Procedură : 2018/0227(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0408/2018

Texte depuse :

A8-0408/2018

Dezbateri :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29
OJ 26/04/2021 - 52

Voturi :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

RAPORT     ***I
PDF 2532kWORD 411k
28.11.2018
PE 625.457v02-00 A8-0408/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Angelika Mlinar

Raportor pentru aviz (*):

Bogdan Wenta, Comisia pentru cultură și educație

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0434),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 172 și articolul 173 alienatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0256/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0408/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Proiect de rezoluție legislativă

Referirea 3 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar,

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În temeiul [trimiterea urmează să fie actualizată, după caz, în conformitate cu o nouă decizie cu privire la TTPM: articolului 88 din Decizia / /UE a Consiliului53], persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv.

(4)  În temeiul [trimiterea urmează să fie actualizată, după caz, în conformitate cu o nouă decizie cu privire la TTPM: articolului 88 din Decizia / /UE a Consiliului53], persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv. Constrângerile legate de participarea țărilor sau a teritoriilor de peste mări trebuie luate în considerare la punerea în aplicare a programului, iar participarea lor efectivă la program trebuie monitorizată și evaluată în mod periodic.

_________________

_________________

53 Decizia / / UE a Consiliului.

53 Decizia / / UE a Consiliului.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201654, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate în urma aplicării cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative, mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe pot include, după caz, indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.

(5)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201654, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate în urma aplicării cerințelor de monitorizare specifice, corelate cu necesitățile existente și respectând Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului54a, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative pentru toți beneficiarii, mai ales asupra statelor membre și IMM-urilor. Aceste cerințe ar trebui să includă, după caz, indicatori cuantificabili, de natură cantitativă și calitativă, ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.

__________________

__________________

54 Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

54 Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

 

54a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Programul ar trebui să asigure cel mai înalt grad de transparență, răspundere și control democratic al instrumentelor și mecanismelor financiare inovatoare care implică bugetul Uniunii, în special referitor la contribuția acestora, în ceea ce privește atât așteptările inițiale, cât și rezultatele finale obținute în vederea realizării obiectivelor Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Summitul pe teme digitale de la Tallinn55 din septembrie 2017 și Concluziile Consiliului European56 din 19 octombrie 2017 au subliniat faptul că este necesar ca Europa să investească în digitalizarea economiilor noastre și în rezolvarea problemei deficitului în materie de competențe pentru a ne menține și a ne spori competitivitatea la nivelul Europei, calitatea vieții și structura socială. Consiliul European a concluzionat că transformarea digitală oferă oportunități imense pentru inovare, creștere economică și locuri de muncă și că va contribui la îmbunătățirea competitivității la nivel mondial și va spori diversitatea creativă și culturală. Pentru a valorifica aceste oportunități este necesară abordarea colectivă a unora dintre provocările pe care le prezintă transformarea digitală, precum și revizuirea politicilor afectate de transformarea digitală.

(6)  Summitul pe teme digitale de la Tallinn55 din septembrie 2017 și Concluziile Consiliului European56 din 19 octombrie 2017 au subliniat faptul că este necesar ca Europa să investească în digitalizarea eficientă a economiilor noastre și în rezolvarea problemei deficitului în materie de competențe pentru a ne menține și a ne spori competitivitatea și inovația la nivelul Europei, calitatea vieții și structura socială. Consiliul European a concluzionat că transformarea digitală oferă oportunități imense pentru inovare, creștere economică și locuri de muncă și că va contribui la îmbunătățirea competitivității la nivel mondial și va spori diversitatea creativă și culturală. Pentru a valorifica aceste oportunități este necesară abordarea colectivă a unora dintre provocările pe care le prezintă transformarea digitală în mai multe direcții, inclusiv garantându-se că elementele constitutive esențiale pe care se bazează noile tehnologii sunt instituite, creându-se norme legale eficace și ușor de aplicat, prin revizuirea politicilor afectate de transformarea digitală și prin crearea unui mediu favorabil inovării în care interesele utilizatorilor sunt protejate complet. În mod optim, pachetul financiar pentru acest program, un efort la nivel european, se majorează cu fonduri semnificative din sectorul privat și prin contribuții din partea statelor membre.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56. http://www.consilium.europa.eu/media/21611/19-euco-final-conclusions-ro.pdf

56. http://www.consilium.europa.eu/media/21611/19-euco-final-conclusions-ro.pdf

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Viitorul societății europene și al economiei europene se va baza în mare măsură pe o politică armonizată și coerentă în domeniul spectrului de frecvențe, pe infrastructura 5G, ceea ce va necesita un obiectiv de infrastructură în ceea ce privește rețelele VHC, cu scopul de a oferi servicii de comunicații de înaltă calitate și mai rapide; aceasta este o condiție prealabilă pentru buna punere în aplicare a acestui program. În acest sens, programul ar trebui să beneficieze de buna punere în aplicare a Mecanismului pentru interconectarea Europei și, în special, a inițiativei Wif4EU, care vizează promovarea conectivității pentru cetățenii din spațiile publice ale Uniunii; combinarea acestor două programe va maximiza rezultatele și va atinge obiectivele Uniunii de a asigura o acoperire fiabilă și consecventă a rețelelor de mare viteză în întreaga Uniune.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Consiliul European a concluzionat, în special, că Uniunea ar trebui să abordeze urgent noile tendințe, printre care se numără aspecte precum inteligența artificială sau tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu, tehnologia lanțului de blocuri - blockchain), asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a datelor, de respectare a drepturilor digitale și a standardelor etice. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o abordare europeană privind inteligența artificială până la începutul anului 2018 și i-a solicitat acesteia să prezinte inițiativele necesare pentru consolidarea condițiilor-cadru, pentru ca UE să poată explora noi piețe prin inovații radicale, bazate pe riscuri, și să reafirme rolul de lider al industriei sale.

(7)  Consiliul European a concluzionat, în special, că Uniunea ar trebui să abordeze urgent noile tendințe, printre care se numără aspecte precum decalajul digital, inteligența artificială, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a datelor, cu respectarea deplină a drepturilor din Regulamentul (UE) 2016/679, a drepturilor fundamentale și a standardelor etice. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o abordare europeană privind inteligența artificială până la începutul anului 2018 și i-a solicitat acesteia să prezinte inițiativele necesare pentru consolidarea condițiilor-cadru, pentru ca UE să poată explora noi piețe prin inovații radicale, bazate pe riscuri, și să reafirme rolul de lider al industriei sale.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  La 10 aprilie 2018, statele membre și-au exprimat sprijinul și voința comună de a colabora la inițiativele privind serviciile de infrastructură pentru inteligența artificială și tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu blockchain), prin semnarea unor acorduri de cooperare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Pentru punerea în aplicare cu succes a acestui program, este nevoie de mai mult decât de urmarea tendințelor. Europa trebuie să își ia un angajament în favoarea tehnologiilor de protecție a vieții private [și anume, criptografia și aplicațiile descentralizate (DApps)], precum și în favoarea creșterii investițiilor într-o infrastructură adaptată exigențelor viitorului (rețele prin fibră optică) pentru a face posibilă o societate digitalizată autonomă.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  Europa trebuie să facă investiții decisive în viitorul său, construind capacități digitale strategice pentru a beneficia de pe urma revoluției digitale. La nivelul UE trebuie să se asigure un buget substanțial (de cel puțin 9,2 miliarde EUR) în acest scop, iar acesta trebuie să fie completat de eforturi de investiții considerabile la nivel național și regional, în special asigurându-se o relație consecventă și complementară cu fondurile structurale și de coeziune.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”57 menționează, printre opțiunile pentru viitorul cadru financiar, instituirea unui program pentru transformarea digitală a Europei care să permită realizarea „unor progrese importante pe calea către o creștere inteligentă în domenii precum infrastructurile de date de înaltă calitate, conectivitatea și securitatea cibernetică”. Programul ar urma să vizeze asigurarea poziției de lider a Europei în materie de supercalcul, internet de nouă generație, inteligență artificială, robotică și volume mari de date. Acesta ar urma să consolideze poziția concurențială a industriei și întreprinderilor din Europa în cadrul economiei digitalizate și ar avea un impact semnificativ asupra completării lacunelor în materie de competențe în întreaga Uniune.

(8)  Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”57 menționează, printre opțiunile pentru viitorul cadru financiar, instituirea unui program pentru transformarea digitală a Europei care să permită realizarea „unor progrese importante pe calea către o creștere inteligentă în domenii precum infrastructurile de date de înaltă calitate, conectivitatea și securitatea cibernetică și digitalizarea administrațiilor publice”. Programul ar urma să vizeze asigurarea poziției de lider a Europei în materie de supercalcul, internet de nouă generație, inteligență artificială, robotică și volume mari de date. Acesta ar urma să consolideze poziția concurențială a industriei și întreprinderilor din Europa în cadrul economiei digitalizate și ar avea un impact semnificativ asupra completării lacunelor în materie de competențe în întreaga Uniune, asigurând faptul că cetățenii europeni dispun de abilitățile, competențele și cunoștințele necesare pentru a face față transformării digitale.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final.

57 COM(2018)0098.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Întrucât, având în vedere întârzierea în dezvoltarea capacităților digitale strategice ale Uniunii și eforturile depuse pentru a remedia această situație, ar trebui să se garanteze un buget pe măsura obiectivelor ambițioase ale acestui program, de cel puțin 9,2 miliarde EUR.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Comunicarea intitulată „Către un spațiu european comun al datelor”58se referă la noua măsură care urmează să fie adoptată ca un pas important către un spațiu comun de date în UE, și anume un spațiu digital omogen a cărui amploare va permite dezvoltarea de noi produse și servicii bazate pe date.

(9)  Comunicarea intitulată „Către un spațiu european comun al datelor”58 se referă la noua măsură care urmează să fie adoptată ca un pas important către un spațiu comun de date în UE, și anume un spațiu digital omogen a cărui amploare va permite dezvoltarea și inovarea de noi produse și servicii bazate pe date.

_________________

_________________

58 COM (2018) 125 final.

58 COM (2018)0125.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Inițiativa privind internetul de generație următoare, lansată de Comisia Europeană în 2017, ar trebui să reprezinte, de asemenea, un teren propice pentru punerea în aplicare a programului, întrucât aceasta vizează crearea unui internet mai deschis, cu servicii mai bune, cu mai multe informații, cu o mai mare implicare și participare, abordând oportunitățile tehnologice rezultate din progresele realizate în diverse domenii de cercetare, care se extind de la noi arhitecturi de rețea și infrastructuri de software la noi concepte pentru servicii și aplicații.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Obiectivul general al programului ar trebui să fie sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, în beneficiul întreprinderilor și cetățenilor din întreaga Uniune. Programul ar trebui structurat în jurul a cinci obiective specifice care să reflecte principalele domenii de politică, și anume: calculul de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitatea cibernetică, inteligența artificială, competențele digitale avansate și implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea. În toate aceste domenii, programul ar trebui, de asemenea,vizeze o mai bună aliniere a politicilor de la nivelul Uniunii, al statelor membre și al regiunilor și o punere în comun a resurselor private și industriale pentru a consolida investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.

(10)  Obiectivul general al programului ar trebui să fie sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, precum și modernizarea unor sectoare specifice de interes public, în beneficiul întreprinderilor, mai ales al IMM-urilor, și al cetățenilor din întreaga Uniune. În plus, programul ar trebui să îmbunătățească competitivitatea Uniunii și reziliența economiei sale.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Trebuie susținute cu prioritate IMM-urile care doresc să valorifice transformarea digitală în procesele lor de producție. Cercetarea și inovarea în domeniul digital le vor permite IMM-urilor să contribuie la dezvoltarea economiei europene, prin utilizarea eficientă a resurselor.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Programul ar trebui structurat în jurul a cinci obiective specifice care să reflecte domenii principale de politică, și anume: (a) calculul de înaltă performanță, (b) inteligența artificială și tehnologia registrelor distribuite, (c) securitatea cibernetică, (d) competențele digitale avansate și (e) implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea. În toate aceste domenii, programul ar trebui, de asemenea, să vizeze o mai bună aliniere a politicilor de la nivelul Uniunii, al statelor membre și al regiunilor și o punere în comun a resurselor private și industriale pentru a consolida investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10c)  Împreună cu obiectivul general al transformării digitale, programul ar trebui să contribuie la asigurarea obiectivelor strategice de securitate pe termen lung prin construirea de capacități în Uniune, acordând prioritate acțiunilor care sporesc potențialul strategic și limitează dependența de furnizorii și produsele din țări terțe, asigurând astfel competitivitatea economică și în materie de inovare a Uniunii.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Centrele de inovare digitală ar trebui să aibă un rol central în punerea în aplicare a programului și să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale de către întreprinderi, organismele publice și mediul academic. O rețea de centre de inovare digitală ar trebui să asigure cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă59. Pe baza propunerilor statelor membre se vor selecta primele centre de inovare digitală, urmând ca ulterior rețeaua să fie extinsă prin intermediul unui proces deschis și competitiv. Rețeaua de centre de inovare digitală va servi drept punct de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică, precum și la alte tehnologii inovatoare, cum ar fi tehnologiile generice esențiale, disponibile de asemenea în ateliere colaborative de fabricație (fablabs) sau în laboratoare digitale deschise (citylabs). Acestea acționează ca ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate și promovează inovarea deschisă. De asemenea, aceste centre vor oferi sprijin în domeniul competențelor digitale avansate. Rețeaua de centre de inovare digitală ar trebui, de asemenea, să stimuleze participarea regiunilor ultraperiferice pe piața unică digitală.

(11)  Centrele europene de inovare digitală ar trebui să aibă un rol central în punerea în aplicare a programului și să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale avansate de către întreprinderi, inclusiv IMM-uri, organismele publice și mediul academic. O rețea de centre europene de inovare digitală ar trebui să asigure cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă59. Pe baza propunerilor statelor membre se vor selecta primele centre europene de inovare digitală, urmând ca ulterior rețeaua să fie extinsă prin intermediul unui proces deschis, transparent și competitiv. Rețeaua de centre europene de inovare digitală va servi drept punct de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică, precum și la alte tehnologii inovatoare existente, cum ar fi tehnologiile generice esențiale, disponibile de asemenea în ateliere colaborative de fabricație (fablabs) sau în laboratoare digitale deschise (citylabs). Acestea acționează ca ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate și promovează inovarea deschisă. De asemenea, aceste centre vor oferi sprijin în domeniul competențelor digitale avansate. Rețeaua de centre europene de inovare digitală ar trebui, de asemenea, să stimuleze participarea regiunilor ultraperiferice pe piața unică digitală și să sprijine tranziția digitală în țările și teritoriile de peste mări.

__________________

__________________

59 După cum se indică în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene” [COM(2016) 180 final].

59 După cum se indică în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene” [COM(2016)0180].

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Pentru a genera sinergii între investițiile efectuate în cadrul acestui program și investițiile Uniunii în proiecte de cercetare și dezvoltare, în special investițiile legate de programul Orizont Europa, centrele europene de inovare digitală ar trebui să aibă rolul unei platforme care reunește industria, întreprinderile și administrațiile care au nevoie de noi soluții tehnologice, pe de o parte, și întreprinderile, în special întreprinderile nou-înființate și IMM-urile, care au soluții gata pentru a fi introduse pe piață, pe de altă parte.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Planificarea, dezvoltarea și achizițiile în cadrul programului ar trebui să se realizeze cu scopul de a îmbunătăți capacitatea și competitivitatea Uniunii pe termen mediu și lung. Ar trebui să se acorde prioritate acțiunilor care sporesc potențialul strategic și competitivitatea Uniunii, care vizează limitarea dependenței de furnizori și produse din țări terțe. Participarea țărilor terțe la obiectivele specifice ale programului ar trebui, prin urmare, să depindă de contribuția pe care aceste țări o vor aduce la Uniune.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Programul ar trebui pus în aplicare prin proiecte care să consolideze capacitățile digitale de bază și utilizarea lor pe scară largă. Acest lucru ar trebui să implice investiții comune realizate împreună cu statele membre și, atunci când este necesar, cu sectorul privat, ceea ce ar presupune, în special, să se ajungă la o masă critică în domeniul achizițiilor publice pentru a se obține un raport calitate-preț mai bun și a se garanta că furnizorii din Europa rămân în avangarda progresului tehnologic.

(12)  Programul ar trebui pus în aplicare prin proiecte care să consolideze capacitățile digitale de bază și autonomia strategică a Uniunii. În acest scop, programul ar trebui să dispună de un buget din partea UE de cel puțin 9,2 miliarde EUR, completat cu investiții comune provenind de la statele membre și/sau din partea sectorului privat, ceea ce ar presupune, în special, să se ajungă la o masă critică în domeniul achizițiilor publice pentru a se obține un raport calitate-preț mai bun și a se garanta că furnizorii din Europa ajung în avangarda progresului tehnologic.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Acțiunile programului ar trebui să fie utilizate pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, fără suprapuneri cu finanțarea privată sau excluderea acesteia și fără denaturarea concurenței pe piața internă.

(14)  Acțiunile programului ar trebui să fie utilizate pentru a consolida și a extinde baza digitală a Uniunii, pentru a aborda provocările societale majore, pentru a îmbunătăți în continuare competențele industriale digitale ale Uniunii, precum și pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, fără suprapuneri cu finanțarea privată sau excluderea acesteia și fără denaturarea concurenței pe piața internă.

Justificare

Programul digital nu ar trebui să abordeze doar deficiențele și problemele pieței, ci și să ajute Uniunea la extinderea, protejarea sau sprijinirea unei poziții de lider în domeniul tehnologic, digital și industrial.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru a se atinge un grad maxim de flexibilitate pe durata întregului ciclu de viață al programului și a se dezvolta sinergii între diferitele sale componente, fiecare dintre aceste obiective specifice poate fi realizat prin oricare dintre instrumentele disponibile în temeiul Regulamentului financiar. Mecanismele de execuție care ar urma să fie utilizate sunt gestiunea directă și gestiunea indirectă, atunci când finanțarea din partea Uniunii este combinată cu alte surse de finanțare sau atunci când executarea necesită crearea unor structuri reglementate în comun.

(15)  Pentru a se atinge un grad maxim de flexibilitate pe durata întregului ciclu de viață al programului și a se dezvolta sinergii între diferitele sale componente, fiecare dintre aceste obiective specifice poate fi realizat prin oricare dintre instrumentele disponibile în temeiul Regulamentului financiar. Mecanismele de execuție care ar urma să fie utilizate sunt gestiunea directă și gestiunea indirectă, atunci când finanțarea din partea Uniunii este combinată cu alte surse de finanțare sau atunci când executarea necesită crearea unor structuri reglementate în comun. În cazurile de gestiune indirectă, Comisia se asigură că sunt menținute și respectate standardele de calitate și de siguranță impuse pentru gestiunea directă a programului.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Calculul de înaltă performanță și capacitățile aferente de prelucrare a datelor în Uniune ar trebui să permită asigurarea utilizării pe scară mai largă a calcului de înaltă performanță de către întreprinderi și, la un nivel mai general, în domenii de interes public pentru a valorifica oportunitățile unice pe care supercalculatoarele le oferă societății în ceea ce privește sănătatea, mediul și securitatea, precum și competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.

(16)  Calculul de înaltă performanță și capacitățile aferente de prelucrare și stocare a datelor în Uniune ar trebui să permită asigurarea utilizării pe scară mai largă a calcului de înaltă performanță de către întreprinderi și, la un nivel mai general, în domenii de interes public pentru a valorifica oportunitățile unice pe care supercalculatoarele le oferă societății în ceea ce privește sănătatea, mediul și securitatea, precum și competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. Uniunea trebuie să achiziționeze supercalculatoare de talie mondială, să își securizeze sistemul de aprovizionare și să furnizeze servicii pentru simularea, vizualizarea și crearea de prototipuri, asigurând în același timp un sistem de calcul de înaltă performanță în conformitate cu valorile și principiile Uniunii.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Consiliul60 și Parlamentul European61 și-au exprimat sprijinul pentru intervenția Uniunii în acest domeniu. În plus, în 2017, nouă state membre au semnat Declarația EuroHPC62, un acord între guverne prin care acestea se angajează să colaboreze cu Comisia pentru a construi și implementa în Europa infrastructuri HPC și infrastructuri de date de ultimă generație care să fie disponibile în întreaga Uniune pentru comunitățile științifice și partenerii publici și privați.

(17)  Consiliul60 și Parlamentul European61 și-au exprimat sprijinul pentru intervenția Uniunii în acest domeniu. În plus, în 2017, nouă state membre au semnat Declarația EuroHPC62, un acord între guverne prin care acestea se angajează să colaboreze cu Comisia pentru a construi și implementa în Europa infrastructuri HPC și infrastructuri de date de ultimă generație care să fie disponibile în întreaga Uniune pentru comunitățile științifice și partenerii publici și privați și pentru a consolida valoarea adăugată a UE.

__________________

__________________

60

60

61

61

62

62

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În cazul obiectivului specific privind calculul de înaltă performanță, se consideră că mecanismul cel mai potrivit de realizare este o întreprindere comună, care să coordoneze în special strategiile naționale și ale Uniunii și investițiile în infrastructura informatică de înaltă performanță și cercetare și dezvoltare, să pună în comun resurse din fonduri publice și private și să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii63. În plus, centrele de competență specializate în calcul de înaltă performanță din statele membre vor oferi servicii în acest domeniu întreprinderilor, mediului academic și administrațiilor publice.

(18)  În cazul obiectivului specific privind calculul de înaltă performanță, se consideră că mecanismul cel mai potrivit de realizare este o întreprindere comună, care să coordoneze în special strategiile naționale și ale Uniunii și investițiile în infrastructura informatică de înaltă performanță și cercetare și dezvoltare, să pună în comun resurse din fonduri publice și private și să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii63. În plus, centrele de competență specializate în calcul de înaltă performanță din statele membre vor oferi servicii în acest domeniu întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, mediului academic și administrațiilor publice cu sediul în Uniune.

__________________

__________________

63 Evaluarea impactului care însoțește documentul „Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Evaluarea impactului care însoțește documentul „Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Dezvoltarea capacității legate de inteligența artificială reprezintă un factor esențial pentru transformarea digitală a întreprinderilor și a sectorului public. Roboți din ce în ce mai autonomi sunt utilizați în fabrici, locuințe, orașe, spitale și în aplicații acvatice de adâncime. Platformele comerciale de inteligență artificială au trecut de la faza de testare la aplicații reale în domeniile sănătății și mediului. Toți principalii producători de autovehicule dezvoltă în prezent mașini autonome, iar tehnicile de învățare automată se află în centrul tuturor principalelor platforme web și al aplicațiilor cu volume mari de date.

(19)  Dezvoltarea capacității legate de inteligența artificială reprezintă un factor esențial pentru transformarea digitală a întreprinderilor și a sectorului public. Roboți din ce în ce mai autonomi sunt utilizați în fabrici, locuințe, orașe, spitale și în aplicații acvatice de adâncime. Platformele comerciale de inteligență artificială au trecut de la faza de testare la aplicații reale în domeniile sănătății și mediului. Toți principalii producători de autovehicule dezvoltă în prezent mașini autonome, iar tehnicile de învățare automată se află în centrul tuturor principalelor platforme web și al aplicațiilor cu volume mari de date. Pentru a crea cele mai bune condiții-cadru pentru ca aceste noi tehnologii să se dezvolte în Europa, Uniunea trebuie să adauge principiul inovării la procesul său de elaborare a politicilor.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  În Rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene, Parlamentul European a subliniat impactul barierelor lingvistice asupra industriei și digitalizării acesteia. În acest context, dezvoltarea de tehnologii lingvistice la scară largă bazate pe inteligența artificială, cum ar fi traducerea automată, recunoașterea vocală, analiza volumelor mari de date text, sistemele de dialog și de întrebări-răspunsuri sunt esențiale pentru a menține diversitatea lingvistică, pentru a asigura caracterul incluziv și pentru a facilita comunicarea de la om la om și de la om la mașină.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b)  Dezvoltarea din ce în ce mai rapidă a roboților cu capacitatea de a învăța de sine stătător și a inteligenței artificiale, precum și capacitatea acestora de a multiplica conținutul de cunoștințe și de învățare în câteva secunde face dificilă anticiparea oricărei etape de dezvoltare până la încheierea programului în 2027. Prin urmare, Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită acestei tendințe digitale care evoluează rapid și, dacă este cazul, ar trebui să adapteze rapid obiectivele programului de lucru în consecință.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 19 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19c)  Având în vedere cererea din ce în ce mai mare a întreprinderilor de soluții de robotică care folosesc inteligența artificială și importanța evitării unui deficit semnificativ de investiții în acest domeniu, obiectivele programului referitoare la inteligența artificială ar trebui să cuprindă robotica bazată pe inteligența artificială.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 19 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19d)  Produsele și serviciile bazate pe inteligența artificială ar trebui să fie ușor de utilizat, să respecte obligațiile legale în mod implicit și să le ofere consumatorilor mai multe posibilități de alegere și mai multe informații, în special cu privire la calitatea produselor și a serviciilor.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru dezvoltarea inteligenței artificiale este crucial să existe seturi de date de mari dimensiuni și facilități de testare și experimentare care să fie disponibile.

(20)  Pentru dezvoltarea inteligenței artificiale este crucial să existe seturi de date de mari dimensiuni și facilități de testare și experimentare pentru a asigura piața internă în cazul utilizării inteligenței artificiale, precum și accesul la capacități de extragere a informațiilor din texte și date, inclusiv tehnologiile lingvistice.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  La 25 aprilie 2018, Comisia s-a angajat să propună o abordare europeană prin dezvoltarea unui proiect de orientări privind inteligența artificială în cooperare cu părțile interesate în cadrul Alianței pentru IA, un grup de experți în domeniul inteligenței artificiale, pentru a stimula aplicațiile și întreprinderile bazate pe IA în Europa.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În Rezoluția din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene64, Parlamentul European a evidențiat importanța unei abordări europene comune în materie de securitate cibernetică, recunoscând necesitatea de a sensibiliza publicul pe această temă și a considerat că reziliența cibernetică este o responsabilitate esențială pentru liderii mediului de afaceri și pentru factorii de decizie industriali și de securitate de la nivel național și european.

(21)  În Rezoluția din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene64, Parlamentul European a evidențiat importanța unei abordări europene comune în materie de securitate cibernetică, recunoscând necesitatea de a sensibiliza publicul pe această temă și a considerat că reziliența cibernetică este o responsabilitate esențială pentru liderii mediului de afaceri și pentru factorii de decizie industriali și de securitate de la nivel național și european, precum și punerea în aplicare a securității și a protecției vieții private implicit și încă din faza de proiectare.

__________________

__________________

64 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

64 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Securitatea cibernetică este o provocare pentru întreaga Uniune, pe care nu o mai putem aborda doar prin inițiative naționale fragmentate. Capacitatea Europei în materie de securitate cibernetică ar trebui consolidată, astfel încât Europa să fie dotată cu capacitățile necesare pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile de amenințările cibernetice. În plus, consumatorii ar trebui să fie protejați atunci când utilizează produse conectate, care pot fi piratate și le pot pune în pericol siguranța. Acest lucru ar trebui realizat împreună cu statele membre și cu sectorul privat, prin dezvoltarea și coordonarea de proiecte menite să consolideze capacitățile Europei în domeniul securității cibernetice și prin asigurarea implementării la scară largă a celor mai recente soluții în materie de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei, precum și prin gruparea competențelor în acest domeniu pentru a se asigura o masă critică și un nivel de excelență.

(22)  Securitatea cibernetică este o provocare pentru întreaga Uniune, pe care nu o mai putem aborda doar prin inițiative naționale fragmentate. Capacitatea Europei în materie de securitate cibernetică ar trebui consolidată, astfel încât Europa să fie dotată cu capacitățile necesare pentru a proteja cetățenii, administrațiile publice și întreprinderile de amenințările cibernetice. În plus, consumatorii ar trebui să fie protejați atunci când utilizează produse conectate, care pot fi piratate și le pot pune în pericol siguranța. Acest lucru ar trebui realizat împreună cu statele membre și cu sectorul privat, prin dezvoltarea și coordonarea de proiecte menite să consolideze capacitățile Europei în domeniul securității cibernetice și prin asigurarea implementării la scară largă a celor mai recente soluții în materie de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei, precum și prin gruparea competențelor în acest domeniu pentru a se asigura o masă critică și un nivel de excelență.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În septembrie 2017, Comisia a prezentat un pachet de inițiative65 prin care a formulat o abordare globală a Uniunii în privința securității cibernetice, cu scopul de a întări capacitatea Europei de a face față amenințărilor și atacurilor cibernetice și de a-i consolida capacitatea tehnologică și industrială în acest domeniu.

(23)  În septembrie 2017, Comisia a prezentat un pachet de inițiative65 prin care a formulat o abordare globală a Uniunii în privința securității cibernetice, cu scopul de a întări capacitatea Europei de a face față amenințărilor și atacurilor cibernetice, de a îmbunătăți reziliența cibernetică și de a-i consolida capacitatea tehnologică și industrială în acest domeniu.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  În principiu, soluțiile de securitate cibernetică ar trebui să aibă ca parametri de proiectare de bază standarde de siguranță și de securitate, în conformitate cu tehnologia de ultimă generație disponibilă și cu principiile „securității din faza de proiectare” și „securității implicite”.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Încrederea este o condiție prealabilă pentru funcționarea pieței unice digitale. Tehnologiile în materie de securitate cibernetică, cum ar fi identitățile digitale, criptografia sau tehnologiile de detectare a intruziunii și aplicarea lor în domenii precum finanțele, industria 4.0, energia, transporturile, serviciile medicale sau e-guvernarea sunt esențiale pentru garantarea securității și a încrederii în activitatea și tranzacțiile online, atât în rândul cetățenilor, cât și al administrațiilor publice și al întreprinderilor.

(24)  Încrederea este o condiție prealabilă pentru funcționarea pieței unice digitale. Tehnologiile în materie de securitate cibernetică, cum ar fi tehnologia registrelor distribuite, identitățile digitale, criptografia, criptarea sau tehnologiile de detectare a intruziunii și aplicarea lor în domenii precum finanțele, industria 4.0, logistica, energia, transporturile, turismul, serviciile medicale sau e-guvernarea sunt esențiale pentru garantarea securității, a transparenței și a încrederii în activitatea și tranzacțiile online, inclusiv în platformele 5G, atât în rândul cetățenilor, cât și al administrațiilor publice și al întreprinderilor.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În concluziile sale din 19 octombrie 2017Consiliul European, a subliniat că, pentru a construi cu succes o Europă digitală, Uniunea are nevoie în special de piețe ale forței de muncă și sisteme de formare și de educație adecvate pentru era digitală și că există o nevoie de a investi în competențele digitale, precum și de a-i responsabiliza și înzestra cu capacitățile necesare pe toți europenii;

(25)  În concluziile sale din 19 octombrie 2017, Consiliul European, a subliniat că, pentru a construi cu succes o Europă digitală, Uniunea are nevoie în special de piețe ale forței de muncă și sisteme de formare și de educație adecvate pentru era digitală și că există o nevoie de a investi în competențele digitale și de a îmbunătăți gradul de alfabetizare digitală, precum și de a-i responsabiliza și înzestra cu capacitățile necesare pe toți europenii, printr-o abordare integrată;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Având în vedere necesitatea unei abordări holistice, programul ar trebui, de asemenea, să ia în considerare domeniile referitoare la incluziune, calificare, formare și specializare care, pe lângă competențele digitale avansate, sunt decisive pentru crearea de valoare adăugată în societatea bazată pe cunoaștere.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  În rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene67, Parlamentul European a afirmat că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă piatra de temelie a coeziunii sociale într-o societate digitală.

(27)  În rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene67, Parlamentul European a afirmat că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă piatra de temelie a coeziunii sociale într-o societate digitală. De asemenea, a solicitat ca perspectiva de gen să fie integrată în toate inițiativele digitale, subliniind necesitatea de a aborda grava disparitate de gen din sectorul TIC, care este esențial pentru creșterea și prosperitatea pe termen lung a Europei;

__________________

__________________

67 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

67 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  În Rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală, Parlamentul European a subliniat necesitatea colectării de date defalcate pe genuri privind utilizarea TIC și a dezvoltării unor ținte, indicatori și valori de referință pentru a urmări progresele legate de accesul femeilor la TIC și pentru a promova exemplele de cele mai bune practici în rândul întreprinderilor;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b)  În Rezoluția sa din 21 decembrie 2015, intitulată „Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală”, Parlamentul European a sprijinit pe deplin și a încurajat o cultură antreprenorială digitală destinată femeilor, precum și integrarea și participarea acestora în cadrul societății informaționale.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Tehnologiile digitale avansate, sprijinite prin prezentul program, ca de exemplu calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică și inteligența artificială, sunt în prezent suficient de mature pentru a trece din faza de cercetare la cea de adoptare, implementare și extindere la nivelul Uniunii. Implementarea acestor tehnologii necesită un răspuns la nivelul Uniunii, întocmai ca și componenta privind competențele. Oportunitățile de formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate trebuie amplificate, sporite și făcute accesibile în întreaga UE. În caz contrar, ar avea de suferit atât buna implementare a tehnologiilor digitale avansate, cât și competitivitatea globală a economiei Uniunii. Acțiunile sprijinite prin acest program sunt complementare cu cele sprijinite de FSE, FEDR și programul Orizont Europa.

(28)  Tehnologiile digitale avansate, sprijinite prin prezentul program, ca de exemplu calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică, tehnologia de cloud computing, protecția datelor și guvernanța informațiilor, precum și inteligența artificială, sunt în prezent suficient de mature pentru a trece din faza de cercetare la cea de adoptare, implementare și extindere la nivelul Uniunii. Implementarea acestor tehnologii necesită un răspuns la nivelul Uniunii, întocmai ca și componenta privind competențele. Oportunitățile de învățare și formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate trebuie amplificate, sporite și făcute accesibile în întreaga UE. În caz contrar, ar avea de suferit atât buna implementare a tehnologiilor digitale avansate, cât și competitivitatea globală a economiei Uniunii. Acțiunile sprijinite prin acest program sunt complementare cu cele sprijinite de FSE, FEDR, ERASMUS și programul Orizont Europa.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Modernizarea administrațiilor și a serviciilor publice prin mijloace digitale este esențială pentru reducerea sarcinii administrative asupra întreprinderilor și a cetățenilor în general, astfel încât interacțiunile acestora cu autoritățile publice să fie mai rapide, mai ușor de stabilit și mai puțin costisitoare, iar eficiența și calitatea serviciilor oferite cetățenilor și întreprinderilor să fie sporită. Întrucât o serie de servicii de interes public au deja o dimensiune europeană, acordarea de sprijin pentru adoptarea și implementarea lor la nivelul Uniunii ar trebui să asigure faptul că cetățenii și întreprinderile vor beneficia de acces la servicii digitale de înaltă calitate în întreaga Europă.

(29)  Modernizarea administrațiilor și a serviciilor publice prin mijloace digitale este esențială pentru reducerea sarcinii administrative asupra cetățenilor și întreprinderilor, astfel încât interacțiunile acestora cu autoritățile publice să fie mai rapide, mai ușor de stabilit și mai puțin costisitoare, iar eficiența, transparența și calitatea serviciilor oferite cetățenilor și întreprinderilor să fie sporită, crescând, în același timp, eficiența cheltuirii fondurilor publice. Întrucât o serie de servicii de interes public au deja o dimensiune europeană, acordarea de sprijin pentru adoptarea și implementarea lor la nivelul Uniunii ar trebui să asigure faptul că cetățenii și întreprinderile ar putea beneficia de acces la servicii digitale multilingve de înaltă calitate în întreaga Europă. De asemenea, este important ca aceste servicii să fie accesibile și persoanelor cu handicap.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Digitalizarea poate facilita și îmbunătăți accesul fără obstacole al tuturor persoanelor, inclusiv al persoanelor în vârstă, al persoanelor cu mobilitate redusă sau cu handicap și al celor din zone îndepărtate sau rurale.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Transformarea digitală a domeniilor de interes public cum ar fi serviciile medicale68, mobilitatea, justiția, monitorizarea planetei/mediului, educația și cultura presupune menținerea și extinderea infrastructurilor de servicii digitale, care fac posibil schimbul transfrontalier de date în condiții de siguranță și încurajează dezvoltarea la nivel național. Coordonarea acestora în temeiul prezentului regulament îndeplinește cel mai bine potențialul de exploatare a sinergiilor.

(30)  Transformarea digitală a domeniilor de interes public cum ar fi serviciile medicale68, mobilitatea, justiția, monitorizarea planetei/mediului, securitatea, reducerea emisiilor de carbon, infrastructura energetică, educația și formarea și cultura presupune menținerea, modernizarea și extinderea infrastructurilor de servicii digitale, care fac posibil schimbul transfrontalier și între mai multe limbi de date și informații în condiții de siguranță și încurajează dezvoltarea la nivel național. Coordonarea acestora în temeiul prezentului regulament îndeplinește cel mai bine potențialul de exploatare a sinergiilor și de asigurare a complementarității. Totuși, transformarea digitală ar trebui să țină cont de faptul că anumiți cetățeni nu participă, din diferite motive, la aceasta și ar trebui susținute rețele care să continue să îi informeze pe acești cetățeni, să îi ajute să-și păstreze toate drepturile și să își îndeplinească toate obligațiile sociale și civice.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a)  Transformarea digitală în acest sector trebuie totuși să le permită cetățenilor europeni să aibă acces la propriile date, să le folosească și să le gestioneze în condiții de siguranță în context transfrontalier, indiferent de locul în care se găsesc cetățenii sau datele.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 30 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30b)  Implementarea și accesul la tehnologiile avansate în domenii de interes public, precum educația, presupun, de asemenea, formare în ceea ce privește competențele necesare pentru utilizarea acestor tehnologii. Prin urmare, obiectivele incluse în Obiectivul specific nr. 8 ar trebui să acopere și programele de formare adresate persoanelor care urmează să utilizeze tehnologiile avansate.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Modernizarea administrațiilor publice europene reprezintă una dintre prioritățile-cheie ale punerii în aplicare cu succes a Strategiei privind piața unică digitală. Evaluarea la jumătatea perioadei a strategiei a evidențiat necesitatea de a consolida transformarea administrațiilor publice și de a asigura faptul că cetățenii au un acces ușor, fiabil și fără întreruperi la serviciile publice.

(32)  Modernizarea administrațiilor publice europene reprezintă una dintre prioritățile-cheie ale punerii în aplicare cu succes a Strategiei privind piața unică digitală. Evaluarea la jumătatea perioadei a strategiei a evidențiat necesitatea de a consolida transformarea administrațiilor publice și de a asigura faptul că cetățenii au un acces ușor, fiabil, sigur, fără întreruperi și inclusiv la serviciile publice.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Analiza anuală a creșterii publicată de Comisie în 201769 arată că nivelul de calitate a administrațiilor publice europene are un impact direct asupra mediului economic și, prin urmare, este esențial pentru a stimula productivitatea, competitivitatea, cooperarea economică, creșterea și crearea de locuri de muncă. Mai precis, este necesar să existe o administrație publică eficientă și transparentă și sisteme de justiție eficace pentru a sprijini creșterea economică și a le oferi întreprinderilor și cetățenilor servicii de înaltă calitate.

(33)  Analiza anuală a creșterii publicată de Comisie în 201769 arată că nivelul de calitate a administrațiilor publice europene are un impact direct asupra mediului economic și, prin urmare, este esențial pentru a stimula productivitatea, competitivitatea, cooperarea economică, creșterea durabilă, crearea de locuri de muncă și locuri de muncă de înaltă calitate. Mai precis, este necesar să existe o administrație publică eficientă și transparentă și sisteme de justiție eficace pentru a sprijini creșterea economică și a le oferi întreprinderilor și cetățenilor servicii de înaltă calitate.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final.

69 COM(2016)0725.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Interoperabilitatea serviciilor publice europene vizează toate nivelurile de administrație: nivelul Uniunii, cel național, cel regional și cel local. Pe lângă eliminarea barierelor din calea funcționării pieței unice, interoperabilitatea facilitează punerea în aplicare cu succes a politicilor și oferă un important potențial în ceea ce privește evitarea barierelor electronice transfrontaliere, asigurând în continuare, la nivelul Uniunii, apariția unor servicii publice comune noi sau consolidarea celor în curs de dezvoltare. Pentru a elimina fragmentarea serviciilor europene, a susține libertățile fundamentale și recunoașterea reciprocă operațională în UE, ar trebui promovată o abordare holistică, transsectorială și transfrontalieră în materie de interoperabilitate, într-un mod cât mai eficace și mai adecvat pentru utilizatorii finali. Aceasta implică faptul că interoperabilitatea trebuie înțeleasă într-un sens larg, de la nivelul juridic și tehnic la elemente de politică în domeniu. În consecință, durata activităților ar depăși ciclul de viață obișnuit al soluțiilor, urmând să includă toate elementele de intervenție care ar sprijini condițiile-cadru necesare pentru menținerea interoperabilității în general.

(34)  Interoperabilitatea serviciilor publice europene vizează toate nivelurile de administrație: nivelul Uniunii, cel național, cel regional și cel local. Pe lângă eliminarea barierelor din calea funcționării pieței unice, interoperabilitatea facilitează cooperarea transfrontalieră, alinierea standardelor comune și punerea în aplicare cu succes a politicilor și oferă un important potențial în ceea ce privește evitarea barierelor electronice și lingvistice transfrontaliere și reducerea birocrației, asigurând în continuare, la nivelul Uniunii, apariția unor servicii publice comune noi sau consolidarea celor în curs de dezvoltare, precum și prevenirea dublei stocări inutile. Pentru a elimina fragmentarea serviciilor europene, a susține libertățile fundamentale și recunoașterea reciprocă operațională în UE, ar trebui promovată o abordare holistică, neutră din punct de vedere tehnologic, transsectorială și transfrontalieră în materie de interoperabilitate, într-un mod cât mai eficace și mai adecvat pentru utilizatorii finali și cu asigurarea unui nivel ridicat de protecție a datelor. Aceasta implică faptul că interoperabilitatea trebuie înțeleasă într-un sens larg, de la nivelul juridic și tehnic la elemente de politică în domeniu. În consecință, durata activităților ar depăși ciclul de viață obișnuit al soluțiilor, urmând să includă toate elementele de intervenție care ar sprijini condițiile-cadru necesare pentru menținerea interoperabilității în general.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  La 6 octombrie 2017, miniștrii UE reuniți la Tallinn au afirmat că strategia digitală europeană ar trebui să se bazeze pe colaborare și interoperabilitate, inclusiv utilizarea politicilor deschise de acordare a licențelor și a standardelor deschise. Așadar, programul ar trebui să încurajeze soluțiile cu sursă deschisă pentru a permite reutilizarea, sporirea nivelului de încredere și asigurarea transparenței. Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra sustenabilității proiectelor finanțate.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În aprilie 2016, Comisia a adoptat inițiativa privind digitalizarea industriei europene, pentru a se asigura că „toate industriile din Europa, indiferent de sector, de locul unde sunt amplasate și de dimensiuni pot beneficia pe deplin de inovarea digitală”71.

(37)  În aprilie 2016, Comisia a adoptat inițiativa privind digitalizarea industriei europene, pentru a se asigura că „toate industriile din Europa, indiferent de sector, de locul unde sunt amplasate și de dimensiuni pot beneficia pe deplin de inovarea digitală”. Acest lucru are o relevanță deosebită pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele culturale și creative.

__________________

 

71

 

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Atingerea obiectivelor vizate poate necesita mobilizarea potențialului tehnologiilor complementare în domenii precum colaborarea în rețea și tehnica de calcul, astfel cum se precizează în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene”73, care recunoaște că „disponibilitatea unor infrastructuri de rețea și de tip cloud de clasă mondială” este un ingredient esențial al digitalizării industriei.

(39)  Atingerea obiectivelor vizate poate necesita mobilizarea potențialului tehnologiilor complementare în domenii precum colaborarea în rețea și tehnica de calcul, astfel cum se precizează în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene”73, care recunoaște că „disponibilitatea unor infrastructuri de rețea și de tip cloud de clasă mondială” este o componentă esențială a digitalizării industriei.

__________________

__________________

73 COM (2016) 180 final: Digitalizarea industriei europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale.

73 COM (2016)0180: Digitalizarea industriei europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Prin faptul că prevede un set unic de norme care se aplică direct în ordinea juridică a statelor membre, Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), aplicabil începând din luna mai 2018, garantează libera circulație a datelor cu caracter personal între statele membre ale UE și consolidează încrederea și securitatea persoanelor, două elemente indispensabile pentru o piață unică digitală adevărată. Atunci când implică prelucrarea de date cu caracter personal, acțiunile întreprinse în cadrul prezentului program ar trebui, prin urmare, să sprijine punerea în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor, de exemplu în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei lanțului de blocuri.

(40)  Prin faptul că prevede un set unic de norme care se aplică direct în ordinea juridică a statelor membre, Regulamentul (UE) 2016/679 garantează libera circulație a datelor cu caracter personal între statele membre ale UE și consolidează încrederea și securitatea persoanelor, două elemente indispensabile pentru o piață unică digitală adevărată. Atunci când implică prelucrarea de date cu caracter personal, toate acțiunile întreprinse în cadrul prezentului program ar trebui, prin urmare, să fie în deplină conformitate cu regulamentul respectiv. Acestea ar trebui să sprijine în special dezvoltarea tehnologiilor digitale care respectă obligațiile privind „protecția datelor din faza de proiectare”, care sunt obligatorii în temeiul regulamentului respectiv, în măsura în care prelucrarea implică date de comunicații electronice, respectându-se dispozițiile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului.1aAcestea ar trebui să sprijine, în special, dezvoltarea de tehnologii digitale care respectă obligațiile de „protecție a datelor din faza de proiectare”, care sunt prevăzute în RGPD.

 

_________________

 

1a Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Programul ar trebui să fie pus în aplicare cu respectarea deplină a cadrului UE și a cadrului internațional de protecție și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Protecția efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală joacă un rol esențial în inovare și, prin urmare, este necesară pentru punerea în aplicare eficace a programului.

(41)  Programul ar trebui să fie pus în aplicare cu respectarea deplină a cadrului UE și a cadrului internațional de protecție și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Protecția efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală joacă un rol esențial în inovare și pentru păstrarea valorii adăugate europene și, prin urmare, este necesară pentru punerea în aplicare eficace a programului.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Organismele care vor urma să pună în aplicare programul ar trebui să se conformeze dispozițiilor aplicabile instituțiilor Uniunii, precum și dispozițiilor din legislațiile naționale privind prelucrarea informațiilor, în special a informațiilor sensibile neclasificate și a informațiilor UE clasificate.

(42)  În măsura în care organismele care vor urma să pună în aplicare programul prelucrează informații sensibile neclasificate, acestea ar trebui să respecte dispozițiile relevante prevăzute în legislația Uniunii sau în legislațiile naționale privind prelucrarea informațiilor, după caz.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și va ajuta la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru îndeplinirea obiectivelor climatice74. Acțiunile relevante vor fi identificate pe parcursul elaborării și punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și proceselor de revizuire relevante.

(43)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu obligațiile Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și va ajuta la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru îndeplinirea obiectivelor climatice74. Acțiunile relevante ar trebui identificate pe parcursul elaborării și punerii în aplicare a programului și reevaluate în contextul evaluărilor și proceselor de revizuire relevante, pentru a garanta respectarea pe deplin a acestor obligații.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, p. 1.

74 COM(2018)0321, p. 1.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare în vederea adoptării programelor de lucru, astfel încât obiectivele programului să fie realizate în conformitate cu prioritățile Uniunii și ale statelor membre, asigurându-se în același timp consecvența, transparența și continuitatea acțiunii comune a Uniunii și a statelor membre. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/201175 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

eliminat

__________________

 

75 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Programele de lucru ar trebui adoptate, în principiu, ca programe de lucru multianuale, în mod normal bianuale, sau, dacă necesitățile legate de punerea în aplicare a programului justifică acest lucru, ca programe anuale de lucru. Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a duce la îndeplinire obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și un eventual risc de nerespectare. Ar trebui să se utilizeze sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(45)  Ar trebui adoptate programe de lucru, astfel încât obiectivele programului să fie realizate în conformitate cu prioritățile Uniunii și ale statelor membre, asigurându-se în același timp consecvența, transparența și continuitatea acțiunii comune a Uniunii și a statelor membre. Programele de lucru ar trebui adoptate, în principiu, o dată la doi ani, sau, dacă necesitățile legate de punerea în aplicare a programului justifică acest lucru, anual. Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a duce la îndeplinire obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și un eventual risc de nerespectare. Ar trebui să se utilizeze sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să i se delege Comisiei în vederea modificării anexei II pentru a revizui și/sau completa acești indicatori. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(46)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să i se delege Comisiei în vederea modificării anexelor I și II pentru a revizui și/sau completa acești indicatori. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a)  Pentru a asigura, a menține și a dezvolta finanțarea pe termen lung pentru programul „Europa digitală”, este nevoie de norme comune la nivelul UE, care să fie clare, orientate spre viitor și favorabile concurenței, pentru a stimula investițiile și inovarea și pentru a păstra accesibilitatea financiară.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special cele prevăzute la articolele [8], [11], [16], [21], [35], [38] și [47] în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială, interzicerea discriminării, asistența medicală, protecția consumatorilor și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. Statele membre trebui să aplice prezentul regulament respectând aceste drepturi și principii.

(47)  Acțiunile care intră sub incidența programului ar trebui să respecte drepturile fundamentale și să se conformeze principiilor recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special cele prevăzute la articolele [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] și [47] în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială, interzicerea discriminării, diversitatea lingvistică și dreptul la comunicare în oricare dintre limbile UE, asistența medicală, protecția consumatorilor și dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. Astfel de acțiuni ar trebui să fie în concordanță cu orice obligație juridică, inclusiv cu dreptul internațional și cu orice decizie relevantă a Comisiei, precum și cu principiile etice, care includ evitarea oricărei încălcări a integrității în cercetare.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(47a)  În aprilie 2018, Comisia s-a angajat1a să instituie un cadru pentru părțile interesate și experți în scopul dezvoltării unui proiect de orientări privind inteligența artificială, în cooperare cu Grupul european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii; Comisia va sprijini organizațiile de consumatori și autoritățile de supraveghere din domeniul protecției datelor de la nivel național și de la nivelul UE la constituirea de cunoștințe care să faciliteze înțelegerea aplicațiilor bazate pe IA, cu contribuții din partea Grupului consultativ european al consumatorilor și a Comitetului european pentru protecția datelor.

 

__________________

 

1a Comunicarea din 25 aprilie 2018 privind inteligența artificială pentru Europa, COM(2018)237 final, disponibilă la: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_RO.pdf

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Țările terțe care sunt membre ale SEE pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în conformitate cu Acordul privind SEE care prevede punerea în aplicare a programelor prin adoptarea unei decizii în temeiul respectivului acord. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică prin care să se acorde accesul și drepturile necesare astfel încât ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi a Uniunii Europene să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin.

eliminat

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie programul Europa digitală (denumit în continuare „programul”).

Prezentul regulament instituie programul Europa digitală (denumit în continuare „programul”), care urmează a fi pus în aplicare în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „centru de inovare digitală” înseamnă o entitate juridică desemnată sau selectată printr-o procedură deschisă și competitivă în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în cadrul programului, în special oferirea accesului la expertiza tehnologică și la facilități de experimentare, cum ar fi echipamente și instrumente informatice care să permită transformarea digitală a întreprinderilor;

(e)  „centru european de inovare digitală” înseamnă o entitate juridică existentă sau nouă, sau un consorțiu de entități juridice, desemnată sau selectată printr-o procedură deschisă, transparentă și competitivă în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în cadrul programului, în special oferirea accesului la expertiza tehnologică și la facilități de experimentare, cum ar fi echipamente și instrumente informatice care să permită transformarea digitală a întreprinderilor, precum și facilitarea accesului la finanțare. Centrul european de inovare digitală este deschis întreprinderilor de toate formele și dimensiunile, în special IMM-urilor, întreprinderilor în curs de extindere și administrațiilor publice din întreaga UE.

 

Centrele europene de inovare digitală funcționează ca ghișee unice unde întreprinderile - în special IMM-urile, întreprinderile nou-înființate și întreprinderile cu capitalizare medie - pot beneficia de ajutor pentru a-și îmbunătăți afacerea, procesele de producție, produsele și serviciile prin intermediul tehnologiei digitale, care ar putea aduce o valoare adăugată. Centrele vor crea, așadar, o rețea descentralizată la nivelul Uniunii, oferind sprijin întreprinderilor pentru a se asigura că competențele angajaților corespund expertizei necesare pentru a folosi tehnologia digitală disponibilă. De asemenea, centrele vor colabora cu furnizorii de programe de învățământ, pentru a sprijini formarea studenților și formarea la locul de muncă a lucrătorilor.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „alfabetizarea mediatică” înseamnă competențele analitice necesare pentru ca o persoană să găsească modalitatea de a înțelege lumea digitală.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  „parteneriat european” înseamnă o inițiativă în cadrul căreia Uniunea, împreună cu parteneri privați și/sau publici (cum ar fi industria, organizații de cercetare, organisme cu misiune de serviciu public la nivel local, regional, național sau internațional sau organizațiile societății civile, inclusiv fundații, organizații ale IMM-urilor), se angajează să sprijine în comun elaborarea și punerea în aplicare a activităților de inovare digitală și de implementare tehnologică, inclusiv a celor legate de comercializare și de utilizarea rezultatelor pentru reglementări sau politici;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc)  „întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri” înseamnă întreprinderi mici și mijlocii astfel cum sunt definite la articolul 2 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fd)  „consorțiu” înseamnă un grup de întreprinderi care colaborează, constituit pentru a efectua o acțiune în cadrul programului.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul are următoarele obiective generale: să sprijine transformarea digitală a economiei și a societății europene și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene. Programul:

1.  Programul are următoarele obiective generale: să sprijine și să accelereze transformarea digitală a economiei, industriei și a societății europene și să aducă beneficii cetățenilor, serviciilor publice și întreprinderilor europene, precum și să consolideze autonomia strategică și coeziunea Uniunii, asigurând totodată competitivitatea și reducerea decalajului digital. Programul:

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  va extinde difuzarea și adoptarea acestora în domenii de interes public și de către sectorul privat.

(b)  extinde difuzarea și adoptarea acestora în sectorul privat și în domenii de interes public, sprijinind transformarea lor digitală și asigurând accesul la tehnologiile digitale;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  implementarea, coordonarea la nivelul Uniunii și exploatarea unei infrastructuri integrate de date și de supercalcul la scară exa de nivel mondial77 în Uniune care să fie accesibilă în condiții necomerciale utilizatorilor publici și privați și cercetării finanțate din fonduri publice;

(a)  implementarea, coordonarea la nivelul Uniunii și exploatarea unei infrastructuri interoperabile de date și de supercalcul la scară exa de nivel mondial77 în Uniune care să fie accesibilă utilizatorilor publici și privați și cercetării finanțate din fonduri publice și private;

__________________

__________________

77 Miliarde de miliarde de operațiuni cu virgulă mobilă pe secundă.

77 Miliarde de miliarde de operațiuni cu virgulă mobilă pe secundă.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  implementarea tehnologiei gata de utilizare/operaționale rezultate în urma cercetării și inovării pentru a construi o Uniune integrată de calcul de înaltă performanță, care să acopere toate segmentele lanțului valoric științific și industrial, inclusiv echipamente informatice (hardware), programe informatice (software), aplicații, servicii, interconexiuni și competențe digitale;

(b)  implementarea tehnologiei gata de utilizare/operaționale rezultate în urma cercetării și inovării pentru a construi un ecosistem integrat la nivelul Uniunii pentru calculul de înaltă performanță, care să acopere toate segmentele lanțului valoric științific și industrial, inclusiv echipamente informatice (hardware), programe informatice (software), aplicații, servicii, interconexiuni și competențe digitale, garantând un nivel ridicat de securitate și protecție a datelor;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  implementarea și exploatarea unei infrastructuri la scara post-exa78, inclusiv integrarea tehnologiilor de informatică cuantică și dezvoltarea de noi infrastructuri de cercetare pentru științele informatice.

(c)  implementarea și exploatarea unei infrastructuri la scara post-exa78, inclusiv integrarea tehnologiilor de informatică cuantică și dezvoltarea de noi infrastructuri de cercetare; încurajarea dezvoltării în interiorul Uniunii a hardware-ului și software-ului necesar pentru o astfel de implementare, pentru științele informatice.

__________________

__________________

78 De o mie de ori mai rapidă decât infrastructura la scară exa.

78 De o mie de ori mai rapidă decât infrastructura la scară exa.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Acțiunile din cadrul obiectivului specific nr. 1 se pun în aplicare în principal prin intermediul întreprinderii comune propuse de Comisie și aprobate de Consiliul de miniștri la 25 iunie 2018, în conformitate cu Regulamentul (UE) ... al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță. 10594/18. Bruxelles, 18 septembrie 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/ro/pdf

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  extinderea și consolidarea capacităților de bază în domeniul inteligenței artificiale în Uniune, inclusiv a resurselor de date și a bibliotecilor de algoritmi în conformitate cu legislația privind protecția datelor;

(a)  extinderea și consolidarea capacităților de bază în domeniul inteligenței artificiale în Uniune, inclusiv a resurselor de date și a bibliotecilor de algoritmi. În conformitate cu legislația privind protecția datelor, soluțiile bazate pe IA și resursele puse la dispoziție trebuie să respecte principiul protecției vieții private și al securității prin proiectare și să asigure faptul că omul rămâne în centrul dezvoltării și implementării inteligenței artificiale,

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  punerea acestor capacități la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice;

(b)  punerea acestor capacități la dispoziția întreprinderilor, în special a IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, și a administrațiilor publice, inclusiv a organizațiilor non-profit, institutelor de cercetare, universităților;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  dezvoltarea și consolidarea aplicațiilor industriale și a sistemelor de producție, facilitarea integrării tehnologiilor în lanțurile valorice, dezvoltarea unor modele de afaceri inovatoare și reducerea timpului dintre momentul inovării și industrializare, precum și promovarea adoptării soluțiilor bazate pe IA în domeniile de interes public și în societate;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Acțiunile aferente acestui obiectiv specific, Inteligența artificială, se pun în aplicare exclusiv prin gestionare directă de către Comisie sau de către o agenție executivă, pe baza unei analize cost-beneficiu.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Acțiunile desfășurate în cadrul obiectivului specific nr. 2 respectă principiile etice și legislația relevantă la nivel național și internațional și la nivelul Uniunii, inclusiv Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția europeană privind drepturile omului și protocoalele la aceasta. Comisia, ținând seama de recomandările Grupului de experți la nivel înalt privind inteligența artificială, specifică condițiile legate de aspectele etice în programele de lucru din cadrul obiectivului specific nr. 2. Cererile de oferte sau acordurile de grant includ condițiile relevante, astfel cum sunt enunțate în programele de lucru. În timpul evaluării fiecărei acțiuni, se realizează o analiză etică a fiecărui proiect. Acțiunile care nu sunt acceptabile din punct de vedere etic sau care nu îndeplinesc acordul privind condițiile nu sunt eligibile pentru finanțare.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea, împreună cu statele membre, a achiziționării de echipamente, instrumente și infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate, cu respectarea deplină a legislației privind protecția datelor;

(a)  sprijinirea, împreună cu statele membre, a achiziționării de echipamente, instrumente și infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate pentru a atinge un nivel ridicat comun de securitate cibernetică la nivel european, cu respectarea deplină a legislației privind protecția datelor și a drepturilor fundamentale, asigurând totodată autonomia strategică a UE;

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea utilizării optime a cunoștințelor, capacităților și competențelor europene legate de securitatea cibernetică;

(b)  sprijinirea utilizării optime și a extinderii cunoștințelor, capacităților și competențelor europene legate de securitatea cibernetică și partajarea și integrarea celor mai bune practici;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asigurarea unei largi implementări a celor mai recente soluții de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei;

(c)  asigurarea unei largi implementări a celor mai recente soluții de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei, acordând o atenție specială serviciilor publice și operatorilor economici esențiali, precum IMM-urile;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  consolidarea capacităților în cadrul statelor membre și în sectorul privat pentru ca acestea să poată respecta Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune79.

(d)  consolidarea capacităților în cadrul statelor membre și în sectorul privat pentru ca acestea să poată respecta Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune79, inclusiv prin măsuri menite să ducă la dezvoltarea unei culturi a securității cibernetice în cadrul organizațiilor.

__________________

__________________

79 JO L 194, 19.7.2016, p. 1.

79 JO L 194, 19.7.2016, p. 1.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  îmbunătățirea rezilienței împotriva atacurilor cibernetice, sporirea gradului de conștientizare a riscurilor și a cunoștințelor privind procesele de securitate de bază în rândul utilizatorilor, în special servicii publice, IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, asigurarea faptului că întreprinderile dispun de un nivel de bază de securitate, cum ar fi criptarea de la un capăt la altul a datelor și comunicațiilor și actualizarea programelor informatice, precum și încurajarea utilizării securității implicite și din proiectare, a cunoștințelor privind procesele de securitate de bază și a igienei cibernetice;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Acțiunile din cadrul obiectivului specific nr. 3, Securitate cibernetică și încredere, se pun în aplicare în principal prin intermediul Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și al Rețelei de competență în domeniul securității cibernetice, în conformitate cu [Regulamentul ..... al Parlamentului European și al Consiliului1a].

 

__________________

 

1a Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 4 – Competențe digitale avansate – sprijină dezvoltarea acestor competențe în domeniile finanțate prin program, contribuind astfel la creșterea rezervei de talente a Europei prin promovarea unui nivel mai ridicat de profesionalism, în special în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, analiza volumelor mari de date, securitatea cibernetică, tehnologiile registrelor distribuite, robotica și inteligența artificială. Intervenția financiară urmărește următoarele obiective operaționale:

Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 4 – Competențe digitale avansate – sprijină dezvoltarea acestor competențe în domeniile finanțate prin program, contribuind astfel la creșterea rezervei de talente a Uniunii, reducând decalajul digital, promovând un nivel mai ridicat de profesionalism cu asigurarea echilibrului de gen, în special în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, analiza volumelor mari de date, securitatea cibernetică, tehnologiile registrelor distribuite, robotica, inteligența artificială, tehnologia de tip cloud computing, sistemele și rețelele de comunicare, competențele în materie de protecție a datelor, inteligența artificială. În vederea stimulării și îmbunătățirii pieței muncii, precum și a specializării în tehnologii și aplicații digitale, intervenția financiară urmărește următoarele obiective operaționale:

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen lung pentru studenți, profesioniști din domeniul IT și pentru alte categorii de lucrători;

(a)  sprijinirea conceperii și furnizării de cursuri de formare de înaltă calitate pe termen lung, inclusiv învățare mixtă pentru studenți, profesori, educatori, profesioniști din domeniul IT, cercetători și alte categorii de lucrători, inclusiv funcționarii publici, în colaborare cu școlile, universitățile și centrele de cercetare;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen scurt pentru antreprenori, directori de întreprinderi mici și pentru lucrători;

(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri de înaltă calitate pe termen scurt, inclusiv învățare mixtă pentru antreprenori, directori de întreprinderi mici și întreprinderi nou-înființate și pentru lucrători, inclusiv funcționari publici și lucrători independenți;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea formării la locul de muncă și a stagiilor pentru studenți, tineri absolvenți și tineri întreprinzători.

(c)  sprijinirea formării de înaltă calitate la locul de muncă, inclusiv a învățării mixte și a stagiilor pentru studenți, tineri absolvenți și tineri întreprinzători.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Acțiunile din cadrul obiectivului specific nr. 4 – Competențe digitale avansate – se pun în aplicare în principal prin gestionare directă de către Comisia Europeană. Centrele europene de inovare digitală pot funcționa ca facilitatori pentru oportunitățile de formare, oferind consultanță întreprinderilor și colaborând cu centrele de competență adecvate, pentru a asigura cea mai largă acoperire geografică în întreaga Uniune.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate – urmărește următoarele obiective operaționale:

Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate – urmărește următoarele obiective operaționale care completează acțiunile legate de infrastructura digitală realizate în acest scop, reducând totodată decalajul digital:

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile, energia, mediul, sectoarele culturale și creative, pot implementa și accesa tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică;

(a)  asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile și comunicațiile, energia, mediul, sectoarele culturale și creative, precum și întreprinderile stabilite în Uniune pot implementa în mod efectiv tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de înaltă performanță, tehnologia limbajului, inteligența artificială și securitatea cibernetică, și au competențele necesare, dobândite prin formare, de a le utiliza;

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  implementarea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de servicii digitale interoperabile transeuropene (inclusiv a serviciilor conexe) în complementaritate cu acțiunile întreprinse la nivel național și regional;

(b)  implementarea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de servicii digitale interoperabile transeuropene de ultimă generație în întreaga Uniune (inclusiv a serviciilor conexe) în complementaritate cu acțiunile întreprinse la nivel național și regional;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  facilitarea elaborării, actualizării și utilizării de soluții și cadre de către administrațiile publice, întreprinderile și cetățenii europeni, inclusiv reutilizarea soluțiilor și a cadrelor de interoperabilitate;

(c)  facilitarea elaborării, actualizării și utilizării de soluții și cadre de către administrațiile publice, întreprinderile și cetățenii europeni, inclusiv cu sursă deschisă și reutilizarea soluțiilor și a cadrelor de interoperabilitate;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  includerea administrațiilor publice în procesul de testare și experimentare a tehnologiilor digitale, inclusiv în utilizarea transfrontalieră a acestora;

(d)  includerea administrațiilor publice în procesul de testare, experimentare și extindere a tehnologiilor digitale, inclusiv în utilizarea transfrontalieră a acestora;

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri, a tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a tehnologiilor viitoare și emergente în materie de securitate cibernetică;

(e)  sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, a tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a tehnologiei registrelor distribuite, a securității cibernetice, a protecției datelor, a tehnologiei de tip cloud computing și a guvernanței informațiilor și a viitoarelor tehnologii emergente;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  sprijinirea conceperii, testării, aplicării și implementării unor soluții digitale interoperabile pentru serviciile publice, la nivelul UE, furnizate prin intermediul unei platforme de soluții reutilizabile bazate pe date, care încurajează inovarea și stabilește cadre comune pentru ca serviciile de administrație publică să își poată pune întregul potențial în slujba cetățenilor și a întreprinderilor europene;

(f)  sprijinirea conceperii, întreținerii, testării, aplicării și implementării unor soluții digitale interoperabile pentru serviciile publice, la nivelul UE, furnizate prin intermediul unei platforme de soluții reutilizabile bazate pe date, care încurajează inovarea și stabilește cadre comune pentru ca serviciile de administrație publică să își poată pune întregul potențial în slujba cetățenilor și a întreprinderilor europene;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  asigurarea unei capacități permanente la nivelul Uniunii pentru a observa, a analiza și a se adapta la tendințele digitale care evoluează rapid, precum și partajarea și integrarea celor mai bune practici;

(g)  asigurarea unei capacități permanente la nivelul Uniunii pentru a fi în fruntea dezvoltării digitale și, în plus, a observa, a analiza și a se adapta la tendințele digitale care evoluează rapid, precum și partajarea și integrarea celor mai bune practici și facilitarea interacțiunilor dintre diferitele inițiative naționale, care să ducă la dezvoltarea societății digitale datorită unei cooperări permanente între toți actorii implicați la nivelul UE;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  sprijinirea cooperării în vederea realizării unui ecosistem european de infrastructuri fiabile, utilizând servicii și aplicații de registre distribuite, inclusiv sprijinirea promovării interoperabilității și a standardizării și a introducerii de aplicații transfrontaliere în UE;

(h)  sprijinirea cooperării în vederea realizării unui ecosistem european de infrastructuri fiabile, utilizând, printre altele, servicii și aplicații de registre distribuite, inclusiv sprijinirea promovării interoperabilității și a standardizării și a introducerii de aplicații transfrontaliere în UE bazate pe securitate și protecția vieții private prin proiectare, garantând protecția datelor și siguranța consumatorilor;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Acțiunile din cadrul obiectivului specific nr. 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate – se pun în aplicare în principal prin gestionare directă de către Comisia Europeană. Centrele europene de inovare digitală și centrele de competență pot funcționa ca facilitatori.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 9 194 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 8 192 391 000 EUR la prețurile din 2018 (9 194 000 000 EUR în prețuri curente).

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  până la 2 698 240 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 1 – Calcul de înaltă performanță

(a)  până la 2 404 289 438 EUR la prețurile din 2018 (2 698 240 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 1 – Calcul de înaltă performanță

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  până la 2 498 369 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 2 – Inteligență artificială

(b)  până la 2 226 192 703 EUR la prețurile din 2018 (2 498 369 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 2 – Inteligență artificială

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  până la 1 998 696 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 3 – Securitate cibernetică și încredere

(c)  până la 1 780 954 875 EUR la prețurile din 2018 (1 998 696 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 3 – Securitate cibernetică și încredere

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  până la 699 543 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 4 – Competențe digitale avansate

(d)  până la 623 333 672 EUR la prețurile din 2018 (699 543 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 4 – Competențe digitale avansate

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  până la 1 299 152 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate

(e)  până la 1 157 620 312 EUR la prețurile din 2018 (1 299 152 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea acestora, transferate către program. Comisia implementează aceste resurse direct în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar sau indirect în conformitate cu același articol litera (c). Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în beneficiul statului membru în cauză.

5.  Resursele alocate statelor membre în cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea acestora, transferate către program. Comisia implementează aceste resurse direct în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar sau indirect în conformitate cu același articol litera (c). Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în cea mai mare măsură posibilă în beneficiul statului membru în cauză.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul este deschis participării următoarelor țări terțe:

eliminat

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  membrii Asociației Europene a Liberului Schimb care sunt membri ai Spațiul Economic European, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European;

1.  programul este deschis membrilor Asociației Europene a Liberului Schimb care sunt membri ai Spațiul Economic European, în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind Spațiul Economic European;

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  țările în curs de aderare, țările candidate și candidații potențiali, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a acestora la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau în alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

2.  Asocierea completă sau parțială la program a țărilor terțe care nu sunt menționate la alineatul (1) se bazează pe o evaluare de la caz la caz a obiectivelor specifice, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific referitor la participarea țării terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acest acord specific să respecte pe deplin următoarele criterii:

 

-  participarea țării terțe este în interesul Uniunii;

 

-  participarea contribuie la realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3;

 

-  participarea nu presupune niciun fel de risc în materie de securitate și respectă pe deplin cerințele relevante în materie de securitate stabilite la articolul 12;

 

-  acordul asigură un echilibru adecvat în ceea ce privește contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;

 

-  acordul stabilește condițiile de participare la programe, inclusiv calculul contribuțiilor financiare la programe individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din [noul Regulament financiar];

 

-  acordul nu conferă țării terțe o competență decizională cu privire la program;

 

-  acordul garantează drepturile Uniunii de a asigura buna gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  La pregătirea programelor de lucru, Comisia Europeană sau alte organisme relevante de punere în aplicare evaluează, de la caz la caz, dacă pentru acțiunile incluse în programele de lucru sunt îndeplinite condițiile stabilite în acordul menționat la punctul 2.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau în alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

eliminat

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  țările terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul

eliminat

  să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;

 

  să prevadă condițiile de participare la programe, inclusiv calcularea contribuțiilor financiare la programele individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din [noul Regulament financiar];

 

  să nu confere țării terțe o competență decizională cu privire la program;

 

  să garanteze drepturile Uniunii de a asigura o bună gestiune financiară și de a proteja interesele financiare ale acesteia.

 

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cooperarea cu țările și organizațiile terțe menționate la alineatul (1) în cadrul obiectivului specific 3 – Securitate cibernetică și încredere intră sub incidența articolului [12].

2.  Cooperarea cu țările și organizațiile terțe menționate la alineatul (1) în cadrul obiectivului specific 1 – Calculul de înaltă performanță, a obiectivului specific 2 – Inteligența artificială – și a obiectivului specific 3 – Securitate cibernetică și încredere intră sub incidența articolului [12].

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Programul de lucru poate prevedea, de asemenea, ca entitățile juridice stabilite în țări asociate și entitățile juridice stabilite în UE, dar care sunt controlate din țări terțe să nu fie eligibile să participe la niciuna sau la o parte dintre acțiunile din cadrul obiectivului specific 3 din motive de securitate. În astfel de cazuri, cererile de propuneri și cererile de oferte sunt limitate la entități stabilite sau care urmează să fie stabilite în statele membre și controlate de statele membre și/sau de resortisanți ai statelor membre.

5.  Programul de lucru poate prevedea, de asemenea, ca entitățile juridice stabilite în țări asociate și entitățile juridice stabilite în UE, dar care sunt controlate din țări terțe să nu fie eligibile să participe la niciuna sau la o parte dintre acțiunile din cadrul obiectivelor specifice 1, 2 și 3 din motive strategice și de securitate. În astfel de cazuri, cererile de propuneri și cererile de oferte sunt limitate la entități stabilite sau care urmează să fie stabilite în statele membre și controlate de statele membre și/sau de resortisanți ai statelor membre.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Nu sunt permise acțiuni care includ transferuri de tehnologie în afara Uniunii. Pentru a asigura obiectivele de securitate strategică pe termen lung se realizează o evaluare a oportunităților în ceea ce privește participarea entităților care au sediul principal în afara Uniunii.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Comisia sau organismul de finanțare poate efectua, după caz, controale de securitate, iar acțiunile care nu respectă normele de securitate pot fi excluse sau stopate în orice moment.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul este conceput pentru a fi pus în aplicare prin facilitarea sinergiilor, astfel cum se descrie în anexa III, cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin intermediul unor acorduri de finanțare complementară din partea UE în cazul în care modalitățile de gestionare a programelor permit acest lucru; fie secvențial, în mod alternativ, fie prin combinarea de fonduri, inclusiv pentru finanțarea comună de acțiuni.

1.  Programul este conceput pentru a fi pus în aplicare prin facilitarea sinergiilor, astfel cum se descrie în anexa III, cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin intermediul unor acorduri de finanțare complementară din partea UE în cazul în care modalitățile de gestionare a programelor permit acest lucru; fie secvențial, în mod alternativ, fie prin combinarea de fonduri, inclusiv pentru finanțarea comună de acțiuni. Comisia se asigură că, atunci când face uz de caracterul complementar al programului pentru alte programe europene de finanțare, în special fondurile ESI, Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Orizont Europa și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MCE 2), InvestEU, Erasmus, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), nu este afectată realizarea obiectivelor specifice 1-5.

 

Comisia examinează posibilitățile de îmbunătățire a eficienței tuturor programelor care oferă resurse în domeniul digitizării.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a se asigura în mod sistematic sinergii între program și instrumentele relevante de finanțare ale UE, se stabilesc mecanisme adecvate de coordonare între autoritățile relevante și instrumentele adecvate de monitorizare. Măsurile contribuie la evitarea suprapunerilor și la maximizarea impactului cheltuielilor.

2.  Pentru a se asigura în mod sistematic sinergii între program și instrumentele relevante de finanțare ale UE, se stabilesc mecanisme adecvate de coordonare între autoritățile competente, respectiv între autorități și Comisia Europeană, precum și instrumente adecvate de monitorizare. Măsurile contribuie la evitarea suprapunerilor și la maximizarea impactului cheltuielilor.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul poate oferi finanțare în oricare dintre formele prevăzute de Regulamentul financiar, în special sub formă de achiziții, ca formă primară de finanțare, precum și sub formă de granturi și premii. Totodată, acesta poate furniza finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

2.  Programul poate oferi finanțare în oricare dintre formele prevăzute de Regulamentul financiar, în special sub formă de achiziții realizate de Comisie sau de organismul de finanțare ori de beneficiarii de granturi, în mod individual sau în comun, ca formă primară de acțiune, precum și sub formă de granturi și premii. Achizițiile pot autoriza atribuirea de contracte multiple în cadrul aceleiași proceduri și pot stabili condiții privind locul de executare în conformitate cu acordurile internaționale aplicabile privind achizițiile. Totodată, programul poate furniza finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

Justificare

Amendamentul urmărește să permită utilizarea achizițiilor în cel mai eficient mod, prin clarificarea dispoziției privind modul în care CE sau organismele de finanțare ale UE pot fi implicate în calitate de achizitori în achiziții publice finanțate prin programul Europa digitală. De asemenea, o achiziție poate atribui contracte mai multor furnizori sau mai multor surse de aprovizionare, asigurând un raport calitate-preț mai bun și continuitatea aprovizionării și a serviciilor, în special pentru tehnologiile digitale.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul poate fi pus în aplicare prin parteneriate europene. Acestea pot include, în special, contribuții la parteneriate public-privat existente sau noi sub forma unor întreprinderi comune, instituite în temeiul articolului 187 din TFUE. Pentru aceste contribuții, se aplică dispozițiile referitoare la parteneriatele europene în temeiul [Regulamentului Orizont Europa, de adăugat referința].

Programul poate fi pus în aplicare prin parteneriate europene convenite în cadrul procesului de programare strategică de Comisie împreună cu statele membre. Acestea pot include, în special, contribuții la parteneriate public-privat existente sau noi sub forma unor întreprinderi comune, instituite în temeiul articolului 187 din TFUE. Pentru aceste contribuții, se aplică dispozițiile referitoare la parteneriatele europene în temeiul [Regulamentului Orizont Europa, de adăugat referința].

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Parteneriatele europene:

 

(a) sunt încheiate atunci când ele vor atinge mai eficace obiectivele programului Europa digitală decât Uniunea singură;

 

(b) respectă principiile valorii adăugate a Uniunii, transparenței, deschiderii, impactului, efectului de levier, angajamentului financiar pe termen lung al tuturor părților implicate, flexibilității, coerenței și complementarității cu inițiativele Uniunii, locale, regionale, naționale și internaționale;

 

(c) sunt limitate în timp și includ condiții pentru eliminarea treptată a finanțării în cadrul programului.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dispozițiile și criteriile pentru selectarea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea și eliminarea treptată a acestora se găsesc la (a se adăuga referința).

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centre de inovare digitală

Centre europene de inovare digitală

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cursul primului an de punere în aplicare a programului se instituie o rețea inițială de centre de inovare digitală.

1.  În cursul primului an de punere în aplicare a programului se instituie o rețea inițială de centre europene de inovare digitală, bazată pe infrastructura existentă, astfel încât să existe cel puțin un centru de inovare digitală în fiecare stat membru.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În scopul constituirii rețelei menționate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează entități candidate în cadrul unui proces deschis și competitiv, care să îndeplinească următoarele criterii:

2.  În scopul constituirii rețelei menționate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează entități candidate în cadrul unui proces deschis, transparent, favorabil incluziunii și competitiv, care să îndeplinească următoarele criterii:

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să aibă competențe adecvate legate de funcțiile exercitate de centrele de inovare digitală;

(a)  să aibă competențe adecvate legate de funcțiile exercitate de centrele europene de inovare digitală;

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să aibă o capacitate de gestionare, personal și infrastructură adecvate;

(b)  să aibă o capacitate de gestionare, personal, infrastructură și competențe adecvate;

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  să stabilească o cooperare reală cu sectorul privat, pentru a asigura relevanța pe piață a intervențiilor din cadrul obiectivelor specifice 1-5.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  să mențină legături cu centrele TIC create în cadrul Orizont 2020, al centrului EUinvest și al rețelei European Entreprise;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Condițiile detaliate care trebuie îndeplinite pentru a fi desemnat „centru european de inovare digitală” și sarcinile care de îndeplinit sunt armonizate și publicate în timp util, pentru a permite pregătirea și realizarea corespunzătoare a acțiunilor.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia adoptă o decizie privind selecția entităților care formează rețeaua inițială. Aceste entități sunt selectate de Comisie din rândul entităților candidate desemnate de către statele membre pe baza criteriilor menționate la alineatul (2) și a următoarelor criterii suplimentare:

3.  Comisia adoptă o decizie privind selecția entităților care formează rețeaua inițială. Aceste entități sunt selectate și identificate clar de Comisie din rândul entităților candidate desemnate de către statele membre pe baza criteriilor menționate la alineatul (2) și a următoarelor criterii suplimentare:

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  necesitatea de a asigura, prin această rețea inițială, o acoperire a nevoilor întreprinderilor și a domeniilor de interes public și o acoperire geografică echilibrată și cuprinzătoare.

(b)  necesitatea de a asigura, prin această rețea inițială, o acoperire a nevoilor întreprinderilor și a domeniilor de interes public și o acoperire geografică echilibrată și cuprinzătoare, îmbunătățind convergența, precum și de a contribui la eliminarea decalajului dintre țările beneficiare ale fondurilor de coeziune și alte state membre și de a diminua decalajul digital din punct de vedere geografic.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrele de inovare digitală suplimentare sunt selectate pe baza unui proces deschis și competitiv, în așa fel încât să se asigure cea mai largă acoperire geografică în întreaga Europă. Numărul de entități din rețea trebuie să fie proporțional cu populația unui anumit stat membru, iar în fiecare stat membru trebuie să existe cel puțin o platformă de inovare digitală. Pentru a se răspunde constrângerilor specifice cu care se confruntă regiunile ultraperiferice ale UE, se pot desemna entități specifice care să le acopere nevoile.

4.  Centrele europene de inovare digitală suplimentare sunt selectate pe baza unui proces deschis, transparent și competitiv, în așa fel încât să se asigure cea mai largă acoperire geografică în întreaga Europă. Numărul de entități din rețea trebuie să fie proporțional cu populația unui anumit stat membru. Pentru a se răspunde constrângerilor specifice cu care se confruntă regiunile ultraperiferice ale UE, în acestea pot fi selecționate centre de inovare suplimentare.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Centrele de inovare digitală pot primi finanțare sub formă de granturi.

5.  Centrele europene de inovare digitală sunt identificate clar, prin indicații specifice și pot primi finanțare sub formă de granturi.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Centrele de inovare digitală care beneficiază de finanțare sunt implicate în punerea în aplicare a programului pentru:

6.  Centrele europene de inovare digitală care beneficiază de finanțare sunt implicate în punerea în aplicare a programului pentru:

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a furniza servicii de transformare digitală – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

(a)  a furniza servicii de transformare digitală și cunoștințe de specialitate în domeniul tehnologic – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către startup-uri, IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  a sprijini întreprinderile, în special IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, organizațiile și administrațiile publice să devină mai competitive și să-și îmbunătățească modelul de afaceri prin utilizarea noilor tehnologii vizate de program;

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie stabilite într-o regiune și centrele de inovare digitală stabilite din alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante;

(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-urile, startup-urile și întreprinderile cu capitalizare medie stabilite într-o regiune și centrele europene de inovare digitală stabilite în alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante; a încuraja schimburile de competențe, inițiativele comune și bunele practici;

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie. Centrele individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;

(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor, startup-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie și întreprinderilor nou-înființate. Centrele europene individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Centrele europene de inovare digitală pot, de asemenea, să coopereze cu Institutul European de Inovare și Tehnologie, în special EIT Digital, precum și cu centrele de inovare digitală instituite în cadrul programului Orizont 2020.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  Centrele europene de inovare digitală pot susține activitățile centrelor de inovare digitală create prin programele-cadru pentru cercetare și inovare, inclusiv centrele de inovare ale EIT Digital.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Numai acțiunile care contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul [3] și la articolele [4]-[8] sunt eligibile pentru finanțare.

1.  Numai acțiunile care contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul [3] și la articolele [4]-[8] sunt eligibile pentru finanțare în conformitate cu obiectivele generale stabilite în anexa I.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  într-o țară terță asociată la program;

(ii)  într-o țară terță asociată la program în conformitate cu articolele 10 și 12;

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Entitățile stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni.

3.  Entitățile juridice stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program sunt în mod excepțional eligibile pentru participare la acțiuni specifice dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor programului și dacă nu implică riscuri de securitate suplimentare pentru Uniune sau pune la îndoială autonomia strategică a UE.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Persoanele fizice nu sunt eligibile, cu excepția granturilor acordate în cadrul obiectivului specific 4 Competențe digitale avansate.

4.  Persoanele fizice pot fi eligibile pentru granturile acordate în cadrul obiectivului specific 4 - Competențe digitale avansate. Resortisanții țărilor terțe pot fi eligibili cu condiția să aibă reședința în Uniune.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Granturile din cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar.

Granturile din cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar și pot acoperi până la 100 % din costurile eligibile pe baza unor motive bine întemeiate, fără a aduce atingere principiului cofinanțării și în conformitate cu specificațiile pentru fiecare obiectiv.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Criteriile de atribuire sunt definite în programele de lucru și în cererile de propuneri, luându-se în considerare cel puțin următoarele elemente:

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  acolo unde este cazul, impactul economic, social, asupra climei și mediului, precum și accesibilitatea;

(e)  acolo unde este cazul, impactul economic, asupra climei, asupra mediului și impactul social, în special promovarea accesibilității și a unor oportunități educaționale și profesionale egale;

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  acolo unde este cazul, o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic pe întregul teritoriu al Uniunii, inclusiv în regiunile ultraperiferice;

(g)  acolo unde este cazul, o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic pe întregul teritoriu al Uniunii, inclusiv în regiunile ultraperiferice, precum și în țările și teritoriile de peste mări;

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  după caz, libertatea de reutilizare și adaptare a rezultatelor proiectelor;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb)  dacă este cazul, interes public;

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera hc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hc)  acolo unde este cazul, o reducere a decalajului digital dintre regiuni, dintre cetățeni și dintre întreprinderi;

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare mixtă decise în temeiul prezentului program sunt puse în aplicare în conformitate cu [Regulamentul InvestEU] și cu titlul X din Regulamentul financiar.

Operațiunile de finanțare mixtă decise în temeiul prezentului program sunt puse în aplicare în conformitate cu [Regulamentul InvestEU] și cu titlul X din Regulamentul financiar. Cuantumul cheltuielilor din acest program care urmează să fie combinate cu un instrument financiar este nerambursabil.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care unei acțiuni i-au fost deja acordate sau aceasta a primit contribuții de la un alt program al Uniunii sau sprijin dintr-un fond UE, contribuția sau sprijinul în cauză se menționează în cererea de contribuție din partea programului.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Primul program de lucru multianual se concentrează pe activitățile prevăzute în anexă și se asigură că acțiunile care beneficiază de astfel de finanțare nu conduc la scăderea finanțării private. Programele de lucru ulterioare pot include activități care nu sunt prevăzute în anexă cu condiția ca acestea să fie compatibile cu obiectivele prezentului regulament, astfel cum se prevede la articolele [4-8].

3.  Programele de lucru se concentrează pe activitățile prevăzute în anexa I și se asigură că acțiunile care beneficiază de astfel de finanțare nu conduc la scăderea finanțării private.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27 pentru a modifica anexa I în vederea revizuirii sau completării activităților incluse în aceasta în mod consecvent cu obiectivele prezentului regulament, astfel cum sunt prevăzute la articolele 4-8.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În anexa II se prevăd indicatorii care trebuie utilizați pentru monitorizarea punerii în aplicare și a progreselor înregistrate în cadrul programului în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 3.

1.  În anexa II se prevăd indicatorii măsurabili care trebuie utilizați pentru monitorizarea punerii în aplicare și a progreselor înregistrate în cadrul programului în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia stabilește o metodologie pentru a furniza indicatori măsurabili pentru o evaluare exactă a progresului înregistrat în privința îndeplinirii obiectivelor generale stabilite la articolul 3 alineatul (1). Pe baza acestei metodologii, Comisia completează anexa III, cel târziu până la 1 ianuarie 2021.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 27, pentru a modifica anexa II în vederea revizuirii și completării indicatorilor, atunci când acest lucru este considerat necesar, și în vederea adăugării de dispoziții în prezentul regulament privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

2.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 27, pentru a modifica anexa II în vederea revizuirii și completării indicatorilor măsurabili, atunci când acest lucru este considerat necesar, și în vederea adăugării de dispoziții în prezentul regulament privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sistemul de rapoarte de performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor de fonduri ale Uniunii și, dacă este cazul, statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

3.  Sistemul de rapoarte de performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt adecvate pentru efectuarea unei analize aprofundate a progreselor realizate și a dificultăților întâmpinate și că acestea sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor de fonduri ale Uniunii și, dacă este cazul, statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statisticile oficiale ale UE cum ar fi anchetele statistice din domeniul TIC sunt folosite la maximum. Institutele naționale de statistică sunt consultate și implicate, împreună cu Eurostat, în conceperea inițială și în dezvoltarea ulterioară a indicatorilor statistici folosiți pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului și a progreselor înregistrate în ceea ce privește transformarea digitală.

4.  Statisticile oficiale ale UE cum ar fi anchetele statistice din domeniul TIC sunt folosite în modul cel mai eficient posibil, precum și colectarea seturilor de date DESIla nivelul NUTS-2 pentru a contribui la abordarea lipsei de date regionale referitoare la programul Europa digitală. Institutele naționale de statistică sunt consultate și implicate, împreună cu Eurostat, în conceperea inițială și în dezvoltarea ulterioară a indicatorilor statistici folosiți pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului și a progreselor înregistrate în ceea ce privește transformarea digitală.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluare

Evaluarea programului

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

1.  Comisia asigură monitorizarea regulată și evaluarea externă a programului, în special pe baza sistemului de rapoarte de performanță menționat la articolul 24 alineatul (3). Evaluările cuprind, de asemenea, o evaluare calitativă a progresului înregistrat în privința îndeplinirii obiectivelor generale stabilite la articolul 3 alineatul (1).

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului.

2.  Pe lângă monitorizarea regulată a programului, Comisia elaborează un raport interimar de evaluare, pe care îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor nu mai târziu de 31 decembrie 2024. Evaluarea intermediară prezintă constatările necesare pentru a se lua o decizie cu privire la continuarea programului după 2027 și la obiectivele respective.

 

Evaluarea intermediară este transmisă Parlamentului European.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul [1], Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

3.  Pe baza unei evaluări externe și independente finale, Comisia întocmește un raport de evaluare finală a programului, care analizează impactul pe termen mai lung și sustenabilitatea acestuia.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor raportul de evaluare finală menționat la alineatul (3) nu mai târziu de 31 decembrie 2030.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

eliminat

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Ca parte a sistemului de control, strategia de audit se poate baza pe auditul financiar al unui eșantion reprezentativ de cheltuieli. Acest eșantion reprezentativ este completat de o selecție realizată pe baza unei evaluări a riscurilor legate de cheltuieli.

4.  Ca parte a sistemului de control, strategia de audit se bazează pe auditul financiar cel puțin al unui eșantion reprezentativ de cheltuieli. Acest eșantion reprezentativ este completat de o selecție realizată pe baza unei evaluări a riscurilor legate de cheltuieli.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 24 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 23 și 24 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Parlamentul European sau Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 24. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 23 și 24 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 24 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 23 și 24 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării primite din partea Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și specifice adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării primite din partea Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, veridice, concrete și specifice adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia derulează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul [3].

2.  Comisia derulează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Aceasta asigură, de asemenea, integrarea informațiilor și a accesului potențialilor solicitanți la finanțarea din partea Uniunii în sectorul digital. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul [3].

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 1 – paragraful 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  instituirea unui cadru de achiziții publice comune pentru o rețea integrată de calcul de înaltă performanță de talie internațională, care include tehnologie de supercalcul cu capacitate exascale și infrastructură de date; acestea vor fi accesibile, în scopuri necomerciale, pentru utilizatorii publici și privați și în scopuri de cercetare finanțată din fonduri publice;

1.  instituirea unui cadru de achiziții publice comune pentru o rețea integrată de calcul de înaltă performanță de talie internațională, care include tehnologie de supercalcul cu capacitate exascale și infrastructură de date; acestea vor fi accesibile tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice și, în scopuri necomerciale, pentru utilizatorii publici și privați și în scopuri de cercetare finanțată din fonduri publice.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 1 – paragraful 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  implementarea unei tehnologii gata de utilizare/exploatare: supercalculul, considerat un serviciu de cercetare și inovare, menit să contribuie la crearea unui ecosistem HPC european integrat care să includă toate segmentele lanțului valoric științific și industrial (hardware, software, aplicații, servicii, interconectări și competențe digitale avansate).

6.  implementarea unei tehnologii gata de utilizare/exploatare: supercalculul, considerat un serviciu de cercetare și inovare, în special tehnologiile noi care au beneficiat sau beneficiază de finanțare din partea Uniunii, menite să contribuie la crearea unui ecosistem HPC european integrat care să includă toate segmentele lanțului valoric științific și industrial (hardware, software, aplicații, servicii, interconectări și competențe digitale avansate).

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul dezvoltă și consolidează capacitățile de bază din domeniul inteligenței artificiale în Europa, care includ baze de date și repertorii de algoritmi, și le pune la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice, consolidând și conectând totodată echipamentele de testare și experimentare a inteligenței artificiale din statele membre.

Programul dezvoltă și consolidează capacitățile de bază din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor registrelor distribuite în Europa, care includ baze de date și repertorii de algoritmi, și le pune la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice, consolidând și conectând totodată echipamentele de testare și experimentare a inteligenței artificiale din statele membre.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul facilitează accesul populației active, actuale și viitoare, la competențe digitale avansate, în special în domeniul calculului de înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al registrelor distribuite (de exemplu, tehnologia blockchain) și al securității cibernetice, oferindu-le studenților, noilor absolvenți și lucrătorilor existenți, indiferent de locul în care se află, mijloacele necesare dobândirii și dezvoltării acestor competențe.

Programul facilitează accesul și oportunitățile de formare ale populației active, actuale și viitoare, la competențe digitale avansate, în special în domeniul calculului de înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al registrelor distribuite (de exemplu, tehnologia blockchain) și al securității cibernetice, oferindu-le studenților, noilor absolvenți sau cetățenilor de toate vârstele, care au nevoie să își perfecționeze competențele, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și lucrătorilor existenți, indiferent de locul în care se află, mijloacele necesare dobândirii și dezvoltării acestor competențe.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 4 – paragraful 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  accesul la formarea la locul de muncă, prin participarea la stagii în centrele de competență și în cadrul întreprinderilor care implementează tehnologii avansate.

1.  accesul la formarea la locul de muncă și la oportunități de învățare mixtă, prin participarea la stagii în centrele de competență și în cadrul întreprinderilor care implementează tehnologii avansate.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Inițial, toate intervențiile vor fi planificate și puse în aplicare în centrele de inovare digitală, astfel cum se prevede la articolul 15.

Inițial, toate intervențiile vor fi planificate și puse în aplicare în centrele de inovare digitală, astfel cum se prevede la articolul 16.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 5 – secțiunea I – punctul 1 – subpunctul 1.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.2.  sprijinirea acțiunilor de proiectare, testare, implementare, întreținere și promovare a unui ecosistem coerent de infrastructură pentru servicii digitale transfrontaliere și contribuirea la găsirea unor soluții cap la cap optime, securizate, interoperabile, multilingve, interoperabile la nivel transfrontalier și transsectorial, precum și a unor cadre comune în administrația publică; de asemenea, trebuie integrate metodologii pentru evaluarea impactului și a beneficiilor;

1.2.  sprijinirea acțiunilor de proiectare, testare, implementare, întreținere, extindere și promovare a unui ecosistem coerent de infrastructură pentru servicii digitale transfrontaliere și contribuirea la găsirea unor soluții cap la cap optime, securizate, interoperabile, multilingve, interoperabile la nivel transfrontalier și transsectorial, precum și a unor cadre comune în administrația publică; de asemenea, trebuie integrate metodologii pentru evaluarea impactului și a beneficiilor;

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 5 – secțiunea I – punctul 2 – subpunctul 2.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.1.  asigurarea faptului că cetățenii UE își pot accesa, distribui, utiliza și gestiona în siguranță datele personale privind sănătatea la nivel transfrontalier, indiferent de locul în care se află cetățenii sau în care se găsesc datele; finalizarea infrastructurii de servicii digitale în domeniul e-sănătății și extinderea acesteia prin introducerea unor noi servicii digitale, sprijinirea implementării unui format european de schimb de date pentru dosarele medicale electronice;

2.1.  asigurarea faptului că cetățenii UE își pot accesa, distribui, utiliza și gestiona la nivel transfrontalier în siguranță și într-un mod care garantează protejarea vieții private datele personale privind sănătatea, indiferent de locul în care se află cetățenii sau în care se găsesc datele; finalizarea infrastructurii de servicii digitale în domeniul e-sănătății și extinderea acesteia prin introducerea unor noi servicii digitale, sprijinirea implementării unui format european de schimb de date pentru dosarele medicale electronice;

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 5 – secțiunea I – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sistemul judiciar: asigurarea desfășurării comunicațiilor electronice transfrontaliere în siguranță și fără întreruperi în interiorul sistemului judiciar și între sistemul judiciar și alte organisme competente în domeniul justiției civile și penale; îmbunătățirea accesului la justiție și la informații juridice și proceduri pentru cetățeni, întreprinderi, practicienii în domeniul dreptului și membri ai sistemului judiciar, prin intermediul unor interconexiuni interoperabile semantice cu bazele de date și cu registrele naționale și facilitarea soluționării extrajudiciare online a litigiilor; promovarea dezvoltării și a punerii în aplicare a tehnologiilor inovatoare pentru instanțe și practicienii din domeniul dreptului, cu ajutorul unor soluții de inteligență artificială în măsură să modernizeze și să accelereze procedurile (de exemplu aplicații de „tehnologie juridică”);

3.  Sistemul judiciar: asigurarea desfășurării comunicațiilor electronice transfrontaliere în siguranță și fără întreruperi în interiorul sistemului judiciar și între sistemul judiciar și alte organisme competente în domeniul justiției civile și penale; îmbunătățirea accesului la justiție și la informații juridice și proceduri pentru cetățeni, întreprinderi, practicienii în domeniul dreptului și membri ai sistemului judiciar, prin intermediul unor interconexiuni interoperabile semantice cu baze de date și registre și facilitarea soluționării extrajudiciare online a litigiilor; promovarea dezvoltării și a punerii în aplicare a tehnologiilor inovatoare pentru instanțe și practicienii din domeniul dreptului, cu ajutorul unor soluții de inteligență artificială în măsură să modernizeze și să accelereze procedurile (de exemplu aplicații de „tehnologie juridică”);

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 5 – secțiunea I – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Transport, energie și mediu: implementarea unor soluții și infrastructuri descentralizate necesare pentru aplicațiile digitale la scară largă, cum ar fi orașele inteligente sau zonele rurale inteligente, pentru a sprijini politicile în domeniile transportului, energiei și mediului;

4.  Transport, energie și mediu: implementarea unor soluții și infrastructuri descentralizate necesare pentru aplicațiile digitale la scară largă, cum ar fi orașele inteligente, zonele rurale inteligente sau regiunile ultraperiferice, pentru a sprijini politicile în domeniile transportului, energiei și mediului;

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Anexa 1 – partea 5 – secțiunea II – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

II  Activități inițiale legate de digitalizarea industriei:

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Anexa 2 – partea 2 – punctul 2.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.2  Numărul de întreprinderi și organizații care utilizează IA

2.2  Numărul de întreprinderi și organizații care testează și experimentează IA în cooperare cu centrele de inovare digitală

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Anexa 2 – partea 2 – punctul 2.2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2.2a  Numărul de aplicații IA concrete sprijinite prin program care se comercializează în prezent.

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Anexa 2 – partea 4 – punctul 4.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.1  Număr de specialiști TIC calificați și încadrați în muncă

4.1  Număr de specialiști TIC calificați și încadrați în muncă anual în Uniune

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Anexa 2 – partea 4 – punctul 4.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.2  Numărul de întreprinderi care întâmpină dificultăți în recrutarea specialiștilor TIC

4.2  Numărul de întreprinderi care întâmpină dificultăți în recrutarea specialiștilor TIC anual în Uniune

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Anexa 2 – partea 4 – punctul 4.2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.2b  Numărul de studenți, proaspăt absolvenți și șomeri care și-au ameliorat situația după formarea oferită în cadrul programului.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Anexa 2 – partea 5 – punctul 5.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.1  Preluarea serviciilor publice digitale

5.1  Frecvența preluării serviciilor publice digitale

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Anexa 2 – partea 5 – punctul 5.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.2  Întreprinderile cu scor ridicat de intensitate digitală

5.2  Numărul de întreprinderi cu scor ridicat de intensitate digitală

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Anexa 2 – partea 5 – punctul 5.3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.3  Alinierea Cadrului național de interoperabilitate cu Cadrul european de interoperabilitate

5.3  Gradul de aliniere a Cadrului național de interoperabilitate cu Cadrul european de interoperabilitate

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Anexa 3 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Programul Europa digitală creează, în mod activ, sinergii cu Orizont Europa în ceea ce privește durabilitatea datelor rezultate din proiecte de cercetare;

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Anexa 3 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Europa digitală va investi în (i) consolidarea capacității digitale în calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate și (ii) implementarea la nivel național și regional, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în caz de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii).

(c)  Europa digitală va investi în (i) consolidarea capacității digitale în calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate și (ii) implementarea la nivel național, regional și local, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în caz de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii).

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Anexa 3 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Europa digitală va investi în (i) consolidarea capacității digitale în calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate și (ii) implementarea la nivel național și regional, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în caz de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii).

(c)  Europa digitală va investi în (i) consolidarea capacității digitale în calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, tehnologia registrelor distribuite, securitatea cibernetică și competențele digitale avansate și (ii) implementarea la nivel național și regional, într-un cadru european, a capacităților digitale și a celor mai recente tehnologii digitale în domenii de interes public (cum ar fi sănătatea, administrația publică, justiția și educația) sau în caz de disfuncționalitate a pieței (cum ar fi digitalizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii).


EXPUNERE DE MOTIVE

Programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027 propus de Comisie la 6 iunie 2018 stabilește obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii Europene și regulile pentru acordarea finanțării.

Raportoarea susține obiectivul general al programului propus de a sprijini transformarea digitală a economiei, industriei și societății europene. Programul ar trebui să aducă beneficii întreprinderilor și cetățenilor europeni. Acesta va consolida capacitățile Europei în domenii-cheie ale tehnologiei digitale prin implementarea la scară largă și va permite extinderea difuzării și adoptării acesteia în domenii de interes public și în sectorul privat. Cu toate acestea, ținând seama de caracterul specific al anumitor obiective, raportoarea este de opinie că, în plus față de transformarea digitală, programul urmărește, la nivel global, să creeze capacități și să consolideze autonomia strategică a UE.

Starea actuală de digitalizare a economiei, industriei și societății UE nu este suficientă pentru a răspunde ambiției politice a pieței unice digitale. Încă mai există lacune importante care trebuie eliminate prin investiții europene substanțiale și mai bune, astfel încât să se atingă obiectivul comun și să se profite din plin de valoarea adăugată a UE. Raportoarea dorește să sublinieze că această propunere reprezintă primul program digital paneuropean și aceasta ar trebui privită ca un pas important pentru consolidarea și îmbunătățirea poziției de lider a Europei.

Programul constă din cinci obiective specifice, iar diferențele dintre acestea se reflectă în pachetele specifice ale fiecăruia. Deoarece programul ar putea finanța o gamă largă de activități, punerea sa în aplicare ar putea duce la diluarea obiectivului principal al programului, și anume crearea de capacități în UE. Raportoarea dorește să rămână foarte vigilentă și, în consecință, propune ca programele de lucru să fie elaborate sub controlul Parlamentului European.

Acest program ar trebui să fie un adevărat instrument pentru consolidarea independenței UE, în special în domeniul obiectivelor specifice nr. 1, 2 și 3 (Calculul de înaltă performanță, Inteligența artificială și Securitatea cibernetică și încrederea). Autonomia strategică a UE este esențială pentru a asigura o libertate de acțiune concretă la nivel global; aceasta poate fi realizată numai printr-o cooperare îmbunătățită între statele membre și întreprinderi, care trebuie să fie stabilite în statele membre.

Obiectivul specific nr. 4 (Competențele digitale avansate) este esențial pentru a sprijini succesul primelor trei obiective, prin asigurarea faptului că forța de muncă actuală și viitoare va dobândi cu ușurință competențe digitale avansate, în acest scop fiind puse la dispoziția studenților, absolvenților și lucrătorilor mijloacele necesare pentru a dobândi și dezvolta aceste competențe, indiferent unde se află în UE.

Obiectivul specific nr. 5 (Dezvoltarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea) este esențial pentru a extinde utilizarea optimă a capacităților digitale (în special calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică) în toate sectoarele economice, inclusiv implementarea de soluții interoperabile în domenii de interes public, și pentru a facilita accesul la tehnologie și know-how pentru toate întreprinderile, inclusiv pentru IMM-uri și pentru întreprinderile nou-înființate, dar și pentru cetățeni.

Raportoarea dorește să clarifice, prin urmare, că entitățile eligibile ar trebui să fie stabilite în UE. Cooperarea cu țări terțe în contextul specific al acestui program pare inadecvată.

Raportoarea crede, de asemenea, că din cauza caracterului sensibil și a consultărilor în curs de desfășurare privind obiectivul specific nr. 2 (Inteligența artificială), proiectele selectate ar trebui să respecte cerințele etice, astfel cum este cazul altor dosare CFM precum Orizont Europa și Programul european de apărare.

Centrele europene de inovare digitală au rolul de a desfășura programe specifice pentru a ajuta industria europeană, inclusiv IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, și administrațiile publice să ofere personalului competențele avansate necesare, astfel încât să aibă acces la noile oportunități oferite de supercalcul, inteligența artificială și securitatea cibernetică. IMM-urile, întreprinderile nou-înființate și administrațiile publice vor avea totodată posibilitatea de acces la expertiză tehnologică și facilități de experimentare, dar și de a beneficia de consiliere pentru a evalua mai bine interesul economic al proiectelor de transformare digitală. Acestea constituie în prezent unul dintre elementele-cheie ale strategiei de digitalizare a industriei europene. Raportoarea consideră că este extrem de important să se sprijine crearea unei rețele de centre europene de inovare digitală. Această rețea ar trebui să aibă cea mai largă acoperire geografică posibilă în Europa, dar și la nivel național, pentru a răspunde nevoilor concrete. Crearea a cel puțin un centru european de inovare digitală în fiecare regiune va fi o prioritate.

Bugetul total al programului, în valoare de 9 1940 0000 EUR, ar trebui considerat ca fiind suma minimă pentru a asigura succesul programului Europa digitală. Raportoarea consideră că suma propusă de Comisie pare a fi potențial limitată, ținând seama de ambiția globală și de provocările ce nu pot fi prevăzute în momentul de față, dat fiind faptul că programul este nou și nu se pot evalua anticipat nevoile exacte ale fiecărui obiectiv în parte.

În cele din urmă, raportoarea este conștientă de limitările bugetare și de eforturile de investiții ale Uniunii și ale statelor membre, motiv pentru care punerea în aplicare a acestui program nu poate ignora angajamentul față de gestionarea cât mai eficientă a fondurilor. În consecință, un element-cheie va fi realizarea de sinergii între program și alte finanțări ale UE în următorul CFM.

Raportoarea este de opinie că decompartimentarea fondurilor va face ca investițiile să fie mai eficace și va oferi un plus de valoare, în special prin amplificarea impactului pe teren al investițiilor digitale la nivelul UE, în timp ce investițiile digitale naționale și regionale vor fi mai în măsură să completeze acțiunea la nivelul UE.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:

Entitatea și/sau persoana

 

Ministrul Științei, Tehnologiei și Învățământului Superior din Portugalia

Ministerul Federal pentru Afaceri Digitale și Economice din Austria (Președinția UE)

Misiunea Norvegiei pe lângă UE

EARTO

IAPP

Universitatea Aalto

Comitetul Regiunilor

Wirtschaftskammer Österreich

Bitkom

Amazon

DIGITALEUROPE

EDRi - Drepturi Digitale Europene

Organizația Europeană pentru Securitate Cibernetică (ECSO)

TNO

UEAPME – Organizația meșteșugarilor europeni și a angajatorilor din IMM-uri

Alianța Digitală Europeană a IMM-urilor

EDRi - Drepturi Digitale Europene


AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (12.10.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Raportor pentru aviz (*): Bogdan Brunon Wenta

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea Comisiei de instituire a unui program Europa digitală. Ca parte a următorului buget pe termen lung al UE (CFM 2021-2027) și cu un buget de 9,2 miliarde EUR, programul își propune să canalizeze transformarea digitală a Europei în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Programul se axează pe cinci obiective specifice: (1) calculul de înaltă performanță, (2) inteligența artificială, (3) securitatea cibernetică, (4) competențele digitale avansate și (5) implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea.

Principalele puncte ale proiectului de aviz sunt:

(i)  Bugetul (articolul 9)

Deși raportorul consideră că este esențial să se asigure o sinergie între programul Europa digitală și toate celelalte programe aferente CFM, dorește totuși să sublinieze nevoia de a garanta bugetul alocat programului Europa digitală, având în vedere obiectivele sale ambițioase. În această privință, raportorul propune, prin urmare, unele modificări concrete ale bugetului.

În special, raportorul sugerează o ușoară creștere a bugetului alocat obiectivului specific nr. 4, „Competențe digitale avansate”, cu o propunere de buget de aproximativ 830 milioane EUR (9 % din bugetul total) în loc de cele 700 milioane EUR (7,6 %) prevăzute inițial de Comisie.

(ii)  Competențele digitale avansate (articolul 7 și anexele)

Având în vedere importanța crucială a garantării faptului că atât forța de muncă actuală, cât și cea viitoare vor avea posibilitatea de a dobândi competențe digitale avansate prin cursuri de formare pe termen lung și pe termen scurt, precum și prin stagii la locul de muncă, raportorul propune mai multe modificări pentru a susține acest obiectiv specific și pentru a clarifica mai mult dispozițiile propuse.

(iii)  Dezvoltarea, utilizarea optimă a capacității digitale și interoperabilitatea (articolul 8 și anexele)

Acest obiectiv este deosebit de relevant pentru industriile culturale și creative. Raportorul propune mai multe modificări pentru a întări sprijinul acordat industriilor culturale și creative, în special în sectorul audiovizual, în procesul de transformare digitală a acestora și subliniază necesitatea de a le garanta accesul la tehnologiile digitale cele mai avansate și performante, de la inteligența artificială la tehnica de calcul avansată.

Acest obiectiv este relevant și pentru patrimoniul cultural. Raportorul dorește să sublinieze rolul important pe care îl va avea programul Europa digitală pentru susținerea bibliotecii Europeana.

(iv)  Evaluarea (articolul 25)

Raportorul propune câteva modificări importante în ceea ce privește evaluarea programului, deoarece consideră că propunerea Comisiei nu este suficient de clară în această privință.

(v)  Programele de lucru (articolul 23)

Raportorul propune ca programele de lucru să fie adoptate de Comisie prin acte delegate și nu prin acte de punere în aplicare, așa cum sugerează Comisia în propunerea sa.

Raportorul salută, în ansamblu, efortul pe care Comisia l-a depus în elaborarea prezentei propuneri. Cu toate acestea, raportorul consideră că propunerea este mult prea generală și vagă, lipsindu-i detalii esențiale și claritatea juridică. În această privință, având în vedere dificultățile întâmpinate în înțelegerea modului în care programul va funcționa în mod concret, precum și a modului în care vor fi activate sinergiile între programe, raportorul propune o serie de amendamente, urmărind în special să ofere programului o mai mare claritate și securitate juridică.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201654, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate în urma aplicării cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative, mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe pot include, după caz, indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.

(5)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 201654, este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate în urma aplicării cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea excesivă și sarcinile administrative, mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe pot include, după caz, indicatori cuantificabili, de natură cantitativă și calitativă, ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren.

_________________

_________________

54 Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

54 Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016; JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Summitul pe teme digitale de la Tallinn55 din septembrie 2017 și Concluziile Consiliului European56 din 19 octombrie 2017 au subliniat faptul că este necesar ca Europa să investească în digitalizarea economiilor noastre și în rezolvarea problemei deficitului în materie de competențe pentru a ne menține și a ne spori competitivitatea la nivelul Europei, calitatea vieții și structura socială. Consiliul European a concluzionat că transformarea digitală oferă oportunități imense pentru inovare, creștere economică și locuri de muncă și că va contribui la îmbunătățirea competitivității la nivel mondial și va spori diversitatea creativă și culturală. Pentru a valorifica aceste oportunități este necesară abordarea colectivă a unora dintre provocările pe care le prezintă transformarea digitală, precum și revizuirea politicilor afectate de transformarea digitală.

(6)  Summitul pe teme digitale de la Tallinn55 din septembrie 2017 și Concluziile Consiliului European56 din 19 octombrie 2017 au subliniat faptul că este necesar ca Europa să investească în digitalizarea economiilor noastre și în rezolvarea problemei deficitului în materie de competențe pentru a ne menține și a ne spori competitivitatea la nivelul Europei, calitatea vieții și structura socială. Consiliul European a concluzionat că transformarea digitală oferă oportunități imense pentru inovare, creștere economică și locuri de muncă și că va contribui la libertatea mass-mediei și la dialogul democratic, la îmbunătățirea competitivității noastre la nivel mondial, stimulând nu doar industriile culturale și creative, ci și diversitatea lingvistică și culturală. Pentru a valorifica aceste oportunități este necesară abordarea colectivă a unora dintre provocările pe care le prezintă transformarea digitală și monopolurile digitale, precum și revizuirea politicilor afectate de transformarea digitală, punând, totodată, accentul pe investițiile în capitalul uman și în nevoile cetățenilor de perfecționare și recalificare, pentru ca aceștia să poată beneficia pe deplin de piața unică digitală.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21611/19-euco-final-conclusions-ro.pdf

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21611/19-euco-final-conclusions-ro.pdf

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Consiliul European a concluzionat, în special, că Uniunea ar trebui să abordeze urgent noile tendințe, printre care se numără aspecte precum inteligența artificială sau tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu, tehnologia lanțului de blocuri - blockchain), asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a datelor, de respectare a drepturilor digitale și a standardelor etice. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o abordare europeană privind inteligența artificială până la începutul anului 2018 și i-a solicitat acesteia să prezinte inițiativele necesare pentru consolidarea condițiilor-cadru, pentru ca UE să poată explora noi piețe prin inovații radicale, bazate pe riscuri, și să reafirme rolul de lider al industriei sale.

(7)  Consiliul European a concluzionat, în special, că Uniunea ar trebui să abordeze urgent noile tendințe, printre care se numără aspecte precum decalajul digital, inteligența artificială sau tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu, tehnologia lanțului de blocuri - blockchain), asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a datelor, de respectare a drepturilor și a standardelor etice. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o abordare europeană privind inteligența artificială până la începutul anului 2018 și i-a solicitat acesteia să prezinte inițiativele necesare pentru consolidarea condițiilor-cadru, pentru ca UE să poată explora noi piețe prin inovații radicale, bazate pe riscuri, și să reafirme rolul de lider al industriei sale.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”57 menționează, printre opțiunile pentru viitorul cadru financiar, instituirea unui program pentru transformarea digitală ale Europei care să permită realizarea „unor progrese importante pe calea către o creștere inteligentă în domenii precum infrastructurile de date de înaltă calitate, conectivitatea și securitatea cibernetică”. Programul ar urma să vizeze asigurarea poziției de lider a Europei în materie de supercalcul, internet de nouă generație, inteligență artificială, robotică și volume mari de date. Acesta ar urma să consolideze poziția concurențială a industriei și întreprinderilor din Europa în cadrul economiei digitalizate și ar avea un impact semnificativ asupra completării lacunelor în materie de competențe în întreaga Uniune.

(8)  Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”57 menționează, printre opțiunile pentru viitorul cadru financiar, instituirea unui program pentru transformarea digitală ale Europei care să permită realizarea „unor progrese importante pe calea către o creștere inteligentă în domenii precum infrastructurile de date de înaltă calitate, conectivitatea și securitatea cibernetică”. Programul ar urma să vizeze asigurarea poziției de lider a Europei în materie de supercalcul, internet de nouă generație, inteligență artificială, robotică și volume mari de date. Acesta ar trebui să consolideze poziția concurențială a industriei și întreprinderilor din Europa în cadrul economiei digitalizate și ar trebui să asigure faptul că cetățenii europeni au competențele, aptitudinile și cunoștințele necesare pentru a face față transformării digitale a societăților și economiilor noastre.

_________________

_________________

57 COM(2018) 98 final.

57 COM(2018)0098.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Obiectivul general al programului ar trebui să fie sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, în beneficiul întreprinderilor și cetățenilor din întreaga Uniune. Programul ar trebui structurat în jurul a cinci obiective specifice care să reflecte principalele domenii de politică, și anume: calculul de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitatea cibernetică, inteligența artificială, competențele digitale avansate și implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea. În toate aceste domenii, programul ar trebui, de asemenea, să vizeze o mai bună aliniere a politicilor de la nivelul Uniunii, al statelor membre și al regiunilor și o punere în comun a resurselor private și industriale pentru a consolida investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.

(10)  Obiectivul general al programului ar trebui să fie sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și a societății, favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare și de cercetare și utilizarea deplină a rezultatelor C&D, a evoluțiilor tehnologice și a standardelor europene și internaționale în industrie, instituțiile culturale, de învățământ și de cercetare, în instituțiile audiovizuale și media și în administrația publică, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din întreaga Uniune. Programul ar trebui structurat în jurul a cinci obiective specifice care să reflecte principalele domenii de politică, și anume: calculul de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitatea cibernetică, inteligența artificială, competențele digitale avansate și implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea. În toate aceste domenii, programul ar trebui, de asemenea, să vizeze o mai bună aliniere a politicilor de la nivelul Uniunii, al statelor membre și al regiunilor și o punere în comun a resurselor private și industriale pentru a consolida investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Programul, în conformitate cu obiectivele și cu planul de acțiune al Anului European al Patrimoniului Cultural (care a subliniat potențialul deosebit al sectorului cultural, artistic, creativ și audiovizual în ceea ce privește contribuția la inovarea științifică și socială din Europa), ar trebui să promoveze parteneriate și proiecte de cercetare între instituțiile de cercetare, universități și organisme culturale, artistice, creative și audiovizuale (în special muzee, academii, conservatoare, teatre și cinematografe). De asemenea, ar trebui să sprijine dezvoltarea tehnologiilor digitale, care să faciliteze și să extindă posibilitatea de a păstra și de a avea acces la conținut și la serviciile culturale, artistice, creative și audiovizuale (de exemplu realitatea augmentată și virtuală și interfața om-mașină), în sinergie cu programele Europa creativă și Orizont Europa.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Centrele de inovare digitală ar trebui să aibă un rol central în punerea în aplicare a programului și să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale de către întreprinderi, organismele publice și mediul academic. O rețea de centre de inovare digitală ar trebui să asigure cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă59. Pe baza propunerilor statelor membre se vor selecta primele centre de inovare digitală, urmând ca ulterior rețeaua să fie extinsă prin intermediul unui proces deschis și competitiv. Rețeaua de centre de inovare digitală va servi drept punct de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică, precum și la alte tehnologii inovatoare, cum ar fi tehnologiile generice esențiale, disponibile de asemenea în ateliere colaborative de fabricație (fablabs) sau în laboratoare digitale deschise (citylabs). Acestea acționează ca ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate și promovează inovarea deschisă. De asemenea, aceste centre vor oferi sprijin în domeniul competențelor digitale avansate. Rețeaua de centre de inovare digitală ar trebui, de asemenea, să stimuleze participarea regiunilor ultraperiferice pe piața unică digitală.

(11)  Centrele de inovare digitală ar trebui să aibă un rol central în punerea în aplicare a programului și să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale de către întreprinderi, IMM-uri, întreprinderi nou-înființate la nivel local, organismele publice și mediul academic, luând în considerare nevoile sectoriale specifice la nivel regional. O rețea de centre de inovare digitală ar trebui să asigure cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă59, ținând seama de regiunile îndepărtate și regiunile mai puțin dezvoltate. Pe baza propunerilor statelor membre se vor selecta primele centre de inovare digitală, luând în considerare criterii precum situația geografică, tendințele demografice, previziunile privind nevoile de competențe la nivel regional, urmând ca ulterior rețeaua să fie extinsă prin intermediul unui proces deschis, transparent și competitiv. Rețeaua de centre de inovare digitală va servi drept punct de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică, precum și la alte tehnologii inovatoare, cum ar fi tehnologiile generice esențiale, disponibile de asemenea în ateliere colaborative de fabricație (fablabs) sau în laboratoare digitale deschise (citylabs). Acestea acționează ca ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate și promovează inovarea deschisă. De asemenea, aceste centre vor oferi sprijin în domeniul competențelor digitale avansate. Rețeaua de centre de inovare digitală ar trebui, de asemenea, să stimuleze participarea regiunilor ultraperiferice pe piața unică digitală.

__________________

__________________

59 După cum se indică în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene” [COM(2016) 180 final].

59 După cum se indică în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene” [COM(2016)0180].

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Acțiunile programului ar trebui să fie utilizate pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, fără suprapuneri cu finanțarea privată sau excluderea acesteia și fără denaturarea concurenței pe piața internă.

(14)  Acțiunile programului ar trebui să fie utilizate pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, fără suprapuneri cu finanțarea privată sau excluderea acesteia și fără denaturarea concurenței pe piața internă. De asemenea, ar trebui să vegheze la respectarea necondiționată a drepturilor furnizorilor de conținuturi, a consumatorilor și a utilizatorilor tehnologiei digitale, asigurând respectul deplin al valorilor europene în dezvoltarea Europei digitale.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Calculul de înaltă performanță și capacitățile aferente de prelucrare a datelor în Uniune ar trebui să permită asigurarea utilizării pe scară mai largă a calcului de înaltă performanță de către întreprinderi și, la un nivel mai general, în domenii de interes public pentru a valorifica oportunitățile unice pe care supercalculatoarele le oferă societății în ceea ce privește sănătatea, mediul și securitatea, precum și competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.

(16)  Calculul de înaltă performanță și capacitățile aferente de prelucrare a datelor în Uniune ar trebui să permită asigurarea utilizării pe scară mai largă a calcului de înaltă performanță de către întreprinderi și, la un nivel mai general, în domenii de interes public pentru a valorifica oportunitățile unice pe care supercalculatoarele le oferă societății în ceea ce privește sănătatea, mediul, lingvistica și securitatea, precum și competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor nou înființate, a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Tehnologiile digitale ar trebui să fie accesibile la scară largă tuturor organismelor publice și private necesare, ținând seama de echilibrul geografic; prin urmare, criteriile pentru granturi ar trebui să pună un accent puternic pe impactul general, pe disponibilitatea tehnologiilor și a tehnologiilor informației, precum și pe echilibrul geografic.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru dezvoltarea inteligenței artificiale este crucial să existe seturi de date de mari dimensiuni și facilități de testare și experimentare care să fie disponibile.

(20)  Pentru dezvoltarea inteligenței artificiale este crucial să existe seturi de date de mari dimensiuni, precum și lingvistică computațională, și facilități de testare și experimentare care să fie disponibile.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Securitatea cibernetică este o provocare pentru întreaga Uniune, pe care nu o mai putem aborda doar prin inițiative naționale fragmentate. Capacitatea Europei în materie de securitate cibernetică ar trebui consolidată, astfel încât Europa să fie dotată cu capacitățile necesare pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile de amenințările cibernetice. În plus, consumatorii ar trebui să fie protejați atunci când utilizează produse conectate, care pot fi piratate și le pot pune în pericol siguranța. Acest lucru ar trebui realizat împreună cu statele membre și cu sectorul privat, prin dezvoltarea și coordonarea de proiecte menite să consolideze capacitățile Europei în domeniul securității cibernetice și prin asigurarea implementării la scară largă a celor mai recente soluții în materie de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei, precum și prin gruparea competențelor în acest domeniu pentru a se asigura o masă critică și un nivel de excelență.

(22)  Securitatea cibernetică este o provocare pentru întreaga Uniune, pe care nu o mai putem aborda doar prin inițiative naționale fragmentate. Capacitatea Europei în materie de securitate cibernetică ar trebui consolidată, astfel încât Europa să fie dotată cu capacitățile necesare pentru a proteja cetățenii, întreprinderile și administrațiile publice de amenințările cibernetice. În plus, consumatorii ar trebui să fie protejați atunci când utilizează produse conectate, care pot fi piratate și le pot pune în pericol siguranța. Acest lucru ar trebui realizat împreună cu statele membre și cu sectorul privat, prin dezvoltarea și coordonarea de proiecte menite să consolideze capacitățile Europei în domeniul securității cibernetice și prin asigurarea implementării la scară largă a celor mai recente soluții în materie de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei, precum și prin gruparea competențelor în acest domeniu pentru a se asigura o masă critică și un nivel de excelență.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  În Rezoluția sa din 14 septembrie 2017 referitoare la Noua agendă pentru competențe în Europa65a, Parlamentul European a reamintit că, în societatea actuală, asigurarea competențelor digitale de bază este o condiție prealabilă esențială pentru împlinirea personală și profesională. Acesta a subliniat, de asemenea, necesitatea de a înzestra persoanele cu competențe digitale mai specifice și mai avansate, care să le permită să utilizeze tehnologiile digitale în mod inovator și creativ.

 

_________________

 

65a Texte adoptate, P8_TA(2017)0360.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  În rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene67, Parlamentul European a afirmat că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă piatra de temelie a coeziunii sociale într-o societate digitală.

(27)  În rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene67, Parlamentul European a afirmat că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă piatra de temelie a coeziunii sociale într-o societate digitală. Acesta a subliniat totodată importanța competențelor digitale de bază, care ar trebui să includă cunoașterea posibilităților pe care le oferă competențele digitale, utilizarea avansată a instrumentelor digitale de bază, practicile de utilizare în siguranță a internetului și metodologii de căutare pentru a identifica sursele credibile, și ar trebui să promoveze sensibilizarea cu privire la drepturile online. De asemenea, acest lucru le-ar permite cetățenilor să aibă o înțelegere critică a diferitelor forme pe care le ia media digitală, sporind și dezvoltând astfel resursele și oportunitățile oferite de așa-numita „alfabetizare digitală”.

_________________

_________________

67 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

67 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Tehnologiile digitale avansate, sprijinite prin prezentul program, ca de exemplu calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică și inteligența artificială, sunt în prezent suficient de mature pentru a trece din faza de cercetare la cea de adoptare, implementare și extindere la nivelul Uniunii. Implementarea acestor tehnologii necesită un răspuns la nivelul Uniunii, întocmai ca și componenta privind competențele. Oportunitățile de formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate trebuie amplificate, sporite și făcute accesibile în întreaga UE. În caz contrar, ar avea de suferit atât buna implementare a tehnologiilor digitale avansate, cât și competitivitatea globală a economiei Uniunii. Acțiunile sprijinite prin acest program sunt complementare cu cele sprijinite de FSE, FEDR și programul Orizont Europa.

(28)  Tehnologiile digitale avansate, sprijinite prin prezentul program, ca de exemplu calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică și inteligența artificială, sunt în prezent suficient de mature pentru a trece din faza de cercetare la cea de adoptare, implementare și extindere la nivelul Uniunii. Implementarea acestor tehnologii necesită un răspuns la nivelul Uniunii, întocmai ca și componenta privind competențele. Oportunitățile de învățare și de formare, inclusiv în ceea ce privește formarea la locul de muncă și învățarea mixtă și la distanță, pentru dobândirea de competențe digitale avansate trebuie amplificate, sporite și făcute accesibile în întreaga UE. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită înzestrării lucrătorilor, în special în contextul îmbătrânirii forței de muncă, cu mijloacele și instrumentele necesare pentru a beneficia de oportunitățile oferite de noile infrastructuri digitale. În caz contrar, ar avea de suferit atât buna implementare a tehnologiilor digitale avansate, cât și participarea cetățenilor la viața publică și la piața muncii, precum și competitivitatea globală a economiei Uniunii. Acțiunile sprijinite prin acest program sunt complementare cu cele sprijinite de FSE, FEDR și programele Orizont Europa și Erasmus.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Transformarea digitală a domeniilor de interes public cum ar fi serviciile medicale68, mobilitatea, justiția, monitorizarea planetei/mediului, educația și cultura presupune menținerea și extinderea infrastructurilor de servicii digitale, care fac posibil schimbul transfrontalier de date în condiții de siguranță și încurajează dezvoltarea la nivel național. Coordonarea acestora în temeiul prezentului regulament îndeplinește cel mai bine potențialul de exploatare a sinergiilor.

(30)  Transformarea digitală a domeniilor de interes public cum ar fi serviciile medicale68, mobilitatea, justiția, monitorizarea planetei/mediului, educația, formarea și cultura presupune menținerea și extinderea infrastructurilor de servicii digitale, care fac posibil schimbul transfrontalier de date în condiții de siguranță și încurajează dezvoltarea la nivel național. Coordonarea acestora în temeiul prezentului regulament îndeplinește cel mai bine potențialul de exploatare a sinergiilor. Totuși, transformarea digitală ar trebui să țină cont de faptul că anumiți cetățeni nu participă, din diferite motive, la aceasta și ar trebui susținute rețele care să continue să îi informeze pe acești cetățeni, să îi ajute să-și păstreze toate drepturile și să își îndeplinească toate obligațiile sociale și civice.

_________________

_________________

68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2018%3A233%3AFIN

68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2018%3A233%3AFIN

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a)  Implementarea și accesul la tehnologiile digitale avansate în domenii de interes public, precum educația, presupun, de asemenea, formare în ceea ce privește competențele necesare pentru utilizarea acestor tehnologii. Prin urmare, obiectivele incluse în Obiectivul specific nr. 8 ar trebui să acopere și programele de formare adresate persoanelor care urmează să utilizeze tehnologiile avansate.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  Pentru a valorifica la maximum toate oportunitățile și avantajele oferite de tehnologiile digitale, ar trebui eliminat decalajul existent în ceea ce privește accesul și utilizarea la nivelul administrațiilor publice, al persoanelor fizice, al întreprinderilor și al zonelor geografice. În acest context, accelerarea adoptării de infrastructuri digitale, în special în regiunile europene cele mai dezavantajate, este fundamentală pentru sporirea incluziunii, precum și pentru reducerea decalajului digital.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a)  În acest context și după cum reiese din inițiativa Europeana, digitalizarea operelor europene reprezintă o ocazie importantă de a îmbunătăți accesibilitatea, difuzarea și promovarea culturii europene și a patrimoniului european comun. Inovarea digitală poate oferi impulsul necesar unei schimbări radicale a modului în care sunt expuse și accesate bunurile culturale. Promovarea utilizării tehnologiilor 3D pentru colectarea de date și reconstituirea bunurilor culturale și de patrimoniu distruse este, în această privință, deosebit de importantă. Prin urmare, programul Europa digitală poate contribui la garantarea finanțării unei digitalizări echitabile și etice, a conservării și disponibilității online a patrimoniului cultural și a culturii europene.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 35 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35b)  În plus, siturile istorice și culturale sunt adesea greu accesibile persoanelor cu handicap. Programul ar trebui, prin urmare, să contribuie la susținerea inițiativelor digitale care vizează îmbunătățirea angajamentelor și asigurarea, pentru persoanele cu handicap, a unui nivel de accesibilitate mai mare a experiențelor culturale, a siturilor și a artefactelor în întreaga Europă, indiferent de localizarea geografică.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 35 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35c)  La 31 mai 2016, Consiliul a subliniat importanța vitală a asigurării finanțării și administrării durabile a proiectului Europeana, ca efort combinat al instituțiilor responsabile cu gestionarea patrimoniului cultural, al statelor membre și al Comisiei. În calitatea sa de infrastructură de servicii digitale consacrată, infrastructura de servicii digitale Europeana ar trebui să beneficieze de prioritate la finanțare. Mai concret, cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 ar trebui să asigure continuitatea finanțărilor UE pentru programul Europa digitală, pentru a permite oferirea neîntreruptă și reușită a serviciilor la nivelul prevăzut de actualul sistem de finanțare.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În aprilie 2016, Comisia a adoptat inițiativa privind digitalizarea industriei europene, pentru a se asigura că „toate industriile din Europa, indiferent de sector, de locul unde sunt amplasate și de dimensiuni pot beneficia pe deplin de inovarea digitală”.71

(37)  În aprilie 2016, Comisia a adoptat inițiativa privind digitalizarea industriei europene, pentru a se asigura că „toate industriile din Europa, indiferent de sector, de locul unde sunt amplasate și de dimensiuni pot beneficia pe deplin de inovarea digitală”. Acest lucru are o relevanță deosebită pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele culturale și creative.

__________________

 

71 eliminată

 

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Atingerea obiectivelor vizate poate necesita mobilizarea potențialului tehnologiilor complementare în domenii precum colaborarea în rețea și tehnica de calcul, astfel cum se precizează în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene”73, care recunoaște că„disponibilitatea unor infrastructuri de rețea și de tip cloud de clasă mondială” este un ingredient esențial al digitalizării industriei.

(39)  Atingerea obiectivelor vizate poate necesita mobilizarea potențialului tehnologiilor complementare în domenii precum colaborarea în rețea și tehnica de calcul, astfel cum se precizează în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene”73, care recunoaște că„disponibilitatea unor infrastructuri de rețea și de tip cloud de clasă mondială” este o componentă esențială a digitalizării industriei.

__________________

__________________

73 COM(2016) 180 final: Digitalizarea industriei europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale.

73 COM(2016)0180: Digitalizarea industriei europene – Valorificarea deplină a pieței unice digitale.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare în vederea adoptării programelor de lucru, astfel încât obiectivele programului să fie realizate în conformitate cu prioritățile Uniunii și ale statelor membre, asigurându-se în același timp consecvența, transparența și continuitatea acțiunii comune a Uniunii și a statelor membre. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/201175 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

eliminat

__________________

 

75 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

 

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Programele de lucru ar trebui adoptate, în principiu, ca programe de lucru multianuale, în mod normal bianuale, sau, dacă necesitățile legate de punerea în aplicare a programului justifică acest lucru, ca programe anuale de lucru. Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a duce la îndeplinire obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și un eventual risc de nerespectare. Ar trebui să se utilizeze sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(45)  Ar trebui adoptate programe de lucru, astfel încât obiectivele programului să fie realizate în conformitate cu prioritățile Uniunii și ale statelor membre, asigurându-se în același timp consecvența, transparența și continuitatea acțiunii comune a Uniunii și a statelor membre. Programele de lucru ar trebui adoptate, în principiu, în mod bianual, sau, dacă necesitățile legate de punerea în aplicare a programului justifică acest lucru, anual. Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a duce la îndeplinire obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și un eventual risc de nerespectare. Ar trebui să se utilizeze sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să i se delege Comisiei în vederea modificării anexei II pentru a revizui și/sau completa acești indicatori. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(46)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să i se delege Comisiei în vederea adoptării programelor de lucru și modificării anexei II pentru a revizui și/sau completa acești indicatori. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie programul Europa digitală (denumit în continuare „programul”).

Prezentul regulament instituie programul Europa digitală (denumit în continuare „programul”), care urmează a fi pus în aplicare în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „centru de inovare digitală” înseamnă o entitate juridică desemnată sau selectată printr-o procedură deschisă și competitivă în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în cadrul programului, în special oferirea accesului la expertiza tehnologică și la facilități de experimentare, cum ar fi echipamente și instrumente informatice care să permită transformarea digitală a întreprinderilor;

(e)  „centru de inovare digitală” înseamnă o entitate juridică desemnată sau selectată printr-o procedură deschisă, transparentă și competitivă în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în cadrul programului, în special oferirea accesului la expertiza tehnologică și la facilități de experimentare, cum ar fi echipamente și instrumente informatice, precum și la cursuri de formare specializate în materie de competențe digitale avansate, care să permită capacitarea digitală a tuturor cetățenilor europeni și transformarea digitală a întreprinderilor și a instituțiilor publice;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  „alfabetizarea mediatică” înseamnă competențele analitice necesare pentru ca o persoană să găsească modalitatea de a înțelege lumea digitală.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul are următoarele obiective generale: să sprijine transformarea digitală a economiei și a societății europene și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene. Programul:

1.  Obiectivul general al programului este să sprijine transformarea digitală a economiei și a societății europene și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene. Acesta:

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  va consolida capacitățile Europei în domenii-cheie ale tehnologiilor digitale prin implementarea acestora pe scară largă,

(a)  va consolida capacitățile Europei în domenii-cheie ale tehnologiilor digitale, vizând astfel respectarea deplină a drepturilor și a valorilor europene, prin implementarea acestora pe scară largă,

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul va avea cinci obiective specifice:

2.  Cele cinci obiective specifice ale programului sunt:

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea, împreună cu statele membre, a achiziționării de echipamente, instrumente și infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate, cu respectarea deplină a legislației privind protecția datelor;

(a)  sprijinirea, împreună cu statele membre, a achiziționării de echipamente, instrumente și infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate, cu respectarea deplină a legislației privind protecția datelor, susținută de dezvoltarea unor standarde voluntare;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 4 – Competențe digitale avansate – sprijină dezvoltarea acestor competențe în domeniile finanțate prin program, contribuind astfel la creșterea rezervei de talente a Europei prin promovarea unui nivel mai ridicat de profesionalism, în special în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, analiza volumelor mari de date, securitatea cibernetică, tehnologiile registrelor distribuite, robotica și inteligența artificială. Intervenția financiară urmărește următoarele obiective operaționale:

Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 4 – Competențe digitale avansate – sprijină dezvoltarea acestor competențe în domeniile finanțate prin program, contribuind astfel la creșterea rezervei de talente a Uniunii prin promovarea unui nivel mai ridicat de profesionalism, în special în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, analiza volumelor mari de date, securitatea cibernetică, tehnologiile registrelor distribuite, robotica, inteligența artificială și lingvistica computațională. Intervenția financiară urmărește următoarele obiective operaționale:

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen lung pentru studenți, profesioniști din domeniul IT și pentru alte categorii de lucrători;

(a)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri de înaltă calitate pe termen lung, inclusiv învățare mixtă pentru cetățenii de toate vârstele, cum ar fi studenții, persoanele care au nevoie să își perfecționeze competențele, profesorii și formatorii, cercetătorii, profesioniștii din domeniul IT și alte categorii de lucrători, ținând seama de diversitatea lingvistică și respectând-o;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen scurt pentru antreprenori, directori de întreprinderi mici și pentru lucrători;

(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri de înaltă calitate pe termen scurt, inclusiv învățare mixtă, pentru profesori, formatori, antreprenori, inclusiv directori de întreprinderi mici și de întreprinderi nou-înființate, lucrători care desfășoară activități independente și alte categorii de lucrători, precum și pentru cetățeni de toate vârstele, care au nevoie să își perfecționeze competențele, inclusiv din organizațiile din sectorul non-profit și din organizațiile din sectorul cultural, creativ, artistic și audiovizual;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  sprijinirea conceperii și a furnizării de cursuri online deschise și în masă (MOOC) pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, studenți și lucrători;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea formării la locul de muncă și a stagiilor pentru studenți, tineri absolvenți și tineri întreprinzători.

(c)  sprijinirea formării de înaltă calitate la locul de muncă, inclusiv a învățării mixte și a stagiilor pentru studenți, tineri absolvenți și tineri întreprinzători, precum și pentru cetățenii de toate vârstele, care au nevoie să își perfecționeze competențele.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  sprijinirea rețelelor sau a serviciilor care acordă ajutor și informații, în mod continuu, cetățenilor care nu participă la dezvoltarea digitală, din diferite motive.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  sprijinirea formării la locul de muncă a personalului.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile, energia, mediul, sectoarele culturale și creative, pot implementa și accesa tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică;

(a)  asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile, energia, mediul, sectoarele culturale și creative, pot implementa în mod efectiv tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică, și au competențele necesare, dobândite prin formare, de a le utiliza;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  reducerea diferenței în ceea ce privește utilizarea și accesul la serviciile digitale și la infrastructuri între administrații publice, cetățeni, întreprinderi și regiuni geografice, sprijinindu-le capacitatea de a furniza servicii mai eficiente și încurajând o implicare sporită a cetățenilor în procesele de luare a deciziilor;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Creditele anuale sunt autorizate de către Parlamentul European și Consiliu în limitele cadrului financiar multianual.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Repartizarea orientativă a sumei menționate este următoarea:

2.  Pachetul financiar menționat la alineatul (1) se alocă după cum urmează:

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  până la 2 698 240 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 1 – Calcul de înaltă performanță

(a)  un maximum de 29 % pentru obiectivul specific nr. 1 – Calcul de înaltă performanță

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  până la 2 498 369 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 2 – Inteligență artificială

(b)  cel puțin 27 % pentru obiectivul specific nr. 2 – Inteligență artificială

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  până la 1 998 696 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 3 – Securitate cibernetică și încredere

(c)  cel puțin 21 % pentru obiectivul specific nr. 3 – Securitate cibernetică și încredere

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  până la 699 543 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 4 – Competențe digitale avansate

(d)  cel puțin 9 % pentru obiectivul specific nr. 4 – Competențe digitale avansate

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  până la 1 299 152 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate

(e)  cel puțin 14 % pentru obiectivul specific nr. 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul este conceput pentru a fi pus în aplicare prin facilitarea sinergiilor, astfel cum se descrie în anexa III, cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin intermediul unor acorduri de finanțare complementară din partea UE în cazul în care modalitățile de gestionare a programelor permit acest lucru; fie secvențial, în mod alternativ, fie prin combinarea de fonduri, inclusiv pentru finanțarea comună de acțiuni.

1.  Programul facilitează sinergii, astfel cum se descrie în anexa III, cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin intermediul unor acorduri de finanțare complementară din partea UE în cazul în care modalitățile de gestionare a programelor permit acest lucru, fie secvențial, în mod alternativ, fie prin combinarea de fonduri, inclusiv pentru finanțarea comună de acțiuni.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  clasificare NUTS;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrele de inovare digitală suplimentare sunt selectate pe baza unui proces deschis și competitiv, în așa fel încât să se asigure cea mai largă acoperire geografică în întreaga Europă. Numărul de entități din rețea trebuie să fie proporțional cu populația unui anumit stat membru, iar în fiecare stat membru trebuie să existe cel puțin o platformă de inovare digitală. Pentru a se răspunde constrângerilor specifice cu care se confruntă regiunile ultraperiferice ale UE, se pot desemna entități specifice care să le acopere nevoile.

4.  Centrele de inovare digitală suplimentare sunt selectate pe baza unui proces deschis, transparent și competitiv, în așa fel încât să se asigure cea mai largă acoperire geografică în întreaga Europă. Numărul de entități din rețea trebuie să fie proporțional cu populația unui anumit stat membru, iar în fiecare stat membru trebuie să existe cel puțin o platformă de inovare digitală, ținând seama de regiunile mai puțin avantajate ale Uniunii, de situația demografică și de previziunile privind nevoile de competențe la nivel regional. Pentru a se răspunde constrângerilor specifice cu care se confruntă regiunile ultraperiferice ale UE, se pot desemna entități specifice care să le acopere nevoile.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a furniza servicii de transformare digitală – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

(a)  a furniza servicii de transformare digitală – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către IMM-uri, întreprinderi nou înființate și întreprinderi cu capitalizare medie, îndeosebi în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie stabilite într-o regiune și centrele de inovare digitală stabilite din alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante;

(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între întreprinderile nou-înființate, IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie stabilite într-o regiune și centrele de inovare digitală stabilite din alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie. Centrele individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;

(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, întreprinderilor nou-înființate, IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie. Centrele individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27 cu scopul de a completa prezentul regulament prin adoptarea unor programe de lucru.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Aceste programe de lucru se adoptă ca programe multianuale pentru întregul program. În cazul în care acest lucru este justificat de nevoile specifice legate de punerea în aplicare, acestea pot fi adoptate și sub formă de programe anuale care acoperă unul sau mai multe obiective specifice.

2.  Aceste programe de lucru se adoptă ca programe multianuale o dată la doi ani. În cazul în care acest lucru este justificat de nevoile specifice legate de punerea în aplicare, acestea pot fi adoptate și sub formă de programe anuale care acoperă unul sau mai multe obiective specifice.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În anexa II se prevăd indicatorii care trebuie utilizați pentru monitorizarea punerii în aplicare și a progreselor înregistrate în cadrul programului în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 3.

1.  În anexa II se prevăd indicatorii cantitativi și calitativi care trebuie utilizați pentru monitorizarea punerii în aplicare și a progreselor înregistrate în cadrul programului în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 27, pentru a modifica anexa II în vederea revizuirii și completării indicatorilor, atunci când acest lucru este considerat necesar, și în vederea adăugării de dispoziții în prezentul regulament privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

2.  Pentru a evalua eficient progresele înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 27, pentru a modifica anexa II în vederea revizuirii și completării indicatorilor, atunci când acest lucru este considerat necesar, și în vederea adăugării de dispoziții în prezentul regulament privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sistemul de rapoarte de performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor de fonduri ale Uniunii și, dacă este cazul, statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

3.  Sistemul de rapoarte de performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor programului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, destinatarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se vor impune cerințe de raportare specifice.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statisticile oficiale ale UE cum ar fi anchetele statistice din domeniul TIC sunt folosite la maximum. Institutele naționale de statistică sunt consultate și implicate, împreună cu Eurostat, în conceperea inițială și în dezvoltarea ulterioară a indicatorilor statistici folosiți pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului și a progreselor înregistrate în ceea ce privește transformarea digitală.

4.  Statisticile oficiale ale UE cum ar fi anchetele statistice din domeniul TIC sunt folosite în modul cel mai eficient posibil, precum și colectarea seturilor de date DESI la nivelul NUTS-2 pentru a contribui la abordarea lipsei de date regionale referitoare la programul Europa digitală. Institutele naționale de statistică sunt consultate și implicate, împreună cu Eurostat, în conceperea inițială și în dezvoltarea ulterioară a indicatorilor statistici folosiți pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului și a progreselor înregistrate în ceea ce privește transformarea digitală.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluare

Evaluarea programului

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

1.  Comisia asigură monitorizarea regulată și evaluarea externă a programului, în special pe baza sistemului de rapoarte de performanță menționat la articolul 24 alineatul (3).

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului.

2.  Pe lângă monitorizarea regulată a programului, Comisia elaborează un raport interimar de evaluare, pe care îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul [1], Comisia efectuează o evaluare finală a programului.

3.  Pe baza unei evaluări externe și independente finale, Comisia întocmește un raport de evaluare finală a programului, care analizează impactul pe termen mai lung și sustenabilitatea acestuia.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Sistemul de evaluare garantează că datele pentru evaluarea programului sunt colectate cu eficiență și eficacitate, în timp util și cu nivelul adecvat de granularitate de către destinatarii fondurilor Uniunii.

eliminat

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor raportul de evaluare finală menționat la alineatul (3) nu mai târziu de 31 decembrie 2030.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

eliminat

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 24 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 23 și 24 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Parlamentul European sau Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 24. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Parlamentul European sau Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolele 23 și 24. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 24 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 23 și 24 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Anexa 1 – obiectivul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul facilitează accesul populației active, actuale și viitoare, la competențe digitale avansate, în special în domeniul calculului de înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al registrelor distribuite (de exemplu, tehnologia blockchain) și al securității cibernetice, oferindu-le studenților, noilor absolvenți și lucrătorilor existenți, indiferent de locul în care se află, mijloacele necesare dobândirii și dezvoltării acestor competențe.

Programul facilitează accesul și oportunitățile de formare ale populației active, actuale și viitoare, la competențe digitale avansate, în special în domeniul calculului de înaltă performanță, al inteligenței artificiale, al registrelor distribuite (de exemplu, tehnologia blockchain) și al securității cibernetice, oferindu-le studenților, noilor absolvenți sau cetățenilor de toate vârstele, care au nevoie să își perfecționeze competențele, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și lucrătorilor existenți, indiferent de locul în care se află, mijloacele necesare dobândirii și dezvoltării acestor competențe.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Anexa 1 – obiectivul 4 – punctul 2 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  accesul la formarea la locul de muncă, prin participarea la stagii în centrele de competență și în cadrul întreprinderilor care implementează tehnologii avansate.

1.  accesul la formarea la locul de muncă și la oportunități de învățare mixtă, prin participarea la stagii în centrele de competență și în cadrul întreprinderilor care implementează tehnologii avansate.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Anexa 1 – obiectivul 4 – punctul 2 – subpunctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  accesul la cursuri online deschise și în masă (MOOC), care vor fi furnizate de platforme de învățare și universități on-line.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Anexa 1 – obiectivul 5 – partea II – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

II  Activități inițiale legate de digitalizarea industriei:

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Anexa 1 – obiectivul 5 – partea I – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Educație și cultură: oferirea creatorilor și industriei creative din Europa acces la cele mai recente tehnologii digitale pornind de la inteligența artificială până la tehnica de calcul avansată; valorificarea patrimoniului cultural european ca vector de promovare a diversității culturale, a coeziunii sociale și a cetățeniei europene; sprijinirea integrării tehnologiilor digitale în educație.

5.  Educație și formare: sprijinirea integrării tehnologiilor digitale și a regulilor de comunicare digitală în educația formală, informală și non-formală, în special includerea într-o măsură și mai mare a competențelor digitale, a alfabetizării mediatice și a utilizării tehnologiilor digitale în toate programele de învățământ, asigurându-se accesul efectiv la cele mai recente tehnologii digitale, pornind de la inteligența artificială până la tehnica de calcul avansată, inclusiv dotând școlile cu infrastructuri și echipamente digitale adecvate, precum rețelele în bandă largă de mare capacitate cu acces la o conectivitate de cel puțin 100 Mbps; sprijinirea investițiilor în cursuri la distanță, atât în formă mixtă, cât și exclusiv online; sprijinirea continuării educației digitale de la o vârstă fragedă, fără a aduce atingere, în același timp, transmiterii de competențe umaniste și clasice și fără a ignora riscul de dependență digitală, precum și patologiile potențiale legate de digitalizare, în contextul interacțiunilor sociale și fizice.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Anexa 1 – obiectivul 5 – partea I – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Sectoarele culturale și creative: sprijinirea sectoarelor culturale și creative, în special a sectorului audiovizual, în procesul de transformare digitală a acestora, garantându-le în același timp accesul la tehnologiile digitale cele mai avansate, durabile și performante, de la inteligența artificială la tehnica de calcul avansată, precum și sprijinirea contribuției sectoarelor culturale și creative la o utilizare și o dezvoltare echitabilă și etică a instrumentelor și infrastructurilor lor digitale;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Anexa 1 – obiectivul 5 – partea I – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Patrimoniul cultural: valorificarea și promovarea patrimoniului cultural european material și imaterial ca vector de promovare a diversității culturale și lingvistice, a coeziunii sociale și a cetățeniei europene; protejarea, conservarea și diseminarea patrimoniului cultural prin digitalizare și dezvoltarea practicilor culturale digitale contemporane, precum și a inițiativelor digitale specifice, precum Europeana, un cloud al patrimoniului cultural european și alte inițiative care iau în considerare cele mai recente tehnologii digitale.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Anexa 2 – obiectivul 4 – punctul 4.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.1  Număr de specialiști TIC calificați și încadrați în muncă

4.1  Număr de specialiști TIC calificați și încadrați în muncă anual în Uniune

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Anexa 2 – obiectivul 4 – punctul 4.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.2  Numărul de întreprinderi care întâmpină dificultăți în recrutarea specialiștilor TIC

4.2  Numărul de întreprinderi care întâmpină dificultăți în recrutarea specialiștilor TIC anual în Uniune

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Anexa 3 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Programul Europa digitală creează, în mod activ, sinergii cu Orizont Europa în ceea ce privește durabilitatea datelor rezultate din proiecte de cercetare;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Anexa 3 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Sinergiile cu programul Europa creativă garantează că:

 

(a)  programul va sprijini dezvoltarea și dobândirea competențelor digitale avansate necesare pentru implementarea tehnologiilor de vârf relevante pentru ecosistemul cultural și pentru sectoarele culturale și creative, în ansamblu lor; programul permite schimbul în cadrul sectoarelor culturale și în cadrul altor sectoare privind protocoalele și competențele digitale avansate deja dezvoltate de comunitățile creative, în vederea favorizării diseminării și integrării sale;

 

(b)  programul Europa creativă, cu obiectivele sale generale de creștere a competitivității sectoarelor culturale și creative, va completa în această privință intervențiile din cadrul programului Europa digitală, care urmăresc sprijinirea transformării digitale a sectoarelor culturale și creative, precum și asigurarea diversității platformelor disponibile, ținând seama de concentrarea de piață din ce în ce mai mare a monopolurilor digitale.

 

(c)  în cadrul programului, două proiecte directoare vor asigura continuarea activităților de implementare legate de strategia #Digital4Culture; proiectul director privind transformarea digitală a sectorului patrimoniului cultural va continua să sprijine inițiativa europeană lansată în cursul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018; partea din program care se axează pe competențele digitale prezintă sinergii cu aspecte precum alfabetizarea mediatică și educația cinematografică.

 

(d)  programul va sprijini lansarea și realizarea unui portal online dedicat filmelor europene, disponibil pe baza serviciilor mass-media audiovizuale la cerere legale, în vederea favorizării distribuției, promovării, vizibilității și accesibilității la nivel european.

 

(e)  programul va sprijini dezvoltarea noilor tehnologii necesare pentru a consolida distribuția în cinematografe și distribuția online și pentru a oferi un acces transfrontalier mai larg la operele audiovizuale europene, după cum se afirmă în prioritățile componentei MEDIA a programului Europa creativă.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Anexa 3 – punctul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  programul sprijină în mod adecvat dezvoltarea și punerea în aplicare a legitimației europene de student („e-legitimație”) prin furnizarea infrastructurii tehnice și consolidarea capacităților și prin asigurarea dezvoltării aspectelor legate de încredere și securitate, în special în ceea ce privește schimbul electronic de date;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

Referințe

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CULT

14.6.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.7.2018

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Bogdan Brunon Wenta

1.6.2018

Examinare în comisie

3.9.2018

 

 

 

Data adoptării

10.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru bugete (07.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Raportor pentru aviz: Paul Rübig

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În cazul obiectivului specific privind calculul de înaltă performanță, se consideră că mecanismul cel mai potrivit de realizare este o întreprindere comună, care să coordoneze în special strategiile naționale și ale Uniunii și investițiile în infrastructura informatică de înaltă performanță și cercetare și dezvoltare, să pună în comun resurse din fonduri publice și private și să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii63. În plus, centrele de competență specializate în calcul de înaltă performanță din statele membre vor oferi servicii în acest domeniu întreprinderilor, mediului academic și administrațiilor publice.

(18)  În cazul obiectivului specific privind calculul de înaltă performanță, se consideră că mecanismul cel mai potrivit de realizare este o întreprindere comună, care să coordoneze în special strategiile naționale și ale Uniunii și investițiile în infrastructura informatică de înaltă performanță și cercetare și dezvoltare, să pună în comun resurse din fonduri publice și private și să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii63. În plus, centrele de competență specializate în calcul de înaltă performanță din statele membre vor oferi servicii în acest domeniu întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, mediului academic și administrațiilor publice.

_________________

_________________

63Evaluarea impactului care însoțește documentul „Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63Evaluarea impactului care însoțește documentul „Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  Tehnologia blockchain și alte tehnologii ale registrelor distribuite pot crește în mod semnificativ accesul la seturile de date distribuite în întreaga Uniune, pot facilita legalizarea notarială a documentelor și pot asigura trasabilitatea tranzacțiilor sau a circulației produselor într-o manieră securizată și conformă cu acquis-ul UE. Acestea consolidează încrederea în aplicații care implică mai multe părți interesate, stimulează modelele colaborative și permit defragmentarea seturilor de date distribuite. Aceasta va conduce la un plus de calitate și eficiență, reducând sarcina administrativă, în special pentru raportarea și auditarea în scopuri de reglementare, la combaterea și limitarea fraudelor, la stimularea adoptării celor mai bune practici și a comportamentelor etice. Mai mult, consolidarea capacităților în Europa pentru a dezvolta și valorifica tehnologia blockchain și alte tehnologii ale registrelor distribuite va consolida la rândul său ecosistemele de inovare digitală în Europa și va ajuta la poziționarea actorilor europeni printre liderii unei noi economii a internetului.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 39 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39b)  În cadrul reuniunii Consiliului European din 19 octombrie 2017, statele membre au ajuns la concluzia că Uniunea trebuie să abordeze în mod urgent tendințele emergente, printre care se numără tehnologia blockchain, asigurând, în același timp, un nivel ridicat de protecție a datelor, de respectare a drepturilor digitale și a standardelor etice. Rezoluția Parlamentului European referitoare la tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea intermedierii (2017/2772(RSP)), adoptată la 16 mai 2018, recunoaște rolul tehnologiei blockchain în creșterea inovației în Europa și în întreaga lume.

 

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 39 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39c)  Cu ocazia celei de a doua ediții a Zilei Digitale, care a avut loc la 10 aprilie 2018, țările europene s-au angajat să colaboreze la dezvoltarea unor soluții avansate și de încredere pentru serviciile publice (de exemplu, prin dezvoltarea unei infrastructuri europene bazate pe tehnologia blockchain pentru servicii) și au invitat Comisia Europeană să sprijine dezvoltarea și punerea în aplicare a tehnologiei blockchain și a registrelor distribuite prin intermediul programelor sale digitale.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru îndeplinirea obiectivelor climatice74. Acțiunile relevante vor fi identificate pe parcursul elaborării și punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și proceselor de revizuire relevante.

(43)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea rapidă a unei ținte generale reprezentate de o contribuție de cel puțin 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru îndeplinirea obiectivelor climatice 74 pe perioada CFM 2021-2027 și de 30% cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi identificate pe parcursul elaborării și punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și proceselor de revizuire relevante. Este imperativ ca UE să își îndeplinească angajamentul de a fi un lider în punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, deși în propunerile privind CFM lipsește un angajament clar și vizibil în acest scop și, prin urmare, ODD ar trebui să fie integrate în toate politicile și inițiativele UE pentru următorul CFM.

_________________

_________________

74COM(2018) 321 final, p. 1.

74COM(2018)0321, p. 1.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul va avea cinci obiective specifice:

2.  Programul va avea șase obiective specifice:

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Tehnologiile blockchain și ale registrelor distribuite

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen scurt pentru antreprenori, directori de întreprinderi mici și pentru lucrători;

(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen scurt pentru antreprenori, directori de întreprinderi mici, inclusiv nou-înființate, și pentru lucrători;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri, a tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a tehnologiilor viitoare și emergente în materie de securitate cibernetică;

(e)  sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, a tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a tehnologiilor viitoare și emergente în materie de securitate cibernetică;

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Tehnologiile blockchain și ale registrelor distribuite

 

Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 6 „Tehnologiile blockchain și ale registrelor distribuite” urmărește următoarele obiective operaționale:

 

(a)  crearea și consolidarea capacităților de bază în domeniul tehnologiilor blockchain și ale registrelor distribuite în Uniune, prin conectarea infrastructurilor naționale/regionale bazate pe tehnologia blockchain și instituind un model de guvernanță care să poată sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare a noilor servicii digitale generate de tehnologiile blockchain și ale registrelor distribuite, în conformitate cu cadrul juridic al Uniunii;

 

(b)  punerea acestor capacități la dispoziția întreprinderilor (în special a IMM-urilor), a administrațiilor publice sau a altor organizații, pentru a sprijini dezvoltarea de aplicații transfrontaliere inovatoare bazate pe respectivele tehnologii, care să fie în beneficiul cetățenilor europeni și al economiei digitale [în Europa];

 

(c)  continuarea dezvoltării, a punerii în aplicare, a coordonării și a utilizării, la nivelul Uniunii, a unei infrastructuri europene de servicii bazate pe tehnologia blockchain, care să atingă cele mai înalte standarde mondiale de securitate cibernetică, de eficiență energetică și de respectare a confidențialității și care să fie accesibilă, în condiții necomerciale, utilizatorilor publici și privați pentru a sprijini prestarea de servicii în interes public;

 

(d)  sprijinirea punerii în aplicare a unei tehnologii gata de utilizare/operaționale rezultate în urma cercetării și inovării, care să consolideze un sistem integrat al inovației la nivelul Uniunii, bazat pe tehnologii blockchain și ale registrelor distribuite, și care să pună la dispoziție centre de testare și experimentare în statele membre.

Justificare

Tehnologia blockchain și alte tehnologii ale registrelor distribuite pot crește în mod semnificativ accesul la seturile de date distribuite în întreaga Uniune, pot facilita legalizarea notarială a documentelor și pot asigura trasabilitatea tranzacțiilor sau a circulației produselor într-o manieră securizată și conformă cu acquis-ul UE. Acestea consolidează încrederea în aplicații care implică mai multe părți interesate, intensifică modelele colaborative și permit defragmentarea seturilor de date distribuite. Aceasta va conduce la un plus de calitate și eficiență, reducând sarcina administrativă, în special pentru raportarea și auditarea în scopuri de reglementare, la combaterea și limitarea fraudelor, la stimularea adoptării celor mai bune practici și a comportamentelor etice.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 9 194 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 8 192 391 000 EUR la prețurile din 2018 (9 194 000 000 EUR în prețuri curente).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  până la 2 698 240 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 1 – Calcul de înaltă performanță

(a)  până la 2 404 289 438 EUR la prețurile din 2018 (2 698 240 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 1 – Calcul de înaltă performanță

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  până la 2 498 369 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 2 – Inteligență artificială

(b)  până la 2 226 192 703 EUR la prețurile din 2018 (2 498 369 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 2 – Inteligență artificială

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  până la 1 998 696 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 3 – Securitate cibernetică și încredere

(c)  până la 1 780 954 875 EUR la prețurile din 2018 (1 998 696 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 3 – Securitate cibernetică și încredere

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  până la 699 543 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 4 – Competențe digitale avansate

(d)  până la 623 333 672 EUR la prețurile din 2018 (699 543 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 4 – Competențe digitale avansate

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  până la 1 299 152 000 EUR pentru obiectivul specific nr. 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate

(e)  până la 1 157 620 312 EUR la prețurile din 2018 (1 299 152 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul specific nr. 5 – Dezvoltare, utilizare optimă a capacităților digitale și interoperabilitate

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia se asigură că sunt armonizate cerințele procedurale privind candidaturile și participarea la programele relevante pentru Agenda digitală.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul poate oferi finanțare în oricare dintre formele prevăzute de Regulamentul financiar, în special sub formă de achiziții, ca formă primară de finanțare, precum și sub formă de granturi și premii. Totodată, acesta poate furniza finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

2.  Programul poate oferi finanțare în oricare dintre formele prevăzute de Regulamentul financiar, în special sub formă de achiziții realizate de Comisie sau de organismul de finanțare ori de beneficiarii de granturi, în mod individual sau în comun, ca formă primară de acțiune, precum și sub formă de granturi și premii. În cadrul achizițiilor se poate autoriza atribuirea de contracte multiple în cadrul aceleiași proceduri și se pot stabili condiții privind locul de executare în conformitate cu acordurile internaționale aplicabile privind achizițiile. Totodată, programul poate furniza finanțare sub formă de instrumente financiare în cadrul operațiunilor de finanțare mixtă.

Justificare

Amendamentul urmărește să permită utilizarea achizițiilor în cel mai eficient mod, prin clarificarea dispoziției privind modul în care CE sau organismele de finanțare ale UE pot fi implicate în calitate de achizitori în achiziții publice finanțate prin programul Europa digitală. De asemenea, în cadrul unei achiziții se pot atribui contracte mai multor furnizori sau mai multor surse de aprovizionare, asigurând un raport calitate-preț mai bun și continuitatea aprovizionării și a serviciilor, în special pentru tehnologiile digitale.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a furniza servicii de transformare digitală – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

(a)  a furniza servicii de transformare digitală – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și întreprinderi nou-înființate, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie stabilite într-o regiune și centrele de inovare digitală stabilite din alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante;

(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și întreprinderi nou-înființate stabilite într-o regiune și centrele de inovare digitală stabilite din alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie. Centrele individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;

(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie și întreprinderilor nou-înființate. Centrele individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  nevoia de a depăși obstacole financiare precum absența finanțării pe piață;

(d)  nevoia de a depăși obstacole financiare precum absența finanțării pe piață, în special pentru tinerii antreprenori și IMM-uri;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia derulează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul [3].

2.  Comisia derulează acțiuni de informare și comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Aceasta asigură, de asemenea, integrarea informațiilor și a accesului potențialilor solicitanți la finanțarea din partea Uniunii în sectorul digital. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul [3].

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

Referințe

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Paul Rübig

28.6.2018

Examinare în comisie

26.9.2018

 

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Detjen

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ALDE

 

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (13.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Obiectivul general al programului ar trebui să fie sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, în beneficiul întreprinderilor și cetățenilor din întreaga Uniune. Programul ar trebui structurat în jurul a cinci obiective specifice care să reflecte principalele domenii de politică, și anume: calculul de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitatea cibernetică, inteligența artificială, competențele digitale avansate și implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea. În toate aceste domenii, programul ar trebui, de asemenea, să vizeze o mai bună aliniere a politicilor de la nivelul Uniunii, al statelor membre și al regiunilor și o punere în comun a resurselor private și industriale pentru a consolida investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.

(10)  Obiectivul general al programului ar trebui să fie sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și a societăților europene și favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, în beneficiul întreprinderilor, al regiunilor, al comunităților locale și al cetățenilor din întreaga Uniune. Programul ar trebui structurat în jurul a cinci obiective specifice care să reflecte principalele domenii de politică, și anume: calculul de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitatea cibernetică, inteligența artificială, competențele digitale avansate și implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale, interoperabilitatea și eliminarea decalajului digital dintre regiuni și dintre comunitățile urbane și cele rurale. În toate aceste domenii, programul ar trebui, de asemenea, să vizeze o mai bună aliniere a politicilor de la nivelul Uniunii, al statelor membre și al regiunilor și o punere în comun a resurselor private și industriale pentru a consolida investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Centrele de inovare digitală ar trebui să aibă un rol central în punerea în aplicare a programului și să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale de către întreprinderi, organismele publice și mediul academic. O rețea de centre de inovare digitală ar trebui să asigure cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă59. Pe baza propunerilor statelor membre se vor selecta primele centre de inovare digitală, urmând ca ulterior rețeaua să fie extinsă prin intermediul unui proces deschis și competitiv. Rețeaua de centre de inovare digitală va servi drept punct de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică, precum și la alte tehnologii inovatoare, cum ar fi tehnologiile generice esențiale, disponibile de asemenea în ateliere colaborative de fabricație (fablabs) sau în laboratoare digitale deschise (citylabs). Acestea acționează ca ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate și promovează inovarea deschisă. De asemenea, aceste centre vor oferi sprijin în domeniul competențelor digitale avansate. Rețeaua de centre de inovare digitală ar trebui, de asemenea, să stimuleze participarea regiunilor ultraperiferice pe piața unică digitală.

(11)  Centrele de inovare digitală ar trebui să aibă un rol central în punerea în aplicare a programului și să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale de către întreprinderi, organismele publice, administrațiile publice și mediul academic. O rețea de centre de inovare digitală ar trebui să asigure cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă59. Pe baza propunerilor statelor membre se vor selecta primele centre de inovare digitală, urmând ca ulterior rețeaua să fie extinsă prin intermediul unui proces deschis, transparent și competitiv. Rețeaua de centre de inovare digitală va servi drept punct de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică, precum și la alte tehnologii inovatoare, cum ar fi tehnologiile generice esențiale, disponibile de asemenea în ateliere colaborative de fabricație (fablabs) sau în laboratoare digitale deschise (citylabs). Acestea acționează ca ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate și promovează inovarea deschisă. De asemenea, aceste centre vor oferi sprijin în domeniul competențelor digitale avansate. Rețeaua de centre de inovare digitală ar trebui, de asemenea, să stimuleze participarea regiunilor ultraperiferice pe piața unică digitală.

_________________

_________________

59După cum se indică în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene” [COM(2016) 180 final].

59După cum se indică în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene” [COM(2016)0180].

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Calculul de înaltă performanță și capacitățile aferente de prelucrare a datelor în Uniune ar trebui să permită asigurarea utilizării pe scară mai largă a calcului de înaltă performanță de către întreprinderi și, la un nivel mai general, în domenii de interes public pentru a valorifica oportunitățile unice pe care supercalculatoarele le oferă societății în ceea ce privește sănătatea, mediul și securitatea, precum și competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.

(16)  Calculul de înaltă performanță și capacitățile aferente de prelucrare a datelor în Uniune ar trebui să permită asigurarea utilizării pe scară mai largă a calcului de înaltă performanță de către toți beneficiarii programului și, la un nivel mai general, în domenii de interes public pentru a valorifica oportunitățile unice pe care supercalculatoarele le oferă societății în ceea ce privește incluziunea socială, sănătatea, mediul și securitatea, precum și competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Consumul de energie al dispozitivelor informatice și al centrelor de stocare de date, care se preconizează că va crește în mod continuu în următoarele decenii, ar trebui să se bazeze pe surse de energie regenerabile.

Justificare

Stocarea datelor devine o problemă din ce în ce mai importantă, centrele de date având, conform estimărilor, amprenta de carbon cu cea mai mare creștere din întregul sector TIC (tehnologia informației și comunicațiilor). Cercetările arată că se preconizează o creștere a utilizării de energie electrică la nivel mondial atribuită tehnologiei de comunicare în următorii ani, ceea ce ar duce la o pondere potențială de 14 % a emisiilor globale de CO2 ale acesteia până în 2040 (deja 2 % în prezent). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În cazul obiectivului specific privind calculul de înaltă performanță, se consideră că mecanismul cel mai potrivit de realizare este o întreprindere comună, care să coordoneze în special strategiile naționale și ale Uniunii și investițiile în infrastructura informatică de înaltă performanță și cercetare și dezvoltare, să pună în comun resurse din fonduri publice și private și să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii63. În plus, centrele de competență specializate în calcul de înaltă performanță din statele membre vor oferi servicii în acest domeniu întreprinderilor, mediului academic și administrațiilor publice.

(18)  În cazul obiectivului specific privind calculul de înaltă performanță, se consideră că mecanismul cel mai potrivit de realizare este o întreprindere comună, care să coordoneze în special strategiile naționale și ale Uniunii și investițiile în infrastructura informatică de înaltă performanță și cercetare și dezvoltare, să pună în comun resurse din fonduri publice și private și să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii63. În plus, centrele de competență specializate în calcul de înaltă performanță din statele membre vor oferi servicii în acest domeniu întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, mediului academic și administrațiilor publice.

_________________

_________________

63Evaluarea impactului care însoțește documentul „Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63Evaluarea impactului care însoțește documentul „Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Tehnologiile digitale avansate, sprijinite prin prezentul program, ca de exemplu calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică și inteligența artificială, sunt în prezent suficient de mature pentru a trece din faza de cercetare la cea de adoptare, implementare și extindere la nivelul Uniunii. Implementarea acestor tehnologii necesită un răspuns la nivelul Uniunii, întocmai ca și componenta privind competențele. Oportunitățile de formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate trebuie amplificate, sporite și făcute accesibile în întreaga UE. În caz contrar, ar avea de suferit atât buna implementare a tehnologiilor digitale avansate, cât și competitivitatea globală a economiei Uniunii. Acțiunile sprijinite prin acest program sunt complementare cu cele sprijinite de FSE, FEDR și programul Orizont Europa.

(28)  Tehnologiile digitale avansate, sprijinite prin prezentul program, ca de exemplu calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică, protecția datelor și inteligența artificială, sunt în prezent suficient de mature pentru a trece din faza de cercetare la cea de adoptare, implementare și extindere la nivelul Uniunii. Implementarea acestor tehnologii necesită un răspuns la nivelul Uniunii, întocmai ca și componenta privind competențele. Oportunitățile de formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate trebuie amplificate, sporite și făcute accesibile în întreaga UE. În caz contrar, ar avea de suferit atât buna implementare a tehnologiilor digitale avansate, cât și competitivitatea globală a economiei Uniunii. Acțiunile sprijinite prin acest program sunt complementare cu cele sprijinite de FSE, FEDR și programul Orizont Europa.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Transformarea digitală a domeniilor de interes public cum ar fi serviciile medicale68, mobilitatea, justiția, monitorizarea planetei/mediului, educația și cultura presupune menținerea și extinderea infrastructurilor de servicii digitale, care fac posibil schimbul transfrontalier de date în condiții de siguranță și încurajează dezvoltarea la nivel național. Coordonarea acestora în temeiul prezentului regulament îndeplinește cel mai bine potențialul de exploatare a sinergiilor.

(30)  Transformarea digitală a domeniilor de interes public cum ar fi serviciile medicale68, mobilitatea, justiția, monitorizarea planetei/mediului, reducerea emisiilor de carbon, infrastructura energetică, educația și cultura presupune menținerea și extinderea infrastructurilor de servicii digitale, care fac posibil schimbul transfrontalier de date în condiții de siguranță și încurajează dezvoltarea la nivel național. Coordonarea acestora în temeiul prezentului regulament îndeplinește cel mai bine potențialul de exploatare a sinergiilor.

_________________

_________________

68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2018%3A233%3AFIN

68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2018%3A233%3AFIN

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru îndeplinirea obiectivelor climatice74. Acțiunile relevante vor fi identificate pe parcursul elaborării și punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și proceselor de revizuire relevante.

(43)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu obligațiile Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, programul va contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la progresele spre atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 25 % din cheltuielile bugetului UE pentru îndeplinirea obiectivelor climatice74. Acțiunile relevante ar trebui identificate pe parcursul elaborării și punerii în aplicare a programului și reevaluate în contextul evaluărilor și proceselor de revizuire relevante, pentru a garanta respectarea pe deplin a acestor obligații.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, p. 1.

74 COM(2018)0321 final, p. 1.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 3– alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)   modernizarea educației și formării în întreaga Uniune,

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 3– alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)   promovarea guvernării deschise

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 3– alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)   creșterea utilizării tehnologiilor digitale ca mijloc de îmbunătățire a accesului cetățenilor la informații și la cultură și de îmbunătățire a oportunităților acestora de a ocupa un loc de muncă.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 5– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  extinderea și consolidarea capacităților de bază în domeniul inteligenței artificiale în Uniune, inclusiv a resurselor de date și a bibliotecilor de algoritmi în conformitate cu legislația privind protecția datelor;

(a)  extinderea și consolidarea capacităților de bază în domeniul inteligenței artificiale în Uniune, inclusiv a resurselor de date și a bibliotecilor de algoritmi în conformitate deplină cu legislația privind protecția datelor;

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 6– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea, împreună cu statele membre, a achiziționării de echipamente, instrumente și infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate, cu respectarea deplină a legislației privind protecția datelor;

(a)  sprijinirea, împreună cu statele membre, a achiziționării de echipamente, instrumente și infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate, cu respectarea deplină a legislației privind protecția datelor și a drepturilor fundamentale;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 7– paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen scurt pentru antreprenori, directori de întreprinderi mici și pentru lucrători;

(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen scurt pentru antreprenori, directori de întreprinderi mici, inclusiv de întreprinderi nou-înființate, și pentru lucrători;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 8– paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile, energia, mediul, sectoarele culturale și creative, pot implementa și accesa tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică;

(a)  asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile, energia, mediul, clima, sectoarele culturale și creative, pot implementa și accesa tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 8– paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri, a tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a tehnologiilor viitoare și emergente în materie de securitate cibernetică;

(e)  sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, a tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a tehnologiilor viitoare și emergente în materie de securitate cibernetică;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 8– paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  garantarea faptului că conceptul de design centrat pe utilizator este adaptat integral pentru crearea de soluții digitale simple, funcționale, ușor de modificat și flexibile în funcție de nevoile personale, care să țină seama de îmbătrânirea populației. 

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 16– alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a furniza servicii de transformare digitală – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

(a)  a furniza servicii de transformare digitală – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și întreprinderi nou-înființate, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 16– alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie stabilite într-o regiune și centrele de inovare digitală stabilite din alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante;

(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și întreprinderi nou-înființate stabilite într-o regiune și centrele de inovare digitală stabilite în alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 16– alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie. Centrele individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;

(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie și întreprinderilor nou-înființate. Centrele individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

Referințe

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

14.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data adoptării

12.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Cristian-Silviu Bușoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (7.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Raportoare pentru aviz: Evelyne Gebhardt

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Internetul și noile tehnologii schimbă radical societatea și economia noastră. Investițiile crescute în infrastructura digitală modernă, cum ar fi calculul de înaltă performanță, produsele și serviciile de inteligență artificială și capacitățile eficiente în materie de securitate cibernetică, alături de investițiile în competențe digitale avansate legate de aceste noi tehnologii pentru lucrători și studenți, sunt esențiale pentru a asigura faptul că cetățenii, industria, întreprinderile și administrațiile publice pot profita pe deplin de aceste evoluții și de piața unică digitală.

Pentru a stimula inovarea, pentru a rezolva problema fragmentării pieței în condiții echitabile și echilibrate și pentru a obține încrederea consumatorilor, astfel de investiții semnificative în infrastructură și în competențe digitale trebuie să fie realizate de către Uniunea Europeană, de către statele membre și de către sectorul privat. Acest lucru este în deplină concordanță cu apelul Parlamentului European din raportul său referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală(1), în care solicita o strategie de investiții pe termen lung în infrastructura și competențele digitale, precum și sprijin pentru digitalizarea industriei și a administrației publice europene.

Noul program Europa digitală poate fi un instrument puternic de sprijinire a acestei transformări digitale. În plus, acesta completează alte programe ale Uniunii Europene, sprijină alte politici ale Uniunii și, prin urmare, creează efecte de sinergie, în special cu:

•  programul Orizont Europa, care susține cercetarea și dezvoltarea de noi tehnologii;

•  Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), care sprijină, printre altele, implementarea de soluții digitale, inclusiv securitatea cibernetică;

•  Mecanismul pentru interconectarea Europei, care asigură infrastructura pentru rețelele în bandă largă;

•  și programul privind piața unică, care sprijină, printre altele, siguranța produselor în raport cu economia digitală, securitatea cibernetică și inteligența artificială.

Raportorul salută propunerea privind noul program Europa digitală și propune menținerea unui buget total pentru program de 8,192 miliarde EUR în prețuri constante (adică 9,194 miliarde EUR în prețuri curente), astfel cum a fost propus de Comisie, în conformitate cu acordul Parlamentului European bazat pe rezoluția sa din 14 martie 2018(2). Cu toate acestea, raportoarea pentru aviz solicită statelor membre și sectorului privat să-și aducă contribuția financiară necesară pentru îndeplinirea obiectivelor programului.

În plus, raportoarea pentru aviz salută integrarea centrelor de inovare digitală noi și existente în vederea punerii în aplicare a programului. Centrele de inovare digitală vor sprijini transformarea digitală a industriei europene, în special a IMM-urilor, precum și a administrațiilor publice și vor disemina capacitățile digitale la nivel local. Prin urmare, raportoarea pentru aviz propune creșterea responsabilităților centrelor de inovare digitală, clarificând faptul că acestea ar trebui să poată primi alte contribuții publice sau private și să beneficieze de veniturile pe care le generează. În plus, centrele de inovare digitală ar trebui să aibă libertatea de a-și stabili organizarea internă, componența, programul de lucru și metodele de lucru.

Pentru a evita deficite semnificative în materie de investiții în alte tehnologii noi care fac obiectul programului Orizont Europa, dar nu și al programului Europa digitală, ar trebui să se clarifice faptul că aceste alte tehnologii noi pot atrage finanțare în cadrul acestui program, cu condiția să facă parte dintr-o soluție globală și legată de tehnologiile vizate la articolele 4-8.

Obiective specifice:

Raportoarea pentru aviz susține declarația EuroHPC și propunerea Comisiei de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță, care pare a fi un instrument eficace și eficient pentru achiziționarea, implementarea și întreținerea infrastructurii integrate de calcul de înaltă performanță.

Având în vedere cererea cu siguranță din ce în ce mai mare a întreprinderilor de soluții de robotică care folosesc inteligența artificială și de tehnologie a registrelor distribuite (de exemplu, blockchain), precum și importanța evitării unui deficit semnificativ de investiții în aceste domenii, obiectivele programului ar trebui să cuprindă robotica bazată pe inteligența artificială și tehnologia registrelor distribuite.

În ceea ce privește combaterea excluziunii digitale, raportorul propune crearea de oportunități pentru formarea avansată pe termen lung pentru toate persoanele calificate. Având în vedere numărul mare de persoane care trebuie să fie formate pentru a satisface necesitățile industriei europene și având în vedere dificultatea de recrutare a unui număr suficient de formatori calificați pentru această misiune, raportoarea pentru aviz propune, de asemenea, să se sprijine elaborarea și punerea la dispoziție a unei platforme paneuropene de învățare online.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Programul ar trebui să asigure cel mai înalt grad de transparență, răspundere și control democratic al instrumentelor și mecanismelor financiare inovatoare care implică bugetul Uniunii, în special referitor la contribuția acestora, în ceea ce privește atât așteptările inițiale, cât și rezultatele finale obținute în vederea realizării obiectivelor Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Summitul pe teme digitale de la Tallinn55 din septembrie 2017 și Concluziile Consiliului European56 din 19 octombrie 2017 au subliniat faptul că este necesar ca Europa să investească în digitalizarea economiilor noastre și în rezolvarea problemei deficitului în materie de competențe pentru a ne menține și a ne spori competitivitatea la nivelul Europei, calitatea vieții și structura socială. Consiliul European a concluzionat că transformarea digitală oferă oportunități imense pentru inovare, creștere economică și locuri de muncă și că va contribui la îmbunătățirea competitivității la nivel mondial și va spori diversitatea creativă și culturală. Pentru a valorifica aceste oportunități este necesară abordarea colectivă a unora dintre provocările pe care le prezintă transformarea digitală, precum și revizuirea politicilor afectate de transformarea digitală.

(6)  Summitul pe teme digitale de la Tallinn55 din septembrie 2017 și Concluziile Consiliului European56 din 19 octombrie 2017 au subliniat faptul că este necesar ca Europa să investească în digitalizarea economiilor noastre și în rezolvarea problemei deficitului în materie de competențe pentru a ne menține și a ne spori competitivitatea la nivelul Europei, calitatea vieții și structura socială. Consiliul European a concluzionat că transformarea digitală oferă oportunități imense pentru inovare, creștere economică și locuri de muncă și că va contribui la îmbunătățirea competitivității la nivel mondial și va spori diversitatea creativă și culturală. Pentru a valorifica aceste oportunități este necesară abordarea colectivă a unora dintre provocările pe care le prezintă transformarea digitală, precum și revizuirea politicilor afectate de transformarea digitală. În mod optim, pachetul financiar pentru acest program, un efort la nivel european, se majorează cu fonduri semnificative din sectorul privat și prin contribuții din partea statelor membre.

_________________

_________________

55https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56http://www.consilium.europa.eu/media/21611/19-euco-final-conclusions-ro.pdf

56 http://www.consilium.europa.eu/media/21611/19-euco-final-conclusions-ro.pdf

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  La 10 aprilie 2018, statele membre și-au exprimat sprijinul și voința comună de a colabora la inițiativele privind serviciile de infrastructură pentru inteligența artificială și tehnologiile registrelor distribuite (de exemplu blockchain), prin semnarea unor acorduri de cooperare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”57 menționează, printre opțiunile pentru viitorul cadru financiar, instituirea unui program pentru transformarea digitală ale Europei care să permită realizarea „unor progrese importante pe calea către o creștere inteligentă în domenii precum infrastructurile de date de înaltă calitate, conectivitatea și securitatea cibernetică”. Programul ar urma să vizeze asigurarea poziției de lider a Europei în materie de supercalcul, internet de nouă generație, inteligență artificială, robotică și volume mari de date. Acesta ar urma să consolideze poziția concurențială a industriei și întreprinderilor din Europa în cadrul economiei digitalizate și ar avea un impact semnificativ asupra completării lacunelor în materie de competențe în întreaga Uniune.

(8)  Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”57 menționează, printre opțiunile pentru viitorul cadru financiar, instituirea unui program pentru transformarea digitală a Europei care să permită realizarea „unor progrese importante pe calea către o creștere inteligentă în domenii precum infrastructurile de date de înaltă calitate, conectivitatea, digitalizarea administrațiilor publice și securitatea cibernetică”. Programul ar urma să vizeze reducerea decalajului dintre Uniunea Europeană și marile economii în materie de supercalcul, internet de nouă generație, inteligență artificială, robotică și volume mari de date. Acesta ar urma să consolideze poziția concurențială a industriei și întreprinderilor din Europa în cadrul economiei digitalizate și ar avea un impact semnificativ asupra completării lacunelor în materie de competențe în întreaga Uniune.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018)0098.

Justificare

Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Obiectivul general al programului ar trebui să fie sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, în beneficiul întreprinderilor și cetățenilor din întreaga Uniune. Programul ar trebui structurat în jurul a cinci obiective specifice care să reflecte principalele domenii de politică, și anume: calculul de înaltă performanță (high-performance computing – HPC), securitatea cibernetică, inteligența artificială, competențele digitale avansate și implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea. În toate aceste domenii, programul ar trebui, de asemenea,vizeze o mai bună aliniere a politicilor de la nivelul Uniunii, al statelor membre și al regiunilor și o punere în comun a resurselor private și industriale pentru a consolida investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.

(10)  Obiectivul general al programului ar trebui să fie sprijinirea transformării digitale a întreprinderilor și favorizarea unei mai bune valorificări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică, precum și modernizarea unor sectoare specifice de interes public, în beneficiul întreprinderilor, mai ales al IMM-urilor, și al cetățenilor din întreaga Uniune. În plus, programul ar trebui să îmbunătățească competitivitatea Uniunii și reziliența economiei sale.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Programul ar trebui structurat în jurul a cinci obiective specifice care să reflecte domenii principale de politică, și anume: (a) calculul de înaltă performanță, (b) inteligența artificială și tehnologia registrelor distribuite, (c) securitatea cibernetică, (d) competențele digitale avansate și (e) implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea. În toate aceste domenii, programul ar trebui, de asemenea, să vizeze o mai bună aliniere a politicilor de la nivelul Uniunii, al statelor membre și al regiunilor și o punere în comun a resurselor private și industriale pentru a majora investițiile și a dezvolta sinergii mai puternice.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Programul ar trebui să sprijine o tranziție digitală echitabilă și să susțină valorile comune ale Uniunii Europene, inclusiv dreptul la educație și protecția drepturilor lucrătorilor, ar trebui să garanteze concurența loială, să promoveze egalitatea, să asigure faptul că digitalizarea contribuie la creșterea standardelor sociale și de muncă și să promoveze prosperitatea pentru toți cetățenii europeni, democrația și securitatea.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Centrele de inovare digitală ar trebui să aibă un rol central în punerea în aplicare a programului și să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale de către întreprinderi, organismele publice și mediul academic. O rețea de centre de inovare digitală ar trebui să asigure cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă59. Pe baza propunerilor statelor membre se vor selecta primele centre de inovare digitală, urmând ca ulterior rețeaua să fie extinsă prin intermediul unui proces deschis și competitiv. Rețeaua de centre de inovare digitală va servi drept punct de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv calculul de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică, precum și la alte tehnologii inovatoare, cum ar fi tehnologiile generice esențiale, disponibile de asemenea în ateliere colaborative de fabricație (fablabs) sau în laboratoare digitale deschise (citylabs). Acestea acționează ca ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate și promovează inovarea deschisă. De asemenea, aceste centre vor oferi sprijin în domeniul competențelor digitale avansate. Rețeaua de centre de inovare digitală ar trebui, de asemenea, să stimuleze participarea regiunilor ultraperiferice pe piața unică digitală.

(11)  Centrele de inovare digitală ar trebui să aibă un rol central în punerea în aplicare a programului și să stimuleze adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale de către întreprinderi, organismele publice și mediul academic. O rețea de centre de inovare digitală ar trebui să asigure cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă59. Ar trebui să se selecteze primele centre de inovare digitală pe baza propunerilor statelor membre, iar ulterior rețeaua ar trebui să fie extinsă prin intermediul unui proces deschis, transparent și competitiv. Centrele de inovare digitală ar trebui să servească drept puncte de acces la cele mai recente capacități digitale, inclusiv la calculul de înaltă performanță (HPC), inteligența artificială, robotica bazată pe inteligența artificială și tehnologia registrelor distribuite, securitatea cibernetică, precum și la alte tehnologii inovatoare existente, cum ar fi tehnologiile generice esențiale, disponibile de asemenea în ateliere colaborative de fabricație (fablabs) sau în laboratoare digitale deschise (citylabs). Acestea ar trebui să joace rolul de ghișee unice în ceea ce privește accesul la tehnologii testate și validate, să promoveze inovarea deschisă și să acorde asistență întreprinderilor, mai ales IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate. De asemenea, aceste centre ar trebui să ofere sprijin în domeniul competențelor digitale avansate. Rețeaua de centre de inovare digitală ar trebui să contribuie la participarea unei game largi de parteneri de toate calibrele, atât din sectorul privat, cât și din cel public, precum și din diverse sectoare economice, și ar trebui, de asemenea, să stimuleze participarea pe piața unică digitală a regiunilor ultraperiferice. Centrele de inovare digitală ar trebui să dispună de o autonomie generală semnificativă în determinarea organizării interne și a componenței lor, precum și a programului de lucru și a metodelor de lucru exacte.

__________________

__________________

59 După cum se indică în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene” [COM(2016) 180 final].

59 După cum se indică în comunicarea intitulată „Digitalizarea industriei europene” [COM(2016) 180 final].

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Pentru a genera sinergii între investițiile efectuate în cadrul acestui program și investițiile Uniunii în proiecte de cercetare și dezvoltare, în special investițiile legate de programul Orizont Europa, centrele de inovare digitală ar trebui să aibă rolul unei platforme care reunește industria, întreprinderile și administrația care au nevoie de noi soluții tehnologice, pe o parte, și întreprinderile, în special întreprinderile nou-înființate și IMM-urile, care au soluții gata pentru a fi introduse pe piață, pe de altă parte.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Centrele de inovare digitală ar trebui să aibă dreptul de a primi contribuții din partea statelor membre, a țărilor terțe participante sau a autorităților publice ale acestora, contribuții din partea unor organisme sau instituții internaționale, contribuții din partea sectorului privat, în special din partea membrilor, acționarilor sau partenerilor centrelor de inovare digitală, venituri generate de activele și activitățile proprii ale centrelor de inovare digitală, moșteniri, donații și contribuții de la persoane fizice sau fonduri sub formă de granturi, inclusiv din partea programului și a altor programe ale UE.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Programul ar trebui pus în aplicare prin proiecte care să consolideze capacitățile digitale de bază și utilizarea lor pe scară largă. Acest lucru ar trebui să implice investiții comune realizate împreună cu statele membre și, atunci când este necesar, cu sectorul privat, ceea ce ar presupune, în special, să se ajungă la o masă critică în domeniul achizițiilor publice pentru a se obține un raport calitate-preț mai bun și a se garanta că furnizorii din Europa rămân în avangarda progresului tehnologic.

(12)  Programul ar trebui pus în aplicare prin proiecte care să consolideze capacitățile digitale de bază și utilizarea lor pe scară largă. Acest lucru ar trebui să implice investiții comune realizate împreună cu statele membre și cu sectorul privat, ceea ce ar presupune, în special, să se ajungă la o masă critică în domeniul achizițiilor publice pentru a se obține un raport calitate-preț mai bun și a se garanta că furnizorii din Europa ajung în avangarda progresului tehnologic.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Acțiunile programului ar trebui să fie utilizate pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, fără suprapuneri cu finanțarea privată sau excluderea acesteia și fără denaturarea concurenței pe piața internă.

(14)  Acțiunile programului ar trebui de asemenea să fie utilizate pentru a consolida și a extinde baza digitală a Uniunii, pentru a soluționa provocările societale majore, pentru a îmbunătăți în continuare competențele industriale în aspecte digitale ale Uniunii, precum și pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, fără suprapuneri cu finanțarea privată sau excluderea acesteia, și ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană clară.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Calculul de înaltă performanță și capacitățile aferente de prelucrare a datelor în Uniune ar trebui să permită asigurarea utilizării pe scară mai largă a calcului de înaltă performanță de către întreprinderi și, la un nivel mai general, în domenii de interes public pentru a valorifica oportunitățile unice pe care supercalculatoarele le oferă societății în ceea ce privește sănătatea, mediul și securitatea, precum și competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.

(16)  Calculul de înaltă performanță și capacitățile aferente de prelucrare a datelor în Uniune ar trebui să permită asigurarea utilizării pe scară mai largă a calcului de înaltă performanță de către întreprinderi și, la un nivel mai general, în domenii de interes public pentru a valorifica oportunitățile unice pe care supercalculatoarele le oferă societății în ceea ce privește sănătatea, mediul, securitatea, comunicațiile, urbanismul, amenajarea teritoriului și optimizarea traficului, precum și competitivitatea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Consiliul60 și Parlamentul European61 și-au exprimat sprijinul pentru intervenția Uniunii în acest domeniu. În plus, în 2017, nouă state membre au semnat Declarația EuroHPC62, un acord între guverne prin care acestea se angajează să colaboreze cu Comisia pentru a construi și implementa în Europa infrastructuri HPC și infrastructuri de date de ultimă generație care să fie disponibile în întreaga Uniune pentru comunitățile științifice și partenerii publici și privați.

(17)  Consiliul și Parlamentul European și-au exprimat sprijinul pentru intervenția Uniunii în acest domeniu. În plus, în 2017, nouă state membre au semnat Declarația EuroHPC, un acord între guverne prin care acestea se angajează să colaboreze cu Comisia pentru a construi și implementa în Europa infrastructuri HPC și infrastructuri de date de ultimă generație care să fie disponibile în întreaga Uniune pentru comunitățile științifice și partenerii publici și privați și ar amplifica potențialul de inovare al Uniunii. Programul oferă o bună oportunitate pentru ca alte state membre să semneze această declarație.

__________________

 

60

 

61

 

62

 

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  În cazul obiectivului specific privind calculul de înaltă performanță, se consideră că mecanismul cel mai potrivit de realizare este o întreprindere comună, care să coordoneze în special strategiile naționale și ale Uniunii și investițiile în infrastructura informatică de înaltă performanță și cercetare și dezvoltare, să pună în comun resurse din fonduri publice și private și să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii63. În plus, centrele de competență specializate în calcul de înaltă performanță din statele membre vor oferi servicii în acest domeniu întreprinderilor, mediului academic și administrațiilor publice.

(18)  În cazul obiectivului specific privind calculul de înaltă performanță, se consideră că mecanismul cel mai potrivit de realizare este întreprinderea comună HPC (întreprinderea comună EuroHPC), care să coordoneze în special strategiile naționale și ale Uniunii și investițiile în infrastructura informatică de înaltă performanță și cercetare și dezvoltare, să pună în comun resurse din fonduri publice și private și să protejeze interesele economice și strategice ale Uniunii63 . Întreprinderea comună EuroHPC le va permite statelor membre să coordoneze împreună cu Uniunea strategiile și investițiile lor în domeniul supercalculului. În plus, centrele de competență specializate în calcul de înaltă performanță din statele membre vor oferi servicii în acest domeniu întreprinderilor, în special IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, mediului academic și administrațiilor publice. Prin urmare, programul ar trebui să finanțeze întreprinderea comună EuroHPC doar în scopul de a investi în calculul de înaltă performanță în cadrul programului.

__________________

__________________

63 Evaluarea impactului care însoțește documentul „Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63 Evaluarea impactului care însoțește documentul „Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul de înaltă performanță” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Dezvoltarea capacității legate de inteligența artificială reprezintă un factor esențial pentru transformarea digitală a întreprinderilor și a sectorului public. Roboți din ce în ce mai autonomi sunt utilizați în fabrici, locuințe, orașe, spitale și în aplicații acvatice de adâncime. Platformele comerciale de inteligență artificială au trecut de la faza de testare la aplicații reale în domeniile sănătății și mediului. Toți principalii producători de autovehicule dezvoltă în prezent mașini autonome, iar tehnicile de învățare automată se află în centrul tuturor principalelor platforme web și al aplicațiilor cu volume mari de date.

(19)  Dezvoltarea capacității legate de inteligența artificială reprezintă un factor esențial pentru transformarea digitală a întreprinderilor și a sectorului public. Roboți din ce în ce mai autonomi sunt utilizați în procesele de producție, locuințe, orașe, în domeniul medical și farmaceutic și în aplicații acvatice de adâncime. Platformele comerciale de inteligență artificială au trecut de la faza de testare la aplicații reale în domeniile sănătății și mediului. Toți principalii producători de autovehicule dezvoltă în prezent mașini autonome, iar tehnicile de învățare automată se află în centrul tuturor principalelor platforme web și al aplicațiilor cu volume mari de date. Inteligența artificială (IA) va deschide domenii științifice cu totul noi, de exemplu utilizarea inteligenței artificiale pentru descoperirea de medicamente și în domenii conexe, cum ar fi biologia sintetică, pentru fabricarea și conceperea rapidă de microorganisme pentru utilizări industriale. Aplicarea în viitor a inteligenței artificiale în domeniul securității cibernetice ar trebui să reducă succesul atacurilor informatice.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Dezvoltarea din ce în ce mai rapidă a roboților cu capacitatea de a învăța de sine stătător și a inteligenței artificiale, precum și capacitatea acestora de a multiplica conținutul de cunoștințe și de învățare în câteva secunde face dificilă anticiparea oricărei etape de dezvoltare până la încheierea programului în 2027. Prin urmare, Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită acestei tendințe digitale care evoluează rapid și, dacă este cazul, ar trebui să adapteze rapid obiectivele programului de lucru în consecință.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b)  Având în vedere cererea din ce în ce mai mare a întreprinderilor de soluții de robotică care folosesc inteligența artificială și importanța evitării unui deficit semnificativ de investiții în acest domeniu, obiectivele programului referitoare la inteligența artificială ar trebui să cuprindă robotica bazată pe inteligența artificială.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 19 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19c)  Produsele și serviciile bazate pe inteligența artificială ar trebui să fie ușor de utilizat, să respecte obligațiile legale în mod implicit și să le ofere consumatorilor mai multe posibilități de alegere și mai multe informații, în special cu privire la calitatea produselor și a serviciilor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru dezvoltarea inteligenței artificiale este crucial să existe seturi de date de mari dimensiuni și facilități de testare și experimentare care să fie disponibile.

(20)  Pentru dezvoltarea inteligenței artificiale este crucial să existe seturi de date de mari dimensiuni și instalații de testare și experimentare pentru a asigura piața internă în cazul utilizării inteligenței artificiale, precum și accesul la capacități de extragere a informațiilor din texte și date.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  În Rezoluția sa din 12 septembrie 2018 referitoare la sistemele de arme autonome1a, Parlamentul European a reafirmat ambiția UE de a fi un actor global pentru pace, a solicitat implicarea sa mai puternică în eforturile internaționale de dezarmare și de neproliferare și a îndemnat Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, statele membre și Consiliul să depună eforturi în vederea lansării unor negocieri la nivel internațional pentru adoptarea unui instrument obligatoriu care să interzică sistemele de arme autonome letale. Armele autonome letale se bazează, în mare parte, pe inteligența artificială. În consecință, contribuțiile financiare ale Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 2 al programului nu trebuie utilizate în scopuri militare.

 

_________________

 

1a P8_TA-PROV(2018)0341.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  La 25 aprilie 2018, Comisia s-a angajat să propună o abordare europeană, elaborând un proiect de orientări privind inteligența artificială în colaborare cu părțile interesate în cadrul Alianței pentru IA, un grup de experți în domeniul inteligenței artificiale, pentru a stimula aplicațiile și întreprinderile bazate pe IA în Europa.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În Rezoluția din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene64, Parlamentul European a evidențiat importanța unei abordări europene comune în materie de securitate cibernetică, recunoscând necesitatea de a sensibiliza publicul pe această temă și a considerat că reziliența cibernetică este o responsabilitate esențială pentru liderii mediului de afaceri și pentru factorii de decizie industriali și de securitate de la nivel național și european.

(21)  În Rezoluția din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene64, Parlamentul European a evidențiat, în contextul posibilelor vulnerabilități în ceea ce privește atacurile informatice, sabotajul, manipularea datelor sau spionajul industrial, importanța unei abordări europene comune în materie de securitate cibernetică, recunoscând necesitatea de a sensibiliza publicul cu privire la îmbunătățirea securității cibernetice, și a considerat că reziliența cibernetică și implementarea implicită și din stadiul de concepere a cerințelor de securitate și de protecție a vieții private este o responsabilitate capitală pentru liderii mediului de afaceri și pentru factorii de decizie politică din domeniul securității industriale de la nivel național și european, evidențiind totodată nevoia ca cerințele în materie de securitate cibernetică să fie obligatorii în cadrul achizițiilor publice de echipamente informatice și produse legate de internetul obiectelor.

__________________

__________________

Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

64 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Securitatea infrastructurii de date și a infrastructurii informatice și încrederea în mediul digital sunt esențiale pentru a debloca întregul potențial de creștere și inovare al digitalizării industriei și administrațiilor publice în beneficiul cetățenilor, lucrătorilor, consumatorilor și întreprinderilor, inclusiv al IMM-urilor și al întreprinderilor nou-înființate.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În septembrie 2017, Comisia a prezentat un pachet de inițiative65 prin care a formulat o abordare globală a Uniunii în privința securității cibernetice, cu scopul de a întări capacitatea Europei de a face față amenințărilor și atacurilor cibernetice și de a-i consolida capacitatea tehnologică și industrială în acest domeniu.

(23)  În septembrie 2017, Comisia a prezentat un pachet de inițiative65 prin care a formulat o abordare globală la nivelul Uniunii a securității cibernetice, cu scopul de a întări capacitatea Europei de a face față amenințărilor și atacurilor cibernetice, de a crește reziliența cibernetică și de a consolida capacitatea tehnologică și industrială în acest domeniu.

_________________

_________________

65https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  În principiu, soluțiile de securitate cibernetică ar trebui să aibă ca parametri de proiectare de bază standarde de siguranță și de securitate, în conformitate cu tehnologia de ultimă generație disponibilă și cu principiile „securității de la stadiul conceperii” și „securității implicite”.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Încrederea este o condiție prealabilă pentru funcționarea pieței unice digitale. Tehnologiile în materie de securitate cibernetică, cum ar fi identitățile digitale, criptografia sau tehnologiile de detectare a intruziunii și aplicarea lor în domenii precum finanțele, industria 4.0, energia, transporturile, serviciile medicale sau e-guvernarea sunt esențiale pentru garantarea securității și a încrederii în activitatea și tranzacțiile online, atât în rândul cetățenilor, cât și al administrațiilor publice și al întreprinderilor.

(24)  Încrederea este o condiție prealabilă pentru funcționarea pieței unice digitale. Tehnologiile în materie de securitate cibernetică, cum ar fi tehnologia registrelor distribuite, identitățile digitale, criptografia sau tehnologiile de detectare a intruziunii și aplicarea lor în domenii precum finanțele, industria 4.0, energia, transporturile, serviciile medicale sau e-guvernarea sunt esențiale pentru garantarea securității și a încrederii în activitatea și tranzacțiile online, inclusiv în platformele 5G, atât în rândul cetățenilor, cât și al administrațiilor publice și al întreprinderilor.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În concluziile sale din 19 octombrie 2017Consiliul European, a subliniat că, pentru a construi cu succes o Europă digitală, Uniunea are nevoie în special de piețe ale forței de muncă și sisteme de formare și de educație adecvate pentru era digitală și că există o nevoie de a investi în competențele digitale, precum și de a-i responsabiliza și înzestra cu capacitățile necesare pe toți europenii;

(25)  În concluziile sale din 19 octombrie 2017, Consiliul European a subliniat că, pentru a construi cu succes o Europă digitală, Uniunea are nevoie în special de piețe ale forței de muncă, de sisteme de învățare pe tot parcursul vieții și de formare și educație bazate pe inovare, care să corespundă potențialului și provocărilor erei digitale, și că este esențial să se investească în competențele digitale pentru de a-i înzestra cu capacitățile necesare pe toți cetățenii și toate întreprinderile europene;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Având în vedere necesitatea unei abordări holistice, programul ar trebui, de asemenea, să ia în considerare domeniile referitoare la incluziune, calificare, formare și specializare care, pe lângă competențele digitale avansate, sunt decisive pentru crearea de valoare adăugată în societatea bazată pe cunoaștere.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  În rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene67, Parlamentul European a afirmat că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă piatra de temelie a coeziunii sociale într-o societate digitală.

(27)  În rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene67, Parlamentul European a afirmat că educația, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă piatra de temelie a coeziunii sociale într-o societate digitală. Acestea sunt extrem de importante pentru combaterea excluziunii digitale și pentru promovarea incluziunii și a competitivității regiunilor europene.

__________________

__________________

67 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

67 Documentul A8-0183/2017, disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Tehnologiile digitale avansate, sprijinite prin prezentul program, ca de exemplu calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică și inteligența artificială, sunt în prezent suficient de mature pentru a trece din faza de cercetare la cea de adoptare, implementare și extindere la nivelul Uniunii. Implementarea acestor tehnologii necesită un răspuns la nivelul Uniunii, întocmai ca și componenta privind competențele. Oportunitățile de formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate trebuie amplificate, sporite și făcute accesibile în întreaga UE. În caz contrar, ar avea de suferit atât buna implementare a tehnologiilor digitale avansate, cât și competitivitatea globală a economiei Uniunii. Acțiunile sprijinite prin acest program sunt complementare cu cele sprijinite de FSE, FEDR și programul Orizont Europa.

(28)  Tehnologiile digitale avansate, sprijinite prin prezentul program, ca de exemplu calculul de înaltă performanță, securitatea cibernetică, tehnologiile de cloud computing, protecția datelor și inteligența artificială, sunt în prezent suficient de mature pentru a trece din faza de cercetare la cea de adoptare, implementare și extindere la nivelul Uniunii. Implementarea acestor tehnologii necesită un răspuns la nivelul Uniunii, întocmai ca și componenta privind competențele. Oportunitățile de formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate trebuie extinse, îmbunătățite în ceea ce privește calitatea, amplificate și făcute accesibile în întreaga UE. În caz contrar, ar avea de suferit buna implementare a tehnologiilor digitale avansate, ar crește deficitul de forță de muncă calificată în Europa și ar fi afectată competitivitatea globală a economiei Uniunii. Acțiunile sprijinite prin acest program sunt complementare cu cele sprijinite de FSE, FEDR și programul Orizont Europa.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Modernizarea administrațiilor și a serviciilor publice prin mijloace digitale este esențială pentru reducerea sarcinii administrative asupra întreprinderilor și a cetățenilor în general, astfel încât interacțiunile acestora cu autoritățile publice să fie mai rapide, mai ușor de stabilit și mai puțin costisitoare, iar eficiența și calitatea serviciilor oferite cetățenilor și întreprinderilor să fie sporită. Întrucât o serie de servicii de interes public au deja o dimensiune europeană, acordarea de sprijin pentru adoptarea și implementarea lor la nivelul Uniunii ar trebui să asigure faptul că cetățenii și întreprinderile vor beneficia de acces la servicii digitale de înaltă calitate în întreaga Europă.

(29)  Modernizarea administrațiilor și a serviciilor publice prin mijloace digitale este esențială pentru reducerea sarcinii administrative asupra întreprinderilor și a cetățenilor în general, astfel încât interacțiunile acestora cu autoritățile publice să fie mai rapide, mai ușor de stabilit și mai puțin costisitoare, iar eficiența, transparența și calitatea serviciilor oferite cetățenilor și întreprinderilor să fie sporite. Întrucât o serie de servicii de interes public au deja o dimensiune europeană, acordarea de sprijin pentru adoptarea și implementarea lor la nivelul Uniunii ar trebui să asigure faptul că cetățenii și întreprinderile vor beneficia de acces la servicii digitale de înaltă calitate în întreaga Europă.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Digitalizarea accelerată din statele membre trebuie să reducă decalajul din ce în ce mai mare dintre săraci și bogați. Prin urmare, programul ar trebui să contribuie la creșterea egalității sociale într-o lume digitalizată în ritm accelerat, oferind acces la tehnologii digitale moderne tuturor cetățenilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Modernizarea administrațiilor publice europene reprezintă una dintre prioritățile-cheie ale punerii în aplicare cu succes a Strategiei privind piața unică digitală. Evaluarea la jumătatea perioadei a strategiei a evidențiat necesitatea de a consolida transformarea administrațiilor publice și de a asigura faptul că cetățenii au un acces ușor, fiabil și fără întreruperi la serviciile publice.

(32)  Modernizarea administrațiilor publice europene reprezintă una dintre prioritățile-cheie ale punerii în aplicare cu succes a Strategiei privind piața unică digitală. Evaluarea la jumătatea perioadei a strategiei a evidențiat necesitatea de a consolida transformarea administrațiilor publice și de a asigura faptul că cetățenii au un acces ușor, de încredere și incluziv la serviciile publice.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Analiza anuală a creșterii publicată de Comisie în 201769 arată că nivelul de calitate a administrațiilor publice europene are un impact direct asupra mediului economic și, prin urmare, este esențial pentru a stimula productivitatea, competitivitatea, cooperarea economică, creșterea și crearea de locuri de muncă. Mai precis, este necesar să existe o administrație publică eficientă și transparentă și sisteme de justiție eficace pentru a sprijini creșterea economică și a le oferi întreprinderilor și cetățenilor servicii de înaltă calitate.

(33)  Analiza anuală a creșterii publicată de Comisie în 201769 arată că nivelul de calitate a administrațiilor publice europene are un impact direct asupra mediului economic și, prin urmare, este esențial pentru a stimula productivitatea, competitivitatea, cooperarea economică, creșterea sustenabilă, crearea de locuri de muncă și munca de calitate. Mai precis, este necesar să existe o administrație publică eficientă și transparentă și sisteme de justiție eficace pentru a sprijini creșterea economică și a le oferi întreprinderilor și cetățenilor servicii de înaltă calitate.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016)0725.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Interoperabilitatea serviciilor publice europene vizează toate nivelurile de administrație: nivelul Uniunii, cel național, cel regional și cel local. Pe lângă eliminarea barierelor din calea funcționării pieței unice, interoperabilitatea facilitează punerea în aplicare cu succes a politicilor și oferă un important potențial în ceea ce privește evitarea barierelor electronice transfrontaliere, asigurând în continuare, la nivelul Uniunii, apariția unor servicii publice comune noi sau consolidarea celor în curs de dezvoltare. Pentru a elimina fragmentarea serviciilor europene, a susține libertățile fundamentale și recunoașterea reciprocă operațională în UE, ar trebui promovată o abordare holistică, transsectorială și transfrontalieră în materie de interoperabilitate, într-un mod cât mai eficace și mai adecvat pentru utilizatorii finali. Aceasta implică faptul că interoperabilitatea trebuie înțeleasă într-un sens larg, de la nivelul juridic și tehnic la elemente de politică în domeniu. În consecință, durata activităților ar depăși ciclul de viață obișnuit al soluțiilor, urmând să includă toate elementele de intervenție care ar sprijini condițiile-cadru necesare pentru menținerea interoperabilității în general.

(34)  Interoperabilitatea serviciilor publice europene vizează toate nivelurile de administrație: nivelul Uniunii, cel național, cel regional și cel local. Pe lângă eliminarea barierelor din calea funcționării pieței unice, interoperabilitatea facilitează cooperarea transfrontalieră, alinierea standardelor comune și punerea în aplicare cu succes a politicilor și oferă un important potențial în ceea ce privește evitarea barierelor electronice transfrontaliere și reducerea birocrației, asigurând în continuare, la nivelul Uniunii, apariția unor servicii publice comune noi sau consolidarea celor în curs de dezvoltare. Pentru a elimina fragmentarea serviciilor europene, a susține libertățile fundamentale și recunoașterea reciprocă operațională în UE, ar trebui promovată o abordare holistică, transsectorială și transfrontalieră în materie de interoperabilitate, într-un mod cât mai eficace și mai adecvat pentru utilizatorii finali. Aceasta implică faptul că interoperabilitatea trebuie înțeleasă într-un sens larg, de la nivelul juridic și tehnic la elemente de politică în domeniu. În consecință, durata activităților ar depăși ciclul de viață obișnuit al soluțiilor, urmând să includă toate elementele de intervenție care ar sprijini condițiile-cadru necesare pentru menținerea interoperabilității în general.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(41a)  Programul ar trebui să sprijine proiectele cu sursă deschisă, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu condițiile programului, în special în ceea ce privește securitatea și protecția datelor.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  „întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri” înseamnă întreprinderi mici și mijlocii astfel cum sunt definite la articolul 2 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul are următoarele obiective generale: să sprijine transformarea digitală a economiei și a societății europene și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene. Programul:

1.  Programul are următoarele obiective generale: să sprijine transformarea digitală a economiei și a societății europene, să amplifice capacitatea de inovare a Europei și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene, în special IMM-urilor. Programul:

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  implementarea tehnologiei gata de utilizare/operaționale rezultate în urma cercetării și inovării pentru a construi o Uniune integrată de calcul de înaltă performanță, care să acopere toate segmentele lanțului valoric științific și industrial, inclusiv echipamente informatice (hardware), programe informatice (software), aplicații, servicii, interconexiuni și competențe digitale;

(b)  implementarea tehnologiei gata de utilizare/operaționale rezultate în urma cercetării și inovării, inclusiv a tehnologiilor care au beneficiat sau beneficiază de finanțare din partea Uniunii, pentru a construi un ecosistem integrat al Uniunii de calcul de înaltă performanță, care să acopere toate segmentele lanțului valoric științific și industrial, inclusiv echipamente informatice (hardware), programe informatice (software), aplicații, servicii, interconexiuni și competențe digitale;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  implementarea și exploatarea unei infrastructuri la scara post-exa78, inclusiv integrarea tehnologiilor de informatică cuantică și dezvoltarea de noi infrastructuri de cercetare pentru științele informatice.

(c)  implementarea și exploatarea unei infrastructuri la scara post-exa78, inclusiv integrarea tehnologiilor de informatică cuantică și dezvoltarea de noi infrastructuri de cercetare pentru științele informatice care să fie accesibile în condiții necomerciale utilizatorilor publici și privați și pentru cercetările finanțate din fonduri publice;

__________________

__________________

78 De o mie de ori mai rapidă decât infrastructura la scară exa.

78 De o mie de ori mai rapidă decât infrastructura la scară exa.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  extinderea și consolidarea capacităților de bază în domeniul inteligenței artificiale în Uniune, inclusiv a resurselor de date și a bibliotecilor de algoritmi în conformitate cu legislația privind protecția datelor;

(a)  extinderea și consolidarea capacităților de bază în domeniul inteligenței artificiale în Uniune, inclusiv a resurselor de date și a bibliotecilor de algoritmi în conformitate cu legislația privind protecția datelor și pe baza principiilor privind asigurarea implicită a securității și a protecției vieții private și integrarea lor încă din faza de concepere;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  punerea acestor capacități la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice;

(b)  punerea acestor capacități la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice, precum și a organizațiilor non-profit, institutelor de cercetare și universităților;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  consolidarea facilităților de testare și de experimentare în materie de inteligență artificială existente în statele membre și crearea unei rețele a acestor facilități.

(c)  consolidarea instalațiilor de testare și de experimentare etică în materie de inteligență artificială existente în statele membre și crearea unei rețele a acestor instalații;

Justificare

Etica este o condiție prealabilă necesară pentru respectarea drepturilor fundamentale în cadrul cercetării legate de inteligența artificială și al implementării acesteia, astfel că finanțarea ar trebui acordată numai pentru inițiativele care îndeplinesc acest criteriu.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  consolidarea, dezvoltarea, legarea în rețea și întărirea sectoarelor existente în materie de inteligență artificială, mai ales în domeniile în care Europa ocupă deja o poziție de lider, cum ar fi robotica, industria automobilelor, industria prelucrătoare, aparatele casnice, tehnologiile spațiale și de apărare cibernetică.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Intervențiile financiare ale Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 2 al programului nu se folosesc în scopuri militare.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea utilizării optime a cunoștințelor, capacităților și competențelor europene legate de securitatea cibernetică;

(b)  sprijinirea utilizării optime a cunoștințelor, capacităților și competențelor europene legate de securitatea cibernetică și partajarea și generalizarea bunelor practici;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asigurarea unei largi implementări a celor mai recente soluții de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei;

(c)  asigurarea unei largi implementări a celor mai recente soluții de securitate cibernetică în toate sectoarele economiei, inclusiv pentru industrie, precum și pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  întărirea capacităților în cadrul statelor membre și al sectorului privat pentru a le ajuta să respecte dispozițiile Regulamentului xx/xx al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor1a.

 

__________________

 

1a Propunerea 2017/0225(COD), care nu a fost încă adoptată.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  sprijinirea misiunii, a obiectivelor și a sarcinilor Centrului european de competențe în materie de securitate cibernetică pentru domeniile industrial, tehnologic și de cercetare[1] în raport cu obiectivele prezentului program prevăzute la articolul 31b.

 

__________________

 

1b Propunere de regulament din 12 septembrie 2018 de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare, 2018/0328(COD).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 4 – Competențe digitale avansate – sprijină dezvoltarea acestor competențe în domeniile finanțate prin program, contribuind astfel la creșterea rezervei de talente a Europei prin promovarea unui nivel mai ridicat de profesionalism, în special în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, analiza volumelor mari de date, securitatea cibernetică, tehnologiile registrelor distribuite, robotica și inteligența artificială. Intervenția financiară urmărește următoarele obiective operaționale:

Intervenția financiară a Uniunii în cadrul obiectivului specific nr. 4 – Competențe digitale avansate – sprijină dezvoltarea acestor competențe în domeniile finanțate prin program, contribuind astfel la creșterea rezervei de talente a Europei prin promovarea unui nivel mai ridicat de profesionalism, în special în ceea ce privește calculul de înaltă performanță, analiza volumelor mari de date, securitatea cibernetică, tehnologia de cloud computing, competențele de protecție a datelor, tehnologiile registrelor distribuite, robotica și inteligența artificială. Intervenția financiară urmărește următoarele obiective operaționale:

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen lung pentru studenți, profesioniști din domeniul IT și pentru alte categorii de lucrători;

(a)  sprijinirea conceperii și a realizării de activități de formare pe termen lung și de cursuri de înaltă calitate, atât la nivel general, cât și la nivel specializat, pentru studenți, profesori, cercetători, profesioniști din domeniul TIC, alte persoane calificate, dar și pentru categoriile generale de lucrători, ținând seama de diferitele niveluri de competențe;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen scurt pentru antreprenori, directori de întreprinderi mici și pentru lucrători;

(b)  sprijinirea conceperii și a realizării de activități de formare pe termen scurt și de cursuri de înaltă calitate pentru antreprenori, inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară activități independente, conducătorii de IMM-uri și de întreprinderi nou-înființate și pentru lucrători, inclusiv funcționari;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  sprijinirea elaborării și a punerii la dispoziție a unei platforme paneuropene de învățare online;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile, energia, mediul, sectoarele culturale și creative, pot implementa și accesa tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică;

(a)  asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile și comunicațiile, energia, mediul, sectoarele culturale și creative, pot implementa și accesa tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  implementarea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de servicii digitale interoperabile transeuropene (inclusiv a serviciilor conexe) în complementaritate cu acțiunile întreprinse la nivel național și regional;

(b)  implementarea, exploatarea, întreținerea și extinderea unor infrastructuri de ultimă generație pentru serviciile digitale interoperabile transeuropene (inclusiv pentru serviciile conexe) în complementaritate cu acțiunile întreprinse la nivel național și regional;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  facilitarea elaborării, actualizării și utilizării de soluții și cadre de către administrațiile publice, întreprinderile și cetățenii europeni, inclusiv reutilizarea soluțiilor și a cadrelor de interoperabilitate;

(c)  facilitarea elaborării, implementării, actualizării și utilizării de soluții și cadre de către administrațiile publice, întreprinderile și cetățenii europeni, inclusiv de soluții cu sursă deschisă și reutilizarea soluțiilor și a cadrelor de interoperabilitate;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  includerea administrațiilor publice în procesul de testare și experimentare a tehnologiilor digitale, inclusiv în utilizarea transfrontalieră a acestora;

(d)  includerea administrațiilor publice în procesul de testare și experimentare a tehnologiilor digitale avansate, inclusiv în utilizarea transfrontalieră a acestora;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri, a tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a tehnologiilor viitoare și emergente în materie de securitate cibernetică;

(e)  sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, antreprenori și persoanele care desfășoară activități independente, a tehnologiilor digitale avansate și a tehnologiilor conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a inteligenței artificiale, a tehnologiilor registrelor distribuite, a cloud computingului, a tehnologiilor de securitate cibernetică, de protecție a datelor a viitoarelor tehnologii emergente;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  sprijinirea conceperii, testării, aplicării și implementării unor soluții digitale interoperabile pentru serviciile publice, la nivelul UE, furnizate prin intermediul unei platforme de soluții reutilizabile bazate pe date, care încurajează inovarea și stabilește cadre comune pentru ca serviciile de administrație publică să își poată pune întregul potențial în slujba cetățenilor și a întreprinderilor europene;

(f)  sprijinirea conceperii, testării, aplicării și implementării unor soluții digitale interoperabile pentru serviciile publice, la nivelul UE, furnizate prin intermediul unei platforme de soluții reutilizabile bazate pe date, care încurajează inovarea și cercetarea și stabilește cadre comune pentru ca serviciile de administrație publică să își poată pune întregul potențial în slujba cetățenilor și a întreprinderilor europene;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  asigurarea unei capacități permanente la nivelul Uniunii pentru a observa, a analiza și a se adapta la tendințele digitale care evoluează rapid, precum și partajarea și integrarea celor mai bune practici;

eliminat

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  sprijinirea cooperării în vederea realizării unui ecosistem european de infrastructuri fiabile, utilizând servicii și aplicații de registre distribuite, inclusiv sprijinirea promovării interoperabilității și a standardizării și a introducerii de aplicații transfrontaliere în UE;

(h)  sprijinirea cooperării în vederea realizării unui ecosistem european de infrastructuri fiabile, utilizând, printre altele, servicii și aplicații de registre distribuite, inclusiv sprijinirea promovării interoperabilității și a standardizării și a introducerii de aplicații transfrontaliere în UE pentru sprijinirea întreprinderilor, în special a IMM-urilor;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  țările terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul

4.  țările terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific referitor la participarea unei țări terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca Comisia să fi efectuat o evaluare de la caz la caz a faptului că participarea acestora contribuie la realizarea obiectivelor programului în Uniune și este conformă cu cerințele de securitate prevăzute la articolul 12 și ca acordul

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 4 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  să garanteze drepturile Uniunii de a asigura o bună gestiune financiară și de a proteja interesele financiare ale acesteia.

—  să garanteze drepturile Uniunii de a asigura o bună gestiune financiară și de a-și proteja interesele.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Planificarea, dezvoltarea și achizițiile în cadrul programului se realizează cu scopul de a îmbunătăți competitivitatea Uniunii Europene pe termen mediu și lung. Se acordă prioritate acțiunilor care sporesc potențialul strategic și limitează dependența de furnizori și produse din afara Uniunii Europene.

Justificare

O industrie competitivă presupune ca produsele europene să aibă caracteristici mai bune decât cele provenite de la concurenți. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să se acorde prioritate obiectivelor pe termen mediu și lung.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cooperarea cu țările și organizațiile terțe menționate la alineatul (1) în cadrul obiectivului specific 3 – Securitate cibernetică și încredere intră sub incidența articolului [12].

2.  Cooperarea cu țările și organizațiile terțe menționate la alineatul (1) în cadrul obiectivului specific 2, Inteligența artificială, și a obiectivului specific 3, Securitate cibernetică și încredere, intră sub incidența articolului [12].

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Se acordă prioritate acțiunilor care limitează transferurile de tehnologie în afara Uniunii Europene. Pentru a asigura obiectivele de securitate strategică pe termen lung, se realizează o evaluare a oportunităților în ceea ce privește participarea entităților care nu au sediul principal în Uniunea Europeană.

Justificare

O industrie competitivă este bazată inclusiv pe nivelul său tehnologic. Progresele rezultate din acțiunile programului trebuie folosite pentru îmbunătățirea competitivității europene.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul este conceput pentru a fi pus în aplicare prin facilitarea sinergiilor, astfel cum se descrie în anexa III, cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin intermediul unor acorduri de finanțare complementară din partea UE în cazul în care modalitățile de gestionare a programelor permit acest lucru; fie secvențial, în mod alternativ, fie prin combinarea de fonduri, inclusiv pentru finanțarea comună de acțiuni.

1.  Programul este conceput pentru a fi pus în aplicare prin facilitarea sinergiilor, astfel cum se descrie în anexa III, cu alte programe de finanțare ale Uniunii, în special prin intermediul unor acorduri de finanțare complementară din partea UE în cazul în care modalitățile de gestionare a programelor permit acest lucru; fie secvențial, în mod alternativ, fie prin combinarea de fonduri, inclusiv pentru finanțarea comună de acțiuni. Comisia se asigură că, la valorificarea caracterului complementar al programului în raport cu alte programe europene, în special FSE, FEDR, Orizont Europa și MIE-2, nu se obstrucționează atingerea obiectivelor specifice stabilite la articolele 4-8.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a se asigura în mod sistematic sinergii între program și instrumentele relevante de finanțare ale UE, se stabilesc mecanisme adecvate de coordonare între autoritățile relevante și instrumentele adecvate de monitorizare. Măsurile contribuie la evitarea suprapunerilor și la maximizarea impactului cheltuielilor.

2.  Pentru a se asigura în mod sistematic sinergii între program și instrumentele relevante de finanțare ale UE, se stabilesc mecanisme adecvate de coordonare între autoritățile competente, respectiv între autorități și Comisia Europeană, precum și instrumente adecvate de monitorizare. Măsurile contribuie la evitarea suprapunerilor și la maximizarea impactului cheltuielilor.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În scopul constituirii rețelei menționate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează entități candidate în cadrul unui proces deschis și competitiv, care să îndeplinească următoarele criterii:

2.  În scopul constituirii rețelei menționate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează entități candidate, pe baza unor norme armonizate, în cadrul unui proces deschis, transparent, incluziv și competitiv, care să îndeplinească următoarele criterii:

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  nevoia de a asigura participarea entităților de toate calibrele, atât din sectorul privat, cât și din cel public, precum și din diverse sectoare economice.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Centrele de inovare digitală dispun de o autonomie generală semnificativă în stabilirea organizării interne și a componenței lor, precum și a programului de lucru și a metodelor de lucru exacte. În special, centrele de inovare digitală își propun să fie deschise către primirea de noi parteneri, atunci când acești membri aduc o valoare adăugată parteneriatelor și funcționează în mod deschis și transparent.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Centrele de inovare digitală pot primi finanțare sub formă de granturi.

5.  Centrele de inovare digitală pot primi contribuții din partea statelor membre, a țărilor terțe participante sau a autorităților publice ale acestora, contribuții din partea unor organisme sau instituții internaționale, contribuții din partea membrilor, acționarilor sau partenerilor centrului de inovare digitală, venituri generate de activele și activitățile proprii ale centrelor de inovare digitală, moșteniri, donații și contribuții de la persoane fizice sau finanțări sub formă de granturi, inclusiv din partea programului și a altor programe ale UE.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Centrele de inovare digitală care beneficiază de finanțare sunt implicate în punerea în aplicare a programului pentru:

6.  Centrele de inovare digitală sunt implicate în punerea în aplicare a programului pentru:

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  a furniza servicii de transformare digitală – inclusiv facilități de testare și de experimentare – orientate către IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

(a)  a furniza servicii de transformare digitală și competențe tehnologice – inclusiv instalații de testare și de experimentare – orientate către IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și întreprinderi nou-înființate, inclusiv în sectoarele cu o asimilare lentă a tehnologiilor digitale și conexe;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  a sprijini întreprinderile, în special IMM-urile și întreprinderile nou-înființate, organizațiile și administrațiile publice să devină mai competitive și să-și îmbunătățească modelul de afaceri prin utilizarea noilor tehnologii vizate de program;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  a transfera expertiză și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie stabilite într-o regiune și centrele de inovare digitală stabilite din alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a furniza serviciile relevante;

(b)  a transfera competențe și know-how între regiuni, în special prin crearea de rețele între IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și întreprinderile nou-înființate stabilite într-o regiune și centrele de inovare digitală stabilite din alte regiuni care sunt cele mai potrivite pentru a asigura serviciile relevante și a oferi consultare;

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie. Centrele individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;

(c)  a furniza servicii tematice, inclusiv servicii legate de inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică și încredere administrațiilor, organizațiilor din sectorul public, IMM-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie și întreprinderilor nou-înființate. Centrele individuale de inovare digitală se pot specializa în servicii tematice specifice și nu trebuie să furnizeze toate serviciile tematice menționate la prezentul alineat;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Comisia Europeană, în strânsă cooperare cu statele membre, organizează o monitorizare și evaluare continuă a producției, rezultatelor și impactului centrelor de inovare digitală care primesc fonduri din partea UE.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Acțiunile care urmăresc obiective legate de alte tehnologii noi vizate de programul Orizont Europa, și anume robotica, volumele mari de date și tehnologiile digitale esențiale, sunt eligibile pentru finanțare, cu condiția ca aceste obiective să aibă legătură cu obiectivele specifice prevăzute la articolele 4-8 și să constituie o soluție globală și legată de acestea într-un proiect specific.

Justificare

Pentru a evita apariția unor lacune semnificative în materie de investiții în alte tehnologii, pentru a nu exclude soluțiile cuprinzătoare din program sau a nu complica caracterul distinct al acestuia, ar trebui să facă parte din program și alte tehnologii noi, cu condiția să constituie o soluție globală și legată de noile tehnologii în conformitate cu articolele 4-8.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  entitățile juridice stabilite:

(a)  entitățile juridice stabilite și, după caz, care trebuie să plătească impozitul pe profit:

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Persoanele juridice stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program ar trebui, în principiu, să suporte costurile aferente participării lor.

6.  Persoanele juridice stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program ar trebui să suporte costurile aferente participării lor.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  acolo unde este cazul, impactul economic, social, asupra climei și mediului, precum și accesibilitatea;

(e)  acolo unde este cazul, impactul economic, social, asupra climei și mediului, oportunitățile în materie de echilibru de gen, precum și accesibilitatea;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  acolo unde este cazul, o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic pe întregul teritoriu al Uniunii, inclusiv în regiunile ultraperiferice;

(g)  acolo unde este cazul, o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic pe întregul teritoriu al Uniunii, inclusiv în regiunile ultraperiferice, pentru a reduce decalajul digital dintre regiuni, cetățeni sau întreprinderi;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  dacă este cazul, existența unui plan pentru crearea de locuri de muncă sustenabile și de înaltă calitate în Uniunea Europeană sau într-o țară participantă.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb)</