Procedura : 2018/0236(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0405/2018

Teksty złożone :

A8-0405/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1990kWORD 313k
27.11.2018
PE 625.427v03-00 A8-0405/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej: Massimiliano Salini

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0447),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 189 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0258/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Transportu i Turystyki, jak również Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0405/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 września 2016 r. pt. „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” (COM(2016)0587) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0300),

Poprawka    2

Projekt rezolucji ustawodawczej

Umocowanie 5 b (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 września 2016 r. pt. „Sieć 5G dla Europy: plan działania” (COM(2016)0588) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0306),

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną stały się niezbędne w codziennym życiu Europejczyków i odgrywają istotną rolę w zachowaniu wielu strategicznych interesów. Unijny przemysł kosmiczny jest już jednym z najbardziej konkurencyjnych na świecie. Jednak pojawienie się nowych podmiotów oraz rozwój nowych technologii rewolucjonizuje tradycyjne modele przemysłowe. Ważne jest zatem, aby Unia utrzymała wiodącą pozycję na świecie ze znaczną swobodą działania w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a także aby wspierała postęp naukowy i techniczny oraz zwiększała konkurencyjność i potencjał innowacyjny gałęzi przemysłu kosmicznego w Unii, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych przedsiębiorstw.

(1)  Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną stały się niezbędne w codziennym życiu Europejczyków i odgrywają istotną rolę w zachowaniu wielu strategicznych interesów. Unijny przemysł kosmiczny jest już jednym z najbardziej konkurencyjnych na świecie. Jednak pojawienie się nowych podmiotów oraz rozwój nowych technologii rewolucjonizuje tradycyjne modele przemysłowe. Ważne jest zatem, aby Unia utrzymała wiodącą pozycję na świecie ze znaczną swobodą działania w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a także aby wspierała postęp naukowy i techniczny oraz zwiększała konkurencyjność i potencjał innowacyjny gałęzi przemysłu kosmicznego w Unii, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych przedsiębiorstw. Równocześnie ważne jest stworzenie odpowiednich warunków w celu zapewnienia równych szans w skali globalnej przedsiębiorstwom aktywnym w sektorze kosmicznym.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Rozwój sektora kosmicznego był w przeszłości związany z bezpieczeństwem. W wielu przypadkach wyposażenie, sprzęt i narzędzia używane w sektorze kosmicznym są produktami podwójnego zastosowania. Należy zatem wykorzystać możliwości, jakie stwarza przestrzeń kosmiczna dla bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich.

(2)  Rozwój sektora kosmicznego był w przeszłości związany z bezpieczeństwem. W wielu przypadkach wyposażenie, sprzęt i narzędzia używane w sektorze kosmicznym są produktami podwójnego zastosowania. Należy zatem wykorzystać możliwości, jakie stwarzają przestrzeń kosmiczna i autonomiczny dostęp do niej dla bezpieczeństwa i niezależności Unii i jej państw członkowskich.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Od końca lat 90. ubiegłego wieku Unia przygotowywała własne inicjatywy i programy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a mianowicie europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a następnie Galileo i Copernicus, które uwzględniają potrzeby obywateli Unii i spełniają wymogi polityki publicznej. Należy zapewnić nie tylko kontynuowanie tych inicjatyw, ale także je ulepszyć, aby zagwarantować, że w kontekście rozwoju nowych technologii i transformacji w dziedzinie technologii cyfrowych i technologii ICT utrzymają się w czołówce, zaspokoją nowe potrzeby użytkowników i przyczynią się do realizacji priorytetów politycznych, takich jak działania związane ze zmianą klimatu, w tym monitorowanie zmian na Arktyce, a także bezpieczeństwo i obronność.

(3)  Od końca lat 90. ubiegłego wieku Unia przygotowywała własne inicjatywy i programy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a mianowicie europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a następnie Galileo i Copernicus, które uwzględniają potrzeby obywateli Unii i spełniają wymogi polityki publicznej. Należy zapewnić kontynuowanie tych inicjatyw, jak również ich przyjęcie i wykorzystywanie, a także je ulepszyć, aby zagwarantować, że w kontekście rozwoju nowych technologii i transformacji w dziedzinie technologii cyfrowych i technologii ICT utrzymają się w czołówce, zaspokoją nowe potrzeby użytkowników i przyczynią się do realizacji priorytetów politycznych. Program powinien promować oraz wspierać wykorzystanie usług kosmicznych, tak aby wszystkie państwa członkowskie i ich obywatele mogli w pełni czerpać korzyści z programu kosmicznego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Unia musi zapewnić sobie swobodę działania i autonomię, aby mieć dostęp do przestrzeni kosmicznej i możliwość korzystania z niej w bezpieczny sposób. W związku z tym istotne jest, by utrzymała autonomiczny, niezawodny i opłacalny dostęp do przestrzeni kosmicznej, w szczególności w odniesieniu do krytycznej infrastruktury i technologii, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Komisja powinna mieć zatem możliwość zgrupowania usług wynoszenia na orbitę na szczeblu europejskim, zarówno na potrzeby własne, jak i – na ich wniosek – innych podmiotów, w tym państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 189 ust. 2 Traktatu. Istotne jest również, aby Unia nadal posiadała nowoczesne, skuteczne i elastyczne obiekty infrastruktury startowej. Jako uzupełnienie środków podejmowanych przez państwa członkowskie i Europejską Agencję Kosmiczną Komisja powinna rozważyć różne rodzaje wsparcia na rzecz takich obiektów. W szczególności, jeżeli naziemna infrastruktura kosmiczna niezbędna do wynoszenia na orbitę zgodnie z potrzebami programu wymaga utrzymania lub modernizacji, powinna istnieć możliwość częściowego sfinansowania takich dostosowań w ramach programu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, i jeżeli można wyraźnie stwierdzić wniesienie unijnej wartości dodanej, w celu osiągnięcia większej efektywności pod względem kosztów na potrzeby programu.

(4)  Unia musi zapewnić sobie swobodę działania i autonomię, aby mieć dostęp do przestrzeni kosmicznej i możliwość korzystania z niej w bezpieczny sposób. W związku z tym istotne jest, by utrzymała autonomiczny, niezawodny i opłacalny dostęp do przestrzeni kosmicznej, w tym alternatywnych technologii wynoszenia na orbitę i innowacyjnych systemów lub usług, w szczególności w odniesieniu do krytycznej infrastruktury i technologii, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Komisja powinna mieć zatem możliwość zgrupowania usług wynoszenia na orbitę na szczeblu europejskim, zarówno na potrzeby własne, jak i – na ich wniosek – innych podmiotów, w tym państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 189 ust. 2 Traktatu. Istotne jest również, aby Unia nadal posiadała nowoczesne, skuteczne i elastyczne obiekty infrastruktury startowej. Jako uzupełnienie środków podejmowanych przez państwa członkowskie i Europejską Agencję Kosmiczną Komisja powinna rozważyć różne rodzaje wsparcia na rzecz takich obiektów. W szczególności, jeżeli naziemna infrastruktura kosmiczna niezbędna do wynoszenia na orbitę zgodnie z potrzebami programu wymaga utrzymania lub modernizacji, powinna istnieć możliwość częściowego sfinansowania takich dostosowań w ramach programu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, i jeżeli można wyraźnie stwierdzić wniesienie unijnej wartości dodanej, w celu osiągnięcia większej efektywności pod względem kosztów na potrzeby programu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zwiększyć konkurencyjność unijnego przemysłu kosmicznego i zwiększyć zdolności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji własnych systemów, Unia powinna wspierać tworzenie, wzrost i rozwój całego przemysłu kosmicznego. Powstawanie modelu sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacjom należy wspierać również na szczeblu europejskim, regionalnym i krajowym w drodze ustanowienia platformy ds. przestrzeni kosmicznej skupiającej sektor kosmiczny, sektor cyfrowy i sektor użytkowników. Unia powinna wspierać rozwój przedsiębiorstw z sektora kosmicznego z siedzibą Unii, aby mogły one odnieść sukces, w tym przez wspieranie ich w dostępie do finansowania ryzyka w związku z brakiem, w obrębie Unii, odpowiedniego dostępu do kapitału private equity dla przedsiębiorstw typu start-up z sektora kosmicznego oraz przez tworzenie partnerstw innowacyjnych (podejście oparte na pierwszej umowie).

(5)  Aby zwiększyć konkurencyjność unijnego przemysłu kosmicznego i zwiększyć zdolności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji własnych systemów, Unia powinna wspierać tworzenie, wzrost i rozwój całego przemysłu kosmicznego. Powstawanie modelu sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacjom należy wspierać również na szczeblu europejskim, regionalnym i krajowym w drodze inicjatyw takich jak platforma ds. przestrzeni kosmicznej skupiająca sektor kosmiczny, sektor cyfrowy i sektor użytkowników. Platforma ds. przestrzeni kosmicznej powinna działać we współpracy z platformą ds. innowacji cyfrowych w celu pobudzania przedsiębiorczości i poprawy umiejętności. Unia powinna wspierać utworzenie i rozwój przedsiębiorstw z sektora kosmicznego z siedzibą Unii, aby mogły one odnieść sukces, w tym przez wspieranie ich w dostępie do finansowania ryzyka w związku z brakiem, w obrębie Unii, odpowiedniego dostępu do kapitału private equity dla przedsiębiorstw typu start-up z sektora kosmicznego oraz przez tworzenie partnerstw innowacyjnych (podejście oparte na pierwszej umowie).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Ze względu na zasięg i potencjał w zakresie stawiania czoła globalnym wyzwaniom program kosmiczny Unii (dalej zwany „programem”) ma bardzo międzynarodowy wymiar. Komisję należy zatem upoważnić do zarządzania działaniami i ich koordynowania na arenie międzynarodowej w imieniu Unii, a w szczególności do ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich na forach międzynarodowych, w tym w dziedzinie częstotliwości; promowania unijnych technologii i przemysłu, a także zachęcania do współpracy w dziedzinie szkoleń, przy zapewnieniu wzajemności praw i obowiązków stron. Szczególnie ważne jest, aby Unia była reprezentowana przez Komisję w organach międzynarodowego programu COSPAS-SARSAT lub w odpowiednich sektorowych organach ONZ, w tym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa, a także w Światowej Organizacji Meteorologicznej.

(6)  Ze względu na zasięg i potencjał w zakresie stawiania czoła globalnym wyzwaniom program kosmiczny Unii (dalej zwany „programem”) ma bardzo międzynarodowy wymiar. Komisję należy zatem upoważnić do zarządzania działaniami i ich koordynowania na arenie międzynarodowej w imieniu Unii, a w szczególności do ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich na forach międzynarodowych, w tym w dziedzinie częstotliwości. Komisja powinna wzmocnić dyplomację gospodarczą w celu promowania unijnych technologii i przemysłu, a także zachęcania do współpracy w dziedzinie szkoleń, przy zapewnieniu wzajemności praw i obowiązków stron oraz uczciwej konkurencji na szczeblu międzynarodowym. Szczególnie ważne jest, aby Unia była reprezentowana przez Komisję w organach międzynarodowego programu COSPAS-SARSAT lub w odpowiednich sektorowych organach ONZ, w tym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa, a także w Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Wraz z państwami członkowskimi i Wysokim Przedstawicielem Komisja powinna wspierać odpowiedzialne zachowanie w przestrzeni kosmicznej oraz zbadać możliwość przystąpienia do odpowiednich konwencji ONZ.

(7)  Wraz z państwami członkowskimi i Wysokim Przedstawicielem Komisja powinna wspierać odpowiedzialne zachowanie w przestrzeni kosmicznej, szczególnie przez znajdowanie rozwiązań w walce z rozprzestrzenianiem się śmieci kosmicznych, oraz zbadać możliwość przystąpienia do odpowiednich konwencji ONZ w tym do Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (Traktat o Przestrzeni Kosmicznej).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Cele programu są podobne do celów innych programów unijnych, w tym programu „Horyzont Europa”, Funduszu InvestEU, Europejskiego Funduszu Obronnego oraz funduszy objętych przepisami rozporządzenia (UE) [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W związku z tym należy przewidzieć skumulowane finansowanie z tych programów, pod warunkiem że obejmują one te same pozycje kosztów, w szczególności w drodze uzgodnień dotyczących finansowania uzupełniającego z programów unijnych, w przypadku gdy pozwala na to tryb zarządzania – bądź kolejno, na zmianę lub w drodze łączenia funduszy, w tym na potrzeby wspólnego finansowania działań – umożliwiając, w miarę możliwości, tworzenie partnerstw innowacyjnych i prowadzenie działań łączonych. W trakcie realizacji programu Komisja powinna promować synergię z innymi powiązanymi programami unijnymi, co umożliwi w miarę możliwości korzystanie z dostępu do finansowania ryzyka, partnerstw innowacyjnych, finansowania skumulowanego lub mieszanego.

(8)  Cele programu są podobne do celów innych programów unijnych, w tym programu „Horyzont Europa”, Funduszu InvestEU, Europejskiego Funduszu Obronnego oraz funduszy objętych przepisami rozporządzenia (UE) [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W związku z tym należy przewidzieć skumulowane finansowanie z tych programów, pod warunkiem że obejmują one te same koszty, w szczególności w drodze uzgodnień dotyczących finansowania uzupełniającego z programów unijnych, w przypadku gdy pozwala na to tryb zarządzania – bądź kolejno, na zmianę lub w drodze łączenia funduszy, w tym na potrzeby wspólnego finansowania działań – umożliwiając, w miarę możliwości, tworzenie partnerstw innowacyjnych i prowadzenie działań łączonych. W trakcie realizacji programu Komisja powinna promować synergię z innymi powiązanymi programami unijnymi, co umożliwi w miarę możliwości korzystanie z dostępu do finansowania ryzyka, partnerstw innowacyjnych, finansowania skumulowanego lub mieszanego. Istotne jest zapewnienie ciągłości między rozwiązaniami opracowanymi w ramach programu „Horyzont Europa” oraz innymi programami unijnymi oraz elementami programu kosmicznego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Unijny sektor kosmiczny zatrudnia ok. 200 000 wykwalifikowanych pracowników. Dlatego ważny jest dalszy rozwój najnowocześniejszej infrastruktury tego sektora, a tym samym pobudzanie działalności gospodarczej wyższego oraz niższego szczebla. Ponadto w trosce o zapewnienie przyszłej konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego program musi wspierać rozwój zaawansowanych umiejętności w dziedzinach związanych z przestrzenią kosmiczną oraz działania edukacyjne i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt i kobiet, aby móc w pełni realizować potencjał obywateli Unii w tej dziedzinie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Program powinien wykorzystywać synergie między sektorem kosmicznym a sektorem transportu, mając na uwadze, że technologie kosmiczne odgrywają strategiczną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz bardziej inteligentnego transportu lądowego, morskiego, powietrznego i kosmicznego, jego większego bezpieczeństwa, bardziej zrównoważonego i zintegrowanego charakteru, a równocześnie rosnący, innowacyjny sektor transportu będzie zgłaszał większe zapotrzebowanie na nowoczesne technologie kosmiczne.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Wszelkie dochody generowane w ramach programu powinny zasilać budżet Unii w celu częściowego zrekompensowania inwestycji, które zostały już dokonane; dochody te powinny być wykorzystywane do realizacji celów programu. Z tego samego powodu powinno być możliwe wprowadzenie mechanizmu podziału dochodów w umowach zawieranych z podmiotami sektora prywatnego.

(14)  Dochody generowane przez elementy programu powinny zasilać budżet Unii w celu częściowego zrekompensowania inwestycji, które zostały już dokonane; dochody te powinny być wykorzystywane do osiągnięcia celów programu. Z tego samego powodu powinno być możliwe wprowadzenie mechanizmu podziału dochodów w umowach zawieranych z podmiotami sektora prywatnego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Program opiera się na złożonych i stale rozwijających się technologiach. Opieranie się na takich technologiach stwarza niepewność i ryzyko związane z zamówieniami publicznymi udzielanymi w ramach tego programu, zwłaszcza że zamówienia te przewidują długoterminowe związanie się z dostawcą urządzeń lub usług. Konieczne są zatem szczegółowe środki dotyczące zamówień publicznych w uzupełnieniu do przepisów ustanowionych w rozporządzeniu finansowym. Powinno również być możliwe udzielenie zamówienia w postaci zamówienia w transzach warunkowych, wprowadzenie – pod pewnymi warunkami – zmiany w umowie podczas jej realizacji, a także nałożenie obowiązku minimalnego zakresu podwykonawstwa. Ponadto w związku z niepewnością technologiczną, która charakteryzuje elementy programu, nie zawsze można dokładnie przewidzieć ceny umowne i w związku z tym należałoby zapewnić możliwość zawierania umów bez określania stałej i ostatecznej ceny i wprowadzania klauzuli o ochronie interesów finansowych Unii.

(16)  Program opiera się na złożonych i stale rozwijających się technologiach. Opieranie się na takich technologiach stwarza niepewność i ryzyko związane z zamówieniami publicznymi udzielanymi w ramach tego programu, zwłaszcza że zamówienia te przewidują długoterminowe związanie się z dostawcą urządzeń lub usług. Konieczne są zatem szczegółowe środki dotyczące zamówień publicznych w uzupełnieniu do przepisów ustanowionych w rozporządzeniu finansowym. Powinno również być możliwe udzielenie zamówienia w postaci zamówienia w transzach warunkowych, wprowadzenie – pod pewnymi warunkami – zmiany w umowie podczas jej realizacji, a także nałożenie obowiązku minimalnego zakresu podwykonawstwa, szczególnie realizowanego przez MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up. Ponadto w związku z niepewnością technologiczną, która charakteryzuje elementy programu, nie zawsze można dokładnie przewidzieć ceny umowne i w związku z tym należałoby zapewnić możliwość zawierania umów bez określania stałej i ostatecznej ceny i wprowadzania klauzuli o ochronie interesów finansowych Unii.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Należyte publiczne zarządzanie programem wymaga ścisłego podziału obowiązków i zadań między różne zaangażowane podmioty w celu unikania powielania działań oraz ograniczenia przekraczania kosztów i opóźnień.

(25)  Należyte publiczne zarządzanie programem wymaga ścisłego podziału obowiązków i zadań między różne zaangażowane podmioty w celu unikania powielania działań oraz ograniczenia przekraczania kosztów i opóźnień, a także powinien priorytetowo traktować wykorzystywanie istniejącej infrastruktury europejskiej oraz rozwój europejskich sektorów zawodowych i przemysłowych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Programy kosmiczne są zorientowane na użytkowników, wymagają zatem stałego, skutecznego zaangażowania ich przedstawicieli w ich wdrażanie i rozwój.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Państwa członkowskie od dawna są aktywne w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Posiadają systemy, infrastrukturę, krajowe agencje i organy ds. przestrzeni kosmicznej. Mogą one zatem wnieść znaczący wkład do programu, a zwłaszcza w zakresie jego realizacji, i należy je zobowiązać do pełnej współpracy z Unią w celu propagowania usług i zastosowań w ramach programu. Komisja powinna mieć możliwość pozyskać dostępne państwom członkowskim środki, powierzyć im pozaregulacyjne zadania związane z realizacją programu i korzystać z ich pomocy. Ponadto zainteresowane państwa członkowskie powinny zastosować wszystkie środki konieczne do zapewnienia ochrony stacji naziemnych utworzonych na ich terytorium. Państwa członkowskie i Komisja powinny poza tym współpracować między sobą oraz z odpowiednimi organami międzynarodowymi i regulacyjnymi, by zapewnić dostępność i ochronę częstotliwości na potrzeby programu, by umożliwić pełen rozwój i wdrożenie zastosowań bazujących na oferowanych usługach, zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego.

(26)  Państwa członkowskie od dawna są aktywne w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Posiadają systemy, infrastrukturę, krajowe agencje i organy ds. przestrzeni kosmicznej. Mogą one zatem wnieść znaczący wkład do programu, a zwłaszcza w zakresie jego realizacji, i należy je zobowiązać do pełnej współpracy z Unią w celu propagowania usług i zastosowań w ramach programu. Komisja powinna mieć możliwość pozyskać dostępne państwom członkowskim środki, powierzyć im pozaregulacyjne zadania związane z realizacją programu i korzystać z ich pomocy. Ponadto zainteresowane państwa członkowskie powinny zastosować wszystkie środki konieczne do zapewnienia ochrony stacji naziemnych utworzonych na ich terytorium. Państwa członkowskie i Komisja powinny poza tym współpracować między sobą oraz z odpowiednimi organami międzynarodowymi i regulacyjnymi, by zapewnić dostępność i odpowiednią ochronę częstotliwości na potrzeby programu, by umożliwić pełen rozwój i wdrożenie zastosowań bazujących na oferowanych usługach, zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego15.

__________________

__________________

15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).

15 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Z uwagi na rolę promotora ogólnego interesu Unii do Komisji należy realizacja programu, ponoszenie ogólnej odpowiedzialności za program i propagowanie korzystania z niego. W celu optymalizacji zasobów i kompetencji różnych zainteresowanych stron Komisja powinna mieć możliwość delegowania niektórych zadań. Ponadto Komisja jest w stanie najlepiej określić główne specyfikacje techniczne i operacyjne niezbędne do wdrożenia zmian systemów i usług.

(27)  Z uwagi na rolę promotora ogólnego interesu Unii do Komisji należy nadzór nad realizacją programu, ponoszenie ogólnej odpowiedzialności za program i propagowanie korzystania z niego. W celu optymalizacji zasobów i kompetencji różnych zainteresowanych stron Komisja powinna mieć możliwość delegowania niektórych zadań. Ponadto Komisja jest w stanie najlepiej określić główne wymagania niezbędne do wdrożenia zmian systemów i usług.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Misją Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego („Agencja”), która zastępuje Agencję Europejskiego GNSS ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 i jest jej następcą, jest przyczynienie się do realizacji programu, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa. Niektóre zadania związane z bezpieczeństwem i propagowaniem programu należy zatem powierzyć Agencji. W szczególności w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa i z uwagi na doświadczenie Agencji w tej dziedzinie, powinna ona być odpowiedzialna za zadania związane z akredytacją bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich działań Unii w sektorze kosmicznym. Ponadto Agencja powinna wykonywać zadania, które Komisja powierza jej na podstawie jednej lub wielu umów o przyznanie wkładu dotyczących różnych innych zadań szczegółowych związanych z programem.

(28)  Misją Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego („Agencja”), która zastępuje Agencję Europejskiego GNSS ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 i jest jej następcą, jest przyczynienie się do realizacji programu, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i propagowania usług i sektorów usług pochodnych. Zadania związane z tymi dziedzinami należy zatem powierzyć Agencji. W szczególności w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa i z uwagi na doświadczenie Agencji w tej dziedzinie, powinna ona być odpowiedzialna za zadania związane z akredytacją bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich działań Unii w sektorze kosmicznym. Bazując na pozytywnej historii promowania absorpcji przez użytkowników oraz rynek dorobku programów Galileo i EGNOS, a także z myślą o promowaniu programów jako pakietu, Agencji należy powierzyć wykonywanie działań promujących i komercjalizujących program Copernicus. Ponadto Agencja powinna wykonywać zadania, które Komisja powierza jej na podstawie jednej lub wielu umów o przyznanie wkładu dotyczących różnych innych zadań szczegółowych związanych z programem.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Europejska Agencja Kosmiczna jest organizacją międzynarodową posiadającą obszerną wiedzę ekspercką w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, która zawarła ze Wspólnotą Europejską umowę ramową w 2004 r. Jest zatem ważnym partnerem w realizacji programu, z którym należy nawiązać odpowiednie relacje. W związku z tym i zgodnie z rozporządzeniem finansowym należy zawrzeć z Europejską Agencją Kosmiczną ramową umowę o partnerstwie (o charakterze finansowym), która będzie regulować wszystkie stosunki finansowe między Komisją, Agencją a Europejską Agencją Kosmiczną i zapewni ich spójność i zgodność z umową ramową zawartą z Europejską Agencją Kosmiczną, w szczególności z jej art. 5. Jednakże z uwagi na to, że Europejska Agencja Kosmiczna nie jest organem Unii i nie podlega prawu UE, istotne jest, w celu ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich, aby zawarcie takiej umowy było uzależnione od wprowadzenia odpowiednich zasad działania Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umowa ta powinna również zawierać wszelkie klauzule niezbędne do ochrony interesów finansowych Unii.

(29)  Europejska Agencja Kosmiczna jest organizacją międzynarodową posiadającą obszerną wiedzę ekspercką w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, która zawarła ze Wspólnotą Europejską umowę ramową w 2004 r. Jest zatem ważnym partnerem w realizacji programu, z którym należy nawiązać odpowiednie relacje. W związku z tym i zgodnie z rozporządzeniem finansowym należy zawrzeć z Europejską Agencją Kosmiczną ramową umowę o partnerstwie (o charakterze finansowym), która będzie regulować wszystkie stosunki finansowe między Komisją, Agencją a Europejską Agencją Kosmiczną i zapewni ich spójność i zgodność z umową ramową zawartą z Europejską Agencją Kosmiczną, w szczególności z jej art. 5. Jednakże z uwagi na to, że Europejska Agencja Kosmiczna nie jest organem Unii i nie podlega prawu UE, istotne jest, w celu ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich, aby taka umowa zawierała odpowiednie wymogi odnoszące się do zasad działania Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umowa ta powinna również zawierać wszelkie klauzule niezbędne do ochrony interesów finansowych Unii.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu strukturalnego włączenia reprezentacji użytkowników w zarządzanie GOVSATCOM oraz grupowania potrzeb i wymogów użytkowników ponad granicami krajowymi i cywilno-wojskowymi, odpowiednie podmioty unijne charakteryzujące się bliskimi powiązaniami z użytkownikami, takie jak Europejska Agencja Obrony, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych/Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych oraz Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego powinny pełnić rolę koordynatora w odniesieniu do określonych grup użytkowników. Na poziomie zagregowanym Agencja i Europejska Agencja Obrony powinny odpowiednio reprezentować społeczności użytkowników cywilnych i wojskowych oraz mogą monitorować wykorzystanie operacyjne, popyt, przestrzeganie wymogów, a także zmieniające się potrzeby i wymagania.

(31)  W celu strukturalnego włączenia reprezentacji użytkowników w zarządzanie GOVSATCOM oraz grupowania potrzeb i wymogów użytkowników ponad granicami krajowymi, odpowiednie podmioty unijne charakteryzujące się bliskimi powiązaniami z użytkownikami, takie jak Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, Komórka Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych oraz Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego powinny pełnić rolę koordynatora w odniesieniu do określonych grup użytkowników. Na poziomie zagregowanym Agencja powinna reprezentować społeczność użytkowników oraz może monitorować wykorzystanie operacyjne, popyt, przestrzeganie wymogów, a także zmieniające się potrzeby i wymagania.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Aby zapewnić bezpieczny obieg informacji, należy ustanowić odpowiednie przepisy w celu zapewnienia równoważności przepisów dotyczących bezpieczeństwa na potrzeby różnych podmiotów publicznych i prywatnych, jak również osób fizycznych, zaangażowanych w realizację programu.

(36)  Aby zapewnić bezpieczny obieg informacji, należy ustanowić odpowiednie przepisy w celu zapewnienia równoważności przepisów dotyczących bezpieczeństwa na potrzeby różnych podmiotów publicznych i prywatnych, jak również osób fizycznych, zaangażowanych w realizację programu, w tym utworzyć kilka poziomów dostępu do informacji, a tym samym zadbać o bezpieczeństwo dostępu do nich.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36a)  Cyberbezpieczeństwo europejskiej infrastruktury kosmicznej, zarówno naziemnej, jak i znajdującej się w przestrzeni kosmicznej, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania systemów i ich faktycznej zdolności do wykonywania zadań w sposób ciągły i świadczenia wymaganych usług.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Coraz więcej kluczowych sektorów gospodarki, w szczególności sektor transportu, telekomunikacji, rolnictwa i energetyki, częściej korzysta z systemów nawigacji satelitarnej, nie wspominając o synergii z działaniami związanymi z bezpieczeństwem i obronnością Unii i jej państw członkowskich. Sprawowanie pełnej kontroli nad nawigacją satelitarną powinno zatem zagwarantować Unii niezależność technologiczną, w tym w dłuższej perspektywie w odniesieniu do elementów infrastruktury, i zapewnić jej strategiczną autonomię.

(38)  Coraz więcej kluczowych sektorów gospodarki, w szczególności sektor transportu, telekomunikacji, rolnictwa i energetyki, częściej korzysta z systemów nawigacji satelitarnej. Nawigacja satelitarna także odgrywa istotną rolę w kontekście bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Sprawowanie pełnej kontroli nad nawigacją satelitarną powinno zatem zagwarantować Unii niezależność technologiczną, w tym w dłuższej perspektywie w odniesieniu do elementów infrastruktury, i zapewnić jej strategiczną autonomię.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Celem EGNOS jest poprawa jakości otwartych sygnałów emitowanych przez istniejące globalne systemy nawigacji satelitarnej, w szczególności te emitowane przez system Galileo. Usługi świadczone w ramach EGNOS powinny priorytetowo obejmować terytoria państw członkowskich położone w Europie, przy czym do celów niniejszego rozporządzenia oznacza to również Azory, Wyspy Kanaryjskie i Maderę, w celu objęcia tych terytoriów do końca 2025 r. Z zastrzeżeniem technicznej wykonalności oraz w odniesieniu do usług związanych z bezpieczeństwem życia na podstawie umów międzynarodowych, geograficzny zasięg usług świadczonych przez EGNOS można rozszerzyć na inne regiony świata. Nie naruszając przepisów rozporządzenia [2018/XXXX] [rozporządzenie w sprawie EASA], oraz bez uszczerbku dla niezbędnego monitorowania jakości usług Galileo do celów lotnictwa, należy zauważyć, że mimo iż sygnały emitowane przez Galileo mogą być skutecznie wykorzystywane do ułatwienia pozycjonowania samolotów, jedynie lokalne lub regionalne systemy wspomagające, takie jak EGNOS w Europie, mogą oferować usługi zarządzania ruchem lotniczym(ATM) oraz służby żeglugi powietrznej (ANS).

(40)  Celem EGNOS jest poprawa jakości otwartych sygnałów emitowanych przez istniejące globalne systemy nawigacji satelitarnej, w szczególności te emitowane przez system Galileo. Usługi świadczone w ramach EGNOS powinny priorytetowo obejmować terytoria państw członkowskich położone w Europie, przy czym do celów niniejszego rozporządzenia oznacza to również Azory, Wyspy Kanaryjskie i Maderę, w celu objęcia tych terytoriów do końca 2025 r. Z zastrzeżeniem technicznej wykonalności oraz w odniesieniu do usług związanych z bezpieczeństwem życia na podstawie umów międzynarodowych, geograficzny zasięg usług świadczonych przez EGNOS można rozszerzyć na inne regiony świata. Nie naruszając przepisów rozporządzenia 2018/1139 Parlamentu Europejskiego i Rady1a, oraz bez uszczerbku dla niezbędnego monitorowania jakości usług Galileo i jego skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa do celów lotnictwa, należy zauważyć, że mimo iż sygnały emitowane przez Galileo mogą być skutecznie wykorzystywane do ułatwienia pozycjonowania samolotów, jedynie lokalne lub regionalne systemy wspomagające, takie jak EGNOS w Europie, mogą oferować usługi zarządzania ruchem lotniczym(ATM) oraz służby żeglugi powietrznej (ANS).

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a)  EGNOS może stanowić wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego i może pomóc europejskim rolnikom eliminować odpady, ograniczyć zbyt częste stosowanie nawozów i herbicydów oraz zoptymalizować wydajność upraw. EGNOS posiada już znaczną „społeczność użytkowników”, jednak liczba maszyn rolniczych kompatybilnych z technologią nawigacji satelitarnej jest już mniejsza. Tą kwestią trzeba się zająć.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Konieczne jest zapewnienie ciągłości, stabilności i dostępności w przyszłości usług świadczonych przez systemy Galileo i EGNOS. W obliczu zmieniającego się środowiska i szybko rozwijającego się rynku ich rozwój powinien być kontynuowany, należy również przygotować nowe generacje tych systemów.

(41)  Konieczne jest zapewnienie ciągłości, stabilności, bezpieczeństwa, niezawodności, dokładności i dostępności w przyszłości usług świadczonych przez systemy Galileo i EGNOS. W obliczu zmieniającego się środowiska i szybko rozwijającego się rynku ich rozwój powinien być kontynuowany, należy również przygotować nowe generacje tych systemów.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a)   W celu wspierania korzystania z usług dostarczanych przez systemy Galileo i EGNOS oraz wspomagania usług pochodnych, zwłaszcza w sektorze transportu, właściwe organy powinny opracować wspólne standardy i certyfikaty na szczeblu międzynarodowym. 

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  Zważywszy na znaczenie naziemnej infrastruktury dla Galileo i EGNOS i jej wpływ na ich bezpieczeństwo, określenia lokalizacji tej infrastruktury powinna dokonać Komisja. Rozmieszczenie naziemnej infrastruktury systemów powinno nadal odbywać się w oparciu o otwarte i przejrzyste procedury.

skreśla się

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Aby zmaksymalizować korzyści społeczno-gospodarcze Galileo i EGNOS, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, należy promować korzystanie z usług świadczonych przez EGNOS i Galileo w innych obszarach polityki unijnej, jeżeli jest to uzasadnione i korzystne.

(46)  Aby zmaksymalizować korzyści społeczno-gospodarcze Galileo i EGNOS, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, należy uwzględnić korzystanie z usług świadczonych przez EGNOS i Galileo w innych obszarach polityki unijnej, jeżeli jest to możliwe. Ważnym etapem jest również promowanie korzystania z tych usług we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Copernicus powinien zapewnić autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i kluczowych technologii w zakresie obserwacji Ziemi i usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu, ochrony ludności, bezpieczeństwa oraz gospodarki cyfrowej.

(47)  Copernicus powinien zapewnić autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i rolnictwie oraz kluczowych technologii w zakresie obserwacji Ziemi i usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, w tym rolnictwa, różnorodności biologicznej, użytkowania gruntów, leśnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa, zmiany klimatu, miejsc dziedzictwa ludzkości, ochrony ludności, bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa infrastruktury, oraz gospodarki cyfrowej.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Copernicus powinien również opierać się na osiągnięciach i działaniach podejmowanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 ustanawiającego unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)17, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji18 ustanawiającego poprzednika systemu Copernicus, a mianowicie globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES), oraz zasady dotyczące początkowej fazy jego realizacji, a także zapewniać ciągłość tych działań i osiągnięć, biorąc pod uwagę najnowsze tendencje w zakresie badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji mające wpływ na dziedzinę obserwacji Ziemi, jak również zmiany w zakresie analizy dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji oraz związane z nimi strategie i inicjatywy na poziomie Unii19. W jak największym stopniu powinien on wykorzystywać zdolności państw członkowskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej, EUMETSAT20, a także innych podmiotów w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej, w tym inicjatywy komercyjne w Europie, przyczyniając się tym samym do rozwoju rentownego, komercyjnego sektora kosmicznego w Europie. W przypadkach, w których jest to wykonalne i właściwe, powinien on również wykorzystywać dostępne dane in situ i dane pomocnicze, przekazane głównie przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE21. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Środowiska w celu zapewnienia skutecznego dostępu do zbiorów danych in situ i wykorzystywania ich na potrzeby systemu Copernicus.

(48)  Powinien opierać się na istniejących zdolnościach oraz być uzupełniany o nowe aktywa, które podmioty odpowiedzialne mogą wypracować wspólnie. W tym celu Komisja powinna ściśle współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną, państwami członkowskimi i w stosownych przypadkach z innymi podmiotami posiadającymi odpowiednie aktywa kosmiczne i in situ. Copernicus powinien również opierać się na osiągnięciach i działaniach podejmowanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 ustanawiającego unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)17, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji18 ustanawiającego poprzednika systemu Copernicus, a mianowicie globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES), oraz zasady dotyczące początkowej fazy jego realizacji, a także zapewniać ciągłość tych działań i osiągnięć, biorąc pod uwagę najnowsze tendencje w zakresie badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji mające wpływ na dziedzinę obserwacji Ziemi, jak również zmiany w zakresie analizy dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji oraz związane z nimi strategie i inicjatywy na poziomie Unii19. W jak największym stopniu powinien on wykorzystywać zdolności państw członkowskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej, EUMETSAT20, a także innych podmiotów w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej, w tym inicjatywy komercyjne w Europie, przyczyniając się tym samym do rozwoju rentownego, komercyjnego sektora kosmicznego w Europie. W przypadkach, w których jest to wykonalne i właściwe, powinien on również wykorzystywać dostępne dane in situ i dane pomocnicze, przekazane głównie przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE21. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Środowiska w celu zapewnienia skutecznego dostępu do zbiorów danych in situ i wykorzystywania ich na potrzeby systemu Copernicus.

__________________

__________________

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44).

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1).

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1).

19 Komunikat „Sztuczna inteligencja dla Europy” (COM(2018) 237 final), komunikat „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018) 232 final), wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (COM(2018) 8 final).

19 Komunikat „Sztuczna inteligencja dla Europy” (COM(2018) 237 final), komunikat „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018) 232 final), wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (COM(2018) 8 final).

20 Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych.

20 Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych.

21 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

21 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(49a)  Należy uwolnić pełen potencjał programu Copernicus na rzecz unijnego społeczeństwa, wykraczając poza krąg bezpośrednich beneficjentów, przez intensyfikację środków służących jego upowszechnianiu wśród użytkowników, co wymaga dalszych działań umożliwiających wykorzystanie danych przez niespecjalistów – stymulując tym samym wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i wymianę wiedzy.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52)  W odniesieniu do pozyskiwania danych działania w ramach systemu Copernicus powinny mieć na celu uzupełnienie i utrzymanie istniejącej infrastruktury kosmicznej, przygotowanie długoterminowego zastępowania satelitów na koniec okresu ich eksploatacji, a także inicjowanie nowych misji dotyczących nowych systemów obserwacyjnych w celu wsparcia w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest globalna zmiana klimatu (np. monitorowanie antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych). Działania w ramach systemu Copernicus powinny prowadzić do rozszerzenia ich globalnego zasięgu monitorowania o regiony polarne oraz wspierać zapewnianie przestrzegania przepisów oraz ustawowe monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, a także innowacyjne zastosowania w tym zakresie (np. na potrzeby monitorowania upraw, zarządzania zasobami wodnymi i zaawansowanego monitorowania pożarów). W tym celu w ramach systemu Copernicus użyć jako dźwigni finansowej inwestycji poczynionych w poprzednim okresie finansowania (2014–2020) i maksymalnie je wykorzystać oraz zbadać nowe modele operacyjne i biznesowe w celu dalszego uzupełnienia zdolności systemu Copernicus. Copernicus powinien również opierać się na udanych partnerstwach z państwami członkowskimi w celu dalszego rozwijania jego wymiaru bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie mechanizmy zarządzania, aby reagować na zmieniające się potrzeby użytkowników w dziedzinie bezpieczeństwa.

(52)  W odniesieniu do pozyskiwania danych działania w ramach systemu Copernicus powinny mieć na celu uzupełnienie i utrzymanie istniejącej infrastruktury kosmicznej, przygotowanie długoterminowego zastępowania satelitów na koniec okresu ich eksploatacji, a także inicjowanie nowych misji, których wykonalność jest obecnie sprawdzana przez Europejską Agencję Kosmiczną, dotyczących nowych systemów obserwacyjnych w celu wsparcia w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest globalna zmiana klimatu (np. monitorowanie antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych). Działania w ramach systemu Copernicus powinny prowadzić do rozszerzenia ich globalnego zasięgu monitorowania o regiony polarne oraz wspierać zapewnianie przestrzegania przepisów oraz ustawowe monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, a także innowacyjne zastosowania w tym zakresie (np. na potrzeby monitorowania upraw, zarządzania zasobami wodnymi i zaawansowanego monitorowania pożarów). W tym celu w ramach systemu Copernicus użyć jako dźwigni finansowej inwestycji poczynionych w poprzednim okresie finansowania (2014–2020) i maksymalnie je wykorzystać oraz zbadać nowe modele operacyjne i biznesowe w celu dalszego uzupełnienia zdolności systemu Copernicus. Copernicus powinien również opierać się na udanych partnerstwach z państwami członkowskimi w celu dalszego rozwijania jego wymiaru bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie mechanizmy zarządzania, aby reagować na zmieniające się potrzeby użytkowników w dziedzinie bezpieczeństwa.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53)  W ramach funkcji przetwarzania danych i informacji Copernicus powinien zapewnić długoterminową stabilność i dalszy rozwój podstawowych usług systemu Copernicus, dostarczając informacje w celu zaspokojenia potrzeb sektora publicznego i potrzeb wynikających z zobowiązań międzynarodowych Unii, a także w celu zmaksymalizowania możliwości wykorzystania komercyjnego. W szczególności Copernicus powinien dostarczać – w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i światowej informacje na temat stanu oceanów, informacje wspierające monitorowanie obszarów lądowych na rzecz realizacji polityki lokalnej, krajowej i unijnej, informacje wspierające dostosowanie do zmiany klimatu i jej łagodzenie, informacje geoprzestrzenne wspierające zarządzanie kryzysowe, w tym przez działania zapobiegawcze, zapewnianie przestrzegania przepisów w dziedzinie środowiska i ochronę ludności, w tym wsparcie na rzecz działań zewnętrznych Unii. Komisja powinna określić odpowiednie ustalenia umowne wspierające stabilność świadczenia usług.

(53)  W ramach funkcji przetwarzania danych i informacji Copernicus powinien zapewnić długoterminową stabilność i dalszy rozwój podstawowych usług systemu Copernicus, dostarczając informacje w celu zaspokojenia potrzeb sektora publicznego i potrzeb wynikających z zobowiązań międzynarodowych Unii, a także w celu zmaksymalizowania możliwości wykorzystania komercyjnego. W szczególności Copernicus powinien dostarczać – w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i światowej – informacje na temat stanu atmosfery, w tym jakości powietrza; informacje na temat stanu oceanów, informacje wspierające monitorowanie obszarów lądowych na rzecz realizacji polityki lokalnej, krajowej i unijnej, informacje wspierające dostosowanie do zmiany klimatu i jej łagodzenie, informacje geoprzestrzenne wspierające zarządzanie kryzysowe, w tym przez działania zapobiegawcze, zapewnianie przestrzegania przepisów w dziedzinie środowiska i ochronę ludności, w tym wsparcie na rzecz działań zewnętrznych Unii. Komisja powinna określić odpowiednie ustalenia umowne wspierające stabilność świadczenia usług.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(54a)  Aby trwale osiągnąć cele programu Copernicus, w zapewnianiu koordynacji wkładu Unii, forów użytkowników, państw członkowskich oraz organizacji międzyrządowych i sektora prywatnego na rzecz programu Copernicus Komisję może wspomagać komitet (podkomitet ds. programu Copernicus), w jak najlepszy sposób wykorzystując istniejące zdolności i identyfikując braki, jakim należy zaradzić na poziomie Unii.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  Realizacja usług systemu Copernicus powinna również ułatwić absorpcję usług przez sektor publiczny, ponieważ użytkownicy mieliby możliwość przewidywania dostępności i rozwoju usług, a także współpracy z państwami członkowskimi i innymi stronami. W tym celu Komisja i podmioty, którym powierzyła ona świadczenie usług, powinny, podczas rozwijania pakietu usług systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus, nawiązywać bliskie kontakty z różnymi społecznościami użytkowników w całej Europie, zapewniając w ten sposób zaspokojenie zmieniających się potrzeb sektora publicznego i potrzeb w zakresie polityki, co umożliwi maksymalne upowszechnienie danych pochodzących z obserwacji Ziemi. Komisja i państwa członkowskie powinny współpracować na rzecz opracowania komponentu in situ systemu Copernicus oraz w celu ułatwienia integracji zbiorów danych in situ ze zbiorami danych z przestrzeni kosmicznej w celu ulepszenia usług systemu Copernicus.

(55)  Realizacja usług systemu Copernicus powinna również ułatwić absorpcję usług przez sektor publiczny, ponieważ użytkownicy mieliby możliwość przewidywania dostępności i rozwoju usług, a także współpracy z państwami członkowskimi i innymi stronami. W tym celu Agencja oraz podmioty, którym powierzono realizację programu Copernicus, powinny, podczas rozwijania pakietu usług systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus, nawiązywać bliskie kontakty z różnymi społecznościami użytkowników w całej Europie, zapewniając w ten sposób zaspokojenie zmieniających się potrzeb sektora publicznego i potrzeb w zakresie polityki, co umożliwi maksymalne upowszechnienie danych pochodzących z obserwacji Ziemi w interesie europejskich obywateli. Komisja i państwa członkowskie powinny współpracować na rzecz opracowania komponentu in situ systemu Copernicus oraz w celu ułatwienia integracji zbiorów danych in situ ze zbiorami danych z przestrzeni kosmicznej w celu ulepszenia usług systemu Copernicus.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(56a)  Państwa członkowskie, Komisja i odpowiedzialne podmioty powinny regularnie prowadzić kampanie informacyjne dotyczące korzyści wynikających z programu Copernicus, zapewniając wszystkim potencjalnym użytkownikom dostęp do odpowiednich informacji i danych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(57a)  Usługi programu Copernicus związane ze zmianą klimatu, mimo że wciąż znajdują się w fazie przedoperacyjnej, zmierzają w dobrym kierunku, jako że liczba użytkowników podwoiła się między rokiem 2015 a rokiem 2016. Wszystkie usługi związane ze zmianą klimatu powinny niezwłocznie stać się w pełni funkcjonalne oraz zapewniać ciągły przepływ danych na potrzeby skutecznych działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59)  W celu propagowania i ułatwienia wykorzystywania technologii obserwacji Ziemi i danych pochodzących z obserwacji Ziemi zarówno przez władze lokalne, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, naukowców i badaczy, należy propagować – w drodze działań wspierających upowszechnianie wśród użytkowników – dedykowane sieci dystrybucji danych z systemu Copernicus, obejmujące także organy krajowe i regionalne. W tym celu Komisja i państwa członkowskie powinny podjąć starania na rzecz utworzenia ściślejszych powiązań między systemem Copernicus a polityką unijną i krajową, aby napędzać popyt na zastosowania i usługi komercyjne oraz umożliwić przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom typu start-up, opracowywanie zastosowań wykorzystujących dane i informacje z systemu Copernicus, aby utworzyć w Europie konkurencyjny ekosystem danych pochodzących z obserwacji Ziemi.

(59)  W celu propagowania i ułatwienia wykorzystywania technologii obserwacji Ziemi i danych pochodzących z obserwacji Ziemi zarówno przez władze lokalne i regionalne, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, naukowców i badaczy, należy propagować – w drodze działań wspierających upowszechnianie wśród użytkowników – dedykowane sieci dystrybucji danych z systemu Copernicus, obejmujące także organy krajowe i regionalne. W tym celu Komisja i państwa członkowskie powinny podjąć starania na rzecz utworzenia ściślejszych powiązań między systemem Copernicus a polityką unijną i krajową, aby napędzać popyt na zastosowania i usługi komercyjne oraz umożliwić przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom typu start-up, opracowywanie zastosowań wykorzystujących dane i informacje z systemu Copernicus, aby utworzyć w Europie konkurencyjny ekosystem danych pochodzących z obserwacji Ziemi.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(59a)  Zważywszy na istotny potencjał zdjęć satelitarnych w zakresie zrównoważonego i efektywnego zarządzania zasobami, m.in. dzięki dostarczaniu wiarygodnych i aktualnych informacji o stanie gleby i upraw, usługi te należy jeszcze bardziej rozwinąć, aby odpowiedzieć na potrzeby użytkowników końcowych i zapewnić łączenie danych.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(62)  Na wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającą ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych Unia ustanowiła ramy wsparcia na rzecz obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST)24. Śmieci kosmiczne stały się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego rozwoju działalności związanej z przestrzenią kosmiczną. SST ma zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości elementów programu i ich wkładu do polityki Unii. Dążąc do zapobiegania rozprzestrzenianiu się śmieci kosmicznych, SST przyczynia się do zapewnienia trwałego i gwarantowanego dostępu do będącej globalnym dobrem przestrzeni kosmicznej i korzystania z niej.

(62)  Na wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE Unia ustanowiła ramy wsparcia na rzecz obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST)24. Śmieci kosmiczne stały się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, ochrony i zrównoważonego rozwoju działalności związanej z przestrzenią kosmiczną. SST ma zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości elementów programu i ich wkładu do polityki Unii. Dążąc do zapobiegania rozprzestrzenianiu się śmieci kosmicznych, SST przyczynia się do zapewnienia trwałego i gwarantowanego dostępu do będącej globalnym dobrem przestrzeni kosmicznej i korzystania z niej. SST ma też na celu ułatwienie przygotowywania europejskich projektów mających na celu „sprzątanie” orbity okołoziemskiej.

__________________

__________________

24 Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 227.

24 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 227).

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(63)  Należy w dalszym stopniu poprawiać efektywność SST i autonomię zdolności SST. W tym celu należy doprowadzić do opracowania niezależnego europejskiego katalogu obiektów kosmicznych, opierając się na danych pochodzących z sieci czujników SST. W ramach SST należy również nadal wspierać eksploatację i świadczenie usług SST. Ponieważ SST jest systemem ukierunkowanym na użytkowników, należy wprowadzić odpowiednie mechanizmy w celu gromadzenia wymogów użytkowników, w tym wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

(63)  Należy w dalszym stopniu poprawiać efektywność SST i autonomię zdolności SST. W tym celu należy doprowadzić do opracowania niezależnego europejskiego katalogu obiektów kosmicznych, opierając się na danych pochodzących z sieci czujników SST. Katalog mógłby opierać się na przykładzie innych krajów zdolnych do wysyłania obiektów w przestrzeń kosmiczną i udostępniać niektóre dane do celów niekomercyjnych i badawczych. W ramach SST należy również nadal wspierać eksploatację i świadczenie usług SST. Ponieważ SST jest systemem ukierunkowanym na użytkowników, należy wprowadzić odpowiednie mechanizmy w celu gromadzenia wymogów użytkowników, w tym wymogów dotyczących bezpieczeństwa oraz przekazywania istotnych informacji do i od instytucji publicznych w celu poprawy skuteczności systemu.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(67)  Ponadto SST powinno uzupełniać istniejące środki zmniejszające ryzyko, takie jak wskazówki dotyczące unieszkodliwiania śmieci kosmicznych sporządzone przez Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) oraz wytyczne dotyczące trwałego zrównoważonego charakteru działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej lub inne inicjatywy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę i stabilność działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej. W celu obniżenia ryzyka kolizji w kontekście SST należy również szukać synergii z inicjatywami na rzecz aktywnego usuwania i pasywacji śmieci kosmicznych. SST powinno przyczyniać się do pokojowego wykorzystania i badania przestrzeni kosmicznej. Intensyfikacja działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej może mieć wpływ na międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej. Unia powinna monitorować te zmiany i może je uwzględnić w kontekście śródokresowego przeglądu obecnych wieloletnich ram finansowych.

(67)  Ponadto SST powinno uzupełniać istniejące środki zmniejszające ryzyko, takie jak wskazówki dotyczące unieszkodliwiania śmieci kosmicznych sporządzone przez Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) oraz wytyczne dotyczące trwałego zrównoważonego charakteru działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej lub inne inicjatywy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę i stabilność działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej. W celu obniżenia ryzyka kolizji w kontekście SST należy również szukać synergii z inicjatywami mającymi na celu wspieranie rozwoju i wdrażania systemów technicznych przeznaczonych do usuwania śmieci kosmicznych. SST powinno przyczyniać się do pokojowego wykorzystania i badania przestrzeni kosmicznej. Intensyfikacja działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej może mieć wpływ na międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej. Unia powinna monitorować te zmiany i może je uwzględnić w kontekście śródokresowego przeglądu obecnych wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(70)  Ekstremalne i intensywne zdarzenia pogody kosmicznej mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i zakłócać działanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej. W ramach programu należy zatem ustanowić funkcję ds. pogody kosmicznej w celu oceny wiążącego się z nią ryzyka i związanych z nim potrzeb użytkowników, szerzenia wiedzy na temat tego ryzyka, zapewniając świadczenie ukierunkowanych na użytkownika usług w zakresie pogody kosmicznej oraz zwiększając zdolności państw członkowskich w zakresie tworzenia tych usług. Komisja powinna ustalić hierarchię sektorów, na rzecz których mają być świadczone operacyjne usługi w zakresie pogody kosmicznej, uwzględniając potrzeby użytkowników, ryzyko i gotowość technologiczną. W perspektywie długoterminowej uwzględnione mogą zostać potrzeby innych sektorów. Świadczenie usług na szczeblu unijnym zgodnie z potrzebami użytkowników wymagać będzie ukierunkowanych, skoordynowanych i nieustannych działań badawczo-rozwojowo w celu wsparcia rozwoju usług w zakresie pogody kosmicznej. Świadczenie usług w zakresie pogody kosmicznej powinno opierać się na istniejących krajowych i unijnych zdolnościach, a także umożliwić szeroki udział państw członkowskich i zaangażowanie sektora prywatnego.

(70)  Ekstremalne i intensywne zdarzenia pogody kosmicznej mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i zakłócać działanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej. W ramach programu należy zatem ustanowić funkcję ds. pogody kosmicznej w celu oceny wiążącego się z nią ryzyka i związanych z nim potrzeb użytkowników, szerzenia wiedzy na temat tego ryzyka, zapewniając świadczenie ukierunkowanych na użytkownika usług w zakresie pogody kosmicznej oraz zwiększając zdolności państw członkowskich w zakresie tworzenia tych usług. Komisja powinna ustalić hierarchię sektorów, na rzecz których mają być świadczone operacyjne usługi w zakresie pogody kosmicznej, uwzględniając potrzeby użytkowników, ryzyko i gotowość technologiczną. W perspektywie długoterminowej uwzględnione mogą zostać potrzeby innych sektorów. Świadczenie usług na szczeblu unijnym zgodnie z potrzebami użytkowników wymagać będzie ukierunkowanych, skoordynowanych i nieustannych działań badawczo-rozwojowo w celu wsparcia rozwoju usług w zakresie pogody kosmicznej. Świadczenie usług w zakresie pogody kosmicznej powinno opierać się na istniejących krajowych i unijnych zdolnościach, a także umożliwić szeroki udział państw członkowskich, organizacji międzynarodowych i zaangażowanie sektora prywatnego.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(73)  GOVSATCOM jest programem zorientowanym na użytkownika, o silnym wymiarze bezpieczeństwa. Można przeanalizować przypadki użycia w odniesieniu do trzech głównych grup: zarządzanie kryzysowe, które może obejmować cywilne i wojskowe misje i operacje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, kryzysy humanitarne i sytuacje kryzysowe na morzu; nadzór, który może obejmować ochronę granic, ochronę obszarów przygranicznych, ochronę granic morskich, nadzór morski, nadzór nad nielegalnym handlem; oraz kluczowa infrastruktura, która może obejmować sieć dyplomatyczną, policyjny system łączności, infrastrukturę krytyczną (np. energetyka, transport, zapory wodne) oraz infrastrukturę kosmiczną.

(73)  GOVSATCOM jest programem zorientowanym na użytkownika, o silnym wymiarze bezpieczeństwa. Można przeanalizować przypadki użycia w odniesieniu do trzech głównych grup: zarządzanie kryzysowe, klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, kryzysy humanitarne i sytuacje kryzysowe na morzu; nadzór, który może obejmować ochronę granic, ochronę obszarów przygranicznych, ochronę granic morskich, nadzór morski, nadzór nad nielegalnym handlem; oraz kluczowa infrastruktura, która może obejmować sieć dyplomatyczną, policyjny system łączności, infrastrukturę cyfrową (np. centra danych, serwery), infrastrukturę krytyczną (np. energetyka, transport, bariery przegradzające cieki wodne, takie jak zapory wodne) oraz infrastrukturę kosmiczną.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 78

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(78)  Dla użytkowników łączności satelitarnej urządzenia użytkownika stanowią niezwykle ważny interfejs operacyjny. Podejście UE do GOVSATCOM umożliwia większości użytkowników dalsze użytkowanie posiadanych przez nich urządzeń użytkownika do korzystania z usług GOVSATCOM, jeżeli wykorzystują one technologie unijne.

(78)  Dla użytkowników łączności satelitarnej urządzenia użytkownika stanowią niezwykle ważny interfejs operacyjny. Podejście UE do GOVSATCOM powinno umożliwiać użytkownikom dalsze użytkowanie posiadanych przez nich urządzeń użytkownika do korzystania z usług GOVSATCOM.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 86

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(86)  Infrastruktura na potrzeby programu może wymagać dodatkowych badań naukowych i innowacji, które mogą być wspierane w ramach programu „Horyzont Europa”, w celu zapewnienia spójności z działaniami prowadzonymi w tej dziedzinie przez Europejską Agencję Kosmiczną. Synergia z programem „Horyzont Europa” powinna zapewnić identyfikację potrzeb sektora kosmicznego w zakresie innowacji i badań naukowych oraz ich uwzględnienie w strategicznym procesie planowania badań naukowych i innowacji. Udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną będą wykorzystywane do opracowywania przełomowych rozwiązań za pomocą badań naukowych i innowacji, w tym w ramach programu „Horyzont Europa”, w szczególności w zakresie zrównoważonej żywności i zasobów naturalnych, monitorowania klimatu, inteligentnych miast, pojazdów automatycznych, bezpieczeństwa i zarządzania klęskami żywiołowymi. W procesie planowania strategicznego w ramach programu „Horyzont Europa” określone zostaną działania w zakresie badań naukowych i innowacji, które powinny wykorzystywać infrastruktury będące własnością Unii, takie jak Galileo, EGNOS i Copernicus. Infrastruktury badawcze, w szczególności sieci obserwacyjne in situ, będą stanowiły zasadnicze elementy infrastruktury obserwacji in situ umożliwiającej świadczenie usług systemu Copernicus.

(86)  Infrastruktura na potrzeby programu może wymagać dodatkowych badań naukowych i innowacji, które mogą być wspierane w ramach programu „Horyzont Europa”, w celu zapewnienia spójności z działaniami prowadzonymi w tej dziedzinie przez Europejską Agencję Kosmiczną. Synergia z programem „Horyzont Europa” powinna zapewnić identyfikację potrzeb sektora kosmicznego w zakresie innowacji i badań naukowych oraz ich uwzględnienie w strategicznym procesie planowania badań naukowych i innowacji. Ważne jest, by zapewnić ciągłość między rozwiązaniami opracowanymi w ramach unijnego programu „Horyzont” a operacjami prowadzonymi w ramach komponentów programu kosmicznego. Udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną będą wykorzystywane do opracowywania przełomowych rozwiązań w głównych kierunkach polityki europejskiej, za pomocą badań naukowych i innowacji, w tym w ramach programu „Horyzont Europa”. W procesie planowania strategicznego w ramach programu „Horyzont Europa” określone zostaną działania w zakresie badań naukowych i innowacji, które powinny wykorzystywać infrastruktury będące własnością Unii, takie jak Galileo, EGNOS i Copernicus. Infrastruktury badawcze, w szczególności sieci obserwacyjne in situ, będą stanowiły zasadnicze elementy infrastruktury obserwacji in situ umożliwiającej świadczenie usług systemu Copernicus.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 87

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(87)  Rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 ustanowiono agencję unijną, zwaną Agencją Europejskiego GNSS, której zadaniem jest zarządzanie niektórymi aspektami programów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS. Niniejsze rozporządzenie przewiduje w szczególności, że Agencji Europejskiego GNSS zostaną powierzone nowe zadania nie tylko w odniesieniu do Galileo i EGNOS, ale również innych elementów programu, w szczególności dotyczące akredytacji bezpieczeństwa. Należy zatem odpowiednio dostosować nazwę, zadania i aspekty organizacyjne Agencji Europejskiego GNSS.

(87)  Rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 ustanowiono agencję unijną, zwaną Agencją Europejskiego GNSS, której zadaniem jest zarządzanie niektórymi aspektami programów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS. Niniejsze rozporządzenie przewiduje w szczególności, że Agencji Europejskiego GNSS zostaną powierzone nowe zadania nie tylko w odniesieniu do Galileo i EGNOS, ale również innych elementów programu, w szczególności dotyczące akredytacji bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Należy zatem odpowiednio dostosować nazwę, zadania i aspekty organizacyjne Agencji Europejskiego GNSS.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 88

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(88)  Ze względu na jej rozszerzony zakres, który nie będzie już ograniczony do Galileo i EGNOS, nazwa Agencji Europejskiego GNSS powinna zostać zmieniona. Należy jednak w ramach Agencji zapewnić ciągłość działań Agencji Europejskiego GNSS, w tym ciągłość w odniesieniu do praw i obowiązków, pracowników oraz ważność wszelkich podjętych decyzji.

(88)  Ze względu na jej rozszerzony zakres, który nie będzie już ograniczony do Galileo i EGNOS, nazwa Agencji Europejskiego GNSS powinna zostać zmieniona. W przypadku powierzenia zadań Agencji Komisja powinna zapewnić odpowiednie finansowanie zarządzania tymi zadaniami i ich realizacji, w tym odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe. Należy jednak w ramach Agencji zapewnić ciągłość działań Agencji Europejskiego GNSS, w tym ciągłość w odniesieniu do praw i obowiązków, pracowników oraz ważność wszelkich podjętych decyzji.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  „zdarzenia pogody kosmicznej” oznaczają występujące naturalnie wahania w środowisku kosmicznym pomiędzy Słońcem a Ziemią, w tym rozbłyski słoneczne, słoneczne cząstki wysokoenergetyczne, wiatr słoneczny i koronalne wyrzuty masy, które mogą powodować burze słoneczne (burze magnetyczne, burze promieniowania słonecznego i zakłócenia jonosferyczne) mające potencjalny wpływ na Ziemię;

(2)  „zdarzenia pogody kosmicznej” oznaczają występujące naturalnie wahania w środowisku kosmicznym pomiędzy Słońcem a Ziemią, w tym rozbłyski słoneczne, słoneczne cząstki wysokoenergetyczne, wiatr słoneczny i koronalne wyrzuty masy, które mogą powodować burze słoneczne (burze magnetyczne, burze promieniowania słonecznego i zakłócenia jonosferyczne) mające potencjalny wpływ na Ziemię lub infrastrukturę kosmiczną;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  „orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej” („SSA”) oznacza holistyczne podejście do głównych zagrożeń kosmicznych, obejmujące kolizje satelitów ze śmieciami kosmicznymi, zjawiska pogody kosmicznej i obiekty bliskie Ziemi;

(5)  „orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej” („SSA”) oznacza kompleksową wiedzę i znajomość głównych zagrożeń kosmicznych, obejmujących kolizje satelitów ze śmieciami kosmicznymi, zjawiska pogody kosmicznej i obiekty bliskie Ziemi;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  „działanie łączone” oznacza działania wspierane z budżetu UE, w tym działanie w ramach instrumentów łączonych zgodnie z art. 2 pkt 6 rozporządzenia finansowego, łączące bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu UE oraz zwrotne formy wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów;

(6)  „działanie łączone” oznacza działania wspierane z budżetu UE, w tym działanie w ramach instrumentów łączonych zgodnie z art. 2 pkt 6 rozporządzenia finansowego, łączące bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe lub gwarancje budżetowe z budżetu UE oraz zwrotne formy wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  „dane z obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych” („dane SST”) oznaczają parametry fizyczne obiektów kosmicznych wychwycone przez czujniki SST lub parametry orbitalne obiektów kosmicznych wyprowadzone z obserwacji prowadzonych za pomocą tych czujników w ramach elementu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych („SST”);

(10)  „dane z obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych” („dane SST”) oznaczają parametry fizyczne obiektów kosmicznych, w tym śmieci kosmicznych, wychwycone przez czujniki SST lub parametry orbitalne obiektów kosmicznych wyprowadzone z obserwacji prowadzonych za pomocą tych czujników w ramach elementu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych („SST”);

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  „informacje pozyskane od osób trzecich w ramach systemu Copernicus” oznaczają informacje objęte licencją na wykorzystanie w działaniach w ramach systemu Copernicus i dostarczone w takim celu, pochodzące ze źródeł innych niż satelity Sentinel;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„podstawowych użytkowników systemu Copernicus”, którzy korzystają z danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus oraz mają dodatkowe zadanie stymulowania rozwoju systemu Copernicus; do użytkowników tych należą instytucje i organy Unii oraz europejskie, krajowe lub regionalne organy publiczne, którym powierzono świadczenie usługi publicznej polegającej na określaniu, realizacji, egzekwowaniu lub monitorowaniu polityki w zakresie środowiska, ochrony ludności, bezpieczeństwa lub ochrony;

„podstawowych użytkowników systemu Copernicus”, którzy korzystają z danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus oraz mają dodatkowe zadanie stymulowania rozwoju systemu Copernicus; do użytkowników tych należą instytucje i organy Unii oraz europejskie, krajowe lub regionalne organy publiczne, którym powierzono świadczenie usługi publicznej polegającej na określaniu, realizacji, egzekwowaniu lub monitorowaniu polityki w zakresie środowiska, ochrony ludności, bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa infrastruktury lub ochrony;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„podstawowe usługi systemu Copernicus” oznaczają usługi operacyjne znajdujące się w obrębie komponentu przetwarzania danych i informacji lub komponentu usług, które leżą w ogólnym, wspólnym interesie państw członkowskich Unii;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  „sektor kosmiczny” oznacza:

 

„sektor wstępny”, który obejmuje działania prowadzące do stworzenia operacyjnego systemu kosmicznego i badania przestrzeni kosmicznej;

 

„sektor usług pochodnych”, który obejmuje działania związane z wykorzystaniem danych satelitarnych do rozwoju produktów i usług związanych z przestrzenią kosmiczną i skierowanych do użytkownika końcowego;

Uzasadnienie

Należy bardziej szczegółowo zdefiniować i wyróżnić sektor kosmiczny w sektorze wstępnym i w sektorze usług pochodnych.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  niezależnego cywilnego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) pod kontrolą cywilną, obejmującego konstelację satelitów, ośrodków i globalnej sieci stacji naziemnych, oferującego usługi pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu oraz w pełni uwzględniającego potrzeby i wymogi w zakresie bezpieczeństwa („Galileo”);

a)  niezależnego cywilnego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) pod kontrolą cywilną, obejmującego konstelację satelitów, ośrodków i globalnej sieci stacji naziemnych, oferującego usługi pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu oraz, w stosownych przypadkach, uwzględniającego potrzeby i wymogi w zakresie bezpieczeństwa („Galileo”);

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  niezależnego, ukierunkowanego na użytkownika, systemu obserwacji Ziemi pod kontrolą cywilną, oferującego dane i usługi geoinformacyjne, obejmującego satelity, infrastrukturę naziemną, ośrodki przetwarzania danych i informacji oraz infrastrukturę dystrybucyjną, w pełni uwzględniającego potrzeby i wymagania w zakresie bezpieczeństwa („Copernicus”);

c)  niezależnego, ukierunkowanego na użytkownika, systemu obserwacji Ziemi pod kontrolą cywilną, oferującego dane i usługi geoinformacyjne oparte na polityce darmowych i otwartych danych, obejmującego satelity, infrastrukturę naziemną, ośrodki przetwarzania danych i informacji oraz infrastrukturę dystrybucyjną, w pełni uwzględniającego potrzeby i wymagania w zakresie bezpieczeństwa („Copernicus”);

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  systemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych mającego na celu ulepszenie, użytkowanie i zapewnianie danych, informacji i usług związanych z obserwacją i śledzeniem aktywnych i nieaktywnych statków kosmicznych, odłączonych członów rakiet nośnych, śmieci i fragmentów śmieci orbitujących wokół Ziemi, uzupełnionego o parametry obserwacyjne związane ze zdarzeniami pogody kosmicznej i z monitorowaniem ryzyka zbliżania się do Ziemi obiektów jej bliskich („SST”);

d)  systemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych mającego na celu ulepszenie, użytkowanie i zapewnianie danych, informacji i usług związanych z obserwacją i śledzeniem aktywnych i nieaktywnych statków kosmicznych i śmieci kosmicznych orbitujących wokół Ziemi, uzupełnionego o parametry obserwacyjne związane ze zdarzeniami pogody kosmicznej i z monitorowaniem ryzyka zbliżania się do Ziemi obiektów jej bliskich („SST”);

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program obejmuje dodatkowo środki na rzecz zapewnienia, na potrzeby programu, skutecznego dostępu do przestrzeni kosmicznej i na rzecz wspierania innowacyjnego sektora kosmicznego.

Program obejmuje dodatkowo środki na rzecz zapewnienia niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej, walki z cyberzagrożeniami, wspierania innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego, zarówno w odniesieniu do sektora wstępnego, jak i usług pochodnych oraz wspierania dyplomacji kosmicznej.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program ma następujące cele ogólne:

1.  Program ma następujące cele ogólne:

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dostarczanie – lub przyczynianie się do dostarczania – aktualnych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych danych, informacji i usług o wysokiej jakości związanych z przestrzenią kosmiczną, nieprzerwanie i w miarę możliwości na poziomie globalnym, zaspokajające obecne i przyszłe potrzeby oraz umożliwiające realizację priorytetów politycznych Unii, w tym w odniesieniu do zmiany klimatu oraz bezpieczeństwa i obronności;

a)  dostarczanie – lub przyczynianie się do dostarczania – aktualnych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych danych, informacji i usług o wysokiej jakości związanych z przestrzenią kosmiczną, nieprzerwanie i w miarę możliwości na poziomie globalnym, zaspokajających obecne i przyszłe potrzeby oraz umożliwiających realizację priorytetów politycznych Unii, w tym w odniesieniu do zmiany klimatu; ponadto wspieranie zdolności Unii i państw członkowskich do podejmowania niezależnych decyzji w oparciu o dowody;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  maksymalizację korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez propagowanie jak najszerszego wykorzystania danych, informacji i usług dostarczanych przez elementy programu;

b)  maksymalizację korzyści społeczno-gospodarczych, zwłaszcza poprzez wzmocnienie europejskiego sektora niższego szczebla, pobudzając w ten sposób wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Unii, oraz poprzez propagowanie jak najszerszego wykorzystania usług i danych, informacji i usług dostarczanych przez elementy programu, zarówno w ramach Unii, jak i poza jej granicami;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zwiększenie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, jej swobody działania i strategicznej autonomii, w szczególności pod względem technologii i podejmowania decyzji w oparciu o dowody;

c)  zwiększenie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, oraz wzmocnienie jej strategicznej autonomii, w szczególności pod względem przemysłowym i technologicznym;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wzmocnienie europejskiego ekosystemu przemysłowo-naukowego w dziedzinie przestrzeni kosmicznej przez ustanowienie spójnych ram, które połączą w całość doskonały poziom szkolenia i wiedzy fachowej w Europie, rozwój wysokich umiejętności w zakresie projektowania i produkcji oraz niezbędną wizję strategiczną w coraz bardziej konkurencyjnym sektorze;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wspieranie roli Unii na arenie międzynarodowej jako lidera w sektorze kosmicznym oraz wzmacnianie jej pozycji, jeżeli chodzi o mierzenie się z globalnymi wyzwaniami i wspieranie ogólnoświatowych inicjatyw, w tym w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju.

d)  wspieranie roli Unii na arenie międzynarodowej jako lidera w sektorze kosmicznym oraz wzmacnianie jej pozycji, jeżeli chodzi o mierzenie się z globalnymi wyzwaniami i wspieranie ogólnoświatowych inicjatyw, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wzmocnienie unijnej dyplomacji kosmicznej i zachęcanie do współpracy międzynarodowej w celu zwiększania świadomości faktu, że kosmos stanowi wspólne dziedzictwo ludzkości;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  promowanie technologii i przemysłu Unii oraz wspieranie zasady wzajemności i uczciwej konkurencji na szczeblu międzynarodowym;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  poprawę bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich w różnych obszarach, a zwłaszcza w transporcie (lotnictwo, w tym bezzałogowe statki powietrzne, transport kolejowy, nawigacja, transport drogowy, pojazdy autonomiczne), budowaniu i monitorowaniu infrastruktury, monitorowaniu ziemi i środowiska.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  na Galileo i EGNOS: zapewnienie najnowocześniejszych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych usług pozycjonowania, nawigacji i czasu;

a)  na Galileo i EGNOS: zapewnienie najnowocześniejszych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych usług pozycjonowania, nawigacji i czasu świadczonych w trybie długoterminowym i ciągłym;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na Copernicus: dostarczanie, w sposób długofalowy, dokładnych i wiarygodnych danych i informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki Unii i jej państw członkowskich w dziedzinach środowiska, zmiany klimatu, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ochrony i bezpieczeństwa ludności oraz gospodarki cyfrowej;

b)  na Copernicus: dostarczanie, w sposób długofalowy, dokładnych i wiarygodnych danych i informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki i działań Unii i jej państw członkowskich ukierunkowanych na użytkownika;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w odniesieniu do orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej („SSA”): rozwijanie zdolności w zakresie SST do monitorowania, śledzenia i identyfikacji obiektów kosmicznych, do monitorowania pogody kosmicznej oraz inwentaryzacji potencjału państw członkowskich w zakresie obiektów bliskich Ziemi i objęcia go siecią; d)

c)  w odniesieniu do orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej („SSA”): rozwijanie zdolności w zakresie SST do monitorowania, śledzenia i identyfikacji obiektów kosmicznych i śmieci kosmicznych, do monitorowania pogody kosmicznej oraz inwentaryzacji potencjału państw członkowskich w zakresie obiektów bliskich Ziemi i objęcia go siecią;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  gdy wymagają tego potrzeby programu, działanie na rzecz możliwości niezależnego, bezpiecznego i racjonalnego pod względem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej;

e)  zapewnienie niezależnego, bezpiecznego i racjonalnego pod względem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wspieranie i wzmacnianie konkurencyjności, przedsiębiorczości, umiejętności i innowacyjności osób prawnych i fizycznych z Unii działających lub zamierzających działać w przedmiotowym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up.

f)  wspieranie rozwoju silnej i konkurencyjnej gospodarki kosmicznej Unii oraz maksymalizacja szans dla unijnych przedsiębiorstw każdej wielkości i dla wszystkich regionów Unii.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program wspiera:

Program wspiera, działając w synergii z innymi programami i systemami finansowania Unii i Europejskiej Agencji Kosmicznej:

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  świadczenie usług wynoszenia na orbitę na potrzeby programu;

a)  świadczenie usług wynoszenia na orbitę na potrzeby programu, w tym zgrupowanych usług wynoszenia na orbitę na potrzeby Unii oraz na rzecz innych podmiotów na ich wniosek, z uwzględnieniem podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii zgodnie z art. 25, w celu zwiększenia konkurencyjności europejskich rakiet nośnych oraz europejskich sektorów przemysłu na rynku światowym;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  działania rozwojowe związane z niezależnym, niezawodnym i racjonalnym pod względem kosztów dostępem do przestrzeni kosmicznej;

b)  działania rozwojowe związane z niezależnym, niezawodnym i racjonalnym pod względem kosztów dostępem do przestrzeni kosmicznej, obejmujące alternatywne technologie wynoszenia na orbitę oraz innowacyjne systemy lub usługi, z uwzględnieniem podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, zgodnie z art. 25;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  gdy wymagają tego potrzeby programu – niezbędne dostosowania naziemnej infrastruktury kosmicznej.

c)  gdy wymagają tego cele programu – niezbędne wsparcie utrzymania, dostosowania i rozwoju naziemnej infrastruktury kosmicznej, szczególnie już istniejących elementów infrastruktury, zasięgów rakiet i ośrodków badań naukowych.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania wspierające innowacyjny unijny sektor kosmiczny

Działania wspierające innowacyjny i konkurencyjny unijny sektor kosmiczny

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  działania innowacyjne na rzecz jak najlepszego wykorzystania związanych z przestrzenią kosmiczną technologii, infrastruktury lub usług;

a)  działania innowacyjne na rzecz rozwoju i jak najlepszego wykorzystania związanych z przestrzenią kosmiczną technologii, infrastruktury lub usług;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  odpowiednie środki ułatwiające absorpcję innowacyjnych rozwiązań będących wynikiem działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji, szczególnie przez synergie z innymi funduszami UE, takimi jak program „Horyzont Europa” i InvestEU, aby wspierać rozwój sektorów pochodnych wszystkich elementów programu;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  wzmacnianie europejskiego sektora kosmicznego na rynku eksportowym;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zakładanie związanych z przestrzenią kosmiczną partnerstw innowacyjnych w celu opracowywania innowacyjnych produktów lub usług oraz późniejszego zakupu materiałów lub usług będących wynikiem tych prac;

b)  zakładanie związanych z przestrzenią kosmiczną partnerstw innowacyjnych w celu opracowywania innowacyjnych produktów lub usług oraz późniejszego zakupu – na potrzeby programu – produktów lub usług będących wynikiem tych prac;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  projektowanie, testowanie, wdrażanie i uruchamianie na potrzeby opartych na danych interoperacyjnych rozwiązań kosmicznych dla usług publicznych, wspieranie innowacji i ustanawianie wspólnych ram w celu pełnego wykorzystania potencjału usług administracji publicznej dla obywateli i przedsiębiorstw;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przedsiębiorczość, począwszy od jej wczesnych etapów aż po rozwijanie działalności na szerszą skalę, zgodnie z art. 21 i innymi przepisami o dostępie do finansowania zawartymi w art. 18 i rozdziale I tytułu III;

c)  przedsiębiorczość, w tym począwszy od jej wczesnych etapów aż po rozwijanie działalności na szerszą skalę, zgodnie z art. 21 i innymi przepisami o dostępie do finansowania zawartymi w art. 18 i rozdziale I tytułu III;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  współpracę między przedsiębiorstwami przybierającą postać platform ds. przestrzeni kosmicznej skupiających, na poziomie regionalnym i krajowym, podmioty z sektora kosmicznego i cyfrowego, a także użytkowników, oraz zapewniających obywatelom i przedsiębiorstwom wsparcie w celu rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności;

d)  współpracę przybierającą postać sieci platform ds. przestrzeni kosmicznej, szczególnie na poziomie regionalnym i krajowym, skupiających podmioty z sektora kosmicznego i cyfrowego, a także użytkowników, oraz zapewniających obywatelom i przedsiębiorstwom wsparcie, zaplecze i usługi w celu rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności; zacieśnianie współpracy między platformami ds. przestrzeni kosmicznej i centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w ramach programu „Cyfrowa Europa”;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  ewentualne opracowanie „strategii podejścia opartego na pierwszej umowie” z udziałem wszystkich odpowiednich podmiotów sektora publicznego i prywatnego w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorstw typu start-up z sektora kosmicznego.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  synergie z sektorem transportowym, kosmicznym i cyfrowym, aby upowszechnić stosowanie nowych technologii (takich jak eCall, tachograf cyfrowy, nadzór ruchu i zarządzanie nim, jazda autonomiczna, pojazdy bezzałogowe i drony) oraz zaspokoić potrzeby w zakresie bezpiecznej i niezawodnej łączności, solidnego pozycjonowania, intermodalności i interoperacyjności, zwiększając tym samym konkurencyjność usług transportowych i sektora transportu;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  prowadzenie działań w zakresie kształcenia i szkolenia;

e)  prowadzenie działań w zakresie kształcenia i szkolenia, aby rozwijać zaawansowane umiejętności kosmiczne;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  dostęp do zaplecza umożliwiającego przetwarzanie i testowanie;

f)  dostęp do zaplecza umożliwiającego przetwarzanie i testowanie dla specjalistów z sektora prywatnego i publicznego, studentów i przedsiębiorców;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nie powierza państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do programu;

c)  nie powierza państwu trzeciemu ani organizacji międzynarodowej uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do programu ani, w stosownych przypadkach, nie udziela dostępu do informacji szczególnie chronionych lub tajnych;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  w stosownych przypadkach chroni interesy strategiczne i suwerenność UE we wszystkich odnośnych dziedzinach, w tym strategicznej autonomii technologicznej lub przemysłowej Unii;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja czyni niezbędne kroki, aby zapewnić, by umowy, porozumienia lub inne uzgodnienia dotyczące działań, o których mowa w ust. 1, zawierały postanowienia ustanawiające odpowiedni system własności w odniesieniu do tych aktywów, oraz, co się tyczy lit. c), aby Unia mogła swobodnie korzystać z odbiorników PRS zgodnie z decyzją nr 1104/2011/UE.

3.  Komisja czyni niezbędne kroki, aby zapewnić, by umowy, porozumienia lub inne uzgodnienia dotyczące działań, o których mowa w ust. 2, zawierały postanowienia ustanawiające odpowiedni system własności i korzystania w odniesieniu do tych aktywów, oraz, co się tyczy lit. c), aby Unia mogła swobodnie korzystać z odbiorników PRS i udzielać pozwolenia na ich wykorzystanie zgodnie z decyzją nr 1104/2011/UE.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Usługi, dane i informacje oferowane przez elementy programu dostarczane są bez jakiejkolwiek wyraźnej lub domniemanej gwarancji dotyczącej ich jakości, dokładności, dostępności, wiarygodności, prędkości i przydatności do jakiegokolwiek celu. Komisja czyni w tym celu niezbędne kroki, aby zapewnić, by użytkownicy tych usług, danych i informacji zostali w odpowiedni sposób poinformowani o braku wszelkich takich gwarancji.

Usługi, dane i informacje oferowane przez elementy programu dostarczane są bez jakiejkolwiek wyraźnej lub domniemanej gwarancji dotyczącej ich jakości, dokładności, dostępności, wiarygodności, prędkości i przydatności do jakiegokolwiek celu, chyba że taka gwarancja jest wymagana przez obowiązujące prawo Unii dotyczące świadczenia danych usług. Komisja czyni w tym celu niezbędne kroki, aby zapewnić, by użytkownicy tych usług, danych i informacji zostali w odpowiedni sposób poinformowani o braku wszelkich takich gwarancji.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [16] mld EUR według cen bieżących.

Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [16,9] mld EUR według cen bieżących.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na Copernicus: [5,8] mld EUR;

b)  na Copernicus: [6] mld EUR;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  na SSA/GOVSATCOM: [0,5] mld EUR.

c)  na SSA/GOVSATCOM: [1,2] mld EUR.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działania przekrojowe przewidziane w art. 3 finansowane są w ramach elementów programu.

2.  Działania przekrojowe przewidziane w art. 3, 5 i 6 finansowane są w ramach elementów programu.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  propagowanie we wszystkich państwach członkowskich, w całym łańcuchu dostaw, możliwie jak najszerszego i otwartego udziału przedsiębiorstw typu start-up, nowych podmiotów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym poprzez wymóg korzystania z podwykonawstwa przez oferentów;

a)  propagowanie w całej Unii i w całym łańcuchu dostaw możliwie jak najszerszego i otwartego udziału wszystkich podmiotów gospodarczych, a w szczególności przedsiębiorstw typu start-up, nowych podmiotów, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez wymóg korzystania z podwykonawstwa przez oferentów;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wspieranie autonomii Unii, w szczególności pod względem technologicznym;

d)  wspieranie strategicznej autonomii Unii, w szczególności pod względem przemysłowym i technologicznym, w całym łańcuchu wartości;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  przestrzeganie zasad otwartego dostępu i uczciwej konkurencji na wszystkich etapach łańcucha dostaw, dokonywanie przetargów na podstawie przejrzystych i aktualnych informacji, przekazywanie jasnych informacji na temat mających zastosowanie zasad udzielania zamówień publicznych, kryteriów wyboru i udzielania zamówień oraz wszelkich innych istotnych informacji umożliwiających zapewnienie równych szans wszystkim potencjalnym oferentom;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby zachęcić do udziału nowe podmioty, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa typu start-up, a także zapewnić możliwie jak największy zasięg geograficzny, chroniąc przy tym strategiczną autonomię Unii, instytucja zamawiająca może wymagać od oferenta zlecenia realizacji części zamówienia w ramach podwykonawstwa w trybie przetargu konkurencyjnego, na stosownych poziomach podwykonawstwa, przedsiębiorstwom innym niż przedsiębiorstwa należące do grupy oferenta.

1.  Aby zachęcić do udziału nowe podmioty, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa typu start-up, a także zapewnić możliwie jak największy zasięg geograficzny, chroniąc przy tym strategiczną autonomię Unii, instytucja zamawiająca dąży do tego, by wymagać od oferenta zlecenia realizacji części zamówienia w ramach podwykonawstwa w trybie przetargu konkurencyjnego, na stosownych poziomach podwykonawstwa, przedsiębiorstwom innym niż przedsiębiorstwa należące do grupy oferenta.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Instytucja zamawiająca wyraźnie określa wymaganą część zamówienia, która ma zostać zlecona podwykonawcom, w formie przedziału od minimalnej do maksymalnej wartości procentowej.

2.  Instytucja zamawiająca wyraźnie określa wymaganą część zamówienia, która ma zostać zlecona podwykonawcom z branży na wszystkich szczeblach, zgodnie z ust. 1, w formie przedziału określającego minimalną i maksymalną wartość procentową;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Oferent musi uzasadnić wszelkie odstępstwa od wymogu przewidzianego w ust. 1.

3.  Oferent musi uzasadnić wszelkie odstępstwa od wymogu przewidzianego w ust. 1, a instytucja zamawiająca musi je ocenić.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku wspólnego zaproszenia ustanawia się wspólne procedury wyboru i oceny wniosków. Procedury te przewidują udział zróżnicowanej grupy ekspertów wyznaczonych przez każdą ze stron.

W przypadku wspólnego zaproszenia ustanawia się wspólne procedury wyboru i oceny wniosków. Procedury te obejmują charakteryzującą się zrównoważonym składem grupę ekspertów wyznaczonych przez każdą ze stron. Eksperci nie przeprowadzają ocen, nie doradzają ani nie pomagają w kwestiach, w odniesieniu do których znajdują się w sytuacji konfliktu interesów.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W uzupełnieniu przepisów [art. 165] rozporządzenia finansowego Komisja Agencja mogą prowadzić wspólne postępowania o udzielenie zamówienia z Europejską Agencją Kosmiczną lub z innymi organizacjami międzynarodowymi zaangażowanymi w realizację elementów programu.

1.  W uzupełnieniu przepisów [art. 165] rozporządzenia finansowego Komisja lub Agencja mogą prowadzić wspólne postępowania o udzielenie zamówienia z Europejską Agencją Kosmiczną lub z innymi organizacjami międzynarodowymi zaangażowanymi w realizację elementów programu.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli jest to niezbędne do ochrony podstawowego interesu bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, w szczególności, gdy chodzi o potrzebę zachowania integralności i odporności systemów unijnych, a także autonomii bazy przemysłowej stanowiącej ich podstawę, Komisja ustala wymagane warunki kwalifikowalności mające zastosowanie do zamówień, dotacji lub nagród objętych niniejszym tytułem. W tym celu uwzględnia się w szczególności konieczność posiadania siedziby w państwie członkowskim przez kwalifikujące się przedsiębiorstwa i zobowiązania się przez nie do prowadzenia wszelkich stosownych działań wewnątrz Unii oraz wymóg podlegania faktycznej kontroli ze strony państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich. Warunki te zawiera się w dokumentach dotyczących odpowiednio danego zamówienia, dotacji lub nagrody. W przypadku zamówień warunki te mają zastosowanie do całego cyklu życia zamówienia udzielonego w wyniku danego postępowania.

Jeżeli jest to niezbędne do ochrony podstawowego interesu bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, w szczególności, gdy chodzi o potrzebę zachowania integralności i odporności systemów unijnych, a także autonomii bazy przemysłowej stanowiącej ich podstawę, Komisja ustala wymagane warunki kwalifikowalności mające zastosowanie do zamówień, dotacji lub nagród objętych niniejszym tytułem. W tym celu uwzględnia się w szczególności konieczność posiadania siedziby w państwie członkowskim przez kwalifikujące się przedsiębiorstwa i zobowiązania się przez nie do prowadzenia wszelkich stosownych działań wewnątrz Unii. Warunki te zawiera się w dokumentach dotyczących odpowiednio danego zamówienia, dotacji lub nagrody. W przypadku zamówień warunki te mają zastosowanie do całego cyklu życia zamówienia udzielonego w wyniku danego postępowania.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ścisły rozdział zadań i obowiązków pomiędzy podmioty zaangażowane w realizację programu, w szczególności pomiędzy państwa członkowskie, Komisję, Agencję i Europejską Agencję Kosmiczną;

a)  ścisły rozdział zadań i obowiązków pomiędzy podmioty zaangażowane w realizację programu, w szczególności pomiędzy państwa członkowskie, Komisję, Agencję i Europejską Agencję Kosmiczną, w oparciu o kompetencje każdego z tych podmiotów, co ma służyć poprawie przejrzystości, efektywności i oszczędności kosztowej oraz uniknięciu powielania działań;

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  rygorystyczna kontrola programu, obejmująca ścisłe przestrzeganie kosztów i harmonogramu przez wszystkie podmioty, w zakresie ich odpowiednich kompetencji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

b)  rygorystyczna kontrola programu, obejmująca ścisłe przestrzeganie kosztów i parametrów technicznychprzez wszystkie podmioty, w zakresie ich odpowiednich obowiązkówzgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  systematyczne uwzględnianie potrzeb użytkowników usług oferowanych przez elementy programu oraz rozwoju nauki i technologii związanego z tymi usługami;

d)  systematyczne uwzględnianie potrzeb użytkowników usług oferowanych przez elementy programu oraz rozwoju nauki i technologii związanego z tymi usługami, także przez konsultacje z doradczymi forami użytkowników na szczeblu krajowym i unijnym;

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja – lub w przypadku zadań, o których mowa w art. 30, Agencja – może powierzyć określone zadania państwom członkowskim lub agencjom krajowym bądź grupom tych państw członkowskich lub agencji krajowych. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu i propagowania jego wykorzystania, w tym poprzez przyczynianie się do ochrony częstotliwości nieodzownych dla tego programu.

2.  Komisja – lub w przypadku zadań, o których mowa w art. 30, Agencja – może powierzyć określone zadania państwom członkowskim lub grupom tych państw członkowskich, zgodnie z konkretną umową w danym przypadku. Państwa członkowskie stosują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania programu i propagowania jego wykorzystania, w tym poprzez przyczynianie się do ochrony częstotliwości nieodzownych dla tego programu na właściwym poziomie.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie przeprowadzają w aktywny i skoordynowany sposób konsultacje ze społecznościami użytkowników końcowych, szczególnie w odniesieniu do programów Galileo, EGNOS i Copernicus, w tym za pośrednictwem doradczych forów użytkowników.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za realizację programu, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem określa ona priorytety i długoterminowy rozwój programu oraz nadzoruje jego realizację, z należytym uwzględnieniem jego wpływu na inne dziedziny polityki Unii.

1.  Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za realizację programu, a także odpowiedzialność w dziedzinie bezpieczeństwa za elementy programu niepowierzone Agencji na mocy art. 30. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem określa ona priorytety i długoterminowy rozwój programu oraz nadzoruje jego realizację, z należytym uwzględnieniem jego wpływu na inne dziedziny polityki Unii.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja zarządza elementem programu, jeżeli takie zarządzanie nie zostało powierzone innemu podmiotowi.

2.  Komisja zarządza elementem programu, jeżeli takie zarządzanie nie zostało powierzone innym podmiotom, o których mowa w art. 30, 31 i 32.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja zapewnia przejrzysty podział zadań między poszczególne podmioty zaangażowane w program i koordynuje działania tych podmiotów.

3.  Komisja zapewnia przejrzysty podział zadań między poszczególne podmioty zaangażowane w program i koordynuje działania tych podmiotów oraz zapewnia pełną ochronę interesów Unii, należyte zarządzanie jej środkami i stosowanie jej przepisów, szczególnie w odniesieniu do zamówień. Komisja zawiera zatem z Agencją i Europejską Agencją Kosmiczną ramową umowę o partnerstwie (o charakterze finansowym) w odniesieniu do zadań powierzonych tym dwóm podmiotom, zgodnie z art. 31a.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W zakresie szczegółowych postanowień w sprawie działania funkcji związanych z pogodą kosmiczną i obiektami bliskimi Ziemi oraz GOVSATCOM, a także zarządzania nimi, Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 105.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania programu i sprawnego świadczenia usług zapewnianych przez elementy programu, Komisja, po konsultacji z użytkownikami i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami, określa – w drodze aktów wykonawczych specyfikacje techniczne i operacyjne niezbędne do realizacji i rozwoju wspomnianych elementów oraz oferowanych przez nie usług. Określając wspomniane specyfikacje techniczne i operacyjne, Komisja unika obniżania ogólnego poziomu bezpieczeństwa i spełnia nakaz zgodności wstecznej.

W przypadku gdy jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania programu i sprawnego świadczenia usług zapewnianych przez elementy programu, Komisja, po konsultacji z użytkownikami i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami, określa – w drodze aktów delegowanychwymagania wysokiego szczebla odnoszące się do realizacji i rozwoju wspomnianych elementów oraz oferowanych przez nie usług, w tym sektora usług pochodnych. Określając wspomniane wymagania wysokiego szczebla, Komisja unika obniżania ogólnego poziomu bezpieczeństwa i spełnia nakaz zgodności wstecznej.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

Takie akty delegowane przyjmuje się zgodnie z art. 21.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja propaguje i zapewnia upowszechnienie i wykorzystanie w sektorach publicznych i prywatnych danych i usług oferowanych przez elementy programu, w tym poprzez wspieranie odpowiedniego rozwoju tych usług oraz wspomaganie stabilnego i długotrwałego środowiska. Rozwija ona synergię między zastosowaniami poszczególnych elementów programu. Zapewnia komplementarność, spójność, synergię i powiązania pomiędzy programem a innymi działaniami i programami unijnymi.

5.  Komisja zapewnia komplementarność, spójność, synergię i powiązania pomiędzy programem a innymi działaniami i programami unijnymi. W ścisłej współpracy z Agencją oraz, w stosownych przypadkach, z Europejską Agencją Kosmiczną i podmiotami, którym powierzono realizację programu Copernicus, udziela wsparcia i uczestniczy w następujących działaniach:

 

- działania związane z przyjęciem i wykorzystywaniem w sektorze publicznym i prywatnym usług świadczonych przez poszczególne elementy programu;

 

- rozwijanie synergii między zastosowaniami;

 

- odpowiednie rozwijanie tych usług;

 

- wspieranie środowiska sprzyjającego stabilnemu, długoterminowemu rozwojowi.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W stosownych przypadkach zapewnia koordynację z działaniami prowadzonymi w sektorze kosmicznym na poziomie unijnym, krajowym i międzynarodowym. Zachęca ona do współpracy między państwami członkowskimi oraz propaguje ujednolicenie ich potencjału technologicznego i prac rozwojowych w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

6.  W stosownych przypadkach oraz we współpracy z Agencją i ESA zapewnia koordynację zdziałaniami prowadzonymi w sektorze kosmicznym na poziomie unijnym, krajowym i międzynarodowym. Zachęca ona do współpracy między państwami członkowskimi oraz propaguje ujednolicenie ich potencjału technologicznego i prac rozwojowych w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  promuje i zapewnia upowszechnienie i wykorzystanie danych i usług oferowanych przez elementy programu, w tym rozwój zastosowań i usług pochodnych realizowanych w oparciu o elementy programu;

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  wdraża działania wspierające innowacyjny unijny sektor kosmiczny zgodnie z art. 6;

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  wspiera dostęp do finansowania za pośrednictwem instrumentów finansowych w ramach tytułu III i Programu InestEU oraz, we współpracy z EBI, instrumentów finansowych ustanowionych przez EBI, szczególnie z uwzględnieniem potrzeb MŚP;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  podejmuje działania w zakresie komunikacji i promocji oraz działania związane z komercjalizacją usług oferowanych przez Galileo i EGNOS;

c)  podejmuje działania w zakresie komunikacji i promocji oraz działania związane z komercjalizacją usług, w szczególności oferowanych przez Galileo, EGNOS i Copernicus;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  w odniesieniu do Galileo i EGNOS: zarządzanie Galileo i EGNOS, o którym mowa w art. 43;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  służy Komisji techniczną wiedzą fachową.

d)  służy Komisji techniczną wiedzą fachową, unikając powielania zadań ESA, jak określono w art. 27 i 31..

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zarządzanie eksploatacją EGNOS i Galileo, o której mowa w art. 43;

skreśla się

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  sporządza zalecenia dla Komisji w sprawie priorytetów w dziedzinie kosmosu w ramach programu „Horyzont Europa” i uczestniczy w ich wdrażaniu;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  działania wykonawcze związane z opracowywaniem zastosowań i usług pochodnych w oparciu o elementy programu.

skreśla się

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja może powierzyć Agencji inne zadania, w tym podejmowanie działań w zakresie komunikacji, promocji, wprowadzania do obrotu danych i informacji, jak również inne działania związane z upowszechnianiem wśród użytkowników w odniesieniu do elementów programu innych niż Galileo i EGNOS.

3.  Komisja może powierzyć Agencji inne zadania, unikając ich powielania, w celu poprawy wydajności wdrażania celów programu.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja może podpisywać umowy o partnerstwie lub inne umowy z krajowymi agencjami kosmicznymi, grupą krajowych agencji kosmicznych lub innymi podmiotami, aby realizować swoje zadania.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komisja powierza za pomocą umowy o przyznanie wkładu zgodnie z [art. 2 pkt 18] i [tytułem VI] rozporządzenia finansowego.

4.  Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komisja powierza za pomocą umowy o przyznanie wkładu zgodnie z [art. 2 pkt 18] i [tytułem VI] rozporządzenia finansowego, i są one poddawane przeglądowi zgodnie z art. 102 ust. 6 niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do systemu Copernicus.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Powierzając zadania agencji, Komisja zapewnia odpowiednie finansowanie na zarządzanie i wykonywanie tych zadań, w tym odpowiednie zasoby ludzkie i administracyjne.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w odniesieniu do systemu Copernicus: rozwój, projektowanie i budowę infrastruktury kosmicznej systemu Copernicus, w tym operacje dotyczące tej infrastruktury;

a)  w odniesieniu do systemu Copernicus: rozwój, projektowanie i budowę infrastruktury kosmicznej i naziemnej systemu Copernicus, w tym operacje dotyczące tej infrastruktury;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w odniesieniu do Galileo i EGNOS: wprowadzanie zmian w systemach, rozwój segmentu naziemnego oraz projektowanie i rozwój satelitów;

b)  w odniesieniu do Galileo i EGNOS: wspieranie Agencji w wykonywaniu swoich podstawowych zadań. Jeśli jest to przewidziane w szczegółowych umowach zawartych między Agencją a Europejską Agencją Kosmiczną, zamówienia w imieniu Agencji na wprowadzanie zmian w systemach, projektowanie i rozwój segmentu naziemnego oraz projektowanie i rozwój segmentu kosmicznego;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w odniesieniu do wszystkich elementów Unijnego programu kosmicznego: działania badawczo-rozwojowe w dziedzinach, w których dysponuje wiedzą fachową.

c)  w odniesieniu do wszystkich elementów Unijnego programu kosmicznego: działania badawczo-rozwojowe dotyczące infrastruktury komponentów projektu.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi oraz propagowanie ujednolicenia ich potencjału technologicznego i prac rozwojowych w segmencie przestrzeni kosmicznej;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja zawiera z Agencją oraz z Europejską Agencją Kosmiczną ramową umowę o partnerstwie (o charakterze finansowym) przewidzianą w [art. 130] rozporządzenia finansowego. Ta ramowa umowa o partnerstwie (o charakterze finansowym):

skreśla się

  jasno określa zakres odpowiedzialności i obowiązki Europejskiej Agencji Kosmicznej w odniesieniu do programu;

 

  zawiera wymóg przestrzegania przez Europejską Agencję Kosmiczną zawartych w programie unijnym przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania informacji niejawnych;

 

  ustanawia warunki zarządzania środkami finansowymi powierzonymi Europejskiej Agencji Kosmicznej, zwłaszcza w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych, procedur zarządzania, oczekiwanych wyników mierzonych za pomocą wskaźników realizacji celów, środków stosowanych w przypadku niezadowalającej lub nieuczciwej realizacji zamówień pod względem kosztów, harmonogramu i wyników, jak również strategii komunikacyjnej i zasad dotyczących własności wszystkich aktywów rzeczowych oraz aktywów niematerialnych i prawnych; warunki te muszą być zgodne z tytułami III i V niniejszego rozporządzenia i z rozporządzeniem finansowym;

 

  zawiera wymóg udziału Komisji i, w stosownych przypadkach, Agencji w posiedzeniach Rady ds. Oceny Ofert Europejskiej Agencji Kosmicznej w odniesieniu do programu;

 

  ustanawia środki w zakresie monitorowania i kontroli obejmujące w szczególności system przewidywania kosztów, systematyczne przekazywanie Komisji lub, w stosownych przypadkach, Agencji informacji o kosztach i harmonogramie oraz – w przypadku rozbieżności między planowanymi budżetami, wynikami i harmonogramem – działania naprawcze zapewniające realizację przypisanych zadań w granicach przydzielonych budżetów, a także kary nakładane na Europejską Agencję Kosmiczną, w przypadku gdy jest ona bezpośrednio odpowiedzialna za powstanie wspomnianych rozbieżności;

 

  ustanawia zasady wynagradzania Europejskiej Agencji Kosmicznej, które musi być proporcjonalne do stopnia trudności wykonywanych zadań oraz odpowiadające cenom rynkowym i wynagrodzeniom innych zaangażowanych podmiotów, w tym Unii, i może, w stosownych przypadkach, opierać się na wskaźnikach realizacji celów; te wynagrodzenia nie obejmują ogólnych kosztów pośrednich, które nie są związane z działaniami powierzonymi przez Unię Europejskiej Agencji Kosmicznej.

 

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zawarcie ramowej umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym), o której mowa w ust. 2, jest uzależnione od ustanowienia w obrębie Europejskiej Agencji Kosmicznej wewnętrznych struktur i metody operacyjnej, w szczególności w odniesieniu do podejmowania decyzji, metod zarządzania i odpowiedzialności, które to struktury i metoda umożliwiają zapewnienie maksymalnej ochrony interesów Unii i przestrzegania jej decyzji, w tym w odniesieniu do działań finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, które mają wpływ na program.

skreśla się

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Bez uszczerbku dla ramowej umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym), o której mowa w ust. 4, Komisja lub Agencja mogą zwracać się do Europejskiej Agencji Kosmicznej o zapewnienie fachowej wiedzy technicznej i informacji niezbędnych do wykonania zadań przypisanych im na mocy niniejszego rozporządzenia.

skreśla się

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 31 a

 

Ramowa umowa o partnerstwie (o charakterze finansowym)

 

1. Komisja zawiera z Agencją oraz z Europejską Agencją Kosmiczną ramową umowę o partnerstwie (o charakterze finansowym) przewidzianą w [art. 130] rozporządzenia finansowego. Ta ramowa umowa o partnerstwie (o charakterze finansowym):

 

a) jasno określa role, zakres odpowiedzialności i obowiązki Komisji, Agencji i Europejskiej Agencji Kosmicznej w odniesieniu do programu;

 

b) jasno określa instrumenty koordynacji i kontroli wdrażania elementów programu, z uwzględnieniem roli i obowiązków Komisji w zakresie ogólnej koordynacji elementów programu;

 

c) zawiera wymóg przestrzegania przez Europejską Agencję Kosmiczną zawartych w programie unijnym przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania informacji niejawnych;

 

d) ustanawia warunki zarządzania środkami finansowymi powierzonymi Europejskiej Agencji Kosmicznej, w tym stosowania unijnych przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych w przypadku udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Unii, procedur zarządzania, oczekiwanych wyników mierzonych za pomocą wskaźników realizacji celów, środków stosowanych w przypadku niezadowalającej lub nieuczciwej realizacji zamówień pod względem kosztów, harmonogramu i wyników, jak również strategii komunikacyjnej i zasad dotyczących własności wszystkich aktywów rzeczowych oraz aktywów niematerialnych i prawnych; warunki te muszą być zgodne z tytułami III i V niniejszego rozporządzenia i z rozporządzeniem finansowym;

 

e) zawiera wymóg udziału Komisji i, w stosownych przypadkach, Agencji w posiedzeniach Rady ds. Oceny Ofert Europejskiej Agencji Kosmicznej w odniesieniu do programu, w przypadku gdy Agencja udziela zamówień w imieniu i na rzecz Unii zgodnie z ust. 1a;

 

f) ustanawia środki w zakresie monitorowania i kontroli obejmujące w szczególności system przewidywania kosztów, systematyczne przekazywanie Komisji lub, w stosownych przypadkach, Agencji informacji o kosztach i harmonogramie oraz – w przypadku rozbieżności między planowanymi budżetami, wynikami i harmonogramem – działania naprawcze zapewniające realizację przypisanych zadań w granicach przydzielonych budżetów, a także kary nakładane na Europejską Agencję Kosmiczną, w przypadku gdy jest ona bezpośrednio odpowiedzialna za powstanie wspomnianych rozbieżności;

 

g) ustanawia zasady wynagradzania Europejskiej Agencji Kosmicznej, biorąc pod uwagę jej model kosztów jako jednostki publicznej, które muszą być proporcjonalne do stopnia trudności wykonywanych zadań oraz odpowiadające cenom rynkowym i wynagrodzeniom innych zaangażowanych podmiotów, w tym Unii, i może, w stosownych przypadkach, opierać się na wskaźnikach realizacji celów; te wynagrodzenia nie obejmują ogólnych kosztów pośrednich, które nie są związane z działaniami powierzonymi przez Unię Europejskiej Agencji Kosmicznej;

 

h) zawiera wymóg, aby Europejska Agencja Kosmiczna zapewniła pełną ochronę interesów Unii i jej decyzji, co może oznaczać konieczność dostosowania przez Europejską Agencję Kosmiczną własnych procedur w zakresie podejmowania decyzji, metod zarządzania i odpowiedzialności.

 

2. Bez uszczerbku dla ramowej umowy o partnerstwie (o charakterze finansowym), o której mowa w art. 31a, Komisja lub Agencja mogą zwracać się do Europejskiej Agencji Kosmicznej o zapewnienie fachowej wiedzy technicznej i informacji niezbędnych do wykonania zadań przypisanych im na mocy niniejszego rozporządzenia. Warunki składania takich wniosków i ich realizacji są wzajemnie uzgadniane.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rola innych podmiotów

Rola EUMETSAT i innych podmiotów

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja może powierzać, w całości lub w części, za pomocą umów o przyznanie wkładu realizację elementów programu podmiotom innym niż te, o których mowa w art. 30 i 31, w tym:

1.  Komisja może powierzać, w całości lub w części, za pomocą umów o przyznanie wkładu, realizację następujących zadań podmiotom innym niż te, o których mowa w art. 30 i 31, w tym:

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  obsługę infrastruktury kosmicznej systemu Copernicus lub jej poszczególnych części – może powierzać organizacji EUMETSAT;

a)  modernizację i obsługę infrastruktury kosmicznej systemu Copernicus lub jej poszczególnych części – może powierzać organizacji EUMETSAT;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  realizację usług systemu Copernicus lub ich poszczególnych części odpowiednim agencjom, organom lub organizacjom.

b)  realizację komponentu usług systemu Copernicus lub ich poszczególnych części odpowiednim agencjom, organom lub organizacjom, zarządzając jednocześnie pozyskiwaniem odpowiednich informacji osób trzecich.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Podczas realizacji programu Komisja uwzględnia opinie naukowe i techniczne Wspólnego Centrum Badawczego.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bezpieczeństwo programu powinno opierać się na następujących zasadach:

Bezpieczeństwo programu opiera się na następujących zasadach:

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  powinno się uwzględniać doświadczenie państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa i czerpać inspirację z ich najlepszych praktyk;

a)  powinno się uwzględniać doświadczenie państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa i czerpać inspirację z ich najlepszych praktyk i ustawodawstw krajowych;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  powinno się uwzględniać doświadczenia zebrane w trakcie działania systemów Galileo, EGNOS i Copernicus;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, w zakresie swoich kompetencji, zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa w odniesieniu do, w szczególności:

Komisja i Agencja, w zakresie swoich kompetencji, zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa w odniesieniu do, w szczególności:

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu Komisja zapewnia przeprowadzenie analizy ryzyka i zagrożeń w odniesieniu do każdego elementu programu. W oparciu o tę analizę ryzyka i zagrożeń Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla każdego elementu programu. Czyniąc to, Komisja uwzględnia wpływ tych wymogów na sprawne funkcjonowanie danego elementu, w szczególności pod względem kosztów, zarządzania ryzykiem i harmonogramu, oraz zapewnia, aby nie obniżył się ogólny poziom bezpieczeństwa ani by nie wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu istniejącego sprzętu opartego na tym elemencie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

W tym celu Komisja, przeprowadza konsultacje z użytkownikami końcowymi w państwach członkowskich i odpowiednimi podmiotami zarządzającymi wdrożeniem elementu programu oraz zapewnia przeprowadzenie analizy ryzyka i zagrożeń w odniesieniu do elementów programów Copernicus, SST i GOVSATCOM. Agencja przeprowadza analizę ryzyka i zagrożeń w odniesieniu do elementów programów Galileo i EGNOS. W oparciu o tę analizę ryzyka i zagrożeń Komisja, po konsultacji z użytkownikami końcowymi w państwach członkowskich i odpowiednimi podmiotami zarządzającymi wdrażaniem elementu programu, określa, w drodze aktów wykonawczych, ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla każdego elementu programu. Czyniąc to, Komisja uwzględnia wpływ tych wymogów na sprawne funkcjonowanie danego elementu, w szczególności pod względem kosztów, zarządzania ryzykiem i harmonogramu, oraz zapewnia, aby nie obniżył się ogólny poziom bezpieczeństwa ani by nie wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu istniejącego sprzętu opartego na tym elemencie. Ogólne wymogi bezpieczeństwa określają procedury, które należy stosować w każdym przypadku, gdy działanie elementu może mieć wpływ na bezpieczeństwo Unii lub jej państw członkowskich. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie danym elementem programu odpowiada za zarządzanie bezpieczeństwem tego elementu i w tym celu przeprowadza analizę ryzyka i zagrożeń oraz wszystkie działania niezbędne do zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa tego elementu, w szczególności polegające na ustaleniu specyfikacji technicznych i procedur operacyjnych, oraz monitoruje spełnianie przez nie ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1.

2.  Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem elementów Copernicus, SST i GOVSATCOM. Agencja odpowiada za zarządzanie bezpieczeństwem elementów Galileo i EGNOS. W tym celu przeprowadzają one analizę ryzyka i zagrożeń oraz wszystkie działania niezbędne do zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa elementów, za które są odpowiedzialne, w szczególności polegające na ustaleniu specyfikacji technicznych i procedur operacyjnych, oraz monitorują spełnianie przez nie ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 akapit trzeci.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja:

3.  Agencja ponadto:

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zapewnienia cyberbezpieczeństwa programu;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  stosują środki, które są co najmniej równoważne środkom niezbędnym do ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony29 oraz środkom niezbędnym do ochrony ich własnej krajowej infrastruktury krytycznej, w celu zapewnienia ochrony infrastruktury naziemnej stanowiącej integralną część programu i znajdującej się na ich terytorium;

a)  stosują środki, które są co najmniej równoważne środkom niezbędnym do ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony29 oraz środkom niezbędnym do ochrony ich własnej krajowej infrastruktury krytycznej, w celu zapewnienia ochrony infrastruktury stanowiącej integralną część programu i znajdującej się na ich terytorium;

__________________

__________________

29 Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75-82.

29 Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75-82.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Podmioty zaangażowane w program stosują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa programu.

5.  Podmioty zaangażowane w program stosują wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, także w świetle problemów wskazanych w analizie ryzyka, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa programu.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej jest zapraszany do udziału w posiedzeniach Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa w charakterze obserwatora. W wyjątkowych przypadkach do udziału w posiedzeniach mogą także zostać zaproszeni przedstawiciele agencji unijnych, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w charakterze obserwatorów w odniesieniu do kwestii, które dotyczą bezpośrednio tych państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza kwestii odnoszących się do infrastruktury należącej do nich lub zainstalowanej na ich terytorium. Uzgodnienia dotyczące takiego udziału przedstawicieli państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i jego warunki określa się w odpowiednich umowach i muszą być one zgodne z regulaminem Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa.

2.  Przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej jest zapraszany do udziału w posiedzeniach Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa w charakterze obserwatora. W wyjątkowych przypadkach do udziału w posiedzeniach mogą także zostać zaproszeni przedstawiciele agencji unijnych, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w charakterze obserwatorów, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii odnoszących się do infrastruktury należącej do nich lub zainstalowanej na ich terytorium. Uzgodnienia dotyczące takiego udziału przedstawicieli państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i jego warunki określa się w odpowiednich umowach i muszą być one zgodne z regulaminem Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zarządzanie infrastrukturą naziemną, w szczególności sieciami, obiektami i zapleczem, jej utrzymanie, stałe doskonalenie, aktualizację i ochronę, w tym modernizacje i zapobieganie starzeniu się;

b)  zarządzanie infrastrukturą naziemną, w szczególności sieciami, obiektami i zapleczem, jej utrzymanie, stałe doskonalenie, aktualizację i ochronę, w tym infrastrukturą znajdującą się poza terytorium państw członkowskich, która jest niezbędna do zapewnienia pełnego pokrycia systemami Galileo i EGNOS terytoriów państw członkowskich geograficznie położonych w Europie, w tym modernizacje i zapobieganie starzeniu się;

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  rozwój przyszłych generacji systemów i aktualizację usług świadczonych przez Galileo i EGNOS, bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie perspektyw finansowych Unii;

c)  rozwój przyszłych generacji systemów i aktualizację usług świadczonych przez Galileo i EGNOS, bez uszczerbku dla przyszłych decyzji w sprawie perspektyw finansowych Unii, uwzględniając potrzeby odpowiednich zainteresowanych stron i podmiotów;

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wspieranie rozwoju i zmiany podstawowych elementów technologicznych, takich jak chipsety i odbiorniki działające dzięki Galileo;

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  wspieranie rozwoju zastosowań pochodnych systemów Galileo i EGNOS oraz zintegrowanych zastosowań pochodnych wykorzystujących zarówno systemy Galileo/EGNOS, jak i Copernicus;

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  świadczenie i rozwój rynku usług oferowanych przez Galileo i EGNOS;

e)  świadczenie i rozwój rynku usług oferowanych przez Galileo i EGNOS, szczególnie aby maksymalizować korzyści społeczno-ekonomiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1;;

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  usługę związaną z bezpieczeństwem życia (SoL), świadczoną bez pobierania opłat bezpośrednio od użytkowników i dostarczającą informacji niezbędnych do pozycjonowania i synchronizacji z zachowaniem wysokiego stopnia ciągłości, dostępności dokładności, zawierającą funkcję integralności pozwalającą na ostrzeganie użytkowników w przypadku zakłócenia funkcjonowania lub nadania sygnałów przekroczenia tolerancji w systemie Galileo i w innych systemach GNSS wspomaganych przez Galileo na obszarze pokrycia, przeznaczoną głównie dla użytkowników, dla których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, w szczególności w sektorze lotnictwa cywilnego na potrzeby służb żeglugi powietrznej.

c)  usługę związaną z bezpieczeństwem życia (SoL), świadczoną bez pobierania opłat bezpośrednio od użytkowników i dostarczającą informacji niezbędnych do pozycjonowania i synchronizacji czasowej z zachowaniem wysokiego stopnia ciągłości, dostępności, dokładności i integralności. Usługa ta jest świadczona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EASA, aby zagwarantować zgodność z wymogami bezpieczeństwa lotniczego, w tym funkcję integralności pozwalającą na ostrzeganie użytkowników w przypadku zakłócenia funkcjonowania lub nadania sygnałów przekroczenia tolerancji w systemie Galileo i w innych systemach GNSS wspomaganych przez Galileo na obszarze pokrycia, i jest przeznaczona głównie dla użytkowników, dla których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, w szczególności w sektorze lotnictwa cywilnego na potrzeby służb żeglugi powietrznej.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone są w pierwszym rzędzie na terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie.

Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone są w pierwszym rzędzie na terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie w celu pokrycia terytorium kontynentu do końca 2023 r. i wszystkich terytoriów do końca 2025 r.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kosztów takiego rozszerzenia, w tym powiązanych kosztów operacyjnych specyficznych dla tych regionów, nie pokrywa się z budżetu, o którym mowa w art. 11. Rozszerzenie takie nie może opóźniać oferowania usług, o których mowa w ust. 1, na całym terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie.

3.  Kosztów takiego rozszerzenia, w tym powiązanych kosztów operacyjnych specyficznych dla tych regionów, nie pokrywa się z budżetu, o którym mowa w art. 11, lecz Komisja Europejska rozważa wykorzystanie programów i umów partnerstwa oraz, w razie potrzeby, opracowanie konkretnego instrumentu finansowego służącego wspieraniu takiego rozszerzenia. Rozszerzenie takie nie może opóźniać oferowania usług, o których mowa w ust. 1, na całym terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kompatybilność i interoperacyjność

Kompatybilność, interoperacyjność i normalizacja

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Galileo i EGNOS oraz oferowane przez nie usługi są kompatybilne i interoperacyjne z innymi systemami nawigacji satelitarnej oraz z konwencjonalnymi środkami radionawigacji, jeżeli niezbędne wymogi dotyczące kompatybilności i interoperacyjności zostały określone w umowach międzynarodowych.

2.  Galileo i EGNOS oraz oferowane przez nie usługi są wzajemnie kompatybilne i interoperacyjne z innymi systemami nawigacji satelitarnej oraz z konwencjonalnymi środkami radionawigacji, jeżeli niezbędne wymogi dotyczące kompatybilności i interoperacyjności zostały określone w umowach międzynarodowych.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Galileo i EGNOS dążą do zgodności z normami i certyfikacjami międzynarodowymi.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  System Copernicus jest realizowany w oparciu o wcześniejsze inwestycje unijne oraz, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem krajowych lub regionalnych możliwości państw członkowskich i z uwzględnieniem możliwości komercyjnych dostawców porównywalnych danych i informacji oraz potrzeby wspierania konkurencji i rozwoju rynku.

1.  System Copernicus jest realizowany w oparciu o wcześniejsze inwestycje unijne, Europejskiej Agencji Kosmicznej i EUMETSAT oraz, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem krajowych lub regionalnych możliwości państw członkowskich i z uwzględnieniem możliwości komercyjnych dostawców porównywalnych danych i informacji oraz potrzeby wspierania konkurencji i rozwoju rynku.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Copernicus dostarcza danych i informacji w ramach polityki pełnego, bezpłatnego i otwartego dostępu do danych.

2.  Copernicus dostarcza danych i informacji, na podstawie polityki pełnego, bezpłatnego i otwartego dostępu do danych.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 3 – litera a – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  rozwój i operacje satelitów Sentinel systemu Copernicus,

–  rozwój i operacje satelitów Sentinel systemu Copernicus,

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  komponentu dostępu do danych i ich dystrybucji, który obejmuje infrastrukturę i usługi zapewniające możliwość wyszukania i przeglądania danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus, dostęp do nich, ich dystrybucję i wykorzystanie;

c)  komponentu dostępu do danych i ich dystrybucji, który obejmuje infrastrukturę i usługi zapewniające możliwość wyszukania, przeglądania i długoterminowego przechowywania danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus, dostęp do nich, ich dystrybucję i wykorzystanie w sposób przyjazny dla użytkownika;

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  komponentu upowszechniania wśród użytkowników i rozwoju rynku zgodnie z art. 29 ust. 5, który obejmuje odpowiednie działania, zasoby i usługi służące propagowaniu na wszystkich szczeblach systemu Copernicus, pochodzących z niego danych i oferowanych przez niego usług w celu maksymalizacji korzyści społeczno-gospodarczych, o których mowa w art. 4 ust. 1.

d)  komponentu upowszechniania wśród użytkowników, budowania zdolności i rozwoju rynku zgodnie z art. 29 ust. 5, który obejmuje odpowiednie działania, zasoby i usługi służące propagowaniu na wszystkich szczeblach systemu Copernicus, pochodzących z niego danych i oferowanych przez niego usług w celu maksymalizacji korzyści społeczno-gospodarczych, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W ramach systemu Copernicus wspiera się międzynarodową koordynację systemów obserwacyjnych i powiązanych wymian danych w celu wzmocnienia globalnego wymiaru tego systemu i jego komplementarności, z uwzględnieniem obowiązujących umów międzynarodowych i procesów koordynacyjnych.

4.  W ramach systemu Copernicus wspiera się międzynarodową koordynację systemów obserwacyjnych i powiązanych wymian danych w celu wzmocnienia globalnego wymiaru tego systemu i jego komplementarności, z uwzględnieniem obowiązujących i przyszłych umów międzynarodowych i procesów koordynacyjnych.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pozyskiwanie danych

Działania kwalifikowalne

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  działania zapewniające ciągłość trwających misji satelitów Sentinel oraz działania na rzecz opracowania, wyniesienia na orbitę, utrzymania i eksploatacji kolejnych satelitów Sentinel poszerzających zakres obserwacji, z priorytetowym traktowaniem: zdolności obserwacyjnych w zakresie monitorowania antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, aby umożliwić pokrycie obszarów podbiegunowych i stworzyć sprzyjające warunki dla innowacyjnych zastosowań środowiskowych w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej;

a)  działania zapewniające ciągłość trwających misji satelitów Sentinel oraz działania na rzecz opracowania, wyniesienia na orbitę, utrzymania i eksploatacji kolejnych satelitów Sentinel poszerzających zakres obserwacji, np.:: zdolności obserwacyjnych w zakresie monitorowania antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, aby umożliwić pokrycie obszarów podbiegunowych i stworzyć sprzyjające warunki dla innowacyjnych zastosowań środowiskowych w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej;

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  działania zapewniające dostęp do danych pozyskiwanych od osób trzecich, niezbędnych do generowania usług systemu Copernicus lub do wykorzystania przez unijne instytucje, agencje i służby zdecentralizowane;

b)  działania zapewniające dostęp do danych pozyskiwanych od osób trzecich, niezbędnych do generowania usług systemu Copernicus lub do wykorzystania przez podstawowych użytkowników, przy priorytetowym traktowaniu danych dostarczanych i/lub finansowanych przez podmioty publiczne w państwach członkowskich, takie jak agencje krajowe;

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wspieranie rozwoju odpowiednich zastosowań i usług pochodnych programu Copernicus.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Copernicus obejmuje działania wspierające następujące usługi:

Copernicus obejmuje działania wspierające następujące usługi podstawowe:

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  monitorowanie obszarów lądowych i rolniczych w celu dostarczenia informacji na temat pokrycia terenu, użytkowania gruntów i zmiany sposobu ich użytkowania, obszarów miejskich, ilości i jakości wód śródlądowych, lasów, rolnictwa i innych zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i kriosfery;

–  monitorowanie obszarów lądowych i rolniczych w celu dostarczenia informacji na temat pokrycia terenu, użytkowania gruntów i zmiany sposobu ich użytkowania, jakości gleby, pustynnienia, miejsc dziedzictwa kulturowego, ilości i jakości wód śródlądowych, lasów, a zwłaszcza wylesiania, rolnictwa i innych zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i kriosfery; państwa członkowskie będą mogły wykorzystać informacje i dane uzyskane z monitorowania terenów rolnych pod kątem stopnia pokrycia terenu i użytkowania gruntów, aby jeszcze bardziej zmniejszyć obciążenia administracyjne związane z wypłatami dotacji dla rolników;

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  mapowanie gruntów rolnych wymagających nawodnienia, prognozowanie zbiorów, zajmowanie gruntów i zapewnienie wyższej jakości i bezpieczeństwa żywności dzięki ochronie środowiska;

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a – tiret 4 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  monitorowanie działalności związanej z rybołówstwem w celu zapewnienia wyższej jakości i bezpieczeństwa żywności dzięki ochronie środowiska;

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  Monitorowanie wsparcia dla wdrażania polityk Unii

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Element SST wspiera następujące działania:

Program SST ma na celu stopniowe wyposażenie Unii Europejskiej w autonomiczne zdolności w zakresie SST.

 

Element SST wspiera następujące działania:

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  utworzenie, rozwój i eksploatację sieci naziemnych lub kosmicznych czujników państw członkowskich, w tym czujników rozbudowanych poprzez Europejską Agencję Kosmiczną i czujników unijnych eksploatowanych na szczeblu krajowym, służących do obserwacji i śledzenia obiektów oraz do stworzenia europejskiego katalogu obiektów kosmicznych dostosowanego do potrzeb użytkowników, o których mowa w art. 55;

a)  utworzenie, rozwój i eksploatację sieci naziemnych lub kosmicznych czujników państw członkowskich lub Unii, w tym czujników rozbudowanych poprzez Europejską Agencję Kosmiczną i czujników unijnych eksploatowanych na szczeblu krajowym, służących do obserwacji i śledzenia obiektów oraz do stworzenia europejskiego katalogu obiektów kosmicznych dostosowanego do potrzeb użytkowników, o których mowa w art. 55;

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie pragnące uczestniczyć w świadczeniu usług SST, o których mowa w art. 54, przedkładają Komisji wspólny wniosek wykazujący spełnienie następujących kryteriów:

Państwa członkowskie pragnące uczestniczyć w świadczeniu usług SST, o których mowa w art. 54, przedkładają Komisji indywidualny lub wspólny wniosek wykazujący spełnienie następujących kryteriów:

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, szczegółowe przepisy dotyczące funkcjonowania ram organizacyjnych uczestnictwa państw członkowskich w SST. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

8.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 105, w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących funkcjonowania ram organizacyjnych uczestnictwa państw członkowskich w SST. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 58a

 

Monitorowanie podaży i popytu na SST

 

Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja oceni realizacji elementu SST, zwłaszcza pod względem ewolucji potrzeb użytkowników w odniesieniu do zasobów czujników naziemnych i kosmicznych, oraz ukończy prace nad europejskim katalogiem, o którym mowa w art. 53 ust. 1 lit. a).

 

W ramach tej oceny bada w szczególności zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę kosmiczną i naziemną.

 

Ocenie tej towarzyszy w razie potrzeby odpowiedni wniosek w sprawie rozwoju dodatkowej infrastruktury kosmicznej i naziemnej w ramach elementu SST.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  utworzenie europejskiego katalogu obiektów bliskich Ziemi.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach elementu GOVSATCOM przepustowość i usługi łączności satelitarnej łączy się we wspólną unijną pulę przepustowości i usług łączności satelitarnej. Element ten obejmuje:

W ramach elementu GOVSATCOM przepustowość i usługi łączności satelitarnej łączy się we wspólną unijną pulę przepustowości i usług łączności satelitarnej z odpowiednimi wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Element ten może obejmować:

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowanie, budowę i eksploatację segmentu naziemnego infrastruktury;

a)  opracowanie, budowę i eksploatację segmentu naziemnego i kosmicznego infrastruktury;

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, portfel usług dotyczący usług świadczonych w ramach GOVSATCOM, w postaci wykazu kategorii przepustowości i usług łączności satelitarnej oraz ich atrybutów, w tym zasięgu geograficznego, częstotliwości, szerokości pasma, sprzętu użytkownika i zabezpieczeń. Podstawą tych środków są wymogi operacyjne i wymogi w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, a środki te służą ustalaniu hierarchii usług oferowanych użytkownikom na szczeblu unijnym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

3.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, portfel usług dotyczący usług świadczonych w ramach GOVSATCOM, w postaci wykazu kategorii przepustowości i usług łączności satelitarnej oraz ich atrybutów, w tym zasięgu geograficznego, częstotliwości, szerokości pasma, sprzętu użytkownika i zabezpieczeń. Podstawą tych środków są wymogi operacyjne i wymogi w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Portfel usług, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia dostępne usługi komercyjne w celu uniknięcia zakłócania konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  osoby prawne posiadające odpowiednią akredytację do dostarczania przepustowości i usług łączności satelitarnej uzyskaną zgodnie z procedurą akredytacji bezpieczeństwa określoną w art. 36, na podstawie szczegółowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla elementu GOVSATCOM, o których mowa w art. 34 ust. 1.

b)  osoby prawne posiadające odpowiednią akredytację do dostarczania przepustowości i usług łączności satelitarnej uzyskaną zgodnie z procedurą akredytacji bezpieczeństwa określoną w art. 36.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  Dostawcy przepustowości lub usług łączności satelitarnej w ramach tego elementu muszą przestrzegać szczególnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących elementu GOVSATCOM, określonych zgodnie z art. 34 ust. 1.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Uczestnicy GOVSATCOM korzystają wspólnie i zgodnie z ustaloną hierarchią z łącznej puli przepustowości, usług i sprzętu użytkownika łączności satelitarnej w oparciu o analizę ryzyka dla bezpieczeństwa przeprowadzoną przez użytkowników na poziomie Unii i państw członkowskich. W ramach tego wspólnego korzystania zgodnego z ustaloną hierarchią ustala się hierarchię użytkowników na poziomie Unii.

1.  Uczestnicy GOVSATCOM korzystają wspólnie i zgodnie z ustaloną hierarchią z łącznej puli przepustowości, usług i sprzętu użytkownika łączności satelitarnej w oparciu o analizę ryzyka dla bezpieczeństwa przeprowadzoną przez użytkowników na poziomie Unii i państw członkowskich.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Platforma GOVSATCOM uwzględnia dostępne usługi komercyjne w celu uniknięcia zakłócania konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do końca 2024 r. Komisja przeprowadza ocenę realizacji elementu GOVSATCOM, zwłaszcza pod względem ewolucji potrzeb użytkowników w odniesieniu do przepustowości łączności satelitarnej. W ramach tej oceny bada się w szczególności zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę kosmiczną. Ocenie tej towarzyszy w razie potrzeby odpowiedni wniosek dotyczący rozwoju dodatkowej infrastruktury kosmicznej w ramach elementu GOVSATCOM.

Do końca 2024 r. Komisja we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi przeprowadza ocenę realizacji elementu GOVSATCOM, zwłaszcza pod względem ewolucji potrzeb użytkowników w odniesieniu do przepustowości łączności satelitarnej. W ramach tej oceny bada się w szczególności zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę kosmiczną. Ocenie tej towarzyszy w razie potrzeby odpowiedni wniosek dotyczący rozwoju dodatkowej infrastruktury kosmicznej w ramach elementu GOVSATCOM.

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Siedziba Agencji znajduje się w Pradze, w Republice Czeskiej.

Siedziba Agencji znajduje się w Pradze, w Republice Czeskiej. Stosownie do potrzeb programu można otwierać lokalne biura Agencji zgodnie z art. 79 ust. 2.

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Członków Rady Administracyjnej i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie podstawowych zadań Agencji, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Parlament Europejski, Komisja i państwa członkowskie starają się ograniczyć zmiany wśród swoich przedstawicieli w Radzie Administracyjnej, aby zapewnić ciągłość jej działalności. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem reprezentacji mężczyzn i kobiet w składzie Rady Administracyjnej.

4.  Członków Rady Administracyjnej i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie zadań Agencji, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Parlament Europejski, Komisja i państwa członkowskie starają się ograniczyć zmiany wśród swoich przedstawicieli w Radzie Administracyjnej, aby zapewnić ciągłość jej działalności. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem reprezentacji mężczyzn i kobiet w składzie Rady Administracyjnej.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Kadencja członków Rady Administracyjnej i ich zastępców trwa cztery lata z możliwością jednokrotnego odnowienia.

5.  Kadencja członków rady administracyjnej i ich zastępców trwa cztery lata i jest jednokrotnie odnawialna.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rada Administracyjna odbywa zwykłe posiedzenia dwa razy do roku. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej swoich członków.

3.  Zarząd odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz w roku. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej swoich członków.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  [W przypadku każdego z elementów programu, który wymaga korzystania z newralgicznej infrastruktury krajowej, w posiedzeniach i obradach Rady Administracyjnej oraz w jej głosowaniach mogą brać udział jedynie przedstawiciele państw członkowskich, które posiadają taką infrastrukturę, i przedstawiciel Komisji. Jeżeli przewodniczący Rady Administracyjnej nie reprezentuje żadnego z państw członkowskich, które posiadają taką infrastrukturę, zastępuje go przedstawiciel państwa członkowskiego, które posiada taką infrastrukturę.]

5.  [W przypadku każdego z elementów programu, który wymaga korzystania z newralgicznej infrastruktury krajowej, w posiedzeniach i obradach Rady Administracyjnej mogą brać udział przedstawiciele państw członkowskich i przedstawiciel Komisji, lecz w głosowaniach biorą udział wyłącznie przedstawiciele państw członkowskich, które posiadają taką infrastrukturę. Jeżeli przewodniczący Rady Administracyjnej nie reprezentuje żadnego z państw członkowskich, które posiadają taką infrastrukturę, zastępuje go przedstawiciel państwa członkowskiego, które posiada taką infrastrukturę.]

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  najpóźniej do dnia 30 czerwca pierwszego roku obowiązywania wieloletnich ram finansowych przewidzianych w art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przyjmuje wieloletni program prac Agencji na okres objęty tymi wieloletnimi ramami finansowymi po włączeniu do niego, bez żadnych zmian, części opracowanej przez Radę Akredytacji w zakresie Bezpieczeństwa zgodnie z art. 80 lit. a) i po uzyskaniu opinii Komisji; w sprawie wieloletniego programu prac zasięga się opinii Parlamentu Europejskiego;

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  przyjmuje zasady przejrzystości w odniesieniu do kontraktów przemysłowych oraz jest regularnie informowana o nich przez Dyrektora Wykonawczego;

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  przestrzega zasad przejrzystości w odniesieniu do kontraktów przemysłowych i informuje Radę Administracyjną;

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dyrektor Wykonawczy podejmuje decyzję, czy do skutecznego i wydajnego wykonywania zadań Agencji konieczne jest umieszczenie jej pracownika lub pracowników w państwie członkowskim lub państwach członkowskich. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor Wykonawczy uzyskuje wcześniejszą zgodę Komisji, Rady Administracyjnej i państwa członkowskiego lub państw członkowskich, którego lub których to dotyczy. W decyzji tej określa się zakres działań prowadzonych w biurze lokalnym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji. Może być wymagane zawarcie umowy w sprawie siedziby z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi.

2.  Dyrektor Wykonawczy podejmuje decyzję, czy do skutecznego i wydajnego wykonywania zadań Agencji konieczne jest umieszczenie jej pracownika lub pracowników w państwie członkowskim lub państwach członkowskich. Przed podjęciem decyzji o utworzeniu biura lokalnego Dyrektor Wykonawczy uzyskuje wcześniejszą zgodę Rady Administracyjnej i państwa członkowskiego lub państw członkowskich, którego lub których to dotyczy. W decyzji tej określa się zakres działań prowadzonych w biurze lokalnym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Agencji. Może być wymagane zawarcie umowy w sprawie siedziby z zainteresowanym państwem członkowskim lub zainteresowanymi państwami członkowskimi. W miarę możliwości skutki pod kątem alokacji personelu i budżetu należy włączyć do wieloletniego programu prac, a w każdym wypadku o takim projekcie należy powiadomić władzę budżetową zgodnie z art. 84 ust. 11.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Pracownicy Agencji otrzymują wynagrodzenie z zasobów własnych Agencji, a w razie konieczności, za realizację zadań delegowanych Agencji – z budżetu delegowanego przez Komisję.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada Administracyjna mianuje Dyrektora Wykonawczego na podstawie jego wiedzy merytorycznej oraz udokumentowanych umiejętności administracyjnych i zarządczych, a także odnośnych kompetencji i doświadczenia, z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję, wyłonionych w drodze otwartej i przejrzystej procedury konkursowej, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Rada Administracyjna mianuje dyrektora wykonawczego na podstawie jego wiedzy merytorycznej oraz udokumentowanych umiejętności administracyjnych i zarządczych, a także odnośnych kompetencji i doświadczenia, z listy co najmniej trzech kandydatów zaproponowanych przez Komisję, wyłonionych w drodze otwartej i przejrzystej procedury konkursowej, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w innych miejscach zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek Komisji, z uwzględnieniem oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, Rada Administracyjna może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego na okres nie dłuższy niż cztery lata.

Na wniosek Komisji, z uwzględnieniem oceny, o której mowa w akapicie pierwszym, Rada Administracyjna może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 92 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Umowa w sprawie siedziby i warunki działania

Umowa w sprawie siedziby i biur lokalnych oraz warunki działania

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niezbędne uzgodnienia dotyczące pomieszczeń, jakie należy zapewnić Agencji w przyjmującym państwie członkowskim, i zaplecza udostępnianego przez to państwo członkowskie, a także szczegółowe przepisy mające zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do Dyrektora Wykonawczego, członków Rady Administracyjnej, personelu Agencji i do członków ich rodzin, określa się w umowie w sprawie siedziby zawieranej między Agencją a państwem członkowskim, w którym znajduje się siedziba, po uzyskaniu zgody Rady Administracyjnej.

1.  Niezbędne uzgodnienia dotyczące pomieszczeń, jakie należy zapewnić Agencji w przyjmujących państwach członkowskich, i zaplecza udostępnianego przez te państwa członkowskie, a także szczegółowe przepisy mające zastosowanie w przyjmujących państwach członkowskich do Dyrektora Wykonawczego, członków Rady Administracyjnej, personelu Agencji i do członków ich rodzin, określa się w umowie w sprawie siedziby zawieranej między Agencją a państwem członkowskim, w którym znajduje się siedziba i biura lokalne lub infrastruktura lokalna, po uzyskaniu zgody Rady Administracyjnej.

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 98 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja jest otwarta na udział państw trzecich, które zawarły w tym celu umowy z Unią.

1.  Agencja jest otwarta na udział państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zawarły w tym celu odpowiednie umowy z Unią.

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 101 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja określa metodykę przyjęcia wskaźników ilościowych w celu dokonania odpowiedniej oceny postępów poczynionych w osiąganiu celów ogólnych wyznaczonych w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i c). Na podstawie tej metodyki Komisja uzupełnia załącznik najpóźniej do dnia 1 stycznia 2021 r.

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu.

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu trzech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Określona sekcja tej oceny dotyczy zarządzania programem, a jej celem jest informowanie, czy potrzebne są zmiany w zadaniach i kompetencjach powierzonych różnym podmiotów programu.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów oraz w razie potrzeby może dołączyć do nich ocenę wraz z nowym wnioskiem ustawodawczym.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 30 czerwca 2024 r., a następnie co pięć lat, Komisja dokonuje oceny skuteczności działania Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu, zadań i lokalizacji, zgodnie z wytycznymi Komisji. W ramach tej oceny uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmodyfikowania mandatu Agencji i skutki finansowe takich modyfikacji. Ocena dotyczy również polityki Agencji wobec konfliktu interesów oraz niezależności i autonomii Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa.

Do dnia 30 czerwca 2024 r., a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje oceny skuteczności działania Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu, zadań i lokalizacji, zgodnie z wytycznymi Komisji. W ramach tej oceny uwzględnia się ewentualną potrzebę zmodyfikowania mandatu Agencji, w szczególności w odniesieniu do możliwości powierzenia jej dodatkowych zadań zgodnie z art. 30, i skutki finansowe wszelkich modyfikacji tego rodzaju. Ocena dotyczy również polityki Agencji wobec konfliktu interesów oraz niezależności i autonomii Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 105 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 52 i 101, powierza się Komisji na czas nieokreślony do dnia 31 grudnia 2028 r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 52 i 101, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1.  Komisję wspomaga komitet, który obraduje w określonych konfiguracjach/podkomisjach zajmujących się każdym głównym elementem programu (Galileo i EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 107 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Umowy międzynarodowe zawarte przez Unię mogą przewidywać – w stosownych przypadkach – udział przedstawicieli państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w pracach komitetu na warunkach określonych w jego regulaminie wewnętrznym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa Unii.


UZASADNIENIE

Komisja Europejska przyjęła bardzo ambitne zamierzenia przy publikacji i przyjmowaniu WRF.  Prezydencja austriacka podjęła wyzwanie i wyznaczyła szybki i ambitny harmonogram, a Parlament Europejski jest gotów utrzymać przyjęte tempo.

Komisja opublikowała wniosek dnia 6 czerwca, a sprawozdawca stara się o uzyskanie podczas posiedzenia plenarnego zgody na rozpoczęcie w grudniu prac nad porozumieniem międzyinstytucjonalnym. Ze względu na ten rygorystyczny i napięty harmonogram sprawozdawca miał miesiąc na sporządzenie sprawozdania, obejmującego dwa poprzednie programy i dwie nowe inicjatywy.

Sprawozdawca decyduje się przestrzegać napiętego harmonogramu. W związku z tym w sprawozdaniu skoncentrowano się na zasadniczych aspektach wniosku, czyli budżecie w odniesieniu do SSA, GOVSATCOM i działań przekrojowych, zarządzaniu, konkurencyjności przemysłowej i dyplomacji kosmicznej, dostępie do przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwie, w szczególności cyberbezpieczeństwie.

Choć sprawozdanie nie odnosi się do części artykułów i motywów, sprawozdawca może jeszcze podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian na etapie składania poprawek. Ze względu na ograniczenia czasowe woli przedstawić spójne podejście do głównych zagadnień.

Usługi i aplikacje oparte na przestrzeni kosmicznej kształtują obecny i przyszły dobrobyt i bezpieczeństwo obywateli Europy, jak również konkurencyjność europejskiej bazy przemysłowej. Z tego też względu kluczowe znaczenie ma wspieranie gospodarki kosmicznej, tak aby wszystkie państwa członkowskie, ich obywatele i przemysł mogli w pełni czerpać korzyści z przedmiotowego programu kosmicznego, którego końcowymi beneficjentami są użytkownicy.

Należy z jednej strony uznać pojawienie się nowych społeczności – zarówno publicznych, jak i prywatnych – a z drugiej strony oprzeć rozwój programu na zmieniających się wymaganiach głównych użytkowników. Poszczególne elementy programu powinny opierać się na analizie sposobów zaspokajania nowych potrzeb użytkowników, w tym tych związanych z realizacją i monitorowaniem polityki unijnej, co wymaga stałego i efektywnego zaangażowania, zwłaszcza w odniesieniu do określania i zatwierdzania wymogów.

We wniosku Komisji istniejące systemy Galileo, EGNOS i Copernicus zostają połączone w jeden program, dodaje się też dwie nowe inicjatywy: SSA i GOVSATCOM. W pełni zintegrowany program kosmiczny pozwoli wykorzystać synergie między elementami i zwiększy tym samym skuteczność i opłacalność, do czego zachęcano w polityce kosmicznej dla Europy. Jednolite i spójne ramy zachęcą do przyszłych inwestycji, zwiększą widoczność i zapewnią większą elastyczność. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje znaczne zwiększenie finansowania programu kosmicznego służące zapewnieniu ciągłości elementów Galileo, EGNOS i Copernicus. Budżet powinien wspierać najbardziej nowoczesne i innowacyjne inicjatywy Galileo, EGNOS i Copernicus, aby można było w pełni czerpać korzyści z nawigacji i obserwacji Ziemi. Upowszechnianie i wykorzystywanie danych i usług, szczególnie w sektorze usług pochodnych, przyniesie korzyści użytkownikom i przemysłowi europejskiemu, umożliwiając wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Unii.

Sprawozdawca wyraża ubolewanie z powodu braku ambicji w odniesieniu do nowych inicjatyw SSA i GOVSATCOM. Unia Europejska i państwa członkowskie inwestują w wiele elementów infrastruktury o krytycznym znaczeniu, które należy chronić. W nadchodzących latach wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, które „nadejdzie z góry”. Rosnąca liczba konstelacji z bardzo dużą liczbą satelitów na orbicie przyczynia się do powstawania sytuacji „zwiększonego ruchu kosmicznego”, a zjawisku temu towarzyszy duża liczba śmieci kosmicznych. Naraża to bezpieczeństwo operacji i skutkuje ryzykiem kolizji między statkami kosmicznymi lub statkami kosmicznymi a śmieciami kosmicznymi. Ponadto innym ryzykiem związanym z pogodą kosmiczną są różne rodzaje nieprzewidzianych zdarzeń. Ekstremalne i intensywne zdarzenia pogody kosmicznej mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i zakłócać działanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej.

Europa musi być w stanie samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby i zapewnić bezpieczeństwo w tak strategicznym sektorze i być uważana za wiarygodnego partnera na szczeblu międzynarodowym.

Bezpieczny i gwarantowany dostęp do łączności satelitarnej jest nieodzownym narzędziem dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Łączenie tych kluczowych zasobów bezpieczeństwa i wspólne korzystanie z nich na szczeblu unijnym wzmacnia Unię jako podmiot chroniący obywateli. Budżet przydzielony na GOVSATCOM wydaje się niewystarczający do sfinansowania potencjalnych wymogów, jak również do zarządzania operacjami i zapewnienia europejskiej infrastruktury.

Cyberbezpieczeństwo europejskiej infrastruktury, zarówno naziemnej, jak i w przestrzeni kosmicznej, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania systemów, ich rzeczywistej zdolności do stałego wykonywania zadań i świadczenia wymaganych usług.

Konieczne jest zatem zaplanowanie szczegółowego działania przekrojowego i wskazanie jednostki odpowiedzialnej za zintegrowany nadzór nad kwestiami cyberbezpieczeństwa. Należy określić polityki i procedury operacyjne oraz weryfikować ich spójne wdrażanie w poszczególnych elementach przy jednoczesnym zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, zgodnie z ogólnymi wskazówkami określonymi przez organy europejskie nadzorujące kwestie cyberbezpieczeństwa oraz przy udziale innych zainteresowanych stron.

Europa należy do światowych liderów w sektorze kosmicznym, niemniej utrzymanie i rozwijanie zdolności wymaga starań. W coraz bardziej niepewnym otoczeniu geopolitycznym inwestowanie w sektor kosmiczny musi pozostać priorytetem instytucjonalnym, tak aby w przyszłości zachować pierwszoplanową, konkurencyjną, zrównoważoną i autonomiczną pozycję Europy w tej strategicznej dziedzinie.

Staje się to niezwykle istotne w sytuacji, gdy tradycyjne potęgi kosmiczne nadal są bardzo aktywne, a jednocześnie pojawiają się nowi gracze, którzy w coraz większym stopniu stają się wyzwaniem dla konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego.

W programie kosmicznym zaproponowanym przez Komisję uznaje się istotną rolę przemysłu europejskiego, ale nie zapewnia się wystarczających środków na utrzymanie i rozwój silnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i zróżnicowanej bazy przemysłowej w Europie.Należy promować jak najszersze i jak najbardziej otwarte uczestnictwo przedsiębiorstw typu start-up, nowych podmiotów, małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich państwach członkowskich na rynkach wyższego i niższego szczebla, w całym łańcuchu dostaw, a także w sektorze zastosowań i usług.

Należy wspierać międzynarodową konkurencyjność przemysłu europejskiego przez stworzenie odpowiednich warunków służących zapewnieniu równych warunków działania względem głównych konkurentów w sektorze kosmicznym. Sprawozdawca zdecydowanie zachęca Komisję, by – z myślą o otwarciu nowych możliwości biznesowych dla europejskiego przemysłu kosmicznego – wykorzystywała dyplomację gospodarczą do kontynuowania współpracy międzynarodowej i podnoszenia świadomości na temat przestrzeni kosmicznej na całym świecie.

Należy zapewnić branży możliwość konkurowania w realizacji działań, które jest w stanie wykonać na takim samym poziomie niezawodności i bezpieczeństwa dla społeczeństwa, niemniej w bardziej opłacalny sposób. W takim przypadku branża powinna móc oferować swoją wiedzę fachową w ramach uczciwej konkurencji, bez zakłócania rynku, tak aby oszczędzać zasoby publiczne i wykorzystywać najbardziej wydajne rozwiązania.

Europejski program kosmiczny powinien ponadto wzmacniać autonomiczny dostęp do przestrzeni kosmicznej przez grupowanie usług wynoszenia na orbitę, rozwój alternatywnych technologii wynoszenia na orbitę oraz wspieranie infrastruktury naziemnej.

Konkurenci międzynarodowi, państwa mające możliwość dostępu do przestrzeni kosmicznej, a mianowicie USA, Rosja i Chiny, korzystają z silnej ochrony instytucjonalnego rynku krajowego, na którym obowiązują wyższe ceny instytucjonalne i długoterminowe umowy o udzielenie zamówień publicznych.

W związku z tym konkurenci międzynarodowi mogą oferować usługi wynoszenia na orbitę po znacznie bardziej konkurencyjnych cenach niż przemysł europejski. Ze względów związanych z bezpieczeństwem i gospodarką należałoby zapewnić równe warunki działania, zagwarantować autonomiczny dostęp do przestrzeni kosmicznej i umożliwić przemysłowi europejskiemu konkurowanie na szczeblu międzynarodowym.

Cele programu kosmicznego będą osiągane również przez synergie z innymi programami europejskimi i instrumentami finansowymi. Wniosek poprawi dostęp przedsiębiorstw typu start-up z sektora kosmicznego do finansowania ryzyka. Jednocześnie Komisja zbada możliwość stworzenia specjalnego instrumentu kapitałowego w ramach programu InvestEU. W ramach nowego programu kosmicznego powstaną partnerstwa innowacyjne w celu opracowywania i zakupu innowacyjnych produktów i usług, ułatwienia dostępu do zaplecza umożliwiającego testowanie i przetwarzanie, promowania certyfikacji i standaryzacji. Program będzie sprzyjał spójności i synergii z programem „Horyzont Europa”, zapewniając współpracę w zakresie badań naukowych dotyczących przestrzeni kosmicznej i innowacyjnych działań. Sprawozdawca wyraża ubolewanie z powodu braku specjalnego budżetu na badania dotyczące przestrzeni kosmicznej w programie „Horyzont Europa”, który dałby inwestorom większą pewność oraz zapewniłby konkurencyjność i pierwszoplanową rolę przemysłu europejskiego w tym ważnym sektorze.

Podstawą sprawnego funkcjonowania programu jest właściwe zarządzanie, podział zadań i ról oraz stosunki między głównymi podmiotami, a mianowicie Komisją, nowo nazwaną Agencją Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (Agencją) oraz Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). W zarządzaniu należy również uwzględnić zaangażowanie państw członkowskich i agencji krajowych, a także innych podmiotów europejskich o znaczeniu międzynarodowym.

Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za program i jego bezpieczeństwo oraz koordynuje działania podmiotów uczestniczących w programie.

Z biegiem lat Agencja rozwinęła swoje kompetencje i obecnie jest gotowa do realizacji kolejnych zadań. Jeśli Agencja będzie odpowiedzialna za akredytację w zakresie bezpieczeństwa, a także ewentualnie za cyberbezpieczeństwo oraz promocję usług i dalszych zastosowań programu, Komisja będzie musiała zainwestować w jej rozbudowę przez zwiększenie liczby urzędników i rozszerzenie jej zasięgu geograficznego przez ewentualne utworzenie nowych biur lokalnych.

Rola ESA ma podstawowe znaczenie dla technicznego i operacyjnego wsparcia UE w realizacji dobrze określonych elementów programu kosmicznego, działających zgodnie z procedurami i zasadami, które są spójne z procedurami i zasadami Unii Europejskiej.


OPINIA Komisji Budżetowej (11.10.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej: John Howarth

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przemysł kosmiczny w Unii Europejskiej wart jest około 53–62 mld EUR jako wartość dodana, a zatrudnia 231 tys. specjalistów. Celem programu kosmicznego Unii Europejskiej jest poprawa bezpieczeństwa Unii i osiągnięcie niezależności technologicznej, umożliwiającej rozwiązanie niektórych z najbardziej palących globalnych wyzwań, takich jak walka ze zmianą klimatu, pobudzanie innowacji technologicznych i nowe korzyści społeczno-gospodarcze dla przedsiębiorstw i obywateli Europy. Program będzie się w dalszym ciągu koncentrować na doskonaleniu trzech sztandarowych projektów UE: Galileo (nawigacja satelitarna), Copernicus (obserwacja Ziemi) i EGNOS (usługi nawigacji ratujące życie), a także prace nad STT (bezpieczeństwo przestrzeni kosmicznej) i uruchomienie inicjatywy Govsatcom (bezpieczna łączność satelitarna).

W okresie obowiązywania WRF w latach 2021–2027 wniosek Komisji zakłada finansowanie Galileo/EGNOS w kwocie 8,6 mld EUR w cenach (stałych) z 2018 r. (9,7 mld EUR w cenach bieżących) i Copernicus w kwocie 5,1 mld EUR (5,8 mld EUR). Kwotę 0,4 mld EUR (0,5 mld EUR) przeznacza się na STT i Govsatcom. Ogółem program kosmiczny wykorzystuje 1,25 % zobowiązań WRF na lata 2021–2027. Wszystkie kwoty należy traktować orientacyjnie aż do zakończenia procesu ustalania WRF, a wyrażono je tu w cenach stałych, aby umożliwić bezpośrednie porównanie z poprzednimi WRF.

Program kosmiczny Unii Europejskiej umożliwia państwom członkowskim czerpanie korzyści z programu zbyt obszernego, by którekolwiek państwo członkowskie mogło z nim konkurować. Technologie, dane i usługi w ramach programu kosmicznego, oprócz bezpośrednich korzyści w postaci zatrudnienia i wsparcia w formie rozwoju konkurencyjnego sektora kosmicznego wnoszą znaczny wkład do budżetu Unii Europejskiej, w tym m.in. w dziedzinie polityki rybołówstwa, programów ochrony środowiska i klimatu, rolnictwa precyzyjnego, modelowania transportu i ruchu drogowego i zarządzania nimi. UE powinna dążyć do wykorzystania informacji z programu kosmicznego do planowania kolejnych budżetów i podejmowania decyzji w wyżej wymienionych i innych dziedzinach.

Komisja zasygnalizowała zamiar stworzenia – na bazie istniejącej Agencji Europejskiego GNSS – Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, która zapewni jednolity i uproszczony system zarządzania, podczas gdy Europejska Agencja Kosmiczna będzie jej głównym partnerem w realizacji programu. Z zadowoleniem przyjmujemy zamiar skoncentrowania większej uwagi w programie na marketingu, zarządzaniu i organizacji dzięki zmianie nazwy. Ryzyko finansowe jest nieodłącznie związane z tworzeniem nowej struktury zarządzania, dlatego szczególnie podkreślono znaczenie przejrzystości strategii, podziału funkcji, odpowiedzialności i nadzoru w zarządzaniu Agencją Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, aby zmniejszyć ryzyko budżetowe.

Podstawą programu są zaawansowane technologie i umiejętności, nierzadko jedyne w swoim rodzaju i wykorzystujące nowe rozwiązania. W związku z tym powinien on funkcjonować w ramach WRF oferujących odpowiednią elastyczność, która pozwoli na uwzględnienie zmienności kosztów i nowych rozwiązań, oraz w wystarczająco elastycznych ramach regulacyjnych najlepiej służących interesom Unii i państw członkowskich.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Unia musi zapewnić sobie swobodę działania i autonomię, aby mieć dostęp do przestrzeni kosmicznej i możliwość korzystania z niej w bezpieczny sposób. W związku z tym istotne jest, by utrzymała autonomiczny, niezawodny i opłacalny dostęp do przestrzeni kosmicznej, w szczególności w odniesieniu do krytycznej infrastruktury i technologii, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Komisja powinna mieć zatem możliwość zgrupowania usług wynoszenia na orbitę na szczeblu europejskim, zarówno na potrzeby własne, jak i – na ich wniosek – innych podmiotów, w tym państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 189 ust. 2 Traktatu. Istotne jest również, aby Unia nadal posiadała nowoczesne, skuteczne i elastyczne obiekty infrastruktury startowej. Jako uzupełnienie środków podejmowanych przez państwa członkowskie i Europejską Agencję Kosmiczną Komisja powinna rozważyć różne rodzaje wsparcia na rzecz takich obiektów. W szczególności, jeżeli naziemna infrastruktura kosmiczna niezbędna do wynoszenia na orbitę zgodnie z potrzebami programu wymaga utrzymania lub modernizacji, powinna istnieć możliwość częściowego sfinansowania takich dostosowań w ramach programu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, i jeżeli można wyraźnie stwierdzić wniesienie unijnej wartości dodanej, w celu osiągnięcia większej efektywności pod względem kosztów na potrzeby programu.

(4)  Unia musi zapewnić sobie swobodę działania i autonomię, aby mieć dostęp do przestrzeni kosmicznej i możliwość korzystania z niej w bezpieczny sposób. W związku z tym istotne jest, by utrzymała autonomiczny, niezawodny i opłacalny dostęp do przestrzeni kosmicznej, w szczególności w odniesieniu do krytycznej infrastruktury i technologii, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Komisja powinna mieć zatem możliwość zgrupowania usług wynoszenia na orbitę na szczeblu europejskim, zarówno na potrzeby własne, jak i – na ich wniosek – innych podmiotów, w tym państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 189 ust. 2 Traktatu. Istotne jest również, aby Unia nadal posiadała nowoczesne, skuteczne i elastyczne obiekty infrastruktury startowej. Jako uzupełnienie środków podejmowanych przez państwa członkowskie i Europejską Agencję Kosmiczną Komisja powinna rozważyć różne rodzaje wsparcia na rzecz takich obiektów. W szczególności, jeżeli naziemna infrastruktura kosmiczna niezbędna do wynoszenia na orbitę zgodnie z potrzebami programu wymaga utrzymania lub modernizacji, powinna istnieć możliwość częściowego sfinansowania takich dostosowań w ramach programu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, i jeżeli można wyraźnie stwierdzić wniesienie unijnej wartości dodanej, w celu osiągnięcia większej efektywności pod względem kosztów na potrzeby programu, w oparciu o elastyczne wieloletnie ramy finansowe, pozwalające reagować na zmieniające się okoliczności.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Odzwierciedlając wagę przeciwdziałania zmianie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i realizacji wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju, program ten przyczyni się do nadania priorytetu działaniom w dziedzinie klimatu i osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. W trakcie przygotowania programu i podczas jego realizacji zostaną określone, a następnie poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu, odpowiednie działania.

(13)  Z uwagi na znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i aby uczynić Unię liderem w tej dziedzinie, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do szybkiego osiągnięcia ogólnego poziomu docelowego unijnych wydatków na wkład w realizację celów w dziedzinie klimatu wynoszącego 30 %, a także do uwzględnienia celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich strategiach politycznych Unii. W trakcie przygotowania programu i podczas jego realizacji zostaną określone, a następnie poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu, odpowiednie działania.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Z uwagi na to, że program jest co do zasady finansowany przez Unię, umowy w sprawie zamówień publicznych zawarte w ramach tego programu powinny być zgodne z unijnymi przepisami. W tym kontekście Unia powinna być również odpowiedzialna za określenie celów w odniesieniu do zamówień publicznych.

(15)  Z uwagi na to, że program jest co do zasady finansowany przez Unię, umowy w sprawie zamówień publicznych zawarte w ramach programu powinny być zgodne z unijnymi przepisami i uwzględniać kryteria środowiskowe, społeczne i kryteria ładu korporacyjnego. W tym kontekście Unia powinna być również odpowiedzialna za określenie celów w odniesieniu do zamówień publicznych. Ogółem podczas realizacji programu, w tym zamówień publicznych, należy przestrzegać zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zwłaszcza jeśli chodzi o równość płci.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Należyte publiczne zarządzanie programem wymaga ścisłego podziału obowiązków i zadań między różne zaangażowane podmioty w celu unikania powielania działań oraz ograniczenia przekraczania kosztów i opóźnień.

(25)  Należyte publiczne zarządzanie programem wymaga ścisłego podziału obowiązków i zadań między różne zaangażowane podmioty, w szczególności między Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego a Europejską Agencję Kosmiczną, w celu unikania niepotrzebnego powielania wysiłków oraz ograniczenia przekraczania kosztów i opóźnień. Komisja powinna koordynować i monitorować zadania i komunikację w oparciu o zasady ustanowione w Traktacie z Lizbony 1a i w porozumieniu ramowym między Wspólnotą Europejską a Europejską Agencją Kosmiczną1b.

 

__________________

 

1a Art. 189.3 Traktatu z Lizbony

 

1b „Strony uważają, że posiadają odpowiednie uzupełniające się i wzajemnie połączone możliwości i zobowiązują się do wydajnej i wzajemnie korzystnej współpracy i do zapobiegania wszelkim niepotrzebnym nakładaniom się wysiłków.”

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Celem Galileo jest utworzenie i eksploatacja pierwszej światowej infrastruktury nawigacji satelitarnej i pozycjonowania satelitarnego przeznaczonej specjalnie do celów cywilnych, którą mogą wykorzystywać różne podmioty publiczne i prywatne w Europie i na świecie. Galileo działa niezależnie od już istniejących albo mogących dopiero powstać innych systemów, przyczyniając się tym samym między innymi do strategicznej autonomii Unii. System drugiej generacji powinien być stopniowo wprowadzany przed 2030 r., początkowo z ograniczoną zdolnością operacyjną.

(39)  Celem Galileo jest utworzenie i eksploatacja, w oparciu o prace przygotowawcze Europejskiej Agencji Kosmicznej, pierwszej światowej infrastruktury nawigacji satelitarnej i pozycjonowania satelitarnego przeznaczonej specjalnie do celów cywilnych, którą mogą wykorzystywać różne podmioty publiczne i prywatne w Europie i na świecie. Galileo działa niezależnie od już istniejących albo mogących dopiero powstać innych systemów, przyczyniając się tym samym między innymi do strategicznej autonomii Unii. System drugiej generacji powinien być stopniowo wprowadzany przed 2030 r., początkowo z ograniczoną zdolnością operacyjną.

Uzasadnienie

Galileo opiera się na pracach przygotowawczych Europejskiej Agencji Kosmicznej, co nie wynika jasno z wniosku Komisji.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  „sektor kosmiczny” oznacza:

 

„sektor wstępny”, który obejmuje działania prowadzące do stworzenia operacyjnego systemu kosmicznego i badania przestrzeni kosmicznej;

 

„sektor usług pochodnych”, który obejmuje działania związane z wykorzystaniem danych satelitarnych do rozwoju produktów i usług związanych z przestrzenią kosmiczną i skierowanych do użytkownika końcowego;

Uzasadnienie

Należy bardziej szczegółowo zdefiniować i wyróżnić sektor kosmiczny w sektorze wstępnym i w sektorze usług pochodnych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program obejmuje dodatkowo środki na rzecz zapewnienia, na potrzeby programu, skutecznego dostępu do przestrzeni kosmicznej i na rzecz wspierania innowacyjnego sektora kosmicznego.

Program obejmuje dodatkowo środki na rzecz zapewnienia, na potrzeby programu, skutecznego dostępu do przestrzeni kosmicznej i na rzecz wspierania innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zwiększenie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, jej swobody działania i strategicznej autonomii, w szczególności pod względem technologii i podejmowania decyzji w oparciu o dowody;

c)  zwiększenie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, jej swobody działania i strategicznej autonomii, w szczególności pod względem technologii i skutecznego oraz oszczędnego podejmowania decyzji w oparciu o dowody;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [16] mld EUR według cen bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 14 816 938 000 EUR według cen z 2018 r. (16,7 mld EUR według cen bieżących).

Szacunkowy podział kwoty, o której mowa w akapicie pierwszym, jest następujący:

Szacunkowy podział kwoty, o której mowa w akapicie pierwszym, jest następujący:

a)  na Galileo i EGNOS: [9,7] mld EUR;

a)  na Galileo i EGNOS: 8 606 245 580 EUR według cen z 2018 r. (9,7 mld EUR według cen bieżących);

b)  na Copernicus: [5,8] mld EUR;

b)  na Copernicus: 5 146 002 510 EUR według cen z 2018 r. (5,8 mld EUR według cen bieżących);

c)  na SSA/GOVSATCOM: [0,5] mld EUR.

c)  na SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 910 EUR według cen z 2018 r. (1,2 mld EUR według cen bieżących).

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13 września 2018 r. poprawka kompromisowa odzwierciedla najnowszy podział wieloletnich ram finansowych na każdy program zgodnie z projektem sprawozdania okresowego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 – stanowisko Parlamentu w sprawie porozumienia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działania przekrojowe przewidziane w art. 3 finansowane są w ramach elementów programu.

2.  Działania przekrojowe przewidziane w art. 3 i 6 finansowane są w ramach elementów programu.

Uzasadnienie

Jednym z celów powinno być wspieranie rozwoju silnego, konkurencyjnego i innowacyjnego sektora kosmicznego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dochody osiągane przez elementy programu wpłaca się do budżetu Unii i wykorzystuje do finansowania elementu, który wygenerował dochód.

1.  Dochody osiągane przez elementy programu wpłaca się do budżetu Unii i wykorzystuje do finansowania dowolnych elementów programu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  ustanawia zasady wynagradzania Europejskiej Agencji Kosmicznej, które musi być proporcjonalne do stopnia trudności wykonywanych zadań oraz odpowiadające cenom rynkowym i wynagrodzeniom innych zaangażowanych podmiotów, w tym Unii, i może, w stosownych przypadkach, opierać się na wskaźnikach realizacji celów; te wynagrodzenia nie obejmują ogólnych kosztów pośrednich, które nie są związane z działaniami powierzonymi przez Unię Europejskiej Agencji Kosmicznej.

–  ustanawia zasady wynagradzania Europejskiej Agencji Kosmicznej, które musi być proporcjonalne do stopnia trudności wykonywanych zadań oraz odpowiadające wynagrodzeniom innych zaangażowanych podmiotów, w tym Unii, i może, w stosownych przypadkach, opierać się na wskaźnikach realizacji celów; te wynagrodzenia nie obejmują ogólnych kosztów pośrednich, które nie są związane z działaniami powierzonymi przez Unię Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Uzasadnienie

W przypadku wielu usług nie ma czegoś takiego jak „ceny rynkowe”.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  System Copernicus jest realizowany w oparciu o wcześniejsze inwestycje unijne oraz, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem krajowych lub regionalnych możliwości państw członkowskich i z uwzględnieniem możliwości komercyjnych dostawców porównywalnych danych i informacji oraz potrzeby wspierania konkurencji i rozwoju rynku.

1.  System Copernicus jest realizowany w oparciu o wcześniejsze inwestycje unijne, finansowanie przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem krajowych lub regionalnych możliwości państw członkowskich i z uwzględnieniem możliwości komercyjnych dostawców porównywalnych danych i informacji oraz potrzeby wspierania konkurencji i rozwoju rynku.

Uzasadnienie

Program Copernicus jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (70 %) i Europejskiej Agencji Kosmicznej (30 %).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład Rady Administracyjnej wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, po jednym z każdego państwa, oraz czterech przedstawicieli Komisji, a każdy z nich ma prawo głosu. W skład Rady Administracyjnej wchodzi również jeden członek wyznaczony przez Parlament Europejski, któremu nie przysługuje prawo głosu.

1.  W skład Rady Administracyjnej wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, po jednym z każdego państwa, oraz czterech przedstawicieli Komisji i jeden przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, a każdy z nich ma prawo głosu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 101 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Co roku Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia programu. Sprawozdanie zawiera między innymi informacje na temat zarządzania ryzykiem, ogólnych kosztów, rocznych kosztów operacyjnych, wyników zaproszeń do składania ofert, wpływów, harmonogramu i wyników programu oraz Agencji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

Odsyłacze

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

John Howarth

12.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

13.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Patricija Šulin

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

EKR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

Posłowie niezrzeszeni

Eleftherios Synadinos

EPL

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ENW

Auke Zijlstra

2

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Younous Omarjee

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymanie się od głosu


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (15.11.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej: Adina‑Ioana Vălean

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Rozwój sektora kosmicznego był w przeszłości związany z bezpieczeństwem. W wielu przypadkach wyposażenie, sprzęt i narzędzia używane w sektorze kosmicznym są produktami podwójnego zastosowania. Należy zatem wykorzystać możliwości, jakie stwarza przestrzeń kosmiczna dla bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich.

(2)  Rozwój sektora kosmicznego był w przeszłości związany z bezpieczeństwem. W wielu przypadkach wyposażenie, sprzęt i narzędzia używane w sektorze kosmicznym są produktami podwójnego zastosowania. Należy zatem wykorzystać możliwości, jakie stwarza przestrzeń kosmiczna dla bezpieczeństwa i niezależności Unii i jej państw członkowskich.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Sektor kosmiczny ma dzisiaj podstawowe znaczenie dla szeregu strategii politycznych Unii i państw członkowskich w takich obszarach jak ochrona środowiska, zmiana klimatu, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, ochrona ludności i zapobieganie klęskom żywiołowym, bezpieczeństwo, a także gospodarka cyfrowa. Należy określić i aktywnie realizować kolejne możliwe zastosowania, w tym rozwiązań kosmicznych na potrzeby przeciwdziałania zmianie klimatu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Od końca lat 90. ubiegłego wieku Unia przygotowywała własne inicjatywy i programy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a mianowicie europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a następnie Galileo i Copernicus, które uwzględniają potrzeby obywateli Unii i spełniają wymogi polityki publicznej. Należy zapewnić nie tylko kontynuowanie tych inicjatyw, ale także je ulepszyć, aby zagwarantować, że w kontekście rozwoju nowych technologii i transformacji w dziedzinie technologii cyfrowych i technologii ICT utrzymają się w czołówce, zaspokoją nowe potrzeby użytkowników i przyczynią się do realizacji priorytetów politycznych, takich jak działania związane ze zmianą klimatu, w tym monitorowanie zmian na Arktyce, a także bezpieczeństwo i obronność.

(3)  Od końca lat 90. ubiegłego wieku Unia przygotowywała własne inicjatywy i programy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a mianowicie europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a następnie Galileo i Copernicus, które uwzględniają potrzeby obywateli Unii i spełniają wymogi polityki publicznej. Należy zapewnić nie tylko kontynuowanie tych inicjatyw, ale także je ulepszyć, aby zagwarantować, że w kontekście rozwoju nowych technologii i transformacji w dziedzinie technologii cyfrowych i technologii ICT utrzymają się w czołówce, zaspokoją nowe potrzeby użytkowników i przyczynią się do realizacji priorytetów politycznych, takich jak działania związane z łagodzeniem zmiany klimatu i dostosowaniem do niej, w tym monitorowanie zmian na Arktyce, a także bezpieczeństwo i obronność.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Wraz z państwami członkowskimi i Wysokim Przedstawicielem Komisja powinna wspierać odpowiedzialne zachowanie w przestrzeni kosmicznej oraz zbadać możliwość przystąpienia do odpowiednich konwencji ONZ.

(7)  Wraz z państwami członkowskimi i Wysokim Przedstawicielem Komisja powinna wspierać odpowiedzialne zachowanie w przestrzeni kosmicznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na śmieci kosmiczne, oraz zbadać możliwość przystąpienia do odpowiednich konwencji ONZ.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Odzwierciedlając wagę przeciwdziałania zmianie klimatu, zgodnie z zobowiązaniami Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i realizacji wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju, program ten przyczyni się do nadania priorytetu działaniom w dziedzinie klimatu i osiągnięcia ogólnego celu na poziomie 25 % wydatków budżetowych UE wspierających realizację tych celów. W trakcie przygotowania programu i podczas jego realizacji zostaną określone, a następnie poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu, odpowiednie działania.

(13)  Odzwierciedlając wagę przeciwdziałania zmianie klimatu, zgodnie z celami w zakresie klimatu i zobowiązaniami Unii do odegrania wiodącej roli w realizacji porozumienia paryskiego i wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju, program ten przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i szybkiego osiągnięcia ogólnego celu na poziomie 30 % wydatków budżetowych UE wspierających realizację tych celów, a także do włączenia celów zrównoważonego rozwoju do wszystkich strategii politycznych Unii. W trakcie przygotowania programu i podczas jego realizacji zostaną określone, a następnie poddane ponownej ocenie w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu, odpowiednie działania.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Copernicus powinien zapewnić autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i kluczowych technologii w zakresie obserwacji Ziemi i usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu, ochrony ludności, bezpieczeństwa oraz gospodarki cyfrowej.

(47)  Copernicus powinien zapewnić autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i kluczowych technologii w zakresie obserwacji Ziemi i usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu, różnorodności biologicznej, użytkowania gruntów, zdrowia oceanów, ochrony ludności i zapobiegania klęskom żywiołowym, bezpieczeństwa oraz gospodarki cyfrowej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(47a)  Liczba użytkowników usług programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu stale rośnie i w latach 2015–2016 uległa podwojeniu. Należy zapewnić pełną funkcjonalność tych usług, aby zwiększyć dostępność danych potrzebnych do prowadzenia działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 62 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(62a)  Transport pojazdów kosmicznych oraz ich elementów z ziemi na orbitę wiąże się ze znacznymi kosztami operacyjnymi i skutkami dla środowiska. Aby ograniczyć liczbę podróży kosmicznych i tym samym emisje gazów cieplarnianych, pojazdy kosmiczne powinny być projektowane tak, aby możliwe było ich powtórne wykorzystanie w przestrzeni kosmicznej. Ponadto długoterminowym celem powinno być umożliwienie produkcji energii w przestrzeni kosmicznej o zrównoważonym charakterze przy wykorzystaniu zasobów dostępnych w przestrzeni kosmicznej, np. uruchomienie produkcji wodoru umożliwiającej tankowanie pojazdów kosmicznych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(64)  Świadczenie usług SST powinno opierać się na współpracy między Unią a państwami członkowskimi i na korzystaniu z aktualnych i przyszłych krajowych zasobów i wiedzy fachowej, również opracowywanych przy udziale Europejskiej Agencji Kosmicznej i przez Unię. Należy przewidzieć możliwość zapewnienia wsparcia finansowego na rzecz rozwoju nowych czujników SST. Z uwagi na newralgiczny charakter SST kontrolę nad krajowymi czujnikami i ich eksploatacją, utrzymaniem i modernizacją oraz przetwarzaniem danych wykorzystywanych przy świadczeniu usług SST powinny sprawować uczestniczące państwa członkowskie.

(64)  Świadczenie usług SST powinno opierać się na współpracy między Unią a państwami członkowskimi i na korzystaniu z aktualnych i przyszłych krajowych zasobów i wiedzy fachowej oraz zasobów i wiedzy fachowej ESA, również opracowywanych przy udziale Europejskiej Agencji Kosmicznej i przez Unię. Należy przewidzieć możliwość zapewnienia wsparcia finansowego na rzecz rozwoju nowych czujników SST. Z uwagi na newralgiczny charakter SST kontrolę nad krajowymi czujnikami i czujnikami ESA i ich eksploatacją, utrzymaniem i modernizacją oraz przetwarzaniem danych wykorzystywanych przy świadczeniu usług SST powinny sprawować państwa członkowskie.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(67)  Ponadto SST powinno uzupełniać istniejące środki zmniejszające ryzyko, takie jak wskazówki dotyczące unieszkodliwiania śmieci kosmicznych sporządzone przez Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) oraz wytyczne dotyczące trwałego zrównoważonego charakteru działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej lub inne inicjatywy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę i stabilność działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej. W celu obniżenia ryzyka kolizji w kontekście SST należy również szukać synergii z inicjatywami na rzecz aktywnego usuwania i pasywacji śmieci kosmicznych. SST powinno przyczyniać się do pokojowego wykorzystania i badania przestrzeni kosmicznej. Intensyfikacja działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej może mieć wpływ na międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej. Unia powinna monitorować te zmiany i może je uwzględnić w kontekście śródokresowego przeglądu obecnych wieloletnich ram finansowych.

(67)  Ponadto SST powinno uzupełniać istniejące środki zmniejszające ryzyko, takie jak wskazówki dotyczące unieszkodliwiania śmieci kosmicznych sporządzone przez Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) oraz wytyczne dotyczące trwałego zrównoważonego charakteru działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej lub inne inicjatywy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę i stabilność działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej. W celu obniżenia ryzyka kolizji w kontekście SST należy również szukać synergii z inicjatywami na rzecz aktywnego usuwania i pasywacji śmieci kosmicznych, opracowując również narzędzia technologiczne służące do aktywnego usuwania tych śmieci. SST powinno przyczyniać się do pokojowego wykorzystania i badania przestrzeni kosmicznej. Intensyfikacja działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej może mieć wpływ na międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej. Unia powinna monitorować te zmiany i może je uwzględnić w kontekście śródokresowego przeglądu obecnych wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(70)  Ekstremalne i intensywne zdarzenia pogody kosmicznej mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i zakłócać działanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej. W ramach programu należy zatem ustanowić funkcję ds. pogody kosmicznej w celu oceny wiążącego się z nią ryzyka i związanych z nim potrzeb użytkowników, szerzenia wiedzy na temat tego ryzyka, zapewniając świadczenie ukierunkowanych na użytkownika usług w zakresie pogody kosmicznej oraz zwiększając zdolności państw członkowskich w zakresie tworzenia tych usług. Komisja powinna ustalić hierarchię sektorów, na rzecz których mają być świadczone operacyjne usługi w zakresie pogody kosmicznej, uwzględniając potrzeby użytkowników, ryzyko i gotowość technologiczną. W perspektywie długoterminowej uwzględnione mogą zostać potrzeby innych sektorów. Świadczenie usług na szczeblu unijnym zgodnie z potrzebami użytkowników wymagać będzie ukierunkowanych, skoordynowanych i nieustannych działań badawczo-rozwojowo w celu wsparcia rozwoju usług w zakresie pogody kosmicznej. Świadczenie usług w zakresie pogody kosmicznej powinno opierać się na istniejących krajowych i unijnych zdolnościach, a także umożliwić szeroki udział państw członkowskich i zaangażowanie sektora prywatnego.

(70)  Ekstremalne i intensywne zdarzenia pogody kosmicznej mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i zakłócać działanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej. W ramach programu należy zatem ustanowić funkcję ds. pogody kosmicznej w celu oceny wiążącego się z nią ryzyka i związanych z nim potrzeb użytkowników, szerzenia wiedzy na temat tego ryzyka, zapewniając świadczenie ukierunkowanych na użytkownika usług w zakresie pogody kosmicznej oraz zwiększając zdolności państw członkowskich w zakresie tworzenia tych usług. Komisja powinna ustalić hierarchię sektorów, na rzecz których mają być świadczone operacyjne usługi w zakresie pogody kosmicznej, uwzględniając potrzeby użytkowników, ryzyko i gotowość technologiczną. W perspektywie długoterminowej uwzględnione mogą zostać potrzeby innych sektorów. Świadczenie usług na szczeblu unijnym zgodnie z potrzebami użytkowników wymagać będzie ukierunkowanych, skoordynowanych i nieustannych działań badawczo-rozwojowo w celu wsparcia rozwoju usług w zakresie pogody kosmicznej. Świadczenie usług w zakresie pogody kosmicznej powinno opierać się na istniejących krajowych i unijnych zdolnościach oraz zdolnościach ESA, a także umożliwić szeroki udział państw członkowskich i zaangażowanie sektora prywatnego.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(71)  W białej księdze Komisji w sprawie przyszłości Europy25, deklaracji rzymskiej szefów państw i rządów 27 państw UE26 i kilku rezolucjach Parlamentu Europejskiego przypomina się, że UE ma do odegrania ważną rolę w zapewnianiu bezpiecznej i odpornej Europy zdolnej do sprostania wyzwaniom takim jak konflikty regionalne, terroryzm, cyberzagrożenia oraz rosnąca presja migracyjna. Zabezpieczony i gwarantowany dostęp do łączności satelitarnej jest niezbędnym narzędziem dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a łączenie i współdzielenie tego kluczowego źródła bezpieczeństwa na poziomie Unii wzmacnia Unię, która chroni swoich obywateli.

(71)  W białej księdze Komisji w sprawie przyszłości Europy25, deklaracji rzymskiej szefów państw i rządów 27 państw UE26 i kilku rezolucjach Parlamentu Europejskiego przypomina się, że Uniama do odegrania ważną rolę w zapewnianiu bezpiecznej i odpornej Europy zdolnej do zapewnienia pomocy w zakresie sprostania wyzwaniom takim jak zmiana klimatu, konflikty regionalne, terroryzm, cyberzagrożenia oraz rosnąca presja migracyjna. Zabezpieczony i gwarantowany dostęp do łączności satelitarnej jest niezbędnym narzędziem dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a łączenie i współdzielenie tego kluczowego źródła bezpieczeństwa na poziomie Unii wzmacnia Unię, która chroni swoich obywateli.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  „zdarzenia pogody kosmicznej” oznaczają występujące naturalnie wahania w środowisku kosmicznym pomiędzy Słońcem a Ziemią, w tym rozbłyski słoneczne, słoneczne cząstki wysokoenergetyczne, wiatr słoneczny i koronalne wyrzuty masy, które mogą powodować burze słoneczne (burze magnetyczne, burze promieniowania słonecznego i zakłócenia jonosferyczne) mające potencjalny wpływ na Ziemię;

(2)  „zdarzenia pogody kosmicznej” oznaczają występujące naturalnie wahania w środowisku kosmicznym pomiędzy Słońcem a Ziemią, w tym rozbłyski słoneczne, słoneczne cząstki wysokoenergetyczne, wiatr słoneczny i koronalne wyrzuty masy, które mogą powodować burze słoneczne (burze magnetyczne, burze promieniowania słonecznego i zakłócenia jonosferyczne) mające potencjalny wpływ na Ziemię lub infrastrukturę kosmiczną;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  „potencjalni kandydaci” oznaczają kraje lub podmioty, które mają wyraźne perspektywy przystąpienia do Unii w przyszłości, ale nie otrzymały jeszcze statusu państwa kandydującego;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program obejmuje dodatkowo środki na rzecz zapewnienia, na potrzeby programu, skutecznego dostępu do przestrzeni kosmicznej i na rzecz wspierania innowacyjnego sektora kosmicznego.

Program obejmuje dodatkowo środki na rzecz zapewnienia, na potrzeby programu, skutecznego dostępu do przestrzeni kosmicznej i na rzecz wspierania innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na Copernicus: dostarczanie, w sposób długofalowy, dokładnychwiarygodnych danych i informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki Unii i jej państw członkowskich w dziedzinach środowiska, zmiany klimatu, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ochrony i bezpieczeństwa ludności oraz gospodarki cyfrowej;

b)  na Copernicus: dostarczanie, w sposób długofalowy, dokładnych, wiarygodnych i zorientowanych na użytkownika danych i informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki Unii i jej państw członkowskich w dziedzinach środowiska, zmiany klimatu, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, pomocy humanitarnej, ochrony i bezpieczeństwa ludności oraz gospodarki cyfrowej;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w odniesieniu do orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej („SSA”): rozwijanie zdolności w zakresie SST do monitorowania, śledzenia i identyfikacji obiektów kosmicznych, do monitorowania pogody kosmicznej oraz inwentaryzacji potencjału państw członkowskich w zakresie obiektów bliskich Ziemi i objęcia go siecią; d)

c)  w odniesieniu do orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej („SSA”): rozwijanie zdolności w zakresie SST do monitorowania, śledzenia i identyfikacji obiektów kosmicznych, do monitorowania pogody kosmicznej oraz inwentaryzacji potencjału państw członkowskich w zakresie obiektów bliskich Ziemi i objęcia go siecią, a także wprowadzenie rozwiązań ułatwiających sprzątanie orbity okołoziemskiej;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  działania rozwojowe związane z niezależnym, niezawodnym i racjonalnym pod względem kosztów dostępem do przestrzeni kosmicznej;

b)  działania rozwojowe związane z niezależnym, niezawodnym i racjonalnym pod względem kosztów dostępem do przestrzeni kosmicznej, obejmujące produkcję energii alternatywnej wykorzystującej zasoby dostępne w przestrzeni kosmicznej, nowe technologie wynoszenia na orbitę oraz innowacyjne systemy lub usługi, z uwzględnieniem podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, zgodnie z art. 25;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  prowadzenie działań w zakresie kształcenia i szkolenia;

e)  prowadzenie działań w zakresie kształcenia i szkolenia, także w postaci stażów dla studentów, absolwentów oraz młodych specjalistów i przedsiębiorców;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  systematyczne uwzględnianie potrzeb użytkowników usług oferowanych przez elementy programu oraz rozwoju nauki i technologii związanego z tymi usługami;

d)  systematyczne uwzględnianie potrzeb użytkowników usług oferowanych przez elementy programu – również poprzez konsultacje z forum użytkowników programu Copernicus, o którym mowa w art. 48 ust. 1 – oraz rozwoju nauki i technologii związanego z tymi usługami;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W koordynacji programu Copernicus i zarządzaniu nim Komisję Europejską wspomaga Komitet ds. Programu Copernicus, w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich oraz forum użytkowników programu Copernicus. Forum użytkowników programu Copernicus stanowi grupę roboczą Komitetu ds. Programu Copernicus, w której skład wchodzą członkowie krajowych społeczności użytkowników. Forum użytkowników programu Copernicus odgrywa zasadniczą rolę w gromadzeniu informacji na temat rozwoju programu Copernicus i jego popularności wśród użytkowników.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 50

Artykuł 50

Usługi systemu Copernicus

Usługi systemu Copernicus

Copernicus obejmuje działania wspierające następujące usługi:

Copernicus obejmuje działania wspierające następujące usługi:

a)  usługi monitoringu, sprawozdawczości i zapewniania przestrzegania przepisów w dziedzinie ochrony środowiska, obejmujące:

a)  usługi monitoringu, sprawozdawczości i zapewniania przestrzegania przepisów w dziedzinie ochrony środowiska, obejmujące:

–  monitorowanie atmosfery w celu dostarczenia informacji na temat jakości powietrza i składu chemicznego atmosfery;

–  monitorowanie atmosfery w celu dostarczenia informacji na temat jakości powietrza i składu chemicznego atmosfery;

–  monitorowanie środowiska morskiego w celu dostarczenia informacji na temat stanu i dynamiki ekosystemów morskich i przybrzeżnych oraz ich zasobów;

–  monitorowanie środowiska morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mapowania zanieczyszczenia plastikiem i mikrodrobinami plastiku, w celu dostarczenia informacji na temat stanu i dynamiki ekosystemów morskich i przybrzeżnych oraz ich zasobów;

–  monitorowanie obszarów lądowych i rolniczych w celu dostarczenia informacji na temat pokrycia terenu, użytkowania gruntów i zmiany sposobu ich użytkowania, obszarów miejskich, ilości i jakości wód śródlądowych, lasów, rolnictwa i innych zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i kriosfery;

–  monitorowanie obszarów lądowych i rolniczych w celu dostarczenia informacji na temat pokrycia terenu, użytkowania gruntów i zmiany sposobu ich użytkowania, jakości gleby, pustynnienia, obszarów miejskich, ilości i jakości wód śródlądowych, lasów i wylesiania, rolnictwa i innych zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i kriosfery;

–  monitorowanie zmian klimatu w celu dostarczenia informacji na temat antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, kluczowych zmiennych dotyczących klimatu, powtórnych analiz klimatu, prognoz sezonowych, przewidywań zmian klimatu i określania ich przyczyn, jak również wskaźników o odpowiedniej skali czasowej i przestrzennej;

–  monitorowanie zmian klimatu w celu dostarczenia informacji na temat antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, kluczowych zmiennych dotyczących klimatu, powtórnych analiz klimatu, prognoz sezonowych, przewidywań zmian klimatu i określania ich przyczyn, jak również wskaźników o odpowiedniej skali czasowej i przestrzennej;

 

  monitorowanie miejsc dziedzictwa naturalnego i kulturowego UNESCO;

b)  usługę w zakresie zarządzania kryzysowego w celu dostarczenia informacji wspierających organy publiczne z siedzibą w Unii zajmujące się ochroną ludności, wspierających operacje w zakresie ochrony ludności i reagowania kryzysowego (usprawniających działania w zakresie wczesnego ostrzegania i zdolności reagowania kryzysowego) oraz działania na rzecz zapobiegania i gotowości (analizy ryzyka i powrotu do normy) w odniesieniu do różnych rodzajów katastrof;

b)  usługę w zakresie zarządzania kryzysowego w celu dostarczenia informacji wspierających Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego i organy publiczne z siedzibą w Unii zajmujące się ochroną ludności, wspierających europejskie i unijne operacje w zakresie ochrony ludności i reagowania kryzysowego (zwłaszcza usprawniających działania w zakresie wczesnego ostrzegania i zdolności reagowania kryzysowego) oraz działania na rzecz zapobiegania i gotowości (analizy ryzyka i powrotu do normy) w odniesieniu do wszystkich możliwych rodzajów katastrof;

c)  usługę w zakresie bezpieczeństwa wspierającą nadzór zewnętrznych granic Unii, nadzór morski, jak również działania zewnętrzne Unii w odpowiedzi na zagrożenia dla bezpieczeństwa Unii oraz cele i działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

c)  usługę w zakresie bezpieczeństwa wspierającą nadzór zewnętrznych granic Unii, nadzór morski, jak również działania zewnętrzne Unii w odpowiedzi na zagrożenia dla bezpieczeństwa Unii oraz cele i działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 77 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  do dnia 15 listopada każdego roku przyjmuje program prac Agencji na kolejny rok po włączeniu do niego, bez żadnych zmian, części opracowanej przez Radę ds. Akredytacji Bezpieczeństwa zgodnie z art. 80 lit. b) i po uzyskaniu opinii Komisji;

a)  do dnia 15 listopada każdego roku przyjmuje program prac Agencji na kolejny rok po włączeniu do niego, bez żadnych zmian, części opracowanej przez Radę ds. Akredytacji Bezpieczeństwa zgodnie z art. 80 lit. b), po uzyskaniu opinii Komisji i konsultacji z Parlamentem Europejskim w sprawie tegoż programu prac;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 99 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Członkowie Rady Administracyjnej i Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa, Dyrektor Wykonawczy, oddelegowani eksperci krajowi i obserwatorzy składają deklarację dotyczącą zobowiązań oraz deklarację interesów, wskazującą na brak lub istnienie bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności. Deklaracje te muszą być dokładne i kompletne. Składa się je na piśmie przy obejmowaniu stanowiska przez dane osoby i odnawia co roku. Są one aktualizowane, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba, w szczególności w przypadku istotnych zmian w sytuacji osobistej danej osoby.

1.  Członkowie Rady Administracyjnej i Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa, Dyrektor Wykonawczy, oddelegowani eksperci krajowi i obserwatorzy składają deklarację dotyczącą zobowiązań oraz deklarację interesów, wskazującą na brak lub istnienie bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności. Deklaracje te muszą być dokładne i kompletne. Składa się je na piśmie przy obejmowaniu stanowiska przez dane osoby i odnawia co roku. Są one aktualizowane, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba, w szczególności w przypadku istotnych zmian w sytuacji osobistej danej osoby. Zarówno deklaracja dotycząca zobowiązań, jak i deklaracja interesów są udostępniane publicznie i łatwo dostępne w internecie.

Uzasadnienie

Większa przejrzystość zwiększy zaufanie publiczne do tych prac.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 99 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przed każdym posiedzeniem, w którym mają uczestniczyć, członkowie Rady Administracyjnej i Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa, Dyrektor Wykonawczy, oddelegowani eksperci krajowi, obserwatorzy i eksperci zewnętrzni uczestniczący w doraźnych grupach roboczych składają dokładną i kompletną deklarację o braku lub istnieniu interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności w odniesieniu do danych punktów porządku obrad, i powstrzymują się od udziału w dyskusji i głosowaniu nad takimi punktami.

2.  Przed każdym posiedzeniem, w którym mają uczestniczyć, członkowie Rady Administracyjnej i Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa, Dyrektor Wykonawczy, oddelegowani eksperci krajowi, obserwatorzy i eksperci zewnętrzni uczestniczący w doraźnych grupach roboczych składają dokładną i kompletną deklarację o braku lub istnieniu interesów, które mogłyby zostać uznane za szkodzące ich niezależności w odniesieniu do danych punktów porządku obrad, i powstrzymują się od udziału w dyskusji i głosowaniu nad takimi punktami. Deklaracje interesów odnoszące się do punktów porządku obrad są udostępniane publicznie i łatwo dostępne w internecie.

Uzasadnienie

Większa przejrzystość zwiększy zaufanie publiczne do tych prac.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

Odsyłacze

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data przyjęcia

12.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds

EKR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENW

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

EPL

Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymanie się od głosu


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (11.10.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej: Massimiliano Salini

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Usługi i zastosowania kosmiczne kształtują dobrobyt, bezpieczeństwo i ochronę obywateli Unii obecnie i w przyszłości, a także konkurencyjność bazy przemysłowej UE. Należy zatem tak rozwijać gospodarkę kosmiczną, aby wszystkie państwa członkowskie, ich obywatele i sektory ich przemysłu mogły w pełni czerpać korzyści z tego programu kosmicznego.

Z usługami kosmicznymi ściśle powiązany jest nowoczesny, bezpieczniejszy, konkurencyjny, wydajny i zrównoważony sektor transportu. Systemy nawigacji i obserwacja Ziemi poprawiają wydajność usług transportowych, zarządzania ruchem i zintegrowanego transportu. Jednocześnie mogą również prowadzić do wielu nowych zastosowań i innowacyjnych możliwości rynkowych w sektorze transportu.

W wielu obszarach polityki UE przewidziano już integrację sektora kosmicznego i transportowego – przykłady obejmują paneuropejski pokładowy system powiadamiania o wypadkach „eCall”, europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), SafeSeaNet itd. – a w przyszłości pojawią się też nowe wyzwania, takie jak pojazdy bezzałogowe i jazda autonomiczna.

Ścisłe powiązanie między technologiami kosmicznymi i transportowymi przyniesie wiele korzyści na szczeblu globalnym i europejskim, np. wydajniejsze zarządzanie ruchem obniży emisje i będzie przeciwdziałać zmianie klimatu, zwiększone wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych poprawi usługi pocztowe i dostawcze, a lepsze systemy śledzenia lotów zmniejszą liczbę anulowanych lotów i obniżą poziom hałasu.

We wniosku Komisji istniejące systemy Galileo, EGNOS i Copernicus zostają połączone w jeden program, dodaje się też dwie nowe inicjatywy: SSA i GOVSATCOM. Jak zapowiedziano w strategii kosmicznej dla Europy, w pełni zintegrowany program kosmiczny będzie korzystał z synergii między swoimi komponentami, co zwiększy skuteczność i oszczędność kosztową. Jednolite i spójne ramy zachęcą do przyszłych inwestycji, zwiększą widoczność i zapewnią większą elastyczność.

Komisja Europejska ma bardzo ambitne podejście, jeśli chodzi o przyjęcie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Austriacka prezydencja podjęła wyzwanie i nadała szybkie tempo pracom. Parlament Europejski jest gotów utrzymać to tempo.

Ze względu na wymagający harmonogram prac i ich szybkie tempo w opinii skoncentrowano się na konkretnych aspektach wniosku, czyli powiązaniu między technologiami kosmicznymi i sektorem transportu, budżecie w odniesieniu do SSA, GOVSATCOM i działań przekrojowych, zarządzaniu, bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie i ochronie, dyplomacji kosmicznej i dostępie do przestrzeni kosmicznej.

Sektor kosmiczny odgrywa strategiczną rolę w dążeniu do wydajniejszego, inteligentniejszego, bezpieczniejszego, pewniejszego, bardziej zrównoważonego i zintegrowanego transportu lądowego, morskiego, lotniczego i kosmicznego. Jednocześnie rosnący, innowacyjny sektor transportu będzie zwiększał popyt na aktualne i wysokiej jakości usługi kosmiczne.

Jeśli chodzi o zarządzanie, nowa Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego powinna zapewnić absorpcję systemu Galileo przez rynek dzięki zastosowaniu zachęt do opracowywania w pełni kompatybilnych i interoperacyjnych europejskich urządzeń, takich jak chipsety i odbiorniki.

Unia Europejska i państwa członkowskie inwestują w rozliczne elementy infrastruktury krytycznej, wśród których jest wiele strategicznych elementów infrastruktury transportowej i te elementy wymagają ochrony. Rosnąca liczba konstelacji, satelitów i śmieci kosmicznych na orbicie przyczynia się do generowania „ruchu” w przestrzeni kosmicznej, a ryzyko kolizji zagraża bezpieczeństwu operacji. Ponadto różnego typu nieprzewidziane zdarzenia, określane jako pogoda kosmiczna, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i zakłócać działanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej.

Bezpieczny i gwarantowany dostęp do łączności satelitarnej jest nieodzownym narzędziem dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Element GOVSATCOM ma ogromne znaczenie dla transportu, w szczególności arktycznego transportu morskiego, zarządzania ruchem lotniczym oraz kontroli bezzałogowych statków powietrznych i kierowania nimi.

W opinii podkreślono znaczenie cyberbezpieczeństwa i ochrony. Cyberbezpieczeństwo europejskiej infrastruktury kosmicznej, zarówno naziemnej, jak i znajdującej się w przestrzeni kosmicznej, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania systemów – ich faktycznej zdolności do wykonywania zadań w sposób ciągły i świadczenia wymaganych usług. Polityka kosmiczna może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa transportu morskiego, lądowego i lotniczego oraz jego operatorów i pasażerów.

Program kosmiczny powinien zagwarantować niezależny i konkurencyjny dostęp do przestrzeni kosmicznej i stymulować współpracę z innymi globalnymi partnerami strategicznymi, aby unikać powielania i wspierać prawdziwą dyplomację gospodarczą na rzecz sektora.

Choć w opinii nie odniesiono się do niektórych artykułów i motywów, sprawozdawca może jeszcze zdecydować się na zaproponowanie kilku zmian w formie poprawek. Ze względu na ograniczenia czasowe woli przedstawić spójne podejście do głównych zagadnień.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną stały się niezbędne w codziennym życiu Europejczyków i odgrywają istotną rolę w zachowaniu wielu strategicznych interesów. Unijny przemysł kosmiczny jest już jednym z najbardziej konkurencyjnych na świecie. Jednak pojawienie się nowych podmiotów oraz rozwój nowych technologii rewolucjonizuje tradycyjne modele przemysłowe. Ważne jest zatem, aby Unia utrzymała wiodącą pozycję na świecie ze znaczną swobodą działania w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a także aby wspierała postęp naukowy i techniczny oraz zwiększała konkurencyjność i potencjał innowacyjny gałęzi przemysłu kosmicznego w Unii, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych przedsiębiorstw.

(1)  Technologie kosmiczne oraz dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną stały się niezbędne w codziennym życiu Europejczyków i odgrywają istotną rolę w zachowaniu wielu strategicznych interesów. Unijny przemysł kosmiczny jest już jednym z najbardziej konkurencyjnych na świecie. Jednak pojawienie się nowych podmiotów oraz rozwój nowych technologii rewolucjonizuje tradycyjne modele przemysłowe. Ważne jest zatem, aby Unia utrzymała wiodącą pozycję na świecie ze znaczną swobodą działania w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a także aby wspierała postęp naukowy i techniczny oraz zwiększała konkurencyjność i potencjał innowacyjny gałęzi przemysłu kosmicznego w Unii, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw typu start-up i innowacyjnych przedsiębiorstw. Równocześnie ważne jest stworzenie odpowiednich warunków w celu zapewnienia równych szans wobec największych konkurentów w sektorze kosmicznym.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Od końca lat 90. ubiegłego wieku Unia przygotowywała własne inicjatywy i programy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a mianowicie europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a następnie Galileo i Copernicus, które uwzględniają potrzeby obywateli Unii i spełniają wymogi polityki publicznej. Należy zapewnić nie tylko kontynuowanie tych inicjatyw, ale także je ulepszyć, aby zagwarantować, że w kontekście rozwoju nowych technologii i transformacji w dziedzinie technologii cyfrowych i technologii ICT utrzymają się w czołówce, zaspokoją nowe potrzeby użytkowników i przyczynią się do realizacji priorytetów politycznych, takich jak działania związane ze zmianą klimatu, w tym monitorowanie zmian na Arktyce, a także bezpieczeństwo i obronność.

(3)  Od końca lat 90. ubiegłego wieku Unia przygotowywała własne inicjatywy i programy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a mianowicie europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a następnie Galileo i Copernicus, które uwzględniają potrzeby obywateli Unii i spełniają wymogi polityki publicznej. Należy zapewnić nie tylko kontynuowanie tych inicjatyw, ale także ulepszyć ich wprowadzanie i używanie, aby zagwarantować, że w kontekście rozwoju nowych technologii i przeprowadzania transformacji w dziedzinie technologii cyfrowych i technologii ICT oraz w sektorze transportu utrzymają się w czołówce, zaspokajając nowe potrzeby użytkowników i przyczyniając się do realizacji priorytetów politycznych we wszystkich zainteresowanych sektorach, a w szczególności w sektorze transportu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Unia musi zapewnić sobie swobodę działania i autonomię, aby mieć dostęp do przestrzeni kosmicznej i możliwość korzystania z niej w bezpieczny sposób. W związku z tym istotne jest, by utrzymała autonomiczny, niezawodny i opłacalny dostęp do przestrzeni kosmicznej, w szczególności w odniesieniu do krytycznej infrastruktury i technologii, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Komisja powinna mieć zatem możliwość zgrupowania usług wynoszenia na orbitę na szczeblu europejskim, zarówno na potrzeby własne, jak i – na ich wniosek – innych podmiotów, w tym państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 189 ust. 2 Traktatu. Istotne jest również, aby Unia nadal posiadała nowoczesne, skuteczne i elastyczne obiekty infrastruktury startowej. Jako uzupełnienie środków podejmowanych przez państwa członkowskie i Europejską Agencję Kosmiczną Komisja powinna rozważyć różne rodzaje wsparcia na rzecz takich obiektów. W szczególności, jeżeli naziemna infrastruktura kosmiczna niezbędna do wynoszenia na orbitę zgodnie z potrzebami programu wymaga utrzymania lub modernizacji, powinna istnieć możliwość częściowego sfinansowania takich dostosowań w ramach programu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, i jeżeli można wyraźnie stwierdzić wniesienie unijnej wartości dodanej, w celu osiągnięcia większej efektywności pod względem kosztów na potrzeby programu.

(4)  Unia musi zapewnić sobie swobodę działania i autonomię, aby mieć dostęp do przestrzeni kosmicznej i możliwość korzystania z niej w bezpieczny sposób. W związku z tym istotne jest, by utrzymała autonomiczny, niezawodny i opłacalny dostęp do przestrzeni kosmicznej, w tym alternatywnych technologii wynoszenia na orbitę i innowacyjnych systemów lub usług, w szczególności w odniesieniu do krytycznej infrastruktury i technologii, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Komisja powinna mieć zatem możliwość zgrupowania usług wynoszenia na orbitę na szczeblu europejskim, zarówno na potrzeby własne, jak i – na ich wniosek – innych podmiotów, w tym państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami art. 189 ust. 2 Traktatu. Istotne jest również, aby Unia nadal posiadała nowoczesne, skuteczne i elastyczne obiekty infrastruktury startowej. Jako uzupełnienie środków podejmowanych przez państwa członkowskie i Europejską Agencję Kosmiczną Komisja powinna rozważyć różne rodzaje wsparcia na rzecz takich obiektów. W szczególności, jeżeli naziemna infrastruktura kosmiczna niezbędna do wynoszenia na orbitę zgodnie z potrzebami programu wymaga utrzymania lub modernizacji, powinna istnieć możliwość częściowego sfinansowania takich dostosowań w ramach programu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, i jeżeli można wyraźnie stwierdzić wniesienie unijnej wartości dodanej, w celu osiągnięcia większej efektywności pod względem kosztów na potrzeby programu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zwiększyć konkurencyjność unijnego przemysłu kosmicznego i zwiększyć zdolności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji własnych systemów, Unia powinna wspierać tworzenie, wzrost i rozwój całego przemysłu kosmicznego. Powstawanie modelu sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacjom należy wspierać również na szczeblu europejskim, regionalnym i krajowym w drodze ustanowienia platformy ds. przestrzeni kosmicznej skupiającej sektor kosmiczny, sektor cyfrowy i sektor użytkowników. Unia powinna wspierać rozwój przedsiębiorstw z sektora kosmicznego z siedzibą Unii, aby mogły one odnieść sukces, w tym przez wspieranie ich w dostępie do finansowania ryzyka w związku z brakiem, w obrębie Unii, odpowiedniego dostępu do kapitału private equity dla przedsiębiorstw typu start-up z sektora kosmicznego oraz przez tworzenie partnerstw innowacyjnych (podejście oparte na pierwszej umowie).

(5)  Aby zwiększyć konkurencyjność unijnego przemysłu kosmicznego i zwiększyć zdolności w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji własnych systemów, Unia powinna wspierać tworzenie, wzrost i rozwój całego przemysłu kosmicznego. Powstawanie modelu sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacjom należy wspierać również na szczeblu europejskim, regionalnym i krajowym, zwłaszcza m.in. w drodze inicjatyw takich jak platformy ds. przestrzeni kosmicznej skupiające sektor kosmiczny, sektor cyfrowy i sektor użytkowników. Platforma ds. przestrzeni kosmicznej powinna działać we współpracy z platformą ds. innowacji cyfrowych w celu pobudzania przedsiębiorczości i poprawy umiejętności. Unia powinna wspierać rozwój europejskich przedsiębiorstw z sektora kosmicznego, aby mogły one odnieść sukces, w tym przez wspieranie ich w dostępie do finansowania ryzyka w związku z brakiem, w obrębie Unii, odpowiedniego dostępu do kapitału private equity dla przedsiębiorstw typu start-up z sektora kosmicznego oraz przez tworzenie partnerstw innowacyjnych (podejście oparte na pierwszej umowie).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Ze względu na zasięg i potencjał w zakresie stawiania czoła globalnym wyzwaniom program kosmiczny Unii (dalej zwany „programem”) ma bardzo międzynarodowy wymiar. Komisję należy zatem upoważnić do zarządzania działaniami i ich koordynowania na arenie międzynarodowej w imieniu Unii, a w szczególności do ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich na forach międzynarodowych, w tym w dziedzinie częstotliwości; promowania unijnych technologii i przemysłu, a także zachęcania do współpracy w dziedzinie szkoleń, przy zapewnieniu wzajemności praw i obowiązków stron. Szczególnie ważne jest, aby Unia była reprezentowana przez Komisję w organach międzynarodowego programu COSPAS-SARSAT lub w odpowiednich sektorowych organach ONZ, w tym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa, a także w Światowej Organizacji Meteorologicznej.

(6)  Ze względu na zasięg i potencjał w zakresie stawiania czoła globalnym wyzwaniom program kosmiczny Unii (dalej zwany „programem”) ma bardzo międzynarodowy wymiar. Komisję należy zatem upoważnić do zarządzania działaniami i ich koordynowania na arenie międzynarodowej w imieniu Unii, a w szczególności do ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich na forach międzynarodowych, w tym w dziedzinie częstotliwości. Komisja powinna wzmocnić dyplomację gospodarczą w celu promowania unijnych technologii i przemysłu, a także zachęcania do współpracy w dziedzinie szkoleń, przy zapewnieniu wzajemności praw i obowiązków stron oraz uczciwej konkurencji na szczeblu międzynarodowym. Szczególnie ważne jest, aby Unia była reprezentowana przez Komisję w organach międzynarodowego programu COSPAS-SARSAT lub w odpowiednich sektorowych organach ONZ, w tym Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa, a także w Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Wraz z państwami członkowskimi i Wysokim Przedstawicielem Komisja powinna wspierać odpowiedzialne zachowanie w przestrzeni kosmicznej oraz zbadać możliwość przystąpienia do odpowiednich konwencji ONZ.

(7)  Wraz z państwami członkowskimi i Wysokim Przedstawicielem Komisja powinna wspierać odpowiedzialne zachowanie w przestrzeni kosmicznej, zwłaszcza znajdując rozwiązania zapobiegające rozprzestrzenianiu się śmieci kosmicznych oraz zbadać możliwość przystąpienia do odpowiednich konwencji ONZ.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Cele programu są podobne do celów innych programów unijnych, w tym programu „Horyzont Europa”, Funduszu InvestEU, Europejskiego Funduszu Obronnego oraz funduszy objętych przepisami rozporządzenia (UE) [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W związku z tym należy przewidzieć skumulowane finansowanie z tych programów, pod warunkiem że obejmują one te same pozycje kosztów, w szczególności w drodze uzgodnień dotyczących finansowania uzupełniającego z programów unijnych, w przypadku gdy pozwala na to tryb zarządzania – bądź kolejno, na zmianę lub w drodze łączenia funduszy, w tym na potrzeby wspólnego finansowania działań – umożliwiając, w miarę możliwości, tworzenie partnerstw innowacyjnych i prowadzenie działań łączonych. W trakcie realizacji programu Komisja powinna promować synergię z innymi powiązanymi programami unijnymi, co umożliwi w miarę możliwości korzystanie z dostępu do finansowania ryzyka, partnerstw innowacyjnych, finansowania skumulowanego lub mieszanego.

(8)  Cele programu są podobne do celów innych programów unijnych, w tym programu „Horyzont Europa”, Funduszu InvestEU, Europejskiego Funduszu Obronnego oraz funduszy objętych przepisami rozporządzenia (UE) [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. W związku z tym należy przewidzieć skumulowane finansowanie z tych programów, pod warunkiem że obejmują one te same pozycje kosztów, w szczególności w drodze uzgodnień dotyczących finansowania uzupełniającego z programów unijnych, w przypadku gdy pozwala na to tryb zarządzania – bądź kolejno, na zmianę lub w drodze łączenia funduszy, w tym na potrzeby wspólnego finansowania działań – umożliwiając, w miarę możliwości, tworzenie partnerstw innowacyjnych i prowadzenie działań łączonych. W trakcie realizacji programu Komisja powinna promować synergię z innymi powiązanymi programami unijnymi, co umożliwi w miarę możliwości korzystanie z dostępu do finansowania ryzyka, partnerstw innowacyjnych, finansowania skumulowanego lub mieszanego. Istotne jest zagwarantowanie ciągłości między rozwiązaniami opracowanymi w ramach programu „Horyzont Europa” oraz innych programów unijnych oraz elementów programu kosmicznego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Cele polityczne niniejszego programu zostaną również uznane za kwalifikujące się do finansowania i inwestycji z instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych Funduszu InvestEU, w szczególności z finansowanych przez niego obszarów politycznych: zrównoważona infrastruktura i badania naukowe, polityka cyfryzacji i innowacje. Należy wykorzystywać wsparcie finansowe w celu zaradzenia w proporcjonalny sposób niedoskonałościom rynku lub niewystarczającym poziomom inwestycji, a działania te nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną.

(9)  Cele polityczne niniejszego programu zostaną również uznane za kwalifikujące się do finansowania i inwestycji z instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych Funduszu InvestEU, w szczególności z finansowanych przez niego obszarów politycznych: zrównoważona infrastruktura i badania naukowe, polityka cyfryzacji i innowacje. Należy wykorzystywać wsparcie finansowe do pobudzania inwestycji przez zaradzenie w proporcjonalny sposób niedoskonałościom rynku lub niewystarczającym poziomom inwestycji, a działania te nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym. Działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Program powinien wykorzystywać synergie między sektorem kosmicznym a sektorem transportu, mając na uwadze, że technologie kosmiczne odgrywają strategiczną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz bardziej inteligentnego transportu lądowego, morskiego, powietrznego i kosmicznego, jego większego bezpieczeństwa, bardziej zrównoważonego i zintegrowanego charakteru, a równocześnie rosnący, innowacyjny sektor transportu będzie zgłaszał większe zapotrzebowanie na nowoczesne technologie kosmiczne.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Z uwagi na rolę promotora ogólnego interesu Unii do Komisji należy realizacja programu, ponoszenie ogólnej odpowiedzialności za program i propagowanie korzystania z niego. W celu optymalizacji zasobów i kompetencji różnych zainteresowanych stron Komisja powinna mieć możliwość delegowania niektórych zadań. Ponadto Komisja jest w stanie najlepiej określić główne specyfikacje techniczne i operacyjne niezbędne do wdrożenia zmian systemów i usług.

(27)  Z uwagi na rolę promotora ogólnego interesu Unii do Komisji należy nadzór nad realizacją programu, ponoszenie ogólnej odpowiedzialności za program i propagowanie korzystania z niego. W celu optymalizacji zasobów i kompetencji różnych zainteresowanych stron Komisja powinna mieć możliwość delegowania niektórych zadań. Ponadto Komisja jest w stanie najlepiej określić wymagania wyższego rzędu niezbędne do wdrożenia zmian systemów i usług.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Misją Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego („Agencja”), która zastępuje Agencję Europejskiego GNSS ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 i jest jej następcą, jest przyczynienie się do realizacji programu, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa. Niektóre zadania związane z bezpieczeństwem i propagowaniem programu należy zatem powierzyć Agencji. W szczególności w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa i z uwagi na doświadczenie Agencji w tej dziedzinie, powinna ona być odpowiedzialna za zadania związane z akredytacją bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich działań Unii w sektorze kosmicznym. Ponadto Agencja powinna wykonywać zadania, które Komisja powierza jej na podstawie jednej lub wielu umów o przyznanie wkładu dotyczących różnych innych zadań szczegółowych związanych z programem.

(28)  Misją Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego („Agencja”), która zastępuje Agencję Europejskiego GNSS ustanowioną rozporządzeniem (UE) nr912/2010 i jest jej następcą, jest przyczynienie się do realizacji programu, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa, komunikacji, upowszechniania wśród użytkowników, rozwoju rynku, eksploatacji itp. Niektóre zadania związane z bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem programu oraz propagowaniem usług i sektora niższego szczebla należy zatem powierzyć Agencji. W szczególności w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa i z uwagi na doświadczenie Agencji w tej dziedzinie, powinna ona być odpowiedzialna za zadania związane z akredytacją bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich działań Unii w sektorze kosmicznym. Ponadto Agencja powinna wykonywać zadania, które Komisja powierza jej na podstawie jednej lub wielu umów o przyznanie wkładu dotyczących różnych innych zadań szczegółowych związanych z programem.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Ze względu na znaczenie działań związanych z przestrzenią kosmiczną dla gospodarki unijnej i życia obywateli Unii oraz możliwość podwójnego zastosowania systemów i usług opierających się na tych systemach, osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa powinno być głównym priorytetem programu, w szczególności w celu ochrony interesów Unii i jej państw członkowskich, w tym w odniesieniu do informacji niejawnych i innych szczególnie chronionych informacji jawnych.

(32)  Ze względu na znaczenie działań związanych z przestrzenią kosmiczną dla gospodarki unijnej i życia obywateli Unii oraz możliwość podwójnego zastosowania systemów i usług opierających się na tych systemach, osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa powinno być głównym priorytetem programu, w szczególności w celu ochrony interesów Unii, jej państw członkowskich i pasażerów, w tym w odniesieniu do informacji niejawnych i innych szczególnie chronionych informacji jawnych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Z uwagi na wyjątkowość i złożoność programu i jego powiązania z bezpieczeństwem, w odniesieniu do akredytacji bezpieczeństwa należy stosować uznane i ugruntowane zasady. Jest zatem niezbędne, aby działania związane z akredytacją bezpieczeństwa były realizowane w oparciu o zbiorową odpowiedzialność za bezpieczeństwo Unii i jej państw członkowskich, poprzez dążenie do konsensusu i z udziałem wszystkich podmiotów zaangażowanych w kwestie bezpieczeństwa; należy również wdrożyć procedurę stałego monitorowania ryzyka. Niezbędne jest również, aby działania techniczne związane z akredytacjami w zakresie bezpieczeństwa powierzane były specjalistom, posiadającym odpowiednie kwalifikacje do akredytacji złożonych systemów i poświadczenie bezpieczeństwa osobowego na odpowiednim poziomie.

(35)  Z uwagi na wyjątkowość i złożoność programu i jego powiązania z bezpieczeństwem, w odniesieniu do akredytacji bezpieczeństwa należy stosować uznane i ugruntowane zasady. Jest zatem niezbędne, aby działania związane z akredytacją bezpieczeństwa były realizowane w oparciu o zbiorową odpowiedzialność za bezpieczeństwo Unii i jej państw członkowskich, poprzez dążenie do konsensusu i z udziałem wszystkich podmiotów zaangażowanych w kwestie bezpieczeństwa; należy również wdrożyć stałą procedurę monitorowania ryzyka. Niezbędne jest również, aby działania techniczne związane z akredytacjami w zakresie bezpieczeństwa powierzane były specjalistom, posiadającym odpowiednie kwalifikacje do akredytacji złożonych systemów i poświadczenie bezpieczeństwa osobowego na odpowiednim poziomie.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36a)  Cyberbezpieczeństwo europejskiej infrastruktury kosmicznej, zarówno naziemnej, jak i w przestrzeni kosmicznej, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania systemów, ich rzeczywistej zdolności do stałego wykonywania zadań i świadczenia wymaganych usług.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  W połączeniu z usprawnioną komunikacją bardzo precyzyjne satelitarne określanie położenia sprzyja rozwojowi nowoczesnego i solidnego sektora transportu samochodowego, samolotowego i transportu statkami. Optymalizuje zarządzanie flotą, śledzenie statków, zapobieganie kolizjom, kontrolę prędkości, wspomaganie manewrów statków i wiele innych aspektów związanych z transportem.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Celem EGNOS jest poprawa jakości otwartych sygnałów emitowanych przez istniejące globalne systemy nawigacji satelitarnej, w szczególności te emitowane przez system Galileo. Usługi świadczone w ramach EGNOS powinny priorytetowo obejmować terytoria państw członkowskich położone w Europie, przy czym do celów niniejszego rozporządzenia oznacza to również Azory, Wyspy Kanaryjskie i Maderę, w celu objęcia tych terytoriów do końca 2025 r. Z zastrzeżeniem technicznej wykonalności oraz w odniesieniu do usług związanych z bezpieczeństwem życia na podstawie umów międzynarodowych, geograficzny zasięg usług świadczonych przez EGNOS można rozszerzyć na inne regiony świata. Nie naruszając przepisów rozporządzenia [2018/XXXX] [rozporządzenie w sprawie EASA], oraz bez uszczerbku dla niezbędnego monitorowania jakości usług Galileo do celów lotnictwa, należy zauważyć, że mimo iż sygnały emitowane przez Galileo mogą być skutecznie wykorzystywane do ułatwienia pozycjonowania samolotów, jedynie lokalne lub regionalne systemy wspomagające, takie jak EGNOS w Europie, mogą oferować usługi zarządzania ruchem lotniczym(ATM) oraz służby żeglugi powietrznej (ANS).

(40)  Celem EGNOS jest poprawa jakości otwartych sygnałów emitowanych przez istniejące globalne systemy nawigacji satelitarnej, w szczególności te emitowane przez system Galileo. Usługi świadczone w ramach EGNOS powinny priorytetowo obejmować terytoria państw członkowskich położone w Europie, przy czym do celów niniejszego rozporządzenia oznacza to również Azory, Wyspy Kanaryjskie i Maderę, w celu objęcia tych terytoriów do końca 2025 r. Z zastrzeżeniem technicznej wykonalności oraz w odniesieniu do usług związanych z bezpieczeństwem życia na podstawie umów międzynarodowych, geograficzny zasięg usług świadczonych przez EGNOS można rozszerzyć na inne regiony świata. Nie naruszając przepisów rozporządzenia [2018/XXXX] [rozporządzenie w sprawie EASA], oraz bez uszczerbku dla niezbędnego monitorowania jakości usług Galileo i jego skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa do celów lotnictwa, należy zauważyć, że sygnały emitowane przez Galileo mogą być skutecznie wykorzystywane do ułatwienia pozycjonowania samolotów, a jedynie lokalne lub regionalne systemy wspomagające, takie jak EGNOS w Europie, mogą oferować usługi zarządzania ruchem lotniczym(ATM) oraz służby żeglugi powietrznej (ANS).

Uzasadnienie

We wniosku podniesiono znaczenie aspektów dotyczących bezpieczeństwa jako takiego, lecz w niewystarczającym stopniu podkreślono aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, które są równie istotne, szczególnie dla sektora transportu.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Konieczne jest zapewnienie ciągłości, stabilności i dostępności w przyszłości usług świadczonych przez systemy Galileo i EGNOS. W obliczu zmieniającego się środowiska i szybko rozwijającego się rynku ich rozwój powinien być kontynuowany, należy również przygotować nowe generacje tych systemów.

(41)  Konieczne jest zapewnienie ciągłości, stabilności, skuteczności działania w zakresie bezpieczeństwa i dostępności w przyszłości usług świadczonych przez systemy Galileo i EGNOS. W obliczu zmieniającego się środowiska i szybko rozwijającego się rynku ich rozwój powinien być kontynuowany, należy również przygotować nowe generacje tych systemów.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a)   W celu wspierania korzystania z usług dostarczanych przez systemy Galileo i EGNOS oraz wspomagania usług pochodnych, zwłaszcza w sektorze transportu, właściwe organy powinny opracować wspólne standardy i certyfikaty na szczeblu międzynarodowym. 

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Aby zmaksymalizować korzyści społeczno-gospodarcze Galileo i EGNOS, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, należy promować korzystanie z usług świadczonych przez EGNOS i Galileo w innych obszarach polityki unijnej, jeżeli jest to uzasadnione i korzystne.

(46)  Aby zmaksymalizować korzyści społeczno-gospodarcze Galileo i EGNOS, w szczególności w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa, zrównoważoności środowiskowej i mobilności, należy promować korzystanie z usług świadczonych przez EGNOS i Galileo winnych obszarach polityki unijnej, zwłaszcza w sektorze transportu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Copernicus powinien zapewnić autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i kluczowych technologii w zakresie obserwacji Ziemi i usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu, ochrony ludności, bezpieczeństwa oraz gospodarki cyfrowej.

(47)  Copernicus powinien zapewnić autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i kluczowych technologii w zakresie obserwacji Ziemi i usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu, transportu, ochrony ludności, bezpieczeństwa oraz gospodarki cyfrowej.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52)  W odniesieniu do pozyskiwania danych działania w ramach systemu Copernicus powinny mieć na celu uzupełnienie i utrzymanie istniejącej infrastruktury kosmicznej, przygotowanie długoterminowego zastępowania satelitów na koniec okresu ich eksploatacji, a także inicjowanie nowych misji dotyczących nowych systemów obserwacyjnych w celu wsparcia w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest globalna zmiana klimatu (np. monitorowanie antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych). Działania w ramach systemu Copernicus powinny prowadzić do rozszerzenia ich globalnego zasięgu monitorowania o regiony polarne oraz wspierać zapewnianie przestrzegania przepisów oraz ustawowe monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, a także innowacyjne zastosowania w tym zakresie (np. na potrzeby monitorowania upraw, zarządzania zasobami wodnymi i zaawansowanego monitorowania pożarów). W tym celu w ramach systemu Copernicus użyć jako dźwigni finansowej inwestycji poczynionych w poprzednim okresie finansowania (2014–2020) i maksymalnie je wykorzystać oraz zbadać nowe modele operacyjne i biznesowe w celu dalszego uzupełnienia zdolności systemu Copernicus. Copernicus powinien również opierać się na udanych partnerstwach z państwami członkowskimi w celu dalszego rozwijania jego wymiaru bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie mechanizmy zarządzania, aby reagować na zmieniające się potrzeby użytkowników w dziedzinie bezpieczeństwa.

(52)  W odniesieniu do pozyskiwania danych działania w ramach systemu Copernicus powinny mieć na celu uzupełnienie i utrzymanie istniejącej infrastruktury kosmicznej i naziemnej, przygotowanie długoterminowego zastępowania satelitów na koniec okresu ich eksploatacji, a także inicjowanie nowych misji, których wykonalność jest obecnie badana przez Europejską Agencję Kosmiczną, dotyczących nowych systemów obserwacyjnych w celu wsparcia w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest globalna zmiana klimatu (np. monitorowanie antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych). Działania w ramach systemu Copernicus powinny prowadzić do rozszerzenia ich globalnego zasięgu monitorowania o regiony polarne oraz wspierać zapewnianie przestrzegania przepisów oraz ustawowe monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, a także innowacyjne zastosowania w tym zakresie (np. na potrzeby monitorowania upraw, zarządzania zasobami wodnymi i zaawansowanego monitorowania pożarów). W tym celu w ramach systemu Copernicus użyć jako dźwigni finansowej inwestycji poczynionych w poprzednim okresie finansowania (2014–2020) i maksymalnie je wykorzystać oraz zbadać nowe modele operacyjne i biznesowe w celu dalszego uzupełnienia zdolności systemu Copernicus. Copernicus powinien również opierać się na udanych partnerstwach z państwami członkowskimi w celu dalszego rozwijania jego wymiaru bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie mechanizmy zarządzania, aby reagować na zmieniające się potrzeby użytkowników w dziedzinie bezpieczeństwa.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(61)  Realizując Copernicus, Komisja powinna w stosownych przypadkach liczyć na wsparcie ze strony europejskich organizacji międzynarodowych, z którymi już ustanowiła partnerstwo, w szczególności z Europejską Agencją Kosmiczną w zakresie rozwoju zasobów kosmicznych i związanych z nimi zamówień, dostępu do danych oraz kierowania misjami dedykowanymi. Ponadto Komisja powinna liczyć na wsparcie ze strony EUMETSAT w zakresie kierowania misjami dedykowanymi zgodnie z jej wiedzą fachową i mandatem. W dziedzinie usług Komisja powinna w odpowiedni sposób korzystać z określonych zdolności agencji unijnych, takich jak Europejska Agencja Środowiska, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także międzyrządowe Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, oraz z europejskich inwestycji w dziedzinie usług monitorowania środowiska morskiego już dokonanych za pośrednictwem Mercator Ocean. W kwestii bezpieczeństwa Wysoki Przedstawiciel powinien zapewnić kompleksowe podejście na szczeblu unijnym. Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji jest aktywnie zaangażowane od początku inicjatywy GMES i wspiera rozwój w zakresie Galileo i pogody kosmicznej. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 377/2014 JRC zarządza usługą systemu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego i globalnym komponentem usługi systemu Copernicus w zakresie monitorowania obszarów lądowych, przyczynia się do sprawdzania jakości i adekwatności na potrzeby produktów i informacji, a także do przyszłego rozwoju. Komisja powinna móc nadal liczyć na naukowe i techniczne doradztwo JRC na potrzeby realizacji programu.

(61)  Realizując Copernicus, Komisja powinna w stosownych przypadkach liczyć na wsparcie ze strony europejskich organizacji międzynarodowych, z którymi już ustanowiła partnerstwo, w szczególności z Europejską Agencją Kosmiczną w zakresie rozwoju zasobów kosmicznych i związanych z nimi zamówień, dostępu do danych oraz kierowania misjami dedykowanymi. Ponadto Komisja powinna liczyć na wsparcie ze strony EUMETSAT w zakresie kierowania misjami dedykowanymi zgodnie z jej wiedzą fachową i mandatem. W dziedzinie usług Komisja powinna w odpowiedni sposób korzystać z określonych zdolności agencji unijnych, takich jak Europejska Agencja Środowiska, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także międzyrządowe Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, oraz z europejskich inwestycji w dziedzinie usług monitorowania środowiska morskiego już dokonanych za pośrednictwem Mercator Ocean. W obszarze walki ze zmianą klimatu, szczególnie w zakresie wdrażania postanowień porozumienia paryskiego, a także w kwestii bezpieczeństwa, Wysoki Przedstawiciel powinien zapewnić kompleksowe podejście na szczeblu unijnym. Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji jest aktywnie zaangażowane od początku inicjatywy GMES i wspiera rozwój w zakresie Galileo i pogody kosmicznej. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 377/2014 JRC zarządza usługą systemu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego i globalnym komponentem usługi systemu Copernicus w zakresie monitorowania obszarów lądowych, przyczynia się do sprawdzania jakości i adekwatności na potrzeby produktów i informacji, a także do przyszłego rozwoju. Komisja powinna móc nadal liczyć na naukowe i techniczne doradztwo JRC na potrzeby realizacji programu.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(70)  Ekstremalne i intensywne zdarzenia pogody kosmicznej mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i zakłócać działanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej. W ramach programu należy zatem ustanowić funkcję ds. pogody kosmicznej w celu oceny wiążącego się z nią ryzyka i związanych z nim potrzeb użytkowników, szerzenia wiedzy na temat tego ryzyka, zapewniając świadczenie ukierunkowanych na użytkownika usług w zakresie pogody kosmicznej oraz zwiększając zdolności państw członkowskich w zakresie tworzenia tych usług. Komisja powinna ustalić hierarchię sektorów, na rzecz których mają być świadczone operacyjne usługi w zakresie pogody kosmicznej, uwzględniając potrzeby użytkowników, ryzyko i gotowość technologiczną. W perspektywie długoterminowej uwzględnione mogą zostać potrzeby innych sektorów. Świadczenie usług na szczeblu unijnym zgodnie z potrzebami użytkowników wymagać będzie ukierunkowanych, skoordynowanych i nieustannych działań badawczo-rozwojowo w celu wsparcia rozwoju usług w zakresie pogody kosmicznej. Świadczenie usług w zakresie pogody kosmicznej powinno opierać się na istniejących krajowych i unijnych zdolnościach, a także umożliwić szeroki udział państw członkowskich i zaangażowanie sektora prywatnego.

(70)  Ekstremalne i intensywne zdarzenia pogody kosmicznej mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i zakłócać działanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej. W ramach programu należy zatem ustanowić funkcję ds. pogody kosmicznej w celu oceny wiążącego się z nią ryzyka i związanych z nim potrzeb użytkowników, szerzenia wiedzy na temat tego ryzyka, zapewniając świadczenie ukierunkowanych na użytkownika usług w zakresie pogody kosmicznej oraz zwiększając zdolności państw członkowskich w zakresie tworzenia tych usług. Komisja powinna ustalić hierarchię sektorów, na rzecz których mają być świadczone operacyjne usługi w zakresie pogody kosmicznej, uwzględniając potrzeby użytkowników, ryzyko i gotowość technologiczną. W perspektywie długoterminowej uwzględnione mogą zostać potrzeby innych sektorów. Świadczenie usług na szczeblu unijnym zgodnie z potrzebami użytkowników wymagać będzie ukierunkowanych, skoordynowanych i nieustannych działań badawczo-rozwojowo w celu wsparcia rozwoju usług w zakresie pogody kosmicznej. Świadczenie usług w zakresie pogody kosmicznej powinno opierać się na istniejących krajowych i unijnych zdolnościach, a także umożliwić szeroki udział państw członkowskich, organizacji międzynarodowych i zaangażowanie sektora prywatnego.

Uzasadnienie

Zmiana została zaproponowana, aby umożliwić opieranie się na istniejących zdolnościach organizacji takich jak ESA lub EUMETSAT w zakresie pogody kosmicznej.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(71)  W białej księdze Komisji w sprawie przyszłości Europy25, deklaracji rzymskiej szefów państw i rządów 27 państw UE26 i kilku rezolucjach Parlamentu Europejskiego przypomina się, że UE ma do odegrania ważną rolę w zapewnianiu bezpiecznej i odpornej Europy zdolnej do sprostania wyzwaniom takim jak konflikty regionalne, terroryzm, cyberzagrożenia oraz rosnąca presja migracyjna. Zabezpieczony i gwarantowany dostęp do łączności satelitarnej jest niezbędnym narzędziem dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a łączenie i współdzielenie tego kluczowego źródła bezpieczeństwa na poziomie Unii wzmacnia Unię, która chroni swoich obywateli.

(71)  W białej księdze Komisji w sprawie przyszłości Europy25, deklaracji rzymskiej szefów państw i rządów 27 państw UE26 i kilku rezolucjach Parlamentu Europejskiego przypomina się, że UE ma do odegrania ważną rolę w zapewnianiu zrównoważonej, bezpiecznej i odpornej Europy zdolnej do sprostania wyzwaniom takim jak zmiana klimatu, konflikty regionalne, terroryzm, cyberzagrożenia oraz rosnąca presja migracyjna. Zabezpieczony i gwarantowany dostęp do łączności satelitarnej jest niezbędnym narzędziem dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo; istotne jest zatem łączenie i współdzielenie tego kluczowego źródła bezpieczeństwa na poziomie Unii.

_________________

_________________

25  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(76)  W pierwszej fazie GOVSATCOM (do około 2025 r.) wykorzystywane będą istniejące zdolności podmiotów prywatnych i państw członkowskich. W tej pierwszej fazie usługi będą wprowadzane w sposób etapowy, w pierwszej kolejności dla użytkowników na poziomie Unii. Jeżeli w pierwszej fazie szczegółowa analiza popytu i podaży w przyszłości wykaże, że podejście to jest niewystarczające do pokrycia zmieniającego się popytu, może zostać podjęta decyzja o przejściu do kolejnej fazy oraz opracowaniu specjalnej dodatkowej infrastruktury lub zdolności w drodze jednego partnerstwa publiczno-prywatnego lub kilku takich partnerstw, np. z operatorami satelitów z Unii.

(76)  W pierwszej fazie GOVSATCOM (do około 2025 r.) wykorzystywane będą istniejące zdolności podmiotów prywatnych i państw członkowskich. W tej pierwszej fazie usługi będą wprowadzane w sposób etapowy. Jeżeli w pierwszej fazie szczegółowa analiza popytu i podaży w przyszłości wykaże, że podejście to jest niewystarczające do pokrycia zmieniającego się popytu, może zostać podjęta decyzja o przejściu do kolejnej fazy oraz opracowaniu specjalnej dodatkowej infrastruktury lub zdolności w drodze jednego partnerstwa publiczno-prywatnego lub kilku takich partnerstw, np. z operatorami satelitów z Unii.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 78

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(78)  Dla użytkowników łączności satelitarnej urządzenia użytkownika stanowią niezwykle ważny interfejs operacyjny. Podejście UE do GOVSATCOM umożliwia większości użytkowników dalsze użytkowanie posiadanych przez nich urządzeń użytkownika do korzystania z usług GOVSATCOM, jeżeli wykorzystują one technologie unijne.

(78)  Dla użytkowników łączności satelitarnej urządzenia użytkownika stanowią niezwykle ważny interfejs operacyjny. Podejście UE do GOVSATCOM powinno umożliwiać użytkownikom dalsze użytkowanie posiadanych przez nich urządzeń użytkownika do korzystania z usług GOVSATCOM.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 86

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(86)  Infrastruktura na potrzeby programu może wymagać dodatkowych badań naukowych i innowacji, które mogą być wspierane w ramach programu „Horyzont Europa”, w celu zapewnienia spójności z działaniami prowadzonymi w tej dziedzinie przez Europejską Agencję Kosmiczną. Synergia z programem „Horyzont Europa” powinna zapewnić identyfikację potrzeb sektora kosmicznego w zakresie innowacji i badań naukowych oraz ich uwzględnienie w strategicznym procesie planowania badań naukowych i innowacji. Udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną będą wykorzystywane do opracowywania przełomowych rozwiązań za pomocą badań naukowych i innowacji, w tym w ramach programu „Horyzont Europa”, w szczególności w zakresie zrównoważonej żywności i zasobów naturalnych, monitorowania klimatu, inteligentnych miast, pojazdów automatycznych, bezpieczeństwa i zarządzania klęskami żywiołowymi. W procesie planowania strategicznego w ramach programu „Horyzont Europa” określone zostaną działania w zakresie badań naukowych i innowacji, które powinny wykorzystywać infrastruktury będące własnością Unii, takie jak Galileo, EGNOS i Copernicus. Infrastruktury badawcze, w szczególności sieci obserwacyjne in situ, będą stanowiły zasadnicze elementy infrastruktury obserwacji in situ umożliwiającej świadczenie usług systemu Copernicus.

(86)  Infrastruktura na potrzeby programu może wymagać dodatkowych badań naukowych i innowacji, które mogą być wspierane w ramach programu „Horyzont Europa”, w celu zapewnienia spójności z działaniami prowadzonymi w tej dziedzinie przez Europejską Agencję Kosmiczną. Synergia z programem „Horyzont Europa” powinna zapewnić identyfikację potrzeb sektora kosmicznego w zakresie innowacji i badań naukowych oraz ich uwzględnienie w strategicznym procesie planowania badań naukowych i innowacji. Istotne jest zagwarantowanie ciągłości między rozwiązaniami opracowanymi w ramach programu „Horyzont Europa” a operacjami z elementów programu kosmicznego. Udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną będą wykorzystywane do opracowywania przełomowych rozwiązań za pomocą badań naukowych i innowacji, w tym w ramach programu „Horyzont Europa”, w głównych obszarach polityki europejskiej, zwłaszcza w sektorze transportu. W procesie planowania strategicznego w ramach programu „Horyzont Europa” określone zostaną działania w zakresie badań naukowych i innowacji, które powinny wykorzystywać infrastruktury będące własnością Unii, takie jak Galileo, EGNOS i Copernicus. Infrastruktury badawcze, w szczególności sieci obserwacyjne in situ, będą stanowiły zasadnicze elementy infrastruktury obserwacji in situ umożliwiającej świadczenie usług systemu Copernicus.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 87

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(87)  Rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 ustanowiono agencję unijną, zwaną Agencją Europejskiego GNSS, której zadaniem jest zarządzanie niektórymi aspektami programów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS. Niniejsze rozporządzenie przewiduje w szczególności, że Agencji Europejskiego GNSS zostaną powierzone nowe zadania nie tylko w odniesieniu do Galileo i EGNOS, ale również innych elementów programu, w szczególności dotyczące akredytacji bezpieczeństwa. Należy zatem odpowiednio dostosować nazwę, zadania i aspekty organizacyjne Agencji Europejskiego GNSS.

(87)  Rozporządzeniem (UE) nr 912/2010 ustanowiono agencję unijną, zwaną Agencją Europejskiego GNSS, której zadaniem jest zarządzanie niektórymi aspektami programów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS. Niniejsze rozporządzenie przewiduje w szczególności, że Agencji Europejskiego GNSS zostaną powierzone nowe zadania nie tylko w odniesieniu do Galileo i EGNOS, ale również innych elementów programu, w szczególności dotyczące akredytacji bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Należy zatem odpowiednio dostosować nazwę, zadania i aspekty organizacyjne Agencji Europejskiego GNSS.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 88

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(88)  Ze względu na jej rozszerzony zakres, który nie będzie już ograniczony do Galileo i EGNOS, nazwa Agencji Europejskiego GNSS powinna zostać zmieniona. Należy jednak w ramach Agencji zapewnić ciągłość działań Agencji Europejskiego GNSS, w tym ciągłość w odniesieniu do praw i obowiązków, pracowników oraz ważność wszelkich podjętych decyzji.

(88)  Ze względu na jej rozszerzony zakres, który nie będzie już ograniczony do Galileo i EGNOS, nazwa Agencji Europejskiego GNSS powinna zostać zmieniona. Komisja, powierzając zadania agencji, zapewnia odpowiednie finansowanie na zarządzanie i wykonywanie tych zadań, w tym odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe. Należy jednak w ramach Agencji zapewnić ciągłość działań Agencji Europejskiego GNSS, w tym ciągłość w odniesieniu do praw i obowiązków, pracowników oraz ważność wszelkich podjętych decyzji.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  „zdarzenia pogody kosmicznej” oznaczają występujące naturalnie wahania w środowisku kosmicznym pomiędzy Słońcem a Ziemią, w tym rozbłyski słoneczne, słoneczne cząstki wysokoenergetyczne, wiatr słoneczny i koronalne wyrzuty masy, które mogą powodować burze słoneczne (burze magnetyczne, burze promieniowania słonecznego i zakłócenia jonosferyczne) mające potencjalny wpływ na Ziemię;

(2)  „zdarzenia pogody kosmicznej” oznaczają występujące naturalnie wahania w środowisku kosmicznym pomiędzy Słońcem a Ziemią, w tym rozbłyski słoneczne, słoneczne cząstki wysokoenergetyczne, wiatr słoneczny i koronalne wyrzuty masy, które mogą powodować burze słoneczne (burze magnetyczne, burze promieniowania słonecznego i zakłócenia jonosferyczne) mające potencjalny wpływ na Ziemię i infrastrukturę kosmiczną;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  „dane z obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych” („dane SST”) oznaczają parametry fizyczne obiektów kosmicznych wychwycone przez czujniki SST lub parametry orbitalne obiektów kosmicznych wyprowadzone z obserwacji prowadzonych za pomocą tych czujników w ramach elementu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych („SST”);

(10)  „dane z obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych” („dane SST”) oznaczają parametry fizyczne obiektów kosmicznych i śmieci kosmicznych wychwycone przez czujniki SST lub parametry orbitalne obiektów kosmicznych wyprowadzone z obserwacji prowadzonych za pomocą tych czujników w ramach elementu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych („SST”);

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  „czujnik SST” oznacza urządzenie lub połączenie urządzeń (radarów, laserów i teleskopów, naziemnych lub w przestrzeni kosmicznej), które może mierzyć parametry fizyczne obiektów kosmicznych, takie jak rozmiar, położenie i prędkość;

(19)  „czujnik SST” oznacza urządzenie lub połączenie urządzeń (radarów, laserów i teleskopów, naziemnych lub w przestrzeni kosmicznej), które może mierzyć parametry fizyczne obiektów kosmicznych i śmieci kosmicznych, takie jak rozmiar, położenie i prędkość;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program obejmuje dodatkowo środki na rzecz zapewnienia, na potrzeby programu, skutecznego dostępu do przestrzeni kosmicznej i na rzecz wspierania innowacyjnego sektora kosmicznego.

Program obejmuje dodatkowo środki na rzecz zapewnienia niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej, walki z cyberzagrożeniami, wspierania innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego oraz wspierania dyplomacji kosmicznej.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dostarczanie – lub przyczynianie się do dostarczania – aktualnych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych danych, informacji i usług o wysokiej jakości związanych z przestrzenią kosmiczną, nieprzerwanie i w miarę możliwości na poziomie globalnym, zaspokajające obecne i przyszłe potrzeby oraz umożliwiające realizację priorytetów politycznych Unii, w tym w odniesieniu do zmiany klimatu oraz bezpieczeństwa i obronności;

a)  dostarczanie – lub przyczynianie się do dostarczania – aktualnych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych danych, informacji i usług o wysokiej jakości związanych z przestrzenią kosmiczną, nieprzerwanie i w miarę możliwości na poziomie globalnym, wspieranie zdolności Unii i państw członkowskich do podejmowania decyzji w oparciu o dowody;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wzmożenie wysiłków na rzecz zaspokajania obecnych i przyszłych potrzeb oraz realizacji priorytetów politycznych Unii, w tym w odniesieniu do zmiany klimatu oraz wydajnego i zrównoważonego transportu;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  maksymalizację korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez propagowanie jak najszerszego wykorzystania danych, informacji i usług dostarczanych przez elementy programu;

b)  maksymalizację korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez umocnienie sektora usług pochodnych, propagowanie i zagwarantowanie jak najszerszego wykorzystania danych, informacji i usług dostarczanych przez elementy programu;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zwiększenie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, jej swobody działania i strategicznej autonomii, w szczególności pod względem technologii i podejmowania decyzji w oparciu o dowody;

c)  zwiększenie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa i dbania o bezpieczeństwo Unii, jej państw członkowskich i jej obywateli oraz zwiększenie jej strategicznej autonomii, w szczególności pod względem przemysłowym i technologicznym;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  uznanie i wspieranie przyczyniania się do poprawy bezpieczeństwa, szczególnie w sektorze transportu;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wspieranie roli Unii na arenie międzynarodowej jako lidera w sektorze kosmicznym oraz wzmacnianie jej pozycji, jeżeli chodzi o mierzenie się z globalnymi wyzwaniami i wspieranie ogólnoświatowych inicjatyw, w tym w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju.

f)  wspieranie roli Unii na arenie międzynarodowej jako lidera w sektorze kosmicznym oraz wzmacnianie jej pozycji, jeżeli chodzi o mierzenie się z globalnymi wyzwaniami i wspieranie ogólnoświatowych inicjatyw, w tym w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju wszystkich sektorów, których to dotyczy, a szczególnie sektora transportu.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wzmacnianie unijnej dyplomacji kosmicznej, zachęcanie do współpracy międzynarodowej w celu zwiększenia świadomości na temat przestrzeni kosmicznej, promowanie europejskiej technologii i przemysłu oraz wspieranie zasady wzajemności i uczciwej konkurencji na szczeblu międzynarodowym;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  poprawę bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich w różnych obszarach, a zwłaszcza w transporcie (lotnictwo, w tym bezzałogowe statki powietrzne, transport kolejowy, nawigacja, transport drogowy, pojazdy autonomiczne), budowaniu i monitorowaniu infrastruktury, monitorowaniu ziemi i środowiska;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  promowanie kontynuacji programu rakiet nośnych w Europie w perspektywie średnio- i długoterminowej;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  na Galileo i EGNOS: zapewnienie najnowocześniejszych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych usług pozycjonowania, nawigacji i czasu;

a)  na Galileo i EGNOS: zapewnienie, w sposób długofalowy, najnowocześniejszych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych usług pozycjonowania, nawigacji i czasu, oraz zapewnienie ciągłości usług;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na Copernicus: dostarczanie, w sposób długofalowy, dokładnych i wiarygodnych danych i informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki Unii i jej państw członkowskich w dziedzinach środowiska, zmiany klimatu, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ochrony i bezpieczeństwa ludności oraz gospodarki cyfrowej;

b)  na Copernicus: dostarczanie, w sposób długofalowy, dokładnych i wiarygodnych danych i informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki Unii i jej państw członkowskich w dziedzinach środowiska, zmiany klimatu, zrównoważoności, transportu, automatyzacji, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ochrony ludności, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz gospodarki cyfrowej i niebieskiej gospodarki;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w odniesieniu do orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej („SSA”): rozwijanie zdolności w zakresie SST do monitorowania, śledzenia i identyfikacji obiektów kosmicznych, do monitorowania pogody kosmicznej oraz inwentaryzacji potencjału państw członkowskich w zakresie obiektów bliskich Ziemi i objęcia go siecią; d)

c)  w odniesieniu do orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej („SSA”): rozwijanie zdolności w zakresie SST do monitorowania, śledzenia i identyfikacji obiektów kosmicznych i śmieci kosmicznych, do monitorowania pogody kosmicznej oraz inwentaryzacji potencjału państw członkowskich w zakresie obiektów bliskich Ziemi i objęcia go siecią;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  gdy wymagają tego potrzeby programu, działanie na rzecz możliwości niezależnego, bezpiecznego i racjonalnego pod względem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej;

e)  działanie na rzecz możliwości niezależnego, bezpiecznego i racjonalnego pod względem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wspieranie i wzmacnianie konkurencyjności, przedsiębiorczości, umiejętności i innowacyjności osób prawnych i fizycznych z Unii działających lub zamierzających działać w przedmiotowym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up.

f)  wspieranie i wzmacnianie konkurencyjności, przedsiębiorczości, umiejętności i innowacyjności osób prawnych i fizycznych z Unii działających lub zamierzających działać w przedmiotowym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up, a także wspólnego interesu w pogłębianiu i wykorzystywaniu wiedzy fachowej w różnych regionach Unii.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  wspieranie rozwoju konkurencyjnej gospodarki kosmicznej Unii i maksymalizacja szans dla unijnych przedsiębiorstw każdej wielkości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, nowych podmiotów rynkowych oraz przedsiębiorstw typu start-up, z myślą o rozwoju i realizacji innowacyjnych systemów kosmicznych i świadczeniu usług w tym zakresie;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  świadczenie usług wynoszenia na orbitę na potrzeby programu;

a)  świadczenie usług wynoszenia na orbitę na potrzeby programu, w tym zgrupowanych usług wynoszenia na orbitę na potrzeby UE oraz innych podmiotów na ich wniosek, z uwzględnieniem podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii zgodnie z art. 25;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  działania rozwojowe związane z niezależnym, niezawodnym i racjonalnym pod względem kosztów dostępem do przestrzeni kosmicznej;

b)  działania rozwojowe związane z niezależnym, niezawodnym i racjonalnym pod względem kosztów dostępem do przestrzeni kosmicznej, obejmujące alternatywne technologie wynoszenia na orbitę oraz innowacyjne systemy lub usługi, z uwzględnieniem podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, zgodnie z art. 25;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  gdy wymagają tego potrzeby programu – niezbędne dostosowania naziemnej infrastruktury kosmicznej.

c)  gdy wymagają tego cele programu – niezbędne wsparcie naziemnej infrastruktury kosmicznej.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program wspiera:

Program promuje:

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  działania innowacyjne na rzecz jak najlepszego wykorzystania związanych z przestrzenią kosmiczną technologii, infrastruktury lub usług;

a)  działania innowacyjne na rzecz jak najlepszego wykorzystania związanych z przestrzenią kosmiczną technologii, infrastruktury lub usług, uwzględniając nadrzędne interesy Unii i jej państw członkowskich, o których mowa w art. 25;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zakładanie związanych z przestrzenią kosmiczną partnerstw innowacyjnych w celu opracowywania innowacyjnych produktów lub usług oraz późniejszego zakupu materiałów lub usług będących wynikiem tych prac;

b)  zakładanie związanych z przestrzenią kosmiczną partnerstw innowacyjnych na szczeblu krajowym, transgranicznym i wielonarodowym w celu opracowywania innowacyjnych produktów lub usług oraz późniejszego zakupu produktów lub usług będących wynikiem tych prac na potrzeby programu, uwzględniając nadrzędne interesy Unii i jej państw członkowskich, o których mowa w art. 25;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  synergie z innymi funduszami europejskimi, takimi jak „Horyzont Europa”, Fundusz Spójności, InvestEU i EFRR, w celu wspierania rozwoju zastosowań pochodnych we wszystkich sektorach;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  współpracę między przedsiębiorstwami przybierającą postać platform ds. przestrzeni kosmicznej skupiających, na poziomie regionalnym i krajowym, podmioty z sektora kosmicznego i cyfrowego, a także użytkowników, oraz zapewniających obywatelom i przedsiębiorstwom wsparcie w celu rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności;

d)  współpracę między przedsiębiorstwami oraz współpracę przybierającą postać sieci platform ds. przestrzeni kosmicznej skupiających, na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym, podmioty z sektora kosmicznego i cyfrowego, a także użytkowników, oraz zapewniających obywatelom i przedsiębiorstwom wsparcie, infrastrukturę i usługi w celu rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności; zacieśnianie współpracy między platformami ds. przestrzeni kosmicznej i centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w ramach programu „Cyfrowa Europa”;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  synergie z sektorem transportowym, kosmicznym i cyfrowym, aby upowszechnić stosowanie nowych technologii (takich jak eCall, tachograf cyfrowy, nadzór ruchu i zarządzanie nim, jazda autonomiczna, pojazdy bezzałogowe i drony) oraz zaspokoić potrzeby w zakresie bezpiecznej i niezawodnej łączności, solidnego pozycjonowania, intermodalności i interoperacyjności, zwiększając tym samym konkurencyjność usług transportowych i sektora transportu;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Brak gwarancji

Gwarancja

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Usługi, dane i informacje oferowane przez elementy programu dostarczane są bez jakiejkolwiek wyraźnej lub domniemanej gwarancji dotyczącej ich jakości, dokładności, dostępności, wiarygodności, prędkości i przydatności do jakiegokolwiek celu. Komisja czyni w tym celu niezbędne kroki, aby zapewnić, by użytkownicy tych usług, danych i informacji zostali w odpowiedni sposób poinformowani o braku wszelkich takich gwarancji.

Usługi, dane i informacje oferowane przez elementy programu dostarczane są bez jakiejkolwiek wyraźnej lub domniemanej gwarancji dotyczącej ich jakości, dokładności, dostępności, wiarygodności, prędkości i przydatności do jakiegokolwiek celu, o ile taka gwarancja nie jest wymagana mającym zastosowanie prawem Unii w przypadku świadczenia danych usług. Komisja czyni w tym celu niezbędne kroki, aby zapewnić, by użytkownicy tych usług, danych i informacji zostali w odpowiedni sposób poinformowani o braku wszelkich takich gwarancji.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [16] mld EUR według cen bieżących.

Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [16,7] mld EUR według cen bieżących.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  na SSA/GOVSATCOM: [0,5] mld EUR.

c)  na SSA: [0,6] mld EUR ;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  GOVSATCOM: [0,6] mld EUR.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Działania przekrojowe przewidziane w art. 3 finansowane są w ramach elementów programu.

2.  Działania przekrojowe przewidziane w art. 3, 5 i 6 finansowane są w ramach elementów programu.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  na zasadzie odstępstwa od art. 167 rozporządzenia finansowego, korzystanie, w stosownych przypadkach, z wielu źródeł zaopatrzenia w celu zapewnienia lepszej ogólnej kontroli nad wszystkimi elementami programu, ich kosztami i harmonogramem;

c)  na zasadzie odstępstwa od art. 167 rozporządzenia finansowego, korzystanie, w stosownych przypadkach, z wielu źródeł zaopatrzenia w celu zapewnienia lepszej ogólnej kontroli nad wszystkimi elementami programu, ich kosztami, jakością i harmonogramem;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wspieranie autonomii Unii, w szczególności pod względem technologicznym;

d)  wspieranie autonomii Unii, w szczególności pod względem technologicznym, w całym łańcuchu wartości;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Instytucja zamawiająca wyraźnie określa wymaganą część zamówienia, która ma zostać zlecona podwykonawcom, w formie przedziału od minimalnej do maksymalnej wartości procentowej.

2.  Instytucja zamawiająca wyraźnie określa wymaganą część zamówienia, która ma zostać zlecona podwykonawcom, w formie przedziału od minimalnej do maksymalnej wartości procentowej, uwzględniając nadrzędne interesy Unii i jej państw członkowskich, o których mowa w art. 25.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W uzupełnieniu przepisów [art. 165] rozporządzenia finansowego Komisja Agencja mogą prowadzić wspólne postępowania o udzielenie zamówienia z Europejską Agencją Kosmiczną lub z innymi organizacjami międzynarodowymi zaangażowanymi w realizację elementów programu.

1.  W uzupełnieniu przepisów [art. 165] rozporządzenia finansowego Komisja lub Agencja mogą prowadzić wspólne postępowania o udzielenie zamówienia z Europejską Agencją Kosmiczną lub z innymi organizacjami międzynarodowymi zaangażowanymi w realizację elementów programu.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  systematyczne uwzględnianie celu ciągłości usług jako najwyższego priorytetu.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  systematyczne uwzględnianie potrzeb użytkowników usług oferowanych przez elementy programu oraz rozwoju nauki i technologii związanego z tymi usługami;

d)  systematyczne uwzględnianie potrzeb użytkowników, w szczególności ciągłości usług i stabilności interfejsów usług oferowanych przez elementy programu oraz rozwoju nauki i technologii związanego z tymi usługami;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą uczestniczyć w programie, wnosząc swoją wiedzę techniczną, know-how i pomoc, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony, oraz, w razie potrzeby, udostępniając Unii informacje i infrastrukturę, którymi dysponują lub które znajdują się na ich terytorium, w tym poprzez zapewnienie skutecznego i wolnego od przeszkód dostępu do danych in situ i ich wykorzystania, oraz przez współpracę z Komisją w celu poprawy dostępności danych in situ wymaganej w ramach programu.

1.  Państwa członkowskie mogą uczestniczyć w programie, wnosząc swoją wiedzę techniczną, know-how i pomoc, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony oraz zrównoważonego transportu i zastosowań elementów programu, a także, w razie potrzeby, udostępniając Unii informacje i infrastrukturę, którymi dysponują lub które znajdują się na ich terytorium, w tym poprzez zapewnienie skutecznego i wolnego od przeszkód dostępu do danych in situ i ich wykorzystania, oraz przez współpracę z Komisją w celu poprawy dostępności danych in situ wymaganej w ramach programu.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za realizację programu, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem określa ona priorytety i długoterminowy rozwój programu oraz nadzoruje jego realizację, z należytym uwzględnieniem jego wpływu na inne dziedziny polityki Unii.

1.  Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za realizację programu, a także odpowiedzialność w dziedzinie bezpieczeństwa za elementy programu niepowierzone Agencji na mocy art. 30. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem określa ona priorytety i długoterminowy rozwój programu oraz nadzoruje jego realizację, z należytym uwzględnieniem jego wpływu na inne dziedziny polityki Unii.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja zarządza elementem programu, jeżeli takie zarządzanie nie zostało powierzone innemu podmiotowi.

2.  Komisja zarządza elementem programu tylko wtedy, gdy osiągnie cele elementem programu w sposób skuteczniejszych niż jeżeli takie zarządzanie zostałoby powierzone innemu podmiotowi. W innych przypadkach Komisja deleguje zarządzanie elementem programu na Agencję, Europejską Agencję Kosmiczną lub inne podmioty, o których mowa w art. 32.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania programu i sprawnego świadczenia usług zapewnianych przez elementy programu, Komisja, po konsultacji z użytkownikami i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami, określa – w drodze aktów wykonawczych specyfikacje techniczne i operacyjne niezbędne do realizacji i rozwoju wspomnianych elementów oraz oferowanych przez nie usług. Określając wspomniane specyfikacje techniczne i operacyjne, Komisja unika obniżania ogólnego poziomu bezpieczeństwa i spełnia nakaz zgodności wstecznej.

4.  W przypadku gdy jest to niezbędne do sprawnego funkcjonowania programu i sprawnego świadczenia usług zapewnianych przez elementy programu, Komisja, po konsultacji z użytkownikami, podmiotami niższego szczebla i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami, określa – w drodze aktów delegowanych wymagania wysokiego szczebla dotyczące specyfikacji odnoszące się do realizacji i rozwoju wspomnianych elementów oraz oferowanych przez nie usług. Określając wspomniane wymagania wysokiego szczebla, Komisja unika obniżania ogólnego poziomu bezpieczeństwa i spełnia nakaz zgodności wstecznej.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

Te akty delegowane przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja propaguje i zapewnia upowszechnienie i wykorzystanie w sektorach publicznych i prywatnych danych i usług oferowanych przez elementy programu, w tym poprzez wspieranie odpowiedniego rozwoju tych usług oraz wspomaganie stabilnego i długotrwałego środowiska. Rozwija ona synergię między zastosowaniami poszczególnych elementów programu. Zapewnia komplementarność, spójność, synergię i powiązania pomiędzy programem a innymi działaniami i programami unijnymi.

5.  Komisja przyczynia się do upowszechnienia i wykorzystania w sektorach publicznych i prywatnych danych i usług oferowanych przez elementy programu oraz nadzoruje te działania, w tym poprzez wspieranie odpowiedniego rozwoju tych usług, a w stosownych przypadkach poprzez opracowanie odpowiednich standardów na szczeblu UE, oraz wspomaganie stabilnego i długotrwałego środowiska. Rozwija ona synergię między zastosowaniami poszczególnych elementów programu. Zapewnia komplementarność, spójność, synergię i powiązania pomiędzy programem a innymi działaniami i programami unijnymi, w tym, w stosownym przypadku, przez zapewnienie kompatybilności i interoperacyjności między tymi usługami a projektami finansowanymi w ramach innych działań i programów UE.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W stosownych przypadkach zapewnia koordynację z działaniami prowadzonymi w sektorze kosmicznym na poziomie unijnym, krajowym i międzynarodowym. Zachęca ona do współpracy między państwami członkowskimi oraz propaguje ujednolicenie ich potencjału technologicznego i prac rozwojowych w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

6.  W stosownych przypadkach oraz we współpracy z Agencją i ESA zapewnia koordynację zdziałaniami prowadzonymi w sektorze kosmicznym na poziomie unijnym, krajowym i międzynarodowym. Zachęcają one do współpracy między państwami członkowskimi oraz propaguje ujednolicenie ich potencjału technologicznego i prac rozwojowych w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  koordynuje cyberbezpieczeństwo programu;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  promuje i zapewnia upowszechnienie i wykorzystanie danych i usług oferowanych przez elementy programu, ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu, w tym poprzez działania wykonawcze związane z opracowywaniem zastosowań i usług pochodnych dostosowanych do potrzeb użytkowników, w oparciu o elementy programu;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  realizuje działania na rzecz innowacyjnego unijnego sektora kosmicznego zgodnie z art. 6, we współpracy z Komisją i sektorem usług pochodnych, w tym poprzez ułatwianie dostępu do finansowania za pośrednictwem instrumentów finansowych przewidzianych w tytule III, a także we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) za pośrednictwem jego instrumentów finansowych, skierowanych w szczególności do MŚP;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ad)  definiuje i rekomenduje Komisji priorytety programu Horyzont Europa w dziedzinie przestrzeni kosmicznej oraz zarządza w zakresie swoich kompetencji działaniami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi przestrzeni kosmicznej, finansowanymi z programu Horyzont Europa;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ae)  promuje wykorzystanie synergii między sektorem kosmicznym i transportowym;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  podejmuje działania w zakresie komunikacji i promocji oraz działania związane z komercjalizacją usług oferowanych przez Galileo i EGNOS;

c)  podejmuje działania w zakresie komunikacji i promocji, szczególnie w odniesieniu do usług oferowanych przez Galileo, EGNOS i Copernicus;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zarządzanie eksploatacją EGNOS i Galileo, o której mowa w art. 43;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  służy Komisji techniczną wiedzą fachową.

d)  służy Komisji techniczną wiedzą fachową, jeżeli nie prowadzi to do powielenia roli Europejskiej Agencji Kosmicznej wskazanej w art. 31.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zarządzanie eksploatacją EGNOS i Galileo, o której mowa w art. 43;

skreśla się

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  działania wykonawcze związane z opracowywaniem zastosowań i usług pochodnych w oparciu o elementy programu.

skreśla się

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja może powierzyć Agencji inne zadania, w tym podejmowanie działań w zakresie komunikacji, promocji, wprowadzania do obrotu danych i informacji, jak również inne działania związane z upowszechnianiem wśród użytkowników w odniesieniu do elementów programu innych niż Galileo i EGNOS.

3.  Komisja może powierzyć Agencji inne zadania, w tym podejmowanie działań w zakresie komunikacji, promocji, wprowadzania do obrotu danych i informacji, jak również inne działania związane z upowszechnianiem wśród użytkowników w odniesieniu do elementów programu innych niż Galileo, EGNOS i Copernicus.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komisja powierza za pomocą umowy o przyznanie wkładu zgodnie z [art. 2 pkt 18] i [tytułem VI] rozporządzenia finansowego.

4.  Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komisja powierza za pomocą umowy o przyznanie wkładu zgodnie z [art. 2 pkt 18] i [tytułem VI] rozporządzenia finansowego, a także poddaje się je przeglądowi zgodnie z art. 102 ust. 6 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja, powierzając zadania agencji, zapewnia odpowiednie finansowanie na zarządzanie i wykonywanie tych zadań, w tym odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w odniesieniu do Galileo i EGNOS: wprowadzanie zmian w systemach, rozwój segmentu naziemnego oraz projektowanie i rozwój satelitów;

b)  w odniesieniu do Galileo i EGNOS: wsparcie techniczne Agencji w wykonywaniu powierzonych jej zadań, o których mowa w art. 30, oraz – jeżeli jest to przewidziane w szczegółowych umowach o subdelegacji zawartych między Agencją a Europejską Agencją Kosmiczną zgodnie z ramową umową o partnerstwie o charakterze finansowym na mocy ust. 2 niniejszego artykułu – udzielanie zamówień w imieniu i na rzecz Unii na wprowadzanie zmian w systemach, rozwój segmentu naziemnego oraz projektowanie i rozwój satelitów;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi oraz propagowanie ujednolicenia ich potencjału technologicznego i prac rozwojowych w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  jasno określa zakres odpowiedzialności i obowiązki Europejskiej Agencji Kosmicznej w odniesieniu do programu;

–  jasno określa zakres odpowiedzialności i obowiązki Komisji, Agencji i Europejskiej Agencji Kosmicznej w odniesieniu do programu;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  ustanawia warunki zarządzania środkami finansowymi powierzonymi Europejskiej Agencji Kosmicznej, zwłaszcza w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych, procedur zarządzania, oczekiwanych wyników mierzonych za pomocą wskaźników realizacji celów, środków stosowanych w przypadku niezadowalającej lub nieuczciwej realizacji zamówień pod względem kosztów, harmonogramu i wyników, jak również strategii komunikacyjnej i zasad dotyczących własności wszystkich aktywów rzeczowych oraz aktywów niematerialnych i prawnych; warunki te muszą być zgodne z tytułami III i V niniejszego rozporządzenia i z rozporządzeniem finansowym;

–  ustanawia warunki zarządzania środkami finansowymi powierzonymi Europejskiej Agencji Kosmicznej, w tym stosowania unijnych przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, jeżeli postępowania są przeprowadzane w imieniu i na rzecz Komisji lub Agencji, procedur zarządzania, oczekiwanych wyników mierzonych za pomocą wskaźników realizacji celów, środków stosowanych w przypadku niezadowalającej lub nieuczciwej realizacji zamówień pod względem kosztów, harmonogramu i wyników, jak również strategii komunikacyjnej i zasad dotyczących własności wszystkich aktywów rzeczowych oraz aktywów niematerialnych i prawnych; warunki te muszą być zgodne z tytułami III i V niniejszego rozporządzenia i z rozporządzeniem finansowym;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bezpieczeństwo programu powinno opierać się na następujących zasadach:

Bezpieczeństwo programu opiera się na następujących zasadach:

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  powinno się uwzględniać doświadczenia zebrane w trakcie działania systemów Galileo, EGNOS i Copernicus;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  współpracuje się z ENISA w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, w zakresie swoich kompetencji, zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa w odniesieniu do, w szczególności:

Komisja i Agencja, w zakresie swoich kompetencji, zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa w odniesieniu do, w szczególności:

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu Komisja zapewnia przeprowadzenie analizy ryzyka i zagrożeń w odniesieniu do każdego elementu programu. W oparciu o tę analizę ryzyka i zagrożeń Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla każdego elementu programu. Czyniąc to, Komisja uwzględnia wpływ tych wymogów na sprawne funkcjonowanie danego elementu, w szczególności pod względem kosztów, zarządzania ryzykiem i harmonogramu, oraz zapewnia, aby nie obniżył się ogólny poziom bezpieczeństwa ani by nie wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu istniejącego sprzętu opartego na tym elemencie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

W tym celu Komisja przeprowadza analizę ryzyka i zagrożeń w odniesieniu do elementów Copernicus, SST i GOVSATCOM i zapewnia, by Agencja przeprowadziła analizę ryzyka i zagrożeń w odniesieniu do elementów Galileo i EGNOS.

 

W oparciu o analizę ryzyka i zagrożeń, o której mowa w ust. 1, Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, ogólne wymogi bezpieczeństwa dla każdego elementu programu. Uwzględnia przy tym wpływ tych wymogów na sprawne funkcjonowanie danego elementu, w szczególności pod względem kosztów, zarządzania ryzykiem i harmonogramu, oraz zapewnia, by nie obniżył się ogólny poziom bezpieczeństwa ani by nie wystąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu istniejącego sprzętu opartego na tym elemencie. Ogólne wymogi bezpieczeństwa określają procedury, które należy stosować w każdym przypadku, gdy działanie elementu może mieć wpływ na bezpieczeństwo Unii lub jej państw członkowskich. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie danym elementem programu odpowiada za zarządzanie bezpieczeństwem tego elementu i w tym celu przeprowadza analizę ryzyka i zagrożeń oraz wszystkie działania niezbędne do zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa tego elementu, w szczególności polegające na ustaleniu specyfikacji technicznych i procedur operacyjnych, oraz monitoruje spełnianie przez nie ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1.

2.  Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem elementów Copernicus, SST i GOVSATCOM. Agencja odpowiada za zarządzanie bezpieczeństwem elementów Galileo i EGNOS. W tym celu przeprowadzają one analizę ryzyka i zagrożeń oraz wszystkie działania niezbędne do zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa elementów, za które są odpowiedzialne, w szczególności polegające na ustaleniu specyfikacji technicznych i procedur operacyjnych, oraz monitorują spełnianie przez nie ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 akapit 3.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  gwarantuje cyberbezpieczeństwo programu;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa oferowały stopień ochrony informacji niejawnych UE równoważny stopniowi ochrony przewidzianemu w przepisach dotyczących bezpieczeństwa ustanowionych w decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE30 oraz w przepisach Rady dotyczących bezpieczeństwa ustanowionych w załącznikach do decyzji Rady z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE31;

a)  każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa oferowały wysoki stopień ochrony informacji niejawnych UE równoważny stopniowi ochrony przewidzianemu w przepisach dotyczących bezpieczeństwa ustanowionych w decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE30 oraz w przepisach Rady dotyczących bezpieczeństwa ustanowionych w załącznikach do decyzji Rady z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE31;

_________________

_________________

30 Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53-88.

30 Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53-88.

31 Dz.U. L 274, 15.10.2013, s. 1-50.

31 Dz.U. L 274, 15.10.2013, s. 1-50.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zarządzanie infrastrukturą naziemną, w szczególności sieciami, obiektami i zapleczem, jej utrzymanie, stałe doskonalenie, aktualizację i ochronę, w tym modernizacje i zapobieganie starzeniu się;

b)  zarządzanie infrastrukturą naziemną, w szczególności sieciami, obiektami i zapleczem, jej utrzymanie, stałe doskonalenie, aktualizację i ochronę, w tym ukończenie infrastruktury naziemnej zlokalizowanej poza terytorium UE, lecz niezbędnej do zapewnienia pełnego pokrycia systemem EGNOS terytoriów państw członkowskich geograficznie położonych w Europie w tym modernizacje i zapobieganie starzeniu się;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  rozwijanie i zmiany podstawowych elementów, takich jak chipsety i odbiorniki działające dzięki Galileo;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  działania w zakresie certyfikacji i normalizacji;

d)  nadzorowanie wyników, działania w zakresie certyfikacji i normalizacji;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  działania mające na celu złagodzenie ewentualnych zakłóceń częstotliwości radiowych;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  usługi nawigacji dla lotnictwa za pośrednictwem odpowiednich systemów wspomagania (pokładowych lub naziemnych).

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  usługę dostępu do danych EGNOS (EDAS), dostarczającą informacji niezbędnych do pozycjonowania i synchronizacji, przeznaczoną głównie na potrzeby zastosowań nawigacji satelitarnej do użytku profesjonalnego lub komercyjnego, oferującą ulepszone działanie i dane o większej wartości dodanej w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi dzięki EOS;

b)  usługę dostępu do danych EGNOS (EDAS), która jest nieodpłatna dla użytkowników, dostarczającą informacji niezbędnych do pozycjonowania i synchronizacji, przeznaczoną głównie na potrzeby zastosowań nawigacji satelitarnej do użytku profesjonalnego lub komercyjnego, oferującą ulepszone działanie i dane o większej wartości dodanej w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi dzięki EOS;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  usługę związaną z bezpieczeństwem życia (SoL), świadczoną bez pobierania opłat bezpośrednio od użytkowników i dostarczającą informacji niezbędnych do pozycjonowania i synchronizacji z zachowaniem wysokiego stopnia ciągłości, dostępności i dokładności, zawierającą funkcję integralności pozwalającą na ostrzeganie użytkowników w przypadku zakłócenia funkcjonowania lub nadania sygnałów przekroczenia tolerancji w systemie Galileo i w innych systemach GNSS wspomaganych przez Galileo na obszarze pokrycia, przeznaczoną głównie dla użytkowników, dla których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, w szczególności w sektorze lotnictwa cywilnego na potrzeby służb żeglugi powietrznej.

c)  usługę związaną z bezpieczeństwem życia (SoL), świadczoną bez pobierania opłat bezpośrednio od użytkowników i dostarczającą informacji niezbędnych do pozycjonowania i synchronizacji czasowej z zachowaniem wysokiego stopnia ciągłości, dostępności, dokładności i integralności. Usługa ta jest świadczona pod nadzorem EASA, aby zagwarantować zgodność z wymogami bezpieczeństwa lotniczego, w tym funkcję integralności pozwalającą na ostrzeganie użytkowników w przypadku zakłócenia funkcjonowania lub nadania sygnałów przekroczenia tolerancji w systemie Galileo i w innych systemach GNSS wspomaganych przez Galileo na obszarze pokrycia, i jest przeznaczona głównie dla użytkowników, dla których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, w szczególności w sektorze lotnictwa cywilnego na potrzeby służb żeglugi powietrznej.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone są w pierwszym rzędzie na terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie.

Usługi, o których mowa w ust.1, świadczone są w pierwszym rzędzie na terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie, obejmującym Azory, Maderę i Wyspy Kanaryjskie.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z zastrzeżeniem ograniczeń technicznych oraz, w odniesieniu do usługi SoL, stosownie do umów międzynarodowych geograficzny zasięg systemu EGNOS można rozszerzyć na inne regiony świata, w szczególności na terytoria państw kandydujących, państw trzecich należących do jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz państw trzecich objętych europejską polityką sąsiedztwa.

Z zastrzeżeniem ograniczeń technicznych, oceny potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu i akredytacji bezpieczeństwa oraz, w odniesieniu do usługi SoL, stosownie do umów międzynarodowych geograficzny zasięg systemu EGNOS można rozszerzyć na inne regiony świata, w szczególności na terytoria państw kandydujących, państw trzecich należących do jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz państw trzecich objętych europejską polityką sąsiedztwa.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kosztów takiego rozszerzenia, w tym powiązanych kosztów operacyjnych specyficznych dla tych regionów, nie pokrywa się z budżetu, o którym mowa w art. 11. Rozszerzenie takie nie może opóźniać oferowania usług, o których mowa w ust. 1, na całym terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie.

3.  Kosztów takiego rozszerzenia, w tym powiązanych kosztów operacyjnych specyficznych dla tych regionów, nie pokrywa się z budżetu, o którym mowa wart.11, lecz Komisja Europejska rozważa wykorzystanie istniejących programów partnerstwa i – w razie potrzeby – opracowanie konkretnych instrumentów finansowych służących wspieraniu takiego rozszerzenia. Rozszerzenie takie nie może opóźniać oferowania usług, o których mowa w ust. 1, na całym terytorium państw członkowskich położonym pod względem geograficznym w Europie.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zarządzania ryzykiem i ograniczenia ryzyka nieodłącznie związanego z działaniem Galileo i EGNOS;

a)  zarządzania ryzykiem i ograniczenia ryzyka nieodłącznie związanego z działaniem i świadczeniem usług Galileo i EGNOS;

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  zarządzania i ograniczania ryzyka zakłóceń częstotliwości radiowych.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kompatybilność interoperacyjność

Kompatybilność, interoperacyjność i normalizacja

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Galileo i EGNOS dążą do zgodności z normami i certyfikacjami międzynarodowymi; w szczególności właściwe organy współpracują w celu opracowania systemu certyfikacji przeznaczonego dla sektora transportu kolejowego, drogowego, powietrznego i sektora żeglugi morskiej.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Galileo i EGNOS oraz usługi, które świadczą te systemy, muszą być kompatybilne z konkretnymi odbiornikami infrastruktury transportowej, również ze względu na sektory, które będą miały strategiczne znaczenie w przyszłości, takie jak samochody autonomiczne i podłączone do sieci oraz bezzałogowe statki powietrzne.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Copernicus jest cywilnym elementem programu obserwacji ziemi obsługiwanym przez podstawowych użytkowników. System zapewnia autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i kluczowych technologii w zakresie danych i informacji z obserwacji Ziemi w ramach usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu, ochrony ludności, bezpieczeństwa, ochrony, a także w sektorze transportu.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  monitorowanie obszarów lądowych i rolniczych w celu dostarczenia informacji na temat pokrycia terenu, użytkowania gruntów i zmiany sposobu ich użytkowania, obszarów miejskich, ilości i jakości wód śródlądowych, lasów, rolnictwa i innych zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i kriosfery;

–  monitorowanie obszarów lądowych, budowanie infrastruktury i monitorowanie obszarów rolniczych w celu dostarczenia informacji na temat pokrycia terenu, użytkowania gruntów i zmiany sposobu ich użytkowania, obszarów miejskich, ilości i jakości wód śródlądowych, lasów, rolnictwa i innych zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i kriosfery;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  usługi transportowe prowadzące do wydajniejszego, inteligentniejszego, bezpieczniejszego, lepiej zabezpieczonego, bardziej zrównoważonego i zintegrowanego transportu lądowego, morskiego, lotniczego i kosmicznego.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  mechanizm rozbudowy usług systemu Copernicus w celu wspierania innych działań UE;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  dalsze usługi w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i zapewniania zgodności, obejmujące inne obszary tematyczne regulowane przez Unię Europejską;

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Copernicus obejmuje działania wspierające usługi pochodne związane z systemem Copernicus, by promować:

 

a) upowszechnianie danych i informacji instytucjonalnych na rzecz krajowych usług monitorowania, sprawozdawczości i zapewnienia zgodności, w ramach wsparcia organów publicznych;

 

b) usługi oferowane na zasadach komercyjnych;

 

c) usługi mapowania w celu monitorowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  utworzenie, rozwój i eksploatację sieci naziemnych lub kosmicznych czujników państw członkowskich, w tym czujników rozbudowanych poprzez Europejską Agencję Kosmiczną i czujników unijnych eksploatowanych na szczeblu krajowym, służących do obserwacji i śledzenia obiektów oraz do stworzenia europejskiego katalogu obiektów kosmicznych dostosowanego do potrzeb użytkowników, o których mowa w art. 55;

a)  utworzenie, rozwój i eksploatację sieci naziemnych lub kosmicznych czujników państw członkowskich, w tym czujników rozbudowanych poprzez Europejską Agencję Kosmiczną i czujników unijnych eksploatowanych na szczeblu krajowym, służących do obserwacji i śledzenia obiektów oraz do stworzenia, do końca 2023 r., europejskiego katalogu obiektów kosmicznych dostosowanego do potrzeb użytkowników, o których mowa w art. 55;

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 58a

 

Monitorowanie podaży i popytu na SST

 

Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja oceni realizacji elementu SST, zwłaszcza pod względem ewolucji potrzeb użytkowników w odniesieniu do zasobów czujników naziemnych i kosmicznych. W ramach tej oceny bada w szczególności zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę kosmiczną i naziemną. Ocenie tej towarzyszy w razie potrzeby odpowiedni wniosek w sprawie rozwoju dodatkowej infrastruktury kosmicznej i naziemnej w ramach elementu SST.

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna być bardziej ambitna w odniesieniu do dwóch nowych inicjatyw – SSA i GOVSATCOM. Ponieważ zwracamy się o zwiększony budżet, możemy przewidzieć więcej działań.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Funkcja ds. pogody kosmicznej może przyczyniać się do realizacji następujących działań:

1.  Funkcja ds. pogody kosmicznej przyczynia się do realizacji następujących działań:

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna być bardziej ambitna w odniesieniu do dwóch nowych inicjatyw – SSA i GOVSATCOM. Ponieważ zwracamy się o zwiększony budżet, możemy przewidzieć więcej działań.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Funkcja ds. obiektów bliskich Ziemi może przyczyniać się do realizacji następujących działań:

1.  Funkcja ds. obiektów bliskich Ziemi przyczynia się do realizacji następujących działań:

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może koordynować działania unijnych i krajowych organów publicznych zajmujących się ochroną ludności w przypadku stwierdzenia, że obiekt bliski Ziemi się do niej zbliża.

2.  Komisja koordynuje działania unijnych i krajowych organów publicznych zajmujących się ochroną ludności w przypadku stwierdzenia, że obiekt bliski Ziemi się do niej zbliża.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowanie, budowę i eksploatację segmentu naziemnego infrastruktury;

a)  opracowanie, budowę i eksploatację segmentu naziemnego i kosmicznego infrastruktury;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wymogi operacyjne dotyczące usług świadczonych w ramach GOVSATCOM, w formie specyfikacji technicznych dla przypadków użycia związanych z zarządzaniem kryzysowym, nadzorem i zarządzaniem kluczową infrastrukturą, w tym z sieciami łączności dyplomatycznej. Podstawą tych wymogów operacyjnych jest szczegółowa analiza wymagań użytkowników oraz uwzględnienie wymogów wynikających z istniejącego sprzętu użytkownika oraz z istniejących sieci. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

2.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wymogi operacyjne dotyczące usług świadczonych w ramach GOVSATCOM, w formie specyfikacji technicznych dla przypadków użycia związanych z zarządzaniem kryzysowym, nadzorem i zarządzaniem kluczową infrastrukturą, w tym z sieciami łączności dyplomatycznej. Podstawą tych wymogów operacyjnych jest szczegółowa analiza wymagań użytkowników oraz uwzględnienie wymogów wynikających z istniejącego sprzętu użytkownika oraz z istniejących sieci. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3. W dowolnym momencie i w razie potrzeby można dodać inne przypadki użycia na podstawie wniosku faktycznego użytkownika pochodzącego z państwa członkowskiego i odpowiednich specyfikacji technicznych.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, portfel usług dotyczący usług świadczonych w ramach GOVSATCOM, w postaci wykazu kategorii przepustowości i usług łączności satelitarnej oraz ich atrybutów, w tym zasięgu geograficznego, częstotliwości, szerokości pasma, sprzętu użytkownika i zabezpieczeń. Podstawą tych środków są wymogi operacyjne i wymogi w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, a środki te służą ustalaniu hierarchii usług oferowanych użytkownikom na szczeblu unijnym. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

3.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, portfel usług dotyczący usług świadczonych w ramach GOVSATCOM, w postaci wykazu kategorii przepustowości i usług łączności satelitarnej oraz ich atrybutów, w tym zasięgu geograficznego, częstotliwości, szerokości pasma, sprzętu użytkownika i zabezpieczeń. Podstawą tych środków są wymogi operacyjne i wymogi w zakresie bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 107 ust. 3.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Portfel usług, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia dostępne usługi komercyjne w celu uniknięcia zakłócania konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  osoby prawne posiadające odpowiednią akredytację do dostarczania przepustowości i usług łączności satelitarnej uzyskaną zgodnie z procedurą akredytacji bezpieczeństwa określoną w art. 36, na podstawie szczegółowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa dla elementu GOVSATCOM, o których mowa w art. 34 ust. 1.

b)  osoby prawne posiadające odpowiednią akredytację do dostarczania przepustowości i usług łączności satelitarnej uzyskaną zgodnie z procedurą akredytacji bezpieczeństwa określoną w art. 36.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  Dostawcy przepustowości lub usług łączności satelitarnej w ramach tego elementu muszą przestrzegać szczególnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących elementu GOVSATCOM, określonych zgodnie z art. 34 ust. 1.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Uczestnicy GOVSATCOM korzystają wspólnie i zgodnie z ustaloną hierarchią z łącznej puli przepustowości, usług i sprzętu użytkownika łączności satelitarnej w oparciu o analizę ryzyka dla bezpieczeństwa przeprowadzoną przez użytkowników na poziomie Unii i państw członkowskich. W ramach tego wspólnego korzystania zgodnego z ustaloną hierarchią ustala się hierarchię użytkowników na poziomie Unii.

1.  Uczestnicy GOVSATCOM korzystają wspólnie i zgodnie z ustaloną hierarchią z łącznej puli przepustowości, usług i sprzętu użytkownika łączności satelitarnej w oparciu o analizę ryzyka dla bezpieczeństwa przeprowadzoną przez użytkowników na poziomie Unii i państw członkowskich.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Platforma GOVSATCOM uwzględnia dostępne usługi komercyjne w celu uniknięcia zakłócania konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Do końca 2021 r. Komisja przyjmie akt delegowany w sprawie przepisów dotyczących zarządzania GOVSATCOM zgodnie z art. 105.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do końca 2024 r. Komisja przeprowadza ocenę realizacji elementu GOVSATCOM, zwłaszcza pod względem ewolucji potrzeb użytkowników w odniesieniu do przepustowości łączności satelitarnej. W ramach tej oceny bada się w szczególności zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę kosmiczną. Ocenie tej towarzyszy w razie potrzeby odpowiedni wniosek dotyczący rozwoju dodatkowej infrastruktury kosmicznej w ramach elementu GOVSATCOM.

GOVSATCOM zostaje uruchomiony przed końcem 2023 r. Do końca 2024 r. Komisja przeprowadza ocenę realizacji elementu GOVSATCOM, zwłaszcza pod względem ewolucji potrzeb użytkowników w odniesieniu do przepustowości łączności satelitarnej. W ramach tej oceny bada się w szczególności zapotrzebowanie na dodatkową infrastrukturę kosmiczną. Ocenie tej towarzyszy w razie potrzeby odpowiedni wniosek dotyczący rozwoju dodatkowej infrastruktury kosmicznej w ramach elementu GOVSATCOM.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Członków Rady Administracyjnej i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie podstawowych zadań Agencji, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Parlament Europejski, Komisja i państwa członkowskie starają się ograniczyć zmiany wśród swoich przedstawicieli w Radzie Administracyjnej, aby zapewnić ciągłość jej działalności. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem reprezentacji mężczyzn i kobiet w składzie Rady Administracyjnej.

4.  Członków Rady Administracyjnej i ich zastępców powołuje się przez wzgląd na ich wiedzę w dziedzinie zadań Agencji, biorąc pod uwagę odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe. Parlament Europejski, Komisja i państwa członkowskie starają się ograniczyć zmiany wśród swoich przedstawicieli w Radzie Administracyjnej, aby zapewnić ciągłość jej działalności. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem reprezentacji mężczyzn i kobiet w składzie Rady Administracyjnej.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 101 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja określa metodykę przyjęcia wskaźników ilościowych w celu dokonania odpowiedniej oceny postępów poczynionych w osiąganiu celów ogólnych wyznaczonych w art. 4 lit. a), b) i c). Na podstawie tej metodyki Komisja uzupełnia załącznik najpóźniej do dnia 1 stycznia 2021 r.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 101 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz, w stosownych przypadkach, na państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia, by dane na potrzeby monitorowania realizacji i wyników programu były przydatne do dogłębnej analizy poczynionych postępów i napotkanych trudności oraz by były gromadzone w sposób wydajny, skuteczny i terminowy. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz, w stosownych przypadkach, na państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja przeprowadza oceny programu w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

1.  Komisja przeprowadza oceny programu w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym. Ocena zawiera również ocenę jakościową postępów poczynionych w osiąganiu celów ogólnych wyznaczonych w art. 4.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu.

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu trzech lat od rozpoczęcia realizacji programu.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 30 czerwca 2024 r., a następnie co pięć lat, Komisja dokonuje oceny skuteczności działania Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu, zadań i lokalizacji, zgodnie z wytycznymi Komisji. W ramach tej oceny uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmodyfikowania mandatu Agencji i skutki finansowe takich modyfikacji. Ocena dotyczy również polityki Agencji wobec konfliktu interesów oraz niezależności i autonomii Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa.

Do dnia 30 czerwca 2024 r., a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje oceny skuteczności działania Agencji w odniesieniu do jej celów, mandatu, zadań i lokalizacji, zgodnie z wytycznymi Komisji. W ramach tej oceny uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmodyfikowania mandatu Agencji, przede wszystkim w odniesieniu do możliwości powierzenia jej dodatkowych zadań zgodnie z art. 30, i skutki finansowe takich modyfikacji. Ocena dotyczy również polityki Agencji wobec konfliktu interesów oraz niezależności i autonomii Rady ds. Akredytacji Bezpieczeństwa.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 110 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja we współpracy z Agencją opracowuje plan przejściowy w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania i zatrudnienia w Agencji i zapewniania Agencji możliwości wykonywania zadań, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. Komisja określa środki gwarantujące dostateczne wykonywanie w okresie przejściowym zadań, na które Agencja nie ma tymczasowo odpowiednich środków finansowych i do których nie może oddelegować odpowiednich pracowników, przy czym okres przejściowy nie może trwać dłużej niż dwa lata od rozpoczęcia stosowania rozporządzenia.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

Odsyłacze

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Massimiliano Salini

3.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

8.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

9.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Danti, Angel Dzhambazki

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

EKR

Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

EPL

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Keith Taylor

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENW

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

1

0

EKR

Peter Lundgren

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymanie się od głosu


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (9.10.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013 i (UE) nr 377/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej: Hilde Vautmans

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na całym świecie rolnictwo staje się coraz bardziej złożoną działalnością. Z jednej strony Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że produkcja żywności będzie musiała wzrosnąć o 50 %, aby zaspokoić potrzeby światowej populacji do 2050 r. Z drugiej strony sektor ten będzie musiał zmierzyć się z oddziaływaniem zmian klimatycznych oraz związanymi z tym wyzwaniami w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej, takimi jak jakość gleby i wody. Rolnicy w UE muszą również radzić sobie z wysokimi normami produkcji i rosnącą liczbą wymogów, zapotrzebowań społecznych i procedur administracyjnych.

Sektor ten będzie zatem musiał sprostać wielu wyzwaniom, aby w pełni osiągnąć bardziej wydajny i zasobooszczędny model rolnictwa, w którym produkcja jest zoptymalizowana niezależnie od wielkości gospodarstwa. W ostatnich dekadach europejskie rolnictwo zdołało opracować nowe praktyki, techniki i metody produkcyjne, które zwiększyły wydajność, ulepszyły możliwości dostosowania praktyk rolniczych do nowych i zmieniających się okoliczności oraz obniżyły koszty produkcji.

Postęp ten nie byłby jednak możliwy bez nieocenionej pomocy technologii kosmicznej. Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów, w których zastosowania technologii kosmicznej wnoszą wartość dodaną. Rolnictwo precyzyjne, technologia wykorzystywana do podejmowania bardziej precyzyjnych, rozważnych i odpowiednich decyzji w zakresie rolnictwa, systemy nawigacji satelitarnej i systemy obserwacji Ziemi są obecnie wykorzystywane w wielu gospodarstwach rolnych w UE, a wkrótce znajdą zastosowanie w całym sektorze rolnym UE. Obecnie sygnały nawigacji satelitarnej generują ok. 10 % PKB UE, czyli ponad 1100 mld EUR. Europejski przemysł kosmiczny zatrudnia ponad 230 tys. specjalistów, a jego obroty w 2014 r. szacowano na 46–54 mld EUR.

Niniejszy wniosek dotyczący rozporządzenia jest częścią działań następczych Strategii kosmicznej dla Europy. W pełni zintegrowany program kosmiczny połączy wszystkie działania Unii w tym obszarze w jedną całość. Zapewni to spójne ramy dla inwestycji w przyszłości, oferując większą widoczność i elastyczność. Dzięki poprawie efektywności ostatecznie pomoże w upowszechnianiu nowych usług opartych na technologiach kosmicznych, co przyniesie korzyści wszystkim obywatelom UE. Wniosek zapewnia Unii budżet na kwotę 16 mld na realizację, kontynuowanie i ulepszanie systemów Galileo, EGNOS, Copernicus i SST oraz rozpoczęcie inicjatywy GOVSATCOM.

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem ów wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia, ponieważ znacznie upraszcza on i usprawnia istniejący dorobek prawny Unii poprzez połączenie w jednym tekście i ujednolicenie prawie wszystkich przepisów, które były wcześniej zawarte w odrębnych rozporządzeniach lub decyzjach. Umacnia to pozycję unijnej polityki przestrzeni kosmicznej, co jest wyrazem ambicji Unii, która zamierza w przyszłości odgrywać ważną rolę jako pierwszoligowy gracz w światowej polityce kosmicznej.

Zgodnie z celem lepszego wdrażania wspólnej polityki rolnej (WPR) istnieje zwiększona potrzeba wykorzystania informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, oferujących szersze możliwości w zakresie monitorowania polityki i inteligentnego rolnictwa. Program Copernicus toruje drogę monitorowaniu działalności rolniczej, który służy celom WPR, dostarczając bezpłatnych i otwartych danych pochodzących z obserwacji Ziemi. Dane te, połączone z możliwościami systemu identyfikacji działek rolnych i uzupełnione innymi zdjęciami satelitarnymi dostarczanymi przez sektor prywatny, stanowią rzeczywistą wartość dodaną.

W związku z powyższym sprawozdawczyni uważa, że należy przeznaczyć większy budżet na program Copernicus, aby osiągnąć równowagę w stosunku do Galileo i zaspokoić nowe potrzeby polityki UE i zainteresowanych stron. Sprawozdawczyni proponuje przeznaczenie dodatkowych 2 mld EUR na program Copernicus. Kwota ta jest zgodna z szacunkami zawartymi w długoterminowym scenariuszu programu Copernicus w odniesieniu do realizacji wszystkich priorytetów, o które wniosły zainteresowane strony i które zostały określone przez Komisję Europejską.

Potrzeby te są następujące:

1.  misja wielosatelitarna, mająca na celu pomiar wpływu człowieka na cykl CO2. Potrzebę tę potwierdzają wnioski z COP21;

2.  obserwacje w wysokiej rozdzielczości czasowo-przestrzennej w celu uzupełnienia i rozszerzenia obecnych pomiarów Sentinel-2. Był to priorytet wysunięty przez podmioty działające w sektorze rolnictwa oraz dotyczący zastosowań miejskich;

3.  nowe pomiary parametrów krytycznych dla regionów polarnych. Chodzi o wsparcie polityki UE dotyczącej Arktyki i zmiany klimatu;

4.  obserwacje optyczne z możliwościami obrazowania hiperspektralnego w celu rozszerzenia obecnej misji Sentinel-2. Są to priorytety sygnalizowane przez podmioty działające w sektorze rolnictwa i ważne dla zasobów gruntowych.

W UE i na świecie coraz szersze są możliwości zastosowania danych dostarczanych przez program Copernicus w sektorze rolnictwa: kryzysy żywnościowe i wodne, zużycie wody, utrata różnorodności biologicznej, załamanie ekosystemu, ekstremalne zjawiska pogodowe, rolnictwo precyzyjne, monitorowanie WPR oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo żywnościowe.

Dodatkowe środki finansowe potrzebne na cztery wspomniane zadania zapewnią sektorowi prywatnemu możliwość zaprojektowania większej liczby zastosowań, które producenci i inne zainteresowane strony będą mogli wdrażać na co dzień w praktycznym formacie na urządzeniach przenośnych. Przykład z Belgii: ośrodek VITO opracował system monitorowania wzrostu ziemniaków. Dzięki wykorzystaniu danych i informacji z programu Copernicus usługa ta może być teraz rozszerzona i wdrażana w skali globalnej. Takie zastosowania mogą wypełnić obecną krytyczną lukę informacyjną dotyczącą prognoz upraw.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Od końca lat 90. ubiegłego wieku Unia przygotowywała własne inicjatywy i programy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a mianowicie europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a następnie Galileo i Copernicus, które uwzględniają potrzeby obywateli Unii i spełniają wymogi polityki publicznej. Należy zapewnić nie tylko kontynuowanie tych inicjatyw, ale także je ulepszyć, aby zagwarantować, że w kontekście rozwoju nowych technologii i transformacji w dziedzinie technologii cyfrowych i technologii ICT utrzymają się w czołówce, zaspokoją nowe potrzeby użytkowników i przyczynią się do realizacji priorytetów politycznych, takich jak działania związane ze zmianą klimatu, w tym monitorowanie zmian na Arktyce, a także bezpieczeństwo i obronność.

(3)  Od końca lat 90. ubiegłego wieku Unia przygotowywała własne inicjatywy i programy w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a mianowicie europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), a następnie Galileo i Copernicus, które uwzględniają potrzeby obywateli Unii i spełniają wymogi polityki publicznej. Należy zapewnić nie tylko kontynuowanie tych inicjatyw, ale także szybciej je ulepszyć, np. dzięki zwiększeniu liczby satelitów, aby zagwarantować, że w kontekście rozwoju nowych technologii i transformacji w dziedzinie technologii cyfrowych i technologii ICT utrzymają się w czołówce, zaspokoją nowe potrzeby użytkowników i przyczynią się do realizacji priorytetów politycznych, takich jak działania związane ze zmianą klimatu, w tym monitorowanie zmian na Arktyce, a także bezpieczeństwo i obronność.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Coraz więcej kluczowych sektorów gospodarki, w szczególności sektor transportu, telekomunikacji, rolnictwa i energetyki, częściej korzysta z systemów nawigacji satelitarnej, nie wspominając o synergii z działaniami związanymi z bezpieczeństwem i obronnością Unii i jej państw członkowskich. Sprawowanie pełnej kontroli nad nawigacją satelitarną powinno zatem zagwarantować Unii niezależność technologiczną, w tym w dłuższej perspektywie w odniesieniu do elementów infrastruktury, i zapewnić jej strategiczną autonomię.

(38)  Coraz więcej kluczowych sektorów gospodarki, w szczególności sektor transportu, telekomunikacji, rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i energetyki, częściej korzysta z systemów nawigacji satelitarnej, nie wspominając o synergii z działaniami związanymi z bezpieczeństwem i obronnością Unii i jej państw członkowskich. Sprawowanie pełnej kontroli nad nawigacją satelitarną powinno zatem zagwarantować Unii niezależność technologiczną, w tym w dłuższej perspektywie w odniesieniu do elementów infrastruktury, i zapewnić jej strategiczną autonomię.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a)  EGNOS może stanowić wsparcie dla rolnictwa precyzyjnego i może pomóc europejskim rolnikom eliminować odpady, ograniczyć zbyt częste stosowanie nawozów i herbicydów oraz zoptymalizować wydajność upraw. EGNOS posiada już znaczną „społeczność użytkowników”, jednak liczba maszyn rolniczych kompatybilnych z technologią nawigacji satelitarnej jest już mniejsza. Tą kwestią trzeba się zająć.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Copernicus powinien zapewnić autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i kluczowych technologii w zakresie obserwacji Ziemi i usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu, ochrony ludności, bezpieczeństwa oraz gospodarki cyfrowej.

(47)  Copernicus powinien zapewnić autonomiczny dostęp do wiedzy o środowisku i rolnictwie oraz kluczowych technologii w zakresie obserwacji Ziemi i usług geoinformacyjnych, umożliwiając tym samym Unii niezależne podejmowanie decyzji i działań między innymi w dziedzinie środowiska, rolnictwa, różnorodności biologicznej, użytkowania gruntów, zmiany klimatu, ochrony ludności, bezpieczeństwa oraz gospodarki cyfrowej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(47a)  W przypadku rolnictwa należy dalej rozwijać i wykorzystywać program Copernicus w celu wspierania rozwoju praktyk, które chronią środowisko i podtrzymują produktywność. Rolnictwo powinno skorzystać z pełnego potencjału programu Copernicus, w szczególności w odniesieniu do użytkowania rolnego gruntów rolnych i tendencji w tym zakresie, prognoz plonów, zarządzania nawadnianiem i hydrologii, sezonowego mapowania obszarów uprawnych, map pokrycia terenu i rodzaju upraw, zajmowania gruntów, warunków upraw i gleb, gruntów rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej, monitorowania różnorodności biologicznej gruntów wiejskich oraz fragmentacji krajobrazu. W następstwie wyników projektów ESA Sen2Agri i Sen4CAP dane można by również wykorzystać do zmiany podejścia do monitorowania WPR – z podejścia opartego na próbach na podejście systemowe – a ostatecznie zastąpić kontrole na miejscu, zmniejszając tym samym obciążenie administracyjne agencji płatniczych i beneficjentów końcowych wsparcia WPR.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Copernicus powinien również opierać się na osiągnięciach i działaniach podejmowanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 ustanawiającego unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)17, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji18 ustanawiającego poprzednika systemu Copernicus, a mianowicie globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES), oraz zasady dotyczące początkowej fazy jego realizacji, a także zapewniać ciągłość tych działań i osiągnięć, biorąc pod uwagę najnowsze tendencje w zakresie badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji mające wpływ na dziedzinę obserwacji Ziemi, jak również zmiany w zakresie analizy dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji oraz związane z nimi strategie i inicjatywy na poziomie Unii19. W jak największym stopniu powinien on wykorzystywać zdolności państw członkowskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej, EUMETSAT20, a także innych podmiotów w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej, w tym inicjatywy komercyjne w Europie, przyczyniając się tym samym do rozwoju rentownego, komercyjnego sektora kosmicznego w Europie. W przypadkach, w których jest to wykonalne i właściwe, powinien on również wykorzystywać dostępne dane in situ i dane pomocnicze, przekazane głównie przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE21. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Środowiska w celu zapewnienia skutecznego dostępu do zbiorów danych in situ i wykorzystywania ich na potrzeby systemu Copernicus.

(48)  Program Copernicus jest oparty na partnerstwie między Unią, Europejską Agencją Kosmiczną i państwami członkowskimi. Powinien zatem opierać się na istniejącym potencjale europejskim i krajowym oraz być uzupełniany o wspólnie wypracowane nowe aktywa. Aby zrealizować to podejście, Komisja powinna dążyć do utrzymania dialogu z ESA i z państwami członkowskimi posiadającymi odpowiednie aktywa kosmiczne i in situ. Copernicus powinien również opierać się na osiągnięciach i działaniach podejmowanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 ustanawiającego unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)17, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji18 ustanawiającego poprzednika systemu Copernicus, a mianowicie globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES), oraz zasady dotyczące początkowej fazy jego realizacji, a także zapewniać ciągłość tych działań i osiągnięć, biorąc pod uwagę najnowsze tendencje w zakresie badań naukowych, postępu technologicznego i innowacji mające wpływ na dziedzinę obserwacji Ziemi, jak również zmiany w zakresie analizy dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji oraz związane z nimi strategie i inicjatywy na poziomie Unii19. W jak największym stopniu powinien on wykorzystywać zdolności państw członkowskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej, EUMETSAT20, a także innych podmiotów w zakresie obserwacji prowadzonych z przestrzeni kosmicznej, w tym inicjatywy komercyjne w Europie, przyczyniając się tym samym do rozwoju rentownego, komercyjnego sektora kosmicznego w Europie. W przypadkach, w których jest to wykonalne i właściwe, powinien on również wykorzystywać dostępne dane in situ i dane pomocnicze, przekazane głównie przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE21. Komisja powinna współpracować z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Środowiska w celu zapewnienia skutecznego dostępu do zbiorów danych in situ i wykorzystywania ich na potrzeby systemu Copernicus.

__________________

__________________

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44).

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1).

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (lata 2011–2013) (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1).

19 Komunikat „Sztuczna inteligencja dla Europy” (COM(2018) 237 final), komunikat „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018) 232 final), wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (COM(2018) 8 final).

19 Komunikat „Sztuczna inteligencja dla Europy” (COM(2018) 237 final), komunikat „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018) 232 final), wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (COM(2018) 8 final).

20 Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych.

20 Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych.

21 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

21 Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Uzasadnienie

Niniejsze odniesienie uwzględnia bieżące studia wykonalności, finansowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, oraz przyszły rozwój pierwszej jednostki każdego typu satelity, która ma być finansowana przez ESA.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(48a)  Należy szybko wzmocnić system Copernicus, na przykład dzięki zwiększeniu liczby satelitów. Jako że z powodu zachmurzenia obrazy mogą stać się nieczytelne, potrzebne są obrazy w wysokiej rozdzielczości, aby umożliwić analizę szeregów czasowych, wykorzystywaną m.in. w rolnictwie.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52)  W odniesieniu do pozyskiwania danych działania w ramach systemu Copernicus powinny mieć na celu uzupełnienie i utrzymanie istniejącej infrastruktury kosmicznej, przygotowanie długoterminowego zastępowania satelitów na koniec okresu ich eksploatacji, a także inicjowanie nowych misji dotyczących nowych systemów obserwacyjnych w celu wsparcia w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest globalna zmiana klimatu (np. monitorowanie antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych). Działania w ramach systemu Copernicus powinny prowadzić do rozszerzenia ich globalnego zasięgu monitorowania o regiony polarne oraz wspierać zapewnianie przestrzegania przepisów oraz ustawowe monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, a także innowacyjne zastosowania w tym zakresie (np. na potrzeby monitorowania upraw, zarządzania zasobami wodnymi i zaawansowanego monitorowania pożarów). W tym celu w ramach systemu Copernicus użyć jako dźwigni finansowej inwestycji poczynionych w poprzednim okresie finansowania (2014–2020) i maksymalnie je wykorzystać oraz zbadać nowe modele operacyjne i biznesowe w celu dalszego uzupełnienia zdolności systemu Copernicus. Copernicus powinien również opierać się na udanych partnerstwach z państwami członkowskimi w celu dalszego rozwijania jego wymiaru bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie mechanizmy zarządzania, aby reagować na zmieniające się potrzeby użytkowników w dziedzinie bezpieczeństwa.

(52)  W odniesieniu do pozyskiwania danych działania w ramach systemu Copernicus powinny mieć na celu uzupełnienie i utrzymanie istniejącej infrastruktury kosmicznej, przygotowanie długoterminowego zastępowania satelitów na koniec okresu ich eksploatacji, a także inicjowanie nowych misji, których wykonalność jest obecnie sprawdzana przez Europejską Agencję Kosmiczną, dotyczących nowych systemów obserwacyjnych w celu wsparcia w stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest globalna zmiana klimatu (np. monitorowanie antropogenicznych emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych) i monitorowanie rolnictwa. Działania w ramach systemu Copernicus powinny prowadzić do rozszerzenia ich globalnego zasięgu monitorowania o regiony polarne oraz wspierać zapewnianie przestrzegania przepisów oraz ustawowe monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, a także innowacyjne zastosowania w tym zakresie (np. na potrzeby monitorowania upraw, zarządzania zasobami wodnymi i zaawansowanego monitorowania pożarów). W tym celu w ramach systemu Copernicus użyć jako dźwigni finansowej inwestycji poczynionych w poprzednim okresie finansowania (2014–2020) i maksymalnie je wykorzystać oraz zbadać nowe modele operacyjne i biznesowe w celu dalszego uzupełnienia zdolności systemu Copernicus. Copernicus powinien również opierać się na udanych partnerstwach z państwami członkowskimi w celu dalszego rozwijania jego wymiaru bezpieczeństwa w oparciu o odpowiednie mechanizmy zarządzania, aby reagować na zmieniające się potrzeby użytkowników w dziedzinie bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Niniejsze odniesienie uwzględnia bieżące studia wykonalności, finansowane przez Europejską Agencję Kosmiczną, oraz przyszły rozwój pierwszej jednostki każdego typu satelity, która ma być finansowana przez ESA.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53)  W ramach funkcji przetwarzania danych i informacji Copernicus powinien zapewnić długoterminową stabilność i dalszy rozwój podstawowych usług systemu Copernicus, dostarczając informacje w celu zaspokojenia potrzeb sektora publicznego i potrzeb wynikających z zobowiązań międzynarodowych Unii, a także w celu zmaksymalizowania możliwości wykorzystania komercyjnego. W szczególności Copernicus powinien dostarczać – w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i światowej informacje na temat stanu oceanów, informacje wspierające monitorowanie obszarów lądowych na rzecz realizacji polityki lokalnej, krajowej i unijnej, informacje wspierające dostosowanie do zmiany klimatu i jej łagodzenie, informacje geoprzestrzenne wspierające zarządzanie kryzysowe, w tym przez działania zapobiegawcze, zapewnianie przestrzegania przepisów w dziedzinie środowiska i ochronę ludności, w tym wsparcie na rzecz działań zewnętrznych Unii. Komisja powinna określić odpowiednie ustalenia umowne wspierające stabilność świadczenia usług.

(53)  W ramach funkcji przetwarzania danych i informacji Copernicus powinien zapewnić długoterminową stabilność i dalszy rozwój podstawowych usług systemu Copernicus, dostarczając informacje w celu zaspokojenia potrzeb sektora publicznego i potrzeb wynikających z zobowiązań międzynarodowych Unii, a także w celu zmaksymalizowania możliwości wykorzystania komercyjnego. W szczególności Copernicus powinien dostarczać – w skali lokalnej, krajowej, europejskiej i światowej informacje na temat stanu oceanów, informacje wspierające monitorowanie obszarów lądowych na rzecz realizacji polityki lokalnej, krajowej i unijnej, informacje wspierające dostosowanie do zmiany klimatu i jej łagodzenie, informacje o stanie użytków rolnych i użytkowania gruntów, informacje o działalności połowowej, informacje geoprzestrzenne wspierające zarządzanie kryzysowe, w tym przez działania zapobiegawcze, zapewnianie przestrzegania przepisów w dziedzinie środowiska i ochronę ludności, w tym wsparcie na rzecz działań zewnętrznych Unii. Komisja powinna określić odpowiednie ustalenia umowne wspierające stabilność świadczenia usług.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(59a)  Zważywszy na istotny potencjał zdjęć satelitarnych w zakresie zrównoważonego i efektywnego zarządzania zasobami, m.in. dzięki dostarczaniu wiarygodnych i aktualnych informacji o stanie gleby i upraw, usługi te należy jeszcze bardziej rozwinąć, aby odpowiedzieć na potrzeby użytkowników końcowych i zapewnić łączenie danych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 86

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(86)  Infrastruktura na potrzeby programu może wymagać dodatkowych badań naukowych i innowacji, które mogą być wspierane w ramach programu „Horyzont Europa”, w celu zapewnienia spójności z działaniami prowadzonymi w tej dziedzinie przez Europejską Agencję Kosmiczną. Synergia z programem „Horyzont Europa” powinna zapewnić identyfikację potrzeb sektora kosmicznego w zakresie innowacji i badań naukowych oraz ich uwzględnienie w strategicznym procesie planowania badań naukowych i innowacji. Udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną będą wykorzystywane do opracowywania przełomowych rozwiązań za pomocą badań naukowych i innowacji, w tym w ramach programu „Horyzont Europa”, w szczególności w zakresie zrównoważonej żywności i zasobów naturalnych, monitorowania klimatu, inteligentnych miast, pojazdów automatycznych, bezpieczeństwa i zarządzania klęskami żywiołowymi. W procesie planowania strategicznego w ramach programu „Horyzont Europa” określone zostaną działania w zakresie badań naukowych i innowacji, które powinny wykorzystywać infrastruktury będące własnością Unii, takie jak Galileo, EGNOS i Copernicus. Infrastruktury badawcze, w szczególności sieci obserwacyjne in situ, będą stanowiły zasadnicze elementy infrastruktury obserwacji in situ umożliwiającej świadczenie usług systemu Copernicus.

(86)  Infrastruktura na potrzeby programu może wymagać dodatkowych badań naukowych i innowacji, które mogą być wspierane w ramach programu „Horyzont Europa”, w celu zapewnienia spójności z działaniami prowadzonymi w tej dziedzinie przez Europejską Agencję Kosmiczną. Synergia z programem „Horyzont Europa” powinna zapewnić identyfikację potrzeb sektora kosmicznego w zakresie innowacji i badań naukowych oraz ich uwzględnienie w strategicznym procesie planowania badań naukowych i innowacji. Udostępniane nieodpłatnie w ramach programu dane i usługi związane z przestrzenią kosmiczną będą wykorzystywane do opracowywania przełomowych rozwiązań za pomocą badań naukowych i innowacji, w tym w ramach programu „Horyzont Europa”, w szczególności w zakresie zrównoważonej żywności i zasobów naturalnych, monitorowania klimatu, ułatwiającego zapobieganie katastrofom naturalnym, inteligentnych miast, pojazdów automatycznych, bezpieczeństwa i zarządzania klęskami żywiołowymi. W procesie planowania strategicznego w ramach programu „Horyzont Europa” określone zostaną działania w zakresie badań naukowych i innowacji, które powinny wykorzystywać infrastruktury będące własnością Unii, takie jak Galileo, EGNOS i Copernicus. Infrastruktury badawcze, w szczególności sieci obserwacyjne in situ, będą stanowiły zasadnicze elementy infrastruktury obserwacji in situ umożliwiającej świadczenie usług systemu Copernicus.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„podstawowych użytkowników systemu Copernicus”, którzy korzystają z danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus oraz mają dodatkowe zadanie stymulowania rozwoju systemu Copernicus; do użytkowników tych należą instytucje i organy Unii oraz europejskie, krajowe lub regionalne organy publiczne, którym powierzono świadczenie usługi publicznej polegającej na określaniu, realizacji, egzekwowaniu lub monitorowaniu polityki w zakresie środowiska, ochrony ludności, bezpieczeństwa lub ochrony;

„podstawowych użytkowników systemu Copernicus”, którzy korzystają z danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus oraz mają dodatkowe zadanie stymulowania rozwoju systemu Copernicus; do użytkowników tych należą instytucje i organy Unii oraz europejskie, krajowe lub regionalne organy publiczne, którym powierzono świadczenie usługi publicznej polegającej na określaniu, realizacji, egzekwowaniu lub monitorowaniu polityki w zakresie środowiska, rolnictwa, zrównoważonego rozwoju, leśnictwa, ochrony ludności, bezpieczeństwa lub ochrony;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„innych użytkowników systemu Copernicus”, którzy korzystają z danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus; do użytkowników tych należą w szczególności organizacje badawcze i edukacyjne, podmioty komercyjne i prywatne, organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe.

„innych użytkowników systemu Copernicus”, którzy korzystają z danych z systemu Copernicus i informacji z systemu Copernicus; do użytkowników tych należą w szczególności organizacje badawcze i edukacyjne, podmioty komercyjne i prywatne, podmioty prawne, organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  regionalnego systemu nawigacji satelitarnej, który składa się z ośrodków i stacji naziemnych oraz szeregu transponderów zainstalowanych na satelitach geosynchronicznych oraz który wzmacnia i koryguje otwarte sygnały emitowane przez Galileo i inne GNSS, między innymi na potrzeby zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej („europejski system wspomagania satelitarnego” lub „EGNOS”);

b)  regionalnego systemu nawigacji satelitarnej, który składa się z ośrodków i stacji naziemnych oraz szeregu transponderów zainstalowanych na satelitach geosynchronicznych oraz który wzmacnia i koryguje otwarte sygnały emitowane przez Galileo i inne GNSS, między innymi na potrzeby zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej, jak również rolnictwa („europejski system wspomagania satelitarnego” lub „EGNOS”);

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  niezależnego, ukierunkowanego na użytkownika, systemu obserwacji Ziemi pod kontrolą cywilną, oferującego dane i usługi geoinformacyjne, obejmującego satelity, infrastrukturę naziemną, ośrodki przetwarzania danych i informacji oraz infrastrukturę dystrybucyjną, w pełni uwzględniającego potrzeby i wymagania w zakresie bezpieczeństwa („Copernicus”);

c)  niezależnego, ukierunkowanego na użytkownika, systemu obserwacji Ziemi pod kontrolą cywilną, oferującego aktualne i wiarygodne dane i usługi geoinformacyjne, obejmującego satelity, infrastrukturę naziemną, ośrodki przetwarzania danych i informacji oraz infrastrukturę dystrybucyjną, w pełni uwzględniającego potrzeby i wymagania w zakresie bezpieczeństwa obywateli Unii („Copernicus”);

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  dostarczanie – lub przyczynianie się do dostarczania – aktualnych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych danych, informacji i usług o wysokiej jakości związanych z przestrzenią kosmiczną, nieprzerwanie i w miarę możliwości na poziomie globalnym, zaspokajające obecne i przyszłe potrzeby oraz umożliwiające realizację priorytetów politycznych Unii, w tym w odniesieniu do zmiany klimatu oraz bezpieczeństwa i obronności;

a)  dostarczanie – lub przyczynianie się do dostarczania – aktualnych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych danych, informacji i usług o wysokiej jakości związanych z przestrzenią kosmiczną, nieprzerwanie i w miarę możliwości na poziomie globalnym, zaspokajające obecne i przyszłe potrzeby oraz umożliwiające realizację priorytetów politycznych Unii, w tym w odniesieniu do zmiany klimatu, bezpieczeństwa żywnościowego oraz bezpieczeństwa, ochrony i obronności;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wspieranie roli Unii na arenie międzynarodowej jako lidera w sektorze kosmicznym oraz wzmacnianie jej pozycji, jeżeli chodzi o mierzenie się z globalnymi wyzwaniami i wspieranie ogólnoświatowych inicjatyw, w tym w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju.

d)  wspieranie roli Unii na arenie międzynarodowej jako lidera w sektorze kosmicznym oraz wzmacnianie jej pozycji, jeżeli chodzi o mierzenie się z globalnymi wyzwaniami i spieranie ogólnoświatowych inicjatyw, w tym w zakresie zmiany klimatu, rolnictwa precyzyjnego, bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  na Galileo i EGNOS: zapewnienie najnowocześniejszych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych usług pozycjonowania, nawigacji i czasu;

a)  na Galileo i EGNOS: zapewnienie w perspektywie długoterminowej najnowocześniejszych i, w stosownych przypadkach, zabezpieczonych usług pozycjonowania, nawigacji i czasu;

Uzasadnienie

Zarówno w przypadku systemu Copernicus, jak i Galileo usługi powinny być świadczone w perspektywie długoterminowej.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na Copernicus: dostarczanie, w sposób długofalowy, dokładnych i wiarygodnych danych i informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki Unii i jej państw członkowskich w dziedzinach środowiska, zmiany klimatu, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ochrony i bezpieczeństwa ludności oraz gospodarki cyfrowej;

b)  na Copernicus: dostarczanie, w sposób długofalowy, dokładnych i wiarygodnych danych i informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki Unii i jej państw członkowskich w dziedzinach środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, zmiany klimatu, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa, ochrony i bezpieczeństwa ludności oraz gospodarki cyfrowej;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [16] mld EUR według cen bieżących.

Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [18] mld EUR według cen bieżących.

Uzasadnienie

Kwota ta jest zgodna z szacunkami zawartymi w długoterminowym scenariuszu systemu Copernicus w odniesieniu do realizacji wszystkich priorytetów określonych przez Komisję.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na Copernicus: [5,8] mld EUR;

b)  na Copernicus: [7,8] mld EUR;

Uzasadnienie

Kwota ta jest zgodna z szacunkami zawartymi w długoterminowym scenariuszu systemu Copernicus w odniesieniu do realizacji wszystkich priorytetów określonych przez Komisję.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6