Proċedura : 2018/0227(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0408/2018

Testi mressqa :

A8-0408/2018

Dibattiti :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Votazzjonijiet :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Testi adottati :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

RAPPORT     ***I
PDF 2765kWORD 346k
28.11.2018
PE 625.457v01-00 A8-0408/2018

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Angelika Mlinar

Rapporteur:

Bogdan Wenta, Committee on Culture and Education

(*)  Kumitati assoċjati – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0434),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 172 u 173(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0256/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, kif ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0408/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Kunsiderazzjoni 3a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda

 

  wara li kkunsidraw ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tas-17 ta' Mejju 2017 dwar dwar FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju,

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Skont [referenza trid tiġi aġġornata kif xieraq skont id-deċiżjoni l-ġdida dwar il-PTEE: l-Artikolu 88 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill / / UE53], persuni u entitatijiet stabbiliti f'pajjiżi u territorji extra-Ewropej (PTEE) għandhom ikunu eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-objettivi tal-Programm u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom il-pajjiż jew territorju extra-Ewropew rilevanti huwa marbut.

(4)  Skont [referenza trid tiġi aġġornata kif xieraq skont id-deċiżjoni l-ġdida dwar il-PTEE: l-Artikolu 88 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill / / UE53], persuni u entitatijiet stabbiliti f'pajjiżi u territorji extra-Ewropej (PTEE) jenħtieġ li jkunu eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u għall-objettivi tal-Programm u għall-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li magħhom il-pajjiż jew territorju extra-Ewropew rilevanti huwa marbut. Ir-restrizzjonijiet marbutin mal-parteċipazzjoni tal-pajjiżi jew it-territorji extra-Ewropej iridu jitqiesu waqt l-implimentazzjoni tal-Programm u l-parteċipazzjoni effettiva tagħhom fil-Programm trid tkun immonitorjata u evalwata regolarment.

_________________

_________________

53 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill / /UE.

53 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill / /UE.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Skont il-paragrafu 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201654, hemm il-ħtieġa li dan il-Programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni li tinġabar permezz ta' rekwiżiti ta' monitoraġġ speċifiċi, filwaqt li jiġu evitati piżijiet ta' regolamentazzjoni żejda u amministrattivi, b'mod partikolari fuq l-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, fejn ikun xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi biex jiġu evalwati l-effetti tal-Programm fil-prattika.

(5)  Skont il-paragrafu 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April201654, hemm il-ħtieġa li dan il-Programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni li tinġabar permezz ta' rekwiżiti ta' monitoraġġ speċifiċi, korrelatata mal-ħtiġijiet eżistenti u li tikkonforma mar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament u tal-Kunsill54a, filwaqt li jiġu evitati piżijiet ta' regolamentazzjoni żejda u amministrattivi għall-benefiċjarji kollha, b'mod partikolari fuq l-Istati Membri u l-SMEs. Dawn ir-rekwiżiti, fejn ikun xieraq, jenħtieġ li jinkludu indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi biex jiġu evalwati l-effetti tal-Programm fil-prattika.

__________________

__________________

54 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

54 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

 

54a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  Il-Programm jenħtieġ li jiżgura l-ogħla livell ta' trasparenza, obbligu ta' rendikont u skrutinju demokratiku ta' strumenti u mekkaniżmi finanzjarji innovattivi li jinvolvu l-baġit tal-Unjoni, speċjalment fir-rigward tal-kontribut tagħhom, kemm fir-rigward tal-aspettattivi inizjali kif ukoll tar-riżultati finali li jsiru biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Is-Summit Diġitali ta' Tallinn55 ta' Settembru 2017 u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew56 tad-19 ta' Ottubru 2017 indikaw il-ħtieġa għall-Ewropa li tinvesti fid-diġitilizzazzjoni tal-ekonomiji tagħna u tindirizza id-diskrepanza fil-ħiliet biex iżżomm u ssaħħaħ kompetittività Ewropea, il-kwalità tal-ħajja tagħna u n-nisġa soċjali. Il-Kunsill Ewropew ikkonkluda li t-trasformazzjoni diġitali toffri opportunitajiet kbar għall-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi, se tikkontribwixxi għall-kompetittività globali tagħna, u ttejjeb l-kreattività u d-diversità kulturali. Biex jiġu sfruttati dawn l-opportunitajiet jeħtieġ li jiġu ttrattati b'mod kollettiv uħud mill-isfidi li ġġib magħha t-trasformazzjoni diġitali u jiġu rieżaminati l-politiki affettwati mit-trasformazzjoni diġitali.

(6)  Is-Summit Diġitali ta' Tallinn55 ta' Settembru 2017 u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew56 tad-19 ta' Ottubru 2017 indikaw il-ħtieġa għall-Ewropa li tinvesti fid-diġitilizzazzjoni effiċjenti tal-ekonomiji tagħna u tindirizza d-diskrepanza fil-ħiliet biex iżżomm u ssaħħaħ il-kompetittività u innovazzjoni Ewropej, il-kwalità tal-ħajja tagħna u n-nisġa soċjali. Il-Kunsill Ewropew ikkonkluda li t-trasformazzjoni diġitali toffri opportunitajiet kbar għall-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi, se tikkontribwixxi għall-kompetittività globali tagħna, u ttejjeb l-kreattività u d-diversità kulturali. Biex jiġu sfruttati dawn l-opportunitajiet jeħtieġ li jiġu ttrattati b'mod kollettiv l-isfidi li ġġib magħha t-trasformazzjoni diġitali f'diversi modi, inkluż billi jiġi żgurat li l-bażi essenzjali li fuqha jistrieħu t-teknoloġiji l-ġodda tkun ġiet stabbilita sew, billi jinħolqu regoli legali effettivi u inforzabbli u filwaqt li jiġu rieżaminati l-politiki affettwati mit-trasformazzjoni diġitali, u billi jinħoloq ambjent favorevoli għall-innovazzjoni fejn l-interessi tal-utenti jkunu ssalvagwardjati bis-sħiħ. Idealment, il-pakkett finanzjarju għal dan il-Programm, li jikkostitwixxi sforz fil-livell Ewropew, għandu jiżdied permezz ta' fondi sinifikanti mis-settur privat u kontribuzzjonijiet min-naħa tal-Istati Membri.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  Il-futur tas-soċjetà Ewropea u tal-ekonomija Ewropea se jiddependi ħafna fuq politika armonizzata u konsistenti dwar l-ispettru, fuq infrastruttura tal-5G, li se tirrikjedi objettiv tal-infrastruttura rigward netwerks VHC, bil-għan li jiġu pprovduti servizzi ta' komunikazzjoni ta' kwalità għolja u aktar veloċi; dan huwa prerekwiżit għall-implimentazzjoni tajba ta' dan il-Programm. F'dan ir-rigward, il-Programm jenħtieġ li jibbenefika mill-implimentazzjoni tajba tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u b'mod partikolari l-inizjattiva Wif4EU li għandha l-għan li tippromwovi l-konnettività għaċ-ċittadini fl-ispazji pubbliċi tal-Unjoni; il-kombinazzjoni ta' dawk iż-żewġ programmi se timmassimizza r-riżultati u se tikseb l-objettivi tal-Unjoni li tipprovdi kopertura affidabbli u konsistenti tan-netwerk b'veloċità għolja fl-Unjoni kollha.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Il-Kunsill Ewropew ikkonkluda b'mod partikolari li l-Unjoni għandha tindirizza b'mod urġenti t-tendenzi emerġenti: dan jinkludi kwistjonijiet bħall-intelliġenza artifiċjali u teknoloġiji tar-reġistru distribwit (eż. katina ta' blokok ta' tranżazzjonijiet), filwaqt li fl-istess ħin jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tad-data, tad-drittijiet diġitali u tal-istandards etiċi. Il-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni tressaq approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali sal-bidu tal-2018 u talab lill-Kummissjoni biex tressaq l-inizjattivi meħtieġa għat-tisħiħ tal-kundizzjonijiet qafas bil-għan li l-UE tkun tista' tesplora swieq ġodda permezz ta' innovazzjonijiet radikali bbażati fuq ir-riskju u tafferma mill-ġdid ir-rwol ewlieni tal-industrija tagħha.

(7)  Il-Kunsill Ewropew ikkonkluda b'mod partikolari li l-Unjoni jenħtieġ li tindirizza b'mod urġenti t-tendenzi emerġenti: dan jinkludi kwistjonijiet bħad-distakk diġitali, l-intelliġenza artifiċjali, filwaqt li fl-istess ħin jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tad-data f'konformità sħiħa mar-Regolament (UE) 2016/679, tad-drittijiet, tad-drittijiet fundamentali u tal-istandards etiċi. Il-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni tressaq approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali sal-bidu tal-2018 u talab lill-Kummissjoni biex tressaq l-inizjattivi meħtieġa għat-tisħiħ tal-kundizzjonijiet qafas bil-għan li l-UE tkun tista' tesplora swieq ġodda permezz ta' innovazzjonijiet radikali bbażati fuq ir-riskju u tafferma mill-ġdid ir-rwol ewlieni tal-industrija tagħha.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a)  Fl-10 ta' April 2018, l-Istati Membri esprimew l-appoġġ u r-rieda komuni tagħhom li jikkooperaw flimkien fuq inizjattivi fil-qasam tal-intelliġenza artifiċjali u s-servizzi ta' infrastruttura fil-qasam tat-teknoloġiji tar-reġistru distribwit (pereżempju l-blockchain) bl-iffirmar ta' ftehimiet ta' kooperazzjoni.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7b)  Għal implimentazzjoni b'suċċess ta' dan il-programm, jeħtieġ li jsir aktar milli jiġu segwiti t-tendenzi attwali. Jeħtieġ li l-Unjoni tkun impenjata favur it-teknoloġiji li jsaħħu l-privatezza (jiġifieri l-kriptografija u applikazzjonijiet deċentralizzati (DApps)), kif ukoll favur investimenti akbar f'infrastruttura li tibqa' valida fil-futur (netwerks tal-fibra ottika) biex tagħmel possibbli li jkun hemm soċjetà diġitalizzata indipendenti.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 7c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7c)  L-Ewropa jeħtieġ li tagħmel investimenti deċiżivi fil-futur tagħha, filwaqt li tibni kapaċitajiet diġitali strateġiċi sabiex tibbenefika mir-rivoluzzjoni diġitali. Irid jiġi żgurat baġit sostanzjali (ta' mill-inqas EUR 9.2 biljun) fil-livell tal-UE għal dan il-għan, li jrid jiġi kkomplementat bi sforzi ta' investimenti mdaqqsa fil-livell nazzjonali u reġjonali, b'mod partikolari b'relazzjoni konsistenti u komplementari ma' fondi strutturali u ta' koeżjoni.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Qafas Finanzjarju Pluriennali ġdid u modern għal Unjoni Ewropea li tagħti riżultati fuq il-prijoritajiet tagħha b'mod effiċjenti wara l-2020"57 jiddeskrivi fost l-għażliet għall-programm tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-futur għat-trasformazzjonijiet diġitali tal-Ewropa li jwasslu "progress qawwi lejn it-tkabbir intelliġenti f'oqsma bħalma huma data ta' kwalità għolja tal-infrastruttura, il-konnettività u ċ-ċibersigurtà". Din tfittex li tiżgura t-tmexxija Ewropea fis-supercomputing, l-internet tal-ġenerazzjoni li jmiss, l-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u l-big data. Hija ssaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tal-industrija u n-negozji fl-Ewropa fl-ekonomija diġitali kollha u jkollha impatt sinifikanti fuq l-eliminazzjoni tad-diskrepanza tal-ħiliet fl-Unjoni kollha.

(8)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Qafas Finanzjarju Pluriennali ġdid u modern għal Unjoni Ewropea li tagħti riżultati fuq il-prijoritajiet tagħha b'mod effiċjenti wara l-2020"57 tiddeskrivi fost l-għażliet għall-programm tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-futur għat-trasformazzjonijiet diġitali tal-Ewropa li jwasslu "progress qawwi lejn it-tkabbir intelliġenti f'oqsma bħalma huma data ta' kwalità għolja tal-infrastruttura, il-konnettività, iċ-ċibersigurtà u d-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi". Din tfittex li tiżgura t-tmexxija Ewropea fis-supercomputing, l-internet tal-ġenerazzjoni li jmiss, l-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u l-big data. Hija ssaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tal-industrija u n-negozji fl-Ewropa fl-ekonomija diġitali kollha u jkollha impatt sinifikanti fuq it-tnaqqis u l-eliminazzjoni tad-diskrepanza tal-ħiliet fl-Unjoni kollha, filwaqt li tiżgura li ċ-ċittadini Ewropej ikollhom il-ħiliet, il-kompetenzi u l-għarfien meħtieġa biex jiffaċċjaw it-trasformazzjoni diġitali.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  Billi, fid-dawl tad-dewmien fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet diġitali strateġiċi tal-Unjoni u l-isforzi li saru sabiex dan jiġi rimedjat, jenħtieġ li jiġi garantit baġit proporzjonat mal-ambizzjonijiet ta' dan il-programm u ta' mill-anqas EUR 9,2 biljun.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  Il-Komunikazzjoni "Għal spazju komuni Ewropew tad-data"58, tindirizza l-miżura ġdida li trid tittieħed bħala pass fundamentali lejn spazju komuni tad-data fl-UE - qasam diġitali bla xkiel bi skala li tippermetti l-iżvilupp ta' prodotti u servizzi ġodda bbażati fuq id-data.

(9)  Il-Komunikazzjoni "Għal spazju komuni Ewropew tad-data"58, tindirizza l-miżura ġdida li trid tittieħed bħala pass fundamentali lejn spazju komuni tad-data fl-UE - qasam diġitali bla xkiel bi skala li tippermetti l-iżvilupp u l-innovazzjoni ta' prodotti u servizzi ġodda bbażati fuq id-data.

_________________

_________________

58 COM(2018) 125 final

58 COM(2018) 125 final

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(9a)  L-inizjattiva għall-Internet tal-Ġenerazzjoni li Jmiss imnedija mill-Kummissjoni Ewropea fl-2017 jenħtieġ li tipprovdi wkoll bażi għall-implimentazzjoni tal-Programm billi timmira lejn Internet aktar miftuħ b'servizzi aħjar, b'aktar intelliġenza, aktar involviment u parteċipazzjoni, li jindirizza l-opportunitajiet teknoloġiċi li jinħolqu mill-avvanzi f'diversi oqsma ta' riċerka, li jestendu minn arkitetturi tan-netwerk ġodda u infrastrutturi ddefiniti minn softwer għal kunċetti ġodda għal servizzi u applikazzjonijiet.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  L-objettiv ġenerali tal-Programm jenħtieġ li jkun li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija u li jrawwem l-isfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-politiki ta' innovazzjoni, riċerka u żvilupp teknoloġiku, għall-benefiċċju tan-negozji u ċ-ċittadini fl-Unjoni kollha. Il-programm jenħtieġ li jkun strutturat f'ħames Objettivi Speċifiċi li jirriflettu oqsma ta' politika ewlenin, jiġifieri (i) il-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà, l-intelliġenza artifiċjali, il-ħiliet diġitali avvanzati u l-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-interoperabbiltà. Għal dawk l-oqsma kollha, il-Programm għandu jkollu l-għan ukoll li jallinja aħjar lill-Unjoni, l-Istati Membri u l-politiki reġjonali, u li jiġbor riżorsi privati u industrijali sabiex jiżdied l-investiment u jiġu żviluppati sinerġiji aktar b'saħħithom.

(10)  L-objettiv ġenerali tal-Programm jenħtieġ li jkun li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija u li jrawwem l-isfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-politiki ta' innovazzjoni, riċerka u żvilupp teknoloġiku, kif ukoll li jimmodernizza setturi speċifiċi ta' interess pubbliku, għall-benefiċċju tan-negozji – speċjalment l-SMEs – u ċ-ċittadini fl-Unjoni kollha. Barra minn hekk, il-Programm jenħtieġ li jsaħħaħ il-kompetittività tal-Unjoni u r-reżiljenza tal-ekonomija tagħha.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)  Hemm il-ħtieġa urġenti li jingħata appoġġ lill-SMEs li għandhom l-intenzjoni li jużaw it-trasformazzjoni diġitali fil-proċessi ta' produzzjoni tagħhom. Ir-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur diġitali se jippermettu lill-SMEs jikkontribwixxu għat-tkabbir tal-ekonomija Ewropea permezz ta' użu effiċjenti tar-riżorsi.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10b)  Il-Programm jenħtieġ li jkun strutturat f'ħames objettivi speċifiċi li jirriflettu oqsma ta' politika ewlenin, jiġifieri: (a) il-computing ta' prestazzjoni għolja, (b) l-intelliġenza artifiċjali u t-teknoloġiji tar-reġistru distribwit, (c) iċ-ċibersigurtà, (d) il-ħiliet diġitali avvanzati, u (e) l-implimentazzjoni, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-interoperabbiltà. Għal dawk l-oqsma kollha, il-Programm jenħtieġ li jkollu l-għan ukoll li jallinja aħjar lill-Unjoni, l-Istati Membri u l-politiki reġjonali, u li jiġbor f'pul komuni r-riżorsi privati u industrijali sabiex jiżdied l-investiment u jiġu żviluppati sinerġiji aktar b'saħħithom.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 10c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10c)  Flimkien mal-objettiv ġenerali tat-trasformazzjoni diġitali, il-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi biex jiġu żgurati l-objettivi ta' sigurtà strateġiċi fit-tul permezz tal-bini tal-kapaċitajiet u l-abbilitajiet fl-Unjoni, filwaqt li tingħata prijorità lill-azzjonijiet li jżidu l-potenzjal strateġiku u jillimitaw id-dipendenza fuq fornituri u prodotti ta' pajjiżi terzi, biex b'hekk tiġi żgurata l-kompetittività ekonomika u innovattiva tal-Unjoni.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Rwol ċentrali fl-implimentazzjoni tal-Programm għandu jingħata lill-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali, li għandhom jistimolaw l-adozzjoni wiesgħa ta' teknoloġiji diġitali avvanzati mill-industrija, mill-organizzazzjonijiet pubbliċi u mid-dinja akkademika. Netwerk ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali jeħtieġ li jiżgura l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa fl-Ewropa kollha59. L-ewwel sett ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali se jintgħażlu abbażi tal-proposti mill-Istati Membri u mbagħad in-netwerk se jitkabbar permezz ta' proċess miftuħ u kompetittiv. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali se jservu bħala punti ta' aċċess għall-aħħar kapaċitajiet diġitali, inklużi l-computing ta' prestazzjoni għolja (HPC), l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà, kif ukoll teknoloġiji innovattivi oħra eżistenti tal-Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali, disponibbli wkoll f'fablabs jew citylabs. Huma għandhom jaġixxu bħala punti uniċi ta' kuntatt biex jaċċessaw teknoloġiji ttestjati u validati u jippromwovu innovazzjoni miftuħa. Huma se jipprovdu wkoll appoġġ fil-qasam tal-ħiliet diġitali avvanzati. In-netwerk tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali għandu jikkontribwixxi wkoll għall-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fis-Suq Uniku Diġitali.

(11)  Rwol ċentrali fl-implimentazzjoni tal-Programm jenħtieġ li jingħata lill-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropej, li jenħtieġ li jistimolaw l-adozzjoni wiesgħa ta' teknoloġiji diġitali avvanzati mill-industrija, inklużi l-SMEs, mill-organizzazzjonijiet pubbliċi u mill-akkademja. Netwerk ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropej jeħtieġ li jiżgura l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa fl-Ewropa kollha59. L-ewwel sett ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropej se jintgħażlu abbażi tal-proposti mill-Istati Membri u mbagħad in-netwerk se jitkabbar permezz ta' proċess miftuħ, trasparenti u kompetittiv. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropej se jservu bħala punti ta' aċċess għall-aħħar kapaċitajiet diġitali, inklużi l-computing ta' prestazzjoni għolja (HPC), l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà, kif ukoll teknoloġiji innovattivi oħra eżistenti tal-Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali, disponibbli wkoll f'fablabs jew citylabs. Huma għandhom jaġixxu bħala punti uniċi ta' servizz biex jaċċessaw teknoloġiji ttestjati u validati u jippromwovu innovazzjoni miftuħa. Huma se jipprovdu wkoll appoġġ fil-qasam tal-ħiliet diġitali avvanzati. In-netwerk tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropej jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fis-Suq Uniku Diġitali u jappoġġja t-trasformazzjoni diġitali fil-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej.

__________________

__________________

59 Kif indikat fil-Komunikazzjoni dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea (COM(2016) 180 final finali)

59 Kif indikat fil-Komunikazzjoni dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea (COM(2016) 180 final)

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11a)  Sabiex jinħolqu sinerġiji bejn l-investimenti fl-ambitu ta' dan il-Programm u l-investimenti tal-Unjoni fir-riċerka u l-iżvilupp, b'mod partikolari fl-ambitu tal-programm Orizzont Ewropa, jenħtieġ li l-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropej jaġixxu bħala pjattaforma li tlaqqa' lill-industrija, in-negozji u l-amministrazzjoni – li għandhom bżonn soluzzjonijiet ibbażati fuq teknoloġiji ġodda – mal-kumpaniji, speċjalment in-negozji l-ġodda, li min-naħa tagħhom għandhom soluzzjonijiet lesti għas-suq.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11b)  L-ippjanar, l-iżvilupp u l-akkwist tal-programm jenħtieġ li jitwettqu bil-ħsieb li jissaħħu l-kapaċitajiet u l-kompetittività tal-Unjoni fuq medda medja u twila ta' żmien. Jenħtieġ li tingħata prijorità lill-azzjonijiet li jżidu l-potenzjal strateġiku u l-kompetittività tal-Unjoni li għandhom l-għan li jillimitaw id-dipendenza fuq fornituri u prodotti ta' pajjiżi terzi. Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi f'objettivi speċifiċi tal-Programm jenħtieġ li għalhekk tiddependi fuq il-kontribuzzjoni li tali pajjiżi jagħmlu lejn l-Unjoni.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz ta' proġetti li jsaħħu l-kapaċitajiet diġitali essenzjali u l-użu wiesa' tagħhom. Dan għandu jinvolvi koinvestimenti mal-Istati Membri u, meta jkun meħtieġ, mas-settur privat. B'mod partikolari, jenħtieġ li din tirrikjedi li tilħaq massa kritika fl-akkwist biex tikseb valur aħjar għall-flus u garanzija li l-fornituri fl-Ewropa jibqgħu fuq quddiem nett tal-avvanzi teknoloġiċi.

(12)  Jenħtieġ li l-Programm jiġi implimentat permezz ta' proġetti li jsaħħu l-kapaċitajiet diġitali essenzjali u l-awtonomija strateġika tal-Unjoni. Għal dan il-għan, il-Programm jenħtieġ li jiżgura baġit tal-UE ta' mill-inqas EUR 9,2 biljun ikkumplimentat b'koinvestimenti mill-Istati Membri u/jew mis-settur privat. B'mod partikolari, jenħtieġ li din tirrikjedi li tilħaq massa kritika fl-akkwist biex tikseb valur aħjar għall-flus u garanzija li l-fornituri fl-Ewropa jaslu quddiem nett fl-avvanzi teknoloġiċi.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Jenħtieġ li jintużaw l-azzjonijiet tal-Programm sabiex jindirizzaw il-fallimenti tas-suq, jew sitwazzjonijiet ta' investiment baxxi, b'mod proporzjonat, mingħajr ma jidduplikaw jew jibdlu l-finanzjament privat u jkollhom valur miżjud Ewropew ċar.

(14)  Jenħtieġ li l-azzjonijiet tal-Programm jintużaw sabiex isaħħu u jestendu l-bażi diġitali tal-Unjoni, jindirizzaw sfidi soċjetali kbar, ikomplu jkabbru l-kompetenzi industrijali diġitali tal-Unjoni, kif ukoll jindirizzaw il-fallimenti tas-suq, jew sitwazzjonijiet ta' investiment baxxi, b'mod proporzjonat, mingħajr ma jidduplikaw jew jibdlu l-finanzjament privat u jkollhom valur miżjud Ewropew ċar.

Ġustifikazzjoni

Il-Programm Diġitali għandu mhux biss jindirizza l-fallimenti u l-problemi tas-suq, iżda għandu wkoll jgħin lill-Unjoni testendi, tissalvagwardja jew tappoġġa l-kisba ta' tmexxija teknoloġika, diġitali u industrijali.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Sabiex tinkiseb flessibbiltà massima matul il-ħajja tal-programm u jiġu żviluppati sinerġiji bejn il-komponenti tiegħu, kull wieħed mill-objettivi speċifiċi jista' jiġi implimentat permezz tal-istrumenti kollha disponibbli skont ir-Regolament Finanzjarju. Il-mekkaniżmi eżekuttivi li jridu jintużaw huma ġestjoni diretta u ġestjoni indiretta meta il-finanzjament tal-Unjoni jenħtieġ li jiġi kkombinat ma' sorsi oħra ta' finanzjament jew meta l-eżekuzzjoni tirrikjedi l-istabbiliment ta' strutturi regolati b'mod komuni.

(15)  Sabiex tinkiseb flessibbiltà massima matul il-ħajja tal-programm u jiġu żviluppati sinerġiji bejn il-komponenti tiegħu, kull wieħed mill-objettivi speċifiċi jista' jiġi implimentat permezz tal-istrumenti kollha disponibbli skont ir-Regolament Finanzjarju. Il-mekkaniżmi eżekuttivi li jridu jintużaw huma ġestjoni diretta u ġestjoni indiretta meta il-finanzjament tal-Unjoni jenħtieġ li jiġi kkombinat ma' sorsi oħra ta' finanzjament jew meta l-eżekuzzjoni tirrikjedi l-istabbiliment ta' strutturi regolati b'mod komuni. F'każ ta' ġestjoni indiretta, il-Kummissjoni se tiżgura li l-istandards kollha ta' kwalità u ta' sikurezza meħtieġa għall-ġestjoni diretta tal-programm jinżammu u jiġu rrispettati.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Il-computing ta' prestazzjoni għolja u l-kapaċitajiet tal-ipproċessar tad-data relatati fl-Unjoni, jenħtieġ li jippermettu li jiżguraw użu usa' tal-computing ta' prestazzjoni għolja mill-industrija u, b'mod aktar ġenerali, f'oqsma ta' interess pubbliku sabiex jaħtfu opportunitajiet uniċi li s-superkompjuters iġibu lis-soċjetà fir-rigward tas-saħħa, l-ambjent u s-sigurtà kif ukoll il-kompetittività tal-industrija, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs).

(16)  Il-computing ta' prestazzjoni għolja u l-kapaċitajiet tal-ipproċessar u tal-ħżin tad-data relatati fl-Unjoni, jenħtieġ li jippermettu li jiġi żgurat użu usa' tal-computing ta' prestazzjoni għolja mill-industrija u, b'mod aktar ġenerali, f'oqsma ta' interess pubbliku sabiex jaħtfu l-opportunitajiet uniċi li s-superkompjuters iġibu lis-soċjetà fir-rigward tas-saħħa, l-ambjent u s-sigurtà kif ukoll il-kompetittività tal-industrija, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs). L-Unjoni jeħtieġ takkwista superkompjuters ta' klassi dinjija, tiżgura s-sistema tal-provvista tagħha u tforni servizzi għas-simulazzjoni, il-viżwalizzazzjoni u l-ħolqien ta' prototipi filwaqt li tiżgura sistema ta' computing ta' prestazzjoni għolja (HPC) li tirrispetta l-valuri u l-prinċipji tal-Unjoni.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  L-appoġġ għall-intervent tal-Unjoni f'dan il-qasam ġie espress mill-Kunsill60 u mill-Parlament Ewropew61. Barra minn hekk, fl-2017, disa' Stati Membri ffirmaw id-Dikjarazzjoni EuroHPC62, ftehim bejn ħafna gvernijiet fejn jintrabtu li jikkollaboraw mal-Kummissjoni biex jibnu u jiskjeraw HPC u infrastrutturi tad-data tal-ogħla livell fl-Ewropa li jkunu disponibbli fl-Unjoni kollha għall-komunitajiet xjentifiċi, is-sħab pubbliċi u privati.

(17)  L-appoġġ għall-intervent tal-Unjoni f'dan il-qasam ġie espress mill-Kunsill60 u mill-Parlament Ewropew61. Barra minn hekk, fl-2017, disa' Stati Membri ffirmaw id-Dikjarazzjoni EuroHPC62, ftehim bejn ħafna gvernijiet fejn jintrabtu li jikkollaboraw mal-Kummissjoni biex jibnu u jutilizzaw infratstrutturi tad-data u HPC tal-ogħla livell fl-Ewropa li jkunu disponibbli fl-Unjoni kollha għall-komunitajiet xjentifiċi, is-sħab pubbliċi u privati u jsaħħu l-valur miżjud tal-UE.

__________________

__________________

60

60

61

61

62

62

Emenda    27

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Għall-objettiv speċifiku tal-computing ta' prestazzjoni għolja, impriża konġunta titqies l-iktar mekkaniżmu ta' implimentazzjoni adattat, b'mod partikolari biex tikkoordina l-istrateġiji nazzjonali u tal-Unjoni u l-investimenti fl-infrastruttura tal-computing ta' prestazzjoni għolja u r-riċerka u l-iżvilupp, biex tiġbor flimkien ir-riżorsi minn fondi pubbliċi u privati, u biex jissalvagwardja l-interessi ekonomiċi u strateġiċi tal-Unjoni63. Barra minn hekk, iċ-ċentri tal-kompetenzi tal-computing ta' prestazzjoni għolja fl-Istati Membri se jipprovdu servizzi ta' computing ta' prestazzjoni għolja lill-industrija, lill-korpi akkademiċi u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

(18)  Għall-objettiv speċifiku tal-computing ta' prestazzjoni għolja, impriża konġunta titqies l-iktar mekkaniżmu ta' implimentazzjoni adattat, b'mod partikolari biex tikkoordina l-istrateġiji nazzjonali u tal-Unjoni u l-investimenti fl-infrastruttura tal-computing ta' prestazzjoni għolja u r-riċerka u l-iżvilupp, biex tiġbor flimkien ir-riżorsi minn fondi pubbliċi u privati, u biex jissalvagwardja l-interessi ekonomiċi u strateġiċi tal-Unjoni63. Barra minn hekk, iċ-ċentri tal-kompetenzi tal-computing ta' prestazzjoni għolja fl-Istati Membri se jipprovdu servizzi ta' computing ta' prestazzjoni għolja lill-industrija, inklużi l-SMEs u n-negozji ġodda, lid-dinja akkademika u l-amministrazzjonijiet pubbliċi stabbiliti fl-Unjoni.

__________________

__________________

63 Il-valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja d-dokument "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta EuroHPC)https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Il-valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja d-dokument "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta EuroHPC)https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Emenda    28

Proposta għal regolament

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  L-iżvilupp tal-kapaċità relatata mal-intelliġenza artifiċjali huwa xprun kruċjali għat-trasformazzjoni diġitali tal-industrija kif ukoll tas-settur pubbliku. Fil-fabbriki, fl-applikazzjonijiet fil-fond tal-baħar, fid-djar, fl-ibliet u fl-isptarijiet qegħdin jintużaw robots dejjem aktar awtonomi. Il-pjattaformi kummerċjali tal-intelliġenza artifiċjali, mill-ittestjar inbidlu għall-applikazzjonijiet reali fis-saħħa u l-ambjent; il-manifatturi ewlenin kollha tal-karozzi qegħdin jiżviluppaw karozzi mingħajr sewwieq, u tekniki ta' apprendiment awtomatiku jinsabu fil-qalba tal-pjattaformi tal-web ewlenin kollha u fl-applikazzjonijiet tal-big data.

(19)  L-iżvilupp tal-kapaċità relatata mal-intelliġenza artifiċjali huwa xprun kruċjali għat-trasformazzjoni diġitali tal-industrija kif ukoll tas-settur pubbliku. Fil-fabbriki, fl-applikazzjonijiet fil-fond tal-baħar, fid-djar, fl-ibliet u fl-isptarijiet qegħdin jintużaw robots dejjem aktar awtonomi. Il-pjattaformi kummerċjali tal-intelliġenza artifiċjali, mill-ittestjar inbidlu għall-applikazzjonijiet reali fis-saħħa u l-ambjent; il-manifatturi ewlenin kollha tal-karozzi qegħdin jiżviluppaw karozzi mingħajr sewwieq, u tekniki ta' apprendiment awtomatiku jinsabu fil-qalba tal-pjattaformi tal-web ewlenin kollha u fl-applikazzjonijiet tal-big data. Sabiex jinħolqu l-aħjar kundizzjonijiet ta' qafas biex jitrawmu dawn it-teknoloġiji ġodda fl-Ewropa, l-Unjoni jeħtieġ li żżid il-prinċipju tal-innovazzjoni fil-proċess tat-tfassil tal-politika tagħha.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19a)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar id-diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea, il-Parlament Ewropew ġibed l-attenzjoni għall-impatt tal-ostakoli lingwistiċi fuq l-industrija u d-diġitalizzazzjoni tagħha. F'dan il-kuntest, l-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-lingwa bbażati fuq l-Intelliġenza Artifiċjali fuq skala kbira, bħat-traduzzjoni awtomatika, ir-rikonoxximent tad-diskors, l-analitika tat-test tal-big data, is-sistemi ta' djalogu u tat-tweġib tal-mistoqsijiet huma essenzjali biex tiġi ppreservata d-diversità lingwistika, tiġi żgurata l-inklużività u tiġi permessa l-komunikazzjoni bejn il-bnedmin u bejn il-bniedem u l-magni.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19b)  L-iżvilupp dejjem aktar rapidu tar-robots li jitgħallmu waħedhom u tal-intelliġenza artifiċjali, kif ukoll il-kapaċità tagħhom li jimmultiplikaw l-għarfien u l-kontenut tat-tagħlim fi ftit sekondi, jagħmilha diffiċli biex wieħed ibassar kwalunkwe stadju ta' żvilupp minn hawn u tmiem il-Programm fl-2027. Konsegwentement, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lil din ix-xejra diġitali li qed tevolvi malajr u, jekk ikun applikabbli, tadatta l-objettivi tal-programm ta' ħidma malajr, skont il-każ.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Premessa 19c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19c)  Fid-dawl tad-domanda dejjem akbar, min-naħa tal-industrija Ewropea, għal soluzzjonijiet robotiċi ta' intelliġenza artifiċjali u l-importanza li tiġi evitata diskrepanza sinifikanti fl-investiment f'dan il-qasam, jenħtieġ li l-objettivi tal-Programm dwar l-intelliġenza artifiċjali jinkludu r-robotika mħaddma bl-intelliġenza artifiċjali.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Premessa 19d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19d)  Jenħtieġ li l-prodotti u s-servizzi bbażati fuq l-intelliġenza artifiċjali jkunu faċli biex jintużaw, legalment konformi b'mod awtomatiku u jagħtu aktar għażla u informazzjoni lill-konsumaturi, b'mod partikolari dwar il-kwalità tal-prodotti u s-servizzi.

Emenda    33

Proposta għal regolament

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  Id-disponibbiltà ta' settijiet tad-data fuq skala kbira u l-faċilitajiet tal-ittestjar u tal-esperimentazzjoni għandhom importanza kbira għall-iżvilupp tal-intelliġenza artifiċjali.

(20)  Id-disponibbiltà ta' settijiet tad-data fuq skala kbira u l-faċilitajiet tal-ittestjar u tal-esperimentazzjoni biex tiġi żgurata s-sikurezza tas-suq intern fejn tintuża l-intelliġenza artifiċjali kif ukoll l-aċċess għall-estrazzjoni ta' testi u ta' data, hija ta' importanza kbira għall-iżvilupp tal-intelliġenza artifiċjali, inklużi t-teknoloġiji lingwistiċi.

Emenda    34

Proposta għal regolament

Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a)  Fil-25 ta' April 2018, il-Kummissjoni impenjat ruħha li tipproponi approċċ Ewropew billi tiżviluppa abbozz ta' linji gwida dwar l-intelliġenza artifiċjali f'kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati fil-qafas tal-Alleanza Ewropea għall-Intelliġenza Artifiċjali, grupp ta' esperti fl-intelliġenza artifiċjali, sabiex tingħata spinta lill-applikazzjonijiet u n-negozji tal-intelliġenza artifiċjali fl-Ewropa.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(21)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea64, il-Parlament Ewropew enfasizza l-importanza ta' approċċ komuni Ewropew dwar iċ-ċibersigurtà, filwaqt li rrikonoxxa l-ħtieġa li titqajjem il-kuxjenza u jqis li r-reżiljenza ċibernetika bħala responsabbiltà kruċjali għall-mexxejja tan-negozju u għal dawk li jfasslu l-politika nazzjonali u dik Ewropea dwar is-sigurtà industrijali.

(21)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea64, il-Parlament Ewropew enfasizza l-importanza ta' approċċ komuni Ewropew dwar iċ-ċibersigurtà, filwaqt li rrikonoxxa l-ħtieġa li titqajjem il-kuxjenza u jqis li r-reżiljenza ċibernetika bħala responsabbiltà kruċjali għall-mexxejja tan-negozju u għal dawk li jfasslu l-politika nazzjonali u dik Ewropea dwar is-sigurtà industrijali, kif ukoll l-implimentazzjoni tas-sigurtà u l-privatezza b'mod awtomatiku u bid-disinn.

__________________

__________________

64 Id-Dokument ref. A8-0183/2017, jinsab: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//MT

64 Id-Dokument ref. A8-0183/2017, jinsab fuq: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//MT

Emenda    36

Proposta għal regolament

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  Iċ-ċibersigurtà hija sfida għall-Unjoni kollha li ma tistax tibqa' tiġi indirizzata biss b'inizjattivi nazzjonali frammentati. Il-kapaċità taċ-ċibersigurtà tal-Ewropa għandha tissaħħaħ biex tagħti lill-Ewropa l-kapaċitajiet meħtieġa sabiex tipproteġi liċ-ċittadini u n-negozji tagħha minn theddid ċibernetiku. Barra minn hekk, il-konsumaturi jenħtieġ li jkunu protetti meta jużaw il-prodotti konnessi li jistgħu jiġu aċċessi b'mod illegali u jikkompromettu s-sikurezza tagħhom. Dan jenħtieġ li jinkiseb flimkien mal-Istati Membri u s-settur privat billi jiġu żviluppati proġetti ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-Ewropa fiċ-ċibersigurtà u fl-istess ħin tiġi żgurata l-koordinazzjoni bejn dawn il-proġetti u b'dan il-mod jiġi żgurat l-iskjerament tal-aħħar soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà fl-ekonomija kollha, kif ukoll permezz tal-aggregazzjoni tal-kompetenzi f'dan il-qasam biex jiġu żgurati l-massa kritika u l-eċċellenza.

(22)  Iċ-ċibersigurtà hija sfida għall-Unjoni kollha li ma tistax tibqa' tiġi indirizzata biss b'inizjattivi nazzjonali frammentati. Il-kapaċità taċ-ċibersigurtà tal-Ewropa jenħtieġ li tissaħħaħ biex tagħti lill-Ewropa l-kapaċitajiet meħtieġa sabiex tipproteġi liċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet pubbliċi u n-negozji minn theddid ċibernetiku. Barra minn hekk, il-konsumaturi jenħtieġ li jkunu protetti meta jużaw il-prodotti konnessi li jistgħu jiġu aċċessi b'mod illegali u jikkompromettu s-sikurezza tagħhom. Dan jenħtieġ li jinkiseb flimkien mal-Istati Membri u s-settur privat billi jiġu żviluppati proġetti ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-Ewropa fiċ-ċibersigurtà u fl-istess ħin tiġi żgurata l-koordinazzjoni bejn dawn il-proġetti u b'dan il-mod jiġi żgurat l-iskjerament tal-aħħar soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà fl-ekonomija kollha, kif ukoll permezz tal-aggregazzjoni tal-kompetenzi f'dan il-qasam biex jiġu żgurati l-massa kritika u l-eċċellenza.

Emenda    37

Proposta għal regolament

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  F'Settembru 2017, il-Kummissjoni ressqet pakkett ta' inizjattivi65 li jistabbilixxu approċċ komprensiv tal-Unjoni għaċ-ċibersigurtà, bil-għan li jissaħħu l-kapaċitajiet tal-Ewropa biex tilqa' l-attakki ċibernetiċi u t-theddid u biex issaħħaħ il-kapaċità industrijali u teknoloġika f'dan il-qasam.

(23)  F'Settembru 2017, il-Kummissjoni ressqet pakkett ta' inizjattivi65 li jistabbilixxu approċċ komprensiv tal-Unjoni għaċ-ċibersigurtà, bil-għan li jissaħħu l-kapaċitajiet tal-Ewropa biex tilqa' għall-attakki ċibernetiċi u t-theddid, iżżid ir-reżiljenza ċibernetika u biex issaħħaħ il-kapaċità industrijali u teknoloġika f'dan il-qasam.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Emenda    38

Proposta għal regolament

Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a)  Bħala kwistjoni ta' prinċipju, jenħtieġ li s-soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà jkun fihom standards ta' sigurtà u sikurezza bħala parametri tad-disinn ewlenin skont it-teknoloġija avvanzata disponibbli u l-prinċipji ta' "sigurtà mid-disinn" u "sigurtà b'mod awtomatiku".

Emenda    39

Proposta għal regolament

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24)  Il-fiduċja hija prerekwiżit biex is-Suq Uniku Diġitali jiffunzjona. It-teknoloġiji taċ-ċibersigurtà bħall-identitajiet diġitali, il-kriptografija jew is-sejbien ta' intrużjoni, u l-applikazzjoni tagħhom f'oqsma bħall-finanzi, l-industrija 4.0, l-enerġija, it-trasport, il-kura tas-saħħa, jew il-gvern elettroniku huma essenzjali għas-salvagwardja tas-sigurtà u l-fiduċja tal-attività online u t-tranżazzjonijiet miċ-ċittadini, mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u mill-kumpaniji.

(24)  Il-fiduċja hija prerekwiżit biex is-Suq Uniku Diġitali jiffunzjona. It-teknoloġiji taċ-ċibersigurtà bħat-teknoloġija tar-reġistru distribwit, l-identitajiet diġitali, il-kriptografija, il-kriptaġġ jew is-sejbien ta' intrużjoni, u l-applikazzjoni tagħhom f'oqsma bħall-finanzi, l-industrija 4.0, il-loġistika, l-enerġija, it-trasport, it-turiżmu, il-kura tas-saħħa, jew il-gvern elettroniku huma essenzjali għas-salvagwardja tas-sigurtà, it-trasparenza u l-fiduċja tal-attività online, inklużi l-pjattaformi 5G, u t-tranżazzjonijiet miċ-ċittadini, mill-amministrazzjonijiet pubbliċi u mill-kumpaniji.

Emenda    40

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Fil-konklużjonijiet tiegħu tad-19 ta' Ottubru 2017, il-Kunsill Ewropew saħaq li biex tinbena Ewropa Diġitali b'suċċess, l-Unjoni teħtieġ b'mod partikolari swieq tax-xogħol, kif ukoll sistemi ta' taħriġ u ta' edukazzjoni li jkunu adattati għall-era diġitali u li hemm il-ħtieġa li jsir investiment fil-ħiliet diġitali, sabiex tingħata s-setgħa u l-awtorità lill-Ewropej kollha;

(25)  Fil-konklużjonijiet tiegħu tad-19 ta' Ottubru 2017, il-Kunsill Ewropew saħaq li biex tinbena Ewropa Diġitali b'suċċess, l-Unjoni teħtieġ b'mod partikolari swieq tax-xogħol, kif ukoll sistemi ta' taħriġ u ta' edukazzjoni li jkunu adattati għall-era diġitali u li hemm il-ħtieġa li jsir investiment fl-iżvilupp tal-ħiliet diġitali u li jtijieb il-litteriżmu diġitali, sabiex tingħata s-setgħa u l-awtorità lill-Ewropej kollha b'approċċ integrat;

Emenda    41

Proposta għal regolament

Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(26a)  Fid-dawl tal-bżonn ta' approċċ olistiku, jenħtieġ li l-Programm iqis ukoll l-oqsma tal-inklużjoni, il-kwalifiki, it-taħriġ u l-ispeċjalizzazzjoni li, flimkien ma' kompetenzi diġitali avvanzati, huma deċiżivi għall-ħolqien ta' valur miżjud fis-soċjetà tal-għarfien.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(27)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea67, il-Parlament Ewropew stqarr li l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-apprendiment tul il-ħajja huma l-pedament tal-koeżjoni soċjali f'soċjetà diġitali.

(27)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea67, il-Parlament Ewropew stqarr li l-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja huma l-pedament tal-koeżjoni soċjali f'soċjetà diġitali. Barra minn hekk, huwa talab li l-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi tkun inkorporata fl-inizjattivi diġitali kollha, filwaqt li enfasizza l-ħtieġa li tiġi indirizzata d-diskrepanza gravi bejn is-sessi fis-settur tal-ICT, peress li dan huwa essenzjali għat-tkabbir u l-prosperità fit-tul tal-Ewropa;

__________________

__________________

67 Id-Dokument ref. A8-0183/2017, jinsab: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//MT

67 Id-Dokument ref. A8-0183/2017, jinsab fuq: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//MT

Emenda    43

Proposta għal regolament

Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(27a)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa fl-era diġitali, il-Parlament Ewropew enfasizza l-ħtieġa li tinġabar data diżaggregata skont is-sessi dwar l-użu tal-ICT, u li jiġu żviluppati miri, indikaturi u punti ta' riferiment biex jiġi segwit il-progress tal-aċċess tan-nisa għall-ICT u jiġu promossi eżempji tal-aħjar prattiki fost il-kumpaniji;

Emenda    44

Proposta għal regolament

Premessa 27b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(27b)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Diċembru 2015, "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali", il-Parlament Ewropew appoġġa bis-sħiħ u ħeġġeġ kultura intraprenditorjali diġitali għan-nisa, kif ukoll l-integrazzjoni u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà tal-informazzjoni.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  It-teknoloġiji diġitali avvanzati appoġġati minn dan il-Programm, bħall-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà u l-intelliġenza artifiċjali huma issa maturi biżżejjed biex jimxu lil hinn mill-arena tar-riċerka u jiġu skjerati, implimentati u mkabbra fil-livell tal-Unjoni. Bħal kif l-iskjerament ta' dawn it-teknoloġiji jirrikjedu rispons mill-Unjoni hekk ukoll titlob id-dimensjoni tal-ħiliet. Hemm bżonn li l-opportunitajiet ta' taħriġ f'ħiliet diġitali avvanzati jaraw espansjoni, żieda u jsiru aċċessibbli fl-UE kollha. Nuqqas ta' dan jista' jimpedixxi l-iskjerament bla xkiel tat-teknoloġiji diġitali avvanzati u jfixkel il-kompetittività globali tal-ekonomija tal-Unjoni. L-azzjonijiet appoġġati minn dan il-programm huma komplimentari għal dawk appoġġati mill-FSE, mill-FEŻR u mill-programmi ta' Orizzont Ewropa.

(28)  It-teknoloġiji diġitali avvanzati appoġġati minn dan il-Programm, bħall-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà, il-cloud computing, il-protezzjoni tad-data u l-governanza tal-informazzjoni u l-intelliġenza artifiċjali huma issa maturi biżżejjed biex jimxu lil hinn mill-arena tar-riċerka u jiġu introdotti, implimentati u mkabbra fil-livell tal-Unjoni. Daqs kemm l-użu ta' dawn it-teknoloġiji jirrikjedi rispons mill-Unjoni, daqstant ieħor titlob id-dimensjoni tal-ħiliet. Hemm bżonn li l-opportunitajiet ta' tagħlim u ta' taħriġ f'ħiliet diġitali avvanzati jaraw espansjoni, żieda u jsiru aċċessibbli fl-UE kollha. In-nuqqas ta' dan jista' jimpedixxi l-introduzzjoni bla xkiel tat-teknoloġiji diġitali avvanzati u jfixkel il-kompetittività globali tal-ekonomija tal-Unjoni. L-azzjonijiet appoġġati minn dan il-programm huma komplimentarji għal dawk appoġġati mill-FSE, mill-FEŻR, mill-ERASMUS u mill-programmi ta' Orizzont Ewropa.

Emenda    46

Proposta għal regolament

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29)  L-immodernizzar tal-amministrazzjonijiet u s-servizzi pubbliċi permezz ta' mezzi diġitali huwa kruċjali biex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-industrija u ċ-ċittadini b'mod ġenerali billi jitħaffu aktar l-interazzjonijiet tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi u jsiru aktar konvenjenti u irħas, kif ukoll billi tiżdied l-effiċjenza u l-kwalità tas-servizzi pprovduti liċ-ċittadini u lill-kumpaniji. Peress li għadd ta' servizzi ta' interess pubbliku diġà għandhom dimensjoni tal-Unjoni, l-appoġġ għall-implimentazzjoni u l-iskjerament tagħhom fil-livell tal-Unjoni għandu jiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji jibbenefikaw mill-aċċess għal servizzi diġitali ta' kwalità għolja fl-Ewropa kollha.

(29)  L-immodernizzar tal-amministrazzjonijiet u s-servizzi pubbliċi permezz ta' mezzi diġitali huwa kruċjali biex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq iċ-ċittadini u l-industrija billi jitħaffu aktar l-interazzjonijiet tagħhom mal-awtoritajiet pubbliċi u jsiru aktar konvenjenti u irħas, kif ukoll billi tiżdied l-effiċjenza, it-trasparenza u l-kwalità tas-servizzi pprovduti liċ-ċittadini u lill-kumpaniji, filwaqt li fl-istess ħin tiżdied l-effiċjenza tal-infiq pubbliku. Peress li għadd ta' servizzi ta' interess pubbliku diġà għandhom dimensjoni tal-Unjoni, l-appoġġ għall-implimentazzjoni u l-użu tagħhom fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li jiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-aċċess għal servizzi diġitali multilingwi ta' kwalità għolja fl-Ewropa kollha. Huwa importanti wkoll li dawn is-servizzi jkunu aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltà.

Emenda    47

Proposta għal regolament

Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(29a)  Id-diġitalizzazzjoni tista' tiffaċilita u ttejjeb l-aċċessibbiltà mingħajr ostakoli għal kulħadd, inklużi l-persuni anzjani, il-persuni b'mobbiltà mnaqqsa jew b'diżabbiltà u dawk f'żoni remoti jew rurali.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(30)  It-trasformazzjoni diġitali tal-oqsma ta' interess pubbliku bħalma huma l-kura tas-saħħa68, il-mobilità, il-ġustizzja, il-monitoraġġ ambjentali/tad-dinja, l-edukazzjoni u l-kultura tirrikejdi l-kontinwazzjoni u l-espansjoni tal-Infrastrutturi ta' Servizz Diġitali, li jagħmlu possibbli l-skambju sikur tad-data transfruntiera u jrawmu l-iżvilupp nazzjonali. Il-koordinazzjoni tagħhom skont dan ir-Regolament tikseb bl-aħjar mod il-potenzjal għall-isfruttar ta' sinerġiji.

(30)  It-trasformazzjoni diġitali tal-oqsma ta' interess pubbliku bħalma huma l-kura tas-saħħa68, il-mobbiltà, il-ġustizzja, il-monitoraġġ ambjentali/tad-dinja, is-sigurtà, it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju, l-infrastruttura tal-enerġija, l-edukazzjoni u t-taħriġ u l-kultura tirrikjedi l-kontinwazzjoni, l-aġġornament u l-espansjoni tal-Infrastrutturi ta' Servizzi Diġitali, li jagħmlu possibbli l-iskambju sigur tad-data u informazzjoni transfruntiera u multilingwi u jrawmu l-iżvilupp nazzjonali. Il-koordinazzjoni tagħhom skont dan ir-Regolament tikseb bl-aħjar mod il-potenzjal għall-isfruttar ta' sinerġiji u għall-iżgurar tal-komplementarjetà. It-trasformazzjoni diġitali madankollu jenħtieġ li tqis li - minħabba raġunijiet varji - xi ċittadini mhumiex qed jieħdu sehem fiha, u n-netwerks jenħtieġ li jiġu appoġġati biex ikomplu jinfurmaw lil dawk iċ-ċittadini, jgħinuhom jibqgħu fil-pussess sħiħ tad-drittijiet tagħhom u tal-parteċipazzjoni tagħhom fid-dmirijiet soċjali u ċiviċi kollha.

_________________

_________________

68 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/MT/COM-2018-233-F1-MT-MAIN-PART-1.PDF

68 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/MT/COM-2018-233-F1-MT-MAIN-PART-1.PDF

Emenda    49

Proposta għal regolament

Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30a)  Fi kwalunkwe każ it-trasformazzjoni diġitali f'dan is-settur trid tippermetti liċ-ċittadini Ewropej jaċċessaw id-data tagħhom, jużawha u jimmaniġġjawha b'mod sigur fuq livell transfruntier, irrispettivament minn fejn ikunu ċ-ċittadini u d-data;

Emenda    50

Proposta għal regolament

Premessa 30b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30b)  L-introduzzjoni u l-aċċess għat-teknoloġiji avvanzati fl-oqsma ta' interess pubbliku, bħall-edukazzjoni, ukoll jirrikjedu taħriġ fil-ħiliet meħtieġ biex isir użu minn dawn it-teknoloġiji. Għalhekk, l-objettivi inklużi fl-Objettiv Speċifiku 8 jenħtieġ ukoll li jkopru programmi tat-taħriġ għal dawk il-persuni li se jkunu qed jużaw it-teknoloġiji avvanzati.

Emenda    51

Proposta għal regolament

Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32)  Il-modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-Istrateġija għas-Suq Uniku Diġitali. L-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija enfasizzat il-ħtieġa biex tissaħħaħ it-trasformazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi u biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkollhom aċċess faċli, affidabbli, u bla xkiel għas-servizzi pubbliċi.

(32)  Il-modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-Istrateġija għas-Suq Uniku Diġitali. L-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija enfasizzat il-ħtieġa biex tissaħħaħ it-trasformazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi u biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkollhom aċċess faċli, affidabbli, sigur, bla xkiel u inklużiv għas-servizzi pubbliċi.

Emenda    52

Proposta għal regolament

Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33)  L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir ippubblikat mill-Kummissjoni fl-201769 juri li l-kwalità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej għandha impatt dirett fuq l-ambjent ekonomiku u għalhekk hija kruċjali għall-istimulazzjoni tal-produttività, tal-kompetittività, tal-kooperazzjoni ekonomika, tat-tkabbir u tal-impjiegi. B'mod partikolari, l-amministrazzjoni pubblika effiċjenti u trasparenti u s-sistemi ġudizzjarji effettivi huma meħtieġa biex jappoġġaw it-tkabbir ekonomiku u jwasslu servizzi ta' kwalità għolja lid-ditti u liċ-ċittadini.

(33)  L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir ippubblikat mill-Kummissjoni fl-201769 juri li l-kwalità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej għandha impatt dirett fuq l-ambjent ekonomiku u għalhekk hija kruċjali għall-istimulazzjoni tal-produttività, tal-kompetittività, tal-kooperazzjoni ekonomika, tat-tkabbir sostenibbli, tal-impjiegi u tax-xogħol ta' kwalità għolja. B'mod partikolari, l-amministrazzjoni pubblika effiċjenti u trasparenti u s-sistemi ġudizzjarji effettivi huma meħtieġa biex jappoġġaw it-tkabbir ekonomiku u jwasslu servizzi ta' kwalità għolja lid-ditti u liċ-ċittadini.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final.

69 COM(2016) 725 final.

Emenda    53

Proposta għal regolament

Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34)  L-interoperabbiltà tas-servizzi pubbliċi Ewropej tikkonċerna l-livelli kollha tal-amministrazzjoni: Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali. Barra t-tneħħija tal-ostakoli għal funzjonament tas-Suq Uniku, l-interoperabbiltà tiffaċilita l-implimentazzjoni b'suċċess tal-politiki u toffri potenzjal kbir biex jiġu evitati l-ostakoli elettroniċi transfruntiera, tiżgura aktar l-apparizzjoni ta' servizzi pubbliċi komuni ġodda jew il-konsolidazzjoni ta' servizzi pubbliċi komuni li għadhom qed jiġu żviluppati fil-livell tal-Unjoni. Sabiex tiġi eliminata l-frammentazzjoni tas-servizzi Ewropej, biex jiġu sostnuti l-libertajiet fundamentali u r-rikonoxximent reċiproku operattiv fl-UE, jenħtieġ li jiġi promoss approċċ olistiku transsettorjali u transfruntier lejn l-interoperabbiltà bl-aktar mod effettiv, u bl-aktar mod responsiv għall-utenti finali. Dan jimplika li l-interoperabbiltà trid tinftiehem f'sens wiesa' li jinfirex minn saffi tekniċi għal saffi ġuridiċi u li jinkludi elementi ta' politika f'dan il-qasam. Għaldaqstant, il-firxa ta' attivitajiet imorru lil hinn miċ-ċiklu tal-ħajja normali ta' soluzzjonijiet biex tinkludi l-elementi kollha ta' intervent li jappoġġaw il-kundizzjonijiet ta' qafas meħtieġa għall-interoperabilità sostnuta b'mod ġenerali.

(34)  L-interoperabbiltà tas-servizzi pubbliċi Ewropej tikkonċerna l-livelli kollha tal-amministrazzjoni: tal-Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali. Barra t-tneħħija tal-ostakoli għall-funzjonament tas-Suq Uniku, l-interoperabbiltà tiffaċilita l-kooperazzjoni transfruntiera, l-allinjament ta' standards komuni, l-implimentazzjoni b'suċċess tal-politiki u toffri potenzjal kbir biex jiġu evitati l-ostakoli elettroniċi u lingwistiċi transfruntiera, tnaqqas il-burokrazija u tkompli tiżgura l-ħolqien ta' servizzi pubbliċi komuni ġodda jew il-konsolidazzjoni ta' servizzi pubbliċi komuni li għadhom qed jiġu żviluppati fil-livell tal-Unjoni kif ukoll tipprevjeni l-ħżin doppju bla bżonn. Sabiex tiġi eliminata l-frammentazzjoni tas-servizzi Ewropej, biex jiġu sostnuti l-libertajiet fundamentali u r-rikonoxximent reċiproku operattiv fl-UE, jenħtieġ li jiġi promoss approċċ transsettorjali u transfruntier olistiku u teknoloġikament newtrali lejn l-interoperabbiltà bl-aktar mod effettiv, u bl-aktar mod responsiv għall-utenti finali u dan jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tad-data. Dan jimplika li l-interoperabbiltà trid tinftiehem f'sens wiesa' li jinfirex mill-aspetti tekniċi sal-aspetti ġuridiċi u li jinkludi elementi ta' politika f'dan il-qasam. Għaldaqstant, il-firxa ta' attivitajiet tmur lil hinn miċ-ċiklu tal-ħajja normali ta' soluzzjonijiet biex tinkludi l-elementi kollha ta' intervent li jappoġġaw il-kundizzjonijiet ta' qafas meħtieġa għall-interoperabilità sostnuta b'mod ġenerali.

Emenda    54

Proposta għal regolament

Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(34a)  Fis-6 ta' Ottubru 2017 f'Tallinn, il-Ministri tal-UE ddikjaraw li l-istrateġija diġitali Ewropea jenħtieġ li tkun ibbażata fuq il-kollaborazzjoni u l-interoperabbiltà, inkluż l-użu ta' politiki ta' liċenzjar miftuħ u standards miftuħa. Il-programm, għalhekk, jenħtieġ li jinkoraġġixxi soluzzjonijiet ta' sorsi miftuħa sabiex jippermetti użu mill-ġdid, iżid il-fiduċja u jiżgura t-trasparenza. Dan ikollu impatt pożittiv fuq is-sostenibbiltà tal-proġetti ffinanzjati.

Emenda    55

Proposta għal regolament

Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(37)  F'April 2016, il-Kummissjoni adottat l-inizjattiva dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea biex tiżgura li "kull industrija fl-Ewropa, ikun xi jkun is-settur tagħha, tinsab fejn tinsab, u irrispettivament mid-daqs tagħha, tkun tista' tibbenefika b'mod sħiħ mill-innovazzjonijiet diġitali".71

(37)  F'April 2016, il-Kummissjoni adottat l-inizjattiva dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea biex tiżgura li "kull industrija fl-Ewropa, ikun xi jkun is-settur tagħha, tinsab fejn tinsab, u irrispettivament mid-daqs tagħha, tkun tista' tibbenefika b'mod sħiħ mill-innovazzjonijiet diġitali". Dan huwa partikolarment rilevanti għall-intrapriżi żgħar u medji fis-setturi kulturali u kreattivi.

__________________

 

71

 

Emenda    56

Proposta għal regolament

Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(39)  L-ilħuq tal-objettivi fil-mira jista'jirrikjedi l-ingranaġġ tal-potenzjal ta' teknoloġiji komplimentari f'oqsma ta' netwerking u computing, kif ġie ddikjarat fil-Komunikazzjoni "Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea"73 li tirrikonoxxi "id-disponibbiltà ta' infrastruttura ta' netwerking u cloud ta' klassi dinjija" bħala ingredjent essenzjali għad-diġitalizzazzjoni tal-industrija.

(39)  L-ilħuq tal-objettivi fil-mira jista'jirrikjedi li jiġi llevat il-potenzjal ta' teknoloġiji komplimentari f'oqsma ta' netwerking u computing, kif ġie ddikjarat fil-Komunikazzjoni "Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea"73 li tirrikonoxxi "id-disponibbiltà ta' infrastruttura ta' netwerking u cloud ta' klassi dinjija" bħala komponent essenzjali għad-diġitalizzazzjoni tal-industrija.

__________________

__________________

73 COM (2016) 180 final: Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea – Ingawdu l-benefiċċji kollha ta' suq uniku diġitali.

73 COM (2016) 180 final: Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea – Ingawdu l-benefiċċji kollha ta' suq uniku diġitali.

Emenda    57

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40)  Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR), applikabbli minn Mejju 2018 'il quddiem, billi jipprovdi sett wieħed ta' regoli applikabbli direttament fl-ordnijiet ġuridiċi tal-Istati Membri, se jiggarantixxi l-fluss ħieles tad-data personali bejn l-Istati Membri tal-UE u jsaħħaħ il-fiduċja u s-sigurtà tal-individwi, żewġ elementi indispensabbli għal Suq Uniku Diġitali reali. Għalhekk l-azzjonijiet meħuda taħt dan il-Programm, meta dawn ikunu jinvolvu l-ipproċessar tad-data personali, jenħtieġ li jappoġġaw l-applikazzjoni tal-GDPR, pereżempju, fil-qasam tal-intelliġenza artifiċjali u fit-teknoloġija ta' katina ta' blokok ta' tranżazzjonijiet.

(40)  Ir-Regolament (UE) 2016/679, billi jipprovdi sett wieħed ta' regoli applikabbli direttament fl-ordnijiet ġuridiċi tal-Istati Membri, jiggarantixxi l-fluss ħieles tad-data personali bejn l-Istati Membri tal-UE u jsaħħaħ il-fiduċja u s-sigurtà tal-individwi, żewġ elementi indispensabbli għal Suq Uniku Diġitali reali. Għalhekk l-azzjonijiet kollha meħuda taħt dan il-Programm, meta dawn ikunu jinvolvu l-ipproċessar tad-data personali, jenħtieġ li jkunu f'konformità sħiħa ma' dak ir-Regolament. Dawn jenħtieġ li jappoġġaw b'mod speċjali l-iżvilupp ta' teknoloġiji diġitali li jikkonformaw mal-obbligi tal-"protezzjoni tad-data mit-tfassil" li huma vinkolanti skont dak ir-Regolament, kif ukoll l-obbligi tad-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, sa fejn l-ipproċessar jinvolvi data ta' komunikazzjoni elettronika.Dawn jenħtieġ li jappoġġaw b'mod speċjali l-iżvilupp ta' teknoloġiji diġitali li jikkonformaw mal-obbligi tal-"protezzjoni tad-data mit-tfassil" li huma vinkolanti skont il-GDPR.

 

_________________

 

1a Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

Emenda    58

Proposta għal regolament

Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(41)  Il-Programm jenħtieġ li jiġi implimentat b'rispett sħiħ tal-qafas internazzjonali u tal-UE għall-protezzjoni u l-infurzar tal-proprjetà intellettwali. Il-protezzjoni effettiva tal-proprjetà intellettwali tilgħab rwol ewlieni fl-innovazzjoni u għalhekk huwa meħtieġ l-implimentazzjoni effettiva tal-Programm.

(41)  Il-Programm jenħtieġ li jiġi implimentat b'rispett sħiħ tal-qafas internazzjonali u tal-UE għall-protezzjoni u l-infurzar tal-proprjetà intellettwali. Il-protezzjoni effettiva tal-proprjetà intellettwali għandha rwol ewlieni fl-innovazzjoni u biex jinżamm il-valur miżjud Ewropew u għalhekk hija meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva tal-Programm.

Emenda    59

Proposta għal regolament

Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(42)  Il-korpi li jimplimentaw dan il-Programm għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u mal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tirrigwarda l-ġestjoni tal-informazzjoni, b'mod partikolari informazzjoni mhux klassifikata sensittiva u informazzjoni klassifikata tal-UE.

(42)  Sa fejn il-korpi li jimplimentaw dan il-Programm jittrattaw informazzjoni sensittiva u mhux klassifikata jew informazzjoni klassifikata tal-Unjoni, jenħtieġ li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet rilevanti stabbiliti fl-atti tal-Unjoni jew fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li jirrigwardaw il-ġestjoni tal-informazzjoni, fejn applikabbli.

Emenda    60

Proposta għal regolament

Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(43)  Filwaqt li jirrifletti dwar l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex jimplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex jintegra l-azzjonijiet klimatiċi u jwassal għall-kisba ta' mira kumplessiva ta' 25 % ta' nfiq tal-baġit tal-UE li jappoġġaw l-objettivi tal-klima74. L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami rilevanti.

(43)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-obbligi tal-Unjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex jintegra l-azzjonijiet klimatiċi u jgħin biex tintlaħaq mira kumplessiva ta' 25 % ta' nfiq tal-baġit tal-UE li jappoġġaw l-objettivi tal-klima74. L-azzjonijiet rilevanti jenħtieġ li jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami rilevanti sabiex tiġi żgurata konformità sħiħa ma' dawn l-obbligi.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, paġna 1

74 COM(2018) 321 final, paġna 1

Emenda    61

Proposta għal regolament

Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(44)  Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li jingħataw is-setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni tal-programmi ta' ħidma sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Programm skont il-prijoritajiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri filwaqt li jiġu żgurati l-konsistenza, it-trasparenza u l-kontinwità tal-azzjoni konġunta mill-Unjoni u l-Istati Membri. Dawn is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 ta r-Regolament (UE) 182/201175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

imħassar

__________________

 

75 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)

 

Emenda    62

Proposta għal regolament

Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(45)  Fil-prinċipju, il-programmi ta' ħidma jenħtieġ li jiġu adottati bħala programmi ta' ħidma pluriennali, tipikament kull sentejn, jew, jekk dan ikun iġġustifikat minn ħtiġijiet marbuta mal-implimentazzjoni tal-programm, bħala programmi ta' ħidma annwali. It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jintgħażlu abbażi tal-kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' ammonti f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut ma' kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju.

(45)  Jenħtieġ li jiġu adottati programmi ta' ħidma bil-għan li jintlaħqu l-objettivi tal-Programm skont il-prijoritajiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri, filwaqt li jiġu żgurati l-konsistenza, it-trasparenza u l-kontinwità tal-azzjoni konġunta min-naħa tal-Unjoni u l-Istati Membri. Fil-prinċipju, il-programmi ta' ħidma jenħtieġ li jiġu adottati kull sentejn, jew, jekk dan ikun iġġustifikat minn ħtiġijiet marbuta mal-implimentazzjoni tal-programm, fuq bażi annwali. It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jintgħażlu abbażi tal-kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' ammonti f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut ma' kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju.

Emenda    63

Proposta għal regolament

Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46)  Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendi tal-Anness II biex jiġu riveduti u/jew ikkomplimentati l-indikaturi. Hu tassew importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(46)  Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendi tal-Annessi I u II biex jiġu riveduti u/jew ikkomplimentati l-indikaturi. Hu tassew importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

Emenda    64

Proposta għal regolament

Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(46a)  Sabiex jiġi żgurat, miżmum u żviluppat finanzjament fit-tul għall-Programm Ewropa Diġitali, dan jirrikjedi regoli komuni tal-UE li huma orjentati lejn il-futur u prokompetittivi sabiex jiġu inċentivati l-investiment u l-innovazzjoni u tiġi ppreservata l-affordabbiltà;

Emenda    65

Proposta għal regolament

Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47)  Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari dawk imsemmija skont l-Artikoli [8], [11], [16], [21], [35], [38] u [47] fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali, il-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, il-libertà tal-intrapriża, il-projbizzjoni tad-diskrimnazzjoni, il-kura tas-saħħa, il-protezzjoni tal-konsumatur u d-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali. Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat mill-Istati Membri bir-rispett ta' dawn id-drittijiet u l-prinċipji.

(47)  Azzjonijiet li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-Programm jenħtieġ li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u josservawil-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari dawk imsemmija skont l-Artikoli [8], [11], [16], [21], [35], [38] u [47] fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali, il-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, il-libertà tal-intrapriża, il-projbizzjoni tad-diskrimnazzjoni, id-diversità lingwistika u d-dritt li wieħed jikkomunika f'xi waħda mil-lingwi tal-UE, il-kura tas-saħħa, il-protezzjoni tal-konsumatur u d-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali. Tali azzjonijiet jenħtieġ li jkunu f'konformità ma' kull obbligu legali inkluż id-dritt internazzjonali u ma' kull deċiżjoni rilevanti tal-Kummissjoni, kif ukoll mal-prinċipji etiċi, li jinkludu l-evitar ta' kwalunkwe ksur tal-integrità tar-riċerka.

Emenda    66

Proposta għal regolament

Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(47a)  F'April 2018 il-Kummissjoni impenjat ruħha1a li tistabbilixxi qafas għall-partijiet interessati u għall-esperti biex jiżviluppaw abbozz ta' linji gwida dwar l-Intelliġenza Artifiċjali f'kooperazzjoni mal-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda; il-Kummissjoni se tappoġġa lill-organizzazzjonijiet tal-konsumatur fil-livell tal-UE u nazzjonali u l-awtoritajiet ta' sorveljanza tal-protezzjoni tad-data biex jibnu fehim tal-applikazzjonijiet li jaħdmu bl-Intelliġenza Artifiċjali bl-input tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għall-Konsumaturi u l-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

 

__________________

 

1a Komunikazzjoni tal-25.4.2018 dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għall-Ewropa, COM(2018)237 final, li tinsab fuq: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_MT.pdf

Emenda    67

Proposta għal regolament

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(48)  Pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-ftehim ŻEE, li jipprevedi l-implimentazzjoni tal-programmi permezz ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. F'dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-drittijiet meħtieġa għall-aċċess, kif ukoll l-aċċess, lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri sabiex jeżerċitaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom b'mod komprensiv.

imħassar

Emenda    68

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali ("il-Programm").

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali ("il-Programm"), li għandu jiġi implimentat għall-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2027.

Emenda    69

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  "Hub ta' Innovazzjoni Diġitali" tfisser entità ġuridika maħtura jew magħżula fi proċedura miftuħa u kompetittiva sabiex twettaq il-kompiti taħt il-Programm, b'mod partikolari billi tipprovdi aċċess għall-għarfien espert teknoloġiku u għall-faċilitajiet ta' esperimentazzjoni, bħal tagħmir u għodod ta' softwer li jippermettu t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija.

(e)  "Hub ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropew" tfisser entità ġuridika eżistenti jew ġdida jew konsorzju ta' entitajiet ġuridiċi maħtura jew magħżula fi proċedura miftuħa, trasparenti u kompetittiva sabiex twettaq il-kompiti taħt il-Programm, b'mod partikolari billi tipprovdi aċċess għall-għarfien espert teknoloġiku u għall-faċilitajiet ta' esperimentazzjoni, bħal tagħmir u għodod ta' softwer li jippermettu t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija, kif ukoll għall-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzi. Il-Hub ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropew għandu jkun miftuħ għan-negozji ta' kull forma u daqs, b'mod partikolari għall-SMEs, in-negozji li qed jespandu u l-amministrazzjonijiet pubbliċi madwar l-Unjoni.

 

Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali Ewropej għandhom jaġixxu ta' punt uniku ta' servizz fejn il-kumpaniji – speċjalment l-SMEs, in-negozji ġodda u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja – jistgħu jirċievu għajnuna biex itejbu n-negozju, il-proċessi ta' produzzjoni, il-prodotti u s-servizzi tagħhom permezz ta' teknoloġija diġitali, li tista' twassal għal valur miżjud. Għaldaqstant il-Hubs għandhom joħolqu netwerk diċentralizzat madwar l-Unjoni li joffri appoġġ lill-kumpaniji biex jiġi żgurat li l-ħiliet tal-impjegati tagħhom jaqblu mal-għarfien espert meħtieġ għall-ġestjoni tat-teknoloġija diġitali disponibbli; Il-Hubs għandhom jikkoordinaw ukoll mal-fornituri tal-edukazzjoni bil-ħsieb li jappoġġaw it-taħriġ għall-istudenti u t-taħriġ fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema.

Emenda    70

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  "litteriżmu medjatiku" ifisser il-ħiliet analitiċi meħtieġa biex wieħed isib it-triq tal-fehim tiegħu fid-dinja diġitali.

Emenda    71

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fb)  "Sħubija Ewropea" tfisser inizjattiva fejn l-Unjoni, flimkien ma' sħab privati u/jew pubbliċi (bħalma huma l-industrija, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka, il-korpi b'missjoni ta' servizz pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali jew l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili inklużi l-fondazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet tal-SMEs), jimpenjaw irwieħhom li jappoġġaw b'mod konġunt l-iżvilupp u l-eżekuzzjoni ta' attivitajiet ta' innovazzjoni diġitali u implimentazzjoni teknoloġika, inklużi dawk marbuta mat-teħid tas-suq, tar-regoli jew tal-politika;

Emenda    72

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt fc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fc)  "intrapriżi żgħar u medji" jew "SMEs" tfisser intrapriżi żgħar u medji kif definiti fl-Artikolu 2 tal-Anness għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE;

Emenda    73

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt fd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fd)  "konsorzju" tfisser raggruppament kollaborattiv ta' intrapriżi kostitwit biex iwettaq azzjoni skont il-Programm.

Emenda    74

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Programm għandu l-objettiv ġenerali li ġej: li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija u tas-soċjetà Ewropea u li jġib l-benefiċċji tagħha liċ-ċittadini u lin-negozji Ewropej. Il-Programm se:

1.  Il-Programm għandu l-objettiv ġenerali li ġej: li jappoġġa u jħaffef it-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija, tal-industrija u tas-soċjetà Ewropea u li jġib il-benefiċċji tagħha liċ-ċittadini, lis-servizzi pubbliċi u lin-negozji Ewropej, kif ukoll li jsaħħaħ l-awtonomija strateġika u l-koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li jiżgura l-kompetittività u jnaqqas id-distakk diġitali. Il-Programm għandu:

Emenda    75

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  iwessa' t-tixrid u l-adozzjoni tagħhom f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-settur privat.

(b)  iwessa' t-tixrid u l-adozzjoni tagħhom fis-settur privat u f'oqsma ta' interess pubbliku, filwaqt li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tagħhom u jiżguraw l-aċċess għat-teknoloġiji diġitali;

Emenda    76

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jiskjera, jikkoordina fil-livell tal-Unjoni u jħaddem supercomputing integrat fuq skala eksa77 u infrastruttura tad-data ta' klassi mondjali fl-Unjoni li għandhom ikunu aċċessibbli fuq bażi mhux kummerċjali għall-utenti pubbliċi u privati u għal skopijiet ta' riċerka ffinanzjata pubblikament;

(a)  jimplimenta, jikkoordina fil-livell tal-Unjoni u jħaddem infrastruttura interoperabbli ta' supercomputing fuq skala eksa77 u ta' data ta' klassi mondjali fl-Unjoni li għandhom ikunu aċċessibbli għall-utenti pubbliċi u privati u għal skopijiet ta' riċerka ffinanzjata pubblikament u privatament;

__________________

__________________

77 Biljuni ta' biljuni ta' operazzjonijiet b'punt varjabbli fis-sekonda

77 Biljuni ta' biljuni ta' operazzjonijiet b'punt varjabbli fis-sekonda

Emenda    77

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jiskjera teknoloġija lesta biex tintuża/operattiva li tirriżulta mir-riċerka u l-innovazzjoni biex tinbena ekosistema integrata ta' computing ta' prestazzjoni għolja tal-Unjoni, li tkopri s-segmenti kollha tal-katina tal-valur xjentifiċi u industrijali, inkluż il-ħardwer, is-softwer, l-applikazzjonijiet, is-servizzi, l-interkonnessjonijiet u l-ħiliet diġitali;

(b)  jimplimenta teknoloġija lesta biex tintuża/operattiva li tirriżulta mir-riċerka u l-innovazzjoni biex tinbena ekosistema integrata ta' computing ta' prestazzjoni għolja tal-Unjoni, li tkopri s-segmenti kollha tal-katina tal-valur xjentifiċi u industrijali, inkluż il-ħardwer, is-softwer, l-applikazzjonijiet, is-servizzi, l-interkonnessjonijiet u l-ħiliet diġitali, u fl-istess waqt tiżgura livell għoli ta' sigurtà u protezzjoni tad-data;

Emenda    78

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  juża u jopera infrastruttura skala posteksa78, inkluża l-integrazzjoni ma' teknoloġiji ta' quantum computing u jiżviluppa infrastrutturi ġodda ta' riċerka għax-xjenza tal-computing.

(c)  juża u jopera infrastruttura skala posteksa78, inkluża l-integrazzjoni ma' teknoloġiji ta' quantum computing u jiżviluppa infrastrutturi ġodda ta' riċerka; jinkoraġġixxi l-iżvilupp fl-Unjoni tal-ħardwer u tas-softwer meħtieġ għal dan l-użu, għax-xjenza tal-computing.

__________________

__________________

78 Elf darba aktar malajr fuq skala eksa

78 Elf darba aktar veloċi mill-iskala eksa

Emenda    79

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a. L-azzjonijiet skont l-Objettiv Speċifiku 1 għandhom jiġu implimentati prinċipalment permezz tal-Impriża Konġunta proposta mill-Kummissjoni u approvata mill-Kunsill tal-Ministri fil-25 ta' Ġunju 2018 skont ir-Regolament (UE) ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.

 

__________________

 

1a Ir-Regolament li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Ewropea tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja. 10594/18. Brussell, 18 ta' Settembru 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/mt/pdf

Emenda    80

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  tibni u ssaħħaħ il-kapaċitajiet ta' intelliġenza artifiċjali ewlenin fl-Unjoni, inklużi riżorsi tad-data u libreriji tal-algoritmi f'konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data;

(a)  tibni u ssaħħaħ il-kapaċitajiet ta' intelliġenza artifiċjali ewlenin fl-Unjoni, inklużi riżorsi tad-data u libreriji tal-algoritmi. F'konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data, is-soluzzjonijiet ibbażati fuq l-intelliġenza artifiċjali u r-riżorsi disponibbli għandhom jirrispettaw il-prinċipju tal-privatezza u s-sigurtà fid-disinn; u jiżguraw li l-bnedmin jibqgħu fiċ-ċentru tal-iżvilupp u l-użu tal-Intelliġenza Artifiċjali,

Emenda    81

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  tagħmel dawk il-kapaċitajiet aċċessibbli għan-negozji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha;

(b)  tagħmel dawk il-kapaċitajiet aċċessibbli għan-negozji, speċjalment l-SMEs u n-negozji l-ġodda, u l-amministrazzjonijiet pubbliċi, kif ukoll għall-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ, l-istituzzjonijiet tar-riċerka u l-universitajiet,

Emenda    82

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  tiżviluppa u ssaħħaħ l-applikazzjoni industrijali u s-sistemi ta' produzzjoni, tiffaċilita l-integrazzjoni tat-teknoloġiji fil-ktajjen tal-valur, l-iżvilupp ta' mudelli ta' negozju innovattivi, u t-tnaqqis taż-żmien li jgħaddi mill-innovazzjoni għall-industrijalizzazzjoni; u biex trawwem l-adozzjoni ta' soluzzjonijiet bbażati fuq l-IA f'oqsma ta' interess pubbliku u fis-soċjetà

Emenda    83

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-azzjonijiet taħt dan l-objettiv speċifiku ta' Intelliġenza Artifiċjali għandhom ikunu implimentati esklussivament permezz tal-ġestjoni diretta mill-Kummissjoni jew aġenzija eżekuttiva abbażi ta' analiżi tal-kost-benefiċċji.

Emenda    84

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1b (new)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Azzjonijiet imwettqa taħt l-Objettiv Speċifiku 2 għandhom ikunu konformi mal-prinċipji etiċi u l-liġijiet rilevanti nazzjonali, tal-Unjoni u dawk internazzjonali, inkluż il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli tagħha. Il-Kummissjoni, filwaqt li tqis ir-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, għandha tispeċifika l-kundizzjonijiet relatati ma' kwistjonijiet etiċi fil-programmi ta' ħidma skont l-Objettiv Speċifiku 2. Is-sejħiet jew il-ftehimiet ta' għotja għandhom jinkludu l-kundizzjonijiet rilevanti kif stabbilit fil-programmi ta' ħidma. Rieżami etika ta' kull proġett għandha titwettaq matul l-evalwazzjoni ta' kull azzjoni. Azzjonijiet li mhumiex etikament aċċettabbli jew li ma jissodisfawx il-ftehim dwar il-kundizzjonijiet m'għandhomx ikunu eliġibbli għall-finanzjament.

Emenda    85

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jappoġġaw, flimkien mal-Istati Membri, l-akkwist ta' tagħmir avvanzati għaċ-ċibersigurtà, għodod u infrastrutturi tad-data b'konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data;

(a)  jappoġġaw, flimkien mal-Istati Membri, l-akkwist ta' tagħmir, għodod u infrastrutturi tad-data taċ-ċibersigurtà avvanzati sabiex jinkiseb livell għoli komuni ta' ċibersigurtà fil-livell Ewropew, b'konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data u mad-drittijiet fundamentali filwaqt li jiżguraw l-awtonomija strateġika tal-UE;

Emenda    86

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jappoġġaw l-aħjar użu tal-għarfien, tal-kapaċità u tal-ħiliet Ewropej relatati maċ-ċibersigurtà;

(b)  jappoġġaw l-aħjar użu u ż-żieda tal-għarfien, tal-kapaċità u tal-ħiliet Ewropej relatati maċ-ċibersigurtà, u l-kondiviżjoni u l-integrazzjoni tal-aħjar prattiki;

Emenda    87

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jiżguraw skjerament wiesa' tal-aħħar soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà fl-ekonomija kollha;

(c)  jiżguraw skjerament wiesa' tal-aħħar soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà fl-ekonomija kollha, b'attenzjoni speċjali għas-servizzi pubbliċi u l-operaturi ekonomiċi essenzjali bħall-SMEs;

Emenda    88

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  jirrinforzaw il-kapaċitajiet fl-Istati Membri u s-settur privat biex jgħinuhom jissodisfaw id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni fl-Unjoni kollha79.

(d)  jirrinforzaw il-kapaċitajiet fl-Istati Membri u s-settur privat biex jgħinuhom jissodisfaw id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni fl-Unjoni kollha79 inkluż permezz ta' miżuri mmirati lejn l-iżvilupp ta' kultura taċ-ċibersigurtà fi ħdan l-organizzazzjonijiet.

__________________

__________________

79 ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1-30

79 ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1-30

Emenda    89

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  itejbu r-reżiljenza kontra l-attakki ċibernetiċi, biex tiżdied il-kuxjenza dwar ir-riskji u l-għarfien tal-proċessi ta' sigurtà bażiċi fost l-utenti, b'mod partikolari s-servizzi pubbliċi, l-SMEs u n-negozji ġodda, biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jkollhom livelli bażiċi ta' sigurtà, bħal kriptaġġ minn tarf sa tarf tad-data u aġġornamenti tal-komunikazzjonijiet u tas-softwer, u biex jitħeġġeġ l-użu ta' sigurtà bid-disinn u l-għarfien b'mod awtomatiku tal-proċessi tas-sigurtà bażiċi kif ukoll l-iġjene ċibernetika.

Emenda    90

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-azzjonijiet taħt l-Objettiv Speċifiku 3 "Ċibersigurtà u Fiduċja" għandhom jiġu implimentati primarjament permezz taċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà skont [ir-Regolament .... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a].

 

__________________

 

1a Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni

Emenda    91

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-intervent finanzjarju mill-Unjoni skont l-Objettiv Speċifiku 4. Il-Ħiliet Diġitali Avvanzati għandhom jappoġġaw l-iżvilupp ta' ħiliet diġitali avvanzati f'oqsma appoġġati minn dan il-programm biex b'hekk jikkontribwixxu biex tikber il-ġabra ta' talenti fl-Ewropa, irawmu aktar professjonaliżmu, b'mod speċjali fir-rigward tal-computing ta' prestazzjoni għolja, l-analitika tal-big data, iċ-ċibersigurtà, it-teknoloġiji ta' reġistru distribwit, ir-robotika u l-intelliġenza artifiċjali. L-intervent finanzjarju għandu jsegwi l-objettivi operazzjonali li ġejjin:

L-intervent finanzjarju mill-Unjoni skont l-Objettiv Speċifiku 4. Il-Ħiliet Diġitali Avvanzati għandhom jappoġġaw l-iżvilupp ta' ħiliet diġitali avvanzati f'oqsma appoġġati minn dan il-programm biex b'hekk jikkontribwixxu biex tikber il-ġabra ta' talenti tal-Unjoni, inaqqsu d-distakk diġitali, irawmu aktar professjonaliżmu b'mod li joffri bilanċ bejn is-sessi, b'mod speċjali fir-rigward tal-computing ta' prestazzjoni għolja, l-analitika tal-big data, iċ-ċibersigurtà, it-teknoloġiji ta' reġistru distribwit, ir-robotika, il-cloud computing, is-sistemi u n-netwerks ta' komunikazzjoni, il-kompetenzi tal-protezzjoni tad-data, l-intelliġenza artifiċjali. Sabiex jiġi stimulat u mtejjeb is-suq tax-xogħol, u l-ispeċjalizzazzjoni fit-teknoloġiji u l-applikazzjonijiet diġitali, l-intervent finanzjarju għandu jsegwi l-objettivi operazzjonali li ġejjin:

Emenda    92

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jappoġġa t-tfassil u t-twassil ta' taħriġ fit-tul u korsijiet għal-istudenti, il-professjonisti tal-IT u l-forza tax-xogħol;

(a)  jappoġġa t-tfassil u t-twassil ta' korsijiet ta' taħriġ ta' kwalità għolja fit-tul inkluż tagħlim imħallat għall-istudenti, l-għalliema, l-edukaturi, il-professjonisti tal-IT, ir-riċerkaturi u l-forza tax-xogħol inklużi impjegati pubbliċi, b'kollaborazzjoni mal-iskejjel, l-universitajiet u ċ-ċentri ta' riċerka;

Emenda    93

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jappoġġa t-tfassil u t-twassil ta' taħriġ u korsijiet ta' terminu qasir għall-imprendituri, il-mexxejja tan-negozji ż-żgħar u l-forza tax-xogħol;

(b)  jappoġġa t-tfassil u t-twassil ta' taħriġ u korsijiet ta' terminu qasir ta' kwalità għolja, inkluż tagħlim imħallat, għall-imprendituri, il-mexxejja tan-negozji ż-żgħar u n-negozji l-ġodda u l-forza tax-xogħol, inklużi l-impjegati pubbliċi u l-persuni li jaħdmu għal rashom;

Emenda    94

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jappoġġa t-taħriġ fuq il-post tax-xogħol u apprendistati għall-istudenti, l-intraprendituri żgħażagħ u l-gradwati.

(c)  jappoġġa t-taħriġ ta' kwalità għolja fuq il-post tax-xogħol, inkluż tagħlim imħallat, u traineeships għall-istudenti, l-intraprendituri żgħażagħ u l-gradwati.

Emenda    95

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-azzjonijiet taħt l-Objettiv Speċifiku 4 "Ħiliet Diġitali Avvanzati" għandhom jiġu implimentati primarjament permezz ta' ġestjoni diretta mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali jistgħu jaġixxu bħala faċilitaturi għal opportunitajiet ta' taħriġ, kumpaniji ta' konsulenza u jservu ta' kuntatt maċ-ċentri ta' kompetenza xierqa biex tiġi żgurata l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa madwar l-Unjoni.

Emenda    96

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-intervent finanzjarju mill-Unjoni skont l-Objettiv Speċifiku 5. L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-Interoperabbiltà għandhom jiksbu l-objettivi operazzjonali li ġejjin:

L-intervent finanzjarju mill-Unjoni skont l-Objettiv Speċifiku 5. L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-Interoperabbiltà għandhom jiksbu l-objettivi operazzjonali li ġejjin biex jikkumplimentaw l-azzjonijiet tal-infrastruttura diġitali għal dak il-għan filwaqt li jitnaqqas id-distakk diġitali:

Emenda    97

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jiżguraw li s-settur pubbliku u oqsma ta' interessi pubbliċi, bħalma huma s-saħħa u l-kura, l-edukazzjoni, il-ġudikatura, it-trasport, l-enerġija, l-ambjent, is-setturi kulturali u kreattivi, jistgħu jiskjeraw u jaċċessaw teknoloġiji diġitali avvanzati, b'mod partikolari l-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà;

(a)  jiżguraw li s-settur pubbliku u oqsma ta' interessi pubbliċi, bħalma huma s-saħħa u l-kura, l-edukazzjoni, il-ġudikatura, it-trasport u l-komunikazzjoni, l-enerġija, l-ambjent, is-setturi kulturali u kreattivi, kif ukoll negozji stabbiliti fl-Unjoni jistgħu jiskjeraw b'mod effikaċi u jkollhom il-ħiliet neċessarji permezz ta' taħriġ biex jużaw teknoloġiji diġitali avvanzati, b'mod partikolari l-computing ta' prestazzjoni għolja, it-teknoloġija lingwistika, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà;

Emenda    98

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jiskjeraw, iħaddmu u jżommu l-Infrastrutturi ta' Servizz Diġitali interoperabbli trans-Ewropej (inklużi servizzi relatati) f'komplimentarjetà ma' azzjonijiet nazzjonali u reġjonali;

(b)  jiskjeraw, iħaddmu u jżommu l-Infrastrutturi ta' Servizz Diġitali interoperabbli trans-Ewropej tal-ogħla livell mal-Unjoni kollha (inklużi servizzi relatati) f'komplimentarjetà ma' azzjonijiet nazzjonali u reġjonali;

Emenda    99

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jiffaċilitaw l-iżvilupp, l-aġġornament u l-użu ta' soluzzjonijiet u oqfsa mill-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, in-negozji u ċ-ċittadini, inkluż l-użu mill-ġdid ta' soluzzjonijiet u oqsfa ta' interoperabbiltà;

(c)  jiffaċilitaw l-iżvilupp, l-aġġornament u l-użu ta' soluzzjonijiet u oqfsa mill-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej, in-negozji u ċ-ċittadini, inkluż is-sors miftuħ u l-użu mill-ġdid ta' soluzzjonijiet u oqfsa ta' interoperabbiltà;

Emenda    100

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  joffru lill-amministrazzjonijiet pubbliċi aċċess għall-ittestjar u l-pilotaġġ tat-teknoloġiji diġitali, inkluż l-użu transfruntier tagħhom;

(d)  joffru lill-amministrazzjonijiet pubbliċi aċċess għall-ittestjar, il-pilotaġġ u ż-żieda gradwali tat-teknoloġiji diġitali, inkluż l-użu transfruntier tagħhom;

Emenda    101

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  jappoġġaw it-teħid tat-teknoloġiji avvanzati diġitali u dawk relatati, inkluż b'mod partikolari l-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà u t-teknoloġiji futuri u emerġenti mill-industrija tal-Unjoni, b'mod partikolari l-SMEs;

(e)  jappoġġaw it-teħid tat-teknoloġiji avvanzati diġitali u dawk relatati, inkluż b'mod partikolari l-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali, it-teknoloġiji ta' reġistru distribwit, iċ-ċibersigurtà, il-protezzjoni tad-data, il-cloud computing u l-governanza tal-informazzjoni u t-teknoloġiji futuri u emerġenti mill-industrija tal-Unjoni, b'mod partikolari l-SMEs u n-negozji l-ġodda;

Emenda    102

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt f

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  jappoġġaw it-tfassil, l-ittestjar, l-implimentazzjoni u l-iskjerament tas-soluzzjonijiet diġitali interoperabbli għas-servizzi pubbliċi fil-livell tal-UE mwassla permezz ta' pjattaforma ta' soluzzjonijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw u huma xprunati mid-data, it-trawwim tal-innovazzjoni u l-istabbiliment ta' oqfsa komuni sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-servizzi tal-amministrazzjonijiet pubbliċi għaċ-ċittadini u n-negozji Ewropej;

(f)  jappoġġaw it-tfassil, iż-żamma, l-ittestjar, l-implimentazzjoni u l-iskjerament tas-soluzzjonijiet diġitali interoperabbli għas-servizzi pubbliċi fil-livell tal-UE mwassla permezz ta' pjattaforma ta' soluzzjonijiet li jistgħu jerġgħu jintużaw u huma xprunati mid-data, it-trawwim tal-innovazzjoni u l-istabbiliment ta' oqfsa komuni sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-servizzi tal-amministrazzjonijiet pubbliċi għaċ-ċittadini u n-negozji Ewropej;

Emenda    103

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt g

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  jiżguraw il-kapaċità kontinwa fil-livell tal-Unjoni li josservaw, janalizzaw u jadattaw ix-xejriet diġitali li qed jevolvu malajr, kif ukoll il-kondiviżjoni ul-integrazzjoni tal-aħjar prattiki.

(g)  jiżguraw il-kapaċità kontinwa fil-livell tal-Unjoni li jpoġġu fuq quddiem l-iżvilupp diġitali, flimkien ma' li josservaw, janalizzaw u jadattaw ix-xejriet diġitali li qed jevolvu malajr, kif ukoll jikkondividu u jintegraw l-aħjar prattiki u jiffaċilitaw il-kondiviżjoni ta' ideat bejn inizjattivi nazzjonali differenti, li jwasslu għall-iżvilupp tas-soċjetà diġitali grazzi għal kooperazzjoni permanenti fost l-atturi kollha involuti fil-livell tal-UE;

Emenda    104

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt h

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  jappoġġaw il-kooperazzjoni lejn il-kisba ta' ekosistema Ewropea għall-infrastrutturi li jgawdu l-fiduċja bl-użu ta' servizzi u applikazzjonijiet ta' reġistri distribwiti, inkluż l-appoġġ għall-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni u t-trawwim tal-iskjerament tal-applikazzjonijiet transkonfinali tal-UE.

(h)  jappoġġaw il-kooperazzjoni lejn il-kisba ta' ekosistema Ewropea għall-infrastrutturi li jgawdu l-fiduċja bl-użu, fost l-oħrajn, ta' servizzi u applikazzjonijiet ta' reġistri distribwiti, inkluż l-appoġġ għall-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni u t-trawwim tal-iskjerament tal-applikazzjonijiet transfruntieri tal-UE bbażati fuq is-sigurtà u l-privatezza bid-disinn, billi jiggarantixxu l-protezzjoni tad-data u s-sikurezza tal-konsumatur;

Emenda    105

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-azzjonijiet taħt l-Objettiv Speċifiku 5 "L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-Interoperabbiltà" għandhom jiġu implimentati primarjament permezz ta' ġestjoni diretta mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali u ċ-ċentri ta' kompetenza jistgħu jaġixxu bħala faċilitaturi.

Emenda    106

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu 2021-2027 għandu jkun EUR 9 194 000 000 fi prezzijiet attwali.

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 8 192 391 000 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 9 194 000 000 fi prezzijiet kurrenti).

Emenda    107

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  sa EUR 2 698 240 000 għall-Objettiv Speċifiku 1, il-Computing ta' Prestazzjoni Għolja

(a)  sa EUR 2 404 289 438 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 2 698 240 000 fi prezzijiet kurrenti) għall-Objettiv Speċifiku 1, "Computing ta' Prestazzjoni Għolja"

Emenda    108

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  sa EUR 2 498 369 000 għall-Objettiv Speċifiku 2, l-Intelliġenza Artifiċjali

(b)  sa EUR 2 226 192 703 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 2 498 369 000 fi prezzijiet kurrenti) għall-Objettiv Speċifiku 2, "l-Intelliġenza Artifiċjali"

Emenda    109

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  sa EUR 1 998 696 000 għall-Objettiv Speċifiku 3, iċ-Ċibersigurtà u l-Fiduċja

(c)  sa EUR 1 780 954 875 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 1 998 696 000 fi prezzijiet kurrenti) għall-Objettiv Speċifiku 3, "Ċibersigurtà u Fiduċja"

Emenda    110

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  sa EUR 699 543 000 għall-Objettiv Speċifiku 4, il-Ħiliet Diġitali Avvanzati

(d)  sa EUR 623 333 672 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 699 543 000 fi prezzijiet kurrenti) għall-Objettiv Speċifiku 4, "Ħiliet Diġitali Avvanzati"

Emenda    111

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  sa EUR 1 299 152 000 għal Objettiv Speċifiku 5, "L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-Interoperabbiltà"

(e)  sa EUR 1 157 620 312 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 1 299 152 000 fi prezzijiet kurrenti) għall-Objettiv Speċifiku 5, "L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-Interoperabbiltà"

Emenda    112

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Riżorsi allokati lill-Istati Membri taħt ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq it-talba tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn ir-riżorsi direttament skont il-punt (a) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament skont il-punt (c) ta' dak l-Artikolu. Fejn possibbli dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.

5.  Riżorsi allokati lill-Istati Membri taħt ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq it-talba tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn ir-riżorsi direttament skont il-punt (a) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament skont il-punt (c) ta' dak l-Artikolu. Fejn possibbli dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw sal-punt massimu possibbli għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.

Emenda    113

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-programm għandu jkun miftuħ għal:

imħassar

Emenda    114

Proposta għal regolament

Artikolu 10 - paragrafu 1 - punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles, li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea, b'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea;

1.  Il-programm għandu jkun miftuħ għall-Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles, li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea, b'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea;

Emenda    115

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Pajjiżi aderenti, pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali, b'konformità mal-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, jew arranġamenti simili, u b'konformità mal-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u huma;

2.  Assoċjazzjoni sħiħa jew parzjali għall-programm ta' pajjiżi terzi li mhumiex imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni ta' każ b'każ tal-Objettivi Speċifiċi, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fi ftehim speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fi kwalunkwe programm tal-Unjoni, sakemm dan il-ftehim speċifiku jirrispetta bis-sħiħ il-kriterji li ġejjin:

 

-  il-parteċipazzjoni tal-pajjiż terz tkun fl-interess tal-Unjoni;

 

-  il-parteċipazzjoni tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 3;

 

-  il-parteċipazzjoni ma tqajjem l-ebda tħassib dwar is-sigurtà u tirrispetta bis-sħiħ ir-rekwiżiti rilevanti tas-sigurtà stabbiliti fl-Artikolu 12;

 

-  il-ftehim jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet u l-benefiċċji ta' pajjiż terz li jipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni;

 

-  il-ftehim jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni fil-programmi, inkluż il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal programmi individwali u l-ispejjeż amministrattivi tagħhom. Dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat f'konformità mal-Artikolu [21(5)] tar-[Regolament Finanzjarju l-ġdid];

 

-  il-ftehim ma jagħtix lill-pajjiż terz is-setgħa li jieħu deċiżjonijiet dwar il-programm;

 

-  il-ftehim jiggarantixxi d-drittijiet tal-Unjoni biex tiżgura ġestjoni finanzjarja soda u tipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha.

Emenda    116

Proposta għal regolament

Artikolu 10 - paragrafu 1 - punt 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2 a.  Meta jkunu qed iħejju l-programmi ta' ħidma, il-Kummissjoni Ewropea jew korpi ta' implimentazzjoni rilevanti oħra, għandhom jivvalutaw fuq bażi ta' każ b'każ jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim imsemmi fil-paragrafu 2 humiex issodisfati għall-azzjonijiet inklużi fil-programmi ta' ħidma.

Emenda    117

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, skont il-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni, jew fi ftehimiet simili, u skont il-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;

imħassar

Emenda    118

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  il-Pajjiżi terzi, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fi ftehim speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fi kwalunkwe programm tal-Unjoni, sakemm dak il-ftehim

imħassar

  jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet u tal-benefiċċji tal-pajjiż terz li jkun qed jipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni;

 

  jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni fil-programmi, inkluż il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal programmi individwali u l-kostijiet amministrattivi tagħhom. Dawn il-kontribuzzjonijiet għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat f'konformità mal-Artikolu [21(5)] ta' [the new Financial Regulation];

 

  ma jagħtix lill-pajjiż terz, is-setgħa li jieħu deċiżjonijiet dwar il-programm;

 

  jiggarantixxi d-drittijiet tal-Unjoni li tiżgura ġestjoni finanzjarja tajba u li tipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha.

 

Emenda    119

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 taħt l-Objettiv Speċifiku 3. Iċ-ċibersigurtà u l-Fiduċja għandhom ikunu soġġetti għall-Artikolu [12].

2.  Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 taħt l-Objettivi Speċifiċi 1 "Computing ta' Prestazzjoni Għolja", 2 "Intelliġenza Artifiċjali" u 3 "Ċibersigurtà u Fiduċja" għandha tkun soġġetta għall-Artikolu [12].

Emenda    120

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi wkoll li l-entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiżi assoċjati u entitajiet ġuridiċi stabbiliti fl-UE iżda kkontrollati minn pajjiżi terzi ma jkunux eliġibbli għall-parteċipazzjoni fl-azzjonijiet kollha jew uħud minnhom skont l-Objettiv Speċifiku 3 għal raġunijiet ta' sigurtà. F'każijiet bħal dawn, sejħiet għall-proposti u sejħiet għall-offerti għandhom ikunu ristretti għal entitajiet stabbiliti jew meqjusa li huma stabbiliti fl-Istati Membri u kkontrollat mill-Istati Membri u/jew minn ċittadini tal-Istati Membri.

5.  Il-programm ta' ħidma jista' jipprevedi wkoll li l-entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiżi assoċjati u entitajiet ġuridiċi stabbiliti fl-UE iżda kkontrollati minn pajjiżi terzi ma jkunux eliġibbli għall-parteċipazzjoni fl-azzjonijiet kollha jew uħud minnhom skont l-Objettivi Speċifiċi 1, 2 u 3 għal raġunijiet strateġiċi u ta' sigurtà. F'każijiet bħal dawn, sejħiet għall-proposti u sejħiet għall-offerti għandhom ikunu ristretti għal entitajiet stabbiliti jew meqjusa li huma stabbiliti fl-Istati Membri u kkontrollati mill-Istati Membri u/jew minn ċittadini tal-Istati Membri.

Emenda    121

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5 a.  L-azzjonijiet li jinkludu t-trasferiment ta' teknoloġija barra l-Unjoni mhumiex permessi. Bil-għan li jiġu żgurati l-objettivi strateġiċi tas-sigurtà fit-tul, għandha titwettaq evalwazzjoni tal-opportunità fir-rigward tal-parteċipazzjoni ta' entitajiet li s-sede prinċipali tagħhom ma tkunx fl-Unjoni.

Emenda    122

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 5b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5 b.  Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament jistgħu jwettqu kontrolli ta' sigurtà, u azzjonijiet li ma jikkonformawx mar-regoli ta' sigurtà jistgħu jiġu esklużi jew jintemmu fi kwalunkwe ħin.

Emenda    123

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Programm tfassal biex jiġi implimentat filwaqt li jippermetti sinerġiji, kif deskritt aktar fl-Anness III, ma' programmi oħra ta' finanzjament tal-Unjoni, b'mod partikolari permezz ta' arranġamenti għall-finanzjament komplimentari minn programmi tal-UE fejn il-modalitajiet tal-ġestjoni jippermettu; jew f'sekwenza, f'mod li jalterna, jew permezz tat-tgħaqqid tal-fondi inkluż għall-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet.

1.  Il-Programm tfassal biex jiġi implimentat filwaqt li jippermetti sinerġiji, kif deskritt aktar fl-Anness III, ma' programmi oħra ta' finanzjament tal-Unjoni, b'mod partikolari permezz ta' arranġamenti għall-finanzjament komplimentari minn programmi tal-UE fejn il-modalitajiet tal-ġestjoni jippermettu; jew f'sekwenza, f'mod li jalterna, jew permezz tat-tgħaqqid tal-fondi inkluż għall-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li meta tingrana l-karattru komplementari tal-programm ma' programmi Ewropej oħra ta' finanzjament, b'mod partikolari l-FSIE, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), l-Orizzont Ewropa u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF-2), l-investEU, l-Erasmus u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), il-kisba tal-Objettivi Speċifiċi 1 sa 5 ma jiġux imfixkla.

 

Il-Kummissjoni se tfittex mezzi li bihom ittejjeb l-effiċjenza globali ta' programmi li joffru riżorsi fil-qasam tad-diġitalizzazzjoni.

Emenda    124

Proposta għal regolament

Artikolu 13 - paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi xierqa ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet rilevanti u għodod ta' monitoraġġ xierqa sabiex b'mod sistematiku jiġu żgurati sinerġiji bejn il-Programm u kwalunkwe strument ta' finanzjament rilevanti tal-UE. L-arranġamenti għandhom jikkontribwixxi biex tiġi evitata d-duplikazzjoni u jiġi mmassimizzat l-impatt tal-infiq.

2.  Għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi xierqa ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet rilevanti u bejn l-awtoritajiet u l-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll għodod ta' monitoraġġ xierqa sabiex b'mod sistematiku jiġu żgurati sinerġiji bejn il-Programm u kwalunkwe strument ta' finanzjament rilevanti tal-UE. L-arranġamenti għandhom jikkontribwixxu biex tiġi evitata d-duplikazzjoni u jiġi mmassimizzat l-impatt tal-infiq.

Emenda    125

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Programm jista' jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, inkluż b'mod partikolari l-akkwist pubbliku bħala forma primarja kif ukoll għotjiet u premjijiet. Jista' jipprovdi wkoll finanzjament fil-forma ta' strumenti finanzjarji fi ħdan operazzjonijiet ta' taħlit.

2.  Il-Programm jista' jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, inkluż b'mod partikolari l-akkwist mill-Kummissjoni jew minn korp ta' finanzjament, mill-benefiċjarji individwali jew konġunti tal-għotjiet bħala forma primarja tal-azzjoni kif ukoll għotjiet u premjijiet. L-akkwisti jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta' kuntratti multipli fl-istess proċedura u jistgħu jipprevedu t-tqegħid ta' kundizzjonijiet ta' prestazzjoni f'konformità ma' ftehimiet ta' akkwist internazzjonali applikabbli. Il-Programm jista' jipprovdi wkoll finanzjament fil-forma ta' strumenti finanzjarji f'operazzjonijiet ta' taħlit.

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tippermetti l-użu tal-akkwist bl-aktar mod effikaċi billi tikkjarifika d-dispożizzjoni dwar kif il-korpi ta' finanzjament tal-KE u tal-UE nnifishom jistgħu jkunu involuti bħala akkwirenti fl-akkwisti pubbliċi ffinanzjati mid-DEP. Akkwist wieħed jista' wkoll jagħti kuntratti lil akkwirenti multipli jew emittenti multipli li jiżguraw valur għall-flus aħjar u jassiguraw il-kontinwità ta' forniment u ta' servizz speċjalment għal teknoloġiji diġitali.

Emenda    126

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Programm jista' jiġi implimentat permezz ta' Sħubijiet Ewropej. Dawn jistgħu jinkludu b'mod partikolari l-kontribuzzjonijiet għal sħubijiet pubbliċi-privati eżistenti jew ġodda fil-forma ta' impriżi konġunti stabbiliti skont l-Artikolu 187 tat-TFUE. Għal dawn il-kontribuzzjonijiet, japplikaw dispożizzjonijiet relatati mas-Sħubijiet Ewropej skont ir-[Regolament Orizzont Ewropa, għandha tiżdied ref].

Il-Programm jista' jiġi implimentat permezz ta' Sħubijiet Ewropej miftiehma fil-Proċess ta' Programmazzjoni Strateġika bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Dawn jistgħu jinkludu b'mod partikolari l-kontribuzzjonijiet għal sħubijiet pubbliċi-privati eżistenti jew ġodda fil-forma ta' impriżi konġunti stabbiliti skont l-Artikolu 187 tat-TFUE. Għal dawn il-kontribuzzjonijiet, japplikaw dispożizzjonijiet relatati mas-Sħubijiet Ewropej skont ir-[Regolament Orizzont Ewropa, għandha tiżdied ref].

Emenda    127

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Is-Sħubijiet Ewropej għandhom:

 

(a) Jiġu stabbiliti f'każijiet fejn jiksbu b'mod aktar effikaċi l-objettivi tal-Programm Ewropa Diġitali milli kieku l-Unjoni waħedha;

 

(b) Jaderixxu mal-prinċipji tal-valur miżjud tal-Unjoni, it-trasparenza, il-ftuħ, l-impatt, l-effett ta' ingranaġġ, l-impenn finanzjarju fit-tul tal-partijiet kollha involuti, il-flessibbiltà, il-koerenza u l-komplimentarjetà ma' inizjattivi fil-livelli tal-Unjoni, lokali, reġjonali, nazzjonali u internazzjonali;

 

(c) Ikunu limitati biż-żmien u jinkludu kundizzjonijiet għall-eliminazzjoni gradwali tal-finanzjament tal-Programm.

Emenda    128

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Id-dispożizzjonijiet u l-kriterji għall-għażla, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-eliminazzjoni gradwali tagħhom huma stabbiliti fi [għandha tiżdied referenza].

Emenda    129

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali

Hubs Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali

Emenda    130

Proposta għal regolament

Artikolu 16 - paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Matul l-ewwel sena tal-implimentazzjoni tal-Programm, għandu jiġi stabbilit netwerk inizjali tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali.

1.  Matul l-ewwel sena tal-implimentazzjoni tal-Programm, għandu jiġi stabbilit netwerk inizjali tal-Hubs Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali fuq infrastruttura eżistenti u għandu jkun hemm tal-inqas Hub Ewropew ta' Innovazzjoni Diġitali wieħed għal kull Stat Membru.

Emenda    131

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Għall-fini tal-istabbiliment tan-netwerk imsemmi fil-paragrafu 1, kull Stat Membru għandu jinnomina entitajiet kandidati permezz ta' proċess miftuħ u kompetittiv, abbażi tal-kriterji li ġejjin:

2.  Għall-fini tal-istabbiliment tan-netwerk imsemmi fil-paragrafu 1, kull Stat Membru għandu jinnomina entitajiet kandidati permezz ta' proċess miftuħ, trasparenti, inklużiv u kompetittiv, abbażi tal-kriterji li ġejjin:

Emenda    132

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  kompetenzi xierqa relatati mal-funzjonijiet tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali;

(a)  kompetenzi xierqa relatati mal-funzjonijiet tal-Hubs Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali;

Emenda    133

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-kapaċità ta' ġestjoni xierqa, il-persunal u l-infrastruttura;

(b)  il-kapaċità ta' ġestjoni, il-persunal u l-infrastruttura u l-ġabra ta' ħiliet xierqa;

Emenda    134

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  kooperazzjoni ppruvata mas-settur privat biex tiġi żgurata r-rilevanza tas-suq tal-interventi taħt l-Objettivi Speċifiċi 1 sa 5;

Emenda    135

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(db)  konnessjonijiet ma' Hubs tal-ICT maħluqa taħt Orizzont 2020, il-Hub investEU u n-netwerk European Enterprise;

Emenda    136

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2 a.  Il-kundizzjonijiet dettaljati li għandhom jiġu ssodisfati sabiex jiġu nnominati bħala "Hub Ewropew ta' Innovazzjoni Diġitali" u l-kompiti li jridu jitwettqu, għandhom jiġu armonizzati u ppubblikati fil-ħin dovut sabiex ikunu jistgħu jsiru l-preparazzjoni u l-implimentazzjoni xierqa tal-azzjonijiet.

Emenda    137

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 3 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar l-għażla tal-entitajiet li jiffurmaw in-netwerk inizjali. Dawn l-entitajiet għandhom jintgħażlu mill-Kummissjoni minn fost l-entitajiet kandidati innominati mill-Istati Membri abbażi tal-kriterji msemmija fil-paragrafu 2 u l-kriterji addizzjonali li ġejjin:

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar l-għażla tal-entitajiet li jiffurmaw in-netwerk inizjali. Dawn l-entitajiet għandhom jintgħażlu u jiġu identifikati b'mod ċar mill-Kummissjoni minn fost l-entitajiet kandidati innominati mill-Istati Membri abbażi tal-kriterji msemmija fil-paragrafu 2 u l-kriterji addizzjonali li ġejjin:

Emenda    138

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-ħtieġa li n-netwerk inizjali jiżgura kopertura tal-ħtiġijiet tal-industrija u l-oqsma ta' interess pubbliku u kopertura ġeografika bbilanċjata u komprensiva.

(b)  il-ħtieġa li n-netwerk inizjali jiżgura kopertura tal-ħtiġijiet tal-industrija u l-oqsma ta' interess pubbliku u kopertura ġeografika bbilanċjata u komprensiva, li jtejbu l-konverġenza u jikkontribwixxu biex jitneħħa d-distakk bejn il-pajjiżi ta' koeżjoni u l-Istati Membri l-oħra u jnaqqsu d-distakk diġitali f'termini ġeografiċi.

Emenda    139

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali addizzjonali għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' proċess miftuħ u kompetittiv, b'mod li jiżgura l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa madwar l-Ewropa. L-għadd ta' entitajiet tan-netwerk għandu jkun proporzjonat għall-popolazzjoni ta' Stat Membri partikolari u għandu jkun hemm mill-inqas Hub ta' Innovazzjoni Diġitali waħda għal kull Stat Membru. Biex jiġu indirizzati l-limitazzjonijiet speċifiċi affaċċjati mir-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, jistgħu jiġu nominati entitajiet speċifiċi biex ikopru l-ħtiġijiet tagħhom.

4.  Hubs Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali addizzjonali għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' proċess miftuħ, trasparenti u kompetittiv, b'mod li jiżgura l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa madwar l-Ewropa. L-għadd ta' entitajiet tan-netwerk għandu jkun proporzjonat għall-popolazzjoni ta' Stat Membri partikolari. Biex jiġu indirizzati l-limitazzjonijiet speċifiċi affaċċjati mir-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, jistgħu jintgħażlu Hubs ta' Innovazzjoni addizzjonali magħżula f'dawk ir-reġjuni.

Emenda    140

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali jistgħu jirċievu finanzjament fil-forom ta' għotjiet.

5.  Il-Hubs Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali għandhom ikunu identifikati b'mod ċar permezz ta' indikazzjonijiet speċifiċi u jirċievu finanzjament fil-forom ta' għotjiet.

Emenda    141

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali li jirċievu l-finanzjament għandhom jiġu involuti fl-implimentazzjoni tal-Programm sabiex:

6.  Il-Hubs Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali li jirċievu l-finanzjament għandhom jiġu involuti fl-implimentazzjoni tal-Programm sabiex:

Emenda    142

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jipprovdu servizzi ta' trasformazzjoni diġitali - inkluż l-ittestjar u l-esperimentazzjoni tal-faċilitajiet - immirata lejn l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, anke f'setturi li huma kajmana fl-użu tat-teknoloġiji diġitali u teknoloġiji relatati;

(a)  jipprovdu servizzi ta' trasformazzjoni diġitali u għarfien espert teknoloġiku - inkluż l-ittestjar u l-esperimentazzjoni tal-faċilitajiet - immirati lejn in-negozji l-ġodda, l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, anke f'setturi li huma kajmana fl-użu tat-teknoloġiji diġitali u teknoloġiji relatati;

Emenda    143

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt aa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  jappoġġaw lill-kumpaniji, speċjalment l-SMEs u n-negozji l-ġodda, lill-organizzazzjonijiet u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi sabiex isiru aktar kompetittivi u jtejbu l-mudelli kummerċjali tagħhom permezz tal-użu tat-teknoloġiji l-ġodda koperti mill-Programm;

Emenda    144

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jittrasferixxu l-għarfien espert u l-knowhow bejn ir-reġjuni, b'mod partikolari permezz ta' netwerking għall-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja stabbiliti f'reġjun partikolari mal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali stabbiliti f'reġjuni oħra li huma l-aktar adattati biex jipprovdu servizzi rilevanti;

(b)  jittrasferixxu l-għarfien espert u n-knowhow bejn ir-reġjuni, b'mod partikolari permezz ta' netwerking għall-SMEs, in-negozji l-ġodda u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja stabbiliti f'reġjun partikolari mal-Hubs Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali stabbiliti f'reġjuni oħra li huma l-aktar adattati biex jipprovdu servizzi rilevanti; jinkoraġġixxu l-iskambji ta' ħiliet, inizjattivi konġunti u prattiki tajbin;

Emenda    145

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jipprovdu servizzi tematiċi, fosthom servizzi marbuta mal-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà u l-fiduċja lill-amministrazzjonijiet, lill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku, lill-SMEs u lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali individwali jistgħu jispeċjalizzaw f'servizzi tematiċi speċifiċi u m'għandhomx għalfejn jipprovdu s-servizzi tematiċi kollha msemmija f'dan il-paragrafu;

(c)  jipprovdu servizzi tematiċi, fosthom servizzi marbuta mal-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà u l-fiduċja lill-amministrazzjonijiet, lill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku, lill-SMEs, lin-negozji l-ġodda u lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja. Il-Hubs Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali individwali jistgħu jispeċjalizzaw f'servizzi tematiċi speċifiċi u m'għandhomx għalfejn jipprovdu s-servizzi tematiċi kollha msemmija f'dan il-paragrafu;

Emenda    146

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6 a.  Il-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali jistgħu wkoll jikkooperaw mal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, b'mod partikolari l-EIT Diġitali kif ukoll il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali stabbiliti taħt Orizzont 2020.

Emenda    147

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6 b.  Il-Hubs Ewropej ta' Innovazzjoni Diġitali jistgħu jwettqu l-attivitajiet tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali stabbiliti taħt il-Programmi Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, inklużi l-Hubs ta' Innovazzjoni tal-EIT Diġitali.

Emenda    148

Proposta għal regolament

Artikolu 17 − paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi msemmija fl-Artikolu [3] u l-Artikoli [4]-[8] biss għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament.

1.  L-azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi msemmija fl-Artikolu [3] u l-Artikoli [4]-[8] biss għandhom ikunu eliġibbli għall-finanzjament f'konformità mal-objettivi ġenerali stipulati fl-Anness I.

Emenda    149

Proposta għal regolament

Artikolu 18 - paragrafu 2 - punt a - punt ii

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  pajjiż terz assoċjat mal-Programm;

(ii)  pajjiż terz assoċjat mal-Programm skont l-Artikoli 10 u 12;

Emenda    150

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiż terz li mhuwiex assoċjat mal-Programm huma eċċezzjonalment eliġibbli biex jipparteċipaw f'azzjonijiet speċifiċi fejn dan ikun meħtieġ sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Programm.

3.  L-entitajiet ġuridiċi stabbiliti f'pajjiż terz li mhuwiex assoċjat mal-Programm huma eċċezzjonalment eliġibbli biex jipparteċipaw f'azzjonijiet speċifiċi fejn dan ikun meħtieġ sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Programm, u fejn dan ma jimplikax riskji ta' sigurtà addizzjonali għall-Unjoni jew jixħet dubju fuq l-awtonomija strateġika tal-Unjoni.

Emenda    151

Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-persuni fiżiċi ma għandhomx ikunu eliġibbli, ħlief għall-għotjiet mogħtija skont l-Objettiv Speċifiku 4. Il-Ħiliet diġitali avvanzati.

4.  Il-persuni fiżiċi ma jistgħux ikunu eliġibbli, ħlief għall-għotjiet mogħtija skont l-Objettiv Speċifiku 4, "Ħiliet diġitali avvanzati". Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jistgħu jkunu eliġibbli sakemm dawn ikunu residenti fl-Unjoni.

Emenda    152

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju.

Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm għandhom jingħataw u jiġu ġestiti skont it-Titolu VIII tar-Regolament Finanzjarju u jistgħu jkopru sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli għal raġunijiet debitament ġustifikati, mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta' kofinanzjament; u skont l-ispeċifikazzjoni taħt kull objettiv.

Emenda    153

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu ddefiniti fil-programmi ta' ħidma u fis-sejħiet għall-proposti, filwaqt li jitqiesu bħala minimu l-elementi li ġejjin:

1.  Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu ddefiniti fil-programmi ta' ħidma u fis-sejħiet għall-proposti, filwaqt li jitqiesu tal-inqas l-elementi li ġejjin:

Emenda    154

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  fejn applikabbli, l-impatt ekonomiku, soċjali, fuq il-klima u dak ambjentali, u l-aċċessibbiltà;

(e)  fejn applikabbli, l-impatt ekonomiku, fuq il-klima, dak ambjentali u soċjali, b'mod partikolari l-promozzjoni tal-aċċessibbiltà u l-opportunitajiet edukattivi u professjonali ugwali;

Emenda    155

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt g

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  fejn applikabbli, distribuzzjoni ġeografika bilanċjata fl-Unjoni kollha, inkluż fir-reġjuni ultraperiferiċi.

(g)  fejn applikabbli, distribuzzjoni ġeografika bilanċjata fl-Unjoni kollha, inkluż fir-reġjuni ultraperiferiċi, inkluż fil-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej;

Emenda    156

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  fejn applikabbli, il-libertà għall-użu mill-ġdid u l-adattament tar-riżultati tal-proġetti;

Emenda    157

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt hb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hb)  fejn applikabbli, l-interess pubbliku;

Emenda    158

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt hc (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(hc)  fejn applikabbli, tnaqqis fid-distakk diġitali bejn reġjuni, ċittadini jew negozji.

Emenda    159

Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-operazzjonijiet ta' taħlit deċiżi skont dan il-Programm għandhom jiġu implimentati b'konformità mar-[regolament InvestUE] u t-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju.

L-operazzjonijiet ta' taħlit deċiżi skont dan il-Programm għandhom jiġu implimentati b'konformità mar-[regolament InvestUE] u t-Titolu X tar-Regolament Finanzjarju. L-ammont tan-nefqa minn dan il-programm li għandu jitħallat ma' strument finanzjarju m'għandux ikun rimborżabbli.

Emenda    160

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2 a.  Fejn azzjoni tkun diġà ngħatat jew irċeviet kontribuzzjonijiet minn programm ieħor tal-Unjoni jew appoġġ minn fond tal-UE, dik il-kontribuzzjoni jew dak l-appoġġ għandhom jitniżżlu fl-applikazzjoni meta tintalab kontribuzzjoni mill-Programm.

Emenda    161

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-ewwel programm ta' ħidma pluriennali għandu jiffoka fuq l-attivitajiet stabbiliti fl-Anness u għandu jiżgura li l-azzjonijiet appoġġati hemmhekk ma jeskludux il-finanzjament privat. Il-programmi ta' ħidma sussegwenti jistgħu jinkludu attivitajiet mhux imniżżla fl-Anness, sakemm dawn ikunu konsistenti mal-objettivi ta' dan ir-Regolament, kif stabbiliti fl-Artikoli [4 – 8].

3.  Il-programmi ta' ħidma għandhom jiffukaw fuq l-attivitajiet stabbiliti fl-Anness I u għandhom jiżguraw li l-azzjonijiet appoġġati hemmhekk ma jeskludux il-finanzjament privat.

Emenda    162

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3 a.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27 biex temenda l-Anness I ħalli tirrieżamina jew tikkomplementa l-attivitajiet stabbiliti fih b'mod konsistenti mal-objettivi ta' dan ir-Regolament kif stipulat fl-Artikoli 4-8.

Emenda    163

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali u speċifiċi stipulati fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness II.

1.  L-indikaturi li jistgħu jitkejlu għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali u speċifiċi stipulati fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness II.

Emenda    164

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1 a.  Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi metodoloġija biex tipprevedi indikaturi li jistgħu jitkejlu għal valutazzjoni preċiża tal-progress għall-kisba tal-objettivi ġenerali stipulati fl-Artikolu 3(1). Abbażi ta' din il-metodoloġija, il-Kummissjoni għandha tikkomplementa l-Anness III sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2021.

Emenda    165

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress tal-Programm biex jikseb l-objettivi tiegħu, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27 biex temenda l-Anness II biex tirrevedi jew tikkomplementa l-indikaturi fejn jitqies neċessarju u biex tissuplimenta dan ir-Regolament b'dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta' qafas tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni.

2.  Biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress tal-Programm biex jikseb l-objettivi tiegħu, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27 biex temenda l-Anness II biex tirrevedi jew tikkomplementa l-indikaturi li jistgħu jitkejlu fejn jitqies neċessarju u biex tissupplimenta dan ir-Regolament b'dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta' qafas tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni.

Emenda    166

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv, u f'waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar proporzjonat fuq dawk li jirċievu l-fondi tal-UE u l-Istati Membri.

3.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm tkun adattata għal analiżi fil-fond tal-progress li jkun sar u d-diffikultajiet li jirriżultaw u li jinġabru b'mod effiċjenti, effettiv u f'waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar proporzjonat fuq dawk li jirċievu l-fondi tal-UE u l-Istati Membri.

Emenda    167

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Għandha tintuża sal-massimu tagħha l-istatistika uffiċjali tal-UE bħall-istħarriġiet regolari tal-ICT. L-istituti Nazzjonali tal-Istatistika għandhom jiġu kkonsultati u involuti flimkien mal-Eurostat fit-tfassil inizjali u l-iżvilupp ulterjuri tal-indikaturi statistiċi użati għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm u l-progress li jkun sar fir-rigward tad-diġitalizzazzjoni.

4.  L-istatistika uffiċjali tal-UE bħall-istħarriġiet regolari tal-ICT għandha tintuża bl-aktar mod effiċjenti possibbli, kif ukoll tintuża bħala ġbir ta' settijiet tad-data DESI f'NUTS-2 biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' data reġjonali relatata mal-Ewropa Diġitali. L-istituti Nazzjonali tal-Istatistika għandhom jiġu kkonsultati u involuti flimkien mal-Eurostat fit-tfassil inizjali u l-iżvilupp ulterjuri tal-indikaturi statistiċi użati għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm u l-progress li jkun sar fir-rigward tad-diġitalizzazzjoni.

Emenda    168

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tal-Programm

Emenda    169

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu f'waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

1.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura monitoraġġ u evalwazzjoni esterna regolari tal-Programm, b'mod partikolari abbażi tas-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 24(3). L-evalwazzjonijiet għandhom jipprevedu wkoll valutazzjoni kwalitattiva tal-progress milħuq lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali stipulati fl-Artikolu 3(1).

Emenda    170

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm.

2.  Minbarra li timmonitorja regolarment il-Programm, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport ta' evalwazzjoni interim u għandha tissottomettih lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024. L-evalwazzjoni interim għandha tippreżenta l-konklużjonijiet meħtieġa biex tittieħed deċiżjoni dwar it-tkomplija tal-Programm lil hinn mill-2027 u l-objettivi tiegħu.

 

L-evalwazzjoni interim għandha tintbagħat lill-Parlament Ewropew.

Emenda    171

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-Artikolu [1], għandha titwettaq evalwazzjoni finali tal-Programm mill-Kummissjoni.

3.  Fuq il-bażi ta' evalwazzjoni finali esterna u indipendenti, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport ta' evalwazzjoni finali tal-Programm, li jivvaluta l-impatti aktar fit-tul tiegħu u s-sostenibbiltà tiegħu.

Emenda    172

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Il-Kummissjoni għandha tressaq ir-rapport ta' evalwazzjoni finali msemmi fil-paragrafu 3 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2030.

Emenda    173

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

imħassar

Emenda    174

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Bħala parti mis-sistema ta' kontroll, l-istrateġija tal-awditu tista' tkun ibbażata fuq l-awditu finanzjarju ta' kampjun rappreżentattiv tal-infiq. Dak il-kampjun rappreżentattiv għandu jiġi kkomplementat b'għażla bbażata fuq valutazzjoni tar-riskji relatati mal-infiq.

4.  Bħala parti mis-sistema ta' kontroll, l-istrateġija tal-awditu għandha tkun ibbażata fuq l-awditu finanzjarju ta', mill-inqas, kampjun rappreżentattiv tal-infiq. Dak il-kampjun rappreżentattiv għandu jiġi kkomplementat b'għażla bbażata fuq valutazzjoni tar-riskji relatati mal-infiq.

Emenda    175

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 24 għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2028.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 23 u 24 għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2028.

Emenda    176

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 24 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 23 u 24 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

Emenda    177

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 24 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 23 u 24 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda    178

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inkluż lill-midja u lill-pubbliku.

1.  Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni (b'mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, onesta, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi inkluż lill-midja u lill-pubbliku.

Emenda    179

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu [3].

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. Hi għandha tiżgura wkoll l-integrazzjoni tal-informazzjoni u tal-aċċess għall-applikanti potenzjali għall-finanzjament tal-Unjoni fis-settur diġitali. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu [3].

Emenda    180

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – paragrafu 2 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Qafas ta' akkwist konġunt għal netwerk integrat tal-HPC ta' klassi mondjali inkluż supercomputing ta' skala eksa u infrastruttura tad-data. Dan se jkun aċċessibbli fuq bażi mhux ekonomika għall-utenti pubbliċi u privati u għal skopijiet ta' riċerka ffinanzjata pubblikament.

1.  Qafas ta' akkwist konġunt għal netwerk integrat tal-HPC ta' klassi mondjali inkluż supercomputing ta' skala eksa u infrastruttura tad-data. Dan se jkun aċċessibbli għan-negozji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha u, fuq bażi mhux ekonomika, għall-utenti pubbliċi u privati u għal skopijiet ta' riċerka ffinanzjata pubblikament.

Emenda    181

Proposta għal regolament

Anness I – parti 1 – paragrafu 2 – punt 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-iskjerament ta' teknoloġija lesta biex tintuża/operattiva: supercomputing bħala servizz li jirriżulta mill-R&I biex tinbena ekosistema tal-HPC Ewropea integrata, li tkopri s-segmenti tal-katina tal-valur xjentifiku u industrijali kollha (ħardwer, softwer, applikazzjonijiet, servizzi, interkonnessjonijiet u ħiliet diġitali avvanzati).

6.  L-iskjerament ta' teknoloġija lesta biex tintuża/operattiva: supercomputing bħala servizz li jirriżulta mill-R&I, b'mod partikolari teknoloġiji ġodda li preċedentement ibbenefikaw jew li qed jibbenefikaw mill-finanzjament tal-Unjoni, biex tinbena ekosistema tal-HPC Ewropea integrata, li tkopri s-segmenti tal-katina tal-valur xjentifiku u industrijali kollha (ħardwer, softwer, applikazzjonijiet, servizzi, interkonnessjonijiet u ħiliet diġitali avvanzati).

Emenda    182

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 2 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Programm għandu jibni u jsaħħaħ il-kapaċitajiet tal-Intelliġenza Artifiċjali ewlenin fl-Ewropa, inkluż ir-riżorsi tad-data u r-repożitorji ta' algoritmi filwaqt li jsiru aċċessibbli min-negozji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha kif ukoll ir-rinforz u n-netwerking ta' faċilitajiet eżistenti tal-ittestjar u tal-isperimentazzjoni tal-intelliġenza artifiċjali fl-Istati Membri.

Il-Programm għandu jibni u jsaħħaħ il-kapaċitajiet ewlenin tal-Intelliġenza Artifiċjali u tat-teknoloġiji tar-reġistru distribwit fl-Ewropa, inklużi r-riżorsi tad-data u r-repożitorji tal-algoritmi filwaqt li jsiru aċċessibbli min-negozji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha kif ukoll ir-rinforz u n-netwerking ta' faċilitajiet eżistenti tal-ittestjar u tal-isperimentazzjoni tal-intelliġenza artifiċjali fl-Istati Membri.

Emenda    183

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 4 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Programm għandu jappoġġa aċċess faċli għall-ħiliet diġitali avvanzati, b'mod partikolari, fil-HPC, fl-intelliġenza artifiċjali, ir-reġistru distribwiti, (eż. blockchain) u ċ-ċibersigurtà għall-forza tax-xogħol attwali u futuri, billi l-istudenti, il-gradwati reċenti, u l-ħaddiema eżistenti, ikunu fejn ikunu, jiġu offruti l-mezzi biex jakkwistaw u jiżviluppaw dawn il-ħiliet.

Il-Programm għandu jappoġġa aċċess faċli u opportunitajiet ta' taħriġ fil-ħiliet diġitali avvanzati, b'mod partikolari, fil-HPC, fl-intelliġenza artifiċjali, fir-reġistri distribwiti, (eż. blockchain) u ċ-ċibersigurtà għall-forza tax-xogħol attwali u futura, billi l-istudenti, il-gradwati reċenti jew iċ-ċittadini ta' kull età li jeħtieġu titjib tal-ħiliet, persuni li qed ifittxu impjieg, u l-ħaddiema eżistenti, ikunu fejn ikunu, jiġu offruti l-mezzi biex jakkwistaw u jiżviluppaw dawn il-ħiliet.

Emenda    184

Proposta għal regolament

Anness I – parti 4 – paragrafu 2 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Aċċess għal taħriġ fuq il-post tax-xogħol bil-parteċipazzjoni f'apprendistati f'ċentri tal-kompetenzi u f'kumpaniji li qed jiskjeraw teknoloġiji avvanzati.

1.  Aċċess għal taħriġ fuq il-post tax-xogħol u opportunitajiet ta' tagħlim imħallat bil-parteċipazzjoni f'traineeships f'ċentri tal-kompetenzi u f'kumpaniji li qed jiskjeraw teknoloġiji avvanzati.

Emenda    185

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 4 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-interventi kollha se jitfasslu u jiġu implimentati primarjament permezz tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali, kif definit fl-Artikolu 15.

L-interventi kollha se jitfasslu u jiġu implimentati primarjament permezz tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali, kif definit fl-Artikolu 16.

Emenda    186

Proposta għal regolament

Anness I – parti 5 – subparti I – punt 1 – punt 1.2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.2.  Appoġġ għat-tfassil, il-pilotaġġ, l-iskjerament, il-manutenzjoni u l-promozzjoni ta' ekosistema koerenti tal-infrastruttura tas-servizzi diġitali transfruntiera u jiġu ffaċilitati soluzzjonijiet u oqsfa komuni fi ħdan l-amministrazzjoni pubblika li huma mingħajr xkiel minn tarf sa tarf, siguri, interoperabbli, multilingwali, interoperabbli transfruntiera jew transsettorjali. Għandhom jiġu inklużi wkoll metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-impatt u l-benefiċċji.

1.2.  Appoġġ għat-tfassil, il-pilotaġġ, l-iskjerament, il-manutenzjoni, l-espansjoni u l-promozzjoni ta' ekosistema koerenti tal-infrastruttura tas-servizzi diġitali transfruntiera u jiġu ffaċilitati soluzzjonijiet u oqsfa komuni fi ħdan l-amministrazzjoni pubblika li huma mingħajr xkiel minn tarf sa tarf, siguri, interoperabbli, multilingwi, interoperabbli transfruntiera jew transsettorjali. Għandhom jiġu inklużi wkoll metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-impatt u l-benefiċċji.

Emenda    187

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 5 – subparti I – punt 2 – punt 2.1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.1.  Jiġi żgurat li ċ-ċittadini tal-UE jkunu jistgħu jaċċessaw, jikkondividu, jużaw u jiġġestixxu d-data personali tas-saħħa tagħhom b'mod sigur bejn il-fruntieri, irrispettivament minn fejn jinsabu jew fejn tinsab id-data. Titlesta l-Infrastruttura Ewropea ta' Servizzi Diġitali tas-Saħħa-e u tiġi estiża permezz ta' servizzi diġitali ġodda, tiġi appoġġata l-introduzzjoni ta' format ta' skambju Ewropew għar-rekords elettroniċi tas-saħħa.

2.1.  Jiġi żgurat li ċ-ċittadini tal-UE jkunu jistgħu jaċċessaw, jikkondividu, jużaw u jiġġestixxu d-data personali tas-saħħa tagħhom b'mod sigur u b'mod li jiggarantixxi l-privatezza tagħhom bejn il-fruntieri, irrispettivament minn fejn jinsabu jew fejn tinsab id-data. Titlesta l-Infrastruttura Ewropea ta' Servizzi Diġitali tas-Saħħa-e u tiġi estiża permezz ta' servizzi diġitali ġodda, tiġi appoġġata l-introduzzjoni ta' format ta' skambju Ewropew għar-rekords elettroniċi tas-saħħa.

Emenda    188

Proposta għal regolament

Anness I – parti 5 – subparti I – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-ġudikatura: Ikun hemm komunikazzjoni elettronika bla xkiel u sigura bejn il-fruntieri fi ħdan il-ġudikatura u bejn il-ġudikatura u korpi oħra kompetenti oħra fil-qasam tal-ġustizzja ċivili u kriminali. Jitjieb l-aċċess għall-ġustizzja u għall-informazzjoni u l-proċeduri ta' karattru ġuridiku għaċ-ċittadini, in-negozji, il-prattikanti ġuridiċi u l-membri tal-ġudikatura b'interkonnessjonijiet semantikament interoperabbli mal-bażijiet tad-data u r-reġistri nazzjonali kif ukoll l-iffaċilitar ta' soluzzjoni tat-tilwim extraġudizzjarja online. Jiġu promossi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi għall-qrati u l-prattikanti legali bbażati fuq soluzzjonijiet tal-intelliġenza artifiċjali li probabbilment jissimplifikaw u jħaffu l-proċeduri (pereżempju applikazzjonijiet "tekniċi ġuridiċi").

3.  Il-ġudikatura: Ikun hemm komunikazzjoni elettronika bla xkiel u sigura bejn il-fruntieri fi ħdan il-ġudikatura u bejn il-ġudikatura u korpi oħra kompetenti oħra fil-qasam tal-ġustizzja ċivili u kriminali. Jitjieb l-aċċess għall-ġustizzja u għall-informazzjoni u l-proċeduri ta' karattru ġuridiku għaċ-ċittadini, in-negozji, il-prattikanti ġuridiċi u l-membri tal-ġudikatura b'interkonnessjonijiet semantikament interoperabbli mal-bażijiet tad-data u r-reġistri kif ukoll l-iffaċilitar ta' soluzzjoni tat-tilwim straġudizzjarja online. Jiġu promossi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi għall-qrati u l-prattikanti legali bbażati fuq soluzzjonijiet tal-intelliġenza artifiċjali li probabbilment jissimplifikaw u jħaffu l-proċeduri (pereżempju applikazzjonijiet "tekniċi ġuridiċi").

Emenda    189

Proposta għal regolament

Anness I – parti 5 – subparti I – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  It-trasport, l-enerġija u l-ambjent: Jiġu skjerati soluzzjonijiet deċentralizzati u infrastrutturi meħtieġa għal applikazzjonijiet diġitali fuq skala kbira bħal bliet intelliġenti jew żoni rurali intelliġenti b'appoġġ għall-politiki tat-trasport, l-enerġija u l-ambjent.

4.  It-trasport, l-enerġija u l-ambjent: Jiġu skjerati soluzzjonijiet deċentralizzati u infrastrutturi meħtieġa għal applikazzjonijiet diġitali fuq skala kbira bħal bliet intelliġenti, żoni rurali intelliġenti jew reġjuni ultraperiferiċi b'appoġġ għall-politiki tat-trasport, l-enerġija u l-ambjent.

Emenda    190

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 5 – subparti II – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

II  L-attivitajiet inizjali relatati mad-diġitizzazzjoni tal-industrija:

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

Emenda    191

Proposta għal regolament

Anness 2 – parti 2 – punt 2.2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.2  L-għadd ta' kumpaniji u organizzazzjonijiet li jużaw l-intelliġenza artifiċjali

2.2  L-għadd ta' kumpaniji u organizzazzjonijiet li jittestjaw u jesperimentaw bl-IA f'kooperazzjoni mal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali

Emenda    192

Proposta għal regolament

Anness 2 – parti 2 – punt 2.2 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2.2a  Għadd ta' applikazzjonijiet konkreti tal-IA appoġġati mill-programm li qed jiġu kkummerċjalizzati bħalissa.

Emenda    193

Proposta għal regolament

Anness 2 – parti 4 – punt 4.1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.1  L-għadd ta' nies speċjalizzati fl-ICT imħarrġa u qed jaħdmu

4.1  L-għadd ta' nies speċjalizzati fl-ICT imħarrġa u qed jaħdmu kull sena fl-Unjoni

Emenda    194

Proposta għal regolament

Anness 2 – parti 4 – punt 4.2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.2  L-għadd ta' intrapriżi li jkollhom diffikultà biex jirreklutaw speċjalisti tal-ICT

4.2  L-għadd ta' intrapriżi li jkollhom diffikultà biex jirreklutaw speċjalisti tal-ICT kull sena fl-Unjoni

Emenda    195

Proposta għal regolament

Anness 2 – punt 4 – punt 4.2b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4.2b  Għadd ta' studenti, gradwati riċenti u persuni qiegħda li tejbu l-istatus tagħhom wara t-taħriġ ipprovdut fil-qafas tal-programm.

Emenda    196

Proposta għal regolament

Anness 2 – parti 5 – punt 5.1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.1  It-teħid tas-servizzi pubbliċi diġitali

5.1  Il-frekwenza tal-użu tas-servizzi pubbliċi diġitali

Emenda    197

Proposta għal regolament

Anness 2 – parti 5 – punt 5.2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.2  L-intrapriżi b'punteġġ għoli ta' intensità diġitali

5.2  In-numru ta' intrapriżi b'punteġġ għoli ta' intensità diġitali

Emenda    198

Proposta għal regolament

Anness 2 – parti 5 – punt 5.3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.3  L-allinjament tal-Qafas Nazzjonali ta' Interoperabbiltà mal-Qafas Ewropew tal-Interoperabbiltà

5.3  Il-livell safejn sar l-allinjament tal-Qafas Nazzjonali ta' Interoperabbiltà mal-Qafas Ewropew tal-Interoperabbiltà

Emenda    199

Proposta għal regolament

Anness 3 – punt 1 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Il-Programm Diġitali Ewropew għandu attivament joħloq sinerġiji mal-Orizzont Ewropa madwar is-sostenibbiltà tad-data li toriġina minn proġetti ta' riċerka;

Emenda    200

Proposta għal regolament

Anness 3 – punt 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  L-Ewropa Diġitali se jinvesti fi (i) il-bini ta' kapaċità diġitali fil-Computing ta' Prestazzjoni Għolja, l-Intelliġenza Artifiċjali, iċ-Ċibersigurtà u l-ħiliet diġitali avvanzati; u (ii) l-iskjerament nazzjonali u reġjonali fil-qafas tal-UE ta' kapaċitajiet diġitali u l-aħħar teknoloġiji diġitali f'oqsma ta' interess pubbliku (bħas-saħħa, l-amministrazzjoni pubblika, il-ġustizzja u l-edukazzjoni) jew il-falliment tas-suq (bħad-diġitalizzazzjoni tan-negozji, b'mod partikolari intrapriżi żgħar u ta' daqs medju);

(c)  L-Ewropa Diġitali se jinvesti fi (i) il-bini ta' kapaċità diġitali fil-Computing ta' Prestazzjoni Għolja, l-Intelliġenza Artifiċjali, iċ-Ċibersigurtà u l-ħiliet diġitali avvanzati; u (ii) l-iskjerament nazzjonali, reġjonali u lokali fil-qafas tal-UE ta' kapaċitajiet diġitali u l-aħħar teknoloġiji diġitali f'oqsma ta' interess pubbliku (bħas-saħħa, l-amministrazzjoni pubblika, il-ġustizzja u l-edukazzjoni) jew il-falliment tas-suq (bħad-diġitalizzazzjoni tan-negozji, b'mod partikolari intrapriżi żgħar u ta' daqs medju);

Emenda    201

Proposta għal regolament

Anness 3 – punt 3 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  L-Ewropa Diġitali se jinvesti fi (i) il-bini ta' kapaċità diġitali fil-Computing ta' Prestazzjoni Għolja, l-Intelliġenza Artifiċjali, iċ-Ċibersigurtà u l-ħiliet diġitali avvanzati; u (ii) l-iskjerament nazzjonali u reġjonali fil-qafas tal-UE ta' kapaċitajiet diġitali u l-aħħar teknoloġiji diġitali f'oqsma ta' interess pubbliku (bħas-saħħa, l-amministrazzjoni pubblika, il-ġustizzja u l-edukazzjoni) jew il-falliment tas-suq (bħad-diġitalizzazzjoni tan-negozji, b'mod partikolari intrapriżi żgħar u ta' daqs medju);

(c)  L-Ewropa Diġitali se jinvesti fi (i) il-bini ta' kapaċità diġitali fil-Computing ta' Prestazzjoni Għolja, it-teknoloġija tar-reġistru distribwit, l-Intelliġenza Artifiċjali, iċ-Ċibersigurtà u l-ħiliet diġitali avvanzati; u (ii) l-iskjerament nazzjonali u reġjonali fil-qafas tal-UE ta' kapaċitajiet diġitali u l-aħħar teknoloġiji diġitali f'oqsma ta' interess pubbliku (bħas-saħħa, l-amministrazzjoni pubblika, il-ġustizzja u l-edukazzjoni) jew il-falliment tas-suq (bħad-diġitalizzazzjoni tan-negozji, b'mod partikolari intrapriżi żgħar u ta' daqs medju);

NOTA SPJEGATTIVA

Il-Programm Ewropew Diġitali għall-perjodu 2021-2027 propost mill-Kummissjoni fis-6 ta' Ġunju 2018 jistabbilixxi l-objettivi tal-programm, il-baġit għall-perjodu 2021-2027, il-forom ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea u r-regoli għall-għoti ta' dan it-tip ta' finanzjament.

Ir-Rapporteur tapprova l-objettiv ġenerali tal-programm propost biex jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija, l-industrija u s-soċjetà Ewropej. Il-programm għandu jġib benefiċċji lin-negozji u liċ-ċittadini Ewropej. Huwa għandu jsaħħaħ il-kapaċitajiet tal-Ewropa f'oqsma ewlenin tat-teknoloġiji diġitali permezz ta' skjerament fuq skala kbira u jwessa' t-tixrid u t-teħid tagħhom kemm fl-oqsma ta' interess pubbliku kif ukoll fis-settur privat. Madankollu, meta wieħed iqis l-ispeċifiċità ta' ċerti objettivi, ir-Rapporteur temmen li apparti t-trasformazzjoni diġitali, il-Programm għandu l-għan li joħloq kapaċitajiet u jsaħħaħ mill-ġdid l-awtonomija strateġika tal-UE.

L-istat kurrenti tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija, l-industrija u s-soċjetà tal-UE mhuwiex biżżejjed biex iwieġeb għall-ambizzjoni politika tas-Suq Uniku Diġitali. Għad hemm lakuna importanti li għandha tiġi indirizzata permezz ta' investiment Ewropew sostanzjali u aħjar, sabiex jinkiseb l-għan ewlieni u jinkiseb benefiċċju sħiħ mill-valur miżjud tal-UE. Ir-Rapporteur tixtieq tenfasizza li din il-proposta hija l-ewwel programm diġitali pan-Ewropew; hu għandu jitqies bħala pass ewlieni lejn it-tisħiħ u t-titjib tal-pożizzjoni ta' tmexxija tal-Ewropa.

Il-programm għandu ħames objettivi speċifiċi, u d-differenza bejniethom hija riflessa fil-pakketti speċifiċi tagħhom. Peress li varjetà wiesgħa ta' attivitajiet jistgħu jiġu ffinanzjati permezz ta' dan il-programm, l-implimentazzjoni tiegħu tista' twassal għad-dilwizzjoni tal-għan ewlieni tal-programm innifsu, li huwa li jibni kapaċitajiet fl-UE. Ir-Rapporteur tixtieq tibqa' viġilanti ħafna u, għalhekk, tipproponi li l-programmi ta' ħidma jiġu abbozzati taħt l-iskrutinju tal-Parlament Ewropew.

Dan il-Programm għandu jkun għodda reali biex tissaħħaħ l-indipendenza tal-UE, notevolment fil-qasam tal-Objettivi Speċifiċi 1, 2 u 3 (Computing ta' Prestazzjoni Għolja, Intelliġenza Artifiċjali u Ċibersigurtà u Fiduċja). L-awtonomija strateġika tal-UE hija essenzjali biex tiżgura libertà ta' azzjoni konkreta fil-livell globali. Hi tista' tinkiseb biss b'kooperazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri u l-impriżi, li jridu jkunu bbażati fl-Istati Membri.

L-Objettiv Speċifiku 4 (Ħiliet Diġitali Avvanzati) huwa essenzjali biex jappoġġa s-suċċess tal-ewwel tliet Objettivi, billi jiżgura li l-forza tax-xogħol kurrenti u futura se takkwista faċilment ħiliet diġitali avvanzati billi toffri lill-istudenti, lill-gradwati u lill-ħaddiema l-mezzi biex jakkwistaw u jiżviluppaw dawn il-ħiliet, irrispettivament fejn jinsabu fl-UE.

L-Objettiv Speċifiku 5 (L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-Interoperabbiltà) huwa kruċjali għall-espansjoni tal-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali (b'mod partikolari Computing ta' Prestazzjoni Għolja, Intelliġenza Artifiċjali u Ċibersigurtà) fl-ekonomija kollha, inkluż l-iskjerament ta' soluzzjonijiet interoperabbli f'oqsma ta' interess pubbliku, u jiġi ffaċilitat l-aċċess għat-teknoloġija u l-għarfien għan-negozji kollha, inklużi l-SMEs u n-negozji ġodda, u ċ-ċittadini.

Għalhekk, ir-Rapporteur tixtieq tikkjarifika li l-entitajiet eliġibbli għandhom ikunu stabbiliti fl-UE. Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-kuntest speċifiku ta' dan il-Programm tidher inadegwata.

Ir-Rapporteur temmen ukoll li, minħabba s-sensittività u l-konsultazzjonijiet għaddejja dwar l-Objettiv Speċifiku 2 (Intelliġenza Artifiċjali), il-proġetti magħżula jkollhom jirrispettaw ir-rekwiżiti etiċi, bħalma huwa l-każ f'fajls oħra tal-QFP bħal Orizzont Ewropa u l-Programm Ewropew għad-Difiża.

Il-Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali huma maħsuba biex iwettqu programmi mmirati biex jgħinu lill-industrija Ewropea, inklużi l-SMEs u n-negozji ġodda, u l-amministrazzjonijiet pubbliċi biex jippreparaw lill-persunal tagħhom bil-ħiliet avvanzati meħtieġa biex ikunu jistgħu jaċċessaw l-opportunitajiet il-ġodda offruti mis-supercomputing, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà. L-SMEs, in-negozji l-ġodda u l-amministrazzjonijiet pubbliċi se jkollhom ukoll il-possibbiltà li jkollhom aċċess għal għarfien espert teknoloġiku u faċilitajiet sperimentali, iżda se jirċievu wkoll pariri biex jivvalutaw aħjar il-każ kummerċjali tagħhom ta' proġetti ta' trasformazzjoni diġitali. Illum huma wieħed mill-elementi ewlenin tal-istrateġija għad-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea. Ir-Rapporteur temmen li huwa ta' importanza kbira li jiġi appoġġat l-istabbiliment ta' netwerk ta' Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali. Dan in-netwerk għandu jestendi għal aktar kopertura ġeografika wiesgħa madwar l-Ewropa iżda wkoll fil-livell nazzjonali biex jissodisfa l-ħtiġijiet konkreti. L-istabbiliment ta' mill-inqas Hub Ewropew tal-Innovazzjoni Diġitali wieħed f'kull reġjun se jkun prijorità.

Il-baġit ġenerali tal-programm ta' EUR 9 1940 0000 għandu jitqies bħala l-ammont minimu biex il-Programm Diġitali tal-Ewropa jiġi ggwidat lejn is-suċċess. Ir-Rapporteur tqis li l-ammont propost mill-Kummissjoni jidher potenzjalment limitat, filwaqt li jitqiesu l-ambizzjoni u l-isfidi ġenerali li ma jistgħux jiġu previsti issa, peress li l-Programm huwa wieħed ġdid u huwa impossibbli li jivvaluta ex ante l-ħtiġijiet preċiżi ta' kull objettiv individwali.

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur hija konxja sew tal-limiti baġitarji u l-isforzi ta' investimenti tal-Unjoni u tal-Istati Membri, u huwa għalhekk li l-implimentazzjoni ta' dan il-Programm ma tistax tinjora l-impenn lejn l-aktar ġestjoni effiċjenti tal-fondi. Għaldaqstant, it-twettiq ta' sinerġiji bejn il-Programm u l-finanzjament l-ieħor tal-UE taħt il-QFP li jmiss se jkun element ewlieni.

Ir-Rapporteur temmen li s-segregazzjoni tal-fondi se tagħmel l-investimenti aktar effettivi u tagħti valur aħjar, l-aktar billi tamplifika l-impatt ta' investimenti diġitali fil-livell tal-UE fuq il-post, filwaqt li l-investiment diġitali nazzjonali u reġjonali se jkun jista' jikkumplimenta aħjar il-programmi tal-UE.

ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI MINGĦANDHOM IR-RAPPORTEUR IRĊIEVA KONTRIBUT

Il-lista li ġejja hija magħmula fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklużiva tar-rapporteur. Ir-rapporteur irċieva kontribut mingħand dawn l-entitajiet jew persuni li ġejjin fit-tħejjija tar-rapport, sal-adozzjoni tiegħu fil-kumitat:

Entità u/jew persuna

 

Ministru tax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Edukazzjoni Għolja tal-Portugall

Il-Ministeru Federali Awstrijak għall-Affarijiet Diġitali u Ekonomiċi (Presidenza tal-UE)

Il-Missjoni tan-Norveġja mal-UE

EARTO

IAPP

L-Università ta' Aalto

Kumitat tar-Reġjuni

Wirtschaftskammer Österreich

Bitkom

Amazon

DIGITALEUROPE

Id-Drittijiet Diġitali Ewropej (European Digital Rights – EDRi)

L-Organizzazzjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ECSO)

TNO

UEAPME – l-organizzazzjoni Ewropea tal-impjegaturi tas-snajja' u l-SMEs

L-Alleanza tal-SMEs Diġitali Ewropea (European Digital SME Alliance)

Id-Drittijiet Diġitali Ewropej (European Digital Rights – EDRi)

12.10.2018

OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur għal opinjoni (*): Bogdan Brunon Wenta

(*)  Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li jiġi stabbilit Programm Ewropa Diġitali. Bħala parti mill-baġit fit-tul li jmiss tal-UE (QFP 2021-2017), u b'baġit ta' EUR 9,2 biljun, il-Programm għandu l-għan li jsawwar it-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa favur iċ-ċittadini u n-negozji.

Il-Programm jiffoka fuq ħames objettivi speċifiċi: il-computing ta' prestazzjoni għolja, (2) l-intelliġenza artifiċjali, (3) iċ-ċibersigurtà, (4) il-ħiliet diġitali avvanzati u (5) l-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċità diġitali u l-interoperabbiltà.

Il-punti prinċipali tal-abbozz ta' opinjoni huma:

(i)  Il-baġit (Artikolu 9)

Filwaqt li r-Rapporteur jikkunsidra li huwa essenzjali li jiġu żgurati s-sinerġiji bejn il-Programm Ewropa Diġitali u l-programmi l-oħrajn kollha tal-QFP, huwa madankollu jixtieq jenfasizza n-neċessità li jiġi żgurat il-baġit allokat għall-Ewropa Diġitali, filwaqt li jitqiesu l-objettivi ambizzjużi tiegħu. Għalhekk, f'dan ir-rigward, ir-Rapporteur jissuġġerixxi xi modifiki speċifiċi għall-baġit.

B'mod partikolari, ir-Rapporteur jissuġġerixxi żieda żgħira fil-baġit allokat għall-objettiv speċifiku 4, "Il-ħiliet diġitali avvanzati", bi proposta għal baġit ta' madwar EUR 830 miljun (9 % tal-baġit globali) minflok l-EUR 700 miljun (7,6 %) li ġew previsti oriġinarjament mill-Kummissjoni.

(ii)  Ħiliet diġitali avvanzati (Artikolu 7 u l-annessi)

Filwaqt li titqies l-importanza kruċjali li jiġi żgurat li kemm il-forza tax-xogħol attwali kif ukoll dik tal-futur ikollhom l-opportunità li jiksbu ħiliet diġitali avvanzati permezz ta' korsijiet ta' taħriġ għal żmien twil u qasir u apprendistati fuq il-post tax-xogħol, ir-Rapporteur jissuġġerixxi diversi emendi sabiex jissaħħaħ dan l-objettiv speċifiku u jiġu ċċarati aktar id-dispożizzjonijiet proposti.

(iii)  L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċità diġitali u l-interoperabbiltà (Artikolu 8 u l-annessi)

Dan l-objettiv għandu rilevanza partikolari għas-setturi kulturali u kreattivi. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi diversi emendi biex jissaħħaħ l-appoġġ għall-industriji kulturali u kreattivi, b'mod partikolari fis-settur awdjoviżiv, fit-trasformazzjoni diġitali kontinwa tagħhom u jenfasizza l-ħtieġa li dawn jiġu ggarantiti aċċess għall-aktar teknoloġiji diġitali avvanzati u produttivi mill-IA għall-computing avvanzat.

Dan l-objettiv huwa rilevanti wkoll għall-wirt kulturali. Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza r-rwol importanti li se jkollha l-Ewropa Diġitali fl-appoġġ għal Europeana.

(iv)  Evalwazzjoni (Artikolu 25)

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi diversi bidliet importanti li jikkonċernaw l-evalwazzjoni tal-Programm għaliex huwa jikkunsidra li l-proposta tal-Kummissjoni mhijiex biżżejjed ċara f'dan ir-rigward.

(v)  Programmi ta' ħidma (Artikolu 23)

Ir-Rapporteur jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tadotta l-programmi ta' ħidma permezz ta' atti delegati u mhux permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, kif issuġġerit il-Kummissjoni fil-proposta tagħha.

B'mod ġenerali r-Rapporteur jilqa' l-isforz li għamlet il-Kummissjoni f'din il-proposta. Madankollu, ir-Rapporteur iqis li hija wisq ġenerali, vaga, u li hija nieqsa minn dettalji kruċjali u minn ċarezza tad-dritt. F'dan ir-rigward, filwaqt li jitqiesu d-diffikultajiet biex wieħed jifhem kif il-Programm se jaħdem b'mod konkret, kif ukoll kif se jiġu implimentati s-sinerġiji bejn il-programmi, ir-Rapporteur jissuġġerixxi serje ta' emendi, li b'mod partikolari jiffukaw fuq li jipprovdu aktar ċarezza u ċertezza tad-dritt lill-Programm.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Skont il-paragrafu 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201654, hemm il-ħtieġa li dan il-Programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni li tinġabar permezz ta' rekwiżiti ta' monitoraġġ speċifiċi, filwaqt li jiġu evitati piżijiet ta' regolamentazzjoni żejda u amministrattivi, b'mod partikolari fuq l-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, fejn ikun xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi biex jiġu evalwati l-effetti tal-Programm fil-prattika.

(5)  Skont il-paragrafu 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201654, hemm il-ħtieġa li dan il-Programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni li tinġabar permezz ta' rekwiżiti ta' monitoraġġ speċifiċi, filwaqt li jiġu evitati piżijiet ta' regolamentazzjoni żejda u amministrattivi, b'mod partikolari fuq l-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, fejn ikun xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi biex jiġu evalwati l-effetti tal-Programm fil-prattika.

_________________

_________________

54 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1-14 Ir-regolament jinsab hawn:

54 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1-14.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Is-Summit Diġitali ta' Tallinn55 ta' Settembru 2017 u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew56 tad-19 ta' Ottubru 2017 indikaw il-ħtieġa għall-Ewropa li tinvesti fid-diġitilizzazzjoni tal-ekonomiji tagħna u tindirizza id-diskrepanza fil-ħiliet biex iżżomm u ssaħħaħ kompetittività Ewropea, il-kwalità tal-ħajja tagħna u n-nisġa soċjali. Il-Kunsill Ewropew ikkonkluda li t-trasformazzjoni diġitali toffri opportunitajiet kbar għall-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi, se tikkontribwixxi għall-kompetittività globali tagħna, u ttejjeb l-kreattività u d-diversità kulturali. Biex jiġu sfruttati dawn l-opportunitajiet jeħtieġ li jiġu ttrattati b'mod kollettiv uħud mill-isfidi li ġġib magħha t-trasformazzjoni diġitali u jiġu rieżaminati l-politiki affettwati mit-trasformazzjoni diġitali.

(6)  Is-Summit Diġitali ta' Tallinn55 ta' Settembru 2017 u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew56 tad-19 ta' Ottubru 2017 indikaw il-ħtieġa għall-Ewropa li tinvesti fid-diġitilizzazzjoni tal-ekonomiji tagħna u tindirizza id-diskrepanza fil-ħiliet biex iżżomm u ssaħħaħ kompetittività Ewropea, il-kwalità tal-ħajja tagħna u n-nisġa soċjali. Il-Kunsill Ewropew ikkonkluda li t-trasformazzjoni diġitali toffri opportunitajiet kbar għall-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi, se tikkontribwixxi għall-kompetittività globali tagħna, il-libertà tal-midja u d-djalogu demokratiku, filwaqt li ttejjeb mhux biss l-industriji kulturali u kreattivi, iżda wkoll id-diversità kulturali u lingwistika. Biex jiġu sfruttati dawn l-opportunitajiet jeħtieġ li jiġu ttrattati b'mod kollettiv uħud mill-isfidi li ġġib magħha t-trasformazzjoni diġitali u l-monopolji diġitali u jiġu rieżaminati l-politiki affettwati mit-trasformazzjoni diġitali filwaqt li ssir enfasi fuq l-investiment fil-kapital uman u l-ħtiġijiet taċ-ċittadini f'dak li jikkonċerna titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid bil-għan li dawn ikunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mis-Suq Uniku Diġitali.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Il-Kunsill Ewropew ikkonkluda b'mod partikolari li l-Unjoni għandha tindirizza b'mod urġenti t-tendenzi emerġenti: dan jinkludi kwistjonijiet bħall-intelliġenza artifiċjali u teknoloġiji tar-reġistru distribwit (eż. katina ta' blokok ta' tranżazzjonijiet), filwaqt li fl-istess ħin jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tad-data, tad-drittijiet diġitali u tal-istandards etiċi. Il-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni tressaq approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali sal-bidu tal-2018 u talab lill-Kummissjoni biex tressaq l-inizjattivi meħtieġa għat-tisħiħ tal-kundizzjonijiet qafas bil-għan li l-UE tkun tista' tesplora swieq ġodda permezz ta' innovazzjonijiet radikali bbażati fuq ir-riskju u tafferma mill-ġdid ir-rwol ewlieni tal-industrija tagħha.

(7)  Il-Kunsill Ewropew ikkonkluda b'mod partikolari li l-Unjoni għandha tindirizza b'mod urġenti t-tendenzi emerġenti: dan jinkludi kwistjonijiet bħad-distakk diġitali, l-intelliġenza artifiċjali u teknoloġiji tar-reġistru distribwit (eż. katina ta' blokok ta' tranżazzjonijiet), filwaqt li fl-istess ħin jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tad-data, tad-drittijiet diġitali u tal-istandards etiċi. Il-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni tressaq approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali sal-bidu tal-2018 u talab lill-Kummissjoni biex tressaq l-inizjattivi meħtieġa għat-tisħiħ tal-kundizzjonijiet qafas bil-għan li l-UE tkun tista' tesplora swieq ġodda permezz ta' innovazzjonijiet radikali bbażati fuq ir-riskju u tafferma mill-ġdid ir-rwol ewlieni tal-industrija tagħha.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Qafas Finanzjarju Pluriennali ġdid u modern għal Unjoni Ewropea li tagħti riżultati fuq il-prijoritajiet tagħha b'mod effiċjenti wara l-2020"57 jiddeskrivi fost l-għażliet għall-programm tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-futur għat-trasformazzjonijiet diġitali tal-Ewropa li jwasslu "progress qawwi lejn it-tkabbir intelliġenti f'oqsma bħalma huma data ta' kwalità għolja tal-infrastruttura, il-konnettività u ċ-ċibersigurtà". Din tfittex li tiżgura t-tmexxija Ewropea fis-supercomputing, l-internet tal-ġenerazzjoni li jmiss, l-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u l-big data. Hija ssaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tal-industrija u n-negozji fl-Ewropa fl-ekonomija diġitali kollha u jkollha impatt sinifikanti fuq l-eliminazzjoni tad-diskrepanza tal-ħiliet fl-Unjoni kollha.

(8)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Qafas Finanzjarju Pluriennali ġdid u modern għal Unjoni Ewropea li tagħti riżultati fuq il-prijoritajiet tagħha b'mod effiċjenti wara l-2020"57 jiddeskrivi fost l-għażliet għall-programm tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-futur għat-trasformazzjonijiet diġitali tal-Ewropa li jwasslu "progress qawwi lejn it-tkabbir intelliġenti f'oqsma bħalma huma data ta' kwalità għolja tal-infrastruttura, il-konnettività u ċ-ċibersigurtà". Din tfittex li tiżgura t-tmexxija Ewropea fis-supercomputing, l-internet tal-ġenerazzjoni li jmiss, l-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u l-big data. Jenħtieġ li hija ssaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tal-industrija u n-negozji fl-Ewropa fl-ekonomija diġitali kollha u jenħtieġ li tiżgura li ċ-ċittadini Ewropej ikollhom il-ħiliet, il-kompetenzi u l-għarfien meħtieġa biex jiffaċċjaw it-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetajiet u l-ekonomiji tagħna.

_________________

_________________

57 COM(2018) 98 finali

57 COM(2018) 98 finali

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  L-objettiv ġenerali tal-Programm jenħtieġ li jkun li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija u li jrawwem l-isfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-politiki ta' innovazzjoni, riċerka u żvilupp teknoloġiku, għall-benefiċċju tan-negozji u ċ-ċittadini fl-Unjoni kollha. Il-programm jenħtieġ li jkun strutturat f'ħames Objettivi Speċifiċi li jirriflettu oqsma ta' politika ewlenin, jiġifieri: il-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali, il-ħiliet diġitali avvanzati u l-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-interoperabbiltà. Għal dawk l-oqsma kollha, il-Programm għandu jkollu l-għan ukoll li jallinja aħjar lill-Unjoni, l-Istati Membri u l-politiki reġjonali, u li jiġbor riżorsi privati u industrijali sabiex jiżdied l-investiment u jiġu żviluppati sinerġiji aktar b'saħħithom.

(10)  L-objettiv ġenerali tal-Programm jenħtieġ li jkun li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija u s-soċjetà, u li jrawwem l-isfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-politiki ta' innovazzjoni u l-politiki ta' riċerka, kif ukoll l-użu sħiħ tar-riżultati tar-R&Ż, l-iżviluppteknoloġiku, l-istandards Ewropej u internazzjonali fl-industrija, fl-istituzzjonijiet kulturali, edukattivi, akkademiċi/xjentifiċi, awdjoviżivi u medjatiċi u fl-amministrazzjoni pubblika, għall-benefiċċju taċ-ċittadini u n-negozji fl-Unjoni kollha. Il-programm jenħtieġ li jkun strutturat f'ħames Objettivi Speċifiċi li jirriflettu oqsma ta' politika ewlenin, jiġifieri: il-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali, il-ħiliet diġitali avvanzati u l-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-interoperabbiltà. Għal dawk l-oqsma kollha, il-Programm għandu jkollu l-għan ukoll li jallinja aħjar lill-Unjoni, l-Istati Membri u l-politiki reġjonali, u li jiġbor riżorsi privati u industrijali sabiex jiżdied l-investiment u jiġu żviluppati sinerġiji aktar b'saħħithom.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)  Il-Programm, f'konformità mal-objettivi u mal-pjan ta' azzjoni tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali (li ssottolinjat il-potenzjal kbir tas-settur kulturali, artistiku, kreattiv u awdjoviżiv fil-kontribut għall-innovazzjoni xjentifika u soċjali tal-Ewropa), jenħtieġ li jippromwovi sħubiji u proġetti ta' riċerka bejn istituti ta' riċerka, universitajiet u entitajiet kulturali, artistiċi, kreattivi u awdjoviżivi (b'mod partikolari l-mużewijiet, l-akkademji, il-konservatorji, it-teatri u ċ-ċinema). Jenħtieġ, barra minn hekk, li jiġi appoġġat l-iżvilupp ta' teknoloġiji diġitali li jiffaċilitaw u jestendu l-possibbiltà ta' preservazzzjoni tal-kontenuti u s-servizzi kulturali, artistiċi, kreattivi u awdjoviżivi (pereżempju r-realtà awmentata u virtwali u l-interfaċċja bniedem-magna), b'sinerġija mal-programmi Ewropa Kreattiva u Orizzont Ewropa.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 11

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Rwol ċentrali fl-implimentazzjoni tal-Programm għandu jingħata lill-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali, li għandhom jistimolaw l-adozzjoni wiesgħa ta' teknoloġiji diġitali avvanzati mill-industrija, mill-organizzazzjonijiet pubbliċi u mill-akkademji. Netwerk ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali jeħtieġ li jiżgura l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa fl-Ewropa kollha59 . L-ewwel sett ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali se jintgħażlu abbażi tal-proposti mill-Istati Membri u mbagħad in-netwerk se jitkabbar permezz ta' proċess miftuħ u kompetittiv. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali se jservu bħala punti ta' aċċess għall-aħħar kapaċitajiet diġitali, inklużi l-computing ta' prestazzjoni għolja (HPC), l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà, kif ukoll teknoloġiji innovattivi oħra eżistenti tal-Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali, disponibbli wkoll f'fablabs jew citylabs. Huma għandhom jaġixxu bħala punti uniċi ta' kuntatt biex jaċċessaw teknoloġiji ttestjati u validati u jippromwovu innovazzjoni miftuħa. Huma se jipprovdu wkoll appoġġ fil-qasam tal-ħiliet diġitali avvanzati. In-netwerk tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali għandu jikkontribwixxi wkoll għall-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fis-Suq Uniku Diġitali.

(11)  Jenħtieġ li jingħata rwol ċentrali fl-implimentazzjoni tal-Programm lill-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali, li jenħtieġ li jistimolaw l-adozzjoni wiesgħa ta' teknoloġiji diġitali avvanzati mill-industrija, mill-SMEs, min-negozji ġodda lokali, mill-organizzazzjonijiet pubbliċi u mill-akkademja filwaqt li jqisu l-ħtiġijiet settorjali speċifiċi fil-livell reġjonali. Netwerk ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali jeħtieġ li jiżgura l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa fl-Ewropa kollha59, filwaqt li jittieħed kont taż-żoni remoti u r-reġjuni anqas żviluppati. L-ewwel sett ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali se jintgħażlu abbażi tal-proposti mill-Istati Membri filwaqt li jitqiesu kriterji bħas-sitwazzjoni ġeografika, it-tendenzi demografiċi, il-previżjonijiet tal-ħiliet reġjonali u mbagħad in-netwerk se jitkabbar permezz ta' proċess miftuħ, trasparenti u kompetittiv. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali se jservu bħala punti ta' aċċess għall-aħħar kapaċitajiet diġitali, inklużi l-computing ta' prestazzjoni għolja (HPC), l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà, kif ukoll teknoloġiji innovattivi oħra eżistenti tal-Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali, disponibbli wkoll f'fablabs jew citylabs. Huma għandhom jaġixxu bħala punti uniċi ta' kuntatt biex jaċċessaw teknoloġiji ttestjati u validati u jippromwovu innovazzjoni miftuħa. Huma se jipprovdu wkoll appoġġ fil-qasam tal-ħiliet diġitali avvanzati. In-netwerk tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali għandu jikkontribwixxi wkoll għall-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fis-Suq Uniku Diġitali.

__________________

__________________

59 Kif indikat fil-Komunikazzjoni dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea (COM(2016) 180 final finali)

59 Kif indikat fil-Komunikazzjoni dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea (COM(2016) 180 final finali)

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 14

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Jenħtieġ li jintużaw l-azzjonijiet tal-Programm sabiex jindirizzaw il-fallimenti tas-suq, jew sitwazzjonijiet ta' investiment baxxi, b'mod proporzjonat, mingħajr ma jidduplikaw jew jibdlu l-finanzjament privat u jkollhom valur miżjud Ewropew ċar.

(14)  Jenħtieġ li jintużaw l-azzjonijiet tal-Programm sabiex jindirizzaw il-fallimenti tas-suq, jew sitwazzjonijiet ta' investiment baxxi, b'mod proporzjonat, mingħajr ma jidduplikaw jew jibdlu l-finanzjament privat u jkollhom valur miżjud Ewropew ċar. Jenħtieġ ukoll li jkun hemm ir-rispett inkondizzjonat għad-drittijiet tal-fornituri tal-kontenut, il-konsumaturi u l-utenti tat-teknoloġija diġitali, u dan jiżgura r-rispett sħiħ tal-valuri Ewropej fl-iżvilupp ta' Ewropa diġitali.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 16

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Il-computing ta' prestazzjoni għolja u l-kapaċitajiet tal-ipproċessar tad-data relatati fl-Unjoni, jenħtieġ li jippermettu li jiżguraw użu usa' tal-computing ta' prestazzjoni għolja mill-industrija u, b'mod aktar ġenerali, f'oqsma ta' interess pubbliku sabiex jaħtfu opportunitajiet uniċi li s-superkompjuters iġibu lis-soċjetà fir-rigward tas-saħħa, l-ambjent u s-sigurtà kif ukoll il-kompetittività tal-industrija, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs).

(16)  Il-computing ta' prestazzjoni għolja u l-kapaċitajiet tal-ipproċessar tad-data relatati fl-Unjoni, jenħtieġ li jippermettu li jiżguraw użu usa' tal-computing ta' prestazzjoni għolja mill-industrija u, b'mod aktar ġenerali, f'oqsma ta' interess pubbliku sabiex jaħtfu opportunitajiet uniċi li s-superkompjuters iġibu lis-soċjetà fir-rigward tas-saħħa, l-ambjent, il-lingwistika u s-sigurtà kif ukoll il-kompetittività tal-industrija, b'mod partikolari l-istart-ups, il-mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs).

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 16a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a)  It-teknoloġiji diġitali jenħtieġ ikunu aċċessibbli b'mod wiesa' għall-korpi pubbliċi u privati, filwaqt li jitqies il-bilanċ ġeografiku; il-kriterji għall-għotjiet, għalhekk, jenħtieġ li jagħtu enfasi qawwi lill-impatt ġenerali, lid-disponibbiltà tat-teknoloġiji u t-teknoloġiji tal-informazzjoni u lill-bilanċ ġeografiku.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 20

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  Id-disponibbiltà ta' settijiet tad-data fuq skala kbira u l-faċilitajiet tal-ittestjar u tal-esperimentazzjoni għandhom importanza kbira għall-iżvilupp tal-intelliġenza artifiċjali.

(20)  Id-disponibbiltà ta' settijiet tad-data fuq skala kbira, kif ukoll il-lingwistika komputazzjonali, u l-faċilitajiet tal-ittestjar u tal-esperimentazzjoni għandhom importanza kbira għall-iżvilupp tal-intelliġenza artifiċjali.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 22

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22)  Iċ-ċibersigurtà hija sfida għall-Unjoni kollha li ma tistax tibqa' tiġi indirizzata biss b'inizjattivi nazzjonali frammentati. Il-kapaċità taċ-ċibersigurtà tal-Ewropa għandha tissaħħaħ biex tagħti lill-Ewropa l-kapaċitajiet meħtieġa sabiex tipproteġi liċ-ċittadini u n-negozji tagħha minn theddid ċibernetiku. Barra minn hekk, il-konsumaturi jenħtieġ li jkunu protetti meta jużaw il-prodotti konnessi li jistgħu jiġu aċċessi b'mod illegali u jikkompromettu s-sikurezza tagħhom. Dan jenħtieġ li jinkiseb flimkien mal-Istati Membri u s-settur privat billi jiġu żviluppati proġetti ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-Ewropa fiċ-ċibersigurtà u fl-istess ħin tiġi żgurata l-koordinazzjoni bejn dawn il-proġetti u b'dan il-mod jiġi żgurat l-iskjerament tal-aħħar soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà fl-ekonomija kollha, kif ukoll permezz tal-aggregazzjoni tal-kompetenzi f'dan il-qasam biex jiġu żgurati l-massa kritika u l-eċċellenza.

(22)  Iċ-ċibersigurtà hija sfida għall-Unjoni kollha li ma tistax tibqa' tiġi indirizzata biss b'inizjattivi nazzjonali frammentati. Il-kapaċità taċ-ċibersigurtà tal-Ewropa jenħtieġ li tissaħħaħ biex tagħti lill-Ewropa l-kapaċitajiet meħtieġa sabiex tipproteġi liċ-ċittadini, lin-negozji u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi minn theddid ċibernetiku. Barra minn hekk, il-konsumaturi jenħtieġ li jkunu protetti meta jużaw il-prodotti konnessi li jistgħu jiġu aċċessi b'mod illegali u jikkompromettu s-sikurezza tagħhom. Dan jenħtieġ li jinkiseb flimkien mal-Istati Membri u s-settur privat billi jiġu żviluppati proġetti ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-Ewropa fiċ-ċibersigurtà u fl-istess ħin tiġi żgurata l-koordinazzjoni bejn dawn il-proġetti u b'dan il-mod jiġi żgurat l-iskjerament tal-aħħar soluzzjonijiet taċ-ċibersigurtà fl-ekonomija kollha, kif ukoll permezz tal-aggregazzjoni tal-kompetenzi f'dan il-qasam biex jiġu żgurati l-massa kritika u l-eċċellenza.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 25a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(25a)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2017 dwar l-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa65a, il-Parlament Ewropew fakkar li fis-soċjetà tal-lum, l-iżgurar ta' ħiliet diġitali bażiċi huwa prerekwiżit essenzjali għas-sodisfazzjon personali u professjonali. Barra minn hekk huwa enfasizza l-ħtieġa li n-nies ikunu mgħammra b'kompetenzi diġitali iżjed speċifiċi u avvanzati sabiex ikunu jistgħu jużaw it-teknoloġiji diġitali b'mod innovattiv u kreattiv.

 

_________________

 

65a Testi adottati, P8_TA(2017)0360.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 27

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(27)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea67, il-Parlament Ewropew stqarr li l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-apprendiment tul il-ħajja huma l-pedament tal-koeżjoni soċjali f'soċjetà diġitali.

(27)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2017 dwar id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea67, il-Parlament Ewropew stqarr li l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-apprendiment tul il-ħajja huma l-pedament tal-koeżjoni soċjali f'soċjetà diġitali. Huwa enfasizza wkoll l-importanza tal-ħiliet diġitali bażiċi li jenħtieġ li jinkludu l-għarfien tal-possibbiltajiet offruti mil-ħiliet diġitali, l-użu avvanzat tal-għodod diġitali, l-imġiba tal-internet sikura u metodoloġiji ta' tiftix biex jiġu identifikati sorsi kredibbli, kif ukoll il-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet online; Dan jikkontribwixxi wkoll biex jippermetti liċ-ċittadini jkollhom fehim kritiku ta' forom differenti tal-midja diġitali, u b'hekk jiżdiedu u jitjiebu r-riżorsi u l-opportunitajiet offruti mil-"litteriżmu diġitali".

_________________

_________________

67 Id-Dokument ref. A8-0183/2017, jinsab: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//MT

67 Id-Dokument ref. A8-0183/2017, jinsab: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//MT

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 28

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  It-teknoloġiji diġitali avvanzati appoġġati minn dan il-Programm, bħall-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà u l-intelliġenza artifiċjali huma issa maturi biżżejjed biex jimxu lil hinn mill-arena tar-riċerka u jiġu skjerati, implimentati u mkabbra fil-livell tal-Unjoni. Bħal kif l-iskjerament ta' dawn it-teknoloġiji jirrikjedu rispons mill-Unjoni hekk ukoll titlob id-dimensjoni tal-ħiliet. Hemm bżonn li l-opportunitajiet ta' taħriġ f'ħiliet diġitali avvanzati jaraw espansjoni, żieda u jsiru aċċessibbli fl-UE kollha. Nuqqas ta' dan jista' jimpedixxi l-iskjerament bla xkiel tat-teknoloġiji diġitali avvanzati u jfixkel il-kompetittività globali tal-ekonomija tal-Unjoni. L-azzjonijiet appoġġati minn dan il-programm huma komplimentari għal dawk appoġġati mill-FSE, mill-FEŻR u mill-programmi ta' Orizzont Ewropa.

(28)  It-teknoloġiji diġitali avvanzati appoġġati minn dan il-Programm, bħall-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà u l-intelliġenza artifiċjali huma issa maturi biżżejjed biex jimxu lil hinn mill-arena tar-riċerka u jiġu skjerati, implimentati u mkabbra fil-livell tal-Unjoni. Bħal kif l-iskjerament ta' dawn it-teknoloġiji jirrikjedu rispons mill-Unjoni hekk ukoll titlob id-dimensjoni tal-ħiliet. Hemm bżonn li l-opportunitajiet ta' tagħlim u taħriġ, inkluż taħriġ fuq il-post tax-xogħol u tagħlim imħallat u mill-bogħod fil-ħiliet diġitali avvanzati jaraw espansjoni, żieda u jsiru aċċessibbli fl-UE kollha. Attenzjoni partikolari jenħtieġ li tingħata biex lill-ħaddiema, speċjalment fil-kuntest ta' forza tax-xogħol li qed tixjieħ, jingħatawlhom il-mezzi u l-għodda biex jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti mill-infrastrutturi diġitali ġodda. Nuqqas ta' dan jista' jimpedixxi l-iskjerament bla xkiel tat-teknoloġiji diġitali avvanzati u jfixkel il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja pubblika u fis-suq tax-xogħol, kif ukoll il-kompetittività globali tal-ekonomija tal-Unjoni. L-azzjonijiet appoġġati minn dan il-programm huma komplementari għal dawk appoġġati mill-FSE, mill-FEŻR u mill-programmi ta' Orizzont Ewropa u Erasmus.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 30

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(30)  It-trasformazzjoni diġitali tal-oqsma ta' interess pubbliku bħalma huma l-kura tas-saħħa68, il-mobilità, il-ġustizzja, il-monitoraġġ ambjentali/tad-dinja, l-edukazzjoni u l-kultura tirrikejdi l-kontinwazzjoni u l-espansjoni tal-Infrastrutturi ta' Servizz Diġitali, li jagħmlu possibbli l-skambju sikur tad-data transfruntiera u jrawmu l-iżvilupp nazzjonali. Il-koordinazzjoni tagħhom skont dan ir-Regolament tikseb bl-aħjar mod il-potenzjal għall-isfruttar ta' sinerġiji.

(30)  It-trasformazzjoni diġitali tal-oqsma ta' interess pubbliku bħalma huma l-kura tas-saħħa68, il-mobilità, il-ġustizzja, il-monitoraġġ ambjentali/tad-dinja, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-kultura tirrikejdi l-kontinwazzjoni u l-espansjoni tal-Infrastrutturi ta' Servizz Diġitali, li jagħmlu possibbli l-skambju sikur tad-data transfruntiera u jrawmu l-iżvilupp nazzjonali. Il-koordinazzjoni tagħhom skont dan ir-Regolament tikseb bl-aħjar mod il-potenzjal għall-isfruttar ta' sinerġiji. It-trasformazzjoni diġitali madankollu jenħtieġ li tqis li - minħabba raġunijiet varji - xi ċittadini mhumiex qed jieħdu sehem fiha, u n-netwerks jenħtieġ li jiġu appoġġati biex ikomplu jinfurmaw lil dawk iċ-ċittadini, jgħinuhom jibqgħu fil-pussess sħiħ tad-drittijiet tagħhom u tal-parteċipazzjoni tagħhom fid-dmirijiet soċjali u ċiviċi kollha.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 30a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30a)  L-iskjerament u l-aċċess għat-teknoloġiji avvanzati fl-oqsma ta' interess pubbliku, bħall-edukazzjoni, ukoll jirrikjedu taħriġ fil-ħiliet meħtieġ biex isir użu minn dawn it-teknoloġiji. Għalhekk, l-objettivi inklużi fl-Objettiv Speċifiku 8 jenħtieġ ukoll li jkopru programmi tat-taħriġ għal dawk il-persuni li se jkunu qed jużaw it-teknoloġiji avvanzati.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 34a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(34a)  Sabiex jittieħed vantaġġ massimu mill-opportunitajiet u l-benefiċċji kollha offruti mit-teknoloġiji diġitali, il-lakuna eżistenti f'termini ta' aċċess u użu bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi, l-individwi, in-negozji u ż-żoni ġeografiċi jenħtieġ li tingħalaq. Fid-dawl ta' dan, l-aċċelerazzjoni tal-adozzjoni tal-infrastrutturi diġitali, b'mod partikolari fl-aktar żoni żvantaġġati tat-territorju Ewropew, hija fundamentali sabiex tiżdied l-inklużività kif ukoll it-tnaqqis tad-diviżjoni diġitali.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 35a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35a)  F'dan il-kuntest, kif muri mill-inizjattiva Europeana, id-diġitizzazzjoni tax-xogħlijiet Ewropej tirrappreżenta opportunità sinifikanti biex jittejbu l-aċċessibbiltà, id-distribuzzjoni u l-promozzjoni tal-kultura Ewropea u l-wirt kulturali komuni. L-innovazzjoni diġitali tista' tipprovdi l-ispinta għal rivoluzzjoni ta' kif jiġu murija l-beni kulturali u kif isir aċċess għalihom. Il-promozzjoni tal-użu tat-teknoloġiji 3D għall-ġbir tad-data u għar-rikostruzzjoni ta' beni kulturali u ta' wirt kulturali meqruda, f'dan ir-rigward, hija ta' importanza partikolari. Għalhekk, Ewropa Diġitali tista' tikkontribwixxi għall-garanzija tal-finanzjament għal diġitalizzazzjoni ġusta u etika, il-preservazzjoni u d-disponibbiltà online ta' wirt kulturali u kultura Ewropej.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 35b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35b)  Barra minn hekk siti storiċi u kulturali ta' spiss ma jkunux aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltajiet. Għalhekk il-Programm jista' jikkontribwixxi biex jappoġġa inizjattivi diġitali li għandhom l-għan li jtejbu l-impenn u li jagħmlu l-esperjenzi, is-siti u l-artefatti kulturali fl-Ewropa kollha aktar aċċessibbli għall-persuni b'diżabbiltajiet, irrispettivament mill-lok ġeografiku.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 35c (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35c)  Fil-31 ta' Mejju 2016, il-Kunsill issottolinja l-importanza vitali li jiġu żgurati l-finanzjament sostenibbli u l-governanza ta' Europeana bħala sforz ikkombinat tal-istituzzjonijiet tal-wirt kulturali, tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni. Bħala infrastruttura ta' servizz diġitali stabbilita sew, l-Infrastruttura tas-Servizz Diġitali Europeana jenħtieġ li tingħata prijorità għal finanzjament. B'mod partikolari, jenħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità tal-finanzjament mill-Unjoni fl-Ewropa Diġitali fil-qafas finanzjarju pluriennali għall-perjodu 2021-2027, sabiex jiġi permess il-forniment tas-servizzi mingħajr qtugħ u b'suċċess fl-istess livell previst bl-iskema ta' finanzjament attwali.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 37

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(37)  F'April 2016, il-Kummissjoni adottat l-inizjattiva dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea biex tiżgura li "kull industrija fl-Ewropa, ikun xi jkun is-settur tagħha, tinsab fejn tinsab, u irrispettivament mid-daqs tagħha, tkun tista' tibbenefika b'mod sħiħ mill-innovazzjonijiet diġitali".71

(37)  F'April 2016, il-Kummissjoni adottat l-inizjattiva dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea biex tiżgura li "kull industrija fl-Ewropa, ikun xi jkun is-settur tagħha, tinsab fejn tinsab, u irrispettivament mid-daqs tagħha, tkun tista' tibbenefika b'mod sħiħ mill-innovazzjonijiet diġitali". Dan huwa partikolarment rilevanti għal intrapriżi żgħar u medji fis-setturi kulturali u kreattivi.

__________________

 

71 null

 

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 39

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(39)  L-ilħuq tal-objettivi fil-mira jista'jirrikjedi l-ingranaġġ tal-potenzjal ta' teknoloġiji komplimentari f'oqsma ta' netwerking u computing, kif ġie ddikjarat fil-Komunikazzjoni "Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea"73 li tirrikonoxxi "id-disponibbiltà ta' infrastruttura ta' netwerking u cloud ta' klassi dinjija" bħala ingredjent essenzjali għad-diġitalizzazzjoni tal-industrija.

(39)  L-ilħuq tal-objettivi fil-mira jista'jirrikjedi l-ingranaġġ tal-potenzjal ta' teknoloġiji komplimentari f'oqsma ta' netwerking u computing, kif ġie ddikjarat fil-Komunikazzjoni "Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea"73 li tirrikonoxxi "id-disponibbiltà ta' infrastruttura ta' netwerking u cloud ta' klassi dinjija" bħala komponent essenzjali għad-diġitalizzazzjoni tal-industrija.

__________________

__________________

73 COM(2016) 180 finali. Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea – Ingawdu l-benefiċċji kollha ta' suq uniku diġitali.

73 COM(2016) 180 finali. Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea – Ingawdu l-benefiċċji kollha ta' suq uniku diġitali.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 44

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(44)  Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li jingħataw is-setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni tal-programmi ta' ħidma sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Programm skont il-prijoritajiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri filwaqt li jiġu żgurati l-konsistenza, it-trasparenza u l-kontinwità tal-azzjoni konġunta mill-Unjoni u l-Istati Membri. Dawn is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 4 ta r-Regolament (UE) 182/201175 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni.

Imħassar

__________________

 

75 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13)

 

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 45

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(45)  Fil-prinċipju, il-programmi ta' ħidma jenħtieġ li jiġu adottati bħala programmi ta' ħidma pluriennali, tipikament kull sentejn, jew, jekk dan ikun iġġustifikat minn ħtiġijiet marbuta mal-implimentazzjoni tal-programm, bħala programmi ta' ħidma annwali. It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jintgħażlu abbażi tal-kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' ammonti f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut ma' kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju.

(45)  Jenħtieġ li jiġu adottati programmi ta' ħidma bil-għan li jintlaħqu l-objettivi tal-Programm skont il-prijoritajiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri, filwaqt li jiġu żgurati l-konsistenza, it-trasparenza u l-kontinwità tal-azzjoni konġunta min-naħa tal-Unjoni u l-Istati Membri. Fil-prinċipju, il-programmi ta' ħidma jenħtieġ li jiġu adottati kull sentejn, jew, jekk dan ikun iġġustifikat minn ħtiġijiet marbuta mal-implimentazzjoni tal-programm, fuq bażi annwali. It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' implimentazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jintgħażlu abbażi tal-kapaċità tagħhom li jiksbu l-objettivi speċifiċi tal-azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi konsiderazzjoni tal-użu ta' ammonti f'daqqa, rati fissi u kostijiet unitarji, kif ukoll finanzjament mhux marbut ma' kostijiet kif imsemmi fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament Finanzjarju.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 46

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46)  Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendi tal-Anness II biex jiġu riveduti u/jew ikkomplimentati l-indikaturi. Hu tassew importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(46)  Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni tal-programmi ta' ħidma, tal-emendi tal-Anness II biex jiġu riveduti u/jew ikkomplimentati l-indikaturi. Hu tassew importanti li matul il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell espert, u li dawn il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali ("il-Programm").

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali ("il-Programm"), li għandu jiġi implimentat għall-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2027.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  "Hub ta' Innovazzjoni Diġitali" tfisser entità ġuridika maħtura jew magħżula fi proċedura miftuħa u kompetittiva sabiex twettaq il-kompiti taħt il-Programm, b'mod partikolari billi tipprovdi aċċess għall-għarfien espert teknoloġiku u għall-faċilitajiet ta' esperimentazzjoni, bħal tagħmir u għodod ta' softwer li jippermettu t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija.

(e)  "Hub ta' Innovazzjoni Diġitali" tfisser entità ġuridika maħtura jew magħżula fi proċedura miftuħa, trasparenti u kompetittiva, sabiex twettaq il-kompiti taħt il-Programm, b'mod partikolari billi tipprovdi aċċess għall-għarfien espert teknoloġiku u għall-faċilitajiet ta' esperimentazzjoni, bħal tagħmir u għodod ta' softwer, kif ukoll taħriġ speċjalizzat dwar ħiliet diġitali avvanzati, li jippermettu l-emanċipazzjoni diġitali taċ-ċittadini Ewropej kollha u t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija u l-istituzzjonijiet pubbliċi.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt fa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  "litteriżmu medjatiku" ifisser il-ħiliet analitiċi meħtieġa biex wieħed isib it-triq tal-fehim tiegħu fid-dinja diġitali.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Programm għandu l-objettiv ġenerali li ġej: li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija u tas-soċjetà Ewropea u li jġib l-benefiċċji tagħha liċ-ċittadini u lin-negozji Ewropej. Il-Programm se:

1.  L-għan ġenerali tal-Programm għandu jkun li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija u tas-soċjetà Ewropea u li jġib l-benefiċċji tagħha liċ-ċittadini u lin-negozji Ewropej. Dan għandu:

Emenda    31

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  isaħħaħ il-kapaċitajiet tal-Ewropa f'oqsma ta' teknoloġija diġitali prinċipali permezz ta' iskjerament fuq skala kbira,

(a)  isaħħaħ il-kapaċitajiet tal-Ewropa f'oqsma ta' teknoloġija diġitali prinċipali, b'hekk jassigura rispett sħiħ tad-drittijiet u l-valuri Ewropej, permezz ta' skjerament fuq skala kbira,

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-programm se jkollu ħames objettivi speċifiċi:

2.  Il-ħames objettivi speċifiċi tal-Programm għandhom ikunu:

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jappoġġaw, flimkien mal-Istati Membri, l-akkwist ta' tagħmir avvanzati għaċ-ċibersigurtà, għodod u infrastrutturi tad-data b'konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data;

(a)  jappoġġaw, flimkien mal-Istati Membri, l-akkwist ta' tagħmir avvanzat għaċ-ċibersigurtà, għodod u infrastrutturi tad-data b'konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data bl-appoġġ tal-iżvilupp ta' standards volontarji;

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-intervent finanzjarju mill-Unjoni skont l-Objettiv Speċifiku 4. Il-Ħiliet Diġitali Avvanzati għandhom jappoġġaw l-iżvilupp ta' ħiliet diġitali avvanzati f'oqsma appoġġati minn dan il-programm biex b'hekk jikkontribwixxu biex tikber il-ġabra ta' talenti fl-Ewropa, irawmu aktar professjonaliżmu, b'mod speċjali fir-rigward tal-computing ta' prestazzjoni għolja, l-analitika tal-big data, iċ-ċibersigurtà, it-teknoloġiji ta' reġistru distribwit, ir-robotika u l-intelliġenza artifiċjali. L-intervent finanzjarju għandu jsegwi l-objettivi operazzjonali li ġejjin:

L-intervent finanzjarju mill-Unjoni skont l-Objettiv Speċifiku 4. Il-Ħiliet Diġitali Avvanzati għandhom jappoġġaw l-iżvilupp ta' ħiliet diġitali avvanzati f'oqsma appoġġati minn dan il-programm biex b'hekk jikkontribwixxu biex tikber il-ġabra ta' talenti fl-Unjoni, irawmu aktar professjonaliżmu, b'mod speċjali fir-rigward tal-computing ta' prestazzjoni għolja, l-analitika tal-big data, iċ-ċibersigurtà, it-teknoloġiji ta' reġistru distribwit, ir-robotika, l-intelliġenza artifiċjali, u l-lingwistika komputazzjonali. L-intervent finanzjarju għandu jsegwi l-objettivi operazzjonali li ġejjin:

Emenda    35

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jappoġġa t-tfassil u t-twassil ta' taħriġ fit-tul u korsijiet għal-istudenti, il-professjonisti tal-IT u l-forza tax-xogħol;

(a)  jappoġġa t-tfassil u t-twassil ta' taħriġ u korsijiet ta' kwalità għolja fit-tul, inkluż it-tagħlim imħallat għall-etajiet kollha, bħall-istudenti, nies li jeħtieġ itejbu l-ħiliet tagħhom, l-għalliema u l-persuni li jipprovdu taħriġ, il-professjonisti tal-IT u l-forza tax-xogħol, b'kont meħud u b'rispett għad-diversità lingwistika;

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jappoġġa t-tfassil u t-twassil ta' taħriġ u korsijiet ta' terminu qasir għall-imprendituri, il-mexxejja tan-negozji ż-żgħar u l-forza tax-xogħol;

(b)  jappoġġa t-tfassil u t-twassil ta' taħriġ u korsijiet ta' terminu qasir ta' kwalità għolja, inluż it-tagħlim imħallat, għall-għalliema, il-persuni li jipprovdu taħriġ, l-imprendituri, il-mexxejja tan-negozji ż-żgħar u l-istart-ups, il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-forza tax-xogħolkif ukoll ċittadini tal-etajiet kollha li jeħtieġ itejbu l-ħiliet tagħhom, inkluż fit-tielet settur u l-organizzazzjonijiet kulturali, kreattivi, artistiċi u awdjoviżivi;

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 1 - paragrafu 2 - punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  japoġġa t-tfassil u t-twassil tal-Korsijiet Online Miftuħa Massivi (MOOCs) għal persuni li qed ifittxu xogħol, studenti u ħaddiema;

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt (c)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jappoġġa t-taħriġ fuq il-post tax-xogħol u apprendistati għall-istudenti, l-intraprendituri żgħażagħ u l-gradwati.

(c)  jappoġġa t-taħriġ ta' kwalità għolja fuq il-post tax-xogħol, inkluż it-taħriġ imħallat u l-apprendistati għall-istudenti, l-imprendituri żgħażagħ u l-gradwati, kif ukoll ċittadini ta' kull età li jeħtieġu titjib tal-ħiliet.

Emenda    39

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  jappoġġa netwerks jew servizzi li joffru l-għajnuna u informazzjoni kontinwata liċ-ċittadini li ma jkunux qed jipparteċipaw fl-iżvilupp diġitali - minħabba raġunijiet differenti.

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 7 - paragrafu 1 - punt cb (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb)  jappoġġaw taħriġ fuq il-post tax-xogħol għall-forza tax-xogħol.

Emenda    41

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jiżguraw li s-settur pubbliku u oqsma ta' interessi pubbliċi, bħalma huma s-saħħa u l-kura, l-edukazzjoni, il-ġudikatura, it-trasport, l-enerġija, l-ambjent, is-setturi kulturali u kreattivi, jistgħu jiskjeraw u jaċċessaw teknoloġiji diġitali avvanzati, b'mod partikolari l-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà;

(a)  jiżguraw li s-settur pubbliku u oqsma ta' interessi pubbliċi, bħalma huma s-saħħa u l-kura, l-edukazzjoni, il-ġudikatura, it-trasport, l-enerġija, l-ambjent, is-setturi kulturali u kreattivi, jistgħu jiskjeraw u jkollhom il-ħiliet neċessarji bis-saħħa tat-taħriġ biex jużaw teknoloġiji diġitali avvanzati, b'mod partikolari l-computing ta' prestazzjoni għolja, it-teknoloġija lingwistika, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà;

Emenda    42

Proposta għal regolament

Artikolu 8 - paragrafu 1 - punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  inaqqsu d-distanza f'termini tal-użu u l-aċċess għas-servizzi u l-infrastrutturi diġitali bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi, iċ-ċittadini, in-negozji u ż-żoni ġeografiċi, filwaqt li jappoġġaw l-abbiltà tagħhom li jipprovdu servizzi aktar effiċjenti u jinkoraġġixxu involviment taċ-ċittadini akbar fil-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet;

Emenda    43

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-approprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-limiti tal-qafas finanzjarju pluriennali.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont imsemmi għandha tkun:

2.  Il-pakkett finanzjarju msemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun allokat kif ġej:

Emenda    45

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  sa EUR 2 698 240 000 għall-Objettiv Speċifiku 1, il-Computing ta' Prestazzjoni Għolja

(a)  massimu ta' 29 % għall-Objettiv Speċifiku 1, il-Computing ta' Prestazzjoni Għolja

Emenda    46

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  sa EUR 2 498 369 000 għall-Objettiv Speċifiku 2, l-Intelliġenza Artifiċjali

(b)  mill-anqas 27 % għall-Objettiv Speċifiku 2, l-Intelliġenza Artifiċjali

Emenda    47

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt (c)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  sa EUR 1 998 696 000 għall-Objettiv Speċifiku 3, iċ-Ċibersigurtà u l-Fiduċja

(c)  mill-anqas 21 % għall-Objettiv Speċifiku 3, iċ-Ċibersigurtà u l-Fiduċja

Emenda    48

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  sa EUR 699 543 000 għall-Objettiv Speċifiku 4, il-Ħiliet Diġitali Avvanzati

(d)  mill-anqas 9 % għall-Objettiv Speċifiku 4, il-Ħiliet Diġitali Avvanzati

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  sa EUR 1 299 152 000 għal Objettiv Speċifiku 5, L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-Interoperabbiltà

(e)  mill-anqas 14 % għall-Objettiv speċifiku 5, L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-Interoperabbiltà

Emenda    50

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Programm tfassal biex jiġi implimentat filwaqt li jippermetti sinerġiji, kif deskritt aktar fl-Anness III, ma' programmi oħra ta' finanzjament tal-Unjoni, b'mod partikolari permezz ta' arranġamenti għall-finanzjament komplimentari minn programmi tal-UE fejn il-modalitajiet tal-ġestjoni jippermettu; jew f'sekwenza, f'mod li jalterna, jew permezz tat-tgħaqqid tal-fondi inkluż għall-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet.

1.  Il-Programm għandu jippermetti sinerġiji, kif deskritt aktar fl-Anness III, ma' programmi oħra ta' finanzjament tal-Unjoni, b'mod partikolari permezz ta' arranġamenti għall-finanzjament komplimentari minn programmi tal-UE fejn il-modalitajiet tal-ġestjoni jippermettu, jew f'sekwenza, f'mod li jalterna, jew permezz tat-tgħaqqid tal-fondi inkluż għall-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet.

Emenda    51

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  Klassifikazzjoni NUTS;

Emenda    52

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali addizzjonali għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' proċess miftuħ u kompetittiv, b'mod li jiżgura l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa madwar l-Ewropa. L-għadd ta' entitajiet tan-netwerk għandu jkun proporzjonat għall-popolazzjoni ta' Stat Membri partikolari u għandu jkun hemm mill-inqas Hub ta' Innovazzjoni Diġitali waħda għal kull Stat Membru. Biex jiġu indirizzati l-limitazzjonijiet speċifiċi affaċċjati mir-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, jistgħu jiġu nominati entitajiet speċifiċi biex ikopru l-ħtiġijiet tagħhom.

4.  Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali addizzjonali għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' proċess miftuħ, trasparenti u kompetittiv, b'mod li jiżgura l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa madwar l-Ewropa. L-għadd ta' entitajiet tan-netwerk għandu jkun proporzjonat għall-popolazzjoni ta' Stati Membri partikolari u għandu jkun hemm mill-inqas Hub ta' Innovazzjoni Diġitali waħda għal kull Stat Membru, filwaqt li jitqiesu r-reġjuni anqas vantaġġati tal-Unjoni, is-sitwazzjoni demografika u l-ħtiġijiet ta' previżjoni tal-ħiliet reġjonali. Biex jiġu indirizzati l-limitazzjonijiet speċifiċi affaċċjati mir-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, jistgħu jiġu nominati entitajiet speċifiċi biex ikopru l-ħtiġijiet tagħhom.

Emenda    53

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jipprovdu servizzi ta' trasformazzjoni diġitali - inkluż l-ittestjar u l-esperimentazzjoni tal-faċilitajiet - immirata lejn l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, anke f'setturi li huma kajmana fl-użu tat-teknoloġiji diġitali u teknoloġiji relatati;

(a)  jipprovdu servizzi ta' trasformazzjoni diġitali - inkluż faċilitajiet tal-ittestjar u l-esperimentazzjoni - immirati lejn l-istart-ups, l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, speċjalment f'setturi li huma kajmana fl-użu tat-teknoloġiji diġitali u teknoloġiji relatati;

Emenda    54

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jittrasferixxu l-għarfien espert u l-knowhow bejn ir-reġjuni, b'mod partikolari permezz ta' netwerking għall-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja stabbiliti f'reġjun partikolari mal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali stabbiliti f'reġjuni oħra li huma l-aktar adattati biex jipprovdu servizzi rilevanti;

(b)  jittrasferixxu l-għarfien espert u l-knowhow bejn ir-reġjuni, b'mod partikolari permezz ta' netwerking għall-istart-ups, l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja stabbiliti f'reġjun partikolari mal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali stabbiliti f'reġjuni oħra li huma l-aktar adattati biex jipprovdu servizzi rilevanti;

Emenda    55

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt (c)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jipprovdu servizzi tematiċi, fosthom servizzi marbuta mal-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà u l-fiduċja lill-amministrazzjonijiet, lill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku, lill-SMEs u lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali individwali jistgħu jispeċjalizzaw f'servizzi tematiċi speċifiċi u m'għandhomx għalfejn jipprovdu s-servizzi tematiċi kollha msemmija f'dan il-paragrafu;

(c)  jipprovdu servizzi tematiċi, fosthom servizzi marbuta mal-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà u l-fiduċja lill-amministrazzjonijiet, lill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku, l-istart-ups, lill-SMEs u lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali individwali jistgħu jispeċjalizzaw f'servizzi tematiċi speċifiċi u m'għandhomx għalfejn jipprovdu s-servizzi tematiċi kollha msemmija f'dan il-paragrafu;

Emenda    56

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27 sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta programmi ta' ħidma.

Emenda    57

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Dawk il-programmi ta' ħidma għandhom jiġu adottati bħala programmi multiannwali għall-Programm kollu. Jekk ikunu ġġustifikati bi ħtiġijiet ta' implimentazzjoni speċifiċi, huma jistgħu jiġu adottati wkoll bħala programmi annwali li jkopru Objettiv Speċifiku wieħed jew aktar.

2.  Dawk il-programmi ta' ħidma għandhom jiġu adottati bħala programmi multiannwali kull sentejn. Jekk ikunu ġġustifikati bi ħtiġijiet ta' implimentazzjoni speċifiċi, huma jistgħu jiġu adottati wkoll bħala programmi annwali li jkopru Objettiv Speċifiku wieħed jew aktar.

Emenda    58

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali u speċifiċi stipulati fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness II.

1.  L-indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali u speċifiċi stipulati fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness II.

Emenda    59

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress tal-Programm biex jikseb l-objettivi tiegħu, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27 biex temenda l-Anness II biex tirrevedi jew tikkomplementa l-indikaturi fejn jitqies neċessarju u biex tissuplimenta dan ir-Regolament b'dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta' qafas tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni.

2.  Biex tivvaluta b'mod effiċjenti l-progress tal-Programm biex jikseb l-objettivi tiegħu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 27 biex temenda l-Anness II biex tirrevedi jew tikkomplementa l-indikaturi fejn jitqies neċessarju u biex tissupplimenta dan ir-Regolament b'dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta' qafas tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni.

Emenda    60

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv, u f'waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar proporzjonat fuq dawk li jirċievu l-fondi tal-UE u l-Istati Membri.

3.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv, u f'waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta' rapportar speċifiċi fuq dawk li jirċievu l-fondi tal-UE u l-Istati Membri.

Emenda    61

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Għandha tintuża sal-massimu tagħha l-istatistika uffiċjali tal-UE bħall-istħarriġiet regolari tal-ICT. L-istituti Nazzjonali tal-Istatistika għandhom jiġu kkonsultati u involuti flimkien mal-Eurostat fit-tfassil inizjali u l-iżvilupp ulterjuri tal-indikaturi statistiċi użati għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm u l-progress li jkun sar fir-rigward tad-diġitalizzazzjoni.

4.  L-istatistika uffiċjali tal-UE bħall-istħarriġiet regolari tal-ICT għandha tintuża bl-aktar mod effiċjenti possibbli, kif ukoll il-ġbir ta' settijiet tad-data DESI f'NUTS-2 biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' data reġjonali relatata mal-Ewropa Diġitali. L-istituti Nazzjonali tal-Istatistika għandhom jiġu kkonsultati u involuti flimkien mal-Eurostat fit-tfassil inizjali u l-iżvilupp ulterjuri tal-indikaturi statistiċi użati għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm u l-progress li jkun sar fir-rigward tad-diġitalizzazzjoni.

Emenda    62

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Evalwazzjoni

Evalwazzjoni tal-Programm

Emenda    63

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu f'waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

1.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura monitoraġġ u evalwazzjoni esterna regolari tal-Programm, b'mod partikolari abbażi tas-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 24(3).

Emenda    64

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm.

2.  Minbarra li timmonitorja regolarment il-Programm, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport ta' evalwazzjoni interim u għandha tissottomettih lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024.

Emenda    65

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Fi tmiem l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-Artikolu [1], għandha titwettaq evalwazzjoni finali tal-Programm mill-Kummissjoni.

3.  Abbażi ta' evalwazzjoni esterna u indipendenti finali, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi rapport ta' evalwazzjoni finali tal-Programm, li jivvaluta l-impatti tiegħu fuq medda itwal ta' żmien u s-sostenibbiltà tiegħu.

Emenda    66

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Is-sistema ta' rapportar dwar l-evalwazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-evalwazzjoni tal-programm tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv, f'waqtu u f'livell xieraq ta' granularità mir-riċevituri tal-fondi tal-Unjoni;

imħassar

Emenda    67

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Il-Kummissjoni għandha tissottometti r-rapport ta' evalwazzjoni finali msemmi fil-paragrafu 3 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2030.

Emenda    68

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

imħassar

Emenda    69

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 24 għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2028.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 23 u 24 għandha tingħata lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2028.

Emenda    70

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 24 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 23 u 24 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikata f'dik id-Deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

Emenda    71

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 24 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 23 u 24 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn minn meta jkunu ġew mgħarrfin bih jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew u kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw għalih. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda    72

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 4 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Programm għandu jappoġġa aċċess faċli għall-ħiliet diġitali avvanzati, b'mod partikolari, fil-HPC, fl-intelliġenza artifiċjali, ir-reġistru distribwiti, (eż. blockchain) u ċ-ċibersigurtà għall-forza tax-xogħol attwali u futuri, billi l-istudenti, il-gradwati reċenti, u l-ħaddiema eżistenti, ikunu fejn ikunu, jiġu offruti l-mezzi biex jakkwistaw u jiżviluppaw dawn il-ħiliet.

Il-Programm għandu jappoġġa aċċess faċli u opportunitajiet ta' taħriġ fil-ħiliet diġitali avvanzati, b'mod partikolari, fil-HPC, fl-intelliġenza artifiċjali, fir-reġistri distribwiti, (eż. katina ta' blokok) u ċ-ċibersigurtà għall-forza tax-xogħol attwali u futura, billi l-istudenti, il-gradwati reċenti jew iċ-ċittadini ta' kull età li jeħtieġu titjib tal-ħiliet, persuni li qed ifittxu impjieg, u l-ħaddiema eżistenti, ikunu fejn ikunu, jiġu offruti l-mezzi biex jakkwistaw u jiżviluppaw dawn il-ħiliet.

Emenda    73

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 4 – paragrafu 2 – punt 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Aċċess għal taħriġ fuq il-post tax-xogħol bil-parteċipazzjoni f'apprendistati f'ċentri tal-kompetenzi u f'kumpaniji li qed jiskjeraw teknoloġiji avvanzati.

1.  Aċċess għal taħriġ fuq il-post tax-xogħol u opportunitajiet ta' tagħlim imħallat bil-parteċipazzjoni f'apprendistati f'ċentri tal-kompetenzi u f'kumpaniji li qed jiskjeraw teknoloġiji avvanzati.

Emenda    74

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 4 – paragrafu 2 – punt 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Aċċess għall-Korsijiet Online Miftuħa Massivi (MOOCs) li se jiġu offruti permezz tal-pjattaformi ta' tagħlim u l-universitajiet online.

Emenda    75

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 5 – subparti II – titolu

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

II  L-attivitajiet inizjali relatati mad-diġitizzazzjoni tal-industrija:

II  L-attivitajiet inizjali relatati mad-diġitizzazzjoni tal-industrija:

Emenda    76

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 5 – subparti I – punt 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Edukazzjoni u kultura: Jingħata aċċess lill-kreaturi u lill-industrija kreattiva fl-Ewropa għall-aħħar teknoloġiji diġitali mill-intelliġenza artifiċjali għall-computing avvanzat. Jiġi sfruttat il-wirt kulturali Ewropew bħala vettur biex jippromwovi d-diversità kulturali, il-koeżjoni soċjali u ċ-ċittadinanza Ewropea. Jiġi appoġġat it-teħid ta' teknoloġiji diġitali fl-edukazzjoni.

5.  L-edukazzjoni u t-taħriġ: Tiġi appoġġata l-adozzjoni tar-regoli tat-teknoloġiji diġitali u l-komunikazzjoni diġitali fl-edukazzjoni formali, informali u mhux formali, b'mod partikolari l-inklużjoni ulterjuri tal-ħiliet diġitali, il-litteriżmu medjatiku kif ukoll l-użu ta' teknoloġiji diġitali fil-kurrikula kollha b' aċċess effikaċi għall-aħħar teknoloġiji diġitali mill-intelliġenza artifiċjali għall-computing avvanzat, inkluż billi l-iskejjel jiġu pprovduti b'infrastrutturi u tagħmir diġitali adegwati, bħal netwerks tal-broadband b'kapaċità għolja b'aċċess għal konnettività ta' minn tal-inqas 100 Mbps. Jiġi appoġġat investiment fit-tagħlim mill-bogħod, kemm it-tagħlim imħallat kif ukoll it-tagħlim għalkollox online. Tiġi appoġġata t-tkomplija tal-edukazzjoni diġitali minn età żgħira, mingħajr preġudizzju għat-trawwim tal-ħiliet klassiċi u umanisti, mingħajr ma jiġi injorat ir-riskju tad-dipendenza diġitali kif ukoll patoloġiji potenzjali marbuta mad-diġitalizzazzjoni, fil-kuntest tal-interazzjonijiet soċjali u fiżiċi.

Emenda    77

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 5 – subparti I – punt 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Is-settur kulturali u dak kreattiv: jiġu appoġġati s-setturi kulturali u kreattivi, b'mod partikolari s-settur awdjoviżiv, fit-trasformazzjoni diġitali tagħhom li għaddejja filwaqt li jiġi ggarantit lilhom l-aċċess għat-teknoloġiji diġitali l-aktar avvanzati, sostenibbli u effettivi mill-IA sal-computing avvanzat, kif ukoll jiġi appoġġat il-kontribut tas-setturi kulturali u kreattivi għal użu ġust u etiku tal-infrastrutturi u l-għodod diġitali tagħhom u l-iżvilupp tagħhom.

Emenda    78

Proposta għal regolament

Anness 1 – parti 5 – subparti I – punt 5b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5b.  Wirt kulturali: Jiġi sfruttat u promoss il-wirt kulturali Ewropew, kemm tanġibbli kif ukoll intanġibbli, bħala vettur għall-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika, il-libertà tal-espressjoni, il-koeżjoni soċjali u ċ-ċittadinanza Ewropea. Jiġi protett, ippreżervat u mxerred il-wirt kulturali permezz tad-diġitizzazzjoni u l-iżvilupp ta' prattiki kulturali diġitali kontemporanji, kif ukoll inizjattivi diġitali speċifiċi bħal Europeana, cloud tal-wirt kulturali, u inizjattiva oħra li jieħdu kont tal-aktar teknoloġiji diġitali reċenti.

Emenda    79

Proposta għal regolament

Anness 2 – parti 4 – punt 4.1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.1  L-għadd ta' nies speċjalizzati fl-ICT imħarrġa u qed jaħdmu

4.1  L-għadd ta' nies speċjalizzati fl-ICT imħarrġa u qed jaħdmu kull sena fl-Unjoni

Emenda    80

Proposta għal regolament

Anness 2 – parti 4 – punt 4.2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.2  L-għadd ta' intrapriżi li jkollhom diffikultà biex jirreklutaw speċjalisti tal-ICT

4.2  L-għadd ta' intrapriżi li jkollhom diffikultà biex jirreklutaw speċjalisti tal-ICT kull sena fl-Unjoni

Emenda    81

Proposta għal regolament

Anness – punt 1 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Il-Programm Diġitali Ewropew għandu attivament joħloq sinerġiji mal-Orizzont Ewropa madwar is-sostenibbiltà tad-data li toriġina minn proġetti ta' riċerka;

Emenda    82

Proposta għal regolament

Anness 3 – punt 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Is-sinerġiji mal-Ewropa Kreattiva għandhom jiżguraw li:

 

(a)  Il-Programm se jappoġġa l-iżvilupp u l-akkwist tal-ħiliet diġitali avvanzati meħtieġa għall-iskjerament ta' teknoloġiji avvanzati rilevanti għall-ekosistema kulturali u għas-setturi kulturali u kreattivi b'mod sħiħ. Huwa għandu jippermetti li jsir skambju fis-setturi kulturali u f'setturi oħra dwar il-protokolli u l-ħiliet diġitali avvanzati diġà żviluppati mill-komunitajiet kreattivi bil-ħsieb li jitrawwmu t-tixrid u t-teħid tiegħu.

 

(b)  Il-Programm tal-Ewropa Kreattiva, bl-għan ġenerali tiegħu li jżid il-kompetittività tas-setturi kulturali u kreattivi, f'dan ir-rigward se jikkomplementa l-interventi tal-Ewropa Diġitali, li għandhom l-għan li jappoġġaw it-trasformazzjoni diġitali tal-industriji kulturali u kreattivi; kif ukoll li jiżguraw id-diversità tal-pjattaformi disponibbli filwaqt li jqisu l-konċentrazzjoni tas-suq li qed tiżdied tal-monopolji diġitali.

 

(c)  Fil-Programm hemm żewġ proġetti ta' tmexxija li se jiżguraw il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet ta' skjerament marbuta mal-istrateġija #Digital4Culture. Il-proġett ta' tmexxija dwar it-trasformazzjoni diġitali tas-settur tal-wirt kulturali se jkompli jappoġġa l-inizjattiva Ewropea mnedija matul is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018. Il-parti tal-Programm li tiffoka fuq il-ħiliet diġitali għandha sinerġiji ma' kwistjonijiet bħal-litteriżmu medjatiku u l-edukazzjoni dwar il-films.

 

(d)  Il-Programm se jappoġġa t-tnedija u r-realizzazzjoni ta' direttorju online ta' films Ewropej disponibbli fuq servizzi legali fuq talba bl-għan li jiġu promossi d-distribuzzjoni, il-promozzjoni, il-viżibbiltà u l-faċilità tas-sejbien fil-livell Ewropew.

 

(e)  Il-Programm se jappoġġa l-iżvilupp tat-teknoloġiji ġodda meħtieġa biex tissaħħaħ id-distribuzzjoni teatrali u online u jkun hemm aċċess transfruntier akbar għal xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej, kif iddikjarat fil-prioritajiet tal-fergħa MEDIA ta' Ewropa Kreattiva.

Emenda    83

Proposta għal regolament

Anness – punt 5 – punt ba (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Il-programm jappoġġa b'mod adegwat l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Kard Ewropea tal-Istudenti (e-Card) billi jipprovdi l-infrastruttura teknika u l-bini tal-kapaċità u jiżgura l-iżvilupp ta' aspetti ta' fiduċja u sigurtà, speċjalment f'dak li jikkonċerna l-iskambju elettroniku tad-data;

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

Referenzi

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

CULT

14.6.2018

Associated committees - date announced in plenary

5.7.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Bogdan Brunon Wenta

1.6.2018

Eżami fil-kumitat

3.9.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

10.10.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

0

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka, Michaela Šojdrová

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

7.11.2018

OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Paul Rübig

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 18

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Għall-objettiv speċifiku tal-computing ta' prestazzjoni għolja, impriża konġunta titqies l-iktar mekkaniżmu ta' implimentazzjoni adattat, b'mod partikolari biex tikkoordina l-istrateġiji nazzjonali u tal-Unjoni u l-investimenti fl-infrastruttura tal-computing ta' prestazzjoni għolja u r-riċerka u l-iżvilupp, biex tiġbor flimkien ir-riżorsi minn fondi pubbliċi u privati, u biex jissalvagwardja l-interessi ekonomiċi u strateġiċi tal-Unjoni63. Barra minn hekk, iċ-ċentri tal-kompetenzi tal-computing ta' prestazzjoni għolja fl-Istati Membri se jipprovdu servizzi ta' computing ta' prestazzjoni għolja lill-industrija, lill-korpi akkademiċi u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

(18)  Għall-objettiv speċifiku tal-computing ta' prestazzjoni għolja, impriża konġunta titqies l-iktar mekkaniżmu ta' implimentazzjoni adattat, b'mod partikolari biex tikkoordina l-istrateġiji nazzjonali u tal-Unjoni u l-investimenti fl-infrastruttura tal-computing ta' prestazzjoni għolja u r-riċerka u l-iżvilupp, biex tiġbor flimkien ir-riżorsi minn fondi pubbliċi u privati, u biex jissalvagwardja l-interessi ekonomiċi u strateġiċi tal-Unjoni63. Barra minn hekk, iċ-ċentri tal-kompetenzi tal-computing ta' prestazzjoni għolja fl-Istati Membri se jipprovdu servizzi ta' computing ta' prestazzjoni għolja lill-industrija, inklużi SMEs u negozji ġodda, lill-korpi akkademiċi u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

_________________

_________________

63 Il-valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja d-dokument "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta EuroHPC) (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Il-valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja d-dokument "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta EuroHPC) (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 39a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(39a)  It-teknoloġiji blockchain u tar-reġistru distribwit oħrajn jistgħu jsaħħu b'mod sinifikanti l-aċċess għal settijiet tad-data distribwiti madwar l-Unjoni, jiffaċilitaw in-notarizzazzjoni ta' dokumenti, u jippermettu t-traċċabilità ta' tranżazzjonijiet jew il-moviment ta' prodotti b'mod sigur u konformi mal-acquis tal-UE. Huma jsaħħu l-fiduċja fl-applikazzjonijiet li jinvolvu partijiet ikkonċernati multipli, isaħħu mudelli kollaborattivi u jippermettu d-deframmentazzjoni ta' settijiet tad-data distribwiti. Dan iwassal għal gwadann ta' kwalità u effiċjenza, inaqqas il-piż amministrattiv, b'mod partikolari għar-rapportar regolatorju u l-awditjar, jiġġieled u jillimita l-frodi kif ukoll jinċentiva l-adozzjoni tal-aħjar prattiki u l-imġiba etika. Barra minn hekk, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet fl-Ewropa biex jiġu żviluppati u sfruttati t-teknoloġiji blockchain u ta' reġistru distribwit oħrajn isaħħaħ l-ekosistemi ta' innovazzjoni diġitali fl-Ewropa u jgħin lill-atturi Ewropej biex ikunu fost il-mexxejja ta' ekonomija tal-internet ġdida.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 39b (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(39b)  Fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 ta' Ottubru 2017, l-Istati Membri kkonkludew li l-Unjoni għandha bżonn sens ta' urġenza biex tindirizza xejriet emerġenti: inklużi t-teknoloġiji blockchain, filwaqt li fl-istess ħin jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni tad-data, drittijiet diġitali u standards etiċi. Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar "Teknoloġiji tar-reġistru distribwit u blockchains: noħolqu l-fiduċja bid-diżintermedjazzjoni" (2017/2772(RSP)) approvata fis-16 ta' Mejju 2018, tirrikonoxxi r-rwol tal-blockchain fit-tisħiħ tal-innovazzjoni fl-Ewropa u madwar id-dinja.

 

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 39c (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(39c)  Fit-tieni Jum Diġitali fl-10 ta' April 2018, il-pajjiżi Ewropew impenjaw ruħhom li jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw soluzzjonijiet avvanzati għas-servizzi pubbliċi (pereżempju permezz tal-iżvilupp ta' infrastruttura Ewropea ta' blockchain għas-servizzi) u stiednu lill-Kummissjoni Ewropea tappoġġa l-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġija blockchain u tar-reġistru distribwit permezz tal-programmi diġitali tagħha.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 43

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(43)  Filwaqt li jirrifletti dwar l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex jimplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex jintegra l-azzjonijiet klimatiċi u jwassal għall-kisba ta' mira kumplessiva ta' 25 % ta' nfiq tal-baġit tal-UE li jappoġġaw l-objettivi tal-klima74. L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami rilevanti.

(43)  Filwaqt li jirrifletti dwar l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex jimplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex jintegra l-azzjonijiet klimatiċi u jwassal għall-kisba rapida ta' mira kumplessiva mill-anqas 25 % ta' nfiq tal-baġit tal-UE li jappoġġaw l-objettivi tal-klima74 matul il-perjodu tal-QFP 2021-2027 u 30 % mill-aktar fis possibbli mhux aktar tard mill-2027. L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami rilevanti. Huwa fundamentali li l-UE twettaq l-impenn tagħha li tkun minn ta' quddiem fl-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU minkejja li hemm nuqqas ta' impenn ċar u viżibbli f'dan ir-rigward fil-proposti tal-QFP, għaldaqstant, l-integrazzjoni tal-SDGs jenħtieġ li tkun preżenti fil-politiki u fl-inizjattivi kollha tal-UE tal-QFP li jmiss.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, paġna 1

74 COM(2018) 321 final, paġna 1

Emenda    6

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-programm se jkollu ħames objettivi speċifiċi:

2.  Il-programm se jkollu sitt objettivi speċifiċi:

Emenda    7

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ea)  Teknoloġiji Blockchain u tar-Reġistru distribwit;

Emenda    8

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jappoġġa t-tfassil u t-twassil ta' taħriġ u korsijiet ta' terminu qasir għall-imprendituri, il-mexxejja tan-negozji ż-żgħar u l-forza tax-xogħol;

(b)  jappoġġa t-tfassil u t-twassil ta' taħriġ u korsijiet ta' terminu qasir għall-imprendituri, il-mexxejja tan-negozji ż-żgħar, inkluż min jibda negozji ġodda, u l-forza tax-xogħol;

Emenda    9

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  jappoġġaw it-teħid tat-teknoloġiji avvanzati diġitali u dawk relatati, inkluż b'mod partikolari l-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà u t-teknoloġiji futuri u emerġenti mill-industrija tal-Unjoni, b'mod partikolari l-SMEs;

(e)  jappoġġaw it-teħid tat-teknoloġiji avvanzati diġitali u dawk relatati, inkluż b'mod partikolari l-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà u t-teknoloġiji futuri u emerġenti mill-industrija tal-Unjoni, b'mod partikolari l-SMEs u n-negozji ġodda;

Emenda    10

Proposta għal regolament

Artikolu 8a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 8a

 

Teknoloġiji Blockchain u tar-Reġistru distribwit;

 

L-intervent finanzjarju mill-Unjoni skont l-Objettiv Speċifiku 6: It-Teknoloġiji Blockchain u tar-Reġistru Distribwit għandhom jilħqu l-objettivi operazzjonali li ġejjin:

 

(a)  Il-bini u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet ewlenin tat-Teknoloġiji Blockchain u tar-Reġistru Distribwit fl-Unjoni, il-konnessjoni ta' infrastrutturi blockchain nazzjonali / reġjonali u l-istabbiliment ta' mudell ta' governanza li jista' jappoġġa l-iżvilupp u l-użu ta' servizzi diġitali ġodda permezz tat-Teknoloġiji Blockchain u tar-Reġistru Distribwit skont il-qafas legali tal-Unjoni;

 

(b)  Il-kapaċitajiet jiġu aċċessibbli għan-negozji, [b'mod partikolari l-SMEs], l-amministrazzjonijiet pubbliċi jew organizzazzjonijiet oħra sabiex jappoġġaw l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet transfruntiera innovattivi ta' dawn it-teknoloġiji li se jkunu ta' benefiċċju għaċ-ċittadini Ewropej u għall-ekonomija diġitali [fl-Ewropa];

 

(c)  L-iżvilupp, l-użu, il-koordinament u l-operat ulterjuri fil-livell tal-Unjoni ta' Infrastruttura Ewropea ta' Servizzi Blockchain li tilħaq l-ogħla standards globali ta' ċibersigurtà, ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija, ta' konformità tal-privatezza u tal-aċċessibilità fuq bażi mhux kummerċjali ta' utenti pubbliċi u privati li tappoġġa t-twassil ta' servizzi ta' interess pubbliku;

 

(d)  L-appoġġ għall-użu ta' teknoloġija lesta għall-użu/operattiva li tirriżulta mir-riċerka u mill-innovazzjoni li jsaħħu ekosistema innovattiva tal-Unjoni integrata dwar it-Teknoloġiji Blockchain u tar-Reġistru Distribwit, li toffri faċilitajiet ta' ttestjar u esperimentazzjoni fl-Istati Membri;

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji blockchain u tar-reġistru distribwit oħrajn jistgħu jsaħħu b'mod sinifikanti l-aċċess għal settijiet tad-data distribwiti madwar l-Unjoni, jiffaċilitaw in-notarizzazzjoni ta' dokumenti, u jippermettu t-traċċabilità ta' tranżazzjonijiet jew il-moviment ta' prodotti b'mod sigur u konformi mal-acquis tal-UE. Huma jsaħħu l-fiduċja fl-applikazzjonijiet li jinvolvu partijiet ikkonċernati multipli, isaħħu mudelli kollaborattivi u jippermettu d-deframmentazzjoni ta' settijiet tad-data distribwiti. Dan iwassal għal gwadann ta' kwalità u effiċjenza, inaqqas il-piż amministrattiv, b'mod partikolari għar-rapportar regolatorju u l-awditjar, jiġġieled u jillimita l-frodi kif ukoll jinċentiva l-adozzjoni tal-aħjar prattiki u l-imġiba etika.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu 2021-2027 għandu jkun EUR 9 194 000 000 fi prezzijiet attwali.

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu 2021-2027 għandu jkun ta' EUR 8 192 391 000 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 9 194 000 000 fi prezzijiet attwali).

Emenda    12

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  sa EUR 2 698 240 000 għall-Objettiv Speċifiku 1, il-Computing ta' Prestazzjoni Għolja

(a)  sa EUR 2 404 289 438 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 2 698 240 000 fi prezzijiet attwali) għall-Objettiv Speċifiku 1, il-Computing ta' Prestazzjoni Għolja

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  sa EUR 2 498 369 000 għall-Objettiv Speċifiku 2, l-Intelliġenza Artifiċjali

(b)  sa EUR 2 226 192 703 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 2 498 369 000 fi prezzijiet attwali) għall-Objettiv Speċifiku 2, l-Intelliġenza Artifiċjali

Emenda    14

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  sa EUR 1 998 696 000 għall-Objettiv Speċifiku 3, iċ-Ċibersigurtà u l-Fiduċja

(c)  sa EUR 1 780 954 875 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 1 998 696 000 fi prezzijiet attwali) għall-Objettiv Speċifiku 3, iċ-Ċibersigurtà u l-Fiduċja

Emenda    15

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  sa EUR 699 543 000 għall-Objettiv Speċifiku 4, il-Ħiliet Diġitali Avvanzati

(d)  sa EUR 623 333 672 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 699 543 000 fi prezzijiet attwali) għall-Objettiv Speċifiku 4, il-Ħiliet Diġitali Avvanzati

Emenda    16

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  sa EUR 1 299 152 000 għal Objettiv Speċifiku 5, L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-Interoperabbiltà

(e)  sa EUR 1 157 620 312 fi prezzijiet tal-2018 (EUR 1 299 152 000 fi prezzijiet attwali) għall-Objettiv Speċifiku 5, L-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-Interoperabbiltà

Emenda    17

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li r-rekwiżiti proċedurali għall-applikazzjoni u l-parteċipazzjoni fi programmi rilevanti għall-Aġenda Diġitali jkunu armonizzati.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Programm jista' jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, inkluż b'mod partikolari l-akkwist pubbliku bħala forma primarja kif ukoll għotjiet u premjijiet. Jista' jipprovdi wkoll finanzjament fil-forma ta' strumenti finanzjarji fi ħdan operazzjonijiet ta' taħlit.

2.  Il-Programm jista' jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, inkluż b'mod partikolari l-akkwist pubbliku mill-Kummissjoni jew minn entità ta' finanzjament, mill-benefiċjarji individwali jew konġunti tal-għotjiet bħala forma primarja tal-azzjoni kif ukoll għotjiet u premjijiet. L-akkwist pubbliku jista' jawtorizza l-għoti ta' kuntratti multipli fi ħdan l-istess proċedura u jista' jipprevedi post ta' kundizzjonijiet dwar il-post ta' prestazzjoni f'konformità ma' ftehimiet ta' akkwist internazzjonali applikabbli. Il-Programm jista' jipprovdi wkoll finanzjament fil-forma ta' strumenti finanzjarji fi ħdan operazzjonijiet ta' taħlit.

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tippermetti l-użu tal-akkwist pubbliku bl-aktar mod effikaċi billi tikkjarifika d-dispożizzjoni dwar kif l-entitajiet ta' finanzjament tal-KE u tal-UE nnifishom jistgħu jkunu involuti bħala akkwirenti fl-akkwisti pubbliċi ffinanzjati mid-DEP. Akkwist pubbliku wieħed jista' wkoll jagħti kuntratti lil bejjiegħa multipli jew emittenti multipli li jiżguraw valur għall-flus aħjar u jassiguraw il-kontinwità ta' forniment u ta' servizz speċjalment għal teknoloġiji diġitali.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jipprovdu servizzi ta' trasformazzjoni diġitali - inkluż l-ittestjar u l-esperimentazzjoni tal-faċilitajiet - immirata lejn l-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja, anke f'setturi li huma kajmana fl-użu tat-teknoloġiji diġitali u teknoloġiji relatati;

(a)  jipprovdu servizzi ta' trasformazzjoni diġitali - inkluż l-ittestjar u l-esperimentazzjoni tal-faċilitajiet - immirata lejn l-SMEs, il-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u n-negozji ġodda, anke f'setturi li huma kajmana fl-użu tat-teknoloġiji diġitali u teknoloġiji relatati;

Emenda    20

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jittrasferixxu l-għarfien espert u l-knowhow bejn ir-reġjuni, b'mod partikolari permezz ta' netwerking għall-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja stabbiliti f'reġjun partikolari mal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali stabbiliti f'reġjuni oħra li huma l-aktar adattati biex jipprovdu servizzi rilevanti;

(b)  jittrasferixxu l-għarfien espert u n-know-how bejn ir-reġjuni, b'mod partikolari permezz ta' netwerking għall-SMEs, il-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u n-negozji ġodda stabbiliti f'reġjun partikolari mal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali stabbiliti f'reġjuni oħra li huma l-aktar adattati biex jipprovdu servizzi rilevanti;

Emenda    21

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 6 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  jipprovdu servizzi tematiċi, fosthom servizzi marbuta mal-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà u l-fiduċja lill-amministrazzjonijiet, lill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku, lill-SMEs u lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali individwali jistgħu jispeċjalizzaw f'servizzi tematiċi speċifiċi u m'għandhomx għalfejn jipprovdu s-servizzi tematiċi kollha msemmija f'dan il-paragrafu;

(c)  jipprovdu servizzi tematiċi, fosthom servizzi marbuta mal-computing ta' prestazzjoni għolja, l-intelliġenza artifiċjali u ċ-ċibersigurtà u l-fiduċja lill-amministrazzjonijiet, lill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku, lill-SMEs, lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u lin-negozji ġodda. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali individwali jistgħu jispeċjalizzaw f'servizzi tematiċi speċifiċi u m'għandhomx għalfejn jipprovdu s-servizzi tematiċi kollha msemmija f'dan il-paragrafu;

Emenda    22

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  il-ħtieġa li jingħeleb xkiel finanzjarju bħan-nuqqas ta' finanzi fis-suq;

(d)  il-ħtieġa li jingħeleb xkiel finanzjarju bħan-nuqqas ta' finanzi fis-suq b'mod partikolari għall-imprendituri żgħażagħ u l-SMEs;

Emenda    23

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu [3].

2.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. Hi għandha tiżgura wkoll l-integrazzjoni tal-informazzjoni u tal-aċċess għall-applikanti potenzjali għall-finanzjament tal-Unjoni fis-settur diġitali. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu [3].

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

Referenzi

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

14.6.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Paul Rübig

28.6.2018

Eżami fil-kumitat

26.9.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

5.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

2

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Michael Detjen

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

13.11.2018

OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Adina-Ioana Vălean

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  L-objettiv ġenerali tal-Programm jenħtieġ li jkun li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija u li jrawwem l-isfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-politiki ta' innovazzjoni, riċerka u żvilupp teknoloġiku, għall-benefiċċju tan-negozji u ċ-ċittadini fl-Unjoni kollha. Il-programm jenħtieġ li jkun strutturat f'ħames Objettivi Speċifiċi li jirriflettu oqsma ta' politika ewlenin, jiġifieri: il-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà, l-intelliġenza artifiċjali, il-ħiliet diġitali avvanzati u l-iskjerament, l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali u l-interoperabbiltà. Għal dawk l-oqsma kollha, jenħtieġ li l-Programm jara wkoll li jallinja aħjar lill-Unjoni, l-Istati Membri u l-politiki reġjonali, u li jiġbor riżorsi privati u industrijali sabiex jiżdied l-investiment u jiġu żviluppati sinerġiji aktar b'saħħithom.

(10)  L-objettiv ġenerali tal-Programm jenħtieġ li jkun li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-industrija u tas-soċjetajiet Ewropej u li jħeġġeġ biex ikun sfruttat aħjar il-potenzjal industrijali tal-politiki ta' innovazzjoni, riċerka u żvilupp teknoloġiku, għall-benefiċċju tan-negozji, ir-reġjuni, il-komunitajiet lokali u ċ-ċittadini fl-Unjoni kollha. Il-programm jenħtieġ li jkun strutturat f'ħames Objettivi Speċifiċi li jirriflettu oqsma ta' politika ewlenin, jiġifieri: il-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà, l-intelliġenza artifiċjali, il-ħiliet diġitali avvanzati u l-varar u l-aħjar użu tal-kapaċitajiet diġitali, l-interoperabbiltà u t-tnaqqis tad-distakk diġitali bejn ir-reġjuni u bejn il-komunitajiet urbani u rurali. Għal dawk l-oqsma kollha, jenħtieġ li l-Programm jara wkoll li jallinja aħjar il-politiki tal-Unjoni, tal-Istati Membri u l-politiki reġjonali, u li jiġbor riżorsi privati u industrijali sabiex jiżdied l-investiment u jiġu żviluppati sinerġiji aktar b'saħħithom.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 11

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Rwol ċentrali fl-implimentazzjoni tal-Programm għandu jingħata lill-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali, li għandhom jistimolaw l-adozzjoni wiesgħa ta' teknoloġiji diġitali avvanzati mill-industrija, mill-organizzazzjonijiet pubbliċi u mill-akkademji. Netwerk ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali jeħtieġ li jiżgura l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa fl-Ewropa kollha59. L-ewwel sett ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali se jintgħażlu abbażi tal-proposti mill-Istati Membri u mbagħad in-netwerk se jitkabbar permezz ta' proċess miftuħ u kompetittiv. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali se jservu bħala punti ta' aċċess għall-aħħar kapaċitajiet diġitali, inklużi l-computing ta' prestazzjoni għolja (HPC), l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà, kif ukoll teknoloġiji innovattivi oħra eżistenti tal-Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali, disponibbli wkoll f'fablabs jew citylabs. Huma għandhom jaġixxu bħala punti uniċi ta' kuntatt biex jaċċessaw teknoloġiji ttestjati u validati u jippromwovu innovazzjoni miftuħa. Huma se jipprovdu wkoll appoġġ fil-qasam tal-ħiliet diġitali avvanzati. In-netwerk tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali għandu jikkontribwixxi wkoll għall-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fis-Suq Uniku Diġitali.

(11)  Jenħtieġ li jingħata rwol ċentrali fl-implimentazzjoni tal-Programm lill-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali, li jenħtieġ li jistimolaw l-adozzjoni wiesgħa ta' teknoloġiji diġitali avvanzati mill-industrija, mill-organizzazzjonijiet pubbliċi, mill-organizzazzjonijiet pubbliċi u mill-akkademji. Netwerk ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali jeħtieġ li jiżgura l-aktar kopertura ġeografika wiesgħa fl-Ewropa kollha59. L-ewwel sett ta' Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali se jintgħażlu abbażi tal-proposti mill-Istati Membri u mbagħad in-netwerk se jitkabbar permezz ta' proċess miftuħ, trasparenti u kompetittiv. Il-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali se jservu bħala punti ta' aċċess għall-aħħar kapaċitajiet diġitali, inklużi l-computing ta' prestazzjoni għolja (HPC), l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà, kif ukoll teknoloġiji innovattivi oħra eżistenti tal-Teknoloġiji Abilitanti Essenzjali, disponibbli wkoll f'fablabs jew citylabs. Huma għandhom jaġixxu bħala punti uniċi ta' kuntatt biex jaċċessaw teknoloġiji ttestjati u validati u jippromwovu innovazzjoni miftuħa. Huma se jipprovdu wkoll appoġġ fil-qasam tal-ħiliet diġitali avvanzati. In-netwerk tal-Hubs ta' Innovazzjoni Diġitali jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fis-Suq Uniku Diġitali.

_________________

_________________

59 Kif indikat fil-Komunikazzjoni dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea (COM(2016) 180 final)

59 Kif indikat fil-Komunikazzjoni dwar id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea (COM(2016) 180 final)

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 16

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Il-computing ta' prestazzjoni għolja u l-kapaċitajiet tal-ipproċessar tad-data relatati fl-Unjoni, jenħtieġ li jippermettu li jiżguraw użu usa' tal-computing ta' prestazzjoni għolja mill-industrija u, b'mod aktar ġenerali, f'oqsma ta' interess pubbliku sabiex jaħtfu opportunitajiet uniċi li s-superkompjuters iġibu lis-soċjetà fir-rigward tas-saħħa, l-ambjent u s-sigurtà kif ukoll il-kompetittività tal-industrija, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs).

(16)  Il-computing ta' prestazzjoni għolja u l-kapaċitajiet tal-ipproċessar tad-data relatati fl-Unjoni, jenħtieġ li jippermettu li jiġi żgurat użu usa' tal-computing ta' prestazzjoni għolja mill-benefiċjarji kollha tal-programm u, b'mod aktar ġenerali, f'oqsma ta' interess pubbliku sabiex jaħtfu opportunitajiet uniċi li s-superkompjuters iġibu lis-soċjetà fir-rigward tal-inklużività soċjali, is-saħħa, l-ambjent u s-sigurtà kif ukoll il-kompetittività tal-industrija, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs).

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 16a (ġdida)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a)  Il-konsum tal-enerġija tal-apparat tal-kompjuter u ċ-ċentri tal-ħżin tad-data, li huwa mistenni li jiżdied kontinwament matul id-deċennji li ġejjin, jenħtieġ li jkun ibbażat fuq sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tad-data qed isir problema dejjem aktar prominenti billi huwa stmat li ċ-ċentri tad-data għandhom il-marka tal-karbonju li qed tikber bl-aktar rata mgħaġġla fis-settur kollu tal-ICT (teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni). Ir-riċerka turi li l-użu globali tal-elettriku fis-settur tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni mistenni jiżdied fis-snin li ġejjin, u jwassal għal sehem potenzjali ta' 14 % tal-emissjonijiet globali ta' CO2 sal-2040 (diġà 2 % llum). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 18

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Għall-objettiv speċifiku tal-computing ta' prestazzjoni għolja, impriża konġunta titqies l-iktar mekkaniżmu ta' implimentazzjoni adattat, b'mod partikolari biex tikkoordina l-istrateġiji nazzjonali u tal-Unjoni u l-investimenti fl-infrastruttura tal-computing ta' prestazzjoni għolja u r-riċerka u l-iżvilupp, biex tiġbor flimkien ir-riżorsi minn fondi pubbliċi u privati, u biex jissalvagwardja l-interessi ekonomiċi u strateġiċi tal-Unjoni63. Barra minn hekk, iċ-ċentri tal-kompetenzi tal-computing ta' prestazzjoni għolja fl-Istati Membri se jipprovdu servizzi ta' computing ta' prestazzjoni għolja lill-industrija, lill-korpi akkademiċi u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

(18)  Għall-objettiv speċifiku tal-computing ta' prestazzjoni għolja, impriża konġunta titqies l-iktar mekkaniżmu ta' implimentazzjoni adattat, b'mod partikolari biex tikkoordina l-istrateġiji nazzjonali u tal-Unjoni u l-investimenti fl-infrastruttura tal-computing ta' prestazzjoni għolja u r-riċerka u l-iżvilupp, biex tiġbor flimkien ir-riżorsi minn fondi pubbliċi u privati, u biex tissalvagwardja l-interessi ekonomiċi u strateġiċi tal-Unjoni63. Barra minn hekk, iċ-ċentri tal-kompetenzi tal-computing ta' prestazzjoni għolja fl-Istati Membri se jipprovdu servizzi ta' computing ta' prestazzjoni għolja lill-industrija, inklużi SMEs u negozji ġodda, lill-korpi akkademiċi u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

_________________

_________________

63 Il-valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja d-dokument "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta EuroHPC) (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Il-valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja d-dokument "Proposal for a Council Regulation on establishing the EuroHPC Joint Undertaking" (Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta EuroHPC) (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 28

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  It-teknoloġiji diġitali avvanzati appoġġati minn dan il-Programm, bħall-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà u l-intelliġenza artifiċjali huma issa maturi biżżejjed biex jimxu lil hinn mill-arena tar-riċerka u jiġu skjerati, implimentati u mkabbra fil-livell tal-Unjoni. Bħal kif l-iskjerament ta' dawn it-teknoloġiji jirrikjedu rispons mill-Unjoni hekk ukoll titlob id-dimensjoni tal-ħiliet. Hemm bżonn li l-opportunitajiet ta' taħriġ f'ħiliet diġitali avvanzati jaraw espansjoni, żieda u jsiru aċċessibbli fl-UE kollha. Nuqqas ta' dan jista' jimpedixxi l-iskjerament bla xkiel tat-teknoloġiji diġitali avvanzati u jfixkel il-kompetittività globali tal-ekonomija tal-Unjoni. L-azzjonijiet appoġġati minn dan il-programm huma komplimentari għal dawk appoġġati mill-FSE, mill-FEŻR u mill-programmi ta' Orizzont Ewropa.

(28)  It-teknoloġiji diġitali avvanzati appoġġati minn dan il-Programm, bħall-computing ta' prestazzjoni għolja, iċ-ċibersigurtà, il-protezzjoni tad-data u l-intelliġenza artifiċjali huma issa maturi biżżejjed biex jimxu lil hinn mill-arena tar-riċerka u jiġu varati, implimentati u mkabbra fil-livell tal-Unjoni. Bħal kif l-iskjerament ta' dawn it-teknoloġiji jirrikjedu rispons mill-Unjoni hekk ukoll titlob id-dimensjoni tal-ħiliet. Hemm bżonn li l-opportunitajiet ta' taħriġ f'ħiliet diġitali avvanzati jaraw espansjoni, żieda u jsiru aċċessibbli fl-UE kollha. Nuqqas ta' dan jista' jimpedixxi il-varar bla xkiel tat-teknoloġiji diġitali avvanzati u jfixkel il-kompetittività globali tal-ekonomija tal-Unjoni. L-azzjonijiet appoġġati minn dan il-programm huma komplimentari għal dawk appoġġati mill-FSE, mill-FEŻR u mill-programmi Orizzont Ewropa.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 30

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(30)  It-trasformazzjoni diġitali tal-oqsma ta' interess pubbliku bħalma huma l-kura tas-saħħa68, il-mobbiltà, il-ġustizzja, il-monitoraġġ ambjentali/tad-dinja, l-edukazzjoni u l-kultura tirrikjedi l-kontinwazzjoni u l-espansjoni tal-Infrastrutturi ta' Servizz Diġitali, li jagħmlu possibbli l-skambju sigur tad-data transfruntiera u jrawmu l-iżvilupp nazzjonali. Il-koordinazzjoni tagħhom skont dan ir-Regolament tikseb bl-aħjar mod il-potenzjal għall-isfruttar ta' sinerġiji.

(30)  It-trasformazzjoni diġitali tal-oqsma ta' interess pubbliku bħalma huma l-kura tas-saħħa68, il-mobbiltà, il-ġustizzja, il-monitoraġġ ambjentali/tad-dinja, it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju, l-infrastruttura tal-enerġija, l-edukazzjoni u l-kultura tirrikjedi l-kontinwazzjoni u l-espansjoni tal-Infrastrutturi ta' Servizzi Diġitali, li jagħmlu possibbli l-iskambju sigur tad-data transfruntiera u jrawmu l-iżvilupp nazzjonali. Il-koordinazzjoni tagħhom skont dan ir-Regolament tikseb bl-aħjar mod il-potenzjal għall-isfruttar ta' sinerġiji.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 43

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(43)  Filwaqt li jirrifletti dwar l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex jimplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex jintegra l-azzjonijiet klimatiċi u jwassal għall-kisba ta' mira kumplessiva ta' 25 % ta' nfiq tal-baġit tal-UE li jappoġġaw l-objettivi tal-klima74. Se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u dawn se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi rilevanti ta' evalwazzjonijiet u ta' rieżami.

(43)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima skont l-obbligi tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex jintegra l-azzjonijiet klimatiċi u jgħin biex tintlaħaq mira kumplessiva ta' 25 % ta' nfiq tal-baġit tal-UE li jappoġġa l-objettivi tal-klima74. L-azzjonijiet rilevanti għandhom jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami rilevanti sabiex tiġi żgurata konformità sħiħa ma' dawn l-obbligi.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, paġna 1

74 COM(2018) 321 final, paġna 1

Emenda    9

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)