Postup : 2018/0226(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0406/2018

Předložené texty :

A8-0406/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 21.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0028

ZPRÁVA     *
PDF 697kWORD 83k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Miapetra Kumpula-Natri

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0437),

–  s ohledem na článek 7 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0380/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0406/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Všechny relevantní kroky během provádění a hodnocení programu je třeba konzultovat s Evropským parlamentem. Rada požádala Evropský parlament o stanovisko k programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025. Vzhledem k tomu nicméně, že podle Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii se neuplatňuje řádný legislativní postup, není Evropský parlament při přijímání právních předpisů týkajících se jaderné energie považován za rovnocenný s Radou. S ohledem na úlohu, kterou plní Evropský parlament jako spolunormotvůrce, pokud jde o rozpočtové záležitosti, a aby se zajistilo ucelené pojetí a provádění rámcového programu Unie pro výzkum a inovace, by měl být program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu rovněž přijat řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Jaderný výzkum může přispívat k dobrým sociálním podmínkám, hospodářské prosperitě a environmentální udržitelnosti zlepšováním jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany. Výzkum v oblasti radiační ochrany již přinesl zlepšení v oblasti zdravotnických technologií, jež je ku prospěchu mnoha občanů, a tento výzkum nyní může vést ke zlepšení i v dalších odvětvích, jako je průmysl, zemědělství, životní prostředí a zabezpečení. Stejně důležité je potenciální přispění jaderného výzkumu k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému, prováděné bezpečným, efektivním a zabezpečeným způsobem.

(2)  Jaderný výzkum může přispívat k dobrým sociálním podmínkám a hospodářské prosperitě zlepšováním jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany. Jaderný výzkum významně přispívá k environmentální udržitelnosti a k boji proti změně klimatu tím, že snižuje závislost Unie na dovážené energii, přičemž výzkum v oblasti radiační ochrany již přinesl zlepšení v oblasti zdravotnických technologií, jež je ku prospěchu mnoha občanů, a tento výzkum nyní může vést ke zlepšení i v dalších odvětvích, jako je průmysl, zemědělství, životní prostředí a zabezpečení. Stejně důležitý je příspěvek jaderného výzkumu k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému, provedené bezpečným, efektivním a zabezpečeným způsobem.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Zpráva Komise o průběžném hodnocení programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2014–2018 (COM(2017) 697 final) stanoví soubor hlavních zásad pro tento program. Ty zahrnují: pokračovat v podpoře jaderného výzkumu zaměřeného na jadernou bezpečnost, záruky v jaderné oblasti, jaderné zabezpečení, nakládání s odpadem, radiační ochranu a vývoj jaderné syntézy; spolu s příjemci dále zlepšit organizaci a řízení společných evropských programů v jaderné oblasti; nadále provádět a posílit akce Euratomu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v zájmu rozvoje příslušných kompetencí, které tvoří základ všech aspektů jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany; více využívat synergií mezi programem Euratomu a dalšími tematickými oblastmi rámcového programu Unie a více využívat synergií mezi přímými a nepřímými akcemi programu Euratomu.

(4)  Zpráva Komise o průběžném hodnocení programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2014–2018 (COM(2017) 697 final) stanoví soubor hlavních zásad pro tento program. Ty zahrnují: pokračovat v podpoře jaderného výzkumu zaměřeného na jadernou bezpečnost, výkonnost, záruky v jaderné oblasti, jaderné zabezpečení, nakládání s radioaktivním odpadem, radiační ochranu a vývoj jaderné syntézy; spolu s příjemci dále zlepšit organizaci a řízení společných evropských programů v jaderné oblasti; nadále provádět a posílit akce Euratomu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v zájmu rozvoje příslušných kompetencí, které tvoří základ všech aspektů jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení a radiační ochrany, aby byla zajištěna vysoká úroveň dovedností, zejména u nové generace inženýrů; více využívat synergií mezi programem Euratomu a dalšími tematickými oblastmi rámcového programu Unie a více využívat synergií mezi přímými a nepřímými akcemi programu Euratomu, a tím pomáhat zajistit soudržnost a účinnost celého programu Euratomu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Projekty Euratomu v oblasti nakládání s odpady pomáhají lépe porozumět otázkám nakládání s radioaktivním odpadem v Unii, jako je bezpečnost budoucích zařízení pro geologické ukládání odpadu, úprava radioaktivního odpadu a dlouhodobé chování vyhořelého jaderného paliva na skládce.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Koncepce a návrh programu vycházejí z potřeby vytvořit kritické množství podporovaných činností. Toho lze dosáhnout stanovením omezeného počtu specifických cílů zaměřených na bezpečné využívání jaderného štěpení pro energetické a neenergetické aplikace, zachováním a rozvojem potřebných odborných znalostí, podporou energie z jaderné syntézy a podporou politiky Unie v oblasti jaderné bezpečnosti, záruk v jaderné oblasti a jaderného zabezpečení.

(5)  Koncepce a návrh programu vycházejí z potřeby vytvořit kritické množství podporovaných činností. Toho lze dosáhnout stanovením omezeného počtu specifických cílů zaměřených na bezpečné využívání jaderného štěpení pro energetické a neenergetické aplikace, zachováním a rozvojem potřebných odborných znalostí, podporou energie z jaderné syntézy a podporou politiky Unie v oblasti jaderné bezpečnosti, záruk v jaderné oblasti a jaderného zabezpečení, včetně rozvoje znalostí o bezpečném, účinném a nákladově efektivním vyřazování jaderných zařízení, která dosáhnou konce své životnosti, z provozu, což je jedna z oblastí, v nichž chybí odpovídající opatření i dostatek investic.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Program je zásadním prvkem úsilí Unie o to, aby si zachovala a upevnila vedoucí postavení ve vědě a průmyslu v oblasti energetických technologií. Aby se podpořilo bezpečné fungování stávajících jaderných elektráren a usnadnila dekarbonizace energetického systému, měl by být výzkum v oblasti jaderného štěpení i nadále nedílnou součástí programu Euratomu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Je třeba podporovat bezpečné a zabezpečené využívání jaderné energie a neenergetické aplikace ionizujícího záření, včetně jaderné bezpečnosti a vyřazování zařízení z provozu, prostřednictvím strukturálních přeshraničních kontrol a sdílení znalostí a osvědčených postupů souvisejících s bezpečností v současnosti používaných reaktorových systémů a palivových cyklů, zejména pokud jde o jaderná zařízení umístěná v blízkosti jedné nebo více hranic mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Podporou jaderného výzkumu by měl program přispět k dosažení cílů rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa („Horizont Evropa“), zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]20, a usnadnit provádění strategie Evropa 2030 a posílit Evropský výzkumný prostor.

(7)  Podporou jaderného výzkumu by měl program přispět k dosažení cílů rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa („Horizont Evropa“) zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) [...]20, a to zejména podporou excelence a otevřené vědy, a měl by usnadnit provádění strategie Evropa 2030 a posílit Evropský výzkumný prostor.

__________________

__________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...], kterým se zavádí 9. rámcový program EU – rámcový program pro výzkum a inovace (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1291/2013 (Úř. věst. [...]).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...], kterým se zavádí 9. rámcový program EU – rámcový program pro výzkum a inovace (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1291/2013 (Úř. věst. [...]).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Program by měl usilovat o synergie s programem Horizont Evropa a dalšími programy Unie, a to od jejich návrhu a strategického plánování přes výběr a řízení projektu a sdělování, šíření a využívání výsledků až po monitorování, audit a správu. Aby se zabránilo překrývání a duplicitám a posílil pákový efekt financování EU, je možné na činnosti v rámci programu Horizont Evropa převádět prostředky z jiných programů Unie. V těchto případech se tyto převody řídí pravidly programu Horizont Evropa.

(8)  Program by měl usilovat o synergie a těsnější soulad s programem Horizont Evropa a dalšími programy Unie, a to od jejich návrhu a strategického plánování přes výběr a řízení projektu a sdělování, šíření a využívání výsledků až po monitorování, audit a správu. Je nesmírně důležité, aby byly v programech zachovány klíčové zásady excelence a otevřené vědy. Aby se zabránilo překrývání a duplicitám a posílil pákový efekt financování EU, je možné na činnosti v rámci programu Horizont Evropa převádět prostředky z jiných programů Unie. V těchto případech se tyto převody řídí pravidly programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Společné výzkumné středisko (JRC) podporuje normalizaci, otevřený přístup vědců Unie k jednotlivým jaderným zařízením a odbornou přípravu v oblastech, jako jsou jaderné záruky, forenzní věda a vyřazování jaderných zařízení z provozu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  potenciálně přispívat k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému bezpečným, efektivním a zabezpečeným způsobem.

b)  přispívat k dlouhodobé dekarbonizaci energetického systému bezpečným, efektivním a zabezpečeným způsobem.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zlepšovat bezpečné a zabezpečené využívání jaderné energie a neenergetické aplikace ionizujícího záření, včetně jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení, záruk v jaderné oblasti, radiační ochrany, bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a vyřazování zařízení z provozu;

a)  zlepšovat bezpečné, zabezpečené a účinné využívání jaderné energie a neenergetické aplikace ionizujícího záření, včetně jaderné bezpečnosti, jaderného zabezpečení, záruk v jaderné oblasti, radiační ochrany, bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a vyřazování zařízení z provozu;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podporovat politiku Společenství týkající se jaderné bezpečnosti, záruk v jaderné oblasti a jaderného zabezpečení.

d)  podporovat politiku Společenství týkající se jaderné bezpečnosti, záruk v jaderné oblasti a jaderného zabezpečení, včetně rozvoje znalostí o bezpečném, účinném a nákladově efektivním vyřazování jaderných zařízení, která dosáhnou konce své životnosti, z provozu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu se stanoví na 1 675 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu se stanoví na 1 516 000 000 EUR v cenách roku 2018 (1 675 000 000 v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orientační rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:

Rozdělení částky uvedené v odstavci 1 je následující:

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  724 563 000 EUR na výzkum a vývoj jaderné syntézy;

a)  43 % na výzkum a vývoj jaderné syntézy;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  330 930 000 EUR na jaderné štěpení, jadernou bezpečnost a radiační ochranu;

b)  25 % na jaderné štěpení, jadernou bezpečnost a radiační ochranu;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  619 507 000 EUR na přímé akce prováděné Společným výzkumným střediskem.

c)  32 % na přímé akce prováděné Společným výzkumným střediskem.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise se v rámci ročního rozpočtového procesu nesmí od částky uvedené v odst. 2 písm. c) tohoto článku odchýlit.

Komise se v rámci ročního rozpočtového procesu může od částek uvedených v odst. 2 prvním pododstavci tohoto článku odchýlit o nejvýše 10 %.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – odrážka 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  respektuje zásady právního státu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků programu uvádějí původ a zajišťují viditelnost prostředků Společenství (zejména při propagaci akcí a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků programu uvádějí původ a informují o původu prostředků Unie, tak aby byla zajištěna jejich viditelnost (zejména při propagaci akcí a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k programu a jeho akcím a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje přidělené na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Společenství na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

2.  Komise provádí k programu a jeho akcím a výsledkům informační a komunikační kampaně určené jak pro odborné příjemce, tak pro veřejnost. Finanční zdroje přidělené na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Společenství na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku 3.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí včas, aby mohla být využita v rozhodovacím procesu týkajícím se programu, jeho nástupce a dalších iniciativ, které souvisejí s výzkumem a inovacemi.

1.  Hodnocení se provádějí každé dva roky, aby mohla být využita v rozhodovacím procesu týkajícím se programu, jeho nástupce a dalších iniciativ, které souvisejí s výzkumem a inovacemi.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do tří let od začátku provádění programu. Jeho součástí je posouzení dlouhodobého dopadu předchozích programů Euratomu a slouží za základ pro případnou úpravu provádění programu.

2.  První hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do dvou let od začátku provádění programu. Jeho součástí je posouzení dlouhodobého dopadu předchozích programů Euratomu a slouží za základ pro případnou úpravu rozšíření a provádění programu.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu. Jeho součástí je posouzení dlouhodobého dopadu předchozích programů.

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do dvou let po skončení období uvedeného v článku 1 provede Komise závěrečné hodnocení programu. Jeho součástí je posouzení dlouhodobého dopadu předchozích programů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program bude za účelem dosažení uvedených specifických cílů podporovat průřezové činnosti, jež zajišťují synergii výzkumných prací při řešení společných výzev. Zajistí se vhodné vazby a styčné body, například společné výzvy, s programem Horizont Evropa. Na činnosti související s výzkumem a inovacemi lze rovněž čerpat finanční podporu poskytovanou z fondů, na které se vztahuje nařízení [nařízení o společných ustanoveních], za předpokladu, že tyto jsou činnosti v souladu s cíli a regulacemi těchto fondů.

Program bude za účelem dosažení uvedených specifických cílů podporovat průřezové činnosti, jež zajišťují synergii výzkumných prací při řešení společných výzev. Zajistí se vhodné vazby a styčné body, například společné výzvy, s programem Horizont Evropa. Na činnosti související s výzkumem a inovacemi lze rovněž čerpat finanční podporu poskytovanou z fondů, na které se vztahuje nařízení [nařízení o společných ustanoveních], nebo jiných programů a finančních nástrojů Unie za předpokladu, že tyto činnosti jsou v souladu s cíli a regulacemi těchto fondů, programů a nástrojů.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Priority pracovních programů stanoví Komise na základě svých politických priorit, příspěvků od vnitrostátních veřejných orgánů a od stran zainteresovaných na jaderném výzkumu seskupených v subjektech a rámcích, jako jsou evropské technologické platformy, asociace, iniciativy a odborná fóra pro jaderné systémy a bezpečnost, pro nakládání s jaderným odpadem, pro nakládání s vyhořelým jaderným palivem a pro radiační ochranu / riziko nízkých dávek, jaderné záruky a jaderné zabezpečení, výzkum v oblasti jaderné syntézy nebo jakékoli jiné relevantní organizace či fóra zainteresovaných stran na poli jaderné energie.

Priority pracovních programů stanoví Komise na základě svých politických priorit, příspěvků od vnitrostátních veřejných orgánů a od stran zainteresovaných na jaderném výzkumu seskupených v subjektech a rámcích, jako jsou evropské technologické platformy, asociace, iniciativy a odborná fóra pro stávající i budoucí jaderné systémy a bezpečnost, pro nakládání s jaderným odpadem, pro nakládání s vyhořelým jaderným palivem a pro radiační ochranu / riziko nízkých dávek, jaderné záruky a jaderné zabezpečení, výzkum v oblasti jaderné syntézy nebo jakékoli jiné relevantní organizace či fóra relevantních zainteresovaných stran.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 5 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  Jaderná bezpečnost: bezpečnost reaktorových systémů a palivových cyklů, jež se ve Společenství používají, nebo těch typů reaktorů, které se mohou v budoucnu používat, a to v míře nezbytné k tomu, aby se ve Společenství udržely široké odborné znalosti týkající se jaderné bezpečnosti, včetně všech aspektů palivového cyklu, jako například oddělování a transmutace, s výhradním zaměřením na bezpečnostní hlediska.

1)  Jaderná bezpečnost: bezpečnost reaktorových systémů a palivových cyklů, jež se ve Společenství používají, nebo těch typů reaktorů, které se mohou v budoucnu používat, a to v míře nezbytné k tomu, aby se ve Společenství udržely a rozvíjely široké odborné znalosti týkající se jaderné bezpečnosti, včetně všech aspektů palivového cyklu, jako například oddělování a transmutace, s výhradním zaměřením na bezpečnostní hlediska; podpora sdílení informací a osvědčených postupů souvisejících s bezpečností v současnosti používaných reaktorových systémů a palivových cyklů, zejména pokud jde o jaderná zařízení umístěná v blízkosti jedné nebo více hranic mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 5 – písm. a – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  Vyřazování jaderných zařízení z provozu: výzkum v oblasti rozvoje a hodnocení technologií pro vyřazování zařízení z provozu a ekologická sanace jaderných zařízení; podpora sdílení osvědčených postupů a znalostí v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu.

3)  Vyřazování jaderných zařízení z provozu: výzkum v oblasti rozvoje a hodnocení technologií pro vyřazování zařízení z provozu a ekologická sanace jaderných zařízení; podpora sdílení osvědčených postupů a znalostí v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu, včetně sdílení znalostí v případě jaderných zařízení nacházejících se v blízkosti jedné nebo více hranic mezi členskými státy a prostřednictvím sdružování zdrojů a personálu ve střediscích excelence.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Příloha II – dílčí nadpis 4 – tabulka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ukazatele způsobů dosahování dopadů v oblasti inovací

Ukazatele způsobů dosahování dopadů v oblasti inovací

Pokrok EU směrem k dosažení cíle 3 % HDP v důsledku provedení programu Euratomu

Pokrok EU směrem k dosažení cíle vynakládat 3 % HDP na výzkum a vývoj v důsledku provedení programu Euratomu


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka vítá návrh rozhodnutí Rady o programu Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, který předložila Komise. Návrh jde cestou zavedenou předchozími programy, ale řeší některé klíčové obavy, které Evropský parlament v minulosti vyjádřil, zejména pokud jde o zjednodušení programu a lepší sladění s širším výzkumným programem Horizont Evropa.

Zpravodajka se domnívá, že soustavné rozvíjení bezpečnosti v jaderných procesech má zásadní význam pro to, aby bylo možné využívat výhod technologie a současně minimalizovat rizika s ní spojená. Stárnutí jaderných zařízení EU bude vyžadovat nejen rozsáhlejší výzkum v oblasti vyřazování z provozu, ale i nové, bezpečnější a účinnější způsoby provozování a údržby stávajících reaktorů.

V zájmu splnění klimatických cílů Pařížské dohody musí EU použít všechny bezpečné a udržitelné technologie a inovace. Jaderná energie jako nízkouhlíková forma energie je důležitou součástí skladby zdrojů energie v některých členských státech a může přispět k dekarbonizaci energetického systému EU jako celku. Zásadní význam má však bezpečný provoz stávajících typů reaktorů a příprava na nové technologie.

Evropa má celosvětové vedoucí postavení v otázkách jaderného výzkumu, bezpečnosti a zabezpečení souvisejících s jadernými materiály a jaderným odpadem. Měli bychom pokračovat v investicích do špičkového výzkumu v těchto oblastech s cílem udržet si dovednosti a znalosti potřebné pro bezpečný provoz jaderných elektráren. Kromě toho jsou nezbytné investice do vývoje technologií jaderné syntézy a do rozhodného dokončení plánu pro jadernou syntézu. Největší podíl finančních prostředků v rámci tohoto programu by se měl nadále používat pro výzkum v oblasti jaderné syntézy.

Vzhledem k tomu, že program spadá pod Smlouvu o Euratomu, je i nadále oddělen od obecných rámcových programů EU pro vědu a výzkum. Zpravodajka se domnívá, že toto rozlišení je zcela nahodilé a že integrací obou programů by mohlo být dosaženo větší součinnosti a lepších vědeckých výsledků. Zvláště důležité by bylo rozšířit kontrolní a legislativní pravomoci Evropského parlamentu na program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu, což odpovídá úloze Parlamentu jakožto spolunormotvůrce v rozpočtových záležitostech.

Návrh nicméně jde správným směrem, protože fakticky uvádí program do souladu s pravidly a předpisy programu Horizont Evropa. Vedle technické harmonizace je rovněž zásadní, aby byly v obou programech zachovány stejné zásady excelence a otevřené vědy.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

Referenční údaje

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

16.7.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

12

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Datum předložení

27.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 10. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí