott alapok kezelésének feltételeit, különös tekintettel a közbeszerzésre, az irányítóbizottsági eljárásokra, a teljesítménymutatókkal mért várható eredményekre, a szerződéseknek a költségek, az ütemterv és az eredmények tekintetében hiányos vagy csalárd teljesítése esetén alkalmazandó intézkedésekre, a kommunikációs stratégiára, valamint a tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos tulajdonjogi szabályokra; e feltételeknek összhangban kell lenniük e rendelet III. és V. címével, valamint a költségvetési rendelettel;

 

  elő kell írni, hogy a Bizottság és adott esetben az Ügynökség részt vegyenek az Európai Űrügynökség Tenderértékelő Tanácsának azon ülésein, amelyek a programot érintik;

 

  meg kell állapítani a nyomonkövetési és ellenőrző intézkedéseket, melyek különösen a következőket foglalják magukban: előzetes költségbecslési rendszer, amelyen keresztül a Bizottság vagy adott esetben az Ügynökség rendszeres tájékoztatásban részesül a költségek és az ütemterv alakulásáról; valamint abban ez esetben, ha a költségvetési előirányzat, a teljesítmény és az ütemterv és között eltérés van, az odaítélt költségvetések korlátain belül a tevékenységek megvalósítását biztosító korrigáló intézkedések és az Európai Űrügynökség elleni szankciók, amennyiben az említett eltérés közvetlenül neki tulajdonítható;

 

  meg kell állapítani az Európai Űrügynökség javadalmazásának elveit, amelynek arányosnak kell lennie az elvégzendő feladatok nehézségi fokával, összhangban kell lennie a piaci árakkal és a feladatok elvégzésében részt vevő egyéb szervezetek, köztük az Unió által felszámított díjakkal, és megállapítása adott esetben teljesítménymutatók alapján is történhet; az említett díjak nem foglalhatnak magukban olyan általános költségeket, amelyek nem függenek össze az Unió által az Európai Űrügynökségre ruházott tevékenységekkel.

 

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésben említett pénzügyi keretpartnerségi megállapodás megkötése attól függ, hogy az Európai Űrügynökségen belül létrehozzák-e azokat a belső struktúrákat és egy olyan működési módszert – különösen a döntéshozatal, az irányítási módszerek és a felelősség tekintetében –, amelyek lehetővé teszik az Unió érdekeinek maximális védelmét és az Unió döntéseinek való megfelelést, beleértve az Európai Űrügynökség által finanszírozott azon tevékenységeket is, amelyek hatással vannak a programra.

törölve

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A (4) bekezdésben említett pénzügyi keretpartnerségi megállapodás sérelme nélkül a Bizottság vagy az Ügynökség felkérheti az Európai Űrügynökséget, hogy lássa el őket az e rendelet által rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki szakértelemmel és információkkal.

törölve

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

31 a. cikk

 

A pénzügyi partnerségi keretmegállapodás

 

(1) A Bizottság a költségvetési rendelet [130. cikkének] megfelelően pénzügyi partnerségi keretmegállapodást köt az Ügynökséggel és az Európai Űrügynökséggel. A pénzügyi partnerségi keretmegállapodásban:

 

a) egyértelműen meg kell határozni a Bizottság, az Ügynökség és az Európai Űrügynökség programmal kapcsolatos szerepét, felelősségeit és kötelezettségeit;

 

b) egyértelműen meg kell határozni a programkomponensek összehangolására, valamint a végrehajtás ellenőrzésére szolgáló eszközöket, figyelembe véve a programkomponensek átfogó összehangolásának megvalósítása során a Bizottságra háruló szerepet és felelősségeket;

 

c) elő kell írni az Európai Űrügynökség számára, hogy tartsa be az uniós program biztonsági szabályait, különös tekintettel a minősített információk feldolgozására;

 

d) le kell fektetni az Európai Űrügynökségre bízott alapok kezelésének feltételeit, ideértve az Unió részéről és nevében történő beszerzéskor az uniós közbeszerzési szabályok alkalmazását, az irányítóbizottsági eljárásokat, a teljesítménymutatókkal mérhető várható eredményeket, a szerződéseknek a költségek, az ütemterv és az eredmények tekintetében hiányos vagy csalárd teljesítése esetén alkalmazandó intézkedéseket, a kommunikációs stratégiát, valamint a tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos tulajdonjogi szabályokat; e feltételeknek összhangban kell lenniük e rendelet III. és V. címével, valamint a költségvetési rendelettel;

 

e) elő kell írni, hogy a Bizottság és ha szükséges, akkor az Ügynökség is részt vegyen az Európai Űrügynökség Tenderértékelő Tanácsának azon ülésein, amelyek a programot érintik, amennyiben az Európai Űrügynökség az (1a) bekezdés alapján az Unió részéről és nevében végez beszerzést;

 

f) meg kell állapítani a nyomonkövetési és ellenőrző intézkedéseket, melyek különösen a következőket foglalják magukban: előzetes költségbecslési rendszer, amelyen keresztül a Bizottság vagy adott esetben az Ügynökség rendszeres tájékoztatásban részesül a költségek és az ütemterv alakulásáról; valamint abban ez esetben, ha a költségvetési előirányzat, a teljesítmény és az ütemterv és között eltérés van, az odaítélt költségvetések korlátain belül a tevékenységek megvalósítását biztosító korrigáló intézkedések és az Európai Űrügynökség elleni szankciók, amennyiben az említett eltérés közvetlenül neki tulajdonítható;

 

g) meg kell állapítani az Európai Űrügynökség javadalmazásának elveit, figyelembe véve közintézményi költségmodelljét, amelynek arányosnak kell lennie az elvégzendő feladatok nehézségi fokával, összhangban kell állnia a piaci árakkal és a feladatok elvégzésében részt vevő egyéb szervezetek, köztük az Unió által felszámított díjakkal, és megállapítása adott esetben teljesítménymutatók alapján is történhet; az említett díjak nem foglalhatnak magukban általános költségeket, amelyek nem függenek össze az Unió által az Európai Űrügynökségre ruházott tevékenységekkel.

 

h) elő kell írni, hogy az Európai Űrügynökség biztosítsa az Unió érdekeinek és határozatainak teljes körű védelmét, ami azt is maga után vonhatja, hogy az Európai Űrügynökségnek ehhez kell igazítania döntéshozatali és irányítási módszereit és felelősségi rendelkezéseit;

 

(2) A (4) bekezdésben említett pénzügyi partnerségi keretmegállapodás sérelme nélkül a Bizottság vagy az Ügynökség felkérheti az Európai Űrügynökséget, hogy lássa el őket az e rendelet által rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki szakértelemmel és információkkal. Az ilyen felkérések feltételeiről és végrehajtásukról kölcsönösen meg kell állapodni.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyéb szervezetek szerepe

AzEUMETSAT és egyéb szervezetek szerepe

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság hozzájárulási megállapodásokkal a 30. és 31. cikkben említettektől eltérő szervezeteket is megbízhat a program komponenseinek – részben vagy egészben történő – végrehajtásával, beleértve a következőket:

(1)  A Bizottság hozzájárulási megállapodásokkal a 30. és 31. cikkben említettektől eltérő szervezeteket is megbízhat a következő feladatok – részben vagy egészben történő – végrehajtásával, beleértve a következőket:

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az EUMETSAT megbízása a Kopernikusz űrinfrastruktúrájának vagy részeinek üzemeltetésével;

a)  az EUMETSAT megbízása a Kopernikusz űrinfrastruktúrájának vagy részeinek korszerűsítésével és üzemeltetésével;

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  megfelelő ügynökségek, szervek vagy szervezetek megbízása a Kopernikusz-szolgáltatások vagy részeinek végrehajtásával.

b)  megfelelő ügynökségek, szervek vagy szervezetek megbízása a Kopernikusz-szolgáltatások vagy részeinek végrehajtásával, ezenkívül harmadik felektől származó érdemleges adatok beszerzésének lebonyolításával.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság a program végrehajtásakor figyelembe veszi a Közös Kutatóközpont tudományos és műszaki tanácsait.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program biztonsága a következő elveken alapul:

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a tagállamok biztonsági területén szerzett tapasztalatainak figyelembevétele és legjobban bevált módszereik kamatoztatása;

a)  a tagállamok biztonsági területén szerzett tapasztalatainak figyelembevétele, valamint legjobban bevált módszereik és nemzeti jogszabályaik kamatoztatása;

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz működése során szerzett tapasztalatok figyelembe vétele;

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a hatáskörébe tartozó területen magas fokú biztonságról gondoskodik, különösen a következők tekintetében:

A Bizottság és az Ügynökség a hatásköreikbe tartozó területen magas fokú biztonságról gondoskodnak, különösen a következők tekintetében:

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság e célból gondoskodik arról, hogy a program minden komponensére vonatkozóan kockázat- és fenyegetettségelemzésre kerüljön sor. E kockázat- és fenyegetettségelemzés alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a program egyes komponenseire vonatkozó általános biztonsági követelményeket. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi azt is, hogy az említett követelmények milyen hatást gyakorolnak az adott komponens zökkenőmentes működésére, különösen a költségek, a kockázatkezelés és az ütemterv tekintetében, és gondoskodik arról, hogy se az általános biztonsági szint ne csökkenjen, se az adott komponensen alapuló meglévő berendezések működése ne szenvedjen zavart. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

A Bizottság e célból a tagállamokban működő végfelhasználókkal és az adott programkomponens végrehajtását irányító érintett szervezetekkel konzultálva kockázat- és fenyegetettségelemzést végez a Kopernikusz, az SST és a GOVSATCOM programkomponensekre vonatkozóan. Az Ügynökség kockázat- és fenyegetettségelemzést végez a Galileo és az EGNOS programkomponensekre vonatkozóan. E kockázat- és fenyegetettségelemzések alapján a Bizottság a tagállamokban lévő végfelhasználókkal és az adott programkomponens végrehajtását irányító megfelelő szervezetekkel konzultálva, végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a program egyes komponenseire vonatkozó általános biztonsági követelményeket. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi azt is, hogy az említett követelmények milyen hatást gyakorolnak az adott komponens zökkenőmentes működésére, különösen a költségek, a kockázatkezelés és az ütemterv tekintetében, és gondoskodik arról, hogy se az általános biztonsági szint ne csökkenjen, se az adott komponensen alapuló meglévő berendezések működése ne szenvedjen zavart. Minden olyan esetben, amikor egy komponens üzemeltetése veszélyeztetheti az Unió vagy tagállamainak biztonságát, a követendő eljárásokat az általános biztonsági előírások alapján kell meghatározni. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program egy adott komponensének irányításáért felelős jogalany felel az adott komponens biztonsággal kapcsolatos irányításáért, és e célból kockázat- és fenyegetettségelemzést készít, valamint elvégez minden olyan tevékenységet, amelyre az adott komponens biztonságának szavatolásához és nyomon követéséhez szükség van, különös tekintettel a műszaki előírások és az üzemeltetési eljárások meghatározására, és figyelemmel kíséri, hogy azok megfelelnek-e az (1) bekezdésben említett általános biztonsági követelményeknek.

(2)  A Bizottság felelős a Kopernikusz, az SSA és a GOVSATCOM komponensek biztonsággal kapcsolatos irányításáért. Az Ügynökség felelős a Galileo és az EGNOS komponensek biztonsággal kapcsolatos irányításáért. A Bizottság és az Ügynökség e célból elvégeznek minden olyan tevékenységet, amelyre a felelősségi körükbe tartozó komponens biztonságának szavatolásához és nyomon követéséhez szükség van, különös tekintettel a műszaki előírások és az üzemeltetési eljárások meghatározására, és figyelemmel kísérik, hogy azok megfelelnek-e az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett általános biztonsági követelményeknek.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Ügynökség:

(3)  Az Ügynökség továbbá:

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  biztosítja a program kiberbiztonságát;

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a program szerves részét képező és a területükön található földi infrastruktúra helyi védelmének biztosítása érdekében azokkal az intézkedésekkel legalább egyenértékű intézkedéseket hoznak, amelyekre az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelv29 értelmében vett, európai kritikus infrastruktúrák és a saját nemzeti kritikus infrastruktúráik védelméhez szükség van;

a)  a program szerves részét képező földi infrastruktúra helyi védelmének biztosítása érdekében azokkal az intézkedésekkel legalább egyenértékű intézkedéseket hoznak, amelyekre az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelv29 értelmében vett, európai kritikus infrastruktúrák és a saját nemzeti kritikus infrastruktúráik védelméhez szükség van;

__________________

__________________

29 HL L 345., 2008.12.23., 75-82. o.

29 HL L 345., 2008.12.23., 75-82. o.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A programban részt vevő szervezetek minden szükséges intézkedést meghoznak a program biztonsága érdekében.

(5)  A programban részt vevő szervezetek minden szükséges intézkedést meghoznak a program biztonsága érdekében, többek között a kockázatelemzésben azonosított problémák tekintetében is.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Űrügynökség egy képviselője meghívást kap a Biztonsági Akkreditációs Tanács ülésein megfigyelői minőségben való részvételre. Kivételes esetben uniós ügynökségek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselői is meghívást kaphatnak arra, hogy megfigyelői minőségben részt vegyenek ezeken az üléseken az e harmadik országokat vagy nemzetközi szervezeteket közvetlenül érintő kérdésekben, különösen akkor, ha a tulajdonukat képező vagy a területükön létrehozott infrastruktúráról van szó. A harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselői részvételének szabályait és annak feltételeit megfelelő megállapodásokban kell rögzíteni, és azoknak meg kell felelniük a Biztonsági Akkreditációs Tanács eljárási szabályzatának.

(2)  Az Európai Űrügynökség egy képviselője meghívást kap a Biztonsági Akkreditációs Tanács ülésein megfigyelői minőségben való részvételre. Uniós ügynökségek, harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselői is meghívást kaphatnak arra, hogy megfigyelői minőségben részt vegyenek ezeken az üléseken, különösen akkor, ha a tulajdonukat képező vagy a területükön létrehozott infrastruktúráról van szó. A harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselői részvételének szabályait és annak feltételeit ezért megfelelő megállapodásokban kell rögzíteni, és azoknak meg kell felelniük a Biztonsági Akkreditációs Tanács eljárási szabályzatának.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a földi infrastruktúra – különösen a hálózatok, létesítmények és támogató eszközök – irányítása, karbantartása, folyamatos tökéletesítése, fejlesztése és védelme, ideértve a korszerűsítéseket és az elavulás kezelését;

b)  a földi infrastruktúra – különösen a hálózatok, létesítmények és támogató eszközök – irányítása, karbantartása, folyamatos tökéletesítése, fejlesztése és védelme, ideértve az Unió területén kívüli, de a tagállamok Európában fekvő területek Galileo és EGNOS általi teljes lefedettségének biztosításához szükséges földi infrastruktúrát is;

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a rendszerek jövőbeli generációinak kifejlesztése, valamint a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése, az Unió pénzügyi tervével kapcsolatos jövőbeli finanszírozási határozatok sérelme nélkül;

c)  a rendszerek jövőbeli generációinak kifejlesztése, valamint a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése, az Unió pénzügyi tervével kapcsolatos jövőbeli finanszírozási határozatok sérelme nélkül, a releváns érdekelt felek igényeinek figyelembevételével;

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  támogatja az alapvető technológiai elemek, például a Galileo-jeleket használó lapkakészletek és vevőkészülékek kialakítását és fejlesztését;

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  támogatja a Galileo és EGNOS downstream alkalmazásokat, valamint az EGNOS és Galileo szolgáltatásait egyaránt felhasználó integrált downstream alkalmazásokat;

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások rendelkezésre bocsátása és e szolgáltatások piacának fejlesztése;

e)  a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások rendelkezésre bocsátása és e szolgáltatások piacának fejlesztése, különösen a 4. cikk (1) bekezdésében említett társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása érdekében;

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  életbiztonsági (safety-of-life – SoL) szolgáltatás: mentes a közvetlen használati díjaktól, helymeghatározási és szinkronizációs adatokat nyújt nagy fokú folytonosság, rendelkezésre állás és pontosság mellett, beleértve egy integritásüzenetet is, amely figyelmezteti a felhasználókat, amennyiben a Galileo és más, a lefedett területen e szolgáltatás által pontosított GNSS-rendszerekben meghibásodásra vagy az ezek által kibocsátott jelekben a tűréshatár túllépésére kerül sor, elsősorban olyan felhasználók részére, akik számára a biztonság alapvetően fontos, különösen a polgári repülés ágazatában és a léginavigációs szolgáltatások céljára.

c)  életbiztonsági (safety-of-life – SoL) szolgáltatás: mentes a közvetlen használati díjaktól, helymeghatározási és időszinkronizációs adatokat nyújt nagy fokú folytonosság, rendelkezésre állás, pontosság és integritás mellett. Ezt a szolgáltatást az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségről szóló rendelettel összhangban, a repülésbiztonsági követelmények teljesülésének biztosítása céljával nyújtják, beleértve egy integritásüzenetet is, amely figyelmezteti a felhasználókat, amennyiben a Galileo és más, a lefedett területen e szolgáltatás által pontosított GNSS-rendszerekben meghibásodásra vagy az ezek által kibocsátott jelekben a tűréshatár túllépésére kerül sor, elsősorban olyan felhasználók részére, akik számára a biztonság alapvetően fontos, különösen a polgári repülés ágazatában és a léginavigációs szolgáltatások céljára.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett szolgáltatásokat elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában található területein biztosítják.

Az (1) bekezdésben említett szolgáltatásokat elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában található területein biztosítják azzal a céllal, hogy 2023 végére a kontinentális területek, 2025 végére pedig valamennyi terület lefedettsége biztosított legyen.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ezzel kapcsolatos költségek – ideértve az ezekre a régiókra jellemző, kapcsolódó üzemeltetési költségeket – a 11. cikkben említett költségvetésből nem fedezhetők. A földrajzi lefedettség kiterjesztése nem késleltetheti az (1) bekezdésben említett szolgáltatások nyújtását a tagállamok földrajzilag Európában található területein.

(3)  Az ezzel kapcsolatos költségek – ideértve az ezekre a régiókra jellemző, kapcsolódó üzemeltetési költségeket – a 11. cikkben említett költségvetésből nem fedezhetők, de a Bizottság fontolóra partnerségi programok és megállapodások kihasználását, valamint adott esetben az e területeket támogató egyedi pénzügyi eszközök kialakítását. A földrajzi lefedettség kiterjesztése nem késleltetheti az (1) bekezdésben említett szolgáltatások nyújtását a tagállamok földrajzilag Európában található területein.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kompatibilitás és interoperabilitás

Kompatibilitás, interoperabilitás és szabványosítás

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A Galileónak és az EGNOS-nak, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásoknak kompatibilisnek és interoperábilisnak kell lenniük más műholdas rádiónavigációs rendszerekkel és a hagyományos rádiónavigációs eszközökkel, amennyiben a szükséges kompatibilitási és interoperabilitási követelményeket nemzetközi megállapodások írják elő.

(2)  A Galileónak és az EGNOS-nak, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásoknak egymással kölcsönösen kompatibilisnek, valamint más műholdas rádiónavigációs rendszerekkel és a hagyományos rádiónavigációs eszközökkel interoperábilisnak kell lenniük, amennyiben a szükséges kompatibilitási és interoperabilitási követelményeket nemzetközi megállapodások írják elő.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A Galileo-nak és az EGNOS-nak törekednie kell arra, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak és tanúsításoknak;

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Kopernikusz végrehajtására előzetes uniós beruházások felhasználásával kerül sor, adott esetben a tagállamok nemzeti vagy regionális kapacitásaira építve és az összehasonlítható adatok és információk kereskedelmi szolgáltatóinak kapacitását, valamint a verseny és a piaci fejlődés előmozdításának szükségességét is figyelembe véve.

(1)  A Kopernikusz végrehajtására az Unió, az Európai Űrügynökség és az EUMETSAT előzetes beruházásainak felhasználásával kerül sor, adott esetben a tagállamok nemzeti vagy regionális kapacitásaira építve és az összehasonlítható adatok és információk kereskedelmi szolgáltatóinak kapacitását, valamint a verseny és a piaci fejlődés előmozdításának szükségességét is figyelembe véve.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  A Kopernikusz a teljes körű, ingyenes és nyílt adatpolitika szellemében szolgáltat adatokat és információkat.

2.  A Kopernikusz teljes körű, ingyenes és nyílt adatpolitika alapján szolgáltat adatokat és információkat.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 3 bekezdés – a pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a Kopernikusz-Sentinelek kifejlesztése és üzemeltetése;

–  a Kopernikusz-Sentinel műholdak kifejlesztése és üzemeltetése;

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  adathozzáférési és -elosztási komponens, amely a Kopernikusz-adatok és -információk keresését, megtekintését, hozzáférhetőségét, terjesztését és hasznosítását biztosító infrastruktúrát és szolgáltatásokat foglal magában;

c)  adathozzáférési és -elosztási komponens, amely a Kopernikusz-adatok és -információk keresését, megtekintését, hosszú távú archiválását, hozzáférhetőségét, terjesztését és hasznosítását biztosító infrastruktúrát és szolgáltatásokat foglal magában, felhasználóbarát módon;

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 29. cikk (5) bekezdése szerint a felhasználók körében való elterjesztéssel és a piacfejlesztéssel kapcsolatos komponens, amely az arra irányuló releváns tevékenységeket, erőforrásokat és szolgáltatásokat foglalja magában, melyek célja, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében említett társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása érdekében minden szinten előmozdítsák a Kopernikuszt, valamint annak adatait és szolgáltatásait.

d)  a 29. cikk (5) bekezdése szerint a felhasználók körében való elterjesztéssel, a kapacitásépítéssel és a piacfejlesztéssel kapcsolatos komponens, amely az arra irányuló releváns tevékenységeket, erőforrásokat és szolgáltatásokat foglalja magában, melyek célja, hogy a 4. cikk (1) bekezdésében említett társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása érdekében minden szinten előmozdítsák a Kopernikuszt, valamint annak adatait és szolgáltatásait.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Kopernikusz előmozdítja a megfigyelési rendszerek és a kapcsolódó adatcsere nemzetközi koordinációját, hogy erősödjön globális dimenziója és kiegészítő jellege, miközben tiszteletben tartja a meglévő nemzetközi megállapodásokat és koordinálási eljárásokat.

(4)  A Kopernikusz előmozdítja a megfigyelési rendszerek és a kapcsolódó adatcsere nemzetközi koordinációját, hogy erősödjön globális dimenziója és kiegészítő jellege, miközben tiszteletben tartja a meglévő és a jövőbeni nemzetközi megállapodásokat és koordinálási eljárásokat.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Adatbeszerzés

Támogatható intézkedések

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a már meglévő Sentinel programok folytonosságának fenntartására, valamint a megfigyelés körének kibővítése érdekében további Sentinelek kifejlesztésére, felbocsátására, fenntartására és üzemeltetésére irányuló intézkedések, a következő prioritásokkal: az emberi eredetű CO2 és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követését szolgáló megfigyelési kapacitások, a sarkköri lefedettség és innovatív környezetvédelmi alkalmazások lehetővé tétele a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vízgazdálkodásban;

a)  a már meglévő Sentinel programok folytonosságának fenntartására, valamint a megfigyelés körének kibővítése érdekében további Sentinelek kifejlesztésére, felbocsátására, fenntartására és üzemeltetésére irányuló intézkedések, többek között: az emberi eredetű CO2 és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követését szolgáló megfigyelési kapacitások, a sarkköri lefedettség és innovatív környezetvédelmi alkalmazások lehetővé tétele a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vízgazdálkodásban;

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a harmadik felektől származó azon adatokhoz való hozzáférést biztosító intézkedések, amelyekre Kopernikusz-szolgáltatások létrehozásához van szükség, vagy amelyeket uniós intézmények, ügynökségek és decentralizált szolgálatok kívánnak felhasználni;

b)  a harmadik felektől származó azon adatokhoz való hozzáférést biztosító intézkedések, amelyekre Kopernikusz-szolgáltatások létrehozásához vagy az alapfelhasználók általi használathoz van szükség, prioritást adva a tagállamok állami szervei, például nemzeti ügynökségek által szolgáltatott és/vagy finanszírozott adatoknak;

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  támogatja a Kopernikusz vonatkozó downstream alkalmazásainak és szolgáltatásainak kifejlesztését;

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Kopernikusz a következő szolgáltatások támogatására szolgáló intézkedéseket foglal magában:

A Kopernikusz a következő alapszolgáltatások támogatására szolgáló intézkedéseket foglal magában:

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  szárazföld-monitoring a felszínborításra, a földhasználatra és a földhasználat megváltozására, a városi területekre, a szárazföldi víz mennyiségére és minőségére, az erdőkre, a mezőgazdaságra és egyéb természeti erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a krioszférára vonatkozó információk szolgáltatása érdekében;

–  szárazföld- és mezőgazdaságiterület-monitoring a felszínborításra, a földhasználatra és a földhasználat megváltozására, a talajminőségre, az elsivatagosodásra, a kulturális örökségnek minősített helyszínekre, a szárazföldi víz mennyiségére és minőségére, az erdőkre – különös tekintettel az erdőirtásra –, a mezőgazdaságra és egyéb természeti erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a krioszférára vonatkozó információk szolgáltatása érdekében; a tagállamok felhasználhatják majd a mezőgazdasági területeknek a felszínborítás fokára és a mezőgazdasági hasznosításra vonatkozó monitoringjából származó információkat és adatokat, így tovább csökkenthetik a mezőgazdasági támogatások odaítélésével kapcsolatos adminisztratív kiadásaikat;

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– az öntözést igénylő mezőgazdasági területek feltérképezése, a betakarítással kapcsolatos rendelkezések és a talajpusztulás, valamint jobb élelmiszerminőség és -biztonság garantálása, a környezet védelme mellett;

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– a halászathoz kötődő tevékenységek nyomon követése, a környezet védelme mellett biztosítva az élelmiszer-minőség és -biztonság javulását;

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  Monitoring támogatás az uniós szakpolitikák végrehajtásához

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az SST komponens a következő tevékenységeket támogatja:

Az SST-program célja, hogy az Uniót fokozatosan felvértezze önálló SST-képességekkel.

 

Az SST komponens a következő tevékenységeket támogatja:

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a tagállamok földi és/vagy világűrbe telepített érzékelőiből álló hálózat létrehozása, fejlesztése és üzemeltetése, ideértve az Európai Űrügynökség által vagy nemzeti szinten működtetett uniós érzékelőket is, az objektumok feltérképezése és nyomon követése, valamint az űrobjektumok olyan európai jegyzékének létrehozása céljából, amely figyelembe veszi az 55. cikkben említett felhasználók igényeit;

a)  a tagállamok vagy az Unió földi és/vagy világűrbe telepített érzékelőiből álló hálózat létrehozása, fejlesztése és üzemeltetése, ideértve az Európai Űrügynökség által vagy nemzeti szinten működtetett uniós érzékelőket is, az objektumok feltérképezése és nyomon követése, valamint az űrobjektumok olyan európai jegyzékének létrehozása céljából, amely figyelembe veszi az 55. cikkben említett felhasználók igényeit;

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek részt kívánnak venni az 54. cikkben említett SST-szolgáltatások nyújtásában, együttes javaslatot nyújtanak be a Bizottsághoz, amelyben igazolják a következő feltételek teljesülését:

Azok a tagállamok, amelyek részt kívánnak venni az 54. cikkben említett SST-szolgáltatások nyújtásában, egyetlen vagy együttes javaslatot nyújtanak be a Bizottsághoz, amelyben igazolják a következő feltételek teljesülését:

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat fogad el a tagállamok SST-ben való részvétele szervezeti keretének működéséről. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(8)  A Bizottság a 105. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a tagállamok SST-ben való részvétele szervezeti keretének működésére vonatkozó különös rendelkezések ás részletes szabályok tekintetében. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

58 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

58a. cikk

 

Az SST-kínálat és -kereslet nyomon követése

 

A Bizottság 2024. december 31. előtt értékeli az SST komponens végrehajtását, különösen a földi és világűrbe telepített érzékelőkapacitásokkal kapcsolatos felhasználói igények alakulása tekintetében, és befejezi a 53. cikk (1a) bekezdésében előírt európai katalógus elkészítését.

 

Az értékelés során különösen meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a világűrbe telepített és földi infrastruktúra bővítése.

 

Az értékelést szükség esetén az SST komponensen belüli további, világűrbe telepítendő és földi infrastruktúra kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell kísérnie.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a földközeli objektumok európai katalógusának létrehozása

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Govsatcom komponens keretében a műholdas kommunikációs kapacitások és szolgáltatások uniós szinten összevonásra kerülnek, az ilyen kapacitásokból és szolgáltatásokból közös uniós eszköztárat alakítanak ki. Ez a komponens a következőkre terjed ki:

A Govsatcom komponens keretében a műholdas kommunikációs kapacitások és szolgáltatások megfelelő biztonsági követelmények mellett uniós szinten összevonásra kerülnek, az ilyen kapacitásokból és szolgáltatásokból közös uniós eszköztárat alakítanak ki. Ez a komponens a következőkre terjedhet ki:

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a földi szegmenst alkotó infrastruktúra fejlesztése, kiépítése és üzemeltetése;

a)  a földi szegmenst és az űrszegmenst alkotó infrastruktúra fejlesztése, kiépítése és üzemeltetése;

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a Govsatcom keretében nyújtott szolgáltatások szolgáltatásportfólióját, amely a műholdas kommunikációs kapacitások és szolgáltatások, valamint azok attribútumai kategóriáinak listáját tartalmazza, beleértve a földrajzi lefedettséget, a frekvenciát, a sávszélességet, a felhasználói berendezéseket és a biztonsági elemeket. Ezeknek az intézkedéseknek az (1) bekezdésben említett működési és biztonsági követelményeken kell alapulniuk, és a felhasználók számára uniós szinten nyújtott szolgáltatásoknak elsőbbséget kell biztosítaniuk. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a Govsatcom keretében nyújtott szolgáltatások szolgáltatásportfólióját, amely a műholdas kommunikációs kapacitások és szolgáltatások, valamint azok attribútumai kategóriáinak listáját tartalmazza, beleértve a földrajzi lefedettséget, a frekvenciát, a sávszélességet, a felhasználói berendezéseket és a biztonsági elemeket. Ezeknek az intézkedéseknek az (1) bekezdésben említett működési és biztonsági követelményeken kell alapulniuk. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A belső piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében a (3) bekezdésben említett szolgáltatási portfólió keretében figyelembe kell venni a jelenleg elérhető kereskedelmi szolgáltatásokat is.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azok a jogi személyek, amelyeket műholdas kapacitások vagy szolgáltatások nyújtására megfelelően akkreditáltak a 36. cikkben említett biztonsági akkreditációs eljárás szerint, a 34. cikk (1) bekezdésében említett, a Govsatcom komponensre vonatkozó különleges biztonsági követelmények alapján.

b)  azok a jogi személyek, amelyeket műholdas kapacitások vagy szolgáltatások nyújtására megfelelően akkreditáltak a 36. cikkben említett biztonsági akkreditációs eljárás szerint.

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  Az e komponens keretében műholdas kommunikációs kapacitásokat és szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak meg kell felelniük a GOVSATCOM komponensre vonatkozó, a 34. cikk (1) bekezdéssel összhangban meghatározott egyedi biztonsági követelményeknek.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A közös műholdas kommunikációs kapacitások, szolgáltatások és felhasználói berendezések Govsatcom-résztvevők közötti megosztását és az idevágó elsőbbségi szabályokat a felhasználók uniós és tagállami szintű biztonsági kockázatainak elemzése alapján kell megállapítani. A megosztás és az elsőbbségi szabályok az uniós szintű felhasználókat részesítik előnyben.

(1)  A közös műholdas kommunikációs kapacitások, szolgáltatások és felhasználói berendezések Govsatcom-résztvevők közötti megosztását és az idevágó elsőbbségi szabályokat a felhasználók uniós és tagállami szintű biztonsági kockázatainak elemzése alapján kell megállapítani.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A belső piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében a GOVSATCOM központoknak figyelembe kell venniük a már elérhető kereskedelmi szolgáltatásokat.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2024 végéig értékeli a Govsatcom komponens végrehajtását, különösen a műholdas kommunikációs kapacitásokkal kapcsolatos felhasználói igények alakulása tekintetében. Az értékelésnek különösen arra kell kiterjednie, hogy van-e igény további űrinfrastruktúrára. Az értékelést szükség esetén a Govsatcom komponensen belüli további űrinfrastruktúra kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell kísérnie.

A Bizottság az illetékes testületekkel együttműködve 2024 végéig értékeli a Govsatcom komponens végrehajtását, különösen a műholdas kommunikációs kapacitásokkal kapcsolatos felhasználói igények alakulása tekintetében. Az értékelésnek különösen arra kell kiterjednie, hogy van-e igény további űrinfrastruktúrára. Az értékelést szükség esetén a Govsatcom komponensen belüli további űrinfrastruktúra kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell kísérnie.

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Ügynökség székhelye Prága (Cseh Köztársaság).

Az Ügynökség székhelye Prága (Cseh Köztársaság). A program szükségletei szerint a 79. cikk (2) bekezdésének megfelelően az Ügynökség helyi irodákat állíthat fel.

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Igazgatótanács tagjait és póttagjait az Ügynökség alapvető feladatai terén meglévő tudásuk alapján kell kinevezni, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeik figyelembevételével. Az Igazgatótanács tevékenységei folytonosságának biztosítása érdekében az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok törekednek képviselőik Igazgatótanácson belüli cserélődésének korlátozására. Valamennyi félnek törekednie kell a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányára az Igazgatótanácsban.

(4)  Az Igazgatótanács tagjait és póttagjait az Ügynökség alapvető feladatai terén meglévő tudásuk alapján kell kinevezni, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeik figyelembevételével. Az Igazgatótanács tevékenységei folytonosságának biztosítása érdekében az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok törekednek képviselőik Igazgatótanácson belüli cserélődésének korlátozására. Valamennyi félnek törekednie kell a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányára az Igazgatótanácsban.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az Igazgatótanács tagjainak és póttagjainak megbízatása négy évre szól, és egyszer megújítható.

(5)  Az Igazgatótanács tagjainak és póttagjainak megbízatása négy évre szól, és megújítható.

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Igazgatótanács évente két rendes ülést tart. Az Igazgatótanács az elnök kezdeményezésére vagy tagjai egyharmadának kérésére is összeül.

(3)  Az Igazgatótanács évente legalább két rendes ülést tart. Az Igazgatótanács az elnök kezdeményezésére vagy tagjai egyharmadának kérésére is összeül.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  [A program bármely olyan komponense esetében, amely érzékeny nemzeti infrastruktúra használatát igényli, csak az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok képviselői, valamint a Bizottság képviselője vehet részt az Igazgatótanács ülésein és tanácskozásain, és csak ők szavazhatnak. Abban az esetben, ha az Igazgatótanács elnöke nem az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok valamelyikének képviselője, akkor az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok képviselői helyettesítik.]

5.  [A program bármely olyan komponense esetében, amely érzékeny nemzeti infrastruktúra használatát igényli, a tagállamok képviselői, valamint a Bizottság képviselője részt vehetnek az Igazgatótanács ülésein és tanácskozásain, a szavazásban azonban csak az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok képviselői vehetnek részt. Abban az esetben, ha az Igazgatótanács elnöke nem az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok valamelyikének képviselője, akkor az ilyen infrastruktúrával rendelkező tagállamok képviselői helyettesítik.]

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  legkésőbb az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkében meghatározott többéves pénzügyi keret első évének június 30-áig – a Biztonsági Akkreditációs Tanács által a 80. cikk a) pontjának megfelelően kidolgozott rész változatlan formában való beillesztését és a Bizottság véleményének kézhezvételét követően – elfogadja az Ügynökségnek az e többéves pénzügyi keret időszakára vonatkozó többéves munkaprogramját. A többéves munkaprogramról az Európai Parlamenttel konzultálni kell.

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az iparági szerződésekre vonatkozó átláthatósági szabályokat fogad el, és azokról rendszeres tájékoztatást kap az ügyvezető igazgatótól;

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  betartja az iparági szerződésekre vonatkozó átláthatósági szabályokat, és tájékoztatja az Igazgatótanácsot;

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ügyvezető igazgató dönt arról, hogy az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából szükséges-e egy vagy több munkatársat egy vagy több tagállamba kihelyezni. A helyi irodára vonatkozó döntést megelőzően az ügyvezető igazgató megszerzi a Bizottság, az Igazgatótanács és az érintett tagállam(ok) előzetes jóváhagyását. Az idevágó határozatban oly módon kell megállapítani a helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökségen belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések. Az érintett tagállammal (tagállamokkal) székhely-megállapodás megkötésére lehet szükség.

(2)  Az ügyvezető igazgató dönt arról, hogy az Ügynökség feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából szükséges-e egy vagy több munkatársat egy vagy több tagállamba kihelyezni. A helyi irodára vonatkozó döntést megelőzően az ügyvezető igazgató megszerzi az Igazgatótanács és az érintett tagállam(ok) előzetes jóváhagyását. Az idevágó határozatban oly módon kell megállapítani a helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és az Ügynökségen belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések. Az érintett tagállammal (tagállamokkal) székhely-megállapodás megkötésére lehet szükség. Amennyiben lehetséges, az emberi erőforrásokra és a költségvetésre gyakorolt hatást be kell építeni az éves munkaprogramba, és e projektet minden esetben, a 84. cikk (11) bekezdésének megfelelően be kell jelenteni a költségvetési hatóságnak.

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3 a.  Az Ügynökség személyzetének javadalmazását az Ügynökség saját forrásaiból fizetik, amennyiben pedig ez az Ügynökségre átruházott feladatok teljesítéséhez szükséges, úgy a Bizottság által átruházott költségvetés felhasználásával.

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgatót az Igazgatótanács nevezi ki érdemei, dokumentált igazgatási és vezetői készségei, valamint az érintett területen szerzett szakértelme és tapasztalata alapján egy, az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy másutt közzétett pályázati felhívást követően megrendezett nyílt és átlátható versenyvizsga eredményei alapján a Bizottság által javasolt jelöltek közül.

Az ügyvezető igazgatót az Igazgatótanács nevezi ki érdemei, dokumentált igazgatási és vezetői készségei, valamint az érintett területen szerzett szakértelme és tapasztalata alapján egy, az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy másutt közzétett pályázati felhívást követően megrendezett nyílt és átlátható versenyvizsga eredményei alapján a Bizottság által javasolt legalább három jelölt közül.

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Igazgatótanács – a Bizottság javaslata alapján és az első albekezdésben említett értékelés figyelembevételével – az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal legfeljebb négy évre meghosszabbíthatja.

Az Igazgatótanács – a Bizottság javaslata alapján és az első albekezdésben említett értékelés figyelembevételével – az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

92 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Székhely-megállapodás és működési feltételek

A székhelyekre és a helyi irodákra vonatkozó megállapodás, valamint működési feltételek

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség fogadó tagállambeli elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, a fogadó tagállam által rendelkezésre bocsátandó létesítményekre vonatkozóan szükséges rendelkezéseket, továbbá az ügyvezető igazgatóra, az Igazgatótanács tagjaira, valamint az Ügynökség személyi állományára és családtagjaikra a fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét szabályokat az Ügynökség és a fogadó tagállam által – az Igazgatótanács jóváhagyásának megszerzése után – megkötött székhely-megállapodás rögzíti.

(1)  Az Ügynökség fogadó tagállambeli elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, a fogadó tagállamok által rendelkezésre bocsátandó létesítményekre vonatkozóan szükséges rendelkezéseket, továbbá az ügyvezető igazgatóra, az Igazgatótanács tagjaira, valamint az Ügynökség személyi állományára és családtagjaikra a fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét szabályokat az Ügynökség és a székhelyeknek és a helyi infrastruktúrának helyet adó tagállam által – az Igazgatótanács jóváhagyásának megszerzése után – megkötött, a székhelyekre és a helyi irodákra vonatkozó megállapodás rögzíti.

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

98 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Ügynökség nyitott azon harmadik országok részvételére, amelyek ebből a célból megállapodást kötöttek az Unióval.

(1)  Az Ügynökség nyitott azon harmadik országok és nemzetközi szervezetek részvételére, amelyek ebből a célból megállapodást kötöttek az Unióval.

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

101 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A Bizottság módszertant határoz meg olyan minőségügyi mutatók kidolgozására, amelyek biztosítják a 4. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában meghatározott általános célkitűzések elérése tekintetében tett előrehaladás pontos értékelését. A Bizottság e módszertan alapján legkésőbb 2021. január 1-jéig kiegészíti a mellékletet.

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

102 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb a program végrehajtásának kezdetét követő négy évvel kell elvégezni.

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb a program végrehajtásának kezdetét követő három évvel kell elvégezni. Az értékelés egyik külön fejezetének a program irányításáról kell szólnia, tájékoztatást nyújtva arról, hogy szükség van-e a program különböző szereplőire ruházott feladatok és hatáskörök módosítására.

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

102 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával, és adott esetben az értékelés kíséretében új jogalkotási javaslatot terjeszthet elő.

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

102 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2024. június 30-ig, majd azt követően ötévente értékeli az Ügynökség teljesítményét célkitűzései, megbízatása, feladatai és helyszíne fényében, a Bizottság iránymutatásaival összhangban. Az értékelésben ki kell térni arra, hogy szükség van-e az Ügynökség megbízatásának esetleges módosítására, és arra, hogy az milyen pénzügyi következményekkel járna. Az értékelésben ki kell térni az Ügynökség összeférhetetlenségi politikájára, valamint a Biztonsági Akkreditációs Tanács függetlenségére és önállóságára is.

A Bizottság 2024. június 30-ig, majd azt követően háromévente értékeli az Ügynökség teljesítményét célkitűzései, megbízatása, feladatai és helyszíne fényében, a Bizottság iránymutatásaival összhangban. Az értékelés során foglalkozni kell különösen az Ügynökség megbízatásának adott esetben szükségesnek mutatkozó módosításával – különösen további feladatokkal a 30. cikknek megfelelően történő kiegészítésének lehetőségével – és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel. Az értékelésben ki kell térni az Ügynökség összeférhetetlenségi politikájára, valamint a Biztonsági Akkreditációs Tanács függetlenségére és önállóságára is.

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

105 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak az 52. és a 101. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása 2028. december 31-ig érvényes és meghatározatlan időszakra szól.

(2)  A Bizottságnak az 52. és a 101. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig érvényes.

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti, amely a program egyes fő komponenseire (Galileo és EGNOS, Kopernikusz, SSA, GOVSATCOM) szabott összetételben/albizottságokban ülésezik. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

107 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az Unió által kötött nemzetközi megállapodások a bizottság eljárási szabályzatában meghatározott feltételek teljesülése esetén rendelkezhetnek úgy, hogy az Unió biztonságára tekintettel harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek képviselői is részt vehetnek a bizottság munkájában.

INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság nagyon ambiciózusan igyekszik közzétenni és elfogadni a többéves pénzügyi keretet.  Az osztrák elnökség vállalta a kihívást, és meghatározott egy gyors és nagyratörő időkeretet, az Európai Parlament pedig hajlandó ezt az ütemet tartani.

Az Európai Bizottság június 6-án tette közzé a javaslatot, az előadó pedig igyekszik megszerezni a plenáris ülés megerősítését, hogy decemberben elindulhassanak az intézményközi tárgyalások. E szigorú és gyors menetrend miatt az előadónak egy hónapja volt arra, hogy elkészítse a jelentést, amely két korábbi programot és két új kezdeményezést fog össze.

Az előadó úgy döntött, hogy tartja magát a szoros menetrendhez. A jelentés ezért a javaslat alapvető vonatkozásaira összpontosít, amelyek a költségvetés – hivatkozva a világűr-megfigyelésre (SSA), a Govsatcomra és a horizontális tevékenységekre –, az ipari versenyképesség és az űrdiplomácia, a világűrhöz való hozzáférés és a biztonság, különösen a kiberbiztonság.

Noha a jelentés nem érinti a cikkek egy részét, sem a preambulumot, az előadó még mindig dönthet ezek módosítás útján való változtatásáról. Az időszűke miatt egy a fő témákra összpontosító koherens megközelítés előterjesztése mellett döntött.

Az európai polgárok jelenlegi és jövőbeli jólétét és biztonságát, valamint az európai ipari bázis versenyképességét űralapú szolgáltatások és alkalmazások alakítják. Ezért kritikus jelentőségű az űrgazdaság előmozdítása, hogy valamennyi tagállam, valamint azok polgárai és ipara maradéktalanul kihasználhassa az űrprogram előnyeit, amelynek végső kedvezményezettjei a felhasználók.

Jóllehet, el kell ismerni a köz- és a magánszférába tartozó új közösségek megjelenését, az űrgazdaság fejlődésének az alapfelhasználók változó igényein kell alapulnia. A program különböző komponenseinek keretében az új felhasználói igények kielégítésére – ideértve az Unió szakpolitikáinak végrehajtásával és nyomon követésével kapcsolatos igények kielégítését is – rendelkezésre álló lehetőségek elemzéséből kell kiindulni, ami szükségessé teszi a felhasználók folyamatos és tényleges részvételét, különösen a követelmények meghatározásában és validálásában.

Az Európai Bizottság javaslata a meglévő Galileo, EGNOS és Kopernikusz programokat egyetlen programba vonja össze, és kiegészíti két új kezdeményezéssel (SSA és GOVSATCOM). A teljes mértékben integrált űrprogram az európai űrpolitikában megfogalmazott ösztönzésnek megfelelően ki fogja használni a komponensek közötti szinergiákat, növelve ezzel az eredményességet és a költséghatékonyságot. Egy egyedülálló és koherens keretrendszer ösztönzőleg hat a jövőbeli befektetésekre, növeli a láthatóságot és nagyobb rugalmasságot kínál. 

Az előadó üdvözli, hogy jelentősen növelték az űrprogram finanszírozását, biztosítva ezzel a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz folytatását. Fontos, hogy a költségvetés egy korszerű és innovatív Galileo, EGNOS és Kopernikusz kezdeményezést támogasson, hogy a navigáció és a Föld-megfigyelés által hozott összes előnyt élvezni lehessen. Az adatok és szolgáltatások hasznosítása, elterjedése és felhasználása, különösen a downstream ágazat esetében a felhasználók és az európai ipar előnyére fog válni, továbbá növekedést és munkahelyteremtést tesz majd lehetővé az Unióban.

Az előadó sajnálatosnak tartja, hogy az új világűrmegfigyelési- és Govsatcom-kezdeményezés nem kellően nagyratörő. Az Európai Unió és a tagállamok számos kritikus infrastruktúrába ruháznak be, amelyeket védeni kell. A következő években növekedni fog a „fentről érkező” fenyegetések lehetősége. Tekintve, hogy nagyon nagy számú műhold kering a Föld körül, a konstellációk növekvő száma miatt a „forgalmi” helyzet alakul ki, amit az űrszemét nagy mennyisége tovább súlyosbít. Ez veszélyezteti a műveletek biztonságát, és fennáll az űreszközök egymás közötti, illetve űrszeméttel való ütközésének kockázata. Ezenfelül a különböző típusú, előre nem látható eseményekből álló űridőjárás további kockázatot is felvet. Az űridőjárás szélsőséges és intenzívebb eseményei veszélyeztethetik a polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek elő a világűrbe telepített és a földi infrastruktúra működésében.

Európának képesnek kell lennie arra, hogy e stratégiai ágazatban önállóan gondoskodjon szükségleteiről és biztonságáról, valamint hogy nemzetközi szinten megbízható tárgyalópartnernek tekintsék.

A biztonsági szektor szereplői számára a műholdas kommunikációhoz való biztonságos és garantált hozzáférés nélkülözhetetlen eszköz. E kulcsfontosságú biztonsági erőforrás európai szintű összevonása és megosztása erősíti a polgárait védelmező Uniót. A Govsatcom számára előirányzott költségvetés nem tűnik elegendőnek sem a potenciális igények fedezéséhez, sem a műveletek irányításához és az európai infrastruktúra biztosításához.

A földi és űrbeli űrinfrastruktúrák kiberbiztonsága kulcsfontosságú a rendszerek folyamatos működésének biztosításához, és hogy azok ténylegesen képesek legyenek folyamatosan ellátni a feladataikat és biztosítani az igényelt szolgáltatásokat.

Ezért be kell tervezni egy meghatározott, több területet érintő tevékenységet, és azonosítani kell a kiberbiztonsági szempontok felügyeletéért integráltan felelős szervezetet. Fontos meghatározni a politikákat, működési eljárásokat és ellenőrizni azok koherens végrehajtását a különböző komponensekben, a sajátos szükségletek védelme mellett, összhangban a kiberbiztonság szempontjait felügyelő európai szervek által meghatározott általános útmutatásokkal és más érdekelt felek részvételével.

Európa egyike a világ első számú vezetőinek az űrben, de képességeinek megőrzéséhez és fejlesztéséhez erőfeszítésre van szükség. Az egyre bizonytalanabb geopolitikai környezetben az űrbe való beruházásnak intézményi prioritásnak kell maradnia, hogy a jövőben is megőrizzük Európa vezető szerepét, versenyképességét, fenntarthatóságát és önállóságát e stratégiai területen.

Ennek nő a jelentősége azzal összefüggésben, hogy a hagyományos űrhatalmak továbbra is nagyon aktívak, és ugyanakkor új szereplők is színre lépnek, amelyek egyre nagyobb kihívást jelentenek az európai űrszektor versenyképessége szempontjából.

Az Európai Bizottság által javasolt űrprogram elismeri az európai ipar fontos szerepét, de nem támogatja kellőképpen az ahhoz szükséges eszközöket, hogy Európában erős, innovatív, versenyképes és diverzifikált ipari bázis bontakozhasson ki és maradhasson fenn.Valamennyi tagállamban, az upstream és a downstream piacon egyaránt, a teljes ellátási láncban, valamint az alkalmazási és szolgáltatási ágazatban is fontos előmozdítani az induló vállalkozások, új belépők, kis- és középvállalkozások legszélesebb körű és a lehető legnyitottabb részvételét.

Az európai ágazatok nemzetközi versenyképességét a megfelelő feltételek megteremtésével kell elősegíteni, az űrben érdekelt fő versenytársakkal azonos versenyfeltételeket biztosítva számukra. Annak érdekében, hogy új üzleti lehetőségek nyíljanak meg az európai űripar előtt, az előadó határozottan ösztönzi a Bizottságot, hogy a gazdasági diplomácia alkalmazásával törekedjen nemzetközi együttműködésre, és igyekezzen elérni, hogy világszerte nőjön az űrrel kapcsolatos tudatosság.

Az iparnak lehetőséget kell kapnia arra, hogy versenyezzen az olyan tevékenységek megvalósításáért, amelyeket azonos szintű megbízhatósággal és biztonsággal, ám nagyobb gazdasági hatékonysággal képes nyújtani a nyilvánosság számára. Ha erre kerül sor, az iparnak a közforrások megtakarítása és a leghatékonyabb megoldás alkalmazása érdekében tisztességes versenykörnyezetben kell tudnia felkínálni szakértelmét, piaci torzulás nélkül.

Továbbá, az európai űrprogramnak a felbocsátások összevonásával és az alternatív felbocsátási technológiák fejlesztésével elő kell segítenie a világűrhöz való önálló hozzáférést, és támogatnia kell a földi infrastruktúrákat.

A világűrhöz való hozzáférésre képes nemzetközi versenytársak, azaz az USA, Oroszország és Kína erőteljesen védett intézményi belföldi piaccal rendelkeznek, amelyet magasabb intézményi árak és hosszú távú közbeszerzési szerződések jellemeznek.

Ezért a nemzetközi versenytársak a felbocsátási szolgáltatásokat lényegesen magasabb versenyképes áron kínálhatják, mint az európai ipar. Biztonsági és gazdasági okból fontos lenne az egyenlő versenyfeltételek megteremtése, a világűrhöz való önálló hozzáférés garantálása, valamint annak lehetővé tétele, hogy az európai ágazatok nemzetközi szinten versenyezzenek.

Az űrprogram célkitűzéseinek megvalósítását a más európai programokkal és pénzügyi eszközökkel fennálló szinergiák is segíteni fogják. A javaslat javítani fogja az induló űrtechnológiai vállalkozások kockázatfinanszírozáshoz való hozzáférését. A Bizottság ugyanakkor meg fogja vizsgálni egy célzott tőkeinstrumentum InvestEU program keretében történő létrehozásának a lehetőségét. Az új űrprogram innovációs partnerségeket fog létrehozni innovatív termékek és szolgáltatások kifejlesztése és beszerzése, a feldolgozó és vizsgáló létesítményekhez való hozzáférés megkönnyítése, valamint a tanúsítás és szabványosítás előmozdítása érdekében. A program elő fogja mozdítani a Horizont Európa és a program közötti koherenciát és szinergiákat, biztosítva az űrrel kapcsolatos kutatási és innovációs intézkedések közötti együttműködést. Az előadó sajnálatosnak tartja, hogy a Horizont Európa keretében nem határoztak meg külön költségvetést az űrkutatás számára annak érdekében, hogy bizonyosságot nyújtsanak a beruházók számára, és biztosítsák az európai ágazatok versenyképességét és vezető szerepét e fontos szektorban.

A program zökkenőmentes működését a megfelelő irányítás, a feladatok és szerepkörök elosztása és a főbb szereplők – azaz az Európai Bizottság, az átnevezett Európai Unió Űrprogramügynöksége (az Ügynökség) és az Európai Űrügynökség – közötti kapcsolatok alapozzák meg. Az irányításnak figyelembe kell vennie a tagállamok és ügynökségeik, valamint más nemzetközi európai szereplők részvételét is.

A programért és biztonságáért általánosan az Európai Bizottság felel, és az Európai Bizottság koordinálja a programban részt vevő szervezetek tevékenységeit.

Az Ügynökség az évek során növelte szakértelmét, és felkészült arra, hogy további feladatokat lásson el. Ha az Ügynökség lesz felelős a biztonsági akkreditációért, esetleg a program kiberbiztonságáért, valamint szolgáltatásainak és downstream alkalmazásainak előmozdításáért, az Európai Bizottságnak be kell fektetnie az Ügynökség bővítésébe, növelnie kell a tisztviselők számát és szélesítenie kell a földrajzi hatókört új helyi irodák esetleges létrehozásával.

Az Európai Unió eljárásaival és szabályaival összhangban lévő eljárásoknak és szabályoknak megfelelően működő Európai Űrügynökség alapvető szerepet tölt be az EU technikai és operatív támogatásában az űrprogram jól azonosított komponenseinek megvalósítása során.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (11.10.2018)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

A vélemény előadója: John Howarth

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unión belüli űripar a becslések szerint 53–62 milliárd EUR hozzáadott értéket képvisel, 231,000 szakembert foglalkoztat. Az Európai Unió űrprogramjának célkitűzései az Unió biztonságának fokozása és a technológiai függetlenség biztosítása, a legsürgetőbb globális kihívások – például az éghajlatváltozás elleni küzdelem – kezelése, a technológiai innováció ösztönzése, valamint az európai vállalkozások és emberek számára társadalmi-gazdasági előnyök biztosítása. A program a jövőben is az EU három kiemelt projektjének – a Galileo (műholdas navigáció), a Kopernikusz (Föld-megfigyelés) és az EGNOS („életbiztonsági” navigáció) – javítására összpontosít, valamint fejleszti az űrmegfigyelési és nyomon követési (SST) programot (űrbiztonság) és elindítja a „Govsatcom” kezdeményezést (biztonságos műholdas kommunikáció).

A 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretben a Bizottság 2018. évi (változatlan) áron 8.6 (folyó áron 9,7) milliárd EUR összeget javasol a Galileo/Egnos finanszírozásához, a Kopernikusz programéhoz pedig 5,1 (folyó áron 5,8) milliárd EUR-t. Az STT és a Govsatcom részére 0.4 (folyó áron 0,5) milliárd EUR-t különítettek el. Összességében az űrprogram a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalásainak 1,25%-át teszi ki. Ezeket a számokat a többéves pénzügyi keret folyamatának lezárásáig indikatív összegeknek kell tekinteni, és azokat változatlan árakon kell kifejezni az előző többéves pénzügyi kerettel való közvetlen összehasonlíthatóság érdekében.

Az Európai Unió űrprogramja lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egy olyan program technológiai előnyeit élvezhessék, amely túl nagy lenne egy tagállam számára az eredményes űrversenyhez. Amellett, hogy mindez közvetlen előnyökkel jár a foglalkoztatásban és támogatja a versenyképes űripart és az űrprogramban alkalmazott technológiát, az adatok és a szolgáltatások jelentős hozzáadott értéket biztosítanak az Európai Unió költségvetése számára, többek között – de nem kizárólag – a halászati politika, a környezetvédelmi és éghajlati programok, a precíziós gazdálkodás, a közlekedés és a forgalommodellezés/-irányítás terén. Az EU-nak törekednie kell az űrprogramból származó információk kiaknázására, hogy ezek a jövőben jobb tájékoztatást adjanak a költségvetés tervezéséhez és a döntéshozatalhoz ezen és más területeken.

A Bizottság jelezte, hogy a meglévő Európai GNSS Ügynökségből az Európai Unió Űrprogramügynökségét kívánja létrehozni, amely „egységesíti és egyszerűsíti az irányítási rendszert”, míg az Európai Űrügynökség jár el továbbra is a program végrehajtásának fő partnere minőségében. Üdvözlendő a szándék, hogy az átnevezett ügynökségen keresztül nagyobb hangsúly kerüljön a program marketingjére, vezetésére és irányítására. Az új irányítási struktúra létrehozása természetszerűleg pénzügyi kockázattal jár, így a költségvetési kockázat csökkentése érdekében hangsúlyt kell fektetni a stratégia egyértelműségére, a feladatok megosztására, valamint az Európai Unió Űrprogramügynökségének irányításért vállalt felelősségre és annak felügyeletére.

A program olyan technológiákra és készségekre támaszkodik, amelyek rendkívül specializáltak, esetenként egyedülállóak, és az új fejlesztések előnyeit élvezik. A programnak ezért egy olyan többéves pénzügyi kereten belül kell működnie, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy kezelni tudja a költségeltéréseket és az új fejleményeket, valamint egy olyan szabályozási kereten belül, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy az Unió, a program és a tagállamok érdekeit szolgálja.

MÓDOSÍTÁS:

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Uniónak biztosítania kell, hogy szabadon, autonóm módon férjen hozzá a világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a kritikus infrastruktúrára és technológiára, a közbiztonságra, valamint az Unió és az uniós tagállamok biztonságára – alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, megbízható és költséghatékony módon férjen hozzá a világűrhöz. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság a felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 189. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse európai szinten mind saját célú felhasználásra, mind pedig a mások céljaira való igény szerinti felhasználásra, ideértve a tagállamok általi felhasználást is. Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió továbbra is modern, hatékony és rugalmas felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. A tagállamok és az Európai Űrügynökség intézkedésein túlmenően a Bizottságnak meg kell fontolnia ezen infrastruktúra támogatásának lehetőségeit. Ezen belül lehetővé kell tenni, hogy azokban az esetekben, amikor egyértelműen megállapítható az európai uniós hozzáadott érték, a program szükségleteivel összhangban végzett felbocsátásokhoz szükséges földi űrinfrastruktúra karbantartása és korszerűsítése a program keretében – a költségvetési rendelettel összhangban – részleges finanszírozásban részesüljön, és ezáltal javuljon a program költséghatékonysága.

(4)  Az Uniónak biztosítania kell, hogy szabadon, autonóm módon férjen hozzá a világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a kritikus infrastruktúrára és technológiára, a közbiztonságra, valamint az Unió és az uniós tagállamok biztonságára – alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, megbízható és költséghatékony módon férjen hozzá a világűrhöz. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság a felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 189. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse európai szinten mind saját célú felhasználásra, mind pedig a mások céljaira való igény szerinti felhasználásra, ideértve a tagállamok általi felhasználást is. Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió továbbra is modern, hatékony és rugalmas felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. A tagállamok és az Európai Űrügynökség intézkedésein túlmenően a Bizottságnak meg kell fontolnia ezen infrastruktúra támogatásának lehetőségeit. Ezen belül lehetővé kell tenni, hogy azokban az esetekben, amikor egyértelműen megállapítható az európai uniós hozzáadott érték, a program szükségleteivel összhangban végzett felbocsátásokhoz szükséges földi űrinfrastruktúra karbantartása és korszerűsítése a program keretében – a költségvetési rendelettel összhangban – részleges finanszírozásban részesüljön, és ezáltal javuljon a program költséghatékonysága, egy olyan rugalmas többéves pénzügyi keretre támaszkodva, amely képes reagálni a változó körülményekre.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Annak érdekében, hogy az Uniónak a Párizsi Megállapodás végrehajtásával és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos vállalásaival összhangban megfelelőképpen képviselje az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, a program elő fogja segíteni az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések beépülését a különböző szakpolitikákba, valamint annak az általános célnak az elérését, hogy az EU költségvetési kiadásainak 25 %-a az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó célokat szolgáljon. A megfelelő fellépések kiválasztása a program előkészítése és végrehajtása során fog történni, és a vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok keretében értékelésre fog kerülni.

(13)  Tekintettel az éghajlatváltozás okozta problémák megoldásának szükségességére, és összhangban azzal, hogy az EU – élen járva – elkötelezte magát az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás végrehajtása mellett, ez az egyedi program hozzá fog járulni az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és azon átfogó célkitűzés gyors eléréséhez, hogy az uniós költségvetési kiadások 30%-át éghajlat-politikai célok támogatására fordítsák, valamint a fenntartható fejlesztési célokat valamennyi uniós politikába érvényre juttassák. A megfelelő fellépések kiválasztása a program előkészítése és végrehajtása során fog történni, és a vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok keretében értékelésre fog kerülni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Tekintettel arra, hogy a programot főszabályként az Unió finanszírozza, a program keretében kötött beszerzési szerződéseknek tiszteletben kell tartaniuk az uniós szabályokat. Ebben az összefüggésben az Unió feladataként kell meghatározni a közbeszerzések célkitűzéseinek meghatározását is.

(15)  Tekintettel arra, hogy a programot főszabályként az Unió finanszírozza, a program keretében kötött beszerzési szerződéseknek tiszteletben kell tartaniuk az uniós szabályokat, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási kritériumokat. Ebben az összefüggésben az Unió feladataként kell meghatározni a közbeszerzések célkitűzéseinek meghatározását is. A program átfogó végrehajtásának – beleértve a közbeszerzési eljárásokat is – meg kell felelnie az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvének, különösen a nemek közötti egyenlőség tekintetében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A program felelősségteljes központi irányítása szükségessé teszi, hogy az átfedések, valamint a költségtúllépések és a késedelmek elkerülése érdekében szigorú felelősség- és feladatmegosztás érvényesüljön a különböző érintett jogalanyok között.

(25)  A program felelősségteljes központi irányítása szükségessé teszi, hogy a felesleges párhuzamos erőfeszítések, valamint a költségtúllépések és a késedelmek elkerülése érdekében szigorú felelősség- és feladatmegosztás érvényesüljön a különböző érintett jogalanyok, különösen az Európai Unió Űrprogramügynöksége és az Európai Űrügynökség között. A Bizottságnak a Lisszaboni Szerződésben1a, valamint Európai Közösség és az Európai Űrügynökség közötti keretmegállapodásban1b foglalt elvek alapján össze kell hangolnia és nyomon kell követnie a feladatokat és kommunikációt.

 

__________________

 

1aA Lisszaboni Szerződés 189. cikkének (3) bekezdése

 

1b„Mivel a felek felismerik, hogy bizonyos egymást kiegészítő és kölcsönösen erősítő képességekkel rendelkeznek, és elkötelezték magukat aziránt, hogy eredményes és kölcsönösen előnyös módon működjenek együtt, és elkerüljék, hogy egyes feladatokat szükségtelenül mindketten elvégezzenek.”

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  A Galileo célja, hogy létrehozza és üzemeltesse az első olyan, kifejezetten polgári célokra tervezett globális műholdas navigációs és helymeghatározó infrastruktúrát, amelyet Európában és világszerte a köz- és a magánszektor különféle szereplői vehetnek igénybe. A Galileo függetlenül működik a már kialakított vagy potenciálisan kialakítandó más rendszerektől, így többek között hozzájárul az Unió stratégiai autonómiájához. A rendszer második generációja a tervek szerint még 2030 előtt fokozatosan kiépítésre kerül, kezdetben csökkentett üzemi kapacitással.

(39)  A Galileo célja, hogy az Európai Űrügynökség előkészítő munkájára alapozva létrehozza és üzemeltesse az első olyan, kifejezetten polgári célokra tervezett globális műholdas navigációs és helymeghatározó infrastruktúrát, amelyet Európában és világszerte a köz- és a magánszektor különféle szereplői vehetnek igénybe. A Galileo függetlenül működik a már kialakított vagy potenciálisan kialakítandó más rendszerektől, így többek között hozzájárul az Unió stratégiai autonómiájához. A rendszer második generációja a tervek szerint még 2030 előtt fokozatosan kiépítésre kerül, kezdetben csökkentett üzemi kapacitással.

Indokolás

A Galileo az Európai Űrügynökség előkészítő munkáján alapul, amely a Bizottság javaslatából nem derül ki egyértelműen.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a.  „űrágazat”:

 

az „upstream ágazat” egy operatív űrrendszerhez vezető tevékenységeket és az űrkutatást foglalja magában;

 

a „downstream ágazat” a műholdas adatok hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket foglalja magában, a világűrrel kapcsolatos termékek és szolgáltatások végfelhasználók számára történő kifejlesztése érdekében.

Indokolás

Az űrágazatot pontosabban meg kell határozni, és különbséget kell tenni az upstream és a downstream ágazat között.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Emellett a program olyan intézkedéseket is magában foglal, amelyek hatékony hozzáférést biztosítanak a világűrhöz a program számára, és támogatják az űrszektorban zajló innovációt.

Emellett a program olyan intézkedéseket is magában foglal, amelyek hatékony hozzáférést biztosítanak a világűrhöz a program számára, és támogatják az űrszektorban zajló innovációt és az űrszektor versenyképességét.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Unió és tagállamai biztonságának, valamint az Unió cselekvési szabadságának és stratégiai autonómiájának garantálása, különösen a technológiákat és a tényeken alapuló döntéshozatalt illetően;

c)  az Unió és tagállamai biztonságának, valamint az Unió cselekvési szabadságának és stratégiai autonómiájának garantálása, különösen a technológiákat és a tényeken alapuló eredményes és költségmegtakarító döntéshozatalt illetően;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron [16] milliárd EUR.

(1)  A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 14 816 938 000 EUR (folyó áron 16,7 milliárd EUR).

Az első albekezdésben említett összeg indikatív felosztása a következő:

Az első albekezdésben említett összeg indikatív felosztása a következő:

a)  Galileo és EGNOS: [9,7milliárd EUR

a)  Galileo és EGNOS: 8 606 245 580 EUR 2018. évi árakon (folyó áron 9,7 milliárd EUR)

b)  Kopernikusz: [5,8milliárd EUR

b)  Kopernikusz: 5 146 002 510 EUR 2018. évi árakon (folyó áron 5,8 milliárd EUR)

c)  Világűr-megfigyelés/Govsatcom: [0,5] milliárd EUR.

c)  Világűr-megfigyelés/Govsatcom: 1 064 689 910 EUR 2018. évi árakon (folyó áron 1,2 milliárd EUR)

Indokolás

Az Elnökök Értekezletének 2018. szeptember 13-i határozatával összhangban a kompromisszumos módosítás a többéves pénzügyi keretről szóló, a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló időközi jelentés tervezetében szereplő, programonkénti legutóbbi lebontást tükrözi.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 3. cikk által előirányzott, több területet érintő tevékenységek a program komponenseinek finanszírozásából részesülnek.

(2)  A 3. és 6. cikk által előirányzott, több területet érintő tevékenységek a program komponenseinek finanszírozásából részesülnek.

Indokolás

Egy erős, versenyképes és innovatív űrágazat fejlesztésének támogatása a célkitűzések egyikének kell lennie.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program komponenseiből származó bevételeket be kell fizetni az Unió költségvetésébe, és azon komponens finanszírozására kell használni, amely révén a bevétel keletkezett.

(1)  A program komponenseiből származó bevételeket be kell fizetni az Unió költségvetésébe, és a program bármelyik komponensének finanszírozására kell használni.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  meg kell állapítani az Európai Űrügynökség javadalmazásának elveit, amelynek arányosnak kell lennie az elvégzendő feladatok nehézségi fokával, összhangban kell lennie a piaci árakkal és a feladatok elvégzésében részt vevő egyéb szervezetek, köztük az Unió által felszámított díjakkal, és megállapítása adott esetben teljesítménymutatók alapján is történhet; az említett díjak nem foglalhatnak magukban olyan általános költségeket, amelyek nem függenek össze az Unió által az Európai Űrügynökségre ruházott tevékenységekkel.

–  meg kell állapítani az Európai Űrügynökség javadalmazásának elveit, amelynek arányosnak kell lennie az elvégzendő feladatok nehézségi fokával, összhangban kell lennie a feladatok elvégzésében részt vevő egyéb szervezetek, köztük az Unió által felszámított díjakkal, és megállapítása adott esetben teljesítménymutatók alapján is történhet; az említett díjak nem foglalhatnak magukban olyan általános költségeket, amelyek nem függenek össze az Unió által az Európai Űrügynökségre ruházott tevékenységekkel.

Indokolás

Számos szolgáltatás esetében nincs tényleges piaci ár.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Kopernikusz végrehajtására előzetes uniós beruházások felhasználásával kerül sor, adott esetben a tagállamok nemzeti vagy regionális kapacitásaira építve és az összehasonlítható adatok és információk kereskedelmi szolgáltatóinak kapacitását, valamint a verseny és a piaci fejlődés előmozdításának szükségességét is figyelembe véve.

(1)  A Kopernikusz végrehajtására előzetes uniós beruházások felhasználásával és az Európai Űrügynökség általi finanszírozással kerül sor, adott esetben a tagállamok nemzeti vagy regionális kapacitásaira építve és az összehasonlítható adatok és információk kereskedelmi szolgáltatóinak kapacitását, valamint a verseny és a piaci fejlődés előmozdításának szükségességét is figyelembe véve.

Indokolás

A Kopernikusz finanszírozása az Európai Unió (70%) és az Európai Űrügynökség (30%) között oszlik meg.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság négy képviselőjéből áll, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznek. Az Igazgatótanács egy, az Európai Parlament által kijelölt tagot is magában foglal, aki nem rendelkezik szavazati joggal.

(1)  Az Igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből, a Bizottság négy képviselőjéből és egy, az Európai Parlament által kijelölt képviselőből áll, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznek.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

101 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  A Bizottság minden évben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program végrehajtásáról. A jelentés többek között a program és az ügynökség kockázatkezelésére, általános költségeire, éves működési költségeire, ajánlati felhívásainak eredményeire, bevételeire, menetrendjére és teljesítményére vonatkozó információkat tartalmazza.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

John Howarth

12.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

13.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

9.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrey Novakov

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Younous Omarjee

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (15.11.2018)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU
(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

A vélemény előadója: Adina‑Ioana Vălean

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Amendment    1

Proposal for a regulation

Recital 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2)  The space sector’s development has historically been linked to security. In many cases, the equipment, components and instruments used in the space sector are dual-use goods. The possibilities that space offers for the security of the Union and its Member States should therefore be exploited.

(2)  The space sector’s development has historically been linked to security. In many cases, the equipment, components and instruments used in the space sector are dual-use goods. The possibilities that space offers for the security and independence of the Union and its Member States should therefore be exploited.

Amendment    2

Proposal for a regulation

Recital 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2a)  The space sector is today crucial to numerous Union and Member States' policies in fields such as the environment, climate change, agriculture and rural development, civil protection and prevention, safety and security, as well as the digital economy. Further potential applications, including space solutions for climate change, need to be identified and actively pursued.

Amendment    3

Proposal for a regulation

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3)  The Union has been developing its own space initiatives and programmes since the end of the 1990s, namely the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) and then Galileo and Copernicus, which respond to the needs of Union citizens and the requirements of public policies. Not only should the continuity of those initiatives be ensured but they must also be improved, so that they remain at the forefront in view of new technology development and the transformations in the digital and information and communications technology domains, meet the new needs of users and are able to meet political priorities such as climate change, including monitoring changes in the Artic, security and defence.

(3)  The Union has been developing its own space initiatives and programmes since the end of the 1990s, namely the European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) and then Galileo and Copernicus, which respond to the needs of Union citizens and the requirements of public policies. Not only should the continuity of those initiatives be ensured but they must also be improved, so that they remain at the forefront in view of new technology development and the transformations in the digital and information and communications technology domains, meet the new needs of users and are able to meet political priorities such as climate change mitigation and adaptation, including monitoring changes in the Artic, security and defence.

Amendment    4

Proposal for a regulation

Recital 7

Text proposed by the Commission

Amendment

(7)  The Commission should promote, alongside the Member States and the High Representative, responsible behaviour in space and outer space and explore the possibility for accession to the relevant UN Conventions.

(7)  The Commission should promote, alongside the Member States and the High Representative, responsible behaviour in space and outer space, especially in view of the growing quantity of space debris, and explore the possibility of accession to the relevant UN Conventions.

Amendment    5

Proposal for a regulation

Recital 13

Text proposed by the Commission

Amendment

(13)  Reflecting the importance of tackling climate change in line with the Union's commitments to implement the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals, this Programme will contribute to mainstream climate actions and to the achievement of an overall target of 25 % of the EU budget expenditures supporting climate objectives. Relevant actions will be identified during the Programme's preparation and implementation, and reassessed in the context of the relevant evaluations and review processes.

(13)  Reflecting the importance of tackling climate change in line with the Union's climate objectives and its commitments to implementing the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals as a front-runner, this Programme will contribute to mainstreaming climate actions and to the swift achievement of an overall target of 30 % of the EU budget expenditures supporting climate objectives, as well as to the mainstreaming of the Sustainable Development Goals into all Union policies. Relevant actions will be identified during the Programme's preparation and implementation, and reassessed in the context of the relevant evaluations and review processes.

Amendment    6

Proposal for a regulation

Recital 47

Text proposed by the Commission

Amendment

(47)  Copernicus should ensure an autonomous access to environmental knowledge and key technologies for Earth observation and geo-information services, thereby enabling the Union to achieve independent decision-making and actions in the fields of the environment, climate change, civil protection, security, as well as the digital economy, among others.

(47)  Copernicus should ensure an autonomous access to environmental knowledge and key technologies for Earth observation and geo-information services, thereby enabling the Union to achieve independent decision-making and actions in the fields of the environment, climate change, biodiversity, land use, soil protection, ocean health, civil protection and prevention, security, as well as the digital economy, among others.

Amendment    7

Proposal for a regulation

Recital 47 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(47a)  The number of users of climate change-related Copernicus services is continuing to rise and has doubled from 2015 to 2016. Those services need to be made fully operational in order to make data more widely available for climate change mitigation and adaptation measures.

Amendment    8

Proposal for a regulation

Recital 62 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(62a)  Transportation of space vessels and their components from earth to space comes at significant operational costs and environmental impact. In order to reduce the number of journeys to space and thereby the emission of greenhouse gas emissions, space vessels should be designed with a view to reusability in space. Furthermore, a long term objective should be to enable sustainable energy production in space by using the resources available in space, for example to set up the production of hydrogen that could allow for the refuelling of space vessels.

Amendment    9

Proposal for a regulation

Recital 64

Text proposed by the Commission

Amendment

(64)  The delivery of SST services should be based on a cooperation between the Union and the Member States and on the use of existing as well as future national expertise and assets, including those developed through the European Space Agency or by the Union. It should be possible to provide financial support for the development of new SST sensors. Recognising the sensitive nature of the SST, the control over national sensors and their operations, maintenance and renewal and the processing of data leading to the provision of SST services should remain with the participating Member States.

(64)  The delivery of SST services should be based on a cooperation between the Union and the Member States and on the use of existing as well as future national and ESA expertise and assets, including those developed through the European Space Agency or by the Union. It should be possible to provide financial support for the development of new SST sensors. Recognising the sensitive nature of the SST, the control over national and ESA sensors and their operations, maintenance and renewal and the processing of data leading to the provision of SST services should remain with the Member States.

Amendment    10

Proposal for a regulation

Recital 67

Text proposed by the Commission

Amendment

(67)  In addition, the SST should be complementary to existing mitigation measures, such as the Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) and Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities, or other initiatives, to ensure the safety, security and sustainability of outer space activities. With a view to reducing risks of collision, the SST would also seek synergies with initiatives of active removal and passivation measures of space debris. The SST should contribute to ensuring the peaceful use and exploration of outer space. The increase in space activities may have implication on the international initiatives in the area of the space traffic management. The Union should monitor those developments and may take them into consideration in the context of the mid-term review of the current MFF.

(67)  In addition, the SST should be complementary to existing mitigation measures, such as the Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) and Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities, or other initiatives, to ensure the safety, security and sustainability of outer space activities. With a view to reducing risks of collision, the SST would also seek synergies with initiatives of active removal and passivation measures of space debris, for instance by developing active removal technologies. The SST should contribute to ensuring the peaceful use and exploration of outer space. The increase in space activities may have implications for the international initiatives in the area of the space traffic management. The Union should monitor those developments and may take them into consideration in the context of the mid-term review of the current MFF.

Amendment    11

Proposal for a regulation

Recital 70

Text proposed by the Commission

Amendment

(70)  Extreme and major space weather events may threaten the safety of citizens and disrupt the operations of space-based and ground-based infrastructure. A space weather function should therefore be established as part the Programme with an aim of assessing the space weather risks and corresponding user needs, raising the awareness of space weather risks, ensuring the delivery of user-driven space weather services, and improving Member Stares capabilities to produce space weather service. The Commission should prioritise the sectors to which the operational space weather services are to be provided taking into account the user needs, risks and technological readiness. In the long term, the needs of other sectors may be addressed. The delivery of services at Union level according to the users' needs will require targeted, coordinated and continued research and development activities to support space weather services evolution. The delivery of the space weather services should build on the existing national and Union capabilities and enable a broad participation of Member States and involvement of the private sector.

(70)  Extreme and major space weather events may threaten the safety of citizens and disrupt the operations of space-based and ground-based infrastructure. A space weather function should therefore be established as part the Programme with an aim of assessing the space weather risks and corresponding user needs, raising the awareness of space weather risks, ensuring the delivery of user-driven space weather services, and improving Member Stares capabilities to produce space weather service. The Commission should prioritise the sectors to which the operational space weather services are to be provided taking into account the user needs, risks and technological readiness. In the long term, the needs of other sectors may be addressed. The delivery of services at Union level according to the users' needs will require targeted, coordinated and continued research and development activities to support space weather services evolution. The delivery of the space weather services should build on the existing national, ESA and Union capabilities and enable a broad participation of Member States and involvement of the private sector.

Amendment    12

Proposal for a regulation

Recital 71

Text proposed by the Commission

Amendment

(71)  The Commission White Paper on the future of Europe25 , the Rome Declaration of the Heads of State and Government of 27 EU Member States26 , and several European Parliament resolutions, recall that the EU has a major role to play in ensuring a safe, secure and resilient Europe that is capable to address challenges such as regional conflicts, terrorism, cyber threats, and growing migration pressures. Secure and guaranteed access to satellite communications is an indispensable tool for security actors, and pooling and sharing of this key security resource at Union level strengthens a Union that protects its citizens.

(71)  The Commission White Paper on the future of Europe25, the Rome Declaration of the Heads of State and Government of 27 EU Member States26, and several European Parliament resolutions, recall that the Union has a major role to play in ensuring a safe, secure and resilient Europe that is capable of helping to address challenges such as climate change, regional conflicts, terrorism, cyber threats, and growing migration pressures. Secure and guaranteed access to satellite communications is an indispensable tool for security actors, and pooling and sharing of this key security resource at Union level strengthens a Union that protects its citizens.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Amendment    13

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2)  ‘space weather events’ means naturally occurring variations in the space environment between the Sun and the Earth, including solar flares, solar energetic particles, solar wind, and coronal mass ejections that can lead to solar storms (geomagnetic storms, solar radiation storms and ionospheric disturbances) potentially impacting Earth;

(2)  ‘space weather events’ means naturally occurring variations in the space environment between the Sun and the Earth, including solar flares, solar energetic particles, solar wind, and coronal mass ejections that can lead to solar storms (geomagnetic storms, solar radiation storms and ionospheric disturbances) potentially impacting Earth or space-based infrastructure;

Amendment    14

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 8 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(8a)  potential candidates’ means countries or entities which have a clear prospect of joining the Union in the future, but have not yet been granted candidate country status;

Amendment    15

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

Additionally, the Programme shall include measures for ensuring efficient access to space for the Programme and for fostering an innovative space sector.

Additionally, the Programme shall include measures for ensuring efficient access to space for the Programme and for fostering an innovative and competitive space sector.

Amendment    16

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  for Copernicus: to deliver accurate and reliable Earth Observation data and information, supplied on a long-term basis, to support the implementation and monitoring of the Union and its Member States' policies in the fields of the environment, climate change, agriculture and rural development, civil protection, safety and security, as well as the digital economy;

(b)  for Copernicus: to deliver accurate, reliable and user-oriented Earth Observation data and information, supplied on a long-term basis, to support the implementation and monitoring of the Union and its Member States' policies in the fields of the environment, climate change, agriculture and rural development humanitarian aid, civil protection, safety and security, as well as the digital economy;

Amendment    17

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 2 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  for Space Situational Awareness ('SSA'): to enhance SST capabilities to monitor, track and identify space objects, to monitor space weather and to map and network Member States NEO capacities;

(c)  for Space Situational Awareness ('SSA'): to enhance SST capabilities to monitor, track and identify space objects, to monitor space weather, to map and network Member States NEO capacities, and to bring about solutions for European Earth orbit clean-up operations;

Amendment    18

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b)  development activities linked to autonomous, reliable and cost-efficient access to space;

(b)  development activities linked to autonomous, reliable and cost-efficient access to space including alternative energy production making use of the resources available in space, new launching technologies and innovative systems or services, taking into account the essential security interests of the Union and its Member States, as referred to in Article 25;

Amendment    19

Proposal for a regulation

Article 6 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e)  provision of education and training activities;

(e)  provision of education and training activities, for instance through traineeships aimed at students, recent graduates, and young professionals and entrepreneurs;

Amendment    20

Proposal for a regulation

Article 27 – paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission

Amendment

(d)  systematic consideration of the needs of users of the services provided by the Programme's components, as well as of scientific and technological evolutions relating to those services;

(d)  systematic consideration of the needs of users of the services provided by the Programme's components, including consultation of the Copernicus users’ forum referred to in Article 48(1), as well as of scientific and technological evolutions relating to those services;

Amendment    21

Proposal for a regulation

Article 48 – paragraph 1 – subparagraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

For the purposes of coordination and management of Copernicus, the Commission shall be assisted by the Copernicus Committee, composed of representatives of the Member States and by the Copernicus users’ forum. The Copernicus users’ forum shall be a working group of the Copernicus Committee, staffed by the national user communities. The Copernicus users’ forum shall play a key role in collecting contributions on Copernicus-related developments and disseminating them to users.

Amendment    22

Proposal for a regulation

Article 50

Text proposed by the Commission

Amendment

Article 50

Article 50

Copernicus Services

Copernicus Services

Copernicus shall include actions in support of the following services:

Copernicus shall include actions in support of the following services:

(a)  environmental monitoring, reporting and compliance assurance services covering:

(a)  environmental monitoring, reporting and compliance assurance services covering:

–  atmosphere monitoring to provide information on air quality and chemical composition of the atmosphere;

–  atmosphere monitoring to provide information on air quality and chemical composition of the atmosphere;

–  marine environment monitoring to provide information on the state and dynamics of marine and coastal ecosystems and their resources;

–  marine environment monitoring, with particular emphasis on plastic and microplastic pollution mapping, to provide information on the state and dynamics of marine and coastal ecosystems and their resources;

–  land monitoring and agriculture to provide information on land cover, land use and land use change, urban areas, inland water quantity and quality, forests, agriculture and other natural resources, biodiversity and cryosphere;

–  land monitoring and agriculture to provide information on land cover, land use and land use change, soil quality, desertification, urban areas, inland water quantity and quality, forests and deforestation agriculture and other natural resources, biodiversity and cryosphere;

–  climate monitoring change to provide information on anthropogenic CO2 and other greenhouse gas emissions, essential climate variables, climate reanalyses, seasonal forecasts, climate projections and attribution, as well as indicators at relevant temporal and spatial scales;

–  climate change monitoring, to provide information on anthropogenic CO2 and other greenhouse gas emissions, essential climate variables, climate reanalyses, seasonal forecasts, climate projections and attribution, as well as indicators at relevant temporal and spatial scales;

 

  monitoring of UNESCO natural and cultural heritage sights;

(b)  emergency management service to provide information in support of public authorities concerned with civil protection established in the Union, supporting civil protection and emergency response operations (improving early warning activities and crisis response capacities), and prevention and preparedness actions (risk and recovery analyses) in relation to different types of disasters;

(b)  emergency management service to provide information in support of the Emergency Response Coordination Centre and of the public authorities concerned with civil protection established in the Union, supporting European and national civil protection and emergency response operations (especially improving early warning activities and crisis response capacities), and prevention and preparedness actions (risk and recovery analyses) in relation to all possible types of disasters;

(c)  security service to support surveillance of the Union's external borders, maritime surveillance, as well as Union external action responding to security challenges facing the Union, and Common Foreign and Security Policy objectives and actions.

(c)  security service to support surveillance of the Union's external borders, maritime surveillance, as well as Union external action responding to security challenges facing the Union, and Common Foreign and Security Policy objectives and actions.

Amendment    23

Proposal for a regulation

Article 77 – paragraph 2 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a)  adopt, by 15 November each year, the Agency’s work programme for the following year after incorporating, without any change, the section drafted by the Security Accreditation Board, in accordance with point (b) of Article 80, and after having received the Commission’s opinion;

(a)  adopt, by 15 November each year, the Agency’s work programme for the following year after incorporating, without any change, the section drafted by the Security Accreditation Board, in accordance with point (b) of Article 80, and after having received the Commission’s opinion and after having consulted with the European Parliament on that work programme;

Amendment    24

Proposal for a regulation

Article 99 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1.  Members of the Administrative Board and of the Security Accreditation Board, the Executive Director, seconded national experts and observers shall make a declaration of commitments and a declaration of interests indicating the absence or existence of any direct or indirect interests which might be considered prejudicial to their independence. Those declarations shall be accurate and complete. They shall be made in writing upon the entry into service of the persons concerned and shall be renewed annually. They shall be updated whenever necessary, in particular in the event of relevant changes in the personal circumstances of the persons concerned.

1.  Members of the Administrative Board and of the Security Accreditation Board, the Executive Director, seconded national experts and observers shall make a declaration of commitments and a declaration of interests indicating the absence or existence of any direct or indirect interests which might be considered prejudicial to their independence. Those declarations shall be accurate and complete. They shall be made in writing upon the entry into service of the persons concerned and shall be renewed annually. They shall be updated whenever necessary, in particular in the event of relevant changes in the personal circumstances of the persons concerned. Both the declaration of commitments and the declaration of interests shall be made publicly available and easily accessible online.

Justification

Increased transparency will increase public trust in this work.

Amendment    25

Proposal for a regulation

Article 99 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2.  Before any meeting which they are to attend, members of the Administrative Board and of the Security Accreditation Board, the Executive Director, seconded national experts, observers and external experts participating in ad hoc working groups shall accurately and completely declare the absence or existence of any interest which might be considered prejudicial to their independence in relation to any items on the agenda, and shall abstain from participating in the discussion of and voting upon such points.

2.  Before any meeting which they are to attend, members of the Administrative Board and of the Security Accreditation Board, the Executive Director, seconded national experts, observers and external experts participating in ad hoc working groups shall accurately and completely declare the absence or existence of any interest which might be considered prejudicial to their independence in relation to any items on the agenda, and shall abstain from participating in the discussion of and voting upon such points. Declarations of interest relating to agenda items shall be made publicly available and easily accessible online.

Justification

Increased transparency will increase public trust in this work.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Az elfogadás dátuma

12.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (11.10.2018)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

A vélemény előadója: Massimiliano Salini

RÖVID INDOKOLÁS

A műholdas szolgáltatások és alkalmazások formálják az európai polgárok jelenlegi és jövőbeli jólétét, védelmét és biztonságát, valamint az Unió ipari bázisának versenyképességét. Éppen ezért létfontosságú az űrprogram támogatása, hogy valamennyi tagállam, azok polgárai és ipara is teljes mértékben kihasználhassa az űrprogram előnyeit.

Egy modern, biztonságosabb, versenyképes, hatékony és fenntartható szállítási szektor szorosan összefonódik a műholdas szolgáltatásokkal. A navigációs rendszerek és a föld megfigyelése javítják a szállítási szolgáltatások, a közlekedésszervezés és az integrált szállítás teljesítményét. Ugyanakkor számos új alkalmazást és innovatív üzleti lehetőséget teremthetnek a szállítási ágazatban.

Már számos európai szabályozás – például az eCall, az Európai Vasúti Forgalomirányítási rendszer (ERTMS), a SafeSeaNet stb. – előrevetítette a műholdas szolgáltatások és a szállítás integrációját, és olyan új kihívások várnak ránk, mint a vezető nélküli járművek és az autonóm vezetés.

Az űrtechnológiák és a szállítási technológiák közötti stabil kapcsolat számos előnyt nyújt globális és európai szinten egyaránt, egy hatékonyabb közlekedésszervezés például csökkenti a károsanyag-kibocsátást és kezeli az éghajlatváltozás problémáját, a drónok növekvő használata továbbfejleszti a kézbesítési és postai szolgáltatásokat, a jobb légiforgalmi irányítás pedig csökkenti majd a járattörlések számát és a zajt.

Az Európai Bizottság javaslata a meglévő Galileo, EGNOS és Kopernikusz programokat összevonja, és hozzáad két új kezdeményezést, az SSA-t és a GOVSATCOM-ot. Ahogyan azt az európai űrpolitikában is kifejtették, egy teljesen integrált űrprogram kihasználja az alkotóelemek közötti szinergiát, növeli a hatékonyságot és a költséghatékonyságot. Egy egyedülálló és koherens keretrendszer ösztönzőleg hat a jövőbeli befektetésekre, növeli a láthatóságot és nagyobb rugalmasságot kínál.

Az Európai Bizottság nagyon ambiciózus a többéves pénzügyi keret (TPK) 2021–2027 elfogadása tekintetében. Az osztrák elnökség elfogadta a kihívást és szoros ütemtervet határozott meg. Az Európai Parlament hajlandó ugyanezt a tempót diktálni.

A szigorú és szoros ütemterv miatt a vélemény a javaslat konkrét aspektusaira összpontosít, az űrtechnológiák és a szállítási szektor közötti kapcsolatra, a költségvetésre – az SSA, a GOVSATCOM és a több területet érintő tevékenységek tekintetében –, az irányításra, a védelemre, a kibervédelemre és -biztonságra, az űrdiplomáciára és az űrhozzáférésre.

Az űrágazat stratégiai fontosságú szerepet játszik a szárazföldi, tengeri, légi és űrközlekedés intelligensebbé, hatékonyabbá, biztonságosabbá, megbízhatóbbá, fenntarthatóbbá és integráltabbá tételében. Ugyanakkor egy növekvő, innovatív szállítási szektor növeli a minőségi és modern műholdas szolgáltatások iránti keresletet.

Ami az irányítást illeti, az új Európai Űrprogramügynökség köteles gondoskodni a GALILEO piaci felvételéről, ösztönözve a teljesen kompatibilis és interoperabilis európai eszközök – például lapkakészletek (chipset) és vevőkészülékek – fejlesztését, valamint arról, hogy teljesen működőképes legyen minden szállítási módban.

Az Európai Unió és a tagállamok sok létfontosságú infrastruktúrába befektetnek, köztük számos stratégiai jelentőségű infrastruktúrába is, amelyeket védeni kell. A föld körüli pályákon található konstellációk, műholdak és űrszemét mennyiségének növekedésével könnyebben létrejön egy olyan „forgalmi” helyzet, amely a működés biztonságát veszélyeztető ütközési kockázatot hordoz. Továbbá különböző típusú előre nem látható események – az „űridőjárás” – veszélyeztethetik a polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek elő a világűrbe telepített és a földi infrastruktúra működésében.

A biztonsági szektor szereplői számára a műholdas kommunikációhoz való biztonságos és garantált hozzáférés nélkülözhetetlen eszköz. A GOVSATCOM komponens kiemelten fontos a közlekedés, különösen a sarkvidéki tengeri szállítás, a légiforgalmi szolgáltatások és a pilóta nélküli légi járművek ellenőrzése és irányítása szempontjából.

A vélemény kiemeli a kibervédelem és -biztonság jelentőségét. Az európai – földi és világűrbe telepített – űrinfrastruktúra kibervédelme kulcsfontosságú szerepet játszik a rendszerek folyamatos működésének biztosításában, valamint azok folyamatos feladatvégzésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó képességének fenntartásában. Az űrpolitika hozzájárulhat a szállítás biztonságának fejlődéséhez a tengeri, közúti és légi szállítás területén, az üzemeltetők és az utasok számára egyaránt.

Az űrprogramnak kell biztosítania a független és versenyalapú hozzáférést a világűrhöz, valamint támogatnia kell az együttműködést más globális stratégiai partnerekkel a duplikáció elkerülése érdekében, továbbá elő kell segítenie egy őszinte gazdasági diplomácia kialakulását az ágazatban.

Habár a vélemény a cikkek és a preambulum egy részét nem érinti, az előadó még mindig dönthet úgy, hogy módosításokon keresztül javasol néhány változtatást. Az időszűke miatt egy a fő témákra összpontosító koherens megközelítés előterjesztése mellett döntött.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A világűrhöz kapcsolódó technológia, adatok és szolgáltatások nélkülözhetetlen elemeivé váltak az európaiak mindennapjainak, és alapvető szerepet játszanak számos stratégiai érdek védelmében. Versenyképességét tekintve az Unió űripara már ma is a legjobbak között van a világon. Az új szereplők és az új műszaki megoldások megjelenése azonban forradalmi változásokat idéz elő a hagyományos ipari modellekben. Ezért létfontosságú, hogy az Unió továbbra is vezető szerepet töltsön be világviszonylatban és nagy fokú szabadsággal rendelkezzen a világűr területén való fellépésben, ösztönözze a tudományos és a műszaki haladást, és előmozdítsa a világűrhöz kötődő uniós gazdasági ágazatokban, különösen pedig a kis- és középvállalkozások, az induló vállalkozások és az innovatív vállalkozások körében a versenyképességet és az innovációs készséget.

(1)  A világűrhöz kapcsolódó technológia, adatok és szolgáltatások nélkülözhetetlen elemeivé váltak az európaiak mindennapjainak, és alapvető szerepet játszanak számos stratégiai érdek védelmében. Versenyképességét tekintve az Unió űripara már ma is a legjobbak között van a világon. Az új szereplők és az új műszaki megoldások megjelenése azonban forradalmi változásokat idéz elő a hagyományos ipari modellekben. Ezért létfontosságú, hogy az Unió továbbra is vezető szerepet töltsön be világviszonylatban és nagy fokú szabadsággal rendelkezzen a világűr területén való fellépésben, ösztönözze a tudományos és a műszaki haladást, és előmozdítsa a világűrhöz kötődő uniós gazdasági ágazatokban, különösen pedig a kis- és középvállalkozások, az induló vállalkozások és az innovatív vállalkozások körében a versenyképességet és az innovációs készséget. Ugyanakkor meg kell teremteni a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy egyenlő versenyfeltételek legyenek biztosítottak a főbb űripari versenytársakkal szemben.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Unió már az 1990-es évek végétől kezdve létrehozott saját kezdeményezéseket és programokat a világűr területén – előbb az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a Kopernikusz programot –, amelyek az Unió polgárainak szükségleteit és a közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. Nemcsak a továbbvitelét kell biztosítani ezeknek a kezdeményezéseknek, hanem továbbfejlesztésükről is gondoskodni kell ahhoz, hogy továbbra is élharcosai legyenek az új műszaki megoldások kifejlesztésének és a digitális ágazatban, illetve az informatikai és a kommunikációs technológia területén zajló átalakulásoknak, képesek legyenek kielégíteni a felhasználók új igényeit, és szolgálni tudják a kiemelt szakpolitikai célokat egyebek mellett az éghajlatváltozás – és különösen az Északi-sarkvidéken zajló változások figyelemmel kísérése –, a biztonság és a katonai védelem területén.

(3)  Az Unió már az 1990-es évek végétől kezdve létrehozott saját kezdeményezéseket és programokat a világűr területén – előbb az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a Kopernikusz programot –, amelyek az Unió polgárainak szükségleteit és a közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. E kezdeményezéseknek nemcsak a folytonosságát kell biztosítani, hanem ismertségüket és igénybe vételüket is fokozni kell ahhoz, hogy továbbra is az új műszaki megoldások kifejlesztésének élvonalában álljanak, és átalakításokat gerjesszenek a digitális, informatikai és kommunikációs technológia területeken, valamint a közlekedési ágazatban, kielégítsék a felhasználók új igényeit, és képesek legyenek valamennyi érintett ágazat, különösen a szállítási ágazat szakpolitikai prioritásainak előmozdítására.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Uniónak biztosítania kell, hogy szabadon, autonóm módon férjen hozzá a világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a kritikus infrastruktúrára és technológiára, a közbiztonságra, valamint az Unió és az uniós tagállamok biztonságára – alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, megbízható és költséghatékony módon férjen hozzá a világűrhöz. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság a felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 189. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse európai szinten mind saját célú felhasználásra, mind pedig a mások céljaira való igény szerinti felhasználásra, ideértve a tagállamok általi felhasználást is. Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió továbbra is modern, hatékony és rugalmas felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. A tagállamok és az Európai Űrügynökség intézkedésein túlmenően a Bizottságnak meg kell fontolnia ezen infrastruktúra támogatásának lehetőségeit. Ezen belül lehetővé kell tenni, hogy azokban az esetekben, amikor egyértelműen megállapítható az európai uniós hozzáadott érték, a program szükségleteivel összhangban végzett felbocsátásokhoz szükséges földi űrinfrastruktúra karbantartása és korszerűsítése a program keretében – a költségvetési rendelettel összhangban – részleges finanszírozásban részesüljön, és ezáltal javuljon a program költséghatékonysága.

(4)  Az Uniónak biztosítania kell, hogy szabadon, autonóm módon férjen hozzá a világűrhöz, és azt biztonságosan igénybe vehesse. Ezért – figyelemmel különösen a kritikus infrastruktúrára és technológiára, a közbiztonságra, valamint az Unió és az uniós tagállamok biztonságára – alapvetően fontos, hogy az Unió autonóm, megbízható és költséghatékony módon férjen hozzá a világűrhöz, ideértve az alternatív felbocsátási technológiákat, illetve az innovatív rendszereket vagy szolgáltatásokat is. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság a felbocsátási szolgáltatásokat – a Szerződés 189. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – egyesítse európai szinten mind saját célú felhasználásra, mind pedig a mások céljaira való igény szerinti felhasználásra, ideértve a tagállamok általi felhasználást is. Kulcsfontosságú továbbá, hogy az Unió továbbra is modern, hatékony és rugalmas felbocsátási infrastruktúrával rendelkezzen. A tagállamok és az Európai Űrügynökség intézkedésein túlmenően a Bizottságnak meg kell fontolnia ezen infrastruktúra támogatásának lehetőségeit. Ezen belül lehetővé kell tenni, hogy azokban az esetekben, amikor egyértelműen megállapítható az európai uniós hozzáadott érték, a program szükségleteivel összhangban végzett felbocsátásokhoz szükséges földi űrinfrastruktúra karbantartása és korszerűsítése a program keretében – a költségvetési rendelettel összhangban – részleges finanszírozásban részesüljön, és ezáltal javuljon a program költséghatékonysága.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az uniós űrágazat versenyképességének megerősítése és a saját rendszerek tervezésére, építésére és üzemeltetésére való képesség kialakítása érdekében az Uniónak támogatnia kell a teljes űrágazat létrehozását, növekedését és fejlődését. A vállalkozás- és innovációbarát modell kialakulását európai, regionális és nemzeti szinten az űrtechnológiai, a digitális és a felhasználói ágazatok együttműködését lehetővé tévő űrtechnológiai központok létrehozásával kell támogatni. Az Uniónak helyénvaló előmozdítania az Unióban működő űrtechnológiai vállalatok bővülését és sikerességét, és ennek érdekében – mivel az Unióban az űrágazatban működő induló vállalkozásoknak szűkek a lehetőségeik megfelelő módon magántőkéhez jutni – indokolt többek között támogatnia a kockázatfinanszírozáshoz jutást, valamint innovációs partnerségeket létrehoznia (az „első szerződés” elve).

(5)  Az uniós űrágazat versenyképességének megerősítése és a saját rendszerek tervezésére, építésére és üzemeltetésére való képesség kialakítása érdekében az Uniónak támogatnia kell a teljes űrágazat létrehozását, növekedését és fejlődését. A vállalkozás- és innovációbarát modell kialakulását európai, regionális és nemzeti szinten támogatni kell, többek között (de nem kizárólag) olyan kezdeményezések révén, mint az űrtechnológiai, a digitális és a felhasználói ágazatok együttműködését lehetővé tévő űrtechnológiai központok. Az űrtechnológiai központoknak a digitális innovációs központokkal együttműködve kell előmozdítaniuk a vállalkozó kedvet és a vállalkozói készségeket. Az Uniónak helyénvaló előmozdítania az európai űrtechnológiai vállalatok bővülését és sikerességét, és ennek érdekében – mivel az Unióban az űrágazatban működő induló vállalkozásoknak szűkek a lehetőségeik megfelelő módon magántőkéhez jutni – indokolt többek között támogatnia a kockázatfinanszírozáshoz jutást, valamint innovációs partnerségeket létrehoznia (az „első szerződés” elve).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Földrajzi kiterjedése és a globális kihívások kezelésében való hasznossága miatt az Unió űrprogramja (a továbbiakban: program) hangsúlyos nemzetközi vetülettel is rendelkezik. Ezért lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az Unió nevében irányítsa és koordinálja az Unió nemzetközi tevékenységét, különösen azért, mert ily módon megvédhetné az Unió és az uniós tagállamok érdekeit a nemzetközi fórumokon, ideértve a frekvencia területét is, előmozdíthatná az uniós technológia és ipar ügyét, és ösztönözhetné az együttműködést a képzés területén, figyelemmel annak szükségességére is, hogy a felek jogai és kötelezettségei tekintetében viszonosság álljon fenn. Különösen fontos, hogy az Unió a Bizottságon keresztül képviseltetve legyen a Nemzetközi Cospas-Sarsat Program szerveiben, az ENSZ kapcsolódó ágazati szerveiben, ideértve az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetet is, valamint a Meteorológiai Világszervezetben.

(6)  Földrajzi kiterjedése és a globális kihívások kezelésében való hasznossága miatt az Unió űrprogramja (a továbbiakban: program) hangsúlyos nemzetközi vetülettel is rendelkezik. Ezért lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az Unió nevében irányítsa és koordinálja az Unió nemzetközi tevékenységét, különösen azért, mert ily módon megvédhetné az Unió és az uniós tagállamok érdekeit a nemzetközi fórumokon, ideértve a frekvencia területét is. A Bizottságnak meg kell erősítenie a gazdasági diplomáciát, hogy ezáltal előmozdítsa az uniós technológia és ipar ügyét, és ösztönözze az együttműködést a képzés területén, figyelemmel annak szükségességére is, hogy a felek jogai és kötelezettségei tekintetében viszonosság álljon fenn, és nemzetközi szinten biztosított legyen a tisztességes verseny. Különösen fontos, hogy az Unió a Bizottságon keresztül képviseltetve legyen a Nemzetközi Cospas-Sarsat Program szerveiben, az ENSZ kapcsolódó ágazati szerveiben, ideértve az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetet is, valamint a Meteorológiai Világszervezetben.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottságnak a tagállamokkal és a főképviselővel közösen elő kell mozdítania a világűr minden szegmensében a felelős magatartást, és fontolóra kell vennie az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó ENSZ-egyezményekhez való csatlakozás lehetőségét.

(7)  A Bizottságnak a tagállamokkal és a főképviselővel közösen elő kell mozdítania a világűr minden szegmensében a felelős magatartást, különös tekintettel az űrszemét elterjedésének megakadályozását célzó megoldások kidolgozására, és fontolóra kell vennie az ezzel a kérdéskörrel foglalkozó ENSZ-egyezményekhez való csatlakozás lehetőségét.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A program céljai hasonlóak más uniós programok, nevezetesen a Horizont Európa, az InvestEU Alap, az Európai Védelmi Alap és az (EU) ... rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] hatálya alá tartozó alapok céljaihoz. Ezért elő kell irányozni, hogy azokban az esetekben, amikor valóban ugyanazon költségelemek finanszírozására irányulnak, ezek a programok együttesen nyújtsanak finanszírozást, és ennek érdekében különösen – ott, ahol erre az irányítási módszerek lehetőséget adnak – lehetővé kell tenni az uniós programokból való kiegészítő finanszírozást, akár úgy, hogy a különböző források egymást követik, akár úgy, hogy egymást váltják, illetőleg az együttes forrásfelhasználást, ideértve a fellépések közös finanszírozását, valamint a lehetőségek szabta keretek között az innovációs partnerségek és a vegyesfinanszírozási műveletek eszközének igénybevételét is. Ezért a program végrehajtása során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ösztönözze a szinergiák kialakítását más kapcsolódó uniós programokkal, ami a lehetőségek szabta keretek között lehetővé teszi a kockázatfinanszírozáshoz jutást, az innovációs partnerségek létrehozását, valamint a halmozott vagy a vegyes finanszírozást.

(8)  A program céljai hasonlóak más uniós programok, nevezetesen a Horizont Európa, az InvestEU Alap, az Európai Védelmi Alap és az (EU) ... rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] hatálya alá tartozó alapok céljaihoz. Ezért elő kell irányozni, hogy azokban az esetekben, amikor valóban ugyanazon költségelemek finanszírozására irányulnak, ezek a programok együttesen nyújtsanak finanszírozást, és ennek érdekében különösen – ott, ahol erre az irányítási módszerek lehetőséget adnak – lehetővé kell tenni az uniós programokból való kiegészítő finanszírozást, akár úgy, hogy a különböző források egymást követik, akár úgy, hogy egymást váltják, illetőleg az együttes forrásfelhasználást, ideértve a fellépések közös finanszírozását, valamint a lehetőségek szabta keretek között az innovációs partnerségek és a vegyesfinanszírozási műveletek eszközének igénybevételét is. Ezért a program végrehajtása során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy ösztönözze a szinergiák kialakítását más kapcsolódó uniós programokkal, ami a lehetőségek szabta keretek között lehetővé teszi a kockázatfinanszírozáshoz jutást, az innovációs partnerségek létrehozását, valamint a halmozott vagy a vegyes finanszírozást. Fontos biztosítani a Horizont Európa és más uniós programok révén kidolgozott megoldások és az űrprogram komponensei közötti folytonosságot.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A program szakpolitikai céljai továbbá beletartoznak az InvestEU Alap keretében finanszírozási és beruházási műveletekkel támogatható területekbe, különös tekintettel a „fenntartható infrastruktúra” és a „kutatás, innováció és digitalizáció” szakpolitikai keretre, és megvalósításukhoz felhasználhatók az InvestEU Alap finanszírozási eszközei és költségvetési garanciái. A pénzügyi támogatás lehetőségével – arányos módon – azokban az esetekben indokolt élni, amikor a piac nem működik megfelelően vagy a befektetési környezet nem optimális, és biztosítani kell, hogy a fellépések ne mutassanak átfedéseket egymással, ne szorítsák ki a magánfinanszírozást, és ne torzítsák a belső piaci versenyt. A fellépéseknek egyértelmű európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük.

(9)  A program szakpolitikai céljai továbbá beletartoznak az InvestEU Alap keretében finanszírozási és beruházási műveletekkel támogatható területekbe, különös tekintettel a „fenntartható infrastruktúra” és a „kutatás, innováció és digitalizáció” szakpolitikai keretre, és megvalósításukhoz felhasználhatók az InvestEU Alap finanszírozási eszközei és költségvetési garanciái. A pénzügyi támogatás lehetőségével – arányos módon – azokban az esetekben indokolt ösztönözni a beruházásokat, amikor a piac nem működik megfelelően vagy a befektetési környezet nem optimális, és biztosítani kell, hogy a fellépések ne mutassanak átfedéseket egymással, ne szorítsák ki a magánfinanszírozást, és ne torzítsák a belső piaci versenyt. A fellépéseknek egyértelmű európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a)  A programnak ki kell aknáznia az űripari és a szállítási ágazat szinergiáit, figyelembe véve, hogy az űrtechnológiák stratégiai szerepet játszanak a szárazföldi, tengeri, légi és űrszállítás intelligensebbé, hatékonyabbá, biztonságosabbá, megbízhatóbbá, fenntarthatóbbá és integráltabbá tételében, ugyanakkor egy növekvő, innovatív szállítási ágazat növeli az innovatív és korszerű űrtechnológiák iránti igényt.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az Unió általános érdekének védelmezőjeként a Bizottságra hárul az a feladat, hogy végrehajtsa a programot, általános szinten viselje a felelősséget a programért, és előmozdítsa igénybevételét. A különböző érdekeltek erőforrásainak és szakértelmének optimális kihasználása érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy egyes feladatokat más jogalanyokra ruházzon. Továbbá a Bizottság van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy meghatározza a rendszerek megvalósításához és a szolgáltatások fejlődéséhez szükséges fő műszaki és operatív előírásokat.

(27)  Az Unió általános érdekének védelmezőjeként a Bizottságra hárul az a feladat, hogy felügyelje a program végrehajtását, általános szinten viselje a felelősséget a programért, és előmozdítsa igénybevételét. A különböző érdekeltek erőforrásainak és szakértelmének optimális kihasználása érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy egyes feladatokat más jogalanyokra ruházzon. Továbbá a Bizottság van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy meghatározza a rendszerek megvalósításához és a szolgáltatások fejlődéséhez szükséges, magas szintű követelményeket.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A 912/2010/EU rendelettel létrehozott Európai GNSS Ügynökség helyett annak jogutódjaként létrejövő Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) feladata, hogy – különösen a biztonság területén – hozzájáruljon a program megvalósításához. Egyes, a biztonsággal és a program promóciójával összefüggő feladatokkal ezért az Ügynökséget indokolt megbízni. A biztonság területén különösen – figyelemmel az ezen a területen szerzett tapasztalataira – az Ügynökségnek indokolt viselnie a felelősséget az űrágazatban végrehajtott összes uniós fellépés biztonsági akkreditációjával összefüggő feladatokért. Emellett az Ügynökségnek el kell látnia mindazokat a feladatokat, amelyeket a Bizottság egy vagy több, a programmal kapcsolatos további konkrét feladatokat meghatározó hozzájárulási megállapodással átad neki.

(28)  A 912/2010/EU rendelettel létrehozott Európai GNSS Ügynökség helyett annak jogutódjaként létrejövő Az Európai Unió Űrprogramügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) feladata, hogy – különösen a biztonság, a kommunikáció, a felhasználók általi igénybevétel, a piacfejlesztés, a hasznosítás stb. tekintetében – hozzájáruljon a program megvalósításához. Egyes, a biztonsággal és a program kiberbiztonságával, valamint a szolgáltatások és a downstream ágazat előmozdításával összefüggő feladatokkal ezért az Ügynökséget indokolt megbízni. A biztonság területén különösen – figyelemmel az ezen a területen szerzett tapasztalataira – az Ügynökségnek indokolt viselnie a felelősséget az űrágazatban végrehajtott összes uniós fellépés biztonsági akkreditációjával összefüggő feladatokért. Emellett az Ügynökségnek el kell látnia mindazokat a feladatokat, amelyeket a Bizottság egy vagy több, a programmal kapcsolatos további konkrét feladatokat meghatározó hozzájárulási megállapodással átad neki.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A világűrrel kapcsolatos tevékenységnek az Unió gazdasága és az Unió polgárainak élete szempontjából vett fontossága, valamint az érintett rendszerek és az érintett rendszereken alapuló alkalmazások kettős felhasználású természete miatt a programnak – különösen az Unió és az uniós tagállamok érdekeinek védelme érdekében, ideértve a minősített adatok és más nem minősített különleges adatok védelmét is – kiemelten törekednie kell a fokozott biztonság elérésére és fenntartására.

(32)  A világűrrel kapcsolatos tevékenységnek az Unió gazdasága és az Unió polgárainak élete szempontjából vett fontossága, valamint az érintett rendszerek és az érintett rendszereken alapuló alkalmazások kettős felhasználású természete miatt a programnak – különösen az Unió és az uniós tagállamok, valamint az utasok érdekeinek védelme érdekében, ideértve a minősített adatok és más nem minősített különleges adatok védelmét is – kiemelten törekednie kell a fokozott biztonság elérésére és fenntartására.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A program különleges jellege és összetettsége, valamint a biztonság területével fennálló kapcsolata miatt a biztonsági akkreditáció területén elismert és jól megalapozott elveket kell követni. Ezért elengedhetetlen, hogy a biztonsági akkreditációs tevékenység végzése az Unió és az uniós tagállamok biztonsága iránti kollektív felelősség alapján, konszenzusra törekedve, a biztonsági kérdésekben érintett valamennyi szereplő részvételével történjék, és kialakításra kerüljenek a folyamatos kockázatmonitoring eljárásai. Ugyancsak elengedhetetlen, hogy a műszaki biztonsági akkreditációval kapcsolatos feladatokat olyan szakemberek lássák el, akik az összetett rendszerek akkreditálása területén kellő felkészültséggel, valamint megfelelő szintű biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a)  A földi és űrbeli európai űrinfrastruktúrák kiberbiztonsága kulcsfontosságú a rendszerek folyamatos működésének biztosításához, és hogy azok ténylegesen képesek legyenek folyamatosan ellátni a feladataikat és biztosítani az igényelt szolgáltatásokat.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  Fejlett kommunikációs képességek birtokában a rendkívül pontos műholdas helymeghatározás hozzájárul ahhoz, hogy a gépkocsi-, repülőgép- és hajóforgalom terén modern és megbízható szállítási ágazatról beszélhessünk. Optimalizálja a flottamenedzsmentet, a hajók nyomon követhetőségét, az összeütközések elkerülését, a sebesség-ellenőrzést, a hajók manőverezésének segítését, valamint a szállítási tevékenységgel kapcsolatos számos egyéb tevékenységet.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az EGNOS célja a meglévő globális navigációs műholdrendszerek, különösen pedig a Galileo rendszer által a nyilvános szolgáltatás keretében sugárzott jelek minőségének javítása. Az EGNOS által nyújtott szolgáltatásoknak elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában fekvő területeit kell lefedniük, ideértve ebben az összefüggésben az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és Madeira területét is; a cél az, hogy e területek lefedése 2025 végéig megtörténjék. Az EGNOS szolgáltatásainak földrajzi lefedettsége a műszaki kötöttségek szabta határokon belül – az életbiztonsági szolgáltatás esetében nemzetközi megállapodások alapján – kiterjeszthető lehet a világ más területeire is. Az (EU) [2018/XXX] rendelet [EASA-rendelet] és a Galileo által nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozóan a légi közlekedés szempontjából szükséges ellenőrzések sérelme nélkül megjegyzendő, hogy noha a Galileo által kibocsátott jelek valóban segíthetik a légi járművek helyzetének meghatározását, légiforgalmi szolgáltatásnak (ATM) és léginavigációs szolgáltatásnak (ANS) csak a helyi vagy regionális kiegészítő (pontosító) rendszerek, mint például Európában az EGNOS szolgáltatásai tekinthetők.

(40)  Az EGNOS célja a meglévő globális navigációs műholdrendszerek, különösen pedig a Galileo rendszer által a nyilvános szolgáltatás keretében sugárzott jelek minőségének javítása. Az EGNOS által nyújtott szolgáltatásoknak elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában fekvő területeit kell lefedniük, ideértve ebben az összefüggésben az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és Madeira területét is; a cél az, hogy e területek lefedése 2025 végéig megtörténjék. Az EGNOS szolgáltatásainak földrajzi lefedettsége a műszaki kötöttségek szabta határokon belül – az életbiztonsági szolgáltatás esetében nemzetközi megállapodások alapján – kiterjeszthető lehet a világ más területeire is. Az (EU) [2018/XXX] rendelet [EASA-rendelet] és a Galileo által nyújtott szolgáltatások minőségére és biztonsági teljesítményére vonatkozóan a légi közlekedés szempontjából szükséges ellenőrzések sérelme nélkül megjegyzendő, hogy noha a Galileo által kibocsátott jelek valóban segíthetik a légi járművek helyzetének meghatározását, légiforgalmi szolgáltatásnak (ATM) és léginavigációs szolgáltatásnak (ANS) csak a helyi vagy regionális kiegészítő (pontosító) rendszerek, mint például Európában az EGNOS szolgáltatásai tekinthetők.

Indokolás

A javaslat tárgyalja a védelmi szempontok jelentőségét, de nem emeli ki elegendő mértékben az ugyanolyan – különösen a szállítási szektor számára – fontos biztonsági szempontokat.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Különösen fontos biztosítani a Galileo és az EGNOS rendszer által nyújtott szolgáltatások folyamatosságát, fenntarthatóságát és jövőbeni rendelkezésre állását. Változó világunkban, a gyors piaci fejlődés mellett ugyanakkor ezeket a rendszereket tovább is kell fejleszteni, újabb generációjukat elő kell készíteni.

(41)  Különösen fontos biztosítani a Galileo és az EGNOS rendszer által nyújtott szolgáltatások folyamatosságát, fenntarthatóságát, biztonsági teljesítményét és jövőbeni rendelkezésre állását. Változó világunkban, a gyors piaci fejlődés mellett ugyanakkor ezeket a rendszereket tovább is kell fejleszteni, újabb generációjukat elő kell készíteni.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(44a)   A Galileo és az EGNOS szolgáltatásai kihasználásának támogatása, valamint a downstream szolgáltatások elősegítése érdekében – különös tekintettel szállítási szektorra – az illetékes hatóságoknak nemzetközi szinten egységes szabványokat és tanúsítási rendszereket kellene kidolgozniuk. 

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  A Galileo és az EGNOS által – különösen a biztonság területén – kínált társadalmi-gazdasági előnyök minél nagyobb kihasználása érdekében azokban az esetekben, amikor az indokolt és előnyös, elő kell mozdítani az EGNOS és a Galileo által kínált szolgáltatások igénybevételét az Unió más szakpolitikáiban.

(46)  A Galileo és az EGNOS által – különösen a biztonság és a védelem, a környezeti fenntarthatóság és a mobilitás területén – kínált társadalmi-gazdasági előnyök maximalizálása érdekében elő kell mozdítani az EGNOS és a Galileo által nyújtott szolgáltatások igénybevételét az Unió más szakpolitikáiban, különösen a szállítási ágazatban.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A Kopernikusz célja, hogy önálló hozzáférést biztosítson a környezeti ismeretekhez és biztosítsa a Föld-megfigyelési és a geoinformációs szolgáltatások legfontosabb technológiáit, ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió számára a független döntéshozatalt és fellépést egyebek mellett olyan területeken, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a polgári védelem, a biztonság és a digitális gazdaság.

(47)  A Kopernikusz célja, hogy önálló hozzáférést biztosítson a környezeti ismeretekhez és biztosítsa a Föld-megfigyelési és a geoinformációs szolgáltatások legfontosabb technológiáit, ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió számára a független döntéshozatalt és fellépést egyebek mellett olyan területeken, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a közlekedés, a polgári védelem, a biztonság és a digitális gazdaság.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  Az adatbeszerzés területén a Kopernikusz keretében végzett tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő világűr-infrastruktúrát, előkészítse a műholdak hosszú távú élettartam végi lecserélését, továbbá új megfigyelési rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket kezdeményezzen a globális éghajlatváltozással összefüggő kihívások kezelésének támogatása (például az emberi tevékenységből eredő szén-dioxid-kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követése) céljából. A Kopernikusz keretében végzett tevékenységnek ki kell terjesztenie a globális megfigyelést a sarkvidéki területekre, továbbá támogatnia kell a környezetvédelmi szabályok betartatását, a jogszabályokon alapuló környezetvédelmi nyomon követést és jelentéstételt és az innovatív környezeti alkalmazásokat (például növénytermesztési hozammonitoring, vízgazdálkodási alkalmazások és korszerű tűzvédelmi megfigyelés). Ennek keretében a Kopernikusznak a lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia az előző finanszírozási időszakban (2014–2020) rendelkezésére bocsátott eszközöket és élnie kell azok multiplikátorhatásával, miközben kapacitásainak további kiegészítése céljából új működési és üzleti modellekkel is kísérleteznie kell. A biztonság területén jelentkező változó felhasználói igények kielégítése érdekében a Kopernikusznak a tagállamokkal meglévő sikeres partnerségek kihasználásával és megfelelő irányítási mechanizmusok alkalmazásával tovább kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.

(52)  Az adatbeszerzés területén a Kopernikusz keretében végzett tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő világűr-infrastruktúrát és a földi szegmenst alkotó infrastruktúrát, előkészítse a műholdak hosszú távú élettartam végi lecserélését, továbbá új megfigyelési rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket kezdeményezzen (ezek megvalósíthatóságát az Európai Űrügynökség jelenleg vizsgálja) a globális éghajlatváltozással összefüggő kihívások kezelésének támogatása (például az emberi tevékenységből eredő szén-dioxid-kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követése). A Kopernikusz keretében végzett tevékenységnek ki kell terjesztenie a globális megfigyelést a sarkvidéki területekre, továbbá támogatnia kell a környezetvédelmi szabályok betartatását, a jogszabályokon alapuló környezetvédelmi nyomon követést és jelentéstételt és az innovatív környezeti alkalmazásokat (például növénytermesztési hozammonitoring, vízgazdálkodási alkalmazások és korszerű tűzvédelmi megfigyelés). Ennek keretében a Kopernikusznak a lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia az előző finanszírozási időszakban (2014–2020) rendelkezésére bocsátott eszközöket és élnie kell azok multiplikátorhatásával, miközben kapacitásainak további kiegészítése céljából új működési és üzleti modellekkel is kísérleteznie kell. A biztonság területén jelentkező változó felhasználói igények kielégítése érdekében a Kopernikusznak a tagállamokkal meglévő sikeres partnerségek kihasználásával és megfelelő irányítási mechanizmusok alkalmazásával tovább kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(61)  A Kopernikusz megvalósítása során a Bizottságnak az űreszközök fejlesztésével és beszerzésével, az adatokhoz való hozzáféréssel és a célzott programok végrehajtásával kapcsolatban – a megfelelő esetekben – támaszkodnia kell azokra az európai nemzetközi szervezetekre, köztük az Európai Űrügynökségre, amelyekkel korábban már partnerséget alakított ki. Emellett a Bizottságnak a célzott programok végrehajtásával kapcsolatban – annak szakértelméhez és feladatköréhez igazodva – az Eumetsatra is támaszkodnia kell. A szolgáltatások területén a Bizottságnak megfelelő módon ki kell használnia az uniós ügynökségek, köztük az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, valamint a kormányközi alapon működő Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja speciális kapacitásait, és élnie kell a tengeri környezetre irányuló monitoringszolgáltatások területén a Mercator Ocean cégen keresztül már megvalósított európai beruházások adta lehetőségekkel. A biztonság vonatkozásában – a főképviselővel együtt – átfogó uniós szintű megközelítés kialakítására kell törekedni. A Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) már a kezdetektől fogva aktív szerepet játszott a GMES kezdeményezésben, és támogatást nyújtott a Galileo és az űridőjárás területén folytatott fejlesztési tevékenység számára. A Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) már a kezdetektől fogva aktív szerepet játszott a GMES kezdeményezésben, és támogatást nyújtott a Galileo és az űridőjárás területén folytatott fejlesztési tevékenység számára. a 377/2014/EU rendelet szerint; a JRC működteti a Kopernikusz katasztrófakezelési szolgáltatását és a Kopernikusz szárazföldmonitoring-szolgáltatásának globális komponensét; A Bizottságnak a program végrehajtásához a továbbiakban is támaszkodnia kell a JRC tudományos és műszaki tanácsaira.

(61)  A Kopernikusz megvalósítása során a Bizottságnak az űreszközök fejlesztésével és beszerzésével, az adatokhoz való hozzáféréssel és a célzott programok végrehajtásával kapcsolatban – a megfelelő esetekben – támaszkodnia kell azokra az európai nemzetközi szervezetekre, köztük az Európai Űrügynökségre, amelyekkel korábban már partnerséget alakított ki. Emellett a Bizottságnak a célzott programok végrehajtásával kapcsolatban – annak szakértelméhez és feladatköréhez igazodva – az Eumetsatra is támaszkodnia kell. A szolgáltatások területén a Bizottságnak megfelelő módon ki kell használnia az uniós ügynökségek, köztük az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, valamint a kormányközi alapon működő Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja speciális kapacitásait, és élnie kell a tengeri környezetre irányuló monitoringszolgáltatások területén a Mercator Ocean cégen keresztül már megvalósított európai beruházások adta lehetőségekkel. Az éghajlatváltozás leküzdésére, többek között a Párizsi Megállapodás végrehajtására irányuló intézkedések, valamint a biztonság vonatkozásában – a főképviselővel együtt – átfogó uniós szintű megközelítés kialakítására kell törekedni. A Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) már a kezdetektől fogva aktív szerepet játszott a GMES kezdeményezésben, és támogatást nyújtott a Galileo és az űridőjárás területén folytatott fejlesztési tevékenység számára. A Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) már a kezdetektől fogva aktív szerepet játszott a GMES kezdeményezésben, és a 377/2014/EU rendelet szerint támogatást nyújtott a Galileo és az űridőjárás területén folytatott fejlesztési tevékenység számára; a JRC működteti a Kopernikusz katasztrófakezelési szolgáltatását és a Kopernikusz szárazföldmonitoring-szolgáltatásának globális komponensét; A Bizottságnak a program végrehajtásához a továbbiakban is támaszkodnia kell a JRC tudományos és műszaki tanácsaira.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(70)  Az űridőjárás szélsőséges és intenzívebb eseményei veszélyeztethetik a polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek elő a világűrbe telepített és a földi infrastruktúra működésében. Ezért a program részeként létre kell hozni egy, az űridőjárással foglalkozó funkciót, amelynek célja az űridőjárással kapcsolatos kockázatok és a kapcsolódó felhasználói igények értékelése, az űridőjárás jelenségeivel kapcsolatos tudatosságnövelés, az űridőjárással összefüggő felhasználó-központú szolgáltatások megvalósításának biztosítása, valamint a tagállami képességek javítása az űrmeteorológiai szolgáltatások területén. A Bizottságnak a felhasználói igények, a kockázatok és a műszaki felkészültség figyelembevételével meg kell határoznia, mely ágazatok élveznek előnyt az űridőjárással kapcsolatos operatív szolgáltatások igénybevételében. Hosszú távon más ágazatok igényei is kielégíthetők lehetnek. A szolgáltatásoknak a felhasználók igényeihez igazodó uniós szintű megvalósítása célzott, koordinált, folyamatos kutatási-fejlesztési tevékenységet igényel az űrmeteorológiai szolgáltatások fejlődésének támogatása területén. Az űrmeteorológiai szolgáltatások megvalósításának a meglévő nemzeti és uniós képességeken kell alapulnia, és lehetővé kell tennie a tagállamok széles körű részvételét, valamint a magánszektornak a folyamatba való bekapcsolódását.

(70)  Az űridőjárás szélsőséges és intenzívebb eseményei veszélyeztethetik a polgárok biztonságát, és zavart idézhetnek elő a világűrbe telepített és a földi infrastruktúra működésében. Ezért a program részeként létre kell hozni egy, az űridőjárással foglalkozó funkciót, amelynek célja az űridőjárással kapcsolatos kockázatok és a kapcsolódó felhasználói igények értékelése, az űridőjárás jelenségeivel kapcsolatos tudatosságnövelés, az űridőjárással összefüggő felhasználó-központú szolgáltatások megvalósításának biztosítása, valamint a tagállami képességek javítása az űrmeteorológiai szolgáltatások területén. A Bizottságnak a felhasználói igények, a kockázatok és a műszaki felkészültség figyelembevételével meg kell határoznia, mely ágazatok élveznek előnyt az űridőjárással kapcsolatos operatív szolgáltatások igénybevételében. Hosszú távon más ágazatok igényei is kielégíthetők lehetnek. A szolgáltatásoknak a felhasználók igényeihez igazodó uniós szintű megvalósítása célzott, koordinált, folyamatos kutatási-fejlesztési tevékenységet igényel az űrmeteorológiai szolgáltatások fejlődésének támogatása területén. Az űrmeteorológiai szolgáltatások megvalósításának a meglévő nemzeti és uniós képességeken kell alapulnia, és lehetővé kell tennie a tagállamok, nemzetközi szervezetek széles körű részvételét, valamint a magánszektornak a folyamatba való bekapcsolódását.

Indokolás

A módosítás célja, hogy támaszkodni lehessen az olyan szervezetek, mint az ESA vagy az EUMETSAT űrmeteorológia terén már meglevő felkészültségére.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71)  A Bizottságnak az Európa jövőjéről szóló fehér könyve25, a 27 EU-tagállam állam-, illetve kormányfőinek Római Nyilatkozata26, valamint az Európai Parlament több állásfoglalása emlékeztet arra, hogy az EU-ra fontos szerep hárul egy olyan biztonságos és ellenállóképes Európa kialakításában, amely képes kezelni a regionális konfliktusokat, a terrorizmusveszélyt, a kiberfenyegetettséget, az erősödő migrációs nyomást és más hasonló kihívásokat. A műholdas kommunikációhoz való biztonságos és garantált hozzáférés elengedhetetlen eszköze a biztonság területén működő szervezeteknek, és e kulcsfontosságú biztonsági erőforrás uniós szintű egységbe szervezése és megosztása erősíti a polgárainak védelmet nyújtó Uniót.

(71)  A Bizottságnak az Európa jövőjéről szóló fehér könyve25, a 27 EU-tagállam állam-, illetve kormányfőinek Római Nyilatkozata26, valamint az Európai Parlament több állásfoglalása emlékeztet arra, hogy az EU-ra fontos szerep hárul egy olyan fenntartható, biztonságos és ellenállóképes Európa kialakításában, amely képes kezelni az éghajlatváltozás hatásait, a regionális konfliktusokat, a terrorizmusveszélyt, a kiberfenyegetettséget, az erősödő migrációs nyomást és más hasonló kihívásokat. A műholdas kommunikációhoz való biztonságos és garantált hozzáférés elengedhetetlen eszköze a biztonság területén működő szervezeteknek, és e kulcsfontosságú biztonsági erőforrás uniós szintű egységbe szervezéséhez és megosztásához.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(76)  A Govsatcom kiépítésének első szakaszában (körülbelül 2025-ig) a szolgáltatás a magánszektorbeli szereplők és a tagállamok meglévő kapacitásain fog alapulni. Az első szakaszban a szolgáltatások fokozatosan kerülnek bevezetésre, elsőként az uniós szintű felhasználók számára. Amennyiben az első szakasz folyamán a kínálat és a kereslet részletes elemzése azt mutatja, hogy ez a kereslet alakulása tükrében nem elegendő, olyan döntés hozható, hogy a rendszer a második szakaszába lép, és egy vagy több köz-magán társuláson keresztül, például az uniós műhold-üzemeltetők részvételével megkezdődik a világűrben az igényekre szabott kiegészítő infrastruktúra vagy képességek létrehozása.

(76)  A Govsatcom kiépítésének első szakaszában (körülbelül 2025-ig) a szolgáltatás a magánszektorbeli szereplők és a tagállamok meglévő kapacitásain fog alapulni. Az első szakaszban a szolgáltatások fokozatosan kerülnek bevezetésre. Amennyiben az első szakasz folyamán a kínálat és a kereslet részletes elemzése azt mutatja, hogy ez a kereslet alakulása tükrében nem elegendő, olyan döntés hozható, hogy a rendszer a második szakaszába lép, és egy vagy több köz-magán társuláson keresztül, például az uniós műhold-üzemeltetők részvételével megkezdődik a világűrben az igényekre szabott kiegészítő infrastruktúra vagy képességek létrehozása.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(78)  A műholdas kommunikáció igénybevevői számára a legfontosabb üzemi interfész a felhasználói berendezés. Az EU által a Govsatcom kapcsán alkalmazott megközelítésből következően a legtöbb felhasználó a Govsatcom-szolgáltatások igénybevételére a meglévő felhasználói berendezéseit használhatja, amennyiben azok uniós technológián alapulnak.

(78)  A műholdas kommunikáció igénybevevői számára a legfontosabb üzemi interfész a felhasználói berendezés. Az EU által a Govsatcom kapcsán alkalmazott megközelítésből következően lehetővé kel tenni, hogy a legtöbb felhasználó a Govsatcom-szolgáltatások igénybevételére a meglévő felhasználói berendezéseit használhassa.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(86)  A programhoz rendelt infrastruktúra további kutatást és innovációt tehet szükségessé, amelynek támogatása a Horizont Európa keretprogram keretei között történhet, és amelynek során törekedni kell az Európai Űrügynökség által e területen folytatott tevékenységgel való koherenciára. A Horizont Európa keretprogrammal fennálló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a stratégiai kutatás- és innovációtervezési folyamat keretében azonosításra és meghatározásra kerüljenek az űrágazat kutatási és innovációs igényei. A program által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott űradatok és szolgáltatások segítségével áttörést jelentő megoldások születhetnek a kutatás és az innováció keretében, ideértve a Horizont Európa keretprogramot is, egyebek mellett a fenntartható élelmezés és a fenntartható természeti erőforrások, az éghajlati változások nyomon követése, az intelligens városok, az automatizált járművek, a biztonság és a katasztrófavédelem területén. A Horizont Európa keretprogram stratégiai tervezési folyamata azonosítani fogja azokat a kutatási és innovációs tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, ezen belül a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási infrastruktúra, különösen pedig a lokális figyelőhálózatok alapvető elemét fogják képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat megalapozó lokális megfigyelési infrastruktúrának.

(86)  A programhoz rendelt infrastruktúra további kutatást és innovációt tehet szükségessé, amelynek támogatása a Horizont Európa keretprogram keretei között történhet, és amelynek során törekedni kell az Európai Űrügynökség által e területen folytatott tevékenységgel való koherenciára. A Horizont Európa keretprogrammal fennálló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a stratégiai kutatás- és innovációtervezési folyamat keretében azonosításra és meghatározásra kerüljenek az űrágazat kutatási és innovációs igényei. Fontos, hogy biztosított legyen a Horizont Európa keretében kidolgozott megoldások, valamint az űrprogram komponenseihez tartozó műveletek közötti folytonosság. A program által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott űradatok és szolgáltatások segítségével áttörést jelentő megoldások születhetnek a a fontosabb európai szakpolitikákkal, többek között a közlekedési ágazattal kapcsolatos kutatás és az innováció keretében, ideértve a Horizont Európa keretprogramot is. A Horizont Európa keretprogram stratégiai tervezési folyamata azonosítani fogja azokat a kutatási és innovációs tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, ezen belül a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási infrastruktúra, különösen pedig a lokális figyelőhálózatok alapvető elemét fogják képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat megalapozó lokális megfigyelési infrastruktúrának.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(87)  A 912/2010/EU rendelet a Galileo és az EGNOS műholdas navigációs programok egyes aspektusaival kapcsolatos igazgatási feladatok ellátására létrehozott egy uniós ügynökséget, az Európai GNSS Ügynökséget. E rendelet rendelkezik különösen arról, hogy az Európai GNSS Ügynökség új feladatokat kap, éspedig nemcsak a Galileo és az EGNOS rendszereivel, hanem a program más komponenseivel összefüggésben is, különösen a biztonsági akkreditáció területén. Ezért az Európai GNSS Ügynökség elnevezését, feladatait és szervezeti felépítését megfelelő módon módosítani kell.

(87)  A 912/2010/EU rendelet a Galileo és az EGNOS műholdas navigációs programok egyes aspektusaival kapcsolatos igazgatási feladatok ellátására létrehozott egy uniós ügynökséget, az Európai GNSS Ügynökséget. E rendelet rendelkezik különösen arról, hogy az Európai GNSS Ügynökség új feladatokat kap, éspedig nemcsak a Galileo és az EGNOS rendszereivel, hanem a program más komponenseivel összefüggésben is, különösen a biztonsági akkreditáció és a kiberbiztonság területén. Ezért az Európai GNSS Ügynökség elnevezését, feladatait és szervezeti felépítését megfelelő módon módosítani kell.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(88)  Feladatainak kiterjesztésére való tekintettel, amelyek a jövőben nem csupán a Galileo és az EGNOS rendszereihez kapcsolódnak, az Európai GNSS Ügynökséget át kell alakítani. Ugyanakkor azonban az Ügynökség keretében biztosítani kell az Európai GNSS Ügynökség tevékenységének folytonosságát, ideértve a jogok és a kötelezettségek, a személyi állomány, valamint valamennyi már meghozott döntés érvényessége folytonosságát is.

(88)  Feladatainak kiterjesztésére való tekintettel, amelyek a jövőben nem csupán a Galileo és az EGNOS rendszereihez kapcsolódnak, az Európai GNSS Ügynökséget át kell alakítani. Az Ügynökségre bízott feladatok esetén a Bizottság gondoskodik a megfelelő finanszírozásról az ilyen feladatok irányításához és végrehajtásához, beleértve a megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokat is. Ugyanakkor azonban az Ügynökség keretében biztosítani kell az Európai GNSS Ügynökség tevékenységének folytonosságát, ideértve a jogok és a kötelezettségek, a személyi állomány, valamint valamennyi már meghozott döntés érvényessége folytonosságát is.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  „az űridőjárás eseményei”: a Nap és a Föld közötti világűrbeli környezet természetes változásai, ideértve egyebek mellett a napkitöréseket, a Napból érkező nagy energiájú részecskéket, a napszelet, valamint azokat a koronakidobódásokat, amelyek a Földre potenciálisan kiható napviharokat (geomágneses viharokat, szoláris sugárviharokat és ionoszféra-zavarokat) okozhatnak;

(2)  „az űridőjárás eseményei”: a Nap és a Föld közötti világűrbeli környezet természetes változásai, ideértve egyebek mellett a napkitöréseket, a Napból érkező nagy energiájú részecskéket, a napszelet, valamint azokat a koronakidobódásokat, amelyek a Földre és a világűrbe telepített infrastruktúrára potenciálisan kiható napviharokat (geomágneses viharokat, szoláris sugárviharokat és ionoszféra-zavarokat) okozhatnak;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  „SST-adat”: az „űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése” (SST) komponens keretében az űrobjektumoknak az SST-érzékelők által rögzített fizikai paraméterei és az űrobjektumok keringési pályájára vonatkozóan az SST-érzékelők által észlelt adatok alapján meghatározott paraméterek;

(10)  „SST-adat”: az „űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése” (SST) komponens keretében az űrobjektumoknak és az űrszemétnek az SST-érzékelők által rögzített fizikai paraméterei és az űrobjektumok keringési pályájára vonatkozóan az SST-érzékelők által észlelt adatok alapján meghatározott paraméterek;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  „SST-érzékelő”: olyan eszköz vagy eszközök, a földfelszínre vagy a világűrbe telepített radarok, lézerek vagy teleszkópok olyan együttese, amely képes az űrobjektumok fizikai paramétereinek, például méretének, helyzetének és sebességének mérésére;

(19)  „SST-érzékelő”: olyan eszköz vagy eszközök, a földfelszínre vagy a világűrbe telepített radarok, lézerek vagy teleszkópok olyan együttese, amely képes az űrobjektumok és az űrszemét fizikai paramétereinek, például méretének, helyzetének és sebességének mérésére;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Emellett a program olyan intézkedéseket is magában foglal, amelyek hatékony hozzáférést biztosítanak a világűrhöz a program számára, és támogatják az űrszektorban zajló innovációt.

Emellett a program olyan intézkedéseket is magában foglal, amelyek önálló hozzáférést biztosítanak a világűrhöz a kiberfenyegetések elhárítása érdekében,valamint támogatják a versenyképes és innovatív űrszektort és az űrdiplomáciát.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  jó minőségű, aktuális és adott esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos adatok, információk és szolgáltatások megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg globális szinten, vagy az ehhez való hozzájárulás, a meglévő és az újonnan kialakuló igényeket kielégítve, valamint az Unió politikai prioritásainak, köztük az éghajlatváltozással és a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos prioritások teljesítése;

a)  jó minőségű, aktuális és adott esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos adatok, információk és szolgáltatások megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg globális szinten, vagy az ehhez való hozzájárulás, a meglévő és az újonnan kialakuló igényeket kielégítve, az Unió politikai prioritásainak teljesítése, valamint az Unió és tagállamai tényeken alapuló döntéshozatalra való képességének támogatása;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  az aktuális és jövőbeni igények kielégítésére, valamint az Unió politikai prioritásainak érvényesítésére irányuló erőfeszítések megerősítése, többek között az éghajlatváltozás és a hatékony, fenntartható közlekedés terén;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása, ideértve a program komponensei által biztosított adatok, információk és szolgáltatások lehető legszélesebb körű felhasználásának előmozdítását;

b)  a társadalmi-gazdasági előnyök maximális kiaknázása, többek között a downstream ágazat erősítése és a program komponensei által biztosított adatok, információk és szolgáltatások lehető legszélesebb körű felhasználásának előmozdítása és biztosítása révén;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Unió és tagállamai biztonságának, valamint az Unió cselekvési szabadságának és stratégiai autonómiájának garantálása, különösen a technológiákat és a tényeken alapuló döntéshozatalt illetően;

c)  az Unió, a tagállamok és polgáraik biztonságának, többek között kibervédelmének és -biztonságának, valamint az Unió stratégiai autonómiájának fokozása, különösen az ipart és a technológiákat illetően;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a biztonsághoz való hozzájárulás elismerése és elősegítése, különösen a szállítási szektorban;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az Unió űrágazatban betöltött vezető szerepének támogatása a nemzetközi porondon, megerősítve a globális kihívásokkal való megküzdésben és a globális kezdeményezések támogatásában vállalt szerepét, többek között az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés területén.

f)  az Unió űrágazatban betöltött vezető szerepének támogatása a nemzetközi porondon, megerősítve a globális kihívásokkal való megküzdésben és a globális kezdeményezések támogatásában vállalt szerepét, többek között az éghajlatváltozás és valamennyi érintett szektor – különösen a szállítási szektor – fenntartható fejlődésének területén.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az Unió űrdiplomáciájának erősítése, a nemzetközi együttműködés ösztönzése a világűrrel kapcsolatos tudatosság növelése érdekében, az európai technológia és ipar támogatása, valamint a viszonosság és a tisztességes verseny elvének nemzetközi szinten való érvényre juttatása;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  az Unió és annak tagállamai biztonságának fokozása számos területen, különösen a szállítás terén (légiforgalom, pilóta nélküli légi eszközök, vasúti szállítás, a navigáció, közúti szállítás, önvezető autók használata), az infrastruktúra fejlesztése és ellenőrzése, a szárazföld-monitoring és környezetvédelem.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  rakétaindító programok ösztönzése közép és hosszú távon Európában.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Galileo és EGNOS: a lehető legkorszerűbb és adott esetben biztonságos helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási szolgáltatások nyújtása;

a)  Galileo és EGNOS: hosszú távon a lehető legkorszerűbb és adott esetben biztonságos helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási szolgáltatások nyújtása, valamint a szolgáltatások folyamatosságának biztosítása;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Kopernikusz: pontos és megbízható Föld-megfigyelési adatok és információk hosszú távon és fenntartható módon történő biztosítása – a környezettel, az éghajlatváltozással, a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel, a polgári védelemmel, a biztonsággal és védelemmel, csakúgy mint a digitális gazdasággal kapcsolatos uniós és tagállami szakpolitikák végrehajtásának és nyomon követésének támogatása érdekében;

b)  Kopernikusz: pontos és megbízható Föld-megfigyelési adatok és információk hosszú távon és fenntartható módon történő biztosítása – a környezettel, az éghajlatváltozással, a fenntarthatósággal, a közlekedéssel, az automatizálással, a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel, a polgári védelemmel, a belső és külső biztonsággal és védelemmel, csakúgy mint a digitális és a „kék” gazdasággal kapcsolatos uniós és tagállami szakpolitikák végrehajtásának és nyomon követésének támogatása érdekében;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a világűr-megfigyelés vonatkozásában: az űrobjektumok megfigyelésére, nyomon követésére és azonosítására irányuló SST-képességek javítása, továbbá az űridőjárás megfigyelése és a tagállamok Föld-közeli objektumokkal kapcsolatos kapacitásainak feltérképezése és hálózatba szervezése;

c)  a világűr-megfigyelés vonatkozásában: az űrobjektumok és az űrszemét megfigyelésére, nyomon követésére és azonosítására irányuló SST-képességek javítása, továbbá az űridőjárás megfigyelése és a tagállamok Föld-közeli objektumokkal kapcsolatos kapacitásainak feltérképezése és hálózatba szervezése;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  hozzájárulás a világűrhöz való önálló, biztonságos és költséghatékony hozzáférés képességéhez, amennyiben a program szükségletei igénylik;

e)  hozzájárulás a világűrhöz való önálló, biztonságos és költséghatékony hozzáférés képességéhez;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az ágazatban már tevékeny vagy aktív szerepvállalásra készülő, az Unióban letelepedett vagy lakhellyel rendelkező jogi és természetes személyek versenyképességének, vállalkozó kedvének, készségeinek, továbbá innovációs képességének támogatása és megerősítése, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások, valamint az induló vállalkozások helyzetére és szükségleteire.

f)  az ágazatban már tevékeny vagy aktív szerepvállalásra készülő, az Unióban letelepedett vagy lakhellyel rendelkező jogi és természetes személyek versenyképességének, vállalkozó kedvének, készségeinek, továbbá innovációs képességének támogatása és megerősítése, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások, az induló vállalkozások helyzetére és szükségleteire, valamint a szekértelemnek az Unió különböző térségeiben történő kiépítéséhez és használatához fűződő közös érdekre.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  egy versenyképes uniós űrgazdaság fejlődésének támogatása, valamint az Unióban letelepedett vállalkozások lehetőségeinek maximalizálása, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra, az új belépőkre és az induló vállalkozásokra, az innovatív űrrendszerek és szolgáltatások fejlesztéséhez;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  felbocsátási szolgáltatások nyújtása a program szükségleteinek ellátása érdekében;

a)  felbocsátási szolgáltatások nyújtása a program szükségleteinek ellátása érdekében, többek között egyesített felbocsátási szolgáltatások nyújtása uniós és más jogalanyok számára (felkérésük alapján), a 25. cikkel összhangban figyelembe véve az Unió alapvető biztonsági érdekeit;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a világűrhöz való önálló, megbízható és költséghatékony hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységek fejlesztése;

b)  a világűrhöz való önálló, megbízható és költséghatékony hozzáféréssel kapcsolatos tevékenységek fejlesztése, beleértve az alternatív felbocsátási technológiákat, valamint az innovatív rendszereket vagy szolgáltatásokat is, figyelembe véve az Unió és a tagállamok alapvető biztonsági érdekeit, a 25. cikkben foglaltaknak megfelelően;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a földi űrinfrastruktúra szükséges kiigazításai, amennyiben a program szükségletei ezt igénylik.

c)  a földi űrinfrastruktúra szükséges támogatása, amennyiben a program célkitűzései ezt igénylik.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program a következőket támogatja:

A program a következőket mozdítja elő:

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az űrtechnológiák, -infrastruktúrák vagy -szolgáltatások lehető legjobb felhasználására irányuló innovációs tevékenységek;

a)  az űrtechnológiák, -infrastruktúrák vagy -szolgáltatások lehető legjobb felhasználására irányuló innovációs tevékenységek, figyelembe véve az Unió és tagállamainak a 25. cikkben említett alapvető érdekeit;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a világűrrel kapcsolatos innovációs partnerségek létrehozása innovatív termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, majd a létrejött áruk vagy szolgáltatások beszerzése érdekében;

b)  a világűrrel kapcsolatos nemzeti, határokon átnyúló és multinacionális innovációs partnerségek létrehozása innovatív termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, majd a létrejött termékeknek vagy szolgáltatásoknak a program szükségleteire történő beszerzése érdekében, figyelembe véve az Unió és tagállamainak a 25. cikkben említett alapvető érdekeit;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  szinergiák más uniós alapokkal, köztük a Horizont Európa programmal, a Kohéziós Alappal, az InvestEU-val és az ERFA-val a valamennyi ágazatban történő downstream alkalmazás fejlesztésének támogatása érdekében;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  vállalkozások közötti együttműködés űrtechnológiai központok formájában, amelyek regionális és nemzeti szinten összehozzák az űrtechnológiai és a digitális ágazatot, továbbá a felhasználókat, valamint támogatást nyújtanak a polgároknak és a vállalkozásoknak a vállalkozó kedv és a vállalkozói készségek előmozdításához;

d)  vállalkozások egymás közötti és űrtechnológiai központokat tömörítő hálózat formájában történő együttműködése, regionális, nemzeti és uniós szinten szervezve a kapcsolatot az űrtechnológiai és a digitális ágazat szereplő, valamint a felhasználók között, valamint támogatást, létesítményeket és szolgáltatásokat bocsátva a polgárok és a vállalkozások rendelkezésére a vállalkozói kedv és készségek előmozdításához; az űrtechnológiai központok és a Digitális Európa programban létrehozott digitális innovációs központok közötti együttműködés előmozdítása;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  szinergiák a közlekedési ágazat, az űrágazat és a digitális ágazat között az új technológiák (például az elektronikus hívás, a digitális menetíró készülék, a forgalmi felügyelet és irányítás, az autonóm vezetés, a vezető nélküli járművek és a drónok) szélesebb körű használatának előmozdítása, valamint a biztonságos és zökkenőmentes összekapcsoltsággal, a megbízható helymeghatározással, az intermodalitással és az interoperabilitással kapcsolatos szükségletek kielégítése érdekében, ezáltal fokozva a közlekedési szolgáltatások és ipar versenyképességét;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A garancia hiánya

Garancia

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program komponensei által nyújtott szolgáltatások, adatok és információk minőségére, pontosságára, elérhetőségére, megbízhatóságára, sebességére és bármilyen célra való alkalmasságára nem adható sem kifejezett, sem hallgatólagos garancia. E célból a Bizottság megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy a szóban forgó szolgáltatások, adatok és információk felhasználói megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az említett garancia hiányáról.

A program komponensei által nyújtott szolgáltatások, adatok és információk minőségére, pontosságára, elérhetőségére, megbízhatóságára, sebességére és bármilyen célra való alkalmasságára nem adható sem kifejezett, sem hallgatólagos garancia, kivéve, ha az alkalmazandó uniós jog az érintett szolgáltatások nyújtásához ilyen garanciát ír elő. E célból a Bizottság megteszi az annak biztosításához szükséges lépéseket, hogy a szóban forgó szolgáltatások, adatok és információk felhasználói megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az említett garancia hiányáról.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron [16] milliárd EUR.

A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron [16,7] milliárd EUR.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  Világűr-megfigyelés/Govsatcom: [0,5] milliárd EUR.

c)  Világűr-megfigyelés: [0,6] milliárd EUR;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  GOVSATCOM: [0,6] milliárd EUR.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 3. cikk által előirányzott, több területet érintő tevékenységek a program komponenseinek finanszírozásából részesülnek.

(2)  A 3., 5. és 6. cikk által előirányzott, több területet érintő tevékenységek a program komponenseinek finanszírozásából részesülnek.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a költségvetési rendelet 167. cikkétől eltérve adott esetben több beszerzési forrást használnak a program komponenseinek, azok költségeinek és ütemtervének megfelelőbb általános ellenőrzése érdekében;

c)  a költségvetési rendelet 167. cikkétől eltérve adott esetben több beszerzési forrást használnak a program komponenseinek, azok költségeinek, minőségének és ütemtervének megfelelőbb általános ellenőrzése érdekében;

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  erősítik az Unió autonómiáját, különösen technológiai vonatkozásban;

d)  az értéklánc egészében erősítik az Unió autonómiáját, különösen technológiai vonatkozásban;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ajánlatkérő szerv a szerződés alvállalkozásba adandó részét egy minimum- és egy maximumarányt tartalmazó, százalékban kifejezett tartomány formájában adja meg.

(2)  Az ajánlatkérő szerv a szerződés alvállalkozásba adandó részét egy minimum- és egy maximumarányt tartalmazó, százalékban kifejezett tartomány formájában adja meg, figyelembe véve az Unió és tagállamainak a 25. cikkben említett alapvető érdekeit.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A költségvetési rendelet [165. cikkének] rendelkezésein túlmenően a Bizottság és az Ügynökség az Európai Űrügynökséggel vagy a program komponenseinek végrehajtásában részt vevő más nemzetközi szervezetekkel közös közbeszerzési eljárásokat is végezhet.

(1)  A költségvetési rendelet [165. cikkének] rendelkezésein túlmenően a Bizottság és/vagy Ügynökség az Európai Űrügynökséggel vagy a program komponenseinek végrehajtásában részt vevő más nemzetközi szervezetekkel közös közbeszerzési eljárásokat is végezhet.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a szolgáltatások folyamatosságának kiemelt prioritásként való szisztematikus figyelembe vétele;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  szisztematikus figyelembevétele annak, hogy a program komponensei által nyújtott szolgáltatások felhasználói mit igényelnek, és e szolgáltatásokkal kapcsolatban milyen tudományos és technológiai fejlemények zajlanak;

d)  szisztematikus figyelembevétele annak, hogy a program komponensei által nyújtott szolgáltatások felhasználói mit igényelnek – különösen a szolgáltatások folyamatosságának és a kapcsolódási pontok stabilitásának tekintetében –, és e szolgáltatásokkal kapcsolatban milyen tudományos és technológiai fejlemények zajlanak;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok – különösen a biztonság és a védelem területével kapcsolatos – műszaki tudás, szakismeretek vagy egyéb támogatás biztosításával és szükség esetén a birtokukban lévő vagy a területükön található információknak, illetve infrastruktúrának az Unió rendelkezésére bocsátásával részt vehetnek a programban, ideértve a lokális adatok akadálymentes hozzáférhetővé tételét és használatát, valamint a Bizottsággal a program által megkívánt lokális adatok elérhetőségének javítása érdekében folytatott együttműködést.

(1)  A tagállamok – különösen a biztonság és a védelem, a fenntartható szállítások és a programkomponensek alkalmazásának területével kapcsolatos – műszaki tudás, szakismeretek vagy egyéb támogatás biztosításával és szükség esetén a birtokukban lévő vagy a területükön található információknak, illetve infrastruktúrának az Unió rendelkezésére bocsátásával részt vehetnek a programban, ideértve a lokális adatok akadálymentes hozzáférhetővé tételét és használatát, valamint a Bizottsággal a program által megkívánt lokális adatok elérhetőségének javítása érdekében folytatott együttműködést.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program – többek között a biztonság területén történő – végrehajtásáért a Bizottságot terheli általános felelősség. E rendeletnek megfelelően meghatározza a program prioritásait és hosszú távú fejlődési irányát, valamint felügyeli annak végrehajtását a többi uniós szakpolitikákra gyakorolt hatásának kellő figyelembevételével.

(1)  A Bizottság általános felelősséget visel a program végrehajtásáért, és felelősséget visel a program azon komponenseinek biztonságáért, amelyeket a 30. cikk alapján nem ruházott az Ügynökségre. E rendeletnek megfelelően meghatározza a program prioritásait és hosszú távú fejlődési irányát, valamint felügyeli annak végrehajtását a többi uniós szakpolitikákra gyakorolt hatásának kellő figyelembevételével.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program azon komponenseinek irányítását, amelyek irányítása nem lett más jogalanyra bízva, a Bizottság végzi.

(2)  A Bizottság csak akkor irányítja a program valamely komponensét, ha hatékonyabban megvalósítja annak célkitűzését, mint ha az irányítást más jogalanyra bízná. Más esetekben a Bizottság a programkomponens irányítását átruházza az ügynökségre, az Európai Űrügynökségre vagy a 32. cikkben említett más jogalanyra.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben az a program zökkenőmentes működéséhez és a program komponensei általi zavartalan szolgáltatásnyújtáshoz szükséges, a Bizottság – a felhasználókkal és az összes többi releváns érdekelt féllel való konzultációt követően – végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a szóban forgó komponensek és az általuk nyújtott szolgáltatások végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez szükséges műszaki és üzemeltetési előírásokat. A műszaki és üzemeltetési előírások meghatározása során a Bizottság óvakodik attól, hogy csökkentse az általános biztonság szintjét, és eleget tesz a visszamenőleges kompatibilitás követelményének.

(4)  Amennyiben az a program zökkenőmentes működéséhez és a program komponensei általi zavartalan szolgáltatásnyújtáshoz szükséges, a Bizottság – a felhasználókkal, a downstream szereplőkkel és minden egyéb érdemleges érdekelt féllel való konzultációt követően – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározza a szóban forgó komponensek és az általuk nyújtott szolgáltatások végrehajtásához és továbbfejlesztéséhez magas szintű követelményeket. A magas szintű követelmények meghatározása során a Bizottság óvakodik attól, hogy csökkentse az általános biztonság szintjét, és eleget tesz a visszamenőleges kompatibilitás követelményének.

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság mind a köz-, mind a magánszektorban elősegíti és biztosítja a program komponensei által nyújtott adatok és szolgáltatások elterjedését és használatát, többek között azáltal, hogy támogatja a szóban forgó szolgáltatások megfelelő fejlesztését, és erősíti a hosszú távú környezet stabilitását. A program egyes komponenseinek alkalmazásai között szinergiák teremtésére törekszik. Biztosítja, hogy a program és az egyéb uniós fellépések és programok kiegészítsék egymást, összhangban legyenek, valamint szinergiákat és a kapcsolódási pontokat hoz létre közöttük.

(5)  A Bizottság mind a köz-, mind a magánszektorban hozzájárulásával támogatja és felügyeli a program komponensei által nyújtott adatok és szolgáltatások elterjedését és használatát, többek között azáltal, hogy támogatja a szóban forgó szolgáltatások megfelelő fejlesztését, illetve adott esetben a vonatkozó uniós szintű szabványok fejlesztését és erősíti a hosszú távú környezet stabilitását. A program egyes komponenseinek alkalmazásai között szinergiák teremtésére törekszik. Biztosítja, hogy a program és az egyéb uniós fellépések és programok kiegészítsék egymást, összhangban legyenek, valamint szinergiákat és kapcsolódási pontokat hoz létre közöttük, ideértve adott esetben az említett szolgáltatások és egyéb uniós fellépések és programok keretében finanszírozott projektek közötti kompatibilitás és interoperabilitás megvalósítását.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Szükség esetén az uniós, nemzeti és nemzetközi szinten az űrágazatban folytatott tevékenységekkel való koordinációról is gondoskodik. Ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést, és előmozdítja technológiai képességeik és az űrágazatban zajló fejlesztések konvergenciáját.

(6)  Szükség esetén és az Ügynökséggel és az ESA-val együttműködve, az uniós, nemzeti és nemzetközi szinten az űrágazatban folytatott tevékenységekkel való koordinációról is gondoskodik. Közösen ösztönzik a tagállamok közötti együttműködést, és előmozdítják technológiai képességeik és az űrágazatban zajló fejlesztések konvergenciáját.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  összehangolja a program kiberbiztonságát;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – ab pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  elősegíti és biztosítja a programkomponensek által biztosított adatok és szolgáltatások elterjedését és használatát, különös tekintettel a közlekedési ágazatra, többek között a program komponensein alapuló, a felhasználói igényekhez igazított downstream alkalmazások és szolgáltatások kifejlesztésével kapcsolatos tevékenységek megvalósítása révén;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac)  végrehajtási intézkedések az innovatív uniós űrágazat támogatása érdekében, a 6. cikkel összhangban, a Bizottsággal és a downstream szektorral együttműködve, többek között a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítésével a III. címben előírt pénzügyi eszközök révén, valamint az EBB-vel együttműködve az EBB által létrehozott, különösen a KKV-kat célzó pénzügyi eszközök révén;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ad)  meghatározza és a Bizottság figyelmébe ajánlja a Horizont Európa program világűrrel kapcsolatos prioritásait, és irányítja a Horizont Európa keretében finanszírozott és a világűrrel kapcsolatos (a bizottsági feladatkör részét képező) kutatási és fejlesztési tevékenységet;

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ae)  az űrágazat és a szállítási szektor közötti szinergiák kihasználásának elősegítése;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kommunikációs és promóciós tevékenységeket, valamint a Galileo és az EGNOS által nyújtott szolgáltatások kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket folytat;

c)  kommunikációs és promóciós tevékenységeket folytat, különös tekintettel a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz által nyújtott szolgáltatásokra;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az EGNOS és a Galileo hasznosításának irányítása, amint azt a 43. cikk említi;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  szakértelmével segíti a Bizottságot.

d)  szakértelmével segíti a Bizottságot, amennyiben az nem jelent átfedést az Európai Űrügynökség 31. cikkben meghatározott szerepével.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az EGNOS és a Galileo hasznosításának irányítása, amint azt a 43. cikk említi;

törölve

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a program komponensein alapuló downstream alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos végrehajtási tevékenységek;

törölve

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság más feladatokkal is megbízhatja az Ügynökséget, ideértve a kommunikációt, a promóciót, valamint az adatok és információs tevékenységek marketingjét, csakúgy mint a program Galileón és EGNOS-on kívüli komponenseinek a felhasználók körében való elterjesztésével kapcsolatos egyéb tevékenységeket.

(3)  A Bizottság más feladatokkal is megbízhatja az Ügynökséget, ideértve a kommunikációt, a promóciót, valamint az adatok és információs tevékenységek marketingjét, csakúgy mint a program Galileón és EGNOS-on és a Kopernikuszon kívüli komponenseinek a felhasználók körében való elterjesztésével kapcsolatos egyéb tevékenységeket.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság a (2) és (3) bekezdésben említett feladatokat a költségvetési rendelet [2. cikke (18) bekezdésének] és [VI. címének] megfelelően hozzájárulási megállapodás keretében bízza az Ügynökségre.

(4)  Az Európai Bizottság a (2) és (3) bekezdésben említett feladatokat a költségvetési rendelet [2. cikke (18) bekezdésének] és [VI. címének] megfelelően hozzájárulási megállapodás keretében bízza az Ügynökségre, és a jelen rendelet 102. cikke (6) bekezdésével összhangban ellenőrzik azokat.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Ügynökségre bízott feladatok esetén a Bizottság gondoskodik a megfelelő finanszírozásról az ilyen feladatok irányításához és végrehajtásához, beleértve a megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokat is.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a Galileóval és az EGNOS-szal kapcsolatban: rendszerfejlesztés, a földi szegmens kialakítása, valamint a műholdak tervezése és kialakítása;

b)  a Galileóval és az EGNOS-szal kapcsolatban: az Ügynökség műszaki támogatása a 30. cikkben hivatkozott feladatainak végrehajtásában, amennyiben az Ügynökség és az Európai Űrügynökség által a jelen cikk (2) bekezdése szerinti pénzügyi partnerségi keretmegállapodásnak megfelelően aláírt konkrét hatáskör-átruházási megállapodások így rendelkeznek,a rendszerfejlesztéssel, a földi szegmens kialakításával, valamint a műholdak tervezésével és kialakításával kapcsolatos beszerzési tevékenység az Unió nevében és javára;

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az együttműködés ösztönzése a tagállamok között, valamint a konvergencia előmozdítása a tagállamok technológiai képességei és az űrágazatban zajló fejlesztések között.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  egyértelműen meg kell határozni az Európai Űrügynökségnek a program tekintetében fennálló felelősségét és kötelezettségeit;

–  egyértelműen meg kell határozni a Bizottságnak, az Ügynökségnek és az Európai Űrügynökségnek a program tekintetében fennálló felelősségét és kötelezettségeit;

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  le kell fektetni az Európai Űrügynökségre bízott alapok kezelésének feltételeit, különös tekintettel a közbeszerzésre, az irányítóbizottsági eljárásokra, a teljesítménymutatókkal mért várható eredményekre, a szerződéseknek a költségek, az ütemterv és az eredmények tekintetében hiányos vagy csalárd teljesítése esetén alkalmazandó intézkedésekre, a kommunikációs stratégiára, valamint a tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos tulajdonjogi szabályokra; e feltételeknek összhangban kell lenniük e rendelet III. és V. címével, valamint a költségvetési rendelettel;

–  le kell fektetni az Európai Űrügynökségre bízott alapok kezelésének feltételeit, ideértve az uniós közbeszerzési szabályok alkalmazását (amikor a Bizottság vagy az Ügynökség részéről és nevében történik), az irányítóbizottsági eljárásokat, a teljesítménymutatókkal mért várható eredményeket, a szerződéseknek a költségek, az ütemterv és az eredmények tekintetében hiányos vagy csalárd teljesítése esetén alkalmazandó intézkedéseket, a kommunikációs stratégiát, valamint a tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos tulajdonjogi szabályokat; e feltételeknek összhangban kell lenniük e rendelet III. és V. címével, valamint a költségvetési rendelettel;

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program biztonsága a következő elveken alapul:

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz működéséből nyert tapasztalatok számbavétele;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – ab pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  együttműködik az ENISA-val a kiberbiztonság területén;

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a hatáskörébe tartozó területen magas fokú biztonságról gondoskodik, különösen a következők tekintetében:

A Bizottság és az Ügynökség a saját hatásköreikbe tartozó területen magas szintű biztonságról gondoskodnak, különösen a következők tekintetében:

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság e célból gondoskodik arról, hogy a program minden komponensére vonatkozóan kockázat- és fenyegetettségelemzésre kerüljön sor. E kockázat- és fenyegetettségelemzés alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a program egyes komponenseire vonatkozó általános biztonsági követelményeket. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi azt is, hogy az említett követelmények milyen hatást gyakorolnak az adott komponens zökkenőmentes működésére, különösen a költségek, a kockázatkezelés és az ütemterv tekintetében, és gondoskodik arról, hogy se az általános biztonsági szint ne csökkenjen, se az adott komponensen alapuló meglévő berendezések működése ne szenvedjen zavart. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Az Európai Bizottság e célból kockázat- és fenyegetettségelemzést végez a Kopernikusz, az SST és a GOVSATCOM komponensekre vonatkozóan, valamint gondoskodik arról, hogy az Ügynökség kockázat- és fenyegetettségelemzést végezzen a Galileo és az EGNOS komponensek tekintetében.

 

Az (1) bekezdésben hivatkozott kockázat- és fenyegetettségelemzés alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén meghatározza a program egyes komponenseire vonatkozó általános biztonsági követelményeket. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi azt is, hogy az említett követelmények milyen hatást gyakorolnak az adott komponens zökkenőmentes működésére, különösen a költségek, a kockázatkezelés és az ütemterv tekintetében, és gondoskodik arról, hogy se az általános biztonsági szint ne csökkenjen, se az adott komponensen alapuló meglévő berendezések működése ne szenvedjen zavart. Minden olyan esetben, amikor egy komponens üzemeltetése veszélyeztetheti az Unió vagy tagállamainak biztonságát, a követendő eljárásokat az általános biztonsági előírások alapján kell meghatározni. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program egy adott komponensének irányításáért felelős jogalany felel az adott komponens biztonsággal kapcsolatos irányításáért, és e célból kockázat- és fenyegetettségelemzést készít, valamint elvégez minden olyan tevékenységet, amelyre az adott komponens biztonságának szavatolásához és nyomon követéséhez szükség van, különös tekintettel a műszaki előírások és az üzemeltetési eljárások meghatározására, és figyelemmel kíséri, hogy azok megfelelnek-e az (1) bekezdésben említett általános biztonsági követelményeknek.

(2)  Az Európai Bizottság felelős a Kopernikusz, az SST és a GOVSATCOM komponensek biztonsággal kapcsolatos irányításáért. Az Ügynökség felelős a Galileo és az EGNOS komponensek biztonsággal kapcsolatos irányításáért. Az Európai Bizottság és az Ügynökség e célból elvégeznek minden olyan tevékenységet, amelyre a felelősségi körükbe tartozó komponens biztonságának szavatolásához és nyomon követéséhez szükség van, különös tekintettel a műszaki előírások és az üzemeltetési eljárások meghatározására, és figyelemmel kísérik, hogy azok megfelelnek-e az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett általános biztonsági követelményeknek.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  gondoskodik a program kiberbiztonságáról;

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti biztonsági szabályozása az EU-minősített adatok tekintetében egyenértékű védelmet biztosítson az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozatban foglalt biztonsági szabályok30, valamint a 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU tanácsi határozat mellékleteiben foglalt tanácsi biztonsági szabályok által biztosított védelemmel31;

a)  minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti biztonsági szabályozása az EU-minősített adatok tekintetében magas szintű védelmet biztosítson, amely egyenértékű az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozatban foglalt biztonsági szabályok30, valamint a 2013. szeptember 23-i 2013/488/EU tanácsi határozat mellékleteiben foglalt tanácsi biztonsági szabályok által biztosított védelemmel31;

_________________

_________________

30 HL L 72., 2015.3.17., 53-88. o.

30 HL L 72., 2015.3.17., 53-88. o.

31 HL L 274., 2013.10.15., 1-50. o.

31 HL L 274., 2013.10.15., 1-50. o.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a földi infrastruktúra – különösen a hálózatok, létesítmények és támogató eszközök – irányítása, karbantartása, folyamatos tökéletesítése, fejlesztése és védelme, ideértve a korszerűsítéseket és az elavulás kezelését;

b)  a földi infrastruktúra – különösen a hálózatok, létesítmények és támogató eszközök – irányítása, karbantartása, folyamatos tökéletesítése, fejlesztése és védelme, többek között az EU területén kívül található, de a földrajzilag Európában lévő tagállami területek EGNOS általi teljes lefedettségének biztosításához szükséges földi infrastruktúra befejezése, ideértve a korszerűsítéseket és az elavulás kezelését;

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – ba pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az alapvető elemek, például a Galileo-jeleket használó lapkakészletek és vevőkészülékek kialakítása és fejlesztése;

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  tanúsítási és szabványosítási műveletek;

d)  teljesítmény-ellenőrzési, tanúsítási és szabványosítási műveletek;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a rádiófrekvenciás zavaró események előfordulási valószínűségének csökkentését célzó intézkedések.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  légi navigációs szolgáltatások megfelelő (fedélzeti vagy földi) hatásnövelő rendszerek útján.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az EGNOS adathozzáférési szolgáltatása (EGNOS data access service – EDAS): elsősorban professzionális vagy kereskedelmi célú műholdas navigációs alkalmazások céljára nyújt helymeghatározási és szinkronizációs adatokat, jobb teljesítményt és nagyobb hozzáadott értéket biztosítva, mint a EOS által nyújtott adatok;

b)  az EGNOS adathozzáférési szolgáltatása (EGNOS data access service – EDAS) a felhasználók számára térítésmentes, és elsősorban professzionális vagy kereskedelmi célú műholdas navigációs alkalmazások céljára nyújt helymeghatározási és szinkronizációs adatokat, jobb teljesítményt és nagyobb hozzáadott értéket biztosítva, mint a EOS által nyújtott adatok;

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  életbiztonsági (safety-of-life – SoL) szolgáltatás: mentes a közvetlen használati díjaktól, helymeghatározási és szinkronizációs adatokat nyújt nagy fokú folytonosság, rendelkezésre állás és pontosság mellett, beleértve egy integritásüzenetet is, amely figyelmezteti a felhasználókat, amennyiben a Galileo és más, a lefedett területen e szolgáltatás által pontosított GNSS-rendszerekben meghibásodásra vagy az ezek által kibocsátott jelekben a tűréshatár túllépésére kerül sor, elsősorban olyan felhasználók részére, akik számára a biztonság alapvetően fontos, különösen a polgári repülés ágazatában és a léginavigációs szolgáltatások céljára.

c)  életbiztonsági (safety-of-life – SoL) szolgáltatás: mentes a közvetlen használati díjaktól, helymeghatározási és időszinkronizációs adatokat nyújt nagy fokú folytonosság, rendelkezésre állás, pontosság és integritás mellett. A szolgáltatás nyújtását az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) felügyeli, biztosítva a repülésbiztonsági követelmények teljesülését, beleértve egy integritásüzenetet is, amely figyelmezteti a felhasználókat, amennyiben a Galileo és más, a lefedett területen e szolgáltatás által pontosított GNSS-rendszerekben meghibásodásra vagy az ezek által kibocsátott jelekben a tűréshatár túllépésére kerül sor, elsősorban olyan felhasználók részére, akik számára a biztonság alapvetően fontos, különösen a polgári repülés ágazatában és a léginavigációs szolgáltatások céljára.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett szolgáltatásokat elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában található területein biztosítják.

Az (1) bekezdésben említett szolgáltatásokat elsősorban a tagállamok földrajzilag Európában található területein – ideértve az Azori-szigeteket, Madeirát és a Kanári-szigeteket is – biztosítják.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EGNOS földrajzi lefedettsége – a műszaki megvalósíthatóság határain belül, valamint az életbiztonsági szolgáltatás esetében nemzetközi megállapodások alapján – kiterjeszthető a világ más régióira is, különösen a tagjelölt országok, az egységes európai égbolt projektben részt vevő harmadik országok, valamint az európai szomszédságpolitikában részt vevő harmadik országok területére.

Az EGNOS földrajzi lefedettsége – a műszaki megvalósíthatóság határain belül, a rendszert és a biztonsági akkreditációt fenyegető potenciális biztonsági kockázatok elemzése, valamint az életbiztonsági szolgáltatás esetében nemzetközi megállapodások alapján – kiterjeszthető a világ más régióira is, különösen a tagjelölt országok, az egységes európai égbolt projektben részt vevő harmadik országok, valamint az európai szomszédságpolitikában részt vevő harmadik országok területére.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ezzel kapcsolatos költségek – ideértve az ezekre a régiókra jellemző, kapcsolódó üzemeltetési költségeket – a 11. cikkben említett költségvetésből nem fedezhetők. A földrajzi lefedettség kiterjesztése nem késleltetheti az (1) bekezdésben említett szolgáltatások nyújtását a tagállamok földrajzilag Európában található területein.

(3)  Az ezzel kapcsolatos költségek – ideértve az ezekre a régiókra jellemző, kapcsolódó üzemeltetési költségeket – a 11. cikkben említett költségvetésből nem fedezhetők, de az Európai Bizottság fontolóra veszi a létező partnerségi programok kihasználását, valamint adott esetben konkrét pénzügyi eszközök kialakítását a kiterjesztés támogatásához. A földrajzi lefedettség kiterjesztése nem késleltetheti az (1) bekezdésben említett szolgáltatások nyújtását a tagállamok földrajzilag Európában található területein.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a Galileo és EGNOS üzemeltetéséből szervesen következő kockázatok kezelése és csökkentése;

a)  a Galileo és EGNOS üzemeltetéséből, illetve szolgáltatásaik nyújtásából szervesen következő kockázatok kezelése és csökkentése;

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a rádiófrekvenciás zavaró események előfordulási kockázatának kezelése és csökkentése.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kompatibilitás és interoperabilitás

Kompatibilitás, interoperabilitás és szabványosítás

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Galileo-nak és az EGNOS-nak törekednie kell arra, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak és tanúsításoknak; az illetékes hatóságok különösképpen együttműködnek a vasúti, a közúti, a légi és a hajózási közlekedési ágazathoz rendelt tanúsítási rendszer megalkotásában.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A GALILEO és az EGNOS, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásoknak kompatibilisnek kell lenniük a szállítási infrastruktúrában használt bizonyos vevőkészülékekkel, az olyan stratégiai jelentőségű jövőbeli ágazatokat is figyelembe véve, mint az önvezető és a összekapcsolt autók, valamint a pilóta nélküli légi járművek (UAV-k).

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Kopernikusz a polgári Föld-megfigyelési program komponense, amelyet az alapfelhasználók működtetnek. A Kopernikusz célja, hogy önálló hozzáférést biztosítson a környezeti ismeretekhez, valamint a szolgáltatások által előállított Föld-megfigyelési adatokkal és információkkal kapcsolatos legfontosabb technológiákhoz, ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió számára a független döntéshozatalt és fellépést a szállítási ágazatban olyan területeken, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a polgári védelem, a biztonság és védelem.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  szárazföld-monitoring a felszínborításra, a földhasználatra és a földhasználat megváltozására, a városi területekre, a szárazföldi víz mennyiségére és minőségére, az erdőkre, a mezőgazdaságra és egyéb természeti erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a krioszférára vonatkozó információk szolgáltatása érdekében;

–  szárazföld-monitoring, infrastuktúra-építés és mezőgazdálkodás a felszínborításra, a földhasználatra és a földhasználat megváltozására, a városi területekre, a szárazföldi víz mennyiségére és minőségére, az erdőkre, a mezőgazdaságra és egyéb természeti erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a krioszférára vonatkozó információk szolgáltatása érdekében;

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  szállítási szolgáltatások a szárazföldi, tengeri, légi és űrközlekedés intelligensebbé, hatékonyabbá, biztonságosabbá, megbízhatóbbá, fenntarthatóbbá és integráltabbá tétele érdekében.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – ca pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a Kopernikusz szolgáltatások fejlesztését célzó mechanizmus az egyéb uniós fellépések támogatása érdekében.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – cb pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  az Európai Unió által szabályozott egyéb tematikus területekre kiterjedő további nyomon követési, jelentéstételi és megfelelőség-biztosítási szolgáltatások.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Kopernikusz a Kopernikusszal kapcsolatos downstream szolgáltatások támogatására szolgáló intézkedéseket foglal magában, a következők elősegítése céljából:

 

a) az intézményi adatoknak és információknak a hatóságokat támogató nemzeti nyomon követési, jelentéstételi és megfelelőség-biztosítási szolgáltatások általi felhasználása;

 

b) üzleti alapon nyújtott szolgáltatások;

 

c) térképészeti szolgáltatások a kulturális örökség figyelemmel kísérése és védelme érdekében.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a tagállamok földi és/vagy világűrbe telepített érzékelőiből álló hálózat létrehozása, fejlesztése és üzemeltetése, ideértve az Európai Űrügynökség által vagy nemzeti szinten működtetett uniós érzékelőket is, az objektumok feltérképezése és nyomon követése, valamint az űrobjektumok olyan európai jegyzékének létrehozása céljából, amely figyelembe veszi az 55. cikkben említett felhasználók igényeit;

a)  a tagállamok földi és/vagy világűrbe telepített érzékelőiből álló hálózat létrehozása, fejlesztése és üzemeltetése, ideértve az Európai Űrügynökség által vagy nemzeti szinten működtetett uniós érzékelőket is, az objektumok feltérképezése és nyomon követése, valamint az űrobjektumok olyan európai jegyzékének 2023 végéig történő létrehozása céljából, amely figyelembe veszi az 55. cikkben említett felhasználók igényeit;

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

58 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

58a. cikk

 

Az SST-kínálat és -kereslet nyomon követése

 

Az Európai Bizottság 2024. december 31. előtt értékeli az SST komponens végrehajtását, különösen a földi és világűrbe telepített érzékelőkapacitásokkal kapcsolatos felhasználói igények alakulása tekintetében. Az értékelésnek különösen arra kell kiterjednie, hogy van-e igény további világűrbe telepített és földi infrastruktúrára. Az értékelést szükség esetén az SST komponensen belüli további világűrbe telepített és földi infrastruktúra kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell kísérnie.

Indokolás

Az Európai Uniónak ambiciózusabb hozzáállást kell tanúsítania a két új kezdeményezés, az SSA és a GOVSATCOM tekintetében. Mivel megnövelt költségvetési keretet kérünk, több tevékenységet is belefoglalhatunk.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az űridőjárással kapcsolatos funkció a következő tevékenységeket támogathatja:

(1)  Az űridőjárással kapcsolatos funkció a következő tevékenységeket támogatja:

Indokolás

Az Európai Uniónak ambiciózusabb hozzáállást kell tanúsítania a két új kezdeményezés, az SSA és a GOVSATCOM tekintetében. Mivel megnövelt költségvetési keretet kérünk, több tevékenységet is belefoglalhatunk.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Föld-közeli objektumokkal kapcsolatos funkció a következő tevékenységeket támogathatja:

(1)  A Föld-közeli objektumokkal kapcsolatos funkció a következő tevékenységeket támogatja:

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Abban az esetben, ha egy objektum megközelíti a Földet, a Bizottság elláthatja az Unió és a polgári védelemmel foglalkozó érintett nemzeti hatóságok intézkedéseinek koordinálását.

(2)  Abban az esetben, ha egy objektum megközelíti a Földet, a Bizottság ellátja az Unió és a polgári védelemmel foglalkozó érintett nemzeti hatóságok intézkedéseinek koordinálását.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a földi szegmenst alkotó infrastruktúra fejlesztése, kiépítése és üzemeltetése;

a)  a földi szegmenst és az űrszegmenst alkotó infrastruktúra fejlesztése, kiépítése és üzemeltetése;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a Govsatcom keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó működési követelményeket az igénybevétel egyes eseteire, tehát a válságkezelésre, valamint a kulcsfontosságú infrastruktúra felügyeletére és kezelésére – a diplomáciai kommunikációs hálózatokat is ideértve – vonatkozó műszaki előírások formájában. E működési követelményeknek a felhasználói igények részletes elemzésén kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük a meglévő felhasználói berendezések és hálózatok támasztotta követelményeket. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a Govsatcom keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó működési követelményeket az igénybevétel egyes eseteire, tehát a válságkezelésre, valamint a kulcsfontosságú infrastruktúra felügyeletére és kezelésére – a diplomáciai kommunikációs hálózatokat is ideértve – vonatkozó műszaki előírások formájában. E működési követelményeknek a felhasználói igények részletes elemzésén kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük a meglévő felhasználói berendezések és hálózatok támasztotta követelményeket. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni. Szükség esetén új igénybevételi esetek bármikor hozzáadhatók a tagállamoktól érkező tényleges felhasználói igény alapján, amelyet megfelelő műszaki előírások követnek.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a Govsatcom keretében nyújtott szolgáltatások szolgáltatásportfólióját, amely a műholdas kommunikációs kapacitások és szolgáltatások, valamint azok attribútumai kategóriáinak listáját tartalmazza, beleértve a földrajzi lefedettséget, a frekvenciát, a sávszélességet, a felhasználói berendezéseket és a biztonsági elemeket. Ezeknek az intézkedéseknek az (1) bekezdésben említett működési és biztonsági követelményeken kell alapulniuk, és a felhasználók számára uniós szinten nyújtott szolgáltatásoknak elsőbbséget kell biztosítaniuk. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a Govsatcom keretében nyújtott szolgáltatások szolgáltatásportfólióját, amely a műholdas kommunikációs kapacitások és szolgáltatások, valamint azok attribútumai kategóriáinak listáját tartalmazza, beleértve a földrajzi lefedettséget, a frekvenciát, a sávszélességet, a felhasználói berendezéseket és a biztonsági elemeket. Ezeknek az intézkedéseknek az (1) bekezdésben említett működési és biztonsági követelményeken kell alapulniuk. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 107. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A belső piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében a (3) bekezdésben említett szolgáltatási portfólió keretében figyelembe kell venni a jelenleg elérhető kereskedelmi szolgáltatásokat is.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azok a jogi személyek, amelyeket műholdas kapacitások vagy szolgáltatások nyújtására megfelelően akkreditáltak a 36. cikkben említett biztonsági akkreditációs eljárás szerint, a 34. cikk (1) bekezdésében említett, a Govsatcom komponensre vonatkozó különleges biztonsági követelmények alapján.

b)  azok a jogi személyek, amelyeket műholdas kapacitások vagy szolgáltatások nyújtására megfelelően akkreditáltak a 36. cikkben említett biztonsági akkreditációs eljárás szerint.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 bekezdés – ba pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  Az e komponens keretében műholdas kommunikációs kapacitásokat és szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak meg kell felelniük a GOVSATCOM komponens specifikus biztonsági követelményeinek, amelyeket a 34. cikk (1) bekezdéssel összhangban határoznak meg.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A közös műholdas kommunikációs kapacitások, szolgáltatások és felhasználói berendezések Govsatcom-résztvevők közötti megosztását és az idevágó elsőbbségi szabályokat a felhasználók uniós és tagállami szintű biztonsági kockázatainak elemzése alapján kell megállapítani. A megosztás és az elsőbbségi szabályok az uniós szintű felhasználókat részesítik előnyben.

(1)  A közös műholdas kommunikációs kapacitások, szolgáltatások és felhasználói berendezések Govsatcom-résztvevők közötti megosztását és az idevágó elsőbbségi szabályokat a felhasználók uniós és tagállami szintű biztonsági kockázatainak elemzése alapján kell megállapítani.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A belső piaci verseny torzulásának elkerülése érdekében a GOVSATCOM központok tekintetében figyelembe kell venni a jelenleg elérhető kereskedelmi szolgáltatásokat is.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság a 105. cikkel összhangban 2021 végéig felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a Govsatcom irányítására vonatkozó rendelkezések tekintetében.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2024 végéig értékeli a Govsatcom komponens végrehajtását, különösen a műholdas kommunikációs kapacitásokkal kapcsolatos felhasználói igények alakulása tekintetében. Az értékelésnek különösen arra kell kiterjednie, hogy van-e igény további űrinfrastruktúrára. Az értékelést szükség esetén a Govsatcom komponensen belüli további űrinfrastruktúra kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell kísérnie.

A GOVSATCOM-nak 2023 végéig működőképessé kell válnia. A Bizottság 2024 végéig értékeli a Govsatcom komponens végrehajtását, különösen a műholdas kommunikációs kapacitásokkal kapcsolatos felhasználói igények alakulása tekintetében. Az értékelésnek különösen arra kell kiterjednie, hogy van-e igény további űrinfrastruktúrára. Az értékelést szükség esetén a Govsatcom komponensen belüli további űrinfrastruktúra kifejlesztésére irányuló javaslatnak kell kísérnie.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Igazgatótanács tagjait és póttagjait az Ügynökség alapvető feladatai terén meglévő tudásuk alapján kell kinevezni, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeik figyelembevételével. Az Igazgatótanács tevékenységei folytonosságának biztosítása érdekében az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok törekednek képviselőik Igazgatótanácson belüli cserélődésének korlátozására. Valamennyi félnek törekednie kell a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányára az Igazgatótanácsban.

(4)  Az Igazgatótanács tagjait és póttagjait az Ügynökség feladatai terén meglévő tudásuk alapján kell kinevezni, a megfelelő vezetői, igazgatási és költségvetési készségeik figyelembevételével. Az Igazgatótanács tevékenységei folytonosságának biztosítása érdekében az Európai Parlament, a Bizottság és a tagállamok törekednek képviselőik Igazgatótanácson belüli cserélődésének korlátozására. Valamennyi félnek törekednie kell a férfi és női képviselők kiegyensúlyozott arányára az Igazgatótanácsban.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

101 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság módszertant határoz meg olyan minőségügyi mutatók kidolgozására, amelyek biztosítják a 4. cikk (a), (b) és (c) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések elérésében történt előrehaladás pontos értékelését. E módszertan alapján a Bizottság legkésőbb 2021. január 1-jéig kiegészíti a mellékletet.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

101 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és adott esetben a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatok és az eredmények megfelelőek legyenek az elért előrehaladás és a tapasztalt nehézségek alapos elemzéséhez, valamint hogy az adatokat és eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és adott esetben a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

102 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság időben értékeléseket végez a programról ahhoz, hogy azok a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

(1)  A Bizottság időben értékeléseket végez a programról ahhoz, hogy azok a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek. Az értékelés során minőségi szempontok alapján értékelni kell a 4. cikkben meghatározott általános célkitűzések elérésében történt előrehaladást.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

102 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb a program végrehajtásának kezdetét követő négy évvel kell elvégezni.

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb a program végrehajtásának kezdetét követő három évvel kell elvégezni.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

102 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság 2024. június 30-ig, majd azt követően ötévente értékeli az Ügynökség teljesítményét célkitűzései, megbízatása, feladatai és helyszíne fényében, a Bizottság iránymutatásaival összhangban. Az értékelésben ki kell térni arra, hogy szükség van-e az Ügynökség megbízatásának esetleges módosítására, és arra, hogy az milyen pénzügyi következményekkel járna. Az értékelésben ki kell térni az Ügynökség összeférhetetlenségi politikájára, valamint a Biztonsági Akkreditációs Tanács függetlenségére és önállóságára is.

A Bizottság 2024. június 30-ig, majd azt követően háromévente értékeli az Ügynökség teljesítményét célkitűzései, megbízatása, feladatai és helyszínei tekintetében, a Bizottság iránymutatásaival összhangban. Az értékelés során különösen foglalkozni kell az Ügynökség megbízatásának esetlegesen szükségesnek mutatkozó módosításával – kiváltképpen a további feladatok hozzárendelésének lehetőségével, a 30. cikkel összhangban – és az ilyen jellegű módosítások pénzügyi következményeivel. Az értékelésben ki kell térni az Ügynökség összeférhetetlenségi politikájára, valamint a Biztonsági Akkreditációs Tanács függetlenségére és önállóságára is.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

110 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság az Ügynökséggel együttműködve az Ügynökség megfelelő finanszírozását és személyzet biztosító átmeneti tervet dolgoz ki annak érdekében, hogy az Ügynökség elvégezhesse az e rendeletben említett feladatokat. A Bizottság intézkedéseket határoz meg annak biztosítására, hogy azokat a feladatokat, amelyeknek teljesítéséhez az Ügynökség pillanatnyilag nem rendelkezik megfelelő finanszírozással és személyzettel, az e rendelet hatálybalépését követően legfeljebb két évig tartó átmeneti időszak alatt megfelelően ellássák.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Massimiliano Salini

3.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

9.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Nicola Danti, Angel Dzhambazki

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Keith Taylor

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

1

0

ECR

Peter Lundgren

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (9.10.2018)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

A vélemény előadója: Hilde Vautmans

RÖVID INDOKOLÁS

A mezőgazdaság világszerte egyre összetettebb tevékenységgé válik. Egyrészt az ENSZ előrejelzése szerint az élelmiszertermelésnek 50%-kal kell növekednie 2050-re, hogy kielégítse a világ lakosságának igényeit. Másrészt az ágazatnak meg kell küzdenie az éghajlatváltozás okozta, valamint a környezeti és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kihívásokkal, mint például a talaj- és a vízminőség. Az uniós gazdálkodóknak szintén meg kell birkózniuk a szigorú termelési előírásokkal és a követelmények növekvő számával, valamint a társadalom elvárásaival és az adminisztratív eljárásokkal.

Az ágazatnak számos nehézséggel kell szembenéznie annak érdekében, hogy teljes mértékben megvalósítson egy termelékenyebb és erőforrás-hatékonyabb gazdálkodási modellt, amely termékeit a gazdaság méretétől függetlenül optimalizálja. Az elmúlt évtizedekben az európai mezőgazdaságnak sikerült olyan új gyakorlatokat, technikákat és termelési módszereket kifejlesztenie, amelyek növelték a terméshozamot, javították a mezőgazdasági gyakorlatoknak az új és változó körülményekhez való alkalmazkodóképességét és csökkentették a termelési költségeket.

Azonban ez az előrelépés az űrtechnológia felbecsülhetetlen segítsége nélkül nem lett volna lehetséges. A mezőgazdaság az egyik kulcsfontosságú ágazat, amelyhez a világűrbe telepített technológiák hozzáadott értéket biztosítanak. A precíziós mezőgazdaság – azaz a pontosabb, mérhetőbb és megfelelőbb gazdálkodási döntéseket eredményező technológiák alkalmazása –, a műholdas navigációs rendszerek és a Föld-megfigyelési rendszerek jelenleg számos uniós mezőgazdasági ágazat részét képezik és hamarosan az Unió egészének részévé válnak. Napjainkban az Unió GDP-jének 10%-át – több mint 1,1 milliárd eurót – műholdas navigációs jelek teszik lehetővé. Az európai űripar több mint 230 000 szakembert foglalkoztat, és árbevételét 46 és 54 milliárd euró között becsülték 2014-ben.

Ezen rendeletjavaslat az európai űrstratégiát követő intézkedések részét képezi. A teljes mértékben integrált űrprogram az e területet érintő összes uniós tevékenységet összefogja. Koherens keretet biztosít majd a jövőbeli beruházások számára, fokozott láthatóságot és nagyobb rugalmasságot kínálva. A hatékonyság javításával végső soron segít elindítani olyan új, az űrhöz köthető szolgáltatásokat, amelyek valamennyi uniós polgár javát szolgálják. A javaslat 16 milliárdos költségvetést biztosít az Unió számára, hogy megvalósítsa, folytassa és fejlessze a Galileót, az EGNOS-t, a Kopernikuszt és az SST-t, valamint hogy elindítsa a Govsatcom-kezdeményezést.

Az előadó üdvözli a Bizottság rendeletre irányuló javaslatát, amely jelentős mértékben egyszerűsíti és észszerűsíti a hatályos uniós jogszabályokat azáltal, hogy egyetlen szöveget hoz létre és csaknem minden olyan szabályt harmonizál, amelyet eddig külön rendeletek vagy határozatok tartalmaztak. Ez egyben az uniós űrpolitika láthatóságát is növeli majd, összhangban azzal a szereppel, amelyet az Unió a jövőben a világűr globális szereplőjeként be kíván tölteni.

A közös agrárpolitika (KAP) jobb végrehajtásának céljából egyre nagyobb az igény a Föld megfigyeléséből leszűrt információk hasznosítására, amelyek széleskörű lehetőségeket kínálnak a szakpolitikák nyomon követését célzó és az intelligens gazdálkodás tekintetében. A Kopernikusz a Föld-megfigyelési adatokhoz való díjmentes és nyílt hozzáférés biztosítása révén elősegíti a KAP-célkitűzést szolgáló mezőgazdasági tevékenységek felügyeletét. Ezek az adatok a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer kapacitásával kombinálva további értéket biztosítanak, melyet kiegészítenek a magánipar által biztosított egyéb műholdas képek.

Ezért az előadó úgy véli, hogy a Galileóval való egyensúly megteremtése, valamint az uniós politikák és érdekelt felek új igényeinek kielégítése érdekében nagyobb költségvetést kell biztosítani a Kopernikusz számára. Az előadó további 2 milliárd euró biztosítását javasolja a Kopernikusz számára. Ez az összeg összhangban van a Kopernikusz hosszú távú előrejelzéseinek becsléseivel a részvényesek által kért és az Európai Bizottság által meghatározott összes prioritás végrehajtására vonatkozóan.

Ezek az igények a következők:

1.  egy több műholdas küldetés a CO2-ciklusra gyakorolt emberi hatás felmérésére. Ennek szükségességét a COP21 következtetései alátámasztják.

2.  nagy időbeli és térbeli felbontású megfigyelések a jelenlegi Sentinel-2 mérések kiegészítése és kibővítése érdekében. Ez a mezőgazdasági szereplők által kért és a városi alkalmazások céljából előtérbe helyezett prioritás.

3.  új mérések a sarkvidékek kritikus paramétereiről. Ez támogatni fogja az Unió északi-sarkvidéki politikáját és az éghajlatváltozást.

4.  optikai hiperspektrumú megfigyelések az aktuális Sentinel-2 küldetés kibővítésére. Ezek a mezőgazdasági szereplők által jelzett prioritások, amelyek fontosak a szárazföldi erőforrások szempontjából.

A Kopernikusz adatainak növekvő uniós és globális lehetőségei vannak a mezőgazdasági ágazatban: mint például az élelmiszer- és vízválság, a vízhasználat, a biológiai sokféleség csökkenése, az ökoszisztéma összeomlása, a szélsőséges időjárási viszonyok, a precíziós gazdálkodás, a KAP ellenőrzése és a szélesebb értelemben vett élelmezésbiztonság.

Az említett négy küldetéshez szükséges többletkiadás biztosítja, hogy a magánszektor több alkalmazást tervezhessen a gyártók és más érdekeltek számára, amelyeket napi rendszerességgel praktikus formátumban használhatnak kézi készülékeiken. Egy példa Belgiumból: A VITO kifejlesztett egy olyan rendszert, amely nyomon követi a burgonya növekedését. A Kopernikusz adatainak és információinak felhasználásával ez a szolgáltatás globális léptékűvé és kiterjeszthetővé válik. Az ilyen alkalmazások képesek betölteni a jelenleg létező terményhozam-előrejelzésekre vonatkozó kritikus információs rést.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Unió már az 1990-es évek végétől kezdve létrehozott saját kezdeményezéseket és programokat a világűr területén – előbb az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a Kopernikusz programot –, amelyek az Unió polgárainak szükségleteit és a közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. Nemcsak a továbbvitelét kell biztosítani ezeknek a kezdeményezéseknek, hanem továbbfejlesztésükről is gondoskodni kell ahhoz, hogy továbbra is élharcosai legyenek az új műszaki megoldások kifejlesztésének és a digitális ágazatban, illetve az informatikai és a kommunikációs technológia területén zajló átalakulásoknak, képesek legyenek kielégíteni a felhasználók új igényeit, és szolgálni tudják a kiemelt szakpolitikai célokat egyebek mellett az éghajlatváltozás – és különösen az Északi-sarkvidéken zajló változások figyelemmel kísérése –, a biztonság és a katonai védelem területén.

(3)  Az Unió már az 1990-es évek végétől kezdve létrehozott saját kezdeményezéseket és programokat a világűr területén – előbb az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatást (EGNOS), majd a Galileo és a Kopernikusz programot –, amelyek az Unió polgárainak szükségleteit és a közpolitikai igényeket egyaránt kielégítik. Nemcsak a továbbvitelét kell biztosítani ezeknek a kezdeményezéseknek, hanem gyorsabb továbbfejlesztésükről is gondoskodni kell – például a műholdak számának növelésével – ahhoz, hogy továbbra is élharcosai legyenek az új műszaki megoldások kifejlesztésének és a digitális ágazatban, illetve az informatikai és a kommunikációs technológia területén zajló átalakulásoknak, képesek legyenek kielégíteni a felhasználók új igényeit, és szolgálni tudják a kiemelt szakpolitikai célokat egyebek mellett az éghajlatváltozás – és különösen az Északi-sarkvidéken zajló változások figyelemmel kísérése –, a biztonság és a katonai védelem területén.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  A műholdas navigációs rendszereket egyre több kulcsfontosságú gazdasági ágazat – köztük kiemelten a közlekedés, a távközlés, a mezőgazdaság és az energiaágazat – veszi igénybe egyre nagyobb mértékben, és fontosak az Unió és az uniós tagállamok biztonságához és katonai védelméhez kapcsolódó tevékenységekkel fennálló szinergiák is. A műholdas navigáció feletti teljes körű ellenőrzés ezért garancia az Unió technológiai függetlenségére – ideértve hosszabb távon az infrastruktúrát alkotó berendezések komponenseivel kapcsolatos függetlenséget is –, és biztosítéka az Unió stratégiai autonómiájának.

(38)  A műholdas navigációs rendszereket egyre több kulcsfontosságú gazdasági ágazat – köztük kiemelten a közlekedés, a távközlés, a mezőgazdaság, az élelmiszerbiztonság és az energiaágazat – veszi igénybe egyre nagyobb mértékben, és fontosak az Unió és az uniós tagállamok biztonságához és katonai védelméhez kapcsolódó tevékenységekkel fennálló szinergiák is. A műholdas navigáció feletti teljes körű ellenőrzés ezért garancia az Unió technológiai függetlenségére – ideértve hosszabb távon az infrastruktúrát alkotó berendezések komponenseivel kapcsolatos függetlenséget is –, és biztosítéka az Unió stratégiai autonómiájának.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40a)  Az EGNOS segítséget nyújthat a precíziós mezőgazdaságban, az európai termelők hulladékgazdálkodásában, a műtrágyák és gyomirtók túlzott használatának csökkentésében és a terményhozam optimalizálásában. Már létezik egy komoly EGNOS felhasználói közösség, de a navigációs technológiával kompatibilis mezőgazdasági gépek száma még korlátozott. Ez a probléma orvoslásra vár.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  A Kopernikusz célja, hogy önálló hozzáférést biztosítson a környezeti ismeretekhez és biztosítsa a Föld-megfigyelési és a geoinformációs szolgáltatások legfontosabb technológiáit, ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió számára a független döntéshozatalt és fellépést egyebek mellett olyan területeken, mint a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a polgári védelem, a biztonság és a digitális gazdaság.

(47)  A Kopernikusz célja, hogy önálló hozzáférést biztosítson a környezeti és mezőgazdasági ismeretekhez és biztosítsa a Föld-megfigyelési és a geoinformációs szolgáltatások legfontosabb technológiáit, ezáltal pedig lehetővé tegye az Unió számára a független döntéshozatalt és fellépést egyebek mellett olyan területeken, mint a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a biológiai sokféleség, a földhasználat, az éghajlatváltozás, a polgári védelem, a biztonság és a digitális gazdaság.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(47a)  A mezőgazdaság esetében a Kopernikuszt tovább kell fejleszteni és ki kell használni olyan gyakorlatok kidolgozásának előmozdítása érdekében, amelyek megőrzik a környezetet és fenntartják a termelékenységet. A mezőgazdaságnak a Kopernikusz teljes potenciáljából részesülnie kell, különös tekintettel a mezőgazdasági földhasználatra és folyamatokra, a terméshozamra vonatkozó előrejelzésekre, az öntözés kezelésére és a hidrológiára, a megművelt területek szezonális feltérképezésére, a felszínborításra és a terménytípusokra vonatkozó térképekre, a termény- és talajállapotokra, a magas természeti értékű mezőgazdasági területekre, a vidéki területek biodiverzitás-megfigyelésére és a tájfragmentációra. Az Európai Űrügynökség (ESA) Sen2Agri és Sen4CAP projektjének eredményei alapján az adatokat arra is fel lehetne használni, hogy a KAP-ellenőrzések megközelítése átálljon a mintavételen alapuló módszerről egy szisztematikus megközelítésre, és esetleg ez lépjen a helyszíni ellenőrzések helyébe, csökkentve a kifizető ügynökségek és a KAP támogatásaiban részesülő végső kedvezményezettek adminisztratív terheit.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  A Kopernikusznak a folytonosság biztosítása mellett – a Föld-megfigyeléssel kapcsolatos kutatás, műszaki eredmények és innováció legújabb tendenciái, valamint a nagy adathalmazok elemzése és a mesterséges intelligencia területén bekövetkezett fejlemények és az azokkal kapcsolatos uniós szintű stratégiák és kezdeményezések figyelembevételével – tovább kell vinnie az uniós Föld-megfigyelési programot (Kopernikusz) létrehozó 377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet17, illetőleg a Kopernikusz elődprogramját, a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés programját (GMES) létrehozó és az annak kezdeti működésére irányadó végrehajtási szabályokról rendelkező, az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről szóló 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet18 alapján végzett tevékenységet és annak eredményeit19. A lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia a tagállamoknak, az Európai Űrügynökségnek, az Eumetsatnak20 és más szervezeteknek a világűrből végzett megfigyeléssel kapcsolatos kapacitásait, egy életképes európai kereskedelmi űrágazat kialakulásának elősegítése érdekében ideértve az európai kereskedelmi kezdeményezések ilyen jellegű kapacitásait is. Azokban az esetekben, amikor az lehetséges és helyénvaló, fel kell használnia továbbá az elsősorban a tagállamok által a 2007/2/EK irányelv21 alapján szolgáltatott, hozzáférhető lokális és kiegészítő adatokat is. Annak érdekében, hogy biztosítsa a helyszíni adatkészletekhez a Kopernikusz céljaira történő hatékony hozzáférést és az érintett adatok hatékony felhasználását, a Bizottságnak együttműködést kell folytatnia a tagállamokkal és az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel.

(48)  A Kopernikusz program alapját az Unió, az ESA és a tagállamok közötti partnerség képezi. Ezért a programnak a meglévő európai és nemzeti kapacitásokra kell épülnie, és azokat közösen kidolgozott új eszközökkel kell kiegészítenie. E megközelítés érvényesítése érdekében a Bizottságnak törekednie kell arra, hogy fenntartsa a párbeszédet az ESA-val és a releváns, világűrben lévő és lokális eszközökkel rendelkező tagállamokkal. A Kopernikusznak a folytonosság biztosítása mellett – a Föld-megfigyeléssel kapcsolatos kutatás, műszaki eredmények és innováció legújabb tendenciái, valamint a nagy adathalmazok elemzése és a mesterséges intelligencia területén bekövetkezett fejlemények és az azokkal kapcsolatos uniós szintű stratégiák és kezdeményezések figyelembevételével – tovább kell vinnie az uniós Föld-megfigyelési programot (Kopernikusz) létrehozó 377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet17, illetőleg a Kopernikusz elődprogramját, a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés programját (GMES) létrehozó és az annak kezdeti működésére irányadó végrehajtási szabályokról rendelkező, az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről szóló 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet18 alapján végzett tevékenységet és annak eredményeit19. A lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia a tagállamoknak, az Európai Űrügynökségnek, az Eumetsatnak20 és más szervezeteknek a világűrből végzett megfigyeléssel kapcsolatos kapacitásait, egy életképes európai kereskedelmi űrágazat kialakulásának elősegítése érdekében ideértve az európai kereskedelmi kezdeményezések ilyen jellegű kapacitásait is. Azokban az esetekben, amikor az lehetséges és helyénvaló, fel kell használnia továbbá az elsősorban a tagállamok által a 2007/2/EK irányelv21 alapján szolgáltatott, hozzáférhető lokális és kiegészítő adatokat is. Annak érdekében, hogy biztosítsa a helyszíni adatkészletekhez a Kopernikusz céljaira történő hatékony hozzáférést és az érintett adatok hatékony felhasználását, a Bizottságnak együttműködést kell folytatnia a tagállamokkal és az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 122., 2014.4.24., 44. o.).

18 Az Európai Parlament és a Tanács 911/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) (HL L 276., 2010.10.20., 1. o.). A Bizottság közleménye:

18 Az Európai Parlament és a Tanács 911/2010/EU rendelete (2010. szeptember 22.) az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013) (HL L 276., 2010.10.20., 1. o.). A Bizottság közleménye:

19 „Mesterséges intelligencia Európa számára” (COM(2018) 237 final); a Bizottság közleménye: „A közös európai adattér kialakítása felé” (COM(2018) 232 final); javaslat: a Tanács rendelete az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról (COM(2018) 8 final).

19 „Mesterséges intelligencia Európa számára” (COM(2018) 237 final); a Bizottság közleménye: „A közös európai adattér kialakítása felé” (COM(2018) 232 final); javaslat: a Tanács rendelete az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról (COM(2018) 8 final).

20 A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete.

20 A Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete.

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról.

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról.

Indokolás

Ez a hivatkozás elismeri az Európai Űrügynökség által finanszírozott, folyamatban lévő megvalósíthatósági tanulmányokat, valamint az egyes műhold-típusok első egységének jövőbeli fejlesztését, amelyet az ESA finanszíroz.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(48a)  A Kopernicuszt gyorsan tovább kell fejleszteni, például a műholdak számának növelésével. Mivel a felhős feltételek csökkenthetik a képek használhatóságát, nagyobb képfrekvenciára van szükség az idősorozat-elemzések készítéséhez például olyan célokra, mint a mezőgazdaság.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(52)  Az adatbeszerzés területén a Kopernikusz keretében végzett tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő világűr-infrastruktúrát, előkészítse a műholdak hosszú távú élettartam végi lecserélését, továbbá új megfigyelési rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket kezdeményezzen a globális éghajlatváltozással összefüggő kihívások kezelésének támogatása (például az emberi tevékenységből eredő szén-dioxid-kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követése) céljából. A Kopernikusz keretében végzett tevékenységnek ki kell terjesztenie a globális megfigyelést a sarkvidéki területekre, továbbá támogatnia kell a környezetvédelmi szabályok betartatását, a jogszabályokon alapuló környezetvédelmi nyomon követést és jelentéstételt és az innovatív környezeti alkalmazásokat (például növénytermesztési hozammonitoring, vízgazdálkodási alkalmazások és korszerű tűzvédelmi megfigyelés). Ennek keretében a Kopernikusznak a lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia az előző finanszírozási időszakban (2014–2020) rendelkezésére bocsátott eszközöket és élnie kell azok multiplikátorhatásával, miközben kapacitásainak további kiegészítése céljából új működési és üzleti modellekkel is kísérleteznie kell. A biztonság területén jelentkező változó felhasználói igények kielégítése érdekében a Kopernikusznak a tagállamokkal meglévő sikeres partnerségek kihasználásával és megfelelő irányítási mechanizmusok alkalmazásával tovább kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.

(52)  Az adatbeszerzés területén a Kopernikusz keretében végzett tevékenység számára azt a célt kell kitűzni, hogy kiegészítse és fenntartsa a meglévő világűr-infrastruktúrát, előkészítse a műholdak hosszú távú élettartam végi lecserélését, továbbá új megfigyelési rendszerekkel kapcsolatos új küldetéseket kezdeményezzen a globális éghajlatváltozással összefüggő kihívások kezelésének támogatása (például az emberi tevékenységből eredő szén-dioxid-kibocsátás és más üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követése), – amely küldetések megvalósíthatóságát az Európai Űrügynökség jelenleg vizsgálja –, valamint mezőgazdasági monitoringja céljából. A Kopernikusz keretében végzett tevékenységnek ki kell terjesztenie a globális megfigyelést a sarkvidéki területekre, továbbá támogatnia kell a környezetvédelmi szabályok betartatását, a jogszabályokon alapuló környezetvédelmi nyomon követést és jelentéstételt és az innovatív környezeti alkalmazásokat (például növénytermesztési hozammonitoring, vízgazdálkodási alkalmazások és korszerű tűzvédelmi megfigyelés). Ennek keretében a Kopernikusznak a lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia az előző finanszírozási időszakban (2014–2020) rendelkezésére bocsátott eszközöket és élnie kell azok multiplikátorhatásával, miközben kapacitásainak további kiegészítése céljából új működési és üzleti modellekkel is kísérleteznie kell. A biztonság területén jelentkező változó felhasználói igények kielégítése érdekében a Kopernikusznak a tagállamokkal meglévő sikeres partnerségek kihasználásával és megfelelő irányítási mechanizmusok alkalmazásával tovább kell fejlesztenie biztonsági dimenzióját.

Indokolás

Ez a hivatkozás elismeri az Európai Űrügynökség által finanszírozott, folyamatban lévő megvalósíthatósági tanulmányokat, valamint az egyes műholdtípusok első egységének jövőbeli fejlesztését, amelyet az ESA finanszíroz majd.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53)  Az adat- és információfeldolgozás területén a Kopernikusznak biztosítania kell a Kopernikusz alapszolgáltatásainak hosszú távú fenntarthatóságát és továbbfejlesztését, a közszektorban jelentkező és az Unió nemzetközi kötelezettségeiből fakadó igények kielégítése érdekében folytatott információszolgáltatást, valamint a kereskedelmi hasznosítás lehetőségeinek maximalizálását. A Kopernikusznak helyi, nemzeti, európai és globális léptékben egyaránt információkat kell szolgáltatnia különösen a légkör állapotáról; az óceánok állapotáról; a helyi, a nemzeti és az uniós szakpolitikák végrehajtását elősegítő szárazföld-monitoring céljaira; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése céljaira; valamint a többek között a megelőzés révén megvalósuló veszélyhelyzet-kezelést, a környezetvédelmi szabályok betartatását, valamint a polgári biztonságot és az Unió ilyen irányú külső tevékenységét szolgáló térinformatikai információk körében. A Bizottságnak azonosítania kell a szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságát elősegítő megfelelő szerződéses megállapodásokat.

(53)  Az adat- és információfeldolgozás területén a Kopernikusznak biztosítania kell a Kopernikusz alapszolgáltatásainak hosszú távú fenntarthatóságát és továbbfejlesztését, a közszektorban jelentkező és az Unió nemzetközi kötelezettségeiből fakadó igények kielégítése érdekében folytatott információszolgáltatást, valamint a kereskedelmi hasznosítás lehetőségeinek maximalizálását. A Kopernikusznak helyi, nemzeti, európai és globális léptékben egyaránt információkat kell szolgáltatnia különösen a légkör állapotáról; az óceánok állapotáról; a helyi, a nemzeti és az uniós szakpolitikák végrehajtását elősegítő szárazföld-monitoring céljaira; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése céljaira; a mezőgazdasági célú földterületek állapotáról és a földhasználatról, a halászathoz kötődő tevékenységekről; valamint a többek között a megelőzés révén megvalósuló veszélyhelyzet-kezelést, a környezetvédelmi szabályok betartatását, valamint a polgári biztonságot és az Unió ilyen irányú külső tevékenységét szolgáló térinformatikai információk körében. A Bizottságnak azonosítania kell a szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságát elősegítő megfelelő szerződéses megállapodásokat.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(59a)  Tekintettel arra, hogy a műholdképek, amelyek például megbízható és időszerű információkat biztosítanak a növény- és a talajviszonyokról, nagy potenciállal rendelkeznek a fenntartható és hatékony erőforrás-gazdálkodás terén, tovább kell ezt a szolgáltatást fejleszteni a végfelhasználói igények kielégítése és az adatkapcsolat biztosítása érdekében.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

86 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(86)  A programhoz rendelt infrastruktúra további kutatást és innovációt tehet szükségessé, amelynek támogatása a Horizont Európa keretprogram keretei között történhet, és amelynek során törekedni kell az Európai Űrügynökség által e területen folytatott tevékenységgel való koherenciára. A Horizont Európa keretprogrammal fennálló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a stratégiai kutatás- és innovációtervezési folyamat keretében azonosításra és meghatározásra kerüljenek az űrágazat kutatási és innovációs igényei. A program által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott űradatok és szolgáltatások segítségével áttörést jelentő megoldások születhetnek a kutatás és az innováció keretében, ideértve a Horizont Európa keretprogramot is, egyebek mellett a fenntartható élelmezés és a fenntartható természeti erőforrások, az éghajlati változások nyomon követése, az intelligens városok, az automatizált járművek, a biztonság és a katasztrófavédelem területén. A Horizont Európa keretprogram stratégiai tervezési folyamata azonosítani fogja azokat a kutatási és innovációs tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, ezen belül a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási infrastruktúra, különösen pedig a lokális figyelőhálózatok alapvető elemét fogják képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat megalapozó lokális megfigyelési infrastruktúrának.

(86)  A programhoz rendelt infrastruktúra további kutatást és innovációt tehet szükségessé, amelynek támogatása a Horizont Európa keretprogram keretei között történhet, és amelynek során törekedni kell az Európai Űrügynökség által e területen folytatott tevékenységgel való koherenciára. A Horizont Európa keretprogrammal fennálló szinergiáknak biztosítaniuk kell, hogy a stratégiai kutatás- és innovációtervezési folyamat keretében azonosításra és meghatározásra kerüljenek az űrágazat kutatási és innovációs igényei. A program által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott űradatok és szolgáltatások segítségével áttörést jelentő megoldások születhetnek a kutatás és az innováció keretében, ideértve a Horizont Európa keretprogramot is, egyebek mellett a fenntartható élelmezés és a fenntartható természeti erőforrások, a természeti csapások megelőzése érdekében az éghajlati változások nyomon követése, az intelligens városok, az automatizált járművek, a biztonság és a katasztrófavédelem területén. A Horizont Európa keretprogram stratégiai tervezési folyamata azonosítani fogja azokat a kutatási és innovációs tevékenységeket, amelyek igénybe vehetik az Unió tulajdonában lévő infrastruktúrát, ezen belül a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz infrastruktúráját is. A kutatási infrastruktúra, különösen pedig a lokális figyelőhálózatok alapvető elemét fogják képezni a Kopernikusz-szolgáltatásokat megalapozó lokális megfigyelési infrastruktúrának.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a „Kopernikusz-alapfelhasználók”, azaz azok a felhasználók, amelyek élvezik a Kopernikusz-adatok és a Kopernikusz-információk előnyeit, és emellett szerepet játszanak a Kopernikusz fejlődési irányának meghatározásában; a Kopernikusz-alapfelhasználók az Unió azon intézményei és szervei és azok az európai nemzeti és regionális állami és önkormányzati szervek, amelyek közszolgálati feladataik keretében a környezetvédelmi politika, a polgári védelmi politika vagy a biztonságpolitika területén a szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével vannak megbízva;

a „Kopernikusz-alapfelhasználók”, azaz azok a felhasználók, amelyek élvezik a Kopernikusz-adatok és a Kopernikusz-információk előnyeit, és emellett szerepet játszanak a Kopernikusz fejlődési irányának meghatározásában; a Kopernikusz-alapfelhasználók az Unió azon intézményei és szervei és azok az európai nemzeti és regionális állami és önkormányzati szervek, amelyek közszolgálati feladataik keretében a környezetvédelmi politika, a mezőgazdasági politika, a fenntartható növekedésre törekvő politika, az erdőgazdálkodási politika, a polgári védelmi politika vagy a biztonságpolitika területén a szakpolitika meghatározásával, végrehajtásával, érvényesítésével vagy nyomon követésével vannak megbízva;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

az „egyéb Kopernikusz-felhasználók”, azaz azok a további felhasználók, amelyek élvezik a Kopernikusz-adatok és a Kopernikusz-információk előnyeit, például a kutatási és az oktatási, a kereskedelmi és a magánjogi, a jótékonysági, a nem kormányzati, valamint a nemzetközi szervezetek.

az „egyéb Kopernikusz-felhasználók”, azaz azok a további felhasználók, amelyek élvezik a Kopernikusz-adatok és a Kopernikusz-információk előnyeit, például a kutatási és az oktatási szervezetek, a kereskedelmi és a magánjogi szervek, a jogi személyek, a jótékonysági, a nem kormányzati, valamint a nemzetközi szervezetek.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egy földi központokból és állomásokból, valamint geoszinkron műholdakon elhelyezett több jeladóból álló regionális navigációs műholdrendszer, amely pontosítja és korrigálja a Galileo és egyéb GNSS-ek által kiadott nyílt jeleket, többek között légiforgalmi szolgáltatások és léginavigációs szolgáltatások céljára (a továbbiakban: európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás vagy EGNOS);

b)  egy földi központokból és állomásokból, valamint geoszinkron műholdakon elhelyezett több jeladóból álló regionális navigációs műholdrendszer, amely pontosítja és korrigálja a Galileo és egyéb GNSS-ek által kiadott nyílt jeleket, többek között légiforgalmi szolgáltatások és léginavigációs szolgáltatások céljára, valamint a mezőgazdaság céljára (a továbbiakban: európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás vagy EGNOS);

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  egy geoinformációs adatokat és szolgáltatásokat nyújtó, önálló, felhasználó-központú, polgári irányítás alatt álló Föld-megfigyelési rendszer, amely műholdakból, földi infrastruktúrából, adat- és információfeldolgozási létesítményekből, valamint elosztási infrastruktúrából áll, és a biztonsági elvárásokat és előírásokat teljeskörűen integrálja (a továbbiakban: Kopernikusz);

c)  friss és megbízható geoinformációs adatokat és szolgáltatásokat nyújtó, önálló, felhasználó-központú, polgári irányítás alatt álló Föld-megfigyelési rendszer, amely műholdakból, földi infrastruktúrából, adat- és információfeldolgozási létesítményekből, valamint elosztási infrastruktúrából áll, és az uniós polgárokra vonatkozó biztonsági elvárásokat és előírásokat teljeskörűen integrálja (a továbbiakban: Kopernikusz);

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  jó minőségű, aktuális és adott esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos adatok, információk és szolgáltatások megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg globális szinten, vagy az ehhez való hozzájárulás, a meglévő és az újonnan kialakuló igényeket kielégítve, valamint az Unió politikai prioritásainak, köztük az éghajlatváltozással és a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos prioritások teljesítése;

a)  jó minőségű, aktuális és adott esetben biztonságos, űrrel kapcsolatos adatok, információk és szolgáltatások megszakítás nélküli nyújtása, lehetőleg globális szinten, vagy az ehhez való hozzájárulás, a meglévő és az újonnan kialakuló igényeket kielégítve, valamint az Unió politikai prioritásainak, köztük az éghajlatváltozással, az élelmiszer-biztonsággal és -védelemmel, valamint a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos prioritások teljesítése;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az Unió űrágazatban betöltött vezető szerepének támogatása a nemzetközi porondon, megerősítve a globális kihívásokkal való megküzdésben és a globális kezdeményezések támogatásában vállalt szerepét, többek között az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés területén.

d)  az Unió űrágazatban betöltött vezető szerepének támogatása a nemzetközi porondon, megerősítve a globális kihívásokkal való megküzdésben és a globális kezdeményezések támogatásában vállalt szerepét, többek között az éghajlatváltozás, a precíziós gazdálkodás, az élelmezésbiztonság és a fenntartható fejlődés területén.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Galileo és EGNOS: a lehető legkorszerűbb és adott esetben biztonságos helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási szolgáltatások nyújtása;

a)  Galileo és EGNOS: hosszú távon a lehető legkorszerűbb és adott esetben biztonságos helymeghatározási, navigációs és időmeghatározási szolgáltatások nyújtása;

Indokolás

A Kopernikuszhoz hasonlóan a Galileo szolgáltatásait is hosszú távon kell biztosítani.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Kopernikusz: pontos és megbízható Föld-megfigyelési adatok és információk hosszú távon és fenntartható módon történő biztosítása – a környezettel, az éghajlatváltozással, a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel, a polgári védelemmel, a biztonsággal és védelemmel, csakúgy mint a digitális gazdasággal kapcsolatos uniós és tagállami szakpolitikák végrehajtásának és nyomon követésének támogatása érdekében;

b)  Kopernikusz: pontos és megbízható Föld-megfigyelési adatok és információk hosszú távon és fenntartható módon történő biztosítása – a környezettel, a víz- és erdőgazdálkodással, az éghajlatváltozással, a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel, a halászattal, a polgári védelemmel, a biztonsággal és védelemmel, csakúgy mint a digitális gazdasággal kapcsolatos uniós és tagállami szakpolitikák végrehajtásának és nyomon követésének támogatása érdekében;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron [16] milliárd EUR.

A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron [18] milliárd EUR.

Indokolás

Ez az összeg összhangban van a Kopernikusz hosszú távú előrejelzéseinek becsléseivel a Bizottság által meghatározott összes prioritás végrehajtása érdekében.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Kopernikusz: [5,8] milliárd EUR

b)  Kopernikusz: [7,8] milliárd EUR

Indokolás

Ez az összeg összhangban van a Kopernikusz hosszú távú előrejelzéseinek becsléseivel a Bizottság által meghatározott összes prioritás végrehajtása érdekében.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)   A tagállamok részére megosztott irányítás keretében allokált források a tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a programra. A Bizottság ezeket a forrásokat a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlenül vagy 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban közvetve hajtja végre Ezeket a forrásokat lehetőség szerint az érintett tagállam javára kell felhasználni.

törölve

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  nagy pontosságú szolgáltatás (high-accuracy service – HAS): ingyenes a felhasználók számára, és kiegészítő frekvenciasávban terjesztett további adatok révén nagy pontosságú helymeghatározási és szinkronizációs adatokat biztosít, elsősorban professzionális vagy kereskedelmi célú műholdas navigációs alkalmazások céljára;

b)  nagy pontosságú szolgáltatás (high-accuracy service – HAS): ingyenes a felhasználók számára, és kiegészítő frekvenciasávban terjesztett további adatok révén nagy pontosságú horizontális és vertikális helymeghatározási és szinkronizációs adatokat biztosít, elsősorban professzionális vagy kereskedelmi célú műholdas navigációs alkalmazások céljára;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  adat- és információfeldolgozási komponens, amely a környezetvédelmi monitoringgal, jelentéstétellel és megfelelésbiztosítással, valamint a polgári védelemmel és biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokat (Kopernikusz-szolgáltatások) támogató, hozzáadott értéket képviselő információk előállítására irányuló tevékenységekre is kiterjed;

b)  adat- és információfeldolgozási komponens, amely a vízi, környezetvédelmi, mezőgazdasági, vidékfejlesztési és erdészeti monitoringgal, jelentéstétellel és megfelelésbiztosítással, valamint a polgári védelemmel és biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokat (Kopernikusz-szolgáltatások) támogató, szabványosított hozzáadott értéket képviselő információk előállítására irányuló tevékenységekre is kiterjed;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a már meglévő Sentinel programok folytonosságának fenntartására, valamint a megfigyelés körének kibővítése érdekében további Sentinelek kifejlesztésére, felbocsátására, fenntartására és üzemeltetésére irányuló intézkedések, a következő prioritásokkal: az emberi eredetű CO2 és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követését szolgáló megfigyelési kapacitások, a sarkköri lefedettség és innovatív környezetvédelmi alkalmazások lehetővé tétele a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a vízgazdálkodásban;

a)  a már meglévő Sentinel programok folytonosságának fenntartására, valamint a megfigyelés körének kibővítése érdekében további Sentinelek kifejlesztésére, felbocsátására, fenntartására és üzemeltetésére irányuló intézkedések, a következő prioritásokkal: az emberi eredetű CO2 és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követését szolgáló megfigyelési kapacitások, a sarkköri lefedettség és innovatív környezetvédelmi alkalmazások lehetővé tétele a növénytermesztésben, az állattenyésztésben, a halászatban, az erdőgazdálkodásban és a vízgazdálkodásban;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  környezetvédelmi monitoring, jelentéstételi és megfelelésbiztosítási szolgáltatások, amelyek kiterjednek az alábbiakra:

a)  környezetvédelmi, mezőgazdasági és vidékfejlesztési monitoring, jelentéstételi és megfelelésbiztosítási szolgáltatások, amelyek kiterjednek az alábbiakra:

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  szárazföld-monitoring a felszínborításra, a földhasználatra és a földhasználat megváltozására, a városi területekre, a szárazföldi víz mennyiségére és minőségére, az erdőkre, a mezőgazdaságra és egyéb természeti erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a krioszférára vonatkozó információk szolgáltatása érdekében;

–  szárazföld-monitoring a felszínborításra, a földhasználatra és a földhasználat megváltozására, a városi területekre, a szárazföldi víz mennyiségére és minőségére, az erdőkre, és különösen az erdőirtásra, a mezőgazdaságra és egyéb természeti erőforrásokra, a biológiai sokféleségre és a krioszférára, a termőterületek rendszeres értékelésére, a termények fejlődésének figyelemmel kísérésére regionális és globális méretekben, a betakarított termésmennyiség becslésére, a legalkalmasabb betakarítási időszakok előrejelzésére, a terméshozam előrejelzésére, öntözési szükségletbecslésre, a műtrágya vagy növényvédőszerek felhasználásának optimalizálására, az evapotranspiráció és a vízhiánystressz megfigyelésére, a talajösszetétel és a nyersanyagok feltérképezésére és nyomon követésére, az elsivatagosodásra, a vetésforgásra és diverzifikációra, a talajerózióra, a szennyeződésre és a vízhatlanságra, valamint a vegyianyagok és hulladékok kezelésere vonatkozó információk szolgáltatása érdekében;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  a tagállamok képesek lesznek felhasználni – a felszínborítás fokától és a mezőgazdasági területek hasznosításától függően – a mezőgazdasági területek monitoringjából származó információkat és adatokat a mezőgazdasági támogatások adminisztratív terheinek további csökkentése érdekében;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az éghajlatváltozás-monitoring az emberi eredetű CO2 és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátására, az alapvető éghajlati változókra, az ismételt éghajlati elemzésekre, a szezonális előrejelzésekre, az éghajlat-előrejelzésekre és egyes jelenségek kiváltó okaira, valamint a releváns időbeli és térbeli skálák mutatóira vonatkozó információk szolgáltatása érdekében;

–  az éghajlatváltozás-monitoring az emberi eredetű CO2 és egyéb üvegházhatású gázok kibocsátására, az alapvető éghajlati változókra, az ismételt éghajlati elemzésekre, a szezonális előrejelzésekre, az éghajlat-előrejelzésekre és egyes jelenségek kiváltó okaira, valamint a talajerózióra és egyéb releváns időbeli és térbeli skálák mutatóira vonatkozó információk szolgáltatása érdekében;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  az öntözést igénylő mezőgazdasági területek feltérképezése, a betakarítással kapcsolatos rendelkezések és a talajpusztulás, valamint jobb élelmiszerminőség és -biztonság garantálása, a környezet védelme mellett;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  a halászathoz kötődő tevékenységek nyomon követése, a jobb élelmiszer-minőség és -biztonság garantálása érdekében, a környezet védelme mellett;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  veszélyhelyzet-kezelési szolgáltatás az Unióban tevékenykedő, polgári védelemmel foglalkozó hatóságok munkáját támogató információk rendelkezésre bocsátására, valamint a polgári védelmi és katasztrófakezelési műveletek (a korai előrejelzés és a válsághelyzetekre való reagálási képesség javítása) és a különféle típusú katasztrófákkal kapcsolatos megelőzési és felkészültségi intézkedések (kockázat- és helyreállítási elemzések) támogatására;

b)  veszélyhelyzet-kezelési szolgáltatás az Unióban tevékenykedő, polgári védelemmel foglalkozó hatóságok munkáját támogató információk rendelkezésre bocsátására, valamint a polgári védelmi és katasztrófakezelési műveletek (a korai előrejelzés és a válsághelyzetekre való reagálási képesség javítása) és a különféle típusú katasztrófákkal – beleértve a tűzvészeket – kapcsolatos megelőzési és felkészültségi intézkedések (kockázat- és helyreállítási elemzések) támogatására

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Kopernikusz olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek biztosítják az összes Kopernikusz-adathoz és -információhoz való hozzáférést, és adott esetben további infrastruktúrát és szolgáltatásokat bocsátanak rendelkezésre az említett adatok és információk terjesztésének, hozzáférhetőségének és felhasználásának előmozdítása érdekében.

(1)  A Kopernikusz olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek biztosítják az összes Kopernikusz-adathoz és -információhoz való hozzáférést, és adott esetben további infrastruktúrát és szolgáltatásokat bocsátanak rendelkezésre az említett adatok és információk terjesztésének, hozzáférhetőségének és felhasználásának előmozdítása érdekében. Figyelemfelhívó akciók, a Kopernikusz-szolgáltatásokkal kapcsolatos, potenciális felhasználókat megcélzó képzési programok, illetve a mezőgazdasági termelőket a KAP keretein belül Kopernikusz-szolgáltatások felhasználására ösztönző intézkedések is lebonyolításra kerülnek. A regionális és helyi hatóságok Kopernikusz-adatokhoz való hozzáférésének támogatása és a Kopernikusz-szolgáltatások felhasználásának megerősítése is a célkitűzések közt szerepel. 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

14.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Hilde Vautmans

4.7.2018

Az elfogadás dátuma

9.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Elsi Katainen, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Stanisław Ożóg

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

32

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Maria Lidia Senra Rodríguez

1

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

ENVI

14.6.2018

TRAN

5.7.2018

 

AGRI

14.6.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

20.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Massimiliano Salini

12.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.7.2018

8.10.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bolesław G. Piecha

Benyújtás dátuma

27.11.2018

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

54

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 10.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat