MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027

  28.11.2018 - (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) - ***I

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  Esittelijä: Angelika Mlinar
  Valmistelija (*):
  Bogdan Wenta, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  (*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


  Menettely : 2018/0227(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0408/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0408/2018
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027

  (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0434),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 172 artiklan ja 173 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0256/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon sekä budjettivaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0408/2018),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

  Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

  Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

  Tarkistus

   

    ottaa huomioon 17 päivänä toukokuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman aiheesta ”FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen”,

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille (MMA:t) sijoittautuneiden henkilöiden ja yhteisöjen olisi neuvoston päätöksen .../.../EU53 88 artiklan [Viittaus päivitettävä tarvittaessa uuden MMA-päätöksen mukaisesti] nojalla voitava saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa.

  (4)  Merentakaisiin maihin ja merentakaisille alueille (MMA:t) sijoittautuneiden henkilöiden ja yhteisöjen olisi neuvoston päätöksen .../.../EU53 88 artiklan [Viittaus päivitettävä tarvittaessa uuden MMA-päätöksen mukaisesti] nojalla voitava saada rahoitusta ohjelman sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon kyseinen merentakainen maa tai alue on sidoksissa. Merentakaisten maiden tai merentakaisten alueiden osallistumiseen liittyvät rajoitteet olisi otettava huomioon ohjelmaa toteutettaessa ja niiden todellista osallistumista ohjelmaan olisi seurattava ja arvioitava säännöllisesti.

  _________________

  _________________

  53 Neuvoston päätös .../.../EU.

  53 Neuvoston päätös .../.../EU.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen54 22 ja 23 kohdan mukaisesti tätä ohjelmaa on syytä arvioida erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen pohjalta, samalla kun vältetään ylisääntelyä ja hallinnollisen rasituksen aiheutumista erityisesti jäsenvaltioille. Näihin vaatimuksiin voi tarvittaessa sisältyä mitattavia indikaattoreita, joiden pohjalta voidaan arvioida ohjelman käytännön vaikutuksia.

  (5)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen54 22 ja 23 kohdan mukaisesti tätä ohjelmaa on syytä arvioida erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen, olemassa oleviin tarpeisiin liittyvien ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67954 a mukaisten tietojen pohjalta, samalla kun vältetään ylisääntelyä ja hallinnollisen rasituksen aiheutumista kaikille edunsaajille, erityisesti jäsenvaltioille ja pk-yrityksille. Näihin vaatimuksiin olisi tarvittaessa sisällyttävä mitattavia määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden pohjalta voidaan arvioida ohjelman käytännön vaikutuksia.

  __________________

  __________________

  54 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2016. EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14.

  54 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2016. EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14.

   

  54 aEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Ohjelmalla olisi varmistettava unionin talousarvioon liittyvien innovatiivisten rahoitusvälineiden ja -järjestelyjen mahdollisimman suuri avoimuus, vastuuvelvollisuus ja demokraattinen valvonta, etenkin siltä osin, mikä on niiden odotettu ja toteutunut vaikutus unionin tavoitteiden saavuttamiseen.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Syyskuussa 2017 järjestetyssä Tallinnan digitaalihuippukokouksessa55 ja 19. lokakuuta 2017 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä56 tuotiin esiin Euroopan tarve investoida talouksien digitalisointiin ja osaamisvajeen poistamiseen Euroopan kilpailukyvyn, elämänlaatumme ja yhteiskuntarakenteemme ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Eurooppa-neuvosto totesi, että digitalisaatio tarjoaa valtavat mahdollisuudet innovoinnille, kasvulle ja työllisyydelle, edistää maailmanlaajuista kilpailukykyämme sekä vahvistaa luovaa ja kulttuurista monimuotoisuutta. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että joihinkin digitalisaatiokehityksen asettamiin haasteisiin puututaan yhdessä ja että tarkistetaan toimintapolitiikkoja, joihin digitalisaatio vaikuttaa.

  (6)  Syyskuussa 2017 järjestetyssä Tallinnan digitaalihuippukokouksessa55 ja 19. lokakuuta 2017 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä56 tuotiin esiin Euroopan tarve investoida talouksien tehokkaaseen digitalisointiin ja osaamisvajeen poistamiseen Euroopan kilpailukyvyn ja innovoinnin, elämänlaatumme ja yhteiskuntarakenteemme ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Eurooppa-neuvosto totesi, että digitalisaatio tarjoaa valtavat mahdollisuudet innovoinnille, kasvulle ja työllisyydelle, edistää maailmanlaajuista kilpailukykyämme sekä vahvistaa luovaa ja kulttuurista monimuotoisuutta. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että digitalisaation eri tavoin asettamiin haasteisiin puututaan yhdessä, esimerkiksi varmistamalla, että ne olennaiset osat, joihin uusi teknologia perustuu, otetaan käyttöön laatimalla tehokasta ja helposti täytäntöön pantavissa olevaa lainsäädäntöä, tarkistamalla toimintapolitiikkoja, joihin digitalisaatio vaikuttaa, ja luomalla innovointia suosiva ympäristö, jossa käyttäjien edut on täysin turvattu. Parhaassa tapauksessa tämän Euroopan tasoisen toimen muodostavan ohjelman rahoituspuitteita olisi täydennettävä merkittävillä yksityisen sektorin varoilla sekä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla.

  __________________

  __________________

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Eurooppalaisen yhteiskunnan ja eurooppalaisen talouden tulevaisuus on erittäin riippuvaista yhdenmukaisesta ja johdonmukaisesta taajuuspolitiikasta, 5G-infrastruktuurista, joka edellyttää infrastruktuuritavoitetta erittäin suuren kapasiteetin verkkojen osalta, ja sen tarkoituksena on tarjota laadukkaita ja entistä nopeampia viestintäpalveluja. Tämä on ohjelman moitteettoman täytäntöönpanon ennakkoedellytys. Tässä mielessä ohjelma hyötyy Verkkojen Eurooppa -välineen hyvästä täytäntöönpanosta ja erityisesti WIFI4EU-aloitteesta, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisten yhteyksiä unionin julkisissa tiloissa. Näiden kahden ohjelman yhdistelmällä maksimoidaan tulos ja saavutetaan unionin tavoitteet luotettavasta ja yhdenmukaisesta erittäin nopean verkon kattavuudesta koko unionissa.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että unionin olisi käsiteltävä kiireellisesti uusia suuntauksia: tähän sisältyvät muun muassa tekoälyn ja hajautetun tilikirjan teknologioiden (esim. lohkoketju) kaltaiset asiat, samalla kun varmistetaan tietosuojan, digitaalisten oikeuksien ja eettisten normien korkea taso. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään tekoälyä koskevan eurooppalaisen toimintatavan vuoden 2018 alkuun mennessä ja pyysi komissiota esittämään tarvittavia aloitteita puite-edellytysten vahvistamiseksi, jotta EU voisi tutkia uusia markkinoita riskiperusteisten radikaalien innovaatioiden avulla ja vahvistaa toimialansa johtavan roolin.

  (7)  Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että unionin olisi käsiteltävä kiireellisesti uusia suuntauksia: tähän sisältyvät muun muassa digitaalisen kuilun ja tekoälyn kaltaiset asiat, samalla kun varmistetaan täysin asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti tietosuojan sekä oikeuksien, perusoikeuksien ja eettisten normien korkea taso. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään tekoälyä koskevan eurooppalaisen toimintatavan vuoden 2018 alkuun mennessä ja pyysi komissiota esittämään tarvittavia aloitteita puite-edellytysten vahvistamiseksi, jotta EU voisi tutkia uusia markkinoita riskiperusteisten radikaalien innovaatioiden avulla ja vahvistaa toimialansa johtavan roolin.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Jäsenvaltiot ilmaisivat 10 päivänä huhtikuuta 2018 yhteistyösopimuksia allekirjoittamalla tukensa aloitteille, jotka liittyvät tekoälyä ja hajautetun tilikirjan teknologiaa (esimerkiksi lohkoketjua) koskeviin infrastruktuuripalveluihin, ja halunsa tehdä niissä yhteistyötä.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 b)  Tämän ohjelman täytäntöönpanon onnistuminen edellyttää paljon muutakin kuin pelkkää suuntausten seuraamista. Unionin on sitouduttava yksityisyyden suojan mahdollistaviin teknologioihin (eli salaustekniikkaan ja hajautettuihin sovelluksiin) sekä tulevaisuuteen soveltuviin infrastruktuuriverkkoihin (valokuitu) tehtävien investointien lisäämiseen, jotta se voi mahdollistaa omaehtoisen digitalisoidun yhteiskunnan.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 c)  Euroopan on tehtävä ratkaisevia investointeja tulevaisuuteensa ja rakennettava strategista digitaalikapasiteettia, jotta se hyötyisi digitaalisesta vallankumouksesta. Unionin tasolla olisi varmistettava, että tähän tarkoitukseen varataan huomattavat määrärahat (vähintään 9,2 miljardia euroa), joita on täydennettävä mittavilla kansallisen ja alueellisen tason investointitoimilla, erityisesti johdonmukaisella ja täydentävällä suhteella rakenne- ja koheesiorahastoihin.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Komission tiedonannossa ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen”57 hahmotellaan tulevan rahoituskehyksen vaihtoehtojen joukossa Euroopan digitalisaatiota tukevaa ohjelmaa, jolla edistettäisiin voimakkaasti älykästä kasvua muun muassa laadukkaan datainfrastruktuurin, yhteenliitettävyyden ja kyberturvallisuuden alalla. Ohjelmalla pyrittäisiin varmistamaan EU:n johtoasema suurteholaskennan, seuraavan sukupolven internetin, tekoälyn, robotiikan ja massadatan alalla. Se vahvistaisi eurooppalaisen teollisuuden ja liike-elämän kilpailuasemaa digitaalitalouden eri aloilla ja supistaisi tuntuvasti osaamisvajetta kaikkialla unionissa.

  (8)  Komission tiedonannossa ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen”57 hahmotellaan tulevan rahoituskehyksen vaihtoehtojen joukossa Euroopan digitalisaatiota tukevaa ohjelmaa, jolla edistettäisiin voimakkaasti älykästä kasvua muun muassa laadukkaan datainfrastruktuurin, yhteenliitettävyyden, kyberturvallisuuden ja julkishallinnon digitalisoinnin alalla. Ohjelmalla pyrittäisiin varmistamaan EU:n johtoasema suurteholaskennan, seuraavan sukupolven internetin, tekoälyn, robotiikan ja massadatan alalla. Se vahvistaisi eurooppalaisen teollisuuden ja liike-elämän kilpailuasemaa digitaalitalouden eri aloilla ja ehkäisisi ja supistaisi tuntuvasti osaamisvajetta kaikkialla unionissa, jotta varmistetaan, että Euroopan kansalaisilla on tarvittavat taidot, valmiudet ja tiedot yhteiskuntiemme ja talouksiemme digitalisaatiota varten.

  __________________

  __________________

  57 COM(2018) 98 final.

  57 COM(2018) 98 final.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Ohjelmaa varten olisi taattava sen kunnianhimoisia tavoitteita vastaava talousarvio, jonka olisi oltava vähintään 9,2 miljardia euroa, kun otetaan huomioon viivästykset unionin strategisten digitaalisten valmiuksien kehittämisessä ja asian korjaamiseksi toteutettavat toimenpiteet.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Tiedonannossa ”Päämääränä yhteinen eurooppalainen data-avaruus” käsitellään uutta toimenpidettä, jolla otetaan merkittävä askel kohti yhteistä eurooppalaista data-avaruutta – saumatonta digitaalista aluetta, jonka mittakaava mahdollistaa uusien datapohjaisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisen.

  (9)  Tiedonannossa ”Päämääränä yhteinen eurooppalainen data-avaruus”58 käsitellään uutta toimenpidettä, jolla otetaan merkittävä askel kohti yhteistä eurooppalaista data-avaruutta – saumatonta digitaalista aluetta, jonka mittakaava mahdollistaa uusien datapohjaisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja innovoinnin.

  _________________

  _________________

  58 COM (2018) 125 final.

  58 COM(2018) 125 final.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a)  Euroopan komission vuonna 2017 käynnistämässä seuraavan sukupolven internetiä koskevassa aloitteessa olisi annettava myös perusta ohjelman täytäntöönpanolle, koska sen tavoitteena on entistä avoimempi internet ja paremmat palvelut, älykkyyden lisääminen, osallistumisen lisääminen, eri tutkimusaloilla aikaansaadusta edistyksestä johtuviin teknologisiin tilaisuuksiin tarttuminen ja laajentaminen uusista verkkoarkkitehtuureista ja ohjelmiston määrittämistä infrastruktuureista palvelujen ja sovellusten uusiin käsitteisiin.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Ohjelman yleisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden digitalisaation tukeminen sekä innovointia, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikkojen tarjoamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen edistäminen yritysten ja kansalaisten hyödyksi kaikkialla unionissa. Ohjelman olisi rakennuttava viiden keskeisiä politiikan aloja vastaavan erityistavoitteen ympärille. Ne ovat suurteholaskenta, kyberturvallisuus, tekoäly, pitkälle viety digitaalinen osaaminen sekä käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus. Kaikilla näillä aloilla ohjelmassa olisi myös pyrittävä sovittamaan paremmin yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden toimintapolitiikat sekä kokoamaan yhteen yksityisiä ja teollisia resursseja investointien lisäämiseksi ja vahvempien synergioiden luomiseksi.

  (10)  Ohjelman yleisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden digitalisaation tukeminen sekä innovointia, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikkojen tarjoamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen edistäminen sekä erinäisten yleisen edun mukaisten alojen nykyaikaistaminen yritysten, erityisesti pk-yritysten, ja kansalaisten hyödyksi kaikkialla unionissa. Lisäksi ohjelmalla olisi vahvistettava unionin kilpailukykyä ja sen talouden kestävyyttä.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a)  On ensisijaisen tärkeää tukea pk-yrityksiä, jotka aikovat käyttää digitalisaatiota tuotantoprosesseissaan. Tutkimus ja innovointi digitaalialalla antavat pk-yrityksille mahdollisuuden osallistua Euroopan talouskasvun edistämiseen resurssien tehokkaan käytön avulla.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 b)  Ohjelman olisi rakennuttava seuraavan viiden keskeisiä politiikan aloja vastaavan erityistavoitteen ympärille: a) suurteholaskenta, b) tekoäly ja hajautetun tilikirjan teknologiat, c) kyberturvallisuus, d) pitkälle viety digitaalinen osaaminen ja e) käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus. Kaikilla näillä aloilla ohjelmassa olisi myös pyrittävä sovittamaan paremmin yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden toimintapolitiikat sekä kokoamaan yhteen yksityisiä ja teollisia resursseja investointien lisäämiseksi ja vahvempien synergioiden luomiseksi.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 c)  Ohjelman yleistavoitteen eli digitalisaation lisäksi ohjelman olisi edistettävä pitkän aikavälin strategisten turvallisuustavoitteiden saavuttamista unionin valmiuksia ja voimavaroja kehittämällä asettaen etusijalle toimet, joilla lisätään strategista potentiaalia ja rajoitetaan riippuvuutta kolmansien maiden toimittajista ja tuotteista, ja siten turvattava unionin taloudellinen ja innovatiivinen kilpailukyky.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Ohjelman toteuttamisessa keskeinen asema olisi annettava digitaali-innovointikeskittymille, joiden pitäisi edistää kehittyneen digitaaliteknologian laajaa käyttöönottoa teollisuudessa, julkisissa organisaatioissa ja tiedeyhteisössä. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi varmistettava laajin mahdollinen maantieteellinen kattavuus Euroopassa59. Ensimmäinen joukko digitaali-innovointikeskittymiä valitaan jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta, minkä jälkeen verkostoa laajennetaan avoimella ja kilpaillulla prosessilla. Digitaali-innovointikeskittymät toimivat yhteyspisteinä viimeisimpiin digitaalisiin valmiuksiin, mukaan lukien suurteholaskenta, tekoäly ja kyberturvallisuus, sekä muihin olemassa oleviin innovatiivisiin teknologioihin, kuten keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin, joita on saatavilla myös fablab- ja citylab-keskuksissa. Ne toimivat keskitettynä yhteyspisteenä, jonka kautta voi saada käyttöön testattua ja validoitua teknologiaa ja jonka kautta voidaan edistää avointa innovointia. Ne antavat tukea myös pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi myös edistettävä syrjäisimpien alueiden osallistumista digitaalisille sisämarkkinoille.

  (11)  Ohjelman toteuttamisessa keskeinen asema olisi annettava eurooppalaisille digitaali-innovointikeskittymille, joiden pitäisi edistää kehittyneen digitaaliteknologian laajaa käyttöönottoa teollisuudessa, pk-yritykset mukaan lukien, julkisissa organisaatioissa ja tiedeyhteisössä. Eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi varmistettava laajin mahdollinen maantieteellinen kattavuus Euroopassa59. Ensimmäinen joukko eurooppalaisia digitaali-innovointikeskittymiä valitaan jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta, minkä jälkeen verkostoa laajennetaan avoimella, läpinäkyvällä ja kilpaillulla prosessilla. Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät toimivat yhteyspisteinä viimeisimpiin digitaalisiin valmiuksiin, mukaan lukien suurteholaskenta, tekoäly ja kyberturvallisuus, sekä muihin olemassa oleviin innovatiivisiin teknologioihin, kuten keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin, joita on saatavilla myös fablab- ja citylab-keskuksissa. Ne toimivat keskitettynä asiointipisteenä, jonka kautta voi saada käyttöön testattua ja validoitua teknologiaa ja jonka kautta voidaan edistää avointa innovointia. Ne antavat tukea myös pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla. Eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi myös edistettävä syrjäisimpien alueiden osallistumista digitaalisille sisämarkkinoille ja tuettava digitalisointia merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla.

  __________________

  __________________

  59 Kuten esitetään Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa (COM(2016) 180 final).

  59 Kuten esitetään Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa (COM(2016) 180 final).

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Tämän ohjelman mukaisten investointien ja unionin tutkimus- ja kehittämisinvestointien, erityisesti Euroopan horisontti -ohjelmaan liittyvien investointien, välisten synergioiden luomiseksi eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien olisi toimittava alustana, joka tuo yhteen toisaalta teollisuuden, liike-elämän ja hallintojen edustajia, jotka tarvitsevat uusia teknologiaratkaisuja, ja toisaalta yrityksiä, erityisesti startup- ja pk-yrityksiä, joilla on markkinavalmiita ratkaisuja.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 b)  Ohjelman suunnittelu, kehittäminen ja hankinnat olisi toteutettava siten, että niillä parannetaan unionin valmiuksia ja kilpailukykyä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Etusijalle olisi asetettava toimet, joilla lisätään strategista potentiaalia ja unionin kilpailukykyä ja pyritään rajoittamaan riippuvuutta kolmansien maiden toimittajista ja tuotteista. Kolmansien maiden osallistumisen ohjelman erityistavoitteisiin olisi näin ollen oltava riippuvainen siitä, millaisen rahoitusosuuden nämä maat antaisivat unionille.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Ohjelma olisi toteutettava hankkeilla, joilla vahvistetaan olennaisia digitaalisia valmiuksia ja niiden laajaa käyttöä. Tähän pitäisi liittyä yhteisiä investointeja jäsenvaltioiden ja tarvittaessa yksityisen sektorin kanssa. Tämän pitäisi erityisesti edellyttää kriittisen massan saavuttamista hankinnoissa, jotta rahalle saadaan parempaa vastinetta ja voidaan varmistaa, että eurooppalaiset toimittajat pysyvät teknologian kehityksen eturintamassa.

  (12)  Ohjelma olisi toteutettava hankkeilla, joilla vahvistetaan olennaisia digitaalisia valmiuksia ja unionin strategista omavaraisuutta. Tätä varten ohjelmalle olisi varmistettava unionin talousarvio, joka on vähintään 9,2 miljardia euroa ja jota täydennetään yhteisillä investoinneilla jäsenvaltioilta ja/tai yksityiseltä sektorilta. Tämän pitäisi erityisesti edellyttää kriittisen massan saavuttamista hankinnoissa, jotta rahalle saadaan parempaa vastinetta ja voidaan varmistaa, että eurooppalaiset toimittajat saavuttavat teknologian kehityksen eturintaman.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Ohjelman toimien avulla olisi puututtava markkinahäiriöihin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin oikeasuhteisella tavalla, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisten investointien kanssa tai syrjäyttää niitä. Toimilla olisi myös oltava selkeää eurooppalaista lisäarvoa.

  (14)  Ohjelman toimien avulla olisi vahvistettava ja laajennettava unionin digitaalista perustaa, ratkaistava keskeisiä yhteiskunnallisia haasteita ja edelleen parannettava unionin digitaalisen alan osaamista sekä puututtava markkinahäiriöihin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin oikeasuhteisella tavalla, välttäen päällekkäisyyttä tai yksityisen rahoituksen syrjäyttämistä, ja toimista olisi saatava selkeää lisäarvoa Euroopan tasolla.

  Perustelu

  Digitaaliohjelmalla olisi puututtava markkinahäiriöihin ja ongelmiin ja lisäksi autettava unionia laajentumisessa, suojaamisessa tai tukemisessa, jotta voidaan saavuttaa teknologinen, digitaalinen ja teollinen johtoasema.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Suurimman mahdollisen joustavuuden saavuttamiseksi koko ohjelman elinkaaren aikana ja synergioiden luomiseksi sen osatekijöiden välillä kukin erityistavoite voidaan toteuttaa kaikilla varainhoitoasetuksen nojalla käytettävissä olevilla välineillä. Käytettävät toteutusmekanismit ovat suora hallinnointi sekä välillinen hallinnointi silloin, kun unionin rahoitus pitäisi yhdistää muihin rahoituslähteisiin tai kun toteutus edellyttää yhteisesti hallinnoitujen rakenteiden perustamista.

  15.  Suurimman mahdollisen joustavuuden saavuttamiseksi koko ohjelman elinkaaren aikana ja synergioiden luomiseksi sen osatekijöiden välillä kukin erityistavoite voidaan toteuttaa kaikilla varainhoitoasetuksen nojalla käytettävissä olevilla välineillä. Käytettävät toteutusmekanismit ovat suora hallinnointi sekä välillinen hallinnointi silloin, kun unionin rahoitus pitäisi yhdistää muihin rahoituslähteisiin tai kun toteutus edellyttää yhteisesti hallinnoitujen rakenteiden perustamista. Välillisessä hallinnoinnissa komissio varmistaa, että ohjelman suoralta hallinnoinnilta vaadittuja laatu- ja turvallisuusvaatimuksia ylläpidetään ja noudatetaan.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Unionin suurteholaskentavalmiuksien ja niihin liittyvien datankäsittelyvalmiuksien olisi mahdollistettava suurteholaskennan laajempi käyttö teollisuudessa ja yleisemmin ottaen yleistä etua koskevilla aloilla niiden ainutkertaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, joita supertietokoneet tarjoavat yhteiskunnalle terveydenhuollon, ympäristön ja turvallisuuden alalla ja teollisuuden, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ylläpitämisen suhteen.

  (16)  Unionin suurteholaskentavalmiuksien ja niihin liittyvien datankäsittely- ja ‑tallennusvalmiuksien olisi mahdollistettava suurteholaskennan laajempi käyttö teollisuudessa ja yleisemmin ottaen yleistä etua koskevilla aloilla niiden ainutkertaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, joita supertietokoneet tarjoavat yhteiskunnalle terveydenhuollon, ympäristön ja turvallisuuden alalla ja teollisuuden, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ylläpitämisen suhteen. Unionin olisi hankittava maailmanluokan supertietokoneita, suojattava hankintajärjestelmänsä ja otettava käyttöön palveluja simulointia, visualisointia ja prototyyppien luomista varten ja varmistettava samalla unionin arvojen ja periaatteiden mukainen suurteholaskentajärjestelmä.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Neuvosto60 ja Euroopan parlamentti61 ovat ilmaisseet tukensa unionin toiminnalle tällä alalla. Lisäksi vuonna 2017 yhdeksän jäsenvaltiota allekirjoitti EuroHPC-julistuksen62 eli hallitustenvälisen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä komission kanssa sellaisten huipputason suurteholaskenta- ja datainfrastruktuurien rakentamiseksi ja käyttöönottamiseksi Euroopassa, jotka olisivat tiedeyhteisöjen ja julkisten ja yksityisten kumppaneiden saatavilla kaikkialla unionissa.

  (17)  Neuvosto60 ja Euroopan parlamentti61 ovat ilmaisseet tukensa unionin toiminnalle tällä alalla. Lisäksi vuonna 2017 yhdeksän jäsenvaltiota allekirjoitti EuroHPC-julistuksen62 eli hallitustenvälisen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä komission kanssa sellaisten huipputason suurteholaskenta- ja datainfrastruktuurien rakentamiseksi ja käyttöönottamiseksi Euroopassa, jotka olisivat tiedeyhteisöjen ja julkisten ja yksityisten kumppaneiden saatavilla kaikkialla unionissa, ja kasvattamaan näin EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa.

  __________________

  __________________

  60

  60

  61

  61

  62

  62

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Suurteholaskentaa koskevan erityistavoitteen osalta sopivimmaksi toteutusmekanismiksi katsotaan yhteisyritys, etenkin jotta voidaan koordinoida suurteholaskentainfrastruktuuria ja tutkimus- ja kehitystoimia koskevia kansallisia ja unionin strategioita ja investointeja, koota resursseja julkisista ja yksityisistä varoista sekä suojata unionin taloudellisia ja strategisia etuja63. Myös jäsenvaltioiden suurteholaskennan osaamiskeskukset tarjoavat suurteholaskentapalveluja teollisuudelle, tiedeyhteisölle ja julkishallinnoille.

  (18)  Suurteholaskentaa koskevan erityistavoitteen osalta sopivimmaksi toteutusmekanismiksi katsotaan yhteisyritys, etenkin jotta voidaan koordinoida suurteholaskentainfrastruktuuria ja tutkimus- ja kehitystoimia koskevia kansallisia ja unionin strategioita ja investointeja, koota resursseja julkisista ja yksityisistä varoista sekä suojata unionin taloudellisia ja strategisia etuja63. Myös jäsenvaltioiden suurteholaskennan osaamiskeskukset tarjoavat suurteholaskentapalveluja unionin sijoittautuneelle teollisuudelle, mukaan lukien pk- ja startup-yritykset, tiedeyhteisölle ja julkishallinnoille.

  __________________

  __________________

  63 Asiakirjaan ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta” liittyvä vaikutustenarviointi (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  63 Asiakirjaan ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta” liittyvä vaikutustenarviointi (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (19)  Tekoälyyn liittyvien valmiuksien kehittäminen on yksi olennaisen tärkeä tekijä teollisuuden ja myös julkisen sektorin digitalisaatiossa. Tehtaissa, syvänmeren sovelluksissa, kodeissa, kaupungeissa ja sairaaloissa käytetään aina vain itsenäisemmin toimivia robotteja. Kaupallisissa tekoälyalustoissa on siirrytty testauksesta todellisiin sovelluksiin terveydenhuollon ja ympäristön alalla; kaikki suurimmat autonvalmistajat kehittävät itse ajavia ajoneuvoja, ja koneoppimistekniikat ovat tärkeimpien verkkoalustojen ja massadatasovellusten ytimessä.

  (19)  Tekoälyyn liittyvien valmiuksien kehittäminen on yksi olennaisen tärkeä tekijä teollisuuden ja myös julkisen sektorin digitalisaatiossa. Tehtaissa, syvänmeren sovelluksissa, kodeissa, kaupungeissa ja sairaaloissa käytetään aina vain itsenäisemmin toimivia robotteja. Kaupallisissa tekoälyalustoissa on siirrytty testauksesta todellisiin sovelluksiin terveydenhuollon ja ympäristön alalla; kaikki suurimmat autonvalmistajat kehittävät itse ajavia ajoneuvoja, ja koneoppimistekniikat ovat tärkeimpien verkkoalustojen ja massadatasovellusten ytimessä. Jotta näille uusille teknologioille voidaan luoda parhaat puite-edellytykset niiden menestymiseksi Euroopassa, unionin on lisättävä päätöksentekoprosessiinsa innovointiperiaate.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (19 a)  Euroopan parlamentti huomautti Euroopan talouden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa kielimuurien vaikutuksesta teollisuuteen ja sen digitalisointiin. Tässä yhteydessä laajamittaisten tekoälyyn perustuvien kieliteknologioiden, kuten automaattisen käännöksen, puheentunnistuksen, massadatan tekstianalyysin, keskustelun ja kysymys- ja vastausjärjestelmien kehittäminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan säilyttää kielellinen monimuotoisuus, varmistaa osallisuus ja mahdollistaa ihmisten välinen ja ihmisen ja koneen välinen viestintä.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (19 b)  Koska itseoppivat robotit ja tekoäly kehittyvät yhä nopeammin ja niillä on kyky moninkertaistaa tietämys ja oppisisältö sekunneissa, on vaikeaa ennustaa mitään kehitysvaihetta ohjelman päättymiseen asti vuonna 2027. Tämän vuoksi komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tähän nopeasti kehittyvään digitaaliseen kehityssuuntaukseen ja tarvittaessa mukautettava nopeasti työohjelman tavoitteita sen mukaisesti.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (19 c)  Kun otetaan huomioon tekoälyllä toimivien robotiikkaratkaisujen kysynnän kasvu Euroopan teollisuudessa ja tarve välttää tämän alan huomattava investointivaje, tekoälyä koskeviin ohjelman tavoitteisiin olisi kuuluttava tekoälyllä toimiva robotiikkaa.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 d kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (19 d)  Tekoälyyn perustuvien tuotteiden ja palvelujen olisi oltava helppokäyttöisiä ja oletusarvoisesti laillisten vaatimusten mukaisia, ja niiden olisi tarjottava kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja enemmän tietoa erityisesti tuotteiden ja palvelujen laadusta.

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Laajojen tietokokonaisuuksien ja testaus- ja kokeilujärjestelyjen saatavuus on olennaisen tärkeää tekoälyn kehittämisen kannalta.

  (20)  Laajojen tietokokonaisuuksien ja testaus- ja kokeilujärjestelyjen saatavuus sisämarkkinoiden turvaamiseksi tekoälyä käytettäessä sekä tekstin- ja tiedonlouhinnan saatavuus on olennaisen tärkeää tekoälyn ja myös kieliteknologian kehittämisen kannalta.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (20 a)  Komissio sitoutui 25 päivänä huhtikuuta 2018 ehdottamaan eurooppalaista lähestymistapaa kehittämällä luonnoksen tekoälyä koskeviksi suuntaviivoiksi yhteistyössä tekoälyasiantuntijoista koostuvassa tekoälyallianssissa edustettuina olevien sidosryhmien kanssa vauhdittaakseen tekoälyyn perustuvia sovelluksia ja yrityksiä Euroopassa.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Euroopan parlamentti korosti Euroopan teollisuuden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa64 kyberturvallisuutta koskevan EU:n yhteisen lähestymistavan merkitystä ja totesi, että kyberturvallisuutta koskevaa tietoisuutta on syytä lisätä; parlamentti katsoi myös, että kyberuhkien sietokyky on erittäin tärkeä vastuuala yritysjohtajien sekä kansallisten ja EU:n teollisuus- ja turvallisuuspolitiikan päättäjien kannalta.

  (21)  Euroopan parlamentti korosti Euroopan teollisuuden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa64 kyberturvallisuutta koskevan EU:n yhteisen lähestymistavan merkitystä ja totesi, että kyberturvallisuutta koskevaa tietoisuutta on syytä lisätä; parlamentti katsoi myös, että kyberuhkien sietokyky samoin kuin sisäänrakennetun ja oletusarvoisen turvallisuuden ja yksityisyyden toteuttaminen ovat erittäin tärkeitä yritysjohtajien sekä kansallisten ja EU:n teollisuus- ja turvallisuuspolitiikan päättäjien vastuulla olevia asioita.

  __________________

  __________________

  64 Asiakirja A8-0183/2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240

  64 Asiakirja A8-0183/2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P8-TA-2017-0240

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22)  Kyberturvallisuus on haaste koko unionille, eikä siihen voida enää puuttua hajanaisilla kansallisilla toimilla. Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia olisi lujitettava, jotta Euroopalla olisi tarvittavat valmiudet suojella kansalaisiaan ja yrityksiään kyberuhilta. Myös kuluttajia olisi suojeltava heidän käyttäessään verkkoon liitettyjä tuotteita, jotka voidaan hakkeroida ja jotka voivat vaarantaa heidän turvallisuutensa. Tämä olisi toteutettava yhdessä jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin kanssa kehittämällä hankkeita – ja varmistamalla koordinointi niiden välillä – joilla vahvistetaan Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia ja varmistetaan viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen laaja käyttöönotto kaikilla talouden aloilla, sekä kokoamalla yhteen tämän alan asiantuntemusta kriittisen massan ja huippuosaamisen varmistamiseksi.

  (22)  Kyberturvallisuus on haaste koko unionille, eikä siihen voida enää puuttua hajanaisilla kansallisilla toimilla. Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia olisi lujitettava, jotta Euroopalla olisi tarvittavat valmiudet suojella kansalaisia, julkishallintoja ja yrityksiä kyberuhilta. Myös kuluttajia olisi suojeltava heidän käyttäessään verkkoon liitettyjä tuotteita, jotka voidaan hakkeroida ja jotka voivat vaarantaa heidän turvallisuutensa. Tämä olisi toteutettava yhdessä jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin kanssa kehittämällä hankkeita – ja varmistamalla koordinointi niiden välillä – joilla vahvistetaan Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia ja varmistetaan viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen laaja käyttöönotto kaikilla talouden aloilla, sekä kokoamalla yhteen tämän alan asiantuntemusta kriittisen massan ja huippuosaamisen varmistamiseksi.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Komissio esitti syyskuussa 2017 joukon aloitteita65, joissa määritellään unionin kattava lähestymistapa kyberturvallisuuteen; tavoitteena on parantaa Euroopan valmiuksia vastata kyberhyökkäyksiin ja -uhkiin ja kehittää teknologisia ja teollisia valmiuksia tällä alalla.

  (23)  Komissio esitti syyskuussa 2017 joukon aloitteita65, joissa määritellään unionin kattava lähestymistapa kyberturvallisuuteen; tavoitteena on parantaa Euroopan valmiuksia vastata kyberhyökkäyksiin ja -uhkiin, lisätä kyberuhkien sietokykyä ja kehittää teknologisia ja teollisia valmiuksia tällä alalla.

  _________________

  _________________

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (23 a)  Kyberturvallisuusratkaisujen olisi periaatteen vuoksi sisällettävä turvallisuusvaatimukset keskeisinä suunnitteluparametreina saatavilla olevan uusimman teknologian ja sisäänrakennetun turvallisuuden ja oletusarvoisen turvallisuuden periaatteiden mukaisesti.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Digitaalisten sisämarkkinoiden toiminta edellyttää luottamusta. Kyberturvallisuusteknologiat kuten digitaaliset henkilöllisyydet, salaustekniikat ja tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmät ja niiden soveltaminen rahoitusalan, teollisuus 4.0:n, energian, liikenteen, terveydenhuollon tai sähköisen hallinnon kaltaisilla aloilla on olennaisen tärkeää verkkotoimien ja -transaktioiden turvallisuuden suojaamiseksi ja kansalaisten, julkishallintojen ja yritysten luottamuksen säilyttämiseksi niihin.

  (24)  Digitaalisten sisämarkkinoiden toiminta edellyttää luottamusta. Kyberturvallisuusteknologiat kuten hajautetun tilikirjan teknologia, digitaaliset henkilöllisyydet, salaustekniikat, salakirjoitus ja tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmät ja niiden soveltaminen rahoitusalan, teollisuus 4.0:n, logistiikan, energian, liikenteen, matkailun, terveydenhuollon tai sähköisen hallinnon kaltaisilla aloilla on olennaisen tärkeää verkkotoimien, myös 5G-alustojen, ja verkkotransaktioiden turvallisuuden ja avoimuuden suojaamiseksi ja kansalaisten, julkishallintojen ja yritysten luottamuksen säilyttämiseksi niihin.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (25)  Eurooppa-neuvosto korosti 19 päivänä lokakuuta 2017 antamissaan päätelmissä, että jotta unioni voisi onnistua digitaalisen Euroopan luomisessa, se tarvitsee erityisesti digiaikaan sopivia työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmiä, ja että on investoitava digiosaamiseen, jotta voidaan voimaannuttaa kaikkia eurooppalaisia ja antaa heille mahdollisuuksia.

  (25)  Eurooppa-neuvosto korosti 19 päivänä lokakuuta 2017 antamissaan päätelmissä, että jotta unioni voisi onnistua digitaalisen Euroopan luomisessa, se tarvitsee erityisesti digiaikaan sopivia työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmiä, ja että on investoitava digiosaamisen kehittämiseen ja parannettava digitaalista lukutaitoa, jotta voidaan voimaannuttaa kaikkia eurooppalaisia ja antaa heille mahdollisuuksia yhdennetyn lähestymistavan kautta.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (26 a)  Koska tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ohjelmassa olisi myös otettava huomioon osallistamisen, pätevöittämisen, kouluttamisen ja erikoistumisen alat, jotka ovat pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen ohella ratkaisevia tietoyhteiskunnan lisäarvon muodostumisen kannalta.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27)  Euroopan parlamentti totesi Euroopan teollisuuden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa67, että digitaalisessa yhteiskunnassa koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden perusta.

  (27)  Euroopan parlamentti totesi Euroopan teollisuuden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa67, että digitaalisessa yhteiskunnassa koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden perusta. Lisäksi se vaati, että sukupuolinäkökulma sisällytettäisiin kaikkiin digitaalialan aloitteisiin, ja painotti, että tieto- ja viestintätekniikan alalla vallitseviin huomattaviin eroihin sukupuolten välillä on puututtava, koska tällä on keskeinen merkitys Euroopan pitkän aikavälin kasvun ja vaurauden kannalta.

  __________________

  __________________

  67 Asiakirja A8-0183/2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P8-TA-2017-0240

  67 Asiakirja A8-0183/2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P8-TA-2017-0240

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (27 a)  Euroopan parlamentti korosti sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalisella aikakaudella 28 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa, että on kerättävä sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa tieto- ja viestintätekniikan käytöstä ja laadittava tavoitteita, indikaattoreita ja vertailuarvoja, joilla tarkastellaan naisten tieto- ja viestintätekniikan käytön edistymistä, ja edistettävä alan yrityksissä havaittuja parhaita käytäntöjä koskevia esimerkkitapauksia.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (27 b)  Euroopan parlamentti antoi digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 21 päivänä joulukuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa täyden tukensa ja kannustuksensa naisten digitaalialan yrittäjyyskulttuurille ja naisten tietoyhteiskuntaan integroitumiselle ja osallistumiselle.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Tässä ohjelmassa tuetut kehittyneet digitaaliteknologiat, kuten suurteholaskenta, kyberturvallisuus ja tekoäly, eivät ole riittävän kypsiä, jotta ne voitaisiin siirtää pois tutkimuksen piiristä ja ottaa käyttöön, panna täytäntöön ja laajentaa unionin tasolla. Samoin kuin näiden teknologioiden käyttöönotto myös niihin liittyvä osaamisulottuvuus edellyttää unionin toimia. Pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia olisi laajennettava ja lisättävä ja ne olisi asetettava saataville kaikkialla EU:ssa. Tämän tekemättä jättäminen voisi vaikeuttaa kehittyneiden digitaaliteknologioiden sujuvaa käyttöönottoa ja heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. Tässä ohjelmassa tuetut toimet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan horisontti -ohjelmasta tuettuja toimia.

  (28)  Tässä ohjelmassa tuetut kehittyneet digitaaliteknologiat, kuten suurteholaskenta, kyberturvallisuus, pilvipalvelut, tietosuoja ja tiedon hallinnointi ja tekoäly, eivät ole riittävän kypsiä, jotta ne voitaisiin siirtää pois tutkimuksen piiristä ja ottaa käyttöön, panna täytäntöön ja laajentaa unionin tasolla. Samoin kuin näiden teknologioiden käyttöönotto myös niihin liittyvä osaamisulottuvuus edellyttää unionin toimia. Pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen liittyviä oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia olisi laajennettava ja lisättävä ja ne olisi asetettava saataville kaikkialla EU:ssa. Tämän tekemättä jättäminen voisi vaikeuttaa kehittyneiden digitaaliteknologioiden sujuvaa käyttöönottoa ja heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. Tässä ohjelmassa tuetut toimet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Erasmus-ohjelmasta ja Euroopan horisontti -ohjelmasta tuettuja toimia.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29)  Julkisten hallintojen ja palvelujen uudenaikaistaminen digitaalisin keinoin on olennaisen tärkeää, jotta teollisuuden ja kansalaisten hallinnollista rasitetta voidaan keventää tekemällä viranomaisasioinnista nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa ja jotta kansalaisille ja yrityksille tarjottavien palvelujen tehokkuutta ja laatua voidaan parantaa. Koska useilla yleistä etua koskevilla palveluilla on jo unionin ulottuvuus, niiden toteuttamiselle ja käyttöönotolle unionin tasolla annettavalla tuella olisi varmistettava, että kansalaiset ja yritykset hyötyvät mahdollisuudesta saada korkealaatuisia digitaalisia palveluja kaikkialla Euroopassa.

  (29)  Julkisten hallintojen ja palvelujen uudenaikaistaminen digitaalisin keinoin on olennaisen tärkeää, jotta kansalaisten ja teollisuuden hallinnollista rasitetta voidaan keventää tekemällä viranomaisasioinnista nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa ja jotta kansalaisille ja yrityksille tarjottavien palvelujen tehokkuutta, avoimuutta ja laatua voidaan parantaa ja samalla lisätä julkisen rahoituksen vaikuttavuutta. Koska useilla yleistä etua koskevilla palveluilla on jo unionin ulottuvuus, niiden toteuttamiselle ja käyttöönotolle unionin tasolla annettavalla tuella olisi varmistettava, että kansalaiset ja yritykset voivat hyötyä mahdollisuudesta saada korkealaatuisia monikielisiä digitaalisia palveluja kaikkialla Euroopassa. On myös tärkeää, että tällaiset palvelut ovat vammaisten henkilöiden käytettävissä.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (29 a)  Digitalisaatio voi helpottaa ja parantaa esteettömyyttä kaikkien kannalta, myös iäkkäiden, liikuntaesteisten tai vammaisten henkilöiden sekä syrjäisillä alueilla ja maaseutualueilla asuvien kannalta.

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Terveydenhuollon68, liikkuvuuden, oikeuden, maan/ympäristön seurannan, koulutuksen ja kulttuurin kaltaisten yleistä etua koskevien alojen digitalisaatio edellyttää digitaalipalvelujen infrastruktuurien jatkamista ja laajentamista; nämä infrastruktuurit mahdollistavat turvatun rajatylittävän tiedonsiirron ja edistävät kansallista kehitystä. Niiden mahdollisia synergioita voidaan hyödyntää parhaiten koordinoimalla niitä tässä ohjelmassa.

  (30)  Terveydenhuollon68, liikkuvuuden, oikeuden, maan/ympäristön seurannan, turvallisuuden, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen, energia-infrastruktuurin, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja kulttuurin kaltaisten yleistä etua koskevien alojen digitalisaatio edellyttää digitaalipalvelujen infrastruktuurien jatkamista, parantamista ja laajentamista; nämä infrastruktuurit mahdollistavat turvatun rajatylittävän ja kielten rajat ylittävän datan- ja tiedonsiirron ja edistävät kansallista kehitystä. Koordinoimalla niitä tämän asetuksen mukaisesti voidaan parhaiten hyödyntää niiden mahdollisia synergioita ja varmistaa niiden täydentävyys. Digitalisaatiossa olisi kuitenkin otettava huomioon, että jotkut kansalaiset eivät osallistu siihen eri syistä johtuen ja että verkkoja olisi tuettava, jotta ne voivat jatkaa tiedottamista näille kansalaisille ja auttaa heitä tuntemaan oikeutensa ja osallistumaan yhteiskunnallisten ja kansalaisvelvollisuuksien hoitamiseen.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (30 a)  Tällä alalla digitalisaation on joka tapauksessa annettava Euroopan kansalaisille mahdollisuus päästä katsomaan omia tietojaan, käyttää ja hallita niitä turvallisesti yli rajojen omasta sijainnistaan tai tietojen sijainnista riippumatta.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (30 b)  Edistyneen teknologian käyttöönotossa ja käytössä yleistä etua koskevilla aloilla, kuten koulutuksessa, tarvitaan myös koulutusta sellaisissa taidoissa, joita tarvitaan teknologian hyödyntämisessä. Siksi erityistavoitteeseen 8 sisältyvien tavoitteiden olisi myös katettava koulutusohjelmat henkilöille, jotka käyttävät edistynyttä teknologiaa.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 32 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (32)  Eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistaminen on yksi digitaalisten sisämarkkinoiden strategian onnistuneen toteutuksen ensisijaisista tavoitteista. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian väliarvioinnissa korostettiin tarvetta vahvistaa julkishallinnon muutosta ja varmistaa, että kansalaiset saavat julkisia palveluja helposti, luotettavalla tavalla ja saumattomasti.

  (32)  Eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistaminen on yksi digitaalisten sisämarkkinoiden strategian onnistuneen toteutuksen ensisijaisista tavoitteista. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian väliarvioinnissa korostettiin tarvetta vahvistaa julkishallinnon muutosta ja varmistaa, että kansalaiset saavat julkisia palveluja helposti, luotettavalla ja turvallisella tavalla, saumattomasti ja osallistavasti.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 33 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (33)  Komission vuonna 2017 julkaisema vuotuinen kasvuselvitys69 osoittaa, että eurooppalaisten julkishallintojen laadulla on suora vaikutus taloudelliseen toimintaympäristöön, ja se on siten olennaisen tärkeää tuottavuuden, kilpailukyvyn, taloudellisen yhteistyön, kasvun ja työllisyyden edistämisen kannalta. Erityisesti tehokas ja läpinäkyvä julkishallinto ja toimivat oikeusjärjestelmät ovat tarpeen, jotta voidaan tukea talouskasvua ja tarjota yrityksille ja kansalaisille laadukkaita palveluja.

  (33)  Komission vuonna 2017 julkaisema vuotuinen kasvuselvitys69 osoittaa, että eurooppalaisten julkishallintojen laadulla on suora vaikutus taloudelliseen toimintaympäristöön, ja se on siten olennaisen tärkeää tuottavuuden, kilpailukyvyn, taloudellisen yhteistyön, kestävän kasvun, työllisyyden sekä laadukkaiden työpaikkojen edistämisen kannalta. Erityisesti tehokas ja läpinäkyvä julkishallinto ja toimivat oikeusjärjestelmät ovat tarpeen, jotta voidaan tukea talouskasvua ja tarjota yrityksille ja kansalaisille laadukkaita palveluja.

  __________________

  __________________

  69 COM(2016) 725 final

  69 COM(2016) 725 final

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 34 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (34)  Euroopan julkisten palvelujen yhteentoimivuus koskee kaikkia hallinnon tasoja: unionin tasoa sekä kansallista, alueellista ja paikallista tasoa. Sen lisäksi, että yhteentoimivuus poistaa sisämarkkinoiden toiminnan esteitä, se helpottaa politiikkojen onnistunutta täytäntöönpanoa ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia välttää rajatylittävät sähköiset esteet ja turvaa siten osaltaan uusien yhteisten julkisten palvelujen syntymisen tai tällaisten kehitteillä olevien palvelujen vakiintumisen unionin tasolla. Eurooppalaisten palvelujen sirpaloitumisen välttämiseksi ja perusvapauksien ja toimivan vastavuoroisen tunnustamisen tukemiseksi EU:ssa olisi edistettävä kokonaisvaltaista toimialojen ja maiden rajat ylittävää lähestymistapaa yhteentoimivuuteen tavalla, joka on mahdollisimman toimiva ja jossa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon loppukäyttäjien tarpeet. Tämä tarkoittaa, että yhteentoimivuus olisi ymmärrettävä laajasti siten, että se ulottuu teknisistä kerroksista oikeudellisiin kerroksiin ja kattaa alan politiikan osatekijät. Toimien ulottuvuus ylittäisi siten ratkaisujen tavanomaisen elinkaaren ja sisältäisi kaikki toimien osatekijät, jotka tukevat jatkuvan yhteentoimivuuden välttämättömiä puite-edellytyksiä yleensä.

  (34)  Euroopan julkisten palvelujen yhteentoimivuus koskee kaikkia hallinnon tasoja: unionin tasoa sekä kansallista, alueellista ja paikallista tasoa. Sen lisäksi, että yhteentoimivuus poistaa sisämarkkinoiden toiminnan esteitä, se helpottaa rajatylittävää yhteistyötä, yhteisten normien mukauttamista, politiikkojen onnistunutta täytäntöönpanoa ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia välttää rajatylittävät sähköiset esteet ja kielimuurit, vähentää byrokratiaa ja turvaa siten osaltaan uusien yhteisten julkisten palvelujen syntymisen tai tällaisten kehitteillä olevien palvelujen vakiintumisen unionin tasolla ja estää tarpeettoman päällekkäisen säilyttämisen. Eurooppalaisten palvelujen sirpaloitumisen välttämiseksi ja perusvapauksien ja toimivan vastavuoroisen tunnustamisen tukemiseksi EU:ssa olisi edistettävä kokonaisvaltaista, teknologianeutraalia, toimialojen ja maiden rajat ylittävää lähestymistapaa yhteentoimivuuteen tavalla, joka on mahdollisimman toimiva ja jossa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon loppukäyttäjien tarpeet ja varmistetaan tietosuojan korkea taso. Tämä tarkoittaa, että yhteentoimivuus olisi ymmärrettävä laajasti siten, että se ulottuu teknisistä kerroksista oikeudellisiin kerroksiin ja kattaa alan politiikan osatekijät. Toimien ulottuvuus ylittäisi siten ratkaisujen tavanomaisen elinkaaren ja sisältäisi kaikki toimien osatekijät, jotka tukevat jatkuvan yhteentoimivuuden välttämättömiä puite-edellytyksiä yleensä.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (34 a)  Tallinnassa 6 päivänä lokakuuta 2017 kokoontuneet EU:n ministerit totesivat, että Euroopan digitaalisen strategian olisi perustuttava yhteistyöhön ja yhteentoimivuuteen, mihin sisältyy myös avointen käyttöoikeuksien politiikka ja avointen standardien käyttö. Ohjelmassa olisikin näin ollen kannustettava avoimen lähdekoodin ratkaisuihin, jotta uudelleenkäyttö olisi mahdollista ja jotta lisättäisiin luottamusta ja varmistettaisiin avoimuus. Tällä tulee olemaan myönteinen vaikutus rahoitettujen hankkeiden kestävyyteen.

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 37 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (37)  Komissio hyväksyi huhtikuussa 2016 Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevan aloitteen, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki yritykset Euroopassa toimialastaan, sijainnistaan ja koostaan riippumatta pääsevät hyötymään digitaalisista innovaatioista71.

  (37)  Komissio hyväksyi huhtikuussa 2016 Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevan aloitteen, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki yritykset Euroopassa toimialastaan, sijainnistaan ja koostaan riippumatta pääsevät hyötymään digitaalisista innovaatioista. Tämä on erityisen tärkeää kulttuurialan ja luovien alojen pienille ja keskisuurille yrityksille.

  __________________

   

  71

   

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 39 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (39)  Tavoitteiden saavuttaminen voi edellyttää täydentävien teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä verkkojen ja laskennan alalla, kuten todetaan Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa73, jonka mukaan maailmanluokan verkko- ja pilvipalveluinfrastruktuurin käytettävyys on teollisuuden digitalisoinnin olennainen osatekijä.

  (39)  Tavoitteiden saavuttaminen voi edellyttää täydentävien teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä verkkojen ja laskennan alalla, kuten todetaan Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa73, jonka mukaan maailmanluokan verkko- ja pilvipalveluinfrastruktuurin käytettävyys on teollisuuden digitalisoinnin olennainen osa.

  __________________

  __________________

  73 COM (2016) 180 final: Tiedonanto ”Euroopan teollisuuden digitalisointi – Täysi hyöty digitaalisista sisämarkkinoista”.

  73 COM (2016) 180 final: Tiedonanto ”Euroopan teollisuuden digitalisointi – Täysi hyöty digitaalisista sisämarkkinoista”.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 40 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (40)  Toukokuusta 2018 sovellettavassa yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistetaan yksi ainoa kattava säännöstö, jota sovelletaan suoraan jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksissä. Asetuksella taataan henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU:n jäsenvaltioiden välillä sekä vahvistetaan todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden kahta välttämätöntä osatekijää eli yksityishenkilöiden luottamusta ja turvallisuutta. Kun tässä ohjelmassa toteutettaviin toimiin sisältyy henkilötietojen käsittelyä, niissä olisi tuettava yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista, esimerkiksi tekoälyn ja lohkoketjuteknologian alalla.

  (40)  Asetuksessa (EU) 2016/679 vahvistetaan yksi ainoa kattava säännöstö, jota sovelletaan suoraan jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksissä, joten sillä taataan henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU:n jäsenvaltioiden välillä sekä vahvistetaan todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden kahta välttämätöntä osatekijää eli yksityishenkilöiden luottamusta ja turvallisuutta. Kaikkiin tässä ohjelmassa toteutettaviin toimiin sisältyy henkilötietojen käsittelyä ja näin ollen niiden olisi oltava täysin asetuksen mukaisia. Niiden olisi erityisesti tuettava sellaisten digitaaliteknologioiden kehittämistä, jotka ovat kyseisen asetuksen nojalla sitovien, ”sisäänrakennettua tietosuojaa” koskevien velvoitteiden mukaisia. Siltä osin kuin käsittely koskee sähköiseen viestintään liittyviä tietoja, on otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY1 a. Niissä olisi tuettava erityisesti sellaisten digitaaliteknologioiden kehittämistä, jotka ovat yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla sitovien ”sisäänrakennettua tietosuojaa” koskevien velvoitteiden mukaisia.

   

  _________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 41 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (41)  Ohjelman toteuttamisessa olisi noudatettava täysimääräisesti teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja valvontaa koskevaa kansainvälistä ja EU:n kehystä. Teollis- ja tekijänoikeuksien tehokas suojelu on yksi keskeinen tekijä innovoinnissa ja se on siten välttämätöntä, jotta ohjelma voidaan toteuttaa tehokkaasti.

  (41)  Ohjelman toteuttamisessa olisi noudatettava täysimääräisesti teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja valvontaa koskevaa kansainvälistä ja EU:n kehystä. Teollis- ja tekijänoikeuksien tehokas suojelu on yksi keskeinen tekijä innovoinnissa ja eurooppalaisen lisäarvon säilyttämisessä ja se on siten välttämätöntä, jotta ohjelma voidaan toteuttaa tehokkaasti.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 42 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (42)  Tätä ohjelmaa toteuttavien elinten olisi noudatettava tietojen käsittelyä koskevia unionin toimielimiin sovellettavia määräyksiä ja kansallista lainsäädäntöä, erityisesti kun on kyse arkaluonteisista turvallisuusluokittelemattomista ja EU:n turvallisuusluokitelluista tiedoista.

  (42)  Siltä osin kuin tätä ohjelmaa toteuttavat elimet käsittelevät arkaluonteisia turvallisuusluokittelemattomia tietoja tai unionin turvallisuusluokiteltuja tietoja, niiden olisi noudatettava tapauksen mukaan unionin säädöksissä tai kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja asiaan liittyviä tietojen käsittelyä koskevia määräyksiä.

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 43 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (43)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita74. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevissa arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

  (43)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin velvoitteiden mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja autetaan sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita74. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana olisi yksilöitävä asiaankuuluvia toimia, ja niitä olisi arvioitava uudelleen asiaa koskevissa arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa, jotta varmistetaan näiden velvoitteiden kattava noudattaminen.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 44 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (44)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa työohjelmien hyväksymiseksi, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa unionin ja jäsenvaltioiden prioriteettien mukaisesti ja samalla voidaan varmistaa unionin ja jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan johdonmukaisuus, avoimuus ja jatkuvuus. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/201175 4 artiklassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti.

  Poistetaan.

  __________________

   

  75 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

   

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 45 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (45)  Työohjelmat olisi periaatteessa hyväksyttävä monivuotisina työohjelmina tyypillisesti joka toinen vuosi tai, jos se on ohjelman toteuttamiseen liittyvien tarpeiden vuoksi perusteltua, vuotuisina työohjelmina. Tämän asetuksen mukaiset rahoitustyypit ja toteutustavat olisi valittava sen perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite ja ennakoitu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

  (45)  Työohjelmat olisi hyväksyttävä, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa unionin ja jäsenvaltioiden prioriteettien mukaisesti ja samalla voidaan varmistaa unionin ja jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan johdonmukaisuus, avoimuus ja jatkuvuus. Työohjelmat olisi periaatteessa hyväksyttävä joka toinen vuosi tai, jos se on ohjelman toteuttamiseen liittyvien tarpeiden vuoksi perusteltua, joka vuosi. Tämän asetuksen mukaiset rahoitustyypit ja toteutustavat olisi valittava sen perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite ja ennakoitu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 46 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (46)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat liitteen II muuttamista indikaattoreiden tarkistamiseksi ja/tai täydentämiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

  (46)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat liitteiden I ja II muuttamista indikaattoreiden tarkistamiseksi ja/tai täydentämiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (46 a)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelman pitkäaikaisen rahoituksen varmistamiseksi, säilyttämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan selkeät ja yhteiset EU:n säännöt, jotka ovat tulevaisuuteen suuntautuvia ja kilpailua edistäviä, jotta voidaan saada aikaan investointeja ja innovointia ja säilyttää kannattavuus.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 47 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (47)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti sen 8, 11, 16, 21, 35, 38 ja 47 artiklassa tarkoitettuja periaatteita, jotka koskevat henkilötietojen suojaa, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, elinkeinovapautta, syrjinnän kieltoa, oikeutta saada terveydenhoitoa, kuluttajansuojaa sekä oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava tätä asetusta näitä oikeuksia ja periaatteita kunnioittaen.

  (47)  Ohjelman soveltamisalaan kuuluvissa toimissa olisi kunnioitettava perusoikeuksia ja noudatettava etenkin Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti sen 8, 11, 16, 21, 22, 35, 38, 41 ja 47 artiklassa tarkoitettuja periaatteita, jotka koskevat henkilötietojen suojaa, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta, elinkeinovapautta, syrjinnän kieltoa, kielellistä monimuotoisuutta ja oikeutta pitää yhteyttä millä tahansa EU:n kielellä, oikeutta saada terveydenhoitoa, kuluttajansuojaa sekä oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Tällaisissa toimissa olisi noudatettava kaikkia oikeudellisia velvoitteita, kuten kansainvälistä oikeutta, ja kaikkia asiaan liittyviä komission päätöksiä samoin kuin eettisiä periaatteita, joihin kuuluu myös tutkimuksen integriteetin mahdollisen loukkaamisen välttäminen.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (47 a)  Huhtikuussa 2018 komissio sitoutui1 a luomaan yhteistyössä luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän kanssa sidosryhmille ja asiantuntijoille kehyksen, jossa luonnostellaan tekoälyn suuntaviivat, ja auttamaan kansallisia ja unionin tasolla toimivia kuluttajajärjestöjä ja tietosuojaviranomaisia rakentamaan ymmärrystä tekoälyä hyödyntävistä sovelluksista käyttäen apuna eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän ja Euroopan tietosuojaneuvoston lausuntoja.

   

  __________________

   

  1 a Komission 25 päivänä huhtikuuta 2018 antama tiedonanto ”Tekoäly Euroopassa”, COM(2018) 237 final, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_FI.pdf

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 48 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (48)  Kolmannet maat, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-sopimukseen perustuvan yhteistyön puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään ohjelmien täytäntöönpanosta kyseisen sopimuksen mukaisesti tehtävällä päätöksellä. Tässä asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti.

  Poistetaan.

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tällä asetuksella perustetaan Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’.

  Tällä asetuksella perustetaan Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, joka pannaan täytäntöön 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2027 päättyvänä kautena.

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  ’digitaali-innovaatiokeskittymällä’ oikeussubjektia, joka on nimetty tai valittu avoimella ja kilpaillulla menettelyllä toteuttamaan tämän ohjelman mukaiset tehtävät, erityisesti tarjoamaan pääsy teknologiseen asiantuntemukseen ja kokeilujärjestelyihin, kuten laitteisiin ja ohjelmistotyökaluihin, teollisuuden digitalisaation mahdollistamiseksi;

  e)  ’eurooppalaisella digitaali-innovaatiokeskittymällä’ nykyistä tai tulevaa oikeussubjektia tai oikeussubjektien konsortiota, joka on nimetty tai valittu avoimella, läpinäkyvällä ja kilpaillulla menettelyllä toteuttamaan tämän ohjelman mukaiset tehtävät, erityisesti tarjoamaan pääsy teknologiseen asiantuntemukseen ja kokeilujärjestelyihin, kuten laitteisiin ja ohjelmistotyökaluihin, teollisuuden digitalisaation mahdollistamiseksi ja rahoituksen saamisen helpottamiseksi. Eurooppalainen digitaali-innovaatiokeskittymä on avoin kaikenmuotoisille ja -kokoisille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, nopeasti kasvaville yrityksille ja julkishallinnoille kaikkialla EU:ssa.

   

  Eurooppalaiset digitaali-innovaatiokeskittymät toimivat keskitettyinä asiointipisteinä, joista yritykset – erityisesti pk-, startup- ja mid cap yritykset – voivat saada apua liiketoimintansa, tuotantoprosessiensa, tuotteidensa ja palvelujensa kehittämiseen digitaalisen teknologian keinoin lisäarvon aikaansaamiseksi. Keskittymät muodostavat tätä varten hajautetun unionin kattavan verkoston, joka tarjoaa yrityksille tukea sen varmistamiseksi, että niiden työntekijöiden taidot vastaavat saatavilla olevan digitaalisen teknologian hallitsemiseen tarvittavaa asiantuntemusta. Keskittymät koordinoivat toimiaan koulutuslaitosten kanssa tarjotakseen tukea opiskelijoiden koulutukselle ja työntekijöiden työssäoppimiselle;

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  ’medialukutaidolla’ analyyttisia taitoja, joita tarvitaan digitaalisen maailman ymmärtämiseen;

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f b)  ’eurooppalaisella kumppanuudella’ aloitetta, jossa unioni ja sen yksityiset tai julkiset kumppanit (esimerkiksi teollisuus, tutkimusorganisaatiot, julkisen palvelun tehtäviä paikallisella, alueellisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla hoitavat elimet sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöt, mukaan lukien säätiöt tai pk-yritysten organisaatiot) yhdessä sitoutuvat tukemaan digitaalisen innovoinnin ja teknologian käyttöönottotoimien, myös markkinoihin, sääntelyyn ja politiikkaan liittyvien toimien, kehittämistä ja toteuttamista;

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f c)  ’pienillä ja keskisuurilla yrityksillä’ eli ’pk-yrityksillä’ komission suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevassa 2 artiklassa määriteltyjä pieniä ja keskisuuria yrityksiä;

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – f d alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f d)  ’konsortiolla’ yritysten yhteenliittymää, joka on muodostettu tämän ohjelman puitteissa toteutettavaa tointa varten.

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea Euroopan talouden ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja saattaa sen hyödyt Euroopan kansalaisten ja yritysten ulottuville. Ohjelmalla

  1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea ja nopeuttaa Euroopan talouden, teollisuuden ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja saattaa sen hyödyt Euroopan kansalaisten, julkisten palvelujen ja yritysten ulottuville sekä vahvistaa Euroopan unionin strategista riippumattomuutta ja yhteenkuuluvuutta ja varmistaa samalla kilpailukyky ja kaventaa digitaalista kuilua. Ohjelmalla

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  laajennetaan digitaaliteknologian leviämistä ja käyttöönottoa yleistä etua koskevilla aloilla ja yksityisellä sektorilla.

  b)  laajennetaan digitaaliteknologian leviämistä ja käyttöönottoa yksityisellä sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla tukien niiden digitaalisaatiota ja varmistaen, että digitaaliteknologiat ovat niiden saatavilla;

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  sellaisen integroidun maailman huipputasoa edustavan eksa-luokan suurteholaskenta- ja datainfrastruktuurin käyttöönotto, koordinointi unionin tasolla ja käyttö, joka on julkisten ja yksityisten käyttäjien käytettävissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja julkisrahoitteisiin tutkimustarkoituksiin;

  a)  sellaisen yhteeentoimivan maailman huipputasoa edustavan eksa-luokan77 suurteholaskenta- ja datainfrastruktuurin käyttöönotto, koordinointi unionin tasolla ja käyttö, joka on julkisten ja yksityisten käyttäjien käytettävissä ja julkisesti ja yksityisesti rahoitettuihin tutkimustarkoituksiin;

  __________________

  __________________

  77 Miljardi miljardia liukulukulaskutoimitusta sekunnissa.

  77 Miljardi miljardia liukulukulaskutoimitusta sekunnissa.

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  sellaisen unionin integroidun suurteholaskentaekosysteemin rakentamista koskevan tutkimuksen ja innovoinnin tuloksena saatavan käyttövalmiin/operatiivisen teknologian käyttöönotto, joka kattaa kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat, mukaan lukien laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, palvelut, yhteenliitännät ja digitaalinen osaaminen;

  b)  sellaisen unionin integroidun suurteholaskentaekosysteemin rakentamista koskevan tutkimuksen ja innovoinnin tuloksena saatavan käyttövalmiin/operatiivisen teknologian käyttöönotto, joka kattaa kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat, mukaan lukien laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, palvelut, yhteenliitännät ja digitaalinen osaaminen, taaten samalla korkea tietoturva- ja suojataso;

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  jälki-eksa-luokan78 infrastruktuurin käyttöönotto ja käyttö, mukaan lukien integrointi kvanttilaskentateknologioihin, ja laskentatieteen uusien tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen.

  c)  jälki-eksa-luokan78 infrastruktuurin käyttöönotto ja käyttö, mukaan lukien integrointi kvanttilaskentateknologioihin, ja uusien tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen; kyseisessä käyttöönotossa tarvittavan laskentatieteen laitteiston ja ohjelmiston kehittämisen edistäminen unionissa.

  __________________

  __________________

  78 Tuhat kertaa eksa-luokkaa nopeampi.

  78 Tuhat kertaa eksa-luokkaa nopeampi.

  Tarkistus    79

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Erityistavoitteen 1 mukaiset toimet toteutetaan pääasiassa komission ehdottaman ja ministerineuvoston 25 päivänä kesäkuuta 2018 hyväksymän yhteisyrityksen kautta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) ...1 a mukaisesti.

   

  __________________

   

  1 a Asetus Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta. 0594/18. Brysselissä 18. syyskuuta 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/en/pdf

  Tarkistus    80

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  keskeisten tekoälyyn liittyvien valmiuksien, kuten algoritmien dataresurssien ja kirjastojen, kasvattaminen ja lujittaminen tietosuojalainsäädäntöä noudattaen;

  a)  keskeisten tekoälyyn liittyvien valmiuksien, kuten algoritmien dataresurssien ja kirjastojen, kasvattaminen ja lujittaminen. Tietosuojalainsäädäntöä noudattaen tekoälypohjaiset ratkaisut ja saatavilla olevat resurssit kunnioittavat sisäänrakennetun yksityisyyden ja turvallisuuden periaatteita ja varmistavat, että ihminen pysyy tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton keskipisteenä;

  Tarkistus    81

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  näiden valmiuksien asettaminen kaikkien yritysten ja julkishallintojen saataville;

  b)  näiden valmiuksien asettaminen yritysten, erityisesti pk- ja startup-yritysten, ja julkishallintojen, mukaan lukien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen, tutkimuslaitosten ja yliopistojen, saataville;

  Tarkistus    82

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  teollisten sovellusten ja tuotantojärjestelmien kehittäminen ja vahvistaminen, teknologioiden arvoketjuihin integroimisen ja innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämisen helpottaminen ja innovoinnista teolliseen tuotantoon kuluvan ajan lyhentäminen sekä tekoälypohjaisten ratkaisujen käyttöönoton edistäminen yleistä etua koskevilla aloilla ja yhteiskunnassa.

  Tarkistus    83

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Erityistavoitteen ”Tekoäly” mukaisten toimien toteutusta hallinnoi aina suoraan komissio tai jokin olemassa oleva toimeenpanovirasto kustannus-hyötyanalyysin perusteella.

  Tarkistus    84

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Erityistavoitteen 2 mukaisissa toimissa on noudatettava eettisiä periaatteita ja asiaa koskevaa kansallista, unionin ja kansainvälistä lainsäädäntöä, Euroopan unionin perusoikeuskirja sekä Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat mukaan lukien. Komissio ottaa huomioon tekoälyä käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän suositukset täsmentäessään eettisiin kysymyksiin liittyvät edellytykset erityistavoitteeseen 2 kuuluvissa työohjelmissa. Ehdotuspyynnöt ja avustussopimukset sisältävät työohjelmissa esitetyt edellytykset. Kunkin hankkeen eettinen arviointi on suoritettava kunkin toimen arvioinnin yhteydessä. Toimet, jotka eivät ole eettisesti hyväksyttäviä tai jotka eivät täytä sopimuksessa vahvistettuja edellytyksiä, eivät voi saada rahoitusta.

  Tarkistus    85

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  kehittyneiden kyberturvallisuuslaitteiden, -työkalujen ja -datainfrastruktuurien hankinnan tukeminen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tietosuojalainsäädäntöä täysimääräisesti noudattaen;

  a)  kehittyneiden kyberturvallisuuslaitteiden, -työkalujen ja -datainfrastruktuurien hankinnan tukeminen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa yhteisen korkean kyberturvallisuuden tason saavuttamiseksi EU:n tasolla tietosuojalainsäädäntöä ja perusoikeuksia täysimääräisesti noudattaen ja varmistaen samalla EU:n strategisen riippumattomuuden;

  Tarkistus    86

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  kyberturvallisuuteen liittyvien eurooppalaisten osaamisen, valmiuksien ja taitojen parhaan käytön tukeminen;

  b)  kyberturvallisuuteen liittyvien eurooppalaisten osaamisen, valmiuksien ja taitojen parhaan käytön ja lisäämisen tukeminen; parhaiden käytäntöjen jakaminen ja valtavirtaistaminen;

  Tarkistus    87

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen laajan käyttöönoton varmistaminen kaikilla talouden aloilla;

  c)  viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen laajan käyttöönoton varmistaminen kaikilla talouden aloilla; erityishuomion kiinnittäminen julkisiin palveluihin ja keskeisiin talouden toimijoihin, kuten pk-yrityksiin;

  Tarkistus    88

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin valmiuksien parantaminen niiden auttamiseksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa 6 päivänä heinäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/114879 vaatimusten täyttämisessä.

  d)  jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin valmiuksien parantaminen niiden auttamiseksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa 6 päivänä heinäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/114879 vaatimusten täyttämisessä, muun muassa toimenpiteillä, joilla pyritään kehittämään kyberturvallisuuskulttuuria organisaatioiden sisällä.

  __________________

  __________________

  79 EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1–30.

  79 EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1–30.

  Tarkistus    89

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a)  kyberhyökkäyksiä koskevan sietokyvyn parantaminen, jotta voidaan parantaa käyttäjien ja etenkin julkisten palvelujen sekä pk- ja startup-yritysten riskitietoisuutta ja tietämystä perustason turvallisuusprosesseista ja varmistaa, että yrityksillä on ainakin perustason turvallisuusvalmiudet, kuten tietojen ja viestinnän päästä päähän -salaus ja ohjelmistopäivitykset, ja sisäänrakennetun turvallisuuden mallin käyttöön kannustaminen sekä tietämys perusturvallisuusprosesseista ja kyberhygieniasta.

  Tarkistus    90

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Erityistavoitteen 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus” mukaiset toimet toteutetaan ensisijaisesti Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kyberturvallisuuden osaamisverkoston kautta [Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ....1 a].

   

  __________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus .... Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta.

  Tarkistus    91

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Erityistavoitteessa 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” annettavalla unionin rahoituksella on tuettava pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen kehittämistä tässä ohjelmassa tuetuilla aloilla ja edistettävä siten Euroopan lahjakkuusreservin kasvattamista ja ammattitaidon parantamista etenkin suurteholaskennan, massadata-analyysin, kyberturvallisuuden, hajautetun tilikirjan teknologioiden, robotiikan ja tekoälyn alalla. Rahoituksella on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin:

  Erityistavoitteessa 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” annettavalla unionin rahoituksella on tuettava pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen kehittämistä tässä ohjelmassa tuetuilla aloilla ja edistettävä siten unionin lahjakkuusreservin kasvattamista, digitaalisen kuilun kaventamista ja ammattitaidon parantamista sukupuolten tasapuolinen edustusta edistäen etenkin suurteholaskennan, massadata-analyysin, kyberturvallisuuden, hajautetun tilikirjan teknologioiden, robotiikan, tekoälyn, pilvipalvelujen, viestintäjärjestelmien ja ‑verkkojen, tietosuojavalmiuksien ja tekoälyn alalla. Jotta voidaan edistää ja parantaa työmarkkinoita ja erikoistumista digitaaliteknologioihin ja -sovelluksiin, rahoituksella on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin:

  Tarkistus    92

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  opiskelijoiden, tietotekniikka-alan ammattilaisten ja työvoiman pitkäkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  a)  opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien, tietotekniikka-alan ammattilaisten, tutkijoiden ja työvoiman, myös virkamiesten, korkealaatuisten pitkäkestoisten koulutusten ja kurssien, sulautuva opetus mukaan lukien, suunnittelun ja toteutuksen tukeminen yhteistyössä koulujen, yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa;

  Tarkistus    93

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  yrittäjien, pienten yritysten johtajien ja työvoiman lyhytkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  b)  yrittäjien, pienten yritysten ja startup-yritysten johtajien ja työvoiman, myös virkamiesten ja itsenäisten ammatinharjoittajien, korkealaatuisten lyhytkestoisten koulutusten ja kurssien, sulautuva opetus mukaan lukien, suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  Tarkistus    94

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  opiskelijoiden, nuorten yrittäjien ja tutkinnon suorittaneiden työpaikkakoulutuksen ja harjoittelun tukeminen.

  c)  opiskelijoiden, nuorten yrittäjien ja tutkinnon suorittaneiden korkealaatuisen työpaikkakoulutuksen, sulautuva opetus mukaan lukien, ja harjoittelun tukeminen.

  Tarkistus    95

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Erityistavoitteen 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” mukaisten toimien toteutus hoidetaan pääasiassa Euroopan komission suoralla hallinnoinnilla. Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät voivat edistää koulutusmahdollisuuksia, opastaa yrityksiä ja pitää yhteyttä asianmukaisiin osaamiskeskuksiin, jotta varmistetaan mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus kaikkialla unionissa.

  Tarkistus    96

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Erityistavoitteessa 5 ”Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus” annettavalla unionin rahoituksella on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin:

  Erityistavoitteessa 5 ”Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus” annettavalla unionin rahoituksella on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin, joilla täydennetään sitä varten toteutettavia digitaalisen infrastruktuurin toimia kaventaen digitaalista kuilua:

  Tarkistus    97

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  sen varmistaminen, että julkisella sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa, oikeuslaitoksessa, liikenteessä, energia-alalla, ympäristöalalla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla, voidaan ottaa käyttöön ja asettaa saataville viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita, etenkin suurteholaskenta, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus;

  a)  sen varmistaminen, että julkisella sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa, oikeuslaitoksessa, liikenteessä, viestintä- ja energia-alalla, ympäristöalalla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla sekä unioniin sijoittautuneissa yrityksissä, voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön ja käyttää koulutuksessa saatujen tarvittavien taitojen avulla viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita, etenkin suurteholaskenta, kieliteknologia, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus;

  Tarkistus    98

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  yleiseurooppalaisten yhteentoimivien digitaalipalvelujen infrastruktuurien (mukaan lukien niihin liittyvät palvelut) käyttöönotto, käyttö ja ylläpitäminen kansallisia ja alueellisia toimia täydentäen;

  b)  yleiseurooppalaisten yhteentoimivien viimeisintä kehitystä edustavien digitaalipalvelujen infrastruktuurien (mukaan lukien niihin liittyvät palvelut) käyttöönotto, käyttö ja ylläpitäminen kaikkialla unionissa kansallisia ja alueellisia toimia täydentäen;

  Tarkistus    99

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  Euroopan julkishallintojen, yritysten ja kansalaisten ratkaisujen ja puitteiden kehittämisen, ajan tasalle saattamisen ja käytön helpottaminen, mukaan lukien yhteentoimivuusratkaisujen ja -puitteiden uudelleenkäyttö;

  c)  Euroopan julkishallintojen, yritysten ja kansalaisten ratkaisujen ja puitteiden kehittämisen, ajan tasalle saattamisen ja käytön helpottaminen, mukaan lukien avoin lähdekoodi ja yhteentoimivuusratkaisujen ja -puitteiden uudelleenkäyttö;

  Tarkistus    100

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  pääsyn tarjoaminen julkishallinnoille digitaaliteknologioiden testaukseen ja pilotointiin, myös niiden rajatylittävän käytön osalta;

  d)  pääsyn tarjoaminen julkishallinnoille digitaaliteknologioiden testaukseen, pilotointiin ja laajentamiseen, myös niiden rajatylittävän käytön osalta;

  Tarkistus    101

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  kehittyneen digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönoton tukeminen unionin teollisuudessa, etenkin pk-yrityksissä, mukaan lukien erityisesti suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus ja tulevat kehitteillä olevat teknologiat;

  e)  kehittyneen digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönoton tukeminen unionin teollisuudessa, etenkin pk- ja startup-yrityksissä, mukaan lukien erityisesti suurteholaskenta, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat, kyberturvallisuus, tietosuoja, pilvipalvelut, tiedon hallinnointi ja tulevat kehitteillä olevat teknologiat;

  Tarkistus    102

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  yhteentoimivien digitaalisten ratkaisujen suunnittelun, testauksen, toteutuksen ja käyttöönoton tukeminen sellaisia EU:n tason julkisia palveluja varten, joita tarjotaan datavetoisten uudelleenkäytettävien ratkaisujen alustan kautta, sekä innovoinnin edistäminen ja yhteisten puitteiden vahvistaminen julkishallintojen palvelujen täyden potentiaalin saamiseksi Euroopan kansalaisten ja yritysten käyttöön;

  f)  yhteentoimivien digitaalisten ratkaisujen suunnittelun, ylläpitämisen, testauksen, toteutuksen ja käyttöönoton tukeminen sellaisia EU:n tason julkisia palveluja varten, joita tarjotaan datavetoisten uudelleenkäytettävien ratkaisujen alustan kautta, sekä innovoinnin edistäminen ja yhteisten puitteiden vahvistaminen julkishallintojen palvelujen täyden potentiaalin saamiseksi Euroopan kansalaisten ja yritysten käyttöön;

  Tarkistus    103

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  jatkuvan valmiuden varmistaminen havainnoida ja analysoida unionin tasolla nopeasti kehittyviä digitaalisia kehityssuuntauksia ja mukautua niihin sekä jakaa ja valtavirtaistaa parhaita käytäntöjä;

  g)  jatkuvan valmiuden varmistaminen havainnoida ja myös analysoida unionin tasolla nopeasti kehittyviä digitaalisia kehityssuuntauksia ja mukautua niihin, jotta unioni pysyy digitaalisen kehityksen kärjessä, sekä jakaa ja valtavirtaistaa parhaita käytäntöjä ja helpottaa eri kansallisten aloitteiden välistä vuorovaikutusta, mikä johtaa digitaalisen yhteiskunnan kehittymiseen, koska kaikki EU-tason toimijat toimivat pysyvästi yhteistyössä;

  Tarkistus    104

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  yhteistyön tukeminen eurooppalaisen ekosysteemin saavuttamiseksi hajautetun tilikirjan palveluja ja sovelluksia käyttäviä luotettuja infrastruktuureja varten, mukaan lukien yhteentoimivuuden ja standardoinnin tukeminen ja EU:n rajatylittävien palvelujen käyttöönoton edistäminen;

  h)  yhteistyön tukeminen eurooppalaisen ekosysteemin saavuttamiseksi muun muassa hajautetun tilikirjan palveluja ja sovelluksia käyttäviä luotettuja infrastruktuureja varten, mukaan lukien yhteentoimivuuden ja standardoinnin tukeminen ja sisäänrakennetun turvallisuuden ja yksityisyyden periaatteisiin perustuvien EU:n rajatylittävien palvelujen käyttöönoton edistäminen;

  Tarkistus    105

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Erityistavoitteen 5 ”Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus” mukaisten toimien toteutus hoidetaan pääasiassa Euroopan komission suoralla hallinnoinnilla. Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät ja osaamiskeskukset voivat edistää tätä.

  Tarkistus    106

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 9 194 000 000 euroa käypinä hintoina.

  1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 8 192 391 000 euroa vuoden 2018 hintoina (9 194 000 000 euroa käypinä hintoina).

  Tarkistus    107

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  enintään 2 698 240 000 euroa erityistavoitteeseen 1 ”Suurteholaskenta”

  a)  enintään 2 404 289 438 euroa vuoden 2018 hintoina (2 698 240 000 euroa käypinä hintoina) erityistavoitteeseen 1 ”Suurteholaskenta”

  Tarkistus    108

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  enintään 2 498 369 000 euroa erityistavoitteeseen 2 ”Tekoäly”

  b)  enintään 2 226 192 703 euroa vuoden 2018 hintoina (2 498 369 000 euroa käypinä hintoina) erityistavoitteeseen 2 ”Tekoäly”

  Tarkistus    109

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  enintään 1 998 696 000 euroa erityistavoitteeseen 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus”

  c)  enintään 1 780 954 875 euroa vuoden 2018 hintoina (1 998 696 000 euroa käypinä hintoina) erityistavoitteeseen 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus”

  Tarkistus    110

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  enintään 699 543 000 euroa erityistavoitteeseen 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen”

  d)  enintään 623 333 672 euroa vuoden 2018 hintoina (699 543 000 euroa käypinä hintoina) erityistavoitteeseen 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen”

  Tarkistus    111

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  enintään 1 299 152 000 euroa erityistavoitteeseen 5 ”Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus”

  e)  enintään 1 157 620 312 euroa vuoden 2018 hintoina (1 299 152 000 euroa käypinä hintoina) erityistavoitteeseen 5 ”Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus”

  Tarkistus    112

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. Komissio käyttää kyseisiä varoja joko suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai välillisesti saman artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on mahdollisuuksien mukaan käytettävä asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

  5.  Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. Komissio käyttää kyseisiä varoja joko suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai välillisesti saman artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on mahdollisuuksien mukaan käytettävä mahdollisimman paljon asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

  Tarkistus    113

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelmaan voivat osallistua

  Poistetaan.

  Tarkistus    114

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenet, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, ETA-sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti;

  1.  Ohjelmaan voivat osallistua Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenet, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, ETA-sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti;

  Tarkistus    115

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  unioniin liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokkaat niitä koskevissa puitesopimuksissa ja assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa vahvistettujen, kyseisten maiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti sekä unionin ja kyseisten maiden välisissä sopimuksissa vahvistettuja erityisiä edellytyksiä noudattaen;

  2.  niiden kolmansien maiden täydellinen tai osittainen assosioituminen ohjelmaan, joita ei mainita 1 kohdassa, perustuu erityistavoitteiden tapauskohtaiseen arviointiin sellaisessa erillissopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, joka koskee kyseisen kolmannen maan osallistumista johonkin unionin ohjelmaan, edellyttäen että tässä erillissopimuksessa noudatetaan täysin seuraavia perusteita:

   

    kolmannen maan osallistuminen on unionin edun mukaista

   

    osallistuminen edistää 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista

   

    osallistuminen ei aiheuta turvallisuushuolenaiheita ja täyttää kaikilta osin 12 artiklassa vahvistetut turvallisuusvaatimukset

   

    sopimuksessa varmistetaan asianmukainen tasapaino unionin ohjelmiin osallistuvan kolmannen maan maksamien rahoitusosuuksien ja sen saamien hyötyjen välillä

   

    sopimuksessa vahvistetaan ohjelmiin osallistumisen edellytykset, mukaan lukien yksittäisiin ohjelmiin maksettavien rahoitusosuuksien ja niiden hallintokustannusten laskentatapa; maksettavia rahoitusosuuksia pidetään käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina [uuden varainhoitoasetuksen] [21 artiklan 5 kohdan] mukaisesti

   

    sopimuksessa ei anneta kolmannelle maalle ohjelmaa koskevaa päätösvaltaa

   

    sopimuksessa taataan unionin oikeus varmistaa varainhoidon moitteettomuus ja suojata taloudellisia etujaan.

  Tarkistus    116

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Euroopan komissio tai muut asiaankuuluvat täytäntöönpanoelimet arvioivat työohjelmia valmistellessaan tapauskohtaisesti, täyttyvätkö 2 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa vahvistetut edellytykset työohjelmissa esitettyjen toimien osalta.

  Tarkistus    117

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat niitä koskevissa puitesopimuksissa ja assosiaationeuvoston päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa vahvistettujen, kyseisten maiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti sekä unionin ja kyseisten maiden välisissä sopimuksissa vahvistettuja erityisiä edellytyksiä noudattaen;

  Poistetaan.

  Tarkistus    118

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

  Poistetaan.

    varmistetaan asianmukainen tasapaino unionin ohjelmiin osallistuvan kolmannen maan maksamien rahoitusosuuksien ja sen saamien hyötyjen välillä;

   

    vahvistetaan ohjelmin osallistumisen edellytykset, mukaan lukien yksittäisiin ohjelmiin maksettavien rahoitusosuuksien ja niiden hallintokustannusten laskentatapa; maksettavia rahoitusosuuksia pidetään käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina [uuden varainhoitoasetuksen] 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

   

    ei anneta kolmannelle maalle ohjelmaa koskevaa päätösvaltaa;

   

    taataan unionin oikeus varmistaa varainhoidon moitteettomuus ja suojata taloudellisia etujaan.

   

  Tarkistus    119

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Yhteistyöhön kolmansien maiden ja 1 kohdassa tarkoitettujen järjestöjen kanssa eritystavoitteessa 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus” sovelletaan 12 artiklaa.

  2.  Yhteistyöhön kolmansien maiden ja 1 kohdassa tarkoitettujen järjestöjen kanssa erityistavoitteessa 1 ”Suurteholaskenta”, erityistavoitteessa 2 ”Tekoäly” ja erityistavoitteessa 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus” sovelletaan 12 artiklaa.

  Tarkistus    120

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Työohjelmassa voidaan myös määrätä, että assosioituneisiin maihin sijoittautuneet oikeussubjektit ja EU:hun sijoittautuneet mutta kolmansien maiden määräysvallassa olevat oikeussubjektit eivät voi turvallisuussyistä osallistua kaikkiin tai joihinkin erityistavoitteen 3 toimiin. Tällaisissa tapauksissa ehdotuspyynnöt ja tarjouspyynnöt on rajattava oikeussubjekteihin, jotka ovat sijoittautuneet tai joiden katsotaan olevan sijoittautuneita jäsenvaltioihin ja jotka ovat jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten määräysvallassa.

  5.  Työohjelmassa voidaan myös määrätä, että assosioituneisiin maihin sijoittautuneet oikeussubjektit ja EU:hun sijoittautuneet mutta kolmansien maiden määräysvallassa olevat oikeussubjektit eivät voi strategia- ja turvallisuussyistä osallistua kaikkiin tai joihinkin erityistavoitteen 1, 2 ja 3 toimiin. Tällaisissa tapauksissa ehdotuspyynnöt ja tarjouspyynnöt on rajattava oikeussubjekteihin, jotka ovat sijoittautuneet tai joiden katsotaan olevan sijoittautuneita jäsenvaltioihin ja jotka ovat jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten määräysvallassa.

  Tarkistus    121

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Toimet, joihin sisältyy teknologian siirtämistä unionin ulkopuolelle, eivät ole sallittuja. Pitkän aikavälin strategisten turvallisuustavoitteiden varmistamiseksi on arvioitava sellaisten yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia, joiden päätoimipaikka ei ole unionissa.

  Tarkistus    122

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 5 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 b.  Komissio tai rahoituselin voi tarvittaessa tehdä turvallisuustarkastuksia, ja toimet, joissa ei noudateta turvallisuussääntöjä, voidaan sulkea pois tai irtisanoa milloin tahansa.

  Tarkistus    123

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se mahdollistaa synergiat, joita kuvataan tarkemmin liitteessä III, unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, etenkin EU:n ohjelmista annettavaa täydentävää rahoitusta koskevien järjestelyjen kautta, kun hallinnointia koskevat säännöt sen sallivat; rahoitusta voidaan antaa peräkkäin, vuorotellen tai yhdistämällä varoja, myös toimien yhteistä rahoitusta varten.

  1.  Ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se mahdollistaa synergiat, joita kuvataan tarkemmin liitteessä III, unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, etenkin EU:n ohjelmista annettavaa täydentävää rahoitusta koskevien järjestelyjen kautta, kun hallinnointia koskevat säännöt sen sallivat; rahoitusta voidaan antaa peräkkäin, vuorotellen tai yhdistämällä varoja, myös toimien yhteistä rahoitusta varten. Komissio varmistaa, että erityistavoitteiden 1–5 saavuttamista ei haitata, kun hyödynnetään ohjelman täydentävyyttä unionin muiden rahoitusohjelmien, erityisesti ERI-rahastojen, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan horisontti -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF-2), InvestEU:n, Erasmuksen ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston kanssa.

   

  Komissio tutkii mahdollisuuksia parantaa sellaisten eri ohjelmien tehokkuutta, jotka tarjoavat resursseja digitalisaation alalla.

  Tarkistus    124

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  On vahvistettava asianmukaiset mekanismit asianomaisten viranomaisten välistä koordinointia varten sekä asianmukaiset seurantavälineet, joilla voidaan systemaattisesti varmistaa synergiat ohjelman ja mahdollisten merkityksellisen EU:n rahoitusvälineiden välillä. Järjestelyjen on edistettävä päällekkäisyyksien välttämistä ja menojen vaikutuksen maksimointia.

  2.  On vahvistettava asianmukaiset mekanismit asianomaisten viranomaisten välistä sekä viranomaisten ja komission välistä koordinointia varten sekä asianmukaiset seurantavälineet, joilla voidaan systemaattisesti varmistaa synergiat ohjelman ja mahdollisten merkityksellisen EU:n rahoitusvälineiden välillä. Järjestelyjen on edistettävä päällekkäisyyksien välttämistä ja menojen vaikutuksen maksimointia.

  Tarkistus    125

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa, mukaan lukien erityisesti hankinnat ensisijaisena muotona sekä avustukset ja palkinnot. Lisäksi ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta sellaisten rahoitusvälineiden avulla, jotka kuuluvat rahoitusta yhdistäviin toimiin.

  2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa, mukaan lukien erityisesti komission tai rahoituselimen ja avustustensaajien hankinnat erikseen tai yhdessä toiminnan ensisijaisena muotona sekä avustukset ja palkinnot. Hankinnoissa voidaan sallia useampien hankintasopimusten tekeminen samassa menettelyssä ja tarjota mahdollisuus tulokseen perustuville ehdoille, jotka ovat soveltuvien kansainvälisten hankintasopimusten mukaisia. Lisäksi ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta sellaisten rahoitusvälineiden avulla, jotka kuuluvat rahoitusta yhdistäviin toimiin.

  Perustelu

  Tarkistuksen tavoitteena on sallia hankintojen mahdollisimman tehokas käyttö selventämällä säännöstä siitä, kuinka komissio tai EU:n rahoituselimet itse voivat osallistua hankkijoina Digitaalinen Eurooppa -ohjelman rahoittamiin julkisiin hankintoihin. Yhdellä hankinnalla voidaan myös myöntää sopimuksia useille myyjille tai useiden hankintalähteiden käyttöön ja varmistaa näin paremman vastineen saaminen rahoille ja turvata tavaroiden ja palveluiden jatkuva saanti erityisesti digitaalisen teknologian osalta.

  Tarkistus    126

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelma voidaan toteuttaa eurooppalaisten kumppanuuksien avulla. Tähän voi sisältyä rahoitusosuuksia SEUT-sopimuksen 187 artiklan nojalla perustettuihin yhteisyrityksen muotoisiin olemassa oleviin tai uusiin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiin. Näihin rahoitusosuuksiin sovelletaan [Euroopan horisontti -asetuksen, viite lisättävä] eurooppalaisia kumppanuuksia koskevia säännöksiä.

  Ohjelma voidaan toteuttaa eurooppalaisten kumppanuuksien avulla komission ja jäsenvaltioiden strategisessa suunnitteluprosessissa sovitun mukaisesti. Tähän voi sisältyä rahoitusosuuksia SEUT-sopimuksen 187 artiklan nojalla perustettuihin yhteisyrityksen muotoisiin olemassa oleviin tai uusiin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiin. Näihin rahoitusosuuksiin sovelletaan [Euroopan horisontti -asetuksen, viite lisättävä] eurooppalaisia kumppanuuksia koskevia säännöksiä.

  Tarkistus    127

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Eurooppalainen kumppanuus

   

  a) perustetaan tilanteissa, joissa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteet saavutetaan sen avulla tehokkaammin kuin unionin omin toimin;

   

  b) noudattaa periaatteita, jotka ovat unionin tason lisäarvo, läpinäkyvyys, avoimuus, vaikutukset, vipuvaikutus, kaikkien osapuolten pitkäaikainen sitoutuminen rahoitukseen, joustavuus, yhdenmukaisuus sekä täydentävyys unionin tason, paikallisiin, alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin aloitteisiin nähden;

   

  c) on määräaikainen ja sisältää ehdot ohjelman rahoituksen lopettamiselle asteittain.

  Tarkistus    128

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Valintaa, täytäntöönpanoa, seurantaa, arviointia ja asteittaista käytöstä poistamista koskevat säännökset ja perusteet esitetään ... (viite lisätään myöhemmin).

  Tarkistus    129

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Digitaali-innovointikeskittymät

  Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät

  Tarkistus    130

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelman ensimmäisen toteutusvuoden aikana perustetaan digitaali-innovointikeskittymien alustava verkosto.

  1.  Ohjelman ensimmäisen toteutusvuoden aikana perustetaan eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien alustava verkosto olemassa olevaan infrastruktuuriin, ja jokaisessa jäsenvaltiossa on oltava vähintään yksi eurooppalainen digitaali-innovointikeskittymä.

  Tarkistus    131

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun verkoston perustamista varten kunkin jäsenvaltion on nimettävä ehdokasyhteisöt avoimella ja kilpailulla prosessilla seuraavien kriteerien pohjalta:

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun verkoston perustamista varten kunkin jäsenvaltion on nimettävä ehdokasyhteisöt avoimella, läpinäkyvällä, osallistavalla ja kilpaillulla prosessilla seuraavien kriteerien pohjalta:

  Tarkistus    132

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  digitaali-innovointikeskittymien toimintoihin liittyvät asianmukaiset valmiudet;

  a)  eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien toimintoihin liittyvät asianmukaiset valmiudet;

  Tarkistus    133

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  asianmukaiset hallinnolliset valmiudet, henkilöstö ja infrastruktuuri;

  b)  asianmukaiset hallinnolliset valmiudet, henkilöstö ja infrastruktuuri sekä taidot;

  Tarkistus    134

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a)  todistettu yhteistyö yksityisen sektorin kanssa, jotta voidaan varmistaa toimien merkityksellisyys erityistavoitteen 1–5 kannalta;

  Tarkistus    135

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d b)  yhteydet Horisontti 2020 ‑ohjelmassa luotuihin olemassa oleviin tieto- ja viestintätekniikan keskittymiin, InvestEU-keskittymään ja Euroopan yritysverkostoon;

  Tarkistus    136

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Yksityiskohtaiset edellytykset, jotka niiden on täytettävä, jotta ne voidaan nimetä ”eurooppalaiseksi digitaali-innovaatiokeskittymäksi”, ja suoritettavat tehtävät on yhdenmukaistettava ja ilmoitettava ajoissa, jotta toimet voidaan valmistella ja toteuttaa asianmukaisesti.

  Tarkistus    137

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Komissio hyväksyy päätöksen alustavan verkoston muodostavien yhteisöjen valinnasta. Komissio valitsee yhteisöt jäsenvaltioiden nimeämien ehdokasyhteisöjen joukosta edellä 2 kohdassa mainittujen kriteerien ja seuraavien lisäkriteerien pohjalta:

  3.  Komissio hyväksyy päätöksen alustavan verkoston muodostavien yhteisöjen valinnasta. Komissio valitsee ja yksilöi selkeästi yhteisöt jäsenvaltioiden nimeämien ehdokasyhteisöjen joukosta edellä 2 kohdassa mainittujen kriteerien ja seuraavien lisäkriteerien pohjalta:

  Tarkistus    138

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 3 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  tarve varmistaa alustavalla verkostolla teollisuuden ja yleistä etua koskevien alojen tarpeiden kattaminen sekä laaja ja tasapainoinen maantieteellinen kattavuus.

  b)  tarve varmistaa alustavalla verkostolla teollisuuden ja yleistä etua koskevien alojen tarpeiden kattaminen sekä laaja ja tasapainoinen maantieteellinen kattavuus sekä lähentymisen parantaminen ja koheesiomaiden ja muiden jäsenvaltioiden välisen eron umpeenkuromisen edistäminen sekä digitaalisten erojen maantieteellinen kaventaminen.

  Tarkistus    139

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Muita digitaali-innovointikeskittymiä valitaan avoimella ja kilpaillulla prosessilla siten, että varmistetaan mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus koko Euroopassa. Verkostoon kuuluvien yhteisöjen lukumäärän on oltava suhteessa jäsenvaltion asukaslukuun, ja kussakin jäsenvaltiossa on oltava vähintään yksi digitaali-innovointikeskittymä. EU:n syrjäisimpien alueiden erityisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi niiden tarpeita varten voidaan nimittää erityisiä yhteisöjä.

  4.  Muita eurooppalaisia digitaali-innovointikeskittymiä valitaan avoimella, läpinäkyvällä ja kilpaillulla prosessilla siten, että varmistetaan mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus koko Euroopassa. Verkostoon kuuluvien yhteisöjen lukumäärän on oltava suhteessa jäsenvaltion asukaslukuun. EU:n syrjäisimpien alueiden erityisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi niiden tarpeita varten näillä alueilla voidaan valita useampia innovointikeskittymiä.

  Tarkistus    140

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Digitaali-innovointikeskittymät voivat saada rahoitusta avustusten muodossa.

  5.  Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät on yksilöitävä selkeästi erityisin tiedoin ja ne saavat rahoitusta avustusten muodossa.

  Tarkistus    141

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Rahoitusta saavien digitaali-innovointikeskittymien on osallistuttava ohjelman toteutukseen

  6.  Rahoitusta saavien eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien on osallistuttava ohjelman toteutukseen

  Tarkistus    142

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  tarjoamalla digitalisointiin liittyviä palveluja – mukaan lukien testaamiseen ja kokeiluihin käytettävät järjestelyt – jotka on kohdennettu pk-yrityksille ja mid cap ‑yrityksille, myös perinteisillä sektoreilla, joilla digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönotto on hidasta;

  a)  tarjoamalla digitalisointiin liittyviä palveluja ja teknologista asiantuntemusta – mukaan lukien testaamiseen ja kokeiluihin käytettävät järjestelyt – jotka on kohdennettu startup-, pk- ja mid cap ‑yrityksille, myös perinteisillä sektoreilla, joilla digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönotto on hidasta;

  Tarkistus    143

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a)  tukemalla yrityksiä, erityisesti pk- ja startup-yrityksiä, organisaatioita ja julkishallintoja kilpailukyvyn ja liiketoimintamallien parantamisessa käyttämällä ohjelmaan kuuluvia uusia teknologioita;

  Tarkistus    144

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  siirtämällä asiantuntemusta ja taitotietoa alueiden välillä, erityisesti verkostoimalla yhdelle alueelle sijoittautuneita pk-yrityksiä ja mid cap ‑yrityksiä sellaisten muilla alueilla sijaitsevien digitaali-innovointikeskittymien kanssa, joilla on parhaat valmiudet asiaankuuluvien palvelujen tarjoamiseen;

  b)  siirtämällä asiantuntemusta ja taitotietoa alueiden välillä, erityisesti verkostoimalla yhdelle alueelle sijoittautuneita pk-, startup- ja mid cap ‑yrityksiä sellaisten muilla alueilla sijaitsevien eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien kanssa, joilla on parhaat valmiudet asiaankuuluvien palvelujen tarjoamiseen; edistämällä osaamisen, yhteisten aloitteiden ja hyvien käytäntöjen vaihtoa;

  Tarkistus    145

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  tarjoamalla aihekohtaisia palveluja, mukaan lukien tekoälyyn, suurteholaskentaan sekä kyberturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät palvelut, hallinnoille, julkisen sektorin organisaatioille, pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille. Yksittäiset digitaali-innovointikeskittymät voivat erikoistua tiettyihin aihekohtaisiin palveluihin eikä niiden tarvitse tarjota kaikkia tässä alakohdassa mainittuja aihekohtaisia palveluja;

  c)  tarjoamalla aihekohtaisia palveluja, mukaan lukien tekoälyyn, suurteholaskentaan sekä kyberturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät palvelut, hallinnoille, julkisen sektorin organisaatioille, pk-, startup- ja mid cap -yrityksille. Yksittäiset eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät voivat erikoistua tiettyihin aihekohtaisiin palveluihin eikä niiden tarvitse tarjota kaikkia tässä alakohdassa mainittuja aihekohtaisia palveluja;

  Tarkistus    146

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a.  Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät voivat tehdä yhteistyötä myös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin ja erityisesti sen digitaaliteknologian osaamis- ja innovaatioyhteisön (EIT Digital) kanssa sekä Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa perustettujen digitaali-innovointikeskittymien kanssa.

  Tarkistus    147

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 b.  Eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät voivat toteuttaa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien puitteissa perustettujen digitaali-innovointikeskittymien ja myös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin digitaaliteknologian osaamis- ja innovaatioyhteisön (EIT Digital) innovointikeskittymien toimia.

  Tarkistus    148

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Rahoitusta voivat saada ainoastaan toimet, joilla toteutetaan 3 artiklassa ja 4–8 artiklassa tarkoitettujen tavoitteita.

  1.  Rahoitusta voivat liitteessä I asetettujen yleisten tavoitteiden mukaisesti saada ainoastaan toimet, joilla toteutetaan 3 artiklassa ja 4–8 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita.

  Tarkistus    149

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  ii)  ohjelmaan assosioitunut kolmas maa;

  ii)  ohjelmaan 10 ja 12 artiklan mukaisesti assosioitunut kolmas maa;

  Tarkistus    150

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, ovat poikkeustapauksissa osallistumiskelpoisia, jos tämä on tarpeen tietyn toimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  3.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, ovat poikkeustapauksissa osallistumiskelpoisia, jos tämä on tarpeen tietyn toimen tavoitteiden saavuttamiseksi ja jos siihen ei liity lisäturvallisuusriskiä unionille eikä se kyseenalaista unionin strategista riippumattomuutta.

  Tarkistus    151

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Luonnolliset henkilöt eivät ole osallistumiskelpoisia, lukuun ottamatta erityistavoitteessa 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” myönnettäviä avustuksia.

  4.  Luonnolliset henkilöt voivat olla osallistumiskelpoisia erityistavoitteessa 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” myönnettäviin avustuksiin. Kolmansien maiden kansalaiset voivat olla osallistumiskelpoisia edellyttäen, että he asuvat unionin alueella.

  Tarkistus    152

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja niiden hallinnointiin sovelletaan varainhoitoasetuksen VIII osaston säännöksiä.

  Avustusten myöntämiseen ohjelmasta ja niiden hallinnointiin sovelletaan varainhoitoasetuksen VIII osaston säännöksiä, ja jopa 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista voidaan kattaa asianmukaisesti perustelluista syistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisrahoitusperiaatetta ja ottaen huomioon kunkin tavoitteen tarkka määritelmä.

  Tarkistus    153

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Myöntämisperusteet määritellään työohjelmissa ja ehdotuspyynnöissä, ottaen huomioon vähintään seuraavat tekijät:

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus    154

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  tapauksen mukaan taloudelliset, yhteiskunnalliset, ilmastolliset ja ympäristövaikutukset sekä esteettömyys;

  e)  tapauksen mukaan taloudelliset, ilmastolliset ja ympäristövaikutukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ja erityisesti esteettömyyden ja yhtäläisten ammatillisten ja koulutusmahdollisuuksien edistäminen;

  Tarkistus    155

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  tapauksen mukaan tasapainoinen maantieteellinen jakautuminen koko unionissa, mukaan lukien syrjäisimmät alueet;

  g)  tapauksen mukaan tasapainoinen maantieteellinen jakautuminen koko unionissa, mukaan lukien syrjäisimmät alueet sekä merentakaiset maat ja merentakaiset alueet;

  Tarkistus    156

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  h a)  tapauksen mukaan vapaus käyttää hankkeiden tuloksia uudelleen ja mukauttaa niitä;

  Tarkistus    157

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  h b)  tapauksen mukaan yleinen etu;

  Tarkistus    158

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – h c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  h c)  tapauksen mukaan alueiden, kansalaisten tai yritysten välisen digitaalisen kuilun kaventaminen;

  Tarkistus    159

  Ehdotus asetukseksi

  21 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelmaan sisältyvät rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti.

  Ohjelmaan sisältyvät rahoitusta yhdistävät toimet toteutetaan [InvestEU-asetuksen] ja varainhoitoasetuksen X osaston mukaisesti. Tämän ohjelman menojen määrää, joka yhdistetään rahoitusvälineisiin, ei makseta takaisin.

  Tarkistus    160

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Jos toimelle on jo myönnetty tai se on saanut rahoitusosuuksia jostakin muusta unionin ohjelmasta tai unionin rahastosta myönnettävää tukea, kyseinen rahoitusosuus tai tuki on mainittava ohjelman mukaista rahoitusosuutta koskevassa hakemuksessa.

  Tarkistus    161

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Ensimmäisessä monivuotisessa työohjelmassa on keskityttävä liitteessä esitettyihin toimiin, ja siinä on varmistettava, etteivät tuetut toimet syrjäytä yksityistä rahoitusta. Sitä seuraaviin työohjelmiin voi sisältyä toimia, joita ei ole esitetty liitteessä, sillä edellytyksellä, että ne ovat tämän asetuksen tavoitteiden mukaisia, kuten 4–8 artiklassa säädetään.

  3.  Työohjelmissa on keskityttävä liitteessä I esitettyihin toimiin, ja niissä on varmistettava, etteivät tuetut toimet syrjäytä yksityistä rahoitusta.

  Tarkistus    162

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I tarkoituksena tarkistaa tai täydentää siinä esitettyjä toimia tämän asetuksen 4–8 artiklassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

  Tarkistus    163

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen yleisen tavoitteen ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

  1.  Mitattavissa olevat indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen yleisen tavoitteen ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

  Tarkistus    164

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Komissio määrittää menetelmät, joilla laaditaan mitattavissa olevat indikaattorit, joilla arvioidaan täsmällisesti, miten 3 artiklan 1 kohdassa asetettujen yleisten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Komissio täydentää liitettä III näiden menetelmien perusteella 1 päivään tammikuuta 2021 mennessä.

  Tarkistus    165

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jotta voidaan arvioida tehokkaasti ohjelman edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa, komissiolle siirretään valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteen II muuttamista, jotta indikaattoreita voidaan tarvittaessa tarkistaa tai täydentää, ja tämän asetuksen täydentämistä seuranta- ja valvontaverkon perustamista koskevilla säännöksillä.

  2.  Jotta voidaan arvioida tehokkaasti ohjelman edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa, komissiolle siirretään valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteen II muuttamista, jotta mitattavissa olevia indikaattoreita voidaan tarvittaessa tarkistaa tai täydentää, ja tämän asetuksen täydentämistä seuranta- ja valvontaverkon perustamista koskevilla säännöksillä.

  Tarkistus    166

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille ja jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

  3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot soveltuvat aikaansaadun edistymisen ja kohdattujen ongelmien perusteelliseen analysointiin ja kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille ja jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

  Tarkistus    167

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Virallisia EU:n tilastoja, kuten tieto- ja viestintätekniikkaa koskevia säännöllisiä tilastotutkimuksia, on käytettävä mahdollisimman laajasti. Kansallisia tilastokeskuksia on kuultava ohjelman toteutuksen ja digitalisaatiossa saavutetun edistymisen seurannassa käytettävien tilastollisten indikaattoreiden alustavasta suunnittelusta ja myöhemmästä kehittämisestä, ja ne on otettava mukaan tähän työhön yhdessä Eurostatin kanssa.

  4.  Virallisia EU:n tilastoja, kuten tieto- ja viestintätekniikkaa koskevia säännöllisiä tilastotutkimuksia, sekä NUTS-2-tason digitaalitalouden ja ‑yhteiskunnan indeksin (DESI) tietokokonaisuuksia on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti, jotta voidaan puuttua Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelmaa koskevien alueellisten tietojen puutteeseen. Kansallisia tilastokeskuksia on kuultava ohjelman toteutuksen ja digitalisaatiossa saavutetun edistymisen seurannassa käytettävien tilastollisten indikaattoreiden alustavasta suunnittelusta ja myöhemmästä kehittämisestä, ja ne on otettava mukaan tähän työhön yhdessä Eurostatin kanssa.

  Tarkistus    168

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Arviointi

  Ohjelman arviointi

  Tarkistus    169

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

  1.  Komissio huolehtii ohjelman säännöllisestä seurannasta ja ulkoisesta arvioinnista, joka perustuu erityisesti 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun tulosraportointijärjestelmään. Näitä arviointeja on käytettävä myös laadullisessa arvioinnissa, joka koskee edistymistä 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen yleistavoitteiden saavuttamisessa.

  Tarkistus    170

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt.

  2.  Ohjelman säännöllisen seurannan lisäksi komissio laatii väliarviointikertomuksen ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. Väliarvioinnissa esitetään tarpeelliset havainnot, jotta voidaan tehdä päätös ohjelman jatkotoimista vuoden 2027 jälkeen ja sen tavoitteista.

   

  Väliarviointi toimitetaan Euroopan parlamentille.

  Tarkistus    171

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

  3.  Komissio laatii ulkoisen ja riippumattoman loppuarvioinnin perusteella ohjelman lopullisen arviointikertomuksen, jossa arvioidaan sen pitkän aikavälin vaikutuksia ja sen kestävyyttä.

  Tarkistus    172

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Komissio toimittaa 3 kohdassa tarkoitetun lopullisen arviointikertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030.

  Tarkistus    173

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

  Poistetaan.

  Tarkistus    174

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Tässä valvontajärjestelmässä tarkastusstrategia voi perustua tilintarkastukseen, joka tehdään edustavasta otoksesta menoja. Tätä edustavaa otosta voidaan täydentää tarkastamalla valikoidusti menoja, jotka otetaan tarkasteluun niitä koskevan riskinarvioinnin perusteella.

  4.  Tässä valvontajärjestelmässä tarkastusstrategia perustuu tilintarkastukseen, joka tehdään vähintään edustavasta otoksesta menoja. Tätä edustavaa otosta voidaan täydentää tarkastamalla valikoidusti menoja, jotka otetaan tarkasteluun niitä koskevan riskinarvioinnin perusteella.

  Tarkistus    175

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 24 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

  2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 23 ja 24 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

  Tarkistus    176

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 24 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

  3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 23 ja 24 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

  Tarkistus    177

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Edellä olevan 24 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

  6.  Edellä olevien 23 ja 24 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

  Tarkistus    178

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

  1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, totuudenmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

  Tarkistus    179

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

  2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Se varmistaa myös yhdennetyt tiedot ja sen, että mahdolliset hakijat voivat saada unionin rahoitusta digitaalialalla. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

  Tarkistus    180

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 1 – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Yhteinen hankintakehys integroidulle maailmanluokan suurteholaskentaverkostolle, mukaan lukien eksa-luokan suurteholaskenta- ja datainfrastruktuuri. Se on julkisten ja yksityisten käyttäjien käytettävissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja julkisrahoitteisiin tutkimustarkoituksiin.

  1.  Yhteinen hankintakehys integroidulle maailmanluokan suurteholaskentaverkostolle, mukaan lukien eksa-luokan suurteholaskenta- ja datainfrastruktuuri. Se on kaikkien yritysten ja julkishallintojen sekä julkisten ja yksityisten käyttäjien käytettävissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja julkisrahoitteisiin tutkimustarkoituksiin.

  Tarkistus    181

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 1 – 2 kohta – 6 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Käyttövalmiin/operatiivisen teknologian käyttöönotto: suurteholaskenta unionin integroidun suurteholaskentaekosysteemin rakentamista koskevan tutkimuksen ja innovoinnin tuloksena saatavana palveluna, joka kattaa kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat (laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, palvelut, yhteenliitännät ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen).

  6.  Käyttövalmiin/operatiivisen teknologian käyttöönotto: suurteholaskenta unionin integroidun suurteholaskentaekosysteemin rakentamista koskevan tutkimuksen ja innovoinnin, erityisesti unionin rahoitusta aiemmin saaneiden tai parhaillaan saavien uusien teknologioiden, tuloksena saatavana palveluna, joka kattaa kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat (laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, palvelut, yhteenliitännät ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen).

  Tarkistus    182

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 2 – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelmassa on kasvatettava ja lujitettava Euroopan keskeisiä tekoälyyn liittyviä valmiuksia, kuten algoritmien dataresursseja ja tietovarastoja, ja asetettava ne kaikkien yritysten ja julkishallintojen saataville sekä lujitettava ja verkotettava jäsenvaltioiden olemassa olevia tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyjä.

  Ohjelmassa on kasvatettava ja lujitettava Euroopan keskeisiä tekoälyyn ja hajautetun tilikirjan teknologioihin liittyviä valmiuksia, kuten algoritmien dataresursseja ja tietovarastoja, ja asetettava ne kaikkien yritysten ja julkishallintojen saataville sekä lujitettava ja verkotettava jäsenvaltioiden olemassa olevia tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyjä.

  Tarkistus    183

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 4 – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelmassa on tuettava nykyisen ja tulevan työvoiman mahdollisuuksia hankkia helposti pitkälle vietyä digitaalista osaamista, etenkin suurteholaskennan, tekoälyn, hajautettujen tilikirjojen (esim. lohkoketju) ja kyberturvallisuuden alalla, tarjoamalla opiskelijoille, vastavalmistuneille ja nykyisille työntekijöille heidän sijaintipaikastaan riippumatta keinot hankkia tällainen osaaminen ja kehittää sitä.

  Ohjelmassa on tuettava nykyisen ja tulevan työvoiman mahdollisuuksia hankkia helposti pitkälle vietyä digitaalista osaamista ja siihen liittyviä koulutusmahdollisuuksia, etenkin suurteholaskennan, tekoälyn, hajautettujen tilikirjojen (esim. lohkoketju) ja kyberturvallisuuden alalla, tarjoamalla opiskelijoille, vastavalmistuneille tai täydennyskoulutusta tarvitseville kaikenikäisille kansalaisille, työnhakijoille ja nykyisille työntekijöille heidän sijaintipaikastaan riippumatta keinot hankkia tällainen osaaminen ja kehittää sitä.

  Tarkistus    184

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 4 – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Pääsy työpaikkakoulutukseen ottamalla osaa harjoitteluihin kehittynyttä teknologiaa käyttävissä osaamiskeskuksissa ja yrityksissä.

  1.  Pääsy työpaikkakoulutukseen ja sulautuvaan opetukseen ottamalla osaa harjoitteluihin kehittynyttä teknologiaa käyttävissä osaamiskeskuksissa ja yrityksissä.

  Tarkistus    185

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 4 – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kaikki toimet suunnitellaan ja toteutetaan pääasiassa 15 artiklassa määriteltyjen digitaali-innovointikeskittymien kautta.

  Kaikki toimet suunnitellaan ja toteutetaan pääasiassa 16 artiklassa määriteltyjen digitaali-innovointikeskittymien kautta.

  Tarkistus    186

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 5 – 1 kohta – 1.2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.2.  Tuki rajatylittävien digitaalipalvelujen infrastruktuurin johdonmukaisen ekosysteemin suunnittelulle, pilotoinnille, käyttöönotolle, ylläpidolle ja edistämiselle sekä saumattomien, turvallisten, yhteentoimivien ja monikielisten maiden tai toimialojen rajat ylittävien ratkaisujen ja yhteisten puitteiden helpottamiselle julkishallinnoissa. Tähän sisältyvät myös vaikutusten ja hyötyjen arvioinnissa käytettävät menetelmät.

  1.2.  Tuki rajatylittävien digitaalipalvelujen infrastruktuurin johdonmukaisen ekosysteemin suunnittelulle, pilotoinnille, käyttöönotolle, ylläpidolle, laajentamiselle ja edistämiselle sekä saumattomien, turvallisten, yhteentoimivien ja monikielisten maiden tai toimialojen rajat ylittävien ratkaisujen ja yhteisten puitteiden helpottamiselle julkishallinnoissa. Tähän sisältyvät myös vaikutusten ja hyötyjen arvioinnissa käytettävät menetelmät.

  Tarkistus    187

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 5 – 2 kohta – 2.1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.1.  Sen varmistaminen, että EU:n kansalaiset voivat saada, jakaa, käyttää ja hallita henkilökohtaisia terveystietojaan turvallisesti yli rajojen omasta sijainnistaan tai tietojen sijainnista riippumatta. Sähköisten terveyspalvelujen digitaaliseen palveluinfrastruktuurin toteuttaminen ja laajentaminen uusilla digitaalisilla palveluilla ja sähköisten terveystietojen eurooppalaisen siirtomuodon käyttöönoton tukeminen.

  2.1.  Sen varmistaminen, että EU:n kansalaiset voivat saada, jakaa, käyttää ja hallita henkilökohtaisia terveystietojaan turvallisesti ja heidän yksityisyytensä takaavalla tavalla yli rajojen omasta sijainnistaan tai tietojen sijainnista riippumatta. Sähköisten terveyspalvelujen digitaaliseen palveluinfrastruktuurin toteuttaminen ja laajentaminen uusilla digitaalisilla palveluilla ja sähköisten terveystietojen eurooppalaisen siirtomuodon käyttöönoton tukeminen.

  Tarkistus    188

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 5 – I osa – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Oikeuslaitos: Saumattoman ja turvallisen rajatylittävän sähköisen tiedonvaihdon mahdollistaminen oikeuslaitoksen sisällä ja oikeuslaitoksen ja muiden toimivaltaisten elinten välillä siviili- ja rikosoikeuden alalla. Kansalaisten, yritysten, oikeusalan ammattilaisten ja oikeuslaitosten jäsenten pääsyn parantaminen oikeudellisiin tietoihin ja menettelyihin semanttisesti yhteentoimivilla liitännöillä kansallisiin tietokantoihin ja rekistereihin sekä verkossa tapahtuvan tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisun helpottaminen. Sellaisten tekoälyyn pohjautuvien innovatiivisten teknologioiden kehittämisen ja toteuttamisen edistäminen tuomioistuimille ja oikeusalan ammattilaisille, jotka todennäköisesti virtaviivaistavat ja nopeuttavat menettelyjä (esim. oikeudellisen teknologian sovellukset).

  3.  Oikeuslaitos: Saumattoman ja turvallisen rajatylittävän sähköisen tiedonvaihdon mahdollistaminen oikeuslaitoksen sisällä ja oikeuslaitoksen ja muiden toimivaltaisten elinten välillä siviili- ja rikosoikeuden alalla. Kansalaisten, yritysten, oikeusalan ammattilaisten ja oikeuslaitosten jäsenten pääsyn parantaminen oikeudellisiin tietoihin ja menettelyihin semanttisesti yhteentoimivilla liitännöillä tietokantoihin ja rekistereihin sekä verkossa tapahtuvan tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisun helpottaminen. Sellaisten tekoälyyn pohjautuvien innovatiivisten teknologioiden kehittämisen ja toteuttamisen edistäminen tuomioistuimille ja oikeusalan ammattilaisille, jotka todennäköisesti virtaviivaistavat ja nopeuttavat menettelyjä (esim. oikeudellisen teknologian sovellukset).

  Tarkistus    189

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 5 – I osa – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Liikenne, energia ja ympäristö: Älykkäiden kaupunkien tai älykkäiden maaseutualueiden kaltaisissa suuren mittakaavan digitaalisissa sovelluksissa tarvittavien hajautettujen ratkaisujen ja infrastruktuurien käyttöönotto liikenne-, energia- ja ympäristöpolitiikkojen tueksi.

  4.  Liikenne, energia ja ympäristö: Älykkäiden kaupunkien, älykkäiden maaseutualueiden tai syrjäisimpien alueiden kaltaisissa suuren mittakaavan digitaalisissa sovelluksissa tarvittavien hajautettujen ratkaisujen ja infrastruktuurien käyttöönotto liikenne-, energia- ja ympäristöpolitiikkojen tueksi.

  Tarkistus    190

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – Erityistavoite 5 – II osa – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  II  Teollisuuden digitalisointiin liittyviin ensimmäisiin toimiin lukeutuvat seuraavat:

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus    191

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 2 – Erityistavoite 2 – 2.2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.2  Tekoälyä käyttävien yritysten ja organisaatioiden lukumäärä

  2.2  Tekoälyä yhdessä digitaali-innovointikeskittymien kanssa testaavien ja kokeilevien yritysten ja organisaatioiden lukumäärä

  Tarkistus    192

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 2 – Erityistavoite 2 – 2.2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2.2 a  Niiden ohjelmasta tuettujen konkreettisten tekoälysovellusten määrä, jotka on saatettu markkinoille.

  Tarkistus    193

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 2 – Erityistavoite 2 – 4.1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.1  Koulutettujen ja työssä olevien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden lukumäärä

  4.1  Unionin alueella koulutettujen ja työssä olevien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden lukumäärä vuosittain

  Tarkistus    194

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 2 – Erityistavoite 4 – 4.2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.2  Niiden yritysten lukumäärä, joilla on vaikeuksia palkata tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita

  4.2  Niiden unionin yritysten lukumäärä, joilla on vaikeuksia palkata tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita, vuosittain

  Tarkistus    195

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 2 – Erityistavoite 4 – 4.2 b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4.2 b  Niiden opiskelijoiden, vastavalmistuneiden ja työttömien määrä, jotka ovat parantaneet työllisyyttään ohjelman puitteissa annetun koulutuksen jälkeen

  Tarkistus    196

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 2 – Erityistavoite 5 – 5.1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.1  Digitaalisten julkisten palvelujen käyttöönotto

  5.1  Digitaalisten julkisten palvelujen käyttöönoton aikaväli

  Tarkistus    197

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 2 – Erityistavoite 5 – 5.2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.2  Yritykset, joilla on korkeat digitalisaation intensiteettipisteet

  5.2  Niiden yritysten lukumäärä, joilla on korkeat digitalisaation intensiteettipisteet

  Tarkistus    198

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 2 – Erityistavoite 5 – 5.3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.3  Kansallisten yhteentoimivuusperiaatteiden yhteensovittaminen eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden kanssa

  5.3  Missä määrin kansalliset yhteentoimivuusperiaatteet on sovitettu yhteen eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden kanssa

  Tarkistus    199

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 3 – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a)  Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelmassa luodaan tutkimushankkeista lähtöisin olevan datan kestävyyteen liittyviä synergioita yhdessä Euroopan horisontti -ohjelman kanssa.

  Tarkistus    200

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 3 – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa investoidaan i) digitaalisten valmiuksien rakentamiseen suurteholaskennan, tekoälyn, kyberturvallisuuden ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla ja ii) EU:n puitteissa tapahtuvaan digitaalisten valmiuksien ja viimeisimmän digitaaliteknologian kansalliseen ja alueelliseen käyttöönottoon yleistä etua koskevilla aloilla (kuten terveydenhuollossa, julkishallinnossa, oikeuslaitoksessa ja koulutuksessa) tai aloilla, joilla markkinat toimivat puutteellisesti (kuten yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, digitalisointi).

  (c)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa investoidaan i) digitaalisten valmiuksien rakentamiseen suurteholaskennan, tekoälyn, kyberturvallisuuden ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla ja ii) EU:n puitteissa tapahtuvaan digitaalisten valmiuksien ja viimeisimmän digitaaliteknologian kansalliseen, alueelliseen ja paikalliseen käyttöönottoon yleistä etua koskevilla aloilla (kuten terveydenhuollossa, julkishallinnossa, oikeuslaitoksessa ja koulutuksessa) tai aloilla, joilla markkinat toimivat puutteellisesti (kuten yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, digitalisointi).

  Tarkistus    201

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 3 – 3 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa investoidaan i) digitaalisten valmiuksien rakentamiseen suurteholaskennan, tekoälyn, kyberturvallisuuden ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla ja ii) EU:n puitteissa tapahtuvaan digitaalisten valmiuksien ja viimeisimmän digitaaliteknologian kansalliseen ja alueelliseen käyttöönottoon yleistä etua koskevilla aloilla (kuten terveydenhuollossa, julkishallinnossa, oikeuslaitoksessa ja koulutuksessa) tai aloilla, joilla markkinat toimivat puutteellisesti (kuten yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, digitalisointi).

  (c)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa investoidaan i) digitaalisten valmiuksien rakentamiseen suurteholaskennan, tekoälyn, hajautetun tilikirjan teknologian, kyberturvallisuuden ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla ja ii) EU:n puitteissa tapahtuvaan digitaalisten valmiuksien ja viimeisimmän digitaaliteknologian kansalliseen ja alueelliseen käyttöönottoon yleistä etua koskevilla aloilla (kuten terveydenhuollossa, julkishallinnossa, oikeuslaitoksessa ja koulutuksessa) tai aloilla, joilla markkinat toimivat puutteellisesti (kuten yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, digitalisointi).

  PERUSTELUT

  Komission 6. kesäkuuta 2018 antamassa vuosien 2021–2027 Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelmaa koskevassa ehdotuksessa vahvistetaan ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

  Esittelijä kannattaa ehdotetun ohjelman kokonaistavoitetta tukea Euroopan talouden, teollisuuden ja yhteiskunnan digitalisaatiota. Ohjelman pitäisi hyödyttää EU:n yrityksiä ja kansalaisia. Laajamittaisen käyttöönoton myötä se vahvistaa Euroopan valmiuksia digitaaliteknologian keskeisillä aloilla ja laajentaa niiden leviämistä ja käyttöä yleistä etua palvelevilla aloilla ja yksityisellä sektorilla. Kun otetaan huomioon tiettyjen tavoitteiden spesifisyys, esittelijä kuitenkin katsoo, että ohjelman yleisenä tavoitteena on digitalisaation lisäksi luoda valmiuksia ja lujittaa EU:n strategista riippumattomuutta.

  EU:n talouden, teollisuuden ja yhteiskunnan digitalisaation tämänhetkinen taso ei ole riittävä digitaalisten sisämarkkinoiden poliittisten tavoitteiden kannalta. Jotta saavutetaan yhteinen tavoite ja saadaan kaikki hyöty EU:n lisäarvosta, on tahtia kiristettävä tuntuvien ja parempien eurooppalaisten investointien avulla. Esittelijä haluaa korostaa, että tämä on ehdotus ensimmäiseksi yleiseurooppalaiseksi digitaalialan ohjelmaksi ja että se olisi nähtävä suurena harppauksena kohti Euroopan johtoaseman lujittumista ja kehittymistä.

  Ohjelmalla on viisi erityistavoitetta, joihin kohdennetut määrärahat ilmentävät tavoitteiden eroja. Ohjelmasta voidaan rahoittaa laajasti erilaisia toimia, joten sen varsinainen tavoite eli EU:n valmiuksien kehittäminen on vaarassa hämärtyä ohjelman toteutuksessa. Esittelijä haluaa pysyä hyvin valppaana ja ehdottaakin siksi, että työohjelmat laaditaan Euroopan parlamentin valvonnassa.

  Ohjelman olisi oltava todellinen väline EU:n riippumattomuuden vahvistamiseksi, varsinkin erityistavoitteiden 1, 2 ja 3 aloilla (”Suurteholaskenta”, ”Tekoäly” ja ”Kyberturvallisuus ja luottamus”). EU:n strateginen riippumattomuus on keskeisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa konkreettinen toimintavapaus globaalilla tasolla, ja se voidaan saavuttaa vain paremmalla yhteistyöllä jäsenvaltioiden ja niissä sijaitsevien yritysten välillä.

  Erityistavoite 4 (Pitkälle viety digitaalinen osaaminen) on välttämätön tuki kolmen ensimmäisen tavoitteen saavuttamiselle, koska sen avulla varmistetaan, että nykyisen ja tulevan työvoiman on helppo hankkia pitkälle vietyä digitaalista osaamista, sillä opiskelijoille, valmistuneille ja työntekijöille tarjotaan keinoja hankkia ja kehittää näitä taitoja olivatpa he missä päin EU:ta tahansa.

  Erityistavoite 5 (Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus) on ratkaisevan tärkeä, jotta digitaalisten valmiuksien (etenkin suurteholaskennan, tekoälyn ja kyberturvallisuuden) paras käyttö voidaan ulottaa kaikille talouden alueille, mukaan lukien yhteentoimivien ratkaisujen käyttöönotto yleistä etua palvelevilla aloilla, ja jotta teknologiat ja taitotieto voidaan tuoda paremmin kaikkien yritysten, myös pk- ja startup-yritysten, ja kansalaisten saataville.

  Siksi esittelijä haluaa selventää, että osallistumiskelpoisten yhteisöjen olisi sijaittava EU:ssa. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa tämän nimenomaisen ohjelman yhteydessä ei tunnu tarkoituksenmukaiselta.

  Esittelijä katsoo myös, että erityistavoitteen 2 (Tekoäly) herkkyyden ja sitä koskevien, parhaillaan käynnissä olevien keskustelujen vuoksi on tärkeää, että valittavat hankkeet noudattavat eettisiä vaatimuksia, kuten muissa monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmissa, esimerkiksi Euroopan horisontti- ohjelmassa ja Euroopan puolustusalan ohjelmassa, edellytetään.

  Eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien tarkoitus on toteuttaa kohdennettuja ohjelmia, jotka auttavat Euroopan teollisuusalaa, pk- ja startup-yritykset mukaan lukien, ja julkishallintoa tarjoamaan henkilökunnalleen riittävän pitkälle vietyä osaamista, jotta he voivat tarttua suurteholaskennan, tekoälyn ja kyberturvallisuuden alan mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Pk- ja startup-yritykset ja julkishallinto saavat mahdollisuuden hyödyntää teknologista asiantuntemusta ja kokeiluympäristöjä ja saavat lisäksi neuvoja digitalisointihankkeiden liiketaloudellisten perusteiden parempaan arviointiin. Ne ovat tällä hetkellä Euroopan teollisuuden digitalisointistrategian keskeisimpiä tekijöitä. Esittelijä katsoo, että on erityisen tärkeää tukea eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien verkoston perustamista. Verkoston olisi katettava mahdollisimman laajasti koko Eurooppa mutta myös kansallinen taso, jotta se vastaisi käytännön tarpeita. Etusijalla on ainakin yhden eurooppalaisen digitaali-innovointikeskittymän perustaminen jokaiselle alueelle.

  Ohjelman 9,194 miljardin euron kokonaisbudjettia olisi pidettävä vähimmäismääränä, jolla Digitaalinen Eurooppa -ohjelma saadaan onnistumaan. Esittelijä katsoo, että komission ehdottama määrä saattaa olla riittämätön, kun otetaan huomioon ohjelman yleistavoite ja haasteet, joita ei voida ennakoida, koska ohjelma on uusi eikä kunkin yksittäisen tavoitteen tarkkoja tarpeita voida etukäteen arvioida.

  Esittelijä on kuitenkin hyvin tietoinen unionin ja jäsenvaltioiden talousarviorajoista ja suunnitelluista investoinneista, joiden takia tämän ohjelman täytäntöönpanossa on sitouduttava varojen mahdollisimman tehokkaaseen hallinnointiin. Näin ollen on keskeisen tärkeää huolehtia seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tämän ohjelman ja EU:n muun rahoituksen välisestä synergiasta.

  Esittelijä uskoo, että varojen yhdistäminen tehostaa investointeja ja on tuottavampaa, etenkin siksi, että se vahvistaa EU:n tason digitaali-investointien käytännön vaikutusta, kun kansallisilla ja alueellisilla digitaali-investoinneilla pystytään paremmin täydentämään EU:n ohjelmia.

  LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

  Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta ennen sen hyväksymistä valiokunnassa:

  Yhteisö ja/tai henkilö

   

  Ministry of Science, Technology and Higher Education of Portugal

  Austrian Federal Ministry for Digital and Economic Affairs (EU Presidency)

  Mission of Norway to the EU

  EARTO

  IAPP

  Aalto University

  Committee of Regions

  Wirtschaftskammer Österreich

  Bitkom

  Amazon

  DIGITALEUROPE

  European Digital Rights (EDRi)

  European Cyber Security Organisation (ECSO)

  TNO

  UEAPME – the European craft and SME employers’ organisation

  European Digital SME Alliance

  European Digital Rights (EDRi)

  KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.10.2018)

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027
  (COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

  Valmistelija (*): Bogdan Brunon Wenta

  (*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

  LYHYET PERUSTELUT

  Lausunnon valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta perustaa Digitaalinen Eurooppa -ohjelma. Ohjelma muodostaa osan EU:n seuraavasta pitkän aikavälin talousarviosta (monivuotinen rahoituskehys 2021–2027), ja sen budjetti on 9,2 miljardia euroa. Ohjelmalla on tarkoitus muokata Euroopan digitalisaatiota kansalaisia ja yrityksiä hyödyttäväksi.

  Ohjelman keskiössä ovat sen viisi erityistavoitetta: (1) suurteholaskenta, (2) tekoäly, (3) kyberturvallisuus, (4) pitkälle viety digitaalinen osaaminen ja (5) käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus.

  Lausuntoluonnoksen keskeiset kohdat on esitetty seuraavassa:

  i)  Talousarvio (9 artikla)

  Valmistelija pitää keskeisen tärkeänä varmistaa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja kaikkien muiden monivuotisen rahoituskehyksen kattamien ohjelmien välinen synergia mutta haluaa korostaa, että Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kunnianhimoisten tavoitteiden takia on tärkeää turvata ohjelman määrärahat. Valmistelija ehdottaa siksi tiettyjä muutoksia talousarvioon.

  Erityisesti valmistelija esittää hienoista lisäystä erityistavoitteelle 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” osoitettaviin määrärahoihin ja ehdottaa sen määrärahoiksi noin 830 miljoonaa euroa (9 prosenttia kokonaismäärärahoista) komission alun perin ehdottaman 700 miljoonan euron (7,6 prosenttia) sijaan.

  ii)  Pitkälle viety digitaalinen osaaminen (7 artikla ja liitteet)

  On erittäin tärkeää varmistaa, että sekä nykyinen että tuleva työvoima voi hankkia pitkälle vietyä digitaalista osaamista pitkillä ja lyhyillä kursseilla ja työpaikkakoulutuksissa, joten valmistelija ehdottaa useita muutoksia, joilla tätä erityistavoitetta voidaan vahvistaa ja ehdotettuja säännöksiä selventää entisestään.

  iii)  Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus (8 artikla ja liitteet)

  Tämä tavoite on erityisen tärkeä kulttuurialalle ja luoville aloille. Valmistelija ehdottaa useita muutoksia, joilla lisätään tukea kulttuurialalle ja luoville aloille, erityisesti audiovisuaaliselle alalle, joiden digitalisaatio on jo alkanut, ja korostaa, että on varmistettava, että kaikkein kehittyneimmät ja suorituskykyisimmät digitaaliteknologiat tekoälystä kehittyneeseen laskentaan ovat niiden saatavilla.

  Tämä tavoite on tärkeä myös kulttuuriperinnön kannalta. Valmistelija korostaa, että Digitaalinen Eurooppa -ohjelma on Europeana-alustan tärkeä tukija.

  iv)  Arviointi (25 artikla)

  Valmistelija ehdottaa ohjelman arviointiin useita merkittäviä muutoksia, koska hän katsoo, ettei komission ehdotus ole tältä osin riittävän selkeä.

  v)  Työohjelmat (23 artikla)

  Valmistelija ehdottaa, että komissio hyväksyy työohjelmat delegoiduilla säädöksillä eikä täytäntöönpanosäädöksillä, kuten komission ehdotuksessa esitetään.

  Valmistelija on kokonaisuudessaan tyytyväinen siihen, että komissio on tehnyt tämän ehdotuksen. Valmistelija katsoo sen olevan kuitenkin liian yleisluonteinen, epämääräinen, yksityiskohdiltaan riittämätön ja oikeudellisesta näkökulmasta epäselvä. On vaikea hahmottaa, kuinka ohjelma tulee käytännössä toimimaan ja kuinka eri ohjelmien välinen yhtenäisyys saadaan toteutumaan, ja valmistelija ehdottaakin siksi muutoksia erityisesti ohjelman oikeudellisen kehyksen selkiyttämiseen ja ohjelman oikeusvarmuuteen.

  TARKISTUKSET

  Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen54 22 ja 23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voi tarvittaessa sisältyä mitattavia indikaattoreita, joiden pohjalta voidaan arvioida ohjelman käytännön vaikutuksia.

  (5)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen54 22 ja 23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voi tarvittaessa sisältyä mitattavia määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita, joiden pohjalta voidaan arvioida ohjelman käytännön vaikutuksia.

  _________________

  _________________

  54 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä; EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14.

  54 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä; EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Syyskuussa 2017 järjestetyssä Tallinnan digitaalihuippukokouksessa55 ja 19. lokakuuta 2017 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä55 tuotiin esiin Euroopan tarve investoida talouksien digitalisointiin ja osaamisvajeen poistamiseen Euroopan kilpailukyvyn, elämänlaatumme ja yhteiskuntarakenteemme ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Eurooppa-neuvosto totesi, että digitalisaatio tarjoaa valtavat mahdollisuudet innovoinnille, kasvulle ja työllisyydelle, edistää maailmanlaajuista kilpailukykyämme sekä vahvistaa luovaa ja kulttuurista monimuotoisuutta. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että joihinkin digitalisaatiokehityksen asettamiin haasteisiin puututaan yhdessä ja että tarkistetaan toimintapolitiikkoja, joihin digitalisaatio vaikuttaa.

  (6)  Syyskuussa 2017 järjestetyssä Tallinnan digitaalihuippukokouksessa55 ja 19. lokakuuta 2017 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä55 tuotiin esiin Euroopan tarve investoida talouksien digitalisointiin ja osaamisvajeen poistamiseen Euroopan kilpailukyvyn, elämänlaatumme ja yhteiskuntarakenteemme ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Eurooppa-neuvosto totesi, että digitalisaatio tarjoaa valtavat mahdollisuudet innovoinnille, kasvulle ja työllisyydelle, edistää maailmanlaajuista kilpailukykyämme, tiedotusvälineiden vapautta ja demokraattista vuoropuhelua sekä vahvistaa paitsi kulttuurialaa ja luovia aloja myös kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että joihinkin digitalisaatiokehityksen ja digitaalisten monopolien asettamiin haasteisiin puututaan yhdessä ja että tarkistetaan toimintapolitiikkoja, joihin digitalisaatio vaikuttaa, painottaen inhimillistä pääomaa sekä kansalaisten täydennys- ja uudelleenkoulutusta koskevia tarpeita, jotta he voivat saada täyden hyödyn digitaalisista sisämarkkinoista.

  __________________

  __________________

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että unionin olisi käsiteltävä kiireellisesti uusia suuntauksia: tähän sisältyvät muun muassa tekoälyn ja hajautetun tilikirjan teknologioiden (esim. lohkoketju) kaltaiset asiat, samalla kun varmistetaan tietosuojan, digitaalisten oikeuksien ja eettisten normien korkea taso. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään tekoälyä koskevan eurooppalaisen toimintatavan vuoden 2018 alkuun mennessä ja pyysi komissiota esittämään tarvittavia aloitteita puite-edellytysten vahvistamiseksi, jotta EU voisi tutkia uusia markkinoita riskiperusteisten radikaalien innovaatioiden avulla ja vahvistaa toimialansa johtavan roolin.

  (7)  Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että unionin olisi käsiteltävä kiireellisesti uusia suuntauksia: tähän sisältyvät muun muassa digitaalisen kuilun, tekoälyn ja hajautetun tilikirjan teknologioiden (esim. lohkoketju) kaltaiset asiat, samalla kun varmistetaan tietosuojan, digitaalisten oikeuksien ja eettisten normien korkea taso. Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään tekoälyä koskevan eurooppalaisen toimintatavan vuoden 2018 alkuun mennessä ja pyysi komissiota esittämään tarvittavia aloitteita puite-edellytysten vahvistamiseksi, jotta EU voisi tutkia uusia markkinoita riskiperusteisten radikaalien innovaatioiden avulla ja vahvistaa toimialansa johtavan roolin.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Komission tiedonannossa ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen”57 hahmotellaan tulevan rahoituskehyksen vaihtoehtojen joukossa Euroopan digitalisaatiota tukevaa ohjelmaa, jolla edistettäisiin voimakkaasti älykästä kasvua muun muassa laadukkaan datainfrastruktuurin, yhteenliitettävyyden ja kyberturvallisuuden alalla. Ohjelmalla pyrittäisiin varmistamaan EU:n johtoasema suurteholaskennan, seuraavan sukupolven internetin, tekoälyn, robotiikan ja massadatan alalla. Se vahvistaisi eurooppalaisen teollisuuden ja liike-elämän kilpailuasemaa digitaalitalouden eri aloilla ja supistaisi tuntuvasti osaamisvajetta kaikkialla unionissa.

  (8)  Komission tiedonannossa ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen”57 hahmotellaan tulevan rahoituskehyksen vaihtoehtojen joukossa Euroopan digitalisaatiota tukevaa ohjelmaa, jolla edistettäisiin voimakkaasti älykästä kasvua muun muassa laadukkaan datainfrastruktuurin, yhteenliitettävyyden ja kyberturvallisuuden alalla. Ohjelmalla pyrittäisiin varmistamaan EU:n johtoasema suurteholaskennan, seuraavan sukupolven internetin, tekoälyn, robotiikan ja massadatan alalla. Sen olisi vahvistettava eurooppalaisen teollisuuden ja liike-elämän kilpailuasema digitaalitalouden eri aloilla ja varmistettava, että Euroopan kansalaisilla on tarvittavat taidot, valmiudet ja tiedot yhteiskuntiemme ja talouksiemme digitaalista siirtymää varten.

  _________________

  _________________

  57 COM(2018) 98 final

  57 COM(2018) 98 final

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Ohjelman yleisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden digitalisaation tukeminen sekä innovointia, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikkojen tarjoamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen edistäminen yritysten ja kansalaisten hyödyksi kaikkialla unionissa. Ohjelman olisi rakennuttava viiden keskeisiä politiikan aloja vastaavan erityistavoitteen ympärille. Ne ovat suurteholaskenta, kyberturvallisuus, tekoäly, pitkälle viety digitaalinen osaaminen sekä käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus. Kaikilla näillä aloilla ohjelmassa olisi myös pyrittävä sovittamaan paremmin yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden toimintapolitiikat sekä kokoamaan yhteen yksityisiä ja teollisia resursseja investointien lisäämiseksi ja vahvempien synergioiden luomiseksi.

  (10)  Ohjelman yleisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden digitalisaation tukeminen yhteiskunnassa sekä innovointia ja tutkimusta koskevien politiikkojen tarjoamien mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen ja T&K-tulosten täysimääräisen hyödyntämisen, teknologisen kehittämisen, teollisuutta, kulttuuri-, oppi- ja koulutus-/tutkimuslaitoksia, audiovisuaali- ja media-alan laitoksia ja julkishallintoa koskevien eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien edistäminen kansalaisten ja yritysten hyödyksi kaikkialla unionissa. Ohjelman olisi rakennuttava viiden keskeisiä politiikan aloja vastaavan erityistavoitteen ympärille. Ne ovat suurteholaskenta, kyberturvallisuus, tekoäly, pitkälle viety digitaalinen osaaminen sekä käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus. Kaikilla näillä aloilla ohjelmassa olisi myös pyrittävä sovittamaan paremmin yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden toimintapolitiikat sekä kokoamaan yhteen yksityisiä ja teollisia resursseja investointien lisäämiseksi ja vahvempien synergioiden luomiseksi.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a)  Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden (jolla korostetaan kulttuuri- ja taidealan, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan hyviä mahdollisuuksia tukea Euroopan tieteellistä ja sosiaalista innovointia) tavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti ohjelmalla olisi edistettävä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja kulttuuri- ja taidealan, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan toimielinten (varsinkin museoiden, akatemioiden, konservatorioiden, teatterien ja elokuvateatterien) välisiä kumppanuuksia ja tutkimushankkeita. Sillä olisi myös tuettava digitaaliteknologian kehittämistä, joka edistää ja laajentaa kulttuuri- ja taide-alan, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan sisällön ja palveluiden (esim. vahvistetun todellisuuden/virtuaalitodellisuuden ja käyttöliittymien) säilyttämisen mahdollisuuksia ja saatavuutta samansuuntaisesti Luova Eurooppa- ja Horisontti Eurooppa -ohjelmien kanssa.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Ohjelman toteuttamisessa keskeinen asema olisi annettava digitaali-innovointikeskittymille, joiden pitäisi edistää kehittyneen digitaaliteknologian laajaa käyttöönottoa teollisuudessa, julkisissa organisaatioissa ja tiedeyhteisössä. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi varmistettava laajin mahdollinen maantieteellinen kattavuus Euroopassa59. Ensimmäinen joukko digitaali-innovointikeskittymiä valitaan jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta, minkä jälkeen verkostoa laajennetaan avoimella ja kilpaillulla prosessilla. Digitaali-innovointikeskittymät toimivat yhteyspisteinä viimeisimpiin digitaalisiin valmiuksiin, mukaan lukien suurteholaskenta, tekoäly ja kyberturvallisuus, sekä muihin olemassa oleviin innovatiivisiin teknologioihin, kuten keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin, joita on saatavilla myös fablab- ja citylab-keskuksissa. Ne toimivat keskitettynä yhteyspisteenä, jonka kautta voi saada käyttöön testattua ja validoitua teknologiaa ja jonka kautta voidaan edistää avointa innovointia. Ne antavat tukea myös pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi myös edistettävä syrjäisimpien alueiden osallistumista digitaalisille sisämarkkinoille.

  (11)  Ohjelman toteuttamisessa keskeinen asema olisi annettava digitaali-innovointikeskittymille, joiden pitäisi edistää kehittyneen digitaaliteknologian laajaa käyttöönottoa teollisuudessa, pk-yrityksissä, paikallisissa startup-yrityksissä, julkisissa organisaatioissa ja tiedeyhteisössä ottaen huomioon eri alojen erityistarpeet alueellisella tasolla. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi varmistettava laajin mahdollinen maantieteellinen kattavuus Euroopassa59 ja otettava huomioon syrjäiset alueet ja vähemmän kehittyneet alueet. Ensimmäinen joukko digitaali-innovointikeskittymiä valitaan jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta ottaen huomioon senkaltaiset perusteet kuin maantieteellinen sijainti, väestönkehitys ja ennakoidut maantieteelliset osaamistarpeet, minkä jälkeen verkostoa laajennetaan avoimella, läpinäkyvällä ja kilpaillulla prosessilla. Digitaali-innovointikeskittymät toimivat yhteyspisteinä viimeisimpiin digitaalisiin valmiuksiin, mukaan lukien suurteholaskenta, tekoäly ja kyberturvallisuus, sekä muihin olemassa oleviin innovatiivisiin teknologioihin, kuten keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin, joita on saatavilla myös fablab- ja citylab-keskuksissa. Ne toimivat keskitettynä yhteyspisteenä, jonka kautta voi saada käyttöön testattua ja validoitua teknologiaa ja jonka kautta voidaan edistää avointa innovointia. Ne antavat tukea myös pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi myös edistettävä syrjäisimpien alueiden osallistumista digitaalisille sisämarkkinoille.

  __________________

  __________________

  59 Kuten esitetään Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa (COM(2016)0180 final).

  59 Kuten esitetään Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa (COM(2016) 180 final).

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Ohjelman toimien avulla olisi puututtava markkinahäiriöihin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin oikeasuhteisella tavalla, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisten investointien kanssa tai syrjäyttää niitä. Toimilla olisi myös oltava selkeää eurooppalaista lisäarvoa.

  (14)  Ohjelman toimien avulla olisi puututtava markkinahäiriöihin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin oikeasuhteisella tavalla, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisten investointien kanssa tai syrjäyttää niitä. Toimilla olisi myös oltava selkeää eurooppalaista lisäarvoa. Sen olisi myös huolehdittava, että sisällöntuottajien, kuluttajien ja digitaaliteknologian käyttäjien oikeuksia kunnioitetaan ehdoitta ja näin varmistettava, että eurooppalaisia arvoja kunnioitetaan täysin digitaalisen Euroopan kehittämisessä.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Unionin suurteholaskentavalmiuksien ja niihin liittyvien datankäsittelyvalmiuksien olisi mahdollistettava suurteholaskennan laajempi käyttö teollisuudessa ja yleisemmin ottaen yleistä etua koskevilla aloilla niiden ainutkertaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, joita supertietokoneet tarjoavat yhteiskunnalle terveydenhuollon, ympäristön ja turvallisuuden alalla ja teollisuuden, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ylläpitämisen suhteen.

  (16)  Unionin suurteholaskentavalmiuksien ja niihin liittyvien datankäsittelyvalmiuksien olisi mahdollistettava suurteholaskennan laajempi käyttö teollisuudessa ja yleisemmin ottaen yleistä etua koskevilla aloilla niiden ainutkertaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, joita supertietokoneet tarjoavat yhteiskunnalle terveydenhuollon, ympäristön, kielitieteiden ja turvallisuuden alalla ja teollisuuden, etenkin startup-yritysten, mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ylläpitämisen suhteen.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (16 a)  Digitaaliteknologian olisi oltava laajasti saatavilla sitä tarvitseville julkisille ja yksityisille toimielimille maantieteellinen tasapaino huomioon ottaen. Avustusten myöntämisperusteissa olisi siksi korostettava vahvasti yleistä vaikutusta, teknologian ja tietotekniikan saatavuutta ja maantieteellistä tasapainoa.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Laajojen tietokokonaisuuksien ja testaus- ja kokeilujärjestelyjen saatavuus on olennaisen tärkeää tekoälyn kehittämisen kannalta.

  (20)  Laajojen tietokokonaisuuksien sekä tietokonelingvistiikan ja testaus- ja kokeilujärjestelyjen saatavuus on olennaisen tärkeää tekoälyn kehittämisen kannalta.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22)  Kyberturvallisuus on haaste koko unionille, eikä siihen voida enää puuttua hajanaisilla kansallisilla toimilla. Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia olisi lujitettava, jotta Euroopalla olisi tarvittavat valmiudet suojella kansalaisiaan ja yrityksiään kyberuhilta. Myös kuluttajia olisi suojeltava heidän käyttäessään verkkoon liitettyjä tuotteita, jotka voidaan hakkeroida ja jotka voivat vaarantaa heidän turvallisuutensa. Tämä olisi toteutettava yhdessä jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin kanssa kehittämällä hankkeita – ja varmistamalla koordinointi niiden välillä – joilla vahvistetaan Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia ja varmistetaan viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen laaja käyttöönotto kaikilla talouden aloilla, sekä kokoamalla yhteen tämän alan asiantuntemusta kriittisen massan ja huippuosaamisen varmistamiseksi.

  (22)  Kyberturvallisuus on haaste koko unionille, eikä siihen voida enää puuttua hajanaisilla kansallisilla toimilla. Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia olisi lujitettava, jotta Euroopalla olisi tarvittavat valmiudet suojella kansalaisiaan, yrityksiään ja julkishallintojaan kyberuhilta. Myös kuluttajia olisi suojeltava heidän käyttäessään verkkoon liitettyjä tuotteita, jotka voidaan hakkeroida ja jotka voivat vaarantaa heidän turvallisuutensa. Tämä olisi toteutettava yhdessä jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin kanssa kehittämällä hankkeita – ja varmistamalla koordinointi niiden välillä – joilla vahvistetaan Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia ja varmistetaan viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen laaja käyttöönotto kaikilla talouden aloilla, sekä kokoamalla yhteen tämän alan asiantuntemusta kriittisen massan ja huippuosaamisen varmistamiseksi.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (25 a)  Euroopan parlamentti muistutti Euroopan uudesta osaamisohjelmasta 14 päivänä syyskuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa65 a, että nyky-yhteiskunnassa digitaalisten perustaitojen varmistaminen on olennainen ennakkoedellytys itsensä toteuttamiselle ja ammatilliselle menestymiselle. Lisäksi parlamentti korosti, että on tarpeen antaa ihmisille täsmällisempiä ja edistyneempiä digitaalisia valmiuksia, jotta he voivat käyttää digitaalisia teknologioita innovatiivisesti ja luovasti.

   

  _________________

   

  65a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0360.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27)  Euroopan parlamentti totesi Euroopan teollisuuden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa67, että digitaalisessa yhteiskunnassa koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden perusta.

  (27)  Euroopan parlamentti totesi Euroopan teollisuuden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa67, että digitaalisessa yhteiskunnassa koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden perusta. Parlamentti korosti myös digitaalisten perustaitojen tärkeyttä, joihin olisi kuuluttava tietämys digitaalisen osaamisen tarjoamista mahdollisuuksista, digitaalisten perusvälineiden tehokas käyttö, turvallinen verkkokäyttäytyminen, hakumenetelmät luotettavien lähteiden tunnistamiseksi ja verkko-oikeuksia koskevan tiedon lisääminen. Näiden avulla voidaan auttaa kansalaisia muodostamaan kriittinen käsitys digitaalisen median eri muodoista ja lisätä ja edistää siten digitaalisen lukutaidon tarjoamia resursseja ja mahdollisuuksia.

  _________________

  _________________

  67 Asiakirja A8-0183/2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240

  67 Asiakirja A8-0183/2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Tässä ohjelmassa tuetut kehittyneet digitaaliteknologiat, kuten suurteholaskenta, kyberturvallisuus ja tekoäly, eivät ole riittävän kypsiä, jotta ne voitaisiin siirtää pois tutkimuksen piiristä ja ottaa käyttöön, panna täytäntöön ja laajentaa unionin tasolla. Samoin kuin näiden teknologioiden käyttöönotto myös niihin liittyvä osaamisulottuvuus edellyttää unionin toimia. Pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia olisi laajennettava ja lisättävä ja ne olisi asetettava saataville kaikkialla EU:ssa. Tämän tekemättä jättäminen voisi vaikeuttaa kehittyneiden digitaaliteknologioiden sujuvaa käyttöönottoa ja heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. Tässä ohjelmassa tuetut toimet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan horisontti -ohjelmasta tuettuja toimia.

  (28)  Tässä ohjelmassa tuetut kehittyneet digitaaliteknologiat, kuten suurteholaskenta, kyberturvallisuus ja tekoäly, eivät ole riittävän kypsiä, jotta ne voitaisiin siirtää pois tutkimuksen piiristä ja ottaa käyttöön, panna täytäntöön ja laajentaa unionin tasolla. Samoin kuin näiden teknologioiden käyttöönotto myös niihin liittyvä osaamisulottuvuus edellyttää unionin toimia. Pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen liittyviä oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia, mukaan lukien työssäoppimista sekä monimuoto- ja etäoppimista, olisi laajennettava ja lisättävä ja ne olisi asetettava saataville kaikkialla EU:ssa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että työntekijöille ja etenkin ikääntyvälle työvoimalle tarjotaan keinot ja välineet uusien digitaali-infrastruktuurien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tämän tekemättä jättäminen voisi vaikeuttaa kehittyneiden digitaaliteknologioiden sujuvaa käyttöönottoa ja kansalaisten osallistumista julkisessa elämässä ja työmarkkinoilla sekä heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. Tässä ohjelmassa tuetut toimet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan horisontti- ja Erasmus-ohjelmista tuettuja toimia.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Terveydenhuollon68, liikkuvuuden, oikeuden, maan/ympäristön seurannan, koulutuksen ja kulttuurin kaltaisten yleistä etua koskevien alojen digitalisaatio edellyttää digitaalipalvelujen infrastruktuurien jatkamista ja laajentamista; nämä infrastruktuurit mahdollistavat turvatun rajatylittävän tiedonsiirron ja edistävät kansallista kehitystä. Niiden mahdollisia synergioita voidaan hyödyntää parhaiten koordinoimalla niitä tässä ohjelmassa.

  (30)  Terveydenhuollon68, liikkuvuuden, oikeuden, maan/ympäristön seurannan, koulutuksen ja kulttuurin kaltaisten yleistä etua koskevien alojen digitalisaatio edellyttää digitaalipalvelujen infrastruktuurien jatkamista ja laajentamista; nämä infrastruktuurit mahdollistavat turvatun rajatylittävän tiedonsiirron ja edistävät kansallista kehitystä. Niiden mahdollisia synergioita voidaan hyödyntää parhaiten koordinoimalla niitä tässä ohjelmassa. Digitalisaatiossa olisi kuitenkin otettava huomioon, että jotkut kansalaiset eivät osallistu siihen eri syistä johtuen ja että verkkoja olisi tuettava, jotta ne voivat jatkaa tiedottamista näille kansalaisille ja auttaa heitä tuntemaan oikeutensa ja osallistumaan yhteiskunnallisten ja kansalaisvelvollisuuksien hoitamiseen.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (30 a)  Edistyneen teknologian käyttöönotossa ja käytössä yleistä etua koskevilla aloilla, kuten koulutuksessa, tarvitaan myös koulutusta sellaisissa taidoissa, joita tarvitaan teknologian hyödyntämisessä. Siksi erityistavoitteeseen 8 sisältyvien tavoitteiden olisi myös katettava koulutusohjelmat henkilöille, jotka käyttävät edistynyttä teknologiaa.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (34 a)  Jotta voidaan hyödyntää täysimääräisesti kaikkia digitaalisen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja etuja, saatavuuteen ja käyttöön liittyvä julkishallinnon, yksityishenkilöiden, yritysten ja maantieteellisten alueiden välillä oleva kuilu olisi kurottava umpeen. Tämän takia digitaali-infrastruktuurien käyttöönoton nopeuttaminen erityisesti Euroopan heikoimmassa asemassa olevilla alueilla on olennaisen tärkeää, jotta voidaan lisätä osallisuutta ja kaventaa digitaalista kuilua.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (35 a)  Kuten Europeana-aloite osoittaa, eurooppalaisten teosten digitalisointi tarjoaa merkittävän mahdollisuuden parantaa eurooppalaisen kulttuurin ja yhteisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta, jakelua ja edistämistä. Digitaalialan innovaatiot voivat olla käänteentekeviä siinä, miten kulttuurihyödykkeet asetetaan esille ja miten niihin tutustutaan. Tältä kannalta on erityisen tärkeää edistää 3D-teknologian käyttöä tuhottua kulttuuriesineistöä ja -perintöä koskevan tiedon keräämiseen ja kyseisen aineiston ennallistamiseen. Digitaalinen Eurooppa -ohjelma voisikin osaltaan taata rahoituksen eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja kulttuurin oikeudenmukaiselle ja eettiselle digitalisoinnille ja säilyttämiselle ja sen saatavuudelle verkossa.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (35 b)  On myös otettava huomioon, että historiaan ja kulttuuriin liittyvät kohteet eivät usein ole esteettömiä vammaisille henkilöille. Ohjelma voisi näin ollen osaltaan tukea digitaalialan aloitteita, joiden tavoitteena on parantaa osallistumista ja lisätä kulttuuristen kokemusten, kohteiden ja esineiden esteettömyyttä vammaisten henkilöiden kannalta kaikkialla Euroopassa maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 35 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (35 c)  Neuvosto korosti 31 päivänä toukokuuta 2016, että on erittäin tärkeää, että kulttuuriperintölaitokset, jäsenvaltiot ja komissio huolehtivat yhdessä Europeana-aloitteen kestävästä rahoituksesta ja hallinnosta. Asemansa vakiinnuttaneena digitaalipalvelujen infrastruktuurina Europeana olisi asetettava etusijalle rahoituksessa. Erityisesti kauden 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi varmistettava, että unioni rahoittaa jatkossakin Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa, jotta palveluja voidaan tarjota keskeytyksettä ja yhtä onnistuneesti kuin nykyisellä rahoitusjärjestelyllä.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 37 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (37)  Komissio hyväksyi huhtikuussa 2016 Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevan aloitteen, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki yritykset Euroopassa toimialastaan, sijainnistaan ja koostaan riippumatta pääsevät hyötymään digitaalisista innovaatioista71.

  (37)  Komissio hyväksyi huhtikuussa 2016 Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevan aloitteen, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki yritykset Euroopassa toimialastaan, sijainnistaan ja koostaan riippumatta pääsevät hyötymään digitaalisista innovaatioista. Tämä on erityisen tärkeää kulttuurialan ja luovien alojen pienille ja keskisuurille yrityksille.

  __________________

   

  71

   

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 39 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (39)  Tavoitteiden saavuttaminen voi edellyttää täydentävien teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä verkkojen ja laskennan alalla, kuten todetaan Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa73, jonka mukaan maailmanluokan verkko- ja pilvipalveluinfrastruktuurin käytettävyys on teollisuuden digitalisoinnin olennainen osatekijä.

  (39)  Tavoitteiden saavuttaminen voi edellyttää täydentävien teknologioiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä verkkojen ja laskennan alalla, kuten todetaan Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa, jonka mukaan maailmanluokan verkko- ja pilvipalveluinfrastruktuurin käytettävyys on teollisuuden digitalisoinnin olennainen osa.

  __________________

  __________________

  73 COM(2016) 180. Tiedonanto ”Euroopan teollisuuden digitalisointi – Täysi hyöty digitaalisista sisämarkkinoista”.

  73 COM(2016) 180. Tiedonanto ”Euroopan teollisuuden digitalisointi – Täysi hyöty digitaalisista sisämarkkinoista”.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 44 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (44)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa työohjelmien hyväksymiseksi, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa unionin ja jäsenvaltioiden prioriteettien mukaisesti ja samalla voidaan varmistaa unionin ja jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan johdonmukaisuus, avoimuus ja jatkuvuus. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/201175 4 artiklassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti.

  Poistetaan.

  __________________

   

  75 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

   

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 45 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (45)  Työohjelmat olisi periaatteessa hyväksyttävä monivuotisina työohjelmina tyypillisesti joka toinen vuosi tai, jos se on ohjelman toteuttamiseen liittyvien tarpeiden vuoksi perusteltua, vuotuisina työohjelmina. Tämän asetuksen mukaiset rahoitustyypit ja toteutustavat olisi valittava sen perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite ja ennakoitu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

  (45)  Työohjelmat olisi hyväksyttävä, jotta ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa unionin ja jäsenvaltioiden prioriteettien mukaisesti ja samalla voidaan varmistaa unionin ja jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan johdonmukaisuus, avoimuus ja jatkuvuus. Työohjelmat olisi periaatteessa hyväksyttävä joka toinen vuosi tai, jos se on ohjelman toteuttamiseen liittyvien tarpeiden vuoksi perusteltua, joka vuosi. Tämän asetuksen mukaiset rahoitustyypit ja toteutustavat olisi valittava sen perusteella, miten niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen erityisesti huomioon tarkastusten kustannukset, hallinnollinen rasite ja ennakoitu noudattamatta jättämisen riski. Tässä olisi harkittava kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja yksikkökustannusten käyttämistä sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 46 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (46)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat liitteen II muuttamista indikaattoreiden tarkistamiseksi ja/tai täydentämiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

  (46)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat työohjelmien hyväksymistä, liitteen II muuttamista indikaattoreiden tarkistamiseksi ja/tai täydentämiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tällä asetuksella perustetaan Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’.

  Tällä asetuksella perustetaan Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, joka pannaan täytäntöön 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2027 päättyvänä kautena.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  ’digitaali-innovaatiokeskittymällä’ oikeussubjektia, joka on nimetty tai valittu avoimella ja kilpaillulla menettelyllä toteuttamaan tämän ohjelman mukaiset tehtävät, erityisesti tarjoamaan pääsy teknologiseen asiantuntemukseen ja kokeilujärjestelyihin, kuten laitteisiin ja ohjelmistotyökaluihin, teollisuuden digitalisaation mahdollistamiseksi;

  e)  ’digitaali-innovaatiokeskittymällä’ oikeussubjektia, joka on nimetty tai valittu avoimella, läpinäkyvällä ja kilpaillulla menettelyllä toteuttamaan tämän ohjelman mukaiset tehtävät, erityisesti tarjoamaan pääsy teknologiseen asiantuntemukseen ja kokeilujärjestelyihin, kuten laitteisiin ja ohjelmistotyökaluihin, sekä edistyneen tason digitaalisten taitojen erityiskoulutuksiin Euroopan kansalaisten digitaalisten valmiuksien vahvistamisen ja teollisuuden ja julkisten laitosten digitalisaation mahdollistamiseksi;

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  ’medialukutaidolla’ analyyttisia taitoja, joita tarvitaan digitaalisen maailman ymmärtämiseen;

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea Euroopan talouden ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja saattaa sen hyödyt Euroopan kansalaisten ja yritysten ulottuville. Ohjelmalla

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  vahvistetaan Euroopan digitaalisia valmiuksia digitaaliteknologian keskeisillä aloilla laajamittaisen käyttöönoton avulla;

  a)  vahvistetaan Euroopan digitaalisia valmiuksia digitaaliteknologian keskeisillä aloilla laajamittaisen käyttöönoton avulla ja varmistetaan siten oikeuksien ja eurooppalaisten arvojen täysimääräinen kunnioitus;

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ohjelmalla on viisi erityistavoitetta:

  2.  Ohjelman viisi erityistavoitetta ovat:

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  kehittyneiden kyberturvallisuuslaitteiden, -työkalujen ja -datainfrastruktuurien hankinnan tukeminen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tietosuojalainsäädäntöä täysimääräisesti noudattaen;

  a)  kehittyneiden kyberturvallisuuslaitteiden, -työkalujen ja -datainfrastruktuurien hankinnan tukeminen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tietosuojalainsäädäntöä täysimääräisesti noudattaen ja vapaaehtoisten standardien kehittämisen avulla;

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Erityistavoitteessa 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” annettavalla unionin rahoituksella on tuettava pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen kehittämistä tässä ohjelmassa tuetuilla aloilla ja edistettävä siten Euroopan lahjakkuusreservin kasvattamista ja ammattitaidon parantamista etenkin suurteholaskennan, massadata-analyysin, kyberturvallisuuden, hajautetun tilikirjan teknologioiden, robotiikan ja tekoälyn alalla. Rahoituksella on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin:

  Erityistavoitteessa 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” annettavalla unionin rahoituksella on tuettava pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen kehittämistä tässä ohjelmassa tuetuilla aloilla ja edistettävä siten unionin lahjakkuusreservin kasvattamista ja ammattitaidon parantamista etenkin suurteholaskennan, massadata-analyysin, kyberturvallisuuden, hajautetun tilikirjan teknologioiden, robotiikan, tekoälyn ja tietokonelingvistiikan alalla. Rahoituksella on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin:

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  opiskelijoiden, tietotekniikka-alan ammattilaisten ja työvoiman pitkäkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  a)  korkealaatuisten ja pitkäkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen, mukaan lukien monimuoto-opetuksen toteuttaminen kaikenikäisille kansalaisille kuten opiskelijoille, täydennyskoulutusta tarvitseville henkilöille, opettajille ja kouluttajille, tutkijoille, tietotekniikka-alan ammattilaisille ja työvoimalle ottaen huomioon kielten moninaisuuden;

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  yrittäjien, pienten yritysten johtajien ja työvoiman lyhytkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  b)  voittoa tavoittelemattoman sektorin sekä kulttuuri- ja taidealan, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan järjestöjen opettajien, kouluttajien, yrittäjien, mukaan lukien pienten yritysten ja startup-yritysten johtajien, itsenäisten ammatinharjoittajien ja työvoiman sekä täydennyskoulutusta tarvitsevien kaikenikäisten kansalaisten korkealaatuisten ja lyhytkestoisten koulutusten ja kurssien, mukaan lukien monimuoto-opetuksen, suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  työnhakijoille, opiskelijoille ja työntekijöille tarkoitettujen verkossa avointen massakurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  opiskelijoiden, nuorten yrittäjien ja tutkinnon suorittaneiden työpaikkakoulutuksen ja harjoittelun tukeminen.

  c)  opiskelijoiden, nuorten yrittäjien ja tutkinnon suorittaneiden sekä täydennyskoulutusta tarvitsevien kaikenikäisten kansalaisten korkealaatuisen työpaikkakoulutuksen, mukaan lukien monimuoto-opetuksen, ja harjoittelun tukeminen.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  sellaisten verkostojen ja palveluiden tukeminen, jotka tarjoavat tukea ja tiedotusta kansalaisille, jotka eri syistä eivät osallistu digitalisaatioon;

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c b)  työvoiman työpaikkakoulutusten tukeminen;

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  sen varmistaminen, että julkisella sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa, oikeuslaitoksessa, liikenteessä, energia-alalla, ympäristöalalla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla, voidaan ottaa käyttöön ja asettaa saataville viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita, etenkin suurteholaskenta, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus;

  a)  sen varmistaminen, että julkisella sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa, oikeuslaitoksessa, liikenteessä, energia-alalla, ympäristöalalla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla, voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön ja käyttää koulutuksessa saatujen tarvittavien taitojen avulla viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita, etenkin suurteholaskenta, kieliteknologia, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus;

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a)  digitaalisten palvelujen ja infrastruktuurien käyttöön ja saatavuuteen liittyvien etäisyyksien pienentäminen julkishallinnon, kansalaisten, yritysten ja maantieteellisten alueiden välillä niin, että tuetaan niiden valmiuksia tarjota mahdollisimman tehokkaita palveluja ja edistetään kansalaisten osallistumista päätöksentekoprosesseihin;

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen asettamissa rajoissa.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Tämän määrän ohjeellinen jakautuminen on seuraava:

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut rahoituspuitteet kohdistetaan seuraavasti:

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  enintään 2 698 240 000 euroa erityistavoitteeseen 1 ”Suurteholaskenta”

  a)  enintään 29 prosenttia erityistavoitteeseen 1 ”Suurteholaskenta”

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  enintään 2 498 369 000 euroa erityistavoitteeseen 2 ”Tekoäly”

  b)  vähintään 27 prosenttia erityistavoitteeseen 2 ”Tekoäly”

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  enintään 1 998 696 000 euroa erityistavoitteeseen 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus”

  c)  vähintään 21 prosenttia erityistavoitteeseen 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus”

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  enintään 699 543 000 euroa erityistavoitteeseen 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen”

  d)  vähintään 9 prosenttia erityistavoitteeseen 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen”

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  enintään 1 299 152 000 euroa erityistavoitteeseen 5 ”Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus”

  e)  vähintään 14 prosenttia erityistavoitteeseen 5 ”Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus”

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se mahdollistaa synergiat, joita kuvataan tarkemmin liitteessä III, unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, etenkin EU:n ohjelmista annettavaa täydentävää rahoitusta koskevien järjestelyjen kautta, kun hallinnointia koskevat säännöt sen sallivat; rahoitusta voidaan antaa peräkkäin, vuorotellen tai yhdistämällä varoja, myös toimien yhteistä rahoitusta varten.

  1.  Ohjelma mahdollistaa liitteessä III tarkemmin kuvatut synergiat unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, etenkin EU:n ohjelmista annettavaa täydentävää rahoitusta koskevien järjestelyjen kautta, kun hallinnointia koskevat säännöt sen sallivat, ja rahoitusta voidaan antaa peräkkäin, vuorotellen tai yhdistämällä varoja, myös toimien yhteistä rahoitusta varten.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a)  NUTS-luokitus;

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Muita digitaali-innovointikeskittymiä valitaan avoimella ja kilpaillulla prosessilla siten, että varmistetaan mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus koko Euroopassa. Verkostoon kuuluvien yhteisöjen lukumäärän on oltava suhteessa jäsenvaltion asukaslukuun, ja kussakin jäsenvaltiossa on oltava vähintään yksi digitaali-innovointikeskittymä. EU:n syrjäisimpien alueiden erityisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi niiden tarpeita varten voidaan nimittää erityisiä yhteisöjä.

  4.  Muita digitaali-innovointikeskittymiä valitaan avoimella, läpinäkyvällä ja kilpaillulla prosessilla siten, että varmistetaan mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus koko Euroopassa. Verkostoon kuuluvien yhteisöjen lukumäärän on oltava suhteessa jäsenvaltion asukaslukuun, ja kussakin jäsenvaltiossa on oltava vähintään yksi digitaali-innovointikeskittymä ottaen huomioon myös unionin heikommassa asemassa olevat alueet, väestötilanne ja ennakoidut maantieteelliset osaamistarpeet. EU:n syrjäisimpien alueiden erityisten rajoitteiden huomioon ottamiseksi niiden tarpeita varten voidaan nimittää erityisiä yhteisöjä.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  tarjoamalla digitalisointiin liittyviä palveluja – mukaan lukien testaamiseen ja kokeiluihin käytettävät järjestelyt – jotka on kohdennettu pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille, myös perinteisillä sektoreilla, joilla digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönotto on hidasta;

  a)  tarjoamalla digitalisointiin liittyviä palveluja – mukaan lukien testaamiseen ja kokeiluihin käytettävät järjestelyt – jotka on kohdennettu startup-yrityksille, pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille, erityisesti perinteisillä sektoreilla, joilla digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönotto on hidasta;

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  siirtämällä asiantuntemusta ja taitotietoa alueiden välillä, erityisesti verkostoimalla yhdelle alueelle sijoittautuneita pk-yrityksiä ja mid cap -yrityksiä sellaisten muilla alueilla sijaitsevien digitaali-innovointikeskittymien kanssa, joilla on parhaat valmiudet asiaankuuluvien palvelujen tarjoamiseen;

  b)  siirtämällä asiantuntemusta ja taitotietoa alueiden välillä, erityisesti verkostoimalla yhdelle alueelle sijoittautuneita startup-yrityksiä, pk-yrityksiä ja mid cap -yrityksiä sellaisten muilla alueilla sijaitsevien digitaali-innovointikeskittymien kanssa, joilla on parhaat valmiudet asiaankuuluvien palvelujen tarjoamiseen;

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  tarjoamalla aihekohtaisia palveluja, mukaan lukien tekoälyyn, suurteholaskentaan sekä kyberturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät palvelut, hallinnoille, julkisen sektorin organisaatioille, pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille. Yksittäiset digitaali-innovointikeskittymät voivat erikoistua tiettyihin aihekohtaisiin palveluihin eikä niiden tarvitse tarjota kaikkia tässä alakohdassa mainittuja aihekohtaisia palveluja;

  c)  tarjoamalla aihekohtaisia palveluja, mukaan lukien tekoälyyn, suurteholaskentaan sekä kyberturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät palvelut, hallinnoille, julkisen sektorin organisaatioille, startup-yrityksille, pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille. Yksittäiset digitaali-innovointikeskittymät voivat erikoistua tiettyihin aihekohtaisiin palveluihin eikä niiden tarvitse tarjota kaikkia tässä alakohdassa mainittuja aihekohtaisia palveluja;

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi hyväksymällä toimintaohjelmia.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Työohjelmat hyväksytään monivuotisina työohjelmina koko ohjelman aikana. Jos se on erityisten toteutukseen liittyvien tarpeiden vuoksi perusteltua, ne voidaan hyväksyä myös yhden tai useamman erityistavoitteen kattavina vuotuisina ohjelmina.

  2.  Työohjelmat hyväksytään monivuotisina työohjelmina joka toinen vuosi. Jos se on erityisten toteutukseen liittyvien tarpeiden vuoksi perusteltua, ne voidaan hyväksyä myös yhden tai useamman erityistavoitteen kattavina vuotuisina ohjelmina.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen yleisen tavoitteen ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

  1.  Määrälliset ja laadulliset indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen yleisen tavoitteen ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jotta voidaan arvioida tehokkaasti ohjelman edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa, komissiolle siirretään valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteen II muuttamista, jotta indikaattoreita voidaan tarvittaessa tarkistaa tai täydentää, ja tämän asetuksen täydentämistä seuranta- ja valvontaverkon perustamista koskevilla säännöksillä.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille ja jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

  3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille ja jäsenvaltioille on asetettava erityiset raportointivaatimukset.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Virallisia EU:n tilastoja, kuten tieto- ja viestintätekniikkaa koskevia säännöllisiä tilastotutkimuksia, on käytettävä mahdollisimman laajasti. Kansallisia tilastokeskuksia on kuultava ohjelman toteutuksen ja digitalisaatiossa saavutetun edistymisen seurannassa käytettävien tilastollisten indikaattoreiden alustavasta suunnittelusta ja myöhemmästä kehittämisestä, ja ne on otettava mukaan tähän työhön yhdessä Eurostatin kanssa.

  4.  Virallisia EU:n tilastoja, kuten tieto- ja viestintätekniikkaa koskevia säännöllisiä tilastotutkimuksia, sekä NUTS-2-tason digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin (DESI) tietokokonaisuuksia on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti, jotta voidaan puuttua Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa koskevien alueellisten tietojen puutteeseen. Kansallisia tilastokeskuksia on kuultava ohjelman toteutuksen ja digitalisaatiossa saavutetun edistymisen seurannassa käytettävien tilastollisten indikaattoreiden alustavasta suunnittelusta ja myöhemmästä kehittämisestä, ja ne on otettava mukaan tähän työhön yhdessä Eurostatin kanssa.

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Arviointi

  Ohjelman arviointi

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

  1.  Komissio huolehtii ohjelman säännöllisestä seurannasta ja ulkoisesta arvioinnista, joka perustuu erityisesti 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun tulosraportointijärjestelmään.

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt.

  2.  Ohjelman säännöllisen seurannan lisäksi komissio laatii väliarviointikertomuksen ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

  3.  Komissio laatii ulkoisen ja riippumattoman loppuarvioinnin perusteella ohjelman lopullisen arviointikertomuksen, jossa arvioidaan sen pitkän aikavälin vaikutuksia ja sen kestävyyttä.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Arviointiraportointijärjestelmällä on varmistettava, että unionin varojen saajat keräävät ohjelman arvioinnissa käytettävät tiedot tehokkaasti, tuloksellisesti, oikea-aikaisesti ja asianmukaisella tarkkuustasolla.

  Poistetaan.

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Komissio toimittaa 3 kohdassa tarkoitetun lopullisen arviointikertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030.

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

  Poistetaan.

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 24 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

  2.  Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2028 saakka 23 ja 24 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 24 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

  3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 23 ja 24 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Edellä olevan 24 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

  6.  Edellä olevien 23 ja 24 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – erityistavoite 4 – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelmassa on tuettava nykyisen ja tulevan työvoiman mahdollisuuksia hankkia helposti pitkälle vietyä digitaalista osaamista, etenkin suurteholaskennan, tekoälyn, hajautettujen tilikirjojen (esim. lohkoketju) ja kyberturvallisuuden alalla, tarjoamalla opiskelijoille, vastavalmistuneille ja nykyisille työntekijöille heidän sijaintipaikastaan riippumatta keinot hankkia tällainen osaaminen ja kehittää sitä.

  Ohjelmassa on tuettava nykyisen ja tulevan työvoiman helposti pitkälle vietyä digitaalista osaamista koskevia hankinta- ja koulutusmahdollisuuksia, etenkin suurteholaskennan, tekoälyn, hajautettujen tilikirjojen (esim. lohkoketju) ja kyberturvallisuuden alalla, tarjoamalla opiskelijoille, täydennyskoulutusta tarvitseville vastavalmistuneille ja kaikenikäisille kansalaisille sekä työnhakijoille ja nykyisille työntekijöille heidän sijaintipaikastaan riippumatta keinot hankkia tällainen osaaminen ja kehittää sitä.

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – erityistavoite 4 – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Pääsy työpaikkakoulutukseen ottamalla osaa harjoitteluihin kehittynyttä teknologiaa käyttävissä osaamiskeskuksissa ja yrityksissä.

  1.  Pääsy työpaikkakoulutukseen ja monimuoto-opetukseen ottamalla osaa harjoitteluihin kehittynyttä teknologiaa käyttävissä osaamiskeskuksissa ja yrityksissä.

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – erityistavoite 4 – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Pääsy oppimisalustojen ja yliopistojen tarjoamille verkossa avoimille massakursseille.

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – erityistavoite 5 – II osa – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  II  Teollisuuden digitalisointiin liittyviin ensimmäisiin toimiin lukeutuvat seuraavat:

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – erityistavoite 5 – I osa – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Koulutus ja kulttuuri: Pääsyn tarjoaminen viimeisimpiin digitaaliteknologioihin tekoälystä kehittyneeseen laskentaan eurooppalaisille suunnittelijoille ja luovalle alalle. Euroopan kulttuuriperinnön hyödyntäminen kulttuurista monimuotoisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja Euroopan kansalaisuutta edistävänä tekijänä. Digitaaliteknologioiden käyttöönoton tukeminen koulutuksessa.

  5.  Koulutus: Digitaaliteknologian käyttöönoton ja digitaalisen viestinnän sääntöjen oppimisen tukeminen virallisessa ja epävirallisessa koulutuksessa sekä arkioppimisessa ja erityisesti sen tukeminen, että digitaaliset taidot, medialukutaito ja digitaaliteknologian käyttö sisällytettäisiin entistä kattavammin opetussuunnitelmiin antaen pääsyn viimeisimpiin digitaaliteknologioihin tekoälystä kehittyneeseen laskentaan, mukaan lukien tarjoamalla kouluille asianmukaiset digitaaliset infrastruktuurit ja laitteet, kuten suuren kapasiteetin laajakaistaverkot ja vähintään 100 Mbps:n yhteys. Niin monimuoto-oppimiseen kuin kokonaan verkossa tarjottavaan etäoppimiseen tehtävien investointien tukeminen. Varhaisesta iästä alkavan digitaalisen koulutuksen jatkamisen tukeminen rajoittamatta kuitenkaan perinteisten ja humanististen taitojen edistämistä ja unohtamatta digitaalisen riippuvuuden riskiä ja mahdollisia digitalisaatioon liittyviä patologioita sosiaalisessa ja fyysisessä vuorovaikutuksessa.

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – erityistavoite 5 – I osa – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Kulttuuriala ja luovat alat: Kulttuurialan ja luovien alojen ja erityisesti audiovisuaalisen alan tukeminen niiden jatkuvassa digitalisoitumisessa siten, että samalla taataan niiden mahdollisuus käyttää kehittyneimpiä, kestävimpiä ja suorituskykyisimpiä digitaaliteknologioita aina tekoälystä kehittyneeseen laskentaan saakka, sekä kulttuurialan ja luovien alojen digitaalisten välineiden ja infrastruktuurien oikeudenmukaisen ja eettisen käytön ja kehittämisen tukeminen.

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 1 – erityistavoite 5 – I osa – 5 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 b.  Kulttuuriperintö: Euroopan aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön hyödyntäminen ja edistäminen kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja Euroopan kansalaisuutta edistävänä tekijänä. Kulttuuriperinnön suojeleminen, säilyttäminen ja levittäminen digitalisaation avulla ja nykyaikaisten digitaalisten kulttuuristen käytäntöjen sekä Europeanan ja kulttuuriperintöpilven kaltaisten digitaalisten aloitteiden ja muun viimeisimmän digitaaliteknologian huomioon ottavien aloitteiden kehittäminen.

  Tarkistus    79

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 2 – erityistavoite 4 – 4.1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.1  Koulutettujen ja työssä olevien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden lukumäärä

  4.1  Unionin alueella koulutettujen ja työssä olevien tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden lukumäärä unionissa vuosittain

  Tarkistus    80

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 2 – erityistavoite 4 – 4.2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.2  Niiden yritysten lukumäärä, joilla on vaikeuksia palkata tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita

  4.2  Niiden unionin alueella toimivien yritysten lukumäärä, joilla on vaikeuksia palkata tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoita, unionissa vuosittain

  Tarkistus    81

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 3 – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa luodaan tutkimushankkeista lähtöisin olevan datan kestävyyteen liittyviä synergioita yhdessä Euroopan horisontti -ohjelman kanssa.

  Tarkistus    82

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 3 – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Synergiat Luova Eurooppa -ohjelman kanssa:

   

  (a)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa tuetaan kulttuuriselle ekosysteemille sekä koko kulttuurialalla ja luovilla aloilla tärkeiden huipputeknologioiden käyttöönotossa tarvittavan pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen kehittämistä ja hankkimista. Se mahdollistaa kulttuurialan ja muiden alojen vaihtotoiminnan, joka koskee luovien yhteisöjen jo kehittämiä käytäntöjä ja edistyneitä digitaalisia taitoja ja edistää taitojen levittämistä ja omaksumista.

   

  (b)  Luova Eurooppa -ohjelman yleisenä tavoitteena on lisätä kulttuurialan ja luovien alojen kilpailukykyä, joten se täydentää tältä osin Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toimia, joilla pyritään tukemaan kulttuurialan ja luovien alojen digitalisaatiota sekä varmistamaan saatavilla olevien alustojen monimuotoisuus ja ottamaan huomioon lisääntyvä markkinoiden keskittyminen digitaalisiin monopoleihin.

   

  (c)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelman sisällä varmistetaan kahdella johtohankkeella #Digital4Culture-strategiaan liittyvien käynnistystoimien jatkuminen. Kulttuuriperintöalan digitalisaatiokehitystä koskevasta johtohankkeesta tuetaan edelleen eurooppalaista aloitetta, joka käynnistettiin kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 aikana. Digitaaliseen osaamiseen keskittyvällä ohjelman osalla on yhteisvaikutuksia medialukutaitoon ja elokuvakasvatukseen liittyvien aiheiden kanssa.

   

  (d)  Ohjelmalla tuetaan eurooppalaisten elokuvien verkkokirjaston perustamista ja toteuttamista laillisissa tilattavissa palveluissa, jotta voidaan tukea jakelua, myynninedistämistä, näkyvyyttä ja löydettävyyttä Euroopan tasolla.

   

  (e)  Ohjelmalla tuetaan teatteri- ja verkkolevityksen vahvistamiseen tarvittavaa uuden teknologian kehittämistä ja tarjotaan eurooppalaisia audiovisuaalisia teoksia laajemmin saataville valtioiden rajojen yli Luova Eurooppa -ohjelman Media-lohkossa asetettujen prioriteettien mukaisesti.

  Tarkistus    83

  Ehdotus asetukseksi

  Liite 3 – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a)  Ohjelmalla tuetaan asianmukaisesti sähköisen eurooppalaisen opiskelijakortin kehittämistä ja täytäntöönpanoa tarjoamalla tekninen infrastruktuuri, kehittämällä valmiuksia ja varmistamalla luotettavuus- ja turvallisuusnäkökohtien kehittäminen varsinkin sähköisen tiedonvaihdon suhteen.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021–2027

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CULT

  14.6.2018

  Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  5.7.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Bogdan Brunon Wenta

  1.6.2018

  Valiokuntakäsittely

  3.9.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  10.10.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka, Michaela Šojdrová

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  27

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

  ECR

  Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Martina Michels

  PPE

  Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  S&D

  Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

  VERTS/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  Dominique Bilde

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (07.11.2018)

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027
  (COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

  Valmistelija: Paul Rübig

  TARKISTUKSET

  Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Suurteholaskentaa koskevan erityistavoitteen osalta sopivimmaksi toteutusmekanismiksi katsotaan yhteisyritys, etenkin jotta voidaan koordinoida suurteholaskentainfrastruktuuria ja tutkimus- ja kehitystoimia koskevia kansallisia ja unionin strategioita ja investointeja, koota resursseja julkisista ja yksityisistä varoista sekä suojata unionin taloudellisia ja strategisia etuja63. Myös jäsenvaltioiden suurteholaskennan osaamiskeskukset tarjoavat suurteholaskentapalveluja teollisuudelle, tiedeyhteisölle ja julkishallinnoille.

  (18)  Suurteholaskentaa koskevan erityistavoitteen osalta sopivimmaksi toteutusmekanismiksi katsotaan yhteisyritys, etenkin jotta voidaan koordinoida suurteholaskentainfrastruktuuria ja tutkimus- ja kehitystoimia koskevia kansallisia ja unionin strategioita ja investointeja, koota resursseja julkisista ja yksityisistä varoista sekä suojata unionin taloudellisia ja strategisia etuja63. Myös jäsenvaltioiden suurteholaskennan osaamiskeskukset tarjoavat suurteholaskentapalveluja teollisuudelle, mukaan lukien pk- ja startup-yritykset, tiedeyhteisölle ja julkishallinnoille.

  _________________

  _________________

  63 Asiakirjaan ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta” liittyvä vaikutustenarviointi (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  63 Asiakirjaan ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta” liittyvä vaikutustenarviointi (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (39 a)  Lohkoketjuteknologialla ja muilla hajautetun tilikirjan teknologioilla voidaan merkittävästi parantaa hajautettujen datajoukkojen saatavuutta unionin alueella, helpottaa asiakirjojen virallista oikeaksi todistamista ja mahdollistaa liiketoimien jäljitettävyys tai tuotteiden liikkuvuus turvallisella ja EU:n säännöstöä noudattavalla tavalla. Niillä vahvistetaan luottamusta sovelluksiin, jotka koskevat useita sidosryhmiä, edistetään yhteistoimintamalleja ja mahdollistetaan hajautettujen datajoukkojen yhtenäistäminen. Tämä johtaa laatu- ja tehokkuushyötyihin, vähentää hallinnollista rasitusta, erityisesti sääntelyn edellyttämää raportointia ja tilintarkastusta, torjuu ja rajoittaa petoksia sekä kannustaa parhaiden käytäntöjen ja eettisten toimintamallien omaksumiseen. Lisäksi valmiuksien parantaminen Euroopassa lohkoketjuteknologian ja muiden hajautetun tilikirjan teknologioiden kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi vahvistaa Euroopan digitaalisia innovaatioekosysteemejä ja auttaa nostamaan eurooppalaiset toimijat johtavien uuden internettalouden toimijoiden joukkoon.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 39 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (39 b)  Eurooppa-neuvoston 19 päivänä lokakuuta 2017 pidetyssä kokouksessa jäsenvaltiot päättivät, että unionissa on kiireellisesti käsiteltävä uusia suuntauksia, lohkoketjuteknologiat mukaan luettuina, ja että samalla olisi varmistettava tietosuojan, digitaalisten oikeuksien ja eettisten normien korkea taso. Euroopan parlamentin päätöslauselmassa "Hajautetun tilikirjan teknologiat ja lohkoketjut: luottamuksen lisääminen välikäsien poistamisen avulla" (2017/2772(RSP)), joka hyväksyttiin 16 päivänä toukokuuta 2018, tunnustetaan lohkoketjun rooli Euroopan ja muun maailman innovoinnin edistämisessä.

   

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 39 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (39 c)  Toisessa Digital Day ‑tapahtumassa 10 päivänä huhtikuuta 2018 Euroopan maat sitoutuivat kehittämään yhdessä edistyksellisiä luotettavia ratkaisuja julkisille palveluille (esimerkiksi kehittämällä eurooppalaista lohkoketjuinfrastruktuuria palveluja varten) ja kehottivat komissiota tukemaan lohkoketjuteknologian ja hajautetun tilikirjan teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa sen digitaalisten ohjelmien avulla.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 43 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (43)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita74. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevissa arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

  (43)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen nopeaa saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista vähintään 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita74 vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja mahdollisimman pian ja viimeistään vuoteen 2027 mennessä 30 prosentilla. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevissa arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa. On välttämätöntä, että EU todella sitoutuu olemaan edelläkävijä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa, vaikkei monivuotista rahoituskehystä koskeviin ehdotuksiin sisälly selkeää ja näkyvää sitoumusta asiasta, ja siksi kestävän kehityksen tavoitteet olisi sisällytettävä seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä kaikkiin EU:n toimintapolitiikkoihin ja aloitteisiin.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ohjelmalla on viisi erityistavoitetta:

  2.  Ohjelmalla on kuusi erityistavoitetta:

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  Lohkoketjuteknologia ja hajautetun tilikirjan teknologiat

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  yrittäjien, pienten yritysten johtajien ja työvoiman lyhytkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  b)  yrittäjien, pienten yritysten, myös startup-yritysten, johtajien ja työvoiman lyhytkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  kehittyneen digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönoton tukeminen unionin teollisuudessa, etenkin pk-yrityksissä, mukaan lukien erityisesti suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus ja tulevat kehitteillä olevat teknologiat;

  e)  kehittyneen digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönoton tukeminen unionin teollisuudessa, etenkin pk- ja startup-yrityksissä, mukaan lukien erityisesti suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus ja tulevat kehitteillä olevat teknologiat;

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  8 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  8 a artikla

   

  Lohkoketjuteknologia ja hajautetun tilikirjan teknologiat

   

  Erityistavoitteessa 6 annettava unionin rahoitus: Lohkoketjuteknologialla ja hajautetun tilikirjan teknologioilla on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin:

   

  a)  unionin keskeisten lohkoketjuteknologiaan ja hajautetun tilikirjan teknologioihin liittyvien valmiuksien kasvattaminen ja lujittaminen, kansallisten/alueellisten lohkoketjuinfrastruktuurien yhdistäminen ja sellaisen hallintomallin luominen, jolla voidaan tukea lohkoketjuteknologian ja hajautetun tilikirjan teknologioiden mahdollistamien uusien digitaalisten palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa unionin lainsäädäntökehyksen mukaisesti;

   

  b)  näiden valmiuksien asettaminen yritysten [, erityisesti pk-yritysten], julkisen hallinnon tai muiden organisaatioiden saataville, jotta voitaisiin tukea unionin kansalaisia ja digitaalitaloutta hyödyttävien teknologioiden innovatiivisten rajat ylittävien sovellusten kehittämistä [Euroopassa];

   

  c)  sellaisen eurooppalaisen lohkoketjupalveluinfrastruktuurin edelleen kehittäminen, käyttöönotto, koordinointi ja hallinnointi unionin tasolla, joka täyttää maailmanlaajuisesti korkeimmat kyberturvallisuuden, energiatehokkuuden ja yksityisyydensuojan standardit ja on julkisten ja yksityisten käyttäjien saatavilla muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa yleistä etua koskevien palveluiden tarjoamisen tukemiseksi;

   

  d)  sellaisen lohkoketjuteknologiaa ja hajautetun tilikirjan teknologioita koskevaa integroitua unionin innovaatioekosysteemiä vahvistavan tutkimuksen ja innovoinnin tuloksena saatavan käyttövalmiin/operatiivisen teknologian käyttöönoton tukeminen, jolla tarjotaan testaus- ja kokeilujärjestelyjä jäsenvaltioissa.

  Perustelu

  Lohkoketjuteknologialla ja muilla hajautetun tilikirjan teknologioilla voidaan merkittävästi parantaa hajautettujen datajoukkojen saatavuutta unionin alueella, helpottaa asiakirjojen virallista oikeaksi todistamista ja mahdollistaa liiketoimien jäljitettävyys tai tuotteiden liikkuvuus turvallisella ja EU:n säännöstöä noudattavalla tavalla. Niillä vahvistetaan luottamusta sovelluksiin, jotka koskevat useita sidosryhmiä, edistetään yhteistoimintamalleja ja mahdollistetaan hajautettujen datajoukkojen yhtenäistäminen. Tämä johtaa laatu- ja tehokkuushyötyihin, vähentää hallinnollista rasitusta, erityisesti sääntelyn edellyttämää raportointia ja tilintarkastusta, torjuu ja rajoittaa petoksia sekä kannustaa parhaiden käytäntöjen ja eettisten toimintamallien omaksumiseen.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 9 194 000 000 euroa käypinä hintoina.

  1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 8 192 391 000 euroa vuoden 2018 hintoina (9 194 000 000 euroa käypinä hintoina).

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  enintään 2 698 240 000 euroa erityistavoitteeseen 1 ”Suurteholaskenta”

  a)  enintään 2 404 289 438 euroa vuoden 2018 hintoina (2 698 240 000 euroa käypinä hintoina) erityistavoitteeseen 1 ”Suurteholaskenta”

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  enintään 2 498 369 000 euroa erityistavoitteeseen 2 ”Tekoäly”

  b)  enintään 2 226 192 703 euroa vuoden 2018 hintoina (2 498 369 000 euroa käypinä hintoina) erityistavoitteeseen 2 ”Tekoäly”

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  enintään 1 998 696 000 euroa erityistavoitteeseen 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus”

  c)  enintään 1 780 954 875 euroa vuoden 2018 hintoina (1 998 696 000 euroa käypinä hintoina) erityistavoitteeseen 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus”

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  enintään 699 543 000 euroa erityistavoitteeseen 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen”

  d)  enintään 623 333 672 euroa vuoden 2018 hintoina (699 543 000 euroa käypinä hintoina) erityistavoitteeseen 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen”

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  enintään 1 299 152 000 euroa erityistavoitteeseen 5 ”Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus”

  e)  enintään 1 157 620 312 euroa vuoden 2018 hintoina (1 299 152 000 euroa käypinä hintoina) erityistavoitteeseen 5 ”Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus”

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Komissio varmistaa, että digitaalistrategian kannalta tärkeiden ohjelmien hakemista ja osallistumista koskevat menettelyvaatimukset yhdenmukaistetaan.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa, mukaan lukien erityisesti hankinnat ensisijaisena muotona sekä avustukset ja palkinnot. Lisäksi ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta sellaisten rahoitusvälineiden avulla, jotka kuuluvat rahoitusta yhdistäviin toimiin.

  2.  Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta missä tahansa varainhoitoasetuksessa vahvistetussa muodossa, mukaan lukien erityisesti komission tai rahoituselimen ja rahoituksensaajien hankinnat erikseen tai yhdessä toiminnan ensisijaisena muotona sekä avustukset ja palkinnot. Hankinnoissa voidaan sallia useampien hankintasopimusten tekeminen samassa menettelyssä ja tarjota mahdollisuus tulokseen perustuville ehdoille, jotka ovat soveltuvien kansainvälisten hankintasopimusten mukaisia. Lisäksi ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta sellaisten rahoitusvälineiden avulla, jotka kuuluvat rahoitusta yhdistäviin toimiin.

  Perustelu

  Tarkistuksen tavoitteena on sallia hankintojen mahdollisimman tehokas käyttö selventämällä säännöstä siitä, kuinka komissio tai EU:n rahoituselimet itse voivat osallistua hankkijoina Digitaalinen Eurooppa -ohjelman rahoittamiin julkisiin hankintoihin. Yhdellä hankinnalla voidaan myös myöntää sopimuksia useille myyjille tai useiden hankintalähteiden käyttöön ja varmistaa näin parempi vastineen saaminen rahoille ja turvata tavaroiden ja palveluiden jatkuva saanti erityisesti digitaalisen teknologian osalta.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  tarjoamalla digitalisointiin liittyviä palveluja – mukaan lukien testaamiseen ja kokeiluihin käytettävät järjestelyt – jotka on kohdennettu pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille, myös perinteisillä sektoreilla, joilla digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönotto on hidasta;

  a)  tarjoamalla digitalisointiin liittyviä palveluja – mukaan lukien testaamiseen ja kokeiluihin käytettävät järjestelyt – jotka on kohdennettu pk-yrityksille, mid cap -yrityksille ja startup-yrityksille, myös perinteisillä sektoreilla, joilla digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönotto on hidasta;

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  siirtämällä asiantuntemusta ja taitotietoa alueiden välillä, erityisesti verkostoimalla yhdelle alueelle sijoittautuneita pk-yrityksiä ja mid cap ‑yrityksiä sellaisten muilla alueilla sijaitsevien digitaali-innovointikeskittymien kanssa, joilla on parhaat valmiudet asiaankuuluvien palvelujen tarjoamiseen;

  b)  siirtämällä asiantuntemusta ja taitotietoa alueiden välillä, erityisesti verkostoimalla yhdelle alueelle sijoittautuneita pk-yrityksiä, mid cap ‑yrityksiä ja startup-yrityksiä sellaisten muilla alueilla sijaitsevien digitaali-innovointikeskittymien kanssa, joilla on parhaat valmiudet asiaankuuluvien palvelujen tarjoamiseen;

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  tarjoamalla aihekohtaisia palveluja, mukaan lukien tekoälyyn, suurteholaskentaan sekä kyberturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät palvelut, hallinnoille, julkisen sektorin organisaatioille, pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille. Yksittäiset digitaali-innovointikeskittymät voivat erikoistua tiettyihin aihekohtaisiin palveluihin eikä niiden tarvitse tarjota kaikkia tässä alakohdassa mainittuja aihekohtaisia palveluja;

  c)  tarjoamalla aihekohtaisia palveluja, mukaan lukien tekoälyyn, suurteholaskentaan sekä kyberturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät palvelut, hallinnoille, julkisen sektorin organisaatioille, pk-yrityksille, mid cap -yrityksille ja startup-yrityksille. Yksittäiset digitaali-innovointikeskittymät voivat erikoistua tiettyihin aihekohtaisiin palveluihin eikä niiden tarvitse tarjota kaikkia tässä alakohdassa mainittuja aihekohtaisia palveluja;

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  tarve ratkaista rahoitusongelmia kuten markkinarahoituksen puute;

  d)  tarve ratkaista erityisesti nuorten yrittäjien ja pk-yritysten rahoitusongelmia kuten markkinarahoituksen puute;

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

  2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. Se varmistaa myös yhdennetyt tiedot ja sen, että hakijat voivat saada unionin rahoitusta digitaalialalla. Ohjelmalle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  14.6.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Paul Rübig

  28.6.2018

  Valiokuntakäsittely

  26.9.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  5.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  27

  2

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Michael Detjen

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  27

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

  S&D

  Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  2

  -

  ENF

  André Elissen

  NI

  Eleftherios Synadinos

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Symbolien selitykset:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.11.2018)

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027
  (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

  Valmistelija: Adina‑Ioana Vălean

  TARKISTUKSET

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Ohjelman yleisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden digitalisaation tukeminen sekä innovointia, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikkojen tarjoamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen edistäminen yritysten ja kansalaisten hyödyksi kaikkialla unionissa. Ohjelman olisi rakennuttava viiden keskeisiä politiikan aloja vastaavan erityistavoitteen ympärille. Ne ovat suurteholaskenta, kyberturvallisuus, tekoäly, pitkälle viety digitaalinen osaaminen sekä käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus. Kaikilla näillä aloilla ohjelmassa olisi myös pyrittävä sovittamaan paremmin yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden toimintapolitiikat sekä kokoamaan yhteen yksityisiä ja teollisia resursseja investointien lisäämiseksi ja vahvempien synergioiden luomiseksi.

  (10)  Ohjelman yleisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden ja eurooppalaisten yhteiskuntien digitalisaation tukeminen sekä innovointia, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikkojen tarjoamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen edistäminen yritysten, alueiden, paikallisyhteisöjen ja kansalaisten hyödyksi kaikkialla unionissa. Ohjelman olisi rakennuttava viiden keskeisiä politiikan aloja vastaavan erityistavoitteen ympärille. Ne ovat suurteholaskenta, kyberturvallisuus, tekoäly, pitkälle viety digitaalinen osaaminen sekä käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö, yhteentoimivuus ja digitaalisen kuilun kurominen umpeen alueiden välillä ja kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen välillä. Kaikilla näillä aloilla ohjelmassa olisi myös pyrittävä sovittamaan paremmin yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden toimintapolitiikat sekä kokoamaan yhteen yksityisiä ja teollisia resursseja investointien lisäämiseksi ja vahvempien synergioiden luomiseksi.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Ohjelman toteuttamisessa keskeinen asema olisi annettava digitaali-innovointikeskittymille, joiden pitäisi edistää kehittyneen digitaaliteknologian laajaa käyttöönottoa teollisuudessa, julkisissa organisaatioissa ja tiedeyhteisössä. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi varmistettava laajin mahdollinen maantieteellinen kattavuus Euroopassa59. Ensimmäinen joukko digitaali-innovointikeskittymiä valitaan jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta, minkä jälkeen verkostoa laajennetaan avoimella ja kilpaillulla prosessilla. Digitaali-innovointikeskittymät toimivat yhteyspisteinä viimeisimpiin digitaalisiin valmiuksiin, mukaan lukien suurteholaskenta, tekoäly ja kyberturvallisuus, sekä muihin olemassa oleviin innovatiivisiin teknologioihin, kuten keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin, joita on saatavilla myös fablab- ja citylab-keskuksissa. Ne toimivat keskitettynä yhteyspisteenä, jonka kautta voi saada käyttöön testattua ja validoitua teknologiaa ja jonka kautta voidaan edistää avointa innovointia. Ne antavat tukea myös pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi myös edistettävä syrjäisimpien alueiden osallistumista digitaalisille sisämarkkinoille.

  (11)  Ohjelman toteuttamisessa keskeinen asema olisi annettava digitaali-innovointikeskittymille, joiden pitäisi edistää kehittyneen digitaaliteknologian laajaa käyttöönottoa teollisuudessa, julkisissa organisaatioissa, julkishallinnossa ja tiedeyhteisössä. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi varmistettava laajin mahdollinen maantieteellinen kattavuus Euroopassa59. Ensimmäinen joukko digitaali-innovointikeskittymiä valitaan jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta, minkä jälkeen verkostoa laajennetaan avoimella, selkeällä ja kilpaillulla prosessilla. Digitaali-innovointikeskittymät toimivat yhteyspisteinä viimeisimpiin digitaalisiin valmiuksiin, mukaan lukien suurteholaskenta, tekoäly ja kyberturvallisuus, sekä muihin olemassa oleviin innovatiivisiin teknologioihin, kuten keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin, joita on saatavilla myös fablab- ja citylab-keskuksissa. Ne toimivat keskitettynä yhteyspisteenä, jonka kautta voi saada käyttöön testattua ja validoitua teknologiaa ja jonka kautta voidaan edistää avointa innovointia. Ne antavat tukea myös pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi myös edistettävä syrjäisimpien alueiden osallistumista digitaalisille sisämarkkinoille.

  _________________

  _________________

  59 Kuten esitetään Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa (COM(2016) 180 final).

  59 Kuten esitetään Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa (COM(2016) 180 final).

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Unionin suurteholaskentavalmiuksien ja niihin liittyvien datankäsittelyvalmiuksien olisi mahdollistettava suurteholaskennan laajempi käyttö teollisuudessa ja yleisemmin ottaen yleistä etua koskevilla aloilla niiden ainutkertaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, joita supertietokoneet tarjoavat yhteiskunnalle terveydenhuollon, ympäristön ja turvallisuuden alalla ja teollisuuden, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ylläpitämisen suhteen.

  (16)  Unionin suurteholaskentavalmiuksien ja niihin liittyvien datankäsittelyvalmiuksien olisi mahdollistettava, että kaikki ohjelman edunsaajat voivat käyttää suurteholaskentaa laajemmin ja yleisemmin ottaen yleistä etua koskevilla aloilla niiden ainutkertaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, joita supertietokoneet tarjoavat yhteiskunnalle sosiaalisen osallisuuden, terveydenhuollon, ympäristön ja turvallisuuden alalla ja teollisuuden, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ylläpitämisen suhteen.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (16 a)  Tietoteknisten laitteiden ja datakeskusten energiankäytön olisi perustuttava uusiutuviin energialähteisiin, sillä sen odotetaan lisääntyvän jatkuvasti seuraavien vuosikymmenten aikana.

  Perustelu

  Datan varastoinnista on tulossa yhä suurempi ongelma, sillä datakeskuksilla arvioidaan olevan koko tieto- ja viestintätekniikka-alan nopeimmin kasvava hiilidioksidijalanjälki. Tutkimusten mukaan viestintäteknologian alan kokonaissähkönkulutuksen odotetaan kasvavan tulevina vuosina niin, että sen osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä on vuoteen 2040 mennessä mahdollisesti 14 prosenttia (tällä hetkellä se on jo 2 prosenttia) https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Suurteholaskentaa koskevan erityistavoitteen osalta sopivimmaksi toteutusmekanismiksi katsotaan yhteisyritys, etenkin jotta voidaan koordinoida suurteholaskentainfrastruktuuria ja tutkimus- ja kehitystoimia koskevia kansallisia ja unionin strategioita ja investointeja, koota resursseja julkisista ja yksityisistä varoista sekä suojata unionin taloudellisia ja strategisia etuja63. Myös jäsenvaltioiden suurteholaskennan osaamiskeskukset tarjoavat suurteholaskentapalveluja teollisuudelle, tiedeyhteisölle ja julkishallinnoille.

  (18)  Suurteholaskentaa koskevan erityistavoitteen osalta sopivimmaksi toteutusmekanismiksi katsotaan yhteisyritys, etenkin jotta voidaan koordinoida suurteholaskentainfrastruktuuria ja tutkimus- ja kehitystoimia koskevia kansallisia ja unionin strategioita ja investointeja, koota resursseja julkisista ja yksityisistä varoista sekä suojata unionin taloudellisia ja strategisia etuja63. Myös jäsenvaltioiden suurteholaskennan osaamiskeskukset tarjoavat suurteholaskentapalveluja teollisuudelle, mukaan lukien pk- ja uusyritykset, tiedeyhteisölle ja julkishallinnoille.

  _________________

  _________________

  63 Asiakirjaan ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta” liittyvä vaikutustenarviointi (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  63 Asiakirjaan ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta” liittyvä vaikutustenarviointi (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Tässä ohjelmassa tuetut kehittyneet digitaaliteknologiat, kuten suurteholaskenta, kyberturvallisuus ja tekoäly, eivät ole riittävän kypsiä, jotta ne voitaisiin siirtää pois tutkimuksen piiristä ja ottaa käyttöön, panna täytäntöön ja laajentaa unionin tasolla. Samoin kuin näiden teknologioiden käyttöönotto myös niihin liittyvä osaamisulottuvuus edellyttää unionin toimia. Pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia olisi laajennettava ja lisättävä ja ne olisi asetettava saataville kaikkialla EU:ssa. Tämän tekemättä jättäminen voisi vaikeuttaa kehittyneiden digitaaliteknologioiden sujuvaa käyttöönottoa ja heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. Tässä ohjelmassa tuetut toimet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan horisontti -ohjelmasta tuettuja toimia.

  (28)  Tässä ohjelmassa tuetut kehittyneet digitaaliteknologiat, kuten suurteholaskenta, kyberturvallisuus, tietosuoja ja tekoäly, eivät ole riittävän kypsiä, jotta ne voitaisiin siirtää pois tutkimuksen piiristä ja ottaa käyttöön, panna täytäntöön ja laajentaa unionin tasolla. Samoin kuin näiden teknologioiden käyttöönotto myös niihin liittyvä osaamisulottuvuus edellyttää unionin toimia. Pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia olisi laajennettava ja lisättävä ja ne olisi asetettava saataville kaikkialla EU:ssa. Tämän tekemättä jättäminen voisi vaikeuttaa kehittyneiden digitaaliteknologioiden sujuvaa käyttöönottoa ja heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. Tässä ohjelmassa tuetut toimet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan horisontti -ohjelmasta tuettuja toimia.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Terveydenhuollon68, liikkuvuuden, oikeuden, maan/ympäristön seurannan, koulutuksen ja kulttuurin kaltaisten yleistä etua koskevien alojen digitalisaatio edellyttää digitaalipalvelujen infrastruktuurien jatkamista ja laajentamista; nämä infrastruktuurit mahdollistavat turvatun rajatylittävän tiedonsiirron ja edistävät kansallista kehitystä. Niiden mahdollisia synergioita voidaan hyödyntää parhaiten koordinoimalla niitä tässä ohjelmassa.

  (30)  Terveydenhuollon68, liikkuvuuden, oikeuden, maan/ympäristön seurannan, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen, energia-infrastruktuurin, koulutuksen ja kulttuurin kaltaisten yleistä etua koskevien alojen digitalisaatio edellyttää digitaalipalvelujen infrastruktuurien jatkamista ja laajentamista; nämä infrastruktuurit mahdollistavat turvatun rajatylittävän tiedonsiirron ja edistävät kansallista kehitystä. Niiden mahdollisia synergioita voidaan hyödyntää parhaiten koordinoimalla niitä tässä ohjelmassa.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 43 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (43)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita74. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevissa arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

  (43)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin velvoitteiden mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja autetaan sen yleisen tavoitteen saavuttamisessa, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita74. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana olisi yksilöitävä asiaankuuluvia toimia, ja niitä olisi arvioitava uudelleen asiaa koskevissa arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa, jotta varmistetaan näiden velvoitteiden kattava noudattaminen.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)   uudistetaan koulutusta kaikkialla unionissa;

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b b)   edistetään avointa hallintoa;

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b c)   lisätään digitaaliteknologian käyttöä keinona parantaa tiedon ja kulttuurin saatavuutta kansalaisille ja parantaa heidän työnsaantimahdollisuuksiaan.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  keskeisten tekoälyyn liittyvien valmiuksien, kuten algoritmien dataresurssien ja kirjastojen, kasvattaminen ja lujittaminen tietosuojalainsäädäntöä noudattaen;

  a)  keskeisten tekoälyyn liittyvien valmiuksien, kuten algoritmien dataresurssien ja kirjastojen, kasvattaminen ja lujittaminen tietosuojalainsäädäntöä täysimääräisesti noudattaen;

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  kehittyneiden kyberturvallisuuslaitteiden, -työkalujen ja -datainfrastruktuurien hankinnan tukeminen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tietosuojalainsäädäntöä täysimääräisesti noudattaen;

  a)  kehittyneiden kyberturvallisuuslaitteiden, -työkalujen ja -datainfrastruktuurien hankinnan tukeminen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tietosuojalainsäädäntöä ja perusoikeuksia täysimääräisesti noudattaen;

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  yrittäjien, pienten yritysten johtajien ja työvoiman lyhytkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  b)  yrittäjien, pienten yritysten, myös uusyritysten, johtajien ja työvoiman lyhytkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  sen varmistaminen, että julkisella sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa, oikeuslaitoksessa, liikenteessä, energia-alalla, ympäristöalalla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla, voidaan ottaa käyttöön ja asettaa saataville viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita, etenkin suurteholaskenta, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus;

  a)  sen varmistaminen, että julkisella sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa, oikeuslaitoksessa, liikenteessä, energia-alalla, ympäristöalalla, ilmastoalalla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla, voidaan ottaa käyttöön ja asettaa saataville viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita, etenkin suurteholaskenta, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus;

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  kehittyneen digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönoton tukeminen unionin teollisuudessa, etenkin pk-yrityksissä, mukaan lukien erityisesti suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus ja tulevat kehitteillä olevat teknologiat;

  e)  kehittyneen digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönoton tukeminen unionin teollisuudessa, etenkin pk-yrityksissä ja uusyrityksissä, mukaan lukien erityisesti suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus ja tulevat kehitteillä olevat teknologiat;

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i a)  sen varmistaminen, että käyttäjäkeskeisen suunnittelun käsite mukautetaan perinpohjaisesti luomalla digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat yksinkertaisia, muunnettavissa ja yksilöllisiin tarpeisiin räätälöitävissä, ja että siinä otetaan huomioon ikääntyvä väestö. 

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  tarjoamalla digitalisointiin liittyviä palveluja – mukaan lukien testaamiseen ja kokeiluihin käytettävät järjestelyt – jotka on kohdennettu pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille, myös perinteisillä sektoreilla, joilla digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönotto on hidasta;

  a)  tarjoamalla digitalisointiin liittyviä palveluja – mukaan lukien testaamiseen ja kokeiluihin käytettävät järjestelyt – jotka on kohdennettu pk-yrityksille, mid cap -yrityksille ja uusyrityksille, myös perinteisillä sektoreilla, joilla digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönotto on hidasta;

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  siirtämällä asiantuntemusta ja taitotietoa alueiden välillä, erityisesti verkostoimalla yhdelle alueelle sijoittautuneita pk-yrityksiä ja mid cap -yrityksiä sellaisten muilla alueilla sijaitsevien digitaali-innovointikeskittymien kanssa, joilla on parhaat valmiudet asiaankuuluvien palvelujen tarjoamiseen;

  b)  siirtämällä asiantuntemusta ja taitotietoa alueiden välillä, erityisesti verkostoimalla yhdelle alueelle sijoittautuneita pk-yrityksiä, mid cap -yrityksiä ja uusyrityksiä sellaisten muilla alueilla sijaitsevien digitaali-innovointikeskittymien kanssa, joilla on parhaat valmiudet asiaankuuluvien palvelujen tarjoamiseen;

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  tarjoamalla aihekohtaisia palveluja, mukaan lukien tekoälyyn, suurteholaskentaan sekä kyberturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät palvelut, hallinnoille, julkisen sektorin organisaatioille, pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille. Yksittäiset digitaali-innovointikeskittymät voivat erikoistua tiettyihin aihekohtaisiin palveluihin eikä niiden tarvitse tarjota kaikkia tässä alakohdassa mainittuja aihekohtaisia palveluja;

  c)  tarjoamalla aihekohtaisia palveluja, mukaan lukien tekoälyyn, suurteholaskentaan sekä kyberturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät palvelut, hallinnoille, julkisen sektorin organisaatioille, pk-yrityksille, mid cap -yrityksille ja startup-yrityksille. Yksittäiset digitaali-innovointikeskittymät voivat erikoistua tiettyihin aihekohtaisiin palveluihin eikä niiden tarvitse tarjota kaikkia tässä alakohdassa mainittuja aihekohtaisia palveluja;

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021–2027

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  14.6.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Adina-Ioana Vălean

  21.6.2018

  Hyväksytty (pvä)

  12.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  42

  5

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  42

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Stefan Eck

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

  5

  -

  ECR

  Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  1

  0

  ENF

  Jean-François Jalkh

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (7.11.2018)

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027
  (COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

  Valmistelija: Evelyne Gebhardt

  LYHYET PERUSTELUT

  Internet ja uudet teknologiat muuttavat yhteiskuntaa ja taloutta perin pohjin. Jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset, teollisuus, liike-elämä ja julkishallinto saavat täyden hyödyn tästä kehityksestä ja digitaalisista sisämarkkinoista, on lisättävä investointeja nykyaikaiseen digitaaliseen infrastruktuuriin, esimerkiksi suurteholaskentaan, tekoälytuotteisiin ja ‑palveluihin sekä tehokkaisiin kyberturvallisuusvalmiuksiin yhdistettynä investointeihin työntekijöiden ja opiskelijoiden pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen näissä uusissa teknologioissa.

  Jotta voidaan edistää innovointia, puuttua markkinoiden hajanaisuuteen reiluilla ja tasapuolisilla edellytyksillä ja saavuttaa kuluttajien luottamus, Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin on toteutettava tällaiset huomattavat investoinnit infrastruktuuriin ja digitaaliseen osaamiseen. Tämä vastaa täysin Euroopan parlamentin mietinnössään digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista[1] esittämää kehotusta digitaalista infrastruktuuria ja taitoja koskevan pitkän aikavälin investointistrategian laatimiseksi sekä Euroopan teollisuuden ja julkishallinnon digitalisaation tukemiseksi.

  Uusi Digitaalinen Eurooppa -ohjelma voi olla tehokas väline tukemaan tätä digitalisaatiota. Lisäksi sillä täydennetään muita Euroopan unionin ohjelmia, tuetaan unionin muita politiikanaloja ja luodaan siten synergiavaikutuksia erityisesti seuraavien kanssa:

  •  Euroopan horisontti -ohjelma, jolla tuetaan uusien teknologioiden tutkimusta ja kehittämistä

  •  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka varoilla tuetaan muun muassa digitaalisten ratkaisujen, mukaan lukien kyberturvallisuus, käyttöönottoa

  •  Verkkojen Eurooppa -väline, joka tarjoaa infrastruktuuria laajakaistaverkoille, ja

  •  sisämarkkinaohjelma, jolla tuetaan muun muassa digitaalitalouteen, kyberturvallisuuteen ja tekoälyyn liittyvää tuoteturvallisuutta.

  Valmistelija pitää uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa koskevaa ehdotusta tervetulleena ja ehdottaa, että säilytetään komission ehdottama ohjelman kokonaisbudjetti 8,192 miljardia euroa kiinteinä hintoina (eli 9,194 miljardia euroa käypinä hintoina) Euroopan parlamentin 14. maaliskuuta 2018 antamaan päätöslauselmaan[2] perustuvan sopimuksen mukaisesti. Valmistelija pyytää kuitenkin jäsenvaltioita ja yksityistä sektoria suorittamaan rahoitusosuuden, joka tarvitaan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Lisäksi valmistelija suhtautuu myönteisesti nykyisten ja uusien digitaali-innovointikeskittymien ottamiseen mukaan ohjelman täytäntöönpanoon. Digitaali-innovointikeskittymien avulla tuetaan Euroopan teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, sekä julkishallinnon digitalisaatiota ja digitaalisten valmiuksien levittämistä paikallisella tasolla. Tästä syystä valmistelija ehdottaa, että digitaalisen innovoinnin velvoitteita lisätään ja selvennetään, että keskittymien olisi sallittava ottaa vastaan muita julkisia tai yksityisiä rahoitusosuuksia ja tuloja, joita saadaan digitaali-innovointikeskittymien omista varoista. Lisäksi digitaali-innovointikeskittymien olisi voitava vapaasti määritellä oma organisaationsa, kokoonpanonsa, työohjelmansa ja työmenetelmänsä.

  Jotta ei syntyisi merkittävää investointivajetta muissa uusissa teknologioissa, jotka kuuluvat Euroopan horisontti -ohjelman mutta eivät Digitaalinen Eurooppa -ohjelman soveltamisalaan, olisi tehtävä selväksi, että nämä muut uudet teknologiat voivat saada rahoitusta tämän ohjelman puitteissa, edellyttäen, että ne ovat osa kattavaa ja asiaan liittyvää ratkaisua, johon sovelletaan 4–8 artiklassa tarkoitettuja teknologioita.

  Erityistavoitteet:

  Valmistelija tukee EuroHPC-julistusta ja komission ehdotusta neuvoston asetukseksi, jolla perustetaan EuroHPC-yhteisyritys. Se vaikuttaa toimivalta ja tehokkaalta välineeltä integroidun suurteholaskentainfrastruktuurin hankintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon.

  Kun otetaan huomioon, että tekoälyllä toimivien robotiikkaratkaisujen ja hajautetun tilikirjan teknologian (esim. lohkoketju) kysyntä on kiistatta kasvussa Euroopan teollisuudessa ja että on tärkeää välttää näillä aloilla huomattava investointivaje, ohjelman tavoitteisiin olisi kuuluttava tekoälyllä toimiva robotiikkaa ja hajautetun tilikirjan teknologia.

  Valmistelija ehdottaa, että digitaalisen syrjäytymisen torjumiseksi kaikille päteville henkilöille annetaan mahdollisuus pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen. Koska Euroopan teollisuuden tarpeisiin vastaamiseksi on koulutettava paljon ihmisiä ja koska on haastavaa rekrytoida tähän tehtävään riittävästi ammattitaitoisia kouluttajia, valmistelija ehdottaa myös, että tuetaan yleiseurooppalaisen sähköisen oppimisen alustan suunnittelua ja tarjoamista.

  TARKISTUKSET

  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Ohjelmalla olisi varmistettava unionin talousarvioon liittyvien innovatiivisten rahoitusvälineiden ja -järjestelyjen mahdollisimman suuri avoimuus, vastuuvelvollisuus ja demokraattinen valvonta, etenkin siltä osin, mikä on niiden odotettu ja toteutunut vaikutus unionin tavoitteiden saavuttamiseen.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Syyskuussa 2017 järjestetyssä Tallinnan digitaalihuippukokouksessa55 ja 19. lokakuuta 2017 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä56 tuotiin esiin Euroopan tarve investoida talouksien digitalisointiin ja osaamisvajeen poistamiseen Euroopan kilpailukyvyn, elämänlaatumme ja yhteiskuntarakenteemme ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Eurooppa-neuvosto totesi, että digitalisaatio tarjoaa valtavat mahdollisuudet innovoinnille, kasvulle ja työllisyydelle, edistää maailmanlaajuista kilpailukykyämme sekä vahvistaa luovaa ja kulttuurista monimuotoisuutta. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että joihinkin digitalisaatiokehityksen asettamiin haasteisiin puututaan yhdessä ja että tarkistetaan toimintapolitiikkoja, joihin digitalisaatio vaikuttaa.

  (6)  Syyskuussa 2017 järjestetyssä Tallinnan digitaalihuippukokouksessa55 ja 19. lokakuuta 2017 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä56 tuotiin esiin Euroopan tarve investoida talouksien digitalisointiin ja osaamisvajeen poistamiseen Euroopan kilpailukyvyn, elämänlaatumme ja yhteiskuntarakenteemme ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Eurooppa-neuvosto totesi, että digitalisaatio tarjoaa valtavat mahdollisuudet innovoinnille, kasvulle ja työllisyydelle, edistää maailmanlaajuista kilpailukykyämme sekä vahvistaa luovaa ja kulttuurista monimuotoisuutta. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että joihinkin digitalisaatiokehityksen asettamiin haasteisiin puututaan yhdessä ja että tarkistetaan toimintapolitiikkoja, joihin digitalisaatio vaikuttaa. Parhaassa tapauksessa tämän Euroopan tasoisen toimen muodostavan ohjelman rahoituspuitteita olisi täydennettävä merkittävillä yksityisen sektorin varoilla sekä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla.

  _________________

  _________________

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Jäsenvaltiot ilmaisivat yhteistyösopimuksia allekirjoittamalla 10 päivänä huhtikuuta 2018 tukensa aloitteille, jotka liittyvät tekoälyä ja hajautetun tilikirjan teknologiaa (esimerkiksi lohkoketjua) koskeviin infrastruktuuripalveluihin, ja halunsa tehdä niissä yhteistyötä.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Komission tiedonannossa ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen”57 hahmotellaan tulevan rahoituskehyksen vaihtoehtojen joukossa Euroopan digitalisaatiota tukevaa ohjelmaa, jolla edistettäisiin voimakkaasti älykästä kasvua muun muassa laadukkaan datainfrastruktuurin, yhteenliitettävyyden ja kyberturvallisuuden alalla. Ohjelmalla pyrittäisiin varmistamaan EU:n johtoasema suurteholaskennan, seuraavan sukupolven internetin, tekoälyn, robotiikan ja massadatan alalla. Se vahvistaisi eurooppalaisen teollisuuden ja liike-elämän kilpailuasemaa digitaalitalouden eri aloilla ja supistaisi tuntuvasti osaamisvajetta kaikkialla unionissa.

  (8)  Komission tiedonannossa ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen”57 hahmotellaan tulevan rahoituskehyksen vaihtoehtojen joukossa Euroopan digitalisaatiota tukevaa ohjelmaa, jolla edistettäisiin voimakkaasti älykästä kasvua muun muassa laadukkaan datainfrastruktuurin, yhteenliitettävyyden, julkishallinnon digitalisaation ja kyberturvallisuuden alalla. Ohjelmalla pyrittäisiin vähentämään Euroopan unionin ja johtavien talouksien välistä kuilua suurteholaskennan, seuraavan sukupolven internetin, tekoälyn, robotiikan ja massadatan alalla. Se vahvistaisi eurooppalaisen teollisuuden ja liike-elämän kilpailuasemaa digitaalitalouden eri aloilla ja supistaisi tuntuvasti osaamisvajetta kaikkialla unionissa.

  __________________

  __________________

  57 COM(2018) 98 final

  57 COM(2018) 98 final

  Perustelu

  Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Ohjelman yleisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden digitalisaation tukeminen sekä innovointia, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikkojen tarjoamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen edistäminen yritysten ja kansalaisten hyödyksi kaikkialla unionissa. Ohjelman olisi rakennuttava viiden keskeisiä politiikan aloja vastaavan erityistavoitteen ympärille. Ne ovat suurteholaskenta, kyberturvallisuus, tekoäly, pitkälle viety digitaalinen osaaminen sekä käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus. Kaikilla näillä aloilla ohjelmassa olisi myös pyrittävä sovittamaan paremmin yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden toimintapolitiikat sekä kokoamaan yhteen yksityisiä ja teollisia resursseja investointien lisäämiseksi ja vahvempien synergioiden luomiseksi.

  (10)  Ohjelman yleisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden digitalisaation tukeminen sekä innovointia, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikkojen tarjoamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen edistäminen sekä erinäisten yleisen edun mukaisten alojen nykyaikaistaminen yritysten, erityisesti pk-yritysten, ja kansalaisten hyödyksi kaikkialla unionissa. Lisäksi ohjelmalla olisi vahvistettava unionin kilpailukykyä ja sen talouden kestävyyttä.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a)  Ohjelman olisi rakennuttava seuraavan viiden keskeisiä politiikan aloja vastaavan erityistavoitteen ympärille: a) suurteholaskenta, b) tekoäly ja hajautetun tilikirjan teknologiat, c) kyberturvallisuus, d) pitkälle viety digitaalinen osaaminen ja e) käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus. Kaikilla näillä aloilla ohjelmassa olisi myös pyrittävä sovittamaan paremmin yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden toimintapolitiikat sekä kokoamaan yhteen yksityisiä ja teollisuuden resursseja investointien lisäämiseksi ja vahvempien synergioiden luomiseksi.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 b)  Ohjelmalla olisi tuettava oikeudenmukaista digitaalista siirtymää ja vaalittava Euroopan unionin yhteisiä arvoja, myös oikeutta koulutukseen ja työntekijöiden oikeuksien suojelua, taattava reilu kilpailu, edistettävä tasa-arvoa ja varmistettava, että digitalisaatio parantaa sosiaalisia ja työelämän normeja ja edistää kaikkien unionin kansalaisten vaurautta, demokratiaa ja turvallisuutta.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Ohjelman toteuttamisessa keskeinen asema olisi annettava digitaali-innovointikeskittymille, joiden pitäisi edistää kehittyneen digitaaliteknologian laajaa käyttöönottoa teollisuudessa, julkisissa organisaatioissa ja tiedeyhteisössä. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi varmistettava laajin mahdollinen maantieteellinen kattavuus kaikkialla Euroopassa59. Ensimmäinen joukko digitaali-innovointikeskittymiä valitaan jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta, minkä jälkeen verkostoa laajennetaan avoimella ja kilpaillulla prosessilla. Digitaali-innovointikeskittymät toimivat yhteyspisteinä viimeisimpiin digitaalisiin valmiuksiin, mukaan lukien suurteholaskenta, tekoäly ja kyberturvallisuus, sekä muihin olemassa oleviin innovatiivisiin teknologioihin, kuten keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin, joita on saatavilla myös fablab- ja citylab-keskuksissa. Ne toimivat keskitettynä yhteyspisteenä, jonka kautta voi saada käyttöön testattua ja validoitua teknologiaa ja jonka kautta voidaan edistää avointa innovointia. Ne antavat tukea myös pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi myös edistettävä syrjäisimpien alueiden osallistumista digitaalisille sisämarkkinoille.

  (11)  Ohjelman toteuttamisessa keskeinen asema olisi annettava digitaali-innovointikeskittymille, joiden pitäisi edistää kehittyneen digitaaliteknologian laajaa käyttöönottoa teollisuudessa, julkisissa organisaatioissa ja tiedeyhteisössä. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi varmistettava laajin mahdollinen maantieteellinen kattavuus kaikkialla Euroopassa59. Ensimmäinen joukko digitaali-innovointikeskittymiä olisi valittava jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta, minkä jälkeen verkostoa olisi laajennettava avoimella, läpinäkyvällä ja kilpaillulla prosessilla. Digitaali-innovointikeskittymien olisi toimittava yhteyspisteinä viimeisimpiin digitaalisiin valmiuksiin, mukaan lukien suurteholaskenta, tekoäly, tekoälyllä toimiva robotiikka, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus, sekä muihin olemassa oleviin innovatiivisiin teknologioihin, kuten keskeisiin mahdollistaviin teknologioihin, joita on saatavilla myös fablab- ja citylab-keskuksissa. Niiden olisi toimittava keskitettynä yhteyspisteenä, jonka kautta voi saada käyttöön testattua ja validoitua teknologiaa ja jonka kautta voidaan edistää avointa innovointia sekä avustaa yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä. Niiden olisi annettava tukea myös pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla. Digitaali-innovointikeskittymien verkoston olisi edistettävä sekä yksityistä että julkista sektoria ja useita eri talouden aloja edustavien useiden erilaisten ja kaikenkokoisten kumppaneiden osallistumista ja myös edistettävä syrjäisimpien alueiden osallistumista digitaalisille sisämarkkinoille. Digitaali-innovointikeskittymille olisi annettava laajat valtuudet itse määritellä sisäinen organisaationsa ja kokoonpanonsa sekä täsmällinen työohjelmansa ja omat työmenetelmänsä.

  __________________

  __________________

  59 Kuten esitetään Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa (COM(2016) 180 final).

  59 Kuten esitetään Euroopan teollisuuden digitalisointia koskevassa tiedonannossa (COM(2016) 180 final).

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Tämän ohjelman mukaisten investointien ja unionin tutkimus- ja kehittämisinvestointien, erityisesti Euroopan horisontti -ohjelmaan liittyvien investointien, välisten synergioiden luomiseksi digitaali-innovointikeskittymien olisi toimittava alustana, joka tuo yhteen toisaalta teollisuuden, liike-elämän ja hallintojen edustajia, jotka tarvitsevat uusia teknologiaratkaisuja, ja toisaalta yrityksiä, erityisesti startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä, joilla on markkinavalmiita ratkaisuja.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 b)  Digitaali-innovointikeskittymien olisi sallittava ottaa vastaan rahoitusosuuksia jäsenvaltioilta, osallistuvilta kolmansilta mailta tai niiden viranomaisilta, kansainvälisiltä elimiltä tai laitoksilta, sekä yksityiseltä sektorilta, erityisesti digitaali-innovointikeskittymien jäseniltä, osakkeenomistajilta tai kumppaneilta, ja tuloja, joita saadaan digitaali-innovointikeskittymien omista varoista ja toiminnoista, yksityishenkilöiden testamenttilahjoituksista, lahjoituksista ja maksuosuuksista, tai saada rahoitusta avustusten muodossa, myös ohjelmasta ja muista EU:n ohjelmista.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Ohjelma olisi toteutettava hankkeilla, joilla vahvistetaan olennaisia digitaalisia valmiuksia ja niiden laajaa käyttöä. Tähän pitäisi liittyä yhteisiä investointeja jäsenvaltioiden ja tarvittaessa yksityisen sektorin kanssa. Tämän pitäisi erityisesti edellyttää kriittisen massan saavuttamista hankinnoissa, jotta rahalle saadaan parempaa vastinetta ja voidaan varmistaa, että eurooppalaiset toimittajat pysyvät teknologian kehityksen eturintamassa.

  (12)  Ohjelma olisi toteutettava hankkeilla, joilla vahvistetaan olennaisia digitaalisia valmiuksia ja niiden laajaa käyttöä. Tähän pitäisi liittyä yhteisiä investointeja jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin kanssa. Tämän pitäisi erityisesti edellyttää kriittisen massan saavuttamista hankinnoissa, jotta rahalle saadaan parempaa vastinetta ja voidaan varmistaa, että eurooppalaiset toimittajat saavuttavat teknologian kehityksen eturintaman.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Ohjelman toimien avulla olisi puututtava markkinahäiriöihin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin oikeasuhteisella tavalla, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisten investointien kanssa tai syrjäyttää niitä. Toimilla olisi myös oltava selkeää eurooppalaista lisäarvoa.

  (14)  Ohjelman toimien avulla olisi myös vahvistettava ja laajennettava unionin digitaalista perustaa, ratkaistava keskeisiä yhteiskunnallisia haasteita ja edelleen parannettava unionin digitaalisen alan osaamista sekä puututtava markkinahäiriöihin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin oikeasuhteisella tavalla, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisten investointien kanssa tai syrjäyttää niitä. Toimilla olisi myös oltava selkeää eurooppalaista lisäarvoa.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Unionin suurteholaskentavalmiuksien ja niihin liittyvien datankäsittelyvalmiuksien olisi mahdollistettava suurteholaskennan laajempi käyttö teollisuudessa ja yleisemmin ottaen yleistä etua koskevilla aloilla niiden ainutkertaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, joita supertietokoneet tarjoavat yhteiskunnalle terveydenhuollon, ympäristön ja turvallisuuden alalla ja teollisuuden, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ylläpitämisen suhteen.

  (16)  Unionin suurteholaskentavalmiuksien ja niihin liittyvien datankäsittelyvalmiuksien olisi mahdollistettava suurteholaskennan laajempi käyttö teollisuudessa ja yleisemmin ottaen yleistä etua koskevilla aloilla niiden ainutkertaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, joita supertietokoneet tarjoavat yhteiskunnalle terveydenhuollon, ympäristön, turvallisuuden, viestinnän, kaupunkisuunnittelun, maisemoinnin ja liikenteen optimoinnin alalla ja teollisuuden, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukyvyn ylläpitämisen suhteen.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Neuvosto60 ja Euroopan parlamentti61 ovat ilmaisseet tukensa unionin toiminnalle tällä alalla. Lisäksi vuonna 2017 yhdeksän jäsenvaltiota allekirjoitti EuroHPC-julistuksen62 eli hallitustenvälisen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä komission kanssa sellaisten huipputason suurteholaskenta- ja datainfrastruktuurien rakentamiseksi ja käyttöönottamiseksi Euroopassa, jotka olisivat tiedeyhteisöjen ja julkisten ja yksityisten kumppaneiden saatavilla kaikkialla unionissa.

  (17)  Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat ilmaisseet tukensa unionin toiminnalle tällä alalla. Lisäksi vuonna 2017 yhdeksän jäsenvaltiota allekirjoitti EuroHPC-julistuksen eli hallitustenvälisen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä komission kanssa sellaisten huipputason suurteholaskenta- ja datainfrastruktuurien rakentamiseksi ja käyttöönottamiseksi Euroopassa, jotka olisivat tiedeyhteisöjen ja julkisten ja yksityisten kumppaneiden saatavilla kaikkialla unionissa ja vahvistaisivat unionin innovointipotentiaalia. Ohjelma tarjoaa muille jäsenvaltioille hyvän tilaisuuden allekirjoittaa kyseinen julistus.

  __________________

   

  60

   

  61

   

  62

   

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Suurteholaskentaa koskevan erityistavoitteen osalta sopivimmaksi toteutusmekanismiksi katsotaan yhteisyritys, etenkin jotta voidaan koordinoida suurteholaskentainfrastruktuuria ja tutkimus- ja kehitystoimia koskevia kansallisia ja unionin strategioita ja investointeja, koota resursseja julkisista ja yksityisistä varoista sekä suojata unionin taloudellisia ja strategisia etuja63. Myös jäsenvaltioiden suurteholaskennan osaamiskeskukset tarjoavat suurteholaskentapalveluja teollisuudelle, tiedeyhteisölle ja julkishallinnoille.

  (18)  Suurteholaskentaa koskevan erityistavoitteen osalta sopivimmaksi toteutusmekanismiksi katsotaan EuroHPC-yhteisyritys, etenkin jotta voidaan koordinoida suurteholaskentainfrastruktuuria ja tutkimus- ja kehitystoimia koskevia kansallisia ja unionin strategioita ja investointeja, koota resursseja julkisista ja yksityisistä varoista sekä suojata unionin taloudellisia ja strategisia etuja63. EuroHPC-yhteisyrityksen myötä jäsenvaltiot voivat koordinoida suurteholaskentaan liittyviä strategioitaan ja investointejaan yhdessä unionin kanssa. Myös jäsenvaltioiden suurteholaskennan osaamiskeskukset tarjoavat suurteholaskentapalveluja teollisuudelle, erityisesti pk-yrityksille ja startup-yrityksille, tiedeyhteisölle ja julkishallinnoille. Tästä syystä ohjelmasta olisi rahoitettava EuroHPC-yhteisyritys, jonka ainoana tarkoituksena on investoida suurteholaskentaan ohjelman mukaisesti.

  __________________

  __________________

  63 Asiakirjaan ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta” liittyvä vaikutustenarviointi (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

  63 Asiakirjaan ”Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta” liittyvä vaikutustenarviointi (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (19)  Tekoälyyn liittyvien valmiuksien kehittäminen on yksi olennaisen tärkeä tekijä teollisuuden ja myös julkisen sektorin digitalisaatiossa. Tehtaissa, syvänmeren sovelluksissa, kodeissa, kaupungeissa ja sairaaloissa käytetään aina vain itsenäisemmin toimivia robotteja. Kaupallisissa tekoälyalustoissa on siirrytty testauksesta todellisiin sovelluksiin terveydenhuollon ja ympäristön alalla; kaikki suurimmat autonvalmistajat kehittävät itse ajavia ajoneuvoja, ja koneoppimistekniikat ovat tärkeimpien verkkoalustojen ja massadatasovellusten ytimessä.

  (19)  Tekoälyyn liittyvien valmiuksien kehittäminen on yksi olennaisen tärkeä tekijä teollisuuden ja myös julkisen sektorin digitalisaatiossa. Valmistusprosesseissa, syvänmeren sovelluksissa, kodeissa, kaupungeissa sekä lääketieteessä ja lääkealalla käytetään aina vain itsenäisemmin toimivia robotteja. Kaupallisissa tekoälyalustoissa on siirrytty testauksesta todellisiin sovelluksiin terveydenhuollon ja ympäristön alalla; kaikki suurimmat autonvalmistajat kehittävät itse ajavia ajoneuvoja, ja koneoppimistekniikat ovat tärkeimpien verkkoalustojen ja massadatasovellusten ytimessä. Tekoäly mahdollistaa täysin uusia tieteenaloja, esimerkkinä tekoälyn käyttö lääkkeiden kehittämisessä ja siihen liittyvillä aloilla, kuten synteettinen biologia teolliseen käyttöön tarkoitettujen mikro-organismien valmistuksessa ja nopeassa suunnittelussa. Soveltamalla tekoälyä tulevaisuudessa kyberturvallisuuteen voitaisiin vähentää hakkerihyökkäysten onnistumismahdollisuuksia.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (19 a)  Koska itseoppivat robotit ja tekoäly kehittyvät yhä nopeammin ja niillä on kyky moninkertaistaa tietämys ja oppisisältö sekunneissa, on vaikeaa ennustaa mitään kehitysvaihetta ohjelman päättymiseen asti vuonna 2027. Tämän vuoksi komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tähän nopeasti kehittyvään digitaaliseen kehityssuuntaukseen ja tarvittaessa mukautettava nopeasti työohjelman tavoitteita sen mukaisesti.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (19 b)  Kun otetaan huomioon tekoälyllä toimivien robotiikkaratkaisujen kysynnän kasvu Euroopan teollisuudessa ja tarve välttää tämän alan huomattava investointivaje, tekoälyä koskeviin ohjelman tavoitteisiin olisi kuuluttava tekoälyllä toimiva robotiikkaa.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (19 c)  Tekoälyyn perustuvien tuotteiden ja palvelujen olisi oltava helppokäyttöisiä ja oletusarvoisesti laillisten vaatimusten mukaisia, ja niiden olisi tarjottava kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja enemmän tietoa erityisesti tuotteiden ja palvelujen laadusta.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Laajojen tietokokonaisuuksien ja testaus- ja kokeilujärjestelyjen saatavuus on olennaisen tärkeää tekoälyn kehittämisen kannalta.

  (20)  Laajojen tietokokonaisuuksien ja testaus- ja kokeilujärjestelyjen saatavuus sisämarkkinoiden turvaamiseksi tekoälyä käytettäessä sekä tekstin- ja tiedonlouhinnan saatavuus on olennaisen tärkeää tekoälyn kehittämisen kannalta.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (20 a)  Euroopan parlamentti muistutti autonomisista asejärjestelmistä 12 päivänä syyskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa1 a EU:n kunnianhimoisesta tavoitteesta toimia kansainvälisenä rauhan edistäjänä, kehotti sitä laajentamaan rooliaan kansainvälisissä aseidenriisunta- ja asesulkutoimissa ja kehotti komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa pyrkimään kansainvälisten neuvottelujen käynnistämiseen tappavat autonomiset asejärjestelmät kieltävästä oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta. Tappavat autonomiset aseet perustuvat enimmäkseen tekoälyyn. Näin ollen ohjelman erityistavoitteen 2 mukaisia unionin rahoitusosuuksia ei pitäisi käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin.

   

  _________________

   

  1 a P8_TA-PROV(2018)0341.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (20 b)  Komissio sitoutui 25 päivänä huhtikuuta 2018 ehdottamaan eurooppalaista lähestymistapaa kehittämällä luonnoksen tekoälyä koskeviksi suuntaviivoiksi yhteistyössä tekoälyasiantuntijoista koostuvassa tekoälyallianssissa edustettuina olevien sidosryhmien kanssa vauhdittaakseen tekoälyyn perustuvia sovelluksia ja yrityksiä Euroopassa.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Euroopan parlamentti korosti Euroopan teollisuuden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa64 kyberturvallisuutta koskevan EU:n yhteisen lähestymistavan merkitystä ja totesi, että kyberturvallisuutta koskevaa tietoisuutta on syytä lisätä; parlamentti katsoi myös, että kyberuhkien sietokyky on erittäin tärkeä vastuuala yritysjohtajien sekä kansallisten ja EU:n teollisuus- ja turvallisuuspolitiikan päättäjien kannalta.

  (21)  Euroopan parlamentti korosti Euroopan teollisuuden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa64 kyberhyökkäyksiin, sabotaasiin, tietojen manipulointiin tai teollisuusvakoiluun liittyvien mahdollisten haavoittuvuuksien yhteydessä kyberturvallisuutta koskevan EU:n yhteisen lähestymistavan merkitystä ja totesi, että kyberturvallisuuden parantamista koskevaa tietoisuutta on syytä lisätä; parlamentti katsoi myös, että kyberuhkien sietokyky samoin kuin sisäänrakennetun ja oletusarvoisen turvallisuuden ja yksityisyyden toteuttaminen on erittäin tärkeä vastuuala yritysjohtajien sekä kansallisten ja EU:n teollisuus- ja turvallisuuspolitiikan päättäjien kannalta ja että kyberturvallisuuteen liittyvät vaatimukset on säädettävä pakollisiksi tietoteknisten laitteiden ja esineiden internetin tuotteiden julkisissa hankinnoissa.

  __________________

  __________________

  64 Asiakirja A8-0183/2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P8-TA-2017-0240

  64 Asiakirja A8-0183/2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P8-TA-2017-0240

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 a)  Data- ja tietotekniikkainfrastruktuurien turvallisuus ja luottamus digitaaliseen ympäristöön ovat keskeisiä, jotta teollisuuden ja julkishallinnon digitalisaation kasvu- ja innovointipotentiaali voidaan hyödyntää täysin kansalaisten, työntekijöiden, kuluttajien ja yritysten, myös pk-yritysten ja startup-yritysten, hyödyksi.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Komissio esitti syyskuussa 2017 joukon aloitteita65, joissa määritellään unionin kattava lähestymistapa kyberturvallisuuteen; tavoitteena on parantaa Euroopan valmiuksia vastata kyberhyökkäyksiin ja -uhkiin ja kehittää teknologisia ja teollisia valmiuksia tällä alalla.

  (23)  Komissio esitti syyskuussa 2017 joukon aloitteita65, joissa määritellään unionin kattava lähestymistapa kyberturvallisuuteen; tavoitteena on parantaa Euroopan valmiuksia vastata kyberhyökkäyksiin ja -uhkiin, lisätä kyberuhkien sietokykyä ja kehittää teknologisia ja teollisia valmiuksia tällä alalla.

  _________________

  _________________

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (23 a)  Kyberturvallisuusratkaisujen olisi periaatteen vuoksi sisällettävä turvallisuusvaatimukset keskeisinä suunnitteluparametreina saatavilla olevan uusimman teknologian ja sisäänrakennetun turvallisuuden ja oletusarvoisen turvallisuuden periaatteiden mukaisesti.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Digitaalisten sisämarkkinoiden toiminta edellyttää luottamusta. Kyberturvallisuusteknologiat kuten digitaaliset henkilöllisyydet, salaustekniikat ja tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmät ja niiden soveltaminen rahoitusalan, teollisuus 4.0:n, energian, liikenteen, terveydenhuollon tai sähköisen hallinnon kaltaisilla aloilla on olennaisen tärkeää verkkotoimien ja -transaktioiden turvallisuuden suojaamiseksi ja kansalaisten, julkishallintojen ja yritysten luottamuksen säilyttämiseksi niihin.

  (24)  Digitaalisten sisämarkkinoiden toiminta edellyttää luottamusta. Kyberturvallisuusteknologiat kuten hajautetun tilikirjan teknologia, digitaaliset henkilöllisyydet, salaustekniikat ja tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmät ja niiden soveltaminen rahoitusalan, teollisuus 4.0:n, energian, liikenteen, terveydenhuollon tai sähköisen hallinnon kaltaisilla aloilla on olennaisen tärkeää verkkotoimien, myös 5G-alustojen, ja verkkotransaktioiden turvallisuuden suojaamiseksi ja kansalaisten, julkishallintojen ja yritysten luottamuksen säilyttämiseksi niihin.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (25)  Eurooppa-neuvosto korosti 19 päivänä lokakuuta 2017 antamissaan päätelmissä, että jotta unioni voisi onnistua digitaalisen Euroopan luomisessa, se tarvitsee erityisesti digiaikaan sopivia työmarkkinoita ja koulutusjärjestelmiä, ja että on investoitava digiosaamiseen, jotta voidaan voimaannuttaa kaikkia eurooppalaisia ja antaa heille mahdollisuuksia.

  (25)  Eurooppa-neuvosto korosti 19 päivänä lokakuuta 2017 antamissaan päätelmissä, että jotta unioni voisi onnistua digitaalisen Euroopan luomisessa, se tarvitsee erityisesti digiajan mahdollisuuksiin ja haasteisiin sopivia työmarkkinoita, elinikäistä oppimista ja innovaatiovetoisia koulutusjärjestelmiä, ja että on ratkaisevan tärkeää investoida digitaaliseen osaamiseen, jotta voidaan voimaannuttaa kaikkia unionin kansalaisia ja yrityksiä ja antaa näille mahdollisuuksia.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (26 a)  Koska tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ohjelmassa olisi myös otettava huomioon osallistamisen, pätevöittämisen, kouluttamisen ja erikoistumisen alat, jotka ovat pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen ohella ratkaisevia tietoyhteiskunnan lisäarvon muodostumisen kannalta.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27)  Euroopan parlamentti totesi Euroopan teollisuuden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa67, että digitaalisessa yhteiskunnassa koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden perusta.

  (27)  Euroopan parlamentti totesi Euroopan teollisuuden digitalisoinnista 1 päivänä kesäkuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa67, että digitaalisessa yhteiskunnassa koulutus ja elinikäinen oppiminen ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden perusta. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä, kun pyritään torjumaan digitaalista syrjäytymistä ja edistämään osallisuutta ja Euroopan alueiden kilpailukykyä.

  __________________

  __________________

  67 Asiakirja A8-0183/2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P8-TA-2017-0240

  67 Asiakirja A8-0183/2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FI&reference=P8-TA-2017-0240

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Tässä ohjelmassa tuetut kehittyneet digitaaliteknologiat, kuten suurteholaskenta, kyberturvallisuus ja tekoäly, eivät ole riittävän kypsiä, jotta ne voitaisiin siirtää pois tutkimuksen piiristä ja ottaa käyttöön, panna täytäntöön ja laajentaa unionin tasolla. Samoin kuin näiden teknologioiden käyttöönotto myös niihin liittyvä osaamisulottuvuus edellyttää unionin toimia. Pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia olisi laajennettava ja lisättävä ja ne olisi asetettava saataville kaikkialla EU:ssa. Tämän tekemättä jättäminen voisi vaikeuttaa kehittyneiden digitaaliteknologioiden sujuvaa käyttöönottoa ja heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. Tässä ohjelmassa tuetut toimet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan horisontti -ohjelmasta tuettuja toimia.

  (28)  Tässä ohjelmassa tuetut kehittyneet digitaaliteknologiat, kuten suurteholaskenta, kyberturvallisuus, pilvipalvelut, tietosuoja ja tekoäly, eivät ole riittävän kypsiä, jotta ne voitaisiin siirtää pois tutkimuksen piiristä ja ottaa käyttöön, panna täytäntöön ja laajentaa unionin tasolla. Samoin kuin näiden teknologioiden käyttöönotto myös niihin liittyvä osaamisulottuvuus edellyttää unionin toimia. Pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia olisi laajennettava, niiden laatua olisi parannettava, niitä olisi lisättävä ja ne olisi asetettava saataville kaikkialla EU:ssa. Tämän tekemättä jättäminen voisi vaikeuttaa kehittyneiden digitaaliteknologioiden sujuvaa käyttöönottoa, lisätä pätevän työvoiman pulaa Euroopassa ja heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. Tässä ohjelmassa tuetut toimet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan horisontti -ohjelmasta tuettuja toimia.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29)  Julkisten hallintojen ja palvelujen uudenaikaistaminen digitaalisin keinoin on olennaisen tärkeää, jotta teollisuuden ja kansalaisten hallinnollista rasitetta voidaan keventää tekemällä viranomaisasioinnista nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa ja jotta kansalaisille ja yrityksille tarjottavien palvelujen tehokkuutta ja laatua voidaan parantaa. Koska useilla yleistä etua koskevilla palveluilla on jo unionin ulottuvuus, niiden toteuttamiselle ja käyttöönotolle unionin tasolla annettavalla tuella olisi varmistettava, että kansalaiset ja yritykset hyötyvät mahdollisuudesta saada korkealaatuisia digitaalisia palveluja kaikkialla Euroopassa.

  (29)  Julkisten hallintojen ja palvelujen uudenaikaistaminen digitaalisin keinoin on olennaisen tärkeää, jotta teollisuuden ja kansalaisten hallinnollista rasitetta voidaan keventää tekemällä viranomaisasioinnista nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa ja jotta kansalaisille ja yrityksille tarjottavien palvelujen tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja laatua voidaan parantaa. Koska useilla yleistä etua koskevilla palveluilla on jo unionin ulottuvuus, niiden toteuttamiselle ja käyttöönotolle unionin tasolla annettavalla tuella olisi varmistettava, että kansalaiset ja yritykset hyötyvät mahdollisuudesta saada korkealaatuisia digitaalisia palveluja kaikkialla Euroopassa.

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (29 a)  Jäsenvaltioiden kiihtyvän digitalisaation pitää kaventaa köyhien ja rikkaiden välistä kasvavaa kuilua. Tämän vuoksi ohjelmalla olisi edistettävä sosiaalista tasa-arvoa kiihtyvään tahtiin digitalisoituvassa maailmassa varmistamalla kaikille kansalaisille, myös vammaisille henkilöille, mahdollisuus käyttää nykyaikaisia digitaaliteknologioita.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 32 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (32)  Eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistaminen on yksi digitaalisten sisämarkkinoiden strategian onnistuneen toteutuksen ensisijaisista tavoitteista. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian väliarvioinnissa korostettiin tarvetta vahvistaa julkishallinnon muutosta ja varmistaa, että kansalaiset saavat julkisia palveluja helposti, luotettavalla tavalla ja saumattomasti.

  (32)  Eurooppalaisten julkishallintojen nykyaikaistaminen on yksi digitaalisten sisämarkkinoiden strategian onnistuneen toteutuksen ensisijaisista tavoitteista. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian väliarvioinnissa korostettiin tarvetta vahvistaa julkishallinnon muutosta ja varmistaa, että kansalaiset saavat julkisia palveluja helposti, luotettavalla tavalla ja osallistavasti.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 33 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (33)  Komission vuonna 2017 julkaisema vuotuinen kasvuselvitys69 osoittaa, että eurooppalaisten julkishallintojen laadulla on suora vaikutus taloudelliseen toimintaympäristöön, ja se on siten olennaisen tärkeää tuottavuuden, kilpailukyvyn, taloudellisen yhteistyön, kasvun ja työllisyyden edistämisen kannalta. Erityisesti tehokas ja läpinäkyvä julkishallinto ja toimivat oikeusjärjestelmät ovat tarpeen, jotta voidaan tukea talouskasvua ja tarjota yrityksille ja kansalaisille laadukkaita palveluja.

  (33)  Komission vuonna 2017 julkaisema vuotuinen kasvuselvitys69 osoittaa, että eurooppalaisten julkishallintojen laadulla on suora vaikutus taloudelliseen toimintaympäristöön, ja se on siten olennaisen tärkeää tuottavuuden, kilpailukyvyn, taloudellisen yhteistyön, kestävän kasvun, työllisyyden sekä laadukkaiden työpaikkojen edistämisen kannalta. Erityisesti tehokas ja läpinäkyvä julkishallinto ja toimivat oikeusjärjestelmät ovat tarpeen, jotta voidaan tukea talouskasvua ja tarjota yrityksille ja kansalaisille laadukkaita palveluja.

  __________________

  __________________

  69 COM(2016) 725 final

  69 COM(2016) 725 final

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 34 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (34)  Euroopan julkisten palvelujen yhteentoimivuus koskee kaikkia hallinnon tasoja: unionin tasoa sekä kansallista, alueellista ja paikallista tasoa. Sen lisäksi, että yhteentoimivuus poistaa sisämarkkinoiden toiminnan esteitä, se helpottaa politiikkojen onnistunutta täytäntöönpanoa ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia välttää rajatylittävät sähköiset esteet ja turvaa siten osaltaan uusien yhteisten julkisten palvelujen syntymisen tai tällaisten kehitteillä olevien palvelujen vakiintumisen unionin tasolla. Eurooppalaisten palvelujen sirpaloitumisen välttämiseksi ja perusvapauksien ja toimivan vastavuoroisen tunnustamisen tukemiseksi EU:ssa olisi edistettävä kokonaisvaltaista toimialojen ja maiden rajat ylittävää lähestymistapaa yhteentoimivuuteen tavalla, joka on mahdollisimman toimiva ja jossa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon loppukäyttäjien tarpeet. Tämä tarkoittaa, että yhteentoimivuus olisi ymmärrettävä laajasti siten, että se ulottuu teknisistä kerroksista oikeudellisiin kerroksiin ja kattaa alan politiikan osatekijät. Toimien ulottuvuus ylittäisi siten ratkaisujen tavanomaisen elinkaaren ja sisältäisi kaikki toimien osatekijät, jotka tukevat jatkuvan yhteentoimivuuden välttämättömiä puite-edellytyksiä yleensä.

  (34)  Euroopan julkisten palvelujen yhteentoimivuus koskee kaikkia hallinnon tasoja: unionin tasoa sekä kansallista, alueellista ja paikallista tasoa. Sen lisäksi, että yhteentoimivuus poistaa sisämarkkinoiden toiminnan esteitä, se helpottaa rajatylittävää yhteistyötä, yhteisten normien mukauttamista, politiikkojen onnistunutta täytäntöönpanoa ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia välttää rajatylittävät sähköiset esteet, vähentää byrokratiaa ja turvaa siten osaltaan uusien yhteisten julkisten palvelujen syntymisen tai tällaisten kehitteillä olevien palvelujen vakiintumisen unionin tasolla. Eurooppalaisten palvelujen sirpaloitumisen välttämiseksi ja perusvapauksien ja toimivan vastavuoroisen tunnustamisen tukemiseksi EU:ssa olisi edistettävä kokonaisvaltaista toimialojen ja maiden rajat ylittävää lähestymistapaa yhteentoimivuuteen tavalla, joka on mahdollisimman toimiva ja jossa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon loppukäyttäjien tarpeet. Tämä tarkoittaa, että yhteentoimivuus olisi ymmärrettävä laajasti siten, että se ulottuu teknisistä kerroksista oikeudellisiin kerroksiin ja kattaa alan politiikan osatekijät. Toimien ulottuvuus ylittäisi siten ratkaisujen tavanomaisen elinkaaren ja sisältäisi kaikki toimien osatekijät, jotka tukevat jatkuvan yhteentoimivuuden välttämättömiä puite-edellytyksiä yleensä.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (41 a)  Ohjelman olisi tuettava avoimen lähdekoodin hankkeita, edellyttäen, että ne ovat ohjelman ehtojen mukaisia erityisesti turvallisuuden ja tietosuojan osalta.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  ’pienillä ja keskisuurilla yrityksillä’ eli ’pk-yrityksillä’ komission suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevassa 2 artiklassa määriteltyjä pieniä ja keskisuuria yrityksiä;

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea Euroopan talouden ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja saattaa sen hyödyt Euroopan kansalaisten ja yritysten ulottuville. Ohjelmalla

  1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea Euroopan talouden ja yhteiskunnan digitalisaatiota, vahvistaa Euroopan innovatiivisia valmiuksia ja saattaa sen hyödyt Euroopan kansalaisten ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, ulottuville. Ohjelmalla

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  sellaisen unionin integroidun suurteholaskentaekosysteemin rakentamista koskevan tutkimuksen ja innovoinnin tuloksena saatavan käyttövalmiin/operatiivisen teknologian käyttöönotto, joka kattaa kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat, mukaan lukien laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, palvelut, yhteenliitännät ja digitaalinen osaaminen;

  b)  sellaisen unionin integroidun suurteholaskentaekosysteemin rakentamista koskevan tutkimuksen ja innovoinnin tuloksena saatavan käyttövalmiin/operatiivisen teknologian, myös unionin rahoitusta aiemmin saaneiden tai parhaillaan saavien teknologioiden, käyttöönotto, joka kattaa kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat, mukaan lukien laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, palvelut, yhteenliitännät ja digitaalinen osaaminen;

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  jälki-eksa-luokan78 infrastruktuurin käyttöönotto ja käyttö, mukaan lukien integrointi kvanttilaskentateknologioihin, ja laskentatieteen uusien tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen.

  c)  jälki-eksa-luokan78 infrastruktuurin käyttöönotto ja käyttö, mukaan lukien integrointi kvanttilaskentateknologioihin, ja sellaisten laskentatieteen uusien tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen, jotka ovat julkisten ja yksityisten käyttäjien käytettävissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja julkisrahoitteisiin tutkimustarkoituksiin.

  __________________

  __________________

  78 Tuhat kertaa eksa-luokkaa nopeampi.

  78 Tuhat kertaa eksa-luokkaa nopeampi.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  keskeisten tekoälyyn liittyvien valmiuksien, kuten algoritmien dataresurssien ja kirjastojen, kasvattaminen ja lujittaminen tietosuojalainsäädäntöä noudattaen;

  a)  keskeisten tekoälyyn liittyvien valmiuksien, kuten algoritmien dataresurssien ja kirjastojen, kasvattaminen ja lujittaminen tietosuojalainsäädäntöä ja sisäänrakennetun ja oletusarvoisen turvallisuuden ja yksityisyyden periaatteita noudattaen;

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  näiden valmiuksien asettaminen kaikkien yritysten ja julkishallintojen saataville;

  b)  näiden valmiuksien asettaminen kaikkien yritysten ja julkishallintojen sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen, tutkimuslaitosten ja yliopistojen saataville;

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  jäsenvaltioiden olemassa olevien tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyjen lujittaminen ja verkottaminen.

  c)  jäsenvaltioiden olemassa olevien eettisten tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyjen lujittaminen ja verkottaminen.

  Perustelu

  Etiikka on välttämätön edellytys perusoikeuksien kunnioittamiselle tekoälyn tutkimuksen ja käytön alalla, ja siksi rahoitusta olisi annettava vain aloitteille, jotka noudattavat sitä.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  olemassa olevien tekoälyn alojen, erityisesti niiden, joilla Eurooppa on jo johtavassa asemassa, vahvistaminen, kehittäminen, verkottaminen ja lujittaminen, esimerkkeinä robotiikka, autoteollisuus, valmistava teollisuus, kodinkoneet sekä avaruus- ja kyberpuolustusteknologiat.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Ohjelman erityistavoitteen 2 mukaista unionin rahoitusta ei saa käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  kyberturvallisuuteen liittyvien eurooppalaisten osaamisen, valmiuksien ja taitojen parhaan käytön tukeminen;

  b)  kyberturvallisuuteen liittyvien eurooppalaisten osaamisen, valmiuksien ja taitojen parhaan käytön tukeminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ja valtavirtaistaminen;

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen laajan käyttöönoton varmistaminen kaikilla talouden aloilla;

  c)  viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen laajan käyttöönoton varmistaminen kaikilla talouden aloilla, myös teollisuudessa sekä pk-yrityksissä ja startup-yrityksissä;

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a)  valmiuksien vahvistaminen jäsenvaltioissa ja yksityisellä sektorilla, jotta ne voivat noudattaa ENISAsta, ”EU:n kyberturvallisuusvirastosta”, ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta xx/xx1 a.

   

  __________________

   

  1 a Ehdotus 2017/0225(COD), ei vielä hyväksytty.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d b)  Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen toiminta-ajatuksen, tavoitteiden ja tehtävien tukeminen tämän ohjelman 3 artiklan mukaisten tavoitteiden osalta1 b.

   

  __________________

   

  1 b Ehdotus asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta, annettu 12 päivänä syyskuuta 2018, 2018/0328(COD).

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Erityistavoitteessa 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” annettavalla unionin rahoituksella on tuettava pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen kehittämistä tässä ohjelmassa tuetuilla aloilla ja edistettävä siten Euroopan lahjakkuusreservin kasvattamista ja ammattitaidon parantamista etenkin suurteholaskennan, massadata-analyysin, kyberturvallisuuden, hajautetun tilikirjan teknologioiden, robotiikan ja tekoälyn alalla. Rahoituksella on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin:

  Erityistavoitteessa 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” annettavalla unionin rahoituksella on tuettava pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen kehittämistä tässä ohjelmassa tuetuilla aloilla ja edistettävä siten Euroopan lahjakkuusreservin kasvattamista ja ammattitaidon parantamista etenkin suurteholaskennan, massadata-analyysin, kyberturvallisuuden, pilvipalvelujen, tietosuojavalmiuksien, hajautetun tilikirjan teknologioiden, robotiikan ja tekoälyn alalla. Rahoituksella on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin:

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  opiskelijoiden, tietotekniikka-alan ammattilaisten ja työvoiman pitkäkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  a)  opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden, tietotekniikka-alan ammattilaisten, muun pätevän henkilöstön ja työvoiman yleisemmin sekä yleisten että erityisten pitkäkestoisten koulutusten ja laadukkaiden kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen erilaiset osaamisen tasot huomioon ottaen;

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  yrittäjien, pienten yritysten johtajien ja työvoiman lyhytkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  b)  yrittäjien, myös itsenäisten ammatinharjoittajien, pk-yritysten ja startup-yritysten johtajien ja työvoiman, myös virkamiesten, lyhytkestoisten koulutusten ja laadukkaiden kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  yleiseurooppalaisen sähköisen oppimisen alustan suunnittelun ja tarjoamisen tukeminen.

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  sen varmistaminen, että julkisella sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa, oikeuslaitoksessa, liikenteessä, energia-alalla, ympäristöalalla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla, voidaan ottaa käyttöön ja asettaa saataville viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita, etenkin suurteholaskenta, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus;

  a)  sen varmistaminen, että julkisella sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa, oikeuslaitoksessa, liikenteessä ja viestinnässä, energia-alalla, ympäristöalalla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla, voidaan ottaa käyttöön ja asettaa saataville viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita, etenkin suurteholaskenta, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus;

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  yleiseurooppalaisten yhteentoimivien digitaalipalvelujen infrastruktuurien (mukaan lukien niihin liittyvät palvelut) käyttöönotto, käyttö ja ylläpitäminen kansallisia ja alueellisia toimia täydentäen;

  b)  uusimpien yleiseurooppalaisten yhteentoimivien digitaalipalvelujen infrastruktuurien (mukaan lukien niihin liittyvät palvelut) käyttöönotto, käyttö, ylläpitäminen ja laajentaminen kansallisia ja alueellisia toimia täydentäen;

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  Euroopan julkishallintojen, yritysten ja kansalaisten ratkaisujen ja puitteiden kehittämisen, ajan tasalle saattamisen ja käytön helpottaminen, mukaan lukien yhteentoimivuusratkaisujen ja -puitteiden uudelleenkäyttö;

  c)  Euroopan julkishallintojen, yritysten ja kansalaisten ratkaisujen ja puitteiden kehittämisen, käyttöönoton, ajan tasalle saattamisen ja käytön helpottaminen, mukaan lukien avoimen lähdekoodin ratkaisujen ja yhteentoimivuusratkaisujen ja -puitteiden uudelleenkäyttö;

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  pääsyn tarjoaminen julkishallinnoille digitaaliteknologioiden testaukseen ja pilotointiin, myös niiden rajatylittävän käytön osalta;

  d)  pääsyn tarjoaminen julkishallinnoille kehittyneiden digitaaliteknologioiden testaukseen ja pilotointiin, myös niiden rajatylittävän käytön osalta;

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  kehittyneen digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönoton tukeminen unionin teollisuudessa, etenkin pk-yrityksissä, mukaan lukien erityisesti suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus ja tulevat kehitteillä olevat teknologiat;

  e)  kehittyneen digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönoton tukeminen unionin teollisuudessa, etenkin pk-yrityksissä ja startup-yrityksissä, sekä yrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien keskuudessa, mukaan lukien erityisesti suurteholaskenta, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat, pilvipalvelut, kyberturvallisuus, tietosuoja ja tulevat kehitteillä olevat teknologiat;

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  yhteentoimivien digitaalisten ratkaisujen suunnittelun, testauksen, toteutuksen ja käyttöönoton tukeminen sellaisia EU:n tason julkisia palveluja varten, joita tarjotaan datavetoisten uudelleenkäytettävien ratkaisujen alustan kautta, sekä innovoinnin edistäminen ja yhteisten puitteiden vahvistaminen julkishallintojen palvelujen täyden potentiaalin saamiseksi Euroopan kansalaisten ja yritysten käyttöön;

  f)  yhteentoimivien digitaalisten ratkaisujen suunnittelun, testauksen, toteutuksen ja käyttöönoton tukeminen sellaisia EU:n tason julkisia palveluja varten, joita tarjotaan datavetoisten uudelleenkäytettävien ratkaisujen alustan kautta, sekä innovoinnin ja tutkimuksen edistäminen ja yhteisten puitteiden vahvistaminen julkishallintojen palvelujen täyden potentiaalin saamiseksi Euroopan kansalaisten ja yritysten käyttöön;

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  jatkuvan valmiuden varmistaminen havainnoida ja analysoida unionin tasolla nopeasti kehittyviä digitaalisia kehityssuuntauksia ja mukautua niihin sekä jakaa ja valtavirtaistaa parhaita käytäntöjä;

  Poistetaan.

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  yhteistyön tukeminen eurooppalaisen ekosysteemin saavuttamiseksi hajautetun tilikirjan palveluja ja sovelluksia käyttäviä luotettuja infrastruktuureja varten, mukaan lukien yhteentoimivuuden ja standardoinnin tukeminen ja EU:n rajatylittävien palvelujen käyttöönoton edistäminen;

  h)  yhteistyön tukeminen eurooppalaisen ekosysteemin saavuttamiseksi muun muassa hajautetun tilikirjan palveluja ja sovelluksia käyttäviä luotettuja infrastruktuureja varten, mukaan lukien yhteentoimivuuden ja standardoinnin tukeminen ja EU:n rajatylittävien palvelujen käyttöönoton edistäminen yritysten, erityisesti pk-yritysten, tukemiseksi;

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että kyseisellä sopimuksella

  4.  muut kolmannet maat kunkin kolmannen maan osallistumisesta yhteen tai useampaan unionin ohjelmaan tehdyssä erityisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti edellyttäen, että komissio on tapauskohtaisesti arvioinut, että niiden osallistuminen edistää ohjelman tavoitteiden saavuttamista unionissa ja täyttää turvallisuutta koskevat vaatimukset 12 artiklan mukaisesti ja että kyseisellä sopimuksella

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – 4 luetelmakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  –  taataan unionin oikeus varmistaa varainhoidon moitteettomuus ja suojata taloudellisia etujaan.

  –  taataan unionin oikeus varmistaa varainhoidon moitteettomuus ja suojata etujaan.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Ohjelman suunnittelu, kehittäminen ja hankinnat toteutetaan siten, että niillä parannetaan Euroopan unionin kilpailukykyä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Etusijalle asetetaan toimet, joilla lisätään strategista potentiaalia ja rajoitetaan riippuvuutta Euroopan unionin ulkopuolisista toimittajista ja tuotteista.

  Perustelu

  Kilpailukykyinen teollisuus edellyttää, että eurooppalaisten tuotteiden ominaisuudet ovat parempia kuin kilpailijoiden. Tämän saavuttamiseksi on suosittava keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  11 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Yhteistyöhön kolmansien maiden ja 1 kohdassa tarkoitettujen järjestöjen kanssa eritystavoitteessa 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus” sovelletaan 12 artiklaa.

  2.  Yhteistyöhön kolmansien maiden ja 1 kohdassa tarkoitettujen järjestöjen kanssa erityistavoitteessa 2 ”Tekoäly” ja erityistavoitteessa 3 ”Kyberturvallisuus ja luottamus” sovelletaan 12 artiklaa.

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Etusijalle asetetaan toimet, jotka rajoittavat teknologian siirtoja Euroopan unionin ulkopuolelle. Pitkän aikavälin strategisten turvallisuustavoitteiden varmistamiseksi on arvioitava sellaisten yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia, joiden päätoimipaikka ei ole Euroopan unionissa.

  Perustelu

  Kilpailukykyinen teollisuus perustuu myös sen teknologiseen tasoon. Ohjelmien toimista saatava edistys on käytettävä Euroopan kilpailukyvyn lisäämiseen.

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se mahdollistaa synergiat, joita kuvataan tarkemmin liitteessä III, unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, etenkin EU:n ohjelmista annettavaa täydentävää rahoitusta koskevien järjestelyjen kautta, kun hallinnointia koskevat säännöt sen sallivat; rahoitusta voidaan antaa peräkkäin, vuorotellen tai yhdistämällä varoja, myös toimien yhteistä rahoitusta varten.

  1.  Ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se mahdollistaa synergiat, joita kuvataan tarkemmin liitteessä III, unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, etenkin EU:n ohjelmista annettavaa täydentävää rahoitusta koskevien järjestelyjen kautta, kun hallinnointia koskevat säännöt sen sallivat; rahoitusta voidaan antaa peräkkäin, vuorotellen tai yhdistämällä varoja, myös toimien yhteistä rahoitusta varten. Komissio varmistaa, että 4–8 artiklassa asetettujen erityistavoitteiden saavuttaminen ei vaikeudu, kun ohjelman täydentävyyttä tuetaan unionin muilla ohjelmilla, erityisesti ESR:llä, EAKR:llä, Euroopan horisontti -ohjelmalla ja Verkkojen Eurooppa 2 -välineellä.

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  On vahvistettava asianmukaiset mekanismit asianomaisten viranomaisten välistä koordinointia varten sekä asianmukaiset seurantavälineet, joilla voidaan systemaattisesti varmistaa synergiat ohjelman ja mahdollisten merkityksellisen EU:n rahoitusvälineiden välillä. Järjestelyjen on edistettävä päällekkäisyyksien välttämistä ja menojen vaikutuksen maksimointia.

  2.  On vahvistettava asianmukaiset mekanismit asianomaisten viranomaisten välistä sekä viranomaisten ja komission välistä koordinointia varten sekä asianmukaiset seurantavälineet, joilla voidaan systemaattisesti varmistaa synergiat ohjelman ja mahdollisten merkityksellisen EU:n rahoitusvälineiden välillä. Järjestelyjen on edistettävä päällekkäisyyksien välttämistä ja menojen vaikutuksen maksimointia.

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun verkoston perustamista varten kunkin jäsenvaltion on nimettävä ehdokasyhteisöt avoimella ja kilpailulla prosessilla seuraavien kriteerien pohjalta:

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun verkoston perustamista varten kunkin jäsenvaltion on nimettävä ehdokasyhteisöt yhdenmukaistettujen sääntöjen perusteella avoimella, läpinäkyvällä, osallistavalla ja kilpaillulla prosessilla seuraavien kriteerien pohjalta:

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  tarve varmistaa sekä yksityistä että julkista sektoria ja useita eri talouden aloja edustavien kaikenkokoisten yhteisöjen osallistuminen.

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Digitaali-innovointikeskittymille annetaan laajat valtuudet itse määritellä sisäinen organisaationsa ja kokoonpanonsa sekä täsmällinen työohjelmansa ja omat työmenetelmänsä. Erityisesti digitaali-innovointikeskittymien on pyrittävä olemaan avoimia uusien kumppanien liittymiselle digitaali-innovointikeskittymiin aina, kun nämä jäsenet lisäävät kumppanuuksien arvoa ja toimivat avoimella ja läpinäkyvällä tavalla.

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Digitaali-innovointikeskittymät voivat saada rahoitusta avustusten muodossa.

  5.  Digitaali-innovointikeskittymät voivat ottaa vastaan rahoitusosuuksia jäsenvaltioilta, osallistuvilta kolmansilta mailta tai niiden viranomaisilta, kansainvälisiltä elimiltä tai laitoksilta sekä digitaali-innovointikeskittymien jäseniltä, osakkeenomistajilta tai kumppaneilta ja tuloja, joita saadaan digitaali-innovointikeskittymien omista varoista ja toiminnoista sekä yksityishenkilöiden testamenttilahjoituksista, lahjoituksista ja maksuista, tai saada rahoitusta avustusten muodossa, myös tästä ohjelmasta ja muista EU:n ohjelmista.

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Rahoitusta saavien digitaali-innovointikeskittymien on osallistuttava ohjelman toteutukseen

  6.  Digitaali-innovointikeskittymien on osallistuttava ohjelman toteutukseen

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  tarjoamalla digitalisointiin liittyviä palveluja mukaan lukien testaamiseen ja kokeiluihin käytettävät järjestelyt – jotka on kohdennettu pk-yrityksille ja mid cap ‑yrityksille, myös perinteisillä sektoreilla, joilla digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönotto on hidasta;

  a)  tarjoamalla digitalisointiin liittyviä palveluja ja teknologista asiantuntemusta – mukaan lukien testaamiseen ja kokeiluihin käytettävät järjestelyt – jotka on kohdennettu pk-yrityksille, mid cap ‑yrityksille ja startup-yrityksille, myös perinteisillä sektoreilla, joilla digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönotto on hidasta;

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a)  tukemalla yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä, organisaatioita ja julkishallintoja kilpailukyvyn ja liiketoimintamallien parantamisessa käyttämällä ohjelmaan kuuluvia uusia teknologioita;

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  siirtämällä asiantuntemusta ja taitotietoa alueiden välillä, erityisesti verkostoimalla yhdelle alueelle sijoittautuneita pk-yrityksiä ja mid cap ‑yrityksiä sellaisten muilla alueilla sijaitsevien digitaali-innovointikeskittymien kanssa, joilla on parhaat valmiudet asiaankuuluvien palvelujen tarjoamiseen;

  b)  siirtämällä asiantuntemusta ja taitotietoa alueiden välillä, erityisesti verkostoimalla yhdelle alueelle sijoittautuneita pk-yrityksiä, mid cap ‑yrityksiä ja startup-yrityksiä sellaisten muilla alueilla sijaitsevien digitaali-innovointikeskittymien kanssa, joilla on parhaat valmiudet asiaankuuluvien palvelujen ja valmennuksen tarjoamiseen;

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  tarjoamalla aihekohtaisia palveluja, mukaan lukien tekoälyyn, suurteholaskentaan sekä kyberturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät palvelut, hallinnoille, julkisen sektorin organisaatioille, pk-yrityksille ja mid cap -yrityksille. Yksittäiset digitaali-innovointikeskittymät voivat erikoistua tiettyihin aihekohtaisiin palveluihin eikä niiden tarvitse tarjota kaikkia tässä alakohdassa mainittuja aihekohtaisia palveluja;

  c)  tarjoamalla aihekohtaisia palveluja, mukaan lukien tekoälyyn, suurteholaskentaan sekä kyberturvallisuuteen ja luottamukseen liittyvät palvelut, hallinnoille, julkisen sektorin organisaatioille, pk-yrityksille, mid cap -yrityksille ja startup-yrityksille. Yksittäiset digitaali-innovointikeskittymät voivat erikoistua tiettyihin aihekohtaisiin palveluihin eikä niiden tarvitse tarjota kaikkia tässä alakohdassa mainittuja aihekohtaisia palveluja;

  Tarkistus    79

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a.  Komissio seuraa ja arvioi jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa unionin rahoitusta saavien digitaali-innovointikeskittymien tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia.

  Tarkistus    80

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Toimet, joilla pyritään Euroopan horisontti -ohjelmaan kuuluvien muiden uusien teknologioiden, eli robotiikan, massadatan ja keskeisten digitaaliteknologioiden, tavoitteisiin, voivat saada rahoitusta, edellyttäen, että nämä tavoitteet liittyvät 4–8 artiklassa tarkoitettuihin erityistavoitteisiin ja muodostavat kattavan ja asiaan liittyvän ratkaisun tietyssä hankkeessa.

  Perustelu

  Jotta ei syntyisi merkittävää investointivajetta muissa teknologioissa, ei jätettäisi kattavia ratkaisuja pois ohjelmasta tai mutkistettaisi sen pitämistä erillään, muiden uusien teknologioiden pitäisi myös olla osa ohjelmaa edellyttäen, että ne muodostavat kattavan ja asiaan liittyvän ratkaisun uusien teknologioiden kanssa 4–8 artiklan mukaisesti.

  Tarkistus    81

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin seuraavista maista:

  a)  oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet ja tapauksen mukaan velvollisia maksamaan yhtiöveroa johonkin seuraavista maista:

  Tarkistus    82

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, vastaavat periaatteessa omista osallistumiskustannuksistaan.

  6.  Oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin kolmanteen maahan, joka ei ole assosioitunut ohjelmaan, vastaavat omista osallistumiskustannuksistaan.

  Tarkistus    83

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  tapauksen mukaan taloudelliset, yhteiskunnalliset, ilmastolliset ja ympäristövaikutukset sekä esteettömyys;

  e)  tapauksen mukaan taloudelliset, yhteiskunnalliset, ilmastolliset ja ympäristövaikutukset, sukupuolten tasa-arvoon liittyvät mahdollisuudet sekä esteettömyys;

  Tarkistus    84

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  tapauksen mukaan tasapainoinen maantieteellinen jakautuminen koko unionissa, mukaan lukien syrjäisimmät alueet;

  g)  tapauksen mukaan tasapainoinen maantieteellinen jakautuminen koko unionissa, mukaan lukien syrjäisimmät alueet, jotta voidaan kaventaa alueiden, kansalaisten tai yritysten välistä digitaalista kuilua;

  Tarkistus    85

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  h a)  tapauksen mukaan suunnitelma kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen luomiseksi unionissa tai osallistujamaassa;

  Tarkistus    86

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  h b)  tapauksen mukaan hankkeen täydentävyys unionin muiden ohjelmien kanssa;

  Tarkistus    87

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  h c)  tapauksen mukaan hankkeen innovatiivisuus.

  Tarkistus    88

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Jos toimelle on jo myönnetty tai se on saanut rahoitusosuuksia jostakin muusta unionin ohjelmasta tai unionin rahastosta myönnettävää tukea, kyseinen rahoitusosuus tai tuki on mainittava ohjelman mukaista rahoitusosuutta koskevassa hakemuksessa.

  Tarkistus    89

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt.

  2.  Ohjelman väliarviointi on suoritettava heti kun ohjelman toteuttamisesta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt. Väliarvioinnissa on esitettävä tarpeelliset havainnot, jotta voidaan tehdä päätös ohjelman jatkotoimista vuoden 2027 jälkeen ja sen tavoitteista.

   

  Väliarviointi on toimitettava Euroopan parlamentille.

  Tarkistus    90

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

  3.  Komissio suorittaa ohjelman toteuttamisen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, ohjelman lopullisen arvioinnin.

  Tarkistus    91

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Tässä valvontajärjestelmässä tarkastusstrategia voi perustua tilintarkastukseen, joka tehdään edustavasta otoksesta menoja. Tätä edustavaa otosta voidaan täydentää tarkastamalla valikoidusti menoja, jotka otetaan tarkasteluun niitä koskevan riskinarvioinnin perusteella.

  4.  Tässä valvontajärjestelmässä tarkastusstrategia perustuu tilintarkastukseen, joka tehdään vähintään edustavasta otoksesta menoja. Tätä edustavaa otosta voidaan täydentää tarkastamalla valikoidusti menoja, jotka otetaan tarkasteluun niitä koskevan riskinarvioinnin perusteella.

  Tarkistus    92

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

  1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava unionin rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, totuudenmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

  Tarkistus    93

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – erityistavoite 1 – 2 kohta – 6 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Käyttövalmiin/operatiivisen teknologian käyttöönotto: suurteholaskenta unionin integroidun suurteholaskentaekosysteemin rakentamista koskevan tutkimuksen ja innovoinnin tuloksena saatavana palveluna, joka kattaa kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat (laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, palvelut, yhteenliitännät ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen).

  6.  Käyttövalmiin/operatiivisen teknologian käyttöönotto: suurteholaskenta unionin integroidun suurteholaskentaekosysteemin rakentamista koskevan tutkimuksen ja innovoinnin, erityisesti unionin rahoitusta aiemmin saaneiden tai parhaillaan saavien uusien teknologioiden, tuloksena saatavana palveluna, joka kattaa kaikki tieteellisen ja teollisen arvoketjun osat (laitteistot, ohjelmistot, sovellukset, palvelut, yhteenliitännät ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen).

  Tarkistus    94

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – erityistavoite 2 – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ohjelmassa on kasvatettava ja lujitettava Euroopan keskeisiä tekoälyyn liittyviä valmiuksia, kuten algoritmien dataresursseja ja tietovarastoja, ja asetettava ne kaikkien yritysten ja julkishallintojen saataville sekä lujitettava ja verkotettava jäsenvaltioiden olemassa olevia tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyjä.

  Ohjelmassa on kasvatettava ja lujitettava Euroopan keskeisiä tekoälyyn ja hajautetun tilikirjan teknologioihin liittyviä valmiuksia, kuten algoritmien dataresursseja ja tietovarastoja, ja asetettava ne kaikkien yritysten ja julkishallintojen saataville sekä lujitettava ja verkotettava jäsenvaltioiden olemassa olevia tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyjä.

  Tarkistus    95

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – erityistavoite 4 – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Pääsy työpaikkakoulutukseen ottamalla osaa harjoitteluihin kehittynyttä teknologiaa käyttävissä osaamiskeskuksissa ja yrityksissä.

  1.  Ohjelmassa on tuettava nykyisen ja tulevan työvoiman mahdollisuuksia hankkia helposti pitkälle vietyä digitaalista osaamista, etenkin suurteholaskennan, tekoälyn, hajautettujen tilikirjojen (esimerkiksi lohkoketju) ja kyberturvallisuuden alalla, tarjoamalla opiskelijoille, vastavalmistuneille ja nykyisille työntekijöille ja muille päteville henkilöille heidän sijaintipaikastaan riippumatta keinot hankkia tällainen osaaminen ja kehittää sitä.

  Tarkistus    96

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – erityistavoite 4 – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Ohjelmassa on tuettava yleiseurooppalaisen sähköisen oppimisen alustan suunnittelua ja tarjoamista.

  Tarkistus    97

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – erityistavoite 4 – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kaikki toimet suunnitellaan ja toteutetaan pääasiassa 15 artiklassa määriteltyjen digitaali-innovointikeskittymien kautta.

  Kaikki toimet suunnitellaan ja toteutetaan pääasiassa 16 artiklassa määriteltyjen digitaali-innovointikeskittymien kautta.

  Tarkistus    98

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – erityistavoite 5 – I osa – 1 kohta – 1.2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.2.  Tuki rajatylittävien digitaalipalvelujen infrastruktuurin johdonmukaisen ekosysteemin suunnittelulle, pilotoinnille, käyttöönotolle, ylläpidolle ja edistämiselle sekä saumattomien, turvallisten, yhteentoimivien ja monikielisten maiden tai toimialojen rajat ylittävien ratkaisujen ja yhteisten puitteiden helpottamiselle julkishallinnoissa. Tähän sisältyvät myös vaikutusten ja hyötyjen arvioinnissa käytettävät menetelmät.

  1.2.  Tuki rajatylittävien digitaalipalvelujen infrastruktuurin johdonmukaisen ekosysteemin suunnittelulle, pilotoinnille, käyttöönotolle, ylläpidolle, laajentamiselle ja edistämiselle sekä saumattomien, turvallisten, yhteentoimivien ja monikielisten maiden tai toimialojen rajat ylittävien ratkaisujen ja yhteisten puitteiden helpottamiselle julkishallinnoissa. Tähän sisältyvät myös vaikutusten ja hyötyjen arvioinnissa käytettävät menetelmät.

  Tarkistus    99

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – erityistavoite 5 – I osa – 2 kohta – 2.1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.1.  Sen varmistaminen, että EU:n kansalaiset voivat saada, jakaa, käyttää ja hallita henkilökohtaisia terveystietojaan turvallisesti yli rajojen omasta sijainnistaan tai tietojen sijainnista riippumatta. Sähköisten terveyspalvelujen digitaaliseen palveluinfrastruktuurin toteuttaminen ja laajentaminen uusilla digitaalisilla palveluilla ja sähköisten terveystietojen eurooppalaisen siirtomuodon käyttöönoton tukeminen.

  2.1.  Sen varmistaminen, että EU:n kansalaiset voivat saada, jakaa, käyttää ja hallita henkilökohtaisia terveystietojaan turvallisesti ja heidän yksityisyytensä takaavalla tavalla yli rajojen omasta sijainnistaan tai tietojen sijainnista riippumatta. Sähköisten terveyspalvelujen digitaaliseen palveluinfrastruktuurin toteuttaminen ja laajentaminen uusilla digitaalisilla palveluilla ja sähköisten terveystietojen eurooppalaisen siirtomuodon käyttöönoton tukeminen.

  Tarkistus    100

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – erityistavoite 5 – I osa – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Oikeuslaitos: Saumattoman ja turvallisen rajatylittävän sähköisen tiedonvaihdon mahdollistaminen oikeuslaitoksen sisällä ja oikeuslaitoksen ja muiden toimivaltaisten elinten välillä siviili- ja rikosoikeuden alalla. Kansalaisten, yritysten, oikeusalan ammattilaisten ja oikeuslaitosten jäsenten pääsyn parantaminen oikeudellisiin tietoihin ja menettelyihin semanttisesti yhteentoimivilla liitännöillä kansallisiin tietokantoihin ja rekistereihin sekä verkossa tapahtuvan tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisun helpottaminen. Sellaisten tekoälyyn pohjautuvien innovatiivisten teknologioiden kehittämisen ja toteuttamisen edistäminen tuomioistuimille ja oikeusalan ammattilaisille, jotka todennäköisesti virtaviivaistavat ja nopeuttavat menettelyjä (esim. oikeudellisen teknologian sovellukset).

  3.  Oikeuslaitos: Saumattoman ja turvallisen rajatylittävän sähköisen tiedonvaihdon mahdollistaminen oikeuslaitoksen sisällä ja oikeuslaitoksen ja muiden toimivaltaisten elinten välillä siviili- ja rikosoikeuden alalla. Kansalaisten, yritysten, oikeusalan ammattilaisten ja oikeuslaitosten jäsenten pääsyn parantaminen oikeudellisiin tietoihin ja menettelyihin semanttisesti yhteentoimivilla liitännöillä tietokantoihin ja rekistereihin sekä verkossa tapahtuvan tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisun helpottaminen. Sellaisten tekoälyyn pohjautuvien innovatiivisten teknologioiden kehittämisen ja toteuttamisen edistäminen tuomioistuimille ja oikeusalan ammattilaisille, jotka todennäköisesti virtaviivaistavat ja nopeuttavat menettelyjä (esim. oikeudellisen teknologian sovellukset).

  Tarkistus    101

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – erityistavoite 5 – 5.1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.1  Digitaalisten julkisten palvelujen käyttöönotto

  5.1  Digitaalisten julkisten palvelujen käyttöönoton aikaväli

  Tarkistus    102

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – erityistavoite 5 – 5.2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.2  Yritykset, joilla on korkeat digitalisaation intensiteettipisteet

  5.2  Niiden yritysten lukumäärä, joilla on korkeat digitalisaation intensiteettipisteet

  Tarkistus    103

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – erityistavoite 5 – 5.3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.3  Kansallisten yhteentoimivuusperiaatteiden yhteensovittaminen eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden kanssa

  5.3  Missä määrin kansalliset yhteentoimivuusperiaatteet on sovitettu yhteen eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden kanssa

  Tarkistus    104

  Ehdotus asetukseksi

  Liite II – erityistavoite 2 – 2.2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.2  Tekoälyä käyttävien yritysten ja organisaatioiden lukumäärä

  2.2  Tekoälyä yhdessä digitaali-innovointikeskittymien kanssa testaavien ja kokeilevien yritysten ja organisaatioiden lukumäärä

  Tarkistus    105

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa investoidaan i) digitaalisten valmiuksien rakentamiseen suurteholaskennan, tekoälyn, kyberturvallisuuden ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla ja ii) EU:n puitteissa tapahtuvaan digitaalisten valmiuksien ja viimeisimmän digitaaliteknologian kansalliseen ja alueelliseen käyttöönottoon yleistä etua koskevilla aloilla (kuten terveydenhuollossa, julkishallinnossa, oikeuslaitoksessa ja koulutuksessa) tai aloilla, joilla markkinat toimivat puutteellisesti (kuten yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, digitalisointi).

  (c)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa investoidaan i) digitaalisten valmiuksien rakentamiseen suurteholaskennan, tekoälyn, kyberturvallisuuden ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla ja ii) EU:n puitteissa tapahtuvaan digitaalisten valmiuksien ja viimeisimmän digitaaliteknologian kansalliseen, alueelliseen ja paikalliseen käyttöönottoon yleistä etua koskevilla aloilla (kuten terveydenhuollossa, julkishallinnossa, oikeuslaitoksessa ja koulutuksessa) tai aloilla, joilla markkinat toimivat puutteellisesti (kuten yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, digitalisointi).

  Tarkistus    106

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 3 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa investoidaan i) digitaalisten valmiuksien rakentamiseen suurteholaskennan, tekoälyn, kyberturvallisuuden ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla ja ii) EU:n puitteissa tapahtuvaan digitaalisten valmiuksien ja viimeisimmän digitaaliteknologian kansalliseen ja alueelliseen käyttöönottoon yleistä etua koskevilla aloilla (kuten terveydenhuollossa, julkishallinnossa, oikeuslaitoksessa ja koulutuksessa) tai aloilla, joilla markkinat toimivat puutteellisesti (kuten yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, digitalisointi).

  (c)  Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa investoidaan i) digitaalisten valmiuksien rakentamiseen suurteholaskennan, tekoälyn, hajautetun tilikirjan teknologian, kyberturvallisuuden ja pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen alalla ja ii) EU:n puitteissa tapahtuvaan digitaalisten valmiuksien ja viimeisimmän digitaaliteknologian kansalliseen ja alueelliseen käyttöönottoon yleistä etua koskevilla aloilla (kuten terveydenhuollossa, julkishallinnossa, oikeuslaitoksessa ja koulutuksessa) tai aloilla, joilla markkinat toimivat puutteellisesti (kuten yritysten, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, digitalisointi).

  Tarkistus    107

  Ehdotus asetukseksi

  Liite III – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c a)  Euroopan horisontti -ohjelmaan kuuluvat muut uudet teknologiat, eli robotiikka, massadata ja keskeiset digitaaliteknologiat, voivat saada rahoitusta edellyttäen, että nämä tavoitteet liittyvät 4–8 artiklassa tarkoitettuihin erityistavoitteisiin ja muodostavat kattavan ja asiaan liittyvän ratkaisun tietyssä hankkeessa.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021–2027

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  14.6.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Evelyne Gebhardt

  19.6.2018

  Valiokuntakäsittely

  24.9.2018

  10.10.2018

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  5.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  30

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  30

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

   

   

  S&D

   

   

  Verts/ALE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

  Marco Zullo

  Martin Schirdewan, Dennis de Jong

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin‑Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

  Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

  Pascal Durand, Julia Reda

  1

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  • [1]  Valiokunta-aloitteinen mietintö digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (2015/2147(INI)).
  • [2]  Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2018 seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu (monivuotinen rahoituskehys 2021–2027).

  LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.11.2018)

  teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027
  (COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

  Valmistelija: Deirdre Clune

  LYHYET PERUSTELUT

  Komissio ehdotti 6. kesäkuuta 2018 Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa vuosiksi 2021–2027. Ehdotuksessa hahmotellaan ohjelman keskeiset tavoitteet, sen määrärahat määritetylle ajanjaksolle, ohjelmaa varten käytettävissä olevat EU-rahoituksen eri muodot ja sen hakemista koskevat säännöt.

  Ohjelman yleisenä tavoitteena on kannustaa ja tukea Euroopan talouden ja yhteiskunnan digitalisaatiota, ja valmistelija kannattaa tavoitetta täysin. Valmistelija pitää tätä tärkeänä, jotta Eurooppa pysyy nopeasti etenevän teollisen ja digitaalisen vallankumouksen vauhdissa ja jotta varmistetaan, että Euroopan talous ja yhteiskunta ovat asianmukaisesti valmistautuneet. On tärkeä varmistaa Euroopan kilpailukyky ja edistää älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua.

  Komission ehdottamalla ohjelmalla on viisi päätavoitetta, jotka valmistelija hyväkyy ja jotka auttavat unionia parantamaan entisestään unionin talouden, teollisuuden ja yhteiskunnan digitalisaatiota vauhdittamalla investointeja kyseisillä aloilla. Kyseessä on ensimmäinen Euroopan laajuinen digitaalinen ohjelma, ja sitä olisi tarkasteltava keinona varmistaa Euroopan talouden kilpailukyvyn säilyminen ja lujittaa samalla koko unionissa monia yhteisen edun mukaisia hankkeita, joilla on digitaalinen ulottuvuus.

  Erityistavoitteet 1–3, erityisesti ”Kyberturvallisuus ja luottamus”, ovat erityisen merkittäviä, sillä tarvitaan tiukkoja kyberturvallisuusnormeja, kun esimerkiksi liikennejärjestelmien digitaalisuus ja verkottuneisuus lisääntyvät. Valmistelija pitää tässä yhteydessä jäsenvaltioiden rajaylittävää yhteistyötä tärkeänä. Erityistavoite 4 (”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen”) on tärkeä Euroopan liikenteen kannalta ja pyrittäessä vastaamaan mahdollisen digitaalisen osaamisvajeen haasteeseen, kun liikenteen digitaalisuus ja verkottuneisuus lisääntyvät. Erityistavoite 5 (”Käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus”) on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan vauhdittaa digitaalisen teknologian käyttöönottoa liikenteessä ja siten auttaa parantamaan liikenneturvallisuutta, vähentämään ruuhkautumista ja päästöjä ja samalla varmistaa kyberturvallisuuden korkea taso ja noudattaa tietosuojanormeja. Innovatiivisten ja yhteentoimivien ratkaisujen käyttöönoton tukeminen julkisen liikenteen kaltaisilla aloilla hyödyttää kansalaisia ja yrityksiä, etenkin liikennealan pk-yrityksiä.

  Valmistelija suhtautuu ehdotukseen yleisesti ottaen myönteisesti mutta haluaa tuoda esiin muutaman lisäyksen. Kun otetaan huomioon autonomisten ajoneuvojen kehityksen ja kapasiteetin todennäköinen kasvu, komission olisi selvennettävä turvallisuus- ja vastuusääntöjä, jotta tällaisia ajoneuvoja voidaan saattaa markkinoille nopeasti ja tehokkaasti. Tähän liittyen ohjelmassa olisi myös varmistettava asianmukaiset välineet ja tuki startup- ja pk-yrityksille, jotta toteuttamiskelpoiset innovaatiot saadaan ripeästi markkinoille. Ohjelmassa olisi myös otettava huomioon digitalisoinnin tarjoamat mahdollisuudet parantaa esteettömyyttä etenkin iäkkäiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kannalta.

  Ohjelmassa olisi lisäksi varmistettava synergia ja täydentävyys unionin muiden ohjelmien ja yhteisen edun mukaisten hankkeiden, erityisesti monialaisten ohjelmien ja hankkeiden, kanssa. On tärkeää, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä muut rahoitusohjelmat, kuten Verkkojen Eurooppa 2 -väline, ovat linjassa keskenään, jotta varmistetaan EU:n varojen mahdollisimman tehokas hoito ja ohjelmasta saadaan mahdollisimman suuri unionin lisäarvo.

  TARKISTUKSET

  Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Ohjelman toteuttaminen edellyttää investointeja infrastruktuuriin, jotta voidaan varmistaa 5G-teknologian ja ultranopeiden laajakaistaverkkojen avulla riittävä yhteenliitettävyys.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Komission tiedonannossa ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen”57 hahmotellaan tulevan rahoituskehyksen vaihtoehtojen joukossa Euroopan digitalisaatiota tukevaa ohjelmaa, jolla edistettäisiin voimakkaasti älykästä kasvua muun muassa laadukkaan datainfrastruktuurin, yhteenliitettävyyden ja kyberturvallisuuden alalla. Ohjelmalla pyrittäisiin varmistamaan EU:n johtoasema suurteholaskennan, seuraavan sukupolven internetin, tekoälyn, robotiikan ja massadatan alalla. Se vahvistaisi eurooppalaisen teollisuuden ja liike-elämän kilpailuasemaa digitaalitalouden eri aloilla ja supistaisi tuntuvasti osaamisvajetta kaikkialla unionissa.

  (8)  Komission tiedonannossa ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen”57 hahmotellaan tulevan rahoituskehyksen vaihtoehtojen joukossa Euroopan digitalisaatiota tukevaa ohjelmaa, jolla edistettäisiin voimakkaasti älykästä kasvua muun muassa laadukkaan, suuritehoisen ja yhteentoimivan datainfrastruktuurin, yhteenliitettävyyden ja kyberturvallisuuden alalla. Ohjelmalla pyrittäisiin varmistamaan EU:n johtoasema suurteholaskennan, seuraavan sukupolven internetin, tekoälyn, robotiikan ja massadatan alalla. Se vahvistaisi eurooppalaisen teollisuuden ja liike-elämän kilpailuasemaa digitaalitalouden eri aloilla, varmistaisi Euroopan vahvan taloudellisen aseman kolmansiin maihin nähden, loisi uusia mahdollisuuksia pk- ja startup-yrityksille ja edistäisi uusien liiketoimintamallien syntymistä, mukaan lukien yhteistyötalouden kehittyminen liikennealalla, sekä supistaisi tuntuvasti osaamisvajetta kaikkialla unionissa.

  _________________

  _________________

  57 COM(2018) 98 final

  57 COM(2018) 98 final

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Ohjelmaa varten olisi taattava sen kunnianhimoisia tavoitteita vastaava talousarvio, jonka olisi oltava vähintään 9,2 miljardia euroa, kun otetaan huomioon viivästykset unionin strategisten digitaalisten valmiuksien kehittämisessä ja asian korjaamiseksi toteutettavat toimenpiteet.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 b)  Katkeamaton ja erittäin tehokas yhteenliitettävyys on kaikkien asiaan liittyvien alojen digitalisoinnin jatkamisen ja kaikkien liikennemuotojen nopeiden, turvallisten ja luotettavien yhteyksien edellytys. Ohjelman yhtenä tavoitteena on vähentää monialaisen lähestymistavan avulla unionin digitaalisen kattavuuden sirpaloitumista. Kaikilla keskeisillä liikennereiteillä ja keskeisissä liikenteen solmukohdissa olisi oltava tällainen yhteenliitettävyyden taso.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Ohjelman yleisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden digitalisaation tukeminen sekä innovointia, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikkojen tarjoamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen edistäminen yritysten ja kansalaisten hyödyksi kaikkialla unionissa. Ohjelman olisi rakennuttava viiden keskeisiä politiikan aloja vastaavan erityistavoitteen ympärille. Ne ovat suurteholaskenta, kyberturvallisuus, tekoäly, pitkälle viety digitaalinen osaaminen sekä käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus. Kaikilla näillä aloilla ohjelmassa olisi myös pyrittävä sovittamaan paremmin yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden toimintapolitiikat sekä kokoamaan yhteen yksityisiä ja teollisia resursseja investointien lisäämiseksi ja vahvempien synergioiden luomiseksi.

  (10)  Ohjelman yleisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden digitalisaation tukeminen sekä innovointia, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikkojen tarjoamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyödyntämisen edistäminen yritysten, erityisesti pk-yritysten, ja kansalaisten hyödyksi kaikkialla unionissa. Ohjelman olisi rakennuttava viiden keskeisiä politiikan aloja vastaavan erityistavoitteen ympärille. Ne ovat suurteholaskenta, kyberturvallisuus, tekoäly, pitkälle viety digitaalinen osaaminen sekä käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteentoimivuus. Kaikilla näillä aloilla ohjelmassa olisi myös pyrittävä sovittamaan paremmin yhteen unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden toimintapolitiikat sekä kokoamaan yhteen yksityisiä ja teollisia resursseja, jotta voidaan lisätä investointeja, luoda vahvempia synergioita sekä täydentävyyttä ohjelmien välille korostaen täyttä synergiaa liikenne-, energia- ja digitaalialan kesken ja välttäen tarpeetonta päällekkäisyyttä.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a)  Startup- ja pk-yritykset ovat jo osallistuneet huomattavalla tavalla Euroopan digitalisointiprosessiin, ja tämän ohjelman olisi tarjottava asiamukaiset välineet ja tuki uusien innovaatioiden soveltamista varten, nopea markkinoille saattaminen mukaan lukien.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Ohjelma olisi toteutettava hankkeilla, joilla vahvistetaan olennaisia digitaalisia valmiuksia ja niiden laajaa käyttöä. Tähän pitäisi liittyä yhteisiä investointeja jäsenvaltioiden ja tarvittaessa yksityisen sektorin kanssa. Tämän pitäisi erityisesti edellyttää kriittisen massan saavuttamista hankinnoissa, jotta rahalle saadaan parempaa vastinetta ja voidaan varmistaa, että eurooppalaiset toimittajat pysyvät teknologian kehityksen eturintamassa.

  (12)  Ohjelma olisi toteutettava hankkeilla, joilla vahvistetaan olennaisia digitaalisia valmiuksia ja unionin strategista omavaraisuutta. Tähän pitäisi liittyä yhteisiä investointeja jäsenvaltioiden ja tarvittaessa yksityisen sektorin kanssa. Tämän pitäisi erityisesti edellyttää kriittisen massan saavuttamista hankinnoissa, jotta rahalle saadaan parempaa vastinetta ja voidaan varmistaa, että eurooppalaiset toimittajat pysyvät teknologian kehityksen eturintamassa.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Ohjelman toimien avulla olisi puututtava markkinahäiriöihin tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin oikeasuhteisella tavalla, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisten investointien kanssa tai syrjäyttää niitä. Toimilla olisi myös oltava selkeää eurooppalaista lisäarvoa.

  (14)  Ohjelman toimien avulla olisi edistettävä investointeja oikeasuhteisella tavalla, eivätkä toimet saisi olla päällekkäisiä yksityisten investointien kanssa tai syrjäyttää niitä. Toimilla olisi myös oltava selkeää eurooppalaista lisäarvoa.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Neuvosto60 ja Euroopan parlamentti61 ovat ilmaisseet tukensa unionin toiminnalle tällä alalla. Lisäksi vuonna 2017 yhdeksän jäsenvaltiota allekirjoitti EuroHPC-julistuksen62 eli hallitustenvälisen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä komission kanssa sellaisten huipputason suurteholaskenta- ja datainfrastruktuurien rakentamiseksi ja käyttöönottamiseksi Euroopassa, jotka olisivat tiedeyhteisöjen ja julkisten ja yksityisten kumppaneiden saatavilla kaikkialla unionissa.

  (17)  Neuvosto60 ja Euroopan parlamentti61 ovat ilmaisseet tukensa unionin toiminnalle tällä alalla. Lisäksi vuonna 2017 yhdeksän jäsenvaltiota allekirjoitti EuroHPC-julistuksen62 eli hallitustenvälisen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä komission kanssa sellaisten huipputason suurteholaskenta- ja datainfrastruktuurien rakentamiseksi ja käyttöönottamiseksi Euroopassa, jotka olisivat tiedeyhteisöjen ja julkisten ja yksityisten kumppaneiden saatavilla kaikkialla unionissa. Sopimukseen on sittemmin liittynyt kolmetoista muuta jäsenvaltiota ja syyskuuhun 2018 mennessä vielä kaksi jäsenvaltiota sitoutui liittymään siihen.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (19)  Tekoälyyn liittyvien valmiuksien kehittäminen on yksi olennaisen tärkeä tekijä teollisuuden ja myös julkisen sektorin digitalisaatiossa. Tehtaissa, syvänmeren sovelluksissa, kodeissa, kaupungeissa ja sairaaloissa käytetään aina vain itsenäisemmin toimivia robotteja. Kaupallisissa tekoälyalustoissa on siirrytty testauksesta todellisiin sovelluksiin terveydenhuollon ja ympäristön alalla; kaikki suurimmat autonvalmistajat kehittävät itse ajavia ajoneuvoja, ja koneoppimistekniikat ovat tärkeimpien verkkoalustojen ja massadatasovellusten ytimessä.

  (19)  Tekoälyyn liittyvien valmiuksien kehittäminen on yksi olennaisen tärkeä tekijä teollisuuden ja myös julkisen sektorin digitalisaatiossa. Tehtaissa, logistiikkaketjussa, syvänmeren sovelluksissa, kodeissa, kaupungeissa ja sairaaloissa käytetään aina vain itsenäisemmin toimivia robotteja. Kaupallisissa tekoälyalustoissa on siirrytty testauksesta todellisiin sovelluksiin terveydenhuollon ja ympäristön alalla; kaikki suurimmat autonvalmistajat ja autoalan eri toimialat kehittävät itse ajavia ajoneuvoja, ja koneoppimistekniikat ovat tärkeimpien verkkoalustojen ja massadatasovellusten ytimessä.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (19 a)  Koska autonominen liikenne todennäköisesti lisääntyy huomattavasti lähitulevaisuudessa ja alan kapasiteetin odotettavissa oleva kehitys olisi otettava huomioon, komission olisi selvennettävä täysin autonomista liikennettä koskevia turvallisuus- ja vastuusääntöjä ja turvattava ihmisten edut ja yhteiskunnalliset edut, jotta luodaan oikeudelliset edellytykset sen nopealle ja tehokkaalle markkinoille pääsylle unionin yritysten ja kuluttajien edun mukaisesti.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Laajojen tietokokonaisuuksien ja testaus- ja kokeilujärjestelyjen saatavuus on olennaisen tärkeää tekoälyn kehittämisen kannalta.

  (20)  Laajojen tietokokonaisuuksien ja testaus- ja kokeilujärjestelyjen saatavuus sisämarkkinoiden turvaamiseksi tekoälyä käytettäessä on olennaisen tärkeää tekoälyn kehittämisen kannalta.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22)  Kyberturvallisuus on haaste koko unionille, eikä siihen voida enää puuttua hajanaisilla kansallisilla toimilla. Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia olisi lujitettava, jotta Euroopalla olisi tarvittavat valmiudet suojella kansalaisiaan ja yrityksiään kyberuhilta. Myös kuluttajia olisi suojeltava heidän käyttäessään verkkoon liitettyjä tuotteita, jotka voidaan hakkeroida ja jotka voivat vaarantaa heidän turvallisuutensa. Tämä olisi toteutettava yhdessä jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin kanssa kehittämällä hankkeita – ja varmistamalla koordinointi niiden välillä – joilla vahvistetaan Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia ja varmistetaan viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen laaja käyttöönotto kaikilla talouden aloilla, sekä kokoamalla yhteen tämän alan asiantuntemusta kriittisen massan ja huippuosaamisen varmistamiseksi.

  (22)  Kyberturvallisuus on haaste koko unionille, eikä siihen voida enää puuttua hajanaisilla kansallisilla toimilla. Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia olisi lujitettava, jotta Euroopalla olisi tarvittavat valmiudet suojella kansalaisiaan, strategisia verkostojaan (liikenne, energia, televiestintä) ja yrityksiään kyberuhilta. Myös kuluttajia olisi suojeltava heidän käyttäessään verkkoon liitettyjä tuotteita, jotka voidaan hakkeroida ja jotka voivat vaarantaa heidän turvallisuutensa ja tietoturvansa. Tämä olisi toteutettava yhdessä jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin kanssa kehittämällä hankkeita – ja varmistamalla koordinointi niiden välillä – joilla vahvistetaan Euroopan kyberturvallisuusvalmiuksia ja varmistetaan viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen laaja käyttöönotto kaikilla talouden aloilla, sekä kokoamalla yhteen tämän alan asiantuntemusta kriittisen massan ja huippuosaamisen varmistamiseksi.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Digitaalisten sisämarkkinoiden toiminta edellyttää luottamusta. Kyberturvallisuusteknologiat kuten digitaaliset henkilöllisyydet, salaustekniikat ja tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmät ja niiden soveltaminen rahoitusalan, teollisuus 4.0:n, energian, liikenteen, terveydenhuollon tai sähköisen hallinnon kaltaisilla aloilla on olennaisen tärkeää verkkotoimien ja -transaktioiden turvallisuuden suojaamiseksi ja kansalaisten, julkishallintojen ja yritysten luottamuksen säilyttämiseksi niihin.

  (24)  Digitaalisten sisämarkkinoiden toiminta edellyttää luottamusta. Kyberturvallisuusteknologiat kuten digitaaliset henkilöllisyydet, salaustekniikat ja tunkeutumisenhavaitsemisjärjestelmät ja niiden soveltaminen rahoitusalan, teollisuus 4.0:n, logistiikan, energian, liikenteen, matkailun, terveydenhuollon tai sähköisen hallinnon kaltaisilla aloilla on olennaisen tärkeää verkkotoimien ja ‑transaktioiden turvallisuuden suojaamiseksi ja kansalaisten, julkishallintojen ja yritysten luottamuksen säilyttämiseksi niihin.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Tässä ohjelmassa tuetut kehittyneet digitaaliteknologiat, kuten suurteholaskenta, kyberturvallisuus ja tekoäly, eivät ole riittävän kypsiä, jotta ne voitaisiin siirtää pois tutkimuksen piiristä ja ottaa käyttöön, panna täytäntöön ja laajentaa unionin tasolla. Samoin kuin näiden teknologioiden käyttöönotto myös niihin liittyvä osaamisulottuvuus edellyttää unionin toimia. Pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia olisi laajennettava ja lisättävä ja ne olisi asetettava saataville kaikkialla EU:ssa. Tämän tekemättä jättäminen voisi vaikeuttaa kehittyneiden digitaaliteknologioiden sujuvaa käyttöönottoa ja heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. Tässä ohjelmassa tuetut toimet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan horisontti -ohjelmasta tuettuja toimia.

  (28)  Tässä ohjelmassa tuetut kehittyneet digitaaliteknologiat, kuten suurteholaskenta, kyberturvallisuus ja tekoäly, eivät ole riittävän kypsiä, jotta ne voitaisiin siirtää pois tutkimuksen piiristä ja ottaa käyttöön, panna täytäntöön ja laajentaa unionin tasolla, vaan niitä olisi tuettava edelleen myös jäsenvaltioiden tasolla. Samoin kuin näiden teknologioiden käyttöönotto myös niihin liittyvä osaamisulottuvuus edellyttää unionin toimia. Kun otetaan huomioon, miten uudet teknologiat saattavat vaikuttaa työmarkkinoihin, pitkälle vietyyn digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutusmahdollisuuksia olisi laajennettava ja lisättävä ja ne olisi asetettava saataville kaikkialla EU:ssa ja erityisesti niiden alojen työntekijöitä varten, joihin digitaaliset innovaatiot vaikuttavat tuntuvimmin. Tämän tekemättä jättäminen voisi vaikeuttaa kehittyneiden digitaaliteknologioiden sujuvaa käyttöönottoa ja heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. Tässä ohjelmassa tuetut toimet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan horisontti -ohjelmasta tuettuja toimia.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29)  Julkisten hallintojen ja palvelujen uudenaikaistaminen digitaalisin keinoin on olennaisen tärkeää, jotta teollisuuden ja kansalaisten hallinnollista rasitetta voidaan keventää tekemällä viranomaisasioinnista nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa ja jotta kansalaisille ja yrityksille tarjottavien palvelujen tehokkuutta ja laatua voidaan parantaa. Koska useilla yleistä etua koskevilla palveluilla on jo unionin ulottuvuus, niiden toteuttamiselle ja käyttöönotolle unionin tasolla annettavalla tuella olisi varmistettava, että kansalaiset ja yritykset hyötyvät mahdollisuudesta saada korkealaatuisia digitaalisia palveluja kaikkialla Euroopassa.

  (29)  Julkisten hallintojen ja palvelujen uudenaikaistaminen digitaalisin keinoin on olennaisen tärkeää, jotta teollisuuden ja kansalaisten hallinnollista rasitetta voidaan keventää tekemällä viranomaisasioinnista nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa ja jotta kansalaisille ja yrityksille tarjottavien palvelujen tehokkuutta ja laatua voidaan parantaa. Koska useilla yleistä etua koskevilla palveluilla on jo unionin ulottuvuus, niiden toteuttamiselle ja käyttöönotolle unionin tasolla annettavalla tuella olisi varmistettava, että kansalaiset ja yritykset hyötyvät mahdollisuudesta saada korkealaatuisia digitaalisia palveluja kaikkialla Euroopassa. On myös tärkeää, että tällaiset palvelut ovat vammaisten henkilöiden käytettävissä.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (29 a)  Digitalisaatio voi helpottaa ja parantaa esteettömyyttä kaikkien kannalta, myös iäkkäiden, liikuntaesteisten tai vammaisten henkilöiden sekä syrjäisillä alueilla ja maaseutualueilla asuvien kannalta.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Terveydenhuollon68, liikkuvuuden, oikeuden, maan/ympäristön seurannan, koulutuksen ja kulttuurin kaltaisten yleistä etua koskevien alojen digitalisaatio edellyttää digitaalipalvelujen infrastruktuurien jatkamista ja laajentamista; nämä infrastruktuurit mahdollistavat turvatun rajatylittävän tiedonsiirron ja edistävät kansallista kehitystä. Niiden mahdollisia synergioita voidaan hyödyntää parhaiten koordinoimalla niitä tässä ohjelmassa.

  (30)  Terveydenhuollon68, liikkuvuuden, oikeuden, maan/ympäristön seurannan, koulutuksen ja kulttuurin kaltaisten yleistä etua koskevien alojen digitalisaatio edellyttää digitaalipalvelujen infrastruktuurien jatkamista, parantamista ja laajentamista; nämä infrastruktuurit mahdollistavat turvatun rajatylittävän tiedonsiirron ja edistävät kansallista kehitystä. Koordinoimalla niitä tämän asetuksen mukaisesti voidaan parhaiten hyödyntää niiden mahdollisia synergioita ja varmistaa niiden täydentävyys.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 34 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (34)  Euroopan julkisten palvelujen yhteentoimivuus koskee kaikkia hallinnon tasoja: unionin tasoa sekä kansallista, alueellista ja paikallista tasoa. Sen lisäksi, että yhteentoimivuus poistaa sisämarkkinoiden toiminnan esteitä, se helpottaa politiikkojen onnistunutta täytäntöönpanoa ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia välttää rajatylittävät sähköiset esteet ja turvaa siten osaltaan uusien yhteisten julkisten palvelujen syntymisen tai tällaisten kehitteillä olevien palvelujen vakiintumisen unionin tasolla. Eurooppalaisten palvelujen sirpaloitumisen välttämiseksi ja perusvapauksien ja toimivan vastavuoroisen tunnustamisen tukemiseksi EU:ssa olisi edistettävä kokonaisvaltaista toimialojen ja maiden rajat ylittävää lähestymistapaa yhteentoimivuuteen tavalla, joka on mahdollisimman toimiva ja jossa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon loppukäyttäjien tarpeet. Tämä tarkoittaa, että yhteentoimivuus olisi ymmärrettävä laajasti siten, että se ulottuu teknisistä kerroksista oikeudellisiin kerroksiin ja kattaa alan politiikan osatekijät. Toimien ulottuvuus ylittäisi siten ratkaisujen tavanomaisen elinkaaren ja sisältäisi kaikki toimien osatekijät, jotka tukevat jatkuvan yhteentoimivuuden välttämättömiä puite-edellytyksiä yleensä.

  (34)  Euroopan julkisten palvelujen yhteentoimivuus koskee kaikkia hallinnon tasoja: unionin tasoa sekä kansallista, alueellista ja paikallista tasoa. Sen lisäksi, että yhteentoimivuus poistaa sisämarkkinoiden toiminnan esteitä, se helpottaa politiikkojen onnistunutta täytäntöönpanoa ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia välttää rajatylittävät sähköiset esteet ja turvaa siten osaltaan uusien yhteisten julkisten palvelujen syntymisen tai tällaisten kehitteillä olevien palvelujen vakiintumisen unionin tasolla. Eurooppalaisten palvelujen sirpaloitumisen välttämiseksi ja perusvapauksien ja toimivan vastavuoroisen tunnustamisen tukemiseksi EU:ssa olisi edistettävä kokonaisvaltaista, teknologianeutraalia toimialojen ja maiden rajat ylittävää lähestymistapaa yhteentoimivuuteen tavalla, joka on mahdollisimman toimiva ja jossa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon loppukäyttäjien tarpeet. Tämä tarkoittaa, että yhteentoimivuus olisi ymmärrettävä laajasti siten, että se ulottuu teknisistä kerroksista oikeudellisiin kerroksiin ja kattaa alan politiikan osatekijät. Toimien ulottuvuus ylittäisi siten ratkaisujen tavanomaisen elinkaaren ja sisältäisi kaikki toimien osatekijät, jotka tukevat jatkuvan yhteentoimivuuden välttämättömiä puite-edellytyksiä yleensä.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (34 a)  Hyvin toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden luominen koko Eurooppaan edellyttää tiettyjen perusluonteisten ennakkoehtojen täyttymistä kaikissa jäsenvaltioissa. Digitaalisten palvelujen infrastruktuurin ja valmiuksien puutteellisuus haittaa edelleen rajojen yli tarjottavien sujuvien palvelujen kehittämistä. Unionin ja sen ohjelmien olisi siksi kohdennettava riittävästi resursseja digitaalisia palveluja koskevien perusluonteisten ennakkoehtojen täyttämiseen ja perusinfrastruktuurin luomiseen ja tuettava niitä sen ohella, että tuetaan pioneereja ja parhaimmistoa ja edistetään tietämyksen ja parhaiden käytänteiden jakamista. Aluksi olisi analysoitava, mitä yhteyksiä, toimintoja ja ominaisuuksia vielä puuttuu, jotta digitaaliset palvelut voitaisiin ottaa käyttöön paikallisesti, kansallisesti ja koko Euroopassa unionin talouden kaikilla aloilla.

  Perustelu

  Jos tarkoituksena on luoda aidosti hyvin toimivat Euroopan laajuiset digitaaliset sisämarkkinat, tähän prosessiin olisi otettava mukaan myös Euroopan köyhimmät maat.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 43 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (43)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita74. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevissa arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa.

  (43)  Tässä ohjelmassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen saavuttamista, että EU:n talousarviomenoista vähintään 30 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita74. Ohjelman valmistelun ja toteutuksen aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevissa arviointi- ja uudelleentarkasteluprosesseissa. Koska liikenteen ala aiheuttaa nykyisin lähes neljänneksen unionin kasvihuonekaasupäästöistä, kyseisten tavoitteiden saavuttamista voidaan edistää merkittävästi digitalisaation avulla ja erityisesti digitalisoimalla logistiikan alaa, liikenteen hallintaa, vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä ja uusia liikenneteknologioita.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018) 321 final, s 1.

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea Euroopan talouden ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja saattaa sen hyödyt Euroopan kansalaisten ja yritysten ulottuville. Ohjelmalla

  1.  Ohjelman yleisenä tavoitteena on tukea Euroopan talouden, teollisuuden, liikkuvuuden ja yhteiskunnan digitalisaatiota ja saattaa sen hyödyt Euroopan kansalaisten ja yritysten, etenkin pk-yritysten, ulottuville. Ohjelman tarkoituksena on myös vahvistaa unionin strategista omavaraisuutta. Ohjelmalla

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  vahvistetaan Euroopan digitaalisia valmiuksia digitaaliteknologian keskeisillä aloilla laajamittaisen käyttöönoton avulla;

  a)  vahvistetaan unionin digitaalisia valmiuksia ja strategista omavaraisuutta digitaaliteknologian keskeisillä aloilla laajamittaisen käyttöönoton avulla;

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  laajennetaan digitaaliteknologian leviämistä ja käyttöönottoa yleistä etua koskevilla aloilla ja yksityisellä sektorilla.

  b)  laajennetaan digitaaliteknologian leviämistä ja käyttöönottoa yleistä etua koskevilla aloilla ja yksityisellä sektorilla, mukaan lukien yleishyödyllisten palvelujen digitaalinen muutos ja teollisuuden digitalisointi;

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  tuetaan eri alojen välisiä ohjelmia ja varmistetaan niiden synergia ja täydentävyys painottaen aloja, joilla toteutetaan yhteisen edun mukaisia hankkeita, kuten liikenne-, energia- ja televiestintäalat.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  sellaisen integroidun maailman huipputasoa edustavan eksa-luokan76 suurteholaskenta- ja datainfrastruktuurin käyttöönotto, koordinointi unionin tasolla ja käyttö, joka on julkisten ja yksityisten käyttäjien käytettävissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja julkisrahoitteisiin tutkimustarkoituksiin;

  a)  sellaisen integroidun maailman huipputasoa edustavan eksa-luokan76 suurteholaskenta- ja datainfrastruktuurin käyttöönotto, koordinointi unionin tasolla ja käyttö, joka on kaikkien yritysten ja julkishallintojen sekä julkisten ja yksityisten käyttäjien käytettävissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja julkisrahoitteisiin tutkimustarkoituksiin;

  _________________

  _________________

  76 Miljardi miljardia liukulukulaskutoimitusta sekunnissa.

  76 Miljardi miljardia liukulukulaskutoimitusta sekunnissa.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  keskeisten tekoälyyn liittyvien valmiuksien, kuten algoritmien dataresurssien ja kirjastojen, kasvattaminen ja lujittaminen tietosuojalainsäädäntöä noudattaen;

  a)  keskeisten tekoälyyn liittyvien valmiuksien, kuten algoritmien dataresurssien ja kirjastojen, kasvattaminen ja lujittaminen unionissa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen ja huolehtien maantieteellisestä tasapainosta 20 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti;

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  näiden valmiuksien asettaminen kaikkien yritysten ja julkishallintojen saataville;

  b)  näiden valmiuksien asettaminen kaikkien yritysten ja julkishallintojen, myös yliopistojen ja tutkimus- tai innovointikeskusten, saataville;

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  jäsenvaltioiden olemassa olevien tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyjen lujittaminen ja verkottaminen.

  c)  jäsenvaltioiden olemassa olevien tekoälyn testaus- ja kokeilujärjestelyjen lujittaminen ja verkottaminen, mukaan lukien nykyiset ja äskettäin perustetut suurteholaskentakeskukset;

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  edistetään tekoälyä koskevan tietämyksen vaihtoa ja tekoälyn kehittämisen ja laajamittaisen soveltamista koko unionissa ja vahvistetaan muun muassa koneisiin, antureihin, robotteihin, autoihin, avaruusteknologioihin asennetun tekoälyn teollisia sovelluksia.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  kehittyneiden kyberturvallisuuslaitteiden, -työkalujen ja -datainfrastruktuurien hankinnan tukeminen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tietosuojalainsäädäntöä täysimääräisesti noudattaen;

  a)  kehittyneiden kyberturvallisuuslaitteiden, -työkalujen ja -datainfrastruktuurien hankinnan tukeminen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tietosuojalainsäädäntöä, ja etenkin henkilötietosääntöjä, täysimääräisesti noudattaen, mukaan lukien nykyiset ja äskettäin perustetut suurteholaskentakeskukset;

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  kyberturvallisuuteen liittyvien eurooppalaisten osaamisen, valmiuksien ja taitojen parhaan käytön tukeminen;

  b)  kyberturvallisuuteen liittyvien eurooppalaisten osaamisen, valmiuksien ja taitojen parhaan käytön tukeminen henkilötietojen suojaa kunnioittaen;

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) varustaminen lisäresursseilla valistuskampanjoiden edistämiseksi ja jäsenvaltioiden ja yritysten valmiuksien lisäämiseksi;

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a)  tuetaan autonomista liikennettä, logistiikkaa ja liikenteenhallintaa koskevaa uusinta tutkimusta ja innovointia kaikkien liikennemuotojen yhteydessä, mukaan lukien 5G-verkkojen ja turvallisten 5G-alustojen kehittäminen, jotta mahdollistetaan digitaalinen siirtymä, ja autetaan ottamaan 5G-järjestelmä käyttöön kaikilla TEN-T-käytävillä, muun muassa varmistamalla Euroopan teollisuuden suojelu talousvakoilulta ja kyberhyökkäyksiltä luotettavien ja luotettavien kyberturvallisuusratkaisujen avulla;

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d b)  parannetaan kyberhyökkäyksien sietokykyä käyttäjien, erityisesti mikro-, pk- ja start up -yritysten, keskuudessa lisäämällä riskitietoisuutta ja tietämystä perusturvallisuusprosesseista.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Erityistavoitteessa 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” annettavalla unionin rahoituksella on tuettava pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen kehittämistä tässä ohjelmassa tuetuilla aloilla ja edistettävä siten Euroopan lahjakkuusreservin kasvattamista ja ammattitaidon parantamista etenkin suurteholaskennan, massadata-analyysin, kyberturvallisuuden, hajautetun tilikirjan teknologioiden, robotiikan ja tekoälyn alalla. Rahoituksella on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin:

  Erityistavoitteessa 4 ”Pitkälle viety digitaalinen osaaminen” annettavalla unionin rahoituksella on tuettava pitkälle viedyn digitaalisen osaamisen kehittämistä tässä ohjelmassa tuetuilla aloilla ja edistettävä siten Euroopan lahjakkuusreservin kasvattamista ja ammatillisen osaamisen parantamista unionin tasolla etenkin suurteholaskennan, massadata-analyysin, kyberturvallisuuden, hajautetun tilikirjan teknologioiden, robotiikan ja tekoälyn alalla. Rahoituksella on pyrittävä seuraaviin operatiivisiin tavoitteisiin:

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  opiskelijoiden, tietotekniikka-alan ammattilaisten ja työvoiman pitkäkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  a)  opiskelijoiden, ohjaajien, tietotekniikka-alan ammattilaisten ja työvoiman pitkäkestoisten koulutusten, kurssien ja tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  yrittäjien, pienten yritysten johtajien ja työvoiman lyhytkestoisten koulutusten ja kurssien suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  b)  tietotekniikka-alan ammattilaisten, ohjaajien, yrittäjien, pk-yritysten johtajien ja työvoiman lyhyt- ja pitkäkestoisten koulutusten, kurssien ja tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen tukeminen;

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  opiskelijoiden, nuorten yrittäjien ja tutkinnon suorittaneiden työpaikkakoulutuksen ja harjoittelun tukeminen.

  c)  opiskelijoiden, mukaan lukien tohtorintutkintoaan suorittavat opiskelijat, nuorten yrittäjien ja tutkinnon suorittaneiden työpaikkakoulutuksen ja harjoittelun sekä jäsenvaltioiden välisen liikkuvuuden tukeminen.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  työntekijöiden koulutuskurssien ja uudelleenkoulutuksen tukeminen aloilla, joihin unionin talouden digitaalinen muutos vaikuttaa tuntuvimmin, jotta työntekijöitä voidaan auttaa työelämän muutoksiin sopeutumisessa.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  sen varmistaminen, että julkisella sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa, oikeuslaitoksessa, liikenteessä, energia-alalla, ympäristöalalla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla, voidaan ottaa käyttöön ja asettaa saataville viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita, etenkin suurteholaskenta, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus;

  a)  sen varmistaminen, että julkisella sektorilla ja yleistä etua koskevilla aloilla, kuten terveys- ja hoitoalalla, koulutuksessa, oikeuslaitoksessa, liikenteessä, energia-alalla, ympäristöalalla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla, voidaan ottaa käyttöön ja asettaa saataville yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä noudattaen viimeisintä kehitystä edustavia digitaaliteknologioita, etenkin suurteholaskenta, tekoäly, hajautetun tilikirjan teknologiat ja kyberturvallisuus;

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  yleiseurooppalaisten yhteentoimivien digitaalipalvelujen infrastruktuurien (mukaan lukien niihin liittyvät palvelut) käyttöönotto, käyttö ja ylläpitäminen kansallisia ja alueellisia toimia täydentäen;

  b)  yleiseurooppalaisten, yhteentoimivien, laadukkaiden ja suuritehoisten digitaalipalvelujen infrastruktuurien (mukaan lukien niihin liittyvät palvelut) käyttöönotto, käyttö ja ylläpitäminen kansallisia ja alueellisia toimia täydentäen;

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  kehittyneen digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönoton tukeminen unionin teollisuudessa, etenkin pk-yrityksissä, mukaan lukien erityisesti suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus ja tulevat kehitteillä olevat teknologiat;

  e)  kehittyneen digitaaliteknologian ja siihen liittyvien teknologioiden käyttöönoton tukeminen unionin teollisuudessa, etenkin pk-, mikro- ja startup-yrityksissä, mukaan lukien erityisesti suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus ja tulevat kehitteillä olevat teknologiat;

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  yhteentoimivien digitaalisten ratkaisujen suunnittelun, testauksen, toteutuksen ja käyttöönoton tukeminen sellaisia EU:n tason julkisia palveluja varten, joita tarjotaan datavetoisten uudelleenkäytettävien ratkaisujen alustan kautta, sekä innovoinnin edistäminen ja yhteisten puitteiden vahvistaminen julkishallintojen palvelujen täyden potentiaalin saamiseksi Euroopan kansalaisten ja yritysten käyttöön;

  f)  yhteentoimivien digitaalisten ratkaisujen suunnittelun, testauksen, toteutuksen ja käyttöönoton tukeminen sellaisia EU:n tason julkisia palveluja varten, joita tarjotaan datavetoisten uudelleenkäytettävien ratkaisujen alustan kautta, sekä tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen ja yhteisten puitteiden vahvistaminen julkishallintojen palvelujen täyden potentiaalin saamiseksi Euroopan kansalaisten ja yritysten käyttöön;

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  yhteistyön tukeminen eurooppalaisen ekosysteemin saavuttamiseksi hajautetun tilikirjan palveluja ja sovelluksia käyttäviä luotettuja infrastruktuureja varten, mukaan lukien yhteentoimivuuden ja standardoinnin tukeminen ja EU:n rajatylittävien palvelujen käyttöönoton edistäminen;

  h)  yhteistyön tukeminen eurooppalaisen ekosysteemin saavuttamiseksi hajautetun tilikirjan palveluja ja sovelluksia käyttäviä luotettuja infrastruktuureja varten, mukaan lukien yhteentoimivuuden ja standardoinnin tukeminen ja EU:n rajatylittävien palvelujen käyttöönoton edistäminen siten, että samalla varmistetaan täydentävyys ja synergia unionin muiden ohjelmien kanssa yhteisen edun mukaisissa hankkeissa;

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  i)  digitaali-innovointikeskittymien verkoston rakentaminen ja lujittaminen.

  i)  digitaali-innovointikeskittymien verkoston rakentaminen, lujittaminen ja edistäminen; keskittymien olisi mahdollisuuksien mukaan perustuttava nykyisiin kansallisiin ja eurooppalaisiin rakenteisiin ja niiden olisi tehtävä yhteistyötä näiden kanssa.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se mahdollistaa synergiat, joita kuvataan tarkemmin liitteessä III, unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, etenkin EU:n ohjelmista annettavaa täydentävää rahoitusta koskevien järjestelyjen kautta, kun hallinnointia koskevat säännöt sen sallivat; rahoitusta voidaan antaa peräkkäin, vuorotellen tai yhdistämällä varoja, myös toimien yhteistä rahoitusta varten.

  1.  Ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se mahdollistaa synergiat ja täydentävyyden, joita kuvataan tarkemmin liitteessä III, unionin muiden rahoitusohjelmien kanssa, etenkin EU:n ohjelmista annettavaa täydentävää rahoitusta koskevien järjestelyjen kautta, kun hallinnointia koskevat säännöt sen sallivat; rahoitusta voidaan antaa peräkkäin, vuorotellen tai yhdistämällä varoja, myös toimien yhteistä rahoitusta varten.

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Ohjelmassa pyritään hyödyntämään unionin muut rahoitusohjelmat ja toimet, joilla edistetään yhteisen edun mukaisiksi katsottavien hankkeiden kehittämistä etenkin liikenne-, energia- ja digitaalialalla. Ohjelmalla on tähän liittyviä synergioita erityisesti Verkkojen Eurooppa 2 -välineen kanssa.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  On vahvistettava asianmukaiset mekanismit asianomaisten viranomaisten välistä koordinointia varten sekä asianmukaiset seurantavälineet, joilla voidaan systemaattisesti varmistaa synergiat ohjelman ja mahdollisten merkityksellisen EU:n rahoitusvälineiden välillä. Järjestelyjen on edistettävä päällekkäisyyksien välttämistä ja menojen vaikutuksen maksimointia.

  2.  On vahvistettava asianmukaiset mekanismit asianomaisten viranomaisten välistä koordinointia varten sekä asianmukaiset seurantavälineet, joilla voidaan systemaattisesti varmistaa synergiat ja täydentävyys ohjelman ja mahdollisten merkityksellisen EU:n rahoitusvälineiden välillä. Järjestelyjen on edistettävä päällekkäisyyksien välttämistä, 10 artiklan 1 ja 4 kohdassa vahvistettujen ehtojen noudattamisen varmistamista ja menojen vaikutuksen maksimointia.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Ohjelman ensimmäisen toteutusvuoden aikana perustetaan digitaali-innovointikeskittymien alustava verkosto.

  1.  Ohjelman ensimmäisen toteutusvuoden aikana perustetaan digitaali-innovointikeskittymien alustava verkosto. Verkoston olisi mahdollisuuksien mukaan perustuttava nykyisiin kansallisiin ja eurooppalaisiin rakenteisiin ja sen olisi tehtävä yhteistyötä niiden kanssa.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  digitaali-innovointikeskittymien toimintoihin liittyvät asianmukaiset valmiudet;

  a)  digitaali-innovointikeskittymien toimintoihin liittyvät asianmukaiset valmiudet; mukaan lukien mahdollinen kokemus nykyisten rakenteiden hallinnoinnista;

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Komissio hyväksyy päätöksen alustavan verkoston muodostavien yhteisöjen valinnasta. Komissio valitsee yhteisöt jäsenvaltioiden nimeämien ehdokasyhteisöjen joukosta edellä 2 kohdassa mainittujen kriteerien ja seuraavien lisäkriteerien pohjalta:

  3.  Komissio ottaa tarkoin huomioon jäsenvaltioiden edustajista koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suosituksen ja hyväksyy päätöksen alustavan verkoston muodostavien yhteisöjen valinnasta siten, että edustettuna on vähintään yksi yhteisö kustakin jäsenvaltiosta. Komissio valitsee yhteisöt jäsenvaltioiden nimeämien ehdokasyhteisöjen joukosta edellä 2 kohdassa mainittujen kriteerien ja seuraavien lisäkriteerien pohjalta:

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  ehdotetun toteuttamissuunnitelman mielekkyys;

  b)  ehdotetun toteuttamissuunnitelman mielekkyys sekä selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ja tulokset;

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  tapauksen mukaan käyttöön ottaminen aloilla, joiden kerrannaisvaikutukset ovat suuria, kuten digitalisoituneessa teollisuudessa ja liikenteessä tai avaruusteknologiassa;

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  tapauksen mukaan tasapainoinen maantieteellinen jakautuminen koko unionissa, mukaan lukien syrjäisimmät alueet;

  g)  tapauksen mukaan tasapainoinen maantieteellinen jakautuminen koko unionissa ja assosioituneissa maissa, mukaan lukien unionin syrjäisimmät alueet;

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen yleisen tavoitteen ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

  1.  Mitattavissa olevat indikaattorit, joiden avulla raportoidaan ohjelman edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen yleisen tavoitteen ja erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Komissio määrittää menetelmät, joilla laaditaan mitattavissa olevat indikaattorit, joilla arvioidaan täsmällisesti, miten 3 artiklan 1 kohdassa asetettujen yleisten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Komissio täydentää liitettä III näiden menetelmien perusteella 1 päivään tammikuuta 2021 mennessä.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jotta voidaan arvioida tehokkaasti ohjelman edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa, komissiolle siirretään valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteen II muuttamista, jotta indikaattoreita voidaan tarvittaessa tarkistaa tai täydentää, ja tämän asetuksen täydentämistä seuranta- ja valvontaverkon perustamista koskevilla säännöksillä.

  2.  Jotta voidaan arvioida tehokkaasti ohjelman edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa, komissiolle siirretään valta antaa 27 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteen II muuttamista, jotta mitattavissa olevia indikaattoreita voidaan tarvittaessa tarkistaa tai täydentää, ja tämän asetuksen täydentämistä seuranta- ja valvontaverkon perustamista koskevilla säännöksillä.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille ja jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

  3.  Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot soveltuvat aikaansaadun edistymisen ja kohdattujen ongelmien perusteelliseen analysointiin ja kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin varojen saajille ja jäsenvaltioille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

  1.  Arvioinnit on suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Näitä arviointeja on käytettävä myös laadullisessa arvioinnissa, joka koskee edistymistä 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamisessa.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – Erityistavoite 1 – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Yhteinen hankintakehys integroidulle maailmanluokan suurteholaskentaverkostolle, mukaan lukien eksa-luokan suurteholaskenta- ja datainfrastruktuuri. Se on julkisten ja yksityisten käyttäjien käytettävissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja julkisrahoitteisiin tutkimustarkoituksiin.

  1.  Yhteinen hankintakehys integroidulle maailmanluokan suurteholaskentaverkostolle, mukaan lukien eksa-luokan suurteholaskenta- ja datainfrastruktuuri. Se on kaikkien yritysten ja julkishallintojen sekä julkisten ja yksityisten käyttäjien käytettävissä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja julkisrahoitteisiin tutkimustarkoituksiin.

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – Erityistavoite 5 – I osa – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Liikenne, energia ja ympäristö: Älykkäiden kaupunkien tai älykkäiden maaseutualueiden kaltaisissa suuren mittakaavan digitaalisissa sovelluksissa tarvittavien hajautettujen ratkaisujen ja infrastruktuurien käyttöönotto liikenne-, energia- ja ympäristöpolitiikkojen tueksi.

  4.  Liikenne, energia ja ympäristö: Älykkäiden kaupunkien, älykkäiden maaseutualueiden tai syrjäisimpien alueiden kaltaisissa suuren mittakaavan digitaalisissa sovelluksissa tarvittavien hajautettujen ratkaisujen ja infrastruktuurien käyttöönotto liikenne-, energia- ja ympäristöpolitiikkojen tueksi.

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  Liite I – Erityistavoite 5 – I osa – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Koulutus ja kulttuuri: Pääsyn tarjoaminen viimeisimpiin digitaaliteknologioihin tekoälystä kehittyneeseen laskentaan eurooppalaisille suunnittelijoille ja luovalle alalle. Euroopan kulttuuriperinnön hyödyntäminen kulttuurista monimuotoisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja Euroopan kansalaisuutta edistävänä tekijänä. Digitaaliteknologioiden käyttöönoton tukeminen koulutuksessa.

  5.  Koulutus, kulttuuri ja matkailu: Pääsyn tarjoaminen viimeisimpiin digitaaliteknologioihin tekoälystä kehittyneeseen laskentaan eurooppalaisille suunnittelijoille ja luovalle alalle sekä matkailualalle. Euroopan kulttuuriperinnön ja matkailualan hyödyntäminen kulttuurista monimuotoisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja Euroopan kansalaisuutta edistävänä tekijänä. Digitaaliteknologioiden käyttöönoton tukeminen koulutuksessa ja matkailualalla.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021–2027

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  TRAN

  5.7.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Deirdre Clune

  2.7.2018

  Hyväksytty (pvä)

  15.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  45

  2

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Henna Virkkunen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  45

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

   

   

  S&D

   

   

  VERTS/ALE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

  Daniela Aiuto

  Georg Mayer

  Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

  Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pi