Postupak : 2018/0226(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0406/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0406/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0028

IZVJEŠĆE     *
PDF 686kWORD 82k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavljanju Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Obzor Europa – Okvirni program za istraživanja i inovacije

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestiteljica: Miapetra Kumpula-Natri

_NLE-CN_LegAct_am

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavljanju Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Obzor Europa – Okvirni program za istraživanja i inovacije

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2018)0437),

–  uzimajući u obzir članak 7. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0380/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku(A8-0406/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  traži od Vijeća da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Potrebno je savjetovati se s Europskim parlamentom tijekom svih relevantnih koraka u provedbi i procjeni Programa. Vijeće je od Europskog parlamenta zatražilo da iznese svoje mišljenje o Programu za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. – 2025. No, budući da prema Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju nije primjenjiv redovni zakonodavni postupak, smatra se da Europski parlament nije ravnopravan s Vijećem u pogledu donošenja zakonodavstva. S obzirom na ulogu Europskog parlamenta kao suzakonodavca u proračunskim pitanjima i kako bi se zajamčilo usklađeno osmišljavanje i provedba Okvirnog programa Unije za istraživanja i inovacije, Programa za istraživanje i osposobljavanje Euratoma trebao bi u budućnosti biti usvojen i u sklopu redovnog zakonodavnog postupka;

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Nuklearna istraživanja mogu pridonijeti društvenoj dobrobiti, ekonomskom blagostanju i održivosti okoliša povećanjem nuklearne sigurnosti i osiguranja te zaštite od zračenja. Istraživanja u području zaštite od zračenja dovela su do poboljšanja u medicinskim tehnologijama od kojih mnogi građani imaju koristi i to istraživanje sada može dovesti do poboljšanja i u drugim sektorima kao što su industrija, poljoprivreda, okoliš i sigurnost. Jednako je važan potencijalni doprinos nuklearnih istraživanja dugoročnoj dekarbonizaciji energetskog sustava na siguran, učinkovit i zaštićen način.

(2)  Nuklearna istraživanja mogu pridonijeti društvenoj dobrobiti i ekonomskom blagostanju povećanjem nuklearne sigurnosti i osiguranja te zaštite od zračenja. Nuklearna istraživanja predstavljaju važan doprinos održivosti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena jer se njima smanjuje ovisnost Europe o uvezenoj energiji, dok su istraživanja u području zaštite od zračenja dovela su do poboljšanja u medicinskim tehnologijama od kojih mnogi građani imaju koristi i to istraživanje sada može dovesti do poboljšanja i u drugim sektorima kao što su industrija, poljoprivreda, okoliš i sigurnost. Jednako je važan doprinos nuklearnih istraživanja dugoročnoj dekarbonizaciji energetskog sustava na siguran, učinkovit i zaštićen način.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Izvješće Komisije o privremenoj evaluaciji programa Euratoma za istraživanja i osposobljavanje za razdoblje 2014.–2018. (COM(2017)697 final) sadržava niz temeljnih načela za Program. Ona uključuju: nastavak potpore nuklearnim istraživanjima usmjerenima na nuklearnu sigurnost, zaštitne mjere, osiguranje, gospodarenje radioaktivnim otpadom, zaštitu od zračenja i razvoj fuzije; dodatno poboljšavanje organizacije zajedničkih europskih programa u području nuklearne energije i upravljanja njima, u suradnji s korisnicima; nastavak i jačanje djelovanja Euratoma u pogledu izobrazbe i osposobljavanja za razvoj relevantnih kompetencija koje su važne za sve aspekte nuklearne sigurnosti, osiguranja i zaštite od zračenja; dodatno iskorištavanje sinergija programa Euratoma i drugih tematskih područja Okvirnog programa Unije te dodatno iskorištavanje sinergija izravnih i neizravnih djelovanja programa Euratoma.

(4)  Izvješće Komisije o privremenoj evaluaciji programa Euratoma za istraživanja i osposobljavanje za razdoblje 2014.–2018. (COM(2017)697 final) sadržava niz temeljnih načela za Program. Ona uključuju: nastavak potpore nuklearnim istraživanjima usmjerenima na nuklearnu sigurnost, učinkovitost u ostvarivanju rezultata, zaštitne mjere, osiguranje, gospodarenje radioaktivnim otpadom, zaštitu od zračenja i razvoj fuzije; dodatno poboljšavanje organizacije zajedničkih europskih programa u području nuklearne energije i upravljanja njima, u suradnji s korisnicima; nastavak i jačanje djelovanja Euratoma u pogledu izobrazbe i osposobljavanja za razvoj relevantnih kompetencija koje su važne za sve aspekte nuklearne sigurnosti, osiguranja i zaštite od zračenja kako bi se osigurala visoka razina vještina, naročito među novom generacijom inženjera; dodatno iskorištavanje sinergija programa Euratoma i drugih tematskih područja Okvirnog programa Unije te dodatno iskorištavanje sinergija izravnih i neizravnih djelovanja programa Euratoma, čime se pomaže zajamčiti dosljednost i učinkovitost cijelog tog programa.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Projekti gospodarenja otpadom u okviru programa Euratoma doprinose boljem razumijevanju problema povezanih s gospodarenjem radioaktivnim otpadom u EU-u, kao što su pitanje sigurnosti budućih geoloških odlagališta, kondicioniranje radioaktivnog otpada i dugoročno ponašanje istrošenog goriva na odlagalištima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Pri osmišljavanju i oblikovanju Programa u obzir se uzima potreba za uspostavljanjem kritične mase podržanih aktivnosti. To se ostvaruje uspostavljanjem ograničenog broja posebnih ciljeva usmjerenih na sigurnu upotrebu nuklearne fisije za primjene u proizvodnji električne energije i druge primjene, održavanje i razvoj potrebnih stručnih znanja, poticanje energije fuzije i potporu politici Unije o nuklearnoj sigurnosti, zaštitnim mjerama i osiguranju.

(5)  Pri osmišljavanju i oblikovanju Programa u obzir se uzima potreba za uspostavljanjem kritične mase podržanih aktivnosti. To se ostvaruje uspostavljanjem ograničenog broja posebnih ciljeva usmjerenih na sigurnu upotrebu nuklearne fisije za primjene u proizvodnji električne energije i druge primjene, održavanje i razvoj potrebnih stručnih znanja, poticanje energije fuzije i potporu politici Unije o nuklearnoj sigurnosti, zaštitnim mjerama i osiguranju, uključujući razvoj znanja o sigurnoj, djelotvornoj i troškovno učinkovitoj razgradnji postrojenja na kraju njihova životnog vijeka, što je područje koje zaostaje u pogledu odredbi i ulaganja;

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Program je ključan dio nastojanja Unije da zadrži i poboljša znanstveno i industrijsko vodstvo u području energetskih tehnologija. Kako bi se podržao siguran rad postojećih fisijskih elektrana i olakšala dekarbonizacija elektroenergetskog sustava, istraživanja o fisiji trebala bi i dalje biti sastavni dio Programa.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Sigurna i osigurana uporaba nuklearne energije i drugih primjena ionizirajućeg zračenja osim za proizvodnju električne energije, uključujući nuklearnu sigurnost i razgradnju, trebali bi se podupirati strukturnim prekograničnim inspekcijama te razmjenom znanja i najboljih praksi u vezi sa sigurnošću sustavâ reaktora i gorivnih ciklusa koji su trenutačno u upotrebi, posebno u slučaju nuklearnih postrojenja koja se nalaze u blizini jedne ili više granica među državama članicama.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Podupiranjem nuklearnih istraživanja Program bi trebao pridonijeti postizanju ciljeva Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije (dalje u tekstu „Obzor Europa”), osnovanog Uredbom (EU) br. […] Europskog parlamenta i Vijeća20, ali i olakšati provedbu strategije Europa 2030. te jačanje europskog istraživačkog prostora.

(7)  Podupiranjem nuklearnih istraživanja Program bi trebao pridonijeti postizanju ciljeva Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije (dalje u tekstu „Obzor Europa”), osnovanog Uredbom (EU) br. […] Europskog parlamenta i Vijeća20, posebno promicanjem izvrsnosti i otvorene znanosti, ali i olakšati provedbu strategije Europa 2030. te jačanje europskog istraživačkog prostora.

__________________

__________________

20 Uredba (EU) br. […] Europskog parlamenta i Vijeća od […] o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije EU FP9 (2021. – 2027.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1291/2013 (SL […]).

20 Uredba (EU) br. […] Europskog parlamenta i Vijeća od […] o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije EU FP9 (2021. – 2027.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1291/2013 (SL […]).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U provedbi Programa trebalo bi razmotriti sinergije s Obzorom Europa i drugim programima Unije, od njihova osmišljavanja i strateškog planiranja do odabira projekata, upravljanja, komunikacije, širenja i iskorištavanja rezultata, do praćenja, revizija i vođenja. Kako bi se izbjegla preklapanja i udvostručivanja te povećao učinak sredstava Unije, mogući su prijenosi sredstava iz drugih programa Unije u Obzor Europa. U takvim slučajevima primjenjivat će se pravila Obzora Europa.

(8)  U provedbi Programa trebalo bi razmotriti sinergije i bliže usklađivanje s Obzorom Europa i drugim programima Unije, od njihova osmišljavanja i strateškog planiranja do odabira projekata, upravljanja, komunikacije, širenja i iskorištavanja rezultata, do praćenja, revizija i vođenja. Od presudne je važnosti da se u programima zadrže ista načela izvrsnosti i otvorene znanosti. Kako bi se izbjegla preklapanja i udvostručivanja te povećao učinak sredstava Unije, mogući su prijenosi sredstava iz drugih programa Unije u Obzor Europa. U takvim slučajevima primjenjivat će se pravila Obzora Europa.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Zajednički istraživački centar osigurava potporu standardizaciji, otvoren pristup pojedinačnim nuklearnim postrojenjima za znanstvenike iz Unije te aktivnosti izobrazbe u područjima kao što su nuklearna jamstva, forenzika ili razgradnja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potencijalni doprinos dugoročnoj dekarbonizaciji energetskog sustava na siguran, učinkovit i zaštićen način.

(b)  doprinos dugoročnoj dekarbonizaciji energetskog sustava na siguran, učinkovit i zaštićen način.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poboljšavanje sigurne i osigurane upotrebe nuklearne energije i drugih primjena ionizirajućeg zračenja osim za proizvodnju električne energije, uključujući nuklearnu sigurnost, osiguranje, zaštitne mjere, zaštitu od zračenja, sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom te razgradnju;

(a)  poboljšavanje sigurne te osigurane i učinkovite upotrebe nuklearne energije i drugih primjena ionizirajućeg zračenja osim za proizvodnju električne energije, uključujući nuklearnu sigurnost, osiguranje, zaštitne mjere, zaštitu od zračenja, sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom te razgradnju;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  potpora politici Zajednice o nuklearnoj sigurnosti, zaštitnim mjerama i osiguranju.

(d)  potpora politici Zajednice o nuklearnoj sigurnosti, zaštitnim mjerama i osiguranju, uključujući razvoj znanja o sigurnoj, djelotvornoj i troškovno učinkovitoj razgradnji postrojenja na kraju njihova životnog vijeka.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 1 675 000 000 EUR (u tekućim cijenama).

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa iznosi 1 516 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (1 675 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1. jest:

Raspodjela iznosa iz stavka 1. jest:

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  724 563 000 EUR za istraživanja i razvoj fuzije;

(a)  43 % za istraživanja i razvoj fuzije;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  330 930 000 EUR za nuklearnu fisiju, sigurnost i zaštitu od zračenja;

(b)  25 % za nuklearnu fisiju, sigurnost i zaštitu od zračenja;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  619 507 000 EUR za izravna djelovanja koja provodi Zajednički istraživački centar.

(c)  32 % za izravna djelovanja koja provodi Zajednički istraživački centar.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija ne smije unutar godišnjeg proračunskog postupka odstupiti od iznosa navedenih u stavku 2. točki (c) ovog članka.

Komisija smije unutar godišnjeg proračunskog postupka odstupiti od iznosa navedenih u prvom podstavku stavka 2. ovog članka za najviše 10 %.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  poštuju načela vladavine prava.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Korisnici sredstava Programa priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Zajednice (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

(1)  Korisnici sredstava Programa priznaju i navode porijeklo podrijetlo financiranja Unije kako bi se zajamčila njegova vidljivost (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i komunikacije u pogledu Programa te njegovih djelovanja i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Zajednice ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

(2)  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i komunikacije u pogledu Programa te njegovih djelovanja i rezultata za potrebe i specijaliziranih primatelja i javnosti. Financijska sredstva dodijeljena Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Zajednice ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja o programu, njegovu sljedniku i drugim inicijativama koje se odnose na istraživanja i inovacije.

1.  Evaluacije se provode svake dvije godine kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja o programu, njegovu sljedniku i drugim inicijativama koje se odnose na istraživanja i inovacije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije tri godine nakon početka provedbe Programa. Evaluacija uključuje procjenu dugoročnog učinka prethodnih programa Euratoma te, prema potrebi, čini temelj za prilagodbu provedbe programa.

2.  Prva evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije dvije godine nakon početka provedbe Programa. Evaluacija uključuje procjenu dugoročnog učinka prethodnih programa Euratoma te, prema potrebi, čini temelj za prilagodbu proširenja i provedbe programa.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa. Evaluacija uključuje procjenu dugoročnog učinka prethodnih programa.

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije dvije godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi završnu evaluaciju Programa. Evaluacija uključuje procjenu dugoročnog učinka prethodnih programa.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se ostvarili ti posebni ciljevi, Programom se podupiru međusektorske aktivnosti koje osiguravaju sinergiju istraživačkih aktivnosti za rješavanje zajedničkih problema. Odgovarajuće poveznice i sučelja, poput zajedničkih poziva, osigurat će se u okviru Obzora Europa. Povezane istraživačke i inovacijske aktivnosti isto bi tako mogle imati koristi od financijske potpore iz fondova na temelju Uredbe [Uredba o zajedničkim odredbama] u mjeri u kojoj su usklađeni s ciljevima i propisima tog fonda.

Kako bi se ostvarili ti posebni ciljevi, Programom se podupiru međusektorske aktivnosti koje osiguravaju sinergiju istraživačkih aktivnosti za rješavanje zajedničkih problema. Odgovarajuće poveznice i sučelja, poput zajedničkih poziva, osigurat će se u okviru Obzora Europa. Povezane istraživačke i inovacijske aktivnosti isto bi tako mogle imati koristi od financijske potpore iz fondova na temelju Uredbe [Uredba o zajedničkim odredbama] ili drugih programa i financijskih instrumenata Unije, u mjeri u kojoj su usklađeni s ciljevima i propisima tih fondova, programa i instrumenata.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prioritete programa rada odredit će Komisija na temelju prioriteta politika, povratnih informacija od nacionalnih nadležnih tijela i dionika nuklearnih istraživanja okupljenih u tijela ili okvire kao što su europske tehnološke platforme, udruženja, inicijative i tehnološki forumi za nuklearne sustave i sigurnost, gospodarenje radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom, zaštitu od zračenja / rizika od izlaganja malim dozama zračenja, nuklearne zaštitne mjere i osiguranje, istraživanje fuzije ili bilo kojih relevantnih organizacija ili foruma nuklearnih dionika.

Prioritete programa rada odredit će Komisija na temelju prioriteta politika, povratnih informacija od nacionalnih nadležnih tijela i dionika nuklearnih istraživanja okupljenih u tijela ili okvire kao što su europske tehnološke platforme, udruženja, inicijative i tehnološki forumi za sadašnje i buduće nuklearne sustave i sigurnost, gospodarenje radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom, zaštitu od zračenja / rizika od izlaganja malim dozama zračenja, nuklearne zaštitne mjere i osiguranje, istraživanje fuzije ili bilo koje relevantne organizacije ili foruma relevantnih dionika.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 5. – točka a – podtočka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Nuklearna sigurnost: sigurnost reaktorskih sustava i gorivnih ciklusa u upotrebi u Zajednici ili, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se očuvalo široko stručno znanje o nuklearnoj sigurnosti u Zajednici, onih vrsta reaktora i gorivnih ciklusa koji bi se mogli upotrebljavati u budućnosti usmjeravajući se isključivo na sigurnosne aspekte, uključujući sve aspekte gorivnog ciklusa kao što su razdioba i transmutacija.

(1)  Nuklearna sigurnost: sigurnost reaktorskih sustava i gorivnih ciklusa u upotrebi u Zajednici ili, u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se očuvalo i razvilo široko stručno znanje o nuklearnoj sigurnosti u Zajednici, onih vrsta reaktora i gorivnih ciklusa koji bi se mogli upotrebljavati u budućnosti usmjeravajući se isključivo na sigurnosne aspekte, uključujući sve aspekte gorivnog ciklusa kao što su razdioba i transmutacija. Potpora za razmjenu informacija i najboljih praksi u vezi sa sigurnošću sustavâ reaktora i gorivnih ciklusa koji su trenutačno u upotrebi, posebno u slučaju nuklearnih postrojenja koja se nalaze u blizini jedne ili više granica među državama članicama.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 5. – točka a – podtočka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Razgradnja: istraživanje za razvoj i evaluaciju tehnologija za razgradnju te sanaciju okoliša nuklearnih postrojenja; potpora za razmjenu najboljih praksi i znanja o razgradnji.

(3)  Razgradnja: istraživanje za razvoj i evaluaciju tehnologija za razgradnju te sanaciju okoliša nuklearnih postrojenja; potpora za razmjenu najboljih praksi i znanja o razgradnji, uključujući razmjenu znanja u slučaju nuklearnih postrojenja smještenih u blizini jedne ili više granica među državama članicama te udruživanje resursa i osoblja u centrima izvrsnosti.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Prilog II. – podnaslov 4. – tablica

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pokazatelji slijeda inovacijskih učinka

Pokazatelji slijeda inovacijskih učinka

Napredak EU-a prema 3 % BDP-a zahvaljujući programu Euratoma

Napredak EU-a prema cilju potrošnje na istraživanje i razvoj od 3 % BDP-a zahvaljujući programu Euratoma


OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije za odluku Vijeća o Programu za istraživanje i osposobljavanje programa Euratoma za razdoblje 2021. – 2025. Prijedlog se nastavlja na već postojeće prethodne programe, međutim, u njemu se osvrće i na neke od glavnih problema na koje je u prošlosti ukazao Europski parlament, a to su pojednostavljenje programa i bolja usklađenost sa širim istraživačkim programom Obzor Europa.

Izvjestiteljica smatra da je kontinuirani razvoj sigurnosti u nuklearnim operacijama ključan za ostvarenje koristi tehnologije uz istovremeno smanjenje povezanih rizika na najmanju moguću mjeru. Sva starija nuklearna postrojenja u EU-u zahtijevat će ne samo više istraživanja o razgradnji već i sigurnije i učinkovitije načine rada i održavanja postojećih reaktora.

Kako bi se ostvarili klimatski ciljevi iz Pariškog sporazuma, EU treba primijeniti sve sigurne i održive tehnologije i inovacije. Nuklearna energija kao izvor energije s niskim emisijama ugljika važan je dio kombinacije izvora energije u nekim državama članicama i može doprinijeti dekarbonizaciji energetskog sustava EU-a kao cjeline. Međutim, ključni su siguran rad postojećih modela reaktora i priprema za nove tehnologije.

Europa je globalni predvodnik u pogledu pitanja nuklearnog istraživanja i sigurnosti povezanih s nuklearnim materijalima i nuklearnim otpadom. Trebali bismo nastaviti ulagati u napredna istraživanja u tim područjima kako bismo zadržali vještine i znanja potrebna za sigurno iskorištavanje nuklearne energije. Nadalje, potrebno je ulagati u razvoj fuzijskih tehnologija i predano dovršiti plan za fuziju. Najveći udio sredstava u okviru ovog programa trebao bi i dalje biti dodijeljen istraživanju fuzije.

S obzirom na to da je on obuhvaćen Ugovorom o Euratomu, program je i dalje odvojen od općih okvirnih programa EU-a za znanost i istraživanje. Izvjestiteljica smatra da je ta razlika potpuno proizvoljna i da bi se integracijom tih dvaju programa mogla postići veća sinergija i bolja znanost. Bilo bi posebno važno proširiti nadzorne i zakonodavne ovlasti Europskog parlamenta na program Euratoma za istraživanje i osposobljavanje, što bi odgovaralo ulozi Parlamenta kao suzakonodavca u proračunskim pitanjima.

Međutim, ovaj prijedlog je na pravom putu da se program de facto uskladi s pravilima i propisima programa Obzor Europa. Osim tehničkog usklađivanja, važno je i da se u oba programa održe ista načela izvrsnosti i otvorene znanosti.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostavljanje Programa za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021.–2025. kojim se nadopunjuje Obzor Europa – Okvirni program za istraživanja i inovacije

Referentni dokumenti

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

16.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

12

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Datum podnošenja

27.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti