Procedura : 2018/0227(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0408/2018

Teksty złożone :

A8-0408/2018

Debaty :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 2639kWORD 432k
28.11.2018
PE 625.457v02-00 A8-0408/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):

Bogdan Wenta, Komisja Kultury i Edukacji

(*)  Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB,OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Prawnej
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0434),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 172 i art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8‑0256/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji, a także opinie Komisji Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0408/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie FinTech: wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Zgodnie z [odniesienie do aktualizacji zgodnie z nową decyzją w sprawie KTZ: art. 88 decyzji Rady //UE53] osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) powinny kwalifikować się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane.

(4)  Zgodnie z [odniesienie do aktualizacji zgodnie z nową decyzją w sprawie KTZ: art. 88 decyzji Rady //UE53] osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) powinny kwalifikować się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Przy realizacji programu należy wziąć pod uwagę ograniczenia napotykane przez kraje lub terytoria zamorskie, a ich efektywny udział w programie powinien być monitorowany i regularnie poddawany ocenie.

_________________

_________________

53 Decyzja Rady / /UE.

53 Decyzja Rady / /UE.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.54 istnieje potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje gromadzone w ramach szczególnych wymogów w zakresie monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. W stosownych przypadkach wymogi takie mogą obejmować wymierne wskaźniki służące jako podstawa do oceny rzeczywistych skutków programu.

(5)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.54 istnieje potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje gromadzone w ramach szczególnych wymogów w zakresie monitorowania, skorelowane z istniejącymi potrzebami oraz zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67954a, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych względem wszystkich beneficjentów, zwłaszcza względem państw członkowskich i MŚP. W stosownych przypadkach wymogi takie powinny obejmować wymierne wskaźniki ilościowe i jakościowe służące jako podstawa do oceny rzeczywistych skutków programu.

__________________

__________________

54 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

54 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

 

54a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Program powinien gwarantować najwyższy stopień przejrzystości, rozliczalności i kontroli demokratycznej innowacyjnych instrumentów i mechanizmów finansowych związanych z budżetem Unii, zwłaszcza pod względem ich wkładu w osiągnięcie celów Unii, zarówno w odniesieniu do pierwotnych oczekiwań, jak i wyników końcowych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego55, który odbył się we wrześniu 2017 r., a także w konkluzjach Rady Europejskiej56 z dnia 19 października 2017 r. zwrócono uwagę na konieczność podjęcia przez Europę inwestycji w cyfryzację europejskich gospodarek oraz wyeliminowania niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, aby utrzymać, a nawet podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki, jakość naszego życia oraz tkanki społecznej. Rada Europejska stwierdziła, że transformacja cyfrowa daje ogromne możliwości pod względem innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz przyczyni się do zwiększenia globalnej konkurencyjności UE, a także zwiększy różnorodność twórczą i kulturową. Aby wykorzystać te możliwości, należy wspólnie podjąć niektóre wyzwania wynikające z transformacji cyfrowej oraz dokonać przeglądu polityk, na które wpływ ma transformacja cyfrowa.

(6)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego55, który odbył się we wrześniu 2017 r., a także w konkluzjach Rady Europejskiej56 z dnia 19 października 2017 r. zwrócono uwagę na konieczność podjęcia przez Europę inwestycji w efektywną cyfryzację europejskich gospodarek oraz wyeliminowania niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, aby utrzymać, a nawet podnieść konkurencyjność i innowacyjność europejskiej gospodarki, jakość naszego życia oraz tkanki społecznej. Rada Europejska stwierdziła, że transformacja cyfrowa daje ogromne możliwości pod względem innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz przyczyni się do zwiększenia globalnej konkurencyjności UE, a także zwiększy różnorodność twórczą i kulturową. Aby wykorzystać te możliwości, należy wspólnie podjąć na różne sposoby wyzwania wynikające z transformacji cyfrowej, w tym przez zapewnienie stworzenia podstawowych elementów składowych, w oparciu o które funkcjonują nowe technologie, stworzenie skutecznych i łatwych do wyegzekwowania przepisów prawnych, dokonanie przeglądu polityk, na które ma wpływ transformacja cyfrowa, oraz stworzenie otoczenia sprzyjającego innowacjom, w którym będzie zapewniona ścisła ochrona interesów użytkowników. Najlepiej gdyby pula środków finansowych przeznaczonych na ten program, uruchomiona na szczeblu europejskim, została zwiększona przez znaczne fundusze sektora prywatnego i wkłady państw członkowskich.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Przyszłość społeczeństwa europejskiego i europejskiej gospodarki będzie opierać się w dużym stopniu na zharmonizowanej i spójnej polityce widma radiowego i na infrastrukturze 5G, która będzie wymagała osiągnięcia celu w zakresie infrastruktury w odniesieniu do sieci o bardzo dużej przepustowości, z myślą o zapewnieniu szybszej komunikacji wysokiej jakości; jest to niezbędny warunek należytej realizacji niniejszego programu. Pod tym względem program powinien skorzystać na należytym wdrożeniu instrumentu „Łącząc Europę” oraz, w szczególności, inicjatywy Wifi4EU, mającej na celu rozpowszechnianie dostępu do internetu dla obywateli w przestrzeniach publicznych Unii; połączenie tych dwóch programów pozwoli zmaksymalizować wyniki i osiągnąć cele Unii dotyczące zapewnienia niezawodnych i spójnych ultraszybkich sieci w całej Unii.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Rada Europejska uznała w szczególności, że Unia powinna pilnie ustosunkować się do nowych tendencji, w tym w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja i technologie rozproszonego rejestru (np. blockchain), zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony danych, praw cyfrowych i standardów etycznych. Rada Europejska zwróciła się do Komisji, by na początku 2018 r. przedstawiła europejskie podejście do problematyki sztucznej inteligencji, oraz wezwała Komisję, by zaprezentowała niezbędne inicjatywy na rzecz ulepszenia warunków ramowych umożliwiających UE badanie nowych rynków za pomocą opartych na ryzyku radykalnych innowacji i potwierdzenie wiodącej roli jej przemysłu.

(7)  Rada Europejska uznała w szczególności, że Unia powinna pilnie ustosunkować się do nowych tendencji, w tym w dziedzinach takich jak przepaść cyfrowa i sztuczna inteligencja, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony praw w zakresie danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679, praw podstawowych i standardów etycznych. Rada Europejska zwróciła się do Komisji, by na początku 2018 r. przedstawiła europejskie podejście do problematyki sztucznej inteligencji, oraz wezwała Komisję, by zaprezentowała niezbędne inicjatywy na rzecz ulepszenia warunków ramowych umożliwiających UE badanie nowych rynków za pomocą opartych na ryzyku radykalnych innowacji i potwierdzenie wiodącej roli jej przemysłu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  W dniu 10 kwietnia 2018 r. państwa członkowskie wyraziły poparcie oraz wolę współpracy w zakresie inicjatyw dotyczących usług w zakresie infrastruktury sztucznej inteligencji i technologii rozproszonego rejestru (np. blockchain) w drodze podpisania umów o współpracy.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Pomyślna realizacja tego programu wymaga czegoś więcej niż podążanie za trendami. Europa musi zaangażować się na rzecz technologii chroniących prywatność (tj. kryptografii i aplikacji zdecentralizowanych (DApps)), a także potrzebuje większych inwestycji w perspektywiczną infrastrukturę sieciową (światłowodową), aby umożliwić funkcjonowanie suwerennego społeczeństwa cyfrowego.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  Europa musi dokonać zdecydowanych inwestycji w swoją przyszłość i stworzyć strategiczne zdolności cyfrowe, aby czerpać korzyści z cyfrowej rewolucji. W tym celu należy zapewnić znaczący budżet na szczeblu UE (na poziomie co najmniej 9,2 mld EUR), któremu muszą towarzyszyć znaczne nakłady inwestycyjne na szczeblu krajowym i regionalnym, mianowicie dzięki spójnym i wzajemnie uzupełniającym się powiązaniom z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W komunikacie Komisji „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”57 wśród opcji do rozważenia w odniesieniu do przyszłych ram finansowych wymieniono program na rzecz transformacji cyfrowej w Europie, który przyniósłby „duże postępy na drodze do inteligentnego wzrostu w takich obszarach jak wysokiej jakości infrastruktura danych, łączność i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni”. Celem tego programu byłoby zapewnienie wiodącej pozycji Unii w obszarze obliczeń superkomputerowych, internetu nowej generacji, sztucznej inteligencji, robotyki i dużych zbiorów danych. Przyczyniłby się on także do zwiększenia konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej w Europie oraz miałby znaczący wpływ na zlikwidowanie niedoboru kwalifikacji w Unii.

(8)  W komunikacie Komisji „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”57 wśród opcji do rozważenia w odniesieniu do przyszłych ram finansowych wymieniono program na rzecz transformacji cyfrowej w Europie, który przyniósłby „duże postępy na drodze do inteligentnego wzrostu w takich obszarach jak wysokiej jakości infrastruktura danych, łączność i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni” oraz cyfryzacja administracji publicznej. Celem tego programu byłoby zapewnienie wiodącej pozycji Unii w obszarze obliczeń superkomputerowych, internetu nowej generacji, sztucznej inteligencji, robotyki i dużych zbiorów danych. Przyczyniłby się on także do zwiększenia konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej w Europie oraz miałby znaczący wpływ na ograniczenie i zlikwidowanie niedoboru kwalifikacji w Unii, zapewniając, aby obywatele europejscy dysponowali umiejętnościami, kompetencjami i zasobami wiedzy potrzebnymi, aby poradzić sobie z transformacją cyfrową.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final.

57 COM(2018) 98 final.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Mając na uwadze opóźnienie w opracowywaniu strategicznych zdolności cyfrowych Unii i wysiłki podejmowane, aby mu zaradzić, należy zapewnić budżet współmierny do ambicji tego programu, a zatem w wysokości co najmniej 9,2 mld EUR.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W komunikacie „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych”58 przewidziano zastosowanie nowego środka, stanowiącego kluczowy krok w kierunku stworzenia wspólnej przestrzeni danych w UE – jednolitego obszaru cyfrowego o skali, która umożliwi rozwój nowych produktów i usług w oparciu o dane.

(9)  W komunikacie „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych”58 przewidziano zastosowanie nowego środka, stanowiącego kluczowy krok w kierunku stworzenia wspólnej przestrzeni danych w UE – jednolitego obszaru cyfrowego o skali, która umożliwi rozwój nowych produktów i usług w oparciu o dane oraz innowacje w tym zakresie.

_________________

_________________

58 COM (2018) 125 final.

58 COM (2018) 125 final.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Inicjatywa dotycząca internetu nowej generacji uruchomiona przez Komisję Europejską w 2017 r. powinna również stanowić podstawę do realizacji programu, ponieważ ma ona na celu stworzenie bardziej otwartego internetu z lepszymi usługami, bardziej inteligentnego, z większym zaangażowaniem i uczestnictwem, z uwzględnieniem możliwości technologicznych wynikających z postępów w różnych dziedzinach badań naukowych, rozszerzanego począwszy od nowej architektury sieci oraz infrastruktury opartej na oprogramowaniu po nowe koncepcje usług i aplikacji.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ogólnym celem programu powinno być wspieranie procesu cyfrowej transformacji przemysłu oraz propagowanie pełniejszego wykorzystania przemysłowego potencjału, jaki drzemie w polityce z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego, z korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli w całej Unii. Program należy sformułować w podziale na pięć celów szczegółowych odzwierciedlających najważniejsze obszary polityki, a mianowicie: obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność. We wszystkich tych obszarach program powinien również dążyć do skuteczniejszego skorelowania polityk na szczeblu Unii, państw członkowskich i regionów oraz do stworzenia puli zasobów prywatnych i przemysłowych w celu zwiększenia poziomu inwestycji i stopnia synergii.

(10)  Ogólnym celem programu powinno być wspieranie procesu cyfrowej transformacji przemysłu oraz propagowanie pełniejszego wykorzystania przemysłowego potencjału, jaki drzemie w polityce z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego, a także unowocześnienie określonych sektorów interesu publicznego, z korzyścią dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, i obywateli w całej Unii. Ponadto program powinien zwiększać konkurencyjność Unii i odporność jej gospodarki.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Konieczne jest wsparcie w pierwszej kolejności MŚP, które chcą korzystać z transformacji cyfrowej w procesach produkcyjnych. Badania naukowe i innowacje w sektorze cyfrowym pozwolą MŚP przyczyniać się do rozwoju gospodarki europejskiej przez efektywne wykorzystanie zasobów.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  Program należy zorganizować wokół pięciu celów szczegółowych odzwierciedlających najważniejsze obszary polityki, którymi są: a) obliczenia wielkiej skali, b) sztuczna inteligencja i technologie rozproszonego rejestru, c) cyberbezpieczeństwo, d) zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz e) wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność. We wszystkich tych obszarach program powinien również dążyć do skuteczniejszego skorelowania polityk na szczeblu Unii, państw członkowskich i regionów oraz do stworzenia puli zasobów prywatnych i przemysłowych w celu zwiększenia poziomu inwestycji i stopnia synergii.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10c)  Oprócz ogólnego celu, jakim jest transformacja cyfrowa, program powinien przyczyniać się do osiągnięcia długoterminowych celów w zakresie bezpieczeństwa strategicznego przez budowanie zdolności i możliwości w Unii oraz priorytetowe traktowanie działań, które zwiększają potencjał strategiczny oraz ograniczają zależność od dostawców i produktów z państw trzecich, zapewniając w ten sposób konkurencyjność Unii w zakresie gospodarki i innowacji.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Kluczową rolę w realizacji programu należy powierzyć centrom innowacji cyfrowych, które powinny wspierać przyswajanie na szeroką skalę zaawansowanych technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i środowiska akademickie. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna zapewniać jak najszerszy zasięg geograficzny w Europie59. Pierwsza grupa centrów innowacji cyfrowych zostanie wybrana na podstawie wniosków państw członkowskich, a następnie sieć ulegnie rozbudowie w drodze otwartej i konkurencyjnej procedury. Centra innowacji cyfrowych będą służyć jako punkty dostępu do najnowszych rozwiązań cyfrowych, w tym rozwiązań z zakresu obliczeń wielkiej skali (HPC), sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz do innych istniejących innowacyjnych technologii takich jak kluczowe technologie prorozwojowe, dostępnych również w placówkach typu fab lab czy city lab. Pełnić one będą funkcję pojedynczych punktów kompleksowej obsługi zapewniających dostęp do sprawdzonych technologii o zweryfikowanej skuteczności i upowszechniających otwarte innowacje. Będą również świadczyć wsparcie w dziedzinie zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna również umożliwić uczestnictwo regionów najbardziej oddalonych w jednolitym rynku cyfrowym.

(11)  Kluczową rolę w realizacji programu należy powierzyć europejskim centrom innowacji cyfrowych, które powinny wspierać przyswajanie na szeroką skalę zaawansowanych technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, w tym MŚP, organizacje publiczne i środowiska akademickie. Sieć europejskich centrów innowacji cyfrowych powinna zapewniać jak najszerszy zasięg geograficzny w Europie59. Pierwsza grupa europejskich centrów innowacji cyfrowych zostanie wybrana na podstawie wniosków państw członkowskich, a następnie sieć ulegnie rozbudowie w drodze otwartej, przejrzystej i konkurencyjnej procedury. Europejskie centra innowacji cyfrowych będą służyć jako punkty dostępu do najnowszych rozwiązań cyfrowych, w tym rozwiązań z zakresu obliczeń wielkiej skali (HPC), sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz do innych istniejących innowacyjnych technologii takich jak kluczowe technologie prorozwojowe, dostępnych również w placówkach typu fab lab czy city lab. Pełnić one będą funkcję punktów kompleksowej obsługi zapewniających dostęp do sprawdzonych technologii o zweryfikowanej skuteczności i upowszechniających otwarte innowacje. Będą również świadczyć wsparcie w dziedzinie zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Sieć europejskich centrów innowacji cyfrowych powinna również umożliwić uczestnictwo regionów najbardziej oddalonych w jednolitym rynku cyfrowym i wspierać transformację cyfrową w krajach i na terytoriach zamorskich.

__________________

__________________

59 Jak wskazano w komunikacie „Cyfryzacja europejskiego przemysłu” (COM(2016) 180 final).

59 Jak wskazano w komunikacie „Cyfryzacja europejskiego przemysłu” (COM(2016) 180 final).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Aby osiągnąć synergie między inwestycjami w ramach tego programu a unijnymi inwestycjami w zakresie badań naukowych i rozwoju, w szczególności realizowanymi w ramach programu „Horyzont Europa”, europejskie centra innowacji cyfrowych powinny działać jako platforma łącząca podmioty z sektora przemysłu, przedsiębiorstwa i organy administracji, które potrzebują nowych rozwiązań technologicznych, z przedsiębiorstwami, w szczególności z przedsiębiorstwami typu start-up i MŚP, które mają gotowe rozwiązania rynkowe.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Planowania, rozwoju oraz udzielania zamówień publicznych w ramach programu należy dokonywać z myślą o zwiększeniu zdolności i konkurencyjności Unii w perspektywie średnio- i długoterminowej. Priorytetowo należy traktować działania, które zwiększają potencjał strategiczny i konkurencyjność Unii oraz zmierzają do ograniczenia zależności od dostawców i produktów z państw trzecich. Udział państw trzecich w osiąganiu celów szczegółowych programu powinien być zatem zależny od wkładu, jaki te państwa mogłyby wnieść na rzecz Unii.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Program powinien być realizowany za pośrednictwem projektów rozwijających podstawowe zdolności cyfrowe i wspierających ich szerokie zastosowanie. Realizacja powinna być współfinansowana przez państwa członkowskie i, w razie potrzeby, przez sektor prywatny. Powinno to w szczególności wiązać się z koniecznością osiągnięcia masy krytycznej w zamówieniach publicznych, aby uzyskać lepszy stosunek jakości do ceny oraz zagwarantować, że dostawcy w Europie utrzymają się w czołówce postępu technologicznego.

(12)  Program powinien być realizowany za pośrednictwem projektów rozwijających podstawowe zdolności cyfrowe i wspierających strategiczną autonomię Unii. W tym celu program powinien mieć zapewniony budżet UE w wysokości co najmniej 9,2 mld EUR, uzupełniony w drodze współfinansowania przez państwa członkowskie lub przez sektor prywatny. Powinno to w szczególności wiązać się z koniecznością osiągnięcia masy krytycznej w zamówieniach publicznych, aby uzyskać lepszy stosunek jakości do ceny oraz zagwarantować, że dostawcy w Europie dołączą do czołówki postępu technologicznego.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Działania realizowane w ramach programu należy wykorzystywać w sposób proporcjonalny w celu wyeliminowania niedoskonałości rynku lub poprawy niekorzystnych warunków inwestycyjnych, przy czym nie powinny one pokrywać się z finansowaniem społecznościowym lub prywatnym, powinny natomiast wnosić wyraźną unijną wartość dodaną.

(14)  Działania realizowane w ramach programu należy wykorzystywać w sposób proporcjonalny w celu wzmocnienia i rozszerzenia bazy cyfrowej Unii, radzenia sobie z głównymi wyzwaniami społecznymi, dalszego zwiększania unijnych cyfrowych kompetencji przemysłowych, a także wyeliminowania niedoskonałości rynku lub poprawy niekorzystnych warunków inwestycyjnych, przy czym nie powinny one pokrywać się z finansowaniem społecznościowym lub prywatnym, powinny natomiast wnosić wyraźną unijną wartość dodaną.

Uzasadnienie

Program cyfrowy powinien nie tylko eliminować niedoskonałości i problemy rynku, ale także pomóc Unii w kwestiach rozszerzania, ochrony lub wsparcia na drodze do uzyskania wiodącej pozycji technologicznej, cyfrowej i przemysłowej.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W celu osiągnięcia maksymalnej elastyczności w całym okresie realizacji programu i wygenerowania synergii między jego elementami składowymi realizacja każdego z celów szczegółowych może przebiegać za pośrednictwem wszystkich instrumentów dostępnych w ramach rozporządzenia finansowego. Stosowanym mechanizmem realizacji programu będzie zarządzanie bezpośrednie oraz zarządzanie pośrednie, w przypadku gdy zaistnieje konieczność połączenia finansowania unijnego z innymi źródłami finansowania lub gdy na potrzeby wykonania programu wymagane będzie utworzenie wspólnie zarządzanych struktur.

(15)  W celu osiągnięcia maksymalnej elastyczności w całym okresie realizacji programu i wygenerowania synergii między jego elementami składowymi realizacja każdego z celów szczegółowych może przebiegać za pośrednictwem wszystkich instrumentów dostępnych w ramach rozporządzenia finansowego. Stosowanym mechanizmem realizacji programu będzie zarządzanie bezpośrednie oraz zarządzanie pośrednie, w przypadku gdy zaistnieje konieczność połączenia finansowania unijnego z innymi źródłami finansowania lub gdy na potrzeby wykonania programu wymagane będzie utworzenie wspólnie zarządzanych struktur. W przypadkach zarządzania pośredniego Komisja zapewni utrzymanie i respektowanie norm jakości i bezpieczeństwa niezbędnych do bezpośredniego zarządzania programem.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Potencjał w zakresie obliczeń wielkiej skali i powiązanego przetwarzania danych, jakim dysponuje Unia, powinien umożliwić szersze wykorzystanie obliczeń wielkiej skali w przemyśle i, ogólniej, w obszarach interesu publicznego, aby wykorzystać niepowtarzalne szanse, jakie superkomputery stwarzają dla społeczeństwa w obszarach takich jak opieka zdrowotna, środowisko i bezpieczeństwo, jak również konkurencyjność przemysłu, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

(16)  Potencjał w zakresie obliczeń wielkiej skali i powiązanego przetwarzania i przechowywania danych, jakim dysponuje Unia, powinien umożliwić szersze wykorzystanie obliczeń wielkiej skali w przemyśle i, ogólniej, w obszarach interesu publicznego, aby wykorzystać niepowtarzalne szanse, jakie superkomputery stwarzają dla społeczeństwa w obszarach takich jak opieka zdrowotna, środowisko i bezpieczeństwo, jak również konkurencyjność przemysłu, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Unia musi nabyć światowej klasy superkomputery, zabezpieczyć swój system dostaw oraz udostępnić usługi na potrzeby symulacji, wizualizacji i tworzenia prototypów przy jednoczesnym dopilnowaniu, aby system HPC był zgodny z wartościami i zasadami Unii.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Poparcie dla interwencji Unii w tym obszarze wyraziły Rada60 i Parlament Europejski61. Ponadto w 2017 r. dziewięć państw członkowskich podpisało deklarację w sprawie EuroHPC62 – wielostronne porozumienie międzyrządowe, w którym zobowiązały się one do współpracy z Komisją przy budowie i wdrażaniu najnowocześniejszej infrastruktury HPC i systemów przetwarzania danych w Europie, które miałyby być dostępne w całej Unii dla społeczności naukowej oraz partnerów publicznych i prywatnych.

(17)  Poparcie dla interwencji Unii w tym obszarze wyraziły Rada60 i Parlament Europejski61. Ponadto w 2017 r. dziewięć państw członkowskich podpisało deklarację w sprawie EuroHPC62 – wielostronne porozumienie międzyrządowe, w którym zobowiązały się one do współpracy z Komisją przy budowie i wdrażaniu najnowocześniejszej infrastruktury HPC i systemów przetwarzania danych w Europie, które miałyby być dostępne w całej Unii dla społeczności naukowej oraz partnerów publicznych i prywatnych, a także wzmacniałyby unijną wartość dodaną.

__________________

__________________

60

60

61

61

62

62

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Jeżeli chodzi o realizację celu szczegółowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, za najwłaściwszy mechanizm realizacji uznano wspólne przedsięwzięcie, które powinno w szczególności koordynować krajowe i unijne strategie i inwestycje w odniesieniu do infrastruktury na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz działalności badawczo-rozwojowej, łączyć zasoby finansowe pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych oraz chronić gospodarcze i strategiczne interesy Unii63. Ponadto ośrodki kompetencji HPC w państwach członkowskich będą świadczyć usługi z zakresu obliczeń wielkiej skali na rzecz przemysłu, środowiska akademickiego i administracji publicznych.

(18)  Jeżeli chodzi o realizację celu szczegółowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, za najwłaściwszy mechanizm realizacji uznano wspólne przedsięwzięcie, które powinno w szczególności koordynować krajowe i unijne strategie i inwestycje w odniesieniu do infrastruktury na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz działalności badawczo-rozwojowej, łączyć zasoby finansowe pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych oraz chronić gospodarcze i strategiczne interesy Unii63. Ponadto ośrodki kompetencji HPC w państwach członkowskich będą świadczyć usługi z zakresu obliczeń wielkiej skali na rzecz przemysłu, w tym MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, środowiska akademickiego i administracji publicznych z siedzibą w Unii.

__________________

__________________

63 Ocena skutków towarzysząca dokumentowi „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Ocena skutków towarzysząca dokumentowi „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Rozwijanie zdolności w zakresie sztucznej inteligencji stanowi kluczowy czynnik wspierający proces transformacji cyfrowej sektora publicznego i gospodarki. Coraz więcej autonomicznych robotów znajduje zastosowanie w fabrykach, operacjach głębinowych, domach, miastach i szpitalach. Komercyjne platformy wykorzystujące sztuczną inteligencję przeszły od fazy testów do etapu praktycznych zastosowań w obszarze opieki zdrowotnej i środowiska; wszyscy najwięksi producenci samochodów opracowują samochody autonomiczne, a techniki uczenia się maszyn stanowią nieodłączny aspekt wszystkich głównych platform internetowych i zastosowań wykorzystujących duże zbiory danych.

(19)  Rozwijanie zdolności w zakresie sztucznej inteligencji stanowi kluczowy czynnik wspierający proces transformacji cyfrowej sektora publicznego i gospodarki. Coraz więcej autonomicznych robotów znajduje zastosowanie w fabrykach, operacjach głębinowych, domach, miastach i szpitalach. Komercyjne platformy wykorzystujące sztuczną inteligencję przeszły od fazy testów do etapu praktycznych zastosowań w obszarze opieki zdrowotnej i środowiska; wszyscy najwięksi producenci samochodów opracowują samochody autonomiczne, a techniki uczenia się maszyn stanowią nieodłączny aspekt wszystkich głównych platform internetowych i zastosowań wykorzystujących duże zbiory danych. Aby stworzyć najlepsze warunki ramowe dla tych nowych technologii w Europie, Unia musi dodać zasadę innowacyjności do procesu kształtowania polityki.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu Parlament Europejski wskazał na wpływ barier językowych na przemysł i jego cyfryzację. W tym kontekście zasadnicze znaczenie dla zachowania różnorodności językowej, zapewnienia włączenia społecznego i umożliwienia komunikacji między człowiekiem a człowiekiem oraz między człowiekiem a maszyną ma opracowanie technologii językowych na dużą skalę opartych na sztucznej inteligencji, takich jak tłumaczenie maszynowe, rozpoznawanie mowy, analiza dużych zbiorów danych tekstowych, a także systemów dialogu i odpowiedzi na pytania.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19b)  Coraz szybszy rozwój samouczących się robotów i sztucznej inteligencji oraz ich zdolność do pomnażania wiedzy i uczenia się treści w ciągu kilku sekund utrudniają przewidywanie jakiegokolwiek etapu ich rozwoju do chwili zakończenia programu w 2027 r. W związku z tym Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na ten szybki rozwój cyfrowy oraz, w stosownych przypadkach, szybko dostosować cele programu prac.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19c)  W świetle rosnącego zapotrzebowania przemysłu europejskiego na rozwiązania z zakresu robotyki opartej na sztucznej inteligencji oraz znaczenia, jakie ma zapobieżenie powstaniu znacznej luki inwestycyjnej w tej dziedzinie, cele programu dotyczące sztucznej inteligencji powinny obejmować robotykę wykorzystującą sztuczną inteligencję.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19d)  Produkty i usługi oparte na sztucznej inteligencji powinny być przyjazne dla użytkownika, domyślnie spełniać wymogi przepisów prawa oraz zapewniać konsumentom większy wybór i więcej informacji, w szczególności na temat jakości produktów i usług.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Dostępność dużych zbiorów danych oraz zaplecza testowego i doświadczalnego ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji.

(20)  Dostępność dużych zbiorów danych oraz zaplecza testowego i doświadczalnego, gwarantujących pewność na rynku wewnętrznym w przypadku stosowania sztucznej inteligencji, oraz dostęp do eksploracji danych, w tym tekstowych, mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji, w tym technologii językowych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  W dniu 25 kwietnia 2018 r. Komisja zobowiązała się do zaproponowania europejskiego podejścia obejmującego opracowanie projektu wytycznych dotyczących sztucznej inteligencji we współpracy z zainteresowanymi stronami w ramach sojuszu na rzecz sztucznej inteligencji, grupy ekspertów ds. sztucznej inteligencji, w celu rozwoju w Europie zastosowań i przedsiębiorstw opierających się na sztucznej inteligencji.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu64 Parlament Europejski podkreślił znaczenie wspólnego europejskiego podejścia do cyberbezpieczeństwa, uznając potrzebę podnoszenia świadomości, i uznał konieczność zapewnienia cyberodporności za podstawowy obowiązek liderów biznesu, a także krajowych i europejskich decydentów zajmujących się polityką przemysłową i bezpieczeństwem.

(21)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu64 Parlament Europejski podkreślił znaczenie wspólnego europejskiego podejścia do cyberbezpieczeństwa, uznając potrzebę podnoszenia świadomości, i uznał konieczność zapewnienia cyberodporności za podstawowy obowiązek liderów biznesu, a także krajowych i europejskich decydentów zajmujących się polityką przemysłową i bezpieczeństwem, odnosząc się w podobnym tonie do uwzględniania bezpieczeństwa i ochrony prywatności już na etapie projektowania i jako opcji domyślnej.

__________________

__________________

64 Dokument (sygn. A8-0183/2017) dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//PL

64 Dokument (sygn. A8-0183/2017) dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//PL

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Cyberbezpieczeństwo jest wyzwaniem dla całej Unii, któremu nie da się już sprostać za pomocą fragmentarycznych inicjatyw krajowych. Potencjał Europy w zakresie cyberbezpieczeństwa należy wzmocnić, aby zapewnić jej niezbędną zdolność do ochrony swoich obywateli i przedsiębiorstw przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. Ponadto konsumentów należy chronić, gdy korzystają z produktów łączących się z internetem, które podatne są na ataki hakerskie i mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. Cel ten należy osiągnąć we współpracy z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym poprzez opracowywanie projektów wzmacniających europejski potencjał w zakresie cyberbezpieczeństwa i gwarantujących wdrożenie na szeroką skalę najnowszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce oraz zapewnienie koordynacji między tymi projektami, jak również poprzez gromadzenie kompetencji w tej dziedzinie w celu zapewnienia masy krytycznej i doskonałości.

(22)  Cyberbezpieczeństwo jest wyzwaniem dla całej Unii, któremu nie da się już sprostać za pomocą fragmentarycznych inicjatyw krajowych. Potencjał Europy w zakresie cyberbezpieczeństwa należy wzmocnić, aby zapewnić jej niezbędną zdolność do ochrony obywateli, organów administracji publicznej i przedsiębiorstw przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. Ponadto konsumentów należy chronić, gdy korzystają z produktów łączących się z internetem, które podatne są na ataki hakerskie i mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. Cel ten należy osiągnąć we współpracy z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym poprzez opracowywanie projektów wzmacniających europejski potencjał w zakresie cyberbezpieczeństwa i gwarantujących wdrożenie na szeroką skalę najnowszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce oraz zapewnienie koordynacji między tymi projektami, jak również poprzez gromadzenie kompetencji w tej dziedzinie w celu zapewnienia masy krytycznej i doskonałości.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  We wrześniu 2017 r. Komisja przedstawiła pakiet inicjatyw65 definiujących kompleksowe unijne podejście do cyberbezpieczeństwa, mających na celu zwiększenie zdolności Europy do skutecznego reagowania na cyberataki i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa oraz podnoszenia potencjału technologicznego i przemysłowego w tej dziedzinie.

(23)  We wrześniu 2017 r. Komisja przedstawiła pakiet inicjatyw65 definiujących kompleksowe unijne podejście do cyberbezpieczeństwa, mających na celu zwiększenie zdolności Europy do skutecznego reagowania na cyberataki i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, zwiększenia cyberodporności oraz podnoszenia potencjału technologicznego i przemysłowego w tej dziedzinie.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa powinny co do zasady obejmować standardy bezpieczeństwa i ochrony jako podstawowe parametry projektowe zgodnie z najnowocześniejszymi dostępnymi technologiami, a także zgodnie z zasadą uwzględniania bezpieczeństwa na etapie projektowania i zasadą bezpieczeństwa jako opcji domyślnej.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Zaufanie jest warunkiem koniecznym funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego. Technologie z zakresu cyberbezpieczeństwa, takie jak tożsamości cyfrowe, kryptografia czy wykrywanie włamań, oraz ich zastosowanie w dziedzinach takich jak finanse, przemysł 4.0, energia, transport, opieka zdrowotna lub administracja elektroniczna mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa i zaufania obywateli, administracji publicznych i przedsiębiorstw w związku z ich obecnością w internecie oraz realizowanymi przez nich transakcjami internetowymi.

(24)  Zaufanie jest warunkiem koniecznym funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego. Technologie z zakresu cyberbezpieczeństwa, takie jak technologia rozproszonego rejestru, tożsamości cyfrowe, kryptografia, szyfrowanie czy wykrywanie włamań, oraz ich zastosowanie w dziedzinach takich jak finanse, przemysł 4.0, logistyka, energia, transport, turystyka, opieka zdrowotna lub administracja elektroniczna mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa, przejrzystości działania i zaufania obywateli, administracji publicznych i przedsiębiorstw w związku z ich obecnością w internecie, w tym na platformach 5G, oraz realizowanymi przez nich transakcjami internetowymi.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Rada Europejska w swoich konkluzjach z dnia 19 października 2017 r. podkreśliła, że do pomyślnego stworzenia cyfrowej Europy Unia potrzebuje w szczególności rynków pracy, systemów szkoleń i kształcenia, które są dostosowane do potrzeb ery cyfrowej, oraz że istnieje potrzeba inwestowania w umiejętności cyfrowe, aby wzmocnić pozycję wszystkich obywateli Unii i zapewnić im kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w epoce cyfrowej.

(25)  Rada Europejska w swoich konkluzjach z dnia 19 października 2017 r. podkreśliła, że do pomyślnego stworzenia cyfrowej Europy Unia potrzebuje w szczególności rynków pracy, systemów szkoleń i kształcenia, które są dostosowane do potrzeb ery cyfrowej, oraz że istnieje potrzeba inwestowania w rozwijanie umiejętności cyfrowych i udoskonalanie kultury informatycznej, aby wzmocnić pozycję wszystkich obywateli Unii i zapewnić im kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w epoce cyfrowej dzięki zintegrowanemu podejściu.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Mając na uwadze potrzebę całościowego podejścia, w programie należy również uwzględnić takie obszary jak włączenie społeczne, kwalifikacje, szkolenia i specjalizacja, które oprócz zaawansowanych umiejętności cyfrowych mają decydujące znaczenie dla tworzenia wartości dodanej w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu67 Parlament Europejski stwierdził, że kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie stanowią podstawę spójności społecznej w społeczeństwie cyfrowym.

(27)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu67 Parlament Europejski stwierdził, że kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie stanowią podstawę spójności społecznej w społeczeństwie cyfrowym. Ponadto wystąpił o włączanie perspektywy płci do wszystkich inicjatyw cyfrowych, podkreślając potrzebę zajęcia się poważnymi różnicami w traktowaniu kobiet i mężczyzn w sektorze ICT, ponieważ jest to niezbędne dla zapewnienia długoterminowego wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie.

__________________

__________________

67 Dokument (sygn. A8-0183/2017) dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//PL

67 Dokument (sygn. A8-0183/2017) dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//PL

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  W rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w epoce cyfrowej Parlament Europejski podkreślił potrzebę gromadzenia segregowanych według kryterium płci danych dotyczących wykorzystania ICT oraz opracowania celów, wskaźników i poziomów referencyjnych z myślą o śledzeniu postępów w rozszerzaniu dostępu kobiet do ICT oraz promowania najlepszych praktyk w tym zakresie wśród przedsiębiorstw.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27b)  W rezolucji z dnia 21 grudnia 2015 r. „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” Parlament Europejski w pełni poparł kulturę przedsiębiorczości cyfrowej wśród kobiet, podobnie jak integrację i udział kobiet w społeczeństwie informacyjnymi, oraz zachęcał do ich rozwijania.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Zaawansowane technologie cyfrowe wspierane w ramach niniejszego programu, takie jak obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja, są już na tyle dojrzałe, że etap badań można w ich przypadku uznać za ukończony i może nastąpić przejście do fazy ich wdrożenia i ekspansji w skali całej Unii. Wdrożenie tych technologii wymaga reakcji Unii – podobnie jak kwestia związanych z nimi umiejętności. Możliwości szkoleniowe w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych należy rozwijać, zwiększać i udostępniać w całej UE. Ich brak mógłby zakłócić sprawne wdrażanie zaawansowanych technologii cyfrowych i osłabić ogólną konkurencyjność unijnej gospodarki. Działania wspierane w ramach niniejszego programu stanowią uzupełnienie działań wspieranych przez EFS, EFRR i program „Horyzont Europa”.

(28)  Zaawansowane technologie cyfrowe wspierane w ramach niniejszego programu, takie jak obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo, przetwarzanie w chmurze, ochrona danych, zarządzanie informacjami i sztuczna inteligencja, są już na tyle dojrzałe, że etap badań można w ich przypadku uznać za ukończony i może nastąpić przejście do fazy ich wdrożenia i ekspansji w skali całej Unii. Wdrożenie tych technologii wymaga reakcji Unii – podobnie jak kwestia związanych z nimi umiejętności. Możliwości kształcenia i szkolenia w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych należy rozwijać, zwiększać i udostępniać w całej UE. Ich brak mógłby zakłócić sprawne wdrażanie zaawansowanych technologii cyfrowych i osłabić ogólną konkurencyjność unijnej gospodarki. Działania wspierane w ramach niniejszego programu stanowią uzupełnienie działań wspieranych przez EFS, EFRR, program Erasmus i program „Horyzont Europa”.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Unowocześnienie administracji publicznej i usług publicznych za pomocą narzędzi cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia obciążeń administracyjnych spoczywających na przedsiębiorstwach i ogóle obywateli dzięki uczynieniu ich kontaktów z organami publicznymi szybszymi, dogodniejszymi i mniej kosztownymi, jak również odgrywa istotną rolę w podnoszeniu efektywności i jakości usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Ponieważ szereg usług świadczonych w interesie publicznymi ma już wymiar unijny, wsparcie ich wdrażania i uruchamiania na poziomie Unii powinno zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość czerpania korzyści z dostępu do wysokiej jakości usług cyfrowych w całej Europie.

(29)  Unowocześnienie administracji publicznej i usług publicznych za pomocą narzędzi cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia obciążeń administracyjnych spoczywających na obywatelach i na przemyśle dzięki uczynieniu ich kontaktów z organami publicznymi szybszymi, dogodniejszymi i mniej kosztownymi, jak również odgrywa istotną rolę w podnoszeniu efektywności, przejrzystości i jakości usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw, a jednocześnie sprawia, że zwiększa się efektywność wydatków publicznych. Ponieważ szereg usług świadczonych w interesie publicznymi ma już wymiar unijny, wsparcie ich wdrażania i uruchamiania na poziomie Unii może zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość czerpania korzyści z dostępu do wysokiej jakości wielojęzycznych usług cyfrowych w całej Europie. Ważne jest również, by usługi te były dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Cyfryzacja może usprawnić i ułatwić wolny od barier dostęp dla wszystkich, w tym osób starszych, osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub osób niepełnosprawnych oraz osób mieszkających na obszarach oddalonych lub wiejskich.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Transformacja cyfrowa obszarów interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna68, mobilność, wymiar sprawiedliwości, monitoring Ziemi/środowiska, kształcenie i kultura, wymaga kontynuacji i rozbudowy infrastruktury usług cyfrowych, która umożliwia bezpieczną transgraniczną wymianę danych i sprzyja rozwojowi poszczególnych państw. Koordynacja tej infrastruktury w oparciu o niniejsze rozporządzenie w najskuteczniejszy sposób pozwala stworzyć warunki sprzyjające wykorzystaniu zaistniałych synergii.

(30)  Transformacja cyfrowa obszarów interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna68, mobilność, wymiar sprawiedliwości, monitoring Ziemi/środowiska, bezpieczeństwo, redukcja emisji dwutlenku węgla, infrastruktura energetyczna, kształcenie, szkolenie i kultura, wymaga kontynuacji, modernizacji i rozbudowy infrastruktury usług cyfrowych, która umożliwia bezpieczną transgraniczną i wielojęzyczną wymianę danych oraz informacji i sprzyja rozwojowi poszczególnych państw. Koordynacja tej infrastruktury w oparciu o niniejsze rozporządzenie w najskuteczniejszy sposób pozwala stworzyć warunki sprzyjające wykorzystaniu zaistniałych synergii i zapewnieniu komplementarności. Transformacja cyfrowa powinna jednak uwzględniać fakt, że niektórzy obywatele nie biorą w niej udziału – z różnych powodów – i należy wspierać sieci, aby nadal informować tych obywateli, pomagając im zachować pełne prawa i uczestniczyć w wypełnianiu wszystkich obowiązków społecznych i obywatelskich.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a)  Transformacja cyfrowa w tym sektorze musi zatem w każdych okolicznościach umożliwiać obywatelom Unii dostęp do ich danych osobowych, korzystanie z nich i zarządzanie nimi w bezpieczny sposób w wymiarze transgranicznym, niezależnie od miejsca, w którym sami przebywają, i od miejsca, w którym znajdują się dane.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30b)  Wdrażanie zaawansowanych technologii w obszarach interesu publicznego, takich jak edukacja, i dostęp do nich również wymagają szkolenia w zakresie umiejętności niezbędnych do korzystania z tych technologii. Dlatego też cele określone w celu szczegółowym nr 8 powinny również obejmować programy szkoleniowe dla osób, które będą korzystać z zaawansowanych technologii.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Modernizacja europejskich administracji publicznych stanowi jeden z zasadniczych priorytetów w dążeniu do udanego wdrożenia strategii jednolitego rynku cyfrowego. W śródokresowej ocenie tej strategii podkreślono potrzebę intensyfikacji transformacji administracji publicznych oraz konieczność zapewnienia obywatelom łatwego, zaufanego bezproblemowego dostępu do usług publicznych.

(32)  Modernizacja europejskich administracji publicznych stanowi jeden z zasadniczych priorytetów w dążeniu do udanego wdrożenia strategii jednolitego rynku cyfrowego. W śródokresowej ocenie tej strategii podkreślono potrzebę intensyfikacji transformacji administracji publicznych oraz konieczność zapewnienia obywatelom łatwego, zaufanego, bezpiecznego, bezproblemowego i integracyjnego dostępu do usług publicznych.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Z rocznej analizy wzrostu gospodarczego opublikowanej przez Komisję w 201769 wynika, że jakość europejskich administracji publicznych ma bezpośredni wpływ na otoczenie gospodarcze i w związku z tym ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania produktywności, konkurencyjności, współpracy gospodarczej, wzrostu gospodarczego zatrudnienia. Wydajna i przejrzysta administracja publiczna oraz skuteczny system wymiaru sprawiedliwości są w szczególności niezbędne, by wspierać wzrost gospodarczy i zapewniać przedsiębiorstwom oraz obywatelom usługi wysokiej jakości.

(33)  Z rocznej analizy wzrostu gospodarczego opublikowanej przez Komisję w 2017 r.69 wynika, że jakość europejskich administracji publicznych ma bezpośredni wpływ na otoczenie gospodarcze i w związku z tym ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania produktywności, konkurencyjności, współpracy gospodarczej, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i wysokiej jakości pracy. Wydajna i przejrzysta administracja publiczna oraz skuteczny system wymiaru sprawiedliwości są w szczególności niezbędne, by wspierać wzrost gospodarczy i zapewniać przedsiębiorstwom oraz obywatelom usługi wysokiej jakości.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final.

69 COM(2016) 725 final.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Interoperacyjność europejskich usług użyteczności publicznej dotyczy wszystkich szczebli administracji: unijnego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Interoperacyjność, oprócz eliminowania barier dla funkcjonowania jednolitego rynku, ułatwia udaną realizację polityki i oferuje duże możliwości unikania transgranicznych barier elektronicznych, przyczyniając się dodatkowo do tworzenia nowych wspólnych usług publicznych na szczeblu Unii lub do konsolidacji procesu ich rozwijania. W celu wyeliminowania rozdrobnienia europejskich usług, wsparcia podstawowych wolności oraz wzajemnego uznawania rozwiązań na poziomie operacyjnym w UE należy propagować całościowe, międzysektorowe podejście do interoperacyjności w sposób, który jest najskuteczniejszy i w największym stopniu uwzględnia potrzeby użytkowników końcowych. Oznacza to, że interoperacyjność należy rozumieć w szerokim sensie, jako zjawisko łączące w sobie różnorodne aspekty, od technicznego po prawny, i obejmujące elementy polityki w danej dziedzinie. W związku z tym zakres działań wykraczałby poza standardowy cykl życia rozwiązań i obejmowałby wszystkie aspekty interwencji, które pozwalają spełnić konieczne warunki ramowe trwałej interoperacyjności w warunkach codziennej eksploatacji.

(34)  Interoperacyjność europejskich usług użyteczności publicznej dotyczy wszystkich szczebli administracji: unijnego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Interoperacyjność, oprócz eliminowania barier dla funkcjonowania jednolitego rynku, ułatwia współpracę transgraniczną, ujednolicenie wspólnych standardów, udaną realizację polityki i oferuje duże możliwości unikania transgranicznych barier elektronicznych i językowych oraz ograniczania biurokracji, przyczyniając się dodatkowo do tworzenia nowych wspólnych usług publicznych na szczeblu Unii lub do konsolidacji procesu ich rozwijania, a także do unikania niepotrzebnego podwójnego przechowywania danych. W celu wyeliminowania rozdrobnienia europejskich usług, wsparcia podstawowych wolności oraz wzajemnego uznawania rozwiązań na poziomie operacyjnym w UE należy propagować całościowe, neutralne pod względem technologicznym, międzysektorowe podejście do interoperacyjności w sposób, który jest najskuteczniejszy, w największym stopniu uwzględnia potrzeby użytkowników końcowych oraz zapewnia wysoki poziom ochrony danych. Oznacza to, że interoperacyjność należy rozumieć w szerokim sensie, jako zjawisko łączące w sobie różnorodne aspekty, od technicznego po prawny, i obejmujące elementy polityki w danej dziedzinie. W związku z tym zakres działań wykraczałby poza standardowy cykl życia rozwiązań i obejmowałby wszystkie aspekty interwencji, które pozwalają spełnić konieczne warunki ramowe trwałej interoperacyjności w warunkach codziennej eksploatacji.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  W dniu 6 października 2017 r. w Tallinie ministrowie UE oświadczyli, że europejska strategia cyfrowa powinna bazować na współpracy i interoperacyjności, w tym na stosowaniu polityki otwartych licencji i standardów otwartych. Program powinien zatem wspierać rozwiązania w zakresie otwartego oprogramowania, aby umożliwić ponowne wykorzystywanie, zwiększyć zaufanie i zapewnić przejrzystość. Będzie to miało pozytywny wpływ na zrównoważony charakter finansowanych projektów.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  W kwietniu 2016 r. Komisja przyjęła inicjatywę w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu, aby zapewnić, by „każdy sektor przemysłu w Europie, niezależnie od gałęzi, lokalizacji i wielkości, mógł w pełni korzystać z innowacji cyfrowych”71.

(37)  W kwietniu 2016 r. Komisja przyjęła inicjatywę w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu, aby zapewnić, by „każdy sektor przemysłu w Europie, niezależnie od gałęzi, lokalizacji i wielkości, mógł w pełni korzystać z innowacji cyfrowych”. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

__________________

 

71

 

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Osiągnięcie stawianych celów może wymagać wykorzystania potencjału technologii uzupełniających w dziedzinie rozwiązań sieciowych i obliczeniowych, jak stwierdzono w komunikacie pt. „Cyfryzacja europejskiego przemysłu”73, w którym „dostępność światowej klasy sieci i infrastruktury przetwarzania w chmurze” uznano za kluczowy aspekt cyfryzacji przemysłu.

(39)  Osiągnięcie stawianych celów może wymagać wykorzystania potencjału technologii uzupełniających w dziedzinie rozwiązań sieciowych i obliczeniowych, jak stwierdzono w komunikacie pt. „Cyfryzacja europejskiego przemysłu”73, w którym „dostępność światowej klasy sieci i infrastruktury przetwarzania w chmurze” uznano za kluczowy komponent cyfryzacji przemysłu.

__________________

__________________

73 COM (2016) 180 final: Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego.

73 COM (2016) 180 final: Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które obowiązuje od maja 2018 r. – dzięki wprowadzaniu pojedynczego zbioru przepisów bezpośrednio stosowanych w ramach porządku prawnego państw członkowskich – zagwarantuje swobodny przepływ danych osobowych między państwami członkowskimi i przyczyni się do zwiększenia zaufania i bezpieczeństwa osób fizycznych, co stanowi dwa niezbędne elementy rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowego. Działania podejmowane w ramach niniejszego programu, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, powinny zatem wspierać stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, np. w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii blockchain.

(40)  Rozporządzenie (UE) 2016/679 – dzięki wprowadzaniu pojedynczego zbioru przepisów bezpośrednio stosowanych w ramach porządku prawnego państw członkowskich – gwarantuje swobodny przepływ danych osobowych między państwami członkowskimi i przyczynia się do zwiększenia zaufania i bezpieczeństwa osób fizycznych, co stanowi dwa niezbędne elementy rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowego. Wszystkie działania podejmowane w ramach niniejszego programu, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, powinny być zatem w pełni zgodne z tym rozporządzeniem. Powinny one w szczególności wspierać rozwój technologii cyfrowych zgodnych z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania, która jest wiążąca na mocy wspomnianego rozporządzenia w zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczy danych pochodzących z łączności elektronicznej, przy czym odpowiednio uwzględnia się przepisy dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a. Działania takie w szczególności powinny wspierać rozwój technologii cyfrowych zgodnych z wymogami dotyczącymi uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania, które są wiążące na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

_________________

 

1a Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Program należy realizować z pełnym poszanowaniem międzynarodowych i unijnych ram dotyczących ochrony i egzekwowania własności intelektualnej. Skuteczna ochrona własności intelektualnej odgrywa kluczową rolę w innowacji, a zatem jest niezbędna do skutecznej realizacji programu.

(41)  Program należy realizować z pełnym poszanowaniem międzynarodowych i unijnych ram dotyczących ochrony i egzekwowania własności intelektualnej. Skuteczna ochrona własności intelektualnej odgrywa kluczową rolę w innowacji i zachowaniu europejskiej wartości dodanej, a zatem jest niezbędna do skutecznej realizacji programu.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Organy realizujące niniejszy program powinny przestrzegać przepisów mających zastosowanie do instytucji Unii oraz przepisów krajowych dotyczących postępowania z informacjami, w szczególności ze szczególnie chronionymi informacjami jawnymi i informacjami niejawnymi UE.

(42)  W zakresie, w jakim organy realizujące niniejszy program posługują się szczególnie chronionymi informacjami jawnymi lub informacjami niejawnymi UE, powinny one przestrzegać stosownych przepisów ustanowionych w aktach prawnych Unii lub w ustawodawstwie krajowym dotyczących postępowania z informacjami, stosownie do przypadku.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Uznając znaczenie walki ze zmianą klimatu zgodnie z podjętym przez Unię zobowiązaniem do wdrożenia porozumienia paryskiego i do realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ, niniejszy program przyczyni się do uwzględniania działań w dziedzinie klimatu w głównym nurcie polityki oraz służyć będzie realizacji założenia, zgodnie z którym 25 % wydatków z budżetu UE powinno wspierać realizację celów w zakresie klimatu74. Odpowiednie działania zostaną wskazane na etapie opracowywania i realizacji programu i podlegać będą ponownej ocenie w ramach odnośnych ocen i przeglądów.

(43)  Uznając znaczenie walki ze zmianą klimatu zgodnie z podjętymi przez Unię zobowiązaniami do wdrożenia porozumienia paryskiego i do realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ, niniejszy program przyczyni się do uwzględniania działań w dziedzinie klimatu w głównym nurcie polityki oraz przysłuży się realizacji założenia, zgodnie z którym 25 % wydatków z budżetu UE powinno wspierać realizację celów w zakresie klimatu74. Odpowiednie działania powinny zostać wskazane na etapie opracowywania i realizacji programu i podlegać będą ponownej ocenie w ramach odnośnych ocen i przeglądów w celu zapewnienia pełnej zgodności z tymi zobowiązaniami.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjęcia programów prac, aby umożliwić osiągnięcie celów programu zgodnie z priorytetami Unii i państw członkowskich przy jednoczesnym zapewnieniu spójności, przejrzystości i ciągłości wspólnych działań podejmowanych przez Unię i państwa członkowskie. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201175 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

skreśla się

__________________

 

75 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13)

 

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  Programy prac powinny być co do zasady przyjmowane jako wieloletnie programy prac, zwykle co dwa lata, lub jako roczne programy prac, gdy uzasadniają to potrzeby związane z realizacją programu. Rodzaje finansowania i metody realizacji programu przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy wybierać ze względu na ich potencjał osiągania szczegółowych celów działań i możliwość generowania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążeń administracyjnych oraz przewidywanego ryzyka niezgodności z przepisami. Należy zatem rozważyć stosowanie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i kosztów jednostkowych, jak również finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

(45)  Należy przyjąć programy prac, aby umożliwić osiągnięcie celów programu zgodnie z priorytetami Unii i państw członkowskich przy jednoczesnym zapewnieniu spójności, przejrzystości i ciągłości wspólnych działań podejmowanych przez Unię i państwa członkowskie. Programy prac powinny być co do zasady przyjmowane co dwa lata, lub co roku, gdy uzasadniają to potrzeby związane z realizacją programu. Rodzaje finansowania i metody realizacji programu przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy wybierać ze względu na ich potencjał osiągania szczegółowych celów działań i możliwość generowania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążeń administracyjnych oraz przewidywanego ryzyka niezgodności z przepisami. Należy zatem rozważyć stosowanie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i kosztów jednostkowych, jak również finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załącznika II w celu przeglądu lub uzupełnienia wskaźników. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(46)  Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników I i II w celu przeglądu lub uzupełnienia wskaźników. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a)  Aby zapewnić, utrzymać i rozwijać długoterminowe finansowanie programu „Cyfrowa Europa” konieczne są jasne, wspólne unijne przepisy, które będą ukierunkowane na przyszłość i będą sprzyjały konkurencji, w celu pobudzania inwestycji i innowacji oraz zachowania przystępności.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Niniejsze rozporządzenie zredagowano z poszanowaniem praw podstawowych i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności praw i zasad, o których mowa w art. [8], [11], [16], [21], [35], [38] i [47], dotyczących ochrony danych osobowych, wolności wypowiedzi i informacji, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu dyskryminacji, ochrony zdrowia, ochrony konsumentów oraz prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu. Państwa członkowskie muszą stosować niniejsze rozporządzenie w sposób spójny z tymi prawami i zasadami.

(47)  Działania objęte zakresem programu powinny być prowadzone z poszanowaniem praw podstawowych i zasad ustanowionych zwłaszcza w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności praw i zasad, o których mowa w art. [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] i [47], dotyczących ochrony danych osobowych, wolności wypowiedzi i informacji, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu dyskryminacji, różnorodności językowej i prawa do porozumiewania się w którymkolwiek z języków UE, ochrony zdrowia, ochrony konsumentów oraz prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu. Działania takie powinny być zgodne z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi, w tym z prawem międzynarodowym oraz z odpowiednimi decyzjami Komisji, jak również z zasadami etyki, włącznie z unikaniem naruszeń rzetelności badawczej.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(47a)  W kwietniu 2018 r. Komisja zobowiązała się1a do stworzenia ram dla zainteresowanych stron i ekspertów w celu opracowania we współpracy z Europejską Grupą do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach projektu wytycznych dotyczących sztucznej inteligencji; Komisja będzie wspierać krajowe i unijne organizacje konsumenckie i organy nadzorujące ochronę danych w pogłębianiu znajomości aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję, przy udziale Europejskiej Grupy Konsultacyjnej ds. Konsumentów oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych.

 

__________________

 

1a Komunikat z dnia 25 kwietnia 2018 r. pt. „Sztuczna inteligencja dla Europy”, COM(2018)0237 final, dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_PL.pdf

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, która przewiduje realizację programów w drodze decyzji podjętej na podstawie tego porozumienia. W niniejszym rozporządzeniu należy zawrzeć przepis szczegółowy przewidujący przyznanie odpowiedzialnemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jak również Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu praw i dostępu, które są im niezbędne do pełnego wykonywania ich odnośnych kompetencji.

skreśla się

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia program „Cyfrowa Europa” („program”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia program „Cyfrowa Europa” („program”), który będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „centrum innowacji cyfrowych” oznacza podmiot prawny wyznaczony lub wybrany w otwartej i konkurencyjnej procedurze w celu realizacji zadań w ramach programu, w szczególności zapewniający dostęp do wiedzy technicznej i zaplecza doświadczalnego, takiego jak sprzęt i oprogramowanie, w celu umożliwienia cyfrowej transformacji przemysłu;

e)  „europejskie centrum innowacji cyfrowych” oznacza istniejący lub nowy podmiot prawny lub konsorcjum podmiotów prawnych wyznaczony lub wybrany w otwartej, przejrzystej i konkurencyjnej procedurze w celu realizacji zadań w ramach programu, w szczególności zapewniających dostęp do wiedzy technicznej i zaplecza doświadczalnego, takiego jak sprzęt i oprogramowanie, w celu umożliwienia cyfrowej transformacji przemysłu, jak również ułatwienia dostępu do finansowania. Europejskie centrum innowacji cyfrowych jest otwarte dla przedsiębiorstw niezależnie od ich formy i rozmiaru, w szczególności dla MŚP, przedsiębiorstw typu scale-up i administracji publicznych w całej Unii.

 

Europejskie centra innowacji cyfrowych działają jako punkty kompleksowej obsługi, gdzie przedsiębiorstwa – zwłaszcza MŚP, przedsiębiorstwa typu start-up i spółki o średniej kapitalizacji – mogą uzyskać pomoc w usprawnieniu działalności, procesów produkcyjnych, produktów i usług za pomocą technologii cyfrowej, co może zapewnić wartość dodaną. Centra tworzą zatem zdecentralizowaną sieć w całej Unii, oferującą przedsiębiorstwom wsparcie w celu zapewnienia, by umiejętności ich pracowników były dopasowane do fachowej wiedzy wymaganej do obsługi dostępnej technologii cyfrowej. Centra koordynują też działania z organizatorami kształcenia w celu wspierania szkoleń dla studentów oraz szkoleń w miejscu pracy dla pracowników;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  „umiejętność korzystania z mediów” oznacza umiejętności analityczne niezbędne do znalezienia własnej ścieżki pozwalającej zrozumieć świat cyfrowy;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  „partnerstwo europejskie” oznacza inicjatywę, w której ramach Unia wraz z partnerami prywatnymi lub publicznymi (takimi jak przemysł, organizacje badawcze, organy realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym bądź organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacje i organizacje MŚP) zobowiązuje się do wspólnego wspierania rozwoju i wdrażania innowacji cyfrowych oraz realizacji działań związanych z wdrażaniem technologii cyfrowych, w tym działań związanych z absorpcją rynkową, regulacyjną lub polityczną;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc)  „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „MŚP” oznaczają małe i średnie przedsiębiorstwa zdefiniowane w art. 2 załącznika do zaleceniu Komisji 2003/361/WE;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fd)  „konsorcjum” oznacza grupę współpracujących ze sobą przedsiębiorstw utworzoną w celu podjęcia działania w ramach programu;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program ma następujący cel ogólny: wspieranie procesu cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki i europejskiego społeczeństwa oraz zapewnienie płynących z niej korzyści obywatelom Unii i unijnym przedsiębiorstwom. Program:

1.  Program ma następujący cel ogólny: wspieranie i przyspieszanie procesu cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki i europejskiego przemysłu oraz społeczeństwa, a także zapewnienie płynących z niej korzyści obywatelom Unii, usługom publicznym w Unii i unijnym przedsiębiorstwom, jak również wzmocnienie strategicznej autonomii i spójności Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu konkurencyjności i zmniejszeniu przepaści cyfrowej. Program:

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewni szersze upowszechnienie i większą absorpcję tych technologii w obszarach interesu publicznego oraz w sektorze prywatnym;

b)  zapewnia szersze upowszechnienie i większą absorpcję tych technologii w sektorze prywatnym oraz obszarach interesu publicznego, wspierając ich transformację cyfrową i zapewniając dostęp do technologii cyfrowych;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wdrożenie, koordynacja na poziomie Unii i eksploatacja w Unii zintegrowanej światowej klasy infrastruktury w zakresie obliczeń superkomputerowych w eksaskali77 i przetwarzania danych, która musi być dostępna na zasadach niekomercyjnych dla użytkowników publicznych i prywatnych oraz do celów badań naukowych finansowanych ze środków publicznych;

a)  wdrożenie, koordynacja na poziomie Unii i eksploatacja w Unii interoperacyjnej światowej klasy infrastruktury w zakresie obliczeń superkomputerowych w eksaskali77 i przetwarzania danych, która musi być dostępna dla użytkowników publicznych i prywatnych oraz do celów badań naukowych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych;

__________________

__________________

77 Miliardy miliardów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

77 Miliardy miliardów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wdrożenie gotowej do wykorzystania technologii / technologii operacyjnej będącej wynikiem badań naukowych i innowacji w celu stworzenia zintegrowanego unijnego ekosystemu obliczeń wielkiej skali, obejmującego wszystkie segmenty naukowego i przemysłowego łańcucha wartości, w tym sprzęt, oprogramowanie, zastosowania, usługi, wzajemne połączenia i umiejętności cyfrowe;

b)  wdrożenie gotowej do wykorzystania technologii / technologii operacyjnej będącej wynikiem badań naukowych i innowacji w celu stworzenia zintegrowanego unijnego ekosystemu obliczeń wielkiej skali, obejmującego wszystkie segmenty naukowego i przemysłowego łańcucha wartości, w tym sprzęt, oprogramowanie, zastosowania, usługi, wzajemne połączenia i umiejętności cyfrowe, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wdrożenie i eksploatacja ponadeksaskalowej78 infrastruktury obliczeniowej, w tym integracja z kwantowymi technologiami obliczeniowymi i rozwój nowej infrastruktury naukowo-badawczej na potrzeby nauk obliczeniowych.

c)  wdrożenie i eksploatacja ponadeksaskalowej78 infrastruktury obliczeniowej, w tym integracja z kwantowymi technologiami obliczeniowymi i rozwój nowej infrastruktury naukowo-badawczej; zachęcanie do rozwijania w Unii sprzętu i oprogramowania koniecznego do takiego wdrożenia na potrzeby nauk obliczeniowych.

__________________

__________________

78 Moc obliczeniowa tysiąc razy większa niż w eksaskali.

78 Moc obliczeniowa tysiąc razy większa niż w eksaskali.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Działania w ramach celu szczegółowego nr 1 są realizowane głównie za pośrednictwem wspólnego przedsięwzięcia zaproponowanego przez Komisję i zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 25 czerwca 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) ... Parlamentu Europejskiego i Rady1a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali. 10594/18. Bruksela, 18 września 2018 r. (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/pl/pdf

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  budowa i wzmocnienie podstawowych zdolności w zakresie sztucznej inteligencji w Unii, w tym zasobów danych i bibliotek algorytmów, przy zachowaniu zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych;

a)  budowa i wzmocnienie podstawowych zdolności w zakresie sztucznej inteligencji w Unii, w tym zasobów danych i bibliotek algorytmów. Przy zachowaniu zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych, udostępniane rozwiązania i zasoby oparte na sztucznej inteligencji są zgodne z zasadami uwzględniania ochrony prywatności i bezpieczeństwa już na etapie projektowania oraz gwarantują, że człowiek pozostaje w centrum projektowania i wdrażania sztucznej inteligencji;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnienie dostępności tych zdolności dla wszystkich przedsiębiorstw i administracji publicznych;

b)  zapewnienie dostępności tych zdolności dla wszystkich przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, i administracji publicznych, w tym organizacji niekomercyjnych, instytucji badawczych i uniwersytetów;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  rozwijanie i wzmacnianie zastosowań przemysłowych i systemów produkcyjnych, ułatwienie integracji technologii w łańcuchach wartości, rozwój innowacyjnych modeli biznesowych oraz skrócenie czasu potrzebnego od momentu powstania innowacji do chwili wprowadzenia jej do produkcji, a także propagowanie wykorzystania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w obszarach interesu publicznego i w społeczeństwie;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działania w ramach celu szczegółowego „Sztuczna inteligencja” są realizowane wyłącznie w drodze zarządzania bezpośredniego przez Komisję lub agencję wykonawczą na podstawie analizy kosztów i korzyści.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działania prowadzone w ramach celu szczegółowego nr 2 realizuje się zgodnie z zasadami etycznymi i stosownymi przepisami krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi, w tym zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejską konwencją praw człowieka i protokołem do niej. Komisja, uwzględniając zalecenia grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji, określa warunki związane z kwestiami etycznymi w programach prac w ramach celu szczegółowego nr 2. W zaproszeniach lub umowach o udzielenie dotacji uwzględnia się stosowne warunki określone w programach prac. Oceny etycznej każdego projektu dokonuje się podczas oceny każdego działania. Działania, których nie można zaakceptować ze względów etycznych lub które nie spełniają warunków umownych, nie kwalifikują się do finansowania.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie, wraz z państwami członkowskimi, zamówień na zaawansowane systemy i narzędzia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz infrastrukturę danych, przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych;

a)  wspieranie, wraz z państwami członkowskimi, zamówień na zaawansowane systemy i narzędzia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz infrastrukturę danych, aby osiągnąć wysoki poziom wspólnego cyberbezpieczeństwa na szczeblu europejskim, przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych i z prawami podstawowymi oraz zagwarantowaniu autonomii strategicznej UE;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie optymalnego wykorzystania zgromadzonych w Europie wiedzy, zdolności i umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa;

b)  wspieranie optymalnego wykorzystania i zwiększenia zgromadzonych w Europie wiedzy, zdolności i umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także wymiana najlepszych praktyk i włączanie ich w główny nurt polityki;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnienie szerokiego wdrożenia najnowszych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce;

c)  zapewnienie szerokiego wdrożenia najnowszych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce, ze zwróceniem szczególnej uwagi na usługi publiczne i podstawowe podmioty gospodarcze, takie jak MŚP;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zwiększenie zdolności państw członkowskich i sektora prywatnego, aby pomóc im spełnić wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii79.

d)  zwiększenie zdolności państw członkowskich i sektora prywatnego, aby pomóc im spełnić wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii79, w tym przez działania mające na celu rozwijanie kultury cyberbezpieczeństwa w organizacjach.

__________________

__________________

79 Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1–30.

79 Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1–30.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zwiększenie odporności na cyberataki, zwiększenie świadomości ryzyka i wiedzy użytkowników, w szczególności usług publicznych, MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, na temat podstawowych procedur bezpieczeństwa, aby zapewnić przedsiębiorstwom podstawowy poziom bezpieczeństwa, taki jak pełne szyfrowanie transmisji danych i łączności oraz aktualizacje oprogramowania, oraz zachęcanie do stosowania zasad uwzględniania bezpieczeństwa na etapie projektowania oraz jako opcji domyślnej, znajomości podstawowych procesów dotyczących bezpieczeństwa, a także cyberhigieny.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działania w ramach celu szczegółowego nr 3 są realizowane przede wszystkim za pośrednictwem Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zgodnie z [rozporządzenie ..... Parlamentu Europejskiego i Rady1a].

 

__________________

 

1a Rozporządzenie ..... Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Interwencja finansowa Unii w ramach celu szczegółowego nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe” wspiera rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych w dziedzinach objętych wsparciem niniejszego programu, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia puli talentów w Europie i podnoszenia poziomu profesjonalizmu, zwłaszcza w odniesieniu do obliczeń wielkiej skali, analizy dużych zbiorów danych, cyberbezpieczeństwa, technologii rozproszonego rejestru, robotyki i sztucznej inteligencji. Interwencja finansowa służy realizacji następujących celów operacyjnych:

Interwencja finansowa Unii w ramach celu szczegółowego nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe” wspiera rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych w dziedzinach objętych wsparciem niniejszego programu, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia puli talentów w Unii, zmniejszania przepaści cyfrowej, podnoszenia poziomu profesjonalizmu w sposób wyważony pod względem płci, zwłaszcza w odniesieniu do obliczeń wielkiej skali, analizy dużych zbiorów danych, cyberbezpieczeństwa, technologii rozproszonego rejestru, robotyki, sztucznej inteligencji, przetwarzania w chmurze, systemów i sieci komunikacji oraz kompetencji w zakresie ochrony danych. Aby pobudzać i udoskonalać rynek pracy oraz specjalizację w technologiach i zastosowaniach cyfrowych, interwencja finansowa służy realizacji następujących celów operacyjnych:

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie opracowywania i realizacji długoterminowych szkoleń i kursów dla studentów, informatyków i pracowników;

a)  wspieranie opracowywania i realizacji długoterminowych kursów szkoleniowych wysokiej jakości, w tym kształcenia mieszanego, dla studentów, nauczycieli, szkoleniowców, informatyków, badaczy i pracowników, w tym urzędników służby cywilnej, we współpracy ze szkołami, uniwersytetami i ośrodkami badawczymi;

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie opracowywania i realizacji krótkoterminowych szkoleń i kursów dla przedsiębiorców, liderów drobnej przedsiębiorczości i pracowników;

b)  wspieranie opracowywania i realizacji krótkoterminowych szkoleń i kursów wysokiej jakości, w tym kształcenia mieszanego, dla przedsiębiorców, liderów drobnej przedsiębiorczości oraz przedsiębiorstw typu start-up i pracowników, w tym urzędników służby cywilnej i osób samozatrudnionych;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie szkoleń w miejscu pracy i staży dla studentów, młodych przedsiębiorców i absolwentów.

c)  wspieranie szkoleń wysokiej jakości w miejscu pracy, w tym kształcenia mieszanego i staży dla studentów, młodych przedsiębiorców i absolwentów.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działania w ramach celu szczegółowego nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe” są realizowane gównie w drodze zarządzania bezpośredniego przez Komisję Europejską. Europejskie centra innowacji cyfrowych mogą ułatwiać organizację szkoleń, doradzając przedsiębiorstwom i pełniąc funkcję łącznika z właściwymi centrami kompetencji w celu zapewnienia jak najszerszego zasięgu geograficznego w Unii.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Interwencja finansowa Unii w ramach celu szczegółowego nr 5 „Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność” służy realizacji następujących celów operacyjnych:

Interwencja finansowa Unii w ramach celu szczegółowego nr 5 „Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność” służy realizacji następujących celów operacyjnych, uzupełniających działania w zakresie infrastruktury cyfrowej podejmowane w tym celu, przy jednoczesnym zmniejszeniu przepaści cyfrowej:

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie możliwości wdrożenia i dostępu do najnowszych technologii cyfrowych, zwłaszcza obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, w sektorze publicznym i obszarach interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna i społeczna, edukacja, sądownictwo, transport, energetyka, środowisko oraz sektor kultury i sektor kreatywny;

a)  zapewnienie możliwości skutecznego wdrożenia oraz, w drodze szkolenia, umiejętności niezbędnych dla uzyskania dostępu do najnowszych technologii cyfrowych, zwłaszcza obliczeń wielkiej skali, technologii językowych, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, w sektorze publicznym i obszarach interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna i społeczna, edukacja, sądownictwo, transport i komunikacja, energetyka, środowisko oraz sektor kultury i sektor kreatywny, a także przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wdrożenie, eksploatacja i utrzymanie transeuropejskiej interoperacyjnej infrastruktury usług cyfrowych (w tym powiązanych usług) na zasadzie komplementarności z działaniami krajowymi i regionalnymi;

b)  wdrożenie, eksploatacja i utrzymanie najnowocześniejszej transeuropejskiej interoperacyjnej infrastruktury usług cyfrowych w całej Unii (w tym powiązanych usług) na zasadzie komplementarności z działaniami krajowymi i regionalnymi;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ułatwienie rozwoju, modernizacji i korzystania z rozwiązań i struktur przez europejskie administracje, europejski przemysł i obywateli Unii, w tym ponowne wykorzystywanie interoperacyjnych rozwiązań i struktur;

c)  ułatwienie rozwoju, modernizacji i korzystania z rozwiązań i struktur przez europejskie administracje, europejski przemysł i obywateli Unii, w tym otwarte oprogramowanie i ponowne wykorzystywanie interoperacyjnych rozwiązań i struktur;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zapewnienie administracjom publicznym możliwości testowania technologii cyfrowych oraz dostępu do projektów pilotażowych z zakresu tych technologii, w tym ich transgranicznego wykorzystania;

d)  zapewnienie administracjom publicznym możliwości testowania technologii cyfrowych oraz dostępu do projektów pilotażowych z zakresu tych technologii, a także możliwości zwiększania ich skali, w tym ich transgranicznego wykorzystania;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspieranie absorpcji przez unijny przemysł, a zwłaszcza MŚP, zaawansowanych technologii cyfrowych i powiązanych technologii, w tym w szczególności obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i przyszłych powstających technologii;

e)  wspieranie absorpcji przez unijny przemysł, a zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, zaawansowanych technologii cyfrowych i powiązanych technologii, w tym w szczególności obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, technologii rozproszonego rejestru, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, przetwarzania w chmurze oraz zarządzania informacjami i przyszłych powstających technologii;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wspieranie projektowania, testowania, uruchamiania i wdrażania interoperacyjnych rozwiązań cyfrowych na potrzeby usług publicznych na szczeblu UE świadczonych za pośrednictwem platformy skupiającej oparte na danych rozwiązania wielkokrotnego użytku, pobudzanie innowacji i tworzenie wspólnych ram w celu uwolnienia pełnego potencjału usług świadczonych przez administracje publiczne z korzyścią dla obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw;

f)  wspieranie projektowania, utrzymania, testowania, uruchamiania i wdrażania interoperacyjnych rozwiązań cyfrowych na potrzeby usług publicznych na szczeblu UE świadczonych za pośrednictwem platformy skupiającej oparte na danych rozwiązania wielokrotnego użytku, pobudzanie innowacji i tworzenie wspólnych ram w celu uwolnienia pełnego potencjału usług świadczonych przez administracje publiczne z korzyścią dla obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  zapewnienie stałej zdolności na poziomie Unii w celu monitorowania, analizowania i dostosowywania się do szybko zmieniających się cyfrowych tendencji, jak również zapewnienie wymiany najlepszych praktyk i włączania ich w główny nurt polityki;

g)  zapewnienie stałej zdolności na poziomie Unii w celu stymulowania rozwoju cyfrowego, a także monitorowania, analizowania i dostosowywania się do szybko zmieniających się cyfrowych tendencji, jak również zapewnienie wymiany najlepszych praktyk i włączania ich w główny nurt polityki oraz ułatwianie wzajemnej stymulacji między różnymi inicjatywami krajowymi, prowadzącej do rozwoju społeczeństwa cyfrowego dzięki stałej współpracy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi na szczeblu UE;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wspieranie współpracy zmierzającej do stworzenia europejskiego ekosystemu zaufanej infrastruktury na potrzeby usług i zastosowań z zakresu rozproszonego rejestru, w tym wspieranie interoperacyjności i standaryzacji oraz działanie na rzecz wdrażania zastosowań transgranicznych w UE;

h)  wspieranie współpracy zmierzającej do stworzenia europejskiego ekosystemu zaufanej infrastruktury na potrzeby m.in. usług i zastosowań z zakresu rozproszonego rejestru, w tym wspieranie interoperacyjności i standaryzacji oraz działanie na rzecz wdrażania zastosowań transgranicznych w UE zgodnie z zasadą uwzględnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności już na etapie projektowania, co gwarantuje ochronę i bezpieczeństwo konsumentów;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działania w ramach celu szczegółowego nr 5 „Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność” są realizowane gównie w drodze zarządzania bezpośredniego przez Komisję Europejską. Europejskie centra innowacji cyfrowych i centra kompetencji mogą występować w charakterze podmiotów ułatwiających.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 9 194 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 8 192 391 000 EUR w cenach z 2018 r. (9 194 000 000 EUR według cen bieżących).

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  do 2 698 240 000 EUR na cel szczegółowy nr 1 „Obliczenia wielkiej skali”;

a)  do 2 404 289 438 EUR w cenach z 2018 r. (2 698 240 000 EUR według cen bieżących) na cel szczegółowy nr 1 „Obliczenia wielkiej skali”;

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  do 2 498 369 000 EUR na cel szczegółowy nr 2 „Sztuczna inteligencja”;

b)  do 2 226 192 703 EUR w cenach z 2018 r. (2 498 369 000 EUR według cen bieżących) na cel szczegółowy nr 2 „Sztuczna inteligencja”;

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  do 1 998 696 000 EUR na cel szczegółowy nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie”;

c)  do 1 780 954 875 EUR w cenach z 2018 r. (1 998 696 000 EUR według cen bieżących) na cel szczegółowy nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie”;

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  do 699 543 000 EUR na cel szczegółowy nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe”;

d)  do 623 333 672 EUR w cenach z 2018 r. (699 543 000 EUR według cen bieżących) na cel szczegółowy nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe”;

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  do 1 299 152 000 EUR na cel szczegółowy nr 5 „Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność”;

e)  do 1 157 620 312 EUR w cenach z 2018 r. (1 299 152 000 EUR według cen bieżących) na cel szczegółowy nr 5 „Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność”.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) tego artykułu. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.

5.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) tego artykułu. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się w maksymalnym możliwym stopniu na rzecz danego państwa członkowskiego.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program jest otwarty dla:

skreśla się

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, którzy są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

1.  Program jest otwarty dla członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, którzy są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  państw przystępujących, państw kandydujących i potencjalnych kandydatów, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami ich udziału w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;

2.  pełne lub częściowe stowarzyszenie z programem państw trzecich, których nie wspomniano w pkt 1, odbywa się na podstawie przeprowadzanych w trybie indywidualnym ocen odnoszących się do celów szczegółowych, zgodnie z warunkami ustanowionymi w szczegółowej umowie regulującej uczestnictwo danego państwa trzeciego w dowolnym programie Unii, pod warunkiem że umowa ta spełnia następujące kryteria:

 

  uczestnictwo państwa trzeciego leży w interesie Unii,

 

  uczestnictwo przyczynia się do osiągnięcia celów ustanowionych w art. 3,

 

  uczestnictwo nie budzi żadnych obaw pod względem bezpieczeństwa i jest w pełni zgodne w właściwymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa ustanowionymi w art. 12,

 

  umowa zapewnia sprawiedliwą równowagę w odniesieniu do wkładów i korzyści państw trzecich uczestniczących w programach Unii,

 

  umowa ustanawia warunki uczestnictwa w programach, obejmujące obliczenie wkładu finansowego do poszczególnych programów oraz ich koszty administracyjne. Wkład ten stanowi dochód przeznaczony na określony cel zgodnie z art. [21 ust. 5] [nowego rozporządzenia finansowego],

 

  umowa nie powierza państwu trzeciemu uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do programu,

 

  umowa gwarantuje Unii prawo do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony jej interesów finansowych.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Przygotowując programy prac, Komisja Europejska lub inne odpowiednie organy wykonawcze oceniają w trybie indywidualnym, czy w odniesieniu do działań ujętych w programach prac spełnione są warunki umowy, o której mowa w pkt 2.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  państw objętych europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;

skreśla się

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  państw trzecich, zgodnie z warunkami ustanowionymi w szczegółowej umowie regulującej uczestnictwo danego państwa trzeciego w dowolnym programie Unii, pod warunkiem że umowa ta

skreśla się

  zapewnia odpowiednią równowagę pod względem wkładów i korzyści państwa trzeciego uczestniczących w programach Unii;

 

  określa warunki uczestnictwa w programach, w tym mechanizm obliczania wkładów finansowych do poszczególnych programów i ich kosztów administracyjnych. Wkłady te stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. [21 ust. 5] [nowego rozporządzenia finansowego];

 

  nie przyznaje państwu trzeciemu uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do programu;

 

  gwarantuje prawo Unii do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony jej interesów finansowych.

 

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Współpraca z państwami trzecimi i organizacjami wymienionymi w ust. 1 w ramach celu szczegółowego nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie” podlega przepisom art. [12].

2.  Współpraca z państwami trzecimi i organizacjami wymienionymi w ust. 1 w ramach celu szczegółowego nr 1 „Obliczenia wielkiej skali”, celu szczegółowego nr 2 „Sztuczna inteligencja” i celu szczegółowego nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie” podlega przepisom art. [12].

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Program prac może również przewidywać, że podmioty prawne mające siedzibę w państwach stowarzyszonych i podmioty prawne, które mają siedzibę w UE, lecz są kontrolowane z państwa trzeciego, nie kwalifikują się do uczestnictwa we wszystkich lub niektórych działaniach w ramach celu szczegółowego nr 3 ze względów bezpieczeństwa. W takich przypadkach zaproszenia do składania wniosków i zaproszenia do składania ofert ogranicza się do grona podmiotów mających siedzibę lub uznanych za mające siedzibę w państwach członkowskich i kontrolowanych przez państwa członkowskie lub obywateli państw członkowskich.

5.  Program prac może również przewidywać, że podmioty prawne mające siedzibę w państwach stowarzyszonych i podmioty prawne, które mają siedzibę w UE, lecz są kontrolowane z państwa trzeciego, nie kwalifikują się do uczestnictwa we wszystkich lub niektórych działaniach w ramach celu szczegółowego nr 1, 2 i 3 ze względów strategicznych i bezpieczeństwa. W takich przypadkach zaproszenia do składania wniosków i zaproszenia do składania ofert ogranicza się do grona podmiotów mających siedzibę lub uznanych za mające siedzibę w państwach członkowskich i kontrolowanych przez państwa członkowskie lub obywateli państw członkowskich.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Nie zezwala się na działania obejmujące transfer technologii poza Unię. Aby zapewnić osiągnięcie długoterminowych celów w zakresie bezpieczeństwa strategicznego, należy przeprowadzić ocenę możliwości w odniesieniu do udziału podmiotów, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się poza Unią.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  W stosownych przypadkach Komisja lub organ finansujący może przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa; działania sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa mogą zostać wyłączone lub zakończone w dowolnym momencie.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program zaprojektowano tak, aby przy jego wykonaniu możliwe było osiągnięcie synergii – szczegółowo opisanych w załączniku III – z innymi programami finansowania unijnego, w szczególności za pomocą mechanizmów finansowania komplementarnego z programów UE, jeżeli dopuszcza to tryb zarządzania, w sposób następczy lub naprzemienny bądź poprzez połączenie środków, w tym na potrzeby współfinansowania działań.

1.  Program zaprojektowano tak, aby przy jego wykonaniu możliwe było osiągnięcie synergii – szczegółowo opisanych w załączniku III – z innymi programami finansowania unijnego, w szczególności za pomocą mechanizmów finansowania komplementarnego z programów UE, jeżeli dopuszcza to tryb zarządzania, w sposób następczy lub naprzemienny bądź poprzez połączenie środków, w tym na potrzeby współfinansowania działań. Komisja zapewnia, aby w przypadku wykorzystania uzupełniającego charakteru programu w odniesieniu do innych programów finansowania europejskiego, w szczególności takich jak fundusze ESI, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), „Horyzont Europa” i instrument „Łącząc Europę” (CEF-2), Program InvestEU, Erasmus i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), nie utrudniano osiągnięcia celów szczegółowych nr 1–5.

 

Komisja bada możliwości poprawy skuteczności ogółu programów, które oferują zasoby w dziedzinie cyfryzacji.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ustanawia się odpowiednie mechanizmy koordynacji między odpowiednimi organami oraz odpowiednie narzędzia monitorowania w celu systematycznego zapewnienia synergii między programem a wszelkimi odpowiednimi instrumentami finansowania unijnego. Mechanizmy te pomagają zapobiegać powielaniu wydatków oraz do maksymalizacji ich wpływu.

2.  Ustanawia się odpowiednie mechanizmy koordynacji między odpowiednimi organami, a także między organami i Komisją Europejską, oraz odpowiednie narzędzia monitorowania w celu systematycznego zapewnienia synergii między programem a wszelkimi odpowiednimi instrumentami finansowania unijnego. Mechanizmy te pomagają zapobiegać powielaniu wydatków oraz do maksymalizacji ich wpływu.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w tym w szczególności w postaci zamówień stanowiących główny tryb, jak również w postaci dotacji i nagród. Może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych.

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w tym w szczególności w postaci zamówień dokonywanych przez Komisję lub organ finansujący, przez beneficjentów dotacji indywidualnie lub wspólnie, stanowiących główny tryb działania, jak również w postaci dotacji i nagród. Zamówienia mogą dawać uprawnienia do zawierania wielu umów w ramach tej samej procedury i można w nich ustalać warunki realizacji zgodne z mającymi zastosowanie międzynarodowymi porozumieniami w sprawie zamówień. Program może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie wykorzystania zamówień w najbardziej wydajny sposób przez wyjaśnienie przepisu dotyczącego tego, jak Komisja lub organy finansujące UE mogą same brać udział jako udzielający zamówień w zamówieniach publicznych finansowanych z programu „Cyfrowa Europa”. Ponadto jedno zamówienie może wiązać się z zawarciem umów z wieloma dostawcami lub wieloma źródłami zapewniającymi lepszy stosunek wartości do ceny i gwarantującymi ciągłość dostaw i usług, szczególnie w zakresie technologii cyfrowych.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program może być realizowany w ramach partnerstwa europejskiego. Może ono polegać w szczególności na wnoszeniu wkładów do istniejących lub nowych partnerstw publiczno-prywatnych w formie wspólnych przedsięwzięć utworzonych na podstawie art. 187 TFUE. W odniesieniu do tych wkładów stosuje się przepisy dotyczące partnerstw europejskich na podstawie [rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont Europa”, dodać odniesienie].

Program może być realizowany w ramach partnerstwa europejskiego uzgodnionego w procesie programowania strategicznego między Komisją a państwami członkowskimi. Może ono polegać w szczególności na wnoszeniu wkładów do istniejących lub nowych partnerstw publiczno-prywatnych w formie wspólnych przedsięwzięć utworzonych na podstawie art. 187 TFUE. W odniesieniu do tych wkładów stosuje się przepisy dotyczące partnerstw europejskich na podstawie [rozporządzenia w sprawie programu „Horyzont Europa”, dodać odniesienie].

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Partnerstwa europejskie:

 

a) ustanawia się w przypadkach, gdy osiągną cele programu „Cyfrowa Europa” skuteczniej niż sama Unia;

 

b) realizuje się z poszanowaniem takich zasad jak unijna wartość dodana, przejrzystość, otwartość, oddziaływanie, efekt mnożnikowy, długoterminowe zaangażowanie finansowe wszystkich uczestniczących stron, elastyczność, spójność i komplementarność z inicjatywami unijnymi, lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi;

 

c) zawiera się na czas określony i przewiduje warunki stopniowego wycofywania finansowania ze środków programu.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przepisy i kryteria ich wyboru, wdrażania, monitorowania, oceny i stopniowego wycofywania określono w [dodać odniesienie].

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Centra innowacji cyfrowych

Europejskie centra innowacji cyfrowych

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W pierwszym roku realizacji programu tworzy się początkową sieć centrów innowacji cyfrowych.

1.  W pierwszym roku realizacji programu tworzy się w oparciu o istniejącą infrastrukturę początkową sieć europejskich centrów innowacji cyfrowych, przy czym w każdym państwie członkowskim musi powstać co najmniej jedno europejskie centrum innowacji cyfrowych.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów utworzenia sieci, o której mowa w ust. 1, każde państwo członkowskie wyznacza w drodze otwartej i konkurencyjnej procedury kandydujące podmioty w oparciu o następujące kryteria:

2.  Do celów utworzenia sieci, o której mowa w ust. 1, każde państwo członkowskie wyznacza w drodze otwartej, przejrzystej, włączającej i konkurencyjnej procedury kandydujące podmioty w oparciu o następujące kryteria:

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  odpowiednie kompetencje w zakresie funkcjonowania centrów innowacji cyfrowych;

a)  odpowiednie kompetencje w zakresie funkcjonowania europejskich centrów innowacji cyfrowych;

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  odpowiednia zdolność w zakresie zarządzania, odpowiedni personel oraz odpowiednia infrastruktura;

b)  odpowiednia zdolność w zakresie zarządzania, odpowiedni personel oraz odpowiednia infrastruktura i odpowiednie kwalifikacje;

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  udokumentowana współpraca z sektorem prywatnym w celu zapewnienia rynkowej stosowności interwencji w ramach celów szczegółowych nr 1–5;

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  powiązania z istniejącymi centrami ICT utworzonymi w ramach programu „Horyzont 2020”, z centrum EUinvest i z europejską siecią przedsiębiorstw;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, by zostać wyznaczonym jako „europejskie centrum innowacji cyfrowych”, a także zadania do wypełnienia są ujednolicone i publikowane w odpowiednim czasie, aby umożliwić właściwe przygotowanie i wdrożenie działań.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja przyjmuje decyzję w sprawie wyboru podmiotów wchodzących w skład początkowej sieci. Podmioty te są wybierane przez Komisję spośród podmiotów kandydujących wskazanych przez państwa członkowskie w oparciu o kryteria wymienione w ust. 2 i następujące dodatkowe kryteria:

3.  Komisja przyjmuje decyzję w sprawie wyboru podmiotów wchodzących w skład początkowej sieci. Podmioty te są wybierane i wyraźnie identyfikowane przez Komisję spośród podmiotów kandydujących wskazanych przez państwa członkowskie w oparciu o kryteria wymienione w ust. 2 i następujące dodatkowe kryteria:

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  konieczność zapewnienia przez początkową sieć zaspokojenia potrzeb przemysłu i obszarów interesu publicznego oraz kompleksowego i zrównoważonego zasięgu geograficznego.

b)  konieczność zapewnienia przez początkową sieć zaspokojenia potrzeb przemysłu i obszarów interesu publicznego oraz kompleksowego i zrównoważonego zasięgu geograficznego, zwiększenia konwergencji oraz wypełnienia luki między krajami objętymi polityką spójności a innymi państwami członkowskimi, a także zmniejszenia przepaści cyfrowej pod względem geograficznym.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kolejne centra innowacji cyfrowych wybiera się w ramach otwartej i konkurencyjnej procedury, tak aby zapewnić jak najszerszy zasięg geograficzny sieci w całej Europie. Liczba podmiotów skupionych w sieci musi być proporcjonalna do populacji poszczególnych państw członkowskich, przy czym w każdym państwie członkowskim musi istnieć przynajmniej jedno centrum innowacji cyfrowych. W celu uwzględnienia szczególnych ograniczeń, z jakimi borykają się regiony najbardziej oddalone w UE, można wyznaczyć konkretne podmioty w celu zaspokojenia ich potrzeb.

4.  Kolejne europejskie centra innowacji cyfrowych wybiera się w ramach otwartej, przejrzystej i konkurencyjnej procedury, tak aby zapewnić jak najszerszy zasięg geograficzny sieci w całej Europie. Liczba podmiotów skupionych w sieci musi być proporcjonalna do populacji poszczególnych państw członkowskich. W celu uwzględnienia szczególnych ograniczeń, z jakimi borykają się regiony najbardziej oddalone w UE, można wybrać dodatkowe centra innowacji w tych regionach.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Centra innowacji cyfrowych mogą otrzymywać finansowanie w postaci dotacji.

5.  Europejskie centra innowacji cyfrowych są wyraźnie identyfikowane za pomocą specjalnego znaku i otrzymują finansowanie w postaci dotacji.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Centra innowacji cyfrowych, które otrzymują finansowanie, biorą udział w realizacji programu w celu:

6.  Europejskie centra innowacji cyfrowych, które otrzymują finansowanie, biorą udział w realizacji programu w celu:

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  świadczenia usług transformacji cyfrowej – w tym udostępniania zaplecza testowego i doświadczalnego – na rzecz MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, również w sektorach, w których absorpcja technologii cyfrowych i powiązanych technologii następuje powoli;

a)  świadczenia usług transformacji cyfrowej i zapewniania wiedzy technicznej – w tym udostępniania zaplecza testowego i doświadczalnego – na rzecz przedsiębiorstw typu start-up, MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, również w sektorach, w których absorpcja technologii cyfrowych i powiązanych technologii następuje powoli;

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wspierania przedsiębiorstw, w szczególności MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, organizacji i organów administracji publicznej w dążeniu do zwiększenia konkurencyjności i usprawnienia modeli biznesowych dzięki wykorzystaniu nowych technologii objętych programem;

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  transferu wiedzy fachowej i know-how między regionami, w szczególności kojarzenia MŚP i spółek o średniej kapitalizacji mających siedzibę w jednym regionie z centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w innych regionach i najbardziej właściwymi, aby świadczyć odpowiednie usługi;

b)  transferu wiedzy fachowej i know-how między regionami, w szczególności kojarzenia MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i spółek o średniej kapitalizacji mających siedzibę w jednym regionie z europejskimi centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w innych regionach i najbardziej właściwymi, aby świadczyć odpowiednie usługi; zachęcania do wymiany umiejętności, wspólnych inicjatyw i dobrych praktyk;

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  świadczenia usług tematycznych, w tym usług związanych ze sztuczną inteligencją, obliczeniami wielkiej skali i cyberbezpieczeństwem oraz zaufaniem, na rzecz administracji, organizacji sektora publicznego, MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Poszczególne centra innowacji cyfrowych mogą specjalizować się w świadczeniu konkretnych usług tematycznych i nie muszą świadczyć wszystkich usług tematycznych wymienionych w niniejszym ustępie;

c)  świadczenia usług tematycznych, w tym usług związanych ze sztuczną inteligencją, obliczeniami wielkiej skali i cyberbezpieczeństwem oraz zaufaniem, na rzecz administracji, organizacji sektora publicznego, MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i spółek o średniej kapitalizacji. Poszczególne europejskie centra innowacji cyfrowych mogą specjalizować się w świadczeniu konkretnych usług tematycznych i nie muszą świadczyć wszystkich usług tematycznych wymienionych w niniejszym ustępie;

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Europejskie centra innowacji cyfrowych mogą też współpracować z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT), w szczególności na mocy programu EIT Digital, a także z centrami innowacji cyfrowych tworzonymi na mocy programu „Horyzont 2020”.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – akapit 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Europejskie centra innowacji cyfrowych mogą wykonywać działania centrów innowacji cyfrowych utworzonych na mocy programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, w tym centrów innowacji EIT Digital.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do finansowania kwalifikują się wyłącznie działania przyczyniające się do realizacji celów, o których mowa w art. [3] i art. [4]–[8].

1.  Zgodnie z ogólnymi celami określonymi w załączniku I do finansowania kwalifikują się wyłącznie działania przyczyniające się do realizacji celów, o których mowa w art. [3] i art. [4]–[8].

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  państwie trzecim stowarzyszonym z programem;

(ii)  państwie trzecim stowarzyszonym z programem zgodnie z art. 10 i 12;

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim, które nie jest stowarzyszone z programem, mogą w drodze wyjątku kwalifikować się do uczestnictwa w działaniach szczególnych, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów programu.

3.  Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim, które nie jest stowarzyszone z programem, mogą w drodze wyjątku kwalifikować się do uczestnictwa w działaniach szczególnych, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów programu i nie pociąga za sobą dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa Unii ani nie podważa strategicznej autonomii Unii.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do uczestnictwa w programie nie kwalifikują się osoby fizyczne, z wyjątkiem dotacji przyznawanych w ramach celu szczegółowego nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe”.

4.  Osoby fizyczne mogą kwalifikować się do uzyskania dotacji przyznawanych w ramach celu szczegółowego nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe”. Obywatele państw trzecich mogą się kwalifikować, pod warunkiem że mieszkają w Unii.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dotacje w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia finansowego.

Dotacje w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia finansowego i mogą – z należycie uzasadnionych powodów – pokrywać do 100 % kosztów kwalifikowalnych, bez uszczerbku dla zasady współfinansowania oraz zgodnie ze specyfikacjami określonymi dla poszczególnych celów.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Kryteria przyznawania dotacji określa się w programach prac oraz w zaproszeniach do składania wniosków z uwzględnieniem co najmniej następujących elementów:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  w stosownych przypadkach skutki ekonomiczne, społeczne, wpływ na klimat i środowisko oraz dostępność;

e)  w stosownych przypadkach skutki ekonomiczne, wpływ na klimat i środowisko oraz skutki społeczne, w szczególności wspieranie dostępności oraz równych możliwości edukacyjnych i zawodowych;

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  w stosownych przypadkach wyważony rozkład geograficzny w całej Unii, w tym w regionach najbardziej oddalonych;

g)  w stosownych przypadkach wyważony rozkład geograficzny w całej Unii, w tym w regionach najbardziej oddalonych, a także w krajach i na terytoriach zamorskich;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  w stosownych przypadkach swoboda ponownego wykorzystania i dostosowania wyników projektów;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb)  w stosownych przypadkach interes publiczny;

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hc)  w stosownych przypadkach zmniejszenie przepaści cyfrowej między regionami, obywatelami lub przedsiębiorstwami.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania łączone przewidziane w ramach niniejszego programu realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie Funduszu InvestEU] i tytułem X rozporządzenia finansowego.

Działania łączone przewidziane w ramach niniejszego programu realizowane są zgodnie z [rozporządzeniem w sprawie Funduszu InvestEU] i tytułem X rozporządzenia finansowego. Kwota wydatków z tego programu, która ma zostać połączona z instrumentem finansowym, nie podlega zwrotowi.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy danemu działaniu przyznano już lub otrzymało ono wcześniej wkłady z innego programu unijnego lub wsparcie z funduszu UE, wkład ten lub wsparcie to są wymieniane we wniosku o wkład z niniejszego programu.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Pierwszy wieloletni program prac koncentruje się na działaniach określonych w załączniku i zapewnia, aby działania wspierane przez program nie wypierały finansowania prywatnego. Kolejne programy prac mogą obejmować działania, których nie określono w załączniku, pod warunkiem że są one spójne z celami niniejszego rozporządzenia określonymi w art. [4–8].

3.  Programy prac koncentrują się na działaniach określonych w załączniku I i zapewniają, aby działania wspierane przez program nie wypierały finansowania prywatnego.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w celu zmiany załącznika I z myślą o dokonaniu przeglądu lub uzupełnieniu działań określonych w tym załączniku w sposób zgodny z celami niniejszego rozporządzenia określonymi w art. 4–8.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wskaźniki służące monitorowaniu wykonania i postępów w realizacji programu pod kątem osiągnięcia celów szczegółowych wymienionych w art. 3 określono w załączniku II.

1.  Wymierne wskaźniki służące monitorowaniu wykonania i postępów w realizacji programu pod kątem osiągnięcia celów szczegółowych wymienionych w art. 3 określono w załączniku II.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja określa metodykę ustalania wymiernych wskaźników służących dokładnej ocenie postępów w kierunku osiągnięcia celów ogólnych wymienionych w art. 3 ust. 1. Na podstawie tej metodyki Komisja uzupełnia załącznik III najpóźniej do dnia 1 stycznia 2021 r.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę postępów programu w osiąganiu jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w celu zmiany załącznika II, aby dokonać przeglądu wskaźników lub uzupełnić je, jeżeli uzna to za konieczne, oraz uzupełnić niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny.

2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę postępów programu w osiąganiu jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w celu zmiany załącznika II, aby dokonać przeglądu wymiernych wskaźników lub uzupełnić je, jeżeli uzna to za konieczne, oraz uzupełnić niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego wyników. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia, by dane na potrzeby monitorowania realizacji i wyników programu były przydatne do dogłębnej analizy poczynionych postępów i napotkanych trudności oraz by były gromadzone w sposób wydajny, skuteczny i terminowy. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Oficjalne statystyki UE, takie jak regularne badania statystyczne poświęcone ICT, wykorzystuje się w maksymalnym zakresie. Na etapie początkowego projektowania i późniejszego opracowywania wskaźników statystycznych stosowanych do monitorowania realizacji programu oraz poczynionych postępów w transformacji cyfrowej przeprowadza się konsultacje z krajowymi urzędami statystycznymi, które również, wraz z Eurostatem, angażuje się w ten proces.

4.  Oficjalne statystyki UE, takie jak regularne badania statystyczne poświęcone ICT, jak również zgromadzone zbiory danych DESI na poziomie NUTS-2 wykorzystuje się w najbardziej efektywny sposób, co pomoże zaradzić problemowi braku danych regionalnych związanych z programem „Cyfrowa Europa”. Na etapie początkowego projektowania i późniejszego opracowywania wskaźników statystycznych stosowanych do monitorowania realizacji programu oraz poczynionych postępów w transformacji cyfrowej przeprowadza się konsultacje z krajowymi urzędami statystycznymi, które również, wraz z Eurostatem, angażuje się w ten proces.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena

Ocena programu

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

1.  Komisja zapewnia regularne monitorowanie i ocenę zewnętrzną programu, w szczególności w oparciu o system sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów, o którym mowa w art. 24 ust. 3. Ocena obejmuje ocenę jakościową postępów w kierunku realizacji celów ogólnych wymienionych w art. 3 ust. 1.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu.

2.  Oprócz regularnego monitorowania programu Komisja sporządza sprawozdanie z oceny śródokresowej i przedkłada je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów nie później niż dnia 31 grudnia 2024 r. Ocena śródokresowa zawiera ustalenia niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie kontynuacji programu po 2027 r. i jego celów.

 

Ocenę śródokresową przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. [1] Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.

3.  Na podstawie zewnętrznej i niezależnej oceny końcowej Komisja sporządza sprawozdanie z oceny końcowej programu, zawierające ocenę jego skutków w dłuższej perspektywie i jego zrównoważonego charakteru.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja przedkłada sprawozdanie z oceny końcowej programu, o którym mowa w ust. 3, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów nie później niż dnia 31 grudnia 2030 r.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

skreśla się

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W ramach systemu kontroli strategia audytu może opierać się na kontroli finansowej reprezentatywnej próby wydatków. Uzupełnienie takiej reprezentatywnej próby stanowią dane dobrane w oparciu o ocenę ryzyka związanego z wydatkami.

4.  W ramach systemu kontroli strategia audytu opiera się na kontroli finansowej przynajmniej reprezentatywnej próby wydatków. Uzupełnienie takiej reprezentatywnej próby stanowią dane dobrane w oparciu o ocenę ryzyka związanego z wydatkami.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 24, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 23 i 24, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 24, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 23 i 24, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 24 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 23 i 24 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich wyników) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich wyników) poprzez dostarczanie spójnych, prawdziwych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i wynikami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. [3].

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i wynikami. Zapewnia również zintegrowane informacje i dostęp potencjalnych wnioskodawców do finansowania unijnego w sektorze cyfrowym. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. [3].

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 1 – akapit 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  ramy wspólnych zamówień na zintegrowaną sieć światowej klasy urządzeń HPC, w tym infrastrukturę w zakresie eksaskalowych obliczeń superkomputerowych oraz przetwarzania danych. Infrastruktura ta będzie dostępna dla użytkowników z sektora publicznego i prywatnego na zasadzie niedochodowej oraz do celów badań finansowanych ze środków publicznych;

1.  ramy wspólnych zamówień na zintegrowaną sieć światowej klasy urządzeń HPC, w tym infrastrukturę w zakresie eksaskalowych obliczeń superkomputerowych oraz przetwarzania danych. Infrastruktura ta będzie dostępna dla wszystkich przedsiębiorstw i administracji publicznych i na zasadzie niedochodowej dla użytkowników z sektora publicznego i prywatnego oraz do celów badań finansowanych ze środków publicznych;

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 1 – akapit 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  wykorzystanie technologii gotowej do użytku/technologii operacyjnej: obliczenia superkomputerowe jako usługa będąca wynikiem badań naukowych i innowacji ukierunkowanych na budowę zintegrowanego unijnego ekosystemu HPC, obejmującego wszystkie segmenty naukowego i przemysłowego łańcucha wartości (sprzęt, oprogramowanie, zastosowania, usługi, wzajemne połączenia i zaawansowane umiejętności cyfrowe).

6.  wykorzystanie technologii gotowej do użytku/technologii operacyjnej: obliczenia superkomputerowe jako usługa będąca wynikiem badań naukowych i innowacji, w szczególności nowych technologii, które wcześniej korzystały lub obecnie korzystają z finansowania unijnego, ukierunkowanych na budowę zintegrowanego unijnego ekosystemu HPC, obejmującego wszystkie segmenty naukowego i przemysłowego łańcucha wartości (sprzęt, oprogramowanie, zastosowania, usługi, wzajemne połączenia i zaawansowane umiejętności cyfrowe).

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program ma na celu rozbudowę i zwiększenie podstawowych zdolności w zakresie sztucznej inteligencji (AI) w Europie, w tym zasobów danych i repozytoriów algorytmów, oraz zapewnienie ich dostępności dla wszystkich przedsiębiorstw i administracji publicznych, jak również wzmocnienie i połączenie w sieć istniejących placówek prowadzących testy i doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją w państwach członkowskich.

Program ma na celu rozbudowę i zwiększenie podstawowych zdolności w zakresie sztucznej inteligencji (AI) i technologii rozproszonego rejestru w Europie, w tym zasobów danych i repozytoriów algorytmów, oraz zapewnienie ich dostępności dla wszystkich przedsiębiorstw i administracji publicznych, jak również wzmocnienie i połączenie w sieć istniejących placówek prowadzących testy i doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją w państwach członkowskich.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program ma wspierać łatwy dostęp obecnej i przyszłej siły roboczej do zaawansowanych umiejętności cyfrowych, w szczególności w zakresie HPC, AI, rozproszonych rejestrów (np. technologii blockchain) oraz cyberbezpieczeństwa poprzez oferowanie studentom, absolwentom i pracownikom, niezależnie od ich miejsca pobytu, możliwości nabywania i rozwijania tych umiejętności.

Program ma wspierać łatwy dostęp obecnej i przyszłej siły roboczej do zaawansowanych umiejętności cyfrowych i możliwości szkoleniowe w tej dziedzinie, w szczególności w zakresie HPC, AI, rozproszonych rejestrów (np. technologii blockchain) oraz cyberbezpieczeństwa poprzez oferowanie studentom, absolwentom lub obywatelom w każdym wieku potrzebującym podniesienia kwalifikacji, osobom poszukującym pracy i pracownikom, niezależnie od ich miejsca pobytu, możliwości nabywania i rozwijania tych umiejętności.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 4 – akapit 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  dostęp do szkoleń w miejscu pracy poprzez umożliwienie udziału w praktykach w ośrodkach kompetencji i w przedsiębiorstwach wdrażających zaawansowane technologie;

1.  dostęp do szkoleń w miejscu pracy i możliwości kształcenia mieszanego poprzez umożliwienie udziału w praktykach w ośrodkach kompetencji i w przedsiębiorstwach wdrażających zaawansowane technologie;

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 4 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszystkie interwencje zostaną opracowane i będą realizowane przede wszystkim za pośrednictwem centrów innowacji cyfrowych, o których mowa w art. 15.

Wszystkie interwencje zostaną opracowane i będą realizowane przede wszystkim za pośrednictwem centrów innowacji cyfrowych, o których mowa w art. 16.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 5 – sekcja I – punkt 1 – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.  wspieranie projektowania, działań pilotażowych, wdrażania, utrzymywania i promowania spójnego ekosystemu transgranicznej infrastruktury usług cyfrowych oraz ułatwianie wdrażania płynnie działających, kompleksowych, bezpiecznych, interoperacyjnych, wielojęzycznych i interoperacyjnych w wymiarze transgranicznym lub międzysektorowym rozwiązań i wspólnych struktur w obrębie administracji publicznej. Uwzględnia się również metody oceny skutków i korzyści;

1.2.  wspieranie projektowania, działań pilotażowych, wdrażania, utrzymywania, rozszerzania i promowania spójnego ekosystemu transgranicznej infrastruktury usług cyfrowych oraz ułatwianie wdrażania płynnie działających, kompleksowych, bezpiecznych, interoperacyjnych, wielojęzycznych i interoperacyjnych w wymiarze transgranicznym lub międzysektorowym rozwiązań i wspólnych struktur w obrębie administracji publicznej. Uwzględnia się również metody oceny skutków i korzyści;

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 5 – sekcja I – punkt 2 – podpunkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.1.  zapewnienie obywatelom Unii dostępu do ich danych osobowych dotyczących zdrowia, a także możliwości ich współdzielenia, wykorzystywania i zarządzania nimi w bezpieczny sposób w wymiarze transgranicznym, niezależnie od ich lokalizacji lub lokalizacji samych danych; Dokończenie budowy infrastruktury usług cyfrowych w zakresie e-zdrowia oraz rozszerzenie jej o nowe usługi cyfrowe, jak również wspieranie wdrażania europejskiego formatu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej;

2.1.  zapewnienie obywatelom Unii dostępu do ich danych osobowych dotyczących zdrowia, a także możliwości ich współdzielenia, wykorzystywania i zarządzania nimi w bezpieczny sposób gwarantujący im prywatność w wymiarze transgranicznym, niezależnie od ich lokalizacji lub lokalizacji samych danych; Dokończenie budowy infrastruktury usług cyfrowych w zakresie e-zdrowia oraz rozszerzenie jej o nowe usługi cyfrowe, jak również wspieranie wdrażania europejskiego formatu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej;

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 5 – sekcja I – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Sądownictwo: zapewnienie płynnej i bezpiecznej transgranicznej komunikacji elektronicznej w obrębie sądownictwa oraz między sądownictwem a innymi właściwymi organami w obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych. Poprawa dostępu obywateli, przedsiębiorstw, prawników praktyków i pracowników sądownictwa do wymiaru sprawiedliwości oraz do informacji i procedur prawnych dzięki semantycznie interoperacyjnym połączeniom z krajowymi bazami danych i rejestrami, a także ułatwianie pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem internetu. Propagowanie rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii na potrzeby sądów i prawników w oparciu o rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, które mogą usprawnić i przyspieszyć procedury (na przykład zastosowania w zakresie technologii prawnych).

3.  Sądownictwo: zapewnienie płynnej i bezpiecznej transgranicznej komunikacji elektronicznej w obrębie sądownictwa oraz między sądownictwem a innymi właściwymi organami w obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych. Poprawa dostępu obywateli, przedsiębiorstw, prawników praktyków i pracowników sądownictwa do wymiaru sprawiedliwości oraz do informacji i procedur prawnych dzięki semantycznie interoperacyjnym połączeniom z bazami danych i rejestrami, a także ułatwianie pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem internetu. Propagowanie rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii na potrzeby sądów i prawników w oparciu o rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, które mogą usprawnić i przyspieszyć procedury (na przykład zastosowania w zakresie technologii prawnych).

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 5 – sekcja I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Transport, energia i środowisko naturalne: wdrożenie zdecentralizowanych rozwiązań i infrastruktury wymaganych do celów zastosowań cyfrowych na dużą skalę, takich jak inteligentne miasta lub inteligentne obszary wiejskie, w celu wsparcia polityki transportowej, energetycznej i środowiskowej.

4.  Transport, energia i środowisko naturalne: wdrożenie zdecentralizowanych rozwiązań i infrastruktury wymaganych do celów zastosowań cyfrowych na dużą skalę, takich jak inteligentne miasta, inteligentne obszary wiejskie lub regiony najbardziej oddalone, w celu wsparcia polityki transportowej, energetycznej i środowiskowej.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 5 – sekcja II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

II  Początkowe działania związane z cyfryzacją przemysłu:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2 – część 2 – punkt 2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2  Liczba przedsiębiorstw i organizacji stosujących AI

2.2  Liczba przedsiębiorstw i organizacji przeprowadzających testy i doświadczenia z zakresu AI we współpracy z centrami innowacji cyfrowych

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2 – część 2 – punkt 2.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2.2a  Liczba konkretnych zastosowań AI wspieranych przez program, które są obecnie komercjalizowane

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2 – część 4 – punkt 4.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.1  Liczba przeszkolonych i pracujących specjalistów ds. ICT

4.1  Liczba przeszkolonych co roku i pracujących w Unii specjalistów ds. ICT

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2 – część 4 – punkt 4.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.2  Liczba przedsiębiorstw, które mają trudności z rekrutacją specjalistów ds. ICT

4.2  Liczba przedsiębiorstw, które mają każdego roku trudności z rekrutacją specjalistów ds. ICT w Unii

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2 – część 4 – punkt 4.2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4.2b  Liczba studentów, niedawnych absolwentów i bezrobotnych, których sytuacja poprawiła się po odbyciu szkolenia w ramach programu

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2 – część 5 – punkt 5.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.1  Wykorzystanie cyfrowych usług publicznych

5.1  Częstotliwość wykorzystania cyfrowych usług publicznych

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2 – część 5 – punkt 5.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.2  Przedsiębiorstwa o wysokim wskaźniku wykorzystania technologii cyfrowych

5.2  Liczba przedsiębiorstw o wysokim wskaźniku wykorzystania technologii cyfrowych

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2 – część 5 – punkt 5.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.3  Zbieżność krajowych ram interoperacyjności z europejskimi ramami interoperacyjności

5.3  Poziom zbieżności krajowych ram interoperacyjności z europejskimi ramami interoperacyjności

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 3 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  program „Cyfrowa Europa” aktywnie tworzy synergie z programem „Horyzont Europa” w odniesieniu do trwałości danych pochodzących z projektów badawczych;

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 3 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w ramach programu „Cyfrowa Europa” realizowane będą inwestycje w (i) budowanie potencjału cyfrowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych umiejętności cyfrowych; oraz (ii) proces wdrażania na szczeblu krajowym i regionalnym – zgodnie z unijnymi ramami – zdolności cyfrowych i najnowszych technologii cyfrowych w obszarach interesu publicznego (takich jak opieka zdrowotna, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości i edukacja) lub w obszarach, w których istnieją niedoskonałości rynku (takich jak cyfryzacja przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw);

c)  w ramach programu „Cyfrowa Europa” realizowane będą inwestycje w (i) budowanie potencjału cyfrowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych umiejętności cyfrowych; oraz (ii) proces wdrażania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – zgodnie z unijnymi ramami – zdolności cyfrowych i najnowszych technologii cyfrowych w obszarach interesu publicznego (takich jak opieka zdrowotna, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości i edukacja) lub w obszarach, w których istnieją niedoskonałości rynku (takich jak cyfryzacja przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw);

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 3 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w ramach programu „Cyfrowa Europa” realizowane będą inwestycje w (i) budowanie potencjału cyfrowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych umiejętności cyfrowych; oraz (ii) proces wdrażania na szczeblu krajowym i regionalnym – zgodnie z unijnymi ramami – zdolności cyfrowych i najnowszych technologii cyfrowych w obszarach interesu publicznego (takich jak opieka zdrowotna, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości i edukacja) lub w obszarach, w których istnieją niedoskonałości rynku (takich jak cyfryzacja przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw);

c)  w ramach programu „Cyfrowa Europa” realizowane będą inwestycje w (i) budowanie potencjału cyfrowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, technologii rozproszonego rejestru, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych umiejętności cyfrowych; oraz (ii) proces wdrażania na szczeblu krajowym i regionalnym – zgodnie z unijnymi ramami – zdolności cyfrowych i najnowszych technologii cyfrowych w obszarach interesu publicznego (takich jak opieka zdrowotna, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości i edukacja) lub w obszarach, w których istnieją niedoskonałości rynku (takich jak cyfryzacja przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw);


UZASADNIENIE

W programie „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027, zaproponowanym przez Komisję w dniu 6 czerwca 2018 r., określono cele programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady przyznawania takiego finansowania.

Sprawozdawczyni popiera ogólny cel proponowanego programu, tj. wspieranie transformacji cyfrowej gospodarki, przemysłu i społeczeństwa w Europie. Program powinien przynieść korzyści europejskim przedsiębiorstwom i obywatelom. Wzmocni zdolności Europy w kluczowych obszarach technologii cyfrowych dzięki ich wdrożeniu na szeroką skalę oraz zwiększy ich rozpowszechnianie i absorpcję w obszarach interesu publicznego oraz w sektorze prywatnym. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę niektórych celów, sprawozdawczyni uważa, że oprócz transformacji cyfrowej ogólnym celem programu jest stworzenie zdolności i wzmocnienie strategicznej autonomii UE.

Obecny stan cyfryzacji gospodarki, przemysłu i społeczeństwa UE nie wystarcza jako odpowiedź na polityczne ambicje jednolitego rynku cyfrowego. Nadal istnieje znaczna luka, którą należy usunąć za pośrednictwem znacznych i lepszych inwestycji europejskich, aby osiągnąć wspólny cel i czerpać pełne korzyści z europejskiej wartości dodanej. Sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że omawiany wniosek dotyczy pierwszego ogólnoeuropejskiego programu cyfrowego; należy go postrzegać jako istotny krok ku wzmocnieniu i poprawie czołowej pozycji Europy.

Program ma pięć celów szczegółowych, a różnice między nimi odzwierciedlają poszczególne pule przyznanych środków. Za pośrednictwem programu finansowanych może być wiele różnych działań, w związku z czym jego wdrożenie może doprowadzić do osłabienia głównego celu, jakim jest tworzenie zdolności w UE. Sprawozdawczyni pragnie zachować szczególną czujność i dlatego proponuje, by programy prac były opracowywane pod kontrolą Parlamentu Europejskiego.

Analizowany program powinien być prawdziwym narzędziem wzmacniającym niezależność UE, zwłaszcza w zakresie celów szczegółowych nr 1, 2 i 3 („Obliczenia wielkiej skali”, „Sztuczna inteligencja” oraz „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie”). Strategiczna autonomia UE ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia rzeczywistej swobody działania na poziomie globalnym; można ją osiągnąć jedynie dzięki lepszej współpracy między państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami, które muszą mieć siedzibę w państwach członkowskich.

Cel szczegółowy nr 4 („Zaawansowane umiejętności cyfrowe”) ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego osiągnięcia trzech pierwszych celów, ponieważ zapewni, aby obecna i przyszła siła robocza łatwo nabywała zaawansowane umiejętności cyfrowe dzięki środkom do nabywania i rozwijania tych umiejętności oferowanym studentom, absolwentom i pracownikom bez względu na ich miejsce pobytu w UE.

Cel szczegółowy nr 5 („Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność”) jest decydujący dla jak najlepszego wykorzystania potencjału cyfrowego (zwłaszcza obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa) w całej gospodarce, w tym dla wdrażania rozwiązań interoperacyjnych w obszarach interesu publicznego, a także dla ułatwienia wszystkim przedsiębiorstwom, w tym MŚP oraz przedsiębiorstwom typu start-up oraz obywatelom dostępu do technologii i wiedzy eksperckiej.

Sprawozdawczyni pragnie zatem wyjaśnić, że kwalifikujące się podmioty powinny mieć siedzibę w UE. Współpraca z państwami trzecimi w szczególnym kontekście tego programu wydaje się niewłaściwa.

Sprawozdawczyni uważa również, że ze względu na newralgiczny charakter i trwające konsultacje w sprawie celu szczegółowego nr 2 („Sztuczna inteligencja”) wybrane projekty będą musiały spełniać wymogi etyczne, jak ma to miejsce w przypadku innych aktów prawnych związanych z wieloletnimi ramami finansowymi (np. „Horyzont Europa” i europejski program w dziedzinie obronności).

Europejskie centra innowacji cyfrowych mają realizować ukierunkowane programy, aby pomóc przemysłowi europejskiemu, w tym MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up oraz administracjom publicznym w zapewnieniu ich pracownikom niezbędnych zaawansowanych umiejętności ułatwiających dostęp do nowych możliwości, jakie dają obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. MŚP, przedsiębiorstwa typu start-up i administracje publiczne będą też mogły uzyskać dostęp do wiedzy technicznej i zaplecza doświadczalnego, a ponadto korzystać z doradztwa, aby lepiej oceniać zasadność biznesową projektów z zakresu transformacji cyfrowej. Stanowią one dziś jeden z głównych elementów strategii na rzecz cyfryzacji europejskiego przemysłu. Sprawozdawczyni uznaje wspieranie budowania sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych za kwestię najwyższej wagi. Sieć ta powinna mieć jak najszerszy zasięg geograficzny w całej Europie, jak również na szczeblu krajowym, aby zaspokoić konkretne potrzeby. Priorytetem będzie stworzenie co najmniej jednego europejskiego centrum innowacji cyfrowych w każdym regionie.

Całkowity budżet programu w wysokości 9 194 000 000 EUR powinien być uważany za kwotę minimalną, jeśli program „Cyfrowa Europa” ma odnieść sukces. Sprawozdawczyni uważa, że kwota zaproponowana przez Komisję wydaje się być potencjalnie ograniczona, biorąc pod uwagę ogólne ambicje i wyzwania, których nie można obecnie przewidzieć, oraz zważywszy na fakt, że jest to nowy program i że nie można ocenić ex ante dokładnych potrzeb związanych z poszczególnymi celami.

Ponadto sprawozdawczyni zdaje sobie doskonale sprawę z ograniczeń budżetowych Unii i państw członkowskich oraz ich wysiłków inwestycyjnych, dlatego podczas wdrażania omawianego programu nie można zapomnieć o zobowiązaniu do jak najefektywniejszego zarządzania przyznanymi środkami. W związku z tym kluczowym elementem będzie wykorzystanie synergii między programem a innymi źródłami finansowania UE w następnych wieloletnich ramach finansowych.

Sprawozdawczyni jest zdania, że zniesienie podziału funduszy przyczyni się do zwiększenia skuteczności i wartości inwestycji, w szczególności dzięki wzmocnieniu wpływu inwestycji cyfrowych na szczeblu UE, podczas gdy krajowe i regionalne inwestycje cyfrowe będą mogły lepiej uzupełnić programy UE.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB,OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu sprawozdania, do czasu przyjęcia go w komisji, sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

 

Ministerstwo Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego, Portugalia

Austriackie Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Spraw Gospodarczych (prezydencja UE)

Misja Norwegii przy Unii Europejskiej

EARTO

IAPP

Uniwersytet Aalto

Komitet Regionów

Wirtschaftskammer Österreich

Bitkom

Amazon

DIGITALEUROPE

European Digital Rights (EDRi)

Europejska Organizacja Cyberbezpieczeństwa (ECSO)

TNO

UEAPME – Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Sojusz Europejskich Cyfrowych MŚP

European Digital Rights (EDRi)


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (12.10.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Bogdan Brunon Wenta

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący ustanowienia programu „Cyfrowa Europa”. Stanowiący element kolejnego długoterminowego budżetu UE (WRF na lata 2021–2027) program, którego budżet wynosi 9,2 mld EUR, ma na celu kształtowanie transformacji cyfrowej Europy z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw.

Program koncentruje się na pięciu celach szczegółowych: 1) obliczeniach wielkiej skali, 2) sztucznej inteligencji, 3) cyberbezpieczeństwie, 4) zaawansowanych umiejętnościach cyfrowych oraz 5) wdrażaniu, optymalnym wykorzystaniu zdolności cyfrowych i interoperacyjności.

Głównymi elementami projektu opinii są następujące zagadnienia:

(i)  Budżet (art. 9)

O ile sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że zapewnienie synergii między programem „Cyfrowa Europa” a wszystkimi pozostałymi programami objętymi WRF ma zasadnicze znaczenie, to jednak chciałby podkreślić, że ze względu na ambitne cele programu „Cyfrowa Europa” należy zagwarantować przeznaczone nań środki w budżecie. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje pewne konkretne zmiany w budżecie.

W szczególności sugeruje nieznaczne zwiększenie budżetu przeznaczonego na cel szczegółowy nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe”, proponując budżet w wysokości około 830 mln EUR (9 % całkowitego budżetu) zamiast 700 mln EUR (7,6 %) pierwotnie przewidzianych przez Komisję.

(ii)  Zaawansowane umiejętności cyfrowe (art. 7 i załączniki)

Zważywszy, że zasadnicze znaczenie ma zadbanie o to, aby zarówno obecnie, jak i w przyszłości pracownicy mieli możliwość zdobywania zaawansowanych umiejętności cyfrowych podczas długo- i krótkoterminowych kursów szkoleniowych oraz staży w trakcie pracy, sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje szereg poprawek, które wzmocnią ten konkretny cel i dodatkowo sprecyzują proponowane przepisy.

(iii)  Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność (art. 8 i załączniki)

Cel ten jest szczególnie istotny dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje kilka poprawek mających wzmocnić wsparcie dla sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności w sektorze audiowizualnym, w ramach bieżącej transformacji cyfrowej, oraz podkreśla potrzebę zagwarantowania im dostępu do najbardziej zaawansowanych i efektywnych technologii cyfrowych, począwszy od AI po zaawansowane technologie obliczeniowe.

Cel ten jest również ważny dla dziedzictwa kulturowego. Sprawozdawca komisji opiniodawczej chciałby podkreślić, jak ważna będzie rola „Cyfrowej Europy” we wspieraniu Europeany.

(iv)  Ocena (art. 25)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje kilka istotnych zmian dotyczących oceny programu, ponieważ uważa, że wniosek Komisji nie jest wystarczająco jasny w tym względzie.

(v)  Programy prac (art. 23)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej sugeruje, aby Komisja przyjmowała programy prac w drodze aktów delegowanych, a nie aktów wykonawczych, jak proponuje Komisja w swoim wniosku.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wysiłek włożony przez Komisję w przygotowanie wniosku. Niemniej jednak uważa, że wniosek jest zbyt ogólny, mało konkretny oraz brakuje mu zasadniczej precyzji i jasności prawa. W związku z powyższym, ze względu na trudności ze zrozumieniem, w jaki sposób program będzie konkretnie funkcjonować i w jaki sposób zostanie zrealizowana synergia między programami, sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje szereg poprawek, koncentrując się w szczególności na nadaniu programowi większej jasności i pewności prawa.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.54 istnieje potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje gromadzone w ramach szczególnych wymogów w zakresie monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. W stosownych przypadkach wymogi takie mogą obejmować wymierne wskaźniki służące jako podstawa do oceny rzeczywistych skutków programu.

(5)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.54 istnieje potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje gromadzone w ramach szczególnych wymogów w zakresie monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. W stosownych przypadkach wymogi takie mogą obejmować wymierne wskaźniki ilościowe i jakościowe służące jako podstawa do oceny rzeczywistych skutków programu.

_________________

_________________

54 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

54 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.; Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1–14.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego55, który odbył się we wrześniu 2017 r., a także w konkluzjach Rady Europejskiej56 z dnia 19 października 2017 r. zwrócono uwagę na konieczność podjęcia przez Europę inwestycji w cyfryzację europejskich gospodarek oraz wyeliminowania niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, aby utrzymać, a nawet podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki, jakość naszego życia oraz tkanki społecznej. Rada Europejska stwierdziła, że transformacja cyfrowa daje ogromne możliwości pod względem innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz przyczyni się do zwiększenia globalnej konkurencyjności UE, a także zwiększy różnorodność twórczą i kulturową. Aby wykorzystać te możliwości, należy wspólnie podjąć niektóre wyzwania wynikające z transformacji cyfrowej oraz dokonać przeglądu polityk, na które wpływ ma transformacja cyfrowa.

(6)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego55, który odbył się we wrześniu 2017 r., a także w konkluzjach Rady Europejskiej56 z dnia 19 października 2017 r. zwrócono uwagę na konieczność podjęcia przez Europę inwestycji w cyfryzację europejskich gospodarek oraz wyeliminowania niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, aby utrzymać, a nawet podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki, jakość naszego życia oraz tkanki społecznej. Rada Europejska stwierdziła, że transformacja cyfrowa daje ogromne możliwości pod względem innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz przyczyni się do zwiększenia globalnej konkurencyjności UE, wolności mediów i dialogu demokratycznego, a jednocześnie wzmocni nie tylko sektor kultury i sektor kreatywny, ale również różnorodność kulturową i językową. Aby wykorzystać te możliwości, należy wspólnie podjąć niektóre wyzwania wynikające z transformacji cyfrowej i monopoli cyfrowych oraz dokonać przeglądu polityk, na które wpływ ma transformacja cyfrowa, kładąc nacisk na inwestycje w kapitał ludzki oraz potrzeby obywateli w zakresie podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania, żeby mogli oni w pełni korzystać z jednolitego rynku cyfrowego.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Rada Europejska uznała w szczególności, że Unia powinna pilnie ustosunkować się do nowych tendencji, w tym w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja i technologie rozproszonego rejestru (np. blockchain), zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony danych, praw cyfrowych i standardów etycznych. Rada Europejska zwróciła się do Komisji, by na początku 2018 r. przedstawiła europejskie podejście do problematyki sztucznej inteligencji, oraz wezwała Komisję, by zaprezentowała niezbędne inicjatywy na rzecz ulepszenia warunków ramowych umożliwiających UE badanie nowych rynków za pomocą opartych na ryzyku radykalnych innowacji i potwierdzenie wiodącej roli jej przemysłu.

(7)  Rada Europejska uznała w szczególności, że Unia powinna pilnie ustosunkować się do nowych tendencji, w tym w dziedzinach takich jak przepaść cyfrowa, sztuczna inteligencja i technologie rozproszonego rejestru (np. blockchain), zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony danych, praw i standardów etycznych. Rada Europejska zwróciła się do Komisji, by na początku 2018 r. przedstawiła europejskie podejście do problematyki sztucznej inteligencji, oraz wezwała Komisję, by zaprezentowała niezbędne inicjatywy na rzecz ulepszenia warunków ramowych umożliwiających UE badanie nowych rynków za pomocą opartych na ryzyku radykalnych innowacji i potwierdzenie wiodącej roli jej przemysłu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W komunikacie Komisji „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”57 wśród opcji do rozważenia w odniesieniu do przyszłych ram finansowych wymieniono program na rzecz transformacji cyfrowej w Europie, który przyniósłby „duże postępy na drodze do inteligentnego wzrostu w takich obszarach jak wysokiej jakości infrastruktura danych, łączność i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni”. Celem tego programu byłoby zapewnienie wiodącej pozycji Unii w obszarze obliczeń superkomputerowych, internetu nowej generacji, sztucznej inteligencji, robotyki i dużych zbiorów danych. Przyczyniłby się on także do zwiększenia konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej w Europie oraz miałby znaczący wpływ na zlikwidowanie niedoboru kwalifikacji w Unii.

(8)  W komunikacie Komisji „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”57 wśród opcji do rozważenia w odniesieniu do przyszłych ram finansowych wymieniono program na rzecz transformacji cyfrowej w Europie, który przyniósłby „duże postępy na drodze do inteligentnego wzrostu w takich obszarach jak wysokiej jakości infrastruktura danych, łączność i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni”. Celem tego programu byłoby zapewnienie wiodącej pozycji Unii w obszarze obliczeń superkomputerowych, internetu nowej generacji, sztucznej inteligencji, robotyki i dużych zbiorów danych. Program powinien przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej w Europie oraz powinien zapewnić obywatelom europejskim zdobycie kwalifikacji, kompetencji i wiedzy niezbędnych do sprostania transformacji cyfrowej naszych społeczeństw i gospodarek.

_________________

_________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ogólnym celem programu powinno być wspieranie procesu cyfrowej transformacji przemysłu oraz propagowanie pełniejszego wykorzystania przemysłowego potencjału, jaki drzemie w polityce z zakresu innowacji, badańrozwoju technologicznego, z korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli w całej Unii. Program należy sformułować w podziale na pięć celów szczegółowych odzwierciedlających najważniejsze obszary polityki, a mianowicie: obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność. We wszystkich tych obszarach program powinien również dążyć do skuteczniejszego skorelowania polityk na szczeblu Unii, państw członkowskich i regionów oraz do stworzenia puli zasobów prywatnych i przemysłowych w celu zwiększenia poziomu inwestycji i stopnia synergii.

(10)  Ogólnym celem programu powinno być wspieranie procesu cyfrowej transformacji przemysłu i społeczeństwa oraz propagowanie pełniejszego wykorzystania potencjału, jaki drzemie w polityce z zakresu innowacji i badań, a także pełnego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych, rozwoju technologicznego, europejskich i międzynarodowych norm w przemyśle, w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, audiowizualnych i medialnych oraz administracji publicznej z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw w całej Unii. Program należy sformułować w podziale na pięć celów szczegółowych odzwierciedlających najważniejsze obszary polityki, a mianowicie: obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność. We wszystkich tych obszarach program powinien również dążyć do skuteczniejszego skorelowania polityk na szczeblu Unii, państw członkowskich i regionów oraz do stworzenia puli zasobów prywatnych i przemysłowych w celu zwiększenia poziomu inwestycji i stopnia synergii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Zgodnie z celami i z planem działania w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (który podkreśla wielki potencjał sektora kultury i sektorów artystycznego, kreatywnego i audiowizualnego, jeśli chodzi o wkład w innowacje naukowe i społeczne w Europie) program powinien wspierać partnerstwa i projekty naukowe realizowane wspólnie przez instytuty badawcze, uniwersytety oraz jednostki prowadzące działalność kulturalną, artystyczną, kreatywną i audiowizualną (w szczególności muzea, akademie, konserwatoria, teatry i kina). Ponadto w synergii z programami „Kreatywna Europa” i „Horyzont Europa” powinien wspomagać rozwój technologii cyfrowych, które ułatwiają ochronę i dostęp do treści i usług kulturalnych, artystycznych, kreatywnych i audiowizualnych (takich jak rzeczywistość rozszerzona i wirtualna lub interfejsy człowiek-maszyna) i poszerzają możliwości w tym zakresie.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Kluczową rolę w realizacji programu należy powierzyć centrom innowacji cyfrowych, które powinny wspierać przyswajanie na szeroką skalę zaawansowanych technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i środowiska akademickie. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna zapewniać jak najszerszy zasięg geograficzny w Europie59. Pierwsza grupa centrów innowacji cyfrowych zostanie wybrana na podstawie wniosków państw członkowskich, a następnie sieć ulegnie rozbudowie w drodze otwartej i konkurencyjnej procedury. Centra innowacji cyfrowych będą służyć jako punkty dostępu do najnowszych rozwiązań cyfrowych, w tym rozwiązań z zakresu obliczeń wielkiej skali (HPC), sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz do innych istniejących innowacyjnych technologii takich jak kluczowe technologie prorozwojowe, dostępnych również w placówkach typu fab lab czy city lab. Pełnić one będą funkcję pojedynczych punktów kompleksowej obsługi zapewniających dostęp do sprawdzonych technologii o zweryfikowanej skuteczności i upowszechniających otwarte innowacje. Będą również świadczyć wsparcie w dziedzinie zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna również umożliwić uczestnictwo regionów najbardziej oddalonych w jednolitym rynku cyfrowym.

(11)  Kluczową rolę w realizacji programu należy powierzyć centrom innowacji cyfrowych, które powinny wspierać przyswajanie na szeroką skalę zaawansowanych technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, MŚP, lokalne przedsiębiorstwa typu start-up, organizacje publiczne i środowiska akademickie, uwzględniając szczególne potrzeby sektorowe na szczeblu regionalnym. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna zapewniać jak najszerszy zasięg geograficzny w Europie59, przy czym należy uwzględniać obszary oddalone i regiony najsłabiej rozwinięte. Pierwsza grupa centrów innowacji cyfrowych zostanie wybrana na podstawie wniosków państw członkowskich przy uwzględnieniu kryteriów takich jak położenie geograficzne, trendy demograficzne, regionalne potrzeby w zakresie prognoz dotyczących umiejętności, a następnie sieć ulegnie rozbudowie w drodze otwartej, przejrzystej i konkurencyjnej procedury. Centra innowacji cyfrowych będą służyć jako punkty dostępu do najnowszych rozwiązań cyfrowych, w tym rozwiązań z zakresu obliczeń wielkiej skali (HPC), sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz do innych istniejących innowacyjnych technologii takich jak kluczowe technologie prorozwojowe, dostępnych również w placówkach typu fab lab czy city lab. Pełnić one będą funkcję pojedynczych punktów kompleksowej obsługi zapewniających dostęp do sprawdzonych technologii o zweryfikowanej skuteczności i upowszechniających otwarte innowacje. Będą również świadczyć wsparcie w dziedzinie zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna również umożliwić uczestnictwo regionów najbardziej oddalonych w jednolitym rynku cyfrowym.

__________________

__________________

59 Jak wskazano w komunikacie „Cyfryzacja europejskiego przemysłu” (COM(2016) 180 final).

59 Jak wskazano w komunikacie „Cyfryzacja europejskiego przemysłu” (COM(2016) 180 final).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Działania realizowane w ramach programu należy wykorzystywać w sposób proporcjonalny w celu wyeliminowania niedoskonałości rynku lub poprawy niekorzystnych warunków inwestycyjnych, przy czym nie powinny one pokrywać się z finansowaniem społecznościowym lub prywatnym, powinny natomiast wnosić wyraźną unijną wartość dodaną.

(14)  Działania realizowane w ramach programu należy wykorzystywać w sposób proporcjonalny w celu wyeliminowania niedoskonałości rynku lub poprawy niekorzystnych warunków inwestycyjnych, przy czym nie powinny one pokrywać się z finansowaniem społecznościowym lub prywatnym, powinny natomiast wnosić wyraźną unijną wartość dodaną. Należy również dopilnować bezwarunkowego poszanowania praw dostawców treści, konsumentów i użytkowników technologii cyfrowej, zapewniając pełne poszanowanie wartości europejskich w procesie rozwoju cyfrowej Europy.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Potencjał w zakresie obliczeń wielkiej skali i powiązanego przetwarzania danych, jakim dysponuje Unia, powinien umożliwić szersze wykorzystanie obliczeń wielkiej skali w przemyśle i, ogólniej, w obszarach interesu publicznego, aby wykorzystać niepowtarzalne szanse, jakie superkomputery stwarzają dla społeczeństwa w obszarach takich jak opieka zdrowotna, środowisko i bezpieczeństwo, jak również konkurencyjność przemysłu, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

(16)  Potencjał w zakresie obliczeń wielkiej skali i powiązanego przetwarzania danych, jakim dysponuje Unia, powinien umożliwić szersze wykorzystanie obliczeń wielkiej skali w przemyśle i, ogólniej, w obszarach interesu publicznego, aby wykorzystać niepowtarzalne szanse, jakie superkomputery stwarzają dla społeczeństwa w obszarach takich jak opieka zdrowotna, środowisko, lingwistyka i bezpieczeństwo, jak również konkurencyjność przemysłu, a zwłaszcza przedsiębiorstw typu start-up, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Technologie cyfrowe powinny być szeroko dostępne dla wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych, z uwzględnieniem równowagi geograficznej; w kryteriach przyznawania dotacji należy zatem położyć duży nacisk na ogólne skutki, dostępność technologii i technologii informacyjnych oraz równowagę geograficzną.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Dostępność dużych zbiorów danych oraz zaplecza testowego i doświadczalnego ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji.

(20)  Dostępność dużych zbiorów danych, jak również lingwistyki komputerowej oraz zaplecza testowego i doświadczalnego ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Cyberbezpieczeństwo jest wyzwaniem dla całej Unii, któremu nie da się już sprostać za pomocą fragmentarycznych inicjatyw krajowych. Potencjał Europy w zakresie cyberbezpieczeństwa należy wzmocnić, aby zapewnić jej niezbędną zdolność do ochrony swoich obywateli i przedsiębiorstw przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. Ponadto konsumentów należy chronić, gdy korzystają z produktów łączących się z internetem, które podatne są na ataki hakerskie i mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. Cel ten należy osiągnąć we współpracy z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym poprzez opracowywanie projektów wzmacniających europejski potencjał w zakresie cyberbezpieczeństwa i gwarantujących wdrożenie na szeroką skalę najnowszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce oraz zapewnienie koordynacji między tymi projektami, jak również poprzez gromadzenie kompetencji w tej dziedzinie w celu zapewnienia masy krytycznej i doskonałości.

(22)  Cyberbezpieczeństwo jest wyzwaniem dla całej Unii, któremu nie da się już sprostać za pomocą fragmentarycznych inicjatyw krajowych. Potencjał Europy w zakresie cyberbezpieczeństwa należy wzmocnić, aby zapewnić jej niezbędną zdolność do ochrony obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznych przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. Ponadto konsumentów należy chronić, gdy korzystają z produktów łączących się z internetem, które podatne są na ataki hakerskie i mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. Cel ten należy osiągnąć we współpracy z państwami członkowskimi i sektorem prywatnym poprzez opracowywanie projektów wzmacniających europejski potencjał w zakresie cyberbezpieczeństwa i gwarantujących wdrożenie na szeroką skalę najnowszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce oraz zapewnienie koordynacji między tymi projektami, jak również poprzez gromadzenie kompetencji w tej dziedzinie w celu zapewnienia masy krytycznej i doskonałości.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  W rezolucji z dnia 14 września 2017 r. w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności65a Parlament Europejski przypomniał, że we współczesnym społeczeństwie zapewnienie podstawowych umiejętności cyfrowych jest niezbędnym warunkiem spełnienia osobistego i zawodowego. Ponadto podkreślił konieczność wyposażenia ludzi w bardziej wyspecjalizowane i zaawansowane kompetencje cyfrowe, aby mogli oni korzystać z technologii cyfrowych w innowacyjny i kreatywny sposób.

 

_________________

 

65a Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0360.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu67 Parlament Europejski stwierdził, że kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie stanowią podstawę spójności społecznej w społeczeństwie cyfrowym.

(27)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu67 Parlament Europejski stwierdził, że kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie stanowią podstawę spójności społecznej w społeczeństwie cyfrowym. Podkreślił również znaczenie podstawowych umiejętności cyfrowych, które powinny obejmować wiedzę na temat możliwości wykorzystania umiejętności cyfrowych, używanie podstawowych narzędzi cyfrowych na poziomie zaawansowanym, bezpieczne korzystanie z internetu oraz metody wyszukiwania pozwalające określić wiarygodne źródła, a także propagowanie świadomości praw osób korzystających z internetu. Przyczyniłoby się to również do umożliwienia obywatelom krytycznego odbioru różnych form cyfrowego przekazu medialnego, a tym samym zwiększyłoby ilość i poprawiło jakość zasobów i możliwości dostępnych dzięki umiejętnościom cyfrowym.

_________________

_________________

67 Dokument (sygn. A8-0183/2017) dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//PL

67 Dokument (sygn. A8-0183/2017) dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//PL

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Zaawansowane technologie cyfrowe wspierane w ramach niniejszego programu, takie jak obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja, są już na tyle dojrzałe, że etap badań można w ich przypadku uznać za ukończony i może nastąpić przejście do fazy ich wdrożenia i ekspansji w skali całej Unii. Wdrożenie tych technologii wymaga reakcji Unii – podobnie jak kwestia związanych z nimi umiejętności. Możliwości szkoleniowe w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych należy rozwijać, zwiększać i udostępniać w całej UE. Ich brak mógłby zakłócić sprawne wdrażanie zaawansowanych technologii cyfrowych i osłabić ogólną konkurencyjność unijnej gospodarki. Działania wspierane w ramach niniejszego programu stanowią uzupełnienie działań wspieranych przez EFS, EFRR i program „Horyzont Europa”.

(28)  Zaawansowane technologie cyfrowe wspierane w ramach niniejszego programu, takie jak obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja, są już na tyle dojrzałe, że etap badań można w ich przypadku uznać za ukończony i może nastąpić przejście do fazy ich wdrożenia i ekspansji w skali całej Unii. Wdrożenie tych technologii wymaga reakcji Unii – podobnie jak kwestia związanych z nimi umiejętności. Możliwości kształcenia i szkolenia, w tym szkolenia w miejscu pracy, kształcenia mieszanego i kształcenia na odległość, w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych należy rozwijać, zwiększać i udostępniać w całej Unii. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie pracownikom, szczególnie w związku ze starzeniem się siły roboczej, środków i narzędzi pozwalających czerpać korzyści z możliwości oferowanych przez nową infrastrukturę cyfrową. Ich brak mógłby zakłócić sprawne wdrażanie zaawansowanych technologii cyfrowych i osłabić udział obywateli w życiu publicznym i rynku pracy oraz ogólną konkurencyjność unijnej gospodarki. Działania wspierane w ramach niniejszego programu stanowią uzupełnienie działań wspieranych przez EFS, EFRR i programy „Horyzont Europa” oraz Erasmus.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Transformacja cyfrowa obszarów interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna68, mobilność, wymiar sprawiedliwości, monitoring Ziemi/środowiska, kształcenie i kultura, wymaga kontynuacji i rozbudowy infrastruktury usług cyfrowych, która umożliwia bezpieczną transgraniczną wymianę danych i sprzyja rozwojowi poszczególnych państw. Koordynacja tej infrastruktury w oparciu o niniejsze rozporządzenie w najskuteczniejszy sposób pozwala stworzyć warunki sprzyjające wykorzystaniu zaistniałych synergii.

(30)  Transformacja cyfrowa obszarów interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna68, mobilność, wymiar sprawiedliwości, monitoring Ziemi/środowiska, kształcenie i szkolenie oraz kultura, wymaga kontynuacji i rozbudowy infrastruktury usług cyfrowych, która umożliwia bezpieczną transgraniczną wymianę danych i sprzyja rozwojowi poszczególnych państw. Koordynacja tej infrastruktury w oparciu o niniejsze rozporządzenie w najskuteczniejszy sposób pozwala stworzyć warunki sprzyjające wykorzystaniu zaistniałych synergii. Transformacja cyfrowa powinna jednak uwzględniać fakt, że niektórzy obywatele – z różnych powodów – nie biorą w niej udziału i że należy wspierać sieci pozwalające nadal informować tych obywateli, pomagając im zachować pełnię praw i uczestniczyć w wypełnianiu wszystkich obowiązków społecznych i obywatelskich.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a)  Wdrażanie zaawansowanych technologii w obszarach interesu publicznego, takich jak edukacja, i dostęp do nich również wymagają szkolenia w zakresie umiejętności niezbędnych do korzystania z tych technologii. Dlatego też cele określone w celu szczegółowym nr 8 powinny również obejmować programy szkoleniowe dla osób, które będą korzystać z zaawansowanych technologii.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a)  Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości i korzyści oferowane przez technologie cyfrowe, należy wypełnić lukę w zakresie dostępu i stosowania istniejącą między administracjami publicznymi, osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami i obszarami geograficznymi. W związku z tym szybsze wprowadzanie infrastruktury cyfrowej, w szczególności na obszarach znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na terytorium Europy, ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia integracji i zmniejszenia przepaści cyfrowej.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a)  W związku z tym digitalizacja utworów europejskich – czego świadectwem jest inicjatywa Europeana – stwarza ważną okazję do poprawy dostępności, rozpowszechniania i promowania kultury europejskiej i wspólnego dziedzictwa kulturowego. Innowacje cyfrowe mogą stanowić impuls do rewolucji w sposobie prezentacji dóbr kultury i dostępu do nich. Promowanie stosowania technologii 3D do gromadzenia danych i odtwarzania zniszczonych dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego ma w tym względzie szczególne znaczenie. „Cyfrowa Europa” może zatem przyczynić się do zagwarantowania środków finansowych na sprawiedliwą i etyczną digitalizację, ochronę i udostępnianie online europejskiego dziedzictwa kulturowego i europejskiej kultury.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35b)  Ponadto obiekty historyczne i kulturalne często nie są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych. Program mógłby zatem przyczynić się do wspierania inicjatyw cyfrowych mających na celu zwiększenie uczestnictwa i poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do doświadczeń kulturalnych, obiektów i artefaktów kultury w całej Europie, niezależnie od położenia geograficznego.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35c)  W dniu 31 maja 2016 r. Rada podkreśliła żywotne znaczenie, jakie ma zapewnienie stałego finansowania Europeany i zarządzania nią, prowadzonego wspólnym wysiłkiem instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo kulturowe, państw członkowskich i Komisji. Jako dojrzały system świadczący usługi cyfrowe infrastruktura usług cyfrowych Europeany powinna mieć pierwszeństwo pod względem finansowania. W szczególności w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 należy zapewnić ciągłość unijnego finansowania programu „Cyfrowa Europa”, tak aby umożliwić nieprzerwane i skuteczne świadczenie usługi na takim samym poziomie jak w ramach obecnego systemu finansowania.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  W kwietniu 2016 r. Komisja przyjęła inicjatywę w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu, aby zapewnić, by „każdy sektor przemysłu w Europie, niezależnie od gałęzi, lokalizacji i wielkości, mógł w pełni korzystać z innowacji cyfrowych”71.

(37)  W kwietniu 2016 r. Komisja przyjęła inicjatywę w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu, aby zapewnić, by „każdy sektor przemysłu w Europie, niezależnie od gałęzi, lokalizacji i wielkości, mógł w pełni korzystać z innowacji cyfrowych”. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

__________________

 

71

 

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Osiągnięcie stawianych celów może wymagać wykorzystania potencjału technologii uzupełniających w dziedzinie rozwiązań sieciowych i obliczeniowych, jak stwierdzono w komunikacie pt. „Cyfryzacja europejskiego przemysłu”73, w którym „dostępność światowej klasy sieci i infrastruktury przetwarzania w chmurze” uznano za kluczowy aspekt cyfryzacji przemysłu.

(39)  Osiągnięcie stawianych celów może wymagać wykorzystania potencjału technologii uzupełniających w dziedzinie rozwiązań sieciowych i obliczeniowych, jak stwierdzono w komunikacie pt. „Cyfryzacja europejskiego przemysłu”73, w którym „dostępność światowej klasy sieci i infrastruktury przetwarzania w chmurze” uznano za kluczowy element cyfryzacji przemysłu.

__________________

__________________

73 COM(2016) 180 final: Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego.

73 COM(2016) 180 final: Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjęcia programów prac, aby umożliwić osiągnięcie celów programu zgodnie z priorytetami Unii i państw członkowskich przy jednoczesnym zapewnieniu spójności, przejrzystości i ciągłości wspólnych działań podejmowanych przez Unię i państwa członkowskie. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201175 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

skreśla się

__________________

 

75 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  Programy prac powinny być co do zasady przyjmowane jako wieloletnie programy prac, zwykle co dwa lata, lub jako roczne programy prac, gdy uzasadniają to potrzeby związane z realizacją programu. Rodzaje finansowania i metody realizacji programu przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy wybierać ze względu na ich potencjał osiągania szczegółowych celów działań i możliwość generowania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążeń administracyjnych oraz przewidywanego ryzyka niezgodności z przepisami. Należy zatem rozważyć stosowanie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i kosztów jednostkowych, jak również finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

(45)  Należy przyjąć programy prac, aby umożliwić osiągnięcie celów programu zgodnie z priorytetami Unii i państw członkowskich przy jednoczesnym zapewnieniu spójności, przejrzystości i ciągłości wspólnych działań podejmowanych przez Unię i państwa członkowskie. Programy prac powinny być co do zasady przyjmowane co dwa lata, lub co roku, gdy uzasadniają to potrzeby związane z realizacją programu. Rodzaje finansowania i metody realizacji programu przewidziane w niniejszym rozporządzeniu należy wybierać ze względu na ich potencjał osiągania szczegółowych celów działań i możliwość generowania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążeń administracyjnych oraz przewidywanego ryzyka niezgodności z przepisami. Należy zatem rozważyć stosowanie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i kosztów jednostkowych, jak również finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46)  Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załącznika II w celu przeglądu lub uzupełnienia wskaźników. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(46)  Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do przyjmowania programów prac, zmian załącznika II w celu przeglądu lub uzupełnienia wskaźników. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia program „Cyfrowa Europa” („program”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia program „Cyfrowa Europa” („program”), który będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „centrum innowacji cyfrowych” oznacza podmiot prawny wyznaczony lub wybrany w otwartej i konkurencyjnej procedurze w celu realizacji zadań w ramach programu, w szczególności zapewniający dostęp do wiedzy technicznej i zaplecza doświadczalnego, takiego jak sprzęt i oprogramowanie, w celu umożliwienia cyfrowej transformacji przemysłu;

e)  „centrum innowacji cyfrowych” oznacza podmiot prawny wyznaczony lub wybrany w otwartej, przejrzystej i konkurencyjnej procedurze w celu realizacji zadań w ramach programu, w szczególności zapewniający dostęp do wiedzy technicznej i zaplecza doświadczalnego, takiego jak sprzęt i oprogramowanie, a także specjalistycznych szkoleń z zakresu zaawansowanych umiejętności cyfrowych w celu rozwijania umiejętności cyfrowych wszystkich obywateli europejskich oraz umożliwienia cyfrowej transformacji przemysłu i instytucji publicznych;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  „umiejętność korzystania z mediów” oznacza umiejętności analityczne niezbędne do znalezienia własnej ścieżki pozwalającej zrozumieć świat cyfrowy.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program ma następujący cel ogólny: wspieranie procesu cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki i europejskiego społeczeństwa oraz zapewnienie płynących z niej korzyści obywatelom Unii i unijnym przedsiębiorstwom. Program:

1.  Ogólnym celem programu jest wspieranie procesu cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki i europejskiego społeczeństwa oraz zapewnienie płynących z niej korzyści obywatelom Unii i unijnym przedsiębiorstwom. Program:

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zwiększy zdolność Europy w kluczowych obszarach technologii cyfrowych poprzez wdrożenia na wielką skalę;

a)  zwiększy zdolność Europy w kluczowych obszarach technologii cyfrowych – dbając przy tym o pełne poszanowanie praw i wartości europejskich – poprzez wdrożenia na wielką skalę;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program ma pięć celów szczegółowych:

2.  Pięć celów szczegółowych programu to:

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie, wraz z państwami członkowskimi, zamówień na zaawansowane systemy i narzędzia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz infrastrukturę danych, przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych;

a)  wspieranie, wraz z państwami członkowskimi, zamówień na zaawansowane systemy i narzędzia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz infrastrukturę danych, przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych, do czego przyczyni się opracowanie dobrowolnych standardów;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Interwencja finansowa Unii w ramach celu szczegółowego nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe” wspiera rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych w dziedzinach objętych wsparciem niniejszego programu, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia puli talentów w Europie i podnoszenia poziomu profesjonalizmu, zwłaszcza w odniesieniu do obliczeń wielkiej skali, analizy dużych zbiorów danych, cyberbezpieczeństwa, technologii rozproszonego rejestru, robotyki sztucznej inteligencji. Interwencja finansowa służy realizacji następujących celów operacyjnych:

Interwencja finansowa Unii w ramach celu szczegółowego nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe” wspiera rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych w dziedzinach objętych wsparciem niniejszego programu, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia puli talentów w Unii i podnoszenia poziomu profesjonalizmu, zwłaszcza w odniesieniu do obliczeń wielkiej skali, analizy dużych zbiorów danych, cyberbezpieczeństwa, technologii rozproszonego rejestru, robotyki, sztucznej inteligencji i lingwistyki komputerowej. Interwencja finansowa służy realizacji następujących celów operacyjnych:

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie opracowywania i realizacji długoterminowych szkoleń i kursów dla studentów, informatyków i pracowników;

a)  wspieranie opracowywania i realizacji długoterminowych, dobrej jakości szkoleń i kursów, w tym kształcenia mieszanego dla obywateli w każdym wieku, takich jak studenci, osoby potrzebujące podniesienia kwalifikacji, nauczyciele i szkoleniowcy, badacze, informatycy i pracownicy, z uwzględnieniem i poszanowaniem różnorodności językowej;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie opracowywania i realizacji krótkoterminowych szkoleń i kursów dla przedsiębiorców, liderów drobnej przedsiębiorczości i pracowników;

b)  wspieranie opracowywania i realizacji krótkoterminowych, dobrej jakości szkoleń i kursów, w tym kształcenia mieszanego, dla nauczycieli i szkoleniowców, przedsiębiorców, w tym liderów drobnej przedsiębiorczości i przedsiębiorstw typu start-up, osób samozatrudnionych i pracowników, jak również obywateli w każdym wieku potrzebujących podniesienia kwalifikacji, w tym w sektorze non-profit oraz organizacjach kulturalnych, kreatywnych, artystycznych i audiowizualnych;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspieranie opracowywania i realizacji masowych, otwartych kursów internetowych (MOOC) dla osób poszukujących pracy, studentów i pracowników;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie szkoleń w miejscu pracy i staży dla studentów, młodych przedsiębiorców i absolwentów.

c)  wspieranie dobrej jakości szkoleń w miejscu pracy, w tym kształcenia mieszanego i staży dla studentów, młodych przedsiębiorców i absolwentów, jak również obywateli w każdym wieku potrzebujących podniesienia kwalifikacji.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wspieranie sieci lub usług oferujących pomoc i stałe informacje obywatelom, którzy z różnych powodów nie biorą udziału w rozwoju cyfrowym.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  wspieranie szkoleń pracowników w miejscu pracy.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie możliwości wdrożenia i dostępu do najnowszych technologii cyfrowych, zwłaszcza obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, w sektorze publicznym i obszarach interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna i społeczna, edukacja, sądownictwo, transport, energetyka, środowisko oraz sektor kultury i sektor kreatywny;

a)  zapewnienie możliwości skutecznego wdrożenia najnowszych technologii cyfrowych oraz nabycia w drodze szkoleń umiejętności niezbędnych do korzystania z nich, zwłaszcza obliczeń wielkiej skali, technologii językowych, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, w sektorze publicznym i obszarach interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna i społeczna, edukacja, sądownictwo, transport, energetyka, środowisko oraz sektor kultury i sektor kreatywny;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zmniejszenie dystansu w zakresie wykorzystywania usług cyfrowych i infrastruktury cyfrowej i dostępu do nich między administracjami publicznymi, obywatelami, przedsiębiorstwami i obszarami geograficznymi, wspierając ich zdolność do świadczenia bardziej wydajnych usług i zachęcając do większego zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Szacunkowy podział wskazanej kwoty jest następujący:

2.  Pula środków finansowych, o której mowa w ust. 1, zostaje rozdzielona w następujący sposób:

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  do 2 698 240 000 EUR na cel szczegółowy nr 1 „Obliczenia wielkiej skali”;

a)  maksymalnie 29 % na cel szczegółowy nr 1 „Obliczenia wielkiej skali”;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  do 2 498 369 000 EUR na cel szczegółowy nr 2 „Sztuczna inteligencja”;

b)  co najmniej 27 % na cel szczegółowy nr 2 „Sztuczna inteligencja”;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  do 1 998 696 000 EUR na cel szczegółowy nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie”;

c)  co najmniej 21 % na cel szczegółowy nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie”;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  do 699 543 000 EUR na cel szczegółowy nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe”;

d)  co najmniej 9 % na cel szczegółowy nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe”;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  do 1 299 152 000 EUR na cel szczegółowy nr 5 „Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność”.

e)  co najmniej 14 % na cel szczegółowy nr 5 „Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność”.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program zaprojektowano tak, aby przy jego wykonaniu możliwe było osiągnięcie synergii – szczegółowo opisanych w załączniku III – z innymi programami finansowania unijnego, w szczególności za pomocą mechanizmów finansowania komplementarnego z programów UE, jeżeli dopuszcza to tryb zarządzania, w sposób następczy lub naprzemienny bądź poprzez połączenie środków, w tym na potrzeby współfinansowania działań.

1.  Program umożliwia osiągnięcie synergii – szczegółowo opisanych w załączniku III – z innymi programami finansowania unijnego, w szczególności za pomocą mechanizmów finansowania komplementarnego z programów UE, jeżeli dopuszcza to tryb zarządzania, w sposób następczy lub naprzemienny bądź poprzez połączenie środków, w tym na potrzeby współfinansowania działań.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  klasyfikacja NUTS;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kolejne centra innowacji cyfrowych wybiera się w ramach otwartej i konkurencyjnej procedury, tak aby zapewnić jak najszerszy zasięg geograficzny sieci w całej Europie. Liczba podmiotów skupionych w sieci musi być proporcjonalna do populacji poszczególnych państw członkowskich, przy czym w każdym państwie członkowskim musi istnieć przynajmniej jedno centrum innowacji cyfrowych. W celu uwzględnienia szczególnych ograniczeń, z jakimi borykają się regiony najbardziej oddalone w UE, można wyznaczyć konkretne podmioty w celu zaspokojenia ich potrzeb.

4.  Kolejne centra innowacji cyfrowych wybiera się w ramach otwartej, przejrzystej i konkurencyjnej procedury, tak aby zapewnić jak najszerszy zasięg geograficzny sieci w całej Europie. Liczba podmiotów skupionych w sieci musi być proporcjonalna do populacji poszczególnych państw członkowskich, przy czym w każdym państwie członkowskim musi istnieć przynajmniej jedno centrum innowacji cyfrowych, a jednocześnie należy uwzględnić słabiej rozwinięte regiony Unii, sytuację demograficzną i regionalne potrzeby w zakresie prognoz dotyczących umiejętności. W celu uwzględnienia szczególnych ograniczeń, z jakimi borykają się regiony najbardziej oddalone w UE, można wyznaczyć konkretne podmioty w celu zaspokojenia ich potrzeb.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  świadczenia usług transformacji cyfrowej – w tym udostępniania zaplecza testowego i doświadczalnego – na rzecz MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, również w sektorach, w których absorpcja technologii cyfrowych i powiązanych technologii następuje powoli;

a)  świadczenia usług transformacji cyfrowej – w tym udostępniania zaplecza testowego i doświadczalnego – na rzecz przedsiębiorstw typu start-up, MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, w szczególności w sektorach, w których absorpcja technologii cyfrowych i powiązanych technologii następuje powoli;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  transferu wiedzy fachowej i know-how między regionami, w szczególności kojarzenia MŚP i spółek o średniej kapitalizacji mających siedzibę w jednym regionie z centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w innych regionach i najbardziej właściwymi, aby świadczyć odpowiednie usługi;

b)  transferu wiedzy fachowej i know-how między regionami, w szczególności kojarzenia przedsiębiorstw typu start-up, MŚP i spółek o średniej kapitalizacji mających siedzibę w jednym regionie z centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w innych regionach i najbardziej właściwymi, aby świadczyć odpowiednie usługi;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  świadczenia usług tematycznych, w tym usług związanych ze sztuczną inteligencją, obliczeniami wielkiej skali i cyberbezpieczeństwem oraz zaufaniem, na rzecz administracji, organizacji sektora publicznego, MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Poszczególne centra innowacji cyfrowych mogą specjalizować się w świadczeniu konkretnych usług tematycznych i nie muszą świadczyć wszystkich usług tematycznych wymienionych w niniejszym ustępie;

c)  świadczenia usług tematycznych, w tym usług związanych ze sztuczną inteligencją, obliczeniami wielkiej skali i cyberbezpieczeństwem oraz zaufaniem, na rzecz administracji, organizacji sektora publicznego, przedsiębiorstw typu start-up, MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Poszczególne centra innowacji cyfrowych mogą specjalizować się w świadczeniu konkretnych usług tematycznych i nie muszą świadczyć wszystkich usług tematycznych wymienionych w niniejszym ustępie;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie programów prac.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Te programy prac przyjmuje się w formie programów wieloletnich dla całego programu. Jeżeli uzasadniają to szczególne potrzeby w zakresie realizacji programu, wspomniane programy prac można przyjąć jako programy roczne obejmujące jeden cel szczegółowy lub większą ich liczbę.

2.  Te programy prac przyjmuje się w formie programów wieloletnich co dwa lata. Jeżeli uzasadniają to szczególne potrzeby w zakresie realizacji programu, wspomniane programy prac można przyjąć jako programy roczne obejmujące jeden cel szczegółowy lub większą ich liczbę.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wskaźniki służące monitorowaniu wykonania i postępów w realizacji programu pod kątem osiągnięcia celów szczegółowych wymienionych w art. 3 określono w załączniku II.

1.  Wskaźniki ilościowe i jakościowe służące monitorowaniu wykonania i postępów w realizacji programu pod kątem osiągnięcia celów szczegółowych wymienionych w art. 3 określono w załączniku II.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę postępów programu w osiąganiu jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w celu zmiany załącznika II, aby dokonać przeglądu wskaźników lub uzupełnić je, jeżeli uzna to za konieczne, oraz uzupełnić niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny.

2.  Aby skutecznie ocenić postępy programu w osiąganiu jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w celu zmiany załącznika II, aby dokonać przeglądu wskaźników lub uzupełnić je, jeżeli uzna to za konieczne, oraz uzupełnić niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego wyników. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego wyników. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz państwa członkowskie nakłada się szczególne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Oficjalne statystyki UE, takie jak regularne badania statystyczne poświęcone ICT, wykorzystuje się w maksymalnym zakresie. Na etapie początkowego projektowania i późniejszego opracowywania wskaźników statystycznych stosowanych do monitorowania realizacji programu oraz poczynionych postępów w transformacji cyfrowej przeprowadza się konsultacje z krajowymi urzędami statystycznymi, które również, wraz z Eurostatem, angażuje się w ten proces.

4.  Oficjalne statystyki UE, takie jak regularne badania statystyczne poświęcone ICT, jak również zgromadzone zbiory danych DESI na poziomie NUTS-2 wykorzystuje się w najbardziej efektywny sposób, co pomoże zaradzić problemowi braku danych regionalnych związanych z programem „Cyfrowa Europa”. Na etapie początkowego projektowania i późniejszego opracowywania wskaźników statystycznych stosowanych do monitorowania realizacji programu oraz poczynionych postępów w transformacji cyfrowej przeprowadza się konsultacje z krajowymi urzędami statystycznymi, które również, wraz z Eurostatem, angażuje się w ten proces.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ocena

Ocena programu

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

1.  Komisja zapewnia regularne monitorowanie i ocenę zewnętrzną programu, w szczególności w oparciu o system sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów, o którym mowa w art. 24 ust. 3.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu.

2.  Oprócz regularnego monitorowania programu Komisja sporządza sprawozdanie z oceny śródokresowej i przedkłada je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów nie później niż dnia 31 grudnia 2024 r.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Po zakończeniu realizacji programu, lecz nie później niż cztery lata po upływie okresu określonego w art. [1] Komisja przeprowadza ocenę końcową programu.

3.  Na podstawie zewnętrznej i niezależnej oceny końcowej Komisja sporządza sprawozdanie z oceny końcowej programu, zawierające ocenę jego skutków w dłuższej perspektywie i jego stabilności.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  System sprawozdawczości na potrzeby oceny zapewnia, aby dane do celów oceny były gromadzone przez odbiorców środków unijnych w sposób wydajny, skuteczny i terminowy oraz na odpowiednim poziomie szczegółowości.

skreśla się

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja przedkłada sprawozdanie z oceny końcowej programu, o którym mowa w ust. 3, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów nie później niż dnia 31 grudnia 2030 r.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

skreśla się

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 24, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 23 i 24, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 24, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 23 i 24, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 24 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 23 i 24 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program ma wspierać łatwy dostęp obecnej i przyszłej siły roboczej do zaawansowanych umiejętności cyfrowych, w szczególności w zakresie HPC, AI, rozproszonych rejestrów (np. technologii blockchain) oraz cyberbezpieczeństwa poprzez oferowanie studentom, absolwentom i pracownikom, niezależnie od ich miejsca pobytu, możliwości nabywania i rozwijania tych umiejętności.

Program ma wspierać łatwy dostęp obecnej i przyszłej siły roboczej do zaawansowanych umiejętności cyfrowych i możliwości szkoleniowe w tej dziedzinie, w szczególności w zakresie HPC, AI, rozproszonych rejestrów (np. technologii blockchain) oraz cyberbezpieczeństwa, poprzez oferowanie studentom, absolwentom lub obywatelom w każdym wieku potrzebującym podniesienia kwalifikacji, osobom poszukującym pracy i pracownikom, niezależnie od ich miejsca pobytu, możliwości nabywania i rozwijania tych umiejętności.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 4 – akapit 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  dostęp do szkoleń w miejscu pracy poprzez umożliwienie udziału w praktykach w ośrodkach kompetencji i w przedsiębiorstwach wdrażających zaawansowane technologie;

1.  dostęp do szkoleń w miejscu pracy i możliwości kształcenia mieszanego poprzez umożliwienie udziału w praktykach w ośrodkach kompetencji i w przedsiębiorstwach wdrażających zaawansowane technologie;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 4 – akapit 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  dostęp do masowych, otwartych kursów internetowych (MOOC), które będą oferowane przez internetowe platformy uczenia się online i uniwersytety online;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 5 – część II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

II  Początkowe działania związane z cyfryzacją przemysłu:

II  Początkowe działania związane z cyfryzacją przemysłu:

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 5 – część I – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Kształcenie i kultura: zapewnienie twórcom i branży twórczej w Europie dostępu do najnowszych technologii cyfrowych, począwszy od sztucznej inteligencji, a skończywszy na zaawansowanych systemach obliczeniowych. Wykorzystanie europejskiego dziedzictwa kulturowego jako narzędzia służącego propagowaniu różnorodności kulturowej, spójności społecznej i obywatelstwa europejskiego. Wspieranie absorpcji technologii cyfrowych w edukacji.

5.  Kształcenie i szkolenie: wspieranie wdrażania technologii cyfrowych i zasad komunikacji cyfrowej w kształceniu formalnym, nieformalnym i pozaformalnym, zwłaszcza dalsze łączenie umiejętności cyfrowych, umiejętności korzystania z mediów, a także stosowania technologii cyfrowych ujętych we wszystkich programach nauczania z efektywnym dostępem do najnowszych technologii, począwszy od sztucznej inteligencji, a skończywszy na zaawansowanych systemach obliczeniowych, w tym zapewnienie szkołom odpowiedniej infrastruktury cyfrowej i sprzętu, między innymi sieci szerokopasmowych o wysokiej przepustowości z dostępem do internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s . Wspieranie inwestycji w kształcenie na odległość, zarówno mieszane, jak i prowadzone całkowicie online. Wspieranie ustawicznej edukacji cyfrowej od najmłodszych lat, bez szkody dla pielęgnowania jednocześnie umiejętności klasycznych i humanistycznych i dostrzegając ryzyko uzależnienia cyfrowego, a także potencjalnych patologii związanych z digitalizacją, w kontekście interakcji społecznych i fizycznych.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 5 – część I – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Sektor kultury i sektor kreatywny: wspieranie sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności sektora audiowizualnego, w ich ciągłej transformacji cyfrowej przy jednoczesnym zagwarantowaniu im dostępu do najbardziej zaawansowanych, zrównoważonych i wydajnych technologii cyfrowych, począwszy od sztucznej inteligencji, a skończywszy na zaawansowanych systemach obliczeniowych, a także wspieranie wkładu sektora kultury i sektora kreatywnego w uczciwe i etyczne wykorzystywanie i rozwijanie narzędzi cyfrowych i infrastruktury cyfrowej.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – część 5 – część I – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Dziedzictwo kulturowe: wykorzystanie i wspieranie europejskiego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, jako narzędzia służącego propagowaniu różnorodności kulturowej i językowej, spójności społecznej i obywatelstwa europejskiego. Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego w drodze digitalizacji i rozwoju współczesnych cyfrowych praktyk kulturalnych, a także konkretnych inicjatyw cyfrowych, takich jak Europeana, chmura dziedzictwa kulturowego i inne inicjatywy, które uwzględniają najnowsze technologie cyfrowe.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2 – część 4 – punkt 4.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.1  Liczba przeszkolonych i pracujących specjalistów ds. ICT

4.1  Liczba przeszkolonych co roku i pracujących w Unii specjalistów ds. ICT

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 2 – część 4 – punkt 4.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.2  Liczba przedsiębiorstw, które mają trudności z rekrutacją specjalistów ds. ICT

4.2  Liczba przedsiębiorstw, które mają każdego roku trudności z rekrutacją specjalistów ds. ICT w Unii

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  program „Cyfrowa Europa” aktywnie tworzy synergie z programem „Horyzont Europa” w odniesieniu do trwałości danych pochodzących z projektów badawczych;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Dzięki synergiom z programem „Kreatywna Europa”:

 

a)  program będzie wspierał rozwój i nabywanie zaawansowanych umiejętności cyfrowych potrzebnych do wdrażania nowoczesnych technologii istotnych dla ekosystemu kulturalnego oraz sektora kultury i sektora kreatywnego jako całości. Umożliwi on prowadzenie wymiany w sektorach kultury i innych sektorach na temat protokołów i zaawansowanych umiejętności cyfrowych już opracowanych przez społeczności twórcze w celu wspierania ich upowszechniania i wykorzystywania;

 

b)  program „Kreatywna Europa”, którego ogólnym celem jest zwiększenie konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego, będzie uzupełniał w tym zakresie interwencje w ramach programu „Cyfrowa Europa”, których celem jest wspieranie cyfrowej transformacji sektora kultury i sektora kreatywnego, a także zapewnienie różnorodności dostępnych platform, z uwzględnieniem rosnącej koncentracji na rynku monopoli cyfrowych;

 

c)  w ramach programu dwa projekty przywództwa zapewnią kontynuowanie działań wdrożeniowych związanych ze strategią #Digital4Culture. Projekt przywództwa w zakresie transformacji cyfrowej sektora dziedzictwa kulturowego będzie nadal wspierać inicjatywę europejską uruchomioną w trakcie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Część programu, ukierunkowana na umiejętności cyfrowe, pozostaje w synergii z takimi zagadnieniami jak umiejętność korzystania z mediów i edukacja filmowa;

 

d)  program będzie wspierał uruchomienie i realizację internetowego katalogu europejskich filmów dostępnych w ramach legalnych usług na żądanie w celu wspierania rozpowszechniania, promocji, widoczności i łatwości wyszukiwania na szczeblu europejskim;

 

e)  program będzie wspierał rozwój nowych technologii potrzebnych do wzmocnienia dystrybucji kinowej i internetowej oraz zapewni szerszy dostęp ponad granicami do europejskich utworów audiowizualnych, jak określono w priorytetach komponentu MEDIA w programie „Kreatywna Europa”.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 3 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  program w odpowiedni sposób wspiera rozwój i wdrażanie europejskiej karty studenta (e-Card) poprzez zapewnienie infrastruktury technicznej i budowanie zdolności oraz zadbanie o wzrost zaufania i rozwój aspektów bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do elektronicznej wymiany danych;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

Odsyłacze

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

14.6.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bogdan Brunon Wenta

1.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

3.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Budżetowej (07.11.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Paul Rübig

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Jeżeli chodzi o realizację celu szczegółowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, za najwłaściwszy mechanizm realizacji uznano wspólne przedsięwzięcie, które powinno w szczególności koordynować krajowe i unijne strategie i inwestycje w odniesieniu do infrastruktury na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz działalności badawczo-rozwojowej, łączyć zasoby finansowe pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych oraz chronić gospodarcze i strategiczne interesy Unii63. Ponadto ośrodki kompetencji HPC w państwach członkowskich będą świadczyć usługi z zakresu obliczeń wielkiej skali na rzecz przemysłu, środowiska akademickiego i administracji publicznych.

(18)  Jeżeli chodzi o realizację celu szczegółowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, za najwłaściwszy mechanizm realizacji uznano wspólne przedsięwzięcie, które powinno w szczególności koordynować krajowe i unijne strategie i inwestycje w odniesieniu do infrastruktury na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz działalności badawczo-rozwojowej, łączyć zasoby finansowe pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych oraz chronić gospodarcze i strategiczne interesy Unii63. Ponadto ośrodki kompetencji HPC w państwach członkowskich będą świadczyć usługi z zakresu obliczeń wielkiej skali na rzecz przemysłu, w tym MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, środowiska akademickiego i administracji publicznych.

_________________

_________________

63 Ocena skutków towarzysząca dokumentowi „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Ocena skutków towarzysząca dokumentowi „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a)  Blockchain i inne technologie rozproszonego rejestru mogą znacznie zwiększyć dostęp do rozproszonych zbiorów danych w całej Unii, ułatwić notarialne poświadczanie dokumentów, umożliwić identyfikowalność transakcji lub przepływ produktów w sposób bezpieczny i zgodny z dorobkiem prawnym UE. Technologie te wzmacniają zaufanie do zastosowań, w które zaangażowanych jest wiele zainteresowanych podmiotów, wzmacniają modele oparte na współpracy i umożliwiają defragmentację rozproszonych zbiorów danych. Doprowadzi to do wzrostu jakości i przyrostu wydajności, a zarazem zmniejszy obciążenia administracyjne, szczególnie w zakresie sprawozdawczości regulacyjnej i audytu, zwalczania oszustw i ograniczania ich, oraz zachęci do przyjmowania najlepszych praktyk i etycznych zachowań. Ponadto zwiększenie w Europie zdolności do rozwijania i wykorzystania technologii blockchain i innych technologii rozproszonego rejestru wzmocni europejskie ekosystemy innowacji cyfrowych oraz pomoże podmiotom europejskim dołączyć do grona liderów nowej gospodarki internetowej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39b)  Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 19 października 2017 r. państwa członkowskie stwierdziły, że Unia pilnie powinna odnieść się do nowych trendów, w tym technologii blockchain, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony danych, praw cyfrowych i standardów etycznych. W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcuchów bloków: budowanie zaufania do przepływów funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego (2017/2772(RSP)) uznano rolę łańcuchów bloków w zwiększaniu innowacyjności w Europie i na całym świecie.

 

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39c)  Podczas drugiego Dnia Technologii Cyfrowych, który odbył się 10 kwietnia 2018 r., państwa europejskie zobowiązały się do współpracy w zakresie opracowywania zaawansowanych, niezawodnych rozwiązań dla usług publicznych (np. dzięki opracowaniu europejskiej infrastruktury blockchain dla usług) oraz wezwały Komisję Europejską do wspierania opracowywania i wdrażania technologii blockchain i rozproszonego rejestru za pomocą jej programów cyfrowych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Uznając znaczenie walki ze zmianą klimatu zgodnie z podjętym przez Unię zobowiązaniem do wdrożenia porozumienia paryskiego i do realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ, niniejszy program przyczyni się do uwzględniania działań w dziedzinie klimatu w głównym nurcie polityki oraz służyć będzie realizacji założenia, zgodnie z którym 25 % wydatków z budżetu UE powinno wspierać realizację celów w zakresie klimatu74. Odpowiednie działania zostaną wskazane na etapie opracowywania i realizacji programu i podlegać będą ponownej ocenie w ramach odnośnych ocen i przeglądów.

(43)  Uznając znaczenie walki ze zmianą klimatu zgodnie z podjętym przez Unię zobowiązaniem do wdrożenia porozumienia paryskiego i do realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ, niniejszy program przyczyni się do uwzględniania działań w dziedzinie klimatu w głównym nurcie polityki oraz służyć będzie szybkiej realizacji założenia, zgodnie z którym co najmniej 25 % wydatków z budżetu UE powinno wspierać realizację celów w zakresie klimatu74 w WRF na lata 2021–2027 oraz 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Odpowiednie działania zostaną wskazane na etapie opracowywania i realizacji programu i podlegać będą ponownej ocenie w ramach odnośnych ocen i przeglądów. UE musi wywiązać się z zobowiązania do odgrywania roli lidera we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, choć we wnioskach dotyczących WRF brakuje jasnego i widocznego zaangażowania w tym zakresie, w związku z czym cele zrównoważonego rozwoju należy uwzględniać we wszystkich politykach i inicjatywach UE w następnych WRF.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program ma pięć celów szczegółowych:

2.  Program ma sześć celów szczegółowych:

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Technologie blockchain i rozproszonego rejestru

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie opracowywania i realizacji krótkoterminowych szkoleń i kursów dla przedsiębiorców, liderów drobnej przedsiębiorczości i pracowników;

b)  wspieranie opracowywania i realizacji krótkoterminowych szkoleń i kursów dla przedsiębiorców, liderów drobnej przedsiębiorczości, w tym prowadzących przedsiębiorstwa typu start-up, i dla pracowników;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspieranie absorpcji przez unijny przemysł, a zwłaszcza MŚP, zaawansowanych technologii cyfrowych i powiązanych technologii, w tym w szczególności obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i przyszłych powstających technologii;

e)  wspieranie absorpcji przez unijny przemysł, a zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, zaawansowanych technologii cyfrowych i powiązanych technologii, w tym w szczególności obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i przyszłych powstających technologii;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Technologie blockchain i rozproszonego rejestru

 

Interwencja finansowa Unii w ramach celu szczegółowego nr 6 „Technologie blockchain i rozproszonego rejestru” służy realizacji następujących celów operacyjnych:

 

a)  wzmocnienie kluczowych zdolności w zakresie technologii blockchain i rozproszonego rejestru w Unii, połączenie krajowych/regionalnych infrastruktur i ustanowienie modelu zarządzania, który może wspierać opracowanie i wdrożenie nowych usług cyfrowych możliwych dzięki technologiom blockchain i rozproszonego rejestru zgodnie z ramami prawnymi Unii;

 

b)  udostępnienie tych zdolności przedsiębiorstwom, [a szczególnie MŚP], administracjom publicznym lub innym organizacjom, by wspierać rozwój innowacyjnych, transgranicznych zastosowań tych technologii, które przyniosą korzyści obywatelom Unii i gospodarce cyfrowej [w Europie];

 

c)  dalsze rozwijanie, wdrażanie, koordynowanie i funkcjonowanie na szczeblu unijnym europejskiej infrastruktury usług blockchain, która spełnia najwyższe światowe standardy cyberbezpieczeństwa, efektywności energetycznej, zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych i dostępności na zasadach niekomercyjnych dla użytkowników publicznych i prywatnych, by wspierać świadczenie usług służących interesowi publicznemu;

 

d)  wspieranie wdrażania technologii gotowej do użytku / technologii operacyjnej dzięki badaniom naukowym i innowacjom, które wzmocnią zintegrowany unijny ekosystem innowacji w zakresie technologii blockchain i rozproszonego rejestru przez oferowanie placówek testowych i eksperymentalnych w państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Blockchain i inne technologie rozproszonego rejestru mogą znacznie zwiększyć dostęp do rozproszonych zbiorów danych w całej Unii, ułatwić notarialne poświadczanie dokumentów, umożliwić identyfikowalność transakcji lub przepływ produktów w sposób bezpieczny i zgodny z dorobkiem prawnym UE. Technologie te wzmacniają zaufanie do zastosowań, w które zaangażowanych jest wiele zainteresowanych podmiotów, wzmacniają modele oparte na współpracy i umożliwiają defragmentację rozproszonych zbiorów danych. Doprowadzi to do wzrostu jakości i przyrostu wydajności, a zarazem zmniejszy obciążenia administracyjne, szczególnie w zakresie sprawozdawczości regulacyjnej i audytu, zwalczania oszustw i ograniczania ich, oraz zachęci do przyjmowania najlepszych praktyk i etycznych zachowań.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 9 194 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 8 192 391 000 EUR w cenach z 2018 r. (9 194 000 000 EUR według cen bieżących).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  do 2 698 240 000 EUR na cel szczegółowy nr 1 „Obliczenia wielkiej skali”;

a)  do 2 404 289 438 EUR w cenach z 2018 r. (2 698 240 000 EUR według cen bieżących) na cel szczegółowy nr 1 „Obliczenia wielkiej skali”;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  do 2 498 369 000 EUR na cel szczegółowy nr 2 „Sztuczna inteligencja”;

b)  do 2 226 192 703 EUR w cenach z 2018 r. (2 498 369 000 EUR według cen bieżących) na cel szczegółowy nr 2 „Sztuczna inteligencja”;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  do 1 998 696 000 EUR na cel szczegółowy nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie”;

c)  do 1 780 954 875 EUR w cenach z 2018 r. (1 998 696 000 EUR według cen bieżących) na cel szczegółowy nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie”;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  do 699 543 000 EUR na cel szczegółowy nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe”;

d)  do 623 333 672 EUR w cenach z 2018 r. (699 543 000 EUR według cen bieżących) na cel szczegółowy nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe”;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  do 1 299 152 000 EUR na cel szczegółowy nr 5 „Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność”.

e)  do 1 157 620 312 EUR w cenach z 2018 r. (1 299 152 000 EUR według cen bieżących) na cel szczegółowy nr 5 „Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność”.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja zapewnia harmonizację wymogów proceduralnych dotyczących składania wniosków i udziału w programach mających znaczenie dla agendy cyfrowej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w tym w szczególności w postaci zamówień stanowiących główny tryb, jak również w postaci dotacji i nagród. Może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych.

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, w tym w szczególności w postaci zamówień dokonywanych przez Komisję lub organ finansujący, przez beneficjentów dotacji indywidualnie lub wspólnie, stanowiących główny tryb działania, jak również w postaci dotacji i nagród. Zamówienia mogą dawać uprawnienia do zawierania wielu umów w ramach tej samej procedury i można w nich ustalać warunki realizacji zgodne z mającymi zastosowanie międzynarodowymi porozumieniami w sprawie zamówień publicznych. Program może również zapewniać finansowanie w formie instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie wykorzystania zamówień w najbardziej wydajny sposób przez wyjaśnienie przepisu dotyczącego tego, jak Komisja lub organy finansujące UE mogą same brać udział jako udzielający zamówień w ramach zamówień publicznych finansowanych z programu „Cyfrowa Europa”. Ponadto jedno zamówienie może wiązać się z zawarciem umów z wieloma dostawcami lub wieloma źródłami zapewniającymi lepszy stosunek wartości do ceny i gwarantującymi ciągłość dostaw i usług, szczególnie w zakresie technologii cyfrowych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  świadczenia usług transformacji cyfrowej – w tym udostępniania zaplecza testowego i doświadczalnego – na rzecz MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, również w sektorach, w których absorpcja technologii cyfrowych i powiązanych technologii następuje powoli;

a)  świadczenia usług transformacji cyfrowej – w tym udostępniania zaplecza testowego i doświadczalnego – na rzecz MŚP, spółek o średniej kapitalizacji oraz przedsiębiorstw typu start-up, również w sektorach, w których absorpcja technologii cyfrowych i powiązanych technologii następuje powoli;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  transferu wiedzy fachowej i know-how między regionami, w szczególności kojarzenia MŚP spółek o średniej kapitalizacji mających siedzibę w jednym regionie z centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w innych regionach i najbardziej właściwymi, aby świadczyć odpowiednie usługi;

b)  transferu wiedzy fachowej i know-how między regionami, w szczególności kojarzenia MŚP, spółek o średniej kapitalizacji i przedsiębiorstw typu start-up mających siedzibę w jednym regionie z centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w innych regionach i najbardziej właściwymi, aby świadczyć odpowiednie usługi;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  świadczenia usług tematycznych, w tym usług związanych ze sztuczną inteligencją, obliczeniami wielkiej skali i cyberbezpieczeństwem oraz zaufaniem, na rzecz administracji, organizacji sektora publicznego, MŚP spółek o średniej kapitalizacji. Poszczególne centra innowacji cyfrowych mogą specjalizować się w świadczeniu konkretnych usług tematycznych i nie muszą świadczyć wszystkich usług tematycznych wymienionych w niniejszym ustępie;

c)  świadczenia usług tematycznych, w tym usług związanych ze sztuczną inteligencją, obliczeniami wielkiej skali i cyberbezpieczeństwem oraz zaufaniem, na rzecz administracji, organizacji sektora publicznego, MŚP, spółek o średniej kapitalizacji i przedsiębiorstw typu start-up. Poszczególne centra innowacji cyfrowych mogą specjalizować się w świadczeniu konkretnych usług tematycznych i nie muszą świadczyć wszystkich usług tematycznych wymienionych w niniejszym ustępie;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  potrzeba przezwyciężenia przeszkód finansowych takich jak brak finansowania rynkowego;

d)  potrzeba przezwyciężenia przeszkód finansowych takich jak brak finansowania rynkowego, szczególnie dla młodych przedsiębiorców i MŚP;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i wynikami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. [3].

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i wynikami. Zapewnia również zintegrowane informacje i dostęp potencjalnych wnioskodawców do finansowania unijnego w sektorze cyfrowym. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. [3].

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

Odsyłacze

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Paul Rübig

28.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (13.11.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ogólnym celem programu powinno być wspieranie procesu cyfrowej transformacji przemysłu oraz propagowanie pełniejszego wykorzystania przemysłowego potencjału, jaki drzemie w polityce z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego, z korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli w całej Unii. Program należy sformułować w podziale na pięć celów szczegółowych odzwierciedlających najważniejsze obszary polityki, a mianowicie: obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność. We wszystkich tych obszarach program powinien również dążyć do skuteczniejszego skorelowania polityk na szczeblu Unii, państw członkowskich i regionów oraz do stworzenia puli zasobów prywatnych i przemysłowych w celu zwiększenia poziomu inwestycji i stopnia synergii.

(10)  Ogólnym celem programu powinno być wspieranie procesu cyfrowej transformacji przemysłu i społeczeństwa europejskiego oraz propagowanie pełniejszego wykorzystania przemysłowego potencjału, jaki drzemie w polityce z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego, z korzyścią dla przedsiębiorstw, regionów, społeczności lokalnych i obywateli w całej Unii. Program należy sformułować w podziale na pięć celów szczegółowych odzwierciedlających najważniejsze obszary polityki, a mianowicie: obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność, a także likwidacja przepaści cyfrowej między regionami oraz między mieszkańcami miast i wsi. We wszystkich tych obszarach program powinien również dążyć do skuteczniejszego skorelowania polityk na szczeblu Unii, państw członkowskich i regionów oraz do stworzenia puli zasobów prywatnych i przemysłowych w celu zwiększenia poziomu inwestycji i stopnia synergii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Kluczową rolę w realizacji programu należy powierzyć centrom innowacji cyfrowych, które powinny wspierać przyswajanie na szeroką skalę zaawansowanych technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i środowiska akademickie. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna zapewniać jak najszerszy zasięg geograficzny w Europie59. Pierwsza grupa centrów innowacji cyfrowych zostanie wybrana na podstawie wniosków państw członkowskich, a następnie sieć ulegnie rozbudowie w drodze otwartej i konkurencyjnej procedury. Centra innowacji cyfrowych będą służyć jako punkty dostępu do najnowszych rozwiązań cyfrowych, w tym rozwiązań z zakresu obliczeń wielkiej skali (HPC), sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz do innych istniejących innowacyjnych technologii takich jak kluczowe technologie prorozwojowe, dostępnych również w placówkach typu fab lab czy city lab. Pełnić one będą funkcję pojedynczych punktów kompleksowej obsługi zapewniających dostęp do sprawdzonych technologii o zweryfikowanej skuteczności i upowszechniających otwarte innowacje. Będą również świadczyć wsparcie w dziedzinie zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna również umożliwić uczestnictwo regionów najbardziej oddalonych w jednolitym rynku cyfrowym.

(11)  Kluczową rolę w realizacji programu należy powierzyć centrom innowacji cyfrowych, które powinny wspierać przyswajanie na szeroką skalę zaawansowanych technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, organizacje publiczne, administrację publiczną i środowiska akademickie. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna zapewniać jak najszerszy zasięg geograficzny w Europie59. Pierwsza grupa centrów innowacji cyfrowych zostanie wybrana na podstawie wniosków państw członkowskich, a następnie sieć ulegnie rozbudowie w drodze otwartej, przejrzystej i konkurencyjnej procedury. Centra innowacji cyfrowych będą służyć jako punkty dostępu do najnowszych rozwiązań cyfrowych, w tym rozwiązań z zakresu obliczeń wielkiej skali (HPC), sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz do innych istniejących innowacyjnych technologii takich jak kluczowe technologie prorozwojowe, dostępnych również w placówkach typu fab lab czy city lab. Pełnić one będą funkcję pojedynczych punktów kompleksowej obsługi zapewniających dostęp do sprawdzonych technologii o zweryfikowanej skuteczności i upowszechniających otwarte innowacje. Będą również świadczyć wsparcie w dziedzinie zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna również umożliwić uczestnictwo regionów najbardziej oddalonych w jednolitym rynku cyfrowym.

_________________

_________________

59 Jak wskazano w komunikacie „Cyfryzacja europejskiego przemysłu” (COM(2016) 180 final).

59 Jak wskazano w komunikacie „Cyfryzacja europejskiego przemysłu” (COM(2016) 180 final).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Potencjał w zakresie obliczeń wielkiej skali i powiązanego przetwarzania danych, jakim dysponuje Unia, powinien umożliwić szersze wykorzystanie obliczeń wielkiej skali w przemyśle i, ogólniej, w obszarach interesu publicznego, aby wykorzystać niepowtarzalne szanse, jakie superkomputery stwarzają dla społeczeństwa w obszarach takich jak opieka zdrowotna, środowisko i bezpieczeństwo, jak również konkurencyjność przemysłu, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

(16)  Potencjał w zakresie obliczeń wielkiej skali i powiązanego przetwarzania danych, jakim dysponuje Unia, powinien umożliwić szersze wykorzystanie obliczeń wielkiej skali przez wszystkich beneficjentów programu i, ogólniej, w obszarach interesu publicznego, aby wykorzystać niepowtarzalne szanse, jakie superkomputery stwarzają dla społeczeństwa w obszarach takich jak włączenie społeczne, opieka zdrowotna, środowisko i bezpieczeństwo, jak również konkurencyjność przemysłu, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Zużycie energii przez sprzęt komputerowy i centra przechowywania danych, które w nadchodzących dekadach ma ciągle wzrastać, powinno opierać się na odnawialnych źródłach energii.

Uzasadnienie

Przechowywanie danych staje się coraz poważniejszym problemem. Szacuje się bowiem, że centra danych mają najszybciej rosnący ślad węglowy w całym sektorze ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Z badań wynika, że światowe zużycie energii przypadające na technologie komunikacyjne w najbliższych latach wzrośnie, a jego udział w światowych emisjach dwutlenku węgla do 2040 r. może wynieść 14 % (obecnie już 2 %). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Jeżeli chodzi o realizację celu szczegółowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, za najwłaściwszy mechanizm realizacji uznano wspólne przedsięwzięcie, które powinno w szczególności koordynować krajowe i unijne strategie i inwestycje w odniesieniu do infrastruktury na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz działalności badawczo-rozwojowej, łączyć zasoby finansowe pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych oraz chronić gospodarcze i strategiczne interesy Unii63. Ponadto ośrodki kompetencji HPC w państwach członkowskich będą świadczyć usługi z zakresu obliczeń wielkiej skali na rzecz przemysłu, środowiska akademickiego i administracji publicznych.

(18)  Jeżeli chodzi o realizację celu szczegółowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, za najwłaściwszy mechanizm realizacji uznano wspólne przedsięwzięcie, które powinno w szczególności koordynować krajowe i unijne strategie i inwestycje w odniesieniu do infrastruktury na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz działalności badawczo-rozwojowej, łączyć zasoby finansowe pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych oraz chronić gospodarcze i strategiczne interesy Unii63. Ponadto ośrodki kompetencji HPC w państwach członkowskich będą świadczyć usługi z zakresu obliczeń wielkiej skali na rzecz przemysłu, w tym MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, środowiska akademickiego i administracji publicznych.

_________________

_________________

63 Ocena skutków towarzysząca dokumentowi „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Ocena skutków towarzysząca dokumentowi „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Zaawansowane technologie cyfrowe wspierane w ramach niniejszego programu, takie jak obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja, są już na tyle dojrzałe, że etap badań można w ich przypadku uznać za ukończony i może nastąpić przejście do fazy ich wdrożenia i ekspansji w skali całej Unii. Wdrożenie tych technologii wymaga reakcji Unii – podobnie jak kwestia związanych z nimi umiejętności. Możliwości szkoleniowe w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych należy rozwijać, zwiększać i udostępniać w całej UE. Ich brak mógłby zakłócić sprawne wdrażanie zaawansowanych technologii cyfrowych i osłabić ogólną konkurencyjność unijnej gospodarki. Działania wspierane w ramach niniejszego programu stanowią uzupełnienie działań wspieranych przez EFS, EFRR i program „Horyzont Europa”.

(28)  Zaawansowane technologie cyfrowe wspierane w ramach niniejszego programu, takie jak obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych i sztuczna inteligencja, są już na tyle dojrzałe, że etap badań można w ich przypadku uznać za ukończony i może nastąpić przejście do fazy ich wdrożenia i ekspansji w skali całej Unii. Wdrożenie tych technologii wymaga reakcji Unii – podobnie jak kwestia związanych z nimi umiejętności. Możliwości szkoleniowe w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych należy rozwijać, zwiększać i udostępniać w całej UE. Ich brak mógłby zakłócić sprawne wdrażanie zaawansowanych technologii cyfrowych i osłabić ogólną konkurencyjność unijnej gospodarki. Działania wspierane w ramach niniejszego programu stanowią uzupełnienie działań wspieranych przez EFS, EFRR i program „Horyzont Europa”.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Transformacja cyfrowa obszarów interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna68, mobilność, wymiar sprawiedliwości, monitoring Ziemi/środowiska, kształcenie i kultura, wymaga kontynuacji i rozbudowy infrastruktury usług cyfrowych, która umożliwia bezpieczną transgraniczną wymianę danych i sprzyja rozwojowi poszczególnych państw. Koordynacja tej infrastruktury w oparciu o niniejsze rozporządzenie w najskuteczniejszy sposób pozwala stworzyć warunki sprzyjające wykorzystaniu zaistniałych synergii.

(30)  Transformacja cyfrowa obszarów interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna68, mobilność, wymiar sprawiedliwości, monitoring Ziemi/środowiska, redukcja emisji dwutlenku węgla, infrastruktura energetyczna, kształcenie i kultura, wymaga kontynuacji i rozbudowy infrastruktury usług cyfrowych, która umożliwia bezpieczną transgraniczną wymianę danych i sprzyja rozwojowi poszczególnych państw. Koordynacja tej infrastruktury w oparciu o niniejsze rozporządzenie w najskuteczniejszy sposób pozwala stworzyć warunki sprzyjające wykorzystaniu zaistniałych synergii.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Uznając znaczenie walki ze zmianą klimatu zgodnie z podjętym przez Unię zobowiązaniem do wdrożenia porozumienia paryskiego i do realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ, niniejszy program przyczyni się do uwzględniania działań w dziedzinie klimatu w głównym nurcie polityki oraz służyć będzie realizacji założenia, zgodnie z którym 25 % wydatków z budżetu UE powinno wspierać realizację celów w zakresie klimatu74. Odpowiednie działania zostaną wskazane na etapie opracowywania i realizacji programu i podlegać będą ponownej ocenie w ramach odnośnych ocen i przeglądów.

(43)  Uznając znaczenie walki ze zmianą klimatu zgodnie z podjętymi przez Unię zobowiązaniami do wdrożenia porozumienia paryskiego i do realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ, niniejszy program przyczyni się do uwzględniania działań w dziedzinie klimatu w głównym nurcie polityki oraz pomoże w realizacji założenia, zgodnie z którym 25 % wydatków z budżetu UE powinno wspierać realizację celów w zakresie klimatu74. Odpowiednie działania powinny zostać wskazane na etapie opracowywania i realizacji programu i podlegać ponownej ocenie w ramach odnośnych ocen i przeglądów w celu zapewnienia pełnej zgodności z tymi zobowiązaniami.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)   zmodernizuje edukację i szkolenia w całej Unii;

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)   będzie wspierał otwarty rząd;

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)   wzmocni wykorzystanie technologii cyfrowych jako sposobu na poprawę dostępu obywateli do informacji i kultury oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  budowa i wzmocnienie podstawowych zdolności w zakresie sztucznej inteligencji w Unii, w tym zasobów danych i bibliotek algorytmów, przy zachowaniu zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych;

a)  budowa i wzmocnienie podstawowych zdolności w zakresie sztucznej inteligencji w Unii, w tym zasobów danych i bibliotek algorytmów, przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych;

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie, wraz z państwami członkowskimi, zamówień na zaawansowane systemy i narzędzia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz infrastrukturę danych, przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych;

a)  wspieranie, wraz z państwami członkowskimi, zamówień na zaawansowane systemy i narzędzia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz infrastrukturę danych, przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych i z prawami podstawowymi;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie opracowywania i realizacji krótkoterminowych szkoleń i kursów dla przedsiębiorców, liderów drobnej przedsiębiorczości i pracowników;

b)  wspieranie opracowywania i realizacji krótkoterminowych szkoleń i kursów dla przedsiębiorców, liderów drobnej przedsiębiorczości, w tym prowadzących przedsiębiorstwa typu start-up, i pracowników;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie możliwości wdrożenia i dostępu do najnowszych technologii cyfrowych, zwłaszcza obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, w sektorze publicznym i obszarach interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna i społeczna, edukacja, sądownictwo, transport, energetyka, środowisko oraz sektor kultury i sektor kreatywny;

a)  zapewnienie możliwości wdrożenia i dostępu do najnowszych technologii cyfrowych, zwłaszcza obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, w sektorze publicznym i obszarach interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna i społeczna, edukacja, sądownictwo, transport, energetyka, środowisko, klimat oraz sektor kultury i sektor kreatywny;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspieranie absorpcji przez unijny przemysł, a zwłaszcza MŚP, zaawansowanych technologii cyfrowych i powiązanych technologii, w tym w szczególności obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i przyszłych powstających technologii;

e)  wspieranie absorpcji przez unijny przemysł, a zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, zaawansowanych technologii cyfrowych i powiązanych technologii, w tym w szczególności obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i przyszłych powstających technologii;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  zapewnienie całkowitego dostosowania koncepcji projektu zorientowanego na użytkownika dzięki tworzeniu prostych i funkcjonalnych rozwiązań cyfrowych, które można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb, biorąc także pod uwagę starzenie się społeczeństwa. 

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  świadczenia usług transformacji cyfrowej – w tym udostępniania zaplecza testowego i doświadczalnego – na rzecz MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, również w sektorach, w których absorpcja technologii cyfrowych i powiązanych technologii następuje powoli;

a)  świadczenia usług transformacji cyfrowej – w tym udostępniania zaplecza testowego i doświadczalnego – na rzecz MŚP, spółek o średniej kapitalizacji i przedsiębiorstw typu start-up, również w sektorach, w których absorpcja technologii cyfrowych i powiązanych technologii następuje powoli;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  transferu wiedzy fachowej i know-how między regionami, w szczególności kojarzenia MŚP spółek o średniej kapitalizacji mających siedzibę w jednym regionie z centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w innych regionach i najbardziej właściwymi, aby świadczyć odpowiednie usługi;

b)  transferu wiedzy fachowej i know-how między regionami, w szczególności kojarzenia MŚP, spółek o średniej kapitalizacji i przedsiębiorstw typu start-up mających siedzibę w jednym regionie z centrami innowacji cyfrowych utworzonymi w innych regionach i najbardziej właściwymi, aby świadczyć odpowiednie usługi;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  świadczenia usług tematycznych, w tym usług związanych ze sztuczną inteligencją, obliczeniami wielkiej skali i cyberbezpieczeństwem oraz zaufaniem, na rzecz administracji, organizacji sektora publicznego, MŚP spółek o średniej kapitalizacji. Poszczególne centra innowacji cyfrowych mogą specjalizować się w świadczeniu konkretnych usług tematycznych i nie muszą świadczyć wszystkich usług tematycznych wymienionych w niniejszym ustępie;

c)  świadczenia usług tematycznych, w tym usług związanych ze sztuczną inteligencją, obliczeniami wielkiej skali i cyberbezpieczeństwem oraz zaufaniem, na rzecz administracji, organizacji sektora publicznego, MŚP, spółek o średniej kapitalizacji i przedsiębiorstw typu start-up. Poszczególne centra innowacji cyfrowych mogą specjalizować się w świadczeniu konkretnych usług tematycznych i nie muszą świadczyć wszystkich usług tematycznych wymienionych w niniejszym ustępie;

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

Odsyłacze

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data przyjęcia

12.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (7.11.2018)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Evelyne Gebhardt

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Internet i nowe technologie całkowicie zmieniają nasze społeczeństwo i naszą gospodarkę. Coraz większe inwestycje w nowoczesne infrastruktury cyfrowe, obejmujące m.in. obliczenia wielkiej skali, produkty i usługi oparte na sztucznej inteligencji oraz skuteczne mechanizmy cyberbezpieczeństwa, mają – w połączeniu z inwestycjami w rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych z zakresu tych nowych technologii wśród pracowników i studentów – kluczowe znaczenie dla zapewnienia obywatelom, przemysłowi, przedsiębiorstwom i administracjom publicznym możliwości czerpania pełnych korzyści z tych zmian i jednolitego rynku cyfrowego.

Dla pobudzenia innowacji, zapobieżenia fragmentacji rynku, zapewnienia jego funkcjonowania na sprawiedliwych i zrównoważonych warunkach oraz zdobycia zaufania konsumentów konieczne jest realizowanie takich znacznych inwestycji w infrastrukturę i umiejętności cyfrowe przez Unię Europejską, państwa członkowskie i sektor prywatny. Jest to w pełni zgodne z apelem Parlamentu Europejskiego, który w swoim sprawozdaniu w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”(1) wezwał do długofalowej strategii inwestycyjnej w dziedzinie infrastruktury cyfrowej i umiejętności cyfrowych, a także do wsparcia digitalizacji przemysłu europejskiego i administracji publicznej.

Nowy program „Cyfrowa Europa” może być potężnym instrumentem wspierającym tę transformację cyfrową. Ponadto uzupełnia on inne programy Unii Europejskiej i wspiera politykę Unii w innych obszarach, a tym samym pozwala osiągnąć synergie, w szczególności z:

•  programem „Horyzont Europa”, wspierając badania naukowe i rozwój nowych technologii;

•  Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR), wspierając m.in. wdrażanie rozwiązań cyfrowych, w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa;

•  instrumentem „Łącząc Europę”, zapewniając infrastrukturę dla sieci szerokopasmowych;

•  oraz programem na rzecz jednolitego rynku, przyczyniając się m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa produktów w kontekście gospodarki cyfrowej, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący nowego programu „Cyfrowa Europa” i sugeruje utrzymanie całkowitego budżetu programu w wysokości 8,192 mld w cenach stałych (tj. 9,194 mld w cenach bieżących) zgodnie z propozycją Komisji w oparciu o porozumienie z Parlamentem Europejskim na podstawie jego rezolucji z dnia 14 marca 2018 r.(2). Niemniej jednak sprawozdawczyni wzywa państwa członkowskie i sektor prywatny do wniesienia wkładu finansowego niezbędnego do osiągnięcia celów programu.

Ponadto sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje integrację istniejących i nowych centrów innowacji cyfrowych na potrzeby wdrożenia programu. Centra innowacji cyfrowych będą wspierać transformację cyfrową przemysłu europejskiego, w szczególności MŚP, i administracji publicznej oraz służyć upowszechnianiu zdolności cyfrowych na szczeblu lokalnym. W związku z tym sprawozdawczyni sugeruje zwiększenie zakresu odpowiedzialności centrów innowacji cyfrowych, wyjaśniając, że należy zezwolić im na otrzymywanie innych publicznych lub prywatnych wkładów i posiadanie wygenerowanych przez siebie dochodów własnych. Ponadto centra innowacji cyfrowych powinny mieć swobodę w zakresie definiowania swojej wewnętrznej organizacji, składu, programu prac i metod pracy.

Aby uniknąć znacznych luk inwestycyjnych w obszarach innych nowych technologii objętych programem „Horyzont Europa”, ale nieobjętych programem „Cyfrowa Europa”, należy wyraźnie określić, że te inne nowe technologie mogą pozyskiwać finansowanie w ramach niniejszego programu, pod warunkiem że stanowią część kompleksowego rozwiązania powiązanego z technologiami wymienionymi w art. 4–8.

Cele szczegółowe:

Sprawozdawczyni popiera deklarację w sprawie EuroHPC i wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC, które wydaje się skutecznym i efektywnym instrumentem pozyskania, uruchomienia i utrzymywania zintegrowanej infrastruktury na potrzeby obliczeń wielkiej skali.

W świetle bez wątpienia rosnącego zapotrzebowania przemysłu europejskiego na rozwiązania z zakresu robotyki opartej na sztucznej inteligencji i technologii rozproszonego rejestru (np. blockchain) oraz znaczenia, jakie ma zapobieżenie powstaniu znacznej luki inwestycyjnej w tych dziedzinach, cele programu powinny obejmować robotykę wykorzystującą sztuczną inteligencję i technologię rozproszonego rejestru.

W odniesieniu do walki z wykluczeniem cyfrowym sprawozdawczyni sugeruje, aby stworzyć możliwości zaawansowanych długoterminowych szkoleń dla wszystkich wykwalifikowanych osób. Biorąc pod uwagę dużą liczbę osób, które należy przeszkolić w celu zaspokojenia potrzeb przemysłu europejskiego, oraz wyzwanie, jakim jest zatrudnienie wystarczającej liczby wykwalifikowanych trenerów do realizacji tego zadania, sprawozdawczyni sugeruje również wsparcie w zakresie opracowania i udostępniania ogólnoeuropejskiej platformy e-kształcenia.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Program powinien zapewniać jak największą przejrzystość, odpowiedzialność i demokratyczną kontrolę innowacyjnych instrumentów i mechanizmów finansowych z udziałem budżetu Unii, w szczególności w odniesieniu do ich wkładu, zarówno pod względem początkowych oczekiwań, jak i osiągniętych wyników prowadzących do osiągnięcia celów Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego55, który odbył się we wrześniu 2017 r., a także w konkluzjach Rady Europejskiej56 z dnia 19 października 2017 r. zwrócono uwagę na konieczność podjęcia przez Europę inwestycji w cyfryzację europejskich gospodarek oraz wyeliminowania niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, aby utrzymać, a nawet podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki, jakość naszego życia oraz tkanki społecznej. Rada Europejska stwierdziła, że transformacja cyfrowa daje ogromne możliwości pod względem innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz przyczyni się do zwiększenia globalnej konkurencyjności UE, a także zwiększy różnorodność twórczą i kulturową. Aby wykorzystać te możliwości, należy wspólnie podjąć niektóre wyzwania wynikające z transformacji cyfrowej oraz dokonać przeglądu polityk, na które wpływ ma transformacja cyfrowa.

(6)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego55, który odbył się we wrześniu 2017 r., a także w konkluzjach Rady Europejskiej56 z dnia 19 października 2017 r. zwrócono uwagę na konieczność podjęcia przez Europę inwestycji w cyfryzację europejskich gospodarek oraz wyeliminowania niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, aby utrzymać, a nawet podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki, jakość naszego życia oraz tkanki społecznej. Rada Europejska stwierdziła, że transformacja cyfrowa daje ogromne możliwości pod względem innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz przyczyni się do zwiększenia globalnej konkurencyjności UE, a także zwiększy różnorodność twórczą i kulturową. Aby wykorzystać te możliwości, należy wspólnie podjąć niektóre wyzwania wynikające z transformacji cyfrowej oraz dokonać przeglądu polityk, na które wpływ ma transformacja cyfrowa. Najlepiej gdyby pula środków finansowych przeznaczonych na ten program, uruchomiona na poziomie europejskim, została zwiększona o znaczące fundusze sektora prywatnego i wkłady państw członkowskich.

_________________

_________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21610/19-euco-final-conclusions-pl.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21610/19-euco-final-conclusions-pl.pdf

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  W dniu 10 kwietnia 2018 r. państwa członkowskie wyraziły poparcie oraz wolę współpracy w zakresie inicjatyw dotyczących usług w zakresie infrastruktury sztucznej inteligencji i technologii rozproszonego rejestru (na przykład blockchain) w drodze podpisania umów o współpracy.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W komunikacie Komisji „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”57 wśród opcji do rozważenia w odniesieniu do przyszłych ram finansowych wymieniono program na rzecz transformacji cyfrowej w Europie, który przyniósłby „duże postępy na drodze do inteligentnego wzrostu w takich obszarach jak wysokiej jakości infrastruktura danych, łączność i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni”. Celem tego programu byłoby zapewnienie wiodącej pozycji Unii w obszarze obliczeń superkomputerowych, internetu nowej generacji, sztucznej inteligencji, robotyki i dużych zbiorów danych. Przyczyniłby się on także do zwiększenia konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej w Europie oraz miałby znaczący wpływ na zlikwidowanie niedoboru kwalifikacji w Unii.

(8)  W komunikacie Komisji „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”57 wśród opcji do rozważenia w odniesieniu do przyszłych ram finansowych wymieniono program na rzecz transformacji cyfrowej w Europie, który przyniósłby „duże postępy na drodze do inteligentnego wzrostu w takich obszarach jak wysokiej jakości infrastruktura danych, łączność, digitalizacja administracji publicznej i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni”. Celem tego programu byłoby zmniejszenie dystansu między Unią Europejską a wiodącymi gospodarkami w obszarze obliczeń superkomputerowych, internetu nowej generacji, sztucznej inteligencji, robotyki i dużych zbiorów danych. Przyczyniłby się on także do zwiększenia konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej w Europie oraz miałby znaczący wpływ na zlikwidowanie niedoboru kwalifikacji w Unii.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Uzasadnienie

Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Ogólnym celem programu powinno być wspieranie procesu cyfrowej transformacji przemysłu oraz propagowanie pełniejszego wykorzystania przemysłowego potencjału, jaki drzemie w polityce z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego, z korzyścią dla przedsiębiorstw i obywateli w całej Unii. Program należy sformułować w podziale na pięć celów szczegółowych odzwierciedlających najważniejsze obszary polityki, a mianowicie: obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność. We wszystkich tych obszarach program powinien również dążyć do skuteczniejszego skorelowania polityk na szczeblu Unii, państw członkowskich i regionów oraz do stworzenia puli zasobów prywatnych i przemysłowych w celu zwiększenia poziomu inwestycji i stopnia synergii.

(10)  Ogólnym celem programu powinno być wspieranie procesu cyfrowej transformacji przemysłu oraz propagowanie pełniejszego wykorzystania przemysłowego potencjału, jaki drzemie w polityce z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego, a także unowocześnienie określonych sektorów działalności w interesie publicznym, z korzyścią dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, i obywateli w całej Unii. Ponadto program powinien zwiększać konkurencyjność Unii i odporność jej gospodarki.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Program należy zorganizować wokół pięciu celów szczegółowych odzwierciedlających najważniejsze obszary polityki, a mianowicie: a) obliczenia wielkiej skali, b) sztuczna inteligencja i technologie rozproszonego rejestru, c) cyberbezpieczeństwo, d) zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz e) wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność. We wszystkich tych obszarach program powinien również dążyć do skuteczniejszego skorelowania polityk na szczeblu Unii, państw członkowskich i regionów oraz do stworzenia puli zasobów prywatnych i przemysłowych w celu zwiększenia poziomu inwestycji i stopnia synergii.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  Program powinien wspierać sprawiedliwą transformację cyfrową i wspólne wartości Unii Europejskiej, w tym prawo do nauki i ochronę praw pracowniczych, gwarantować uczciwą konkurencję, promować równość i zapewniać, aby digitalizacja przyczyniała się do podnoszenia standardów społecznych i norm pracy, jak również wspierać dobrobyt wszystkich obywateli Unii, demokrację i bezpieczeństwo.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Kluczową rolę w realizacji programu należy powierzyć centrom innowacji cyfrowych, które powinny wspierać przyswajanie na szeroką skalę zaawansowanych technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i środowiska akademickie. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna zapewniać jak najszerszy zasięg geograficzny w Europie59. Pierwsza grupa centrów innowacji cyfrowych zostanie wybrana na podstawie wniosków państw członkowskich, a następnie sieć ulegnie rozbudowie w drodze otwartej i konkurencyjnej procedury. Centra innowacji cyfrowych będą służyć jako punkty dostępu do najnowszych rozwiązań cyfrowych, w tym rozwiązań z zakresu obliczeń wielkiej skali (HPC), sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz do innych istniejących innowacyjnych technologii takich jak kluczowe technologie prorozwojowe, dostępnych również w placówkach typu fab lab czy city lab. Pełnić one będą funkcję pojedynczych punktów kompleksowej obsługi zapewniających dostęp do sprawdzonych technologii o zweryfikowanej skuteczności i upowszechniających otwarte innowacje. Będą również świadczyć wsparcie w dziedzinie zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna również umożliwić uczestnictwo regionów najbardziej oddalonych w jednolitym rynku cyfrowym.

(11)  Kluczową rolę w realizacji programu należy powierzyć centrom innowacji cyfrowych, które powinny wspierać przyswajanie na szeroką skalę zaawansowanych technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i środowiska akademickie. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna zapewniać jak najszerszy zasięg geograficzny w Europie59. Pierwsza grupa centrów innowacji cyfrowych powinna zostać wybrana na podstawie wniosków państw członkowskich, a następnie sieć powinna ulec rozbudowie w drodze otwartej, przejrzystej i konkurencyjnej procedury. Centra innowacji cyfrowych powinny służyć jako punkty dostępu do najnowszych rozwiązań cyfrowych, w tym rozwiązań z zakresu obliczeń wielkiej skali (HPC), sztucznej inteligencji, robotyki wykorzystującej sztuczną inteligencję, technologii rozproszonego rejestru i cyberbezpieczeństwa, oraz do innych istniejących innowacyjnych technologii takich jak kluczowe technologie prorozwojowe, dostępnych również w placówkach typu fab lab czy city lab. Powinny one pełnić funkcję pojedynczych punktów kompleksowej obsługi zapewniających dostęp do sprawdzonych technologii o zweryfikowanej skuteczności i upowszechniających otwarte innowacje oraz zapewniać pomoc przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up. Powinny również świadczyć wsparcie w dziedzinie zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Sieć centrów innowacji cyfrowych powinna przyczyniać się do udziału szerokiego grona różnej wielkości partnerów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, oraz z szeregu sektorów gospodarki, a także powinna umożliwić uczestnictwo regionów najbardziej oddalonych w jednolitym rynku cyfrowym. Centra innowacji cyfrowych powinny mieć znaczną ogólną niezależność w zakresie definiowania swojej organizacji wewnętrznej i składu, a także dokładnego programu prac i metod działania.

__________________

__________________

59 Jak wskazano w komunikacie „Cyfryzacja europejskiego przemysłu” (COM(2016) 180 final).

59 Jak wskazano w komunikacie „Cyfryzacja europejskiego przemysłu” (COM(2016) 180 final).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Aby stworzyć synergie między inwestycjami w ramach niniejszego programu a unijnymi inwestycjami w zakresie badań naukowych i rozwoju, szczególnie realizowanymi w ramach programu „Horyzont Europa”, centra innowacji cyfrowych powinny działać jako platforma łącząca podmioty z sektora przemysłu, przedsiębiorstwa i organy administracji, które potrzebują nowych rozwiązań technologicznych, z przedsiębiorstwami, w szczególności z przedsiębiorstwami typu start-up i MŚP, które mają gotowe rozwiązania rynkowe.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Centra innowacji cyfrowych powinny mieć możliwość otrzymywania wkładów państw członkowskich, uczestniczących państw trzecich lub ich organów publicznych, wkładów organów lub instytucji międzynarodowych, wkładów sektora prywatnego, w szczególności uzyskanych od członków, udziałowców lub partnerów centrów innowacji cyfrowych, dochodów uzyskiwanych z aktywów własnych i działalności centrów innowacji cyfrowych, zapisów, darowizn i wkładów osób fizycznych lub finansowania w postaci dotacji, w tym z niniejszego programu i innych programów UE.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Program powinien być realizowany za pośrednictwem projektów rozwijających podstawowe zdolności cyfrowe i wspierających ich szerokie zastosowanie. Realizacja powinna być współfinansowana przez państwa członkowskie i, w razie potrzeby, przez sektor prywatny. Powinno to w szczególności wiązać się z koniecznością osiągnięcia masy krytycznej w zamówieniach publicznych, aby uzyskać lepszy stosunek jakości do ceny oraz zagwarantować, że dostawcy w Europie utrzymają się w czołówce postępu technologicznego.

(12)  Program powinien być realizowany za pośrednictwem projektów rozwijających podstawowe zdolności cyfrowe i wspierających ich szerokie zastosowanie. Realizacja powinna być współfinansowana przez państwa członkowskie i przez sektor prywatny. Powinno to w szczególności wiązać się z koniecznością osiągnięcia masy krytycznej w zamówieniach publicznych, aby uzyskać lepszy stosunek jakości do ceny oraz zagwarantować, że dostawcy w Europie dołączą do czołówki postępu technologicznego.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Działania realizowane w ramach programu należy wykorzystywać w sposób proporcjonalny w celu wyeliminowania niedoskonałości rynku lub poprawy niekorzystnych warunków inwestycyjnych, przy czym nie powinny one pokrywać się z finansowaniem społecznościowym lub prywatnym, powinny natomiast wnosić wyraźną unijną wartość dodaną.

(14)  Działania realizowane w ramach programu należy też wykorzystywać w sposób proporcjonalny w celu wzmocnienia i rozszerzenia bazy cyfrowej, radzenia sobie z głównymi wyzwaniami społecznymi, dalszego zwiększania unijnych cyfrowych umiejętności przemysłowych, a także wyeliminowania niedoskonałości rynku lub poprawy niekorzystnych warunków inwestycyjnych, przy czym nie powinny one pokrywać się z finansowaniem społecznościowym lub prywatnym, powinny natomiast wnosić wyraźną unijną wartość dodaną.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Potencjał w zakresie obliczeń wielkiej skali i powiązanego przetwarzania danych, jakim dysponuje Unia, powinien umożliwić szersze wykorzystanie obliczeń wielkiej skali w przemyśle i, ogólniej, w obszarach interesu publicznego, aby wykorzystać niepowtarzalne szanse, jakie superkomputery stwarzają dla społeczeństwa w obszarach takich jak opieka zdrowotna, środowisko bezpieczeństwo, jak również konkurencyjność przemysłu, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

(16)  Potencjał w zakresie obliczeń wielkiej skali i powiązanego przetwarzania danych, jakim dysponuje Unia, powinien umożliwić szersze wykorzystanie obliczeń wielkiej skali w przemyśle i, ogólniej, w obszarach interesu publicznego, aby wykorzystać niepowtarzalne szanse, jakie superkomputery stwarzają dla społeczeństwa w obszarach takich jak opieka zdrowotna, środowisko, bezpieczeństwo, komunikacja, miejskie planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu i optymalizacja ruchu drogowego, jak również konkurencyjność przemysłu, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Poparcie dla interwencji Unii w tym obszarze wyraziły Rada60 i Parlament Europejski61. Ponadto w 2017 r. dziewięć państw członkowskich podpisało deklarację w sprawie EuroHPC62 – wielostronne porozumienie międzyrządowe, w którym zobowiązały się one do współpracy z Komisją przy budowie i wdrażaniu najnowocześniejszej infrastruktury HPC i systemów przetwarzania danych w Europie, które miałyby być dostępne w całej Unii dla społeczności naukowej oraz partnerów publicznych i prywatnych.

(17)  Poparcie dla interwencji Unii w tym obszarze wyraziły Rada i Parlament Europejski. Ponadto w 2017 r. dziewięć państw członkowskich podpisało deklarację w sprawie EuroHPC – wielostronne porozumienie międzyrządowe, w którym zobowiązały się one do współpracy z Komisją przy budowie i wdrażaniu najnowocześniejszej infrastruktury HPC i systemów przetwarzania danych w Europie, które miałyby być dostępne w całej Unii dla społeczności naukowej oraz partnerów publicznych i prywatnych, a także wzmacniałyby potencjał UE w zakresie innowacyjności. Program stanowi dobrą okazję dla innych państw członkowskich do podpisania tej deklaracji.

__________________

 

60

 

61

 

62

 

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Jeżeli chodzi o realizację celu szczegółowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, za najwłaściwszy mechanizm realizacji uznano wspólne przedsięwzięcie, które powinno w szczególności koordynować krajowe i unijne strategie i inwestycje w odniesieniu do infrastruktury na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz działalności badawczo-rozwojowej, łączyć zasoby finansowe pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych oraz chronić gospodarcze i strategiczne interesy Unii63. Ponadto ośrodki kompetencji HPC w państwach członkowskich będą świadczyć usługi z zakresu obliczeń wielkiej skali na rzecz przemysłu, środowiska akademickiego i administracji publicznych.

(18)  Jeżeli chodzi o realizację celu szczegółowego w zakresie obliczeń wielkiej skali, za najwłaściwszy mechanizm realizacji uznano wspólne przedsięwzięcie w dziedzinie obliczeń wielkiej skali (wspólne przedsięwzięcie EuroHPC), które powinno w szczególności koordynować krajowe i unijne strategie i inwestycje w odniesieniu do infrastruktury na potrzeby obliczeń wielkiej skali oraz działalności badawczo-rozwojowej, łączyć zasoby finansowe pochodzące ze źródeł publicznych i prywatnych oraz chronić gospodarcze i strategiczne interesy Unii.63 . Wspólne przedsięwzięcie EuroHPC umożliwi państwom członkowskim koordynowanie wspólnie z Unią ich inwestycji i strategii w dziedzinie obliczeń superkomputerowych. Ponadto ośrodki kompetencji HPC w państwach członkowskich będą świadczyć usługi z zakresu obliczeń wielkiej skali na rzecz przemysłu, w tym szczególnie MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, środowiska akademickiego i administracji publicznych. W związku z tym program powinien finansować wspólne przedsięwzięcie EuroHPC wyłącznie w celu inwestowania w obliczenia wielkiej skali w ramach programu.

__________________

__________________

63 Ocena skutków towarzysząca dokumentowi „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Ocena skutków towarzysząca dokumentowi „Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Rozwijanie zdolności w zakresie sztucznej inteligencji stanowi kluczowy czynnik wspierający proces transformacji cyfrowej sektora publicznego i gospodarki. Coraz więcej autonomicznych robotów znajduje zastosowanie w fabrykach, operacjach głębinowych, domach, miastach i szpitalach. Komercyjne platformy wykorzystujące sztuczną inteligencję przeszły od fazy testów do etapu praktycznych zastosowań w obszarze opieki zdrowotnej i środowiska; wszyscy najwięksi producenci samochodów opracowują samochody autonomiczne, a techniki uczenia się maszyn stanowią nieodłączny aspekt wszystkich głównych platform internetowych i zastosowań wykorzystujących duże zbiory danych.

(19)  Rozwijanie zdolności w zakresie sztucznej inteligencji stanowi kluczowy czynnik wspierający proces transformacji cyfrowej sektora publicznego i gospodarki. Coraz więcej autonomicznych robotów znajduje zastosowanie w procesach produkcyjnych, operacjach głębinowych, domach, miastach, w medycynie i farmaceutyce. Komercyjne platformy wykorzystujące sztuczną inteligencję przeszły od fazy testów do etapu praktycznych zastosowań w obszarze opieki zdrowotnej i środowiska; wszyscy najwięksi producenci samochodów opracowują samochody autonomiczne, a techniki uczenia się maszyn stanowią nieodłączny aspekt wszystkich głównych platform internetowych i zastosowań wykorzystujących duże zbiory danych. Dzięki sztucznej inteligencji (AI) powstaną zupełnie nowe obszary w nauce, na przykład odkrywanie leków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz pokrewne dziedziny, takie jak biologia syntetyczna na potrzeby produkcji i szybkiego projektowania mikroorganizmów do zastosowań przemysłowych. Zastosowanie w przyszłości sztucznej inteligencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinno ograniczyć powodzenie ataków hakerskich.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Coraz szybszy rozwój samouczących się robotów i sztucznej inteligencji oraz ich zdolność do pomnażania wiedzy i uczenia się treści w ciągu kilku sekund utrudniają przewidywanie jakiegokolwiek etapu ich rozwoju do chwili zakończenia programu w 2027 r. W związku z tym Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na ten szybki rozwój cyfrowy oraz, w stosownych przypadkach, szybko dostosować cele programu prac.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19b)  W świetle rosnącego zapotrzebowania przemysłu europejskiego na rozwiązania z zakresu robotyki opartej na sztucznej inteligencji oraz znaczenia, jakie ma zapobieżenie powstaniu znacznej luki inwestycyjnej w tej dziedzinie, cele programu dotyczące sztucznej inteligencji powinny obejmować robotykę wykorzystującą sztuczną inteligencję.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19c)  Produkty i usługi oparte na sztucznej inteligencji powinny być przyjazne dla użytkownika, domyślnie spełniać wymogi przepisów prawa oraz zapewniać konsumentom większy wybór i więcej informacji, w szczególności na temat jakości produktów i usług.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Dostępność dużych zbiorów danych oraz zaplecza testowego i doświadczalnego ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji.

(20)  Dostępność dużych zbiorów danych oraz zaplecza testowego i doświadczalnego oraz dostęp do eksploracji danych tekstowych mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji, aby zagwarantować pewność na rynku wewnętrznym w przypadku stosowania sztucznej inteligencji.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  W swojej rezolucji z dnia 12 września 2018 r. w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia1a Parlament Europejski przypomniał o ambicjach UE, by być światowym orędownikiem pokoju, wezwał do zwiększenia roli UE w światowym rozbrojeniu i wysiłkach na rzecz nierozprzestrzeniania broni, a także wezwał wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwa członkowskie i Radę, by dążyły do rozpoczęcia międzynarodowych negocjacji w sprawie prawnie wiążącego instrumentu zakazującego stosowania autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia. Autonomiczne śmiercionośne systemy uzbrojenia wykorzystują przede wszystkim sztuczną inteligencję. W związku z tym interwencja finansowa Unii w ramach celu szczegółowego nr 2 programu nie powinna być wykorzystywana do celów wojskowych.

 

_________________

 

1a P8_TA-PROV(2018)0341.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b)  W dniu 25 kwietnia 2018 r. Komisja zobowiązała się do zaproponowania europejskiego podejścia obejmującego opracowanie projektu wytycznych dotyczących sztucznej inteligencji we współpracy z zainteresowanymi stronami w ramach sojuszu na rzecz AI, grupy ekspertów ds. sztucznej inteligencji, w celu rozwoju w Europie zastosowań i przedsiębiorstw opierających się na sztucznej inteligencji.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu64 Parlament Europejski podkreślił znaczenie wspólnego europejskiego podejścia do cyberbezpieczeństwa, uznając potrzebę podnoszenia świadomości, i uznał konieczność zapewnienia cyberodporności za podstawowy obowiązek liderów biznesu, a także krajowych i europejskich decydentów zajmujących się polityką przemysłową i bezpieczeństwem.

(21)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu64 Parlament Europejski podkreślił, w kontekście możliwej podatności na cyberataki, sabotaż, manipulacje danymi lub szpiegostwo przemysłowe, znaczenie wspólnego europejskiego podejścia do cyberbezpieczeństwa, uznając potrzebę podnoszenia świadomości na temat poprawy cyberbezpieczeństwa, i uznał konieczność zapewnienia cyberodporności oraz wprowadzenia bezpieczeństwa i prywatności na etapie projektowania oraz jako opcji domyślnej za podstawowy obowiązek liderów biznesu, a także krajowych i europejskich decydentów zajmujących się polityką przemysłową i bezpieczeństwem, a ponadto wskazał na potrzebę traktowania wymogów cyberbezpieczeństwa jako obowiązkowych w zamówieniach publicznych dotyczących sprzętu informatycznego i produktów z zakresu internetu rzeczy.

__________________

__________________

64 Dokument (sygn. A8-0183/2017) dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//PL

64 Dokument (sygn. A8-0183/2017) dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//PL

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Bezpieczeństwo danych i infrastruktury IT oraz wiążące się z tym zaufanie do otoczenia cyfrowego to główne warunki uwolnienia pełnego potencjału wzrostu i innowacji wynikającego z digitalizacji przemysłu i administracji publicznych, z korzyścią dla obywateli, pracowników, konsumentów i przedsiębiorstw, w tym MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  We wrześniu 2017 r. Komisja przedstawiła pakiet inicjatyw65 definiujących kompleksowe unijne podejście do cyberbezpieczeństwa, mających na celu zwiększenie zdolności Europy do skutecznego reagowania na cyberataki i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa oraz podnoszenia potencjału technologicznego i przemysłowego w tej dziedzinie.

(23)  We wrześniu 2017 r. Komisja przedstawiła pakiet inicjatyw65 definiujących kompleksowe unijne podejście do cyberbezpieczeństwa, mających na celu zwiększenie zdolności Europy do skutecznego reagowania na cyberataki i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, zwiększenia cyberodporności oraz podnoszenia potencjału technologicznego i przemysłowego w tej dziedzinie.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa powinny co do zasady obejmować standardy bezpieczeństwa i ochrony jako podstawowe parametry projektowe zgodnie z najnowocześniejszymi dostępnymi technologiami, a także zasadą uwzględniania bezpieczeństwa na etapie projektowania i zasadą bezpieczeństwa domyślnego.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Zaufanie jest warunkiem koniecznym funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego. Technologie z zakresu cyberbezpieczeństwa, takie jak tożsamości cyfrowe, kryptografia czy wykrywanie włamań, oraz ich zastosowanie w dziedzinach takich jak finanse, przemysł 4.0, energia, transport, opieka zdrowotna lub administracja elektroniczna mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa i zaufania obywateli, administracji publicznych i przedsiębiorstw w związku z ich obecnością w internecie oraz realizowanymi przez nich transakcjami internetowymi.

(24)  Zaufanie jest warunkiem koniecznym funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego. Technologie z zakresu cyberbezpieczeństwa, takie jak technologia rozproszonego rejestru, tożsamości cyfrowe, kryptografia czy wykrywanie włamań, oraz ich zastosowanie w dziedzinach takich jak finanse, przemysł 4.0, energia, transport, opieka zdrowotna lub administracja elektroniczna mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa i zaufania obywateli, administracji publicznych i przedsiębiorstw w związku z ich obecnością w internecie, włącznie z platformami 5G, oraz realizowanymi przez nich transakcjami internetowymi.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Rada Europejska w swoich konkluzjach z dnia 19 października 2017 r. podkreśliła, że do pomyślnego stworzenia cyfrowej Europy Unia potrzebuje w szczególności rynków pracy, systemów szkoleń i kształcenia, które są dostosowane do potrzeb ery cyfrowej, oraz że istnieje potrzeba inwestowania w umiejętności cyfrowe, aby wzmocnić pozycję wszystkich obywateli Unii i zapewnić im kompetencje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w epoce cyfrowej.

(25)  Rada Europejska w swoich konkluzjach z dnia 19 października 2017 r. podkreśliła, że do pomyślnego stworzenia cyfrowej Europy Unia potrzebuje w szczególności rynków pracy, uczenia się przez całe życie i innowacyjnych systemów szkoleń i kształcenia, które są dostosowane do potencjału i wyzwań ery cyfrowej, oraz że konieczne są inwestycje w umiejętności cyfrowe, aby wzmocnić pozycję wszystkich obywateli i przedsiębiorstw w Unii i zapewnić im niezbędne kompetencje;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Mając na uwadze potrzebę całościowego podejścia, w programie należy również uwzględnić takie obszary jak włączenie społeczne, kwalifikacje, szkolenia i specjalizację, które oprócz zaawansowanych umiejętności cyfrowych mają decydujące znaczenie dla tworzenia wartości dodanej w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu67 Parlament Europejski stwierdził, że kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie stanowią podstawę spójności społecznej w społeczeństwie cyfrowym.

(27)  W rezolucji z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu67 Parlament Europejski stwierdził, że kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie stanowią podstawę spójności społecznej w społeczeństwie cyfrowym. Mają one ogromne znaczenie w walce z wykluczeniem cyfrowym oraz w promowaniu integracji i konkurencyjności europejskich regionów.

__________________

__________________

67 Dokument (sygn. A8-0183/2017) dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//PL

67 Dokument (sygn. A8-0183/2017) dostępny pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//PL

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Zaawansowane technologie cyfrowe wspierane w ramach niniejszego programu, takie jak obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja, są już na tyle dojrzałe, że etap badań można w ich przypadku uznać za ukończony i może nastąpić przejście do fazy ich wdrożenia i ekspansji w skali całej Unii. Wdrożenie tych technologii wymaga reakcji Unii – podobnie jak kwestia związanych z nimi umiejętności. Możliwości szkoleniowe w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych należy rozwijać, zwiększać i udostępniać w całej UE. Ich brak mógłby zakłócić sprawne wdrażanie zaawansowanych technologii cyfrowych i osłabić ogólną konkurencyjność unijnej gospodarki. Działania wspierane w ramach niniejszego programu stanowią uzupełnienie działań wspieranych przez EFS, EFRR i program „Horyzont Europa”.

(28)  Zaawansowane technologie cyfrowe wspierane w ramach niniejszego programu, takie jak obliczenia wielkiej skali, cyberbezpieczeństwo, przetwarzanie w chmurze, ochrona danych i sztuczna inteligencja, są już na tyle dojrzałe, że etap badań można w ich przypadku uznać za ukończony i może nastąpić przejście do fazy ich wdrożenia i ekspansji w skali całej Unii. Wdrożenie tych technologii wymaga reakcji Unii – podobnie jak kwestia związanych z nimi umiejętności. Możliwości szkoleniowe w zakresie zaawansowanych umiejętności cyfrowych należy rozwijać, poprawiać pod względem jakościowym, zwiększać i udostępniać w całej UE. Ich brak mógłby zakłócić sprawne wdrażanie zaawansowanych technologii cyfrowych, zwiększyć niedostatek wykwalifikowanej siły roboczej w Europie i osłabić ogólną konkurencyjność unijnej gospodarki. Działania wspierane w ramach niniejszego programu stanowią uzupełnienie działań wspieranych przez EFS, EFRR i program „Horyzont Europa”.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Unowocześnienie administracji publicznej i usług publicznych za pomocą narzędzi cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia obciążeń administracyjnych spoczywających na przedsiębiorstwach i ogóle obywateli dzięki uczynieniu ich kontaktów z organami publicznymi szybszymi, dogodniejszymi i mniej kosztownymi, jak również odgrywa istotną rolę w podnoszeniu efektywności i jakości usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Ponieważ szereg usług świadczonych w interesie publicznymi ma już wymiar unijny, wsparcie ich wdrażania i uruchamiania na poziomie Unii powinno zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość czerpania korzyści z dostępu do wysokiej jakości usług cyfrowych w całej Europie.

(29)  Unowocześnienie administracji publicznej i usług publicznych za pomocą narzędzi cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia obciążeń administracyjnych spoczywających na przedsiębiorstwach i ogóle obywateli dzięki uczynieniu ich kontaktów z organami publicznymi szybszymi, dogodniejszymi i mniej kosztownymi, jak również odgrywa istotną rolę w podnoszeniu efektywności, przejrzystości i jakości usług świadczonych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Ponieważ szereg usług świadczonych w interesie publicznymi ma już wymiar unijny, wsparcie ich wdrażania i uruchamiania na poziomie Unii powinno zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość czerpania korzyści z dostępu do wysokiej jakości usług cyfrowych w całej Europie.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Przyspieszająca digitalizacja w państwach członkowskich musi doprowadzić do zmniejszenia rosnącej przepaści między biednymi i bogatymi. Dlatego też program powinien przyczynić się do większej sprawiedliwości społecznej w przyspieszającym świecie cyfrowym dzięki zapewnieniu dostępu wszystkich obywateli, w tym osób niepełnosprawnych, do nowoczesnych technologii cyfrowych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Modernizacja europejskich administracji publicznych stanowi jeden z zasadniczych priorytetów w dążeniu do udanego wdrożenia strategii jednolitego rynku cyfrowego. W śródokresowej ocenie tej strategii podkreślono potrzebę intensyfikacji transformacji administracji publicznych oraz konieczność zapewnienia obywatelom łatwego, zaufanego i bezproblemowego dostępu do usług publicznych.

(32)  Modernizacja europejskich administracji publicznych stanowi jeden z zasadniczych priorytetów w dążeniu do udanego wdrożenia strategii jednolitego rynku cyfrowego. W śródokresowej ocenie tej strategii podkreślono potrzebę intensyfikacji transformacji administracji publicznych oraz konieczność zapewnienia obywatelom łatwego, zaufanego i włączającego dostępu do usług publicznych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Z rocznej analizy wzrostu gospodarczego opublikowanej przez Komisję w 2017 r.69 wynika, że jakość europejskich administracji publicznych ma bezpośredni wpływ na otoczenie gospodarcze i w związku z tym ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania produktywności, konkurencyjności, współpracy gospodarczej, wzrostu gospodarczegozatrudnienia. Wydajna i przejrzysta administracja publiczna oraz skuteczny system wymiaru sprawiedliwości są w szczególności niezbędne, by wspierać wzrost gospodarczy i zapewniać przedsiębiorstwom oraz obywatelom usługi wysokiej jakości.

(33)  Z rocznej analizy wzrostu gospodarczego opublikowanej przez Komisję w 2017 r.69 wynika, że jakość europejskich administracji publicznych ma bezpośredni wpływ na otoczenie gospodarcze i w związku z tym ma zasadnicze znaczenie dla stymulowania produktywności, konkurencyjności, współpracy gospodarczej, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i wysokiej jakości pracy. Wydajna i przejrzysta administracja publiczna oraz skuteczny system wymiaru sprawiedliwości są w szczególności niezbędne, by wspierać wzrost gospodarczy i zapewniać przedsiębiorstwom oraz obywatelom usługi wysokiej jakości.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Interoperacyjność europejskich usług użyteczności publicznej dotyczy wszystkich szczebli administracji: unijnego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Interoperacyjność, oprócz eliminowania barier dla funkcjonowania jednolitego rynku, ułatwia udaną realizację polityki i oferuje duże możliwości unikania transgranicznych barier elektronicznych, przyczyniając się dodatkowo do tworzenia nowych wspólnych usług publicznych na szczeblu Unii lub do konsolidacji procesu ich rozwijania. W celu wyeliminowania rozdrobnienia europejskich usług, wsparcia podstawowych wolności oraz wzajemnego uznawania rozwiązań na poziomie operacyjnym w UE należy propagować całościowe, międzysektorowe podejście do interoperacyjności w sposób, który jest najskuteczniejszy i w największym stopniu uwzględnia potrzeby użytkowników końcowych. Oznacza to, że interoperacyjność należy rozumieć w szerokim sensie, jako zjawisko łączące w sobie różnorodne aspekty, od technicznego po prawny, i obejmujące elementy polityki w danej dziedzinie. W związku z tym zakres działań wykraczałby poza standardowy cykl życia rozwiązań i obejmowałby wszystkie aspekty interwencji, które pozwalają spełnić konieczne warunki ramowe trwałej interoperacyjności w warunkach codziennej eksploatacji.

(34)  Interoperacyjność europejskich usług użyteczności publicznej dotyczy wszystkich szczebli administracji: unijnego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Interoperacyjność, oprócz eliminowania barier dla funkcjonowania jednolitego rynku, ułatwia współpracę transgraniczną, ujednolicenie wspólnych standardów, udaną realizację polityki i oferuje duże możliwości unikania transgranicznych barier elektronicznych oraz ograniczania biurokracji, przyczyniając się dodatkowo do tworzenia nowych wspólnych usług publicznych na szczeblu Unii lub do konsolidacji procesu ich rozwijania. W celu wyeliminowania rozdrobnienia europejskich usług, wsparcia podstawowych wolności oraz wzajemnego uznawania rozwiązań na poziomie operacyjnym w UE należy propagować całościowe, międzysektorowe podejście do interoperacyjności w sposób, który jest najskuteczniejszy i w największym stopniu uwzględnia potrzeby użytkowników końcowych. Oznacza to, że interoperacyjność należy rozumieć w szerokim sensie, jako zjawisko łączące w sobie różnorodne aspekty, od technicznego po prawny, i obejmujące elementy polityki w danej dziedzinie. W związku z tym zakres działań wykraczałby poza standardowy cykl życia rozwiązań i obejmowałby wszystkie aspekty interwencji, które pozwalają spełnić konieczne warunki ramowe trwałej interoperacyjności w warunkach codziennej eksploatacji.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(41a)  Program powinien wspierać projekty otwartego oprogramowania, pod warunkiem że są one zgodne z warunkami programu, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony danych.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „MŚP” oznaczają małe i średnie przedsiębiorstwa zdefiniowane w art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program ma następujący cel ogólny: wspieranie procesu cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki i europejskiego społeczeństwa oraz zapewnienie płynących z niej korzyści obywatelom Unii i unijnym przedsiębiorstwom. Program:

1.  Program ma następujący cel ogólny: wspieranie procesu cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki i europejskiego społeczeństwa, rozwój zdolności Europy w zakresie innowacyjności oraz zapewnienie płynących z niej korzyści europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP. Program:

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wdrożenie gotowej do wykorzystania technologii / technologii operacyjnej będącej wynikiem badań naukowych i innowacji w celu stworzenia zintegrowanego unijnego ekosystemu obliczeń wielkiej skali, obejmującego wszystkie segmenty naukowego i przemysłowego łańcucha wartości, w tym sprzęt, oprogramowanie, zastosowania, usługi, wzajemne połączenia i umiejętności cyfrowe;

b)  wdrożenie gotowej do wykorzystania technologii / technologii operacyjnej będącej wynikiem badań naukowych i innowacji, w tym technologii, które wcześniej korzystały lub obecnie korzystają z finansowania unijnego, w celu stworzenia zintegrowanego unijnego ekosystemu obliczeń wielkiej skali, obejmującego wszystkie segmenty naukowego i przemysłowego łańcucha wartości, w tym sprzęt, oprogramowanie, zastosowania, usługi, wzajemne połączenia i umiejętności cyfrowe;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wdrożenie i eksploatacja ponadeksaskalowej78 infrastruktury obliczeniowej, w tym integracja z kwantowymi technologiami obliczeniowymi i rozwój nowej infrastruktury naukowo-badawczej na potrzeby nauk obliczeniowych.

c)  wdrożenie i eksploatacja ponadeksaskalowej78 infrastruktury obliczeniowej, w tym integracja z kwantowymi technologiami obliczeniowymi i rozwój nowej infrastruktury naukowo-badawczej na potrzeby nauk obliczeniowych, która musi być dostępna na zasadach niekomercyjnych dla użytkowników z sektora publicznego i prywatnego oraz do celów badań naukowych finansowanych ze środków publicznych;

__________________

__________________

78 Moc obliczeniowa tysiąc razy większa niż w eksaskali.

78 Moc obliczeniowa tysiąc razy większa niż w eksaskali.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  budowa i wzmocnienie podstawowych zdolności w zakresie sztucznej inteligencji w Unii, w tym zasobów danych i bibliotek algorytmów, przy zachowaniu zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych;

a)  budowa i wzmocnienie podstawowych zdolności w zakresie sztucznej inteligencji w Unii, w tym zasobów danych i bibliotek algorytmów, przy zachowaniu zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych oraz z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa i prywatności w fazie projektowania i jako opcji domyślnej;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnienie dostępności tych zdolności dla wszystkich przedsiębiorstw i administracji publicznych;

b)  zapewnienie dostępności tych zdolności dla wszystkich przedsiębiorstw i administracji publicznych, jak również organizacji niekomercyjnych, instytucji badawczych i uniwersytetów;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wzmocnienie i powiązanie w sieć istniejącego w państwach członkowskich zaplecza testowego i doświadczalnego z zakresu sztucznej inteligencji.

c)  wzmocnienie i powiązanie w sieć istniejącego w państwach członkowskich zaplecza testowego i doświadczalnego z zakresu sztucznej inteligencji zgodnej z zasadami etyki.

Uzasadnienie

Poszanowanie praw podstawowych w ramach badań nad sztuczną inteligencją i jej wdrażania koniecznie wymagają zgodności z zasadami etyki, w związku z czym finansowanie powinno być zapewnione wyłącznie w odniesieniu do tych inicjatyw, które tych zasad przestrzegają.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wzrost, rozwój, łączenie w sieci i umacnianie istniejących sektorów sztucznej inteligencji, zwłaszcza tych, w których Europa już jest liderem, takich jak robotyka, motoryzacja, produkcja, artykuły gospodarstwa domowego, technologie kosmiczne i technologie cyberobrony.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Interwencje finansowe Unii w ramach celu szczegółowego nr 2 programu nie mogą być wykorzystywane do celów wojskowych.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie optymalnego wykorzystania zgromadzonych w Europie wiedzy, zdolności i umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa;

b)  wspieranie optymalnego wykorzystania zgromadzonych w Europie wiedzy, zdolności i umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wymiana i upowszechnianie najlepszych praktyk;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnienie szerokiego wdrożenia najnowszych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce;

c)  zapewnienie szerokiego wdrożenia najnowszych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w całej gospodarce, w tym w przemyśle, umożliwiając ich wykorzystanie przez MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wzmocnienie zdolności w obrębie państw członkowskich i w sektorze prywatnym, aby pomóc im w zachowaniu zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady xx/xx w sprawie ENISA („Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa”), uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych1a.

 

__________________

 

1a Wniosek 2017/0225(COD), dotychczas nieprzyjęty.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  wspieranie misji, celów i zadań Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych[1] w zakresie, w jakim dotyczy to celów określonych w art. 3 programu1b.

 

__________________

 

1b Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych z dnia 12 września 2018 r., 2018/0328(COD)

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Interwencja finansowa Unii w ramach celu szczegółowego nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe” wspiera rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych w dziedzinach objętych wsparciem niniejszego programu, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia puli talentów w Europie i podnoszenia poziomu profesjonalizmu, zwłaszcza w odniesieniu do obliczeń wielkiej skali, analizy dużych zbiorów danych, cyberbezpieczeństwa, technologii rozproszonego rejestru, robotyki i sztucznej inteligencji. Interwencja finansowa służy realizacji następujących celów operacyjnych:

Interwencja finansowa Unii w ramach celu szczegółowego nr 4 „Zaawansowane umiejętności cyfrowe” wspiera rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych w dziedzinach objętych wsparciem niniejszego programu, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia puli talentów w Europie i podnoszenia poziomu profesjonalizmu, zwłaszcza w odniesieniu do obliczeń wielkiej skali, analizy dużych zbiorów danych, cyberbezpieczeństwa, przetwarzania w chmurze, kompetencji w zakresie ochrony danych, technologii rozproszonego rejestru, robotyki i sztucznej inteligencji. Interwencja finansowa służy realizacji następujących celów operacyjnych:

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie opracowywania i realizacji długoterminowych szkoleń i kursów dla studentów, informatyków i pracowników;

a)  wspieranie opracowywania i realizacji ogólnych i specjalistycznych długoterminowych szkoleń i wysokiej jakości kursów dla studentów, nauczycieli, pracowników naukowo-dydaktycznych, informatyków, innych wykwalifikowanych pracownikówszeroko pojętej siły roboczej, z uwzględnieniem różnych poziomów umiejętności;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie opracowywania i realizacji krótkoterminowych szkoleń i kursów dla przedsiębiorców, liderów drobnej przedsiębiorczości i pracowników;

b)  wspieranie opracowywania i realizacji krótkoterminowych szkoleń i kursów wysokiej jakości dla przedsiębiorców, w tym osób samozatrudnionych, liderów MŚP oraz przedsiębiorstw typu start-up, i pracowników, w tym urzędników służby cywilnej;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wsparcie w zakresie opracowania i udostępniania ogólnoeuropejskiej platformy e-kształcenia;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie możliwości wdrożenia i dostępu do najnowszych technologii cyfrowych, zwłaszcza obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, w sektorze publicznym i obszarach interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna i społeczna, edukacja, sądownictwo, transport, energetyka, środowisko oraz sektor kultury i sektor kreatywny;

a)  zapewnienie możliwości wdrożenia i dostępu do najnowszych technologii cyfrowych, zwłaszcza obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, w sektorze publicznym i obszarach interesu publicznego, takich jak opieka zdrowotna i społeczna, edukacja, sądownictwo, transport i komunikacja, energetyka, środowisko oraz sektor kultury i sektor kreatywny;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wdrożenie, eksploatacja utrzymanie transeuropejskiej interoperacyjnej infrastruktury usług cyfrowych (w tym powiązanych usług) na zasadzie komplementarności z działaniami krajowymi i regionalnymi;

b)  wdrożenie, eksploatacja, utrzymanie i rozbudowa najnowocześniejszej transeuropejskiej interoperacyjnej infrastruktury usług cyfrowych (w tym powiązanych usług) na zasadzie komplementarności z działaniami krajowymi i regionalnymi;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ułatwienie rozwoju, modernizacji i korzystania z rozwiązań i struktur przez europejskie administracje, europejski przemysł i obywateli Unii, w tym ponowne wykorzystywanie interoperacyjnych rozwiązań i struktur;

c)  ułatwienie rozwoju, wdrożenia, modernizacji i korzystania z rozwiązań i struktur przez europejskie administracje, europejski przemysł i obywateli Unii, w tym rozwiązań opartych na otwartym oprogramowaniu oraz ponowne wykorzystywanie interoperacyjnych rozwiązań i struktur;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zapewnienie administracjom publicznym możliwości testowania technologii cyfrowych oraz dostępu do projektów pilotażowych z zakresu tych technologii, w tym ich transgranicznego wykorzystania;

d)  zapewnienie administracjom publicznym możliwości testowania zaawansowanych technologii cyfrowych oraz dostępu do projektów pilotażowych z zakresu tych technologii, w tym ich transgranicznego wykorzystania;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspieranie absorpcji przez unijny przemysł, a zwłaszcza MŚP, zaawansowanych technologii cyfrowych i powiązanych technologii, w tym w szczególności obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i przyszłych powstających technologii;

e)  wspieranie absorpcji przez unijny przemysł, a zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, przedsiębiorców i osoby samozatrudnione, zaawansowanych technologii cyfrowych i powiązanych technologii, w tym w szczególności obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, technologii rozproszonego rejestru, przetwarzania w chmurze, cyberbezpieczeństwa i przyszłych powstających technologii;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wspieranie projektowania, testowania, uruchamiania i wdrażania interoperacyjnych rozwiązań cyfrowych na potrzeby usług publicznych na szczeblu UE świadczonych za pośrednictwem platformy skupiającej oparte na danych rozwiązania wielkokrotnego użytku, pobudzanie innowacji i tworzenie wspólnych ram w celu uwolnienia pełnego potencjału usług świadczonych przez administracje publiczne z korzyścią dla obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw;

f)  wspieranie projektowania, testowania, uruchamiania i wdrażania interoperacyjnych rozwiązań cyfrowych na potrzeby usług publicznych na szczeblu UE świadczonych za pośrednictwem platformy skupiającej oparte na danych rozwiązania wielokrotnego użytku, pobudzanie innowacji i badań oraz tworzenie wspólnych ram w celu uwolnienia pełnego potencjału usług świadczonych przez administracje publiczne z korzyścią dla obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  zapewnienie stałej zdolności na poziomie Unii w celu monitorowania, analizowania i dostosowywania się do szybko zmieniających się cyfrowych tendencji, jak również zapewnienie wymiany najlepszych praktyk i włączania ich w główny nurt polityki;

skreśla się

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wspieranie współpracy zmierzającej do stworzenia europejskiego ekosystemu zaufanej infrastruktury na potrzeby usług i zastosowań z zakresu rozproszonego rejestru, w tym wspieranie interoperacyjności i standaryzacji oraz działanie na rzecz wdrażania zastosowań transgranicznych w UE;

h)  wspieranie współpracy zmierzającej do stworzenia europejskiego ekosystemu zaufanej infrastruktury m.in. na potrzeby usług i zastosowań z zakresu rozproszonego rejestru, w tym wspieranie interoperacyjności i standaryzacji oraz działanie na rzecz wdrażania zastosowań transgranicznych w UE w celu wspierania przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  państw trzecich, zgodnie z warunkami ustanowionymi w szczegółowej umowie regulującej uczestnictwo danego państwa trzeciego w dowolnym programie Unii, pod warunkiem że umowa ta

4.  państw trzecich, zgodnie z warunkami ustanowionymi w szczegółowej umowie regulującej uczestnictwo danego państwa trzeciego w dowolnym programie Unii, pod warunkiem że Komisja w każdym przypadku potwierdzi, że ich udział przyczynia się do realizacji celów programu w Unii i jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa na mocy art. 12, oraz że umowa ta

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit 1 – litera 4 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

—  gwarantuje prawo Unii do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony jej interesów finansowych.

—  gwarantuje prawo Unii do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony jej interesów.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Planowanie i opracowywanie programu oraz zamówienia w jego ramach mają na celu zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej w perspektywie średnio- i długoterminowej. Pierwszeństwo należy przyznać działaniom, które zwiększają potencjał strategiczny i ograniczają zależność od dostawców i produktów spoza Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Konkurencyjny charakter przemysłu wymaga, by właściwości produktów europejskich były lepsze niż produktów pochodzących od konkurentów. Aby osiągnąć ten cel, należy preferować cele w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Współpraca z państwami trzecimi i organizacjami wymienionymi w ust. 1 w ramach celu szczegółowego nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie” podlega przepisom art. [12].

2.  Współpraca z państwami trzecimi i organizacjami wymienionymi w ust. 1 w ramach celu szczegółowego nr 2 „Sztuczna inteligencja” i celu szczegółowego nr 3 „Cyberbezpieczeństwo i zaufanie” podlega przepisom art. [12].

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Udziela się pierwszeństwa działaniom ograniczającym transfer technologii poza Unię Europejską. Aby zapewnić długoterminowe cele w zakresie bezpieczeństwa strategicznego, należy przeprowadzić ocenę możliwości w odniesieniu do udziałów podmiotów, których główne miejsce prowadzenia działalności nie znajduje się w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Podstawą konkurencyjnego przemysłu jest również jego poziom technologiczny. Postępy wynikające z działań programu muszą służyć zwiększeniu konkurencyjności europejskiej.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program zaprojektowano tak, aby przy jego wykonaniu możliwe było osiągnięcie synergii – szczegółowo opisanych w załączniku III – z innymi programami finansowania unijnego, w szczególności za pomocą mechanizmów finansowania komplementarnego z programów UE, jeżeli dopuszcza to tryb zarządzania, w sposób następczy lub naprzemienny bądź poprzez połączenie środków, w tym na potrzeby współfinansowania działań.

1.  Program zaprojektowano tak, aby przy jego wykonaniu możliwe było osiągnięcie synergii – szczegółowo opisanych w załączniku III – z innymi programami finansowania unijnego, w szczególności za pomocą mechanizmów finansowania komplementarnego z programów UE, jeżeli dopuszcza to tryb zarządzania, w sposób następczy lub naprzemienny bądź poprzez połączenie środków, w tym na potrzeby współfinansowania działań. Komisja dopilnowuje, aby w przypadku równoważenia uzupełniającego charakteru programu innymi programami europejskimi, w szczególności EFS, EFRR, „Horyzont Europa” i „Łącząc Europę” 2, realizacja celów szczegółowych określonych w art. 4–8 nie była utrudniona.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ustanawia się odpowiednie mechanizmy koordynacji między odpowiednimi organami oraz odpowiednie narzędzia monitorowania w celu systematycznego zapewnienia synergii między programem a wszelkimi odpowiednimi instrumentami finansowania unijnego. Mechanizmy te pomagają zapobiegać powielaniu wydatków oraz do maksymalizacji ich wpływu.

2.  Ustanawia się odpowiednie mechanizmy koordynacji między odpowiednimi organami, a także między organami i Komisją Europejską, oraz odpowiednie narzędzia monitorowania w celu systematycznego zapewnienia synergii między programem a wszelkimi odpowiednimi instrumentami finansowania unijnego. Mechanizmy te pomagają zapobiegać powielaniu wydatków oraz do maksymalizacji ich wpływu.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do celów utworzenia sieci, o której mowa w ust. 1, każde państwo członkowskie wyznacza w drodze otwartej i konkurencyjnej procedury kandydujące podmioty w oparciu o następujące kryteria:

2.  Do celów utworzenia sieci, o której mowa w ust. 1, każde państwo członkowskie wyznacza na podstawie zharmonizowanych przepisów oraz w drodze otwartej, przejrzystej, włączającej i konkurencyjnej procedury kandydujące podmioty w oparciu o następujące kryteria:

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  konieczność zapewnienia zaangażowania podmiotów różnej wielkości zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, oraz z szeregu sektorów gospodarki.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Centra innowacji cyfrowych mają znaczną ogólną niezależność w zakresie definiowania swojej organizacji wewnętrznej i składu, a także dokładnego programu prac i metod działania. W szczególności centra te dążą do zapewnienia nowym partnerom możliwości przystąpienia do nich, ilekroć nowy członek wnosi wartość do tego partnerstwa i działa z zachowaniem otwartości i przejrzystości.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Centra innowacji cyfrowych mogą otrzymywać finansowanie w postaci dotacji.

5.  Centra innowacji cyfrowych mogą otrzymywać wkłady państw członkowskich, uczestniczących państw trzecich lub ich organów publicznych, wkłady organów lub instytucji międzynarodowych, wkłady członków, udziałowców lub partnerów centrum innowacji cyfrowych, dochody uzyskiwane z aktywów własnych i działalności centrów innowacji cyfrowych, zapisy, darowizny i wkłady osób fizycznych lub finansowanie w postaci dotacji, w tym z niniejszego programu i innych programów UE.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję