Procedură : 2018/0236(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0405/2018

Texte depuse :

A8-0405/2018

Dezbateri :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Voturi :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

RAPORT     ***I
PDF 1982kWORD 323k
27.11.2018
PE 625.427v01-00 A8-0405/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Massimiliano Salini

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0447),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 189 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0258/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0405/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Proiect de rezoluție legislativă

Referirea 5 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

  având în vedere comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016 intitulată „Conectivitate pentru o piață unică digitală competitivă – către o societate europeană a gigabiților” (COM(2016)0587) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0300),

Amendamentul    2

Proiect de rezoluție legislativă

Referirea 5 b (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

  având în vedere comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016 intitulată „Un plan de acțiune privind 5G în Europa” (COM(2016)0588) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0306),

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Tehnologiile, datele și serviciile spațiale au devenit indispensabile în viața de zi cu zi a europenilor și joacă un rol esențial în apărarea multor interese strategice. Industria spațială a Uniunii este deja una dintre cele mai competitive din lume. Cu toate acestea, apariția unor noi actori și dezvoltarea de noi tehnologii revoluționează modelele industriale tradiționale. Prin urmare, este esențial ca Uniunea să rămână un jucător major pe plan internațional, cu o vastă libertate de acțiune în domeniul spațial, să încurajeze progresele tehnice și științifice și să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriilor din sectorul spațial al Uniunii, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor inovatoare.

(1)  Tehnologiile, datele și serviciile spațiale au devenit indispensabile în viața de zi cu zi a europenilor și joacă un rol esențial în apărarea multor interese strategice. Industria spațială a Uniunii este deja una dintre cele mai competitive din lume. Cu toate acestea, apariția unor noi actori și dezvoltarea de noi tehnologii revoluționează modelele industriale tradiționale. Prin urmare, este esențial ca Uniunea să rămână un jucător major pe plan internațional, cu o vastă libertate de acțiune în domeniul spațial, să încurajeze progresele tehnice și științifice și să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriilor din sectorul spațial al Uniunii, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor inovatoare. În același timp, este important să se creeze condiții adecvate pentru a asigura un mediu concurențial echitabil global pentru întreprinderile active în sectorul spațial.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Dezvoltarea sectorului spațial a fost legată în trecut de securitate. În multe cazuri, echipamentele, componentele și instrumentele utilizate în sectorul spațial sunt produse cu dublă utilizare. Prin urmare, ar trebui exploatate posibilitățile pe care le oferă spațiul pentru securitatea Uniunii și a statelor sale membre.

(2)  Dezvoltarea sectorului spațial a fost legată în trecut de securitate. În multe cazuri, echipamentele, componentele și instrumentele utilizate în sectorul spațial sunt produse cu dublă utilizare. Prin urmare, ar trebui exploatate posibilitățile pe care le oferă spațiul și accesul autonom la acesta pentru securitatea și independența Uniunii și a statelor sale membre.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Încă de la sfârșitul anilor 1990, Uniunea a început să își dezvolte propriile inițiative și programe spațiale, și anume Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), apoi Galileo și Copernicus, care răspund nevoilor cetățenilor Uniunii și cerințelor politicilor publice. Ar trebui să asigurăm nu doar continuitatea acestor inițiative, ci și îmbunătățirea lor în continuare, astfel încât să rămână în avangardă în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii și transformările din domeniul digital și al tehnologiei informației și comunicațiilor, să răspundă noilor nevoi ale utilizatorilor și să poată contribui la prioritățile politice, precum schimbările climatice, inclusiv prin monitorizarea schimbărilor din regiunea arctică, securitatea și apărarea.

(3)  Încă de la sfârșitul anilor 1990, Uniunea a început să își dezvolte propriile inițiative și programe spațiale, și anume Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), apoi Galileo și Copernicus, care răspund nevoilor cetățenilor Uniunii și cerințelor politicilor publice. Ar trebui să asigurăm atât continuitatea acestor inițiative, cât și asimilarea și utilizarea lor și îmbunătățirea lor în continuare, astfel încât să rămână în avangardă în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii și transformările din domeniul digital și al tehnologiei informației și comunicațiilor, să răspundă noilor nevoi ale utilizatorilor și să poată contribui la prioritățile politice. Programul ar trebui să promoveze și serviciile spațiale, astfel încât toate statele membre și cetățenii lor să se poată bucura de toate beneficiile programului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Uniunea are nevoie să își asigure libertatea de acțiune și autonomia pentru a avea acces la spațiu și posibilitatea de a utiliza acest acces în condiții de siguranță. Prin urmare, este esențial să își păstreze accesul autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor la spațiu, în special în ceea ce privește infrastructura și tehnologiile critice, securitatea publică și securitatea Uniunii și a statelor sale membre. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a agrega serviciile de lansare la nivel european, atât pentru nevoile proprii, cât și, la cererea acestora, pentru nevoile altor entități, inclusiv ale statelor membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 189 alineatul (2) din tratat. Este, de asemenea, esențial ca Uniunea să dispună în continuare de infrastructuri de lansare moderne, eficiente și flexibile. Pe lângă măsurile luate de statele membre și de Agenția Spațială Europeană, Comisia ar trebui să aibă în vedere modalități de a sprijini astfel de instalații. În special, atunci când infrastructura spațială de la sol necesară pentru lansări conform cerințelor programului necesită întreținere sau îmbunătățiri, ar trebui să fie posibilă finanțarea parțială a unor astfel de operațiuni prin intermediul programului, în concordanță cu Regulamentul financiar și în cazurile în care se poate stabili o valoare adăugată a UE clară, în vederea eficientizării costurilor pentru program.

(4)  Uniunea are nevoie să își asigure libertatea de acțiune și autonomia pentru a avea acces la spațiu și posibilitatea de a utiliza acest acces în condiții de siguranță. Prin urmare, este esențial să își păstreze accesul autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor la spațiu, inclusiv tehnologii de lansare alternative și sisteme sau servicii inovatoare, în special în ceea ce privește infrastructura și tehnologiile critice, securitatea publică și securitatea Uniunii și a statelor sale membre. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a agrega serviciile de lansare la nivel european, atât pentru nevoile proprii, cât și, la cererea acestora, pentru nevoile altor entități, inclusiv ale statelor membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 189 alineatul (2) din tratat. Este, de asemenea, esențial ca Uniunea să dispună în continuare de infrastructuri de lansare moderne, eficiente și flexibile. Pe lângă măsurile luate de statele membre și de Agenția Spațială Europeană, Comisia ar trebui să aibă în vedere modalități de a sprijini astfel de instalații. În special, atunci când infrastructura spațială de la sol necesară pentru lansări conform cerințelor programului necesită întreținere sau îmbunătățiri, ar trebui să fie posibilă finanțarea parțială a unor astfel de operațiuni prin intermediul programului, în concordanță cu Regulamentul financiar și în cazurile în care se poate stabili o valoare adăugată a UE clară, în vederea eficientizării costurilor pentru program.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru consolidarea competitivității industriei spațiale a Uniunii și pentru dobândirea de capacități pentru a putea proiecta, construi și exploata sisteme spațiale proprii, Uniunea ar trebui să sprijine crearea, creșterea și dezvoltarea întregii industrii spațiale. Apariția unui model favorabil afacerilor și inovării ar trebui sprijinită, de asemenea, la nivel național, regional și european, prin instituirea de platforme spațiale care să reunească sectorul spațial, sectorul digital și sectorul utilizatorilor. Uniunea ar trebui să încurajeze extinderea companiilor spațiale cu sediul în Uniune pentru a le ajuta să reușească, inclusiv sprijinindu-le pentru a accesa finanțare de risc, având în vedere lipsa în Uniune a unui acces adecvat la capital privat pentru întreprinderile nou-înființate din sectorul spațial, și creând parteneriate pentru inovare (abordarea bazată pe primul contract).

(5)  Pentru consolidarea competitivității industriei spațiale a Uniunii și pentru dobândirea de capacități pentru a putea proiecta, construi și exploata sisteme spațiale proprii, Uniunea ar trebui să sprijine crearea, creșterea și dezvoltarea întregii industrii spațiale. Apariția unui model favorabil afacerilor și inovării ar trebui sprijinită, de asemenea, la nivel național, regional și european, prin instituirea de inițiative, cum ar fi platformele spațiale care să reunească sectorul spațial, sectorul digital și sectorul utilizatorilor. Platformele spațiale ar trebui să lucreze în cooperare cu centrele de inovare digitală în vederea stimulării competențelor și a spiritului antreprenorial. Uniunea ar trebui să încurajeze înființarea și extinderea companiilor spațiale cu sediul în Uniune pentru a le ajuta să reușească, inclusiv sprijinindu-le pentru a accesa finanțare de risc, având în vedere lipsa în Uniune a unui acces adecvat la capital privat pentru întreprinderile nou-înființate din sectorul spațial, și creând parteneriate pentru inovare (abordarea bazată pe primul contract).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Date fiind aria sa de acoperire și potențialul său de a răspunde unor provocări globale, programul spațial al Uniunii („programul”) are o puternică dimensiune internațională. Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a gestiona și de a coordona activități pe scena internațională, în numele Uniunii, în special pentru a apăra interesele Uniunii și ale statelor sale membre în forurile internaționale, inclusiv în domeniul frecvențelor, pentru a promova tehnologia și industria Uniunii și pentru a încuraja cooperarea în domeniul formării, ținând seama de necesitatea de a asigura reciprocitatea drepturilor și a obligațiilor părților. Este deosebit de important ca Uniunea să fie reprezentată de Comisie în organismele Programului internațional Cospas-Sarsat sau în organismele relevante ale ONU, inclusiv în cadrul Organizației pentru Alimentație și Agricultură, precum și în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale.

(6)  Date fiind aria sa de acoperire și potențialul său de a răspunde unor provocări globale, programul spațial al Uniunii („programul”) are o puternică dimensiune internațională. Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a gestiona și de a coordona activități pe scena internațională, în numele Uniunii, în special pentru a apăra interesele Uniunii și ale statelor sale membre în forurile internaționale, inclusiv în domeniul frecvențelor. Comisia ar trebui să consolideze diplomația economică pentru a promova tehnologia și industria Uniunii și pentru a încuraja cooperarea în domeniul formării, ținând seama de necesitatea de a asigura reciprocitatea drepturilor și a obligațiilor părților și concurența loială la nivel internațional. Este deosebit de important ca Uniunea să fie reprezentată de Comisie în organismele Programului internațional Cospas-Sarsat sau în organismele relevante ale ONU, inclusiv în cadrul Organizației pentru Alimentație și Agricultură, precum și în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Alături de statele membre și de Înaltul Reprezentant, Comisia ar trebui să promoveze comportamentul responsabil în spațiu și în spațiul cosmic și să exploreze posibilitatea aderării la convențiile relevante ale Organizației Națiunilor Unite.

(7)  Alături de statele membre și de Înaltul Reprezentant, Comisia ar trebui să promoveze comportamentul responsabil în spațiu și în spațiul cosmic, în special pentru a găsi soluții la problema proliferării deșeurilor spațiale, și să exploreze posibilitatea aderării la convențiile relevante ale ONU, inclusiv la Tratatul privind principiile care guvernează activitățile statelor în explorarea și utilizarea spațiului extraterestru, inclusiv a Lunii și a altor corpuri cerești (Tratatul privind spațiul cosmic).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Programul are obiective similare cu alte programe ale Uniunii, în special cu Orizont Europa, cu fondul InvestEU, cu Fondul european de apărare și cu fondurile reglementate de Regulamentul (UE) [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibilitatea finanțării cumulative prin programele respective, cu condiția ca ele să nu acopere aceleași elemente de cost, în special prin mecanisme de finanțare complementară din partea programelor Uniunii, acolo unde modalitățile de gestionare permit acest lucru, fie secvențial, fie alternativ, fie prin combinarea fondurilor incluse în finanțarea comună a acțiunilor, permițând, acolo unde se poate, parteneriate pentru inovare și operațiuni de finanțare mixtă. Așadar, pe durata implementării programului, Comisia ar trebui să promoveze sinergiile cu alte programe înrudite ale Uniunii, ceea ce ar permite, acolo unde este posibil, utilizarea accesului la finanțarea de risc, la parteneriate pentru inovare și la finanțare cumulativă sau mixtă.

(8)  Programul are obiective similare cu alte programe ale Uniunii, în special cu Orizont Europa, cu fondul InvestEU, cu Fondul european de apărare și cu fondurile reglementate de Regulamentul (UE) [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibilitatea finanțării cumulative prin programele respective, cu condiția ca ele să nu acopere aceleași costuri, în special prin mecanisme de finanțare complementară din partea programelor Uniunii, acolo unde modalitățile de gestionare permit acest lucru, fie secvențial, fie alternativ, fie prin combinarea fondurilor incluse în finanțarea comună a acțiunilor, permițând, acolo unde se poate, parteneriate pentru inovare și operațiuni de finanțare mixtă. Așadar, pe durata implementării programului, Comisia ar trebui să promoveze sinergiile cu alte programe înrudite ale Uniunii, ceea ce ar permite, acolo unde este posibil, utilizarea accesului la finanțarea de risc, la parteneriate pentru inovare și la finanțare cumulativă sau mixtă. Este important să se asigure o continuitate între soluțiile dezvoltate prin intermediul Orizont Europa și al altor programe ale Uniunii și componentele programului.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Aproximativ 200 000 de specialiști sunt angajați în sectorul spațial al Uniunii. Prin urmare, este esențial să se dezvolte în continuare infrastructura de ultimă generație a acestui sector și, astfel, să se stimuleze activitățile economice din amonte și din aval. În plus, pentru a asigura competitivitatea industriei spațiale europene în viitor, programul ar trebui să susțină dezvoltarea competențelor avansate în domeniile legate de spațiu și a activităților de educație și de formare, acordându-se o atenție deosebită fetelor și femeilor, pentru a concretiza întregul potențial al cetățenilor Uniunii în acest domeniu.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Programul ar trebui să valorifice sinergiile dintre sectorul spațial și cel al transporturilor, având în vedere că tehnologiile spațiale joacă un rol strategic prin faptul că, datorită lor, transporturile terestre, maritime, aeriene și spațiale devin mai inteligente, mai eficiente, mai sigure, mai securizate, sustenabile și integrate și, în același timp, un sector al transporturilor inovator și în creștere va conduce la o mai mare cerere de tehnologii spațiale inovatoare și actualizate.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Toate veniturile generate de program ar trebui să fie colectate de Uniune pentru a compensa parțial investițiile pe care le-a realizat deja, iar veniturile respective ar trebui utilizate pentru sprijinirea obiectivelor programului. Din același motiv, în contractele încheiate cu entități din sectorul privat ar trebui să se poată prevedea un mecanism de repartizare a veniturilor.

(14)  Toate veniturile generate de componentele programului ar trebui să fie colectate de Uniune pentru a compensa parțial investițiile pe care le-a realizat deja, iar veniturile respective ar trebui utilizate pentru sprijinirea atingerii obiectivelor programului. Din același motiv, în contractele încheiate cu entități din sectorul privat ar trebui să se poată prevedea un mecanism de repartizare a veniturilor.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Programul se bazează pe tehnologii complexe și în continuă schimbare. Dependența de astfel de tehnologii determină incertitudini și riscuri pentru contractele de achiziții publice încheiate în cadrul programului, mai ales că acestea pot viza angajamente pe termen lung privind echipamentele sau serviciile. Prin urmare, sunt necesare măsuri specifice privind contractele de achiziții publice, pe lângă normele prevăzute în Regulamentul financiar. Astfel, ar trebui să existe posibilitatea de a atribui un contract sub formă de contract în tranșe condiționate, de a introduce, în anumite condiții, o modificare a unui contract în cadrul executării acestuia sau de a impune un nivel minim de subcontractare. În sfârșit, având în vedere incertitudinile tehnologice care caracterizează componentele programului, prețurile din contractele de achiziții publice nu pot fi întotdeauna preconizate cu acuratețe și, ca urmare, ar trebui să existe posibilitatea de a încheia contracte care nu prevăd un preț fix ferm și de a include clauze de salvgardare a intereselor financiare ale Uniunii.

(16)  Programul se bazează pe tehnologii complexe și în continuă schimbare. Dependența de astfel de tehnologii determină incertitudini și riscuri pentru contractele de achiziții publice încheiate în cadrul programului, mai ales că acestea pot viza angajamente pe termen lung privind echipamentele sau serviciile. Prin urmare, sunt necesare măsuri specifice privind contractele de achiziții publice, pe lângă normele prevăzute în Regulamentul financiar. Astfel, ar trebui să existe posibilitatea de a atribui un contract sub formă de contract în tranșe condiționate, de a introduce, în anumite condiții, o modificare a unui contract în cadrul executării acestuia sau de a impune un nivel minim de subcontractare, în special către întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate. În sfârșit, având în vedere incertitudinile tehnologice care caracterizează componentele programului, prețurile din contractele de achiziții publice nu pot fi întotdeauna preconizate cu acuratețe și, ca urmare, ar trebui să existe posibilitatea de a încheia contracte care nu prevăd un preț fix ferm și de a include clauze de salvgardare a intereselor financiare ale Uniunii.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  O structură solidă de guvernanță publică a programului necesită repartizarea strictă a responsabilităților și a sarcinilor între diferitele entități implicate, pentru a se evita dublarea eforturilor și a se reduce la minimum depășirile de costuri și întârzierile.

(25)  O structură solidă de guvernanță publică a programului necesită repartizarea strictă a responsabilităților și a sarcinilor între diferitele entități implicate, pentru a se evita dublarea eforturilor și a se reduce la minimum depășirile de costuri și întârzierile și ar trebui să aibă ca prioritate utilizarea infrastructurii europene existente și dezvoltarea sectoarelor industriale și profesionale europene.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Programele spațiale sunt axate pe nevoile utilizatorilor și necesită, prin urmare, implicarea continuă și efectivă a reprezentanților utilizatorilor pentru implementarea și dezvoltarea acestora.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Statele membre sunt de multă vreme active în domeniul spațiului. Ele dispun de sisteme, de infrastructuri, de agenții și de organisme naționale legate de spațiu. Prin urmare, pot avea contribuții importante la program, în special la punerea în aplicare a acestuia, și ar trebui să li se solicite să coopereze pe deplin cu Uniunea pentru a promova serviciile și aplicațiile din cadrul programului. Comisia ar trebui să fie în măsură să mobilizeze mijloacele aflate la dispoziția statelor membre, ar putea să le încredințeze statelor membre sarcini fără caracter de reglementare în executarea programului și ar putea să beneficieze de asistența lor. Mai mult, statele membre în cauză ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura protecția stațiilor terestre instalate pe teritoriile lor. În plus, statele membre și Comisia ar trebui să colaboreze, între ele precum și cu organismele și autoritățile de reglementare internaționale corespunzătoare, pentru a asigura disponibilitatea și protecția frecvențelor necesare programului, pentru a permite dezvoltarea și implementarea integrală a aplicațiilor bazate pe serviciile oferite, cu respectarea Deciziei nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio15.

(26)  Statele membre sunt de multă vreme active în domeniul spațiului. Ele dispun de sisteme, de infrastructuri, de agenții și de organisme naționale legate de spațiu. Prin urmare, pot avea contribuții importante la program, în special la punerea în aplicare a acestuia, și ar trebui să li se solicite să coopereze pe deplin cu Uniunea pentru a promova serviciile și aplicațiile din cadrul programului. Comisia ar trebui să fie în măsură să mobilizeze mijloacele aflate la dispoziția statelor membre, ar putea să le încredințeze statelor membre sarcini fără caracter de reglementare în executarea programului și ar putea să beneficieze de asistența lor. Mai mult, statele membre în cauză ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura protecția stațiilor terestre instalate pe teritoriile lor. În plus, statele membre și Comisia ar trebui să colaboreze, între ele precum și cu organismele și autoritățile de reglementare internaționale corespunzătoare, pentru a asigura disponibilitatea și protecția adecvată a frecvențelor necesare programului, pentru a permite dezvoltarea și implementarea integrală a aplicațiilor bazate pe serviciile oferite, cu respectarea Deciziei nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio15.

__________________

__________________

15 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

15 Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Ca promotor al intereselor generale ale Uniunii, Comisiei îi revine sarcina de a pune în aplicare programul, de a își asuma responsabilitatea generală și de a promova utilizarea aplicațiilor sale. Pentru a optimiza utilizarea resurselor și a competențelor diferitelor părți interesate, Comisia ar trebui să poată delega anumite sarcini. În plus, Comisia este cea mai în măsură să determine principalele specificații tehnice și operaționale necesare pentru implementarea sistemelor și evoluția serviciilor.

(27)  Ca promotor al intereselor generale ale Uniunii, Comisiei îi revine sarcina de a supraveghea punerea în aplicare a programului, de a își asuma responsabilitatea generală și de a promova utilizarea aplicațiilor sale. Pentru a optimiza utilizarea resurselor și a competențelor diferitelor părți interesate, Comisia ar trebui să poată delega anumite sarcini. În plus, Comisia este cea mai în măsură să determine principalele cerințe necesare pentru implementarea sistemelor și evoluția serviciilor.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Misiunea Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial („agenția”), care înlocuiește Agenția GNSS European instituită prin Regulamentul (UE) nr. 912/2010 și îi succede acesteia, este de a contribui la program, în special în ceea ce privește securitatea. Prin urmare, anumite sarcini legate de securitate și de promovarea programului ar trebui să îi fie încredințate agenției. În special în ceea ce privește securitatea, dată fiind experiența sa în domeniu, agenția ar trebui să fie responsabilă cu sarcinile legate de acreditarea de securitate pentru toate acțiunile Uniunii în sectorul spațial. În plus, agenția ar trebui să se achite de sarcinile pe care Comisia i le atribuie prin intermediul unuia sau mai multor acorduri de contribuție ce acoperă diferite alte sarcini specifice legate de program.

(28)  Misiunea Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial („agenția”), care înlocuiește Agenția GNSS European instituită prin Regulamentul (UE) nr. 912/2010 și îi succede acesteia, este de a contribui la program, în special în ceea ce privește securitatea, securitatea cibernetică și promovarea serviciilor și a sectorului din aval. Prin urmare, sarcinile legate de aceste domenii ar trebui să îi fie încredințate agenției. În special în ceea ce privește securitatea, dată fiind experiența sa în domeniu, agenția ar trebui să fie responsabilă cu sarcinile legate de acreditarea de securitate pentru toate acțiunile Uniunii în sectorul spațial. Pe baza reușitelor înregistrate în ceea ce privește promovarea adoptării de către utilizatori și de către piață a programelor Galileo și EGNOS și în vederea promovării programelor ca pachet, agenției ar trebui să i se încredințeze, de asemenea, întreprinderea unor activități de promovare și comercializare a Copernicus. În plus, agenția ar trebui să se achite de sarcinile pe care Comisia i le atribuie prin intermediul unuia sau mai multor acorduri de contribuție ce acoperă diferite alte sarcini specifice legate de program.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Agenția Spațială Europeană este o organizație internațională cu o vastă expertiză în domeniul spațial care, în 2004, a încheiat un acord-cadru cu Comunitatea Europeană. Prin urmare, ea este un partener important pentru punerea în aplicare a programului și ar trebui stabilite relații adecvate cu ea. În această privință și în conformitate cu Regulamentul financiar, este important să se încheie un acord-cadru de parteneriat financiar cu Agenția Spațială Europeană, care să reglementeze toate relațiile financiare dintre Comisie, agenție și ESA și să asigure coerența acestora și conformitatea lor cu Acordul-cadru încheiat cu Agenția Spațială Europeană, în special cu articolul 5. Cu toate acestea, întrucât Agenția Spațială Europeană nu este un organism al Uniunii și nu face obiectul dreptului Uniunii, pentru protejarea intereselor Uniunii și ale statelor sale membre este esențial ca un astfel de acord să fie condiționat de introducerea unor norme de funcționare adecvate la Agenția Spațială Europeană. Acordul ar trebui să cuprindă, de asemenea, toate clauzele necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii.

(29)  Agenția Spațială Europeană este o organizație internațională cu o vastă expertiză în domeniul spațial care, în 2004, a încheiat un acord-cadru cu Comunitatea Europeană. Prin urmare, ea este un partener important pentru punerea în aplicare a programului și ar trebui stabilite relații adecvate cu ea. În această privință și în conformitate cu Regulamentul financiar, este important să se încheie un acord-cadru de parteneriat financiar cu Agenția Spațială Europeană, care să reglementeze toate relațiile financiare dintre Comisie, agenție și ESA și să asigure coerența acestora și conformitatea lor cu Acordul-cadru încheiat cu Agenția Spațială Europeană, în special cu articolul 5. Întrucât Agenția Spațială Europeană nu este un organism al Uniunii și nu face obiectul dreptului Uniunii, pentru protejarea intereselor Uniunii și ale statelor sale membre este esențial ca un astfel de acord să conțină cerințe adecvate privind normele de funcționare ale Agenției Spațiale Europene. Acordul ar trebui să cuprindă, de asemenea, toate clauzele necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Pentru a integra structural reprezentarea utilizatorilor în guvernanța GOVSATCOM și pentru a agrega nevoile și cerințele utilizatorilor fără a ține seama de granițele naționale sau de cele dintre domeniul civil și cel militar, entitățile relevante ale Uniunii care au legături mai strânse cu utilizatorii, precum Agenția Europeană de Apărare, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, Capacitatea militară de planificare și conducere/Capacitatea civilă de planificare și conducere și Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență, ar trebui să aibă roluri de coordonare a grupurilor de utilizatori specifice. La nivel agregat, Agenția UE pentru Programul spațial și Agenția Europeană de Apărare ar trebui să reprezinte comunitățile de utilizatori civili și, respectiv, militari și ar putea să monitorizeze utilizarea operațională, cererea, conformitatea cu cerințele, precum și nevoile și cerințele în continuă evoluție.

(31)  Pentru a integra structural reprezentarea utilizatorilor în guvernanța GOVSATCOM și pentru a agrega nevoile și cerințele utilizatorilor fără a ține seama de granițele naționale, entitățile relevante ale Uniunii care au legături mai strânse cu utilizatorii, precum Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, Capacitatea civilă de planificare și conducere și Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență, ar trebui să aibă roluri de coordonare a grupurilor de utilizatori specifice. La nivel agregat, Agenția ar trebui să reprezinte comunitatea de utilizatori și ar putea să monitorizeze utilizarea operațională, cererea, conformitatea cu cerințele, precum și nevoile și cerințele în continuă evoluție.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Pentru circulația în condiții de securitate a informațiilor, ar trebui instituite norme corespunzătoare care să asigure echivalența normelor de securitate pentru diferitele entități publice și private, precum și pentru persoanele fizice implicate în punerea în aplicare a programului.

(36)  Pentru circulația în condiții de securitate a informațiilor, ar trebui instituite norme corespunzătoare care să asigure echivalența normelor de securitate pentru diferitele entități publice și private, precum și pentru persoanele fizice implicate în punerea în aplicare a programului, prin instituirea mai multor niveluri de acces la informații și, implicit, prin securitatea accesului la informații.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a)  Securitatea cibernetică a infrastructurilor spațiale europene, atât la sol cât și în spațiu, este esențială pentru a asigura continuitatea operațiunilor sistemelor, capacitatea lor efectivă de a-și duce la îndeplinire sarcinile în mod continuu și de a furniza serviciile necesare.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Un număr tot mai mare de sectoare economice esențiale, în special transporturile, telecomunicațiile, agricultura și energia, utilizează din ce în ce mai mult sistemele de navigație prin satelit, pe lângă sinergiile cu activitățile legate de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. Prin urmare, controlul deplin asupra navigației prin satelit ar trebui să garanteze independența tehnologică a Uniunii, inclusiv, pe termen mai lung, pentru componentele echipamentelor de infrastructură, și să îi asigure autonomia strategică.

(38)  Un număr tot mai mare de sectoare economice esențiale, în special transporturile, telecomunicațiile, agricultura și energia, utilizează din ce în ce mai mult sistemele de navigație prin satelit. Navigația prin satelit joacă, de asemenea, un rol în contextul securității Uniunii și a statelor sale membre. Prin urmare, controlul deplin asupra navigației prin satelit ar trebui să garanteze independența tehnologică a Uniunii, inclusiv, pe termen mai lung, pentru componentele echipamentelor de infrastructură, și să îi asigure autonomia strategică.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  EGNOS urmărește îmbunătățirea calității semnalelor deschise recepționate de la sistemele globale de navigație prin satelit existente, în special a celor emise de sistemul Galileo. Serviciile oferite de EGNOS ar trebui să acopere, cu prioritate, teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, incluzând, în acest sens, insulele Azore, Canare și Madeira, cu obiectivul acoperirii acestor teritorii până la sfârșitul anului 2025. În limita fezabilității tehnice și, în ceea ce privește siguranța vieții, în conformitate cu acordurile internaționale, acoperirea geografică a serviciilor oferite de EGNOS ar putea fi extinsă și la alte regiuni ale lumii. Fără a aduce atingere Regulamentului [2018/XXXX] (Regulamentul privind AESA) și monitorizării calității serviciului Galileo care este necesară pentru aviație, ar trebui remarcat faptul că, deși semnalele emise de Galileo pot fi utilizate efectiv pentru facilitarea poziționării aeronavelor, numai sistemele locale sau regionale de augmentare, cum este EGNOS în Europa, pot constitui servicii de management al traficului aerian (ATM) și servicii de navigație aeriană.

(40)  EGNOS urmărește îmbunătățirea calității semnalelor deschise recepționate de la sistemele globale de navigație prin satelit existente, în special a celor emise de sistemul Galileo. Serviciile oferite de EGNOS ar trebui să acopere, cu prioritate, teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, incluzând, în acest sens, insulele Azore, Canare și Madeira, cu obiectivul acoperirii acestor teritorii până la sfârșitul anului 2025. În limita fezabilității tehnice și, în ceea ce privește siguranța vieții, în conformitate cu acordurile internaționale, acoperirea geografică a serviciilor oferite de EGNOS ar putea fi extinsă și la alte regiuni ale lumii. Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului1a și monitorizării calității serviciului Galileo și a performanțelor în materie de siguranță care este necesară pentru aviație, ar trebui remarcat faptul că semnalele emise de Galileo pot fi utilizate efectiv pentru facilitarea poziționării aeronavelor și că numai sistemele locale sau regionale de augmentare, cum este EGNOS în Europa, pot constitui servicii de management al traficului aerian (ATM) și servicii de navigație aeriană.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  EGNOS poate oferi asistență agriculturii de precizie și poate ajuta fermierii europeni să elimine deșeurile, să reducă aplicarea în exces a îngrășămintelor și a erbicidelor și să optimizeze randamentele culturilor. EGNOS are deja o importantă „comunitate de utilizatori”, însă numărul de utilaje agricole compatibile cu tehnologia navigației este mai limitat. Acest aspect ar trebui abordat.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Este imperativă asigurarea continuității, sustenabilității și disponibilității viitoare a serviciilor furnizate de sistemele Galileo și EGNOS. Într-un mediu în schimbare și pe o piață în evoluție rapidă, dezvoltarea acestora ar trebui de asemenea să continue și ar trebui pregătite deja noile generații ale acestor sisteme.

(41)  Este imperativă asigurarea continuității, sustenabilității, securității, fiabilității, preciziei și a disponibilității viitoare a serviciilor furnizate de sistemele Galileo și EGNOS. Într-un mediu în schimbare și pe o piață în evoluție rapidă, dezvoltarea acestora ar trebui de asemenea să continue și ar trebui pregătite deja noile generații ale acestor sisteme.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a)   Pentru a sprijini valorificarea serviciilor oferite de Galileo și EGNOS și pentru a susține serviciile în aval, în special în sectorul transporturilor, autoritățile competente ar trebui să dezvolte standarde și certificări comune la nivel internațional. 

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Având în vedere importanța pentru Galileo și EGNOS a infrastructurii terestre și impactul acesteia asupra securității lor, stabilirea amplasamentului infrastructurii respective ar trebui să îi revină Comisiei. Implementarea infrastructurii terestre a sistemelor ar trebui să urmeze în continuare un proces deschis și transparent.

eliminat

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Pentru maximizarea beneficiilor socioeconomice ale programelor Galileo și EGNOS, în special în domeniul securității, ar trebui promovată utilizarea serviciilor furnizate de cele două prin alte politici ale Uniunii, atunci când acest lucru este justificat și benefic.

(46)  Pentru maximizarea beneficiilor socioeconomice ale programelor Galileo și EGNOS, în special în domeniul securității, ar trebui integrată utilizarea serviciilor furnizate de cele două în alte politici ale Uniunii, atunci când este posibil. Măsurile de încurajare a utilizării acestor servicii în toate statele membre constituie, de asemenea, o etapă importantă.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Copernicus ar trebui să asigure un acces autonom la cunoștințe despre mediu, la tehnologii esențiale pentru observarea Pământului și la servicii de geoinformare, permițând astfel Uniunii să obțină independență în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, schimbările climatice, protecția civilă, securitatea și economia digitală.

(47)  Copernicus ar trebui să asigure un acces autonom la cunoștințe despre mediu, la tehnologii esențiale pentru observarea Pământului și la servicii de geoinformare, permițând astfel Uniunii să obțină independență în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, inclusiv agricultura, biodiversitatea, utilizarea terenurilor, silvicultura, dezvoltarea rurală și pescuitul, schimbările climatice, siturile patrimoniului cultural, protecția civilă, securitatea, inclusiv securitatea infrastructurilor, precum și economia digitală.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice și să asigure continuitatea cu activitățile și realizările în temeiul Regulamentului (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului17 de instituire a programului Uniunii de observare și monitorizare a Pământului (Copernicus), precum și al Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială18, care a instituit programul ce a precedat Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și a stabilit normele de punere în aplicare a operațiunilor sale inițiale, ținând seama de tendințele recente în cercetare, de progresele tehnologice și de inovațiile cu impact asupra domeniului observării Pământului, precum și de evoluțiile în ceea ce privește analiza volumelor mari de date și inteligența artificială și de strategiile și inițiativele legate de acestea de la nivelul Uniunii19. Programul ar trebui să utilizeze, în cea mai mare măsură posibilă, capacitățile spațiale de observare ale statelor membre, ale Agenției Spațiale Europene, ale EUMETSAT20, precum și ale altor entități, inclusiv pe cele ale inițiativele comerciale din Europa, contribuind astfel și la dezvoltarea unui sector spațial comercial viabil în Europa. Acolo unde fezabil și adecvat, ar trebui , de asemenea, să utilizeze și datele disponibile in situ și auxiliare furnizate în principal de statele membre în conformitate cu Directiva 2007/2/CE21. Comisia ar trebui să colaboreze cu statele membre și cu Agenția Europeană de Mediu pentru a asigura accesul la seturile de date in situ pentru Copernicus și utilizarea eficientă a acestora.

(48)  Capacitățile existente ar trebui dezvoltate și completate cu noi active, care pot fi dezvoltate în comun de către entitățile responsabile. În acest scop, Comisia ar trebui să conlucreze îndeaproape cu Agenția Spațială Europeană, statele membre și, după caz, cu alte entități care dețin active spațiale și in situ relevante. Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice și să asigure continuitatea cu activitățile și realizările în temeiul Regulamentului (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului17 de instituire a programului Uniunii de observare și monitorizare a Pământului (Copernicus), precum și al Regulamentului (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială18, care a instituit programul ce a precedat Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și a stabilit normele de punere în aplicare a operațiunilor sale inițiale, ținând seama de tendințele recente în cercetare, de progresele tehnologice și de inovațiile cu impact asupra domeniului observării Pământului, precum și de evoluțiile în ceea ce privește analiza volumelor mari de date și inteligența artificială și de strategiile și inițiativele legate de acestea de la nivelul Uniunii19. Programul ar trebui să utilizeze, în cea mai mare măsură posibilă, capacitățile spațiale de observare ale statelor membre, ale Agenției Spațiale Europene, ale EUMETSAT20, precum și ale altor entități, inclusiv pe cele ale inițiativele comerciale din Europa, contribuind astfel și la dezvoltarea unui sector spațial comercial viabil în Europa. Acolo unde fezabil și adecvat, ar trebui , de asemenea, să utilizeze și datele disponibile in situ și auxiliare furnizate în principal de statele membre în conformitate cu Directiva 2007/2/CE21. Comisia ar trebui să colaboreze cu statele membre și cu Agenția Europeană de Mediu pentru a asigura accesul la seturile de date in situ pentru Copernicus și utilizarea eficientă a acestora.

__________________

__________________

17 Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

17 Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

18 Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013) (JO L 276, 20.10.2010, p. 1).

18 Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013) (JO L 276, 20.10.2010, p. 1).

19 Comunicarea „Inteligența artificială pentru Europa” [COM(2018) 237 final], Comunicarea „Către un spațiu european comun al datelor” [COM(2018) 232 final], Propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță [COM(2018) 8 final].

19 Comunicarea „Inteligența artificială pentru Europa” [COM(2018) 237 final], Comunicarea „Către un spațiu european comun al datelor” [COM(2018) 232 final], Propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță [COM(2018) 8 final].

20 Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici.

20 Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici.

21 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).

21 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49a)  Ar trebui valorificat întregul potențial al Copernicus pentru societatea și economia Uniunii, dincolo de beneficiarii direcți, prin intensificarea măsurilor de adoptare de către utilizatori, ceea ce necesită acțiuni suplimentare care să facă datele utilizabile de către nespecialiști și, astfel, să stimuleze creșterea, crearea de locuri de muncă și transferurile de cunoștințe.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  În ceea ce privește obținerea datelor, activitățile din cadrul Copernicus ar trebui să vizeze completarea și întreținerea infrastructurii spațiale existente, pregătirea înlocuirii pe termen lung a sateliților ajunși la sfârșitul duratei lor de viață, precum și inițierea de noi misiuni legate de sisteme noi de observare, care să sprijine acțiunile de răspuns la problema globală a schimbărilor climatice (de exemplu, monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră). Activitățile din cadrul programului Copernicus ar trebui să își extindă acoperirea globală a monitorizării la regiunile polare și să sprijine asigurarea conformității de mediu, monitorizarea și raportarea obligatorie în domeniul mediului și aplicațiile inovatoare legate de mediu (de exemplu, pentru monitorizarea culturilor, gospodărirea apelor și monitorizarea ameliorată a incendiilor). În acest context, Copernicus ar trebui să mobilizeze și să profite la maximum de investițiile realizate în perioada de finanțare anterioară (2014-2020), explorând, în același timp, noi modele operaționale și comerciale pentru a completa în continuare capacitățile Copernicus. Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice parteneriatele sale de succes cu statele membre pentru a își dezvolta în continuare dimensiunea de securitate prin mecanisme de guvernanță adecvate, pentru a răspunde la evoluția nevoilor utilizatorilor în domeniul securității.

(52)  În ceea ce privește obținerea datelor, activitățile din cadrul Copernicus ar trebui să vizeze completarea și întreținerea infrastructurii spațiale existente, pregătirea înlocuirii pe termen lung a sateliților ajunși la sfârșitul duratei lor de viață, precum și inițierea de noi misiuni, a căror fezabilitate este studiată în prezent de Agenția Spațială Europeană, legate de sisteme noi de observare, care să sprijine acțiunile de răspuns la problema globală a schimbărilor climatice (de exemplu, monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră). Activitățile din cadrul programului Copernicus ar trebui să își extindă acoperirea globală a monitorizării la regiunile polare și să sprijine asigurarea conformității de mediu, monitorizarea și raportarea obligatorie în domeniul mediului și aplicațiile inovatoare legate de mediu (de exemplu, pentru monitorizarea culturilor, gospodărirea apelor și monitorizarea ameliorată a incendiilor). În acest context, Copernicus ar trebui să mobilizeze și să profite la maximum de investițiile realizate în perioada de finanțare anterioară (2014-2020), explorând, în același timp, noi modele operaționale și comerciale pentru a completa în continuare capacitățile Copernicus. Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice parteneriatele sale de succes cu statele membre pentru a își dezvolta în continuare dimensiunea de securitate prin mecanisme de guvernanță adecvate, pentru a răspunde la evoluția nevoilor utilizatorilor în domeniul securității.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53)  În cadrul funcției de prelucrare a datelor și a informațiilor, Copernicus ar trebui să asigure sustenabilitatea pe termen lung și dezvoltarea în continuare a serviciilor de bază oferite, furnizarea de informații pentru satisfacerea nevoilor sectorului public și a celor care decurg din angajamentele internaționale ale Uniunii și să maximizeze posibilitățile de exploatare comercială. În special, Copernicus ar trebui să furnizeze, la scară locală, națională, europeană și mondială, informații privind starea atmosferei, informații cu privire la starea oceanelor, informații în sprijinul monitorizării suprafeței terestre care să sprijine punerea în aplicare a politicilor locale, naționale și ale Uniunii; informații în sprijinul adaptării la schimbările climatice și atenuării efectelor acestora; informații geospațiale pentru a sprijini gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv prin activități de prevenire, asigurarea conformității de mediu, precum și securitatea civilă, inclusiv sprijin pentru activitatea externă a Uniunii. Comisia ar trebui să identifice mecanisme contractuale corespunzătoare care să încurajeze sustenabilitatea furnizării de servicii.

(53)  În cadrul funcției de prelucrare a datelor și a informațiilor, Copernicus ar trebui să asigure sustenabilitatea pe termen lung și dezvoltarea în continuare a serviciilor de bază oferite, furnizarea de informații pentru satisfacerea nevoilor sectorului public și a celor care decurg din angajamentele internaționale ale Uniunii și să maximizeze posibilitățile de exploatare comercială. În special, Copernicus ar trebui să furnizeze, la scară locală, națională, europeană și mondială, informații privind starea atmosferei, inclusiv calitatea aerului; informații cu privire la starea oceanelor; informații în sprijinul monitorizării suprafeței terestre care să sprijine punerea în aplicare a politicilor locale, naționale și ale Uniunii; informații în sprijinul adaptării la schimbările climatice și atenuării efectelor acestora; informații geospațiale pentru a sprijini gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv prin activități de prevenire, asigurarea conformității de mediu, precum și securitatea civilă, inclusiv sprijin pentru activitatea externă a Uniunii. Comisia ar trebui să identifice mecanisme contractuale corespunzătoare care să încurajeze sustenabilitatea furnizării de servicii.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(54a)  În scopul îndeplinirii obiectivelor Copernicus în mod sustenabil, ar putea fi înființat un comitet (subcomitetul Copernicus) pentru a asista Comisia în asigurarea coordonării contribuțiilor la Copernicus din partea Uniunii, a statelor membre și a organizațiilor interguvernamentale, precum și a coordonării cu sectorul privat, folosind în mod optim capacitățile existente și identificând lacunele care trebuie soluționate la nivelul Uniunii.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55)  Implementarea serviciilor Copernicus ar trebui să faciliteze adoptarea de către public a serviciilor, întrucât utilizatorii ar putea anticipa disponibilitatea și evoluția serviciilor, precum și cooperarea cu statele membre și cu alte părți. În acest scop, Comisia și entitățile cărora le-a încredințat execuția și care furnizează servicii ar trebui să colaboreze îndeaproape cu diferitele comunități de utilizatori din întreaga Europă în vederea dezvoltării în continuare a serviciilor Copernicus și a portofoliului de informații, pentru a se asigura satisfacerea nevoilor în continuă evoluție ale sectorului public și ale politicilor și, astfel, pentru a asigura maximizarea utilizării datelor de observare a Pământului. Comisia și statele membre ar trebui să colaboreze la dezvoltarea componentei in situ a programului Copernicus și să faciliteze integrarea seturilor de date in situ cu seturile de date spațiale pentru servicii Copernicus actualizate.

(55)  Implementarea serviciilor Copernicus ar trebui să faciliteze adoptarea de către public a serviciilor, întrucât utilizatorii ar putea anticipa disponibilitatea și evoluția serviciilor, precum și cooperarea cu statele membre și cu alte părți. În acest scop, agenția și entitățile cărora Copernicus le-a încredințat execuția ar trebui să colaboreze îndeaproape cu diferitele comunități de utilizatori din întreaga Europă în vederea dezvoltării în continuare a serviciilor Copernicus și a portofoliului de informații, pentru a se asigura satisfacerea nevoilor în continuă evoluție ale sectorului public și ale politicilor și, astfel, pentru a asigura maximizarea utilizării datelor de observare a Pământului în interesul cetățenilor europeni. Comisia și statele membre ar trebui să colaboreze la dezvoltarea componentei in situ a programului Copernicus și să faciliteze integrarea seturilor de date in situ cu seturile de date spațiale pentru servicii Copernicus actualizate.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 56 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(56a)  Statele membre, Comisia și entitățile responsabile ar trebuie să deruleze periodic campanii de informare privind beneficiile programului Copernicus pentru ca toți potențialii utilizatori să aibă acces la informațiile și datele relevante.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 57 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(57a)  Serviciile pentru schimbările climatice ale Copernicus, deși aflate încă în fază preoperațională, evoluează deja în direcția bună, având în vedere că numărul de utilizatori s-a dublat între 2015 și 2016. Toate serviciile pentru schimbările climatice ar trebui să devină complet operaționale cât mai repede posibil și, astfel, să furnizeze fluxul continuu de date necesare pentru acțiuni eficace de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 59

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59)  Pentru a promova și a facilita utilizarea datelor și a tehnologiilor de observare a Pământului atât de către autoritățile locale, cât și de către întreprinderile mici și mijlocii, oameni de știință și cercetători, ar trebui promovate rețele dedicate de distribuție a datelor Copernicus, inclusiv organisme naționale și regionale, prin activități de stimulare a adoptării de către utilizatori. În acest scop, Comisia și statele membre ar trebui să urmărească să creeze legături mai strânse între Copernicus și politicile naționale și ale Uniunii, pentru a încuraja cererea de servicii și de aplicații comerciale și pentru a permite întreprinderilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii și celor nou-înființate, să dezvolte aplicații bazate pe date și informații Copernicus, în vederea dezvoltării unui ecosistem competitiv de date de observare a Pământului în Europa.

(59)  Pentru a promova și a facilita utilizarea datelor și a tehnologiilor de observare a Pământului atât de către autoritățile locale și regionale, cât și de către întreprinderile mici și mijlocii, oameni de știință și cercetători, ar trebui promovate rețele dedicate de distribuție a datelor Copernicus, inclusiv organisme naționale și regionale, prin activități de stimulare a adoptării de către utilizatori. În acest scop, Comisia și statele membre ar trebui să urmărească să creeze legături mai strânse între Copernicus și politicile naționale și ale Uniunii, pentru a încuraja cererea de servicii și de aplicații comerciale și pentru a permite întreprinderilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii și celor nou-înființate, să dezvolte aplicații bazate pe date și informații Copernicus, în vederea dezvoltării unui ecosistem competitiv de date de observare a Pământului în Europa.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(59a)  Având în vedere potențialul ridicat al imaginilor prin satelit pentru o gestionare sustenabilă și eficientă a resurselor, de exemplu furnizarea de informații fiabile și în timp util cu privire la condițiile de cultură și sol, aceste servicii ar trebui să fie dezvoltate în continuare pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor finali și pentru a asigura conectarea datelor.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62)  În urma cererilor formulate de Parlamentul European și de Consiliu, Uniunea a instituit un cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială (SST), prin Decizia 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială24. Deșeurile spațiale au devenit o amenințare gravă pentru securitatea, siguranța și sustenabilitatea activităților spațiale. Prin urmare, SST este de o importanță primordială pentru menținerea continuității componentelor programului și a contribuției acestora la politicile Uniunii. Urmărind să împiedice proliferarea deșeurilor spațiale, SST contribuie la asigurarea accesului sustenabil și garantat la spațiu și a utilizării sigure și garantate a spațiului, care constituie un bun comun.

(62)  În urma cererilor formulate de Parlamentul European și de Consiliu, Uniunea a instituit un cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială (SST), prin Decizia 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului24. Deșeurile spațiale au devenit o amenințare gravă pentru securitatea, siguranța și sustenabilitatea activităților spațiale. Prin urmare, SST este de o importanță primordială pentru menținerea continuității componentelor programului și a contribuției acestora la politicile Uniunii. Urmărind să împiedice proliferarea deșeurilor spațiale, SST contribuie la asigurarea accesului sustenabil și garantat la spațiu și a utilizării sigure și garantate a spațiului, care constituie un bun comun. SST vizează, de asemenea, facilitarea pregătirii proiectelor europene de „curățare” a orbitei terestre.

__________________

__________________

24 JO L 158, 27.5.2014, p. 227.

24 Decizia nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială (JO L 158, 27.5.2014, p. 227).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63)  SST ar trebui să dezvolte în continuare performanța și autonomia capacităților sale. În acest scop, el ar trebui să ducă la crearea unui catalog european autonom al obiectelor spațiale, pe baza datelor de la rețeaua de senzori SST. SST ar trebui, de asemenea, să sprijine în continuare exploatarea și furnizarea serviciilor SST. Întrucât SST este un sistem orientat către utilizatori, ar trebui create mecanismele adecvate pentru colectarea cerințelor utilizatorilor, inclusiv a celor legate de securitate.

(63)  SST ar trebui să dezvolte în continuare performanța și autonomia capacităților sale. În acest scop, el ar trebui să ducă la crearea unui catalog european autonom al obiectelor spațiale, pe baza datelor de la rețeaua de senzori SST. Catalogul ar putea să urmeze exemplul altor state cu capacități spațiale și să pună la dispoziție o parte din datele sale în scopuri necomerciale sau de cercetare. SST ar trebui, de asemenea, să sprijine în continuare exploatarea și furnizarea serviciilor SST. Întrucât SST este un sistem orientat către utilizatori, ar trebui create mecanismele adecvate pentru colectarea cerințelor utilizatorilor, inclusiv a celor legate de securitate și de transmitere de informații relevante de la și către instituțiile publice pentru îmbunătățirea eficacității sistemului.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 67

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(67)  În plus, SST ar trebui să fie complementar măsurilor existente de atenuare a riscurilor, precum Orientările privind diminuarea deșeurilor cosmice ale Comitetului ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic (COPUOS) și Orientările privind sustenabilitatea pe termen lung a activităților din spațiul cosmic, sau altor inițiative, pentru a garanta siguranța, securitatea și sustenabilitatea activităților din spațiul cosmic. În vederea reducerii riscurilor de coliziune, SST va urmări, de asemenea, să realizeze sinergii cu inițiativele de eliminare activă și de pasivizare a deșeurilor spațiale. SST ar trebui să contribuie la asigurarea utilizării și explorării pașnice a spațiului cosmic. Dezvoltarea activităților spațiale ar putea avea implicații asupra inițiativelor internaționale din domeniul managementului traficului spațial. Uniunea ar trebui să monitorizeze aceste evoluții și ar putea să le ia în considerare în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM actual.

(67)  În plus, SST ar trebui să fie complementar măsurilor existente de atenuare a riscurilor, precum Orientările privind diminuarea deșeurilor cosmice ale Comitetului ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic (COPUOS) și Orientările privind sustenabilitatea pe termen lung a activităților din spațiul cosmic, sau altor inițiative, pentru a garanta siguranța, securitatea și sustenabilitatea activităților din spațiul cosmic. În vederea reducerii riscurilor de coliziune, SST va urmări, de asemenea, să realizeze sinergii cu inițiativele care vizează promovarea dezvoltării și a implementării unor sisteme tehnologice concepute pentru eliminarea activă a deșeurilor spațiale. SST ar trebui să contribuie la asigurarea utilizării și explorării pașnice a spațiului cosmic. Dezvoltarea activităților spațiale ar putea avea implicații asupra inițiativelor internaționale din domeniul managementului traficului spațial. Uniunea ar trebui să monitorizeze aceste evoluții și ar putea să le ia în considerare în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM actual.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 70

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70)  Fenomenele meteorologice spațiale majore și extreme pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot întrerupe funcționarea infrastructurilor spațiale sau terestre. Prin urmare, în cadrul programului ar trebui introdusă o funcție de meteorologie spațială, cu scopul de a evalua riscurile meteorologice spațiale și nevoile corespunzătoare ale utilizatorilor, de a spori gradul de informare cu privire la riscurile meteorologice spațiale, de a asigura furnizarea de servicii de meteorologie spațială orientate către utilizatori și de a îmbunătăți capacitățile statelor membre de a produce servicii meteorologice spațiale. Comisia ar trebui să acorde prioritate sectoarelor cărora urmează să le fie furnizate serviciile operaționale de meteorologie spațială, ținând seama de nevoile utilizatorilor, de riscuri și de gradul de pregătire tehnologică. Pe termen lung, pot fi abordate și nevoile altor sectoare. Furnizarea de servicii la nivelul Uniunii conform necesităților utilizatorilor va necesita activități de cercetare și de dezvoltare specifice, coordonate și continue pentru a sprijini evoluția serviciilor meteorologice spațiale. Furnizarea de servicii meteorologice spațiale ar trebui să se bazeze pe capacitățile existente la nivel național și la nivelul Uniunii și să permită o participare largă a statelor membre și implicarea sectorului privat.

(70)  Fenomenele meteorologice spațiale majore și extreme pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot întrerupe funcționarea infrastructurilor spațiale sau terestre. Prin urmare, în cadrul programului ar trebui introdusă o funcție de meteorologie spațială, cu scopul de a evalua riscurile meteorologice spațiale și nevoile corespunzătoare ale utilizatorilor, de a spori gradul de informare cu privire la riscurile meteorologice spațiale, de a asigura furnizarea de servicii de meteorologie spațială orientate către utilizatori și de a îmbunătăți capacitățile statelor membre de a produce servicii meteorologice spațiale. Comisia ar trebui să acorde prioritate sectoarelor cărora urmează să le fie furnizate serviciile operaționale de meteorologie spațială, ținând seama de nevoile utilizatorilor, de riscuri și de gradul de pregătire tehnologică. Pe termen lung, pot fi abordate și nevoile altor sectoare. Furnizarea de servicii la nivelul Uniunii conform necesităților utilizatorilor va necesita activități de cercetare și de dezvoltare specifice, coordonate și continue pentru a sprijini evoluția serviciilor meteorologice spațiale. Furnizarea de servicii meteorologice spațiale ar trebui să se bazeze pe capacitățile existente la nivel național și la nivelul Uniunii și să permită o participare largă a statelor membre și a organizațiilor internaționale și implicarea sectorului privat.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 73

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(73)  GOVSATCOM este un program orientat către utilizatori cu o puternică dimensiune de securitate. Cazurile de utilizare pot fi grupate pentru analiză în trei categorii principale: gestionarea crizelor, care poate include misiuni și operațiuni civile și militare de securitate și apărare comună, intervenții în caz de dezastre naturale sau provocate de om, crize umanitare și crize maritime; supravegherea, care poate include supravegherea frontierelor, supravegherea pre-frontieră a liniilor de frontieră maritime, supravegherea maritimă, supravegherea traficului ilegal; precum și infrastructurile esențiale, care pot include rețeaua diplomatică, comunicațiile polițienești, infrastructurile critice (de exemplu, energie, transporturi, diguri și baraje) și infrastructurile spațiale.

(73)  GOVSATCOM este un program orientat către utilizatori cu o puternică dimensiune de securitate. Cazurile de utilizare pot fi grupate pentru analiză în trei categorii principale: gestionarea crizelor, dezastrele naturale și cele provocate de om, crizele umanitare și urgențele maritime; supravegherea, care poate include supravegherea frontierelor, supravegherea pre-frontieră a liniilor de frontieră maritime, supravegherea maritimă, supravegherea traficului ilegal; precum și infrastructurile esențiale, care pot include rețeaua diplomatică, comunicațiile polițienești, infrastructura digitală (de exemplu, centre de date și servere), infrastructurile critice (de exemplu, energie, transporturi, diguri, cum ar fi barajele) și infrastructurile spațiale.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 78

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(78)  Pentru utilizatorii de comunicații prin satelit, echipamentele de utilizare constituie cea mai importantă interfață operațională. Abordarea GOVSATCOM a UE face posibil ca majoritatea utilizatorilor să continue să își folosească echipamentele existente pentru utilizarea serviciilor GOVSATCOM, în măsura în care utilizează tehnologii din Uniune.

(78)  Pentru utilizatorii de comunicații prin satelit, echipamentele de utilizare constituie cea mai importantă interfață operațională. Abordarea GOVSATCOM a UE ar trebui să facă posibil ca utilizatorii să continue să își folosească echipamentele existente pentru utilizarea serviciilor GOVSATCOM.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 86

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(86)  Infrastructura dedicată programului ar putea necesita activități suplimentare de cercetare și de inovare, care ar putea fi sprijinite prin programul Orizont Europa, în vederea coerenței cu activitățile din domeniu ale Agenției Spațiale Europene. Sinergia cu Orizont Europa ar trebui să garanteze faptul că necesitățile de cercetare și de inovare ale sectorului spațial sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică a cercetării și inovării. Datele și serviciile spațiale puse la dispoziție gratuit de către program vor fi folosite pentru dezvoltarea de soluții radical inovatoare prin activități de cercetare și de inovare, inclusiv în contextul Orizont Europa, în special în ceea ce privește resursele naturale și alimentele sustenabile, monitorizarea climei, orașele inteligente, vehiculele automatizate, securitatea și gestionarea dezastrelor. Procesul de planificare strategică în cadrul programului Orizont Europa va identifica activitățile de cercetare și de inovare care ar trebui să utilizeze infrastructurile deținute de Uniune, precum cele care țin de Galileo, de EGNOS și de Copernicus. Infrastructurile de cercetare, în special rețelele de observare in situ, vor constitui elemente esențiale ale infrastructurii de observare in situ care face posibile serviciile Copernicus.

(86)  Infrastructura dedicată programului ar putea necesita activități suplimentare de cercetare și de inovare, care ar putea fi sprijinite prin programul Orizont Europa, în vederea coerenței cu activitățile din domeniu ale Agenției Spațiale Europene. Sinergia cu Orizont Europa ar trebui să garanteze faptul că necesitățile de cercetare și de inovare ale sectorului spațial sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică a cercetării și inovării. Este important să se asigure continuitatea între soluțiile dezvoltate prin programul Orizont Europa și operațiunile componentelor programului. Datele și serviciile spațiale puse la dispoziție gratuit de către program vor fi folosite pentru dezvoltarea de soluții radical inovatoare prin activități de cercetare și de inovare, inclusiv în contextul Orizont Europa, în principalele domenii de politică ale Uniunii. Procesul de planificare strategică în cadrul programului Orizont Europa va identifica activitățile de cercetare și de inovare care ar trebui să utilizeze infrastructurile deținute de Uniune, precum cele care țin de Galileo, de EGNOS și de Copernicus. Infrastructurile de cercetare, în special rețelele de observare in situ, vor constitui elemente esențiale ale infrastructurii de observare in situ care face posibile serviciile Copernicus.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 87

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(87)  Regulamentul (UE) nr. 912/2010 a instituit o agenție a Uniunii denumită Agenția GNSS European, care să gestioneze anumite aspecte ale programelor de navigație prin satelit Galileo și EGNOS. Prezentul regulament prevede în special ca Agenției GNSS European să i se încredințeze noi sarcini, nu doar cu privire la Galileo și EGNOS, ci și cu privire la celelalte componente ale programului, în special în legătură cu acreditarea de securitate. Prin urmare, trebuie adaptate în mod corespunzător denumirea, sarcinile și aspectele organizatorice ale Agenției GNSS European.

(87)  Regulamentul (UE) nr. 912/2010 a instituit o agenție a Uniunii denumită Agenția GNSS European, care să gestioneze anumite aspecte ale programelor de navigație prin satelit Galileo și EGNOS. Prezentul regulament prevede în special ca Agenției GNSS European să i se încredințeze noi sarcini, nu doar cu privire la Galileo și EGNOS, ci și cu privire la celelalte componente ale programului, în special în legătură cu acreditarea de securitate și securitate cibernetică. Prin urmare, trebuie adaptate în mod corespunzător denumirea, sarcinile și aspectele organizatorice ale Agenției GNSS European.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 88

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(88)  Având în vedere domeniul său de acțiune, care nu se va mai limita la Galileo și EGNOS, Agenția GNSS European ar trebui, așadar, modificată. Cu toate acestea, noua agenție ar trebui să asigure continuitatea activităților Agenției GNSS European cu privire la drepturi și obligații, la personal și la valabilitatea deciziilor adoptate.

(88)  Având în vedere domeniul său de acțiune, care nu se va mai limita la Galileo și EGNOS, Agenția GNSS European ar trebui, așadar, modificată. Atunci când îi încredințează sarcini agenției, Comisia ar trebui să asigure finanțarea adecvată pentru administrarea și executarea acestor sarcini, inclusiv resurse umane și financiare adecvate. Cu toate acestea, noua agenție ar trebui să asigure continuitatea activităților Agenției GNSS European cu privire la drepturi și obligații, la personal și la valabilitatea deciziilor adoptate.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „fenomene meteorologice spațiale” înseamnă variațiile naturale ale mediului spațial dintre Soare și Pământ, inclusiv exploziile solare, particulele energetice solare, vânturile solare și ejecțiile de masă coronală, care pot duce la furtuni solare (furtuni geomagnetice, furtuni de radiații solare și perturbații ionosferice) ce au potențialul de a afecta Pământul;

(2)  „fenomene meteorologice spațiale” înseamnă variațiile naturale ale mediului spațial dintre Soare și Pământ, inclusiv exploziile solare, particulele energetice solare, vânturile solare și ejecțiile de masă coronală, care pot duce la furtuni solare (furtuni geomagnetice, furtuni de radiații solare și perturbații ionosferice) ce au potențialul de a afecta Pământul sau infrastructurile spațiale;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „cunoașterea situației spațiale” („SSA”) înseamnă o abordare holistică a principalelor pericole spațiale, cuprinzând coliziunile dintre sateliți și deșeuri spațiale, fenomenele meteorologice spațiale și obiectele din apropierea Pământului;

(5)  „cunoașterea situației spațiale” („SSA”) înseamnă cunoașterea și înțelegerea cuprinzătoare a principalelor pericole spațiale, cuprinzând coliziunile dintre sateliți și deșeuri spațiale, fenomenele meteorologice spațiale și obiectele din apropierea Pământului;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „operațiune de finanțare mixtă” înseamnă acțiuni sprijinite de la bugetul UE, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă în temeiul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin și/sau instrumente financiare de la bugetul UE cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau a altor instituții de finanțe publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;

(6)  „operațiune de finanțare mixtă” înseamnă acțiuni sprijinite de la bugetul UE, inclusiv în cadrul mecanismelor de finanțare mixtă în temeiul articolului 2 alineatul (6) din Regulamentul financiar, care combină forme nerambursabile de sprijin și/sau instrumente financiare și/sau garanții bugetare de la bugetul UE cu forme rambursabile de sprijin din partea unor instituții de dezvoltare sau alte instituții de finanțe publice, precum și din partea unor instituții financiare și investitori comerciali;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „date SST” înseamnă parametrii fizici ai obiectelor spațiale detectați de senzori SST sau parametrii orbitali ai obiectelor spațiale derivați din observațiile înregistrate de senzorii SST în cadrul componentei de supraveghere și urmărire spațială („SST”);

(10)  „date SST” înseamnă parametrii fizici ai obiectelor spațiale, inclusiv deșeurile spațiale, detectați de senzori SST sau parametrii orbitali ai obiectelor spațiale derivați din observațiile înregistrate de senzorii SST în cadrul componentei de supraveghere și urmărire spațială („SST”);

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  „Informații Copernicus de la terți” înseamnă informații care fac obiectul unei licențe și sunt oferite spre utilizare în cadrul activităților Copernicus și care provin din alte surse decât sateliții Sentinel ai Copernicus;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„utilizatori de bază ai Copernicus” care beneficiază de date Copernicus și de informații Copernicus și au rolul suplimentar de a ghida evoluția programului Copernicus, între care se numără instituțiile și organismele Uniunii și organismele publice europene, naționale sau regionale cărora li s-a încredințat o misiune de serviciu public privind definirea, punerea în aplicare, asigurarea respectării sau monitorizarea politicilor de mediu, de protecție civilă, de siguranță sau de securitate;

„utilizatori de bază ai Copernicus” care beneficiază de date Copernicus și de informații Copernicus și au rolul suplimentar de a ghida evoluția programului Copernicus, între care se numără instituțiile și organismele Uniunii și organismele publice europene, naționale sau regionale cărora li s-a încredințat o misiune de serviciu public privind definirea, punerea în aplicare, asigurarea respectării sau monitorizarea politicilor de mediu, de protecție civilă, de siguranță, inclusiv de siguranța infrastructurii, sau de securitate;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„servicii Copernicus de bază” înseamnă serviciile operaționale agregate în componenta de prelucrare a datelor și a informațiilor sau în componenta de servicii și care prezintă un interes general și comun pentru statele membre și pentru Uniune;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  „sectorul spațial” înseamnă:

 

„sectorul din amonte”, ce include activități care duc la un sistem spațial operațional, și explorarea spațiului;

 

„sectorul din aval”, ce include activitățile legate de exploatarea datelor satelitare pentru a dezvolta produse și servicii legate de spațiu destinate utilizatorilor finali.

Justificare

Sectorul spațial ar trebui definit mai precis și separat într-un sector în amonte și un sector în aval.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) civil autonom, aflat sub control civil, care cuprinde o constelație de sateliți, centre și o rețea globală de stații terestre și care oferă servicii de poziționare, de navigare și de măsurare a timpului și integrează pe deplin nevoile și cerințele de securitate (denumit în continuare „Galileo”);

(a)  un sistem global de navigație prin satelit (GNSS) civil autonom, aflat sub control civil, care cuprinde o constelație de sateliți, centre și o rețea globală de stații terestre și care oferă servicii de poziționare, de navigare și de măsurare a timpului și integrează, după caz, nevoile și cerințele de securitate (denumit în continuare „Galileo”);

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un sistem de observare a Pământului autonom și orientat către utilizatori, aflat sub control civil, care oferă date și servicii de geoinformare, cuprinde sateliți, infrastructuri terestre, instalații de prelucrare a datelor și a informațiilor și o infrastructură de distribuție și care integrează pe deplin nevoile și cerințele de securitate (denumit în continuare „Copernicus”);

(c)  un sistem de observare a Pământului autonom și orientat către utilizatori, aflat sub control civil, care oferă date și servicii de geoinformare bazate pe o politică a datelor gratuite și deschise, cuprinde sateliți, infrastructuri terestre, instalații de prelucrare a datelor și a informațiilor și o infrastructură de distribuție și care integrează pe deplin nevoile și cerințele de securitate (denumit în continuare „Copernicus”);

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  un sistem de supraveghere și urmărire spațială menit să îmbunătățească, să exploateze și să furnizeze date, informații și servicii legate de supravegherea și de urmărirea vehiculelor spațiale active și inactive, a treptelor de lansare abandonate, a deșeurilor și a fragmentelor de deșeuri care orbitează în jurul Pământului, sistem completat de parametri de observație privind fenomenele meteorologice spațiale și de monitorizarea riscului reprezentat de obiectele din apropierea Pământului (denumite în continuare „NEO”) care se apropie de Pământ (sistem denumit în continuare „SST”);

(d)  un sistem de supraveghere și urmărire spațială menit să îmbunătățească, să exploateze și să furnizeze date, informații și servicii legate de supravegherea și de urmărirea vehiculelor spațiale active și inactive și a spațiului, a deșeurilor care orbitează în jurul Pământului, sistem completat de parametri de observație privind fenomenele meteorologice spațiale și de monitorizarea riscului reprezentat de obiectele din apropierea Pământului (denumite în continuare „NEO”) care se apropie de Pământ (sistem denumit în continuare „SST”);

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, programul include măsuri de asigurare a unui acces eficient la spațiu pentru program și de promovare a unui sector spațial inovator.

În plus, programul include măsuri de asigurare a unui acces autonom la spațiu, de combatere a amenințărilor cibernetice, de promovare a unui sector spațial inovator și competitiv, în sens ascendent și descendent, și de sprijinire a diplomației spațiale.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul are următoarele obiective generale:

1.  (Nu privește versiunea în limba română)

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să furnizeze sau să contribuie la furnizarea de date, de informații și de servicii legate de spațiu care să fie de înaltă calitate și de actualitate și, dacă este cazul, securizate, fără întreruperi și, ori de câte ori este posibil, la nivel mondial, și care să răspundă nevoilor prezente și viitoare și să poată contribui la prioritățile politice ale Uniunii, printre care schimbările climatice, securitatea și apărarea;

(a)  să furnizeze sau să contribuie la furnizarea de date, de informații și de servicii legate de spațiu care să fie de înaltă calitate și de actualitate și, dacă este cazul, securizate, fără întreruperi și, ori de câte ori este posibil, la nivel mondial, și care să răspundă nevoilor prezente și viitoare și să poată contribui la prioritățile politice ale Uniunii, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice; și să sprijine capacitatea decizională independentă și bazată de date concrete a Uniunii și a statelor sale membre;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să maximizeze beneficiile socioeconomice, inclusiv prin promovarea pe scară cât mai largă a utilizării datelor, informațiilor și serviciilor furnizate de componentele programului;

(b)  să maximizeze beneficiile socioeconomice, în special prin consolidarea sectorului european din aval, facilitând astfel creșterea și crearea de locuri de muncă în Uniune și promovând pe scară cât mai largă adoptarea serviciilor de către public și utilizarea datelor, informațiilor și serviciilor furnizate de componentele programului, în Uniune, dar și în afara ei;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să sporească securitatea Uniunii și a statelor sale membre, precum și libertatea de acțiune și autonomia sa strategică, în special în ceea ce privește tehnologiile și procesele decizionale bazate pe dovezi;

(c)  să întărească securitatea, inclusiv securitatea cibernetică, a Uniunii și a statelor sale membre și să-i consolideze autonomia strategică, în special din punct de vedere industrial și tehnologic;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să consolideze ecosistemul industrial și științific european în domeniul spațial, stabilind un cadru coerent care să îmbine excelența pregătirii și a know-how-ului european, dezvoltarea capacităților de concepție, de producție și viziunea strategică necesară într-un sector din ce în ce mai competitiv.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să promoveze rolul Uniunii pe scena internațională ca unul dintre liderii din sectorul spațial și să îi consolideze rolul în ceea ce privește abordarea provocărilor globale și sprijinirea inițiativelor globale, inclusiv în legătură cu schimbările climatice și cu dezvoltarea durabilă.

(d)  să promoveze rolul Uniunii pe scena internațională ca unul dintre liderii din sectorul spațial și să îi consolideze rolul în ceea ce privește abordarea provocărilor globale și sprijinirea inițiativelor globale, inclusiv în legătură cu dezvoltarea durabilă.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  să consolideze diplomația spațială a Uniunii și să încurajeze cooperarea internațională pentru a sensibiliza opinia publică că spațiul reprezintă un patrimoniu comun al umanității;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  să promoveze tehnologia și industriile Uniunii, precum și principiul reciprocității și concurenței loiale la nivel internațional;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  să consolideze siguranța Uniunii și a statelor sale membre în diferite domenii, în special cel al transporturilor (aviație, inclusiv vehicule aeriene fără pilot, transporturi feroviare, navigație, transporturi rutiere, condusul autonom), al creării și monitorizării infrastructurilor, al monitorizării suprafeței terestre și al mediului înconjurător;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  pentru Galileo și EGNOS: să furnizeze servicii de poziționare, de navigație și de datare de ultimă generație și, acolo unde este cazul, securizate.

(a)  pentru Galileo și EGNOS: să furnizeze pe termen lung și în mod continuu servicii de poziționare, de navigație și de datare de ultimă generație și, acolo unde este cazul, securizate;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pentru Copernicus: să furnizeze, pe termen lung, date și informații precise și fiabile de observare a Pământului pentru a sprijini punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii și ale statelor sale membre în domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al agriculturii și al dezvoltării rurale, al protecției civile, al siguranței și securității, precum și al economiei digitale;

(b)  pentru Copernicus: să furnizeze, pe termen lung, date și informații precise și fiabile de observare a Pământului pentru a sprijini aplicarea și monitorizarea politicilor și acțiunilor orientate către utilizatori ale Uniunii și ale statelor sale membre;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru cunoașterea situației spațiale (SSA): să sporească capacitățile SST de monitorizare, urmărire și identificare a obiectelor spațiale, să monitorizeze condițiile meteorologice spațiale și să cartografieze și să lege în rețea capacitățile privind NEO ale statelor membre;

(c)  pentru cunoașterea situației spațiale (SSA): să mărească capacitățile SST de monitorizare, urmărire și identificare a obiectelor și deșeurilor spațiale, să monitorizeze condițiile meteorologice spațiale și să cartografieze și să lege în rețea capacitățile privind NEO ale statelor membre;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  să contribuie, acolo unde este necesar pentru nevoile programului, la un acces la spațiu autonom, securizat și eficient din punctul de vedere al costurilor;

(e)  să asigure un acces autonom, securizat și eficient din punctul de vedere al costurilor la spațiu;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  să sprijine și să consolideze competitivitatea, spiritul antreprenorial, competențele și capacitatea de a inova ale persoanelor juridice și fizice din Uniune care activează sau doresc activeze în acest sector, ținând seama în special de poziția și de necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii și ale întreprinderilor nou-înființate.

(f)  să promoveze dezvoltarea unei economii spațiale puternice și competitive la nivelul Uniunii și să maximizeze oportunitățile pentru întreprinderile din Uniune de toate dimensiunile și pentru toate regiunile Uniunii.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul sprijină:

Programul sprijină, în sinergie cu alte programe și surse de finanțare ale Uniunii și ale Agenției Spațiale Europene, următoarele:

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furnizarea de servicii de lansare pentru necesitățile programului;

(a)  furnizarea de servicii de lansare pentru program, inclusiv servicii agregate de lansare pentru Uniune și pentru alte entități, la cererea lor, ținând cont de interesele esențiale de securitate ale Uniunii în conformitate cu articolul 25, în vederea creșterii competitivității lansatoarelor și industriilor europene pe piața mondială.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  activitățile de dezvoltare legate de un acces la spațiu autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor;

(b)  activitățile de dezvoltare legate de un acces la spațiu autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor, inclusiv tehnologii de lansare alternative și sisteme sau servicii inovatoare, ținând cont de interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, în conformitate cu articolul 25;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  acolo unde este necesar pentru nevoile programului, adaptările necesare ale infrastructurii spațiale de la sol.

(c)  acolo unde este necesar pentru obiectivele programului, sprijinul necesar pentru întreținerea, adaptările și dezvoltarea infrastructurii spațiale de la sol, în special a infrastructurilor existente, a lanțurilor de rachete și a centrelor de cercetare .

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiuni în favoarea unui sector spațial inovator în Uniune

Acțiuni de sprijinire a unui sector spațial inovator și competitiv în Uniune

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  activitățile de inovare care valorifică cel mai bine tehnologiile, infrastructurile sau serviciile spațiale;

(a)  activitățile de inovare care dezvoltă și valorifică cel mai bine tehnologiile, infrastructurile sau serviciile spațiale;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  măsuri adecvate pentru a înlesni adoptarea soluțiilor inovatoare care rezultă din activitățile de cercetare și inovare, în special prin sinergii cu alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Orizont Europa și InvestEU, pentru a sprijini dezvoltarea sectoarelor din aval ale tuturor componentelor programului;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  consolidarea sectorului spațial european pe piața de export;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  crearea de parteneriate pentru inovare în domeniul spațiului pentru a dezvolta și, ulterior, a achiziționa produsele sau serviciile rezultate;

(b)  crearea de parteneriate pentru inovare în domeniul spațial pentru a dezvolta produsele sau servicii inovatoare și, ulterior, pentru a achiziționa produsele și serviciile rezultate pentru nevoile programului;

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  conceperea, testarea, implementarea și desfășurarea unor soluții spațiale interoperabile, bazate pe date pentru serviciile publice, care încurajează inovarea și stabilesc cadre comune pentru ca serviciile de administrație publică să își poată realiza întregul potențial în slujba cetățenilor și a firmelor europene;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  antreprenoriatul, de la primele etape până la faza de expansiune, în conformitate cu articolul 21 și cu celelalte dispoziții privind accesul la finanțare menționate la articolul 18 și în capitolul I din titlul III;

(c)  antreprenoriatul, inclusiv de la primele etape până la faza de expansiune, în conformitate cu articolul 21, bazându-se și pe celelalte dispoziții privind accesul la finanțare menționate la articolul 18 și în capitolul I din titlul III;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  colaborarea dintre întreprinderi sub forma unor platforme spațiale care reunesc, la nivel regional și național, actori din sectorul spațial și din sectorul digital, precum și utilizatori, și care furnizează sprijin pentru cetățeni și întreprinderi în vederea stimulării competențelor și a spiritului antreprenorial;

(d)  colaborarea sub forma unei rețele de platforme spațiale care reunesc, mai ales la nivel regional și național, actori din sectorul spațial și din sectorul digital, precum și utilizatori, și care oferă sprijin, facilități și servicii pentru cetățeni și întreprinderi pentru a stimula aptitudinile și spiritul antreprenorial; încurajarea cooperării dintre platformele spațiale și centrele de inovare digitală înființate în cadrul programului Europa Digitală;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  posibila elaborare a unei strategii de tip „abordare pentru primul contract” cu toți actorii relevanți din sectorul public și din cel privat pentru a sprijini dezvoltarea întreprinderilor start-upurilor;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  sinergii cu sectorul transporturilor, sectorul spațial și cel digital pentru a promova utilizarea pe scară mai largă a noilor tehnologii (cum ar fi apelurile de urgență eCall, tahograful digital, supravegherea și gestionarea traficului, conducerea autonomă, vehiculele fără pilot și dronele) și pentru a răspunde nevoilor de conectivitate sigură și continuă, de poziționare solidă, de intermodalitate și de interoperabilitate, mărind astfel competitivitatea serviciilor de transport și a industriei;

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  furnizarea de activități de educație și de formare;

(e)  furnizarea de activități de educație și de formare pentru dezvoltarea competențelor spațiale avansate;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  accesul la instalații de prelucrare și de testare;

(f)  accesul la instalații de prelucrare și de testare pentru profesioniștii din sectorul public și privat, pentru studenți și antreprenori;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să nu confere țării terțe sau organizației internaționale o competență decizională cu privire la program;

(c)  să nu confere țării terțe sau organizației internaționale o competență decizională cu privire la program sau, după caz, acces la informații sensibile sau clasificate;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  să protejeze, dacă este necesar, interesele strategice și suverane ale Uniunii în toate domeniile implicate, inclusiv autonomia strategică a Europei pe plan tehnologic sau industrial;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că toate contractele, acordurile sau alte înțelegeri cu privire la activitățile menționate la alineatul (1) cuprind dispoziții care stabilesc regimul adecvat de proprietate pentru activele respective și, în ceea ce privește litera (c), că Uniunea poate utiliza în mod liber receptoarele PRS în conformitate cu Decizia 1104/2011/UE.

3.  Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că toate contractele, acordurile sau alte înțelegeri cu privire la activitățile menționate la alineatul (2) cuprind dispoziții care stabilesc regimul adecvat de proprietate și de utilizare pentru activele respective și, în ceea ce privește litera (c), că Uniunea poate utiliza și acorda dreptul de a utiliza în mod liber receptoarele PRS în conformitate cu Decizia 1104/2011/UE;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciile, datele și informațiile furnizate de componentele programului sunt furnizate fără nicio garanție implicită sau explicită în ceea ce privește calitatea, precizia, disponibilitatea, fiabilitatea, viteza și adecvarea în orice scop. În acest sens, Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii serviciilor, datelor și informațiilor respective sunt informați, într-un mod adecvat, cu privire la absența garanției menționate.

Serviciile, datele și informațiile furnizate de componentele programului sunt furnizate fără nicio garanție implicită sau explicită în ceea ce privește calitatea, precizia, disponibilitatea, fiabilitatea, viteza și adecvarea la orice scop, mai puțin în cazul în care această garanție este obligatorie, conform legislației aplicabile a Uniunii, pentru furnizarea serviciilor vizate. În acest sens, Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii serviciilor, datelor și informațiilor respective sunt informați, într-un mod adecvat, cu privire la absența garanției menționate.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [16] miliarde EUR în prețuri curente.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [16,9] miliarde EUR în prețuri curente.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pentru Copernicus: [5,8] miliarde EUR;

(b)  pentru Copernicus: [6] miliarde EUR;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru SST/GOVSATCOM: [0,5] miliarde EUR.

(c)  pentru SST/GOVSATCOM: [1,2] miliarde EUR.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Activitățile transversale prevăzute la articolul 3 sunt finanțate în temeiul componentelor programului.

2.  Activitățile transversale prevăzute la articolele 3, 5 și 6 sunt finanțate în cadrul componentelor programului.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  promovarea, în toate statele membre și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, a unei participări cât mai ample și cât mai deschise posibil a întreprinderilor nou-înființate, a celor intrate recent pe piață, a întreprinderilor mici și mijlocii și a altor operatori economici, inclusiv printr-o cerință de subcontractare de către ofertanți;

(a)  promovarea în întreaga Uniune și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare a unei participări cât mai ample și cât mai deschise a tuturor operatorilor economice, și mai ales a start-up-urilor, a celor intrate recent pe piață, a întreprinderilor mici și mijlocii și a altor operatori economici, inclusiv printr-o cerință de subcontractare de către ofertanți;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  favorizarea autonomiei Uniunii, în special din punct de vedere tehnologic;

(d)  stimularea autonomiei strategice a Uniunii, în special din punct de vedere industrial și tehnologic, de-a lungul întregului lanț valoric;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  respectarea principiilor accesului liber și concurenței echitabile în întreg lanțul de aprovizionare industrială, lansarea de cereri de ofertă pe baza unor informații transparente și actualizate, comunicarea de informații clare privind normele aplicabile în materie de achiziții publice, criteriile de selecție și de atribuire, precum și orice alte informații relevante care creează un mediu concurențial echitabil pentru toți potențialii ofertanți;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a încuraja întreprinderile nou intrate pe piață, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate și pentru a oferi o acoperire geografică cât mai largă, protejând în același timp autonomia strategică a Uniunii, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului să subcontracteze o parte a contractului printr-o procedură concurențială de ofertare, la nivelurile adecvate de subcontractare, altor întreprinderi decât cele care aparțin grupului ofertantului.

1.  Pentru a încuraja întreprinderile nou intrate pe piață, în special întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou-înființate și pentru a oferi o acoperire geografică cât mai largă, protejând în același timp autonomia strategică a Uniunii, autoritatea contractantă se angajează să solicite ofertantului să subcontracteze o parte a contractului printr-o procedură concurențială de ofertare, la nivelurile adecvate de subcontractare, altor întreprinderi decât cele care aparțin grupului ofertantului.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea contractantă enunță partea din contract care trebuie subcontractată sub forma unui interval care comportă un procent minim și un procent maxim.

2.  Autoritatea contractantă enunță partea din contract care trebuie subcontractată industriei la toate nivelurile, în temeiul alineatului (1), sub forma unui interval care comportă un procent minim și un procent maxim.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Orice derogare de la o cerere în conformitate cu alineatul (1) trebuie justificată de către ofertant.

3.  Toate derogările de la cerere în conformitate cu alineatul (1) trebuie justificate de către ofertant și analizate de către autoritatea contractantă.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unei cereri de propuneri comune, se stabilesc proceduri comune pentru selectarea și evaluarea propunerilor. Toate procedurile trebuie să implice un grup echilibrat de experți numit de fiecare dintre părți.

În cazul unei cereri de propuneri comune, se stabilesc proceduri comune pentru selectarea și evaluarea propunerilor. La proceduri participă un grup echilibrat de experți numiți de fiecare parte. Experții nu evaluează, nu consiliază și nici nu oferă asistență în chestiuni pentru care se află în conflict de interese.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În plus față de dispozițiile de la [articolul 165] din Regulamentul financiar, Comisia și agenția pot desfășura proceduri de achiziții publice comune cu Agenția Spațială Europeană sau cu alte organizații internaționale implicate în implementarea componentelor programului.

1.  În plus față de dispozițiile de la [articolul 165] din Regulamentul financiar, Comisia sau agenția pot desfășura proceduri de achiziții publice comune cu Agenția Spațială Europeană sau cu alte organizații internaționale implicate în implementarea componentelor programului.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când este necesar pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, în special în ceea ce privește necesitatea de a proteja integritatea și reziliența sistemelor Uniunii, precum și autonomia bazei industriale pe care se sprijină acestea, Comisia stabilește condițiile de eligibilitate aplicabile achizițiilor publice, granturilor sau premiilor care intră sub incidența prezentului titlu. În acest sens, se acordă o atenție deosebită necesității ca întreprinderile eligibile să fie stabilite într-un stat membru, să se angajeze să desfășoare toate activitățile relevante în interiorul Uniunii și să fie controlate efectiv de statele membre sau de resortisanți ai statelor membre. Aceste condiții trebuie să fie incluse în documentele referitoare la achiziția publică, la grant sau la premiu, după caz. În cazul achizițiilor publice, condițiile se aplică întregului ciclu de viață al contractului rezultat.

Atunci când este necesar pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, în special în ceea ce privește necesitatea de a proteja integritatea și reziliența sistemelor Uniunii, precum și autonomia bazei industriale pe care se sprijină acestea, Comisia stabilește condițiile de eligibilitate aplicabile achizițiilor publice, granturilor sau premiilor care intră sub incidența prezentului titlu. În acest sens, se acordă o atenție deosebită necesității ca întreprinderile eligibile să fie stabilite într-un stat membru, să se angajeze să desfășoare toate activitățile relevante în interiorul Uniunii. Aceste condiții trebuie să fie incluse în documentele referitoare la achiziția publică, la grant sau la premiu, după caz. În cazul achizițiilor publice, condițiile se aplică întregului ciclu de viață al contractului rezultat.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  distribuția strictă a sarcinilor și a responsabilităților între entitățile implicate în punerea în aplicare a programului, în special între statele membre, Comisie, agenție și Agenția Spațială Europeană;

(a)  distribuția strictă a sarcinilor și a responsabilităților între entitățile implicate în punerea în aplicare a programului, în special între statele membre, Comisie, agenție și Agenția Spațială Europeană, pe baza atribuțiilor fiecărei organizații, îmbunătățind transparența, eficacitatea și eficiența costurilor și evitând suprapunerea activităților;

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  controlul ferm al programului, inclusiv respectarea strictă a costurilor și a calendarului de către toate entitățile, în domeniile lor de competență respective în conformitate cu prezentul regulament;

(b)  controlul ferm al programului, inclusiv respectarea strictă a costurilor și a performanței tehnice de către toate entitățile, în domeniile lor de responsabilitate în conformitate cu prezentul regulament;

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  luarea sistematică în considerare a necesităților utilizatorilor serviciilor furnizate de componentele programului, precum și a evoluțiilor științifice și tehnologice legate de serviciile respective;

(d)  luarea sistematică în considerare a necesităților utilizatorilor serviciilor furnizate de componentele programului, precum și a evoluțiilor științifice și tehnologice legate de serviciile respective, inclusiv prin consultarea forumurilor consultative de utilizatori la nivel național și la nivelul Uniunii;

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia sau, pentru sarcinile menționate la articolul 30, agenția pot încredința sarcini specifice statelor membre sau agențiilor naționale ori unor grupuri de state membre sau de agenții naționale. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura buna funcționare a programului și promovarea utilizării sale, inclusiv ajutând la protejarea frecvențelor necesare pentru program.

2.  Comisia sau, pentru sarcinile menționate la articolul 30, agenția poate încredința sarcini specifice statelor membre sau unor grupuri de state membre, sub rezerva unui acord specific de la caz la caz. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura buna funcționare a programului și promovarea utilizării sale, inclusiv ajutând la protejarea frecvențelor necesare pentru program la un nivel adecvat.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre urmăresc o consultare activă și coordonată cu comunitățile de utilizatori finali, în special în ceea ce privește Galileo, EGNOS și Copernicus, inclusiv prin intermediul forumurilor consultative de utilizatori.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia deține responsabilitatea globală pentru implementarea programului, inclusiv în domeniul securității. În conformitate cu prezentul regulament, ea stabilește prioritățile și evoluția pe termen lung a programului și supraveghează implementarea acestuia, ținând seama în mod corespunzător de impactul asupra celorlalte politici ale Uniunii.

1.  Comisia își asumă întreaga responsabilitate pentru implementarea programului și responsabilitatea în domeniul securității pentru componentele programului care nu sunt încredințate agenției conform articolului 30. În conformitate cu prezentul regulament, ea stabilește prioritățile și evoluția pe termen lung a programului și supraveghează implementarea acestuia, ținând seama în mod corespunzător de impactul asupra celorlalte politici ale Uniunii.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia gestionează componentele programului, în cazul în care gestiunea respectivă nu a fost încredințată unei alte entități.

2.  Comisia gestionează componentele programului, în cazul în care gestiunea respectivă nu a fost încredințată unor alte entități menționate la articolele 30, 31 și 32.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia asigură împărțirea clară a sarcinilor între diferitele entități implicate în program și coordonează activitățile entităților respective.

3.  Comisia asigură împărțirea clară a sarcinilor între diferitele entități implicate în program și coordonează activitățile entităților respective și asigură protecția deplină a intereselor Uniunii, buna gestionare a fondurilor sale și aplicarea normelor, în special a celor legate de achizițiile publice. Prin urmare, Comisia, împreună cu Agenția și cu Agenția Spațială Europeană, încheie un acord-cadru de parteneriat financiar pentru sarcinile încredințate celor două entități, după cum se menționează la articolul 31a.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În ceea ce privește dispoziția specifică privind funcționarea și administrarea funcțiilor meteorologice spațiale și NEO și GOVSATCOM, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 105.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă acest lucru este necesar pentru buna funcționare a programului și pentru furnizarea în bune condiții a serviciilor oferite de componentele programului, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, specificațiile tehnice și operaționale necesare pentru implementarea și evoluția componentelor respective și a serviciilor furnizate de acestea, după consultarea utilizatorilor și a tuturor celorlalte părți implicate relevante. Atunci când stabilește specificațiile tehnice și operaționale respective, Comisia evită reducerea nivelului general de securitate și asigură îndeplinirea imperativului de retrocompatibilitate.

Dacă acest lucru este necesar pentru buna funcționare a programului și pentru furnizarea în bune condiții a serviciilor oferite de componentele programului, Comisia stabilește, prin intermediul actelor delegate, cerințele tehnice la nivel înalt pentru implementarea și evoluția componentelor respective și a serviciilor furnizate de acestea, după consultarea utilizatorilor și a tuturor celorlalte părți implicate relevante, inclusiv în sectorul derivat. Atunci când stabilește aceste cerințe la nivel înalt, Comisia evită reducerea nivelului general de securitate și asigură îndeplinirea imperativului de retrocompatibilitate.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

Actele delegate respective se adoptă în conformitate cu articolul 21.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia promovează și asigură adoptarea și utilizarea datelor și serviciilor furnizate de componentele programului în sectoarele public și privat, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării adecvate a serviciilor respective și prin favorizarea unui mediu stabil pe termen lung. Ea dezvoltă sinergii între aplicațiile diferitelor componente ale programului și asigură complementaritatea, coerența, sinergia și legăturile dintre program și alte acțiuni și programe ale Uniunii.

5.  Comisia asigură complementaritatea, coerența, sinergia și legăturile dintre program și alte acțiuni și programe ale Uniunii. În strânsă cooperare cu Agenția și, dacă este cazul, cu Agenția Spațială Europeană și cu entitățile participante la programul Copernicus, aceasta Comisia sprijină și contribuie la:

 

- activitățile legate de adoptarea și utilizarea serviciilor furnizate de componentele programului în sectorul public și în cel privat;

 

- dezvoltarea de sinergii între aplicații;

 

- dezvoltarea corespunzătoare a acestor servicii;

 

- promovarea unui mediu stabil pe termen lung.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Dacă este cazul, Comisia asigură coordonarea cu activitățile desfășurate în sectorul spațial la nivelul Uniunii, precum și la nivel național și internațional. Ea încurajează cooperarea dintre statele membre și promovează convergența capacităților și a dezvoltărilor lor tehnologice în domeniul spațial.

6.  Dacă este cazul și în cooperare cu agenția și cu Agenția Spațială Europeană, Comisia asigură coordonarea cu activitățile desfășurate în sectorul spațial la nivelul Uniunii, precum și la nivel național și internațional. Ea încurajează cooperarea dintre statele membre și promovează convergența capacităților și a dezvoltărilor lor tehnologice în domeniul spațial.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să promoveze și să asigure adoptarea și utilizarea datelor și serviciilor furnizate de componentele programului, inclusiv dezvoltarea de aplicații și servicii derivate, bazate pe componentele programului.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  să pună în aplicare acțiuni în sprijinul unui sector spațial inovator al Uniunii în conformitate cu articolul 6;

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  să sprijine accesul la finanțare prin instrumentele financiare din cadrul titlului III și al InvestEU, precum și, în cooperare cu BEI, prin instrumentele financiare create de BEI, care se adresează în special IMM-urilor;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să desfășoare activități de comunicare și de promovare și activități legate de comercializarea serviciilor oferite de Galileo și de EGNOS;

(c)  să desfășoare activități de comunicare și de promovare și activități legate de comercializarea serviciilor oferite mai ales de Galileo, EGNOS și Copernicus;

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  în ceea ce privește Galileo și EGNOS: gestionarea Galileo și EGNOS, cum este menționat la articolul 43;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să îi furnizeze expertiză tehnică Comisiei.

(d)  să îi furnizeze expertiză tehnică Comisiei, evitând suprapunerea cu sarcinile ESA în temeiul articolul 27 și 31.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  gestionarea exploatării componentelor EGNOS și Galileo, astfel cum este menționată la articolul 43;

eliminat

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să ofere recomandări Comisiei cu privire la prioritățile domeniului spațial din cadrul Orizont Europa și să participe la implementarea sa;

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  punerea în aplicare a activităților legate de dezvoltarea aplicațiilor și a serviciilor din aval bazate pe componentele programului.

eliminat

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia îi poate încredința și alte sarcini agenției, inclusiv desfășurarea de activități de comunicare, de promovare și de comercializare a datelor și informațiilor, precum și alte activități legate de adoptarea de către utilizatori în legătură cu alte componente ale programului decât Galileo și EGNOS.

3.  Comisia îi poate încredința și alte sarcini agenției, evitând suprapunerile și pe baza unei mai mari eficiențe în transpunerea în practică a obiectivelor programului.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Agenția poate încheia acorduri de parteneriat sau alte acorduri cu agențiile spațiale naționale, cu un grup de agenții spațiale naționale sau cu alte entități, în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Sarcinile menționate la alineatele (2) și (3) se încredințează de către Comisie prin intermediul unui acord de contribuție încheiat în conformitate cu [articolul 2 alineatul (18)] și cu [titlul VI] din Regulamentul financiar.

4.  Sarcinile menționate la alineatele (2) și (3) se încredințează de către Comisie prin intermediul unui acord de contribuție încheiat în conformitate cu [articolul 2 alineatul (18)] și cu [titlul VI] din Regulamentul financiar și se reevaluează în conformitate cu articolul 102 alineatul (6) din prezentul regulament, în special în ceea ce privește componenta Copernicus.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Ori de câte ori îi încredințează sarcini agenției, Comisia asigură fonduri adecvate pentru administrarea și executarea acestora, inclusiv resurse umane și financiare adecvate.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în ceea ce privește Copernicus: dezvoltarea, proiectarea și construirea infrastructurii spațiale a Copernicus, inclusiv exploatarea infrastructurii respective;

(a)  în ceea ce privește Copernicus: dezvoltarea, proiectarea și construirea infrastructurii spațiale și terestre pentru Copernicus, inclusiv exploatarea infrastructurii respective;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în ceea ce privește Galileo și EGNOS: evoluția sistemelor, dezvoltarea segmentului terestru și proiectarea și dezvoltarea de sateliți;

(b)  în ceea ce privește Galileo și EGNOS: sprijinirea agenției în executarea sarcinilor sale principale; când sunt prevăzute în acorduri specifice încheiate între agenție și Agenția Spațială Europeană, achiziții publice în numele și în contul agenției, pentru evoluția sistemelor, proiectarea și dezvoltarea segmentului terestru și proiectarea și dezvoltarea segmentului spațial;

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  în ceea ce privește toate componentele programului: activități de cercetare și de dezvoltare în domeniile sale de expertiză.

(c)  în ceea ce privește toate componentele programului: activități de cercetare și de dezvoltare legate de infrastructura componentelor programului.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  încurajarea cooperării dintre statele membre și promovarea convergenței capacităților și a evoluțiilor lor tehnologice în segmentul spațial.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia încheie cu agenția și cu Agenția Spațială Europeană un acord-cadru de parteneriat financiar, astfel cum se specifică la [articolul 130] din Regulamentul financiar. Acordul-cadru de parteneriat financiar:

eliminat

  definește clar responsabilitățile și obligațiile Agenției Spațiale Europene în ceea ce privește programul;

 

  impune respectarea de către Agenția Spațială Europeană a normelor de securitate ale programului Uniunii, în special în ceea ce privește prelucrarea informațiilor clasificate;

 

  precizează condițiile de gestionare a fondurilor încredințate Agenției Spațiale Europene, în special în ceea ce privește achizițiile publice, procedurile de gestionare, rezultatele preconizate măsurate prin indicatori de performanță, măsurile aplicabile în caz de executare necorespunzătoare sau frauduloasă a contractelor în ceea ce privește costurile, calendarul și rezultatele, precum și strategia de comunicare și regimul proprietății asupra tuturor activelor corporale și necorporale; aceste condiții trebuie să fie în conformitate cu titlurile III și V din prezentul regulament și cu Regulamentul financiar;

 

  impune participarea Comisiei și, dacă este relevant, a agenției la ședințele consiliului de evaluare a ofertelor al Agenției Spațiale Europene care privesc programul;

 

  stabilește măsuri de monitorizare și de control, care includ în special un sistem de anticipare a costurilor, informarea sistematică a Comisiei sau, dacă este cazul, a agenției cu privire la costuri și la calendar și, în eventualitatea unei discrepanțe între bugetele, rezultatele și calendarele planificate, acțiuni corective care să asigure îndeplinirea sarcinilor atribuite în limitele bugetelor alocate și penalități la adresa Agenției Spațiale Europene, în cazul în care discrepanțele respective îi sunt imputabile în mod direct;

 

  stabilește principiile pentru remunerarea Agenției Spațiale Europene, care trebuie să fie proporțională cu dificultatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite și coerentă cu prețurile de pe piață și cu onorariile celorlalte entități implicate, inclusiv Uniunea, și care, dacă este cazul, poate să se bazeze pe indicatori de performanță; onorariile respective nu acoperă cheltuielile generale care nu sunt asociate cu activitățile încredințate de Uniune Agenției Spațiale Europene.

 

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Încheierea acordului-cadru de parteneriat financiar menționat la alineatul (2) este condiționată de instituirea, în cadrul Agenției Spațiale Europene, a unor structuri interne și a unei metode operaționale, în special cu privire la luarea deciziilor, la metodele de gestionare și la răspundere, care să permită asigurarea protecției maxime a intereselor Uniunii și respectarea deciziilor acesteia, inclusiv pentru activitățile finanțate de către Agenția Spațială Europeană care au un impact asupra programului.

eliminat

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fără a aduce atingere acordului-cadru de parteneriat financiar menționat la alineatul (4), Comisia sau agenția îi pot solicita Agenției Spațiale Europene expertiză tehnică și informațiile necesare pentru executarea sarcinilor care le sunt atribuite prin prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 31a

 

Acordul-cadru de parteneriat financiar:

 

1. Comisia încheie cu agenția și cu Agenția Spațială Europeană un acord-cadru de parteneriat financiar, după cum prevede [articolul 130] din Regulamentul financiar. Acordul-cadru de parteneriat financiar:

 

(a) definește clar rolurile, responsabilitățile și obligațiile Comisiei, ale agenției și ale Agenției Spațiale Europene legate de program;

 

(b) definește clar instrumentele de coordonare și control pentru implementarea componentelor programului, ținând cont de rolurile și responsabilitățile Comisiei în coordonarea globală a componentelor programului;

 

(c) impune respectarea de către Agenția Spațială Europeană a normelor de securitate ale programului Uniunii, în special pentru prelucrarea informațiilor clasificate;

 

(d) precizează condițiile de gestionare a fondurilor încredințate Agenției Spațiale Europene, inclusiv aplicarea normelor Uniunii privind achizițiile publice, în contextul procedurii de achiziții în numele Uniunii și pentru Uniune, procedurile de gestionare, rezultatele preconizate măsurate prin indicatori de performanță, măsurile aplicabile în caz de executare necorespunzătoare sau frauduloasă a contractelor în ceea ce privește costurile, calendarul și rezultatele, precum și strategia de comunicare și regimul proprietății asupra tuturor activelor corporale și necorporale; aceste condiții sunt în conformitate cu titlurile III și V din prezentul regulament și cu Regulamentul financiar;

 

(e) impune participarea Comisiei și a agenției la ședințele consiliului de evaluare a ofertelor al Agenției Spațiale Europene care privesc programul, dacă aceasta din urmă efectuează achiziții în numele și pentru Uniune, în temeiul alineatului (1a);

 

(f) stabilește măsuri de monitorizare și de control, care includ în special un sistem de anticipare a costurilor, informarea sistematică a Comisiei sau, dacă este cazul, a agenției cu privire la costuri și la calendar și, în eventualitatea unei discrepanțe între bugetele, rezultatele și calendarele planificate, acțiuni corective care să asigure îndeplinirea sarcinilor atribuite în limitele bugetelor alocate și penalități la adresa Agenției Spațiale Europene, în cazul în care discrepanțele respective îi sunt imputabile în mod direct;

 

(g) stabilește principiile pentru remunerarea Agenției Spațiale Europene, luând în considerare modelul său de cost ca entitate publică, care trebuie să fie proporțională cu dificultatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite și coerentă cu prețurile de pe piață și cu onorariile celorlalte entități implicate, inclusiv Uniunea, și care, dacă este cazul, poate să se bazeze pe indicatori de performanță; onorariile respective nu acoperă cheltuielile generale care nu sunt asociate cu activitățile încredințate de Uniune Agenției Spațiale Europene;

 

(h) cere Agenției Spațiale Europene să asigure o protecție deplină a intereselor Uniunii și a deciziilor sale, fapt care poate, de asemenea, să determine Agenția Spațială Europeană să își adapteze dispozițiile privind procesul decizional, metodele de management și răspunderea;

 

2. Fără a aduce atingere acordului-cadru de parteneriat financiar menționat la articolul 31a, Comisia sau agenția îi pot cere Agenției Spațiale Europene să ofere expertiză tehnică și informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor atribuitelor prin prezentul regulament. Condițiile pentru astfel de cereri și aplicarea lor se stabilesc de comun acord.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 32 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rolul altor entități

Rolul EUMETSAT și al altor entități

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia poate încredința implementarea componentelor programului, integral sau parțial, prin intermediul unor acorduri de contribuție, altor entități decât cele menționate la articolele 30 și 31, inclusiv:

1.  Comisia poate încredința implementarea următoarelor sarcini, integral sau parțial, prin intermediul unor acorduri de contribuție, altor entități decât cele menționate la articolele 30 și 31, inclusiv:

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  exploatarea infrastructurii spațiale a componentei Copernicus sau a unor părți ale acesteia, care poate fi încredințată EUMETSAT;

(a)  îmbunătățirea și exploatarea infrastructurii spațiale a componentei Copernicus sau a unor părți ale acesteia, care poate fi încredințată EUMETSAT;

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  implementarea serviciilor Copernicus sau a unor părți ale acestora, către agenții, organisme sau organizații relevante.

(b)  aplicarea serviciilor Copernicus sau a unor părți ale acestora, care pot fi încredințate unor agenții, organisme sau organizații relevante, gestionând și achiziția de informații relevante de la terți.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia ține seama de avizul tehnic și științific al Centrului Comun de Cercetare pentru punerea în aplicare a programului.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Securitatea programului ar trebui să se bazeze pe următoarele principii:

Securitatea programului se bazează pe următoarele principii:

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să țină seama de experiența statelor membre în domeniul securității și să se inspire din cele mai bune practici ale acestora;

(a)  să țină seama de experiența statelor membre în domeniul securității și să se inspire din cele mai bune practici și legislații naționale ale acestora;

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  să țină seama experiența dobândită în urma funcționării programelor Galileo, EGNOS și Copernicus;

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În domeniul său de competență, Comisia asigură un nivel înalt de securitate în ceea ce privește, în special:

În domeniul lor de competență, Comisia și agenția asigură un nivel înalt de securitate în ceea ce privește, în special:

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, Comisia se asigură că pentru fiecare componentă a programului se realizează o analiză a riscurilor și a amenințărilor. Pe baza acestei analize a riscurilor și a amenințărilor, Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, pentru fiecare componentă a programului, cerințele de securitate generale. Atunci când face acest lucru, Comisia ține seama de impactul acestor cerințe asupra bunei funcționări a componentei respective, în special în ceea ce privește costurile, gestionarea riscurilor și calendarul, și se asigură că nu reduce nivelul general de securitate și nu subminează funcționarea echipamentelor existente bazate pe componenta respectivă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

În acest scop, Comisia efectuează, în consultare cu utilizatorii finali din statele membre și cu entitățile relevante care gestionează implementarea unei componente a programului, o analiză a riscurilor și a amenințărilor pentru componentele Copernicus, SST și GOVSATCOM. Agenția face o analiză a riscurilor și amenințărilor pentru componentele Galileo și EGNOS. Pe baza acestei analize a riscurilor și a amenințărilor, Comisia, în consultare cu utilizatorii finali din statele membre și cu entitățile relevante care gestionează implementarea unei componente a programului, stabilește, prin acte de punere în aplicare, pentru fiecare componentă a programului, cerințele de securitate generale. Atunci când face acest lucru, Comisia ține seama de impactul acestor cerințe asupra bunei funcționări a componentei respective, în special în ceea ce privește costurile, gestionarea riscurilor și calendarul, și se asigură că nu reduce nivelul general de securitate și nu subminează funcționarea echipamentelor existente bazate pe componenta respectivă. Cerințele generale de securitate stabilesc procedurile care trebuie urmate în cazurile în care securitatea Uniunii sau a statelor sale membre poate fi afectată de funcționarea unei componente. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Entitatea responsabilă cu gestionarea unei componente a programului este responsabilă cu gestionarea securității componentei respective și, în acest scop, realizează analiza riscurilor și a amenințărilor și desfășoară toate activitățile necesare pentru a asigura și a monitoriza securitatea componentei respective, în special stabilirea specificațiilor tehnice și a procedurilor operaționale, și monitorizează conformitatea acestora cu cerințele de securitate generale menționate la alineatul (1).

2.  Comisia este responsabilă de gestionarea securității componentelor Copernicus, SST și GOVSATCOM. Agenția este responsabilă de gestionarea securității componentelor Galileo și EGNOS. În acest scop, ele desfășoară toate activitățile necesare pentru a asigura și a monitoriza securitatea componentelor de care sunt responsabile, în special stabilirea specificațiilor tehnice și a procedurilor operaționale, și monitorizează conformitatea acestora cu cerințele de securitate generale menționate la alineatul (1) al treilea paragraf.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenția:

3.  În plus, agenția:

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  asigură securitatea cibernetică a programului;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  iau măsuri care sunt cel puțin echivalente cu cele necesare pentru protecția infrastructurilor critice europene în sensul Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora29 și cu cele necesare pentru protecția propriilor infrastructuri critice naționale, în vederea asigurării protecției infrastructurilor terestre de la sol care fac parte integrantă din program și care se află pe teritoriul lor;

(a)  iau măsuri care sunt cel puțin echivalente cu cele necesare pentru protecția infrastructurilor critice europene în sensul Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora29 și cu cele necesare pentru protecția propriilor infrastructuri critice naționale, în vederea asigurării protecției infrastructurilor terestre care fac parte integrantă din program și care se află pe teritoriul lor;

__________________

__________________

29 JO L 345, 23.12.2008, p. 75-82.

29 JO L 345, 23.12.2008, p. 75-82.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Entitățile implicate în program iau toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea programului.

5.  Entitățile implicate în program iau toate măsurile necesare, ținând seama și de problemele identificate în analiza riscurilor, pentru a asigura securitatea programului.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un reprezentant al Agenției Spațiale Europene este invitat să asiste la reuniunile consiliului de acreditare de securitate în calitate de observator. În mod excepțional, reprezentanți ai agențiilor Uniunii, ai țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale pot fi, de asemenea, invitați să participe la aceste reuniuni în calitate de observatori pentru aspecte care le privesc în mod direct pe acestea, în special aspecte referitoare la infrastructura care le aparține sau care se află pe teritoriul lor. Modalitățile practice pentru această participare a reprezentanților țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale, precum și condițiile de participare se stabilesc în acordurile relevante și sunt conforme cu regulamentul de procedură al consiliului de acreditare de securitate.

2.  Un reprezentant al Agenției Spațiale Europene este invitat să asiste la reuniunile consiliului de acreditare de securitate în calitate de observator. În mod excepțional, reprezentanți ai agențiilor Uniunii, ai țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale pot fi, de asemenea, invitați să participe la aceste reuniuni în calitate de observatori, în special pentru aspecte referitoare la infrastructura care le aparține sau care se află pe teritoriul lor. Modalitățile practice pentru această participare a reprezentanților țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale, precum și condițiile de participare se stabilesc în acordurile relevante și sunt conforme cu regulamentul de procedură al consiliului de acreditare de securitate.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  gestionarea, întreținerea, îmbunătățirea continuă, evoluția și protejarea infrastructurii terestre, în special rețele, amplasamente și instalații de sprijin, inclusiv gestionarea modernizărilor și a uzurii morale;

(b)  gestionarea, întreținerea, îmbunătățirea continuă, evoluția și protejarea infrastructurii terestre, inclusiv finalizarea infrastructurii terestre care se află în afara teritoriului Uniunii, dar care este necesară pentru a-i oferi serviciului EGNOS acoperirea integrală a teritoriilor statelor membre situate din punct de vedere geografic în Europa, în special rețele, amplasamente și instalații de sprijin, inclusiv gestionarea modernizărilor și a uzurii morale;

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dezvoltarea generațiilor viitoare ale sistemelor și evoluția serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS, fără a aduce atingere viitoarelor decizii privind perspectivele financiare ale Uniunii;

(c)  dezvoltarea generațiilor viitoare ale sistemelor și evoluția serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS, fără a aduce atingere viitoarelor decizii privind perspectivele financiare ale Uniunii, ținând seama de nevoile părților interesate și ale părților relevante;

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  sprijinirea dezvoltării și evoluției elementelor tehnologice fundamentale, cum ar fi chipseturile și receptoarele compatibile cu Galileo;

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  sprijinirea dezvoltării unor aplicații din aval ale Galileo și EGNOS și a unor aplicații integrate în aval care să utilizeze atât EGNOS/Galileo, cât și Copernicus;

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  dezvoltarea pieței și punerea la dispoziție a serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS;

(e)  dezvoltarea pieței și punerea la dispoziție a serviciilor furnizate de Galileo și de EGNOS, în special pentru a maximiza beneficiile socioeconomice menționate la articolul 4 alineatul (1);

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un serviciu pentru siguranța vieții (safety of life - SoL), care este gratuit pentru utilizatorii direcți și furnizează informații de poziționare și de sincronizare cu un nivel ridicat de continuitate, de disponibilitate și de precizie, inclusiv un mesaj de integritate care avertizează utilizatorii în caz de defecțiune a Galileo sau a altor GNSS sau în caz de semnale „în afara toleranței” emise de Galileo și de alte GNSS, pe care le amplifică în zona de acoperire, destinat în principal utilizatorilor pentru care siguranța este esențială, în special în sectorul aviației civile, pentru serviciile de navigație aeriană.

(c)  un serviciu pentru siguranța vieții (safety of life - SoL), care este gratuit pentru utilizatorii direcți și furnizează informații de poziționare și de sincronizare temporală cu un nivel ridicat de continuitate, de disponibilitate, de precizie și de integritate. Serviciul este oferit în conformitate cu Regulamentul privind AESA pentru a asigura respectarea cerințelor în materie de siguranță a aviației și include un mesaj de integritate care avertizează utilizatorii în caz de defecțiune a Galileo sau a altor GNSS sau în caz de semnale „în afara toleranței” emise de Galileo și de alte GNSS, pe care le amplifică în zona de acoperire, destinat în principal utilizatorilor pentru care siguranța este esențială, în special în sectorul aviației civile, pentru serviciile de navigație aeriană.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciile menționate la alineatul (1) sunt furnizate în mod prioritar pe teritoriile statelor membre situate geografic în Europa.

Serviciile menționate la alineatul (1) sunt furnizate în mod prioritar pe teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, cu scopul de a acoperi teritoriile continentale până la sfârșitul anului 2023 și toate teritoriile până la sfârșitul lui 2025.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Costul unei asemenea extinderi, inclusiv costurile de exploatare conexe specifice acestor regiuni, nu este suportat din bugetul menționat la articolul 11. O astfel de extindere nu întârzie furnizarea serviciilor menționate la alineatul (1) pe ansamblul teritoriilor statelor membre situate geografic în Europa.

3.  Costul unei asemenea extinderi, inclusiv costurile de exploatare conexe specifice acestor regiuni, nu este suportat din bugetul menționat la articolul 11, dar Comisia examinează posibilitatea de a exploata programele de parteneriat existente și, dacă este cazul, de a dezvolta un instrument financiar specific menit să sprijine aceste programe. O astfel de extindere nu întârzie furnizarea serviciilor menționate la alineatul (1) pe ansamblul teritoriilor statelor membre situate geografic în Europa.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 47 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Compatibilitate și interoperabilitate

Compatibilitate, interoperabilitate și standardizare

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Galileo și EGNOS, precum și serviciile pe care le furnizează, sunt compatibile și interoperabile cu alte sisteme de navigație prin satelit și cu mijloace convenționale de radionavigație, în cazul în care cerințele de compatibilitate și de interoperabilitate necesare sunt prevăzute în acorduri internaționale.

2.  Galileo și EGNOS, precum și serviciile pe care le furnizează, sunt compatibile unul cu celălalt și interoperabile cu alte sisteme de navigație prin satelit și cu mijloace convenționale de radionavigație, în cazul în care cerințele de compatibilitate și de interoperabilitate necesare sunt prevăzute în acorduri internaționale.

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Galileo și EGNOS depun eforturi pentru a respecta standardele și certificările internaționale.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Copernicus este implementat pe baza unor investiții prealabile ale Uniunii și, acolo unde este cazul, a capacităților naționale sau regionale ale statelor membre și ținând seama de capacitățile furnizorilor comerciali de date și de informații comparabile și de necesitatea de a promova concurența și dezvoltarea pieței.

1.  Copernicus este implementat pe baza unor investiții prealabile ale Uniunii, ale Agenției Spațiale Europene și ale EUMESTAT și, acolo unde este cazul, a capacităților naționale sau regionale ale statelor membre și ținând seama de capacitățile furnizorilor comerciali de date și de informații comparabile și de necesitatea de a promova concurența și dezvoltarea pieței.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Copernicus furnizează date și informații pe baza unei politici de date complete, gratuite și deschise.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 3 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  dezvoltarea și exploatarea sateliților Sentinel ai Copernicus;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  componenta de accesare și de distribuire a datelor, care include infrastructura și serviciile ce asigură descoperirea, vizualizarea, accesarea, distribuirea și exploatarea datelor Copernicus și informațiilor Copernicus;

(c)  componenta de accesare și de distribuire a datelor, care include infrastructura și serviciile ce asigură descoperirea, vizualizarea, arhivarea pe termen lung, accesarea, distribuirea și exploatarea datelor Copernicus și a informațiilor Copernicus într-un mod accesibil utilizatorilor;

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  componenta de dezvoltare a pieței și de adoptare de către utilizatori, în conformitate cu articolul 29 alineatul (5), care include activitățile, resursele și serviciile relevante pentru promovarea Copernicus, a datelor și a serviciilor sale la toate nivelurile, în vederea maximizării beneficiilor socioeconomice menționate la articolul 4 alineatul (1).

(d)  componenta de adoptare de către utilizatori, de consolidare a capacităților și de dezvoltare a pieței în conformitate cu articolul 29 alineatul (5), care include activitățile, resursele și serviciile relevante pentru promovarea Copernicus, a datelor și a serviciilor sale la toate nivelurile, în vederea maximizării beneficiilor socioeconomice menționate la articolul 4 alineatul (1).

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Copernicus promovează coordonarea internațională a sistemelor de observare și a schimburilor aferente de date, pentru a-și consolida dimensiunea globală și complementaritatea, ținând seama de acordurile și de procesele de coordonare internaționale existente.

4.  Copernicus promovează coordonarea internațională a sistemelor de observare și a schimburilor aferente de date, pentru a-și consolida dimensiunea globală și complementaritatea, ținând seama de acordurile și de procesele de coordonare internaționale existente și viitoare.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 49 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obținerea datelor

Acțiuni eligibile

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  acțiuni pentru asigurarea continuității misiunilor Sentinel existente și pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și exploatarea unor sateliți Sentinel suplimentari care să extindă sfera de observare, acordând prioritate: capacităților de observare pentru monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră, permițând acoperirea zonelor polare și făcând posibile aplicații de mediu inovatoare în domeniul agriculturii, al silviculturii și al gospodăririi apelor;

(a)  acțiuni pentru asigurarea continuității misiunilor Sentinel existente și pentru dezvoltarea, lansarea, întreținerea și exploatarea unor sateliți Sentinel suplimentari care să extindă sfera de observare, cum ar fi: capacitățile de observare pentru monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră, permițând acoperirea zonelor polare și făcând posibile aplicații de mediu inovatoare în domeniul agriculturii, al silviculturii și al gospodăririi apelor;

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  acțiuni pentru asigurarea accesului la datele de la terți care sunt necesare pentru generarea de servicii Copernicus sau pentru utilizarea de către instituțiile, agențiile și serviciile descentralizate ale Uniunii;

(b)  acțiuni pentru asigurarea accesului la datele de la terți care sunt necesare pentru generarea de servicii Copernicus sau pentru utilizarea de către utilizatorii principali, acordând prioritate datelor furnizate și/sau finanțate de entitățile publice din statele membre, cum ar fi agențiile naționale;

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  sprijin pentru dezvoltarea unor aplicații și servicii în aval relevante ale Copernicus;

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Copernicus include acțiuni în sprijinul următoarelor servicii:

Copernicus include acțiuni în sprijinul următoarelor servicii de bază:

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  monitorizarea suprafeței terestre și agricultura, pentru furnizarea de informații privind ocuparea terenurilor, utilizarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, zonele urbane, cantitatea și calitatea apelor continentale, pădurile, agricultura și alte resurse naturale, biodiversitatea și criosfera;

–  monitorizarea suprafeței terestre și agricultura, pentru furnizarea de informații privind ocuparea terenurilor, utilizarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, calitatea solului, deșertificarea, siturile ce aparțin patrimoniului cultural, cantitatea și calitatea apelor continentale, pădurile și în special despăduririle, agricultura și alte resurse naturale, biodiversitatea și criosfera; statele membre vor putea folosi informațiile și datele rezultate din monitorizarea suprafeței agricole privind gradul de ocupare și utilizare a terenurilor agricole astfel încât să reducă și mai mult povara administrativă de acordare a subvențiilor agricole;

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  cartografierea terenurilor agricole care necesită irigare, previziunile privind recoltele și utilizarea terenurilor și garantarea unui nivel mai bun de calitate și siguranță a alimentelor prin protecția mediului;

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 4 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  monitorizarea activităților de pescuit pentru a asigura un nivel mai bun de calitate și siguranță a alimentelor prin protecția mediului;

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  monitorizarea sprijinului pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii;

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 53 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Componenta SST sprijină următoarele activități:

Programul SST urmărește să doteze progresiv Uniunea cu o capacitate SST autonomă.

 

Componenta SST sprijină următoarele activități:

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 53 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  crearea, dezvoltarea și exploatarea unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali ai statelor membre, inclusiv senzori dezvoltați prin intermediul Agenției Spațiale Europene și senzori ai Uniunii exploatați la nivel național, pentru a supraveghea și a urmări obiecte și pentru a produce un catalog european de obiecte spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor menționați la articolul 55;

(a)  crearea, dezvoltarea și exploatarea unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali ai statelor membre sau ai Uniunii, inclusiv senzori dezvoltați prin intermediul Agenției Spațiale Europene și senzori ai Uniunii exploatați la nivel național, pentru a supraveghea și a urmări obiecte și pentru a produce un catalog european de obiecte spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor menționați la articolul 55;

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care doresc să participe la furnizarea serviciilor SST menționate la articolul 54 înaintează Comisiei o propunere comună, demonstrând conformitatea cu următoarele criterii:

Statele membre care doresc să participe la furnizarea serviciilor SST menționate la articolul 54 înaintează Comisiei o propunere individuală sau comună, demonstrând conformitatea cu următoarele criterii:

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, norme detaliate privind funcționarea cadrului organizatoric pentru participarea statelor membre la SST. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

8.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 105 în ceea ce privește dispozițiile specifice de stabilire a unor norme detaliate privind funcționarea cadrului organizatoric pentru participarea statelor membre la SST. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 58a

 

Monitorizarea cererii și ofertei de SST

 

Până la 31 decembrie 2024, Comisia evaluează implementarea componentei SST, în special în ceea ce privește evoluția nevoilor utilizatorilor în raport cu capacitatea senzorilor spațiali și tereștri și completează producerea catalogului european menționat la articolul 53 alineatul (1a).

 

Evaluarea analizează, în special, necesitatea unor infrastructuri spațiale și terestre suplimentare.

 

Dacă este necesar, evaluarea este însoțită de o propunere adecvată privind dezvoltarea de infrastructuri spațiale și terestre suplimentare în cadrul componentei SST.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  crearea unui catalog european de NEO.

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cadrul componentei GOVSATCOM, capacitățile și serviciile de comunicare prin satelit sunt combinate într-o resursă comună a Uniunii de capacități și de servicii de comunicare prin satelit. Această componentă cuprinde:

În cadrul componentei GOVSATCOM, capacitățile și serviciile de comunicare prin satelit sunt combinate într-o resursă comună a Uniunii de capacități și de servicii de comunicare prin satelit cu cerințe de securitate corespunzătoare. Această componentă poate cuprinde:

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dezvoltarea, construirea și exploatarea infrastructurii segmentului terestru;

(a)  dezvoltarea, construirea și exploatarea infrastructurii segmentului terestru și spațial;

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, portofoliul de servicii pentru serviciile furnizate în cadrul GOVSATCOM, sub forma unei liste de categorii de servicii și de capacități de comunicare prin satelit, inclusiv atributele lor, cuprinzând acoperirea geografică, frecvența, lărgimea benzii, echipamentele de utilizare și aspectele legate de securitate. Aceste măsuri se bazează pe cerințele operaționale și de securitate menționate la alineatul (1) și stabilesc prioritatea serviciilor furnizate utilizatorilor la nivelul Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

3.  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, portofoliul de servicii pentru serviciile furnizate în cadrul GOVSATCOM, sub forma unei liste de categorii de servicii și de capacități de comunicare prin satelit, inclusiv atributele lor, cuprinzând acoperirea geografică, frecvența, lărgimea benzii, echipamentele de utilizare și aspectele legate de securitate. Aceste măsuri se bazează pe cerințele operaționale și de securitate menționate la alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Portofoliul de servicii menționat la alineatul (3) ia în considerare serviciile existente disponibile în regim comercial, pentru a nu denatura competiția de pe piața internă.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 63 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  persoanele juridice acreditate în mod corespunzător să furnizeze capacități sau servicii satelitare în conformitate cu procedura de acreditare de securitate de la articolul 36, pe baza cerințelor de securitate specifice pentru componenta GOVSATCOM menționate la articolul 34 alineatul (1).

 

(b)  persoanele juridice acreditate în mod corespunzător să furnizeze capacități sau servicii satelitare în conformitate cu procedura de acreditare de securitate de la articolul 36.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 63 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Furnizorii de capacități sau servicii de comunicații prin satelit din cadrul acestei componente respectă cerințele specifice de securitate ale componentei GOVSATCOM stabilite în conformitate cu articolul 34 alineatul (1).

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Capacitățile, serviciile și echipamentele de utilizare pentru comunicarea prin satelit care sunt puse în comun sunt partajate între participanții GOVSATCOM și prioritatea utilizării lor de către aceștia este stabilită pe baza unei analize a riscurilor de securitate realizate de utilizatorii de la nivelul Uniunii și al statelor membre. La această partajare și stabilire a priorității se acordă prioritate utilizatorilor de la nivelul Uniunii.

 

1.  Capacitățile, serviciile și echipamentele de utilizare pentru comunicarea prin satelit care sunt puse în comun sunt partajate între participanții GOVSATCOM și prioritatea utilizării lor de către aceștia este stabilită pe baza unei analize a riscurilor de securitate realizate de utilizatorii de la nivelul Uniunii și al statelor membre.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Centrele GOVSATCOM iau în considerare serviciile existente disponibile în comerț, pentru a nu denatura competiția de pe piața internă.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 69 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la sfârșitul anului 2024, Comisia evaluează implementarea componentei GOVSATCOM, mai ales în ceea ce privește evoluția nevoilor utilizatorilor în raport cu capacitatea de comunicare prin satelit. Evaluarea examinează, în special, necesitatea unor infrastructuri spațiale suplimentare. Evaluarea este însoțită, dacă este necesar, de o propunere adecvată privind dezvoltarea de infrastructuri spațiale suplimentare în cadrul componentei GOVSATCOM.

Până la sfârșitul anului 2024, Comisia, în cooperare cu entitățile responsabile, evaluează implementarea componentei GOVSATCOM, mai ales în ceea ce privește evoluția nevoilor utilizatorilor în raport cu capacitatea de comunicare prin satelit. Evaluarea examinează, în special, necesitatea unor infrastructuri spațiale suplimentare. Evaluarea este însoțită, dacă este necesar, de o propunere adecvată privind dezvoltarea de infrastructuri spațiale suplimentare în cadrul componentei GOVSATCOM.

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 71 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sediul agenției se află la Praga (Republica Cehă).

Sediul agenției se află la Praga (Republica Cehă). În funcție de necesitățile programului, se pot înființa birouri locale ale agenției, astfel cum se prevede la articolul 79 alineatul (2).

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Membrii și membrii supleanți ai consiliului de administrație sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul sarcinilor principale ale agenției, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Parlamentul European, Comisia și statele membre fac tot posibilul să limiteze schimbarea reprezentanților lor în consiliul de administrație, pentru a asigura continuitatea activităților acestui consiliu. Toate părțile urmăresc obținerea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în consiliul de administrație.

4.  Membrii și membrii supleanți ai consiliului de administrație sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul sarcinilor agenției, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Parlamentul European, Comisia și statele membre fac tot posibilul să limiteze schimbarea reprezentanților lor în consiliul de administrație, pentru a asigura continuitatea activităților acestui consiliu. Toate părțile urmăresc obținerea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în consiliul de administrație.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Mandatul membrilor și al membrilor supleanți ai consiliului de administrație are o durată de patru ani și poate fi reînnoit o singură dată.

5.  Mandatul membrilor și al membrilor supleanți ai consiliului de administrație are o durată de patru ani și poate fi reînnoit.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Consiliul de administrație se întrunește într-o reuniune ordinară de două ori pe an. În plus, se întrunește la inițiativa președintelui său sau la cererea a cel puțin o treime din membrii săi.

3.  Consiliul de administrație se întrunește într-o reuniune ordinară cel puțin de două ori pe an. În plus, se întrunește la inițiativa președintelui său sau la cererea a cel puțin o treime din membrii săi.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  [Pentru orice componentă a programului care presupune utilizarea de infrastructuri naționale sensibile, doar reprezentanții statelor membre care dețin astfel de infrastructuri și reprezentantul Comisiei pot participa la reuniunile și la deliberările consiliului de administrație și pot vota. În cazul în care președintele consiliului de administrație nu este reprezentantul unuia dintre statele membre care dețin astfel de infrastructuri, el este înlocuit de reprezentanții unui stat membru care deține astfel de infrastructuri.]

5.  [Pentru orice componentă a programului care presupune utilizarea de infrastructuri naționale sensibile, doar reprezentanții statelor membre care dețin astfel de infrastructuri și reprezentantul Comisiei pot participa la reuniunile și la deliberările consiliului de administrație, dar numai reprezentanții statelor membre care dețin astfel de infrastructuri pot vota. În cazul în care președintele consiliului de administrație nu este reprezentantul unuia dintre statele membre care dețin astfel de infrastructuri, el este înlocuit de reprezentanții unui stat membru care deține astfel de infrastructuri.]

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  adoptă, până la data de 30 iunie a primului an al cadrului financiar multianual prevăzut la articolul 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, programul de lucru multianual al agenției pentru perioada acoperită de cadrul financiar multianual după integrarea, fără modificări, a părții elaborate de consiliul de acreditare de securitate, în conformitate cu articolul 80 litera (a) și după primirea avizului Comisiei. Parlamentul European este consultat cu privire la programul de lucru multianual;

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  adoptă norme de transparență privind contractele industriale și este informat periodic cu privire la acestea de către directorul executiv;

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  respectă normele de transparență privind contractele industriale și informează consiliul de administrație;

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Directorul executiv decide dacă este necesar ca unul sau mai mulți membri ai personalului să fie situați în unul sau mai multe state membre în scopul îndeplinirii sarcinilor agenției într-un mod eficient și eficace. Înainte de a decide să înființeze un birou local, directorul executiv obține aprobarea prealabilă a Comisiei, a consiliului de administrație și a statului membru (statelor membre) în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul biroului local în așa fel încât să se evite costurile inutile și dublarea funcțiilor administrative ale agenției. Este posibil să fie necesară încheierea unui acord privind sediul cu statul membru (statele membre) în cauză.

2.  Directorul executiv decide dacă este necesar ca unul sau mai mulți membri ai personalului să fie situați în unul sau mai multe state membre în scopul îndeplinirii sarcinilor agenției într-un mod eficient și eficace. Înainte de a decide să înființeze un birou local, directorul executiv obține aprobarea prealabilă a consiliului de administrație și a statului membru (statelor membre) în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul de aplicare al activităților care urmează să fie efectuate în cadrul biroului local în așa fel încât să se evite costurile inutile și dublarea funcțiilor administrative ale agenției. Este posibil să fie necesară încheierea unui acord privind sediul cu statul membru (statele membre) în cauză. Acolo unde este posibil, impactul în ceea ce privește alocarea de personal și bugetul se integrează în programul de lucru anual și, în orice caz, acest proiect este notificat autorității bugetare în conformitate cu articolul 84 alineatul (11).

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 88 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Personalul agenției este remunerat din resursele proprii ale agenției și, dacă este necesar pentru executarea sarcinilor delegate ale agenției, prin utilizarea bugetului delegat de către Comisie.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 89 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directorul executiv este numit de consiliul de administrație, pe baza meritelor și a capacităților atestate în domeniul administrației și al gestiunii, precum și a competențelor și experienței în domeniile relevante, dintr-o listă de candidați propuși de Comisie în urma unui concurs deschis și transparent, după publicarea unei cereri de exprimare a interesului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în altă parte.

Directorul executiv este numit de consiliul de administrație, pe baza meritelor și a capacităților atestate în domeniul administrației și al gestiunii, precum și a competențelor și experienței în domeniile relevante, dintr-o listă de cel puțin trei candidați propuși de Comisie în urma unui concurs deschis și transparent, după publicarea unei cereri de exprimare a interesului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în altă parte.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 89 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La propunerea Comisiei, ținând cont de evaluarea menționată la primul paragraf, consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv o singură dată, pentru o perioadă de maximum patru ani.

La propunerea Comisiei, ținând cont de evaluarea menționată la primul paragraf, consiliul de administrație poate prelungi mandatul directorului executiv o singură dată, pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 92 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acordul privind sediul și condițiile de funcționare

Acordul privind sediul și birourile locale și condițiile de funcționare

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prevederile necesare referitoare la sediul care urmează să fie pus la dispoziția agenției în statul membru gazdă și la facilitățile care urmează să fie oferite de statul membru respectiv, precum și normele specifice aplicabile în statul membru gazdă directorului executiv, membrilor consiliului de administrație, personalului agenției și membrilor familiilor acestora se stabilesc într-un acord privind sediul, încheiat între agenție și statul membru în care se află sediul după obținerea aprobării consiliului de administrație.

1.  Prevederile necesare referitoare la sediul care urmează să fie pus la dispoziția agenției în statele membre gazdă și la facilitățile care urmează să fie oferite de statele membre respective, precum și normele specifice aplicabile în statele membre gazdă directorului executiv, membrilor consiliului de administrație, personalului agenției și membrilor familiilor acestora se stabilesc într-un acord privind sediul și birourile locale, încheiat între agenție și statul membru în care se află sediul sau infrastructura locală după obținerea aprobării consiliului de administrație.

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 98 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Agenția este deschisă participării țărilor terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens.

1.  Agenția este deschisă participării țărilor terțe și organizațiilor internaționale care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens.

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 101 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia stabilește o metodologie pentru a furniza indicatori calitativi pentru o evaluare exactă a progresului înregistrat în îndeplinirea obiectivelor generale stabilite la articolul 4 alineatul (1) literele (a), (b) și (c). Pe baza acestei metodologii, Comisia completează anexa, cel târziu până la 1 ianuarie 2021.

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului.

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de trei ani de la începerea punerii în aplicare a programului. O parte specifică a acestei evaluări este dedicată guvernanței programului și are scopul de a informa dacă sunt necesare modificări ale sarcinilor și competențelor încredințate diferiților actori ai programului;

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

4.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și, după caz, poate furniza o nouă propunere legislativă împreună cu evaluarea.

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 30 iunie 2024 și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia evaluează performanța agenției în raport cu obiectivele, mandatul, sarcinile și amplasamentul acesteia, pe baza orientărilor Comisiei. Evaluarea abordează în special posibila necesitate de a modifica mandatul agenției și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. De asemenea, ea abordează politica agenției privind conflictele de interese și independența și autonomia consiliului de acreditare de securitate.

Până la 30 iunie 2024 și ulterior la fiecare trei ani, Comisia evaluează performanța agenției în raport cu obiectivele, mandatul, sarcinile și amplasamentul acesteia, pe baza orientărilor Comisiei. Evaluarea abordează posibila necesitate de a modifica mandatul agenției, în special în ceea ce privește posibilitatea de a îi încredința sarcini suplimentare, în conformitate cu articolul 30, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. De asemenea, ea abordează politica agenției privind conflictele de interese și independența și autonomia consiliului de acreditare de securitate.

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 52 și 101 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, până la 31 decembrie 2028.

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 52 și 101, se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

1.  Comisia este asistată de un comitet care se întrunește în configurații/subcomisii specifice dedicate fiecărei componente principale a programului (Galileo și EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 107 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Acordurile internaționale încheiate de Uniune pot prevedea participarea, după caz, a reprezentanților țărilor terțe sau ai organizațiilor internaționale la lucrările comitetului Copernicus în condițiile prevăzute de regulamentul său de procedură, luând în considerare securitatea Uniunii.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia Europeană dă dovadă de multă ambiție prin publicarea și adoptarea CFM. Președinția austriacă a acceptat provocarea și a stabilit un calendar urgent și ambițios, iar Parlamentul European este dispus să mențină același ritm.

Comisia Europeană a publicat propunerea la 6 iunie, iar raportorul încearcă să obțină confirmarea sesiunii plenare pentru a demara acordul interinstituțional în luna decembrie. Din cauza acestui calendar strict și urgent, raportorul a avut la dispoziție o lună pentru elaborarea raportului care reunește două programe anterioare și două noi inițiative.

Raportorul a hotărât să respecte calendarul strâns. Prin urmare, raportul vizează aspectele principale ale propunerii, care sunt bugetul – referitor la SSA, GOVSATCOM și activitățile transversale –, guvernanța, competitivitatea industrială și diplomația spațială, accesul la spațiu și securitatea, în special securitatea cibernetică.

Deși raportul nu afectează nici o parte a articolelor, nici considerentele, raportorul ar putea totuși să decidă să le modifice prin amendamente. Din cauza constrângerilor de timp, acesta preferă să prezinte o abordare coerentă cu privire la principalele aspecte.

Serviciile și aplicațiile spațiale influențează bunăstarea și securitatea actuală și viitoare a cetățenilor europeni, precum și competitivitatea bazei sale industriale. Prin urmare, este esențial să se promoveze economia spațială, astfel încât toate statele membre, cetățenii și industriile lor să poată beneficia pe deplin de avantajele acestui program spațial, ai cărui beneficiari finali sunt utilizatorii.

Deși recunoaște apariția unor noi comunități, publice sau private, evoluția sa ar trebui să se bazeze pe cerințele în schimbare ale utilizatorilor principali. Diferitele componente ale programului ar trebui să se bazeze pe analiza opțiunilor posibile pentru a răspunde noilor nevoi ale utilizatorilor, cum ar fi cele legate de punerea în aplicare și de monitorizarea politicilor Uniunii, care necesită implicarea continuă și efectivă a utilizatorilor, în special în ceea ce privește definirea și validarea cerințelor.

Propunerea Comisiei Europene reunește, într-un singur program, programele existente Galileo, EGNOS și Copernicus și adaugă două noi inițiative, care sunt SSA și GOVSATCOM. Astfel cum se recomandă în politica spațială europeană, un program spațial complet integrat va exploata sinergiile dintre componente, sporind eficacitatea și rentabilitatea. Un cadru unic și coerent va încuraja viitoarele investiții, va crește vizibilitatea și va oferi o mai mare flexibilitate.

Raportorul salută creșterea substanțială a finanțării pentru programul spațial pentru a asigura continuitatea programelor Galileo, EGNOS și Copernicus. Este important ca bugetul să sprijine inițiative inovatoare și de ultimă generație, precum Galileo, EGNOS și Copernicus, pentru a profita de toate beneficiile aduse de navigație și de observarea Pământului. Exploatarea, adoptarea și utilizarea datelor și a serviciilor, în special pentru sectorul din aval, va aduce beneficii utilizatorilor și industriei europene, permițând creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Uniune.

Raportorul regretă absența unor obiective ambițioase în noile inițiative SSA și GATVSATCOM. Uniunea Europeană și statele membre investesc în numeroase infrastructuri critice care trebuie protejate. În următorii ani va crește posibilitatea unei amenințări care „vine de sus“. Numărul tot mai mare de constelații cu un număr foarte mare de sateliți pe orbită contribuie la crearea unei situații de „trafic”, care se adaugă la numărul mare de deșeuri spațiale. Acest fapt pune în pericol siguranța operațiunilor, existând un risc de coliziune între navele spațiale sau între acestea și deșeurile spațiale. În plus, un alt risc generat de fenomenele meteorologice spațiale constă în diferite tipuri de evenimente neprevăzute. Fenomenele meteorologice spațiale majore și extreme pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot întrerupe funcționarea infrastructurilor spațiale sau terestre.

Europa trebuie să fie în măsură să își asigure în mod autonom nevoile și securitatea într-un astfel de sector strategic și să fie considerată drept un interlocutor fiabil la nivel internațional.

Accesul securizat și garantat la comunicațiile prin satelit constituie un instrument indispensabil pentru actorii din domeniul securității. Punerea în comun și partajarea acestei resurse esențiale de securitate la nivelul Uniunii consolidează o Uniune care își protejează cetățenii. Bugetul alocat pentru GOVSATCOM nu pare suficient pentru a acoperi cererea potențială, precum și gestionarea operațiunilor și furnizarea unei infrastructuri europene.

Securitatea cibernetică a infrastructurilor spațiale și terestre este esențială pentru a asigura continuitatea funcționării sistemelor, capacitatea lor efectivă de a duce la îndeplinire sarcinile în mod continuu și de a furniza serviciile necesare.

Prin urmare, este necesar să se planifice o activitate transversală specifică și să se identifice entitatea responsabilă care se ocupă de supravegherea aspectelor legate de securitate cibernetică în mod integrat. Fără a neglija nevoile specifice, în conformitate cu indicațiile generale definite de organismele europene care supraveghează aspectele legate de securitatea cibernetică și cu implicarea altor părți interesate, este important să se definească politici, proceduri operaționale și să se verifice punerea în aplicare coerentă a acestora în diferitele componente.

Europa este unul din principalii lideri mondiali în domeniul spațial, dar sunt necesare eforturi pentru a-și menține și dezvolta capacitățile. Într-un mediu geopolitic din ce în ce mai nesigur, investițiile în spațiu trebuie să rămână o prioritate instituțională pentru a menține poziția de lider, competitivitatea, sustenabilitatea și autonomia a Europei în acest domeniu strategic în viitor.

Acest lucru devine extrem de important într-un context în care puterile spațiale tradiționale continuă să fie foarte active și, în același timp, apar noi actori care pun la încercare din ce în ce mai mult competitivitatea sectorului spațial european.

Programul spațial propus de Comisia Europeană recunoaște rolul important al industriei europene, dar nu susține suficient mijloacele necesare pentru a menține și a dezvolta o bază industrială puternică, inovatoare, competitivă și diversificată în Europa.Este important să se promoveze o participare cât mai largă și mai deschisă a start-upurilor, a noilor actori, a întreprinderilor mici și mijlocii din toate statele membre, atât pe piața din amonte, cât și pe piața din aval, pe tot parcursul lanțului de aprovizionare și în sectorul aplicațiilor și serviciilor.

Trebuie stimulată competitivitatea industriilor europene la nivel internațional prin crearea unor condiții adecvate pentru a asigura un mediu concurențial echitabil cu principalii concurenți spațiali. Raportorul solicită insistent Comisiei să facă uz de diplomația economică pentru a urmări cooperarea internațională și a crește gradul de cunoaștere a situației spațiale la nivel mondial, în scopul de a crea noi oportunități de afaceri pentru industria spațială europeană.

Industria ar trebui să poată concura pentru realizarea unor activități pe care le poate efectua la același nivel de fiabilitate și siguranță pentru public, dar cu o mai mare eficiență economică. Ori de câte ori are loc acest lucru, industria ar trebui să fie în măsură să ofere cunoștințe de specialitate într-un context de concurență loială, fără denaturarea pieței, pentru a economisi resursele publice și a aplica cea mai eficientă soluție.

În plus, programul spațial european ar trebui să promoveze un acces autonom la spațiu prin agregarea lansărilor, dezvoltarea de tehnologii de lansare alternative și sprijinirea infrastructurilor terestre.

Concurenții internaționali, țările care au capacitatea de a avea acces la spațiu, și anume SUA, Rusia și China, beneficiază de o piață internă instituțională puternic protejată, cu prețuri instituționale mai ridicate și contracte de achiziții pe termen lung.

Prin urmare, concurenții internaționali pot oferi servicii de lansare la un preț semnificativ mai competitiv decât cel al industriei europene. Din motive economice și de securitate, ar fi important să se stabilească condiții de concurență echitabile, să se garanteze un acces autonom la spațiu și să se permită industriilor europene să concureze la nivel internațional.

Sinergiile cu alte programe europene și instrumente financiare vor contribui la realizarea obiectivelor programului spațial. Propunerea va îmbunătăți accesul la finanțare de risc pentru start-upurile spațiale. În același timp, Comisia va analiza crearea unui instrument de capital propriu specific prin intermediul programului InvestEU. Noul program spațial va crea parteneriate pentru inovare, cu scopul de a dezvolta și a achiziționa produse și servicii inovatoare, a facilita accesul la instalațiile de testare și de prelucrare și pentru a promova certificarea și standardizarea. Programul va promova coerența și sinergiile cu programul Orizont Europa, asigurând colaborarea între acțiunile de cercetare și inovare legate de spațiu. Raportorul regretă că nu există un buget destinat expres cercetării spațiale în cadrul programului Orizont Europa, pentru a oferi certitudine investitorilor și a asigura competitivitatea și poziția de lider a industriilor europene în acest sector important.

La baza unei bune funcționări a programului se află guvernanța corectă, împărțirea sarcinilor și a rolurilor, precum și relațiile dintre principalii actori, și anume Comisia Europeană, Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial redenumită (agenția) și Agenția Spațială Europeană (ESA). Guvernanța ar trebui să ia în considerare și participarea statelor membre și a agențiilor acestora, precum și a altor actori internaționali din Europa.

Comisia Europeană deține responsabilitatea generală pentru program, pentru securitatea sa și coordonează activitățile entităților care participă la program.

Competențele agenției au crescut în decursul anilor, ea fiind pregătită să îndeplinească mai multe sarcini. Dacă agenția va fi responsabilă de acreditarea în probleme de securitate, eventual de securitatea cibernetică și promovarea serviciilor și a aplicațiilor din aval ale programului, Comisia Europeană trebuie să investească în dezvoltarea sa, asigurând un număr mai mare de funcționari și o sferă geografică mai amplă, precum posibilitatea de a crea noi birouri locale.

Rolul ESA este fundamental pentru sprijinul tehnic și operațional al UE în ceea ce privește realizarea unor componente bine definite ale programului spațial, funcționând în conformitate cu proceduri și norme coerente cu cele ale Uniunii Europene.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (11.10.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Raportor pentru aviz: John Howarth

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Industriile spațiale din Uniunea Europeană reprezintă o valoare adăugată estimată între 53 și 62 de miliarde de euro, dând de lucru la 231 000 de persoane. Obiectivele programului spațial al Uniunii Europene sunt întărirea securității Uniunii și asigurarea independenței tehnologice, tratarea unora dintre cele mai stringente provocări la nivel mondial, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, stimularea inovării tehnologice și oferirea de beneficii socio-economice întreprinderilor și popoarelor din Europa. Programul va continua să se concentreze pe îmbunătățirea celor trei proiecte emblematice ale UE: Galileo (navigare prin satelit), Copernicus (observarea Pământului) și EGNOS (navigație pentru „siguranța vieții”), precum și pe dezvoltarea STT (securitatea spațiului) și lansarea inițiativei Govsatcom (comunicații securizate prin satelit).

Pentru perioada acoperită de CFM 2021-27, propunerea Comisiei este de a finanța Galileo/Egnos cu 8,6 miliarde EUR la prețurile (constante) din 2018 (9,7 miliarde EUR în prețuri curente) și Copernicus cu 5,1 miliarde EUR (5,8 miliarde EUR). Pentru STT și Govsatcom au fost alocate 0,4 miliarde EUR (0,5 miliarde EUR). În ansamblu, programul spațial reprezintă 1,25 % din angajamentele CFM 2021-2027. Toate cifrele trebuie considerate ca fiind orientative până la încheierea procedurii referitoare la CFM și sunt exprimate aici în prețuri constante pentru a permite o comparație directă cu perioada acoperită de CFM anterior.

Programul spațial al Uniunii Europene permite statelor membre să realizeze beneficii tehnologice datorită unui program prea mare pentru ca un singur stat membru să îl poată desfășura în mod eficace. Astfel, pe lângă avantajele directe pe care le aduce în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și sprijinirea unui sector spațial competitiv, tehnologia, datele și serviciile legate de programul spațial aduc o valoare adăugată importantă bugetelor Uniunii Europene, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, politicii în domeniul pescuitului, programelor climatice și de mediu, agriculturii de precizie, transporturilor și modelării/gestionării traficului. UE ar trebui să urmărească să valorifice informațiile din programul spațial cu scopul de a furniza informații mai adecvate pentru planificarea bugetară și luarea deciziilor în viitor în aceste domenii, precum și în alte domenii.

Comisia a comunicat intenția de a crea, pornind de la actuala Agenție pentru Sistemul Global de Navigație prin Satelit European, o Agenție a Uniunii Europene pentru Programul spațial pentru a furniza „un sistem de guvernanță unificat și simplificat”, în timp ce Agenția Spațială Europeană va continua să funcționeze ca partener principal în punerea în aplicare a programului. Este binevenită intenția de a pune mai mult accentul pe comercializarea, gestionarea și guvernanța programului prin intermediul agenției redenumite. Crearea unei noi structuri de guvernanță implică întotdeauna un risc și, prin urmare, este important să se pună accentul pe claritatea strategiei, repartizarea competențelor, responsabilitatea și supravegherea în ceea ce privește guvernanța Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial pentru a atenua riscul bugetar.

Programul se bazează pe tehnologii și competențe extrem de specializate, uneori unice și care profită de noile evoluții. Prin urmare, programul ar trebui să funcționeze în cadrul unui CFM suficient de flexibil pentru a aborda variația costurilor și noile evoluții și într-un cadru de reglementare suficient de flexibil pentru a servi interesului superior al Uniunii, al programului și al statelor membre.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Uniunea are nevoie să își asigure libertatea de acțiune și autonomia pentru a avea acces la spațiu și posibilitatea de a utiliza acest acces în condiții de siguranță. Prin urmare, este esențial să își păstreze accesul autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor la spațiu, în special în ceea ce privește infrastructura și tehnologiile critice, securitatea publică și securitatea Uniunii și a statelor sale membre. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a agrega serviciile de lansare la nivel european, atât pentru nevoile proprii, cât și, la cererea acestora, pentru nevoile altor entități, inclusiv ale statelor membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 189 alineatul (2) din tratat. Este, de asemenea, esențial ca Uniunea să dispună în continuare de infrastructuri de lansare moderne, eficiente și flexibile. Pe lângă măsurile luate de statele membre și de Agenția Spațială Europeană, Comisia ar trebui să aibă în vedere modalități de a sprijini astfel de instalații. În special, atunci când infrastructura spațială de la sol necesară pentru lansări conform cerințelor programului necesită întreținere sau îmbunătățiri, ar trebui să fie posibilă finanțarea parțială a unor astfel de operațiuni prin intermediul programului, în concordanță cu Regulamentul financiar și în cazurile în care se poate stabili o valoare adăugată a UE clară, în vederea eficientizării costurilor pentru program.

(4)  Uniunea are nevoie să își asigure libertatea de acțiune și autonomia pentru a avea acces la spațiu și posibilitatea de a utiliza acest acces în condiții de siguranță. Prin urmare, este esențial să își păstreze accesul autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor la spațiu, în special în ceea ce privește infrastructura și tehnologiile critice, securitatea publică și securitatea Uniunii și a statelor sale membre. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a agrega serviciile de lansare la nivel european, atât pentru nevoile proprii, cât și, la cererea acestora, pentru nevoile altor entități, inclusiv ale statelor membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 189 alineatul (2) din tratat. Este, de asemenea, esențial ca Uniunea să dispună în continuare de infrastructuri de lansare moderne, eficiente și flexibile. Pe lângă măsurile luate de statele membre și de Agenția Spațială Europeană, Comisia ar trebui să aibă în vedere modalități de a sprijini astfel de instalații. În special, atunci când infrastructura spațială de la sol necesară pentru lansări conform cerințelor programului necesită întreținere sau îmbunătățiri, ar trebui să fie posibilă finanțarea parțială a unor astfel de operațiuni prin intermediul programului, în concordanță cu Regulamentul financiar și în cazurile în care se poate stabili o valoare adăugată a UE clară, în vederea eficientizării costurilor pentru program, bazându-se pe un cadru financiar multianual flexibil capabil să reacționeze la circumstanțele în schimbare.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unui obiectiv general de 25 % din cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. În fazele de pregătire și de punere în aplicare a programului se vor identifica acțiunile relevante, care vor fi reevaluate în contextul proceselor corespunzătoare de evaluare și de reexaminare.

(13)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite în calitate de lider, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea rapidă a unui obiectiv general de 30 % din cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice, precum și la integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate politicile Uniunii. În fazele de pregătire și de punere în aplicare a programului se vor identifica acțiunile relevante, care vor fi reevaluate în contextul proceselor corespunzătoare de evaluare și de reexaminare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Întrucât programul este finanțat, în principiu, de Uniune, contractele de achiziții publice încheiate în cadrul său ar trebui să respecte normele Uniunii. În acest context, Uniunea ar trebui să fie, de asemenea, responsabilă cu definirea obiectivelor care trebuie urmărite în ceea ce privește achizițiile publice.

(15)  Întrucât programul este finanțat, în principiu, de Uniune, contractele de achiziții publice încheiate în cadrul său ar trebui să respecte normele Uniunii și să țină seama în mod corespunzător de criteriile de mediu, sociale și de guvernanță corporativă. În acest context, Uniunea ar trebui să fie, de asemenea, responsabilă cu definirea obiectivelor care trebuie urmărite în ceea ce privește achizițiile publice. Punerea în aplicare globală a programului, inclusiv a procedurilor sale de achiziții publice, ar trebui să respecte principiul transparenței, al nediscriminării și al egalității de tratament, în special în ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  O structură solidă de guvernanță publică a programului necesită repartizarea strictă a responsabilităților și a sarcinilor între diferitele entități implicate, pentru a se evita dublarea eforturilor și a se reduce la minimum depășirile de costuri și întârzierile.

(25)  O structură solidă de guvernanță publică a programului necesită repartizarea strictă a responsabilităților și a sarcinilor între diferitele entități implicate, îndeosebi între Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial și Agenția Spațială Europeană, pentru a se evita dublarea inutilă a eforturilor și a se reduce la minimum depășirile de costuri și întârzierile. Comisia ar trebui să coordoneze și să monitorizeze sarcinile și comunicarea pe baza principiilor prevăzute de Tratatul de la Lisabona1a și de contractul-cadru între Comunitatea Europeană și Agenția Spațială Europeană1b.

 

__________________

 

1a Articolul 189 alineatul (3) din Tratatul de la Lisabona.

 

1b„Întrucât părțile recunosc că dispun de puncte forte complementare și prin care se pot sprijini reciproc și se angajează să coopereze în mod eficient și reciproc avantajos și să evite orice dublare inutilă a eforturilor depuse.”

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Programul Galileo are ca obiectiv instituirea și exploatarea primei infrastructuri de navigație și de poziționare prin satelit concepută special în scopuri civile, care poate fi utilizată de o varietate de actori publici și privați din Europa și din întreaga lume. Galileo funcționează independent de alte sisteme existente sau potențiale, contribuind astfel, printre altele, la autonomia strategică a Uniunii. A doua generație a sistemului ar trebui să fie implementată treptat până în 2030, inițial cu o capacitate operațională redusă.

(39)  Programul Galileo are ca obiectiv să constituie și să exploateze, pe baza muncii pregătitoare depuse de Agenția Spațială Europeană, prima infrastructură de navigație și de poziționare prin satelit concepută special în scopuri civile, care poate fi utilizată de o varietate de actori publici și privați din Europa și din întreaga lume. Galileo funcționează independent de alte sisteme existente sau potențiale, contribuind astfel, printre altele, la autonomia strategică a Uniunii. A doua generație a sistemului ar trebui să fie implementată treptat până în 2030, inițial cu o capacitate operațională redusă.

Justificare

Galileo se bazează pe munca pregătitoare a Agenției Spațiale Europene, lucru care nu se reflectă clar în propunerea Comisiei.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  „sectorul spațial” înseamnă:

 

„sectorul din amonte”, ce include activități care ajută la realizarea unui un sistem spațial operațional, și explorarea spațiului;

 

„sectorul din aval”, ce include activitățile legate de exploatarea datelor satelitare pentru a dezvolta produse și servicii legate de spațiu destinate utilizatorilor finali.

Justificare

Sectorul spațial ar trebui definit mai precis și separat ca fiind împărțit într-un sector în amonte și un sector în aval.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, programul include măsuri de asigurare a unui acces eficient la spațiu pentru program și de promovare a unui sector spațial inovator.

În plus, programul include măsuri de asigurare a unui acces eficient la spațiu pentru program și de promovare a unui sector spațial inovator și competitiv.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să sporească securitatea Uniunii și a statelor sale membre, precum și libertatea de acțiune și autonomia sa strategică, în special în ceea ce privește tehnologiile și procesele decizionale bazate pe dovezi;

(c)  să sporească securitatea Uniunii și a statelor sale membre, precum și libertatea de acțiune și autonomia sa strategică, în special în ceea ce privește tehnologiile și procesele decizionale eficace, bazate pe dovezi și cu costuri reduse;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [16] miliarde EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 14 816 938 000 EUR la prețurile din 2018 (16,7 miliarde EUR în prețuri curente).

Repartizarea orientativă a sumei menționate la primul paragraf este următoarea:

Repartizarea orientativă a sumei menționate la primul paragraf este următoarea:

(a)  pentru Galileo și EGNOS: [9,7] miliarde EUR;

(a)  pentru Galileo și EGNOS: 8 606 245 580 EUR la prețurile din 2018 (9,7 miliarde EUR în prețuri curente)

(b)  pentru Copernicus: [5,8] miliarde EUR;

(b)  pentru Copernicus: 5 146 002 510 EUR la prețurile din 2018 (8,5 miliarde EUR în prețuri curente)

(c)  pentru SST/GOVSATCOM: [0,5] miliarde EUR.

(c)  pentru SST/GOVSATCOM: 1 064 689 910 EUR la prețurile din 2018 (1,2 miliarde EUR în prețuri curente)

Justificare

În conformitate cu decizia Conferinței președinților din 13 septembrie 2018, amendamentul de compromis reflectă cea mai recentă defalcare a CFM pe programe, în conformitate cu proiectul de raport intermediar privind propunerea de regulament al Consiliului privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Activitățile transversale prevăzute la articolul 3 sunt finanțate în temeiul componentelor programului.

2.  Activitățile transversale prevăzute la articolele 3 și 6 sunt finanțate în temeiul componentelor programului.

Justificare

Sprijinirea dezvoltării unui sector spațial puternic, competitiv și inovator ar trebui să constituie unul dintre obiective.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Veniturile generate de componentele programului se varsă la bugetul Uniunii și se utilizează pentru finanțarea componentei care a generat venitul.

1.  Veniturile generate de componentele programului se varsă la bugetul Uniunii și se utilizează pentru finanțarea oricărei componente a programului.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  stabilește principiile pentru remunerarea Agenției Spațiale Europene, care trebuie să fie proporțională cu dificultatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite și coerentă cu prețurile de pe piață și cu onorariile celorlalte entități implicate, inclusiv Uniunea, și care, dacă este cazul, poate să se bazeze pe indicatori de performanță; onorariile respective nu acoperă cheltuielile generale care nu sunt asociate cu activitățile încredințate de Uniune Agenției Spațiale Europene.

–  stabilește principiile pentru remunerarea Agenției Spațiale Europene, care trebuie să fie proporțională cu dificultatea sarcinilor ce trebuie îndeplinite și coerentă cu onorariile celorlalte entități implicate, inclusiv Uniunea, și care, dacă este fezabil, poate să se bazeze pe indicatori de performanță; onorariile respective nu acoperă cheltuielile generale care nu sunt asociate cu activitățile încredințate de Uniune Agenției Spațiale Europene.

Justificare

Pentru multe servicii nu există, de fapt, „prețuri de pe piață”.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Copernicus este implementat pe baza unor investiții prealabile ale Uniunii și, acolo unde este cazul, a capacităților naționale sau regionale ale statelor membre și ținând seama de capacitățile furnizorilor comerciali de date și de informații comparabile și de necesitatea de a promova concurența și dezvoltarea pieței.

1.  Copernicus este implementat pe baza unor investiții prealabile ale Uniunii și a finanțării acordate de Agenția Spațială Europeană și, acolo unde este cazul, a capacităților naționale sau regionale ale statelor membre și ținând seama de capacitățile furnizorilor comerciali de date și de informații comparabile și de necesitatea de a promova concurența și dezvoltarea pieței.

Justificare

Finanțarea Copernicus provine parțial de la Uniunea Europeană (70%) și parțial de la Agenția Spațială Europeană (30%).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și din patru reprezentanți ai Comisiei, toți având drept de vot. Consiliul de administrație include, de asemenea, un membru desemnat de Parlamentul European, care nu are drept de vot.

1.  Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și din patru reprezentanți ai Comisiei, precum și din un reprezentant desemnat de Parlamentul European, toți având drept de vot.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 101 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În fiecare an, Comisia prezintă un raport referitor la punerea în aplicare a programului Parlamentului European și Consiliului. Raportul include, printre altele, informații privind gestionarea riscurilor, costurile globale, costurile anuale de funcționare, rezultatele procedurilor de ofertare, veniturile, calendarul și performanța programului și agenției.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

Referințe

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

John Howarth

12.7.2018

Examinare în comisie

13.9.2018

 

 

 

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Patricija Šulin

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Younous Omarjee

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (15.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Dezvoltarea sectorului spațial a fost legată în trecut de securitate. În multe cazuri, echipamentele, componentele și instrumentele utilizate în sectorul spațial sunt produse cu dublă utilizare. Prin urmare, ar trebui exploatate posibilitățile pe care le oferă spațiul pentru securitatea Uniunii și a statelor sale membre.

(2)  Dezvoltarea sectorului spațial a fost legată în trecut de securitate. În multe cazuri, echipamentele, componentele și instrumentele utilizate în sectorul spațial sunt produse cu dublă utilizare. Prin urmare, ar trebui exploatate posibilitățile pe care le oferă spațiul pentru securitatea și independența Uniunii și a statelor sale membre.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Sectorul spațial este în prezent esențial pentru numeroase politici ale Uniunii și ale statelor membre în domenii precum mediul, schimbările climatice, agricultura și dezvoltarea rurală, protecția și prevenția civilă, siguranța și securitatea, precum și economia digitală. Este necesar să se identifice și să se urmărească în mod activ alte aplicații potențiale, inclusiv soluții spațiale pentru schimbările climatice.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Încă de la sfârșitul anilor 1990, Uniunea a început să își dezvolte propriile inițiative și programe spațiale, și anume Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), apoi Galileo și Copernicus, care răspund nevoilor cetățenilor Uniunii și cerințelor politicilor publice. Ar trebui să asigurăm nu doar continuitatea acestor inițiative, ci și îmbunătățirea lor în continuare, astfel încât să rămână în avangardă în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii și transformările din domeniul digital și al tehnologiei informației și comunicațiilor, să răspundă noilor nevoi ale utilizatorilor și să poată contribui la prioritățile politice, precum schimbările climatice, inclusiv prin monitorizarea schimbărilor din regiunea arctică, securitatea și apărarea.

(3)  Încă de la sfârșitul anilor 1990, Uniunea a început să își dezvolte propriile inițiative și programe spațiale, și anume Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), apoi Galileo și Copernicus, care răspund nevoilor cetățenilor Uniunii și cerințelor politicilor publice. Ar trebui să asigurăm nu doar continuitatea acestor inițiative, ci și îmbunătățirea lor în continuare, astfel încât să rămână în avangardă în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii și transformările din domeniul digital și al tehnologiei informației și comunicațiilor, să răspundă noilor nevoi ale utilizatorilor și să poată contribui la prioritățile politice, precum atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la aceste schimbări, inclusiv prin monitorizarea schimbărilor din regiunea arctică, securitatea și apărarea.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Alături de statele membre și de Înaltul Reprezentant, Comisia ar trebui să promoveze comportamentul responsabil în spațiu și în spațiul cosmic și să exploreze posibilitatea aderării la convențiile relevante ale Organizației Națiunilor Unite.

(7)  Alături de statele membre și de Înaltul Reprezentant, Comisia ar trebui să promoveze comportamentul responsabil în spațiu și în spațiul cosmic, în special în legătură cu proliferarea deșeurilor spațiale, și să exploreze posibilitatea aderării la convențiile relevante ale Organizației Națiunilor Unite.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unui obiectiv general de 25 % din cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. În fazele de pregătire și de punere în aplicare a programului se vor identifica acțiunile relevante, care vor fi reevaluate în contextul proceselor corespunzătoare de evaluare și de reexaminare.

(13)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu obiectivele climatice ale Uniunii și angajamentele sale de a fi un lider în aplicarea Acordului de la Paris și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea rapidă a unui obiectiv general de 30 % din cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice, precum și la integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate politicile Uniunii. În fazele de pregătire și de punere în aplicare a programului se vor identifica acțiunile relevante, care vor fi reevaluate în contextul proceselor corespunzătoare de evaluare și de reexaminare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Copernicus ar trebui să asigure un acces autonom la cunoștințe despre mediu, la tehnologii esențiale pentru observarea Pământului și la servicii de geoinformare, permițând astfel Uniunii să obțină independență în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, schimbările climatice, protecția civilă, securitatea și economia digitală.

(47)  Copernicus ar trebui să asigure un acces autonom la cunoștințe despre mediu, la tehnologii esențiale pentru observarea Pământului și la servicii de geoinformare, permițând astfel Uniunii să obțină independență în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, schimbările climatice, biodiversitatea, utilizarea terenurilor, protecția solului, starea bună a mărilor, protecția și prevenția civilă, securitatea și economia digitală.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(47a)  Numărul de utilizatori ai serviciilor Copernicus privind schimbările climatice crește constant și s-a dublat între 2015 și 2016. Serviciile respective ar trebui să fie pe deplin operaționale, în scopul de a crește disponibilitatea datelor necesare pentru acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice și adaptare la acestea.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 62 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(62a)  Transportul navelor spațiale și al componentelor acestora de la pământ în spațiu se face la costuri operaționale ridicate și cu un impact considerabil asupra mediului. Pentru a reduce numărul călătoriilor în spațiu și, prin urmare, emisiile de gaze cu efect de seră, navele spațiale ar trebui să fie concepute pentru a putea fi reutilizate în spațiu. În plus, un obiectiv pe termen lung ar trebui să fie acela de a permite o producție de energie durabilă în spațiu, utilizând resursele disponibile în spațiu, de exemplu prin stabilirea producției de hidrogen care ar putea permite realimentarea navelor spațiale.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 64

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(64)  Furnizarea serviciilor SST ar trebui să se bazeze pe cooperarea dintre Uniune și statele membre și pe utilizarea expertizei și activelor naționale actuale și viitoare, inclusiv a celor dezvoltate prin intermediul Agenției Spațiale Europene sau de către Uniune. Ar trebui să fie posibilă furnizarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea de senzori SST noi. Recunoscând natura sensibilă a SST, statele membre participante ar trebui să păstreze controlul asupra senzorilor naționali, precum și asupra exploatării, întreținerii și reînnoirii lor și asupra prelucrării datelor care fac posibilă furnizarea serviciilor SST.

(64)  Furnizarea serviciilor SST ar trebui să se bazeze pe cooperarea dintre Uniune și statele membre și pe utilizarea cunoștințelor specializate și a activelor naționale și ale ESA actuale și viitoare, inclusiv a celor dezvoltate prin intermediul Agenției Spațiale Europene sau de către Uniune. Ar trebui să fie posibilă furnizarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea de senzori SST noi. Recunoscând natura sensibilă a SST, statele membre ar trebui să păstreze controlul asupra senzorilor naționali și ai ESA, precum și asupra exploatării, întreținerii și reînnoirii lor și asupra prelucrării datelor care fac posibilă furnizarea serviciilor SST.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 67

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(67)  În plus, SST ar trebui să fie complementar măsurilor existente de atenuare a riscurilor, precum Orientările privind diminuarea deșeurilor cosmice ale Comitetului ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic (COPUOS) și Orientările privind sustenabilitatea pe termen lung a activităților din spațiul cosmic, sau altor inițiative, pentru a garanta siguranța, securitatea și sustenabilitatea activităților din spațiul cosmic. În vederea reducerii riscurilor de coliziune, SST va urmări, de asemenea, să realizeze sinergii cu inițiativele de eliminare activă și de pasivizare a deșeurilor spațiale. SST ar trebui să contribuie la asigurarea utilizării și explorării pașnice a spațiului cosmic. Dezvoltarea activităților spațiale ar putea avea implicații asupra inițiativelor internaționale din domeniul managementului traficului spațial. Uniunea ar trebui să monitorizeze aceste evoluții și ar putea să le ia în considerare în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM actual.

(67)  În plus, SST ar trebui să fie complementar măsurilor existente de atenuare a riscurilor, precum Orientările privind diminuarea deșeurilor cosmice ale Comitetului ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic (COPUOS) și Orientările privind sustenabilitatea pe termen lung a activităților din spațiul cosmic, sau altor inițiative, pentru a garanta siguranța, securitatea și sustenabilitatea activităților din spațiul cosmic. În vederea reducerii riscurilor de coliziune, SST va urmări, de asemenea, să realizeze sinergii cu inițiativele de eliminare activă și de pasivizare a deșeurilor spațiale, de exemplu prin dezvoltarea de instrumente tehnologice pentru eliminarea activă a acestor deșeuri. SST ar trebui să contribuie la asigurarea utilizării și explorării pașnice a spațiului cosmic. Dezvoltarea activităților spațiale ar putea avea implicații asupra inițiativelor internaționale din domeniul managementului traficului spațial. Uniunea ar trebui să monitorizeze aceste evoluții și ar putea să le ia în considerare în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM actual.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 70

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70)  Fenomenele meteorologice spațiale majore și extreme pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot întrerupe funcționarea infrastructurilor spațiale sau terestre. Prin urmare, în cadrul programului ar trebui introdusă o funcție de meteorologie spațială, cu scopul de a evalua riscurile meteorologice spațiale și nevoile corespunzătoare ale utilizatorilor, de a spori gradul de informare cu privire la riscurile meteorologice spațiale, de a asigura furnizarea de servicii de meteorologie spațială orientate către utilizatori și de a îmbunătăți capacitățile statelor membre de a produce servicii meteorologice spațiale. Comisia ar trebui să acorde prioritate sectoarelor cărora urmează să le fie furnizate serviciile operaționale de meteorologie spațială, ținând seama de nevoile utilizatorilor, de riscuri și de gradul de pregătire tehnologică. Pe termen lung, pot fi abordate și nevoile altor sectoare. Furnizarea de servicii la nivelul Uniunii conform necesităților utilizatorilor va necesita activități de cercetare și de dezvoltare specifice, coordonate și continue pentru a sprijini evoluția serviciilor meteorologice spațiale. Furnizarea de servicii meteorologice spațiale ar trebui să se bazeze pe capacitățile existente la nivel național și la nivelul Uniunii și să permită o participare largă a statelor membre și implicarea sectorului privat.

(70)  Fenomenele meteorologice spațiale majore și extreme pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot întrerupe funcționarea infrastructurilor spațiale sau terestre. Prin urmare, în cadrul programului ar trebui introdusă o funcție de meteorologie spațială, cu scopul de a evalua riscurile meteorologice spațiale și nevoile corespunzătoare ale utilizatorilor, de a spori gradul de informare cu privire la riscurile meteorologice spațiale, de a asigura furnizarea de servicii de meteorologie spațială orientate către utilizatori și de a îmbunătăți capacitățile statelor membre de a produce servicii meteorologice spațiale. Comisia ar trebui să acorde prioritate sectoarelor cărora urmează să le fie furnizate serviciile operaționale de meteorologie spațială, ținând seama de nevoile utilizatorilor, de riscuri și de gradul de pregătire tehnologică. Pe termen lung, pot fi abordate și nevoile altor sectoare. Furnizarea de servicii la nivelul Uniunii conform necesităților utilizatorilor va necesita activități de cercetare și de dezvoltare specifice, coordonate și continue pentru a sprijini evoluția serviciilor meteorologice spațiale. Furnizarea de servicii meteorologice spațiale ar trebui să se bazeze pe capacitățile existente la nivel național, la nivelul Uniunii și al ESA și să permită o participare largă a statelor membre și implicarea sectorului privat.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 71

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(71)  Cartea albă privind viitorul Europei a Comisiei25, Declarația de la Roma a șefilor de stat și de guvern din cele 27 de state membre26, precum și mai multe rezoluții ale Parlamentului European ne amintesc că UE are un rol important de jucat în asigurarea unei Europe sigure, securizate și reziliente, capabilefacă față provocărilor precum conflictele regionale, terorismul și amenințările cibernetice, precum și presiunilor migratorii tot mai mari. Accesul sigur și garantat la comunicații prin satelit reprezintă un instrument indispensabil pentru actorii din domeniul securității, iar punerea în comun și partajarea acestei resurse esențiale pentru securitate la nivelul Uniunii nu face decât să întărească Uniunea în rolul său de protector al cetățenilor săi.

(71)  Cartea albă privind viitorul Europei a Comisiei25, Declarația de la Roma a șefilor de stat și de guvern din cele 27 de state membre26, precum și mai multe rezoluții ale Parlamentului European ne amintesc că Uniunea are un rol important de jucat pentru a garanta o Europă sigură, securizată și rezilientă, capabilăcontribuie la soluționarea provocărilor precum schimbările climatice, conflictele regionale, terorismul și amenințările cibernetice, precum și presiunilor migratorii tot mai mari. Accesul sigur și garantat la comunicații prin satelit reprezintă un instrument indispensabil pentru actorii din domeniul securității, iar punerea în comun și partajarea acestei resurse esențiale pentru securitate la nivelul Uniunii nu face decât să întărească Uniunea în rolul său de protector al cetățenilor săi.

_________________

_________________

25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52017DC2025

25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52017DC2025

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „fenomene meteorologice spațiale” înseamnă variațiile naturale ale mediului spațial dintre Soare și Pământ, inclusiv exploziile solare, particulele energetice solare, vânturile solare și ejecțiile de masă coronală, care pot duce la furtuni solare (furtuni geomagnetice, furtuni de radiații solare și perturbații ionosferice) ce au potențialul de a afecta Pământul;

(2)  „fenomene meteorologice spațiale” înseamnă variațiile naturale ale mediului spațial dintre Soare și Pământ, inclusiv exploziile solare, particulele energetice solare, vânturile solare și ejecțiile de masă coronală, care pot duce la furtuni solare (furtuni geomagnetice, furtuni de radiații solare și perturbații ionosferice) ce au potențialul de a afecta Pământul sau infrastructura spațială;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  „candidații potențiali” înseamnă țările sau entitățile care au perspective clare de a adera în viitor la Uniune, dar care nu au primit încă statutul de țară candidată;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, programul include măsuri de asigurare a unui acces eficient la spațiu pentru program și de promovare a unui sector spațial inovator.

În plus, programul include măsuri de asigurare a unui acces eficient la spațiu pentru program și de promovare a unui sector spațial inovator și competitiv.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pentru Copernicus: să furnizeze, pe termen lung, date și informații precise și fiabile de observare a Pământului pentru a sprijini punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii și ale statelor sale membre în domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al agriculturii și al dezvoltării rurale, al protecției civile, al siguranței și securității, precum și al economiei digitale;

(b)  pentru Copernicus: să furnizeze, pe termen lung, date și informații precise, fiabile și orientate către utilizatori de observare a Pământului pentru a sprijini punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii și ale statelor sale membre în domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al agriculturii și al dezvoltării rurale, al ajutorului umanitar, al protecției civile, al siguranței și securității, precum și al economiei digitale;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru cunoașterea situației spațiale (SSA): să sporească capacitățile SST de monitorizare, urmărire și identificare a obiectelor spațiale, să monitorizeze condițiile meteorologice spațiale și să cartografieze și să lege în rețea capacitățile privind NEO ale statelor membre;

(c)  pentru cunoașterea situației spațiale (SSA): să sporească capacitățile SST de monitorizare, urmărire și identificare a obiectelor spațiale, să monitorizeze condițiile meteorologice spațiale și să cartografieze și să lege în rețea capacitățile privind NEO ale statelor membre și să dezvolte soluții pentru curățarea orbitei terestre;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  activitățile de dezvoltare legate de un acces la spațiu autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor;

(b)  activitățile de dezvoltare legate de un acces la spațiu autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor, inclusiv producerea de energie alternativă utilizând resursele disponibile în spațiu, noi tehnologii de lansare și sisteme sau servicii inovatoare, ținând cont de interesele esențiale ale Uniunii și ale statelor sale membre în materie de securitate, menționate la articolul 25;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  furnizarea de activități de educație și de formare;

(e)  furnizarea de activități de educație și de formare, de exemplu prin stagii pentru studenți, proaspăt absolvenți și tineri profesioniști și antreprenori;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  luarea sistematică în considerare a necesităților utilizatorilor serviciilor furnizate de componentele programului, precum și a evoluțiilor științifice și tehnologice legate de serviciile respective;

(d)  luarea sistematică în considerare a necesităților utilizatorilor serviciilor furnizate de componentele programului, inclusiv prin consultarea forumului utilizatorilor programului Copernicus menționat la articolul 48 alineatul (1), precum și a evoluțiilor științifice și tehnologice legate de serviciile respective;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru coordonarea și gestionarea programului Copernicus, Comisia Europeană este asistată de Comitetul Copernicus, format din reprezentanți ai statelor membre și ai forumului utilizatorilor. Forumul utilizatorilor Copernicus este un grup de lucru al Comitetului Copernicus, al cărui personal este reprezentat de comunitățile naționale de utilizatori. Forumul utilizatorilor Copernicus joacă un rol esențial în centralizarea contribuțiilor referitoare la evoluția programului Copernicus și la diseminarea acestora în rândul utilizatorilor.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 50

Articolul 50

Serviciile Copernicus

Serviciile Copernicus

Copernicus include acțiuni în sprijinul următoarelor servicii:

Copernicus include acțiuni în sprijinul următoarelor servicii:

(a)  servicii de monitorizare, de raportare și de asigurare a conformității în domeniul mediului, cuprinzând:

(a)  servicii de monitorizare, de raportare și de asigurare a conformității în domeniul mediului, cuprinzând:

–  monitorizarea atmosferei, pentru furnizarea de informații privind calitatea aerului și compoziția chimică a atmosferei;

–  monitorizarea atmosferei, pentru furnizarea de informații privind calitatea aerului și compoziția chimică a atmosferei;

–  monitorizarea mediului marin, pentru furnizarea de informații privind starea și dinamica ecosistemelor marine și de coastă și resursele acestora;

–  monitorizarea mediului marin, acordând o atenție deosebită cartografierii poluării cu plastic și microplastic, pentru furnizarea de informații privind starea și dinamica ecosistemelor marine și de coastă și resursele acestora;

–  monitorizarea suprafeței terestre și agricultura, pentru furnizarea de informații privind ocuparea terenurilor, utilizarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, zonele urbane, cantitatea și calitatea apelor continentale, pădurile, agricultura și alte resurse naturale, biodiversitatea și criosfera;

–  monitorizarea suprafeței terestre și agricultura, pentru furnizarea de informații privind ocuparea terenurilor, utilizarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, calitatea solului, deșertificarea, zonele urbane, cantitatea și calitatea apelor continentale, pădurile și despăduririle, agricultura și alte resurse naturale, biodiversitatea și criosfera;

–  monitorizarea schimbărilor climatice, pentru furnizarea de informații privind emisiile antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră, variabilele climatice esențiale, reanalize climatice, prognoze sezoniere, previziuni climatice și atribuire, precum și indicatori la scale temporale și spațiale relevante;

–  monitorizarea schimbărilor climatice, pentru furnizarea de informații privind emisiile antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră, variabilele climatice esențiale, reanalize climatice, prognoze sezoniere, previziuni climatice și atribuire, precum și indicatori la scale temporale și spațiale relevante;

 

  monitorizarea siturilor care fac parte din patrimoniul natural și cultural al UNESCO;

(b)  un serviciu de gestionare a situațiilor de urgență, pentru furnizarea de informații în sprijinul autorităților publice însărcinate cu protecția civilă stabilite în Uniune, oferind asistență pentru operațiunile de protecție civilă și de răspuns la situații de urgență (ameliorarea activităților de avertizare timpurie și a capacităților de reacție în situații de criză), precum și pentru acțiunile de prevenire și de pregătire (analize privind riscurile și redresarea) în legătură cu diferite tipuri de dezastre;

(b)  un serviciu de gestionare a situațiilor de urgență, pentru furnizarea de informații în sprijinul Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență și al autorităților publice însărcinate cu protecția civilă stabilite în Uniune, oferind asistență pentru operațiunile la nivel european și național de protecție civilă și de răspuns la situații de urgență (în special, ameliorarea activităților de avertizare timpurie și a capacităților de reacție în situații de criză), precum și pentru acțiunile de prevenire și de pregătire (analize privind riscurile și redresarea) în legătură cu toate tipurile de dezastre;

(c)  un serviciu de securitate pentru a sprijini supravegherea frontierelor externe ale Uniunii, supravegherea maritimă și acțiunea externă a Uniunii ca răspuns la provocările în materie de securitate cu care se confruntă Uniunea, precum și obiectivele și acțiunile politicii externe și de securitate comune.

(c)  un serviciu de securitate pentru a sprijini supravegherea frontierelor externe ale Uniunii, supravegherea maritimă și acțiunea externă a Uniunii ca răspuns la provocările în materie de securitate cu care se confruntă Uniunea, precum și obiectivele și acțiunile politicii externe și de securitate comune.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 77 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  adoptă, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, programul de lucru al agenției pentru anul care urmează, după integrarea fără modificări a părții elaborate de consiliul de acreditare de securitate, în conformitate cu articolul 80 litera (b), și după primirea avizului Comisiei;

(a)  adoptă, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, programul de lucru al agenției pentru anul care urmează, după integrarea fără modificări a părții elaborate de consiliul de acreditare de securitate, în conformitate cu articolul 80 litera (b), și după primirea avizului Comisiei și consultarea Parlamentului European cu privire la respectivul program de lucru;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Membrii consiliului de administrație și ai consiliului de acreditare de securitate, directorul executiv, precum și experții naționali detașați și observatorii fac o declarație de angajament și o declarație de interese, indicând absența sau existența oricăror interese directe sau indirecte despre care se poate considera că aduc atingere independenței lor. Aceste declarații sunt precise și complete. Ele se fac în scris la intrarea în funcție a persoanelor în cauză și se reînnoiesc anual. Declarațiile se actualizează ori de câte ori este necesar, în special în cazul unor modificări relevante ale situațiilor personale ale persoanelor în cauză.

1.  Membrii consiliului de administrație și ai consiliului de acreditare de securitate, directorul executiv, precum și experții naționali detașați și observatorii fac o declarație de angajament și o declarație de interese, indicând absența sau existența oricăror interese directe sau indirecte despre care se poate considera că aduc atingere independenței lor. Aceste declarații sunt precise și complete. Ele se fac în scris la intrarea în funcție a persoanelor în cauză și se reînnoiesc anual. Declarațiile se actualizează ori de câte ori este necesar, în special în cazul unor modificări relevante ale situațiilor personale ale persoanelor în cauză. Declarația de angajamente și declarația de interese se pun la dispoziția publicului și pot fi accesate ușor online.

Justificare

O mai mare transparență va crește încrederea publicului în această activitate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Înainte de orice reuniune la care urmează să participe, membrii consiliului de administrație și ai consiliului de acreditare de securitate, directorul executiv, precum și experții naționali detașați, observatorii și experții externi care participă la grupurile de lucru ad-hoc declară în mod precis și complet absența sau existența oricăror interese care ar putea aduce atingere independenței lor în legătură cu orice puncte de pe ordinea de zi și se abțin de la a participa la discutarea și votarea respectivelor puncte.

2.  Înainte de orice reuniune la care urmează să participe, membrii consiliului de administrație și ai consiliului de acreditare de securitate, directorul executiv, precum și experții naționali detașați, observatorii și experții externi care participă la grupurile de lucru ad-hoc declară în mod precis și complet absența sau existența oricăror interese care ar putea aduce atingere independenței lor în legătură cu orice puncte de pe ordinea de zi și se abțin de la a participa la discutarea și votarea respectivelor puncte. Declarațiile de interese legate de elementele programului se pun la dispoziția publicului și pot fi accesate ușor online.

Justificare

O mai mare transparență va crește încrederea publicului în această activitate.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

Referințe

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ENVI

14.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data adoptării

12.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Cristian-Silviu Bușoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (11.10.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Raportor pentru aviz: Massimiliano Salini

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Serviciile și aplicațiile spațiale influențează bunăstarea, siguranța și securitatea actuală și viitoare a cetățenilor europeni, precum și competitivitatea bazei sale industriale. Prin urmare, este esențial să se promoveze economia spațială astfel încât toate statele membre, ca și cetățenii și industriile lor să poată beneficia pe deplin de avantajele acestui program spațial.

Un sector al transporturilor modern, mai sigur, competitiv, eficient și sustenabil este strâns interconectat cu serviciile spațiale. Sistemul de navigație și observarea Pământului îmbunătățesc randamentul serviciilor de transport, gestionarea traficului și transportul integrat. În același timp, acestea pot stimula numeroase noi aplicații și noi oportunități de afaceri inovatoare în sectorul transporturilor.

Multe politici europene deja prevăd integrarea spațiului și a transporturilor, cum ar fi sistemul eCall, Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), SafeSeaNet etc., și vor apărea noi provocări, cum ar fi vehiculele fără pilot și conducerea autonomă.

O interconexiune puternică între tehnologiile spațiale și cele din domeniul transporturilor va avea numeroase beneficii la nivel global și european, spre exemplu o gestionare mai eficientă a traficului va reduce emisiile și va trata problema schimbărilor climatice, o utilizare sporită a dronelor va îmbunătăți serviciile de livrare și cele poștale, o mai bună urmărire a zborurilor va reduce numărul de zboruri anulate și zgomotul.

Propunerea Comisiei Europene reunește, într-un singur program, programele existente Galileo, EGNOS și Copernicus și adaugă două noi inițiative, și anume SSA și GOVSATCOM. Astfel cum se sugerează în politica spațială europeană, un program spațial complet integrat va exploata sinergiile dintre componente, îmbunătățind eficacitatea și rentabilitatea. Un cadru unic și coerent va încuraja viitoarele investiții, va crește vizibilitatea și va oferi o mai mare flexibilitate.

Comisia Europeană se arată foarte ambițioasă în ceea ce privește adoptarea cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027. Președinția Austriei a acceptat provocarea și a stabilit un calendar caracterizat printr-un ritm rapid. Parlamentul European este dispus să-l respecte.

Din cauza acestui calendar strict și urgent, avizul se concentrează pe aspecte specifice ale propunerii, pe legătura dintre tehnologiile spațiale și sectorul transporturilor, precum și pe buget, cu referire la SSA, GOVSATCOM și activitățile transversale, guvernanță, securitate, siguranță și securitate cibernetică, diplomația spațială și accesul la spațiu.

Sectorul spațial joacă un rol strategic, făcând transporturile terestre, maritime, aeriene și spațiale mai inteligente, mai eficiente, mai sigure, mai sustenabile și mai integrate; În același timp, un sector al transporturilor inovator și în creștere va crește cererea de servicii spațiale actualizate și de calitate.

În ceea ce privește guvernanța, noua Agenție europeană pentru programul spațial ar trebui să asigure pătrunderea pe piață a sistemului GALILEO, stimulând dezvoltarea unor dispozitive europene pe deplin compatibile și interoperabile, cum ar fi chipseturile și receptoarele, și ar trebui să fie pe deplin operațională în toate modurile de transport.

Uniunea Europeană și statele membre investesc în numeroase infrastructuri critice, inclusiv în multe infrastructuri strategice de transport, care trebuie protejate. Numărul din ce în ce mai mare de constelații, sateliți și deșeuri spațiale aflate pe orbită contribuie la crearea unei situații de „trafic” cu risc de coliziune, care pune în pericol siguranța operațiunilor. De asemenea, diverse tipuri de evenimente neprevăzute, cum ar fi fenomenele meteorologice spațiale, pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot întrerupe funcționarea infrastructurilor spațiale sau terestre.

Accesul securizat și garantat la comunicațiile prin satelit constituie un instrument indispensabil pentru actorii din domeniul securității. Componenta GOVSATCOM este deosebit de importantă pentru transporturi, în special pentru transporturile maritime din zona arctică, gestionarea traficului aerian și controlul și comanda vehiculelor aeriene fără pilot.

Avizul evidențiază importanța siguranței și securității cibernetice. Securitatea cibernetică a infrastructurilor spațiale europene, atât la sol cât și în spațiu, este esențială pentru a asigura continuitatea funcționării sistemelor, capacitatea lor efectivă de a-și duce la îndeplinire sarcinile în mod continuu și de a furniza serviciile necesare. Politica spațială poate contribui la îmbunătățirea siguranței transporturilor în cazul transporturilor maritime, rutiere și aeriene, al operatorilor și al pasagerilor.

Programul spațial ar trebui să asigure un acces independent și competitiv la spațiu și să încurajeze cooperarea cu alți parteneri strategici globali, să evite suprapunerile și să promoveze o diplomație economică veritabilă pentru acest sector.

Deși avizul nu va afecta nici o parte a articolelor, nici considerentele, raportorul ar putea totuși să decidă să propună câteva modificări prin amendamente. Din cauza constrângerilor de timp, raportorul preferă să prezinte o abordare coerentă cu privire la principalele aspecte.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Tehnologiile, datele și serviciile spațiale au devenit indispensabile în viața de zi cu zi a europenilor și joacă un rol esențial în apărarea multor interese strategice. Industria spațială a Uniunii este deja una dintre cele mai competitive din lume. Cu toate acestea, apariția unor noi actori și dezvoltarea de noi tehnologii revoluționează modelele industriale tradiționale. Prin urmare, este esențial ca Uniunea să rămână un jucător major pe plan internațional, cu o vastă libertate de acțiune în domeniul spațial, să încurajeze progresele tehnice și științifice și să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriilor din sectorul spațial al Uniunii, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor inovatoare.

(1)  Tehnologiile, datele și serviciile spațiale au devenit indispensabile în viața de zi cu zi a europenilor și joacă un rol esențial în apărarea multor interese strategice. Industria spațială a Uniunii este deja una dintre cele mai competitive din lume. Cu toate acestea, apariția unor noi actori și dezvoltarea de noi tehnologii revoluționează modelele industriale tradiționale. Prin urmare, este esențial ca Uniunea să rămână un jucător major pe plan internațional, cu o vastă libertate de acțiune în domeniul spațial, să încurajeze progresele tehnice și științifice și să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriilor din sectorul spațial al Uniunii, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor inovatoare. În același timp, este important să se creeze condiții adecvate pentru a asigura un mediu concurențial echitabil cu principalii concurenți spațiali.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Încă de la sfârșitul anilor 1990, Uniunea a început să își dezvolte propriile inițiative și programe spațiale, și anume Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), apoi Galileo și Copernicus, care răspund nevoilor cetățenilor Uniunii și cerințelor politicilor publice. Ar trebui să asigurăm nu doar continuitatea acestor inițiative, ci și îmbunătățirea lor în continuare, astfel încât să rămână în avangardă în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii și transformările din domeniul digital și al tehnologiei informației și comunicațiilor, să răspundă noilor nevoi ale utilizatorilor și să poată contribui la prioritățile politice, precum schimbările climatice, inclusiv prin monitorizarea schimbărilor din regiunea arctică, securitatea și apărarea.

(3)  Încă de la sfârșitul anilor 1990, Uniunea a început să își dezvolte propriile inițiative și programe spațiale, și anume Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), apoi Galileo și Copernicus, care răspund nevoilor cetățenilor Uniunii și cerințelor politicilor publice. Ar trebui să asigurăm nu doar continuitatea acestor inițiative, ci ar trebui să îmbunătățim și adoptarea și utilizarea lor, astfel încât să rămână în avangardă în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii și aducă transformări în domeniul digital, al tehnologiei informației și comunicațiilor și în sectorul transporturilor, răspunzând noilor nevoi ale utilizatorilor și fiind în măsură să contribuie la prioritățile politice ale tuturor sectoarelor implicate, în special cel al transporturilor.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Uniunea are nevoie să își asigure libertatea de acțiune și autonomia pentru a avea acces la spațiu și posibilitatea de a utiliza acest acces în condiții de siguranță. Prin urmare, este esențial să își păstreze accesul autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor la spațiu, în special în ceea ce privește infrastructura și tehnologiile critice, securitatea publică și securitatea Uniunii și a statelor sale membre. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a agrega serviciile de lansare la nivel european, atât pentru nevoile proprii, cât și, la cererea acestora, pentru nevoile altor entități, inclusiv ale statelor membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 189 alineatul (2) din tratat. Este, de asemenea, esențial ca Uniunea să dispună în continuare de infrastructuri de lansare moderne, eficiente și flexibile. Pe lângă măsurile luate de statele membre și de Agenția Spațială Europeană, Comisia ar trebui să aibă în vedere modalități de a sprijini astfel de instalații. În special, atunci când infrastructura spațială de la sol necesară pentru lansări conform cerințelor programului necesită întreținere sau îmbunătățiri, ar trebui să fie posibilă finanțarea parțială a unor astfel de operațiuni prin intermediul programului, în concordanță cu Regulamentul financiar și în cazurile în care se poate stabili o valoare adăugată a UE clară, în vederea eficientizării costurilor pentru program.

(4)  Uniunea are nevoie să își asigure libertatea de acțiune și autonomia pentru a avea acces la spațiu și posibilitatea de a utiliza acest acces în condiții de siguranță. Prin urmare, este esențial să își păstreze accesul autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor la spațiu, inclusiv tehnologii de lansare alternative și sisteme sau servicii inovatoare, în special în ceea ce privește infrastructura și tehnologiile critice, securitatea publică și securitatea Uniunii și a statelor sale membre. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a agrega serviciile de lansare la nivel european, atât pentru nevoile proprii, cât și, la cererea acestora, pentru nevoile altor entități, inclusiv ale statelor membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 189 alineatul (2) din tratat. Este, de asemenea, esențial ca Uniunea să dispună în continuare de infrastructuri de lansare moderne, eficiente și flexibile. Pe lângă măsurile luate de statele membre și de Agenția Spațială Europeană, Comisia ar trebui să aibă în vedere modalități de a sprijini astfel de instalații. În special, atunci când infrastructura spațială de la sol necesară pentru lansări conform cerințelor programului necesită întreținere sau îmbunătățiri, ar trebui să fie posibilă finanțarea parțială a unor astfel de operațiuni prin intermediul programului, în concordanță cu Regulamentul financiar și în cazurile în care se poate stabili o valoare adăugată a UE clară, în vederea eficientizării costurilor pentru program.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru consolidarea competitivității industriei spațiale a Uniunii și pentru dobândirea de capacități pentru a putea proiecta, construi și exploata sisteme spațiale proprii, Uniunea ar trebui să sprijine crearea, creșterea și dezvoltarea întregii industrii spațiale. Apariția unui model favorabil afacerilor și inovării ar trebui sprijinită, de asemenea, la nivel național, regional și european, prin instituirea de platforme spațiale care să reunească sectorul spațial, sectorul digital și sectorul utilizatorilor. Uniunea ar trebui să încurajeze extinderea companiilor spațiale cu sediul în Uniune pentru a le ajuta să reușească, inclusiv sprijinindu-le pentru a accesa finanțare de risc, având în vedere lipsa în Uniune a unui acces adecvat la capital privat pentru întreprinderile nou-înființate din sectorul spațial, și creând parteneriate pentru inovare (abordarea bazată pe primul contract).

(5)  Pentru consolidarea competitivității industriei spațiale a Uniunii și pentru dobândirea de capacități pentru a putea proiecta, construi și exploata sisteme spațiale proprii, Uniunea ar trebui să sprijine crearea, creșterea și dezvoltarea întregii industrii spațiale. Apariția unui model favorabil afacerilor și inovării ar trebui sprijinită la nivel național, regional și european, în special, dar nu exclusiv, prin inițiative precum platforme spațiale care să reunească sectorul spațial, sectorul digital și sectorul utilizatorilor. Platformele spațiale ar trebui să lucreze în colaborare cu centrele de inovare digitală în vederea stimulării competențelor și a spiritului antreprenorial. Uniunea ar trebui să încurajeze extinderea companiilor spațiale europene pentru a le ajuta să reușească, inclusiv sprijinindu-le pentru a accesa finanțare de risc, având în vedere lipsa în Uniune a unui acces adecvat la capital privat pentru întreprinderile nou-înființate din sectorul spațial, și creând parteneriate pentru inovare (abordarea bazată pe primul contract).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Date fiind aria sa de acoperire și potențialul său de a răspunde unor provocări globale, programul spațial al Uniunii („programul”) are o puternică dimensiune internațională. Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a gestiona și de a coordona activități pe scena internațională, în numele Uniunii, în special pentru a apăra interesele Uniunii și ale statelor sale membre în forurile internaționale, inclusiv în domeniul frecvențelor, pentru a promova tehnologia și industria Uniunii și pentru a încuraja cooperarea în domeniul formării, ținând seama de necesitatea de a asigura reciprocitatea drepturilor și a obligațiilor părților. Este deosebit de important ca Uniunea să fie reprezentată de Comisie în organismele Programului internațional Cospas-Sarsat sau în organismele relevante ale ONU, inclusiv în cadrul Organizației pentru Alimentație și Agricultură, precum și în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale.

(6)  Date fiind aria sa de acoperire și potențialul său de a răspunde unor provocări globale, programul spațial al Uniunii („programul”) are o puternică dimensiune internațională. Prin urmare, Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a gestiona și de a coordona activități pe scena internațională, în numele Uniunii, în special pentru a apăra interesele Uniunii și ale statelor sale membre în forurile internaționale, inclusiv în domeniul frecvențelor. Comisia ar trebui să consolideze diplomația economică pentru a promova tehnologia și industria Uniunii și pentru a încuraja cooperarea în domeniul formării, ținând seama de necesitatea de a asigura reciprocitatea drepturilor și a obligațiilor părților și concurența loială la nivel internațional. Este deosebit de important ca Uniunea să fie reprezentată de Comisie în organismele Programului internațional Cospas-Sarsat sau în organismele relevante ale ONU, inclusiv în cadrul Organizației pentru Alimentație și Agricultură, precum și în cadrul Organizației Meteorologice Mondiale.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Alături de statele membre și de Înaltul Reprezentant, Comisia ar trebui să promoveze comportamentul responsabil în spațiu și în spațiul cosmic și să exploreze posibilitatea aderării la convențiile relevante ale Organizației Națiunilor Unite.

(7)  Alături de statele membre și de Înaltul Reprezentant, Comisia ar trebui să promoveze comportamentul responsabil în spațiu și în spațiul cosmic, în special prin identificarea de soluții împotriva proliferării deșeurilor spațiale, și să exploreze posibilitatea aderării la convențiile relevante ale Organizației Națiunilor Unite.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Programul are obiective similare cu alte programe ale Uniunii, în special cu Orizont Europa, cu fondul InvestEU, cu Fondul european de apărare și cu fondurile reglementate de Regulamentul (UE) [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibilitatea finanțării cumulative prin programele respective, cu condiția ca ele să nu acopere aceleași elemente de cost, în special prin mecanisme de finanțare complementară din partea programelor Uniunii, acolo unde modalitățile de gestionare permit acest lucru, fie secvențial, fie alternativ, fie prin combinarea fondurilor incluse în finanțarea comună a acțiunilor, permițând, acolo unde se poate, parteneriate pentru inovare și operațiuni de finanțare mixtă. Așadar, pe durata implementării programului, Comisia ar trebui să promoveze sinergiile cu alte programe înrudite ale Uniunii, ceea ce ar permite, acolo unde este posibil, utilizarea accesului la finanțarea de risc, la parteneriate pentru inovare și la finanțare cumulativă sau mixtă.

(8)  Programul are obiective similare cu alte programe ale Uniunii, în special cu Orizont Europa, cu fondul InvestEU, cu Fondul european de apărare și cu fondurile reglementate de Regulamentul (UE) [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibilitatea finanțării cumulative prin programele respective, cu condiția ca ele să nu acopere aceleași elemente de cost, în special prin mecanisme de finanțare complementară din partea programelor Uniunii, acolo unde modalitățile de gestionare permit acest lucru, fie secvențial, fie alternativ, fie prin combinarea fondurilor incluse în finanțarea comună a acțiunilor, permițând, acolo unde se poate, parteneriate pentru inovare și operațiuni de finanțare mixtă. Așadar, pe durata implementării programului, Comisia ar trebui să promoveze sinergiile cu alte programe înrudite ale Uniunii, ceea ce ar permite, acolo unde este posibil, utilizarea accesului la finanțarea de risc, la parteneriate pentru inovare și la finanțare cumulativă sau mixtă. Este important să se asigure o continuitate între soluțiile dezvoltate prin intermediul Orizont Europa și al altor programe ale Uniunii și componentele programului spațial.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Obiectivele de politică ale acestui program vor fi de asemenea abordate ca domenii eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiție prin intermediul instrumentelor financiare și al garanției bugetare aferente fondului InvestEU, în special în cadrul componentelor sale de politică privind infrastructura durabilă și cercetarea, inovarea și digitizarea. Sprijinul financiar ar trebui utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană clară.

(9)  Obiectivele de politică ale acestui program vor fi de asemenea abordate ca domenii eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiție prin intermediul instrumentelor financiare și al garanției bugetare aferente fondului InvestEU, în special în cadrul componentelor sale de politică privind infrastructura durabilă și cercetarea, inovarea și digitizarea. Sprijinul financiar ar trebui utilizat pentru a stimula investițiile prin tratarea, în mod proporțional, a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană clară.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Programul al trebui să valorifice sinergiile dintre sectorul spațial și cel al transporturilor, având în vedere că tehnologiile spațiale joacă un rol strategic prin faptul că, datorită lor, transporturile terestre, maritime, aeriene și spațiale devin mai inteligente, mai eficiente, mai sigure, mai securizate, sustenabile și integrate și, în același timp, un sector al transporturilor inovator și în creștere va conduce la o mai mare cerere de tehnologii spațiale inovatoare și actualizate.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Ca promotor al intereselor generale ale Uniunii, Comisiei îi revine sarcina de a pune în aplicare programul, de a își asuma responsabilitatea generală și de a promova utilizarea aplicațiilor sale. Pentru a optimiza utilizarea resurselor și a competențelor diferitelor părți interesate, Comisia ar trebui să poată delega anumite sarcini. În plus, Comisia este cea mai în măsură să determine principalele specificații tehnice și operaționale necesare pentru implementarea sistemelor și evoluția serviciilor.

(27)  Ca promotor al intereselor generale ale Uniunii, Comisiei îi revine sarcina de a supraveghea punerea în aplicare a programului, de a își asuma responsabilitatea generală și de a promova utilizarea aplicațiilor sale. Pentru a optimiza utilizarea resurselor și a competențelor diferitelor părți interesate, Comisia ar trebui să poată delega anumite sarcini. În plus, Comisia este cea mai în măsură să determine cerințele de nivel înalt necesare pentru implementarea sistemelor și evoluția serviciilor.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Misiunea Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial („agenția”), care înlocuiește Agenția GNSS European instituită prin Regulamentul (UE) nr. 912/2010 și îi succede acesteia, este de a contribui la program, în special în ceea ce privește securitatea. Prin urmare, anumite sarcini legate de securitate și de promovarea programului ar trebui să îi fie încredințate agenției. În special în ceea ce privește securitatea, dată fiind experiența sa în domeniu, agenția ar trebui să fie responsabilă cu sarcinile legate de acreditarea de securitate pentru toate acțiunile Uniunii în sectorul spațial. În plus, agenția ar trebui să se achite de sarcinile pe care Comisia i le atribuie prin intermediul unuia sau mai multor acorduri de contribuție ce acoperă diferite alte sarcini specifice legate de program.

(28)  Misiunea Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial („agenția”), care înlocuiește Agenția GNSS European instituită prin Regulamentul (UE) nr. 912/2010 și îi succede acesteia, este de a contribui la program, în special în ceea ce privește securitatea, comunicarea, adoptarea de către utilizatori, dezvoltarea pieței, exploatarea etc. Prin urmare, anumite sarcini legate de securitate și securitatea cibernetică a programului și de promovarea serviciilor și a sectorului din aval ar trebui să îi fie încredințate agenției. În special în ceea ce privește securitatea, dată fiind experiența sa în domeniu, agenția ar trebui să fie responsabilă cu sarcinile legate de acreditarea de securitate pentru toate acțiunile Uniunii în sectorul spațial. În plus, agenția ar trebui să se achite de sarcinile pe care Comisia i le atribuie prin intermediul unuia sau mai multor acorduri de contribuție ce acoperă diferite alte sarcini specifice legate de program.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Date fiind importanța activităților legate de spațiu pentru economia Uniunii și pentru viețile cetățenilor din Uniune și posibilitatea de dublă utilizare a sistemelor și a aplicațiilor bazate pe sistemele respective, realizarea și menținerea unui nivel ridicat de securitate ar trebui să fie o prioritate de prim rang pentru program, în special în vederea protejării intereselor Uniunii și ale statelor sale membre, inclusiv în legătură cu informațiile clasificate și cu alte informații sensibile neclasificate.

(32)  Date fiind importanța activităților legate de spațiu pentru economia Uniunii și pentru viețile cetățenilor din Uniune și posibilitatea de dublă utilizare a sistemelor și a aplicațiilor bazate pe sistemele respective, realizarea și menținerea unui nivel ridicat de securitate ar trebui să fie o prioritate de prim rang pentru program, în special în vederea protejării intereselor Uniunii și ale statelor sale membre și a pasagerilor, inclusiv în legătură cu informațiile clasificate și cu alte informații sensibile neclasificate.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Având în vedere unicitatea și complexitatea programului, precum și legătura sa cu securitatea, pentru acreditarea de securitate ar trebui să fie respectate principii recunoscute și bine stabilite. Astfel, este indispensabil ca activitățile de acreditare de securitate să fie realizate pe bază de responsabilitate colectivă pentru securitatea Uniunii și a statelor sale membre, făcându-se eforturi pentru a se ajunge la un consens și implicând toate părțile interesate de problema securității, și să fie instituită o procedură de monitorizare a riscurilor permanentă. Este, de asemenea, imperativ ca activitățile de acreditare de securitate de ordin tehnic să fie încredințate unor specialiști care sunt calificați corespunzător pentru acreditarea unor sisteme complexe și care dețin un nivel adecvat de autorizare de securitate.

(35)  Având în vedere unicitatea și complexitatea programului, precum și legătura sa cu securitatea, pentru acreditarea de securitate ar trebui să fie respectate principii recunoscute și bine stabilite. Astfel, este indispensabil ca activitățile de acreditare de securitate să fie realizate pe bază de responsabilitate colectivă pentru securitatea Uniunii și a statelor sale membre, făcându-se eforturi pentru a se ajunge la un consens și implicând toate părțile interesate de problema securității, și să fie instituită o procedură permanentă de monitorizare a riscurilor. Este, de asemenea, imperativ ca activitățile de acreditare de securitate de ordin tehnic să fie încredințate unor specialiști care sunt calificați corespunzător pentru acreditarea unor sisteme complexe și care dețin un nivel adecvat de autorizare de securitate.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a)  Securitatea cibernetică a infrastructurilor spațiale europene, atât la sol cât și în spațiu, este esențială pentru a asigura continuitatea funcționării sistemelor, capacitatea lor efectivă de a duce la îndeplinire sarcinile în mod continuu și de a furniza serviciile necesare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Atunci când este combinată cu capacități de comunicare extinse, o poziționare prin satelit foarte exactă contribuie la un sector al transporturilor modern și fiabil pentru autovehicule, avioane și nave. Aceasta optimizează gestionarea parcurilor auto, trasabilitatea navelor, prevenirea coliziunilor, controlul vitezei, asistența pentru manevrarea navelor și multe alte aspecte legate de transporturi.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  EGNOS urmărește îmbunătățirea calității semnalelor deschise recepționate de la sistemele globale de navigație prin satelit existente, în special a celor emise de sistemul Galileo. Serviciile oferite de EGNOS ar trebui să acopere, cu prioritate, teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, incluzând, în acest sens, insulele Azore, Canare și Madeira, cu obiectivul acoperirii acestor teritorii până la sfârșitul anului 2025. În limita fezabilității tehnice și, în ceea ce privește siguranța vieții, în conformitate cu acordurile internaționale, acoperirea geografică a serviciilor oferite de EGNOS ar putea fi extinsă și la alte regiuni ale lumii. Fără a aduce atingere Regulamentului [2018/XXXX] (Regulamentul privind AESA) și monitorizării calității serviciului Galileo care este necesară pentru aviație, ar trebui remarcat faptul că, deși semnalele emise de Galileo pot fi utilizate efectiv pentru facilitarea poziționării aeronavelor, numai sistemele locale sau regionale de augmentare, cum este EGNOS în Europa, pot constitui servicii de management al traficului aerian (ATM) și servicii de navigație aeriană.

(40)  EGNOS urmărește îmbunătățirea calității semnalelor deschise recepționate de la sistemele globale de navigație prin satelit existente, în special a celor emise de sistemul Galileo. Serviciile oferite de EGNOS ar trebui să acopere, cu prioritate, teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, incluzând, în acest sens, insulele Azore, Canare și Madeira, cu obiectivul acoperirii acestor teritorii până la sfârșitul anului 2025. În limita fezabilității tehnice și, în ceea ce privește siguranța vieții, în conformitate cu acordurile internaționale, acoperirea geografică a serviciilor oferite de EGNOS ar putea fi extinsă și la alte regiuni ale lumii. Fără a aduce atingere Regulamentului [2018/XXXX] (Regulamentul privind AESA) și monitorizării calității serviciului Galileo și a performanțelor în materie de siguranță care este necesară pentru aviație, ar trebui remarcat faptul că semnalele emise de Galileo pot fi utilizate efectiv pentru facilitarea poziționării aeronavelor și că numai sistemele locale sau regionale de augmentare, cum este EGNOS în Europa, pot constitui servicii de management al traficului aerian (ATM) și servicii de navigație aeriană.

Justificare

Propunerea abordează importanța aspectelor legate de securitate, dar nu subliniază în mod suficient aspectele legate de siguranță, care sunt la fel de importante, în special pentru sectorul transporturilor.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Este imperativă asigurarea continuității, sustenabilității și disponibilității viitoare a serviciilor furnizate de sistemele Galileo și EGNOS. Într-un mediu în schimbare și pe o piață în evoluție rapidă, dezvoltarea acestora ar trebui de asemenea să continue și ar trebui pregătite deja noile generații ale acestor sisteme.

(41)  Este imperativă asigurarea continuității, a sustenabilității, a performanțelor în materie de siguranță și a disponibilității viitoare a serviciilor furnizate de sistemele Galileo și EGNOS. Într-un mediu în schimbare și pe o piață în evoluție rapidă, dezvoltarea acestora ar trebui de asemenea să continue și ar trebui pregătite deja noile generații ale acestor sisteme.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a)   Pentru a sprijini valorificarea serviciilor oferite de Galileo și EGNOS și pentru a susține serviciile în aval, în special în sectorul transporturilor, autoritățile competente ar trebui să dezvolte standarde comune și acreditări la nivel internațional. 

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Pentru maximizarea beneficiilor socioeconomice ale programelor Galileo și EGNOS, în special în domeniul securității, ar trebui promovată utilizarea serviciilor furnizate de cele două prin alte politici ale Uniunii, atunci când acest lucru este justificat și benefic.

(46)  Pentru maximizarea beneficiilor socioeconomice ale programelor Galileo și EGNOS, în special în domeniul siguranței și securității, al durabilității mediului și mobilității, ar trebui promovată utilizarea serviciilor furnizate de cele două programe prin alte politici ale Uniunii, mai ales în sectorul transporturilor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Copernicus ar trebui să asigure un acces autonom la cunoștințe despre mediu, la tehnologii esențiale pentru observarea Pământului și la servicii de geoinformare, permițând astfel Uniunii să obțină independență în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, schimbările climatice, protecția civilă, securitatea și economia digitală.

(47)  Copernicus ar trebui să asigure un acces autonom la cunoștințe despre mediu, la tehnologii esențiale pentru observarea Pământului și la servicii de geoinformare, permițând astfel Uniunii să obțină independență în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, schimbările climatice, transporturile, protecția civilă, securitatea și economia digitală.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  În ceea ce privește obținerea datelor, activitățile din cadrul Copernicus ar trebui să vizeze completarea și întreținerea infrastructurii spațiale existente, pregătirea înlocuirii pe termen lung a sateliților ajunși la sfârșitul duratei lor de viață, precum și inițierea de noi misiuni legate de sisteme noi de observare, care să sprijine acțiunile de răspuns la problema globală a schimbărilor climatice (de exemplu, monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră). Activitățile din cadrul programului Copernicus ar trebui să își extindă acoperirea globală a monitorizării la regiunile polare și să sprijine asigurarea conformității de mediu, monitorizarea și raportarea obligatorie în domeniul mediului și aplicațiile inovatoare legate de mediu (de exemplu, pentru monitorizarea culturilor, gospodărirea apelor și monitorizarea ameliorată a incendiilor). În acest context, Copernicus ar trebui să mobilizeze și să profite la maximum de investițiile realizate în perioada de finanțare anterioară (2014-2020), explorând, în același timp, noi modele operaționale și comerciale pentru a completa în continuare capacitățile Copernicus. Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice parteneriatele sale de succes cu statele membre pentru a își dezvolta în continuare dimensiunea de securitate prin mecanisme de guvernanță adecvate, pentru a răspunde la evoluția nevoilor utilizatorilor în domeniul securității.

(52)  În ceea ce privește obținerea datelor, activitățile din cadrul Copernicus ar trebui să vizeze completarea și întreținerea infrastructurii spațiale și terestre existente, pregătirea înlocuirii pe termen lung a sateliților ajunși la sfârșitul duratei lor de viață, precum și inițierea de noi misiuni, a căror fezabilitate este momentan analizată de Agenția Spațială Europeană, legate de sisteme noi de observare, care să sprijine acțiunile de răspuns la problema globală a schimbărilor climatice (de exemplu, monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră). Activitățile din cadrul programului Copernicus ar trebui să își extindă acoperirea globală a monitorizării la regiunile polare și să sprijine asigurarea conformității de mediu, monitorizarea și raportarea obligatorie în domeniul mediului și aplicațiile inovatoare legate de mediu (de exemplu, pentru monitorizarea culturilor, gospodărirea apelor și monitorizarea ameliorată a incendiilor). În acest context, Copernicus ar trebui să mobilizeze și să profite la maximum de investițiile realizate în perioada de finanțare anterioară (2014-2020), explorând, în același timp, noi modele operaționale și comerciale pentru a completa în continuare capacitățile Copernicus. Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice parteneriatele sale de succes cu statele membre pentru a își dezvolta în continuare dimensiunea de securitate prin mecanisme de guvernanță adecvate, pentru a răspunde la evoluția nevoilor utilizatorilor în domeniul securității.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 61

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(61)  În procesul de punere în aplicare a programului Copernicus, Comisia ar trebui să se bazeze, după caz, pe organizațiile europene internaționale cu care are parteneriate deja stabilite, în special cu Agenția Spațială Europeană, pentru dezvoltarea și achiziționarea de active spațiale, accesul la date și exploatarea misiunilor dedicate. În plus, Comisia ar trebui să se bazeze pe EUMETSAT pentru exploatarea de misiuni dedicate în conformitate cu cunoștințele sale de specialitate și cu mandatul încredințat. În domeniul serviciilor, Comisia ar trebui să beneficieze în mod adecvat de capacitățile specifice oferite de agențiile Uniunii, precum Agenția Europeană de Mediu, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, precum și de cele oferite de Centrul european pentru prognoze meteorologice pe termen mediu (o organizație interguvernamentală) și de investițiile europene realizate deja în serviciile de monitorizare a mediului marin prin Mercator Ocean. În privința securității, va fi urmărită o abordare cuprinzătoare la nivelul Uniunii împreună cu Înaltul Reprezentant. Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei s-a implicat activ, de la bun început, în inițiativa GMES și a susținut evoluțiile privind Galileo și condițiile meteorologice spațiale. În temeiul Regulamentului (UE) nr. 377/2014, JRC gestionează serviciul de monitorizare a gestionării situațiilor de urgență al Copernicus și componenta internațională a serviciului de monitorizare a suprafeței terestre al Copernicus; el contribuie la reexaminarea calității și a adecvării pentru scop a produselor și a informațiilor, precum și la evoluția viitoare a programului. Comisia ar trebui să se bazeze în continuare pe consultanța științifică și tehnică a JRC pentru punerea în aplicare a programului.

(61)  În procesul de punere în aplicare a programului Copernicus, Comisia ar trebui să se bazeze, după caz, pe organizațiile europene internaționale cu care are parteneriate deja stabilite, în special cu Agenția Spațială Europeană, pentru dezvoltarea și achiziționarea de active spațiale, accesul la date și exploatarea misiunilor dedicate. În plus, Comisia ar trebui să se bazeze pe EUMETSAT pentru exploatarea de misiuni dedicate în conformitate cu cunoștințele sale de specialitate și cu mandatul încredințat. În domeniul serviciilor, Comisia ar trebui să beneficieze în mod adecvat de capacitățile specifice oferite de agențiile Uniunii, precum Agenția Europeană de Mediu, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, precum și de cele oferite de Centrul european pentru prognoze meteorologice pe termen mediu (o organizație interguvernamentală) și de investițiile europene realizate deja în serviciile de monitorizare a mediului marin prin Mercator Ocean. Va fi urmărită o abordare cuprinzătoare la nivelul Uniunii împreună cu Înaltul Reprezentant în privința măsurilor de combatere a schimbărilor climatice, în special referitor la punerea în aplicare a Acordului de la Paris, precum și în ceea ce privește chestiuni legate de securitate. Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei s-a implicat activ, de la bun început, în inițiativa GMES și a susținut evoluțiile privind Galileo și condițiile meteorologice spațiale. În temeiul Regulamentului (UE) nr. 377/2014, JRC gestionează serviciul de monitorizare a gestionării situațiilor de urgență al Copernicus și componenta internațională a serviciului de monitorizare a suprafeței terestre al Copernicus; el contribuie la reexaminarea calității și a adecvării pentru scop a produselor și a informațiilor, precum și la evoluția viitoare a programului. Comisia ar trebui să se bazeze în continuare pe consultanța științifică și tehnică a JRC pentru punerea în aplicare a programului.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 70

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70)  Fenomenele meteorologice spațiale majore și extreme pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot întrerupe funcționarea infrastructurilor spațiale sau terestre. Prin urmare, în cadrul programului ar trebui introdusă o funcție de meteorologie spațială, cu scopul de a evalua riscurile meteorologice spațiale și nevoile corespunzătoare ale utilizatorilor, de a spori gradul de informare cu privire la riscurile meteorologice spațiale, de a asigura furnizarea de servicii de meteorologie spațială orientate către utilizatori și de a îmbunătăți capacitățile statelor membre de a produce servicii meteorologice spațiale. Comisia ar trebui să acorde prioritate sectoarelor cărora urmează să le fie furnizate serviciile operaționale de meteorologie spațială, ținând seama de nevoile utilizatorilor, de riscuri și de gradul de pregătire tehnologică. Pe termen lung, pot fi abordate și nevoile altor sectoare. Furnizarea de servicii la nivelul Uniunii conform necesităților utilizatorilor va necesita activități de cercetare și de dezvoltare specifice, coordonate și continue pentru a sprijini evoluția serviciilor meteorologice spațiale. Furnizarea de servicii meteorologice spațiale ar trebui să se bazeze pe capacitățile existente la nivel național și la nivelul Uniunii și să permită o participare largă a statelor membre și implicarea sectorului privat.

(70)  Fenomenele meteorologice spațiale majore și extreme pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot întrerupe funcționarea infrastructurilor spațiale sau terestre. Prin urmare, în cadrul programului ar trebui introdusă o funcție de meteorologie spațială, cu scopul de a evalua riscurile meteorologice spațiale și nevoile corespunzătoare ale utilizatorilor, de a spori gradul de informare cu privire la riscurile meteorologice spațiale, de a asigura furnizarea de servicii de meteorologie spațială orientate către utilizatori și de a îmbunătăți capacitățile statelor membre de a produce servicii meteorologice spațiale. Comisia ar trebui să acorde prioritate sectoarelor cărora urmează să le fie furnizate serviciile operaționale de meteorologie spațială, ținând seama de nevoile utilizatorilor, de riscuri și de gradul de pregătire tehnologică. Pe termen lung, pot fi abordate și nevoile altor sectoare. Furnizarea de servicii la nivelul Uniunii conform necesităților utilizatorilor va necesita activități de cercetare și de dezvoltare specifice, coordonate și continue pentru a sprijini evoluția serviciilor meteorologice spațiale. Furnizarea de servicii meteorologice spațiale ar trebui să se bazeze pe capacitățile existente la nivel național și la nivelul Uniunii și să permită o participare largă a statelor membre și a organizațiilor internaționale și implicarea sectorului privat.

Justificare

Modificarea este propusă pentru a face posibilă utilizarea capacităților meteorologice spațiale existente ale unor organizații precum ESA și EUMETSAT.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 71

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(71)  Cartea albă privind viitorul Europei a Comisiei25, Declarația de la Roma a șefilor de stat și de guvern din cele 27 de state membre26, precum și mai multe rezoluții ale Parlamentului European ne amintesc că UE are un rol important de jucat în asigurarea unei Europe sigure, securizate și reziliente, capabile să facă față provocărilor precum conflictele regionale, terorismul și amenințările cibernetice, precum și presiunilor migratorii tot mai mari. Accesul sigur și garantat la comunicații prin satelit reprezintă un instrument indispensabil pentru actorii din domeniul securității, iar punerea în comun și partajarea acestei resurse esențiale pentru securitate la nivelul Uniunii nu face decât să întărească Uniunea în rolul său de protector al cetățenilor săi.

(71)  Cartea albă privind viitorul Europei a Comisiei25, Declarația de la Roma a șefilor de stat și de guvern din cele 27 de state membre26 precum și mai multe rezoluții ale Parlamentului European ne amintesc că UE are un rol important de jucat în asigurarea unei Europe durabile, sigure, securizate și reziliente, capabile să facă față provocărilor precum schimbările climatice, conflictele regionale, terorismul și amenințările cibernetice, precum și presiunilor migratorii tot mai mari. Accesul sigur și garantat la comunicații prin satelit reprezintă un instrument indispensabil pentru actorii din domeniul securității, iar punerea în comun și partajarea acestei resurse esențiale pentru securitate la nivelul Uniunii.

_________________

_________________

25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52017DC2025

25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52017DC2025

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 76

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(76)  În prima fază a GOVSATCOM (aproximativ până în 2025), se va folosi capacitatea existentă a actorilor privați și a statelor membre. În această primă fază, serviciile vor fi introduse treptat, începând cu utilizatorii de la nivelul Uniunii. Dacă, în cursul primei faze, analiza detaliată a cererii și a ofertei viitoare arată că această abordare este insuficientă pentru a acoperi cererea în evoluție, se poate lua decizia de a trece la faza a doua și de a începe dezvoltarea de infrastructuri sau de capacități spațiale suplimentare specifice, prin unul sau mai multe parteneriate public-privat, de exemplu cu operatorii de sateliți din Uniune.

(76)  În prima fază a GOVSATCOM (aproximativ până în 2025), se va folosi capacitatea existentă a actorilor privați și a statelor membre. În această primă fază, serviciile vor fi introduse treptat. Dacă, în cursul primei faze, analiza detaliată a cererii și a ofertei viitoare arată că această abordare este insuficientă pentru a acoperi cererea în evoluție, se poate lua decizia de a trece la faza a doua și de a începe dezvoltarea de infrastructuri sau de capacități spațiale suplimentare specifice, prin unul sau mai multe parteneriate public-privat, de exemplu cu operatorii de sateliți din Uniune.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 78

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(78)  Pentru utilizatorii de comunicații prin satelit, echipamentele de utilizare constituie cea mai importantă interfață operațională. Abordarea GOVSATCOM a UE face posibil ca majoritatea utilizatorilor să continue să își folosească echipamentele existente pentru utilizarea serviciilor GOVSATCOM, în măsura în care utilizează tehnologii din Uniune.

(78)  Pentru utilizatorii de comunicații prin satelit, echipamentele de utilizare constituie cea mai importantă interfață operațională. Abordarea GOVSATCOM a UE ar trebui să facă posibil ca utilizatorii să continue să își folosească echipamentele existente pentru utilizarea serviciilor GOVSATCOM.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 86

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(86)  Infrastructura dedicată programului ar putea necesita activități suplimentare de cercetare și de inovare, care ar putea fi sprijinite prin programul Orizont Europa, în vederea coerenței cu activitățile din domeniu ale Agenției Spațiale Europene. Sinergia cu Orizont Europa ar trebui să garanteze faptul că necesitățile de cercetare și de inovare ale sectorului spațial sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică a cercetării și inovării. Datele și serviciile spațiale puse la dispoziție gratuit de către program vor fi folosite pentru dezvoltarea de soluții radical inovatoare prin activități de cercetare și de inovare, inclusiv în contextul Orizont Europa, în special în ceea ce privește resursele naturale și alimentele sustenabile, monitorizarea climei, orașele inteligente, vehiculele automatizate, securitatea și gestionarea dezastrelor. Procesul de planificare strategică în cadrul programului Orizont Europa va identifica activitățile de cercetare și de inovare care ar trebui să utilizeze infrastructurile deținute de Uniune, precum cele care țin de Galileo, de EGNOS și de Copernicus. Infrastructurile de cercetare, în special rețelele de observare in situ, vor constitui elemente esențiale ale infrastructurii de observare in situ care face posibile serviciile Copernicus.

(86)  Infrastructura dedicată programului ar putea necesita activități suplimentare de cercetare și de inovare, care ar putea fi sprijinite prin programul Orizont Europa, în vederea coerenței cu activitățile din domeniu ale Agenției Spațiale Europene. Sinergia cu Orizont Europa ar trebui să garanteze faptul că necesitățile de cercetare și de inovare ale sectorului spațial sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică a cercetării și inovării. Este important să se asigure continuitatea între soluțiile dezvoltate în cadrul programului Orizont Europa și operațiunile componentelor programului spațial. Datele și serviciile spațiale puse la dispoziție gratuit de către program vor fi folosite pentru dezvoltarea de soluții radical inovatoare prin activități de cercetare și de inovare, inclusiv în contextul Orizont Europa, în ceea ce privește principalele politici europene, în special pentru sectorul transporturilor. Procesul de planificare strategică în cadrul programului Orizont Europa va identifica activitățile de cercetare și de inovare care ar trebui să utilizeze infrastructurile deținute de Uniune, precum cele care țin de Galileo, de EGNOS și de Copernicus. Infrastructurile de cercetare, în special rețelele de observare in situ, vor constitui elemente esențiale ale infrastructurii de observare in situ care face posibile serviciile Copernicus.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 87

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(87)  Regulamentul (UE) nr. 912/2010 a instituit o agenție a Uniunii denumită Agenția GNSS European, care să gestioneze anumite aspecte ale programelor de navigație prin satelit Galileo și EGNOS. Prezentul regulament prevede în special ca Agenției GNSS European să i se încredințeze noi sarcini, nu doar cu privire la Galileo și EGNOS, ci și cu privire la celelalte componente ale programului, în special în legătură cu acreditarea de securitate. Prin urmare, trebuie adaptate în mod corespunzător denumirea, sarcinile și aspectele organizatorice ale Agenției GNSS European.

(87)  Regulamentul (UE) nr. 912/2010 a instituit o agenție a Uniunii denumită Agenția GNSS European, care să gestioneze anumite aspecte ale programelor de navigație prin satelit Galileo și EGNOS. Prezentul regulament prevede în special ca Agenției GNSS European să i se încredințeze noi sarcini, nu doar cu privire la Galileo și EGNOS, ci și cu privire la celelalte componente ale programului, în special în legătură cu acreditarea de securitate și securitate cibernetică. Prin urmare, trebuie adaptate în mod corespunzător denumirea, sarcinile și aspectele organizatorice ale Agenției GNSS European.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 88

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(88)  Având în vedere domeniul său de acțiune, care nu se va mai limita la Galileo și EGNOS, Agenția GNSS European ar trebui, așadar, modificată. Cu toate acestea, noua agenție ar trebui să asigure continuitatea activităților Agenției GNSS European cu privire la drepturi și obligații, la personal și la valabilitatea deciziilor adoptate.

(88)  Având în vedere domeniul său de acțiune, care nu se va mai limita la Galileo și EGNOS, Agenția GNSS European ar trebui, așadar, modificată. Atunci când îi încredințează sarcini agenției, Comisia asigură fonduri adecvate pentru administrarea și executarea acestor sarcini, inclusiv resurse umane și financiare corespunzătoare. Cu toate acestea, noua agenție ar trebui să asigure continuitatea activităților Agenției GNSS European cu privire la drepturi și obligații, la personal și la valabilitatea deciziilor adoptate.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „fenomene meteorologice spațiale” înseamnă variațiile naturale ale mediului spațial dintre Soare și Pământ, inclusiv exploziile solare, particulele energetice solare, vânturile solare și ejecțiile de masă coronală, care pot duce la furtuni solare (furtuni geomagnetice, furtuni de radiații solare și perturbații ionosferice) ce au potențialul de a afecta Pământul;

(2)  „fenomene meteorologice spațiale” înseamnă variațiile naturale ale mediului spațial dintre Soare și Pământ, inclusiv exploziile solare, particulele energetice solare, vânturile solare și ejecțiile de masă coronală, care pot duce la furtuni solare (furtuni geomagnetice, furtuni de radiații solare și perturbații ionosferice) ce au potențialul de a afecta Pământul și infrastructura spațială;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „date SST” înseamnă parametrii fizici ai obiectelor spațiale detectați de senzori SST sau parametrii orbitali ai obiectelor spațiale derivați din observațiile înregistrate de senzorii SST în cadrul componentei de supraveghere și urmărire spațială („SST”);

(10)  „date SST” înseamnă parametrii fizici ai obiectelor și deșeurilor spațiale detectați de senzori SST sau parametrii orbitali ai obiectelor spațiale derivați din observațiile înregistrate de senzorii SST în cadrul componentei de supraveghere și urmărire spațială („SST”);

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  „senzor SST” înseamnă un dispozitiv sau o combinație de dispozitive, radare, lasere și telescoape terestre sau spațiale, care este capabil să măsoare parametri fizici referitori la obiecte spațiale, cum ar fi dimensiunea, amplasarea și viteza;

(19)  „senzor SST” înseamnă un dispozitiv sau o combinație de dispozitive, radare, lasere și telescoape terestre sau spațiale, care este capabil să măsoare parametri fizici referitori la obiecte spațiale și deșeuri spațiale, cum ar fi dimensiunea, amplasarea și viteza;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, programul include măsuri de asigurare a unui acces eficient la spațiu pentru program și de promovare a unui sector spațial inovator.

În plus, programul include măsuri de asigurare a unui acces autonom la spațiu, de combatere a amenințărilor cibernetice, de promovare a unui sector spațial inovator și competitiv și de sprijinire a diplomației spațiale.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să furnizeze sau să contribuie la furnizarea de date, de informații și de servicii legate de spațiu care să fie de înaltă calitate și de actualitate și, dacă este cazul, securizate, fără întreruperi și, ori de câte ori este posibil, la nivel mondial, și care răspundă nevoilor prezente și viitoare și să poată contribui la prioritățile politice ale Uniunii, printre care schimbările climatice, securitatea și apărarea;

(a)  să furnizeze sau să contribuie la furnizarea de date, de informații și de servicii legate de spațiu care să fie de înaltă calitate și de actualitate și, dacă este cazul, securizate, fără întreruperi și, ori de câte ori este posibil, la nivel mondial, să sprijine capacitatea decizională bazată de date concrete a Uniunii și a statelor sale membre;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  să consolideze eforturile depuse pentru a răspunde nevoilor existente și viitoare și priorităților politice ale Uniunii, printre care se numără schimbările climatice și transporturile eficiente și sustenabile;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să maximizeze beneficiile socioeconomice, inclusiv prin promovarea pe scară cât mai largă a utilizării datelor, informațiilor și serviciilor furnizate de componentele programului;

(b)  să maximizeze beneficiile socioeconomice, inclusiv prin consolidarea sectorului din aval și prin promovarea și asigurarea pe scară cât mai largă a utilizării datelor, informațiilor și serviciilor furnizate de componentele programului;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să sporească securitatea Uniunii și a statelor sale membre, precum și libertatea de acțiune și autonomia sa strategică, în special în ceea ce privește tehnologiile și procesele decizionale bazate pe dovezi;

(c)  să sporească securitatea, inclusiv securitatea cibernetică și siguranța Uniunii, a statelor sale membre și a cetățenilor săi, precum și autonomia sa strategică, în special din punct de vedere industrial și tehnologic;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  să recunoască și să promoveze contribuția la siguranță, în special în sectorul transporturilor;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să promoveze rolul Uniunii pe scena internațională ca unul dintre liderii din sectorul spațial și să îi consolideze rolul în ceea ce privește abordarea provocărilor globale și sprijinirea inițiativelor globale, inclusiv în legătură cu schimbările climatice și cu dezvoltarea durabilă.

(f)  să promoveze rolul Uniunii pe scena internațională ca unul dintre liderii din sectorul spațial și să îi consolideze rolul în ceea ce privește abordarea provocărilor globale și sprijinirea inițiativelor globale, inclusiv în legătură cu schimbările climatice și cu dezvoltarea durabilă a tuturor sectoarelor implicate, în special a sectorului transporturilor.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  să consolideze diplomația spațială a Uniunii, să încurajeze cooperarea internațională pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la spațiu, să promoveze tehnologia și industriile europene și să încurajeze principiul reciprocității și al concurenței loiale la nivel internațional.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  să consolideze siguranța Uniunii și a statelor sale membre în diferite domenii, în special cel al transporturilor (aviație, inclusiv vehicule aeriene fără pilot, transporturi feroviare, navigație, transporturi rutiere, condusul autonom), al creării și monitorizării infrastructurilor, al monitorizării suprafeței terestre și al mediului înconjurător;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  să promoveze continuarea pe termen mediu și lung a programului privind lansatoarele de vehicule spațiale din Europa;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  pentru Galileo și EGNOS: să furnizeze servicii de poziționare, de navigație și de datare de ultimă generație și, acolo unde este cazul, securizate.

(a)  pentru Galileo și EGNOS: să furnizeze, pe termen lung, servicii de poziționare, de navigație și de datare de ultimă generație și, acolo unde este cazul, securizate, precum și să asigure continuitatea serviciilor;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  pentru Copernicus: să furnizeze, pe termen lung, date și informații precise și fiabile de observare a Pământului pentru a sprijini punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii și ale statelor sale membre în domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al agriculturii și al dezvoltării rurale, al protecției civile, al siguranței și securității, precum și al economiei digitale;

(b)  pentru Copernicus: să furnizeze, pe termen lung, date și informații precise și fiabile de observare a Pământului pentru a sprijini punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii și ale statelor sale membre în domeniul mediului, schimbărilor climatice, sustenabilității, transporturilor, automatizării, agriculturii și dezvoltării rurale, protecției civile, siguranței și securității interne și externe, precum și în domeniul economiei digitale și albastre;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru cunoașterea situației spațiale (SSA): să sporească capacitățile SST de monitorizare, urmărire și identificare a obiectelor spațiale, să monitorizeze condițiile meteorologice spațiale și să cartografieze și să lege în rețea capacitățile privind NEO ale statelor membre;

(c)  pentru cunoașterea situației spațiale (SSA): să sporească capacitățile SST de monitorizare, urmărire și identificare a obiectelor spațiale și deșeurilor spațiale, să monitorizeze condițiile meteorologice spațiale și să cartografieze și să lege în rețea capacitățile privind NEO ale statelor membre;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  să contribuie, acolo unde este necesar pentru nevoile programului, la un acces la spațiu autonom, securizat și eficient din punctul de vedere al costurilor;

(e)  să contribuie la un acces la spațiu autonom, securizat și eficient din punctul de vedere al costurilor;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  să sprijine și să consolideze competitivitatea, spiritul antreprenorial, competențele și capacitatea de a inova ale persoanelor juridice și fizice din Uniune care activează sau doresc să activeze în acest sector, ținând seama în special de poziția și de necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii și ale întreprinderilor nou-înființate.

(f)  să sprijine și să consolideze competitivitatea, spiritul antreprenorial, competențele și capacitatea de a inova ale persoanelor juridice și fizice din Uniune care activează sau doresc să activeze în acest sector, ținând seama în special de poziția și de necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii și ale întreprinderilor nou-înființate și de interesul comun de a dezvolta și utiliza cunoștințe de specialitate în diferite regiuni ale Uniunii.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  să sprijine dezvoltarea unei economii spațiale competitive a Uniunii și să maximizeze oportunitățile pentru întreprinderile Uniunii de orice dimensiune, în special întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile nou-intrate pe piață și întreprinderile nou-înființate, să dezvolte și să ofere sisteme și servicii spațiale inovatoare;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furnizarea de servicii de lansare pentru necesitățile programului;

(a)  furnizarea de servicii de lansare pentru necesitățile programului, inclusiv servicii agregate de lansare pentru Uniunea Europeană și pentru alte entități, la cererea lor, ținând cont de interesele esențiale în materie de securitate ale Uniunii în conformitate cu articolul 25;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  activitățile de dezvoltare legate de un acces la spațiu autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor;

(b)  activitățile de dezvoltare legate de un acces la spațiu autonom, fiabil și eficient din punctul de vedere al costurilor, inclusiv tehnologii de lansare alternative și sisteme sau servicii inovatoare, ținând cont de interesele esențiale ale Uniunii și ale statelor sale membre în materie de securitate prevăzute la articolul 25;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  acolo unde este necesar pentru nevoile programului, adaptările necesare ale infrastructurii spațiale de la sol.

(c)  acolo unde este necesar pentru obiectivele programului, sprijinul necesar infrastructurii spațiale de la sol.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul sprijină:

Programul promovează:

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  activitățile de inovare care valorifică cel mai bine tehnologiile, infrastructurile sau serviciile spațiale;

(a)  activitățile de inovare care valorifică cel mai bine tehnologiile, infrastructurile sau serviciile spațiale, luându-se în considerare interesele fundamentale ale Uniunii și ale statelor sale membre prevăzute la articolul 25;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  crearea de parteneriate pentru inovare în domeniul spațiului pentru a dezvolta și, ulterior, a achiziționa produsele sau serviciile rezultate;

(b)  crearea de parteneriate naționale, transfrontaliere și multinaționale pentru inovare în domeniul spațiului pentru a dezvolta și, ulterior, a achiziționa produsele sau serviciile rezultate pentru necesitățile programului, luându-se în considerare interesele fundamentale ale Uniunii și ale statelor sale membre prevăzute la articolul 25;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  sinergii cu alte fonduri europene precum Orizont Europa, Fondul de coeziune, InvestEU, FEDR, pentru a sprijini dezvoltarea aplicațiilor în aval în toate sectoarele;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  colaborarea dintre întreprinderi sub forma unor platforme spațiale care reunesc, la nivel regional și național, actori din sectorul spațial și din sectorul digital, precum și utilizatori, și care furnizează sprijin pentru cetățeni și întreprinderi în vederea stimulării competențelor și a spiritului antreprenorial;

(d)  colaborarea dintre întreprinderi și, de asemenea, sub forma unei rețele de platforme spațiale care reunesc, la nivel regional, național și la nivelul Uniunii, actori din sectorul spațial și din sectorul digital, precum și utilizatori, și care furnizează sprijin, instalații și servicii pentru cetățeni și întreprinderi în vederea stimulării competențelor și a spiritului antreprenorial; încurajarea cooperării dintre platformele spațiale și centrele de inovare digitală înființate în cadrul programului Europa Digitală;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  sinergii cu sectorul transporturilor, sectorul spațial și cel digital pentru a promova utilizarea pe scară mai largă a noilor tehnologii (cum ar fi apelurile de urgență eCall, tahograful digital, supravegherea și gestionarea traficului, conducerea autonomă, vehiculele fără pilot și dronele) și a răspunde nevoilor de conectivitate sigură și continuă, de poziționare solidă, de intermodalitate și de interoperabilitate, sporind astfel competitivitatea serviciilor de transport și a industriei;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Absența garanției

Garanție

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciile, datele și informațiile furnizate de componentele programului sunt furnizate fără nicio garanție implicită sau explicită în ceea ce privește calitatea, precizia, disponibilitatea, fiabilitatea, viteza și adecvarea în orice scop. În acest sens, Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii serviciilor, datelor și informațiilor respective sunt informați, într-un mod adecvat, cu privire la absența garanției menționate.

Serviciile, datele și informațiile furnizate de componentele programului sunt furnizate fără nicio garanție implicită sau explicită în ceea ce privește calitatea, precizia, disponibilitatea, fiabilitatea, viteza și adecvarea în orice scop, mai puțin în cazul în care această garanție este obligatorie, conform legislației aplicabile a Uniunii, pentru furnizarea serviciilor vizate. În acest sens, Comisia ia măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii serviciilor, datelor și informațiilor respective sunt informați, într-un mod adecvat, cu privire la absența garanției menționate.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [16] miliarde EUR în prețuri curente.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [16,7] miliarde EUR în prețuri curente.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  pentru SST/GOVSATCOM: [0,5] miliarde EUR.

(c)  pentru SSA: [0,6] miliarde EUR.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  GOVSATCOM: [0,6] miliarde EUR.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Activitățile transversale prevăzute la articolul 3 sunt finanțate în temeiul componentelor programului.

2.  Activitățile transversale prevăzute la articolele 3, 5 și 6 sunt finanțate în temeiul componentelor programului.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  prin derogare de la articolul 167 din Regulamentul financiar, utilizarea, ori de câte ori este posibil, a mai multor surse de aprovizionare, pentru a asigura un control de ansamblu mai bun asupra tuturor componentelor programului, asupra costului acestora și asupra calendarelor lor respective;

(c)  prin derogare de la articolul 167 din Regulamentul financiar, utilizarea, ori de câte ori este posibil, a mai multor surse de aprovizionare, pentru a asigura un control de ansamblu mai bun asupra tuturor componentelor programului, asupra costului și a calității acestora și asupra calendarelor lor respective;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  favorizarea autonomiei Uniunii, în special din punct de vedere tehnologic;

(d)  favorizarea autonomiei Uniunii, în special din punct de vedere tehnologic, de-a lungul întregului lanț valoric;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritatea contractantă enunță partea din contract care trebuie subcontractată sub forma unui interval care comportă un procent minim și un procent maxim.

2.  Autoritatea contractantă enunță partea din contract care trebuie subcontractată sub forma unui interval care comportă un procent minim și un procent maxim, luându-se în considerare interesele fundamentale ale Uniunii și ale statelor sale membre prevăzute la articolul 25.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În plus față de dispozițiile de la [articolul 165] din Regulamentul financiar, Comisia și agenția pot desfășura proceduri de achiziții publice comune cu Agenția Spațială Europeană sau cu alte organizații internaționale implicate în implementarea componentelor programului.

1.  În plus față de dispozițiile de la [articolul 165] din Regulamentul financiar, Comisia și/sau agenția pot desfășura proceduri de achiziții publice comune cu Agenția Spațială Europeană sau cu alte organizații internaționale implicate în implementarea componentelor programului.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  luarea sistematică în considerare a obiectivului de continuitate a serviciilor ca fiind o prioritate absolută;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  luarea sistematică în considerare a necesităților utilizatorilor serviciilor furnizate de componentele programului, precum și a evoluțiilor științifice și tehnologice legate de serviciile respective;

(d)  luarea sistematică în considerare a necesităților utilizatorilor, în special în ceea ce privește continuitatea serviciilor și stabilitatea interfețelor serviciilor furnizate de componentele programului, precum și a evoluțiilor științifice și tehnologice legate de serviciile respective;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot participa la program contribuind cu competențe tehnice, expertiză și asistență, în special în domeniul siguranței și al securității, precum și, dacă este necesar, punând la dispoziția Uniunii informațiile și infrastructurile de care dispun sau care sunt amplasate pe teritoriul lor, inclusiv asigurând accesul și utilizarea eficiente și fără obstacole a datelor in situ și cooperând cu Comisia în vederea îmbunătățirii disponibilității datelor in situ necesare programului.

1.  Statele membre pot participa la program contribuind cu competențe tehnice, expertiză și asistență, în special în domeniul siguranței și al securității, al transporturilor sustenabile și al aplicațiilor aferente componentelor programului, precum și, dacă este necesar, punând la dispoziția Uniunii informațiile și infrastructurile de care dispun sau care sunt amplasate pe teritoriul lor, inclusiv asigurând accesul și utilizarea eficiente și fără obstacole a datelor in situ și cooperând cu Comisia în vederea îmbunătățirii disponibilității datelor in situ necesare programului.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia deține responsabilitatea globală pentru implementarea programului, inclusiv în domeniul securității. În conformitate cu prezentul regulament, ea stabilește prioritățile și evoluția pe termen lung a programului și supraveghează implementarea acestuia, ținând seama în mod corespunzător de impactul asupra celorlalte politici ale Uniunii.

1.  Comisia deține responsabilitatea globală pentru implementarea programului și responsabilitatea în domeniul securității pentru componentele programului care nu sunt încredințate agenției conform articolului 30. În conformitate cu prezentul regulament, ea stabilește prioritățile și evoluția pe termen lung a programului și supraveghează implementarea acestuia, ținând seama în mod corespunzător de impactul asupra celorlalte politici ale Uniunii.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia gestionează componentele programului, în cazul în care gestiunea respectivă nu a fost încredințată unei alte entități.

2.  Comisia gestionează componentele programului doar în cazul în care va atinge obiectivele componentelor programului mai eficient decât prin încredințarea gestiunii respective unei alte entități. În alte cazuri, Comisia deleagă gestionarea componentelor programului către agenție, Agenția Spațială Europeană sau către alte entități menționate la articolul 32.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dacă acest lucru este necesar pentru buna funcționare a programului și pentru furnizarea în bune condiții a serviciilor oferite de componentele programului, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, specificațiile tehnice și operaționale necesare pentru implementarea și evoluția componentelor respective și a serviciilor furnizate de acestea, după consultarea utilizatorilor și a tuturor celorlalte părți implicate relevante. Atunci când stabilește specificațiile tehnice și operaționale respective, Comisia evită reducerea nivelului general de securitate și asigură îndeplinirea imperativului de retrocompatibilitate.

4.  Dacă acest lucru este necesar pentru buna funcționare a programului și pentru furnizarea în bune condiții a serviciilor oferite de componentele programului, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte delegate, specificațiile de nivel înalt necesare pentru implementarea și evoluția componentelor respective și a serviciilor furnizate de acestea, după consultarea utilizatorilor, actorilor din aval și a tuturor celorlalte părți implicate relevante. Atunci când stabilește respectivele cerințe de nivel înalt, Comisia evită reducerea nivelului general de securitate și asigură îndeplinirea imperativului de retrocompatibilitate.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

Actele delegate respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia promovează și asigură adoptarea și utilizarea datelor și serviciilor furnizate de componentele programului în sectoarele public și privat, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării adecvate a serviciilor respective și prin favorizarea unui mediu stabil pe termen lung. Ea dezvoltă sinergii între aplicațiile diferitelor componente ale programului. și asigură complementaritatea, coerența, sinergia și legăturile dintre program și alte acțiuni și programe ale Uniunii.

5.  Comisia contribuie și supraveghează adoptarea și utilizarea datelor și serviciilor furnizate de componentele programului în sectoarele public și privat, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării adecvate a serviciilor respective și, acolo unde este necesar, prin dezvoltarea standardelor corespunzătoare la nivelul UE și prin favorizarea unui mediu stabil pe termen lung. Ea dezvoltă sinergii între aplicațiile diferitelor componente ale programului și asigură complementaritatea, coerența, sinergia și legăturile dintre program și alte acțiuni și programe ale Uniunii, inclusiv, acolo unde este cazul, prin asigurarea compatibilității și interoperabilității între serviciile respective și proiectele finanțate prin alte acțiuni și programe ale Uniunii.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Dacă este cazul, Comisia asigură coordonarea cu activitățile desfășurate în sectorul spațial la nivelul Uniunii, precum și la nivel național și internațional. Ea încurajează cooperarea dintre statele membre și promovează convergența capacităților și a dezvoltărilor lor tehnologice în domeniul spațial.

6.  Dacă este cazul, în cooperare cu agenția și ESA, Comisia asigură coordonarea cu activitățile desfășurate în sectorul spațial la nivelul Uniunii, precum și la nivel național și internațional. Acestea încurajează cooperarea dintre statele membre și promovează convergența capacităților și a dezvoltărilor lor tehnologice în domeniul spațial.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  să coordoneze securitatea cibernetică a programului;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  să promoveze și să asigure adoptarea și utilizarea datelor și serviciilor furnizate de componentele programului, în special în ceea ce privește sectorul transporturilor, inclusiv prin punerea în aplicare a unor activități legate de dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor din aval, adaptate la nevoile utilizatorilor, bazate pe componentele programului;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)  să pună în aplicare acțiuni pentru promovarea unui sector spațial inovator al Uniunii conform articolului 6 în colaborare cu Comisia și cu sectorul din aval, în special prin înlesnirea accesului la finanțări mulțumită instrumentelor financiare prevăzute la titlul III și, de asemenea, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), prin intermediul instrumentelor financiare dezvoltate de aceasta care vizează îndeosebi IMM-urile;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ad)  să definească și să îi recomande Comisiei prioritățile din domeniul spațial ale programului Orizont Europa și să gestioneze toate activitățile cercetare și dezvoltare din sectorul spațial finanțate prin acest program, în domeniul său de competență.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ae)  să promoveze exploatarea sinergiilor dintre sectorul spațial și cel al transporturilor;

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  să desfășoare activități de comunicare și de promovare și activități legate de comercializarea serviciilor oferite de Galileo și de EGNOS;

(c)  să desfășoare activități de comunicare și de promovare, în special în privința serviciilor oferite de Galileo, EGNOS și Copernicus;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  gestionarea exploatării componentelor EGNOS și Galileo, astfel cum este menționată la articolul 43;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să îi furnizeze expertiză tehnică Comisiei.

(d)  să îi furnizeze expertiză tehnică Comisiei, cu condiția ca acest lucru să nu se suprapună rolului Agenției Spațiale Europene, stabilit la articolul 31;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  gestionarea exploatării componentelor EGNOS și Galileo, astfel cum este menționată la articolul 43;

eliminat

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  punerea în aplicare a activităților legate de dezvoltarea aplicațiilor și a serviciilor din aval bazate pe componentele programului.

eliminat

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia îi poate încredința și alte sarcini agenției, inclusiv desfășurarea de activități de comunicare, de promovare și de comercializare a datelor și informațiilor, precum și alte activități legate de adoptarea de către utilizatori în legătură cu alte componente ale programului decât Galileo și EGNOS.

3.  Comisia îi poate încredința și alte sarcini agenției, inclusiv desfășurarea de activități de comunicare, de promovare și de comercializare a datelor și informațiilor, precum și alte activități legate de adoptarea de către utilizatori în legătură cu alte componente ale programului decât Galileo, EGNOS și Copernicus.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Sarcinile menționate la alineatele (2) și (3) se încredințează de către Comisie prin intermediul unui acord de contribuție încheiat în conformitate cu [articolul 2 alineatul (18)] și cu [titlul VI] din Regulamentul financiar.

4.  Sarcinile menționate la alineatele (2) și (3) se încredințează de către Comisie prin intermediul unui acord de contribuție încheiat în conformitate cu [articolul 2 alineatul (18)] și cu [titlul VI] din Regulamentul financiar și se evaluează în conformitate cu articolul 102 alineatul (6) din prezentul regulament.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Atunci când îi încredințează sarcini agenției, Comisia asigură finanțarea adecvată pentru administrarea și executarea acestor sarcini, inclusiv resurse umane și financiare adecvate.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 31 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în ceea ce privește Galileo și EGNOS: evoluția sistemelor, dezvoltarea segmentului terestru și proiectarea și dezvoltarea de sateliți;

(b)  în ceea ce privește Galileo și EGNOS: sprijinul tehnic acordat agenției la îndeplinirea sarcinilor sale delegate menționate la articolul 30 și, atunci când se prevede astfel în acordurile specifice de subdelegare încheiate între agenție și Agenția Spațială Europeană în temeiul acordului-cadru de parteneriat financiar prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol, achiziționarea în numele și în contul Uniunii a evoluției sistemelor, dezvoltării segmentului terestru și proiectării și dezvoltării de sateliți;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 31 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  încurajarea cooperării dintre statele membre și promovarea convergenței capacităților și a dezvoltărilor lor tehnologice în domeniul spațial.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  definește clar responsabilitățile și obligațiile Agenției Spațiale Europene în ceea ce privește programul;

–  definește clar responsabilitățile și obligațiile Comisiei, ale agenției și ale Agenției Spațiale Europene în ceea ce privește programul;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  precizează condițiile de gestionare a fondurilor încredințate Agenției Spațiale Europene, în special în ceea ce privește achizițiile publice, procedurile de gestionare, rezultatele preconizate măsurate prin indicatori de performanță, măsurile aplicabile în caz de executare necorespunzătoare sau frauduloasă a contractelor în ceea ce privește costurile, calendarul și rezultatele, precum și strategia de comunicare și regimul proprietății asupra tuturor activelor corporale și necorporale; aceste condiții trebuie să fie în conformitate cu titlurile III și V din prezentul regulament și cu Regulamentul financiar;

–  precizează condițiile de gestionare a fondurilor încredințate Agenției Spațiale Europene, inclusiv aplicarea normelor Uniunii privind achizițiile publice, în contextul în care acest lucru se face în numele Comisiei sau al agenției, procedurile de gestionare, rezultatele preconizate măsurate prin indicatori de performanță, măsurile aplicabile în caz de executare necorespunzătoare sau frauduloasă a contractelor în ceea ce privește costurile, calendarul și rezultatele, precum și strategia de comunicare și regimul proprietății asupra tuturor activelor corporale și necorporale; aceste condiții trebuie să fie în conformitate cu titlurile III și V din prezentul regulament și cu Regulamentul financiar;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Securitatea programului ar trebui să se bazeze pe următoarele principii:

Securitatea programului se bazează pe următoarele principii:

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  să țină seama de experiența dobândită în urma funcționării programelor Galileo, EGNOS și Copernicus;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  să coopereze cu ENISA în domeniul securității cibernetice;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În domeniul său de competență, Comisia asigură un nivel înalt de securitate în ceea ce privește, în special:

În domeniile lor respective de competență, Comisia și agenția asigură un nivel înalt de securitate în ceea ce privește, în special:

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, Comisia se asigură că pentru fiecare componentă a programului se realizează o analiză a riscurilor și a amenințărilor. Pe baza acestei analize a riscurilor și a amenințărilor, Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, pentru fiecare componentă a programului, cerințele de securitate generale. Atunci când face acest lucru, Comisia ține seama de impactul acestor cerințe asupra bunei funcționări a componentei respective, în special în ceea ce privește costurile, gestionarea riscurilor și calendarul, și se asigură că nu reduce nivelul general de securitate și nu subminează funcționarea echipamentelor existente bazate pe componenta respectivă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

În acest scop, Comisia efectuează o analiză a riscurilor și a amenințărilor pentru componentele Copernicus, SST și GOVSATCOM și se asigură că agenția efectuează o analiză a riscurilor și a amenințărilor pentru componentele Galileo și EGNOS.

 

Pe baza analizei riscurilor și amenințărilor menționate la alineatul (1), Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, pentru fiecare componentă a programului, cerințele de securitate generale. În cadrul acestui demers, Comisia ține seama de impactul acestor cerințe asupra bunei funcționări a componentei respective, în special în ceea ce privește costurile, gestionarea riscurilor și calendarul, și se asigură că nu reduce nivelul general de securitate și nu subminează funcționarea echipamentelor existente bazate pe componenta respectivă. Cerințele generale de securitate stabilesc procedurile care trebuie urmate oricând securitatea Uniunii sau a statelor sale membre poate fi afectată de funcționarea unei componente. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Entitatea responsabilă cu gestionarea unei componente a programului este responsabilă cu gestionarea securității componentei respective și, în acest scop, realizează analiza riscurilor și a amenințărilor și desfășoară toate activitățile necesare pentru a asigura și a monitoriza securitatea componentei respective, în special stabilirea specificațiilor tehnice și a procedurilor operaționale, și monitorizează conformitatea acestora cu cerințele de securitate generale menționate la alineatul (1).

2.  Comisia este responsabilă de gestionarea securității componentelor pentru Copernicus, SST și GOVSATCOM. Agenția este responsabilă de gestionarea securității componentelor Galileo și EGNOS. În acest scop, ele desfășoară toate activitățile necesare pentru a asigura și a monitoriza securitatea componentelor de care sunt responsabile, în special stabilirea specificațiilor tehnice și a procedurilor operaționale, și monitorizează conformitatea acestora cu cerințele de securitate generale menționate la alineatul (1) al treilea paragraf.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  asigură securitatea cibernetică a programului;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  fiecare stat membru se asigură că reglementările sale naționale în materie de securitate asigură un grad înalt de protecție a informațiilor clasificate ale Uniunii Europene echivalent cu cel asigurat de normele de securitate prevăzute în Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate30 și de normele de securitate ale Consiliului prevăzute în anexele la Decizia din 23 septembrie 2013 a Consiliului privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate31;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

_________________

30 JO L 72, 17.3.2015, p. 53-88.

31 JO L 274, 15.10.2013, p. 1-50.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  gestionarea, întreținerea, îmbunătățirea continuă, evoluția și protejarea infrastructurii terestre, în special rețele, amplasamente și instalații de sprijin, inclusiv gestionarea modernizărilor și a uzurii morale;

(b)  gestionarea, întreținerea, îmbunătățirea continuă, evoluția și protejarea infrastructurii terestre, inclusiv finalizarea infrastructurii terestre care se află în afara teritoriului UE, dar care este necesară pentru a-i oferi serviciului EGNOS acoperirea integrală a teritoriilor statelor membre situate din punct de vedere geografic în Europa, în special rețele, amplasamente și instalații de sprijin, inclusiv gestionarea modernizărilor și a uzurii morale;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  dezvoltarea și evoluția elementelor fundamentale, cum ar fi chipseturile și receptoarele bazate pe Galileo.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  operațiunile de certificare și de standardizare;

(d)  operațiunile de supervizare a performanței, de certificare și de standardizare;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  acțiunile destinate reducerii probabilității de apariție a incidentelor de interferență cu frecvențele radio;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  servicii de navigație aeriană prin intermediul unor sisteme de augmentare (la bord sau la sol).

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  serviciul de acces la datele EGNOS (EGNOS Data Access Service - EDAS), care furnizează informații de poziționare și de sincronizare destinate în principal aplicațiilor de navigație prin satelit de uz profesional sau comercial, oferind performanțe și date îmbunătățite cu o valoare adăugată mai mare decât cele obținute prin EOS;

(b)  serviciul de acces la datele EGNOS (EGNOS Data Access Service - EDAS), care este gratuit pentru utilizator și furnizează informații de poziționare și de sincronizare destinate în principal aplicațiilor de navigație prin satelit de uz profesional sau comercial, oferind performanțe și date îmbunătățite cu o valoare adăugată mai mare decât cele obținute prin EOS;

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  un serviciu pentru siguranța vieții (safety of life - SoL), care este gratuit pentru utilizatorii direcți și furnizează informații de poziționare și de sincronizare cu un nivel ridicat de continuitate, de disponibilitate și de precizie, inclusiv un mesaj de integritate care avertizează utilizatorii în caz de defecțiune a Galileo sau a altor GNSS sau în caz de semnale „în afara toleranței” emise de Galileo și de alte GNSS, pe care le amplifică în zona de acoperire, destinat în principal utilizatorilor pentru care siguranța este esențială, în special în sectorul aviației civile, pentru serviciile de navigație aeriană.

(c)  un serviciu pentru siguranța vieții (safety of life - SoL), care este gratuit pentru utilizatorii direcți și furnizează informații de poziționare și de sincronizare temporală cu un nivel ridicat de continuitate, de disponibilitate, de precizie și de integritate. Serviciul este oferit sub supravegherea AESA pentru a asigura respectarea cerințelor în materie de siguranță a aviației și include un mesaj de integritate care avertizează utilizatorii în caz de defecțiune a Galileo sau a altor GNSS sau în caz de semnale „în afara toleranței” emise de Galileo și de alte GNSS, pe care le amplifică în zona de acoperire, și este destinat în principal utilizatorilor pentru care siguranța este esențială, în special în sectorul aviației civile, pentru serviciile de navigație aeriană.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Serviciile menționate la alineatul (1) sunt furnizate în mod prioritar pe teritoriile statelor membre situate geografic în Europa.

Serviciile menționate la alineatul (1) sunt furnizate în mod prioritar pe teritoriile statelor membre situate geografic în Europa, incluzând Insulele Azore, Madeira și Canare.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acoperirea geografică a EGNOS poate fi extinsă la alte regiuni ale lumii, în special la teritoriile țărilor candidate, ale țărilor terțe asociate la „cerul unic european” și ale țărilor terțe cuprinse în politica europeană de vecinătate, sub rezerva fezabilității tehnice și, pentru serviciul SoL, în temeiul unor acorduri internaționale.

Acoperirea geografică a EGNOS poate fi extinsă la alte regiuni ale lumii, în special la teritoriile țărilor candidate, ale țărilor terțe asociate la „cerul unic european” și ale țărilor terțe cuprinse în politica europeană de vecinătate, sub rezerva fezabilității tehnice, a evaluării potențialelor amenințări la adresa sistemului și a acreditării de securitate și, pentru serviciul SoL, în temeiul unor acorduri internaționale.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Costul unei asemenea extinderi, inclusiv costurile de exploatare conexe specifice acestor regiuni, nu este suportat din bugetul menționat la articolul 11. O astfel de extindere nu întârzie furnizarea serviciilor menționate la alineatul (1) pe ansamblul teritoriilor statelor membre situate geografic în Europa.

3.  Costul unei asemenea extinderi, inclusiv costurile de exploatare conexe specifice acestor regiuni, nu este suportat din bugetul menționat la articolul 11, dar Comisia Europeană examinează posibilitatea de a exploata programele de parteneriat existente și, dacă este cazul, de a dezvolta instrumente financiare destinate în mod specific sprijinirii acestor programe. O astfel de extindere nu întârzie furnizarea serviciilor menționate la alineatul (1) pe ansamblul teritoriilor statelor membre situate geografic în Europa.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  gestionarea și reducerea riscurilor inerente exploatării Galileo și EGNOS;

(a)  gestionarea și reducerea riscurilor inerente exploatării și furnizării de servicii ale Galileo și EGNOS;

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 46 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  gestionarea și reducerea riscului apariției incidentelor de interferență cu frecvențele radio.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 47 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Compatibilitate și interoperabilitate

Compatibilitate, interoperabilitate și standardizare

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Galileo și EGNOS depun eforturi pentru a respecta standardele și certificările internaționale; în special, autoritățile competente cooperează în vederea stabilirii unui sistem de certificare pentru sectorul transportului feroviar, rutier, aerian și naval.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Galileo și EGNOS, precum și serviciile pe care le oferă, sunt compatibile cu receptoarele specifice ale infrastructurii de transport, ținând seama și de viitoarele sectoare strategice cum ar fi automobilele autonome și conectate și vehiculele aeriene fără pilot (UAV).

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Copernicus este componenta civilă a programului de observare și monitorizare a Pământului, gestionată de utilizatori de bază. Copernicus asigură un acces autonom la cunoștințe despre mediu, la tehnologii esențiale pentru datele și informațiile de observare a Pământului furnizate de servicii, permițând astfel Uniunii să obțină independența în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, schimbările climatice, protecția civilă, securitatea și siguranța, precum și în sectorul transportului.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  monitorizarea suprafeței terestre și agricultura, pentru furnizarea de informații privind ocuparea terenurilor, utilizarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, zonele urbane, cantitatea și calitatea apelor continentale, pădurile, agricultura și alte resurse naturale, biodiversitatea și criosfera;

–  monitorizarea suprafeței terestre, crearea de infrastructuri și agricultura, pentru furnizarea de informații privind ocuparea terenurilor, utilizarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, zonele urbane, cantitatea și calitatea apelor continentale, pădurile, agricultura și alte resurse naturale, biodiversitatea și criosfera;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1 – litera a – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  servicii de transport care să facă transporturile terestre, maritime, aeriene și spațiale mai inteligente, mai eficiente, mai sigure, mai securizate, mai sustenabile și mai integrate.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  un mecanism de extindere a serviciilor furnizate de programul Copernicus, pentru a sprijini alte acțiuni ale Uniunii.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 50 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  servicii suplimentare de monitorizare, de raportare și de asigurare a conformității, care acoperă alte arii tematice reglementate de Uniunea Europeană.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Copernicus include acțiuni în sprijinul următoarelor servicii în aval asociate cu Copernicus, promovând:

 

(a) preluarea instituțională a datelor și a informațiilor pentru monitorizarea, raportarea și asigurarea conformității serviciilor naționale în sprijinul autorităților publice;

 

(b) serviciile oferite pe o bază comercială;

 

(c) serviciile de cartografiere pentru monitorizarea și protejarea patrimoniului cultural;

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 53 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  crearea, dezvoltarea și exploatarea unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali ai statelor membre, inclusiv senzori dezvoltați prin intermediul Agenției Spațiale Europene și senzori ai Uniunii exploatați la nivel național, pentru a supraveghea și a urmări obiecte și pentru a produce un catalog european de obiecte spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor menționați la articolul 55;

(a)  crearea, dezvoltarea și exploatarea unei rețele de senzori tereștri și/sau spațiali ai statelor membre, inclusiv senzori dezvoltați prin intermediul Agenției Spațiale Europene și senzori ai Uniunii exploatați la nivel național, pentru a supraveghea și a urmări obiecte și pentru a produce, până la sfârșitul anului 2023, un catalog european de obiecte spațiale adaptat la nevoile utilizatorilor menționați la articolul 55;

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 58 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 58a

 

Monitorizarea cererii și ofertei pentru SST

 

Până la 31 decembrie 2024, Comisia evaluează implementarea componentei SST, în special în ceea ce privește evoluția nevoilor utilizatorilor în raport cu capacitatea senzorilor spațiali și tereștri. Evaluarea analizează, în special, necesitatea unor infrastructuri spațiale și terestre suplimentare. Dacă este necesar, evaluarea este însoțită de o propunere adecvată privind dezvoltarea de infrastructuri spațiale și terestre suplimentare în cadrul componentei SST.

Justificare

Uniunea Europeană ar trebui să fie mai ambițioasă în ceea ce privește cele două noi inițiative SSA și GOVSATCOM. Întrucât solicităm un buget majorat, putem include un număr mai mare de activități.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 59 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Funcția de meteorologie spațială poate sprijini următoarele activități:

1.  Funcția de meteorologie spațială sprijină următoarele activități:

Justificare

Uniunea Europeană ar trebui să fie mai ambițioasă în ceea ce privește cele două noi inițiative SSA și GOVSATCOM. Întrucât solicităm un buget majorat, putem include un număr mai mare de activități.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Funcția NEO poate sprijini următoarele activități:

1.  Funcția NEO sprijină următoarele activități:

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate coordona acțiunile Uniunii și ale autorităților publice naționale însărcinate cu protecția civilă în cazul în care se constată că un NEO se aproprie de Pământ.

2.  Comisia coordonează acțiunile Uniunii și ale autorităților publice naționale însărcinate cu protecția civilă în cazul în care se constată că un NEO se aproprie de Pământ.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dezvoltarea, construirea și exploatarea infrastructurii segmentului terestru;

(a)  dezvoltarea, construirea și exploatarea infrastructurii segmentului terestru și a celui spațial;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, cerințele operaționale pentru serviciile furnizate în cadrul GOVSATCOM, sub forma unor specificații tehnice pentru cazuri de utilizare legate de gestionarea crizelor, de supraveghere și de gestionarea infrastructurilor esențiale, inclusiv rețelele de comunicare diplomatice. Aceste cerințe operaționale se bazează pe analiza detaliată a cerințelor utilizatorilor și țin seama de cerințele care decurg din rețelele și din echipamentele de utilizare existente. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

2.  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, cerințele operaționale pentru serviciile furnizate în cadrul GOVSATCOM, sub forma unor specificații tehnice pentru cazuri de utilizare legate de gestionarea crizelor, de supraveghere și de gestionarea infrastructurilor esențiale, inclusiv rețelele de comunicare diplomatice. Aceste cerințe operaționale se bazează pe analiza detaliată a cerințelor utilizatorilor și țin seama de cerințele care decurg din rețelele și din echipamentele de utilizare existente. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3). Alte situații de utilizare pot fi adăugate dacă este necesar, în orice moment, pe baza unei cereri concrete a utilizatorilor provenite din statele membre, urmate de specificațiile tehnice aferente.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, portofoliul de servicii pentru serviciile furnizate în cadrul GOVSATCOM, sub forma unei liste de categorii de servicii și de capacități de comunicare prin satelit, inclusiv atributele lor, cuprinzând acoperirea geografică, frecvența, lărgimea benzii, echipamentele de utilizare și aspectele legate de securitate. Aceste măsuri se bazează pe cerințele operaționale și de securitate menționate la alineatul (1) și stabilesc prioritatea serviciilor furnizate utilizatorilor la nivelul Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

3.  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, portofoliul de servicii pentru serviciile furnizate în cadrul GOVSATCOM, sub forma unei liste de categorii de servicii și de capacități de comunicare prin satelit, inclusiv atributele lor, cuprinzând acoperirea geografică, frecvența, lărgimea benzii, echipamentele de utilizare și aspectele legate de securitate. Aceste măsuri se bazează pe cerințele operaționale și de securitate menționate la alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 107 alineatul (3).

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  portofoliul de servicii menționat la alineatul (3) ia în considerare serviciile existente disponibile în regim comercial, pentru a nu denatura competiția de pe piața internă.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 63 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  persoanele juridice acreditate în mod corespunzător să furnizeze capacități sau servicii satelitare în conformitate cu procedura de acreditare de securitate de la articolul 36, pe baza cerințelor de securitate specifice pentru componenta GOVSATCOM menționate la articolul 34 alineatul (1).

(b)  persoanele juridice acreditate în mod corespunzător să furnizeze capacități sau servicii satelitare în conformitate cu procedura de acreditare de securitate de la articolul 36.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 63 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  furnizorii de capacități sau servicii de comunicații prin satelit din cadrul acestei componente respectă cerințele specifice în materie de securitate ale componentei GOVSATCOM stabilite în conformitate cu articolul 34 alineatul (1).

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Capacitățile, serviciile și echipamentele de utilizare pentru comunicarea prin satelit care sunt puse în comun sunt partajate între participanții GOVSATCOM și prioritatea utilizării lor de către aceștia este stabilită pe baza unei analize a riscurilor de securitate realizate de utilizatorii de la nivelul Uniunii și al statelor membre. La această partajare și stabilire a priorității se acordă prioritate utilizatorilor de la nivelul Uniunii.

1.  Capacitățile, serviciile și echipamentele de utilizare pentru comunicarea prin satelit care sunt puse în comun sunt partajate între participanții GOVSATCOM și prioritatea utilizării lor de către aceștia este stabilită pe baza unei analize a riscurilor de securitate realizate de utilizatorii de la nivelul Uniunii și al statelor membre.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  centrele GOVSATCOM iau în considerare serviciile existente disponibile în comerț, pentru a nu denatura competiția de pe piața internă.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia adoptă până la sfârșitul anului 2021 un act delegat, în temeiul articolului 105, cu dispoziții referitoare la guvernanța GOVSATCOM.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 69 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la sfârșitul anului 2024, Comisia evaluează implementarea componentei GOVSATCOM, mai ales în ceea ce privește evoluția nevoilor utilizatorilor în raport cu capacitatea de comunicare prin satelit. Evaluarea examinează, în special, necesitatea unor infrastructuri spațiale suplimentare. Evaluarea este însoțită, dacă este necesar, de o propunere adecvată privind dezvoltarea de infrastructuri spațiale suplimentare în cadrul componentei GOVSATCOM.

GOVSATCOM este operațional până la sfârșitul anului 2023. Până la sfârșitul anului 2024, Comisia evaluează implementarea componentei GOVSATCOM, mai ales în ceea ce privește evoluția nevoilor utilizatorilor în raport cu capacitatea de comunicare prin satelit. Evaluarea examinează, în special, necesitatea unor infrastructuri spațiale suplimentare. Evaluarea este însoțită, dacă este necesar, de o propunere adecvată privind dezvoltarea de infrastructuri spațiale suplimentare în cadrul componentei GOVSATCOM.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Membrii și membrii supleanți ai consiliului de administrație sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul sarcinilor principale ale agenției, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Parlamentul European, Comisia și statele membre fac tot posibilul să limiteze schimbarea reprezentanților lor în consiliul de administrație, pentru a asigura continuitatea activităților acestui consiliu. Toate părțile urmăresc obținerea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în consiliul de administrație.

4.  Membrii și membrii supleanți ai consiliului de administrație sunt numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul sarcinilor agenției, ținând seama de competențele manageriale, administrative și bugetare relevante. Parlamentul European, Comisia și statele membre fac tot posibilul să limiteze schimbarea reprezentanților lor în consiliul de administrație, pentru a asigura continuitatea activităților acestui consiliu. Toate părțile urmăresc obținerea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în consiliul de administrație.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 101 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia stabilește o metodologie pentru a furniza indicatori calitativi pentru o evaluare exactă a progresului înregistrat în privința îndeplinirii obiectivelor generale stabilite la articolul 4 literele (a), (b) și (c). Pe baza acestei metodologii, Comisia completează anexa, cel târziu până la 1 ianuarie 2021.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 101 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii și, dacă este cazul, statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

3.  Sistemele de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt adecvate pentru efectuarea unei analize aprofundate a progreselor realizate și a dificultăților întâmpinate și că acestea sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii și, dacă este cazul, statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia efectuează evaluări ale programului în timp util pentru a putea contribui la procesul decizional.

1.  Comisia efectuează evaluări ale programului în timp util pentru a putea contribui la procesul decizional. Evaluările cuprind, de asemenea, o evaluare calitativă a progresului înregistrat în privința îndeplinirii obiectivelor generale stabilite la articolul 4.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului.

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de trei ani de la începerea punerii în aplicare a programului.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 30 iunie 2024 și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia evaluează performanța agenției în raport cu obiectivele, mandatul, sarcinile și amplasamentul acesteia, pe baza orientărilor Comisiei. Evaluarea abordează în special posibila necesitate de a modifica mandatul agenției și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. De asemenea, ea abordează politica agenției privind conflictele de interese și independența și autonomia consiliului de acreditare de securitate.

Până la 30 iunie 2024 și ulterior o dată la trei ani, Comisia evaluează performanța agenției în raport cu obiectivele, mandatul, sarcinile și amplasamentele acesteia, pe baza orientărilor Comisiei. Evaluarea abordează în special posibila necesitate de a modifica mandatul agenției, îndeosebi în ceea ce privește posibilitatea de a-i încredința sarcini suplimentare, în conformitate cu articolul 30, precum și implicațiile financiare ale unei astfel de modificări. De asemenea, ea abordează politica agenției privind conflictele de interese și independența și autonomia consiliului de acreditare de securitate.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 110 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia, în cooperare cu agenția, elaborează un plan tranzitoriu care garantează că agenția este finanțată adecvat și dotată cu personalul necesar pentru a fi în măsură să efectueze sarcinile vizate în prezentul regulament. Comisia adoptă măsuri pentru a se asigura că sarcinile pentru care agenția nu dispune în prezent de finanțarea adecvată și de personalul necesar sunt efectuate într-o măsură suficientă în timpul perioadei de tranziție, a cărei durată nu depășește 2 ani de la aplicarea regulamentului.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

Referințe

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Massimiliano Salini

3.7.2018

Examinare în comisie

8.10.2018

 

 

 

Data adoptării

9.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Nicola Danti, Angel Dzhambazki

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Keith Taylor

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

1

0

ECR

Peter Lundgren

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (9.10.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Raportoare pentru aviz: Hilde Vautmans

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Agricultura devine o activitate din ce în ce mai complexă la nivel mondial. Pe de o parte, Organizația Națiunilor Unite prevede că, până în 2050, producția de alimente va trebui să crească cu 50 % pentru a hrăni populația mondială. Pe de altă parte, acest sector va trebui să facă față impactului schimbărilor climatice și provocărilor legate de mediu și de biodiversitate care decurg din aceste schimbări, cum ar fi calitatea solului și a apei. Agricultorii din UE trebuie să respecte și standardele ridicate de producție și numărul tot mai mare de cerințe, de exigențe ale societății și de proceduri administrative.

Prin urmare, sectorul are numeroase provocări în viitor pentru a obține pe deplin un model agricol mai productiv și mai eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, care să-și optimizeze produsele, indiferent de dimensiunea fermei. În ultimele decenii, agricultura europeană a reușit să dezvolte noi practici, tehnici și metode de producție care au contribuit la mărirea producției, au îmbunătățit adaptabilitatea practicilor agricole la circumstanțe noi și în schimbare și au redus costurile de producție.

Totuși acest progres nu ar fi fost posibil fără ajutorul inestimabil al tehnologiei spațiale. Agricultura este unul dintre principalele sectoare în care aplicațiile tehnologice spațiale aduc valoare adăugată. Agricultura de precizie, folosirea tehnologiei pentru a lua decizii mai exacte, mai bine evaluate și mai adecvate în agricultură, sistemele de navigație prin satelit și sistemele de observare a Pământului sunt prezente acum în numeroase exploatații agricole din UE și în curând vor fi prezente în tot sectorul agricol din UE. În prezent, aproximativ 10 % din PIB-ul UE, peste 1 100 miliarde EUR, este mijlocit de semnalele navigației prin satelit. Industria spațială europeană angajează peste 230 000 de specialiști, iar cifra sa de afaceri a fost estimată între 46 și 54 de miliarde EUR în 2014.

Prezenta propunere de regulament se înscrie în continuarea strategiei spațiale pentru Europa. Un program spațial complet integrat va reuni toate activitățile Uniunii din acest domeniu. El va oferi un cadru coerent pentru investițiile viitoare și va oferi o vizibilitate sporită și mai multă flexibilitate. Prin îmbunătățirea eficienței, el va contribui, în cele din urmă, la dezvoltarea unor noi servicii orientate către domeniul spațial care vor aduce beneficii tuturor cetățenilor UE. Propunerea dotează Uniunea cu un buget spațial de 16 miliarde EUR pentru desfășurarea, continuarea și îmbunătățirea programelor Galileo, EGNOS, Copernicus și SST, precum și lansarea inițiativei GOVSATCOM.

Raportoarea salută propunerea de regulament a Comisiei deoarece simplifică și raționalizează acquis-ul existent al Uniunii, combinând într-un singur text și armonizând aproape toate normele prevăzute până acum în regulamente și decizii separate. Acest lucru crește vizibilitatea politicii spațiale a Uniunii, în conformitate cu rolul major pe care Uniunea intenționează să îl joace în viitor, ca actor global în domeniul spațial.

În conformitate cu obiectivul unei mai bune puneri în aplicare a politicii agricole comune (PAC), trebuie folosite din ce în ce mai mult informațiile din observarea Pământului, care oferă posibilități mai ample în ceea ce privește monitorizarea politicilor și agricultura inteligentă. Copernicus deschide calea monitorizării activităților agricole pentru atingerea obiectivelor PAC prin furnizarea de date gratuite și deschise de observare a Pământului. Aceste date, combinate cu capacitatea sistemului de identificare a parcelelor agricole și completate de alte imagini din satelit furnizate de sectorul privat, oferă o valoare adăugată reală.

De aceea raportoarea consideră că trebuie alocate mai multe fonduri bugetului Copernicus, pentru a obține un echilibru cu Galileo și pentru a răspunde noilor cerințe ale politicilor UE și ale părților interesate. Raportoarea propune suplimentarea cu 2 miliarde EUR a bugetului Copernicus. Această cifră este conformă cu estimările scenariului pe termen lung al programului Copernicus pentru punerea în aplicare a tuturor priorităților stabilite de părțile interesate și identificate de Comisie.

Necesitățile sunt următoarele:

1.  o misiune multisatelit pentru a măsura impactul uman asupra ciclului CO2. Necesitatea este sprijinită de concluziile COP 21;

2.  observații la o rezoluție înaltă spațio-temporală pentru a completa și a extinde măsurătorile actuale ale Sentinel-2. Aceasta a fost o prioritate prezentată de părțile interesate din sectorul agricol și în scopul aplicațiilor urbane;

3.  noi măsurători ale parametrilor esențiali pentru regiunile polare. Acestea vor veni în sprijinul politicilor UE privind regiunea arctică și schimbările climatice;

4.  observații optice cu capacități imagistice hiperspectrale pentru a extinde actuala misiune a Sentinel-2. Acestea sunt priorități semnalate de părțile interesate din sectorul agricol și importante pentru resursele de teren agricol.

Există din ce în ce mai multe oportunități în UE și la nivel mondial pentru folosirea datelor Copernicus în sectorul agricol: de exemplu crizele alimentare și hidrologice, utilizarea apei, pierderea biodiversității, colapsul ecosistemelor, fenomene meteorologice extreme, agricultura de precizie, monitorizarea PAC, precum și securitatea alimentară în sens mai larg.

Datorită fondurilor suplimentare solicitate pentru cele 4 misiuni menționate, sectorul privat va proiecta mai multe aplicații care vor putea fi folosite zilnic de producători și alte părți interesate, într-un format practic, pe dispozitivele portabile. Un exemplu din Belgia: VITO a elaborat un sistem de monitorizare a creșterii cartofilor. Prin utilizarea datelor și a informațiilor Copernicus, acest serviciu poate fi extins și pus în aplicare la nivel mondial. Astfel de aplicații pot elimina lacunele informaționale esențiale, existente în prezent în materie de previziuni pentru culturi.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Încă de la sfârșitul anilor 1990, Uniunea a început să își dezvolte propriile inițiative și programe spațiale, și anume Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), apoi Galileo și Copernicus, care răspund nevoilor cetățenilor Uniunii și cerințelor politicilor publice. Ar trebui să asigurăm nu doar continuitatea acestor inițiative, ci și îmbunătățirea lor în continuare, astfel încât să rămână în avangardă în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii și transformările din domeniul digital și al tehnologiei informației și comunicațiilor, să răspundă noilor nevoi ale utilizatorilor și să poată contribui la prioritățile politice, precum schimbările climatice, inclusiv prin monitorizarea schimbărilor din regiunea arctică, securitatea și apărarea.

(3)  Încă de la sfârșitul anilor 1990, Uniunea a început să își dezvolte propriile inițiative și programe spațiale, și anume Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), apoi Galileo și Copernicus, care răspund nevoilor cetățenilor Uniunii și cerințelor politicilor publice. Ar trebui să asigurăm nu doar continuitatea acestor inițiative, ci și îmbunătățirea lor mai rapidă prin mărirea numărului de sateliți, de exemplu, astfel încât să rămână în avangardă în ceea ce privește dezvoltarea de noi tehnologii și transformările din domeniul digital și al tehnologiei informației și comunicațiilor, să răspundă noilor nevoi ale utilizatorilor și să poată contribui la prioritățile politice, precum schimbările climatice, inclusiv prin monitorizarea schimbărilor din regiunea arctică, securitatea și apărarea.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Un număr tot mai mare de sectoare economice esențiale, în special transporturile, telecomunicațiile, agricultura și energia, utilizează din ce în ce mai mult sistemele de navigație prin satelit, pe lângă sinergiile cu activitățile legate de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. Prin urmare, controlul deplin asupra navigației prin satelit ar trebui să garanteze independența tehnologică a Uniunii, inclusiv, pe termen mai lung, pentru componentele echipamentelor de infrastructură, și să îi asigure autonomia strategică.

(38)  Un număr tot mai mare de sectoare economice esențiale, în special transporturile, telecomunicațiile, agricultura, siguranța alimentară și energia, utilizează din ce în ce mai mult sistemele de navigație prin satelit, pe lângă sinergiile cu activitățile legate de securitate și de apărare ale Uniunii și ale statelor sale membre. Prin urmare, controlul deplin asupra navigației prin satelit ar trebui să garanteze independența tehnologică a Uniunii, inclusiv, pe termen mai lung, pentru componentele echipamentelor de infrastructură, și să îi asigure autonomia strategică.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  EGNOS poate oferi asistență agriculturii de precizie și poate ajuta fermierii europeni să elimine deșeurile, să reducă aplicarea în exces a îngrășămintelor și a erbicidelor și să optimizeze randamentele culturilor. EGNOS are deja o importantă „comunitate de utilizatori”, însă numărul de utilaje agricole compatibile cu tehnologia de navigație este mai limitat. Acest aspect ar trebui abordat.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Copernicus ar trebui să asigure un acces autonom la cunoștințe despre mediu, la tehnologii esențiale pentru observarea Pământului și la servicii de geoinformare, permițând astfel Uniunii să obțină independență în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, schimbările climatice, protecția civilă, securitatea și economia digitală.

(47)  Copernicus ar trebui să asigure un acces autonom la cunoștințe despre mediu și agricultură, la tehnologii esențiale pentru observarea Pământului și la servicii de geoinformare, permițând astfel Uniunii să obțină independență în luarea deciziilor și în acțiunile din domenii precum, printre altele, mediul, agricultura, biodiversitatea, utilizarea terenurilor, schimbările climatice, protecția civilă, securitatea și economia digitală.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(47a)  În cazul agriculturii, Copernicus ar trebui dezvoltat și exploatat în continuare pentru a promova elaborarea practicilor care conservă mediul și susțin productivitatea. Agricultura va beneficia de întregul potențial al programului Copernicus, în special în ceea ce privește utilizarea terenurilor agricole și tendințele din agricultură, previziunile privind randamentul, gestionarea irigațiilor și hidrologia, cartografierea sezonieră a suprafețelor cultivate, ocuparea terenurilor și hărți ale tipurilor de culturi, acapararea terenurilor, starea culturilor și a solului, terenurile agricole de mare valoare naturală, monitorizarea biodiversității rurale și fragmentarea peisajului. Având în vedere rezultatele proiectelor ESA Sen2Agri și Sen4PAC, datele ar putea fi utilizate, de asemenea, pentru a trece de la o strategie de monitorizare a PAC bazată pe eșantionare la una sistematică și, în cele din urmă, pentru a înlocui controalele la fața locului, reducând astfel sarcina administrativă pentru agențiile de plăți și beneficiarii finali ai sprijinului PAC.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Copernicus ar trebui să valorifice și să asigure continuitatea cu activitățile și realizările în temeiul Regulamentului (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului17 de instituire a programului Uniunii de observare și monitorizare a Pământului (Copernicus), precum și al Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială, care a instituit programul ce a precedat Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și a stabilit normele de punere în aplicare a operațiunilor sale inițiale18, ținând seama de tendințele recente în cercetare, de progresele tehnologice și de inovațiile cu impact asupra domeniului observării Pământului, precum și de evoluțiile în ceea ce privește analiza volumelor mari de date și inteligența artificială și de strategiile și inițiativele legate de acestea de la nivelul Uniunii19. Programul ar trebui să utilizeze, în cea mai mare măsură posibilă, capacitățile spațiale de observare ale statelor membre, ale Agenției Spațiale Europene, ale EUMETSAT20, precum și ale altor entități, inclusiv pe cele ale inițiativele comerciale din Europa, contribuind astfel și la dezvoltarea unui sector spațial comercial viabil în Europa. Acolo unde fezabil și adecvat, ar trebui , de asemenea, să utilizeze și datele disponibile in situ și auxiliare furnizate în principal de statele membre în conformitate cu Directiva 2007/2/CE21. Comisia ar trebui să colaboreze cu statele membre și cu Agenția Europeană de Mediu pentru a asigura accesul la seturile de date in situ pentru Copernicus și utilizarea eficientă a acestora.

(48)  Programul Copernicus are la bază un parteneriat între Uniune, Agenția Spațială Europeană și statele membre. Prin urmare, acest program ar trebui să valorifice capacitățile europene și naționale existente și să le completeze cu noi active dezvoltate în comun. Pentru a pune în practică această abordare, Comisia ar trebui să depună eforturi pentru menținerea unui dialog cu ESA și statele membre care dețin active spațiale și in situ relevante. Copernicus ar trebui să valorifice și să asigure continuitatea cu activitățile și realizările în temeiul Regulamentului (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului17 de instituire a programului Uniunii de observare și monitorizare a Pământului (Copernicus), precum și al Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială, care a instituit programul ce a precedat Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și a stabilit normele de punere în aplicare a operațiunilor sale inițiale18, ținând seama de tendințele recente în cercetare, de progresele tehnologice și de inovațiile cu impact asupra domeniului observării Pământului, precum și de evoluțiile în ceea ce privește analiza volumelor mari de date și inteligența artificială și de strategiile și inițiativele legate de acestea de la nivelul Uniunii19. Programul ar trebui să utilizeze, în cea mai mare măsură posibilă, capacitățile spațiale de observare ale statelor membre, ale Agenției Spațiale Europene, ale EUMETSAT20, precum și ale altor entități, inclusiv pe cele ale inițiativele comerciale din Europa, contribuind astfel și la dezvoltarea unui sector spațial comercial viabil în Europa. Acolo unde fezabil și adecvat, ar trebui , de asemenea, să utilizeze și datele disponibile in situ și auxiliare furnizate în principal de statele membre în conformitate cu Directiva 2007/2/CE21. Comisia ar trebui să colaboreze cu statele membre și cu Agenția Europeană de Mediu pentru a asigura accesul la seturile de date in situ pentru Copernicus și utilizarea eficientă a acestora.

__________________

__________________

17 Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

17 Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, p. 44).

18 Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013) (JO L 276, 20.10.2010, p. 1).

18 Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013) (JO L 276, 20.10.2010, p. 1).

19 Comunicarea „Inteligența artificială pentru Europa” [COM(2018) 237 final], Comunicarea „Către un spațiu european comun al datelor” [COM(2018) 232 final], Propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță [COM(2018) 8 final].

19 Comunicarea „Inteligența artificială pentru Europa” [COM(2018) 237 final], Comunicarea „Către un spațiu european comun al datelor” [COM(2018) 232 final], Propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii europene comune pentru calculul de înaltă performanță [COM(2018) 8 final].

20 Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici.

20 Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici.

21 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).

21 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).

Justificare

Această trimitere ține seama de studiile de fezabilitate în curs, finanțate de Agenția Spațială Europeană, și de dezvoltarea în viitor a primei unități a fiecărui tip de satelit, care urmează să fie finanțată prin ESA.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48a)  Este necesară dezvoltarea în continuare a programului Copernicus, prin mărirea, de exemplu, a numărului de sateliți. Deoarece nebulozitatea poate afecta utilitatea imaginilor, este necesară o frecvență mai mare a imaginilor pentru analizele seriilor de timp pentru, inter alia, utilizarea în agricultură.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  În ceea ce privește obținerea datelor, activitățile din cadrul Copernicus ar trebui să vizeze completarea și întreținerea infrastructurii spațiale existente, pregătirea înlocuirii pe termen lung a sateliților ajunși la sfârșitul duratei lor de viață, precum și inițierea de noi misiuni legate de sisteme noi de observare, care să sprijine acțiunile de răspuns la problema globală a schimbărilor climatice (de exemplu, monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră). Activitățile din cadrul programului Copernicus ar trebui să își extindă acoperirea globală a monitorizării la regiunile polare și să sprijine asigurarea conformității de mediu, monitorizarea și raportarea obligatorie în domeniul mediului și aplicațiile inovatoare legate de mediu (de exemplu, pentru monitorizarea culturilor, gospodărirea apelor și monitorizarea ameliorată a incendiilor). În acest context, Copernicus ar trebui să mobilizeze și să profite la maximum de investițiile realizate în perioada de finanțare anterioară (2014-2020), explorând, în același timp, noi modele operaționale și comerciale pentru a completa în continuare capacitățile Copernicus. Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice parteneriatele sale de succes cu statele membre pentru a își dezvolta în continuare dimensiunea de securitate prin mecanisme de guvernanță adecvate, pentru a răspunde la evoluția nevoilor utilizatorilor în domeniul securității.

(52)  În ceea ce privește obținerea datelor, activitățile din cadrul Copernicus ar trebui să vizeze completarea și întreținerea infrastructurii spațiale existente, pregătirea înlocuirii pe termen lung a sateliților ajunși la sfârșitul duratei lor de viață, precum și inițierea de noi misiuni, a căror fezabilitate este studiată în prezent de Agenția Spațială Europeană, legate de sisteme noi de observare, care să sprijine acțiunile de răspuns la problema globală a schimbărilor climatice (de exemplu, monitorizarea emisiilor antropice de CO2 și de alte gaze cu efect de seră) și a monitorizării agriculturii. Activitățile din cadrul programului Copernicus ar trebui să își extindă acoperirea globală a monitorizării la regiunile polare și să sprijine asigurarea conformității de mediu, monitorizarea și raportarea obligatorie în domeniul mediului și aplicațiile inovatoare legate de mediu (de exemplu, pentru monitorizarea culturilor, gospodărirea apelor și monitorizarea ameliorată a incendiilor). În acest context, Copernicus ar trebui să mobilizeze și să profite la maximum de investițiile realizate în perioada de finanțare anterioară (2014-2020), explorând, în același timp, noi modele operaționale și comerciale pentru a completa în continuare capacitățile Copernicus. Copernicus ar trebui, de asemenea, să valorifice parteneriatele sale de succes cu statele membre pentru a își dezvolta în continuare dimensiunea de securitate prin mecanisme de guvernanță adecvate, pentru a răspunde la evoluția nevoilor utilizatorilor în domeniul securității.

Justificare

Această trimitere ține seama de studiile de fezabilitate în curs, finanțate de Agenția Spațială Europeană, și de dezvoltarea în viitor a primei unități a fiecărui tip de satelit, care urmează să fie finanțată prin ESA.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53)  În cadrul funcției de prelucrare a datelor și a informațiilor, Copernicus ar trebui să asigure sustenabilitatea pe termen lung și dezvoltarea în continuare a serviciilor de bază oferite, furnizarea de informații pentru satisfacerea nevoilor sectorului public și a celor care decurg din angajamentele internaționale ale Uniunii și să maximizeze posibilitățile de exploatare comercială. În special, Copernicus ar trebui să furnizeze, la scară locală, națională, europeană și mondială, informații privind starea atmosferei, informații cu privire la starea oceanelor, informații în sprijinul monitorizării suprafeței terestre care să sprijine punerea în aplicare a politicilor locale, naționale și ale Uniunii, informații în sprijinul adaptării la schimbările climatice și al atenuării efectelor acestora, informații geospațiale pentru a sprijini gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv prin activități de prevenire, asigurarea conformității de mediu, precum și securitatea civilă, inclusiv sprijin pentru activitatea externă a Uniunii. Comisia ar trebui să identifice mecanisme contractuale corespunzătoare care să încurajeze sustenabilitatea furnizării de servicii.

(53)  În cadrul funcției de prelucrare a datelor și a informațiilor, Copernicus ar trebui să asigure sustenabilitatea pe termen lung și dezvoltarea în continuare a serviciilor de bază oferite, furnizarea de informații pentru satisfacerea nevoilor sectorului public și a celor care decurg din angajamentele internaționale ale Uniunii și să maximizeze posibilitățile de exploatare comercială. În special, Copernicus ar trebui să furnizeze, la scară locală, națională, europeană și mondială, informații privind starea atmosferei; informații cu privire la starea oceanelor; informații în sprijinul monitorizării suprafeței terestre care să sprijine punerea în aplicare a politicilor locale, naționale și ale Uniunii; informații în sprijinul adaptării la schimbările climatice și atenuării efectelor acestora; informații privind starea terenurilor agricole și utilizarea terenurilor, informații despre activitățile de pescuit, informații geospațiale pentru a sprijini gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv prin activități de prevenire, asigurarea conformității de mediu, precum și securitatea civilă, inclusiv sprijin pentru activitatea externă a Uniunii. Comisia ar trebui să identifice mecanisme contractuale corespunzătoare care să încurajeze sustenabilitatea furnizării de servicii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(59a)  Având în vedere potențialul ridicat al imaginilor prin satelit pentru o gestionare durabilă și eficientă a resurselor, inclusiv furnizarea de informații fiabile și în timp util cu privire la condițiile de cultură și sol, serviciile ar trebui să fie dezvoltate în continuare pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor finali și pentru a asigura conectarea datelor.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 86

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(86)  Infrastructura dedicată programului ar putea necesita activități suplimentare de cercetare și de inovare, care ar putea fi sprijinite prin programul Orizont Europa, în vederea coerenței cu activitățile din domeniu ale Agenției Spațiale Europene. Sinergia cu Orizont Europa ar trebui să garanteze faptul că necesitățile de cercetare și de inovare ale sectorului spațial sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică a cercetării și inovării. Datele și serviciile spațiale puse la dispoziție gratuit de către program vor fi folosite pentru dezvoltarea de soluții radical inovatoare prin activități de cercetare și de inovare, inclusiv în contextul Orizont Europa, în special în ceea ce privește resursele naturale și alimentele sustenabile, monitorizarea climei, orașele inteligente, vehiculele automatizate, securitatea și gestionarea dezastrelor. Procesul de planificare strategică în cadrul programului Orizont Europa va identifica activitățile de cercetare și de inovare care ar trebui să utilizeze infrastructurile deținute de Uniune, precum cele care țin de Galileo, de EGNOS și de Copernicus. Infrastructurile de cercetare, în special rețelele de observare in situ, vor constitui elemente esențiale ale infrastructurii de observare in situ care face posibile serviciile Copernicus.

(86)  Infrastructura dedicată programului ar putea necesita activități suplimentare de cercetare și de inovare, care ar putea fi sprijinite prin programul Orizont Europa, în vederea coerenței cu activitățile din domeniu ale Agenției Spațiale Europene. Sinergia cu Orizont Europa ar trebui să garanteze faptul că necesitățile de cercetare și de inovare ale sectorului spațial sunt identificate și stabilite în cadrul procesului de planificare strategică a cercetării și inovării. Datele și serviciile spațiale puse la dispoziție gratuit de către program vor fi folosite pentru dezvoltarea de soluții radical inovatoare prin activități de cercetare și de inovare, inclusiv în contextul Orizont Europa, în special în ceea ce privește resursele naturale și alimentele sustenabile, monitorizarea climei, facilitând prevenirea catastrofelor naturale, orașele inteligente, vehiculele automatizate, securitatea și gestionarea dezastrelor. Procesul de planificare strategică în cadrul programului Orizont Europa va identifica activitățile de cercetare și de inovare care ar trebui să utilizeze infrastructurile deținute de Uniune, precum cele care țin de Galileo, de EGNOS și de Copernicus. Infrastructurile de cercetare, în special rețelele de observare in situ, vor constitui elemente esențiale ale infrastructurii de observare in situ care face posibile serviciile Copernicus.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„utilizatori de bază ai Copernicus” care beneficiază de date Copernicus și de informații Copernicus și au rolul suplimentar de a ghida evoluția programului Copernicus, între care se numără instituțiile și organismele Uniunii și organi