Postopek : 2018/0226(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0406/2018

Predložena besedila :

A8-0406/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0028

POROČILO     *
PDF 743kWORD 97k
27.11.2018
PE 627.733v02-00 A8-0406/2018

o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Miapetra Kumpula-Natri

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa

(COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0437),

–  ob upoštevanju člena 7 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0380/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0406/2018),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  O vseh pomembnih korakih med izvajanjem in oceno programa se je treba posvetovati z Evropskim parlamentom. Svet je prosil Evropski parlament za mnenje o Programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025. Ker pa se redni zakonodajni postopek ne uporablja za Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, se za Evropski parlament ne šteje, da je enakovreden Svetu pri sprejemanju zakonodaje v zvezi z atomsko energijo. Ob upoštevanju vloge Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca v zvezi s proračunskimi zadevami ter da se zagotovita usklajena zasnova in izvajanje okvira Unije za raziskave in inovacije, bi bilo treba v prihodnje sprejemati tudi program Euratoma za raziskave in usposabljanje po rednem zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Jedrske raziskave lahko prispevajo k družbeni in gospodarski blaginji ter okoljski trajnostnosti z izboljševanjem jedrske varnosti in zaščite ter zaščite pred sevanjem. Raziskave na področju zaščite pred sevanjem so privedle do izboljšav v medicinski tehnologiji, od katerih imajo koristi številni državljani, te raziskave pa lahko zdaj vodijo k izboljšavam v drugih sektorjih, kot so industrija, kmetijstvo, okolje in varnost. Enako pomemben je tudi potencialen prispevek jedrskih raziskav k dolgoročnemu razogljičenju energetskega sistema na varen, učinkovit in zanesljiv način.

(2)  Jedrske raziskave lahko prispevajo k družbeni in gospodarski blaginji z izboljševanjem jedrske varnosti in zaščite ter zaščite pred sevanjem. Jedrske raziskave pomembno prispevajo k okoljski trajnosti in boju proti podnebnim spremembam z zmanjšanjem odvisnosti Unije od uvožene energije, medtem ko so raziskave na področju zaščite pred sevanjem privedle do izboljšav v medicinski tehnologiji, od katerih imajo koristi številni državljani, te raziskave pa lahko zdaj vodijo k izboljšavam v drugih sektorjih, kot so industrija, kmetijstvo, okolje in varnost. Enako pomemben je tudi prispevek jedrskih raziskav k dolgoročnemu razogljičenju energetskega sistema na varen, učinkovit in zanesljiv način.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Poročilo Komisije o vmesni oceni Programa Euratoma za raziskave in usposabljanje za obdobje 2014–2018 (COM(2017) 0697) zagotavlja niz vodilnih načel za Program. Med njimi so: nadalje podpirati jedrske raziskave, s poudarkom na jedrski varnosti in zaščiti, jedrskih zaščitnih ukrepih, ravnanjem z jedrskimi odpadki, zaščito pred sevanjem in razvojem fuzije; nadalje skupaj z upravičenci izboljševati organizacijo in upravljanje evropskih skupnih programov na jedrskem področju; nadaljevati in okrepiti Euratomove ukrepe za izobraževanje in usposabljanje za razvoj ustreznih kompetenc, ki podpirajo vse vidike jedrske varnosti, zaščite in zaščite pred sevanjem; nadalje izkoriščati sinergije med programom Euratoma in drugimi tematskimi področji okvirnega programa Unije; ter nadalje raziskovati sinergije med neposrednimi in posrednimi ukrepi programa Euratoma.

(4)  Poročilo Komisije o vmesni oceni Programa Euratoma za raziskave in usposabljanje za obdobje 2014–2018 (COM(2017) 0697) zagotavlja niz vodilnih načel za Program. Med njimi so: nadalje podpirati jedrske raziskave, s poudarkom na jedrski varnosti, uspešnosti, zaščiti, jedrskih zaščitnih ukrepih, ravnanjem z radioaktivnimi odpadki, zaščito pred sevanjem in razvojem fuzije; nadalje skupaj z upravičenci izboljševati organizacijo in upravljanje evropskih skupnih programov na jedrskem področju; nadaljevati in okrepiti Euratomove ukrepe za izobraževanje in usposabljanje za razvoj ustreznih kompetenc, ki podpirajo vse vidike jedrske varnosti, zaščite in zaščite pred sevanjem, da bi zagotovili visoko raven spretnosti, zlasti pri novi generaciji inženirjev; nadalje izkoriščati sinergije med programom Euratoma in drugimi tematskimi področji okvirnega programa Unije; ter nadalje raziskovati sinergije med neposrednimi in posrednimi ukrepi programa Euratoma in pripomoči k zagotavljanju doslednosti ter učinkovitosti prek programa Euratoma.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Projekti Euratoma na področju ravnanja z odpadki prispevajo k boljšemu razumevanju vprašanj ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Uniji, kot so varnost prihodnjih geoloških odlagališč, kondicioniranje radioaktivnih odpadkov in dolgoročno ravnanje z izrabljenim gorivom na odlagališču.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Zasnova in oblikovanje programa sta zastavljena na podlagi potrebe po vzpostavitvi kritične mase podprtih dejavnosti. To je doseženo z vzpostavitvijo omejenega števila specifičnih ciljev, ki se osredotočajo na varno uporabo jedrske cepitve za energetske in neenergetske načine uporabe, vzdrževanje in razvoj potrebnega strokovnega znanja, spodbujanje fuzijske energije in podpiranje politike Unije o jedrski varnosti, zaščitnih ukrepih in zaščiti.

(5)  Zasnova in oblikovanje programa sta zastavljena na podlagi potrebe po vzpostavitvi kritične mase podprtih dejavnosti. To je doseženo z vzpostavitvijo omejenega števila specifičnih ciljev, ki se osredotočajo na varno uporabo jedrske cepitve za energetske in neenergetske načine uporabe, vzdrževanje in razvoj potrebnega strokovnega znanja, spodbujanje fuzijske energije in podpiranje politike Unije o jedrski varnosti, zaščitnih ukrepih in zaščiti, vključno z razvojem znanja o varni, učinkoviti in stroškovno učinkoviti razgradnji objektov, ki so dosegli konec življenjske dobe, kar je področje, kjer določbe in naložbe zaostajajo.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Program je ključen del prizadevanj Unije za ohranitev in okrepitev znanstvenega in industrijskega vodilnega položaja na področju energetskih tehnologij. Da bi podprli varno delovanje obstoječega pridobivanja energije s fisijo in olajšali razogljičenje elektroenergetskega sistema, bi morale biti raziskave na področju fisije še naprej sestavni del programa Euratom.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Varno in zanesljivo uporabo jedrske energije in neenergetske načine uporabe ionizirajočega sevanja, vključno z jedrsko varnostjo in razgradnjo, bi bilo treba podpirati s strukturnimi čezmejnimi inšpekcijskimi pregledi ter izmenjavo znanja in najboljše prakse, povezane z varnostjo reaktorskih sistemov in gorivnih ciklov, ki se trenutno uporabljajo, zlasti v primeru jedrskih objektov, ki se nahajajo v bližini ene ali več meja med državami članicami.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  S podpiranjem jedrskih raziskav bo program prispeval k doseganju ciljev okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (v nadaljnjem besedilu: program Obzorje Evropa), vzpostavljenega z Uredbo (EU) […] Evropskega parlamenta in Sveta20, in olajšati izvajanje strategije Evropa 2030 ter krepiti Evropski raziskovalni prostor.

(7)  S podpiranjem jedrskih raziskav bi moral program prispevati k doseganju ciljev okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (v nadaljnjem besedilu: program Obzorje Evropa), vzpostavljenega z Uredbo (EU) […] Evropskega parlamenta in Sveta20, zlasti s spodbujanjem odličnosti in odprte znanosti, ter olajšati izvajanje strategije Evropa 2030 ter krepiti Evropski raziskovalni prostor.

__________________

__________________

20 Uredba (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] o vzpostavitvi EU OP 9 – okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1291/2013 (UL […]).

20 Uredba (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] o vzpostavitvi EU OP 9 – okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1291/2013 (UL […]).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Program bi si moral prizadevati za sinergije s programom Obzorje Evropa in drugimi programi Unije, od njihove zasnove in strateškega načrtovanja do izbire projektov, upravljanja, komuniciranja, razširjanja in izkoriščanja rezultatov, spremljanja, revizije in upravljanja. Da bi se izognili prekrivanju in podvajanju ter da bi povečali finančni vzvod financiranja EU, so možni prenosi iz drugih programov Unije v program Obzorje Evropa. V takih primerih bodo zanje veljala pravila programa Obzorje Evropa.

(8)  Program bi si moral prizadevati za sinergije in tesnejšo usklajenost s programom Obzorje Evropa in drugimi programi Unije, od njihove zasnove in strateškega načrtovanja do izbire projektov, upravljanja, komuniciranja, razširjanja in izkoriščanja rezultatov, spremljanja, revizije in upravljanja. Bistveno je, da se v vseh programih ohranita ključni načeli odličnosti in odprte znanosti. Da bi se izognili prekrivanju in podvajanju ter da bi povečali finančni vzvod financiranja EU, so možni prenosi iz drugih programov Unije v program Obzorje Evropa. V takih primerih bodo zanje veljala pravila programa Obzorje Evropa.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  JRC zagotavlja podporo za standardizacijo, odprt dostop znanstvenikov Unije do posameznih jedrskih objektov in dejavnosti usposabljanja na področjih, kot so jedrska jamstva, forenzika ali razgradnja.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  potencialno prispevati k dolgoročnemu razogljičenju energetskega sistema na varen, učinkovit in zanesljiv način.

(b)  prispevati k dolgoročnemu razogljičenju energetskega sistema na varen, učinkovit in zanesljiv način.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izboljšati varno in zanesljivo uporabo jedrske energije in neenergetskih načinov uporabe ionizirajočega sevanja, vključno z jedrsko varnostjo, zaščito, zaščitnimi ukrepi, zaščito pred sevanjem, varnim izrabljenim gorivom in ravnanjem z radioaktivnimi odpadki ter razgradnjo;

(a)  izboljšati varno, zanesljivo in učinkovito uporabo jedrske energije in neenergetskih načinov uporabe ionizirajočega sevanja, vključno z jedrsko varnostjo, zaščito, zaščitnimi ukrepi, zaščito pred sevanjem, varnim izrabljenim gorivom in ravnanjem z radioaktivnimi odpadki ter razgradnjo;

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  podpirati politiko Skupnosti na področju jedrske varnosti in zaščite ter zaščitnih ukrepov.

(d)  podpirati politiko Skupnosti na področju jedrske varnosti in zaščite ter zaščitnih ukrepov, vključno z razvojem znanja o varni, učinkoviti in stroškovno učinkoviti razgradnji objektov, ki so dosegli konec življenjske dobe.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje Programa znašajo 1 675 000 000 EUR po tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje programa znašajo 1 516 000 000 EUR po cenah iz leta 2018 (EUR 1 675 000 000 po tekočih cenah).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Okvirna razdelitev zneska iz odstavka 1 je:

Razdelitev zneska iz odstavka 1 je:

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  724 563 000 EUR za raziskave in razvoj fuzije,

(a)  43 % za raziskave in razvoj fuzije,

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  330 930 000 EUR za jedrsko cepitev, jedrsko varnost in zaščito pred sevanjem,

(b)  25 % za jedrsko cepitev, jedrsko varnost in zaščito pred sevanjem,

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  619 507 000 EUR za neposredne ukrepe, ki jih je sprejelo Skupno raziskovalno središče.

(c)  32 % za neposredne ukrepe, ki jih je sprejelo Skupno raziskovalno središče.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v okviru letnega proračunskega postopka ne sme odstopati od zneska, navedenega v odstavku 2(c) tega člena.

Komisija v okviru letnega proračunskega postopka lahko odstopa od zneska, navedenega v prvem pododstavku odstavka 2 tega člena, za največ 10 %.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  spoštovanje načel pravne države;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Prejemniki finančnih sredstev Skupnosti potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Skupnosti (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

(1)  Prejemniki finančnih sredstev Skupnosti potrdijo izvor in navedejo izvore financiranja Unije, da se zagotovi njihova prepoznavnost (zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov) z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s Programom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena Programu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Skupnosti, kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

(2)  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s Programom ter njegovimi ukrepi in rezultati, namenjene specializiranim prejemnikom in javnosti. Finančna sredstva, dodeljena Programu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Skupnosti, kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ocenjevanja se izvajajo pravočasno, da bi jih bilo mogoče upoštevati v postopku odločanja o programu, njegovem nasledniku in drugih pobudah, pomembnih za raziskave in inovacije.

1.  Ocenjevanja se izvajajo vsaki dve leti, da bi jih bilo mogoče upoštevati v postopku odločanja o programu, njegovem nasledniku in drugih pobudah, pomembnih za raziskave in inovacije.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vmesna ocena Programa se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o njegovem izvajanju, vendar najpozneje tri leta po začetku izvajanja programa. V oceni se ovrednoti tudi dolgoročni učinek prejšnjih programov Euratoma in tvori osnovo za prilagoditev izvajanja programa, če je to potrebno.

2.  Prva ocena Programa se opravi, ko je na voljo dovolj informacij o njegovem izvajanju, vendar najpozneje v dveh letih od začetka izvajanja programa. V oceni se ovrednoti tudi dolgoročni učinek prejšnjih programov Euratoma in tvori osnovo za prilagoditev in podaljšanje izvajanja programa, če je to potrebno.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na koncu izvajanja Programa, vendar ne pozneje kot v štirih letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno programa. Ta vključuje oceno dolgoročnega učinka prejšnjih programov.

3.  Na koncu izvajanja programa, vendar ne pozneje kot v dveh letih po zaključku obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno oceno programa. Ta vključuje oceno dolgoročnega učinka prejšnjih programov.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za doseganje specifičnih ciljev bo Program podpiral medsektorske dejavnosti, ki zagotavljajo sinergije med prizadevanji na področju raziskav za reševanje skupnih izzivov. Ustrezne povezave in vmesniki, kot so skupni razpisi, bodo zagotovljeni v okviru programa Obzorje Evropa. Finančno podporo, ki se zagotovi iz skladov na podlagi Uredbe [uredba o skupnih določbah], lahko koristijo tudi povezane raziskovalne in inovacijske dejavnosti, če so skladne s cilji in predpisi teh skladov.

Za doseganje specifičnih ciljev bo Program podpiral medsektorske dejavnosti, ki zagotavljajo sinergije med prizadevanji na področju raziskav za reševanje skupnih izzivov. Ustrezne povezave in vmesniki, kot so skupni razpisi, bodo zagotovljeni v okviru programa Obzorje Evropa. Finančno podporo, ki se zagotovi iz skladov na podlagi Uredbe [uredba o skupnih določbah] ali drugih programov in finančnih instrumentov Unije, lahko koristijo tudi povezane raziskovalne in inovacijske dejavnosti, če so skladne s cilji in predpisi teh skladov, programov in instrumentov.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednostne naloge delovnih programov določi Komisija na podlagi prednostnih nalog svoje politike, prispevkov nacionalnih javnih organov in deležnikov s področja jedrskih raziskav, ki so združeni v organe ali okvire, kot so evropske tehnološke platforme, združenja, iniciative in tehnični forumi za jedrske sisteme in varnost, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, zaščito pred sevanjem/tveganje nizkega odmerka, zaščitne ukrepe in zaščito na jedrskem področju ter raziskave jedrske fuzije, oziroma vse ustrezne organizacije ali forumi deležnikov s področja jedrske energije.

Prednostne naloge delovnih programov določi Komisija na podlagi prednostnih nalog svoje politike, prispevkov nacionalnih javnih organov in deležnikov s področja jedrskih raziskav, ki so združeni v organe ali okvire, kot so evropske tehnološke platforme, združenja, iniciative in tehnični forumi za sedanje in prihodnje jedrske sisteme in varnost, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, zaščito pred sevanjem/tveganje nizkega odmerka, zaščitne ukrepe in zaščito na jedrskem področju ter raziskave jedrske fuzije oziroma vse ustrezne organizacije ali forumi zadevnih deležnikov.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 5 – točka a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  jedrska varnost: varnost reaktorskih sistemov in gorivnih ciklov, ki se uporabljajo v Skupnosti ali, če je potrebno zaradi ohranjanja obsežnega strokovnega znanja na področju jedrske varnosti v Skupnosti, vrst reaktorjev in gorivnih ciklov, ki bi se lahko uporabljali v prihodnosti, z izključnim poudarkom na varnostnih vidikih, vključno z vsemi vidiki gorivnega cikla, kot sta ločevanje in transmutacija;

(1)  jedrska varnost: varnost reaktorskih sistemov in gorivnih ciklov, ki se uporabljajo v Skupnosti ali, če je potrebno zaradi ohranjanja in razvoja obsežnega strokovnega znanja na področju jedrske varnosti v Skupnosti, vrst reaktorjev in gorivnih ciklov, ki bi se lahko uporabljali v prihodnosti, z izključnim poudarkom na varnostnih vidikih, vključno z vsemi vidiki gorivnega cikla, kot sta ločevanje in transmutacija; podpora izmenjavi znanja ter najboljše prakse, povezane z varnostjo reaktorskih sistemov in gorivnih ciklov, ki se trenutno uporabljajo, zlasti v primeru jedrskih objektov, ki se nahajajo v bližini ene ali več mej med državami članicami;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 5 – točka a – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  razgradnja: raziskave za razvoj in ocenjevanje tehnologij za razgradnjo in sanacijo okolja jedrskih objektov; podpora izmenjavi najboljših praks in znanja na področju razgradnje;

(3)  razgradnja: raziskave za razvoj in ocenjevanje tehnologij za razgradnjo in sanacijo okolja jedrskih objektov; podpora izmenjavi najboljših praks in znanja na področju razgradnje, vključno z izmenjavo znanja v primeru jedrskih objektov, ki se nahajajo v bližini ene ali več meja med državami članicami, ter z združevanjem sredstev in osebja v centrih odličnosti.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Priloga II – podnaslov 4 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kazalniki poti do inovacijskih učinkov

Kazalniki poti do inovacijskih učinkov

Napredek EU proti ciljni vrednosti 3 % BDP zaradi programa Euratoma

Napredek EU proti ciljni vrednosti 3 % BDP glede porabe za raziskave in razvoj zaradi programa Euratoma


OBRAZLOŽITEV

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije za sklep Sveta o programu Euratoma za raziskave in usposabljanje za obdobje 2021–2025. Predlog sledi ustaljeni poti predhodnih programov, vendar obravnava nekatere od ključnih pomislekov, ki jih je v preteklosti izrazil Evropski parlament, in sicer poenostavitev programa in boljšo uskladitev s širšim raziskovalnim programom Obzorje Evropa.

Poročevalka meni, da je nadaljnji razvoj varnosti pri jedrskih operacijah ključnega pomena za izkoriščanje prednosti tehnologije ob hkratnem čim večjem zmanjšanju povezanih tveganj. Vrsta starajočih se jedrskih objektov EU ne bo zahtevala samo okrepljenih raziskav na področju razgradnje, ampak tudi nove, varnejše in učinkovitejše načine upravljanja in ohranjanja obstoječih reaktorjev.

Da bi izpolnila podnebne cilje Pariškega sporazuma, mora EU uporabiti vse varne in trajnostne tehnologije in inovacije. Jedrska energija je kot nizkoogljična oblika energije pomemben del mešanice energetskih virov v nekaterih državah članicah in lahko prispeva k razogljičenju celotnega energetskega sistema EU. Ključnega pomena pa sta varno delovanje obstoječih modelov reaktorjev in priprava na nove tehnologije.

Evropa ima v svetu vodilni položaj na področju jedrskih raziskav, jedrske varnosti ter varnostnih vprašanj v zvezi z jedrskimi materiali in jedrskimi odpadki. Še naprej bi morali vlagati v vrhunske raziskave na teh področjih, da bi ohranili veščine in znanje, potrebne za varno in stabilno delovanje jedrske energije. Poleg tega so potrebne naložbe v razvoj fuzijskih tehnologij in zavzeto dokončanje načrta za fuzijo. Največji delež sredstev v okviru tega programa bi moral biti še naprej namenjen raziskavam na področju fuzije.

Ker spada v okvir Pogodbe Euratom, je program še naprej ločen od splošnih okvirnih programov EU za znanost in raziskave. Poročevalka meni, da je to razločevanje povsem arbitrarno ter da bi lahko s povezovanjem obeh programov dosegli več sinergij in boljšo znanost. Posebej pomembno bi bilo, da se nadzorna in zakonodajna pooblastila Evropskega parlamenta razširijo na program Euratoma za raziskave in usposabljanje, kar je v skladu z vlogo Parlamenta kot sozakonodajalca na področju proračunskih zadev.

Ta predlog pa gre v pravo smer, saj dejansko usklajuje program s pravili in ureditvami programa Obzorje Evropa. Poleg tehnične uskladitve je prav tako ključnega pomena, da se v obeh programih ohranjata isti načeli odličnosti in odprte znanosti.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa

Referenčni dokumenti

COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

16.7.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

10.9.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

10.9.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

28.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Miapetra Kumpula-Natri

13.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

12

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michael Detjen, John Procter, Bronis Ropė

Datum predložitve

27.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

43

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

12

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

7

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, John Procter

PPE

Paul Rübig

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov