RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa”

  27.11.2018 - (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)) - *

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Raportoare: Miapetra Kumpula-Natri


  Procedură : 2018/0226(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0406/2018
  Texte depuse :
  A8-0406/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa”

  (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

  (Procedura de consultare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0437),

  –  având în vedere articolul 7 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0380/2018),

  –  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0406/2018),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

  3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

  5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a)  Parlamentul European ar trebui să fie consultat în toate etapele importante ale punerii în aplicare și evaluării programului. Consiliul a solicitat avizul Parlamentului European cu privire la programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025. Cu toate acestea, deoarece procedura legislativă ordinară nu se aplică în temeiul Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, Parlamentul European nu este considerat a fi pe picior de egalitate cu Consiliul în ceea ce privește adoptarea legislației privind energia atomică. Dat fiind rolul Parlamentului European de colegiuitor în chestiuni bugetare și pentru a asigura elaborarea și punerea în aplicare coerentă a programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, programul pentru cercetare și formare al Euratom ar trebui adoptat și el prin procedura legislativă ordinară.

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Cercetarea nucleară poate contribui la bunăstarea socială, la prosperitatea economică și la sustenabilitatea mediului prin îmbunătățirea securității nucleare, a siguranței și a radioprotecției. Cercetarea referitoare la radioprotecție a condus la îmbunătățiri în ceea ce privește tehnologiile medicale de care beneficiază numeroși cetățeni, iar această cercetare poate aduce acum îmbunătățiri și în alte sectoare, precum industria, agricultura, mediul și securitatea. La fel de importantă este contribuția potențială a cercetării nucleare la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate.

  (2)  Cercetarea nucleară poate contribui la bunăstarea socială și la prosperitatea economică prin îmbunătățirea securității nucleare, a siguranței și a radioprotecției. Cercetarea nucleară are o contribuție importantă în ceea ce privește sustenabilitatea mediului și lupta de combatere a schimbărilor climatice prin reducerea dependenței Uniunii de importurile de energie, în timp ce cercetarea referitoare la radioprotecție a condus la îmbunătățiri în ceea ce privește tehnologiile medicale de care beneficiază numeroși cetățeni, iar această cercetare poate aduce acum îmbunătățiri și în alte sectoare, precum industria, agricultura, mediul și securitatea. La fel de importantă este contribuția cercetării nucleare la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Raportul Comisiei privind evaluarea intermediară a Programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice 2014-2018 [COM (2017) 697 final] prevede o serie de principii directoare pentru program. Acestea includ: continuarea sprijinirii cercetării nucleare axate pe securitatea, siguranța și garanțiile nucleare, pe gestionarea deșeurilor, pe radioprotecție și pe dezvoltarea fuziunii; continuarea îmbunătățirii, împreună cu beneficiarii, a organizării și a gestionării programelor comune europene din domeniul nuclear; continuarea și consolidarea acțiunilor de educație și de formare ale Euratom, în vederea dezvoltării unor competențe relevante care să stea la baza tuturor aspectelor securității nucleare, ale siguranței și ale radioprotecției; continuarea valorificării sinergiilor dintre programul Euratom și alte domenii tematice ale programului-cadru al Uniunii; și continuarea valorificării sinergiilor dintre acțiunile directe și indirecte ale programului Euratom.

  (4)  Raportul Comisiei privind evaluarea intermediară a Programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice 2014-2018 [COM (2017) 697 final] prevede o serie de principii directoare pentru program. Acestea includ: continuarea sprijinirii cercetării nucleare axate pe securitatea, siguranța, performanța și garanțiile nucleare, pe gestionarea deșeurilor radioactive, pe radioprotecție și pe dezvoltarea fuziunii; continuarea îmbunătățirii, împreună cu beneficiarii, a organizării și a gestionării programelor comune europene din domeniul nuclear; continuarea și consolidarea acțiunilor de educație și de formare ale Euratom, în vederea dezvoltării unor competențe relevante care să stea la baza tuturor aspectelor securității nucleare, ale siguranței și ale radioprotecției, pentru a asigura un nivel ridicat de competențe, în special în rândul noii generații de ingineri; continuarea valorificării sinergiilor dintre programul Euratom și alte domenii tematice ale programului-cadru al Uniunii; și continuarea valorificării sinergiilor dintre acțiunile directe și indirecte ale programului Euratom, ajutând la asigurarea consecvenței și a eficacității în ansamblul programului Euratom.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a)  Proiectele Euratom de gestionare a deșeurilor contribuie la o mai bună înțelegere a aspectelor relevante pentru gestionare a deșeurilor radioactive în Uniune, cum ar fi siguranța viitoarelor instalații de depozitare geologică, condiționarea deșeurilor radioactive, comportamentul pe termen lung al combustibilului uzat dintr-un depozit.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Programul este conceput și elaborat în funcție de necesitatea stabilirii unei mase critice de activități care beneficiază de sprijin. Acest rezultat este obținut prin stabilirea unui număr limitat de obiective specifice axate pe utilizarea în condiții de siguranță a fisiunii nucleare pentru aplicațiile energetice și neenergetice, prin menținerea și dezvoltarea expertizei necesare, prin promovarea energiei de fuziune și prin sprijinirea politicii Uniunii privind securitatea, siguranța și garanțiile nucleare.

  (5)  Programul este conceput și elaborat în funcție de necesitatea stabilirii unei mase critice de activități care beneficiază de sprijin. Acest rezultat este obținut prin stabilirea unui număr limitat de obiective specifice axate pe utilizarea în condiții de siguranță a fisiunii nucleare pentru aplicațiile energetice și neenergetice, prin menținerea și dezvoltarea expertizei necesare, prin promovarea energiei de fuziune și prin sprijinirea politicii Uniunii privind securitatea, siguranța și garanțiile nucleare, inclusiv dezvoltarea cunoștințelor privind dezafectarea eficace, rentabilă și în condiții de siguranță a instalațiilor care se apropie de sfârșitul ciclului de viață, un domeniu în care dispozițiile și investițiile întârzie;

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a)  Programul reprezintă o componentă crucială a eforturilor Uniunii de a-și menține și a consolida rolul de lider industrial în domeniul tehnologiilor energetice. Pentru a sprijini exploatarea în condiții de siguranță a centralelor energetice de fisiune existente și a facilita decarbonizarea sistemului energetic, cercetarea în domeniul fisiunii ar trebui să facă în continuare parte integrantă din programul Euratom.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 5 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5b)  Utilizarea în condiții de securitate și siguranță a energiei nucleare și a aplicațiilor neenergetice ale radiațiilor ionizante, inclusiv securitatea nucleară și dezafectarea, ar trebui să fie sprijinită prin intermediul unor inspecții transfrontaliere structurale și schimbului de cunoștințe și bune practici privind siguranța sistemelor de reactoare și a ciclurilor de combustibil utilizate în prezent, în special în cazul instalațiilor nucleare aflate în apropierea granițelor cu unul sau mai multe alte state membre.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  Prin sprijinirea cercetării nucleare, programul ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” (denumit în continuare „Orizont Europa”) instituit prin Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului20 și să faciliteze atât punerea în aplicare a Strategiei Europa 2030, cât și consolidarea Spațiului European al Cercetării.

  (7)  Prin sprijinirea cercetării nucleare, programul ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa” (denumit în continuare „Orizont Europa”) instituit prin Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului20, în special prin promovarea excelenței și a științei deschise, și să faciliteze atât punerea în aplicare a Strategiei Europa 2030, cât și consolidarea Spațiului European al Cercetării.

  __________________

  __________________

  20 Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului din […] de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare PC9 al UE (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 (JO […]).

  20 Regulamentul (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului din […] de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare PC9 al UE (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 (JO […]).

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Programul ar trebui să urmărească realizarea de sinergii cu „Orizont Europa” și cu alte programe ale Uniunii, din etapa de elaborare și planificare strategică până în etapa de selectare a proiectelor, de gestionare, comunicare, diseminare și exploatare a rezultatelor, precum și de monitorizare, de audit și de guvernanță. Pentru a se evita suprapunerile și duplicarea eforturilor și pentru a se spori efectul de levier al fondurilor UE, pot avea loc transferuri de la alte programe ale Uniunii către activitățile programului „Orizont Europa”. În astfel de cazuri, ele vor respecta normele aplicabile programului „Orizont Europa”.

  (8)  Programul ar trebui să urmărească realizarea de sinergii și o mai mare aliniere cu „Orizont Europa” și cu alte programe ale Uniunii, din etapa de elaborare și planificare strategică până în etapa de selectare a proiectelor, de gestionare, comunicare, diseminare și exploatare a rezultatelor, precum și de monitorizare, de audit și de guvernanță. Este esențial ca principiile-cheie ale excelenței și ale științei deschise să fie menținute în toate programele. Pentru a se evita suprapunerile și duplicarea eforturilor și pentru a se spori efectul de levier al fondurilor UE, pot avea loc transferuri de la alte programe ale Uniunii către activitățile programului „Orizont Europa”. În astfel de cazuri, ele vor respecta normele aplicabile programului „Orizont Europa”.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 17 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (17a)  JRC asigură sprijin pentru standardizare, accesul liber pentru oamenii de știință din Uniune la instalații nucleare unice, activități de formare în domenii precum garanțiile, criminalistică nucleară sau dezafectarea.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  de a contribui potențial la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate.

  (b)  de a contribui la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiții de siguranță, eficiență și securitate.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  de a îmbunătăți utilizarea în condiții de siguranță și securitate a energiei nucleare și a aplicațiilor neenergetice ale radiațiilor ionizante, inclusiv în ceea ce privește securitatea, siguranța și garanțiile nucleare, radioprotecția, gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și dezafectarea;

  (a)  de a îmbunătăți utilizarea în condiții de siguranță, securitate și eficiență a energiei nucleare și a aplicațiilor neenergetice ale radiațiilor ionizante, inclusiv în ceea ce privește securitatea, siguranța și garanțiile nucleare, radioprotecția, gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și dezafectarea;

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  de a sprijini politica Comunității privind siguranța, securitatea și garanțiile nucleare.

  (d)  de a sprijini politica Comunității privind siguranța, securitatea și garanțiile nucleare, inclusiv dezvoltarea cunoștințelor privind dezafectarea eficace, rentabilă și în condiții de siguranță a instalațiilor care se apropie de sfârșitul ciclului de viață.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului este de 1 675 000 000 EUR în prețuri curente.

  1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului este de 1 516 000 000 EUR la prețurile din 2018 (1 675 000 000 EUR în prețuri curente).

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:

  Repartizarea sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  724 563 000 EUR pentru cercetarea și dezvoltarea în domeniul fuziunii;

  (a)  43 % pentru cercetarea și dezvoltarea în domeniul fuziunii;

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  330 930 000 EUR pentru fisiunea nucleară, securitate și radioprotecție;

  (b)  25 % pentru fisiunea nucleară, securitate și radioprotecție;

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  619 507 000 EUR pentru acțiunile directe desfășurate de Centrul Comun de Cercetare.

  (c)  32 % pentru acțiunile directe desfășurate de Centrul Comun de Cercetare.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia nu se poate abate, în cadrul procedurii bugetare anuale, de la suma menționată la alineatul (2) litera (c) din prezentul articol.

  Comisia se poate abate, în cadrul procedurii bugetare anuale, de la sumele menționate la alineatul (2) primul paragraf din prezentul articol cu cel mult 10 % .

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c – liniuța 3 a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

    respectă principiile statului de drept;

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  Destinatarii fondurilor acordate în cadrul programului recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Comunității (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

  (1)  Destinatarii fondurilor acordate în cadrul programului recunosc originea și asigură vizibilitatea să afișeze proveniența surselor europene de finanțare și asigură vizibilitatea acestora (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Comisia implementează activități de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Comunității, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

  (2)  Comisia implementează activități de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale, atât cele adresate specialiștilor, cât și publicului larg. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Comunității, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 3.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul decizional referitor la program, la programul care îi va succeda acestuia și la alte inițiative relevante în materie de cercetare și inovare.

  1.  Evaluările se efectuează o dată la doi ani pentru a putea contribui la procesul decizional referitor la program, la programul care îi va succeda acestuia și la alte inițiative relevante în materie de cercetare și inovare.

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Evaluarea intermediară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de trei ani de la începerea punerii în aplicare a programului. Ea include o evaluare a impactului pe termen lung al programelor Euratom anterioare și constituie baza de ajustare a punerii în aplicare a programului, după caz.

  2.  Prima evaluare a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de doi ani de la începerea punerii în aplicare a programului. Ea include o evaluare a impactului pe termen lung al programelor Euratom anterioare și constituie baza de ajustare a prelungirilor și a punerii în aplicare a programului, după caz.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului. Ea include o evaluare a impactului pe termen lung al programelor anterioare.

  3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului. Ea include o evaluare a impactului pe termen lung al programelor anterioare.

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În vederea atingerii obiectivelor specifice, programul va sprijini activități transversale care asigură sinergia eforturilor de cercetare pentru rezolvarea provocărilor comune. Se vor asigura legături și interfețe adecvate, cum ar fi cereri de propuneri comune, cu programul „Orizont Europa”. Activitățile de cercetare și de inovare conexe pot beneficia, de asemenea, de sprijinul financiar acordat prin fondurile din cadrul regulamentului [Regulamentul privind dispozițiile comune], în măsura în care ele sunt conforme cu obiectivele și cu reglementările acestor fonduri.

  În vederea atingerii obiectivelor specifice, programul va sprijini activități transversale care asigură sinergia eforturilor de cercetare pentru rezolvarea provocărilor comune. Se vor asigura legături și interfețe adecvate, cum ar fi cereri de propuneri comune, cu programul „Orizont Europa”. Activitățile de cercetare și de inovare conexe pot beneficia, de asemenea, de sprijinul financiar acordat prin fondurile din cadrul regulamentului [Regulamentul privind dispozițiile comune] sau prin alte programe și instrumente financiare ale Uniunii, în măsura în care ele sunt conforme cu obiectivele și cu reglementările respectivelor fonduri, programe și instrumente.

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prioritățile programelor de lucru trebuie să fie stabilite de către Comisie pe baza priorităților sale politice, a contribuțiilor autorităților publice naționale și ale părților interesate din domeniul cercetării nucleare, grupate în organisme sau cadre cum sunt platformele tehnologice europene, asociațiile, inițiativele și forumurile tehnice dedicate sistemelor și securității nucleare, gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, radioprotecției/riscurilor la doze scăzute, garanțiilor și siguranței nucleare și cercetării legate de fuziune, sau orice altă organizație relevantă sau forum al părților interesate din sectorul nuclear.

  Prioritățile programelor de lucru trebuie să fie stabilite de către Comisie pe baza priorităților sale politice, a contribuțiilor autorităților publice naționale și ale părților interesate din domeniul cercetării nucleare, grupate în organisme sau cadre cum sunt platformele tehnologice europene, asociațiile, inițiativele și forumurile tehnice dedicate actualelor și viitoarelor sisteme nucleare și securității, gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, radioprotecției/riscurilor la doze scăzute, garanțiilor și siguranței nucleare și cercetării legate de fuziune, sau orice altă organizație relevantă sau forum al părților interesate.

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 5 – litera a – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  Securitatea nucleară: securitatea sistemelor de reactoare și a ciclurilor de combustibil aflate în uz în Comunitate sau, în măsura în care este necesar pentru menținerea expertizei largi în materie de securitate nucleară în Comunitate, a acelor tipuri de reactoare și cicluri de combustibil care ar putea fi utilizate în viitor, accentul punându-se exclusiv pe aspectele legate de securitate, inclusiv pe toate aspectele legate de ciclul combustibilului, cum ar fi separarea și transmutarea.

  (1)  Securitatea nucleară: securitatea sistemelor de reactoare și a ciclurilor de combustibil aflate în uz în Comunitate sau, în măsura în care este necesar pentru menținerea și dezvoltarea expertizei largi în materie de securitate nucleară în Comunitate, a acelor tipuri de reactoare și cicluri de combustibil care ar putea fi utilizate în viitor, accentul punându-se exclusiv pe aspectele legate de securitate, inclusiv pe toate aspectele legate de ciclul combustibilului, cum ar fi separarea și transmutarea. Sprijin pentru schimbul de informații și de bune practici cu privire la securitatea sistemelor de reactoare și a ciclurilor de combustibil aflate în uz, în special în cazul instalațiilor nucleare aflate în apropierea granițelor cu unul sau mai multe alte state membre.

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 5 – litera a – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Dezafectare: cercetare pentru dezvoltarea și evaluarea tehnologiilor în materie de dezafectare și de reabilitare ecologică a instalațiilor nucleare; sprijin pentru schimbul de bune practici și de cunoștințe cu privire la dezafectare.

  (3)  Dezafectare: cercetare pentru dezvoltarea și evaluarea tehnologiilor în materie de dezafectare și de reabilitare ecologică a instalațiilor nucleare; sprijin pentru schimbul de bune practici și de cunoștințe cu privire la dezafectare, inclusiv schimbul de cunoștințe în cazul instalațiilor nucleare situate în vecinătatea uneia sau mai multor granițe dintre statele membre și prin punerea în comun a resurselor și a personalului în centrele de excelență.

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Anexa II – subtitlu 4 – tabel

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Indicatorii căilor de impact în materie de inovare

  Indicatorii căilor de impact în materie de inovare

  Progresele înregistrate de UE în direcția îndeplinirii obiectivului de 3 % din PIB datorită programului Euratom

  Progresele înregistrate de UE în direcția îndeplinirii obiectivului de cheltuire a 3 % din PIB pentru cercetare și dezvoltare (C&D) datorită programului Euratom

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Raportoarea salută propunerea Comisiei de decizie a Consiliului privind Programul pentru cercetare și dezvoltare al Euratom pentru perioada 2021-2025. Propunerea continuă în direcția stabilită a programelor anterioare, dar abordează unele dintre preocupările majore exprimate de Parlamentul European în trecut, și anume simplificarea programului și o mai bună aliniere cu programul de cercetare mai amplu Orizont Europa.

  Raportoarea este de părere că dezvoltarea continuă a siguranței în operațiunile nucleare este esențială pentru a profita de avantajele tehnologiei, reducând totodată riscurile asociate. „Parcul” învechit de instalații nucleare din UE va necesita nu numai mai multă cercetare în domeniul dezafectării, ci și moduri noi, mai sigure și mai eficiente de exploatare și de întreținere a reactoarelor existente.

  Pentru a îndeplini obiectivele în materie de climă ale Acordului de la Paris, UE trebuie să se folosească de toate tehnologiile și inovațiile sigure și durabile. Fiind o formă de energie cu emisii scăzute de carbon, energia nucleară este o componentă importantă a mixului energetic în anumite state membre și poate contribui la decarbonizarea sistemului energetic al UE în ansamblu. Cu toate acestea, exploatarea în condiții de siguranță a modelelor de reactoare existente și pregătirea pentru noi tehnologii sunt de importanță fundamentală.

  Europa este un lider mondial în domeniul cercetării nucleare, al siguranței nucleare și în chestiuni de securitate ce țin de materialele și de deșeurile nucleare. Ar trebui să investim în continuare în cercetarea de ultimă oră în aceste domenii, pentru a ne păstra competențele și cunoștințele necesare pentru exploatarea în condiții de siguranță și securitate a instalațiilor nucleare. În plus, este nevoie de investiții în dezvoltarea de tehnologii de fuziune și să se asumăm angajamentul de a duce la bun sfârșit Foaia de parcurs privind fuziunea. Cea mai mare parte a fondurilor din cadrul acestui program ar trebui să fie alocate în continuare cercetării în domeniul fuziunii.

  Întrucât intră în domeniul de aplicare al Tratatului Euratom, programul continuă să facă parte din programele-cadre generale pentru știință și cercetare ale UE. Raportoarea consideră că această distincție este complet arbitrară și că s-ar putea realiza mai multe în ceea ce privește sinergiile și știința prin integrarea celor două programe. Ar fi deopotrivă de important să se extindă competențele legislative și de control ale Parlamentului European la Programul de cercetare și dezvoltare al Euratom, în concordanță cu rolul de colegiuitor al Parlamentului

  Cu toate acestea, această propunere merge în direcția potrivită a alinierii de facto a programului la normele și reglementările aplicabile Programului Orizont Europa. Pe lângă alinierea tehnică, este, de asemenea, esențial ca aceleași principii ale excelenței și ale științei deschise să fie menținute în cele două programe.

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Instituirea programului pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa”

  Referințe

  COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

  Data sesizării

  16.7.2018

   

   

   

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  ITRE

  10.9.2018

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

  BUDG

  10.9.2018

   

   

   

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  BUDG

  28.6.2018

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Miapetra Kumpula-Natri

  13.6.2018

   

   

   

  Examinare în comisie

  9.10.2018

   

   

   

  Data adoptării

  21.11.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  43

  12

  7

  Membri titulari prezenți la votul final

  Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

  Data depunerii

  27.11.2018

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

  43

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

  ENF

  Christelle Lechevalier

  GUE/NGL

  Jaromír Kohlíček

  PPE

  Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

  S&D

  Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  12

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

  ENF

  Barbara Kappel

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  NI

  David Borrelli

  VERTS/ALE

  Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

  7

  0

  ALDE

  Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

  ECR

  Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

  PPE

  Paul Rübig

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate