BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

  28.11.2018 - (COM(2018)0434 – C8–0256/2018 – 2018/0227(COD)) - ***I

  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  Föredragande (av yttrande): Angelika Mlinar
  Föredragande av yttrande (*):
  Bogdan Wenta, utskottet för kultur och utbildning
  (*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


  Förfarande : 2018/0227(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0408/2018

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

  (COM(2018)0434 – C8–0256/2018 – 2018/0227(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0434),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och artiklarna 172 och 173.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8–0256/2018),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet av utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning, och även yttrandena från budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för transport och turism, utskottet för rättsliga frågor samt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0408/2018),

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till lagstiftningsresolution

  Beaktandeled 3a (nytt)

  Förslag till lagstiftningsresolution

  Ändringsförslag

   

    med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 17 maj 2017 om finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid,

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  I enlighet med [uppdatera hänvisning i enlighet med det nya beslutet om utomeuropeiska länder och territorier (ULT): I enlighet med artikel 88 i rådets beslut / /EU53] bör personer och enheter i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) och yttersta randområden vara berättigade till finansiering, med förbehåll för programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet.

  (4)  I enlighet med [uppdatera hänvisning i enlighet med det nya beslutet om utomeuropeiska länder och territorier (ULT): I enlighet med artikel 88 i rådets beslut / /EU53] bör personer och enheter i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) och yttersta randområden vara berättigade till finansiering, med förbehåll för programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet. De begränsningar som är kopplade till de utomeuropeiska ländernas eller territoriernas deltagande bör tas i beaktande vid genomförandet av programmet, och deras faktiska deltagande i programmet bör övervakas och regelbundet utvärderas.

  _________________

  _________________

  53 Rådets beslut / /EU.

  53 Rådets beslut / /EU.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201654 behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlats in till följd av särskilda övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärdering av programmets konsekvenser i praktiken.

  (5)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201654 behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlats in till följd av särskilda övervakningskrav, som är kopplad till befintliga behov och som överensstämmer med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67954a, samtidigt som överreglering och administrativa bördor för alla stödmottagare undviks, särskilt för medlemsstaterna och små och medelstora företag. Dessa krav bör i tillämpliga fall innefatta mätbara kvantitativa och kvalitativa indikatorer som tjänar som grund för utvärdering av programmets konsekvenser i praktiken.

  __________________

  __________________

  54 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

  54 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

   

  54a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  Programmet bör säkerställa största möjliga öppenhet, ansvarsskyldighet och demokratiska kontroll av innovativa finansieringsinstrument och finansiella mekanismer som involverar unionens budget, särskilt vad gäller deras bidrag, både i fråga om ursprungliga förväntningar och slutresultat, i förhållande till framsteg mot att uppnå unionens mål.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn55 i september 2017 och i Europeiska rådets slutsatser56 av den 19 oktober 2017 framhölls att Europa måste investera i en digitalisering av våra ekonomier och ta itu med kompetensunderskottet för att upprätthålla och förbättra Europas konkurrenskraft, livskvalitet och sociala struktur. Europeiska rådet konstaterade att den digitala omvandlingen erbjuder enorma möjligheter till innovation, tillväxt och sysselsättning och kommer att bidra till vår globala konkurrenskraft och öka den kreativa och kulturella mångfalden. För att kunna ta till vara dessa möjligheter krävs en gemensam ansträngning för att möta en del av de utmaningar som den digitala omvandlingen medför samt en översyn av de politikområden som påverkas av digitaliseringen.

  (6)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn55 i september 2017 och i Europeiska rådets slutsatser56 av den 19 oktober 2017 framhölls att Europa måste investera i en effektiv digitalisering av våra ekonomier och ta itu med kompetensunderskottet för att upprätthålla och förbättra Europas konkurrenskraft och innovation, vår livskvalitet och sociala struktur. Europeiska rådet konstaterade att den digitala omvandlingen erbjuder enorma möjligheter till innovation, tillväxt och sysselsättning och kommer att bidra till vår globala konkurrenskraft och öka den kreativa och kulturella mångfalden. För att kunna ta till vara dessa möjligheter krävs en gemensam ansträngning för att möta de utmaningar som den digitala omvandlingen medför på flera sätt, bland annat genom att man säkerställer att de viktiga byggstenar som nya tekniker är avhängiga av finns på plats, att man tar fram ändamålsenliga och lätt verkställbara rättsregler, att man ser över de politikområden som påverkas av digitaliseringen och att man skapar en innovationsvänlig miljö där användarnas intressen skyddas fullt ut. Optimalt ska finansieringsramen för detta program, som är en insats på europeisk nivå, ökas med betydande medel från den privata sektorn och bidrag från medlemsstaterna.

  __________________

  __________________

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 6a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6a)  Framtiden för det europeiska samhället och den europeiska ekonomin kommer att vara kraftigt beroende av en harmoniserad och konsekvent radiospektrumpolitik och på 5G-infrastruktur, varför det krävs ett infrastrukturmål att skapa nät med mycket hög kapacitet i syfte att tillhandahålla högkvalitativa och snabbare kommunikationstjänster. Detta är en förutsättning för att detta program ska kunna genomföras på ett bra sätt. I detta avseende bör programmet ha nytta av det goda genomförandet av Fonden för ett sammanlänkat Europa och i synnerhet initiativet Wif4EU som syftar till att främja konnektiviteten för medborgarna på unionens offentliga platser. Dessa två program i kombination kommer att maximera output och åstadkomma unionens mål att ombesörja tillförlitlig och konsekvent täckning för höghastighetsnät i hela unionen.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Europeiska rådet slog i synnerhet fast att unionen behöver en handlingsberedskap när det gäller att reagera på nya utvecklingstrender: Detta innefattar sådana frågor som artificiell intelligens och teknik för distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik), med samtidigt säkerställande av dataskydd, digitala rättigheter och etiska normer på hög nivå. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram en europeisk strategi för artificiell intelligens senast i början av 2018 och uppmanade kommissionen att lägga fram de initiativ som krävs för att stärka ramvillkoren i syfte att göra det möjligt för EU att utforska nya marknader genom riskbaserade radikala innovationer och på nytt bekräfta den europeiska industrins ledande roll.

  (7)  Europeiska rådet slog i synnerhet fast att unionen behöver en handlingsberedskap när det gäller att reagera på nya utvecklingstrender: Detta innefattar sådana frågor som digitala klyftor, artificiell intelligens, med samtidigt säkerställande av dataskydd i full överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679, grundläggande rättigheter och etiska normer på hög nivå. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram en europeisk strategi för artificiell intelligens senast i början av 2018 och uppmanade kommissionen att lägga fram de initiativ som krävs för att stärka ramvillkoren i syfte att göra det möjligt för EU att utforska nya marknader genom riskbaserade radikala innovationer och på nytt bekräfta den europeiska industrins ledande roll.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  Den 10 april 2018 uttryckte medlemsstaterna sitt stöd för och en gemensam vilja att samarbeta kring initiativ för infrastrukturtjänster som använder artificiell intelligens och teknik för distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik) genom att underteckna samarbetsavtal.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 7b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7b)  För ett framgångsrikt genomförande av detta program behövs mer än att följa trender. Unionen behöver satsa på teknik som möjliggör ett integritetsskydd (dvs. kryptografi och decentraliserade applikationer (DAppar)) samt öka investeringarna i framtidssäker infrastruktur (fiberoptiska nät) för att möjliggöra ett självbestämmande digitaliserat samhälle.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 7c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7c)  EU måste göra avgörande investeringar i sin framtid och bygga upp en strategisk digital kapacitet för att kunna dra fördel av den digitala revolutionen. En omfattande budget (på minst 9,2 miljarder euro) måste säkerställas på EU-nivå för detta ändamål, och den måste kompletteras med betydande investeringar på nationell och regional nivå genom en förbindelse med struktur- och sammanhållningsfonderna som stämmer överens med och kompletterar dem.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Ett av de alternativ för nästa budgetram som beskrivs i kommissionens meddelande En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202057 är ett program för Europas digitala omvandling som syftar till ”smart tillväxt inom bl.a. datainfrastruktur, uppkopplingar och it-säkerhet. /.../ Det skulle befästa EU:s ledarskap inom superdatorer, nästa generations internet, artificiell intelligens, robotteknik och stordata Det skulle också stärka det europeiska näringslivets konkurrensläge i hela den digitala ekonomin. Slutligen skulle det bidra betydligt till att täppa till kompetensgapet i EU.”

  (8)  Ett av de alternativ för nästa budgetram som beskrivs i kommissionens meddelande En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202057 är ett program för Europas digitala omvandling som syftar till ”smart tillväxt inom bl.a. datainfrastruktur, it-säkerhet för uppkopplingar och digitalisering av offentlig förvaltning. /.../ Det skulle befästa EU:s ledarskap inom superdatorer, nästa generations internet, artificiell intelligens, robotteknik och stordata Det skulle också stärka det europeiska näringslivets konkurrensläge i hela den digitala ekonomin. Slutligen skulle det bidra betydligt till att överbrygga och täppa till kompetensgapet i EU och säkerställa att de europeiska medborgarna har den kompetens, de färdigheter och den kunskap som krävs för att möta den digitala omvandlingen.”

  __________________

  __________________

  57 COM(2018) 98 final

  57 COM(2018) 98 final

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8a)  Med tanke på förseningarna i utvecklingen av vår strategiska digitala kapacitet och insatserna för att åtgärda dem bör det garanteras en budget som står i paritet med programmets uttalade ambitioner, alltså minst 9,2 miljarder euro.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  Meddelandet Mot ett gemensamt dataområde i EU58 behandlar den nya åtgärd som ska vidtas som ett viktigt steg mot ett gemensamt dataområde i EU – ett sömlöst digitalt område av en skala som kommer att möjliggöra utvecklingen av nya databaserade produkter och tjänster.

  (9)  Meddelandet Mot ett gemensamt dataområde i EU58 behandlar den nya åtgärd som ska vidtas som ett viktigt steg mot ett gemensamt dataområde i EU – ett sömlöst digitalt område av en skala som kommer att möjliggöra utvecklingen och innovationen av nya databaserade produkter och tjänster.

  _________________

  _________________

  58 COM (2018) 125 final

  58 COM (2018) 125 final

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 9a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (9a)  Initiativet för nästa generations internet som lanserades av kommissionen 2017 bör även fungera som underlag för programmets genomförande, eftersom initiativet syftar till ett öppnare internet med bättre tjänster, mer intelligens samt större engagemang och deltagande, och riktar in sig på de tekniska möjligheter som kommer av framsteg inom olika forskningsområden, från ny nätverksarkitektur och programvarudefinierad infrastruktur till nya koncept för tjänster och applikationer.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Programmets allmänna syfte bör vara att stödja industrins digitala omvandling och främja ett bättre utnyttjande av den industriella potentialen i strategierna för innovation, forskning och teknisk utveckling, till gagn för företag och medborgare i hela unionen. Programmet bör struktureras kring fem specifika mål som motsvarar centrala politikområden, nämligen högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, artificiell intelligens och avancerad digital kompetens samt utbyggnad, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet. Inom alla dessa område bör programmet också syfta till att en mer enhetlig politik på unionsnivå och i medlemsstaterna och regionerna och föra samman privata och industriella medel för att öka investeringarna och utveckla mer synergieffekter.

  (10)  Programmets allmänna syfte bör vara att stödja industrins digitala omvandling och främja ett bättre utnyttjande av den industriella potentialen i strategierna för innovation, forskning och teknisk utveckling samt att modernisera specifika sektorer av allmänt intresse, till gagn för företag, särskilt små och medelstora företag, och medborgare i hela unionen. Vidare bör programmet stärka unionens konkurrenskraft och dess ekonomis motståndskraft.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  Det är nödvändigt att prioritera stöd till små och medelstora företag som har för avsikt att utnyttja den digitala omvandlingen i sina produktionsprocesser. Forskning och innovation i den digitala sektorn kommer att göra det möjligt för små och medelstora företag att bidra till den ekonomiska tillväxten i EU, genom ett effektivt resursutnyttjande.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Skäl 10b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10b)  Programmet bör struktureras kring fem specifika mål som motsvarar centrala politikområden, nämligen a) högpresterande datorsystem, b) artificiell intelligens och teknik för distribuerade liggare, c) cybersäkerhet, d) avancerade digitala färdigheter och e) införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet. Inom alla dessa områden bör programmet också syfta till att en mer enhetlig politik på unionsnivå och i medlemsstaterna och regionerna och föra samman privata och industriella medel för att öka investeringarna och utveckla mer synergieffekter.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Skäl 10c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10c)  Tillsammans med det allmänna målet om en digital omvandling bör programmet bidra till att säkerställa långsiktiga strategiska säkerhetsmål genom att bygga upp kapaciteter och förmågor i unionen, med prioritering av åtgärder som ökar den strategiska potentialen och begränsar beroendet av leverantörer och produkter från tredjeländer, vilket säkrar unionens ekonomiska och innovativa konkurrenskraft.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Digitala innovationsknutpunkter kommer att ha en central roll i programgenomförandet. De kommer att främja ett brett införande av avancerad digital teknik i näringslivet, hos offentliga organ och i den akademiska världen. Ett nätverk av digitala innovationsknutpunkter bör säkerställa den bredaste geografiska täckningen i Europa59. En första omgång digitala innovationsknutpunkter kommer att väljas ut baserat på medlemsstaternas förslag, och sedan kommer nätverket att utvidgas genom en öppen och konkurrensbaserad process. De digitala innovationsknutpunkterna kommer att tjäna som åtkomstpunkter för den senaste digitala kapaciteten, inklusive högpresterande datorsystem (HPC), artificiell intelligens och cybersäkerhet, liksom annan befintlig innovativ teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, som även finns tillgänglig i s.k. fablabs och citylabs. De bör fungera som enda kontaktpunkt för åtkomst till prövad och validerad teknik och bör främja öppen innovation. De kommer även att tillhandahålla stöd på området avancerad digital kompetens. Nätverket av digitala innovationsknutpunkter bör också bidra till att få med de yttersta randområdena i den digitala inre marknaden.

  (11)  Europeiska digitala innovationsknutpunkter kommer att ha en central roll i programgenomförandet. De kommer att främja ett brett införande av avancerad digital teknik i näringslivet inklusive små och medelstora företag, hos offentliga organ och i den akademiska världen. Ett nätverk av europeiska digitala innovationsknutpunkter bör säkerställa den bredaste geografiska täckningen i Europa59. En första omgång europeiska digitala innovationsknutpunkter kommer att väljas ut baserat på medlemsstaternas förslag, och sedan kommer nätverket att utvidgas genom en öppen, insynsvänlig och konkurrensbaserad process. De europeiska digitala innovationsknutpunkterna kommer att tjäna som åtkomstpunkter för den senaste digitala kapaciteten, inklusive högpresterande datorsystem (HPC), artificiell intelligens och cybersäkerhet, liksom annan befintlig innovativ teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, som även finns tillgänglig i s.k. fablabs och citylabs. De bör fungera som enda kontaktpunkt för åtkomst till prövad och validerad teknik och bör främja öppen innovation. De kommer även att tillhandahålla stöd på området avancerad digital kompetens. Nätverket av europeiska digitala innovationsknutpunkter bör också bidra till att få med de yttersta randområdena i den digitala inre marknaden och stödja den digitala omvandlingen i de utomeuropeiska länderna och territorierna.

  __________________

  __________________

  59 Såsom anges i meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016) 180 final).

  59 Såsom anges i meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016) 180 final).

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  För att skapa synergier mellan investeringar inom ramen för detta program och unionens forsknings- och utvecklingsinvesteringar, särskilt dem inom ramen för programmet Horisont Europa, bör europeiska digitala innovationsknutpunkter fungera som en plattform för att föra samman industri, näringsliv och förvaltningar i behov av nya tekniska lösningar med företag, särskilt nystartade företag och små och medelstora företag, som har marknadsfärdiga lösningar.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Skäl 11b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11b)  Planeringen, utvecklingen och upphandlingen av programmet bör utföras i syfte att stärka unionens kapacitet och konkurrenskraft på medellång och lång sikt. Prioritet bör ges åt åtgärder som ökar unionens strategiska potential och konkurrenskraft, som syftar till att begränsa beroendet av leverantörer och produkter från tredjeländer. Tredjeländers deltagande i programmets särskilda mål bör därför vara beroende av hur sådana länder skulle bidra till unionen.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Programmet bör genomföras genom projekt som stärker väsentlig digital kapacitet och en bred användning av sådan. Detta bör innefatta saminvesteringar med medlemsstaterna och, vid behov, den privata sektorn. För detta krävs i synnerhet att man uppnår en kritisk massa i upphandling för att få mer valuta för pengarna och garantera att leverantörerna i Europa ligger kvar i framkanten av den tekniska utvecklingen.

  (12)  Programmet bör genomföras genom projekt som stärker väsentlig digital kapacitet och unionens strategiska oberoende. I detta syfte bör programmet säkerställa en EU-budget på minst 9,2 miljarder euro, som kompletteras med saminvesteringar från medlemsstaterna och/eller den privata sektorn. För detta krävs i synnerhet att man uppnår en kritisk massa i upphandling för att få mer valuta för pengarna och garantera att leverantörerna i Europa hamnar i framkanten av den tekniska utvecklingen.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  Programmets verksamhet bör användas för att åtgärda marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan överlappningar eller undanträngning av privat finansiering. Den ska också ha ett klart europeiskt mervärde.

  (14)  Programmets verksamhet bör användas för att stärka och utveckla unionens digitala bas, ta itu med stora samhällsutmaningar, ytterligare höja unionens digitala industriella kompetens samt åtgärda marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan överlappningar eller undanträngning av privat finansiering. Den ska också ha ett klart europeiskt mervärde.

  Motivering

  Det digitala programmet bör inte enbart åtgärda marknadsmisslyckanden och marknadsproblem, utan bör också hjälpa unionen att utvidga och skydda en ledarposition inom teknik, digitalisering och industri och bidra till att uppnå positionen.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  För att uppnå maximal flexibilitet under hela programmets löptid och få de olika delarna att samverka får de särskilda målen genomföras genom samtliga instrument som finns tillgängliga inom budgetförordningen. De genomförandemekanismer som bör användas är direkt förvaltning och indirekt förvaltning när unionsfinansieringen bör kombineras med andra finansieringskällor eller när gemensamt styrda strukturer krävs för genomförandet.

  (15)  För att uppnå maximal flexibilitet under hela programmets löptid och få de olika delarna att samverka får de särskilda målen genomföras genom samtliga instrument som finns tillgängliga inom budgetförordningen. De genomförandemekanismer som bör användas är direkt förvaltning och indirekt förvaltning när unionsfinansieringen bör kombineras med andra finansieringskällor eller när gemensamt styrda strukturer krävs för genomförandet. Vid indirekt förvaltning kommer kommissionen att säkerställa att de kvalitets- och säkerhetsnormer som krävs för den direkta förvaltningen av programmet upprätthålls och respekteras.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Kapacitet för högpresterande datorsystem och tillhörande databehandlingskapacitet i unionen bör möjliggöra en mer omfattande användning av högpresterande datorsystem inom näringslivet och, mer generellt, inom områden av allmänt intresse, så att man kan gripa de unika möjligheter som superdatorer erbjuder samhället på områdena hälsa, miljö och säkerhet samt företagens konkurrenskraft, i synnerhet de små och medelstora företagen.

  (16)  Kapacitet för högpresterande datorsystem och tillhörande databehandlings- och lagringskapacitet i unionen bör möjliggöra en mer omfattande användning av högpresterande datorsystem inom näringslivet och, mer generellt, inom områden av allmänt intresse, så att man kan gripa de unika möjligheter som superdatorer erbjuder samhället på områdena hälsa, miljö och säkerhet samt företagens konkurrenskraft, i synnerhet de små och medelstora företagen. Unionen måste erhålla superdatorer i världsklass, säkra sitt försörjningssystem och bygga ut tjänster för simulering, visualisering och prototyper samtidigt som ett högpresterande datorsystem som är förenligt med unionens värden och principer garanteras.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  Både rådet60 och Europaparlamentet61 har uttryckt sitt stöd för unionens insatser på detta område. År 2017 undertecknade också nio medlemsstater EuroHPC-förklaringen62, en överenskommelse mellan flera regeringar om att samarbeta med kommissionen för att bygga och använda HPC- och datainfrastrukturer i Europa som baseras på den senaste tekniken och är tillgängliga i hela unionen för partner från forskarvärlden, offentliga sektorn och privata sektorn.

  (17)  Både rådet60 och Europaparlamentet61 har uttryckt sitt stöd för unionens insatser på detta område. År 2017 undertecknade också nio medlemsstater EuroHPC-förklaringen62, en överenskommelse mellan flera regeringar om att samarbeta med kommissionen för att bygga och använda HPC- och datainfrastrukturer i Europa som baseras på den senaste tekniken och är tillgängliga i hela unionen för partner från forskarvärlden, offentliga sektorn och privata sektorn och att stärka EU-mervärdet.

  __________________

  __________________

  60

  60

  61

  61

  62

  62

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  För det särskilda målet avseende högpresterande datorsystem anses ett gemensamt företag vara den lämpligaste genomförandemekanismen, i synnerhet för att på unionsnivå och på nationell nivå samordna strategier och investeringar i HPC-infrastruktur och forskning och utveckling (FoU) samt föra samman offentlig och privat finansiering, och skydda unionens ekonomiska och strategiska intressen63. Kompetenscentrum för högpresterande datorsystem i medlemsstaterna kommer också att tillhandahålla högpresterande datortjänster för näringslivet, den akademiska världen och offentliga förvaltningar.

  (18)  För det särskilda målet avseende högpresterande datorsystem anses ett gemensamt företag vara den lämpligaste genomförandemekanismen, i synnerhet för att på unionsnivå och på nationell nivå samordna strategier och investeringar i HPC-infrastruktur och forskning och utveckling (FoU) samt föra samman offentlig och privat finansiering, och skydda unionens ekonomiska och strategiska intressen63. Kompetenscentrum för högpresterande datorsystem i medlemsstaterna kommer också att tillhandahålla högpresterande datortjänster för näringslivet, inbegripet små och medelstora företag och uppstartsföretag, den akademiska världen och offentliga förvaltningar som är etablerade inom unionen.

  __________________

  __________________

  63 Konsekvensanalys som åtföljer rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  63 Konsekvensanalys som åtföljer rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19)  Utveckling av kapacitet för artificiell intelligens är en viktig motor för den digitala omvandlingen av näringslivet och även av den offentliga sektorn. Allt mer autonoma robotar används i fabriker, djuphavstillämpningar, hushåll, städer och sjukhus. Kommersiella plattformar för artificiell intelligens har gått från tester till faktiska tillämpningar på miljö- och hälsoområdet; alla större fordonstillverkare håller på att utveckla självkörande bilar, och maskininlärningsteknik är central för alla viktiga webbplattformar och stordatatillämpningar.

  (19)  Utveckling av kapacitet för artificiell intelligens är en viktig motor för den digitala omvandlingen av näringslivet och även av den offentliga sektorn. Allt mer autonoma robotar används i fabriker, djuphavstillämpningar, hushåll, städer och sjukhus. Kommersiella plattformar för artificiell intelligens har gått från tester till faktiska tillämpningar på miljö- och hälsoområdet; alla större fordonstillverkare håller på att utveckla självkörande bilar, och maskininlärningsteknik är central för alla viktiga webbplattformar och stordatatillämpningar. För att skapa de bästa ramvillkoren för att främja denna nya teknik i EU måste unionen lägga till innovationsprincipen i det politiska beslutsfattandet.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Skäl 19a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19a)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin påpekar Europaparlamentet språkbarriärernas inverkan på industrin och dess digitalisering. I detta sammanhang är det av avgörande betydelse att utveckla storskalig språkteknik baserad på artificiell intelligens, såsom automatisk översättning, taligenkänning, textanalys med stordatateknik, dialogsystem och frågebesvarande system, för att bevara den språkliga mångfalden, säkerställa delaktighet och möjliggöra kommunikation mellan människa och människa och mellan människa och maskin.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Skäl 19b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19b)  Den allt snabbare utvecklingen av självlärande robotar och artificiell intelligens samt deras förmåga att på några få sekunder multiplicera kunskap och undervisningsinnehåll gör det svårt att förutse något utvecklingsskede före programmets utgång 2027. Följaktligen bör kommissionen ägna särskild uppmärksamhet åt denna snabbföränderliga digitala trend och, om tillämpligt, snabbt anpassa målen i arbetsprogrammen i enlighet därmed.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Skäl 19c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19c)  Mot bakgrund av att EU:s näringsliv allt oftare efterfrågar robottekniklösningar med artificiell intelligens och av att det är viktigt att undvika en betydande investeringslucka på detta område bör programmets mål när det gäller artificiell intelligens omfatta robotteknik som drivs av artificiell intelligens.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Skäl 19d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19d)  Produkter och tjänster som bygger på artificiell intelligens bör vara användarvänliga och automatiskt stämma överens med lagen samt ge konsumenter fler valmöjligheter och mer information, i synnerhet om produkternas och tjänsternas kvalitet.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  Tillgången till storskaliga dataset och test- och experimentanläggningar har stor betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens.

  (20)  Tillgången till storskaliga dataset och test- och experimentanläggningar för att garantera säkerheten på den inre marknaden där artificiell intelligens används, och tillgången till text- och datautvinning, har stor betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens, däribland språkteknik.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Skäl 20a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (20a)  Den 25 april 2018 åtog sig kommissionen att lägga fram ett förslag till en europeisk strategi genom att utarbeta ett utkast till riktlinjer för artificiell intelligens i samarbete med berörda parter inom AI-alliansen, en grupp experter på artificiell intelligens, för att främja AI-drivna tillämpningar och företag i Europa.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Skäl 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (21)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin64 lyfte Europaparlamentet fram betydelsen av en gemensam europeisk strategi för cybersäkerhet, och konstaterade att medvetenheten måste öka och att resiliens på cyberområdet är ett mycket viktigt ansvarsområde för företagsledare och näringslivets säkerhetsansvariga på nationell och europeisk nivå.

  (21)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin64 lyfte Europaparlamentet fram betydelsen av en gemensam europeisk strategi för cybersäkerhet, och konstaterade att medvetenheten måste öka och att resiliens på cyberområdet är ett mycket viktigt ansvarsområde för företagsledare och näringslivets säkerhetsansvariga på nationell och europeisk nivå, liksom genomförandet av inbyggd säkerhet och inbyggt integritetsskydd.

  __________________

  __________________

  64 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

  64 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22)  Cybersäkerheten är en utmaning för hela unionen som man inte kan fortsätta att hantera endast med hjälp av fragmenterade nationella initiativ. Den europeiska cybersäkerhetskapaciteten bör stärkas för att förse Europa med den kapacitet som är nödvändig för att skydda dess medborgare och företag mot cyberhot. Konsumenterna bör också skyddas när de använder uppkopplade produkter, som kan hackas och därmed undergräva deras säkerhet. Detta arbete bör göras tillsammans med medlemsstaterna och den privata sektorn genom att utveckling och säkerställande av samordning mellan projekt som stärker den europeiska cybersäkerhetskapaciteten och säkerställer ett omfattande införande av de senaste cybersäkerhetslösningarna i hela ekonomin, liksom genom sammanförande av de kompetenser som finns på området för att säkra en kritisk massa och spetskompetens.

  (22)  Cybersäkerheten är en utmaning för hela unionen som man inte kan fortsätta att hantera endast med hjälp av fragmenterade nationella initiativ. Den europeiska cybersäkerhetskapaciteten bör stärkas för att förse Europa med den kapacitet som är nödvändig för att skydda medborgare, offentliga förvaltningar och företag mot cyberhot. Konsumenterna bör också skyddas när de använder uppkopplade produkter, som kan hackas och därmed undergräva deras säkerhet. Detta arbete bör göras tillsammans med medlemsstaterna och den privata sektorn genom att utveckling och säkerställande av samordning mellan projekt som stärker den europeiska cybersäkerhetskapaciteten och säkerställer ett omfattande införande av de senaste cybersäkerhetslösningarna i hela ekonomin, liksom genom sammanförande av de kompetenser som finns på området för att säkra en kritisk massa och spetskompetens.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23)  I september 2017 lade kommissionen fram ett paket med initiativ65 för en heltäckande unionsstrategi för cybersäkerhet, i syfte att stärka den europeiska kapaciteten för att hantera cyberattacker och cyberhot samt stärka den tekniska och industriella kapaciteten på detta område.

  (23)  I september 2017 lade kommissionen fram ett paket med initiativ65 för en heltäckande unionsstrategi för cybersäkerhet, i syfte att stärka den europeiska kapaciteten för att hantera cyberattacker och cyberhot, öka cyberresiliensen samt stärka den tekniska och industriella kapaciteten på detta område.

  _________________

  _________________

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Skäl 23a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (23a)  Som princip bör cybersäkerhetslösningar inbegripa säkerhetsnormer som grundläggande designparameter i enlighet med tillgänglig senaste teknik och principerna om ”inbyggd säkerhet” och ”säkerhet som standard”.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (24)  Förtroende är en förutsättning för en fungerande digital inre marknad. Cybersäkerhetsteknik, såsom digitala identiteter, kryptografi eller intrångsdetektion, och denna tekniks tillämpning på sådana områden som finans, industri 4.0, energi, transport, hälso- och sjukvård eller e-förvaltning, är nödvändig för att skydda säkerheten och förtroendet för de aktiviteter och transaktioner online som utförs av både medborgare, offentliga förvaltningar och företag.

  (24)  Förtroende är en förutsättning för en fungerande digital inre marknad. Cybersäkerhetsteknik, såsom teknik för distribuerade liggare, digitala identiteter, kryptografi, kryptering eller intrångsdetektion, och denna tekniks tillämpning på sådana områden som finans, industri 4.0, logistik, energi, transport, turism, hälso- och sjukvård eller e-förvaltning, är nödvändig för att skydda säkerheten, transparensen och förtroendet för de aktiviteter och transaktioner online, inklusive 5G-plattformar, som utförs av både medborgare, offentliga förvaltningar och företag.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25)  I sina slutsatser av den 19 oktober 2017 betonade Europeiska rådet att unionen, för att lyckas bygga upp ett digitalt Europa, framför allt behöver arbetsmarknader och utbildnings- och fortbildningssystem som är anpassade till den digitala tidsåldern och att det behövs investeringar i digital kompetens, för att ge alla européer egenmakt och möjligheter.

  (25)  I sina slutsatser av den 19 oktober 2017 betonade Europeiska rådet att unionen, för att lyckas bygga upp ett digitalt Europa, framför allt behöver arbetsmarknader och utbildnings- och fortbildningssystem som är anpassade till den digitala tidsåldern och att det behövs investeringar i digital kompetensutveckling och bättre digitala färdigheter, för att genom en integrerad strategi ge alla européer egenmakt.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till förordning

  Skäl 26a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (26a)  Med tanke på behovet av ett helhetsperspektiv bör programmet även ta hänsyn till områdena delaktighet, kvalifikationer, utbildning och specialisering, som tillsammans med avancerad digital kompetens är avgörande för att skapa mervärde i kunskapssamhället.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till förordning

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin fastställde67 Europaparlamentet att utbildning och livslångt lärande utgör hörnstenen för den sociala sammanhållningen i ett digitalt samhälle.

  (27)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin fastställde67 Europaparlamentet att utbildning och livslångt lärande utgör hörnstenen för den sociala sammanhållningen i ett digitalt samhälle. Det efterlyste även att jämställdhetsperspektivet skulle införlivas i alla digitala initiativ och betonade att den allvarliga könsklyftan inom IKT-sektorn måste åtgärdas, eftersom detta är utslagsgivande för EU:s långsiktiga tillväxt och välstånd.

  __________________

  __________________

  67 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

  67 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till förordning

  Skäl 27a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (27a)  I sin resolution av den 28 april 2016 om jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern betonade Europaparlamentet behovet av att samla in könsuppdelade uppgifter om användningen av IKT och ta fram mål, indikatorer och riktmärken för att följa framstegen i kvinnors tillgång till IKT samt att främja exempel på bästa praxis bland företag.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Skäl 27b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (27b)  I sin resolution av den 21 december 2015 om vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden gav Europaparlamentet sitt fulla stöd till en digital entreprenörskultur för kvinnor och kvinnors integration och deltagande i informationssamhället.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  Den avancerade digitala teknik som stöds genom detta program, såsom högpresterande datorsystem, cybersäkerhet och artificiell intelligens, har nu blivit tillräckligt mogen för att lämna forskningsnivån och kan börja införas, användas och skalas upp på unionsnivå. Införandet av denna teknik förutsätter unionsåtgärder, och samma sak gäller kompetensdimensionen. Utbildningsmöjligheterna avseende avancerade digitala färdigheter behöver utökas och finnas tillgängliga i hela EU. Annars undergrävs det smidiga införandet av avancerad digital teknik och begränsas unionsekonomins allmänna konkurrenskraft. De åtgärder som stöds genom detta program kompletterar de åtgärder som stöds av ESF, Eruf och Horisont Europa.

  (28)  Den avancerade digitala teknik som stöds genom detta program, såsom högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, molnbaserade datortjänster, dataskydd och informationshantering och artificiell intelligens, har nu blivit tillräckligt mogen för att lämna forskningsnivån och kan börja införas, användas och skalas upp på unionsnivå. Införandet av denna teknik förutsätter unionsåtgärder, och samma sak gäller kompetensdimensionen. Inlärnings- och utbildningsmöjligheterna avseende avancerade digitala färdigheter behöver utökas och finnas tillgängliga i hela EU. Annars undergrävs det smidiga införandet av avancerad digital teknik och begränsas unionsekonomins allmänna konkurrenskraft. De åtgärder som stöds genom detta program kompletterar de åtgärder som stöds av ESF, Eruf, Erasmus och Horisont Europa.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (29)  Moderniseringen av offentliga förvaltningar och tjänster med hjälp av digital teknik är viktig för att minska det administrativa krånglet för näringslivet och medborgarna i allmänhet genom att göra deras myndighetskontakter snabbare, mer användarvänliga och mindre kostsamma och genom att förbättra effektiviteten och kvaliteten på tjänsterna för medborgare och företag. Eftersom ett antal tjänster av allmänt intresse nu har en europeisk dimension och bör stödet till genomförandet och användningen på unionsnivå säkerställa att medborgarna och företagen kan dra nytta av digitala tjänster av hög kvalitet i hela Europa.

  (29)  Moderniseringen av offentliga förvaltningar och tjänster med hjälp av digital teknik är viktig för att minska det administrativa krånglet för medborgarna och näringslivet genom att göra deras myndighetskontakter snabbare, mer användarvänliga och mindre kostsamma och genom att förbättra effektiviteten, transparensen och kvaliteten på tjänsterna för medborgare och företag och samtidigt förbättra effektiviteten i de offentliga utgifterna. Eftersom ett antal tjänster av allmänt intresse nu har en europeisk dimension och bör stödet till genomförandet och användningen på unionsnivå säkerställa att medborgarna och företagen kan dra nytta av flerspråkiga digitala mångspråkiga tjänster av hög kvalitet i hela Europa. Det är också viktigt att dessa tjänster är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Skäl 29a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (29a)  Digitaliseringen kan underlätta och förbättra obehindrad tillgänglighet för alla, däribland äldre, personer med nedsatt rörlighet eller funktionsnedsättning och personer i avlägsna områden eller på landsbygden.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Skäl 30

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (30)  Den digitala omvandlingen av sådana områden av allmänt intresse som hälso- och sjukvård68, mobilitet, rättsliga frågor, jord- och miljöövervakning, utbildning och kultur förutsätter en fortsättning på och utbyggnad av infrastrukturer för digitala tjänster som möjliggör ett säkert datautbyte över gränser och främjar nationell utveckling. En samordning enligt denna förordning är bästa sättet att frigöra potentialen för synergieffekter.

  (30)  Den digitala omvandlingen av sådana områden av allmänt intresse som hälso- och sjukvård68, mobilitet, rättsliga frågor, jord- och miljöövervakning, säkerhet, minskning av koldioxidutsläppen, energiinfrastruktur, teoretisk och praktisk utbildning och kultur förutsätter en fortsättning på och uppgradering och utbyggnad av infrastrukturer för digitala tjänster som möjliggör ett säkert data- och informationsutbyte över nations- och språkgränser och främjar nationell utveckling. En samordning enligt denna förordning är bästa sättet att frigöra potentialen för synergieffekter och säkerställa komplementaritet. Den digitala omvandlingen bör dock ta hänsyn till att vissa medborgare av olika anledningar inte deltar och att nätverk bör få stöd för att fortsätta informera dessa medborgare och hjälpa dem att behålla alla sina rättigheter och möjligheter att delta i alla sociala och medborgerliga skyldigheter.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Skäl 30a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (30a)  Den digitala omvandlingen i denna sektor måste dock göra det möjligt för EU:s medborgare att få åtkomst till och använda och hantera sina personuppgifter på ett säkert sätt över gränserna, oberoende av var de respektive uppgifterna befinner sig.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Skäl 30b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (30b)  Utnyttjande av och tillgång till avancerad teknik på områden av allmänt intresse, inom exempelvis utbildning, kräver också utbildning i färdigheter som är nödvändiga för att sådan teknik ska kunna användas. Målen i det särskilda mål 8 bör därför också omfatta utbildningsprogram för de personer som kommer att använda avancerad teknik.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till förordning

  Skäl 32

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (32)  Moderniseringen av de europeiska offentliga förvaltningarna är en av de viktigaste prioriteringarna för ett framgångsrikt genomförande av strategin för en digital inre marknad. Halvtidsutvärderingen av strategin visade att omvandlingen av offentliga förvaltningar behövde stärkas och att medborgarnas tillgång till lättåtkomliga, förtroendeskapande och sömlösa offentliga tjänster måste säkerställas.

  (32)  Moderniseringen av de europeiska offentliga förvaltningarna är en av de viktigaste prioriteringarna för ett framgångsrikt genomförande av strategin för en digital inre marknad. Halvtidsutvärderingen av strategin visade att omvandlingen av offentliga förvaltningar behövde stärkas och att medborgarnas tillgång till lättåtkomliga, förtroendeskapande, säkra, sömlösa och inkluderande offentliga tjänster måste säkerställas.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till förordning

  Skäl 33

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (33)  Den årliga tillväxtöversikt som kommissionen offentliggjorde 201769 visar att de europeiska offentliga förvaltningarnas kvalitet har en direkt inverkan på den ekonomiska miljön och därmed är en central faktor när det gäller att stimulera produktivitet, konkurrenskraft, ekonomiskt samarbete, tillväxt och sysselsättning. Effektiva och öppna offentliga förvaltningar och verkningsfulla rättsväsenden är i synnerhet nödvändiga för att underbygga den ekonomiska tillväxten och tillhandahålla högkvalitativa tjänster för företag och allmänhet.

  (33)  Den årliga tillväxtöversikt som kommissionen offentliggjorde 201769 visar att de europeiska offentliga förvaltningarnas kvalitet har en direkt inverkan på den ekonomiska miljön och därmed är en central faktor när det gäller att stimulera produktivitet, konkurrenskraft, ekonomiskt samarbete, hållbar tillväxt, sysselsättning och arbetstillfällen av god kvalitet. Effektiva och öppna offentliga förvaltningar och verkningsfulla rättsväsenden är i synnerhet nödvändiga för att underbygga den ekonomiska tillväxten och tillhandahålla högkvalitativa tjänster för företag och allmänhet.

  __________________

  __________________

  69 COM(2016) 725.

  69 COM(2016) 725.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till förordning

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (34)  Interoperabilitet för europeiska offentliga tjänster rör alla förvaltningsnivåer: Unionsnivå, nationellt, regionalt och lokalt. Förutom att undanröja hinder för en fungerande inre marknad främjar interoperabilitet ett framgångsrikt genomförande av politiska strategier och erbjuder en stor potential för att motverka gränsöverskridande elektroniska hinder, vilket ytterligare säkrar framväxten av nya gemensamma offentliga tjänster på unionsnivå, eller konsolideringen av utvecklingen av sådana. För att eliminera fragmenteringen av europeiska tjänster till stöd för de grundläggande friheterna och ett operativt ömsesidigt erkännande inom EU bör man främja ett sektorsövergripande och gränsöverskridande helhetsgrepp när det gäller interoperabilitet, på det sätt som är mest effektivt och bäst anpassat till slutanvändarnas behov. Detta innebär att interoperabilitet ska tolkas i vid mening och omfattar både tekniska och rättsliga nivåer och policyelement på området. Följaktligen skulle berörda aktiviteter sträcka sig längre än till den vanliga livscykeln för lösningar och omfatta alla interventionselement som stöder de ramvillkor som är nödvändiga för varaktig allmän interoperabilitet.

  (34)  Interoperabilitet för europeiska offentliga tjänster rör alla förvaltningsnivåer: Unionsnivå, nationellt, regionalt och lokalt. Förutom att undanröja hinder för en fungerande inre marknad främjar interoperabilitet gränsöverskridande samarbete, anpassning av gemensamma standarder, ett framgångsrikt genomförande av politiska strategier och erbjuder en stor potential för att motverka gränsöverskridande elektroniska och språkliga hinder och minska byråkratin, vilket ytterligare säkrar framväxten av nya gemensamma offentliga tjänster på unionsnivå, eller konsolideringen av utvecklingen av sådana, samt förhindrar onödig dubbellagring. För att eliminera fragmenteringen av europeiska tjänster till stöd för de grundläggande friheterna och ett operativt ömsesidigt erkännande inom EU bör man främja ett sektorsövergripande, teknikneutralt och gränsöverskridande helhetsgrepp när det gäller interoperabilitet, på det sätt som är mest effektivt, bäst anpassat till slutanvändarnas behov och som säkerställer en hög dataskyddsnivå. Detta innebär att interoperabilitet ska tolkas i vid mening och omfattar både tekniska och rättsliga nivåer och policyelement på området. Följaktligen skulle berörda aktiviteter sträcka sig längre än till den vanliga livscykeln för lösningar och omfatta alla interventionselement som stöder de ramvillkor som är nödvändiga för varaktig allmän interoperabilitet.

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Skäl 34a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (34a)  Den 6 oktober 2017 angav EU-ministrarna i Tallinn att en europeisk digital strategi bör bygga på samarbete och interoperabilitet, inbegripet användning av policy för öppna licenser och öppna standarder. Programmet bör därför uppmuntra lösningar med öppen källkod, för att möjliggöra återanvändning, öka förtroendet och garantera öppenheten. Det kommer att få positiva effekter på hållbarheten hos finansierade projekt.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Skäl 37

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (37)  I april 2016 antog kommissionen initiativet för digitalisering av den europeiska industrin för att ”se till att alla industrier i Europa, oavsett sektor, oavsett lokalisering och oavsett storlek kan dra nytta av alla fördelar som digital innovation erbjuder”.71

  (37)  I april 2016 antog kommissionen initiativet för digitalisering av den europeiska industrin för att ”se till att alla industrier i Europa, oavsett sektor, oavsett lokalisering och oavsett storlek kan dra nytta av alla fördelar som digital innovation erbjuder”. Detta är av särskild betydelse för små och medelstora företag i den kulturella och kreativa sektorn.

  __________________

   

  71

   

  Ändringsförslag    56

  Förslag till förordning

  Skäl 39

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (39)  För att uppnå målen bör man mobilisera hävstångspotentialen hos kompletterande teknik på nät- och datorområdet, i enlighet med meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin73, där det konstateras att ”tillgång till nätverk och molninfrastruktur i världsklass” är nödvändig för digitaliseringen av industrin.

  (39)  För att uppnå målen bör man mobilisera hävstångspotentialen hos kompletterande teknik på nät- och datorområdet, i enlighet med meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin73, där det konstateras att ”tillgång till nätverk och molninfrastruktur i världsklass” är en nödvändig beståndsdel i digitaliseringen av industrin.

  __________________

  __________________

  73 COM (2016) 180 final: Digitalisering av den europeiska industrin. Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter.

  73 COM (2016) 180 final: Digitalisering av den europeiska industrin. Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till förordning

  Skäl 40

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (40)  Från och med maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen, som föreskriver en enda uppsättning bestämmelser som är direkt tillämpliga i medlemsstaternas rättsordningar och som på så sätt kommer att garantera det fria flödet för personuppgifter mellan EU:s medlemsstater och stärka förtroendet och säkerheten för enskilda, två saker som är nödvändiga för en fungerande digital inre marknad. De åtgärder som vidtas inom detta program bör därför, när de innefattar behandling av personuppgifter, främja tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen, t.ex. på området artificiell intelligens och blockkedjeteknik,

  (40)  Förordning (EU) 2016/679, som föreskriver en enda uppsättning bestämmelser som är direkt tillämpliga i medlemsstaternas rättsordningar, garanterar på så sätt det fria flödet för personuppgifter mellan EU:s medlemsstater och stärker förtroendet och säkerheten för enskilda, två saker som är nödvändiga för en fungerande digital inre marknad. Alla åtgärder som vidtas inom detta program bör därför, när de innefattar behandling av personuppgifter, fullt överensstämma med den förordningen. De bör särskilt främja utvecklingen av digital teknik som uppfyller kraven på ”inbyggt uppgiftsskydd” som är bindande enligt den förordningen. I den mån behandlingen omfattar uppgifter från elektronisk kommunikation, ska vederbörlig hänsyn tas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG.1a De bör särskilt främja utvecklingen av digital teknik som uppfyller kraven på ”inbyggt uppgiftsskydd” som är bindande enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

   

  _________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

  Ändringsförslag    58

  Förslag till förordning

  Skäl 41

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (41)  Programmet bör genomföras helt i enlighet med den internationella ramen och EU-ramen för skydd och kontroll av efterlevnaden av immateriella rättigheter. Ett effektivt skydd av immateriella rättigheter har stor betydelse för innovation och är därmed nödvändigt för ett effektivt genomförande av detta program.

  (41)  Programmet bör genomföras helt i enlighet med den internationella ramen och EU-ramen för skydd och kontroll av efterlevnaden av immateriella rättigheter. Ett effektivt skydd av immateriella rättigheter har stor betydelse för innovation och för att bevara det europeiska mervärdet och är därmed nödvändigt för ett effektivt genomförande av detta program.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till förordning

  Skäl 42

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (42)  De organ som genomför programmet bör efterleva de bestämmelser som gäller för unionens institutioner och den nationella lagstiftning som rör hantering av information, i synnerhet känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.

  (42)  Om organ som genomför programmet hanterar känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter bör de följa relevanta bestämmelser i unionens rättsakter eller den nationella lagstiftning som rör hantering av information, beroende på vad som är tillämpligt.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till förordning

  Skäl 43

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (43)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör detta program bidra till att integrera klimatåtgärder i alla politikområden och till uppnåendet av det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen74. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

  (43)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens skyldigheter för att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör detta program bidra till att integrera klimatåtgärder i alla politikområden och hjälpa till med uppnåendet av det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen74. De berörda åtgärderna bör identifieras under programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner för att säkerställa fullständig efterlevnad av dessa skyldigheter.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Skäl 44

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (44)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att anta arbetsprogram så att programmålen uppnås i enlighet med unionens och medlemsstaternas prioriteringar, samtidigt som konsekvens, transparens och kontinuitet säkerställs för unionens och medlemsstaternas gemensamma åtgärder. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 4 i förordning (EU) nr 182/ 201175 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

  utgår

  __________________

   

  75 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

   

  Ändringsförslag    62

  Förslag till förordning

  Skäl 45

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (45)  Arbetsprogrammen bör i princip antas som fleråriga arbetsprogram, vanligtvis vartannat år, eller, om det är motiverat mot bakgrund av de behov som genomförandet av programmet avser, som årliga arbetsprogram. Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av de särskilda målen för åtgärderna och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

  (45)  Arbetsprogram bör antas så att programmålen uppnås i enlighet med unionens och medlemsstaternas prioriteringar, samtidigt som konsekvens, transparens och kontinuitet säkerställs vad gäller unionens och medlemsstaternas gemensamma åtgärder. Arbetsprogrammen bör i princip antas vartannat år, eller, om det är motiverat mot bakgrund av de behov som genomförandet av programmet avser, årsbasis. Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av de särskilda målen för åtgärderna och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Skäl 46

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (46)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilaga II för att se över och/eller komplettera indikatorerna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som förbereder delegerade akter.

  (46)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II för att se över och/eller komplettera indikatorerna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som förbereder delegerade akter.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till förordning

  Skäl 46a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (46a)  För att säkerställa, upprätthålla och utveckla långsiktig finansiering för programmet för ett digitalt Europa behövs tydliga gemensamma EU-bestämmelser som är framtidsinriktade och konkurrensbefrämjande, för att driva på investeringar och innovation och bevara överkomliga priser.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till förordning

  Skäl 47

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (47)  Denna förordning är i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet de som avses i artiklarna [8], [11], [16], [21], [35], [38] och [47] vad gäller skydd av personuppgifter, yttrandefrihet och informationsfrihet, näringsfrihet, förbud mot diskriminering, hälso- och sjukvård, konsumentskydd och rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol. Medlemsstaternas domstolar bör tillämpa denna förordning på ett sätt som är förenligt med dessa rättigheter och principer.

  (47)  Åtgärder som faller inom programmets tillämpningsområde bör vara i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och iaktta de principer som i synnerhet erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet de som avses i artiklarna [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] och [47] vad gäller skydd av personuppgifter, yttrandefrihet och informationsfrihet, näringsfrihet, förbud mot diskriminering, språklig mångfald och rätten att kommunicera på vilket som helst av EU-språken, hälso- och sjukvård, konsumentskydd och rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol. Sådana åtgärder bör stämma överens med alla rättsliga skyldigheter, även enligt internationell rätt, och med alla relevanta beslut från kommissionen samt med etiska principer, vilka inkluderar att undvika att bryta mot forskningsintegriteten.

  Ändringsförslag    66

  Förslag till förordning

  Skäl 47a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (47a)  I april 2018 åtog sig kommissionen1a att inrätta en ram för intressenter och experter i syfte att utarbeta utkast till AI-riktlinjer i samarbete med Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik. Kommissionen kommer att stödja konsumentorganisationer och datatillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå i arbetet för att skapa en förståelse för AI-drivna applikationer, med bidrag från den rådgivande europeiska konsumentgruppen och från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

   

  __________________

   

  1a Meddelande av den 25 april 2018 om artificiell intelligens för Europa, COM(2018)0237, tillgängligt på: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_SV.pdf.

  Ändringsförslag    67

  Förslag till förordning

  Skäl 48

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (48)  Tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får delta i unionens program inom ramen för det samarbete som inrättas genom EES-avtalet, som föreskriver programmens genomförande genom ett beslut enligt det avtalet. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och det tillträde som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva alla sina befogenheter.

  utgår

  Ändringsförslag    68

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Genom denna förordning inrättas programmet för ett digitalt Europa (nedan kallat programmet).

  Genom denna förordning inrättas programmet för ett digitalt Europa (nedan kallat programmet) som ska genomföras under perioden den 1 januari 2021–31 december 2027.

  Ändringsförslag    69

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – stycke 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  digital innovationsknutpunkt: rättslig enhet som utses eller väljs ut genom ett öppet och konkurrensbaserat förfarande för att fullgöra uppgifterna inom ramen för programmet, i synnerhet ge tillgång till teknisk expertis och experimentanläggningar, såsom utrustning och programvaruverktyg för att främja företagens digitala omvandling.

  (e)  europeisk digital innovationsknutpunkt: befintlig eller ny rättslig enhet eller ett konsortium av rättsliga enheter som utses eller väljs ut genom ett öppet, transparent och konkurrensbaserat förfarande för att fullgöra uppgifterna inom ramen för programmet, i synnerhet ge tillgång till teknisk expertis och experimentanläggningar som är öppna för små och medelstora företag, expanderande företag och offentliga förvaltningar i hela EU, såsom utrustning och programvaruverktyg för att främja företagens digitala omvandling och underlätta tillgången till finansiering. Europeiska digitala innovationsknutpunkter ska vara öppna för företag i alla former och storlekar, särskilt för små och medelstora företag, expanderande företag och offentliga förvaltningar i hela unionen.

   

  Europeiska digitala innovationsknutpunkter ska fungera som en enda kontaktpunkt där företag – särskilt små och medelstora företag, expanderande företag och midcap-företag – kan få hjälp att förbättra sin verksamhet och sina tillverkningsprocesser, produkter och tjänster med användning av digital teknik som kan resultera i mervärde. Knutpunkterna kommer därför att bilda ett decentraliserat nätverk runtom i unionen som erbjuder företag stöd för att säkerställa att deras anställdas färdigheter överensstämmer med de sakkunskaper som krävs för att hantera den tillgängliga digitala tekniken. Knutpunkterna ska också ha samordning med utbildningsaktörer i syfte att stödja utbildning för studenter och arbetsplatsanknuten utbildning för arbetstagare.

  Ändringsförslag    70

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  mediekompetens: de analytiska färdigheter som är nödvändiga för att få en förståelse för hela den digitala världen.

  Ändringsförslag    71

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – stycke 1 – led fb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fb)  europeiskt partnerskap: ett initiativ där unionen tillsammans med privata och/eller offentliga partner (t.ex. industrin, forskningsorganisationer, organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning på lokal, regional, nationell eller internationell nivå eller organisationer i civilsamhället såsom stiftelser eller organisationer för små och medelstora företag) åtar sig att gemensamt stödja utveckling och genomförande av digital innovation och insatser för att öka upptaget av teknik, inbegripet sådana som har att göra med marknaden, lagstiftning och policy.

  Ändringsförslag    72

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – stycke 1 – led fc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fc)  små och medelstora företag: små och medelstora företag enligt definitionen i artikel 2 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – stycke 1 – led fd (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fd)  konsortium: en samarbetande grupp av företag som bildats i syfte att genomföra en åtgärd inom ramen för detta program.

  Ändringsförslag    74

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmet har följande allmänna mål: att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Programmet kommer att

  1.  Programmet har följande allmänna mål: att stödja och påskynda den digitala omvandlingen av ekonomi, näringsliv och samhälle i Europa och att se till att europeiska medborgare, offentliga tjänster och företag kan dra nytta av fördelarna samt att stärka unionens strategiska oberoende och sammanhållning och samtidigt säkerställa konkurrenskraft och minska den digitala klyftan. Programmet ska

  Ändringsförslag    75

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  bredda spridningen och genomslaget inom områden av allmänt intresse och hos den privata sektorn.

  (b)  bredda spridningen och genomslaget inom den privata sektorn och inom områden av allmänt intresse, genom att stödja den digitala omvandlingen och säkerställa tillgång till digital teknik.

  Ändringsförslag    76

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Inrätta och på unionsnivå samordna och driva en integrerad superdator- och datainfrastruktur i exaskala77 i unionen, vilken ska vara av världsklass och vara tillgänglig på icke-kommersiell grund för offentliga och privata användare och för offentligt finansierade forskningssyften.

  (a)  Inrätta och på unionsnivå samordna och driva en interoperabel superdator- och datainfrastruktur i exaskala77 i unionen, vilken ska vara av världsklass och vara tillgänglig för offentliga och privata användare och för offentligt och privat finansierade forskningssyften.

  __________________

  __________________

  77 Triljontals flyttalsoperationer per sekund.

  77 Triljontals flyttalsoperationer per sekund.

  Ändringsförslag    77

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Införa användarfärdig/operativ teknik som tagits fram genom forskning och innovation för att bygga upp ett integrerat ekosystem av högpresterande datorsystem i unionen, som omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan, inklusive hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, sammankoppling och digitala färdigheter.

  (b)  Införa användarfärdig/operativ teknik som tagits fram genom forskning och innovation för att bygga upp ett integrerat ekosystem av högpresterande datorsystem i unionen, som omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan, inklusive hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, sammankoppling och digitala färdigheter, vilket säkerställer en hög nivå av säkerhet och uppgiftsskydd.

  Ändringsförslag    78

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – stycke 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Inrätta och driva en infrastruktur i post-exaskala78, inklusive integrering med kvantdatorteknik och utveckling av nya forskningsinfrastrukturer för datorvetenskap.

  (c)  Inrätta och driva en infrastruktur i post-exaskala78, inklusive integrering med kvantdatorteknik och utveckling av nya forskningsinfrastrukturer. Uppmuntra utvecklingen inom unionen av den maskinvara och programvara som behövs för sådan inrättning, för datorvetenskap.

  __________________

  __________________

  78 Tusen gånger snabbare än exaskala.

  78 Tusen gånger snabbare än exaskala.

  Ändringsförslag    79

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Åtgärderna inom särskilt mål 1 ska främst genomföras genom det gemensamma företag som kommissionen föreslagit och som ministerrådet uttryckte sitt stöd för den 25 juni 2018 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning …1a.

   

  __________________

   

  1a Förordningen om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem. 10594/18. Bryssel den 18 september 2018 (Orig. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/en/pdf

  Ändringsförslag    80

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Bygga upp och stärka kärnkapaciteten för artificiell intelligens i unionen, inklusive dataresurser och algoritmbibliotek i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

  (a)  Bygga upp och stärka kärnkapaciteten för artificiell intelligens i unionen, inklusive dataresurser och algoritmbibliotek. I enlighet med dataskyddslagstiftningen ska AI-baserade lösningar och resurser som görs tillgängliga respektera principen om utformning för integritet och säkerhet. Det ska säkerställas att människor förblir i centrum för utvecklingen och inrättandet av artificiell intelligens.

  Ändringsförslag    81

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Göra denna kapacitet tillgänglig för alla företag och offentliga förvaltningar.

  (b)  Göra denna kapacitet tillgänglig för företag, i synnerhet små och medelstora företag och nystartade företag, och offentliga förvaltningar inklusive ideella organisationer, forskningsinstitut och universitet.

  Ändringsförslag    82

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 1 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Utveckla och förstärka industriella tillämpnings- och produktionssystem, genom att underlätta integration av teknik i värdekedjor, utveckla innovativa affärsmodeller och förkorta tiden från innovation till industrialisering, och främja spridningen av AI-baserade lösningar på områden av offentligt intresse och i samhället.

  Ändringsförslag    83

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Åtgärderna inom det särskilda målet artificiell intelligens ska genomföras uteslutande genom direkt förvaltning av kommissionen eller ett befintligt genomförandeorgan på grundval av en kostnads-nyttoanalys.

  Ändringsförslag    84

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 1b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Åtgärder som genomförs inom särskilt mål 2 ska följa etiska principer och relevanta lagar på såväl nationell som internationell nivå och unionsnivå, inbegripet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och protokollet till den. Med hänsyn till rekommendationerna från högnivåexpertgruppen om artificiell intelligens ska kommissionen specificera villkoren som rör etiska frågor i arbetsprogrammen under särskilt mål 2. Ansökningsomgångarna eller bidragsavtalen ska innehålla relevanta villkor så som de fastställs i arbetsprogram. En etisk översyn av varje projekt ska utföras under utvärderingen av varje åtgärd, och åtgärder som inte är etiskt godtagbara eller inte uppfyller avtalsvillkoren ska inte vara berättigade till finansiering.

  Ändringsförslag    85

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillsammans med medlemsstaterna stödja upphandlingen av avancerade utrustningar, verktyg och datainfrastrukturer för cybersäkerhet, i full enlighet med dataskyddslagstiftningen.

  (a)  Tillsammans med medlemsstaterna stödja upphandlingen av avancerade utrustningar, verktyg och datainfrastrukturer för cybersäkerhet för att uppnå en gemensam hög cybersäkerhet på EU-nivå, i full enlighet med dataskyddslagstiftningen och de grundläggande rättigheterna, och samtidigt säkerställa EU:s strategiska oberoende.

  Ändringsförslag    86

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stödja bästa användning av europeiska kunskaper, kapaciteter och färdigheter på cybersäkerhetsområdet.

  (b)  Stödja bästa användning och höjning av europeiska kunskaper, kapaciteter och färdigheter på cybersäkerhetsområdet, och dela och integrera bästa praxis.

  Ändringsförslag    87

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – stycke 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Säkerställa ett brett införande av de senaste cybersäkerhetslösningarna i hela ekonomin.

  (c)  Säkerställa ett brett införande av de senaste cybersäkerhetslösningarna i hela ekonomin, med särskild uppmärksamhet på offentliga tjänster och nödvändiga ekonomiska aktörer som små och medelstora företag.

  Ändringsförslag    88

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – stycke 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Stärka kapaciteten i medlemsstaterna och den privata sektorn för att hjälpa dem uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen79.

  (d)  Stärka kapaciteten i medlemsstaterna och den privata sektorn för att hjälpa dem uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen79, inklusive genom åtgärder för att utveckla en cybersäkerhetskultur inom organisationerna.

  __________________

  __________________

  79 EUT L 194, 19.7.2016, s. 1.

  79 EUT L 194, 19.7.2016, s. 1.

  Ändringsförslag    89

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – stycke 1 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Öka motståndskraften mot cyberattacker, öka riskmedvetenheten och kunskaperna om grundläggande säkerhetsprocesser bland användare, särskilt offentliga tjänster, små och medelstora företag och uppstartsföretag för att säkerställa att företag har en grundläggande säkerhetsnivå, såsom totalsträckskryptering av data och kommunikations- och programvaruuppdateringar samt främja användningen av inbyggd säkerhet och standardmässig kunskap om grundläggande säkerhetsprocesser samt it-hygien.

  Ändringsförslag    90

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Åtgärderna inom särskilt mål 3, cybersäkerhet och förtroende, ska genomföras främst genom det europeiska forsknings- och kompetenscentrumet för cybersäkerhet och kompetensnätverket för cybersäkerhet, i enlighet med [Europaparlamentets och rådets förordning .....1a].

   

  __________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets förordning ..... om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum.

  Ändringsförslag    91

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter, ska stödja utvecklingen av avancerade digitala färdigheter inom områden som omfattas av detta program och därigenom bidra till att öka Europas kompetensreserv, främja ökad professionalism, i synnerhet när det gäller högpresterande datorsystem, analys av stordata, cybersäkerhet, teknik för distribuerade liggare, robotteknik och artificiell intelligens. Finansieringen ska fylla följande operativa syften:

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter, ska stödja utvecklingen av avancerade digitala färdigheter inom områden som omfattas av detta program och därigenom bidra till att öka unionens kompetensreserv, minska den digitala klyftan, främja ökad professionalism på ett jämställt sätt, i synnerhet när det gäller högpresterande datorsystem, analys av stordata, cybersäkerhet, teknik för distribuerade liggare, robotteknik, artificiell intelligens, molnbaserade datortjänster, kommunikationssystem och dataskyddskompetens. För att stimulera och förbättra arbetsmarknaden och specialiseringen på digital teknik och digitala tillämpningar ska finansieringen uppfylla följande operativa syften:

  Ändringsförslag    92

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av långsiktiga utbildningar och kurser för studenter, it-personal och arbetskraften i allmänhet.

  (a)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av långsiktiga högkvalitativa utbildningskurser, däribland blandat lärande, för studenter, lärare, personer i utbildningsbranschen, it-personal, forskare och arbetskraften i allmänhet inklusive offentliganställda, i samarbete med skolor, universitet och forskningscentrum.

  Ändringsförslag    93

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av kortare utbildningar och kurser för företagare, företagsledare från småföretag och arbetskraften i allmänhet.

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av högkvalitativa kortare utbildningar och kurser, däribland blandat lärande, för företagare, företagsledare från småföretag och nystartade företag och arbetskraften i allmänhet, inklusive offentliganställda och egenföretagare.

  Ändringsförslag    94

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Stödja arbetsplatsanknuten utbildning och praktikplatser för studenter, unga företagare och högskoleutbildade.

  (c)  Stödja högkvalitativ arbetsplatsanknuten utbildning, däribland blandat lärande, och praktikplatser för studenter, unga företagare och högskoleutbildade.

  Ändringsförslag    95

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Åtgärderna inom särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter, ska huvudsakligen genomföras genom direkt förvaltning av Europeiska kommissionen. De europeiska digitala innovationsknutpunkterna kan fungera som förmedlare av utbildningsmöjligheter, som ger råd till företag och har förbindelser med lämpliga kompetenscentrum för att säkerställa bredast möjliga geografiska täckning i unionen.

  Ändringsförslag    96

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 5, införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet, ska fylla följande operativa syften:

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 5, införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet, ska fylla följande operativa syften som därmed kompletterar åtgärderna för digital infrastruktur och samtidigt minskar den digitala klyftan:

  Ändringsförslag    97

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Säkerställa att den offentliga sektorn och områden av allmänt intresse, såsom vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, transport, energi, miljö och kulturella och kreativa sektorer, kan införa och få tillgång till den senaste digitala tekniken, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

  (a)  Säkerställa att den offentliga sektorn och områden av allmänt intresse, såsom vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, transport och kommunikation, energi, miljö och kulturella och kreativa sektorer, samt företag etablerade i unionen på ett effektivt sätt kan införa och genom utbildning få de färdigheter som krävs för att använda och få tillgång till den senaste digitala tekniken, i synnerhet högpresterande datorsystem, språkteknik, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

  Ändringsförslag    98

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Inrätta, driva och underhålla transeuropeiska interoperabla infrastrukturer för digitala tjänster (inklusive tillhörande tjänster) som ett komplement till nationella och regionala åtgärder.

  (b)  Inrätta, driva och underhålla transeuropeiska interoperabla infrastrukturer för digitala tjänster (inklusive tillhörande tjänster) med den senaste tekniken i hela unionen som ett komplement till nationella och regionala åtgärder.

  Ändringsförslag    99

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Främja utveckling, uppdatering och användning av lösningar och ramar hos europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare, inklusive vidareutnyttjande av interoperabilitetslösningar och interoperabilitetsramar.

  (c)  Främja utveckling, uppdatering och användning av lösningar och ramar hos europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare, inklusive öppen källkod och vidareutnyttjande av interoperabilitetslösningar och interoperabilitetsramar.

  Ändringsförslag    100

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Erbjuda offentliga förvaltningar tillgång till testning och pilotprojekt avseende digital teknik, inklusive gränsöverskridande användning av sådan.

  (d)  Erbjuda offentliga förvaltningar tillgång till testning, pilotprojekt och expansion avseende digital teknik, inklusive gränsöverskridande användning av sådan.

  Ändringsförslag    101

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Främja genomslag för avancerad digital teknik och näraliggande teknik, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och framtida och ny teknik, hos unionens näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag.

  (e)  Främja genomslag för avancerad digital teknik och näraliggande teknik, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, teknik för distribuerade liggare, cybersäkerhet, dataskydd, molnbaserade datortjänster och informationshantering och framtida och ny teknik, hos unionens näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag och nystartade företag.

  Ändringsförslag    102

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  Stödja utformning, testning, genomförande och användning av interoperabla digitala lösningar för offentliga tjänster på EU-nivå, som levereras genom en databaserad återanvändbar plattform för lösningar, för att främja innovation och fastställa gemensamma ramar för att frigöra hela potentialen i de offentliga förvaltningarnas tjänster för europeiska medborgare och företag.

  (f)  Stödja utformning, underhåll, testning, genomförande och användning av interoperabla digitala lösningar för offentliga tjänster på EU-nivå, som levereras genom en databaserad återanvändbar plattform för lösningar, för att främja innovation och fastställa gemensamma ramar för att frigöra hela potentialen i de offentliga förvaltningarnas tjänster för europeiska medborgare och företag.

  Ändringsförslag    103

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  Säkerställa en kontinuerlig kapacitet på unionsnivå för att iaktta, analysera och anpassa sig till föränderliga digitala trender, samt dela och integrera bästa praxis.

  (g)  Säkerställa en kontinuerlig kapacitet på unionsnivå för banbrytande digital utveckling, utöver att iaktta, analysera och anpassa sig till föränderliga digitala trender, samt dela och integrera bästa praxis och underlätta korsbefruktning mellan de olika nationella initiativen, vilket leder till utveckling av det digitala samhället tack vare ett permanent samarbete mellan alla aktörer som är involverade på EU-nivå.

  Ändringsförslag    104

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  Stödja samarbete för att skapa ett europeiskt ekosystem av tillförlitliga infrastrukturer med användning av distribuerade liggare och tillämpningar, inklusive stöd till interoperabilitet och standardisering och främjande av införandet av gränsöverskridande tillämpningar i EU.

  (h)  Stödja samarbete för att skapa ett europeiskt ekosystem av tillförlitliga infrastrukturer med användning av bland annat distribuerade liggare och tillämpningar, inklusive stöd till interoperabilitet och standardisering och främjande av införandet av gränsöverskridande tillämpningar i EU baserade på inbyggd säkerhet och inbyggt integritetsskydd, som garanterar dataskydd och kundsäkerhet.

  Ändringsförslag    105

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Åtgärderna inom särskilt mål 5, införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet, ska huvudsakligen genomföras genom direkt förvaltning av Europeiska kommissionen. De europeiska digitala innovationsknutpunkterna och kompetenscentrumen kan fungera som förmedlare.

  Ändringsförslag    106

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 9 194 000 000 EUR i löpande priser.

  1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 8 192 391 000 EUR i 2018 års priser (9 194 000 000 EUR i löpande priser).

  Ändringsförslag    107

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Upp till 2 698 240 000 EUR för särskilt mål 1, högpresterande datorsystem.

  (a)  Upp till 2 404 289 438 EUR i 2018 års priser (2 698 240 000 EUR i löpande priser) för särskilt mål 1, högpresterande datorsystem.

  Ändringsförslag    108

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Upp till 2 498 369 000 EUR för särskilt mål 2, artificiell intelligens.

  (b)  Upp till 2 226 192 703 EUR i 2018 års priser (2 498 369 000 EUR i löpande priser) för särskilt mål 2, artificiell intelligens.

  Ändringsförslag    109

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Upp till 1 998 696 000 EUR för särskilt mål 3, cybersäkerhet och förtroende.

  (c)  Upp till 1 780 954 875 EUR i 2018 års priser (1 998 696 000 EUR i löpande priser) för särskilt mål 3, cybersäkerhet och förtroende.

  Ändringsförslag    110

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Upp till 699 543 000 EUR för särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter.

  (d)  Upp till 623 333 672 EUR i 2018 års priser (699 543 000 EUR i löpande priser) för särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter.

  Ändringsförslag    111

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Upp till 1 299 152 000 EUR för särskilt mål 5, införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet.

  (e)  Upp till 1 157 620 312 EUR i 2018 års priser (1 299 152 000 EUR i löpande priser) för särskilt mål 5, införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet.

  Ändringsförslag    112

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Medel som tilldelas medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras begäran överföras till programmet. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen eller indirekt i enlighet med led c i den artikeln. Om möjligt ska dessa resurser användas till förmån för den berörda medlemsstaten.

  5.  Medel som tilldelas medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras begäran överföras till programmet. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen eller indirekt i enlighet med led c i den artikeln. Om möjligt ska dessa resurser i största möjliga utsträckning användas till förmån för den berörda medlemsstaten.

  Ändringsförslag    113

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – stycke 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Programmet ska vara öppet för följande:

  utgår

  Ändringsförslag    114

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – stycke 1 – led 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Medlemmar av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i enlighet med villkoren i EES-avtalet.

  1.  Programmet ska vara öppet för medlemmar av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i enlighet med villkoren i EES-avtalet.

  Ändringsförslag    115

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – stycke 1 – led 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater i enlighet med de allmänna principer och villkor som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i enlighet med ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som finns i avtal mellan unionen och dessa länder.

  2.  Fullständig eller delvis associering till programmet för tredjeländer som inte omnämns i punkt 1 ska baseras på bedömning av de särskilda målen från fall till fall, i enlighet med de villkor som finns i ett särskilt avtal som omfattar tredjelandets deltagande i något unionsprogram, förutsatt att dessa särskilda avtal fullständigt respekterar följande kriterier:

   

    Tredjelandets deltagande ligger i unionens intresse.

   

    Deltagandet bidrar till att nå de mål som fastställs i artikel 3.

   

    Deltagandet ger inte anledning till några säkerhetsbekymmer och respekterar fullständigt de relevanta säkerhetskrav som fastställs i artikel 12.

   

    Avtalet säkerställer en rättvis balans vad gäller bidrag från och förmåner till det tredjeland som deltar i unionsprogrammen.

   

    Avtalet föreskriver villkor för deltagande i programmen, inbegripet beräkning av ekonomiska bidrag till de enskilda programmen och deras administrativa kostnader; dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel [21.5] i [den nya budgetförordningen].

   

    Avtalet ger inte tredjelandet beslutsbefogenhet över programmet.

   

    Avtalet garanterar unionens rätt att säkerställa sund ekonomisk förvaltning och skydda sina ekonomiska intressen.

  Ändringsförslag    116

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – stycke 1 – led 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  När arbetsprogrammen görs i ordning ska Europeiska kommissionen eller andra relevanta genomförandeorgan bedöma från fall till fall om de villkor som fastställs i avtalet som avses i punkt 2 är uppfyllda för de åtgärder som ingår i arbetsprogrammen.

  Ändringsförslag    117

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – stycke 1 – led 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de allmänna principer och villkor och bestämmelser som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i enlighet med ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som fastställs i avtal mellan unionen och dessa länder.

  utgår

  Ändringsförslag    118

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – stycke 1 – led 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Tredjeländer, i enlighet med de villkor som fastställs i särskilda avtal som omfattar tredjeländernas deltagande i unionens program, under förutsättning att avtalet

  utgår

    säkerställer en rättvis balans vad gäller bidrag från och förmåner till det tredjeland som deltar i unionsprogrammen,

   

    fastställer villkoren för deltagande i programmen, inklusive beräkningen av finansiella bidrag till enskilda program och deras administrativa kostnader; dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel [21.5] i [den nya budgetförordningen],

   

    inte ger tredjelandet beslutsbefogenhet över programmet, och

   

    garanterar unionens rätt att säkerställa sund ekonomisk förvaltning och skydda sina ekonomiska intressen.

   

  Ändringsförslag    119

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Samarbete med tredjeländer och organisationer enligt punkt 1 under särskilt mål 3, cybersäkerhet och förtroende, ska omfattas av artikel [12].

  2.  Samarbete med tredjeländer och organisationer enligt punkt 1 under särskilt mål 1, högpresterande datorsystem, 2, artificiell intelligens och 3, cybersäkerhet och förtroende, ska omfattas av artikel [12].

  Ändringsförslag    120

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Arbetsprogrammet får också föreskriva att rättsliga enheter som är etablerade i associerade länder, och rättsliga enheter som är etablerade i EU men kontrolleras från tredjeländer, inte har rätt att delta i en del eller samtliga åtgärder inom ramen för särskilt mål 3 av säkerhetsskäl. I sådana fall ska ansökningsomgångarna och anbudsinfordringarna begränsas till enheter som är etablerade eller bedöms vara etablerade i medlemsstater och som kontrolleras av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater.

  5.  Arbetsprogrammet får också föreskriva att rättsliga enheter som är etablerade i associerade länder, och rättsliga enheter som är etablerade i EU men kontrolleras från tredjeländer, inte har rätt att delta i en del eller samtliga åtgärder inom ramen för särskilt mål 1, 2 och 3 av strategiska skäl och av säkerhetsskäl. I sådana fall ska ansökningsomgångarna och anbudsinfordringarna begränsas till enheter som är etablerade eller bedöms vara etablerade i medlemsstater och som kontrolleras av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater.

  Ändringsförslag    121

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Åtgärder som inkluderar överföring av teknik till länder utanför unionen ska inte tillåtas. För att säkerställa långsiktiga strategiska säkerhetsmål ska en bedömning utföras gällande deltagande av enheter som har sitt huvudkontor utanför EU.

  Ändringsförslag    122

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 5b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5b.  Där så är lämpligt kan kommissionen eller finansieringsorganet utföra säkerhetskontroller, och åtgärder som inte uppfyller säkerhetsreglerna kan när som helst uteslutas eller avslutas.

  Ändringsförslag    123

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmet är avsett att genomföras på ett sätt som främjar synergier, såsom beskrivs vidare i bilaga III, med andra program för unionsfinansiering, i synnerhet genom arrangemang för kompletterande finansiering från EU-program där mål och förvaltningsformer så tillåter; antingen i följd, omväxlande, eller genom en kombination av medel inklusive gemensam finansiering av åtgärder.

  1.  Programmet är avsett att genomföras på ett sätt som främjar synergier, såsom beskrivs vidare i bilaga III, med andra program för unionsfinansiering, i synnerhet genom arrangemang för kompletterande finansiering från EU-program där mål och förvaltningsformer så tillåter; antingen i följd, omväxlande, eller genom en kombination av medel inklusive gemensam finansiering av åtgärder. Kommissionen ska säkerställa att när programmet kompletteras och förstärks med andra EU-finansieringsprogram, särskilt Esif, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Horisont Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF-2), InvestEU, Erasmus och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), ska uppnåendet av de särskilda målen 1 till 5 inte hindras.

   

  Kommissionen ska undersöka möjligheterna att förbättra den övergripande effektiviteten för de program som erbjuder resurser på digitaliseringsområdet.

  Ändringsförslag    124

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Ändamålsenliga mekanismer ska upprättas för samordningen mellan berörda myndigheter och ändamålsenliga övervakningsverktyg ska inrättas för att systematiskt säkerställa synergier mellan programmet och andra relevanta EU-finansieringsinstrument. Arrangemangen ska bidra till att motverka överlappning och maximera effekterna av utgifterna.

  2.  Ändamålsenliga mekanismer ska upprättas för samordningen mellan berörda myndigheter och mellan myndigheterna och kommissionen, och ändamålsenliga övervakningsverktyg ska inrättas för att systematiskt säkerställa synergier mellan programmet och andra relevanta EU-finansieringsinstrument. Arrangemangen ska bidra till att motverka överlappning och maximera effekterna av utgifterna.

  Ändringsförslag    125

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, i synnerhet upphandling men även bidrag och priser. Det får också tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom ramen för blandfinansieringsinsatser.

  2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, i synnerhet upphandling av kommissionen eller finansieringsorganet, av bidragsmottagare individuellt eller gemensamt, men även i form av bidrag och priser. Inom ramen för upphandlingarna får flera kontrakt beviljas genom samma förfarande och det får föreskrivas villkor för den plats där den upphandlade verksamheten sker i enlighet med tillämpliga internationella avtal om offentlig upphandling. Programmet får också tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom ramen för blandfinansieringsinsatser.

  Motivering

  Syftet med ändringen är att göra det möjligt att tillämpa effektivast möjliga upphandling genom att förtydliga bestämmelsen om hur kommissionens och unionens finansieringsorgan själva kan medverka i egenskap av upphandlare i offentliga upphandlingar som finansieras genom programmet. En upphandling kan också bevilja kontrakt till flera försäljare eller flera leverantörer, vilket ger bättre valuta för pengarna och kontinuitet i försörjningen och i tillhandahållandet av tjänster, särskilt för digital teknik.

  Ändringsförslag    126

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Delar av programmet får genomföras genom europeiska partnerskap. Detta får i synnerhet innefatta bidrag till befintliga eller nya offentlig-privata partnerskap i form av gemensamma företag inrättade i enlighet med artikel 187 i EUF-fördraget. På dessa bidrag ska bestämmelserna om europeiska partnerskap enligt [förordningen om Horisont Europa, hänvisning ska införas] tillämpas.

  Delar av programmet får genomföras genom europeiska partnerskap som överenskommits inom ramen för den strategiska programplaneringsprocessen mellan kommissionen och medlemsstaterna. Detta får i synnerhet innefatta bidrag till befintliga eller nya offentlig-privata partnerskap i form av gemensamma företag inrättade i enlighet med artikel 187 i EUF-fördraget. På dessa bidrag ska bestämmelserna om europeiska partnerskap enligt [förordningen om Horisont Europa, hänvisning ska införas] tillämpas.

  Ändringsförslag    127

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Europeiska partnerskap ska

   

  (a) inrättas när de på ett mer effektivt sätt än unionen ensam kan uppnå målen med programmet för ett digitalt Europa,

   

  (b) efterleva principerna om europeiskt mervärde, insyn, öppenhet, resultat, hävstångseffekter, långsiktigt finansiellt engagemang från alla berörda parter, flexibilitet, samstämmighet och komplementaritet med unionens initiativ och lokala, regionala, nationella och internationella initiativ,

   

  (c) vara tidsbegränsade och omfatta villkor för utfasning av programfinansieringen.

  Ändringsförslag    128

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – stycke 1b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Bestämmelser och kriterier för deras urval, genomförande, övervakning, utvärdering och utfasning fastställs i (hänvisning ska läggas till).

  Ändringsförslag    129

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Digitala innovationsknutpunkter

  Europeiska digitala innovationsknutpunkter

  Ändringsförslag    130

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Under det första året av genomförandet av programmet ska ett inledande nätverk av digitala innovationsknutpunkter inrättas.

  1.  Under det första året av genomförandet av programmet ska ett inledande nätverk av europeiska digitala innovationsknutpunkter inrättas på befintlig infrastruktur, med minst en europeisk digital innovationsknutpunkt per medlemsstat.

  Ändringsförslag    131

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  För inrättandet av det nätverk som anges i punkt 1 ska varje medlemsstat utse kandidatenheter genom ett öppet och konkurrensbaserat förfarande, baserat på följande kriterier:

  2.  För inrättandet av det nätverk som anges i punkt 1 ska varje medlemsstat utse kandidatenheter genom ett öppet, transparent, inkluderande och konkurrensbaserat förfarande, baserat på följande kriterier:

  Ändringsförslag    132

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Lämpliga kompetenser för de digitala innovationsknutpunkternas funktioner.

  (a)  Lämpliga kompetenser för de europeiska digitala innovationsknutpunkternas funktioner,

  Ändringsförslag    133

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Lämplig ledningskapacitet, personal och infrastruktur.

  (b)  Lämplig ledningskapacitet, personal och infrastruktur och kompetens.

  Ändringsförslag    134

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Exempel på samarbete med den privata sektorn för att säkerställa att insatserna inom ramen för de särskilda målen 1 till 5 är av relevans för marknaden.

  Ändringsförslag    135

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2 – led db (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (db)  Förbindelser med befintliga IKT-knutpunkter som inrättats inom ramen för Horisont 2020, InvestEU Hub och Enterprise Europe Network.

  Ändringsförslag    136

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  De detaljerade villkoren för att utses till en europeisk digital innovationspunkt, och uppgifterna som ska utföras, ska harmoniseras och offentliggöras i god tid så att åtgärderna kan förberedas och genomföras på rätt sätt.

  Ändringsförslag    137

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Kommissionen ska anta ett beslut om urvalet av enheter som ska utgöra det inledande nätverket. Dessa enheter ska väljas av kommissionen bland kandidatenheter som utses av medlemsstaterna baserat på de kriterier som avses i punkt 2 och dessutom följande kriterier:

  3.  Kommissionen ska anta ett beslut om urvalet av enheter som ska utgöra det inledande nätverket. Dessa enheter ska väljas och identifieras tydligt av kommissionen bland kandidatenheter som utses av medlemsstaterna baserat på de kriterier som avses i punkt 2 och dessutom följande kriterier:

  Ändringsförslag    138

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 3 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Behovet av att säkerställa att det inledande nätverket täcker behoven för näringslivet och områden av allmänt intresse och har en bred och balanserad geografisk täckning.

  (b)  Behovet av att säkerställa att det inledande nätverket täcker behoven för näringslivet och områden av allmänt intresse och har en bred och balanserad geografisk täckning, förbättrar konvergensen och bidrar till att minska klyftan mellan sammanhållningsländerna och övriga medlemsstater och minska den digitala klyftan i geografiska termer.

  Ändringsförslag    139

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Ytterligare digitala innovationsknutpunkter ska väljas ut genom ett öppet och konkurrensbaserat förfarande, på ett sätt som säkerställer bredast tänkbara geografiska täckning i Europa. Antalet enheter i nätverket ska stå i proportion till befolkningen till i en medlemsstat och det ska finnas minst en digital innovationsknutpunkt i varje medlemsstat. För att beakta de särskilda problemen i EU:s yttersta randområden får särskilda enheter utses för att täcka deras behov.

  4.  Ytterligare europeiska digitala innovationsknutpunkter ska väljas ut genom ett öppet, insynsvänligt och konkurrensbaserat förfarande, på ett sätt som säkerställer bredast tänkbara geografiska täckning i Europa. Antalet enheter i nätverket ska stå i proportion till befolkningen till i en medlemsstat. För att beakta de särskilda problemen i EU:s yttersta randområden får ytterligare innovationsknutpunkter väljas i dessa områden.

  Ändringsförslag    140

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  De digitala innovationsknutpunkterna får ta emot medel i form av bidrag.

  5.  De europeiska digitala innovationsknutpunkterna ska vara tydligt igenkännbara genom särskilda beteckningar och får ta emot medel i form av bidrag.

  Ändringsförslag    141

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  De digitala innovationsknutpunkter som erhåller medel ska delta i genomförandet av programmet och göra följande:

  6.  De europeiska digitala innovationsknutpunkter som erhåller medel ska delta i genomförandet av programmet och göra följande:

  Ändringsförslag    142

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillhandahålla tjänster avseende digital omvandling – inklusive test- och experimentanläggningar – riktade mot små och medelstora företag och midcap-företag, även inom sektorer med långsamt genomslag för digital och tillhörande teknik.

  (a)  Tillhandahålla tjänster avseende digital omvandling och teknisk sakkunskap – inklusive test- och experimentanläggningar – riktade mot nystartade företag, små och medelstora företag och midcap-företag, även inom sektorer med långsamt genomslag för digital och tillhörande teknik.

  Ändringsförslag    143

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa)  Stödja företag, särskilt små och medelstora företag samt nystartade företag, organisationer och offentliga förvaltningar så att de blir konkurrenskraftigare och stärker sina affärsmodeller genom att använda den nya teknik som programmet omfattar.

  Ändringsförslag    144

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Överföra expertis och kunnande mellan regioner, i synnerhet genom att skapa nätverk mellan små och medelstora företag och midcap-företag som är etablerade i en region och de digitala innovationsnätverk etablerade i andra regioner som är mest lämpade för att tillhandahålla relevanta tjänster.

  (b)  Överföra expertis och kunnande mellan regioner, i synnerhet genom att skapa nätverk mellan små och medelstora företag, nystartade företag och midcap-företag som är etablerade i en region och de europeiska digitala innovationsnätverk etablerade i andra regioner som är mest lämpade för att tillhandahålla relevanta tjänster; Uppmuntra till kompetensutbyte, gemensamma initiativ och god praxis.

  Ändringsförslag    145

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Erbjuda tematiska tjänster, inklusive tjänster som rör artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet och förtroende åt förvaltningar, den offentliga sektorns organisationer, små och medelstora företag och midcap-företag. Enskilda digitala innovationsknutpunkter får specialisera sig på vissa tematiska tjänster och måste inte tillhandahålla alla tematiska tjänster som anges i detta stycke.

  (c)  Erbjuda tematiska tjänster, inklusive tjänster som rör artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet och förtroende åt förvaltningar, den offentliga sektorns organisationer, små och medelstora företag, nystartade företag och midcap-företag. Enskilda europeiska digitala innovationsknutpunkter får specialisera sig på vissa tematiska tjänster och måste inte tillhandahålla alla tematiska tjänster som anges i detta stycke.

  Ändringsförslag    146

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  De europeiska digitala innovationsknutpunkterna får också samarbeta med Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), i synnerhet EIT Digital och de digitala innovationsknutpunkter som inrättats inom ramen för Horisont 2020.

  Ändringsförslag    147

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6b.  De europeiska digitala innovationsknutpunkterna får utföra verksamhet för de digitala innovationsknutpunkter som inrättats inom ramprogrammet för forskning och innovation, inklusive EIT Digitals innovationsknutpunkter.

  Ändringsförslag    148

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Endast åtgärder som bidrar till de mål som avses i artikel [3] och artiklarna [4]–[8] ska berättiga till finansiering.

  1.  Endast åtgärder som bidrar till de mål som avses i artikel [3] och artiklarna [4]–[8] ska berättiga till finansiering i enlighet med de allmänna mål som fastställs i bilaga I.

  Ändringsförslag    149

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 2 – led a – led ii

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (ii)  ett tredjeland som är associerat till programmet.

  (ii)  ett tredjeland som är associerat till programmet i enlighet med artiklarna 10 och 12.

  Ändringsförslag    150

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är ett associerat till programmet får i undantagsfall delta i specifika åtgärder när det är nödvändigt för att uppnå programmets syften.

  3.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är ett associerat till programmet får i undantagsfall delta i specifika åtgärder när det är nödvändigt för att uppnå programmets syften och när det inte innebär ytterligare säkerhetsrisker för unionen eller äventyrar unionens strategiska oberoende.

  Ändringsförslag    151

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Fysiska personer ska inte vara stödberättigade, förutom när det gäller bidrag inom ramen för särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter.

  4.  Fysiska personer kan vara stödberättigade för bidrag inom ramen för särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter. Tredjelandsmedborgare kan vara stödberättigade förutsatt att de är bosatta inom unionen.

  Ändringsförslag    152

  Förslag till förordning

  Artikel 19 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Bidrag inom programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen.

  Bidrag inom programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen och får täcka upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna när det föreligger vederbörligen motiverade skäl, utan att det påverkar medfinansieringsprincipen, och i enlighet med specifikationen under varje mål.

  Ändringsförslag    153

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Tilldelningskriterierna ska definieras i arbetsprogrammen och i ansökningsomgångarna, med beaktande av minst följande aspekter:

  1.  (Berör inte den svenska versionen.)

  Ändringsförslag    154

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  I förekommande fall, ekonomiska, sociala, klimatmässiga och miljömässiga konsekvenser samt tillgänglighet.

  (e)  I förekommande fall, ekonomiska, klimatmässiga, miljömässiga och sociala konsekvenser, särskilt främjande av tillgänglighet och jämlika utbildnings- och yrkesmöjligheter.

  Ändringsförslag    155

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  I förekommande fall, en balanserad geografisk spridning i unionen, inklusive de yttersta randområdena.

  (g)  I förekommande fall, en balanserad geografisk spridning i unionen, inklusive de yttersta randområdena, däribland de utomeuropeiska länderna och territorierna.

  Ändringsförslag    156

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led ha (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ha)  I förekommande fall, friheten att återanvända och anpassa projektresultaten.

  Ändringsförslag    157

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led hb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (hb)  I förekommande fall, det allmänna intresset.

  Ändringsförslag    158

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led hc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (hc)  I förekommande fall, en minskning av den digitala klyftan mellan regioner, medborgare och företag.

  Ändringsförslag    159

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Blandfinansieringsinsatser som beslutas inom ramen för detta program ska genomföras i enlighet med [förordningen om InvestEU] och avdelning X i budgetförordningen.

  Blandfinansieringsinsatser som beslutas inom ramen för detta program ska genomföras i enlighet med [förordningen om InvestEU] och avdelning X i budgetförordningen. Utgiftsbelopp från detta program som blandas med ett finansieringsinstrument ska vara icke återbetalningspliktigt.

  Ändringsförslag    160

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Om en åtgärd redan har tilldelats eller fått bidrag från något annat unionsprogram eller stöd från en EU-fond ska det bidraget eller stödet anges i ansökan om bidrag inom ramen för programmet.

  Ändringsförslag    161

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Det första fleråriga arbetsprogrammet ska fokusera på åtgärder som anges i bilagan och ska säkerställa att de åtgärder som därmed stöds inte tränger ut privat finansiering. Därefter får arbetsprogrammen innefatta åtgärder som inte anges i bilagan om dessa är förenliga med denna förordnings syften enligt artiklarna [4–8].

  3.  Arbetsprogrammen ska fokusera på åtgärder som anges i bilaga I och ska säkerställa att de åtgärder som därmed stöds inte tränger ut privat finansiering.

  Ändringsförslag    162

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27 för att ändra bilaga I, i syfte att se över eller komplettera de aktiviteter som fastställs i denna på ett sätt som är förenligt med de mål för denna förordning som fastställs i artiklarna 4–8.

  Ändringsförslag    163

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  I bilaga II anges indikatorer för att övervaka programgenomförandet och programmets framsteg mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen enligt artikel 3.

  1.  I bilaga II anges mätbara indikatorer för att övervaka programgenomförandet och programmets framsteg mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen enligt artikel 3.

  Ändringsförslag    164

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Kommissionen ska fastställa en metod för att ta fram mätbara indikatorer för en exakt bedömning av vilka framsteg som gjorts med uppnåendet av de allmänna målen i artikel 3.1. Utgående från denna metod ska kommissionen komplettera bilaga III senast den 1 januari 2021.

  Ändringsförslag    165

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg i riktning mot uppnåendet av dess mål, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 27, för att ändra bilaga II för att se över eller komplettera indikatorerna vid behov och för att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

  2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg i riktning mot uppnåendet av dess mål, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 27, för att ändra bilaga II för att se över eller komplettera de mätbara indikatorerna vid behov och för att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

  Ändringsförslag    166

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att insamlingen av data för övervakning av programmets genomförande och resultat utförs på ett ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt sätt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

  3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att insamlingen av data för övervakning av programmets genomförande och resultat lämpar sig för en ingående analys av vilka framsteg som gjorts och vilka svårigheter som framkommit och utförs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt och i rätt tid. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

  Ändringsförslag    167

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Officiell EU-statistik, såsom regelbundna statistiska IKT-undersökningar, ska användas maximalt. Nationella statistikbyråer ska rådfrågas om, och tillsammans med Eurostat delta i, det inledande utarbetandet och den därpå följande utvecklingen av statistiska indikatorer för övervakningen och genomförandet av programmet och för de framsteg som gjorts i förhållande till den digitala omvandlingen.

  4.  Officiell EU-statistik, såsom regelbundna statistiska IKT-undersökningar, ska användas så effektivt som möjligt liksom insamling av Desi-dataset på Nuts 2-nivå, för att hjälpa till att hantera bristen på regionala data om det digitala Europa. Nationella statistikbyråer ska rådfrågas om, och tillsammans med Eurostat delta i, det inledande utarbetandet och den därpå följande utvecklingen av statistiska indikatorer för övervakningen och genomförandet av programmet och för de framsteg som gjorts i förhållande till den digitala omvandlingen.

  Ändringsförslag    168

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Utvärdering

  Utvärdering av programmet

  Ändringsförslag    169

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Utvärderingar ska utföras i rätt tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

  1.  Kommissionen ska säkerställa regelbunden övervakning och extern utvärdering av programmet, framför allt med hjälp av systemet för prestationsrapportering som avses i artikel 24.3. Utvärderingarna ska även ge underlag för en kvantitativ bedömning av framstegen med uppnåendet av de allmänna målen i artikel 3.1.

  Ändringsförslag    170

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.

  2.  Förutom att regelbundet övervaka programmet ska kommissionen utarbeta en halvtidsutvärderingsrapport och lägga fram den för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén senast den 31 december 2024. Halvtidsutvärderingen ska innehålla de iakttagelser som krävs för att fatta beslut om en uppföljning av programmet efter 2027 och dess mål.

   

  Halvtidsutvärderingen ska lämnas till Europaparlamentet.

  Ändringsförslag    171

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel [1], ska kommissionen göra en slututvärdering av programmet.

  3.  Kommissionen ska på grundval av en slutlig extern och oberoende utvärdering utarbeta en slutlig utvärderingsrapport för programmet, där programmets långsiktiga effekter och hållbarhet bedöms.

  Ändringsförslag    172

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Kommissionen ska lägga fram den slutliga utvärderingsrapport som avses i punkt 3 för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén senast den 31 december 2030.

  Ändringsförslag    173

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

  utgår

  Ändringsförslag    174

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Som ett led i kontrollsystemet får revisionsstrategin baseras på en finansiell revision av ett representativt urval av utgifter. Detta representativa urval ska kompletteras med ett urval som grundas på en bedömning av de risker som är förknippade med utgifterna.

  4.  Som ett led i kontrollsystemet ska revisionsstrategin baseras på en finansiell revision av åtminstone ett representativt urval av utgifter. Detta representativa urval ska kompletteras med ett urval som grundas på en bedömning av de risker som är förknippade med utgifterna.

  Ändringsförslag    175

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 24 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 23 och 24 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

  Ändringsförslag    176

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 24 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

  3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 23 och 24 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

  Ändringsförslag    177

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 24 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

  6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 23 och 24 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

  Ändringsförslag    178

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när den främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

  1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när den främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, sanningsenlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

  Ändringsförslag    179

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel [3].

  2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Den ska också säkerställa integrerad information och tillgång till potentiella sökande till unionsfinansiering inom den digitala sektorn. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel [3].

  Ändringsförslag    180

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – del 1 – stycke 2 – led 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  En gemensam upphandlingsram för ett integrerat nät av HPC av världsklass som omfattar en superdator- och datainfrastruktur i exaskala. Den kommer att vara tillgänglig på icke-kommersiell grund för offentliga och privata användare och för offentligt finansierad forskning.

  1.  En gemensam upphandlingsram för ett integrerat nät av HPC av världsklass som omfattar en superdator- och datainfrastruktur i exaskala. Den kommer att vara tillgänglig för alla företag och offentliga förvaltningar samt på icke-kommersiell grund för offentliga och privata användare och för offentligt finansierad forskning.

  Ändringsförslag    181

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – del 1 – stycke 2 – led 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Införande av användarfärdig/operativ teknik: Superdatorsystem utgör en tjänst, utvecklad genom forskning och innovation, för att bygga upp ett integrerat europeiskt HPC-ekosystem som täcker alla vetenskapliga och industriella värdekedjesegment (hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, sammankopplingar och avancerade digitala färdigheter).

  6.  Införande av användarfärdig/operativ teknik: Superdatorsystem utgör en tjänst, utvecklad genom forskning och innovation, i synnerhet ny teknik som tidigare har fått eller som för närvarande får unionsfinansiering, för att bygga upp ett integrerat europeiskt HPC-ekosystem som täcker alla vetenskapliga och industriella värdekedjesegment (hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, sammankopplingar och avancerade digitala färdigheter).

  Ändringsförslag    182

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – del 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Programmet ska bygga upp grundläggande kapacitet för artificiell intelligens i Europa, inbegripet databaser och algoritmregister, göra dem tillgängliga för alla företag och offentliga förvaltningar, och bygga upp nätverk mellan befintliga test- och experimentanläggningar för AI i medlemsstaterna.

  Programmet ska bygga upp grundläggande kapacitet för artificiell intelligens och teknik för distribuerade liggare i Europa, inbegripet databaser och algoritmregister, göra dem tillgängliga för alla företag och offentliga förvaltningar, och bygga upp nätverk mellan befintliga test- och experimentanläggningar för AI i medlemsstaterna.

  Ändringsförslag    183

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – del 4 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Programmet ska främja enkel tillgång till avancerade digitala färdigheter, särskilt i HPC, AI, distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik) och cybersäkerhet för nuvarande och framtida arbetskraft, genom att erbjuda studenter, nyutexaminerade och nuvarande och framtida arbetskraft, oavsett var de befinner sig, möjlighet att förvärva och utveckla dessa färdigheter.

  Programmet ska främja enkel tillgång till och utbildningsmöjligheter i avancerade digitala färdigheter, särskilt i HPC, AI, distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik) och cybersäkerhet för nuvarande och framtida arbetskraft, genom att erbjuda studenter, nyutexaminerade eller medborgare i alla åldrar som behöver kompetensutveckling, arbetssökande och nuvarande och framtida arbetskraft, oavsett var de befinner sig, möjlighet att förvärva och utveckla dessa färdigheter.

  Ändringsförslag    184

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – del 4 – stycke 2 – led 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Tillgång till utbildning på arbetsplatsen genom praktik i kompetenscentrum och hos företag som använder avancerad teknik.

  1.  Tillgång till utbildning på arbetsplatsen och möjligheter till blandat lärande genom praktik i kompetenscentrum och hos företag som använder avancerad teknik.

  Ändringsförslag    185

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – del 4 – stycke 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Alla insatser kommer att utformas och genomföras i första hand via de digitala innovationsknutpunkterna enligt definitionen i artikel 15.

  Alla insatser kommer att utformas och genomföras i första hand via de digitala innovationsknutpunkterna enligt definitionen i artikel 16.

  Ändringsförslag    186

  Förslag till förordning

  Bilaga I – del 5 – avsnitt I– led 1 – led 1.2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.2.  Stödja utformning, pilotförsök med, införande, underhåll och främjande av ett sammanhängande ekosystem av gränsöverskridande digitala infrastrukturstjänster och främjande av sammanhängande, säkra, interoperabla, flerspråkiga gräns- eller sektorsöverskridande lösningar och gemensamma ramar inom den offentliga förvaltningen. Metoder för bedömning av effekterna och fördelarna ska också ingå.

  1.2.  Stödja utformning, pilotförsök med, införande, underhåll, utbyggnad och främjande av ett sammanhängande ekosystem av gränsöverskridande digitala infrastrukturstjänster och främjande av sammanhängande, säkra, interoperabla, flerspråkiga gräns- eller sektorsöverskridande lösningar och gemensamma ramar inom den offentliga förvaltningen. Metoder för bedömning av effekterna och fördelarna ska också ingå.

  Ändringsförslag    187

  Förslag till förordning

  Bilaga I – del 5 – avsnitt I– led 2 – led 2.1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.1.  Säkerställa att medborgarna kan få tillgång till, dela med sig av, använda och förvalta sina personliga hälsouppgifter säkert över gränserna oberoende av var de befinner sig eller var uppgifterna befinner sig. Fullborda infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster och utöka den med nya digitala tjänster samt stödja införandet av det europeiska formatet för utbyte av elektroniska patientjournaler.

  2.1.  Säkerställa att medborgarna kan få tillgång till, dela med sig av, använda och förvalta sina personliga hälsouppgifter säkert och på ett sätt som garanterar deras integritet över gränserna oberoende av var de befinner sig eller var uppgifterna befinner sig. Fullborda infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster och utöka den med nya digitala tjänster samt stödja införandet av det europeiska formatet för utbyte av elektroniska patientjournaler.

  Ändringsförslag    188

  Förslag till förordning

  Bilaga I – del 5 – avsnitt I– led 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Rättsväsende: Möjliggöra smidig och säker gränsöverskridande kommunikation inom rättsväsendet och mellan rättsväsendet och andra behöriga organ på områdena civilrätt och straffrätt. Förbättra tillgången till rättslig prövning och juridisk information och förfaranden för medborgare, företag, rättstillämpare och personal inom rättsväsendet med semantiskt interoperabla sammanlänkningar till nationella databaser och register samt underlätta tvistlösning utanför domstol online. Främja utveckling och genomförande av innovativ teknik för domstolar och rättstillämpare som grundar sig på AI-lösningar som kan rationalisera och påskynda förfarandena (t.ex. legaltech-tillämpningar).

  3.  Rättsväsende: Möjliggöra smidig och säker gränsöverskridande kommunikation inom rättsväsendet och mellan rättsväsendet och andra behöriga organ på områdena civilrätt och straffrätt. Förbättra tillgången till rättslig prövning och juridisk information och förfaranden för medborgare, företag, rättstillämpare och personal inom rättsväsendet med semantiskt interoperabla sammanlänkningar till databaser och register samt underlätta tvistlösning utanför domstol online. Främja utveckling och genomförande av innovativ teknik för domstolar och rättstillämpare som grundar sig på AI-lösningar som kan rationalisera och påskynda förfarandena (t.ex. legaltech-tillämpningar).

  Ändringsförslag    189

  Förslag till förordning

  Bilaga I – del 5 – avsnitt I– led 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Transport, energi och miljö: Ta fram sådana decentraliserade lösningar och infrastrukturer som krävs för storskaliga digitala tillämpningar såsom smarta städer eller smarta landsbygdsområden till stöd för transport-, energi- och miljöpolitiken.

  4.  Transport, energi och miljö: Ta fram sådana decentraliserade lösningar och infrastrukturer som krävs för storskaliga digitala tillämpningar såsom smarta städer, smarta landsbygdsområden eller yttersta randområden till stöd för transport-, energi- och miljöpolitiken.

  Ändringsförslag    190

  Förslag till förordning

  Bilaga I – del 5 – avsnitt II – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  II  Inledande verksamhet rörande digitaliseringen av näringslivet:

  (Berör inte den svenska versionen.)  

  Ändringsförslag    191

  Förslag till förordning

  Bilaga 2 – del 2 – led 2.2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.2  Antal företag och organisationer som använder AI.

  2.2  Antal företag och organisationer som testar och experimenterar med AI i samarbete med digitala innovationsknutpunkter.

  Ändringsförslag    192

  Förslag till förordning

  Bilaga 2 – del 2 – led 2.2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2.2a  Antal konkreta AI-tillämpningar som får stöd av programmet och som för närvarande saluförs.

  Ändringsförslag    193

  Förslag till förordning

  Bilaga 2 – del 4 – led 4.1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.1  Antal IKT-specialister som utbildats och arbetar.

  4.1  Antal IKT-specialister som utbildas och arbetar i unionen varje år.

  Ändringsförslag    194

  Förslag till förordning

  Bilaga 2 – del 4 – led 4.2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.2  Antal företag med svårigheter att rekrytera IKT-specialister.

  4.2  Antal företag med svårigheter att rekrytera IKT-specialister i unionen varje år.

  Ändringsförslag    195

  Förslag till förordning

  Bilaga 2 – del 4 – led 4.2b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4.2b  Antal studenter, nyutexaminerade och arbetslösa som har förbättrat sin situation efter att ha fått utbildning inom ramen för programmet.

  Ändringsförslag    196

  Förslag till förordning

  Bilaga 2 – del 5 – led 5.1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.1  Spridning av offentliga digitala tjänster.

  5.1  Spridningsfrekvens av offentliga digitala tjänster.

  Ändringsförslag    197

  Förslag till förordning

  Bilaga 2 – del 5 – led 5.2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.2  Företag med bra resultat när det gäller digital intensitet.

  5.2  Antal företag med bra resultat när det gäller digital intensitet.

  Ändringsförslag    198

  Förslag till förordning

  Bilaga 2 – del 5 – led 5.3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.3  Anpassning av de nationella interoperabilitetsramarna till den europeiska interoperabilitetsramen.

  5.3  Graden av anpassning av de nationella interoperabilitetsramarna till den europeiska interoperabilitetsramen.

  Ändringsförslag    199

  Förslag till förordning

  Bilaga 3 – led 1 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Programmet för ett digitalt Europa ska aktivt skapa synergier med Horisont Europa kring hållbarheten hos data från forskningsprojekt.

  Ändringsförslag    200

  Förslag till förordning

  Bilaga 3 – led 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Programmet för ett digitalt Europa kommer att investera i i) digital kapacitetsutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter, och ii) nationellt och regionalt införande, inom ett EU-nät, av digital kapacitet och den senaste digitala tekniken på områden av allmänt intresse (t.ex. hälsovård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildningssektorn) eller av marknadsmisslyckande (t.ex. digitalisering av företag, inte minst små och medelstora företag).

  (c)  Programmet för ett digitalt Europa kommer att investera i i) digital kapacitetsutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter, och ii) nationellt, regionalt och lokalt införande, inom ett EU-nät, av digital kapacitet och den senaste digitala tekniken på områden av allmänt intresse (t.ex. hälsovård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildningssektorn) eller av marknadsmisslyckande (t.ex. digitalisering av företag, inte minst små och medelstora företag).

  Ändringsförslag    201

  Förslag till förordning

  Bilaga 3 – led 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Programmet för ett digitalt Europa kommer att investera i i) digital kapacitetsutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter, och ii) nationellt och regionalt införande, inom ett EU-nät, av digital kapacitet och den senaste digitala tekniken på områden av allmänt intresse (t.ex. hälsovård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildningssektorn) eller av marknadsmisslyckande (t.ex. digitalisering av företag, inte minst små och medelstora företag).

  (c)  Programmet för ett digitalt Europa kommer att investera i i) digital kapacitetsutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, teknik för distribuerade liggare, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter, och ii) nationellt och regionalt införande, inom ett EU-nät, av digital kapacitet och den senaste digitala tekniken på områden av allmänt intresse (t.ex. hälsovård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildningssektorn) eller av marknadsmisslyckande (t.ex. digitalisering av företag, inte minst små och medelstora företag).

  MOTIVERING

  I det program för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 som föreslogs av kommissionen den 6 juni 2018 fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

  Föredraganden välkomnar programmets övergripande mål att stödja den digitala omvandlingen av Europas ekonomi, industri och samhälle. Programmet bör vara gynnsamt för europeiska företag och medborgare. Det ska stärka Europas kapacitet inom viktiga digitala teknikområden genom storskaligt genomförande och öka deras spridning och genomslag både på områden av allmänt intresse och i den privata sektorn. Med tanke på vissa av målens specifika natur anser föredraganden emellertid att programmets övergripande syfte, utöver den digitala omvandlingen, är att skapa kapacitet och stärka EU:s strategiska oberoende.

  Den nuvarande digitaliseringsnivån för EU:s ekonomi, industri och samhälle är inte tillräcklig för att motsvara den digitala inre marknadens politiska ambitionsnivå. Det finns fortfarande en stor klyfta som måste överbryggas genom omfattande och bättre europeiska investeringar, i syfte att uppfylla det gemensamma målet och fullt ut dra fördel av EU-mervärdet. Föredraganden framhåller att detta förslag handlar om det första EU-omfattande digitala programmet någonsin. Det bör betraktas som ett stort steg när det gäller att stärka och förbättra Europas ledande ställning.

  Programmet har fem särskilda mål och skillnaderna mellan dessa återspeglas i omfattningen av deras respektive finansiering. Eftersom många olika verksamheter skulle kunna finansieras genom detta program skulle dess genomförande kunna leda till en urvattning av programmets huvudsakliga mål, vilket är att öka kapaciteten i EU. Föredraganden manar till stor vaksamhet och föreslår därför att arbetsprogrammen bör utarbetas under överinseende av Europaparlamentet.

  Detta program bör vara ett kraftfullt verktyg för att stärka EU:s oberoende, särskilt på de områden som omfattas av de särskilda målen nr 1, 2 och 3 (högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet och förtroende). EU:s strategiska oberoende är mycket viktigt för att säkerställa konkret handlingsfrihet på global nivå. Detta kan endast uppnås genom bättre samarbete mellan medlemsstater och företag, vilka måste vara etablerade i medlemsstaterna.

  Särskilt mål nr 4 (avancerade digitala färdigheter) är oumbärligt för att de första tre målen ska kunna genomföras framgångsrikt, detta eftersom det säkerställer att den nuvarande och framtida arbetskraften enkelt kan få avancerade digitala färdigheter genom att erbjuda studenter, utexaminerade och arbetstagare de medel som behövs för att erhålla och utveckla dessa färdigheter, oavsett var i EU de befinner sig.

  Särskilt mål nr 5 (införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet) är nödvändigt för att man ska kunna utvidga den bästa användningen av digital kapacitet (särskilt högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet) i hela ekonomin, inklusive att införa interoperabilitetslösningar på områden av allmänt intresse, och främja tillgången till teknik och kunnande för alla företag, i synnerhet små och medelstora företag och uppstartsföretag, samt medborgare.

  Föredraganden vill därför förtydliga att de stödberättigade enheterna bör vara etablerade i EU. Samarbete med tredjeländer inom ramen för detta program är inte lämpligt.

  Föredraganden anser också att de utvalda projekten, på grund av känsligheten och de pågående samråden om särskilt mål nr 2 (artificiell intelligens), måste uppfylla etiska krav, vilket är fallet med andra program inom den fleråriga budgetramen såsom Horisont Europa och det europeiska försvarsprogrammet.

  De europeiska digitala innovationsknutpunkterna ska genomföra målinriktade program för att hjälpa den europeiska industrin, inbegripet små och medelstora företag och uppstartsföretag, samt offentliga förvaltningar att ge sin personal de avancerade färdigheter som de behöver för att kunna utnyttja de nya möjligheter som erbjuds av superdatorer, artificiell intelligens och cybersäkerhet. Små och medelstora företag, uppstartsföretag och offentliga förvaltningar kommer också att ges möjlighet att få tillgång till teknisk expertis och experimentanläggningar, men även tillgång till rådgivning så att de kan göra en bättre nyttokalkyl för digitala omvandlingsprojekt. Dessa är i dag en av de viktigaste delarna av strategin för digitalisering av den europeiska industrin. Föredraganden anser att det är av yttersta vikt att stödja inrättandet av ett nätverk av europeiska digitala innovationsknutpunkter. Detta nätverk bör ha största möjliga geografiska spridning i Europa, men också nationellt, för att kunna uppfylla de konkreta behoven. Att inrätta minst en europeisk digital innovationsknutpunkt i varje region kommer att vara en prioriterad fråga.

  Programmets sammanlagda budget på 9 194 000 000 bör anses som det minimibelopp som krävs frö att programmet för ett digitalt Europa ska kunna genomföras med framgång. Föredraganden anser att det belopp som kommissionen föreslagit eventuellt är får lågt, med tanke på den övergripande ambitionsnivån och utmaningar som inte kan förutses i nuläget, vilket kommer sig av att programmet är nytt och det är omöjligt att på förhand bedöma de exakta behoven för varje enskilt mål.

  Slutligen är föredraganden mycket medveten om unionens och medlemsstaternas budgetbegränsningar och investeringsinsatser, vilket är anledningen till att genomförandet av detta program måste göras med hänsyn till effektivaste möjliga förvaltning av medel. I enlighet med detta kommer det att vara av stor vikt att utnyttja synergieffekter mellan programmet och andra områden som finansieras av EU inom nästa fleråriga budgetram.

  Föredraganden anser att investeringar kommer att bli mer effektiva och skapa ett större värde om de finansiella resurserna utnyttjas gemensamt för programmets olika delar, särskilt genom att ge digitala investeringar på EU-nivå större genomslagskraft på marken, samtidigt som nationella och regionala digitala investeringar kommer att kunna komplettera EU-programmen bättre.

  BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

  Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att betänkandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

  Enhet och/eller person

   

  Ministry of Science, Technology and Higher Education of Portugal

  Austrian Federal Ministry for Digital and Economic Affairs (EU Presidency)

  Mission of Norway to the EU

  EARTO

  IAPP

  Aalto University

  Committee of Regions

  Wirtschaftskammer Österreich

  Bitkom

  Amazon

  DIGITALEUROPE

  European Digital Rights (EDRi)

  European Cyber Security Organisation (ECSO)

  TNO

  UEAPME – the European craft and SME employers’ organisation

  European Digital SME Alliance

  European Digital Rights (EDRi)

  YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (12.10.2018)

  till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
  (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

  Föredragande av yttrande (*): Bogdan Brunon Wenta

  (*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att inrätta ett program för ett digitalt Europa. Programmet ingår i EU:s nästa långsiktiga budget (den fleråriga budgetramen för 2021–2027) med en budget på 9,2 miljarder euro och syftar till att forma Europas digitala omvandling så att både medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna.

  Programmet fokuserar på följande fem särskilda mål: högpresterande datorsystem, 2) artificiell intelligens, 3) cybersäkerhet, 4) avancerade digitala färdigheter och 5) införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet.

  Huvudpunkterna i förslaget till yttrande är följande:

  i)  Budget (artikel 9)

  Föredraganden anser att det är viktigt att säkerställa synergier mellan programmet för ett digitalt Europa och alla andra program inom den fleråriga budgetramen, men skulle ändå vilja understryka behovet av att säkra den budget som anslås till det digitala Europa med tanke på de ambitiösa målen. I det avseendet föreslår föredraganden därför vissa specifika ändringar av budgeten.

  Föredraganden föreslår i synnerhet en liten ökning av budgeten för det särskilda målet 4 avseende avancerade digitala färdigheter till ca 830 miljoner euro (9 % av den totala budgeten) i stället för 700 miljoner euro (7,6 %) som kommissionen ursprungligen planerat.

  ii)  Avancerade digitala färdigheter (artikel 7 och bilagor)

  Med tanke på hur oerhört viktigt det är att säkerställa att både den nuvarande och framtida arbetskraften har möjlighet att förvärva avancerade digitala färdigheter genom längre och kortare kurser och arbetsplatsanknutna praktikplatser, föreslår föredraganden flera ändringar för att stärka detta särskilda mål och ytterligare klargöra de föreslagna bestämmelserna.

  iii)  Införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet (artikel 8 och bilagor)

  Detta mål är av särskild betydelse för kulturella och kreativa sektorer. Föredraganden föreslår flera ändringar för att stärka stödet till kulturella och kreativa företag, i synnerhet i den audiovisuella sektorn, för deras pågående digitala omvandling, och betonar behovet av att se till att de har tillgång till den mest avancerade och högpresterande digitala tekniken, från artificiell intelligens till avancerade datorsystem.

  Detta mål är också relevant för kulturarvet. Föredraganden vill betona den viktiga roll som ett digitalt Europa kommer att spela när det gäller att stödja Europeana.

  iv)  Utvärdering (artikel 25)

  Föredraganden föreslår flera viktiga ändringar i utvärderingen av programmet eftersom han anser att kommissionens förslag inte är tillräckligt tydligt i det avseendet.

  v)  Arbetsprogram (artikel 23)

  Föredraganden föreslår att kommissionen ska anta arbetsprogrammen genom delegerade akter och inte genom genomförandeakter såsom anges i kommissionens förslag.

  På det hela taget välkomnar föredraganden det arbete som kommissionen lagt ned på detta förslag, men föredraganden anser ändå att det är alltför generellt och vagt, och att det saknar viktiga detaljer och rättslig klarhet. Med tanke på svårigheterna med att förstå både hur programmet kommer att fungera rent konkret och hur synergieffekterna mellan programmen kommer att genomföras, föreslår föredraganden ett antal ändringar, framför allt för att skapa större rättslig klarhet och rättssäkerhet för programmet.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201654 behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlats in till följd av särskilda övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i tillämpliga fall innefatta mätbara indikatorer som tjänar som grund för utvärdering av programmets konsekvenser i praktiken.

  (5)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201654 behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlats in till följd av särskilda övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i tillämpliga fall innefatta mätbara kvantitativa och kvalitativa indikatorer som tjänar som grund för utvärdering av programmets konsekvenser i praktiken.

  _________________

  _________________

  54 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

  54 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn55 i september 2017 och i Europeiska rådets slutsatser56 av den 19 oktober 2017 framhölls att Europa måste investera i en digitalisering av våra ekonomier och ta itu med kompetensunderskottet för att upprätthålla och förbättra Europas konkurrenskraft, livskvalitet och sociala struktur. Europeiska rådet konstaterade att den digitala omvandlingen erbjuder enorma möjligheter till innovation, tillväxt och sysselsättning och kommer att bidra till vår globala konkurrenskraft och öka den kreativa och kulturella mångfalden. För att kunna ta till vara dessa möjligheter krävs en gemensam ansträngning för att möta en del av de utmaningar som den digitala omvandlingen medför samt en översyn av de politikområden som påverkas av digitaliseringen.

  (6)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn55 i september 2017 och i Europeiska rådets slutsatser56 av den 19 oktober 2017 framhölls att Europa måste investera i en digitalisering av våra ekonomier och ta itu med kompetensunderskottet för att upprätthålla och förbättra Europas konkurrenskraft, livskvalitet och sociala struktur. Europeiska rådet konstaterade att den digitala omvandlingen erbjuder enorma möjligheter till innovation, tillväxt och sysselsättning och kommer att bidra till vår globala konkurrenskraft, mediefrihet och demokratiska dialog samtidigt som den stärker såväl kulturella och kreativa företag som den kreativa och språkliga mångfalden. För att kunna ta till vara dessa möjligheter krävs en gemensam ansträngning för att möta en del av de utmaningar som den digitala omvandlingen och de digitala monopolen medför samt en översyn av de politikområden som påverkas av digitaliseringen, samtidigt som man sätter fokus på investeringar i humankapital och medborgarnas behov med hjälp av kompetensutveckling och omskolning för att de fullt ut ska kunna dra nytta av den digitala inre marknaden.

  __________________

  __________________

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Europeiska rådet slog i synnerhet fast att unionen behöver en handlingsberedskap när det gäller att reagera på nya utvecklingstrender: Detta innefattar sådana frågor som artificiell intelligens och teknik för distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik), med samtidigt säkerställande av dataskydd, digitala rättigheter och etiska normer på hög nivå. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram en europeisk strategi för artificiell intelligens senast i början av 2018 och uppmanade kommissionen att lägga fram de initiativ som krävs för att stärka ramvillkoren i syfte att göra det möjligt för EU att utforska nya marknader genom riskbaserade radikala innovationer och på nytt bekräfta den europeiska industrins ledande roll.

  (7)  Europeiska rådet slog i synnerhet fast att unionen behöver en handlingsberedskap när det gäller att reagera på nya utvecklingstrender: Detta innefattar sådana frågor som den digitala klyftan, artificiell intelligens och teknik för distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik), med samtidigt säkerställande av dataskydd, rättigheter och etiska normer på hög nivå. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram en europeisk strategi för artificiell intelligens senast i början av 2018 och uppmanade kommissionen att lägga fram de initiativ som krävs för att stärka ramvillkoren i syfte att göra det möjligt för EU att utforska nya marknader genom riskbaserade radikala innovationer och på nytt bekräfta den europeiska industrins ledande roll.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Ett av de alternativ för nästa budgetram som beskrivs i kommissionens meddelande En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202057 är ett program för Europas digitala omvandling som syftar till ”smart tillväxt inom bl.a. datainfrastruktur, uppkopplingar och it-säkerhet. /.../ Det skulle befästa EU:s ledarskap inom superdatorer, nästa generations internet, artificiell intelligens, robotteknik och stordata. Det skulle också stärka det europeiska näringslivets konkurrensläge i hela den digitala ekonomin. Slutligen skulle det bidra betydligt till att täppa till kompetensgapet i EU.

  (8)  Ett av de alternativ för nästa budgetram som beskrivs i kommissionens meddelande En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202057 är ett program för Europas digitala omvandling som syftar till ”smart tillväxt inom bl.a. datainfrastruktur, uppkopplingar och it-säkerhet. /.../ Det skulle befästa EU:s ledarskap inom superdatorer, nästa generations internet, artificiell intelligens, robotteknik och stordata. Det bör också stärka det europeiska näringslivets konkurrensläge i hela den digitala ekonomin, och det bör säkerställa att de europeiska medborgarna har den kompetens, de färdigheter och den kunskap som krävs för att möta den digitala omvandlingen i våra samhällen och ekonomier.

  _________________

  _________________

  57 COM(2018) 98 final

  57 COM(2018) 98 final

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Programmets allmänna syfte bör vara att stödja industrins digitala omvandling och främja ett bättre utnyttjande av den industriella potentialen i strategierna för innovation, forskning och teknisk utveckling, till gagn för företag och medborgare i hela unionen. Programmet bör struktureras kring fem specifika mål som motsvarar centrala politikområden, nämligen högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, artificiell intelligens och avancerad digital kompetens samt utbyggnad, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet. Inom alla dessa område bör programmet också syfta till att en mer enhetlig politik på unionsnivå och i medlemsstaterna och regionerna och föra samman privata och industriella medel för att öka investeringarna och utveckla mer synergieffekter.

  (10)  Programmets allmänna syfte bör vara att stödja industrins digitala omvandling i samhället och främja ett bättre utnyttjande av potentialen i strategierna för innovation och i forskningsstrategierna, såväl som ett fullt utnyttjande av FoU-resultat, teknisk utveckling, europeiska och internationella standarder inom industrin, i kultur- och utbildningsinstitutioner, i akademiska/vetenskapliga och audiovisuella institutioner samt i medieinstitutioner och i offentlig förvaltning, till gagn för företag och medborgare i hela unionen Programmet bör struktureras kring fem specifika mål som motsvarar centrala politikområden, nämligen högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, artificiell intelligens och avancerad digital kompetens samt utbyggnad, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet. Inom alla dessa område bör programmet också syfta till att en mer enhetlig politik på unionsnivå och i medlemsstaterna och regionerna och föra samman privata och industriella medel för att öka investeringarna och utveckla mer synergieffekter.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  I linje med målen och handlingsplanen för Europaåret för kulturarv (som har lyft fram de kulturella, konstnärliga, kreativa och audiovisuella sektorernas stora möjligheter att bidra till europeisk vetenskaplig och social innovation) bör programmet främja partnerskap och forskningsprojekt mellan forskningsinstitut, universitet samt kulturella, konstnärliga, kreativa och audiovisuella organ (i synnerhet museer, universitet och högskolor, konservatorier, teatrar och biografer). Den bör också stödja utvecklingen av digital teknik som underlättar och utvidgar tillämpningsområdet för bevarande av och tillgång till innehåll och tjänster inom det kulturella, konstnärliga, kreativa och audiovisuella området (t.ex. förstärkta och virtuella gränssnitt för verkligheten och samspelet mellan människa och maskin), i samverkan med programmen Kreativa Europa och Horisont Europa.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Digitala innovationsknutpunkter kommer att ha en central roll i programgenomförandet. De kommer att främja ett brett införande av avancerad digital teknik i näringslivet, hos offentliga organ och i den akademiska världen. Ett nätverk av digitala innovationsknutpunkter bör säkerställa den bredaste geografiska täckningen i Europa59. En första omgång digitala innovationsknutpunkter kommer att väljas ut baserat på medlemsstaternas förslag, och sedan kommer nätverket att utvidgas genom en öppen och konkurrensbaserad process. De digitala innovationsknutpunkterna kommer att tjäna som åtkomstpunkter för den senaste digitala kapaciteten, inklusive högpresterande datorsystem (HPC), artificiell intelligens och cybersäkerhet, liksom annan befintlig innovativ teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, som även finns tillgänglig i s.k. fablabs och citylabs. De bör fungera som enda kontaktpunkt för åtkomst till prövad och validerad teknik och bör främja öppen innovation. De kommer även att tillhandahålla stöd på området avancerad digital kompetens. Nätverket av digitala innovationsknutpunkter bör också bidra till att få med de yttersta randområdena i den digitala inre marknaden.

  (11)  Digitala innovationsknutpunkter kommer att ha en central roll i programgenomförandet. De kommer att främja ett brett införande av avancerad digital teknik i näringslivet, i små och medelstora företag, i lokala nystartade företag, hos offentliga organ och i den akademiska världen, med beaktande av regionala sektorers specifika behov. Ett nätverk av digitala innovationsknutpunkter bör säkerställa den bredaste geografiska täckningen i Europa59, med beaktande av avlägsna områden och mindre utvecklade regioner. En första omgång digitala innovationsknutpunkter kommer att väljas ut baserat på medlemsstaternas förslag som beaktar kriterier såsom geografiskt läge, demografiska trender, prognoser om regionala kompetensbehov, och sedan kommer nätverket att utvidgas genom en öppen, transparent och konkurrensbaserad process. De digitala innovationsknutpunkterna kommer att tjäna som åtkomstpunkter för den senaste digitala kapaciteten, inklusive högpresterande datorsystem (HPC), artificiell intelligens och cybersäkerhet, liksom annan befintlig innovativ teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, som även finns tillgänglig i s.k. fablabs och citylabs. De bör fungera som enda kontaktpunkt för åtkomst till prövad och validerad teknik och bör främja öppen innovation. De kommer även att tillhandahålla stöd på området avancerad digital kompetens. Nätverket av digitala innovationsknutpunkter bör också bidra till att få med de yttersta randområdena i den digitala inre marknaden.

  __________________

  __________________

  59 Såsom anges i meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016) 180 final).

  59 Såsom anges i meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016) 180 final).

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  Programmets verksamhet bör användas för att åtgärda marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan överlappningar eller undanträngning av privat finansiering. Den ska också ha ett klart europeiskt mervärde.

  (14)  Programmets verksamhet bör användas för att åtgärda marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan överlappningar eller undanträngning av privat finansiering. Den ska också ha ett klart europeiskt mervärde. Det bör även garantera ovillkorlig respekt för de rättigheter som gäller innehållsleverantörer, konsumenter och användare av digital teknik, för att säkerställa full respekt för europeiska värden i utvecklingen av ett digitalt Europa.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Kapacitet för högpresterande datorsystem och tillhörande databehandlingskapacitet i unionen bör möjliggöra en mer omfattande användning av högpresterande datorsystem inom näringslivet och, mer generellt, inom områden av allmänt intresse, så att man kan gripa de unika möjligheter som superdatorer erbjuder samhället på områdena hälsa, miljö och säkerhet samt företagens konkurrenskraft, i synnerhet de små och medelstora företagen.

  (16)  Kapacitet för högpresterande datorsystem och tillhörande databehandlingskapacitet i unionen bör möjliggöra en mer omfattande användning av högpresterande datorsystem inom näringslivet och, mer generellt, inom områden av allmänt intresse, så att man kan gripa de unika möjligheter som superdatorer erbjuder samhället på områdena hälsa, miljö, lingvistik och säkerhet samt företagens konkurrenskraft, i synnerhet nystartade företag, mikroföretag samt små och medelstora företag.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16a)  Den digitala tekniken bör vara allmänt tillgänglig för alla offentliga och privata organ, med beaktande av den geografiska balansen. Kriterierna för bidrag bör därför lägga stor tonvikt vid den allmänna inverkan, tillgången på teknik och informationsteknik samt den geografiska balansen.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  Tillgången till storskaliga dataset och test- och experimentanläggningar har stor betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens.

  (20)  Tillgången till storskaliga dataset liksom datorlingvistik och test- och experimentanläggningar har stor betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22)  Cybersäkerheten är en utmaning för hela unionen som man inte kan fortsätta att hantera endast med hjälp av fragmenterade nationella initiativ. Den europeiska cybersäkerhetskapaciteten bör stärkas för att förse Europa med den kapacitet som är nödvändig för att skydda dess medborgare och företag mot cyberhot. Konsumenterna bör också skyddas när de använder uppkopplade produkter, som kan hackas och därmed undergräva deras säkerhet. Detta arbete bör göras tillsammans med medlemsstaterna och den privata sektorn genom att utveckling och säkerställande av samordning mellan projekt som stärker den europeiska cybersäkerhetskapaciteten och säkerställer ett omfattande införande av de senaste cybersäkerhetslösningarna i hela ekonomin, liksom genom sammanförande av de kompetenser som finns på området för att säkra en kritisk massa och spetskompetens.

  (22)  Cybersäkerheten är en utmaning för hela unionen som man inte kan fortsätta att hantera endast med hjälp av fragmenterade nationella initiativ. Den europeiska cybersäkerhetskapaciteten bör stärkas för att förse Europa med den kapacitet som är nödvändig för att skydda medborgare, företag och offentliga förvaltningar mot cyberhot. Konsumenterna bör också skyddas när de använder uppkopplade produkter, som kan hackas och därmed undergräva deras säkerhet. Detta arbete bör göras tillsammans med medlemsstaterna och den privata sektorn genom att utveckling och säkerställande av samordning mellan projekt som stärker den europeiska cybersäkerhetskapaciteten och säkerställer ett omfattande införande av de senaste cybersäkerhetslösningarna i hela ekonomin, liksom genom sammanförande av de kompetenser som finns på området för att säkra en kritisk massa och spetskompetens.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 25a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (25a)  I sin resolution av den 14 september 2017 om den nya kompetensagendan för Europa 65a, erinrade Europaparlamentet om att ett säkerställande av grundläggande digital kompetens i dagens samhälle är en väsentlig förutsättning för personligt och yrkesmässigt förverkligande. Dessutom betonades det att man behöver ge människor en mer specifik digital kompetens för att de ska kunna använda digitala tekniker på ett innovativt och kreativt sätt.

   

  _________________

   

  65a Antagna texter, P8_TA(2017)0360.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin67 fastställde Europaparlamentet att utbildning och livslångt lärande utgör hörnstenen för den sociala sammanhållningen i ett digitalt samhälle.

  (27)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin67 fastställde Europaparlamentet att utbildning och livslångt lärande utgör hörnstenen för den sociala sammanhållningen i ett digitalt samhälle. Man betonade också vikten av grundläggande digitala färdigheter, som bör omfatta kunskap om de möjligheter som digitala färdigheter erbjuder, fördjupad användning av grundläggande digitala verktyg, säkert beteende på nätet och säkra sökmetoder för att identifiera trovärdiga källor samt för att främja en ökad medvetenhet om rättigheter på nätet. Genom grundläggande digitala färdigheter bör också medborgarna kunna utveckla en kritisk förståelse av de olika digitala medieformerna, vilket skulle öka och förbättra de resurser och möjligheter som digital kompetens erbjuder.

  _________________

  _________________

  67 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

  67 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  Den avancerade digitala teknik som stöds genom detta program, såsom högpresterande datorsystem, cybersäkerhet och artificiell intelligens, har nu blivit tillräckligt mogen för att lämna forskningsnivån och kan börja införas, användas och skalas upp på unionsnivå. Införandet av denna teknik förutsätter unionsåtgärder, och samma sak gäller kompetensdimensionen. Utbildningsmöjligheterna avseende avancerade digitala färdigheter behöver utökas och finnas tillgängliga i hela EU. Annars undergrävs det smidiga införandet av avancerad digital teknik och begränsas unionsekonomins allmänna konkurrenskraft. De åtgärder som stöds genom detta program kompletterar de åtgärder som stöds av ESF, Eruf och Horisont Europa.

  (28)  Den avancerade digitala teknik som stöds genom detta program, såsom högpresterande datorsystem, cybersäkerhet och artificiell intelligens, har nu blivit tillräckligt mogen för att lämna forskningsnivån och kan börja införas, användas och skalas upp på unionsnivå. Införandet av denna teknik förutsätter unionsåtgärder, och samma sak gäller kompetensdimensionen. Utbildningsmöjligheterna, inklusive arbetsplatsanknutna praktikplatser, blandat lärande och distansutbildning, avseende avancerade digitala färdigheter behöver utökas och finnas tillgängliga i hela EU. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att ge arbetstagare, särskilt mot bakgrund av en åldrande arbetskraft, de medel och verktyg som krävs för att dra nytta av de möjligheter som nya digitala infrastrukturer erbjuder. Annars undergrävs det smidiga införandet av avancerad digital teknik och begränsas medborgarnas deltagande i det offentliga livet och på arbetsmarknaden liksom unionsekonomins allmänna konkurrenskraft. De åtgärder som stöds genom detta program kompletterar de åtgärder som stöds av ESF, Eruf, Horisont Europa och Erasmus.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Skäl 30

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (30)  Den digitala omvandlingen av sådana områden av allmänt intresse som hälso- och sjukvård68, mobilitet, rättsliga frågor, jord- och miljöövervakning, utbildning och kultur förutsätter en fortsättning på och utbyggnad av infrastrukturer för digitala tjänster som möjliggör ett säkert datautbyte över gränser och främjar nationell utveckling. En samordning enligt denna förordning är bästa sättet att frigöra potentialen för synergieffekter.

  (30)  Den digitala omvandlingen av sådana områden av allmänt intresse som hälso- och sjukvård68, mobilitet, rättsliga frågor, jord- och miljöövervakning, utbildning och kultur förutsätter en fortsättning på och utbyggnad av infrastrukturer för digitala tjänster som möjliggör ett säkert datautbyte över gränser och främjar nationell utveckling. En samordning enligt denna förordning är bästa sättet att frigöra potentialen för synergieffekter. Den digitala omvandlingen bör dock ta hänsyn till att vissa medborgare av olika anledningar inte deltar och att nätverk bör få stöd för att fortsätta informera dessa medborgare och hjälpa dem att behålla alla sina rättigheter och möjligheter att delta i alla sociala och medborgerliga skyldigheter.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Skäl 30a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (30a)  Utnyttjande av och tillgång till avancerad teknik på områden av allmänt intresse, inom exempelvis utbildning, kräver också utbildning i färdigheter som är nödvändiga för att sådan teknik ska kunna användas. Målen i det särskilda mål 8 bör därför också omfatta utbildningsprogram för de personer som kommer att använda avancerad teknik.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Skäl 34a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (34a)  För att utnyttja den digitala teknikens alla möjligheter och fördelar på bästa sätt bör man överbrygga den nuvarande klyftan i fråga om tillgång till och användning mellan offentliga förvaltningar, enskilda, företag och geografiska områden. Mot bakgrund av detta måste införandet av digitala infrastrukturer påskyndas, särskilt i de mest missgynnade områdena inom EU:s territorium, för att öka delaktigheten och minska den digitala klyftan.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Skäl 35 a (new)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (35a)  Digitaliseringen av europeiska verk är i detta avseende ett utmärkt tillfälle för att förbättra tillgängligheten, distributionen och främjandet av europeisk kultur och det europeiska kulturarvet, vilket initiativet Europeana visar. Digital innovation kan vara revolutionerande för hur kulturföremål visas och tillgängliggörs. Det är ur denna aspekt särskilt viktigt att främja användningen av 3D-teknik för datainsamling och återskapande av kulturföremål och kulturarv som förstörts. Ett digitalt Europa kan därför bidra till att säkerställa finansiering för en rättvis och etisk digitalisering, bevarande och tillgängliggörande online av det europeiska kulturarvet och europeisk kultur.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Skäl 35b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (35b)  Dessutom är historiska och kulturella platser ofta svårtillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Programmet skulle därför kunna bidra till att stödja digitala initiativ som syftar till att öka deltagandet och att göra kulturella upplevelser, platser och föremål i hela Europa mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, oavsett geografiskt läge.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Skäl 35c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (35c)  Den 31 maj 2016 framhöll rådet att det är mycket viktigt att en hållbar finansiering och förvaltning av Europeana säkerställs genom gemensamma insatser från kulturarvsinstitutionerna, medlemsstaterna och kommissionen. Initiativet Europeanas infrastruktur för digitala tjänster är väletablerad och bör därför prioriteras för finansiering. Framför allt bör kontinuiteten i unionens finansiering av ett digitalt Europa säkerställas i den fleråriga budgetramen för 2021–2027 för att möjliggöra ett oavbrutet och framgångsrikt tillhandahållande av tjänster på samma nivå som inom ramen för det nuvarande finansieringsprogrammet.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Skäl 37

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (37)  I april 2016 antog kommissionen initiativet för digitalisering av den europeiska industrin för att ”se till att alla industrier i Europa, oavsett sektor, oavsett lokalisering och oavsett storlek kan dra nytta av alla fördelar som digital innovation erbjuder”71.

  (37)  I april 2016 antog kommissionen initiativet för digitalisering av den europeiska industrin för att ”se till att alla industrier i Europa, oavsett sektor, oavsett lokalisering och oavsett storlek kan dra nytta av alla fördelar som digital innovation erbjuder”. Detta är av särskild betydelse för små och medelstora företag i den kulturella och kreativa sektorn.

  __________________

   

  71

   

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Skäl 39

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (39)  För att uppnå målen bör man mobilisera hävstångspotentialen hos kompletterande teknik på nät- och datorområdet, i enlighet med meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin73, där det konstateras att ”tillgång till nätverk och molninfrastruktur i världsklass” är nödvändig för digitaliseringen av industrin.

  (39)  För att uppnå målen bör man mobilisera hävstångspotentialen hos kompletterande teknik på nät- och datorområdet, i enlighet med meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin73, där det konstateras att ”tillgång till nätverk och molninfrastruktur i världsklass” är en nödvändig del i digitaliseringen av industrin.

  __________________

  __________________

  73 COM(2016) 180 final Digitalisering av den europeiska industrin. Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter.

  73 COM(2016) 180 final Digitalisering av den europeiska industrin. Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Skäl 44

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (44)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att anta arbetsprogram så att programmålen uppnås i enlighet med unionens och medlemsstaternas prioriteringar, samtidigt som konsekvens, transparens och kontinuitet säkerställs för unionens och medlemsstaternas gemensamma åtgärder. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 4 i förordning (EU) nr 182/201175 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

  utgår

  __________________

   

  75 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

   

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Skäl 45

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (45)  Arbetsprogrammen bör i princip antas som fleråriga arbetsprogram, vanligtvis vartannat år, eller, om det är motiverat mot bakgrund av de behov som genomförandet av programmet avser, som årliga arbetsprogram. Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av de särskilda målen för åtgärderna och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

  (45)  Arbetsprogram bör antas så att programmålen uppnås i enlighet med unionens och medlemsstaternas prioriteringar, samtidigt som konsekvens, transparens och kontinuitet säkerställs vad gäller unionens och medlemsstaternas gemensamma åtgärder. Arbetsprogrammen bör i princip antas vartannat år, eller, om det är motiverat mot bakgrund av de behov som genomförandet av programmet avser, på årsbasis. Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till uppnåendet av de särskilda målen för åtgärderna och åstadkommer resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa att man överväger användningen av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader, i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Skäl 46

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (46)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilaga II för att se över och/eller komplettera indikatorerna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som förbereder delegerade akter.

  (46)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagandet av arbetsprogram och ändringar av bilaga II för att se över och/eller komplettera indikatorerna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som förbereder delegerade akter.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Genom denna förordning inrättas programmet för ett digitalt Europa (nedan kallat programmet).

  Genom denna förordning inrättas programmet för ett digitalt Europa (nedan kallat programmet) som ska genomföras under perioden den 1 januari 2021–31 december 2027.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  digital innovationsknutpunkt: rättslig enhet som utses eller väljs ut genom ett öppet och konkurrensbaserat förfarande för att fullgöra uppgifterna inom ramen för programmet, i synnerhet ge tillgång till teknisk expertis och experimentanläggningar, såsom utrustning och programvaruverktyg för att främja företagens digitala omvandling.

  (e)  digital innovationsknutpunkt: rättslig enhet som utses eller väljs ut genom ett öppet, transparent och konkurrensbaserat förfarande för att fullgöra uppgifterna inom ramen för programmet, i synnerhet ge tillgång till teknisk expertis och experimentanläggningar, såsom utrustning och programvaruverktyg liksom särskilda utbildningar i avancerade digitala färdigheter för att ge alla Europas medborgare digital egenmakt och främja företagens och offentliga institutioners digitala omvandling.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  mediekompetens: de analytiska färdigheter som är nödvändiga för att få en förståelse för hela den digitala världen.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmet har följande allmänna mål: att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Programmet kommer att

  1.  Programmets allmänna mål ska vara att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Det ska

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  stärka Europas kapacitet inom nyckelområden för digitala teknik genom ett storskaligt införande, och

  (a)  stärka Europas kapacitet inom nyckelområden för digital teknik, och på så sätt se till att rättigheter och europeiska värden respekteras fullt ut, genom ett storskaligt införande, och

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Programmet har följande fem specifika mål:

  2.  Programmet ska ha följande fem specifika mål:

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillsammans med medlemsstaterna stödja upphandlingen av avancerade utrustningar, verktyg och datainfrastrukturer för cybersäkerhet, i full enlighet med dataskyddslagstiftningen.

  (a)  Tillsammans med medlemsstaterna stödja upphandlingen av avancerade utrustningar, verktyg och datainfrastrukturer för cybersäkerhet, i full enlighet med dataskyddslagstiftningen, med stöd av utvecklingen av frivilliga standarder.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter, ska stödja utvecklingen av avancerade digitala färdigheter inom områden som omfattas av detta program och därigenom bidra till att öka unionens kompetensreserv, främja ökad professionalism, i synnerhet när det gäller högpresterande datorsystem, analys av stordata, cybersäkerhet, teknik för distribuerade liggare, robotteknik och artificiell intelligens. Finansieringen ska fylla följande operativa syften:

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter, ska stödja utvecklingen av avancerade digitala färdigheter inom områden som omfattas av detta program och därigenom bidra till att öka unionens kompetensreserv, främja ökad professionalism, i synnerhet när det gäller högpresterande datorsystem, analys av stordata, cybersäkerhet, teknik för distribuerade liggare, robotteknik, artificiell intelligens och datalingvistik. Finansieringen ska fylla följande operativa syften:

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av långsiktiga utbildningar och kurser för studenter, it-personal och arbetskraften i allmänhet.

  (a)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av högkvalitativa, långsiktiga utbildningar och kurser, inklusive blandat lärande för medborgare i alla åldrar, t.ex. studenter, personer i behov av kompetensutveckling, lärare och utbildare, forskare, it-personal och arbetskraften i allmänhet samt med beaktande av och respekt för språklig mångfald.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av kortare utbildningar och kurser för företagare, företagsledare från småföretag och arbetskraften i allmänhet.

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av högkvalitativa, kortare utbildningar och kurser, inklusive blandat lärande, för lärare, utbildare, företagsledare, däribland personer som driver småföretag och nystartade företag, egenföretagare och arbetskraften i allmänhet såväl som medborgare i alla åldrar som behöver kompetensutveckling, även inom den ideella sektorn och i kulturella, kreativa, konstnärliga och audiovisuella organisationer.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av storskaliga öppna nätkurser för arbetssökande, studerande och arbetstagare.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Stödja arbetsplatsanknuten utbildning och praktikplatser för studenter, unga företagare och högskoleutbildade.

  (c)  Stödja högkvalitativ arbetsplatsanknuten utbildning, inklusive blandat lärande, och praktikplatser för studenter, unga företagare och högskoleutbildade samt för medborgare i alla åldrar som behöver kompetensutveckling.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Stödja de nätverk eller tjänster som erbjuder hjälp och kontinuerlig information till medborgare som av olika skäl inte deltar i den digitala utvecklingen.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – led cb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cb)  Stödja arbetsplatsanknuten utbildning för arbetskraften.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Säkerställa att den offentliga sektorn och områden av allmänt intresse, såsom vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, transport, energi, miljö och kulturella och kreativa sektorer, kan införa och få tillgång till den senaste digitala tekniken, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

  (a)  Säkerställa att den offentliga sektorn och områden av allmänt intresse, såsom vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, transport, energi, miljö och kulturella och kreativa sektorer, på ett effektivt sätt kan införa och genom utbildning de färdigheter som krävs för att använda den senaste digitala tekniken, i synnerhet högpresterande datorsystem, språkteknik, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Minska avståndet vad gäller användning av och tillgång till digitala tjänster och infrastrukturer mellan offentliga förvaltningar, medborgare, företag och geografiska områden, genom att stödja deras möjligheter att tillhandahålla effektivare tjänster, och uppmuntra till ett större deltagande från medborgarnas sida i beslutsprocesser.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den vägledande fördelningen av det angivna beloppet ska vara följande:

  2.  Dem finansieringsram som avses i punkt 1 ska fördelas enligt följande:

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Upp till 2 698 240 000 EUR för särskilt mål 1, högpresterande datorsystem.

  (a)  Högst 29 % för särskilt mål 1, högpresterande datorsystem.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Upp till 2 498 369 000 EUR för särskilt mål 2, artificiell intelligens.

  (b)  Minst 27 % för särskilt mål 2, artificiell intelligens.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Upp till 1 998 696 000 EUR för särskilt mål 3, cybersäkerhet och förtroende.

  (c)  Minst 21 % för särskilt mål 3, cybersäkerhet och förtroende.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Upp till 699 543 000 EUR för särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter.

  (d)  Minst 9 % för särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Upp till 1 299 152 000 EUR för särskilt mål 5, införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet.

  (e)  Minst 14 % för särskilt mål 5, införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmet är avsett att genomföras på ett sätt som främjar synergier, såsom beskrivs vidare i bilaga III, med andra program för unionsfinansiering, i synnerhet genom arrangemang för kompletterande finansiering från EU-program där mål och förvaltningsformer så tillåter; antingen i följd, omväxlande, eller genom en kombination av medel inklusive gemensam finansiering av åtgärder.

  1.  Programmet ska främja synergier, såsom beskrivs vidare i bilaga III, med andra program för unionsfinansiering, i synnerhet genom arrangemang för kompletterande finansiering från EU-program där mål och förvaltningsformer så tillåter, antingen i följd, omväxlande, eller genom en kombination av medel inklusive gemensam finansiering av åtgärder.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa)  Nuts-klassificering

  Ändringsförslag    52

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Ytterligare digitala innovationsknutpunkter ska väljas ut genom ett öppet och konkurrensbaserat förfarande, på ett sätt som säkerställer bredast tänkbara geografiska täckning i Europa. Antalet enheter i nätverket ska stå i proportion till befolkningen till i en medlemsstat och det ska finnas minst en digital innovationsknutpunkt i varje medlemsstat. För att beakta de särskilda problemen i EU:s yttersta randområden får särskilda enheter utses för att täcka deras behov.

  4.  Ytterligare digitala innovationsknutpunkter ska väljas ut genom ett öppet, transparent och konkurrensbaserat förfarande, på ett sätt som säkerställer bredast tänkbara geografiska täckning i Europa. Antalet enheter i nätverket ska stå i proportion till befolkningen till i en medlemsstat och det ska finnas minst en digital innovationsknutpunkt i varje medlemsstat, samtidigt som unionens mindre gynnade regioner, den demografiska situationen och prognoser om regionala kompetensbehov beaktas. För att beakta de särskilda problemen i EU:s yttersta randområden får särskilda enheter utses för att täcka deras behov.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillhandahålla tjänster avseende digital omvandling – inklusive test- och experimentanläggningar – riktade mot små och medelstora företag och midcap-företag, även inom sektorer med långsamt genomslag för digital och tillhörande teknik.

  (a)  Tillhandahålla tjänster avseende digital omvandling – inklusive test- och experimentanläggningar – riktade mot nystartade företag, små och medelstora företag och midcap-företag, särskilt inom sektorer med långsamt genomslag för digital och tillhörande teknik.

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Överföra expertis och kunnande mellan regioner, i synnerhet genom att skapa nätverk mellan små och medelstora företag och midcap-företag som är etablerade i en region och de digitala innovationsnätverk etablerade i andra regioner som är mest lämpade för att tillhandahålla relevanta tjänster.

  (b)  Överföra expertis och kunnande mellan regioner, i synnerhet genom att skapa nätverk mellan nystartade företag, små och medelstora företag och midcap-företag som är etablerade i en region och de digitala innovationsnätverk etablerade i andra regioner som är mest lämpade för att tillhandahålla relevanta tjänster.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Erbjuda tematiska tjänster, inklusive tjänster som rör artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet och förtroende åt förvaltningar, den offentliga sektorns organisationer, små och medelstora företag och midcap-företag. Enskilda digitala innovationsknutpunkter får specialisera sig på vissa tematiska tjänster och måste inte tillhandahålla alla tematiska tjänster som anges i detta stycke.

  (c)  Erbjuda tematiska tjänster, inklusive tjänster som rör artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet och förtroende åt förvaltningar, den offentliga sektorns organisationer, nystartade företag, små och medelstora företag och midcap-företag. Enskilda digitala innovationsknutpunkter får specialisera sig på vissa tematiska tjänster och måste inte tillhandahålla alla tematiska tjänster som anges i detta stycke.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27 för att komplettera denna förordning genom att anta arbetsprogram.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Dessa arbetsprogram ska antas som fleråriga arbetsprogram för programmet som helhet. Om motiverat mot bakgrund av särskilda genomförandebehov får de också antas som årliga arbetsprogram som omfattar ett eller flera särskilda mål.

  2.  Dessa arbetsprogram ska antas som fleråriga arbetsprogram vartannat år. Om motiverat mot bakgrund av särskilda genomförandebehov får de också antas som årliga arbetsprogram som omfattar ett eller flera särskilda mål.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  I bilaga II anges indikatorer för att övervaka programgenomförandet och programmets framsteg mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen enligt artikel 3.

  1.  I bilaga II anges kvantitativa och kvalitativa indikatorer för att övervaka programgenomförandet och programmets framsteg mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen enligt artikel 3.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg i riktning mot uppnåendet av dess mål, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 27, för att ändra bilaga II för att se över eller komplettera indikatorerna vid behov och för att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

  2.  För att kunna bedöma programmets framsteg i riktning mot uppnåendet av dess mål på ett effektivt sätt, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 27, för att ändra bilaga II för att se över eller komplettera indikatorerna vid behov och för att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att insamlingen av data för övervakning av programmets genomförande och resultat utförs på ett ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt sätt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

  3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att insamlingen av data för övervakning av programmets genomförande och resultat utförs på ett ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt sätt. För detta ändamål ska särskilda rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Officiell EU-statistik, såsom regelbundna statistiska IKT-undersökningar, ska användas maximalt. Nationella statistikbyråer ska rådfrågas om, och tillsammans med Eurostat delta i, det inledande utarbetandet och den därpå följande utvecklingen av statistiska indikatorer för övervakningen och genomförandet av programmet och för de framsteg som gjorts i förhållande till den digitala omvandlingen.

  4.  Officiell EU-statistik, såsom regelbundna statistiska IKT-undersökningar, ska användas så effektivt som möjligt liksom insamling av Desi-dataset på Nuts 2-nivå, för att hjälpa till att hantera bristen på regionala data om det digitala Europa. Nationella statistikbyråer ska rådfrågas om, och tillsammans med Eurostat delta i, det inledande utarbetandet och den därpå följande utvecklingen av statistiska indikatorer för övervakningen och genomförandet av programmet och för de framsteg som gjorts i förhållande till den digitala omvandlingen.

  Ändringsförslag    62

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Utvärdering

  Utvärdering av programmet

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Utvärderingar ska utföras i rätt tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

  1.  Kommissionen ska säkerställa regelbunden övervakning och extern utvärdering av programmet, framför allt med hjälp av systemet för prestationsrapportering som avses i artikel 24.3.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.

  2.  Förutom att regelbundet övervaka programmet ska kommissionen utarbeta en halvtidsutvärderingsrapport och lägga fram den för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén senast den 31 december 2024.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel [1], ska kommissionen göra en slututvärdering av programmet.

  3.  Kommissionen ska på grundval av en slutlig extern och oberoende utvärdering utarbeta en slutlig utvärderingsrapport för programmet, där programmets långsiktiga effekter och hållbarhet bedöms.

  Ändringsförslag    66

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Rapporteringssystemet för utvärderingar ska säkerställa att insamlingen av data för programutvärderingar utförs på ett ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt sätt och på rätt detaljnivå av mottagarna av unionsmedel.

  utgår

  Ändringsförslag    67

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Kommissionen ska lägga fram den slutliga utvärderingsrapport som avses i punkt 3 för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén senast den 31 december 2030.

  Ändringsförslag    68

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

  utgår

  Ändringsförslag    69

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 24 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

  2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 23 och 24 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

  Ändringsförslag    70

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 24 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

  3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 23 och 24 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

  Ändringsförslag    71

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 24 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

  6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 23 och 24 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

  Ändringsförslag    72

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – mål 4 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Programmet ska främja enkel tillgång till avancerade digitala färdigheter, särskilt i HPC, AI, distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik) och cybersäkerhet för nuvarande och framtida arbetskraft, genom att erbjuda studenter, nyutexaminerade och nuvarande och framtida arbetskraft, oavsett var de befinner sig, möjlighet att förvärva och utveckla dessa färdigheter.

  Programmet ska främja enkel tillgång till och utbildningsmöjligheter i avancerade digitala färdigheter, särskilt i HPC, AI, distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik) och cybersäkerhet för nuvarande och framtida arbetskraft, genom att erbjuda studenter, nyutexaminerade eller medborgare i alla åldrar som behöver kompetensutveckling, arbetssökande och nuvarande och framtida arbetskraft, oavsett var de befinner sig, möjlighet att förvärva och utveckla dessa färdigheter.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – mål 4 – stycke 2 – led 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Tillgång till utbildning på arbetsplatsen genom praktik i kompetenscentrum och hos företag som använder avancerad teknik.

  1.  Tillgång till utbildning på arbetsplatsen och möjligheter till blandat lärande genom praktik i kompetenscentrum och hos företag som använder avancerad teknik.

  Ändringsförslag    74

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – mål 4 – stycke 2 – led 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Tillgång till storskaliga öppna nätkurser som erbjuds av onlineplattformar för lärande samt av universitet.

  Ändringsförslag    75

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – mål 5 – del II – rubrik

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  II.  Inledande verksamhet rörande digitaliseringen av näringslivet:

  (Berör inte den svenska versionen.)  

  Ändringsförslag    76

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – mål 5 – del I – led 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Utbildning och kultur: Ge upphovsmän och den kreativa sektorn i Europa åtkomst till den senaste digitala tekniken från AI till avancerade datorsystem. Utnyttja det europeiska kulturarvet som en drivkraft för att främja kulturell mångfald, social sammanhållning och europeiskt medborgarskap. Stödja spridningen av digital teknik i utbildningen.

  5.  Utbildning: Främja tillämpning av avancerad digital teknik och digitala regler för kommunikation i formell, informell och icke-formell utbildning, särskilt genom att i större utsträckning integrera digitala färdigheter, mediekompetens och digital teknik i samtliga läroplaner med effektiv åtkomst till den senaste digitala tekniken från AI till avancerade datorsystem, ge skolor lämplig tillgång till digital infrastruktur och utrustning, såsom bredbandsnät med mycket hög kapacitet och en anslutning på minst 100 Mbps. Främja investeringar i distansutbildning, både i blandad form och helt nätbaserade. Främja fortsatt digital utbildning från tidig ålder, utan att det påverkar inlärningen av traditionella och humanistiska färdigheter, och utan att man bortser från risken att unga utvecklar ett digitalt beroende eller potentiella sjukdomar kopplade till digitalisering, i den sociala och fysiska interaktionen.

  Ändringsförslag    77

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – part 5 – del I – led 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Kulturella och kreativa sektorer: stödja kulturella och kreativa sektorer, särskilt den audiovisuella sektorn, i den pågående digitala omvandlingen och samtidigt garantera dem tillgång till den mest avancerade, hållbara och högpresterande digitala tekniken från artificiell intelligens till avancerad databehandling, samt stödja kulturella och kreativa sektorers bidrag till en rättvis och etisk användning och utveckling av deras digitala verktyg och infrastrukturer.

  Ändringsförslag    78

  Förslag till förordning

  Bilaga 1 – mål 5 – del I – led 5b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5b.  Kulturarv: Utnyttja och främja det europeiska kulturarvet, både det materiella och immateriella, som en drivkraft för att främja kulturell och språklig mångfald, social sammanhållning och europeiskt medborgarskap. Skydda, bevara och sprida kulturarv genom en digitalisering och utveckling av moderna digitala kulturella metoder samt särskilda digitala initiativ såsom Europeana, europeiska kulturarvsmoln och andra initiativ som tar hänsyn till den senaste digitala tekniken.

  Ändringsförslag    79

  Förslag till förordning

  Bilaga 2 – mål 4 – punkt 4.1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.1  Antal IKT-specialister som utbildats och arbetar.

  4.1  Antal IKT-specialister som utbildas och arbetar i unionen varje år.

  Ändringsförslag    80

  Förslag till förordning

  Bilaga 2 – mål 4 – punkt 4.2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.2  Antal företag med svårigheter att rekrytera IKT-specialister.

  4.2  Antal företag med svårigheter att rekrytera IKT-specialister i unionen varje år.

  Ändringsförslag    81

  Förslag till förordning

  Bilaga 3 – punkt 3 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Programmet för ett digitalt Europa ska aktivt skapa synergier med Horisont Europa kring hållbarheten hos data från forskningsprojekt.

  Ändringsförslag    82

  Förslag till förordning

  Bilaga 3 – punkt 4a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Synergieffekter med Kreativa Europa ska säkerställa följande:

   

  (a)  Programmet kommer att stödja utveckling och förvärv av de avancerade digitala färdigheter som behövs för införande av den spetsteknik som är relevant för det kulturella ekosystemet och den kulturella och kreativa sektorn som helhet. Det ska möjliggöra utbyte inom kultursektorer och mellan andra sektorer om de protokoll och avancerade digitala färdigheter som redan utvecklats av kreativa samhällen i syfte att främja spridning och användning av dem.

   

  (b)  Programmet Kreativa Europa, med dess allmänna mål att öka den kulturella och kreativa sektorns konkurrenskraft, kommer i det avseendet att komplettera de åtgärder inom programmet för ett digitalt Europa som syftar till att stödja den digitala omvandlingen av den kulturella och kreativa sektorn, samt för att säkerställa mångfalden av tillgängliga plattformar, med beaktande av den ökande marknadskoncentrationen av digitala monopol.

   

  (c)  Inom programmet ska två ledande projekt säkerställa en fortsättning av de åtgärder som rör införandet av strategin #Digital4Culture. Det ledande projektet om den digitala omvandlingen inom kulturarvssektorn kommer att fortsätta att stödja europeiska initiativ som inleds under Europaåret för kulturarv 2018. Den del av programmet som inriktas på digitala färdigheter kommer att ge synergieffekter med frågor som rör mediekompetens och filmutbildning.

   

  (d)  Programmet kommer att stödja lanseringen och förverkligandet av en online-katalog över europeiska filmer som erbjuds av lagliga tjänster på begäran, i syfte att främja distribution, marknadsföring, synlighet och sökbarhet på europeisk nivå.

   

  (e)  Programmet kommer att stödja utvecklingen av ny teknik som behövs för att förbättra biograf- och nätdistributionen och ge större tillgång till europeiska audiovisuella verk över gränserna, enligt prioriteringarna för Kreativa Europas programområdet Media.

  Ändringsförslag    83

  Förslag till förordning

  Bilaga 3 – punkt 5 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Programmet kommer att ge lämpligt stöd till utvecklingen och genomförandet av det europeiska studentkortet (e-Card) genom att tillhandahålla teknisk infrastruktur och kapacitetsuppbyggnad samt se till att aspekter som rör förtroende och säkerhet utvecklas, särskilt vad gäller elektroniskt datautbyte.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

  Referensnummer

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  CULT

  14.6.2018

  Associerat/Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

  5.7.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Bogdan Brunon Wenta

  1.6.2018

  Behandling i utskott

  3.9.2018

   

   

   

  Antagande

  10.10.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  27

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

  ECR

  Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Martina Michels

  PPE

  Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

  S&D

  Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

  VERTS/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  0

  -

   

   

  1

  0

  ENF

  Dominique Bilde

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  YTTRANDE från budgetutskottet (07.11.2018)

  till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
  (COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

  Föredragande av yttrande: Paul Rübig

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  För det särskilda målet avseende högpresterande datorsystem anses ett gemensamt företag vara den lämpligaste genomförandemekanismen, i synnerhet för att på unionsnivå och på nationell nivå samordna strategier och investeringar i HPC-infrastruktur och forskning och utveckling (FoU) samt föra samman offentlig och privat finansiering, och skydda unionens ekonomiska och strategiska intressen63. Kompetenscentrum för högpresterande datorsystem i medlemsstaterna kommer också att tillhandahålla högpresterande datortjänster för näringslivet, den akademiska världen och offentliga förvaltningar.

  (18)  För det särskilda målet avseende högpresterande datorsystem anses ett gemensamt företag vara den lämpligaste genomförandemekanismen, i synnerhet för att på unionsnivå och på nationell nivå samordna strategier och investeringar i HPC-infrastruktur och forskning och utveckling (FoU) samt föra samman offentlig och privat finansiering, och skydda unionens ekonomiska och strategiska intressen63. Kompetenscentrum för högpresterande datorsystem i medlemsstaterna kommer också att tillhandahålla högpresterande datortjänster för näringslivet, inbegripet små och medelstora företag och uppstartsföretag, den akademiska världen och offentliga förvaltningar.

  _________________

  _________________

  63 Konsekvensanalys som åtföljer rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

  63 Konsekvensanalys som åtföljer rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 39a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (39a)  Blockkedjeteknik och annan teknik för distribuerade liggare kan avsevärt förbättra tillgången till distribuerade datamängder i hela unionen, underlätta upprättandet av officiella handlingar och göra det möjligt att spåra transaktioner eller produkter på ett sätt som är säkert och i överensstämmelse med EU:s regelverk. De stärker förtroendet för tillämpningar där flera berörda parter deltar, stärker samarbetsmodeller och gör det möjligt att eliminera fragmentering av distribuerade datamängder. Detta kommer att leda till ökad kvalitet och effektivitetsvinster, vilket minskar den administrativa bördan, i synnerhet för lagstadgad rapportering och revision, bekämpning och begränsning av bedrägerier samt incitament till att anta bästa praxis och etiska regler. Dessutom kommer en stärkt europeisk kapacitet för att utveckla och utnyttja blockkedjeteknik och annan teknik för distribuerade liggare ge nytt blod till digitala innovationsekosystem i Europa och hjälpa europeiska aktörer att inta en ledarställning i en ny internetekonomi.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 39b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (39b)  Vid Europeiska rådets möte den 19 oktober 2017 drog medlemsstaterna slutsatsen att unionen måste visa större engagemang för att ta sig an framväxande tendenser: Detta innefattar frågor som blockkedjeteknik, med samtidigt säkerställande av dataskydd, digitala rättigheter och etiska normer på hög nivå. Europaparlamentets resolution om distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering (2017/2772(RSP)), som antogs den 16 maj 2018, erkänner blockkedjeteknikens roll för att öka innovationen i Europa och runtom i världen.

   

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 39c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (39c)  Vid den andra upplagan av Digital Day den 10 april, 2018 förband sig de europeiska länderna att samarbeta om utvecklingen av avancerade tillförlitliga lösningar för offentliga tjänster (t.ex. genom att utveckla en europeisk blockkedjeinfrastruktur för tjänster) och uppmanade kommissionen att stödja utvecklingen och användningen av blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare genom sina digitala program.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 43

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (43)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden för att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör detta program bidra till att integrera klimatåtgärder i alla politikområden och till uppnåendet av det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen74. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

  (43)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden för att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i alla politikområden och till ett snabbt uppnående av det övergripande målet att minst 25% av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen74 under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och att den andelen så snart som möjligt, senast 2027, ska ha ökats till 30%. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner. Det är av största vikt att EU fullgör sitt åtagande att vara en föregångare i genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling, även om det saknas ett tydligt och klart åtagande om detta i förslagen om den fleråriga budgetramen, varför integreringen av målen för hållbar utveckling bör finnas med i all EU-politik och alla EU-initiativ i nästa fleråriga budgetram.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Programmet har följande fem specifika mål:

  2.  Programmet har följande sex specifika mål:

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  Blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av kortare utbildningar och kurser för företagare, företagsledare från småföretag och arbetskraften i allmänhet.

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av kortare utbildningar och kurser för företagare, företagsledare från småföretag, däribland uppstartsföretag, och arbetskraften i allmänhet.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Främja genomslag för avancerad digital teknik och näraliggande teknik, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och framtida och ny teknik, hos unionens näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag.

  (e)  Främja genomslag för avancerad digital teknik och näraliggande teknik, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och framtida och ny teknik, hos unionens näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag och uppstartföretag.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Artikel 8a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 8a

   

  Blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare

   

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 6, blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare, ska fylla följande operativa syften:

   

  (a)  Bygga upp och stärka kapaciteten för blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare i unionen, koppla samman nationella och regionala blockkedjeinfrastrukturer och införa en styrningsmodell som kan stödja utvecklingen och användningen av nya digitala tjänster som möjliggörs genom blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare i enlighet med unionens rättsliga ramar.

   

  (b)  Göra denna kapacitet tillgänglig för företag, [i synnerhet små och medelstora företag], offentliga förvaltningar eller andra organisationer, i syfte att stödja utvecklingen av innovativa gränsöverskridande tillämpningar av sådan teknik som kommer de europeiska medborgarna och den digitala ekonomin [i Europa] till godo.

   

  (c)  Vidareutveckla, bygga ut, samordna och verka på unionsnivå för en europeisk infrastruktur för blockkedjetjänster som uppfyller de strängaste globala standarderna för cybersäkerhet, energieffektivitet, efterlevnad av reglerna om integritetsskydd och som är tillgänglig på icke-kommersiell grund för offentliga och privata användare för att stödja tillhandahållandet av tjänster av allmänt intresse.

   

  (d)  Stödja utvecklingen av driftsklar och operativ teknik, sprungen ur forskning och innovation, som stärker ett integrerat innovationsekosystem i unionen baserat på blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare, och som erbjuder test- och experimentanläggningar i medlemsstaterna.

  Motivering

  Blockkedjeteknik och annan teknik för distribuerade liggare kan avsevärt förbättra tillgången till distribuerade datamängder i hela unionen, underlätta upprättandet av officiella handlingar och göra det möjligt att spåra transaktioner eller produkter på ett sätt som är säkert och i överensstämmelse med EU:s regelverk. De stärker förtroendet för tillämpningar där flera berörda parter deltar, stärker samarbetsmodeller och gör det möjligt att eliminera fragmentering av distribuerade datamängder. Detta kommer att leda till ökad kvalitet och effektivitetsvinster, vilket minskar den administrativa bördan, i synnerhet för lagstadgad rapportering och revision, bekämpning och begränsning av bedrägerier samt incitament till att anta bästa praxis och etiska regler.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 20212027 ska vara 9 194 000 000 EUR i löpande priser.

  1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 20212027 ska vara 8 192 391 000 EUR i 2018 års priser (9 194 000 000 EUR i löpande priser).

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Upp till 2 698 240 000 EUR för särskilt mål 1, högpresterande datorsystem.

  (a)  Upp till 2 404 289 438 EUR i 2018 års priser (2 698 240 000 EUR i löpande priser) för särskilt mål 1, högpresterande datorsystem.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Upp till 2 498 369 000 EUR för särskilt mål 2, artificiell intelligens.

  (b)  Upp till 2 226 192 703 EUR i 2018 års priser (2 498 369 000 EUR i löpande priser) för särskilt mål 2, artificiell intelligens.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Upp till 1 998 696 000 EUR för särskilt mål 3, cybersäkerhet och förtroende.

  (c)  Upp till 1 780 954 875 EUR i 2018 års priser (1 998 696 000 EUR i löpande priser) för särskilt mål 3, cybersäkerhet och förtroende.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Upp till 699 543 000 EUR för särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter.

  (d)  Upp till 623 333 672 EUR i 2018 års priser (699 543 000 EUR i löpande priser) för särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Upp till 1 299 152 000 EUR för särskilt mål 5, införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet.

  (e)  Upp till 1 157 620 312 EUR i 2018 års priser (1 299 152 000 EUR i löpande priser) för särskilt mål 5, införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Kommissionen ska se till att de förfarandemässiga kraven för ansökan och deltagande i program som är av betydelse för den digitala agendan är harmoniserade.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, i synnerhet upphandling men även bidrag och priser. Det får också tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom ramen för blandfinansieringsinsatser.

  2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, i synnerhet upphandling av kommissionen eller finansieringsorganet, av bidragsmottagare individuellt eller gemensamt, men även i form av bidrag och priser. Inom ramen för upphandlingarna får flera kontrakt beviljas genom samma förfarande och det får föreskrivas villkor för den plats där den upphandlade verksamheten sker i enlighet med tillämpliga internationella avtal om offentlig upphandling. Programmet får också tillhandahålla finansiering i form av finansieringsinstrument inom ramen för blandfinansieringsinsatser.

  Motivering

  Syftet med ändringen är att göra det möjligt att tillämpa effektivast möjliga upphandling genom att förtydliga bestämmelsen om hur kommissionens och unionens finansieringsorgan själva kan medverka i egenskap av upphandlare i offentliga upphandlingar som finansieras genom programmet. En upphandling kan också bevilja kontrakt till flera försäljare eller flera leverantörer, vilket ger bättre valuta för pengarna och kontinuitet i försörjningen och i tillhandahållandet av tjänster, särskilt för digital teknik.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillhandahålla tjänster avseende digital omvandling – inklusive test- och experimentanläggningar – riktade mot små och medelstora företag och midcap-företag, även inom sektorer med långsamt genomslag för digital och tillhörande teknik.

  (a)  Tillhandahålla tjänster avseende digital omvandling – inklusive test- och experimentanläggningar – riktade mot små och medelstora företag, midcap-företag och uppstartsföretag, även inom sektorer med långsamt genomslag för digital och tillhörande teknik.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Överföra expertis och kunnande mellan regioner, i synnerhet genom att skapa nätverk mellan små och medelstora företag och midcap-företag som är etablerade i en region och de digitala innovationsnätverk etablerade i andra regioner som är mest lämpade för att tillhandahålla relevanta tjänster.

  (b)  Överföra expertis och kunnande mellan regioner, i synnerhet genom att skapa nätverk mellan små och medelstora företag, midcap-företag och uppstartsföretag som är etablerade i en region och de digitala innovationsnätverk etablerade i andra regioner som är mest lämpade för att tillhandahålla relevanta tjänster.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Erbjuda tematiska tjänster, inklusive tjänster som rör artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet och förtroende åt förvaltningar, den offentliga sektorns organisationer, små och medelstora företag och midcap-företag. Enskilda digitala innovationsknutpunkter får specialisera sig på vissa tematiska tjänster och måste inte tillhandahålla alla tematiska tjänster som anges i detta stycke.

  (c)  Erbjuda tematiska tjänster, inklusive tjänster som rör artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet och förtroende åt förvaltningar, den offentliga sektorns organisationer, små och medelstora företag, midcap-företag och uppstartsföretag. Enskilda digitala innovationsknutpunkter får specialisera sig på vissa tematiska tjänster och måste inte tillhandahålla alla tematiska tjänster som anges i detta stycke.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Behovet av att undanröja finansiella hinder, såsom brist på marknadsfinansiering.

  (d)  Behovet av att undanröja finansiella hinder, såsom brist på marknadsfinansiering, särskilt för unga företagare och små och medelstora företag.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel [3].

  2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Den ska också säkerställa integrerad information och tillgång till potentiella sökande till unionsfinansiering inom den digitala sektorn. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel [3].

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

  Referensnummer

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  14.6.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Paul Rübig

  28.6.2018

  Behandling i utskott

  26.9.2018

   

   

   

  Antagande

  5.11.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  27

  2

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Michael Detjen

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  27

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

  S&D

  Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  2

  -

  ENF

  André Elissen

  NI

  Eleftherios Synadinos

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (13.11.2018)

  till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
  (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

  Föredragande av yttrande: Adina‑Ioana Vălean

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Programmets allmänna syfte bör vara att stödja industrins digitala omvandling och främja ett bättre utnyttjande av den industriella potentialen i strategierna för innovation, forskning och teknisk utveckling, till gagn för företag och medborgare i hela unionen. Programmet bör struktureras kring fem specifika mål som motsvarar centrala politikområden, nämligen högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, artificiell intelligens och avancerad digital kompetens samt utbyggnad, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet. Inom alla dessa område bör programmet också syfta till att en mer enhetlig politik på unionsnivå och i medlemsstaterna och regionerna och föra samman privata och industriella medel för att öka investeringarna och utveckla mer synergieffekter.

  (10)  Programmets allmänna syfte bör vara att stödja industrins och de europeiska samhällenas digitala omvandling och främja ett bättre utnyttjande av den industriella potentialen i strategierna för innovation, forskning och teknisk utveckling, till gagn för företag, regioner, lokalsamfund och medborgare i hela unionen. Programmet bör struktureras kring fem specifika mål som motsvarar centrala politikområden, nämligen högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, artificiell intelligens och avancerade digitala färdigheter samt utbyggnad, bästa användning av digital kapacitet, interoperabilitet och överbryggande av den digitala klyftan mellan regioner samt mellan stad och landsbygd. Inom alla dessa område bör programmet också syfta till att en mer enhetlig politik på unionsnivå och i medlemsstaterna och regionerna och föra samman privata och industriella medel för att öka investeringarna och utveckla mer synergieffekter.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Digitala innovationsknutpunkter kommer att ha en central roll i programgenomförandet. De kommer att främja ett brett införande av avancerad digital teknik i näringslivet, hos offentliga organ och i den akademiska världen. Ett nätverk av digitala innovationsknutpunkter bör säkerställa den bredaste geografiska täckningen i Europa59. En första omgång digitala innovationsknutpunkter kommer att väljas ut baserat på medlemsstaternas förslag, och sedan kommer nätverket att utvidgas genom en öppen och konkurrensbaserad process. De digitala innovationsknutpunkterna kommer att tjäna som åtkomstpunkter för den senaste digitala kapaciteten, inklusive högpresterande datorsystem (HPC), artificiell intelligens och cybersäkerhet, liksom annan befintlig innovativ teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, som även finns tillgänglig i s.k. fablabs och citylabs. De bör fungera som enda kontaktpunkt för åtkomst till prövad och validerad teknik och bör främja öppen innovation. De kommer även att tillhandahålla stöd på området avancerad digital kompetens. Nätverket av digitala innovationsknutpunkter bör också bidra till att få med de yttersta randområdena i den digitala inre marknaden.

  (11)  Digitala innovationsknutpunkter kommer att ha en central roll i programgenomförandet. De kommer att främja ett brett införande av avancerad digital teknik i näringslivet, hos offentliga organ, i offentliga förvaltningar och i den akademiska världen. Ett nätverk av digitala innovationsknutpunkter bör säkerställa den bredaste geografiska täckningen i Europa59. En första omgång digitala innovationsknutpunkter kommer att väljas ut baserat på medlemsstaternas förslag, och sedan kommer nätverket att utvidgas genom en öppen, insynsvänlig och konkurrensbaserad process. De digitala innovationsknutpunkterna kommer att tjäna som åtkomstpunkter för den senaste digitala kapaciteten, inklusive högpresterande datorsystem (HPC), artificiell intelligens och cybersäkerhet, liksom annan befintlig innovativ teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, som även finns tillgänglig i s.k. fablabs och citylabs. De bör fungera som enda kontaktpunkt för åtkomst till prövad och validerad teknik och bör främja öppen innovation. De kommer även att tillhandahålla stöd på området avancerade digitala färdigheter. Nätverket av digitala innovationsknutpunkter bör också bidra till att få med de yttersta randområdena i den digitala inre marknaden.

  _________________

  _________________

  59 Såsom anges i meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016) 180 final).

  59 Såsom anges i meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016) 180 final).

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Kapacitet för högpresterande datorsystem och tillhörande databehandlingskapacitet i unionen bör möjliggöra en mer omfattande användning av högpresterande datorsystem inom näringslivet och, mer generellt, inom områden av allmänt intresse, så att man kan gripa de unika möjligheter som superdatorer erbjuder samhället på områdena hälsa, miljö och säkerhet samt företagens konkurrenskraft, i synnerhet de små och medelstora företagen.

  (16)  Kapacitet för högpresterande datorsystem och tillhörande databehandlingskapacitet i unionen bör möjliggöra en mer omfattande användning av högpresterande datorsystem bland alla programmets stödmottagare och, mer generellt, inom områden av allmänt intresse, så att man kan gripa de unika möjligheter som superdatorer erbjuder samhället på områdena social inkludering, hälsa, miljö och säkerhet samt företagens konkurrenskraft, i synnerhet de små och medelstora företagen.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16a)  Datorutrustnings och datalagringscentralers energiförbrukning, som förväntas öka kontinuerligt de närmaste årtiondena, bör utgå från förnybara energikällor.

  Motivering

  Datalagring blir ett allt mer framträdande problem, och datacentraler beräknas ha det snabbast växande koldioxidavtrycket i hela sektorn för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Forskning visar att den globala elförbrukningen kopplad till kommunikationsteknik väntas öka de kommande åren, med en potentiell andel på 14 % av de globala koldioxidutsläppen år 2040 (redan 2 % i dag). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  För det särskilda målet avseende högpresterande datorsystem anses ett gemensamt företag vara den lämpligaste genomförandemekanismen, i synnerhet för att på unionsnivå och på nationell nivå samordna strategier och investeringar i HPC-infrastruktur och forskning och utveckling (FoU) samt föra samman offentlig och privat finansiering, och skydda unionens ekonomiska och strategiska intressen63. Kompetenscentrum för högpresterande datorsystem i medlemsstaterna kommer också att tillhandahålla högpresterande datortjänster för näringslivet, den akademiska världen och offentliga förvaltningar.

  (18)  För det särskilda målet avseende högpresterande datorsystem anses ett gemensamt företag vara den lämpligaste genomförandemekanismen, i synnerhet för att på unionsnivå och på nationell nivå samordna strategier och investeringar i HPC-infrastruktur och forskning och utveckling (FoU) samt föra samman offentlig och privat finansiering, och skydda unionens ekonomiska och strategiska intressen63. Kompetenscentrum för högpresterande datorsystem i medlemsstaterna kommer också att tillhandahålla högpresterande datortjänster för näringslivet, däribland små och medelstora företag och uppstartsföretag, den akademiska världen och offentliga förvaltningar.

  _________________

  _________________

  63 Konsekvensanalys som åtföljer rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

  63 Konsekvensanalys som åtföljer rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  Den avancerade digitala teknik som stöds genom detta program, såsom högpresterande datorsystem, cybersäkerhet och artificiell intelligens, har nu blivit tillräckligt mogen för att lämna forskningsnivån och kan börja införas, användas och skalas upp på unionsnivå. Införandet av denna teknik förutsätter unionsåtgärder, och samma sak gäller kompetensdimensionen. Utbildningsmöjligheterna avseende avancerade digitala färdigheter behöver utökas och finnas tillgängliga i hela EU. Annars undergrävs det smidiga införandet av avancerad digital teknik och begränsas unionsekonomins allmänna konkurrenskraft. De åtgärder som stöds genom detta program kompletterar de åtgärder som stöds av ESF, Eruf och Horisont Europa.

  (28)  Den avancerade digitala teknik som stöds genom detta program, såsom högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, dataskydd och artificiell intelligens, har nu blivit tillräckligt mogen för att lämna forskningsnivån och kan börja införas, användas och skalas upp på unionsnivå. Införandet av denna teknik förutsätter unionsåtgärder, och samma sak gäller kompetensdimensionen. Utbildningsmöjligheterna avseende avancerade digitala färdigheter behöver utökas och finnas tillgängliga i hela EU. Annars undergrävs det smidiga införandet av avancerad digital teknik och begränsas unionsekonomins allmänna konkurrenskraft. De åtgärder som stöds genom detta program kompletterar de åtgärder som stöds av ESF, Eruf och Horisont Europa.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 30

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (30)  Den digitala omvandlingen av sådana områden av allmänt intresse som hälso- och sjukvård68, mobilitet, rättsliga frågor, jord- och miljöövervakning, utbildning och kultur förutsätter en fortsättning på och utbyggnad av infrastrukturer för digitala tjänster som möjliggör ett säkert datautbyte över gränser och främjar nationell utveckling. En samordning enligt denna förordning är bästa sättet att frigöra potentialen för synergieffekter.

  (30)  Den digitala omvandlingen av sådana områden av allmänt intresse som hälso- och sjukvård68, mobilitet, rättsliga frågor, jord- och miljöövervakning, minskade koldioxidutsläpp, energiinfrastruktur, utbildning och kultur förutsätter en fortsättning på och utbyggnad av infrastrukturer för digitala tjänster som möjliggör ett säkert datautbyte över gränser och främjar nationell utveckling. En samordning enligt denna förordning är bästa sättet att frigöra potentialen för synergieffekter.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 43

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (43)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden för att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör detta program bidra till att integrera klimatåtgärder i alla politikområden och till uppnåendet av det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen74. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

  (43)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens skyldigheter att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i alla politikområden och till uppnåendet av det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen74. De berörda åtgärderna bör identifieras under programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner för att säkerställa fullständig efterlevnad av dessa skyldigheter.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018) 321 final, page 1

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)   modernisera utbildningen i hela unionen,

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led bb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (bb)   främja en öppen förvaltning,

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led bc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (bc)   stärka användningen av digital teknik som ett sätt att förbättra medborgarnas tillgång till information och kultur och deras anställningsmöjligheter.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Bygga upp och stärka kärnkapaciteten för artificiell intelligens i unionen, inklusive dataresurser och algoritmbibliotek i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

  (a)  Bygga upp och stärka kärnkapaciteten för artificiell intelligens i unionen, inklusive dataresurser och algoritmbibliotek i full enlighet med dataskyddslagstiftningen.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillsammans med medlemsstaterna stödja upphandlingen av avancerade utrustningar, verktyg och datainfrastrukturer för cybersäkerhet, i full enlighet med dataskyddslagstiftningen.

  (a)  Tillsammans med medlemsstaterna stödja upphandlingen av avancerade utrustningar, verktyg och datainfrastrukturer för cybersäkerhet, i full enlighet med dataskyddslagstiftningen och de grundläggande rättigheterna.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av kortare utbildningar och kurser för företagare, företagsledare från småföretag och arbetskraften i allmänhet.

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av kortare utbildningar och kurser för företagare, företagsledare från småföretag, däribland uppstartsföretag, och arbetskraften i allmänhet.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Säkerställa att den offentliga sektorn och områden av allmänt intresse, såsom vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, transport, energi, miljö och kulturella och kreativa sektorer, kan införa och få tillgång till den senaste digitala tekniken, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

  (a)  Säkerställa att den offentliga sektorn och områden av allmänt intresse, såsom vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, transport, energi, miljö, klimat och kulturella och kreativa sektorer, kan införa och få tillgång till den senaste digitala tekniken, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Främja genomslag för avancerad digital teknik och näraliggande teknik, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och framtida och ny teknik, hos unionens näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag.

  (e)  Främja genomslag för avancerad digital teknik och näraliggande teknik, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och framtida och ny teknik, hos unionens näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag och uppstartsföretag.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – led ia (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ia)  Se till att konceptet med användarinriktad utformning anpassas ordentligt genom att skapa digitala lösningar som är enkla, fungerande, modifierbara och möjliga att skräddarsy efter personliga behov, med beaktande av den åldrande befolkningen. 

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillhandahålla tjänster avseende digital omvandling – inklusive test- och experimentanläggningar – riktade mot små och medelstora företag och midcap-företag, även inom sektorer med långsamt genomslag för digital och tillhörande teknik.

  (a)  Tillhandahålla tjänster avseende digital omvandling – inklusive test- och experimentanläggningar – riktade mot små och medelstora företag, midcap-företag och uppstartsföretag, även inom sektorer med långsamt genomslag för digital och tillhörande teknik.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Överföra expertis och kunnande mellan regioner, i synnerhet genom att skapa nätverk mellan små och medelstora företag och midcap-företag som är etablerade i en region och de digitala innovationsnätverk etablerade i andra regioner som är mest lämpade för att tillhandahålla relevanta tjänster.

  (b)  Överföra expertis och kunnande mellan regioner, i synnerhet genom att skapa nätverk mellan små och medelstora företag, midcap-företag och uppstartsföretag som är etablerade i en region och de digitala innovationsknutpunkter etablerade i andra regioner som är mest lämpade för att tillhandahålla relevanta tjänster.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Erbjuda tematiska tjänster, inklusive tjänster som rör artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet och förtroende åt förvaltningar, den offentliga sektorns organisationer, små och medelstora företag och midcap-företag. Enskilda digitala innovationsknutpunkter får specialisera sig på vissa tematiska tjänster och måste inte tillhandahålla alla tematiska tjänster som anges i detta stycke.

  (c)  Erbjuda tematiska tjänster, inklusive tjänster som rör artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet och förtroende åt förvaltningar, den offentliga sektorns organisationer, små och medelstora företag, midcap-företag och uppstartsföretag. Enskilda digitala innovationsknutpunkter får specialisera sig på vissa tematiska tjänster och måste inte tillhandahålla alla tematiska tjänster som anges i detta stycke.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

  Referensnummer

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  14.6.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Adina-Ioana Vălean

  21.6.2018

  Antagande

  12.11.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  42

  5

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  42

  +

  ALDE

  Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

  GUE/NGL

  Lynn Boylan, Stefan Eck

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

  Verts/ALE

  Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

  5

  -

  ECR

  Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

  1

  0

  ENF

  Jean-François Jalkh

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (7.11.2018)

  till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
  (COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

  Föredragande av yttrande: Evelyne Gebhardt

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Internet och ny teknik förändrar vårt samhälle och vår ekonomi på ett genomgripande sätt. Ökade investeringar i modern digital infrastruktur – t.ex. högpresterande datorsystem, produkter och tjänster med artificiell intelligens och effektiv it-säkerhetskapacitet – i kombination med investeringar i avancerade digitala färdigheter inom dessa nya typer av teknik för arbetstagare och studerande är avgörande för att säkerställa att medborgare, industrin, näringslivet och offentliga förvaltningar till fullo kan dra nytta av denna utveckling och den digitala inre marknaden.

  I syfte att stimulera innovation, ta itu med marknadsfragmentering på ett rättvist och balanserat sätt och uppnå konsumentförtroende måste en sådan stor investering i infrastruktur och digitala färdigheter genomföras av Europeiska unionen, medlemsstater och den privata sektorn. Detta ligger helt i linje med Europaparlamentets krav i betänkandet Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden[1] på en långsiktig investeringsstrategi för digital infrastruktur och digitala färdigheter samt stöd till en digitalisering av EU:s industri och offentliga förvaltning.

  Det nya programmet för ett digitalt Europa skulle kunna vara ett kraftfullt instrument för att stödja den digitala omvandlingen. Dessutom kompletterar det andra EU-program, stöder övrig unionspolitik och skapar därigenom synergieffekter, i synnerhet med

  •  programmet Horisont Europa, som stöder forskning och utveckling av ny teknik,

  •  Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), som bland annat stöder införandet av digitala lösningar, inklusive cybersäkerhet,

  •  Fonden för ett sammanlänkat Europa, som tillhandahåller infrastruktur för bredbandsnät,

  •  och programmet för den inre marknaden, som bland annat stöder produktsäkerhet kopplat till digital ekonomi, cybersäkerhet och artificiell intelligens.

  Föredraganden välkomnar förslaget om det nya programmet för ett digitalt Europa, och föreslår att den sammanlagda budgeten för programmet på 8,192 miljarder bibehålls i fasta priser (dvs. 9,194 miljarder i löpande priser) såsom föreslagits av kommissionen, i enlighet med den överenskommelse med Europaparlamentet som bygger på dess resolution av den 14 mars 2018[2]. Föredraganden uppmanar ändå medlemsstaterna och den privata sektorn att lämna de ekonomiska bidrag som krävs för att uppnå programmets mål.

  Vidare välkomnar föredraganden integreringen av befintliga och nya digitala innovationsknutpunkter för att genomföra programmet. Digitala innovationsknutpunkter kommer att stödja den digitala omvandlingen av EU:s näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag, och av den offentliga förvaltningen, och sprida digital kapacitet på lokal nivå. Därför förslår föredraganden utökade ansvarsområden när det gäller digital innovation, samt ett förtydligande om att knutpunkterna bör få ta emot andra offentliga och privata bidrag och egna intäkter som genererats av de digitala innovationsknutpunkterna. Dessutom bör de digitala innovationsknutpunkterna ha rätt att fritt utforma sin interna organisation och sammansättning, sina arbetsprogram och arbetsmetoder.

  I syfte att undvika betydande investeringsluckor för annan ny teknik som omfattas av programmet Horisont Europa, men inte programmet för ett digitalt Europa, bör det klargöras att dessa andra typer av ny teknik kan erhålla finansiering inom ramen för detta program under förutsättning att de utgör en del av en heltäckande lösning som har med teknik som omfattas av artiklarna 4–8 att göra.

  Särskilda mål:

  Föredraganden stöder EuroHPC-förklaringen och kommissionens förslag till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem, vilket tycks vara ett effektivt och ändamålsenligt instrument för att förvärva, införa och underhålla ett integrerat högpresterande datorsystem (HPC-infrastruktur).

  Eftersom efterfrågan på robottekniklösningar med artificiell intelligens (AI) och teknik för distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik) tveklöst kommer att öka inom EU:s näringsliv, och det är viktigt att undvika en betydande investeringslucka på dessa områden, bör programmets mål omfatta robotteknik som drivs av artificiell intelligens och teknik för distribuerade liggare.

  När det gäller kampen mot digital utestängning föreslår föredraganden att det skapas möjligheter till avancerad och långsiktig utbildning för alla kvalificerade personer. Med tanke på det stora antal personer som måste utbildas för att tillgodose EU:s näringslivs behov, och med tanke på svårigheten att rekrytera tillräckligt många kvalificerade utbildare för den uppgiften, föreslår föredraganden även att en utformning och ett tillhandahållande av en alleuropeisk plattform för e-lärande bör stödjas.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a)  Programmet bör säkerställa största möjliga öppenhet, ansvarsskyldighet och demokratiska kontroll av innovativa finansieringsinstrument och finansiella mekanismer som involverar unionens budget, särskilt vad gäller deras bidrag, både i fråga om ursprungliga förväntningar och slutresultat för att uppnå unionens mål.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn55 i september 2017 och i Europeiska rådets slutsatser56 av den 19 oktober 2017 framhölls att Europa måste investera i en digitalisering av våra ekonomier och ta itu med kompetensunderskottet för att upprätthålla och förbättra Europas konkurrenskraft, livskvalitet och sociala struktur. Europeiska rådet konstaterade att den digitala omvandlingen erbjuder enorma möjligheter till innovation, tillväxt och sysselsättning och kommer att bidra till vår globala konkurrenskraft och öka den kreativa och kulturella mångfalden. För att kunna ta till vara dessa möjligheter krävs en gemensam ansträngning för att möta en del av de utmaningar som den digitala omvandlingen medför samt en översyn av de politikområden som påverkas av digitaliseringen.

  (6)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn55 i september 2017 och i Europeiska rådets slutsatser56 av den 19 oktober 2017 framhölls att Europa måste investera i en digitalisering av våra ekonomier och ta itu med kompetensunderskottet för att upprätthålla och förbättra Europas konkurrenskraft, livskvalitet och sociala struktur. Europeiska rådet konstaterade att den digitala omvandlingen erbjuder enorma möjligheter till innovation, tillväxt och sysselsättning och kommer att bidra till vår globala konkurrenskraft och öka den kreativa och kulturella mångfalden. För att kunna ta till vara dessa möjligheter krävs en gemensam ansträngning för att möta en del av de utmaningar som den digitala omvandlingen medför samt en översyn av de politikområden som påverkas av digitaliseringen. Helst ska finansieringsramen för detta program, som är en insats på europeisk nivå, ökas med betydande medel från den privata sektorn och bidrag från medlemsstaterna.

  _________________

  _________________

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  Den 10 april 2018 uttryckte medlemsstaterna sitt stöd för och en gemensam vilja att samarbeta kring initiativ för infrastrukturtjänster som använder artificiell intelligens och teknik för distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik) genom att underteckna samarbetsavtal.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Ett av de alternativ för nästa budgetram som beskrivs i kommissionens meddelande En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202057 är ett program för Europas digitala omvandling som syftar till ”smart tillväxt inom bl.a. datainfrastruktur, uppkopplingar och it-säkerhet. /.../ Det skulle befästa EU:s ledarskap inom superdatorer, nästa generations internet, artificiell intelligens, robotteknik och stordata Det skulle också stärka det europeiska näringslivets konkurrensläge i hela den digitala ekonomin. Slutligen skulle det bidra betydligt till att täppa till kompetensgapet i EU.”

  (8)  Ett av de alternativ för nästa budgetram som beskrivs i kommissionens meddelande En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202057 är ett program för Europas digitala omvandling som syftar till ”smart tillväxt inom bl.a. datainfrastruktur, uppkopplingar, digitalisering av offentliga förvaltningar och it-säkerhet. Det skulle minska klyftan mellan Europeiska unionen och världsledande ekonomier inom superdatorer, nästa generations internet, artificiell intelligens, robotteknik och stordata. Det skulle också stärka det europeiska näringslivets konkurrensläge i hela den digitala ekonomin. Slutligen skulle det bidra betydligt till att täppa till kompetensgapet i EU.”

  __________________

  __________________

  57 COM(2018) 98 final

  57 COM(2018) 98 final

  Motivering

  Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Programmets allmänna syfte bör vara att stödja industrins digitala omvandling och främja ett bättre utnyttjande av den industriella potentialen i strategierna för innovation, forskning och teknisk utveckling, till gagn för företag och medborgare i hela unionen. Programmet bör struktureras kring fem specifika mål som motsvarar centrala politikområden, nämligen högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, artificiell intelligens och avancerad digital kompetens samt utbyggnad, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet. Inom alla dessa område bör programmet också syfta till att en mer enhetlig politik på unionsnivå och i medlemsstaterna och regionerna och föra samman privata och industriella medel för att öka investeringarna och utveckla mer synergieffekter.

  (10)  Programmets allmänna syfte bör vara att stödja industrins digitala omvandling och främja ett bättre utnyttjande av den industriella potentialen i strategierna för innovation, forskning och teknisk utveckling samt att modernisera specifika sektorer av allmänt intresse, till gagn för företag, särskilt små och medelstora företag, och medborgare i hela unionen. Vidare bör programmet stärka unionens konkurrenskraft och dess ekonomis motståndskraft.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  Programmet bör struktureras kring fem specifika mål som motsvarar centrala politikområden, nämligen a) högpresterande datorsystem, b) artificiell intelligens och teknik för distribuerade liggare, c) cybersäkerhet, d) avancerade digitala färdigheter och e) införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet. Inom alla dessa områden bör programmet också syfta till en mer enhetlig politik på unionsnivå och i medlemsstaterna och regionerna, och föra samman privata och industriella medel för att öka investeringar och utveckla större synergier.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 10b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10b)  Programmet bör stödja en rättvis digital omvandling och upprätthålla Europeiska unionens gemensamma värden, däribland rätten till utbildning, skyddet av arbetstagares rättigheter, och garantera rättvis konkurrens, främja jämställdhet och säkerställa att digitaliseringen bidrar till högre sociala normer och arbetsnormer, och främja välstånd för alla EU:s medborgare, demokrati och säkerhet.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Digitala innovationsknutpunkter kommer att ha en central roll i programgenomförandet. De kommer att främja ett brett införande av avancerad digital teknik i näringslivet, hos offentliga organ och i den akademiska världen. Ett nätverk av digitala innovationsknutpunkter bör säkerställa den bredaste geografiska täckningen i Europa59. En första omgång digitala innovationsknutpunkter kommer att väljas ut baserat på medlemsstaternas förslag, och sedan kommer nätverket att utvidgas genom en öppen och konkurrensbaserad process. De digitala innovationsknutpunkterna kommer att tjäna som åtkomstpunkter för den senaste digitala kapaciteten, inklusive högpresterande datorsystem (HPC), artificiell intelligens och cybersäkerhet, liksom annan befintlig innovativ teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, som även finns tillgänglig i s.k. fablabs och citylabs. De bör fungera som enda kontaktpunkt för åtkomst till prövad och validerad teknik och bör främja öppen innovation. De kommer även att tillhandahålla stöd på området avancerad digital kompetens. Nätverket av digitala innovationsknutpunkter bör också bidra till att få med de yttersta randområdena i den digitala inre marknaden.

  (11)  Digitala innovationsknutpunkter kommer att ha en central roll i programgenomförandet. De kommer att främja ett brett införande av avancerad digital teknik i näringslivet, hos offentliga organ och i den akademiska världen. Ett nätverk av digitala innovationsknutpunkter bör säkerställa den bredaste geografiska täckningen i Europa59. En första omgång digitala innovationsknutpunkter bör väljas ut baserat på medlemsstaternas förslag, och sedan bör nätverket utvidgas genom en öppen, transparent och konkurrensbaserad process. De digitala innovationsknutpunkterna bör tjäna som åtkomstpunkter för den senaste digitala kapaciteten, inklusive högpresterande datorsystem (HPC), artificiell intelligens, robotteknik som drivs av artificiell intelligens, teknik för distribuerade liggare och cybersäkerhet, liksom annan befintlig innovativ teknik, såsom viktig möjliggörande teknik, som även finns tillgänglig i s.k. fablabs och citylabs. De bör fungera som enda kontaktpunkt för åtkomst till prövad och validerad teknik och bör främja öppen innovation, och ge stöd till företag, särskilt små och medelstora företag samt nystartade företag. De bör även tillhandahålla stöd på området avancerad digital kompetens. Nätverket av digitala innovationsknutpunkter bör bidra till att få med många olika partner, oavsett storlek, från både den privata och offentliga sektorn och från många olika ekonomiska sektorer, och bör också bidra till att få med de yttersta randområdena i den digitala inre marknaden. Digitala innovationsknutpunkter bör ha stor generell frihet att utforma sin interna organisation och sammansättning, liksom sitt exakta arbetsprogram och sina arbetsmetoder.

  __________________

  __________________

  59 Såsom anges i meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016) 180 final).

  59 Såsom anges i meddelandet Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016) 180 final).

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  För att skapa synergier mellan investeringar inom ramen för detta program och unionens forsknings- och utvecklingsinvesteringar, särskilt dem inom ramen för programmet Horisont Europa, bör digitala innovationsknutpunkter fungera som en plattform för att föra samman industri, näringsliv och förvaltningar i behov av nya tekniska lösningar med företag, särskilt nystartade företag och små och medelstora företag, som har marknadsfärdiga lösningar.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 11b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11b)  Digitala innovationsknutpunkter bör få ta emot bidrag från medlemsstater, deltagande tredjeländer eller offentliga förvaltningar i dem, bidrag från internationella organ eller institutioner, bidrag från den privata sektorn, i synnerhet medlemmar och aktieägare i och partner till de digitala innovationsknutpunkterna, intäkter som genererats av de digitala innovationsknutpunkternas egna tillgångar och verksamhet, legat, donationer och bidrag från enskilda personer eller finansiering i form av bidrag, däribland från programmet och andra EU-program.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Programmet bör genomföras genom projekt som stärker väsentlig digital kapacitet och en bred användning av sådan. Detta bör innefatta saminvesteringar med medlemsstaterna och, vid behov, den privata sektorn. För detta krävs i synnerhet att man uppnår en kritisk massa i upphandling för att få mer valuta för pengarna och garantera att leverantörerna i Europa ligger kvar i framkanten av den tekniska utvecklingen.

  (12)  Programmet bör genomföras genom projekt som stärker väsentlig digital kapacitet och en bred användning av sådan. Detta bör innefatta saminvesteringar med medlemsstaterna och den privata sektorn. För detta krävs i synnerhet att man uppnår en kritisk massa i upphandling för att få mer valuta för pengarna och garantera att leverantörerna i Europa hamnar i framkanten av den tekniska utvecklingen.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  Programmets verksamhet bör användas för att åtgärda marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan överlappningar eller undanträngning av privat finansiering. Den ska också ha ett klart europeiskt mervärde.

  (14)  Programmets verksamhet bör även användas för att stärka och utvidga unionens digitala bas, ta itu med stora samhällsutmaningar, ytterligare höja unionens digitala industriella kompetens samt åtgärda marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan överlappningar eller undanträngning av privat finansiering. Den ska också ha ett klart europeiskt mervärde.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Kapacitet för högpresterande datorsystem och tillhörande databehandlingskapacitet i unionen bör möjliggöra en mer omfattande användning av högpresterande datorsystem inom näringslivet och, mer generellt, inom områden av allmänt intresse, så att man kan gripa de unika möjligheter som superdatorer erbjuder samhället på områdena hälsa, miljö och säkerhet samt företagens konkurrenskraft, i synnerhet de små och medelstora företagen.

  (16)  Kapacitet för högpresterande datorsystem och tillhörande databehandlingskapacitet i unionen bör möjliggöra en mer omfattande användning av högpresterande datorsystem inom näringslivet och, mer generellt, inom områden av allmänt intresse, så att man kan gripa de unika möjligheter som superdatorer erbjuder samhället på områdena hälsa, miljö, säkerhet, kommunikation, stadsplanering, landskapsplanering och trafikoptimering samt företagens konkurrenskraft, i synnerhet de små och medelstora företagen.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  Både rådet60 och Europaparlamentet61 har uttryckt sitt stöd för unionens insatser på detta område. År 2017 undertecknade också nio medlemsstater EuroHPC-förklaringen62, en överenskommelse mellan flera regeringar om att samarbeta med kommissionen för att bygga och använda HPC- och datainfrastrukturer i Europa som baseras på den senaste tekniken och är tillgängliga i hela unionen för partner från forskarvärlden, offentliga sektorn och privata sektorn.

  (17)  Både rådet och Europaparlamentet har uttryckt sitt stöd för unionens insatser på detta område. År 2017 undertecknade också nio medlemsstater EuroHPC-förklaringen, en överenskommelse mellan flera regeringar om att samarbeta med kommissionen för att bygga och använda HPC- och datainfrastrukturer i Europa som baseras på den senaste tekniken och är tillgängliga i hela unionen för partner från forskarvärlden, offentliga sektorn och privata sektorn, vilket även skulle ge ett uppsving för unionens innovationspotential. Genom programmet ges övriga medlemsstater ett bra tillfälle att underteckna förklaringen.

  __________________

   

  60

   

  61

   

  62

   

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  För det särskilda målet avseende högpresterande datorsystem anses ett gemensamt företag vara den lämpligaste genomförandemekanismen, i synnerhet för att på unionsnivå och på nationell nivå samordna strategier och investeringar i HPC-infrastruktur och forskning och utveckling (FoU) samt föra samman offentlig och privat finansiering, och skydda unionens ekonomiska och strategiska intressen63. Kompetenscentrum för högpresterande datorsystem i medlemsstaterna kommer också att tillhandahålla högpresterande datortjänster för näringslivet, den akademiska världen och offentliga förvaltningar.

  (18)  För det särskilda målet avseende högpresterande datorsystem anses det gemensamma företaget EuroHPC vara den lämpligaste genomförandemekanismen, i synnerhet för att på unionsnivå och på nationell nivå samordna strategier och investeringar i HPC-infrastruktur och forskning och utveckling (FoU) samt föra samman offentlig och privat finansiering, och skydda unionens ekonomiska och strategiska intressen63 . Det gemensamma företaget EuroHPC kommer att hjälpa medlemsstaterna att tillsammans med unionen samordna sina strategier och investeringar för superdatorer. Kompetenscentrum för högpresterande datorsystem i medlemsstaterna kommer också att tillhandahålla högpresterande datortjänster för näringslivet, särskilt små företag och nystartade företag, den akademiska världen och offentliga förvaltningar. Programmet bör därför endast finansiera det gemensamma företaget EuroHPC i syfte att investera i högpresterande datorsystem inom ramen för programmet.

  __________________

  __________________

  63 Konsekvensanalys som åtföljer rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

  63 Konsekvensanalys som åtföljer rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19)  Utveckling av kapacitet för artificiell intelligens är en viktig motor för den digitala omvandlingen av näringslivet och även av den offentliga sektorn. Allt mer autonoma robotar används i fabriker, djuphavstillämpningar, hushåll, städer och sjukhus. Kommersiella plattformar för artificiell intelligens har gått från tester till faktiska tillämpningar på miljö- och hälsoområdet; alla större fordonstillverkare håller på att utveckla självkörande bilar, och maskininlärningsteknik är central för alla viktiga webbplattformar och stordatatillämpningar.

  (19)  Utveckling av kapacitet för artificiell intelligens är en viktig motor för den digitala omvandlingen av näringslivet och även av den offentliga sektorn. Allt mer autonoma robotar används i produktionsprocesser, djuphavstillämpningar, hushåll, städer och på det medicinska och farmaceutiska området. Kommersiella plattformar för artificiell intelligens har gått från tester till faktiska tillämpningar på miljö- och hälsoområdet; alla större fordonstillverkare håller på att utveckla självkörande bilar, och maskininlärningsteknik är central för alla viktiga webbplattformar och stordatatillämpningar. Artificiell intelligens (AI) kommer att ge upphov till helt nya vetenskapliga områden, t.ex., användning av artificiell intelligens för upptäckt av nya läkemedel och relaterade områden såsom syntetisk biologi för tillverkning och snabb utformning av mikroorganismer för industriella användningar. Framtida användning av artificiell intelligens inom cybersäkerhet bör minska antalet framgångsrika hackerangrepp.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Skäl 19a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19a)  Den allt snabbare utvecklingen av självlärande robotar och artificiell intelligens samt deras förmåga att på några få sekunder multiplicera kunskap och undervisningsinnehåll gör det svårt att förutse något utvecklingsskede före programmets utgång 2027. Följaktligen bör kommissionen ägna särskild uppmärksamhet åt denna snabbt föränderliga digitala trend och, om tillämpligt, snabbt anpassa målen i arbetsprogrammen i enlighet därmed.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Skäl 19b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19b)  Mot bakgrund av att EU:s näringsliv allt oftare efterfrågar robottekniklösningar med artificiell intelligens och av att et är viktigt att undvika en betydande investeringslucka på detta område bör programmets mål när det gäller artificiell intelligens omfatta robotteknik som drivs av artificiell intelligens.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Skäl 19c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19c)  Produkter och tjänster som bygger på artificiell intelligens bör vara användarvänliga och automatiskt stämma överens med lagen samt ge konsumenter fler valmöjligheter och mer information, i synnerhet om produkternas och tjänsternas kvalitet.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  Tillgången till storskaliga dataset och test- och experimentanläggningar har stor betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens.

  (20)  Tillgången till storskaliga dataset och test- och experimentanläggningar för att garantera säkerheten på den inre marknaden där artificiell intelligens används, och tillgången till text- och datautvinning har stor betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Skäl 20a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (20a)  I sin resolution av den 12 september 2018 om autonoma vapensystem1a bekräftade Europaparlamentet åter EU:s ambition att vara en global aktör för fred, efterlyste en utökad roll för EU i globala nedrustnings- och icke-spridningsinsatser och uppmanade vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna och rådet att arbeta för att internationella förhandlingar inleds om ett rättsligt bindande instrument som förbjuder dödliga autonoma vapensystem. Dödliga autonoma vapensystem grundar sig främst på artificiell intelligens. Därför bör inga ekonomiska bidrag från unionen inom särskilt mål 2 i programmet användas för militära ändamål.

   

  _________________

   

  1a P8_TA-PROV(2018)0341.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Skäl 20b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (20b)  Den 25 april 2018 åtog sig kommissionen att lägga fram ett förslag till en europeisk strategi genom att utarbeta ett utkast till riktlinjer för artificiell intelligens i samarbete med berörda parter inom AI-alliansen, en grupp experter på artificiell intelligens, för att främja AI-drivna tillämpningar och företag i Europa.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Skäl 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (21)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin64 lyfte Europaparlamentet fram betydelsen av en gemensam europeisk strategi för cybersäkerhet, och konstaterade att medvetenheten måste öka och att resiliens på cyberområdet är ett mycket viktigt ansvarsområde för företagsledare och näringslivets säkerhetsansvariga på nationell och europeisk nivå.

  (21)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin64 lyfte Europaparlamentet, mot bakgrund av en potentiell sårbarhet inför cyberattacker, sabotage, manipulation av uppgifter eller industrispionage, fram betydelsen av en gemensam europeisk strategi för cybersäkerhet, och konstaterade att medvetenheten måste öka i fråga om stärkt cybersäkerhet och menade att inbyggd säkerhet och inbyggt integritetsskydd samt resiliens på cyberområdet är ett mycket viktigt ansvarsområde för företagsledare och näringslivets säkerhetsansvariga på nationell och europeisk nivå och att det är nödvändigt att införa tvingande cybersäkerhetskrav för offentlig upphandling av it-utrustning och produkter med anknytning till sakernas internet.

  __________________

  __________________

  64 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

  64 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Skäl 21a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (21a)  Datasäkerhet och it-infrastrukturens säkerhet samt förtroendet för den digitala miljön är avgörande för att förverkliga hela den tillväxt- och innovationspotential som är kopplad till den digitalisering av industrin och offentliga förvaltningar som gynnar medborgare, arbetstagare, konsumenter och företag, inklusive små och medelstora företag samt nystartade företag.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23)  I september 2017 lade kommissionen fram ett paket med initiativ65 för en heltäckande unionsstrategi för cybersäkerhet, i syfte att stärka den europeiska kapaciteten för att hantera cyberattacker och cyberhot samt stärka den tekniska och industriella kapaciteten på detta område.

  (23)  I september 2017 lade kommissionen fram ett paket med initiativ65 för en heltäckande unionsstrategi för cybersäkerhet, i syfte att stärka den europeiska kapaciteten för att hantera cyberattacker och cyberhot, öka cyberresiliensen samt stärka den tekniska och industriella kapaciteten på detta område.

  _________________

  _________________

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Skäl 23a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (23a)  Cybersäkerhetslösningar bör i princip inbegripa säkerhetsnormer såsom grundläggande konstruktionsparameter i enlighet med den mest avancerade tillgängliga tekniken och principerna om ”inbyggd säkerhet” och ”säkerhet som standard”.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (24)  Förtroende är en förutsättning för en fungerande digital inre marknad. Cybersäkerhetsteknik, såsom digitala identiteter, kryptografi eller intrångsdetektion, och denna tekniks tillämpning på sådana områden som finans, industri 4.0, energi, transport, hälso- och sjukvård eller e-förvaltning, är nödvändig för att skydda säkerheten och förtroendet för de aktiviteter och transaktioner online som utförs av både medborgare, offentliga förvaltningar och företag.

  (24)  Förtroende är en förutsättning för en fungerande digital inre marknad. Cybersäkerhetsteknik, såsom teknik för distribuerade liggare, digitala identiteter, kryptografi eller intrångsdetektion, och denna tekniks tillämpning på sådana områden som finans, industri 4.0, energi, transport, hälso- och sjukvård eller e-förvaltning, är nödvändig för att skydda säkerheten och förtroendet för de aktiviteter och transaktioner online, inklusive 5G-plattformar, som utförs av både medborgare, offentliga förvaltningar och företag.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25)  I sina slutsatser av den 19 oktober 2017 betonade Europeiska rådet att unionen, för att lyckas bygga upp ett digitalt Europa, framför allt behöver arbetsmarknader och utbildnings- och fortbildningssystem som är anpassade till den digitala tidsåldern och att det behövs investeringar i digital kompetens, för att ge alla européer egenmakt och möjligheter.

  (25)  I sina slutsatser av den 19 oktober 2017 betonade Europeiska rådet att unionen, för att lyckas bygga upp ett digitalt Europa, framför allt behöver arbetsmarknader, livslångt lärande och innovationsdrivna utbildnings- och fortbildningssystem som är anpassade till den digitala tidsålderns potential och utmaningar, samt att det är avgörande att det investeras i digital kompetens för att ge alla europeiska medborgare och företag egenmakt och möjligheter.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Skäl 26a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (26a)  Med tanke på behovet av ett helhetsperspektiv bör programmet även ta hänsyn till områdena delaktighet, kvalifikationer, utbildning och specialisering, som tillsammans med avancerade digitala färdigheter är avgörande för att skapa mervärde i kunskapssamhället.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin fastställde67 Europaparlamentet att utbildning och livslångt lärande utgör hörnstenen för den sociala sammanhållningen i ett digitalt samhälle.

  (27)  I sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin fastställde67 Europaparlamentet att utbildning och livslångt lärande utgör hörnstenen för den sociala sammanhållningen i ett digitalt samhälle. Den är absolut nödvändig för att bekämpa digital utestängning och främja delaktighet och de europeiska regionernas konkurrenskraft.

  __________________

  __________________

  67 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

  67 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0240.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  Den avancerade digitala teknik som stöds genom detta program, såsom högpresterande datorsystem, cybersäkerhet och artificiell intelligens, har nu blivit tillräckligt mogen för att lämna forskningsnivån och kan börja införas, användas och skalas upp på unionsnivå. Införandet av denna teknik förutsätter unionsåtgärder, och samma sak gäller kompetensdimensionen. Utbildningsmöjligheterna avseende avancerade digitala färdigheter behöver utökas och finnas tillgängliga i hela EU. Annars undergrävs det smidiga införandet av avancerad digital teknik och begränsas unionsekonomins allmänna konkurrenskraft. De åtgärder som stöds genom detta program kompletterar de åtgärder som stöds av ESF, Eruf och Horisont Europa.

  (28)  Den avancerade digitala teknik som stöds genom detta program, såsom högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, molnbaserade datortjänster, dataskydd och artificiell intelligens, har nu blivit tillräckligt mogen för att lämna forskningsnivån och kan börja införas, användas och skalas upp på unionsnivå. Införandet av denna teknik förutsätter unionsåtgärder, och samma sak gäller kompetensdimensionen. Utbildningsmöjligheterna avseende avancerade digitala färdigheter behöver utökas, förbättras kvalitativt, bli fler och finnas tillgängliga i hela EU. Annars undergrävs det smidiga införandet av avancerad digital teknik, ökar bristen på kvalificerad arbetskraft i Europa och begränsas unionsekonomins allmänna konkurrenskraft. De åtgärder som stöds genom detta program kompletterar de åtgärder som stöds av ESF, Eruf och Horisont Europa.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (29)  Moderniseringen av offentliga förvaltningar och tjänster med hjälp av digital teknik är viktig för att minska det administrativa krånglet för näringslivet och medborgarna i allmänhet genom att göra deras myndighetskontakter snabbare, mer användarvänliga och mindre kostsamma och genom att förbättra effektiviteten och kvaliteten på tjänsterna för medborgare och företag. Eftersom ett antal tjänster av allmänt intresse nu har en europeisk dimension och bör stödet till genomförandet och användningen på unionsnivå säkerställa att medborgarna och företagen kan dra nytta av digitala tjänster av hög kvalitet i hela Europa.

  (29)  Moderniseringen av offentliga förvaltningar och tjänster med hjälp av digital teknik är viktig för att minska det administrativa krånglet för näringslivet och medborgarna i allmänhet genom att göra deras myndighetskontakter snabbare, mer användarvänliga och mindre kostsamma och genom att förbättra effektiviteten, transparensen och kvaliteten på tjänsterna för medborgare och företag. Eftersom ett antal tjänster av allmänt intresse nu har en europeisk dimension och bör stödet till genomförandet och användningen på unionsnivå säkerställa att medborgarna och företagen kan dra nytta av digitala tjänster av hög kvalitet i hela Europa.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Skäl 29a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (29a)  Den ökande digitaliseringen i medlemsstaterna måste minska den växande klyftan mellan fattiga och rika. Därför bör programmet bidra till större social rättvisa i en allt mer digitaliserad värld genom att ge alla medborgare, däribland personer med funktionsnedsättning, tillgång till modern digital teknik.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Skäl 32

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (32)  Moderniseringen av de europeiska offentliga förvaltningarna är en av de viktigaste prioriteringarna för ett framgångsrikt genomförande av strategin för en digital inre marknad. Halvtidsutvärderingen av strategin visade att omvandlingen av offentliga förvaltningar behövde stärkas och att medborgarnas tillgång till lättåtkomliga, förtroendeskapande och sömlösa offentliga tjänster måste säkerställas.

  (32)  Moderniseringen av de europeiska offentliga förvaltningarna är en av de viktigaste prioriteringarna för ett framgångsrikt genomförande av strategin för en digital inre marknad. Halvtidsutvärderingen av strategin visade att omvandlingen av offentliga förvaltningar behövde stärkas och att medborgarnas tillgång till lättåtkomliga, förtroendeskapande och inkluderande offentliga tjänster måste säkerställas.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Skäl 33

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (33)  Den årliga tillväxtöversikt som kommissionen offentliggjorde 201769 visar att de europeiska offentliga förvaltningarnas kvalitet har en direkt inverkan på den ekonomiska miljön och därmed är en central faktor när det gäller att stimulera produktivitet, konkurrenskraft, ekonomiskt samarbete, tillväxt och sysselsättning. Effektiva och öppna offentliga förvaltningar och verkningsfulla rättsväsenden är i synnerhet nödvändiga för att underbygga den ekonomiska tillväxten och tillhandahålla högkvalitativa tjänster för företag och allmänhet.

  (33)  Den årliga tillväxtöversikt som kommissionen offentliggjorde 2017 69 visar att de europeiska offentliga förvaltningarnas kvalitet har en direkt inverkan på den ekonomiska miljön och därmed är en central faktor när det gäller att stimulera produktivitet, konkurrenskraft, ekonomiskt samarbete, hållbar tillväxt, sysselsättning och högkvalitativa arbeten. Effektiva och öppna offentliga förvaltningar och verkningsfulla rättsväsenden är i synnerhet nödvändiga för att underbygga den ekonomiska tillväxten och tillhandahålla högkvalitativa tjänster för företag och allmänhet.

  __________________

  __________________

  69 COM(2016) 725 final.

  69 COM(2016) 725 final.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (34)  Interoperabilitet för europeiska offentliga tjänster rör alla förvaltningsnivåer: Unionsnivå, nationellt, regionalt och lokalt. Förutom att undanröja hinder för en fungerande inre marknad främjar interoperabilitet ett framgångsrikt genomförande av politiska strategier och erbjuder en stor potential för att motverka gränsöverskridande elektroniska hinder, vilket ytterligare säkrar framväxten av nya gemensamma offentliga tjänster på unionsnivå, eller konsolideringen av utvecklingen av sådana. För att eliminera fragmenteringen av europeiska tjänster till stöd för de grundläggande friheterna och ett operativt ömsesidigt erkännande inom EU bör man främja ett sektorsövergripande och gränsöverskridande helhetsgrepp när det gäller interoperabilitet, på det sätt som är mest effektivt och bäst anpassat till slutanvändarnas behov. Detta innebär att interoperabilitet ska tolkas i vid mening och omfattar både tekniska och rättsliga nivåer och policyelement på området. Följaktligen skulle berörda aktiviteter sträcka sig längre än till den vanliga livscykeln för lösningar och omfatta alla interventionselement som stöder de ramvillkor som är nödvändiga för varaktig allmän interoperabilitet.

  (34)  Interoperabilitet för europeiska offentliga tjänster rör alla förvaltningsnivåer: Unionsnivå, nationellt, regionalt och lokalt. Förutom att undanröja hinder för en fungerande inre marknad främjar interoperabilitet gränsöverskridande samarbete, anpassning av gemensamma standarder, ett framgångsrikt genomförande av politiska strategier och erbjuder en stor potential för att motverka gränsöverskridande elektroniska hinder och minska byråkratin, vilket ytterligare säkrar framväxten av nya gemensamma offentliga tjänster på unionsnivå, eller konsolideringen av utvecklingen av sådana. För att eliminera fragmenteringen av europeiska tjänster till stöd för de grundläggande friheterna och ett operativt ömsesidigt erkännande inom EU bör man främja ett sektorsövergripande och gränsöverskridande helhetsgrepp när det gäller interoperabilitet, på det sätt som är mest effektivt och bäst anpassat till slutanvändarnas behov. Detta innebär att interoperabilitet ska tolkas i vid mening och omfattar både tekniska och rättsliga nivåer och policyelement på området. Följaktligen skulle berörda aktiviteter sträcka sig längre än till den vanliga livscykeln för lösningar och omfatta alla interventionselement som stöder de ramvillkor som är nödvändiga för varaktig allmän interoperabilitet.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Skäl 41a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (41a)  Programmet bör stödja projekt för öppen källkod, under förutsättning att de uppfyller programmets villkor, i synnerhet när det gäller säkerhet och dataskydd.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  små och medelstora företag: små och medelstora företag enligt definitionen i artikel 2 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmet har följande allmänna mål: att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Programmet kommer att

  1.  Programmet har följande allmänna mål: att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa, stärka Europas innovationskapacitet och se till att europeiska medborgare och företag, särskilt små och medelstora företag, kan dra nytta av fördelarna. Programmet kommer att

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Införa användarfärdig/operativ teknik som tagits fram genom forskning och innovation för att bygga upp ett integrerat ekosystem av högpresterande datorsystem i unionen, som omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan, inklusive hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, sammankoppling och digitala färdigheter.

  (b)  Införa användarfärdig/operativ teknik som tagits fram genom forskning och innovation, bland annat teknik som tidigare har fått eller för närvarande får unionsfinansiering, för att bygga upp ett integrerat ekosystem av högpresterande datorsystem i unionen, som omfattar alla delar av den vetenskapliga och industriella värdekedjan, inklusive hårdvara programvara, tillämpningar, tjänster, sammankoppling och digitala färdigheter.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Inrätta och driva en infrastruktur i post-exaskala77, inklusive integrering med kvantdatorteknik och utveckling av nya forskningsinfrastrukturer för datorvetenskap.

  (c)  Inrätta och driva en infrastruktur i post-exaskala78, inklusive integrering med kvantdatorteknik och utveckling av nya forskningsinfrastrukturer för datorvetenskap som ska vara tillgänglig på icke-kommersiell grund för offentliga och privata användare och för offentligfinansierade forskningssyften.

  __________________

  __________________

  77 Tusen gånger snabbare än exaskala.

  77 Tusen gånger snabbare än exaskala.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Bygga upp och stärka kärnkapaciteten för artificiell intelligens i unionen, inklusive dataresurser och algoritmbibliotek i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

  (a)  Bygga upp och stärka kärnkapaciteten för artificiell intelligens i unionen, inklusive dataresurser och algoritmbibliotek i enlighet med dataskyddslagstiftningen och principerna om inbyggd säkerhet och inbyggt integritetsskydd som standard.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Göra denna kapacitet tillgänglig för alla företag och offentliga förvaltningar.

  (b)  Göra denna kapacitet tillgänglig för alla företag och offentliga förvaltningar samt för ideella organisationer, forskningsinstitut och universitet.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Stärka och bygga upp nätverk mellan befintliga test- och experimentanläggningar för artificiell intelligens i medlemsstaterna.

  (c)  Stärka och bygga upp nätverk mellan befintliga etiska test- och experimentanläggningar för artificiell intelligens i medlemsstaterna.

  Motivering

  Etik är en nödvändig förutsättning för att de grundläggande rättigheterna vid forskning och användning av artificiell intelligens ska respekteras, och finansiering bör endast ges till de initiativ som står för detta.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Stärka, utveckla och skapa nätverk mellan befintliga AI-sektorer, särskilt där Europa redan är ledande, t.ex. inom robotteknik, fordonsteknik tillverkning, hushållsapparater, rymd- och cyberförsvarsteknik.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Ekonomiska bidrag från unionen inom särskilt mål 2 i programmet ska inte användas för militära ändamål.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stödja bästa användning av europeiska kunskaper, kapaciteter och färdigheter på cybersäkerhetsområdet.

  (b)  Stödja bästa användning av europeiska kunskaper, kapaciteter och färdigheter på cybersäkerhetsområdet samt dela och integrera bästa praxis.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Säkerställa ett brett införande av de senaste cybersäkerhetslösningarna i hela ekonomin.

  (c)  Säkerställa ett brett införande av de senaste cybersäkerhetslösningarna i hela ekonomin, bland annat för industrin samt för små och medelstora företag samt nystartade företag.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Stärka kapaciteten i medlemsstaterna och den privata sektorn för att hjälpa dem uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning xx/xx om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik1a.

   

  __________________

   

  1a Förslag 2017/0225(COD), ännu ej antaget.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led db (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (db)  Stödja uppdraget, målen och uppgifterna för Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning[1] i enlighet med målen i artikel 3 i detta program1b.

   

  __________________

   

  1b Förslag till förordning av den 12 september 2018 om inrättande av europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum (2018/0328(COD)).

  Ändringsförslag    51

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter, ska stödja utvecklingen av avancerade digitala färdigheter inom områden som omfattas av detta program och därigenom bidra till att öka Europas kompetensreserv, främja ökad professionalism, i synnerhet när det gäller högpresterande datorsystem, analys av stordata, cybersäkerhet, teknik för distribuerade liggare, robotteknik och artificiell intelligens. Finansieringen ska fylla följande operativa syften:

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter, ska stödja utvecklingen av avancerade digitala färdigheter inom områden som omfattas av detta program och därigenom bidra till att öka Europas kompetensreserv, främja ökad professionalism, i synnerhet när det gäller högpresterande datorsystem, analys av stordata, cybersäkerhet, molnbaserade datortjänster, dataskyddskompetens, teknik för distribuerade liggare, robotteknik och artificiell intelligens. Finansieringen ska fylla följande operativa syften:

  Ändringsförslag    52

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av långsiktiga utbildningar och kurser för studenter, it-personal och arbetskraften i allmänhet.

  (a)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av både allmänna och specialiserade långsiktiga utbildningar och högkvalitativa kurser för studenter, lärare, forskare, IKT-personal, andra kvalificerade personer och arbetskraften i allmänhet, med beaktande av olika kompetensnivåer.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av kortare utbildningar och kurser för företagare, företagsledare från småföretag och arbetskraften i allmänhet.

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av kortare utbildningar och högkvalitativa kurser för företagare, inklusive egenföretagare, personer som driver små och medelstora företag samt nystartade företag och arbetskraften i allmänhet, inklusive offentliganställda.

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av en alleuropeisk plattform för e-lärande.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Säkerställa att den offentliga sektorn och områden av allmänt intresse, såsom vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, transport, energi, miljö och kulturella och kreativa sektorer, kan införa och få tillgång till den senaste digitala tekniken, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

  (a)  Säkerställa att den offentliga sektorn och områden av allmänt intresse, såsom vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, transport och kommunikation, energi, miljö och kulturella och kreativa sektorer, kan införa och få tillgång till den senaste digitala tekniken, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Inrätta, driva och underhålla transeuropeiska interoperabla infrastrukturer för digitala tjänster (inklusive tillhörande tjänster) som ett komplement till nationella och regionala åtgärder.

  (b)  Inrätta, driva, underhålla och bygga ut toppmoderna transeuropeiska interoperabla infrastrukturer för digitala tjänster (inklusive tillhörande tjänster) som ett komplement till nationella och regionala åtgärder.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Främja utveckling, uppdatering och användning av lösningar och ramar hos europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare, inklusive vidareutnyttjande av interoperabilitetslösningar och interoperabilitetsramar.

  (c)  Främja utveckling, införande, uppdatering och användning av lösningar och ramar hos europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare, inklusive lösningar med öppen källkod och vidareutnyttjande av interoperabilitetslösningar och interoperabilitetsramar.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Erbjuda offentliga förvaltningar tillgång till testning och pilotprojekt avseende digital teknik, inklusive gränsöverskridande användning av sådan.

  (d)  Erbjuda offentliga förvaltningar tillgång till testning och pilotprojekt avseende avancerad digital teknik, inklusive gränsöverskridande användning av sådan.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Främja genomslag för avancerad digital teknik och näraliggande teknik, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och framtida och ny teknik, hos unionens näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag.

  (e)  Främja genomslag för avancerad digital teknik och näraliggande teknik, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, teknik för distribuerade liggare, molnbaserade tjänster, cybersäkerhet, dataskydd och framtida och ny teknik, hos unionens näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag samt nystartade företag, entreprenörer och egenföretagare.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  Stödja utformning, testning, genomförande och användning av interoperabla digitala lösningar för offentliga tjänster på EU-nivå, som levereras genom en databaserad återanvändbar plattform för lösningar, för att främja innovation och fastställa gemensamma ramar för att frigöra hela potentialen i de offentliga förvaltningarnas tjänster för europeiska medborgare och företag.

  (f)  Stödja utformning, testning, genomförande och användning av interoperabla digitala lösningar för offentliga tjänster på EU-nivå, som levereras genom en databaserad återanvändbar plattform för lösningar, för att främja innovation och forskning och fastställa gemensamma ramar för att frigöra hela potentialen i de offentliga förvaltningarnas tjänster för europeiska medborgare och företag.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  Säkerställa en kontinuerlig kapacitet på unionsnivå för att iaktta, analysera och anpassa sig till föränderliga digitala trender, samt dela och integrera bästa praxis.

  utgår

  Ändringsförslag    62

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  Stödja samarbete för att skapa ett europeiskt ekosystem av tillförlitliga infrastrukturer med användning av distribuerade liggare och tillämpningar, inklusive stöd till interoperabilitet och standardisering och främjande av införandet av gränsöverskridande tillämpningar i EU.

  (h)  Stödja samarbete för att skapa ett europeiskt ekosystem av tillförlitliga infrastrukturer med användning av bland annat distribuerade liggare och tillämpningar, inklusive stöd till interoperabilitet och standardisering och främjande av införandet av gränsöverskridande tillämpningar i EU för att stödja företag, särskilt små och medelstora företag.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – led 4 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Tredjeländer, i enlighet med de villkor som fastställs i särskilda avtal som omfattar tredjeländernas deltagande i unionens program, under förutsättning att avtalet

  4.  Tredjeländer, i enlighet med de villkor som fastställs i särskilda avtal som omfattar tredjeländernas deltagande i unionens program, under förutsättning att kommissionen har gjort en bedömning från fall till fall, och kommit fram till att deltagandet bidrar till att nå programmets mål i unionen och är förenligt med säkerhetskraven i artikel 12, och att avtalet

  Ändringsförslag    64

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – led 4 – strecksats 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  –  garanterar unionens rätt att säkerställa sund ekonomisk förvaltning och skydda sina ekonomiska intressen.

  —  garanterar unionens rätt att säkerställa sund ekonomisk förvaltning och att skydda sina intressen.

  Ändringsförslag    65

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Planering, utveckling och upphandling inom ramen för programmet ska ske i syfte att stärka EU:s konkurrenskraft på medellång och lång sikt. Prioritet ska ges åt åtgärder som ökar den strategiska potentialen och begränsar beroendet av leverantörer och produkter från länder utanför EU.

  Motivering

  En konkurrenskraftig industri behöver europeiska produkter med egenskaper som är bättre än konkurrenternas. För att uppnå detta bör mål på medellång och lång sikt främjas.

  Ändringsförslag    66

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Samarbete med tredjeländer och organisationer enligt punkt 1 under särskilt mål 3, cybersäkerhet och förtroende, ska omfattas av artikel [12].

  2.  Samarbete med tredjeländer och organisationer enligt punkt 1 under särskilt mål 2, artificiell intelligens, och särskilt mål 3, cybersäkerhet och förtroende, ska omfattas av artikel [12].

  Ändringsförslag    67

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  Åtgärder som begränsar tekniköverföring till tredjeländer ska prioriteras. För att säkerställa långsiktiga strategiska säkerhetsmål ska en bedömning göras för att enheter som inte har sitt huvudkontor i EU ska ha möjlighet att delta.

  Motivering

  En konkurrenskraftig industri bygger också på den tekniska nivån. Framsteg till följd av programmets åtgärder måste utnyttjas för att öka EU:s konkurrenskraft.

  Ändringsförslag    68

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmet är avsett att genomföras på ett sätt som främjar synergier, såsom beskrivs vidare i bilaga III, med andra program för unionsfinansiering, i synnerhet genom arrangemang för kompletterande finansiering från EU-program där mål och förvaltningsformer så tillåter; antingen i följd, omväxlande, eller genom en kombination av medel inklusive gemensam finansiering av åtgärder.

  1.  Programmet är avsett att genomföras på ett sätt som främjar synergier, såsom beskrivs vidare i bilaga III, med andra program för unionsfinansiering, i synnerhet genom arrangemang för kompletterande finansiering från EU-program där mål och förvaltningsformer så tillåter; antingen i följd, omväxlande, eller genom en kombination av medel inklusive gemensam finansiering av åtgärder. Kommissionen ska säkerställa att uppnåendet av de särskilda målen i artiklarna 4–8 inte hindras när programmet kompletteras och förstärks med andra EU-program, särskilt ESF, Eruf, Horisont Europa och FSE-2.

  Ändringsförslag    69

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Ändamålsenliga mekanismer ska upprättas för samordningen mellan berörda myndigheter och ändamålsenliga övervakningsverktyg ska inrättas för att systematiskt säkerställa synergier mellan programmet och andra relevanta EU-finansieringsinstrument. Arrangemangen ska bidra till att motverka överlappning och maximera effekterna av utgifterna.

  2.  Ändamålsenliga mekanismer ska upprättas för samordningen, dels mellan berörda myndigheter, dels mellan myndigheter och kommissionen, och ändamålsenliga övervakningsverktyg ska inrättas för att systematiskt säkerställa synergier mellan programmet och andra relevanta EU-finansieringsinstrument. Arrangemangen ska bidra till att motverka överlappning och maximera effekterna av utgifterna.

  Ändringsförslag    70

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  För inrättandet av det nätverk som anges i punkt 1 ska varje medlemsstat utse kandidatenheter genom ett öppet och konkurrensbaserat förfarande, baserat på följande kriterier:

  2.  För inrättandet av det nätverk som anges i punkt 1 ska varje medlemsstat utse kandidatenheter utifrån harmoniserade regler genom ett öppet, transparent, inkluderande och konkurrensbaserat förfarande, baserat på följande kriterier:

  Ändringsförslag    71

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 3 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Behovet av att säkerställa att enheter av alla storlekar från både den privata och den offentliga sektorn och från många olika ekonomiska sektorer medverkar.

  Ändringsförslag    72

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a.  Digitala innovationsknutpunkter ska ha stor generell frihet att utforma sin interna organisation och sammansättning, liksom sitt exakta arbetsprogram och sina arbetsmetoder. Digitala innovationsknutpunkter ska framför allt sträva efter att vara öppna för nya partner så att de kan ansluta sig till digitala innovationsknutpunkter när dessa medlemmar för med sig ett mervärde till partnerskapen och fungerar på ett öppet och transparent sätt.

  Ändringsförslag    73

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  De digitala innovationsknutpunkterna får ta emot medel i form av bidrag.

  5.  De digitala innovationsknutpunkterna får ta emot bidrag från medlemsstater, deltagande tredjeländer eller offentliga myndigheter i dem, bidrag från internationella organ eller institutioner, bidrag från medlemmar och aktieägare i eller partner till de digitala innovationsknutpunkterna, intäkter som genererats av de digitala innovationsknutpunkternas egna tillgångar och verksamhet, legat, donationer och bidrag från enskilda personer eller medel i form av bidrag, däribland från programmet och andra EU-program.

  Ändringsförslag    74

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  De digitala innovationsknutpunkter som erhåller medel ska delta i genomförandet av programmet och göra följande:

  6.  De digitala innovationsknutpunkterna ska delta i genomförandet av programmet och göra följande:

  Ändringsförslag    75

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillhandahålla tjänster avseende digital omvandling – inklusive test- och experimentanläggningar – riktade mot små och medelstora företag och midcap-företag, även inom sektorer med långsamt genomslag för digital och tillhörande teknik.

  (a)  Tillhandahålla tjänster avseende digital omvandling och teknisk expertis – inklusive test- och experimentanläggningar – riktade mot små och medelstora företag, midcap-företag samt nystartade företag, även inom sektorer med långsamt genomslag för digital och tillhörande teknik.

  Ändringsförslag    76

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa)  Stödja företag, särskilt små och medelstora företag samt nystartade företag, organisationer och offentliga förvaltningar så att de blir konkurrenskraftigare och stärker sina affärsmodeller genom att använda den nya teknik som programmet omfattar.

  Ändringsförslag    77

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Överföra expertis och kunnande mellan regioner, i synnerhet genom att skapa nätverk mellan små och medelstora företag och midcap-företag som är etablerade i en region och de digitala innovationsnätverk etablerade i andra regioner som är mest lämpade för att tillhandahålla relevanta tjänster.

  (b)  Överföra expertis och kunnande mellan regioner, i synnerhet genom att skapa nätverk mellan små och medelstora företag, midcap-företag och nystartade företag som är etablerade i en region och de digitala innovationsnätverk etablerade i andra regioner som är mest lämpade för att tillhandahålla relevanta tjänster och erbjuda vägledning och rådgivning.

  Ändringsförslag    78

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Erbjuda tematiska tjänster, inklusive tjänster som rör artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet och förtroende åt förvaltningar, den offentliga sektorns organisationer, små och medelstora företag och midcap-företag. Enskilda digitala innovationsknutpunkter får specialisera sig på vissa tematiska tjänster och måste inte tillhandahålla alla tematiska tjänster som anges i detta stycke.

  (c)  Erbjuda tematiska tjänster, inklusive tjänster som rör artificiell intelligens, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet och förtroende åt förvaltningar, den offentliga sektorns organisationer, små och medelstora företag, midcap-företag och nystartade företag. Enskilda digitala innovationsknutpunkter får specialisera sig på vissa tematiska tjänster och måste inte tillhandahålla alla tematiska tjänster som anges i detta stycke.

  Ändringsförslag    79

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna organisera kontinuerlig övervakning och utvärdering av prestationerna, resultaten och effekterna av de digitala innovationsknutpunkter som får EU-medel.

  Ändringsförslag    80

  Förslag till förordning

  Artikel 17 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Åtgärder som syftar till att uppnå mål med anknytning till annan ny teknik som omfattas av programmet Horisont Europa, dvs. robotteknik, stordata och viktig digital teknik, ska vara berättigade till finansiering, under förutsättning att dessa mål rör de särskilda mål som anges i artiklarna 4–8 och utgör en heltäckande lösning som har med ett specifikt projekt att göra.

  Motivering

  I syfte att undvika större investeringsluckor för annan teknik, utesluta heltäckande lösningar från programmet eller komplicera åtskillnaden, bör även annan ny teknik ingå i programmet under förutsättning att den utgör en heltäckande lösning som har med de nya typer av teknik som anges i artiklarna 4–8 att göra.

  Ändringsförslag    81

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 2 – led a – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Rättsliga enheter etablerade i

  (a)  Rättsliga enheter etablerade och, om tillämpligt, skyldiga att betala bolagsskatt i

  Ändringsförslag    82

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet ska i princip bära kostnaderna för sitt deltagande.

  6.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet ska bära kostnaderna för sitt deltagande.

  Ändringsförslag    83

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  I förekommande fall, ekonomiska, sociala, klimatmässiga och miljömässiga konsekvenser samt tillgänglighet.

  (e)  I förekommande fall, ekonomiska, sociala, klimatmässiga och miljömässiga konsekvenser, möjligheter till jämställdhet samt tillgänglighet.

  Ändringsförslag    84

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  I förekommande fall, en balanserad geografisk spridning i unionen, inklusive de yttersta randområdena.

  (g)  I förekommande fall, en balanserad geografisk spridning i unionen, inklusive de yttersta randområdena, för att minska den digitala klyftan mellan regioner, medborgare och företag.

  Ändringsförslag    85

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led ha (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ha)  I förekommande fall, en plan för att skapa hållbar sysselsättning av god kvalitet i Europeiska unionen eller ett deltagande land.

  Ändringsförslag    86

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led hb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (hb)  I förekommande fall, projektets komplementaritet med andra unionsprogram.

  Ändringsförslag    87

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led hc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (hc)  I förekommande fall, projektets innovationsgrad.

  Ändringsförslag    88

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Om en åtgärd redan har tilldelats eller fått bidrag från något annat unionsprogram eller stöd från en EU‑fond ska det bidraget eller stödet anges i ansökan om bidrag inom ramen för programmet.

  Ändringsförslag    89

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.

  2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast tre år efter det att programmet började genomföras. Halvtidsutvärderingen ska innehålla de iakttagelser som krävs för att fatta beslut om en uppföljning av programmet efter 2027 och dess mål.

   

  Halvtidsutvärderingen ska lämnas till Europaparlamentet.

  Ändringsförslag    90

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast fyra år efter utgången av den period som anges i artikel [1], ska kommissionen göra en slututvärdering av programmet.

  3.  Vid slutet av programmets genomförande, dock senast två år efter utgången av den period som anges i artikel [1], ska kommissionen göra en slututvärdering av programmet.

  Ändringsförslag    91

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Som ett led i kontrollsystemet får revisionsstrategin baseras på en finansiell revision av ett representativt urval av utgifter. Detta representativa urval ska kompletteras med ett urval som grundas på en bedömning av de risker som är förknippade med utgifterna.

  4.  Som ett led i kontrollsystemet ska revisionsstrategin baseras på en finansiell revision av åtminstone ett representativt urval av utgifter. Detta representativa urval ska kompletteras med ett urval som grundas på en bedömning av de risker som är förknippade med utgifterna.

  Ändringsförslag    92

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när den främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

  1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när den främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, sanningsenlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

  Ändringsförslag    93

  Förslag till förordning

  Bilaga I – mål 1 – stycke 2 – led 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Införande av användarfärdig/operativ teknik: Superdatorsystem utgör en tjänst, utvecklad genom forskning och innovation, för att bygga upp ett integrerat europeiskt HPC-ekosystem som täcker alla vetenskapliga och industriella värdekedjesegment (hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, sammankopplingar och avancerade digitala färdigheter).

  6.  Införande av användarfärdig/operativ teknik: Superdatorsystem utgör en tjänst, utvecklad genom forskning och innovation, i synnerhet ny teknik som tidigare har fått eller som för närvarande får unionsfinansiering, för att bygga upp ett integrerat europeiskt HPC-ekosystem som täcker alla vetenskapliga och industriella värdekedjesegment (hårdvara, programvara, tillämpningar, tjänster, sammankopplingar och avancerade digitala färdigheter).

  Ändringsförslag    94

  Förslag till förordning

  Bilaga I – mål 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Programmet ska bygga upp grundläggande kapacitet för artificiell intelligens i Europa, inbegripet databaser och algoritmregister, göra dem tillgängliga för alla företag och offentliga förvaltningar, och bygga upp nätverk mellan befintliga test- och experimentanläggningar för AI i medlemsstaterna.

  Programmet ska bygga upp grundläggande kapacitet för artificiell intelligens och teknik för distribuerade liggare i Europa, inbegripet databaser och algoritmregister, göra dem tillgängliga för alla företag och offentliga förvaltningar, och bygga upp nätverk mellan befintliga test- och experimentanläggningar för AI i medlemsstaterna.

  Ändringsförslag    95

  Förslag till förordning

  Bilaga I – mål 4 – stycke 2 – led 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Tillgång till utbildning på arbetsplatsen genom praktik i kompetenscentrum och hos företag som använder avancerad teknik.

  1.  Programmet ska stödja enkel tillgång till avancerade digitala färdigheter, i synnerhet inom HPC, AI, distribuerade liggare (t.ex. blockkedjeteknik) och cybersäkerhet för den nuvarande och framtida arbetskraften genom att erbjuda studerande, nyutexaminerade, nuvarande arbetskraft och andra kvalificerade personer, oavsett var de befinner sig, möjlighet att förvärva och utveckla dessa färdigheter.

  Ändringsförslag    96

  Förslag till förordning

  Bilaga I – mål 4 – stycke 2 – led 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Programmet ska stödja utformningen och tillhandahållandet av en alleuropeisk plattform för e-lärande.

  Ändringsförslag    97

  Förslag till förordning

  Bilaga I – del 4 – stycke 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Alla insatser kommer att utformas och genomföras i första hand via de digitala innovationsknutpunkterna enligt definitionen i artikel 15.

  Alla insatser kommer att utformas och genomföras i första hand via de digitala innovationsknutpunkterna enligt definitionen i artikel 16.

  Ändringsförslag    98

  Förslag till förordning

  Bilaga I – mål 5 – stycke 1 – led 1.2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.2.  Stödja utformning, pilotförsök med, införande, underhåll och främjande av ett sammanhängande ekosystem av gränsöverskridande digitala infrastrukturstjänster och främjande av sammanhängande, säkra, interoperabla, flerspråkiga gräns- eller sektorsöverskridande lösningar och gemensamma ramar inom den offentliga förvaltningen. Metoder för bedömning av effekterna och fördelarna ska också ingå.

  1.2.  Stödja utformning, pilotförsök med, införande, underhåll, utbyggnad och främjande av ett sammanhängande ekosystem av gränsöverskridande digitala infrastrukturstjänster och främjande av sammanhängande, säkra, interoperabla, flerspråkiga gräns- eller sektorsöverskridande lösningar och gemensamma ramar inom den offentliga förvaltningen. Metoder för bedömning av effekterna och fördelarna ska också ingå.

  Ändringsförslag    99

  Förslag till förordning

  Bilaga I – mål 5 – stycke 1 – led 2.1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.1.  Säkerställa att medborgarna kan få tillgång till, dela med sig av, använda och förvalta sina personliga hälsouppgifter säkert över gränserna oberoende av var de befinner sig eller var uppgifterna befinner sig. Fullborda infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster och utöka den med nya digitala tjänster samt stödja införandet av det europeiska formatet för utbyte av elektroniska patientjournaler.

  2.1.  Säkerställa att medborgarna kan få tillgång till, dela med sig av, använda och förvalta sina personliga hälsouppgifter säkert och på ett sätt som garanterar deras integritet över gränserna oberoende av var de befinner sig eller var uppgifterna befinner sig. Fullborda infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster och utöka den med nya digitala tjänster samt stödja införandet av det europeiska formatet för utbyte av elektroniska patientjournaler.

  Ändringsförslag    100

  Förslag till förordning

  Bilaga I – mål 5 – stycke 1 – led 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Rättsväsende: Möjliggöra smidig och säker gränsöverskridande kommunikation inom rättsväsendet och mellan rättsväsendet och andra behöriga organ på områdena civilrätt och straffrätt. Förbättra tillgången till rättslig prövning och juridisk information och förfaranden för medborgare, företag, rättstillämpare och personal inom rättsväsendet med semantiskt interoperabla sammanlänkningar till nationella databaser och register samt underlätta tvistlösning utanför domstol online. Främja utveckling och genomförande av innovativ teknik för domstolar och rättstillämpare som grundar sig på AI-lösningar som kan rationalisera och påskynda förfarandena (t.ex. legaltech-tillämpningar).

  3.  Rättsväsende: Möjliggöra smidig och säker gränsöverskridande kommunikation inom rättsväsendet och mellan rättsväsendet och andra behöriga organ på områdena civilrätt och straffrätt. Förbättra tillgången till rättslig prövning och juridisk information och förfaranden för medborgare, företag, rättstillämpare och personal inom rättsväsendet med semantiskt interoperabla sammanlänkningar till databaser och register samt underlätta tvistlösning utanför domstol online. Främja utveckling och genomförande av innovativ teknik för domstolar och rättstillämpare som grundar sig på AI-lösningar som kan rationalisera och påskynda förfarandena (t.ex. legaltech-tillämpningar).

  Ändringsförslag    101

  Förslag till förordning

  Bilaga II – mål 5 – led 5.1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.1.  Spridning av offentliga digitala tjänster.

  5.1.  Spridningsfrekvens av offentliga digitala tjänster.

  Ändringsförslag    102

  Förslag till förordning

  Bilaga II – mål 5 – led 5.2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.2.  Företag med bra resultat när det gäller digital intensitet.

  5.2.  Antal företag med bra resultat när det gäller digital intensitet.

  Ändringsförslag    103

  Förslag till förordning

  Bilaga II – mål 5– led 5.3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.3.  Anpassning av de nationella interoperabilitetsramarna till den europeiska interoperabilitetsramen.

  5.3.  Graden av anpassning av de nationella interoperabilitetsramarna till den europeiska interoperabilitetsramen.

  Ändringsförslag    104

  Förslag till förordning

  Bilaga II – mål 2 – led 2.2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.2.  Antal företag och organisationer som använder AI.

  2.2.  Antal företag och organisationer som testar och experimenterar med AI i samarbete med digitala innovationsknutpunkter.

  Ändringsförslag    105

  Förslag till förordning

  Bilaga III – punkt 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Programmet för ett digitalt Europa kommer att investera i i) digital kapacitetsutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter, och ii) nationellt och regionalt införande, inom ett EU-nät, av digital kapacitet och den senaste digitala tekniken på områden av allmänt intresse (t.ex. hälsovård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildningssektorn) eller av marknadsmisslyckande (t.ex. digitalisering av företag, inte minst små och medelstora företag).

  (c)  Programmet för ett digitalt Europa kommer att investera i i) digital kapacitetsutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter, och ii) nationellt, regionalt och lokalt införande, inom ett EU-nät, av digital kapacitet och den senaste digitala tekniken på områden av allmänt intresse (t.ex. hälsovård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildningssektorn) eller av marknadsmisslyckande (t.ex. digitalisering av företag, inte minst små och medelstora företag).

  Ändringsförslag    106

  Förslag till förordning

  Bilaga III – punkt 3 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Programmet för ett digitalt Europa kommer att investera i i) digital kapacitetsutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter, och ii) nationellt och regionalt införande, inom ett EU-nät, av digital kapacitet och den senaste digitala tekniken på områden av allmänt intresse (t.ex. hälsovård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildningssektorn) eller av marknadsmisslyckande (t.ex. digitalisering av företag, inte minst små och medelstora företag).

  (c)  Programmet för ett digitalt Europa kommer att investera i i) digital kapacitetsutveckling inom högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, teknik för distribuerade liggare, cybersäkerhet och avancerade digitala färdigheter, och ii) nationellt och regionalt införande, inom ett EU-nät, av digital kapacitet och den senaste digitala tekniken på områden av allmänt intresse (t.ex. hälsovård, offentlig förvaltning, rättsväsendet och utbildningssektorn) eller av marknadsmisslyckande (t.ex. digitalisering av företag, inte minst små och medelstora företag).

  Ändringsförslag    107

  Förslag till förordning

  Bilaga III – punkt 3 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Annan ny teknik som omfattas av programmet Horisont Europa, dvs. robotteknik, stordata och viktig digital teknik, kommer att vara berättigad till finansiering, under förutsättning att dessa mål rör de särskilda mål som anges i artiklarna 4–8 och utgör en heltäckande lösning som har med ett specifikt projekt att göra.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021‑2027

  Referensnummer

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  14.6.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Evelyne Gebhardt

  19.6.2018

  Behandling i utskott

  24.9.2018

  10.10.2018

   

   

  Antagande

  5.11.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  30

  1

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Philippe Juvin, Morten Løkkegaard, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Birgit Collin-Langen, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Clara Eugenia Aguilera García, Esther Herranz García

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  30

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

   

   

  S&D

   

   

  Verts/ALE

  Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

  Marco Zullo

  Martin Schirdewan, Dennis de Jong

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin‑Langen, Esther Herranz García, Philippe Juvin, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij

  Clara Eugenia Aguilera García, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Marc Tarabella

  Pascal Durand, Julia Reda

  1

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  • [1]  Initiativbetänkandet Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (2015/2147(INI)).
  • [2] Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020, som uppnåddes rörande den fleråriga budgetramen 2021‑2027.

  YTTRANDE från utskottet för transport och turism (15.11.2018)

  till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
  (COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

  Föredragande av yttrande: Deirdre Clune

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Den 6 juni 2018 föreslog kommissionen programmet för ett digitalt Europa för åren 2021‑2027. I detta förslag beskrivs de centrala målen i det föreslagna programmet, dess budget för den fastställda perioden, de olika formerna av EU-finansiering för detta program och reglerna för deras tillämpning.

  Föredraganden för yttrandet stöder fullt ut programmets övergripande mål att uppmuntra och stödja digitaliseringen av den europeiska ekonomin och det europeiska samhället. Föredraganden anser att detta är ett krav för att Europa ska kunna hålla jämna steg med den snabba industriella och digitala revolutionen och för att säkerställa att vår ekonomi och vårt samhälle är väl förberedda. Det är viktigt att säkerställa EU:s konkurrenskraft och främja smart och hållbar tillväxt för alla.

  Kommissionens förslag till program har fem huvudsakliga mål, och föredraganden håller med om att de kommer att hjälpa EU att ytterligare förbättra digitaliseringen av EU:s ekonomi, industri och samhälle genom att öka investeringarna i dessa särskilda strömmar. Det är viktigt att notera att detta är det första alleuropeiska digitala programmet och att det bör ses som ett sätt att säkerställa den europeiska ekonomins fortsatta konkurrenskraft samtidigt som de många projekten av gemensamt intresse i unionen med en digital dimension stärks.

  De särskilda målen 1–3, framför allt ”cybersäkerhet och förtroende”, är mycket viktiga, eftersom vi måste tillämpa höga standarder för cybersäkerhet då exempelvis transportsystemet blir alltmer digitaliserat och uppkopplat. Föredraganden anser att det gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstaterna kommer att vara viktigt i detta avseende. Det särskilda målet 4 (”avancerade digitala färdigheter”) är viktigt för den europeiska transportsektorn och för att möta den utmaning som en potentiell brist på digital kompetens innebär när transportsektorn blir alltmer digitaliserad och uppkopplad. Det särskilda målet 5 (”införande, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet”) är avgörande för att främja införande av digital teknik i transportsektorn och bidra till att förbättra trafiksäkerheten, minska trängseln och utsläppen och samtidigt säkerställa en hög cybersäkerhetsnivå samt respektera dataskyddsstandarder. Stöd till införandet av innovativa och interoperabla lösningar på områden som kollektivtrafik kommer att gynna medborgare och företag, särskilt små och medelstora företag i transportsektorn.

  Föredraganden välkomnar förslaget i stora drag, men vill gärna understryka några tillägg. Med tanke på att utvecklingen av och kapaciteten för självkörande fordon sannolikt kommer att öka bör kommissionen förtydliga reglerna om säkerhet och ansvar så att de snabbt och effektivt kan integreras på marknaden. Programmet bör också i samma anda garantera lämpliga verktyg och stöd till nystartade företag och små och medelstora företag så att genomförbara innovationer snabbt kan komma ut på marknaden. Det bör också finnas en medvetenhet i programmet om digitaliseringens möjlighet att underlätta obehindrad tillgänglighet, särskilt för äldre personer och personer med nedsatt rörlighet.

  Slutligen bör det i programmet säkerställas att det finns synergi och komplementaritet med andra unionsprogram och projekt av gemensamt intresse, särskilt sådana med en sektorsövergripande dimension. Det är viktigt att andra finansieringsprogram enligt nästa fleråriga budgetram, såsom CEF-2, är väl anpassade för att garantera en så effektiv förvaltning av EU-medlen som möjligt och för att få ut största möjliga mervärde för EU av programmet.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  Det är en grundförutsättning för genomförandet av programmet att investera i infrastruktur för att säkerställa tillräcklig konnektivitet med hjälp av 5G och ultrasnabba bredbandsnät.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Ett av de alternativ för nästa budgetram som beskrivs i kommissionens meddelande En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202057 är ett program för Europas digitala omvandling som syftar till ”smart tillväxt inom bl.a. datainfrastruktur, uppkopplingar och it-säkerhet. /.../ Det skulle befästa EU:s ledarskap inom superdatorer, nästa generations internet, artificiell intelligens, robotteknik och stordata Det skulle också stärka det europeiska näringslivets konkurrensläge i hela den digitala ekonomin. Slutligen skulle det bidra betydligt till att täppa till kompetensgapet i EU.”

  (8)  Ett av de alternativ för nästa budgetram som beskrivs i kommissionens meddelande En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202057 är ett program för Europas digitala omvandling som syftar till ”smart tillväxt inom bl.a. högpresterande och interoperabel datainfrastruktur, uppkopplingar och it-säkerhet. /.../ Det skulle befästa EU:s ledarskap inom superdatorer, nästa generations internet, artificiell intelligens, robotteknik och stordata. Det skulle också stärka det europeiska näringslivets konkurrensläge i hela den digitala ekonomin och säkerställa en stark ekonomisk ställning gentemot tredjeländer, samtidigt som det skulle skapa nya möjligheter för små och medelstora företag och nystartade företag och främja framväxten av nya affärsmodeller, inklusive utvecklingen av delningsekonomin inom transportsektorn. Slutligen skulle det bidra betydligt till att täppa till kompetensgapet i EU.”

  _________________

  _________________

  57 COM(2018) 98 final.

  57 COM(2018) 98 final.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8a)  Med tanke på förseningarna i utvecklingen av unionens strategiska digitala kapacitet och insatserna för att åtgärda dem bör det garanteras en budget som står i paritet med programmets ambitioner, alltså minst 9,2 miljarder euro.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 8b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8b)  Oavbruten och högpresterande uppkoppling är en förutsättning för ytterligare digitalisering av alla relevanta sektorer, även för snabba, säkra och tillförlitliga förbindelser för alla transportsätt. Ett av programmets mål kommer att vara att minska fragmenteringen i unionens digitala täckning genom en sektorsövergripande strategi. En sådan uppkopplingsnivå bör finnas för alla viktiga transportvägar och transportcentrum.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Programmets allmänna syfte bör vara att stödja industrins digitala omvandling och främja ett bättre utnyttjande av den industriella potentialen i strategierna för innovation, forskning och teknisk utveckling, till gagn för företag och medborgare i hela unionen. Programmet bör struktureras kring fem specifika mål som motsvarar centrala politikområden, nämligen högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, artificiell intelligens och avancerad digital kompetens samt utbyggnad, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet. Inom alla dessa område bör programmet också syfta till att en mer enhetlig politik på unionsnivå och i medlemsstaterna och regionerna och föra samman privata och industriella medel för att öka investeringarna och utveckla mer synergieffekter.

  (10)  Programmets allmänna syfte bör vara att stödja industrins digitala omvandling och främja ett bättre utnyttjande av den industriella potentialen i strategierna för innovation, forskning och teknisk utveckling, till gagn för företag, särskilt små och medelstora företag, och medborgare i hela unionen. Programmet bör struktureras kring fem specifika mål som motsvarar centrala politikområden, nämligen högpresterande datorsystem, cybersäkerhet, artificiell intelligens och avancerad digital kompetens samt utbyggnad, bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet. Inom alla dessa områden bör programmet också syfta till en mer enhetlig politik på unionsnivå och i medlemsstaterna och regionerna och föra samman privata och industriella medel för att öka investeringarna, utveckla mer synergieffekter och komplementaritet mellan program med tonvikt på fullständig synergi mellan transportsektorn, energisektorn och den digitala sektorn samt motverka onödiga överlappningar.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  Nystartade samt små och medelstora företag har redan bidragit avsevärt till den europeiska digitaliseringsprocessen, och detta program bör tillhandahålla lämpliga verktyg och stöd för att säkerställa tillämpningen av nya innovationer, inbegripet en snabb marknadsintegrering.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Programmet bör genomföras genom projekt som stärker väsentlig digital kapacitet och en bred användning av sådan. Detta bör innefatta saminvesteringar med medlemsstaterna och, vid behov, den privata sektorn. För detta krävs i synnerhet att man uppnår en kritisk massa i upphandling för att få mer valuta för pengarna och garantera att leverantörerna i Europa ligger kvar i framkanten av den tekniska utvecklingen.

  (12)  Programmet bör genomföras genom projekt som stärker väsentlig digital kapacitet och unionens strategiska oberoende. Detta bör innefatta saminvesteringar med medlemsstaterna och, vid behov, den privata sektorn. För detta krävs i synnerhet att man uppnår en kritisk massa i upphandling för att få mer valuta för pengarna och garantera att leverantörerna i Europa ligger kvar i framkanten av den tekniska utvecklingen.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  Programmets verksamhet bör användas för att åtgärda marknadsmisslyckanden eller icke-optimala investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan överlappningar eller undanträngning av privat finansiering. Den ska också ha ett klart europeiskt mervärde.

  (14)  Programmets verksamhet bör användas för att stimulera investeringar, på ett proportionellt sätt och utan överlappningar eller undanträngning av privat finansiering. Den ska också ha ett klart europeiskt mervärde.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  Både rådet60 och Europaparlamentet61 har uttryckt sitt stöd för unionens insatser på detta område. År 2017 undertecknade också nio medlemsstater EuroHPC-förklaringen62, en överenskommelse mellan flera regeringar om att samarbeta med kommissionen för att bygga och använda HPC- och datainfrastrukturer i Europa som baseras på den senaste tekniken och är tillgängliga i hela unionen för partner från forskarvärlden, offentliga sektorn och privata sektorn.

  (17)  Både rådet60 och Europaparlamentet61 har uttryckt sitt stöd för unionens insatser på detta område. År 2017 undertecknade också nio medlemsstater, och därefter ytterligare tretton, EuroHPC-förklaringen62 (i september 2018 utfäste sig ytterligare två medlemsstater att ansluta sig), en överenskommelse mellan flera regeringar om att samarbeta med kommissionen för att bygga och använda HPC- och datainfrastrukturer i Europa som baseras på den senaste tekniken och är tillgängliga i hela unionen för partner från forskarvärlden, offentliga sektorn och privata sektorn.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19)  Utveckling av kapacitet för artificiell intelligens är en viktig motor för den digitala omvandlingen av näringslivet och även av den offentliga sektorn. Allt mer autonoma robotar används i fabriker, djuphavstillämpningar, hushåll, städer och sjukhus. Kommersiella plattformar för artificiell intelligens har gått från tester till faktiska tillämpningar på miljö- och hälsoområdet; alla större fordonstillverkare håller på att utveckla självkörande bilar, och maskininlärningsteknik är central för alla viktiga webbplattformar och stordatatillämpningar.

  (19)  Utveckling av kapacitet för artificiell intelligens är en viktig motor för den digitala omvandlingen av näringslivet och även av den offentliga sektorn. Allt mer autonoma robotar används i fabriker, logistikkedjor, djuphavstillämpningar, hushåll, städer och sjukhus. Kommersiella plattformar för artificiell intelligens har gått från tester till faktiska tillämpningar på miljö- och hälsoområdet; alla större fordonstillverkare och bilindustrier håller på att utveckla självkörande bilar, och maskininlärningsteknik är central för alla viktiga webbplattformar och stordatatillämpningar.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 19a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19a)  Eftersom självkörande transporter sannolikt kommer att öka betydligt inom den närmaste framtiden, och för att återspegla den förväntade kapacitetsutvecklingen på detta område, bör kommissionen förtydliga säkerhets- och ansvarsbestämmelserna för helt självkörande transporter och värna om de mänskliga och samhälleliga intressena för att skapa de rättsliga förutsättningarna för en snabb och effektiv integration på marknaden, i unionens och konsumenternas intresse.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20)  Tillgången till storskaliga dataset och test- och experimentanläggningar har stor betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens.

  (20)  Tillgången till storskaliga dataset och test- och experimentanläggningar för att säkra den inre marknaden där artificiell intelligens används har stor betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22)  Cybersäkerheten är en utmaning för hela unionen som man inte kan fortsätta att hantera endast med hjälp av fragmenterade nationella initiativ. Den europeiska cybersäkerhetskapaciteten bör stärkas för att förse Europa med den kapacitet som är nödvändig för att skydda dess medborgare och företag mot cyberhot. Konsumenterna bör också skyddas när de använder uppkopplade produkter, som kan hackas och därmed undergräva deras säkerhet. Detta arbete bör göras tillsammans med medlemsstaterna och den privata sektorn genom att utveckling och säkerställande av samordning mellan projekt som stärker den europeiska cybersäkerhetskapaciteten och säkerställer ett omfattande införande av de senaste cybersäkerhetslösningarna i hela ekonomin, liksom genom sammanförande av de kompetenser som finns på området för att säkra en kritisk massa och spetskompetens.

  (22)  Cybersäkerheten är en utmaning för hela unionen som man inte kan fortsätta att hantera endast med hjälp av fragmenterade nationella initiativ. Den europeiska cybersäkerhetskapaciteten bör stärkas för att förse Europa med den kapacitet som är nödvändig för att skydda dess medborgare, strategiska nät (transport-, energi- och telekomnät) och företag mot cyberhot. Konsumenterna bör också skyddas när de använder uppkopplade produkter, som kan hackas och därmed undergräva säkerheten för dem själva och deras personuppgifter. Detta arbete bör göras tillsammans med medlemsstaterna och den privata sektorn genom att utveckling och säkerställande av samordning mellan projekt som stärker den europeiska cybersäkerhetskapaciteten och säkerställer ett omfattande införande av de senaste cybersäkerhetslösningarna i hela ekonomin, liksom genom sammanförande av de kompetenser som finns på området för att säkra en kritisk massa och spetskompetens.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (24)  Förtroende är en förutsättning för en fungerande digital inre marknad. Cybersäkerhetsteknik, såsom digitala identiteter, kryptografi eller intrångsdetektion, och denna tekniks tillämpning på sådana områden som finans, industri 4.0, energi, transport, hälso- och sjukvård eller e-förvaltning, är nödvändig för att skydda säkerheten och förtroendet för de aktiviteter och transaktioner online som utförs av både medborgare, offentliga förvaltningar och företag.

  (24)  Förtroende är en förutsättning för en fungerande digital inre marknad. Cybersäkerhetsteknik, såsom digitala identiteter, kryptografi eller intrångsdetektion, och denna tekniks tillämpning på sådana områden som finans, industri 4.0, logistik, energi, transport, turism, hälso- och sjukvård eller e-förvaltning, är nödvändig för att skydda säkerheten och förtroendet för de aktiviteter och transaktioner online som utförs av både medborgare, offentliga förvaltningar och företag.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28)  Den avancerade digitala teknik som stöds genom detta program, såsom högpresterande datorsystem, cybersäkerhet och artificiell intelligens, har nu blivit tillräckligt mogen för att lämna forskningsnivån och kan börja införas, användas och skalas upp på unionsnivå. Införandet av denna teknik förutsätter unionsåtgärder, och samma sak gäller kompetensdimensionen. Utbildningsmöjligheterna avseende avancerade digitala färdigheter behöver utökas och finnas tillgängliga i hela EU. Annars undergrävs det smidiga införandet av avancerad digital teknik och begränsas unionsekonomins allmänna konkurrenskraft. De åtgärder som stöds genom detta program kompletterar de åtgärder som stöds av ESF, Eruf och Horisont Europa.

  (28)  Den avancerade digitala teknik som stöds genom detta program, såsom högpresterande datorsystem, cybersäkerhet och artificiell intelligens, har nu blivit tillräckligt mogen för att lämna forskningsnivån och kan börja införas, användas och skalas upp på unionsnivå, men den bör fortsätta att stödjas även på medlemsstatsnivå. Införandet av denna teknik förutsätter unionsåtgärder, och samma sak gäller kompetensdimensionen. Med tanke på de följder som den nya tekniken kan få för arbetsmarknaden måste utbildningsmöjligheterna avseende avancerade digitala färdigheter utökas och finnas tillgängliga i hela EU, inte minst för arbetstagare i de sektorer som kommer att beröras mest av digitala innovationer. Annars undergrävs det smidiga införandet av avancerad digital teknik och begränsas unionsekonomins allmänna konkurrenskraft. De åtgärder som stöds genom detta program kompletterar de åtgärder som stöds av ESF, Eruf och Horisont Europa.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (29)  Moderniseringen av offentliga förvaltningar och tjänster med hjälp av digital teknik är viktig för att minska det administrativa krånglet för näringslivet och medborgarna i allmänhet genom att göra deras myndighetskontakter snabbare, mer användarvänliga och mindre kostsamma och genom att förbättra effektiviteten och kvaliteten på tjänsterna för medborgare och företag. Eftersom ett antal tjänster av allmänt intresse nu har en europeisk dimension och bör stödet till genomförandet och användningen på unionsnivå säkerställa att medborgarna och företagen kan dra nytta av digitala tjänster av hög kvalitet i hela Europa.

  (29)  Moderniseringen av offentliga förvaltningar och tjänster med hjälp av digital teknik är viktig för att minska det administrativa krånglet för näringslivet och medborgarna i allmänhet genom att göra deras myndighetskontakter snabbare, mer användarvänliga och mindre kostsamma och genom att förbättra effektiviteten och kvaliteten på tjänsterna för medborgare och företag. Eftersom ett antal tjänster av allmänt intresse nu har en europeisk dimension och bör stödet till genomförandet och användningen på unionsnivå säkerställa att medborgarna och företagen kan dra nytta av digitala tjänster av hög kvalitet i hela Europa. Det är också viktigt att dessa tjänster är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Skäl 29a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (29a)  Digitaliseringen kan underlätta och förbättra obehindrad tillgänglighet för alla, däribland äldre, personer med nedsatt rörlighet eller en funktionsnedsättning och personer i avlägsna områden eller på landsbygden.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Skäl 30

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (30)  Den digitala omvandlingen av sådana områden av allmänt intresse som hälso- och sjukvård68, mobilitet, rättsliga frågor, jord- och miljöövervakning, utbildning och kultur förutsätter en fortsättning på och utbyggnad av infrastrukturer för digitala tjänster som möjliggör ett säkert datautbyte över gränser och främjar nationell utveckling. En samordning enligt denna förordning är bästa sättet att frigöra potentialen för synergieffekter.

  (30)  Den digitala omvandlingen av sådana områden av allmänt intresse som hälso- och sjukvård68, mobilitet, rättsliga frågor, jord- och miljöövervakning, utbildning och kultur förutsätter en fortsättning på samt kvalitetsförbättring och utbyggnad av infrastrukturer för digitala tjänster som möjliggör ett säkert datautbyte över gränser och främjar nationell utveckling. En samordning enligt denna förordning är bästa sättet att frigöra potentialen för synergieffekter och säkerställa komplementaritet.

  _________________

  _________________

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (34)  Interoperabilitet för europeiska offentliga tjänster rör alla förvaltningsnivåer: Unionsnivå, nationellt, regionalt och lokalt. Förutom att undanröja hinder för en fungerande inre marknad främjar interoperabilitet ett framgångsrikt genomförande av politiska strategier och erbjuder en stor potential för att motverka gränsöverskridande elektroniska hinder, vilket ytterligare säkrar framväxten av nya gemensamma offentliga tjänster på unionsnivå, eller konsolideringen av utvecklingen av sådana. För att eliminera fragmenteringen av europeiska tjänster till stöd för de grundläggande friheterna och ett operativt ömsesidigt erkännande inom EU bör man främja ett sektorsövergripande och gränsöverskridande helhetsgrepp när det gäller interoperabilitet, på det sätt som är mest effektivt och bäst anpassat till slutanvändarnas behov. Detta innebär att interoperabilitet ska tolkas i vid mening och omfattar både tekniska och rättsliga nivåer och policyelement på området. Följaktligen skulle berörda aktiviteter sträcka sig längre än till den vanliga livscykeln för lösningar och omfatta alla interventionselement som stöder de ramvillkor som är nödvändiga för varaktig allmän interoperabilitet.

  (34)  Interoperabilitet för europeiska offentliga tjänster rör alla förvaltningsnivåer: Unionsnivå, nationellt, regionalt och lokalt. Förutom att undanröja hinder för en fungerande inre marknad främjar interoperabilitet ett framgångsrikt genomförande av politiska strategier och erbjuder en stor potential för att motverka gränsöverskridande elektroniska hinder, vilket ytterligare säkrar framväxten av nya gemensamma offentliga tjänster på unionsnivå, eller konsolideringen av utvecklingen av sådana. För att eliminera fragmenteringen av europeiska tjänster till stöd för de grundläggande friheterna och ett operativt ömsesidigt erkännande inom EU bör man främja ett sektorsövergripande, teknikneutralt och gränsöverskridande helhetsgrepp när det gäller interoperabilitet, på det sätt som är mest effektivt och bäst anpassat till slutanvändarnas behov. Detta innebär att interoperabilitet ska tolkas i vid mening och omfattar både tekniska och rättsliga nivåer och policyelement på området. Följaktligen skulle berörda aktiviteter sträcka sig längre än till den vanliga livscykeln för lösningar och omfatta alla interventionselement som stöder de ramvillkor som är nödvändiga för varaktig allmän interoperabilitet.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Skäl 34a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (34a)  För att skapa en välfungerande digital inre marknad för hela Europa måste vissa grundförutsättningar finnas i alla medlemsstater. Avsaknaden av infrastruktur och kapacitet för digitala tjänster hämmar fortfarande utvecklingen av smidiga gränsöverskridande tjänster. Utöver att stödja föregångare och ledande företag och underlätta utbyte av kunskap och bästa praxis bör unionen och dess program därför ge stöd och tillräckliga resurser för att grundförutsättningarna och infrastrukturen för digitala tjänster ska kunna uppstå. Utgångspunkten bör vara att analysera felande länkar, funktioner och egenskaper som behövs för digitala tjänster och deras fullskaliga införande på lokal, nationell och europeisk nivå, där alla sektorer i den europeiska ekonomin omfattas.

  Motivering

  Om målet är att skapa en verkligt välfungerande, alleuropeisk digital inre marknad bör även Europas fattigaste länder vara med i processen.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Skäl 43

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (43)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden för att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör detta program bidra till att integrera klimatåtgärder i alla politikområden och till uppnåendet av det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen74. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

  (43)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringarna i enlighet med unionens åtaganden för att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, bör detta program bidra till att integrera klimatåtgärder i alla politikområden och till uppnåendet av det övergripande målet att minst 30 % av utgifterna i EU-budgeten ska bidra till klimatmålen74. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under programmets utarbetande och genomförande och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner. Eftersom transportsektorn för närvarande står för nästan en fjärdedel av unionens utsläpp av växthusgaser kan digitalisering inom framför allt logistiksektorn, mobilitetsplanering, samverkande intelligenta transportsystem och ny transportteknik i hög grad bidra till att nå de målen.

  _________________

  _________________

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  74 COM(2018) 321 final, s. 1.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmet har följande allmänna mål: att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Programmet kommer att

  1.  Programmet har följande allmänna mål: att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi, industri, mobilitet och samhälle i Europa och se till att europeiska medborgare och företag, särskilt små och medelstora företag, kan dra nytta av fördelarna. Programmet ska även ha som mål att stärka unionens strategiska oberoende. Programmet kommer att

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  stärka Europas kapacitet inom nyckelområden för digitala teknik genom ett storskaligt införande, och

  (a)  stärka unionens kapacitet och strategiska oberoende inom nyckelområden för digitala teknik genom ett storskaligt införande, och

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  bredda spridningen och genomslaget inom områden av allmänt intresse och hos den privata sektorn.

  (b)  bredda spridningen och genomslaget inom områden av allmänt intresse och hos den privata sektorn, bland annat genom digital omvandling av tjänster av allmänt intresse och digitalisering av industrin.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  stödja sektorsövergripande program och säkerställa synergi och komplementaritet, med särskild tonvikt på sektorer med projekt av gemensamt intresse, såsom transportsektorn, energisektorn och telekomsektorn.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Inrätta och på unionsnivå samordna och driva en integrerad superdator- och datainfrastruktur i exaskala76 i unionen, vilken ska vara av världsklass och vara tillgänglig på icke-kommersiell grund för offentliga och privata användare och för offentligt finansierade forskningssyften.

  (a)  Inrätta och på unionsnivå samordna och driva en integrerad superdator- och datainfrastruktur i exaskala76 i unionen, vilken ska vara av världsklass och vara tillgänglig för alla företag och offentliga förvaltningar samt på icke-kommersiell grund för offentliga och privata användare och för offentligt finansierade forskningssyften.

  _________________

  _________________

  76 Triljontals flyttalsoperationer per sekund.

  76 Triljontals flyttalsoperationer per sekund.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Bygga upp och stärka kärnkapaciteten för artificiell intelligens i unionen, inklusive dataresurser och algoritmbibliotek i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

  (a)  Bygga upp och stärka kärnkapaciteten för artificiell intelligens i unionen, genom att respektera en balanserad geografisk spridning i enlighet med artikel 20.1 g, inklusive dataresurser och algoritmbibliotek i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Göra denna kapacitet tillgänglig för alla företag och offentliga förvaltningar.

  (b)  Göra denna kapacitet tillgänglig för alla företag och offentliga förvaltningar, inbegripet universitet och forsknings- och innovationscentrum.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Stärka och bygga upp nätverk mellan befintliga test- och experimentanläggningar för artificiell intelligens i medlemsstaterna.

  (c)  Stärka och bygga upp nätverk mellan befintliga test- och experimentanläggningar för artificiell intelligens i medlemsstaterna, inbegripet befintliga och nyetablerade högpresterande datacentrum.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Främja kunskapsutbyte om och utveckling och storskalig tillämpning av artificiell intelligens i unionen och stärka industriella tillämpningar av artificiell intelligens som installeras i maskiner, sensorer, robotar, bilar, rymdteknik etc.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Tillsammans med medlemsstaterna stödja upphandlingen av avancerade utrustningar, verktyg och datainfrastrukturer för cybersäkerhet, i full enlighet med dataskyddslagstiftningen.

  (a)  Tillsammans med medlemsstaterna stödja upphandling av avancerade utrustningar, verktyg och datainfrastrukturer för cybersäkerhet, bland annat sådana som kommer från befintliga eller nyetablerade högpresterande datacentrum, i full enlighet med dataskyddslagstiftningen, i synnerhet den som rör personuppgifter.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stödja bästa användning av europeiska kunskaper, kapaciteter och färdigheter på cybersäkerhetsområdet.

  (b)  Stödja bästa användning av europeiska kunskaper, kapaciteter och färdigheter på cybersäkerhetsområdet, samtidigt som skyddet av personuppgifter respekteras.

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Förse Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) med ytterligare resurser för att främja informationskampanjer och stärka medlemsstaternas och företagens kapacitet.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (da)  Stödja den senaste forskningen och de senaste innovationerna inom självkörande transport, logistik och trafikstyrning för alla transportsätt, inbegripet utvecklingen av 5G-nätverk och säkra 5G-plattformar för att möjliggöra den digitala omvandlingen och bistå vid utplaceringen av 5G‑systemet längs TEN-T-korridorerna, inbegripet genom att skydda Europas industrier mot ekonomiskt spionage och it-attacker med hjälp av robusta och tillförlitliga it-säkerhetslösningar.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – led db (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (db)  Öka motståndskraften mot it-attacker bland användare, särskilt små och medelstora företag, mikroföretag och nystartade företag, genom att öka riskmedvetenheten och kunskaperna om grundläggande säkerhetsprocesser.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycket 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter, ska stödja utvecklingen av avancerade digitala färdigheter inom områden som omfattas av detta program och därigenom bidra till att öka unionens kompetensreserv, främja ökad professionalism, i synnerhet när det gäller högpresterande datorsystem, analys av stordata, cybersäkerhet, teknik för distribuerade liggare, robotteknik och artificiell intelligens. Finansieringen ska fylla följande operativa syften:

  Finansiering från unionen inom särskilt mål 4, avancerade digitala färdigheter, ska stödja utvecklingen av avancerade digitala färdigheter inom områden som omfattas av detta program och därigenom bidra till att öka unionens kompetensreserv och främja yrkesfärdigheter på unionsnivå, i synnerhet när det gäller högpresterande datorsystem, analys av stordata, cybersäkerhet, teknik för distribuerade liggare, robotteknik och artificiell intelligens. Finansieringen ska fylla följande operativa syften:

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av långsiktiga utbildningar och kurser för studenter, it-personal och arbetskraften i allmänhet.

  (a)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av långsiktiga utbildningar och kurser och långsiktig forskning för studenter, lärare, it-personal och arbetskraften i allmänhet.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av kortare utbildningar och kurser för företagare, företagsledare från småföretag och arbetskraften i allmänhet.

  (b)  Stödja utformningen och tillhandahållandet av kortare och längre utbildningar, kurser och forskning för it-personal, lärare, företagare, företagsledare i små och medelstora företag och arbetskraften i allmänhet.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Stödja arbetsplatsanknuten utbildning och praktikplatser för studenter, unga företagare och högskoleutbildade.

  (c)  Stödja arbetsplatsanknuten utbildning och praktikplatser för studenter, bland annat doktorander, arbetskraften i allmänhet, unga företagare och högskoleutbildade, inbegripet deras möjligheter till mobilitet mellan medlemsstater.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – stycke 1 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Stödja utbildning och omskolning för arbetstagare i sektorer som kommer att påverkas på djupet av den digitala omvandlingen av unionens ekonomi, så att de kan anpassa sig till utvecklingen inom sina yrken.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Säkerställa att den offentliga sektorn och områden av allmänt intresse, såsom vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, transport, energi, miljö och kulturella och kreativa sektorer, kan införa och få tillgång till den senaste digitala tekniken, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

  (a)  Säkerställa att den offentliga sektorn och områden av allmänt intresse, såsom vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, transport, energi, miljö och kulturella och kreativa sektorer, kan införa och få tillgång till den senaste digitala tekniken, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet, i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Inrätta, driva och underhålla transeuropeiska interoperabla infrastrukturer för digitala tjänster (inklusive tillhörande tjänster) som ett komplement till nationella och regionala åtgärder.

  (b)  Inrätta, driva och underhålla transeuropeiska, interoperabla, högpresterande infrastrukturer för digitala tjänster (inklusive tillhörande tjänster) av hög kvalitet som ett komplement till nationella och regionala åtgärder.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e)  Främja genomslag för avancerad digital teknik och näraliggande teknik, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och framtida och ny teknik, hos unionens näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag.

  (e)  Främja genomslag för avancerad digital teknik och näraliggande teknik, i synnerhet högpresterande datorsystem, artificiell intelligens, cybersäkerhet och framtida och ny teknik, hos unionens näringsliv, i synnerhet små och medelstora företag, mikroföretag och nystartade företag.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  Stödja utformning, testning, genomförande och användning av interoperabla digitala lösningar för offentliga tjänster på EU-nivå, som levereras genom en databaserad återanvändbar plattform för lösningar, för att främja innovation och fastställa gemensamma ramar för att frigöra hela potentialen i de offentliga förvaltningarnas tjänster för europeiska medborgare och företag.

  (f)  Stödja utformning, testning, genomförande och användning av interoperabla digitala lösningar för offentliga tjänster på EU-nivå, som levereras genom en databaserad återanvändbar plattform för lösningar, för att främja innovation och forskning samt fastställa gemensamma ramar för att frigöra hela potentialen i de offentliga förvaltningarnas tjänster för europeiska medborgare och företag.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (h)  Stödja samarbete för att skapa ett europeiskt ekosystem av tillförlitliga infrastrukturer med användning av distribuerade liggare och tillämpningar, inklusive stöd till interoperabilitet och standardisering och främjande av införandet av gränsöverskridande tillämpningar i EU.

  (h)  Stödja samarbete för att skapa ett europeiskt ekosystem av tillförlitliga infrastrukturer med användning av distribuerade liggare och tillämpningar, inklusive stöd till interoperabilitet och standardisering och främjande av införandet av gränsöverskridande tillämpningar i EU, och samtidigt säkerställa komplementaritet och synergi med andra unionsprogram i projekt av gemensamt intresse.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1 – led i

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (i)  Bygga upp och stärka nätverket av digitala innovationsknutpunkter.

  (i)  Bygga upp, stärka och främja nätverket av digitala innovationsknutpunkter – om möjligt bör knutpunkterna bygga vidare på och samarbeta med befintliga nationella och europeiska strukturer.

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Programmet är avsett att genomföras på ett sätt som främjar synergier, såsom beskrivs vidare i bilaga III, med andra program för unionsfinansiering, i synnerhet genom arrangemang för kompletterande finansiering från EU-program där mål och förvaltningsformer så tillåter; antingen i följd, omväxlande, eller genom en kombination av medel inklusive gemensam finansiering av åtgärder.

  1.  Programmet är avsett att genomföras på ett sätt som främjar synergier och komplementaritet, såsom beskrivs vidare i bilaga III, med andra program för unionsfinansiering, i synnerhet genom arrangemang för kompletterande finansiering från EU-program där mål och förvaltningsformer så tillåter; antingen i följd, omväxlande, eller genom en kombination av medel inklusive gemensam finansiering av åtgärder.

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Programmet ska sträva efter att använda alla potentiella kopplingar till unionens andra finansieringsprogram och åtgärder som bidrar till utvecklingen av projekt som anses vara av gemensamt intresse, särskilt inom transportsektorn, energisektorn och den digitala sektorn. Programmet kommer i synnerhet att uppvisa synergier med CEF-2 i detta avseende.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Ändamålsenliga mekanismer ska upprättas för samordningen mellan berörda myndigheter och ändamålsenliga övervakningsverktyg ska inrättas för att systematiskt säkerställa synergier mellan programmet och andra relevanta EU-finansieringsinstrument. Arrangemangen ska bidra till att motverka överlappning och maximera effekterna av utgifterna.

  2.  Ändamålsenliga mekanismer ska upprättas för samordningen mellan berörda myndigheter och ändamålsenliga övervakningsverktyg ska inrättas för att systematiskt säkerställa synergier och komplementaritet mellan programmet och andra relevanta EU-finansieringsinstrument. Arrangemangen ska bidra till att motverka överlappning, säkerställa efterlevnad av villkoren i artikel 10.1 och 10.4 och maximera effekterna av utgifterna.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Under det första året av genomförandet av programmet ska ett inledande nätverk av digitala innovationsknutpunkter inrättas.

  1.  Under det första året av genomförandet av programmet ska ett inledande nätverk av digitala innovationsknutpunkter inrättas. Om möjligt bör nätverket bygga vidare på och samarbeta med befintliga nationella och europeiska strukturer.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Lämpliga kompetenser för de digitala innovationsknutpunkternas funktioner.

  (a)  Lämpliga kompetenser för de digitala innovationsknutpunkternas funktioner, om möjligt med erfarenhet av ledning av befintliga strukturer.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Kommissionen ska anta ett beslut om urvalet av enheter som ska utgöra det inledande nätverket. Dessa enheter ska väljas av kommissionen bland kandidatenheter som utses av medlemsstaterna baserat på de kriterier som avses i punkt 2 och dessutom följande kriterier:

  3.  Kommissionen ska, med största möjliga hänsyn till rekommendationen från en rådgivande grupp bestående av företrädare för medlemsstaterna, anta ett beslut om urvalet av enheter som ska utgöra det inledande nätverket, där minst en enhet per medlemsstat ska finnas representerad. Dessa enheter ska väljas av kommissionen bland kandidatenheter som utses av medlemsstaterna baserat på de kriterier som avses i punkt 2 och dessutom följande kriterier:

  Ändringsförslag    53

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Den föreslagna genomförandeplanens sundhet.

  (b)  Den föreslagna genomförandeplanens sundhet med tydliga och mätbara mål och resultat.

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  I förekommande fall, användningen i sektorer med hög multiplikatoreffekt, såsom digitaliserad industri och transport eller rymdteknik.

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (g)  I förekommande fall, en balanserad geografisk spridning i unionen, inklusive de yttersta randområdena.

  (g)  I förekommande fall, en balanserad geografisk spridning i unionen och i associerade länder, inklusive unionens yttersta randområden.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  I bilaga II anges indikatorer för att övervaka programgenomförandet och programmets framsteg mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen enligt artikel 3.

  1.  I bilaga II anges mätbara indikatorer för att övervaka programgenomförandet och programmets framsteg mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen enligt artikel 3.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Kommissionen ska fastställa metoder för att ta fram kvalitetsindikatorer för en exakt bedömning av vilka framsteg som gjorts mot uppnåendet av de allmänna målen i artikel 3.1. Utifrån dessa metoder ska kommissionen komplettera bilaga III senast den 1 januari 2021.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg i riktning mot uppnåendet av dess mål, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 27, för att ändra bilaga II för att se över eller komplettera indikatorerna vid behov och för att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

  2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg i riktning mot uppnåendet av dess mål, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 27, för att ändra bilaga II för att se över eller komplettera de mätbara indikatorerna vid behov och för att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att insamlingen av data för övervakning av programmets genomförande och resultat utförs på ett ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt sätt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

  3.  Systemet för prestationsrapportering ska säkerställa att insamlingen av data för övervakning av programmets genomförande och resultat lämpar sig för en ingående analys av vilka framsteg som gjorts och vilka svårigheter som framkommit, samt att den utförs på ett ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt sätt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Utvärderingar ska utföras i rätt tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

  1.  Utvärderingar ska utföras i rätt tid för att kunna användas i beslutsprocessen. Utvärderingarna ska även ge underlag för en kvalitativ bedömning av framstegen mot uppnåendet av de allmänna målen i artikel 3.1.

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Bilaga I – mål 1 – stycke 2 – led 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  En gemensam upphandlingsram för ett integrerat nät av HPC av världsklass som omfattar en superdator- och datainfrastruktur i exaskala. Den kommer att vara tillgänglig på icke-kommersiell grund för offentliga och privata användare och för offentligt finansierad forskning.

  1.  En gemensam upphandlingsram för ett integrerat nät av HPC av världsklass som omfattar en superdator- och datainfrastruktur i exaskala. Den kommer att vara tillgänglig för alla företag och offentliga förvaltningar samt på icke-kommersiell grund för offentliga och privata användare och för offentligt finansierad forskning.

  Ändringsförslag    62

  Förslag till förordning

  Bilaga I –mål 5 – del I – led 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Transport, energi och miljö: Ta fram sådana decentraliserade lösningar och infrastrukturer som krävs för storskaliga digitala tillämpningar såsom smarta städer eller smarta landsbygdsområden till stöd för transport-, energi- och miljöpolitiken.

  4.  Transport, energi och miljö: Ta fram sådana decentraliserade lösningar och infrastrukturer som krävs för storskaliga digitala tillämpningar såsom smarta städer, smarta landsbygdsområden eller yttersta randområden till stöd för transport-, energi- och miljöpolitiken.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Bilaga I –mål 5 – del I – led 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Utbildning och kultur: Ge upphovsmän och den kreativa sektorn i Europa åtkomst till den senaste digitala tekniken från AI till avancerade datorsystem. Utnyttja det europeiska kulturarvet som en drivkraft för att främja kulturell mångfald, social sammanhållning och europeiskt medborgarskap. Stödja spridningen av digital teknik i utbildningen.

  5.  Utbildning, kultur och turistnäring: Ge upphovsmän och den kreativa sektorn och turistnäringen i Europa åtkomst till den senaste digitala tekniken från AI till avancerade datorsystem. Utnyttja det europeiska kulturarvet och turistnäringen som en drivkraft för att främja kulturell mångfald, social sammanhållning och europeiskt medborgarskap. Stödja spridningen av digital teknik i utbildningen och turistnäringen.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021‑2027

  Referensnummer

  COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ITRE

  14.6.2018

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  TRAN

  5.7.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Deirdre Clune

  2.7.2018

  Antagande

  15.11.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  45

  2

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter‑Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Anders Sellström, Henna Virkkunen

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  45

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

   

   

  S&D

   

   

  VERTS/ALE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowsk