SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ

27.11.2018 - (COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Massimiliano Salini


Postup : 2018/0236(COD)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ

(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0447),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 189 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0258/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0405/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Citácia 5 a (nová)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. septembra 2016 s názvom Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti (COM(2016)0587) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0300),

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh legislatívneho uznesenia

Citácia 5 b (nová)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. septembra 2016 s názvom 5G pre Európu: akčný plán (COM(2016)0588) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0306),

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Kozmické technológie, údaje z vesmíru a súvisiace služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov a zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane mnohých strategických záujmov. Kozmický priemysel Únie je už teraz jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Vstup nových hráčov a vývoj nových technológií však zásadne menia tradičné priemyselné modely. Preto je nevyhnutné, aby Únia zostala jedným z popredných hráčov na medzinárodnej scéne a mala v oblasti vesmíru značnú slobodu konania, podnecovala vedecký a technický pokrok a podporovala konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť výrobných odvetví Únie, ktoré patria do kozmického sektora, a to najmä malých a stredných, začínajúcich a inovačných podnikov.

(1)  Vesmírne technológie, údaje z vesmíru a súvisiace služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov a zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane mnohých strategických záujmov. Vesmírny priemysel Únie je už teraz jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Vstup nových hráčov a vývoj nových technológií však zásadne menia tradičné priemyselné modely. Preto je nevyhnutné, aby Únia zostala jedným z popredných hráčov na medzinárodnej scéne a mala v oblasti vesmíru značnú slobodu konania, podnecovala vedecký a technický pokrok a podporovala konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť výrobných odvetví Únie, ktoré patria do vesmírneho sektora, a to najmä malých a stredných, začínajúcich a inovačných podnikov. Zároveň je dôležité vytvoriť vhodné prostredie na zabezpečenie rovnakých podmienok na globálnej úrovni pre podniky pôsobiace vo vesmírnom sektore.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vývoj kozmického sektora je historicky spätý s bezpečnosťou. Zariadenia, komponenty a nástroje, ktoré sa používajú v kozmickom sektore, sú v mnohých prípadoch položkami s dvojakým použitím. Preto by sa mali využiť možnosti, ktoré vesmír ponúka z hľadiska bezpečnosti Únie a jej členských štátov.

(2)  Vývoj vesmírneho sektora je historicky spätý s bezpečnosťou. Zariadenia, komponenty a nástroje, ktoré sa používajú vo vesmírnom sektore, sú v mnohých prípadoch položkami s dvojakým použitím. Preto by sa mali využiť možnosti, ktoré vesmír a autonómny prístup doň ponúkajú z hľadiska bezpečnosti a nezávislosti Únie a jej členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Únia od konca 90. rokov minulého storočia rozvíja vlastné iniciatívy a programy v oblasti vesmíru, konkrétne európsku prekryvnú službu geostacionárnej navigácie (EGNOS) a následne programy Galileo a Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Treba zaistiť nielen kontinuitu týchto iniciatív, ale aj ich zlepšenie, aby naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a transformácie v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií, napĺňali novovznikajúce potreby používateľov a boli schopné plniť politické priority týkajúce sa napríklad zmeny klímy vrátane monitorovania zmien v Arktíde, bezpečnosti a obrany.

(3)  Únia od konca 90. rokov minulého storočia rozvíja vlastné iniciatívy a programy v oblasti vesmíru, konkrétne európsku prekryvnú službu geostacionárnej navigácie (EGNOS) a následne programy Galileo a Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Treba zaistiť a zlepšiť nielen kontinuitu týchto iniciatív, ale aj ich zavádzanie a využívanie, aby naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a transformácie v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií, napĺňali novovznikajúce potreby používateľov a boli schopné plniť politické priority. V rámci programu by sa takisto mali podporovať vesmírne služby, aby všetky členské štáty a ich občania mohli plne využívať prínosy tohto programu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Únia sa musí postarať o to, aby mohla slobodne konať, mala autonómny prístup do vesmíru a mohla ho bezpečne využívať. Preto je nevyhnutné, aby si zachovala autonómny, spoľahlivý a nákladovo efektívny prístup do vesmíru, najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru a technológie, verejnú bezpečnosť a bezpečnosť Únie a jej členských štátov. Komisia by preto mala mať v súlade s ustanoveniami článku 189 ods. 2 zmluvy možnosť združovať služby vynášania na obežnú dráhu na európskej úrovni, a to tak pre vlastné potreby, ako aj, na základe ich žiadosti, pre potreby iných subjektov vrátane členských štátov. Je takisto zásadne dôležité, aby Únia aj naďalej mala moderné, efektívne a flexibilné zariadenia vypúšťacej infraštruktúry. Komisia by mala zvážiť spôsoby, akými by sa takéto zariadenia dali podporiť nad rámec opatrení prijímaných členskými štátmi a Európskou vesmírnou agentúrou. Najmä v prípadoch, keď je potrebná údržba alebo modernizácia pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej na vynášanie na obežnú dráhu v súlade s potrebami programu, by malo byť v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v prípadoch, keď možno stanoviť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, možné čiastočne financovať takéto úpravy v rámci tohto programu, aby sa zlepšila jeho nákladová efektívnosť.

(4)  Únia sa musí postarať o to, aby mohla slobodne konať, mala autonómny prístup do vesmíru a mohla ho bezpečne využívať. Preto je nevyhnutné, aby si zachovala autonómny, spoľahlivý a nákladovo efektívny prístup do vesmíru vrátane alternatívnych vypúšťacích technológií a inovačných systémov a služieb, najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru a technológie, verejnú bezpečnosť a bezpečnosť Únie a jej členských štátov. Komisia by preto mala mať v súlade s ustanoveniami článku 189 ods. 2 zmluvy možnosť združovať služby vynášania na obežnú dráhu na európskej úrovni, a to tak pre vlastné potreby, ako aj, na základe ich žiadosti, pre potreby iných subjektov vrátane členských štátov. Je takisto zásadne dôležité, aby Únia aj naďalej mala moderné, efektívne a flexibilné zariadenia vypúšťacej infraštruktúry. Komisia by mala zvážiť spôsoby, akými by sa takéto zariadenia dali podporiť nad rámec opatrení prijímaných členskými štátmi a Európskou vesmírnou agentúrou. Najmä v prípadoch, keď je potrebná údržba alebo modernizácia pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej na vynášanie na obežnú dráhu v súlade s potrebami programu, by malo byť v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v prípadoch, keď možno stanoviť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, možné čiastočne financovať takéto úpravy v rámci tohto programu, aby sa zlepšila jeho nákladová efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V záujme posilnenia konkurencieschopnosti kozmického priemyslu Únie a zvýšenia kapacít, pokiaľ ide o navrhovanie, budovanie a prevádzkovanie jej vlastných systémov, by Únia mala podporovať vytváranie, rast a rozvoj celého kozmického priemyslu. Vznik modelu napomáhajúceho podnikaniu a inováciám by sa malo na európskej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni podporiť aj zriadením vesmírnych centier spájajúcich kozmický sektor, digitálny sektor a používateľské sektory. Únia by mala podporovať expanziu vesmírnych spoločností so sídlom v Únii, aby im pomohla uspieť, a to aj tým, že ich bude podporovať pri prístupe k rizikovému financovaniu, keďže podniky, ktoré začínajú podnikať v oblasti vesmíru, nemajú v rámci Únie dostatočný prístup k súkromnému kapitálu, a vytváraním inovatívnych partnerstiev (prístup prvej zmluvy).

(5)  V záujme posilnenia konkurencieschopnosti vesmírneho priemyslu Únie a zvýšenia kapacít, pokiaľ ide o navrhovanie, budovanie a prevádzkovanie jej vlastných systémov, by Únia mala podporovať vytváranie, rast a rozvoj celého vesmírneho priemyslu. Vznik modelu napomáhajúceho podnikaniu a inováciám by sa mal na európskej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni podporiť aj prostredníctvom iniciatív, ako sú vesmírne dátové centrá, spájajúcich vesmírny sektor, digitálny sektor a používateľské sektory. Vesmírne dátové centrá by mali spolupracovať s centrami digitálnych inovácií s cieľom podporiť podnikanie a zručnosti. Únia by mala podporovať vytváranie a expanziu vesmírnych spoločností so sídlom v Únii, aby im pomohla uspieť, a to aj tým, že ich bude podporovať pri prístupe k rizikovému financovaniu, keďže podniky, ktoré začínajú podnikať v oblasti vesmíru, nemajú v rámci Únie dostatočný prístup k súkromnému kapitálu, a vytváraním inovatívnych partnerstiev (prístup prvej zmluvy).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vesmírny program Únie (ďalej aj „program“) má vzhľadom na svoj rozsah a potenciál pomôcť pri riešení globálnych výziev výrazný medzinárodný rozmer. Komisii by sa preto malo umožniť, aby v mene Únie riadila a koordinovala činnosti na medzinárodnej scéne, predovšetkým s cieľom brániť záujmy Únie a jej členských štátov na medzinárodných fórach, okrem iného aj v oblasti frekvencií, propagovala technológie Únie a jej priemysel a podporovala spoluprácu v oblasti odbornej prípravy, majúc na pamäti potrebu zaistiť reciprocitu práv a povinností jednotlivých strán. Je mimoriadne dôležité, aby Únia bola zastúpená Komisiou v orgánoch medzinárodného programu Cospas-Sarsat alebo v príslušných odvetvových orgánoch OSN vrátane Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, ako aj Svetovej meteorologickej organizácie.

(6)  Vesmírny program Únie (ďalej len „program“) má vzhľadom na svoj rozsah a potenciál pomôcť pri riešení globálnych výziev výrazný medzinárodný rozmer. Komisii by sa preto malo umožniť, aby v mene Únie riadila a koordinovala činnosti na medzinárodnej scéne, predovšetkým s cieľom brániť záujmy Únie a jej členských štátov na medzinárodných fórach, okrem iného aj v oblasti frekvencií. Komisia by mala posilniť hospodársku diplomaciu, aby propagovala technológie Únie a jej priemysel a podporovala spoluprácu v oblasti odbornej prípravy, majúc na pamäti potrebu zaistiť reciprocitu práv a povinností jednotlivých strán a spravodlivú hospodársku súťaž na medzinárodnej úrovni. Je mimoriadne dôležité, aby Únia bola zastúpená Komisiou v orgánoch medzinárodného programu Cospas-Sarsat alebo v príslušných odvetvových orgánoch OSN vrátane Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, ako aj Svetovej meteorologickej organizácie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Komisia by súčasne s členskými štátmi a vysokým predstaviteľom mala podporovať zodpovedné správanie vo vesmíre, pričom by mala preskúmať možnosť pristúpenia k príslušným dohovorom OSN.

(7)  Komisia by súčasne s členskými štátmi a vysokým predstaviteľom mala podporovať zodpovedné správanie vo vesmíre, najmä hľadanie riešení problému šírenia vesmírneho odpadu, pričom by mala preskúmať možnosť pristúpenia k príslušným dohovorom OSN vrátane Zmluvy o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies (Zmluva o vesmíre).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Tento program má podobné ciele ako iné programy Únie, najmä program Európsky horizont, Fond InvestEU, Európsky obranný fond a fondy podľa nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie]. Preto by sa malo naplánovať kumulatívne financovanie z týchto programov za predpokladu, že sa skutočne vzťahujú na rovnaké nákladové položky, a to najmä prostredníctvom opatrení na doplnkové financovanie z programov Únie, pri ktorých to spôsoby riadenia umožňujú – buď následne, striedavo, alebo prostredníctvom kombinácie fondov –, ako aj opatrení na spoločné financovanie akcií, ktoré podľa možnosti umožňuje inovatívne partnerstvá a operácie kombinovaného financovania. Komisia by preto mala počas implementácie programu podporovať synergie s ďalšími súvisiacimi programami Únie, ktoré by podľa možnosti umožnili využívanie prístupu k rizikovému financovaniu, inovatívnym partnerstvám, kumulatívnemu alebo kombinovanému financovaniu.

(8)  Tento program má podobné ciele ako iné programy Únie, najmä program Horizont Európa, Fond InvestEU, Európsky obranný fond a fondy podľa nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie]. Preto by sa malo naplánovať kumulatívne financovanie z týchto programov za predpokladu, že sa skutočne vzťahujú na rovnaké náklady, a to najmä prostredníctvom opatrení na doplnkové financovanie z programov Únie, pri ktorých to spôsoby riadenia umožňujú – buď následne, striedavo, alebo prostredníctvom kombinácie fondov –, ako aj opatrení na spoločné financovanie akcií, ktoré podľa možnosti umožňuje inovatívne partnerstvá a operácie kombinovaného financovania. Komisia by preto mala počas implementácie programu podporovať synergie s ďalšími súvisiacimi programami Únie, ktoré by podľa možnosti umožnili využívanie prístupu k rizikovému financovaniu, inovatívnym partnerstvám, kumulatívnemu alebo kombinovanému financovaniu. Je dôležité zabezpečiť kontinuitu medzi riešeniami vypracovanými v rámci programu Horizont Európa a ďalšími programami Únie a zložkami tohto programu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Vesmírny sektor Únie zamestnáva približne 200 000 odborníkov. Je preto nevyhnutné pokračovať v rozvoji najmodernejšej infraštruktúry tohto sektora, a tým stimulovať hospodárske činnosti v počiatočných a v neskorších fázach. Na zabezpečenie konkurencieschopnosti európskeho vesmírneho priemyslu v budúcnosti by program mal podporovať rozvoj špecializovaných zručností v oblastiach týkajúcich sa vesmíru a podporovať vzdelávacie činnosti a činnosti odbornej prípravy s osobitným zameraním na dievčatá a ženy s cieľom využiť plný potenciál občanov EÚ v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Program by mal využívať synergie medzi vesmírnym sektorom a sektorom dopravy vzhľadom na to, že vesmírne technológie zohrávajú strategickú úlohu pri vytváraní inteligentnejšej, efektívnejšej, bezpečnejšej, lepšie chránenej, udržateľnejšej a integrovanejšej pozemnej, námornej, leteckej a vesmírnej dopravy a zároveň rastúci, inovatívny sektor dopravy zvýši dopyt po inovačných a moderných vesmírnych technológiách.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Všetky príjmy vytvorené programom by mali pripadnúť Únii, aby sa čiastočne vykompenzovali investície, ktoré už uskutočnila, a mali by sa použiť na podporu cieľov programu. Z rovnakého dôvodu by malo byť možné stanoviť v zmluvách uzatvorených so subjektmi zo súkromného sektora mechanizmus rozdeľovania príjmov.

(14)  Príjmy vytvorené zložkami programu by mali pripadnúť Únii, aby sa čiastočne vykompenzovali investície, ktoré už uskutočnila, a mali by sa použiť na podporu dosahovania cieľov programu. Z rovnakého dôvodu by malo byť možné stanoviť v zmluvách uzatvorených so subjektmi zo súkromného sektora mechanizmus rozdeľovania príjmov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Program Únie sa opiera o zložité technológie, ktoré sa neustále menia. Spoliehanie sa na takéto technológie prináša neistotu a riziko, pokiaľ ide o verejné zákazky zadávané v rámci tohto programu, keďže takéto zákazky zahŕňajú dlhodobé záväzky vo vzťahu k zariadeniam alebo službám. Preto sú okrem pravidiel stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách potrebné osobitné opatrenia týkajúce sa verejných zákaziek. Malo by byť teda možné uzatvoriť zmluvu vo forme zmluvy rozdelenej na podmienené časti, za určitých podmienok pripojiť k zmluve v rámci jej plnenia dodatok alebo stanoviť minimálny podiel subdodávateľského plnenia. A napokon, vzhľadom na neistotu súvisiacu s technológiami, ktorá je príznačná pre zložky programu, nemôžu byť ceny v rámci zmlúv vždy dopredu presne stanovené, a preto by malo byť možné uzatvoriť zmluvy bez uvedenia presnej a konečnej ceny, ktoré by obsahovali doložky na ochranu finančných záujmov Únie.

(16)  Program Únie sa opiera o zložité technológie, ktoré sa neustále menia. Spoliehanie sa na takéto technológie prináša neistotu a riziko, pokiaľ ide o verejné zákazky zadávané v rámci tohto programu, keďže takéto zákazky zahŕňajú dlhodobé záväzky vo vzťahu k zariadeniam alebo službám. Preto sú okrem pravidiel stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách potrebné osobitné opatrenia týkajúce sa verejných zákaziek. Malo by byť teda možné uzatvoriť zmluvu vo forme zmluvy rozdelenej na podmienené časti, za určitých podmienok pripojiť k zmluve v rámci jej plnenia dodatok alebo stanoviť minimálny podiel subdodávateľského plnenia, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky a startupy. A napokon, vzhľadom na neistotu súvisiacu s technológiami, ktorá je príznačná pre zložky programu, nemôžu byť ceny v rámci zmlúv vždy dopredu presne stanovené, a preto by malo byť možné uzatvoriť zmluvy bez uvedenia presnej a konečnej ceny, ktoré by obsahovali doložky na ochranu finančných záujmov Únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Riadna verejná správa programu si vyžaduje prísne rozdelenie povinností a úloh medzi jednotlivé zúčastnené subjekty s cieľom predísť duplicite a obmedziť prekračovanie nákladov a oneskorenia.

(25)  Riadna verejná správa programu si vyžaduje prísne rozdelenie povinností a úloh medzi jednotlivé zúčastnené subjekty s cieľom predísť duplicite a obmedziť prekračovanie nákladov a oneskorenia a jej cieľom by malo byť prednostné využívanie súčasnej európskej infraštruktúry a rozvíjanie európskych profesijných a priemyselných sektorov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Vesmírne programy vychádzajú z potrieb používateľov, a preto si v rámci implementácie a vývoja vyžadujú nepretržité a účinné zapojenie zástupcov používateľov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Členské štáty pôsobia v oblasti vesmíru už dávno. Majú systémy, infraštruktúru, vnútroštátne agentúry a subjekty spojené s vesmírom. Môžu preto k programu výrazne prispieť, najmä k jeho implementácii, pričom by sa od nich malo vyžadovať, aby s Úniou plne spolupracovali pri podpore služieb a aplikácií programu. Komisia by mala mať možnosť mobilizovať prostriedky, ktoré majú k dispozícii členské štáty, mohla by im zveriť neregulačné úlohy pri realizácii programu a využívať ich pomoc. Dotknuté členské štáty by okrem toho mali prijať všetky opatrenia potrebné na zaistenie ochrany pozemných staníc zriadených na svojich územiach. Členské štáty a Komisia by sa navyše mali v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra15, spoločne a s príslušnými medzinárodnými subjektmi a regulačnými orgánmi snažiť zabezpečiť, aby boli k dispozícii frekvencie potrebné pre tento program a aby boli tieto frekvencie chránené tak, aby bolo možné v plnej miere vyvíjať a zavádzať aplikácie založené na ponúkaných službách.

(26)  Členské štáty pôsobia v oblasti vesmíru už dávno. Majú systémy, infraštruktúru, vnútroštátne agentúry a subjekty spojené s vesmírom. Môžu preto k programu výrazne prispieť, najmä k jeho implementácii, pričom by sa od nich malo vyžadovať, aby s Úniou plne spolupracovali pri podpore služieb a aplikácií programu. Komisia by mala mať možnosť mobilizovať prostriedky, ktoré majú k dispozícii členské štáty, mohla by im zveriť neregulačné úlohy pri realizácii programu a využívať ich pomoc. Dotknuté členské štáty by okrem toho mali prijať všetky opatrenia potrebné na zaistenie ochrany pozemných staníc zriadených na svojich územiach. Členské štáty a Komisia by sa navyše mali v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra, spoločne a s príslušnými medzinárodnými subjektmi a regulačnými orgánmi snažiť zabezpečiť, aby boli k dispozícii frekvencie potrebné pre tento program a aby boli tieto frekvencie dostatočne chránené, aby bolo možné v plnej miere vyvíjať a zavádzať aplikácie založené na ponúkaných službách15.

__________________

__________________

15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

15 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Keďže Komisia presadzuje všeobecný záujem Únie, je na nej, aby tento program implementovala, prevzala celkovú zodpovednosť a podporovala jeho využívanie. V záujme optimálneho využitia zdrojov a schopností rôznych zainteresovaných strán by Komisia mala mať možnosť určité úlohy delegovať. Komisia má navyše najlepšie predpoklady na to, aby určila hlavné technické a prevádzkové špecifikácie potrebné pre vývoj systémov a služieb.

(27)  Keďže Komisia presadzuje všeobecný záujem Únie, je na nej, aby dohliadala na implementáciu tohto programu, prevzala zaň celkovú zodpovednosť a podporovala jeho využívanie. V záujme optimálneho využitia zdrojov a schopností rôznych zainteresovaných strán by Komisia mala mať možnosť určité úlohy delegovať. Komisia má navyše najlepšie predpoklady na to, aby určila hlavné požiadavky potrebné pre vývoj systémov a služieb.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Poslaním Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (ďalej aj „agentúra“), ktorá nahrádza Agentúru pre európsky GNSS zriadenú nariadením (EÚ) č. 912/2010 a je jej nástupkyňou, je prispievať k tomuto programu, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť. Agentúre by sa preto mali zadať určité úlohy spojené s bezpečnosťou a podporou programu. Najmä v súvislosti s bezpečnosťou a vzhľadom na svoje skúsenosti v tejto oblasti by agentúra mala byť zodpovedná za úlohy v oblasti bezpečnostnej akreditácie pri všetkých akciách Únie v kozmickom sektore. Okrem toho by mala plniť úlohy, ktoré jej Komisia zverí prostredníctvom jednej alebo viacerých dohôd o príspevku vzťahujúcich sa na rôzne iné konkrétne úlohy spojené s programom.

(28)  Poslaním Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (ďalej len „agentúra“), ktorá nahrádza Agentúru pre európsky GNSS zriadenú nariadením (EÚ) č. 912/2010 a je jej nástupkyňou, je prispievať k tomuto programu, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a podporu služieb a nadväzujúceho sektora. Úlohy spojené s týmito oblasťami by sa preto mali prideliť agentúre. Najmä v súvislosti s bezpečnosťou a vzhľadom na svoje skúsenosti v tejto oblasti by agentúra mala byť zodpovedná za úlohy v oblasti bezpečnostnej akreditácie pri všetkých akciách Únie vo vesmírnom sektore. Nadväzujúc na pozitívne výsledky, pokiaľ ide o propagáciu používania systémov Galileo a EGNOS na trhu a ich uvádzanie na trh, a s cieľom propagovať programy ako balík by mala byť agentúra poverená aj vykonávaním podporných a komercializačných činností pre systém Copernicus. Okrem toho by mala plniť úlohy, ktoré jej Komisia zverí prostredníctvom jednej alebo viacerých dohôd o príspevku vzťahujúcich sa na rôzne iné konkrétne úlohy spojené s programom.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Európska vesmírna agentúra je medzinárodná organizácia s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti vesmíru, ktorá v roku 2004 uzatvorila s Európskym spoločenstvom rámcovú dohodu. Je preto dôležitým partnerom pri implementácii programu, s ktorým by sa mali nadviazať náležité vzťahy. V tejto súvislosti a v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách je dôležité uzavrieť s Európskou vesmírnou agentúrou dohodu o finančnom rámcovom partnerstve, ktorou sa upravia všetky finančné vzťahy medzi Komisiou, agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou a zabezpečí sa ich konzistentnosť a súlad s rámcovou dohodou uzavretou s Európskou vesmírnou agentúrou, a najmä s jej článkom 5. Keďže však Európska vesmírna agentúra nie je orgánom Únie a nevzťahuje sa na ňu právo Únie, je v záujme ochrany záujmov Únie a jej členských štátov nevyhnutné, aby takáto dohoda bola podmienená tým, že Európska vesmírna agentúra zavedie primerané prevádzkové predpisy. Dohoda by mala zároveň obsahovať všetky doložky potrebné na ochranu finančných záujmov Únie.

(29)  Európska vesmírna agentúra je medzinárodná organizácia s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti vesmíru, ktorá v roku 2004 uzatvorila s Európskym spoločenstvom rámcovú dohodu. Je preto dôležitým partnerom pri implementácii programu, s ktorým by sa mali nadviazať náležité vzťahy. V tejto súvislosti a v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách je dôležité uzavrieť s Európskou vesmírnou agentúrou dohodu o finančnom rámcovom partnerstve, ktorou sa upravia všetky finančné vzťahy medzi Komisiou, agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou a zabezpečí sa ich konzistentnosť a súlad s rámcovou dohodou uzavretou s Európskou vesmírnou agentúrou, a najmä s jej článkom 5. Keďže Európska vesmírna agentúra nie je orgánom Únie a nevzťahuje sa na ňu právo Únie, je nevyhnutné, aby takáto dohoda obsahovala primerané požiadavky týkajúce sa prevádzkových pravidiel Európskej vesmírnej agentúry s cieľom chrániť záujmy Únie a jej členských štátov. Dohoda by mala zároveň obsahovať všetky doložky potrebné na ochranu finančných záujmov Únie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  S cieľom štrukturálne začleniť zastúpenie používateľov do riadenia GOVSATCOM a zoskupovať potreby a požiadavky používateľov naprieč hranicami jednotlivých štátov a hranicou medzi civilnou a vojenskou sférou by príslušné subjekty Únie, ktoré majú úzke vzťahy s používateľmi, ako je napríklad Európska obranná agentúra, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Európska námorná bezpečnostná agentúra, Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, útvar pre plánovanie a vedenie vojenských operácií/útvar pre plánovanie a vedenie civilných operácií a Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie mali mať koordinačnú úlohu vo vzťahu ku konkrétnym skupinám používateľov. Na súhrnnej úrovni by komunitu používateľov z civilnej sféry mala zastupovať agentúra a komunitu používateľov z vojenskej sféry Európska obranná agentúra, ktoré môžu monitorovať prevádzkové využívanie, dopyt, dodržiavanie požiadaviek a meniace sa potreby a požiadavky.

(31)  S cieľom štrukturálne začleniť zastúpenie používateľov do riadenia GOVSATCOM a zoskupovať potreby a požiadavky používateľov naprieč hranicami jednotlivých štátov by príslušné subjekty Únie, ktoré majú úzke vzťahy s používateľmi, ako je napríklad Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Európska námorná bezpečnostná agentúra, Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, útvar pre plánovanie civilných operácií a Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie, mali mať koordinačnú úlohu vo vzťahu ku konkrétnym skupinám používateľov. Na súhrnnej úrovni by komunitu používateľov mala zastupovať agentúra, ktorá môže monitorovať prevádzkové využívanie, dopyt, dodržiavanie požiadaviek a meniace sa potreby a požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  S cieľom zaistiť bezpečný obeh informácií by sa mali stanoviť vhodné pravidlá, ktorými sa zaistí, že na rôzne verejné a súkromné subjekty, ako aj fyzické osoby zapojené do implementácie programu sa budú vzťahovať rovnocenné bezpečnostné predpisy.

(36)  S cieľom zaistiť bezpečný obeh informácií by sa mali stanoviť vhodné pravidlá, ktorými sa zaistí, že na rôzne verejné a súkromné subjekty, ako aj fyzické osoby zapojené do implementácie programu sa budú vzťahovať rovnocenné bezpečnostné predpisy, pričom sa zriadi niekoľko úrovní prístupu k informáciám, čím sa zaistí bezpečnosť prístupu k informáciám.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a)  Kybernetická bezpečnosť európskych vesmírnych infraštruktúr, pozemných i vesmírnych, je kľúčom k zabezpečeniu kontinuity prevádzky systémov, ich efektívnej schopnosti nepretržite plniť úlohy a poskytovať požadované služby.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Systémy satelitnej navigácie sa stále častejšie využívajú v čoraz väčšom počte kľúčových odvetví hospodárstva, najmä v odvetví dopravy, telekomunikácií, poľnohospodárstva a energetiky, nehovoriac o synergiách s činnosťami spojenými s bezpečnosťou a obranou Únie a jej členských štátov. Plná kontrola nad satelitnou navigáciou by preto mala zaručiť technologickú nezávislosť Únie, a to aj pokiaľ ide, z dlhodobejšieho hľadiska, o komponenty zariadení infraštruktúry, a zabezpečiť jej strategickú autonómiu.

(38)  Systémy satelitnej navigácie sa stále častejšie využívajú v čoraz väčšom počte kľúčových odvetví hospodárstva, najmä v odvetví dopravy, telekomunikácií, poľnohospodárstva a energetiky. Satelitná navigácia tiež zohráva úlohu v kontexte bezpečnosti Únie a jej členských štátov. Plná kontrola nad satelitnou navigáciou by preto mala zaručiť technologickú nezávislosť Únie, a to aj pokiaľ ide, z dlhodobejšieho hľadiska, o komponenty zariadení infraštruktúry, a zabezpečiť jej strategickú autonómiu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Cieľom systému EGNOS je zlepšiť kvalitu otvorených signálov vysielaných existujúcimi globálnymi systémami satelitnej navigácie, a to najmä tých, ktoré vysiela systém Galileo. Služby poskytované systémom EGNOS by mali prednostne pokrývať územia členských štátov, ktoré sa geograficky nachádzajú v Európe, pričom na tento účel sa za takéto územia považujú aj Azory, Kanárske ostrovy a Madeira, a cieľom je pokryť tieto územia do konca roka 2025. Geografické pokrytie služieb poskytovaných systémom EGNOS by mohlo byť po zohľadnení technickej uskutočniteľnosti a v prípade služby ochrany života (Safety-of-Life, SOL) na základe medzinárodných dohôd rozšírené na ďalšie regióny sveta. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie [2018/XXXX] [nariadenie o Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva] a nevyhnutné monitorovanie kvality služieb systému Galileo na účely letectva treba uviesť, že hoci sa signály vysielané systémom Galileo môžu používať na účinné určovanie polohy lietadiel, za služby manažmentu letovej prevádzky (ATM) a letecké navigačné služby (ANS) sa môžu považovať len miestne alebo regionálne systémy spresňovania signálu, ako je napríklad EGNOS v Európe.

(40)  Cieľom systému EGNOS je zlepšiť kvalitu otvorených signálov vysielaných existujúcimi globálnymi systémami satelitnej navigácie, a to najmä tých, ktoré vysiela systém Galileo. Služby poskytované systémom EGNOS by mali prednostne pokrývať územia členských štátov, ktoré sa geograficky nachádzajú v Európe, pričom na tento účel sa za takéto územia považujú aj Azory, Kanárske ostrovy a Madeira, a cieľom je pokryť tieto územia do konca roka 2025. Geografické pokrytie služieb poskytovaných systémom EGNOS by mohlo byť po zohľadnení technickej uskutočniteľnosti a v prípade služby ochrany života (Safety-of-Life, SOL) na základe medzinárodných dohôd rozšírené na ďalšie regióny sveta. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2018/11391a a nevyhnutné monitorovanie kvality služieb systému Galileo a výkonnosti v oblasti bezpečnosti na účely letectva, treba uviesť, že hoci sa signály vysielané systémom Galileo môžu používať na účinné určovanie polohy lietadiel, za služby manažmentu letovej prevádzky (ATM) a letecké navigačné služby (ANS) sa môžu považovať len miestne alebo regionálne systémy spresňovania signálu, ako je napríklad EGNOS v Európe.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40a)  EGNOS môže byť nápomocný presnému poľnohospodárstvu a pomôcť európskym poľnohospodárom odstraňovať odpad, znižovať nadmerné používanie hnojív a herbicídov a optimalizovať výnosy plodín. EGNOS už má významnú „používateľskú komunitu“, ale počet poľnohospodárskych strojových zariadení kompatibilných s navigačnými technológiami je obmedzenejší. Táto otázka by sa mala riešiť.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Je absolútne nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu, udržateľnosť a budúcu dostupnosť služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS. V meniacom sa prostredí a na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu by sa malo pokračovať vo vývoji týchto systémov a mali by sa pripraviť ich nové generácie.

(41)  Je absolútne nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu, udržateľnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť, presnosť a budúcu dostupnosť služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS. V meniacom sa prostredí a na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu by sa malo pokračovať vo vývoji týchto systémov a mali by sa pripraviť ich nové generácie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44a)   Na podporu využívania služieb poskytovaných systémom Galileo a EGNOS a na podporu nadväzujúcich služieb, najmä v sektore dopravy, by príslušné orgány mali vypracúvať spoločné normy a osvedčenia na medzinárodnej úrovni. 

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Vzhľadom na význam pozemnej infraštruktúry systémov Galileo a EGNOS pre tieto systémy a jej vplyv na ich bezpečnosť by o umiestnení tejto infraštruktúry mala rozhodovať Komisia. Rozmiestňovanie pozemnej infraštruktúry týchto systémov by sa malo naďalej diať v rámci otvoreného a transparentného procesu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  V záujme maximalizácie sociálno-ekonomických prínosov systémov Galileo a EGNOS, najmä v oblasti bezpečnosti, by sa v odôvodnených a prínosných prípadoch malo využívanie služieb poskytovaných týmito systémami podporiť v iných oblastiach politiky Únie.

(46)  V záujme maximalizácie sociálno-ekonomických prínosov systémov Galileo a EGNOS, najmä v oblasti bezpečnosti, by sa využívanie služieb poskytovaných týmito systémami v iných oblastiach politiky Únie malo uplatňovať vždy, keď to bude možné. Opatrenia na podporu využívania týchto služieb vo všetkých členských štátoch sú tiež dôležitou fázou v tomto procese.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Copernicus by mal zabezpečovať autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a kľúčovým technológiám pre služby pozorovania Zeme a geoinformačné služby a umožniť tak Únii, aby sa mohla autonómne rozhodovať a autonómne konať, a to okrem iného aj v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, civilnej ochrany, bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky.

(47)  Copernicus by mal zabezpečovať autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a kľúčovým technológiám pre služby pozorovania Zeme a geoinformačné služby a umožniť tak Únii, aby sa mohla autonómne rozhodovať a autonómne konať, a to okrem iného aj v oblasti životného prostredia vrátane poľnohospodárstva, biodiverzity, využívania pôdy, lesného hospodárstva, rozvoja vidieka a rybárstva, zmeny klímy, pamiatok kultúrneho dedičstva, civilnej ochrany, bezpečnosti vrátane infraštruktúry, ako aj digitálnej ekonomiky.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Copernicus by mal tiež stavať na činnostiach a úspechoch dosiahnutých na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/201417, ktorým sa zriaďuje program Únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme (Copernicus), ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke18, ktorým sa zriadil predchádzajúci program globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) a stanovili sa pravidlá zabezpečovania jeho počiatočnej prevádzky, a mal by na tieto činnosti nadväzovať, pritom by sa mali zohľadňovať najnovšie trendy vo výskume, technologické pokroky a inovácie vplývajúce na oblasť pozorovania Zeme, ako aj vývoj v oblastiach analýzy veľkých dát a umelej inteligencie a súvisiace stratégie a iniciatívy na úrovni Únie19. V čo najväčšej možnej miere by sa v rámci neho mali využívať kapacity členských štátov, Európskej vesmírnej agentúry, organizácie EUMETSAT20, ako aj iných subjektov vrátane komerčných iniciatív v Európe, pokiaľ ide o pozorovania z vesmíru, ktoré by tak mali prispievať aj k rozvoju životaschopného komerčného kozmického sektora v Európe. V uskutočniteľných a vhodných prípadoch by sa mali v rámci neho využívať aj dostupné údaje in situ a pomocné údaje poskytované hlavne členskými štátmi v súlade so smernicou 2007/2/21ES21. Komisia by mala spolupracovať s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre životné prostredie s cieľom zaistiť pre Copernicus efektívny prístup k súborom údajov in situ a ich efektívne využívanie.

(48)  Existujúce kapacity by sa mali zakladať na nových aktívach a mali by byť doplnené o nové aktíva, ktoré by príslušné subjekty mohli vytvárať spoločne. Na tento účel by Komisia mala úzko spolupracovať s Európskou vesmírnou agentúrou, členskými štátmi a v prípade potreby so subjektmi, ktoré vlastnia príslušné vesmírne aktíva a aktíva in situ. Copernicus by mal tiež stavať na činnostiach a úspechoch dosiahnutých na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/201417, ktorým sa zriaďuje program Únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme (Copernicus), ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke18, ktorým sa zriadil predchádzajúci program globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) a stanovili sa pravidlá zabezpečovania jeho počiatočnej prevádzky, a mal by na tieto činnosti nadväzovať, pritom by sa mali zohľadňovať najnovšie trendy vo výskume, technologické pokroky a inovácie vplývajúce na oblasť pozorovania Zeme, ako aj vývoj v oblastiach analýzy veľkých dát a umelej inteligencie a súvisiace stratégie a iniciatívy na úrovni Únie19. V čo najväčšej možnej miere by sa v rámci neho mali využívať kapacity členských štátov, Európskej vesmírnej agentúry, organizácie EUMETSAT20, ako aj iných subjektov vrátane komerčných iniciatív v Európe, pokiaľ ide o pozorovania z vesmíru, ktoré by tak mali prispievať aj k rozvoju životaschopného komerčného kozmického sektora v Európe. V uskutočniteľných a vhodných prípadoch by sa mali v rámci neho využívať aj dostupné údaje in situ a pomocné údaje poskytované hlavne členskými štátmi v súlade so smernicou 2007/2/21ES21. Komisia by mala spolupracovať s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre životné prostredie s cieľom zaistiť pre Copernicus efektívny prístup k súborom údajov in situ a ich efektívne využívanie.

__________________

__________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22. septembra 2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013) (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22. septembra 2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013) (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1).

19 Oznámenie „Umelá inteligencia pre Európu“ [COM(2018) 237 final], oznámenie „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“ [COM(2018) 232 final], návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky [COM(2018) 8 final].

19 Oznámenie „Umelá inteligencia pre Európu“ [COM(2018) 237 final], oznámenie „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“ [COM(2018) 232 final], návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky [COM(2018) 8 final].

20 Európska organizácia pre využitie meteorologických družíc.

20 Európska organizácia pre využitie meteorologických družíc.

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(49a)  Mal by sa využiť plný potenciál programu Copernicus pre spoločnosť a hospodárstvo Únie nad rámec priamych prijímateľov prostredníctvom opatrení zameraných na zvýšenie využívania, čo si vyžaduje ďalšie opatrenia na produkovanie údajov, ktoré môžu využiť aj laici, čím sa podporí rast, tvorba pracovných miest a prenos vedomostí.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Pokiaľ ide o získavanie údajov, cieľom činností uskutočňovaných v rámci zložky Copernicus by malo byť doplnenie a udržiavanie existujúcej kozmickej infraštruktúry, príprava dlhodobého nahrádzania satelitov na konci ich životnosti, ako aj iniciovanie nových misií zameraných na nové systémy pozorovania, ktoré budú podporovať riešenie výzvy spojenej s globálnou zmenou klímy (monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a emisií ďalších skleníkových plynov). V rámci činností v medziach zložky Copernicus by sa malo rozšíriť pokrytie globálneho monitorovania na polárne oblasti a malo by sa podporovať dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, zo zákona vyplývajúce monitorovanie životného prostredia a podávanie správ o ňom, ako aj inovatívne environmentálne aplikácie (napr. monitorovanie plodín, vodné hospodárstvo a rozšírené monitorovanie požiarov). Pritom by sa mali v rámci zložky Copernicus mobilizovať a čo najlepšie využiť investície uskutočnené v predchádzajúcom období financovania (2014 – 2020) a zároveň by sa mali preskúmať nové prevádzkové a obchodné modely umožňujúce ďalej dopĺňať kapacity tohto programu. Copernicus by mal zároveň stavať na úspešných partnerstvách s členskými štátmi, tak aby sa ďalej rozvíjal jeho bezpečnostný rozmer v rámci vhodných mechanizmov riadenia a bolo možné reagovať na meniace sa potreby používateľov v oblasti bezpečnosti.

(52)  Pokiaľ ide o získavanie údajov, cieľom činností uskutočňovaných v rámci zložky Copernicus by malo byť doplnenie a udržiavanie existujúcej vesmírnej infraštruktúry, príprava dlhodobého nahrádzania satelitov na konci ich životnosti, ako aj iniciovanie nových misií, ktorých uskutočniteľnosť v súčasnosti skúma Európska vesmírna agentúra a ktoré sú zamerané na nové systémy pozorovania, ktoré budú podporovať riešenie výzvy spojenej s globálnou zmenou klímy (monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a emisií ďalších skleníkových plynov), V rámci činností v medziach zložky Copernicus by sa malo rozšíriť pokrytie globálneho monitorovania na polárne oblasti a malo by sa podporovať dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, zo zákona vyplývajúce monitorovanie životného prostredia a podávanie správ o ňom, ako aj inovatívne environmentálne aplikácie (napr. monitorovanie plodín, vodné hospodárstvo a rozšírené monitorovanie požiarov). Pritom by sa mali v rámci zložky Copernicus mobilizovať a čo najlepšie využiť investície uskutočnené v predchádzajúcom období financovania (2014 – 2020) a zároveň by sa mali preskúmať nové prevádzkové a obchodné modely umožňujúce ďalej dopĺňať kapacity tohto programu. Copernicus by mal zároveň stavať na úspešných partnerstvách s členskými štátmi, tak aby sa ďalej rozvíjal jeho bezpečnostný rozmer v rámci vhodných mechanizmov riadenia a bolo možné reagovať na meniace sa potreby používateľov v oblasti bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  V rámci funkcie spracovávania údajov a informácií by sa zložkou Copernicus mala zabezpečiť dlhodobá udržateľnosť a ďalší rozvoj základných služieb systému Copernicus, ktoré by mali poskytovať informácie na uspokojenie potrieb verejného sektora a potrieb vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Únie, a maximalizovať príležitosti komerčného využitia. Copernicus by mal na miestnej, štátnej, európskej a celosvetovej úrovni poskytovať najmä informácie o stave atmosféry; informácie o stave oceánov; informácie, ktoré napomáhajú monitorovaniu krajiny a tým podporujú vykonávanie miestnych a vnútroštátnych politík, ako aj politík Únie; informácie na podporu adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenie; geopriestorové informácie na podporu riadenia mimoriadnych situácií, okrem iného aj prostredníctvom preventívnych opatrení, zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj civilnej bezpečnosti vrátane podpory vonkajšej činnosti Únie. Komisia by mala určiť, aké zmluvné dojednania sú vhodné na podporu udržateľnosti poskytovania služieb.

(53)  V rámci funkcie spracovávania údajov a informácií by sa zložkou Copernicus mala zabezpečiť dlhodobá udržateľnosť a ďalší rozvoj základných služieb systému Copernicus, ktoré by mali poskytovať informácie na uspokojenie potrieb verejného sektora a potrieb vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Únie, a maximalizovať príležitosti komerčného využitia. Copernicus by mal na miestnej, štátnej, európskej a celosvetovej úrovni poskytovať najmä informácie o stave atmosféry vrátane kvality ovzdušia; informácie o stave oceánov; informácie, ktoré napomáhajú monitorovaniu krajiny, a tým podporujú vykonávanie miestnych a vnútroštátnych politík, ako aj politík Únie; informácie na podporu adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenie; geopriestorové informácie na podporu riadenia mimoriadnych situácií, okrem iného aj prostredníctvom preventívnych opatrení, zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj civilnej bezpečnosti vrátane podpory vonkajšej činnosti Únie. Komisia by mala určiť, aké zmluvné dojednania sú vhodné na podporu udržateľnosti poskytovania služieb.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(54a)  Na účely dosiahnutia cieľov programu Copernicus udržateľným spôsobom by mal Komisii pri zabezpečovaní koordinácie príspevkov Únie, fór používateľov, členských štátov a medzivládnych organizácií, ako aj súkromného sektora do programu Copernicus pomáhať výbor (ďalej len „podvýbor programu Copernicus“), pričom by sa mali čo najlepšie využívať existujúce kapacity a zisťovať nedostatky, ktoré treba riešiť na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  Zavádzanie služieb systému Copernicus by malo podporiť využívanie služieb verejnosťou, keďže používatelia by boli schopní predvídať dostupnosť a vývoj služieb, ako aj spoluprácu s členskými štátmi a ďalšími stranami. Na tento účel by Komisia a jej poverené subjekty poskytujúce služby mali pri ďalšom rozvoji portfólia služieb a informácií systému Copernicus nadviazať úzku spoluprácu s rôznymi používateľskými komunitami v celej Európe s cieľom zabezpečiť, aby boli naplnené meniace sa potreby verejného sektora a jednotlivých politík a mohlo sa tak maximalizovať využívanie údajov získaných pozorovaním Zeme. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať na vývoji zložky in situ systému Copernicus a mali by uľahčovať integráciu súborov údajov in situ so súbormi údajov z vesmíru v záujme inovovania služieb tohto systému.

(55)  Zavádzanie služieb systému Copernicus by malo podporiť využívanie služieb verejnosťou, keďže používatelia by boli schopní predvídať dostupnosť a vývoj služieb, ako aj spoluprácu s členskými štátmi a ďalšími stranami. Na tento účel by agentúra a subjekty poverené vykonávaním programu Copernicus mali pri ďalšom rozvoji portfólia služieb a informácií systému Copernicus nadviazať úzku spoluprácu s rôznymi používateľskými komunitami v celej Európe s cieľom zabezpečiť, aby boli naplnené meniace sa potreby verejného sektora a jednotlivých politík a mohlo sa tak maximalizovať využívanie údajov získaných pozorovaním Zeme v záujme občanov Únie. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať na vývoji zložky in situ systému Copernicus a mali by uľahčovať integráciu súborov údajov in situ so súbormi údajov z vesmíru v záujme inovovania služieb tohto systému.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(56a)  Členské štáty, Komisia a príslušné subjekty by mali pravidelne organizovať informačné kampane zamerané na program Copernicus a jeho výhody a poskytovať všetkým potenciálnym používateľom prístup k relevantným informáciám a údajom.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(57a)  Služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus, aj keď stále iba v predoperačnej fáze, sú na dobrej ceste, keďže medzi rokmi 2015 a 2016 sa počet ich používateľov zdvojnásobil. Všetky služby monitorovania zmeny klímy by mali byť čo najskôr plne funkčné, aby mohli poskytovať nepretržitý tok údajov potrebných na účinné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na zmenu klímy.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59)  S cieľom podporovať a uľahčovať využívanie údajov z pozorovania Zeme a súvisiacich technológií miestnymi orgánmi, malými a strednými podnikmi a vedeckými a výskumnými pracovníkmi by sa prostredníctvom činností v oblasti využívania zo strany používateľov mali podporovať špecializované siete na distribúciu údajov zo systému Copernicus vrátane štátnych a regionálnych subjektov. Komisia a členské štáty by sa mali na tento účel snažiť užšie prepojiť systém Copernicus s politikami Únie a členských štátov s cieľom stimulovať dopyt po komerčných aplikáciách a službách a umožniť podnikom, najmä malým a stredným a začínajúcim podnikom, vyvíjať aplikácie založené na údajoch a informáciách zo systému Copernicus, tak aby v Európe vznikol konkurencieschopný ekosystém údajov získaných pozorovaním Zeme.

(59)  S cieľom podporovať a uľahčovať využívanie údajov z pozorovania Zeme a súvisiacich technológií miestnymi a regionálnymi orgánmi, malými a strednými podnikmi a vedeckými a výskumnými pracovníkmi by sa prostredníctvom činností v oblasti využívania zo strany používateľov mali podporovať špecializované siete na distribúciu údajov zo systému Copernicus vrátane štátnych a regionálnych subjektov. Komisia a členské štáty by sa mali na tento účel snažiť užšie prepojiť systém Copernicus s politikami Únie a členských štátov s cieľom stimulovať dopyt po komerčných aplikáciách a službách a umožniť podnikom, najmä malým a stredným a začínajúcim podnikom, vyvíjať aplikácie založené na údajoch a informáciách zo systému Copernicus, tak aby v Európe vznikol konkurencieschopný ekosystém údajov získaných pozorovaním Zeme.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(59a)  Vzhľadom na významný potenciál satelitných snímok pre udržateľné a efektívne riadenie zdrojov, ktoré poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o stave plodín a pôdy, by sa táto služba mala ďalej posilniť s cieľom uspokojiť potreby koncových používateľov a zabezpečiť prepojenie údajov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62)  V nadväznosti na žiadosti Európskeho parlamentu a Rady Únia rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru24, zriadila rámec na podporu dohľadu nad vesmírom a jeho sledovanie (SST). Kozmický odpad sa stal vážnou hrozbou pre bezpečnosť, ochranu a udržateľnosť činností vo vesmíre. Dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (ďalej aj „SST“) je preto základným predpokladom pre zachovanie kontinuity zložiek programu a ich príspevkov k politikám Únie. Snahou zabrániť zvyšovaniu množstva kozmického odpadu SST prispieva k zabezpečeniu udržateľného a garantovaného prístupu do vesmíru, ktorý je spoločným vlastníctvom všetkých krajín sveta, a jeho využívania.

(62)  V nadväznosti na žiadosti Európskeho parlamentu a Rady Únia rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru24, zriadila rámec na podporu dohľadu nad vesmírom a jeho sledovanie (SST). Vesmírny odpad sa stal vážnou hrozbou pre bezpečnosť, ochranu a udržateľnosť činností vo vesmíre. Dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (ďalej len „SST“) je preto základným predpokladom pre zachovanie kontinuity zložiek programu a ich príspevkov k politikám Únie. Snahou zabrániť zvyšovaniu množstva vesmírneho odpadu SST prispieva k zabezpečeniu udržateľného a garantovaného prístupu do vesmíru, ktorý je spoločným vlastníctvom všetkých krajín sveta, a jeho využívania. Cieľom SST je uľahčiť prípravu európskych projektov na očistenie obežnej dráhy Zeme.

__________________

__________________

24 Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 227.

24 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 227).

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(63)  V rámci SST by sa mal ďalej rozvíjať výkon spôsobilostí SST a ich autonómia. Na tento účel by SST mal viesť k vytvoreniu autonómneho európskeho katalógu kozmických objektov vychádzajúceho z údajov zo siete snímačov SST. SST by mal tiež naďalej podporovať prevádzku služieb SST a ich poskytovanie. Keďže SST je systém vychádzajúci z potrieb používateľov, mali by sa zaviesť vhodné mechanizmy na zhromažďovanie týchto požiadaviek, a to aj požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti.

(63)  V rámci SST by sa mal ďalej rozvíjať výkon spôsobilostí SST a ich autonómia. Na tento účel by SST mal viesť k vytvoreniu autonómneho európskeho katalógu vesmírnych objektov vychádzajúceho z údajov zo siete snímačov SST. Tento katalóg by mohol nasledovať príklad iných krajín s vesmírnymi spôsobilosťami a sprístupniť niektoré údaje na nekomerčné a výskumné účely. SST by mal zároveň naďalej podporovať prevádzku služieb SST a ich poskytovanie. Keďže SST je systém vychádzajúci z potrieb používateľov, mali by sa zaviesť vhodné mechanizmy na zhromažďovanie týchto požiadaviek, a to aj požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti a prenosu relevantných informácií do verejných inštitúcií a od nich, aby sa zlepšila účinnosť systému.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(67)  SST by okrem toho mal dopĺňať existujúce opatrenia na zmiernenie rizík, ako sú Usmernenia Výboru pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) o zmenšovaní objemu kozmického odpadu a Usmernenia o dlhodobej udržateľnosti vesmírnych činností, alebo iné iniciatívy, s cieľom zaistiť ochranu, bezpečnosť a udržateľnosť činností vo vesmíre. V záujme zníženia rizika zrážky by sa v rámci SST mali hľadať aj synergie s iniciatívami v oblasti opatrení aktívneho odstraňovania a pasivizácie kozmického odpadu. SST by mal prispievať k zabezpečeniu mierového využitia a výskumu vesmíru. Nárast vesmírnych činností môže mať vplyv na medzinárodné iniciatívy v oblasti manažmentu vesmírnej prevádzky. Únia by mala tento vývoj monitorovať a môže ho zohľadniť v kontexte preskúmania súčasného viacročného finančného rámca v polovici obdobia.

(67)  SST by okrem toho mal dopĺňať existujúce opatrenia na zmiernenie rizík, ako sú Usmernenia Výboru pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) o zmenšovaní objemu kozmického odpadu a Usmernenia o dlhodobej udržateľnosti vesmírnych činností, alebo iné iniciatívy, s cieľom zaistiť ochranu, bezpečnosť a udržateľnosť činností vo vesmíre. V záujme zníženia rizika zrážky by sa v rámci SST mali hľadať aj synergie s iniciatívami zameranými na podporu vývoja a zavádzania technologických systémov určených na aktívne odstraňovanie vesmírneho odpadu. SST by mal prispievať k zabezpečeniu mierového využitia a výskumu vesmíru. Nárast vesmírnych činností môže mať vplyv na medzinárodné iniciatívy v oblasti manažmentu vesmírnej prevádzky. Únia by mala tento vývoj monitorovať a môže ho zohľadniť v kontexte preskúmania súčasného viacročného finančného rámca v polovici obdobia.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70)  Extrémne a závažné prejavy vesmírneho počasia môžu ohroziť bezpečnosť občanov a narušiť prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr. Preto by sa mala v rámci programu zaviesť funkcia vesmírneho počasia, v rámci ktorej by sa mali posudzovať riziká spojené s vesmírnym počasím a súvisiace potreby používateľov, zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s vesmírnym počasím, zabezpečiť poskytovanie služieb vesmírneho počasia vychádzajúcich z potrieb používateľov a zlepšiť spôsobilosti členských štátov, pokiaľ ide o službu vesmírneho počasia. Komisia by mala stanoviť odvetvia, ktorým sa majú prioritne poskytovať operatívne služby vesmírneho počasia, pričom by mala zohľadniť potreby používateľov, riziká a technologickú pripravenosť. Z dlhodobého hľadiska sa môžu pokryť aj potreby ďalších odvetví. Poskytovanie služieb na úrovni Únie podľa potrieb používateľov si bude vyžadovať cielené, koordinované a nepretržité činnosti v oblasti výskumu a vývoja zamerané na podporu rozvoja služieb vesmírneho počasia. Poskytovanie služieb vesmírneho počasia by malo byť založené na existujúcich spôsobilostiach jednotlivých štátov a Únie a malo by umožňovať širokú účasť členských štátov a zapojenie súkromného sektora.

(70)  Extrémne a závažné prejavy vesmírneho počasia môžu ohroziť bezpečnosť občanov a narušiť prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr. Preto by sa mala v rámci programu zaviesť funkcia vesmírneho počasia, v rámci ktorej by sa mali posudzovať riziká spojené s vesmírnym počasím a súvisiace potreby používateľov, zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s vesmírnym počasím, zabezpečiť poskytovanie služieb vesmírneho počasia vychádzajúcich z potrieb používateľov a zlepšiť spôsobilosti členských štátov, pokiaľ ide o službu vesmírneho počasia. Komisia by mala stanoviť odvetvia, ktorým sa majú prioritne poskytovať operatívne služby vesmírneho počasia, pričom by mala zohľadniť potreby používateľov, riziká a technologickú pripravenosť. Z dlhodobého hľadiska sa môžu pokryť aj potreby ďalších odvetví. Poskytovanie služieb na úrovni Únie podľa potrieb používateľov si bude vyžadovať cielené, koordinované a nepretržité činnosti v oblasti výskumu a vývoja zamerané na podporu rozvoja služieb vesmírneho počasia. Poskytovanie služieb vesmírneho počasia by malo byť založené na existujúcich spôsobilostiach jednotlivých štátov a Únie a malo by umožňovať širokú účasť členských štátov, medzinárodných organizácií a zapojenie súkromného sektora.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(73)  GOVSATCOM je program zameraný na používateľov s výrazným bezpečnostným rozmerom. Prípady jeho využívania možno rozdeliť do troch hlavných skupín: krízové riadenie, ktoré môže zahŕňať civilné a vojenské misie a operácie v rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, prírodné a človekom spôsobené katastrofy, humanitárne krízy a núdzové situácie na mori; dohľad, ktorý môže zahŕňať hraničný dozor, dozor v predhraničnom pásme, dozor nad námornými hranicami, námorný dozor, sledovanie nelegálneho obchodovania; a kľúčové infraštruktúry, ktoré môžu zahŕňať diplomatickú sieť, policajnú komunikáciu, kritické infraštruktúry (napr. energetické a dopravné infraštruktúry a vodné bariéry) a kozmické infraštruktúry.

(73)  GOVSATCOM je program zameraný na používateľov s výrazným bezpečnostným rozmerom. Prípady jeho využívania možno rozdeliť do troch hlavných skupín: krízové riadenie, prírodné a človekom spôsobené katastrofy, humanitárne krízy a núdzové situácie na mori; dohľad, ktorý môže zahŕňať hraničný dozor, dozor v predhraničnom pásme, dozor nad námornými hranicami, námorný dozor, sledovanie nelegálneho obchodovania a kľúčové infraštruktúry, ktoré môžu zahŕňať diplomatickú sieť, policajnú komunikáciu, digitálnu infraštruktúru (napr. dátové centrá a servery), kritické infraštruktúry (napr. energetické a dopravné infraštruktúry a vodné bariéry, ako sú priehrady) a kozmické infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(78)  Pre používateľov satelitných komunikácií sú kľúčovým prevádzkovým rozhraním používateľské zariadenia. Vďaka spôsobu, akým ku GOVSATCOM pristupuje EÚ, môže väčšina používateľov naďalej využívať pre služby GOVSATCOM existujúce používateľské zariadenia, pokiaľ využívajú technológie Únie.

(78)  Pre používateľov satelitných komunikácií sú kľúčovým prevádzkovým rozhraním používateľské zariadenia. Prístup EÚ ku GOVISATCOM by mal používateľom umožniť, aby naďalej využívali svoje existujúce používateľské zariadenia na služby GOVSATCOM.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 86

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(86)  V súvislosti s infraštruktúrou určenou pre potreby tohto programu môže byť potrebný ďalší výskum a inovácie, ktoré sa môžu podporovať z programu Európsky horizont, pričom snahou bude dosiahnuť súlad s činnosťami v tejto oblasti uskutočňovanými Európskou vesmírnou agentúrou. Synergiami s programom Európsky horizont by sa malo zabezpečiť, aby sa potreby kozmického sektora v oblasti výskumu a inovácií určili a stanovili v rámci procesu strategického plánovania výskumu a inovácií. Vesmírne údaje a súvisiace služby voľne sprístupnené programom sa použijú na vývoj prelomových riešení prostredníctvom výskumu a inovácií, a to aj v rámci programu Európsky horizont, pričom sa tak bude diať najmä v súvislosti s udržateľnými potravinami a prírodnými zdrojmi, monitorovaním klímy, inteligentnými mestami, automatizovanými vozidlami, bezpečnosťou a zvládaním katastrof. V procese strategického plánovania v rámci programu Európsky horizont sa určia činnosti v oblasti výskumu a inovácií, pri ktorých by sa mali využívať infraštruktúry vlastnené Úniou, ako sú Galileo, EGNOS a Copernicus. Výskumné infraštruktúry, hlavne siete pre pozorovania in situ, budú tvoriť základné prvky infraštruktúry na pozorovanie in situ, ktorá umožňuje služby systému Copernicus.

(86)  V súvislosti s infraštruktúrou určenou pre potreby tohto programu môže byť potrebný ďalší výskum a inovácie, ktoré sa môžu podporovať z programu Horizont Európa, pričom snahou bude dosiahnuť súlad s činnosťami v tejto oblasti uskutočňovanými Európskou vesmírnou agentúrou. Synergiami s programom Horizont Európa by sa malo zabezpečiť, aby sa potreby vesmírneho sektora v oblasti výskumu a inovácií určili a stanovili v rámci procesu strategického plánovania výskumu a inovácií. Je dôležité zabezpečiť kontinuitu medzi riešeniami vypracovanými v rámci programu Horizont Európa a operáciami zložiek tohto programu. Na rozvoj prelomových riešení prostredníctvom výskumu a inovácií z hľadiska hlavných európskych politík, a to aj v rámci programu Horizont Európa, sa budú využívať vesmírne údaje a služby voľne sprístupnené v rámci programu. V procese strategického plánovania v rámci programu Horizont Európa sa určia činnosti v oblasti výskumu a inovácií, pri ktorých by sa mali využívať infraštruktúry vlastnené Úniou, ako sú Galileo, EGNOS a Copernicus. Výskumné infraštruktúry, hlavne siete pre pozorovania in situ, budú tvoriť základné prvky infraštruktúry na pozorovanie in situ, ktorá umožňuje služby systému Copernicus.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 87

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(87)  Nariadením (EÚ) č. 912/2010 sa zriadila agentúra Únie s názvom Agentúra pre európsky GNSS na riadenie určitých aspektov programov satelitnej navigácie Galileo a EGNOS. V tomto nariadení sa predovšetkým stanovuje, že Agentúre pre európsky GNSS budú zverené nové úlohy, a to nielen v súvislosti so systémami Galileo a EGNOS, ale aj s ďalšími zložkami tohto programu, najmä bezpečnostnou akreditáciou. Názov Agentúry pre európsky GNSS, jej úlohy a organizačné aspekty sa preto musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(87)  Nariadením (EÚ) č. 912/2010 sa zriadila agentúra Únie s názvom Agentúra pre európsky GNSS na riadenie určitých aspektov programov satelitnej navigácie Galileo a EGNOS. V tomto nariadení sa predovšetkým stanovuje, že Agentúre pre európsky GNSS budú zverené nové úlohy, a to nielen v súvislosti so systémami Galileo a EGNOS, ale aj s ďalšími zložkami tohto programu, najmä bezpečnostnou akreditáciou a kybernetickou bezpečnosťou. Názov Agentúry pre európsky GNSS, jej úlohy a organizačné aspekty sa preto musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(88)  Vzhľadom na jej rozšírený rozsah činnosti, ktorý už nebude obmedzený iba na systémy Galileo a EGNOS, by sa Agentúra pre európsky GNSS mala odteraz zmeniť. Kontinuita činností Agentúry pre európsky GNSS vrátane kontinuity, pokiaľ ide o práva a povinnosti, zamestnancov a platnosť všetkých prijatých rozhodnutí, by sa však mala zabezpečiť v rámci agentúry.

(88)  Vzhľadom na jej rozšírený rozsah činnosti, ktorý už nebude obmedzený iba na systémy Galileo a EGNOS, by sa Agentúra pre európsky GNSS mala odteraz zmeniť. Ak sa Komisia rozhodne zveriť úlohy agentúre, mala by zabezpečiť primerané financovanie riadenia a vykonávania týchto úloh vrátane primeraných ľudských a finančných zdrojov. Kontinuita činností Agentúry pre európsky GNSS vrátane kontinuity, pokiaľ ide o práva a povinnosti, zamestnancov a platnosť všetkých prijatých rozhodnutí, by sa však mala zabezpečiť v rámci agentúry.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „prejavy vesmírneho počasia“ sú prirodzene sa vyskytujúce zmeny vesmírneho priestoru medzi Slnkom a Zemou vrátane slnečných erupcií, slnečných energetických častíc, slnečného vetra a výronov koronálnej hmoty, ktoré môžu viesť k slnečným búrkam (geomagnetickým búrkam, slnečným radiačným búrkam a ionosférickým poruchám), ktoré môžu prípadne mať vplyv na Zemi;

2.  „prejavy vesmírneho počasia“ sú prirodzene sa vyskytujúce zmeny kozmického priestoru medzi Slnkom a Zemou vrátane slnečných erupcií, slnečných energetických častíc, slnečného vetra a výronov koronálnej hmoty, ktoré môžu viesť k slnečným búrkam (geomagnetickým búrkam, slnečným radiačným búrkam a ionosférickým poruchám), ktoré môžu prípadne mať vplyv na Zemi alebo môžu prípadne ovplyvňovať vesmírne infraštruktúry;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  „získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore“ (ďalej aj „SSA“) je celostný prístup k hlavným nebezpečenstvám hroziacim vo vesmíre, čo zahŕňa zrážku medzi satelitmi a kozmickým odpadom, javy vesmírneho počasia a objekty v blízkosti Zeme;

5.  „získavanie informácií o situácii vo vesmíre“ (SSA) sú komplexné poznatky a chápanie hlavných nebezpečenstiev hroziacich vo vesmíre, čo zahŕňa zrážku medzi satelitmi a vesmírnym odpadom, javy vesmírneho počasia a objekty v blízkosti Zeme;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „operácia kombinovaného financovania“ sú opatrenia podporované z rozpočtu EÚ vrátane opatrení v rámci mechanizmov kombinovaného financovania podľa článku 2 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré kombinujú nesplatné formy podpory a/alebo finančné nástroje z rozpočtu EÚ so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov;

6.  „operácia kombinovaného financovania“ sú opatrenia podporované z rozpočtu EÚ vrátane opatrení v rámci mechanizmov kombinovaného financovania podľa článku 2 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré kombinujú nesplatné formy podpory a/alebo finančné nástroje a/alebo rozpočtové záruky z rozpočtu EÚ so splatnými formami podpory od rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj od komerčných finančných inštitúcií a investorov;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  „údaje z SST“ sú fyzické parametre kozmických objektov zachytené snímačmi SST alebo orbitálne parametre kozmických objektov odvodené z pozorovaní snímačmi SST v rámci zložky dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (ďalej aj „SST“);

10.  „údaje z SST“ sú fyzické parametre vesmírnych objektov vrátane vesmírneho odpadu zachytené snímačmi SST alebo orbitálne parametre vesmírnych objektov odvodené z pozorovaní snímačmi SST v rámci zložky dohľadu nad vesmírnym priestorom a sledovania tohto priestoru (ďalej len „SST“);

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a.  „informácie tretích strán v rámci systému Copernicus“ sú informácie, ktoré pochádzajú z iných zdrojov, ako sú satelity Sentinel systému Copernicus, a ktoré boli poskytnuté (vrátane ich licencie) na použitie v rámci činností systému Copernicus;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 23 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„kľúčoví používatelia systému Copernicus“, ktorí využívajú údaje zo systému Copernicus a informácie zo systému Copernicus a zároveň majú dodatočnú úlohu hnacej sily vývoja systému Copernicus, čo zahŕňa inštitúcie a orgány Únie a európske vnútroštátne alebo regionálne verejné subjekty poverené vykonávaním verejnej služby v súvislosti s vymedzením, vykonávaním, presadzovaním alebo monitorovaním politík v oblasti životného prostredia, civilnej ochrany alebo bezpečnosti;

„kľúčoví používatelia systému Copernicus“, ktorí využívajú údaje zo systému Copernicus a informácie zo systému Copernicus a zároveň majú dodatočnú úlohu hnacej sily vývoja systému Copernicus, čo zahŕňa inštitúcie a orgány Únie a európske vnútroštátne alebo regionálne verejné subjekty poverené vykonávaním verejnej služby v súvislosti s vymedzením, vykonávaním, presadzovaním alebo monitorovaním politík v oblasti životného prostredia, civilnej ochrany vrátane bezpečnosti infraštruktúry alebo bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – 23 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„základné služby programu Copernicus“ sú prevádzkové služby združené do zložky spracovania údajov a informácií alebo zložky služieb a majú všeobecný a spoločný význam pre členské štáty a Úniu;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23a.  „vesmírny sektor“ je:

 

„dodávateľský sektor", ktorý zahŕňa činnosti vedúce k vytvoreniu prevádzkyschopného vesmírneho systému a výskum vesmíru;

 

„nadväzujúci sektor“, ktorý zahŕňa činnosti týkajúce sa využívania satelitných údajov na vývoj výrobkov a služieb súvisiacich s vesmírom pre koncových používateľov.

Odôvodnenie

Vesmírny sektor by sa mal ďalej vymedziť a rozdeliť na dodávateľský a nadväzujúci sektor.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  autonómny civilný globálny systém satelitnej navigácie (ďalej aj „GNSS“), ktorý je pod civilnou kontrolou a zahŕňa sústavu satelitov, centier a celosvetovej siete pozemných staníc poskytujúci služby určovania polohy, navigácie a merania času a plne zohľadňuje potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti (ďalej aj „Galileo“);

a)  autonómny civilný globálny systém satelitnej navigácie (ďalej aj „GNSS“), ktorý je pod civilnou kontrolou a zahŕňa sústavu satelitov, centier a celosvetovej siete pozemných staníc poskytujúci služby určovania polohy, navigácie a merania času a v náležitých prípadoch zohľadňuje potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti (ďalej len „Galileo“);

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  autonómny systém pozorovania Zeme vychádzajúci z potrieb používateľov, ktorý je pod civilnou kontrolou, ponúka geoinformačné údaje a služby a zahŕňa satelity, pozemnú infraštruktúru, zariadenia na spracovanie údajov a informácií a distribučnú infraštruktúru, a plne zohľadňuje potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti (ďalej aj „Copernicus“);

c)  autonómny systém pozorovania Zeme vychádzajúci z potrieb používateľov, ktorý je pod civilnou kontrolou, ponúka geoinformačné údaje a služby založené na politike voľných a verejne prístupných údajov, a zahŕňa satelity, pozemnú infraštruktúru, zariadenia na spracovanie údajov a informácií a distribučnú infraštruktúru, a plne zohľadňuje potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti (ďalej len „Copernicus“);

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  systém pre dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST), ktorého cieľom je zlepšovať, prevádzkovať a poskytovať údaje, informácie a služby súvisiace s dohľadom nad aktívnymi a neaktívnymi vesmírnymi loďami, odpojenými stupňami nosných rakiet, odpadom a úlomkami odpadu, ktoré obiehajú okolo Zeme, a ich sledovaním doplnené o parametre z pozorovaní týkajúce sa prejavov vesmírneho počasia a monitorovania rizika priblíženia sa objektov v blízkosti Zeme (ďalej aj „NEO“) k Zemi;

d)  systém pre dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST), ktorého cieľom je zlepšovať, prevádzkovať a poskytovať údaje, informácie a služby súvisiace s dohľadom nad aktívnymi vesmírnymi loďami a vesmírnym odpadom, ktoré obiehajú okolo Zeme, a ich sledovaním doplnené o parametre z pozorovaní týkajúce sa prejavov vesmírneho počasia a monitorovania rizika priblíženia sa objektov v blízkosti Zeme (ďalej aj „NEO“) k Zemi;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program okrem toho zahŕňa opatrenia na zabezpečenie efektívneho prístupu do vesmíru pre tento program a na podporu inovatívneho kozmického sektora.

Program okrem toho zahŕňa opatrenia na zabezpečenie autonómneho prístupu do vesmíru na boj proti kybernetickým hrozbám, na podporu inovatívneho a konkurencieschopného vesmírneho dodávateľského aj nadväzujúceho sektora a na podporu vesmírnej diplomacie.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program má tieto všeobecné ciele:

1.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovať alebo prispievať k poskytovaniu vysokokvalitných, aktuálnych a v prípade potreby aj zabezpečených údajov, informácií a služieb týkajúcich sa vesmíru, a to bez prerušenia a pokiaľ možno na globálnej úrovni, a tým uspokojovať súčasné a budúce potreby a umožňovať plnenie politických priorít Únie vrátane tých, ktoré sa týkajú zmeny klímy a bezpečnosti a obrany,

a)  poskytovať alebo prispievať k poskytovaniu vysokokvalitných, aktuálnych a v prípade potreby aj bezpečných údajov, informácií a služieb týkajúcich sa vesmíru, a to bez prerušenia a pokiaľ možno na globálnej úrovni, a tým uspokojovať súčasné a budúce potreby a umožňovať plnenie politických priorít Únie a podporovať schopnosť Únie a jej členských štátov prijímať nezávislé rozhodnutia založené na dôkazoch;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy okrem iného aj prostredníctvom podporovania čo najširšieho možného využívania údajov, informácií a služieb poskytovaných zložkami programu;

b)  maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy, a to najmä posilnením európskeho nadväzujúceho sektora, čím sa umožní rast a tvorba pracovných miest v Únii a podporí sa čo najširšie zavádzanie služieb a využívanie údajov, informácií a služieb, ktoré poskytujú zložky programu, v rámci Únie aj mimo nej;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  posilniť bezpečnosť Únie a jej členských štátov, jej slobodu konať a strategickú autonómiu, najmä pokiaľ ide o technológie a rozhodovanie založené na dôkazoch;

c)  posilniť bezpečnosť, ako aj kybernetickú bezpečnosť Únie a jej členských štátov, jej strategickú autonómiu, najmä pokiaľ ide o priemysel a technológie;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  posilniť európsky priemyselný a vedecký ekosystém v oblasti vesmíru vytvorením jednotného rámca, ktorý kombinuje excelentnosť európskej odbornej prípravy a know-how, rozvoj špičkového dizajnu, výrobných možností a strategickej vízie, ktorá je potrebná v stále konkurenčnejšom prostredí;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podporovať úlohu Únie na medzinárodnej scéne ako jedného z popredných aktérov v kozmickom sektore a posilniť jej úlohu pri riešení globálnych výziev a podporovaní globálnych iniciatív, a to okrem iného aj v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja.

d)  podporovať úlohu Únie na medzinárodnej scéne ako jedného z popredných aktérov vo vesmírnom sektore a posilniť jej úlohu pri riešení globálnych výziev a podporovaní globálnych iniciatív, a to okrem iného aj v oblasti udržateľného rozvoja;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  posilniť vesmírnu diplomaciu Únie a podporovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom zvýšiť povedomie o vesmíre ako o spoločnom dedičstve ľudstva;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  podporovať technológie a priemysel Únie a podporovať uplatňovanie zásady reciprocity a spravodlivej hospodárskej súťaže na medzinárodnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  zvýšiť bezpečnosť Únie a jej členských štátov v rôznych oblastiach, najmä pokiaľ ide o dopravu (leteckú dopravu vrátane bezpilotných vzdušných prostriedkov, železničnú, námornú a vnútrozemskú vodnú, ako aj cestnú dopravu a autonómne riadenie vozidiel), budovať a monitorovať infraštruktúru, monitorovať krajinu a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: poskytovať najmodernejšie a v prípade potreby zabezpečené služby určovania polohy, navigácie a určovania času;

a)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: dlhodobo a nepretržite poskytovať najmodernejšie a v prípade potreby zabezpečené služby určovania polohy, navigácie a určovania času;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade systému Copernicus: poskytovať presné a spoľahlivé údaje a informácie získané pozorovaním Zeme dodávané na dlhodobom základe, podporovať vykonávanie a monitorovanie politík Únie a jej členských štátov v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, civilnej ochrany, ochrany a bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky;

b)  v prípade systému Copernicus: poskytovať presné a spoľahlivé údaje a informácie získané pozorovaním Zeme dodávané na dlhodobom základe, podporovať vykonávanie a monitorovanie politík a činností Únie a jej členských štátov, ktoré vychádzajú z potrieb používateľov;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v prípade získavania informácií o situácii vo vesmíre (ďalej aj „SSA“): zlepšiť spôsobilosti SST v oblasti monitorovania, sledovania a identifikácie kozmických objektov, monitorovať vesmírne počasie a mapovať a prepojiť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o objekty v blízkosti Zeme (NEO);

c)  v prípade získavania informácií o situácii vo vesmíre (ďalej aj „SSA“): zlepšiť spôsobilosti SST v oblasti monitorovania, sledovania a identifikácie kozmických objektov a vesmírneho odpadu, monitorovať vesmírne počasie a mapovať a prepojiť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o objekty v blízkosti Zeme (NEO);

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prispievať, ak je to potrebné pre potreby programu, k autonómnej, bezpečnej a nákladovo efektívnej spôsobilosti prístupu do vesmíru;

e)  zabezpečiť autonómnu, bezpečnú a nákladovo efektívnu spôsobilosť na prístup do vesmíru;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podporovať a posilňovať konkurencieschopnosť právnických a fyzických osôb z Únie, ktoré pôsobia alebo chcú začať pôsobiť v tomto sektore, ako aj ich podnikavosť, zručnosti a schopnosť inovovať, s osobitným zreteľom na postavenie a potreby malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov.

f)  podporovať rozvoj silného a konkurencieschopného vesmírneho hospodárstva Únie a maximalizovať príležitosti pre podniky Únie všetkých veľkostí a zo všetkých regiónov.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program podporuje:

Program spolu s ďalšími programami a mechanizmami financovania Únie a Európskej vesmírnej agentúry podporuje:

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovanie služieb vynášania na obežnú dráhu pre potreby programu;

a)  poskytovanie služieb vynášania na obežnú dráhu v rámci programu vrátane agregovaných služieb vynášania na obežnú dráhu pre Úniu a iné subjekty na ich žiadosť, berúc do úvahy základné bezpečnostné záujmy Únie v súlade s článkom 25, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť európskych nosných rakiet a priemyselných odvetví na svetovom trhu;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vývojové činnosti spojené s autonómnym, spoľahlivým a nákladovo efektívnym prístupom do vesmíru;

b)  vývojové činnosti spojené s autonómnym, spoľahlivým a nákladovo efektívnym prístupom do vesmíru vrátane alternatívnych technológií vynášania na obežnú dráhu a inovačných systémov alebo služieb s prihliadnutím na základné bezpečnostné záujmy Únie a jej členských štátov v súlade s článkom 25;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  potrebné úpravy pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej pre prístup do vesmíru, ak je to potrebné pre potreby programu.

c)  nevyhnutnú údržbu, potrebné úpravy a rozvoj pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej pre prístup do vesmíru, najmä existujúcej infraštruktúry, raketových základní a výskumných centier, ak je to potrebné pre ciele programu.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie na podporu inovatívneho kozmického sektora Únie

Akcie na podporu inovatívneho a konkurencieschopného vesmírneho sektora Únie

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  inovačné činnosti v záujme čo najlepšieho využitia kozmických technológií, infraštruktúry alebo služieb;

a)  inovačné činnosti v záujme rozvoja a čo najlepšieho využitia vesmírnych technológií, infraštruktúry alebo služieb;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno –a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  vhodné opatrenia na uľahčenie využívania inovačných riešení, ktoré sú výsledkom výskumných a inovačných činností, najmä prostredníctvom synergií s inými fondmi Únie, ako sú programy Horizont Európa a InvestEU, s cieľom podporiť rozvoj nadväzujúcich sektorov v rámci všetkých zložiek programu;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  posilnenie európskeho vesmírneho sektora na vývoznom trhu;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vytváranie inovačných partnerstiev súvisiacich s vesmírom s cieľom vyvinúť inovačné produkty alebo služby a následne získať výsledný tovar alebo služby;

b)  vytváranie inovačných partnerstiev súvisiacich s vesmírom s cieľom vyvinúť inovačné produkty alebo služby a následne získať výsledné produkty alebo služby pre potreby programu;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  navrhovanie, testovanie, realizáciu a zavádzanie interoperabilných vesmírnych riešení založených na údajoch pre verejné služby, presadzovanie inovácií a vytvorenie spoločných rámcov s cieľom plne využiť potenciál služieb verejnej správy pre občanov a podniky;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podnikanie, a to od počiatočného štádia až po štádium rastu, v súlade s článkom 21 a ustanoveniami o ďalšom prístupe k financovaniu uvedenými v článku 18 a hlave III kapitole I;

c)  podnikanie, a to od počiatočného štádia až po štádium rastu, v súlade s článkom 21 a na základe ustanovení o ďalšom prístupe k financovaniu uvedených v článku 18 a hlave III kapitole I;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  spoluprácu medzi podnikmi vo forme vesmírnych centier spájajúcich na regionálnej a vnútroštátnej úrovni aktérov z kozmického a digitálneho sektora, ako aj používateľov, a poskytujúcich podporu občanom a spoločnostiam v záujme podpory podnikania a zručností;

d)  spoluprácu vo forme siete vesmírnych dátových centier spájajúcich aktérov z vesmírneho a digitálneho sektora, ako aj používateľov a poskytujúcich podporu, zariadenia a služby občanom a spoločnostiam v záujme podpory podnikania a zručností; spoluprácu medzi vesmírnymi dátovými centrami a centrami digitálnej inovácie zriadenými v rámci programu Digitálna Európa;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  možný rozvoj „stratégie prístupu prvej zmluvy“ so všetkými príslušnými aktérmi z verejného a súkromného sektora s cieľom podporiť rozvoj startupov v oblasti vesmíru;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  synergie so sektorom dopravy a vesmírnym a digitálnym sektorom s cieľom podporiť širšie využívanie nových technológií (napríklad elektronické výzvy, digitálny tachograf, monitorovanie a riadenie dopravy, autonómne riadenie vozidiel, bezpilotné prostriedky a drony) a riešenie potrieb bezpečného a plynulého prepojenia, spoľahlivé určovanie polohy, intermodalitu a interoperabilitu, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť dopravných služieb a sektora dopravy;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  zabezpečovanie činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

e)  zabezpečovanie činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať špecializované zručnosti v oblasti vesmíru;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  prístup k zariadeniam na spracovanie a testovanie;

f)  prístup k zariadeniam na spracovanie a testovanie pre odborníkov zo súkromného a verejného sektora, študentov a podnikateľov;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  neudeľuje tretej krajine ani medzinárodnej organizácii rozhodovaciu právomoc v súvislosti s programom;

c)  neudeľuje tretej krajine ani medzinárodnej organizácii rozhodovaciu právomoc v súvislosti s programom ani prípadný prístup k citlivým alebo utajovaným informáciám;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  v náležitých prípadoch rešpektuje strategické a zvrchované záujmy Únie vo všetkých príslušných oblastiach vrátane európskej technologickej a priemyselnej strategickej autonómie;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby zmluvy, dohody alebo iné dojednania týkajúce sa činností uvedených v prvom odseku zahŕňali ustanovenia stanovujúce vhodný režim vlastníctva tohto majetku, a pokiaľ ide o písmeno c), aby Únia mohla voľne využívať prijímače verejnej regulovanej služby v súlade s rozhodnutím č. 1104/2011/EÚ.

3.  Komisia prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby zmluvy, dohody alebo iné dojednania týkajúce sa činností uvedených v druhom odseku zahŕňali ustanovenia stanovujúce vhodný režim vlastníctva a využívania tohto majetku, a pokiaľ ide o písmeno c), aby Únia mohla voľne využívať prijímače verejnej regulovanej služby a povoliť ich používanie v súlade s rozhodnutím č. 1104/2011/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Služby, údaje a informácie poskytované zložkami programu sa poskytujú bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky, pokiaľ ide o ich kvalitu, presnosť, dostupnosť, spoľahlivosť, rýchlosť a vhodnosť na akýkoľvek účel. Komisia prijme na tento účel potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby používatelia týchto služieb, údajov a informácií boli vhodným spôsobom informovaní o vylúčení takejto záruky.

Služby, údaje a informácie poskytované zložkami programu sa poskytujú bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky, pokiaľ ide o ich kvalitu, presnosť, dostupnosť, spoľahlivosť, rýchlosť a vhodnosť na akýkoľvek účel, pokiaľ sa takáto záruka nevyžaduje podľa uplatniteľného práva Únie na účely poskytovania príslušných služieb. Komisia prijme na tento účel potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby používatelia týchto služieb, údajov a informácií boli vhodným spôsobom informovaní o vylúčení takejto záruky.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [16miliárd EUR v bežných cenách.

Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [16,9miliardy EUR v bežných cenách.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na Copernicus: [5,8] miliardy EUR;

b)  na Copernicus: [6] miliárd EUR;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  na SSA/GOVSATCOM: [0,5] miliardy EUR.

c)  na SSA/GOVSATCOM: [1,2] miliardy EUR.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prierezové činnosti uvedené v článku 3 sa financujú v rámci zložiek programu.

2.  Prierezové činnosti uvedené v článkoch 3, 5 a 6 sa financujú v rámci zložiek programu.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podporovať vo všetkých členských štátoch a v celom dodávateľskom reťazci čo možno najširšiu a najotvorenejšiu účasť začínajúcich podnikov, nových účastníkov a malých a stredných podnikov, ako aj ďalších hospodárskych subjektov, čo zahŕňa aj požiadavku, aby uchádzači zadávali zákazky subdodávateľom;

a)  podporovať v celej Únii a v celom dodávateľskom reťazci čo najširšiu a najotvorenejšiu účasť všetkých hospodárskych subjektov, najmä začínajúcich podnikov, nových účastníkov a malých a stredných podnikov, čo zahŕňa aj požiadavku, aby uchádzači zadávali zákazky subdodávateľom;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podporovať autonómiu Únie, najmä z technologického hľadiska;

d)  podporovať strategickú autonómiu Únie, najmä z priemyselného a technologického hľadiska, naprieč celým hodnotovým reťazcom;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  dodržiavať zásady otvoreného prístupu a spravodlivej hospodárskej súťaže v celom odvetvovom dodávateľskom reťazci, zásadu verejného obstarávania na základe transparentných a aktualizovaných informácií, jasného oznamovania uplatniteľných pravidiel verejného obstarávania, výberových kritérií a kritérií prideľovania zákaziek a akýchkoľvek ďalších relevantných informácií v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých potenciálnych uchádzačov;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  S cieľom podporiť nových účastníkov, malé a stredné podniky a začínajúce podniky a ponúkať čo najširšie možné geografické pokrytie a zároveň chrániť strategickú autonómiu Únie môže verejný obstarávateľ požadovať, aby uchádzač zadal prostredníctvom verejnej súťaže na príslušnej úrovni subdodávok časť zákazky spoločnostiam iným ako tie, ktoré patria do skupiny uchádzača.

1.  S cieľom podporiť nových účastníkov, najmä malé a stredné podniky a začínajúce podniky, a ponúkať čo najširšie možné geografické pokrytie a zároveň chrániť strategickú autonómiu Únie sa verejný obstarávateľ usiluje o to, aby uchádzač zadal prostredníctvom verejnej súťaže na príslušnej úrovni subdodávok časť zákazky spoločnostiam iným ako tie, ktoré patria do skupiny uchádzača.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Verejný obstarávateľ vyjadrí požadovaný podiel zákazky, ktorý sa má zadať subdodávateľom, ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho podielu.

2.  Verejný obstarávateľ vyjadrí požadovaný podiel zákazky, ktorý sa má zadať subdodávateľom v rámci odvetvia na všetkých úrovniach podľa odseku 1, ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho podielu.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Uchádzač musí všetky odchýlky od požiadavky podľa odseku 1 zdôvodniť.

3.  Uchádzač musí všetky odchýlky od požiadavky podľa odseku 1 zdôvodniť a následne ich musí posúdiť verejný obstarávateľ.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade spoločnej výzvy sa stanovia spoločné postupy výberu a hodnotenia návrhov. Do týchto postupoch musí byť zapojená vyvážená skupina expertov vymenovaných každou stranou.

V prípade spoločnej výzvy sa stanovia spoločné postupy výberu a hodnotenia návrhov. Súčasťou týchto postupov je vyvážená skupina expertov vymenovaných každou stranou. Títo experti nehodnotia, neposkytujú poradenstvo ani nepomáhajú vo veciach, v súvislosti s ktorými majú konflikt záujmov.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na dôvažok k ustanoveniam [článku 165] nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu Komisia agentúra uskutočňovať postupy spoločného verejného obstarávania s Európskou vesmírnou agentúrou alebo inými medzinárodnými organizáciami zapojenými do implementácie zložiek programu.

1.  Na dôvažok k ustanoveniam [článku 165] nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu Komisia alebo agentúra uskutočňovať postupy spoločného verejného obstarávania s Európskou vesmírnou agentúrou alebo inými medzinárodnými organizáciami zapojenými do implementácie zložiek programu.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné na ochranu základných bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov, najmä v súvislosti s potrebou zachovať integritu a odolnosť systémov Únie, ako aj autonómiu priemyselnej základne, z ktorej vychádzajú, Komisia stanoví potrebné podmienky oprávnenosti uplatniteľné na verejné obstarávanie, granty alebo ceny, na ktoré sa vzťahuje táto hlava. Na tento účel sa osobitná pozornosť musí venovať požiadavke, aby oprávnené podniky boli usadené v členskom štáte, zaviazali sa vykonávať všetky príslušné činnosti v rámci Únie a boli pod účinnou kontrolou členských štátov alebo štátnych príslušníkov členských štátov. Tieto podmienky sa zahrnú do dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania, grantu alebo prípadne ceny. V prípade verejného obstarávania tieto podmienky platia počas celého životného cyklu výslednej zmluvy.

Ak je to potrebné na ochranu základných bezpečnostných záujmov Únie a jej členských štátov, najmä v súvislosti s potrebou zachovať integritu a odolnosť systémov Únie, ako aj autonómiu priemyselnej základne, z ktorej vychádzajú, Komisia stanoví potrebné podmienky oprávnenosti uplatniteľné na verejné obstarávanie, granty alebo ceny, na ktoré sa vzťahuje táto hlava. Na tento účel sa osobitná pozornosť musí venovať požiadavke, aby oprávnené podniky boli usadené v členskom štáte a zaviazali sa vykonávať všetky príslušné činnosti v rámci Únie. Tieto podmienky sa zahrnú do dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania, grantu alebo prípadne ceny. V prípade verejného obstarávania tieto podmienky platia počas celého životného cyklu výslednej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prísne rozdelenie úloh a zodpovedností medzi subjekty zapojené do implementácie programu, najmä medzi členské štáty, Komisiu, agentúru a Európsku vesmírnu agentúru;

a)  prísne rozdelenie úloh a zodpovedností medzi subjekty zapojené do implementácie programu, najmä medzi členské štáty, Komisiu, agentúru a Európsku vesmírnu agentúru, na základe právomocí jednotlivých subjektov, aby sa zlepšila transparentnosť, účinnosť a nákladová efektívnosť a zamedzilo sa prekrývaniu činností;

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prísna kontrola programu vrátane prísneho dodržiavania nákladov a harmonogramu všetkými subjektmi v rámci ich príslušných oblastí pôsobnosti v súlade s týmto nariadením;

b)  prísna kontrola programu vrátane prísneho dodržiavania nákladov a technickej výkonnosti všetkými subjektmi v rámci ich príslušných oblastí zodpovednosti v súlade s týmto nariadením;

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  systematické zohľadňovanie potrieb používateľov služieb poskytovaných zložkami programu, ako aj vedeckých a technologických výdobytkov súvisiacich s týmito službami;

d)  systematické zohľadňovanie potrieb používateľov služieb poskytovaných zložkami programu, ako aj vedeckých a technologických výdobytkov súvisiacich s týmito službami, ako aj prostredníctvom konzultácie s poradnými fórami používateľov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia alebo, v prípade úloh uvedených v článku 30, agentúra môže zveriť konkrétne úlohy členským štátom alebo vnútroštátnym agentúram či skupinám týchto členských štátov alebo vnútroštátnych agentúr. Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezproblémového fungovania programu a podporu jeho využívania, a to okrem iného aj tým, že pomáhajú chrániť frekvencie potrebné pre tento program.

2.  Komisia alebo, v prípade úloh uvedených v článku 30, agentúra môže zveriť konkrétne úlohy členským štátom alebo skupinám týchto členských štátov v závislosti od osobitných jednotlivých dohôd. Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezproblémového fungovania programu a podporu jeho využívania, a to okrem iného aj tým, že pomáhajú chrániť frekvencie potrebné pre tento program na primeranej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty uskutočňujú proaktívnu a koordinovanú konzultáciu s komunitami koncových používateľov, najmä v súvislosti so systémami Galileo, EGNOS a Copernicus, a to aj prostredníctvom poradných fór používateľov.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia nesie celkovú zodpovednosť za implementáciu programu, a to aj v oblasti bezpečnosti. V súlade s týmto nariadením určuje priority a dlhodobý vývoj programu a dohliada nad jeho implementáciou, pričom berie náležitý ohľad na jeho vplyv na ostatné politiky Únie.

1.  Komisia nesie celkovú zodpovednosť za implementáciu programu a zodpovednosť v oblasti bezpečnosti zložiek programu, ktoré neboli zverené agentúre podľa článku 30. V súlade s týmto nariadením určuje priority a dlhodobý vývoj programu a dohliada nad jeho implementáciou, pričom berie náležitý ohľad na jeho vplyv na ostatné politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia riadi zložky programu, ak takéto riadenie nie je zverené inému subjektu.

2.  Komisia riadi zložky programu, ak takéto riadenie nie je zverené iným subjektom uvedeným v článkoch 30, 31 a 32.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia zabezpečuje jednoznačné rozdelenie úloh medzi jednotlivé subjekty zapojené do programu a koordinuje činnosti týchto subjektov.

3.  Komisia zabezpečuje jednoznačné rozdelenie úloh medzi jednotlivé subjekty zapojené do programu a koordinuje činnosti týchto subjektov a takisto zabezpečuje úplnú ochranu záujmov Únie, správne finančné riadenie a uplatňovanie pravidiel, najmä tých, ktoré sa týkajú verejného obstarávania. Komisia preto uzavrie s agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou dohodu o finančnom rámcovom partnerstve, ktorá sa bude týkať úloh zverených týmto dvom subjektom, ako sa uvádza v článku 31a.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 105 v súvislosti s osobitnými ustanoveniami o fungovaní a riadení systému GOVSATCOM, funkcie vesmírneho počasia a funkcie týkajúcej sa objektov v blízkosti Zeme.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné pre bezproblémové fungovanie programu a bezproblémové poskytovanie služieb poskytovaných zložkami programu, Komisia po konzultácii s používateľmi a všetkými ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami určí prostredníctvom vykonávacích aktov technické a prevádzkové špecifikácie potrebné na implementáciu a rozvoj týchto zložiek a služieb, ktoré poskytujú. Pri určovaní týchto technických a prevádzkových špecifikácií Komisia dbá na to, aby nedošlo k zníženiu všeobecnej úrovne bezpečnosti a aby bola splnená požiadavka spätnej kompatibility.

Ak je to potrebné pre bezproblémové fungovanie programu a bezproblémové poskytovanie služieb poskytovaných zložkami programu, Komisia po konzultácii s používateľmi a všetkými ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami vrátane nadväzujúceho sektora určí prostredníctvom delegovaných aktov vysoké požiadavky na implementáciu a rozvoj týchto zložiek a služieb, ktoré poskytujú. Pri určovaní týchto vysokých požiadaviek Komisia dbá na to, aby nedošlo k zníženiu všeobecnej úrovne bezpečnosti a aby bola splnená požiadavka spätnej kompatibility.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

Uvedené delegované akty sa prijmú v súlade s článkom 21.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia podporuje a zabezpečuje využívanie a používanie údajov a služieb poskytovaných zložkami programu vo verejnom a v súkromnom sektore, a to okrem iného aj podporou primeraného vývoja týchto služieb a vytvorenia stabilného dlhodobého prostredia. Rozvíja synergie medzi aplikáciami jednotlivých zložiek programu. Zabezpečuje komplementaritu, konzistentnosť, synergie a väzby medzi programom a ďalšími akciami a programami Únie.

5.  Komisia zabezpečuje komplementaritu, konzistentnosť, synergie a väzby medzi programom a ďalšími akciami a programami Únie. Komisia v úzkej spolupráci s agentúrou a prípadne s Európskou vesmírnou agentúrou a so subjektmi poverenými vykonávaním programu Copernicus prispieva k týmto činnostiam a podporuje ich:

 

– činnosti týkajúce sa získavania a používania údajov a zavádzania a využívania služieb, ktoré zložky programu poskytujú verejnému a súkromnému sektoru;

 

– rozvoj synergií medzi aplikáciami;

 

– vhodný rozvoj týchto služieb;

 

– podpora dlhodobo stabilného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípade potreby zabezpečuje koordináciu s činnosťami vykonávanými v kozmickom sektore na úrovni Únie, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Podnecuje spoluprácu medzi členskými štátmi a podporuje konvergenciu ich technologických kapacít a výdobytkov v oblasti vesmíru.

6.  V prípade potreby a v spolupráci s agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou zabezpečuje koordináciu s činnosťami vykonávanými vo vesmírnom sektore na úrovni Únie, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Podnecuje spoluprácu medzi členskými štátmi a podporuje konvergenciu ich technologických kapacít a výdobytkov v oblasti vesmíru.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podporovať a zabezpečovať získavanie a používanie údajov a zavádzanie a využívanie služieb poskytovaných zložkami programu vrátane vývoja nadväzujúcich aplikácií a služieb na základe zložiek programu;

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  implementovať akcie na podporu inovatívneho vesmírneho sektora Únie v súlade s článkom 6;

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  podporovať prístup k financovaniu prostredníctvom finančných nástrojov poskytovaných v rámci hlavy III, ako aj v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) prostredníctvom finančných nástrojov EIB, ktoré sú zamerané najmä na MSP;

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  uskutočňovať komunikačné a propagačné činnosti a činnosti týkajúce sa komercializácie služieb ponúkaných systémami Galileo a EGNOS;

c)  uskutočňovať komunikačné a propagačné činnosti a činnosti týkajúce sa komercializácie služieb ponúkaných najmä systémami Galileo, EGNOS a Copernicus;

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: riadenie systémov Galileo a EGNOS, ako sa uvádza v článku 43;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  poskytovať Komisii technické poradenstvo.

d)  poskytovať Komisii technické poradenstvo a zabrániť duplicite s úlohami Európskej vesmírnej agentúry podľa článku 27 a 31.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  riadenie využívania systémov EGNOS a Galileo, ako sa uvádza v článku 43;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  poskytovanie odporúčaní Komisii v súvislosti s prioritami vesmírnej oblasti v rámci programu Horizont Európa a účasť na ich implementácii;

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vykonávanie činností týkajúcich sa vývoja nadväzujúcich aplikácií a služieb na základe zložiek programu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže agentúre zveriť ďalšie úlohy vrátane činností v oblasti komunikácie, propagácie údajov a informácií a obchodovania s nimi, ako aj ďalších činností spojených s využívaním zo strany používateľov v súvislosti s inými zložkami programu, ako sú Galileo a EGNOS.

3.  Komisia môže agentúre zveriť ďalšie úlohy s cieľom zabrániť duplicite a na základe zvýšenej efektívnosti pri dosahovaní cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Agentúra môže podpísať dohody o partnerstve alebo iné dohody s vnútroštátnymi vesmírnymi agentúrami, skupinou vnútroštátnych vesmírnych agentúr alebo inými subjektmi na účely plnenia svojich úloh.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zverí úlohy uvedené v odseku 2 a 3 prostredníctvom dohody o príspevku v súlade s [článkom 2 ods. 18] a [hlavou VI] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.  Komisia zverí úlohy uvedené v odsekoch 2 a 3 prostredníctvom dohody o príspevku v súlade s [článkom 2 ods. 18] a [hlavou VI] nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorá bude preskúmaná v súlade v článkom 102 ods. 6 tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o zložku Copernicus.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak Komisia zverí úlohy agentúre, zabezpečí primerané financovanie ich riadenia a vykonávania vrátane primeraných ľudských a administratívnych zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade systému Copernicus: vývoj, navrhovanie a konštruovanie kozmickej infraštruktúry systému Copernicus vrátane prevádzky tejto infraštruktúry;

a)  v prípade systému Copernicus: vývoj, navrhovanie a konštruovanie vesmírnej a pozemnej infraštruktúry systému Copernicus vrátane prevádzky tejto infraštruktúry;

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: vývoj systémov, rozvoj pozemného segmentu a navrhovanie a vývoj satelitov;

b)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: poskytovanie podpory agentúre pri výkone jej základných úloh. Ak sa tak stanovuje v osobitných dohodách uzavretých medzi agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou, Európskej vesmírnej agentúre možno zveriť v mene agentúry verejné obstarávanie vývoja systémov, navrhovania a rozvoja pozemného segmentu a navrhovania a vývoja vesmírneho segmentu;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pokiaľ ide o všetky zložky programu: výskumné a vývojové činnosti v jej oblastiach odbornosti.

c)  pokiaľ ide o všetky zložky programu: výskumné a vývojové činnosti týkajúce sa infraštruktúry zložiek programu.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podnecovanie spolupráce medzi členskými štátmi a podporovanie konvergencie ich technologických kapacít a vývoja vo vesmírnom segmente.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia uzatvorí s agentúrou a s Európskou vesmírnou agentúrou dohodu o finančnom rámcovom partnerstve, ako je stanovené v [článku 130] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V danej dohode o finančnom rámcovom partnerstve sa:

vypúšťa sa

  jasne zadefinujú zodpovednosti a povinnosti Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s programom,

 

  stanoví požiadavka, aby Európska vesmírna agentúra dodržiavala bezpečnostné predpisy programu Únie, najmä so zreteľom na spracovanie utajovaných skutočností,

 

  určia podmienky riadenia finančných prostriedkov zverených Európskej vesmírnej agentúre, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, postupy riadenia, očakávané výsledky merané na základe ukazovateľov výkonnosti, opatrenia uplatniteľné v prípade chybného alebo podvodného plnenia zákaziek z hľadiska nákladov, harmonogramu a výsledkov, ako aj komunikačná stratégia a pravidlá týkajúce sa vlastníctva všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku; dané podmienky musia byť v súlade s hlavami III a V tohto nariadenia a nariadenia o rozpočtových pravidlách,

 

  vyžaduje účasť Komisie a v prípade, keď je to vhodné, agentúry na zasadnutiach výboru na posúdenie ponukových konaní Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s programom,

 

  stanovia monitorovacie a kontrolné opatrenia, ktoré zahŕňajú najmä systém predbežného odhadu nákladov, systematické poskytovanie informácií Komisii alebo prípadne agentúre o nákladoch a harmonograme a pre prípad rozdielu medzi plánovanými rozpočtami, plnením a harmonogramom nápravné opatrenia, ktorými sa zabezpečí plnenie zverených úloh v medziach pridelených rozpočtov, ako aj sankcie pre Európsku vesmírnu agentúru, ak jej tento rozdiel možno priamo pripísať,

 

  stanovia zásady odmeňovania Európskej vesmírnej agentúry, ktoré musí byť primerané zložitosti úloh, ktoré sa majú vykonávať, v súlade s trhovými cenami a poplatkami iných zapojených subjektov vrátane Únie a môže byť prípadne založené na ukazovateľoch výkonnosti; uvedené poplatky nezahŕňajú všeobecné režijné náklady, ktoré nie sú spojené s činnosťami zverenými Úniou Európskej vesmírnej agentúre.

 

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Uzavretie dohody o finančnom rámcovom partnerstve uvedenej v odseku 2 je podmienené zriadením vnútorných štruktúr v rámci Európskej vesmírnej agentúry a stanovením prevádzkovej metódy, a to najmä na účely rozhodovania, metód riadenia a zodpovednosti, ktoré umožňujú zabezpečiť maximálnu ochranu záujmov Únie a dodržiavať jej rozhodnutia, okrem iného aj v prípade činností financovaných Európskou vesmírnou agentúrou, ktoré majú vplyv na program.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dohody o finančnom rámcovom partnerstve uvedenej v odseku 4, Komisia alebo agentúra môžu požiadať Európsku vesmírnu agentúru, aby poskytla technické poradenstvo a informácie potrebné na plnenie úloh, ktoré sú im pridelené na základe tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 31 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 31a

 

Dohode o finančnom rámcovom partnerstve

 

1. Komisia uzatvorí s agentúrou a s Európskou vesmírnou agentúrou dohodu o finančnom rámcovom partnerstve, ako je stanovené v [článku 130] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V danej dohode o finančnom rámcovom partnerstve sa:

 

a) jasne zadefinujú zodpovednosti a povinnosti Komisie, agentúry a Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s programom;

 

b) jasne vymedzia nástroje koordinácie a kontroly na vykonávanie zložiek programu, a to pri zohľadnení úloh a povinností Komisie pri vykonávaní celkovej koordinácie zložiek programu;

 

c) stanoví požiadavka, aby Európska vesmírna agentúra dodržiavala bezpečnostné predpisy programu Únie, najmä so zreteľom na spracovanie utajovaných skutočností;

 

d) určia podmienky riadenia finančných prostriedkov zverených Európskej vesmírnej agentúre, a to aj pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti verejného obstarávania, ak sa obstaráva v mene Únie, postupy riadenia, očakávané výsledky merané na základe ukazovateľov výkonnosti, opatrenia uplatniteľné v prípade chybného alebo podvodného plnenia zákaziek z hľadiska nákladov, harmonogramu a výsledkov, ako aj komunikačná stratégia a pravidlá týkajúce sa vlastníctva všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku; dané podmienky musia byť v súlade s hlavami III a V tohto nariadenia a nariadením o rozpočtových pravidlách;

 

e) vyžaduje účasť Komisie a agentúry na zasadnutiach výboru na posúdenie ponukových konaní Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s programom, ak Európska vesmírna agentúra obstaráva v mene Únie podľa odseku 1a;

 

f) stanovia monitorovacie a kontrolné opatrenia, ktoré zahŕňajú najmä systém predbežného odhadu nákladov, systematické poskytovanie informácií Komisii alebo prípadne agentúre o nákladoch a harmonograme a pre prípad rozdielu medzi plánovanými rozpočtami, plnením a harmonogramom nápravné opatrenia, ktorými sa zabezpečí plnenie zverených úloh v medziach pridelených rozpočtov, ako aj sankcie pre Európsku vesmírnu agentúru, ak jej tento rozdiel možno priamo pripísať,

 

g) stanovia zásady odmeňovania Európskej vesmírnej agentúry s prihliadnutím na jej model nákladov ako verejného subjektu, ktorý musí byť primeraný zložitosti úloh, ktoré sa majú vykonávať, v súlade s trhovými cenami a poplatkami iných zapojených subjektov vrátane Únie a môže byť prípadne založený na ukazovateľoch výkonnosti; uvedené poplatky nezahŕňajú všeobecné režijné náklady, ktoré nie sú spojené s činnosťami zverenými Úniou Európskej vesmírnej agentúre;

 

h) stanoví požiadavka, aby Európska vesmírna agentúra zabezpečila úplnú ochranu záujmov Únie a jej rozhodnutí, čo môže viesť aj k tomu, že Európska vesmírna agentúra bude musieť upraviť svoje rozhodovanie, metódy riadenia a ustanovenia o zodpovednosti.

 

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dohody o finančnom rámcovom partnerstve uvedenej v článku 31a, Komisia alebo agentúra môžu požiadať Európsku vesmírnu agentúru, aby poskytla technické poradenstvo a informácie potrebné na plnenie úloh, ktoré sú im pridelené na základe tohto nariadenia. Podmienky takýchto žiadostí a ich vybavenia sa spoločne dohodnú.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 32 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úloha iných subjektov

Úloha organizácie EUMETSAT a iných subjektov

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia môže poveriť, v plnom rozsahu alebo čiastočne a prostredníctvom dohôd o príspevku, implementáciou zložiek programu iné subjekty, ako sú subjekty uvedené v článkoch 30 a 31, vrátane:

1.  Komisia môže poveriť, v plnom rozsahu alebo čiastočne a prostredníctvom dohôd o príspevku, implementáciou týchto úloh iné subjekty, ako sú subjekty uvedené v článkoch 30 a 31, vrátane:

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prevádzky kozmickej infraštruktúry systému Copernicus alebo jej častí, ktorá môže byť zverená organizácii EUMETSAT;

a)  modernizácie a prevádzky vesmírnej infraštruktúry systému Copernicus alebo jej častí, ktorá môže byť zverená organizácii EUMETSAT;

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vykonávania služieb systému Copernicus alebo ich častí príslušné agentúry, subjekty alebo organizácie.

b)  vykonávania služieb systému Copernicus alebo ich častí príslušné agentúry, subjekty alebo organizácie, ktoré riadia získavanie informácií príslušných tretích strán.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia zohľadní vedecké a technické poradenstvo Spoločného výskumného centra týkajúce sa implementácie programu.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bezpečnosť programu by mala byť založená na týchto zásadách:

Bezpečnosť programu je založená na týchto zásadách:

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zohľadňovanie skúseností členských štátov v oblasti bezpečnosti a čerpanie inšpirácie z ich najlepších postupov;

a)  zohľadňovanie skúseností členských štátov v oblasti bezpečnosti a čerpanie inšpirácie z ich najlepších postupov a vnútroštátnych právnych predpisov;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zohľadňovanie skúseností získaných pri prevádzke systémov Galileo, EGNOS a Copernicus;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v rámci svojich právomocí zaistí vysokú úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide predovšetkým o:

Komisia a agentúra v rámci svojich právomocí zaistia vysokú úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide predovšetkým o:

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel Komisia zabezpečí, aby sa pre každú zložku programu vykonala analýza rizík a hrozieb. Na základe uvedenej analýzy rizík a hrozieb prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pre každú zložku programu všeobecné bezpečnostné požiadavky. Komisia pritom zohľadní vplyv daných požiadaviek na bezproblémové fungovanie príslušnej zložky, predovšetkým, pokiaľ ide o náklady, riadenie rizík a harmonogram, a zaistí, aby sa neznížila celková úroveň bezpečnosti ani nenarušilo fungovanie existujúcich zariadení založených na danej zložke. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

Na tento účel Komisia vykoná pre zložky Copernicus, SST a GOVSATCOM analýzu rizík a hrozieb, a to po konzultácii s koncovými používateľmi v členských štátoch a príslušnými subjektmi, ktoré riadia vykonávanie zložky programu. Agentúra vykoná analýzu rizík a hrozieb pre zložky systémov Galileo a EGNOS. Na základe uvedenej analýzy rizík a hrozieb Komisia po konzultácii s koncovými užívateľmi v členských štátoch a príslušnými subjektmi, ktoré riadia implementáciu zložky programu, prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pre každú zložku programu všeobecné bezpečnostné požiadavky. Komisia pritom zohľadní vplyv daných požiadaviek na bezproblémové fungovanie príslušnej zložky, predovšetkým, pokiaľ ide o náklady, riadenie rizík a harmonogram, a zaistí, aby sa neznížila celková úroveň bezpečnosti ani nenarušilo fungovanie existujúcich zariadení založených na danej zložke. V rámci všeobecných bezpečnostných požiadaviek sa stanovia postupy, ktoré sa majú dodržiavať vždy, keď môže byť prevádzkou zložky ovplyvnená bezpečnosť Únie alebo jej členských štátov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Subjekt zodpovedný za riadenie určitej zložky programu zodpovedá za riadenie bezpečnosti danej zložky a na uvedený účel vykonáva analýzu rizík a hrozieb a všetky potrebné činnosti na zaistenie a monitorovanie bezpečnosti danej zložky, predovšetkým stanovovanie technických špecifikácií a prevádzkových postupov, pričom monitoruje dodržiavanie všeobecných bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1.

2.  Komisia zodpovedá za riadenie bezpečnosti zložiek Copernicus, SSA a GOVSATCOM. Agentúra zodpovedá za riadenie bezpečnosti zložiek systémov Galileo a EGNOS. Na uvedený účel vykonávajú všetky potrebné činnosti na zaistenie a monitorovanie bezpečnosti zložiek, za ktoré sú zodpovedné, predovšetkým stanovovanie technických špecifikácií a prevádzkových postupov, pričom monitorujú dodržiavanie všeobecných bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1 treťom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Agentúra:

3.  Okrem toho agentúra:

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zabezpečuje kybernetickú bezpečnosť programu;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  prijímajú opatrenia, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s opatreniami potrebnými na ochranu európskych kritických infraštruktúr v zmysle smernice Rady 2008/114/ES z 8. decembra 200829 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu a opatreniami potrebnými na ochranu ich vlastných vnútroštátnych kritických infraštruktúr, s cieľom zabezpečiť ochranu pozemnej infraštruktúry, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť programu a ktorá sa nachádza na ich území;

a)  prijímajú opatrenia, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s opatreniami potrebnými na ochranu európskych kritických infraštruktúr v zmysle smernice Rady 2008/114/ES z 8. decembra 200829 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu a opatreniami potrebnými na ochranu ich vlastných vnútroštátnych kritických infraštruktúr, s cieľom zabezpečiť ochranu infraštruktúry, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť programu a ktorá sa nachádza na ich území;

__________________

__________________

29 Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75 – 82.

29 Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75 – 82.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Subjekty zapojené do programu prijímajú opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti programu.

5.  Subjekty zapojené do programu prijímajú všetky nevyhnutné opatrenia aj v súvislosti s problémami, ktoré boli určené v analýze rizík, na zaistenie bezpečnosti programu.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na zasadnutia rady pre bezpečnostnú akreditáciu sa ako pozorovateľ prizýva zástupca Európskej vesmírnej agentúry. Výnimočne možno na zasadnutia pozvať aj zástupcov agentúr Únie, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií ako pozorovateľov v otázkach, ktoré sa daných tretích krajín alebo medzinárodných organizácií priamo týkajú, predovšetkým v prípade otázok týkajúcich sa infraštruktúry, ktorá im patrí alebo ktorá je zriadená na ich území. Dojednania týkajúce sa takejto účasti zástupcov tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a podmienky ich účasti sa stanovia v príslušných dohodách, pričom musia byť v súlade s rokovacím poriadkom rady pre bezpečnostnú akreditáciu.

2.  Na zasadnutia rady pre bezpečnostnú akreditáciu sa ako pozorovateľ prizýva zástupca Európskej vesmírnej agentúry. Výnimočne možno na zasadnutia pozvať aj zástupcov agentúr Únie, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií ako pozorovateľov, predovšetkým v prípade otázok týkajúcich sa infraštruktúry, ktorá im patrí alebo ktorá je zriadená na ich území. Dojednania týkajúce sa takejto účasti zástupcov tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a podmienky ich účasti sa stanovia v príslušných dohodách, pričom musia byť v súlade s rokovacím poriadkom rady pre bezpečnostnú akreditáciu.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  riadenie, údržbu, sústavné zdokonaľovanie, vývoj a ochranu pozemnej infraštruktúry, najmä sietí, lokalít a podporných zariadení vrátane modernizácie a riadenia zastarávania;

b)  riadenie, údržbu, sústavné zdokonaľovanie, vývoj a ochranu pozemnej infraštruktúry vrátane pozemnej infraštruktúry umiestnenej mimo územia EÚ, ktorá je však nevyhnutná pre poskytnutie plného pokrytia systémov Galileo a EGNOS pre územia členských štátov geograficky sa nachádzajúce v Európe, najmä sietí, lokalít a podporných zariadení vrátane modernizácie a riadenia zastarávania;

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vývoj budúcich generácií systémov a vývoj služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS bez toho, aby boli dotknuté budúce rozhodnutia o finančných výhľadoch Únie;

c)  vývoj budúcich generácií systémov a vývoj služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS bez toho, aby boli dotknuté budúce rozhodnutia o finančných výhľadoch Únie, s prihliadnutím na potreby príslušných zainteresovaných strán a strán;

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podpora rozvoja a vývoja základných technických prvkov, ako sú čipové sady a prijímače prispôsobené pre systém Galileo;

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  podpora rozvoja nadväzujúcich aplikácií systémov Galileo a EGNOS a integrovaných nadväzujúcich aplikácií, ktoré využívajú systémy Galileo/EGNOS, ako aj Copernicus;

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  poskytovanie služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS a rozvoj trhu s nimi;

e)  poskytovanie služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS a rozvoj trhu s nimi, najmä s cieľom maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy uvedené v článku 4 ods. 1.;

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  službu ochrany života (safety-of-life – SoL), na ktorú sa nevzťahujú priame poplatky pre používateľa a ktorá poskytuje informácie na určenie polohy a synchronizáciu s vysokou úrovňou kontinuity, dostupnosti a presnosti vrátane správy o integrite upozorňujúcej používateľov na každé zlyhanie signálov alebo signálov mimo tolerancie vysielaných systémom Galileo a inými GNSS, ktoré spresňuje v oblasti pokrytia, a ktorá je určená predovšetkým pre používateľov, pre ktorých je bezpečnosť podstatná, najmä v sektore civilného letectva na účely leteckých navigačných služieb.

c)  službu ochrany života (safety-of-life – SoL), na ktorú sa nevzťahujú priame poplatky pre používateľa a ktorá poskytuje informácie na určenie polohy a synchronizáciu času s vysokou úrovňou kontinuity, dostupnosti, presnosti a integrity. Táto služba sa poskytuje v súlade s nariadením o EASA s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami na bezpečnosť letectva vrátane správy o integrite upozorňujúcej používateľov na každé zlyhanie signálov alebo signálov mimo tolerancie vysielaných systémom Galileo a inými GNSS, ktoré spresňuje v oblasti pokrytia, a je určená predovšetkým pre používateľov, pre ktorých je bezpečnosť podstatná, najmä v sektore civilného letectva na účely leteckých navigačných služieb.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Služby uvedené v odseku 1 sa poskytujú prioritne na území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe.

Služby uvedené v odseku 1 sa poskytujú prioritne na území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe, s cieľom pokryť kontinentálne územie do konca roka 2023 a všetky územia do konca roka 2025.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Náklady na takéto rozšírenie vrátane súvisiacich prevádzkových nákladov špecifických pre dané regióny sa nehradia z rozpočtu uvedeného v článku 11. Takéto rozšírenie nespôsobí odklad ponúkania služieb uvedených v odseku 1 na celom území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe.

3.  Náklady na takéto rozšírenie vrátane súvisiacich prevádzkových nákladov špecifických pre dané regióny sa nehradia z rozpočtu uvedeného v článku 11, Komisia však zváži využitie existujúcich partnerských programov a dohôd a prípadne vypracovanie osobitného finančného nástroja na jeho podporu. Takéto rozšírenie nespôsobí odklad ponúkania služieb uvedených v odseku 1 na celom území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 47 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kompatibilita a interoperabilita

Kompatibilita, interoperabilita a normalizácia

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Systémy Galileo a EGNOS a služby, ktoré poskytujú, sú kompatibilné a interoperabilné s inými systémami satelitnej navigácie, ako aj s konvenčnými prostriedkami rádiovej navigácie, ak sú potrebné požiadavky na kompatibilitu a interoperabilitu stanovené v medzinárodnej dohode.

2.  Systémy Galileo a EGNOS a služby, ktoré poskytujú, sú vzájomne kompatibilné a interoperabilné s inými systémami satelitnej navigácie, ako aj s konvenčnými prostriedkami rádiovej navigácie, ak sú potrebné požiadavky na kompatibilitu a interoperabilitu stanovené v medzinárodnej dohode.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Systémy Galileo a EGNOS sú v čo najväčšej možnej miere v súlade s medzinárodnými normami a certifikáciami.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Copernicus sa implementuje v nadväznosti na predchádzajúce investície Únie a v prípade potreby vychádza z vnútroštátnych alebo regionálnych kapacít členských štátov a zohľadňuje kapacity komerčných dodávateľov porovnateľných údajov a informácií a potrebu podporiť hospodársku súťaž a rozvoj trhu.

1.  Copernicus sa implementuje v nadväznosti na predchádzajúce investície Únie, Európskej vesmírnej agentúry a organizácie EUMETSAT a v prípade potreby vychádza z vnútroštátnych alebo regionálnych kapacít členských štátov a zohľadňuje kapacity komerčných dodávateľov porovnateľných údajov a informácií a potrebu podporiť hospodársku súťaž a rozvoj trhu.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Copernicus bude poskytovať údaje a informácie pri dodržiavaní politiky plného, bezplatného a otvoreného prístupu k údajom.

2.  Copernicus poskytuje údaje a informácie na základe politiky plného, bezplatného a otvoreného prístupu k údajom.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 3 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  vývoj a prevádzku satelitov Sentinel systému Copernicus;

–  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podzložku na prístup k údajom a ich distribúciu, ktorá zahŕňa infraštruktúru a služby na zabezpečenie objavenia a zobrazenia údajov zo systému Copernicus a informácií zo systému Copernicus, prístupu k nim a ich distribúcie a využívania;

c)  podzložku na prístup k údajom a ich distribúciu, ktorá zahŕňa infraštruktúru a služby na zabezpečenie objavenia, zobrazenia a dlhodobej archivácie údajov zo systému Copernicus a informácií zo systému Copernicus, prístupu k nim a ich distribúcie a využívania, a to používateľsky ústretovým spôsobom;

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podzložku na využívanie zo strany používateľov a rozvoj trhu v súlade s článkom 29 ods. 5, ktorá zahŕňa príslušné činnosti, zdroje a služby na propagáciu systému Copernicus, jeho údajov a služieb na všetkých úrovniach s cieľom maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 1.

d)  podzložku na využívanie zo strany používateľov, budovanie kapacít a rozvoj trhu v súlade s článkom 29 ods. 5, ktorá zahŕňa príslušné činnosti, zdroje a služby na propagáciu systému Copernicus, jeho údajov a služieb na všetkých úrovniach s cieľom maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Copernicus presadzuje medzinárodnú koordináciu systémov pozorovania a súvisiace výmeny údajov v záujme posilnenia svojho globálneho rozmeru a komplementárnosti, pričom sa zohľadnia existujúce medzinárodné dohody a koordinačné procesy.

4.  Copernicus presadzuje medzinárodnú koordináciu systémov pozorovania a súvisiace výmeny údajov v záujme posilnenia svojho globálneho rozmeru a komplementárnosti, pričom sa zohľadnia existujúce a budúce medzinárodné dohody a koordinačné procesy.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 49 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Získavanie údajov

Oprávnené akcie

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  akcie na zabezpečenie kontinuity existujúcich misií satelitov Sentinel a na vyvinutie, vynesenie na obežnú dráhu, údržbu a prevádzku ďalších satelitov Sentinel rozširujúcich rozsah pozorovania, pričom sa uprednostňujú: pozorovacie kapacity na monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a iných emisií skleníkových plynov, čo umožní pokrytie pólov a inovatívne environmentálne aplikácie v oblastiach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva;

a)  akcie na zabezpečenie kontinuity existujúcich misií satelitov Sentinel a na vyvinutie, vynesenie na obežnú dráhu, údržbu a prevádzku ďalších satelitov Sentinel rozširujúcich rozsah pozorovania, napríklad: pozorovacie kapacity na monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a iných emisií skleníkových plynov, čo umožní pokrytie pólov a inovatívne environmentálne aplikácie v oblastiach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  akcie na poskytnutie prístupu k údajom tretích strán potrebným na generovanie služieb systému Copernicus alebo na používanie inštitúciami, agentúrami a decentralizovanými službami Únie;

b)  akcie na poskytnutie prístupu k údajom tretích strán potrebným na generovanie služieb systému Copernicus alebo na používanie kľúčovými používateľmi, pričom sa uprednostňujú údaje poskytnuté a/alebo financované verejnými subjektmi v členských štátoch, ako sú národné agentúry;

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podpora rozvoja príslušných nadväzujúcich aplikácií a služieb systému Copernicus.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Copernicus zahŕňa akcie na podporu týchto služieb:

Copernicus zahŕňa akcie na podporu týchto základných služieb:

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  monitorovanie krajiny a poľnohospodárstva s cieľom poskytovať informácie o krajinnej pokrývke, využívaní pôdy a zmene využívania pôdy, mestských oblastiach, množstve a kvalite vnútrozemskej vody, lesoch, poľnohospodárstve a iných prírodných zdrojoch, biodiverzite a kryosfére;

–  monitorovanie krajiny a poľnohospodárstva s cieľom poskytovať informácie o krajinnej pokrývke, využívaní pôdy a zmene využívania pôdy, kvalite pôdy, dezertifikácii, pamiatkach kultúrneho dedičstva, množstve a kvalite vnútrozemskej vody, lesoch a najmä odlesňovaní, poľnohospodárstve a iných prírodných zdrojoch, biodiverzite a kryosfére. Členské štáty budú môcť využívať informácie a údaje z monitorovania poľnohospodárskej pôdy, pokiaľ ide o stupeň pokrytia pôdy a využívanie obrábaných plôch, s cieľom ďalej znížiť administratívnu záťaž prideľovania poľnohospodárskych dotácií;

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

   mapovanie obrábaných plôch, ktoré potrebujú zavlažovanie, predpovede pre plodiny a využívanie pôdy a zabezpečovanie lepšej potravinovej bezpečnosti a kvality ochranou životného prostredia;

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  monitorovanie činností rybolovu v záujme lepšej potravinovej bezpečnosti a kvality ochranou životného prostredia;

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  monitorovanie podpory vykonávania politiky Únie;

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

SST podporuje tieto činnosti:

Cieľom programu SST je postupne vybaviť Úniu autonómnymi spôsobilosťami SST.

 

SST podporuje tieto činnosti:

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zriadenie, rozvoj a prevádzkovanie siete pozemných a/alebo kozmických snímačov členských štátov vrátane snímačov vyvinutých prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry a snímačov Únie prevádzkovaných na vnútroštátnej úrovni, ktoré slúžia na dohľad nad objektmi a ich sledovanie a na vytváranie európskeho katalógu kozmických objektov prispôsobeného potrebám používateľov uvedených v článku 55;

a)  zriadenie, rozvoj a prevádzkovanie siete pozemných a/alebo vesmírnych snímačov členských štátov alebo Únie vrátane snímačov vyvinutých prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry a snímačov Únie prevádzkovaných na vnútroštátnej úrovni, ktoré slúžia na dohľad nad objektmi a ich sledovanie a na vytváranie európskeho katalógu vesmírnych objektov prispôsobeného potrebám používateľov uvedených v článku 55;

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na poskytovaní služieb SST uvedených v článku 54, predložia Komisii spoločný návrh, v ktorom preukážu splnenie týchto kritérií:

Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na poskytovaní služieb SST uvedených v článku 54, predložia Komisii vlastný alebo spoločný návrh, v ktorom preukážu splnenie týchto kritérií:

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné pravidlá fungovania organizačného rámca účasti členských štátov na SST. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

8.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 105 týkajúce sa osobitných ustanovení a podrobné pravidlá o fungovaní organizačného rámca účasti členských štátov na SST. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 58 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 58a

 

Monitorovanie ponuky a dopytu po SST

 

Pred 31. decembrom 2024 Komisia vyhodnotí implementáciu zložky SST, najmä pokiaľ ide o vývoj potrieb používateľov v súvislosti s kapacitou pozemných a vesmírnych snímačov, a dokončí vytváranie európskeho katalógu uvedeného v článku 53 ods. 1a.

 

Pri hodnotení sa preskúma najmä potreba ďalšej vesmírnej a pozemnej infraštruktúry.

 

Hodnotenie bude v prípade potreby sprevádzané vhodným návrhom na rozvoj ďalšej vesmírnej a pozemnej infraštruktúry v rámci zložky SST.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  vytváranie európskeho katalógu objektov v blízkosti Zeme.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci zložky GOVSATCOM sa kapacity a služby satelitnej komunikácie kombinujú do spoločného súboru kapacít a služieb satelitnej komunikácie Únie. Táto zložka zahŕňa:

V rámci zložky GOVSATCOM sa kapacity a služby satelitnej komunikácie kombinujú do spoločného súboru kapacít a služieb satelitnej komunikácie Únie s primeranými požiadavkami na bezpečnosť. Táto zložka môže zahŕňať:

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  rozvoj, výstavbu a prevádzku infraštruktúry pozemného segmentu;

a)  rozvoj, výstavbu a prevádzku infraštruktúry pozemného a vesmírneho segmentu;

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov portfólio služieb pre služby poskytované v rámci GOVSATCOM, a to vo forme zoznamu kategórií kapacít a služieb satelitnej komunikácie a ich atribútov vrátane geografického pokrytia, frekvencie, šírky pásma, používateľských zariadení a bezpečnostných prvkov. Uvedené opatrenia vychádzajú z prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1, pričom sa v nich stanovuje priorita služieb poskytovaných používateľom na úrovni Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

3.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov portfólio služieb pre služby poskytované v rámci GOVSATCOM, a to vo forme zoznamu kategórií kapacít a služieb satelitnej komunikácie a ich atribútov vrátane geografického pokrytia, frekvencie, šírky pásma, používateľských zariadení a bezpečnostných prvkov. Uvedené opatrenia vychádzajú z prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V portfóliu služieb podľa odseku 3 sa zohľadnia existujúce komerčne dostupné služby s cieľom nenarušiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  právnické osoby, ktoré sú riadne akreditované na poskytovanie satelitných kapacít alebo služieb v súlade s postupom bezpečnostnej akreditácie v článku 36, a to na základe osobitných bezpečnostných požiadaviek na zložku GOVSATCOM uvedených v článku 34 ods. 1.

b)  právnické osoby, ktoré sú riadne akreditované na poskytovanie satelitných kapacít alebo služieb v súlade s postupom bezpečnostnej akreditácie v článku 36.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Poskytovatelia kapacít a služieb satelitnej komunikácie v rámci tejto zložky spĺňajú osobitné bezpečnostné požiadavky pre zložku GOVSATCOM určené v súlade s článkom 34 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Združené kapacity a služby satelitnej komunikácie, ako aj používateľské zariadenia pre takúto komunikáciu sa zdieľajú medzi účastníkmi GOVSATCOM a ich priorita sa určuje na základe analýzy bezpečnostných rizík zo strany používateľov na úrovni Únie a členských štátov. Pri tomto zdieľaní a určovaní priority sa uprednostňujú používatelia na úrovni Únie.

1.  Združené kapacity a služby satelitnej komunikácie, ako aj používateľské zariadenia pre takúto komunikáciu sa zdieľajú medzi účastníkmi GOVSATCOM a ich priorita sa určuje na základe analýzy bezpečnostných rizík zo strany používateľov na úrovni Únie a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Centrá GOVSATCOM zohľadnia existujúce komerčne dostupné služby s cieľom nenarušiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred koncom roka 2024 Komisia vyhodnotí implementáciu zložky GOVSATCOM, najmä pokiaľ ide o vývoj potrieb používateľov v súvislosti s kapacitou satelitnej komunikácie. Pri hodnotení sa preskúma najmä potreba ďalšej kozmickej infraštruktúry. Hodnotenie bude v prípade potreby sprevádzané vhodným návrhom na rozvoj ďalšej kozmickej infraštruktúry v rámci zložky GOVSATCOM.

Pred koncom roka 2024 Komisia v spolupráci s príslušnými subjektmi vyhodnotí implementáciu zložky GOVSATCOM, najmä pokiaľ ide o vývoj potrieb používateľov v súvislosti s kapacitou satelitnej komunikácie. Pri hodnotení sa preskúma najmä potreba ďalšej vesmírnej infraštruktúry. Hodnotenie bude v prípade potreby sprevádzané vhodným návrhom na rozvoj ďalšej vesmírnej infraštruktúry v rámci zložky GOVSATCOM.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Sídlo agentúry sa nachádza v Prahe (Česká republika).

Sídlo agentúry sa nachádza v Prahe (Česká republika). V súlade s potrebami programu môžu byť zriadené miestne kancelárie agentúry, ako sa stanovuje v článku 79 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členovia a náhradní členovia správnej rady sa vymenúvajú na základe ich znalostí v oblasti základných úloh agentúry s prihliadnutím na relevantné riadiace, administratívne a rozpočtové zručnosti. Európsky parlament, Komisia a členské štáty sa usilujú obmedziť výmeny svojich zástupcov v správnej rade, aby sa zabezpečila kontinuita činností rady. Všetky strany sa usilujú v správnej rade dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien.

4.  Členovia a náhradní členovia správnej rady sa vymenúvajú na základe ich znalostí v oblasti úloh agentúry s prihliadnutím na relevantné riadiace, administratívne a rozpočtové zručnosti. Európsky parlament, Komisia a členské štáty sa usilujú obmedziť výmeny svojich zástupcov v správnej rade, aby sa zabezpečila kontinuita činností rady. Všetky strany sa usilujú v správnej rade dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Funkčné obdobie členov správnej rady a ich náhradníkov trvá štyri roky, pričom ho možno jedenkrát obnoviť.

5.  Funkčné obdobie členov správnej rady a ich náhradníkov trvá štyri roky, pričom ho možno obnoviť.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Správna rada má dve riadne zasadnutia ročne. Okrem toho zasadá na základe podnetu svojho predsedu alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny svojich členov.

3.  Správna rada má aspoň dve riadne zasadnutia ročne. Okrem toho zasadá na základe podnetu svojho predsedu alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny svojich členov.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  [V prípade akejkoľvek zložky programu, ktorá zahŕňa využívanie citlivej vnútroštátnej infraštruktúry, sa na zasadnutiach a rokovaniach správnej rady a na hlasovaní môžu zúčastňovať iba zástupcovia členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru, a zástupca Komisie. Ak predseda správnej rady nezastupuje jeden z členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru, nahradia ho zástupcovia členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru.]

5.  [V prípade akejkoľvek zložky programu, ktorá zahŕňa využívanie citlivej vnútroštátnej infraštruktúry, sa na zasadnutiach a rokovaniach správnej rady môžu zúčastňovať zástupcovia členských štátov a zástupca Komisie, ale na hlasovaní sa zúčastňujú len zástupcovia tých členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru. Ak predseda správnej rady nezastupuje jeden z členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru, nahradia ho zástupcovia členských štátov, ktoré majú takúto infraštruktúru.]

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  najneskôr do 30. júna prvého roka viacročného finančného rámca stanoveného v článku 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijme viacročný pracovný program agentúry na obdobie, na ktoré sa viacročný finančný rámec vzťahuje, a to potom, ako doň bez akýchkoľvek zmien začlení časť vypracovanú radou pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 80 písm. a), a po doručení stanoviska Komisie. Tento viacročný pracovný program sa konzultuje s Európskym parlamentom;

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  prijíma pravidlá pre transparentnosť priemyselných zmlúv a výkonný riaditeľ ju o nich pravidelne informuje;

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  dodržiava pravidlá pre transparentnosť, pokiaľ ide o priemyselné zmluvy, a informuje správnu radu;

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výkonný riaditeľ rozhodne, či je na účely účinného a efektívneho vykonávania úloh agentúry potrebné umiestniť do jedného alebo viacerých členských štátov jedného alebo viacerých zamestnancov. Pred rozhodnutím o zriadení miestnej kancelárie výkonný riaditeľ získa súhlas Komisie, správnej rady a dotknutého členského štátu (štátov). V danom rozhodnutí sa vymedzí rozsah činností, ktoré sa majú v miestnej kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladov a duplicite administratívnych funkcií agentúry. S predmetným členským štátom (štátmi) môže byť potrebné uzavrieť dohodu o sídle.

2.  Výkonný riaditeľ rozhodne, či je na účely účinného a efektívneho vykonávania úloh agentúry potrebné umiestniť do jedného alebo viacerých členských štátov jedného alebo viacerých zamestnancov. Pred rozhodnutím o zriadení miestnej kancelárie výkonný riaditeľ získa súhlas správnej rady a dotknutého členského štátu (štátov). V danom rozhodnutí sa vymedzí rozsah činností, ktoré sa majú v miestnej kancelárii vykonávať, a to tak, aby sa zabránilo vzniku zbytočných nákladov a duplicite administratívnych funkcií agentúry. S predmetným členským štátom (štátmi) môže byť potrebné uzavrieť dohodu o sídle. Ak je to možné, súčasťou ročného pracovného programu je posúdenie vplyvu z hľadiska prideľovania zamestnancov a rozpočtu a v každom prípade sa tento projekt oznámi rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 84 ods. 11.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zamestnanci agentúry dostávajú odmenu z vlastných zdrojov agentúry a v prípade potreby odmenu za plnenie delegovaných úloh agentúry prostredníctvom využitia rozpočtu delegovaného Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe jeho zásluh a potvrdených administratívnych a manažérskych schopností, ako aj jeho relevantnej odbornosti a skúseností, spomedzi kandidátov, ktorých Komisia navrhne potom, ako po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na iných miestach prebehne otvorené a transparentné výberové konanie.

Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe jeho zásluh a potvrdených administratívnych a manažérskych schopností, ako aj jeho relevantnej odbornosti a skúseností, spomedzi aspoň troch kandidátov, ktorých Komisia navrhne potom, ako po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na iných miestach prebehne otvorené a transparentné výberové konanie.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe návrhu Komisie môže správna rada s prihliadnutím na hodnotenie uvedené v prvom pododseku jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa o maximálne štyri roky.

Na základe návrhu Komisie môže správna rada vzhľadom na hodnotenie uvedené v prvom pododseku jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa o maximálne päť rokov.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 92 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dohoda o sídle a prevádzkové podmienky

Dohoda o sídle a miestnych kanceláriách a prevádzkové podmienky

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 92 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla agentúre v hostiteľskom členskom štáte a o zariadeniach, ktoré má daný štát sprístupniť, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov agentúry a členov ich rodín, sa stanovia v dohode o sídle uzavretej medzi agentúrou a členským štátom, v ktorom sa sídlo nachádza, po schválení správnou radou.

1.  Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla agentúre v hostiteľských členských štátoch a o zariadeniach, ktoré má daný štát sprístupniť, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľských členských štátoch vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov agentúry a členov ich rodín, sa stanovia v dohode o sídle a miestnych kanceláriách uzavretej medzi agentúrou a členským štátom, v ktorom sa sídlo alebo miestna infraštruktúra nachádza, po schválení správnou radou.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 98 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Agentúra je otvorená účasti tretích krajín, ktoré na tento účel uzavreli dohody s Úniou.

1.  Agentúra je otvorená účasti tretích krajín a medzinárodných organizácií, ktoré na tento účel uzavreli dohody s Úniou.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 101 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia vymedzí metodiku na stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov pre presné vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní všeobecných cieľov stanovených v článku 4 ods. 1 písm. a), b) a c). Na základe tejto metodiky Komisia doplní prílohu najneskôr do 1. januára 2021.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu. Osobitný oddiel tohto hodnotenia sa venuje riadeniu programu s cieľom informovať o tom, či sú potrebné zmeny úloh a právomocí zverených rôznym aktérom programu.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a v prípade potreby môže doplniť hodnotenie novým legislatívnym návrhom.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do 30. júna 2024 a potom každých päť rokov Komisia v súlade so svojimi usmerneniami posúdi činnosť agentúry v súvislosti s jej cieľmi, mandátom, úlohami a umiestnením. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny. Preskúma sa v ňom aj politika agentúry v oblasti konfliktu záujmov a nezávislosť a autonómia rady pre bezpečnostnú akreditáciu.

Do 30. júna 2024 a potom každé tri roky Komisia v súlade so svojimi usmerneniami posúdi činnosť agentúry v súvislosti s jej cieľmi, mandátom, úlohami a umiestnením. V rámci hodnotenia sa rieši prípadná potreba zmeniť mandát agentúry, najmä pokiaľ ide o možnosť zveriť jej dodatočné úlohy v súlade s článkom 30, a finančné dôsledky každej takejto zmeny. Preskúma sa v ňom aj politika agentúry v oblasti konfliktu záujmov a nezávislosť a autonómia rady pre bezpečnostnú akreditáciu.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 105 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 52 a 101 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie do 31. decembra 2028.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 52 a 101 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 107 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisii pomáha poradný výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1.  Komisii pomáha výbor, ktorý zasadá v špecifických zloženiach/podvýboroch venovaných jednotlivým hlavným zložkám programu (Galileo a EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 107 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Medzinárodné dohody uzavreté Úniou môžu v prípade potreby stanoviť zapojenie zástupcov tretích krajín alebo medzinárodných organizácií do práce výboru za podmienok stanovených v jeho rokovacom poriadku s ohľadom na bezpečnosť Únie.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska komisia je veľmi ambiciózna, pokiaľ ide o zverejňovanie a prijímanie VFR.  Rakúske predsedníctvo prijalo výzvu a stanovilo rýchly a ambiciózny časový plán a Európsky parlament je ochotný udržať rovnaké tempo.

Európska komisia uverejnila návrh 6. júna a spravodajca sa snaží o získanie potvrdenia plenárneho zasadnutia, aby sa v decembri začala medziinštitucionálna dohoda. Vzhľadom na tento prísny a rýchly časový plán mal spravodajca jeden mesiac na vypracovanie správy, v ktorej sa zhŕňajú dva predchádzajúce programy a dve nové iniciatívy.

Spravodajca sa rozhodol rešpektovať prísny harmonogram. Správa sa preto zameriava na hlavné aspekty návrhu, ktorými sú rozpočet s odkazom na SSA, GOVSATCOM a prierezové činnosti, riadenie, priemyselná konkurencieschopnosť a vesmírna diplomacia, prístup do vesmíru a bezpečnosť, najmä kybernetická bezpečnosť.

Hoci sa správa netýka časti článkov ani odôvodnení, spravodajca by sa mohol ešte rozhodnúť zmeniť ich prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Vzhľadom na časové obmedzenia uprednostňuje predloženie koherentného prístupu k hlavným otázkam.

Vesmírne služby a aplikácie vytvárajú súčasný a budúci blahobyt a bezpečnosť európskych občanov, ako aj konkurencieschopnosť svojej priemyselnej základne. Preto je nevyhnutné podporovať kozmické hospodárstvo tak, aby všetky členské štáty, ich občania a ich priemyselné odvetvia mohli plne využívať výhody tohto vesmírneho programu, ktorého konečnými príjemcami sú používatelia.

Aj keď uznáva vznik nových spoločenstiev, či už verejných, alebo súkromných, ich vývoj by mal byť založený na meniacich sa požiadavkách hlavných používateľov. Rôzne zložky programu by mali vychádzať z analýzy možností naplnenia nových potrieb používateľov vrátane tých, ktoré sa týkajú vykonávania a monitorovania politík Únie, čo si vyžaduje ich nepretržité a účinné zapojenie, najmä pokiaľ ide o vymedzenie požiadaviek a ich validáciu.

Podľa návrhu Európskej komisie sa spájajú do jedného programu existujúce programy Galileo, EGNOS a Copernicus a pridávajú dve nové iniciatívy, ktorými sú SSA a GOVSATCOM. Ako sa podporuje v rámci európskej politiky v oblasti kozmického priestoru, plne integrovaný vesmírny program bude využívať synergie medzi zložkami, čím sa zvýši účinnosť a nákladová efektívnosť. Jednotný a koherentný rámec podporí budúce investície, zvýši viditeľnosť a ponúkne väčšiu pružnosť. 

Spravodajca víta výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na vesmírny program na zabezpečenie kontinuity programov Galileo, EGNOS a Copernicus. Je dôležité, aby sa z rozpočtu podporili najmodernejšie a inovatívne iniciatívy Galileo, EGNOS a Copernicus, aby sa využili všetky výhody, ktoré prináša navigácia a pozorovanie Zeme. Využívanie a používanie údajov a služieb, najmä pre nadväzujúce odvetvie, prinesie prospech používateľom a európskemu priemyslu, čím sa umožní rast a vytváranie pracovných miest v Únii.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ambícií v nových iniciatívach SSA a GOVSATCOM. Európska únia a členské štáty investujú do mnohých kritických infraštruktúr, ktoré treba chrániť. Možnosť hrozby, ktorá „pochádza zhora“, sa v nasledujúcich rokoch zvýši. Rastúci počet konštelácií s veľmi vysokým počtom satelitov na obežnej dráhe pomáha vytvoriť situáciu „premávky“, ktorá prispieva k veľkému množstvu kozmického odpadu. To ohrozuje bezpečnosť prevádzky s rizikom kolízie medzi vesmírnymi loďami alebo medzi vesmírnymi loďami a kozmickým odpadom. Ďalšie riziko okrem toho predstavuje vesmírne počasie, ktoré zahŕňa rôzne druhy nepredvídaných udalostí. Extrémne a závažné prejavy vesmírneho počasia môžu ohroziť bezpečnosť občanov a narušiť prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr.

Európa musí byť schopná zabezpečiť svoje potreby a bezpečnosť v takomto strategickom sektore autonómne a musí sa považovať za spoľahlivého partnera na medzinárodnej úrovni.

Zabezpečený a zaručený prístup k satelitnej komunikácii je nevyhnutným nástrojom pre aktérov v oblasti bezpečnosti. Združovanie a spoločné využívanie tohto kľúčového bezpečnostného zdroja na úrovni Únie posilňuje Úniu, ktorá chráni svojich občanov. Rozpočet vyčlenený na GOVSATCOM sa zdá byť nedostatočný na to, aby pokryl potenciálnu požiadavku, ako aj riadenie operácií a poskytovanie európskej infraštruktúry.

Kybernetická bezpečnosť pozemných i vesmírnych infraštruktúr je kľúčom k zabezpečeniu kontinuity prevádzky systémov, ich efektívnej schopnosti nepretržite plniť úlohy a poskytovať požadované služby.

Preto je nevyhnutné naplánovať konkrétnu prierezovú činnosť a určiť zodpovedný subjekt zodpovedajúci za integrovaný dohľad nad aspektmi kybernetickej bezpečnosti. Pri zachovaní konkrétnych potrieb v súlade so všeobecnými indikáciami vymedzenými európskymi orgánmi, ktoré dohliadajú na aspekty kybernetickej bezpečnosti, a so zapojením iných zainteresovaných strán je dôležité vymedziť politiky, prevádzkové postupy a overiť ich koherentné vykonávanie v rôznych zložkách.

Európa je jedným z popredných svetových predstaviteľov v oblasti kozmického priestoru, ale na udržanie a rozširovanie jej spôsobilostí je potrebné vyvinúť úsilie. V čoraz neistejšom geopolitickom prostredí musia investície do vesmíru zostať inštitucionálnou prioritou na zachovanie vedúceho postavenia Európy, konkurencieschopnosti, udržateľnosti a autonómie v tejto strategickej oblasti aj v budúcnosti.

To má veľký význam v kontexte, keď tradičné vesmírne veľmoci zostávajú veľmi aktívne a súčasne prichádzajú noví hráči, ktorí čoraz viac spochybňujú konkurencieschopnosť európskeho vesmírneho sektora.

Vesmírny program, ktorý navrhla Európska komisia, uznáva dôležitú úlohu európskeho priemyslu, ale nedostatočne podporuje prostriedky na udržanie a rozvoj silnej, inovatívnej, konkurencieschopnej a diverzifikovanej priemyselnej základne v Európe. Je dôležité podporovať čo najširšiu a najotvorenejšiu účasť možných začínajúcich podnikov, nových účastníkov, malých a stredných podnikov vo všetkých členských štátoch na dodávateľskom aj odberateľskom trhu, v celom dodávateľskom reťazci a v sektoroch aplikácií a služieb.

Treba podporovať medzinárodnú konkurencieschopnosť európskych priemyselných odvetví vytvorením vhodných podmienok na zabezpečenie rovnakých podmienok pre hlavných konkurentov v oblasti vesmíru. V záujme otvorenia nových obchodných príležitostí pre európsky kozmický priemysel spravodajca dôrazne vyzýva Komisiu, aby využila hospodársku diplomaciu na presadzovanie medzinárodnej spolupráce a zvyšovanie informovanosti o kozmickom priestore na celom svete.

Priemysel by mal mať možnosť súťažiť o realizáciu činností, ktoré možno vykonávať s rovnakou úrovňou spoľahlivosti a bezpečnosti verejnosti, ale s vyššou ekonomickou efektívnosťou. Kedykoľvek sa to stane, priemysel by mal byť schopný ponúknuť svoje odborné znalosti v rámci spravodlivej hospodárskej súťaže bez deformácie trhu, aby sa ušetrili verejné zdroje a využilo sa najefektívnejšie riešenie.

Okrem toho by európsky vesmírny program mal podporiť autonómny prístup do vesmíru prostredníctvom združovania štartov, rozvoja alternatívnych technológií vypúšťania a podpory pozemných infraštruktúr.

Medzinárodní konkurenti, krajiny s možnosťou prístupu do kozmického priestoru, konkrétne USA, Rusko a Čína, majú prospech zo silne chráneného inštitucionálneho domáceho trhu s vyššími inštitucionálnymi cenami a dlhodobými zmluvami.

Preto môžu medzinárodní konkurenti ponúkať službu vynášania na obežnú dráhu za značne vyššiu konkurenčnú cenu ako európsky priemysel. Z bezpečnostných a hospodárskych dôvodov by bolo dôležité vytvoriť rovnaké podmienky, zaručiť autonómny prístup do vesmíru a umožniť európskym priemyselným odvetviam konkurovať na medzinárodnej úrovni.

Ciele vesmírneho programu sa budú riešiť aj prostredníctvom synergií s inými európskymi programami a finančnými nástrojmi. Návrhom sa zlepší prístup pre začínajúce podniky v oblasti vesmíru k rizikovému financovaniu. Zároveň Komisia preskúma vytvorenie vyhradeného kapitálového nástroja prostredníctvom programu InvestEU. Novým vesmírnym programom sa vytvoria inovatívne partnerstvá na vývoj a zakúpenie inovatívnych produktov a služieb, uľahčí sa prístup k testovacím a spracovateľským zariadeniam, podporí sa certifikácia a štandardizácia. Program bude podporovať súdržnosť a synergie s programom Európsky horizont, čím sa zabezpečí spolupráca medzi výskumnými a inovačnými činnosťami súvisiacimi s vesmírom. Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom konkrétneho rozpočtu na vesmírny výskum v rámci programu Európsky horizont, ktorý by investorom poskytol istotu a ktorým by sa zabezpečila konkurencieschopnosť a vedúce postavenie európskych priemyselných odvetví v tomto dôležitom sektore.

Na základe hladkého fungovania programu existuje správne riadenie, rozdelenie úloh a povinností a úloh a vzťahy medzi hlavnými aktérmi, konkrétne Európskou komisiou, premenovanou Agentúrou Európskej únie pre vesmírny program (agentúra) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Pri riadení by sa malo zohľadniť aj zapojenie členských štátov a ich agentúr a ďalších medzinárodných európskych hráčov.

Európska komisia má celkovú zodpovednosť za program a jeho bezpečnosť a koordinuje činnosti subjektov zapojených do programu.

Agentúra v priebehu rokov zvýšila svoje kompetencie a je pripravená plniť ďalšie úlohy. Ak bude agentúra zodpovedná za bezpečnostnú akreditáciu, možno za kybernetickú bezpečnosť a podporu služieb a následné uplatňovanie programu, Európska komisia musí investovať do jej rozšírenia s vyšším počtom úradníkov a so zemepisným rozšírením, prípadne so zriadením nových miestnych kancelárií.

Úloha ESA je základom pre technickú a prevádzkovú podporu EÚ pri realizácii riadne určených zložiek vesmírneho programu, ktoré fungujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sú v súlade s postupmi a pravidlami Európskej únie.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (11.10.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ
(COM(2018)0447 – C8‑0258/2018 – 2018/0236(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: John Howarth

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pridaná hodnota kozmického priemyslu v rámci Európskej únie sa odhaduje na 53 až 62 miliárd EUR, pričom tento priemysel zamestnáva 231 000 odborníkov. Cieľom Vesmírneho programu Európskej únie je posilniť bezpečnosť Únie a dosiahnuť technologickú nezávislosť, riešiť niektoré z najnaliehavejších globálnych výziev, ako je boj proti zmene klímy, stimulovať technologickú inováciu a podnikom a občanom Európy poskytnúť sociálno-ekonomické výhody. Tento program sa bude naďalej zameriavať na zlepšovanie troch hlavných projektov EÚ: Galileo (satelitná navigácia), Copernicus (pozorovanie Zeme) a EGNOS (navigácia pre „zaistenie ochrany života“), ako aj STT (bezpečnosť kozmického priestoru) a iniciatíva Govsatcom (bezpečná satelitná komunikácia).

Na obdobie VFR na roky 2021 – 2027 sa v návrhu Komisie stanovuje financovanie programov Galileo/Egnos vo výške 8,36 miliardy EUR v (stálych) cenách roku 2018 (9,7 miliardy EUR v bežných cenách) a programu Copernicus vo výške 5,1 miliardy EUR (5,8 miliardy EUR). Na STT a Govsatcom bolo vyčlenených 0,4 miliardy EUR (0,5 miliardy EUR). Celkovo vesmírny program predstavuje 1,25 % VFR záväzkov na obdobie 2021 – 2027. Všetky údaje sa musia až do ukončenia procesu VFR považovať za orientačné a tu sú vyjadrené v stálych cenách v snahe umožniť priame porovnanie s predchádzajúcim obdobím VFR.

Vesmírny program Európskej únie umožňuje členským štátom realizovať technologické výhody vyplývajúce z programu, ktorý je príliš rozsiahly na to, aby ho mohol účinne vykonávať ktorýkoľvek jeden členský štát. Technológie, údaje a služby vesmírneho programu týmto spôsobom, ako aj priamymi prínosmi v oblasti zamestnanosti a podpory konkurencieschopného kozmického sektora prinášajú značnú hodnotu do rozpočtu Európskej únie, okrem iného vrátane rybárskej politiky, programov v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, presného hospodárstva a dopravy či modelovania/riadenia dopravy. Európska únia by sa mala snažiť využiť informácie z tohto vesmírneho programu pre poskytovanie lepších informácií pre budúce plánovanie rozpočtu a rozhodovanie v uvedených aj iných oblastiach.

Komisia signalizovala zámer vytvoriť z existujúcej Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém Agentúru Európskej únie pre vesmírny program, ktorá by poskytovala „jednotný a zjednodušený systém riadenia“, zatiaľ čo Európska vesmírna agentúra by pokračovala ako hlavný partner pri vykonávaní programu. Zámer viac sa zamerať na marketing, správu a riadenie programu prostredníctvom premenovanej agentúry je vítaný. Existuje finančné riziko spojené s vytvorením novej riadiacej štruktúry, a preto sa zdôrazňuje dôležitosť jasnej stratégie, oddelenie funkcií, zodpovednosť a dohľad nad riadením Agentúry Európskej únie pre vesmírny program s cieľom zmierniť rozpočtové riziko.

Tento program sa opiera o technológie a zručnosti, ktoré sú vysoko špecializované a niekedy jedinečné a ktoré využívajú nový vývoj. Mal by preto pôsobiť v rámci VFR, ktorý je dostatočne pružný, aby reagoval na premenlivosť nákladov a nový vývoj, a v rámci regulačného rámca s dostatočnou pružnosťou na to, aby slúžil najlepším záujmom Únie, programu a členských štátov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Únia sa musí postarať o to, aby mohla slobodne konať, mala autonómny prístup do vesmíru a mohla ho bezpečne využívať. Preto je nevyhnutné, aby si zachovala autonómny, spoľahlivý a nákladovo efektívny prístup do vesmíru, najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru a technológie, verejnú bezpečnosť a bezpečnosť Únie a jej členských štátov. Komisia by preto mala mať v súlade s ustanoveniami článku 189 ods. 2 zmluvy možnosť združovať služby vynášania na obežnú dráhu na európskej úrovni, a to tak pre vlastné potreby, ako aj, na základe ich žiadosti, pre potreby iných subjektov vrátane členských štátov. Je takisto zásadne dôležité, aby Únia aj naďalej mala moderné, efektívne a flexibilné zariadenia vypúšťacej infraštruktúry. Komisia by mala zvážiť spôsoby, akými by sa takéto zariadenia dali podporiť nad rámec opatrení prijímaných členskými štátmi a Európskou vesmírnou agentúrou. Najmä v prípadoch, keď je potrebná údržba alebo modernizácia pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej na vynášanie na obežnú dráhu v súlade s potrebami programu, by malo byť v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v prípadoch, keď možno stanoviť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, možné čiastočne financovať takéto úpravy v rámci tohto programu, aby sa zlepšila jeho nákladová efektívnosť.

(4)  Únia sa musí postarať o to, aby mohla slobodne konať, mala autonómny prístup do vesmíru a mohla ho bezpečne využívať. Preto je nevyhnutné, aby si zachovala autonómny, spoľahlivý a nákladovo efektívny prístup do vesmíru, najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru a technológie, verejnú bezpečnosť a bezpečnosť Únie a jej členských štátov. Komisia by preto mala mať v súlade s ustanoveniami článku 189 ods. 2 zmluvy možnosť združovať služby vynášania na obežnú dráhu na európskej úrovni, a to tak pre vlastné potreby, ako aj, na základe ich žiadosti, pre potreby iných subjektov vrátane členských štátov. Je takisto zásadne dôležité, aby Únia aj naďalej mala moderné, efektívne a flexibilné zariadenia vypúšťacej infraštruktúry. Komisia by mala zvážiť spôsoby, akými by sa takéto zariadenia dali podporiť nad rámec opatrení prijímaných členskými štátmi a Európskou vesmírnou agentúrou. Najmä v prípadoch, keď je potrebná údržba alebo modernizácia pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej na vynášanie na obežnú dráhu v súlade s potrebami programu, by malo byť v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v prípadoch, keď možno stanoviť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, možné čiastočne financovať takéto úpravy v rámci tohto programu, aby sa zlepšila jeho nákladová efektívnosť, a opierať sa pri tom o flexibilný viacročný finančný rámec, ktorý by bol schopný reagovať na meniace sa okolnosti.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Vzhľadom na význam riešenia zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie plniť Parížsku dohodu a ciele udržateľného rozvoja OSN tento program bude prispievať k presadzovaniu opatrení na ochranu klímy a dosiahnutiu celkového cieľa 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu sa určia relevantné akcie, ktoré sa prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

(13)  Vzhľadom na význam riešenia zmeny klímy v súlade so záväzkami Únie ako priekopníka plniť Parížsku dohodu a ciele udržateľného rozvoja OSN tento program bude prispievať k presadzovaniu opatrení na ochranu klímy a rýchlemu dosiahnutiu celkového cieľa 30 % výdavkov z rozpočtu EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy, ako aj k začleneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja do všetkých politík Únie. Počas prípravy a implementácie programu sa určia relevantné akcie, ktoré sa prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Keďže program Únie je v zásade financovaný Úniou, mali by byť zmluvy na verejné obstarávanie uzatvárané v rámci tohto programu v súlade s predpismi Únie. V tejto súvislosti by mala byť Únia zároveň zodpovedná za vymedzenie cieľov, ktoré sa majú sledovať v súvislosti s verejným obstarávaním.

(15)  Keďže program Únie je v zásade financovaný Úniou, mali by byť zmluvy na verejné obstarávanie uzatvárané v rámci tohto programu v súlade s predpismi Únie a riadne zohľadňovať environmentálne a sociálne kritériá a kritériá správy a riadenia spoločnosti. V tejto súvislosti by mala byť Únia zároveň zodpovedná za vymedzenie cieľov, ktoré sa majú sledovať v súvislosti s verejným obstarávaním. Celkové vykonávanie programu vrátane jeho postupov verejného obstarávania by malo byť v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, najmä pokiaľ ide o rovnosť medzi ženami a mužmi.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Riadna verejná správa programu si vyžaduje prísne rozdelenie povinností a úloh medzi jednotlivé zúčastnené subjekty s cieľom predísť duplicite a obmedziť prekračovanie nákladov a oneskorenia.

(25)  Riadna verejná správa programu si vyžaduje prísne rozdelenie povinností a úloh medzi jednotlivé zúčastnené subjekty, najmä medzi Agentúru Európskej únie pre vesmírny program a Európsku vesmírnu agentúru, s cieľom predísť zbytočnej duplicite úsilia a obmedziť prekračovanie nákladov a oneskorenia. Komisia by mala koordinovať a monitorovať úlohy a komunikáciu na základe zásad stanovených v Lisabonskej zmluve1a a v Rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Európskou vesmírnou agentúrou1b.

 

__________________

 

1a Článok 189 ods. 3 Lisabonskej zmluvy.

 

1b „Keďže strany uznávajú, že majú špecifické dopĺňajúce sa a vzájomne sa upevňujúce sily a sú zaviazané spolupracovať efektívnym a vzájomne výhodným spôsobom a vyhýbať sa akejkoľvek zbytočnej duplicite úsilia;“

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Cieľom systému Galileo je zriadiť a prevádzkovať prvú globálnu infraštruktúru satelitnej navigácie a určovania polohy, ktorá bude osobitne určená na civilné účely a budú ju môcť používať rôzne verejné a súkromné subjekty v Európe i vo svete. Galileo funguje nezávisle od iných existujúcich či potenciálnych systémov, čím okrem iného prispieva k strategickej autonómii Únie. Do roku 2030 by sa mala postupne zavádzať druhá generácia tohto systému, ktorá bude mať spočiatku obmedzenú prevádzkovú kapacitu.

(39)  Cieľom systému Galileo je zriadiť a prevádzkovať na základe prípravných prác Európskej vesmírnej agentúry prvú globálnu infraštruktúru satelitnej navigácie a určovania polohy, ktorá bude osobitne určená na civilné účely a budú ju môcť používať rôzne verejné a súkromné subjekty v Európe i vo svete. Galileo funguje nezávisle od iných existujúcich či potenciálnych systémov, čím okrem iného prispieva k strategickej autonómii Únie. Do roku 2030 by sa mala postupne zavádzať druhá generácia tohto systému, ktorá bude mať spočiatku obmedzenú prevádzkovú kapacitu.

Odôvodnenie

Systém Galileo je založený na prípravných prácach Európskej vesmírnej agentúry, čo nie je v návrhu Komisie jasne uvedené.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 23 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  „kozmický sektor“ je:

 

„dodávateľský sektor", ktorý zahŕňa činnosti vedúce k vytvoreniu prevádzkyschopného vesmírneho systému a výskum vesmíru;

 

„nadväzujúci sektor“, ktorý zahŕňa činnosti týkajúce sa využívania satelitných údajov na vývoj výrobkov a služieb súvisiacich s vesmírom pre koncových používateľov.

Odôvodnenie

Kozmický sektor by sa mal ďalej vymedziť a rozdeliť na dodávateľský a nadväzujúci sektor.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program okrem toho zahŕňa opatrenia na zabezpečenie efektívneho prístupu do vesmíru pre tento program a na podporu inovatívneho kozmického sektora.

Program okrem toho zahŕňa opatrenia na zabezpečenie efektívneho prístupu do kozmického priestoru pre tento program a na podporu inovatívneho a konkurencieschopného kozmického sektora.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  posilniť bezpečnosť Únie a jej členských štátov, jej slobodu konať a strategickú autonómiu, najmä pokiaľ ide o technológie a rozhodovanie založené na dôkazoch;

c)  posilniť bezpečnosť Únie a jej členských štátov, jej slobodu konať a strategickú autonómiu, najmä pokiaľ ide o technológie a účinné a úsporné rozhodovanie založené na dôkazoch;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [16] miliárd EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 14 816 938 000 EUR v cenách roku 2018 (16,7 miliardy EUR v bežných cenách).

Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v prvom pododseku je takéto:

Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v prvom pododseku je takéto:

a)  na Galileo a EGNOS: [9,7] miliardy EUR;

a)  na Galileo a EGNOS: 8 606 245 580 EUR v cenách roku 2018 (9,7 miliardy EUR v bežných cenách)

b)  na Copernicus: [5,8] miliardy EUR;

b)  na Copernicus: 5 146 002 510 EUR v cenách roku 2018 (5,8 miliardy EUR v bežných cenách)

c)  na SSA/GOVSATCOM: [0,5] miliardy EUR.

c)  na SSA/GOVSATCOM: 1 064 689 910 EUR v cenách roku 2018 (1,2 miliardy EUR v bežných cenách)

Odôvodnenie

V súlade s rozhodnutím konferencie predsedov z 13. septembra 2018 sa v kompromisnom pozmeňujúcom návrhu odzrkadľuje najnovšie rozdelenie VFR na program, ako sa uvádza v návrhu predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Európskeho parlamentu v súvislosti s dohodou.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prierezové činnosti uvedené v článku 3 sa financujú v rámci zložiek programu.

2.  Prierezové činnosti uvedené v článkoch 3 a 6 sa financujú v rámci zložiek programu.

Odôvodnenie

Jedným z cieľov by malo byť podporovanie rozvoja silného, konkurencieschopného a inovatívneho kozmického sektora.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjmy vytvorené zložkami programu sa vyplatia do rozpočtu Únie a použijú sa na financovanie zložky, ktorá ich vytvorila.

1.  Príjmy vytvorené zložkami programu sa vyplatia do rozpočtu Únie a použijú sa na financovanie ktorejkoľvek zložky programu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  stanovia zásady odmeňovania Európskej vesmírnej agentúry, ktoré musí byť primerané zložitosti úloh, ktoré sa majú vykonávať, v súlade s trhovými cenami a poplatkami iných zapojených subjektov vrátane Únie a môže byť prípadne založené na ukazovateľoch výkonnosti; uvedené poplatky nezahŕňajú všeobecné režijné náklady, ktoré nie sú spojené s činnosťami zverenými Úniou Európskej vesmírnej agentúre.

–  stanovia zásady odmeňovania Európskej vesmírnej agentúry, ktoré musí byť primerané zložitosti úloh, ktoré sa majú vykonávať, v súlade s poplatkami iných zapojených subjektov vrátane Únie a môže byť prípadne založené na ukazovateľoch výkonnosti; uvedené poplatky nezahŕňajú všeobecné režijné náklady, ktoré nie sú spojené s činnosťami zverenými Úniou Európskej vesmírnej agentúre.

Odôvodnenie

Pre mnohé služby neexistujú žiadne skutočné trhové ceny.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Copernicus sa implementuje v nadväznosti na predchádzajúce investície Únie a v prípade potreby vychádza z vnútroštátnych alebo regionálnych kapacít členských štátov a zohľadňuje kapacity komerčných dodávateľov porovnateľných údajov a informácií a potrebu podporiť hospodársku súťaž a rozvoj trhu.

1.  Copernicus sa implementuje v nadväznosti na predchádzajúce investície Únie a financovanie Európskou vesmírnou agentúrou a v prípade potreby vychádza z vnútroštátnych alebo regionálnych kapacít členských štátov a zohľadňuje kapacity komerčných dodávateľov porovnateľných údajov a informácií a potrebu podporiť hospodársku súťaž a rozvoj trhu.

Odôvodnenie

Na financovaní programu Copernicus sa podieľajú Európska únia (70 %) a Európska vesmírna agentúra (30 %).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Správna rada sa skladá z jedného zástupcu z každého členského štátu a štyroch zástupcov Komisie, pričom všetci majú hlasovacie právo. V správnej rade je aj jeden člen určený Európskym parlamentom, ktorý nemá hlasovacie právo.

1.  Správna rada sa skladá z jedného zástupcu z každého členského štátu a štyroch zástupcov Komisie a jedného zástupcu, ktorého určí Európsky parlament, pričom všetci majú hlasovacie právo.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 101 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia každý rok predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto programu. V správe sa okrem iného uvedú informácie týkajúce sa riadenia rizík, celkových nákladov, ročných prevádzkových nákladov, výsledkov výziev na predloženie ponuky, príjmov, harmonogramu a výsledkov programu a agentúry.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program

Referenčné čísla

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

John Howarth

12.7.2018

Prerokovanie vo výbore

13.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos, Patricija Šulin

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Younous Omarjee

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (15.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vývoj kozmického sektora je historicky spätý s bezpečnosťou. Zariadenia, komponenty a nástroje, ktoré sa používajú v kozmickom sektore, sú v mnohých prípadoch položkami s dvojakým použitím. Preto by sa mali využiť možnosti, ktoré vesmír ponúka z hľadiska bezpečnosti Únie a jej členských štátov.

(2)  Vývoj kozmického sektora je historicky spätý s bezpečnosťou. Zariadenia, komponenty a nástroje, ktoré sa používajú v kozmickom sektore, sú v mnohých prípadoch položkami s dvojakým použitím. Preto by sa mali využiť možnosti, ktoré vesmír ponúka z hľadiska bezpečnosti a nezávislosti Únie a jej členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Vesmírny sektor má dnes zásadný význam pre mnohé politiky Únie a členských štátov v oblastiach ako je životné prostredie, zmena klímy, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, civilná ochrana a prevencia, bezpečnosť a ochrana, ako aj digitálne hospodárstvo. Je potrebné identifikovať a aktívne pokračovať v ďalších potenciálnych aplikáciách vrátane vesmírnych riešení pre zmenu klímy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Únia od konca 90. rokov minulého storočia rozvíja vlastné iniciatívy a programy v oblasti vesmíru, konkrétne európsku prekryvnú službu geostacionárnej navigácie (EGNOS) a následne programy Galileo a Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Treba zaistiť nielen kontinuitu týchto iniciatív, ale aj ich zlepšenie, aby naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a transformácie v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií, napĺňali novovznikajúce potreby používateľov a boli schopné plniť politické priority týkajúce sa napríklad zmeny klímy vrátane monitorovania zmien v Arktíde, bezpečnosti a obrany.

(3)  Únia od konca 90. rokov minulého storočia rozvíja vlastné iniciatívy a programy v oblasti vesmíru, konkrétne európsku prekryvnú službu geostacionárnej navigácie (EGNOS) a následne programy Galileo a Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Treba zaistiť nielen kontinuitu týchto iniciatív, ale aj ich zlepšenie, aby naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a transformácie v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií, napĺňali novovznikajúce potreby používateľov a boli schopné plniť politické priority týkajúce sa napríklad zmierňovania následkov zmeny klímy a adaptácie na ňu vrátane monitorovania zmien v Arktíde, bezpečnosti a obrany.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Komisia by súčasne s členskými štátmi a vysokým predstaviteľom mala podporovať zodpovedné správanie vo vesmíre, pričom by mala preskúmať možnosť pristúpenia k príslušným dohovorom OSN.

(7)  Komisia by súčasne s členskými štátmi a vysokým predstaviteľom mala podporovať zodpovedné správanie vo vesmíre s osobitným dôrazom na nárast prítomnosti kozmického odpadu vo vesmíre, pričom by mala preskúmať možnosť pristúpenia k príslušným dohovorom OSN.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Vzhľadom na dôležitosť riešenia zmeny klímy v súlade so záväzkom EÚ plniť Parížsku dohodu a ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja prispeje tento program k akciám v oblasti klímy a k splneniu celkového cieľa vynakladať na podporu klimatických cieľov 25 % výdavkov z rozpočtu EÚ. Počas prípravy a implementácie programu sa určia relevantné akcie, ktoré sa prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

(13)  Vzhľadom na dôležitosť riešenia zmeny klímy v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a jej a záväzkami hrať vedúcu úlohu pri plnení Parížskej dohody a cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja prispeje tento program k akciám v oblasti klímy a k splneniu celkového cieľa vynakladať na podporu klimatických cieľov 30 % výdavkov z rozpočtu EÚ, ako aj začleniť ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do všetkých politík Únie. Počas prípravy a implementácie programu sa určia relevantné akcie, ktoré sa prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Copernicus by mal zabezpečovať autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a kľúčovým technológiám pre služby pozorovania Zeme a geoinformačné služby a umožniť tak Únii, aby sa mohla autonómne rozhodovať a autonómne konať, a to okrem iného aj v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, civilnej ochrany, bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky.

(47)  Copernicus by mal zabezpečovať autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a kľúčovým technológiám pre služby pozorovania Zeme a geoinformačné služby a umožniť tak Únii, aby sa mohla autonómne rozhodovať a autonómne konať, a to okrem iného aj v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, biodiverzity, využívania a ochrany pôdy, zdravia oceánov, civilnej ochrany a prevencie, bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(47a)  Počet používateľov služieb systému Copernicus v oblasti zmeny klímy sa neustále zvyšuje a od roku 2015 do roku 2016 sa zdvojnásobil. Je potrebné, aby boli tieto služby plne funkčné, aby sa zvýšila dostupnosť údajov potrebných na opatrenia na zmierňovanie následkov zmeny klímy a adaptáciu na zmenu klímy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 62 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(62a)  Preprava vesmírnych lodí a ich častí zo Zeme do vesmíru vedie k značným prevádzkovým nákladom a vplyvu na životné prostredie. V záujme zníženia počtu ciest do vesmíru a tým aj emisií skleníkových plynov by sa vesmírne lode mali navrhovať s ohľadom na opätovnú použiteľnosť vo vesmíre. Dlhodobým cieľom by okrem toho malo byť umožnenie trvalo udržateľnej výroby energie vo vesmíre s využitím dostupných zdrojov vo vesmíre, napríklad s cieľom spustiť výrobu vodíka, ktorý by umožňoval opätovné tankovanie vesmírnych lodí.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64)  Poskytovanie služieb SST by malo byť založené na spolupráci medzi Úniou a členskými štátmi a na využívaní existujúcich, ako aj budúcich odborných znalostí a prostriedkov jednotlivých štátov vrátane tých, ktoré boli vyvinuté prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry alebo ktoré vyvinula Únia. Malo by byť možné poskytovať finančnú podporu na vývoj nových snímačov SST. Vzhľadom na citlivú povahu SST by si kontrolu nad snímačmi jednotlivých štátov a ich prevádzkou, údržbou a obnovou a nad spracovávaním údajov vedúcim k poskytovaniu služieb SST mali ponechať zúčastnené členské štáty.

(64)  Poskytovanie služieb SST by malo byť založené na spolupráci medzi Úniou a členskými štátmi a na využívaní existujúcich, ako aj budúcich odborných znalostí a prostriedkov jednotlivých štátov a ESA vrátane tých, ktoré boli vyvinuté prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry alebo ktoré vyvinula Únia. Malo by byť možné poskytovať finančnú podporu na vývoj nových snímačov SST. Vzhľadom na citlivú povahu SST by si kontrolu nad snímačmi jednotlivých štátov a ESA a ich prevádzkou, údržbou a obnovou a nad spracovávaním údajov vedúcim k poskytovaniu služieb SST mali ponechať členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(67)  SST by okrem toho mal dopĺňať existujúce opatrenia na zmiernenie rizík, ako sú Usmernenia Výboru pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) o zmenšovaní objemu kozmického odpadu a Usmernenia o dlhodobej udržateľnosti vesmírnych činností, alebo iné iniciatívy, s cieľom zaistiť ochranu, bezpečnosť a udržateľnosť činností vo vesmíre. V záujme zníženia rizika zrážky by sa v rámci SST mali hľadať aj synergie s iniciatívami v oblasti opatrení aktívneho odstraňovania a pasivizácie kozmického odpadu. SST by mal prispievať k zabezpečeniu mierového využitia a výskumu vesmíru. Nárast vesmírnych činností môže mať vplyv na medzinárodné iniciatívy v oblasti manažmentu vesmírnej prevádzky. Únia by mala tento vývoj monitorovať a môže ho zohľadniť v kontexte preskúmania súčasného viacročného finančného rámca v polovici obdobia.

(67)  SST by okrem toho mal dopĺňať existujúce opatrenia na zmiernenie rizík, ako sú Usmernenia Výboru pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) o zmenšovaní objemu kozmického odpadu a Usmernenia o dlhodobej udržateľnosti vesmírnych činností, alebo iné iniciatívy, s cieľom zaistiť ochranu, bezpečnosť a udržateľnosť činností vo vesmíre. V záujme zníženia rizika zrážky by sa v rámci SST mali hľadať aj synergie s iniciatívami v oblasti opatrení aktívneho odstraňovania a pasivizácie kozmického odpadu, a to aj prostredníctvom vývoja technologických nástrojov na aktívne odstraňovanie kozmického odpadu. SST by mal prispievať k zabezpečeniu mierového využitia a výskumu vesmíru. Nárast vesmírnych činností môže mať vplyv na medzinárodné iniciatívy v oblasti manažmentu vesmírnej prevádzky. Únia by mala tento vývoj monitorovať a môže ho zohľadniť v kontexte preskúmania súčasného viacročného finančného rámca v polovici obdobia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70)  Extrémne a závažné prejavy vesmírneho počasia môžu ohroziť bezpečnosť občanov a narušiť prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr. Preto by sa mala v rámci programu zaviesť funkcia vesmírneho počasia, v rámci ktorej by sa mali posudzovať riziká spojené s vesmírnym počasím a súvisiace potreby používateľov, zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s vesmírnym počasím, zabezpečiť poskytovanie služieb vesmírneho počasia vychádzajúcich z potrieb používateľov a zlepšiť spôsobilosti členských štátov, pokiaľ ide o službu vesmírneho počasia. Komisia by mala stanoviť odvetvia, ktorým sa majú prioritne poskytovať operatívne služby vesmírneho počasia, pričom by mala zohľadniť potreby používateľov, riziká a technologickú pripravenosť. Z dlhodobého hľadiska sa môžu pokryť aj potreby ďalších odvetví. Poskytovanie služieb na úrovni Únie podľa potrieb používateľov si bude vyžadovať cielené, koordinované a nepretržité činnosti v oblasti výskumu a vývoja zamerané na podporu rozvoja služieb vesmírneho počasia. Poskytovanie služieb vesmírneho počasia by malo byť založené na existujúcich spôsobilostiach jednotlivých štátov a Únie a malo by umožňovať širokú účasť členských štátov a zapojenie súkromného sektora.

(70)  Extrémne a závažné prejavy vesmírneho počasia môžu ohroziť bezpečnosť občanov a narušiť prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr. Preto by sa mala v rámci programu zaviesť funkcia vesmírneho počasia, v rámci ktorej by sa mali posudzovať riziká spojené s vesmírnym počasím a súvisiace potreby používateľov, zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s vesmírnym počasím, zabezpečiť poskytovanie služieb vesmírneho počasia vychádzajúcich z potrieb používateľov a zlepšiť spôsobilosti členských štátov, pokiaľ ide o službu vesmírneho počasia. Komisia by mala stanoviť odvetvia, ktorým sa majú prioritne poskytovať operatívne služby vesmírneho počasia, pričom by mala zohľadniť potreby používateľov, riziká a technologickú pripravenosť. Z dlhodobého hľadiska sa môžu pokryť aj potreby ďalších odvetví. Poskytovanie služieb na úrovni Únie podľa potrieb používateľov si bude vyžadovať cielené, koordinované a nepretržité činnosti v oblasti výskumu a vývoja zamerané na podporu rozvoja služieb vesmírneho počasia. Poskytovanie služieb vesmírneho počasia by malo byť založené na existujúcich spôsobilostiach jednotlivých štátov, ESA a Únie a malo by umožňovať širokú účasť členských štátov a zapojenie súkromného sektora.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71)  V Bielej knihe Komisie o budúcnosti Európy25, Rímskej deklarácii hláv štátov a vlád 27 členských štátov EÚ26 a vo viacerých uzneseniach Európskeho parlamentu sa pripomína, že musí zohrávať významnú úlohu pri zaisťovaní chránenej, bezpečnej a odolnej Európy, ktorá bude schopná čeliť výzvam, ako regionálne konflikty, terorizmus, kybernetické hrozby a rastúce migračné tlaky. Zabezpečený a garantovaný prístup k satelitnej komunikácii je pre aktérov z oblasti bezpečnosti nevyhnutným nástrojom a združovanie a zdieľanie tohto kľúčového bezpečnostného zdroja na úrovni Únie posilňuje Úniu, ktorá chráni svojich občanov.

(71)  V Bielej knihe Komisie o budúcnosti Európy25, Rímskej deklarácii hláv štátov a vlád26 členských štátov EÚ a vo viacerých uzneseniach Európskeho parlamentu sa pripomína, že Únia musí zohrávať významnú úlohu pri zaisťovaní chránenej, bezpečnej a odolnej Európy, ktorá bude schopná pomôcť čeliť výzvam, ako je zmena klímy, regionálne konflikty, terorizmus, kybernetické hrozby a rastúce migračné tlaky. Zabezpečený a garantovaný prístup k satelitnej komunikácii je pre aktérov z oblasti bezpečnosti nevyhnutným nástrojom a združovanie a zdieľanie tohto kľúčového bezpečnostného zdroja na úrovni Únie posilňuje Úniu, ktorá chráni svojich občanov.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/biela_kniha_o_buducnosti_europy_sk.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/biela_kniha_o_buducnosti_europy_sk.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „prejavy vesmírneho počasia“ sú prirodzene sa vyskytujúce zmeny vesmírneho priestoru medzi Slnkom a Zemou vrátane slnečných erupcií, slnečných energetických častíc, slnečného vetra a výronov koronálnej hmoty, ktoré môžu viesť k slnečným búrkam (geomagnetickým búrkam, slnečným radiačným búrkam a ionosférickým poruchám), ktoré môžu prípadne mať vplyv na Zemi;

(2)  „prejavy vesmírneho počasia“ sú prirodzene sa vyskytujúce zmeny vesmírneho priestoru medzi Slnkom a Zemou vrátane slnečných erupcií, slnečných energetických častíc, slnečného vetra a výronov koronálnej hmoty, ktoré môžu viesť k slnečným búrkam (geomagnetickým búrkam, slnečným radiačným búrkam a ionosférickým poruchám), ktoré môžu prípadne mať vplyv na pozemskú alebo vesmírnu infraštruktúru;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  „potenciálne kandidátske krajiny“ sú krajiny alebo subjekty, ktoré majú jasnú perspektívu vstupu do Únie v budúcnosti, ale ešte im nebol udelený štatút kandidátskej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program okrem toho zahŕňa opatrenia na zabezpečenie efektívneho prístupu do vesmíru pre tento program a na podporu inovatívneho kozmického sektora.

Program okrem toho zahŕňa opatrenia na zabezpečenie efektívneho prístupu do vesmíru pre tento program a na podporu inovatívneho a konkurencieschopného kozmického sektora.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  na Copernicus: poskytovať presné a spoľahlivé údaje a informácie získané pozorovaním Zeme dodávané na dlhodobom základe, podporovať vykonávanie a monitorovanie politík Únie a jej členských štátov v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, civilnej ochrany, ochrany a bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky;

b)  na Copernicus: poskytovať presné, spoľahlivé a na používateľov zamerané údaje a informácie získané pozorovaním Zeme dodávané na dlhodobom základe, podporovať vykonávanie a monitorovanie politík Únie a jej členských štátov v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, humanitárnej pomoci, civilnej ochrany, ochrany a bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  v prípade získavania informácií o situácii vo vesmíre (ďalej aj „SSA“): zlepšiť spôsobilosti SST v oblasti monitorovania, sledovania a identifikácie kozmických objektov, monitorovať vesmírne počasie a mapovať a prepojiť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o objekty v blízkosti Zeme (NEO);

c)  v prípade získavania informácií o situácii vo vesmíre (ďalej aj „SSA“): zlepšiť spôsobilosti SST v oblasti monitorovania, sledovania a identifikácie kozmických objektov, monitorovať vesmírne počasie a mapovať a prepojiť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o objekty v blízkosti Zeme (NEO), ako aj zavádzať riešenia, ktoré podporia vyčistenie obežnej dráhy Zeme;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  vývojové činnosti spojené s autonómnym, spoľahlivým a nákladovo efektívnym prístupom do vesmíru;

b)  vývojové činnosti spojené s autonómnym, spoľahlivým a nákladovo efektívnym prístupom do vesmíru vrátane výroby alternatívnej energie s využitím dostupných zdrojov vo vesmíre, nových vypúšťacích technológií a inovatívnych systémov alebo služieb s prihliadnutím na základné bezpečnostné záujmy Únie a jej členských štátov, ako je uvedené v článku 25;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  zabezpečovanie činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy;

e)  zabezpečovanie činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vrátane stáží pre študentov, nedávnych absolventov a mladých odborníkov a podnikateľov;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  systematické zohľadňovanie potrieb používateľov služieb poskytovaných zložkami programu, ako aj vedeckých a technologických výdobytkov súvisiacich s týmito službami;

d)  systematické zohľadňovanie potrieb používateľov služieb poskytovaných zložkami programu, a to aj prostredníctvom konzultácií s fórami používateľov programu Copernicus podľa článku 48 ods. 1, ako aj vedeckých a technologických výdobytkov súvisiacich s týmito službami;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri koordinácii a riadení programu Copernicus pomáha Komisii výbor programu Copernicus zložený zo zástupcov členských štátov a fórum používateľov programu Copernicus. Fórum používateľov programu Copernicus je pracovná skupina výboru programu Copernicus, v ktorej sú zastúpené národné komunity používateľov. Fórum používateľov programu Copernicus zohráva dôležitú úlohu pri zhromažďovaní príspevkov o vývoji programu Copernicus a jeho šírení medzi používateľmi.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 50

Článok 50

Služby systému Copernicus

Služby systému Copernicus

Copernicus zahŕňa akcie na podporu týchto služieb:

Copernicus zahŕňa akcie na podporu týchto služieb:

(a)  služieb monitorovania životného prostredia, podávania správ o životnom prostredí a zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na:

a)  služieb monitorovania životného prostredia, podávania správ o životnom prostredí a zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na:

–  monitorovanie atmosféry s cieľom poskytovať informácie o kvalite ovzdušia a chemickom zložení atmosféry;

–  monitorovanie atmosféry s cieľom poskytovať informácie o kvalite ovzdušia a chemickom zložení atmosféry;

–  monitorovanie morského prostredia s cieľom poskytovať informácie o stave a dynamike morských a pobrežných ekosystémov a ich zdrojov;

–  monitorovanie morského prostredia s osobitným zreteľom na mapovanie znečistenia z plastov a mikroplastov s cieľom poskytovať informácie o stave a dynamike morských a pobrežných ekosystémov a ich zdrojov;

–  monitorovanie krajiny a poľnohospodárstva s cieľom poskytovať informácie o krajinnej pokrývke, využívaní pôdy a zmene využívania pôdy, mestských oblastiach, množstve a kvalite vnútrozemskej vody, lesoch, poľnohospodárstve a iných prírodných zdrojoch, biodiverzite a kryosfére;

–  monitorovanie krajiny a poľnohospodárstva s cieľom poskytovať informácie o krajinnej pokrývke, využívaní pôdy a zmene využívania pôdy, kvalite pôdy, dezertifikácii, mestských oblastiach, množstve a kvalite vnútrozemskej vody, lesoch a odlesňovaní, o poľnohospodárstve a iných prírodných zdrojoch, biodiverzite a kryosfére;

–  monitorovanie zmeny klímy s cieľom poskytovať informácie o antropogénnych emisiách CO2 a emisiách ďalších skleníkových plynov, základných klimatických premenných, opätovných analýzach klímy, sezónnych predpovediach, projekcie a atribúciu klímy, ako aj ukazovatele v príslušných časových a priestorových škálach;

–  monitorovanie zmeny klímy s cieľom poskytovať informácie o antropogénnych emisiách CO2 a emisiách ďalších skleníkových plynov, základných klimatických premenných, opätovných analýzach klímy, sezónnych predpovediach, projekcie a atribúciu klímy, ako aj ukazovatele v príslušných časových a priestorových škálach;

 

  monitorovanie prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO;

(b)  služby riadenia núdzových situácií s cieľom poskytovať informácie na podporu orgánov verejnej moci zodpovedných za civilnú ochranu usadených v Únii podporujúcej civilnú ochranu a operácie reakcií na núdzové situácie (zlepšenie činností včasného varovania a kapacít reakcie na krízu) a akcie v oblasti prevencie a pripravenosti (analýzy rizík a obnovy) v súvislosti s rôznymi druhmi katastrof;

b)  služby riadenia núdzových situácií s cieľom poskytovať informácie na podporu Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie a orgánov verejnej moci zodpovedných za civilnú ochranu usadených v Únii podporujúcej európsku a vnútroštátnu civilnú ochranu a operácie reakcií na núdzové situácie (najmä zlepšenie činností včasného varovania a kapacít reakcie na krízu) a akcie v oblasti prevencie a pripravenosti (analýzy rizík a obnovy) v súvislosti so všetkými možnými druhmi katastrof;

(c)  bezpečnostnej služby na podporu dozoru nad vonkajšími hranicami Únie, námorného dozoru, ako aj vonkajšej činnosti Únie, ktorá reaguje na bezpečnostné výzvy, ktorým čelí Únia, a cieľov a opatrení spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

c)  bezpečnostnej služby na podporu dozoru nad vonkajšími hranicami Únie, námorného dozoru, ako aj vonkajšej činnosti Únie, ktorá reaguje na bezpečnostné výzvy, ktorým čelí Únia, a cieľov a opatrení spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  do 15. novembra každého roka schvaľuje pracovný program agentúry na nasledujúci rok po tom, ako doň bez akýchkoľvek zmien začlení časť vypracovanú radou pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 80 písm. b) a po doručení stanoviska Komisie;

a)  do 15. novembra každého roka schvaľuje pracovný program agentúry na nasledujúci rok po tom, ako doň bez akýchkoľvek zmien začlení časť vypracovanú radou pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 80 písm. b) a po doručení stanoviska Komisie a konzultácii s Európskym parlamentom o tomto pracovnom programe;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 99 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členovia správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, výkonný riaditeľ, vyslaní národní experti a pozorovatelia vydajú vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záujmoch, v ktorých uvedú, že nemajú alebo majú priame, prípadne nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti. Uvedené vyhlásenia musia byť presné a úplné. Vydávajú sa písomne pri nástupe dotknutých osôb do funkcie a každoročne sa obnovujú. V prípade potreby, a predovšetkým v prípade relevantných zmien osobnej situácie dotknutých osôb sa obnovujú.

1.  Členovia správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, výkonný riaditeľ, vyslaní národní experti a pozorovatelia vydajú vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záujmoch, v ktorých uvedú, že nemajú alebo majú priame, prípadne nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti. Uvedené vyhlásenia musia byť presné a úplné. Vydávajú sa písomne pri nástupe dotknutých osôb do funkcie a každoročne sa obnovujú. V prípade potreby, a predovšetkým v prípade relevantných zmien osobnej situácie dotknutých osôb sa obnovujú. Vyhlásenie o záväzkoch a vyhlásenie o záujmoch sa sprístupnia verejnosti a sú ľahko dostupné online.

Odôvodnenie

Zvýšená transparentnosť zvýši dôveru verejnosti v túto prácu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 99 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členovia správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, výkonný riaditeľ, vyslaní národní experti, pozorovatelia a externí experti, ktorí sa zúčastňujú na ad hoc zasadnutiach pracovných skupín, pred každým zasadnutím, na ktorom sa zúčastňujú, uskutočnia presné a úplné vyhlásenie o neexistencii alebo existencii akýchkoľvek záujmov, ktoré by mohli spochybniť ich nezávislosť vo vzťahu ku ktorýmkoľvek bodom programu, a nezúčastňujú sa na rozpravách a hlasovaniach o takýchto bodoch.

2.  Členovia správnej rady a rady pre bezpečnostnú akreditáciu, výkonný riaditeľ, vyslaní národní experti, pozorovatelia a externí experti, ktorí sa zúčastňujú na ad hoc zasadnutiach pracovných skupín, pred každým zasadnutím, na ktorom sa zúčastňujú, uskutočnia presné a úplné vyhlásenie o neexistencii alebo existencii akýchkoľvek záujmov, ktoré by mohli spochybniť ich nezávislosť vo vzťahu ku ktorýmkoľvek bodom programu, a nezúčastňujú sa na rozpravách a hlasovaniach o takýchto bodoch. Vyhlásenia o záujmoch týkajúce sa položiek programu sú verejne dostupné a ľahko dostupné online.

Odôvodnenie

Zvýšená transparentnosť zvýši dôveru verejnosti v túto prácu.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program

Referenčné čísla

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.6.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dátum prijatia

12.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (11.10.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko Massimiliano Salini

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kozmické služby a aplikácie vytvárajú súčasný a budúci blahobyt, určujú bezpečnosť a ochranu európskych občanov, ako aj konkurencieschopnosť priemyselnej základne. Preto je nevyhnutné podporovať kozmické hospodárstvo tak, aby všetky členské štáty, ich občania a ich priemyselné odvetvia mohli plne využívať výhody tohto vesmírneho programu.

Moderný, bezpečnejší, konkurencieschopný, efektívny a udržateľný sektor dopravy je hlboko prepojený s vesmírnymi službami. Navigačný systém a pozorovanie Zeme zlepšujú výkon dopravných služieb, riadenie dopravy a integrovanú dopravu. Súčasne môžu podporiť mnohé nové aplikácie a inovačné obchodné príležitosti v sektore dopravy.

V rámci mnohých európskych politík sa už predpokladá integrácia vesmíru a dopravy, napríklad eCall, Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS), SafeSeaNet atď., a nové výzvy, ako sú bezpilotné vozidlá a autonómne riadenie.

Dobré prepojenie medzi vesmírnymi a dopravnými technológiami prinesie mnoho výhod na celosvetovej a európskej úrovni, napríklad efektívnejším riadením dopravy sa znížia emisie a bude sa riešiť problém zmeny klímy, intenzívnejším využívaním dronov sa zlepšia dodávky a poštové služby, lepším sledovaním letov sa obmedzí rušenie letov a hluk.

V návrhu Európskej komisie sa do jedného programu spájajú existujúce programy Galileo, EGNOS a Copernicus a pridávajú sa dve nové iniciatívy, ktorými sú SSA a GOVSATCOM. Ako sa navrhuje v politike v oblasti kozmického priestoru pre Európu, v rámci plne integrovaného vesmírneho programu sa budú využívať synergie medzi zložkami, zvýši sa účinnosť a nákladová efektívnosť. Jednotným a koherentným rámcom sa podporia budúce investície, zvýši sa viditeľnosť a ponúkne sa väčšia flexibilita.

Európska komisia je veľmi ambiciózna, pokiaľ ide o prijatie viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. Rakúske predsedníctvo prijalo výzvu a stanovilo rýchly časový plán. Európsky parlament je ochotný zachovať rovnaké tempo.

Vzhľadom na tento prísny a rýchly časový plán sa stanovisko sústreďuje na konkrétne aspekty návrhu, prepojenie medzi vesmírnymi technológiami a sektorom dopravy, rozpočet, s odkazom na SSA, GOVSATCOM a prierezové činnosti, riadenie, bezpečnosť, kybernetickú bezpečnosť a ochranu, vesmírnu diplomaciu a prístup do vesmíru.

Kozmický sektor zohráva strategickú úlohu pri dosahovaní inteligentnejšej, efektívnejšej, bezpečnejšej, zabezpečenejšej, udržateľnejšej a integrovanejšej pozemnej, námornej, leteckej a vesmírnej dopravy. Rastúci, inovačný sektor dopravy zároveň zvýši dopyt po kvalitných a aktuálnych vesmírnych službách.

Pokiaľ ide o riadenie, nová Agentúra Európskej únie pre vesmírny program by mala zabezpečiť prijatie programu GALILEO na trhu, čím sa stimuluje vývoj úplne kompatibilných a interoperabilných európskych zariadení, ako sú čipové súbory a prijímače, a mala by byť plne funkčná vo všetkých druhoch dopravy.

Európska únia a členské štáty investujú do mnohých kritických infraštruktúr, medzi ktoré patrí mnoho strategických dopravných infraštruktúr, ktoré treba chrániť. Rastúce množstvo sústav, satelitov a kozmického odpadu na obežnej dráhe pomáha vytvoriť situáciu „premávky“ s rizikom zrážky, čo ohrozuje bezpečnosť operácií. Rôzne druhy nepredvídaných situácií, „vesmírneho počasia“ navyše môžu ohroziť bezpečnosť občanov a narušiť prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr.

Bezpečný a garantovaný prístup k satelitnej komunikácii je nevyhnutným nástrojom pre aktérov v oblasti bezpečnosti. Zložky programu GOVSATCOM majú veľký význam pre dopravu, najmä čo sa týka arktickej námornej dopravy, riadenia letovej prevádzky a riadenia a ovládania bezpilotných lietadiel.

V stanovisku sa zdôrazňuje dôležitosť kybernetickej bezpečnosti a ochrany. Kybernetická bezpečnosť európskych vesmírnych infraštruktúr, pozemných i vesmírnych, je kľúčom k zabezpečeniu kontinuity prevádzky systémov, ich efektívnej schopnosti nepretržite plniť úlohy a poskytovať požadované služby. Politika v oblasti kozmického priestoru môže prispieť k zlepšeniu bezpečnosti námornej, cestnej a leteckej dopravy, prevádzkovateľov a cestujúcich.

Vesmírny program by mal zabezpečiť nezávislý a konkurencieschopný prístup do vesmíru a podporiť spoluprácu s ostatnými globálnymi strategickými partnermi, aby sa predišlo duplicite a podporila sa skutočná hospodárska diplomacia pre tento sektor.

Hoci sa stanovisko nedotkne častí článkov ani odôvodnení, spravodajca by sa mohol ešte rozhodnúť navrhnúť prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov niekoľko zmien. Vzhľadom na časové obmedzenia uprednostňuje predloženie koherentného prístupu k hlavným otázkam.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Kozmické technológie, údaje z vesmíru a súvisiace služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov a zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane mnohých strategických záujmov. Kozmický priemysel Únie je už teraz jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Vstup nových hráčov a vývoj nových technológií však zásadne menia tradičné priemyselné modely. Preto je nevyhnutné, aby Únia zostala jedným z popredných hráčov na medzinárodnej scéne a mala v oblasti vesmíru značnú slobodu konania, podnecovala vedecký a technický pokrok a podporovala konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť výrobných odvetví Únie, ktoré patria do kozmického sektora, a to najmä malých a stredných, začínajúcich a inovačných podnikov.

(1)  Kozmické technológie, údaje z vesmíru a súvisiace služby sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života Európanov a zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane mnohých strategických záujmov. Kozmický priemysel Únie je už teraz jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Vstup nových hráčov a vývoj nových technológií však zásadne menia tradičné priemyselné modely. Preto je nevyhnutné, aby Únia zostala jedným z popredných hráčov na medzinárodnej scéne a mala v oblasti vesmíru značnú slobodu konania, podnecovala vedecký a technický pokrok a podporovala konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť výrobných odvetví Únie, ktoré patria do kozmického sektora, a to najmä malých a stredných, začínajúcich a inovačných podnikov. Zároveň je dôležité vytvoriť vhodné podmienky na zabezpečenie rovnakých podmienok pre hlavných konkurentov v oblasti kozmického priestoru.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Únia od konca 90. rokov minulého storočia rozvíja vlastné iniciatívy a programy v oblasti vesmíru, konkrétne európsku prekryvnú službu geostacionárnej navigácie (EGNOS) a následne programy Galileo a Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Treba zaistiť nielen kontinuitu týchto iniciatív, ale aj ich zlepšenie, aby naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a transformácie v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií, napĺňali novovznikajúce potreby používateľov a boli schopné plniť politické priority týkajúce sa napríklad zmeny klímy vrátane monitorovania zmien v Arktíde, bezpečnosti a obrany.

(3)  Únia od konca 90. rokov minulého storočia rozvíja vlastné iniciatívy a programy v oblasti vesmíru, konkrétne európsku prekryvnú službu geostacionárnej navigácie (EGNOS) a následne programy Galileo a Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Treba zaistiť nielen kontinuitu týchto iniciatív, ale aj zlepšiť ich využívanie, aby naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a zabezpečiť transformáciu v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií a v sektore dopravy, splniť potreby používateľov a politické priority vo všetkých dotknutých sektoroch, najmä v sektore dopravy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Únia sa musí postarať o to, aby mohla slobodne konať, mala autonómny prístup do vesmíru a mohla ho bezpečne využívať. Preto je nevyhnutné, aby si zachovala autonómny, spoľahlivý a nákladovo efektívny prístup do vesmíru, najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru a technológie, verejnú bezpečnosť a bezpečnosť Únie a jej členských štátov. Komisia by preto mala mať v súlade s ustanoveniami článku 189 ods. 2 zmluvy možnosť združovať služby vynášania na obežnú dráhu na európskej úrovni, a to tak pre vlastné potreby, ako aj, na základe ich žiadosti, pre potreby iných subjektov vrátane členských štátov. Je takisto zásadne dôležité, aby Únia aj naďalej mala moderné, efektívne a flexibilné zariadenia vypúšťacej infraštruktúry. Komisia by mala zvážiť spôsoby, akými by sa takéto zariadenia dali podporiť nad rámec opatrení prijímaných členskými štátmi a Európskou vesmírnou agentúrou. Najmä v prípadoch, keď je potrebná údržba alebo modernizácia pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej na vynášanie na obežnú dráhu v súlade s potrebami programu, by malo byť v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v prípadoch, keď možno stanoviť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, možné čiastočne financovať takéto úpravy v rámci tohto programu, aby sa zlepšila jeho nákladová efektívnosť.

(4)  Únia sa musí postarať o to, aby mohla slobodne konať, mala autonómny prístup do vesmíru a mohla ho bezpečne využívať. Preto je nevyhnutné, aby si zachovala autonómny, spoľahlivý a nákladovo efektívny prístup do vesmíru vrátane alternatívnych nosných technológií a inovatívnych systémov a služieb, najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru a technológie, verejnú bezpečnosť a bezpečnosť Únie a jej členských štátov. Komisia by preto mala mať v súlade s ustanoveniami článku 189 ods. 2 zmluvy možnosť združovať služby vynášania na obežnú dráhu na európskej úrovni, a to tak pre vlastné potreby, ako aj, na základe ich žiadosti, pre potreby iných subjektov vrátane členských štátov. Je takisto zásadne dôležité, aby Únia aj naďalej mala moderné, efektívne a flexibilné zariadenia vypúšťacej infraštruktúry. Komisia by mala zvážiť spôsoby, akými by sa takéto zariadenia dali podporiť nad rámec opatrení prijímaných členskými štátmi a Európskou vesmírnou agentúrou. Najmä v prípadoch, keď je potrebná údržba alebo modernizácia pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej na vynášanie na obežnú dráhu v súlade s potrebami programu, by malo byť v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a v prípadoch, keď možno stanoviť jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ, možné čiastočne financovať takéto úpravy v rámci tohto programu, aby sa zlepšila jeho nákladová efektívnosť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V záujme posilnenia konkurencieschopnosti kozmického priemyslu Únie a zvýšenia kapacít, pokiaľ ide o navrhovanie, budovanie a prevádzkovanie jej vlastných systémov, by Únia mala podporovať vytváranie, rast a rozvoj celého kozmického priemyslu. Vznik modelu napomáhajúceho podnikaniu a inováciám by sa malo na európskej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni podporiť aj zriadením vesmírnych centier spájajúcich kozmický sektor, digitálny sektor a používateľské sektory. Únia by mala podporovať expanziu vesmírnych spoločností so sídlom v Únii, aby im pomohla uspieť, a to aj tým, že ich bude podporovať pri prístupe k rizikovému financovaniu, keďže podniky, ktoré začínajú podnikať v oblasti vesmíru, nemajú v rámci Únie dostatočný prístup k súkromnému kapitálu, a vytváraním inovatívnych partnerstiev (prístup prvej zmluvy).

(5)  V záujme posilnenia konkurencieschopnosti kozmického priemyslu Únie a zvýšenia kapacít, pokiaľ ide o navrhovanie, budovanie a prevádzkovanie jej vlastných systémov, by Únia mala podporovať vytváranie, rast a rozvoj celého kozmického priemyslu. Vznik modelu napomáhajúceho podnikaniu a inováciám by sa mal na európskej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni podporiť najmä, ale nie výlučne prostredníctvom iniciatív, akými sú zriaďovanie vesmírnych centier spájajúcich kozmický sektor, digitálny sektor a používateľské sektory. Vesmírne centrá by mali spolupracovať s centrami digitálnych inovácií s cieľom podporiť podnikanie a zručnosti. Únia by mala podporovať expanziu európskych vesmírnych spoločností, aby im pomohla uspieť, a to aj tým, že ich bude podporovať pri prístupe k rizikovému financovaniu, keďže podniky, ktoré začínajú podnikať v oblasti vesmíru, nemajú v rámci Únie dostatočný prístup k súkromnému kapitálu, a vytváraním inovatívnych partnerstiev (prístup prvej zmluvy).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Vesmírny program Únie (ďalej aj „program“) má vzhľadom na svoj rozsah a potenciál pomôcť pri riešení globálnych výziev výrazný medzinárodný rozmer. Komisii by sa preto malo umožniť, aby v mene Únie riadila a koordinovala činnosti na medzinárodnej scéne, predovšetkým s cieľom brániť záujmy Únie a jej členských štátov na medzinárodných fórach, okrem iného aj v oblasti frekvencií, propagovala technológie Únie a jej priemysel a podporovala spoluprácu v oblasti odbornej prípravy, majúc na pamäti potrebu zaistiť reciprocitu práv a povinností jednotlivých strán. Je mimoriadne dôležité, aby Únia bola zastúpená Komisiou v orgánoch medzinárodného programu Cospas-Sarsat alebo v príslušných odvetvových orgánoch OSN vrátane Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, ako aj Svetovej meteorologickej organizácie.

(6)  Vesmírny program Únie (ďalej aj „program“) má vzhľadom na svoj rozsah a potenciál pomôcť pri riešení globálnych výziev výrazný medzinárodný rozmer. Komisii by sa preto malo umožniť, aby v mene Únie riadila a koordinovala činnosti na medzinárodnej scéne, predovšetkým s cieľom brániť záujmy Únie a jej členských štátov na medzinárodných fórach, okrem iného aj v oblasti frekvencií. Komisia by mala posilniť hospodársku diplomaciu, aby tak propagovala technológie Únie a jej priemysel a podporovala spoluprácu v oblasti odbornej prípravy, majúc na pamäti potrebu zaistiť reciprocitu práv a povinností jednotlivých strán a spravodlivú hospodársku súťaž na medzinárodnej úrovni. Je mimoriadne dôležité, aby Únia bola zastúpená Komisiou v orgánoch medzinárodného programu Cospas-Sarsat alebo v príslušných odvetvových orgánoch OSN vrátane Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, ako aj Svetovej meteorologickej organizácie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Komisia by súčasne s členskými štátmi a vysokým predstaviteľom mala podporovať zodpovedné správanie vo vesmíre, pričom by mala preskúmať možnosť pristúpenia k príslušným dohovorom OSN.

(7)  Komisia by súčasne s členskými štátmi a vysokým predstaviteľom mala podporovať zodpovedné správanie vo vesmíre, najmä pri hľadaní riešení pre znižovanie kozmického odpadu, pričom by mala preskúmať možnosť pristúpenia k príslušným dohovorom OSN.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Tento program má podobné ciele ako iné programy Únie, najmä program Európsky horizont, Fond InvestEU, Európsky obranný fond a fondy podľa nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie]. Preto by sa malo naplánovať kumulatívne financovanie z týchto programov za predpokladu, že sa skutočne vzťahujú na rovnaké nákladové položky, a to najmä prostredníctvom opatrení na doplnkové financovanie z programov Únie, pri ktorých to spôsoby riadenia umožňujú – buď následne, striedavo, alebo prostredníctvom kombinácie fondov –, ako aj opatrení na spoločné financovanie akcií, ktoré podľa možnosti umožňuje inovatívne partnerstvá a operácie kombinovaného financovania. Komisia by preto mala počas implementácie programu podporovať synergie s ďalšími súvisiacimi programami Únie, ktoré by podľa možnosti umožnili využívanie prístupu k rizikovému financovaniu, inovatívnym partnerstvám, kumulatívnemu alebo kombinovanému financovaniu.

(8)  Tento program má podobné ciele ako iné programy Únie, najmä program Európsky horizont, Fond InvestEU, Európsky obranný fond a fondy podľa nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie]. Preto by sa malo naplánovať kumulatívne financovanie z týchto programov za predpokladu, že sa skutočne vzťahujú na rovnaké nákladové položky, a to najmä prostredníctvom opatrení na doplnkové financovanie z programov Únie, pri ktorých to spôsoby riadenia umožňujú – buď následne, striedavo, alebo prostredníctvom kombinácie fondov –, ako aj opatrení na spoločné financovanie akcií, ktoré podľa možnosti umožňuje inovatívne partnerstvá a operácie kombinovaného financovania. Komisia by preto mala počas implementácie programu podporovať synergie s ďalšími súvisiacimi programami Únie, ktoré by podľa možnosti umožnili využívanie prístupu k rizikovému financovaniu, inovatívnym partnerstvám, kumulatívnemu alebo kombinovanému financovaniu. Je dôležité zabezpečiť kontinuitu medzi riešeniami vypracovanými v rámci programu Európsky horizont a ďalšími programami Únie a zložkami vesmírneho programu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Politické ciele tohto programu budú patriť aj medzi oblasti oprávnené na financovanie a investície prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtovej záruky Fondu InvestEU, a to najmä v rámci jeho segmentov politiky v oblasti udržateľnej infraštruktúry a výskumu, inovácie a digitalizácie. Finančná podpora by sa mala primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných podmienok, pričom akcie by sa nemali zameriavať na tie isté oblasti ako súkromné financovanie, vytláčať takéto financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jednoznačnú európsku pridanú hodnotu.

(9)  Politické ciele tohto programu budú patriť aj medzi oblasti oprávnené na financovanie a investície prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtovej záruky Fondu InvestEU, a to najmä v rámci jeho segmentov politiky v oblasti udržateľnej infraštruktúry a výskumu, inovácie a digitalizácie. Finančná podpora by sa mala primerane použiť na podporu investícií riešením zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných podmienok, pričom akcie by sa nemali zameriavať na tie isté oblasti ako súkromné financovanie, vytláčať takéto financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jednoznačnú európsku pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Program by mal využívať synergie medzi kozmickým sektorom a sektorom dopravy vzhľadom na to, že vesmírne technológie zohrávajú strategickú úlohu pri vytváraní inteligentnejšej, efektívnejšej, bezpečnejšej, udržateľnejšej a integrovanejšej pozemnej, námornej, leteckej a vesmírnej dopravy a zároveň rastúci, inovatívny sektor dopravy zvýši dopyt po inovačných a moderných vesmírnych technológiách.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Keďže Komisia presadzuje všeobecný záujem Únie, je na nej, aby tento program implementovala, prevzala celkovú zodpovednosť a podporovala jeho využívanie. V záujme optimálneho využitia zdrojov a schopností rôznych zainteresovaných strán by Komisia mala mať možnosť určité úlohy delegovať. Komisia má navyše najlepšie predpoklady na to, aby určila hlavné technické a prevádzkové špecifikácie potrebné pre vývoj systémov a služieb.

(27)  Keďže Komisia presadzuje všeobecný záujem Únie, je na nej, aby na vykonávanie tohto programu dohliadala, prevzala celkovú zodpovednosť a podporovala jeho využívanie. V záujme optimálneho využitia zdrojov a schopností rôznych zainteresovaných strán by Komisia mala mať možnosť určité úlohy delegovať. Komisia má navyše najlepšie predpoklady na to, aby určila požiadavky na vysokej úrovni potrebné pre vývoj systémov a služieb.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Poslaním Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (ďalej aj „agentúra“), ktorá nahrádza Agentúru pre európsky GNSS zriadenú nariadením (EÚ) č. 912/2010 a je jej nástupkyňou, je prispievať k tomuto programu, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť. Agentúre by sa preto mali zadať určité úlohy spojené s bezpečnosťou a podporou programu. Najmä v súvislosti s bezpečnosťou a vzhľadom na svoje skúsenosti v tejto oblasti by agentúra mala byť zodpovedná za úlohy v oblasti bezpečnostnej akreditácie pri všetkých akciách Únie v kozmickom sektore. Okrem toho by mala plniť úlohy, ktoré jej Komisia zverí prostredníctvom jednej alebo viacerých dohôd o príspevku vzťahujúcich sa na rôzne iné konkrétne úlohy spojené s programom.

(28)  Poslaním Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (ďalej aj „agentúra“), ktorá nahrádza Agentúru pre európsky GNSS zriadenú nariadením (EÚ) č. 912/2010 a je jej nástupkyňou, je prispievať k tomuto programu, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, komunikácie, využívanie používateľmi, rozvoj trhu, využívanie a podobne. Agentúre by sa preto mali zveriť určité úlohy spojené s bezpečnosťou a kybernetickou bezpečnosťou programu a podporou služieb a nadväzujúceho sektora. Najmä v súvislosti s bezpečnosťou a vzhľadom na svoje skúsenosti v tejto oblasti by agentúra mala byť zodpovedná za úlohy v oblasti bezpečnostnej akreditácie pri všetkých akciách Únie v kozmickom sektore. Okrem toho by mala plniť úlohy, ktoré jej Komisia zverí prostredníctvom jednej alebo viacerých dohôd o príspevku vzťahujúcich sa na rôzne iné konkrétne úlohy spojené s programom.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Vzhľadom na význam činností súvisiacich s vesmírom pre hospodárstvo Únie a život jej občanov a na dvojakú povahu systémov a aplikácií založených na týchto systémoch by hlavnou prioritou tohto programu malo byť dosiahnutie a zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti, najmä s cieľom ochrany záujmov Únie a jej členských štátov, a to aj pokiaľ ide o utajované a iné citlivé neutajované skutočnosti.

(32)  Vzhľadom na význam činností súvisiacich s vesmírom pre hospodárstvo Únie a život jej občanov a na dvojakú povahu systémov a aplikácií založených na týchto systémoch by hlavnou prioritou tohto programu malo byť dosiahnutie a zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti, najmä s cieľom ochrany záujmov Únie a jej členských štátov a pasažierov, a to aj pokiaľ ide o utajované a iné citlivé neutajované skutočnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Vzhľadom na jedinečnosť a zložitosť tohto programu a jeho súvis s bezpečnosťou by sa mali pri bezpečnostnej akreditácii dodržiavať uznávané a ustálené zásady. Je preto nevyhnutné, aby sa činnosti v oblasti bezpečnostnej akreditácie vykonávali na základe kolektívnej zodpovednosti za bezpečnosť Únie a jej členských štátov, pričom by sa malo dbať na dosiahnutie konsenzu a zapojenie všetkých, ktorí sa zaoberajú otázkou bezpečnosti, a aby sa zaviedol postup neustáleho monitorovania rizík. Zároveň je absolútne nevyhnutné, aby sa technické činnosti v oblasti bezpečnostnej akreditácie zverili kvalifikovaným odborníkom na akreditáciu zložitých systémov, ktorí majú primeraný stupeň bezpečnostnej previerky.

(35)  Vzhľadom na jedinečnosť a zložitosť tohto programu a jeho súvis s bezpečnosťou by sa mali pri bezpečnostnej akreditácii dodržiavať uznávané a ustálené zásady. Je preto nevyhnutné, aby sa činnosti v oblasti bezpečnostnej akreditácie vykonávali na základe kolektívnej zodpovednosti za bezpečnosť Únie a jej členských štátov, pričom by sa malo dbať na dosiahnutie konsenzu a zapojenie všetkých, ktorí sa zaoberajú otázkou bezpečnosti, a aby sa zaviedol stály postup monitorovania rizík. Zároveň je absolútne nevyhnutné, aby sa technické činnosti v oblasti bezpečnostnej akreditácie zverili kvalifikovaným odborníkom na akreditáciu zložitých systémov, ktorí majú primeraný stupeň bezpečnostnej previerky.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a)  Kybernetická bezpečnosť európskych kozmických infraštruktúr, tak pozemských, ako aj vesmírnych, je kľúčom k zabezpečeniu kontinuity prevádzky systémov, ich efektívnej schopnosti nepretržite plniť úlohy a poskytovať požadované služby.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  Keď sa presné satelitné určovanie polohy kombinuje s modernými komunikačnými možnosťami, prispieva k modernému a spoľahlivému sektoru dopravy pre autá, lietadlá a lode. Optimalizuje riadenie flotíl, vysledovateľnosť plavidiel, predchádza kolíziám, kontroluje rýchlosť, pomáha pri manévrovaní lodí a mnohých ďalších aspektoch týkajúcich sa dopravy.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Cieľom systému EGNOS je zlepšiť kvalitu otvorených signálov vysielaných existujúcimi globálnymi systémami satelitnej navigácie, a to najmä tých, ktoré vysiela systém Galileo. Služby poskytované systémom EGNOS by mali prednostne pokrývať územia členských štátov, ktoré sa geograficky nachádzajú v Európe, pričom na tento účel sa za takéto územia považujú aj Azory, Kanárske ostrovy a Madeira, a cieľom je pokryť tieto územia do konca roka 2025. Geografické pokrytie služieb poskytovaných systémom EGNOS by mohlo byť po zohľadnení technickej uskutočniteľnosti a v prípade služby ochrany života (Safety-of-Life, SOL) na základe medzinárodných dohôd rozšírené na ďalšie regióny sveta. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie [2018/XXXX] [nariadenie o Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva] a nevyhnutné monitorovanie kvality služieb systému Galileo na účely letectva treba uviesť, že hoci sa signály vysielané systémom Galileo môžu používať na účinné určovanie polohy lietadiel, za služby manažmentu letovej prevádzky (ATM) a letecké navigačné služby (ANS) sa môžu považovať len miestne alebo regionálne systémy spresňovania signálu, ako je napríklad EGNOS v Európe.

(40)  Cieľom systému EGNOS je zlepšiť kvalitu otvorených signálov vysielaných existujúcimi globálnymi systémami satelitnej navigácie, a to najmä tých, ktoré vysiela systém Galileo. Služby poskytované systémom EGNOS by mali prednostne pokrývať územia členských štátov, ktoré sa geograficky nachádzajú v Európe, pričom na tento účel sa za takéto územia považujú aj Azory, Kanárske ostrovy a Madeira, a cieľom je pokryť tieto územia do konca roka 2025. Geografické pokrytie služieb poskytovaných systémom EGNOS by mohlo byť po zohľadnení technickej uskutočniteľnosti a v prípade služby ochrany života (Safety-of-Life, SOL) na základe medzinárodných dohôd rozšírené na ďalšie regióny sveta. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie [2018/XXXX] [nariadenie o Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva] a nevyhnutné monitorovanie kvality služieb a úrovne ochrany systému Galileo na účely letectva, treba uviesť, že signály vysielané systémom Galileo sa môžu používať na účinné určovanie polohy lietadiel, za služby manažmentu letovej prevádzky (ATM) a letecké navigačné služby (ANS) sa môžu považovať len miestne alebo regionálne systémy spresňovania signálu, ako je napríklad EGNOS v Európe.

Odôvodnenie

Návrh sa zaoberá dôležitosťou bezpečnostných aspektov, ale nevyjadrujú sa v ňom dostatočne aspekty ochrany, ktoré sú rovnako dôležité, najmä v sektore dopravy.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Je absolútne nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu, udržateľnosť a budúcu dostupnosť služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS. V meniacom sa prostredí a na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu by sa malo pokračovať vo vývoji týchto systémov a mali by sa pripraviť ich nové generácie.

(41)  Je absolútne nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu, udržateľnosť, úroveň ochrany a budúcu dostupnosť služieb poskytovaných systémami Galileo a EGNOS. V meniacom sa prostredí a na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu by sa malo pokračovať vo vývoji týchto systémov a mali by sa pripraviť ich nové generácie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44a)   Na podporu využívania služieb poskytovaných systémom Galileo a EGNOS a na podporu nadväzujúcich služieb, najmä v sektore dopravy, by príslušné orgány mali vypracúvať spoločné normy a osvedčenia na medzinárodnej úrovni. 

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  V záujme maximalizácie sociálno-ekonomických prínosov systémov Galileo a EGNOS, najmä v oblasti bezpečnosti, by sa v odôvodnených a prínosných prípadoch malo využívanie služieb poskytovaných týmito systémami podporiť v iných oblastiach politiky Únie.

(46)  V záujme maximalizácie sociálno-ekonomických prínosov systémov Galileo a EGNOS, najmä v oblasti ochrany a bezpečnosti, environmentálnej udržateľnosti a mobility, by sa v odôvodnených a prínosných prípadoch malo využívanie služieb poskytovaných týmito systémami podporiť v iných oblastiach politiky Únie, najmä v sektore dopravy.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Copernicus by mal zabezpečovať autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a kľúčovým technológiám pre služby pozorovania Zeme a geoinformačné služby a umožniť tak Únii, aby sa mohla autonómne rozhodovať a autonómne konať, a to okrem iného aj v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, civilnej ochrany, bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky.

(47)  Copernicus by mal zabezpečovať autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a kľúčovým technológiám pre služby pozorovania Zeme a geoinformačné služby a umožniť tak Únii, aby sa mohla autonómne rozhodovať a autonómne konať, a to okrem iného aj v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, dopravy, civilnej ochrany, bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Pokiaľ ide o získavanie údajov, cieľom činností uskutočňovaných v rámci zložky Copernicus by malo byť doplnenie a udržiavanie existujúcej kozmickej infraštruktúry, príprava dlhodobého nahrádzania satelitov na konci ich životnosti, ako aj iniciovanie nových misií zameraných na nové systémy pozorovania, ktoré budú podporovať riešenie výzvy spojenej s globálnou zmenou klímy (monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a emisií ďalších skleníkových plynov). V rámci činností v medziach zložky Copernicus by sa malo rozšíriť pokrytie globálneho monitorovania na polárne oblasti a malo by sa podporovať dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, zo zákona vyplývajúce monitorovanie životného prostredia a podávanie správ o ňom, ako aj inovatívne environmentálne aplikácie (napr. monitorovanie plodín, vodné hospodárstvo a rozšírené monitorovanie požiarov). Pritom by sa mali v rámci zložky Copernicus mobilizovať a čo najlepšie využiť investície uskutočnené v predchádzajúcom období financovania (2014 – 2020) a zároveň by sa mali preskúmať nové prevádzkové a obchodné modely umožňujúce ďalej dopĺňať kapacity tohto programu. Copernicus by mal zároveň stavať na úspešných partnerstvách s členskými štátmi, tak aby sa ďalej rozvíjal jeho bezpečnostný rozmer v rámci vhodných mechanizmov riadenia a bolo možné reagovať na meniace sa potreby používateľov v oblasti bezpečnosti.

(52)  Pokiaľ ide o získavanie údajov, cieľom činností uskutočňovaných v rámci zložky Copernicus by malo byť doplnenie a udržiavanie existujúcej kozmickej a pozemskej infraštruktúry, príprava dlhodobého nahrádzania satelitov na konci ich životnosti, ako aj iniciovanie nových misií, ktorých uskutočniteľnosť v súčasnosti skúma Európska vesmírna agentúra a ktoré sú zamerané na nové systémy pozorovania, ktoré budú podporovať riešenie výzvy spojenej s globálnou zmenou klímy (monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a emisií ďalších skleníkových plynov), V rámci činností v medziach zložky Copernicus by sa malo rozšíriť pokrytie globálneho monitorovania na polárne oblasti a malo by sa podporovať dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, zo zákona vyplývajúce monitorovanie životného prostredia a podávanie správ o ňom, ako aj inovatívne environmentálne aplikácie (napr. monitorovanie plodín, vodné hospodárstvo a rozšírené monitorovanie požiarov). Pritom by sa mali v rámci zložky Copernicus mobilizovať a čo najlepšie využiť investície uskutočnené v predchádzajúcom období financovania (2014 – 2020) a zároveň by sa mali preskúmať nové prevádzkové a obchodné modely umožňujúce ďalej dopĺňať kapacity tohto programu. Copernicus by mal zároveň stavať na úspešných partnerstvách s členskými štátmi, tak aby sa ďalej rozvíjal jeho bezpečnostný rozmer v rámci vhodných mechanizmov riadenia a bolo možné reagovať na meniace sa potreby používateľov v oblasti bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(61)  Komisia by sa pri implementovaní zložky Copernicus mala prípadne opierať o európske medzinárodné organizácie, s ktorými už nadviazala partnerstvá, a to najmä o Európsku vesmírnu agentúru, pokiaľ ide o vývoj a verejné obstarávanie vesmírnych prostriedkov, prístup k údajom a realizáciu špecializovaných misií. Komisia by sa okrem toho mala opierať aj o organizáciu EUMETSAT, a to pokiaľ ide o prevádzku špecializovaných misií v súlade s jej odbornými znalosťami a mandátom. V oblasti služieb by Komisia mala náležite využívať osobitné kapacity poskytované agentúrami Únie, ako je Európska environmentálna agentúra, Európska námorná bezpečnostná agentúra, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj o medzivládne Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia a o európske investície, ktoré sa už uskutočnili v rámci služieb monitorovania morského prostredia poskytovaných spoločnosťou Mercator Ocean. V oblasti bezpečnosti sa bude spolu s vysokým predstaviteľom hľadať komplexný prístup na úrovni Únie. Spoločné výskumné centrum (ďalej len „JRC“) Komisie sa už od začiatku iniciatívy GMES aktívne na nej podieľa a podporuje vývoj v súvislosti so systémom Galileo a vesmírnym počasím. Podľa nariadenia (EÚ) č. 377/2014 JRC riadi službu riadenia mimoriadnych situácií v rámci systému Copernicus a globálnu zložku služby monitorovania krajiny v rámci tohto systému; prispieva ku skúmaniu kvality a vhodnosti produktov a informácií na príslušný účel a k budúcemu vývoju. Komisia by sa pri implementácii programu mala aj naďalej spoliehať na vedecké a technické poradenstvo JRC.

(61)  Komisia by sa pri implementovaní zložky Copernicus mala prípadne opierať o európske medzinárodné organizácie, s ktorými už nadviazala partnerstvá, a to najmä o Európsku vesmírnu agentúru, pokiaľ ide o vývoj a verejné obstarávanie vesmírnych prostriedkov, prístup k údajom a realizáciu špecializovaných misií. Komisia by sa okrem toho mala opierať aj o organizáciu EUMETSAT, a to pokiaľ ide o prevádzku špecializovaných misií v súlade s jej odbornými znalosťami a mandátom. V oblasti služieb by Komisia mala náležite využívať osobitné kapacity poskytované agentúrami Únie, ako je Európska environmentálna agentúra, Európska námorná bezpečnostná agentúra, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj o medzivládne Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia a o európske investície, ktoré sa už uskutočnili v rámci služieb monitorovania morského prostredia poskytovaných spoločnosťou Mercator Ocean. Spolu s vysokým predstaviteľom sa bude hľadať komplexný prístup na úrovni Únie, pokiaľ ide o opatrenia na boj proti zmene klímy vrátane vykonávania Parížskej dohody, ako aj otázky bezpečnosti. Spoločné výskumné centrum (ďalej len „JRC“) Komisie sa už od začiatku iniciatívy GMES aktívne na nej podieľa a podporuje vývoj v súvislosti so systémom Galileo a vesmírnym počasím. Podľa nariadenia (EÚ) č. 377/2014 JRC riadi službu riadenia mimoriadnych situácií v rámci systému Copernicus a globálnu zložku služby monitorovania krajiny v rámci tohto systému; prispieva ku skúmaniu kvality a vhodnosti produktov a informácií na príslušný účel a k budúcemu vývoju. Komisia by sa pri implementácii programu mala aj naďalej spoliehať na vedecké a technické poradenstvo JRC.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70)  Extrémne a závažné prejavy vesmírneho počasia môžu ohroziť bezpečnosť občanov a narušiť prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr. Preto by sa mala v rámci programu zaviesť funkcia vesmírneho počasia, v rámci ktorej by sa mali posudzovať riziká spojené s vesmírnym počasím a súvisiace potreby používateľov, zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s vesmírnym počasím, zabezpečiť poskytovanie služieb vesmírneho počasia vychádzajúcich z potrieb používateľov a zlepšiť spôsobilosti členských štátov, pokiaľ ide o službu vesmírneho počasia. Komisia by mala stanoviť odvetvia, ktorým sa majú prioritne poskytovať operatívne služby vesmírneho počasia, pričom by mala zohľadniť potreby používateľov, riziká a technologickú pripravenosť. Z dlhodobého hľadiska sa môžu pokryť aj potreby ďalších odvetví. Poskytovanie služieb na úrovni Únie podľa potrieb používateľov si bude vyžadovať cielené, koordinované a nepretržité činnosti v oblasti výskumu a vývoja zamerané na podporu rozvoja služieb vesmírneho počasia. Poskytovanie služieb vesmírneho počasia by malo byť založené na existujúcich spôsobilostiach jednotlivých štátov a Únie a malo by umožňovať širokú účasť členských štátov a zapojenie súkromného sektora.

(70)  Extrémne a závažné prejavy vesmírneho počasia môžu ohroziť bezpečnosť občanov a narušiť prevádzku vesmírnych a pozemných infraštruktúr. Preto by sa mala v rámci programu zaviesť funkcia vesmírneho počasia, v rámci ktorej by sa mali posudzovať riziká spojené s vesmírnym počasím a súvisiace potreby používateľov, zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s vesmírnym počasím, zabezpečiť poskytovanie služieb vesmírneho počasia vychádzajúcich z potrieb používateľov a zlepšiť spôsobilosti členských štátov, pokiaľ ide o službu vesmírneho počasia. Komisia by mala stanoviť odvetvia, ktorým sa majú prioritne poskytovať operatívne služby vesmírneho počasia, pričom by mala zohľadniť potreby používateľov, riziká a technologickú pripravenosť. Z dlhodobého hľadiska sa môžu pokryť aj potreby ďalších odvetví. Poskytovanie služieb na úrovni Únie podľa potrieb používateľov si bude vyžadovať cielené, koordinované a nepretržité činnosti v oblasti výskumu a vývoja zamerané na podporu rozvoja služieb vesmírneho počasia. Poskytovanie služieb vesmírneho počasia by malo byť založené na existujúcich spôsobilostiach jednotlivých štátov a Únie a malo by umožňovať širokú účasť členských štátov, medzinárodných organizácií a zapojenie súkromného sektora.

Odôvodnenie

Zmena sa navrhuje, aby bolo možné spoliehať sa na existujúce vesmírne kapacity v oblasti počasia organizácií ako ESA alebo EUMETSAT.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71)  V Bielej knihe Komisie o budúcnosti Európy25, Rímskej deklarácii hláv štátov a vlád 27 členských štátov EÚ26 a vo viacerých uzneseniach Európskeho parlamentu sa pripomína, že EÚ musí zohrávať významnú úlohu pri zaisťovaní chránenej, bezpečnej a odolnej Európy, ktorá bude schopná čeliť výzvam, ako sú regionálne konflikty, terorizmus, kybernetické hrozby a rastúce migračné tlaky. Zabezpečený a garantovaný prístup k satelitnej komunikácii je pre aktérov z oblasti bezpečnosti nevyhnutným nástrojom a združovanie a zdieľanie tohto kľúčového bezpečnostného zdroja na úrovni Únie posilňuje Úniu, ktorá chráni svojich občanov.

(71)  V Bielej knihe Komisie o budúcnosti Európy25, Rímskej deklarácii hláv štátov a vlád 27 členských štátov EÚ26 a vo viacerých uzneseniach Európskeho parlamentu sa pripomína, že EÚ musí zohrávať významnú úlohu pri zaisťovaní, udržateľnej chránenej, bezpečnej a odolnej Európy, ktorá bude schopná čeliť výzvam, ako sú zmena klímy, regionálne konflikty, terorizmus, kybernetické hrozby a rastúce migračné tlaky. Zabezpečený a garantovaný prístup k satelitnej komunikácii je pre aktérov z oblasti bezpečnosti nevyhnutným nástrojom a združovanie a zdieľanie tohto kľúčového bezpečnostného zdroja na úrovni Únie.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/biela_kniha_o_buducnosti_europy_sk.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/biela_kniha_o_buducnosti_europy_sk.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(76)  V prvej fáze GOVSATCOM (približne do roku 2025) sa budú využívať existujúce kapacity súkromných aktérov a členských štátov. V priebehu tejto prvej fázy sa budú služby zavádzať postupne a najprv pre používateľov na úrovni Únie. Ak sa v priebehu prvej fázy na základe podrobnej analýzy budúcej ponuky a dopytu ukáže, že tento prístup na pokrytie meniaceho sa dopytu nepostačuje, môže sa prijať rozhodnutie prejsť k druhej fáze a rozvíjať ďalšie kozmické infraštruktúry alebo spôsobilosti na mieru, a to prostredníctvom jedného alebo viacerých verejno-súkromných partnerstiev, napr. so satelitnými operátormi z Únie.

(76)  V prvej fáze GOVSATCOM (približne do roku 2025) sa budú využívať existujúce kapacity súkromných aktérov a členských štátov. V priebehu tejto prvej fázy sa budú služby zavádzať postupne. Ak sa v priebehu prvej fázy na základe podrobnej analýzy budúcej ponuky a dopytu ukáže, že tento prístup na pokrytie meniaceho sa dopytu nepostačuje, môže sa prijať rozhodnutie prejsť k druhej fáze a rozvíjať ďalšie kozmické infraštruktúry alebo spôsobilosti na mieru, a to prostredníctvom jedného alebo viacerých verejno-súkromných partnerstiev, napr. so satelitnými operátormi z Únie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(78)  Pre používateľov satelitných komunikácií sú kľúčovým prevádzkovým rozhraním používateľské zariadenia. Vďaka spôsobu, akým ku GOVSATCOM pristupuje EÚ, môže väčšina používateľov naďalej využívať pre služby GOVSATCOM existujúce používateľské zariadenia, pokiaľ využívajú technológie Únie.

(78)  Pre používateľov satelitných komunikácií sú kľúčovým prevádzkovým rozhraním používateľské zariadenia. Prístup EÚ vo vzťahu ku GOVSATCOM by mal používateľom umožniť, aby naďalej využívali svoje existujúce používateľské zariadenia na služby GOVSATCOM.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 86

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(86)  V súvislosti s infraštruktúrou určenou pre potreby tohto programu môže byť potrebný ďalší výskum a inovácie, ktoré sa môžu podporovať z programu Európsky horizont, pričom snahou bude dosiahnuť súlad s činnosťami v tejto oblasti uskutočňovanými Európskou vesmírnou agentúrou. Synergiami s programom Európsky horizont by sa malo zabezpečiť, aby sa potreby kozmického sektora v oblasti výskumu a inovácií určili a stanovili v rámci procesu strategického plánovania výskumu a inovácií. Vesmírne údaje a súvisiace služby voľne sprístupnené programom sa použijú na vývoj prelomových riešení prostredníctvom výskumu a inovácií, a to aj v rámci programu Európsky horizont, pričom sa tak bude diať najmä v súvislosti s udržateľnými potravinami a prírodnými zdrojmi, monitorovaním klímy, inteligentnými mestami, automatizovanými vozidlami, bezpečnosťou a zvládaním katastrof. V procese strategického plánovania v rámci programu Európsky horizont sa určia činnosti v oblasti výskumu a inovácií, pri ktorých by sa mali využívať infraštruktúry vlastnené Úniou, ako sú Galileo, EGNOS a Copernicus. Výskumné infraštruktúry, hlavne siete pre pozorovania in situ, budú tvoriť základné prvky infraštruktúry na pozorovanie in situ, ktorá umožňuje služby systému Copernicus.

(86)  V súvislosti s infraštruktúrou určenou pre potreby tohto programu môže byť potrebný ďalší výskum a inovácie, ktoré sa môžu podporovať z programu Európsky horizont, pričom snahou bude dosiahnuť súlad s činnosťami v tejto oblasti uskutočňovanými Európskou vesmírnou agentúrou. Synergiami s programom Európsky horizont by sa malo zabezpečiť, aby sa potreby kozmického sektora v oblasti výskumu a inovácií určili a stanovili v rámci procesu strategického plánovania výskumu a inovácií. Je dôležité zabezpečiť kontinuitu medzi riešeniami vypracovanými v rámci programu Európsky horizont a operáciami zložiek vesmírneho programu. Na rozvoj prelomových riešení prostredníctvom výskumu a inovácií z hľadiska hlavných európskych politík, najmä v sektore dopravy, sa aj v rámci programu Európsky horizont budú využívať kozmické údaje a služby voľne sprístupnené v rámci programu. V procese strategického plánovania v rámci programu Európsky horizont sa určia činnosti v oblasti výskumu a inovácií, pri ktorých by sa mali využívať infraštruktúry vlastnené Úniou, ako sú Galileo, EGNOS a Copernicus. Výskumné infraštruktúry, hlavne siete pre pozorovania in situ, budú tvoriť základné prvky infraštruktúry na pozorovanie in situ, ktorá umožňuje služby systému Copernicus.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 87

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(87)  Nariadením (EÚ) č. 912/2010 sa zriadila agentúra Únie s názvom Agentúra pre európsky GNSS na riadenie určitých aspektov programov satelitnej navigácie Galileo a EGNOS. V tomto nariadení sa predovšetkým stanovuje, že Agentúre pre európsky GNSS budú zverené nové úlohy, a to nielen v súvislosti so systémami Galileo a EGNOS, ale aj s ďalšími zložkami tohto programu, najmä bezpečnostnou akreditáciou. Názov Agentúry pre európsky GNSS, jej úlohy a organizačné aspekty sa preto musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(87)  Nariadením (EÚ) č. 912/2010 sa zriadila agentúra Únie s názvom Agentúra pre európsky GNSS na riadenie určitých aspektov programov satelitnej navigácie Galileo a EGNOS. V tomto nariadení sa predovšetkým stanovuje, že Agentúre pre európsky GNSS budú zverené nové úlohy, a to nielen v súvislosti so systémami Galileo a EGNOS, ale aj s ďalšími zložkami tohto programu, najmä bezpečnostnou akreditáciou a kybernetickou bezpečnosťou Názov Agentúry pre európsky GNSS, jej úlohy a organizačné aspekty sa preto musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 88

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(88)  Vzhľadom na jej rozšírený rozsah činnosti, ktorý už nebude obmedzený iba na systémy Galileo a EGNOS, by sa Agentúra pre európsky GNSS mala odteraz zmeniť. Kontinuita činností Agentúry pre európsky GNSS vrátane kontinuity, pokiaľ ide o práva a povinnosti, zamestnancov a platnosť všetkých prijatých rozhodnutí, by sa však mala zabezpečiť v rámci agentúry.

(88)  Vzhľadom na jej rozšírený rozsah činnosti, ktorý už nebude obmedzený iba na systémy Galileo a EGNOS, by sa Agentúra pre európsky GNSS mala odteraz zmeniť. Ak Komisia zverí úlohy agentúre, zabezpečí primerané financovanie riadenia a vykonávania týchto úloh vrátane primeraných ľudských a finančných zdrojov. Kontinuita činností Agentúry pre európsky GNSS vrátane kontinuity, pokiaľ ide o práva a povinnosti, zamestnancov a platnosť všetkých prijatých rozhodnutí, by sa však mala zabezpečiť v rámci agentúry.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  „prejavy vesmírneho počasia“ sú prirodzene sa vyskytujúce zmeny vesmírneho priestoru medzi Slnkom a Zemou vrátane slnečných erupcií, slnečných energetických častíc, slnečného vetra a výronov koronálnej hmoty, ktoré môžu viesť k slnečným búrkam (geomagnetickým búrkam, slnečným radiačným búrkam a ionosférickým poruchám), ktoré môžu prípadne mať vplyv na Zemi;

2.  „prejavy kozmického počasia“ sú prirodzene sa vyskytujúce zmeny kozmického priestoru medzi Slnkom a Zemou vrátane slnečných erupcií, slnečných energetických častíc, slnečného vetra a výronov koronálnej hmoty, ktoré môžu viesť k slnečným búrkam (geomagnetickým búrkam, slnečným radiačným búrkam a ionosférickým poruchám), ktoré môžu prípadne mať vplyv na Zemi a na infraštruktúru v kozmickom priestore;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  „údaje z SST“ sú fyzické parametre kozmických objektov zachytené snímačmi SST alebo orbitálne parametre kozmických objektov odvodené z pozorovaní snímačmi SST v rámci zložky dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (ďalej aj „SST“);

10.  „údaje z SST“ sú fyzické parametre kozmických objektov a kozmického odpadu zachytené snímačmi SST alebo orbitálne parametre kozmických objektov odvodené z pozorovaní snímačmi SST v rámci zložky dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (ďalej aj „SST“);

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

19.  „snímač SST“ je zariadenie alebo kombinácia zariadení, ako sú pozemné alebo vesmírne radary, lasery a teleskopy, ktoré sú schopné merať fyzické parametre kozmických objektov, ako je veľkosť, poloha a rýchlosť;

19.  „snímač SST“ je zariadenie alebo kombinácia zariadení, ako sú pozemné alebo vesmírne radary, lasery a teleskopy, ktoré sú schopné merať fyzické parametre kozmických objektov a kozmického odpadu, ako je veľkosť, poloha a rýchlosť;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program okrem toho zahŕňa opatrenia na zabezpečenie efektívneho prístupu do vesmíru pre tento program a na podporu inovatívneho kozmického sektora.

Program okrem toho zahŕňa opatrenia na zabezpečenie autonómneho prístupu do vesmíru na boj proti kybernetickým hrozbám, na podporu inovatívneho a konkurencieschopného kozmického sektora a na podporu vesmírnej diplomacie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovať alebo prispievať k poskytovaniu vysokokvalitných, aktuálnych a v prípade potreby aj zabezpečených údajov, informácií a služieb týkajúcich sa vesmíru, a to bez prerušenia a pokiaľ možno na globálnej úrovni, a tým uspokojovať súčasné a budúce potreby a umožňovať plnenie politických priorít Únie vrátane tých, ktoré sa týkajú zmeny klímy a bezpečnosti a obrany,

a)  poskytovať alebo prispievať k poskytovaniu vysokokvalitných, aktuálnych a v prípade potreby aj chránených údajov, informácií a služieb týkajúcich sa vesmíru, a to bez prerušenia a pokiaľ možno na globálnej úrovni, podporovať kapacitu Únie a jej členských štátov v oblasti rozhodovania na základe dôkazov;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  posilniť úsilie na uspokojenie súčasných a budúcich potrieb a plniť politické priority Únie vrátane zmeny klímy a účinných a udržateľných dopravných služieb;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy okrem iného aj prostredníctvom podporovania čo najširšieho možného využívania údajov, informácií a služieb poskytovaných zložkami programu;

b)  maximalizovať sociálno-ekonomické prínosy, a to aj posilnením nadväzujúceho sektora a zabezpečením čo najširšieho možného využívania údajov, informácií a služieb poskytovaných zložkami programu;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  posilniť bezpečnosť Únie a jej členských štátov, jej slobodu konať a strategickú autonómiu, najmä pokiaľ ide o technológie a rozhodovanie založené na dôkazoch;

c)  posilniť bezpečnosť vrátane kybernetickej bezpečnosti a ochranu Únie, jej členských štátov a jej občanov, jej strategickú autonómiu, najmä z priemyselného a technologického hľadiska;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  uznať a podporovať prínos k ochrane, najmä v sektore dopravy;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podporovať úlohu Únie na medzinárodnej scéne ako jedného z popredných aktérov v kozmickom sektore a posilniť jej úlohu pri riešení globálnych výziev a podporovaní globálnych iniciatív, a to okrem iného aj v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja.

d)  podporovať úlohu Únie na medzinárodnej scéne ako jedného z popredných aktérov v kozmickom sektore a posilniť jej úlohu pri riešení globálnych výziev a podporovaní globálnych iniciatív, a to okrem iného aj v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja všetkých príslušných sektorov, najmä v sektore dopravy.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  posilniť vesmírnu diplomaciu Únie, podporovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom zvýšiť povedomie o vesmíre, podporovať európske technológie a priemysel a zásadu reciprocity a spravodlivej hospodárskej súťaže na medzinárodnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  zvýšiť bezpečnosť Únie a jej členských štátov v rôznych oblastiach, najmä pokiaľ ide o dopravu (leteckú vrátane UAV, železničnú, námornú, cestnú, autonómnu), budovať a monitorovať infraštruktúru, monitorovať krajinu a životné prostredie;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  podporovať pokračovanie programu nosných rakiet v Európe v strednodobom a dlhodobom horizonte;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  na Galileo a EGNOS: poskytovať najmodernejšie a v prípade potreby zabezpečené služby určovania polohy, navigácie a určovania času;

a)  na Galileo a EGNOS: dlhodobo poskytovať najmodernejšie a v prípade potreby zabezpečené služby určovania polohy, navigácie a určovania času a zabezpečiť pokračovanie poskytovanie týchto služieb;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na Copernicus: poskytovať presné a spoľahlivé údaje a informácie získané pozorovaním Zeme dodávané na dlhodobom základe, podporovať vykonávanie a monitorovanie politík Únie a jej členských štátov v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, civilnej ochrany, ochrany a bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky;

b)  na Copernicus: poskytovať presné a spoľahlivé údaje a informácie získané pozorovaním Zeme dodávané na dlhodobom základe, podporovať vykonávanie a monitorovanie politík Únie a jej členských štátov v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, udržateľnosti, dopravy, automatizácie, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, civilnej ochrany, vnútornej a vonkajšej ochrany a bezpečnosti, ako aj digitálnej a modrej ekonomiky;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v prípade získavania informácií o situácii vo vesmíre (ďalej aj „SSA“): zlepšiť spôsobilosti SST v oblasti monitorovania, sledovania a identifikácie kozmických objektov, monitorovať vesmírne počasie a mapovať a prepojiť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o objekty v blízkosti Zeme (NEO);

c)  v prípade získavania informácií o situácii vo vesmíre (ďalej aj „SSA“): zlepšiť spôsobilosti SST v oblasti monitorovania, sledovania a identifikácie kozmických objektov a kozmického odpadu, monitorovať kozmické počasie a mapovať a prepojiť kapacity členských štátov, pokiaľ ide o objekty v blízkosti Zeme (NEO);

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prispievať, ak je to potrebné pre potreby programu, k autonómnej, bezpečnej a nákladovo efektívnej spôsobilosti prístupu do vesmíru;

e)  prispievať k autonómnej, bezpečnej a nákladovo efektívnej spôsobilosti na prístup do vesmíru;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podporovať a posilňovať konkurencieschopnosť právnických a fyzických osôb z Únie, ktoré pôsobia alebo chcú začať pôsobiť v tomto sektore, ako aj ich podnikavosť, zručnosti a schopnosť inovovať, s osobitným zreteľom na postavenie a potreby malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov.

f)  podporovať a posilňovať konkurencieschopnosť právnických a fyzických osôb z Únie, ktoré pôsobia alebo chcú začať pôsobiť v tomto sektore, ako aj ich podnikavosť, zručnosti a schopnosť inovovať, s osobitným zreteľom na postavenie a potreby malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov a na spoločný záujem a využívanie odborných znalostí v rôznych regiónoch únie.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  podporovať rozvoj konkurencieschopného kozmického hospodárstva Únie a maximalizovať príležitosti pre podniky Únie všetkých veľkostí, najmä malé a stredné podniky, nových účastníkov a začínajúce podniky s cieľom rozvíjať a poskytovať inovačné vesmírne systémy a služby;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovanie služieb vynášania na obežnú dráhu pre potreby programu;

a)  poskytovanie agregovaných služieb vynášania na obežnú dráhu pre potreby programu, ako aj pre EÚ a iné subjekty na ich žiadosť so zreteľom na základné bezpečnostné záujmy Únie v súlade s článkom 25;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vývojové činnosti spojené s autonómnym, spoľahlivým a nákladovo efektívnym prístupom do vesmíru;

b)  vývojové činnosti spojené s autonómnym, spoľahlivým a nákladovo efektívnym prístupom do vesmíru vrátane alternatívnych technológií vynášania na obežnú dráhu a inovačných systémov alebo služieb s prihliadnutím na základné bezpečnostné záujmy Únie a jej členských štátov uvedené v článku 25;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  potrebné úpravy pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej pre prístup do vesmíru, ak je to potrebné pre potreby programu.

c)  potrebnú podporu pozemnej infraštruktúry nevyhnutnej pre prístup do vesmíru, ak je to potrebné pre ciele programu.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program podporuje:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  inovačné činnosti v záujme čo najlepšieho využitia kozmických technológií, infraštruktúry alebo služieb;

a)  inovačné činnosti v záujme čo najlepšieho využitia kozmických technológií, infraštruktúry alebo služieb pri zohľadnení základných záujmov Únie a jej členských štátov uvedených v článku 25;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vytváranie inovačných partnerstiev súvisiacich s vesmírom cieľom vyvinúť inovačné produkty alebo služby a následne získať výsledný tovar alebo služby;

b)  vytváranie vnútroštátnych, cezhraničných a nadnárodných kozmických partnerstiev v oblasti inovácií s cieľom vyvíjať inovačné produkty alebo služby a následne kupovať výsledné produkty alebo služby pre potreby programu, pričom sa zohľadnia základné záujmy Únie a jej členských štátov uvedené v článku 25;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  synergie s ďalšími európskymi fondmi, ako sú Európsky horizont, InvestEU, kohézny fond, EFRR, s cieľom podporovať rozvoj využívania vo všetkých nadväzujúcich sektoroch.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  spoluprácu medzi podnikmi vo forme vesmírnych centier spájajúcich na regionálnej vnútroštátnej úrovni aktérov z kozmického a digitálneho sektora, ako aj používateľov, a poskytujúcich podporu občanom a spoločnostiam v záujme podpory podnikania a zručností;

d)  vzájomnú spoluprácu medzi podnikmi vo forme siete vesmírnych centier spájajúcich na regionálnej, vnútroštátnej a úniovej úrovni, aktérov z kozmického a digitálneho sektora, ako aj používateľov, a poskytovanie podpory, zariadení a služieb občanom a spoločnostiam v záujme podpory podnikania a zručností; spoluprácu medzi vesmírnymi centrami a centrami digitálnej inovácie zriadenými v rámci programu Digitálna Európa;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  synergie s dopravným, vesmírnym a digitálnym sektorom s cieľom podporiť širšie využívanie nových technológií (napríklad elektronické výzvy, digitálny tachograf, monitorovanie a riadenie dopravy, autonómne šoférovanie, vozidlá a bezpilotné lietadlá) a riešenie potrieb bezpečného a plynulého prepojenia, spoľahlivé určovanie polohy, intermodalita a interoperabilita, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť dopravných služieb a priemyslu;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vylúčenie záruky

Záruka

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Služby, údaje a informácie poskytované zložkami programu sa poskytujú bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky, pokiaľ ide o ich kvalitu, presnosť, dostupnosť, spoľahlivosť, rýchlosť a vhodnosť na akýkoľvek účel. Komisia prijme na tento účel potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby používatelia týchto služieb, údajov a informácií boli vhodným spôsobom informovaní o vylúčení takejto záruky.

Služby, údaje a informácie poskytované zložkami programu sa poskytujú bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky, pokiaľ ide o ich kvalitu, presnosť, dostupnosť, spoľahlivosť, rýchlosť a vhodnosť na akýkoľvek účel, pokiaľ sa takáto záruka nevyžaduje podľa uplatniteľného práva Únie na účely poskytovania príslušných služieb. Komisia prijme na tento účel potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby používatelia týchto služieb, údajov a informácií boli vhodným spôsobom informovaní o vylúčení takejto záruky.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [16] miliárd EUR v bežných cenách.

Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [16,7miliardy EUR v bežných cenách.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  na SSA/GOVSATCOM: [0,5] miliardy EUR.

c)  na SSA: [0,6] miliardy EUR.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  GOVSATCOM: [0,6] miliardy EUR.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prierezové činnosti uvedené v článku 3 sa financujú v rámci zložiek programu.

2.  Prierezové činnosti uvedené v článkoch 3, 5 a 6 sa financujú v rámci zložiek programu.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  odchylne od článku 167 nariadenia o rozpočtových pravidlách využívať, vždy keď je to vhodné, viaceré zdroje dodávok s cieľom zabezpečiť lepšiu celkovú kontrolu nad všetkými zložkami programu, ich nákladmi a harmonogramom;

c)  odchylne od článku 167 nariadenia o rozpočtových pravidlách využívať, vždy keď je to vhodné, viaceré zdroje dodávok s cieľom zabezpečiť lepšiu celkovú kontrolu nad všetkými zložkami programu, ich nákladmi, kvalitou a harmonogramom;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podporovať autonómiu Únie, najmä z technologického hľadiska;

d)  podporovať autonómiu Únie, najmä z technologického hľadiska naprieč celým hodnotovým reťazcom;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Verejný obstarávateľ vyjadrí požadovaný podiel zákazky, ktorý sa má zadať subdodávateľom, ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho podielu.

2.  Verejný obstarávateľ vyjadrí požadovaný podiel zákazky, ktorý sa má zadať subdodávateľom, ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho podielu, pričom zohľadní zásadné záujmy Únie a jej členských štátov uvedené v článku 25.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na dôvažok k ustanoveniam [článku 165] nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu Komisia a agentúra uskutočňovať postupy spoločného verejného obstarávania s Európskou vesmírnou agentúrou alebo inými medzinárodnými organizáciami zapojenými do implementácie zložiek programu.

1.  Na dôvažok k ustanoveniam [článku 165] nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu Komisia a/alebo agentúra uskutočňovať postupy spoločného verejného obstarávania s Európskou vesmírnou agentúrou alebo inými medzinárodnými organizáciami zapojenými do implementácie zložiek programu.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  systematické posudzovanie cieľov a kontinuita služieb sú absolútnymi prioritami;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  systematické zohľadňovanie potrieb používateľov služieb poskytovaných zložkami programu, ako aj vedeckých a technologických výdobytkov súvisiacich s týmito službami;

d)  systematické zohľadňovanie potrieb používateľov, najmä kontinuita a stabilita rozhraní služieb poskytovaných zložkami programu, ako aj vedeckých a technologických výdobytkov súvisiacich s týmito službami;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty sa môžu zúčastňovať na programe, a to tak, že prispejú svojou technickou kompetenciou, odbornými znalosťami a pomocou, najmä v oblasti ochrany a bezpečnosti, a v prípade potreby aj tak, že Únii sprístupnia informácie a infraštruktúry, ktoré majú vo vlastníctve alebo ktoré sa nachádzajú na ich území, pričom okrem iného zabezpečia efektívny a voľný prístup k údajom in situ a ich využívanie a spolupracujú s Komisiou na zlepšení dostupnosti údajov in situ potrebných pre tento program.

1.  Členské štáty sa môžu zúčastňovať na programe, a to tak, že prispejú svojou technickou kompetenciou, odbornými znalosťami a pomocou, najmä v oblasti ochrany a bezpečnosti, udržateľnej dopravy a aplikácií zložiek programu, a v prípade potreby aj tak, že Únii sprístupnia informácie a infraštruktúry, ktoré majú vo vlastníctve alebo ktoré sa nachádzajú na ich území, pričom okrem iného zabezpečia efektívny a voľný prístup k údajom in situ a ich využívanie a spolupracujú s Komisiou na zlepšení dostupnosti údajov in situ potrebných pre tento program.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia nesie celkovú zodpovednosť za implementáciu programu, a to aj v oblasti bezpečnosti. V súlade s týmto nariadením určuje priority a dlhodobý vývoj programu a dohliada nad jeho implementáciou, pričom berie náležitý ohľad na jeho vplyv na ostatné politiky Únie.

1.  Komisia nesie celkovú zodpovednosť za implementáciu programu, ako aj zodpovednosť v oblasti bezpečnosti za zložky programu, ktoré nie sú zverené agentúre podľa článku 30. V súlade s týmto nariadením určuje priority a dlhodobý vývoj programu a dohliada nad jeho implementáciou, pričom berie náležitý ohľad na jeho vplyv na ostatné politiky Únie.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia riadi zložky programu, ak takéto riadenie nie je zverené inému subjektu.

2.  Komisia riadi zložku programu len v prípade, keď ciele zložky programu dosiahne účinnejšie než v prípade, keby takéto riadenie zverila inému subjektu. V ostatných prípadoch Komisia deleguje riadenie zložky programu na agentúru, Európsku vesmírnu agentúru alebo iné subjekty uvedené v článku 32.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak je to potrebné pre bezproblémové fungovanie programu a bezproblémové poskytovanie služieb poskytovaných zložkami programu, Komisia po konzultácii s používateľmi a všetkými ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami určí prostredníctvom vykonávacích aktov technické a prevádzkové špecifikácie potrebné na implementáciu a rozvoj týchto zložiek a služieb, ktoré poskytujú. Pri určovaní týchto technických a prevádzkových špecifikácií Komisia dbá na to, aby nedošlo k zníženiu všeobecnej úrovne bezpečnosti a aby bola splnená požiadavka spätnej kompatibility.

4.  Ak je to potrebné pre bezproblémové fungovanie programu a bezproblémové poskytovanie služieb poskytovaných zložkami programu, Komisia po konzultácii s používateľmi, nadväzujúcimi subjektmi a všetkými ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami určí prostredníctvom delegovaných aktov požiadavky na vysokej úrovni na implementáciu a rozvoj týchto zložiek a služieb, ktoré poskytujú. Pri určovaní týchto požiadaviek na vysokej úrovni Komisia dbá na to, aby nedošlo k zníženiu všeobecnej úrovne bezpečnosti a aby bola splnená požiadavka spätnej kompatibility.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

Uvedené delegované akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia podporuje a zabezpečuje využívaniepoužívanie údajov a služieb poskytovaných zložkami programu vo verejnom a v súkromnom sektore, a to okrem iného aj podporou primeraného vývoja týchto služieb a vytvorenia stabilného dlhodobého prostredia. Rozvíja synergie medzi aplikáciami jednotlivých zložiek programu. Zabezpečuje komplementaritu, konzistentnosť, synergie a väzby medzi programom a ďalšími akciami a programami Únie.

5.  Komisia prispieva k využívaniupoužívaniu údajov a služieb poskytovaných zložkami programu vo verejnom a v súkromnom sektore a kontroluje ich využívanie, a to okrem iného aj podporou primeraného vývoja týchto služieb, a kde je to vhodné zodpovedajúcich noriem na úrovni EÚ,vytváraním dlhodobo stabilného prostredia. Rozvíja synergie medzi aplikáciami jednotlivých zložiek programu. Zabezpečuje komplementaritu, konzistentnosť, synergie a väzby medzi programom a ďalšími akciami a programami Únie, prípadne aj zabezpečením zlučiteľnosti a interoperability medzi uvedenými službami a projektami financovanými prostredníctvom iných akcií a programov Únie.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípade potreby zabezpečuje koordináciu s činnosťami vykonávanými v kozmickom sektore na úrovni Únie, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Podnecuje spoluprácu medzi členskými štátmi a podporuje konvergenciu ich technologických kapacít a výdobytkov v oblasti vesmíru.

6.  V prípade potreby a v spolupráci s agentúrou a ESA zabezpečuje koordináciu s činnosťami vykonávanými v kozmickom sektore na úrovni Únie, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Spolu nabádajú na spoluprácu medzi členskými štátmi a podporujú konvergenciu ich technologických kapacít a výdobytkov v oblasti vesmíru.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  koordinovať kybernetickú bezpečnosť programu;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  podporovať a zabezpečovať využívanie a používanie údajov poskytovaných zložkami programu s osobitným dôrazom na sektor dopravy vrátane vykonávania opatrení týkajúcich sa vývoja nadväzujúcich aplikácií a služieb prispôsobených potrebám používateľov na základe zložiek programu;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  vykonávať akcie na podporu inovatívneho kozmického sektora Únie podľa článku 6 v spolupráci s Komisiou a nadväzujúcim sektorom vrátane podpory prístupu k financovaniu prostredníctvom finančných nástrojov poskytovaných v rámci hlavy III, ako aj v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), prostredníctvom finančných nástrojov EIB, ktoré sú zamerané najmä na MSP;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno a d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ad)  v rámci svojej pôsobnosti definovať a odporučiť Komisii priority v oblasti vesmíru v rámci Európskeho horizontu a riadiť kozmické činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sú financované z Európskeho horizontu.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno a e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ae)  podporovať využívanie synergií medzi kozmickým sektorom a sektorom dopravy;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  uskutočňovať komunikačné a propagačné činnosti a činnosti týkajúce sa komercializácie služieb ponúkaných systémami Galileo a EGNOS;

c)  uskutočňovať komunikačné a propagačné činnosti, najmä s ohľadom na služby ponúkané systémami Galileo, EGNOS a Copernicus;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  riadenie využívania systémov EGNOS a Galileo, ako sa uvádza v článku 43;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  poskytovať Komisii technické poradenstvo.

d)  poskytovať Komisii technické poradenstvo, ak pri tom nedôjde k duplicite úloh Európskej vesmírnej agentúry stanovených v článku 31.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  riadenie využívania systémov EGNOS a Galileo, ako sa uvádza v článku 43;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vykonávanie činností týkajúcich sa vývoja nadväzujúcich aplikácií a služieb na základe zložiek programu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže agentúre zveriť ďalšie úlohy vrátane činností v oblasti komunikácie, propagácie údajov a informácií a obchodovania s nimi, ako aj ďalších činností spojených s využívaním zo strany používateľov v súvislosti s inými zložkami programu, ako sú Galileo a EGNOS.

3.  Komisia môže agentúre zveriť ďalšie úlohy vrátane činností v oblasti komunikácie, propagácie údajov a informácií a obchodovania s nimi, ako aj ďalších činností spojených s využívaním zo strany používateľov v súvislosti s inými zložkami programu, ako sú Galileo, EGNOS a Copernicus.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia zverí úlohy uvedené v odseku 2 a 3 prostredníctvom dohody o príspevku v súlade s [článkom 2 ods. 18] a [hlavou VI] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.  Komisia zverí úlohy uvedené v odseku 2 a 3 prostredníctvom dohody o príspevku v súlade s [článkom 2 ods. 18] a [hlavou VI] nariadenia o rozpočtových pravidlách a tieto úlohy sa preskúmavajú v súlade s článkom 102 ods. 6 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak Komisia zverí úlohy agentúre, zabezpečí primerané financovanie riadenia a vykonávania týchto úloh vrátane primeraných ľudských a finančných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: vývoj systémov, rozvoj pozemného segmentu a navrhovanie a vývoj satelitov;

b)  v prípade systémov Galileo a EGNOS: technickú podporu agentúre pri plnení jej delegovaných úloh uvedených v článku 30 a, pokiaľ sa tak stanovuje v osobitných subdelegovaných dohodách uzatvorených medzi agentúrou a Európskou vesmírnou agentúrou podľa dohody o finančnom rámcovom partnerstve podľa odseku 2 tohto článku, obstarávanie vývoja systémov, rozvoja pozemného segmentu a navrhovania a vývoja satelitov v mene Únie;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podnecovanie spolupráce medzi členskými štátmi a podpora konvergencie ich technologických kapacít a výdobytkov v oblasti vesmíru.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  jasne zadefinujú zodpovednosti a povinnosti Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s programom,

–  jasne zadefinujú zodpovednosti a povinnosti Komisie, agentúry a Európskej vesmírnej agentúry v súvislosti s programom,

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  určia podmienky riadenia finančných prostriedkov zverených Európskej vesmírnej agentúre, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, postupy riadenia, očakávané výsledky merané na základe ukazovateľov výkonnosti, opatrenia uplatniteľné v prípade chybného alebo podvodného plnenia zákaziek z hľadiska nákladov, harmonogramu a výsledkov, ako aj komunikačná stratégia a pravidlá týkajúce sa vlastníctva všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku; dané podmienky musia byť v súlade s hlavami III a V tohto nariadenia a nariadenia o rozpočtových pravidlách,

–  určia podmienky riadenia finančných prostriedkov zverených Európskej vesmírnej agentúre vrátane uplatňovania verejného obstarávania Únie, ak sa uskutočňuje v mene a na účet Komisie alebo agentúry, postupov riadenia, očakávaných výsledkov meraných na základe ukazovateľov výkonnosti, opatrení uplatniteľných v prípade chybného alebo podvodného plnenia zákaziek z hľadiska nákladov, harmonogramu a výsledkov, ako aj komunikačná stratégia a pravidlá týkajúce sa vlastníctva všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku; dané podmienky musia byť v súlade s hlavami III a V tohto nariadenia a nariadenia o rozpočtových pravidlách,

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bezpečnosť programu by mala byť založená na týchto zásadách:

Bezpečnosť programu je založená na týchto zásadách:

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zohľadňovanie skúseností získaných pri prevádzke systémov Galileo, EGNOS a Copernicus;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  spolupráca s agentúrou ENISA v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v rámci svojich právomocí zaistí vysokú úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide predovšetkým o:

Komisia a agentúra v rámci svojich právomocí zaistia vysoký stupeň bezpečnosti, predovšetkým pokiaľ ide o:

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel Komisia zabezpečí, aby sa pre každú zložku programu vykonala analýza rizík a hrozieb. Na základe uvedenej analýzy rizík a hrozieb prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pre každú zložku programu všeobecné bezpečnostné požiadavky. Komisia pritom zohľadní vplyv daných požiadaviek na bezproblémové fungovanie príslušnej zložky, predovšetkým, pokiaľ ide o náklady, riadenie rizík a harmonogram, a zaistí, aby sa neznížila celková úroveň bezpečnosti ani nenarušilo fungovanie existujúcich zariadení založených na danej zložke. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

Na tento účel Komisia vykoná analýzu rizík a hrozieb pre zložky Copernicus, SST a GOVSATCOM a zabezpečí, aby agentúra vykonala analýzu rizík a hrozieb pre zložky Galileo a EGNOS.

 

Na základe analýzy rizík a hrozieb podľa odseku 1 Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pre každú zložku programu všeobecné bezpečnostné požiadavky. Zohľadní pritom vplyv daných požiadaviek na bezproblémové fungovanie príslušnej zložky, predovšetkým, pokiaľ ide o náklady, riadenie rizík a harmonogram, a zaistí, aby sa neznížila celková úroveň bezpečnosti ani nenarušilo fungovanie existujúcich zariadení založených na danej zložke. V rámci všeobecných bezpečnostných požiadaviek sa stanovia postupy, ktoré sa majú dodržiavať vždy, keď môže byť prevádzkou zložky ovplyvnená bezpečnosť Únie alebo jej členských štátov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Subjekt zodpovedný za riadenie určitej zložky programu zodpovedá za riadenie bezpečnosti danej zložky a na uvedený účel vykonáva analýzu rizík a hrozieb a všetky potrebné činnosti na zaistenie a monitorovanie bezpečnosti danej zložky, predovšetkým stanovovanie technických špecifikácií a prevádzkových postupov, pričom monitoruje dodržiavanie všeobecných bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1.

2.  Komisia zodpovedá za riadenie bezpečnosti zložiek Copernicus, SST a GOVSATCOM. Agentúra zodpovedá za riadenie bezpečnosti zložiek Galileo a EGNOS. Na uvedený účel vykonávajú všetky potrebné činnosti na zaistenie a monitorovanie bezpečnosti zložiek, za ktoré sú zodpovedné, predovšetkým stanovovanie technických špecifikácií a prevádzkových postupov, pričom monitorujú dodržiavanie všeobecných bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1 treťom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zabezpečuje kybernetickú bezpečnosť programu;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  každý členský štát zabezpečí, aby jeho vnútroštátne bezpečnostné predpisy poskytovali stupeň ochrany utajovaných skutočností EÚ, ktorý je rovnocenný so stupňom, aký poskytujú bezpečnostné predpisy uvedené v rozhodnutí Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ30 a bezpečnostné predpisy Rady stanovené v prílohách k rozhodnutiu Rady z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ31;

a)  každý členský štát zabezpečí, aby jeho vnútroštátne bezpečnostné predpisy poskytovali vysoký stupeň ochrany utajovaných skutočností EÚ, ktorý je rovnocenný so stupňom, aký poskytujú bezpečnostné predpisy uvedené v rozhodnutí Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ30 a bezpečnostné predpisy Rady stanovené v prílohách k rozhodnutiu Rady z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ31;

_________________

_________________

30 Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53 – 88.

30 Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53 – 88.

31 Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1 – 50.

31 Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1 – 50.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  riadenie, údržbu, sústavné zdokonaľovanie, vývoj a ochranu pozemnej infraštruktúry, najmä sietí, lokalít a podporných zariadení vrátane modernizácie a riadenia zastarávania;

b)  riadenie, údržbu, sústavné zdokonaľovanie, vývoj a ochranu pozemnej infraštruktúry vrátane dokončenia pozemskej infraštruktúry umiestnenej mimo územia EÚ, ktorá je však nevyhnutná pre poskytnutie plného pokrytia systému EGNOS pre územia členských štátov geograficky sa nachádzajúce v Európe, najmä sietí, lokalít a podporných zariadení vrátane modernizácie a riadenia zastarávania;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  rozvoj a vývoj základných prvkov, akými sú čipové súbory a prijímače podporované programom Galileo;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  činnosti certifikácie a štandardizácie;

d)  činnosti dohľadu nad výkonnosťou, certifikácie a štandardizácie;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  opatrenia zamerané na zníženie pravdepodobnosti výskytu prípadov interferencií rádiových frekvencií;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  navigačné služby pre leteckú dopravu prostredníctvom primeraných spresňujúcich systémov (palubných alebo pozemných).

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  službu systému EGNOS na prístup k údajom (EGNOS data access service – EDAS), ktorá poskytuje informácie na určenie polohy a synchronizáciu určené najmä pre aplikácie satelitnej navigácie na profesionálne alebo komerčné účely, pričom poskytuje zlepšený výkon a údaje s vyššou pridanou hodnotou v porovnaní s údajmi získanými prostredníctvom systému EOS;

b)  službu systému EGNOS na prístup k údajom (EGNOS data access service – EDAS), ktorá je pre používateľov bezplatná a poskytuje informácie na určenie polohy a synchronizáciu určené najmä pre aplikácie satelitnej navigácie na profesionálne alebo komerčné účely, pričom poskytuje zlepšený výkon a údaje s vyššou pridanou hodnotou v porovnaní s údajmi získanými prostredníctvom systému EOS;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  službu ochrany života (safety-of-life – SoL), na ktorú sa nevzťahujú priame poplatky pre používateľa a ktorá poskytuje informácie na určenie polohy a synchronizáciu s vysokou úrovňou kontinuity, dostupnosti a presnosti vrátane správy o integrite upozorňujúcej používateľov na každé zlyhanie signálov alebo signálov mimo tolerancie vysielaných systémom Galileo a inými GNSS, ktoré spresňuje v oblasti pokrytia, a ktorá je určená predovšetkým pre používateľov, pre ktorých je bezpečnosť podstatná, najmä v sektore civilného letectva na účely leteckých navigačných služieb.

c)  službu ochrany života (safety-of-life – SoL), na ktorú sa nevzťahujú priame poplatky pre používateľa a ktorá poskytuje informácie na určenie polohy a synchronizáciu času s vysokou úrovňou kontinuity, dostupnosti, presnosti a integrity. Táto služba sa poskytuje v rámci dohľadu EASA s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami na bezpečnosť letectva vrátane správy o integrite upozorňujúcej používateľov na každé zlyhanie signálov alebo signálov mimo tolerancie vysielaných systémom Galileo a inými GNSS, ktoré spresňuje v oblasti pokrytia, a je určená predovšetkým pre používateľov, pre ktorých je bezpečnosť podstatná, najmä v sektore civilného letectva na účely leteckých navigačných služieb.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Služby uvedené v odseku 1 sa poskytujú prioritne na území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe.

Služby uvedené v odseku 1 sa poskytujú prioritne na území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe vrátane Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Geografické pokrytie službami systému EGNOS možno rozšíriť na iné regióny sveta, najmä na územia kandidátskych krajín, tretích krajín pridružených k jednotnému európskemu nebu a krajín európskej susedskej politiky, a to za predpokladu technickej uskutočniteľnosti a v prípade služby SoL na základe medzinárodných dohôd.

Geografické pokrytie službami systému EGNOS možno rozšíriť na iné regióny sveta, najmä na územia kandidátskych krajín, tretích krajín pridružených k jednotnému európskemu nebu a krajín európskej susedskej politiky, a to za predpokladu technickej uskutočniteľnosti, vykonania posúdenia potenciálnych bezpečnostných hrozieb pre systém a bezpečnostnej akreditácie a v prípade služby SoL na základe medzinárodných dohôd.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Náklady na takéto rozšírenie vrátane súvisiacich prevádzkových nákladov špecifických pre dané regióny sa nehradia z rozpočtu uvedeného v článku 11. Takéto rozšírenie nespôsobí odklad ponúkania služieb uvedených v odseku 1 na celom území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe.

3.  Náklady na takéto rozšírenie vrátane súvisiacich prevádzkových nákladov špecifických pre dané regióny sa nehradia z rozpočtu uvedeného v článku 11, Európska komisia však zváži využitie existujúcich partnerských programov a prípadne vypracovanie osobitných finančných nástrojov na jeho podporu. Takéto rozšírenie nespôsobí odklad ponúkania služieb uvedených v odseku 1 na celom území členských štátov, ktoré sa geograficky nachádza v Európe.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  riadenie a zmenšenie rizík spojených s prevádzkou systémov Galileo a EGNOS;

a)  riadenie a zmenšenie rizík spojených s prevádzkou a poskytovaním služieb systémov Galileo a EGNOS;

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  riadenie a znižovanie rizika výskytu prípadov interferencií rádiových frekvencií;

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 47 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kompatibilita a interoperabilita

Kompatibilita, interoperabilita a normalizácia

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Systémy Galileo a EGNOS sú v čo najväčšej možnej miere v súlade s medzinárodnými normami a certifikáciami; príslušné orgány spolupracujú predovšetkým na vytvorení systému certifikácie určeného pre sektor železničnej, cestnej, leteckej a námornej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Systémy GALILEO a EGNOS a služby, ktoré poskytujú, sú kompatibilné s niektorými prijímačmi dopravnej infraštruktúry, pričom sa zohľadňujú aj strategické budúce sektory, ako sú samoriadiace a prepojené vozidlá a bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV).

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Copernicus je občianska zložka programu pozorovania Zeme stimulovaná hlavnými používateľmi. Copernicus zabezpečuje autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a kľúčovým technológiám pre údaje a informácie z pozorovania Zeme poskytované službami a umožňuje tak Únii autonómne sa rozhodovať a konať v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, civilnej ochrany, bezpečnosti, ako aj dopravy.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  monitorovanie krajiny a poľnohospodárstva s cieľom poskytovať informácie o krajinnej pokrývke, využívaní pôdy a zmene využívania pôdy, mestských oblastiach, množstve a kvalite vnútrozemskej vody, lesoch, poľnohospodárstve a iných prírodných zdrojoch, biodiverzite a kryosfére;

–  monitorovanie krajiny, budovanie infraštruktúry a poľnohospodárstva s cieľom poskytovať informácie o krajinnej pokrývke, využívaní pôdy a zmene využívania pôdy, mestských oblastiach, množstve a kvalite vnútrozemskej vody, lesoch, poľnohospodárstve a iných prírodných zdrojoch, biodiverzite a kryosfére;

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  dopravné služby na dosahovanie inteligentnejšej, bezpečnejšej, zabezpečenejšej, udržateľnejšej a integrovanejšej pozemnej, námornej, leteckej a vesmírnej dopravy;

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  mechanizmu na zvýšenie služieb programu Copernicus s cieľom podporiť iné akcie Únie.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  ďalších služieb monitorovania, podávania správ a zaistenia dodržiavania predpisov v ostatných tematických oblastiach upravovaných Európskou úniou.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Copernicus zahŕňa akcie na podporu nadväzujúcich služieb súvisiacich so systémom Copernicus, ktoré podporujú:

 

a) využívanie inštitucionálnych údajov a informácií pre vnútroštátne služby v oblasti monitorovania, podávania správ a zaistenia dodržiavania predpisov na podporu orgánov verejnej moci;

 

b) služby ponúkané na komerčnom základe;

 

c) mapovacie služby na monitorovanie a ochranu kultúrneho dedičstva.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zriadenie, rozvoj a prevádzkovanie siete pozemných a/alebo kozmických snímačov členských štátov vrátane snímačov vyvinutých prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry a snímačov Únie prevádzkovaných na vnútroštátnej úrovni, ktoré slúžia na dohľad nad objektmi a ich sledovanie a na vytváranie európskeho katalógu kozmických objektov prispôsobeného potrebám používateľov uvedených v článku 55;

a)  zriadenie, rozvoj a prevádzkovanie siete pozemných a/alebo kozmických snímačov členských štátov vrátane snímačov vyvinutých prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry a snímačov Únie prevádzkovaných na vnútroštátnej úrovni, ktoré slúžia na dohľad nad objektmi a ich sledovanie a do konca roka 2023 na vytvorenie európskeho katalógu kozmických objektov prispôsobeného potrebám používateľov uvedených v článku 55;

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 58 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 58a

 

Monitorovanie ponuky a dopytu po SST

 

Pred 31. decembrom 2024 Komisia vyhodnotí implementáciu zložky SST, najmä pokiaľ ide o vývoj potrieb používateľov v súvislosti s kapacitou pozemných a kozmických snímačov. Pri hodnotení sa preskúma najmä potreba ďalšej kozmickej a pozemnej infraštruktúry. Hodnotenie bude v prípade potreby sprevádzané vhodným návrhom na rozvoj ďalšej kozmickej a pozemnej infraštruktúry v rámci zložky SST.

Odôvodnenie

Európska únia by mala byť ambicióznejšia v súvislosti s dvoma novými iniciatívami SSA a GOVSATCOM. Keďže žiadame o vyšší rozpočet, môžeme zahrnúť viac činností.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Funkcia týkajúca sa vesmírneho počasia môže podporovať tieto činnosti:

1.  Funkcia týkajúca sa vesmírneho počasia podporuje tieto činnosti:

Odôvodnenie

Európska únia by mala byť ambicióznejšia v súvislosti s dvoma novými iniciatívami SSA a GOVSATCOM. Keďže žiadame o vyšší rozpočet, môžeme zahrnúť viac činností.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Funkcia týkajúca sa objektov v blízkosti Zeme môže podporovať tieto činnosti:

1.  Funkcia týkajúca sa objektov v blízkosti Zeme podporuje tieto činnosti:

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže koordinovať akcie orgánov verejnej moci Únie a členských štátov zodpovedných za civilnú ochranu, ak sa zistí, že sa objekt v blízkosti Zeme k nej približuje.

2.  Komisia koordinuje akcie orgánov verejnej moci Únie a členských štátov zodpovedných za civilnú ochranu, ak sa zistí, že sa objekt v blízkosti Zeme k nej približuje.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 61 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  rozvoj, výstavbu a prevádzku infraštruktúry pozemného segmentu;

a)  rozvoj, výstavbu a prevádzku infraštruktúry pozemského a kozmického segmentu;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov prevádzkové požiadavky na služby poskytované v rámci GOVSATCOM vo forme technických špecifikácií pre prípady využívania súvisiace s krízovým riadením, sledovaním a riadením kľúčovej infraštruktúry vrátane diplomatických komunikačných sietí. Uvedené prevádzkové požiadavky sú založené na podrobnej analýze požiadaviek používateľov a zohľadňujú požiadavky vyplývajúce z existujúcich používateľských zariadení a sietí. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

2.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov prevádzkové požiadavky na služby poskytované v rámci GOVSATCOM vo forme technických špecifikácií pre prípady využívania súvisiace s krízovým riadením, sledovaním a riadením kľúčovej infraštruktúry vrátane diplomatických komunikačných sietí. Uvedené prevádzkové požiadavky sú založené na podrobnej analýze požiadaviek používateľov a zohľadňujú požiadavky vyplývajúce z existujúcich používateľských zariadení a sietí. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3. Ďalšie prípady použitia možno pridať kedykoľvek, keď je to vhodné, na základe skutočného dopytu zo strany používateľov z členských štátov, po ktorom nasledujú zodpovedajúce technické špecifikácie.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov portfólio služieb pre služby poskytované v rámci GOVSATCOM, a to vo forme zoznamu kategórií kapacít a služieb satelitnej komunikácie a ich atribútov vrátane geografického pokrytia, frekvencie, šírky pásma, používateľských zariadení a bezpečnostných prvkov. Uvedené opatrenia vychádzajú z prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1, pričom sa v nich stanovuje priorita služieb poskytovaných používateľom na úrovni Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

3.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov portfólio služieb pre služby poskytované v rámci GOVSATCOM, a to vo forme zoznamu kategórií kapacít a služieb satelitnej komunikácie a ich atribútov vrátane geografického pokrytia, frekvencie, šírky pásma, používateľských zariadení a bezpečnostných prvkov. Uvedené opatrenia vychádzajú z prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V portfóliu služieb podľa odseku 3 sa zohľadnia existujúce komerčne dostupné služby s cieľom nenarušiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  právnické osoby, ktoré sú riadne akreditované na poskytovanie satelitných kapacít alebo služieb v súlade s postupom bezpečnostnej akreditácie v článku 36, a to na základe osobitných bezpečnostných požiadaviek na zložku GOVSATCOM uvedených v článku 34 ods. 1.

b)  právnické osoby, ktoré sú riadne akreditované na poskytovanie satelitných kapacít alebo služieb v súlade s postupom bezpečnostnej akreditácie v článku 36.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Poskytovatelia kapacít a služieb satelitnej komunikácie v rámci tejto zložky spĺňajú osobitné bezpečnostné požiadavky pre zložku GOVSATCOM určené v súlade s článkom 34 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Združené kapacity a služby satelitnej komunikácie, ako aj používateľské zariadenia pre takúto komunikáciu sa zdieľajú medzi účastníkmi GOVSATCOM a ich priorita sa určuje na základe analýzy bezpečnostných rizík zo strany používateľov na úrovni Únie a členských štátov. Pri tomto zdieľaní a určovaní priority sa uprednostňujú používatelia na úrovni Únie.

1.  Združené kapacity a služby satelitnej komunikácie, ako aj používateľské zariadenia pre takúto komunikáciu sa zdieľajú medzi účastníkmi GOVSATCOM a ich priorita sa určuje na základe analýzy bezpečnostných rizík zo strany používateľov na úrovni Únie a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Centrá GOVSATCOM zohľadnia existujúce komerčne dostupné služby s cieľom nenarušiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia do konca roka 2021 prijme delegovaný akt v súlade s článkom 105 týkajúci sa ustanovení o riadení GOVSATCOM.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred koncom roka 2024 Komisia vyhodnotí implementáciu zložky GOVSATCOM, najmä pokiaľ ide o vývoj potrieb používateľov v súvislosti s kapacitou satelitnej komunikácie. Pri hodnotení sa preskúma najmä potreba ďalšej kozmickej infraštruktúry. Hodnotenie bude v prípade potreby sprevádzané vhodným návrhom na rozvoj ďalšej kozmickej infraštruktúry v rámci zložky GOVSATCOM.

Zložka GOVSATCOM musí začať fungovať do konca roka 2023. Pred koncom roka 2024 Komisia vyhodnotí implementáciu zložky GOVSATCOM, najmä pokiaľ ide o vývoj potrieb používateľov v súvislosti s kapacitou satelitnej komunikácie. Pri hodnotení sa preskúma najmä potreba ďalšej kozmickej infraštruktúry. Hodnotenie bude v prípade potreby sprevádzané vhodným návrhom na rozvoj ďalšej kozmickej infraštruktúry v rámci zložky GOVSATCOM.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členovia a náhradní členovia správnej rady sa vymenúvajú na základe ich znalostí v oblasti základných úloh agentúry s prihliadnutím na relevantné riadiace, administratívne a rozpočtové zručnosti. Európsky parlament, Komisia a členské štáty sa usilujú obmedziť výmeny svojich zástupcov v správnej rade, aby sa zabezpečila kontinuita činností rady. Všetky strany sa usilujú v správnej rade dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien.

4.  Členovia a náhradní členovia správnej rady sa vymenúvajú na základe ich znalostí v oblasti úloh agentúry s prihliadnutím na relevantné riadiace, administratívne a rozpočtové zručnosti. Európsky parlament, Komisia a členské štáty sa usilujú obmedziť výmeny svojich zástupcov v správnej rade, aby sa zabezpečila kontinuita činností rady. Všetky strany sa usilujú v správnej rade dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 101 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia vymedzí metodiku na stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov pre presné vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní všeobecných cieľov stanovených v článku 4 písm. a), b) a c). Na základe tejto metodiky Komisia doplní prílohu najneskôr do 1. januára 2021.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 101 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a prípadne členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systémom podávania správ o výkonnosti sa zabezpečí, aby údaje na monitorovanie implementácie programu a jeho výsledkov boli vhodné na hĺbkovú analýzu dosiahnutého pokroku a ťažkostí, ktoré sa vyskytli, a aby sa tieto údaje zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a prípadne členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vykonáva hodnotenia programu včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  Komisia vykonáva hodnotenia programu včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese. V týchto hodnoteniach sa stanovia aj kvalitatívne ukazovatele pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní všeobecných cieľov stanovených v článku 4.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do 30. júna 2024 a potom každých päť rokov Komisia v súlade so svojimi usmerneniami posúdi činnosť agentúry v súvislosti s jej cieľmi, mandátom, úlohami a umiestnením. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry a finančné dôsledky každej takejto zmeny. Preskúma sa v ňom aj politika agentúry v oblasti konfliktu záujmov a nezávislosť a autonómia rady pre bezpečnostnú akreditáciu.

Do 30. júna 2024 a potom každé tri roky Komisia v súlade so svojimi usmerneniami posúdi činnosť agentúry v súvislosti s jej cieľmi, mandátom, úlohami a umiestnením. V rámci hodnotenia sa rieši predovšetkým prípadná potreba zmeniť mandát agentúry, najmä pokiaľ ide o možnosť zveriť jej dodatočné úlohy v súlade s článkom 30, a finančné dôsledky každej takejto zmeny. Preskúma sa v ňom aj politika agentúry v oblasti konfliktu záujmov a nezávislosť a autonómia rady pre bezpečnostnú akreditáciu.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 110 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia v spolupráci s agentúrou vypracuje prechodný plán na zabezpečenie primeraného financovania a personálu agentúry s cieľom umožniť agentúre vykonávať úlohy uvedené v tomto nariadení. Komisia vymedzí opatrenia na zabezpečenie toho, aby úlohy, pre ktoré v danom čase agentúra nemá primerané financovanie a personál, boli dostatočne vykonávané počas prechodného obdobia, ktoré nesmie trvať dlhšie ako dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program

Referenčné čísla

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Massimiliano Salini

3.7.2018

Prerokovanie vo výbore

8.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Danti, Angel Dzhambazki

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Keith Taylor

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

1

0

ECR

Peter Lundgren

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (9.10.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Hilde Vautmans

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Poľnohospodárstvo sa celosvetovo stáva čoraz zložitejšou činnosťou. Na jednej strane OSN predpovedá, že v záujme toho, aby bolo možné pokryť potreby svetovej populácie, sa potravinárska výroba bude musieť do roku 2050 zvýšiť o 50 %. Na druhej strane však toto odvetvie bude musieť riešiť dôsledky zmeny klímy a výzvy v oblasti životného prostredia a biodiverzity, ktoré s ňou súvisia, ako napríklad kvalita pôdy a vody. Poľnohospodári v EÚ sa zároveň musia potýkať s prísnymi výrobnými normami a zvyšujúcim sa množstvom požiadaviek, dopytu zo strany spoločnosti a administratívnych postupov.

Toto odvetvie má preto pred sebou množstvo výziev, aby naplno dosiahlo produktívnejší poľnohospodársky model efektívne využívajúci zdroje, v ktorom by sa výrobky optimalizovali bez ohľadu na veľkosť poľnohospodárskeho podniku. V posledných desaťročiach sa v európskom poľnohospodárstve úspešne vyvíjali nové postupy, techniky a výrobne metódy, ktoré zvyšovali produkciu, zlepšovali schopnosť poľnohospodárskych postupov prispôsobiť sa novým a meniacim okolnostiam a znižovali výrobné náklady.

Tento pokrok by však nebol možný bez neoceniteľnej pomoci kozmických technológií. Poľnohospodárstvo je jedným z kľúčových odvetví, ktorému aplikácie z oblasti kozmických technológií prinášajú pridanú hodnotu. Presné poľnohospodárstvo, využívanie technológie s cieľom robiť presnejšie, merateľné a vhodnejšie poľnohospodárske rozhodnutia, systémy satelitnej navigácie a systémy pozorovania Zeme sú v súčasnosti súčasťou mnohých poľnohospodárskych podnikov EÚ a čoskoro budú súčasťou celého odvetvia poľnohospodárstva EÚ. V súčasnosti približne 10 % HDP EÚ – viac ako 1,1 bilióna EUR – závisí od satelitných navigačných signálov. Európsky kozmický priemysel zamestnáva viac ako 230 000 kvalifikovaných odborníkov a jeho obrat sa v roku 2014 odhadoval na 46 až 54 miliárd EUR.

Tento návrh nariadenia je súčasťou opatrení nadväzujúcich na Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Všetky činnosti Únie v tejto oblasti sa zlúčia v plne integrovanom vesmírnom programe. Tým sa zabezpečí súdržný rámec pre budúce investície ponúkajúci väčšiu viditeľnosť a flexibilitu. Zlepšenie efektivity v konečnom dôsledku pomôže pri zavádzaní nových služieb opierajúcich sa o kozmické technológie, ktoré budú prínosom pre všetkých občanov EÚ. S cieľom realizovať programy Galileo, EGNOS, Copernicus a SST, ako aj program spustenia iniciatívy GOVSATCOM, pokračovať v týchto programoch a zlepšovať ich sa týmto návrhom Únii poskytuje rozpočet pre oblasť vesmíru vo výške 16 miliárd EUR.

Spravodajkyňa víta návrh nariadenia Komisie, pretože výrazne zjednodušuje a zefektívňuje súčasné acquis Únie tak, že sa takmer všetky pravidlá, ktoré boli doteraz obsiahnuté v samostatných nariadeniach alebo rozhodnutiach, kombinujú a harmonizujú v jednom texte. Upevňuje sa tým postavenie politiky Únie v oblasti kozmického priestoru, čo je v súlade s ambíciou Únie zohrávať v budúcnosti významnú úlohu globálneho hráča v oblasti vesmíru.

V súlade s cieľom lepšieho vykonávania spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) existuje zvýšená požiadavka používať informácie získané z pozorovania Zeme, čo prináša širšie možnosti z hľadiska monitorovania politiky a inteligentného poľnohospodárstva. Poskytovaním slobodných a otvorených údajov získaných z pozorovania Zeme Copernicus otvára cestu monitorovaniu poľnohospodárskych činností, ktoré vedú k napĺňaniu cieľov SPP. Tieto údaje v spojitosti s kapacitou systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a doplnené o ďalšie satelitné snímky poskytované súkromným priemyslom ponúkajú skutočnú pridanú hodnotu.

Spravodajkyňa je z tohto dôvodu presvedčená, že s cieľom dosiahnuť rovnováhu s programom Galileo je potrebné prideliť programu Copernicus väčší rozpočet, a napĺňať tak nové požiadavky zo strany politík EÚ a zainteresovaných strán. Spravodajkyňa navrhuje vyčleniť dodatočnú sumu 2 miliardy EUR pre program Copernicus. Táto suma je v súlade s odhadmi dlhodobého scenára programu Copernicus na plnenie všetkých priorít požadovaných zainteresovanými stranami a určených Európskou komisiou.

Ide o tieto potreby:

1.  misia s pomocou viacerých satelitov s cieľom zmapovať vplyv človeka na cyklus CO2 (túto potrebu podporujú závery konferencie COP 21),

2.  pozorovania pri vysokom priestorovo-teplotnom rozlíšení s cieľom doplniť súčasné merania misie Sentinel-2 a rozšíriť ich (toto bola priorita, ktorú predložili zainteresované strany v oblasti poľnohospodárstva a pre mestské aplikácie),

3.  nové merania kritických parametrov pre polárne oblasti (týmto sa podporia politiky EÚ pre Arktídu a zmena klímy),

4.  optické pozorovanie s hyperspektrálnymi zobrazovacími kapacitami na rozšírenie súčasnej misie Sentinel-2 (tieto priority sú označené zainteresovanými stranami v odvetví poľnohospodárstva a sú dôležité pre pôdne zdroje).

V odvetví poľnohospodárstva sa rozširujú možnosti EÚ i celosvetové možnosti využitia údajov programu Copernicus týkajúce sa napríklad: potravinových a vodných kríz, využívania vody, straty biodiverzity, kolapsu ekosystémov, extrémnych výkyvov počasia, presného poľnohospodárstva, monitorovania SPP a potravinovej bezpečnosti v širšom zmysle.

Dodatočné peniaze požadované pre uvedené štyri misie zabezpečia, že súkromný sektor môže navrhnúť viac aplikácií pre výrobcov a ostatné zainteresované strany, ktoré budú môcť dennodenne používať v praktickom formáte na svojich vreckových zariadeniach. Jeden príklad z Belgicka: Vo výskumnom ústave VITO vytvorili systém na monitorovanie rastu zemiakov. Použitím údajov a informácií programu Copernicus je v súčasnosti možné túto službu rozšíriť a zavádzať v globálnom meradle. Takéto aplikácie môžu vyplniť kritickú medzeru týkajúcu sa informácií o prognózach plodín, ktoré v súčasnosti poznáme.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Únia od konca 90. rokov minulého storočia rozvíja vlastné iniciatívy a programy v oblasti vesmíru, konkrétne európsku prekryvnú službu geostacionárnej navigácie (EGNOS) a následne programy Galileo a Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Treba zaistiť nielen kontinuitu týchto iniciatív, ale aj ich zlepšenie, aby naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a transformácie v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií, napĺňali novovznikajúce potreby používateľov a boli schopné plniť politické priority týkajúce sa napríklad zmeny klímy vrátane monitorovania zmien v Arktíde, bezpečnosti a obrany.

(3)  Únia od konca 90. rokov minulého storočia rozvíja vlastné iniciatívy a programy v oblasti vesmíru, konkrétne európsku prekryvnú službu geostacionárnej navigácie (EGNOS) a následne programy Galileo a Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Treba zaistiť nielen kontinuitu týchto iniciatív, ale aj ich urýchlenejšie zlepšenie napríklad zvýšením počtu satelitov, aby naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a transformácie v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií, napĺňali novovznikajúce potreby používateľov a boli schopné plniť politické priority týkajúce sa napríklad zmeny klímy vrátane monitorovania zmien v Arktíde, bezpečnosti a obrany.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Systémy satelitnej navigácie sa stále častejšie využívajú v čoraz väčšom počte kľúčových odvetví hospodárstva, najmä v odvetví dopravy, telekomunikácií, poľnohospodárstva a energetiky, nehovoriac o synergiách s činnosťami spojenými s bezpečnosťou a obranou Únie a jej členských štátov. Plná kontrola nad satelitnou navigáciou by preto mala zaručiť technologickú nezávislosť Únie, a to aj pokiaľ ide, z dlhodobejšieho hľadiska, o komponenty zariadení infraštruktúry, a zabezpečiť jej strategickú autonómiu.

(38)  Systémy satelitnej navigácie sa stále častejšie využívajú v čoraz väčšom počte kľúčových odvetví hospodárstva, najmä v odvetví dopravy, telekomunikácií, poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a energetiky, nehovoriac o synergiách s činnosťami spojenými s bezpečnosťou a obranou Únie a jej členských štátov. Plná kontrola nad satelitnou navigáciou by preto mala zaručiť technologickú nezávislosť Únie, a to aj pokiaľ ide, z dlhodobejšieho hľadiska, o komponenty zariadení infraštruktúry, a zabezpečiť jej strategickú autonómiu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40 a)  EGNOS môže byť nápomocný presnému poľnohospodárstvu a pomôcť európskym poľnohospodárom odstraňovať odpad, znižovať nadmerné používanie hnojív a herbicídov a optimalizovať výnosy plodín. EGNOS už má významnú „používateľskú komunitu“, ale počet poľnohospodárskych strojových zariadení kompatibilných s navigačnými technológiami je obmedzenejší. Táto otázka by sa mala riešiť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Copernicus by mal zabezpečovať autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a kľúčovým technológiám pre služby pozorovania Zeme a geoinformačné služby a umožniť tak Únii, aby sa mohla autonómne rozhodovať a autonómne konať, a to okrem iného aj v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, civilnej ochrany, bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky.

(47)  Copernicus by mal zabezpečovať autonómny prístup k poznatkom o životnom prostredí a poľnohospodárstve a kľúčovým technológiám pre služby pozorovania Zeme a geoinformačné služby a umožniť tak Únii, aby sa mohla autonómne rozhodovať a autonómne konať, a to okrem iného aj v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, biodiverzity, využívania pôdy, zmeny klímy, civilnej ochrany, bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(47a)  V prípade poľnohospodárstva by sa Copernicus mal ďalej rozvíjať a využívať s cieľom podporiť rozvoj postupov, ktoré zohľadňujú životné prostredie a udržiavajú produktivitu. Poľnohospodárstvo bude využívať plný potenciál programu Copernicus, najmä pokiaľ ide o využívanie a trendy v poľnohospodárskej pôde, predpovede výnosov, riadenie zavlažovania a hydrológiu, sezónne mapovanie obrábaných plôch a máp typov pôdy, zaberania pôdy, plodinných a pôdnych podmienok, poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou hodnotou, monitorovania biodiverzity na vidieku a fragmentácie krajiny. V nadväznosti na výsledky projektov ESA Sen2Agri a Sen4CAP by sa údaje mohli použiť aj na to, aby sa zmenil prístup monitorovania SPP, a to od prístupu zbierajúceho vzorky k systematickému prístupu, a aby sa nakoniec nahradili spotové kontroly, čím sa zníži administratívna záťaž platobných agentúr a konečných príjemcov podpory SPP.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Copernicus by mal stavať na činnostiach a úspechoch dosiahnutých na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/201417, ktorým sa zriaďuje program Únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme (Copernicus), ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke18, ktorým sa zriadil predchádzajúci program globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) a stanovili sa pravidlá zabezpečovania jeho počiatočnej prevádzky, a mal by na tieto činnosti nadväzovať, pritom by sa mali zohľadňovať najnovšie trendy vo výskume, technologické pokroky a inovácie vplývajúce na oblasť pozorovania Zeme, ako aj vývoj v oblastiach analýzy veľkých dát a umelej inteligencie a súvisiace stratégie a iniciatívy na úrovni Únie19. V čo najväčšej možnej miere by sa v rámci neho mali využívať kapacity členských štátov, Európskej vesmírnej agentúry, organizácie EUMETSAT20, ako aj iných subjektov vrátane komerčných iniciatív v Európe, pokiaľ ide o pozorovania z vesmíru, ktoré by tak mali prispievať aj k rozvoju životaschopného komerčného kozmického sektora v Európe. V uskutočniteľných a vhodných prípadoch by sa mali v rámci neho využívať aj dostupné údaje in situ a pomocné údaje poskytované hlavne členskými štátmi v súlade so smernicou 2007/2/ES21. Komisia by mala spolupracovať s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre životné prostredie s cieľom zaistiť pre Copernicus efektívny prístup k súborom údajov in situ a ich efektívne využívanie.

(48)  Program Copernicus je založený na partnerstve medzi Úniou, Európskou vesmírnou agentúrou a členskými štátmi. Mal by preto vychádzať z existujúcich európskych a vnútroštátnych kapacít, ktoré by sa mali doplniť novými, spoločne vytvorenými aktívami. Komisia by v záujme uplatnenia tohto prístupu mala vyvíjať snahu o udržiavanie dialógu s ESA a členskými štátmi, ktoré vlastnia relevantné kozmické aktíva a aktíva in situ. Copernicus by mal stavať na činnostiach a úspechoch dosiahnutých na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/201417, ktorým sa zriaďuje program Únie pre pozorovanie a monitorovanie Zeme (Copernicus), ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke18, ktorým sa zriadil predchádzajúci program globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) a stanovili sa pravidlá zabezpečovania jeho počiatočnej prevádzky, a mal by na tieto činnosti nadväzovať, pritom by sa mali zohľadňovať najnovšie trendy vo výskume, technologické pokroky a inovácie vplývajúce na oblasť pozorovania Zeme, ako aj vývoj v oblastiach analýzy veľkých dát a umelej inteligencie a súvisiace stratégie a iniciatívy na úrovni Únie19. V čo najväčšej možnej miere by sa v rámci neho mali využívať kapacity členských štátov, Európskej vesmírnej agentúry, organizácie EUMETSAT20, ako aj iných subjektov vrátane komerčných iniciatív v Európe, pokiaľ ide o pozorovania z vesmíru, ktoré by tak mali prispievať aj k rozvoju životaschopného komerčného kozmického sektora v Európe. V uskutočniteľných a vhodných prípadoch by sa mali v rámci neho využívať aj dostupné údaje in situ a pomocné údaje poskytované hlavne členskými štátmi v súlade so smernicou 2007/2/ES21. Komisia by mala spolupracovať s členskými štátmi a Európskou agentúrou pre životné prostredie s cieľom zaistiť pre Copernicus efektívny prístup k súborom údajov in situ a ich efektívne využívanie.

__________________

__________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22. septembra 2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013) (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22. septembra 2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013) (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1).

19 Oznámenie „Umelá inteligencia pre Európu“ [COM(2018) 237 final], oznámenie „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“ [COM(2018) 232 final], návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky [COM(2018) 8 final].

19 Oznámenie „Umelá inteligencia pre Európu“ [COM(2018) 237 final], oznámenie „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“ [COM(2018) 232 final], návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky [COM(2018) 8 final].

20 Európska organizácia pre využitie meteorologických družíc.

20 Európska organizácia pre využitie meteorologických družíc.

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire).

Odôvodnenie

Týmto odkazom sa potvrdzujú prebiehajúce štúdie uskutočniteľnosti financované Európskou vesmírnou agentúrou a budúci vývoj prvej jednotky každého typu satelitu, ktorý má agentúra financovať.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(48a)  Copernicus sa musí urýchlene posilniť, a to napríklad zvýšením počtu satelitov. Keďže veľká oblačnosť môže ovplyvniť využiteľnosť obrazov, je potrebná vyššia frekvencia snímok na získanie analýz časových radov používaných na také účely, ako je poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  Pokiaľ ide o získavanie údajov, cieľom činností uskutočňovaných v rámci zložky Copernicus by malo byť doplnenie a udržiavanie existujúcej kozmickej infraštruktúry, príprava dlhodobého nahrádzania satelitov na konci ich životnosti, ako aj iniciovanie nových misií zameraných na nové systémy pozorovania, ktoré budú podporovať riešenie výzvy spojenej s globálnou zmenou klímy (monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a emisií ďalších skleníkových plynov). V rámci činností v medziach zložky Copernicus by sa malo rozšíriť pokrytie globálneho monitorovania na polárne oblasti a malo by sa podporovať dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, zo zákona vyplývajúce monitorovanie životného prostredia a podávanie správ o ňom, ako aj inovatívne environmentálne aplikácie (napr. monitorovanie plodín, vodné hospodárstvo a rozšírené monitorovanie požiarov). Pritom by sa mali v rámci zložky Copernicus mobilizovať a čo najlepšie využiť investície uskutočnené v predchádzajúcom období financovania (2014 – 2020) a zároveň by sa mali preskúmať nové prevádzkové a obchodné modely umožňujúce ďalej dopĺňať kapacity tohto programu. Copernicus by mal zároveň stavať na úspešných partnerstvách s členskými štátmi, tak aby sa ďalej rozvíjal jeho bezpečnostný rozmer v rámci vhodných mechanizmov riadenia a bolo možné reagovať na meniace sa potreby používateľov v oblasti bezpečnosti.

(52)  Pokiaľ ide o získavanie údajov, cieľom činností uskutočňovaných v rámci zložky Copernicus by malo byť doplnenie a udržiavanie existujúcej kozmickej infraštruktúry, príprava dlhodobého nahrádzania satelitov na konci ich životnosti, ako aj iniciovanie nových misií, ktorých uskutočniteľnosť v súčasnosti skúma Európska vesmírna agentúra a ktoré sú zamerané na nové systémy pozorovania, ktoré budú podporovať riešenie výzvy spojenej s globálnou zmenou klímy (monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a emisií ďalších skleníkových plynov), a monitorovanie poľnohospodárstva. V rámci činností v medziach zložky Copernicus by sa malo rozšíriť pokrytie globálneho monitorovania na polárne oblasti a malo by sa podporovať dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, zo zákona vyplývajúce monitorovanie životného prostredia a podávanie správ o ňom, ako aj inovatívne environmentálne aplikácie (napr. monitorovanie plodín, vodné hospodárstvo a rozšírené monitorovanie požiarov). Pritom by sa mali v rámci zložky Copernicus mobilizovať a čo najlepšie využiť investície uskutočnené v predchádzajúcom období financovania (2014 – 2020) a zároveň by sa mali preskúmať nové prevádzkové a obchodné modely umožňujúce ďalej dopĺňať kapacity tohto programu. Copernicus by mal zároveň stavať na úspešných partnerstvách s členskými štátmi, tak aby sa ďalej rozvíjal jeho bezpečnostný rozmer v rámci vhodných mechanizmov riadenia a bolo možné reagovať na meniace sa potreby používateľov v oblasti bezpečnosti.

Odôvodnenie

Týmto odkazom sa potvrdzujú prebiehajúce štúdie uskutočniteľnosti financované Európskou vesmírnou agentúrou a budúci vývoj prvej jednotky každého typu satelitu, ktorý má agentúra financovať.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  V rámci funkcie spracovávania údajov a informácií by sa zložkou Copernicus mala zabezpečiť dlhodobá udržateľnosť a ďalší rozvoj základných služieb systému Copernicus, ktoré by mali poskytovať informácie na uspokojenie potrieb verejného sektora a potrieb vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Únie, a maximalizovať príležitosti komerčného využitia. Copernicus by mal na miestnej, štátnej, európskej a celosvetovej úrovni poskytovať najmä informácie o stave atmosféry; informácie o stave oceánov; informácie, ktoré napomáhajú monitorovaniu krajiny a tým podporujú vykonávanie miestnych a vnútroštátnych politík, ako aj politík Únie; informácie na podporu adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenie; geopriestorové informácie na podporu riadenia mimoriadnych situácií, okrem iného aj prostredníctvom preventívnych opatrení, zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj civilnej bezpečnosti vrátane podpory vonkajšej činnosti Únie. Komisia by mala určiť, aké zmluvné dojednania sú vhodné na podporu udržateľnosti poskytovania služieb.

(53)  V rámci funkcie spracovávania údajov a informácií by sa zložkou Copernicus mala zabezpečiť dlhodobá udržateľnosť a ďalší rozvoj základných služieb systému Copernicus, ktoré by mali poskytovať informácie na uspokojenie potrieb verejného sektora a potrieb vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Únie, a maximalizovať príležitosti komerčného využitia. Copernicus by mal na miestnej, štátnej, európskej a celosvetovej úrovni poskytovať najmä informácie o stave atmosféry; informácie o stave oceánov; informácie, ktoré napomáhajú monitorovaniu krajiny a tým podporujú vykonávanie miestnych a vnútroštátnych politík, ako aj politík Únie; informácie na podporu adaptácie na zmenu klímy a jej zmiernenie; informácie o stave poľnohospodárskej pôdy a využívaní pôdy, informácie o činnostiach rybolovu, geopriestorové informácie na podporu riadenia mimoriadnych situácií, okrem iného aj prostredníctvom preventívnych opatrení, zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj civilnej bezpečnosti vrátane podpory vonkajšej činnosti Únie. Komisia by mala určiť, aké zmluvné dojednania sú vhodné na podporu udržateľnosti poskytovania služieb.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(59a)  Vzhľadom na významný potenciál satelitných snímok pre udržateľné a efektívne riadenie zdrojov, ktoré poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o stave plodín a pôdy, by sa táto služba mala ďalej posilniť s cieľom uspokojiť potreby koncových používateľov a zabezpečiť prepojenie údajov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 86

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(86)  V súvislosti s infraštruktúrou určenou pre potreby tohto programu môže byť potrebný ďalší výskum a inovácie, ktoré sa môžu podporovať z programu Európsky horizont, pričom snahou bude dosiahnuť súlad s činnosťami v tejto oblasti uskutočňovanými Európskou vesmírnou agentúrou. Synergiami s programom Európsky horizont by sa malo zabezpečiť, aby sa potreby kozmického sektora v oblasti výskumu a inovácií určili a stanovili v rámci procesu strategického plánovania výskumu a inovácií. Vesmírne údaje a súvisiace služby voľne sprístupnené programom sa použijú na vývoj prelomových riešení prostredníctvom výskumu a inovácií, a to aj v rámci programu Európsky horizont, pričom sa tak bude diať najmä v súvislosti s udržateľnými potravinami a prírodnými zdrojmi, monitorovaním klímy, inteligentnými mestami, automatizovanými vozidlami, bezpečnosťou a zvládaním katastrof. V procese strategického plánovania v rámci programu Európsky horizont sa určia činnosti v oblasti výskumu a inovácií, pri ktorých by sa mali využívať infraštruktúry vlastnené Úniou, ako sú Galileo, EGNOS a Copernicus. Výskumné infraštruktúry, hlavne siete pre pozorovania in situ, budú tvoriť základné prvky infraštruktúry na pozorovanie in situ, ktorá umožňuje služby systému Copernicus.

(86)  V súvislosti s infraštruktúrou určenou pre potreby tohto programu môže byť potrebný ďalší výskum a inovácie, ktoré sa môžu podporovať z programu Európsky horizont, pričom snahou bude dosiahnuť súlad s činnosťami v tejto oblasti uskutočňovanými Európskou vesmírnou agentúrou. Synergiami s programom Európsky horizont by sa malo zabezpečiť, aby sa potreby kozmického sektora v oblasti výskumu a inovácií určili a stanovili v rámci procesu strategického plánovania výskumu a inovácií. Vesmírne údaje a súvisiace služby voľne sprístupnené programom sa použijú na vývoj prelomových riešení prostredníctvom výskumu a inovácií, a to aj v rámci programu Európsky horizont, pričom sa tak bude diať najmä v súvislosti s udržateľnými potravinami a prírodnými zdrojmi, monitorovaním klímy, uľahčovaním prevencie prírodných katastrof, inteligentnými mestami, automatizovanými vozidlami, bezpečnosťou a zvládaním katastrof. V procese strategického plánovania v rámci programu Európsky horizont sa určia činnosti v oblasti výskumu a inovácií, pri ktorých by sa mali využívať infraštruktúry vlastnené Úniou, ako sú Galileo, EGNOS a Copernicus. Výskumné infraštruktúry, hlavne siete pre pozorovania in situ, budú tvoriť základné prvky infraštruktúry na pozorovanie in situ, ktorá umožňuje služby systému Copernicus.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 23 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„kľúčoví používatelia systému Copernicus“, ktorí využívajú údaje zo systému Copernicus a informácie zo systému Copernicus a zároveň majú dodatočnú úlohu hnacej sily vývoja systému Copernicus, čo zahŕňa inštitúcie a orgány Únie a európske vnútroštátne alebo regionálne verejné subjekty poverené vykonávaním verejnej služby v súvislosti s vymedzením, vykonávaním, presadzovaním alebo monitorovaním politík v oblasti životného prostredia, civilnej ochrany alebo bezpečnosti;

„kľúčoví používatelia systému Copernicus“, ktorí využívajú údaje zo systému Copernicus a informácie zo systému Copernicus a zároveň majú dodatočnú úlohu hnacej sily vývoja systému Copernicus, čo zahŕňa inštitúcie a orgány Únie a európske vnútroštátne alebo regionálne verejné subjekty poverené vykonávaním verejnej služby v súvislosti s vymedzením, vykonávaním, presadzovaním alebo monitorovaním politík v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, udržateľného rastu, lesníctva, civilnej ochrany alebo bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 23 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„iní používatelia systému Copernicus“, ktorí využívajú údaje zo systému Copernicus a informácie zo systému Copernicus, čo zahŕňa najmä organizácie pôsobiace v oblasti výskumu a vzdelávania, komerčné a súkromné subjekty, charitatívne organizácie, mimovládne organizácie a medzinárodné organizácie.

„iní používatelia systému Copernicus“, ktorí využívajú údaje zo systému Copernicus a informácie zo systému Copernicus, čo zahŕňa najmä organizácie pôsobiace v oblasti výskumu a vzdelávania, komerčné a súkromné subjekty, právnické osoby, charitatívne organizácie, mimovládne organizácie a medzinárodné organizácie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  regionálny systém satelitnej navigácie, ktorý sa skladá z centier a pozemných staníc a z niekoľkých transpondérov nainštalovaných na geosynchrónnych satelitoch a ktorý spresňuje a koriguje otvorené signály vysielané systémom Galileo a ďalšími GNSS, okrem iného na účely služieb manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb (ďalej aj „európska prekryvná služba geostacionárnej navigácie“ alebo „EGNOS“);

b)  regionálny systém satelitnej navigácie, ktorý sa skladá z centier a pozemných staníc a z niekoľkých transpondérov nainštalovaných na geosynchrónnych satelitoch a ktorý spresňuje a koriguje otvorené signály vysielané systémom Galileo a ďalšími GNSS, okrem iného na účely služieb manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb, ako aj poľnohospodárstva (ďalej aj „európska prekryvná služba geostacionárnej navigácie“ alebo „EGNOS“);

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  autonómny systém pozorovania Zeme vychádzajúci z potrieb používateľov, ktorý je pod civilnou kontrolou, ponúka geoinformačné údaje a služby a zahŕňa satelity, pozemnú infraštruktúru, zariadenia na spracovanie údajov a informácií a distribučnú infraštruktúru, a plne zohľadňuje potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti (ďalej aj „Copernicus“);

c)  autonómny systém pozorovania Zeme vychádzajúci z potrieb používateľov, ktorý je pod civilnou kontrolou, ponúka aktualizované a spoľahlivé geoinformačné údaje a služby a zahŕňa satelity, pozemnú infraštruktúru, zariadenia na spracovanie údajov a informácií a distribučnú infraštruktúru, a plne zohľadňuje potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti občanov Únie (ďalej aj „Copernicus“);

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovať alebo prispievať k poskytovaniu vysokokvalitných, aktuálnych a v prípade potreby aj zabezpečených údajov, informácií a služieb týkajúcich sa vesmíru, a to bez prerušenia a pokiaľ možno na globálnej úrovni, a tým uspokojovať súčasné a budúce potreby a umožňovať plnenie politických priorít Únie vrátane tých, ktoré sa týkajú zmeny klímy a bezpečnosti a obrany,

a)  poskytovať alebo prispievať k poskytovaniu vysokokvalitných, aktuálnych a v prípade potreby aj zabezpečených údajov, informácií a služieb týkajúcich sa vesmíru, a to bez prerušenia a pokiaľ možno na globálnej úrovni, a tým uspokojovať súčasné a budúce potreby a umožňovať plnenie politických priorít Únie vrátane tých, ktoré sa týkajú zmeny klímy, potravinovej bezpečnosti a ochrany a  bezpečnosti a obrany,

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podporovať úlohu Únie na medzinárodnej scéne ako jedného z popredných aktérov v kozmickom sektore a posilniť jej úlohu pri riešení globálnych výziev a podporovaní globálnych iniciatív, a to okrem iného aj v oblasti zmeny klímy a udržateľného rozvoja.

d)  podporovať úlohu Únie na medzinárodnej scéne ako jedného z popredných aktérov v kozmickom sektore a posilniť jej úlohu pri riešení globálnych výziev a podporovaní globálnych iniciatív, a to okrem iného aj v oblasti zmeny klímy, presného poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  na Galileo a EGNOS: poskytovať najmodernejšie a v prípade potreby zabezpečené služby určovania polohy, navigácie a určovania času;

a)  na Galileo a EGNOS: dlhodobo poskytovať najmodernejšie a v prípade potreby zabezpečené služby určovania polohy, navigácie a určovania času;

Odôvodnenie

Program Galileo by sa mal podobne ako program Copernicus poskytovať dlhodobo.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na Copernicus: poskytovať presné a spoľahlivé údaje a informácie získané pozorovaním Zeme dodávané na dlhodobom základe, podporovať vykonávanie a monitorovanie politík Únie a jej členských štátov v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, civilnej ochrany, ochrany a bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky;

b)  na Copernicus: poskytovať presné a spoľahlivé údaje a informácie získané pozorovaním Zeme dodávané na dlhodobom základe, podporovať vykonávanie a monitorovanie politík Únie a jej členských štátov v oblasti životného prostredia, vodného a lesného hospodárstva, zmeny klímy, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, rybolovu, civilnej ochrany, ochrany a bezpečnosti, ako aj digitálnej ekonomiky;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [16] miliárd EUR v bežných cenách.

Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [18] miliárd EUR v bežných cenách.

Odôvodnenie

Táto suma je v súlade s odhadmi dlhodobého scenára programu Copernicus na plnenie všetkých priorít stanovených Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na Copernicus: [5,8] miliardy EUR;

b)  na Copernicus: [7,8] miliardy EUR;

Odôvodnenie

Táto suma je v súlade s odhadmi dlhodobého scenára programu Copernicus na plnenie všetkých priorít stanovených Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.   Zdroje pridelené členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti presunuté na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  službu vysokej presnosti (high-accuracy service – HAS), ktorá je pre používateľov bezplatná a poskytuje prostredníctvom doplňujúcich údajov šírených v ďalšom frekvenčnom pásme vysokopresné informácie na určenie polohy a synchronizáciu, ktoré sú určené najmä pre aplikácie satelitnej navigácie na profesionálne alebo komerčné účely;

b)  službu vysokej presnosti (high-accuracy service – HAS), ktorá je pre používateľov bezplatná a poskytuje prostredníctvom doplňujúcich údajov šírených v ďalšom frekvenčnom pásme vysokopresné horizontálne a vertikálne informácie na určenie polohy a synchronizáciu, ktoré sú určené najmä pre aplikácie satelitnej navigácie na profesionálne alebo komerčné účely;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podzložku na spracovanie údajov a informácií, ktorá zahŕňa činnosti na vytváranie informácií s pridanou hodnotou na podporu monitorovania životného prostredia, podávania správ o životnom prostredí a zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, civilnej ochrany a bezpečnostných služieb (služby systému Copernicus);

b)  podzložku na spracovanie údajov a informácií, ktorá zahŕňa činnosti na vytváranie štandardizovaných informácií s pridanou hodnotou na podporu monitorovania vodohospodárstva, životného prostredia, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a lesného hospodárstva, podávania správ o životnom prostredí a zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, civilnej ochrany a bezpečnostných služieb (služby systému Copernicus);

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  akcie na zabezpečenie kontinuity existujúcich misií satelitov Sentinel a na vyvinutie, vynesenie na obežnú dráhu, údržbu a prevádzku ďalších satelitov Sentinel rozširujúcich rozsah pozorovania, pričom sa uprednostňujú: pozorovacie kapacity na monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a iných emisií skleníkových plynov, čo umožní pokrytie pólov a inovatívne environmentálne aplikácie v oblastiach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva;

a)  akcie na zabezpečenie kontinuity existujúcich misií satelitov Sentinel a na vyvinutie, vynesenie na obežnú dráhu, údržbu a prevádzku ďalších satelitov Sentinel rozširujúcich rozsah pozorovania, pričom sa uprednostňujú: pozorovacie kapacity na monitorovanie antropogénnych emisií CO2 a iných emisií skleníkových plynov, čo umožní pokrytie pólov a inovatívne environmentálne aplikácie v oblastiach agrotechnického a zootechnického poľnohospodárstva, rybolovu, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  služieb monitorovania životného prostredia, podávania správ o životnom prostredí a zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na:

a)  služieb monitorovania životného prostredia, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, podávania správ o životnom prostredí a zaistenia dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  monitorovanie krajiny a poľnohospodárstva s cieľom poskytovať informácie o krajinnej pokrývke, využívaní pôdy a zmene využívania pôdy, mestských oblastiach, množstve a kvalite vnútrozemskej vody, lesoch, poľnohospodárstve a iných prírodných zdrojoch, biodiverzite a kryosfére;

–  monitorovanie krajiny a poľnohospodárstva s cieľom poskytovať informácie o krajinnej pokrývke, využívaní pôdy a zmene využívania pôdy, mestských oblastiach, množstve a kvalite vnútrozemskej vody, lesoch a najmä o odlesňovaní, poľnohospodárstve a iných prírodných zdrojoch, biodiverzite, kryosfére, pravidelnom posudzovaní obrábaných plôch, monitorovaní vývoja plodín na regionálnej a globálnej úrovni, odhadoch úrody a predpovedaní najlepšie prispôsobených časoch žatvy, prognóze výnosov, odhadoch potreby zavlažovania, optimalizácii používania hnojív alebo pesticídov, monitorovaní evapotranspirácie a nedostatku plodín (vody), mapovaní a monitorovaní zloženia pôdy a surovín, dezertifikácii, striedaní a diverzifikácii plodín, erózii pôdy, znečisťovaní a nepriepustnosti, riadení chemických látok a odpadu;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– členské štáty budú môcť využívať informácie a údaje z monitorovania poľnohospodárskej pôdy, pokiaľ ide o stupeň pokrytia pôdy a využívanie obrábaných plôch s cieľom ďalej znížiť administratívnu záťaž prideľovania poľnohospodárskych dotácií;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  monitorovanie zmeny klímy s cieľom poskytovať informácie o antropogénnych emisiách CO2 a emisiách ďalších skleníkových plynov, základných klimatických premenných, opätovných analýzach klímy, sezónnych predpovediach, projekcie a atribúciu klímy, ako aj ukazovatele v príslušných časových a priestorových škálach;

–  monitorovanie zmeny klímy s cieľom poskytovať informácie o antropogénnych emisiách CO2 a emisiách ďalších skleníkových plynov, základných klimatických premenných, opätovných analýzach klímy, sezónnych predpovediach, projekcie a atribúciu klímy, ako aj o pôdnej erózii a iných ukazovateľoch alebo v príslušných časových a priestorových škálach;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– mapovanie obrábaných plôch, ktoré potrebujú zavlažovanie, predpovede pre plodiny a využívanie pôdy a zabezpečovanie lepšej potravinovej bezpečnosti a kvality ochranou životného prostredia;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– minotorovanie činností rybolovu v záujme lepšej potravinovej bezpečnosti a kvality ochranou životného prostredia;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  služby riadenia núdzových situácií s cieľom poskytovať informácie na podporu orgánov verejnej moci zodpovedných za civilnú ochranu usadených v Únii podporujúcej civilnú ochranu a operácie reakcií na núdzové situácie (zlepšenie činností včasného varovania a kapacít reakcie na krízu) a akcie v oblasti prevencie a pripravenosti (analýzy rizík a obnovy) v súvislosti s rôznymi druhmi katastrof;

b)  služby riadenia núdzových situácií s cieľom poskytovať informácie na podporu orgánov verejnej moci zodpovedných za civilnú ochranu usadených v Únii podporujúcej civilnú ochranu a operácie reakcií na núdzové situácie (zlepšenie činností včasného varovania a kapacít reakcie na krízu) a akcie v oblasti prevencie a pripravenosti (analýzy rizík a obnovy) v súvislosti s rôznymi druhmi katastrof vrátane požiarov;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Copernicus zahŕňa akcie na zabezpečenie prístupu k všetkým údajom zo systému Copernicus a informáciám zo systému Copernicus a v prípade potreby poskytuje ďalšiu infraštruktúru a služby na podporu distribúcie týchto údajov a informácií, prístupu k nim a ich využívania.

1.  Copernicus zahŕňa akcie na zabezpečenie prístupu k všetkým údajom zo systému Copernicus a informáciám zo systému Copernicus a v prípade potreby poskytuje ďalšiu infraštruktúru a služby na podporu distribúcie týchto údajov a informácií, prístupu k nim a ich využívania. Poskytnú sa aj osobitné opatrenia týkajúce sa informovanosti a odbornej prípravy o službách poskytovaných v rámci programu Copernicus pre konkrétnych potenciálnych používateľov, ako aj stimuly pre poľnohospodárov, aby využívali služby založené na programe Copernicus v kontexte SPP. Ustanovia sa aj osobitné opatrenia na podporu prístupu k údajom programu Copernicus a na posilnenie využívania služieb založených na programe Copernicus regionálnymi a miestnymi orgánmi. 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program

Referenčné čísla

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

14.6.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Hilde Vautmans

4.7.2018

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elsi Katainen, Susanne Melior, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Stanisław Ożóg

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

32

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Susanne Melior, Momchil Nekov, Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Maria Lidia Senra Rodríguez

1

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program

Referenčné čísla

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Dátum predloženia v EP

7.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

ENVI

14.6.2018

TRAN

5.7.2018

 

AGRI

14.6.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

20.6.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Massimiliano Salini

12.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.7.2018

8.10.2018

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

54

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Bolesław G. Piecha

Dátum predloženia

27.11.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

54

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 10. decembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia