JELENTÉS a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  28.11.2018 - (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) - ***I

  Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  Előadó: Angelika Mlinar
  A vélemény előadója (*):
  Bogdan Wenta, Kulturális és Oktatási Bizottság
  (*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke


  Eljárás : 2018/0227(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0408/2018

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0434),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 172. cikkére és 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0256/2018),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Jogi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0408/2018),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  3 a bevezető hivatkozás (új)

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  Módosítás

   

    tekintettel a pénzügyi technológiáról (FinTech) – a technológiának a pénzügyi szektor jövőjére gyakorolt hatásáról szóló 2017. május 17-i európai parlamenti állásfoglalásra,

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A [a hivatkozást naprakésszé kell tenni adott esetben a TOT-okra vonatkozó új döntés szerint: A / /EU tanácsi határozat53 88. cikke] alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik.

  (4)  A [a hivatkozást naprakésszé kell tenni adott esetben a TOT-okra vonatkozó új döntés szerint: A / /EU tanácsi határozat53 88. cikke] alapján a tengerentúli országokban és területeken (TOT-ok) letelepedett személyek és szervezetek jogosultak finanszírozásban részesülni, figyelemmel a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is, amelyhez az érintett tengerentúli ország vagy terület kapcsolódik. A tengerentúli országok vagy területek részvételéből eredő korlátokat figyelembe kell venni a program végrehajtása során, a programban való tényleges részvételüket pedig nyomon kell követni és rendszeresen értékelni kell.

  _________________

  _________________

  53 / /EU tanácsi határozat.

  53 / /EU tanácsi határozat.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A jobb jogalkotásról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás54 (22) és (23) bekezdése értelmében e programot meghatározott nyomon követésre vonatkozó követelmények alapján begyűjtött információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján adatok gyűjthetők a jogszabály tényleges hatásáról.

  (5)  A jobb jogalkotásról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás54 (22) és (23) bekezdése értelmében e programot meghatározott nyomon követésre vonatkozó követelmények alapján begyűjtött, a meglévő szükségletekkel összefüggő és (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek54a megfelelő információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és a kedvezményezettekre háruló adminisztratív terheket, főként a tagállamokra és a kkv-kra nehezedőket. Adott esetben e követelményeknek mérhető kvantitatív és kvalitatív mutatókat is magukban kell foglalniuk, amelyek alapján értékelni lehet a programnak a helyszínen kifejtett tényleges hatását.

  __________________

  __________________

  54 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról; HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.

  54 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról; HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.

   

  54a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  A programnak a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot, elszámoltathatóságot és demokratikus ellenőrzést kell biztosítania az uniós költségvetés támogatásával létrehozott innovatív pénzügyi eszközöket és mechanizmusokat illetően, különös tekintettel ezeknek az uniós célkitűzések eléréséhez való hozzájárulására, mind az eredeti várakozások, mind az elért végeredmények vonatkozásában.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozó55 és az Európai Tanács 2017. október 19-i következtetései56 jelezték, hogy Európának be kell fektetnie gazdaságaink digitalizálásába és a szakemberhiány leküzdésébe ahhoz, hogy megőrizze és javítsa versenyképességét, életminőségünket és a társadalmi szerkezetet. Az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a digitális átalakulás hatalmas lehetőségeket tartogat az innováció, a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében, hozzájárul globális versenyképességünkhöz és növeli kreatív és kulturális sokszínűségünket. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudjuk ragadni, egyes, a digitális átalakulásból fakadó kihívásokra közösen kell megoldást találnunk, illetve meg kell vizsgálnunk mindazokat a szakpolitikákat, amelyekre a digitális átalakulás hatással van.

  (6)  A 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozó55 és az Európai Tanács 2017. október 19-i következtetései56 jelezték, hogy Európának be kell fektetnie gazdaságaink hatékony digitalizálásába és a szakemberhiány leküzdésébe ahhoz, hogy megőrizze és javítsa versenyképességét és az innovációt, az életminőségünket és a társadalmi szerkezetet. Az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a digitális átalakulás hatalmas lehetőségeket tartogat az innováció, a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében, hozzájárul globális versenyképességünkhöz és növeli kreatív és kulturális sokszínűségünket. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudjuk ragadni, a digitális átalakulásból fakadó kihívásokra közösen kell megoldást találnunk, többek között biztosítva azokat az alapvető elemeket, amelyekre az új technológiák támaszkodnak, hatékony és könnyen végrehajtható jogi szabályozást alakítva ki, felülvizsgálva a digitális átalakulás hatásainak kitett szakpolitikákat, valamint olyan környezetet kialakítva, amely ösztöni az innovációt, és ahol teljes körűen védik a felhasználók érdekeit. Optimális esetben az – európai szintű erőfeszítések eredményeként létrejött – program pénzügyi keretét jelentős magánforrásokból származó finanszírozással és tagállami hozzájárulással kell növelni.

  __________________

  __________________

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  Az európai társadalom és az európai gazdaság jövője erősen fog függni egy harmonizált és következetes rádióspektrum-politikától és az 5G infrastruktúrától, amely tekintetében egy, a nagyon nagy kapacitású hálózatokkal kapcsolatos infrastrukturális célkitűzést kell majd követni annak érdekében, hogy színvonalas és gyorsabb kommunikációs szolgáltatást lehessen nyújtani; ez a jelen program helyes végrehajtásának előfeltétele. E tekintetben a program számára előnyös lesz az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és különösen a Wif4EU kezdeményezés helyes végrehajtása, amelynek célja, hogy az uniós közterületeken előmozdítsa az összekapcsoltságot a polgárok számára; e két program együttesen maximalizálni fogja az eredményeket és segít majd teljesíteni az arra irányuló uniós célokat, hogy Unió-szerte biztosított legyen a megbízható és konzisztens nagy sebességű hálózati lefedettség.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  Az Európai Tanács különösen azt a következtetést vonta le, hogy az Uniónak sürgősen foglalkoznia kell az új tendenciákkal: ebbe beletartoznak az olyan kérdések, mint a mesterséges intelligencia és a megosztott könyvelési technológiák (pl. blokklánc), ugyanakkor biztosítani kell az adatvédelem, a digitális jogok és az etikai követelmények magas szintjét is. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2018 elejéig terjesszen elő javaslatot a mesterséges intelligencia európai megközelítésére vonatkozóan, és felszólította a Bizottságot, hogy nyújtsa be a keretfeltételek megerősítéséhez szükséges kezdeményezéseket annak céljából, hogy az EU kockázatalapú radikális innovációk révén új piacokat tárhasson fel és megerősíthesse iparának vezető szerepét.

  (7)  Az Európai Tanács különösen azt a következtetést vonta le, hogy az Uniónak sürgősen foglalkoznia kell az új tendenciákkal: ebbe beletartoznak az olyan kérdések, mint a digitális szakadék és a mesterséges intelligencia, ugyanakkor biztosítva az (EU) 2016/679 rendeletnek teljes mértékben megfelelő adatvédelem, a digitális jogok, az alapvető jogok és az etikai követelmények magas szintjét is. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2018 elejéig terjesszen elő javaslatot a mesterséges intelligencia európai megközelítésére vonatkozóan, és felszólította a Bizottságot, hogy nyújtsa be a keretfeltételek megerősítéséhez szükséges kezdeményezéseket annak céljából, hogy az EU kockázatalapú radikális innovációk révén új piacokat tárhasson fel és megerősíthesse iparának vezető szerepét.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a)  2018 . április 10-én a tagállamok együttműködési megállapodások aláírásával fejezték ki támogatásukat és együttműködési szándékukat a mesterséges intelligenciára és a megosztott könyvelési technológiákra (pl. blokklánc) épülő infrastrukturális szolgáltatásokra vonatkozó kezdeményezések kapcsán.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7b)  E program sikeres végrehajtásához a tendenciák követésénél többre van szükség. Az autonóm digitális társadalom elősegítése érdekében az Uniónak elkötelezettnek kell lennie a magánélet védelmét lehetővé tevő technológiák (például a kriptográfia és a decentralizált alkalmazások), valamint az időtálló infrastruktúrába (száloptikás hálózat) történő beruházások növelése mellett.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7c)  Európának döntő beruházásokat kell megvalósítania a jövője érdekében, és stratégiai digitális kapacitásokat kell kiépítenie, hogy élvezhesse a digitális forradalom előnyeit. Jelentős költségvetést (legalább 9,2 milliárd eurót) kell biztosítani uniós szinten erre a célra, amelyet nagy arányú nemzeti és regionális szintű beruházásoknak kell kiegészíteniük, azaz következetes és kiegészítő jellegű kapcsolatot kell biztosítani a strukturális és kohéziós alapokkal.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  A Bizottság közleménye „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában”57 a jövőbeli pénzügyi keretek lehetőségei között többek között felvázol egy programot Európa digitális átalakulására, melynek eredményeként „az intelligens növekedés hatékony folyamatai jönnek létre olyan területeken, mint a csúcsminőségű adatinfrastruktúra, az összekapcsolhatóság és a kiberbiztonság”. Célja Európa vezető szerepének biztosítása a szuper-számítástechnika, a következő generációs internet, a mesterséges intelligencia, a robotika és a nagy adathalmazok terén. Megerősítené az európai ipar és a kereskedelmi vállalkozások versenyhelyzetét a digitalizált gazdaság egészében és jelentős hatással lenne az Unióban tapasztalható szakemberhiány leküzdésére.

  (8)  A Bizottság közleménye „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában”57 a jövőbeli pénzügyi keretek lehetőségei között többek között felvázol egy programot Európa digitális átalakulására, amely „erőteljes előrelépést jelentene az intelligens növekedés irányába az olyan területeken, mint a magas színvonalú adatinfrastruktúra, a konnektivitás és a kiberbiztonság”, valamint a közigazgatás digitalizálása. Célja Európa vezető szerepének biztosítása a szuper-számítástechnika, a következő generációs internet, a mesterséges intelligencia, a robotika és a nagy adathalmazok terén. Megerősítené az európai ipar és a vállalkozások versenyhelyzetét a digitalizált gazdaság egészében és jelentős hatással lenne az Unióban tapasztalható szakemberhiány áthidalására és leküzdésére, biztosítva, hogy az európai polgárok rendelkezzenek a digitális átalakulással való szembenézéshez szükséges készségekkel, kompetenciákkal és tudással.

  __________________

  __________________

  57 COM(2018) 98 final

  57 COM(2018)0098

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a)  mivel az Unió stratégiai digitális képességeinek fejlesztésében mutatkozó késedelmekre és az ezek orvoslására irányuló erőfeszítésekre való tekintettel a program törekvéseivel arányos, legalább 9,2 milliárd eurós költségvetést kellene biztosítani,

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9)  Az „Egy közös európai adattér felé” című közlemény58 azzal a kulcsfontosságú lépésként elfogadandó új intézkedéssel foglalkozik, amely az uniós közös adattér – azaz egy egységes digitális terület létrehozására irányul, amelynek nagysága lehetővé teszi új, adatokon alapuló termékek és szolgáltatások kifejlesztését.

  (9)  Az „Egy közös európai adattér felé” című közlemény58 azzal a kulcsfontosságú lépésként elfogadandó új intézkedéssel foglalkozik, amely az uniós közös adattér – azaz egy egységes digitális terület létrehozására irányul, amelynek nagysága lehetővé teszi új, adatokon alapuló termékek és szolgáltatások kifejlesztését és innovációját.

  _________________

  _________________

  58 COM (2018) 125 final

  58 COM(2018)0125

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a)  Az Európai Bizottság által 2017-ben útjára indított Újgenerációs Internet kezdeményezés egyben a program végrehajtásának alapjául is fog szolgálni, hiszen célja a jobb szolgáltatásokat nyújtó, intelligensebb és nyitottabb internet megteremtése, amely nagyobb beleszólást és részvételt biztosít, valamint foglalkozik a különféle kutatási területeken elért eredményekből fakadó technológiai lehetőségekkel, amelyek az új hálózati architektúráktól és szoftveralapú infrastruktúráktól a szolgáltatásokra és alkalmazásokra vonatkozó új elképzelésekig terjednek.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar digitális átalakulását és az üzleti vállalkozások és polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását. A program öt, kulcsfontosságú szakpolitikai területnek megfelelő egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, korszerű digitális készségek és a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.

  (10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar digitális átalakulását, és az üzleti vállalkozások, különösen a kkv-k és polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását, valamint hogy korszerűsítsen konkrét közérdekű ágazatokat. Ezen túlmenően a programnak erősítenie kell az Unió versenyképességét és gazdaságának ellenálló képességét.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10a)  Prioritást biztosító módon kell támogatni azokat a kkv-ket, amelyek fel akarják használni termelési folyamataikban a digitális átalakulást. A digitális ágazatban folyó kutatás és innováció lehetővé teszi a kkv-k számára, hogy az erőforrások hatékony felhasználásával hozzájáruljanak az európai gazdaság növekedéséhez.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10b)  A program öt kulcsfontosságú szakpolitikai területet tükröző egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: a) nagy teljesítményű számítástechnika, b) mesterséges intelligencia és megosztott könyvelési technológiák, c) kiberbiztonság, d) korszerű digitális készségek, valamint e) a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és az interoperabilitás. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10c)  A digitális átalakulás általános célkitűzése mellett a programnak hozzá kell járulnia a hosszú távú stratégiai biztonsági célkitűzések biztosításához is az Unión belüli kapacitások és képességek kiépítése révén, elsőbbséget biztosítva azoknak az intézkedéseknek, amelyek növelik a stratégiai potenciált és korlátozzák a harmadik országbeli szállítóktól és termékektől való függést, ezáltal biztosítva az Unió gazdasági és innovációs versenyképességét.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A program végrehajtása során központi szerepet játszanak a digitális innovációs központok, melyek feladata a fejlett digitális technológiák széles körű elterjesztése a vállalkozások, állami szervek és a tudományos élet körében. A digitális innovációs központok hálózatának a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell elérnie Európában59. A digitális innovációs központok első csoportja a tagállamok javaslatai alapján kerül kiválasztásra, azután pedig a hálózat bővítése nyílt versenyeljárásban történik. A digitális innovációs központok a legújabb digitális kapacitásokhoz, így a nagy teljesítményű számítógépekhez (HPC), mesterséges intelligenciához, kiberbiztonsághoz, valamint más innovatív technológiákhoz, például a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz való hozzáférési pontokként működnek, melyek a fablabekben és városi laboratóriumokban (city lab) is elérhetők. Emellett egyablakos hozzáférési pontként is működnek a tesztelt és validált technológiákhoz és támogatják a nyitott innovációt. Emellett a korszerű digitális készségek területén is támogatást nyújtanak. A digitális innovációs központok hálózatának emellett támogatnia kell a legkülső régiók részvételét a digitális egységes piacban.

  (11)  A program végrehajtása során központi szerepet játszanak az európai digitális innovációs központok, melyek feladata a fejlett digitális technológiák széles körű elterjesztése a vállalkozások, többek között a kkv-k, az állami szervek és a tudományos élet körében. Az európai digitális innovációs központok hálózatának a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell elérnie Európában59. Az európai digitális innovációs központok első csoportja a tagállamok javaslatai alapján kerül kiválasztásra, azután pedig a hálózat bővítése nyílt és átlátható versenyeljárásban történik. Az európai digitális innovációs központok a legújabb digitális kapacitásokhoz, így a nagy teljesítményű számítógépekhez (HPC), mesterséges intelligenciához, kiberbiztonsághoz, valamint más innovatív technológiákhoz, például a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz való hozzáférési pontokként működnek, melyek a fabrikációs műhelyekben (fab lab) és városi műhelyekben (city lab) is elérhetőek. Emellett egyablakos ügyintézőhelyként is működnek a tesztelt és validált technológiákhoz való hozzáférés tekintetében, és támogatják a nyílt innovációt. Emellett a korszerű digitális készségek területén is támogatást nyújtanak. Az európai digitális innovációs központok hálózatának ezenkívül támogatnia kell a legkülső régiók részvételét a digitális egységes piacban, és a tengerentúli országokban és területeken támogatnia kell a digitális átállást.

  __________________

  __________________

  59 „Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása” című közlemény (COM(2016) 180 final) szerint

  59 „Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása” című közlemény (COM(2016)0180) szerint

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a)  Annak érdekében, hogy szinergiák jöjjenek létre az e program keretében megvalósuló beruházások és az Unió kutatásra és fejlesztésre irányuló beruházásai, különösen az Európai horizont program beruházásai között, az európai digitális innovációs központoknak olyan platformként kell működniük, amely összehozza az egyik oldalon az új technológiai megoldásokat igénylő iparágakat, vállalkozásokat és adminisztrációt azokkal a vállalatokkal, többek között induló innovatív vállalkozásokkal és kkv-kkel, amelyek a másik oldalon piacérett megoldásokkal rendelkeznek.

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11b)  A program keretében a tervezés, fejlesztés és beszerzés az Unió közép- és hosszú távú kapacitásainak és versenyképességének fokozása céljából történik. Prioritásként kell kezelni azon intézkedéseket, amelyek növelik az Unió stratégiai potenciálját és versenyképességét, annak érdekében, hogy korlátozzák a harmadik országbeli szállítóktól és termékektől való függőséget. A program egyedi célkitűzéseiben a harmadik országok részvételének ezért attól kell függenie, hogy ezek az országok hogyan járulnak hozzá az Unió céljaihoz.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A programot az alapvető digitális kapacitások és azok széles körű felhasználásának megerősítését szolgáló projektek révén kell megvalósítani. Ebben szerepelni kell a tagállamokkal és szükség esetén a magánszektorral közösen megvalósított beruházásoknak is. Ehhez szükség van különösen arra, hogy a közbeszerzésben kritikus tömeget biztosítsunk, így jobb ár/érték arányt érjünk el és garantálhassuk, hogy az európai beszállítók a technológiai fejlődés élvonalában maradjanak.

  (12)  A programot az alapvető digitális kapacitások és az Unió stratégiai autonómiájának megerősítését szolgáló projektek révén kell megvalósítani. Ennek érdekében a programnak legalább 9,2 milliárd eurós uniós költségvetést kell biztosítania, amely a tagállamokkal és/vagy a magánszektorral közösen megvalósított beruházásokkal egészül ki. Ehhez szükség van különösen arra, hogy a közbeszerzésben kritikus tömeget biztosítsunk, így jobb ár/érték arányt érjünk el és garantálhassuk, hogy az európai beszállítók a technológiai fejlődés élvonalába érjenek.

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14)  A program intézkedéseit a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó befektetési helyzetek arányos mértékű kezelésére kell felhasználni, és a fellépések nem kétszerezhetik meg és nem szoríthatják ki a magánfinanszírozást, valamint nem torzíthatják a versenyt a belső piacon.

  (14)  A program intézkedéseit az Unió digitális bázisának megerősítésére és kiszélesítésére, a fő társadalmi kihívások kezelésére, az Unió digitális iparági kompetenciáinak további növelésére, valamint a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó befektetési helyzetek arányos mértékű kezelésére kell felhasználni, és a fellépések nem kétszerezhetik meg és nem szoríthatják ki a magánfinanszírozást, valamint egyértelmű európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük.

  Indokolás

  A digitális programnak nemcsak a piaci hiányosságokat és problémákat kell kezelnie, hanem az Uniót is segítenie kell, hogy fokozza vagy biztosítsa támogassa a technológiai, digitális és ipari vezető szerepét, illetve támogassa annak elérésében.

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  Annak érdekében, hogy a program élettartama alatt maximális rugalmasságot biztosítsunk és szinergiákat fejlesszünk ki a komponensek között, minden egyedi célkitűzés megvalósításához felhasználható a költségvetési rendelet szerint rendelkezésre álló valamennyi eszköz. Az alkalmazandó végrehajtási mechanizmusok a közvetlen irányítás és közvetett irányítás, amikor az uniós finanszírozást más finanszírozási forrásokkal kell párosítani, vagy amikor a végrehajtáshoz közösen irányított struktúrák létrehozására van szükség.

  (15)  Annak érdekében, hogy a program élettartama alatt maximális rugalmasságot biztosítsunk és szinergiákat fejlesszünk ki a komponensek között, minden egyedi célkitűzés megvalósításához felhasználható a költségvetési rendelet szerint rendelkezésre álló valamennyi eszköz. Az alkalmazandó végrehajtási mechanizmusok a közvetlen irányítás és közvetett irányítás, amikor az uniós finanszírozást más finanszírozási forrásokkal kell párosítani, vagy amikor a végrehajtáshoz közösen irányított struktúrák létrehozására van szükség. Közvetett irányítás esetén a Bizottság feladata annak garantálása, hogy a program közvetlen irányítása során elvárt minőségi és biztonsági szabványok érvényesüljenek és azokat tiszteletben tartsák.

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A nagy teljesítményű számítástechnikának és a kapcsolódó uniós adatfeldolgozási kapacitásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nagy teljesítményű számítástechnikát szélesebb körben használja az ipar és általában a közérdekű területek, annak érdekében, hogy kihasználhatók legyenek a szuperszámítógépek által a társadalom számára kínált egyedi lehetőségek az egészségügy, a környezetvédelem és a biztonság, valamint az ipari vállalatok, nevezetesen a kis- és középvállalkozások versenyképessége terén.

  (16)  A nagy teljesítményű számítástechnikának és a kapcsolódó uniós adatfeldolgozási és -tárolási kapacitásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nagy teljesítményű számítástechnikát szélesebb körben használja az ipar és általában a közérdekű területek, annak érdekében, hogy kihasználhatók legyenek a szuperszámítógépek által a társadalom számára kínált egyedi lehetőségek az egészségügy, a környezetvédelem és a biztonság, valamint az ipari vállalatok, nevezetesen a kis- és középvállalkozások versenyképessége terén. Az Uniónak világszínvonalú szuperszámítógépeket kell beszereznie, biztosítania kell ellátórendszerét, valamint szimulációs, vizualizációs és prototipizálási szolgáltatásokat kell bevezetnie, továbbá biztosítania kell a HPC-rendszert, az uniós értékekkel és elvekkel összhangban.

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (17)  Az Unió beavatkozását ezen a területen támogatásáról biztosította a Tanács60 és az Európai Parlament61 is. Emellett 2017-ben kilenc tagállam írta alá az EuroHPC Nyilatkozatot62, egy kormányok közötti megállapodást, melynek keretében a kormányok vállalják, hogy a Bizottsággal együttműködve hoznak létre és telepítenek legmodernebb HPC és adatinfrastruktúrákat Európában, és ezek az egész Unióban elérhetők a tudományos világ, állami és magán partnerek számára.

  (17)  Az Unió beavatkozását ezen a területen támogatásáról biztosította a Tanács60 és az Európai Parlament61 is. Emellett 2017-ben kilenc tagállam aláírta az EuroHPC Nyilatkozatot62, egy kormányok közötti megállapodást, melynek keretében a kormányok vállalják, hogy az Európai Bizottsággal együttműködve kiépítik és telepítik a legmodernebb HPC- és adatinfrastruktúrákat Európában, és ezek az egész Unióban elérhetőek lesznek a tudományos világ, az állami és a magán partnerek számára, továbbá növelik az uniós hozzáadott értéket.

  __________________

  __________________

  60

  60

  61

  61

  62

  62

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  A nagy teljesítményű számítástechnikára vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítására egy közös vállalkozás tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási mechanizmusnak, amelynek feladata különösen a nemzeti és európai uniós stratégiák, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén végzett beruházások koordinálása, az állami és magánforrások egyesítése, valamint az Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek védelme63. Továbbá, a tagállamokban lévő nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontok nagy teljesítményű számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozások, egyetemek és közigazgatási szervek számára.

  (18)  A nagy teljesítményű számítástechnikára vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítására egy közös vállalkozás tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási mechanizmusnak, amelynek feladata különösen a nemzeti és európai uniós stratégiák, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén végzett beruházások koordinálása, az állami és magánforrások egyesítése, valamint az Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek védelme63. Továbbá, a tagállamokban lévő nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontok nagy teljesítményű számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak az Unióban letelepedett vállalkozások – ideértve a kkv-kat és az induló innovatív vállalkozásokat is –, egyetemek és közigazgatási szervek számára.

  __________________

  __________________

  63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz csatolt hatásvizsgálat (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz csatolt hatásvizsgálat (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  A mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitások fejlesztése alapvető hajtóereje az ipar és a közszféra digitális átalakulásának. Egyre önállóbb robotokat használnak a gyárakban, mélytengeri alkalmazásokban, otthonokban, városokban és kórházakban. A kereskedelmi mesterségesintelligencia-platformok a tesztfázisból továbbléptek és valódi alkalmazásokká váltak az egészségügyben és környezetvédelemben; minden jelentős autógyártó önvezető autókat fejleszt, és a gépi tanulási technikák valamennyi fontos webes platform és nagy adathalmazokon alapuló alkalmazás központi elemévé váltak.

  (19)  A mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitások fejlesztése alapvető hajtóereje az ipar és a közszféra digitális átalakulásának. Egyre önállóbb robotokat használnak a gyárakban, mélytengeri alkalmazásokban, otthonokban, városokban és kórházakban. A kereskedelmi mesterségesintelligencia-platformok a tesztfázisból továbbléptek és valódi alkalmazásokká váltak az egészségügyben és környezetvédelemben; minden jelentős autógyártó önvezető autókat fejleszt, és a gépi tanulási technikák valamennyi fontos webes platform és nagy adathalmazokon alapuló alkalmazás központi elemévé váltak. Az ezen új technológiák Európán belüli előmozdításához szükséges legjobb keretfeltételek megteremtése érdekében az Uniónak ki kell egészíteni szakpolitikai döntéshozatali folyamatát az innováció elvével.

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19a)  Az európai ipar digitalizációjára vonatkozó, 2017. június 1-jei állásfoglalásában az Európai Parlament rámutatott a nyelvi korlátok iparra és annak digitalizálójára gyakorolt hatására. Ezzel összefüggésben a mesterséges intelligencián alapuló nagyszabású nyelvi technológiák – például a gépi fordítás, a beszédfelismerés, a nagy adathalmazokon alapuló szövegelemzés, a párbeszédrendszerek és a kérdésmegválaszoló rendszerek – kifejlesztése elengedhetetlen a nyelvi sokszínűség megőrzéséhez, az inkluzivitás biztosításához, valamint az emberek közötti és az emberek és gépek közötti kommunikáció elősegítéséhez.

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19b)  Az önállóan tanuló robotok és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabb fejlődése, valamint azon képességük, hogy másodpercek alatt megsokszorozzák a tudást és tananyagot, nehézzé teszi annak megjóslását, hogy fejlődésük a program 2027-es megszűnésekor milyen szakaszban lesz. Következésképp a Bizottságnak különös figyelmet kell fordítania erre a gyorsan fejlődő digitális trendre, és adott esetben a munkaprogram célkitűzéseit gyorsan ki kell igazítania a fejlődésnek megfelelően.

  Módosítás    31

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19c)  Figyelemmel az európai ipar növekvő keresletére a mesterséges intelligenciát alkalmazó robotikai megoldások iránt, és annak fontosságára, hogy ne alakuljon ki jelentős beruházási hiány ezen a területen, a program mesterséges intelligenciára vonatkozó célkitűzéseinek ki kell terjedniük a mesterséges intelligencia által vezérelt robotikára.

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 d preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19d)  A mesterséges intelligencián alapuló termékeknek és szolgáltatásoknak felhasználóbarátnak, alapértelmezés szerint jogszerűeknek kell lenniük, valamint több választási lehetőséget és több információt kell nyújtaniuk a fogyasztók számára, különösen a termékek vagy szolgáltatások minőségéről.

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  A széles körű adathalmazok, tesztelési és kísérleti létesítmények rendelkezésre állása nagy jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

  (20)  A széles körű adathalmazok, tesztelési és kísérleti létesítmények rendelkezésre állása, amelyek a belső piac biztosításához szükségesek, ahol mesterséges intelligenciát használnak, valamint a szöveg- és adatbányászathoz való hozzáférés nagy jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia, többek között a nyelvi technológiák fejlesztésében.

  Módosítás    34

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (20a)  2018 . április 25-én a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy európai megközelítést javasol a mesterséges intelligenciára vonatkozó iránymutatások tervezetének kidolgozására, a mesterséges intelligenciával foglalkozó szövetséghez tartozó érdekelt felekkel, valamint egy szakértői csoporttal való együttműködésben, a mesterséges intelligencián alapuló európai alkalmazások és vállalkozások erősítése érdekében.

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (21)  Az európai ipar digitalizációjáról szóló 2017. június 1-jei állásfoglalásában64 az Európai Parlament kiemelte a közös európai kiberbiztonsági megközelítés jelentőségét, elismerte a tudatosság növelésének szükségességét és a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet az üzleti vezetők és a nemzeti és európai ipari biztonság szakpolitikai döntéshozóinak alapvető feladatának nyilvánította.

  (21)  Az európai ipar digitalizációjáról szóló 2017. június 1-jei állásfoglalásában64 az Európai Parlament kiemelte a közös európai kiberbiztonsági megközelítés fontosságát, elismerte a tudatosság növelésének szükségességét, továbbá a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet, valamint az alapértelmezett és beépített biztonság és adatvédelem megvalósítását az üzleti vezetők és a nemzeti és európai ipari biztonság szakpolitikai döntéshozói alapvető feladatának nyilvánította.

  __________________

  __________________

  64 Az A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

  64 Az A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22)  A kiberbiztonság az Unió egésze számára kihívás, amelyet nem lehet továbbra is kizárólag szétaprózott nemzeti kezdeményezések révén kezelni. Európa kiberbiztonsági kapacitásait meg kell erősíteni annak érdekében, hogy Európát felruházzuk a polgárai és vállalkozásai kibertámadások elleni védelméhez szükséges kapacitásokkal. Emellett a fogyasztókat is védeni kell, amikor olyan hálózatba kapcsolt termékeket használnak, melyek feltörhetők és biztonságukat veszélyeztethetik. Ezt a tagállamokkal és a magánszektorral közösen kell elérni Európa kiberbiztonsági kapacitásait megerősítő projektek kidolgozása és összehangolása révén, valamint azáltal, hogy biztosítjuk a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű elterjedését a gazdaságban és a kritikus tömeg és a kiválóság biztosítására egyesítjük a területen meglévő kompetenciákat.

  (22)  A kiberbiztonság az Unió egésze számára kihívás, amelyet nem lehet továbbra is kizárólag szétaprózott nemzeti kezdeményezések révén kezelni. Európa kiberbiztonsági kapacitásait meg kell erősíteni annak érdekében, hogy Európát felruházzuk a polgárok, a közigazgatások és a vállalkozások kibertámadások elleni védelméhez szükséges kapacitásokkal. Emellett a fogyasztókat is védeni kell, amikor olyan hálózatba kapcsolt termékeket használnak, melyek feltörhetők és biztonságukat veszélyeztethetik. Ezt a tagállamokkal és a magánszektorral közösen kell elérni Európa kiberbiztonsági kapacitásait megerősítő projektek kidolgozása és összehangolása révén, valamint azáltal, hogy biztosítjuk a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű elterjedését a gazdaságban és a kritikus tömeg és a kiválóság biztosítására egyesítjük a területen meglévő kompetenciákat.

  Módosítás    37

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23)  2017 szeptemberében a Bizottság egy kezdeményezéscsomagot65 terjesztett elő, amelyben egy egységes uniós kiberbiztonsági megközelítést vázolt fel azzal a céllal, hogy megerősítse Európa kibertámadások és fenyegetések kezelésére alkalmas kapacitásait és a terület technológiai és ipari kapacitásait.

  (23)  2017 szeptemberében a Bizottság egy kezdeményezéscsomagot65 terjesztett elő, amelyben egy átfogó uniós kiberbiztonsági megközelítést vázolt fel azzal a céllal, hogy megerősítse Európa kibertámadások és fenyegetések kezelésére alkalmas kapacitásait, a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet, és a terület technológiai és ipari kapacitásait.

  _________________

  _________________

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (23a)  Főszabályként a kiberbiztonsági megoldásoknak alapvető tervezési paraméterként védelmi és biztonsági előírásokat kell tartalmazniuk a rendelkezésre álló, legmodernebb technológiáknak és a „beépített biztonság”, valamint az „alapértelmezett biztonság” elveinek megfelelően.

  Módosítás    39

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (24)  Ez elengedhetetlen a digitális egységes piac működéséhez. A kiberbiztonsági technológiák, mint a digitális azonosító, a kriptográfia vagy a behatolásérzékelés, valamint ezek alkalmazása olyan területeken, min a pénzügyek, az ipar 4.0, az energetika, a közlekedés, az egészségügy vagy az e-kormányzat, alapvető szerepet játszanak a polgárok, a közigazgatási szervek és a vállalkozások online tevékenységének és tranzakcióinak biztonságában és a bizalom fenntartásában.

  (24)  Ez elengedhetetlen a digitális egységes piac működéséhez. A kiberbiztonsági technológiák, mint például a megosztott könyvelési technológiák, a digitális azonosító, a kriptográfia, a titkosítás vagy a behatolásérzékelés, valamint ezek alkalmazása olyan területeken, mint a pénzügyek, az ipar 4.0, a logisztika, az energetika, a közlekedés, az idegenforgalom, az egészségügy vagy az e-kormányzat, alapvető szerepet játszanak a polgárok, a közigazgatási szervek és a vállalkozások – többek között az 5G platformokon kifejtett – online tevékenységének és tranzakcióinak biztonságában, átláthatóságában és a bizalom fenntartásában.

  Módosítás    40

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25)  2017. október 19-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy a digitális Európa sikeres létrehozásához az Unióban szükség van különösen olyan munkaerőpiacokra, képzési és oktatási rendszerekre, amelyek felkészültek a digitális korszakra, és be kell fektetni a digitális készségekbe azért, hogy minden európai polgár tudatosságát és felkészültségét növeljük.

  (25)  2017. október 19-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy a Digitális Európa sikeres létrehozásához az Unióban szükség van különösen olyan munkaerőpiacokra, valamint képzési és oktatási rendszerekre, amelyek felkészültek a digitális korszakra, és be kell fektetni a digitális készségek fejlesztésébe és a digitális jártasság javításába azért, hogy növeljük minden európai polgár tudatosságát és felkészültségét, egy integrált megközelítés révén.

  Módosítás    41

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (26a)  Figyelembe véve a holisztikus megközelítés szükségességét, a programnak tekintetbe kell vennie a befogadás, a képesítés, a képzés és a specializáció azon területeit is, amelyek a haladó digitális kompetenciák mellett a hozzáadott érték létrehozásának meghatározó forrásai a tudásalapú társadalomban.

  Módosítás    42

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (27)  Az európai ipar digitalizációjára vonatkozó, 2017. június 1-jei állásfoglalásában67 az Európai Parlament leszögezte, hogy az oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás a társadalmi kohézió alapkövét képezi a digitális társadalomban.

  (27)  Az európai ipar digitalizációjára vonatkozó, 2017. június 1-jei állásfoglalásában67 az Európai Parlament leszögezte, hogy az oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás a társadalmi kohézió alapkövét képezi a digitális társadalomban. Ezenkívül kérte, hogy a nemi dimenzió kerüljön bele valamennyi digitális kezdeményezésbe, és hangsúlyozta az IKT-ágazaton belül a nemek között tapasztalható jelentős különbségek kezelésének szükségességét, mivel ez alapvetően fontos Európa hosszú távú növekedése és jóléte szempontjából;

  __________________

  __________________

  67 Az A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

  67 Az A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

  Módosítás    43

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (27a)  A nemek közötti egyenlőségről és a nők jogainak erősítéséről a digitális korban című 2016. április 28-i állásfoglalásában az Európai Parlament hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az IKT használatáról a nemek tekintetében alábontott adatokat kell gyűjteni, valamint célokat, mutatókat és referenciamutatókat kell kidolgozni a nők IKT-hoz való hozzáférése fejlődésének nyomon követése és a helyes gyakorlatok vállalkozások körében történő előmozdítása érdekében;

  Módosítás    44

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (27b)  A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé című 2015. december 21-i állásfoglalásában az Európai Parlament teljes mértékben támogatta és ösztönözte a nők digitális vállalkozási kultúráját, valamint az információs társadalomba való beilleszkedésüket és abban való részvételüket.

  Módosítás    45

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető képzési lehetőségek bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA és a Horizont Európa programok keretében támogatott intézkedéseket.

  (28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, a kiberbiztonság, a felhőalapú számítástechnika, az adatvédelem és az információkezelés, valamint a mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető tanulási és képzési lehetőségek bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA, az Erasmus és a Horizont Európa programok keretében támogatott intézkedéseket.

  Módosítás    46

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (29)  A közigazgatás és közszolgáltatások digitális eszközökkel történő modernizálása kulcsfontosságú a vállalkozások és polgárok adminisztratív terheinek csökkentéséhez, azáltal, hogy az állami hatóságokkal történő érintkezésüket gyorsabbá, kényelmesebbé és olcsóbbá teszi, valamint javítja a polgároknak és üzleti vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások hatékonyságát és minőségét. Mivel több közérdekű szolgáltatás már most is európai dimenzióval rendelkezik, ezek uniós szintű végrehajtásához és telepítéséhez adott támogatás biztosítja, hogy a polgárok és üzleti vállalkozások Európa-szerte kihasználhassák a minőségi digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit.

  (29)  A közigazgatás és közszolgáltatások digitális eszközökkel történő modernizálása kulcsfontosságú a polgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentéséhez, azáltal, hogy az állami hatóságokkal történő érintkezésüket gyorsabbá, kényelmesebbé és olcsóbbá teszi, valamint javítja a polgároknak és üzleti vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások hatékonyságát, átláthatóságát és minőségét, egyszersmind fokozva a közkiadások hatékonyságát is. Mivel több közérdekű szolgáltatás már most is európai dimenzióval rendelkezik, az ezek uniós szintű végrehajtásához és telepítéséhez adott támogatás biztosítja, hogy a polgárok és üzleti vállalkozások Európa-szerte kihasználhassák a minőségi, többnyelvű digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit. Fontos továbbá, hogy e szolgáltatások a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhetők legyenek.

  Módosítás    47

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (29a)  A digitalizáció megkönnyítheti és javíthatja az akadálymentes hozzáférést mindenki számára, ideértve az időseket, a csökkent mozgásképességű vagy fogyatékossággal élő személyeket, valamint a távoli vagy vidéki területeken élőket.

  Módosítás    48

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (30)  Az olyan közérdekű területeken végrehajtott digitális átalakulás, mint az egészségügy68, a mobilitás, az igazságügy, a Föld/környezetvédelmi megfigyelések, az oktatás és a kultúra, szükségessé teszi a digitális szolgáltatási infrastruktúrák továbbépítését és bővítését, ami lehetővé teszi a határokon átnyúló biztonságos adatcserét és ösztönzi a nemzeti fejlesztéseket. Az e rendelet szerinti koordináció a legalkalmasabb eszköz a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználására.

  (30)  Az olyan közérdekű területeken végrehajtott digitális átalakulás, mint az egészségügy68, a mobilitás, az igazságügy, a Föld/környezetvédelmi megfigyelések, a biztonság, a szén-dioxid-kibocsátások csökkentése, az energiainfrastruktúra, az oktatás és képzés, valamint a kultúra, szükségessé teszi a digitális szolgáltatási infrastruktúrák továbbépítését, fejlesztését és bővítését, ami lehetővé teszi a határokon átnyúló és több nyelven történő biztonságos adat- és információcserét és ösztönzi a nemzeti fejlesztéseket. Az e rendelet szerinti koordináció a legalkalmasabb eszköz a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználására és a kiegészítő jelleg biztosítására. A digitális átalakulásnak mindazonáltal figyelembe kell vennie, hogy egyes polgárok – különböző okok miatt – nem vesznek részt benne, és támogatni kell azokat a hálózatokat, amelyek továbbra is tájékoztatják ezeket a polgárokat, és elősegítik, hogy továbbra is jogaik teljes birtokában legyenek és valamennyi társadalmi és állampolgári kötelességüket teljesíteni tudják.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Módosítás    49

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (30a)  Az ebben az ágazatban végrehajtott digitális átalakulásnak minden körülmények között lehetővé kell tennie az európai polgárok számára, hogy határokon átnyúló módon és biztonságosan hozzáférhessenek személyes adataikhoz, használhassák és kezelhessék azokat, függetlenül attól, hogy fizikailag hol vannak a polgárok, illetve az adatok.

  Módosítás    50

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (30b)  A fejlett technológiáknak a közérdeket szolgáló területeken, például az oktatásban történő bevezetése és az ezekhez való hozzáférés biztosítása szintén olyan szakképzést igényel, amellyel megszerezhetők az e technológiák használatához szükséges készségek. Ezért a 8. sz. egyedi célkitűzéshez tartozó céloknak az olyan képzési programokra is ki kell terjedniük, amelyek a fejlett technológiák felhasználóinak szólnak.

  Módosítás    51

  Rendeletre irányuló javaslat

  32 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (32)  Az európai közigazgatások modernizálása a digitális egységes piac sikeres megvalósításához szükséges egyik fő prioritás. A stratégia félidős értékelése kiemelte, hogy szükség van a közigazgatások átalakulásának erősítésére és biztosítani kell a polgárok egyszerű, bizalmat ébresztő és zökkenőmentes hozzáférését a közszolgáltatásokhoz.

  (32)  Az európai közigazgatások modernizálása a digitális egységes piac sikeres megvalósításához szükséges egyik fő prioritás. A stratégia félidős értékelése kiemelte, hogy szükség van a közigazgatások átalakulásának erősítésére és biztosítani kell a polgárok egyszerű, megbízható, biztonságos, zökkenőmentes és inkluzív hozzáférését a közszolgáltatásokhoz.

  Módosítás    52

  Rendeletre irányuló javaslat

  33 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (33)  A Bizottság 2017. évi éves növekedési jelentése69 rámutat, hogy az európai közigazgatások működésének színvonala közvetlen hatást gyakorol a gazdasági környezetre, és ezáltal fontos szerepe van a termelékenység, a versenyképesség, a gazdasági együttműködés, a növekedés és a foglalkoztatás előmozdításában. A hatékony és átlátható közigazgatás, valamint a hatékony igazságügyi rendszer megléte nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés fellendítéséhez és a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz a vállalkozások és a polgárok számára.

  (33)  A Bizottság 2017. évi éves növekedési jelentése69 rámutat, hogy az európai közigazgatások működésének színvonala közvetlen hatást gyakorol a gazdasági környezetre, és ezáltal fontos szerepe van a termelékenység, a versenyképesség, a gazdasági együttműködés, a fenntartható növekedés, a foglalkoztatás és a magas színvonalú munkavégzés előmozdításában. A hatékony és átlátható közigazgatás, valamint a hatékony igazságügyi rendszer megléte nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés fellendítéséhez és a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz a vállalkozások és a polgárok számára.

  __________________

  __________________

  69 COM(2016) 725 final

  69 COM(2016)0725

  Módosítás    53

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (34)  Az európai közszolgáltatások interoperabilitása az igazgatás minden szintjét érinti: az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinteket egyaránt. A működőképes egységes piac előtt álló akadályok lebontásán túl az interoperabilitás elősegíti a szakpolitikák sikeres megvalósítását és komoly lehetőségeket kínál a határokon átnyúló elektronikus akadályok felszámolására, tovább erősítve egyrészt új, uniós szintű közös közszolgáltatások létrejöttét, másrészt a meglévők megszilárdítását. Az európai szolgáltatások széttöredezettségének megszüntetése, az alapvető szabadságjogok és az operatív kölcsönös elismerés unión belüli biztosítása érdekében az interoperabilitás holisztikus, ágazatközi és határokon átnyúló megközelítését a leghatékonyabb és a végfelhasználók igényeire legjobban válaszoló módon kell támogatni. Ez azt feltételezi, hogy az interoperabilitást átfogóan kell értelmezni, a műszaki szinttől a jogi szintig és a terület valamennyi szakpolitikai elemére kiterjedően. Ennek megfelelően a tevékenységek köre túlmutat a megoldások szokásos életciklusán és beletartozik minden beavatkozási elem, amely általánosságban támogatja a folyamatos interoperabilitás szükséges keretfeltételeit.

  (34)  Az európai közszolgáltatások interoperabilitása az igazgatás minden szintjét érinti: az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinteket egyaránt. A működőképes egységes piac előtt álló akadályok lebontásán túl az interoperabilitás elősegíti a határokon átnyúló együttműködést, a közös előírások összehangolását és a szakpolitikák sikeres megvalósítását, és komoly lehetőségeket kínál a határokon átnyúló elektronikus és nyelvi akadályok felszámolására, valamint a bürokrácia visszaszorítására, tovább erősítve egyrészt az új, uniós szintű közös közszolgáltatások létrejöttét, másrészt a meglévők megszilárdítását és fejlesztését, megelőzve a szükségtelen kettős tárolást. Az európai szolgáltatások széttöredezettségének megszüntetése, az alapvető szabadságjogok és az operatív kölcsönös elismerés unión belüli biztosítása érdekében az interoperabilitás holisztikus, technológiasemleges, ágazatközi és határokon átnyúló megközelítését a leghatékonyabb, a végfelhasználók igényeire legjobban válaszoló módon kell támogatni, biztosítva a magas szintű adatvédelmet. Ez azt feltételezi, hogy az interoperabilitást átfogóan kell értelmezni, a műszaki szinttől a jogi szintig és a terület valamennyi szakpolitikai elemére kiterjedően. Ennek megfelelően a tevékenységek köre túlmutat a megoldások szokásos életciklusán és beletartozik minden beavatkozási elem, amely általánosságban támogatja a folyamatos interoperabilitás szükséges keretfeltételeit.

  Módosítás    54

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (34a)  2017. október 6-án az uniós tagállamok miniszterei Tallinnban kijelentették, hogy az európai digitális stratégiának az együttműködésen és az interoperabilitáson kell alapulnia, ideértve a nyílt engedélyek és a nyílt szabványok politikáját is. A programnak ezért ösztönöznie kell a nyílt forráskódú megoldásokat az újrafelhasználás lehetővé tétele, a bizalom növelése és az átláthatóság biztosítása érdekében. Ez pozitív hatással lesz a finanszírozott projektek fenntarthatóságára.

  Módosítás    55

  Rendeletre irányuló javaslat

  37 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (37)  2016 áprilisában a Bizottság elfogadta az Európai Ipar Digitalizálása kezdeményezést annak érdekében, hogy „Európában minden vállalkozás, legyen nagy vagy kicsi, helyezkedjen el bárhol és működjön bármely ágazatban, teljes mértékben ki tudja használni a digitális innovációk előnyeit”71.

  (37)  2016 áprilisában a Bizottság elfogadta az Európai Ipar Digitalizálása kezdeményezést annak érdekében, hogy „Európában minden vállalkozás, legyen nagy vagy kicsi, helyezkedjen el bárhol és működjön bármely ágazatban, teljes mértékben ki tudja használni a digitális innovációk előnyeit”. Ez különös jelentőséggel bír a kulturális és kreatív ágazatokban működő kis- és középvállalkozások számára.

  __________________

   

  71 null

   

  Módosítás    56

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (39)  A kitűzött célok eléréséhez szükség lehet az egymást kiegészítő technológiák lehetőségeinek kiaknázására a hálózati és számítástechnikai területeken, amint az az európai ipar digitalizálásáról szóló közlemény73 leszögezi, és a „a világszínvonalú hálózati és felhőalapú infrastruktúra elérhetősége” az ipar digitalizálásának elengedhetetlen feltételének minősül.

  (39)  A kitűzött célok eléréséhez szükség lehet az egymást kiegészítő technológiák lehetőségeinek kiaknázására a hálózati és számítástechnikai területeken, amint azt az európai ipar digitalizálásáról szóló közlemény73 leszögezi, amely elismeri, hogy „a világszínvonalú hálózati és felhőalapú infrastruktúra elérhetősége” az ipar digitalizálásának elengedhetetlen összetevője.

  __________________

  __________________

  73 COM (2016) 180 final: Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása.

  73 COM(2016)0180 Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása.

  Módosítás    57

  Rendeletre irányuló javaslat

  40 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (40)  A 2018 májusától alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet a tagállamok jogrendjében közvetlenül alkalmazandó egységes szabályrendszer meghatározása révén garantálja a személyes adatok szabad áramlását a tagállamok között és megerősíti a magánszemélyek bizalmát és biztonságát, amelyek a tényleges digitális egységes piac elengedhetetlen elemei. Ezért az e program keretében végrehajtott fellépéseknek, ha személyes adatok feldolgozásával járnak, támogatniuk kell az adatvédelmi rendelet alkalmazását például a mesterséges intelligencia és a blokklánc-technológia területén.

  (40)  Az (EU) 2016/679 rendelet a tagállamok jogrendjében közvetlenül alkalmazandó egységes szabályrendszer meghatározása révén garantálja a személyes adatok szabad áramlását a tagállamok között és megerősíti a magánszemélyek bizalmát és biztonságát, amelyek a tényleges digitális egységes piac elengedhetetlen elemei. Ezért az e program keretében végrehajtott valamennyi fellépésnek, amennyiben személyes adatok feldolgozásával jár, teljes mértékben be kell tartania az említett rendeletet. A fellépéseknek támogatniuk kell különösen az olyan digitális technológiák fejlesztését, amelyek megfelelnek a beépített adatvédelemre vonatkozóan az említett rendelet által kötelezően előírt követelményeknek, és amennyiben a feldolgozás elektronikus hírközlési adatokat tartalmaz, megfelelően be kell tartani a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1a.Támogatniuk kell különösen az olyan digitális technológiák fejlesztését, amelyek megfelelnek a beépített adatvédelemre vonatkozóan az általános adatvédelmi rendelet által kötelezően előírt követelményeknek.

   

  _________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

  Módosítás    58

  Rendeletre irányuló javaslat

  41 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (41)  A programot a szellemi tulajdonjogok végelmének és érvényesítésének nemzetközi és uniós kereteinek teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani. A szellemi tulajdon hatékony védelme kulcsszerepet játszik az innovációban, tehát szükséges a program hatékony végrehajtásához.

  (41)  A programot a szellemi tulajdonjogok védelme és érvényesítése nemzetközi és uniós kereteinek teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani. A szellemi tulajdon hatékony védelme kulcsszerepet játszik az innovációban és az európai hozzáadott érték megőrzésében, tehát szükséges a program eredményes végrehajtásához.

  Módosítás    59

  Rendeletre irányuló javaslat

  42 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (42)  Az e programot végrehajtó szerveknek be kell tartaniuk az uniós intézményekre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az információk – különösen a nem minősített bizalmas adatok és az EU-minősített adatok – kezelésére vonatkozó nemzeti jogszabályokat is.

  (42)  Amennyiben az e programot végrehajtó szervek nem minősített érzékeny adatokat vagy EU-minősített adatokat kezelnek, be kell tartaniuk az alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogszabályokban rögzített adatkezelési rendelkezéseket.

  Módosítás    60

  Rendeletre irányuló javaslat

  43 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (43)  A klímaváltozás elleni küzdelem fontosságának jelzésére, az Uniónak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai iránti elkötelezettségével összhangban ez a program hozzájárul a főbb éghajlat-politikai intézkedésekhez és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások legalább 25 %-a járuljon hozzá az éghajlat-politikai célkitűzések teljesítéséhez74. A vonatkozó fellépések a program előkészítése és végrehajtása során kerülnek meghatározásra és a megfelelő értékelések és felülvizsgálatok keretében ismételt megvizsgálásra.

  (43)  A klímaváltozás elleni küzdelem fontosságának megfelelően, az Uniónak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségeivel összhangban ez a program hozzájárul az éghajlat-politikai intézkedések általános érvényesítéséhez és elősegíti, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25%-a járuljon hozzá az éghajlat-politikai célkitűzések teljesítéséhez74. A megfelelő fellépések meghatározása a program előkészítése és végrehajtása során történik, és a vonatkozó értékelések és felülvizsgálatok keretében újraértékelik őket az említett kötelezettségvállalásoknak való teljes mértékű megfelelés biztosítása érdekében.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018) 321 final, 1. oldal

  74 COM(2018)0321, 1. oldal

  Módosítás    61

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (44)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni a munkaprogramok elfogadására, annak érdekében, hogy a program célkitűzései az Unió és a tagállamok prioritásaival összhangban teljesüljenek, ugyanakkor az Unió és a tagállamok közös fellépésének következetessége, átláthatósága és folyamatossága ne csorbuljon. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet75 4. cikkében hivatkozott tanácsadói eljárással összhangban kell gyakorolni.

  törölve

  __________________

   

  75 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

   

  Módosítás    62

  Rendeletre irányuló javaslat

  45 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (45)  A munkaprogramokat elméletben, általában kétévente, többéves munkaprogramként vagy, amennyiben a program végrehajtásához kapcsolódó igények ezt indokolják, éves munkaprogramkén kell elfogadni. Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és a végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni a tevékenységek egyedi célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen a kontrollok költségeit, az adminisztratív terheket és meg nem felelés várható kockázatát. Ennek részét képezi az egyösszegű átalányok, átalánydíjak és egységköltségek, valamint a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazásának a mérlegelése.

  (45)  A munkaprogramokat úgy kell elfogadni, hogy az Unió és a tagállamok prioritásaival összhangban teljesüljenek a program célkitűzései, ugyanakkor az Unió és a tagállamok közös fellépésének következetessége, átláthatósága és folyamatossága ne csorbuljon. A munkaprogramokat elvben kétévente vagy, amennyiben a program végrehajtásához kapcsolódó igények ezt indokolják, évente kell elfogadni. Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és a végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni a tevékenységek egyedi célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen a kontrollok költségeit, az adminisztratív terheket és a meg nem felelés várható kockázatát. Ennek részét képezi az egyösszegű átalányok, átalánydíjak és egységköltségek, valamint a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazásának a mérlegelése.

  Módosítás    63

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (46)  a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  (46)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el az I. és a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  Módosítás    64

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (46a)  A Digitális Európa program hosszú távú finanszírozásának biztosítása, fenntartása és fejlesztése érdekében egyértelmű közös uniós szabályokra van szükség, amelyek a beruházások és az innováció előmozdítása, valamint a megfizethetőség megőrzése érdekében jövőorientáltak és serkentik a versenyt.

  Módosítás    65

  Rendeletre irányuló javaslat

  47 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (47)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt tartja az abban rögzített elveket, nevezetesen a [8], [11], [16], [21], [35], [38] és [47] cikkekben foglalt személyes adatok védelméhez való jogot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának jogát, a vállalkozás szabadságát, a megkülönböztetés tilalmát, az egészségügyet, fogyasztóvédelmet és a hatékony jogorvoslathoz való jogot és a tisztességes tárgyaláshoz való jogot. A tagállamoknak e jogok és elvek tiszteletben tartásával kell alkalmazniuk ezt a rendeletet.

  (47)  A program hatálya alá tartozó intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és szem előtt kell tartaniuk az abban rögzített elveket, nevezetesen a [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] és [47] cikkekben foglalt, a személyes adatok védelméhez való jogot, a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának jogát, a vállalkozás szabadságát, a megkülönböztetés tilalmát, a nyelvi sokszínűséget és az uniós nyelvek bármelyikén történő kommunikációhoz való jogot, az egészségügyet, a fogyasztóvédelmet, valamint a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes tárgyaláshoz való jogot. Ezen intézkedéseknek összhangban kell lenniük a jogszabályi kötelezettségekkel – ideértve a nemzetközi jogi kötelezettségeket is –, a vonatkozó európai bizottsági határozatokkal, valamint az etikai elvekkel, amelyek a kutatási integritás bárminemű megsértésének elkerülését is magukban foglalják.

  Módosítás    66

  Rendeletre irányuló javaslat

  47 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (47a)  Az Európai Bizottság 2018. áprilisi közleményében1a kötelezettséget vállalt arra, hogy keretrendszert hoz létre az érdekelt felek és a szakértők számára annak érdekében, hogy a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoporttal együttműködésben kidolgozzák a mesterséges intelligenciára vonatkozó iránymutatások tervezetét. Az Európai Bizottság támogatni fogja a nemzeti és uniós szintű fogyasztói szervezeteket és adatvédelmi felügyeleti hatóságokat, hogy az Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoport és az Európai Adatvédelmi Testület bevonásával elősegítsék a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások megértését.

   

  __________________

   

  1a A Mesterséges intelligencia Európa számára című 2018. április 25-i közlemény (COM(2018)0237) elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_HU.pdf

  Módosítás    67

  Rendeletre irányuló javaslat

  48 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (48)  Azok a harmadik országok, melyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, részt vehetnek az uniós programokban az EGT-megállapodás meghatározott együttműködés keretében, amennyiben a megállapodás alapján hozott határozat rendelkezik a programok végrehajtásáról. E rendeletnek konkrét rendelkezést kell tartalmaznia az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára a hatáskörük hiánytalan gyakorlásához szükséges jogok és hozzáférés biztosításáról.

  törölve

  Módosítás    68

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ez a rendelet létrehozza a Digitális Európa programot (a továbbiakban: a program).

  Ez a rendelet létrehozza a Digitális Európa programot (a továbbiakban: a program), amelyet a 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kell végrehajtani.

  Módosítás    69

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  „Digitális innovációs központ”: a program keretében feladatok elvégzésére kijelölt vagy nyílt versenyeljárásban kiválasztott jogi személy, amely az ipar digitális átalakulásának elősegítése érdekében különösen a technológiai szakértelemhez és a kísérleti létesítményekhez – mint például a berendezések és szoftvereszközök – biztosít hozzáférést.

  e)  „Európai digitális innovációs központ”: a program keretében feladatok elvégzésére kijelölt vagy nyílt és átlátható versenyeljárásban kiválasztott, meglévő vagy új jogi személy vagy jogi személyek alkotta konzorcium, amely az ipar digitális átalakulásának elősegítése érdekében különösen a technológiai szakértelemhez és a kísérleti létesítményekhez – mint például a berendezések és szoftvereszközök – biztosít hozzáférést, és megkönnyíti a finanszírozáshoz való hozzáférést. Az európai digitális innovációs központoknak nyitottaknak kell lenniük minden vállalkozás előtt, azok formájától és méretétől függetlenül, különösen a kkv-k, a felfutóban lévő innovatív vállalkozások és a közigazgatási szervek előtt az Unió egészében.

   

  Az európai digitális innovációs központok egyablakos ügyintézőhelyként működnek, ahol a vállalkozások – különösen a kkv-k, az induló innovatív vállalkozások és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok – segítséget kaphatnak vállalkozásuk, termelési folyamataik, termékeik és szolgáltatásaik digitális technológia révén történő tökéletesítéséhez, ami hozzáadott értéket eredményezhet. A központok Unió-szerte létrehoznak egy decentralizált hálózatot, amely támogatást nyújt a vállalkozásoknak ahhoz, hogy biztosítani tudják, hogy munkavállalóik készségei megfeleljenek a rendelkezésre álló digitális technológiák kezeléséhez szükséges szaktudásnak. A központok koordinációt folytatnak az oktatási szolgáltatókkal is annak érdekében, hogy támogassák a hallgatók képzését és a munkavállalók munkahelyi képzését.

  Módosítás    70

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa)  „médiaműveltség”: azoknak az analitikai készségeknek az összessége, amelyek szükségesek a digitális világban való eligazodáshoz.

  Módosítás    71

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fb)  „Európai partnerség”: olyan kezdeményezés, amelynek keretében az Unió magán és/vagy közszektorbeli partnerekkel (például ipari szereplőkkel, kutatószervezetekkel, helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű, közfeladatot ellátó szervekkel, illetve civil társadalmi szervezetekkel, köztük alapítványokkal és kkv-k érdekképviseleti szervezeteivel) együtt vállalja a digitális innovációval és a technológiai telepítéssel kapcsolatos tevékenységek – többek között a piaci bevezetéshez, valamint a jogszabályokban vagy a szakpolitikákban való megjelenéshez kapcsolódó tevékenységek – fejlesztésének és végrehajtásának közös támogatását;

  Módosítás    72

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fc)  „kis- és középvállalkozás” vagy „kkv”: a 2003/361/EK európai bizottsági ajánlás mellékletének 2. cikkében meghatározottak szerinti kis- és középvállalkozás;

  Módosítás    73

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fd)  „konzorcium”: együttműködő vállalkozások olyan csoportja, amely az e program szerinti valamely tevékenység céljára jött létre.

  Módosítás    74

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A program általános célkitűzése a következő: az európai gazdaság és társadalom digitális átalakulásának támogatása és az ebből fakadó előnyök eljuttatása az európai polgárokhoz és vállalkozásokhoz. A program:

  (1)  A program általános célkitűzése a következő: az európai gazdaság, ipar és társadalom digitális átalakulásának támogatása és felgyorsítása, és az ebből fakadó előnyök eljuttatása az európai polgárokhoz, a közigazgatási szervekhez és a vállalkozásokhoz, valamint az Európai Unió stratégiai autonómiájának és kohéziójának megszilárdítása, továbbá a versenyképesség biztosítása és a digitális szakadék csökkentése. A program:

  Módosítás    75

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  növeli hozzáférhetőségüket és elterjedtségüket a közérdekű területeken és a magánszektorban.

  b)  növeli hozzáférhetőségüket és elterjedtségüket a magánszektorban és a közérdekű területeken, támogatva a digitális átalakulást és biztosítva a technológiákhoz való hozzáférést;

  Módosítás    76

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  integrált, világszínvonalú, exaszintű76 szuperszámítógépes és adat-infrastruktúra telepítése, uniós szintű összehangolása és működtetése az Unióban, amely állami és magánfelhasználók számára, valamint állami finanszírozású kutatások céljaira nem kereskedelmi alapon lesz hozzáférhető;

  a)  interoperábilis, világszínvonalú, exaszintű77 szuperszámítógépes és adat-infrastruktúra telepítése, uniós szintű összehangolása és működtetése az Unióban, amely állami és magánfelhasználók számára, valamint állami és magánfinanszírozású kutatások céljaira lesz hozzáférhető;

  __________________

  __________________

  77 Másodpercenként sok milliárd lebegőpontos művelet

  77 Másodpercenként sok milliárd lebegőpontos művelet

  Módosítás    77

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  kutatás és innováció révén előálló, felhasználásra kész/működőképes technológiák telepítése annak érdekében, hogy Uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma jöjjön létre, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét, beleértve a hardvert, a szoftvert, az alkalmazásokat, a szolgáltatásokat, az összekapcsolásokat és a digitális készségeket;

  b)  kutatás és innováció révén előálló, felhasználásra kész/működőképes technológiák telepítése annak érdekében, hogy Uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma jöjjön létre, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét, beleértve a hardvert, a szoftvert, az alkalmazásokat, a szolgáltatásokat, az összekapcsolásokat és a digitális készségeket, és amely ugyanakkor garantálja az adatok nagy fokú biztonságát és védelmét;

  Módosítás    78

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  az exa utáni szintű78 infrastruktúra telepítése és működtetése, ideértve a kvantum-számítástechnikai technológiákkal való integrációt, valamint a számítástechnika számára új kutatási infrastruktúrák kifejlesztése.

  c)  az exa utáni szintű78 infrastruktúra telepítése és működtetése, ideértve a kvantum-számítástechnikai technológiákkal való integrációt, valamint új kutatási infrastruktúrák kifejlesztése; a számítástechnika számára az ilyen telepítéshez szükséges hardverek és szoftverek unióbeli fejlesztések ösztönzése.

  __________________

  __________________

  78 Ezerszer gyorsabb, mint az exa szintű

  78 Ezerszer gyorsabb, mint az exa szintű

  Módosítás    79

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) Az 1. sz. egyedi célkitűzés szerinti intézkedéseket elsősorban az Európai Bizottság által javasolt és a Miniszterek Tanácsa által 2018. június 25-én jóváhagyott közös vállalkozáson keresztül kell végrehajtani, az (EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban.

   

  __________________

   

  1a Rendelet az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás létrehozásáról 10594/18. Brüsszel, 2018. szeptember 18. (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/hu/pdf

  Módosítás    80

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a mesterséges intelligencia alapvető kapacitásainak, többek között az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban lévő adatforrásoknak és algoritmuskönyvtáraknak a kiépítése és megerősítése az Unióban;

  a)  a mesterséges intelligencia alapvető kapacitásainak, többek között az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban lévő adatforrásoknak és algoritmuskönyvtáraknak a kiépítése és megerősítése az Unióban. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a mesterséges intelligencián alapuló megoldásoknak és rendelkezésre bocsátott forrásoknak be kell tartaniuk a beépített adatvédelem és -biztonság elvét; valamint garantálniuk kell, hogy továbbra is az emberek állnak majd a mesterséges intelligencia fejlesztésének és telepítésének középpontjában,

  Módosítás    81

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az ilyen kapacitásokhoz hozzáférés biztosítása valamennyi üzleti vállalkozás és közigazgatási szerv számára;

  b)  az ilyen kapacitásokhoz hozzáférés biztosítása valamennyi üzleti vállalkozás, különösen a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások, valamint a közigazgatási szervek, többek között a nonprofit szervezetek, a kutatóintézetek és az egyetemek számára,

  Módosítás    82

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  az ipari alkalmazások és a termelési rendszerek fejlesztése és megerősítése, a technológiák értékláncokba való integrálásának elősegítése, innovatív üzleti modellek kifejlesztése, valamint az innováció és az ipari felhasználás között eltelt idő lerövidítése; továbbá a mesterséges intelligencián alapuló megoldások bevezetésének előmozdítása a közérdekű területeken és a társadalomban;

  Módosítás    83

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A mesterséges intelligenciára vonatkozó ezen egyedi célkitűzés szerinti intézkedéseket kizárólag az Európai Bizottság vagy egy végrehajtó ügynökség közvetlen irányításával, költség-haszon elemzés alapján kell végrehajtani.

  Módosítás    84

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A 2. egyedi célkitűzés keretében végrehajtott intézkedéseknek összhangban kell állniuk az etikai alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, uniós és nemzetközi szabályozással, ideértve az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint az emberi jogok európai egyezményét és annak kiegészítő jegyzőkönyveit is. A Bizottság a mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű szakértői csoport ajánlásainak figyelembevételével részletezni fogja a 2. egyedi célkitűzéshez kapcsolódóan megfogalmazott munkaprogramok etikai kérdéseire vonatkozó feltételeket. A felhívások vagy támogatási megállapodások tartalmazni fogják a munkaprogramokban megfogalmazottak szerinti vonatkozó feltételeket. Az egyes intézkedések értékelése során el fogják végezni az egyes projektek etikai felülvizsgálatát, és azok az intézkedések, amelyek etikailag nem elfogadhatóak vagy nem felelnek meg a megállapodás szerinti feltételeknek, nem lesznek jogosultak támogatásra.

  Módosítás    85

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a tagállamokkal együtt a fejlett kiberbiztonsági berendezések, eszközök és adatinfrastruktúrák beszerzésének támogatása az adatvédelmi jogszabályok teljes körű tiszteletben tartásával;

  a)  a tagállamokkal együtt a fejlett kiberbiztonsági berendezések, eszközök és adatinfrastruktúrák beszerzésének támogatása az európai szinten megvalósítandó egységesen magas szintű kiberbiztonság elérése érdekében, az adatvédelmi jogszabályok és az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával, az Európai Unió stratégiai autonómiájának biztosítása mellett.

  Módosítás    86

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a kiberbiztonsághoz kapcsolódó európai ismeretek, kapacitások és készségek legjobb felhasználásának támogatása;

  b)  a kiberbiztonsághoz kapcsolódó európai ismeretek, kapacitások és készségek legjobb felhasználásának és fokozásának támogatása; valamint a legjobb gyakorlatok megosztása és elterjesztése;

  Módosítás    87

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű bevezetésének támogatása a gazdaságban;

  c)  a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű bevezetésének támogatása a gazdaságban; különös figyelmet fordítva a közszolgáltatásokra és az alapvető gazdasági szereplőkre, például a kkv-kra;

  Módosítás    88

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  a tagállamok és a magánszektor megerősítése annak érdekében, hogy megfeleljenek a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek78.

  d)  a tagállamok és a magánszektor képességeinek megerősítése annak elősegítése érdekében, hogy megfeleljenek a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek79, többek között a szervezeteken belüli kiberbiztonsági kultúra fejlesztését célzó intézkedések révén.

  __________________

  __________________

  79 HL L 194., 2016.7.19., 1-30. o.

  79 HL L 194., 2016.7.19., 1-30. o.

  Módosítás    89

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da)  a kibertámadásokkal szembeni reziliencia erősítése, a kockázattudatosság és az alapvető biztonsági folyamatok ismeretének növelése a felhasználók, különösen a közigazgatási szervek, a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások körében, annak biztosítása, hogy a vállalkozások megfeleljenek az alapvető biztonsági követelményeknek például az adatok és a kommunikáció végponttól végpontig terjedő titkosítása és a szoftverfrissítések tekintetében, valamint az alapvető biztonsági folyamatokkal és a kiberhigiéniával kapcsolatos, a beépített és alapértelmezett biztonságra vonatkozó ismeretek használatának ösztönzése;

  Módosítás    90

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A kiberbiztonságra és bizalomra vonatkozó 3. egyedi célkitűzés szerinti intézkedéseket elsősorban az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközponton és a Kiberbiztonsági Kompetenciahálózaton keresztül kell végrehajtani az [(EU) .../... európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a] megfelelően.

   

  __________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) .../... rendelete az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról

  Módosítás    91

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az Unió pénzügyi beavatkozása az 4. sz. egyedi célkitűzés alapján. A „korszerű digitális készségek” támogatást biztosít a korszerű digitális készségek fejlesztéséhez a program keretében támogatott területeken, ezzel hozzájárul az Európában rendelkezésre álló tehetség bővítéséhez és előmozdítja a szakmai hozzáértés bővülését, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, nagy adathalmazok elemzése, a kiberbiztonság, a megosztott főkönyvi technológiák, a robotika és a mesterséges intelligencia területén. A pénzügyi beavatkozás célja a következő működési célkitűzések megvalósítása:

  Az Unió pénzügyi beavatkozása a 4. sz. egyedi célkitűzés alapján. A „Korszerű digitális készségek” támogatást biztosít a korszerű digitális készségek fejlesztéséhez a program keretében támogatott területeken, ezzel hozzájárul az Unióban rendelkezésre álló tehetség bővítéséhez és a digitális szakadék csökkentéséhez, és előmozdítja a szakmai hozzáértés bővülését, a nemek szempontjából kiegyensúlyozott módon, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a nagy adathalmazok elemzése, a kiberbiztonság, a megosztott könyvelési technológiák, a robotika, a mesterséges intelligencia, a felhőalapú számítástechnika, a kommunikációs rendszerek és hálózatok és az adatvédelmi kompetenciák területén. A digitális technológiák és alkalmazások terén a munkaerőpiac és a szakosodás ösztönzése és javítása érdekében a pénzügyi beavatkozás célja a következő működési célkitűzések megvalósítása:

  Módosítás    92

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  hosszú távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása diákok, informatikai szakemberek és munkavállalók számára;

  a)  magas színvonalú hosszú távú képzések – többek között vegyes tanulás – tervezésének és megtartásának támogatása diákok, tanárok, oktatók, informatikai szakemberek, kutatók és munkavállalók – többek között köztisztviselők és közalkalmazottak – számára, iskolákkal, egyetemekkel és kutatóközpontokkal együttműködve;

  Módosítás    93

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  rövid távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása vállalkozók, üzleti vezetők és munkavállalók számára;

  b)  magas színvonalú rövid távú képzések és tanfolyamok – többek között vegyes tanulás – tervezésének és megtartásának támogatása, a vállalkozók, a kisvállalkozások és az induló innovatív vállalkozások vezetői, a munkavállalók – többek között köztisztviselők és közalkalmazottak – és az önfoglalkoztatók számára;

  Módosítás    94

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  munkahelyi gyakorlati képzés és szakmai gyakorlatok támogatása diákok, fiatal vállalkozók és diplomások számára.

  c)  magas színvonalú munkahelyi gyakorlati képzés – többek között vegyes tanulás – és szakmai gyakorlatok támogatása diákok, fiatal vállalkozók és diplomások számára.

  Módosítás    95

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A korszerű digitális készségekre vonatkozó 4. sz. egyedi célkitűzés szerinti intézkedéseket elsősorban az Európai Bizottság közvetlen irányításával kell végrehajtani. Az európai digitális innovációs központok közvetítő szerepet tölthetnek be a képzési lehetőségek, a vállalatoknak nyújtandó tanácsadás és a tekintetben, hogy kapcsolatot tartanak a megfelelő kompetenciaközpontokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a lehető legszélesebb körű földrajzi lefedettséget Unió-szerte.

  Módosítás    96

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az Unió pénzügyi beavatkozása az 5. sz. egyedi célkitűzés alapján. A telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás az alábbi operatív célkitűzések elérését szolgálja:

  Az Unió pénzügyi beavatkozása az 5. sz. egyedi célkitűzés alapján. A Telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és az interoperabilitás az alábbi operatív célkitűzések elérését szolgálja, kiegészítve a digitális infrastruktúrára vonatkozó intézkedéseket, a digitális szakadék csökkentése érdekében:

  Módosítás    97

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  annak biztosítása, hogy a közszféra és a közérdekű területek, mint például az egészségügy és a gondozás, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a közlekedés, az energia, a kulturális és kreatív ágazatok, a legmodernebb digitális technológiákat tudják telepíteni és elérni, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;

  a)  annak biztosítása, hogy a közszféra és a közérdekű területek mint például az egészségügy és a gondozás, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a közlekedés, a kommunikáció, az energia, a környezetvédelem, a kulturális és kreatív ágazatok, valamint az Unióban letelepedett vállalkozások a legmodernebb digitális technológiákat hatékonyan tudják telepíteni, elérni, és hogy az ilyen technológiák használatához szükséges készségeket képzések révén meg tudják szerezni különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a nyelvtechnológia, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;

  Módosítás    98

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  nemzeti és regionális fellépésekkel egymást kiegészítve transzeurópai interoperábilis digitális szolgáltatási infrastruktúrák (ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat) telepítése, működtetése és fenntartása;

  b)  nemzeti és regionális fellépésekkel egymást kiegészítve a legmodernebb transzeurópai interoperábilis digitális szolgáltatási infrastruktúrák (ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat is) telepítése, működtetése és fenntartása az Unió egészében;

  Módosítás    99

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  megoldások és keretek európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok általi kifejlesztésének, aktualizálásának és felhasználásának támogatása, ideértve az interoperabilitási megoldások és keretek újbóli felhasználását;

  c)  megoldások és keretek európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok általi kifejlesztésének, aktualizálásának és felhasználásának támogatása, ideértve a nyílt forráskódú megoldások felhasználását és az interoperabilitási megoldások és keretek újbóli felhasználását;

  Módosítás    100

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  hozzáférés nyújtása közigazgatási szervek számára a digitális technológiák teszteléséhez és kísérleti üzemeltetéséhez, ideértve ezek határokon átnyúló felhasználását;

  d)  hozzáférés nyújtása közigazgatási szervek számára a digitális technológiák teszteléséhez, kísérleti üzemeltetéséhez és kiterjesztéséhez, ideértve ezek határokon átnyúló felhasználását is;

  Módosítás    101

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  a fejlett digitális és kapcsolódó technológiák, ideértve különösen a nagy teljesítményű számítástechnikát, a mesterséges intelligenciát, a kiberbiztonságot és a jövőben megjelenő technológiákat, elterjedésének támogatása az uniós vállalkozások, nevezetesen KKV-k körében;

  e)  a fejlett digitális és kapcsolódó technológiák ideértve különösen a nagy teljesítményű számítástechnikát, a mesterséges intelligenciát, a megosztott könyvelési technológiákat, a kiberbiztonságot, az adatvédelmet, a felhőalapú számítástechnikát és az információkezelést, valamint a jövőben megjelenő technológiákat, elterjedésének támogatása az uniós vállalkozások, többek között a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások körében;

  Módosítás    102

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – f pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  f)  interoperábilis digitális szolgáltatások tervezésének, tesztelésének, végrehajtásának és telepítésének támogatása az adatvezérelt újrahasznosítható megoldási platformok révén nyújtott uniós szintű közszolgáltatások terén, az innováció előmozdítása és közös keretek létrehozása annak érdekében, hogy az európai polgárok és üzleti vállalkozások számára a közigazgatási szolgáltatások teljes potenciálja rendelkezésre álljon;

  f)  interoperábilis digitális szolgáltatások tervezésének, karbantartásának, tesztelésének, végrehajtásának és telepítésének támogatása az adatvezérelt újrahasznosítható megoldási platformok révén nyújtott uniós szintű közszolgáltatások terén, az innováció előmozdítása és közös keretek létrehozása annak érdekében, hogy az európai polgárok és üzleti vállalkozások számára a közigazgatási szolgáltatások teljes potenciálja rendelkezésre álljon;

  Módosítás    103

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – g pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  g)  az Unió szintjén folyamatos kapacitás biztosítása a gyorsan változó digitális trendek megfigyelésére, elemzésére és a hozzájuk történő alkalmazkodásra, valamint a legjobb gyakorlatok megosztása és elterjesztése;

  g)  az Unió szintjén folyamatos kapacitás biztosítása, hogy a digitális fejlődés élére állhassunk, továbbá a gyorsan változó digitális trendek megfigyelésére, elemzésére és a hozzájuk történő alkalmazkodásra, valamint a legjobb gyakorlatok megosztása és elterjesztése, továbbá a különböző nemzeti kezdeményezések közötti tapasztalatcsere elősegítése, ami az uniós szinten érintett valamennyi szereplő közötti állandó együttműködésnek köszönhetően a digitális társadalom fejlődéséhez vezet;

  Módosítás    104

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – h pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  h)  az együttműködés támogatása a megbízható infrastruktúrák európai ökoszisztémájának létrehozásában megosztott főkönyvi (pl. blokklánc) szolgáltatások és alkalmazások felhasználásával, ideértve az interoperabilitás és szabványosítás támogatását, valamint a határokon átnyúló uniós alkalmazások telepítésének szorgalmazását;

  h)  az együttműködés támogatása többek között a megbízható infrastruktúrák európai ökoszisztémájának létrehozásában megosztott főkönyvi (pl. blokklánc) szolgáltatások és alkalmazások felhasználásával, ideértve az interoperabilitás és szabványosítás támogatását, valamint az adatokvédelmet és a fogyasztók biztonságát garantáló beépített biztonságon és adatvédelmen alapuló, határokon átnyúló uniós alkalmazások telepítésének szorgalmazását;

  Módosítás    105

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A digitális kapacitások legjobb felhasználására és az interoperabilitásra vonatkozó 5. sz. egyedi célkitűzés szerinti intézkedéseket elsősorban az Európai Bizottság közvetlen irányításával kell végrehajtani. Az európai digitális innovációs és kompetenciaközpontok közvetítő szerepet tölthetnek be.

  Módosítás    106

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 9 194 000 000 EUR.

  (1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 8 192 391 000 EUR (folyó áron 9 194 000 000 EUR).

  Módosítás    107

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  legfeljebb 2 698 240 000 EUR az 1 sz. egyedi célkitűzésre: nagy teljesítményű számítástechnika

  a)  2018. évi árakon legfeljebb 2 404 289 438 EUR (folyó áron 2 698 240 000 EUR) az 1. sz. egyedi célkitűzésre: nagy teljesítményű számítástechnika

  Módosítás    108

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  legfeljebb 2 498 369 000 EUR a 2. sz. egyedi célkitűzésre: mesterséges intelligencia

  b)  2018. évi árakon legfeljebb 2 226 192 703 EUR (folyó áron 2 498 369 000 EUR) a 2. sz. egyedi célkitűzésre: mesterséges intelligencia

  Módosítás    109

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  legfeljebb 1 998 696 000 EUR a 3. sz. egyedi célkitűzésre: kiberbiztonság és bizalom

  c)  2018. évi árakon legfeljebb 1 780 954 875 EUR (folyó áron 1 998 696 000 EUR) a 3. sz. egyedi célkitűzésre: kiberbiztonság és bizalom

  Módosítás    110

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  legfeljebb 699 543 000 EUR a 4. sz. egyedi célkitűzésre: korszerű digitális készségek

  d)  2018. évi árakon legfeljebb 623 333 672 EUR (folyó áron 699 543 000 EUR) a 4. sz. egyedi célkitűzésre: korszerű digitális készségek

  Módosítás    111

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  legfeljebb 1 299 152 000 EUR az 5. sz. egyedi célkitűzésre: telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás

  e)  2018. évi árakon legfeljebb 1 157 620 312 EUR (folyó áron 1 299 152 000 EUR) az 5. sz. egyedi célkitűzésre: a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás

  Módosítás    112

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A tagállamok részére megosztott irányítás keretében allokált források a tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a programra. A Bizottság ezeket a forrásokat a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlenül vagy 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban közvetve hajtja végre Ezeket a forrásokat lehetőség szerint az érintett tagállam javára kell felhasználni.

  (5)  A tagállamok részére megosztott irányítás keretében allokált források a tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a programra. A Bizottság ezeket a forrásokat a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlenül vagy 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban közvetve hajtja végre Ezeket a forrásokat lehetőség szerint a lehető legnagyobb mértékben az érintett tagállam javára kell felhasználni.

  Módosítás    113

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A program nyitott az alábbiak részvételére:

  törölve

  Módosítás    114

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  azon Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz tartozó országok, amelyek az Európai Gazdasági Térség tagjai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban megállapított feltételeknek megfelelően;

  (1)  A program azon Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz tartozó országok számára áll nyitva, amelyek az Európai Gazdasági Térség tagjai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban megállapított feltételeknek megfelelően;

  Módosítás    115

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelöltek uniós programokban való részvételének a vonatkozó keretmegállapodásokban és társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános alapelveivel és általános feltételeivel, valamint az Unió és az említett országok közötti megállapodásokban meghatározott egyedi feltételekkel összhangban;

  (2)  A programhoz az (1) bekezdésben nem említett harmadik országok teljes vagy részleges társulásának az egyedi célkitűzések eseti értékelésén kell alapulnia, a harmadik ország bármely uniós programban való részvételét szabályozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően, feltéve, hogy ez az egyedi megállapodás teljes mértékben tiszteletben tartja a következő kritériumokat:

   

    a harmadik ország részvétele az Unió érdekében áll;

   

    a részvétel hozzájárul a 3. cikkben megállapított célkitűzések teljesítéséhez;

   

    a részvétel nem vet fel biztonsági aggályokat, és teljes mértékben tiszteletben tartja a 12. cikkben megállapított vonatkozó biztonsági követelményeket;

   

    a megállapodás méltányos egyensúlyt biztosít az uniós programokban részt vevő harmadik ország hozzájárulásai és a neki biztosított juttatások tekintetében;

   

    a megállapodás meghatározza a programokban való részvétel feltételeit, beleértve az egyes programokhoz és azok adminisztratív költségeihez való pénzügyi hozzájárulás kiszámítását. Ezek a hozzájárulások [az új költségvetési rendelet] [21. cikkének (5) bekezdésével] összhangban címzett bevételt képeznek;

   

    a megállapodás nem ruház a harmadik országra semmilyen, a programmal kapcsolatos döntéshozatali hatáskört;

   

    a megállapodás garantálja az Uniónak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosításához és pénzügyi érdekeinek védelméhez való jogát.

  Módosítás    116

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  2a.  A munkaprogramok kidolgozása során az Európai Bizottság vagy más érintett végrehajtó szervek eseti alapon értékelik, hogy a munkaprogramokban szereplő intézkedések tekintetében teljesülnek-e a megállapodásban meghatározott és a (2) bekezdésben említett feltételek.

  Módosítás    117

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.  Az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országok, a szóban forgó országok uniós programokban való részvételének a vonatkozó keretmegállapodásokban és társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános alapelveivel és általános feltételeivel, valamint az Unió és az említett országok közötti megállapodásokban meghatározott egyedi feltételekkel összhangban;

  törölve

  Módosítás    118

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4.  Harmadik országok, a harmadik ország valamely uniós programban való részvételére vonatkozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a megállapodás:

  törölve

    az uniós programokban részt vevő harmadik ország tekintetében a hozzájárulások és az előnyök méltányos egyensúlyát biztosítja;

   

    meghatározza a programokban való részvétel feltételeit, beleértve az egyes programokhoz és azok adminisztratív költségeihez való pénzügyi hozzájárulás kiszámítását. Ezek a hozzájárulások [az új költségvetési rendelet] [21. cikkének (5) bekezdésével] összhangban címzett bevételt képeznek;

   

    a megállapodás nem ruház a harmadik országra semmilyen, a programmal kapcsolatos döntéshozatali hatáskört;

   

    garantálja az Uniónak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodáshoz, valamint pénzügyi érdekeinek védelméhez való jogát.

   

  Módosítás    119

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A 3. sz. egyedi célkitűzés (Kiberbiztonság és bizalom) 1. bekezdésében említett harmadik országokkal és szervezetekkel való együttműködés a [12]. cikk hatálya alá tartozik.

  (2)  Az 1. sz. egyedi célkitűzés (Nagy teljesítményű számítástechnika) 1. bekezdésében, a 2. sz egyedi célkitűzésben (Mesterséges intelligencia) és a 3. sz. egyedi célkitűzésben (Kiberbiztonság és bizalom) említett harmadik országokkal és szervezetekkel való együttműködés a [12] cikk hatálya alá tartozik.

  Módosítás    120

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A munkaprogram rendelkezhet úgy, hogy a társult országokban letelepedett jogi személyek és az EU-ban letelepedett, de harmadik országból irányított jogi személyek biztonsági okokból nem jogosultak részvételre a 3. sz. egyedi célkitűzés intézkedéseinek egy részében vagy mindegyikében. Ilyen esetben az ajánlati vagy pályázati felhívások olyan jogalanyokra korlátozódnak, melyek valamely tagállamban telepedtek le vagy ilyennek minősülnek és tagállamok és/vagy tagállamok polgárai irányítása alatt állnak.

  (5)  A munkaprogram rendelkezhet úgy, hogy a társult országokban letelepedett jogi személyek és az EU-ban letelepedett, de harmadik országból irányított jogi személyek stratégiai és biztonsági okokból nem jogosultak részvételre az 1., 2. és 3. sz. egyedi célkitűzés intézkedéseinek egy részében vagy mindegyikében. Ilyen esetben az ajánlati vagy pályázati felhívások olyan jogalanyokra korlátozódnak, melyek valamely tagállamban telepedtek le vagy ilyennek minősülnek és tagállamok és/vagy tagállamok polgárai irányítása alatt állnak.

  Módosítás    121

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 5 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  Az Unión kívüli technológiatranszfert magukban foglaló intézkedések nem engedélyezettek. A hosszú távú stratégiai biztonsági célkitűzések biztosítása érdekében meg kell vizsgálni az Unión kívüli székhellyel rendelkező jogalanyok részvételének lehetőségét.

  Módosítás    122

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 5 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5b)  Adott esetben a Bizottság vagy a finanszírozó szerv biztonsági ellenőrzéseket végezhet, és a biztonsági szabályoknak meg nem felelő intézkedések bármikor kizárhatók vagy megszüntethetők.

  Módosítás    123

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A program felépítésénél fogva a más uniós finanszírozási programokkal fennálló szinergiák kihasználásával hajtandó végre, amint az a III. melléklet részletesen ismerteti, különösen az EU programokból származó kiegészítő finanszírozási megoldások révén ott, ahol ezt az irányítási módszerek megengedik; vagy egymás után, vagy egymást váltva, vagy a források egyesítésével, ideértve a fellépések közös finanszírozását is.

  (1)  A program felépítésénél fogva a más uniós finanszírozási programokkal fennálló szinergiák kihasználásával hajtandó végre, amint az a III. melléklet részletesen ismerteti, különösen az EU programokból származó kiegészítő finanszírozási megoldások révén ott, ahol ezt az irányítási módszerek megengedik; vagy egymás után, vagy egymást váltva, vagy a források egyesítésével, ideértve a fellépések közös finanszírozását is. A Bizottság biztosítja, hogy a program más európai finanszírozási programokkal, különösen az európai strukturális és beruházási alapokkal, az Európai Regionális Fejlesztési Alappal (ERFA), az Európai horizonttal és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel (CEF-2), az invest EU-val, az Erasmus programmal, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal (EMVA) való kiegészítő jellege ne akadályozza az 1–5. sz. egyedi célkitűzés megvalósulását.

   

  A Bizottság tanulmányozza azokat a lehetőségeket, amelyek fokozhatják a digitalizáció területén forrást nyújtó programok együttes hatékonyságát.

  Módosítás    124

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az illetékes hatóságok közötti koordináció megfelelő mechanizmusai és megfelelő nyomonkövetési eszközök létrehozása szükséges annak érdekében, hogy szisztematikusan biztosítani lehessen a program és más vonatkozó uniós finanszírozási eszközök közötti szinergiák kihasználását. A megoldásoknak támogatniuk kell a párhuzamosságok elkerülését és a kiadások hatásának maximalizálását.

  (2)  Az illetékes hatóságok közötti, valamint a hatóságok és az Európai Bizottság közötti koordináció megfelelő mechanizmusai és megfelelő nyomonkövetési eszközök létrehozása szükséges annak érdekében, hogy szisztematikusan biztosítani lehessen a program és más vonatkozó uniós finanszírozási eszközök közötti szinergiák kihasználását. A megoldásoknak támogatniuk kell a párhuzamosságok elkerülését és a kiadások hatásának maximalizálását.

  Módosítás    125

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A program keretében a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában biztosítható finanszírozás, ideértve a közbeszerzést mint elsődleges formát, valamint a vissza nem térítendő támogatásokat és a pénzdíjakat. Vegyesfinanszírozási műveletek keretében finanszírozási eszköz formájában is nyújtható finanszírozás.

  (2)  A program keretében a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában biztosítható finanszírozás, ideértve a Bizottság vagy egy finanszírozó szerv, egy kedvezményezett vagy több kedvezményezett általi közbeszerzést mint az intézkedés elsődleges formáját, valamint a vissza nem térítendő támogatásokat és a pénzdíjakat. A beszerzések során ugyanazon eljárás keretében több szerződés odaítélése is engedélyezhető, és az alkalmazandó nemzetközi közbeszerzési megállapodásokkal összhangban a teljesítés helyszíne is előírható. A program vegyesfinanszírozási műveletek keretében finanszírozási eszköz formájában is nyújthat finanszírozást.

  Indokolás

  A módosítás célja,hogy lehetővé tegye a közbeszerzés leghatékonyabb alkalmazását azáltal, hogy egyértelművé teszi, hogy maga a Bizottság vagy az Unió finanszírozó szervei hogyan vehetnek részt a Digitális Európa program által finanszírozott közbeszerzésekben. Mivel egy közbeszerzés több forgalmazó számára is odaítélhet szerződéseket, vagy több forrásból is elvégezheti a beszerzést, biztosítva a jobb ár-érték arányt, a kínálat és a szolgáltatások folyamatosságát, különösen a digitális technológiák tekintetében.

  Módosítás    126

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A program európai partnerségek keretében is végrehajtható. Ide tartoznak különösen az EUMSZ 187. cikke alapján, közös vállalkozás formájában létrejött köz- és magánszféra közötti meglévő vagy új partnerségek. Ezekre a hozzájárulásokra a [Horizont Európa rendelet, hivatkozással kiegészítendő] szerint az európai partnerségekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

  A program a Bizottság és a tagállamok közötti stratégiai programozási folyamat keretében elfogadott európai partnerségek keretében is végrehajtható. Ide tartoznak különösen az EUMSZ 187. cikke alapján, közös vállalkozás formájában létrejött köz- és magánszféra közötti meglévő vagy új partnerségek. Ezekre a hozzájárulásokra a [Horizont Európa rendelet, hivatkozással kiegészítendő] szerint az európai partnerségekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

  Módosítás    127

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az európai partnerségek:

   

  a) olyan esetben hozandók létre, amikor hatékonyabban érik el a Digitális Európa Program célkitűzéseit, mint az Unió önmagában;

   

  b) alapját az uniós hozzáadott érték, az átláthatóság, a nyíltság, a hatás, a multiplikátorhatás, a résztvevő felek hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalása, a rugalmasság, valamint az uniós, helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi kezdeményezésekkel fennálló összhang és kiegészítő jelleg elve képezi;

   

  c) időben korlátozottak, és tartalmaznak a programból nyújtott finanszírozás fokozatos kivezetésére vonatkozó feltételeket.

  Módosítás    128

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A kiválasztásra, végrehajtásra, nyomon követésre, értékelésre és fokozatos kivezetésre vonatkozó rendelkezéseket és kritériumokat a (hivatkozás beillesztése) tartalmazza.

  Módosítás    129

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Digitális innovációs központok

  Európai digitális innovációs központok

  Módosítás    130

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A program végrehajtásának első éve során létrehozandó a digitális innovációs központok induló hálózata.

  (1)  A program végrehajtásának első éve során kell a meglévő infrastruktúrára alapozva az európai digitális innovációs központok induló hálózatát létrehozni, és tagállamonként legalább egy európai digitális innovációs központot létesíteni.

  Módosítás    131

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az 1. bekezdésben említett hálózat létrehozásának céljaira minden tagállam nyílt versenyeljárásban jelöl részvételre jelentkező jogalanyokat, a következő kritériumok alapján:

  (2)  Az 1. bekezdésben említett hálózat létrehozásának céljaira minden tagállam nyílt, átlátható és inkluzív versenyeljárásban jelöl részvételre jelentkező jogalanyokat, a következő kritériumok alapján:

  Módosítás    132

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  megfelelő kompetenciák a digitális innovációs központok feladataihoz kapcsolódóan;

  a)  megfelelő kompetenciák az európai digitális innovációs központok feladataihoz kapcsolódóan;

  Módosítás    133

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  megfelelő irányítási kapacitások, személyi állomány és infrastruktúra;

  b)  megfelelő irányítási kapacitások, személyi állomány, infrastruktúra és készségek;

  Módosítás    134

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da)  az 1–5. sz. egyedi célkitűzés szerinti beavatkozások piaci relevanciájának biztosítása érdekében a magánszférával folytatott bizonyított együttműködés;

  Módosítás    135

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  db)  kapcsolatok a Horizont 2020 kezdeményezés keretében létrehozott, meglévő ikt-központokkal, az InvestEU Platformmal és az Európai Vállalkozói Hálózattal;

  Módosítás    136

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  Az „Európai Digitális Innovációs Központnak” való kijelölés érdekében teljesítendő részletes feltételeket és a végrehajtandó feladatokat harmonizálni kell és kellő időben közzé kell tenni, hogy megfelelően elő lehessen készíteni és végre lehessen hajtani a fellépéseket.

  Módosítás    137

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság határozatot hoz az induló hálózatot alkotó jogalanyok kiválasztásáról. Ezeket a jogalanyokat a Bizottság a tagállamok által kijelölt részvételre jelentkezők közül választja ki a 2. bekezdésben meghatározott kritériumok és az alábbi további kritériumok alapján:

  (3)  A Bizottság határozatot hoz az induló hálózatot alkotó jogalanyok kiválasztásáról. Ezeket a jogalanyokat a Bizottság a tagállamok által kijelölt részvételre jelentkezők közül választja ki és határozza meg egyértelműen a 2. bekezdésben meghatározott kritériumok és az alábbi további kritériumok alapján:

  Módosítás    138

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 3 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az az igény, hogy az induló hálózat révén biztosítva legyen az ipar szükségleteinek és a közérdekű területeknek a lefedettsége, valamint a teljes körű és kiegyensúlyozott földrajzi lefedettség.

  b)  az az igény, hogy az induló hálózat révén biztosítva legyen az ipar szükségleteinek és a közérdekű területeknek a lefedettsége, valamint a teljes körű és kiegyensúlyozott földrajzi lefedettség, javítva a konvergenciát és elősegítve a kohéziós országok és a többi tagállam közötti szakadék áthidalását annak érdekében, hogy a földrajzi értelemben vett digitális szakadékok ne mélyüljenek tovább.

  Módosítás    139

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A további digitális innovációs központok kiválasztása nyílt versenyeljárásban történik oly módon, hogy Európa-szerte a lehető legszélesebb földrajzi lefedettséget biztosítsák. A hálózatban részt vevő jogalanyok számának arányban kell állnia az adott tagállam lakosságával, és tagállamonként legalább egy digitális innovációs központ létesül. Az EU legkülső régióinak konkrét korlátainak kezelésére külön jogalanyok kijelölésére kerülhet sor e régiók igényeinek lefedésére.

  (4)  A további európai digitális innovációs központok kiválasztása nyílt, átlátható versenyeljárásban történik oly módon, hogy Európa-szerte a lehető legszélesebb földrajzi lefedettséget biztosítsák. A hálózatban részt vevő jogalanyok számának arányban kell állnia az adott tagállam lakosságával. Az EU legkülső régióinak konkrét korlátainak kezelésére e régiókban további innovációs központok kijelölésére kerülhet sor.

  Módosítás    140

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A digitális innovációs központok finanszírozásban vissza nem térítendő támogatás formájában részesülhetnek.

  (5)  Az európai digitális innovációs központokat speciális jelölés segítségével egyértelműen azonosítani kell, és finanszírozásban vissza nem térítendő támogatás formájában részesülnek.

  Módosítás    141

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A finanszírozásban részesült digitális innovációs központokat bevonják a program végrehajtásába, az alábbi célokból:

  (6)  A finanszírozásban részesült európai digitális innovációs központokat bevonják a program végrehajtásába, az alábbi célokból:

  Módosítás    142

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  KKV-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;

  a)   Induló vállalkozásoknak, kkv-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások és technológiai szakértelem nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;

  Módosítás    143

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  vállalkozások, különösen kkv-k és induló vállalkozások, szervezetek és közigazgatások támogatása annak érdekében, hogy a program keretében támogatott új technológiák használata révén versenyképesebbé váljanak, és üzleti modelljüket javítsák;

  Módosítás    144

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok olyan másik régiókban létrejött digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására;

  b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett kkv-k, induló vállalkozások és közepes kapitalizációjú társaságok olyan másik régiókban létrejött európai digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására; a készségek, a közös kezdeményezések és a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése;

  Módosítás    145

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok számára. Az egyes digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.

  c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, KKV-k, induló vállalkozások és közepes kapitalizációjú társaságok számára. Az egyes európai digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.

  Módosítás    146

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  Az európai digitális innovációs központok az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel, különösen az EIT-Digitálissal és a Horizont 2020 kezdeményezés keretében létrehozott digitális innovációs központokkal is együttműködhetnek.

  Módosítás    147

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6b)  Az európai digitális innovációs központok – ideértve az EIT Digital innovációs központjait is – elláthatják a kutatási és innovációs keretprogramok keretében létrehozott digitális innovációs központok tevékenységeit.

  Módosítás    148

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Kizárólag az [3.] cikkben és a(z) [4.]-[8.] cikkben említett célkitűzéseket végrehajtó intézkedések finanszírozhatók.

  (1)  Kizárólag a [3.] cikkben és a [4.]-[8.] cikkben említett célkitűzéseket végrehajtó intézkedések finanszírozhatók az 1. mellékletben meghatározott általános célkitűzéseknek megfelelően.

  Módosítás    149

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  ii.  a programhoz társult harmadik országban;

  ii.  a 10. és 12. cikkel összhangban a programhoz társult harmadik országban;

  Módosítás    150

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen jogosultak egyes intézkedésekben való részvételre, amennyiben ez a program célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

  (3)  A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen jogosultak egyes intézkedésekben való részvételre, amennyiben ez a program célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, és ha ez az Unió számára nem jelent további biztonsági kockázatokat, illetve nem kérdőjelezi meg az Unió stratégiai autonómiáját.

  Módosítás    151

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Természetes személyek nem támogathatók, kivéve a 4. sz. egyedi célkitűzés alapján megítélt támogatásokat. Korszerű digitális készségek.

  (4)  Természetes személyek a 4. sz. egyedi célkitűzés alapján megítélt támogatások tekintetében támogathatók. Korszerű digitális készségek. A harmadik országbeli állampolgárok akkor jogosultak támogatásra, ha az Unió területén lakóhellyel rendelkeznek.

  Módosítás    152

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor.

  A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor és a társfinanszírozási elv sérelme nélkül, kellően indokolt esetekben a támogatható költségek 100%-át fedezhetik. valamint összhangban az egyes célkitűzések keretében meghatározott feltételekkel.

  Módosítás    153

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az odaítélési feltételek a munkaprogramokban és az ajánlati felhívásokban kerülnek meghatározásra, legalább az alábbi elemek figyelembevételével:

  (1)  Az odaítélési feltételek a munkaprogramokban és az ajánlati felhívásokban kerülnek meghatározásra, legalább az alábbi elemek figyelembevételével:

  Módosítás    154

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  a gazdasági, társadalmi, éghajlatváltozási és környezeti hatás, valamint az akadálymentes hozzáférés, amikor alkalmazható;

  e)  a gazdasági, éghajlatváltozási, környezeti és társadalmi hatás, különösen az akadálymentes hozzáférés és az egyenlő oktatási és szakmai lehetőségek előmozdítása, amikor alkalmazható;

  Módosítás    155

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – g pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  g)  kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás az Unióban, ideértve a legkülső régiókat is, amikor alkalmazható;

  g)  kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás az Unióban, ideértve a legkülső régiókat is, többek között a tengerentúli országokban és területeken, amikor alkalmazható;

  Módosítás    156

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ha)  a projekteredmények újrafelhasználásának és adaptálásának szabadsága, amikor alkalmazható;

  Módosítás    157

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  hb)  a közérdek, amikor alkalmazható;

  Módosítás    158

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – h c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  hc)  a régiók, polgárok és vállalkozások közötti digitális szakadék csökkentése, amikor alkalmazható;

  Módosítás    159

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az e program keretében meghatározott vegyesfinanszírozási műveleteket az [InvestEU rendelettel] és a költségvetési rendelet X. címével összhangban kell végrehajtani.

  Az e program keretében meghatározott vegyesfinanszírozási műveleteket az [InvestEU rendelettel] és a költségvetési rendelet X. címével összhangban kell végrehajtani. Az e programból származó, pénzügyi eszközzel ötvözendő kiadási összeg vissza nem térítendő.

  Módosítás    160

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  Amennyiben egy intézkedésnek már hozzájárulást ítéltek oda vagy hozzájárulásban részesült más uniós programból, vagy támogatást kapott uniós alapból, ezt a hozzájárulást vagy támogatást fel kell sorolni a program keretében történő hozzájárulás iránti kérelemben.

  Módosítás    161

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az első többéves munkaprogramnak a mellékletben meghatározott tevékenységekre kell összpontosítania és biztosítania kell, hogy az általa támogatott fellépések ne szorítsák ki a magánfinanszírozást. Az azt követő programok tartalmazhatnak a mellékletben meg nem jelölt tevékenységeket is, feltéve, hogy azok összhangban állnak e rendelet [4. – 8.] cikkében foglalt célkitűzésekkel.

  (3)  A munkaprogramoknak az I.mellékletben meghatározott tevékenységekre kell összpontosítaniuk és biztosítaniuk kell, hogy az általuk támogatott fellépések ne szorítsák ki a magánfinanszírozást.

  Módosítás    162

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  A Bizottság felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a 27. cikknek megfelelően több felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, felülvizsgálja vagy kiegészítse az abban meghatározott tevékenységeket e rendelet célkitűzéseivel összhangban, a 4–8. cikkben foglaltaknak megfelelően.

  Módosítás    163

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Program 3. cikkben meghatározott általános és egyedi programcélkitűzések megvalósítása terén tett előrelépéseinek nyomon követéséhez használandó mutatókat a II. melléklet tartalmazza.

  (1)  A Program 3. cikkben meghatározott általános és egyedi programcélkitűzések megvalósítása terén tett előrelépéseinek nyomon követéséhez használandó, mérhető mutatókat a II. melléklet tartalmazza.

  Módosítás    164

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A Bizottság meghatározza azon mérhető mutatók kialakításának módszertanát, amelyek pontosan értékelik a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések elérése tekintetében elért haladást. E módszertan alapján a Bizottság legkésőbb 2021. január 1-ig kiegészíti a III. mellékletet.

  Módosítás    165

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Annak érdekében, hogy a program végrehajtásának alakulását hatékonyan lehessen értékelni, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, amikor azt szükségesnek ítéli, valamint hogy kiegészítse ezt a rendeletet a monitoring és értékelési keretelvek kidolgozására vonatkozó rendelkezésekkel.

  (2)  Annak érdekében, hogy a program végrehajtásának alakulását hatékonyan lehessen értékelni, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mérhető mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, amikor azt szükségesnek ítéli, valamint hogy kiegészítse ezt a rendeletet a monitoring és értékelési keretelvek kidolgozására vonatkozó rendelkezésekkel.

  Módosítás    166

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

  (3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatok és az eredmények megfelelőek legyenek az elért előrehaladás és a tapasztalt nehézségek alapos elemzéséhez, valamint hogy az adatokat és eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

  Módosítás    167

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A lehető legnagyobb mértékben fel kell használni a hivatalos uniós statisztikákat, mint például a rendszeres IKT statisztikai felméréseket. A nemzeti statisztikai intézetekkel konzultációt kell folytatni és az Eurostattal együtt be kell őket a vonni program végrehajtásának és a digitális átalakulás előrehaladásának nyomon követéséhez használt statisztikai mutatók előzetes megtervezésébe és későbbi továbbfejlesztésébe.

  (4)  A lehető leghatékonyabb módon fel kell használni a hivatalos uniós statisztikákat, mint például a rendszeres IKT statisztikai felméréseket, valamint a DESI (a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató) adatkészletek gyűjtésére van szükség a NUTS-2 szinten a digitális Európával kapcsolatos adatok hiányának kezelése érdekében. A nemzeti statisztikai intézetekkel konzultációt kell folytatni és az Eurostattal együtt be kell őket a vonni program végrehajtásának és a digitális átalakulás előrehaladásának nyomon követéséhez használt statisztikai mutatók előzetes megtervezésébe és későbbi továbbfejlesztésébe.

  Módosítás    168

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Értékelés

  Programértékelés

  Módosítás    169

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

  (1)  A Bizottságnak biztosítania kell a program rendszeres ellenőrzését és külső értékelését, elsősorban a 24. cikk (3) bekezdésében említett teljesítményjelentési rendszer alapján. Az értékelés során minőségi szempontok alapján értékelni kell a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott általános célkitűzések elérésében történt előrehaladást.

  Módosítás    170

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

  (2)  A program rendszeres ellenőrzésén felül a Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig időközi értékelő jelentést készít és nyújt be a programról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának. Az időközi értékelés bemutatja azokat a megállapításokat, amelyek szükségesek a program 2027 utáni nyomon követéséről és annak céljairól szóló döntés meghozatalához.

   

  Az időközi értékelést az Európai Parlamentnek kell benyújtani.

  Módosítás    171

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel a(z) [1.] cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

  (3)  Egy végső, külső, független értékelés alapján a Bizottság végső értékelő jelentést készít a programról, amely felméri annak hosszú távú hatásait és fenntarthatóságát.

  Módosítás    172

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A Bizottság a (3) bekezdésben említett, végső értékelő jelentést legkésőbb 2030. december 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

  Módosítás    173

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

  törölve

  Módosítás    174

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A kontrollrendszer részeként az ellenőrzési stratégia alapulhat a kiadások reprezentatív mintájának pénzügyi ellenőrzésén. A reprezentatív mintát ki kell egészíteni a kiadásokhoz kapcsolódó kockázat értékelése alapján történő mintavétellel.

  (4)  A kontrollrendszer részeként az ellenőrzési stratégia legalább a kiadások reprezentatív mintájának pénzügyi ellenőrzésén alapul. A reprezentatív mintát ki kell egészíteni a kiadásokhoz kapcsolódó kockázat értékelése alapján történő mintavétellel.

  Módosítás    175

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottságnak a 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

  (2)  Az Európai Bizottságnak a 23. és 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

  Módosítás    176

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

  (3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. és 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

  Módosítás    177

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  (6)  A 23. cikk és 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  Módosítás    178

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

  (1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hiteles, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

  Módosítás    179

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a [3.] cikkben említett célkitűzésekhez.

  (2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Emellett biztosítja az uniós forrásokra a digitális ágazatban potenciálisan pályázók számára az integrált tájékoztatást és hozzáférést. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a [3.] cikkben említett célkitűzésekhez.

  Módosítás    180

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Közös közbeszerzési keretrendszer egy világszínvonalú integrált HPC-hálózatra, ideértve az exaszintű képességekkel rendelkező szuper-számítástechnikai és adatinfrastruktúrát. Ez nem gazdasági alapon lesz hozzáférhető állami és magánfelhasználók számára és állami finanszírozású kutatások céljaira.

  (1)  Közös közbeszerzési keretrendszer egy világszínvonalú integrált HPC-hálózatra, ideértve az exaszintű képességekkel rendelkező szuper-számítástechnikai és adatinfrastruktúrát. Ez nem gazdasági alapon lesz hozzáférhető valamennyi vállalkozás és közigazgatási szerv, állami és magánfelhasználók számára és állami finanszírozású kutatások céljaira.

  Módosítás    181

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 6 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Felhasználásra kész/működő technológia telepítése: a szuper-számítástechnika mint a kutatás-fejlesztésből előálló szolgáltatás egy Uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma létrehozására, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét (hardver, szoftver, alkalmazások, szolgáltatások, összeköttetések és korszerű digitális készségek).

  (6)  Felhasználásra kész/működő technológia telepítése: a szuper-számítástechnika mint a kutatás-fejlesztésből előálló szolgáltatás – különösen korábban uniós finanszírozásban részesült vagy jelenleg abban részesülő technológiák – egy uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma létrehozására, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét (hardver, szoftver, alkalmazások, szolgáltatások, összeköttetések és korszerű digitális készségek).

  Módosítás    182

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A program alapvető mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitásokat hoz létre és erősít meg Európában, beleértve az adatforrásokat és az algoritmus-tárházakat is, amelyeket minden vállalkozás és közigazgatási szerv számára hozzáférhetővé tesz, valamint megerősíti és hálózatba szervezi a tagállamokban meglévő mesterségesintelligencia-tesztelési és kísérleti létesítményeket.

  A program mesterséges intelligenciához és megosztott könyvelési technológiákhoz kapcsolódó alapvető kapacitásokat hoz létre és erősít meg Európában, beleértve az adatforrásokat és az algoritmus-tárházakat is, amelyeket minden vállalkozás és közigazgatási szerv számára hozzáférhetővé tesz, valamint megerősíti és hálózatba szervezi a tagállamokban meglévő mesterségesintelligencia-tesztelési és kísérleti létesítményeket.

  Módosítás    183

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A program támogatja a jelenlegi és jövőbeni munkaerő egyszerű hozzáférését a korszerű digitális készségekhez, amilyenek például a HPC, a mesterséges intelligencia, a megosztott könyvelés (pl. blokklánc) és a kiberbiztonság, oly módon, hogy a diákok, a friss diplomások és a jelenlegi munkavállalók, bárhol legyenek is, meg tudják szerezni és tovább tudják fejleszteni ezeket a készségeket.

  A program támogatja a jelenlegi és jövőbeni munkaerő egyszerű hozzáférését és képzési lehetőségeit a korszerű digitális készségek területén, amilyenek például a HPC, a mesterséges intelligencia, a megosztott könyvelés (pl. blokklánc) és a kiberbiztonság, oly módon, hogy a diákok, a friss diplomások, illetve a továbbképzést igénylő, bármely életkorú polgárok, a munkakeresők és a jelenlegi munkavállalók, bárhol legyenek is, meg tudják szerezni és tovább tudják fejleszteni ezeket a készségeket.

  Módosítás    184

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 4 rész – 2 bekezdés – 1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.  Hozzáférés munkahelyi képzésekhez a kompetencia-központokban és a magas szintű technológiákat telepítő vállalkozásoknál kínált szakmai gyakorlatok révén.

  1.  Hozzáférés munkahelyi képzésekhez és a vegyes tanulási lehetőségekhez a kompetencia-központokban és a magas szintű technológiákat telepítő vállalkozásoknál kínált szakmai gyakorlatok révén.

  Módosítás    185

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 4 rész – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Minden beavatkozás tervezése és végrehajtása elsősorban a 15. cikkben meghatározott digitális innovációs központok révén történik.

  Minden beavatkozás tervezése és végrehajtása elsősorban a 16. cikkben meghatározott digitális innovációs központok révén történik.

  Módosítás    186

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 5 rész – I alrész – 1 pont – 1.2. pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.2.  Határokon átnyúló digitális szolgáltatási infrastruktúrák összefüggő ökoszisztémájának tervezéséhez, kísérleti üzemeltetéséhez, telepítéséhez, karbantartásához és népszerűsítéséhez adott támogatás, valamint a közigazgatásban egységes, végpontok közötti, biztonságos, interoperábilis, többnyelvű, határokon és ágazatokon átívelő megoldások és közös keretrendszerek létrehozásának elősegítése. A hatások és az előnyök értékelésére szolgáló módszertanok szintén itt szerepelnek.

  1.2.  Határokon átnyúló digitális szolgáltatási infrastruktúrák összefüggő ökoszisztémájának tervezéséhez, kísérleti üzemeltetéséhez, telepítéséhez, karbantartásához, bővítéséhez és népszerűsítéséhez adott támogatás, valamint a közigazgatásban egységes, végpontok közötti, biztonságos, interoperábilis, többnyelvű, határokon és ágazatokon átívelő megoldások és közös keretrendszerek létrehozásának elősegítése. A hatások és az előnyök értékelésére szolgáló módszertanok szintén itt szerepelnek.

  Módosítás    187

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 5 rész – I alrész – 2 pont – 2.1. pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2.1.  Az EU polgárai számára biztosítani személyes egészségügyi adataik határokon átnyúló biztonságos hozzáférését, megosztását, használatát és kezelését, függetlenül a polgárok vagy adataik elhelyezkedésétől. Az e-egészségügyi digitális infrastruktúra megvalósítása és kiterjesztése új digitális szolgáltatások révén, az elektronikus egészségügyi nyilvántartások európai adatcsere-formátuma bevezetésének támogatása.

  2.1.  Az EU polgárai számára biztosítani személyes egészségügyi adataik határokon átnyúló, az adatvédelmet garantáló biztonságos hozzáférését, megosztását, használatát és kezelését, függetlenül a polgárok vagy adataik elhelyezkedésétől. Az e-egészségügyi digitális infrastruktúra megvalósítása és kiterjesztése új digitális szolgáltatások révén, az elektronikus egészségügyi nyilvántartások európai adatcsere-formátuma bevezetésének támogatása.

  Módosítás    188

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 5 rész – I alrész – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.  Igazságszolgáltatás: Egységes és biztonságos határokon átnyúló elektronikus kommunikáció lehetővé tétele az igazságszolgáltatáson belül, illetve az igazságszolgáltatás és más illetékes szervek között a polgári és a büntető igazságszolgáltatás területén. Az igazságszolgáltatáshoz, igazságügyi információkhoz és eljárásokhoz való hozzáférés javítása minden polgár, vállalkozás, gyakorló jogász és az igazságszolgáltatás számára a nemzeti adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz kialakított szemantikailag interoperábilis összeköttetések révén, valamint az online peren kívüli vitarendezés lehetőségének megteremtése. Innovatív technológiák fejlesztésének és bevezetésének támogatása a bíróságok és a gyakorló jogászok számára mesterséges intelligenciát használó megoldások alapján, amelyek valószínűsíthetően egyszerűsítik és felgyorsítják az eljárásokat (például „legal tech” alkalmazások).

  (3)  Igazságszolgáltatás: Egységes és biztonságos határokon átnyúló elektronikus kommunikáció lehetővé tétele az igazságszolgáltatáson belül, illetve az igazságszolgáltatás és más illetékes szervek között a polgári és a büntető igazságszolgáltatás területén. Az igazságszolgáltatáshoz, igazságügyi információkhoz és eljárásokhoz való hozzáférés javítása minden polgár, vállalkozás, gyakorló jogász és az igazságszolgáltatás számára az adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz kialakított szemantikailag interoperábilis összeköttetések révén, valamint az online peren kívüli vitarendezés lehetőségének megteremtése. Innovatív technológiák fejlesztésének és bevezetésének támogatása a bíróságok és a gyakorló jogászok számára mesterséges intelligenciát használó megoldások alapján, amelyek valószínűsíthetően egyszerűsítik és felgyorsítják az eljárásokat (például „legal tech” alkalmazások).

  Módosítás    189

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 5 rész – I alrész – 4 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4.  Közlekedés, energia és környezetvédelem: A nagyléptékű digitális alkalmazásokhoz, például az intelligens városokhoz illetve az intelligens vidéki területekhez szükséges decentralizált megoldások és infrastruktúrák telepítése a közlekedési, energia- és környezetvédelmi politikák támogatására.

  (4)  Közlekedés, energia és környezetvédelem: A nagyléptékű digitális alkalmazásokhoz, például az intelligens városokhoz illetve az intelligens vidéki területekhez vagy legkülső régiókhoz szükséges decentralizált megoldások és infrastruktúrák telepítése a közlekedési, energia- és környezetvédelmi politikák támogatására.

  Módosítás    190

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 5 rész – II alrész – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  II.  Az ipar digitalizálásához kapcsolódó induló tevékenységek:

  II.  Az ipar digitalizálásához kapcsolódó induló tevékenységek:

  Módosítás    191

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 melléklet – 2 rész – 2.2. pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2.2.  A mesterséges intelligenciát használó vállalkozások és szervezetek száma

  2.2.  A mesterséges intelligenciát tesztelő és azzal a digitális innovációs központokkal együttműködésben kísérleteket folytató vállalkozások és szervezetek száma

  Módosítás    192

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 melléklet – 2 rész – 2.2. a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  2.2.a.  A program által támogatott, mesterséges intelligencián alapuló olyan konkrét alkalmazások száma, amelyeket most bocsátanak kereskedelmi forgalomba.

  Módosítás    193

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 melléklet – 4 rész – 4.1. pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4.1.  A kiképzett és munkába állt IKT szakemberek száma

  4.1.  A kiképzett és munkába állt IKT szakemberek száma évente az Unióban

  Módosítás    194

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 melléklet – 4 rész – 4.2. pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4.2.  Az IKT szakemberek felvétele terén nehézségeket tapasztaló vállalkozások száma

  4.2.  Az IKT szakemberek felvétele terén nehézségeket tapasztaló vállalkozások száma évente az Unióban

  Módosítás    195

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 melléklet – 4 rész – 4.2. b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4.2.b.  Az olyan diákok, frissen végzett diplomások és munkanélküliek száma, akiknek javult a helyzete a program keretében kínált képzés elvégzése után.

  Módosítás    196

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 melléklet – 5 rész – 5.1. pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5.1.  A digitális közszolgáltatások elterjedtsége

  5.1.  A digitális közszolgáltatások elterjedtségének gyakorisága

  Módosítás    197

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 melléklet – 5 rész – 5.2. pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5.2.  Magas digitálisintenzitás-pontszámmal rendelkező vállalkozások

  5.2.  Magas digitálisintenzitás-pontszámmal rendelkező vállalkozások száma

  Módosítás    198

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 melléklet – 5 rész – 5.3. pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5.3.  A nemzeti interoperabilitási keret összehangolása az európai interoperabilitási kerettel

  5.3.  A nemzeti interoperabilitási keret összehangolásának mértéke az európai interoperabilitási kerettel

  Módosítás    199

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 melléklet – 1 pont – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  A Digitális Európa Programnak aktívan kell törekednie az Európai horizont programmal való szinergiák megteremtésére a kutatási projektekből eredő adatok fenntarthatósága tekintetében;

  Módosítás    200

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 melléklet – 1 pont – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti és regionális szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;

  c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti, regionális és helyi szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;

  Módosítás    201

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 melléklet – 3 pont – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti és regionális szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;

  c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, megosztott könyvelési technológia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti és regionális szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;

  INDOKOLÁS

  Az Európai Bizottság által 2018. június 6-án javasolt Digitális Európa Program megállapítja a program célkitűzéseit, a 2021–2027 közötti időszakra szóló költségvetést, az uniós finanszírozás formáit, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

  Az előadó támogatja az európai gazdaság, ipar és társadalom digitális átalakítására irányuló, javasolt program valamennyi célkitűzését. A program kedvező hatást fog gyakorolni az európai vállalkozásokra és állampolgárokra. A program a széles körű bevezetés révén erősíti Európa kapacitásait a kulcsfontosságú digitális technológiai területeken, és növeli azok hozzáférhetőségét és elterjedtségét mind a közérdekű területeken, mind a magánszektorban. Egyes célok sajátosságaira figyelemmel azonban az előadó úgy véli, hogy a digitális átalakuláson túl a program elsőrendű célja a képességek megteremtése és az EU stratégiai autonómiájának erősítése.

  Az uniós gazdaság, ipar és társadalom digitalizálása jelenleg nincs olyan szinten, hogy megfeleljen a digitális egységes piac politikai ambíciójának. Továbbra is jelentős elmaradás tapasztalható, amelyet alapvető és hatékonyabb uniós beruházásokkal kell orvosolni a közös cél elérése és az uniós hozzáadott érték előnyeinek teljes mértékű kihasználása érdekében. Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy ez a javaslat az első páneurópai digitális program; Európa vezető pozíciójának megerősítése és javítása felé tett fontos lépésnek kell tekinteni.

  A program öt egyedi célkitűzést tartalmaz, amelyek különbségeit a rájuk vonatkozó fejezet írja le. Mivel számos tevékenység finanszírozható e program keretében, a megvalósítás a program fő céljának, - azaz az unióbeli képességek megteremtésének - szem elől tévesztéséhez vezethet. Az előadó elővigyázatos kíván maradni, ezért javasolja, hogy a munkaprogramokat az Európai Parlament ellenőrzésével dolgozzák ki.

  A programnak valódi eszközként kell szolgálnia az EU függetlenségének megerősítése tekintetében, különösen az 1., a 2. és a 3. célkitűzések (nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, valamint kiberbiztonság és bizalom) területén. Az EU stratégiai autonómiája alapvetően fontos a konkrét cselekvési szabadság átfogó szinten történő biztosításához; ezt csak a tagállamokon alapuló, a tagállamok és a vállalkozások közötti hatékonyabb együttműködéssel lehet elérni.

  A 4. sz. egyedi célkitűzés (korszerű digitális készségek) elengedhetetlenül fontos az első három célkitűzés támogatásához, és biztosítja, hogy a jelenlegi és jövőbeli munkaerő könnyen szerezze meg a korszerű digitális készségeket azáltal, hogy az EU területén mindenütt a diákok, diplomások és munkavállalók rendelkezésére bocsátja az e készségek fejlesztéséhez szükséges eszközöket.

  Az 5. sz. egyedi célkitűzés (digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása) alapvetően fontos a digitális kapacitásoknak (különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság) a gazdaság egészében történő kibővítése érdekében, ideértve az interoperábilis megoldásoknak a közérdekű területeken való telepítését, valamint a technológia és a know-how valamennyi vállalkozás - a kkv-kat és az induló vállalkozásokat is beleértve - és az állampolgárok számára történő hozzáférésének megkönnyítését is.

  Az előadó ezért szeretné leszögezni, hogy csak az EU-ban letelepedett jogalanyok jogosultak támogatásra. E program keretében nem tűnik indokoltnak a harmadik országokkal való együttműködés.

  Az előadó arról is meg van győződve, hogy a 2. egyedi célkitűzés (mesterséges intelligencia) érzékeny volta és a folyamatban lévő konzultációk miatt a kiválasztott projekteknek - a többéves pénzügyi keret más programjainak, mint például az Európai horizont vagy az európai védelmi program mintájára - tiszteletben kell tartaniuk az etikai követelményeket.

  Az európai digitális innovációs központok célzott programokat kívánnak megvalósítani annak érdekében, hogy támogassák az európai ipart - ideértve a kkv-kat, az induló vállalkozásokat és a közigazgatási szerveket - személyzetüknek a szükséges korszerű készségekkel való ellátásában, hogy hozzáférhessenek a szuper-számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság nyújtotta új lehetőségekhez. A kkv-k, az induló vállalkozások és a közigazgatási szervek is hozzáférhetnek majd a technológiai szaktudáshoz és a kísérleti eszközökhöz, és tanácsokat kaphatnak üzletvitelük digitális átalakulási projektjeinek hatékonyabb értékeléséhez. Ezek alkotják ma az európai ipar digitalizálási stratégiájának egyik kulcselemét. Az előadó úgy véli, hogy alapvetően fontos az európai digitális innovációs központok hálózata létrehozásának támogatása. A hálózatnak a lehető legszélesebb földrajzi lefedettséget kell biztosítania Európában és nemzeti szinten is a konkrét szükségleteknek való megfelelés érdekében. Kiemelten fontos, hogy minden régióban legalább egy európai digitális innovációs központot hozzanak létre.

  A program 9,194 milliárd eurós teljes költségvetését a digitális Európa program sikerre viteléhez szükséges legkisebb összegnek kell tekinteni. Az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottság által javasolt összeg potenciálisan korlátozottnak tűnik, tekintettel az átfogó ambícióra és a ma még nem előrelátható kihívásokra, mivel új programról van szó, és előzetesen lehetetlen felmérni az egyes célkitűzések pontos szükségleteit.

  Végezetül az előadó tisztában van az Unió és a tagállamok költségvetési korlátaival és beruházási erőfeszítéseivel, ezért e program végrehajtása során nem lehet nem lehet figyelmen kívül hagyni a pénzeszközök lehető leghatékonyabb kezelésére vonatkozó kötelezettségvállalást. Ennek megfelelően elsősorban szinergiákat kell teremteni a program és a következő többéves pénzügyi keretben biztosított más uniós finanszírozások között.

  Az előadó úgy véli, hogy az alapok részekre osztásának felszámolása növelni fogja a beruházások hatékonyságát, és több értéket fog teremteni különösen az uniós szintű digitális beruházások helyi hatásainak felerősítése révén, a nemzeti és regionális digitális beruházások pedig képesek lesznek arra, hogy hatékonyabban egészítsék ki az uniós programokat.

  MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

  A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott hozzászólást a jelentéstervezet elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig:

  Szervezet és/vagy személy

   

  Tudományügyi, technológiaügyi és felsőoktatási minisztérium, Portugália

  Digitális és gazdasági ügyek szövetségi minisztériuma, Ausztria, (EU-elnökség)

  Norvégia EU melletti képviselete

  EARTO

  IAPP

  Aalto University

  Régiók Bizottsága

  Wirtschaftskammer Österreich

  Bitkom

  Amazon

  DIGITALEUROPE

  Európai digitális jogok (EDRi)

  Európai Kiberbiztonsági Szervezet (ECSO)

  TNO

  UEAPME – Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetsége

  Európai digitális kkv-k szövetsége

  Európai digitális jogok (EDRi)

  VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (12.10.2018)

  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

  a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

  A vélemény előadója (*): Bogdan Brunon Wenta

  (*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az előadó üdvözli a Bizottság Digitális Európa Program létrehozásáról szóló javaslatát. A következő hosszú távú uniós költségvetés (a 2021 és 2027 közötti időszak többéves pénzügyi kerete) részeként, valamint egy 9,2 milliárd eurós költségvetéssel a program célja Európa digitális transzformációjának oly módon történő alakítása, hogy az a polgárok és vállalkozások javát szolgálja.

  A program a következő öt egyedi célkitűzésre összpontosít: (1) nagy teljesítményű számítástechnika, (2) mesterséges intelligencia, (3) kiberbiztonság, (4) korszerű digitális készségek és (5) a digitális kapacitás telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása.

  A véleménytervezet főbb pontjai a következők:

  i.  Költségvetés (9. cikk)

  Bár az előadó lényegesnek tartja a Digitális Európa Program és valamennyi egyéb, a többéves pénzügyi kereten belüli program közötti szinergiák biztosítását, hangsúlyozni kívánja, hogy ambiciózus célkitűzései miatt a Digitális Európa Program számára előirányzott költségvetésre is szükség van. Ezért az előadó e tekintetben bizonyos konkrét költségvetési módosításokat javasol.

  Az előadó különösen javasolja a 4. sz. egyedi célkitűzéshez (korszerű digitális készségek) rendelt költségvetés enyhe emelését, egy hozzávetőleg 830 millió eurós költségvetésre (a teljes költségvetés 9%-a) irányuló javaslattal, a Bizottság által eredetileg tervezett 700 millió euró (7,6%) helyett.

  ii.  Korszerű digitális készségek (7. cikk és mellékletek)

  Tekintettel arra, hogy rendkívül fontos annak biztosítása, hogy mind a jelenlegi, mind a jövőbeli munkavállalóknak lehetőségük legyen hosszú- és rövid távú tanfolyamokon és munkahelyi szakmai gyakorlatokon a korszerű digitális készségek elsajátítására, az előadó több módosítást is javasol ennek az egyedi célkitűzésnek a megerősítése, valamint a javasolt rendelkezések további tisztázása érdekében.

  iii.  Telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás (8. cikk és mellékletek)

  E célkitűzés különös jelentőséggel bír a kulturális és kreatív ágazatok szempontjából. Az előadó több módosítást javasol a kulturális és kreatív iparágak támogatásának megerősítésére, különösen az audiovizuális ágazatban, annak folyamatos digitális átalakulása során, és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy hozzáférést biztosítsanak számukra a legfejlettebb és legjobb teljesítményt nyújtó digitális technológiákhoz, a mesterséges intelligenciától a fejlett számítástechnikáig.

  Ez a célkitűzés a kulturális örökség szempontjából is releváns. Az előadó hangsúlyozni kívánja a Digitális Európa által az Europeana támogatásában játszott fontos szerepet.

  iv.  Értékelés (25. cikk)

  Az eladó több jelentős változtatást javasol a program értékelésére vonatkozóan, mivel úgy véli, hogy az Európai Bizottság javaslata e tekintetben nem kellően egyértelmű.

  v.  Munkaprogram (23. cikk)

  Az előadó javasolja, hogy a munkaprogramokat a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadja el, ne pedig végrehajtási jogi aktusok révén, amint az a Bizottság javaslatában szerepel.

  Összességében az előadó üdvözli a Bizottság javaslattal kapcsolatos erőfeszítéseit. Mindazonáltal úgy véli, hogy a javaslat túlságosan általános és homályos, hiányoznak belőle kulcsfontosságú részletek, és jogilag nem egyértelmű. A program konkrét működésének, valamint a programok közötti szinergiák kihasználásának tisztázása érdekében az előadó egy módosítássorozatot javasol, amely különösen arra irányul, hogy nagyobb jogi egyértelműséget és fokozottabb jogbiztonságot nyújtson a program számára.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A jobb jogalkotásról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás54 (22) és (23) bekezdése értelmében e programot meghatározott nyomon követésre vonatkozó követelmények alapján begyűjtött információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján adatok gyűjthetők a jogszabály tényleges hatásáról.

  (5)  A jobb jogalkotásról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodás54 (22) és (23) bekezdése értelmében e programot meghatározott nyomon követésre vonatkozó követelmények alapján begyűjtött információk alapján kell értékelni, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető kvantitatív és kvalitatív mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján adatok gyűjthetők a program tényleges hatásáról.

  _________________

  _________________

  54 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról; HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.

  54 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról; HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozó55 és az Európai Tanács 2017. október 19-i következtetései56 jelezték, hogy Európának be kell fektetnie gazdaságaink digitalizálásába és a szakemberhiány leküzdésébe ahhoz, hogy megőrizze és javítsa versenyképességét, életminőségünket és a társadalmi szerkezetet. Az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a digitális átalakulás hatalmas lehetőségeket tartogat az innováció, a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében, hozzájárul globális versenyképességünkhöz és növeli kreatív és kulturális sokszínűségünket. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudjuk ragadni, egyes, a digitális átalakulásból fakadó kihívásokra közösen kell megoldást találnunk, illetve meg kell vizsgálnunk mindazokat a szakpolitikákat, amelyekre a digitális átalakulás hatással van.

  (6)  A 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozó55 és az Európai Tanács 2017. október 19-i következtetései56 jelezték, hogy Európának be kell fektetnie gazdaságaink digitalizálásába és a szakemberhiány leküzdésébe ahhoz, hogy megőrizze és javítsa versenyképességét, életminőségünket és a társadalmi szerkezetet. Az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a digitális átalakulás hatalmas lehetőségeket tartogat az innováció, a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében, hozzájárul globális versenyképességünkhöz, a tömegtájékoztatás szabadságához és a demokratikus párbeszédhez, miközben nem csupán kreatív és kulturális iparágainkat erősíti, hanem kulturális és nyelvi sokszínűségünket is növeli. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudjuk ragadni, egyes, a digitális átalakulásból és digitális monopóliumokból fakadó kihívásokra közösen kell megoldást találnunk, illetve meg kell vizsgálnunk mindazokat a szakpolitikákat, amelyekre a digitális átalakulás hatással van, miközben a humán tőkébe történő befektetésre, valamint a polgárok továbbképzési és átképzési igényeire helyezzük a hangsúlyt annak érdekében, hogy teljes mértékben részesülhessenek az egységes digitális piac előnyeiből.

  __________________

  __________________

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  Az Európai Tanács különösen azt a következtetést vonta le, hogy az Uniónak sürgősen foglalkoznia kell az új tendenciákkal: ebbe beletartoznak az olyan kérdések, mint a mesterséges intelligencia és a megosztott könyvelési technológiák (pl. blokklánc), ugyanakkor biztosítani kell az adatvédelem, a digitális jogok és az etikai követelmények magas szintjét is. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2018 elejéig terjesszen elő javaslatot a mesterséges intelligencia európai megközelítésére vonatkozóan, és felszólította a Bizottságot, hogy nyújtsa be a keretfeltételek megerősítéséhez szükséges kezdeményezéseket annak céljából, hogy az EU kockázatalapú radikális innovációk révén új piacokat tárhasson fel és megerősíthesse iparának vezető szerepét.

  (7)  Az Európai Tanács különösen azt a következtetést vonta le, hogy az Uniónak sürgősen foglalkoznia kell az új tendenciákkal: ebbe beletartoznak az olyan kérdések, mint a digitális szakadék, a mesterséges intelligencia és a megosztott könyvelési technológiák (pl. blokklánc), ugyanakkor biztosítani kell az adatvédelem, a jogok és az etikai követelmények magas szintjét is. Az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 2018 elejéig terjesszen elő javaslatot a mesterséges intelligencia európai megközelítésére vonatkozóan, és felszólította a Bizottságot, hogy nyújtsa be a keretfeltételek megerősítéséhez szükséges kezdeményezéseket annak céljából, hogy az EU kockázatalapú radikális innovációk révén új piacokat tárhasson fel és megerősíthesse iparának vezető szerepét.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  A Bizottság közleménye „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában”57 a jövőbeli pénzügyi keretek lehetőségei között többek között felvázol egy programot Európa digitális átalakulására, melynek eredményeként „az intelligens növekedés hatékony folyamatai jönnek létre olyan területeken, mint a csúcsminőségű adatinfrastruktúra, az összekapcsolhatóság és a kiberbiztonság”. Célja Európa vezető szerepének biztosítása a szuper-számítástechnika, a következő generációs internet, a mesterséges intelligencia, a robotika és a nagy adathalmazok terén. Megerősítené az európai ipar és a kereskedelmi vállalkozások versenyhelyzetét a digitalizált gazdaság egészében és jelentős hatással lenne az Unióban tapasztalható szakemberhiány leküzdésére.

  (8)  A Bizottság közleménye „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában”57 a jövőbeli pénzügyi keretek lehetőségei között többek között felvázol egy programot Európa digitális átalakulására, melynek eredményeként „az intelligens növekedés hatékony folyamatai jönnek létre olyan területeken, mint a csúcsminőségű adatinfrastruktúra, az összekapcsolhatóság és a kiberbiztonság”. Célja Európa vezető szerepének biztosítása a szuper-számítástechnika, a következő generációs internet, a mesterséges intelligencia, a robotika és a nagy adathalmazok terén. Meg kell erősítenie az európai ipar és a kereskedelmi vállalkozások versenyhelyzetét a digitalizált gazdaság egészében, és biztosítania kell, hogy az európai polgárok birtokában legyenek a – társadalmaink és gazdaságaink digitális átalakulása következtében szükségessé váló – készségeknek, képességeknek és tudásnak.

  _________________

  _________________

  57 COM(2018) 98 végleges

  57 COM(2018) 98 végleges

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar digitális átalakulását és az üzleti vállalkozások és polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását. A program öt, kulcsfontosságú szakpolitikai területnek megfelelő egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, korszerű digitális készségek és a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.

  (10)  A program általános célkitűzése, hogy a polgárok és az üzleti vállalkozások érdekében az Unió egészében támogassa az ipar és a társadalom digitális átalakulását, és elősegítse az innovációs és kutatási szakpolitikák jobb kiaknázását, valamint a kutatás-fejlesztési eredmények, a technológiafejlesztés, illetve az európai és nemzetközi szabványok ipari, kulturális, oktatási, tudományos, audiovizuális és sajtóintézményekben, valamint közigazgatásban való teljes körű felhasználását. A program öt, kulcsfontosságú szakpolitikai területnek megfelelő egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, korszerű digitális készségek és a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10a)  A kulturális örökség európai évének célkitűzéseivel és cselekvési tervével összhangban (amely év rámutatott arra a jelentős potenciálra, amellyel a kulturális, művészeti, kreatív és audiovizuális ágazatok rendelkeznek az európai tudományos és társadalmi innovációhoz való hozzájárulás tekintetében) a programnak elő kell mozdítania a kutatóintézetek, egyetemek valamint kulturális, művészeti, kreatív és audiovizuális szervezetek (különösen a múzeumok, akadémiák, konzervatóriumok, színházak és filmszínházak) közötti partnerségeket és kutatóprogramokat. Ezenkívül a Kreatív Európa és az Európai Horizont programokkal együttműködésben támogatnia kell azon digitális technológiák fejlődését, amelyek megkönnyítik és kibővítik a kulturális, művészeti, kreatív és audiovizuális tartalmak és szolgáltatások (mint például a kiterjesztett és virtuális valóság vagy az ember-gép interfész) megőrzésének, valamint az azokhoz való hozzáférés lehetőségét.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A program végrehajtása során központi szerepet játszanak a digitális innovációs központok, melyek feladata a fejlett digitális technológiák széles körű elterjesztése a vállalkozások, állami szervek és a tudományos élet körében. A digitális innovációs központok hálózatának a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell elérnie Európában59. A digitális innovációs központok első csoportja a tagállamok javaslatai alapján kerül kiválasztásra, azután pedig a hálózat bővítése nyílt versenyeljárásban történik. A digitális innovációs központok a legújabb digitális kapacitásokhoz, így a nagy teljesítményű számítógépekhez (HPC), mesterséges intelligenciához, kiberbiztonsághoz, valamint más innovatív technológiákhoz, például a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz való hozzáférési pontokként működnek, melyek a fablabekben és városi laboratóriumokban (city lab) is elérhetők. Emellett egyablakos hozzáférési pontként is működnek a tesztelt és validált technológiákhoz és támogatják a nyitott innovációt. Emellett a korszerű digitális készségek területén is támogatást nyújtanak. A digitális innovációs központok hálózatának emellett támogatnia kell a legkülső régiók részvételét a digitális egységes piacban.

  (11)  A program végrehajtása során központi szerepet játszanak a digitális innovációs központok, melyek feladata a fejlett digitális technológiák széles körű elterjesztése az ipar, a kis- és középvállalkozások, a helyi induló vállalkozások, az állami szervek és a tudományos élet körében, az egyedi ágazati igények regionális szintű figyelembevételével. A digitális innovációs központok hálózatának a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell elérnie Európában, tekintetbe véve a távoli területeket és a kevésbé fejlett régiókat. A digitális innovációs központok első csoportja a tagállamok javaslatai alapján kerül kiválasztásra az olyan kritériumok, mint például a földrajzi helyzet, a demográfiai tendenciák, a regionális készségigényekről szóló előrejelzések figyelembevételével, azután pedig a hálózat bővítése nyílt és átlátható versenyeljárásban történik. A digitális innovációs központok a legújabb digitális kapacitásokhoz, így a nagy teljesítményű számítógépekhez (HPC), mesterséges intelligenciához, kiberbiztonsághoz, valamint más innovatív technológiákhoz, például a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz való hozzáférési pontokként működnek, melyek a fablabekben és városi laboratóriumokban (city lab) is elérhetők. Emellett egyablakos hozzáférési pontként is működnek a tesztelt és validált technológiákhoz és támogatják a nyitott innovációt. Emellett a korszerű digitális készségek területén is támogatást nyújtanak. A digitális innovációs központok hálózatának emellett támogatnia kell a legkülső régiók részvételét a digitális egységes piacban.

  __________________

  __________________

  59 „Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása” című közlemény (COM(2016) 180 final) szerint

  59 „Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása” című közlemény (COM(2016) 180 final) szerint

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14)  A program intézkedéseit a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó befektetési helyzetek arányos mértékű kezelésére kell felhasználni, és a fellépések nem kétszerezhetik meg és nem szoríthatják ki a magánfinanszírozást, valamint nem torzíthatják a versenyt a belső piacon.

  (14)  A program intézkedéseit a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó befektetési helyzetek arányos mértékű kezelésére kell felhasználni, és a fellépések nem kétszerezhetik meg és nem szoríthatják ki a magánfinanszírozást, valamint nem torzíthatják a versenyt a belső piacon. A programnak ezenkívül figyelembe kell vennie a tartalomszolgáltatók, a fogyasztók és a digitális technológia felhasználói jogainak feltétel nélküli tiszteletben tartását, biztosítva ezzel az európai értékeknek a digitális Európa kiépítése során történő teljes körű tiszteletben tartását.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A nagy teljesítményű számítástechnikának és a kapcsolódó uniós adatfeldolgozási kapacitásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nagy teljesítményű számítástechnikát szélesebb körben használja az ipar és általában a közérdekű területek, annak érdekében, hogy kihasználhatók legyenek a szuperszámítógépek által a társadalom számára kínált egyedi lehetőségek az egészségügy, a környezetvédelem és a biztonság, valamint az ipari vállalatok, nevezetesen a kis- és középvállalkozások versenyképessége terén.

  (16)  A nagy teljesítményű számítástechnikának és a kapcsolódó uniós adatfeldolgozási kapacitásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nagy teljesítményű számítástechnikát szélesebb körben használja az ipar és általában a közérdekű területek, annak érdekében, hogy kihasználhatók legyenek a szuperszámítógépek által a társadalom számára kínált egyedi lehetőségek az egészségügy, a környezetvédelem, a nyelvészet és a biztonság, valamint az ipari vállalatok, nevezetesen az induló, mikro- és kis- és középvállalkozások versenyképessége terén.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (16a)  A digitális technológiáknak – a földrajzi egyensúly figyelembevételével – széles körben hozzáférhetőnek kell lenniük a szükséges állami és magánszervezetek számára; ezért az odaítélési kritériumok keretében nagy hangsúlyt kell fektetni az általános hatás szempontjára, a technológiák és a számítástechnikai eszközök elérhetőségére, valamint a földrajzi egyensúly szempontjára.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  A széles körű adathalmazok, tesztelési és kísérleti létesítmények rendelkezésre állása nagy jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

  (20)  A széles körű adathalmazok, a számítógépes nyelvészet, valamint tesztelési és kísérleti létesítmények rendelkezésre állása nagy jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22)  A kiberbiztonság az Unió egésze számára kihívás, amelyet nem lehet továbbra is kizárólag szétaprózott nemzeti kezdeményezések révén kezelni. Európa kiberbiztonsági kapacitásait meg kell erősíteni annak érdekében, hogy Európát felruházzuk a polgárai és vállalkozásai kibertámadások elleni védelméhez szükséges kapacitásokkal. Emellett a fogyasztókat is védeni kell, amikor olyan hálózatba kapcsolt termékeket használnak, melyek feltörhetők és biztonságukat veszélyeztethetik. Ezt a tagállamokkal és a magánszektorral közösen kell elérni Európa kiberbiztonsági kapacitásait megerősítő projektek kidolgozása és összehangolása révén, valamint azáltal, hogy biztosítjuk a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű elterjedését a gazdaságban és a kritikus tömeg és a kiválóság biztosítására egyesítjük a területen meglévő kompetenciákat.

  (22)  A kiberbiztonság az Unió egésze számára kihívás, amelyet nem lehet továbbra is kizárólag szétaprózott nemzeti kezdeményezések révén kezelni. Európa kiberbiztonsági kapacitásait meg kell erősíteni annak érdekében, hogy Európát felruházzuk a polgárai, vállalkozásai és közigazgatásai kibertámadások elleni védelméhez szükséges kapacitásokkal. Emellett a fogyasztókat is védeni kell, amikor olyan hálózatba kapcsolt termékeket használnak, melyek feltörhetők és biztonságukat veszélyeztethetik. Ezt a tagállamokkal és a magánszektorral közösen kell elérni Európa kiberbiztonsági kapacitásait megerősítő projektek kidolgozása és összehangolása révén, valamint azáltal, hogy biztosítjuk a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű elterjedését a gazdaságban és a kritikus tömeg és a kiválóság biztosítására egyesítjük a területen meglévő kompetenciákat.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (25a)  Az új európai készségfejlesztési programról szóló, 2017. szeptember 14-i állásfoglalásában65a az Európai Parlament felhívta a figyelmet arra, hogy a mai társadalomban az alapvető digitális készségek biztosítása a személyes és szakmai kiteljesedés elengedhetetlen előfeltétele. Kiemelte továbbá az emberek konkrétabb és magas fokú digitális kompetenciákkal való felvértezésének szükségességét, hogy innovatív és kreatív módon legyenek képesek felhasználni a digitális technológiákat.

   

  _________________

   

  65a Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0360.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (27)  Az európai ipar digitalizációjára vonatkozó, 2017. június 1-jei állásfoglalásában67 az Európai Parlament leszögezte, hogy az oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás a társadalmi kohézió alapkövét képezi a digitális társadalomban.

  (27)  Az európai ipar digitalizációjára vonatkozó, 2017. június 1-jei állásfoglalásában67 az Európai Parlament leszögezte, hogy az oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás a társadalmi kohézió alapkövét képezi a digitális társadalomban. Ezenkívül hangsúlyozta az alapvető digitális készségek fontosságát, amelyeknek magukban kellene foglalniuk a digitális készségek nyújtotta lehetőségek ismeretét, az alapvető digitális eszközök magas fokú alkalmazását, a biztonságos internethasználat szabályait és a hiteles források azonosítását célzó keresési módszereket, továbbá elő kellene segíteniük az online jogokra való figyelemfelhívást. Az alapvető digitális készségek hozzájárulnának továbbá ahhoz, hogy a polgárok kritikusan értelmezhessék a digitális média különböző formáit, bővítve és továbbfejlesztve ezáltal az úgynevezett digitális jártasság erőforrásait és távlatait.

  _________________

  _________________

  67 A 8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

  67 A 8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető képzési lehetőségek bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA és a Horizont Európa programok keretében támogatott intézkedéseket.

  (28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető tanulási és képzési lehetőségek – köztük a munkahelyi képzések, a vegyes tanulás és a távoktatás – bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy különösen az idősödő munkaerő összefüggésében a munkavállalók számára rendelkezésre álljanak az új digitális infrastruktúrák által nyújtott lehetőségek kihasználására szolgáló eszközök. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és gátolhatja a polgárok közéleti és munkaerőpiaci részvételét, valamint alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA és a Horizont Európa és Erasmus programok keretében támogatott intézkedéseket.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (30)  Az olyan közérdekű területeken végrehajtott digitális átalakulás, mint az egészségügy68, a mobilitás, az igazságügy, a Föld/környezetvédelmi megfigyelések, az oktatás és a kultúra, szükségessé teszi a digitális szolgáltatási infrastruktúrák továbbépítését és bővítését, ami lehetővé teszi a határokon átnyúló biztonságos adatcserét és ösztönzi a nemzeti fejlesztéseket. Az e rendelet szerinti koordináció a legalkalmasabb eszköz a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználására.

  (30)  Az olyan közérdekű területeken végrehajtott digitális átalakulás, mint az egészségügy68, a mobilitás, az igazságügy, a Föld/környezetvédelmi megfigyelések, az oktatás és képzés, valamint a kultúra, szükségessé teszi a digitális szolgáltatási infrastruktúrák továbbépítését és bővítését, ami lehetővé teszi a határokon átnyúló biztonságos adatcserét és ösztönzi a nemzeti fejlesztéseket. Az e rendelet szerinti koordináció a legalkalmasabb eszköz a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználására. A digitális átalakulásnak mindazonáltal figyelembe kell vennie, hogy egyes polgárok – különböző okok miatt – nem vesznek részt benne, és támogatni kell a azokat a hálózatokat, amelyek továbbra is tájékoztatják ezeket a polgárokat, és elősegítik, hogy továbbra is teljes mértékben birtokolják jogaikat és valamennyi társadalmi és állampolgári kötelességüket teljesíteni tudják.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (30a)  A fejlett technológiáknak a közérdeket szolgáló területeken, például az oktatásban történő bevezetése és az ezekhez való hozzáférés biztosítása szintén olyan szakképzést igényel, amellyel megszerezhetők a technológiák használatához szükséges készségek. Ezért a 8. sz. egyedi célkitűzéshez tartozó céloknak az olyan képzési programokra is ki kell terjedniük, amelyek a fejlett technológiák felhasználóinak szólnak.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (34a)  A digitális technológiák által nyújtott lehetőségek és előnyök kiaknázása érdekében meg kell szüntetni a közigazgatási szervek, a magánszemélyek, a vállalkozások és a földrajzi területek között a hozzáférés és a használat tekintetében fennálló szakadékot. A fentiekre tekintettel, a digitális infrastruktúráknak különösen Európa leghátrányosabb helyzetű területein történő bevezetése alapvető fontosságú az integráció fokozása, és a digitális szakadék csökkentése szempontjából.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  35 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (35a)  Ebben az összefüggésben, és amint azt az Europeana kezdeményezés mutatta, az európai művek digitalizálása fontos lehetőséget jelent az európai kultúrához és a közös kulturális örökséghez való hozzáférés, valamint annak megosztásának és támogatásának javítására. A digitális innováció lendületet adhat a kulturális javak bemutatásának módjával és az azokhoz való hozzáférés módjával kapcsolatos forradalomhoz. A 3D-technológiák adatgyűjtésre és a megsemmisült kulturális javak és örökség helyreállítására történő használatának támogatása e tekintetben különös jelentőséggel bír. Ezért a Digitális Európa hozzájárulhat ahhoz, hogy biztosítsák az európai kulturális örökség és kultúra tisztességes és etikus digitalizálásának, megőrzésének és online hozzáférhetőségének finanszírozását.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  35 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (35b)  Továbbá a történelmi és kulturális helyszínek a fogyatékossággal élő személyek számára gyakran nehezen megközelíthetők. A program ezért hozzájárulhatna az olyan digitális kezdeményezések támogatásához, amelyek célja, hogy fokozzák a szerepvállalást, és a kulturális élményeket, helyszíneket és műalkotásokat Európa-szerte hozzáférhetőbbé tegyék a fogyatékossággal élők számára, földrajzi helytől függetlenül.

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  35 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (35c)  2016. május 31-én a Tanács hangsúlyozta, hogy létfontosságú a fenntartható finanszírozás és irányítás biztosítása az Europeana számára, a kulturális örökséggel foglalkozó intézmények, a tagállamok és a Bizottság közös erőfeszítéseként. Mint jól működő digitális szolgáltatási infrastruktúra, az Europeana Digitális Szolgáltatási Infrastruktúra a finanszírozás tekintetében elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keretben különösen biztosítani kell a Digitális Európa uniós finanszírozásának folyamatosságát, hogy megszakítás nélkül és sikeresen lehessen ugyanolyan szintű szolgáltatást nyújtani, mint a jelenlegi finanszírozási rendszer keretében.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  37 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (37)  2016 áprilisában a Bizottság elfogadta az Európai Ipar Digitalizálása kezdeményezést annak érdekében, hogy „Európában minden vállalkozás, legyen nagy vagy kicsi, helyezkedjen el bárhol és működjön bármely ágazatban, teljes mértékben ki tudja használni a digitális innovációk előnyeit”71.

  (37)  2016 áprilisában a Bizottság elfogadta az Európai Ipar Digitalizálása kezdeményezést annak érdekében, hogy „Európában minden vállalkozás, legyen nagy vagy kicsi, helyezkedjen el bárhol és működjön bármely ágazatban, teljes mértékben ki tudja használni a digitális innovációk előnyeit”. Ez különös jelentőséggel bír a kulturális és kreatív ágazatokban működő kis- és középvállalkozások számára.

  __________________

   

  71

   

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (39)  A kitűzött célok eléréséhez szükség lehet az egymást kiegészítő technológiák lehetőségeinek kiaknázására a hálózati és számítástechnikai területeken, amint az az európai ipar digitalizálásáról szóló közlemény73 leszögezi, és a „a világszínvonalú hálózati és felhőalapú infrastruktúra elérhetősége” az ipar digitalizálásának elengedhetetlen feltételének minősül.

  (39)  A kitűzött célok eléréséhez szükség lehet az egymást kiegészítő technológiák lehetőségeinek kiaknázására a hálózati és számítástechnikai területeken, amint azt az európai ipar digitalizálásáról szóló közlemény73 leszögezi, és „a világszínvonalú hálózati és felhőalapú infrastruktúra elérhetősége” az ipar digitalizálásának elengedhetetlen alkotóelemének minősül.

  __________________

  __________________

  73 COM (2016)0180: Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása.

  73 COM (2016)0180: Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása.

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  44 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (44)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni a munkaprogramok elfogadására, annak érdekében, hogy a program célkitűzései az Unió és a tagállamok prioritásaival összhangban teljesüljenek, ugyanakkor az Unió és a tagállamok közös fellépésének következetessége, átláthatósága és folyamatossága ne csorbuljon. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet75 4. cikkében hivatkozott tanácsadói eljárással összhangban kell gyakorolni.

  törölve

  __________________

   

  75 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

   

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  45 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (45)  A munkaprogramokat elméletben, általában kétévente, többéves munkaprogramként vagy, amennyiben a program végrehajtásához kapcsolódó igények ezt indokolják, éves munkaprogramkén kell elfogadni. Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és a végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni a tevékenységek egyedi célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen a kontrollok költségeit, az adminisztratív terheket és meg nem felelés várható kockázatát. Ennek részét képezi az egyösszegű átalányok, átalánydíjak és egységköltségek, valamint a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazásának a mérlegelése.

  (45)  A munkaprogramokat úgy kell elfogadni, hogy a program célkitűzései az Unió és a tagállamok prioritásaival összhangban teljesüljenek, ugyanakkor az Unió és a tagállamok közös fellépésének következetessége, átláthatósága és folyamatossága ne csorbuljon. A munkaprogramokat elméletben általában kétévente vagy, amennyiben a program végrehajtásához kapcsolódó igények ezt indokolják, évente kell elfogadni. Az e rendelet szerinti finanszírozási formákat és a végrehajtási módszereket annak alapján kell megválasztani, hogy mennyiben képesek elérni a tevékenységek egyedi célkitűzéseit és biztosítani az eredményeket, figyelembe véve különösen a kontrollok költségeit, az adminisztratív terheket és meg nem felelés várható kockázatát. Ennek részét képezi az egyösszegű átalányok, átalánydíjak és egységköltségek, valamint a költségvetési rendelet 125. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazásának a mérlegelése.

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  46 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (46)  a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  (46)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a munkaprogramok elfogadására, valamint a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ez a rendelet létrehozza a Digitális Európa programot (a továbbiakban: a program).

  Ez a rendelet létrehozza a Digitális Európa programot (a továbbiakban: a program), amelyet a 2021. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kell végrehajtani.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  „Digitális innovációs központ”: a program keretében feladatok elvégzésére kijelölt vagy nyílt versenyeljárásban kiválasztott jogi személy, amely az ipar digitális átalakulásának elősegítése érdekében különösen a technológiai szakértelemhez és a kísérleti létesítményekhez – mint például a berendezések és szoftvereszközök – biztosít hozzáférést.

  e)  „Digitális innovációs központ”: a program keretében feladatok elvégzésére kijelölt vagy nyílt és átlátható versenyeljárásban kiválasztott jogi személy, amely az ipar és a közintézmények digitális átalakulásának és az összes európai polgár digitális felkészültségének elősegítése érdekében különösen a technológiai szakértelemhez és a kísérleti létesítményekhez – mint például a berendezések és szoftvereszközök –, valamint a fejlett digitális készségekkel kapcsolatos szakképzésekhez biztosít hozzáférést.

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa)  „médiaműveltség”: azoknak az analitikai készségeknek az összessége, amelyek szükségesek a digitális világban való eligazodáshoz.

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A program általános célkitűzése a következő: az európai gazdaság és társadalom digitális átalakulásának támogatása és az ebből fakadó előnyök eljuttatása az európai polgárokhoz és vállalkozásokhoz. A program:

  (1)  A program általános célkitűzése az európai gazdaság és társadalom digitális átalakulásának támogatása és az ebből fakadó előnyök eljuttatása az európai polgárokhoz és vállalkozásokhoz. A program:

  Módosítás    31

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  nagybani telepítés révén megerősíti Európa digitális kulcstechnológiák terén meglévő kapacitásait,

  a)  nagybani telepítés révén, a jogok és az európai értékek teljes körű figyelembevételévelmegerősíti Európa digitális kulcstechnológiák terén meglévő kapacitásait,

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A program a következő öt egyedi célkitűzésre irányul:

  (2)  A program öt egyedi célkitűzése:

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a tagállamokkal együtt a fejlett kiberbiztonsági berendezések, eszközök és adatinfrastruktúrák beszerzésének támogatása az adatvédelmi jogszabályok teljes körű tiszteletben tartásával;

  a)  a tagállamokkal együtt a fejlett kiberbiztonsági berendezések, eszközök és adatinfrastruktúrák beszerzésének támogatása az önkéntes szabványok kidolgozásával alátámasztott adatvédelmi jogszabályok teljes körű tiszteletben tartásával;

  Módosítás    34

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az Unió pénzügyi beavatkozása az 4. sz. egyedi célkitűzés alapján. A „korszerű digitális készségek” támogatást biztosít a korszerű digitális készségek fejlesztéséhez a program keretében támogatott területeken, ezzel hozzájárul az Európában rendelkezésre álló tehetség bővítéséhez és előmozdítja a szakmai hozzáértés bővülését, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, nagy adathalmazok elemzése, a kiberbiztonság, a megosztott főkönyvi technológiák, a robotika és a mesterséges intelligencia területén. A pénzügyi beavatkozás célja a következő működési célkitűzések megvalósítása:

  Az Unió pénzügyi beavatkozása az 4. sz. egyedi célkitűzés alapján. A „korszerű digitális készségek” támogatást biztosít a korszerű digitális készségek fejlesztéséhez a program keretében támogatott területeken, ezzel hozzájárul az Unióban rendelkezésre álló tehetség bővítéséhez és előmozdítja a szakmai hozzáértés bővülését, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, nagy adathalmazok elemzése, a kiberbiztonság, a megosztott főkönyvi technológiák, a robotika, a mesterséges intelligencia és a számítógépes nyelvészet területén. A pénzügyi beavatkozás célja a következő működési célkitűzések megvalósítása:

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  hosszú távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása diákok, informatikai szakemberek és munkavállalók számára;

  a)  magas színvonalú, hosszú távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása, a vegyes tanulásra kiterjedően bármilyen életkorú polgár, például diákok, továbbképzést igénylő polgárok, tanárok és oktatók, kutatók, informatikai szakemberek és munkavállalók számára, a nyelvi sokféleség figyelembevételével és tiszteletben tartásával;

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  rövid távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása vállalkozók, üzleti vezetők és munkavállalók számára;

  b)  magas színvonalú, rövid távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása, a vegyes tanulásra kiterjedően tanárok, oktatók, vállalkozók, köztük kisvállalkozások és induló vállalkozások vezetői, egyéni vállalkozók és munkavállalók, valamint továbbképzést igénylő, bármilyen életkorú polgárok számára, ideértve a nonprofit ágazatokat, valamint a kulturális, kreatív, művészeti és audiovizuális ágazatok szervezeteit is;

  Módosítás    37

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  tömeges nyílt online kurzusok (MOOC) kidolgozásának és álláskeresők, diákok és munkavállalók számára történő megtartásának támogatása;

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  munkahelyi gyakorlati képzés és szakmai gyakorlatok támogatása diákok, fiatal vállalkozók és diplomások számára.

  c)  magas színvonalú, munkahelyi gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok támogatása, a vegyes tanulásra kiterjedően diákok, fiatal vállalkozók és diplomások, valamint továbbképzést igénylő, bármilyen életkorú polgárok számára.

  Módosítás    39

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  olyan hálózatok, illetve szolgáltatások támogatása, amelyek segítséget és folyamatos tájékoztatást nyújtanak azoknak a polgároknak, akik különböző okokból kifolyólag nem részesei a digitális fejlődésnek.

  Módosítás    40

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  cb)  a munkavállalók munkahelyi képzéseinek támogatása.

  Módosítás    41

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  annak biztosítása, hogy a közszféra és a közérdekű területek, mint például az egészségügy és a gondozás, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a közlekedés, az energia, a kulturális és kreatív ágazatok, a legmodernebb digitális technológiákat tudják telepíteni és elérni, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;

  a)  annak biztosítása, hogy a közszféra és a közérdekű területek, mint például az egészségügy és a gondozás, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a közlekedés, az energia, a kulturális és kreatív ágazatok, a legmodernebb digitális technológiákat hatékonyan tudják telepíteni, elérni, és az ilyen technológiák használatához szükséges készségeket képzések révén megszerezni különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a nyelvtechnológia, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;

  Módosítás    42

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da)  a közigazgatási szervek, a polgárok, a vállalkozások és a földrajzi területek között a digitális szolgáltatásokhoz és infrastruktúrákhoz való hozzáférés és ezek használata tekintetében fennálló szakadék csökkentése, támogatva ezzel a hatékonyabb szolgáltatások nyújtására irányuló képességüket, és ösztönözve a polgárok döntéshozatali folyamatokba való nagyobb mértékű bevonását;

  Módosítás    43

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az éves előirányzatokat a többéves pénzügyi keret erejéig az Európai Parlament és a Tanács hagyja jóvá.

  Módosítás    44

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az említett összeg indikatív felosztása a következő:

  (2)  Az (1) bekezdésben említett pénzügyi keretösszeget az alábbiak szerint kell elkülöníteni:

  Módosítás    45

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  legfeljebb 2 698 240 000 EUR az 1 sz. egyedi célkitűzésre: nagy teljesítményű számítástechnika

  a)  legfeljebb 29% az 1 sz. egyedi célkitűzésre: nagy teljesítményű számítástechnika

  Módosítás    46

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  legfeljebb 2 498 369 000 EUR a 2. sz. egyedi célkitűzésre: mesterséges intelligencia

  b)  legalább 27% a 2. sz. egyedi célkitűzésre: mesterséges intelligencia

  Módosítás    47

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  legfeljebb 1 998 696 000 EUR a 3. sz. egyedi célkitűzésre: kiberbiztonság és bizalom

  c)  legalább 21% a 3. sz. egyedi célkitűzésre: kiberbiztonság és bizalom

  Módosítás    48

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  legfeljebb 699 543 000 EUR a 4. sz. egyedi célkitűzésre: korszerű digitális készségek

  d)  legalább 9% a 4. sz. egyedi célkitűzésre: korszerű digitális készségek

  Módosítás    49

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  legfeljebb 1 299 152 000 EUR az 5. sz. egyedi célkitűzésre: telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás

  e)  legalább 14% az 5. sz. egyedi célkitűzésre: telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás

  Módosítás    50

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A program felépítésénél fogva a más uniós finanszírozási programokkal fennálló szinergiák kihasználásával hajtandó végre, amint az a III. melléklet részletesen ismerteti, különösen az EU programokból származó kiegészítő finanszírozási megoldások révén ott, ahol ezt az irányítási módszerek megengedik; vagy egymás után, vagy egymást váltva, vagy a források egyesítésével, ideértve a fellépések közös finanszírozását is.

  (1)  A program lehetővé teszi a más uniós finanszírozási programokkal fennálló szinergiákat, amint az a III. melléklet részletesen ismerteti, különösen az EU programokból származó kiegészítő finanszírozási megoldások révén ott, ahol ezt az irányítási módszerek megengedik, vagy egymás után, vagy egymást váltva, vagy a források egyesítésével, ideértve a fellépések közös finanszírozását is.

  Módosítás    51

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  NUTS-osztályozás;

  Módosítás    52

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A további digitális innovációs központok kiválasztása nyílt versenyeljárásban történik oly módon, hogy Európa-szerte a lehető legszélesebb földrajzi lefedettséget biztosítsák. A hálózatban részt vevő jogalanyok számának arányban kell állnia az adott tagállam lakosságával, és tagállamonként legalább egy digitális innovációs központ létesül. Az EU legkülső régióinak konkrét korlátainak kezelésére külön jogalanyok kijelölésére kerülhet sor e régiók igényeinek lefedésére.

  (4)  A további digitális innovációs központok kiválasztása nyílt és átlátható versenyeljárásban történik oly módon, hogy Európa-szerte a lehető legszélesebb földrajzi lefedettséget biztosítsák. A hálózatban részt vevő jogalanyok számának arányban kell állnia az adott tagállam lakosságával, és tagállamonként legalább egy digitális innovációs központ létesül, az Unió kedvezőtlen helyzetű régióinak, a demográfiai helyzet és a regionális készségigényekről szóló előrejelzések figyelembevételével. Az EU legkülső régióinak konkrét korlátainak kezelésére külön jogalanyok kijelölésére kerülhet sor e régiók igényeinek lefedésére.

  Módosítás    53

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  KKV-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;

  a)  induló vállalkozásoknak, kkv-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, különösen olyan ágazatokban, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;

  Módosítás    54

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok olyan másik régiókban létrejött digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására;

  b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett induló vállalkozások, kkv-k és közepes kapitalizációjú társaságok olyan másik régiókban létrejött digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására;

  Módosítás    55

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok számára. Az egyes digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.

  c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, induló vállalkozások, kkv-k és közepes kapitalizációjú társaságok számára. Az egyes digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.

  Módosítás    56

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27. cikknek megfelelően e rendelet munkaprogramok elfogadásával történő kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

  Módosítás    57

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Ezeket a munkaprogramokat a program egészét lefedő többéves programként kell elfogadni. Ha konkrét végrehajtási igények indokolják, egy vagy több egyedi célkitűzést lefedő éves programként is elfogadhatók.

  (2)  Ezeket a munkaprogramokat kétévente többéves programként kell elfogadni. Ha konkrét végrehajtási igények indokolják, egy vagy több egyedi célkitűzést lefedő éves programként is elfogadhatók.

  Módosítás    58

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Program 3. cikkben meghatározott általános és egyedi programcélkitűzések megvalósítása terén tett előrelépéseinek nyomon követéséhez használandó mutatókat a II. melléklet tartalmazza.

  (1)  A Program 3. cikkben meghatározott általános és egyedi programcélkitűzések megvalósítása terén tett előrelépéseinek nyomon követéséhez használandó kvantitatív és kvalitatív mutatókat a II. melléklet tartalmazza.

  Módosítás    59

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Annak érdekében, hogy a program végrehajtásának alakulását hatékonyan lehessen értékelni, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, amikor azt szükségesnek ítéli, valamint hogy kiegészítse ezt a rendeletet a monitoring és értékelési keretelvek kidolgozására vonatkozó rendelkezésekkel.

  (2)  Annak érdekében, hogy a program végrehajtásának alakulását hatékonyan értékeljék, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, amikor azt szükségesnek ítéli, valamint hogy kiegészítse ezt a rendeletet a monitoring és értékelési keretelvek kidolgozására vonatkozó rendelkezésekkel.

  Módosítás    60

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

  (3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire és a tagállamokra vonatkozóan egyedi jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.

  Módosítás    61

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A lehető legnagyobb mértékben fel kell használni a hivatalos uniós statisztikákat, mint például a rendszeres IKT statisztikai felméréseket. A nemzeti statisztikai intézetekkel konzultációt kell folytatni és az Eurostattal együtt be kell őket a vonni program végrehajtásának és a digitális átalakulás előrehaladásának nyomon követéséhez használt statisztikai mutatók előzetes megtervezésébe és későbbi továbbfejlesztésébe.

  (4)  A lehető leghatékonyabb módon fel kell használni a hivatalos uniós statisztikákat, mint például a rendszeres IKT statisztikai felméréseket, valamint a DESI (a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató) adatkészletek gyűjtésére van szükség a NUTS-2 szinten a digitális Európával kapcsolatos adatok hiányának kezelése érdekében. A nemzeti statisztikai intézetekkel konzultációt kell folytatni és az Eurostattal együtt be kell őket a vonni program végrehajtásának és a digitális átalakulás előrehaladásának nyomon követéséhez használt statisztikai mutatók előzetes megtervezésébe és későbbi továbbfejlesztésébe.

  Módosítás    62

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Értékelés

  Programértékelés

  Módosítás    63

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek.

  (1)  A Bizottságnak biztosítania kell a program rendszeres ellenőrzését és külső értékelését, elsősorban a 24. cikk (3) bekezdésében említett teljesítményjelentési rendszer alapján.

  Módosítás    64

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

  (2)  A program rendszeres ellenőrzésén felül a Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig időközi értékelő jelentést készít és nyújt be a programról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának.

  Módosítás    65

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel a(z) [1.] cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

  (3)  Egy végső, külső, független értékelés alapján a Bizottság végső értékelő jelentést készít a programról, amely felméri annak hosszú távú hatásait és fenntarthatóságát.

  Módosítás    66

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Az értékelési jelentési rendszernek biztosítania kell, hogy a program értékeléséhez szükséges adatokat az uniós források címzettjei hatékonyan, eredményesen, időben és megfelelő részletességi szinten gyűjtsék össze;

  törölve

  Módosítás    67

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A Bizottság a (3) bekezdésben említett, végső értékelő jelentést legkésőbb 2030. december 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

  Módosítás    68

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

  törölve

  Módosítás    69

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottságnak a 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

  (2)  A Bizottságnak a 23. és a 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

  Módosítás    70

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

  (3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. és 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

  Módosítás    71

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  (6)  A 23. és 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  Módosítás    72

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 4 rész – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A program támogatja a jelenlegi és jövőbeni munkaerő egyszerű hozzáférését a korszerű digitális készségekhez, amilyenek például a HPC, a mesterséges intelligencia, a megosztott könyvelés (pl. blokklánc) és a kiberbiztonság, oly módon, hogy a diákok, a friss diplomások és a jelenlegi munkavállalók, bárhol legyenek is, meg tudják szerezni és tovább tudják fejleszteni ezeket a készségeket.

  A program támogatja a jelenlegi és jövőbeni munkaerő egyszerű hozzáférését és képzési lehetőségeit a korszerű digitális készségek területén, amilyenek például a HPC, a mesterséges intelligencia, a megosztott könyvelés (pl. blokklánc) és a kiberbiztonság, oly módon, hogy a diákok, a friss diplomások, illetve a továbbképzést igénylő, bármely életkorú polgárok, a munkakeresők és a jelenlegi munkavállalók, bárhol legyenek is, meg tudják szerezni és tovább tudják fejleszteni ezeket a készségeket.

  Módosítás    73

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 4 rész – 2 bekezdés – 1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.  Hozzáférés munkahelyi képzésekhez a kompetencia-központokban és a magas szintű technológiákat telepítő vállalkozásoknál kínált szakmai gyakorlatok révén.

  1.  Hozzáférés munkahelyi képzésekhez és a vegyes tanulási lehetőségekhez a kompetencia-központokban és a magas szintű technológiákat telepítő vállalkozásoknál kínált szakmai gyakorlatok révén.

  Módosítás    74

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 4 rész – 2 bekezdés – 2 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  2a.  Hozzáférés az online tanulási platformok és egyetemek által kínált tömeges nyílt online kurzusokhoz (MOOC).

  Módosítás    75

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 5 rész – II alrész – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  II.  Az ipar digitalizálásához kapcsolódó induló tevékenységek:

  (A magyar változatot nem érinti.)  

  Módosítás    76

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 5 rész – I alrész – 5 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5.  Oktatás és kultúra: Az európai alkotók és a kreatív szakma számára hozzáférés biztosítása a legújabb digitális technológiákhoz, a mesterséges intelligenciától a fejlett számítástechnikáig. Az európai kulturális örökség kihasználása a kulturális sokszínűség, a társadalmi kohézió és az európai polgárság támogatására. A digitális technológiák elterjedésének támogatása az oktatásban.

  5.  Oktatás és képzés: A digitális technológiák és digitális kommunikációs szabályok elterjedésének támogatása az informális és nem formális oktatási rendszerekben, nevezetesen a digitális készségek, valamint a médiaműveltség és a digitális technológiák használatának további bevonása valamennyi tantervbe, valamint hozzáférés biztosítása a legújabb digitális technológiákhoz, a mesterséges intelligenciától a fejlett számítástechnikáig, többek között a megfelelő digitális infrastruktúrák és berendezések, mint például a legalább 100 Mbps sebességű kapcsolatot biztosító, nagy kapacitású szélessávú hálózatok biztosítása az iskolák számára. Mind a vegyes, mind a kizárólag online formában zajló távoktatásba való beruházások támogatása. A korai életkorban elkezdett folyamatos digitális oktatás támogatása, anélkül, hogy ez a klasszikus és humán készségek ezzel párhuzamos gondozását akadályozná, a digitális függőség kockázatának, valamint a digitalizációval a társadalmi és fizikai interakciók tekintetében összefüggő lehetséges betegségek figyelembevételével.

  Módosítás    77

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 5 rész – I alrész – 5 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  5a.  A kulturális és a kreatív ágazatok: A kulturális és kreatív ágazatok, különösen az audiovizuális ágazat támogatása folyamatos digitális átalakulásuk során, mindemellett hozzáférés biztosítása számukra a legfejlettebb, legfenntarthatóbb és legjobb teljesítményt nyújtó digitális technológiákhoz, a mesterséges intelligenciától a fejlett számítástechnikáig, valamint a kulturális és kreatív ágazatok digitális eszközeik és infrastruktúráik tisztességes és etikus használatához és fejlesztéséhez való hozzájárulásának támogatása.

  Módosítás    78

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 5 rész – I alrész – 5 b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  5b.  Kulturális örökség: A tárgyi és szellemi európai kulturális örökség kihasználása és támogatása a kulturális és nyelvi sokszínűség, a társadalmi kohézió és az európai polgárság elősegítésére. A kultúra és a kulturális örökség védelme, népszerűsítése és terjesztése a digitalizáció révén, kortárs digitális kulturális gyakorlatok, valamint egyedi digitális kezdeményezések, mint például az Európai Digitális Könyvtár, az európai kulturális örökség-felhő és más, a legkorszerűbb digitális technológiákat figyelembe vevő kezdeményezések kidolgozása.

  Módosítás    79

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 melléklet – 4 rész – 4.1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4.1.  A kiképzett és munkába állt IKT szakemberek száma

  4.1.  A kiképzett és munkába állt IKT szakemberek száma évente az Unióban

  Módosítás    80

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 melléklet – 4 rész – 4.2 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4.2.  Az IKT szakemberek felvétele terén nehézségeket tapasztaló vállalkozások száma

  4.2.  Az IKT szakemberek felvétele terén nehézségeket tapasztaló vállalkozások száma évente az Unióban

  Módosítás    81

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 melléklet – 1 pont – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  A Digitális Európa Programnak aktívan kell törekednie a Horizont Európa programmal való szinergiák megteremtésére a kutatási projektekből eredő adatok fenntarthatósága tekintetében;

  Módosítás    82

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 melléklet – 4 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  4a.  A Kreatív Európa keretprogrammal fennálló szinergiák biztosítják, hogy:

   

  a)  A program támogatja a kulturális ökoszisztéma, valamint a kulturális és kreatív iparágak egésze számára releváns korszerű technológiák bevezetéséhez szükséges magas szintű digitális készségek fejlesztését és megszerzését. A programnak lehetővé kell tennie a kulturális ágazatok és a többi ágazat közötti, a kreatív közösségek által már kidolgozott protokollokra és fejlett digitális készségekre vonatkozó információcserét ezek elterjesztése és elterjedése érdekében.

   

  b)  A Kreatív Európa program, kulturális és kreatív iparágak versenyképességének fokozására irányuló általános célkitűzésével e tekintetben kiegészíti a Digitális Európa beavatkozásait, amelyek célja a kulturális és kreatív iparágak digitális átalakulásának támogatása; továbbá a rendelkezésre álló platformok sokféleségének biztosítása a digitális monopóliumok egyre növekvő piaci koncentrációjának figyelembevételével;

   

  c)  A program keretében két kiemelt projekt biztosítja majd a #Digital4Culture stratégia végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek folytatását. A kulturális örökség ágazatának digitális átalakulásával foglalkozó kiemelt projekt tovább fogja támogatni a kulturális örökség 2018-as európai éve során elindított európai kezdeményezést. A program digitális készségekre összpontosító része szinergiákat mutat fel az olyan területekkel, mint a médiaműveltség és a filmoktatás.

   

  d)  A program támogatni fogja a legális „on demand” szolgáltatásokon keresztül elérhető európai filmek online címtárának létrehozását és megvalósítását, amelynek célja az európai szintű terjesztés, promóció, láthatóság és megtalálhatóság előmozdítása.

   

  e)  A program támogatni fogja a filmszínházi és online terjesztés támogatásához szükséges új technológiák fejlesztését, valamint szélesebb körű, határokon átnyúló elérhetőséget fog biztosítani az európai audiovizuális alkotásokhoz, amint azt a Kreatív Európa program MEDIA ágára vonatkozó prioritások is kimondják.

  Módosítás    83

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 melléklet – 5 pont – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  A program megfelelő módon támogatja az európai elektronikus diákigazolvány (e-kártya) kifejlesztését és megvalósítását azáltal, hogy gondoskodik a műszaki infrastruktúráról és kapacitásépítésről, valamint biztosítja a bizalmi és a biztonsági szempontok fejlesztését, különösen az elektronikus adatcsere tekintetében;

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása

  Hivatkozások

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CULT

  14.6.2018

  Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  5.7.2018

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Bogdan Brunon Wenta

  1.6.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  3.9.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  10.10.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  27

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

  ECR

  Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Martina Michels

  PPE

  Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  S&D

  Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

  VERTS/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  Dominique Bilde

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (7.11.2018)

  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

  a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

  A vélemény előadója: Paul Rübig

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  A nagy teljesítményű számítástechnikára vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítására egy közös vállalkozás tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási mechanizmusnak, amelynek feladata különösen a nemzeti és európai uniós stratégiák, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén végzett beruházások koordinálása, az állami és magánforrások egyesítése, valamint az Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek védelme63. Továbbá, a tagállamokban lévő nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontok nagy teljesítményű számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozások, egyetemek és közigazgatási szervek számára.

  (18)  A nagy teljesítményű számítástechnikára vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítására egy közös vállalkozás tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási mechanizmusnak, amelynek feladata különösen a nemzeti és európai uniós stratégiák, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén végzett beruházások koordinálása, az állami és magánforrások egyesítése, valamint az Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek védelme63. Továbbá, a tagállamokban lévő nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontok nagy teljesítményű számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozások - ideértve a KKV-kat és az induló vállalkozásokat is -, egyetemek és közigazgatási szervek számára.

  _________________

  _________________

  63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz csatolt hatásvizsgálat (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz csatolt hatásvizsgálat (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (39a)  A blokklánc és az egyéb megosztott könyvelési technológiák jelentősen javíthatják a megosztott adatkészletekhez való hozzáférést Unió-szerte, megkönnyítik a dokumentumok közjegyző általi hitelesítését, és lehetővé teszik az ügyletek vagy az árumozgás biztonságos és az uniós vívmányoknak megfelelő nyomon követését. Megerősítik a több érdekelt felet érintő alkalmazások iránti bizalmat, kibővítik az együttműködési modelleket és lehetővé teszik a megosztott adatkészletek széttagoltságának megszüntetését. Ez minőségi és hatékonysági előnyökkel jár, csökkenti az adminisztratív terheket, különösen a szabályozási jelentéstétel és az ellenőrzés, a csalás elleni küzdelem és a csalás visszaszorítása, a bevált gyakorlatok átvételének ösztönzése és az etikus magatartás tekintetében. Emellett az európai kapacitások megerősítése a blokklánc, valamint az egyéb megosztott könyvelési technológiák fejlesztése és hasznosítása terén megerősíti az európai digitális innovációs ökoszisztémákat, és elősegíti az európai szereplők térnyerését az új internetes gazdaság élvonalában.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (39b)  Az Európai Tanács 2017. október 19-i ülésén a tagállamok megállapították, hogy az Uniónak sürgősen foglalkoznia kell bizonyos új tendenciákkal, többek között a blokklánc technológiákkal, ugyanakkor biztosítani kell az adatvédelem, a digitális jogok és az etikai követelmények magas szintjét is. Az Európai Parlament állásfoglalása a megosztott könyvelési technológiákról és a blokkláncokról: bizalomépítés a közvetítők kiiktatásával” (2017/2772(RSP)), amelyet 2018. május 16-án fogadott el, elismeri a blokklánc technológiák szerepét az innováció előmozdítása terén Európában és a világon.

   

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  39 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (39c)  A 2018. április 10-i második digitális napon az európai országok elkötelezték magukat amellett, hogy együttműködnek a fejlett, megbízható megoldások kidolgozásában a közszolgáltatások terén (például a szolgáltatások európai blokklánc infrastruktúrájának kialakítása révén), és felkérték az Európai Bizottságot, hogy digitális programjai által támogassa a blokklánc és a megosztott könyvelési technológia fejlesztését és alkalmazását;

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  43 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (43)  A klímaváltozás elleni küzdelem fontosságának jelzésére, az Uniónak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai iránti elkötelezettségével összhangban ez a program hozzájárul a főbb éghajlat-politikai intézkedésekhez és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások legalább 25 %-a járuljon hozzá az éghajlat-politikai célkitűzések teljesítéséhez74. A vonatkozó fellépések a program előkészítése és végrehajtása során kerülnek meghatározásra és a megfelelő értékelések és felülvizsgálatok keretében ismételt megvizsgálásra.

  (43)  Figyelemmel az éghajlatváltozás okozta problémáknak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai kapcsán tett uniós kötelezettségvállalások szerinti kezelésének fontosságára, e program hozzá fog járulni az éghajlati szempontok uniós szakpolitikákban történő általános, legalább 25%-os arányú gyors érvényesítéséhez74, valamint annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy a 2021 és 2027 közötti többéves pénzügyi keret időszakában az uniós költségvetés kiadásainak legalább 25%-át és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re 30%-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására fordítsák. A vonatkozó fellépések a program előkészítése és végrehajtása során kerülnek meghatározásra és a megfelelő értékelések és felülvizsgálatok keretében ismételt megvizsgálásra. Rendkívül fontos, hogy az EU teljesítse azon kötelezettségvállalását, hogy vezető szerepet vállal az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak végrehajtásában, bár a többéves pénzügyi keretről szóló javaslatok nem mutatnak egyértelmű és látható elkötelezettséget e tekintetben, épp ezért a fenntartható fejlesztési célokat a következő többéves pénzügyi keret valamennyi uniós politikájában és kezdeményezésében érvényesíteni kell.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018) 321 final, 1. o.

  74 COM(2018)0321, 1. o.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A program a következő öt egyedi célkitűzésre irányul:

  (2)  A program a következő hat egyedi célkitűzésre irányul:

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea)  Blokklánc és megosztott könyvelési technológiák

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  rövid távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása vállalkozók, üzleti vezetők és munkavállalók számára;

  b)  rövid távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása vállalkozók, üzleti vezetők – többek között induló vállalkozások vezetői – és a munkavállalók számára;

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  a fejlett digitális és kapcsolódó technológiák, ideértve különösen a nagy teljesítményű számítástechnikát, a mesterséges intelligenciát, a kiberbiztonságot és a jövőben megjelenő technológiákat, elterjedésének támogatása az uniós vállalkozások, nevezetesen KKV-k körében;

  e)  a fejlett digitális és kapcsolódó technológiák, ideértve különösen a nagy teljesítményű számítástechnikát, a mesterséges intelligenciát, a kiberbiztonságot és a jövőben megjelenő technológiákat, elterjedésének támogatása az uniós vállalkozások, nevezetesen a KKV-k és az induló vállalkozások körében;

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  8a. cikk

   

  Blokklánc és megosztott könyvelési technológiák

   

  Az Unió pénzügyi beavatkozása az 6. sz. egyedi célkitűzés alapján: A blokklánc és megosztott könyvelési technológiák területének a operatív céljai a következők:

   

  a)  az alapvető blokklánc és megosztott könyvelési technológiák kapacitásainak kiépítése és megerősítése az Unióban, a nemzeti/regionális blokklánc-infrastruktúrák összekapcsolása, valamint olyan irányítási modell létrehozása, amely képes támogatni a blokklánc és a megosztott könyvelési technológia által lehetővé tett új digitális szolgáltatások fejlesztését és alkalmazását az Unió jogi keretével összhangban;

   

  b)  e kapacitások elérhetővé tétele a vállalkozások, [különösen a KKV-k], a közigazgatási szervek vagy más szervezetek számára, e technológiák innovatív, határokon átnyúló alkalmazásainak támogatása érdekében, ami az európai polgárok és a[z Európai] digitális gazdaság javát szolgálja;

   

  c)  a legmagasabb nemzetközi kiberbiztonsági, energiahatékonysági és adatvédelmi szabványoknak megfelelő, a szolgáltatások területét kiszolgáló európai blokklánc-infrastruktúra kifejlesztése, megvalósítása, koordinálása és működtetése uniós szinten, amely nem kereskedelmi alapon elérhető a közületi és magánfelhasználók számára a közszolgáltatások ellátásának támogatása érdekében;

   

  d)  a kutatás és innováció által létrehozott, felhasználásra/működésre kész technológia alkalmazásának támogatása, erősítve ezáltal a blokklánc és megosztott könyvelési technológia integrált uniós innovációs ökoszisztémáját, létesítmények felajánlása révén a tesztelésre és kísérletek végzésére a tagállamokban.

  Indokolás

  A blokklánc és az egyéb megosztott könyvelési technológiák jelentősen javíthatják a megosztott adatkészletekhez való hozzáférést Unió-szerte, megkönnyítik a dokumentumok közjegyző általi hitelesítését, és lehetővé teszik az ügyletek vagy az árumozgás biztonságos és az uniós vívmányoknak megfelelő nyomon követését. Megerősítik a több érdekelt felet érintő alkalmazások iránti bizalmat, kibővítik az együttműködési modelleket és lehetővé teszik a megosztott adatkészletek széttagoltságának megszüntetését. Ez minőségi és hatékonysági előnyökkel jár, csökkenti az adminisztratív terheket, különösen a szabályozási jelentéstétel és az ellenőrzés, a csalás elleni küzdelem és a csalás visszaszorítása, a bevált gyakorlatok átvételének ösztönzése és az etikus magatartás tekintetében.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 9 194 000 000 EUR.

  (1)  A program 2021 és 2027 közötti időszakban történő végrehajtásának pénzügyi keretösszege 2018. évi árakon 8 192 391 000 EUR (folyó árakon 9 194 000 000 EUR).

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  legfeljebb 2 698 240 000 EUR az 1 sz. egyedi célkitűzésre: nagy teljesítményű számítástechnika

  a)  2018. évi árakon legfeljebb 2 404 289 438 EUR (folyó áron 2 698 240 000 EUR) az 1. sz. egyedi célkitűzésre: nagy teljesítményű számítástechnika

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  legfeljebb 2 498 369 000 EUR a 2. sz. egyedi célkitűzésre: mesterséges intelligencia

  b)  2018. évi árakon legfeljebb 2 226 192 703 EUR (folyó áron 2 498 369 000 EUR) a 2. sz. egyedi célkitűzésre: mesterséges intelligencia

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  legfeljebb 1 998 696 000 EUR a 3. sz. egyedi célkitűzésre: kiberbiztonság és bizalom

  c)  2018. évi árakon legfeljebb 1 780 954 875 EUR (folyó áron 1 998 696 000 EUR) a 3. sz. egyedi célkitűzésre: kiberbiztonság és bizalom

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  legfeljebb 699 543 000 EUR a 4. sz. egyedi célkitűzésre: korszerű digitális készségek

  d)  2018. évi árakon legfeljebb 623 333 672 EUR (folyó áron 699 543 000 EUR) a 4. sz. egyedi célkitűzésre: korszerű digitális készségek

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  legfeljebb 1 299 152 000 EUR az 5. sz. egyedi célkitűzésre: telepítés, a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás

  e)  2018. évi árakon legfeljebb 1 157 620 312 EUR (folyó áron 1 299 152 000 EUR) az 5. sz. egyedi célkitűzésre: a digitális kapacitások legjobb felhasználása és interoperabilitás

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A Bizottság biztosítja, hogy a digitális menetrend szempontjából releváns programok esetében a pályázásra és az ezekben való részvételre vonatkozó eljárási követelmények egységesek legyenek.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A program keretében a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában biztosítható finanszírozás, ideértve a közbeszerzést mint elsődleges formát, valamint a vissza nem térítendő támogatásokat és a pénzdíjakat. Vegyesfinanszírozási műveletek keretében finanszírozási eszköz formájában is nyújtható finanszírozás.

  (2)  A program keretében a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában biztosítható finanszírozás, ideértve a Bizottság vagy egy finanszírozó szerv, egy kedvezményezett vagy több kedvezményezett általi közbeszerzést mint az intézkedés elsődleges formáját, valamint a vissza nem térítendő támogatásokat és a pénzdíjakat. A beszerzések során ugyanazon eljárás keretében több szerződés odaítélése is engedélyezhető, és az alkalmazandó nemzetközi közbeszerzési megállapodásokkal összhangban a teljesítés helyszíne is előírható. A program vegyesfinanszírozási műveletek keretében finanszírozási eszköz formájában is biztosíthat finanszírozást.

  Indokolás

  A módosítás célja, hogy lehetővé tegye a közbeszerzés leghatékonyabb alkalmazását azáltal, hogy egyértelművé teszi, hogy maga a Bizottság vagy az Unió finanszírozó szervei hogyan vehetnek részt a Digitális Európa program által finanszírozott közbeszerzésekben. Mivel egy közbeszerzés több forgalmazó számára is odaítélhet szerződéseket, vagy több forrásból is elvégezheti a beszerzést, biztosítva a jobb ár-érték arányt, a kínálat és a szolgáltatások folyamatosságát, különösen a digitális technológiák tekintetében.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  KKV-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;

  a)  KKV-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak, valamint induló vállalkozásoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok olyan másik régiókban létrejött digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására;

  b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok, valamint induló vállalkozásoknak olyan másik régiókban létrejött digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására;

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok számára. Az egyes digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.

  c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok, valamint induló vállalkozások számára. Az egyes digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  pénzügyi akadályok – mint például a piaci források hiánya – leküzdésének szükségessége;

  d)  pénzügyi akadályok – mint például a piaci források hiánya különösen a fiatal vállalkozók és a KKV-k számára – leküzdésének szükségessége;

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a [3.] cikkben említett célkitűzésekhez.

  (2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Emellett biztosítja a digitális ágazat potenciális pályázói számára az uniós forrásokra vonatkozó integrált tájékoztatást és az azokhoz való hozzáférést. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a [3.] cikkben említett célkitűzésekhez.

  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

  Cím

  A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása

  Hivatkozások

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  14.6.2018

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Paul Rübig

  28.6.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  26.9.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  5.11.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  27

  2

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Michael Detjen

  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  27

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

  S&D

  Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  2

  -

  ENF

  André Elissen

  NI

  Eleftherios Synadinos

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (13.11.2018)

  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

  a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

  A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

  MÓDOSÍTÁS:

  A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar digitális átalakulását és az üzleti vállalkozások és polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását. A program öt, kulcsfontosságú szakpolitikai területnek megfelelő egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, korszerű digitális készségek és a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.

  (10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar és az európai társadalmak digitális átalakulását és az üzleti vállalkozások, régiók, helyi közösségek és polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását. A program öt, kulcsfontosságú szakpolitikai területnek megfelelő egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, korszerű digitális készségek és a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása, valamint a régiók közötti, illetve a városi és vidéki közösségek közötti digitális szakadék felszámolása. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A program végrehajtása során központi szerepet játszanak a digitális innovációs központok, melyek feladata a fejlett digitális technológiák széles körű elterjesztése a vállalkozások, állami szervek és a tudományos élet körében. A digitális innovációs központok hálózatának a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell elérnie Európában59. A digitális innovációs központok első csoportja a tagállamok javaslatai alapján kerül kiválasztásra, azután pedig a hálózat bővítése nyílt versenyeljárásban történik. A digitális innovációs központok a legújabb digitális kapacitásokhoz, így a nagy teljesítményű számítógépekhez (HPC), mesterséges intelligenciához, kiberbiztonsághoz, valamint más innovatív technológiákhoz, például a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz való hozzáférési pontokként működnek, melyek a fablabekben és városi laboratóriumokban (city lab) is elérhetők. Emellett egyablakos hozzáférési pontként is működnek a tesztelt és validált technológiákhoz és támogatják a nyitott innovációt. Emellett a korszerű digitális készségek területén is támogatást nyújtanak. A digitális innovációs központok hálózatának emellett támogatnia kell a legkülső régiók részvételét a digitális egységes piacban.

  (11)  A program végrehajtása során központi szerepet játszanak a digitális innovációs központok, melyek feladata a fejlett digitális technológiák széles körű elterjesztése a vállalkozások, állami szervek, közigazgatási szervek és a tudományos élet körében. A digitális innovációs központok hálózatának a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell elérnie Európában59. A digitális innovációs központok első csoportja a tagállamok javaslatai alapján kerül kiválasztásra, azután pedig a hálózat bővítése nyílt és átlátható versenyeljárásban történik. A digitális innovációs központok a legújabb digitális kapacitásokhoz, így a nagy teljesítményű számítógépekhez (HPC), mesterséges intelligenciához, kiberbiztonsághoz, valamint más innovatív technológiákhoz, például a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz való hozzáférési pontokként működnek, melyek a fablabekben és városi laboratóriumokban (city lab) is elérhetők. Emellett egyablakos hozzáférési pontként is működnek a tesztelt és validált technológiákhoz és támogatják a nyitott innovációt. Emellett a korszerű digitális készségek területén is támogatást nyújtanak. A digitális innovációs központok hálózatának emellett támogatnia kell a legkülső régiók részvételét a digitális egységes piacban.

  _________________

  _________________

  59 „Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása” című közlemény (COM(2016) 180 final) szerint

  59 „Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása” című közlemény (COM(2016)0180) szerint

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A nagy teljesítményű számítástechnikának és a kapcsolódó uniós adatfeldolgozási kapacitásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nagy teljesítményű számítástechnikát szélesebb körben használja az ipar és általában a közérdekű területek, annak érdekében, hogy kihasználhatók legyenek a szuperszámítógépek által a társadalom számára kínált egyedi lehetőségek az egészségügy, a környezetvédelem és a biztonság, valamint az ipari vállalatok, nevezetesen a kis- és középvállalkozások versenyképessége terén.

  (16)  A nagy teljesítményű számítástechnikának és a kapcsolódó uniós adatfeldolgozási kapacitásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nagy teljesítményű számítástechnikát szélesebb körben használja a program valamennyi kedvezményezettje és általában a közérdekű területek, annak érdekében, hogy kihasználhatók legyenek a szuperszámítógépek által a társadalom számára kínált egyedi lehetőségek a társadalmi befogadás, az egészségügy, a környezetvédelem és a biztonság, valamint az ipari vállalatok, nevezetesen a kis- és középvállalkozások versenyképessége terén.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (16a)  A számítógépes eszközök és adattároló központok energiaszükségletét – amely a következő évtizedekben várhatóan folyamatosan növekedni fog – megújuló energiaforrásokból kell biztosítani.

  Indokolás

  Az adatok tárolása egyre jelentősebb problémát jelent, mivel a becslések szerint az adatközpontok szénlábnyoma fog a leggyorsabban növekedni az információs és kommunikációs technológiák (IKT) ágazatában. A kutatások azt mutatják, hogy a kommunikációs technológiának tulajdonított globális villamosenergia-felhasználás a következő években várhatóan növekedni fog, és 2040-re a globális CO2-kibocsátások 14%-át teszi ki (ez már jelenleg is 2%). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  A nagy teljesítményű számítástechnikára vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítására egy közös vállalkozás tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási mechanizmusnak, amelynek feladata különösen a nemzeti és európai uniós stratégiák, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén végzett beruházások koordinálása, az állami és magánforrások egyesítése, valamint az Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek védelme63. Továbbá, a tagállamokban lévő nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontok nagy teljesítményű számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozások, egyetemek és közigazgatási szervek számára.

  (18)  A nagy teljesítményű számítástechnikára vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítására egy közös vállalkozás tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási mechanizmusnak, amelynek feladata különösen a nemzeti és európai uniós stratégiák, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén végzett beruházások koordinálása, az állami és magánforrások egyesítése, valamint az Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek védelme63. Továbbá, a tagállamokban lévő nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontok nagy teljesítményű számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozások – ideértve a kkv-kat és az induló vállalkozásokat is –, egyetemek és közigazgatási szervek számára.

  _________________

  _________________

  63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz csatolt hatásvizsgálat (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz csatolt hatásvizsgálat (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető képzési lehetőségek bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA és a Horizont Európa programok keretében támogatott intézkedéseket.

  (28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, adatvédelem és mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető képzési lehetőségek bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA és a Horizont Európa programok keretében támogatott intézkedéseket.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (30)  Az olyan közérdekű területeken végrehajtott digitális átalakulás, mint az egészségügy68, a mobilitás, az igazságügy, a Föld/környezetvédelmi megfigyelések, az oktatás és a kultúra, szükségessé teszi a digitális szolgáltatási infrastruktúrák továbbépítését és bővítését, ami lehetővé teszi a határokon átnyúló biztonságos adatcserét és ösztönzi a nemzeti fejlesztéseket. Az e rendelet szerinti koordináció a legalkalmasabb eszköz a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználására.

  (30)  Az olyan közérdekű területeken végrehajtott digitális átalakulás, mint az egészségügy68, a mobilitás, az igazságügy, a Föld/környezetvédelmi megfigyelések, a szén-dioxid-kibocsátások csökkentése, az energiainfrastruktúra, az oktatás és a kultúra, szükségessé teszi a digitális szolgáltatási infrastruktúrák továbbépítését és bővítését, ami lehetővé teszi a határokon átnyúló biztonságos adatcserét és ösztönzi a nemzeti fejlesztéseket. Az e rendelet szerinti koordináció a legalkalmasabb eszköz a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználására.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  43 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (43)  A klímaváltozás elleni küzdelem fontosságának jelzésére, az Uniónak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai iránti elkötelezettségével összhangban ez a program hozzájárul a főbb éghajlat-politikai intézkedésekhez és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások legalább 25 %-a járuljon hozzá az éghajlat-politikai célkitűzések teljesítéséhez74. A vonatkozó fellépések a program előkészítése és végrehajtása során kerülnek meghatározásra és a megfelelő értékelések és felülvizsgálatok keretében ismételt megvizsgálásra.

  (43)  A klímaváltozás elleni küzdelem fontosságának jelzésére, az Uniónak a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai végrehajtására irányuló kötelezettségvállalásaival összhangban ez a program hozzájárul a főbb éghajlat-politikai intézkedésekhez és elősegíti, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások legalább 25%-a járuljon hozzá az éghajlat-politikai célkitűzések74 teljesítéséhez. A vonatkozó fellépések meghatározása a program előkészítése és végrehajtása során történik, és a megfelelő értékelések és felülvizsgálatok keretében újraértékelik az említett kötelezettségvállalásokkal való teljes összhang biztosítása érdekében.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018)0321, 1. o.

  74 COM(2018)0321, 1. o.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)   Unió-szerte korszerűsíti az oktatást és a képzést.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  bb)   előmozdítja a nyílt kormányzatot.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  bc)   fokozza a digitális technológiák használatát a polgárok információhoz és kultúrához való hozzáférésének és munkalehetőségeinek javítása érdekében.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a mesterséges intelligencia alapvető kapacitásainak, többek között az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban lévő adatforrásoknak és algoritmuskönyvtáraknak a kiépítése és megerősítése az Unióban;

  a)  a mesterséges intelligencia alapvető kapacitásainak, többek között az adatvédelmi jogszabályokkal teljes összhangban lévő adatforrásoknak és algoritmuskönyvtáraknak a kiépítése és megerősítése az Unióban;

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a tagállamokkal együtt a fejlett kiberbiztonsági berendezések, eszközök és adatinfrastruktúrák beszerzésének támogatása az adatvédelmi jogszabályok teljes körű tiszteletben tartásával;

  a)  a tagállamokkal együtt a fejlett kiberbiztonsági berendezések, eszközök és adatinfrastruktúrák beszerzésének támogatása az adatvédelmi jogszabályok és az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával;

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  rövid távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása vállalkozók, üzleti vezetők és munkavállalók számára;

  b)  rövid távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása vállalkozók, üzleti vezetők – többek között induló vállalkozások vezetői – és a munkavállalók számára;

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  annak biztosítása, hogy a közszféra és a közérdekű területek, mint például az egészségügy és a gondozás, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a közlekedés, az energia, a kulturális és kreatív ágazatok, a legmodernebb digitális technológiákat tudják telepíteni és elérni, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;

  a)  annak biztosítása, hogy a közszféra és a közérdekű területek, mint például az egészségügy és a gondozás, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a közlekedés, az energia, a környezet, az éghajlat, a kulturális és kreatív ágazatok, a legmodernebb digitális technológiákat tudják telepíteni és elérni, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  a fejlett digitális és kapcsolódó technológiák, ideértve különösen a nagy teljesítményű számítástechnikát, a mesterséges intelligenciát, a kiberbiztonságot és a jövőben megjelenő technológiákat, elterjedésének támogatása az uniós vállalkozások, nevezetesen KKV-k körében;

  e)  a fejlett digitális és kapcsolódó technológiák, ideértve különösen a nagy teljesítményű számítástechnikát, a mesterséges intelligenciát, a kiberbiztonságot és a jövőben megjelenő technológiákat, elterjedésének támogatása az uniós vállalkozások, nevezetesen a kkv-k és az induló vállalkozások körében;

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ia.  annak biztosítása, hogy a felhasználó-központú tervezés elképzelését mindenre kiterjedően kiigazítsák olyan digitális megoldások kialakításával, amelyek egyszerűek, működőképesek, módosíthatóak és a személyes igényekre szabhatóak, a népesség elöregedésére tekintettel. 

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  KKV-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;

  a)  KKV-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak, valamint induló vállalkozásoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok olyan másik régiókban létrejött digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására;

  b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett kkv-k és közepes kapitalizációjú társaságok, valamint induló vállalkozásoknak olyan másik régiókban létrejött digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására;

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok számára. Az egyes digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.

  c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, kkv-k és közepes kapitalizációjú társaságok, valamint induló vállalkozások számára. Az egyes digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.

  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

  Cím

  A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása

  Hivatkozások

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  14.6.2018

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Adina-Ioana Vălean

  21.6.2018

  Az elfogadás dátuma

  12.11.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  42

  5

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

  Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  42

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Stefan Eck

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

  5

  -

  ECR

  Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  1

  0

  ENF

  Jean-François Jalkh

  Jelmagyarázat

  +  :  mellette

  -  :  ellene  

  0  :  tartózkodás

  VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (7.11.2018)

  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

  a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról
  (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

  A vélemény előadója: Evelyne Gebhardt

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az internet és az új technológiák alapvetően megváltoztatják társadalmunkat és gazdaságunkat. A korszerű digitális infrastruktúrára – így a nagy teljesítményű számítástechnikára, a mesterséges intelligenciát alkalmazó termékekre és szolgáltatásokra, valamint a hatékony kiberbiztonságra – irányuló beruházások növelése kombinálva a korszerű digitális készségekbe történő beruházásokkal ezen új technológiák terén kulcsfontosságú a dolgozók és tanulók számára annak biztosítására, hogy a polgárok, az ipar, a vállalkozások és a közigazgatások teljes mértékben kihasználhassák e fejlesztések, valamint a digitális egységes piac előnyeit.

  Az innováció ösztönzése, a piac széttöredezettségének tisztességes és kiegyensúlyozott feltételek mellett történő felszámolása, valamint a fogyasztói bizalom elérése érdekében az Európai Uniónak, a tagállamoknak és a magánszektornak jelentős beruházást kell végrehajtaniuk az infrastruktúra és a digitális készségek terén. Ez maximálisan összhangban van az Európai Parlament „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag felé”[1] című jelentésében a digitális infrastruktúrára és készségekre irányuló hosszú távú beruházási stratégiára, valamint Európa iparának és közigazgatásának támogatására tett felhívásával.

  Az új Digitális Európa program hatékony eszköznek bizonyulhat ennek a digitális átalakulásnak a támogatásában. Ezen túlmenően kiegészíti az Európai Parlament más programjait, támogatja az uniós szakpolitikákat, és így szinergiahatásokat hoz létre különösen a következőkkel:

  •  az új technológiák kutatását és fejlesztését támogató Európai horizont program;

  •  a többek között a digitális megoldások, beleértve a kiberbiztonság alkalmazását támogató Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA);

  •  a széles sávú hálózatok új infrastruktúráját biztosító Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz;

  •  és a többek között a digitális gazdasággal, kiberbiztonsággal és mesterséges intelligenciával kapcsolatos termékbiztonságot támogató egységes piaci program.

  Az előadó üdvözli az új Digitális Európa programot, és a program (változatlan árakon) 8,192 milliárd eurós – vagyis a jelenlegi árakon 9,194 milliárd eurós – összköltségvetésének fenntartását javasolja a Bizottság által javasoltakkal összhangban, az Európai Parlament 2018. március 18-i állásfoglalásán alapuló megállapodás szerint[2]. Az előadó mindazonáltal felhívja a tagállamokat és a magánszektort, hogy biztosítsák a program célkitűzéseinek eléréséhez szükséges pénzügyi hozzájárulást.

  Ezen túlmenően az előadó üdvözlendőnek tartja a meglévő és az új digitális innovációs központok integrálását a program végrehajtásába. A digitális innovációs központok támogatják az európai ipar, különösen a kkv-k és a közigazgatás digitális átalakulását, és helyi szinten terjesztik a digitális képességeket. Az előadó ezért javasolja a digitális innovációs központok felelősségi körének bővítését, tisztázva, hogy a központok számára lehetővé kell tenni, hogy egyéb állami vagy magán hozzájárulásokat kapjanak, valamint a digitális innovációs központok által termelt saját bevételekhez jussanak. Ezen kívül a digitális innovációs központok számára lehetővé kell tenni, hogy szabadon határozzanak belső szervezetükről, összetételükről, munkaprogramjukról és munkamódszereikről.

  A jelentős beruházási különbségek elkerülése érdekében azon egyéb új technológiák terén, amelyekre kiterjed az Európai horizont program, viszont nem tartoznak a Digitális Európa program hatálya alá, egyértelművé kell tenni, hogy ezek az egyéb új technológiák e program keretében jelentős finanszírozást tudnak vonzani, feltéve, hogy azok egy átfogó és a 4–8. cikkekben tárgyalt technológiákhoz kapcsolódnak.

  Konkrét célkitűzések:

  Az előadó támogatja az EuroHPC Nyilatkozatot és a Bizottságnak az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatát, amely úgy tűnik, hatékony és eredményes eszköz lehet az integrált nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra megszerzése, alkalmazása és fenntartása terén.

  Tekintettel az európai ipar kétségtelenül növekvő keresletére a mesterséges intelligenciát alkalmazó robotikai megoldások és megosztott könyvelési technológia iránt (pl. blokklánc), továbbá a jelentős beruházási különbségek elkerülésének jelentőségére e területeken, a program célkitűzéseinek ki kell terjedniük a mesterséges intelligencia által vezérelt robotikára és megosztott könyvelési technológiára.

  A digitális kirekesztés elleni küzdelem tekintetében az előadó javasolja lehetőségek megnyitását a hosszú távú továbbképzések előtt valamennyi képesített személy számára. Mivel igen sok személyt kell az európai ipar igényeinek kielégítése érdekében kiképezni, továbbá figyelemmel arra a kihívásra, amit az e feladat ellátásához elegendő szakképzett oktató toborzása jelent, az előadó javasolja egy páneurópai e-tanulási platform kialakításának és biztosításának támogatását is.

  MÓDOSÍTÁS:

  A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5 a)  A programnak az uniós költségvetést igénybe vevő innovatív finanszírozási eszközök és mechanizmusok esetében a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot, elszámoltathatóságot és demokratikus ellenőrzést kell biztosítania, különösen ami az uniós célkitűzések teljesítéséhez való – mind a kezdeti elvárásokat mind pedig a végeredményeket illető – hozzájárulásukat illeti.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozó55 és az Európai Tanács56 2017. október 19-i következtetései jelezték, hogy Európának be kell fektetnie gazdaságaink digitalizálásába és a szakemberhiány leküzdésébe ahhoz, hogy megőrizze és javítsa versenyképességét, életminőségünket és a társadalmi szerkezetet. Az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a digitális átalakulás hatalmas lehetőségeket tartogat az innováció, a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében, hozzájárul globális versenyképességünkhöz és növeli kreatív és kulturális sokszínűségünket. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudjuk ragadni, egyes, a digitális átalakulásból fakadó kihívásokra közösen kell megoldást találnunk, illetve meg kell vizsgálnunk mindazokat a szakpolitikákat, amelyekre a digitális átalakulás hatással van.

  (6)  A 2017 szeptemberében rendezett tallinni digitális csúcstalálkozó55 és az Európai Tanács56 2017. október 19-i következtetései jelezték, hogy Európának be kell fektetnie gazdaságaink digitalizálásába és a szakemberhiány leküzdésébe ahhoz, hogy megőrizze és javítsa versenyképességét, életminőségünket és a társadalmi szerkezetet. Az Európai Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a digitális átalakulás hatalmas lehetőségeket tartogat az innováció, a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében, hozzájárul globális versenyképességünkhöz és növeli kreatív és kulturális sokszínűségünket. Ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket meg tudjuk ragadni, egyes, a digitális átalakulásból fakadó kihívásokra közösen kell megoldást találnunk, illetve meg kell vizsgálnunk mindazokat a szakpolitikákat, amelyekre a digitális átalakulás hatással van. Optimális esetben az európai szintű erőfeszítések eredményeként létrejött program pénzügyi keretét jelentős magánforrásokból származó finanszírozással és tagállami hozzájárulással kell növelni.

  _________________

  _________________

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a)  2018 . április 10-én a tagállamok együttműködési megállapodások aláírásával fejezték ki támogatásukat és együttműködési szándékukat a mesterséges intelligenciára és a megosztott könyvelési technológiákra (pl. blokklánc) épülő infrastrukturális szolgáltatásokra vonatkozó kezdeményezések kapcsán.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  A Bizottság közleménye „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában”57 a jövőbeli pénzügyi keretek lehetőségei között többek között felvázol egy programot Európa digitális átalakulására, melynek eredményeként „az intelligens növekedés hatékony folyamatai jönnek létre olyan területeken, mint a csúcsminőségű adatinfrastruktúra, az összekapcsolhatóság és a kiberbiztonság”. Célja Európa vezető szerepének biztosítása a szuper-számítástechnika, a következő generációs internet, a mesterséges intelligencia, a robotika és a nagy adathalmazok terén. Megerősítené az európai ipar és a kereskedelmi vállalkozások versenyhelyzetét a digitalizált gazdaság egészében és jelentős hatással lenne az Unióban tapasztalható szakemberhiány leküzdésére.

  (8)  A Bizottság közleménye „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában” a jövőbeli pénzügyi keretek lehetőségei között többek között felvázol egy programot Európa digitális átalakulására, melynek eredményeként „az intelligens növekedés hatékony folyamatai jönnek létre olyan területeken, mint a csúcsminőségű adatinfrastruktúra, az összekapcsolhatóság, a közigazgatás digitalizálása és a kiberbiztonság”. Célja az Európai Unió és a vezető gazdaságok közötti szakadék csökkentése a szuper-számítástechnika, a következő generációs internet, a mesterséges intelligencia, a robotika és a nagy adathalmazok terén. Megerősítené az európai ipar és a kereskedelmi vállalkozások versenyhelyzetét a digitalizált gazdaság egészében és jelentős hatással lenne az Unióban tapasztalható szakemberhiány leküzdésére.

  __________________

  __________________

  57 COM(2018) 98 végleges

  57 COM(2018) 98 végleges

  Indokolás

  Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar digitális átalakulását és az üzleti vállalkozások és polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását. A program öt, kulcsfontosságú szakpolitikai területnek megfelelő egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, korszerű digitális készségek és a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.

  (10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar digitális átalakulását, és az üzleti vállalkozások, különösen a kkv-k és polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását, valamint hogy korszerűsítsen konkrét közérdekű ágazatokat. Ezen túlmenően a programnak erősítenie kell az Unió versenyképességét és gazdaságának ellenálló képességét.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10 a)  A program öt, kulcsfontosságú szakpolitikai területnek megfelelő egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: a) nagy teljesítményű számítástechnika, b) mesterséges intelligencia és megosztott könyvelési technológiák, c) kiberbiztonság, d) korszerű digitális készségek és e) a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10 b)  A programnak támogatnia kell a tisztességes digitális átmenetet, és meg kell őriznie az Európai Unió közös értékeit, beleértve az oktatáshoz való jogot, a munkavállalók jogainak védelmét, garantálnia kell a tisztességes versenyt, elő kell mozdítania az egyenlőséget, továbbá biztosítania kell, hogy a digitalizáció hozzájáruljon a szociális és munkaügyi normák emeléséhez, és előmozdítsa valamennyi európai polgár számára a jólétet, a demokráciát és biztonságot.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A program végrehajtása során központi szerepet játszanak a digitális innovációs központok, melyek feladata a fejlett digitális technológiák széles körű elterjesztése a vállalkozások, állami szervek és a tudományos élet körében. A digitális innovációs központok hálózatának a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell elérnie Európában59. A digitális innovációs központok első csoportja a tagállamok javaslatai alapján kerül kiválasztásra, azután pedig a hálózat bővítése nyílt versenyeljárásban történik. A digitális innovációs központok a legújabb digitális kapacitásokhoz, így a nagy teljesítményű számítógépekhez (HPC), mesterséges intelligenciához, kiberbiztonsághoz, valamint más innovatív technológiákhoz, például a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz való hozzáférési pontokként működnek, melyek a fablabekben és városi laboratóriumokban (city lab) is elérhetők. Emellett egyablakos hozzáférési pontként is működnek a tesztelt és validált technológiákhoz és támogatják a nyitott innovációt. Emellett a korszerű digitális készségek területén is támogatást nyújtanak. A digitális innovációs központok hálózatának emellett támogatnia kell a legkülső régiók részvételét a digitális egységes piacban.

  (11)  A program végrehajtása során központi szerepet játszanak a digitális innovációs központok, melyek feladata a fejlett digitális technológiák széles körű elterjesztése a vállalkozások, állami szervek és a tudományos élet körében. A digitális innovációs központok hálózatának a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell elérnie Európában59. A digitális innovációs központok első csoportját a tagállamok javaslatai alapján kell kiválasztani, azután pedig a hálózat bővítése nyílt és átlátható versenyeljárásban történik. A digitális innovációs központoknak a legújabb digitális kapacitásokhoz, így a nagy teljesítményű számítógépekhez (HPC), mesterséges intelligenciához, mesterséges intelligencia által vezérelt robotikához és megosztott könyvelési technológiákhoz, kiberbiztonsághoz, valamint más innovatív technológiákhoz, például a kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz való hozzáférési pontokként kell működniük, melyek a fablabekben és városi laboratóriumokban (city lab) is elérhetők. Emellett egyablakos hozzáférési pontként is kell működniük a tesztelt és validált technológiákhoz, és támogatniuk kell a nyitott innovációt, emellett segítséget kell nyújtaniuk a vállalkozások, főleg a kkv-k és az induló vállalkozások számára. Továbbá a korszerű digitális készségek területén is támogatást kell nyújtaniuk. A digitális innovációs központok hálózatának hozzá kell járulnia a különböző méretű köz- és magánszférabeli, illetve számos gazdasági ágazatban tevékenykedő partnerek széles körének részvételéhez, emellett támogatnia kell a legkülső régiók részvételét a digitális egységes piacban. A digitális innovációs központoknak jelentős általános önállósággal kell rendelkezniük belső szervezetük és összetételük, valamint pontos munkaprogramjuk és munkamódszereik meghatározásában.

  __________________

  __________________

  59 Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása című közlemény (COM(2016) 180 final) szerint

  59 Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása című közlemény (COM(2016) 180 final) szerint

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11 a)  Annak érdekében, hogy szinergiák jöjjenek létre az e program keretében megvalósuló beruházások és az Unió kutatásra és fejlesztésre irányuló, különösen az Európai horizont program beruházásai között, a digitális innovációs központoknak olyan platformként kell működniük, amely összehozza egyik oldalon az új technológiai megoldásokat igénylő iparágakat, vállalkozásokat és adminisztrációt azokkal a vállalatokkal, nevezetesen induló innovatív vállalkozásokkal és kkv-kkel, amelyek a másik oldalon piacérett megoldásokkal rendelkeznek.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11 b)  A digitális innovációs központok számára lehetővé kell tenni, hogy a tagállamoktól, a résztvevő harmadik országoktól vagy azok közjogi hatóságaitól, nemzetközi szervezetektől vagy intézményektől, a magánszektortól, különösen a digitális innovációs központok tagjaitól, részvényeseitől vagy partnereitől hozzájárulásokat kapjanak, valamint a digitális innovációs központok saját eszközei és tevékenységei által megtermelt bevételekhez, magánszemélyektől származó hagyatékhoz, adományokhoz és hozzájárulásokhoz jussanak, vagy vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozásban részesüljenek, ideértve a programból és más uniós programokból származó támogatásokat is.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A programot az alapvető digitális kapacitások és azok széles körű felhasználásának megerősítését szolgáló projektek révén kell megvalósítani. Ebben szerepelni kell a tagállamokkal és szükség esetén a magánszektorral közösen megvalósított beruházásoknak is. Ehhez szükség van különösen arra, hogy a közbeszerzésben kritikus tömeget biztosítsunk, így jobb ár/érték arányt érjünk el és garantálhassuk, hogy az európai beszállítók a technológiai fejlődés élvonalában maradjanak.

  (12)  A programot az alapvető digitális kapacitások és azok széles körű felhasználásának megerősítését szolgáló projektek révén kell megvalósítani. Ebben szerepelni kell a tagállamokkal és a magánszektorral közösen megvalósított beruházásoknak is. Ehhez szükség van különösen arra, hogy a közbeszerzésben kritikus tömeget biztosítsunk, így jobb ár/érték arányt érjünk el és garantálhassuk, hogy az európai beszállítók a technológiai fejlődés élvonalába kerüljenek.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14)  A program intézkedéseit a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó befektetési helyzetek arányos mértékű kezelésére kell felhasználni, és a fellépések nem kétszerezhetik meg és nem szoríthatják ki a magánfinanszírozást, valamint nem torzíthatják a versenyt a belső piacon.

  (14)  A program intézkedéseit az Unió digitális bázisának megerősítésére és kiterjesztésére, a legfontosabb társadalmi kihívások kezelésére, az Unió digitális ipari kompetenciáinak továbbfejlesztésére, valamint a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó befektetési helyzetek arányos mértékű kezelésére is kell használni, és a fellépések nem kétszerezhetik meg és nem szoríthatják ki a magánfinanszírozást, valamint nem torzíthatják a versenyt a belső piacon.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A nagy teljesítményű számítástechnikának és a kapcsolódó uniós adatfeldolgozási kapacitásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nagy teljesítményű számítástechnikát szélesebb körben használja az ipar és általában a közérdekű területek, annak érdekében, hogy kihasználhatók legyenek a szuperszámítógépek által a társadalom számára kínált egyedi lehetőségek az egészségügy, a környezetvédelem és a biztonság, valamint az ipari vállalatok, nevezetesen a kis- és középvállalkozások versenyképessége terén.

  (16)  A nagy teljesítményű számítástechnikának és a kapcsolódó uniós adatfeldolgozási kapacitásoknak biztosítaniuk kell, hogy a nagy teljesítményű számítástechnikát szélesebb körben használja az ipar és általában a közérdekű területek, annak érdekében, hogy kihasználhatók legyenek a szuperszámítógépek által a társadalom számára kínált egyedi lehetőségek az egészségügy, a környezetvédelem, a biztonság, a kommunikáció, a várostervezés, a tereprendezés és a forgalom optimalizálása, valamint az ipari vállalatok, nevezetesen a kis- és középvállalkozások versenyképessége terén.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (17)  Az Unió beavatkozását ezen a területen támogatásáról biztosította a Tanács60 és az Európai Parlament61 is. Emellett 2017-ben kilenc tagállam írta alá az EuroHPC Nyilatkozatot62, egy kormányok közötti megállapodást, melynek keretében a kormányok vállalják, hogy a Bizottsággal együttműködve hoznak létre és telepítenek legmodernebb HPC és adatinfrastruktúrákat Európában, és ezek az egész Unióban elérhetők a tudományos világ, állami és magán partnerek számára.

  (17)  Az Unió beavatkozását ezen a területen támogatásáról biztosította a Tanács és az Európai Parlament is. Emellett 2017-ben kilenc tagállam írta alá az EuroHPC Nyilatkozatot, egy kormányok közötti megállapodást, melynek keretében a kormányok vállalják, hogy a Bizottsággal együttműködve hoznak létre és telepítenek legmodernebb HPC és adatinfrastruktúrákat Európában, és ezek az egész Unióban elérhetők a tudományos világ, állami és magán partnerek számára, továbbá javítják az Unió innovatív potenciálját. A program minden tagállam számára jó lehetőséget teremt a nyilatkozat aláírására.

  __________________

   

  60

   

  61

   

  62

   

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  A nagy teljesítményű számítástechnikára vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítására egy közös vállalkozás tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási mechanizmusnak, amelynek feladata különösen a nemzeti és európai uniós stratégiák, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén végzett beruházások koordinálása, az állami és magánforrások egyesítése, valamint az Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek védelme63. Továbbá, a tagállamokban lévő nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontok nagy teljesítményű számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozások, egyetemek és közigazgatási szervek számára.

  (18)  A nagy teljesítményű számítástechnikára vonatkozó egyedi célkitűzés megvalósítására a HPC közös vállalkozás (EuroHPC JU) tekinthető a legalkalmasabb végrehajtási mechanizmusnak, amelynek feladata különösen a nemzeti és európai uniós stratégiák, valamint a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúra és a kutatás-fejlesztés terén végzett beruházások koordinálása, az állami és magánforrások egyesítése, valamint az Unió gazdasági és stratégiai érdekeinek védelme63 . Az EuroHPC közös vállalkozás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az Unióval együtt összehangolják szuper-számítástechnikai stratégiáikat és beruházásaikat. Továbbá, a tagállamokban lévő nagy teljesítményű számítástechnikai kompetenciaközpontok nagy teljesítményű számítástechnikai szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozások, különösen a kkv-k és az induló vállalkozások, egyetemek és közigazgatási szervek számára. A programnak ezért finanszírozást kell biztosítania az EuroHPC közös vállalkozás számára abból a kizárólagos célból, hogy a program keretében beruházásokat végezzen a nagy teljesítményű számítástechnika terén.

  __________________

  __________________

  63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz csatolt hatásvizsgálat (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  63 „Az EuroHPC Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslat” című dokumentumhoz csatolt hatásvizsgálat (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  A mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitások fejlesztése alapvető hajtóereje az ipar és a közszféra digitális átalakulásának. Egyre önállóbb robotokat használnak a gyárakban, mélytengeri alkalmazásokban, otthonokban, városokban és kórházakban. A kereskedelmi mesterségesintelligencia-platformok a tesztfázisból továbbléptek és valódi alkalmazásokká váltak az egészségügyben és környezetvédelemben; minden jelentős autógyártó önvezető autókat fejleszt, és a gépi tanulási technikák valamennyi fontos webes platform és nagy adathalmazokon alapuló alkalmazás központi elemévé váltak.

  (19)  A mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitások fejlesztése alapvető hajtóereje az ipar és a közszféra digitális átalakulásának. Egyre önállóbb robotokat használnak a gyártási folyamatokban, mélytengeri alkalmazásokban, otthonokban, városokban, az orvosi és gyógyszerészeti területeken. A kereskedelmi mesterségesintelligencia-platformok a tesztfázisból továbbléptek és valódi alkalmazásokká váltak az egészségügyben és környezetvédelemben; minden jelentős autógyártó önvezető autókat fejleszt, és a gépi tanulási technikák valamennyi fontos webes platform és nagy adathalmazokon alapuló alkalmazás központi elemévé váltak. A mesterséges intelligencia (MI) teljesen új területek kialakulásához vezet a tudományban, például mesterséges intelligencia használata a gyógyszer-feltalálásban és kapcsolódó területeken, mint amilyen a szintetikus biológia az ipari felhasználású mikroorganizmusok gyártása és gyors megtervezése terén. A mesterséges intelligencia jövőbeli alkalmazása a kiberbiztonság terén várhatóan csökkenti a hackertámadások sikerét.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19 a)  Az öntanuló robotok és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabb fejlődése, valamint azon képességük, hogy másodpercek alatt megsokszorozzák a tudást és tananyagot, nehézzé teszi annak megjóslását, hogy fejlődésük a program 2027-es megszűnésekor milyen szakaszban lesz. Következésképp a Bizottságnak különös figyelmet kell fordítania erre a gyorsan fejlődő digitális trendre, és adott esetben a munkaprogram célkitűzéseit gyorsan ki kell igazítania a fejlődésnek megfelelően.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19 b)  Figyelemmel az európai ipar növekvő keresletére a mesterséges intelligenciát alkalmazó robotikai megoldások iránt, és annak jelentőségére, hogy ne alakuljon ki jelentős beruházási különbség ezen a területen, a program mesterséges intelligenciára vonatkozó célkitűzéseinek ki kell terjedniük a mesterséges intelligencia által vezérelt robotikára.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19 c)  A mesterséges intelligencián alapuló termékeknek és szolgáltatásoknak felhasználóbarátnak és alapértelmezés szerint jogilag megfelelőnek kell lenniük, továbbá a fogyasztó számára nagyobb választási lehetőséget és több információt kell biztosítaniuk különösen a termékek és szolgáltatások minőségét illetően.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  A széles körű adathalmazok, tesztelési és kísérleti létesítmények rendelkezésre állása nagy jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

  (20)  A széles körű adathalmazok, tesztelési és kísérleti létesítmények rendelkezésre állása, amelyek a belső piac biztosításához szükségesek, ahol mesterséges intelligenciát használnak, valamint a szöveg- és adatbányászathoz való hozzáférés nagy jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (20a)  Az autonóm fegyverrendszerekről szóló, 2018. szeptember 12-i állásfoglalásában1a az Európai Parlament megerősítette az EU azon törekvését, hogy a békét szolgáló szereplő legyen, és szorgalmazta szerepének kiterjesztését globális leszerelési és nonproliferációs erőfeszítésekben, továbbá sürgette az Unió alelnökét/főképviselőjét, a tagállamokat és a Tanácsot, hogy munkálkodjanak a halált okozó autonóm fegyverrendszerek betiltására irányuló, jogilag kötelező erejű eszközről folytatandó nemzetközi tárgyalások megindításán. A halált okozó autonóm fegyverek többnyire mesterséges intelligencián alapulnak. Következésképpen a 2. sz. egyedi célkitűzés keretében nyújtott pénzügyi hozzájárulások katonai célokra nem használhatók.

   

  _________________

   

  1A P8_TA-PROV(2018)0341.

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (20b)  2018 . április 25-én a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy európai megközelítést javasol a mesterséges intelligenciára vonatkozó iránymutatások tervezetének kidolgozására, a mesterséges intelligenciával foglalkozó szövetséghez tartozó érdekelt felekkel, valamint egy szakértői csoporttal való együttműködésben, a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások és vállalkozások Európában történő erősítése érdekében.

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (21)  Az európai ipar digitalizációjáról szóló 2017. június 1-jei állásfoglalásában64 az Európai Parlament kiemelte a közös európai kiberbiztonsági megközelítés jelentőségét, elismerte a tudatosság növelésének szükségességét és a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet az üzleti vezetők és a nemzeti és európai ipari biztonság szakpolitikai döntéshozóinak alapvető feladatának nyilvánította.

  (21)  Az európai ipar digitalizációjáról szóló, 2017. június 1-jei állásfoglalásában64 az Európai Parlament kiemelte – a kibertámadások, a szabotázs, az adatok manipulálása vagy az ipari kémkedés tekintetében fennálló potenciális sebezhető pontok szempontjából – a közös európai kiberbiztonsági megközelítés jelentőségét, elismerte a kiberbiztonság erősítésére vonatkozó tudatosság növelésének szükségességét és a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet, valamint a beépített és alapértelmezett biztonság és adatvédelem megvalósítását az üzleti vezetők és a nemzeti és európai ipari biztonság szakpolitikai döntéshozóinak alapvető feladatának nyilvánította, továbbá kiemelte, hogy az informatikai és a dolgok internetéhez (IoT) kapcsolódó termékekre vonatkozó közbeszerzések esetében kötelezővé kell tenni a kiberbiztonsági követelmények előírását.

  __________________

  __________________

  64 A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

  64 A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (21 a)  Az adatbiztonság és az informatikai infrastruktúra biztonsága, valamint a digitális környezetbe vetett bizalom elengedhetetlen az ipar, valamint a közigazgatás digitalizálásához kapcsolódó növekedési és innovációs potenciál egészének kiaknázásához a polgárok, a munkavállalók, a fogyasztók és a vállalkozások – többek között a kkv-k és az induló innovatív vállalkozások – érdekében.

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23)  2017 szeptemberében a Bizottság egy kezdeményezéscsomagot terjesztett elő65, amelyben egy egységes uniós kiberbiztonsági megközelítést vázolt fel azzal a céllal, hogy megerősítse Európa kibertámadások és fenyegetések kezelésére alkalmas kapacitásait és a terület technológiai és ipari kapacitásait.

  (23)  2017 szeptemberében a Bizottság egy kezdeményezéscsomagot terjesztett elő65, amelyben egy egységes uniós kiberbiztonsági megközelítést vázolt fel azzal a céllal, hogy megerősítse Európa kibertámadások és fenyegetések kezelésére alkalmas kapacitásait, a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességet és a terület technológiai és ipari kapacitásait.

  _________________

  _________________

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (23 a)  Főszabályként a kiberbiztonsági megoldásoknak alapvető tervezési paraméterként védelmi és biztonsági előírásokat kell tartalmazniuk a rendelkezésre álló, legmodernebb technológiáknak és a „beépített biztonság”, valamint az „alapértelmezett biztonság” elveinek megfelelően.

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (24)  Ez elengedhetetlen a digitális egységes piac működéséhez. A kiberbiztonsági technológiák, mint a digitális azonosító, a kriptográfia vagy a behatolásérzékelés, valamint ezek alkalmazása olyan területeken, min a pénzügyek, az ipar 4.0, az energetika, a közlekedés, az egészségügy vagy az e-kormányzat, alapvető szerepet játszanak a polgárok, a közigazgatási szervek és a vállalkozások online tevékenységének és tranzakcióinak biztonságában és a bizalom fenntartásában.

  (24)  Ez elengedhetetlen a digitális egységes piac működéséhez. A kiberbiztonsági technológiák, mint a megosztott könyvelési technológiák, a digitális azonosító, a kriptográfia vagy a behatolásérzékelés, valamint ezek alkalmazása olyan területeken, min a pénzügyek, az ipar 4.0, az energetika, a közlekedés, az egészségügy vagy az e-kormányzat, alapvető szerepet játszanak a polgárok, a közigazgatási szervek és a vállalkozások – többek között az 5G platformokon kifejtett – online tevékenységének és tranzakcióinak biztonságában és a bizalom fenntartásában.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25)  2017. október 19-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy a digitális Európa sikeres létrehozásához az Unióban szükség van különösen olyan munkaerőpiacokra, képzési és oktatási rendszerekre, amelyek felkészültek a digitális korszakra, és be kell fektetni a digitális készségekbe azért, hogy minden európai polgár tudatosságát és felkészültségét növeljük.

  (25)  2017 . október 19-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy a digitális Európa sikeres létrehozásához az Unióban szükség van különösen olyan munkaerőpiacokra, egész életen át tartó tanulás és innováció által vezérelt képzési és oktatási rendszerekre, amelyek felkészültek a digitális korszak által előidézett lehetőségekre és kihívásokra, és hogy elengedhetetlenül be kell fektetni a digitális készségekbe azért, hogy minden európai polgár és vállalkozás tudatosságát és felkészültségét növeljük.

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (26a)  Figyelembe véve a holisztikus megközelítés szükségességét, a programnak tekintetbe kell vennie a befogadás, a képesítés, a képzés és a specializáció azon területeit is, amelyek a haladó digitális kompetenciák mellett a hozzáadott érték létrehozásának meghatározó forrásai a tudásalapú társadalomban.

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (27)  Az európai ipar digitalizációjára vonatkozó, 2017. június 1-jei állásfoglalásában67 az Európai Parlament leszögezte, hogy az oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás a társadalmi kohézió alapkövét képezi a digitális társadalomban.

  (27)  Az európai ipar digitalizációjára vonatkozó, 2017. június 1-jei állásfoglalásában67 az Európai Parlament leszögezte, hogy az oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás a társadalmi kohézió alapkövét képezi a digitális társadalomban. Ezek kiemelkedő jelentőségűek a digitális kirekesztés elleni küzdelem és az európai régiók integrációjának és versenyképességének előmozdítása szempontjából.

  __________________

  __________________

  67 A 8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

  67 Az A8-0183/2017 hivatkozási számú dokumentum elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//HU

  Módosítás    31

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető képzési lehetőségek bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA és a Horizont Európa programok keretében támogatott intézkedéseket.

  (28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, felhőalapú számítástechnika, adatvédelem és mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető képzési lehetőségek bővítése, minőségi szempontú fejlesztése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését, növelheti a képzett munkaerő hiányát Európában, és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA és az Európai horizont programok keretében támogatott intézkedéseket.

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (29)  A közigazgatás és közszolgáltatások digitális eszközökkel történő modernizálása kulcsfontosságú a vállalkozások és polgárok adminisztratív terheinek csökkentéséhez, azáltal, hogy az állami hatóságokkal történő érintkezésüket gyorsabbá, kényelmesebbé és olcsóbbá teszi, valamint javítja a polgároknak és üzleti vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások hatékonyságát és minőségét. Mivel több közérdekű szolgáltatás már most is európai dimenzióval rendelkezik, ezek uniós szintű végrehajtásához és telepítéséhez adott támogatás biztosítja, hogy a polgárok és üzleti vállalkozások Európa-szerte kihasználhassák a minőségi digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit.

  (29)  A közigazgatás és közszolgáltatások digitális eszközökkel történő modernizálása kulcsfontosságú a vállalkozások és polgárok adminisztratív terheinek csökkentéséhez, azáltal, hogy az állami hatóságokkal történő érintkezésüket gyorsabbá, kényelmesebbé és olcsóbbá teszi, valamint javítja a polgároknak és üzleti vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások hatékonyságát, átláthatóságát és minőségét. Mivel több közérdekű szolgáltatás már most is európai dimenzióval rendelkezik, ezek uniós szintű végrehajtásához és telepítéséhez adott támogatás biztosítja, hogy a polgárok és üzleti vállalkozások Európa-szerte kihasználhassák a minőségi digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit.

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (29a)  Az egyre gyorsuló digitalizációnak a tagállamokban csökkentenie kell a szegények és gazdagok közötti különbséget. A programnak ezért hozzá kell járulnia a nagyobb társadalmi egyenlőséghez egy gyorsuló digitalizált világban azáltal, hogy minden polgár számára, beleértve a fogyatékossággal élőket is, hozzáférést biztosít a korszerű digitális technológiákhoz.

  Módosítás    34

  Rendeletre irányuló javaslat

  32 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (32)  Az európai közigazgatások modernizálása a digitális egységes piac sikeres megvalósításához szükséges egyik fő prioritás. A stratégia félidős értékelése kiemelte, hogy szükség van a közigazgatások átalakulásának erősítésére és biztosítani kell a polgárok egyszerű, bizalmat ébresztő és zökkenőmentes hozzáférését a közszolgáltatásokhoz.

  (32)  Az európai közigazgatások modernizálása a digitális egységes piac sikeres megvalósításához szükséges egyik fő prioritás. A stratégia félidős értékelése kiemelte, hogy szükség van a közigazgatások átalakulásának erősítésére és biztosítani kell a polgárok egyszerű, bizalmat ébresztő és inkluzív hozzáférését a közszolgáltatásokhoz.

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  33 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (33)  A Bizottság 2017. évi éves növekedési jelentése69 rámutat, hogy az európai közigazgatások működésének színvonala közvetlen hatást gyakorol a gazdasági környezetre, és ezáltal fontos szerepe van a termelékenység, a versenyképesség, a gazdasági együttműködés, a növekedés és a foglalkoztatás előmozdításában. A hatékony és átlátható közigazgatás, valamint a hatékony igazságügyi rendszer megléte nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés fellendítéséhez és a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz a vállalkozások és a polgárok számára.

  (33)  A Bizottság 2017. évi éves növekedési jelentése69 rámutat, hogy az európai közigazgatások működésének színvonala közvetlen hatást gyakorol a gazdasági környezetre, és ezáltal fontos szerepe van a termelékenység, a versenyképesség, a gazdasági együttműködés, a fenntartható növekedés, a foglalkoztatás és a magas színvonalú munkavégzés előmozdításában. A hatékony és átlátható közigazgatás, valamint a hatékony igazságügyi rendszer megléte nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés fellendítéséhez és a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz a vállalkozások és a polgárok számára.

  __________________

  __________________

  69 COM(2016) 725 végleges

  69 COM(2016) 725 végleges

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (34)  Az európai közszolgáltatások interoperabilitása az igazgatás minden szintjét érinti: az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinteket egyaránt. A működőképes egységes piac előtt álló akadályok lebontásán túl az interoperabilitás elősegíti a szakpolitikák sikeres megvalósítását és komoly lehetőségeket kínál a határokon átnyúló elektronikus akadályok felszámolására, tovább erősítve egyrészt új, uniós szintű közös közszolgáltatások létrejöttét, másrészt a meglévők megszilárdítását. Az európai szolgáltatások széttöredezettségének megszüntetése, az alapvető szabadságjogok és az operatív kölcsönös elismerés unión belüli biztosítása érdekében az interoperabilitás holisztikus, ágazatközi és határokon átnyúló megközelítését a leghatékonyabb és a végfelhasználók igényeire legjobban válaszoló módon kell támogatni. Ez azt feltételezi, hogy az interoperabilitást átfogóan kell értelmezni, a műszaki szinttől a jogi szintig és a terület valamennyi szakpolitikai elemére kiterjedően. Ennek megfelelően a tevékenységek köre túlmutat a megoldások szokásos életciklusán és beletartozik minden beavatkozási elem, amely általánosságban támogatja a folyamatos interoperabilitás szükséges keretfeltételeit.

  (34)  Az európai közszolgáltatások interoperabilitása az igazgatás minden szintjét érinti: az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinteket egyaránt. A működőképes egységes piac előtt álló akadályok lebontásán túl az interoperabilitás elősegíti a határokon átnyúló együttműködést, a közös előírások összehangolását, a szakpolitikák sikeres megvalósítását, és komoly lehetőségeket kínál a határokon átnyúló elektronikus akadályok felszámolására, a bürokrácia visszaszorítására, tovább erősítve egyrészt új, uniós szintű közös közszolgáltatások létrejöttét, másrészt a meglévők megszilárdítását. Az európai szolgáltatások széttöredezettségének megszüntetése, az alapvető szabadságjogok és az operatív kölcsönös elismerés unión belüli biztosítása érdekében az interoperabilitás holisztikus, ágazatközi és határokon átnyúló megközelítését a leghatékonyabb és a végfelhasználók igényeire legjobban válaszoló módon kell támogatni. Ez azt feltételezi, hogy az interoperabilitást átfogóan kell értelmezni, a műszaki szinttől a jogi szintig és a terület valamennyi szakpolitikai elemére kiterjedően. Ennek megfelelően a tevékenységek köre túlmutat a megoldások szokásos életciklusán és beletartozik minden beavatkozási elem, amely általánosságban támogatja a folyamatos interoperabilitás szükséges keretfeltételeit.

  Módosítás    37

  Rendeletre irányuló javaslat

  41 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (41 a)  A programnak nyílt forrású projekteket kell támogatnia, feltéve, hogy azok összhangban vannak a program feltételeivel, különösen a biztonság és adatvédelem tekintetében.

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea)  „kis- és középvállalkozás” vagy „kkv” a 2003/361/EK európai bizottsági ajánlás mellékletének 2. cikkében meghatározottak szerinti kis- és középvállalkozást jelentenek;

  Módosítás    39

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.  A program általános célkitűzése a következő: az európai gazdaság és társadalom digitális átalakulásának támogatása és az ebből fakadó előnyök eljuttatása az európai polgárokhoz és vállalkozásokhoz. A program:

  1.  A program általános célkitűzése a következő: az európai gazdaság és társadalom digitális átalakulásának támogatása az európai innovációs kapacitás növelése érdekében, és az ebből fakadó előnyök eljuttatása az európai polgárokhoz és vállalkozásokhoz, különösen a kkv-khez. A program:

  Módosítás    40

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  kutatás és innováció révén előálló, felhasználásra kész/működőképes technológiák telepítése annak érdekében, hogy Uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma jöjjön létre, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét, beleértve a hardvert, a szoftvert, az alkalmazásokat, a szolgáltatásokat, az összekapcsolásokat és a digitális készségeket;

  b)  kutatás és innováció révén előálló, felhasználásra kész/működőképes – köztük korábban uniós finanszírozásban részesült vagy jelenleg abban részesülő – technológiák telepítése annak érdekében, hogy uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma jöjjön létre, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét, beleértve a hardvert, a szoftvert, az alkalmazásokat, a szolgáltatásokat, az összekapcsolásokat és a digitális készségeket;

  Módosítás    41

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  az exa utáni szintű infrastruktúra telepítése78 és működtetése, ideértve a kvantum-számítástechnikai technológiákkal való integrációt, valamint a számítástechnika számára új kutatási infrastruktúrák kifejlesztése.

  c)  az exa utáni szintű infrastruktúra telepítése78 és működtetése, ideértve a kvantum-számítástechnikai technológiákkal való integrációt, valamint a számítástechnika számára új kutatási infrastruktúrák kifejlesztése, amelyek nem kereskedelmi alapon hozzáférhetők lesznek állami és magánfelhasználók számára, valamint állami finanszírozású kutatások céljaira;

  __________________

  __________________

  78 Ezerszer gyorsabb, mint az exa szintű

  78 Ezerszer gyorsabb, mint az exaszintű

  Módosítás    42

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a mesterséges intelligencia alapvető kapacitásainak, többek között az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban lévő adatforrásoknak és algoritmuskönyvtáraknak a kiépítése és megerősítése az Unióban;

  a)  a mesterséges intelligencia alapvető kapacitásainak, többek között az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban lévő, és a beépített és alapértelmezett biztonsági és adatvédelmi elvek által vezérelt adatforrások és algoritmuskönyvtárak kiépítése és megerősítése az Unióban;

  Módosítás    43

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az ilyen kapacitásokhoz hozzáférés biztosítása valamennyi üzleti vállalkozás és közigazgatási szerv számára;

  b)  az ilyen kapacitásokhoz hozzáférés biztosítása valamennyi üzleti vállalkozás, valamint nonprofit szervezet, kutatóintézet és egyetem számára;

  Módosítás    44

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a tagállamokban meglévő mesterséges intelligenciához kapcsolódó tesztelő és kísérleti létesítmények megerősítése és hálózatba kapcsolása;

  c)  a tagállamokban meglévő etikus mesterséges intelligenciához kapcsolódó tesztelő és kísérleti létesítmények megerősítése és hálózatba kapcsolása;

  Indokolás

  Az etikusság a mesterséges intelligencia kutatásának és telepítésének területére vonatkozó alapvető jogok tiszteletben tartásának előfeltétele, ezért a finanszírozásban kizárólag azon kezdeményezések részesülhetnek, amelyek betartják az etikai normákat.

  Módosítás    45

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  a meglévő mesterséges intelligenciához kapcsolódó, különösen az európai vezetésű ágazatok, pl. a robotika, a gépjárműipar, a gyártás, a háztartási eszközök, valamint az űr- és a kibervédelmi technológiák megerősítése, fejlesztése, hálózatba kapcsolása és biztosítása.

  Módosítás    46

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A 2. sz. egyedi célkitűzés keretében nyújtott pénzügyi intervenciók katonai célokra nem használhatók.

  Módosítás    47

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a kiberbiztonsághoz kapcsolódó európai ismeretek, kapacitások és készségek legjobb felhasználásának támogatása;

  b)  a kiberbiztonsághoz kapcsolódó európai ismeretek, kapacitások és készségek legjobb felhasználásának támogatása, valamint a bevált gyakorlatok megosztása és elterjesztése;

  Módosítás    48

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű bevezetésének támogatása a gazdaságban;

  c)  a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű bevezetésének támogatása a gazdaságban, köztük az ipar, valamint a kkv-k és az induló vállalkozások számára;

  Módosítás    49

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da)  a tagállamokon és a magánszektoron belüli képességek erősítése ahhoz, hogy az érintettek eleget tehessenek az Európai Parlament és a Tanács az ENISA-ról, az „Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről” , az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló xx/xx rendeletének1a.

   

  __________________

   

  1a 2017/0225(COD), még nem elfogadott javaslat.

  Módosítás    50

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  db)  az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont küldetésének, célkitűzéseinek és feladatainak támogatása[1], amennyiben azok a jelen program 3. cikke szerinti célokat érintik1b.

   

  __________________

   

  1b Az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló, 2018. szeptember 12-i rendeletre irányuló javaslat 2018/0328(COD).

  Módosítás    51

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az Unió pénzügyi beavatkozása az 4. sz. egyedi célkitűzés alapján. A „korszerű digitális készségek” támogatást biztosít a korszerű digitális készségek fejlesztéséhez a program keretében támogatott területeken, ezzel hozzájárul az Európában rendelkezésre álló tehetség bővítéséhez és előmozdítja a szakmai hozzáértés bővülését, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, nagy adathalmazok elemzése, a kiberbiztonság, a megosztott főkönyvi technológiák, a robotika és a mesterséges intelligencia területén. A pénzügyi beavatkozás célja a következő működési célkitűzések megvalósítása:

  Az Unió pénzügyi beavatkozása az 4. sz. egyedi célkitűzés alapján. A „korszerű digitális készségek” támogatást biztosít a korszerű digitális készségek fejlesztéséhez a program keretében támogatott területeken, ezzel hozzájárul az Európában rendelkezésre álló tehetség bővítéséhez és előmozdítja a szakmai hozzáértés bővülését, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, nagy adathalmazok elemzése, a kiberbiztonság, a felhőalapú számítástechnika, az adatvédelmi kompetenciák, a megosztott könyvelési technológiák, a robotika és a mesterséges intelligencia területén. A pénzügyi beavatkozás célja a következő működési célkitűzések megvalósítása:

  Módosítás    52

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  hosszú távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása diákok, informatikai szakemberek és munkavállalók számára;

  a)  általános és specializált hosszú távú képzések és magas színvonalú tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása diákok, tanárok, tudósok, ikt-szakemberek, más szakképzett személyek és a munkavállalók széles köre számára, figyelembe véve a képességek különböző szintjeit;

  Módosítás    53

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  rövid távú képzések és tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása vállalkozók, üzleti vezetők és munkavállalók számára;

  b)  rövid távú képzések és magas színvonalú tanfolyamok tervezésének és megtartásának támogatása vállalkozók, köztük önálló vállalkozók, kkv-k és induló vállalkozások vezetői és munkavállalók számára, beleértve a közalkalmazottakat is;

  Módosítás    54

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  egy páneurópai e-tanulási platform kialakításának és biztosításának támogatása;

  Módosítás    55

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  annak biztosítása, hogy a közszféra és a közérdekű területek, mint például az egészségügy és a gondozás, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a közlekedés, az energia, a kulturális és kreatív ágazatok, a legmodernebb digitális technológiákat tudják telepíteni és elérni, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;

  a)  annak biztosítása, hogy a közszféra és a közérdekű területek, mint például az egészségügy és a gondozás, az oktatás, az igazságszolgáltatás, a közlekedés és komunikáció, az energia, a kulturális és kreatív ágazatok, a legmodernebb digitális technológiákat tudják telepíteni és elérni, különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;

  Módosítás    56

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  nemzeti és regionális fellépésekkel egymást kiegészítve transzeurópai interoperábilis digitális szolgáltatási infrastruktúrák (ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat) telepítése, működtetése és fenntartása;

  b)  nemzeti és regionális fellépésekkel egymást kiegészítve a legmodernebb transzeurópai interoperábilis digitális szolgáltatási infrastruktúrák (ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat) telepítése, működtetése, fenntartása és bővítése;

  Módosítás    57

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  megoldások és keretek európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok általi kifejlesztésének, aktualizálásának és felhasználásának támogatása, ideértve az interoperabilitási megoldások és keretek újbóli felhasználását;

  c)  megoldások és keretek európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok általi kifejlesztésének, telepítésének, aktualizálásának és felhasználásának támogatása, ideértve a nyílt forráskódú megoldásokat és az interoperabilitási megoldások és keretek újbóli felhasználását;

  Módosítás    58

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  hozzáférés nyújtása közigazgatási szervek számára a digitális technológiák teszteléséhez és kísérleti üzemeltetéséhez, ideértve ezek határokon átnyúló felhasználását;

  d)  hozzáférés nyújtása közigazgatási szervek számára a fejlett digitális technológiák teszteléséhez és kísérleti üzemeltetéséhez, ideértve ezek határokon átnyúló felhasználását;

  Módosítás    59

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  a fejlett digitális és kapcsolódó technológiák, ideértve különösen a nagy teljesítményű számítástechnikát, a mesterséges intelligenciát, a kiberbiztonságot és a jövőben megjelenő technológiákat, elterjedésének támogatása az uniós vállalkozások, nevezetesen KKV-k körében;

  e)  a fejlett digitális és kapcsolódó technológiák, köztük különösen a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia, a megosztott könyvelési technológiák, a felhőalapú számítástechnika, a kiberbiztonság, az adatvédelem és a jövőben megjelenő technológiák elterjedésének támogatása az uniós vállalkozások, nevezetesen kkv-k és az induló vállalkozások, a vállalkozók és az önálló vállalkozók körében;

  Módosítás    60

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – f pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  f)  interoperábilis digitális szolgáltatások tervezésének, tesztelésének, végrehajtásának és telepítésének támogatása az adatvezérelt újrahasznosítható megoldási platformok révén nyújtott uniós szintű közszolgáltatások terén, az innováció előmozdítása és közös keretek létrehozása annak érdekében, hogy az európai polgárok és üzleti vállalkozások számára a közigazgatási szolgáltatások teljes potenciálja rendelkezésre álljon;

  f)  interoperábilis digitális szolgáltatások tervezésének, tesztelésének, végrehajtásának és telepítésének támogatása az adatvezérelt újrahasznosítható megoldási platformok révén nyújtott uniós szintű közszolgáltatások terén, az innováció és a kutatás előmozdítása és közös keretek létrehozása annak érdekében, hogy az európai polgárok és üzleti vállalkozások számára a közigazgatási szolgáltatások teljes potenciálja rendelkezésre álljon;

  Módosítás    61

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – g pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  g)  az Unió szintjén folyamatos kapacitás biztosítása a gyorsan változó digitális trendek megfigyelésére, elemzésére és a hozzájuk történő alkalmazkodásra, valamint a legjobb gyakorlatok megosztása és elterjesztése;

  törölve

  Módosítás    62

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – h pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  h)  az együttműködés támogatása a megbízható infrastruktúrák európai ökoszisztémájának létrehozásában megosztott főkönyvi (pl. blokklánc) szolgáltatások és alkalmazások felhasználásával, ideértve az interoperabilitás és szabványosítás támogatását, valamint a határokon átnyúló uniós alkalmazások telepítésének szorgalmazását;

  h)  többek között megosztott könyvelési szolgáltatásokat és alkalmazásokat használó, megbízható infrastruktúrák európai ökoszisztémájának létrehozására irányuló együttműködés támogatása, ideértve az interoperabilitás és szabványosítás támogatását, valamint a határokon átnyúló uniós alkalmazások telepítésének szorgalmazását a vállalkozások, különösen a kkv-k támogatására;

  Módosítás    63

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4.  Harmadik országok, a harmadik ország valamely uniós programban való részvételére vonatkozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a megállapodás:

  4.  Harmadik országok, a harmadik ország valamely uniós programban való részvételére vonatkozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a Bizottság eseti alapon végzett értékelése alapján részvételük hozzájárul a program célkitűzéseinek eléréséhez az Unióban, és megfelel a biztonsági követelményeknek a 12. cikkel összhangban, és hogy a megállapodás:

  Módosítás    64

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – 4 francia bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  —  garantálja az Uniónak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodáshoz, valamint pénzügyi érdekeinek védelméhez való jogát.

  —  garantálja az Uniónak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodáshoz, valamint érdekeinek védelméhez való jogát.

  Módosítás    65

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A program keretében a tervezés, fejlesztés és beszerzés az Európai Unió közép- és hosszú távú versenyképességének fokozása céljából történik. Azokat az intézkedéseket kell előnyben részesíteni, amelyek javítják a stratégiai potenciált, és korlátozzák az Európai Unión kívüli szállítóktól és termékektől való függést.

  Indokolás

  Ahhoz, hogy egy iparág versenyképes lehessen, szükség van arra, hogy az európai termékek jellemzői jobbak legyenek, mint a versenytársaké. Ennek elérése érdekében a közép- és hosszú távú célkitűzéseket kell előnyben részesíteni.

  Módosítás    66

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A 3. sz. egyedi célkitűzés 1. bekezdésében említett harmadik országokkal és szervezetekkel való együttműködés. A kiberbiztonság és bizalom a [12] cikk hatálya alá tartozik.

  (2)  A 2. sz. egyedi célkitűzés 1. bekezdésében említett harmadik országokkal és szervezetekkel való együttműködés, a mesterséges intelligencia, a 3. sz. egyedi célkitűzés, a kiberbiztonság és bizalom a [12] cikk hatálya alá tartozik.

  Módosítás    67

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 5 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  Az Európai Unión kívüli technológiaátadást korlátozó fellépések elsőbbséget élveznek. A hosszú távú stratégiai biztonsági célkitűzések biztosítása céljából meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy részt vehetnek-e ebben olyan jogalanyok, amelyek fő telephelye nem az Európai Unióban van.

  Indokolás

  Egy iparág versenyképességének a technológiai szint is alapját képezi. A program fellépéseiből származó előlegeket az európai versenyképesség növelésére kell felhasználni

  Módosítás    68

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A program felépítésénél fogva a más uniós finanszírozási programokkal fennálló szinergiák kihasználásával hajtandó végre, amint az a III. melléklet részletesen ismerteti, különösen az EU programokból származó kiegészítő finanszírozási megoldások révén ott, ahol ezt az irányítási módszerek megengedik; vagy egymás után, vagy egymást váltva, vagy a források egyesítésével, ideértve a fellépések közös finanszírozását is.

  (1)  A program felépítésénél fogva a más uniós finanszírozási programokkal fennálló szinergiák kihasználásával hajtandó végre, amint az a III. melléklet részletesen ismerteti, különösen az EU programokból származó kiegészítő finanszírozási megoldások révén ott, ahol ezt az irányítási módszerek megengedik; vagy egymás után, vagy egymást váltva, vagy a források egyesítésével, ideértve a fellépések közös finanszírozását is. A Bizottság biztosítja, hogy abban az esetben, amikor a program kihasználja kiegészítő jellegét más európai programok, különösen az ESZA, az ERFA, az Európai horizont rendelet és a CEF-2 tekintetében, az a 4-8. cikkben meghatározott konkrét célkitűzések elérését ne akadályozza.

  Módosítás    69

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az illetékes hatóságok közötti koordináció megfelelő mechanizmusai és megfelelő nyomonkövetési eszközök létrehozása szükséges annak érdekében, hogy szisztematikusan biztosítani lehessen a program és más vonatkozó uniós finanszírozási eszközök közötti szinergiák kihasználását. A megoldásoknak támogatniuk kell a párhuzamosságok elkerülését és a kiadások hatásának maximalizálását.

  (2)  Az illetékes hatóságok, valamint a hatóságok és az Európai Bizottság közötti koordináció megfelelő mechanizmusai és megfelelő nyomonkövetési eszközök létrehozása szükséges annak érdekében, hogy szisztematikusan biztosítani lehessen a program és más vonatkozó uniós finanszírozási eszközök közötti szinergiák kihasználását. A megoldásoknak támogatniuk kell a párhuzamosságok elkerülését és a kiadások hatásának maximalizálását.

  Módosítás    70

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az 1. bekezdésben említett hálózat létrehozásának céljaira minden tagállam nyílt versenyeljárásban jelöl részvételre jelentkező jogalanyokat, a következő kritériumok alapján:

  (2)  Az 1. bekezdésben említett hálózat létrehozásának céljaira minden tagállam nyílt, átlátható és inkluzív versenyeljárásban jelöl részvételre jelentkező jogalanyokat, harmonizált szabályokra alapozva, a következő kritériumok alapján:

  Módosítás    71

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  a különböző méretű köz- és magánszférabeli, illetve számos gazdasági ágazatban tevékenykedő jogalanyok részvétele biztosításának szükségessége.

  Módosítás    72

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A digitális innovációs központoknak jelentős általános önállósággal kell rendelkezniük belső szervezetük és összetételük, valamint pontos munkaprogramjuk és munkamódszereik meghatározásában. A digitális innovációs központok célja különösen az, hogy nyitottak legyenek az új partnerek csatlakozására a digitális innovációs központokhoz minden olyan esetben, amikor ezek a tagok többletértékkel gazdagítják a partnerségeket, és hogy nyílt és átlátható módon működjenek.

  Módosítás    73

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  The digitális innovációs központok finanszírozásban vissza nem térítendő támogatás formájában részesülhetnek.

  (5)  A digitális innovációs központok a tagállamoktól, a résztvevő harmadik országoktól vagy azok közjogi hatóságaitól, nemzetközi szervezetektől vagy intézményektől, a digitális innovációs központok tagjaitól, részvényeseitől vagy partnereitől hozzájárulásokat kaphatnak, valamint a digitális innovációs központ saját eszközei és tevékenységei által megtermelt bevételekhez, magánszemélyektől származó hagyatékhoz, adományokhoz és hozzájárulásokhoz juthatnak, vagy vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozásban részesülhetnek, ideértve a programból és más uniós programokból származó támogatásokat.

  Módosítás    74

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A finanszírozásban részesült digitális innovációs központokat bevonják a program végrehajtásába, az alábbi célokból:

  (6)  A digitális innovációs központokat bevonják a program végrehajtásába, az alábbi célokból:

  Módosítás    75

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  KKV-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;

  a)  kkv-knak és közepes kapitalizációjú társaságoknak, valamint induló vállalkozásoknak szánt digitális átalakulási szolgáltatások és technológiai szakértelem nyújtása, ideértve a tesztelési és kísérleti létesítményeket is, olyan ágazatokban is, ahol lassú a digitális és kapcsolódó technológiák elterjedése;

  Módosítás    76

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  vállalkozások, különösen kkv-k és induló vállalkozások, szervezetek és közigazgatások támogatása, hogy a program által lefedett új technológiák használata révén versenyképesebbé váljanak, és javítsák az üzleti modelljüket;

  Módosítás    77

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok olyan másik régiókban létrejött digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására;

  b)  szakértelem és know-how régiók közötti átadása, különösen az egy régióban letelepedett kkv-k, közepes kapitalizációjú társaságok és induló vállalkozások olyan másik régiókban létrejött digitális innovációs központokkal történő összekapcsolása, melyek a legalkalmasabbak a vonatkozó szolgáltatások nyújtására, valamint coaching- és tanácsadási szolgáltatást kínálnak;

  Módosítás    78

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, KKV-k és közepes kapitalizációjú társaságok számára. Az egyes digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.

  c)  tematikus szolgáltatások nyújtása, ideértve a mesterséges intelligenciához, nagy teljesítményű számítástechnikához és kiberbiztonsághoz és bizalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, az igazgatási szervek, közszférabeli szervezetek, kkv-k, közepes kapitalizációjú társaságok valamint induló vállalkozások számára. Az egyes digitális innovációs központok szakosodhatnak konkrét tematikus szolgáltatásokra és nem szükséges az e bekezdésben említett valamennyi tematikus szolgáltatás nyújtaniuk.

  Módosítás    79

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  Az Európai Bizottság szorosan együttműködik a tagállamokkal az uniós támogatásban részesülő digitális innovációs központok teljesítményének, eredményeinek és hatásainak folyamatos nyomon követése és értékelése terén.

  Módosítás    80

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  Az Európai horizont program hatálya alá tartozó egyéb új technológiákhoz, nevezetesen a robotikához, nagy adathalmazokhoz és kulcsfontosságú digitális technológiákhoz kapcsolódó célkitűzésekre irányuló intézkedések finanszírozásra jogosultak, feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 4–8. cikkben foglalt egyedi célkitűzésekhez, és átfogó és kapcsolódó megoldást jelentenek egy konkrét projektben.

  Indokolás

  A más technológiákba történő beruházások terén jelentkező jelentős különbségek, átfogó megoldások programból való kizárásának vagy megkülönböztetése nehezítésének elkerülése érdekében egyéb új technológiáknak is a program részét kell képezniük, feltéve, hogy azok egy átfogó és a 4–8. cikkekben tárgyalt technológiákhoz kapcsolódó megoldást jelentenek.

  Módosítás    81

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  olyan jogi személyek, melyek székhellyel rendelkeznek:

  a)  olyan jogi személyek, melyek székhellyel rendelkeznek, és adott esetben társasági adófizetésre kötelezettek:

  Módosítás    82

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok elvileg kötelesek saját költségeit viselésére.

  (6)  A programhoz nem társult harmadik országban letelepedett jogalanyok kötelesek saját költségeit viselésére.

  Módosítás    83

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  a gazdasági, társadalmi, éghajlatváltozási és környezeti hatás, valamint az akadálymentes hozzáférés, amikor alkalmazható;

  e)  adott esetben a gazdasági, társadalmi, éghajlatváltozási és környezeti hatás, a nemek közötti egyenlőség lehetőségei, valamint az akadálymentes hozzáférés;

  Módosítás    84

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – g pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  g)  kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás az Unióban, ideértve a legkülső régiókat is, amikor alkalmazható;

  g)  adott esetben kiegyensúlyozott földrajzi eloszlás az Unióban, ideértve a legkülső régiókat is, a régiók, polgárok és vállalkozások közötti digitális szakadék csökkentése érdekében;

  Módosítás    85

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ha)  adott esetben az Európai Unióban vagy egy résztvevő országban fenntartható, minőségi foglalkoztatás létrehozására irányuló terv megléte.

  Módosítás    86

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  hb)  adott esetben a projekt más uniós programokkal való kiegészítő jellege;

  Módosítás    87

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés – h c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  hc)  adott esetben a projekt innovativitása.

  Módosítás    88

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  Amennyiben egy intézkedés már részesült támogatásban vagy hozzájárulásban egy másik uniós program keretében, vagy kapott támogatást egy uniós alapból, a szóban forgó hozzájárulást vagy támogatást fel kell sorolni a program keretében biztosított hozzájárulás iránti kérelemben.

  Módosítás    89

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.

  (2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb három évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. Az időközi értékelés bemutatja azokat a megállapításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy döntést lehessen hozni egy 2027 utáni nyomon követési programra és annak célkitűzéseire vonatkozóan.

   

  Az időközi értékelést be kell nyújtani az Európai Parlamentnek.

  Módosítás    90

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel a(z) [1.] cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

  (3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb két évvel a(z) [1.] cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.

  Módosítás    91

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A kontrollrendszer részeként az ellenőrzési stratégia alapulhat a kiadások reprezentatív mintájának pénzügyi ellenőrzésén. A reprezentatív mintát ki kell egészíteni a kiadásokhoz kapcsolódó kockázat értékelése alapján történő mintavétellel.

  (4)  A kontrollrendszer részeként az ellenőrzési stratégia legalább a kiadások reprezentatív mintájának pénzügyi ellenőrzésén alapul. A reprezentatív mintát ki kell egészíteni a kiadásokhoz kapcsolódó kockázat értékelése alapján történő mintavétellel.

  Módosítás    92

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

  (1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hiteles, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

  Módosítás    93

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 1 rész – 2 bekezdés – 6 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  6.  Felhasználásra kész/működő technológia telepítése: a szuper-számítástechnika mint a kutatás-fejlesztésből előálló szolgáltatás egy Uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma létrehozására, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét (hardver, szoftver, alkalmazások, szolgáltatások, összeköttetések és korszerű digitális készségek).

  6.  Felhasználásra kész/működő technológia telepítése: a szuper-számítástechnika mint a kutatás-fejlesztésből előálló szolgáltatás – különösen olyan új technológiák, amelyek korábban uniós finanszírozásban részesültek, vagy jelenleg abban részesülnek – egy Uniós szinten integrált nagy teljesítményű számítógépes ökoszisztéma létrehozására, amely lefedi a tudományos és ipari értéklánc valamennyi szegmensét (hardver, szoftver, alkalmazások, szolgáltatások, összeköttetések és korszerű digitális készségek).

  Módosítás    94

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A program alapvető mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitásokat hoz létre és erősít meg Európában, beleértve az adatforrásokat és az algoritmus-tárházakat is, amelyeket minden vállalkozás és közigazgatási szerv számára hozzáférhetővé tesz, valamint megerősíti és hálózatba szervezi a tagállamokban meglévő mesterségesintelligencia-tesztelési és kísérleti létesítményeket.

  A program mesterséges intelligenciához és megosztott könyvelési technológiákhoz kapcsolódó alapvető kapacitásokat hoz létre és erősít meg Európában, beleértve az adatforrásokat és az algoritmus-tárházakat is, amelyeket minden vállalkozás és közigazgatási szerv számára hozzáférhetővé tesz, valamint megerősíti és hálózatba szervezi a tagállamokban meglévő mesterségesintelligencia-tesztelési és kísérleti létesítményeket.

  Módosítás    95

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 4 rész – 2 bekezdés – 1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.  Hozzáférés munkahelyi képzésekhez a kompetencia-központokban és a magas szintű technológiákat telepítő vállalkozásoknál kínált szakmai gyakorlatok révén.

  1.  A program támogatja a könnyű hozzáférést a magas szintű digitális készségekhez, nevezetesen a HPC, a mesterséges intelligencia, a megosztott könyvelés (pl. blokklánc) és a kiberbiztonság terén, oly módon, hogy a diákok, a friss diplomások, a jelenlegi munkavállalók és más szakképzett személyek, bárhol legyenek is, meg tudják szerezni és tovább tudják fejleszteni ezeket a készségeket.

  Módosítás    96

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 melléklet – 4 rész – 2 bekezdés – 2 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  2 a.  A program támogatja egy páneurópai e-tanulási platform kialakítását és biztosítását.

  Módosítás    97

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 4 rész – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Minden beavatkozás tervezése és végrehajtása elsősorban a 15. cikkben meghatározott digitális innovációs központok révén történik.

  Minden beavatkozás tervezése és végrehajtása elsősorban a 16. cikkben meghatározott digitális innovációs központok révén történik.

  Módosítás    98

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 5 rész – I alrész – 1 pont – 1.2 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1.2.  Határokon átnyúló digitális szolgáltatási infrastruktúrák összefüggő ökoszisztémájának tervezéséhez, kísérleti üzemeltetéséhez, telepítéséhez, karbantartásához és népszerűsítéséhez adott támogatás, valamint a közigazgatásban egységes, végpontok közötti, biztonságos, interoperábilis, többnyelvű, határokon és ágazatokon átívelő megoldások és közös keretrendszerek létrehozásának elősegítése. A hatások és az előnyök értékelésére szolgáló módszertanok szintén itt szerepelnek.

  1.2.  Határokon átnyúló digitális szolgáltatási infrastruktúrák összefüggő ökoszisztémájának tervezéséhez, kísérleti üzemeltetéséhez, telepítéséhez, karbantartásához, bővítéséhez és népszerűsítéséhez adott támogatás, valamint a közigazgatásban egységes, végpontok közötti, biztonságos, interoperábilis, többnyelvű, határokon és ágazatokon átívelő megoldások és közös keretrendszerek létrehozásának elősegítése. A hatások és az előnyök értékelésére szolgáló módszertanok szintén itt szerepelnek.

  Módosítás    99

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 5 rész – I alrész – 2 pont – 2.1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2.1.  Az EU polgárai számára biztosítani személyes egészségügyi adataik határokon átnyúló biztonságos hozzáférését, megosztását, használatát és kezelését, függetlenül a polgárok vagy adataik elhelyezkedésétől. Az e-egészségügyi digitális infrastruktúra megvalósítása és kiterjesztése új digitális szolgáltatások révén, az elektronikus egészségügyi nyilvántartások európai adatcsere-formátuma bevezetésének támogatása.

  2.1.  Az EU polgárai számára biztosítani személyes egészségügyi adataik határokon átnyúló biztonságos és személyes adataik védelmét garantáló hozzáférését, megosztását, használatát és kezelését, függetlenül a polgárok vagy adataik elhelyezkedésétől. Az e-egészségügyi digitális infrastruktúra megvalósítása és kiterjesztése új digitális szolgáltatások révén, az elektronikus egészségügyi nyilvántartások európai adatcsere-formátuma bevezetésének támogatása.

  Módosítás    100

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – 5 rész – I alrész – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.  Igazságszolgáltatás: Egységes és biztonságos határokon átnyúló elektronikus kommunikáció lehetővé tétele az igazságszolgáltatáson belül, illetve az igazságszolgáltatás és más illetékes szervek között a polgári és a büntető igazságszolgáltatás területén. Az igazságszolgáltatáshoz, igazságügyi információkhoz és eljárásokhoz való hozzáférés javítása minden polgár, vállalkozás, gyakorló jogász és az igazságszolgáltatás számára a nemzeti adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz kialakított szemantikailag interoperábilis összeköttetések révén, valamint az online peren kívüli vitarendezés lehetőségének megteremtése. Innovatív technológiák fejlesztésének és bevezetésének támogatása a bíróságok és a gyakorló jogászok számára mesterséges intelligenciát használó megoldások alapján, amelyek valószínűsíthetően egyszerűsítik és felgyorsítják az eljárásokat (például „legal tech” alkalmazások).

  3.  Igazságszolgáltatás: Egységes és biztonságos határokon átnyúló elektronikus kommunikáció lehetővé tétele az igazságszolgáltatáson belül, illetve az igazságszolgáltatás és más illetékes szervek között a polgári és a büntető igazságszolgáltatás területén. Az igazságszolgáltatáshoz, igazságügyi információkhoz és eljárásokhoz való hozzáférés javítása minden polgár, vállalkozás, gyakorló jogász és az igazságszolgáltatás számára az adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz kialakított szemantikailag interoperábilis összeköttetések révén, valamint az online peren kívüli vitarendezés lehetőségének megteremtése. Innovatív technológiák fejlesztésének és bevezetésének támogatása a bíróságok és a gyakorló jogászok számára mesterséges intelligenciát használó megoldások alapján, amelyek valószínűsíthetően egyszerűsítik és felgyorsítják az eljárásokat (például „legal tech” alkalmazások).

  Módosítás    101

  Rendeletre irányuló javaslat

  II melléklet – 5 rész – 5.1 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5.1  A digitális közszolgáltatások elterjedtsége

  5.1  A digitális közszolgáltatások elterjedtségének gyakorisága

  Módosítás    102

  Rendeletre irányuló javaslat

  II melléklet – 5 rész – 5.2 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5.2  Magas digitálisintenzitás-pontszámmal rendelkező vállalkozások

  5.2  Magas digitálisintenzitás-pontszámmal rendelkező vállalkozások száma

  Módosítás    103

  Rendeletre irányuló javaslat

  II melléklet – 5 rész – 5.3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5.3  A nemzeti interoperabilitási keret összehangolása az európai interoperabilitási kerettel

  5.3  A nemzeti interoperabilitási keret összehangolásának mertéke az európai interoperabilitási kerettel

  Módosítás    104

  Rendeletre irányuló javaslat

  II melléklet – 2 rész – 2.2 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2.2  A mesterséges intelligenciát használó vállalkozások és szervezetek száma

  2.2  A mesterséges intelligenciát tesztelő és azzal a digitális innovációs központokkal együttműködésben kísérleteket folytató vállalkozások és szervezetek száma

  Módosítás    105

  Rendeletre irányuló javaslat

  III melléklet – 1 pont – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti és regionális szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;

  c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti, regionális és helyi szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;

  Módosítás    106

  Rendeletre irányuló javaslat

  III melléklet – 3 pont – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti és regionális szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;

  c)  A Digitális Európa program beruházási területei a következők: i. nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, megosztott könyvelési technológia, kiberbiztonság és korszerű digitális készségek; valamint ii. nemzeti és regionális szintű telepítés a digitális kapacitások és a legújabb digitális technológiák területén a közérdekű területeken (mint például az egészségügy és a gondozás, a közigazgatás, az igazságügy és az oktatás), illetve a piaci hiányosságok (például a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások digitalizálásának) területe;

  Módosítás    107

  Rendeletre irányuló javaslat

  III melléklet – 3 pont – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  Az Európai horizont program hatálya alá tartozó egyéb új technológiák, nevezetesen a robotika, nagy adathalmazok és kulcsfontosságú digitális technológiák finanszírozásra jogosultak, feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 4-8. cikkben foglalt egyedi célkitűzésekhez, és átfogó és kapcsolódó megoldást jelentenek egy konkrét projektben.

  ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása

  Hivatkozások

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  14.6.2018

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Evelyne Gebhardt

  19.6.2018

  Vizsgálat a bizottságban

  24.9.2018

  10.10.2018

   

   

  Az elfogadás dátuma

  5.11.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  30

  1

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

  30

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

   

   

  S&D

   

   

  Verts/ALE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

  Marco Zullo

  Martin Schirdewan, Dennis de Jong

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

  Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

  Pascal Durand, Julia Reda

  1

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  0

  0

   

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodás

  • [1]  Saját kezdeményezésű jelentés „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag felé” (2015/2147(INI)).
  • [2]  Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalása a következő többéves pénzügyi keretről: A Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó, a 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret révén megvalósuló többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése

  VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (15.11.2018)

  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

  a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

  A vélemény előadója: Deirdre Clune

  RÖVID INDOKOLÁS

  2018. június 6-án a Bizottság javaslatot tett a 2021 és 2027 közötti Digitális Európa programra. A javaslat vázolja a javasolt program fő célkitűzéseit, a meghatározott időszakra vonatkozó költségvetését és a program uniós finanszírozásának különböző formáit, valamint azok alkalmazásának szabályait.

  A vélemény előadója teljes mértékben támogatja a program azon átfogó célkitűzését, hogy ösztönözze és támogassa az európai gazdaság és társadalom digitalizálását. Az előadó úgy véli, hogy létfontosságú Európa számára, hogy lépést tartson a gyorsan zajló ipari és digitális forradalommal, és biztosítsa, hogy gazdaságunk és társadalmunk arra megfelelően felkészült legyen. Alapvetően fontos biztosítani Európa versenyképességét és elősegíteni az intelligens, inkluzív és fenntartható növekedést.

  A Bizottság által javasolt programnak öt fő célkitűzése van, és az előadó egyetért azzal, hogy ezek hozzásegítik majd az Uniót az uniós gazdaság, ipar és társadalom digitalizációjának további javításához e konkrét területeken a beruházások fellendítése révén. Fontos megjegyezni, hogy ez az első páneurópai digitális program, és az európai gazdaság versenyképességének további biztosításának módjaként kell tekinteni rá, egyúttal Unió-szerte megerősítve a közös érdekű, digitális dimenzióval rendelkező számos projektet.

  Az 1–3. egyedi célkitűzés, kiváltképp a Kiberbiztonság és a Bizalom különös jelentőséggel bír, mivel magas szintű kiberbiztonsági normákat kell alkalmaznunk például a közlekedési rendszer digitalizáltabbá és összekapcsoltabbá válásával. Az előadó úgy véli, hogy a tagállamok közötti, határokon átnyúló együttműködés e tekintetben fontos lesz. A 4. egyedi célkitűzés (Fejlett digitális készségek) az európai közlekedés szempontjából jelentős, és ahhoz szükséges, hogy szembenézzünk az egyre inkább digitalizált és összekapcsolt közlekedés nyomán a digitális készségek terén esetlegesen felmerülő szakadék jelentette kihívással. Az 5. egyedi célkitűzés (Digitális kapacitások kiépítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása) létfontosságú a közlekedésen belüli digitális technológiák kiépítésének fellendítése szempontjából a közúti biztonság javításának, a forgalmi dugók és a kibocsátások mérséklésének elősegítéséhez, mindeközben biztosítva a magas szintű kiberbiztonságot és tiszteletben tartva az adatvédelmi normákat. Az innovatív és interoperábilis megoldások kiépítésének támogatása például a közösségi közlekedés területén előnyös lesz a polgárok és a vállalkozások, különösen a közlekedési ágazatban működő kkv-k számára.

  Amellett, hogy az előadó határozottan üdvözli a javaslatot, néhány kiegészítést ki kíván emelni. Különösen az autonóm járművek fejlődésének és kapacitásának fellendülésére várható tekintettel a Bizottságnak egyértelművé kellene tennie a biztonsági és felelősségi szabályokat e járművek gyors és hatékony piaci integrációja érdekében. Ebben a szellemben a programnak megfelelő eszközöket és támogatást kellene nyújtania az induló vállalkozások és a kkv-k számára, hogy az életképes innovációkat gyorsan integrálhassák a piacon. A programnak továbbá tekintetbe kellene vennie a különösen az idősek és a csökkent mozgásképességű személyek számára az akadálymentes megközelíthetőség tekintetében a digitalizációban rejlő lehetőségeket.

  Végezetül a programnak biztosítania kellene a szinergiát és a kiegészítő jelleget az egyéb uniós programokkal és közös érdekű projektekkel, különösen a több ágazatra kiterjedőkkel. Fontos a következő többéves pénzügyi kereten belüli egyéb finanszírozási programok, például a CEF-2 megfelelő kiigazítása az uniós alapok lehető leghatékonyabb irányítása és a program lehető legnagyobb uniós hozzáadott értékének biztosítása érdekében.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a)  A program megvalósításának előfeltétele az infrastruktúrába történő beruházás az 5G-n és az ultragyors szélessávú hálózatokon keresztüli összekapcsolhatóság megfelelő szintjének biztosítása érdekében.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  A Bizottság közleménye „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában”57 a jövőbeli pénzügyi keretek lehetőségei között többek között felvázol egy programot Európa digitális átalakulására, melynek eredményeként „az intelligens növekedés hatékony folyamatai jönnek létre olyan területeken, mint a csúcsminőségű adatinfrastruktúra, az összekapcsolhatóság és a kiberbiztonság”. Célja Európa vezető szerepének biztosítása a szuper-számítástechnika, a következő generációs internet, a mesterséges intelligencia, a robotika és a nagy adathalmazok terén. Megerősítené az európai ipar és a kereskedelmi vállalkozások versenyhelyzetét a digitalizált gazdaság egészében és jelentős hatással lenne az Unióban tapasztalható szakemberhiány leküzdésére.

  (8)  A Bizottság „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában” című közleménye57 a jövőbeli pénzügyi keretek lehetőségei között többek között felvázol egy programot Európa digitális átalakulására, melynek eredményeként „az intelligens növekedés hatékony folyamatai jönnek létre olyan területeken, mint a csúcsminőségű, nagy teljesítményű és interoperábilis adatinfrastruktúra, az összekapcsolhatóság és a kiberbiztonság”. Célja Európa vezető szerepének biztosítása a szuper-számítástechnika, a következő generációs internet, a mesterséges intelligencia, a robotika és a nagy adathalmazok terén. Megerősítené az európai ipar és a kereskedelmi vállalkozások versenyhelyzetét a digitalizált gazdaság egészében és biztosítaná erős gazdasági pozícióját harmadik országokkal szemben, ugyanakkor új lehetőségeket teremteni a kkv-k és induló vállalkozások számára és elősegítené az új üzleti modellek megjelenését, többek között a megosztásalapú gazdaság kialakulását a közlekedési ágazaton belül, továbbá jelentős hatással lenne az Unióban tapasztalható szakemberhiány leküzdésére.

  _________________

  _________________

  57 COM(2018)0098

  57 COM(2018)0098

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a)  mivel az Unió stratégiai digitális képességeinek fejlesztésében mutatkozó késedelmekre és az ezek orvoslására irányuló erőfeszítésekre való tekintettel a program törekvéseivel arányos, legalább 9,2 milliárd eurós költségvetést kellene biztosítani,

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8b)  A megszakítás nélküli és nagy teljesítményű internetkapcsolat valamennyi lényeges ágazat további digitalizációjának szükséges feltétele, ideértve valamennyi közlekedési mód gyors, biztonságos és megbízható összekapcsolódását is. A program egyik célkitűzése az Unión belüli digitális lefedettség széttöredezettségének csökkentése lesz, egy ágazatokon átívelő megközelítés révén. Ezt az összekapcsoltsági szintet valamennyi fő közlekedési útvonal és csomópont számára biztosítani kell.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar digitális átalakulását és az üzleti vállalkozások és polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását. A program öt, kulcsfontosságú szakpolitikai területnek megfelelő egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, korszerű digitális készségek és a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és szorosabb szinergiák kialakítása céljából.

  (10)  A program általános célkitűzése, hogy az Unió egészében támogassa az ipar digitális átalakulását és az üzleti vállalkozások, különösen a kkv-k és a polgárok érdekében elősegítse az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési szakpolitikák ipari felhasználhatóságának jobb kiaknázását. A program öt, kulcsfontosságú szakpolitikai területnek megfelelő egyedi célkitűzés köré szerveződik, nevezetesen: nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, korszerű digitális készségek és a digitális kapacitások telepítése, legjobb felhasználása és interoperabilitása. Mindezen területeken a program célja az uniós, tagállami és regionális szakpolitikák jobb összehangolása, valamint a magánszférabeli és ágazati erőforrások egyesítése a beruházások növelése és a programok közötti szorosabb szinergiák és az egymást kiegészítő jelleg kialakítása céljából, hangsúlyt helyezve a közlekedési, energetikai és digitális ágazatok közötti teljes szinergiára és a fölösleges megkettőzések elkerülésére.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10a)  Az induló vállalkozások és a kkv-k már jelentős mértékben hozzájárultak Európa digitalizálási folyamatához, és e programnak megfelelő eszközöket és támogatást kellene biztosítania az új innovációk alkalmazásának biztosításához, ideértve gyors piaci integrációjukat is.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A programot az alapvető digitális kapacitások és azok széles körű felhasználásának megerősítését szolgáló projektek révén kell megvalósítani. Ebben szerepelni kell a tagállamokkal és szükség esetén a magánszektorral közösen megvalósított beruházásoknak is. Ehhez szükség van különösen arra, hogy a közbeszerzésben kritikus tömeget biztosítsunk, így jobb ár/érték arányt érjünk el és garantálhassuk, hogy az európai beszállítók a technológiai fejlődés élvonalában maradjanak.

  (12)  A programot az alapvető digitális kapacitások és az Unió stratégiai autonómiájának megerősítését szolgáló projektek révén kell megvalósítani. Ebben szerepelni kell a tagállamokkal és szükség esetén a magánszektorral közösen megvalósított beruházásoknak is. Ehhez szükség van különösen arra, hogy a közbeszerzésben kritikus tömeget biztosítsunk, így jobb ár/érték arányt érjünk el és garantálhassuk, hogy az európai beszállítók a technológiai fejlődés élvonalában maradjanak.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14)  A program intézkedéseit a piaci hiányosságok és az optimálistól elmaradó befektetési helyzetek arányos mértékű kezelésére kell felhasználni, és a fellépések nem kétszerezhetik meg és nem szoríthatják ki a magánfinanszírozást, valamint nem torzíthatják a versenyt a belső piacon.

  (14)  A program által támogatott intézkedéseket arányos mértékben a beruházások fellendítésére kell felhasználni, elkerülve a magánfinanszírozással való párhuzamosságot vagy annak kiszorítását, és egyértelmű európai hozzáadott értéket biztosítva.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (17)  Az Unió beavatkozását ezen a területen támogatásáról biztosította a Tanács60 és az Európai Parlament61 is. Emellett 2017-ben kilenc tagállam írta alá az EuroHPC Nyilatkozatot62, egy kormányok közötti megállapodást, melynek keretében a kormányok vállalják, hogy a Bizottsággal együttműködve hoznak létre és telepítenek legmodernebb HPC és adatinfrastruktúrákat Európában, és ezek az egész Unióban elérhetők a tudományos világ, állami és magán partnerek számára.

  (17)  Az Unió beavatkozását ezen a területen támogatásáról biztosította a Tanács és az Európai Parlament is. Emellett 2017-ben kilenc, majd azóta újabb tizenhárom tagállam írta alá az EuroHPC Nyilatkozatot, egy kormányok közötti megállapodást, melynek keretében a kormányok vállalják, hogy az Európai Bizottsággal együttműködve hoznak létre és telepítenek legmodernebb HPC és adatinfrastruktúrákat Európában, és ezek az egész Unióban elérhetők a tudományos világ, állami és magán partnerek számára (2018 szeptemberéig két további tagállam vállalt kötelezettséget a csatlakozásra).

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  A mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitások fejlesztése alapvető hajtóereje az ipar és a közszféra digitális átalakulásának. Egyre önállóbb robotokat használnak a gyárakban, mélytengeri alkalmazásokban, otthonokban, városokban és kórházakban. A kereskedelmi mesterségesintelligencia-platformok a tesztfázisból továbbléptek és valódi alkalmazásokká váltak az egészségügyben és környezetvédelemben; minden jelentős autógyártó önvezető autókat fejleszt, és a gépi tanulási technikák valamennyi fontos webes platform és nagy adathalmazokon alapuló alkalmazás központi elemévé váltak.

  (19)  A mesterséges intelligenciához kapcsolódó kapacitások fejlesztése alapvető hajtóereje az ipar és a közszféra digitális átalakulásának. Egyre önállóbb robotokat használnak a gyárakban, logisztikai láncokban, mélytengeri alkalmazásokban, otthonokban, városokban és kórházakban. A kereskedelmi mesterségesintelligencia-platformok a tesztfázisból továbbléptek és valódi alkalmazásokká váltak az egészségügyben és környezetvédelemben; minden jelentős autógyártó és autóágazati szereplő önvezető autókat fejleszt, és a gépi tanulási technikák valamennyi fontos webes platform és nagy adathalmazokon alapuló alkalmazás központi elemévé váltak.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (19a)  Mivel a közeljövőben az autonóm közlekedés várhatóan jelentősen bővülni fog, és a területen várható kapacitásnövekedésre való tekintettel a Bizottságnak tisztáznia kell a teljesen autonóm közlekedés biztonsági és felelősségi szabályait és meg kell védenie az emberek és a társadalom érdekeit annak érdekében, hogy megteremtse az annak gyors és hatékony piaci integrációjára vonatkozó jogi feltételeket, az uniós vállalkozások és fogyasztók érdekeit szem előtt tartva.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  A széles körű adathalmazok, tesztelési és kísérleti létesítmények rendelkezésre állása nagy jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

  (20)  A széles körű adathalmazoknak, tesztelési és kísérleti létesítményeknek a belső piac mesterséges intelligencia általi biztosítását célzó rendelkezésre állása nagy jelentőséggel bír a mesterséges intelligencia fejlesztésében.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22)  A kiberbiztonság az Unió egésze számára kihívás, amelyet nem lehet továbbra is kizárólag szétaprózott nemzeti kezdeményezések révén kezelni. Európa kiberbiztonsági kapacitásait meg kell erősíteni annak érdekében, hogy Európát felruházzuk a polgárai és vállalkozásai kibertámadások elleni védelméhez szükséges kapacitásokkal. Emellett a fogyasztókat is védeni kell, amikor olyan hálózatba kapcsolt termékeket használnak, melyek feltörhetők és biztonságukat veszélyeztethetik. Ezt a tagállamokkal és a magánszektorral közösen kell elérni Európa kiberbiztonsági kapacitásait megerősítő projektek kidolgozása és összehangolása révén, valamint azáltal, hogy biztosítjuk a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű elterjedését a gazdaságban és a kritikus tömeg és a kiválóság biztosítására egyesítjük a területen meglévő kompetenciákat.

  (22)  A kiberbiztonság az Unió egésze számára kihívás, amelyet nem lehet továbbra is kizárólag szétaprózott nemzeti kezdeményezések révén kezelni. Európa kiberbiztonsági kapacitásait meg kell erősíteni annak érdekében, hogy Európát felruházzuk a polgárok, a stratégiai (közlekedési, energia-, távközlési) hálózatok és a vállalkozások kibertámadások elleni védelméhez szükséges kapacitásokkal. Emellett a fogyasztókat is védeni kell, amikor olyan hálózatba kapcsolt termékeket használnak, melyek feltörhetők és biztonságukat, valamint adataik biztonságát veszélyeztethetik. Ezt a tagállamokkal és a magánszektorral közösen kell elérni Európa kiberbiztonsági kapacitásait megerősítő projektek kidolgozása és összehangolása révén, valamint azáltal, hogy biztosítjuk a legújabb kiberbiztonsági megoldások széles körű elterjedését a gazdaságban és a kritikus tömeg és a kiválóság biztosítására egyesítjük a területen meglévő kompetenciákat.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (24)  Ez elengedhetetlen a digitális egységes piac működéséhez. A kiberbiztonsági technológiák, mint a digitális azonosító, a kriptográfia vagy a behatolásérzékelés, valamint ezek alkalmazása olyan területeken, min a pénzügyek, az ipar 4.0, az energetika, a közlekedés, az egészségügy vagy az e-kormányzat, alapvető szerepet játszanak a polgárok, a közigazgatási szervek és a vállalkozások online tevékenységének és tranzakcióinak biztonságában és a bizalom fenntartásában.

  (24)  Ez elengedhetetlen a digitális egységes piac működéséhez. A kiberbiztonsági technológiák, mint a digitális azonosító, a kriptográfia vagy a behatolásérzékelés, valamint ezek alkalmazása olyan területeken, min a pénzügyek, az ipar 4.0, a logisztika, az energetika, a közlekedés, a turizmus, az egészségügy vagy az e-kormányzat, alapvető szerepet játszanak a polgárok, a közigazgatási szervek és a vállalkozások online tevékenységének és tranzakcióinak biztonságában és a bizalom fenntartásában.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető képzési lehetőségek bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA és a Horizont Európa programok keretében támogatott intézkedéseket.

  (28)  Az e program által finanszírozott korszerű digitális technológiák, például a nagy teljesítményű számítástechnika, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia már elég kiforrottak ahhoz, hogy a kutatási szakaszból továbblépjenek az uniós szintű telepítés, bevezetés és bővítés szakaszába, ugyanakkor tagállami szinten is folytatni kell támogatásukat. Ahogy e technológiák bevezetése, ugyanúgy a készségek fejlesztése is uniós választ igényel. Figyelembe véve, hogy az új technológiák milyen hatást gyakorolhatnak a munkaerőpiacra, szükséges a korszerű digitális készségek terén elérhető képzési lehetőségek bővítése, növelése és elérhetővé tétele az egész Unióban, különösen a digitális innovációk által a leginkább érintett ágazatok munkavállalói számára. Ha ez nem történik meg, az hátráltathatja a fejlett digitális technológiák zökkenőmentes bevezetését és alááshatja az uniós gazdaság általános versenyképességét. Az e program keretében támogatott intézkedések kiegészítik az ESZA, az ERFA és a Horizont Európa programok keretében támogatott intézkedéseket.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (29)  A közigazgatás és közszolgáltatások digitális eszközökkel történő modernizálása kulcsfontosságú a vállalkozások és polgárok adminisztratív terheinek csökkentéséhez, azáltal, hogy az állami hatóságokkal történő érintkezésüket gyorsabbá, kényelmesebbé és olcsóbbá teszi, valamint javítja a polgároknak és üzleti vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások hatékonyságát és minőségét. Mivel több közérdekű szolgáltatás már most is európai dimenzióval rendelkezik, ezek uniós szintű végrehajtásához és telepítéséhez adott támogatás biztosítja, hogy a polgárok és üzleti vállalkozások Európa-szerte kihasználhassák a minőségi digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit.

  (29)  A közigazgatás és közszolgáltatások digitális eszközökkel történő modernizálása kulcsfontosságú a vállalkozások és polgárok adminisztratív terheinek csökkentéséhez, azáltal, hogy az állami hatóságokkal történő érintkezésüket gyorsabbá, kényelmesebbé és olcsóbbá teszi, valamint javítja a polgároknak és üzleti vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások hatékonyságát és minőségét. Mivel több közérdekű szolgáltatás már most is európai dimenzióval rendelkezik, ezek uniós szintű végrehajtásához és telepítéséhez adott támogatás biztosítja, hogy a polgárok és üzleti vállalkozások Európa-szerte kihasználhassák a minőségi digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés előnyeit. Fontos továbbá, hogy e szolgáltatások a fogyatékossággal élő személyek számára is elérhetők legyenek.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (29a)  A digitalizáció a nyilvános területeken megkönnyítheti és javíthatja az akadálymentességet mindenki számára, ideértve az időseket, a csökkent mozgásképességű vagy fogyatékossággal élő személyeket, valamint a távoli vagy vidéki területeken élőket.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (30)  Az olyan közérdekű területeken végrehajtott digitális átalakulás, mint az egészségügy68, a mobilitás, az igazságügy, a Föld/környezetvédelmi megfigyelések, az oktatás és a kultúra, szükségessé teszi a digitális szolgáltatási infrastruktúrák továbbépítését és bővítését, ami lehetővé teszi a határokon átnyúló biztonságos adatcserét és ösztönzi a nemzeti fejlesztéseket. Az e rendelet szerinti koordináció a legalkalmasabb eszköz a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználására.

  (30)  Az olyan közérdekű területeken végrehajtott digitális átalakulás, mint az egészségügy68, a mobilitás, az igazságügy, a Föld/környezetvédelmi megfigyelések, az oktatás és a kultúra, szükségessé teszi a digitális szolgáltatási infrastruktúrák továbbépítését, korszerűsítését és bővítését, ami lehetővé teszi a határokon átnyúló biztonságos adatcserét és ösztönzi a nemzeti fejlesztéseket. Az e rendelet szerinti koordináció a legalkalmasabb eszköz a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználására és a kiegészítő jelleg biztosítására.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (34)  Az európai közszolgáltatások interoperabilitása az igazgatás minden szintjét érinti: az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinteket egyaránt. A működőképes egységes piac előtt álló akadályok lebontásán túl az interoperabilitás elősegíti a szakpolitikák sikeres megvalósítását és komoly lehetőségeket kínál a határokon átnyúló elektronikus akadályok felszámolására, tovább erősítve egyrészt új, uniós szintű közös közszolgáltatások létrejöttét, másrészt a meglévők megszilárdítását. Az európai szolgáltatások széttöredezettségének megszüntetése, az alapvető szabadságjogok és az operatív kölcsönös elismerés unión belüli biztosítása érdekében az interoperabilitás holisztikus, ágazatközi és határokon átnyúló megközelítését a leghatékonyabb és a végfelhasználók igényeire legjobban válaszoló módon kell támogatni. Ez azt feltételezi, hogy az interoperabilitást átfogóan kell értelmezni, a műszaki szinttől a jogi szintig és a terület valamennyi szakpolitikai elemére kiterjedően. Ennek megfelelően a tevékenységek köre túlmutat a megoldások szokásos életciklusán és beletartozik minden beavatkozási elem, amely általánosságban támogatja a folyamatos interoperabilitás szükséges keretfeltételeit.

  (34)  Az európai közszolgáltatások interoperabilitása az igazgatás minden szintjét érinti: az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinteket egyaránt. A működőképes egységes piac előtt álló akadályok lebontásán túl az interoperabilitás elősegíti a szakpolitikák sikeres megvalósítását és komoly lehetőségeket kínál a határokon átnyúló elektronikus akadályok felszámolására, tovább erősítve egyrészt új, uniós szintű közös közszolgáltatások létrejöttét, másrészt a meglévők megszilárdítását. Az európai szolgáltatások széttöredezettségének megszüntetése, az alapvető szabadságjogok és az operatív kölcsönös elismerés unión belüli biztosítása érdekében az interoperabilitás holisztikus, technológiasemleges, ágazatközi és határokon átnyúló megközelítését a leghatékonyabb és a végfelhasználók igényeire legjobban válaszoló módon kell támogatni. Ez azt feltételezi, hogy az interoperabilitást átfogóan kell értelmezni, a műszaki szinttől a jogi szintig és a terület valamennyi szakpolitikai elemére kiterjedően. Ennek megfelelően a tevékenységek köre túlmutat a megoldások szokásos életciklusán és beletartozik minden beavatkozási elem, amely általánosságban támogatja a folyamatos interoperabilitás szükséges keretfeltételeit.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (34a)  Az egész Európában jól működő digitális egységes piac létrehozásához néhány alapvető feltételnek valamennyi tagállamban teljesülnie kell. A digitális szolgáltatási infrastruktúra és képességek hiánya továbbra is akadályozza a zökkenőmentes, határokon átnyúló szolgáltatások fejlesztését. Ezért az éllovasok és a bajnokok támogatása, illetve a tudás és a bevált gyakorlatok megosztásának elősegítése mellett az Uniónak és programjainak támogatniuk kell a digitális szolgáltatások alapvető feltételeinek és infrastruktúrájának létrehozását, és ahhoz megfelelő erőforrásokat kell biztosítaniuk. A kiindulópontnak a digitális szolgáltatásokhoz és teljes körű helyi, nemzeti és európai szintű kiépítésükhöz hiányzó kapcsolatok, funkciók és jellemzők elemzésének kell lennie, az európai gazdaság valamennyi ágazatára kiterjedően.

  Indokolás

  Ha az a célunk, hogy egy valóban jól működő, egész Európára kiterjedő digitális egységes piacot hozzunk létre, a legszegényebb európai országokat is be kell vonni a folyamatba.