Menetlus : 2018/0226(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0406/2018

Esitatud tekstid :

A8-0406/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 21.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0028

RAPORT     *
PDF 704kWORD 85k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendav Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm aastateks 2021–2025

(COM(2018)0437 – C8‑0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Miapetra Kumpula‑Natri

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendav Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm aastateks 2021–2025

(COM(2018)0437 – C8‑0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0437),

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 7, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑380/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0406/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Programmi rakendamise ja hindamise kõigil asjakohastel etappidel tuleks Euroopa Parlamendiga konsulteerida. Nõukogu küsis Euroopa Parlamendi arvamust Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2021–2025) kohta. Kuid Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu kohaselt ei kohaldata seadusandlikku tavamenetlust ning seetõttu ei loeta tuumavaldkonnaga seotud õigusaktide vastuvõtmisel Euroopa Parlamenti nõukoguga võrdseks. Arvestades Euroopa Parlamendi rolli kaasseadusandjana eelarveküsimustes ning liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi sidusa kavandamise ja rakendamise tagamiseks tuleks Euratomi teadus- ja koolitusprogramm samuti vastu võtta seadusandliku tavamenetluse teel.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Tänu tuumaohutuse ja -julgeoleku ning kiirguskaitse parandamisele suurendatakse tuumauuringutega sotsiaalset heaolu, majanduslikku õitsengut ja keskkonnasäästlikkust. Kiirguskaitsealaste teadusuuringute tulemusena on täiustatud meditsiinitehnikat, millest saavad kasu paljud kodanikud, ning need uuringud võivad viia edusammudeni muudeski sektorites, näiteks tööstuses, põllumajanduses ning keskkonna- ja julgeolekuvaldkonnas. Sama oluline on võimalus tuumauuringute abil pikemas perspektiivis saavutada energiasüsteemis CO2 heitkoguste vähenemine ohutul, tõhusal ja turvalisel viisil.

(2)  Tänu tuumaohutuse ja -julgeoleku ning kiirguskaitse parandamisele suurendatakse tuumauuringutega sotsiaalset heaolu ja majanduslikku õitsengut. Tuumauuringud toetavad oluliselt ökoloogilist kestlikkust ja võitlust kliimamuutuste vastu, vähendades liidu sõltuvust imporditavast energiast, samal ajal kui kiirguskaitsealaste teadusuuringute tulemusena on täiustatud meditsiinitehnikat, millest saavad kasu paljud kodanikud, ning need uuringud võivad viia edusammudeni muudeski sektorites, näiteks tööstuses, põllumajanduses ning keskkonna- ja julgeolekuvaldkonnas. Sama oluline on ka see, et tuumauuringutega aidatakse pikemas perspektiivis kaasa energiasüsteemi CO2-heite ohutule, tõhusale ja turvalisele vähendamisele.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Euratomi 2014.–2018. aasta teadus- ja koolitusprogrammi vahehindamist käsitlevas komisjoni aruandes (COM(2017) 697 final) on esitatud programmi juhtpõhimõtted. Need hõlmavad järgmist: tuumaohutust, tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid, tuumajulgeolekut, tuumajäätmete käitlemist ja tuumasünteesi käsitlevate teadusuuringute jätkuv toetamine; tuumauuringualaste Euroopa ühisprogrammide ülesehituse ja haldamise edasine parandamine koostöös toetusesaajatega; tuumaohutuse, tuumajulgeoleku ja kiirguskaitse kõikide aspektidega seotud asjakohase pädevuse arendamisele suunatud Euratomi haridus- ja koolitusmeetmete jätkuv rakendamine ja tõhustamine; veelgi suurema kasu saamine Euratomi programmi ja liidu raamprogrammi muude teemavaldkondade vahelisest sünergiast ning Euratomi programmi otsemeetmete ja kaudsete meetmete vahelisest sünergiast veelgi suurema kasu saamine.

(4)  Euratomi 2014.–2018. aasta teadus- ja koolitusprogrammi vahehindamist käsitlevas komisjoni aruandes (COM(2017)0697 final) on esitatud programmi juhtpõhimõtted. Need hõlmavad järgmist: tuumaohutus, jõudlus, tuumaenergiaalased kaitsemeetmed, tuumajulgeolek, radioaktiivsete tuumajäätmete käitlemine, kiirguskaitse ja tuumasünteesi käsitlevate teadusuuringute jätkuv toetamine; tuumauuringualaste Euroopa ühisprogrammide ülesehituse ja haldamise edasine parandamine koostöös toetusesaajatega; tuumaohutuse, tuumajulgeoleku ja kiirguskaitse kõikide aspektidega seotud asjakohase pädevuse arendamisele suunatud Euratomi haridus- ja koolitusmeetmete jätkuv rakendamine ja tõhustamine, et tagada eelkõige uue põlvkonna inseneride kõrgetasemelised oskused; Euratomi programmi ja liidu raamprogrammi muude teemavaldkondade vahelise sünergia veelgi parem ärakasutamine; ning Euratomi programmi otsemeetmete ja kaudsete meetmete vahelise sünergia veelgi parem ärakasutamine, mis aitab tagada kogu Euratomi programmi järjepidevuse ja tõhususe.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Euratomi jäätmekäitlusprojektid aitavad ELis paremini mõista selliseid radioaktiivsete jäätmete käitlemise probleeme nagu tulevaste geoloogiliste ladustamisrajatiste ohutus, radioaktiivsete jäätmete ladustamiskujule viimine ja kasutatud tuumkütuse pikaajaline toime prügilates.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Programmi idee ja kavandamise puhul on lähtutud vajadusest saavutada toetatavate tegevuste kriitiline mass. Selleks kehtestatakse piiratud arv konkreetseid eesmärke, mille puhul keskendutakse tuumalõhustumise ohutule kasutamisele energeetikas ja muudes valdkondades, vajalike eksperditeadmiste säilitamisele ja täiendamisele, tuumasünteesienergeetika edendamisele ning tuumaohutust, tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid ja tuumajulgeolekut käsitleva liidu poliitika toetamisele.

(5)  Programmi idee ja kavandamise puhul on lähtutud vajadusest saavutada toetatavate tegevuste kriitiline mass. Selleks kehtestatakse piiratud arv konkreetseid eesmärke, mille puhul keskendutakse tuumalõhustumise ohutule kasutamisele energeetikas ja muudes valdkondades, vajalike eksperditeadmiste säilitamisele ja täiendamisele, tuumasünteesienergeetika edendamisele ning tuumaohutust, tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid ja tuumajulgeolekut käsitleva liidu poliitika toetamisele, sealhulgas teadmiste arendamisele oma kasutusaja ületanud tuumarajatiste ohutu, tulemusliku ja kulutasuva dekomisjoneerimise kohta, millise valdkonna õigusnormid ja investeeringud ei ole nõutaval tasemel.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Programmil on oluline osa liidu püüetes säilitada ja tugevdada oma teaduslikku ja tööstuslikku juhtpositsiooni energiatehnoloogiate valdkonnas. Praeguste tuumalõhustumiselektrijaamade turvalise toimimise toetamiseks ja elektrisüsteemi CO2-heite vähendamiseks peaksid tuumalõhustumisuuringud jääma Euratomi programmi lahutamatuks osaks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Tuumaenergia ja muuks kui energiatootmiseks kasutatava ioniseeriva kiirguse turvalist ja ohutut kasutamist, sh tuumaohutust ja dekomisjoneerimist, tuleks toetada struktuuriliste piiriüleste kontrollide ning teadmiste ja parimate tavade jagamise kaudu, mis on seotud praegu kasutusel olevate reaktorisüsteemide ja tuumkütusetsüklite ohutusega, eelkõige selliste tuumarajatiste puhul, mis asuvad liikmesriikidevahelise piiri või selliste piiride läheduses.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Programm peaks tuumauuringute toetamise kaudu aitama kaasa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr [...]3 kehtestatud teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ (edaspidi „raamprogramm „Euroopa horisont““) eesmärkide saavutamisele ning hõlbustama Euroopa 2030. aastani ulatuva strateegia rakendamist ja Euroopa teadusruumi tugevdamist.

(7)  Programm peaks tuumauuringute toetamise kaudu aitama kaasa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr [...]3 kehtestatud teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ (edaspidi „raamprogramm „Euroopa horisont““) eesmärkide saavutamisele, eelkõige edendades avatud ja tipptasemel teadust, ning hõlbustama Euroopa 2030. aastani ulatuva strateegia rakendamist ja Euroopa teadusruumi tugevdamist.

__________________

__________________

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määrus (EL) nr […], millega kehtestatakse ELi üheksas raamprogramm – teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027 – ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1291/2013 (ELT [...]).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määrus (EL) nr […], millega kehtestatakse ELi üheksas raamprogramm – teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027 – ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1291/2013 (ELT [...]).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Programmi raames tuleks püüda saavutada sünergiat raamprogrammiga „Euroopa horisont“ ja teiste liidu programmidega nii kavandamisel ja strateegilisel planeerimisel kui ka seoses projektide valimise, programmi haldamise, kommunikatsioonitegevuse, tulemuste levitamise ja kasutamise, järelevalve, auditeerimise ja juhtimisega. Et hoida ära kattumist ja dubleerimist ning suurendada ELi vahendite finantsvõimendust, võib raamprogrammi „Euroopa horisont“ tegevuste jaoks üle kanda muude liidu programmide vahendeid. Sellisel juhul järgitakse kõnealuste vahendite puhul raamprogrammi „Euroopa horisont“ eeskirju.

(8)  Programmi raames tuleks püüda saavutada sünergiat ja paremat kooskõla raamprogrammiga „Euroopa horisont“ ja teiste liidu programmidega nii kavandamisel ja strateegilisel planeerimisel kui ka seoses projektide valimise, programmi haldamise, kommunikatsioonitegevuse, tulemuste levitamise ja kasutamise, järelevalve, auditeerimise ja juhtimisega. Väga tähtis on järgida programmides läbivalt tipptaseme ja avatud teaduse põhimõtteid. Et hoida ära kattumist ja dubleerimist ning suurendada ELi vahendite finantsvõimendust, võib raamprogrammi „Euroopa horisont“ tegevuste jaoks üle kanda muude liidu programmide vahendeid. Sellisel juhul järgitakse kõnealuste vahendite puhul raamprogrammi „Euroopa horisont“ eeskirju.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17a)  Teadusuuringute Ühiskeskus toetab standardimist, liidu teadlaste vaba juurdepääsu konkreetsetele tuumarajatistele ja koolitustegevust sellistes valdkondades nagu tuumaenergiaalased tagatised, tuumaalane kohtuekspertiis või dekomisjoneerimine.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  pikemas perspektiivis energiasüsteemis CO2 heitkoguste vähendamisele kaasaaitamine ohutul, tõhusal ja turvalisel viisil.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  edendada tuumaenergia ja muuks kui energiatootmiseks kasutatava ioniseeriva kiirguse ohutut ja turvalist kasutamist, sealhulgas tuumaohutust ja -julgeolekut, tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid, kiirguskaitset, kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutut käitlemist ning tuumarajatiste tegevuse ohutut lõpetamist;

(a)  edendada tuumaenergia ja muuks kui energiatootmiseks kasutatava ioniseeriva kiirguse ohutut, turvalist ja tõhusat kasutamist, sealhulgas tuumaohutust ja -julgeolekut, tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid, kiirguskaitset, kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutut käitlemist ning tuumarajatiste tegevuse ohutut lõpetamist;

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  toetada tuumaohutust, tuumajulgeolekut ja tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid käsitlevat ühenduse poliitikat.

(d)  toetada tuumaohutust, tuumajulgeolekut ja tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid käsitlevat ühenduse poliitikat, sealhulgas teadmiste arendamist oma olelusringi lõppu jõudnud tuumarajatiste ohutu, tõhusa ja kulutasuva dekomisjoneerimise kohta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Programmi rakendamise rahastamispakett on jooksevhindades 1 675 000 000 eurot.

1.  Programmi rakendamise rahastamispakett on 2018. aasta hindades 1 516 000 000 eurot (jooksevhindades 1 675 000 000 eurot).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 1 esitatud summa orienteeriv jaotus on järgmine:

Lõikes 1 esitatud summa jaotus on järgmine:

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  724 563 000 eurot tuumasünteesialase teadus- ja arendustegevuse jaoks;

(a)  43 % tuumasünteesialase teadus- ja arendustegevuse jaoks;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  330 930 000 eurot tuumalõhustumisuuringute, tuumaohutuse ja kiirguskaitse jaoks;

(b)  25 % tuumalõhustumisuuringute, tuumaohutuse ja kiirguskaitse jaoks;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  619 507 000 eurot Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete jaoks.

(c)  32 % Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete jaoks.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon ei või iga-aastase eelarvemenetluse käigus käesoleva artikli lõike 2 punktis c nimetatud summast kõrvale kalduda.

Komisjon võib iga-aastase eelarvemenetluse käigus käesoleva artikli lõike 2 esimeses lõigus nimetatud summast kuni 10 % võrra kõrvale kalduda.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  õigusriigi põhimõtete austamine;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Programmist rahaliste vahendite saajad tunnustavad rahastuse päritolu ning tagavad eelkõige asjaomaste meetmete ja nende tulemuste tutvustamisel ühenduse rahaliste vahendite nähtavuse, andes eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja üldsusele sellekohast sidusat, tõhusat ja proportsionaalset suunatud teavet.

(1)  Programmist rahaliste vahendite saajad tunnistavad rahastuse päritolu, viitavad liidu rahastamisele, et tagada selle nähtavus (eelkõige asjaomaste meetmete ja nende tulemuste tutvustamisel) ning annavad eri sihtrühmadele, sealhulgas meediale ja üldsusele sellekohast sidusat, tõhusat ja proportsionaalset suunatud teavet.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Komisjon viib läbi programmi ning selle meetmete ja tulemustega seotud teavitus- ja kommunikatsioonitegevust. Programmi jaoks eraldatud rahalisi vahendeid kasutatakse ka ühenduse nende poliitiliste prioriteetide propageerimiseks, mis on seotud artiklis 3 osutatud eesmärkidega.

(2)  Komisjon viib läbi programmi ning selle meetmete ja tulemustega seotud teavitus- ja kommunikatsioonitegevust, mis on suunatud nii spetsialistidele kui ka üldsusele. Programmi jaoks eraldatud rahalisi vahendeid kasutatakse ka ühenduse nende poliitiliste prioriteetide propageerimiseks, mis on seotud artiklis 3 osutatud eesmärkidega.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Hindamised toimuvad piisavalt aegsasti, et nende tulemusi saaks kasutada programmiga, selle jätkuprogrammiga ning muude teadusuuringuid ja innovatsiooni käsitlevate algatustega seotud otsustamisprotsessis.

1.  Hindamised toimuvad iga kahe aasta järel, et nende tulemusi saaks kasutada programmiga, selle jätkuprogrammiga ning muude teadusuuringuid ja innovatsiooni käsitlevate algatustega seotud otsustamisprotsessis.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Programmi vahehindamine toimub siis, kui programmi rakendamise kohta on saanud kättesaadavaks piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui kolm aastat pärast programmi rakendamise algust. Vahehindamine hõlmab varasemate Euratomi programmide pikaajalise mõju hindamist ja selle põhjal kohandatakse vajaduse korral programmi rakendamist.

2.  Programmi esimene hindamine toimub siis, kui programmi rakendamise kohta on piisavalt teavet, ent mitte hiljem kui kaks aastat pärast programmi rakendamise algust. Hindamine hõlmab varasemate Euratomi programmide pikaajalise mõju hindamist ja selle põhjal kohandatakse vajaduse korral programmi jätkamist ja rakendamist.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Programmi rakendamise lõpul, ent mitte hiljem kui neli aastat pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku viib komisjon läbi programmi lõpphindamise. Lõpphindamine hõlmab varasemate programmide pikaajalise mõju hindamist.

3.  Programmi rakendamise lõpul ja hiljemalt kaks aastat pärast artiklis 1 nimetatud ajavahemikku viib komisjon läbi programmi lõpphindamise. Lõpphindamine hõlmab varasemate programmide pikaajalise mõju hindamist.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erieesmärkide saavutamiseks toetatakse programmiga valdkonnaülest tegevust, millega tagatakse ühiste probleemide lahendamiseks tehtavate teadusalaste jõupingutuste koostoime. Tagatakse asjakohased seosed ja kokkupuutealad programmiga „Euroopa horisont“, näiteks korraldatakse ühiseid projektikonkursse. Asjaomast teadus- ja innovatsioonitegevust võib rahaliselt toetada ka määruse [ühissätete määrus] kohastest fondidest, kui see on kooskõlas kõnealuste fondide eesmärkide ja eeskirjadega.

Erieesmärkide saavutamiseks toetatakse programmiga valdkonnaülest tegevust, millega tagatakse ühiste probleemide lahendamiseks tehtavate teadusalaste jõupingutuste koostoime. Tagatakse asjakohased seosed ja kokkupuutealad programmiga „Euroopa horisont“, näiteks korraldatakse ühiseid projektikonkursse. Asjaomast teadus- ja innovatsioonitegevust võib rahaliselt toetada ka määruse [ühissätete määrus] kohastest fondidest või muudest liidu programmidest ja rahastamisvahenditest, kui need on kooskõlas kõnealuste fondide, programmide ja rahastamivahendite eesmärkide ja eeskirjadega.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tööprogrammide prioriteedid peab kindlaks määrama komisjon oma poliitiliste prioriteetide ja andmete põhjal, mis saadakse riikide ametiasutustelt ja tuumauuringutega tegelevatelt sidusrühmadelt, kes on ühinenud asutusteks või liitunud selliste raamistikega nagu Euroopa tehnoloogiaplatvormid, assotsiatsioonid, algatused või tehnikafoorumid, kus tegeldakse tuumasüsteemide ja -julgeoleku, radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemise, kiirguskaitse, väikese doosiga seotud riskide, tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete ja julgeoleku või tuumasünteesiuuringutega, või kes on ühinenud tuumavaldkonna sidusrühmi ühendava mis tahes muu asjakohase organisatsiooni või foorumiga.

Tööprogrammide prioriteedid peab kindlaks määrama komisjon oma poliitiliste prioriteetide ja andmete põhjal, mis saadakse riikide ametiasutustelt ja tuumauuringutega tegelevatelt sidusrühmadelt, kes on ühinenud asutusteks või liitunud selliste raamistikega nagu Euroopa tehnoloogiaplatvormid, assotsiatsioonid, algatused või tehnikafoorumid, kus tegeldakse praeguste ja tulevaste tuumasüsteemide ja tuumajulgeoleku, radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemise, kiirguskaitse, väikese doosiga seotud riskide, tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete ja julgeoleku või tuumasünteesiuuringutega, või kes on ühinenud asjaomaseid sidusrühmi ühendava mis tahes muu asjakohase organisatsiooni või foorumiga.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 5 – punkt a – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Tuumaohutus: ühenduses kasutatavate reaktorisüsteemide ja tuumkütusetsüklite ohutus ning ühenduse üldiste tuumaohutusalaste eksperditeadmiste säilitamiseks vajalikus ulatuses selliste reaktoritüüpide ja tuumkütusetsüklite ohutus, mida võidakse kasutada tulevikus, kusjuures keskendutakse üksnes ohutusaspektidele, sealhulgas kõigile kütusetsükliga seotud aspektidele, näiteks partitsioneerimisele ja transmutatsioonile.

(1)  Tuumaohutus: ühenduses kasutatavate reaktorisüsteemide ja tuumkütusetsüklite ohutus ning ühenduse üldiste tuumaohutusalaste eksperditeadmiste säilitamiseks ja arendamiseks vajalikus ulatuses selliste reaktoritüüpide ja tuumkütusetsüklite ohutus, mida võidakse kasutada tulevikus, kusjuures keskendutakse üksnes ohutusaspektidele, sealhulgas kõigile kütusetsükliga seotud aspektidele, näiteks poolestusaja järgi eraldamisele ja transmutatsioonile. Toetus praegu kasutusel olevate reaktorisüsteemide ja tuumkütusetsüklite ohutusega seotud teabe ja parimate tavade jagamiseks, eelkõige selliste tuumarajatiste puhul, mis asuvad liikmesriikidevahelise piiri või selliste piiride läheduses.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 5 – punkt a – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Tuumarajatiste tegevuse ohutu lõpetamine: teadusuuringud tuumarajatiste tegevuse lõpetamise ja nende keskkonnakahju heastamise tehnoloogia väljatöötamiseks ja hindamiseks; toetus tegevuse lõpetamist käsitlevate teadmiste ja parima tava jagamiseks.

(3)  Tuumarajatiste tegevuse ohutu lõpetamine: teadusuuringud tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja nende keskkonnakahjude heastamise tehnoloogia väljatöötamiseks ja hindamiseks. Toetus dekomisjoneerimisalaste teadmiste ja parimate tavade jagamiseks, sealhulgas teadmiste jagamine liikmesriikidevahelise piiri või selliste piiride läheduses asuvate tuumarajatiste kohta ning vahendite ja töötajate ühiskasutuse kaudu tippkeskustes.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – alapealkiri 4 – tabel

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Innovatsiooni mõjuahela näitajad

Innovatsiooni mõjuahela näitajad

ELi edusammud seoses Euratomi programmi mõju suurendamisegaprotsendini SKPst

Euratomi programmist tulenev mõju ELi eesmärgile eraldada% SKPst teadus- ja arendustegevusele


SELETUSKIRI

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi (2021–2025) kohta. Ettepanek jätkab varasemate programmide kiiluvees, kuid selles käsitletakse mõningaid Euroopa Parlamendi poolt varem väljendatud mureküsimusi, milleks on programmi lihtsustamine ja parem kooskõla laiema teadusuuringute raamprogrammiga „Euroopa horisont“.

Raportöör on seisukohal, et tuumategevuse ohutuse jätkuv parandamine on väga oluline, et kasutada ära selle tehnoloogia eeliseid ja samas minimeerida sellega seotud riske. ELi vananevad tuumarajatised nõuavad lisaks põhjalikumatele dekomisjoneerimisuuringutele ka uusi, ohutumaid ja tõhusamaid praeguste reaktorite käitamise ja hooldamise viise.

Pariisi kokkuleppe kliimaeesmärkide täitmiseks peab EL kasutama kõiki ohutuid ja jätkusuutlikke tehnoloogiaid ja uuendusi. Tuumaenergia kui vähese CO2-heitega energia moodustab mõnes liikmesriigis olulise osa energiaallikate kogumist ning võib aidata kogu ELi energiasüsteemi CO2-heidet vähendada. Eriti tähtis on aga olemasolevate reaktorimudelite ohutu käitamine ja uuteks tehnoloogiateks valmistumine.

Euroopa on tuumamaterjalide ja -jäätmetega seotud teadusuuringute, ohutuse ja julgeoleku küsimustes maailmas liidripositsioonil. Tuumaenergia ohutuks ja turvaliseks kasutamiseks vajalike oskuste ja teadmiste säilitamiseks peaksime jätkuvalt investeerima selle valdkonna tippteadusesse. Lisaks tuleb investeerida tuumasünteesitehnoloogia arendamisse ja tuumasünteesi tegevuskava elluviimisse. Suurim osa programmi vahenditest tuleks jätkuvalt eraldada tuumasünteesiuuringutele.

Kuna programm kuulub Euratomi lepingu reguleerimisalasse, eristub see jätkuvalt ELi teadus- ja arendustegevuse üldistest raamprogrammidest. Raportööri arvates on selline eristamine täiesti meelevaldne ning kahe programmi integreerimine võiks anda suurema sünergia ja paremad teadustulemused. Eriti oluline oleks laiendada Euroopa Parlamendi kontrolli- ja seadusandlikke volitusi Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi suhtes, kuna see oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi rolliga kaasseadusandjana eelarveküsimustes.

Käesolev ettepanek on aga samm õiges suunas, et viia programm tegelikult kooskõlla raamprogrammi „Euroopa horisont“ eeskirjadega. Lisaks tehnilisele ühtlustamisele on väga oluline, et nende kahe programmi puhul järgitaks samu tipptaseme ja avatud teaduse põhimõtteid.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ täiendav Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogramm aastateks 2021–2025

Viited

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

16.7.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.10.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

12

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Esitamise kuupäev

27.11.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika