Postup : 2018/0226(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0406/2018

Predkladané texty :

A8-0406/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0028

SPRÁVA     *
PDF 708kWORD 87k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu

(COM(2018)0437 – C8‑0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Miapetra Kumpula‑Natri

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu

(COM(2018)0437 – C8‑0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0437),

–  so zreteľom na článok 7 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0380/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0406/2018),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  S Európskym parlamentom by sa malo konzultovať vo všetkých relevantných krokoch počas realizácie a hodnotenia programu. Rada požiadala Európsky parlament o stanovisko k Výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025. Keďže podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa však riadny legislatívny postup neuplatňuje, Európsky parlament sa nepovažuje za rovnocenný s Radou pri prijímaní právnych predpisov týkajúcich sa atómovej energie. Vzhľadom na úlohu Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu v rozpočtových otázkach a na zabezpečenie jednotného navrhovania a realizácie rámcového programu Únie pre výskum a inováciu by sa mal Výskumný a vzdelávací program Euratomu prijať aj prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Jadrový výskum môže prispieť k sociálnemu blahobytu, hospodárskej prosperite a environmentálnej udržateľnosti, a to zvyšovaním jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení a ochrany pred žiarením. Výskum v oblasti ochrany pred žiarením viedol k zlepšeniu zdravotníckych technológií, čo pocítilo veľa občanov a tento výskum v súčasnosti môže viesť k zlepšeniam aj v iných odvetviach ako napríklad v priemysle, poľnohospodárstve, v oblasti životného prostredia a bezpečnostnej ochrany. Rovnako dôležitý je potenciálny prínos jadrového výskumu k bezpečnej a efektívnej dlhodobej dekarbonizácii energetického systému.

(2)  Jadrový výskum môže prispieť k sociálnemu blahobytu hospodárskej prosperite, a to zvyšovaním jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení a ochrany pred žiarením. Jadrový výskum výrazne prispieva k environmentálnej udržateľnosti a k boju proti zmene klímy znižovaním závislosti Únie od dovážanej energie, zatiaľ čo výskum v oblasti ochrany pred žiarením viedol k zlepšeniu zdravotníckych technológií, čo je na prospech mnohých občanov, a tento výskum v súčasnosti môže viesť k zlepšeniam aj v iných odvetviach, ako napríklad v priemysle, poľnohospodárstve, v oblasti životného prostredia a bezpečnostnej ochrany. Rovnako dôležitý je prínos jadrového výskumu k bezpečnej a efektívnej dlhodobej dekarbonizácii energetického systému.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V správe Komisie o priebežnom hodnotení Výskumného a vzdelávacieho programu Euratomu na roky 2014 – 18 [COM(2017) 697 final] sa stanovuje súbor hlavných zásad programu. Patria sem tieto zásady: naďalej podporovať jadrový výskum zameraný na jadrovú bezpečnosť, jadrové záruky, fyzickú ochranu, nakladanie s odpadom, ochranu pred žiarením a rozvoj jadrovej syntézy; spolu s prijímateľmi ďalej zlepšovať organizáciu a riadenie európskych spoločných programov v oblasti jadrovej energie; pokračovať v opatreniach Euratomu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a posilňovať ich v záujme rozvoja príslušných kompetencií, ktoré sú základom všetkých aspektov jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany a ochrany pred žiarením; ďalej využívať súčinnosť medzi programom Euratomu a ďalšími tematickými oblasťami rámcového programu Únie a ďalej využívať súčinnosť medzi priamymi a nepriamymi akciami programu Euratomu.

(4)  V správe Komisie o priebežnom hodnotení Výskumného a vzdelávacieho programu Euratomu na roky 2014 – 18 [COM(2017) 697 final] sa stanovuje súbor hlavných zásad programu. Patria sem tieto zásady: pokračovať v podpore jadrového výskumu zameraného na jadrovú bezpečnosť, výkonnosť, jadrové záruky, fyzickú ochranu, nakladanie s rádioaktívnym odpadom, ochranu pred žiarením a rozvoj jadrovej syntézy; spolu s prijímateľmi ďalej zlepšovať organizáciu a riadenie európskych spoločných programov v oblasti jadrovej energie; pokračovať v opatreniach Euratomu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a posilňovať ich v záujme rozvoja príslušných kompetencií, ktoré sú základom všetkých aspektov jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany a ochrany pred žiarením, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň zručností najmä u novej generácie inžinierov; ďalej využívať súčinnosť medzi programom Euratomu a ďalšími tematickými oblasťami rámcového programu Únie; ďalej využívať súčinnosť medzi priamymi a nepriamymi akciami programu Euratomu a pomáhať pri zabezpečovaní súladu a účinnosti v rámci celého programu Euratomu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Projekty Euratomu v oblasti nakladania s odpadom prispievajú k lepšiemu pochopeniu otázok nakladania s rádioaktívnym odpadom v Únii, ako sú bezpečnosť budúcich geologických úložísk, úprava rádioaktívneho odpadu a dlhodobé správanie vyhoretého paliva na skládkach.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Koncepcia a návrh programu sú stanovené vzhľadom na potrebu stanoviť kritické množstvo podporovaných činností. To sa dosiahne zavedením obmedzeného počtu špecifických cieľov zameraných na bezpečné využívanie jadrového štiepenia na účely výroby elektrickej energie, ako aj aplikácií, ktoré nesúvisia s výrobou elektrickej energie, na zachovanie a rozvoj potrebných odborných znalostí, podporu energie jadrovej syntézy a podporu politiky Únie v oblasti jadrovej bezpečnosti, jadrových záruk a fyzickej ochrany.

(5)  Koncepcia a návrh programu sú stanovené vzhľadom na potrebu stanoviť kritické množstvo podporovaných činností. To sa dosiahne zavedením obmedzeného počtu špecifických cieľov zameraných na bezpečné využívanie jadrového štiepenia na účely výroby elektrickej energie, ako aj aplikácií, ktoré nesúvisia s výrobou elektrickej energie, na zachovanie a rozvoj potrebných odborných znalostí, podporu energie jadrovej syntézy a podporu politiky Únie v oblasti jadrovej bezpečnosti, jadrových záruk a fyzickej ochrany vrátane rozvoja znalostí o bezpečnom, účinnom a nákladovo efektívnom vyraďovaní zariadení, ktoré dosiahnu koniec životnosti, z prevádzky, keďže opatrenia a investície v tejto oblasti zaostávajú.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Tento program je veľmi dôležitou súčasťou úsilia Únie zachovať si a posilňovať vedúce postavenie v oblasti vedy a priemyslu, pokiaľ ide o energetické technológie. S cieľom podporiť bezpečnú prevádzku existujúcich jadrových elektrární a uľahčiť dekarbonizáciu energetického systému by mal výskum jadrového štiepenia naďalej tvoriť neoddeliteľnú súčasť programu Euratomu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Bezpečné a chránené využívanie jadrovej energie a aplikácií ionizujúceho žiarenia nesúvisiacich s výrobou elektrickej energie vrátane jadrovej bezpečnosti a vyraďovania z prevádzky by sa malo podporovať prostredníctvom štrukturálnych cezhraničných kontrol a výmeny znalostí a najlepších postupov týkajúcich sa bezpečnosti reaktorových systémov a palivových cyklov, ktoré sa v súčasnosti používajú, najmä v prípade jadrových zariadení umiestnených v blízkosti hraníc medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Podporou jadrového výskumu by program mal prispieť k dosiahnutiu cieľov programu Európsky horizont - rámcový program pre výskum a inovácie (ďalej len „program Európsky horizont“), stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […]20, a mal by uľahčiť vykonávanie stratégie Európa 2030, ako aj posilniť Európsky výskumný priestor.

(7)  Podporou jadrového výskumu by program mal prispieť k dosiahnutiu cieľov programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu (ďalej len „program Horizont Európa“), stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […]20, predovšetkým podporou excelentnosti a otvorenej vedy, a mal by uľahčiť vykonávanie stratégie Európa 2030, ako aj posilniť Európsky výskumný priestor.

__________________

__________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z […], ktorým sa zriaďuje deviaty rámcový program EÚ – rámcový program pre výskum a inovácie (2021 – 2027) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. […]).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z […], ktorým sa zriaďuje deviaty rámcový program EÚ – rámcový program pre výskum a inovácie (2021 – 2027) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. […]).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Cieľom programu by malo byť dosiahnutie synergie s programom Európsky horizont a ostatnými programami Únie, počnúc ich navrhovaním a strategickým plánovaním, výberom projektov, riadením, komunikáciou, šírením a využívaním výsledkov až po monitorovanie, audit a spravovanie. S cieľom zabrániť prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový efekt financovania EÚ sa môžu uskutočniť presuny z iných programov Únie na činnosti v rámci programu Európsky horizont. V takýchto prípadoch sa budú riadiť pravidlami programu Európsky horizont.

(8)  Cieľom programu by malo byť dosiahnutie synergie a väčšieho súladu s programom Horizont Európa a ostatnými programami Únie, počnúc ich navrhovaním a strategickým plánovaním, výberom projektov, riadením, komunikáciou, šírením a využívaním výsledkov až po monitorovanie, audit a spravovanie. Je veľmi dôležité, aby sa v týchto programoch zachovali kľúčové zásady excelentnosti a otvorenej vedy. S cieľom zabrániť prekrývaniu a duplicite a zvýšiť pákový efekt financovania EÚ sa môžu uskutočniť presuny z iných programov Únie na činnosti v rámci programu Horizont Európa. V takýchto prípadoch sa budú riadiť pravidlami programu Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  JRC zabezpečuje podporu normalizácie, otvoreného prístupu pre vedcov Únie do jednotlivých jadrových zariadení a k vzdelávacím činnostiam v oblastiach, ako sú jadrové záruky, jadrová forenzná veda alebo vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  potenciálne prispieť k dlhodobej dekarbonizácii energetického systému bezpečným, účinným bez narušenia fyzickej ochrany.

b)  prispieť k dlhodobej dekarbonizácii energetického systému bezpečným a účinným spôsobom bez narušenia fyzickej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zlepšiť bezpečné a chránené využívanie jadrovej energie a aplikácií ionizujúceho žiarenia nesúvisiacich s výrobou elektrickej energie vrátane jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany, jadrových záruk, ochrany pred žiarením, bezpečného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom a vyraďovania z prevádzky;

a)  zlepšiť bezpečné, chránené a efektívne využívanie jadrovej energie a aplikácií ionizujúceho žiarenia nesúvisiacich s výrobou elektrickej energie vrátane jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany, jadrových záruk, ochrany pred žiarením, bezpečného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom a vyraďovania z prevádzky;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podporovať politiku Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti, jadrových záruk a fyzickej ochrany.

d)  podporovať politiku Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti, jadrových záruk a fyzickej ochrany vrátane rozvoja znalostí o bezpečnom, účinnom a nákladovo efektívnom vyraďovaní zariadení, ktoré dosiahnu koniec životnosti, z prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie implementácie programu sa stanovuje vo výške 1 675 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie realizácie programu sa stanovuje vo výške 1 516 000 000 EUR v cenách z roku 2018 (1 675 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

Rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  724 563 000 EUR na výskum a vývoj v oblasti jadrovej syntézy;

a)  43 % na výskum a vývoj v oblasti jadrovej syntézy;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  330 930 000 EUR na jadrové štiepenie, jadrovú bezpečnosť a ochranu pred žiarením;

b)  25 % na jadrové štiepenie, jadrovú bezpečnosť a ochranu pred žiarením;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  619 507 000 EUR na priame akcie, ktoré realizuje Spoločné výskumné centrum.

c)  32 % na priame akcie, ktoré realizuje Spoločné výskumné centrum.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia sa v rámci každoročného rozpočtového postupu nemôže odchýliť od sumy uvedenej v odseku 2 písm. c) tohto článku.

Komisia sa v rámci každoročného rozpočtového postupu môže odchýliť od súm uvedených v prvom pododseku odseku 2 tohto článku najviac o 10 %.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

  dodržiavanie zásad právneho štátu;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prijímatelia finančných prostriedkov programu priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Spoločenstva (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Prijímatelia finančných prostriedkov programu priznávajú pôvod finančných prostriedkov Únie, uvádzajú ho a zabezpečujú tak ich viditeľnosť (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Spoločenstva, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

(2)  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti určené pre odborných príjemcov aj verejnosť. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Spoločenstva, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese týkajúcom sa programu, jeho nástupníckeho programu a ostatných relevantných výskumných a inovačných iniciatív.

1.  Hodnotenia sa vykonávajú každé dva roky, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese týkajúcom sa programu, jeho nástupníckeho programu a ostatných relevantných výskumných a inovačných iniciatív.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu. Zahŕňa posúdenie dlhodobého vplyvu predchádzajúcich programov Euratomu a predstavuje základ pre prípadnú úpravu implementácie programu.

2.  Prvé hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o realizácii programu, najneskôr však dva roky po začatí realizácie programu. Zahŕňa posúdenie dlhodobého vplyvu predchádzajúcich programov Euratomu a predstavuje základ pre prípadnú úpravu rozšírení a realizáciu programu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu. Zahŕňa posúdenie dlhodobého vplyvu predchádzajúcich programov.

3.  Na konci realizácie programu, najneskôr však dva roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu. Zahŕňa posúdenie dlhodobého vplyvu predchádzajúcich programov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia špecifických cieľov sa v rámci programu podporia prierezové činnosti, ktorými sa zabezpečí synergia výskumného úsilia pri riešení spoločných výziev. Príslušné prepojenia a rozhrania, ako napríklad spoločné výzvy na predkladanie návrhov, budú zabezpečené prostredníctvom programu Európsky horizont. Súvisiace činnosti v oblasti výskumu a inovácií môžu takisto využiť finančnú podporu z fondov v rámci nariadenia [nariadenia o spoločných ustanoveniach], pokiaľ je to v súlade s cieľmi týchto fondov a príslušnými právnymi predpismi.

V záujme dosiahnutia špecifických cieľov sa v rámci programu podporia prierezové činnosti, ktorými sa zabezpečí synergia výskumného úsilia pri riešení spoločných výziev. Príslušné prepojenia a rozhrania, ako napríklad spoločné výzvy na predkladanie návrhov, budú zabezpečené prostredníctvom programu Horizont Európa. Súvisiace činnosti v oblasti výskumu a inovácií môžu takisto využiť finančnú podporu z fondov v rámci nariadenia [nariadenia o spoločných ustanoveniach] alebo ďalších programov a finančných nástrojov Únie, pokiaľ v súlade s cieľmi a príslušnými právnymi predpismi týchto fondov, programov a nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Priority pracovných programov má Komisia stanoviť na základe svojich politických priorít, vstupov od vnútroštátnych orgánov verejnej moci a zainteresovaných strán v oblasti jadrového výskumu zoskupených v orgánoch alebo rámcoch, ako napr. európske technologické platformy, združenia, iniciatívy a technické fóra pre jadrové systémy a bezpečnosť, pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom, vyhoreté jadrové palivo a ochranu pred žiarením/nebezpečenstvo nízkych dávok, jadrové záruky a fyzickú ochranu jadrových materiálov a jadrových zariadení, výskum v oblasti jadrovej syntézy alebo akákoľvek iná príslušná organizácia alebo fórum zainteresovaných strán v oblasti jadrovej energie.

Priority pracovných programov má Komisia stanoviť na základe svojich politických priorít, vstupov od vnútroštátnych orgánov verejnej moci a zainteresovaných strán v oblasti jadrového výskumu zoskupených v orgánoch alebo rámcoch, ako napr. európske technologické platformy, združenia, iniciatívy a technické fóra pre súčasné a budúce jadrové systémy a bezpečnosť, pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom, vyhoreté jadrové palivo a ochranu pred žiarením/nebezpečenstvo nízkych dávok, jadrové záruky a fyzickú ochranu jadrových materiálov a jadrových zariadení, výskum v oblasti jadrovej syntézy alebo akákoľvek iná príslušná organizácia alebo fórum príslušných zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 5 – písmeno a – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Jadrová bezpečnosť: bezpečnosť reaktorových systémov a jadrových palivových cyklov, ktoré sa používajú v Spoločenstve alebo typov reaktorov, ktoré by sa mohli v budúcnosti použiť, a to do rozsahu potrebného na zachovanie širokej odbornosti v oblasti jadrovej bezpečnosti v Spoločenstve, pričom sa zameria výhradne na hľadiská bezpečnosti vrátane všetkých aspektov jadrového palivového cyklu, ako je delenie a transmutácia.

1.  Jadrová bezpečnosť: bezpečnosť reaktorových systémov a jadrových palivových cyklov, ktoré sa používajú v Spoločenstve alebo typov reaktorov, ktoré by sa mohli v budúcnosti použiť, a to do rozsahu potrebného na zachovanie a rozvíjanie širokej odbornosti v oblasti jadrovej bezpečnosti v Spoločenstve, pričom sa zameria výhradne na hľadiská bezpečnosti vrátane všetkých aspektov jadrového palivového cyklu, ako je delenie a transmutácia. podpora výmeny informácií a najlepších postupov týkajúcich sa bezpečnosti reaktorových systémov a palivových cyklov, ktoré sa v súčasnosti používajú, najmä v prípade jadrových zariadení umiestnených v blízkosti štátnych hraníc s jedným alebo viacerými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 5 – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Vyradenie z prevádzky: výskum zameraný na vývoj a hodnotenie technológií vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a ich sanácie; podpora výmeny najlepších postupov a znalostí o vyraďovaní z prevádzky.

(3)  Vyradenie z prevádzky: výskum zameraný na vývoj a hodnotenie technológií vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a ich sanácie; podpora výmeny najlepších postupov a znalostí o vyraďovaní z prevádzky vrátane výmeny znalostí v prípade jadrových zariadení umiestnených v blízkosti hraníc medzi členskými štátmi a prostredníctvom spoločného využívania zdrojov a personálu v strediskách excelentnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Príloha II – podnadpis 4 – bod 4iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele cesty k dosiahnutiu inovačného vplyvu

Ukazovatele cesty k dosiahnutiu inovačného vplyvu

Pokrok EÚ dosiahnutý pri plnení cieľa 3 % HDP vďaka programu Euratomu

Pokrok EÚ pri dosahovaní cieľa výdavkov na výskum a vývoj vo výške 3 % HDP vďaka programu Euratomu


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa víta návrh Komisie týkajúci sa rozhodnutia Rady o výskumnom a vzdelávacom programe Euratomu na roky 2021 – 2025. Návrh pokračuje po zavedenej ceste predchádzajúcich programov, ale zaoberá sa niektorými kľúčovými otázkami, ktoré formuloval Európsky parlament v minulosti: zjednodušenie programu a lepšie zosúladenie so širším výskumným programom Horizont Európa.

Spravodajkyňa je toho názoru, že sústavný rozvoj bezpečnosti jadrových operácií je kľúčom k využívaniu výhod technológie pri minimalizácii rizík spojených s touto technológiou. Starnutie jadrových zariadení EÚ si bude vyžadovať nielen zvýšený výskum v oblasti vyraďovania z prevádzky, ale aj nové, bezpečnejšie a efektívnejšie spôsoby prevádzkovania a údržby existujúcich reaktorov.

Aby EÚ splnila ciele v oblasti klímy stanovené v Parížskej dohode, musí využiť všetky bezpečné a udržateľné technológie a inovácie. Jadrová energia ako nízkouhlíková forma energie je významnou súčasťou energetického mixu v niektorých členských štátoch a má potenciál prispieť k dekarbonizácii energetického systému EÚ ako celku. Nevyhnutná je však bezpečná prevádzka existujúcich modelov reaktorov a príprava na nové technológie.

Európa je svetovým lídrom v oblasti jadrového výskumu a bezpečnosti a v otázkach ochrany súvisiacich s jadrovými materiálmi a jadrovým odpadom. Mali by sme aj naďalej investovať do špičkového výskumu v týchto oblastiach, aby sme si udržali schopnosti a znalosti potrebné pre bezpečnú a chránenú prevádzku jadrových elektrární. Okrem toho sú potrebné investície do vývoja technológií jadrovej syntézy a do rozhodného dokončenia plánu jadrovej syntézy. Najväčší podiel finančných prostriedkov v rámci tohto programu by sa mal aj naďalej využívať v oblasti výskumu jadrovej syntézy.

Keďže program patrí do pôsobnosti Zmluvy o Euratome, je aj naďalej súčasťou všeobecných rámcových programov EÚ pre vedu a výskum. Spravodajkyňa sa domnieva, že toto rozlišovanie je úplne svojvoľné a že integráciou týchto dvoch programov by sa mohla dosiahnuť väčšia súčinnosť a lepšie vedecké výsledky. Osobitne dôležité by bolo rozšírenie kontrolných a legislatívnych právomocí Európskeho parlamentu na výskumný a vzdelávací program Euratomu, čo zodpovedá úlohe Parlamentu ako spoluzákonodarcu v rozpočtových otázkach.

Tento návrh každopádne ide správnym smerom, ktorým je de facto zosúladenie programu s pravidlami a predpismi programu Horizont Európa. Popri technickom zosúladení je takisto veľmi dôležité, aby sa v týchto dvoch programoch zachovali rovnaké zásady excelentnosti a otvorenej vedy.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie

Referenčné čísla

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

16.7.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

12

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Dátum predloženia

27.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia