Postup : 2018/0227(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0408/2018

Předložené texty :

A8-0408/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Hlasování :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

ZPRÁVA     ***I
PDF 2578kWORD 423k
28.11.2018
PE 625.457v02-00 A8-0408/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Angelika Mlinar

Zpravodaj (*):

Bogdan Wenta, Výbor pro kulturu a vzdělávání

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0434),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 a čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0256/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání, jakož i stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0408/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh legislativního usnesení

Právní východisko 3 a (nové)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017 k finančním technologiím („fintech“): vliv technologií na budoucnost finančnictví,

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Podle [odkaz bude dle potřeby aktualizován podle nového rozhodnutí o ZZÚ: článku 88 rozhodnutí Rady 2013/755/EU53 jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích (ZZÚ) způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno.

(4)  Podle [odkaz bude dle potřeby aktualizován podle nového rozhodnutí o ZZÚ: článku 88 rozhodnutí Rady 2013/755/EU53 jsou osoby a subjekty usazené v zámořských zemích a územích (ZZÚ) způsobilé k získání finančních prostředků s výhradou pravidel a cílů programu a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je příslušná zámořská země nebo území spojeno. Při provádění programu je třeba vzít v úvahu omezení týkající se účasti zámořských zemí nebo území a jejich efektivní účast na programu musí být monitorována a pravidelně vyhodnocována.

_________________

_________________

53 Rozhodnutí Rady / /EU.

53 Rozhodnutí Rady / /EU.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201654 existuje potřeba vyhodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím specifických požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků programu v praxi.

(5)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201654 existuje potřeba vyhodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím specifických požadavků na monitorování souvisejících se stávajícími potřebami a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/67954a a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži v zájmu všech příjemců, zejména pro členské státy a MSP. Tyto požadavky by měly v příslušných případech zahrnovat měřitelné kvantitativní a kvalitativní ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků programu v praxi.

__________________

__________________

54 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

54 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

 

54a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Program by měl zajistit maximální transparentnost, odpovědnost a demokratickou kontrolu inovativních finančních nástrojů a mechanismů, které čerpají z rozpočtu Unie, zejména pokud jde o jejich příspěvek k dosahování cílů Unie, a to jak z hlediska původních očekávání, tak z hlediska konečných výsledků.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Tallinský summit k digitální problematice55 ze září 2017 a závěry Evropské rady56 ze dne 19. října 2017 uvedly, že Evropa musí investovat do digitalizace našich hospodářství a řešení nedostatků v oblasti dovedností, aby udržela a posílila evropskou konkurenceschopnost, naši kvalitu života a sociální strukturu. Evropská rada dospěla k závěru, že digitální transformace nabízí obrovské příležitosti pro inovace, růst a pracovní příležitosti, přispěje k naší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku a posílí tvůrčí a kulturní rozmanitost. Využití těchto příležitostí vyžaduje, abychom společně řešili některé z výzev plynoucích z digitální transformace a přezkoumali politiky ovlivněné digitální transformací.

(6)  Tallinský summit k digitální problematice55 ze září 2017 a závěry Evropské rady56 ze dne 19. října 2017 uvedly, že Evropa musí investovat do účinné digitalizace našich hospodářství a řešení nedostatků v oblasti dovedností, aby udržela a posílila evropskou konkurenceschopnost a evropské inovace, naši kvalitu života a sociální strukturu. Evropská rada dospěla k závěru, že digitální transformace nabízí obrovské příležitosti pro inovace, růst a pracovní příležitosti, přispěje k naší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku a posílí tvůrčí a kulturní rozmanitost. Využití těchto příležitostí vyžaduje, abychom společně řešili různými způsoby výzvy plynoucí z digitální transformace, a to i zajištěním toho, aby byly zavedeny základní stavební prvky, o něž se nové technologie opírají, vytvořením účinných a snadno vymahatelných právních předpisů, přezkumem politik ovlivněných digitální transformací a vytvořením prostředí vstřícného k inovacím, v němž jsou plně chráněny zájmy uživatelů. V optimálním případě by měl být finanční příděl na tento program, který spočívá v činnosti na evropské úrovni, výrazně navýšen o prostředky pocházející ze soukromého sektoru a od členských států.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit.

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit.

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf.

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Budoucnost evropské společnosti a evropského hospodářství se bude značnou měrou opírat o harmonizovanou a jednotnou politiku týkající se spektra, infrastrukturu sítí 5G, což bude vyžadovat cíl infrastruktury se zaměřením na sítě s velmi vysokou kapacitou za účelem poskytování vysoce kvalitních a rychlejších komunikačních služeb; to je základním předpokladem dobrého provádění tohoto programu. V tomto ohledu by program měl mít prospěch z dobrého provádění Nástroje pro propojení Evropy a zejména iniciativy WIFI4EU, jejímž cílem je podpora konektivity pro občany ve veřejných prostorech v Unii; díky kombinaci těchto dvou programů dojde k maximalizaci výstupů a plnění cílů Unie týkajících se zajištění spolehlivého a jednotného vysokorychlostního síťového pokrytí v celé Unii.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Evropská rada dospěla zejména k závěru, že by se Unie měla urychleně zabývat nově vznikajícími trendy: to zahrnuje otázky jako umělá inteligence a technologie distribuované účetní knihy (např. technologie blockchain) při současném zajištění vysoké úrovně ochrany údajů, digitálních práv a etických norem. Evropská rada vyzvala Komisi, aby do začátku roku 2018 navrhla evropský přístup k umělé inteligenci a aby předložila nezbytné iniciativy pro posílení rámcových podmínek, jež by EU umožnily prozkoumat nové trhy na základě radikálních inovací zohledňujících rizika a potvrdit vedoucí úlohu svého průmyslu.

(7)  Evropská rada dospěla zejména k závěru, že by se Unie měla urychleně zabývat nově vznikajícími trendy: to zahrnuje otázky jako digitální propast, umělá inteligence při současném zajištění vysoké úrovně ochrany údajů v plném souladu s nařízením (EU) 2016/679, práv, základních práv a etických norem. Evropská rada vyzvala Komisi, aby do začátku roku 2018 navrhla evropský přístup k umělé inteligenci a aby předložila nezbytné iniciativy pro posílení rámcových podmínek, jež by EU umožnily prozkoumat nové trhy na základě radikálních inovací zohledňujících rizika a potvrdit vedoucí úlohu svého průmyslu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Dne 10. dubna 2018 vyjádřily členské státy svou podporu iniciativám v oblasti služeb infrastruktury umělé inteligence a technologií distribuovaných účetních knih (např. blockchain) a společnou vůli na těchto iniciativám spolupracovat a uzavřely za tím účelem několik dohod o spolupráci.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  V zájmu úspěšného provedení tohoto programu je třeba si stanovit větší ambice než následování trendů. Unie musí přijmout závazek k technologiím respektujícím soukromí (tj. šifrování a decentralizované aplikace), jakož i k větším investicím do progresivní infrastruktury (sítě na bázi optických vláken) s cílem umožnit digitalizovanou společnost vyznačující se sebeurčením.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c)  Evropa musí provést rozhodující investice do své budoucnosti a vybudovat strategické digitální kapacity, aby mohla využít digitální revoluce. Na úrovni EU musí být pro tento účel zajištěn významný rozpočet (nejméně 9,2 miliardy EUR), který musí být doplněn rozsáhlými investicemi na vnitrostátní a regionální úrovni, a zejména jednotným a doplňkovým vztahem ke strukturálním fondům a fondům soudržnosti.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“57, nastiňuje mezi možnostmi budoucího finančního rámce program digitální transformace Evropy s cílem zajistit „výrazný pokrok směrem k inteligentnímu růstu v oblastech, jako je například kvalitní datová infrastruktura, konektivita a kybernetická bezpečnost“. Snažil by se zabezpečit vedoucí úlohu Evropy v oblasti superpočítačů, internetu příští generace, umělé inteligence, robotiky a velkých dat. Posílil by konkurenční postavení průmyslu a podniků v Evropě v digitalizované ekonomice a měl by značný dopad na odstranění nedostatků v oblasti dovedností v celé Unii.

(8)  Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“57, nastiňuje mezi možnostmi budoucího finančního rámce program digitální transformace Evropy s cílem zajistit „výrazný pokrok směrem k inteligentnímu růstu v oblastech, jako je například kvalitní datová infrastruktura, konektivita, kybernetická bezpečnost“ a digitalizace veřejné správy. Snažil by se zabezpečit vedoucí úlohu Evropy v oblasti superpočítačů, internetu příští generace, umělé inteligence, robotiky a velkých dat. Posílil by konkurenční postavení průmyslu a podniků v Evropě v digitalizované ekonomice a měl by značný dopad na překlenutí a odstranění nedostatků v oblasti dovedností v celé Unii, přičemž by zároveň zajistil, aby evropští občané měli potřebné dovednosti a znalosti, a zvládli se tak vypořádat s digitální transformací.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final.

57 COM(2018) 98 final.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Vzhledem ke zpoždění při rozvíjení strategických digitálních kapacit Unie a úsilí, které je třeba vynaložit na řešení tohoto problému, je třeba poskytnout rozpočet, který je přiměřený cílům programu, ve výši nejméně 9,2 miliardy EUR.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Sdělení „Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru“58 se zabývá novým opatřením, které je třeba považovat za klíčový krok ke společnému datovému prostoru v EU – souvislé digitální oblasti s rozsahem, který umožní vývoj nových výrobků a služeb založený na datech.

(9)  Sdělení „Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru“58 se zabývá novým opatřením, které je třeba považovat za klíčový krok ke společnému datovému prostoru v EU – souvislé digitální oblasti s rozsahem, který umožní vývoj a inovaci nových výrobků a služeb založený na datech.

_________________

_________________

58 COM(2018) 125 final.

58 COM(2018) 125 final.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Podmínky k provádění programu by měla zajistit i iniciativa „Internet nové generace“, kterou Evropská komise zahájila v roce 2017, neboť jejím cílem je otevřenější internet s lepšími službami, vyšší inteligencí, větším zapojením a účastí, řešením technologických příležitostí vyplývajících z pokroku v různých oblastech výzkumu od nových architektur sítí a softwarově definovaných infrastruktur až po nové koncepty služeb a aplikací.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Obecným cílem programu by mělo být podporovat digitální transformaci průmyslu a pečovat o lepší využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje ve prospěch podniků a občanů v celé Unii. Program by měl být strukturován do pěti specifických cílů, které odrážejí klíčové oblasti politiky, zejména: vysoce výkonnou výpočetní techniku, kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci, pokročilé digitální dovednosti, zavádění, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilitu. Pro všechny tyto oblasti by cílem programu mělo být rovněž lepší sladění politik Unie, členských států a regionů a sdružování soukromých a průmyslových zdrojů za účelem zvýšení investic a rozvoje intenzivnější součinnosti.

(10)  Obecným cílem programu by mělo být podporovat digitální transformaci průmyslu a pečovat o lepší využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje, jakož i modernizace konkrétních odvětví ve veřejném zájmu ve prospěch podniků, zejména MSP, a občanů v celé Unii. Kromě toho by program měl posílit konkurenceschopnost Unie a odolnost jejího hospodářství.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Je naléhavě nutné podporovat malé a střední podniky, které chtějí ve svých výrobních procesech využít digitální transformaci. Digitální výzkum a inovace malým a středním podnikům umožní přispět k růstu evropského hospodářství díky účinnému využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Program by měl být strukturován do pěti specifických cílů, které odrážejí klíčové oblasti politiky, zejména: a) vysoce výkonnou výpočetní techniku, b) umělou inteligenci a technologie distribuované účetní knihy, c) kybernetickou bezpečnost, d) pokročilé digitální dovednosti a e) zavádění, optimální využívání digitálních kapacit a interoperability. Pro všechny tyto oblasti by cílem programu mělo být rovněž lepší sladění politik Unie, členských států a regionů a sdružování soukromých a průmyslových zdrojů za účelem zvýšení investic a rozvoje intenzivnější součinnosti.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10c)  Spolu s obecným cílem digitální transformace by měl program přispět k zajištění cílů dlouhodobé strategické bezpečnosti prostřednictvím budování kapacit a schopností v Unii, přičemž přednost by měla dostat opatření, která zvyšují strategický potenciál a omezují závislost na dodavatelích a výrobcích ze třetích zemí, a zajišťují tím hospodářskou a inovační konkurenceschopnost Unie.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Ústřední role při provádění programu by měla být přidělena centrům pro digitální inovace, jež by měla stimulovat široké přijetí pokročilých digitálních technologií průmyslem, veřejnými organizacemi a akademickou obcí. Síť center pro digitální inovace by měla zajistit nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě59. První sada center pro digitální inovace bude zvolena na základě návrhů členských států, a poté bude síť rozšířena prostřednictvím otevřeného a soutěžního procesu. Centra pro digitální inovace budou sloužit jako přístupová místa k nejnovějším digitálním kapacitám včetně vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, jakož i k jiným stávajícím inovativním technologiím, jako jsou klíčové základní technologie, dostupným rovněž v laboratořích pro projekty a produkty vytvářené na počítačem řízených strojích (tzv. fablabs) nebo v tzv. laboratořích citylabs (místa spolupráce akademické, vědecké a průmyslové komunity). Fungují jako jednotná vstupní místa při přístupu k vyzkoušeným a ověřeným technologiím a propagují otevřené inovace. Budou poskytovat podporu rovněž v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Síť center pro digitální inovace by měla také přispívat k účasti nejvzdálenějších regionů na jednotném digitálním trhu.

(11)  Ústřední role při provádění programu by měla být přidělena evropským centrům pro digitální inovace, jež by měla stimulovat široké přijetí pokročilých digitálních technologií průmyslem, zejména malými a středními podniky, veřejnými organizacemi a akademickou obcí. Síť evropských center pro digitální inovace by měla zajistit nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě59. První sada evropských center pro digitální inovace bude zvolena na základě návrhů členských států, a poté bude síť rozšířena prostřednictvím otevřeného, transparentního a soutěžního procesu. Evropská centra pro digitální inovace budou sloužit jako přístupová místa k nejnovějším digitálním kapacitám včetně vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, jakož i k jiným stávajícím inovativním technologiím, jako jsou klíčové základní technologie, dostupným rovněž v laboratořích pro projekty a produkty vytvářené na počítačem řízených strojích (tzv. fablabs) nebo v tzv. laboratořích citylabs (místa spolupráce akademické, vědecké a průmyslové komunity). Fungují jako jednotná kontaktní místa při přístupu k vyzkoušeným a ověřeným technologiím a propagují otevřené inovace. Budou poskytovat podporu rovněž v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Síť evropských center pro digitální inovace by měla také přispívat k účasti nejvzdálenějších regionů na jednotném digitálním trhu a podporovat digitální transformaci v zámořských zemích a územích.

__________________

__________________

59 Jak je uvedeno ve sdělení Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016) 180 final).

59 Jak je uvedeno ve sdělení Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016) 180 final).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Má-li dojít k součinnosti mezi investicemi na základě tohoto programu a investicemi Unie do výzkumu a vývoje, zejména investicemi podporovanými programem Horizont Evropa, měla by evropská centra pro digitální inovace působit jako platforma, v níž se sdruží na straně jedné průmysl, podniky a veřejná správa, které potřebují nová technologická řešení, a na straně druhé společnosti, zejména začínající podniky a MSP, které mají řešení, jež je možné uvést na trh.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Plánování a vypracovávání programu a pořizování příslušných dodávek a zásob v rámci programu by mělo být prováděno s ohledem na zvyšování kapacit a střednědobé a dlouhodobé konkurenceschopnosti Unie. Přednost by měla dostat opatření, která zvyšují strategický potenciál a konkurenceschopnost Unie, čímž usilují o omezení závislosti na dodavatelích a výrobcích ze třetích zemí. Účast třetích zemí na specifických cílech programu by se proto měla odvíjet od jejich příspěvku pro Unii.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Program by měl být prováděn prostřednictvím projektů posilujících zásadní digitální kapacity a jejich široké využívání. To by mělo zahrnovat společné investice s členskými státy, a v případě potřeby se soukromým sektorem. K tomu by bylo potřeba zejména dosáhnout kritického objemu zakázek a tím větší efektivnosti vynaložených prostředků a zaručit, že dodavatelé v Evropě zůstanou v čele pokroku technologií.

(12)  Program by měl být prováděn prostřednictvím projektů posilujících zásadní digitální kapacity a strategickou autonomii Unie. Za tím účelem by měl program zajistit rozpočet z EU ve výši nejméně 9,2 miliardy EUR, který doplní společné investice z členských států, a/nebo ze soukromého sektoru. K tomu by bylo potřeba zejména dosáhnout kritického objemu zakázek a tím větší efektivnosti vynaložených prostředků a zaručit, že dodavatelé v Evropě dosáhnou čelního postavení v oblasti technologického pokroku.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Opatření v rámci programu by měla být použita k řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací, a to přiměřeným způsobem, aby přinášela jasnou evropskou přidanou hodnotu a aniž by duplikovala nebo vytěsňovala soukromé financování.

(14)  Opatření v rámci programu by měla být použita k posílení a rozšíření digitální základny Unie, zvládnutí zásadních společenských výzev, dalšímu zvýšení digitálních průmyslových kompetencí Unie i k řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací, a to přiměřeným způsobem, aby přinášela jasnou evropskou přidanou hodnotu a aniž by duplikovala nebo vytěsňovala soukromé financování.

Odůvodnění

Digitální program by se neměl zabývat jen selháními a problémy trhu, měl by také Unii pomoci rozšiřovat, chránit nebo podporovat dosažení technologického, digitálního a průmyslového vedoucího postavení.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby se dosáhlo maximální flexibility po celou dobu trvání programu a vyvinula se součinnost mezi jeho složkami, může být každý ze specifických cílů prováděn pomocí všech nástrojů dostupných v rámci finančního nařízení. Prováděcí mechanismy, jež mají být použity, jsou přímé řízení a nepřímé řízení v případě, že by financování Unie mělo být kombinováno s jinými zdroji financování nebo pokud provádění vyžaduje vytvoření společně řízených struktur.

(15)  Aby se dosáhlo maximální flexibility po celou dobu trvání programu a vyvinula se součinnost mezi jeho složkami, může být každý ze specifických cílů prováděn pomocí všech nástrojů dostupných v rámci finančního nařízení. Prováděcí mechanismy, jež mají být použity, jsou přímé řízení a nepřímé řízení v případě, že by financování Unie mělo být kombinováno s jinými zdroji financování nebo pokud provádění vyžaduje vytvoření společně řízených struktur. V případech nepřímého řízení Komise zajistí, aby byly zachovávány a dodržovány veškeré normy kvality a bezpečnosti požadované pro přímé řízení programu.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Vysoce výkonná výpočetní technika a související kapacity zpracování dat v Unii by měly umožňovat zajistit širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky ve výrobních odvětvích a obecněji v oblastech veřejného zájmu s cílem využít jedinečných příležitostí, které superpočítače přinášejí společnosti v oblastech jako zdravotnictví, životní prostředí a bezpečnost, jakož i konkurenceschopnost průmyslu, zejména malých a středních podniků.

(16)  Vysoce výkonná výpočetní technika a související kapacity zpracování a ukládání dat v Unii by měly umožňovat zajistit širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky ve výrobních odvětvích a obecněji v oblastech veřejného zájmu s cílem využít jedinečných příležitostí, které superpočítače přinášejí společnosti v oblastech jako zdravotnictví, životní prostředí a bezpečnost, jakož i konkurenceschopnost průmyslu, zejména malých a středních podniků. Unie musí pořídit superpočítače světové třídy, zabezpečit jim systém dodávek a zavést služby v oblasti simulace, vizualizace a prototypizace a současně zajistit systém vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), který bude v souladu s hodnotami a zásadami Unie.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Podporu intervenci Unie v této oblasti vyjádřila Rada60 i Evropský parlament61. Kromě toho podepsalo v roce 2017 devět členských států prohlášení o iniciativě EuroHPC62, což je dohoda mezi vládami, kde se zavazují spolupracovat s Komisí s cílem vybudovat a zavést v Evropě nejmodernější infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a datové infrastruktury, jež by byly v celé Unii dostupné pro vědecké obce, veřejnost a soukromé partnery.

(17)  Podporu intervenci Unie v této oblasti vyjádřila Rada60 i Evropský parlament61. Kromě toho podepsalo v roce 2017 devět členských států prohlášení o iniciativě EuroHPC62, což je dohoda mezi vládami, kde se zavazují spolupracovat s Komisí s cílem vybudovat a zavést v Evropě nejmodernější infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a datové infrastruktury, jež by byly v celé Unii dostupné pro vědecké obce, veřejnost a soukromé partnery a posílily by přidanou hodnotu EU.

__________________

__________________

60

60

61

61

62

62

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  U specifického cíle Vysoce výkonná výpočetní technika se za nejvhodnější prováděcí mechanismus považuje společný podnik, který by měl zejména koordinovat vnitrostátní a unijní strategie a investice do infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a výzkumu a vývoje, sdílet prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajišťovat ekonomické a strategické zájmy Unie63. Odborná střediska vysoce výkonné výpočetní techniky v členských státech kromě toho poskytnou služby vysoce výkonné výpočetní techniky průmyslu, akademické obci a orgánům veřejné správy.

(18)  U specifického cíle Vysoce výkonná výpočetní technika se za nejvhodnější prováděcí mechanismus považuje společný podnik, který by měl zejména koordinovat vnitrostátní a unijní strategie a investice do infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a výzkumu a vývoje, sdílet prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajišťovat ekonomické a strategické zájmy Unie63. Odborná střediska vysoce výkonné výpočetní techniky v členských státech kromě toho poskytnou služby vysoce výkonné výpočetní techniky průmyslu včetně malých a středních podniků a začínajících podniků, akademické obci a orgánům veřejné správy usazeným v Unii.

__________________

__________________

63 Posouzení dopadů, průvodní dokument k „Návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Posouzení dopadů, průvodní dokument k „Návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Rozvíjení kapacity související s umělou inteligencí je rozhodující hnací silou digitální transformace průmyslu, jakož i veřejného sektoru. V továrnách, hlubokomořských aplikacích, domácnostech, městech a nemocnicích se využívají stále autonomnější roboty. Komerční platformy umělé inteligence pokročily od testování ke skutečným aplikacím v oblasti zdravotnictví a životního prostředí; všichni významní výrobci automobilů vyvíjejí autonomní vozidla a techniky strojového učení jsou ústředním prvkem všech hlavních webových platforem a aplikací využívajících velké objemy dat.

(19)  Rozvíjení kapacity související s umělou inteligencí je rozhodující hnací silou digitální transformace průmyslu, jakož i veřejného sektoru. V továrnách, hlubokomořských aplikacích, domácnostech, městech a nemocnicích se využívají stále autonomnější roboty. Komerční platformy umělé inteligence pokročily od testování ke skutečným aplikacím v oblasti zdravotnictví a životního prostředí; všichni významní výrobci automobilů vyvíjejí autonomní vozidla a techniky strojového učení jsou ústředním prvkem všech hlavních webových platforem a aplikací využívajících velké objemy dat. Aby vytvořila nejlepší rámcové podmínky pro podporu těchto nových technologií v Evropě, musí Unie do svého procesu tvorby politik doplnit zásadu inovací.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu poukázal Evropský parlament na dopad jazykových překážek na průmysl a jeho digitalizaci. V tomto kontextu je pro zachování jazykové rozmanitosti, zajištění začlenění a pro umožnění komunikace mezi lidmi a mezi lidmi a stroji nezbytný rozvoj rozsáhlých jazykových technologií založených na umělé inteligenci, jako je automatický překlad, rozpoznávání řeči, analýzy textů o velkém objemu dat, systémy pro dialog a odpovídání na otázky.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b)  Stále rychlejší vývoj samoučících se robotů a umělé inteligence, jakož i jejich schopnosti rozšiřovat znalosti a učení v řádu vteřin ztěžuje předvídání jakékoliv fáze vývoje do konce programu v roce 2027. Komise by proto měla věnovat zvláštní pozornost tomuto rychle se měnícímu digitálnímu trendu a případně by měla podle tohoto trendu urychleně upravit cíle pracovního programu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19c)  Vzhledem ke stále vzrůstající poptávce evropského průmyslu po řešeních v oblasti robotické umělé inteligence a vzhledem k významu předcházení vzniku významné investiční mezery v tomto oboru by cíle programu v oblasti umělé inteligence měly zahrnovat robotiku řízenou umělou inteligencí.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19d)  Výrobky a služby založené na umělé inteligenci by měly být vstřícné k uživatelům, od návrhu v souladu s právními předpisy a měly by spotřebitelům zajistit více možností a více informací, zejména o kvalitě výrobků a služeb.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Dostupnost rozsáhlých souborů dat a zkušebních a experimentálních zařízení zásadní význam pro rozvoj umělé inteligence.

(20)  Dostupnost rozsáhlých souborů dat a zkušebních a experimentálních zařízení pro zabezpečení vnitřního trhu, na němž je používána umělá inteligence, a přístup k vytěžování textu a dat mají zásadní význam pro rozvoj umělé inteligence včetně jazykových technologií.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Dne 25. dubna 2018 se Komise zavázala, že ve spolupráci se subjekty účastnícími se Evropské aliance pro umělou inteligenci (skupiny odborníků v této oblasti) předloží návrh evropského přístupu, který bude mít formu pokynů pro umělou inteligenci, a to s cílem podpořit evropské aplikace a podniky, které umělou inteligenci využívají.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu64 zdůraznil Evropský parlament význam společného přístupu k evropské kybernetické bezpečnosti, přičemž uznal potřebu zvýšit informovanost a považoval kybernetickou odolnost za zásadní odpovědnost vedoucích podniků a tvůrců vnitrostátních a evropských politik průmyslové bezpečnosti.

(21)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu64 zdůraznil Evropský parlament význam společného přístupu k evropské kybernetické bezpečnosti, přičemž uznal potřebu zvýšit informovanost a považoval kybernetickou odolnost za zásadní odpovědnost vedoucích podniků a tvůrců vnitrostátních a evropských politik průmyslové bezpečnosti, jakož i provádění zabezpečení a ochrany údajů již od fáze návrhu a standardního nastavení ochrany údajů.

__________________

__________________

64 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

64 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Kybernetická bezpečnost je úkolem pro celou Unii, jež nemůže být nadále řešen pouze roztříštěnými vnitrostátními iniciativami. Měla by být posílena kapacita Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem vybavit Evropu nezbytnými kapacitami pro ochranu jejích občanů a podniků proti kybernetickým hrozbám. Spotřebitelé by navíc měli být chráněni, když používají propojené produkty, jež mohou být napadeny hackery a ohrozit jejich bezpečnost. Toho by mělo být dosaženo společně s členskými státy a soukromým sektorem vývojem projektů posilujících kapacity Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečením koordinace mezi nimi a zajištěním širokého zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice, jakož i shromážděním kompetencí v této oblasti s cílem zajistit kritický objem a excelenci.

(22)  Kybernetická bezpečnost je úkolem pro celou Unii, jež nemůže být nadále řešen pouze roztříštěnými vnitrostátními iniciativami. Měla by být posílena kapacita Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem vybavit Evropu nezbytnými kapacitami pro ochranu občanů, orgánů veřejné správy a podniků proti kybernetickým hrozbám. Spotřebitelé by navíc měli být chráněni, když používají propojené produkty, jež mohou být napadeny hackery a ohrozit jejich bezpečnost. Toho by mělo být dosaženo společně s členskými státy a soukromým sektorem vývojem projektů posilujících kapacity Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečením koordinace mezi nimi a zajištěním širokého zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice, jakož i shromážděním kompetencí v této oblasti s cílem zajistit kritický objem a excelenci.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V září 2017 Komise předložila balíček iniciativ65, který stanoví komplexní přístup Unie ke kybernetické bezpečnosti s cílem posílit kapacitu Evropy řešit kybernetické útoky a hrozby a posílit technologii a průmyslovou kapacitu v této oblasti.

(23)  V září 2017 Komise předložila balíček iniciativ65, který stanoví komplexní přístup Unie ke kybernetické bezpečnosti s cílem posílit kapacitu Evropy řešit kybernetické útoky a hrozby, zvyšovat odolnost vůči nim a posílit technologii a průmyslovou kapacitu v této oblasti.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity.

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Kybernetická řešení by ze zásady měla obsahovat standardy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jako základní parametry návrhu podle dostupné špičkové technologie a zásady „bezpečnost již od návrhu“ a „bezpečnost jako výchozí nastavení“.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Důvěra je nezbytným předpokladem pro fungování jednotného digitálního trhu. Technologie kybernetické bezpečnosti, jakými jsou digitální identity, šifrování nebo detekce narušení a jejich uplatňování v oblastech jako finance, průmysl 4.0, energetika, doprava, zdravotní péče nebo elektronická veřejná správa, jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti činnosti a transakcí on-line pro občany, orgány veřejné správy i společnosti.

(24)  Důvěra je nezbytným předpokladem pro fungování jednotného digitálního trhu. Technologie kybernetické bezpečnosti, jakými jsou technologie distribuované účetní knihy, digitální identity, kryptografie, šifrování nebo detekce narušení a jejich uplatňování v oblastech jako finance, průmysl 4.0, logistika, energetika, doprava, cestovní ruch, zdravotní péče nebo elektronická veřejná správa, jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti, transparentnosti a důvěryhodnosti činnosti a transakcí on-line, a to i platforem 5G, pro občany, orgány veřejné správy i společnosti.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. října 2017 zdůraznila, že pro úspěšné budování digitální Evropy potřebuje Unie zejména trhy práce a systémy odborné přípravy a vzdělávání vhodné pro digitální věk a že existuje potřeba investovat do digitálních dovedností, aby všichni evropští občané měli silnější postavení a lepší dovednosti;

(25)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. října 2017 zdůraznila, že pro úspěšné budování digitální Evropy potřebuje Unie zejména trhy práce a systémy odborné přípravy a vzdělávání vhodné pro digitální věk a že existuje potřeba investovat do rozvoje digitálních dovedností a zlepšování digitální gramotnosti, aby všichni evropští občané měli silnější postavení a lepší dovednosti díky integrovanému přístupu;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Vzhledem k potřebě celostního přístupu by měl program brát v úvahu také oblasti začleňování, kvalifikace, odborné přípravy a specializace, které jsou vedle pokročilých digitálních kompetencí rozhodující pro vytváření přidané hodnoty ve znalostní společnosti.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu67 Evropský parlament uvedl, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení jsou základním kamenem sociální soudržnosti v digitální společnosti.

(27)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu67 Evropský parlament uvedl, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení jsou základním kamenem sociální soudržnosti v digitální společnosti. Dále požadoval, aby bylo do všech digitálních iniciativ začleněno hledisko rovnosti žen a mužů, a zdůraznil potřebu zabývat se závažnými genderovými rozdíly v odvětví IKT, neboť je to nezbytné pro dlouhodobý růst a prosperitu Evropy.

__________________

__________________

67 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

67 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Ve svém usnesení ze dne 28. dubna 2016 o rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku Evropský parlament zdůraznil, že je zapotřebí shromažďovat údaje o používání IKT, které budou rozlišené podle pohlaví, a stanovit cíle, ukazatele a referenční hodnoty, které umožní sledovat pokrok dosažený ve zpřístupňování IKT ženám, a propagovat příklady osvědčených postupů z různých společností.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27b)  Ve svém usnesení ze dne 21. prosince 2015 o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu Evropský parlament uvedl, že plně podporuje a propaguje kulturu digitálního podnikání žen a jejich zapojení do informační společnosti a účast na jejím chodu.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Pokročilé digitální technologie podporované tímto programem, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, kybernetická bezpečnost a umělá inteligence, jsou nyní dostatečně vyspělé, aby pokročily z výzkumného prostoru a byly zavedeny, prováděny a šířeny se na úrovni Unie. Stejně jako zavedení těchto technologií vyžaduje reakci Unie také rozměr dovedností. Příležitosti k odborné přípravě v pokročilých digitálních dovednostech je nutné v celé EU rozšířit, zintenzivnit a zpřístupnit. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to bránit hladkému zavedení pokročilých digitálních technologií a omezit celkovou konkurenceschopnost hospodářství Unie. Opatření podporovaná tímto programem doplňují ta, jež jsou podporována z fondů ESF a EFRR a programu Horizont Evropa.

(28)  Pokročilé digitální technologie podporované tímto programem, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, kybernetická bezpečnost, cloud computing, ochrana údajů, řízení informací a umělá inteligence, jsou nyní dostatečně vyspělé, aby pokročily z výzkumného prostoru a byly zavedeny, prováděny a šířeny na úrovni Unie. Stejně jako zavedení těchto technologií vyžaduje reakci Unie také rozměr dovedností. Příležitosti k vzdělávání a odborné přípravě v pokročilých digitálních dovednostech je nutné v celé EU rozšířit, zintenzivnit a zpřístupnit. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to bránit hladkému zavedení pokročilých digitálních technologií a omezit celkovou konkurenceschopnost hospodářství Unie. Opatření podporovaná tímto programem doplňují ta, jež jsou podporována z fondů ESF a EFRR, ERASMUS a programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Modernizace orgánů veřejné správy a veřejných služeb pomocí digitálních nástrojů je zásadní pro snížení administrativní zátěže průmyslu a občanů, a to obecně díky rychlejší, pohodlnější a méně nákladné interakci s veřejnými orgány a také účinnějším a kvalitnějším službám poskytovaným občanům a podnikům. Jelikož řada služeb veřejného zájmu již má unijní rozměr, podpora jejich provádění a zavádění na úrovni Unie by měla zajistit, aby prospěch z přístupu k digitálním službám vysoké kvality měli občané a podniky v celé Evropě.

(29)  Modernizace orgánů veřejné správy a veřejných služeb pomocí digitálních nástrojů zásadní význam pro snížení administrativní zátěže občanů a průmyslu, a to díky rychlejší, pohodlnější a méně nákladné interakci s veřejnými orgány a také účinnějším, transparentnějším a kvalitnějším službám poskytovaným občanům a podnikům, zatímco zároveň dojde ke zvýšení účinnosti veřejných výdajů. Jelikož řada služeb veřejného zájmu již má unijní rozměr, podpora jejich provádění a zavádění na úrovni Unie by měla zajistit, aby prospěch z přístupu k mnohojazyčným digitálním službám vysoké kvality mohli mít občané a podniky v celé Evropě. Je také důležité, aby byly tyto služby přístupné i osobám se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Digitalizace může usnadnit a zlepšit bezbariérový přístup pro všechny, včetně starších osob, osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob žijících v odlehlých nebo venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Digitální transformace oblastí veřejného zájmu jako zdravotní péče68, mobilita, spravedlnost, monitorování země a životního prostředí, vzdělávání a kultura vyžaduje pokračování a rozšíření infrastruktur digitálních služeb, které umožňují bezpečnou přeshraniční výměnu údajů a podporují vnitrostátní rozvoj. Jejich koordinace na základě tohoto nařízení dosáhne potenciálu součinnosti nejlépe.

(30)  Digitální transformace oblastí veřejného zájmu jako zdravotní péče68, mobilita, spravedlnost, monitorování země a životního prostředí, bezpečnost, snižování emisí uhlíku, energetická infrastruktura, vzdělávání a odborná příprava a kultura vyžaduje pokračování, modernizaci a rozšíření infrastruktur digitálních služeb, které umožňují bezpečnou přeshraniční a vícejazyčnou výměnu údajů a informací a podporují vnitrostátní rozvoj. Jejich koordinace na základě tohoto nařízení dosáhne potenciálu využití součinnosti a zajištění doplňkovosti nejlépe. Digitální transformace by však měla brát v úvahu, že někteří občané se jí (z různých důvodů) neúčastní, a sítě by měly být vybízeny, aby nadále tyto občany informovaly a pomáhaly jim plně uplatňovat svá práva a účastnit se všech společenských a občanských povinností.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Digitální transformace tohoto sektoru musí za všech okolností umožnit občanům EU bezpečný přeshraniční přístup, využívání a správu jejich osobních údajů bez ohledu na místo jejich pobytu nebo místo, kde se nacházejí údaje.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30b)  Využití pokročilých technologií a přístup k nim v oblastech veřejného zájmu, jako je vzdělávání, rovněž vyžaduje přípravu v oblasti dovedností nezbytných pro využívání těchto technologií. Proto by měly cíle zahrnuté ve zvláštním cíli č. 8 pokrývat rovněž vzdělávací programy pro ty osoby, které budou pokročilé technologie používat.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Modernizace evropských orgánů veřejné správy je jednou z hlavních priorit úspěšné realizace strategie pro jednotný digitální trh. Hodnocení strategie v polovině období zdůraznilo potřebu posílit transformaci orgánů veřejné správy a zajistit, aby občané měli snadný, důvěryhodný a bezproblémový přístup k veřejným službám.

(32)  Modernizace evropských orgánů veřejné správy je jednou z hlavních priorit úspěšné realizace strategie pro jednotný digitální trh. Hodnocení strategie v polovině období zdůraznilo potřebu posílit transformaci orgánů veřejné správy a zajistit, aby občané měli snadný, důvěryhodný, bezpečný, bezproblémový a inkluzivní přístup k veřejným službám.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Roční analýza růstu, kterou Komise zveřejnila v roce 201769, ukazuje, že kvalita evropských orgánů veřejné správy má přímý dopad na hospodářské prostředí, a je proto rozhodující pro povzbuzení produktivity, konkurenceschopnosti, hospodářské spolupráce, růstu a zaměstnanosti. Za účelem podpory hospodářského růstu a vysoce kvalitních služeb podnikům a občanům jsou nezbytné zejména účelná a transparentní veřejná správa a účinné soudní systémy.

(33)  Roční analýza růstu, kterou Komise zveřejnila v roce 201769, ukazuje, že kvalita evropských orgánů veřejné správy má přímý dopad na hospodářské prostředí, a je proto rozhodující pro povzbuzení produktivity, konkurenceschopnosti, hospodářské spolupráce, udržitelného růstu, zaměstnanosti a vysoce kvalitní práce. Za účelem podpory hospodářského růstu a vysoce kvalitních služeb podnikům a občanům jsou nezbytné zejména účelná a transparentní veřejná správa a účinné soudní systémy.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final.

69 COM(2016) 725 final.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Interoperabilita evropských veřejných služeb se týká všech úrovní správy: unijní, vnitrostátní, regionální a místní. Kromě toho, že odstraňuje překážky fungování jednotného trhu, interoperabilita usnadňuje úspěšné provádění politik, skýtá velký potenciál k překonání přeshraničních elektronických překážek a dále zabezpečuje vznik nových nebo upevnění rozvíjejících se společných veřejných služeb na úrovni Unie. Aby se odstranila roztříštěnost evropských služeb s cílem podpořit základní svobody a operativní vzájemné uznávání v EU, měl by být prosazován ucelený meziodvětvový a přeshraniční přístup k interoperabilitě způsobem, který je nejúčinnější a nejvstřícnější ke koncovým uživatelům. To znamená, že interoperabilitu je nutné chápat v širokém smyslu, od technických po právní vrstvy a včetně aspektů politiky pro danou oblast. Rozpětí činností by proto přesahovalo obvyklý životní cyklus řešení, aby zahrnulo všechny prvky intervencí, jež by podporovaly nezbytné rámcové podmínky pro trvalou celkovou interoperabilitu.

(34)  Interoperabilita evropských veřejných služeb se týká všech úrovní správy: unijní, vnitrostátní, regionální a místní. Kromě toho, že odstraňuje překážky fungování jednotného trhu, interoperabilita usnadňuje přeshraniční spolupráci, sladění společných norem, úspěšné provádění politik, skýtá velký potenciál k překonání přeshraničních elektronických a jazykových překážek a k omezení byrokracie a dále zabezpečuje vznik nových nebo upevnění rozvíjejících se společných veřejných služeb na úrovni Unie, přičemž brání zbytečnému dvojímu ukládání. Aby se odstranila roztříštěnost evropských služeb s cílem podpořit základní svobody a operativní vzájemné uznávání v EU, měl by být prosazován ucelený, technologicky neutrální meziodvětvový a přeshraniční přístup k interoperabilitě způsobem, který je nejúčinnější a nejvstřícnější ke koncovým uživatelům a zajišťuje vysokou úroveň ochrany údajů. To znamená, že interoperabilitu je nutné chápat v širokém smyslu, od technických po právní vrstvy a včetně aspektů politiky pro danou oblast. Rozpětí činností by proto přesahovalo obvyklý životní cyklus řešení, aby zahrnulo všechny prvky intervencí, jež by podporovaly nezbytné rámcové podmínky pro trvalou celkovou interoperabilitu.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  Dne 6. října 2017 ministři zemí EU v Tallinnu uvedli, že evropská digitální strategie by se měla opírat o spolupráci a interoperabilitu, a to včetně používání politik otevřených licencí a otevřených norem. Program by proto měl podporovat řešení s otevřeným zdrojovým kódem, aby umožnil opětovné používání, zvýšil důvěru a zajistil transparentnost. To bude mít pozitivní dopad na udržitelnost financovaných projektů.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V dubnu 2016 přijala Komise iniciativu digitalizace evropského průmyslu s cílem zajistit, aby „každý průmyslový podnik v Evropě, v kterémkoli odvětví, v kterékoli lokalitě a bez ohledu na velikost mohl v plné míře těžit z digitálních inovací“71.

(37)  V dubnu 2016 přijala Komise iniciativu digitalizace evropského průmyslu s cílem zajistit, aby „každý průmyslový podnik v Evropě, v kterémkoli odvětví, v kterékoli lokalitě a bez ohledu na velikost mohl v plné míře těžit z digitálních inovací“. To má velký význam zejména pro malé a střední podniky v kulturních a kreativních odvětvích.

__________________

 

71 nic

 

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Dosažení cílů může vyžadovat využití pákového efektu potenciálu doplňkových technologií při vytváření sítí a výpočetních domén, jak je uvedeno ve sdělení „Digitalizace evropského průmyslu“73, které uznává „dostupnost špičkové síťové a cloudové infrastruktury“ jako zásadní složku digitalizace průmyslu.

(39)  (Netýká se českého znění.)

__________________

__________________

73 COM (2016) 180 final: Digitalizace evropského průmyslu – Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu.

73 COM (2016) 180 final: Digitalizace evropského průmyslu – Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Obecné nařízení o ochraně údajů použitelné od května 2018 zaručí stanovením jediného souboru pravidel přímo použitelných v právních řádech členských států volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy EU a posílí důvěru a bezpečnost jednotlivců, dva nezbytné prvky pro skutečný jednotný digitální trh. Opatření prováděná v rámci tohoto programu by proto měla, pokud zahrnují zpracování osobních údajů, podporovat použití obecného nařízení o ochraně údajů, například v oblasti umělé inteligence a technologie blockchain.

(40)  Nařízení (EU) 2016/679 zaručuje stanovením jediného souboru pravidel přímo použitelných v právních řádech členských států volný pohyb osobních údajů mezi členskými státy EU a posiluje důvěru a bezpečnost jednotlivců, dva nezbytné prvky skutečného jednotného digitálního trhu. Veškerá opatření prováděná v rámci tohoto programu, pokud zahrnují zpracování osobních údajů, by proto měla být s tímto nařízením plně v souladu. Měla by podporovat zejména rozvoj takových digitálních technologií, které jsou v souladu s povinnostmi „záměrné ochrany osobních údajů“, jež jsou podle tohoto nařízení závazné. Pokud zpracování údajů zahrnuje údaje z elektronické komunikace, je třeba řádně zohlednit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES1a. Měla by podporovat zejména rozvoj takových digitálních technologií, které jsou v souladu s povinnostmi „záměrné ochrany osobních údajů“, jež jsou podle obecného nařízení o ochraně údajů závazné.

 

_________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Program by se měl provádět zcela v souladu s mezinárodním a unijním rámcem ochrany a vymáhání duševního vlastnictví. Účinná ochrana duševního vlastnictví hraje při inovacích klíčovou úlohu, a je proto pro účinné provádění programu nezbytná.

(41)  Program by se měl provádět zcela v souladu s mezinárodním a unijním rámcem ochrany a vymáhání duševního vlastnictví. Účinná ochrana duševního vlastnictví hraje při inovacích klíčovou úlohu a zachovává evropskou přidanou hodnotu, a je proto pro účinné provádění programu nezbytná.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Subjekty, které tento program provádějí, by měly splňovat ustanovení platná pro orgány Unie a vnitrostátní právní předpisy o nakládání s informacemi, zejména s citlivými neutajovanými informacemi a utajovanými informacemi EU.

(42)  Pokud subjekty, které tento program provádějí, zpracovávají citlivé neutajované informace nebo utajované informace Unie, měly by podle potřeby dodržovat příslušná ustanovení aktů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů o nakládání s informacemi.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  S ohledem na význam řešení problému změny klimatu v souladu se závazky Unie plnit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů tento program přispěje k začlenění opatření v oblasti změny klimatu a povede k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU podporujících cíle v oblasti klimatu74. Příslušná opatření budou identifikována v průběhu přípravy a provádění programu a opětovně posouzena v rámci příslušných postupů hodnocení a přezkumu.

(43)  S ohledem na význam řešení problému změny klimatu v souladu s povinnostmi Unie plnit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů tento program přispěje k začlenění opatření v oblasti změny klimatu a napomůže k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU podporujících cíle v oblasti klimatu74. Příslušná opatření by se měla identifikovat v průběhu přípravy a provádění programu a opětovně posoudit v rámci příslušných postupů hodnocení a přezkumu s cílem zajistit dodržování těchto povinností v plném rozsahu.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Aby se zajistily jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci pro přijetí pracovních programů, aby bylo cílů programu dosaženo v souladu s prioritami Unie a členských států a současně zajištěn soulad, transparentnost a kontinuita společných opatření Unie a členských států. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s poradním postupem podle článku 4 nařízení (EU) č. 182/201175, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

vypouští se

__________________

 

75 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  Pracovní programy by měly být v zásadě přijímány jako víceleté pracovní programy, zpravidla každé dva roky, nebo – je-li to odůvodněno potřebami souvisejícími s prováděním programu – roční pracovní programy. Druhy financování a způsoby čerpání podle tohoto nařízení by měly být voleny podle toho, nakolik jsou schopny dosáhnout konkrétních cílů opatření a přinášet výsledky, přičemž se zohledňují zejména náklady na kontrolní opatření, administrativní zátěž a očekávané riziko nedodržení pravidel. To by mělo zahrnovat zvážení využívání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(45)  Měly by být přijaty pracovní programy, aby bylo cílů programu dosaženo v souladu s prioritami Unie a členských států a aby byl současně zajištěn soulad, transparentnost a kontinuita společných opatření Unie a členských států. Pracovní programy by měly být v zásadě přijímány každé dva roky, nebo – je-li to odůvodněno potřebami souvisejícími s prováděním programu – na ročním základě. Druhy financování a způsoby čerpání podle tohoto nařízení by měly být voleny podle toho, nakolik jsou schopny dosáhnout konkrétních cílů opatření a přinášet výsledky, přičemž se zohledňují zejména náklady na kontrolní opatření, administrativní zátěž a očekávané riziko nedodržení pravidel. To by mělo zahrnovat zvážení využívání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se změn přílohy II za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

(46)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se změn příloh I a II za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a)  Aby bylo možné zajistit, udržet a rozvíjet dlouhodobé financování programu Digitální Evropa, jsou nezbytná jasná společná pravidla EU, která budou orientována na budoucnost a budou podporovat konkurenceschopnost, aby byly podněcovány investice a inovace a zachována dostupnost.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie, zejména zásady uvedené v článcích [8], [11], [16], [21], [35], [38] a [47] o ochraně osobních údajů, svobodě projevu a informací, svobodě podnikání, zákazu diskriminace, zdravotní péči, ochraně spotřebitelů a právu na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Členské státy musí toto nařízení uplatňovat způsobem, který je s těmito právy a zásadami v souladu.

(47)  Opatření spadající do působnosti programu by měla respektovat základní práva a dodržovat zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, zejména zásady uvedené v článcích [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] a [47] o ochraně osobních údajů, svobodě projevu a informací, svobodě podnikání, zákazu diskriminace, jazykové rozmanitosti a právu komunikovat v kterémkoli z jazyků EU, zdravotní péči, ochraně spotřebitelů a právu na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Tato opatření by měla probíhat v souladu s právními povinnostmi, včetně těch vyplývajících z mezinárodního práva, a se všemi příslušnými rozhodnutími Komise, jakož i s etickými zásadami, které zahrnují zabránění jakémukoli porušení integrity výzkumu.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(47a)  V dubnu 2018 se Komise zavázala1a zřídit pro zúčastněné strany a odborníky rámec pro návrh pokynů týkajících se umělé inteligence, a to ve spolupráci s Evropskou skupinou pro etiku ve vědě a nových technologiích; Komise bude podporovat organizace na ochranu spotřebitelů a orgány dohlížející na ochranu osobních údajů na úrovni EU i členských států při budování porozumění aplikacím s prvky umělé inteligence za pomoci vstupů od Evropské poradní skupiny spotřebitelů a Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

 

__________________

 

1a Sdělení ze dne 25.4.2018 nazvané Umělá inteligence pro Evropu, COM(2018) 237 final, k dispozici na adrese: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_CS.pdf.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Třetí země, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), se mohou účastnit programů Unie v rámci spolupráce zavedené podle Dohody o EHP, která stanoví provádění programů na základě rozhodnutí přijatého podle uvedené dohody. Toto nařízení by mělo obsahovat zvláštní ustanovení za účelem udělení nezbytných práv a přístupu příslušné schvalující osobě, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jakož i Evropskému účetnímu dvoru, aby mohly komplexně vykonávat své pravomoci.

vypouští se

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí program Digitální Evropa („program“).

Toto nařízení zavádí program Digitální Evropa („program“), který bude prováděn v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „centrem pro digitální inovace“ se rozumí právní subjekt určený nebo zvolený v otevřeném a soutěžním řízení, aby plnil úkoly v rámci programu, zejména poskytoval přístup k technologickým odborným poznatkům a experimentálním zařízením jako vybavení a softwarové nástroje pro umožnění digitální transformace průmyslu;

e)  „evropským centrem pro digitální inovace“ se rozumí stávající nebo nový právní subjekt nebo konsorcium právních subjektů určené nebo zvolené v otevřeném, transparentním a soutěžním řízení, aby plnily úkoly v rámci programu, zejména poskytovaly přístup k technologickým odborným poznatkům a experimentálním zařízením jako vybavení a softwarové nástroje pro umožnění digitální transformace průmyslu, a aby také usnadňovaly přístup k financování. Evropská centra pro digitální inovace jsou otevřená podnikům všech forem a velikostí, zejména malým a středním podnikům, rozvíjejícím se podnikům a orgánům veřejné správy v celé Unii.

 

Evropská centra pro digitální inovace fungují jako jednotná kontaktní místa, kde mohou společnosti, zejména malé a střední podniky, začínající podniky a podniky se střední tržní kapitalizací, získat pomoc při zlepšování svých podnikových a výrobních procesů, výrobků a služeb prostřednictvím digitální technologie, která může přinést přidanou hodnotu. Centra proto vytvoří decentralizovanou síť v celé Unii, a budou tak společnostem nabízet podporu s cílem zajistit, aby kvalifikace jejich zaměstnanců odpovídaly odbornosti požadované pro zvládnutí dostupné digitální technologie. Centra také budou koordinovat svou činnost s poskytovateli vzdělávání s cílem podporovat stáže pro studenty a profesní přípravu na pracovišti pro pracovníky.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „mediální gramotností“ se rozumí analytické dovednosti, které jsou pro jednotlivce nezbytné, aby se orientoval v digitálním světě;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb)  „evropským partnerstvím“ se rozumí iniciativa, v jejímž rámci se Unie spolu se soukromými a/nebo veřejnými partnery (jako je odvětví průmyslu, výzkumné organizace, subjekty pověřené výkonem veřejné služby na místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni nebo organizace občanské společnosti, včetně nadací a organizací malých a středních podniků) zavazují, že budou společně podporovat přípravu a provádění činností v oblasti digitálních inovací a zavádění technologií, včetně těch, které souvisejí s uplatněním na trhu a v oblasti regulace či uplatňování politik;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fc)  „malými a středními podniky“ se rozumí malé a střední podniky ve smyslu definice uvedené v článku 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES;

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fd)  „konsorciem“ se rozumí skupina spolupracujících podniků vytvořená za účelem provádění opatření v rámci programu.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program má tento obecný cíl: podporovat digitální transformaci evropského hospodářství a společnosti a přinášet její výhody evropským občanům a podnikům. Program:

1.  Program má tento obecný cíl: podporovat a zrychlit digitální transformaci evropského hospodářství, průmyslu a společnosti a přinášet její výhody evropským občanům, veřejným službám a podnikům, jakož i posilovat strategickou nezávislost a soudržnost Unie a zajišťovat přitom konkurenceschopnost a zmenšovat digitální propast. Program:

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zvětší rozsah šíření a využívání digitálních technologií v oblastech veřejného zájmu a v soukromém sektoru.

b)  zvětší rozsah šíření a využívání digitálních technologií v soukromém sektoru a v oblastech veřejného zájmu a podporovat přitom jejich digitální transformaci a zajišťovat přístup k digitálním technologiím.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zavést, koordinovat na úrovni Unie a provozovat v Unii integrovanou infrastrukturu exa-kapacitních77 superpočítačů a datovou infrastrukturu světové úrovně, jež bude dostupná na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných prostředků;

a)  zavést, koordinovat na úrovni Unie a provozovat v Unii interoperabilní infrastrukturu exa-kapacitních77 superpočítačů a datovou infrastrukturu světové úrovně, jež bude dostupná veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných a soukromých prostředků;

__________________

__________________

77 Miliardy miliard operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu.

77 Miliardy miliard operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zavést hotovou/funkční technologii, která je výsledkem výzkumu a inovací s cílem vybudovat integrovaný ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky Unie, jež zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, včetně hardwaru, softwaru, aplikací, služeb, propojení a digitálních dovedností;

b)  zavést hotovou/funkční technologii, která je výsledkem výzkumu a inovací s cílem vybudovat integrovaný ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky Unie, jež zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, včetně hardwaru, softwaru, aplikací, služeb, propojení a digitálních dovedností, a zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany údajů;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zavést a provozovat post-exakapacitní78 infrastrukturu, včetně integrace s kvantovými výpočetními technologiemi, a vyvinout nové výzkumné infrastruktury pro výpočetní vědu.

c)  zavést a provozovat post-exakapacitní78 infrastrukturu, včetně integrace s kvantovými výpočetními technologiemi, a vyvinout nové výzkumné infrastruktury pro výpočetní vědu; povzbuzovat v Unii vývoj hardwaru a softwaru potřebného pro takové zavádění.

__________________

__________________

78 Tisíckrát rychlejší než exa-kapacitní.

78 Tisíckrát rychlejší než exa-kapacitní.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Opatření v rámci specifického cíle č. 1 se provádějí primárně prostřednictvím společného podniku, který navrhla Komise a schválila Rada ministrů dne 25. června 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ...1a.

 

__________________

 

1a Nařízení, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku. 10594/18. Brusel 18. září 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/cs/pdf.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

a)  vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. V souladu s právními předpisy o ochraně údajů musí řešení založená na umělé inteligenci a dostupné zdroje dodržovat zásadu ochrany a bezpečnosti soukromí již od návrhu; a zajišťovat přitom, aby byl člověk i nadále ústředním prvkem vývoje a zavádění umělé inteligence;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zpřístupnit tyto kapacity všem podnikům a orgánům veřejné správy;

b)  zpřístupnit tyto kapacity podnikům, zejména malým a středním podnikům a začínajícím podnikům a orgánům veřejné správy, včetně neziskových organizací, výzkumných institucí a univerzit;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  vyvinout a posílit průmyslové aplikace a produkční systémy, a usnadňovat tak začleňování technologií do hodnotových řetězců, rozvoj inovativních podnikatelských modelů a zkracování časové prodlevy mezi inovací a průmyslovou výrobou; a podporovat využívání řešení založených na umělé inteligenci v oblastech veřejného zájmu a ve společnosti.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření v rámci tohoto specifického cíle Umělá inteligence se provádějí výhradně pod přímým vedením Komise nebo výkonné agentury na základě analýzy nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření prováděná v rámci specifického cíle č. 2 musí být v souladu s etickými zásadami a s příslušnými vnitrostátními předpisy, právními předpisy Unie a mezinárodními právními předpisy, včetně Listiny základních práv Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech a jejího protokolu. Komise stanoví podmínky týkající se etických otázek v pracovních programech v rámci specifického cíle č. 2 a zohlední přitom doporučení vydané odbornou skupinou na vysoké úrovni pro umělou inteligenci. Výzvy nebo grantové dohody musí obsahovat příslušné podmínky stanovené v pracovních programech. U každého projektu se během hodnocení každé akce provede etický přezkum a akce, které jsou z etického hlediska nepřijatelné nebo nesplňují podmínky dohody, nebudou způsobilé pro financování.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

a)  podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost s cílem dosáhnout společné vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti na evropské úrovni, a to v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů a základními právy a při zajištění strategické nezávislosti EU;

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat co nejlepší využívání evropských znalostí, kapacity a dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností;

b)  podporovat co nejlepší využívání a rozšiřování evropských znalostí, kapacity a dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností; a sdílení a začleňování osvědčených postupů;

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajistit široké zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice;

c)  zajistit široké zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice; se zvláštní pozorností věnovanou veřejným službám a základním hospodářským subjektům, jako jsou malé a střední podniky;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  posílit schopnosti v členských státech a soukromém sektoru s cílem pomoci jim splnit směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii79.

d)  posílit schopnosti v členských státech a soukromém sektoru s cílem pomoci jim splnit směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii79, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na rozvoj kultury kybernetické bezpečnosti v rámci organizací;

__________________

__________________

79 Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1.

79 Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zlepšovat odolnost proti kybernetickým útokům, zvyšovat povědomí o rizicích a vědomosti o základních bezpečnostních postupech mezi uživateli, zejména veřejnými službami, malými a středními podniky a začínajícími podniky, zajišťovat, aby společnosti splňovaly základní úroveň bezpečnosti, jako je šifrování údajů a sdělení mezi koncovými body a aktualizace softwaru, a podporovat využívání konceptů bezpečnosti již od fáze návrhu a na základě výchozí znalosti základních bezpečnostních postupů, jakož i kybernetické hygieny.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření v rámci specifického cíle č. 3 Kybernetická bezpečnost a důvěra se provádějí především prostřednictvím Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a sítě kompetencí pro kybernetickou bezpečnost v souladu s [nařízením Evropského parlamentu a Rady ...1a].

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 4. Cíl Pokročilé digitální dovednosti podpoří rozvoj pokročilých digitálních dovedností v oblastech podporovaných tímto programem, čímž přispěje ke zvětšení talentového potenciálu Evropy a k větší profesionalitě, zvláště pokud jde o vysoce výkonnou výpočetní techniku, analýzu dat velkého objemu, kybernetickou bezpečnost, technologie distribuované účetní knihy, robotiku a umělou inteligenci. Finanční intervence sleduje tyto operativní cíle:

Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 4. Cíl Pokročilé digitální dovednosti podpoří rozvoj pokročilých digitálních dovedností v oblastech podporovaných tímto programem, čímž přispěje ke zvětšení talentového potenciálu Unie, zmenšení digitální propasti a k větší profesionalitě způsobem, který respektuje vyvážení zastoupení žen a mužů, zvláště pokud jde o vysoce výkonnou výpočetní techniku, analýzu dat velkého objemu, kybernetickou bezpečnost, technologie distribuované účetní knihy, robotiku, umělou inteligenci, cloud computing, komunikační systémy a sítě, kompetence v oblasti ochrany údajů, umělou inteligenci. Aby bylo možné povzbudit a zlepšit trh práce a specializaci v digitálních technologiích a aplikacích, finanční intervence sleduje tyto operativní cíle:

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat koncepci a realizaci dlouhodobé odborné přípravy a kurzů pro studenty, odborníky a pracovníky v oblasti informačních technologií;

a)  podporovat koncepci a realizaci vysoce kvalitních dlouhodobých kurzů odborné přípravy, včetně kombinovaného vzdělávání, pro studenty, učitele, pedagogy, odborníky, výzkumníky a pracovníky v oblasti informačních technologií, včetně úředníků veřejné správy, a to ve spolupráci se školami, univerzitami a výzkumnými centry;

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a jejich pracovníky;

b)  podporovat koncepci a realizaci vysoce kvalitní krátkodobé odborné přípravy včetně kombinovaného vzdělávání a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a začínajících podniků a pracovníky, včetně úředníků veřejné správy a osob samostatně výdělečně činných;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporovat profesní přípravu na pracovišti a stáže pro studenty, mladé podnikatele a absolventy.

c)  podporovat vysoce kvalitní profesní přípravu na pracovišti, včetně kombinovaného vzdělávání, a stáže pro studenty, mladé podnikatele a absolventy.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření v rámci specifického cíle č. 4 Pokročilé digitální dovednosti se provádějí především prostřednictvím přímého řízení Evropské komise. Evropská centra pro digitální inovace mohou fungovat jako zprostředkovatelé příležitostí k odborné přípravě, poskytovat podnikům poradenství a komunikovat s příslušnými centry kompetencí s cílem zajistit co největší zeměpisné pokrytí v celé Unii.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 5. Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita má tyto operativní cíle:

Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 5. Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita má tyto operativní cíle, které doplňují opatření v oblasti digitální infrastruktury prováděná za tímto účelem a zároveň zmenšují digitální propast:

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, mohly zavést nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;

a)  zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava a komunikace, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, jakož i podniky usazené v Unii mohly efektivně zavést a díky nezbytným dovednostem získaným pomocí odborné přípravy používat nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, jazykovou technologii, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zavést, provozovat a udržovat infrastruktury transevropských interoperabilních digitálních služeb (včetně služeb souvisejících) vzájemně se doplňujících s vnitrostátními a regionálními opatřeními;

b)  zavést, provozovat a udržovat nejmodernější infrastruktury transevropských interoperabilních digitálních služeb v celé Unii (včetně služeb souvisejících) vzájemně se doplňujících s vnitrostátními a regionálními opatřeními;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  usnadnit vývoj, aktualizace a využívání řešení a rámců evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany, včetně opakovaného použití řešení a rámců interoperability;

c)  usnadnit vývoj, aktualizace a využívání řešení a rámců evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany, včetně řešení s otevřeným zdrojem a opakovaného použití řešení a rámců interoperability;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  nabídnout orgánům veřejné správy přístup k testování a pilotním projektům digitálních technologií, včetně jejich přeshraničního využívání;

d)  nabídnout orgánům veřejné správy přístup k testování, pilotním projektům a rozšiřování digitálních technologií, včetně jejich přeshraničního využívání;

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky;

e)  podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, technologie distribuované účetní knihy, kybernetickou bezpečnost, ochranu údajů, cloud computing a správu informací a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky a začínajícími podniky;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podpořit koncepci, testování, provádění a zavádění interoperabilních digitálních řešení pro veřejné služby na úrovni EU poskytované prostřednictvím platformy daty podložených opětovně využitelných řešení podporující inovace a zavádějící společné rámce za účelem uvolnění plného potenciálu služeb orgánů veřejné správy pro evropské občany a podniky;

f)  podpořit koncepci, udržování, testování, provádění a zavádění interoperabilních digitálních řešení pro veřejné služby na úrovni EU poskytované prostřednictvím platformy daty podložených opětovně využitelných řešení podporující inovace a zavádějící společné rámce za účelem uvolnění plného potenciálu služeb orgánů veřejné správy pro evropské občany a podniky;

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  zajistit trvalou kapacitu na úrovni Unie pro pozorování a analyzování rychle se vyvíjejících digitálních trendů a přizpůsobení se jim, jakož i pro sdílení a začleňování osvědčených postupů;

g)  zajistit trvalou kapacitu na úrovni Unie k prosazování digitálního rozvoje, a rovněž pro pozorování a analyzování rychle se vyvíjejících digitálních trendů a přizpůsobení se jim, jakož i pro sdílení a začleňování osvědčených postupů a usnadnění vzájemného obohacování různých vnitrostátních iniciativ, což povede k rozvoji digitální společnosti díky trvalé spolupráci mezi všemi zúčastněnými subjekty na úrovni EU;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  podpořit spolupráci k dosažení evropského ekosystému pro důvěryhodné infrastruktury využívající služeb a aplikací distribuované účetní knihy, včetně podpory interoperability a normalizace a pomoci při zavádění přeshraničních aplikací EU;

h)  podpořit spolupráci k dosažení evropského ekosystému pro důvěryhodné infrastruktury využívající služeb a aplikací mj. distribuované účetní knihy, včetně podpory interoperability a normalizace a pomoci při zavádění přeshraničních aplikací EU na základě zabezpečení a ochrany údajů již od fáze návrhu, a zároveň zaručovat ochranu údajů a bezpečnost spotřebitelů;

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření v rámci specifického cíle č. 5 Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita se provádějí především prostřednictvím přímého řízení Evropské komise. Evropská centra pro digitální inovace a centra kompetencí mohou fungovat jako zprostředkovatelé.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 9 194 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 8 192 391 000 EUR v cenách roku 2018 (9 194 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  až 2 698 240 000 EUR pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;

a)  až 2 404 289 438 EUR v cenách roku 2018 (2 698 240 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  až 2 498 369 000 EUR pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence;

b)  až 2 226 192 703 EUR v cenách roku 2018 (2 498 369 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence;

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  až 1 998 696 000 EUR pro specifický cíl č. 3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;

c)  až 1 780 954 875 EUR v cenách roku 2018 (1 998 696 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č.3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  až 699 543 000 EUR pro specifický cíl č. 4 – Pokročilé digitální dovednosti;

d)  až 623 333 672 EUR v cenách roku 2018 (699 543 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č.4 – Pokročilé digitální dovednosti;

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  až 1 299 152 000 EUR pro specifický cíl č. 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.

e)  až 1 157 620 312 EUR v cenách roku 2018 (1 299 152 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č.5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Do programu mohou být na žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo nepřímo v souladu s písmenem c) uvedeného článku. Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.

5.  Do programu mohou být na žádost členských států převedeny zdroje, jež jim byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise tyto zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo nepřímo v souladu s písmenem c) uvedeného článku. Tyto zdroje se pokud možno v maximální možné míře použijí ve prospěch dotčeného členského státu.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program je otevřen těmto třetím zemím:

vypouští se

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  členové Evropského sdružení volného obchodu, kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru, v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o Evropském hospodářském prostoru;

1.  Program je otevřen členům Evropského sdružení volného obchodu, kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru, v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o Evropském hospodářském prostoru;

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidáti v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro jejich účast v programech Unie stanovenými v příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách a v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v dohodách mezi Unií a těmito zeměmi;

2.  Plné či částečné přidružení třetích zemí, které nejsou uvedeny v odstavci 1, vychází z individuálního posouzení specifických cílů, a to v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě o účasti třetí země v kterémkoli programu Unie, za předpokladu, že tato zvláštní dohoda beze zbytku zohledňuje tato kritéria:

 

  účast třetí země je v zájmu Unie,

 

  účast přispívá k dosažení cílů stanovených v článku 3,

 

  účast nevyvolává žádné obavy v oblasti bezpečnosti a plně dodržuje příslušné bezpečnostní požadavky stanovené v článku 12,

 

  dohoda zajišťuje spravedlivou rovnováhu mezi příspěvky a výhodami účasti třetí země, která se účastní programů Unie;

 

  dohoda stanoví podmínky účasti v daných programech, včetně výpočtu finančních příspěvků k jednotlivým programům a jejich správních nákladů. Tyto příspěvky představují účelově vázané příjmy v souladu s [čl. 21 odst. 5] [nového finančního nařízení],

 

  dohoda nesvěřuje třetí zemi rozhodovací pravomoc ohledně programu,

 

  dohoda zaručuje práva Unie zajistit řádné finanční řízení a chránit své finanční zájmy.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Během přípravy pracovních programů Evropská komise nebo jiné příslušné prováděcí subjekty individuálně posoudí, zda jsou v případě opatření zahrnutých do těchto pracovních programů splněny podmínky stanovené v dohodě uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro účast těchto zemí v programech Unie stanovenými v příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách a v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v dohodách mezi Unií a těmito zeměmi;

vypouští se

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  třetí země v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetí země na programu Unie za předpokladu, že tato dohoda

vypouští se

  zajišťuje spravedlivou rovnováhu, pokud jde o příspěvky třetí země, která se účastní programů Unie, a přínos pro ni,

 

  stanoví podmínky účasti na programech, včetně výpočtu finančních příspěvků na jednotlivé programy a jejich správní náklady. Tyto příspěvky představují v souladu s čl. [21 odst. 5] [nového finančního nařízení] účelově vázané příjmy,

 

  nesvěřuje třetí zemi rozhodovací pravomoc ohledně programu,

 

  zaručuje práva Unie zajistit řádné finanční řízení a chránit její finanční zájmy.

 

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Spolupráce se třetími zeměmi a organizacemi uvedená v odstavci 1 v rámci specifického cíle č. 3, Kybernetická bezpečnost a důvěra, podléhá článku [12].

2.  Spolupráce se třetími zeměmi a organizacemi uvedená v odstavci 1 v rámci specifického cíle č. 1 Vysoce výkonná výpočetní technika, specifického cíle č. 2 Umělá inteligence a specifického cíle č. 3. Kybernetická bezpečnost a důvěra, podléhá článku [12].

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pracovní program může rovněž stanovit, že právní subjekty usazené v přidružených zemích a právní subjekty usazené v EU, ale řízené ze třetích zemí nejsou z bezpečnostních důvodů způsobilé k účasti ve všech nebo některých opatřeních v rámci specifického cíle č. 3. V těchto případech se výzvy k předkládání návrhů a výzvy k předkládání nabídek omezí na subjekty usazené nebo považované za usazené v členských státech a řízené členskými státy a/nebo státními příslušníky členských států.

5.  Pracovní program může rovněž stanovit, že právní subjekty usazené v přidružených zemích a právní subjekty usazené v EU, ale řízené ze třetích zemí nejsou ze strategických a z bezpečnostních důvodů způsobilé k účasti ve všech nebo některých opatřeních v rámci specifického cíle č. 1, 2 a 3. V těchto případech se výzvy k předkládání návrhů a výzvy k předkládání nabídek omezí na subjekty usazené nebo považované za usazené v členských státech a řízené členskými státy a/nebo státními příslušníky členských států.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Opatření zahrnující přenosy technologie mimo Unii nejsou povolena. V zájmu zajištění cílů dlouhodobé strategické bezpečnosti se v případě účasti subjektů, které mají své hlavní sídlo mimo Unii, provádí posuzování příslušných možností.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Komise nebo financující subjekt mohou v příslušných případech provést bezpečnostní kontroly a opatření, která nejsou v souladu s bezpečnostními pravidly, mohou být vyloučena nebo kdykoliv ukončena.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program je navržen tak, aby při provádění umožňoval součinnost s jinými programy financování Unie, jak je blíže popsáno v příloze III, zejména prostřednictvím ujednání pro doplňkové financování z programů EU, pokud to umožňují způsoby správy; následně, střídavě nebo prostřednictvím kombinování fondů, včetně společného financování opatření.

1.  Program je navržen tak, aby při provádění umožňoval součinnost s jinými programy financování Unie, jak je blíže popsáno v příloze III, zejména prostřednictvím ujednání pro doplňkové financování z programů EU, pokud to umožňují způsoby správy; následně, střídavě nebo prostřednictvím kombinování fondů, včetně společného financování opatření. Komise zajistí, aby při využívání doplňkové povahy programu ve vztahu k jiným evropským programům financování, zejména k evropským strukturálním a investičním fondům, Evropskému fondu pro regionální rozvoj (EFRR), programu Horizont Evropa a Nástroji pro propojení Evropy, programu InvestEU, programu Erasmus a Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), nebylo narušováno dosažení specifických cílů č. 1 až 5.

 

Komise musí hledat způsoby, jak zlepšit celkovou účinnost programů nabízejících zdroje v oblasti digitalizace.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zřídí se vhodné mechanismy koordinace mezi příslušnými orgány a odpovídající monitorovací nástroje s cílem systematicky zajišťovat synergie mezi programem a všemi relevantními nástroji financování EU. Ujednání přispějí k zamezení zdvojování a maximalizaci dopadu výdajů.

2.  Zřídí se vhodné mechanismy koordinace mezi příslušnými orgány a mezi orgány a Evropskou komisí a odpovídající monitorovací nástroje s cílem systematicky zajišťovat synergie mezi programem a všemi relevantními nástroji financování EU. Ujednání přispějí k zamezení zdvojování a maximalizaci dopadu výdajů.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program může poskytovat financování kteroukoli z forem stanovených ve finančním nařízení, včetně zejména zadávání veřejných zakázek jako základní formy, jakož i grantů a cen. Zároveň může poskytovat financování formou finančních nástrojů v rámci operací kombinování zdrojů.

2.  Program může poskytovat financování kteroukoli z forem stanovených ve finančním nařízení, včetně zejména zadávání veřejných zakázek ze strany Komise nebo financujícího subjektu, příjemců grantů jednotlivě nebo společně jako základní formy akce, jakož i grantů a cen. Veřejné zakázky mohou v rámci jednoho postupu umožnit udělení většího počtu zakázek a stanovit místo výkonu činnosti plnění v souladu s platnými mezinárodními dohodami o veřejných zakázkách. Program může zároveň poskytovat financování formou finančních nástrojů v rámci operací kombinování zdrojů.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je umožnit co nejúčinnější využívání veřejných zakázek díky vyjasnění ustanovení o tom, jak může EK nebo financující subjekty EU fungovat jako zadavatelé veřejných zakázek financovaných z prostředků programu Digitální Evropa. V rámci jednoho postupu lze také zadat zakázky více dodavatelům nebo více zdrojům, což zajistí lepší nákladovou efektivnost a kontinuitu dodávek a služeb, zejména v případě digitálních technologií.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program se může provádět prostřednictvím evropských partnerství. To může zahrnovat zejména příspěvky na stávající nebo nová partnerství veřejného a soukromého sektoru ve formě společných podniků zřízených podle článku 187 SFEU. Na tyto příspěvky se použijí ustanovení vztahující se na evropská partnerství podle [nařízení o programu Horizont Evropa, odkaz nutno doplnit].

Program se může provádět prostřednictvím evropských partnerství uzavřených v rámci procesu strategického programování mezi Komisí a členskými státy. To může zahrnovat zejména příspěvky na stávající nebo nová partnerství veřejného a soukromého sektoru ve formě společných podniků zřízených podle článku 187 SFEU. Na tyto příspěvky se použijí ustanovení vztahující se na evropská partnerství podle [nařízení o programu Horizont Evropa, odkaz nutno doplnit].

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Evropská partnerství:

 

a) se zřizují v případech, kdy budou efektivněji dosahovat cílů programu Digitální Evropa, než je možné pouze na úrovni Unie;

 

b) dodržují zásady přidané hodnoty Unie, transparentnosti, otevřenosti, dopadu, aktivačního účinku, dlouhodobého finančního závazku všech zúčastněných stran, flexibility, soudržnosti a doplňkovosti s iniciativami Unie a místními, regionálními, celostátními a mezinárodními iniciativami;

 

c) jsou časově omezená a zahrnují podmínky pro postupné ukončování financování programů.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ustanovení a kritéria pro jejich výběr, provádění, monitorování, hodnocení a postupné ukončování jsou stanovena v (odkaz bude doplněn).

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 16 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Centra pro digitální inovace

Evropská centra pro digitální inovace

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Během prvního roku provádění programu se zřídí výchozí síť center pro digitální inovace.

1.  Během prvního roku provádění programu se na základě stávající infrastruktury zřídí výchozí síť evropských center pro digitální inovace a vždy bude existovat alespoň jedno evropské centrum pro digitální inovace v každém členském státě.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely zřízení sítě uvedené v odstavci 1 jmenuje každý členský stát kandidátské subjekty prostřednictvím otevřeného a soutěžního procesu na základě těchto kritérií:

2.  Pro účely zřízení sítě uvedené v odstavci 1 jmenuje každý členský stát kandidátské subjekty prostřednictvím otevřeného, transparentního, inkluzivního a soutěžního procesu na základě těchto kritérií:

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vhodné kompetence související s funkcemi center pro digitální inovace;

a)  vhodné kompetence související s funkcemi evropských center pro digitální inovace,

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vhodná kapacita v oblasti řízení, pracovníků a infrastruktury;

b)  vhodná kapacita v oblasti řízení, pracovníků a infrastruktury a soubor dovedností;

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  doložená spolupráce se soukromým sektorem pro zajištění relevance intervencí v rámci specifických cílů č. 1 až 5 z hlediska trhu;

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  vazby na stávající centra IKT zřízená v rámci programu Horizont 2020, centrum EUinvest a síť European Enterprise Network.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Podrobné podmínky, které mají být splněny, aby mohlo být použito označení „evropské centrum pro digitální inovace“, a úkoly, které mají centra provádět, budou harmonizovány a včas zveřejněny, aby byla možná řádná příprava a provádění akcí.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise přijme rozhodnutí o výběru subjektů tvořících výchozí síť. Komise zvolí tyto subjekty z kandidátských subjektů jmenovaných členskými státy na základě kritérií uvedených v odstavci 2 a těchto doplňujících kritérií:

3.  Komise přijme rozhodnutí o výběru subjektů tvořících výchozí síť. Komise zvolí a jasně identifikuje tyto subjekty z kandidátských subjektů jmenovaných členskými státy na základě kritérií uvedených v odstavci 2 a těchto doplňujících kritérií:

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  schopnost výchozí sítě zajistit pokrytí potřeb průmyslu a oblastí veřejného zájmu a ucelené a vyvážené zeměpisné pokrytí.

b)  schopnost výchozí sítě zajistit pokrytí potřeb průmyslu a oblastí veřejného zájmu a ucelené a vyvážené zeměpisné pokrytí, jež zlepší sbližování, přispěje k odstranění rozdílů mezi zeměmi v rámci programů soudržnosti a ostatními členskými státy a ze zeměpisného hlediska zmenší digitální propast.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Další centra pro digitální inovace se vyberou na základě otevřeného a soutěžního procesu tak, aby se zajistilo co nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě. Počet subjektů sítě je úměrný počtu obyvatel daných členských států a v každém členském státě musí být nejméně jedno centrum pro digitální inovace. K řešení zvláštních omezení, kterým čelí nejvzdálenější regiony EU, mohou být navrženy specifické subjekty, které jejich potřeby pokryjí.

4.  Další evropská centra pro digitální inovace se vyberou na základě otevřeného, transparentního a soutěžního procesu tak, aby se zajistilo co nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě. Počet subjektů sítě je úměrný počtu obyvatel daných členských států. K řešení zvláštních omezení, kterým čelí nejvzdálenější regiony EU, se v těchto regionech mohou vybrat další centra pro inovace.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Centra pro digitální inovace mohou být financována formou grantů.

5.  Evropská centra pro digitální inovace musí být jasně identifikována pomocí zvláštních označení a financována formou grantů.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Centra pro digitální inovace, která získají financování, se zapojí do provádění programu, aby:

6.  Evropská centra pro digitální inovace, která získají financování, se zapojí do provádění programu, aby:

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytovala služby digitální transformace – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;

a)  poskytovala služby digitální transformace a technologické expertízy – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na začínající podniky, malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  podporovala podniky, zvláště malé a střední podpory a začínající podniky, organizace a veřejnou správu při dosahování větší konkurenceschopnosti a zlepšování jejich obchodních modelů díky používání nových technologií, na něž se program vztahuje;

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a střední podniků a podniků se střední tržní kapitalizací usazených v jednom regionu s centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby;

b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a střední podniků, začínajících podniků a podniků se střední tržní kapitalizací usazených v jednom regionu s evropskými centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby; povzbuzovala výměny dovedností, společné iniciativy a správné postupy;

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací. Jednotlivá centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;

c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům, začínajícím podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací. Jednotlivá evropská centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Evropská centra pro digitální inovace mohou rovněž spolupracovat s Evropským inovačním a technologickým institutem, a to zejména se společenstvím EIT Digital, jakož i s centry pro digitální inovace zřízenými v rámci programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  Evropská centra pro digitální inovace mohou provádět činnosti center pro digitální inovace zřízených v rámcových programech pro výzkum a inovace včetně center pro inovace společenství EIT Digital.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro financování jsou způsobilá pouze opatření přispívající k dosažení cílů uvedených v článku [3] a v článcích [4]–[8].

1.  Pro financování jsou způsobilá pouze opatření přispívající k dosažení cílů uvedených v článku [3] a v článcích [4]–[8] v souladu s obecnými cíli, které stanoví příloha I.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  třetích zemí přidružených k programu;

ii)  třetích zemí přidružených k programu v souladu s články 10 a 12;

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi, která není přidružena k programu, jsou ve výjimečných případech způsobilé k účasti na konkrétních opatřeních, pokud je to nezbytné k dosažení cílů daného programu.

3.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi, která není přidružena k programu, jsou ve výjimečných případech způsobilé k účasti na konkrétních opatřeních, pokud je to nezbytné k dosažení cílů daného programu a pokud to neznamená dodatečná bezpečnostní rizika pro Unii nebo nezpochybňuje strategickou nezávislost Unie.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Fyzické osoby nejsou způsobilé s výjimkou grantů udělovaných v rámci specifického cíle č. 4, Pokročilé digitální dovednosti.

4.  Fyzické osoby mohou být způsobilé pro získání grantů udělovaných v rámci specifického cíle č. 4, Pokročilé digitální dovednosti. Státní příslušníci třetích zemí mohou být způsobilí pod podmínkou, že mají bydliště na území Unie.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení.

Granty v rámci programu se udělují a spravují v souladu s hlavou VIII finančního nařízení a mohou z řádně odůvodněných příčin pokrývat až 100 % způsobilých nákladů, aniž je dotčena zásada spolufinancování; a v souladu se specifikacemi v rámci každého cíle.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kritéria pro udělení grantu se definují v pracovních programech a ve výzvách k předkládání návrhů se zohledněním minimálně těchto prvků:

1.  Kritéria pro udělení grantu se definují v pracovních programech a ve výzvách k předkládání návrhů se zohledněním alespoň těchto prvků:

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  případný hospodářský a sociální dopad, dopad z hlediska klimatu a životního prostředí a dostupnost;

e)  případný hospodářský dopad, dopad z hlediska klimatu a životního prostředí a sociální dopad, zejména podpora dostupnosti a rovných vzdělávacích a profesních příležitostí;

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  případná vyváženost zeměpisného zastoupení v celé Unii včetně nejvzdálenějších regionů;

g)  případná vyváženost zeměpisného zastoupení v celé Unii včetně nejvzdálenějších regionů a včetně zámořských zemí a území;

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  dle potřeby možnost volně opětovně využívat a upravovat výsledky projektů;

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – bod h b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb)  dle potřeby veřejný zájem;

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – bod h c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hc)  dle potřeby zmenšování digitální propasti mezi regiony, občany nebo podniky.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto programu se provádějí v souladu s [nařízením o fondu InvestEU] a hlavou X finančního nařízení.

Operace kombinování zdrojů v rámci tohoto programu se provádějí v souladu s [nařízením o fondu InvestEU] a hlavou X finančního nařízení. Částka výdajů z tohoto programu, která má být kombinována s finančním nástrojem, je nevratná.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud opatření již získalo nebo pobírá příspěvky z jiného programu Unie nebo podporu z jiného fondu EU, tento příspěvek či podpora se uvede v žádosti o příspěvek v rámci tohoto programu.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  První víceletý pracovní program se zaměří na činnosti stanovené v příloze a zajistí, aby opatření podporovaná jeho prostřednictvím nevytlačovala soukromé financování. Následující pracovní programy mohou zahrnovat činnosti, které nejsou stanovené v příloze, pokud jsou v souladu s cíli tohoto nařízení, jak jsou stanoveny v článcích [4–8].

3.  Pracovní programy se zaměří na činnosti stanovené v příloze I a zajistí, aby opatření podporovaná jejich prostřednictvím nevytlačovala soukromé financování.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 s cílem změnit přílohu I za účelem přezkumu nebo doplnění v příloze uvedených činností, a to způsobem, který bude v souladu s cíli tohoto nařízení, které jsou vymezeny v článcích 4 až 8.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ukazatele monitorování provádění a pokroku programu při dosahování obecných a specifických cílů stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze II.

1.  Měřitelné ukazatele monitorování provádění a pokroku programu při dosahování obecných a specifických cílů stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze II.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise stanoví metodologii pro zajištění měřitelných ukazatelů pro přesné posouzení pokroku směrem k plnění obecných cílů stanovených v čl. 3 odst. 1. Na základě této metodologie Komise doplní přílohu III, a to nejpozději do 1. ledna 2021.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V zájmu účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů programu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27, jimiž se v případě potřeby mění příloha II za účelem přezkumu nebo doplnění ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se stanovení rámce monitorování a hodnocení.

2.  V zájmu účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů programu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27, jimiž se v případě potřeby mění příloha II za účelem přezkumu nebo doplnění měřitelných ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se stanovení rámce monitorování a hodnocení.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování.

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly vhodné pro hloubkovou analýzu dosažených výsledků a zaznamenaných obtíží a aby byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V maximální možné míře se využijí oficiální statistiky EU jako pravidelné statistické průzkumy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ohledně prvotního návrhu a následného vývoje statistických ukazatelů používaných k monitorování provádění programu a dosaženého pokroku, pokud jde o digitální transformaci, se konzultují národní statistické úřady a podílejí se na nich společně s Eurostatem.

4.  Co možná nejefektivnějším způsobem se využijí oficiální statistiky EU jako pravidelné statistické průzkumy v oblasti informačních a komunikačních technologií, jakož i sběr datových souborů DESI v NUTS-2, s cílem řešit nedostatek regionálních dat souvisejících s programem Digitální Evropa. Ohledně prvotního návrhu a následného vývoje statistických ukazatelů používaných k monitorování provádění programu a dosaženého pokroku, pokud jde o digitální transformaci, se konzultují národní statistické úřady a podílejí se na nich společně s Eurostatem.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 25 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hodnocení

Hodnocení programu

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

1.  Komise zajistí pravidelné monitorování a externí hodnocení programu, založené zejména na systému vykazování výkonnosti, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 3. Tato hodnocení rovněž poskytnou kvalitativní posouzení pokroku směrem k plnění obecných cílů stanovených v čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.

2.  Kromě pravidelného monitorování programu vypracuje Komise průběžnou hodnotící zprávu a předloží ji nejpozději do 31. prosince 2024 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Průběžné hodnocení obsahuje zjištění nezbytná k přijetí rozhodnutí o pokračování programu po roce 2027 a o jeho cílech.

 

Průběžné hodnocení se předkládá Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku [1], provede Komise závěrečné hodnocení programu.

3.  Na základě závěrečného externího a nezávislého hodnocení vypracuje Komise závěrečnou hodnotící zprávu programu, která posoudí jeho dlouhodobější dopady a jeho udržitelnost.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise nejpozději do 31. prosince 2030 předloží závěrečnou hodnotící zprávu uvedenou v odstavci 3 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Jako součást kontrolního systému může být auditní strategie založená na finančním auditu reprezentativního vzorku výdajů. Tento reprezentativní vzorek je doplněn výběrem založeným na posouzení rizik, která souvisejí s výdaji.

4.  Jako součást kontrolního systému je auditní strategie založená na finančním auditu alespoň reprezentativního vzorku výdajů. Tento reprezentativní vzorek je doplněn výběrem založeným na posouzení rizik, která souvisejí s výdaji.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 24 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 23 a 24 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená v článcích 23 a 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 24 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 23 a 24 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

1.  Příjemci finančních prostředků Unie uvádějí původ a zajišťují viditelnost těchto prostředků (zejména při propagaci opatření a jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, pravdivé, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám včetně médií a veřejnosti.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku [3].

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Zajišťuje rovněž integrované informace a přístup pro potenciální žadatele o financování z prostředků Unie v digitálním odvětví. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku [3].

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 1 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Rámec pro společné zadávání veřejných zakázek pro integrovanou síť vysoce výkonné výpočetní techniky světové úrovně včetně exa-kapacitní superpočítačové a datové infrastruktury. Ta bude dostupná na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných prostředků.

1.  Rámec pro společné zadávání veřejných zakázek pro integrovanou síť vysoce výkonné výpočetní techniky světové úrovně včetně exa-kapacitní superpočítačové a datové infrastruktury. Ta bude dostupná všem podnikům a orgánům veřejné správy a na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných prostředků.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 1 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Zavedení hotové/funkční technologie: superpočítače coby služba vzešlá z výzkumu a inovací s cílem vybudovat integrovaný evropský ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky, jenž zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce (hardware, software, aplikace, služby, propojení a pokročilé digitální dovednosti).

6.  Zavedení hotové/funkční technologie: superpočítače coby služba vzešlá z výzkumu a inovací, zejména technologie, které v minulosti využívaly nebo v současnosti využívají financování Unie, s cílem vybudovat integrovaný evropský ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky, jenž zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce (hardware, software, aplikace, služby, propojení a pokročilé digitální dovednosti).

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program vybuduje a posílit základní kapacity umělé inteligence v Evropě, jako jsou datové zdroje a knihovny algoritmů, a zpřístupní je všem podnikům a orgánům veřejné správy, a dále upevní a podpoří vytváření sítí mezi stávajícími zkušebními a experimentálními zařízeními pro umělou inteligenci v členských státech.

Program vybuduje a posílí základní kapacity umělé inteligence a technologie distribuované účetní knihy v Evropě, jako jsou datové zdroje a knihovny algoritmů, a zpřístupní je všem podnikům a orgánům veřejné správy, a dále upevní a podpoří vytváření sítí mezi stávajícími zkušebními a experimentálními zařízeními pro umělou inteligenci v členských státech.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 4 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program bude podporovat snadný přístup současné i budoucí pracovní síly k pokročilým digitálním dovednostem, zejména v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, technologie distribuované účetní knihy (např. technologie blockchain) a kybernetické bezpečnosti tím, že bude studentům, absolventům a stávajícím pracovníkům, ať sídlí kdekoli, nabízet prostředky, jak tyto dovednosti získat a rozvíjet.

Program bude podporovat snadný přístup současné i budoucí pracovní síly k pokročilým digitálním dovednostem a příležitosti k odborné přípravě, zejména v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, technologie distribuované účetní knihy (např. technologie blockchain) a kybernetické bezpečnosti tím, že bude studentům, absolventům nebo občanům jakéhokoli věku, kteří si potřebují rozšířit dovednosti, lidem hledajícím práci a stávajícím pracovníkům, ať sídlí kdekoli, nabízet prostředky, jak tyto dovednosti získat a rozvíjet.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 1 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přístup k profesní přípravě na pracovišti formou stáží v odborných střediscích a společnostech zavádějících vyspělé technologie.

1.  Přístup k profesní přípravě a možnostem kombinovaného vzdělávání na pracovišti formou stáží v odborných střediscích a společnostech zavádějících vyspělé technologie.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 4 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veškeré intervence budou koncipovány a prováděny primárně prostřednictvím center pro digitální inovace, jak je stanoveno v článku 15.

Veškeré intervence budou koncipovány a prováděny primárně prostřednictvím center pro digitální inovace, jak je stanoveno v článku 16.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 5 – dílčí část I – bod 1 – bod 1.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.2.  Podpora vytváření koncepcí, pilotních projektů, zavádění, údržby a propagace koherentního ekosystému infrastruktur přeshraničních digitálních služeb a usnadnění bezproblémových, bezpečných, interoperabilních, mnohojazyčných přeshraničně nebo meziodvětvově fungujících „end-to-end“ řešení a společných rámců v orgánech veřejné správy. Zahrnuty budou rovněž metodiky posuzování dopadů a přínosů.

1.2.  Podpora vytváření koncepcí, pilotních projektů, zavádění, údržby, rozšiřování a propagace koherentního ekosystému infrastruktur přeshraničních digitálních služeb a usnadnění bezproblémových, bezpečných, interoperabilních, mnohojazyčných přeshraničně nebo meziodvětvově fungujících „end-to-end“ řešení a společných rámců v orgánech veřejné správy. Zahrnuty budou rovněž metodiky posuzování dopadů a přínosů.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 5 – dílčí část I – bod 2 – bod 2.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.1.  Zajistit občanům EU přístup k jejich osobním datům týkajícím se zdraví a jejich sdílení, využití a zprávu, a to bezpečně a bez ohledu na hranice států a na to, kde se občané nebo jejich data nachází. Dokončit evropskou infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) a rozšířit ji o nové digitální služby, podporovat zavádění evropského formátu výměny elektronických zdravotních záznamů.

2.1.  Zajistit občanům EU přístup k jejich osobním datům týkajícím se zdraví a jejich sdílení, využití a správu, a to bezpečně a způsobem, který zaručí jejich soukromí, bez ohledu na hranice států a na to, kde se občané nebo jejich data nachází. Dokončit evropskou infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) a rozšířit ji o nové digitální služby, podporovat zavádění evropského formátu výměny elektronických zdravotních záznamů.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 5 – dílčí část I – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Soudnictví: Umožnit bezproblémovou a bezpečnou přeshraniční elektronickou komunikaci v soudnictví a mezi orgány soudní moci a ostatními příslušnými orgány civilního a trestního soudnictví. Zlepšit přístup občanů, podniků, právníků a soudců ke spravedlnosti a soudním informacím a řízením, a to pomocí sémanticky operabilních propojení vnitrostátních databází a registrů, a dále usnadnit mimosoudní řešení sporů online. Prosazovat vývoj a zavádění inovativních technologií pro soudy a právníky založených na řešeních umělé inteligence, jež mohou zjednodušit a zrychlit řízení (např. aplikace „legal tech“).

3.  Soudnictví: Umožnit bezproblémovou a bezpečnou přeshraniční elektronickou komunikaci v soudnictví a mezi orgány soudní moci a ostatními příslušnými orgány civilního a trestního soudnictví. Zlepšit přístup občanů, podniků, právníků a soudců ke spravedlnosti a soudním informacím a řízením, a to pomocí sémanticky operabilních propojení databází a registrů, a dále usnadnit mimosoudní řešení sporů online. Prosazovat vývoj a zavádění inovativních technologií pro soudy a právníky založených na řešeních umělé inteligence, jež mohou zjednodušit a zrychlit řízení (např. aplikace „legal tech“).

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 5 – dílčí část I – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Doprava, energetika a životní prostředí: Zavádět decentralizovaná řešení a infrastrukturu nutné pro rozsáhlé digitální aplikace, jako jsou inteligentní města nebo inteligentní venkovské oblasti, na podporu politik v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí.

4.  Doprava, energetika a životní prostředí: Zavádět decentralizovaná řešení a infrastrukturu nutné pro rozsáhlé digitální aplikace, jako jsou inteligentní města, inteligentní venkovské oblasti nebo nejvzdálenější regiony, na podporu politik v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 5 – dílčí část II – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

II  Počáteční činnosti týkající se digitalizace průmyslu:

II  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Příloha 2 – část 2 – bod 2.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.2  Počet společností a organizací využívajících umělou inteligenci

2.2  Počet společností a organizací testujících umělou inteligenci a experimentujících s ní ve spolupráci s centry pro digitální inovace

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Příloha 2 – část 2 – bod 2.2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2.2a  Počet konkrétních aplikací umělé inteligence podporovaných programem, které jsou v současné době komerčně využívány

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Příloha 2 – část 4 – bod 4.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.1  Počet vyškolených a pracujících IKT specialistů

4.1  Počet každoročně vyškolených a pracujících IKT specialistů v Unii

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Příloha 2 – část 4 – bod 4.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.2  Počet podniků majících problémy získat IKT specialisty

4.2  Počet podniků majících každoročně problémy získat v Unii IKT specialisty

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Příloha 2 – část 4 – bod 4.2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4.2b  Počet studentů, nových absolventů a nezaměstnaných, kteří po ukončení odborné přípravy nabízené v rámci programu zlepšili svůj status

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Příloha 2 – část 5 – bod 5.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.1  zavádění veřejných digitálních služeb

5.1  Četnost zavádění veřejných digitálních služeb

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Příloha 2 – část 5 – bod 5.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.2  Podniky intenzívně využívající digitální kapacity

5.2  Počet podniků intenzívně využívajících digitální kapacity

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Příloha 2 – část 5 – bod 5.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.3  Sladění vnitrostátního rámce interoperability s Evropským rámcem interoperability

5.3  Míra sladění vnitrostátního rámce interoperability s Evropským rámcem interoperability

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Příloha 3 – bod 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  program Digitální Evropa aktivně vytváří synergie s programem Horizont Evropa s ohledem na udržitelnost údajů pocházejících z výzkumných projektů;

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Příloha 3 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  program Digitální Evropa bude investovat do i) budování digitálních kapacit v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností a ii) zavádění digitálních kapacit a nejnovějších digitálních technologií na základě rámce EU na národní a regionální úrovni v oblastech veřejného zájmu (jako je zdraví, veřejná správa, spravedlnost a vzdělávání) nebo v oblastech selhání trhu (jako je digitalizace podniků, zejména malých a středních podniků);

c)  program Digitální Evropa bude investovat do i) budování digitálních kapacit v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností a ii) zavádění digitálních kapacit a nejnovějších digitálních technologií na základě rámce EU na vnitrostátní, regionální a místní úrovni v oblastech veřejného zájmu (jako je zdraví, veřejná správa, spravedlnost a vzdělávání) nebo v oblastech selhání trhu (jako je digitalizace podniků, zejména malých a středních podniků);

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Příloha 3 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  program Digitální Evropa bude investovat do i) budování digitálních kapacit v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností a ii) zavádění digitálních kapacit a nejnovějších digitálních technologií na základě rámce EU na národní a regionální úrovni v oblastech veřejného zájmu (jako je zdraví, veřejná správa, spravedlnost a vzdělávání) nebo v oblastech selhání trhu (jako je digitalizace podniků, zejména malých a středních podniků);

c)  program Digitální Evropa bude investovat do i) budování digitálních kapacit v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, technologie distribuované účetní knihy, kybernetické bezpečnosti a pokročilých digitálních dovedností a ii) zavádění digitálních kapacit a nejnovějších digitálních technologií na základě rámce EU na národní a regionální úrovni v oblastech veřejného zájmu (jako je zdraví, veřejná správa, spravedlnost a vzdělávání) nebo v oblastech selhání trhu (jako je digitalizace podniků, zejména malých a středních podniků);


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Program Digitální Evropa na období 2021–2027, jehož návrh předložila Komise dne 6. června 2018, stanoví cíle programu, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Evropské unie a pravidla pro poskytování tohoto financování.

Zpravodajka souhlasí s obecným cílem navrhovaného programu, kterým je podpora digitální transformace evropského hospodářství, průmyslu a společnosti. Program by měl znamenat přínos pro evropské podniky a občany. Posílí kapacity Evropy v klíčových oblastech digitálních technologií díky rozsáhlému zavádění a rozšíří jejich využívání v oblastech veřejného zájmu a v soukromém sektoru. S přihlédnutím ke specifičnosti některých cílů je však zpravodajka přesvědčena, že kromě digitální transformace je celkovým cílem programu vytvořit kapacity a posílit strategickou nezávislost EU.

Současný stav digitalizace hospodářství, průmyslu a společnosti v EU nedostačuje k tomu, aby reagoval na politické ambice jednotného digitálního trhu. Stále existuje významná mezera, kterou je třeba pokrýt pomocí významných a lepších evropských investic, aby se dosáhlo společného cíle a aby se plně využila přidaná hodnota EU. Zpravodajka by chtěla zdůraznit, že tento návrh je prvním celoevropským digitálním programem; měl by být považován za důležitý krok k posílení a zlepšování vedoucí pozice Evropy.

Program má pět specifických cílů a rozdíl mezi nimi se odráží v jejich konkrétním finančním krytí. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím tohoto programu by mohla být financována široká škála činností, mohlo by jeho provádění vést k oslabení hlavního cíle samotného programu, kterým je budování kapacit v EU. Zpravodajka by chtěla zachovat velkou obezřetnost, a proto navrhuje, aby byly pracovní programy vypracovány pod kontrolou Evropského parlamentu.

Tento program by měl být skutečným nástrojem k posílení nezávislosti EU, zejména v oblasti specifických cílů č. 1, 2 a 3 (Vysoce výkonná výpočetní technika, Umělá inteligence a Kybernetická bezpečnost a důvěra). Strategická autonomie EU je nezbytná pro zajištění konkrétní svobody jednání na celosvětové úrovni; lze jí dosáhnout pouze lepší spoluprací mezi členskými státy a podniky, které musí sídlit v členských státech.

Specifický cíl č. 4 (Pokročilé digitální dovednosti) je nezbytný pro podporu úspěchu prvních tří cílů, neboť zajistí, aby si stávající a budoucí pracovní síly snadno osvojily pokročilé digitální dovednosti díky tomu, že program nabídne studentům, absolventům a pracovníkům prostředky k získání a rozvoji těchto dovedností bez ohledu na to, kde v EU působí.

Specifický cíl č. 5 (Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita) má zásadní význam pro rozšíření co nejlepšího využití digitálních kapacit (zejména vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti) v celé ekonomice, včetně zavádění interoperabilních řešení v oblastech veřejného zájmu, a pro usnadnění přístupu k technologiím a know-how pro všechny podniky, včetně malých a středních podniků a začínajících podniků, a pro občany.

Zpravodajka by proto chtěla vyjasnit, že způsobilé subjekty by měly být usazeny v EU. Spolupráce s třetími zeměmi se v konkrétním kontextu tohoto programu jeví nevhodná.

Zpravodajka se rovněž domnívá, že kvůli citlivosti a probíhajícím konzultacím týkajícím se specifického cíle č. 2 (Umělá inteligence) by vybrané projekty měly respektovat etické požadavky, jak tomu je v případě jiných složek VFR, jako je program Horizont Evropa a evropský obranný program.

Evropská centra pro digitální inovace jsou určena k provádění cílených programů, které mají pomoci evropskému průmyslu, včetně malých a středních podniků a začínajících podniků a orgánů veřejné správy, vybavit zaměstnance potřebnými pokročilými dovednostmi, aby získali přístup k novým příležitostem, které nabízí superpočítače, umělá inteligence a kybernetická bezpečnost. Malé a střední podniky, začínající podniky a orgány veřejné správy budou mít možnost přístupu k technologickým odborným znalostem a experimentálním zařízením, ale budou také získávat poradenství, aby lépe hodnotily své provozní důvody týkající se projektů digitální transformace. Ty jsou dnes jedním z klíčových prvků strategie digitalizace evropského průmyslu. Zpravodajka je přesvědčena, že je nanejvýš důležité podporovat vybudování sítě evropských center pro digitální inovace. Tato síť by měla obsáhnout co nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě, ale také na vnitrostátní úrovni, aby tak uspokojila konkrétní potřeby. Prioritou bude zřízení nejméně jednoho evropského centra pro digitální inovace v každém regionu.

Celkový rozpočet programu ve výši 919 400 000 EUR by měl být považován za minimální částku, s níž může program Digitální Evropa směřovat k úspěchu. Zpravodajka má za to, že částka navržená Komisí se zdá být potenciálně omezená, s přihlédnutím k celkovým ambicím a výzvám, které nyní nelze předvídat, jelikož program je nový a není možné předem posoudit přesné potřeby každého jednotlivého cíle.

A v neposlední řadě, zpravodajka si je dobře vědoma rozpočtových omezení a investičních snah Unie a členských států, a proto nelze při provádění tohoto programu přehlížet závazek k co nejefektivnější správě finančních prostředků. Klíčovým prvkem proto bude realizace synergií mezi programem a ostatním financováním z prostředků EU v rámci příštího VFR.

Zpravodajka se domnívá, že díky spojení dříve konkrétně přidělovaných finančních prostředků se zvýší účinnost investic a bude zajištěna lepší hodnota, zejména rozšířením dopadu digitálních investic na úrovni EU v praxi, zatímco vnitrostátní a regionální digitální investice budou schopny lépe doplňovat programy EU.


PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,OD NICHŽ ZPRAVODAJKA OBDRŽELA INFORMACE

Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodajky. Během přípravy zprávy až do jejího přijetí ve výboru zpravodajka obdržela vstupní informace od těchto subjektů a osob:

Subjekt nebo osoba

 

Ministerstvo pro vědu, technologie a vysokoškolské vzdělávání Portugalska

Rakouské spolkové ministerstvo pro digitální a hospodářské věci (předsednictví EU)

Zastoupení Norska při EU

Evropské sdružení výzkumných a technologických organizací (EARTO)

Mezinárodní asociace odborníků v oblasti ochrany soukromí (IAPP)

Univerzita v Aalto

Výbor regionů

Rakouská hospodářská komora

Bitkom

Amazon

DIGITALEUROPE

European Digital Rights (EDRi)

Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO)

TNO

UEAPME – Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků

Evropská digitální aliance malých a středních podniků

European Digital Rights (EDRi)


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (12.10.2018)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Zpravodaj: Bogdan Brunon Wenta

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh Komise zavést program Digitální Evropa. Program si jako součást dalšího dlouhodobého rozpočtu EU (VFR 2021–2027), ze kterého mu bylo vyčleněno 9,2 miliardy EUR, klade za cíl dát formu digitální transformaci, která přinese výhody občanům a podnikům.

Program se zaměřuje na pět specifických cílů: (1) vysoce výkonnou výpočetní techniku, (2) umělou inteligenci, (3) kybernetickou bezpečnost, (4) pokročilé digitální dovednosti, (5) zavádění, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilitu.

Hlavní body návrhu stanoviska jsou následující:

(i)  Rozpočet (článek 9)

Zpravodaj pokládá zajištění součinnosti mezi programem Digitální Evropa a všemi ostatními programy z VFR za nezbytné, nicméně chce zdůraznit, že je třeba zajistit rozpočet přidělený programu Digitální Evropa zohledňující jeho ambiciózní cíle. V tomto ohledu zpravodaj navrhuje některé specifické změny v rozpočtu.

Zejména navrhuje mírně zvýšit rozpočet přidělený na čtvrtý specifický cíl, pokročilé digitální dovednosti, a navrhuje rozpočet ve výši okolo 830 milionů EUR (9 % z celkové částky rozpočtu) namísto 700 milionů EUR (7,6 %), které Komise původně stanovila.

(ii)  Pokročilé digitální dovednosti (článek 7 a přílohy)

Vzhledem k základní potřebě zajistit, aby jak současní, tak budoucí pracovníci měli možnost získat pokročilé digitální dovednosti na základě krátkodobých i dlouhodobých školení a stáží na pracovišti, navrhuje zpravodaj několik změn, s cílem podpořit tento specifický cíl a více objasnit navrhovaná ustanovení.

(iii)  Zavedení, co nejlepší využívání digitální kapacity a interoperabilita (článek 8 a přílohy)

Tento cíl je zvlášť důležitý pro kulturní a kreativní odvětví. Zpravodaj navrhuje několik změn, které posílí podporu kulturních a kreativních odvětví, zejména odvětví audiovizuálního, během jejich probíhající digitální transformace, a zdůrazňuje, že je třeba těmto odvětvím zajistit přístup k nejpokročilejším a nejvýkonnějším digitálním technologiím, od umělé inteligence po vyspělou výpočetní techniku.

Tento cíl je také důležitý pro kulturní dědictví. Zpravodaj by rád zdůraznil důležitou roli, kterou bude program Digitální Evropa hrát v podpoře databáze Europeana.

(iv)  Hodnocení (článek 25)

Zpravodaj navrhuje několik důležitých změn týkajících se hodnocení programu, protože návrh Komise v tomto ohledu nepokládá za dostatečně jasný.

(v)  Pracovní programy (článek 23)

Zpravodaj navrhuje, aby pracovní programy byly Komisí přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, nikoli prostřednictvím prováděcích aktů, jak Komise uvádí ve svém návrhu.

Zpravodaj v zásadě vítá úsilí, které Komise do tohoto návrhu vložila. Pokládá jej nicméně za velmi obecný a vágní a domnívá se, že zásadní záležitosti neformuluje přesně a postrádá právní srozumitelnost. Vzhledem k problémům v chápání toho, jak bude program konkrétně fungovat a jak bude probíhat součinnost mezi programy, předkládá zpravodaj několik pozměňovacích návrhů, které se zaměřují zejména na to, aby v rámci programu byla zajištěna větší právní srozumitelnost a právní jistota.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201654 existuje potřeba vyhodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím specifických požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou v příslušných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků programu v praxi.

(5)  Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201654 existuje potřeba vyhodnotit tento program na základě informací shromážděných prostřednictvím specifických požadavků na monitorování a zároveň zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou v příslušných případech zahrnovat měřitelné kvantitativní a kvalitativní ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků programu v praxi.

_________________

_________________

54 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

54 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Tallinský summit55 k digitální problematice ze září 2017 a závěry Evropské rady56 ze dne 19. října 2017 uvedly, že Evropa musí investovat do digitalizace našich hospodářství a řešení nedostatků v oblasti dovedností, aby udržela a posílila evropskou konkurenceschopnost, naši kvalitu života a sociální strukturu. Evropská rada dospěla k závěru, že digitální transformace nabízí obrovské příležitosti pro inovace, růst a pracovní příležitosti, přispěje k naší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku a posílí tvůrčí a kulturní rozmanitost. Využití těchto příležitostí vyžaduje, abychom společně řešili některé z výzev plynoucích z digitální transformace a přezkoumali politiky ovlivněné digitální transformací.

(6)  Tallinský summit55 k digitální problematice ze září 2017 a závěry Evropské rady56 ze dne 19. října 2017 uvedly, že Evropa musí investovat do digitalizace našich hospodářství a řešení nedostatků v oblasti dovedností, aby udržela a posílila evropskou konkurenceschopnost, naši kvalitu života a sociální strukturu. Evropská rada dospěla k závěru, že digitální transformace nabízí obrovské příležitosti pro inovace, růst a pracovní příležitosti, přispěje k naší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku, ke svobodě sdělovacích prostředků a demokratickému dialogu, přičemž posílí nejen kulturníkreativní odvětví, ale také kulturní a jazykovou rozmanitost. Využití těchto příležitostí vyžaduje, abychom společně řešili některé z výzev plynoucích z digitální transformace a digitálních monopolů, přezkoumali politiky ovlivněné digitální transformací a zároveň kladli důraz na investice do lidského kapitálu a na potřeby občanů, pokud jde o zvyšování kvalifikací a rekvalifikace, aby tak občané mohli plně využívat výhod jednotného digitálního trhu.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Evropská rada dospěla zejména k závěru, že by se Unie měla urychleně zabývat nově vznikajícími trendy: to zahrnuje otázky jako umělá inteligence a technologie distribuované účetní knihy (např. technologie blockchain) při současném zajištění vysoké úrovně ochrany údajů, digitálních práv a etických norem. Evropská rada vyzvala Komisi, aby do začátku roku 2018 navrhla evropský přístup k umělé inteligenci a aby předložila nezbytné iniciativy pro posílení rámcových podmínek, jež by EU umožnily prozkoumat nové trhy na základě radikálních inovací zohledňujících rizika a potvrdit vedoucí úlohu svého průmyslu.

(7)  Evropská rada dospěla zejména k závěru, že by se Unie měla urychleně zabývat nově vznikajícími trendy: to zahrnuje otázky, jako je digitální propast, umělá inteligence a technologie distribuované účetní knihy (např. technologie blockchain) při současném zajištění vysoké úrovně ochrany údajů, práv a etických norem. Evropská rada vyzvala Komisi, aby do začátku roku 2018 navrhla evropský přístup k umělé inteligenci a aby předložila nezbytné iniciativy pro posílení rámcových podmínek, jež by EU umožnily prozkoumat nové trhy na základě radikálních inovací zohledňujících rizika a potvrdit vedoucí úlohu svého průmyslu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“57, nastiňuje mezi možnostmi budoucího finančního rámce program digitální transformace Evropy s cílem zajistit „výrazný pokrok směrem k inteligentnímu růstu v oblastech, jako je například kvalitní datová infrastruktura, konektivita a kybernetická bezpečnost“. Snažil by se zabezpečit vedoucí úlohu Evropy v oblasti superpočítačů, internetu příští generace, umělé inteligence, robotiky a velkých dat. Posílil by konkurenční postavení průmyslu a podniků v Evropě v digitalizované ekonomice a měl by značný dopad na odstranění nedostatků v oblasti dovedností v celé Unii.

(8)  Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“57, nastiňuje mezi možnostmi budoucího finančního rámce program digitální transformace Evropy s cílem zajistit „výrazný pokrok směrem k inteligentnímu růstu v oblastech, jako je například kvalitní datová infrastruktura, konektivita a kybernetická bezpečnost“. Snažil by se zabezpečit vedoucí úlohu Evropy v oblasti superpočítačů, internetu příští generace, umělé inteligence, robotiky a velkých dat. Měl by posílit konkurenční postavení průmyslu a podniků v Evropě v digitalizované ekonomice a měl by zajistit, aby evropští občané měli potřebné dovednosti a znalosti, a zvládli se tak vypořádat s digitální transformací našich společností a hospodářství.

_________________

_________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Obecným cílem programu by mělo být podporovat digitální transformaci průmyslu a pečovat o lepší využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje ve prospěch podniků a občanů v celé Unii. Program by měl být strukturován do pěti specifických cílů, které odrážejí klíčové oblasti politiky, zejména: vysoce výkonnou výpočetní techniku, kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci, pokročilé digitální dovednosti, zavádění, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilitu. Pro všechny tyto oblasti by cílem programu mělo být rovněž lepší sladění politik Unie, členských států a regionů a sdružování soukromých a průmyslových zdrojů za účelem zvýšení investic a rozvoje intenzivnější součinnosti.

(10)  Obecným cílem programu by měla být podpora digitální transformace průmyslu a společnosti a péče o lepší využívání potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu i plné využívání výsledků výzkumu a vývoje, technologického rozvoje, evropských i mezinárodních standardů v průmyslu, v kulturních, školských, akademických/vědeckých, audiovizuálních a mediálních institucích, jakož i ve veřejné správě, ve prospěch občanů a podniků v celé Unii. Program by měl být strukturován do pěti specifických cílů, které odrážejí klíčové oblasti politiky, zejména: vysoce výkonnou výpočetní techniku, kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci, pokročilé digitální dovednosti, zavádění, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilitu. Pro všechny tyto oblasti by cílem programu mělo být rovněž lepší sladění politik Unie, členských států a regionů a sdružování soukromých a průmyslových zdrojů za účelem zvýšení investic a rozvoje intenzivnější součinnosti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  V souladu s cíli a akčním plánem Evropského roku kulturního dědictví (který zdůraznil velký potenciál kulturní, umělecké, tvůrčí a audiovizuální oblasti z hlediska přínosu k evropským vědeckým a společenským inovacím) by měl program podporovat partnerství a výzkumné projekty výzkumných ústavů, univerzit a kulturních, uměleckých, tvůrčích a audiovizuálních subjektů (zejména muzeí, akademií, konzervatoří, divadel a kin). Měl by rovněž napomáhat rozvoji digitálních technologií, které by usnadnily a rozšířily možnost zachovat kulturní, umělecké, tvůrčí a audiovizuální obsah a služby a zpřístupnit je (např. rozšířenou a virtuální realitu a rozhraní mezi člověkem a strojem), a to v součinnosti s programy Kreativní Evropa a Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Ústřední role při provádění programu by měla být přidělena centrům pro digitální inovace, jež by měla stimulovat široké přijetí pokročilých digitálních technologií průmyslem, veřejnými organizacemi a akademickou obcí. Síť center pro digitální inovace by měla zajistit nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě59. První sada center pro digitální inovace bude zvolena na základě návrhů členských států, a poté bude síť rozšířena prostřednictvím otevřeného a soutěžního procesu. Centra pro digitální inovace budou sloužit jako přístupová místa k nejnovějším digitálním kapacitám včetně vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, jakož i k jiným stávajícím inovativním technologiím, jako jsou klíčové základní technologie, dostupným rovněž v laboratořích pro projekty a produkty vytvářené na počítačem řízených strojích (tzv. fablabs) nebo v tzv. laboratořích citylabs (místa spolupráce akademické, vědecké a průmyslové komunity). Fungují jako jednotná vstupní místa při přístupu k vyzkoušeným a ověřeným technologiím a propagují otevřené inovace. Budou poskytovat podporu rovněž v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Síť center pro digitální inovace by měla také přispívat k účasti nejvzdálenějších regionů na jednotném digitálním trhu.

(11)  Ústřední role při provádění programu by měla být přidělena centrům pro digitální inovace, jež by měla stimulovat široké přijetí pokročilých digitálních technologií průmyslem, malými a středními podniky, místními začínajícími podniky, veřejnými organizacemi a akademickou obcí s přihlédnutím ke konkrétním potřebám odvětví na regionální úrovni. Síť center pro digitální inovace by měla zajistit nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě59 a současně zohledňovat vzdálené oblasti a méně rozvinuté regiony. První sada center pro digitální inovace bude zvolena na základě návrhů členských států, přičemž budou zohledněna taková kritéria, jako je zeměpisná poloha, demografické trendy, potřeby regionálních odhadů dovedností, a poté bude síť rozšířena prostřednictvím otevřeného, transparentního a soutěžního procesu. Centra pro digitální inovace budou sloužit jako přístupová místa k nejnovějším digitálním kapacitám včetně vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, jakož i k jiným stávajícím inovativním technologiím, jako jsou klíčové základní technologie, dostupným rovněž v laboratořích pro projekty a produkty vytvářené na počítačem řízených strojích (tzv. fablabs) nebo v tzv. laboratořích citylabs (místa spolupráce akademické, vědecké a průmyslové komunity). Fungují jako jednotná vstupní místa při přístupu k vyzkoušeným a ověřeným technologiím a propagují otevřené inovace. Budou poskytovat podporu rovněž v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Síť center pro digitální inovace by měla také přispívat k účasti nejvzdálenějších regionů na jednotném digitálním trhu.

__________________

__________________

59 Jak je uvedeno ve sdělení Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016) 180 final).

59 Jak je uvedeno ve sdělení Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016) 180 final).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Opatření v rámci programu by měla být použita k řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací, a to přiměřeným způsobem, aby přinášela jasnou evropskou přidanou hodnotu a aniž by duplikovala nebo vytěsňovala soukromé financování.

(14)  Opatření v rámci programu by měla být použita k řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací, a to přiměřeným způsobem, aby přinášela jasnou evropskou přidanou hodnotu a aniž by duplikovala nebo vytěsňovala soukromé financování. Měla by rovněž zajišťovat bezpodmínečné dodržování práv poskytovatelů obsahu, spotřebitelů a uživatelů digitální technologie a současně i bezvýhradní respektování evropských hodnot ve vývoji digitální Evropy.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Vysoce výkonná výpočetní technika a související kapacity zpracování dat v Unii by měly umožňovat zajistit širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky ve výrobních odvětvích a obecněji v oblastech veřejného zájmu s cílem využít jedinečných příležitostí, které superpočítače přinášejí společnosti v oblastech jako zdravotnictví, životní prostředí a bezpečnost, jakož i konkurenceschopnost průmyslu, zejména malých a středních podniků.

(16)  Vysoce výkonná výpočetní technika a související kapacity zpracování dat v Unii by měly umožňovat zajistit širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky ve výrobních odvětvích a obecněji v oblastech veřejného zájmu s cílem využít jedinečných příležitostí, které superpočítače přinášejí společnosti v oblastech jako zdravotnictví, životní prostředí, jazykověda a bezpečnost, jakož i konkurenceschopnost průmyslu, zejména začínajících podniků, mikropodniků a malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Digitální technologie by měly být široce dostupné všem nezbytným veřejným i soukromým orgánům, při zohlednění zeměpisné vyváženosti; kritéria pro udělování grantů by proto měla klást velký důraz na obecný dopad, dostupnost technologií a informačních technologií a na zeměpisnou vyváženost.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Dostupnost rozsáhlých souborů dat a zkušebních a experimentálních zařízení má zásadní význam pro rozvoj umělé inteligence.

(20)  Dostupnost rozsáhlých souborů dat a také počítačové lingvistiky a zkušebních a experimentálních zařízení má zásadní význam pro rozvoj umělé inteligence.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Kybernetická bezpečnost je úkolem pro celou Unii, jež nemůže být nadále řešen pouze roztříštěnými vnitrostátními iniciativami. Měla by být posílena kapacita Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem vybavit Evropu nezbytnými kapacitami pro ochranu jejích občanů a podniků proti kybernetickým hrozbám. Spotřebitelé by navíc měli být chráněni, když používají propojené produkty, jež mohou být napadeny hackery a ohrozit jejich bezpečnost. Toho by mělo být dosaženo společně s členskými státy a soukromým sektorem vývojem projektů posilujících kapacity Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečením koordinace mezi nimi a zajištěním širokého zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice, jakož i shromážděním kompetencí v této oblasti s cílem zajistit kritický objem a excelenci.

(22)  Kybernetická bezpečnost je úkolem pro celou Unii, jež nemůže být nadále řešen pouze roztříštěnými vnitrostátními iniciativami. Měla by být posílena kapacita Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem vybavit Evropu nezbytnými kapacitami pro ochranu jejích občanů, podniků a veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Spotřebitelé by navíc měli být chráněni, když používají propojené produkty, jež mohou být napadeny hackery a ohrozit jejich bezpečnost. Toho by mělo být dosaženo společně s členskými státy a soukromým sektorem vývojem projektů posilujících kapacity Evropy v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečením koordinace mezi nimi a zajištěním širokého zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice, jakož i shromážděním kompetencí v této oblasti s cílem zajistit kritický objem a excelenci.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Ve svém usnesení ze dne 14. září 2017 o nové agendě dovedností pro Evropu65a Evropský parlament připomněl, že v současné společnosti je zajištění základních digitálních dovedností hlavním předpokladem pro osobní a profesní uspokojení. Dále zdůraznil, že je třeba poskytnout občanům konkrétnější a pokročilejší digitální kompetence, aby byli schopni používat digitální technologie inovativním a tvůrčím způsobem.

 

_________________

 

65a Přijaté texty, P8_TA(2017)0360.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu67 Evropský parlament uvedl, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení jsou základním kamenem sociální soudržnosti v digitální společnosti.

(27)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu67 Evropský parlament uvedl, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení jsou základním kamenem sociální soudržnosti v digitální společnosti. Zdůraznil rovněž význam základních digitálních dovednosti, které by měly zahrnovat znalost možností, jež digitální dovednosti nabízejí, pokročilé využívání základních digitálních nástrojů, bezpečné užívání internetu a metodiku vyhledávání za účelem identifikace důvěryhodných zdrojů a podporovat zvyšování povědomí o právech online. Přispělo by to rovněž k tomu, aby občané zaujímali kritický postoj k různým formám digitálních médií, čímž by se rozšířily a posílily zdroje a příležitosti, které nabízí „digitální gramotnost“.

_________________

_________________

67 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

67 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Pokročilé digitální technologie podporované tímto programem, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, kybernetická bezpečnost a umělá inteligence, jsou nyní dostatečně vyspělé, aby pokročily z výzkumného prostoru a byly zavedeny, prováděny a šířeny na úrovni Unie. Stejně jako zavedení těchto technologií vyžaduje reakci Unie také rozměr dovedností. Příležitosti k odborné přípravě v pokročilých digitálních dovednostech je nutné v celé EU rozšířit, zintenzivnit a zpřístupnit. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to bránit hladkému zavedení pokročilých digitálních technologií a omezit celkovou konkurenceschopnost hospodářství Unie. Opatření podporovaná tímto programem doplňují ta, jež jsou podporována z fondů ESF a EFRR a programu Horizont Evropa.

(28)  Pokročilé digitální technologie podporované tímto programem, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, kybernetická bezpečnost a umělá inteligence, jsou nyní dostatečně vyspělé, aby pokročily z výzkumného prostoru a byly zavedeny, prováděny a šířeny na úrovni Unie. Stejně jako zavedení těchto technologií vyžaduje reakci Unie také rozměr dovedností. Příležitosti ke vzdělávání a odborné přípravě v pokročilých digitálních dovednostech, včetně školení v zaměstnání, kombinované výuky a dálkového studia, je nutné v celé Unii rozšířit, zintenzivnit a zpřístupnit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby pracovníkům zejména v souvislosti se stárnutím pracovní síly byly poskytovány prostředky a nástroje umožňující využívat příležitostí, které nabízejí nové digitální infrastruktury. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to bránit hladkému zavedení pokročilých digitálních technologií a omezit účast občanů na veřejném životě a pracovním trhu a také celkovou konkurenceschopnost hospodářství Unie. Opatření podporovaná tímto programem doplňují ta, jež jsou podporována z fondů ESF a EFRR a z programu Horizont Evropa a Erasmus.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Digitální transformace oblastí veřejného zájmu jako zdravotní péče68, mobilita, spravedlnost, monitorování země a životního prostředí, vzdělávání a kultura vyžaduje pokračování a rozšíření infrastruktur digitálních služeb, které umožňují bezpečnou přeshraniční výměnu údajů a podporují vnitrostátní rozvoj. Jejich koordinace na základě tohoto nařízení dosáhne potenciálu součinnosti nejlépe.

(30)  Digitální transformace oblastí veřejného zájmu jako zdravotní péče68, mobilita, spravedlnost, monitorování země a životního prostředí, vzdělávání a odborná příprava a kultura vyžaduje pokračování a rozšíření infrastruktur digitálních služeb, které umožňují bezpečnou přeshraniční výměnu údajů a podporují vnitrostátní rozvoj. Jejich koordinace na základě tohoto nařízení dosáhne potenciálu součinnosti nejlépe. Digitální transformace by však měla zohlednit, že někteří občané se jí – z různých důvodů – neúčastní, a sítě by měly být podporovány k tomu, aby tyto občany nadále informovaly a pomáhaly jim plně uplatňovat jejich práva a podílet se na všech společenských a občanských povinnostech.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Rozvoj pokročilých technologií a přístup k nim v oblastech veřejného zájmu, jako je vzdělávání, rovněž vyžaduje přípravu v oblasti dovedností nezbytných pro využívání těchto technologií. Proto by měly cíle zahrnuté ve zvláštním cíli č. 8 pokrývat také vzdělávací programy pro ty osoby, které budou pokročilé technologie používat.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  Aby se maximálně využily všechny stávající příležitosti a přínosy nabízené digitálními technologiemi, je třeba odstranit stávající rozdíly v přístupu k těmto technologiím a v jejich využívání, které existují mezi orgány veřejné správy, jednotlivci, podniky a jednotlivými zeměpisnými oblastmi. V této souvislosti má zásadní význam urychlit zavádění digitálních infrastruktur, zejména v nejvíce znevýhodněných oblastech na evropském území, s cílem zvýšit začleňování a zmírnit digitální propast.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a)  V tomto kontextu, a jak vyplývá z iniciativy Europeana, představuje digitalizace evropských děl významnou příležitost ke zlepšení přístupnosti, distribuce a propagace evropské kultury a společného kulturního dědictví. Digitální inovace mohou být podnětem k převratu, pokud jde o způsob, jakým jsou kulturní statky vystavovány a zpřístupňovány. V tomto ohledu má zvláštní význam propagace využívání 3D technologií ke sběru dat a k rekonstrukci zničených kulturních statků a předmětů kulturního dědictví. Digitální Evropa tudíž může pomoci zaručit financování spravedlivé a etické digitalizace, zachování a on-line dostupnosti evropského kulturního dědictví a kultury.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35b)  Historické a kulturní památky navíc často nejsou snadno přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Program by proto mohl přispět k podpoře digitálních iniciativ, jejichž cílem je zlepšit zapojení těchto osob a více jim zpřístupnit kulturní zážitky, památky i umělecká díla v celé Evropě nezávisle na zeměpisné poloze.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35c)  Dne 31. května 2016 Rada zdůraznila zásadní význam zajištění udržitelného financování a správy databáze Europeana jakožto spojeného úsilí institucí kulturního dědictví, členských států a Komise. Jako zavedená infrastruktura pro digitální služby by digitální infrastruktura Europeana měla mít z hlediska financování prioritu. Kontinuita financování Digitální Evropy ze strany Unie by měla být zajištěna ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027, aby se umožnilo nepřerušené a úspěšné poskytování služeb na téže úrovni jako v rámci stávajícího režimu financování.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V dubnu 2016 přijala Komise iniciativu digitalizace evropského průmyslu s cílem zajistit, aby „každý průmyslový podnik v Evropě, v kterémkoli odvětví, v kterékoli lokalitě a bez ohledu na velikost mohl v plné míře těžit z digitálních inovací“.71

(37)  V dubnu 2016 přijala Komise iniciativu digitalizace evropského průmyslu s cílem zajistit, aby „každý průmyslový podnik v Evropě, v kterémkoli odvětví, v kterékoli lokalitě a bez ohledu na velikost mohl v plné míře těžit z digitálních inovací“. To má velký význam zejména pro malé a střední podniky v kulturních a kreativních odvětvích.

__________________

 

71 neplatný

 

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Dosažení cílů může vyžadovat využití pákového efektu potenciálu doplňkových technologií při vytváření sítí a výpočetních domén, jak je uvedeno ve sdělení „Digitalizace evropského průmyslu“73, které uznává „dostupnost špičkové síťové a cloudové infrastruktury“ jako zásadní složku digitalizace průmyslu.

(39)  Dosažení cílů může vyžadovat využití pákového efektu potenciálu doplňkových technologií při vytváření sítí a výpočetních domén, jak je uvedeno ve sdělení „Digitalizace evropského průmyslu“73, které uznává „dostupnost špičkové síťové a cloudové infrastruktury“ jako zásadní prvek digitalizace průmyslu.

__________________

__________________

73 COM (2016) 180 final: Digitalizace evropského průmyslu – Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu.

73 COM (2016) 180 final: Digitalizace evropského průmyslu – Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Aby se zajistily jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci pro přijetí pracovních programů, aby bylo cílů programu dosaženo v souladu s prioritami Unie a členských států a současně zajištěn soulad, transparentnost a kontinuita společných opatření Unie a členských států. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s poradním postupem podle článku 4 nařízení (EU) č. 182/201175, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

vypouští se

__________________

 

75Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45)  Pracovní programy by měly býtzásadě přijímány jako víceleté pracovní programy, zpravidla každé dva roky, nebo – je-li to odůvodněno potřebami souvisejícími s prováděním programu – roční pracovní programy. Druhy financování a způsoby čerpání podle tohoto nařízení by měly být voleny podle toho, nakolik jsou schopny dosáhnout konkrétních cílů opatření a přinášet výsledky, přičemž se zohledňují zejména náklady na kontrolní opatření, administrativní zátěž a očekávané riziko nedodržení pravidel. To by mělo zahrnovat zvážení využívání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(45)  Měly by být přijaty pracovní programy, aby bylo cílů programu dosaženosouladu s prioritami Unie a členských států a aby byl současně zajištěn soulad, transparentnost a kontinuita společných opatření Unie a členských států. Pracovní programy by měly být v zásadě přijímány každé dva roky, nebo – je-li to odůvodněno potřebami souvisejícími s prováděním programu – na ročním základě. Druhy financování a způsoby čerpání podle tohoto nařízení by měly být voleny podle toho, nakolik jsou schopny dosáhnout konkrétních cílů opatření a přinášet výsledky, přičemž se zohledňují zejména náklady na kontrolní opatření, administrativní zátěž a očekávané riziko nedodržení pravidel. To by mělo zahrnovat zvážení využívání jednorázových částek, paušálních sazeb a jednotkových nákladů, jakož i financování nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se změn přílohy II za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

(46)  Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se přijímání pracovních programů, změn přílohy II za účelem přezkumu nebo doplnění těchto ukazatelů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí program Digitální Evropa („program“).

Toto nařízení zavádí program Digitální Evropa („program“), který bude prováděn v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „centrem pro digitální inovace“ se rozumí právní subjekt určený nebo zvolený v otevřeném a soutěžním řízení, aby plnil úkoly v rámci programu, zejména poskytoval přístup k technologickým odborným poznatkům a experimentálním zařízením jako vybavení a softwarové nástroje pro umožnění digitální transformace průmyslu;

e)  „centrem pro digitální inovace“ se rozumí právní subjekt určený nebo zvolený v otevřeném, transparentním a soutěžním řízení, aby plnil úkoly v rámci programu, zejména poskytoval přístup k technologickým odborným poznatkům a experimentálním zařízením jako vybavení a softwarové nástroje, jakož i specializovanou odbornou přípravu v oblasti pokročilých digitálních dovedností s cílem posílit digitální dovednosti všech evropských občanů a digitální transformaci průmyslu a veřejných institucí;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  „mediální gramotnost“ znamená analytické dovednosti, které jsou pro jednotlivce nezbytné, aby se orientoval v digitálním světě.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program má tento obecný cíl: podporovat digitální transformaci evropského hospodářství a společnosti a přinášet její výhody evropským občanům a podnikům. Program:

1.  Obecným cílem programu je podporovat digitální transformaci evropského hospodářství a společnosti a přinášet její výhody evropským občanům a podnikům. Program:

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  posílí kapacity Evropy v klíčových oblastech digitálních technologií prostřednictvím jejich rozsáhlého zavádění;

a)  posílí kapacity Evropy v klíčových oblastech digitálních technologií prostřednictvím jejich rozsáhlého zavádění, přičemž bude dbát na plné dodržování práv a evropských hodnot;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program bude mít pět specifických cílů:

2.  Pět specifických cílů programu jsou tyto:

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

a)  podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů podpořenými vypracováním dobrovolných norem;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 4. Cíl Pokročilé digitální dovednosti podpoří rozvoj pokročilých digitálních dovedností v oblastech podporovaných tímto programem, čímž přispěje ke zvětšení talentového potenciálu Evropy a k větší profesionalitě, zvláště pokud jde o vysoce výkonnou výpočetní techniku, analýzu dat velkého objemu, kybernetickou bezpečnost, technologie distribuované účetní knihy, robotiku umělou inteligenci. Finanční intervence sleduje tyto operativní cíle:

Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 4. Cíl Pokročilé digitální dovednosti podpoří rozvoj pokročilých digitálních dovedností v oblastech podporovaných tímto programem, čímž přispěje ke zvětšení talentového potenciálu Unie a k větší profesionalitě, zvláště pokud jde o vysoce výkonnou výpočetní techniku, analýzu dat velkého objemu, kybernetickou bezpečnost, technologie distribuované účetní knihy, robotiku, umělou inteligenci a počítačovou lingvistiku. Finanční intervence sleduje tyto operativní cíle:

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat koncepci a realizaci dlouhodobé odborné přípravy a kurzů pro studenty, odborníky a pracovníky v oblasti informačních technologií;

a)  podporovat koncepci a realizaci vysoce kvalitní dlouhodobé odborné přípravy a kurzů, včetně kombinovaného vzdělávání pro občany všech věkových kategorií, jako jsou studenti, lidé, kteří potřebují prohlubovat dovednosti, učitelé a školitelé, badatelé a odborníci a pracovníci v oblasti IT, a to s přihlédnutím k jazykové rozmanitosti a při jejím respektování;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a jejich pracovníky;

b)  podporovat koncepci a realizaci vysoce kvalitní krátkodobé odborné přípravy a kurzů, včetně kombinovaného vzdělávání, pro učitele, školitele, podnikatele, včetně vedoucích malých podniků a začínajících podniků, pro samostatně výdělečně činné osoby a pracovníky, jakož i pro občany všech věkových kategorií, kteří potřebují zvyšování úrovně dovedností, včetně neziskového sektoru a kulturních, tvůrčích, uměleckých a audiovizuálních organizací;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podporovat navrhování a poskytování hromadných otevřených on-line kurzů (MOOC) pro osoby hledající zaměstnání, studenty a pracovníky;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podporovat profesní přípravu na pracovišti a stáže pro studenty, mladé podnikatele a absolventy.

c)  podporovat vysoce kvalitní profesní přípravu na pracovišti včetně kombinovaného vzdělávání a stáží pro studenty, mladé podnikatele a absolventy, jakož i občany všech věkových skupin, kteří potřebují zvyšovat úroveň dovedností.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  podporovat sítě nebo služby poskytující pomoc a nepřetržité informování občanů, kteří se neúčastní digitálního rozvoje – a to z různých důvodů.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  podporovat školení zaměstnanců na pracovišti.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, mohly zavést nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;

a)  zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, mohly efektivně zavést a díky nezbytným dovednostem získaným pomocí odborné přípravy používat nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, jazykovou technologii, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zmenšování vzdálenosti z hlediska využívání digitálních služeb a infrastruktur a z hlediska přístupu k nim mezi orgány veřejné správy, občany, podniky a zeměpisnými oblastmi, podpora jejich schopnosti poskytovat efektivnější služby a podněcování větší účasti občanů v rozhodovacích procesech;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Roční rozpočtové prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Orientační rozdělení uvedené částky je následující:

2.  Finanční prostředky uvedené v odstavci 1 se rozdělí takto:

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  až 2 698 240 000 EUR pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;

a)  maximálně 29 % pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  až 2 498 369 000 EUR pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence

b)  alespoň 27 % pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  až 1 998 696 000 EUR pro specifický cíl č. 3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;

c)  alespoň 21 % pro specifický cíl č. 3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  až 699 543 000 EUR pro specifický cíl č. 4 – Pokročilé digitální dovednosti;

d)  alespoň 9 % pro specifický cíl č. 4 – Pokročilé digitální dovednosti;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  až 1 299 152 000 EUR pro specifický cíl č. 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.

e)  alespoň 14 % pro specifický cíl č. 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program je navržen tak, aby při provádění umožňoval součinnost s jinými programy financování Unie, jak je blíže popsáno v příloze III, zejména prostřednictvím ujednání pro doplňkové financování z programů EU, pokud to umožňují způsoby správy; následně, střídavě nebo prostřednictvím kombinování fondů, včetně společného financování opatření.

1.  Program umožní součinnost s jinými programy financování Unie, jak je blíže popsáno v příloze III, zejména prostřednictvím ujednání pro doplňkové financování z programů EU, pokud to umožňují způsoby správy, následně, střídavě nebo prostřednictvím kombinování fondů, včetně společného financování opatření.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  klasifikace NUTS;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Další centra pro digitální inovace se vyberou na základě otevřeného a soutěžního procesu tak, aby se zajistilo co nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě. Počet subjektů sítě je úměrný počtu obyvatel daných členských států a v každém členském státě musí být nejméně jedno centrum pro digitální inovace. K řešení zvláštních omezení, kterým čelí nejvzdálenější regiony EU, mohou být navrženy specifické subjekty, které jejich potřeby pokryjí.

4.  Další centra pro digitální inovace se vyberou na základě otevřeného, transparentního a soutěžního procesu tak, aby se zajistilo co nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě. Počet subjektů sítě je úměrný počtu obyvatel daných členských států a v každém členském státě musí být nejméně jedno centrum pro digitální inovace, přičemž se zohlední nejvíce znevýhodněné regiony Unie, demografická situace a předpokládané regionální potřeby v oblasti dovedností. K řešení zvláštních omezení, kterým čelí nejvzdálenější regiony EU, mohou být navrženy specifické subjekty, které jejich potřeby pokryjí.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytovala služby digitální transformace – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;

a)  poskytovala služby digitální transformace – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na začínající podniky, malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací, zvláště v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a střední podniků a podniků se střední tržní kapitalizací usazených v jednom regionu s centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby;

b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí začínajících podniků, malých a střední podniků a podniků se střední tržní kapitalizací usazených v jednom regionu s centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací. Jednotlivá centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;

c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, začínajícím podnikům, malým a středním podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací. Jednotlivá centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 27 akty v přenesené pravomoci s cílem doplnit toto nařízení přijetím pracovních programů.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tyto pracovní programy se přijmou jako víceleté programy pro celý program. Je-li to odůvodněno specifickými potřebami provádění, mohou být rovněž přijaty jako roční programy, které zahrnují jeden nebo více ze specifických cílů.

2.  Tyto pracovní programy se přijmou jako víceleté programy každé dva roky. Je-li to odůvodněno specifickými potřebami provádění, mohou být rovněž přijaty jako roční programy, které zahrnují jeden nebo více ze specifických cílů.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ukazatele monitorování provádění a pokroku programu při dosahování obecných a specifických cílů stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze II.

1.  Kvantitativní a kvalitativní ukazatele monitorování provádění a pokroku programu při dosahování obecných a specifických cílů stanovených v článku 3 jsou uvedeny v příloze II.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V zájmu účinného posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů programu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27, jimiž se v případě potřeby mění příloha II za účelem přezkumu nebo doplnění ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se stanovení rámce monitorování a hodnocení.

2.  S cílem účinně posoudit pokrok dosažený při plnění cílů programu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27, jimiž se v případě potřeby mění příloha II za účelem přezkumu nebo doplnění ukazatelů a doplňuje toto nařízení o ustanovení týkající se stanovení rámce monitorování a hodnocení.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží přiměřené požadavky na vykazování.

3.  Systém vykazování výkonnosti zajistí, aby údaje pro monitorování provádění programu a jeho výsledků byly shromažďovány účinně, efektivně a včas. Za tímto účelem se příjemcům finančních prostředků Unie a členským státům uloží konkrétní požadavky na vykazování.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V maximální možné míře se využijí oficiální statistiky EU jako pravidelné statistické průzkumy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ohledně prvotního návrhu a následného vývoje statistických ukazatelů používaných k monitorování provádění programu a dosaženého pokroku, pokud jde o digitální transformaci, se konzultují národní statistické úřady a podílejí se na nich společně s Eurostatem.

4.  Co možná nejefektivnějším způsobem se využijí oficiální statistiky EU jako pravidelné statistické průzkumy v oblasti informačních a komunikačních technologií, jakož i sběr datových souborů DESI v NUTS-2, s cílem řešit nedostatek regionálních dat souvisejících s programem Digitální Evropa. Ohledně prvotního návrhu a následného vývoje statistických ukazatelů používaných k monitorování provádění programu a dosaženého pokroku, pokud jde o digitální transformaci, se konzultují národní statistické úřady a podílejí se na nich společně s Eurostatem.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 25 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hodnocení

Hodnocení programu

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hodnocení se provádějí včas tak, aby je bylo možné promítnout do rozhodovacího procesu.

1.  Komise zajistí pravidelné monitorování a externí hodnocení programu, založené zejména na systému vykazování výkonnosti, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 3.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.

2.  Kromě pravidelného monitorování programu vypracuje Komise průběžnou hodnotící zprávu a předloží ji nejpozději do 31. prosince 2024 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku [1], provede Komise závěrečné hodnocení programu.

3.  Na základě závěrečného externího a nezávislého hodnocení vypracuje Komise závěrečnou hodnotící zprávu programu, která posoudí jeho dlouhodobější dopady a jeho udržitelnost.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Systém vykazování hodnocení zajistí, aby údaje pro hodnocení programu byly příjemci finančních prostředků Unie shromažďovány účinně, efektivně, včas a na vhodné úrovni granularity.

vypouští se

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise nejpozději do 31. prosince 2030 předloží závěrečnou hodnotící zprávu uvedenou v odstavci 3 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise sdělí závěry hodnocení spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 24 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 23 a 24 je svěřena Komisi do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článcích 23 a 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 24 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 23 a 24 vstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Příloha 1 – part 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program bude podporovat snadný přístup současné i budoucí pracovní síly k pokročilým digitálním dovednostem, zejména v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, technologie distribuované účetní knihy (např. technologie blockchain) a kybernetické bezpečnosti tím, že bude studentům, absolventům a stávajícím pracovníkům, ať sídlí kdekoli, nabízet prostředky, jak tyto dovednosti získat a rozvíjet.

Program bude podporovat snadný přístup současné i budoucí pracovní síly k pokročilým digitálním dovednostem a příležitosti k odborné přípravě, zejména v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, technologie distribuované účetní knihy (např. technologie blockchain) a kybernetické bezpečnosti tím, že bude studentům, absolventům nebo občanům jakéhokoli věku, kteří si potřebují rozšířit dovednosti, lidem hledajícím práci a stávajícím pracovníkům, ať sídlí kdekoli, nabízet prostředky, jak tyto dovednosti získat a rozvíjet.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Příloha 1 – part 4 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přístup k profesní přípravě na pracovišti formou stáží v odborných střediscích a společnostech zavádějících vyspělé technologie.

1.  Přístup k profesní přípravě a možnostem kombinovaného vzdělávání na pracovišti formou stáží v odborných střediscích a společnostech zavádějících vyspělé technologie.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Příloha 1 – part 4 – odst. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Přístup k hromadným otevřeným online kursům (MOOC), které budou nabízet platformy online učení a vysoké školy.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Příloha I – část 5 – podčást II – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

II  Počáteční činnosti týkající se digitalizace průmyslu:

II  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Příloha I – část 5 – podčást I – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Vzdělávání a kultura: Poskytnout evropským tvůrcům a kreativnímu odvětví přístup k nejnovějším digitálním technologiím, od umělé inteligence po vyspělou výpočetní techniku. Využít evropské kulturní dědictví k podpoře kulturní rozmanitosti, sociální soudržnosti a evropského občanství. Podporovat zavádění digitálních technologií ve vzdělávání.

5.  Vzdělávání a odborná příprava: Podporovat zavádění digitálních technologií a pravidel digitální komunikace ve formálním, informálním a neformálním vzdělávání, zejména další začleňování digitálních dovedností, mediální gramotnost i využívání digitálních technologií ve všech osnovách s účinným přístupem k nejnovějším digitálním technologiím, od umělé inteligence po vyspělou výpočetní techniku, včetně poskytování odpovídající digitální infrastruktury a zařízení, jako jsou vysokokapacitní širokopásmové sítě s přístupem k připojení o rychlosti alespoň 100 Mb/s, školám. Podporovat investice do dálkového vzdělávání, jak kombinovaného, tak čistě online vzdělávání. Podporovat pokračující digitální vzdělávání od raného věku, aniž je zároveň dotčen rozvoj klasických i humanistických dovedností bez přehlížení rizika digitální závislosti a možných patologií spojených s digitalizací v kontextu sociálních a fyzických interakcí.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 5 – podčást I – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Kulturní a kreativní odvětví: podporovat kulturní a tvůrčí odvětví, zejména audiovizuální, v jejich probíhající digitální transformaci a současně jim zaručovat přístup k nejpokročilejším, nejudržitelnějším a nejvýkonnějším digitálním technologiím od umělé inteligence až po moderní výpočetní techniku, jakož i podporovat příspěvek kulturního a tvůrčího odvětví ke spravedlivému a etickému používání a k vývoji digitálních nástrojů a infrastruktur.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Příloha 1 – část 5 – podčást I – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Kulturní dědictví: Využívat a prosazovat evropské kulturní dědictví, hmotné i nehmotné, k podpoře kulturní a jazykové rozmanitosti, sociální soudržnosti a evropského občanství. Chránit, zachovávat a šířit kulturní dědictví prostřednictvím digitalizace a rozvoje současných digitálních kulturních postupů a také konkrétních digitálních iniciativ, jako je evropský cloud „kulturní dědictví“ a další iniciativy zohledňující nejnovější digitální technologie.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Příloha II – část 4 – bod 4.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.1  Počet vyškolených a pracujících IKT specialistů

4.1  Počet každoročně vyškolených a pracujících IKT specialistů v Unii

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Příloha 2 – část 4 – bod 4.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.2  Počet podniků majících problémy získat IKT specialisty

4.2  Počet podniků majících každoročně problémy získat v Unii IKT specialisty

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Příloha 3 – bod 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  program Digitální Evropa aktivně vytváří synergie s programem Horizont Evropa s ohledem na udržitelnost údajů pocházejících z výzkumných projektů;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Příloha 3 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Součinnost s programem Kreativní Evropa zajistí, že:

 

a)  program bude podporovat rozvoj a získávání pokročilých digitálních dovedností potřebných k zavádění špičkových technologií s významem pro kulturní ekosystém a celé kulturní a kreativní odvětví. Umožňuje výměnu v kulturních odvětvích a s jinými odvětvími, pokud jde o protokoly a pokročilé digitální dovednosti již vytvořené kreativními skupinami, s cílem podporovat jejich šíření a přejímání.

 

b)  program Kreativní Evropa se svým obecným cílem zvýšit konkurenceschopnost kulturních a kreativních odvětví bude v tomto ohledu doplňovat intervence programu Digitální Evropa zaměřené na podporu digitální transformace kulturních a kreativních odvětví; bude také zajišťovat rozmanitost dostupných platforem s přihlédnutím ke zvyšující se tržní koncentraci digitálních monopolů.

 

c)  Dva vedoucí projekty v rámci programu zabezpečí pokračování zaváděcích činností souvisejících se strategií #Digital4Culture. Vedoucí projekt digitální transformace odvětví kulturního dědictví bude i nadále podporovat evropskou iniciativu zahájenou během Evropského roku kulturního dědictví 2018. Ta část programu, která se zaměřuje na digitální dovednosti, bude synergická s tématy, jako je mediální gramotnost a filmové vzdělávání.

 

d)  Program bude podporovat zřízení a realizaci on-line rejstříku evropských filmů, které jsou k dispozici v legálních službách na vyžádání, s cílem podporovat jejich distribuci, propagaci, viditelnost a dohledatelnost na evropské úrovni.

 

e)  Program bude podporovat rozvoj nových technologií potřebných ke zdokonalení distribuce v sálech i online a poskytovat širší přeshraniční přístup k evropským audiovizuálním dílům, jak je stanoveno v prioritách části MEDIA programu Kreativní Evropa.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Příloha 3 – bod 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  program odpovídajícím způsobem podporuje vývoj a realizaci evropské studentské karty (e-Card), a to zajištěním technické infrastruktury a budováním kapacit a zajištěním vývoje aspektů důvěry a bezpečnosti, zvláště pokud jde o elektronickou výměnu dat;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027

Referenční údaje

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

14.6.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Bogdan Brunon Wenta

1.6.2018

Projednání ve výboru

3.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Rozpočtového výboru (7.11.2018)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Zpravodaj: Paul Rübig

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  U specifického cíle Vysoce výkonná výpočetní technika se za nejvhodnější prováděcí mechanismus považuje společný podnik, který by měl zejména koordinovat vnitrostátní a unijní strategie a investice do infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a výzkumu a vývoje, sdílet prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajišťovat ekonomické a strategické zájmy Unie63. Odborná střediska vysoce výkonné výpočetní techniky v členských státech kromě toho poskytnou služby vysoce výkonné výpočetní techniky průmyslu, akademické obci a orgánům veřejné správy.

(18)  U specifického cíle Vysoce výkonná výpočetní technika se za nejvhodnější prováděcí mechanismus považuje společný podnik, který by měl zejména koordinovat vnitrostátní a unijní strategie a investice do infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a výzkumu a vývoje, sdílet prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajišťovat ekonomické a strategické zájmy Unie63. Odborná střediska vysoce výkonné výpočetní techniky v členských státech kromě toho poskytnou služby vysoce výkonné výpočetní techniky průmyslu včetně malých a středních podniků a startupů, akademické obci a orgánům veřejné správy.

_________________

_________________

63Posouzení dopadů, průvodní dokument k „Návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63Posouzení dopadů, průvodní dokument k „Návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39a)  Technologie blockchain a jiné technologie distribuované účetní knihy mohou výrazně zlepšit přístup k distribuovaným datovým souborům v celé Unii, usnadnit ověřování dokumentů a umožnit sledovatelnost transakcí nebo pohybu produktů způsobem, který je bezpečný a je v souladu s acquis EU. Posilují důvěru v aplikace zahrnující více zainteresovaných stran, zlepšují modely spolupráce a umožňují defragmentaci distribuovaných datových souborů. Povede to ke zvýšení kvality a účinnosti, což sníží administrativní zátěž, zejména pokud jde o regulatorní výkaznictví a provádění auditů, boj proti podvodům a jejich omezení, o pobídky k přijetí osvědčených postupů a etického chování. Posilování kapacit v Evropě za účelem rozvoje a využívání technologií blockchain a dalších technologií distribuované účetní knihy navíc podpoří digitální inovativní ekosystémy v Evropě a pomůže evropským subjektům, aby se stanuly v čele nové internetové ekonomiky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39b)  Na zasedání Evropské rady konaném dne 19. října 2017 dospěly členské státy k závěru, že je nutné, aby Unie reagovala s vědomím naléhavosti na vznikající trendy včetně technologií blockchain a současně zajistila vysokou úroveň ochrany údajů, digitálních práv a etických norem. Usnesení Evropského parlamentu o technologiích distribuovaných účetních knih a blockchainech: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů (2017/2772 (RSP)), které bylo přijato dne 16. května 2018, uznává úlohu technologie blockchain při podpoře inovací v Evropě a ve světě.

 

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(39c)  Na druhém Digitálním dni 10. dubna 2018 se evropské státy zavázaly vyvíjet společně pokročilá řešení pro veřejné služby (např. prostřednictvím rozvoje evropské blockchainové infrastruktury pro služby) a vyzvaly Evropskou komisi, aby podpořila rozvoj a rozšíření technologie blockchain a technologie distribuované účetní knihy prostřednictvím svých digitálních programů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  S ohledem na význam řešení problému změny klimatu v souladu se závazky Unie plnit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů tento program přispěje k začlenění opatření v oblasti změny klimatu a povede k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU podporujících cíle v oblasti klimatu74. Příslušná opatření budou identifikována v průběhu přípravy a provádění programu a opětovně posouzena v rámci příslušných postupů hodnocení a přezkumu.

(43)  S ohledem na význam řešení problému změny klimatu v souladu se závazky Unie plnit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů tento program přispěje k začlenění opatření v oblasti změny klimatu a povede k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU podporujících cíle v oblasti klimatu74 v průběhu VFR na období 2021–2027 a co nejdříve, nejpozději do roku 2027, k dosažení cíle 30 %. Příslušná opatření budou identifikována v průběhu přípravy a provádění programu a opětovně posouzena v rámci příslušných postupů hodnocení a přezkumu. Je nezbytně nutné, aby EU splnila svůj závazek stát se průkopníkem v provádění cílů udržitelného rozvoje OSN, i když v návrzích víceletého finančního rámce chybí v tomto ohledu jasný a viditelný závazek, a proto by měly být cíle udržitelného rozvoje začleněny do všech politik a iniciativ EU v příštím VFR.

_________________

_________________

74COM(2018) 321 final, strana 1.

74COM(2018) 321 final, strana 1.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program bude mít pět specifických cílů:

2.  Program bude mít šest specifických cílů:

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  technologie blockchain a technologie distribuované účetní knihy

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a jejich pracovníky;

b)  podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků, včetně startupů, a jejich pracovníky;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky;

e)  podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky a startupy;

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Technologie blockchain a technologie distribuované účetní knihy

 

Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 6: Technologie blockchain a technologie distribuované účetní knihy sledují tyto operativní cíle:

 

a)  vybudovat a posílit základní kapacity technologie blockchain a technologie distribuované účetní knihy v Unii, propojit celostátní/regionální blockchainové infrastruktury a zavést model řízení, který může podporovat vývoj a zavádění nových digitálních služeb umožněných technologií blockchain a technologií distribuované účetní knihy v souladu s právním rámcem Unie;

 

b)  zpřístupnit tyto kapacity všem podnikům, [především malým a středním], orgánům veřejné správy nebo jiným organizacím s cílem podpořit zavádění inovativních přeshraničních aplikací těchto technologií, které budou prospěšné evropským občanům a digitálnímu hospodářství [v Evropě];

 

c)  dále rozvíjet, zavádět, koordinovat a provozovat na úrovni Unie evropskou infrastrukturu blockchainových služeb splňujících nejvyšší celosvětové normy kybernetické bezpečnosti, energetické účinnosti, dodržování předpisů o ochraně soukromí, které budou dostupné na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům za účelem podpory poskytování služeb veřejného zájmu;

 

d)  podporovat zavádění hotové/funkční technologie, která je výsledkem výzkumu a inovací a která posiluje integrovaný inovační ekosystém Unie technologie blockchain a technologie distribuované účetní knihy, nabízející zkoušení a zkušební zařízení v členských státech.

Odůvodnění

Technologie blockchain a jiné technologie distribuované účetní knihy mohou výrazně zlepšit přístup k distribuovaným datovým souborům v celé Unii, usnadnit ověřování dokumentů a umožnit sledovatelnost transakcí nebo pohybu produktů způsobem, který je bezpečný a je v souladu s acquis EU. Posilují důvěru v aplikace zahrnující více zainteresovaných stran, zlepšují modely spolupráce a umožňují defragmentaci distribuovaných datových souborů. Povede to ke zvýšení kvality a účinnosti, což sníží administrativní zátěž, zejména pokud jde o regulatorní výkaznictví a provádění auditů, boj proti podvodům a jejich omezení, o pobídky k přijetí osvědčených postupů a etického chování.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 9 194 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro provádění programu na období 2021–2027 činí 8 192 391 000 v cenách roku 2018 (9 194 000 000 EUR v běžných cenách).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  až 2 698 240 000 EUR pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;

a)  až 2 404 289 438 EUR v cenách roku 2018 (2 698 240 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  až 2 498 369 000 EUR pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence;

b)  až 2 226 192 703 EUR v cenách roku 2018 (2 498 369 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  až 1 998 696 000 EUR pro specifický cíl č. 3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;

c)  až 1 780 954 875 EUR v cenách roku 2018 (1 998 696 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č. 3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  až 699 543 000 EUR pro specifický cíl č. 4 – Pokročilé digitální dovednosti;

d)  až 623 333 672 EUR v cenách roku 2018 (699 543 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č. 4 – Pokročilé digitální dovednosti;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  až 1 299 152 000 EUR pro specifický cíl č. 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.

e)  až 1 157 620 312 EUR v cenách roku 2018 (1 299 152 000 EUR v běžných cenách) pro specifický cíl č. 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise zajistí, aby byly harmonizovány procesní požadavky na žádosti týkající se programů významných pro digitální agendu a účast v nich.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Program může poskytovat financování kteroukoli z forem stanovených ve finančním nařízení, včetně zejména zadávání veřejných zakázek jako základní formy, jakož i grantů a cen. Zároveň může poskytovat financování formou finančních nástrojů v rámci operací kombinování zdrojů.

2.  Program může poskytovat financování kteroukoli z forem stanovených ve finančním nařízení, včetně zejména zadávání veřejných zakázek ze strany Komise nebo financujícího subjektu, příjemců grantů jednotlivě nebo společně jako základní formy akce, jakož i grantů a cen. Veřejné zakázky mohou v rámci jednoho postupu umožnit udělení většího počtu zakázek a stanovit místo výkonu činnosti plnění v souladu s platnými mezinárodními dohodami o veřejných zakázkách. Program může zároveň poskytovat financování formou finančních nástrojů v rámci operací kombinování zdrojů.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je umožnit co nejúčinnější využívání veřejných zakázek díky vyjasnění ustanovení o tom, jak mohou EK nebo financující subjekty EU fungovat jako zadavatelé veřejných zakázek financovaných z prostředků programu Digitální Evropa. V rámci jednoho postupu lze také zadat zakázky více dodavatelům nebo více zdrojům, což zajistí nákladovou efektivnost a kontinuitu dodávek a služeb, zejména v případě digitálních technologií.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytovala služby digitální transformace – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na malé a střední podniky podniky se střední tržní kapitalizací, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;

a)  poskytovala služby digitální transformace – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na malé a střední podniky, podniky se střední tržní kapitalizací a startupy, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a střední podniků podniků se střední tržní kapitalizací usazených v jednom regionu s centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby;

b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a střední podniků, podniků se střední tržní kapitalizací a startupů usazených v jednom regionu s centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům podnikům se střední tržní kapitalizací. Jednotlivá centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;

c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům, podnikům se střední tržní kapitalizací a startupům. Jednotlivá centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;

Pozměňovací návrh  22

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  nutnost překonat finanční překážky, jako je nedostatek tržního financování;

d)  nutnost překonat finanční překážky, jako je nedostatek finančních prostředků tržního původu zejména pro mladé podnikatele a malé a střední podniky;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku [3].

2.  Komise provádí k programu a jeho opatřením a výsledkům informační a komunikační kampaně. Zajišťuje rovněž integrované informace a přístup pro potenciální žadatele o financování z prostředků Unie v digitálním odvětví. Finanční zdroje vyčleněné na program rovněž přispívají ke sdělování politických priorit Unie na úrovni organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v článku [3].

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027

Referenční údaje

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Paul Rübig

28.6.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (13.11.2018)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění programu Digitální Evropa na období 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Obecným cílem programu by mělo být podporovat digitální transformaci průmyslu a pečovat o lepší využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje ve prospěch podniků a občanů v celé Unii. Program by měl být strukturován do pěti specifických cílů, které odrážejí klíčové oblasti politiky, zejména: vysoce výkonnou výpočetní techniku, kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci, pokročilé digitální dovednosti, zavádění, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilitu. Pro všechny tyto oblasti by cílem programu mělo být rovněž lepší sladění politik Unie, členských států a regionů a sdružování soukromých a průmyslových zdrojů za účelem zvýšení investic a rozvoje intenzivnější součinnosti.

(10)  Obecným cílem programu by mělo být podporovat digitální transformaci průmyslu a evropské společnosti a pečovat o lepší využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje ve prospěch podniků, regionů, místních komunit a občanů v celé Unii. Program by měl být strukturován do pěti specifických cílů, které odrážejí klíčové oblasti politiky, zejména: vysoce výkonnou výpočetní techniku, kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci, pokročilé digitální dovednosti, zavádění, co nejlepší využívání digitálních kapacit, interoperabilitu a zacelení digitální propasti mezi regiony a mezi městskými a venkovskými komunitami. Pro všechny tyto oblasti by cílem programu mělo být rovněž lepší sladění politik Unie, členských států a regionů a sdružování soukromých a průmyslových zdrojů za účelem zvýšení investic a rozvoje intenzivnější součinnosti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Ústřední role při provádění programu by měla být přidělena centrům pro digitální inovace, jež by měla stimulovat široké přijetí pokročilých digitálních technologií průmyslem, veřejnými organizacemi a akademickou obcí. Síť center pro digitální inovace by měla zajistit nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě59. První sada center pro digitální inovace bude zvolena na základě návrhů členských států, a poté bude síť rozšířena prostřednictvím otevřeného a soutěžního procesu. Centra pro digitální inovace budou sloužit jako přístupová místa k nejnovějším digitálním kapacitám včetně vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, jakož i k jiným stávajícím inovativním technologiím, jako jsou klíčové základní technologie, dostupným rovněž v laboratořích pro projekty a produkty vytvářené na počítačem řízených strojích (tzv. fablabs) nebo v tzv. laboratořích citylabs (místa spolupráce akademické, vědecké a průmyslové komunity). Fungují jako jednotná vstupní místa při přístupu k vyzkoušeným a ověřeným technologiím a propagují otevřené inovace. Budou poskytovat podporu rovněž v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Síť center pro digitální inovace by měla také přispívat k účasti nejvzdálenějších regionů na jednotném digitálním trhu.

(11)  Ústřední role při provádění programu by měla být přidělena centrům pro digitální inovace, jež by měla stimulovat široké přijetí pokročilých digitálních technologií průmyslem, veřejnými organizacemi, orgány veřejné správy a akademickou obcí. Síť center pro digitální inovace by měla zajistit nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě59. První sada center pro digitální inovace bude zvolena na základě návrhů členských států, a poté bude síť rozšířena prostřednictvím otevřeného, transparentního a soutěžního procesu. Centra pro digitální inovace budou sloužit jako přístupová místa k nejnovějším digitálním kapacitám včetně vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, jakož i k jiným stávajícím inovativním technologiím, jako jsou klíčové základní technologie, dostupným rovněž v laboratořích pro projekty a produkty vytvářené na počítačem řízených strojích (tzv. fablabs) nebo v tzv. laboratořích citylabs (místa spolupráce akademické, vědecké a průmyslové komunity). Fungují jako jednotná vstupní místa při přístupu k vyzkoušeným a ověřeným technologiím a propagují otevřené inovace. Budou poskytovat podporu rovněž v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Síť center pro digitální inovace by měla také přispívat k účasti nejvzdálenějších regionů na jednotném digitálním trhu.

_________________

_________________

59 Jak je uvedeno ve sdělení Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016) 180 final).

59Jak je uvedeno ve sdělení Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016) 180 final).

Pozměňovací návrh  3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Vysoce výkonná výpočetní technika a související kapacity zpracování dat v Unii by měly umožňovat zajistit širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky ve výrobních odvětvích a obecněji v oblastech veřejného zájmu s cílem využít jedinečných příležitostí, které superpočítače přinášejí společnosti v oblastech jako zdravotnictví, životní prostředí a bezpečnost, jakož i konkurenceschopnost průmyslu, zejména malých a středních podniků.

(16)  Vysoce výkonná výpočetní technika a související kapacity zpracování dat v Unii by měly umožňovat zajistit širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky všemi příjemci programu a obecněji v oblastech veřejného zájmu s cílem využít jedinečných příležitostí, které superpočítače přinášejí společnosti v oblastech jako sociální začleňování, zdravotnictví, životní prostředí a bezpečnost, jakož i konkurenceschopnost průmyslu, zejména malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Spotřeba energie počítačových zařízení a center pro uchovávání údajů, která podle předpokladů v průběhu příštích desetiletí i nadále poroste, by měla vycházet z obnovitelných zdrojů energie.

Odůvodnění

Uchovávání údajů se stává stále palčivějším problémem, neboť podle odhadů narůstá uhlíková stopa datových center nejrychleji z celého odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT). Z výzkumu vyplývá, že celosvětová spotřeba elektřiny v důsledku komunikačních technologií by se v příštích letech měla zvyšovat a do roku 2040 by mohla dosáhnout až 14% podílu na celosvětových emisích CO2 (v současnosti činí tento podíl již 2 %). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  U specifického cíle Vysoce výkonná výpočetní technika se za nejvhodnější prováděcí mechanismus považuje společný podnik, který by měl zejména koordinovat vnitrostátní a unijní strategie a investice do infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a výzkumu a vývoje, sdílet prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajišťovat ekonomické a strategické zájmy Unie63. Odborná střediska vysoce výkonné výpočetní techniky v členských státech budou kromě toho poskytovat služby vysoce výkonné výpočetní techniky průmyslu, akademické obci a orgánům veřejné správy.

(18)  U specifického cíle Vysoce výkonná výpočetní technika se za nejvhodnější prováděcí mechanismus považuje společný podnik, který by měl zejména koordinovat vnitrostátní a unijní strategie a investice do infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a výzkumu a vývoje, sdílet prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajišťovat ekonomické a strategické zájmy Unie63. Odborná střediska vysoce výkonné výpočetní techniky v členských státech budou kromě toho poskytovat služby vysoce výkonné výpočetní techniky průmyslu včetně malých a středních podniků a startupů, akademické obci a orgánům veřejné správy.

_________________

_________________

63Posouzení dopadů, průvodní dokument k „Návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63Posouzení dopadů, průvodní dokument k „Návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Pokročilé digitální technologie podporované tímto programem, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, kybernetická bezpečnost a umělá inteligence, jsou nyní dostatečně vyspělé, aby pokročily z výzkumného prostoru a byly zavedeny, prováděny a šířeny se na úrovni Unie. Stejně jako zavedení těchto technologií vyžaduje reakci Unie také rozměr dovedností. Příležitosti k odborné přípravě v pokročilých digitálních dovednostech je nutné v celé EU rozšířit, zintenzivnit a zpřístupnit. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to bránit hladkému zavedení pokročilých digitálních technologií a omezit celkovou konkurenceschopnost hospodářství Unie. Opatření podporovaná tímto programem doplňují ta, jež jsou podporována z fondů ESF a EFRR a programu Horizont Evropa.

(28)  Pokročilé digitální technologie podporované tímto programem, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, kybernetická bezpečnost, ochrana údajů a umělá inteligence, jsou nyní dostatečně vyspělé, aby pokročily z výzkumného prostoru a byly zavedeny, prováděny a šířeny se na úrovni Unie. Stejně jako zavedení těchto technologií vyžaduje reakci Unie také rozměr dovedností. Příležitosti k odborné přípravě v pokročilých digitálních dovednostech je nutné v celé EU rozšířit, zintenzivnit a zpřístupnit. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to bránit hladkému zavedení pokročilých digitálních technologií a omezit celkovou konkurenceschopnost hospodářství Unie. Opatření podporovaná tímto programem doplňují ta, jež jsou podporována z fondů ESF a EFRR a programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Digitální transformace oblastí veřejného zájmu jako zdravotní péče68, mobilita, spravedlnost, monitorování země a životního prostředí, vzdělávání a kultura vyžaduje pokračování a rozšíření infrastruktur digitálních služeb, které umožňují bezpečnou přeshraniční výměnu údajů a podporují vnitrostátní rozvoj. Její koordinace na základě tohoto nařízení dosáhne potenciálu součinnosti nejlépe.

(30)  Digitální transformace oblastí veřejného zájmu jako zdravotní péče68, mobilita, spravedlnost, monitorování země a životního prostředí, snižování emisí uhlíku, energetická infrastruktura, vzdělávání a kultura vyžaduje pokračování a rozšíření infrastruktur digitálních služeb, které umožňují bezpečnou přeshraniční výměnu údajů a podporují vnitrostátní rozvoj. Její koordinace na základě tohoto nařízení dosáhne potenciálu součinnosti nejlépe.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43)  S ohledem na význam řešení problému změny klimatu v souladu se závazky Unie plnit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů tento program přispěje k začlenění opatření v oblasti změny klimatu a napomůže dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU podporujících cíle v oblasti klimatu74. Příslušná opatření budou identifikována v průběhu přípravy a provádění programu a opětovně posouzena v rámci příslušných postupů hodnocení a přezkumu.

(43)  S ohledem na význam řešení problému změny klimatu v souladu se závazky Unie plnit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů tento program přispěje k začlenění opatření v oblasti změny klimatu a napomůže dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU podporujících cíle v oblasti klimatu74 . Příslušná opatření by se měla identifikovat v průběhu přípravy a provádění programu a opětovně se posoudí v rámci příslušných postupů hodnocení a přezkumu s cílem zajistit dodržování těchto povinností v plném rozsahu.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, s. 1

74 COM(2018) 321 final, s. 1

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)   zmodernizuje vzdělávání a odbornou přípravu v celé Unii.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)   podpoří otevřenou správu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)   zvýší míru využívání digitálních technologií jako prostředku ke zlepšení přístupu občanů k informacím a ke kultuře a vytvoří jim lepší pracovní příležitosti.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

a)  vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

a)  podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů a základními právy;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a jejich pracovníky;

b)  podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků, včetně startupů, a jejich pracovníky;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, mohly zavést nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;

a)  zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava, energetika, životní prostředí, klima, kulturní a kreativní odvětví, mohly zavést nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky;

e)  podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky a startupy;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  zajistit, aby koncepce designu zaměřeného na uživatele byla důsledně přizpůsobována vytvářením digitálních řešení, která jsou jednoduchá, funkční, upravitelná a přizpůsobitelná osobním potřebám a která zohledňují stárnoucí populaci. 

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytovala služby digitální transformace – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na malé a střední podniky podniky se střední tržní kapitalizací, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;

a)  poskytovala služby digitální transformace – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na malé a střední podniky, podniky se střední tržní kapitalizací a startupy, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a střední podniků podniků se střední tržní kapitalizací usazených v jednom regionu s centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby;

b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a střední podniků, podniků se střední tržní kapitalizací a startupů usazených v jednom regionu s centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací. Jednotlivá centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;

c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům, podnikům se střední tržní kapitalizací a startupům. Jednotlivá centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavádění programu Digitální Evropa na období 2021–2027

Referenční údajes

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum oznámení na zasedání

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum přijetí

12.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (7.11.2018)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Zpravodajka: Evelyne Gebhardt

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Internet a nové technologie komplexně mění naši společnost a naše hospodářství. Rostoucí investice do moderní digitální infrastruktury – např. do vysoce výkonné výpočetní techniky, produktů a služeb umělé inteligence a účinných schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti – v kombinaci s investicemi do pokročilých digitálních dovedností v oblasti těchto nových technologií pro pracovníky a studenty – jsou klíčové k tomu, abychom zajistili, že občané, průmysl, podniky a orgány veřejné správy mohou plně využít těchto změn a jednotného digitálního trhu.

Tyto významné investice do infrastruktury a digitálních dovedností s cílem podnítit inovace, bojovat proti roztříštěnosti trhu za spravedlivých a vyvážených podmínek a dosáhnout důvěry spotřebitelů musejí být provedeny Evropskou unií, členskými státy a soukromým sektorem. Tento přístup je zcela v souladu s výzvou Evropského parlamentu obsaženou v jeho zprávě o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu(1), která vyzývala k dlouhodobé investiční strategii v oblasti digitální infrastruktury a dovedností, jakož i k podpoře digitalizace evropského průmyslu a veřejné správy.

Nový program Digitální Evropa může být mocným nástrojem na podporu této digitální transformace. Vedle toho doplňuje jiné programy Evropské unie, podporuje jiné politiky Unie, a tudíž vytváří synergické účinky, zejména spolu s:

•  programem Horizont Evropa, který podporuje výzkum a vývoj nových technologií,

•  Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), který podporuje mimo jiné zavádění digitálních řešení, včetně řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti,

•  Nástrojem pro propojení Evropy, který vytváří infrastrukturu pro širokopásmové sítě,

•  programem pro jednotný trh, který podporuje mimo jiné bezpečnost výrobků ve vztahu k digitálnímu hospodářství, kybernetické bezpečnosti a umělé inteligenci.

Zpravodajka vítá návrh nového programu Digitální Evropa a navrhuje zachovat celkový rozpočet programu ve výši 8,192 miliardy ve stálých cenách (tj. 9,194 miliardy v běžných cenách), jak navrhuje Komise, a to v souladu s tím, na čem se shodl Evropský parlament na základě svého usnesení ze dne 14. března 2018(2). Zpravodajka však vyzývá členské státy a soukromý sektor, aby poskytly finanční příspěvky potřebné k dosažení cílů programu.

Dále zpravodajka vítá integraci stávajících a nových center pro digitální inovace do provádění programu. Centra pro digitální inovace podpoří digitální transformaci evropského průmyslu, zejména malých a středních podniků, a veřejné správy a rozptýlí digitální kapacity na místní úrovni. Proto zpravodajka navrhuje posílit odpovědnost za digitální inovace a objasnit, že centra mají mít možnost získávat jiné veřejné nebo soukromé příspěvky a vlastnit příjmy vytvořené centry pro digitální inovace. Vedle toho by centra pro digitální inovace měla mít možnost určit svou vnitřní organizaci, strukturu a pracovní program a metody práce.

Aby se předešlo významným investičním mezerám v oblasti dalších nových technologií zahrnutých do programu Horizont Evropa, ale nikoliv do programu Digitální Evropa, je třeba vyjasnit, že tyto další nové technologie mohou získat financování v rámci tohoto programu za předpokladu, že jsou součástí kompletního a souvisejícího řešení spolu s technologiemi, na něž se vztahují články 4 až 8.

Specifické cíle:

Zpravodajka podporuje prohlášení společného podniku EuroHPC a návrh nařízení Rady předložený Komisí, kterým se zřizuje společný podnik EuroHPC, což se jeví jako účinný a účelný nástroj k získávání, nasazování a údržbě integrované infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky.

Vzhledem k nepochybně stále vzrůstající poptávce evropského průmyslu po řešeních v oblasti robotické umělé inteligence a technologie distribuované účetní knihy (např. blockchain) a k významu předcházení vzniku významné investiční mezery v tomto oboru by cíle programu měly zahrnovat robotiku řízenou umělou inteligencí a technologii distribuované účetní knihy.

S ohledem na boj proti digitálnímu vyloučení zpravodajka navrhuje vytvoření příležitostí pro pokročilou dlouhodobou odbornou přípravu všech kvalifikovaných osob. Vzhledem k velkému počtu lidí, které je třeba vyškolit tak, aby mohly být uspokojeny potřeby evropského průmyslu, a vzhledem k výzvě spojené s náborem dostatku kvalifikovaných školitelů pro tento úkol zpravodajka rovněž navrhuje podpořit vytvoření a poskytování celoevropské platformy pro elektronické učení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Program by měl zajistit maximální transparentnost, odpovědnost a demokratickou kontrolu inovativních finančních nástrojů a mechanismů, které čerpají z rozpočtu Unie, zejména pokud jde o jejich přínos k plnění cílů Unie, a to jak z hlediska původních očekávání, tak z hlediska konečných výsledků.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Tallinský summit k digitální problematice55 ze září 2017 a závěry Evropské rady56 ze dne 19. října 2017 uvedly, že Evropa musí investovat do digitalizace našich hospodářství a řešení nedostatků v oblasti dovedností, aby udržela a posílila evropskou konkurenceschopnost, naši kvalitu života a sociální strukturu. Evropská rada dospěla k závěru, že digitální transformace nabízí obrovské příležitosti pro inovace, růst a pracovní příležitosti, přispěje k naší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku a posílí tvůrčí a kulturní rozmanitost. Využití těchto příležitostí vyžaduje, abychom společně řešili některé z výzev plynoucích z digitální transformace a přezkoumali politiky ovlivněné digitální transformací.

(6)  Tallinský summit k digitální problematice55 ze září 2017 a závěry Evropské rady56 ze dne 19. října 2017 uvedly, že Evropa musí investovat do digitalizace našich hospodářství a řešení nedostatků v oblasti dovedností, aby udržela a posílila evropskou konkurenceschopnost, naši kvalitu života a sociální strukturu. Evropská rada dospěla k závěru, že digitální transformace nabízí obrovské příležitosti pro inovace, růst a pracovní příležitosti, přispěje k naší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku a posílí tvůrčí a kulturní rozmanitost. Využití těchto příležitostí vyžaduje, abychom společně řešili některé z výzev plynoucích z digitální transformace a přezkoumali politiky ovlivněné digitální transformací. V optimálním případě by měl být finanční příděl na tento program, který spočívá v činnosti na evropské úrovni, výrazně navýšen o prostředky pocházející ze soukromého sektoru a od členských států.

_________________

_________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Dne 10. dubna 2018 vyjádřily členské státy svou podporu iniciativám v oblasti služeb infrastruktury umělé inteligence a technologií distribuovaných účetních knih (např. blockchain) a společnou vůli na těchto iniciativám spolupracovat a uzavřely za tím účelem několik dohod o spolupráci.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“57, nastiňuje mezi možnostmi budoucího finančního rámce program digitální transformace Evropy s cílem zajistit „výrazný pokrok směrem k inteligentnímu růstu v oblastech, jako je například kvalitní datová infrastruktura, konektivita a kybernetická bezpečnost“. Snažil by se zabezpečit vedoucí úlohu Evropy v oblasti superpočítačů, internetu příští generace, umělé inteligence, robotiky a velkých dat. Posílil by konkurenční postavení průmyslu a podniků v Evropě v digitalizované ekonomice a měl by značný dopad na odstranění nedostatků v oblasti dovedností v celé Unii.

(8)  Sdělení Komise „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“57, nastiňuje mezi možnostmi budoucího finančního rámce program digitální transformace Evropy s cílem zajistit „výrazný pokrok směrem k inteligentnímu růstu v oblastech, jako je například kvalitní datová infrastruktura, konektivita, digitalizace veřejné správy a kybernetická bezpečnost“. Snažil by se zmenšit rozdíl mezi Evropskou unií a předními ekonomikami v oblasti superpočítačů, internetu příští generace, umělé inteligence, robotiky a velkých dat. Posílil by konkurenční postavení průmyslu a podniků v Evropě v digitalizované ekonomice a měl by značný dopad na odstranění nedostatků v oblasti dovedností v celé Unii.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Odůvodnění

Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Obecným cílem programu by mělo být podporovat digitální transformaci průmyslu a pečovat o lepší využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje ve prospěch podniků a občanů v celé Unii. Program by měl být strukturován do pěti specifických cílů, které odrážejí klíčové oblasti politiky, zejména: vysoce výkonnou výpočetní techniku, kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci, pokročilé digitální dovednosti, zavádění, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilitu. Pro všechny tyto oblasti by cílem programu mělo být rovněž lepší sladění politik Unie, členských států a regionů a sdružování soukromých a průmyslových zdrojů za účelem zvýšení investic a rozvoje intenzivnější součinnosti.

(10)  Obecným cílem programu by mělo být podporovat digitální transformaci průmyslu a pečovat o lepší využívání průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje, jakož i modernizace konkrétních odvětví ve veřejném zájmu ve prospěch podniků, zejména MSP, a občanů v celé Unii. Kromě toho by program měl posílit konkurenceschopnost Unie a odolnost jejího hospodářství.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Program by měl být strukturován do pěti specifických cílů, které odrážejí klíčové oblasti politiky, zejména: a) vysoce výkonnou výpočetní techniku, b) umělou inteligenci a technologie distribuované účetní knihy, c) kybernetickou bezpečnost, d) pokročilé digitální dovednosti a e) zavádění, optimální využívání digitálních kapacit a interoperability. Pro všechny tyto oblasti by cílem programu mělo být rovněž lepší sladění politik Unie, členských států a regionů a sdružování soukromých a průmyslových zdrojů za účelem zvýšení investic a rozvoje intenzivnější součinnosti.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b)  Program by měl podporovat spravedlivý přechod na digitální technologie, zachovávat společné hodnoty Evropské unie, včetně práva na vzdělání a ochrany pracovních práv, zaručovat spravedlivou hospodářskou soutěž, podporovat rovnost, zajišťovat, aby digitalizace přispívala ke zvyšování sociálních a pracovních norem, a prosazovat prosperitu pro všechny evropské občany, demokracii a bezpečnost.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Ústřední role při provádění programu by měla být přidělena centrům pro digitální inovace, jež by měla stimulovat široké přijetí pokročilých digitálních technologií průmyslem, veřejnými organizacemi a akademickou obcí. Síť center pro digitální inovace by měla zajistit nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě59. První sada center pro digitální inovace bude zvolena na základě návrhů členských států, a poté bude síť rozšířena prostřednictvím otevřeného a soutěžního procesu. Centra pro digitální inovace budou sloužit jako přístupová místa k nejnovějším digitálním kapacitám včetně vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, jakož i k jiným stávajícím inovativním technologiím, jako jsou klíčové základní technologie, dostupným rovněž v laboratořích pro projekty a produkty vytvářené na počítačem řízených strojích (tzv. fablabs) nebo v tzv. laboratořích citylabs (místa spolupráce akademické, vědecké a průmyslové komunity). Fungují jako jednotná vstupní místa při přístupu k vyzkoušeným a ověřeným technologiím a propagují otevřené inovace. Budou poskytovat podporu rovněž v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Síť center pro digitální inovace by měla také přispívat k účasti nejvzdálenějších regionů na jednotném digitálním trhu.

(11)  Ústřední role při provádění programu by měla být přidělena centrům pro digitální inovace, jež by měla stimulovat široké přijetí pokročilých digitálních technologií průmyslem, veřejnými organizacemi a akademickou obcí. Síť center pro digitální inovace by měla zajistit nejširší zeměpisné pokrytí v celé Evropě59. První sada center pro digitální inovace by měla být zvolena na základě návrhů členských států, a poté by měla být síť rozšířena prostřednictvím otevřeného, transparentního a soutěžního procesu. Centra pro digitální inovace by měla sloužit jako přístupová místa k nejnovějším digitálním kapacitám včetně vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence, robotiky řízené umělou inteligencí a technologií distribuované účetní knihy, kybernetické bezpečnosti, jakož i k jiným stávajícím inovativním technologiím, jako jsou klíčové základní technologie, dostupným rovněž v laboratořích pro projekty a produkty vytvářené na počítačem řízených strojích (tzv. fablabs) nebo v tzv. laboratořích citylabs (místa spolupráce akademické, vědecké a průmyslové komunity). Měla by fungovat jako jednotná vstupní místa při přístupu k vyzkoušeným a ověřeným technologiím, propagovat otevřené inovace a poskytovat podporu podnikům, zejména MSP a začínajícím podnikům. Měla by poskytovat podporu rovněž v oblasti pokročilých digitálních dovedností. Síť center pro digitální inovace by měla také přispívat k účasti široké palety partnerů všech velikostí, a to jak ze soukromého, tak i z veřejného sektoru, a z celé řady hospodářských odvětví, a měla by rovněž přispívat k účasti nejvzdálenějších regionů na jednotném digitálním trhu. Centra pro digitální inovace by měla být značně celkově nezávislá při určování své vnitřní organizace a struktury, jakož i svých konkrétních pracovních programů a pracovních postupů.

__________________

__________________

59 Jak je uvedeno ve sdělení Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016) 180 final).

59 Jak je uvedeno ve sdělení Digitalizace evropského průmyslu (COM(2016) 180 final).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Má-li dojít k součinnosti mezi investicemi na základě tohoto programu a investicemi Unie do výzkumu a vývoje, zejména investicemi podporovanými programem Horizont Evropa, měla by centra pro digitální inovace působit jako platforma, v níž se sdruží na straně jedné průmysl, podniky a veřejná správa, které potřebují nová technologická řešení, a na straně druhé společnosti, zejména začínající podniky a MSP, které mají řešení, jež je možné uvést na trh.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Centra pro digitální inovace by měla mít možnost získávat příspěvky od členských států, účastnících se třetích zemí nebo jejich orgánů veřejné moci, od mezinárodních subjektů a institucí, od soukromého sektoru, zejména od členů, akcionářů a partnerů center pro digitální inovace, příjmy vytvořené vlastními aktivy a činnostmi center pro digitální inovace, získané jako dědictví, dary a příspěvky od jednotlivců nebo jako financování ve formě grantů, a to i z tohoto programu či jiných programů EU.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Program by měl být prováděn prostřednictvím projektů posilujících zásadní digitální kapacity a jejich široké využívání. To by mělo zahrnovat společné investice s členskými státy, a v případě potřeby se soukromým sektorem. K tomu by bylo potřeba zejména dosáhnout kritického objemu zakázek a tím větší efektivnosti vynaložených prostředků a zaručit, že dodavatelé v Evropě zůstanou v čele pokroku technologií.

(12)  Program by měl být prováděn prostřednictvím projektů posilujících zásadní digitální kapacity a jejich široké využívání. To by mělo zahrnovat společné investice s členskými státy a se soukromým sektorem. K tomu by bylo potřeba zejména dosáhnout kritického objemu zakázek a tím větší efektivnosti vynaložených prostředků a zaručit, že dodavatelé v Evropě dosáhnou čelního postavení v oblasti technologického pokroku.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Opatření v rámci programu by měla být použita k řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací, a to přiměřeným způsobem, aby přinášela jasnou evropskou přidanou hodnotu a aniž by duplikovala nebo vytěsňovala soukromé financování.

(14)  Opatření v rámci programu by měla být použita k posílení a rozšíření digitální základny Unie, zvládnutí zásadních společenských výzev, dalšímu zvýšení digitálních průmyslových kompetencí Unie i k řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací, a to přiměřeným způsobem, aby přinášela jasnou evropskou přidanou hodnotu a aniž by duplikovala nebo vytěsňovala soukromé financování.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Vysoce výkonná výpočetní technika a související kapacity zpracování dat v Unii by měly umožňovat zajistit širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky ve výrobních odvětvích a obecněji v oblastech veřejného zájmu s cílem využít jedinečných příležitostí, které superpočítače přinášejí společnosti v oblastech jako zdravotnictví, životní prostředí bezpečnost, jakož i konkurenceschopnost průmyslu, zejména malých a středních podniků.

(16)  Vysoce výkonná výpočetní technika a související kapacity zpracování dat v Unii by měly umožňovat zajistit širší využívání vysoce výkonné výpočetní techniky ve výrobních odvětvích a obecněji v oblastech veřejného zájmu s cílem využít jedinečných příležitostí, které superpočítače přinášejí společnosti v oblastech jako zdravotnictví, životní prostředí, bezpečnost, komunikace, územní plánování, terénní úpravy a optimalizace dopravy, jakož i konkurenceschopnost průmyslu, zejména malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Podporu intervenci Unie v této oblasti vyjádřila Rada60 i Evropský parlament61. Kromě toho podepsalo v roce 2017 devět členských států prohlášení o iniciativě EuroHPC62, což je dohoda mezi vládami, kde se zavazují spolupracovat s Komisí s cílem vybudovat a zavést v Evropě nejmodernější infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a datové infrastruktury, jež by byly v celé Unii dostupné pro vědecké obce, veřejnost a soukromé partnery.

(17)  Podporu intervenci Unie v této oblasti vyjádřila Rada i Evropský parlament. Kromě toho podepsalo v roce 2017 devět členských států prohlášení o iniciativě EuroHPC, což je dohoda mezi vládami, kde se zavazují spolupracovat s Komisí s cílem vybudovat a zavést v Evropě nejmodernější infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a datové infrastruktury, jež by byly v celé Unii dostupné pro vědecké obce, veřejnost a soukromé partnery a posílily by inovační potenciál Unie. Program představuje dobrou příležitost k tomu, aby toto prohlášení podepsaly další členské státy.

__________________

 

60

 

61

 

62

 

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  U specifického cíle Vysoce výkonná výpočetní technika se za nejvhodnější prováděcí mechanismus považuje společný podnik, který by měl zejména koordinovat vnitrostátní a unijní strategie a investice do infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a výzkumu a vývoje, sdílet prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajišťovat ekonomické a strategické zájmy Unie63. Odborná střediska vysoce výkonné výpočetní techniky v členských státech kromě toho poskytnou služby vysoce výkonné výpočetní techniky průmyslu, akademické obci a orgánům veřejné správy.

(18)  U specifického cíle Vysoce výkonná výpočetní technika se za nejvhodnější prováděcí mechanismus považuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (společný podnik EuroHPC), který by měl zejména koordinovat vnitrostátní a unijní strategie a investice do infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky a výzkumu a vývoje, sdílet prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a zajišťovat ekonomické a strategické zájmy Unie63. Společný podnik EuroHPC členským státům umožní koordinovat spolu s Unií své investice a strategie v oblasti superpočítačů. Odborná střediska vysoce výkonné výpočetní techniky v členských státech kromě toho poskytnou služby vysoce výkonné výpočetní techniky průmyslu, zejména MSP a začínajícím podnikům, akademické obci a orgánům veřejné správy. Program by proto měl financovat společný podnik EuroHPC za výlučným účelem investic do vysoce výkonné výpočetní techniky v rámci programu.

__________________

__________________

63 Posouzení dopadů, průvodní dokument k „Návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Posouzení dopadů, průvodní dokument k „Návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Rozvíjení kapacity související s umělou inteligencí je rozhodující hnací silou digitální transformace průmyslu, jakož i veřejného sektoru. V továrnách, hlubokomořských aplikacích, domácnostech, městech a nemocnicích se využívají stále autonomnější roboty. Komerční platformy umělé inteligence pokročily od testování ke skutečným aplikacím v oblasti zdravotnictví a životního prostředí; všichni významní výrobci automobilů vyvíjejí autonomní vozidla a techniky strojového učení jsou ústředním prvkem všech hlavních webových platforem a aplikací využívajících velké objemy dat.

(19)  Rozvíjení kapacity související s umělou inteligencí je rozhodující hnací silou digitální transformace průmyslu, jakož i veřejného sektoru. Ve výrobních postupech, hlubokomořských aplikacích, domácnostech, městech a v lékařské a farmaceutické oblasti se využívají stále autonomnější roboty. Komerční platformy umělé inteligence pokročily od testování ke skutečným aplikacím v oblasti zdravotnictví a životního prostředí; všichni významní výrobci automobilů vyvíjejí autonomní vozidla a techniky strojového učení jsou ústředním prvkem všech hlavních webových platforem a aplikací využívajících velké objemy dat. Umělá inteligence otevře zcela nové oblasti vědy, například využití umělé inteligence pro objevování léčivých přípravků a pro související oblasti, jako je syntetická biologie pro výrobu a rychlý návrh mikroorganismů pro průmyslová využití. Budoucí uplatnění umělé inteligence v oblasti kybernetické bezpečnosti by mělo omezit úspěšnost hackerských útoků.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)  Stále rychlejší vývoj samoučících se robotů a umělé inteligence, jakož i jejich schopnosti rozšiřovat znalosti a učení v řádu vteřin ztěžuje předvídání jakékoliv fáze vývoje do konce programu v roce 2027. Komise by proto měla věnovat zvláštní pozornost tomuto rychle se měnícímu digitálnímu trendu a případně by měla podle tohoto trendu urychleně upravit cíle pracovního programu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b)  Vzhledem ke stále vzrůstající poptávce evropského průmyslu po řešeních v oblasti robotické umělé inteligence a vzhledem k významu předcházení vzniku významné investiční mezery v tomto oboru by cíle programu v oblasti umělé inteligence měly zahrnovat robotiku řízenou umělou inteligencí.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19c)  Výrobky a služby založené na umělé inteligenci by měly být vstřícné k uživatelům, od návrhu v souladu s právními předpisy a měly by spotřebitelům zajistit více možností a více informací, zejména o kvalitě výrobků a služeb.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Dostupnost rozsáhlých souborů dat a zkušebních a experimentálních zařízení zásadní význam pro rozvoj umělé inteligence.

(20)  Dostupnost rozsáhlých souborů dat a zkušebních a experimentálních zařízení pro zabezpečení vnitřního trhu, na němž je používána umělá inteligence, a přístup k vytěžování textu a dat mají zásadní význam pro rozvoj umělé inteligence.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Ve svém usnesení ze dne 12. září 2018 o autonomních zbraňových systémech1a Evropský parlament potvrdil, že se EU chce stát celosvětovým obhájcem míru, vyzval k posílení její úlohy v rámci snahy o celosvětové odzbrojení a nešíření zbraní a naléhavě vyzval místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členské státy a Radu, aby spolupracovaly na zahájení mezinárodních jednáních o právně závazném nástroji, který by zakazoval smrtící autonomní zbraňové systémy. Tyto zbraňové systémy se většinou zakládají na umělé inteligenci. V důsledku toho by na vojenské účely neměly být použity žádné finanční příspěvky Unie v rámci specifického cíle programu č. 2.

 

_________________

 

1a P8_TA-PROV(2018)0341.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20b)  Dne 25. dubna 2018 se Komise zavázala, že ve spolupráci se subjekty účastnícími se Evropské aliance pro umělou inteligenci (skupiny odborníků v této oblasti) předloží návrh evropského přístupu, který bude mít formu pokynů pro umělou inteligenci, a to s cílem podpořit evropské aplikace a podniky, které umělou inteligenci využívají.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu64 zdůraznil Evropský parlament význam společného přístupu k evropské kybernetické bezpečnosti, přičemž uznal potřebu zvýšit informovanost a považoval kybernetickou odolnost za zásadní odpovědnost vedoucích podniků a tvůrců vnitrostátních a evropských politik průmyslové bezpečnosti.

(21)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu64 zdůraznil Evropský parlament v souvislosti s možnou zranitelností, pokud jde o kybernetické útoky, sabotáže, manipulaci s údaji nebo průmyslovou špionáž, význam společného přístupu k evropské kybernetické bezpečnosti, přičemž uznal potřebu zvýšit informovanost o posílení kybernetické bezpečnosti a považoval kybernetickou odolnost a implementaci bezpečnosti a soukromí již od návrhu a jako výchozí nastavení za zásadní odpovědnost vedoucích podniků a tvůrců vnitrostátních a evropských politik průmyslové bezpečnosti. Zdůraznil rovněž nutnost stanovit povinný charakter požadavků na kybernetickou bezpečnost v případě zadávání veřejných zakázek na vybavení IT a na výrobky v oblasti internetu věcí.

__________________

__________________

64 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

64 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Zabezpečení údajů a IT infrastruktury a důvěra v digitální prostředí jsou klíčové pro plné využití potenciálu pro růst a inovace spojeného s digitalizací průmyslu a veřejné správy ve prospěch občanů, pracovníků, spotřebitelů a podniků, včetně MSP a začínajících inovativních podniků.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V září 2017 Komise předložila balíček iniciativ65, který stanoví komplexní přístup Unie ke kybernetické bezpečnosti s cílem posílit kapacitu Evropy řešit kybernetické útoky a hrozby a posílit technologii a průmyslovou kapacitu v této oblasti.

(23)  V září 2017 Komise předložila balíček iniciativ65, který stanoví komplexní přístup Unie ke kybernetické bezpečnosti s cílem posílit kapacitu Evropy řešit kybernetické útoky a hrozby, zvyšovat odolnost vůči nim a posílit technologii a průmyslovou kapacitu v této oblasti.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Kybernetická řešení by ze zásady měla obsahovat standardy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení jako základní parametry návrhu podle dostupné špičkové technologie a zásady „bezpečnost již od návrhu“ a „bezpečnost jako výchozí nastavení“.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Důvěra je nezbytným předpokladem pro fungování jednotného digitálního trhu. Technologie kybernetické bezpečnosti, jakými jsou digitální identity, šifrování nebo detekce narušení a jejich uplatňování v oblastech jako finance, průmysl 4.0, energetika, doprava, zdravotní péče nebo elektronická veřejná správa, jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti činnosti a transakcí on-line pro občany, orgány veřejné správy i společnosti.

(24)  Důvěra je nezbytným předpokladem pro fungování jednotného digitálního trhu. Technologie kybernetické bezpečnosti, jakými jsou technologie distribuované účetní knihy, digitální identity, šifrování nebo detekce narušení a jejich uplatňování v oblastech jako finance, průmysl 4.0, energetika, doprava, zdravotní péče nebo elektronická veřejná správa, jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti činnosti a transakcí on-line, a to i platforem 5G, pro občany, orgány veřejné správy i společnosti.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. října 2017 zdůraznila, že pro úspěšné budování digitální Evropy potřebuje Unie zejména trhy práce a systémy odborné přípravy a vzdělávání vhodné pro digitální věk a že existuje potřeba investovat do digitálních dovedností, aby všichni evropští občané měli silnější postavení a lepší dovednosti;

(25)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. října 2017 zdůraznila, že pro úspěšné budování digitální Evropy potřebuje Unie zejména trhy práce a systémy odborné přípravy a vzdělávání založené na celoživotním učení a inovacích a vhodné pro potenciál a výzvy digitálního věku, a že je nezbytně nutné investovat do digitálních dovedností, aby všichni evropští občané a evropské podniky měli silnější postavení a lepší dovednosti;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Vzhledem k tomu, že k této problematice je třeba přistupovat komplexně, měl by program brát v úvahu také oblasti začleňování, kvalifikace, odborné přípravy a specializace, které jsou kromě pokročilých digitálních kompetencí též rozhodující pro vytváření přidané hodnoty ve znalostní společnosti.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu67 Evropský parlament uvedl, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení jsou základním kamenem sociální soudržnosti v digitální společnosti.

(27)  Ve svém usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu67 Evropský parlament uvedl, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení jsou základním kamenem sociální soudržnosti v digitální společnosti. Mají klíčový význam v boji proti digitálnímu vyloučení a při podpoře inkluzivity a konkurenceschopnosti evropských regionů.

__________________

__________________

67 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

67 Odkaz na dokument A8-0183/2017, dostupný je na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Pokročilé digitální technologie podporované tímto programem, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, kybernetická bezpečnost a umělá inteligence, jsou nyní dostatečně vyspělé, aby pokročily z výzkumného prostoru a byly zavedeny, prováděny a šířeny na úrovni Unie. Stejně jako zavedení těchto technologií vyžaduje reakci Unie také rozměr dovedností. Příležitosti k odborné přípravě v pokročilých digitálních dovednostech je nutné v celé EU rozšířit, zintenzivnit a zpřístupnit. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to bránit hladkému zavedení pokročilých digitálních technologií a omezit celkovou konkurenceschopnost hospodářství Unie. Opatření podporovaná tímto programem doplňují ta, jež jsou podporována z fondů ESF a EFRR a programu Horizont Evropa.

(28)  Pokročilé digitální technologie podporované tímto programem, jako je vysoce výkonná výpočetní technika, kybernetická bezpečnost, cloud computing, ochrana údajů a umělá inteligence, jsou nyní dostatečně vyspělé, aby pokročily z výzkumného prostoru a byly zavedeny, prováděny a šířeny na úrovni Unie. Stejně jako zavedení těchto technologií vyžaduje reakci Unie také rozměr dovedností. Příležitosti k odborné přípravě v pokročilých digitálních dovednostech je nutné v celé EU rozšířit, zdokonalit po stránce kvality, zintenzivnit a zpřístupnit. Pokud by se tak nestalo, mohlo by to bránit hladkému zavedení pokročilých digitálních technologií, prohloubit v Evropě nedostatek kvalifikované pracovní síly, a omezit celkovou konkurenceschopnost hospodářství Unie. Opatření podporovaná tímto programem doplňují ta, jež jsou podporována z fondů ESF a EFRR a programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Modernizace orgánů veřejné správy a veřejných služeb pomocí digitálních nástrojů je zásadní pro snížení administrativní zátěže průmyslu a občanů, a to obecně díky rychlejší, pohodlnější a méně nákladné interakci s veřejnými orgány a také účinnějším a kvalitnějším službám poskytovaným občanům a podnikům. Jelikož řada služeb veřejného zájmu již má unijní rozměr, podpora jejich provádění a zavádění na úrovni Unie by měla zajistit, aby prospěch z přístupu k digitálním službám vysoké kvality měli občané a podniky v celé Evropě.

(29)  Modernizace orgánů veřejné správy a veřejných služeb pomocí digitálních nástrojů je zásadní pro snížení administrativní zátěže průmyslu a občanů, a to obecně díky rychlejší, pohodlnější a méně nákladné interakci s veřejnými orgány a také účinnějším, transparentnějším a kvalitnějším službám poskytovaným občanům a podnikům. Jelikož řada služeb veřejného zájmu již má unijní rozměr, podpora jejich provádění a zavádění na úrovni Unie by měla zajistit, aby prospěch z přístupu k digitálním službám vysoké kvality měli občané a podniky v celé Evropě.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  Zrychlující se digitalizace v členských státech musí vést k omezení vzrůstajícího rozdílu mezi chudými a bohatými. Tento program by měl tudíž přispět k větší sociální rovnosti ve zrychlujícím se digitalizovaném světě tím, že všem občanům včetně osob se zdravotním postižením poskytne přístup k moderním digitálním technologiím.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Modernizace evropských orgánů veřejné správy je jednou z hlavních priorit úspěšné realizace strategie pro jednotný digitální trh. Hodnocení strategie v polovině období zdůraznilo potřebu posílit transformaci orgánů veřejné správy a zajistit, aby občané měli snadný, důvěryhodný a bezproblémový přístup k veřejným službám.

(32)  Modernizace evropských orgánů veřejné správy je jednou z hlavních priorit úspěšné realizace strategie pro jednotný digitální trh. Hodnocení strategie v polovině období zdůraznilo potřebu posílit transformaci orgánů veřejné správy a zajistit, aby občané měli snadný, důvěryhodný a inkluzivní přístup k veřejným službám.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Roční analýza růstu, kterou Komise zveřejnila v roce 201769, ukazuje, že kvalita evropských orgánů veřejné správy má přímý dopad na hospodářské prostředí, a je proto rozhodující pro povzbuzení produktivity, konkurenceschopnosti, hospodářské spolupráce, růstu zaměstnanosti. Za účelem podpory hospodářského růstu a vysoce kvalitních služeb podnikům a občanům jsou nezbytné zejména účelná a transparentní veřejná správa a účinné soudní systémy.

(33)  Roční analýza růstu, kterou Komise zveřejnila v roce 201769, ukazuje, že kvalita evropských orgánů veřejné správy má přímý dopad na hospodářské prostředí, a je proto rozhodující pro povzbuzení produktivity, konkurenceschopnosti, hospodářské spolupráce, udržitelného růstu, zaměstnanosti a vysoce kvalitní práce. Za účelem podpory hospodářského růstu a vysoce kvalitních služeb podnikům a občanům jsou nezbytné zejména účelná a transparentní veřejná správa a účinné soudní systémy.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Interoperabilita evropských veřejných služeb se týká všech úrovní správy: unijní, vnitrostátní, regionální a místní. Kromě toho, že odstraňuje překážky fungování jednotného trhu, interoperabilita usnadňuje úspěšné provádění politik, skýtá velký potenciál k překonání přeshraničních elektronických překážek a dále zabezpečuje vznik nových nebo upevnění rozvíjejících se společných veřejných služeb na úrovni Unie. Aby se odstranila roztříštěnost evropských služeb s cílem podpořit základní svobody a operativní vzájemné uznávání v EU, měl by být prosazován ucelený meziodvětvový a přeshraniční přístup k interoperabilitě způsobem, který je nejúčinnější a nejvstřícnější ke koncovým uživatelům. To znamená, že interoperabilitu je nutné chápat v širokém smyslu, od technických po právní vrstvy a včetně aspektů politiky pro danou oblast. Rozpětí činností by proto přesahovalo obvyklý životní cyklus řešení, aby zahrnulo všechny prvky intervencí, jež by podporovaly nezbytné rámcové podmínky pro trvalou celkovou interoperabilitu.

(34)  Interoperabilita evropských veřejných služeb se týká všech úrovní správy: unijní, vnitrostátní, regionální a místní. Kromě toho, že odstraňuje překážky fungování jednotného trhu, interoperabilita usnadňuje přeshraniční spolupráci, sladění společných norem, úspěšné provádění politik, skýtá velký potenciál k překonání přeshraničních elektronických překážek a k omezení byrokracie a dále zabezpečuje vznik nových nebo upevnění rozvíjejících se společných veřejných služeb na úrovni Unie. Aby se odstranila roztříštěnost evropských služeb s cílem podpořit základní svobody a operativní vzájemné uznávání v EU, měl by být prosazován ucelený meziodvětvový a přeshraniční přístup k interoperabilitě způsobem, který je nejúčinnější a nejvstřícnější ke koncovým uživatelům. To znamená, že interoperabilitu je nutné chápat v širokém smyslu, od technických po právní vrstvy a včetně aspektů politiky pro danou oblast. Rozpětí činností by proto přesahovalo obvyklý životní cyklus řešení, aby zahrnulo všechny prvky intervencí, jež by podporovaly nezbytné rámcové podmínky pro trvalou celkovou interoperabilitu.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(41a)  Program by měl podporovat projekty využívající otevřený zdrojový kód, pokud jsou v souladu s podmínkami programu, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  „malými a středními podniky“ nebo „MSP“ se rozumí malé a střední podniky ve smyslu článku 2 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program má tento obecný cíl: podporovat digitální transformaci evropského hospodářství a společnosti a přinášet její výhody evropským občanům a podnikům. Program:

1.  Program má tento obecný cíl: podporovat digitální transformaci evropského hospodářství a společnosti, zvyšovat evropskou inovační kapacitu a přinášet její výhody evropským občanům a podnikům, především malým a středním podnikům. Program:

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zavést hotovou/funkční technologii, která je výsledkem výzkumu a inovací s cílem vybudovat integrovaný ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky Unie, jež zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, včetně hardwaru, softwaru, aplikací, služeb, propojení a digitálních dovedností;

b)  zavést hotovou/funkční technologii, která je výsledkem výzkumu a inovací, včetně technologií, které dříve využívaly nebo v současnosti využívají financování Unie, s cílem vybudovat integrovaný ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky Unie, jež zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, včetně hardwaru, softwaru, aplikací, služeb, propojení a digitálních dovedností;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zavést a provozovat post-exakapacitní78 infrastrukturu, včetně integrace s kvantovými výpočetními technologiemi, a vyvinout nové výzkumné infrastruktury pro výpočetní vědu.

c)  zavést a provozovat post-exakapacitní78 infrastrukturu, včetně integrace s kvantovými výpočetními technologiemi, a vyvinout nové výzkumné infrastruktury pro výpočetní vědu, které jsou přístupné na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných prostředků;

__________________

__________________

78 Tisíckrát rychlejší než exa-kapacitní.

78 Tisíckrát rychlejší než exa-kapacitní.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

a)  vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a se zásadami bezpečnosti a ochrany soukromí již od návrhu a v rámci výchozího nastavení;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zpřístupnit tyto kapacity všem podnikům a orgánům veřejné správy;

b)  zpřístupnit tyto kapacity všem podnikům a orgánům veřejné správy a dále neziskovým organizacím, výzkumným institucím a univerzitám;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  posílit a spojit do sítě stávající zkušební a experimentální zařízení pro umělou inteligenci v členských státech.

c)  posílit a spojit do sítě stávající zkušební a experimentální zařízení pro etickou umělou inteligenci v členských státech.

Odůvodnění

Etika je nezbytným předpokladem respektování základních práv v oblasti výzkumu a zavádění umělé inteligence, a proto by se měly financovat pouze ty iniciativy, které se etikou řídí.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  posílit, rozšířit a spojit do sítě stávající zkušební a experimentální zařízení pro umělou inteligenci, zejména v oblastech, v nichž je Evropa již na špičce, jako je robotika, automobilový průmysl, výroba, domácí spotřebiče, vesmírné technologie a kybernetické obranné technologie.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle programu č. 2 se nepoužijí na vojenské účely.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat co nejlepší využívání evropských znalostí, kapacity a dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností;

b)  podporovat co nejlepší využívání evropských znalostí, kapacity a dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností a sdílení a všeobecné rozšíření osvědčených postupů;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zajistit široké zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice;

c)  zajistit široké zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice, mimo jiné ve výrobním odvětví a také v malých a středních podnicích a začínajících podnicích;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  Posilovat schopnosti v členských státech a v soukromém sektoru s cílem jim napomáhat při dosahování souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady xx/xx o agentuře ENISA, „Agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost“, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií1a.

 

__________________

 

1a Návrh 2017/0225(COD), zatím nepřijatý.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  podporovat poslání, cíle a úkoly Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost[1], pokud jde o cíle uvedené v článku 3 tohoto programu1b.

 

__________________

 

1b Návrh nařízení, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ze dne 12. září 2018, 2018/0328(COD).

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 4. Cíl Pokročilé digitální dovednosti podpoří rozvoj pokročilých digitálních dovedností v oblastech podporovaných tímto programem, čímž přispěje ke zvětšení talentového potenciálu Evropy a k větší profesionalitě, zvláště pokud jde o vysoce výkonnou výpočetní techniku, analýzu dat velkého objemu, kybernetickou bezpečnost, technologie distribuované účetní knihy, robotiku a umělou inteligenci. Finanční intervence sleduje tyto operativní cíle:

Finanční intervence Unie v rámci specifického cíle 4. Cíl Pokročilé digitální dovednosti podpoří rozvoj pokročilých digitálních dovedností v oblastech podporovaných tímto programem, čímž přispěje ke zvětšení talentového potenciálu Evropy a k větší profesionalitě, zvláště pokud jde o vysoce výkonnou výpočetní techniku, analýzu dat velkého objemu, kybernetickou bezpečnost, cloud computing, kompetence v oblasti ochrany údajů, technologie distribuované účetní knihy, robotiku a umělou inteligenci. Finanční intervence sleduje tyto operativní cíle:

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podporovat koncepci a realizaci dlouhodobé odborné přípravy a kurzů pro studenty, odborníky a pracovníky v oblasti informačních technologií;

a)  podporovat koncepci a realizaci jak obecné, tak specializované dlouhodobé odborné přípravy a vysoce kvalitních kurzů pro studenty, učitele, akademické pracovníky, odborníky v oblasti informačních a komunikačních technologií a jiné kvalifikované osoby a pracovníky v širším slova smyslu, s přihlédnutím k různým úrovním dovedností;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a jejich pracovníky;

b)  podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a vysoce kvalitních kurzů pro podnikatele, včetně osob samostatně výdělečně činných, vedoucí malých a středních podniků a začínajících podniků a jejich pracovníky, včetně veřejných zaměstnanců;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  podpořit koncipování a vytvoření celoevropské platformy pro elektronické učení;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, mohly zavést nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;

a)  zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava a komunikace, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, mohly zavést nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zavést, provozovat udržovat infrastruktury transevropských interoperabilních digitálních služeb (včetně služeb souvisejících) vzájemně se doplňujících s vnitrostátními a regionálními opatřeními;

b)  zavést, provozovat, udržovat a rozšiřovat nejmodernější infrastruktury transevropských interoperabilních digitálních služeb (včetně služeb souvisejících) vzájemně se doplňujících s vnitrostátními a regionálními opatřeními;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  usnadnit vývoj, aktualizace a využívání řešení a rámců evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany, včetně opakovaného použití řešení a rámců interoperability;

c)  usnadnit vývoj, zavádění, aktualizace a využívání řešení a rámců evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany, včetně řešení s otevřeným zdrojem a opakovaného použití řešení a rámců interoperability;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  nabídnout orgánům veřejné správy přístup k testování a pilotním projektům digitálních technologií, včetně jejich přeshraničního využívání;

d)  nabídnout orgánům veřejné správy přístup k testování a pilotním projektům pokročilých digitálních technologií, včetně jejich přeshraničního využívání;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky;

e)  podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, technologie distribuované účetní knihy, cloud computing, kybernetickou bezpečnost, ochranu údajů a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky a začínajícími podniky, podnikateli a osobami samostatně výdělečně činnými;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  podpořit koncepci, testování, provádění a zavádění interoperabilních digitálních řešení pro veřejné služby na úrovni EU poskytované prostřednictvím platformy daty podložených opětovně využitelných řešení podporující inovace a zavádějící společné rámce za účelem uvolnění plného potenciálu služeb orgánů veřejné správy pro evropské občany a podniky;

f)  podpořit koncepci, testování, provádění a zavádění interoperabilních digitálních řešení pro veřejné služby na úrovni EU poskytované prostřednictvím platformy daty podložených opětovně využitelných řešení podporující inovace a výzkum a zavádějící společné rámce za účelem uvolnění plného potenciálu služeb orgánů veřejné správy pro evropské občany a podniky;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  zajistit trvalou kapacitu na úrovni Unie pro pozorování a analyzování rychle se vyvíjejících digitálních trendů a přizpůsobení se jim, jakož i pro sdílení a začleňování osvědčených postupů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 18– odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  podpořit spolupráci k dosažení evropského ekosystému pro důvěryhodné infrastruktury využívající služeb a aplikací distribuované účetní knihy, včetně podpory interoperability a normalizace a pomoci při zavádění přeshraničních aplikací EU;

h)  podpořit spolupráci k dosažení evropského ekosystému pro důvěryhodné infrastruktury využívající mimo jiné služeb a aplikací distribuované účetní knihy, včetně podpory interoperability a normalizace a pomoci při zavádění přeshraničních aplikací EU podporujících podniky, zejména malé a střední podniky;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  třetí země v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetí země na programu Unie za předpokladu, že tato dohoda

4.  třetí země v souladu s podmínkami stanovenými ve zvláštní dohodě upravující účast třetí země na programu Unie za předpokladu, že Komise v jednotlivých případech provedla posouzení a konstatovala, že jejich účast přispívá k dosahování cílů programu v Unii a je v souladu s bezpečnostními požadavky podle článku 12, a že tato dohoda

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – bod 4 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

—  zaručuje práva Unie zajistit řádné finanční řízení a chránit její finanční zájmy.

—  zaručuje práva Unie zajistit řádné finanční řízení a chránit její zájmy.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Plánování a vypracovávání programu a pořizování příslušných dodávek a zásob v rámci programu probíhá s ohledem na zvyšování střednědobé a dlouhodobé konkurenceschopnosti Evropské unie. Přednost se dává opatřením, která zvyšují strategický potenciál a snižují závislost na dodavatelích a produktech mimo Evropskou unii.

Odůvodnění

Konkurenceschopný průmysl potřebuje, aby byly vlastnosti evropských výrobků lepší než vlastnosti výrobků od konkurentů. Aby toho bylo dosaženo, je zapotřebí upřednostňovat střednědobé a dlouhodobé cíle.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Spolupráce se třetími zeměmi a organizacemi uvedená v odstavci 1 v rámci specifického cíle č. 3, Kybernetická bezpečnost a důvěra, podléhá článku [12].

2.  Spolupráce se třetími zeměmi a organizacemi uvedená v odstavci 1 v rámci specifického cíle č. 2, Umělá inteligence, a specifického cíle č. 3, Kybernetická bezpečnost a důvěra, podléhá článku [12].

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Opatření omezující převádění technologií mimo Evropskou unii jsou upřednostněna. V zájmu zajištění cílů dlouhodobé strategické bezpečnosti se v případě účasti subjektů, které mají své hlavní sídlo mimo Evropskou unii, provádí posuzování příslušných možností.

Odůvodnění

Konkurenceschopný průmysl se opírá i o svou technologickou úroveň. Pokroky vyplývající z programových opatření je třeba využít ke zvyšování evropské konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Program je navržen tak, aby při provádění umožňoval součinnost s jinými programy financování Unie, jak je blíže popsáno v příloze III, zejména prostřednictvím ujednání pro doplňkové financování z programů EU, pokud to umožňují způsoby správy; následně, střídavě nebo prostřednictvím kombinování fondů, včetně společného financování opatření.

1.  Program je navržen tak, aby při provádění umožňoval součinnost s jinými programy financování Unie, jak je blíže popsáno v příloze III, zejména prostřednictvím ujednání pro doplňkové financování z programů EU, pokud to umožňují způsoby správy; následně, střídavě nebo prostřednictvím kombinování fondů, včetně společného financování opatření. Komise zajistí, aby při využívání doplňkové povahy programu ve vztahu k jiným evropským programům, zejména k ESF, EFRR, k programu Horizont Evropa a nástroji CEF-2, nebylo narušováno dosažení specifických cílů stanovených v článcích 4 až 8.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zřídí se vhodné mechanismy koordinace mezi příslušnými orgány a odpovídající monitorovací nástroje s cílem systematicky zajišťovat synergie mezi programem a všemi relevantními nástroji financování EU. Ujednání přispějí k zamezení zdvojování a maximalizaci dopadu výdajů.

2.  Zřídí se vhodné mechanismy koordinace mezi příslušnými orgány a mezi orgány a Evropskou komisí a odpovídající monitorovací nástroje s cílem systematicky zajišťovat synergie mezi programem a všemi relevantními nástroji financování EU. Ujednání přispějí k zamezení zdvojování a maximalizaci dopadu výdajů.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely zřízení sítě uvedené v odstavci 1 jmenuje každý členský stát kandidátské subjekty prostřednictvím otevřeného a soutěžního procesu na základě těchto kritérií:

2.  Pro účely zřízení sítě uvedené v odstavci 1 jmenuje každý členský stát na základě jednotných pravidel kandidátské subjekty prostřednictvím otevřeného, transparentního, inkluzivního a soutěžního procesu podle těchto kritérií:

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  potřeba zajistit zapojení subjektů všech velikostí ze soukromého i veřejného sektoru a z celé řady hospodářských odvětví;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Centra pro digitální inovace mají značnou celkovou nezávislost při určování své vnitřní organizace a struktury, jakož i svých přesných pracovních programů a pracovních postupů. Centra pro digitální inovace usilují o to, aby byla otevřená novým partnerům, kteří se k nim chtějí připojit, a to ve všech případech, kdy tito členové přinášejí do partnerství přidanou hodnotu a fungují otevřeným a transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Centra pro digitální inovace mohou být financována formou grantů.

5.  Centra pro digitální inovace mohou získávat příspěvky od členských států, zúčastněných třetích zemí nebo jejich orgánů veřejné moci, příspěvky od mezinárodních subjektů a institucí, příspěvky od členů, akcionářů a partnerů center pro digitální inovace, příjmy vytvořené vlastními aktivy a činnostmi center pro digitální inovace, získané jako dědictví, dary a příspěvky od jednotlivců nebo jako financování ve formě grantů, a to i z tohoto programu či jiných programů EU.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Centra pro digitální inovace, která získají financování, se zapojí do provádění programu, aby:

6.  Centra pro digitální inovace se zapojí do provádění programu, aby:

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytovala služby digitální transformace – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na malé a střední podniky podniky se střední tržní kapitalizací, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;

a)  poskytovala služby digitální transformace a technologické odborné poznatky – včetně zkušebních a experimentálních zařízení – zaměřené na malé a střední podniky, podniky se střední tržní kapitalizací a začínající podniky, a to i v odvětvích, jež jsou ve využívání digitálních a souvisejících technologií pomalá;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  podporovala podniky, zvláště malé a střední podpory a začínající podniky, organizace a veřejnou správu při dosahování větší konkurenceschopnosti díky používání nových technologií, na něž se program vztahuje.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a střední podniků podniků se střední tržní kapitalizací usazených v jednom regionu s centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby;

b)  přenášela odborné poznatky a know-how mezi regiony, zejména vytvářením sítí malých a středních podniků, podniků se střední tržní kapitalizací a začínajících podniků usazených v jednom regionu s centry pro digitální inovace zřízenými v jiných regionech, jež jsou nejlépe způsobilá poskytovat příslušné služby a nabízet poradenství;

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací. Jednotlivá centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;

c)  poskytovala tematické služby, včetně služeb souvisejících s umělou inteligencí, vysoce výkonnou výpočetní technikou a kybernetickou bezpečností a důvěrou, orgánům veřejné správy, veřejným organizacím, malým a středním podnikům, podnikům se střední tržní kapitalizací a začínajícím podnikům. Jednotlivá centra pro digitální inovace se mohou specializovat na konkrétní tematické služby, a nemusí poskytovat všechny tematické služby uvedené v tomto odstavci;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Evropská komise uskutečňuje v úzké spolupráci s členskými státy průběžné monitorování a hodnocení výstupů, výsledků a dopadů center pro digitální inovace, která jsou příjemci prostředků EU.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Opatření, která sledují cíle týkající se jiných nových technologií, na které se vztahuje program Horizont Evropa, konkrétně pak robotika, data velkého objemu a klíčové digitální technologie, jsou způsobilá k financování, pokud tyto cíle souvisí se specifickými cíli uvedenými v článcích 4 až 8 a představují komplexní a související řešení v rámci daného projektu.

Odůvodnění

S cílem zabránit výrazným investičním mezerám v jiných technologiích, vylučování komplexních řešení z programu nebo komplikacím při jeho rozlišování, by součástí programu měly být i jiné nové technologie, pod podmínkou, že představují komplexní řešení související s novými technologiemi podle článků 4 až 8.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  právní subjekty usazené v:

a)  právní subjekty, které v daném místě případně platí daň z příjmů právnických osob, usazené v:

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi, která není přidružena k programu, by měly v zásadě nést náklady své účasti.

6.  Právní subjekty usazené ve třetí zemi, která není přidružena k programu, by měly nést náklady své účasti.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  případný hospodářský a sociální dopad, dopad z hlediska klimatu a životního prostředí a dostupnost;

e)  případný hospodářský a sociální dopad, dopad z hlediska klimatu a životního prostředí, genderově vyvážené příležitosti a dostupnost;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  případná vyváženost zeměpisného zastoupení v celé Unii včetně nejvzdálenějších regionů;

g)  případná vyváženost zeměpisného zastoupení v celé Unii včetně nejvzdálenějších regionů s cílem zmenšit digitální propast mezi regiony, občany či podniky;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  případná existence plánu na vytvoření udržitelných kvalitních pracovních míst v Evropské unii nebo v zemi účastnící se programu.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb)  případná doplňkovost projektu s ostatními programy Unie;

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – písm. h c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hc)  případná inovativnost projektu.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pokud opatření již získalo nebo pobírá příspěvky z jiného programu Unie nebo podporu z jiného fondu EU, tento příspěvek či podpora se uvede v žádosti o příspěvek v rámci tohoto programu.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do čtyř let od začátku provádění programu.

2.  Průběžné hodnocení programu se provede, jakmile je k dispozici dostatek informací o jeho provádění, avšak nejpozději do tří let od začátku provádění programu. Průběžné hodnocení obsahuje zjištění nezbytná k přijetí rozhodnutí o pokračování programu po roce 2027 a o jeho cílech.

 

Průběžné hodnocení se předkládá Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do čtyř let po skončení období uvedeného v článku [1], provede Komise závěrečné hodnocení programu.

3.  Na konci provádění programu, avšak nejpozději do dvou let po skončení období uvedeného v článku [1], provede Komise závěrečné hodnocení programu.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4