Menetlus : 2018/2085(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0407/2018

Esitatud tekstid :

A8-0407/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/12/2018 - 9.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0528

RAPORT     
PDF 443kWORD 71k
27.11.2018
PE 625.465v02-00 A8-0407/2018

plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta

2018/2085 (INI)

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Emma McClarkin

Arvamuse koostajad (*):

Cristian-Silviu Buşoi, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Ana Gomes, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

(*) Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 54

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS
 KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta

(2018/2085(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõiget 3 ja artiklit 218,

–  võttes arvesse teenustekaubanduse üldlepingut,

–  võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) infotehnoloogia lepingut (ITA),

–  võttes arvesse WTO e-kaubanduse töökava,

–  võttes arvesse WTO kaubanduse lihtsustamise lepingut,

–  võttes arvesse Maailma Tolliorganisatsiooni muudetud Kyoto lepingut,

–  võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni virtuaalvääringute kohta(1),

–  võttes arvesse oma 5. juuli 2016. aasta resolutsiooni uue kaugelevaatava ja innovaatilise tulevase kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta(2),

–  võttes arvesse oma 12. detsembri 2017. aasta resolutsiooni digitaalkaubanduse strateegia loomise kohta(3),

–  võttes arvesse oma 16. mai 2017. aasta resolutsiooni tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamise kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahendi kohta(4),

–  võttes arvesse oma 12. septembri 2017. aasta resolutsiooni rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju kohta ülemaailmsetele väärtusahelatele(5),

–  võttes arvesse 2017. aasta detsembris Buenos Aireses toimunud WTO ministrite konverentsi ühisdeklaratsiooni kaubanduse ja naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kohta(6),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)(7),

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis käsitleb horisontaalsätteid piiriülese andmeedastuse ja isikuandmete kaitse kohta (ELi kaubandus- ja investeerimislepingutes),

–  võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteele ning Regioonide Komiteele „Aruanne kaubanduspoliitika strateegia „Kaubandus kõigile“ rakendamise kohta. Edumeelse kaubanduspoliitika kujundamine üleilmastumise ohjamiseks“ (COM(2017)0491),

–  võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse teadusbüroo peateadusnõustaja 2016. aasta aruannet „Distributed Ledger Technology; beyond blockchain“ (“Hajusraamatu tehnoloogia. Pärast plokiahelat“)(8),

–  võttes arvesse ÜRO kaubanduse hõlbustamise ja elektroonilise äritegevuse keskuse (UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, UN/CEFACT) 2018. aasta valget raamatut plokiahela tehniliste rakenduste kohta,

–  võttes arvesse ELi 21 liikmesriigi ja Norra 10. aprilli 2018. aasta deklaratsiooni plokiaheltehnoloogia Euroopa partnerluse loomise kohta(9), mille järel ühines partnerlusega veel viis liikmesriiki, mis tähendab, et praegu on alla kirjutanud 27 riiki;

–  võttes arvesse, et komisjon avas 1. veebruaril 2018. aastal ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi(10),

–  võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 2017. aasta järeldusi(11),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A8-0407/2018),

A.  arvestades, et välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, peetakse käesolevas raportis plokiahelaks loalist erasektori hajusraamatu tehnoloogiat, mis kujutab endast andmebaasi, mis koosneb järjestikest andmeplokkidest, mis lisatakse võrguoperaatorite konsensusel;

B.  arvestades, et eri juhtuuringud ja tööstusharud saavad era- ja avaliku sektori ning loalistest/loatutest plokiahelatest erinevat kasu;

C.  arvestades, et iga plokk plokiahelas hõlmab räsikoodi, mis kontrollib eelmiste plokkide andmeid, võimaldades nii eri osalejatel teha tehinguid suurema kindlustunde ja vastutusega, kuna raamatus olevaid andmeid ei saa hõlpsalt võltsida;

D.  arvestades, et avatud lähtekoodiga plokiaheltehnoloogia on pannud aluse loaliste plokiahelate tekkimisele kogu maailmas, aidates tõsta osalejate usaldust ettevõtlusega seotud võrgustike vastu;

E.  arvestades, et plokiahel võimaldaks teatavatel haldajatel selgelt määratleda osalejate rollid, vastutusalad, juurdepääsutasemed ja valideerimisõigused;

F.  arvestades, et maailmakaubandus põhineb tarneahela sektoril, mille väärtus on hinnanguliselt 16 triljonit eurot ning mille suured tehingukulud ja koormav paberimajandus toovad kaasa protsesside keerukuse ja süsteemivead;

G.  arvestades, et käivitatud on katsealgatused, millel on paljulubav potentsiaal vähendada transpordikulusid, muuta valdkond keskkonnahoidlikumaks ja parandada majandustulemusi;

H.  arvestades, et maailmas on 45 riigis vähemalt 202 valitsuse plokiahela algatust ning Aasia ja Vaikse ookeani, Ameerika ja eelkõige Lähis-Ida piirkonna riigid investeerivad kaubandusega seotud plokiaheltehnoloogiatesse;

I.  arvestades, et plokiahelal on potentsiaal täiustada ja parandada ELi kaubanduspoliitikat, nt vabakaubanduslepinguid, vastastikuse tunnustamise lepinguid (eriti volitatud ettevõtjate puhul), andmete piisavuse otsuseid ja kaubanduse kaitsemeetmeid;

J.  arvestades, et plokiahelal on suur potentsiaal parandada kogu tarneahela läbipaistvust ja jälgitavust, tõsta osalejate usaldust konkreetse võrgustiku vastu, ühtlustada tollikontrolli ja parandada õigusnormidele vastavust, vähendada tehingukulusid, tugevdada andmete usaldusväärsust ja turvalisust ning toimida korruptsiooni vastu võitlemise vahendina; arvestades, et võimaliku kasuga kaasnevad mitmed probleemid, näiteks küberturvalisus;

K.  arvestades, et plokiahel võib pakkuda tarneahelas läbipaistvuse raamistikku, vähendada korruptsiooni, avastada maksudest kõrvalehoidumist, võimaldada jälgida ebaseaduslikke makseid ja võidelda kaubandusega seotud rahapesu vastu; arvestades, et loatu plokiahela rakenduste kasutamisega kuritegevuses, näiteks seoses maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja rahapesuga, on seotud riskid; arvestades, et komisjon ja liikmesriigid peavad neid probleeme jälgima ja kiireloomuliselt käsitlema;

L.  arvestades, et plokiahel on rahvusvahelises kaubanduses veel arenev tehnoloogia ja vajab seetõttu innovatsioonisõbralikku, võimalusi pakkuvat ja julgustavat raamistikku, mis annab õiguskindluse, edendades samas tarbijate, investorite ja keskkonna kaitset, suurendades selle tehnoloogia sotsiaalset väärtust, vähendades digilõhet ja parandades kodanike digioskusi;

M.  arvestades, et plokiaheltehnoloogia võib pakkuda kõigile kaubanduses osalejatele – nii avalikust kui ka erasektorist – alalist reaalajas juurdepääsu muutumatule, ajatempliga varustatud andmebaasile, kus on tehingutega seotud dokumendid, aidates nii suurendada kindlustunnet, vältida vastavusprobleeme ja võidelda võltsitud kaupade ja võltsitud dokumentide kasutamise vastu;

N.  arvestades, et mõned ELi piirkonnad ja suurlinnapiirkonnad on juba alustanud selle tehnoloogia arendamist konkreetsete projektide ja programmide kaudu, mis põhinevad nende endi tunnustel, ja võrgustike loomist parimate tavade levitamiseks;

Euroopa Liidu kaubanduspoliitika

1.  tõdeb, et hoolimata varasemast kaubanduses saavutatud edust on ELi vabakaubanduslepingutel suur kasutamata potentsiaal ja neid ei ole siiani täielikult ära kasutatud, sest keskmiselt vaid 67 % ELi eksportijatest ja 90 % ELi importijatest kasutavad soodustariife nii ELis kui ka selle partnerriikides või -piirkondades, ning toetab selliste tehniliste lahenduste analüüsi, mis võiksid suurendada vabakaubanduslepingute kasutamist ja eksporti; märgib, et eksportijad saaksid laadida kõik oma dokumendid üles plokiahelal põhinevale avaliku sektori asutuse rakendusele ning tõestada oma vastavust vabakaubanduslepinguga tagatud sooduskohtlemisele, milleks on näiteks õigus saada kasu sooduspäritolureeglitest, sanitaar- ja fütosanitaareeskirjadest ning kaubanduse ja kestliku arengu sätetest; usub, et plokiahel võiks edendada vabakaubanduslepingute kumulatsioonisätteid;

2.  peab nii soodus- kui ka mittesooduspäritolureeglite sertifitseerimise korda ettevõtete jaoks kulukaks ja tülikaks; on seisukohal, et soodusreeglite korral võib plokiahel aidata kaasa kauba majandusliku päritolu kindlaksmääramisele; on ka seisukohal, et plokiahel võib mittesooduspäritolureeglite korral aidata kasutada liidu kaubanduse kaitsemeetmeid proportsionaalselt, muutes Euroopa turule sisenevate kaupade päritolu läbipaistvaks ja andes ülevaate impordi sissevoolust, et tagada ettevõtetele võrdsemad tingimused;

3.  rõhutab, et plokiahelal on potentsiaal toetada kaubanduse ja kestliku arengu tegevuskava, tagades usalduse toorainete ja kaupade päritolu, läbipaistvate tootmisprotsesside ja tarneahelate suhtes ning selle suhtes, et neis on järgitud töö-, sotsiaal- ja keskkonnaõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi eeskirju, pidades eelkõige silmas konfliktimineraalide, ebaseadusliku kultuuriväärtustega kaubitsemise, ekspordikontrolli ja korruptsiooniga seotud asjakohasust; rõhutab, et plokiahel võib aidata kaasa ettevõtete kestlikule toimimisele ja edendada vastutustundlikku ettevõtlust;

4.  on seisukohal, et volitatud ettevõtjate vastastikuse tunnustamise lepingud võimaldavad ettevõtjatel mitmekesistada oma tarneahelaid, vähendades piiriülese tolliga seotud aega ja kulusid; märgib, et tegeleda tuleb rakendamisega seotud küsimustega; usub, et plokiahelal on potentsiaal vähendada volitatud ettevõtjate vastastikuse tunnustamise lepingute rakendamisega seotud ebakindlust, võimaldades andmeid sujuvalt vahetada;

Tolli ja kaubanduse lihtsustamise välised aspektid

5.  väljendab suurt heameelt kaubanduse lihtsustamise lepingu üle; on arvamusel, et kaubanduse lihtsustamise leping on WTO liikmetele alus, mille pinnalt kaubandust veelgi lihtsustada, sh plokiahela abil; väljendab heameelt ELi jõupingutuste üle säilitada ja tugevdada WTOd ning tema pühendumise üle eeskirjadel põhinevale kaubandussüsteemile, et tagada võrdsed tingimused ja ülemaailmsete kaubanduseeskirjade järgimine;

6.  on arvamusel, et plokiahel võib aidata tolliasutustel tollideklaratsiooni jaoks automaatselt vajalikku teavet saada, vähendada käsitsi kontrollimist ja paberdokumentide hulka ning anda kõikidele pooltele üheaegselt täpset teavet ELi sisenevate kaupade seisu ja omaduste kohta, parandades nii tuvastus- ja jälgimissuutlikkust ja läbipaistvust;

7.  usub, et digiteerimine võimaldab muuta teabevahetuse tõhusamaks ja läbipaistvamaks; on seisukohal, et plokiahel võimaldab tootjatel, laboratooriumidel, logistikaettevõtjatel, reguleerivatel asutustel ja tarbijatel saada näiteks päritolu, katsetamise, sertifitseerimise ja litsentsimise kohta kogu vajaliku teabe ning seda jagada; märgib, et plokiahel võib abiks olla ka e-sertifikaatide nõuetekohasel väljaandmisel; on seisukohal, et digiteerimine ja rakenduste kasutamine tarneahelas on nii plokiahela täieliku toimimise eelduseks kui ka selle täienduseks; märgib, et digiteerimise valdkonnas esineb liikmesriikide vahel olulisi erinevusi;

8.  on veendunud, et plokiahelatehnoloogia kasutuselevõtt kogu tarneahelas võib suurendada maailmakaubanduse tõhusust, kiirust ja mahtu, vähendada rahvusvaheliste tehingutega seotud kulusid ja abistada ettevõtteid uute kaubanduspartnerite leidmisel ning võib suurendada tarbijakaitset ja usaldust digitaalkaubanduse vastu;

9.  rõhutab, et plokiahela rakendus toob kasu sellega, et:

a.  suurendab kindlust kaupade päritolu ja nende intellektuaalomandiõiguste suhtes, vähendades seega ebaseaduslike kaupade, sealhulgas võltsitud kaupade tarneahelasse sisenemise ohtu;

b.  annab ametiasutustele täpset teavet selle kohta, millal võis kaup tarneahelas kahjustatud/rikutud saada;

c.  parandab läbipaistvust ja jälgitavust, võimaldades kõigil osalejatel oma tehingud registreerida ja seda teavet võrgus jagada;

d.  tagab tarbijate kaitse ja usalduse, andes tarbijatele üksikasjalikku teavet kaupade kohta ja aidates kaasa ettevõtete kestlikule tegevusele;

e.  vähendab tarneahela haldamise kulusid, kaotades vahendajate vajaduse ja nendega seotud kulud ning füüsilise nõude esitada, transportida ja töödelda paberdokumente;

f.  parandab tollimaksude ja käibemaksu korrektset määramist ja kogumist kaubanduspoliitika raames ning

g.  vähendab kaupade transiidi aega, muutes automaatseks ülesanded, mida tavaliselt täidetakse käsitsi; juhib tähelepanu sellest saadavale kasule, eelkõige täppisajastatud tarneahelatele, nii logistikatööstuse kulude kui ka CO2-jalajälje vähendamise mõttes;

10.  märgib, et kurjategijad võivad oma ebaseadusliku tegevus (näiteks kaubanduspõhist rahapesu) varjamiseks manipuleerida seadusliku kaubandusega, muutes dokumente võltsaruandluse abil – nagu kauba ülehindamine või alahindamine; on veendunud, et plokiahel võimaldab tollil ja muudel ametiasutustel võtta ebaseaduslike rahavoogude paljastamiseks vajalikke meetmeid õigeaegselt, kiiresti ja kooskõlastatult;

Piiriülesed andmevood ja andmekaitse

11.  tunnistab, et piiriülesed andmevood on rahvusvahelise kaupade ja teenustega kauplemise ning plokiahela struktuuri kujundamise oluline osa;

12.  rõhutab plokiahela rakendusala tehingute valideerimisel kogu rahvusvahelises tarneahelas osalejate juurdepääsutasemete määramise ja valideerimiskorra kaudu;

13.  märgib plokiahela ja piiriüleste kaubandusalaste andmevoogude vahelist seost; märgib, et erasektori loaline raamatutevaheline võrk suurendab platvormide vahelist usaldust, integreerides mitme allika andmed; tunnistab, kui olulised on piiriülesed andmevood majanduskasvu ja töökohtade jaoks; rõhutab isiku- ja isikustamata andmete eristamist plokiahelates;

14.  tunnistab plokiahela ja isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise vahelisest suhtest tulenevaid probleeme; rõhutab, et plokiahela rakendamine peaks olema kooskõlas kõigi kehtivate ja tulevaste ELi andmekaitsealaste ja eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktidega; rõhutab, et plokiaheltehnoloogia võib pakkuda lahendusi isikuandmete kaitse üldmääruse sätete „lõimitud andmekaitse“ sätetele, sest mõlemad põhinevad ühistel põhimõtetel tagada turvatud ja autonoomsed andmed; rõhutab isikuandmete kaitse üldmääruse piiratud mõju kaubanduslikele tehingutele, sest loalistes eraplokiahelates puuduvad isikuandmed; tunnistab siiski vajalike tagatiste ja regulatiivse järelevalve vajadust; rõhutab, et isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldatakse ainult juhul, kui tegemist on isikuandmetega; kutsub komisjoni üles seda küsimust lähemalt uurima;

15.   tunnistab, et plokiahelad peavad olema välja töötatud kooskõlas õigusega olla unustatud, ning märgib, et plokiahela ja plokiahela rakenduste kontrollitud kasutajatel peaks olema igal ajal vastavalt oma juurdepääsuõigusele juurdepääs kõikidele andmetele, mis puudutavad tehinguid, millega nad on seotud;

16.  kordab oma üleskutset võtta vastu sätted, mis võimaldavad digitaalse ökosüsteemi täielikku toimimist ja piiriüleste andmevoogude edendamist vabakaubanduslepingutes; märgib sellega seoses, et kaitse piisavuse otsused ei paranda isikustamata andmete vaba liikumist; kutsub seetõttu komisjoni üles pidama seoses vabakaubanduslepingutega läbirääkimisi andmeedastust, sh isikustamata andmete edastamist puudutavate siduvate ja jõustatavate kohustuste üle;

17.  rõhutab, et plokiahel kujutab endast uut andmetalletuse ja -halduse paradigmat, mis võib detsentraliseerida inimestevahelise suhtluse ning turud, panganduse ja rahvusvahelise kaubanduse; toonitab, et plokiahela esiletõus pakub andmekaitse, läbipaistvuse ja finantskuritegude valdkonnas võimalusi, aga tekitab ka probleeme, kuna sisestatud andmeid ei saa muuta ja need on kõigile osalejatele ühised, mis tagab ka andmete turvalisuse ja tervikluse; nõuab, et tehtaks kõik võimalik, sealhulgas riiklikul tasandil, et kindlustada võltsimiskindel ja muutmatu tehnoloogia ning tagada, et põhiõigus andmekaitsele ohtu ei satuks;

18.  tunnistab probleemi, mida põhjustab plokiaheltehnoloogiate seos ELi andmekaitseraamistiku, täpsemalt isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisega, ning tuletab meelde, et see seos võib tekitada vastuolu ühelt poolt põhiõiguste kaitse ja teiselt poolt innovatsiooni edendamise vahel; väidab, et on vaja tagada, et plokiahel oleks igati kooskõlas ELi andmekaitseraamistikuga ning selle juures järgitaks täiel määral ELi õiguses sätestatud põhimõtteid, eelkõige seoses isikuandmete töötlemisega, kuna isikuandmete kaitse on põhiõigus vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 8 lõikele 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõikele 1;

19.  rõhutab lisaks, et plokiahelad – osaliselt eespool kirjeldatud vastuolu tõttu – ei toeta sugugi automaatselt andmesuveräänsust ja neid tuleb seega spetsiaalselt kavandada seda tegema, sest nad võivad ohustada ka andmekaitset;

20.  rõhutab, et nõuetekohaselt kavandatuna peaks plokiaheltehnoloogia olema kooskõlas lõimitud andmekaitse põhimõttega, mille eesmärk on anda andmesubjektidele kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega suurem kontroll oma andmete üle; rõhutab ka, et plokiahelas sisalduvad isikuandmed ei ole enamasti anonüümsed ja kuuluvad seega isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisalasse; nõuab, et plokiahelad oleksid täielikult kooskõlas ELi õigusega, kaasa arvatud siis, kui neid kasutatakse isikuandmete töötlemiseks; soovitab sellega seoses, et plokiahelatesse ja rakendustesse peaksid olema sisse ehitatud mehhanismid, millega kindlustatakse, et andmed võivad olla täielikult anonüümsed, tagades sel viisil, et plokiahelad ja rakendused talletavad üksnes andmeid, mis ei ole seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga;

21.  toonitab, et tulevastes plokiahela rakendustes tuleks kasutada mehhanisme, mis kaitseksid isikuandmeid ja kasutajate eraelu puutumatust ja tagaksid, et andmed saavad olla täielikult anonüümsed; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rahastama teadustegevust, eelkõige akadeemilisi uuringuid ja uuendustegevust, mille objektiks oleks isikuandmete kaitse üldmäärusele vastav ja lõimitud andmekaitse põhimõttel rajanev uus plokiaheltehnoloogia, näiteks zk-SNARK (zero-knowledge succinct non-interactive arguments of knowledge);

22.  on seisukohal, et selleks, et hoida ära isikuandmete kaitse kui põhiõiguse rikkumist, ei tohiks kasutada plokiaheltehnoloogiat isikuandmete töötlemiseks enne, kui asjaomane organisatsioon suudab tagada isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmise ning konkreetselt andmete parandamise ja kustutamise õiguse kaitse;

23.  juhib tähelepanu sellele, et plokiahela kasutajad võivad olla nii nende poolt hajusraamatusse üleslaetavate isikuandmete vastutavad töötlejad kui ka volitatud töötlejad, kes säilitavad hajusraamatu tervikkoopiat oma arvutis;

24.  märgib, et mõne plokiaheltehnoloogia muutmatus võib juhul, kui plokiahel sisaldab isikuandmeid, olla vastuolus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 sätestatud õigusega andmete kustutamisele;

25.  märgib murelikult, et plokiahelas sisalduvate andmekoopiate hulk võib juhul, kui plokiahel sisaldab isikuandmeid, olla vastuolus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 5 sätestatud võimalikult väheste andmete kogumise põhimõttega;

26.  kutsub Euroopa Andmekaitsenõukogu andma välja suuniseid ja soovitusi, et tagada plokiaheltehnoloogia kooskõla ELi õigusega;

27.  märgib murelikult, et puuduvad viited plokiaheltehnoloogia kasutamise rasketele tagajärgedele eelkõige sellistes valdkondades nagu võitlus rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja terrorismi rahastamise vastu; peab vajalikuks igasugusel plokiaheltehnoloogia kasutamisel piiritleda, mis talletatakse plokiahela sees ja mis sellest väljaspool, kusjuures isikuandmed salvestatakse väljaspool plokiahelat;

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd)

28.  usub, et plokiahelaga seotud innovatsioon ja edendamine võivad luua väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele majanduslikke võimalusi rahvusvaheliseks muutuda ja tulla toime eksportimise kuludega, tehes lihtsamaks suhtlemise tarbijate, tolliasutuste, rahvusvaheliste ja omamaiste reguleerivate asutuste ning muude tarneahela ettevõtetega; lisab, et plokiahela taristu võib aidata tooteid ja teenuseid kiiresti ja soodsamalt turule tuua;

29.  toob esile eelised, mida plokiahel võib VKEdele anda, võimaldades kasutajate vahelist teabevahetust, koostöövahendeid ja turvalisi makseid, suurendades äritegevuse lihtsust ning vähendades maksmata jätmise ja lepingute täitmisega seotud õigusmenetluste kulusid, kasutades arukaid lepinguid; tunnistab vajadust tagada, et plokiahela areng rahvusvahelises kaubanduses hõlmaks VKEsid; rõhutab, et praegu ei pruugi arukad lepingud olla piisavalt küpsed, et neid saaks käsitleda mis tahes valdkondlikes õigusnormides õiguslikult jõustatavana, ning riske on vaja täiendavalt hinnata;

30.  tõdeb, et plokiaheltehnoloogia kasutuselevõtt ELi kaubanduspoliitikas pakub teiste hulgas VKEdele uusi kasutoovaid võimalusi, milleks võivad olla näiteks väiksemad tehingukulud ja suurem tõhusus; tunnistab ka, et plokiaheltehnoloogial on potentsiaal suurendada usaldust ja kindlustunnet praeguse kaubandussüsteemi vastu, sest tehingute kanded on muutmatud; tunnistab sellegipoolest, et ELi kaubanduspoliitika raamistikust välja jäävatel juhtudel võib selle tehnoloogia rakendamine suurendada rahapesu ohtu ja hõlbustada terrorismi rahastamist;

Koostalitlusvõime, skaleeritavus ja koostoime seotud tehnoloogiatega

31.  võtab seoses rahvusvaheliste kaubandussüsteemide laiendamisega arvesse plokiahelsüsteemide rakendamisega seotud skaleeritavusprobleeme;

32.  tõstab esile selliste eri plokiahelate levitamise, mis ankurdavad andmeid, et need eri era- ja avaliku sektori raamatutesse edastada; tunnistab, et järjest rohkem on vaja arendada ülemaailmseid koostalitlusvõimestandardeid, et integreerida plokiahelate tehingud kauba tarneahelas liikumise seisukohast, et edendada süsteemide koostalitlusvõimet, sh vanemate operatsioonide puhul; kutsub komisjoni üles tõhustama koostööd ISO ja teiste asjakohaste standardiorganisatsioonidega;

33.   peab võimalikuks plokiaheltehnoloogia võimalikku koostoimet muude rahvusvaheliste kaubandusuuendustega; rõhutab vajadust analüüsida plokiaheltehnoloogia arenguga seotud võimalusi ja probleeme; nõuab, et uuritaks lähemalt nende tehnoloogiate kohaldatavust rahvusvahelise kaubanduse digitaalse ülemineku ja automatiseerimise suhtes ning avalikus sektoris, eelkõige mis puudutab digitaalse Euroopa programmi;

Järeldused

34.  kutsub komisjoni üles jälgima plokiahela valdkonna arengut, eriti rahvusvahelise tarneahela praeguseid katseprojekte ja algatusi ning tolli- ja regulatiivsete protsesside välisaspekte; palub komisjonil koostada horisontaalne strateegiadokument, mis hõlmaks asjaomaseid peadirektoraate plokiaheltehnoloogiate vastuvõtmisel kaubanduses ja tarneahela juhtimises, aga ka intellektuaalomandi valdkonnas, eelkõige võitluses võltsimise vastu; kutsub komisjoni üles hindama plokiahela õiguslikke ja haldusaspekte ning seda, kas plokiahel pakub paremaid lahendusi olemasolevatele ja uutele tehnoloogiatele, mis võivad lahendada praeguseid ELi kaubanduspoliitika probleeme; kutsub komisjoni üles jälgima plokiahela valdkonna arengut, eriti rahvusvahelise tarneahela praeguseid katseprojekte ja algatusi; palub komisjonil koostada strateegiadokument plokiaheltehnoloogia kasutuselevõtmise kohta kaubanduses ja tarneahela juhtimises; on veendunud, et eesmärk peab olema võita plokiahela osaliste toetus rahvusvahelise tarneahelaga seotud projektidele ja algatustele ning viia ellu ühisprojekte, mis hõlmab eri partnerite identiteedi, päritolu ja andmete säilitamist;

35.  palub komisjonil töötada välja juhtpõhimõtted plokiahela rakendamise jaoks rahvusvahelises kaubanduses, et anda tööstusele, tollile ja reguleerivatele asutustele piisav õiguskindlus, mis julgustaks plokiahelat ja innovatsiooni selles valdkonnas kasutama; märgib, et rakenduste aluseks oleva tehnoloogia reguleerimine piiraks innovatsiooni ja uute rakenduste loomist; rõhutab, kui oluline on, et EL ja eelkõige Euroopa tööstus asuksid plokiaheltehnoloogia valdkonnas juhtpositsioonile ning et ülemaailmses konkurentsis ning arendusega seotud valdkondades ja regulatiivses keskkonnas tagataks võrdsed tingimused; rõhutab dialoogi ja tavade vahetamise ning pädevuse ja digitaaloskuste arendamise tähtsust; kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikidega koostööd, et käivitada ja kontrollida plokiaheltehnoloogiat kasutavaid katseprojekte rahvusvahelises kaubanduses, et katsetada selle eeliseid;

36.  ergutab komisjoni tegema liikmesriikidega koostööd, et liikuda kaubanduse lihtsustamisega seotud teabevoo lihtsustamise ja suurendamise poole, võttes muude meetmete kõrval kasutusele kohased info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad;

37.  palub komisjonil luua kaubanduse peadirektoraadis plokiahela nõuanderühm ja töötada erakasutuses olevate loaliste katseprojektide jaoks välja kontseptsioonikirjeldus, mis käsitleb plokiahela läbivat kasutamist tarneahelas, kaasates tolli ja muid piiriüleseid asutusi ning võttes arvesse intellektuaalomandiõigusi ja võltsimisvastast võitlust; tunnistab, et plokiaheltehnoloogia on alles arenemisjärgus, kuid tööstusstrateegiat plokiahela tõhusaks rakendamiseks on siiski vaja;

38.  kutsub komisjoni üles uurima, kuidas plokiahel saaks kaubandust ja kestlikku arengut toetada; tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta, et ELi digitaalse kaubanduse strateegiat toetavad meetmed peaksid olema täielikult kooskõlas kestliku arengu eesmärkide saavutamisega, sealhulgas kestliku arengu viienda eesmärgiga soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta, ning sellele kaasa aitama; tuletab meelde Euroopa Parlamendi seisukohta, et tähtis on edendada naiste osalemist loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnas ning kaotada sooline ebavõrdsus juurdepääsus uutele tehnoloogiatele ja nende kasutamisel;

39.  kutsub komisjoni üles viima läbi poliitikauuringuid selle kohta, kuidas plokiahel saab ajakohastada liidu kaubanduskaitsepoliitikat, et tugevdada selle õiguspärasust ja täitmise tagamist;

40.  kutsub komisjoni üles hindama erasektori andmeid ahelast eemal hoidva plokiahela struktuuri optimaalsust;

41.  kutsub komisjoni üles hindama, kuidas suurendada plokiaheltehnoloogia abil kaubanduse lihtsustamist ja turvalisust, sealhulgas volitatud ettevõtjate kontseptsiooni;

42.  ergutab komisjoni tegema koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, aitama kaasa nende tööle ja andma oma panust käimasolevatesse projektidesse, mis tegelevad standardite ja põhimõtete loomisega, millele plokiahela kasutamise lihtsustamise eeskirjad toetuksid;

43.  kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles võtma endale plokiahela standardimise ja turbe protsessis juhtrolli ning tegema rahvusvaheliste partnerite ja kõigi asjakohaste sidusrühmade ja tööstusvaldkondadega koostööd plokiahela normide väljatöötamisel, sh selle tehnoloogia kaubanduses ja tarneahelas kasutamise terminoloogia, arendamise ja kasutuselevõtu valdkonnas; rõhutab, et küberturvalisus on plokiahela rakenduste, sh rahvusvahelise kaubanduse puhul äärmiselt oluline; kutsub komisjoni üles uurima turvaprobleeme, hindama tehnoloogilisi riske (nt kvantarvutus) ja võtma meetmeid nende probleemide lahendamiseks;

44.  kutsub komisjoni üles tegema koostööd asjakohaste sidusrühmadega, et vaadata üle ja arendada välja raamistik plokiahelasüsteemide vahelise koostalitlusvõime ja ühilduvusprobleemide lahendamiseks;

45.  väljendab heameelt ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi üle ning julgustab seda uurima rakendusi, mille eesmärk on hõlbustada rahvusvahelist kaubandust; palub seepärast komisjonil uurida võimalust laiendada ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi volitusi ning kaasata asjaomased kohalikud ja ülemaailmsed sidusrühmad, kes aitaksid lahendada tekkivaid probleeme ja saavutada otsusetegijate toetuse;

46.  kutsub komisjoni üles võtma juhtrolli plokiaheltehnoloogia hindamisel ja edasisel arendamisel, sealhulgas konkreetsetes sektorites, nagu need, mida hõlmab ELi kaubanduspoliitika, ning looma plokiahelate nõuanderühma, kuhu kuuluksid rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ning andmekaitse valdkonna eksperdid.

47.  tuletab komisjonile meelde, et ELil on võimalus saada plokiahela ja rahvusvahelise kaubanduse valdkonna juhtivaks jõuks ning tal peaks olema koos rahvusvaheliste partneritega oluline roll selle arengu kujundamisel kogu maailmas;

°

°  °

48.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Euroopa välisteenistusele.

SELETUSKIRI

Kuigi Euroopa Liit on teinud olulisi ja teretulnud samme plokiahela ühtsel turul kasutamise viiside väljaarendamises, peab see keskenduma ka sellele, kuidas plokiahelat ohjata, et edendada rahvusvahelist kaubanduspoliitikat ja tarneahela haldamist. Hiljutistes uuringutes prognoositakse, et plokiahel võib potentsiaalselt säästa 20% füüsilise transpordi kuludest, vähendades maailmakaubanduse kulusid kuni triljoni dollari võrra. Üleilmsete tarneahelate sees ilmnevate takistuste vähendamine plokiahela ulatusliku rakendamise abil suurendab maailmakaubandust hinnanguliselt umbes 15%.

plokiaheltehnoloogia võimaldab eri osalistel tegeleda turvaliste tehingutega ilma vahendajata. Plokiahela peamised omadused hõlmavad mehhanisme, mis võimaldavad eri osalistel turvaliselt määrata ahela iga ploki andmekirjete kuupäeva ja päritolu. Peale selle on andmekirjed plokiahelas muutumatud, mis tähendab, et andmeid ei saa pärast nende ahelasse sisestamist muuta ega kustutada. Kasutajatel on plokiahelale kontrollitud ligipääs ja plokiahela süsteemid sisaldavad automaatfunktsioone nutilepingute täitmiseks, kui teatud kriteeriumid on täidetud.

Plokiahelad on hajusraamatu tehnoloogiate osa ning viimased on teatud tüüpi andmebaasid, mis salvestavad tehinguid muutumatute kirjetena. Raamat on hajus, kuna ahelas on mitu plokkide koopiat. Neid koopiaid salvestatakse eri süsteemides, mida nimetatakse sõlmedeks. Koopiaid uuendatakse konsensusliku algoritmi alusel, mis tagab, et kõik koopiad on järjepidevad. Algoritm paneb paika, kuidas saab plokki ahelasse lisada.

Plokiahel hõlmab seega andmebaasi järjestikuste andmeplokkidega, mis on lisatud raamatu igale koopiale. Iga plokk hõlmab räsikoodi ehk krüptograafilist sõrmejälge, mida saab kasutada eelneva ploki sisu kontrollimiseks.

Kuigi plokiahelat on alates selle tehnoloogia esimesest kontseptsioonikirjeldusest (mille avaldas 2008. aastal Satoshi Nakamoto) viljakalt seostatud krüptorahaga, võivad plokiahelad olla kas loalised või loatud, avalikule või erasektorile kuuluvad. Selle raporti rakendusalas tähendab plokiahel vaid loalisi erasektori võrke. Loalistes erasektori võrkudes talletatavad andmed on kättesaadavad vaid teatud osalistele, kelle on määratlenud juhtimismehhanismid, mis toetuvad konsensuse põhimõttele, mis võib eri plokiahelates erineda. Erinevalt loatutest avalikest plokiahelatest sisaldavad loalised erasektori plokiahelad eri juhtimiskontrolle, mille järele valvavad võrguoperaatorid turvalisuse suurendamiseks ja juurdepääsu määratlemiseks. Selle tulemusena on loalisi erasektori plokiahelaid suures osas rakendatud tegelikus kaubanduslikus kasutuses ja katseprojektides. Näiteks katsetab Korea tolliasutus praegu e-kaubanduses kasutatavat tollivormistuse platvormi, mis toetub plokiahelale, et lihtsustada protsesse, muutes ametiasutustele esitatavate importide tollivormistuse aruannete loomise automaatseks.

Raportis tunnustatakse hiljutist avaliku ja erasektori uurimistegevuse ja investeeringute levitamist plokiahela rakendamiseks paljudel kasutusjuhtudel. Seetõttu on vaja kaalutletud ja mõistlikku lähenemist, et uurida täpselt, millistes valdkondades plokiahel selget kasu toob.

Selles osas on plokiaheltehnoloogial suur potentsiaal üleilmsete tarneahelate takistuste vähendamisel. Selle raporti eesmärk on rõhutada tarneahelate, ELi kaubanduspoliitika ja tolliprotseduuride praegusi probleeme, tuvastada plokiahela ulatuslikust rakendamisest saadav kasu ning soovitada komisjonil ja liikmesriikidel võtta saavutatavaid ja järkjärgulisi meetmeid, mis võimaldavad sellel tehnoloogial toimida.

Plokiahelal on potentsiaal vähendada osaliste vaheliste tehingute kulusid, eemaldades füüsilise paberimajanduse vajaduse ning vahendajatega kaasnevad inspektsiooni- ja haldustakistused. Selle põhjus on suurem usaldus, mida plokiahel sisendab osaliste vahelistesse tehingutesse, mis omakorda suurendab läbipaistvust ja tugevdab kindlust kaupade päritolu osas. Plokiahelal on potentsiaal lihtsustada ja tugevdada andmeedastuse turvalisust, et hoida ära võltsdokumentide ja -kaupade kasutamist tarneahelates. Nende potentsiaalsete hüvede tõendina on paljud kaubandustegevusega seotud katseprojektid juba logistikavaldkonnas juurutatud, et toetada tarneahelaid plokiahelaga kas osaliselt või täielikult.

Need plokiahela kasutusjuhud ei ole piiratud suurte rahvusvaheliste ettevõtetega. Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel on potentsiaal saada plokiahelast suurimat kasu. Tehnoloogial on potentsiaal lihtsustada oluliselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtlust tolliasutuste ja muude oma tarneahela ettevõtetega, et suurendada oma eksporte tehingukulude vahendamise teel. Vajalikke krediidikontrolle ja kontrollimeetmeid saab lihtsustada tarneahelate automaatseks muutmise abil, mida plokiahelad võimaldavad. Näiteks saavad tarneahela eri etappides sagedasi muutmisi ja kontrolle vajavad dokumendid kasu suuremast kindlustundest, kuna plokiahel registreerib dokumendid automaatselt ja talletab andmed kronoloogiliselt ilma eelmisi kirjeid muutmata. See võimaldab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel dokumentide kontrolle ja muudatusi hõlpsalt kinnitada, vähendades äritegevuse kulusid.

Kuna plokiahel muudab protsessid sujuvamaks, on suur potentsiaal teha rohkem tehinguid, suurendades sellega maailmakaubandust. Äritehingute osas on oluline märkida, et ettevõtjad ei soovi plokiahelas tundlikke andmeid jagada. Raport käsitleb seetõttu vaid loalisi erasektori plokiahelaid, mis sisaldavad juhtimismehhanisme, mis kontrollivad kasutajate juurdepääsu ahela andmetele.

Raportis tuuakse seega esile plokiahela konkreetne potentsiaal ELi kaubanduspoliitika suurendamiseks. ELi vabakaubanduslepingud on ettevõtjate poolt suuresti alakasutatud ning komisjon on eelnevalt märkinud, et see on osalt tingitud sooduspäritolu saamise eeskirjade mõistmise raskustest ning teisalt erikohtlemisest kasu saamiseks dokumentide saamiseks vajaminevatest koormavatest protseduuridest. Selles osas on plokiahelal oluline potentsiaal eksportijatele kasu tuua, võimaldades neil kõik vajalikud dokumendid üles laadida ühele plokiahelal põhinevale rakendusele, mis tõestaks nende vastavust vabakaubanduslepinguga antavale erikohtlemisele. Plokiahel võib ka kaasa aidata liidu kaubanduse kaitsemeetmetele, muutes Euroopa turule sisenevate kaupade päritolu läbipaistvaks.

Raportis võetakse arvesse ka plokiahela ja piiriülese kaubandusalase andmeedastuse ning plokiahela ja isikuandmete kaitse üldmääruse vahelist seost. Plokiahelate võime andmeid krüpteerida ja muutumatuna hoida võib olla kasulik isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisel ning tõstatada küsimusi andmete läbipaistvuse teemal.

Raportis tuuakse esile ka plokiahelate vahelise koostalitlusvõime ja blokiahelasüsteemide skaleeritavuse probleemid. Kõigepealt tähendab plokiahelate koostalitlusvõime võimet tehinguid ühest plokiahelast teise edastada. Kui ühe kauba jaoks kasutataks samas tarneahelas mitut plokiahelat, oleks kasulik, kui andmeid saaks süsteemide vahel üle kanda. Praegu on veel palju teha selleks, et eri plokiahelasüsteeme saaks ühes äritarneahelas rakendada, kuid see on oluline teema, millest komisjon peab poliitikavalikute tegemisel olema teadlik.

Plokiahelasüsteemide skaleeritavus on plokiahela ulatusliku rakendamise teine probleem. Kui plokiahelasüsteemid laienevad rahvusvahelistesse kaubandusvõrkudesse, peavad tehnoloogia võimekus ja selle juhtimismehhanismide vastupanuvõime olema stabiilsed.

Nende arengute osas soovitab raportöör seega, et plokiahela ulatusliku rakendamise regulatiivsete takistustega tuleks tegeleda. Komisjon peab liikmesriikidega tegema aktiivset koostööd, et jälgida hoolikalt arenguid plokiahela valdkonnas, eriti käimasolevate katseprojektide ja kaubanduslike kasutusjuhtude osas, mis rakendavad plokiahelal põhinevaid süsteeme rahvusvahelistes tarneahelates. Viimaks peab komisjon andma panuse käimasolevate rahvusvaheliste algatuste jaoks, et arendada standardeid ja põhimõtteid, mis on aluseks plokiahela kasutuse lihtsustamise eeskirjadele.

(1)

ELT C 76, 28.2.2018, lk 76.

(2)

ELT C 101, 16.3.2018, lk 30.

(3)

ELT C 369, 11.10.2018, lk 22.

(4)

ELT C 307, 30.8.2018, lk 44.

(5)

ELT C 337, 20.9.2018, lk 33.

(6)

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/genderdeclarationmc11_e.pdf

(7)

ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.

(8)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf

(9)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership

(10)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_en.htm

(11)

http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf


TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (8.11.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta

(2018/2085(INI))

Arvamuse koostaja (*): Cristian-Silviu Buşoi

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A.  arvestades, et hajusraamatu tehnoloogia (distributed ledger technology, DLT) on üldotstarbeline tehnoloogia, millel võiks asjakohaste krüpteerimis- ja kontrollimehhanismide abil olla suur potentsiaal kaubandustehingutes; arvestades, et plokiahel on üks DLT liike, millel võiks paljudele tööstusharudele olla kahjulik mõju;

B.  arvestades, et DLTd ja eriti plokiahel ehk tehnoloogia, mida iseloomustavad automaatne jälgimine, äratundmine, tõendamine ja järelevalve, võiksid tõhustada läbipaistvust ja jälgitavust, suurendada usaldust ning edendada ELis konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust, uusi partnerlusi ja koostöömudeleid; arvestades, et võimaliku kasuga kaasnevad mitmed probleemid, näiteks energiatarbimine ja küberturvalisus;

1.  toetab kaubandusvaldkonnas kujunemisjärgus tehnoloogiate, nt DLT puhul tehnoloogianeutraalsuse ja ärimudeli neutraalsuse põhimõtet ning innovatsioonisõbralikku ökosüsteemi, mis tagab paindlikkuse; rõhutab, et tehnoloogia reguleerimine selle rakenduste alusel piiraks innovatsiooni ja uute rakenduste loomist;

2.  juhib tähelepanu võimalusele integreerida DLTd muude tehnoloogiatega, nagu asjade internet, tehisintellekt ja kvantandmetöötlus, ning nõuab täiendavat tõhustatud koostööd asjaomaste sidusrühmadega, et soodustada uuringuid nende rakendatavuse kohta rahvusvahelise kaubanduse digitaaltehnoloogiale üleminekul ja automatiseerimisel, aga ka avalikus sektoris, eelkõige digitaalse Euroopa programmi raames;

3.  märgib, et plokiahel on muutumas eri sektorites ja tööstusharudes, eelkõige finantssektoris ja tarneahela modelleerimisel oluliseks vahendiks;

4.  rõhutab, et arukad lepingud võivad olla oluline tegur, mis võimaldab kasutada rahvusvahelistes kaubandustehingutes detsentraliseeritud rakendusi, kuid hoiatab, et praegu ei pruugi see tehnoloogia olla piisavalt küps, et neid valdkondlike eeskirjade suhtes juriidiliselt jõustatavaks pidada, ning et vaja on täiendavaid riskihinnanguid; innustab töötama välja tehnilisi standardeid arukate lepingute jaoks ja digiallkirjade vastastikuseks tunnustamiseks kogu ELis;

5.  võtab teadmiseks, et kõnealune tehnoloogia võib mängida olulist rolli ELi energialiidu väljakujundamisel; tunnistab väljakutset, mida kõnealuse tehnoloogia kasutamisel kujutab endast energia tarbimine; märgib, et plokiahel võiks olla osa lahendusest, kasutades tõhusamaid algoritme, parandades energiabörside tõhusust, tõhustades energiavõrkude ja detsentraliseeritud energiatootmise kavandamist ja kasutamist ning aidates kaasa energiaturgude ümberkujundamisele;

6.  rõhutab DLTde potentsiaali maailmakaubanduses kaupade päritolu ja nende tootmistingimuste jälgimisel, tehingu-, kindlustus- ja logistikakulude vähendamisel, vahendajate ärajätmisel, tehingupartnerite vahelise usalduse suurendamisel ning salakauba ja ebaseaduslike kaupade sisenemisega võitlemisel; märgib, et enamik kaubanduses DLTsid kasutavaid rakendusi põhineb siiani loapõhistel andmebaasidel; kutsub komisjoni üles uurima parimaid tavasid ja tegema liikmesriikide tolli- ja maksuasutustega koostööd koordineeritud meetmete valdkonnas, mis kasutavad DLTd, et tõhustada järelevalve-, kontrolli-, julgeoleku- ja kontrollimismehhanisme, et võidelda ebaseaduslike maksete vastu, hõlbustada rahapesuvastast poliitikat ja tuvastada varade omastamist; palub, et komisjon kaaluks plokiahela rolli arukate intellektuaalomandi õiguste arendamisel; märgib, et tehnoloogia võib pakkuda keskse järelevalveasutuse alternatiivi selliste mudelite puhul, kus seda asutust ei saa usaldada;

7.  nõuab, et ettevõtjad tagaksid, et DLT konsensusmehhanismid oleksid keskkonnasõbralikud ja energiatõhusad; rõhutab, et DLT tehnoloogiad hõlmavad delikaatseid andmed ja nende suhtes tuleks kohaldada isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid;

8.  rõhutab, et küberturvalisus on DLT-põhiste rakenduste puhul äärmiselt oluline, sh rahvusvahelises kaubanduses, ning märgib, et tehnoloogilise arengu tagajärjel võivad tekkida uued probleemid; kutsub komisjoni üles uurima turvaprobleeme, hindama tehnoloogilisi riske ja võtma meetmeid nende probleemide lahendamiseks; nõuab kvantkrüptograafia arendamist;

9.  rõhutab, et vajadus tõhususe järele rahvusvahelises kaubanduses nõuab ülemaailmsete standardite kehtestamist ja DLTde vahelist koostoimet, aga ka DLTde ja vanemate operatsioonisüsteemide koostalitlusvõimet; palub komisjonil tõhustada koostööd Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ja muude asjakohaste standardimisorganitega ning veelgi rohkem edendada rahvusvahelisi programme, et ELi kaubanduspartnereid harida;

10.  juhib tähelepanu asjaolule, et uue tööstusharu esilekerkimine plokiahela ümber toob kaasa tõhususe suure kasvu ja suurema tootlikkuse; rõhutab plokiahelast saadavat potentsiaalset kasu, nagu VKEde halduskoormuse vähendamine ja uute tööhõivevõimaluste loomine tööstuses; nõuab meetmeid, mis innustaksid VKEsid ja idufirmasid uurima, kuidas kasutada DLTd rahvusvaheliste kaubandustehingute tõhustamiseks, ning arendama välja innovatsiooni ökosüsteemi, mis vähendab turule sisenemise tõkkeid ja lihtsustab juurdepääsu rahastamisele;

11.  rõhutab asjaolu, et plokiahelat saab kasutada regulatiivtehnoloogia (RegTech) rakendustes, mis vähendab oluliselt nõuete täitmisega seotud kulusid;

12.  väljendab heameelt ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi üle ning julgustab seda uurima rakendusi, mille eesmärk on hõlbustada rahvusvahelist kaubandust; palub komisjonil seepärast uurida võimalust laiendada ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi volitusi ning kaasata asjaomased kohalikud ja ülemaailmsed sidusrühmad, kes aitaksid lahendada tekkivaid probleeme ja saavutada otsusetegijate toetuse.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

1

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Amjad Bashir, Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jens Geier, Benedek Jávor, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Clare Moody, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec, Pavel Telička

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Michael Gahler, Ulrike Rodust

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

46

+

ALDE

Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Giancarlo Scottà

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Seán Kelly, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

1

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (15.11.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta

(2018/2085(INI))

Arvamuse koostaja (*): Ana Gomes

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  rõhutab, et plokiahel kujutab endast uut andmetalletuse ja -halduse paradigmat, mis võib detsentraliseerida inimestevahelise suhtluse ning turud, panganduse ja rahvusvahelise kaubanduse; toonitab, et plokiahela esiletõus pakub andmekaitse, läbipaistvuse ja finantskuritegude valdkonnas nii võimalusi kui ka tekitab probleeme, kuna sisestatud andmeid ei saa muuta ja need on kõigile osalejatele ühised, mis tagab ka andmete turvalisuse ja tervikluse; nõuab, et tehtaks kõik võimalik, sealhulgas riiklikul tasandil, et tagada võltsimiskindel ja muutmatu tehnoloogia ning tagada, et põhiõigus andmekaitsele ohtu ei satuks;

2.  tunnustab, et plokiaheltehnoloogia kasutuselevõtt ELi kaubanduspoliitikas pakub teiste hulgas VKEdele uusi kasutoovaid võimalusi, milleks võivad olla näiteks väiksemad tehingukulud ja suurem tõhusus, samuti on sellel tehnoloogial potentsiaal suurendada usaldust praeguse kaubandussüsteemi vastu ja usku sellesse, sest tehingute kanded on muutmatud; tunnistab sellegipoolest, et ELi kaubanduspoliitika raamistikust välja jäävatel juhtudel võib selle tehnoloogia rakendamine suurendada rahapesu ohtu ja hõlbustada terrorismi rahastamist;

3.  väljendab rahulolu selle üle, et rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raporti projektis tunnistatakse probleeme, mida põhjustavad plokiaheltehnoloogia seosed ELi andmekaitseraamistiku, täpsemalt isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisega, ning tuletab meelde, et siin võib tekkida vastuolu ühelt poolt põhiõiguste kaitse ja teiselt poolt innovatsiooni edendamise vahel, vastuolu, mida tuleb lõplikus raportis käsitleda; väidab, et on vaja tagada, et plokiahel oleks igati kooskõlas ELi andmekaitseraamistikuga ning selle juures järgitaks täiel määral ELi õiguses sätestatud põhimõtteid, eelkõige isikuandmete töötlemisel, kuna isikuandmete kaitse on põhiõigus vastavalt põhiõiguste harta artikli 8 lõikele 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16 lõikele 1;

4.  rõhutab lisaks, et plokiahelad – osaliselt eespool kirjeldatud vastuolu tõttu – ei toeta sugugi automaatselt andmesuveräänsust ning neid tuleb seega spetsiaalselt kavandada seda tegema, sest nad võivad ohustada ka andmekaitset;

5.  rõhutab, et nõuetekohaselt kavandatuna peaks plokiaheltehnoloogia olema kooskõlas lõimitud andmekaitse põhimõttega, mille eesmärk on anda andmesubjektidele kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega suurem kontroll nende andmete üle; lisaks rõhutab, et plokiahelas sisalduvad isikuandmed ei ole enamasti anonüümsed ja seega kuuluvad nad isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisalasse; nõuab, et plokiahelad oleksid täielikult kooskõlas ELi õigusega, kaasa arvatud siis, kui neid kasutatakse isikuandmete töötlemiseks; soovitab sellega seoses, et plokiahelatesse ja rakendustesse peaksid olema sisse ehitatud mehhanismid, millega kindlustatakse, et andmed võivad olla täielikult anonüümsed, tagades sel viisil, et plokiahelad ja rakendused talletavad üksnes andmeid, mis ei ole seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga;

6.  toonitab, et tulevastes plokiahela rakendustes tuleks kasutada mehhanisme, mis kaitseksid isikuandmeid ja kasutajate eraelu puutumatust ja tagaksid, et andmed võivad olla täielikult anonüümsed; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rahastama teadus- ja uuendustegevust, eelkõige akadeemilisi uuringuid, mille objektiks oleks isikuandmete kaitse üldmäärusele vastav ja lõimitud andmekaitse põhimõttel rajanev uus plokiaheltehnoloogia, näiteks zk-SNARK (zero-knowledge succinct non-interactive arguments of knowledge, põhineb interaktsioonita teabetul tõestusel);

7.  on seisukohal, et selleks, et hoida ära isikuandmete kaitse kui põhiõiguse rikkumist, ei tohiks kasutada plokiaheltehnoloogiat isikuandmete töötlemiseks enne, kui seda kasutav organisatsioon suudab tagada isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmise ning konkreetselt andmete parandamise ja kustutamise õiguse kaitse;

8.  juhib tähelepanu sellele, et plokiahela kasutajad võivad olla nii nende poolt hajusraamatusse üleslaetavate isikuandmete vastutavad töötlejad kui ka volitatud töötlejad, kes säilitavad hajusraamatu tervikkoopiat oma arvutis;

9.  märgib, et mõne plokiaheltehnoloogia muutmatus võib juhul, kui plokiahel sisaldab isikuandmeid, olla vastuolus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 sätestatud õigusega andmete kustutamisele;

10.  märgib murelikult, et plokiahelas sisalduvate andmekoopiate hulk võib juhul, kui plokiahel sisaldab isikuandmeid, olla vastuolus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 5 sätestatud võimalikult väheste andmete kogumise põhimõttega;

11.  kutsub Euroopa Andmekaitsenõukogu andma välja suuniseid ja soovitusi, et tagada plokiaheltehnoloogia kooskõla ELi õigusega;

12.  märgib murelikult, et puuduvad viited plokiaheltehnoloogia kasutamise rasketele tagajärgedele eelkõige sellistes valdkondades nagu võitlus rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja terrorismi rahastamise vastu; peab vajalikuks igasugusel plokiaheltehnoloogia kasutamisel piiritleda, mis talletatakse plokiahela sees ja mis sellest väljaspool, kusjuures isikuandmed salvestatakse väljaspool plokiahelat;

13.  kutsub komisjoni üles võtma juhtrolli plokiaheltehnoloogia hindamisel ja edasisel arendamisel, sealhulgas konkreetsetes sektorites, nagu need, mida hõlmab ELi kaubanduspoliitika, ning looma plokiahelate nõuanderühma, kuhu kuuluksid rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ning andmekaitse valdkonna eksperdid.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

15.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Miriam Dalli, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Karine Gloanec Maurin, Patricia Lalonde, Julia Pitera

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSNÕUANDVAS KOMISJONIS

36

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Patricia Lalonde

ECR

Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Csaba Sógor, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karine Gloanec Maurin, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

EFDD

Raymond Finch

ENF

Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

1

0

ECR

Kristina Winberg

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

0

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Karin Kadenbach, Rupert Matthews


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

0

 

 

7

0

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika