Procedūra : 2018/0226(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0406/2018

Pateikti tekstai :

A8-0406/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 21.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0028

PRANEŠIMAS     *
PDF 758kWORD 82k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Miapetra Kumpula-Natri

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0437),

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 7 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0380/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A8-0406/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  su Europos Parlamentu turėtų būti konsultuojamasi visais svarbiais Programos įgyvendinimo ir vertinimo etapais. Taryba paprašė Europos Parlamento pateikti nuomonę dėl 2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos. Vis dėlto nemanoma, kad Europos Parlamentas yra lygiateisis su Taryba, kai priimami su branduoline energija susiję teisės aktai, nes pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį įprasta teisėkūros procedūra netaikoma. Atsižvelgiant į Europos Parlamento, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, vaidmenį biudžeto klausimais ir siekiant užtikrinti nuoseklų Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos kūrimą ir įgyvendinimą, Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa ateityje taip pat turėtų būti priimama taikant įprastą teisėkūros procedūrą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  branduoliniai moksliniai tyrimai gali padėti didinti branduolinę saugą, saugumą bei radiacinę saugą ir taip prisidėti prie socialinės gerovės, ekonominio klestėjimo ir aplinkos tvarumo. Radiacinės saugos moksliniai tyrimai padėjo patobulinti medicinos technologijas, kurios naudingos daugeliui piliečių, ir šie moksliniai tyrimai gali prisidėti prie kitų sektorių tobulinimo, pavyzdžiui, pramonės, žemės ūkio, aplinkos ir saugumo. Ne mažiau svarbus yra galimas branduolinių mokslinių tyrimų indėlis į saugos, efektyvumo ir saugumo principus atitinkantį ilgalaikį energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą;

(2)  branduoliniai moksliniai tyrimai gali padėti didinti branduolinę saugą, saugumą bei radiacinę saugą ir taip prisidėti prie socialinės gerovės ir ekonominio klestėjimo. Branduoliniai moksliniai tyrimai labai prisideda prie aplinkos tvarumo ir kovos su klimato kaita, mažindami Europos priklausomybę nuo importuojamos energijos, o radiacinės saugos moksliniai tyrimai padėjo patobulinti medicinos technologijas, kurios naudingos daugeliui piliečių, ir šie moksliniai tyrimai gali prisidėti prie kitų sektorių tobulinimo, pavyzdžiui, pramonės, žemės ūkio, aplinkos ir saugumo. Ne mažiau svarbus yra galimas branduolinių mokslinių tyrimų indėlis į saugos, efektyvumo ir saugumo principus atitinkantį ilgalaikį energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Komisijos ataskaitoje dėl tarpinio Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.) vertinimo (COM(2017) 697 final) pateiktas programos gairių rinkinys. Jame, be kita ko, rekomenduojama: toliau remti branduolinei saugai, branduolinės saugos garantijoms, saugumui, atliekų tvarkymui, radiacinei saugai ir branduolių sintezės vystymui naudingus branduolinius mokslinius tyrimus; kartu su gavėjais toliau tobulinti Europos branduolinės srities bendrųjų programų organizavimą ir valdymą; tęsti ir stiprinti Euratomo švietimo ir mokymo veiklą siekiant ugdyti svarbius gebėjimus, kurie naudingi visais branduolinės saugos ir saugumo ir radiacinės saugos aspektais; labiau naudotis Euratomo programos ir Sąjungos bendrosios programos kitų teminių sričių sinergija ir labiau naudotis Euratomo programos tiesioginių ir netiesioginių veiksmų sinergija;

(4)  Komisijos ataskaitoje dėl tarpinio Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.) vertinimo (COM(2017) 697 final) pateiktas programos gairių rinkinys. Jame, be kita ko, rekomenduojama: toliau remti branduolinei saugai, branduolinės saugos garantijoms, veiksmingumui, saugumui, radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, radiacinei saugai ir branduolių sintezės vystymui naudingus branduolinius mokslinius tyrimus; kartu su gavėjais toliau tobulinti Europos branduolinės srities bendrųjų programų organizavimą ir valdymą; tęsti ir stiprinti Euratomo švietimo ir mokymo veiklą siekiant ugdyti svarbius gebėjimus, kurie naudingi visais branduolinės saugos ir saugumo ir radiacinės saugos aspektais, siekiant užtikrinti aukštą įgūžių, ypač naujos inžinierių kartos, lygį; labiau naudotis Euratomo programos ir Sąjungos bendrosios programos kitų teminių sričių sinergija ir labiau naudotis Euratomo programos tiesioginių ir netiesioginių veiksmų sinergija, padedant užtikrinti visos Euratomo programos nuoseklumą ir veiksmingumą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Euratomo atliekų tvarkymo projektai padeda geriau suprasti ES kylančias radioaktyviųjų atliekų tvarkymo problemas, pvz., būsimų geologinių atliekų šalinimo saugos, radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir panaudoto branduolinio kuro sąvartynuose ilgalaikio elgesio;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Programa sumanyta ir suprojektuota pagal poreikį sukurti kritinę remiamų veiksmų masę. Tai pasiekta nustačius ribotą skaičių konkrečių tikslų, susijusių su saugiu branduolių dalijimosi panaudojimu elektros gamybos ir kitoms reikmėms, būtinų žinių išsaugojimu ir plėtimu, branduolių sintezės energetikos skatinimu ir Sąjungos politikos rėmimu branduolinės saugos, branduolinės saugos garantijų ir saugumo srityje;

(5)  Programa sumanyta ir suprojektuota pagal poreikį sukurti kritinę remiamų veiksmų masę. Tai pasiekta nustačius ribotą skaičių konkrečių tikslų, susijusių su saugiu branduolių dalijimosi panaudojimu elektros gamybos ir kitoms reikmėms, būtinų žinių išsaugojimu ir plėtimu, branduolių sintezės energetikos skatinimu ir Sąjungos politikos rėmimu branduolinės saugos, branduolinės saugos garantijų ir saugumo srityje, įskaitant žinių apie saugų, veiksmingą ir ekonomiškai efektyvų įrenginių eksploatavimo nutraukimą pasibaigus jų gyvavimo laikotarpiui plėtojimą, nes šioje srityje reglamentavimo nuostatos ir investicijos atsilieka;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Programa yra esminė Sąjungos pastangų išlaikyti ir stiprinti mokslo ir pramonės pirmavimą energijos technologijų srityje dalis. Siekiant remti saugų branduolių dalijimosi energijos panaudojimą ir greičiau sumažinti energetikos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro, branduolių dalijimosi moksliniai tyrimai ir toliau turėtų sudaryti neatskiriamą Euratomo programos dalį;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  branduolinės energijos ir su elektros energijos gamyba nesusijusioms reikmėms naudojamos jonizuojančiosios spinduliuotės sauga ir saugumas, įskaitant branduolinę saugą ir branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimą, turėtų būti remiami atliekant struktūrinius tarpvalstybinius patikrinimus ir dalijantis žiniomis bei geriausia praktika, susijusia su šiuo metu naudojamų reaktorių sistemų ir kuro ciklų sauga, visų pirma tuomet, kai branduoliniai įrenginiai yra šalia vienos ar daugiau sienų su kitomis valstybėmis narėmis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  pagal Programą remiant branduolinius mokslinius tyrimus, ji turėtų padėti siekti bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – „Europos horizontas“), sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. […]20, tikslų ir sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti 2030 m. Europos strategiją ir stiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvę;

(7)  pagal Programą remiant branduolinius mokslinius tyrimus, ji turėtų padėti siekti bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – „Europos horizontas“), sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. […]20, tikslų, visų pirma skatindama kompetenciją ir atvirąjį mokslą, ir sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti 2030 m. Europos strategiją ir stiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvę;

__________________

__________________

20 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) […], kuriuo sukuriama ES devintoji bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (2021–2027 m.) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 (OL […]).

20 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) […], kuriuo sukuriama ES devintoji bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (2021–2027 m.) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 (OL […]).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Programa turėtų būti siekiama sinergijos su programa „Europos horizontas“ ir kitomis Sąjungos programomis nuo jų rengimo ir strateginio planavimo iki projektų atrankos, administravimo, komunikacijos, rezultatų sklaidos ir naudojimosi, stebėsenos, audito ir valdymo etapų. Kad būtų išvengta dalinio sutapimo ir dubliavimo ir padidėtų ES finansavimo poveikis, į programos „Europos horizontas“ veiksmus galima perkelti lėšas iš kitų Sąjungos programų. Tokiais atvejais joms bus taikomos programos „Europos horizontas“ taisyklės;

(8)  Programa turėtų būti siekiama sinergijos ir didesnio suderinimo su programa „Europos horizontas“ ir kitomis Sąjungos programomis nuo jų rengimo ir strateginio planavimo iki projektų atrankos, administravimo, komunikacijos, rezultatų sklaidos ir naudojimosi, stebėsenos, audito ir valdymo etapų. Labai svarbu užtikrinti, kad programose būtų laikomasi pagrindinių kompetencijos ir atvirojo mokslo principų. Kad būtų išvengta dalinio sutapimo ir dubliavimo ir padidėtų ES finansavimo poveikis, į programos „Europos horizontas“ veiksmus galima perkelti lėšas iš kitų Sąjungos programų. Tokiais atvejais joms bus taikomos programos „Europos horizontas“ taisyklės;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  JRC teikia paramą standartizavimui, Sąjungos mokslininkų atvirai prieigai prie atskirų branduolinių įrenginių ir mokymo veiklos tokiose srityse kaip branduolinės garantijos, ekspertizė ar eksploatavimo nutraukimas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  galimai prisidėti prie ilgalaikio energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo laikantis saugos, efektyvumo ir saugumo principų.

b)  prisidėti prie ilgalaikio energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo laikantis saugos, efektyvumo ir saugumo principų.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gerinti branduolinės energijos ir su elektros energijos gamyba nesusijusioms reikmėms naudojamos jonizuojančiosios spinduliuotės saugą ir saugumą, be kita ko, branduolinę saugą, saugumą, saugos garantijas, radiacinę saugą, saugų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų tvarkymą ir eksploatacijos nutraukimą;

a)  gerinti branduolinės energijos ir su elektros energijos gamyba nesusijusioms reikmėms naudojamos jonizuojančiosios spinduliuotės saugą, saugumą ir veiksmingą naudojimą, be kita ko, branduolinę saugą, saugumą, saugos garantijas, radiacinę saugą, saugų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų tvarkymą ir eksploatacijos nutraukimą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  remti Bendrijos branduolinės saugos, branduolinės saugos garantijų ir saugumo politiką.

d)  remti Bendrijos branduolinės saugos, branduolinės saugos garantijų ir saugumo politiką, įskaitant žinių apie saugų, veiksmingą ir ekonomiškai efektyvų įrenginių eksploatavimo nutraukimą pasibaigus jų eksploatavimo laikotarpiui plėtojimą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo finansinis paketas yra 1 675 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Programos įgyvendinimo finansinis paketas yra 1516 000 000 EUR 2018 m. kainomis (1 675 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalyje nurodyta suma preliminariai paskirstoma taip:

1 dalyje nurodyta suma paskirstoma taip:

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  724 563 000 EUR branduolių sintezės moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai;

a)  43 proc. branduolių sintezės moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  330 930 000 EUR branduolių dalijimosi, saugos ir radiacinės saugos reikmėms;

b)  25 proc. branduolių dalijimosi, saugos ir radiacinės saugos reikmėms;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  619 507 000 EUR Jungtinio tyrimų centro vykdomiems tiesioginiams veiksmams.

c)  32 proc. Jungtinio tyrimų centro vykdomiems tiesioginiams veiksmams.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Metinėje biudžeto procedūroje Komisija negali nukrypti nuo šios straipsnio 2 dalies c punkte nurodytos sumos.

Metinėje biudžeto procedūroje Komisija gali nukrypti nuo šių straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų sumų ne daugiau kaip 10 proc.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  teisinės valstybės principų laikymasis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos lėšų gavėjai nurodo kilmę ir užtikrina Bendrijos finansavimo matomumą (visų pirma, kai viešina veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairioms auditorijoms, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Programos lėšų gavėjai patvirtina ir nurodo Sąjungos finansavimo kilmę, kad užtikrintų jo matomumą (visų pirma, kai viešina veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairioms auditorijoms, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija vykdo su Programa, jos veiksmais ir rezultatais susijusią informavimo ir komunikacijos veiklą. Programai skirti finansiniai ištekliai taip pat padeda vykdyti institucinę komunikaciją apie Bendrijos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

2.  Komisija vykdo su Programa, jos veiksmais ir rezultatais susijusią informavimo ir komunikacijos veiklą, skirtą tiek paramos gavėjams specialistams, tiek visuomenei. Programai skirti finansiniai ištekliai taip pat padeda vykdyti institucinę komunikaciją apie Bendrijos politikos prioritetus, susijusius su 3 straipsnyje nurodytais tikslais.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus dėl Programos, ją pakeisiančios programos ir kitų moksliniams tyrimams ir inovacijoms svarbių iniciatyvų.

1.  Vertinimai atliekami kas dvejus metus, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus dėl Programos, ją pakeisiančios programos ir kitų moksliniams tyrimams ir inovacijoms svarbių iniciatyvų.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip trejiems metams nuo jos įgyvendinimo pradžios. Jis apima ankstesnės Euratomo programos ilgalaikio poveikio vertinimą ir laikomas pagrindu koreguoti programos įgyvendinimą, jei tai tikslinga.

2.  Pirmas Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams nuo jos įgyvendinimo pradžios. Jis apima ankstesnės Euratomo programos ilgalaikio poveikio vertinimą ir laikomas pagrindu koreguoti programos pratęsimus ir įgyvendinimą, jei tai tikslinga.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą. Jis apima ankstesnių programų ilgalaikio poveikio vertinimą.

3.  Baigiant įgyvendinti programą, bet praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams po 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį programos vertinimą. Jis apima ankstesnių programų ilgalaikio poveikio vertinimą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad būtų pasiekti konkretūs tikslai, pagal Euratomo programą bus remiama kompleksinė veikla, kurią vykdant užtikrinama mokslinių tyrimų sinergija sprendžiant bendrus uždavinius. Bus užtikrinami tinkami ryšiai ir sąveika su programa „Europos horizontas“, pavyzdžiui, skelbiami bendri kvietimai. Be to, susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą galima finansuoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis pagal Reglamentą [Bendrųjų nuostatų reglamentas], kai tai atitinka tikslus ir nuostatas.

Kad būtų pasiekti konkretūs tikslai, pagal Euratomo programą bus remiama kompleksinė veikla, kurią vykdant užtikrinama mokslinių tyrimų sinergija sprendžiant bendrus uždavinius. Bus užtikrinami tinkami ryšiai ir sąveika su programa „Europos horizontas“, pavyzdžiui, skelbiami bendri kvietimai. Be to, susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą galima finansuoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis pagal Reglamentą [Bendrųjų nuostatų reglamentas] ar kitas Sąjungos programas ir finansines priemones tiek, kiek ji atitinka šių fondų, programų ir priemonių tikslus ir nuostatas.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija turi nustatyti darbo programų prioritetus, remdamasi savo politikos prioritetais, atsižvelgdama į atsiliepimus, gautus iš nacionalinių valstybinių institucijų ir branduolinių mokslinių tyrimų srities suinteresuotųjų subjektų, susibūrusių į įstaigas ar struktūras (pavyzdžiui į Europos technologijų platformas, asociacijas, iniciatyvas ir techninius forumus: branduolinių sistemų ir saugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, panaudoto branduolinio kuro ir radiacinės saugos ir (arba) mažos dozės rizikos, branduolinės saugos garantijos ir saugumo, branduolių sintezės) arba bet kurios kitos branduolinės srities suinteresuotųjų subjektų organizacijos ar forumo.

Komisija turi nustatyti darbo programų prioritetus, remdamasi savo politikos prioritetais, atsižvelgdama į atsiliepimus, gautus iš nacionalinių valstybinių institucijų ir branduolinių mokslinių tyrimų srities suinteresuotųjų subjektų, susibūrusių į įstaigas ar struktūras (pavyzdžiui, į Europos technologijų platformas, asociacijas, iniciatyvas ir techninius forumus: dabartinių ir būsimų branduolinių sistemų ir saugos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, panaudoto branduolinio kuro ir radiacinės saugos ir (arba) mažos dozės rizikos, branduolinės saugos garantijos ir saugumo, branduolių sintezės) arba bet kurios kitos susijusios srities suinteresuotųjų subjektų organizacijos ar forumo.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 punkto a papunkčio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Branduolinė sauga: reaktorių sistemos ir kuro ciklai, naudojami Bendrijoje, arba naudojami tiek, kiek būtina, siekiant išsaugoti bendrąsias branduolinės saugos žinias Bendrijoje, atitinkamų tipų reaktoriai ir kuro ciklai, kurie galėtų būti naudojami ateityje, dėmesį skiriant tik saugos aspektams, įskaitant visus kuro ciklo aspektus, tokius kaip skaidymas ir virsmas.

1)  Branduolinė sauga: reaktorių sistemos ir kuro ciklai, naudojami Bendrijoje, arba naudojami tiek, kiek būtina, siekiant išsaugoti ir plėtoti bendrąsias branduolinės saugos žinias Bendrijoje, atitinkamų tipų reaktoriai ir kuro ciklai, kurie galėtų būti naudojami ateityje, dėmesį skiriant tik saugos aspektams, įskaitant visus kuro ciklo aspektus, tokius kaip skaidymas ir virsmas. Dalijimosi informacija bei geriausia praktika, susijusia su šiuo metu naudojamų reaktorių sistemų ir kuro ciklų sauga, visų pirma tuomet, kai branduoliniai įrenginiai yra šalia vienos ar daugiau sienų su kitomis valstybėmis narėmis, skatinimas.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 punkto a papunkčio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  Eksploatacijos nutraukimas: eksploatacijos nutraukimo ir branduolinių įrenginių eksploatavimo vietų aplinkos valymo technologijų plėtros ir vertinimo moksliniai tyrimai; dalijimosi eksploatacijos nutraukimo geriausios praktikos pavyzdžiais skatinimas.

3)  Eksploatacijos nutraukimas: eksploatacijos nutraukimo ir branduolinių įrenginių eksploatavimo vietų aplinkos valymo technologijų plėtros ir vertinimo moksliniai tyrimai; dalijimosi eksploatacijos nutraukimo geriausios praktikos pavyzdžiais ir žiniomis, įskaitant dalijimąsi žiniomis tuo atveju, kai branduoliniai įrenginiai yra šalia vienos ar daugiau sienų su kitomis valstybėmis narėmis, ir telkiant išteklius ir darbuotojus kompetencijos centruose, skatinimas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 paantraštės lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su inovacijomis susijusio poveikio trajektorijų rodikliai

Su inovacijomis susijusio poveikio trajektorijų rodikliai

Su Euratomo programa susijusi ES pažanga siekiant 3 proc. BVP tikslo

Su Euratomo programa susijusi ES pažanga siekiant, kad moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP) būtų skiriama 3 proc. BVP.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl 2021–2025 m. Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos. Pasiūlymu tęsiami jau ankstesnėmis programomis nustatyti tikslai, tačiau taip pat sprendžiami kai kurie svarbūs klausimai, dėl kurių Europos Parlamentas yra išreiškęs susirūpinimą, t. y. programos supaprastinimo ir geresnio suderinimo su platesne mokslinių tyrimų programa „Europos horizontas“ klausimai.

Pranešėja mano, kad nuolatinis siekis užtikrinti saugą vykdant veiklą branduolinės energetikos srityje yra itin svarbus, jei norima pasinaudoti šios technologijos teikiama nauda ir sumažinti su ja susijusia riziką. Atsižvelgiant į tai, kad ES branduoliniai objektai sensta, reikės ne tik padidinti eksploatavimo nutraukimo mokslinius tyrimus, bet rasti naujų, saugesnių ir veiksmingesnių būdų eksploatuoti ir prižiūrėti esamus reaktorius.

Kad būtų pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslai kovos su klimato kaita srityje, ES turi išnaudoti visas saugias ir tvarias technologijas ir inovacijas. Branduolinė energija, kaip mažo anglies dioksido kiekio technologija, yra svarbi kai kurių valstybių narių energijos rūšių derinio dalis ir gali padėti mažinti visos ES energetikos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tačiau labai svarbu užtikrinti saugų esamų reaktorių modelių veikimą ir pasirengimą naujoms technologijoms.

Europa yra pasaulio lyderė branduolinių mokslinių tyrimų, branduolinės saugos ir su branduolinėmis medžiagomis bei atliekomis susijusių saugos klausimų srityje. Turėtume toliau investuoti į moderniausius mokslinius tyrimus šiose srityje, kad išlaikytume įgūdžius ir žinias, kurių reikia saugiam ir patikimam branduolinės energijos naudojimui užtikrinti. Be to, reikalingos investicijos į sintezės technologijų plėtrą ir įsipareigojimą užbaigti branduolių sintezės veiksmų planą. Didžiausia lėšų dalis pagal šią programą turėtų ir toliau būti skiriama branduolių sintezės moksliniams tyrimams.

Kadangi ši programa patenka į Euratomo sutarties taikymo sritį, ji lieka atskirta nuo ES bendrųjų mokslo ir mokslinių tyrimų programų. Pranešėja mano, kad šis atskyrimas yra visiškai nepagrįstas ir kad integravus abi programas būtų galima pasiekti didesnės sąveikos ir geresnių mokslo žinių. Ypač svarbu būtų išplėsti Europos Parlamento priežiūros ir teisėkūros galias ir jas taikyti Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programai, nes tai atitinka Parlamento, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų biudžeto klausimais, vaidmenį.

Tačiau šis pasiūlymas yra žingsnis tinkama linkme siekiant de facto suderinti šią programą su „Europos horizonto“ programos taisyklėmis ir nuostatomis. Be techninio suderinimo, taip pat labai svarbu užtikrinti, kad abiejose programose būtų laikomasi tų pačių kompetencijos ir atvirojo mokslo principų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“, nustatymas

Nuorodos

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

16.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Nutarimo data

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

9.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

12

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Pateikimo data

27.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika