VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

  27.11.2018 - (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) - *

  Commissie industrie, onderzoek en energie
  Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri


  Procedure : 2018/0226(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0406/2018
  Ingediende teksten :
  A8-0406/2018
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

  (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

  (Raadpleging)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0437),

  –  gezien artikel 7 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0380/2018),

  –  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0406/2018),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

  2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te wijzigen;

  3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

  4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

  5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  Amendement    1

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (1 bis)  Het Europees Parlement moet tijdens alle relevante stadia van de tenuitvoerlegging en evaluatie van het programma worden geraadpleegd. De Raad heeft het Europees Parlement om advies gevraagd over het onderzoeks- en opleidingsprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025. Aangezien op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie de gewone wetgevingsprocedure evenwel niet van toepassing is, wordt het Europees Parlement niet geacht met de Raad op gelijke voet te staan bij het aannemen van wetgeving op nucleair gebied. Gezien de rol van het Europees Parlement als medewetgever voor begrotingsaangelegenheden en om voor een samenhangende invulling en tenuitvoerlegging van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Unie te zorgen, moet het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie door middel van de gewone wetgevingsprocedure worden vastgesteld.

  Amendement    2

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (2)  Onderzoek op het gebied van kernenergie kan bevorderlijk zijn voor het sociaal welzijn, de economische welvaart en de ecologische duurzaamheid voor zover het leidt tot verbetering van de nucleaire veiligheid en beveiliging en de stralingsbescherming. Onderzoek op het gebied van stralingsbescherming heeft geleid tot verbeteringen bij medische technologieën waar veel burgers baat bij hebben, en dit onderzoek kan thans leiden tot verbeteringen in andere sectoren zoals industrie, landbouw, milieu en veiligheid. Even belangrijk is de potentiële bijdrage van nucleair onderzoek tot de doelstelling om het energiesysteem op lange termijn op efficiënte, veilige en betrouwbare wijze koolstofvrij te maken.

  (2)  Onderzoek op het gebied van kernenergie kan bevorderlijk zijn voor het sociaal welzijn en de economische welvaart voor zover het leidt tot verbetering van de nucleaire veiligheid en beveiliging en de stralingsbescherming. Nucleair onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan ecologische duurzaamheid en de strijd tegen klimaatverandering door de afhankelijkheid van Europa van geïmporteerde energie te verminderen, terwijl onderzoek op het gebied van stralingsbescherming heeft geleid tot verbeteringen bij medische technologieën waar veel burgers baat bij hebben, en dit onderzoek kan thans leiden tot verbeteringen in andere sectoren zoals industrie, landbouw, milieu en veiligheid. Even belangrijk is de bijdrage van nucleair onderzoek tot de doelstelling om het energiesysteem op langere termijn op efficiënte, veilige en betrouwbare wijze koolstofvrij te maken.

  Amendement    3

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 4

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (4)  Het verslag van de Commissie over de tussentijdse evaluatie van het Euratom-programma voor onderzoek en opleiding (2014-2018) (COM(2017) 697 final) bevat een aantal leidende beginselen voor het programma. Daartoe behoren: ondersteuning blijven verlenen aan nucleair onderzoek, met de nadruk op nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, beheer van radioactief afval, stralingsbescherming en ontwikkeling van fusie-energie; verder verbeteren, samen met de begunstigden, van de organisatie en het beheer van de Europese gezamenlijke programma's op het gebied van kernenergie; voortzetten en intensiveren van de Euratom-maatregelen op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op het ontwikkelen van relevante vaardigheden voor alle aspecten van nucleaire veiligheid en beveiliging alsmede stralingsbescherming; verder benutten van de synergieën tussen het Euratom-programma en andere thematische gebieden van het kaderprogramma van de Unie, alsmede verder benutten van de synergieën tussen de eigen acties en de acties onder contract in het kader van het Euratom-programma.

  (4)  Het verslag van de Commissie over de tussentijdse evaluatie van het Euratom-programma voor onderzoek en opleiding (2014-2018) (COM(2017) 697 final) bevat een aantal leidende beginselen voor het programma. Daartoe behoren: ondersteuning blijven verlenen aan nucleair onderzoek, met de nadruk op nucleaire veiligheid, prestatie, beveiliging en veiligheidscontroles, beheer van radioactief afval, stralingsbescherming en ontwikkeling van fusie-energie; verder verbeteren, samen met de begunstigden, van de organisatie en het beheer van de Europese gezamenlijke programma's op het gebied van kernenergie; voortzetten en intensiveren van de Euratom-maatregelen op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op het ontwikkelen van relevante vaardigheden voor alle aspecten van nucleaire veiligheid en beveiliging alsmede stralingsbescherming teneinde een hoog niveau van vaardigheden te waarborgen, met name voor de nieuwe generatie ingenieurs; verder benutten van de synergieën tussen het Euratom-programma en andere thematische gebieden van het kaderprogramma van de Unie, alsmede verder benutten van de synergieën tussen de eigen acties en de acties onder contract in het kader van het Euratom-programma, en bijdragen aan consistentie en doeltreffendheid binnen het gehele Euratom-programma.

  Amendement    4

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 4 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (4 bis)  De afvalbeheerprojecten van Euratom dragen bij aan een beter begrip van uitdagingen in verband met het beheer van radioactief afval in de Unie, zoals de veiligheid van toekomstige geologische opslagvoorzieningen, conditionering van radioactief afval en het gedrag van verbruikt splijtstof in een stortplaats op lange termijn.

  Amendement    5

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (5)  Bij het ontwerp en de opzet van het programma is rekening gehouden met de noodzaak om een kritische massa van ondersteunde activiteiten tot stand te brengen. Dit wordt bereikt door een beperkt aantal specifieke doelstellingen vast te leggen waarin de nadruk ligt op het veilige gebruik van kernsplijting voor de opwekking van elektriciteit en voor andere doeleinden dan de opwekking van elektriciteit, de instandhouding en ontwikkeling van de noodzakelijke expertise, de bevordering van fusie-energie en de ondersteuning van het beleid van de Unie op het gebied van nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles.

  (5)  Bij het ontwerp en de opzet van het programma is rekening gehouden met de noodzaak om een kritische massa van ondersteunde activiteiten tot stand te brengen. Dit wordt bereikt door een beperkt aantal specifieke doelstellingen vast te leggen waarin de nadruk ligt op het veilige gebruik van kernsplijting voor de opwekking van elektriciteit en voor andere doeleinden dan de opwekking van elektriciteit, de instandhouding en ontwikkeling van de noodzakelijke expertise, de bevordering van fusie-energie en de ondersteuning van het beleid van de Unie op het gebied van nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, inclusief de ontwikkeling van kennis over veilige, effectieve en kostenefficiënte ontmanteling van installaties die het einde van hun levensduur bereiken, een gebied waarin voorzieningen en investeringen achterblijven.

  Amendement    6

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 bis)  Het programma vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen van de Unie op het gebied van de energietechnologieën om haar wetenschappelijke en industriële leiderschapsrol te handhaven en te vergroten. Om de veilige werking van de bestaande installaties voor kernsplijting te garanderen en de decarbonisatie van het energiesysteem dichterbij te brengen, moet onderzoek naar kernsplijting een integrerend onderdeel van het Euratomprogramma blijven vormen.

  Amendement    7

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 ter)  Het veilige en betrouwbare gebruik van nucleaire en niet-elektrische toepassingen van ioniserende straling, inclusief nucleaire veiligheid en ontmanteling, moet door middel van structurele grensoverschrijdende inspecties, het delen van kennis en beste praktijken (met betrekking tot de veiligheid van reactorsystemen en brandstofcycli die momenteel in gebruik zijn) worden ondersteund, met name in het geval van nucleaire faciliteiten in de nabijheid van een of meer grenzen tussen lidstaten.

  Amendement    8

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 7

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (7)  Door het onderzoek inzake kernenergie te ondersteunen, moet het programma bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa ("Horizon Europa"), zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. [...] van het Europees Parlement en de Raad20, en moet het de uitvoering van de Europa 2030-strategie en de versterking van de Europese onderzoeksruimte bevorderen.

  (7)  Door het onderzoek inzake kernenergie te ondersteunen, moet het programma bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europa ("Horizon Europa"), zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. [...] van het Europees Parlement en de Raad20, in het bijzonder door excellentie en open wetenschap te bevorderen, en moet het de uitvoering van de Europa 2030-strategie en de versterking van de Europese onderzoeksruimte bevorderen.

  __________________

  __________________

  20 Verordening (EU) nr. [...] van het Europees Parlement en de Raad van […] tot vaststelling van het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) van de EU (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1291/2013 (PB [….]).

  20 Verordening (EU) nr. [...] van het Europees Parlement en de Raad van […] tot vaststelling van het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) van de EU (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1291/2013 (PB [….]).

  Amendement    9

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 8

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (8)  Het programma moet streven naar synergieën met Horizon Europa en andere programma's van de Unie, variërend van ontwerp en strategische planning, selectie van projecten, beheer, communicatie, verspreiding en benutting van resultaten tot monitoring, audits en governance. Teneinde dubbel werk en overlappingen te voorkomen en de hefboomwerking van de EU-financiering te vergroten, kunnen middelen uit andere Unieprogramma's naar Horizon Europa-activiteiten worden overgedragen. In dergelijke gevallen worden daarvoor de regels van Horizon Europa gevolgd.

  (8)  Het programma moet streven naar synergieën met en een nauwere aansluiting op Horizon Europa en andere programma's van de Unie, variërend van ontwerp en strategische planning, selectie van projecten, beheer, communicatie, verspreiding en benutting van resultaten tot monitoring, audits en governance. Het is van vitaal belang dat de kernbeginselen van excellentie en open wetenschap in de programma's behouden blijven. Teneinde dubbel werk en overlappingen te voorkomen en de hefboomwerking van de EU-financiering te vergroten, kunnen middelen uit andere Unieprogramma's naar Horizon Europa-activiteiten worden overgedragen. In dergelijke gevallen worden daarvoor de regels van Horizon Europa gevolgd.

  Amendement    10

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 17 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (17 bis)  Het JRC biedt ondersteuning voor standaardisering, open toegang voor wetenschappers uit de EU tot afzonderlijke nucleaire installaties en opleidingsactiviteiten op gebieden als nucleaire waarborgen, forensisch onderzoek of ontmanteling.

  Amendement    11

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 3 – lid 1 – letter b

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b)  op langere termijn kunnen bijdragen tot het op efficiënte, veilige en betrouwbare wijze koolstofvrij maken van het energiesysteem.

  b)  op langere termijn bijdragen tot het op efficiënte, veilige en betrouwbare wijze koolstofvrij maken van het energiesysteem.

  Amendement    12

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 3 – lid 2 – letter a

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  a)  verbeteren van het veilige en betrouwbare gebruik van kernenergie en van de toepassingen van ioniserende straling voor andere doeleinden dan de opwekking van elektriciteit, waaronder begrepen nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, stralingsbescherming, veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval alsmede ontmanteling;

  a)  verbeteren van het veilige, betrouwbare en doeltreffende gebruik van kernenergie en van de toepassingen van ioniserende straling voor andere doeleinden dan de opwekking van elektriciteit, waaronder begrepen nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, stralingsbescherming, veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval alsmede ontmanteling;

  Amendement    13

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 3 – lid 2 – letter d

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  d)  ondersteunen van het beleid van de Gemeenschap inzake nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles.

  d)  ondersteunen van het beleid van de Gemeenschap inzake nucleaire veiligheid, beveiliging en veiligheidscontroles, inclusief de kennisontwikkeling over veilige, effectieve en kostenefficiënte ontmanteling van installaties die het einde van hun levensduur bereiken.

  Amendement    14

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma bedragen 1 675 000 000 EUR in lopende prijzen.

  1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma bedragen 1 516 000 000 EURuitgedrukt in prijzen van 2018 (1 675 000 000 EUR in lopende prijzen).

  Amendement    15

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De indicatieve verdeling van het in lid 1 bedoelde bedrag is als volgt:

  De verdeling van het in lid 1 bedoelde bedrag is als volgt:

  Amendement    16

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter a

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  a)  724 563 000 EUR voor onderzoek naar en ontwikkeling van kernfusie;

  a)  43 % voor onderzoek naar en ontwikkeling van kernfusie;

  Amendement    17

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter b

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b)  330 930 000 EUR voor kernsplijting, veiligheid en stralingsbescherming;

  b)  25 % voor kernsplijting, veiligheid en stralingsbescherming;

  Amendement    18

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter c

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  c)  619 507 000 EUR voor eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

  c)  32 % voor eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

  Amendement    19

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De Commissie mag in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure niet afwijken van het in lid 2, onder c), van dit artikel bedoelde bedrag.

  De Commissie mag in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure afwijken van de in lid 2, onder c), van dit artikel bedoelde bedragen, tot maximaal 10 %.

  Amendement    20

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 – letter c – streepje 3 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

    eerbiediging van de beginselen van de rechtsstaat;

  Amendement    21

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 13 – lid 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (1)  De ontvangers van financiering uit hoofde van het programma erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Gemeenschap (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

  (1)  De ontvangers van financiering uit hoofde van het programma erkennen en vermelden de oorsprong van de Uniefinanciering om de zichtbaarheid ervan te garanderen (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

  Amendement    22

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 13 – lid 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (2)  De Commissie voert informatie- en communicatieactiviteiten uit met betrekking tot het programma alsmede de acties en de resultaten ervan. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Gemeenschap, voor zover zij verband houden met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen.

  (2)  De Commissie voert informatie- en communicatieactiviteiten uit met betrekking tot het programma alsmede de acties en de resultaten ervan die gericht zijn op zowel gespecialiseerde ontvangers als het algemene publiek. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Gemeenschap, voor zover zij verband houden met de in artikel 3 bedoelde doelstellingen.

  Amendement    23

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 14 – lid 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  Evaluaties worden tijdig uitgevoerd zodat zij in de besluitvorming over het programma, het vervolgprogramma daarvan en andere voor onderzoek en innovatie relevante initiatieven kunnen worden meegenomen.

  1.  Evaluaties worden ten minste om de twee jaar uitgevoerd zodat zij in de besluitvorming over het programma, het vervolgprogramma daarvan en andere voor onderzoek en innovatie relevante initiatieven kunnen worden meegenomen.

  Amendement    24

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 14 – lid 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk drie jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen. Zij omvat een beoordeling van de langetermijngevolgen van de vorige Euratom-programma's en vormt de grondslag voor de eventueel noodzakelijke aanpassing van de uitvoering van het programma.

  2.  De eerste evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk twee jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen. Zij omvat een beoordeling van de langetermijngevolgen van de vorige Euratom-programma's en vormt de grondslag voor de eventueel noodzakelijke programmaverlengingen en aanpassing van de uitvoering van het programma.

  Amendement    25

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 14 – lid 3

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, doch uiterlijk vier jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van het programma uit. Zij omvat een beoordeling van de langetermijngevolgen van de vorige programma's.

  3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, doch uiterlijk twee jaar na afloop van de in artikel 1 genoemde periode, verricht de Commissie een eindevaluatie van het programma. Zij omvat een beoordeling van de langetermijngevolgen van de vorige programma's.

  Amendement    26

  Voorstel voor een verordening

  Bijlage I – alinea 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Om de specifieke doelstellingen te verwezenlijken, zal het programma horizontale activiteiten ondersteunen die zorgen voor synergieën van de onderzoeksinspanningen bij het oplossen van gemeenschappelijke uitdagingen. Er zullen passende koppelingen en dwarsverbanden, zoals gezamenlijke oproepen tot het indienen van voorstellen, met Horizon Europa tot stand worden gebracht. Hiermee verband houdende onderzoeks- en innovatieactiviteiten kunnen ook in aanmerking komen voor financiële steun uit de fondsen uit hoofde van Verordening [verordening gemeenschappelijke bepalingen], voor zover dit in overeenstemming is met de doelstellingen en voorschriften van deze fondsen.

  Om de specifieke doelstellingen te verwezenlijken, zal het programma horizontale activiteiten ondersteunen die zorgen voor synergieën van de onderzoeksinspanningen bij het oplossen van gemeenschappelijke uitdagingen. Er zullen passende koppelingen en dwarsverbanden, zoals gezamenlijke oproepen tot het indienen van voorstellen, met Horizon Europa tot stand worden gebracht. Hiermee verband houdende onderzoeks- en innovatieactiviteiten kunnen ook in aanmerking komen voor financiële steun uit de fondsen uit hoofde van Verordening [verordening gemeenschappelijke bepalingen] of andere programma's en financiële instrumenten van de Unie, voor zover deze in overeenstemming zijn met de doelstellingen en voorschriften van deze fondsen, programma's en instrumenten.

  Amendement    27

  Voorstel voor een verordening

  Bijlage I – alinea 4

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De prioriteiten van de werkprogramma's worden door de Commissie vastgesteld op basis van haar beleidsprioriteiten alsmede de inbreng van nationale overheidsinstanties en van belanghebbenden op nucleair onderzoeksgebied die deel uitmaken van uiteenlopende organen en kaders als Europese technologieplatforms, verenigingen en initiatieven, technische fora voor nucleaire systemen en nucleaire veiligheid, voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof en voor stralingsbescherming/lage-dosisrisico's, nucleaire veiligheidscontroles en beveiliging, onderzoek naar kernfusie, of andere relevante organisaties of fora van nucleaire belanghebbenden.

  De prioriteiten van de werkprogramma's worden door de Commissie vastgesteld op basis van haar beleidsprioriteiten alsmede de inbreng van nationale overheidsinstanties en van belanghebbenden op nucleair onderzoeksgebied die deel uitmaken van uiteenlopende organen en kaders als Europese technologieplatforms, verenigingen en initiatieven, technische fora voor huidige en toekomstige nucleaire systemen en nucleaire veiligheid, voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof en voor stralingsbescherming/lage-dosisrisico's, nucleaire veiligheidscontroles en beveiliging, onderzoek naar kernfusie, of andere relevante organisaties of fora van relevante belanghebbenden.

  Amendement    28

  Voorstel voor een verordening

  Bijlage I – alinea 5 – letter a – punt 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1)  nucleaire veiligheid: veiligheid van reactorsystemen en splijtstofkringlopen die in de Gemeenschap worden gebruikt of, voor zover nodig voor het op peil houden van een brede expertise inzake nucleaire veiligheid in de Gemeenschap, van de reactortypes en splijtstofkringlopen die in de toekomst kunnen worden gebruikt, waarbij de nadruk uitsluitend op veiligheidsaspecten ligt, met inbegrip van alle aspecten van de splijtstofkringloop, zoals partitionering en transmutatie;

  1)  nucleaire veiligheid: veiligheid van reactorsystemen en splijtstofkringlopen die in de Gemeenschap worden gebruikt of, voor zover nodig voor het op peil houden en ontwikkelen van een brede expertise inzake nucleaire veiligheid in de Gemeenschap, van de reactortypes en splijtstofkringlopen die in de toekomst kunnen worden gebruikt, waarbij de nadruk uitsluitend op veiligheidsaspecten ligt, met inbegrip van alle aspecten van de splijtstofkringloop, zoals partitionering en transmutatie; steun voor het delen van informatie en beste praktijken met betrekking tot de veiligheid van reactorsystemen en brandstofcycli die momenteel in gebruik zijn, met name in het geval van nucleaire faciliteiten in de nabijheid van een of meer grenzen tussen lidstaten;

  Amendement    29

  Voorstel voor een verordening

  Bijlage I – alinea 5 – letter a – punt 3

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3)  ontmanteling: onderzoek met het oog op de ontwikkeling en evaluatie van technologieën voor de ontmanteling van nucleaire installaties en voor milieuherstel; ondersteuning voor het uitwisselen van goede praktijken en kennis op het gebied van ontmanteling;

  3)  ontmanteling: onderzoek met het oog op de ontwikkeling en evaluatie van technologieën voor de ontmanteling van nucleaire installaties en voor milieuherstel; ondersteuning voor het uitwisselen van goede praktijken en kennis op het gebied van ontmanteling, met inbegrip van het uitwisselen van kennis in het geval van nucleaire faciliteiten in de nabijheid van een of meer grenzen tussen lidstaten en door middel van het poolen van middelen en personeel in kenniscentra;

  Amendement    30

  Voorstel voor een verordening

  Bijlage II – titel 4 – tabel

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Indicatoren voor innovatiegerelateerde effecttrajecten

  Indicatoren voor innovatiegerelateerde effecttrajecten

  Dankzij het Euratom-programma door de EU geboekte voortgang bij de verwezenlijking van de doelstelling van 3 % van het bbp

  Dankzij het Euratom-programma door de EU geboekte voortgang bij de verwezenlijking van de doelstelling van besteding van 3 % van het bbp voor onderzoek en ontwikkeling (O&O)

  TOELICHTING

  Rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025. Het voorstel bouwt voort op hetgeen we kennen van voorgaande programma's, maar doet daarnaast iets aan enkele van de in het verleden door het Europees Parlement aangekaarte belangrijke problemen, in de zin dat het programma wordt vereenvoudigd en beter aansluit op het bredere programma voor onderzoek Horizon Europa.

  Rapporteur is van oordeel dat het niet-aflatend werken aan vergroting van de veiligheid van nucleaire operaties een "must" is om tegelijkertijd de voordelen van de technologie te plukken én de aan deze operaties gerelateerde risico's tot een minimum te beperken. Gezien het feit dat de kerninstallaties in de EU steeds ouder worden, zal er niet alleen onderzoek naar ontmanteling nodig zijn, maar moet er ook gewerkt worden aan nieuwe, veiliger en doeltreffender manieren om de bestaande reactoren open te houden en te onderhouden.

  Om de klimaatdoelstellingen van "Parijs" te halen, moet de EU gebruik maken van alle veilige en duurzame technologieën en innovaties. Kernenergie heeft een lager CO2-voetafdruk en vormt daarom in een aantal lidstaten een belangrijk onderdeel van de energiemix; daarnaast kan het een bijdrage leveren aan de decarbonisatie van het energiesysteem van de EU in zijn geheel. Hiervoor is het wel essentieel dat bestaande reactormodellen veilig functioneren en dat nieuwe technologieën worden ontwikkeld.

  Europa is marktleider op het gebied van kernonderzoek, -veiligheid en -beveiliging in verband met nucleaire materialen en kernafval. We moeten in hoogwaardig onderzoek op deze gebieden blijven investeren, teneinde de vaardigheden en de kennis die voor de veilige werking van nucleaire installaties nodig is, op peil te houden. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van fusietechnologieën en in voltooiing van de routekaart voor kernfusie. Het meeste geld dat in het kader van dit programma beschikbaar is, moet voor onderzoek naar kernfusie uitgegeven blijven worden.

  Aangezien het onder het Euratom-Verdrag valt, blijft het programma losstaan van de algemene EU-kaderprogramma's voor wetenschap en onderzoek. Rapporteur beschouwt dit een volstrekt arbitraire situatie en is van oordeel dat meer synergie-effecten zouden kunnen worden gerealiseerd en dat tot betere wetenschappelijke resultaten zou kunnen worden gekomen indien de twee programma's zouden worden geïntegreerd. Bijzonder belangrijk is het de controle- en wetgevingsbevoegdheden van het Europees Parlement tot het Euratomprogramma voor onderzoek en opleiding uit te breiden, vooral gezien de rol van het EP als medewetgever ten aanzien van de begroting.

  Dit voorstel gaat overigens wel in de juiste richting van het de facto aan laten sluiten van dit programma op de regels van en de regelgeving betreffende Horizon Europa. Dit is belangrijk op technisch vlak, maar ook ten aanzien van de toepassing van de beginselen van excellentie en open wetenschap in het kader van beide programma's.

  PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

  Document- en procedurenummers

  COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

  Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

  16.7.2018

   

   

   

  Bevoegde commissie

         Datum bekendmaking

  ITRE

  10.9.2018

   

   

   

  Medeadviserende commissies

         Datum bekendmaking

  BUDG

  10.9.2018

   

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  BUDG

  28.6.2018

   

   

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Miapetra Kumpula-Natri

  13.6.2018

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  9.10.2018

   

   

   

  Datum goedkeuring

  21.11.2018

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  43

  12

  7

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

  Datum indiening

  27.11.2018

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

  43

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

  ENF

  Christelle Lechevalier

  GUE/NGL

  Jaromír Kohlíček

  PPE

  Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  12

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

  ENF

  Barbara Kappel

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  NI

  David Borrelli

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

  7

  0

  ALDE

  Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

  ECR

  Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

  PPE

  Paul Rübig

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding

  Laatst bijgewerkt op: 3 januari 2019
  Juridische mededeling - Privacybeleid