Процедура : 2018/0226(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0406/2018

Внесени текстове :

A8-0406/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0028

ДОКЛАД     *
PDF 782kWORD 89k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021 – 2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

(COM(2018)0437 – C8‑0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Миапетра Кумпула-Натри

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021 – 2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

(COM(2018)0437 – C8‑0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0437),

–  като взе предвид член 7 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0380/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0406/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Европейският парламент следва да бъде консултиран по време на всички съответни стъпки по време на изпълнението и оценката на Програмата. Съветът отправи запитване към Европейския парламент относно мнението му за програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021 – 2025 г. Въпреки това, тъй като обикновената законодателна процедура не се прилага съгласно Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, Европейският парламент не се счита за равнопоставен със Съвета при приемането на законодателство, свързано с атомната енергия. С оглед на ролята на Европейския парламент на съзаконодател по бюджетните въпроси и с цел да се гарантира последователното разработване и изпълнение на рамковата програма на Съюза за научни изследвания и иновации, програмата на Евратом за изследвания и обучение също следва да бъде приемана посредством обикновената законодателна процедура.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Ядрените изследвания могат да допринасят за социалното благополучие, икономическото благоденствие и екологичната устойчивост чрез подобряване на ядрената безопасност, сигурността и радиационната защита. Научните изследвания в областта на радиационната защита са довели до подобрения в областта на медицинските технологии, от които много граждани имат полза, и тези научни изследвания днес могат да доведат до подобрения в други сектори, като например промишлеността, селското стопанство, околната среда и сигурността. Еднакво важен е и потенциалният принос на ядрените изследвания за дългосрочната декарбонизация на енергийната система по безопасен, ефикасен и сигурен начин.

(2)  Ядрените изследвания могат да допринесат за социалното благополучие и икономическото благоденствие чрез подобряване на ядрената безопасност, сигурността и радиационната защита. Ядрените изследвания имат важен принос за екологичната устойчивост и борбата с изменението на климата чрез намаляване на зависимостта на Съюза от вноса на енергия, докато научните изследвания в областта на радиационната защита са довели до подобрения в областта на медицинските технологии, от които много граждани имат полза, и тези научни изследвания днес могат да доведат до подобрения в други сектори, като например промишлеността, селското стопанство, околната среда и сигурността. Еднакво важен е и приносът на ядрените изследвания за дългосрочната декарбонизация на енергийната система по безопасен, ефикасен и сигурен начин.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В доклада на Комисията относно междинната оценка на програмата на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2014—2018 г. (COM(2017) 697 final) се предвижда набор от ръководни принципи за Програмата. Те включват: да продължи подкрепата за научните изследвания в ядрената област, с акцент върху ядрената безопасност, гаранции и сигурност, управлението на отпадъците, радиационната защита и разработките в термоядрената област; допълнително да се подобрява, съвместно с бенефициерите, организацията и управлението на европейските съвместни програми в ядрената област; да се продължат и засилят действията на Евратом в областта на образованието и обучението за развиване на съответни умения, които са в основата на всички аспекти на ядрената безопасност и сигурност и на радиационната защита; да се използват допълнително полезните взаимодействия между програмата на Евратом и други тематични области от Рамковата програма на Съюза; и да се използват допълнително полезните взаимодействия между преките и непреките действия по програмата на Евратом.

(4)  В доклада на Комисията относно междинната оценка на програмата на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2014 – 2018 г. (COM(2017) 697 final) се предвижда набор от ръководни принципи за Програмата. Те включват: да продължи подкрепата за ядрените изследвания, с акцент върху ядрената безопасност, резултати, гаранции и сигурност, управлението на радиоактивните отпадъци, радиационната защита и разработките в термоядрената област; допълнително да се подобрява, съвместно с бенефициерите, организацията и управлението на европейските съвместни програми в ядрената област; да се продължат и засилят действията на Евратом в областта на образованието и обучението за развиване на съответни умения, които са в основата на всички аспекти на ядрената безопасност и сигурност и на радиационната защита с цел гарантиране на високо ниво на уменията, по-специално при новото поколение инженери; да се използват допълнително полезните взаимодействия между програмата на Евратом и други тематични области от Рамковата програма на Съюза; и да се използват допълнително полезните взаимодействия между преките и непреките действия по програмата на Евратом, което помага да се гарантира съгласуваност и ефективност в рамките на програмата на Евратом.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Проектите на Евратом за управление на отпадъци допринасят за по-добро разбиране на въпросите за управлението на радиоактивни отпадъци в Съюза, като например безопасност на бъдещите съоръжения за геоложко погребване, кондициониране на радиоактивни отпадъци и дългосрочно поведение на обработеното гориво в депо за отпадъци.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Концепцията за програмата и нейното разработване са на фона на необходимостта за създаване на критична маса от подкрепяни дейности. Това се постига чрез установяване на ограничен брой специфични цели, съсредоточени върху безопасното използване на ядреното делене за производство на енергия и за цели, различни от производството на енергия, чрез поддържане и развиване на необходимите експертни знания, чрез насърчаване на енергията от термоядрен синтез и чрез подкрепа на политиката на Съюза в областта на ядрената безопасност, ядрените гаранции и сигурност.

(5)  Концепцията за програмата и нейното разработване са на фона на необходимостта за създаване на критична маса от подкрепяни дейности. Това се постига чрез установяване на ограничен брой специфични цели, съсредоточени върху безопасното използване на ядреното делене за производство на енергия и за цели, различни от производството на енергия, чрез поддържане и развиване на необходимите експертни знания, чрез насърчаване на енергията от термоядрен синтез и чрез подкрепа на политиката на Съюза в областта на ядрената безопасност, ядрените гаранции и сигурност, включително развитието на познанията за безопасно, ефективно и разходоефективно извеждане от експлоатация на инсталации, които достигат края на експлоатационния си срок – област, в която разпоредбите и инвестициите изостават;

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Програмата е елемент от решаващо значение за усилията на Съюза да поддържа и засилва лидерска позиция от гледна точка на науката и промишлеността в областта на енергийните технологии. Научните изследвания в областта на ядреното делене следва да продължат да представляват неразделна част от програмата на Евратом, за да се подпомогне безопасната експлоатация на съществуващите ядрени мощности и да се улесни декарбонизацията на електроенергийната система.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  Безопасното и сигурно използване на ядрената енергия и приложенията на йонизиращите лъчения, различни от производството на енергия, включително ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, следва да се подпомагат чрез структурни трансгранични проверки и споделяне на знания и най-добри практики във връзка с безопасността на реакторните системи и горивните цикли, които се използват понастоящем, особено в случай на ядрени съоръжения, разположени в близост до една или повече граници между държави членки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Като подкрепя ядрените изследвания, Програмата следва да допринесе за постигането на целите на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ („Хоризонт Европа“), създадена с Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета20, и следва да улесни изпълнението на стратегията „Европа 2030“, както и да укрепи европейското научноизследователско пространство.

(7)  Като подкрепя ядрените изследвания, Програмата следва да допринесе за постигането на целите на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ („Хоризонт Европа“), създадена с Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета20, по-специално като насърчава високи постижения и отворена наука, и следва да улесни изпълнението на стратегията „Европа 2030“, както и да укрепи европейското научноизследователско пространство.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на РП 9 на ЕС — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1291/2013 (OВ L…).

20 Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета за създаване на РП 9 на ЕС – Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2021 – 2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1291/2013 (OВ L…).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  При Програмата следва да се търсят полезни взаимодействия с „Хоризонт Европа“ и други програми на Съюза — от разработването и стратегическото им планиране през подбора на проекти, управлението, комуникацията, разпространението и използването на резултатите до мониторинга, одитирането и управлението. За да се избегнат припокривания и дублиране и да се повиши ефектът на ливъридж от финансирането от ЕС, към дейности по „Хоризонт Европа“ може да се извършват прехвърляния от други програми на Съюза. В такива случаи те ще следват правилата на „Хоризонт Европа“.

(8)  При Програмата следва да се търсят полезни взаимодействия и по-висока степен на съответствие с „Хоризонт Европа“ и други програми на Съюза – от разработването и стратегическото им планиране през подбора на проекти, управлението, комуникацията, разпространението и използването на резултатите до мониторинга, одитирането и управлението. От жизненоважно значение е да се запазят ключовите принципи на високи постижения и отворена наука в рамките на всички програми. За да се избегнат припокривания и дублиране и да се повиши ефектът на ливъридж от финансирането от ЕС, към дейности по „Хоризонт Европа“ може да се извършват прехвърляния от други програми на Съюза. В такива случаи те ще следват правилата на „Хоризонт Европа“.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Съвместният изследователски център осигурява подпомагане за стандартизацията, свободния достъп за учените от Съюза до отделните ядрени съоръжения и дейностите по обучение в областта на ядрените гаранции, ядрената криминалистика или извеждането от експлоатация.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да даде потенциален принос за дългосрочната декарбонизация в енергийната система по един безопасен, ефикасен и сигурен начин.

б)  да даде принос за дългосрочната декарбонизация в енергийната система по един безопасен, ефикасен и сигурен начин.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подобряване на безопасното и сигурно използване на ядрената енергия и на приложенията на йонизиращите лъчения, различни от производството на енергия, включително ядрена безопасност, сигурност, гаранции, радиационна защита, безопасно управление на отработеното гориво и на радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация;

a)  подобряване на безопасното, сигурно и ефикасно използване на ядрената енергия и приложенията на йонизиращите лъчения, различни от производството на енергия, включително ядрена безопасност, сигурност, гаранции, радиационна защита и безопасно управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация;

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подкрепа на политиката на Общността в областта на ядрената безопасност, гаранции и сигурност.

г)  подкрепа на политиката на Общността в областта на ядрената безопасност, гаранции и сигурност, включително развитието на знание относно безопасното, ефективното и разходоефективното извеждане от експлоатация на инсталации, които достигат края на жизнения си цикъл.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата е 1 675 000 000 евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на Програмата е 1 516 000 000 EUR по цени за 2018 г. (1 675 000 000 EUR по текущи цени).

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:

Разпределението на сумата, посочена в параграф 1, е:

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  724 563 000 евро за научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез;

a)  43% за научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  330 930 000 евро в областта на ядреното делене, безопасността и радиационната защита;

б)  25% в областта на ядреното делене, безопасността и радиационната защита;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  619 507 000 евро за преки действия, предприети от Съвместния изследователски център.

в)  32% за преки действия, предприети от Съвместния изследователски център.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на годишната бюджетна процедура Комисията не може да се отклонява от сумата, посочена в параграф 2, буква в) от настоящия член.

В рамките на годишната бюджетна процедура Комисията може да се отклонява от сумите, посочени в параграф 2, първа алинея от настоящия член с максимум 10%.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1 – буква в – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да зачитат принципите на правовата държава;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Получателите на финансиране от Програмата посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Общността (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят съгласувана, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

(1)  Получателите на финансиране от Програмата посочват неговия произход и посочват произхода на финансирането на Съюза, за да гарантират неговата видимост (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят съгласувана, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, разпределени на Програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Общността, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

(2)  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Програмата и нейните действия и резултати, предназначени както за специалисти, така и за широката общественост. Финансовите ресурси, разпределени на Програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Общността, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Оценките се извършват своевременно, така че да може да се използват в процеса на вземане на решения относно програмата, нейния приемник, както и други инициативи, относими към научните изследвания и иновациите.

1.  Оценките се извършват на всеки две години, така че да може да се използват в процеса на вземане на решения относно програмата, нейния приемник, както и други инициативи, относими към научните изследвания и иновациите.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на Програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на осъществяването на програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни програми на Евратом и служи като основа за адаптиране на осъществяването на програмата, когато е целесъобразно.

2.  Първата оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от две години след започване на изпълнението на програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни програми на Евратом и служи като основа за адаптиране на разширяването и осъществяването на програмата, когато е целесъобразно.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В края на осъществяването на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на Програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни програми.

3.  В края на осъществяването на Програмата, но не по-късно от две години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на Програмата. Тя включва оценка на дългосрочното въздействие на предходни програми.

Изменение    26

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За постигане на специфичните цели Програмата ще подкрепя хоризонталните дейности, които осигуряват полезното взаимодействие на усилията в научноизследователската област за решаването на общите предизвикателства. Подходящи взаимовръзки и интерфейси, например съвместни покани за представяне на предложения, ще бъдат осигурени по линия на програма „Хоризонт Европа“. Свързаните научноизследователски и иновационни дейности могат да се възползват също и от финансова подкрепа, предоставяна по линия на фондовете по Регламент […Регламент за общите разпоредби], доколкото това е в съответствие с целите и разпоредбите на тези фондове.

За постигане на специфичните цели Програмата ще подкрепя хоризонталните дейности, които осигуряват полезното взаимодействие на усилията в научноизследователската област за решаването на общите предизвикателства. Подходящи взаимовръзки и интерфейси, например съвместни покани за представяне на предложения, ще бъдат осигурени по линия на програма „Хоризонт Европа“. Свързаните научноизследователски и иновационни дейности могат да се възползват също и от финансова подкрепа, предоставяна по линия на фондовете по Регламент […Регламент за общите разпоредби] или други програми и финансови инструменти на Съюза, доколкото те са в съответствие с целите и разпоредбите на тези фондове, програми и инструменти.

Изменение    27

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приоритетите на работните програми следва да се определят от Комисията въз основа на нейните политически приоритети, информация, предоставяна от националните публични органи и заинтересованите страни в областта на ядрените научни изследвания, обединени в органи или структури, като например европейски технологични платформи, сдружения, инициативи и технически форуми за ядрени системи и безопасност, управление на радиоактивни отпадъци, отработено ядрено гориво и радиационна защита/риск при ниска доза, ядрени гаранции и сигурност, научни изследвания в областта на термоядрения синтез или всяка относима организация или форум на заинтересовани страни в ядрената област.

Приоритетите на работните програми следва да се определят от Комисията въз основа на нейните политически приоритети, информация, предоставяна от националните публични органи и заинтересованите страни в областта на ядрените научни изследвания, обединени в органи или структури, като например европейски технологични платформи, сдружения, инициативи и технически форуми за настоящи и бъдещи ядрени системи и безопасност, управление на радиоактивни отпадъци, отработено ядрено гориво и радиационна защита/риск при ниска доза, ядрени гаранции и сигурност, научни изследвания в областта на термоядрения синтез или всяка относима организация или форум на съответните заинтересовани страни.

Изменение    28

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 5 – буква a – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Ядрена безопасност: безопасност на реакторни системи и ядрени горивни цикли, които се използват в Общността, или, доколкото е необходимо, за поддържане на богат експертен опит в областта на ядрената безопасност в Общността, на тези видове реактори и ядрени горивни цикли, които биха могли да се използват в бъдеще, като се обърне изключително внимание на аспектите на безопасността, включително на всички аспекти на ядрения горивен цикъл, като отделяне и трансмутация.

(1)  Ядрена безопасност: безопасност на реакторни системи и ядрени горивни цикли, които се използват в Общността, или, доколкото е необходимо, за поддържане и разработване на богат експертен опит в областта на ядрената безопасност в Общността, на тези видове реактори и ядрени горивни цикли, които биха могли да се използват в бъдеще, като се обърне изключително внимание на аспектите на безопасността, включително на всички аспекти на ядрения горивен цикъл, като отделяне и трансмутация. Подкрепа за обмена на информация и за най-добрите практики, свързани с безопасността на реакторните системи и използваните понастоящем горивни цикли, особено в случай на ядрени съоръжения, разположени в близост до една или повече граници между държави членки.

Изменение    29

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 5 – буква a – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Извеждане от експлоатация: научни изследвания за разработването и оценката на технологиите за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на територията на ядрени съоръжения; подкрепа за обмен на най-добри практики и познания по отношение на извеждането от експлоатация.

(3)  Извеждане от експлоатация: научни изследвания за разработването и оценката на технологиите за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда на територията на ядрени съоръжения; подкрепа за обмен на най-добри практики и познания по отношение на извеждането от експлоатация, включително обмен на знания в случай на ядрени съоръжения, разположени в близост до една или повече граници между държави членки и посредством обединяване на ресурси и персонал в центрове за високи постижения.

Изменение    30

Предложение за регламент

Приложение II – подзаглавие 4 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Показатели за пътищата на въздействие в сферата на иновациите

Показатели за пътищата на въздействие в сферата на иновациите

Напредък на ЕС към 3% от БВП вследствие на програмата на Евратом

Напредък на ЕС към целта за разходи за научноизследователска и развойна дейност в размер на 3% от БВП вследствие на програмата на Евратом


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението на Комисията за решение на Съвета относно програмата на Евратом за научни изследвания и обучение за периода 2021 – 2025 г. Предложението следва насоката, установена от предишните програми, но предвижда мерки за преодоляване на някои от основните опасения, изразени от Европейския парламент в миналото, а именно опростяването на програмата и постигането на по-добро съответствие с по-широкообхватната програма за научни изследвания „Хоризонт Европа“.

Докладчикът е на мнение, че продължаващото развитие на безопасността на дейностите в ядрената област е от ключово значение за извличането на ползите от технологията, като в същото време се свеждат до минимум съответните рискове. За застаряващите ядрени съоръжения в ЕС ще са необходими не само повече научни изследвания във връзка с извеждането от експлоатация, но и нови, по-безопасни и по-ефективни начини за експлоатация и поддръжка на съществуващите реактори.

ЕС трябва да използва всички безопасни и устойчиви технологии и иновации, за да изпълни целите на Парижкото споразумение. Ядрената енергия, която представлява енергия с ниски въглеродни емисии, е важна част от енергийния микс в някои държави членки и има потенциала да допринесе за декарбонизацията на енергийната система на ЕС като цяло. Безопасната експлоатация на съществуващите модели реактори и подготовката за новите технологии обаче са от решаващо значение.

Европа е световен лидер по въпросите от областта на изследванията, безопасността и сигурността на ядрената енергия, свързани с ядрените материали и ядрените отпадъци. Трябва да продължим да инвестираме в авангардни научни изследвания в тези области, за да поддържаме уменията и познанията, необходими за безопасната и сигурна експлоатация на ядрената енергия. Освен това са необходими инвестиции за разработването на технологии за термоядрен синтез и за ангажимент за приключването на пътната карта за термоядрен синтез. Най-големият дял от средствата по тази програма следва да продължи да бъде използван за изследвания в областта на термоядрения синтез.

Тъй като тя попада в обхвата на Договора за Евратом, програмата продължава да съществува отделно от общите рамкови програми на ЕС за наука и научни изследвания. Докладчикът смята, че това разграничаване е изцяло произволно и че могат да бъдат постигнати повече полезни взаимодействия и по-добро научно развитие чрез интегрирането на двете програми. Особено важно е да се разшири обхватът на правомощията на Европейския парламент за контрол и приемане на законодателство по отношение на програмата на Евратом за научни изследвания и обучение, което е в съответствие с ролята на Парламента като съзаконодател по бюджетните въпроси.

Предложение обаче е в насочено в правилната посока – фактическо привеждане на програмата в съответствие с правилата и разпоредбите на „Хоризонт Европа“. Наред с техническото привеждане в съответствие е от решаващо значение също така да се запазят едни и същи принципи на високи постижения и отворена наука в рамките на двете програми.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021 – 2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Позовавания

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

16.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

12

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Дата на внасяне

27.11.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност