Eljárás : 2018/0226(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0406/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0406/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 21.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0028

JELENTÉS     *
PDF 538kWORD 90k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjának (2021–2025) létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Miapetra Kumpula-Natri

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjának (2021–2025) létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0437),

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 7. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0380/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0406/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Európai Parlamenttel a program végrehajtásának és értékelésének valamennyi lényeges szakaszában konzultációt kell folytatni. A Tanács kikérte az Európai Parlament véleményét az Európai Atomenergia-közösség 2021-2025 közötti időszakra szóló kutatási és képzési programjáról. Mivel azonban az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés értelmében a rendes jogalkotási eljárás nem alkalmazható, az Európai Parlament nem minősül a Tanáccsal egyenrangúnak a nukleáris energiával kapcsolatos jogszabályok elfogadása tekintetében. Az Európai Parlament költségvetési kérdésekben betöltött társjogalkotói szerepére való tekintettel és az Unió kutatási és innovációs keretprogramjának következetes kialakításának és végrehajtásának biztosítása érdekében az Euratom kutatási és képzési programot a rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nukleáris kutatás a nukleáris biztonság, védelem és sugárvédelem szintjének növelése révén hozzájárulhat a társadalmi és gazdasági jóléthez és a környezeti fenntarthatósághoz. A sugárvédelmi kutatások előrelépéseket hoztak az orvosi technológiák terén, amelyek sok polgárnak nyújtanak előnyöket, és amely kutatások más területeken – például az iparban, mezőgazdaságban, környezetvédelemben és a biztonság terén – is előrelépéseket hozhatnak. Ugyanilyen fontos a nukleáris kutatás potenciális hozzájárulása az energiarendszer hosszú távú széntelenítésének biztonságos, hatékony és zavartalan megvalósításához.

(2)  A nukleáris kutatás a nukleáris biztonság, védelem és sugárvédelem szintjének növelése révén hozzájárulhat a társadalmi és gazdasági jóléthez. A nukleáris kutatás jelentős mértékben hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz és az éghajlatváltozás elleni harchoz azáltal, hogy csökkenti az Unió energiaimport-függőségét, miközben a sugárvédelmi kutatások előrelépéseket hoztak az orvosi technológiák terén, amelyek sok polgárnak nyújtanak előnyöket, és amely kutatások más területeken – például az iparban, mezőgazdaságban, környezetvédelemben és a biztonság terén – is előrelépéseket hozhatnak. Ugyanilyen fontos a nukleáris kutatás hozzájárulása az energiarendszer hosszú távú széntelenítésének biztonságos, hatékony és zavartalan megvalósításához.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Euratom kutatási és képzési program (2014–2018) időközi értékeléséről szóló bizottsági jelentés (COM(2017) 697 final) meghatároz bizonyos vezérelveket a program számára. Ide tartoznak: a nukleáris kutatás további támogatása a nukleáris biztonság, a biztosítéki intézkedések, a védelem, a hulladékkezelés, a sugárvédelem és a fúzió fejlesztése terén; az európai közös programok szervezésének és irányításának javítása – a kedvezményezettekkel együtt – az atomenergia területén; az Euratom oktatási és képzési tevékenységeinek folytatása és megerősítése a nukleáris biztonság, a védelem és a sugárvédelem valamennyi szempontját alátámasztó kompetenciák fejlesztése érdekében; az Euratom-program és az uniós keretprogram egyéb tematikus területei közötti szinergiák további kiaknázása; valamint az Euratom-program közvetlen és közvetett cselekvései közötti szinergiák további kiaknázása.

(4)  Az Euratom kutatási és képzési program (2014–2018) időközi értékeléséről szóló bizottsági jelentés (COM(2017)0697) meghatároz bizonyos vezérelveket a program számára. Ide tartoznak: a nukleáris kutatás további támogatása a nukleáris biztonság, a teljesítmény, a biztosítéki intézkedések, a védelem, a radioaktív hulladék kezelése, a sugárvédelem és a fúzió fejlesztése terén; az európai közös programok szervezésének és irányításának javítása – a kedvezményezettekkel együtt – az atomenergia területén; az Euratom oktatási és képzési tevékenységeinek folytatása és megerősítése a nukleáris biztonság, a védelem és a sugárvédelem valamennyi szempontját alátámasztó kompetenciák fejlesztése érdekében, hogy biztosíthatók legyenek különösen a mérnökök új nemzedékének magas szintű képességei; az Euratom-program és az uniós keretprogram egyéb tematikus területei közötti szinergiák további kiaknázása; valamint az Euratom-program közvetlen és közvetett cselekvései közötti szinergiák további kiaknázása, hozzájárulva az Euratom program egésze teljes összhangjának és eredményességének biztosításához.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Euratom hulladékgazdálkodási projektjei hozzájárulnak az Unió radioaktív hulladékgazdálkodási kérdéseinek jobb megértéséhez, mint amilyen például a jövőbeli végleges geológiai elhelyezésre szolgáló létesítmények biztonsága, a radioaktív hulladékok kondicionálása és a kiégett fűtőelemek hulladéklerakóban való hosszú távú viselkedése.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A program koncepciója és kialakítása a támogatott tevékenységek kritikus tömege létrehozásának szükségességére válaszol. Ez az atommaghasadás energetikai és egyéb célokra történő biztonságos felhasználására, a szükséges szakértelem fenntartására és fejlesztésére, a fúziós energia előmozdítására és az Unió nukleáris biztonságra, biztosítéki intézkedésekre és biztonságra vonatkozó politikájának támogatására összpontosító, korlátozott számú egyedi célkitűzés megállapításával érhető el.

(5)  A program koncepciója és kialakítása a támogatott tevékenységek kritikus tömege létrehozásának szükségességére válaszol. Ez az atommaghasadás energetikai és egyéb célokra történő biztonságos felhasználására, a szükséges szakértelem fenntartására és fejlesztésére, a fúziós energia előmozdítására és az Unió nukleáris biztonságra, biztosítéki intézkedésekre és biztonságra, beleértve az élettartamuk végét elérő létesítmények biztonságos, hatékony és költséghatékony leszerelésének – ezen elmaradott rendelkezésekkel és beruházásokkal jellemzett terület – fejlesztésére vonatkozó politikájának támogatására összpontosító, korlátozott számú egyedi célkitűzés megállapításával érhető el.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A program az Unió arra irányuló erőfeszítéseinek jelentős eleme, hogy az energetikai technológiák területén megőrizze és növelje tudományos és ipari vezető szerepét. A meglévő maghasadásos erőművek biztonságos működésének támogatása és a villamosenergia-rendszer dekarbonizációjának elősegítése érdekében a maghasadással kapcsolatos kutatásnak továbbra is az Euratom-program szerves részét kell képeznie.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A nukleáris energia és az ionizáló sugárzás nem energetikai alkalmazásainak biztonságos és megbízható felhasználását – beleértve a nukleáris biztonságot és a leszerelést – a határokon átnyúló strukturális ellenőrzések és a reaktorrendszerek biztonságával és a jelenleg használatban lévő üzemanyagciklusokkal kapcsolatos tudás és legjobb gyakorlatok megosztása révén kell támogatni, különösen abban az esetben, ha a nukleáris létesítmények egy vagy több tagállam közötti határ közelében találhatók.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A nukleáris kutatás támogatása révén a programnak hozzá kell járulnia az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel20 létrehozott Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram (a továbbiakban: Horizont Európa) célkitűzéseinek eléréséhez, és elő kell segítenie az Európa 2030 stratégia végrehajtását, valamint az Európai Kutatási Térség erősítését.

(7)  A nukleáris kutatás támogatása révén a programnak hozzá kell járulnia az (EU) […] európai parlamenti és tanácsi rendelettel20 létrehozott Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram (a továbbiakban: Horizont Európa) célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a kiválóságok és a nyílt tudomány előmozdításához, és elő kell segítenie az Európa 2030 stratégia végrehajtását, valamint az Európai Kutatási Térség erősítését.

__________________

__________________

20 Az Európai Parlament és a Tanács […] rendelete ([…]) a kilencedik uniós kutatási és innovációs keretprogram (2021–2027) létrehozásáról és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (OJ […]).

20 Az Európai Parlament és a Tanács […] rendelete ([…]) a kilencedik uniós kutatási és innovációs keretprogram (2021–2027) létrehozásáról és az 1291/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL […]).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A programnak szinergiákra kell törekednie a Horizont Európával és más uniós programokkal a kialakítástól és a stratégiai tervezéstől kezdve a projektek kiválasztásán, az eredmények kezelésén, kommunikációján, terjesztésén és hasznosításán keresztül a nyomon követésig, az ellenőrzésig és az irányításig terjedően. Az átfedések és párhuzamosságok elkerülése, valamint az uniós finanszírozás támogatási multiplikátorhatásának növelése érdekében sor kerülhet más uniós programokból a Horizont Európa tevékenységeire történő átcsoportosításra. Ebben az esetben a Horizont Európa szabályait kell követni.

(8)  A programnak szinergiákra és szorosabb igazodásra kell törekednie a Horizont Európával és más uniós programokkal a kialakítástól és a stratégiai tervezéstől kezdve a projektek kiválasztásán, az eredmények kezelésén, kommunikációján, terjesztésén és hasznosításán keresztül a nyomon követésig, az ellenőrzésig és az irányításig terjedően. Elengedhetetlen, hogy a programokban a kiválóságra és a nyílt tudományra vonatkozó elvek érvényesüljenek. Az átfedések és párhuzamosságok elkerülése, valamint az uniós finanszírozás támogatási multiplikátorhatásának növelése érdekében sor kerülhet más uniós programokból a Horizont Európa tevékenységeire történő átcsoportosításra. Ebben az esetben a Horizont Európa szabályait kell követni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A Közös Kutatóközpont támogatja a szabványosítást, valamint az egyedi nukleáris létesítményekhez és képzési tevékenységekhez való nyílt hozzáférést az uniós tudósok számára olyan területeken, mint a nukleáris biztosítékok, kriminalisztika vagy leszerelés.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  lehetőség szerint hozzájárulás az energiarendszer hosszú távú széntelenítésének biztonságos, hatékony és zavartalan megvalósításához.

b)  hozzájárulás az energiarendszer hosszú távú széntelenítésének biztonságos, hatékony és zavartalan megvalósításához.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  javítani az ionizáló sugárzás biztonságos és védett nukleáris energetikai és nem energiatermelési célú felhasználását, ideértve a nukleáris biztonságot, védelmet és biztosítékokat, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelését, valamint a leszerelést;

a)  Az ionizáló sugárzás biztonságos, védett és hatékony nukleáris energetikai és nem energiatermelési célú felhasználásának javítása, ideértve a nukleáris biztonságot, védelmet és biztosítékokat, a sugárvédelmet, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezelését, valamint a leszerelést;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a Közösség nukleáris biztonságra, biztosítéki rendszerre és védelemre vonatkozó szakpolitikájának támogatása.

d)  a Közösség nukleáris biztonságra, biztosítéki rendszerre és védelemre vonatkozó szakpolitikájának támogatása, beleértve az élettartamuk végét elért létesítmények biztonságos, hatékony és költséghatékony leszerelésére vonatkozó ismeretek kifejlesztését.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program végrehajtására biztosított pénzügyi keretösszeg folyó áron 1 675 000 000 EUR.

(1)  A program végrehajtására biztosított pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 1 516 000 000 EUR (folyó áron 1 675 000 000 EUR).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett összeg indikatív felosztása a következő:

Az (1) bekezdésben említett összeg felosztása a következő:

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  724 563 000 EUR a magfúzióval kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre;

a)  43% a magfúzióval kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  330 930 000 EUR az atommaghasadással, a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel kapcsolatos tevékenységekre;

b)  25% az atommaghasadással, a nukleáris biztonsággal és a sugárvédelemmel kapcsolatos tevékenységekre:

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  619 507 000 EUR a Közös Kutatóközpont (JRC) közvetlen cselekvéseire.

c)  32% a Közös Kutatóközpont (JRC) közvetlen cselekvéseire.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az éves költségvetési eljárás során nem térhet el a (2) bekezdés c) pontjában említett összegtől.

A Bizottság az éves költségvetési eljárás során legfeljebb 10%-kal térhet el a (2) bekezdés első albekezdésében említett összegektől.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  a jogállamiság elveinek tiszteletben tartása;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program finanszírozásának címzettjei elismerik a közösségi finanszírozás eredetét, és (különösen a cselekvések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  A program finanszírozásának címzettjei elismerik és jelzik az uniós finanszírozás eredetét annak érdekében, hogy (különösen a cselekvések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodjanak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak cselekvéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül a Közösség azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak cselekvéseihez és eredményeihez kapcsolódóan mind a szakemberek, mind a nyilvánosság számára. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül a Közösség azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az értékeléseket megfelelő időben kell elvégezni, hogy azok felhasználhatók legyenek a programra, annak utódjára és a kutatás és innováció területét érintő más kezdeményezésekre vonatkozó döntéshozatali eljárásban.

(1)  Az értékeléseket kétévente el kell végezni, hogy azok felhasználhatók legyenek a programra, annak utódjára és a kutatás és innováció területét érintő más kezdeményezésekre vonatkozó döntéshozatali eljárásban.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb a program végrehajtásának kezdetét követő három évvel kell elvégezni. Az időközi értékelésnek részét képezi a korábbi Euratom-programok hosszú távú hatásainak értékelése is, és adott esetben alapként szolgál a program végrehajtását érintő kiigazításokhoz.

(2)  A program első értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb két évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. Az időközi értékelésnek részét képezi a korábbi Euratom-programok hosszú távú hatásainak értékelése is, és adott esetben alapként szolgál a program kibővítését és végrehajtását érintő kiigazításokhoz.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb az 1. cikkben meghatározott időszak végét követő négy évvel a Bizottság elvégzi a program végső értékelését. A végső értékelésnek részét képezi a korábbi programok hosszú távú hatásainak értékelése is.

(3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb két évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését. A végső értékelésnek részét képezi a korábbi programok hosszú távú hatásainak értékelése is.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyedi célkitűzések elérése érdekében a program olyan, több területet érintő tevékenységeket is támogatni fog, amelyek a közös kihívások megoldása keretében biztosítják a kutatási erőfeszítések szinergiáját. A Horizont Európa megfelelő kapcsolatokat és interfészeket, például közös pályázati felhívásokat fog biztosítani. A kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenységek az alapok által a [közös rendelkezésekről szóló rendelet] rendelet alapján nyújtott pénzügyi támogatásban is részesülhetnek, amennyiben az összhangban van az alapok célkitűzéseivel és rendelkezéseivel.

Az egyedi célkitűzések elérése érdekében a program olyan, több területet érintő tevékenységeket is támogatni fog, amelyek a közös kihívások megoldása keretében biztosítják a kutatási erőfeszítések szinergiáját. A Horizont Európa megfelelő kapcsolatokat és interfészeket, például közös pályázati felhívásokat fog biztosítani. A kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenységek az alapok által a [közös rendelkezésekről szóló rendelet] rendelet vagy más uniós programok és pénzügyi eszközök alapján nyújtott pénzügyi támogatásban is részesülhetnek, amennyiben összhangban állnak az említett alapok, programok és eszközök célkitűzéseivel és rendelkezéseivel.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A munkaprogramok prioritásait a Bizottság határozza meg a szakpolitikai prioritások, valamint a nemzeti hatóságok és az olyan testületekbe vagy keretekbe tömörülő, a nukleáris kutatásban érdekelt felek által szolgáltatott információk alapján, mint például a nukleáris rendszerekkel és a biztonsággal, a radioaktív hulladékok kezelésével, a kiégett nukleáris fűtőelemekkel és a sugárvédelemmel/alacsony dózisú kockázattal, a nukleáris biztosítékokkal és a biztonsággal, a fúziós kutatással foglalkozó az európai technológiai platformok, szövetségek, kezdeményezések és technikai fórumok vagy a nukleáris tevékenységekben érdekelt felek bármely releváns szervezete vagy fóruma.

A munkaprogramok prioritásait a Bizottság határozza meg a szakpolitikai prioritások, valamint a nemzeti hatóságok és az olyan testületekbe vagy keretekbe tömörülő, a nukleáris kutatásban érdekelt felek által szolgáltatott információk alapján, mint például a nukleáris rendszerekkel és a biztonsággal, a radioaktív hulladékok kezelésével, a kiégett nukleáris fűtőelemekkel és a sugárvédelemmel/alacsony dózisú kockázattal, a jelenlegi és jövőbeli nukleáris biztosítékokkal és a biztonsággal, a fúziós kutatással foglalkozó az európai technológiai platformok, szövetségek, kezdeményezések és technikai fórumok vagy az érintett érdekelt felek bármely releváns szervezete vagy fóruma.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 5 bekezdés – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  Nukleáris biztonság: a Közösségben működő reaktorrendszerek és nukleáris üzemanyagciklusok, illetve – amennyiben a nukleáris biztonsággal kapcsolatos széles körű európai szakértelem biztosítása érdekében szükséges – a jövőben esetlegesen alkalmazásra kerülő reaktortípusok és nukleáris üzemanyagciklusok biztonsága, kizárólag a biztonsági szempontokra összpontosítva, beleértve az üzemanyagciklus összes aspektusát – például a particionálást és a transzmutációt.

1.  Nukleáris biztonság: a Közösségben működő reaktorrendszerek és nukleáris üzemanyagciklusok, illetve – amennyiben a nukleáris biztonsággal kapcsolatos széles körű európai szakértelem biztosítása és fejlesztése érdekében szükséges – a jövőben esetlegesen alkalmazásra kerülő reaktortípusok és nukleáris üzemanyagciklusok biztonsága, kizárólag a biztonsági szempontokra összpontosítva, beleértve az üzemanyagciklus összes aspektusát – például a particionálást és a transzmutációt. A jelenlegi reaktorrendszerek és üzemanyagciklusok biztonságával kapcsolatos információk és legjobb gyakorlatok megosztásának támogatása, különösen abban az esetben, ha a nukleáris létesítmények egy vagy több tagállam közötti határ közelében találhatók.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 5 bekezdés – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Leszerelés: a nukleáris létesítmények leszereléséhez és környezetvédelmi rehabilitációjához szükséges technológiák fejlesztését és értékelését támogató kutatás; a leszereléssel kapcsolatos legjobb gyakorlatok és ismeretek megosztásának támogatása.

3.  Leszerelés: a nukleáris létesítmények leszereléséhez és környezetvédelmi rehabilitációjához szükséges technológiák fejlesztését és értékelését támogató kutatás; a leszereléssel kapcsolatos legjobb gyakorlatok és ismeretek megosztásának támogatása, ideértve a tudásmegosztást az egy vagy több tagállam közötti hatás közelében található nukleáris létesítmények esetében, valamint az erőforrások és a személyzet kiválósági központokba való összevonása révén.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 alcím – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Innovációs hatásútvonal-mutatók

Innovációs hatásútvonal-mutatók

A GDP 3 %-ára vonatkozó célkitűzés megvalósítása felé tett uniós előrehaladás az Euratom-program következtében

A GDP 3%-ának kutatásra és fejlesztésre (K+F) fordítására vonatkozó célkitűzés megvalósítása felé tett uniós előrehaladás az Euratom-program következtében


INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a 2021–2025 közötti időszakra szóló EURATOM kutatási és képzési programról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatot. A javaslat a korábbi programok esetében kialakított nyomvonal mentén halad, de foglalkozik az Európai Parlament által korábban kifejtett fő aggodalmakkal, nevezetesen a program egyszerűsítésével és a Horizont Európa kutatási programmal való összehangolásának javításával.

Az előadó úgy véli, hogy a nukleáris műveletek biztonságának további fejlesztése kulcsfontosságú a technológia előnyeinek kihasználása és a kapcsolódó kockázatok minimálisra csökkentése szempontjából. Az Unió nukleáris létesítményeinek elöregedése nemcsak a leszereléssel kapcsolatos kutatás bővítését, hanem a meglévő reaktorok új, biztonságosabb és hatékonyabb üzemeltetésének és fenntartásának új módjait is megköveteli.

A Párizsi Megállapodás éghajlat-politikai céljainak elérése érdekében az Uniónak valamennyi biztonságos és fenntartható technológiát és innovációt latba kell vetnie. A nukleáris energia mint alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforma néhány tagállamban az energiaszerkezet fontos eleme, és hozzájárulhat az uniós energiarendszer egészének dekarbonizációjához. Ugyanakkor kritikus fontosságú a meglévő reaktormodellek biztonságos üzemeltetése és az új technológiákra való felkészülés.

Európa a nukleáris anyagokkal és a nukleáris hulladékokkal kapcsolatos nukleáris kutatás és biztonság terén világvezető. Továbbra is forrásokat kell fordítanunk az ezzel kapcsolatos élvonalbeli kutatásra annak érdekében, hogy megőrizzük az atomenergia biztonságos működtetéséhez szükséges készségeket és ismereteket. Emellett beruházásokra van szükség a fúziós technológia fejlesztéséhez, valamint a fúziós ütemterv elkötelezett teljesítéséhez. E program keretében a források legnagyobb részét továbbra is a fúziós kutatásra kellene fordítani.

Az Euratom-Szerződés hatálya alá tartozó program továbbra is elkülönül az Unió általános tudományos és kutatási keretprogramjaitól. Az előadó úgy véli, hogy ez a különbségtétel teljesen önkényes, és hogy a két program egyesítése több szinergiát és jobb tudományt eredményezne. Különösen fontos lenne az Európai Parlament ellenőrzési és jogalkotási hatáskörének kiterjesztése az Euratom kutatási és képzési programjára, ahogyan az a Parlament mint költségvetési kérdésekben társjogalkotó szerepéhez illene.

Mindazonáltal e javaslat a helyes irányba mutat, amennyiben a programot de facto hozzáigazítja a Horizont Európa szabályaihoz és rendeleteihez. A technikai összehangolás mellett rendkívül fontos, hogy a két programban a kiválóságra és a nyílt tudományra vonatkozóan ugyanazon elvek érvényesüljenek.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Atomenergia-közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjának (2021–2025) létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

16.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

12

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Benyújtás dátuma

27.11.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat