Procedure : 2018/0227(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0408/2018

Ingediende teksten :

A8-0408/2018

Debatten :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Stemmingen :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

VERSLAG     ***I
PDF 2351kWORD 406k
28.11.2018
PE 625.457v02-00 A8-0408/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Angelika Mlinar

Rapporteur voor advies (*):

Bogdan Wenta, Commissie cultuur en onderwijs

(*)  Procedure met medeadviserende commissies – Artikel 54 van het Reglement

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN OF PERSONENWAARVAN / VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN
 ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE
 ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme
 ADVIES van de Commissie juridische zaken
 ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

(COM(2018) 434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018) 434),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 172 en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0256/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie cultuur en onderwijs, de Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie juridische zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8‑0408/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Ontwerpwetgevingsresolutie

Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie

Amendement

 

  gezien zijn resolutie van 17 mei 2017 over fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector,

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Volgens [verwijzing bij te werken overeenkomstig nieuw besluit betreffende LGO's] artikel 88 van Besluit / /EU van de Raad53 komen in landen en gebieden overzee (LGO's) gevestigde personen en entiteiten in aanmerking voor financiering, overeenkomstig de voorschriften en doelstellingen van het programma en eventuele regelingen die van toepassing zijn op de lidstaat waarmee het desbetreffende land of gebied overzee banden heeft.

(4)  Volgens [verwijzing bij te werken overeenkomstig nieuw besluit betreffende LGO's] artikel 88 van Besluit / /EU van de Raad53 komen in landen en gebieden overzee (LGO's) gevestigde personen en entiteiten in aanmerking voor financiering, overeenkomstig de voorschriften en doelstellingen van het programma en eventuele regelingen die van toepassing zijn op de lidstaat waarmee het desbetreffende land of gebied overzee banden heeft. Bij de uitvoering van het programma moet rekening worden gehouden met de problemen die verband houden met de deelname van de landen of gebieden overzee, en hun effectieve deelname aan het programma moet worden gemonitord en regelmatig worden geëvalueerd.

_________________

_________________

53 Besluit / /EU van de Raad.

53 Besluit / /EU van de Raad.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Op grond van de punten 22 en 23 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 201654 moet dit programma worden geëvalueerd op basis van informatie die aan de hand van specifieke monitoringvoorschriften wordt verzameld, waarbij overregulering en administratieve lasten, met name voor de lidstaten, moeten worden vermeden. Deze voorschriften kunnen, wanneer passend, meetbare indicatoren omvatten op basis waarvan de praktische effecten van het programma worden geëvalueerd.

(5)  Op grond van de punten 22 en 23 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 201654 moet dit programma worden geëvalueerd op basis van informatie die aan de hand van specifieke monitoringvoorschriften wordt verzameld, informatie in verband met bestaande behoeften en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad54 bis, waarbij overregulering en administratieve lasten voor alle begunstigden, met name voor de lidstaten en kmo's, moeten worden vermeden. Deze voorschriften moeten, wanneer passend, meetbare kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren omvatten op basis waarvan de praktische effecten van het programma worden geëvalueerd.

__________________

__________________

54 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

54 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

 

54 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Het programma dient te zorgen voor transparantie, verantwoordingsplicht en democratische toetsing van de innovatieve financieringsinstrumenten en -mechanismen waaraan steun met middelen van de EU-begroting wordt toegekend, in het bijzonder voor wat betreft hun verwachte en werkelijke bijdrage tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Op de digitale top van Tallinn55 in september 2017 en in de conclusies van de Europese Raad56 van 19 oktober 2017 werd erop gewezen dat Europa moet investeren in de digitalisering van onze economieën en in het aanpakken van de kloof tussen beschikbare en gevraagde vaardigheden om het Europese concurrentievermogen, onze levenskwaliteit en het sociale weefsel in stand te houden en te verbeteren. De Europese Raad concludeerde dat de digitale transformatie enorme kansen biedt voor innovatie, groei en werkgelegenheid, een bijdrage zal leveren aan onze mondiale concurrentiepositie en de creatieve en culturele diversiteit zal versterken. Om deze kansen te grijpen, moeten we een aantal uitdagingen die voortkomen uit de digitale transformatie gezamenlijk aanpakken en beleid dat met de gevolgen van de digitale transformatie te maken krijgt, herzien.

(6)  Op de digitale top van Tallinn55 in september 2017 en in de conclusies van de Europese Raad56 van 19 oktober 2017 werd erop gewezen dat Europa moet investeren in de doeltreffende digitalisering van onze economieën en in het aanpakken van de kloof tussen beschikbare en gevraagde vaardigheden om het Europese concurrentievermogen en de Europese innovatie, onze levenskwaliteit en het sociale weefsel in stand te houden en te verbeteren. De Europese Raad concludeerde dat de digitale transformatie enorme kansen biedt voor innovatie, groei en werkgelegenheid, een bijdrage zal leveren aan onze mondiale concurrentiepositie en de creatieve en culturele diversiteit zal versterken. Om deze kansen te grijpen, moeten we de uitdagingen die voortkomen uit de digitale transformatie gezamenlijk op meerdere manieren aanpakken, waaronder door ervoor te zorgen dat de essentiële bouwstenen waarop de nieuwe technologieën gebaseerd zijn, aanwezig zijn, door doeltreffende en gemakkelijk te handhaven wettelijke regels vast te stellen, door beleid dat met de gevolgen van de digitale transformatie te maken krijgt, te herzien, en door een innovatievriendelijke omgeving tot stand te brengen waarin de belangen van de gebruikers volledig worden beschermd. Optimaal worden de financiële middelen voor dit programma, een inspanning op Europees niveau, uitgebreid met aanzienlijke middelen uit de particuliere sector en bijdragen van de lidstaten.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  De toekomst van de Europese samenleving en de Europese economie zal in sterke mate afhankelijk zijn van een geharmoniseerd en consistent spectrumbeleid en 5G-infrastructuur. Bijgevolg moet er een infrastructuurdoelstelling voor netwerken met zeer hoge capaciteit worden vastgesteld met het oog op het leveren van hoogwaardige en snellere communicatiediensten. Dit is een voorwaarde voor de goede uitvoering van dit programma. In dit opzicht moet het programma profiteren van de goede uitvoering van de Connecting Europe Facility en met name het WiFi4EU-initiatief, dat tot doel heeft de connectiviteit voor burgers in de openbare ruimten van de Unie te bevorderen. De combinatie van beide programma's moet een maximaal resultaat opleveren en de EU-doelstellingen betreffende het leveren van een betrouwbare en consistente dekking door hogesnelheidsnetwerken in de hele Unie helpen te verwezenlijken.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  De Europese Raad concludeerde in het bijzonder dat de Unie dringend moet inspelen op nieuwe trends: hiertoe behoren onder meer vraagstukken als kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologieën (bijvoorbeeld blockchain), waarbij tegelijkertijd een hoog niveau van gegevensbescherming, digitale rechten en ethische normen moet worden gewaarborgd. De Europese Raad heeft de Commissie verzocht uiterlijk begin 2018 een Europese aanpak inzake kunstmatige intelligentie te presenteren, en de Commissie verzocht de nodige initiatieven voor te leggen ter versterking van de randvoorwaarden, teneinde de EU in staat te stellen nieuwe markten te verkennen door middel van risicogebaseerde radicale innovaties en de leidende rol van haar industrie te bevestigen.

(7)  De Europese Raad concludeerde in het bijzonder dat de Unie dringend moet inspelen op nieuwe trends: hiertoe behoren onder meer vraagstukken als de digitale kloof en kunstmatige intelligentie, waarbij tegelijkertijd een hoog niveau van gegevensbescherming in volledige overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, rechten, grondrechten en ethische normen moet worden gewaarborgd. De Europese Raad heeft de Commissie verzocht uiterlijk begin 2018 een Europese aanpak inzake kunstmatige intelligentie te presenteren, en de Commissie verzocht de nodige initiatieven voor te leggen ter versterking van de randvoorwaarden, teneinde de EU in staat te stellen nieuwe markten te verkennen door middel van risicogebaseerde radicale innovaties en de leidende rol van haar industrie te bevestigen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Op 10 april 2018 spraken de lidstaten hun steun en gezamenlijke wil uit om samen te werken aan initiatieven op het gebied van infrastructuurdiensten voor kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologieën (bijvoorbeeld blockchain) door het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter)  Voor een geslaagde uitvoering van dit programma is meer nodig dan het volgen van trends. De Unie dient zich in te zetten voor technologieën die de privacy beschermen (bijvoorbeeld cryptografie en gedecentraliseerde toepassingen (DApps)), alsmede meer te investeren in toekomstbestendige infrastructuur ((glasvezel)netwerken) om een autonome gedigitaliseerde samenleving mogelijk te maken.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 quater)  Europa moet in de toekomst beslissende investeringen doen en strategische digitale capaciteit opbouwen om van de digitale revolutie te profiteren. Voor dit doel moet op EU-niveau een aanzienlijke begroting (van ten minste 9,2 miljard EUR) worden gewaarborgd en dit bedrag moet worden aangevuld met grote investeringsinspanningen op nationaal en regionaal niveau, namelijk door een consistente, aanvullende link te creëren met de structuurfondsen en het Cohesiefonds.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De mededeling van de Commissie "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"57 omvat opties voor het toekomstige financiële kader, waaronder een programma voor de digitale transformatie van Europa dat "voor een sterke vooruitgang [zou] zorgen wat betreft slimme groei op gebieden zoals hoogwaardige data-infrastructuur, connectiviteit en cyberbeveiliging". Tevens zou Europa een leidende rol kunnen spelen op het gebied van supercomputers, het internet van de volgende generatie, kunstmatige intelligentie, robotica en big data. Dit zou leiden tot een sterkere concurrentiepositie van de industrie en het bedrijfsleven in Europa in de gedigitaliseerde economie. Daarnaast zou dit ook aanzienlijke gevolgen hebben voor het dichten van de vaardigheidskloof in de hele Unie.

(8)  De mededeling van de Commissie "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"57 omvat opties voor het toekomstige financiële kader, waaronder een programma voor de digitale transformatie van Europa dat "voor een sterke vooruitgang [zou] zorgen wat betreft slimme groei op gebieden zoals hoogwaardige data-infrastructuur, connectiviteit, cyberbeveiliging en de digitalisering van overheidsdiensten". Tevens zou Europa een leidende rol kunnen spelen op het gebied van supercomputers, het internet van de volgende generatie, kunstmatige intelligentie, robotica en big data. Dit zou leiden tot een sterkere concurrentiepositie van de industrie en het bedrijfsleven in Europa in de gedigitaliseerde economie. Daarnaast zou dit ook aanzienlijke gevolgen hebben voor het overbruggen en dichten van de vaardigheidskloof in de hele Unie en ervoor zorgen dat de Europese burgers over de nodige vaardigheden, competenties en kennis beschikken met het oog op de digitale transformatie.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Omdat vertraging is opgelopen bij de ontwikkeling van onze strategische digitale capaciteiten en omdat inspanningen moeten worden geleverd om deze achterstand in te halen, moet worden voorzien in een begroting die overeenkomt met de voor dit programma opgegeven ambities, d.w.z. minimum 9,2 miljard EUR.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  De mededeling "Naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte"58 heeft betrekking op de nieuwe maatregel waarmee een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet naar een gemeenschappelijke gegevensruimte in de EU, een naadloze digitale ruimte met een omvang die de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op basis van gegevens mogelijk moet maken.

(9)  De mededeling "Naar een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte"58 heeft betrekking op de nieuwe maatregel waarmee een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet naar een gemeenschappelijke gegevensruimte in de EU, een naadloze digitale ruimte met een omvang die de ontwikkeling en innovatie van nieuwe producten en diensten op basis van gegevens mogelijk moet maken.

_________________

_________________

58 COM (2018) 125 final

58 COM (2018) 125 final

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  Het initiatief voor het internet van de volgende generatie dat de Europese Commissie in 2017 heeft gelanceerd, moet ook de basis vormen voor de uitvoering van het programma Digitaal Europa. Het is immers gericht op een opener internet met betere diensten, hogere intelligentie en grotere betrokkenheid en participatie, waarbij de technologische mogelijkheden worden aangegrepen die voortvloeien uit de geboekte vooruitgang op verschillende onderzoeksgebieden, gaande van nieuwe netwerkarchitectuur en softwaregedefinieerde infrastructuur tot nieuwe concepten voor diensten en toepassingen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  De algemene doelstelling van het programma moet zijn ondersteuning te geven aan de digitale transformatie van het bedrijfsleven en een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, ten bate van bedrijven en burgers in de hele Unie. Het programma moet worden onderverdeeld in vijf specifieke doelstellingen die een weerspiegeling zijn van de volgende essentiële beleidsterreinen: high-performance computing, cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie, geavanceerde digitale vaardigheden, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit. Voor al deze gebieden moet het programma er ook naar streven het beleid van de Unie, het beleid van de lidstaten en het regionale beleid beter op elkaar af te stemmen, en particuliere en industriële middelen te bundelen teneinde de investeringen te doen toenemen en sterkere synergieën te ontwikkelen.

(10)  De algemene doelstelling van het programma moet zijn ondersteuning te geven aan de digitale transformatie van het bedrijfsleven en een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, alsook specifieke sectoren van algemeen belang te moderniseren, ten bate van bedrijven, in het bijzonder kmo's, en burgers in de hele Unie. Verder moet het programma het concurrentievermogen en de economische veerkracht van de Unie versterken.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Bij wijze van prioriteit moet steun worden verleend aan kmo's die voornemens zijn hun productieprocessen digitaal te transformeren. Via onderzoek en innovatie in de digitale sector kunnen kmo's bijdragen aan de groei van de Europese economie, middels een efficiënt gebruik van de middelen.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 ter)  Het programma moet worden gestructureerd rond vijf specifieke doelstellingen, die een afspiegeling zijn van de volgende essentiële beleidsterreinen: (a) high-performance computing, (b) kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologie, (c) cyberbeveiliging, (d) geavanceerde digitale vaardigheden, en (e) uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit. Voor al deze gebieden moet het programma er ook naar streven het beleid van de Unie, het beleid van de lidstaten en het regionale beleid beter op elkaar af te stemmen, en particuliere en industriële middelen te bundelen teneinde de investeringen te doen toenemen en sterkere synergieën te ontwikkelen.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 quater)  Naast digitale transformatie als algemeen doel moet het programma bijdragen aan de realisatie van de strategische langetermijndoelstellingen op het gebied van veiligheid door in de Unie capaciteiten en vermogens op te bouwen. Daarbij moet voorrang uitgaan naar acties die het strategische potentieel vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers en producten uit derde landen beperken, terwijl het economische en innovatieve concurrentievermogen van de Unie wordt gewaarborgd.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  In de uitvoering van het programma moeten de digitale-innovatiehubs een centrale rol spelen en moet de brede invoering van geavanceerde digitale technologieën door het bedrijfsleven, openbare organisaties en de academische wereld worden gestimuleerd. Een netwerk van digitale-innovatiehubs moet zorgen voor een optimale geografische dekking in heel Europa59. Een eerste reeks digitale-innovatiehubs zal worden geselecteerd op basis van voorstellen van de lidstaten en vervolgens zal het netwerk worden uitgebreid door middel van een open en vergelijkende procedure. De digitale-innovatiehubs dienen als toegangspunten tot de meest recente digitale capaciteiten, met inbegrip van high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en andere bestaande innovatieve technologieën, waaronder sleuteltechnologieën, die ook in fablabs of citylabs beschikbaar zijn. De hubs treden op als centrale toegangspunten voor de toegang tot geteste en gevalideerde technologieën, waarbij open innovatie wordt bevorderd. Verder zullen de hubs steun bieden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden. Het netwerk van digitale-innovatiehubs moet ook bijdragen tot de participatie van de ultraperifere regio's in de digitale eengemaakte markt.

(11)  In de uitvoering van het programma moeten de Europese digitale-innovatiehubs een centrale rol spelen en moet de brede invoering van geavanceerde digitale technologieën door het bedrijfsleven – met inbegrip van kmo's –, openbare organisaties en de academische wereld worden gestimuleerd. Een netwerk van Europese digitale-innovatiehubs moet zorgen voor een optimale geografische dekking in heel Europa59. Een eerste reeks Europese digitale-innovatiehubs zal worden geselecteerd op basis van voorstellen van de lidstaten en vervolgens zal het netwerk worden uitgebreid door middel van een open, transparante en vergelijkende procedure. De Europese digitale-innovatiehubs dienen als toegangspunten tot de meest recente digitale capaciteiten, met inbegrip van high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en andere bestaande innovatieve technologieën, waaronder sleuteltechnologieën, die ook in fablabs of citylabs beschikbaar zijn. De hubs treden op als onestopshops voor de toegang tot geteste en gevalideerde technologieën, waarbij open innovatie wordt bevorderd. Verder zullen de hubs steun bieden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden. Het netwerk van Europese digitale-innovatiehubs moet ook bijdragen tot de participatie van de ultraperifere regio's in de digitale eengemaakte markt en de digitale transformatie in de landen en gebieden overzee ondersteunen.

__________________

__________________

59 Overeenkomstig de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven (COM(2016) 180 final).

59 Overeenkomstig de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven (COM(2016) 180 final).

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Om synergie-effecten tussen investeringen in het kader van dit programma en onderzoek- en ontwikkelingsinvesteringen van de Unie, met name investeringen in het kader van Horizon Europa, tot stand te brengen, moeten Europese digitale-innovatiehubs als platform fungeren waar bedrijven en overheden die aan nieuwe technologieoplossingen behoefte hebben enerzijds, en andere bedrijven, met name start-ups en kmo's, die beschikken over marktklare oplossingen, anderzijds, bij elkaar worden gebracht.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter)  De planning, ontwikkeling en aanbestedingen in het kader van het programma moeten gericht zijn op een versterking van de capaciteiten en het concurrentievermogen van de Unie op middellange en lange termijn. Daarbij moet voorrang uitgaan naar acties die het strategische potentieel en het concurrentievermogen van de Unie vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers en producten uit derde landen beperken. De deelname van derde landen aan specifieke doelstellingen van het programma moet daarom afhangen van de bijdrage die deze landen aan de Unie leveren.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Het programma moet worden uitgevoerd door middel van projecten die essentiële digitale capaciteiten en het brede gebruik ervan versterken. Mede-investeringen door de lidstaten en, wanneer nodig, de particuliere sector dienen daarvan deel uit te maken. Er dient daarbij met name bij de aanbestedingen een kritieke massa te worden bereikt om tot een betere kosteneffectiviteit te komen en te garanderen dat de leveranciers in Europa met het oog op de technologische vooruitgang koploper blijven.

(12)  Het programma moet worden uitgevoerd door middel van projecten die essentiële digitale capaciteiten en de strategische autonomie van de Unie versterken. Met het oog hierop moet voor het programma een EU-begroting van ten minste 9,2 miljard EUR worden gewaarborgd, aangevuld met mede-investeringen uit de lidstaten en/of de particuliere sector. Er dient daarbij met name bij de aanbestedingen een kritieke massa te worden bereikt om tot een betere kosteneffectiviteit te komen en te garanderen dat de leveranciers in Europa met het oog op de technologische vooruitgang koploper worden.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De acties in het kader van het programma moeten worden gebruikt om marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, waarbij op een evenredige manier te werk moet worden gegaan en moet worden voorkomen dat particuliere investeringen worden gedupliceerd of verdrongen, en naar een duidelijke Europese meerwaarde moet worden gestreefd.

(14)  De acties in het kader van het programma moeten worden gebruikt om de digitale basis van de Unie te versterken en uit te breiden, belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de digitale industriële vaardigheden van de Unie verder te vergroten, alsmede marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, waarbij op een evenredige manier te werk moet worden gegaan en moet worden voorkomen dat particuliere investeringen worden gedupliceerd of verdrongen, en naar een duidelijke Europese meerwaarde moet worden gestreefd.

Motivering

Het programma Digitaal Europa mag niet alleen worden gebruikt om marktfalen en problemen aan te pakken, maar moet de Unie ook helpen om haar technologisch, digitaal en industrieel leiderschap uit te breiden, veilig te stellen en te ondersteunen.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Teneinde tijdens de volledige looptijd van het programma maximale flexibiliteit te bereiken en synergieën tussen de onderdelen ervan te ontwikkelen, kan elk van de specifieke doelstellingen worden geïmplementeerd via alle instrumenten die in het kader van het Financieel Reglement beschikbaar zijn. De te gebruiken uitvoeringsmechanismen zijn direct beheer en indirect beheer wanneer EU-financiering moet worden gecombineerd met andere bronnen van financiering of wanneer de uitvoering vereist dat er gezamenlijk beheerde structuren worden opgezet.

(15)  Teneinde tijdens de volledige looptijd van het programma maximale flexibiliteit te bereiken en synergieën tussen de onderdelen ervan te ontwikkelen, kan elk van de specifieke doelstellingen worden geïmplementeerd via alle instrumenten die in het kader van het Financieel Reglement beschikbaar zijn. De te gebruiken uitvoeringsmechanismen zijn direct beheer en indirect beheer wanneer EU-financiering moet worden gecombineerd met andere bronnen van financiering of wanneer de uitvoering vereist dat er gezamenlijk beheerde structuren worden opgezet. In het geval van indirect beheer ziet de Commissie erop toe dat de kwaliteits- en veiligheidsnormen die voor het directe beheer van het programma gelden, worden gehandhaafd en geëerbiedigd.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  De capaciteiten betreffende high-performance computing en aanverwante gegevensverwerking in de Unie moeten het mogelijk maken een breder gebruik van high-performance computing door het bedrijfsleven en, in algemenere zin, op gebieden van algemeen belang te waarborgen, zodat de unieke kansen worden aangegrepen die supercomputers voor de maatschappij te bieden hebben op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid, alsmede wat betreft het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen.

(16)  De capaciteiten betreffende high-performance computing en aanverwante gegevensverwerking en -opslag in de Unie moeten het mogelijk maken een breder gebruik van high-performance computing door het bedrijfsleven en, in algemenere zin, op gebieden van algemeen belang te waarborgen, zodat de unieke kansen worden aangegrepen die supercomputers voor de maatschappij te bieden hebben op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid, alsmede wat betreft het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen. De Unie dient supercomputers van wereldklasse te verwerven, haar toeleveringssysteem veilig te stellen en diensten voor simulatie, visualisering en prototypeontwikkeling aan te bieden, en daarbij te zorgen voor een HPC-systeem dat in overeenstemming is met de waarden en beginselen van de Unie.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De Raad60 en het Europees Parlement61 hebben hun steun uitgesproken voor het optreden van de Unie op dit gebied. Bovendien hebben negen lidstaten in 2017 de EuroHPC-verklaring62 ondertekend; het betreft een overeenkomst tussen meerdere regeringen waarin deze toezeggen met de Commissie samen te werken aan de opbouw en uitrol van geavanceerde HPC- en data-infrastructuur in Europa die in de hele Unie beschikbaar moet zijn voor wetenschappelijke gemeenschappen alsmede publieke en private partners.

(17)  De Raad60 en het Europees Parlement61 hebben hun steun uitgesproken voor het optreden van de Unie op dit gebied. Bovendien hebben negen lidstaten in 2017 de EuroHPC-verklaring62 ondertekend; het betreft een overeenkomst tussen meerdere regeringen waarin deze toezeggen met de Commissie samen te werken aan de opbouw en uitrol van geavanceerde HPC- en data-infrastructuur in Europa die in de hele Unie beschikbaar moet zijn voor wetenschappelijke gemeenschappen alsmede publieke en private partners en de toegevoegde waarde van de EU moet versterken.

__________________

__________________

60

60

61

61

62

62

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Voor de specifieke doelstelling inzake high-performance computing wordt een gemeenschappelijke onderneming als meest geschikte uitvoeringsmechanisme beschouwd, met name met het oog op de coördinatie van de nationale en EU-strategieën en investeringen in infrastructuur voor high-performance computing en onderzoek en ontwikkeling, het bundelen van publieke en private middelen, en het waarborgen van de economische en strategische belangen van de Unie63. Daarnaast zullen kenniscentra voor high-performance computing in de lidstaten diensten op het gebied van high-performance computing leveren aan het bedrijfsleven, de academische wereld en overheden.

(18)  Voor de specifieke doelstelling inzake high-performance computing wordt een gemeenschappelijke onderneming als meest geschikte uitvoeringsmechanisme beschouwd, met name met het oog op de coördinatie van de nationale en EU-strategieën en investeringen in infrastructuur voor high-performance computing en onderzoek en ontwikkeling, het bundelen van publieke en private middelen, en het waarborgen van de economische en strategische belangen van de Unie63. Daarnaast zullen kenniscentra voor high-performance computing in de lidstaten diensten op het gebied van high-performance computing leveren aan het bedrijfsleven, met inbegrip van kmo's en start-ups, aan de academische wereld en aan overheden in de Unie.

__________________

__________________

63 Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Het ontwikkelen van capaciteit met betrekking tot kunstmatige intelligentie is een cruciale motor voor de digitale transformatie van het bedrijfsleven en de overheidssector. In fabrieken, diepzeetoepassingen, huizen, steden en ziekenhuizen worden steeds meer autonome robots gebruikt. Commerciële platforms voor kunstmatige intelligentie hebben de testfase afgerond en gebruiken nu echte toepassingen in de sectoren gezondheid en milieu; alle grote autofabrikanten ontwikkelen zelfrijdende auto's, en machine-learning vormt de kern van alle belangrijke internetplatforms en "big-data"-toepassingen.

(19)  Het ontwikkelen van capaciteit met betrekking tot kunstmatige intelligentie is een cruciale motor voor de digitale transformatie van het bedrijfsleven en de overheidssector. In fabrieken, diepzeetoepassingen, huizen, steden en ziekenhuizen worden steeds meer autonome robots gebruikt. Commerciële platforms voor kunstmatige intelligentie hebben de testfase afgerond en gebruiken nu echte toepassingen in de sectoren gezondheid en milieu; alle grote autofabrikanten ontwikkelen zelfrijdende auto's, en machine-learning vormt de kern van alle belangrijke internetplatforms en "big-data"-toepassingen. Om de beste randvoorwaarden te scheppen voor de bevordering van deze nieuwe technologieën in Europa, moet de Unie het innovatiebeginsel integreren in haar beleidsvormingsproces.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie wees het Europees Parlement op de gevolgen van taalbarrières voor de industrie en de digitalisering ervan. In deze context is de ontwikkeling van grootschalige, op kunstmatige intelligentie gebaseerde taaltechnologieën zoals automatische vertaling, spraakherkenning, "big-data"-tekstanalyse en dialoog- en vraag-en-antwoordsystemen van essentieel belang om de taalkundige verscheidenheid te behouden, inclusiviteit te waarborgen en communicatie tussen mensen onderling, maar ook tussen mens en machine, mogelijk te maken.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 ter)  De steeds snellere ontwikkeling van zelflerende robots en kunstmatige intelligentie en het vermogen daarvan om kennis en leerinhoud in een tijdsbestek van seconden te vermenigvuldigen, maakt het moeilijk om voor het einde van het programma in 2027 voorspellingen te doen over ontwikkelingsfasen. Bijgevolg moet de Commissie bijzondere aandacht besteden aan deze zich snel ontwikkelende digitale trend en indien nodig de doelstellingen van het werkprogramma tijdig en dienovereenkomstig aanpassen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 quater)  In het licht van de groeiende vraag van het Europese bedrijfsleven naar KI-roboticaoplossingen en om een groot investeringstekort op dit gebied te voorkomen, moeten de doelstellingen van het programma inzake kunstmatige intelligentie ook door kunstmatige intelligentie aangedreven robotica omvatten.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 quinquies)  Op kunstmatige intelligentie gebaseerde producten en diensten moeten standaard gebruikersvriendelijk zijn, aan alle wettelijke eisen voldoen en consumenten meer keuze en meer informatie bieden, met name inzake de kwaliteit van de producten en diensten.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De beschikbaarheid van grootschalige datasets en test- en experimenteervoorzieningen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

(20)  De beschikbaarheid van grootschalige datasets en test- en experimenteervoorzieningen ter waarborging van de interne markt bij gebruik van kunstmatige intelligentie en toegang tot tekst en datamining zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, met inbegrip van taaltechnologieën.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Op 25 april 2018 heeft de Commissie zich ertoe verbonden een Europese aanpak voor te stellen door ontwerprichtsnoeren voor kunstmatige intelligentie te ontwerpen in samenwerking met de belanghebbenden binnen de KI-alliantie, een groep van deskundigen op het gebied van kunstmatige intelligentie, teneinde toepassingen en bedrijven op basis van KI in Europa te stimuleren.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie64 heeft het Europees Parlement het belang van een gemeenschappelijke Europese aanpak van cyberbeveiliging benadrukt en erkend dat moet worden gezorgd voor meer bewustwording ten aanzien van het verbeteren van de cyberveiligheid. Verder werd benadrukt dat cyberveerkracht een cruciale verantwoordelijkheid is van bedrijfsleiders en degenen die op nationaal en Europees niveau het industrie- en veiligheidsbeleid bepalen.

(21)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie64 heeft het Europees Parlement het belang van een gemeenschappelijke Europese aanpak van cyberbeveiliging benadrukt en erkend dat moet worden gezorgd voor meer bewustwording ten aanzien van het verbeteren van de cyberveiligheid. Verder werd benadrukt dat cyberveerkracht alsook de tenuitvoerlegging van beveiliging en privacy door ontwerp, en beveiliging en privacy door standaardinstellingen, een cruciale verantwoordelijkheid is van bedrijfsleiders en degenen die op nationaal en Europees niveau het industrie- en veiligheidsbeleid bepalen.

__________________

__________________

64 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL

64 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Cyberbeveiliging is een uitdaging voor de hele Unie die niet meer alleen kan worden aangepakt door middel van versnipperde nationale initiatieven. De capaciteit inzake cyberbeveiliging van Europa moet worden versterkt om Europa te voorzien van de capaciteiten die nodig zijn om zijn burgers en bedrijven te beschermen tegen cyberdreigingen. Bovendien moeten de consumenten worden beschermd bij het gebruik van met het internet verbonden producten die kunnen worden gehackt en hun veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Dit moet samen met de lidstaten en de particuliere sector worden bereikt door het ontwikkelen en waarborgen van coördinatie tussen projecten die de capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging van Europa versterken, en te zorgen voor brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie, alsmede door het bundelen van de bekwaamheden op dit gebied teneinde een kritieke massa tot stand te brengen en uitmuntende prestaties te leveren.

(22)  Cyberbeveiliging is een uitdaging voor de hele Unie die niet meer alleen kan worden aangepakt door middel van versnipperde nationale initiatieven. De capaciteit inzake cyberbeveiliging van Europa moet worden versterkt om Europa te voorzien van de capaciteiten die nodig zijn om burgers, overheden en bedrijven te beschermen tegen cyberdreigingen. Bovendien moeten de consumenten worden beschermd bij het gebruik van met het internet verbonden producten die kunnen worden gehackt en hun veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Dit moet samen met de lidstaten en de particuliere sector worden bereikt door het ontwikkelen en waarborgen van coördinatie tussen projecten die de capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging van Europa versterken, en te zorgen voor brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie, alsmede door het bundelen van de bekwaamheden op dit gebied teneinde een kritieke massa tot stand te brengen en uitmuntende prestaties te leveren.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  In september 2017 heeft de Commissie een pakket initiatieven gepresenteerd65 met een allesomvattende benadering van de Unie voor cyberbeveiliging, met als doel versterking van de capaciteiten van Europa om te reageren op cyberaanvallen en -dreigingen en versterking van de technologie en de industriële capaciteit op dit gebied.

(23)  In september 2017 heeft de Commissie een pakket initiatieven gepresenteerd65 met een allesomvattende benadering van de Unie voor cyberbeveiliging, met als doel versterking van de capaciteiten van Europa om te reageren op cyberaanvallen en -dreigingen, versterking van de cyberweerbaarheid en versterking van de technologie en de industriële capaciteit op dit gebied.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Cyberbeveiligingsoplossingen moeten in principe veiligheids- en beveiligingsnormen omvatten, als kernparameters van het ontwerp, die moeten zijn gebaseerd op de beste beschikbare technologie en de beginselen van "beveiliging door ontwerp" en "beveiliging door standaardinstellingen".

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  De digitale eengemaakte markt werkt alleen als er vertrouwen is. Technologieën betreffende cyberbeveiliging, zoals digitale identiteiten, cryptografie of inbraakdetectie, en de toepassing daarvan op gebieden als financiën, industrie 4.0, energie, vervoer, gezondheidszorg of e-overheid, zijn van essentieel belang voor het waarborgen van de beveiliging en het vertrouwen in het kader van online activiteiten en transacties door burgers, overheden en bedrijven.

(24)  De digitale eengemaakte markt werkt alleen als er vertrouwen is. Technologieën betreffende cyberbeveiliging, zoals "distributed ledger"-technologie, digitale identiteiten, cryptografie, versleuteling of inbraakdetectie, en de toepassing daarvan op gebieden als financiën, industrie 4.0, logistiek, energie, vervoer, toerisme, gezondheidszorg of e-overheid, zijn van essentieel belang voor het waarborgen van de beveiliging, de transparantie en het vertrouwen in het kader van online activiteiten, met inbegrip van 5G-platforms, en transacties door burgers, overheden en bedrijven.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  In zijn conclusies van 19 oktober 2017 heeft de Raad erop gewezen dat de Unie om met succes een digitaal Europa op te bouwen met name behoefte heeft aan arbeidsmarkten en opleidings- en onderwijsstelsels die aangepast zijn aan het digitale tijdperk en aan investeringen in digitale vaardigheden, teneinde alle Europeanen toe te rusten met de nodige capaciteiten en mogelijkheden.

(25)  In zijn conclusies van 19 oktober 2017 heeft de Raad erop gewezen dat de Unie om met succes een digitaal Europa op te bouwen met name behoefte heeft aan arbeidsmarkten en opleidings- en onderwijsstelsels die aangepast zijn aan het digitale tijdperk en aan investeringen in de ontwikkeling van digitale vaardigheden en een betere digitale geletterdheid, teneinde met een geïntegreerde aanpak alle Europeanen toe te rusten met de nodige capaciteiten en mogelijkheden.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis)  Gezien de behoefte aan een holistische aanpak moet in het programma ook rekening worden gehouden met factoren als inclusie, kwalificatie, opleiding en specialisatie, die, naast de geavanceerde digitale vaardigheden, bepalend zijn voor het creëren van toegevoegde waarde in de kennismaatschappij.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 betreffende de digitalisering van de Europese industrie67 heeft het Europees Parlement gesteld dat onderwijs, opleiding en een leven lang leren de hoekstenen zijn van maatschappelijke cohesie in een digitale maatschappij.

(27)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 betreffende de digitalisering van de Europese industrie67 heeft het Europees Parlement gesteld dat onderwijs, opleiding en een leven lang leren de hoekstenen zijn van maatschappelijke cohesie in een digitale maatschappij. Daarnaast heeft het Europees Parlement gevraagd om het genderperspectief op te nemen in alle digitale initiatieven, waarbij werd beklemtoond dat de ernstige genderkloof in de ICT-sector moet worden aangepakt, aangezien dit essentieel is voor de groei en welvaart van Europa op de lange termijn.

__________________

__________________

67 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL

67 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  In zijn resolutie van 28 april 2016 over gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk heeft het Europees Parlement de noodzaak onderstreept om naar gender uitgesplitste gegevens over ICT-gebruik te verzamelen en streefcijfers, indicatoren en benchmarks te ontwikkelen waarmee de vooruitgang van de toegang van vrouwen tot ICT kan worden gevolgd, en om voorbeelden van beste praktijken bij bedrijven te bevorderen.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 ter)  In zijn resolutie van 21 december 2015 getiteld "Naar een akte voor een digitale interne markt", heeft het Europees Parlement zijn volledige steun en aanmoediging uitgesproken voor een digitale ondernemerscultuur voor vrouwen, alsmede de integratie in en deelname van vrouwen aan de informatiemaatschappij.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  De geavanceerde digitale technologieën die met dit programma worden ondersteund, waaronder high-performance computing, cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie, zijn nu zo ver ontwikkeld dat deze de onderzoeksfase zijn ontgroeid en op EU-niveau kunnen worden uitgerold en uitgevoerd, en dat schaalvergroting kan plaatsvinden. De uitrol van deze technieken vereist een reactie van de Unie en dat geldt eveneens voor de dimensie vaardigheden. Er moeten in de hele EU meer en betere opleidingsmogelijkheden op het gebied geavanceerde digitale vaardigheden komen. Indien dat niet gebeurt, kan dat de soepele uitrol van geavanceerde digitale technologieën belemmeren en afbreuk doen aan de algehele concurrentiekracht van de economie van de Unie. De door middel van dit programma ondersteunde acties zijn een aanvulling op de acties die worden ondersteund door middel van de programma's ESF, Efro en Horizon Europa.

(28)  De geavanceerde digitale technologieën die met dit programma worden ondersteund, waaronder high-performance computing, cyberbeveiliging, cloudcomputing, gegevensbescherming, informatiebeheer en kunstmatige intelligentie, zijn nu zo ver ontwikkeld dat deze de onderzoeksfase zijn ontgroeid en op EU-niveau kunnen worden uitgerold en uitgevoerd, en dat schaalvergroting kan plaatsvinden. De uitrol van deze technieken vereist een reactie van de Unie en dat geldt eveneens voor de dimensie vaardigheden. Er moeten in de hele EU meer en betere onderwijs- en opleidingsmogelijkheden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden komen. Indien dat niet gebeurt, kan dat de soepele uitrol van geavanceerde digitale technologieën belemmeren en afbreuk doen aan de algehele concurrentiekracht van de economie van de Unie. De door middel van dit programma ondersteunde acties zijn een aanvulling op de acties die worden ondersteund door middel van de programma's ESF, Efro, Erasmus en Horizon Europa.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Modernisering van overheden en overheidsdiensten via digitale middelen is van cruciaal belang voor het verlagen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de burgers in het algemeen, doordat hun contacten met overheidsdiensten sneller, gemakkelijker en goedkoper worden en doordat de efficiëntie en de kwaliteit van de aan de burgers en het bedrijfsleven aangeboden diensten toenemen. Aangezien een aantal diensten van algemeen belang reeds over een EU-dimensie beschikt, moet de ondersteuning op EU-niveau van de uitvoering en uitrol ervan waarborgen dat de burgers en bedrijven zullen profiteren van de toegang tot hoogwaardige digitale diensten in heel Europa.

(29)  Modernisering van overheden en overheidsdiensten via digitale middelen is van cruciaal belang voor het verlagen van de administratieve lasten voor de burgers en het bedrijfsleven, doordat hun contacten met overheidsdiensten sneller, gemakkelijker en goedkoper worden, doordat de efficiëntie, de transparantie en de kwaliteit van de aan de burgers en het bedrijfsleven aangeboden diensten toenemen en tegelijkertijd de doelmatigheid van overheidsuitgaven wordt verhoogd. Aangezien een aantal diensten van algemeen belang reeds over een EU-dimensie beschikt, moet de ondersteuning op EU-niveau van de uitvoering en uitrol ervan waarborgen dat de burgers en bedrijven kunnen profiteren van de toegang tot hoogwaardige meertalige digitale diensten in heel Europa. Het is ook belangrijk dat deze diensten toegankelijk zijn voor personen met een handicap.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis)  Digitalisering kan onbelemmerde toegankelijkheid voor iedereen, ook voor ouderen, personen met beperkte mobiliteit of een handicap en personen in afgelegen of rurale gebieden, faciliteren en verbeteren.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Met het oog op de digitale transformatie van de gebieden van algemeen belang, zoals gezondheidszorg68, mobiliteit, justitie, monitoring van de aarde en het milieu, onderwijs en cultuur, moeten digitalediensteninfrastructuren worden voortgezet en uitgebreid die de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens mogelijk maken en de ontwikkeling op nationaal niveau bevorderen. Met de coördinatie daarvan in het kader van deze verordening kan het potentieel van synergieën optimaal worden benut.

(30)  Met het oog op de digitale transformatie van de gebieden van algemeen belang, zoals gezondheidszorg68, mobiliteit, justitie, monitoring van de aarde en het milieu, veiligheid, vermindering van de koolstofemissies, energie-infrastructuur, onderwijs en opleiding en cultuur, moeten digitalediensteninfrastructuren worden voortgezet, gemoderniseerd en uitgebreid die de grensoverschrijdende en taaloverschrijdende uitwisseling van gegevens en informatie mogelijk maken en de ontwikkeling op nationaal niveau bevorderen. Met de coördinatie daarvan in het kader van deze verordening kan het potentieel van synergieën en complementariteit optimaal worden benut. Er moet echter ook rekening worden gehouden met het feit dat er burgers zijn aan wie, om welke reden dan ook, de digitale transformatie voorbijgaat. Daarom moet steun worden geboden aan netwerken die voorlichting verstrekken aan die burgers, om te waarborgen dat hun rechten gewaarborgd worden en zij aan het maatschappelijke leven kunnen blijven deelnemen en hun burgerplichten kunnen blijven vervullen.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 bis)  De digitale transformatie in deze sector moet de Europese burgers in elk geval toegang verlenen tot hun eigen gegevens en hen de kans geven ze veilig te gebruiken en te beheren op grensoverschrijdend niveau, onafhankelijk van de fysieke plaats waar de burgers en de gegevens zich bevinden.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Overweging 30 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 ter)  Voor de uitrol van en toegang tot geavanceerde technologieën op gebieden van algemeen belang, zoals onderwijs, is ook scholing nodig die gericht is op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om gebruik te maken van deze technologieën. Daarom moeten de doelstellingen die deel uitmaken van specifieke doelstelling 8 ook scholingsprogramma's omvatten gericht op personen die de geavanceerde technologieën gaan gebruiken.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  De modernisering van Europese overheden is een van de belangrijkste prioriteiten voor de succesvolle uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. In de tussentijdse evaluatie van de strategie werd de nadruk erop gelegd dat de transformatie van overheden moet worden versterkt en dat moet worden gewaarborgd dat de burgers op gemakkelijke, betrouwbare en naadloze wijze toegang tot overheidsdiensten hebben.

(32)  De modernisering van Europese overheden is een van de belangrijkste prioriteiten voor de succesvolle uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. In de tussentijdse evaluatie van de strategie werd de nadruk erop gelegd dat de transformatie van overheden moet worden versterkt en dat moet worden gewaarborgd dat de burgers op gemakkelijke, betrouwbare, veilige, naadloze en inclusieve wijze toegang tot overheidsdiensten hebben.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Uit de door de Commissie in 2017 gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse69 blijkt in dat verband dat de kwaliteit van de Europese overheden rechtstreeks van invloed is op het economische klimaat en om die reden cruciaal is voor het stimuleren van de productiviteit, het concurrentievermogen, economische samenwerking, groei en werkgelegenheid. Een efficiënt en transparant openbaar bestuur en doeltreffende rechtsstelsels zijn met name nodig om de economische groei te ondersteunen en hoogwaardige diensten voor bedrijven en burgers te kunnen leveren.

(33)  Uit de door de Commissie in 2017 gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse69 blijkt in dat verband dat de kwaliteit van de Europese overheden rechtstreeks van invloed is op het economische klimaat en om die reden cruciaal is voor het stimuleren van de productiviteit, het concurrentievermogen, economische samenwerking, duurzame groei, werkgelegenheid en hoogwaardige banen. Een efficiënt en transparant openbaar bestuur en doeltreffende rechtsstelsels zijn met name nodig om de economische groei te ondersteunen en hoogwaardige diensten voor bedrijven en burgers te kunnen leveren.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  De interoperabiliteit van Europese overheidsdiensten betreft alle overheidsniveaus: die van de Unie alsmede het nationale, regionale en lokale niveau. Door middel van interoperabiliteit worden niet alleen belemmeringen weggewerkt die een werkende eengemaakte markt in de weg staan, maar wordt ook de succesvolle uitvoering van beleidsmaatregelen vergemakkelijkt. en ontstaan er veel mogelijkheden om grensoverschrijdende elektronische barrières te voorkomen, waardoor het ontstaan van nieuwe of de consolidatie van zich ontwikkelende overheidsdiensten op EU-niveau verder wordt gewaarborgd. Teneinde een einde te maken aan de versnippering van Europese diensten alsmede fundamentele vrijheden en operationele wederzijdse erkenning in de EU te ondersteunen, moet een allesomvattende sector- en grensoverschrijdende aanpak ten aanzien van interoperabiliteit worden bevorderd op de meest doeltreffende manier, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de eindgebruikers. Interoperabiliteit moet dus in brede zin worden opgevat, van technische tot juridische lagen, en met inbegrip van de beleidsaspecten op dat gebied. De reikwijdte van de activiteiten dient daarom verder te gaan dan de gebruikelijke levensduur van oplossingen en alle interventie-elementen te omvatten die de nodige randvoorwaarden voor aanhoudende interoperabiliteit in het algemeen kunnen scheppen.

(34)  De interoperabiliteit van Europese overheidsdiensten betreft alle overheidsniveaus: die van de Unie alsmede het nationale, regionale en lokale niveau. Door middel van interoperabiliteit worden niet alleen belemmeringen weggewerkt die een werkende eengemaakte markt in de weg staan, maar worden ook grensoverschrijdende samenwerking, de totstandbrenging van gemeenschappelijke standaarden en de succesvolle uitvoering van beleidsmaatregelen vergemakkelijkt en ontstaan er veel mogelijkheden om grensoverschrijdende elektronische hindernissen en taalbarrières te voorkomen en bureaucratie te reduceren, waardoor het ontstaan van nieuwe of de consolidatie van zich ontwikkelende overheidsdiensten op EU-niveau verder wordt gewaarborgd, en onnodige dubbele opslag wordt vermeden. Teneinde een einde te maken aan de versnippering van Europese diensten alsmede fundamentele vrijheden en operationele wederzijdse erkenning in de EU te ondersteunen, moet een allesomvattende, technologieneutrale sector- en grensoverschrijdende aanpak ten aanzien van interoperabiliteit worden bevorderd op de meest doeltreffende manier, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de eindgebruikers en een hoog niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Interoperabiliteit moet dus in brede zin worden opgevat, van technische tot juridische lagen, en met inbegrip van de beleidsaspecten op dat gebied. De reikwijdte van de activiteiten dient daarom verder te gaan dan de gebruikelijke levensduur van oplossingen en alle interventie-elementen te omvatten die de nodige randvoorwaarden voor aanhoudende interoperabiliteit in het algemeen kunnen scheppen.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(34 bis)  Op 6 oktober 2017 verklaarden de EU-ministers in Tallinn dat de Europese digitale strategie op samenwerking en interoperabiliteit moet worden gebaseerd, met inbegrip van het gebruik van open licenties en open standaarden. Ten behoeve van hergebruik, groter vertrouwen en de waarborging van transparantie moet het programma daarom opensourceoplossingen bevorderen. Dit zal een positieve uitwerking hebben op de duurzaamheid van activiteiten die worden gefinancierd.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  In april 2016 heeft de Commissie het initiatief betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven aangenomen teneinde ervoor te zorgen dat "alle industrieën in Europa, ongeacht hun sector, locatie of omvang, ten volle kunnen profiteren van digitale innovatie"71.

(37)  In april 2016 heeft de Commissie het initiatief betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven aangenomen teneinde ervoor te zorgen dat "alle industrieën in Europa, ongeacht hun sector, locatie of omvang, ten volle kunnen profiteren van digitale innovatie". Dit is van bijzonder belang voor kleine en middelgrote ondernemingen in de culturele en de creatieve sector.

__________________

 

71 nihil

 

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Volgens de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven73 kan het voor het bereiken van de doelstellingen nodig zijn het potentieel van aanvullende technologieën op het gebied van netwerken en computing als hefboom te gebruiken; in de mededeling wordt erkend dat "de aanwezigheid van netwerk- en cloudinfrastructuur van wereldklasse" een essentieel bestanddeel van de digitalisering van het bedrijfsleven is.

(39)  Volgens de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven73 kan het voor het bereiken van de doelstellingen nodig zijn het potentieel van aanvullende technologieën op het gebied van netwerken en computing als hefboom te gebruiken; in de mededeling wordt erkend dat "de aanwezigheid van netwerk- en cloudinfrastructuur van wereldklasse" een essentiële component van de digitalisering van het bedrijfsleven is.

__________________

__________________

73 COM (2016) 180 final: "De digitalisering van het Europese bedrijfsleven – De voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle benutten".

73 COM (2016) 180 final: "De digitalisering van het Europese bedrijfsleven – De voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle benutten".

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  De algemene verordening gegevensbescherming die sinds mei 2018 van toepassing is, omvat een reeks regels die rechtstreeks van toepassing zijn in de rechtsorde van de lidstaten. Die verordening garandeert het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen de EU-lidstaten en versterkt het vertrouwen en de beveiliging van personen, twee elementen die onontbeerlijk zijn voor een echte digitale eengemaakte markt. Acties die in het kader van dit programma worden ondernomen en die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens, moeten daarom de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie en blockchaintechnologie.

(40)  Verordening (EU) 2016/679 omvat een reeks regels die rechtstreeks van toepassing zijn in de rechtsorde van de lidstaten en garandeert het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen de EU-lidstaten en versterkt het vertrouwen en de beveiliging van personen, twee elementen die onontbeerlijk zijn voor een echte digitale eengemaakte markt. Alle acties die in het kader van dit programma worden ondernomen en die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens, moeten daarom in volledige overeenstemming zijn met die verordening. Zij moeten in het bijzonder bijdragen tot de ontwikkeling van digitale technologieën die voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot 'gegevensbescherming door ontwerp', die uit hoofde van de verordening in kwestie een bindend karakter hebben, en indien de verwerking betrekking heeft op gegevens van elektronische communicatie moet ook het bepaalde in Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis in acht worden genomen.Ze dienen met name de ontwikkeling te ondersteunen van digitale technologieën die voldoen aan de beginselen van "gegevensbescherming door ontwerp" die bindend zijn krachtens de algemene verordening gegevensbescherming.

 

_________________

 

1 bis Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  Bij de uitvoering van het programma moeten het internationale en EU-kader inzake de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten volledig worden nageleefd. De doeltreffende bescherming van intellectuele eigendom speelt een doorslaggevende rol bij innovatie en is derhalve noodzakelijk voor de doeltreffende uitvoering van het programma.

(41)  Bij de uitvoering van het programma moeten het internationale en EU-kader inzake de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten volledig worden nageleefd. De doeltreffende bescherming van intellectuele eigendom speelt een doorslaggevende rol bij innovatie en om de Europese toegevoegde waarde te behouden en is derhalve noodzakelijk voor de doeltreffende uitvoering van het programma.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  Instanties die dit programma uitvoeren, dienen in het bijzonder de bepalingen na te leven die van toepassing zijn op de EU-instellingen alsmede de nationale wetgeving inzake de behandeling van informatie, in het bijzonder gevoelige niet-gerubriceerde informatie en gerubriceerde EU-informatie.

(42)  Voor zover instanties die dit programma uitvoeren gevoelige, niet-gerubriceerde informatie of gerubriceerde informatie van de Unie behandelen, moeten zij de toepasselijke, in Unie- of nationale wetgeving vastgelegde bepalingen inzake de behandeling van informatie in acht nemen, indien van toepassing.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal het programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie en aan de verwezenlijking van een algemene doelstelling van 25 % van de EU-begroting in het kader van de klimaatdoelstellingen74. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zullen de relevante acties worden geïdentificeerd, en vervolgens in het kader van de desbetreffende evaluaties en herzieningsprocessen worden herbeoordeeld.

(43)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de verplichtingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal het programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie en helpen een algemene doelstelling te verwezenlijken van 25 % van de EU-begroting in het kader van de klimaatdoelstellingen74. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma moeten de relevante acties worden geïdentificeerd, en vervolgens in het kader van de desbetreffende evaluaties en herzieningsprocessen worden herbeoordeeld, om te garanderen dat deze verplichtingen volledig worden nagekomen.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, blz. 1.

74 COM(2018) 321 final, blz. 1.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  Teneinde te zorgen voor eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend voor de vaststelling van de werkprogramma's, zodat de doelstellingen van het programma worden behaald in overeenstemming met de prioriteiten van de Unie en de lidstaten en tegelijkertijd wordt gezorgd voor samenhang, transparantie en continuïteit van gezamenlijk door de Unie en de lidstaten ondernomen acties. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig de raadplegingsprocedure die is vastgesteld in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/201175 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

Schrappen

__________________

 

75 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

 

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45)  De werkprogramma's moeten in beginsel normaliter om de twee jaar worden vastgesteld als meerjarige werkprogramma's of, indien gerechtvaardigd door behoeften in verband met de uitvoering van het programma, als jaarlijkse werkprogramma's. De in deze verordening bedoelde financieringsvormen en uitvoeringsmethoden moeten worden gekozen op basis van de mogelijkheden die zij bieden voor het verwezenlijken van de specifieke doelstellingen van de acties en voor het behalen van resultaten, waarbij met name rekening wordt gehouden met de kosten van controles, de administratieve lasten en het verwachte risico van niet-naleving. Daarbij moet het gebruik van vaste bedragen, forfaits en schalen van eenheidskosten en financiering worden overwogen, alsook niet aan financiering gekoppelde kosten als bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.

(45)  Er moeten werkprogramma's worden vastgesteld om te waarborgen dat de doelstellingen van het programma worden verwezenlijkt in overeenstemming met de prioriteiten van de Unie en de lidstaten, waarbij gezorgd wordt voor samenhang, transparantie en continuïteit van gezamenlijk door de Unie en de lidstaten ondernomen acties. De werkprogramma's moeten in beginsel om de twee jaar of, indien noodzakelijk met het oog op de uitvoering van het programma, op jaarlijkse basis worden vastgesteld. De in deze verordening bedoelde financieringsvormen en uitvoeringsmethoden moeten worden gekozen op basis van de mogelijkheden die zij bieden voor het verwezenlijken van de specifieke doelstellingen van de acties en voor het behalen van resultaten, waarbij met name rekening wordt gehouden met de kosten van controles, de administratieve lasten en het verwachte risico van niet-naleving. Dit moet mede omvatten dat het gebruik wordt overwogen van vaste bedragen, forfaits en eenheidskosten, en van financiering die niet gekoppeld is aan kosten, zoals bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46)  De bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen, moet aan de Commissie worden gedelegeerd met betrekking tot wijzigingen van bijlage II teneinde de indicatoren te herzien en/of aan te vullen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(46)  De bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen, moet aan de Commissie worden gedelegeerd met betrekking tot wijzigingen van de bijlagen I en II teneinde de indicatoren te herzien en/of aan te vullen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(46 bis)  Om langetermijnfinanciering voor het programma Digitaal Europa te garanderen, te behouden en te ontwikkelen, zijn er duidelijke gemeenschappelijke EU-regels nodig die toekomstgericht en concurrentiebevorderend zijn om investeringen en innovatie te stimuleren en de betaalbaarheid te waarborgen.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47)  Deze verordening is in overeenstemming met de grondrechten en de beginselen vervat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name die bedoeld in de artikelen [8], [11], [16], [21], [35], [38] en [47] betreffende de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het verbod op discriminatie, gezondheidszorg, consumentenbescherming en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht op een onpartijdig gerecht. Deze verordening moet door de lidstaten worden toegepast met eerbiediging van deze rechten en beginselen.

(47)  De acties die onder het toepassingsgebied van het programma vallen, moeten in overeenstemming zijn met de grondrechten en de beginselen van met name het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name die bedoeld in de artikelen [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] en [47] betreffende de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het verbod op discriminatie, de verscheidenheid van taal en het recht om in onverschillig welke EU-taal te communiceren, gezondheidszorg, consumentenbescherming en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en het recht op een onpartijdig gerecht. Dergelijke acties moeten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, met inbegrip van het internationale recht en relevante besluiten van de Commissie, en aan ethische beginselen, onder meer het voorkomen van elke inbreuk op de integriteit van het wetenschappelijk onderzoek.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(47 bis)  In april 2018 heeft de Commissie zich ertoe verbonden1 bis om een kader voor belanghebbenden en deskundigen vast te stellen om een ontwerp van ethische richtsnoeren voor kunstmatige intelligentie op te stellen in samenwerking met de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën. De Commissie zal ondersteuning bieden aan consumentenorganisaties en toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming op nationaal en EU-niveau om een inzicht te krijgen in op kunstmatige intelligentie gebaseerde applicaties, met inbreng van de Europese Consumentenadviesgroep en het Europees Comité voor gegevensbescherming.

 

__________________

 

1 bis Mededeling van 25.4.2018 over kunstmatige intelligentie voor Europa, COM(2018) 237 final, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_NL.pdf

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(48)  Derde landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) mogen deelnemen aan Unie-programma's in het krachtens de EER-overeenkomst vastgestelde samenwerkingskader, dat voorziet in de uitvoering van de programma's door een besluit in het kader van die overeenkomst. Er moet een specifieke bepaling in deze verordening worden opgenomen ter verlening van de nodige rechten en toegang aan de bevoegde ordonnateur, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Europese Rekenkamer zodat zij hun respectieve bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen.

Schrappen

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening wordt het programma Digitaal Europa (hierna "het programma" genoemd) vastgesteld.

Bij deze verordening wordt het programma Digitaal Europa (hierna "het programma" genoemd) vastgesteld, dat wordt uitgevoerd in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  "digitale-innovatiehub": een juridische entiteit die door middel van een open en vergelijkende procedure is aangewezen of geselecteerd om taken in het kader van het programma uit te voeren, en met name toegang verleent tot technologische expertise en experimenteervoorzieningen, zoals apparatuur en software, teneinde de digitale transformatie van het bedrijfsleven mogelijk te maken;

e)  "Europese digitale-innovatiehub": een bestaande of nieuwe juridische entiteit die of een consortium van juridische entiteiten dat door middel van een open, transparante en vergelijkende procedure is aangewezen of geselecteerd om taken in het kader van het programma uit te voeren, en met name toegang verleent tot technologische expertise en experimenteervoorzieningen, zoals apparatuur en software, teneinde de digitale transformatie van het bedrijfsleven mogelijk te maken, alsook de toegang tot financiering vergemakkelijkt. Een Europese digitale-innovatiehub staat open voor alle soorten bedrijven van welke omvang ook, met name kmo's, doorgroeiers en overheidsdiensten in de hele Unie.

 

Europese digitale-innovatiehubs fungeren als onestopshops waar bedrijven, in het bijzonder kmo's, start-ups en midcaps, bijstand kunnen krijgen om hun bedrijf, productieproces, producten en diensten te verbeteren met behulp van digitale technologie die tot meerwaarde kan leiden. De hubs creëren daartoe in de hele Unie een gedecentraliseerd netwerk dat bedrijven steun biedt om te waarborgen dat de vaardigheden van hun werknemers aansluiten bij de deskundigheid die nodig is om de beschikbare digitale technologie te kunnen gebruiken. De hubs overleggen ook met onderwijsaanbieders om de opleiding van studenten en opleidingen op de werkplek voor werknemers te ondersteunen.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f bis)  "mediageletterdheid": de analytische vaardigheden die nodig zijn om je weg te vinden in de digitale wereld.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f ter)  "Europees partnerschap": een initiatief waarbij de Unie zich er, samen met particuliere en/of publieke partners (bijvoorbeeld de industrie, onderzoeksorganisaties, organen met een openbaredienstverleningstaak op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau of maatschappelijke organisaties, met inbegrip van stichtingen en kmo-organisaties), toe verbindt om de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten inzake digitale innovatie en de uitrol van technologie, met inbegrip van die welke verband houden met toepassingen op de markt, de regelgeving of het beleid, gezamenlijk te ondersteunen.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f quater)  "kleine en middelgrote ondernemingen" of "kmo's": kleine en middelgrote ondernemingen als gedefinieerd in artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie;

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

f quinquies)  "consortium": een samenwerkingsverband van ondernemingen dat is opgericht om een actie in het kader van het programma uit te voeren.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De algemene doelstelling van het programma is: de digitale transformatie van de Europese economie en samenleving ondersteunen en de Europese burgers en bedrijven ten goede komen. Het programma zal:

1.  De algemene doelstelling van het programma is: de digitale transformatie van de Europese economie, het bedrijfsleven en de samenleving ondersteunen en versnellen, de Europese burgers, overheidsdiensten en bedrijven ten goede komen en de strategische autonomie en cohesie van de Unie versterken en daarbij het concurrentievermogen veiligstellen en de digitale kloof dichten. Het programma:

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de verspreiding en het gebruik ervan op gebieden van algemeen belang en in de particuliere sector verruimen.

b)  verruimt de verspreiding en het gebruik ervan in de particuliere sector en op gebieden van algemeen belang, ondersteunt hun digitale transformatie en waarborgt toegang tot digitale technologieën;

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een geïntegreerde exaschaal supercomputing- en data-infrastructuur van wereldklasse77 in de Unie uitrollen, coördineren en gebruiken die op niet-commerciële basis toegankelijk is voor publieke en particuliere gebruikers en voor door de overheid gefinancierd onderzoek;

a)  een interoperabele exaschaal supercomputing- en data-infrastructuur van wereldklasse77 in de Unie uitrollen, coördineren en gebruiken die toegankelijk is voor publieke en particuliere gebruikers en voor door de overheid of de particuliere sector gefinancierd onderzoek;

__________________

__________________

77 Een miljard miljard zwevendekommabewerkingen per seconde.

77 Een miljard miljard zwevendekommabewerkingen per seconde.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  gebruiksklare/operationele technologie uitrollen die voortkomt uit onderzoek en innovatie om een geïntegreerd EU-ecosysteem inzake high-performance computing op te bouwen dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt, in het bijzonder op het gebied van hardware, software, toepassingen, diensten, interconnectie en digitale vaardigheden;

b)  gebruiksklare/operationele technologie uitrollen die voortkomt uit onderzoek en innovatie om een geïntegreerd EU-ecosysteem inzake high-performance computing op te bouwen dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt, in het bijzonder op het gebied van hardware, software, toepassingen, diensten, interconnectie en digitale vaardigheden, en tegelijkertijd een hoog niveau van beveiliging en gegevensbescherming waarborgen;

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  een post-exaschaalinfrastructuur78 uitrollen en gebruiken, met inbegrip van de integratie daarvan ten opzichte van quantumcomputingtechnologieën, en nieuwe onderzoeksinfrastructuren ten behoeve van de computerwetenschappen ontwikkelen.

c)  een post-exaschaalinfrastructuur78 uitrollen en gebruiken, met inbegrip van de integratie daarvan ten opzichte van quantumcomputingtechnologieën, en nieuwe onderzoeksinfrastructuren ontwikkelen; de ontwikkeling in de Unie aanmoedigen van de hardware en software die voor deze uitrol nodig zijn, ten behoeve van de computerwetenschappen.

__________________

__________________

78 Duizendmaal sneller dan exaschaal.

78 Duizendmaal sneller dan exaschaal.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De acties in het kader van specifieke doelstelling 1 worden hoofdzakelijk uitgevoerd via de gemeenschappelijke onderneming die de Commissie heeft voorgesteld en die op 25 juni 2018 door de Raad van ministers is goedgekeurd, overeenkomstig Verordening (EU) ... van het Europees Parlement en de Raad1 bis.

 

__________________

 

1 bis Verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing. 10594/18. Brussel, 18 september 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/nl/pdf

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  opbouwen en versterken van essentiële capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie in de Unie, met inbegrip van gegevenshulpmiddelen en bibliotheken van algoritmen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming;

a)  opbouwen en versterken van essentiële capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie in de Unie, met inbegrip van gegevenshulpmiddelen en bibliotheken van algoritmen. In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt voor op kunstmatige intelligentie gebaseerde beschikbaar gestelde oplossingen en hulpmiddelen het beginsel beveiliging en privacy door ontwerp in acht genomen en wordt gewaarborgd dat de mens in het middelpunt blijft staan van de ontwikkeling en uitrol van kunstmatige intelligentie;

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het toegankelijk maken van die capaciteiten voor alle bedrijven en overheden;

b)  het toegankelijk maken van die capaciteiten voor bedrijven, met name kmo's en start-ups, en overheden, met inbegrip van non-profitorganisaties, onderzoeksinstellingen en universiteiten;

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  het ontwikkelen en versterken van industriële toepassingen en productiesystemen om de integratie van technologieën in waardeketens en de ontwikkeling van innovatieve bedrijfsmodellen te bevorderen en de periode tussen innovatie en industrialisering te verkorten, en het bevorderen van de invoering van op kunstmatige intelligentie gebaseerde oplossingen op gebieden van algemeen belang en in de maatschappij.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De acties in het kader van deze specifieke doelstelling, kunstmatige intelligentie, worden uitsluitend via direct beheer door de Commissie of door een uitvoerend agentschap ten uitvoer gelegd op basis van een kosten-batenanalyse.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Acties die in het kader van specifieke doelstelling 2 ten uitvoer worden gelegd dienen te voldoen aan ethische beginselen en aan de toepasselijke nationale, EU- en internationale wet- en regelgeving, inclusief het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het Protocol daarbij. De Commissie stelt, rekening houdend met de aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog niveau inzake kunstmatige intelligentie, de voorwaarden vast betreffende ethische vraagstukken in de werkprogramma's in het kader van specifieke doelstelling 2. De oproepen of subsidieovereenkomsten omvatten de desbetreffende voorwaarden zoals neergelegd in de werkprogramma's. Tijdens de evaluatie van elke actie wordt een ethische beoordeling van elk project uitgevoerd, en acties die ethisch onaanvaardbaar zijn of niet aan de in de overeenkomst neergelegde voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  samen met de lidstaten de aanschaf van geavanceerde apparatuur, instrumenten en data-infrastructuur inzake cyberbeveiliging ondersteunen en daarbij de wetgeving inzake gegevensbescherming volledig naleven;

a)  samen met de lidstaten de aanschaf van geavanceerde apparatuur, instrumenten en data-infrastructuur inzake cyberbeveiliging ondersteunen om op Europees niveau een gemeenschappelijk hoog niveau van cyberbeveiliging tot stand te brengen, onder volledige naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de grondrechten, en onder waarborging van de strategische autonomie van de EU;

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  optimaal gebruik van Europese kennis, capaciteiten en vaardigheden in verband met cyberbeveiliging ondersteunen;

b)  optimaal gebruik en de toename van Europese kennis, capaciteiten en vaardigheden in verband met cyberbeveiliging ondersteunen, en optimale methodes delen en integreren;

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie waarborgen;

c)  de brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie waarborgen, met speciale aandacht voor overheidsdiensten en essentiële economische spelers zoals kmo's;

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de capaciteiten in de lidstaten en de particuliere sector versterken om deze te helpen te voldoen aan Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie79.

d)  versterken van de capaciteiten in de lidstaten en de particuliere sector om deze te helpen te voldoen aan Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie79, onder meer door maatregelen gericht op het ontwikkelen van een cultuur van cyberbeveiliging binnen organisaties;

__________________

__________________

79 PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1-30.

79 PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1-30.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  verbetering van het vermogen om cyberaanvallen te weerstaan, verhoging van risicobewustzijn en kennis over fundamentele beveiligingsprocessen bij gebruikers, in het bijzonder overheidsdiensten, kmo's en start-ups, waarborging van een basisniveau van beveiliging van bedrijven, zoals eind-tot-eindencryptie van gegevens, communicatie en software-updates, en aanmoediging van het gebruik van beveiliging door ontwerp en door standaardinstellingen, alsmede kennis van fundamentele beveiligingsprocessen en besef van het belang van cyberhygiëne;

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De acties in het kader van specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen, worden hoofdzakelijk ten uitvoer gelegd via het Europees onderzoeks- en kenniscentrum voor cyberbeveiliging en het Cybersecurity Competence Network in overeenstemming met [Verordening … van het Europees Parlement en de Raad1 bis].

 

__________________

 

1 bis Verordening … van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden, ondersteunt de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden op gebied die door dit programma worden ondersteund, waardoor wordt bijgedragen tot het vergroten van het reservoir van talent waarover Europa beschikt en de professionaliteit wordt bevorderd, met name wat betreft high-performance computing, "big data"-analyse, cyberbeveiliging, "distributed ledger"-technologieën, robotica en kunstmatige intelligentie. De financiële interventie heeft de volgende operationele doelstellingen:

De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden, ondersteunt de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden op gebieden die door dit programma worden ondersteund, waardoor wordt bijgedragen tot het vergroten van het reservoir van talent waarover de Unie beschikt, de digitale kloof wordt verkleind en de professionaliteit op voet van gendergelijkheid wordt bevorderd, met name wat betreft high-performance computing, "big data"-analyse, cyberbeveiliging, "distributed ledger"-technologieën, robotica, kunstmatige intelligentie, cloud computing, communicatiesystemen en -netwerken, gegevensbescherming, gegevensbeschermingscompetentie en kunstmatige intelligentie. De financiële interventie heeft de volgende operationele doelstellingen om de arbeidsmarkt alsmede specialisatie in digitale technologieën en toepassingen te stimuleren en te verbeteren:

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van langdurige opleidingen en cursussen voor studenten, IT-professionals en andere werknemers;

a)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van kwalitatief hoogstaande langdurige opleidingen en cursussen, waaronder gemengd leren voor studenten, docenten, lesgevers, IT-professionals, onderzoekers en andere werknemers, zoals ambtenaren, in samenwerking met scholen, universiteiten en onderzoekscentra;

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van korte opleidingen en cursussen voor ondernemers, managers van kleine bedrijven en werknemers;

b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van kwalitatief hoogstaande korte opleidingen en cursussen, met inbegrip van gemengd leren, voor ondernemers, managers van kleine bedrijven en start-ups, en andere werknemers, inclusief ambtenaren en zelfstandigen;

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  ondersteunen van opleidingen op de werkplek en stages voor studenten, jonge ondernemers en pas afgestudeerden.

c)  ondersteunen van kwalitatief hoogstaande opleidingen op de werkplek, met inbegrip van gemengd leren en stages voor studenten, jonge ondernemers en pas afgestudeerden.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De acties in het kader van specifieke doelstelling 5, geavanceerde digitale vaardigheden, worden hoofdzakelijk ten uitvoer gelegd via rechtstreeks beheer door de Europese Commissie. De Europese digitale-innovatiehubs kunnen worden ingezet als facilitators voor trainingsmogelijkheden, als adviseurs voor bedrijven en als liaison met de passende kenniscentra, teneinde tot een zo breed mogelijke geografische dekking in de Unie te komen.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit, heeft de volgende operationele doelstellingen:

De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit, heeft de volgende operationele doelstellingen om de desbetreffende acties voor digitale infrastructuur aan te vullen en de digitale kloof te verkleinen:

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  waarborgen dat de overheidssector en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid en zorg, onderwijs, justitie, vervoer, energie, milieu en de culturele en creatieve sector, gebruik kunnen maken en toegang hebben tot geavanceerde digitale technologieën, en met name tot high-performance computing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;

a)  waarborgen dat de overheidssector en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid en zorg, onderwijs, justitie, vervoer en communicatie, energie, milieu, de culturele en creatieve sector en het bedrijfsleven in de Unie, op doeltreffende wijze geavanceerde digitale technologieën kunnen inzetten en door training beschikken over de nodige vaardigheden om gebruik te kunnen maken van geavanceerde digitale technologieën, en met name tot high-performance computing, taaltechnologie, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  uitrollen, gebruiken en onderhouden van trans-Europese interoperabele digitale-diensteninfrastructuur (met inbegrip van aanverwante diensten) als aanvulling op nationale en regionale acties;

b)  uitrollen, gebruiken en onderhouden van geavanceerde interoperabele digitale-diensteninfrastructuur in de hele Unie (met inbegrip van aanverwante diensten) als aanvulling op nationale en regionale acties;

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  vergemakkelijken van de ontwikkeling, het updaten en het gebruik van oplossingen en kaders door Europese overheden, bedrijven en burgers, met inbegrip van het hergebruik van interoperabiliteitsoplossingen en -kaders;

c)  vergemakkelijken van de ontwikkeling, het updaten en het gebruik van oplossingen en kaders door Europese overheden, bedrijven en burgers, met inbegrip van open source en het hergebruik van interoperabiliteitsoplossingen en -kaders;

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  overheden toegang bieden tot testvoorzieningen en proefprojecten voor digitale technologie, met inbegrip van het grensoverschrijdend gebruik ervan;

d)  overheden toegang bieden tot testvoorzieningen, proefprojecten en opschalingsmogelijkheden voor digitale technologie, met inbegrip van het grensoverschrijdend gebruik ervan;

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  steun geven aan de invoering van geavanceerde digitale en aanverwante technologieën, met inbegrip van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en toekomstige nieuwe technologieën door het bedrijfsleven van de Unie, en met door kleine en middelgrote ondernemingen;

e)  steun geven aan de invoering van geavanceerde digitale en aanverwante technologieën, met inbegrip van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, "distributed ledger"-technologie, cyberbeveiliging, gegevensbescherming, cloud computing en informatiebeheer, en toekomstige nieuwe technologieën door het bedrijfsleven van de Unie, en met name door kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups;

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  ondersteunen van het ontwerp, het testen, de uitvoering en de uitrol van interoperabele digitale oplossingen voor overheidsdiensten op EU-niveau door middel van een platform voor datagestuurde herbruikbare oplossingen, waarbij innovatie wordt bevorderd en gemeenschappelijke kaders worden vastgesteld teneinde het volledige potentieel van de diensten van overheden voor Europese burgers en bedrijven te benutten;

f)  ondersteunen van het ontwerp, het onderhoud, het testen, de uitvoering en de uitrol van interoperabele digitale oplossingen voor overheidsdiensten op EU-niveau door middel van een platform voor datagestuurde herbruikbare oplossingen, waarbij innovatie wordt bevorderd en gemeenschappelijke kaders worden vastgesteld teneinde het volledige potentieel van de diensten van overheden voor Europese burgers en bedrijven te benutten;

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  ervoor zorgen dat er op EU-niveau steeds voldoende capaciteit is om snel ontwikkelende digitale tendensen te observeren en analyseren en zich daaraan aan te passen, alsmede om beste praktijken te delen en te integreren;

g)  ervoor zorgen dat er op EU-niveau steeds voldoende capaciteit is om een toonaangevende rol op het gebied van digitale ontwikkeling te spelen, en daarnaast snel ontwikkelende digitale tendensen te observeren en analyseren en zich daaraan aan te passen, alsmede om beste praktijken te delen en te integreren en kruisbestuiving tussen de verschillende nationale initiatieven te vergemakkelijken, leidend tot de ontwikkeling van de digitale maatschappij dankzij voortdurende samenwerking tussen alle betrokken actoren op EU-niveau;

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  ondersteunen van samenwerking met als doel een Europees ecosysteem voor betrouwbare infrastructuur tot stand te brengen door middel van "distributed ledger"-diensten en -toepassingen, met inbegrip van steun voor interoperabiliteit en standaardisering en het stimuleren van de uitrol van grensoverschrijdende applicaties in de EU;

h)  ondersteunen van samenwerking met als doel een Europees ecosysteem voor betrouwbare infrastructuur tot stand te brengen door middel van "distributed ledger"-diensten en -toepassingen, met inbegrip van steun voor interoperabiliteit en standaardisering en het stimuleren van de uitrol van grensoverschrijdende applicaties in de EU, gebaseerd op beveiliging en privacy door ontwerp, waarbij de bescherming van de gegevens en de veiligheid van de consument gewaarborgd zijn;

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De acties in het kader van specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit, worden hoofdzakelijk ten uitvoer gelegd via rechtstreeks beheer door de Europese Commissie. De Europese digitale-innovatiehubs en kenniscentra kunnen worden ingezet als facilitators.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 2021-2027 bedragen 9 194 000 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 20212027 bedragen 8 192 391 000 EUR in prijzen van 2018 (9 194 000 000 EUR in lopende prijzen).

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  tot 2 698 240 000 EUR voor specifieke doelstelling 1, high-performance computing

a)  tot 2 404 289 438 EUR in prijzen van 2018 (2 698 240 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 1, high-performance computing

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  tot 2 498 369 000 EUR voor specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie

b)  tot 2 226 192 703 EUR in prijzen van 2018 (2 498 369 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  tot 1 998 696 000 EUR voor specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen

c)  tot 1 780 954 875 EUR in prijzen van 2018 (1 998 696 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  tot 699 543 000 EUR voor specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden

d)  tot 623 333 672 EUR in prijzen van 2018 (699 543 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  tot 1 299 152 000 EUR voor specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit

e)  tot 1 157 620 312 EUR in prijzen van 2018 (1 299 152 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Op verzoek van de lidstaten kunnen de aan hen in gedeeld beheer toegewezen middelen worden overgeschreven naar het programma. De Commissie voert die middelen overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder a), van het Financieel Reglement op directe wijze dan wel overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement op indirecte wijze uit. Indien mogelijk worden die middelen gebruikt ten voordele van de betrokken lidstaat.

5.  Op verzoek van de lidstaten kunnen de aan hen in gedeeld beheer toegewezen middelen worden overgeschreven naar het programma. De Commissie voert die middelen overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder a), van het Financieel Reglement op directe wijze dan wel overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder c), van het Financieel Reglement op indirecte wijze uit. Indien mogelijk worden die middelen zoveel mogelijk gebruikt ten voordele van de betrokken lidstaat.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het programma staat open voor:

Schrappen

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), in overeenstemming met de in de EER-overeenkomst vastgestelde voorwaarden;

1.  Het programma staat open voor landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), in overeenstemming met de in de EER-overeenkomst vastgestelde voorwaarden;

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  toetredingslanden, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten, in overeenstemming met de algemene beginselen en algemene voorwaarden voor deelname van die landen aan programma's van de Unie zoals vastgesteld in de desbetreffende kaderovereenkomsten en besluiten van de Associatieraad, of in soortgelijke overeenkomsten, alsmede in overeenstemming met de specifieke voorwaarden die zijn vastgesteld in overeenkomsten tussen de Unie en die landen;

2.  De volledige of gedeeltelijke associatie met het programma door derde landen die niet in lid 1 worden genoemd, geschiedt op basis van een beoordeling per geval van de specifieke doelstellingen, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld in een specifieke overeenkomst betreffende de deelname van het derde land aan programma's van de Unie, op voorwaarde dat deze specifieke overeenkomst volledig aan de volgende criteria beantwoordt:

 

-  de deelname van het derde land is in het belang van de Unie;

 

-  de deelname draagt bij aan het bereiken van de in artikel 3 genoemde doelstellingen;

 

-  de deelname leidt niet tot veiligheidsproblemen en sluit volledig aan bij de desbetreffende veiligheidseisen zoals neergelegd in artikel 12;

 

-  de overeenkomst zorgt voor een billijk evenwicht tussen de bijdragen van en de voordelen voor het derde land dat aan de programma's van de Unie deelneemt;

 

-  de overeenkomst stelt de voorwaarden voor deelname aan de programma's vast, met inbegrip van de berekening van de financiële bijdragen aan afzonderlijke programma's en de administratieve kosten ervan. Deze bijdragen worden aangemerkt als bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel [21, lid 5], van [het nieuwe Financieel Reglement];

 

-  de overeenkomst verleent het derde land geen beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het programma;

 

-  de overeenkomst waarborgt de rechten van de Unie om te zorgen voor een goed financieel beheer en haar financiële belangen te beschermen.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Bij het voorbereiden van de werkprogramma's beoordeelt de Europese Commissie of een ander relevant uitvoerend orgaan op basis van een beoordeling per geval of voor de acties die in de werkprogramma's zijn opgenomen, is voldaan aan de voorwaarden die in de in punt 2 genoemde overeenkomst zijn neergelegd.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen, in overeenstemming met de algemene beginselen en algemene voorwaarden voor deelname van die landen aan programma's van de Unie zoals vastgesteld in de desbetreffende kaderovereenkomsten en besluiten van de Associatieraad, of in soortgelijke overeenkomsten, alsmede in overeenstemming met de specifieke voorwaarden die zijn vastgesteld in overeenkomsten tussen de Unie en die landen;

Schrappen

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  derde landen, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld in een specifieke overeenkomst betreffende de deelname van het derde land aan programma's van de Unie, op voorwaarde dat de overeenkomst

Schrappen

  een billijk evenwicht waarborgt tussen de bijdragen van en de voordelen voor het derde land dat aan programma's van de Unie deelneemt;

 

  de voorwaarden voor deelname aan de programma's vaststelt, met inbegrip van de berekening van de financiële bijdragen aan afzonderlijke programma's en de administratieve kosten ervan. Deze bijdragen worden aangemerkt als bestemmingsontvangsten overeenkomstig artikel [21, lid 5], van [het nieuwe Financieel Reglement];

 

  het derde land geen beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het programma verleent;

 

  de rechten van de Unie om naar een goed financieel beheer te streven en haar financiële belangen te beschermen, waarborgt.

 

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Op de samenwerking met derde landen en in lid 1 bedoelde organisaties in het kader van specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen, is artikel [12] van toepassing.

2.  Op de samenwerking met derde landen en in lid 1 bedoelde organisaties in het kader van specifieke doelstelling 1, high-performance computing, specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie, en specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen, is artikel [12] van toepassing.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  In het werkprogramma kan ook worden bepaald dat juridische entiteiten die in met het programma geassocieerde landen zijn gevestigd en juridische entiteiten die in de EU zijn gevestigd, maar waarover vanuit derde landen zeggenschap wordt uitgeoefend, om veiligheidsredenen niet in aanmerking komen voor deelname aan alle of bepaalde acties in het kader van specifieke doelstelling 3. In dergelijke gevallen worden oproepen tot het indienen van voorstellen en aanbestedingen beperkt tot entiteiten die zijn gevestigd of worden geacht te zijn gevestigd in de lidstaten en waarover de lidstaten en/of ingezeten van de lidstaten zeggenschap hebben.

5.  In het werkprogramma kan ook worden bepaald dat juridische entiteiten die in met het programma geassocieerde landen zijn gevestigd en juridische entiteiten die in de EU zijn gevestigd, maar waarover vanuit derde landen zeggenschap wordt uitgeoefend, om strategische en veiligheidsredenen niet in aanmerking komen voor deelname aan alle of bepaalde acties in het kader van de specifieke doelstellingen 1, 2 en 3. In dergelijke gevallen worden oproepen tot het indienen van voorstellen en aanbestedingen beperkt tot entiteiten die zijn gevestigd of worden geacht te zijn gevestigd in de lidstaten en waarover de lidstaten en/of ingezeten van de lidstaten zeggenschap hebben.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Acties die de overdracht van technologie naar landen buiten de Unie inhouden, zijn niet toegestaan. Om de verwezenlijking van de strategische langetermijndoelstellingen op het gebied van veiligheid te garanderen wordt nagegaan of het voor entiteiten die hun hoofdvestiging buiten de Unie hebben, opportuun is om deel te nemen.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  Waar passend kan de Commissie of het financieringsorgaan veiligheidscontroles verrichten en kunnen acties die niet in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften, op elk moment worden uitgesloten of beëindigd.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het programma is zodanig opgezet dat er bij de uitvoering ervan als verder uiteengezet in bijlage III synergieën kunnen plaatsvinden met financieringsprogramma's van de Unie, met name door middel van regelingen voor aanvullende financiering uit EU-programma's, wanneer zulks is toegestaan in het kader van de modaliteiten inzake het beheer; ofwel opeenvolgend, op afwisselende wijze, of door middel van het combineren van middelen, waaronder voor de gezamenlijke financiering van acties.

1.  Het programma is zodanig opgezet dat er bij de uitvoering ervan als verder uiteengezet in bijlage III synergieën kunnen plaatsvinden met financieringsprogramma's van de Unie, met name door middel van regelingen voor aanvullende financiering uit EU-programma's, wanneer zulks is toegestaan in het kader van de modaliteiten inzake het beheer; ofwel opeenvolgend, op afwisselende wijze, of door middel van het combineren van middelen, waaronder voor de gezamenlijke financiering van acties. Wanneer de Commissie gebruik maakt van het hefboomeffect als gevolg van het complementaire karakter van het programma met andere Europese programma's, met name ESIF, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Horizon Europa en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF-2), InvestEU en Erasmus en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO), zorgt zij ervoor dat de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen 1 tot en met 5 niet in het gedrang komt.

 

De Commissie onderzoekt de mogelijkheden om de doelmatigheid te verbeteren van de diverse programma's die middelen op het gebied van digitalisering ter beschikking stellen.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Er worden passende mechanismen voor coördinatie tussen de desbetreffende autoriteiten en passende toezichtinstrumenten vastgesteld om stelselmatig voor synergieën tussen het programma en alle relevante financieringsinstrumenten van de EU te zorgen. De regelingen dragen ertoe bij dat dubbel werk wordt voorkomen en zorgen ervoor dat met de uitgaven een maximaal effect wordt behaald.

2.  Er worden passende mechanismen voor coördinatie tussen de desbetreffende autoriteiten en tussen de autoriteiten en de Europese Commissie en passende toezichtinstrumenten vastgesteld om stelselmatig voor synergieën tussen het programma en alle relevante financieringsinstrumenten van de EU te zorgen. De regelingen dragen ertoe bij dat dubbel werk wordt voorkomen en zorgen ervoor dat met de uitgaven een maximaal effect wordt behaald.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In het kader van het programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, inclusief met aanbestedingen als primaire vorm alsmede subsidies en prijzen. Er kan eveneens financiering worden verstrekt in de vorm van financieringsinstrumenten in het kader van blendingverrichtingen.

2.  In het kader van het programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, inclusief met aanbestedingen door de Commissie of het financieringsorgaan, door begunstigden van subsidies, individueel of gezamenlijk, als primaire vorm van de actie, alsmede subsidies en prijzen. In het kader van aanbestedingen kan de gunning van meerdere opdrachten binnen dezelfde procedure worden toegestaan en kan worden voorzien in voorwaarden inzake de plaats van uitvoering in overeenstemming met de toepasselijke internationale aanbestedingsovereenkomsten. Uit hoofde van het programma kan eveneens financiering worden verstrekt in de vorm van financiële instrumenten in het kader van blendingverrichtingen.

Motivering

Het amendement heeft tot doel het gebruik van aanbestedingen op de meest doeltreffende wijze mogelijk te maken door het verduidelijken van de bepaling over de wijze waarop de financieringsorganen van de EC of de EU zelf als aanbestedende diensten betrokken kunnen worden bij uit hoofde van het DEP gefinancierde openbare aanbestedingen. Ook kunnen binnen een aanbesteding meerdere contracten worden gegund aan meerdere leveranciers of meerdere aanbieders, waardoor een betere prijs-kwaliteitverhouding wordt gegarandeerd en de continuïteit van de levering en dienstverlening wordt gewaarborgd, met name voor digitale technologieën.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het programma kan worden uitgevoerd door middel van Europese partnerschappen. Daartoe kunnen met name bijdragen aan bestaande of nieuwe publiek-privaat partnerschappen in de vorm van overeenkomstig artikel 187 VWEU opgerichte gezamenlijke ondernemingen behoren. Op dergelijke bijdragen zijn de bepalingen inzake Europese partnerschappen overeenkomstig [de verordening betreffende Horizon Europa] van toepassing.

Het programma kan worden uitgevoerd door middel van Europese partnerschappen die de Commissie en de lidstaten overeengekomen zijn in het kader van de strategische programmering. Daartoe kunnen met name bijdragen aan bestaande of nieuwe publiek-privaat partnerschappen in de vorm van overeenkomstig artikel 187 VWEU opgerichte gezamenlijke ondernemingen behoren. Op dergelijke bijdragen zijn de bepalingen inzake Europese partnerschappen overeenkomstig [de verordening betreffende Horizon Europa] van toepassing.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Europese partnerschappen:

 

a) worden opgericht in gevallen waar zij de doelstellingen van het programma Digitaal Europa effectiever kunnen behalen dan de Unie alleen;

 

b) worden gestoeld op de beginselen van toegevoegde waarde voor de Unie, transparantie, openheid, impact, hefboomeffect, financiële verbintenis voor de lange termijn door alle betrokken partijen, flexibiliteit, samenhang en complementariteit met initiatieven op lokaal, regionaal, nationaal, internationaal en Unieniveau;

 

c) zijn in de tijd beperkt en bevatten voorwaarden voor het uitfaseren van de financiering uit hoofde van het programma.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Regels en criteria voor hun selectie, tenuitvoerlegging, monitoring, evaluatie en uitfasering zijn opgenomen in (verwijzing toe te voegen).

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Digitale-innovatiehubs

Europese digitale-innovatiehubs

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Tijdens het eerste jaar van de uitvoering van het programma wordt er een initieel netwerk van digitale-innovatiehubs opgericht.

1.  Tijdens het eerste jaar van de uitvoering van het programma wordt er op basis van bestaande infrastructuur een initieel netwerk van Europese digitale-innovatiehubs opgericht, met in elke lidstaat minstens één digitale-innovatiehub.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor de oprichting van het in lid 1 bedoelde netwerk wijst elke lidstaat kandidaat-entiteiten aan door middel van open en vergelijkende procedures op basis van de volgende criteria:

2.  Voor de oprichting van het in lid 1 bedoelde netwerk wijst elke lidstaat kandidaat-entiteiten aan door middel van open, transparante, inclusieve en vergelijkende procedures op basis van de volgende criteria:

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  passende bekwaamheden in verband met de functies van de digitale-innovatiehubs;

a)  passende bekwaamheden in verband met de functies van de Europese digitale-innovatiehubs;

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  passende beheerscapaciteiten, voldoende personeel en adequate infrastructuur;

b)  passende beheerscapaciteiten, voldoende personeel en adequate infrastructuur en vaardigheden;

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  bewezen samenwerking met de particuliere sector om de marktrelevantie van de acties in het kader van de specifieke doelstellingen 1 tot en met 5 te waarborgen;

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d ter)  koppelingen met bestaande ICT-hubs die zijn opgezet in het kader van Horizon 2020, de InvestEU-hub en het Enterprise Europe Network;

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De gedetailleerde voorwaarden waaraan moet worden voldaan om als Europese digitale-innovatiehub te worden aangewezen en de taken die moeten worden uitgevoerd, worden geharmoniseerd en tijdig bekendgemaakt om een goede voorbereiding en uitvoering van de acties mogelijk te maken.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie stelt een besluit vast inzake de selectie van entiteiten waaruit het initiële netwerk bestaat. De Commissie selecteert deze entiteiten uit de door de lidstaten op basis van de in lid 2 vastgestelde criteria aangewezen kandidaat-entiteiten en op basis van de volgende aanvullende criteria:

3.  De Commissie stelt een besluit vast inzake de selectie van entiteiten waaruit het initiële netwerk bestaat. De Commissie selecteert deze entiteiten en wijst ze aan uit de door de lidstaten op basis van de in lid 2 vastgestelde criteria aangewezen kandidaat-entiteiten en op basis van de volgende aanvullende criteria:

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de noodzaak ervoor te zorgen dat het initiële netwerk voldoet aan de behoeften van het bedrijfsleven en gebieden van algemeen belang en dat een brede en evenwichtige geografische spreiding wordt gewaarborgd.

b)  de noodzaak ervoor te zorgen dat het initiële netwerk voldoet aan de behoeften van het bedrijfsleven en gebieden van algemeen belang en dat een brede en evenwichtige geografische spreiding wordt gewaarborgd, dat de convergentie wordt verbeterd en de kloof tussen de cohesielanden en de andere lidstaten wordt gedicht, en dat de digitale kloof in geografische zin wordt verkleind.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Aanvullende digitale-innovatiehubs worden geselecteerd op basis van een open en vergelijkende procedure, zodanig dat de breedst mogelijke geografische spreiding over heel Europa wordt gewaarborgd. Het aantal entiteiten van het netwerk is evenredig aan de bevolking van een bepaalde lidstaat en er is ten minste één digitale-innovatiehub per lidstaat. Teneinde tegemoet te komen aan de bijzondere beperkingen waarmee de ultraperifere gebieden van de EU worden geconfronteerd, kunnen specifieke entiteiten worden aangewezen die in de behoeften van die gebieden voorzien.

4.  Aanvullende Europese digitale-innovatiehubs worden geselecteerd op basis van een open, transparante en vergelijkende procedure, zodanig dat de breedst mogelijke geografische spreiding over heel Europa wordt gewaarborgd. Het aantal entiteiten van het netwerk is evenredig aan de bevolking van een bepaalde lidstaat en er is ten minste één digitale-innovatiehub per lidstaat. Teneinde tegemoet te komen aan de bijzondere beperkingen waarmee de ultraperifere gebieden van de EU worden geconfronteerd, kunnen er in die gebieden aanvullende innovatiehubs worden geselecteerd.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De digitale-innovatiehubs kunnen financiering ontvangen in de vorm van subsidies.

5.  De Europese digitale-innovatiehubs worden duidelijk geïdentificeerd door middel van een specifieke aanduiding en ontvangen financiering in de vorm van subsidies.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De digitale-innovatiehubs die financiering ontvangen, worden betrokken bij de uitvoering van het programma teneinde:

6.  De Europese digitale-innovatiehubs die financiering ontvangen, worden betrokken bij de uitvoering van het programma teneinde:

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  diensten betreffende digitale transformatie aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op kleine, middelgrote en midcapondernemingen, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;

a)  diensten betreffende digitale transformatie en technologische expertise aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op start-ups, kleine, middelgrote en midcapondernemingen, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  bedrijven, in het bijzonder kmo's en start-ups, organisaties en overheden te helpen bij het vergroten van hun concurrentievermogen en het verbeteren van hun bedrijfsmodellen middels het gebruik van nieuwe technologieën die onder het toepassingsgebied van het programma vallen;

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  expertise en know-how over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kleine, middelgrote en midcapondernemingen met in andere regio's gevestigde digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden;

b)  expertise en know-how over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kmo's, start-ups en midcaps met in andere regio's gevestigde Europese digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden; de uitwisseling van vaardigheden, gezamenlijke initiatieven en goede werkwijzen te stimuleren;

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties en kleine, middelgrote en midcapondernemingen. Afzonderlijke digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;

c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties en kleine, middelgrote, midcap- en start-ups. Afzonderlijke Europese digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De Europese digitale-innovatiehubs kunnen ook samenwerken met het Europees Instituut voor innovatie en technologie, met name het EIT Digital en de digitale-innovatiehubs die zijn opgericht in het kader van Horizon 2020.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 ter.  De Europese digitale-innovatiehubs kunnen de activiteiten uitvoeren van de digitale-innovatiehubs die in het kader van de kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie zijn opgericht, met inbegrip van de innovatiehubs van het EIT Digital.

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Uitsluitend acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de in artikel [3] en de artikelen [4] tot en met [8] genoemde doelstellingen komen in aanmerking voor financiering.

1.  Uitsluitend acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de in artikel [3] en de artikelen [4] tot en met [8] genoemde doelstellingen komen in aanmerking voor financiering in overeenstemming met de algemene, in bijlage I genoemde doelstellingen.

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)  een met het programma geassocieerd derde land;

ii)  een overeenkomstig de artikelen 10 en 12 met het programma geassocieerd derde land;

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een niet met het programma geassocieerd derde land komen bij wijze van uitzondering voor deelname aan specifieke acties in aanmerking voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma.

3.  Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een niet met het programma geassocieerd derde land komen bij wijze van uitzondering voor deelname aan specifieke acties in aanmerking voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma, er hierdoor geen bijkomende veiligheidsrisico's voor de Unie worden gecreëerd en de strategische autonomie van de Unie niet in het gedrang komt.

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Natuurlijke personen komen niet in aanmerking, behalve voor subsidies in het kader van specifieke doelstelling 4. geavanceerde digitale vaardigheden.

4.  Natuurlijke personen kunnen in aanmerking komen voor subsidies in het kader van specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden. Onderdanen van derde landen kunnen in aanmerking komen mits zij in de Unie verblijven.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Subsidies in het kader van het programma worden toegekend en beheerd in overeenstemming met titel VIII van het Financieel Reglement.

Subsidies in het kader van het programma worden toegekend en beheerd in overeenstemming met titel VIII van het Financieel Reglement en mogen, om terdege gemotiveerde redenen, tot 100 % van de subsidiabele kosten dekken, onverminderd het medefinancieringsbeginsel, en in overeenstemming met de specificatie bij elke doelstelling.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De toekenningscriteria worden vastgesteld in de werkprogramma's en de oproepen tot het indienen van voorstellen, waarbij ten minste met de volgende elementen rekening wordt gehouden:

1.  De toekenningscriteria worden vastgesteld in de werkprogramma's en de oproepen tot het indienen van voorstellen, waarbij ten minste met de volgende elementen rekening wordt gehouden:

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  in voorkomend geval het economische en het sociale effect en het effect op klimaat en milieu;

e)  in voorkomend geval het economische effect, het effect op klimaat en milieu en het sociale effect, waarbij met name toegankelijkheid en gelijke onderwijs- en professionele kansen worden bevorderd;

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  in voorkomend geval een evenwichtige geografische spreiding over de hele Unie, met inbegrip van de ultraperifere regio's;

g)  in voorkomend geval een evenwichtige geografische spreiding over de hele Unie, met inbegrip van de ultraperifere regio's, waaronder de landen en gebieden overzee;

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h bis)  in voorkomend geval de vrijheid om de projectresultaten te hergebruiken en te bewerken;

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h ter)  in voorkomend geval het algemeen belang;

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter h quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h quater)  in voorkomend geval, verkleining van de digitale kloof tussen regio's, burgers of bedrijven.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Blendingverrichtingen in het kader van dit programma vinden plaats in overeenstemming met de [InvestEU-verordening] en titel X van het Financieel Reglement.

Blendingverrichtingen in het kader van dit programma vinden plaats in overeenstemming met de [InvestEU-verordening] en titel X van het Financieel Reglement. Het bedrag van de uitgaven in het kader van dit programma dat wordt gecombineerd met een financieel instrument is niet restitueerbaar.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Wanneer voor een actie reeds een bijdrage uit een ander Unieprogramma of steun uit een EU-fonds is ontvangen, wordt die bijdrage of steun vermeld in de aanvraag om een bijdrage uit hoofde van het programma.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het eerste meerjarige werkprogramma wordt gericht op de in de bijlage vastgestelde activiteiten en waarborgt dat de daardoor gesteunde acties particuliere financiering niet verdringen. In de daaropvolgende werkprogramma's kunnen activiteiten worden opgenomen die niet in de bijlage zijn vastgesteld, mits deze in overeenstemming zijn met de in de artikelen [4 – 8] van deze verordening vastgestelde doelstellingen.

3.  De werkprogramma's worden gericht op de in bijlage I vastgestelde activiteiten en waarborgen dat de daardoor gesteunde acties particuliere financiering niet verdringen.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Commissie is bevoegd om in overeenstemming met artikel 27 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I om daarin op een wijze die in overeenstemming is met de in artikelen [4] tot en met [8] van deze verordening opgenomen doelstellingen activiteiten te herzien of aan te vullen.

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Indicatoren om de uitvoering en vorderingen van het programma bij het verwezenlijken van de in artikel 3 genoemde algemene en specifieke doelstellingen zijn vastgesteld in bijlage II.

1.  Meetbare indicatoren om de uitvoering en vorderingen van het programma bij het verwezenlijken van de in artikel 3 genoemde algemene en specifieke doelstellingen zijn vastgesteld in bijlage II.

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie stelt een methode vast om te voorzien in meetbare indicatoren waarmee een nauwkeurige beoordeling kan worden uitgevoerd van de vooruitgang die wordt geboekt met het realiseren van de algemene doelstellingen in artikel 3, lid 1. Op basis van deze methode vult de Commissie bijlage III uiterlijk op 1 januari 2021 aan.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Teneinde te zorgen voor een effectieve beoordeling van de vorderingen in de richting van de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II om indien nodig de indicatoren te herzien of aan te vullen en tot aanvulling van deze verordening met bepalingen inzake de vaststelling van een kader voor monitoring en evaluatie.

2.  Teneinde te zorgen voor een effectieve beoordeling van de vorderingen in de richting van de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II om indien nodig de meetbare indicatoren te herzien of aan te vullen en tot aanvulling van deze verordening met bepalingen inzake de vaststelling van een kader voor monitoring en evaluatie.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het prestatieverslagleggingssysteem waarborgt dat de gegevens voor het monitoren van de uitvoering en de resultaten van het programma op efficiënte en doeltreffende wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe worden evenredige verslagleggingsvereisten opgelegd aan de ontvangers van middelen van de Unie en de lidstaten.

3.  Het prestatieverslagleggingssysteem waarborgt dat de gegevens voor het monitoren van de uitvoering en de resultaten van het programma geschikt zijn voor een grondige analyse van de geboekte vooruitgang en van de problemen die zijn vastgesteld en dat zij op efficiënte en doeltreffende wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe worden evenredige verslagleggingsvereisten opgelegd aan de ontvangers van middelen van de Unie en de lidstaten.

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Er wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van officiële EU-statistieken, waaronder periodieke statistische enquêtes inzake ICT. De nationale instituten voor de statistiek worden geraadpleegd over de initiële opzet en daaropvolgende ontwikkeling van de statistische indicatoren die worden gebruikt voor de monitoring en uitvoering van het programma en de bij de digitale transformatie geboekte vooruitgang, en zij werken hierbij samen met Eurostat.

4.  Er wordt zo doeltreffend mogelijk gebruikgemaakt van officiële EU-statistieken, waaronder periodieke statistische enquêtes inzake ICT, en van de verzameling DESI-gegevens met betrekking tot NUTS-2, om het gebrek aan regionale gegevens met betrekking tot Digitaal Europa aan te pakken. De nationale instituten voor de statistiek worden geraadpleegd over de initiële opzet en daaropvolgende ontwikkeling van de statistische indicatoren die worden gebruikt voor de monitoring en uitvoering van het programma en de bij de digitale transformatie geboekte vooruitgang, en zij werken hierbij samen met Eurostat.

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Evaluatie

Evaluatie van het programma

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Evaluaties worden tijdig uitgevoerd zodat zij in de besluitvorming kunnen worden meegenomen.

1.  De Commissie draagt zorg voor een periodieke monitoring en externe evaluatie van het programma, in het bijzonder op basis van het in artikel 24, lid 3, bedoelde prestatieverslagleggingssysteem. De evaluaties omvatten ook een kwalitatieve beoordeling van de vooruitgang die is geboekt met het realiseren van de algemene doelstellingen in artikel 3, lid 1.

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen.

2.  Naast de periodieke monitoring van het programma stelt de Commissie een tussentijds evaluatieverslag op, dat zij uiterlijk op 31 december 2024 voorlegt aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. De tussentijdse evaluatie bevat de bevindingen die nodig zijn voor het nemen van een besluit over een follow-up van het programma na 2027 en de doelstellingen ervan.

 

De tussentijdse evaluatie wordt gepresenteerd in het Europees Parlement.

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, maar uiterlijk vier jaar na afloop van de in artikel [1] genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van het programma uit.

3.  Op basis van een externe en onafhankelijke eindevaluatie stelt de Commissie een eindevaluatieverslag betreffende het programma op, waarin de langetermijneffecten en de duurzaamheid ervan worden beoordeeld.

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De Commissie legt het in lid 3 bedoelde eindevaluatieverslag uiterlijk op 31 december 2030 voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie deelt de conclusies van de evaluaties tezamen met haar opmerkingen mee aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Schrappen

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Als onderdeel van het controlesysteem kan de auditstrategie worden gebaseerd op de financiële audit van een representatieve steekproef van de uitgaven. Deze representatieve steekproef wordt aangevuld met een selectie op basis van een uitgavengerelateerde risicobeoordeling.

4.  Als onderdeel van het controlesysteem is de auditstrategie gebaseerd op de financiële audit van ten minste een representatieve steekproef van de uitgaven. Deze representatieve steekproef wordt aangevuld met een selectie op basis van een uitgavengerelateerde risicobeoordeling.

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 24 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend tot en met 31 december 2028.

2.  De in de artikelen 23 en 24 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend tot en met 31 december 2028.

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 24 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 23 en 24 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 24 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig de artikelen 23 en 24 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

1.  De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven zichtbaarheid aan de financiering van de Unie (met name wanneer zij de acties en de resultaten ervan promoten) door meerdere doelgroepen, waaronder de media en het grote publiek, doelgericht en op samenhangende, waarheidsgetrouwe, doeltreffende en evenredige wijze te informeren.

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma, de acties en de resultaten ervan. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel [3] genoemde doelstellingen.

2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma, de acties en de resultaten ervan. Tevens waarborgt zij dat mogelijke aanvragers van financiering van de EU in de digitale sector op geïntegreerde wijze worden geïnformeerd en toegang hebben tot de aanvraagprocedures. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel [3] genoemde doelstellingen.

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – doelstelling 1 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een gezamenlijk aanbestedingskader voor een geïntegreerd netwerk van HPC van wereldklasse, met inbegrip van exaschaalsupercomputing en data-infrastructuur, toegankelijk op niet-economische basis voor publieke en particuliere gebruikers en voor door de overheid gefinancierd onderzoek.

1.  Een gezamenlijk aanbestedingskader voor een geïntegreerd netwerk van HPC van wereldklasse, met inbegrip van exaschaalsupercomputing en data-infrastructuur, toegankelijk voor alle bedrijven en overheidsdiensten en op niet-economische basis voor publieke en particuliere gebruikers en voor door de overheid gefinancierd onderzoek.

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – doelstelling 1 – alinea 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De uitrol van gebruiksklare/operationele technologie: supercomputing als dienst die resulteert uit onderzoek en innovatie om een geïntegreerd Europees HPC-ecosysteem op te bouwen dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt (hardware, software, toepassingen, diensten, interconnectie en digitale vaardigheden).

6.  De uitrol van gebruiksklare/operationele technologie: supercomputing als dienst die resulteert uit onderzoek en innovatie, in het bijzonder nieuwe technologieën die profiteren of eerder hebben geprofiteerd van financiering door de Unie, om een geïntegreerd Europees HPC-ecosysteem op te bouwen dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt (hardware, software, toepassingen, diensten, interconnectie en digitale vaardigheden).

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – doelstelling 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het programma dient voor de opbouwen en het versterken van kerncapaciteiten inzake kunstmatige intelligentie in Europa, waaronder gegevensbronnen en registers van algoritmen, en het toegankelijk maken daarvan voor alle bedrijven en overheden, alsmede het versterken en koppelen van bestaande faciliteiten voor het testen van en experimenteren met kunstmatige intelligentie in de lidstaten.

Het programma dient voor de opbouwen en het versterken van kerncapaciteiten inzake kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologieën in Europa, waaronder gegevensbronnen en registers van algoritmen, en het toegankelijk maken daarvan voor alle bedrijven en overheden, alsmede het versterken en koppelen van bestaande faciliteiten voor het testen van en experimenteren met kunstmatige intelligentie in de lidstaten.

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – doelstelling 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het programma ondersteunt gemakkelijke toegang tot geavanceerde digitale vaardigheden, met name op het gebied van HPC, KI, "distributed ledger"-technologieën (bijv. blockchain) en cyberbeveiliging ten behoeve van de huidige en toekomstige beroepsbevolking door leerlingen, studenten, afgestudeerden en bestaande werknemers de mogelijkheden te geven om die vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen, ongeacht waar zij zich bevinden.

Het programma ondersteunt gemakkelijke toegang tot en opleidingsmogelijkheden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden, met name op het gebied van HPC, KI, "distributed ledger"-technologieën (bijv. blockchain) en cyberbeveiliging ten behoeve van de huidige en toekomstige beroepsbevolking door leerlingen, studenten, pas afgestudeerden of burgers, van welke leeftijd dan ook, die behoefte hebben aan bijscholing, werkzoekenden en bestaande werknemers de mogelijkheden te geven om die vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen, ongeacht waar zij zich bevinden.

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – doelstelling 4 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Toegang tot opleiding op de werkplek door deelname aan stages in kenniscentra en bedrijven die geavanceerde technologieën toepassen.

1.  Toegang tot opleiding op de werkplek en mogelijkheden voor gemengd leren door deelname aan stages in kenniscentra en bedrijven die geavanceerde technologieën toepassen.

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – doelstelling 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle acties worden voornamelijk via de digitale-innovatiehubs als vastgesteld in artikel 15 opgezet en uitgevoerd.

Alle acties worden voornamelijk via de digitale-innovatiehubs als vastgesteld in artikel 16 opgezet en uitgevoerd.

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – doelstelling 5 – deel I – punt 1 – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.2.  Ondersteunen van de opzet, de uitvoering van proefprojecten, de uitrol, het onderhoud en de bevordering van een samenhangend ecosysteem van grensoverschrijdende digitale-diensteninfrastructuren en naadloze, "end-to-end", beveiligde, interoperabele en meertalige grens- of sectoroverschrijdende oplossingen en gemeenschappelijke kaders binnen de overheid. Daartoe behoren ook methoden voor het beoordelen van de gevolgen en voordelen.

1.2.  Ondersteunen van de opzet, de uitvoering van proefprojecten, de uitrol, het onderhoud, de uitbreiding en de bevordering van een samenhangend ecosysteem van grensoverschrijdende digitale-diensteninfrastructuren en naadloze, "end-to-end", beveiligde, interoperabele en meertalige grens- of sectoroverschrijdende oplossingen en gemeenschappelijke kaders binnen de overheid. Daartoe behoren ook methoden voor het beoordelen van de gevolgen en voordelen.

Amendement    187

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – doelstelling 5 – deel I – punt 2 – punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.1.  Waarborgen dat de EU-burgers over de grenzen heen en ongeacht hun locatie of de locatie van hun persoonlijke gezondheidsgegevens toegang hebben tot deze gegevens en dat zij deze kunnen delen, gebruiken en beheren. De digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid voltooien en deze uitbreiden met nieuwe digitale diensten, de uitrol van het Europees formaat voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens ondersteunen.

2.1.  Waarborgen dat de EU-burgers over de grenzen heen en ongeacht hun locatie of de locatie van hun persoonlijke gezondheidsgegevens, en op een wijze die hun privacy eerbiedigt, toegang hebben tot deze gegevens en dat zij deze kunnen delen, gebruiken en beheren. De digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid voltooien en deze uitbreiden met nieuwe digitale diensten, de uitrol van het Europees formaat voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens ondersteunen.

Amendement    188

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – doelstelling 5 – deel I – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Rechterlijke macht: Naadloze en beveiligde grensoverschrijdende elektronische communicatie binnen de rechterlijke macht en andere bevoegde instanties op het gebied van civiel recht en strafrecht mogelijk maken. Verbeteren van de toegang tot de rechter en tot juridische informatie en procedures voor de burgers, het bedrijfsleven, beoefenaars van juridische beroepen en leden van de rechterlijke macht met semantisch interoperabele koppelingen met nationale databases en registers alsmede vergemakkelijken van buitengerechtelijke beslechting van geschillen via internet. Bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor rechtbanken en beoefenaars van juridische beroepen op basis van oplossingen inzake kunstmatige intelligentie die waarschijnlijk procedures stroomlijnen en versnellen (bijvoorbeeld "legal tech"-toepassingen).

3.  Rechterlijke macht: Naadloze en beveiligde grensoverschrijdende elektronische communicatie binnen de rechterlijke macht en andere bevoegde instanties op het gebied van civiel recht en strafrecht mogelijk maken. Verbeteren van de toegang tot de rechter en tot juridische informatie en procedures voor de burgers, het bedrijfsleven, beoefenaars van juridische beroepen en leden van de rechterlijke macht met semantisch interoperabele koppelingen met databases en registers alsmede vergemakkelijken van buitengerechtelijke beslechting van geschillen via internet. Bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor rechtbanken en beoefenaars van juridische beroepen op basis van oplossingen inzake kunstmatige intelligentie die waarschijnlijk procedures stroomlijnen en versnellen (bijvoorbeeld "legal tech"-toepassingen).

Amendement    189

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – doelstelling 5 – deel I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Vervoer, energie en milieu: Uitrollen van gedecentraliseerde oplossingen en infrastructuurvoorzieningen die vereist zijn voor grootschalige digitale toepassingen, zoals slimme steden of slimme plattelandsgebieden, ter ondersteuning van het beleid inzake vervoer, energie en milieu.

4.  Vervoer, energie en milieu: Uitrollen van gedecentraliseerde oplossingen en infrastructuurvoorzieningen die vereist zijn voor grootschalige digitale toepassingen, zoals slimme steden, slimme plattelandsgebieden of ultraperifere gebieden, ter ondersteuning van het beleid inzake vervoer, energie en milieu.

Amendement    190

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – doelstelling 5 – deel II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

II  Initiële activiteiten met betrekking tot de digitalisering van het bedrijfsleven:

II  Initiële activiteiten met betrekking tot de digitalisering van het bedrijfsleven:

Amendement    191

Voorstel voor een verordening

Bijlage 2 – doelstelling 2 - punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.2  Aantal bedrijven en organisaties die KI gebruiken

2.2  Aantal bedrijven en organisaties die in samenwerking met digitale-innovatiehubs KI testen en ermee experimenteren

Amendement    192

Voorstel voor een verordening

Bijlage 2 – doelstelling 2 – punt 2.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2.2 bis. Aantal concrete toepassingen van kunstmatige intelligentie die worden ondersteund door het programma en die momenteel in de handel worden gebracht

Amendement    193

Voorstel voor een verordening

Bijlage 2 – doelstelling 4 - punt 4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.1  Aantal opgeleide, werkzame ICT-specialisten

4.1  Aantal opgeleide, werkzame ICT-specialisten in de Unie, per jaar

Amendement    194

Voorstel voor een verordening

Bijlage 2 – doelstelling 4 - punt 4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.2  Aantal bedrijven dat moeilijkheden ondervindt bij het aanwerven van ICT-specialisten

4.2  Aantal bedrijven in de Unie dat moeilijkheden ondervindt bij het aanwerven van ICT-specialisten, per jaar

Amendement    195

Voorstel voor een verordening

Bijlage 2 – doelstelling 4 – punt 4.2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4.2 ter. Aantal studenten, pas afgestudeerden en werklozen wier situatie erop is vooruitgegaan na een opleiding die in het kader van het programma werd aangeboden

Amendement    196

Voorstel voor een verordening

Bijlage 2 – doelstelling 5 - punt 5.1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.1  Invoering van digitale overheidsdiensten

5.1  Frequentie van de invoering van digitale overheidsdiensten

Amendement    197

Voorstel voor een verordening

Bijlage 2 – doelstelling 5 - punt 5.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.2  Bedrijven met een hoge score inzake digitale intensiteit

5.2  Aantal bedrijven met een hoge score inzake digitale intensiteit

Amendement    198

Voorstel voor een verordening

Bijlage 2 – doelstelling 5 - punt 5.3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.3  Afstemming van het nationale interoperabiliteitskader op het Europese interoperabiliteitskader

5.3  Mate van afstemming van het nationale interoperabiliteitskader op het Europese interoperabiliteitskader

Amendement    199

Voorstel voor een verordening

Bijlage 3 – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  Het programma Digitaal Europa zal actief synergieën creëren met Horizon Europa wat betreft de duurzaamheid van gegevens die afkomstig zijn van onderzoeksprojecten;

Amendement    200

Voorstel voor een verordening

Bijlage 3 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  In het kader van Digitaal Europa wordt geïnvesteerd in (i) digitale capaciteitsopbouw op het gebeid van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden; en (ii) nationale en regionale uitrol binnen een EU-kader van digitale capaciteiten en de meest recente digitale technologieën op gebieden van algemeen belang (zoals gezondheid, overheden, justitie en onderwijs) of marktfalen (zoals de digitalisering van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen);

c)  In het kader van Digitaal Europa wordt geïnvesteerd in (i) digitale capaciteitsopbouw op het gebied van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden; en (ii) nationale, regionale en lokale uitrol binnen een EU-kader van digitale capaciteiten en de meest recente digitale technologieën op gebieden van algemeen belang (zoals gezondheid, overheden, justitie en onderwijs) of marktfalen (zoals de digitalisering van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen);

Amendement    201

Voorstel voor een verordening

Bijlage 3 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  In het kader van Digitaal Europa wordt geïnvesteerd in (i) digitale capaciteitsopbouw op het gebied van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden; en (ii) nationale en regionale uitrol binnen een EU-kader van digitale capaciteiten en de meest recente digitale technologieën op gebieden van algemeen belang (zoals gezondheid, overheden, justitie en onderwijs) of marktfalen (zoals de digitalisering van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen);

c)  In het kader van Digitaal Europa wordt geïnvesteerd in (i) digitale capaciteitsopbouw op het gebied van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, "distributed ledger"-technologie, cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden; en (ii) nationale en regionale uitrol binnen een EU-kader van digitale capaciteiten en de meest recente digitale technologieën op gebieden van algemeen belang (zoals gezondheid, overheden, justitie en onderwijs) of marktfalen (zoals de digitalisering van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen);


TOELICHTING

In het op 6 juni 2018 door de Commissie voorgestelde programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 worden de doelstellingen van het programma, de begroting voor de periode 2021-2027, de vormen van financiering door de Europese Unie en de regels voor de verstrekking van die financiering vastgelegd.

De rapporteur onderschrijft het algemene doel van het voorgestelde programma de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de maatschappij van Europa te ondersteunen. Het programma zou de Europese bedrijven en burgers ten goede moeten komen. Het zal de capaciteiten van Europa op de belangrijkste gebieden van de digitale technologie door grootschalige uitrol versterken, evenals de verspreiding en invoering ervan op zowel gebieden van algemeen belang als in de particuliere sector. Gezien de specifieke aard van bepaalde doelstellingen meent de Rapporteur echter dat het algemene doel van het programma is om bovenop de digitale transformatie capaciteit tot stand te brengen en de strategische autonomie van de EU te versterken.

De huidige staat van de digitalisering van de economie, het bedrijfsleven en de maatschappij van de EU is niet toereikend om een antwoord te vormen op de politieke ambitie van de digitale interne markt. Er zijn nog steeds aanzienlijke en betere Europese investeringen nodig om de grote kloof te dichten, zodat het gemeenschappelijke doel wordt bereikt en volledig van de toegevoegde waarde van de EU wordt geprofiteerd. De Rapporteur zou graag willen benadrukken dat dit voorstel het eerste pan-Europese digitale programma is. Het dient te worden beschouwd als een belangrijke stap vooruit bij de versterking en verbetering van de leidende positie van Europa.

Het programma heeft vijf specifieke doelstellingen, en hun onderlinge verschillen worden weerspiegeld in de specifiek toegewezen middelen. Omdat er via dit programma een grote variëteit aan activiteiten zou kunnen worden gefinancierd, zou de tenuitvoerlegging ervan kunnen leiden tot de verwatering van het hoofddoel van het programma op zich, namelijk het opbouwen van capaciteit in de EU. De Rapporteur wil zeer waakzaam blijven en stelt daarom voor dat de werkprogramma's onder het toeziend oog van het Europees Parlement worden opgesteld.

Het programma zou echt een instrument kunnen zijn om de onafhankelijkheid van de EU te versterken, met name op de gebieden van de specifieke doelstellingen 1, 2 en 3 (high-performance computing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging en vertrouwen). Een strategisch autonome EU is essentieel om te waarborgen dat er concrete vrijheid voor actie op mondiaal niveau is; deze strategische autonomie kan alleen worden bereikt door betere samenwerking tussen lidstaten en ondernemingen, die in de lidstaten gevestigd moeten zijn.

Specifieke doelstelling 4 (geavanceerde digitale vaardigheden) is van essentieel belang voor de ondersteuning van de eerste drie doelstellingen, omdat zij door studenten, afgestudeerden en werknemers, waar zij zich ook mogen bevinden in de EU, de middelen te bieden om deze vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen, waarborgt dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de geavanceerde digitale vaardigheden gemakkelijk zal verwerven.

Specifieke doelstelling 5 (uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit), waaronder de uitrol van interoperabele oplossingen op gebieden van algemeen belang, is van cruciaal belang om het optimale gebruik van digitale capaciteiten (met name high-performance computing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging) uit te breiden over de hele economie, en om toegang tot technologie en knowhow voor alle bedrijven, waaronder kmo's en startende bedrijven, te vergemakkelijken.

De Rapporteur zou daarom graag willen verhelderen dat de in aanmerking komende entiteiten in de EU gevestigd moeten zijn. De samenwerking met derde landen in de specifieke context van dit programma lijkt ongepast.

De Rapporteur is ook van mening dat de geselecteerde projecten in verband met de gevoeligheid en het permanente overleg over specifieke doelstelling 2 (kunstmatige intelligentie) aan ethische voorwaarden dienen te voldoen, zoals dit ook het geval is bij andere MFK-dossiers, zoals Horizon Europa en het Europese defensieprogramma.

De Europese digitale-innovatiehubs zijn bedoeld voor de tenuitvoerlegging van doelgerichte programma's voor de ondersteuning van het Europese bedrijfsleven, waaronder kmo's en startende bedrijven, en het openbaar bestuur om hun werknemers de benodigde geavanceerde vaardigheden te geven, zodat zij in staat zijn om de nieuwe mogelijkheden te gebruiken die door supercomputing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging worden geboden. Kmo's, startende bedrijven en instellingen van openbaar bestuur zullen ook de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot technologische expertise en voorzieningen voor experimenten, maar ook tot advies, zodat zij beter inzicht krijgen in de zakelijke kant van projecten op het gebied van digitale transformatie. Zij zijn momenteel een van de belangrijkste elementen van de strategie voor de digitalisering van het Europese bedrijfsleven. De Rapporteur is van mening dat het van het grootste belang is om de vestiging van een netwerk van Europese digitale-innovatiehubs te ondersteunen. Dit netwerk zou de breedst mogelijke geografische spreiding in Europa moeten krijgen, maar ook op nationale niveaus, om aan de concrete behoeften tegemoet te komen. De vestiging van ten minste één Europese digitale-innovatiehub in elke regio zal een prioriteit zijn.

De totale begroting van het programma moet met een bedrag van 9 194 000 000 EUR worden beschouwd als een minimum om van het programma Digitaal Europa een succes te kunnen maken. De Rapporteur is van mening dat het door de Commissie voorgestelde bedrag wel eens aan de lage kant zou kunnen zijn als de algemene ambitie en de uitdagingen die nu nog niet kunnen worden voorzien in aanmerking worden genomen, want het programma is nieuw en het is onmogelijk om vooraf in te schatten wat er voor elke afzonderlijke doelstelling precies nodig is.

Ten slotte is de rapporteur zich zeer bewust van de begrotingsbeperkingen en de investeringsinspanningen van de Unie en de lidstaten, wat de reden is dat men zich bij de tenuitvoerlegging van dit programma ook moet inzetten om de middelen zo doelmatig mogelijk te beheren. Een belangrijk element zal dus zijn om in het volgende MFK synergie te verwezenlijken tussen het programma en de andere EU-financiering.

De Rapporteur is van mening dat door de decompartimentering van de financiering investeringen doeltreffender zullen zijn en meer waarde zullen opleveren, met name door de versterking van het effect op de grond van digitale investeringen op EU-niveau, terwijl nationale en regionale digitale investeringen de EU-programma's beter kunnen aanvullen.


BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN OF PERSONENWAARVAN / VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij het voorbereiden van dit verslag input ontvangen van de volgende entiteiten of personen, tot aan de goedkeuring ervan in de commissie:

Entiteit en/of persoon

 

ministerie van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs van Portugal

Oostenrijks Bondsministerie van Digitale en Economische Zaken (EU-voorzitterschap)

Vertegenwoordiging van Noorwegen bij de Europese Unie

EARTO

IAPP

Aalto University

Comité van de Regio's

Wirtschaftskammer Österreich

Bitkom

Amazon

DIGITALEUROPE

European Digital Rights (EDRi)

European Cyber Security Organisation (ECSO)

TNO

UEAPME – Europese Unie van het Ambacht en van het Midden- en Kleinbedrijf

European Digital SME Alliance

European Digital Rights (EDRi)


ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (12.10.2018)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur voor advies (*): Bogdan Brunon Wenta

(*)  Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie tot oprichting van het programma Digitaal Europa. Het programma, dat deel uitmaakt van de volgende langetermijnbegroting van de EU (het meerjarig financieel kader 2021-2027) en over een budget van 9,2 miljard EUR beschikt, moet ten behoeve van de burgers en het bedrijfsleven gestalte geven aan de digitale transformatie van Europa.

Het programma heeft vijf specifieke doelstellingen: 1) high-performance computing, 2) kunstmatige intelligentie, 3) cyberbeveiliging, 4) geavanceerde digitale vaardigheden, en 5) uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit.

De belangrijkste punten van het ontwerpadvies zijn:

i)  Budget (artikel 9)

De rapporteur acht het van essentieel belang voor synergie tussen het programma Digitaal Europa en alle andere programma's van het meerjarig financieel kader te zorgen, maar wil benadrukken dat het aan Digitaal Europa toegewezen budget moet worden zekergesteld gezien de ambitieuze doelstellingen ervan. In dit verband stelt de rapporteur daarom een aantal specifieke wijzigingen in het budget voor.

Met name stelt de rapporteur voor om het budget van de specifieke doelstelling 4, "Geavanceerde digitale vaardigheden", enigszins te verhogen en hieraan ongeveer 830 miljoen EUR (9 % van het totale budget) toe te wijzen, in plaats van 700 miljoen (7,6 %) zoals oorspronkelijk voorzien door de Commissie.

ii)  Geavanceerde digitale vaardigheden (artikel 7 en bijlagen)

Aangezien het van cruciaal belang is ervoor te zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking in de gelegenheid wordt gesteld om geavanceerde digitale vaardigheden te verwerven door middel van langdurige en kortlopende cursussen alsook opleidingen op de werkplek, stelt de rapporteur een aantal wijzigingen voor om deze specifieke doelstelling te versterken en de voorgestelde bepalingen verder te verduidelijken.

iii)  Uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit (artikel 8 en bijlagen)

Deze doelstelling is van bijzonder belang voor de culturele en creatieve sector. De rapporteur stelt een aantal wijzigingen voor om de culturele en creatieve industrieën, en met name de audiovisuele sector, sterker te ondersteunen bij hun verdergaande digitale transformatie en benadrukt dat moet worden gegarandeerd dat zij toegang hebben tot de meest geavanceerde en best presterende digitale technologieën, van kunstmatige intelligentie tot geavanceerde computing.

Deze doelstelling is ook van belang voor het cultureel erfgoed. De rapporteur onderstreept de belangrijke rol die Digitaal Europa zal spelen in de ondersteuning van Europeana.

iv)  Evaluatie (artikel 25)

De rapporteur stelt een aantal belangrijke wijzigingen voor met betrekking tot de evaluatie van het programma, omdat hij de mening is toegedaan dat het voorstel van de Commissie in dit opzicht niet voldoende duidelijk is.

v)  Werkprogramma's (artikel 23)

De rapporteur stelt voor om de werkprogramma's door de Commissie te laten vaststellen door middel van gedelegeerde handelingen, en niet, zoals de Commissie voorstelt, door middel van uitvoeringshandelingen.

Over het algemeen is de rapporteur ingenomen met de inspanningen die de Commissie zich bij de uitwerking van dit voorstel heeft getroost. Niettemin is de rapporteur van mening dat het veel te algemeen en vaag blijft en dat het te weinig gedetailleerd is en onvoldoende rechtszekerheid biedt. Omdat niet voldoende aanschouwelijk wordt gemaakt hoe het programma concreet in zijn werk zal gaan en hoe synergie tussen verschillende programma's tot stand zal worden gebracht, stelt de rapporteur een reeks wijzigingen voor die met name voor meer juridische duidelijkheid en rechtszekerheid moeten zorgen in het kader van het programma.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Overeenkomstig de punten 22 en 23 van het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 201654 moet dit programma worden geëvalueerd op basis van informatie die is verzameld aan de hand van specifieke monitoringvoorschriften, waarbij overregulering en administratieve lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, moeten worden vermeden. Deze voorschriften kunnen, wanneer passend, meetbare indicatoren omvatten op basis waarvan de praktische effecten van het programma worden geëvalueerd.

(5)  Overeenkomstig de punten 22 en 23 van het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 201654 moet dit programma worden geëvalueerd op basis van informatie die is verzameld aan de hand van specifieke monitoringvoorschriften, waarbij overregulering en administratieve lasten, in het bijzonder voor de lidstaten, moeten worden vermeden. Deze voorschriften kunnen, wanneer passend, meetbare kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren omvatten op basis waarvan de praktische effecten van het programma worden geëvalueerd.

_________________

_________________

54 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

54 Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven, PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Op de digitale top van Tallinn55 in september 2017 en in de conclusies van de Europese Raad56 van 19 oktober 2017 werd erop gewezen dat Europa moet investeren in de digitalisering van onze economieën en in het aanpakken van de kloof tussen beschikbare en gevraagde vaardigheden om het Europese concurrentievermogen, onze levenskwaliteit en het sociale weefsel in stand te houden en te verbeteren. De Europese Raad concludeerde dat de digitale transformatie enorme kansen biedt voor innovatie, groei en werkgelegenheid, een bijdrage zal leveren aan onze mondiale concurrentiepositie en de creatieve en culturele diversiteit zal versterken. Om deze kansen te grijpen, moeten we een aantal uitdagingen die voortkomen uit de digitale transformatie gezamenlijk aanpakken en beleid dat met de gevolgen van de digitale transformatie te maken krijgt, herzien.

(6)  Op de digitale top van Tallinn55 in september 2017 en in de conclusies van de Europese Raad56 van 19 oktober 2017 werd erop gewezen dat Europa moet investeren in de digitalisering van onze economieën en in het aanpakken van de kloof tussen beschikbare en gevraagde vaardigheden om het Europese concurrentievermogen, onze levenskwaliteit en het sociale weefsel in stand te houden en te verbeteren. De Europese Raad concludeerde dat de digitale transformatie enorme kansen biedt voor innovatie, groei en werkgelegenheid, een bijdrage zal leveren aan onze mondiale concurrentiepositie, de mediavrijheid en de democratische dialoog, en niet alleen de culturele en creatieve sector zal versterken, maar ook de culturele en taalkundige diversiteit. Om deze kansen te grijpen, moeten we een aantal uitdagingen die voortkomen uit de digitale transformatie en digitale monopolies gezamenlijk aanpakken en beleid dat met de gevolgen van de digitale transformatie te maken krijgt, herzien, waarbij de focus moet liggen op investeringen in menselijk kapitaal en de behoeften van de burgers op het gebied van bijscholing en herscholing, zodat de burgers ten volle kunnen profiteren van de digitale eengemaakte markt.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  De Europese Raad concludeerde in het bijzonder dat de Unie dringend moet inspelen op nieuwe trends: hiertoe behoren onder meer vraagstukken als kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologieën (bijvoorbeeld blockchain), waarbij tegelijkertijd een hoog niveau van gegevensbescherming, digitale rechten en ethische normen moet worden gewaarborgd. De Europese Raad heeft de Commissie verzocht uiterlijk begin 2018 een Europese aanpak inzake kunstmatige intelligentie te presenteren, en de Commissie verzocht de nodige initiatieven voor te leggen ter versterking van de randvoorwaarden, teneinde de EU in staat te stellen nieuwe markten te verkennen door middel van risicogebaseerde radicale innovaties en de leidende rol van haar industrie te bevestigen.

(7)  De Europese Raad concludeerde in het bijzonder dat de Unie dringend moet inspelen op nieuwe trends: hiertoe behoren onder meer vraagstukken als de digitale kloof, kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologieën (bijvoorbeeld blockchain), waarbij tegelijkertijd een hoog niveau van gegevensbescherming, digitale rechten en ethische normen moet worden gewaarborgd. De Europese Raad heeft de Commissie verzocht uiterlijk begin 2018 een Europese aanpak inzake kunstmatige intelligentie te presenteren, en de Commissie verzocht de nodige initiatieven voor te leggen ter versterking van de randvoorwaarden, teneinde de EU in staat te stellen nieuwe markten te verkennen door middel van risicogebaseerde radicale innovaties en de leidende rol van haar industrie te bevestigen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De mededeling van de Commissie "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"57 omvat opties voor het toekomstige financiële kader, waaronder een programma voor de digitale transformatie van Europa dat "voor een sterke vooruitgang [zou] zorgen wat betreft slimme groei op gebieden zoals hoogwaardige data-infrastructuur, connectiviteit en cyberbeveiliging". Tevens zou Europa een leidende rol kunnen spelen op het gebied van supercomputers, het internet van de volgende generatie, kunstmatige intelligentie, robotica en big data. Dit zou leiden tot een sterkere concurrentiepositie van de industrie en het bedrijfsleven in Europa in de gedigitaliseerde economie. Daarnaast zou dit ook aanzienlijke gevolgen hebben voor het dichten van de vaardigheidskloof in de hele Unie.

(8)  De mededeling van de Commissie "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"57 omvat opties voor het toekomstige financiële kader, waaronder een programma voor de digitale transformatie van Europa dat "voor een sterke vooruitgang [zou] zorgen wat betreft slimme groei op gebieden zoals hoogwaardige data-infrastructuur, connectiviteit en cyberbeveiliging". Tevens zou Europa een leidende rol kunnen spelen op het gebied van supercomputers, het internet van de volgende generatie, kunstmatige intelligentie, robotica en big data. Dit moet leiden tot een sterkere concurrentiepositie van de industrie en het bedrijfsleven in Europa in de gedigitaliseerde economie en moet ervoor zorgen dat de Europese burgers beschikken over de noodzakelijke vaardigheden, competenties en kennis met het oog op de digitale transformatie van onze samenlevingen en economieën.

_________________

_________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  De algemene doelstelling van het programma moet zijn ondersteuning te geven aan de digitale transformatie van het bedrijfsleven en een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, ten bate van bedrijven en burgers in de hele Unie. Het programma moet worden onderverdeeld in vijf specifieke doelstellingen die een weerspiegeling zijn van de volgende essentiële beleidsterreinen: high-performance computing, cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie, geavanceerde digitale vaardigheden, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit. Voor al deze gebieden moet het programma er ook naar streven het beleid van de Unie, het beleid van de lidstaten en het regionale beleid beter op elkaar af te stemmen, en particuliere en industriële middelen te bundelen teneinde de investeringen te doen toenemen en sterkere synergieën te ontwikkelen.

(10)  De algemene doelstelling van het programma moet zijn ondersteuning te geven aan de digitale transformatie van het bedrijfsleven en in de samenleving, en een betere benutting van het potentieel van het beleid inzake innovatie en onderzoeksbeleid te stimuleren, alsmede de volledige benutting van O&O-resultaten, technologische ontwikkeling, de Europese en internationale normen in de sector, binnen culturele, onderwijs, academische/wetenschappelijke, audiovisuele en mediaorganisaties en binnen overheidsinstellingen, ten behoeve van burgers en ondernemingen in de hele Unie. Het programma moet worden onderverdeeld in vijf specifieke doelstellingen die een weerspiegeling zijn van de volgende essentiële beleidsterreinen: high-performance computing, cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie, geavanceerde digitale vaardigheden, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit. Voor al deze gebieden moet het programma er ook naar streven het beleid van de Unie, het beleid van de lidstaten en het regionale beleid beter op elkaar af te stemmen, en particuliere en industriële middelen te bundelen teneinde de investeringen te doen toenemen en sterkere synergieën te ontwikkelen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Het programma moet, in overeenstemming met de doelstellingen van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en het Europees actieplan voor cultureel erfgoed (waarin wordt gewezen op het enorme potentieel van de culturele, artistieke, creatieve en de audiovisuele sector om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke en sociale innovatie in Europa), partnerschappen tussen en gezamenlijke onderzoeksprojecten van onderzoeksinstituten, universiteiten en organisaties die actief zijn op cultureel, artistiek, creatief of audiovisueel gebied (met name musea, academies, conservatoria, theaters en bioscopen) bevorderen. Het moet tevens, in synergie met het programma Creatief Europa en het programma Horizon Europa, de ontwikkeling ondersteunen van digitale technologieën die de toegang tot en de mogelijkheden voor het behoud van culturele, artistieke, creatieve en audiovisuele inhoud en diensten (zoals augmented en virtual reality en mens/machine-interfaces) vergemakkelijken en verbreden.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  In de uitvoering van het programma moeten de digitale-innovatiehubs een centrale rol spelen en moet de brede invoering van geavanceerde digitale technologieën door het bedrijfsleven, openbare organisaties en de academische wereld worden gestimuleerd. Een netwerk van digitale-innovatiehubs moet zorgen voor een optimale geografische dekking in heel Europa59. Een eerste reeks digitale-innovatiehubs zal worden geselecteerd op basis van voorstellen van de lidstaten en vervolgens zal het netwerk worden uitgebreid door middel van een open en vergelijkende procedure. De digitale-innovatiehubs dienen als toegangspunten tot de meest recente digitale capaciteiten, met inbegrip van high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en andere bestaande innovatieve technologieën, waaronder sleuteltechnologieën, die ook in fablabs of citylabs beschikbaar zijn. De hubs treden op als centrale toegangspunten voor de toegang tot geteste en gevalideerde technologieën, waarbij open innovatie wordt bevorderd. Verder zullen de hubs steun bieden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden. Het netwerk van digitale-innovatiehubs moet ook bijdragen tot de participatie van de ultraperifere regio's in de digitale eengemaakte markt.

(11)  In de uitvoering van het programma moeten de digitale-innovatiehubs een centrale rol spelen en moet de brede invoering van geavanceerde digitale technologieën door het bedrijfsleven, kmo's, lokale startende ondernemingen, openbare organisaties en de academische wereld worden gestimuleerd, rekening houdend met de specifieke behoeften van sectoren op regionaal niveau. Een netwerk van digitale-innovatiehubs moet zorgen voor een optimale geografische dekking in heel Europa59, rekening houdend met afgelegen gebieden en minder ontwikkelde regio's. Een eerste reeks digitale-innovatiehubs zal worden geselecteerd op basis van voorstellen van de lidstaten, rekening houdend met criteria zoals geografische ligging, demografische ontwikkelingen en ramingen van de behoefte aan vaardigheden op regionaal niveau, en vervolgens zal het netwerk worden uitgebreid door middel van een open, transparante en vergelijkende procedure. De digitale-innovatiehubs dienen als toegangspunten tot de meest recente digitale capaciteiten, met inbegrip van high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en andere bestaande innovatieve technologieën, waaronder sleuteltechnologieën, die ook in fablabs of citylabs beschikbaar zijn. De hubs treden op als centrale toegangspunten voor de toegang tot geteste en gevalideerde technologieën, waarbij open innovatie wordt bevorderd. Verder zullen de hubs steun bieden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden. Het netwerk van digitale-innovatiehubs moet ook bijdragen tot de participatie van de ultraperifere regio's in de digitale eengemaakte markt.

__________________

__________________

59 Overeenkomstig de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven (COM(2016) 180 final).

59 Overeenkomstig de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven (COM(2016) 180 final).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De acties in het kader van het programma moeten worden gebruikt om marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, waarbij op een evenredige manier te werk moet worden gegaan en moet worden voorkomen dat particuliere investeringen worden gedupliceerd of verdrongen, en naar een duidelijke Europese meerwaarde moet worden gestreefd.

(14)  De acties in het kader van het programma moeten worden gebruikt om marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, waarbij op een evenredige manier te werk moet worden gegaan en moet worden voorkomen dat particuliere investeringen worden gedupliceerd of verdrongen, en naar een duidelijke Europese meerwaarde moet worden gestreefd. Daarbij moeten de rechten van aanbieders van inhoud, van consumenten en van gebruikers van digitale technologie onvoorwaardelijk worden geëerbiedigd, zodat in het kader van de ontwikkeling van een digitaal Europa de Europese waarden ten volle geëerbiedigd worden.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  De capaciteiten betreffende high-performance computing en aanverwante gegevensverwerking in de Unie moeten het mogelijk maken een breder gebruik van high-performance computing door het bedrijfsleven en, in algemenere zin, op gebieden van algemeen belang te waarborgen, zodat de unieke kansen worden aangegrepen die supercomputers voor de maatschappij te bieden hebben op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid, alsmede wat betreft het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen.

(16)  De capaciteiten betreffende high-performance computing en aanverwante gegevensverwerking in de Unie moeten het mogelijk maken een breder gebruik van high-performance computing door het bedrijfsleven en, in algemenere zin, op gebieden van algemeen belang te waarborgen, zodat de unieke kansen worden aangegrepen die supercomputers voor de maatschappij te bieden hebben op het gebied van gezondheid, milieu, linguïstiek en veiligheid, alsmede wat betreft het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en met name van startende ondernemingen, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Digitale technologieën moeten breed toegankelijk zijn voor alle overheids- en particuliere organen en daarbij moet gezorgd worden voor een geografisch evenwicht. Om die reden moet bij de criteria voor de toekenning van subsidies de nadruk gelegd worden op de algemene impact, de beschikbaarheid van technologieën en informatietechnologieën en het geografisch evenwicht.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De beschikbaarheid van grootschalige datasets en test- en experimenteervoorzieningen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

(20)  De beschikbaarheid van grootschalige datasets, computerlinguïstiek en voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Cyberbeveiliging is een uitdaging voor de hele Unie die niet meer alleen kan worden aangepakt door middel van versnipperde nationale initiatieven. De capaciteit inzake cyberbeveiliging van Europa moet worden versterkt om Europa te voorzien van de capaciteiten die nodig zijn om zijn burgers en bedrijven te beschermen tegen cyberdreigingen. Bovendien moeten de consumenten worden beschermd bij het gebruik van met het internet verbonden producten die kunnen worden gehackt en hun veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Dit moet samen met de lidstaten en de particuliere sector worden bereikt door het ontwikkelen en waarborgen van coördinatie tussen projecten die de capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging van Europa versterken, en te zorgen voor brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie, alsmede door het bundelen van de bekwaamheden op dit gebied teneinde een kritieke massa tot stand te brengen en uitmuntende prestaties te leveren.

(22)  Cyberbeveiliging is een uitdaging voor de hele Unie die niet meer alleen kan worden aangepakt door middel van versnipperde nationale initiatieven. De capaciteit inzake cyberbeveiliging van Europa moet worden versterkt om Europa te voorzien van de capaciteiten die nodig zijn om burgers, bedrijven en overheidsinstanties te beschermen tegen cyberdreigingen. Bovendien moeten de consumenten worden beschermd bij het gebruik van met het internet verbonden producten die kunnen worden gehackt en hun veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Dit moet samen met de lidstaten en de particuliere sector worden bereikt door het ontwikkelen en waarborgen van coördinatie tussen projecten die de capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging van Europa versterken, en te zorgen voor brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie, alsmede door het bundelen van de bekwaamheden op dit gebied teneinde een kritieke massa tot stand te brengen en uitmuntende prestaties te leveren.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)  In zijn resolutie van 14 september 2017 over een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa65bis herinnerde het Europees Parlement eraan dat het hebben van digitale basisvaardigheden vandaag de dag een essentiële voorwaarde is voor persoonlijke en professionele ontplooiing. Het Parlement benadrukte voorts dat het belangrijk is om mensen specifiekere digitale competenties bij te brengen om hen in staat te stellen op innovatieve en creatieve wijze gebruik te maken van digitale technologieën.

 

_________________

 

65bis Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0360.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 betreffende de digitalisering van de Europese industrie67 heeft het Europees Parlement gesteld dat onderwijs, opleiding en een leven lang leren de hoekstenen zijn van maatschappelijke cohesie in een digitale maatschappij.

(27)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 betreffende de digitalisering van de Europese industrie67 heeft het Europees Parlement gesteld dat onderwijs, opleiding en een leven lang leren de hoekstenen zijn van maatschappelijke cohesie in een digitale maatschappij. Het Parlement heeft tevens gewezen op het belang van digitale basisvaardigheden, die onder andere moeten bestaan uit kennis van de mogelijkheden die digitale vaardigheden bieden, geavanceerd gebruik van digitale basisinstrumenten, veilig internetgedrag en het gebruik van zoekmethoden om betrouwbare bronnen te vinden, en op het belang van voorlichting aan de burgers over hun rechten in de onlinewereld. Daarnaast draagt het hebben van digitale basisvaardigheden ertoe bij dat de burgers de verschillende vormen van digitale media kritischer kunnen beoordelen, waardoor zij meer en beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden en kansen die door digitale geletterdheid worden geboden.

_________________

_________________

67 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL

67 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  De geavanceerde digitale technologieën die met dit programma worden ondersteund, waaronder high-performance computing, cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie, zijn nu zo ver ontwikkeld dat deze de onderzoeksfase zijn ontgroeid en op EU-niveau kunnen worden uitgerold en uitgevoerd, en dat schaalvergroting kan plaatsvinden. De uitrol van deze technieken vereist een reactie van de Unie en dat geldt eveneens voor de dimensie vaardigheden. Er moeten in de hele EU meer en betere opleidingsmogelijkheden op het gebied geavanceerde digitale vaardigheden komen. Indien dat niet gebeurt, kan dat de soepele uitrol van geavanceerde digitale technologieën belemmeren en afbreuk doen aan de algehele concurrentiekracht van de economie van de Unie. De door middel van dit programma ondersteunde acties zijn een aanvulling op de acties die worden ondersteund door middel van de programma's ESF, Efro en Horizon Europa.

(28)  De geavanceerde digitale technologieën die met dit programma worden ondersteund, waaronder high-performance computing, cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie, zijn nu zo ver ontwikkeld dat deze de onderzoeksfase zijn ontgroeid en op EU-niveau kunnen worden uitgerold en uitgevoerd, en dat schaalvergroting kan plaatsvinden. De uitrol van deze technieken vereist een reactie van de Unie en dat geldt eveneens voor de dimensie vaardigheden. Er moeten in de hele EU meer en betere leer- en opleidingsmogelijkheden op het gebied geavanceerde digitale vaardigheden komen, waaronder opleidingen op de werkplek, gemengd leren en afstandsonderwijs. Er moet, met name gelet op de vergrijzing van de beroepsbevolking, voor gezorgd worden dat werknemers beschikken over de middelen en instrumenten om te profiteren van de mogelijkheden die door nieuwe digitale infrastructuren worden geboden. Indien daar niet voor wordt gezorgd, kan dat de soepele uitrol van geavanceerde digitale technologieën belemmeren, hetgeen de deelname van burgers aan het openbare leven kan belemmeren en hun kansen op de arbeidsmarkt kan verkleinen, en een negatieve invloed kan hebben op het concurrentievermogen van de Unie. De door middel van dit programma ondersteunde acties zijn een aanvulling op de acties die worden ondersteund door middel van de programma's ESF, Efro, Horizon Europa en Erasmus.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Met het oog op de digitale transformatie van de gebieden van algemeen belang, zoals gezondheidszorg68, mobiliteit, justitie, monitoring van de aarde en het milieu, onderwijs en cultuur, moeten digitalediensteninfrastructuren worden voortgezet en uitgebreid die de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens mogelijk maken en de ontwikkeling op nationaal niveau bevorderen. Met de coördinatie daarvan in het kader van deze verordening kan het potentieel van synergieën optimaal worden benut.

(30)  Met het oog op de digitale transformatie van de gebieden van algemeen belang, zoals gezondheidszorg68, mobiliteit, justitie, monitoring van de aarde en het milieu, onderwijs en opleiding en cultuur, moeten digitalediensteninfrastructuren worden voortgezet en uitgebreid die de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens mogelijk maken en de ontwikkeling op nationaal niveau bevorderen. Met de coördinatie daarvan in het kader van deze verordening kan het potentieel van synergieën optimaal worden benut. Er moet echter ook rekening worden gehouden met het feit dat er burgers zijn aan wie, om welke reden dan ook, de digitale transformatie voorbijgaat. Daarom moet steun worden geboden aan netwerken die voorlichting verstrekken aan die burgers, om te waarborgen dat hun rechten gewaarborgd worden en zij aan het maatschappelijke leven kunnen blijven deelnemen en hun burgerplichten kunnen blijven vervullen.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(30 bis)  Voor de uitrol van en toegang tot geavanceerde technologieën op gebieden van algemeen belang, zoals onderwijs, is ook scholing nodig die gericht is op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om gebruik te maken van deze technologieën. Daarom moeten de doelstellingen die deel uitmaken van specifieke doelstelling 8 ook scholingsprogramma's omvatten gericht op personen die de geavanceerde technologieën gaan gebruiken.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(34 bis)  Om ervoor te zorgen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden en voordelen die geboden worden door digitale technologieën, moeten de huidige verschillen tussen overheidsinstanties, burgers, ondernemingen en de verschillende geografische gebieden als het gaat om toegang en gebruik, weggenomen worden. In dat kader is het belangrijk dat digitale infrastructuren, met name in de meest kansarme regio's binnen Europa, sneller worden ingevoerd, om de inclusiviteit te vergroten en de digitale kloof te verkleinen.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(35 bis)  In dit verband biedt de digitalisering van Europese werken een belangrijke gelegenheid om de toegankelijkheid, verspreiding en bevordering van de Europese cultuur en ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed te verbeteren, hetgeen geïllustreerd wordt door het initiatief Europeana. Digitale innovatie kan de aanzet geven tot een omwenteling in de wijze waarop cultuurgoederen worden tentoongesteld en toegankelijk worden gemaakt. De bevordering van het gebruik van 3D-technologieën voor gegevensverzameling en de reconstructie van vernietigde cultuurgoederen en cultureel erfgoed is in dit verband van bijzonder belang. Digitaal Europa kan er daarom toe bijdragen dat er financiële middelen beschikbaar zijn voor eerlijke en ethische digitalisering en behoud en onlinebeschikbaarheid van Europees cultureel erfgoed en cultuur.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 35 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(35 ter)  Bovendien zijn historische en culturele sites vaak niet gemakkelijk toegankelijk voor personen met een handicap. Via het programma kunnen digitale initiatieven worden gesteund die bedoeld zijn om de betrokkenheid van personen met een handicap te vergroten, en culturele locaties en kunstvoorwerpen in heel Europa toegankelijker te maken voor personen met een handicap, ongeacht de plaats waar zij vandaan komen, zodat deze groep ook ervaringen kan opdoen op cultureel gebied.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 35 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(35 quater)  Op 31 mei 2016 heeft de Raad erop gewezen dat het van essentieel belang is de duurzame financiering en governance van Europeana door gebundelde inspanningen van instellingen voor cultureel erfgoed, lidstaten en de Commissie te waarborgen. De digitale diensteninfrastructuur Europeana moet, als gevestigde digitale-diensteninfrastructuur, prioriteit hebben bij de financiering. In het bijzonder moet de continuïteit van de financiering van Digitaal Europa door de Unie in het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 worden gewaarborgd met het oog op een ononderbroken en doeltreffende dienstverlening op hetzelfde niveau als in het kader van de huidige financieringsregeling.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  In april 2016 heeft de Commissie het initiatief betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven aangenomen teneinde ervoor te zorgen dat "alle industrieën in Europa, ongeacht hun sector, locatie of omvang, ten volle kunnen profiteren van digitale innovatie"71.

(37)  In april 2016 heeft de Commissie het initiatief betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven aangenomen teneinde ervoor te zorgen dat "alle industrieën in Europa, ongeacht hun sector, locatie of omvang, ten volle kunnen profiteren van digitale innovatie". Dit is van bijzonder belang voor kleine en middelgrote ondernemingen in de culturele en de creatieve sector.

__________________

 

71

 

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39)  Volgens de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven73 kan het voor het bereiken van de doelstellingen nodig zijn het potentieel van aanvullende technologieën op het gebied van netwerken en computing als hefboom te gebruiken; in de mededeling wordt erkend dat "de aanwezigheid van netwerk- en cloudinfrastructuur van wereldklasse" een essentieel bestanddeel van de digitalisering van het bedrijfsleven is.

(39)  Volgens de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven73 kan het voor het bereiken van de doelstellingen nodig zijn het potentieel van aanvullende technologieën op het gebied van netwerken en computing als hefboom te gebruiken; in de mededeling wordt erkend dat "de aanwezigheid van netwerk- en cloudinfrastructuur van wereldklasse" een essentiële component van de digitalisering van het bedrijfsleven is.

__________________

__________________

73 COM (2016) 180 final: "De digitalisering van het Europese bedrijfsleven – De voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle benutten".

73 COM (2016) 180 final: "De digitalisering van het Europese bedrijfsleven – De voordelen van een digitale eengemaakte markt ten volle benutten".

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  Teneinde te zorgen voor eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend voor de vaststelling van de werkprogramma’s, zodat de doelstellingen van het programma worden behaald in overeenstemming met de prioriteiten van de Unie en de lidstaten en tegelijkertijd wordt gezorgd voor samenhang, transparantie en continuïteit van gezamenlijk door de Unie en de lidstaten ondernomen acties. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig de raadplegingsprocedure die is vastgesteld in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/201175 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

Schrappen

__________________

 

75 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

 

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45)  De werkprogramma's moeten in beginsel normaliter om de twee jaar worden vastgesteld als meerjarige werkprogramma’s of, indien gerechtvaardigd door behoeften in verband met de uitvoering van het programma, als jaarlijkse werkprogramma's. De in deze verordening bedoelde financieringsvormen en uitvoeringsmethoden moeten worden gekozen op basis van de mogelijkheden die zij bieden voor het verwezenlijken van de specifieke doelstellingen van de acties en voor het behalen van resultaten, waarbij met name rekening wordt gehouden met de kosten van controles, de administratieve lasten en het verwachte risico van niet-naleving. Daarbij moet het gebruik van vaste bedragen, forfaits en schalen van eenheidskosten en financiering worden overwogen, alsook niet aan financiering gekoppelde kosten als bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.

(45)  Er moeten werkprogramma's worden vastgesteld om te waarborgen dat de doelstellingen van het programma worden verwezenlijkt in overeenstemming met de prioriteiten van de Unie en de lidstaten, waarbij gezorgd wordt voor samenhang, transparantie en continuïteit van gezamenlijk door de Unie en de lidstaten ondernomen acties. De werkprogramma's moeten in beginsel om de twee jaar of, indien noodzakelijk met het oog op de uitvoering van het programma, op jaarlijkse basis worden vastgesteld. De in deze verordening bedoelde financieringsvormen en uitvoeringsmethoden moeten worden gekozen op basis van de mogelijkheden die zij bieden voor het verwezenlijken van de specifieke doelstellingen van de acties en voor het behalen van resultaten, waarbij met name rekening wordt gehouden met de kosten van controles, de administratieve lasten en het verwachte risico van niet-naleving. Daarbij moet het gebruik van vaste bedragen, forfaits en schalen van eenheidskosten en financiering worden overwogen, alsook niet aan financiering gekoppelde kosten als bedoeld in artikel 125, lid 1, van het Financieel Reglement.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46)  De bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen, moet aan de Commissie worden gedelegeerd met betrekking tot wijzigingen van bijlage II teneinde de indicatoren te herzien en/of aan te vullen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(46)  De bevoegdheid om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen, moet aan de Commissie worden gedelegeerd met betrekking tot de vaststelling van werkprogramma's en tot wijzigingen van bijlage II teneinde de indicatoren te herzien en/of aan te vullen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening wordt het programma Digitaal Europa (hierna "het programma" genoemd) vastgesteld.

Bij deze verordening wordt het programma Digitaal Europa (hierna "het programma" genoemd) vastgesteld, dat wordt uitgevoerd in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  "digitale-innovatiehub": een juridische entiteit die door middel van een open en vergelijkende procedure is aangewezen of geselecteerd om taken in het kader van het programma uit te voeren, en met name toegang verleent tot technologische expertise en experimenteervoorzieningen, zoals apparatuur en software, teneinde de digitale transformatie van het bedrijfsleven mogelijk te maken.

(e)  "digitale-innovatiehub": een juridische entiteit die door middel van een open, transparante en vergelijkende procedure is aangewezen of geselecteerd om taken in het kader van het programma uit te voeren, en met name toegang verleent tot technologische expertise en voorzieningen voor het uitvoeren van experimenten, zoals apparatuur en software, en gespecialiseerde opleidingen biedt voor digitale vaardigheden op hoog niveau, om ervoor te zorgen dat alle Europese burgers over goede digitale vaardigheden beschikken en om de digitale transformatie van het bedrijfsleven en overheidsinstanties mogelijk te maken;

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  "mediageletterdheid": de analytische vaardigheden die nodig zijn om je weg te vinden in de digitale wereld.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De algemene doelstelling van het programma is: de digitale transformatie van de Europese economie en samenleving ondersteunen en de Europese burgers en bedrijven ten goede komen. Het programma zal:

1.  De algemene doelstelling van het programma is de digitale transformatie van de Europese economie en samenleving te ondersteunen en de Europese burgers en bedrijven ten goede te komen. Het programma zal:

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de capaciteiten van Europa op belangrijke gebieden van de digitale technologie versterken door middel van grootschalige uitrol;

(a)  de capaciteiten van Europa op belangrijke gebieden van de digitale technologie versterken, daarbij de volledige inachtneming van rechten en Europese waarden waarborgend, door middel van grootschalige uitrol;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het programma heeft vijf specifieke doelstellingen:

2.  De vijf specifieke doelstellingen van het programma zijn:

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  samen met de lidstaten de aanschaf van geavanceerde apparatuur, instrumenten en data-infrastructuur inzake cyberbeveiliging ondersteunen en daarbij de wetgeving inzake gegevensbescherming volledig naleven;

(a)  samen met de lidstaten de aanschaf van geavanceerde apparatuur, instrumenten en data-infrastructuur inzake cyberbeveiliging ondersteunen en daarbij de wetgeving inzake gegevensbescherming volledig naleven, gesteund door de ontwikkeling van vrijwillige normen;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden, ondersteunt de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden op gebieden die door dit programma worden ondersteund, waardoor wordt bijgedragen tot het vergroten van het reservoir van talent waarover Europa beschikt en de professionaliteit op voet van gendergelijkheid wordt bevorderd, met name wat betreft high-performance computing, "big data"-analyse, cyberbeveiliging, "distributed ledger"-technologieën, robotica en kunstmatige intelligentie. De financiële interventie heeft de volgende operationele doelstellingen:

De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden, ondersteunt de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden op gebieden die door dit programma worden ondersteund, waardoor wordt bijgedragen tot het vergroten van het reservoir van talent waarover de Unie beschikt en de professionaliteit op voet van gendergelijkheid wordt bevorderd, met name wat betreft high-performance computing, "big data"-analyse, cyberbeveiliging, "distributed ledger"-technologieën, robotica, kunstmatige intelligentie en computerlinguïstiek. De financiële interventie heeft de volgende operationele doelstellingen:

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van langdurige opleidingen en cursussen voor studenten, IT-professionals en andere werknemers;

(a)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van kwalitatief hoogstaande langdurige opleidingen en cursussen, waaronder gemengd leren voor burgers van alle leeftijden, zoals studenten, personen die behoefte hebben aan bijscholing, leraren en trainers, onderzoekers, IT-professionals en andere werknemers, daarbij rekening houdend met taaldiversiteit;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van korte opleidingen en cursussen voor ondernemers, managers van kleine bedrijven en werknemers;

(b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van kwalitatief hoogstaande korte opleidingen en cursussen, waaronder gemengd leren, voor leraren, trainers, ondernemers, waaronder managers van kleine en startende ondernemingen, zelfstandigen en werknemers, en voor burgers, van welke leeftijd dan ook, die behoefte hebben aan bijscholing, onder meer in de non-profitsector en in de culturele, creatieve, artistieke en de audiovisuele sector;

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  ondersteunen van het opzetten en bieden van open onlinecursussen voor een groot publiek (MOOC’s) voor werkzoekenden, studenten en werknemers;

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  ondersteunen van opleidingen op de werkplek en stages voor studenten, jonge ondernemers en pas afgestudeerden.

(c)  ondersteunen van kwalitatief hoogstaande opleidingen op de werkplek, waaronder gemengd leren en stages voor studenten, jonge ondernemers en pas afgestudeerden en personen, van welke leeftijd dan ook, die behoefte hebben aan bijscholing.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  ondersteunen van netwerken of diensten die hulp en voorlichting bieden aan burgers die om welke reden dan ook niet deelnemen aan de digitale ontwikkeling.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c ter)  ondersteunen van opleidingen voor werknemers op de werkplek.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  waarborgen dat de overheidssector en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid en zorg, onderwijs, justitie, vervoer, energie, milieu en de culturele en creatieve sector, gebruik kunnen maken en toegang hebben tot geavanceerde digitale technologieën, en met name tot high-performance computing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;

(a)  waarborgen dat de overheidssector en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid en zorg, onderwijs, justitie, vervoer, energie, milieu en de culturele en creatieve sector, op doeltreffende wijze geavanceerde digitale technologieën kunnen inzetten en door training beschikken over de nodige vaardigheden om gebruik te kunnen maken van geavanceerde digitale technologieën, en met name tot high-performance computing, taaltechnologie, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  de afstand tussen overheidsinstanties, burgers, ondernemingen en geografische gebieden wat betreft het gebruik van en de toegang tot digitale diensten en infrastructuren verkleinen, door het ondersteunen van hun vermogen om doeltreffender diensten te verstrekken en door de betrokkenheid van burgers bij besluitvormingsprocessen te vergroten;

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De indicatieve verdeling van het genoemde bedrag is als volgt:

2.  De in lid 1 bedoelde financiële middelen worden als volgt toegewezen:

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  tot 2 698 240 000 EUR voor specifieke doelstelling 1, high-performance computing

(a)  maximaal 29 % voor specifieke doelstelling 1, high-performance computing

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  tot 2 498 369 000 EUR voor specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie

(b)  ten minste 27 % voor specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  tot 1 998 696 000 EUR voor specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen

(c)  ten minste 21 % voor specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  tot 699 543 000 EUR voor specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden

(d)  ten minste 9 % voor specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  tot 1 299 152 000 EUR voor specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit

(e)  ten minste 14 % voor specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het programma is zodanig opgezet dat er bij de uitvoering ervan als verder uiteengezet in bijlage III synergieën kunnen plaatsvinden met financieringsprogramma's van de Unie, met name door middel van regelingen voor aanvullende financiering uit EU-programma's, wanneer zulks is toegestaan in het kader van de modaliteiten inzake het beheer; ofwel opeenvolgend, op afwisselende wijze, of door middel van het combineren van middelen, waaronder voor de gezamenlijke financiering van acties.

1.  Het programma maakt synergieën mogelijk, als verder uiteengezet in bijlage III, met financieringsprogramma's van de Unie, met name door middel van regelingen voor aanvullende financiering uit EU-programma's, wanneer zulks is toegestaan in het kader van de modaliteiten inzake het beheer, ofwel opeenvolgend, op afwisselende wijze, of door middel van het combineren van middelen, waaronder voor de gezamenlijke financiering van acties.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  NUTS-nomenclatuur

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Aanvullende digitale-innovatiehubs worden geselecteerd op basis van een open en vergelijkende procedure, zodanig dat de breedst mogelijke geografische spreiding over heel Europa wordt gewaarborgd. Het aantal entiteiten van het netwerk is evenredig aan de bevolking van een bepaalde lidstaat en er is ten minste één digitale-innovatiehub per lidstaat. Teneinde tegemoet te komen aan de bijzondere beperkingen waarmee de ultraperifere gebieden van de EU worden geconfronteerd, kunnen specifieke entiteiten worden aangewezen die in de behoeften van die gebieden voorzien.

4.  Aanvullende digitale-innovatiehubs worden geselecteerd op basis van een open, transparante en vergelijkende procedure, zodanig dat de breedst mogelijke geografische spreiding over heel Europa wordt gewaarborgd. Het aantal entiteiten van het netwerk is evenredig aan de bevolking van een bepaalde lidstaat en er is ten minste één digitale-innovatiehub per lidstaat, een en ander rekening houdend met de minder begunstigde regio’s van de Unie, de demografische situatie en de raming van de behoeften aan vaardigheden op regionaal niveau. Teneinde tegemoet te komen aan de bijzondere beperkingen waarmee de ultraperifere gebieden van de EU worden geconfronteerd, kunnen specifieke entiteiten worden aangewezen die in de behoeften van die gebieden voorzien.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  diensten betreffende digitale transformatie aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op kleine, middelgrote en midcapondernemingen, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;

(a)  diensten betreffende digitale transformatie aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op startende ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen en midcapondernemingen, met name in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  expertise en know-how over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kleine, middelgrote en midcapondernemingen met in andere regio’s gevestigde digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden;

(b)  expertise en know-how over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde startende ondernemingen en kleine, middelgrote en midcapondernemingen met in andere regio’s gevestigde digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties en kleine, middelgrote en midcapondernemingen. Afzonderlijke digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;

(c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties, startende ondernemingen en kleine, middelgrote en midcapondernemingen. Afzonderlijke digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 27 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen door de vaststelling van werkprogramma's.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze werkprogramma's worden vastgesteld als meerjarenprogramma’s voor het gehele programma. Indien specifieke behoeften inzake de uitvoering dat rechtvaardigen, kunnen deze ook worden vastgesteld als jaarlijkse programma's die van toepassing zijn op een of meer specifieke doelstellingen.

2.  Deze werkprogramma's worden om de twee jaar vastgesteld als meerjarenprogramma's. Indien specifieke behoeften inzake de uitvoering dat rechtvaardigen, kunnen deze ook worden vastgesteld als jaarlijkse programma's die van toepassing zijn op een of meer specifieke doelstellingen.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Indicatoren om de uitvoering en vorderingen van het programma bij het verwezenlijken van de in artikel 3 genoemde algemene en specifieke doelstellingen zijn vastgesteld in bijlage II.

1.  Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om de uitvoering en vorderingen van het programma bij het verwezenlijken van de in artikel 3 genoemde algemene en specifieke doelstellingen te monitoren, zijn vastgesteld in bijlage II.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Teneinde te zorgen voor een effectieve beoordeling van de vorderingen in de richting van de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II om indien nodig de indicatoren te herzien of aan te vullen en tot aanvulling van deze verordening met bepalingen inzake de vaststelling van een kader voor monitoring en evaluatie.

2.  Teneinde de vorderingen in de richting van de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma effectief te beoordelen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II om indien nodig de indicatoren te herzien of aan te vullen en tot aanvulling van deze verordening met bepalingen inzake de vaststelling van een kader voor monitoring en evaluatie.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het prestatieverslagleggingssysteem waarborgt dat de gegevens voor het monitoren van de uitvoering en de resultaten van het programma op efficiënte en doeltreffende wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe worden evenredige verslagleggingsvereisten opgelegd aan de ontvangers van middelen van de Unie en de lidstaten.

3.  Het prestatieverslagleggingssysteem waarborgt dat de gegevens voor het monitoren van de uitvoering en de resultaten van het programma op efficiënte en doeltreffende wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe worden specifieke verslagleggingsvereisten opgelegd aan de ontvangers van middelen van de Unie en de lidstaten.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Er wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van officiële EU-statistieken, waaronder periodieke statistische enquêtes inzake ICT. De nationale instituten voor de statistiek worden geraadpleegd over de initiële opzet en daaropvolgende ontwikkeling van de statistische indicatoren die worden gebruikt voor de monitoring en uitvoering van het programma en de bij de digitale transformatie geboekte vooruitgang, en zij werken hierbij samen met Eurostat.

4.  Er wordt zo doeltreffend mogelijk gebruikgemaakt van officiële EU‑statistieken, waaronder periodieke statistische enquêtes inzake ICT, en van de verzameling DESI-gegevens met betrekking tot NUTS-2, om het gebrek aan regionale gegevens met betrekking tot Digitaal Europa aan te pakken. De nationale instituten voor de statistiek worden geraadpleegd over de initiële opzet en daaropvolgende ontwikkeling van de statistische indicatoren die worden gebruikt voor de monitoring en uitvoering van het programma en de bij de digitale transformatie geboekte vooruitgang, en zij werken hierbij samen met Eurostat.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Evaluatie

Evaluatie van het programma

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Evaluaties worden tijdig uitgevoerd zodat zij in de besluitvorming kunnen worden meegenomen.

1.  De Commissie draagt zorg voor een periodieke monitoring en externe evaluatie van het programma, in het bijzonder op basis van het in artikel 24, lid 3, bedoelde prestatieverslagleggingssysteem.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen.

2.  Naast de periodieke monitoring van het programma stelt de Commissie een tussentijds evaluatieverslag op, dat zij uiterlijk op 31 december 2024 voorlegt aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, maar uiterlijk vier jaar na afloop van de in artikel [1] genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van het programma uit.

3.  Op basis van een externe en onafhankelijke eindevaluatie stelt de Commissie een eindevaluatieverslag betreffende het programma op, waarin de langetermijneffecten en de duurzaamheid ervan worden beoordeeld.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het evaluatieverslagleggingssysteem waarborgt dat de gegevens voor de evaluatie van het programma door de ontvangers van EU-middelen op efficiënte en doeltreffende wijze en tijdig worden verzameld met een gepaste mate van granulariteit.

Schrappen

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De Commissie legt het in lid 3 bedoelde eindevaluatieverslag uiterlijk op 31 december 2030 voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie deelt de conclusies van de evaluaties tezamen met haar opmerkingen mee aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Schrappen

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 24 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend tot en met 31 december 2028.

2.  De in de artikelen 23 en 24 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend tot en met 31 december 2028.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 24 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 23 en 24 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 24 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig de artikelen 23 en 24 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – deel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het programma ondersteunt gemakkelijke toegang tot geavanceerde digitale vaardigheden, met name op het gebied van HPC, KI, "distributed ledger"-technologieën (bijv. blockchain) en cyberbeveiliging ten behoeve van de huidige en toekomstige beroepsbevolking door leerlingen, studenten, afgestudeerden en bestaande werknemers de mogelijkheden te geven om die vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen, ongeacht waar zij zich bevinden.

Het programma ondersteunt gemakkelijke toegang tot en opleidingsmogelijkheden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden, met name op het gebied van HPC, KI, "distributed ledger"-technologieën (bijv. blockchain) en cyberbeveiliging ten behoeve van de huidige en toekomstige beroepsbevolking door leerlingen, studenten, pas afgestudeerden of burgers, van welke leeftijd dan ook, die behoefte hebben aan bijscholing, werkzoekenden en bestaande werknemers de mogelijkheden te geven om die vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen, ongeacht waar zij zich bevinden.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – deel 4 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Toegang tot opleiding op de werkplek door deelname aan stages in kenniscentra en bedrijven die geavanceerde technologieën toepassen.

1.  Toegang tot opleiding op de werkplek en mogelijkheden voor gemengd leren door deelname aan stages in kenniscentra en bedrijven die geavanceerde technologieën toepassen.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – deel 4 – alinea 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Toegang tot open onlinecursussen voor een groot publiek (MOOC's), geboden door platforms voor e-leren en universiteiten.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – deel 5 – onderdeel II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

II  Initiële activiteiten met betrekking tot de digitalisering van het bedrijfsleven:

II  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – deel 5 – onderdeel I – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Onderwijs en cultuur: Makers en de creatieve industrie in Europa voorzien van toegang tot de meest recente digitale technologieën, van AI tot geavanceerde computing. Het Europees cultureel erfgoed benutten als instrument om culturele verscheidenheid, sociale cohesie en Europees burgerschap te bevorderen. De invoering van digitale technologieën in het onderwijs ondersteunen.

5.  Onderwijs en opleiding: De invoering van digitale technologieën en regels voor digitale communicatie binnen het formeel, informeel en niet-formeel onderwijs ondersteunen, met name de verdere integratie van digitale vaardigheden en mediageletterdheid en het opnemen van digitale technologieën in alle leerplannen, alsmede het ondersteunen van doeltreffende toegang tot de meest recente digitale technologieën, van kunstmatige intelligentie tot geavanceerde informatica, en het bieden van passende digitale infrastructuur en apparatuur, zoals breedbandnetwerken met hoge capaciteit en met een snelheid van ten minste 100 Mbps, aan scholen. Investeringen in afstandsonderwijs, zowel gemengd leren als e-leren, ondersteunen. Permanent digitaal onderwijs vanaf jonge leeftijd ondersteunen, zonder dat dat ten koste gaat van het onderwijs op het gebied van de traditionele en humanistische vaardigheden, met aandacht voor het gevaar van computerverslaving en andere ziektebeelden die verband houden met de digitalisering en die zich kunnen voordoen bij sociale en fysieke interactie.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – deel 5 – onderdeel I – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De culturele en de creatieve sector: De culturele en de creatieve sector en met name de audiovisuele sector ondersteunen bij hun digitale transformatie, en deze sectoren toegang bieden tot de meest geavanceerde en duurzame en best presterende digitale technologieën, van kunstmatige intelligentie tot geavanceerde informatica, en het ondersteunen van de bijdrage van de culturele en de creatieve sector aan een eerlijk en ethisch gebruik en een eerlijke en ethische ontwikkeling van digitale instrumenten en infrastructuren.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Bijlage 1 – deel 5 – onderdeel I – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  Cultureel erfgoed: Het Europees materieel en immaterieel cultureel erfgoed bevorderen en benutten als instrument ter bevordering van culturele en taalkundige verscheidenheid, sociale cohesie en Europees burgerschap. De bescherming, het behoud en de verspreiding van het cultureel erfgoed waarborgen door digitalisering en het ontwikkelen van digitale praktijken en specifieke digitale initiatieven op cultureel gebied, zoals een Europese cultureel-erfgoedcloud en andere initiatieven die inspelen op de meest recente digitale technologieën.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Bijlage 2 – deel 4 - punt 4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.1  Aantal opgeleide, werkzame ICT-specialisten

4.1  Aantal opgeleide, werkzame ICT-specialisten in de Unie per jaar

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Bijlage 2 – deel 4 - punt 4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.2  Aantal bedrijven dat moeilijkheden ondervindt bij het aanwerven van ICT-specialisten

4.2  Aantal bedrijven in de Unie dat moeilijkheden ondervindt bij het aanwerven van ICT-specialisten, per jaar

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Bijlage 3 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  Het programma Digitaal Europa zal actief synergieën creëren met Horizon Europa wat betreft de duurzaamheid van gegevens die afkomstig zijn van onderzoeksprojecten;

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Bijlage 3 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Synergieën met Creatief Europa waarborgen het volgende:

 

(a)  Het programma ondersteunt de ontwikkeling en verwerving van de geavanceerde digitale vaardigheden die nodig zijn voor de uitrol van geavanceerde technologieën die relevant zijn voor het culturele ecosysteem en de culturele sector en de creatieve sector in hun geheel. Het programma zorgt ervoor dat protocollen en geavanceerde digitale vaardigheden die reeds door creatieve gemeenschappen zijn ontwikkeld, tussen culturele sectoren en binnen andere sectoren uitgewisseld kunnen worden, om de verspreiding en toepassing daarvan te bevorderen.

 

(b)  Het programma Creatief Europa, waarvan de algemene doelstelling het vergroten van het concurrentievermogen van de culturele en de creatieve sector is, zal een aanvulling vormen op de maatregelen in het kader van Digitaal Europa die gericht zijn op de ondersteuning van de digitale transformatie van de culturele en de creatieve sector, en zal, in een context van toenemende marktconcentratie en digitale monopolies, tevens de diversiteit van de verschillende platforms waarborgen.

 

(c)  Binnen het programma zorgen twee leiderschapsprojecten voor de voortzetting van de uitrolactiviteiten in verband met de strategie #Digital4Culture. Het leiderschapsproject betreffende de digitale transformatie van de sector cultureel erfgoed blijft steun verlenen aan het Europese initiatief dat tijdens het Europees Jaar van het Cultuur Erfgoed 2018 werd gelanceerd. Er bestaan synergieën tussen het programmaonderdeel dat gericht is op digitale vaardigheden en kwesties als mediageletterdheid en filmonderwijs.

 

(d)  Het programma zal het opzetten en realiseren van een onlinebestand van Europese films die beschikbaar zijn via legale mediadiensten op aanvraag steunen, met als doel de verspreiding, bevordering, zichtbaarheid en vindbaarheid van deze films op Europees niveau te verbeteren.

 

(e)  Het programma zal de ontwikkeling steunen van nieuwe technologieën die nodig zijn om de verspreiding online en via theaters van Europese audiovisuele werken, alsmede de grensoverschrijdende toegang tot die werken, te verbeteren, zoals vermeld in de prioriteiten van het onderdeel MEDIA van het programma Creatief Europa.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Bijlage 3 – punt 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  Het programma ondersteunt op passende wijze de ontwikkeling en invoering van de Europese studentenpas (e-card), door te voorzien in de technische infrastructuur en capaciteitsopbouw en door de ontwikkeling van vertrouwens- en veiligheidsaspecten, met name wat betreft gegevensuitwisseling, te waarborgen.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021‑2027

Document- en procedurenummers

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT

14.6.2018

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

5.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Bogdan Brunon Wenta

1.6.2018

Behandeling in de commissie

3.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

10.10.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Begrotingscommissie (7.11.2018)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur voor advies: Paul Rübig

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Voor de specifieke doelstelling inzake high-performance computing wordt een gemeenschappelijke onderneming als meest geschikte uitvoeringsmechanisme beschouwd, met name met het oog op de coördinatie van de nationale en EU-strategieën en investeringen in infrastructuur voor high-performance computing en onderzoek en ontwikkeling, het bundelen van publieke en private middelen, en het waarborgen van de economische en strategische belangen van de Unie63. Daarnaast zullen kenniscentra voor high-performance computing in de lidstaten diensten op het gebied van high-performance computing leveren aan het bedrijfsleven, de academische wereld en overheden.

(18)  Voor de specifieke doelstelling inzake high-performance computing wordt een gemeenschappelijke onderneming als meest geschikte uitvoeringsmechanisme beschouwd, met name met het oog op de coördinatie van de nationale en EU-strategieën en investeringen in infrastructuur voor high-performance computing en onderzoek en ontwikkeling, het bundelen van publieke en private middelen, en het waarborgen van de economische en strategische belangen van de Unie63. Daarnaast zullen kenniscentra voor high-performance computing in de lidstaten diensten op het gebied van high-performance computing leveren aan het bedrijfsleven, met inbegrip van kleine, middelgrote en startende ondernemingen, en aan de academische wereld en overheden.

_________________

_________________

63 Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(39 bis)  Blokchain- en andere gedistribueerd grootboektechnologieën kunnen de toegang tot gedistribueerde datasets in de Unie aanzienlijk verbeteren, de notarisering van documenten vergemakkelijken en de traceerbaarheid van transacties of het verkeer van producten mogelijk maken op een manier die veilig is en in overeenstemming met het EU-acquis. Deze technologieën versterken het vertrouwen in toepassingen waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn, verbeteren de samenwerkingsmodellen en maken de ontsluiting van gedistribueerde datasets mogelijk. Dit zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie, een vermindering van de administratieve last, met name op het gebied van verplichte rapportage en controle, de bestrijding en beperking van fraude en het stimuleren van de toepassing van beste praktijken en ethisch gedrag. Bovendien zal de versterking van de capaciteit in Europa om blockchain- en andere gedistribueerd grootboektechnologieën te ontwikkelen en toe te passen de ecosystemen voor digitale innovatie in Europa versterken en ertoe bijdragen dat Europese actoren tot de voortrekkers van een nieuwe interneteconomie gaan behoren.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 39 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 39 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(39 quater)  Op de tweede Digital Day op 10 april 2018 hebben de Europese landen zich ertoe verbonden samen te werken aan de ontwikkeling van geavanceerde, betrouwbare oplossingen voor overheidsdiensten (bv. door de ontwikkeling van een Europese blockchaininfrastructuur voor diensten) en hebben zij de Europese Commissie verzocht de ontwikkeling en invoering van blockchain- en gedistribueerd grootboektechnologie via haar digitale programma's te ondersteunen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal het programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie en aan de verwezenlijking van een algemene doelstelling van 25 % van de EU-begroting in het kader van de klimaatdoelstellingen74. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zullen de relevante acties worden geïdentificeerd, en vervolgens in het kader van de desbetreffende evaluaties en herzieningsprocessen worden herbeoordeeld.

(43)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal het programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie en aan de snelle verwezenlijking van een algemene doelstelling van minstens 25 % van de EU-begroting in het kader van de klimaatdoelstellingen74 gedurende het MFK 2021-2027 en aan de zo spoedig mogelijke verwezenlijking, maar uiterlijk eind 2017, van de doelstelling van 30 %. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zullen de relevante acties worden geïdentificeerd, en vervolgens in het kader van de desbetreffende evaluaties en herzieningsprocessen worden herbeoordeeld. Het is van essentieel belang dat de EU haar toezegging nakomt om voorop te lopen bij de tenuitvoerlegging van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's), hoewel het ontbreekt aan een duidelijke en zichtbare verbintenis daartoe in de MFK-voorstellen, om welke reden de mainstreaming van de SDG's in alle beleidsmaatregelen en initiatieven van de EU in het volgende MFK moet worden opgenomen.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, blz. 1.

74 COM(2018) 321 final, blz. 1.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het programma heeft vijf specifieke doelstellingen:

2.  Het programma heeft zes specifieke doelstellingen:

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Blockchain en gedistribueerd grootboektechnologieën

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van korte opleidingen en cursussen voor ondernemers, managers van kleine bedrijven en werknemers;

(b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van korte opleidingen en cursussen voor ondernemers, managers van kleine bedrijven, met inbegrip van startende bedrijven, en werknemers;

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  steun geven aan de invoering van geavanceerde digitale en aanverwante technologieën, met inbegrip van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en toekomstige nieuwe technologieën door het bedrijfsleven van de Unie, en met door kleine en middelgrote ondernemingen;

(e)  steun geven aan de invoering van geavanceerde digitale en aanverwante technologieën, met inbegrip van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en toekomstige nieuwe technologieën door het bedrijfsleven van de Unie, en met name door kleine, middelgrote en startende ondernemingen;

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 8 bis

 

Blockchain en gedistribueerd grootboektechnologieën

 

De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 6: Blockchain- en gedistribueerd grootboektechnologieën dient voor het verwezenlijken van de volgende beleidsdoelstellingen:

 

a)  Opbouwen en versterken van de kerncapaciteit van blockchain- en gedistribueerd grootboektechnologieën in de Unie, het verbinden van nationale/regionale blockchaininfrastructuren en het opzetten van een bestuursmodel dat de ontwikkeling en invoering van nieuwe digitale diensten die mogelijk worden gemaakt door blockchain- en gedistribueerd grootboektechnologieën in overeenstemming met het rechtskader van de Unie kan ondersteunen;

 

b)  Deze capaciteiten toegankelijk maken voor bedrijven, [met name kmo's], overheidsdiensten of andere organisaties om de ontwikkeling te ondersteunen van innovatieve grensoverschrijdende toepassingen van deze technologieën die ten goede komen aan de Europese burgers en de digitale economie [in Europa];

 

c)  Verder ontwikkelen, invoeren, coördineren en exploiteren van een Europese blockchaininfrastructuur voor diensten die voldoet aan de strengste mondiale normen op het gebied van cyberbeveiliging, energie-efficiëntie en waarborging van privacy, en op niet-commerciële basis toegankelijk is voor publieke en particuliere gebruikers, ter ondersteuning van de levering van diensten van openbaar belang;

 

d)  De inzet ondersteunen van gebruiksklare/operationele technologie die het resultaat is van onderzoek en innovatie, ter versterking van een geïntegreerd innovatie-ecosysteem van de Unie op het gebied van blockchain- en gedistribueerd grootboektechnologieën, waarbij test- en experimenteerfaciliteiten in de lidstaten worden aangeboden.

Motivering

Blokchain- en andere gedistribueerd grootboektechnologieën kunnen de toegang tot gedistribueerde datasets in de Unie aanzienlijk verbeteren, de notarisering van documenten vergemakkelijken en de traceerbaarheid van transacties of het verkeer van producten mogelijk maken op een manier die veilig is en in overeenstemming met het EU-acquis. Deze technologieën versterken het vertrouwen in toepassingen waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn, verbeteren de samenwerkingsmodellen en maken de ontsluiting van gedistribueerde datasets mogelijk. Dit zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie, een vermindering van de administratieve last, met name op het gebied van verplichte rapportage en controle, de bestrijding en beperking van fraude en het stimuleren van de toepassing van beste praktijken en ethisch gedrag.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 2021-2027 bedragen 9 194 000 000 EUR in lopende prijzen.

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van het programma voor de periode 20212027 bedragen 8 192 391 000 EUR in prijzen van 2018 (9 194 000 000 EUR in lopende prijzen).

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  tot 2 698 240 000 EUR voor specifieke doelstelling 1, high-performance computing

(a)  tot 2 404 289 438 EUR in prijzen van 2018 (2 698 240 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 1, high-performance computing

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  tot 2 498 369 000 EUR voor specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie

(b)  tot 2 226 192 703 EUR in prijzen van 2018 (2 498 369 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  tot 1 998 696 000 EUR voor specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen

(c)  tot 1 780 954 875 EUR in prijzen van 2018 (1 998 696 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  tot 699 543 000 EUR voor specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden

(d)  tot 623 333 672 EUR in prijzen van 2018 (699 543 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  tot 1 299 152 000 EUR voor specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit

(e)  tot 1 157 620 312 EUR in prijzen van 2018 (1 299 152 000 EUR in lopende prijzen) voor specifieke doelstelling 5, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie ziet erop toe dat de procedurele vereisten voor de aanmelding voor en deelname aan programma's van belang voor de digitale agenda worden geharmoniseerd.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In het kader van het programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, inclusief met aanbestedingen als primaire vorm alsmede subsidies en prijzen. Er kan eveneens financiering worden verstrekt in de vorm van financieringsinstrumenten in het kader van blendingverrichtingen.

2.  In het kader van het programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, inclusief met aanbestedingen door de Commissie of het financieringsorgaan, door begunstigden van subsidies, individueel of gezamenlijk, als primaire vorm van de actie, alsmede subsidies en prijzen. In het kader van aanbestedingen kan de gunning van meerdere opdrachten binnen dezelfde procedure worden toegestaan en kan worden voorzien in voorwaarden inzake de plaats van uitvoering in overeenstemming met de toepasselijke internationale aanbestedingsovereenkomsten. Uit hoofde van het programma kan eveneens financiering worden verstrekt in de vorm van financiële instrumenten in het kader van blendingverrichtingen.

Motivering

Het amendement heeft tot doel het gebruik van aanbestedingen op de meest doeltreffende wijze mogelijk te maken door het verduidelijken van de bepaling over de wijze waarop de financieringsorganen van de EC of de EU zelf als aanbestedende diensten betrokken kunnen worden bij uit hoofde van het DEP gefinancierde openbare aanbestedingen. Ook kunnen binnen een aanbesteding meerdere contracten worden gegund aan meerdere leveranciers of meerdere aanbieders, waardoor een betere prijs-kwaliteitverhouding wordt gegarandeerd en de continuïteit van de levering en dienstverlening wordt gewaarborgd, met name voor digitale technologieën.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  diensten betreffende digitale transformatie aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op kleine, middelgrote en midcapondernemingen, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;

(a)  diensten betreffende digitale transformatie aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op kleine, middelgrote, midcap- en startende ondernemingen, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  expertise en know-how over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kleine, middelgrote en midcapondernemingen met in andere regio’s gevestigde digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden;

(b)  expertise en knowhow over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kleine, middelgrote, midcap- en startende ondernemingen met in andere regio’s gevestigde digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden;

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties en kleine, middelgrote en midcapondernemingen. Afzonderlijke digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;

(c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties en kleine, middelgrote, midcap- en startende ondernemingen. Afzonderlijke digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  de behoefte om financiële belemmeringen zoals het gebrek aan marktfinanciering te ondervangen;

(d)  de behoefte om financiële belemmeringen zoals het gebrek aan marktfinanciering te ondervangen, in het bijzonder voor jonge ondernemers en kmo's;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma, de acties en de resultaten ervan. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel [3] genoemde doelstellingen.

2.  De Commissie voert informatie- en communicatieacties uit met betrekking tot het programma, de acties en de resultaten ervan. Tevens waarborgt zij dat mogelijke aanvragers van financiering van de EU in de digitale sector op geïntegreerde wijze worden geïnformeerd en toegang hebben tot de aanvraagprocedures. De aan het programma toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de in artikel [3] genoemde doelstellingen.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021‑2027

Document- en procedurenummers

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

14.6.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Paul Rübig

28.6.2018

Behandeling in de commissie

26.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

5.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Michael Detjen

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (13.11.2018)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  De algemene doelstelling van het programma moet zijn ondersteuning te geven aan de digitale transformatie van het bedrijfsleven en een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, ten bate van bedrijven en burgers in de hele Unie. Het programma moet worden onderverdeeld in vijf specifieke doelstellingen die een weerspiegeling zijn van de volgende essentiële beleidsterreinen: high-performance computing, cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie, geavanceerde digitale vaardigheden, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit. Voor al deze gebieden moet het programma er ook naar streven het beleid van de Unie, het beleid van de lidstaten en het regionale beleid beter op elkaar af te stemmen, en particuliere en industriële middelen te bundelen teneinde de investeringen te doen toenemen en sterkere synergieën te ontwikkelen.

(10)  De algemene doelstelling van het programma moet zijn ondersteuning te geven aan de digitale transformatie van het bedrijfsleven en van de samenlevingen in Europa en een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, ten bate van bedrijven, regio's, lokale gemeenschappen en burgers in de hele Unie. Het programma moet worden onderverdeeld in vijf specifieke doelstellingen die een weerspiegeling zijn van de volgende essentiële beleidsterreinen: high-performance computing, cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie, geavanceerde digitale vaardigheden, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit, alsmede het dichten van de digitale kloof tussen regio's en tussen stedelijke en rurale gemeenschappen. Voor al deze gebieden moet het programma er ook naar streven het beleid van de Unie, het beleid van de lidstaten en het regionale beleid beter op elkaar af te stemmen, en particuliere en industriële middelen te bundelen teneinde de investeringen te doen toenemen en sterkere synergieën te ontwikkelen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  In de uitvoering van het programma moeten de digitale-innovatiehubs een centrale rol spelen en moet de brede invoering van geavanceerde digitale technologieën door het bedrijfsleven, openbare organisaties en de academische wereld worden gestimuleerd. Een netwerk van digitale-innovatiehubs moet zorgen voor een optimale geografische dekking in heel Europa59. Een eerste reeks digitale-innovatiehubs zal worden geselecteerd op basis van voorstellen van de lidstaten en vervolgens zal het netwerk worden uitgebreid door middel van een open en vergelijkende procedure. De digitale-innovatiehubs dienen als toegangspunten tot de meest recente digitale capaciteiten, met inbegrip van high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en andere bestaande innovatieve technologieën, waaronder sleuteltechnologieën, die ook in fablabs of citylabs beschikbaar zijn. De hubs treden op als centrale toegangspunten voor de toegang tot geteste en gevalideerde technologieën, waarbij open innovatie wordt bevorderd. Verder zullen de hubs steun bieden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden. Het netwerk van digitale-innovatiehubs moet ook bijdragen tot de participatie van de ultraperifere regio's in de digitale eengemaakte markt.

(11)  In de uitvoering van het programma moeten de digitale-innovatiehubs een centrale rol spelen en moet de brede invoering van geavanceerde digitale technologieën door het bedrijfsleven, openbare organisaties, overheidsdiensten en de academische wereld worden gestimuleerd. Een netwerk van digitale-innovatiehubs moet zorgen voor een optimale geografische dekking in heel Europa59. Een eerste reeks digitale-innovatiehubs zal worden geselecteerd op basis van voorstellen van de lidstaten en vervolgens zal het netwerk worden uitgebreid door middel van een open, transparante en vergelijkende procedure. De digitale-innovatiehubs dienen als toegangspunten tot de meest recente digitale capaciteiten, met inbegrip van high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en andere bestaande innovatieve technologieën, waaronder sleuteltechnologieën, die ook in fablabs of citylabs beschikbaar zijn. De hubs treden op als centrale toegangspunten voor de toegang tot geteste en gevalideerde technologieën, waarbij open innovatie wordt bevorderd. Verder zullen de hubs steun bieden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden. Het netwerk van digitale-innovatiehubs moet ook bijdragen tot de participatie van de ultraperifere regio's in de digitale eengemaakte markt.

_________________

_________________

59 Overeenkomstig de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven (COM(2016) 180 final).

59 Overeenkomstig de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven (COM(2016) 180 final).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  De capaciteiten betreffende high-performance computing en aanverwante gegevensverwerking in de Unie moeten het mogelijk maken een breder gebruik van high-performance computing door het bedrijfsleven en, in algemenere zin, op gebieden van algemeen belang te waarborgen, zodat de unieke kansen worden aangegrepen die supercomputers voor de maatschappij te bieden hebben op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid, alsmede wat betreft het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen.

(16)  De capaciteiten betreffende high-performance computing en aanverwante gegevensverwerking in de Unie moeten het mogelijk maken een breder gebruik van high-performance computing door alle begunstigden van het programma en, in algemenere zin, op gebieden van algemeen belang te waarborgen, zodat de unieke kansen worden aangegrepen die supercomputers voor de maatschappij te bieden hebben op het gebied van sociale inclusie, gezondheid, milieu en veiligheid, alsmede wat betreft het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Het energieverbruik van computerapparatuur en dataopslagplaatsen, dat de komende decennia naar verwachting continu zal toenemen, moet gebaseerd zijn op hernieuwbare energiebronnen.

Motivering

Dataopslag wordt een steeds nijpender probleem, nu datacentra naar schatting de snelst toenemende koolstofvoetafdruk hebben van de hele ICT-sector (informatie- en communicatietechnologie). Onderzoek toont aan dat het wereldwijde elektriciteitsverbruik als gevolg van communicatietechnologie de komende jaren naar verwachting zal toenemen, tot een potentieel aandeel van 14 % van de wereldwijde CO2-emissies in 2040 (nu al 2 %). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Voor de specifieke doelstelling inzake high-performance computing wordt een gemeenschappelijke onderneming als meest geschikte uitvoeringsmechanisme beschouwd, met name met het oog op de coördinatie van de nationale en EU-strategieën en investeringen in infrastructuur voor high-performance computing en onderzoek en ontwikkeling, het bundelen van publieke en private middelen, en het waarborgen van de economische en strategische belangen van de Unie63. Daarnaast zullen kenniscentra voor high-performance computing in de lidstaten diensten op het gebied van high-performance computing leveren aan het bedrijfsleven, de academische wereld en overheden.

(18)  Voor de specifieke doelstelling inzake high-performance computing wordt een gemeenschappelijke onderneming als meest geschikte uitvoeringsmechanisme beschouwd, met name met het oog op de coördinatie van de nationale en EU-strategieën en investeringen in infrastructuur voor high-performance computing en onderzoek en ontwikkeling, het bundelen van publieke en private middelen, en het waarborgen van de economische en strategische belangen van de Unie63. Daarnaast zullen kenniscentra voor high-performance computing in de lidstaten diensten op het gebied van high-performance computing leveren aan het bedrijfsleven, met inbegrip van kmo's en startende bedrijven, aan de academische wereld en aan overheden.

_________________

_________________

63 Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  De geavanceerde digitale technologieën die met dit programma worden ondersteund, waaronder high-performance computing, cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie, zijn nu zo ver ontwikkeld dat deze de onderzoeksfase zijn ontgroeid en op EU-niveau kunnen worden uitgerold en uitgevoerd, en dat schaalvergroting kan plaatsvinden. De uitrol van deze technieken vereist een reactie van de Unie en dat geldt eveneens voor de dimensie vaardigheden. Er moeten in de hele EU meer en betere opleidingsmogelijkheden op het gebied geavanceerde digitale vaardigheden komen. Indien dat niet gebeurt, kan dat de soepele uitrol van geavanceerde digitale technologieën belemmeren en afbreuk doen aan de algehele concurrentiekracht van de economie van de Unie. De door middel van dit programma ondersteunde acties zijn een aanvulling op de acties die worden ondersteund door middel van de programma's ESF, Efro en Horizon Europa.

(28)  De geavanceerde digitale technologieën die met dit programma worden ondersteund, waaronder high-performance computing, cyberbeveiliging, gegevensbescherming en kunstmatige intelligentie, zijn nu zo ver ontwikkeld dat deze de onderzoeksfase zijn ontgroeid en op EU-niveau kunnen worden uitgerold en uitgevoerd, en dat schaalvergroting kan plaatsvinden. De uitrol van deze technieken vereist een reactie van de Unie en dat geldt eveneens voor de dimensie vaardigheden. Er moeten in de hele EU meer en betere opleidingsmogelijkheden op het gebied geavanceerde digitale vaardigheden komen. Indien dat niet gebeurt, kan dat de soepele uitrol van geavanceerde digitale technologieën belemmeren en afbreuk doen aan de algehele concurrentiekracht van de economie van de Unie. De door middel van dit programma ondersteunde acties zijn een aanvulling op de acties die worden ondersteund door middel van de programma's ESF, Efro en Horizon Europa.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Met het oog op de digitale transformatie van de gebieden van algemeen belang, zoals gezondheidszorg68, mobiliteit, justitie, monitoring van de aarde en het milieu, onderwijs en cultuur, moeten digitalediensteninfrastructuren worden voortgezet en uitgebreid die de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens mogelijk maken en de ontwikkeling op nationaal niveau bevorderen. Met de coördinatie daarvan in het kader van deze verordening kan het potentieel van synergieën optimaal worden benut.

(30)  Met het oog op de digitale transformatie van de gebieden van algemeen belang, zoals gezondheidszorg68, mobiliteit, justitie, monitoring van de aarde en het milieu, vermindering van de koolstofemissies, energie-infrastructuur, onderwijs en cultuur, moeten digitalediensteninfrastructuren worden voortgezet en uitgebreid die de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens mogelijk maken en de ontwikkeling op nationaal niveau bevorderen. Met de coördinatie daarvan in het kader van deze verordening kan het potentieel van synergieën optimaal worden benut.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de toezeggingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal het programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie en aan de verwezenlijking van een algemene doelstelling van 25 % van de EU-begroting in het kader van de klimaatdoelstellingen74. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma zullen de relevante acties worden geïdentificeerd, en vervolgens in het kader van de desbetreffende evaluaties en herzieningsprocessen worden herbeoordeeld.

(43)  Om recht te doen aan het belang van de strijd tegen de klimaatverandering, in overeenstemming met de verplichtingen van de Unie om de Overeenkomst van Parijs en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ten uitvoer te leggen, zal het programma bijdragen aan de integratie van klimaatactie en aan de verwezenlijking van een algemene doelstelling van 25 % van de EU-begroting in het kader van de klimaatdoelstellingen74. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het programma moeten de relevante acties worden geïdentificeerd, en vervolgens in het kader van de desbetreffende evaluaties en herzieningsprocessen herbeoordeeld, om te garanderen dat deze verplichtingen volledig worden nagekomen.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, blz. 1.

74 COM(2018) 321 final, blz. 1.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)   onderwijs en opleiding in de hele Unie moderniseren;

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b ter)   openbaarheid van bestuur bevorderen;

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b quater)   het gebruik van digitale technologieën verbeteren als manier om de burgers meer toegang te geven tot informatie en cultuur en om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  opbouwen en versterken van essentiële capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie in de Unie, met inbegrip van gegevenshulpmiddelen en bibliotheken van algoritmen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(a)  opbouwen en versterken van essentiële capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie in de Unie, met inbegrip van gegevenshulpmiddelen en bibliotheken van algoritmen in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming;

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  samen met de lidstaten de aanschaf van geavanceerde apparatuur, instrumenten en data-infrastructuur inzake cyberbeveiliging ondersteunen en daarbij de wetgeving inzake gegevensbescherming volledig naleven;

(a)  samen met de lidstaten de aanschaf van geavanceerde apparatuur, instrumenten en data-infrastructuur inzake cyberbeveiliging ondersteunen en daarbij de wetgeving inzake gegevensbescherming volledig naleven en de grondrechten volledig eerbiedigen;

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van korte opleidingen en cursussen voor ondernemers, managers van kleine bedrijven en werknemers;

(b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van korte opleidingen en cursussen voor ondernemers, managers van kleine bedrijven, met inbegrip van startende bedrijven, en werknemers;

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  waarborgen dat de overheidssector en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid en zorg, onderwijs, justitie, vervoer, energie, milieu en de culturele en creatieve sector, gebruik kunnen maken en toegang hebben tot geavanceerde digitale technologieën, en met name tot high-performance computing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;

(a)  waarborgen dat de overheidssector en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid en zorg, onderwijs, justitie, vervoer, energie, milieu, klimaat en de culturele en creatieve sector, gebruik kunnen maken en toegang hebben tot geavanceerde digitale technologieën, en met name tot high-performance computing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  steun geven aan de invoering van geavanceerde digitale en aanverwante technologieën, met inbegrip van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en toekomstige nieuwe technologieën door het bedrijfsleven van de Unie, en met door kleine en middelgrote ondernemingen;

(e)  steun geven aan de invoering van geavanceerde digitale en aanverwante technologieën, met inbegrip van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en toekomstige nieuwe technologieën door het bedrijfsleven van de Unie, en met name door kleine en middelgrote ondernemingen en startende bedrijven;

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(i bis)  garanderen dat het concept van gebruikersgericht ontwerp volledig ten uitvoer wordt gelegd, door digitale oplossingen te creëren die eenvoudig zijn, werken, kunnen worden aangepast en kunnen worden toegesneden op persoonlijke behoeften, rekening houdend met de verouderende bevolking. 

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  diensten betreffende digitale transformatie aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op kleine, middelgrote en midcapondernemingen, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;

(a)  diensten betreffende digitale transformatie aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op kmo's, midcapondernemingen en startende bedrijven, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  expertise en know-how over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kleine, middelgrote en midcapondernemingen met in andere regio's gevestigde digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden;

(b)  expertise en knowhow over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kmo's, midcapondernemingen en startende bedrijven met in andere regio's gevestigde digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties en kleine, middelgrote en midcapondernemingen. Afzonderlijke digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;

(c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties, kmo's, midcapondernemingen en start-ups. Afzonderlijke digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021‑2027

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

14.6.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum goedkeuring

12.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (7.11.2018)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

(COM(2018) 434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Rapporteur voor advies: Evelyne Gebhardt

BEKNOPTE MOTIVERING

Internet en nieuwe technologieën grijpen diep in op onze samenleving en onze economie. Toenemende investeringen in moderne digitale infrastructuur – zoals high-performance computing, producten en diensten op basis van kunstmatige intelligentie, en efficiënte capaciteit op het gebied van cyberbeveiliging – in combinatie met investeringen in geavanceerde digitale vaardigheden in deze nieuwe technologieën voor werknemers en studenten, zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat burgers, de industrie, andere bedrijven en overheden ten volle kunnen profiteren van deze ontwikkelingen en van de digitale interne markt.

Om innovatie te stimuleren, marktversnippering aan te pakken onder billijke en evenwichtige voorwaarden, en consumentenvertrouwen te kweken, moeten die substantiële investeringen in infrastructuur en digitale vaardigheden worden gedaan door de Europese Unie, de lidstaten en de particuliere sector. Dit is geheel in overeenstemming met het verzoek van het Europees Parlement, in zijn verslag "Naar een akte voor een digitale interne markt"(1), voor een langetermijnstrategie voor investeringen in digitale infrastructuur en vaardigheden en ondersteuning van de digitalisering van de Europese industrie en Europese overheden.

Het nieuwe programma Digitaal Europa kan een krachtig instrument zijn om deze digitale transformatie te ondersteunen. Bovendien kan het andere programma's van de Europese Unie aanvullen en ander Uniebeleid ondersteunen en op die manier synergie-effecten creëren, met name met:

•  het programma Horizon Europa, dat onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën ondersteunt;

•  het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), dat onder meer de ingebruikneming van digitale oplossingen bevordert, ook op het gebied van cyberbeveiliging;

•  de Connecting Europe Facility (CEF), voor infrastructuur voor breedbandnetwerken;

•  en het programma voor de eengemaakte markt, waarmee onder meer productveiligheid in verband met de digitale economie, cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie worden ondersteund.

De rapporteur verwelkomt het voorstel voor het nieuwe programma Digitaal Europa en stelt voor om de totale begroting van het programma vast te stellen op 8,192 miljard in constante prijzen (9,194 miljard in lopende prijzen), zoals wordt voorgesteld door de Commissie, conform de instemming door het Europees Parlement op basis van zijn resolutie van 14 maart 2018(2). Niettemin roept de rapporteur de lidstaten en de particuliere sector op om de financiële bijdrage te leveren die nodig is om de doelstellingen van het programma te verwezenlijken.

Ook is de rapporteur blij met de integratie van bestaande en nieuwe digitale-innovatiehubs met het oog op de uitvoering van het programma. De digitale-innovatiehubs zullen de digitale transformatie van het Europese bedrijfsleven, in het bijzonder kmo's, en overheden ondersteunen en zullen digitale capaciteiten verspreiden op lokaal niveau. Daarom stelt de rapporteur voor om de verantwoordelijkheden voor de digitale innovatie te versterken door te verduidelijken dat hubs andere publieke of particuliere bijdragen moeten kunnen ontvangen en eigen inkomsten moeten kunnen genereren. Daarnaast zouden de digitale-innovatiehubs de vrijheid moeten hebben om zelf hun interne organisatie, samenstelling, werkprogramma en werkmethoden te bepalen.

Om te voorkomen dat er grote investeringstekorten ontstaan in andere nieuwe technologieën die wel door Horizon Europa, maar niet door Digitaal Europa worden bestreken, moet duidelijk worden gemaakt dat die andere nieuwe technologieën financiering uit dit programma kunnen aantrekken, mits ze deel uitmaken van een alomvattende en met de nieuwe technologieën als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 8 samenhangende oplossing.

Specifieke doelstellingen:

De rapporteur steunt de EuroHPC-verklaring en het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC; dit lijkt een doeltreffend en doelmatig instrument om de geïntegreerde infrastructuur voor high-performance computing aan te schaffen, uit te rollen en te onderhouden.

In het licht van de zonder twijfel toenemende vraag naar KI-roboticaoplossingen en distributed ledger-technologie (zoals blockchain) en het belang om een substantiële investeringskloof op deze gebieden te voorkomen, moeten de doelstellingen van het programma ook door kunstmatige intelligentie aangedreven robotica en distributed ledger-technologie omvatten.

Met betrekking tot de bestrijding van digitale uitsluiting stelt de rapporteur voor om mogelijkheden te scheppen voor geavanceerde langetermijnopleidingen voor alle gekwalificeerde personen. Gezien het grote aantal personen dat moet worden opgeleid om aan de behoeften van het Europese bedrijfsleven te voldoen, en gegeven de uitdaging om een voldoende aantal voor die taak gekwalificeerde opleiders te werven, stelt de rapporteur ook voor om de ontwikkeling en oprichting van een pan-Europees e-learningplatform te steunen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Het programma dient te zorgen voor transparantie, verantwoordingsplicht en democratische toetsing van de innovatieve financieringsinstrumenten en -mechanismen waaraan steun met middelen van de EU-begroting wordt toegekend, in het bijzonder voor wat betreft hun verwachte en werkelijke bijdrage tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Op de digitale top van Tallinn55 in september 2017 en in de conclusies van de Europese Raad56 van 19 oktober 2017 werd erop gewezen dat Europa moet investeren in de digitalisering van onze economieën en in het aanpakken van de kloof tussen beschikbare en gevraagde vaardigheden om het Europese concurrentievermogen, onze levenskwaliteit en het sociale weefsel in stand te houden en te verbeteren. De Europese Raad concludeerde dat de digitale transformatie enorme kansen biedt voor innovatie, groei en werkgelegenheid, een bijdrage zal leveren aan onze mondiale concurrentiepositie en de creatieve en culturele diversiteit zal versterken. Om deze kansen te grijpen, moeten we een aantal uitdagingen die voortkomen uit de digitale transformatie gezamenlijk aanpakken en beleid dat met de gevolgen van de digitale transformatie te maken krijgt, herzien.

(6)  Op de digitale top van Tallinn55 in september 2017 en in de conclusies van de Europese Raad56 van 19 oktober 2017 werd erop gewezen dat Europa moet investeren in de digitalisering van onze economieën en in het aanpakken van de kloof tussen beschikbare en gevraagde vaardigheden om het Europese concurrentievermogen, onze levenskwaliteit en het sociale weefsel in stand te houden en te verbeteren. De Europese Raad concludeerde dat de digitale transformatie enorme kansen biedt voor innovatie, groei en werkgelegenheid, een bijdrage zal leveren aan onze mondiale concurrentiepositie en de creatieve en culturele diversiteit zal versterken. Om deze kansen te grijpen, moeten we een aantal uitdagingen die voortkomen uit de digitale transformatie gezamenlijk aanpakken en beleid dat met de gevolgen van de digitale transformatie te maken krijgt, herzien. Optimaal worden de financiële middelen voor dit programma, een inspanning op Europees niveau, uitgebreid met aanzienlijke middelen uit de particuliere sector en bijdragen van de lidstaten.

_________________

_________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Op 10 april 2018 spraken de lidstaten hun steun en gezamenlijke wil uit om samen te werken aan initiatieven op het gebied van infrastructuurdiensten voor kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologieën (bijvoorbeeld blockchain) door het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  De mededeling van de Commissie "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"57 omvat opties voor het toekomstige financiële kader, waaronder een programma voor de digitale transformatie van Europa dat "voor een sterke vooruitgang [zou] zorgen wat betreft slimme groei op gebieden zoals hoogwaardige data-infrastructuur, connectiviteit en cyberbeveiliging". Tevens zou Europa een leidende rol kunnen spelen op het gebied van supercomputers, het internet van de volgende generatie, kunstmatige intelligentie, robotica en big data. Dit zou leiden tot een sterkere concurrentiepositie van de industrie en het bedrijfsleven in Europa in de gedigitaliseerde economie. Daarnaast zou dit ook aanzienlijke gevolgen hebben voor het dichten van de vaardigheidskloof in de hele Unie.

(8)  De mededeling van de Commissie "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar prioriteiten verwezenlijkt na 2020"57 omvat opties voor het toekomstige financiële kader, waaronder een programma voor de digitale transformatie van Europa dat "voor een sterke vooruitgang [zou] zorgen wat betreft slimme groei op gebieden zoals hoogwaardige data-infrastructuur, connectiviteit, digitalisering van overheidsdiensten en cyberbeveiliging". Tevens zou het de kloof tussen de Europese Unie en leidende economieën op het gebied van supercomputers, het internet van de volgende generatie, kunstmatige intelligentie, robotica en big data kunnen verkleinen. Dit zou leiden tot een sterkere concurrentiepositie van de industrie en het bedrijfsleven in Europa in de gedigitaliseerde economie. Daarnaast zou dit ook aanzienlijke gevolgen hebben voor het dichten van de vaardigheidskloof in de hele Unie.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Motivering

Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  De algemene doelstelling van het programma moet zijn ondersteuning te geven aan de digitale transformatie van het bedrijfsleven en een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, ten bate van bedrijven en burgers in de hele Unie. Het programma moet worden onderverdeeld in vijf specifieke doelstellingen die een weerspiegeling zijn van de volgende essentiële beleidsterreinen: high-performance computing, cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie, geavanceerde digitale vaardigheden, uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit. Voor al deze gebieden moet het programma er ook naar streven het beleid van de Unie, het beleid van de lidstaten en het regionale beleid beter op elkaar af te stemmen, en particuliere en industriële middelen te bundelen teneinde de investeringen te doen toenemen en sterkere synergieën te ontwikkelen.

(10)  De algemene doelstelling van het programma moet zijn ondersteuning te geven aan de digitale transformatie van het bedrijfsleven en een betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren, alsook specifieke sectoren van algemeen belang te moderniseren, ten bate van bedrijven, in het bijzonder kmo's, en burgers in de hele Unie. Verder moet het programma het concurrentievermogen en de economische veerkracht van de Unie versterken.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Het programma moet worden gestructureerd rond vijf specifieke doelstellingen, die een afspiegeling zijn van de volgende essentiële beleidsterreinen: a) high-performance computing, (b) kunstmatige intelligentie en "distributed ledger"-technologie, (c) cyberbeveiliging, (d) geavanceerde digitale vaardigheden, en (e) uitrol, optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit. Voor al deze gebieden moet het programma er ook naar streven het beleid van de Unie, het beleid van de lidstaten en het regionale beleid beter op elkaar af te stemmen, en particuliere en industriële middelen te bundelen teneinde de investeringen te doen toenemen en sterkere synergieën te ontwikkelen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 ter)  Het programma dient steun te geven aan een billijke digitale transitie en de waarden van de Europese Unie uitdragen, waaronder het recht op onderwijs, de bescherming van werknemersrechten, het waarborgen van eerlijke concurrentie, het bevorderen van gelijkheid, en garanderen dat de digitalisering bijdraagt tot hogere sociale en arbeidsnormen, en het bevorderen van welvaart voor alle Europese burgers, democratie en veiligheid.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  In de uitvoering van het programma moeten de digitale-innovatiehubs een centrale rol spelen en moet de brede invoering van geavanceerde digitale technologieën door het bedrijfsleven, openbare organisaties en de academische wereld worden gestimuleerd. Een netwerk van digitale-innovatiehubs moet zorgen voor een optimale geografische dekking in heel Europa59. Een eerste reeks digitale-innovatiehubs zal worden geselecteerd op basis van voorstellen van de lidstaten en vervolgens zal het netwerk worden uitgebreid door middel van een open en vergelijkende procedure. De digitale-innovatiehubs dienen als toegangspunten tot de meest recente digitale capaciteiten, met inbegrip van high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en andere bestaande innovatieve technologieën, waaronder sleuteltechnologieën, die ook in fablabs of citylabs beschikbaar zijn. De hubs treden op als centrale toegangspunten voor de toegang tot geteste en gevalideerde technologieën, waarbij open innovatie wordt bevorderd. Verder zullen de hubs steun bieden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden. Het netwerk van digitale-innovatiehubs moet ook bijdragen tot de participatie van de ultraperifere regio's in de digitale eengemaakte markt.

(11)  In de uitvoering van het programma moeten de digitale-innovatiehubs een centrale rol spelen en moet de brede invoering van geavanceerde digitale technologieën door het bedrijfsleven, openbare organisaties en de academische wereld worden gestimuleerd. Een netwerk van digitale-innovatiehubs moet zorgen voor een optimale geografische dekking in heel Europa59. Een eerste reeks digitale-innovatiehubs moet worden geselecteerd op basis van voorstellen van de lidstaten en vervolgens moet het netwerk worden uitgebreid door middel van een open, transparant en vergelijkende procedure. De digitale-innovatiehubs moeten dienen als toegangspunten tot de meest recente digitale capaciteiten, met inbegrip van high-performance computing (HPC), kunstmatige intelligentie, door kunstmatige intelligentie aangedreven robotica, "distributed ledger"-technologieën, cyberbeveiliging en andere bestaande innovatieve technologieën, waaronder sleuteltechnologieën, die ook in fablabs of citylabs beschikbaar zijn. De hubs moeten optreden als centrale toegangspunten voor de toegang tot geteste en gevalideerde technologieën, waarbij open innovatie wordt bevorderd, en ondersteuning bieden aan bedrijven, in het bijzonder kmo's en start-ups. Verder moeten de hubs steun bieden op het gebied van geavanceerde digitale vaardigheden. Het netwerk van digitale-innovatiehubs moet bijdragen tot de participatie van een brede waaier van particuliere en private partners van verschillende grootte uit een breed scala aan sectoren, en aan de participatie van de ultraperifere regio's in de digitale eengemaakte markt. De digitale-innovatiehubs moeten beschikken over een substantiële mate van autonomie om hun interne organisatie en samenstelling, alsmede hun precieze werkprogramma en werkmethoden te bepalen.

__________________

__________________

59 Overeenkomstig de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven (COM(2016) 180 final).

59 Overeenkomstig de mededeling betreffende de digitalisering van het Europese bedrijfsleven (COM(2016) 180 final).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Om synergie-effecten tussen investeringen in het kader van dit programma en onderzoek- en ontwikkelingsinvesteringen van de Unie, met name investeringen in het kader van Horizon Europa, tot stand te brengen, moeten digitale-innovatiehubs als platform fungeren waar bedrijven en overheden die aan nieuwe technologieoplossingen behoefte hebben enerzijds, en andere bedrijven, met name start-ups en kmo's, die beschikken over marktklare oplossingen, anderzijds, bij elkaar worden gebracht.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter)  Digitale-innovatiehubs moeten bijdragen van lidstaten, deelnemende derde landen of overheidsinstanties binnen die landen, internationale organen of instellingen, en de particuliere sector, met name leden, aandeelhouders of partners van de digitale-innovatiehubs, kunnen ontvangen, inkomsten kunnen genereren uit de eigen activa en activiteiten van de digitale-innovatiehubs, en legaten, donaties en bijdragen van natuurlijke personen of financiering in de vorm van subsidies, waaronder uit het programma of andere EU-programma's, kunnen ontvangen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Het programma moet worden uitgevoerd door middel van projecten die essentiële digitale capaciteiten en het brede gebruik ervan versterken. Mede-investeringen door de lidstaten en, wanneer nodig, de particuliere sector dienen daarvan deel uit te maken. Er dient daarbij met name bij de aanbestedingen een kritieke massa te worden bereikt om tot een betere kosteneffectiviteit te komen en te garanderen dat de leveranciers in Europa met het oog op de technologische vooruitgang koploper blijven.

(12)  Het programma moet worden uitgevoerd door middel van projecten die essentiële digitale capaciteiten en het brede gebruik ervan versterken. Mede-investeringen door de lidstaten en de particuliere sector dienen daarvan deel uit te maken. Er dient daarbij met name bij de aanbestedingen een kritieke massa te worden bereikt om tot een betere kosteneffectiviteit te komen en te garanderen dat de leveranciers in Europa met het oog op de technologische vooruitgang koploper worden.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De acties in het kader van het programma moeten worden gebruikt om marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, waarbij op een evenredige manier te werk moet worden gegaan en moet worden voorkomen dat particuliere investeringen worden gedupliceerd of verdrongen, en naar een duidelijke Europese meerwaarde moet worden gestreefd.

(14)  De acties in het kader van het programma moeten ook worden gebruikt om de digitale basis van de Unie te versterken en uit te breiden, belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de digitale industriële vaardigheden van de Unie verder te vergroten, alsmede marktfalen of suboptimale investeringssituaties aan te pakken, waarbij op een evenredige manier te werk moet worden gegaan en moet worden voorkomen dat particuliere investeringen worden gedupliceerd of verdrongen, en naar een duidelijke Europese meerwaarde moet worden gestreefd.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  De capaciteiten betreffende high-performance computing en aanverwante gegevensverwerking in de Unie moeten het mogelijk maken een breder gebruik van high-performance computing door het bedrijfsleven en, in algemenere zin, op gebieden van algemeen belang te waarborgen, zodat de unieke kansen worden aangegrepen die supercomputers voor de maatschappij te bieden hebben op het gebied van gezondheid, milieu en veiligheid, alsmede wat betreft het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen.

(16)  De capaciteiten betreffende high-performance computing en aanverwante gegevensverwerking in de Unie moeten het mogelijk maken een breder gebruik van high-performance computing door het bedrijfsleven en, in algemenere zin, op gebieden van algemeen belang te waarborgen, zodat de unieke kansen worden aangegrepen die supercomputers voor de maatschappij te bieden hebben op het gebied van gezondheid, milieu, veiligheid, communicatie, stadsplanning, landschapsinrichting en verkeersoptimalisering, alsmede wat betreft het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De Raad60 en het Europees Parlement61 hebben hun steun uitgesproken voor het optreden van de Unie op dit gebied. Bovendien hebben negen lidstaten in 2017 de EuroHPC-verklaring62 ondertekend; het betreft een overeenkomst tussen meerdere regeringen waarin deze toezeggen met de Commissie samen te werken aan de opbouw en uitrol van geavanceerde HPC- en data-infrastructuur in Europa die in de hele Unie beschikbaar moet zijn voor wetenschappelijke gemeenschappen alsmede publieke en private partners.

(17)  De Raad en het Europees Parlement hebben hun steun uitgesproken voor het optreden van de Unie op dit gebied. Bovendien hebben negen lidstaten in 2017 de EuroHPC-verklaring ondertekend; het betreft een overeenkomst tussen meerdere regeringen waarin deze toezeggen met de Commissie samen te werken aan de opbouw en uitrol van geavanceerde HPC- en data-infrastructuur in Europa die in de hele Unie beschikbaar moet zijn voor wetenschappelijke gemeenschappen alsmede publieke en private partners en die het innovatiepotentieel van de Unie moet vergroten. Het programma biedt een goede gelegenheid voor andere lidstaten om die verklaring te ondertekenen.

__________________

 

60

 

61

 

62

 

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Voor de specifieke doelstelling inzake high-performance computing wordt een gemeenschappelijke onderneming als meest geschikte uitvoeringsmechanisme beschouwd, met name met het oog op de coördinatie van de nationale en EU-strategieën en investeringen in infrastructuur voor high-performance computing en onderzoek en ontwikkeling, het bundelen van publieke en private middelen, en het waarborgen van de economische en strategische belangen van de Unie63. Daarnaast zullen kenniscentra voor high-performance computing in de lidstaten diensten op het gebied van high-performance computing leveren aan het bedrijfsleven, de academische wereld en overheden.

(18)  Voor de specifieke doelstelling inzake high-performance computing wordt de gemeenschappelijke onderneming HPC (gemeenschappelijke onderneming EuroHPC) als meest geschikte uitvoeringsmechanisme beschouwd, met name met het oog op de coördinatie van de nationale en EU-strategieën en investeringen in infrastructuur voor high-performance computing en onderzoek en ontwikkeling, het bundelen van publieke en private middelen, en het waarborgen van de economische en strategische belangen van de Unie63.63. De gemeenschappelijke onderneming EuroHPC zal de lidstaten in staat stellen hun strategieën en -investeringen in verband met supercomputing te coördineren met de Unie. Daarnaast zullen kenniscentra voor high-performance computing in de lidstaten diensten op het gebied van high-performance computing leveren aan het bedrijfsleven, met name kmo's en start-ups, de academische wereld en overheden. Het programma dient derhalve de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC te financieren met het oog op investeringen in high-performance computing in het kader van het programma.

__________________

__________________

63 Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Effectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Het ontwikkelen van capaciteit met betrekking tot kunstmatige intelligentie is een cruciale motor voor de digitale transformatie van het bedrijfsleven en de overheidssector. In fabrieken, diepzeetoepassingen, huizen, steden en ziekenhuizen worden steeds meer autonome robots gebruikt. Commerciële platforms voor kunstmatige intelligentie hebben de testfase afgerond en gebruiken nu echte toepassingen in de sectoren gezondheid en milieu; alle grote autofabrikanten ontwikkelen zelfrijdende auto's, en machine-learning vormt de kern van alle belangrijke internetplatforms en "big-data"-toepassingen.

(19)  Het ontwikkelen van capaciteit met betrekking tot kunstmatige intelligentie is een cruciale motor voor de digitale transformatie van het bedrijfsleven en de overheidssector. In productieprocessen, diepzeetoepassingen, huizen, steden en medische en farmaceutische toepassingen worden steeds meer autonome robots gebruikt. Commerciële platforms voor kunstmatige intelligentie hebben de testfase afgerond en gebruiken nu echte toepassingen in de sectoren gezondheid en milieu; alle grote autofabrikanten ontwikkelen zelfrijdende auto's, en machine-learning vormt de kern van alle belangrijke internetplatforms en "big-data"-toepassingen. Kunstmatige intelligentie (KI) zal geheel nieuwe wetenschappelijke disciplines doen ontstaan, zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, of synthetische biologie voor de snelle ontwikkeling en vervaardiging van micro-organismen voor industrieel gebruik. De toekomstige toepassing van kunstmatige intelligentie op het gebied van cyberbeveiliging moet het succes van hackaanvallen verminderen.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  De steeds snellere ontwikkeling van zelflerende robots en kunstmatige intelligentie en het vermogen daarvan om kennis en leerinhoud in een tijdsbestek van seconden te vermenigvuldigen, maakt het moeilijk om voor het einde van het programma in 2027 voorspellingen te doen over ontwikkelingsfasen. Bijgevolg moet de Commissie bijzondere aandacht besteden aan deze zich snel ontwikkelende digitale trend en indien nodig de doelstellingen van het werkprogramma tijdig en dienovereenkomstig aanpassen.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 ter)  In het licht van de groeiende vraag van het Europese bedrijfsleven naar KI-roboticaoplossingen en om een groot investeringstekort op dit gebied te voorkomen, moeten de doelstellingen van het programma inzake kunstmatige intelligentie ook door kunstmatige intelligentie aangedreven robotica omvatten.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 quater)  Op kunstmatige intelligentie gebaseerde producten en diensten moeten standaard gebruikersvriendelijk zijn en aan alle wettelijke eisen voldoen en moeten consumenten meer keuze en meer informatie bieden, met name inzake de kwaliteit van de producten en diensten.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De beschikbaarheid van grootschalige datasets en test- en experimenteervoorzieningen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

(20)  De beschikbaarheid van grootschalige datasets en test- en experimenteervoorzieningen ter waarborging van de interne markt bij gebruik van kunstmatige intelligentie en toegang tot tekst en datamining zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  In zijn resolutie van 12 september 2018 over autonome wapensystemen1 bis bevestigde het Europees Parlement de ambitie van de EU om zich in te zetten voor de vrede in de wereld, drong het erop aan dat de EU haar rol op het gebied van ontwapening en inspanningen op het gebied van non-proliferatie versterkt en verzocht het de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de lidstaten en de Raad zich sterk te maken voor internationale onderhandelingen over een juridisch bindend instrument om dodelijke autonome wapensystemen te verbieden. Dodelijke autonome wapens zijn meestal gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Bijgevolg mogen financiële bijdragen van de Unie in het kader van specifieke doelstelling 2 van het programma niet worden gebruikt voor militaire doeleinden.

 

_________________

 

1 bis P8_TA-PROV(2018)0341.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 ter)  Op 25 april 2018 heeft de Commissie zich ertoe verbonden een Europese aanpak voor te stellen door ontwerprichtsnoeren voor kunstmatige intelligentie te ontwerpen in samenwerking met de belanghebbenden binnen de KI-alliantie, een groep van deskundigen op het gebied van kunstmatige intelligentie, teneinde toepassingen en bedrijven op basis van KI in Europa te stimuleren.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie64 heeft het Europees Parlement het belang van een gemeenschappelijke Europese aanpak van cyberbeveiliging benadrukt en erkend dat moet worden gezorgd voor meer bewustwording ten aanzien van het verbeteren van de cyberveiligheid. Verder werd benadrukt dat cyberveerkracht een cruciale verantwoordelijkheid is van bedrijfsleiders en degenen die op nationaal en Europees niveau het industrie- en veiligheidsbeleid bepalen.

(21)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 over de digitalisering van de Europese industrie64 heeft het Europees Parlement, in het kader van potentiële kwetsbaarheden voor cyberaanvallen, sabotage, gegevensmanipulatie of industriële spionage, het belang van een gemeenschappelijke Europese aanpak van cyberbeveiliging benadrukt en erkend dat moet worden gezorgd voor meer bewustwording ten aanzien van het verbeteren van de cyberveiligheid. Verder werd benadrukt dat cyberveerkracht en de implementatie van beveiliging en privacy door standaardinstellingen en door ontwerp een cruciale verantwoordelijkheid is van bedrijfsleiders en degenen die op nationaal en Europees niveau het industrie- en veiligheidsbeleid bepalen en werd gewezen op de noodzaak om voorschriften inzake cyberveiligheid verplicht te stellen voor overheidsopdrachten met betrekking tot IT-apparatuur en producten voor het internet der dingen.

__________________

__________________

64 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL

64 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  De veiligheid van gegevens- en IT-infrastructuur en vertrouwen in de digitale omgeving zijn van essentieel belang om het volledige potentieel van groei en innovatie in verband met de digitalisering van het bedrijfsleven en overheden te ontsluiten, ten behoeve van burgers, werknemers, consumenten en bedrijven, met inbegrip van kmo's en start-ups.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  In september 2017 heeft de Commissie een pakket initiatieven gepresenteerd65 met een allesomvattende benadering van de Unie voor cyberbeveiliging, met als doel versterking van de capaciteiten van Europa om te reageren op cyberaanvallen en -dreigingen en versterking van de technologie en de industriële capaciteit op dit gebied.

(23)  In september 2017 heeft de Commissie een pakket initiatieven gepresenteerd65 met een allesomvattende benadering van de Unie voor cyberbeveiliging, met als doel versterking van de capaciteiten van Europa om te reageren op cyberaanvallen en -dreigingen, versterking van de cyberweerbaarheid en versterking van de technologie en de industriële capaciteit op dit gebied.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)  Cyberbeveiligingsoplossingen moeten in principe veiligheids- en beveiligingsnormen omvatten, als kernparameters van het ontwerp, die moeten zijn gebaseerd op de beste beschikbare technologie en de beginselen van "beveiliging door ontwerp" en "beveiliging door standaardinstellingen".

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  De digitale eengemaakte markt werkt alleen als er vertrouwen is. Technologieën betreffende cyberbeveiliging, zoals digitale identiteiten, cryptografie of inbraakdetectie, en de toepassing daarvan op gebieden als financiën, industrie 4.0, energie, vervoer, gezondheidszorg of e-overheid, zijn van essentieel belang voor het waarborgen van de beveiliging en het vertrouwen in het kader van online activiteiten en transacties door burgers, overheden en bedrijven.

(24)  De digitale eengemaakte markt werkt alleen als er vertrouwen is. Technologieën betreffende cyberbeveiliging, zoals "distributed ledger"-technologie, digitale identiteiten, cryptografie of inbraakdetectie, en de toepassing daarvan op gebieden als financiën, industrie 4.0, energie, vervoer, gezondheidszorg of e-overheid, zijn van essentieel belang voor het waarborgen van de beveiliging en het vertrouwen in het kader van online activiteiten, met inbegrip van 5G-platforms, en transacties door burgers, overheden en bedrijven.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  In zijn conclusies van 19 oktober 2017 heeft de Raad erop gewezen dat de Unie om met succes een digitaal Europa op te bouwen met name behoefte heeft aan arbeidsmarkten en opleidings- en onderwijsstelsels die aangepast zijn aan het digitale tijdperk en aan investeringen in digitale vaardigheden, teneinde alle Europeanen toe te rusten met de nodige capaciteiten en mogelijkheden.

(25)  In zijn conclusies van 19 oktober 2017 heeft de Raad erop gewezen dat de Unie om met succes een digitaal Europa op te bouwen met name behoefte heeft aan arbeidsmarkten, een leven lang leren en innovatiegestuurde opleidings- en onderwijsstelsels die aangepast zijn aan het potentieel en de uitdagingen van het digitale tijdperk en dat het van cruciaal belang is te investeren in digitale vaardigheden, teneinde alle Europese burgers en bedrijven toe te rusten met de nodige capaciteiten en mogelijkheden.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis)  Gezien het feit dat een holistische benadering moet worden gevolgd, moet het programma ook rekening houden met de aspecten van inclusie, kwalificatie, opleiding en specialisatie, die, naast geavanceerde digitale vaardigheden, bepalend zijn voor het creëren van toegevoegde waarde in de kennismaatschappij.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 betreffende de digitalisering van de Europese industrie67 heeft het Europees Parlement gesteld dat onderwijs, opleiding en een leven lang leren de hoekstenen zijn van maatschappelijke cohesie in een digitale maatschappij.

(27)  In zijn resolutie van 1 juni 2017 betreffende de digitalisering van de Europese industrie67 heeft het Europees Parlement gesteld dat onderwijs, opleiding en een leven lang leren de hoekstenen zijn van maatschappelijke cohesie in een digitale maatschappij. Zij zijn van essentieel belang voor het bestrijden van digitale uitsluiting en voor het bevorderen van inclusie en het concurrentievermogen van de Europese regio's.

__________________

__________________

67 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL

67 Document ref. A8-0183/2017, beschikbaar op: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//NL

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28)  De geavanceerde digitale technologieën die met dit programma worden ondersteund, waaronder high-performance computing, cyberbeveiliging en kunstmatige intelligentie, zijn nu zo ver ontwikkeld dat deze de onderzoeksfase zijn ontgroeid en op EU-niveau kunnen worden uitgerold en uitgevoerd, en dat schaalvergroting kan plaatsvinden. De uitrol van deze technieken vereist een reactie van de Unie en dat geldt eveneens voor de dimensie vaardigheden. Er moeten in de hele EU meer en betere opleidingsmogelijkheden op het gebied geavanceerde digitale vaardigheden komen. Indien dat niet gebeurt, kan dat de soepele uitrol van geavanceerde digitale technologieën belemmeren en afbreuk doen aan de algehele concurrentiekracht van de economie van de Unie. De door middel van dit programma ondersteunde acties zijn een aanvulling op de acties die worden ondersteund door middel van de programma's ESF, Efro en Horizon Europa.

(28)  De geavanceerde digitale technologieën die met dit programma worden ondersteund, waaronder high-performance computing, cyberbeveiliging, cloud computing, gegevensbescherming en kunstmatige intelligentie, zijn nu zo ver ontwikkeld dat deze de onderzoeksfase zijn ontgroeid en op EU-niveau kunnen worden uitgerold en uitgevoerd, en dat schaalvergroting kan plaatsvinden. De uitrol van deze technieken vereist een reactie van de Unie en dat geldt eveneens voor de dimensie vaardigheden. Er moeten in de hele EU meer en kwalitatief betere opleidingsmogelijkheden op het gebied geavanceerde digitale vaardigheden komen. Indien dat niet gebeurt, kan dat de soepele uitrol van geavanceerde digitale technologieën belemmeren, het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in Europa vergroten en afbreuk doen aan de algehele concurrentiekracht van de economie van de Unie. De door middel van dit programma ondersteunde acties zijn een aanvulling op de acties die worden ondersteund door middel van de programma's ESF, Efro en Horizon Europa.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Modernisering van overheden en overheidsdiensten via digitale middelen is van cruciaal belang voor het verlagen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de burgers in het algemeen, doordat hun contacten met overheidsdiensten sneller, gemakkelijker en goedkoper worden en doordat de efficiëntie en de kwaliteit van de aan de burgers en het bedrijfsleven aangeboden diensten toenemen. Aangezien een aantal diensten van algemeen belang reeds over een EU-dimensie beschikt, moet de ondersteuning op EU-niveau van de uitvoering en uitrol ervan waarborgen dat de burgers en bedrijven zullen profiteren van de toegang tot hoogwaardige digitale diensten in heel Europa.

(29)  Modernisering van overheden en overheidsdiensten via digitale middelen is van cruciaal belang voor het verlagen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de burgers in het algemeen, doordat hun contacten met overheidsdiensten sneller, gemakkelijker en goedkoper worden en doordat de efficiëntie, de transparantie en de kwaliteit van de aan de burgers en het bedrijfsleven aangeboden diensten toenemen. Aangezien een aantal diensten van algemeen belang reeds over een EU-dimensie beschikt, moet de ondersteuning op EU-niveau van de uitvoering en uitrol ervan waarborgen dat de burgers en bedrijven zullen profiteren van de toegang tot hoogwaardige digitale diensten in heel Europa.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis)  De versnellende digitalisering in de lidstaten moet de groter wordende kloof tussen arm en rijk reduceren. Daarom dient het programma bij te dragen tot meer sociale gelijkheid in een steeds sneller digitaliserende wereld door toegang te verlenen tot moderne digitale technologieën voor alle burgers, inclusief personen met een handicap.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  De modernisering van Europese overheden is een van de belangrijkste prioriteiten voor de succesvolle uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. In de tussentijdse evaluatie van de strategie werd de nadruk erop gelegd dat de transformatie van overheden moet worden versterkt en dat moet worden gewaarborgd dat de burgers op gemakkelijke, betrouwbare en naadloze wijze toegang tot overheidsdiensten hebben.

(32)  De modernisering van Europese overheden is een van de belangrijkste prioriteiten voor de succesvolle uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. In de tussentijdse evaluatie van de strategie werd de nadruk erop gelegd dat de transformatie van overheden moet worden versterkt en dat moet worden gewaarborgd dat de burgers op gemakkelijke, betrouwbare en inclusieve wijze toegang tot overheidsdiensten hebben.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Uit de door de Commissie in 2017 gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse69 blijkt in dat verband dat de kwaliteit van de Europese overheden rechtstreeks van invloed is op het economische klimaat en om die reden cruciaal is voor het stimuleren van de productiviteit, het concurrentievermogen, economische samenwerking, groei en werkgelegenheid. Een efficiënt en transparant openbaar bestuur en doeltreffende rechtsstelsels zijn met name nodig om de economische groei te ondersteunen en hoogwaardige diensten voor bedrijven en burgers te kunnen leveren.

(33)  Uit de door de Commissie in 2017 gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse69 blijkt in dat verband dat de kwaliteit van de Europese overheden rechtstreeks van invloed is op het economische klimaat en om die reden cruciaal is voor het stimuleren van de productiviteit, het concurrentievermogen, economische samenwerking, duurzame groei, werkgelegenheid en hoogwaardige banen. Een efficiënt en transparant openbaar bestuur en doeltreffende rechtsstelsels zijn met name nodig om de economische groei te ondersteunen en hoogwaardige diensten voor bedrijven en burgers te kunnen leveren.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  De interoperabiliteit van Europese overheidsdiensten betreft alle overheidsniveaus: die van de Unie alsmede het nationale, regionale en lokale niveau. Door middel van interoperabiliteit worden niet alleen belemmeringen weggewerkt die een werkende eengemaakte markt in de weg staan, maar wordt ook de succesvolle uitvoering van beleidsmaatregelen vergemakkelijkt. en ontstaan er veel mogelijkheden om grensoverschrijdende elektronische barrières te voorkomen, waardoor het ontstaan van nieuwe of de consolidatie van zich ontwikkelende overheidsdiensten op EU-niveau verder wordt gewaarborgd. Teneinde een einde te maken aan de versnippering van Europese diensten alsmede fundamentele vrijheden en operationele wederzijdse erkenning in de EU te ondersteunen, moet een allesomvattende sector- en grensoverschrijdende aanpak ten aanzien van interoperabiliteit worden bevorderd op de meest doeltreffende manier, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de eindgebruikers. Interoperabiliteit moet dus in brede zin worden opgevat, van technische tot juridische lagen, en met inbegrip van de beleidsaspecten op dat gebied. De reikwijdte van de activiteiten dient daarom verder te gaan dan de gebruikelijke levensduur van oplossingen en alle interventie-elementen te omvatten die de nodige randvoorwaarden voor aanhoudende interoperabiliteit in het algemeen kunnen scheppen.

(34)  De interoperabiliteit van Europese overheidsdiensten betreft alle overheidsniveaus: die van de Unie alsmede het nationale, regionale en lokale niveau. Door middel van interoperabiliteit worden niet alleen belemmeringen weggewerkt die een werkende eengemaakte markt in de weg staan, maar worden ook grensoverschrijdende samenwerking, de totstandbrenging van gemeenschappelijke standaarden en de succesvolle uitvoering van beleidsmaatregelen vergemakkelijkt en ontstaan er veel mogelijkheden om grensoverschrijdende elektronische barrières te voorkomen en bureaucratie te reduceren, waardoor het ontstaan van nieuwe of de consolidatie van zich ontwikkelende overheidsdiensten op EU-niveau verder wordt gewaarborgd. Teneinde een einde te maken aan de versnippering van Europese diensten alsmede fundamentele vrijheden en operationele wederzijdse erkenning in de EU te ondersteunen, moet een allesomvattende sector- en grensoverschrijdende aanpak ten aanzien van interoperabiliteit worden bevorderd op de meest doeltreffende manier, waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld op de eindgebruikers. Interoperabiliteit moet dus in brede zin worden opgevat, van technische tot juridische lagen, en met inbegrip van de beleidsaspecten op dat gebied. De reikwijdte van de activiteiten dient daarom verder te gaan dan de gebruikelijke levensduur van oplossingen en alle interventie-elementen te omvatten die de nodige randvoorwaarden voor aanhoudende interoperabiliteit in het algemeen kunnen scheppen.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(41 bis)  Het programma moet open-sourceprojecten ondersteunen, mits deze voldoen aan de voorwaarden van het programma, met name die op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  "kleine en middelgrote ondernemingen" of "kmo's": kleine en middelgrote ondernemingen als gedefinieerd in artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie;

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De algemene doelstelling van het programma is: de digitale transformatie van de Europese economie en samenleving ondersteunen en de Europese burgers en bedrijven ten goede komen. Het programma zal:

1.  De algemene doelstelling van het programma is: de digitale transformatie van de Europese economie en samenleving ondersteunen, de innovatiecapaciteit van Europa vergroten en ervoor zorgen dat deze de Europese burgers en bedrijven, met name kmo's, ten goede komt. Het programma zal:

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  gebruiksklare/operationele technologie uitrollen die voortkomt uit onderzoek en innovatie om een geïntegreerd EU-ecosysteem inzake high-performance computing op te bouwen dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt, in het bijzonder op het gebied van hardware, software, toepassingen, diensten, interconnectie en digitale vaardigheden;

(b)  gebruiksklare/operationele technologie uitrollen die voortkomt uit onderzoek en innovatie, in het bijzonder technologieën die reeds eerder of op dit moment ondersteund worden met middelen van de Unie, om een geïntegreerd EU-ecosysteem inzake high-performance computing op te bouwen dat alle segmenten van de wetenschappelijke en industriële waardeketen dekt, in het bijzonder op het gebied van hardware, software, toepassingen, diensten, interconnectie en digitale vaardigheden;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  een post-exaschaalinfrastructuur78 uitrollen en gebruiken, met inbegrip van de integratie daarvan ten opzichte van quantumcomputingtechnologieën, en nieuwe onderzoeksinfrastructuren ten behoeve van de computerwetenschappen ontwikkelen.

(c)  een post-exaschaalinfrastructuur78 uitrollen en gebruiken, met inbegrip van de integratie daarvan ten opzichte van quantumcomputingtechnologieën, en nieuwe onderzoeksinfrastructuren ten behoeve van de computerwetenschappen ontwikkelen, die op niet-commerciële basis toegankelijk zijn voor publieke en particuliere gebruikers en voor door de overheid gefinancierd onderzoek.

__________________

__________________

78 Duizendmaal sneller dan exaschaal.

78 Duizendmaal sneller dan exaschaal.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  opbouwen en versterken van essentiële capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie in de Unie, met inbegrip van gegevenshulpmiddelen en bibliotheken van algoritmen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(a)  opbouwen en versterken van essentiële capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie in de Unie, met inbegrip van gegevenshulpmiddelen en bibliotheken van algoritmen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de principes inzake veiligheid en privacy 'door ontwerp' en 'door standaardinstellingen';

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het toegankelijk maken van die capaciteiten voor alle bedrijven en overheden;

(b)  het toegankelijk maken van die capaciteiten voor alle bedrijven en overheden, alsook voor non-profitorganisaties, onderzoeksinstellingen en universiteiten;

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  het versterken en koppelen van bestaande voorzieningen voor het testen van en experimenteren met kunstmatige intelligentie in de lidstaten.

(c)  het versterken en koppelen van bestaande voorzieningen voor het ethisch testen van en experimenteren met kunstmatige intelligentie in de lidstaten.

Motivering

Ethiek is een noodzakelijke voorwaarde voor de eerbiediging van de fundamentele rechten in het onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie; daarom mag alleen financiering worden verstrekt voor initiatieven die zich hieraan houden.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  het vermeerderen, ontwikkelen, samenbrengen in een netwerk en versterken van de bestaande sectoren op het gebied van kunstmatige intelligentie, zoals robotica, de auto-industrie, productie, huishoudelijke apparaten, en ruimtevaart- en cyberdefensietechnologieën.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Financiële bijdragen van de Unie in het kader van specifieke doelstelling 2 van het programma mogen niet gebruikt worden voor militaire doeleinden.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  optimaal gebruik van Europese kennis, capaciteiten en vaardigheden in verband met cyberbeveiliging ondersteunen;

(b)  optimaal gebruik en de verdere ontwikkeling van Europese kennis, capaciteiten en vaardigheden in verband met cyberbeveiliging, en het delen en mainstreamen van goede praktijken, ondersteunen;

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie waarborgen;

(c)  de brede uitrol van de meest actuele cyberbeveiligingsoplossingen in de hele economie waarborgen, waaronder voor de industriesector, alsook kmo's en start-ups;

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  de capaciteiten in de lidstaten en de particuliere sector versterken om hen te helpen te voldoen aan Verordening xx/xx van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie1 bis.

 

__________________

 

1 bis Voorstel 2017/0225(COD), nog niet aangenomen.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d ter)  de opdracht, doelstellingen en taken ondersteunen van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek[1], met betrekking tot de doelstellingen als bedoeld in artikel 3 van dit programma1 ter.

 

__________________

 

1 ter Voorstel voor een verordening tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra van 12 september 2018 (2018/0328(COD)).

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden, ondersteunt de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden op gebieden die door dit programma worden ondersteund, waardoor wordt bijgedragen tot het vergroten van het reservoir van talent waarover Europa beschikt en de professionaliteit op voet van gendergelijkheid wordt bevorderd, met name wat betreft high-performance computing, "big data"-analyse, cyberbeveiliging, "distributed ledger"-technologieën, robotica en kunstmatige intelligentie. De financiële interventie heeft de volgende operationele doelstellingen:

De financiële interventie door de Unie in het kader van specifieke doelstelling 4, geavanceerde digitale vaardigheden, ondersteunt de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden op gebieden die door dit programma worden ondersteund, waardoor wordt bijgedragen tot het vergroten van het reservoir van talent waarover Europa beschikt en de professionaliteit op voet van gendergelijkheid wordt bevorderd, met name wat betreft high-performance computing, "big data"-analyse, cyberbeveiliging, cloud computing, bevoegdheden op het gebied van gegevensbescherming, "distributed ledger"-technologieën, robotica en kunstmatige intelligentie. De financiële interventie heeft de volgende operationele doelstellingen:

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van langdurige opleidingen en cursussen voor studenten, IT-professionals en andere werknemers;

(a)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van zowel algemene, als gespecialiseerde langdurige opleidingen en kwalitatief hoogwaardige cursussen voor studenten, onderwijzers, academici, ICT-professionals, andere gekwalificeerde personen en werknemers in het algemeen, rekening houdend met de verschillende vaardighedenniveaus;

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van korte opleidingen en cursussen voor ondernemers, managers van kleine bedrijven en werknemers;

(b)  ondersteunen van het opzetten en aanbieden van korte opleidingen en kwalitatief hoogwaardige cursussen voor ondernemers, waaronder zelfstandigen, managers van kmo's en start-ups en werknemers, inclusief ambtenaren;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  ondersteunen van de ontwikkeling en oprichting van een pan-Europees e-learningplatform.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  waarborgen dat de overheidssector en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid en zorg, onderwijs, justitie, vervoer, energie, milieu en de culturele en creatieve sector, gebruik kunnen maken en toegang hebben tot geavanceerde digitale technologieën, en met name tot high-performance computing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;

(a)  waarborgen dat de overheidssector en gebieden van algemeen belang, zoals gezondheid en zorg, onderwijs, justitie, e-overheid, vervoer en communicatie, energie, milieu en de culturele en creatieve sector, op doeltreffende wijze gebruik kunnen maken van en toegang hebben tot geavanceerde digitale technologieën, en met name tot high-performance computing, kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  uitrollen, gebruiken en onderhouden van trans-Europese interoperabele digitale-diensteninfrastructuur (met inbegrip van aanverwante diensten) als aanvulling op nationale en regionale acties;

(b)  uitrollen, gebruiken, onderhouden en uitbreiden van geavanceerde trans-Europese interoperabele digitale-diensteninfrastructuur (met inbegrip van aanverwante diensten) als aanvulling op nationale en regionale acties;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  vergemakkelijken van de ontwikkeling, het updaten en het gebruik van oplossingen en kaders door Europese overheden, bedrijven en burgers, met inbegrip van het hergebruik van interoperabiliteitsoplossingen en -kaders;

(c)  vergemakkelijken van de ontwikkeling, de uitrol, het updaten en het gebruik van oplossingen en kaders door Europese overheden, bedrijven en burgers, met inbegrip van open source-oplossingen en het hergebruik van interoperabiliteitsoplossingen en -kaders;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  overheden toegang bieden tot testvoorzieningen en proefprojecten voor digitale technologie, met inbegrip van het grensoverschrijdend gebruik ervan;

(d)  overheden toegang bieden tot testvoorzieningen en proefprojecten voor geavanceerde digitale technologie, met inbegrip van het grensoverschrijdend gebruik ervan;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  steun geven aan de invoering van geavanceerde digitale en aanverwante technologieën, met inbegrip van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en toekomstige nieuwe technologieën door het bedrijfsleven van de Unie, en met door kleine en middelgrote ondernemingen;

(e)  steun geven aan de invoering van geavanceerde digitale en aanverwante technologieën, met inbegrip van high-performance computing, kunstmatige intelligentie, "distributed ledger"-technologieën, cloud computing, cyberbeveiliging, gegevensbescherming en toekomstige nieuwe technologieën door het bedrijfsleven van de Unie, en met name kmo's en start-ups, ondernemers en zelfstandigen;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  ondersteunen van het ontwerp, het testen, de uitvoering en de uitrol van interoperabele digitale oplossingen voor overheidsdiensten op EU-niveau door middel van een platform voor datagestuurde herbruikbare oplossingen, waarbij innovatie wordt bevorderd en gemeenschappelijke kaders worden vastgesteld teneinde het volledige potentieel van de diensten van overheden voor Europese burgers en bedrijven te benutten;

(f)  ondersteunen van het ontwerp, het testen, de uitvoering en de uitrol van interoperabele digitale oplossingen voor overheidsdiensten op EU-niveau door middel van een platform voor datagestuurde herbruikbare oplossingen, waarbij innovatie en onderzoek worden bevorderd en gemeenschappelijke kaders worden vastgesteld teneinde het volledige potentieel van de diensten van overheden voor Europese burgers en bedrijven te benutten;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  ervoor zorgen dat er op EU-niveau steeds voldoende capaciteit is om snel ontwikkelende digitale tendensen te observeren en analyseren en zich daaraan aan te passen, alsmede om beste praktijken te delen en te integreren;

Schrappen

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  ondersteunen van samenwerking met als doel een Europees ecosysteem voor betrouwbare infrastructuur tot stand te brengen door middel van "distributed ledger"-diensten en -toepassingen, met inbegrip van steun voor interoperabiliteit en standaardisering en het stimuleren van de uitrol van grensoverschrijdende applicaties in de EU;

(h)  ondersteunen van samenwerking met als doel een Europees ecosysteem voor betrouwbare infrastructuur tot stand te brengen door middel van onder andere "distributed ledger"-diensten en -toepassingen, met inbegrip van steun voor interoperabiliteit en standaardisering en het stimuleren van de uitrol van grensoverschrijdende applicaties in de EU om bedrijven en met name kmo's te ondersteunen;

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  derde landen, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld in een specifieke overeenkomst betreffende de deelname van het derde land aan programma's van de Unie, op voorwaarde dat de overeenkomst:

4.  derde landen, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld in een specifieke overeenkomst betreffende de deelname van het derde land aan programma's van de Unie, op voorwaarde dat de Commissie een beoordeling per geval heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat hun deelname bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma in de Unie en voldoet aan de veiligheidsvoorschriften overeenkomstig artikel 12, en dat de overeenkomst:

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 1 – punt 4 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  de rechten van de Unie om naar een goed financieel beheer te streven en haar financiële belangen te beschermen, waarborgt.

–  de rechten van de Unie om naar een goed financieel beheer te streven en haar belangen te beschermen, waarborgt.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De planning, ontwikkeling en aanbestedingen in het kader van het programma zijn gericht op een versterking van het concurrentievermogen van de Europese Unie op middellange en lange termijn. Prioriteit wordt gegeven aan acties die het strategische potentieel vergroten en de afhankelijkheid van leveranciers en producten van buiten de Europese Unie beperken.

Motivering

Voor een concurrerende industrie is het nodig dat de Europese producten betere eigenschappen hebben dan die van concurrenten. Om dit te realiseren moet de voorkeur worden gegeven aan doelstellingen op middellange en lange termijn.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Op de samenwerking met derde landen en in lid 1 bedoelde organisaties in het kader van specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen, is artikel [12] van toepassing.

2.  Op de samenwerking met derde landen en in lid 1 bedoelde organisaties in het kader van specifieke doelstelling 2, kunstmatige intelligentie, en specifieke doelstelling 3, cyberbeveiliging en vertrouwen, is artikel [12] van toepassing.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Acties die de overdracht van technologie buiten de Europese Unie beperken, krijgen prioriteit. Om de realisatie van de strategische langetermijndoelstellingen op het gebied van veiligheid te garanderen wordt beoordeeld of het voor entiteiten die hun hoofdvestiging buiten de Europese Unie hebben, opportuun is om deel te nemen.

Motivering

Of een industrie concurrerend is, hangt ook af van haar technologisch niveau. De vooruitgang die als gevolg van de acties van het programma wordt geboekt, moet worden gebruikt voor het vergroten van de Europese concurrentiekracht.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Het programma is zodanig opgezet dat er bij de uitvoering ervan als verder uiteengezet in bijlage III synergieën kunnen plaatsvinden met financieringsprogramma's van de Unie, met name door middel van regelingen voor aanvullende financiering uit EU-programma's, wanneer zulks is toegestaan in het kader van de modaliteiten inzake het beheer; ofwel opeenvolgend, op afwisselende wijze, of door middel van het combineren van middelen, waaronder voor de gezamenlijke financiering van acties.

1.  Het programma is zodanig opgezet dat er bij de uitvoering ervan als verder uiteengezet in bijlage III synergieën kunnen plaatsvinden met financieringsprogramma's van de Unie, met name door middel van regelingen voor aanvullende financiering uit EU-programma's, wanneer zulks is toegestaan in het kader van de modaliteiten inzake het beheer; ofwel opeenvolgend, op afwisselende wijze, of door middel van het combineren van middelen, waaronder voor de gezamenlijke financiering van acties. Wanneer de Commissie gebruik maakt van het hefboomeffect als gevolg van het complementaire karakter van het programma met andere Europese programma's, met name het ESF, het EFRO, Horizon Europa en CEF-2, zorgt zij ervoor dat de verwezenlijking van de in de artikelen 4 tot en met 8 vastgestelde specifieke doelstellingen niet in het gedrang komen.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Er worden passende mechanismen voor coördinatie tussen de desbetreffende autoriteiten en passende toezichtinstrumenten vastgesteld om stelselmatig voor synergieën tussen het programma en alle relevante financieringsinstrumenten van de EU te zorgen. De regelingen dragen ertoe bij dat dubbel werk wordt voorkomen en zorgen ervoor dat met de uitgaven een maximaal effect wordt behaald.

2.  Er worden passende mechanismen voor coördinatie tussen de desbetreffende autoriteiten en tussen de autoriteiten de Commissie en passende toezichtinstrumenten vastgesteld om stelselmatig voor synergieën tussen het programma en alle relevante financieringsinstrumenten van de EU te zorgen. De regelingen dragen ertoe bij dat dubbel werk wordt voorkomen en zorgen ervoor dat met de uitgaven een maximaal effect wordt behaald.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor de oprichting van het in lid 1 bedoelde netwerk wijst elke lidstaat kandidaat-entiteiten aan door middel van open en vergelijkende procedures op basis van de volgende criteria:

2.  Voor de oprichting van het in lid 1 bedoelde netwerk wijst elke lidstaat op basis van geharmoniseerde regels kandidaat-entiteiten aan door middel van open, transparante en vergelijkende procedures op basis van de volgende criteria:

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de noodzaak ervoor te zorgen dat zowel private, als publieke entiteiten van verschillende grootte en uit een breed scala aan economische sectoren deelnemen.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De digitale-innovatiehubs moeten beschikken over een substantiële mate van autonomie om hun interne organisatie en samenstelling, alsmede hun precieze werkprogramma en werkmethoden te bepalen. Met name moeten digitale-innovatiehubs ernaar streven om open te staan voor nieuwe partners wanneer deze nieuwe leden waarde toevoegen aan de partnerschappen en op een open en transparante wijze te werk gaan.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De digitale-innovatiehubs kunnen financiering ontvangen in de vorm van subsidies.

5.  De digitale-innovatiehubs kunnen bijdragen van lidstaten, deelnemende derde landen of overheidsinstanties binnen die landen, internationale organen of instellingen, en leden, aandeelhouders of partners van de digitale-innovatiehubs ontvangen, inkomsten genereren uit de eigen activa en activiteiten van de digitale-innovatiehubs, en legaten, donaties en bijdragen van natuurlijke personen of financiering in de vorm van subsidies, waaronder uit het programma of andere EU-programma's, ontvangen.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De digitale-innovatiehubs die financiering ontvangen, worden betrokken bij de uitvoering van het programma teneinde:

6.  De digitale-innovatiehubs worden betrokken bij de uitvoering van het programma teneinde:

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  diensten betreffende digitale transformatie aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op kleine, middelgrote en midcapondernemingen, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;

(a)  diensten betreffende digitale transformatie en technologische knowhow aan te bieden, waaronder voorzieningen voor het uitvoeren van tests en experimenten, die zijn gericht op kleine en middelgrote ondernemingen, midcapondernemingen en start-ups, ook in sectoren die traag zijn bij de invoering van digitale en aanverwante technologieën;

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  bedrijven, in het bijzonder kmo's en start-ups, organisaties en overheden te helpen bij het vergroten van hun concurrentievermogen en het verbeteren van hun bedrijfsmodellen middels het gebruik van nieuwe technologieën die onder het toepassingsgebied van het programma vallen;

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  expertise en know-how over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kleine, middelgrote en midcapondernemingen met in andere regio’s gevestigde digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten aan te bieden;

(b)  expertise en know-how over te dragen tussen regio's, met name door het vormen van netwerken van in één regio gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen, midcapondernemingen en start-ups met in andere regio’s gevestigde digitale-innovatiehubs die het meest geschikt zijn om relevante diensten en begeleiding en advies aan te bieden;

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties en kleine, middelgrote en midcapondernemingen. Afzonderlijke digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;

(c)  thematische diensten aan te bieden, met inbegrip van diensten in verband met kunstmatige intelligentie, high-performance computing en cyberbeveiliging en vertrouwen, aan overheden, publieke organisaties, kleine en middelgrote ondernemingen, midcapondernemingen en start-ups. Afzonderlijke digitale-innovatiehubs kunnen zich specialiseren in specifieke thematische diensten en zij hoeven niet alle in dit lid genoemde thematische diensten aan te bieden;

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De Europese Commissie organiseert in nauwe samenwerking met de lidstaten permanente monitoring en beoordeling van de output, de resultaten en de impact van de digitale-innovatiehubs die financiering van de EU ontvangen.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Acties die zijn gericht op de verwezenlijking van doelstellingen met betrekking tot andere nieuwe technologieën die onder het programma Horizon Europa vallen, te weten robotica, big data en digitale sleuteltechnologieën, komen in aanmerking voor financiering, mits die doelstellingen verband houden met de specifieke doelstellingen van de artikelen 4 tot en met 8 en een alomvattende en met die doelstellingen samenhangende oplossing in een specifiek project vormen.

Motivering

Om te voorkomen dat er grote investeringstekorten ontstaan in andere technologieën, alomvattende oplossingen worden uitgesloten van het programma of de realisering van de onderscheidende kenmerken daarvan wordt bemoeilijkt, moeten ook andere nieuwe technologieën onderdeel van het programma zijn, mits ze een alomvattende en met de nieuwe technologieën als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 8 samenhangende oplossing vormen.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  juridische entiteiten die zijn gevestigd in:

(a)  juridische entiteiten die zijn gevestigd en, in voorkomend geval, vennootschapsbelasting betalen in:

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een niet met het programma geassocieerd derde land dragen in beginsel de kosten van hun deelname.

6.  Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een niet met het programma geassocieerd derde land dragen de kosten van hun deelname.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  in voorkomend geval het economische en het sociale effect en het effect op klimaat en milieu, en de toegankelijkheid;

(e)  in voorkomend geval het economische en het sociale effect, het effect op klimaat en milieu, de kansen op het gebied van genderevenwicht, en de toegankelijkheid;

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  in voorkomend geval een evenwichtige geografische spreiding over de hele Unie, met inbegrip van de ultraperifere regio’s;

(g)  in voorkomend geval een evenwichtige geografische spreiding over de hele Unie, met inbegrip van de ultraperifere regio's, om de digitale kloof tussen regio's, burgers en bedrijven terug te dringen;

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis)  indien van toepassing, de aanwezigheid van een plan om duurzame hoogwaardige werkgelegenheid in de Europese Unie of een deelnemend land te scheppen.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h ter)  in voorkomend geval de complementariteit van het programma met andere programma's van de Unie;

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – letter h quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h quater)  in voorkomend geval het innoverend karakter van het project.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Wanneer voor een actie reeds een bijdrage uit een ander Unieprogramma of steun uit een EU-fonds is ontvangen, wordt die bijdrage of steun vermeld in de aanvraag van een bijdrage uit hoofde van het programma.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk vier jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen.

2.  De tussentijdse evaluatie van het programma wordt uitgevoerd zodra voldoende informatie over de uitvoering van het programma beschikbaar is, doch uiterlijk drie jaar nadat met de uitvoering van het programma is begonnen. De tussentijdse evaluatie bevat de bevindingen die nodig zijn voor het nemen van een besluit over een follow-up van het programma na 2027 en de doelstellingen ervan.

 

De tussentijdse evaluatie wordt gepresenteerd in het Europees Parlement.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, maar uiterlijk vier jaar na afloop van de in artikel [1] genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van het programma uit.

3.  Aan het einde van de uitvoering van het programma, maar uiterlijk twee jaar na afloop van de in artikel [1] genoemde periode, voert de Commissie een eindevaluatie van het programma uit.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Als onderdeel van het controlesysteem kan de auditstrategie worden gebaseerd op de financiële audit van een representatieve steekproef van de uitgaven. Deze representatieve steekproef wordt aangevuld met een selectie op basis van een uitgavengerelateerde risicobeoordeling.