ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014

28.11.2018 - (COM(2018)0438 – C8‑0255/2018– 2018/0228(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητές: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička
(Κοινή διαδικασία επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2018/0228(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0409/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0409/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014

(COM(2018)0438 – C8‑0255/2018 – 2018/0228(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0438),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 172 και 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0255/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της ...,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0409/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[1]*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) .../... ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

of

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 172 και 194,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[2],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[3],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Για να επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να τονωθεί η δημιουργία θέσεων, και για να τηρηθούν οι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, η Ένωση χρειάζεται σύγχρονες και υψηλών επιδόσεων πολυτροπικές υποδομές προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνδεση και η ενοποίηση της Ένωσης και όλων των περιφερειών της, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων, των εξόχως απόκεντρων, των νησιωτικών, των περιφερειακών και των ορεινών περιφερειών της, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, των ψηφιακών επικοινωνιών και της ενέργειας. Οι συνδέσεις αυτές αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συνδέσεις, να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πιο ανταγωνιστικής και βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

(2)  Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» («το πρόγραμμα») είναι να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων και να μοχλευθεί η χρηματοδότηση τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα δε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να τηρηθεί η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να καταστήσει δυνατή τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και να βελτιστοποιηθούν οι δαπάνες υλοποίησης.

(2α)  Το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση της εδαφικής προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας όλων των περιοχών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων, εξόχως απόκεντρων, νησιωτικών, περιφερειακών, ορεινών και διασυνοριακών περιοχών, καθώς και των περιοχών με μειωμένο πληθυσμό και των αραιοκατοικημένων περιοχών.

(3)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στη δράση της ΕΕ κατά της κλιματικής αλλαγής, και να υποστηρίζει περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμα έργα και, ανάλογα με την περίπτωση, ενέργειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Συγκεκριμένα, πρέπει να ενισχυθούν η συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και οι προτεινόμενοι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι για το 2030 και ο μακροπρόθεσμος στόχος απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

(4)  Συνεπώς, ο παρών κανονισμός, αντικατοπτρίζοντας τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση ως προς τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα και να οδηγήσει σε επίτευξη του στόχου το 25% των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού να κατευθυνθεί σε στόχους για το κλίμα[4]. Οι δράσεις βάσει του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν κατά 60 % στο συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι του προγράμματος για τους στόχους που αφορούν το κλίμα, με βάση, μεταξύ άλλων, τους ▌ δείκτες του Ρίο: Οι δαπάνες που αφορούν τις σιδηροδρομικές υποδομές και την υποδομή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, τα εναλλακτικά και βιώσιμα καύσιμα για όλους τους τρόπους μεταφοράς, την ενεργειακή απόδοση, τις καθαρές αστικές συγκοινωνίες, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, τις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ▌την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τις υποδομές φυσικού αερίου θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους στόχους για το κλίμα.· Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και της εκτέλεσης του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Για να μην καταστούν οι υποδομές ευάλωτες σε ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για να διασφαλισθεί ότι θα περιληφθεί στο σχέδιο οικονομικής αξιολόγησης το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προκύψουν από το έργο, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που θα εκπονήσει Επιτροπή κατά τρόπο συνεκτικό με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα προγράμματα της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση. Σύμφωνα με τους στόχους και τις δεσμεύσεις της Ένωσης ως προς τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη μετάβαση σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

(5)  Με σκοπό τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 11 στοιχείο γ) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ, σχετικά με την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ για την υποστήριξη των μέτρων που λαμβάνονται με σκοπό τη συμμόρφωση προς τους στόχους της παρούσας οδηγίας, θα παρακολουθούνται οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών ή των ατμοσφαιρικών ρύπων δυνάμει της εν λόγω οδηγίας.

(6)  Ένας σημαντικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η αύξηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα. Προς τον σκοπό αυτό, τα προγράμματα εργασιών θα μπορούσαν να έχουν ως αντικείμενο ειδικά πεδία παρέμβασης, για παράδειγμα όσον αφορά τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, τα βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής υποδομής για όλους τους τρόπους μεταφοράς ή κοινές διασυνοριακές υποδομές , και θα πρέπει να προβλέπουν αυξημένη ευελιξία για τον συνδυασμό της χρηματοδοτικής στήριξης σε αυτούς τους τομείς. Η παροχή της δυνατότητας ψηφιακής επικοινωνίας θα μπορούσε να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει, σε κάθε τομέα, τη δυνατότητα να θεωρούνται επιλέξιμες ορισμένες συνεργατικές συνιστώσες που αφορούν άλλον τομέα, εφόσον η προσέγγιση αυτή βελτιώνει το κοινωνικο-οικονομικό όφελος της επένδυσης. Οι συνέργειες μεταξύ τομέων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με τα κριτήρια ανάθεσης κατά την επιλογή των δράσεων, καθώς και με την αύξηση της συγχρηματοδότησης.

(7)  Στις κατευθυντήριες γραμμές για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5] (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ»), προσδιορίζονται οι υποδομές του ΔΕΔ-Μ, εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί και προβλέπονται τα μέτρα υλοποίησής του. Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται ιδίως η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου έως το 2030, με τη δημιουργία νέων υποδομών, καθώς και με ουσιαστική αναβάθμιση και επισκευή των υφιστάμενων υποδομών.

(7α)   Οι δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, θα πρέπει να βασίζονται στη συμπληρωματικότητα όλων των τρόπων μεταφοράς για να παρέχονται αποδοτικά, διασυνδεδεμένα και πολυτροπικά δίκτυα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ένωση.

(8)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα τα ΔΕΔ-Μ που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και οι διασυνοριακές συνδέσεις, τα σημεία συμφόρησης, οι οριζόντιες προτεραιότητες, οι ελλείποντες κρίκοι και οι αστικοί κόμβοι, κατά περίπτωση, και να διασφαλισθεί ότι οι προβλεπόμενες δράσεις συνάδουν με τα σχέδια έργων για τους διαδρόμους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και με τη συνολική ανάπτυξη του δικτύου όσον αφορά τις επιδόσεις και τη διαλειτουργικότητα.

(8α)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έργα που υλοποιούνται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους έχουν ουσιαστικό διασυνοριακό αντίκτυπο και δημιουργούν αξία που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, επειδή ενισχύουν τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα από τη θάλασσα ή επειδή ενισχύουν τη συνδεσιμότητα με την ευρύτερη οικονομία της ενδοχώρας πέραν των εθνικών συνόρων. Τα έργα που έχουν τέτοιο αντίκτυπο θα πρέπει κατά συνέπεια να θεωρούνται διασυνοριακά.

(8β)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικές περιστάσεις λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να προβλεφθεί η συνδεσιμότητα της Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη μέσω της τροποποίησης της χάραξης και της σύνδεσης των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ με σκοπό την ενσωμάτωση στο ΔΕΔ-Μ των θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ των ιρλανδικών και ηπειρωτικών λιμένων του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου.

(9)  Για να ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενες ροές μεταφορών και η εξέλιξη του δικτύου, η χάραξη των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, των προκαθορισμένων τμημάτων τους, καθώς και η χωρητικότητά τους, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Οι εν λόγω αναπροσαρμογές στο κεντρικό δίκτυο δεν θα πρέπει να επηρεάσουν την ολοκλήρωσή του έως το 2030, θα πρέπει να βελτιώσουν την κάλυψη του εδάφους της ΕΕ από τον διάδρομο, και θα πρέπει να είναι αναλογικές για να διαφυλαχθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και του συντονισμού των διαδρόμων. Για τον λόγο αυτό, το μήκος των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου δεν θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από 15%. Οι εξελίξεις στο εκτεταμένο δίκτυο πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των τμημάτων.

(10)  Είναι αναγκαίο να προωθηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, πολυτροπική, ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς, προσιτή για τα ΑΜΚ κινητικότητα ανά την Ένωση για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Το 2017, η Επιτροπή υπέβαλε την ανακοίνωση «Η Ευρώπη σε κίνηση»[6], μια ευρεία δέσμη πρωτοβουλιών με σκοπό να καταστεί η κυκλοφορία ασφαλέστερη, να ενθαρρυνθεί η έξυπνη χρέωση χρήσης του οδικού δικτύου, η μείωση των εκπομπών CO2, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η συμφόρηση, να προωθηθεί η συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και να εξασφαλισθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και χρόνος ανάπαυσης για τους εργαζομένους. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να συνοδευθούν από χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, κατά περίπτωση μέσω του παρόντος προγράμματος, για παράδειγμα προκειμένου να επιταχυνθεί η χρήση του έξυπνου ταχογράφου και ο μετεξοπλισμός με αυτόν.

(11)  Βάσει των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, το ΔΕΔ-Μ απαιτείται να διευκολύνει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές από όλους τους τρόπους μεταφοράς με τόνωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, τηρουμένης της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας. Η οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7] ορίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την εγκατάσταση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για όλους τους τρόπους μεταφοράς στην Ένωση, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις των μεταφορών, και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, διατίθενται σημεία φόρτισης ή ανεφοδιασμού προσιτά στο κοινό. Όπως περιγράφεται στις προτάσεις της Επιτροπής[8] του Νοεμβρίου του 2017, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων για την προώθηση κινητικότητας χαμηλών εκπομπών, καθώς και η χρηματοδοτική στήριξη, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά δεν προσφέρουν επαρκή κίνητρα.

(12)  Στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της «Βιώσιμη κινητικότητα για την Ευρώπη: ασφαλής, συνδεδεμένη και καθαρή»[9], η Επιτροπή τόνισε ότι τα αυτοματοποιημένα οχήματα και τα συστήματα προηγμένης συνδεσιμότητας θα καταστήσουν τα οχήματα ασφαλέστερα, ευκολότερο τον συνεπιβατισμό και την πρόσβαση όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων όσων ενδέχεται να είναι σήμερα αποκομμένοι από υπηρεσίες κινητικότητας, όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Εν προκειμένω, η Επιτροπή πρότεινε, επίσης, ένα «Στρατηγικό σχέδιο δράσης της ΕΕ για την οδική ασφάλεια» και την αναθεώρηση της οδηγίας 2008/096 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Στο ίδιο πνεύμα, άλλες νομοθετικές πράξεις όπως η οδηγία 2004/54/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα πρότυπα ασφαλείας και ψηφιοποίησης του τομέα των μεταφορών. Η βελτίωση της ασφάλειας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα μεταξύ άλλων και στον σιδηροδρομικό τομέα. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται επενδύσεις για την ασφάλεια των διασταυρώσεων σιδηροδρόμων (π.χ. σήμανση, βελτίωση των υποδομών). Το 2012, στις 11 4000 ισόπεδες διαβάσεις που υπάρχουν στην ΕΕ σημειώθηκαν 573 ατυχήματα, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο 369 ατόμων και τον σοβαρό τραυματισμό 339 ατόμων (έκθεση ERA 2014). Συνεπώς, πρέπει να εντοπιστούν σε επίπεδο ΕΕ οι ισόπεδες διαβάσεις που ενέχουν υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια ώστε να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, οι οποίες σε βάθος χρόνου πρέπει να αντικατασταθούν από γέφυρες ή υπόγειες διαβάσεις.

(13)  Για να βελτιωθεί η ολοκλήρωση των έργων στον τομέα των μεταφορών σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του δικτύου, θα πρέπει να μεταφερθεί στο πρόγραμμα η χορήγηση κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής για να χρηματοδοτηθούν έργα στον τομέα των μεταφορών στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Σε πρώτη φάση, ▌η επιλογή των επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Στο τέλος της πρώτης φάσης, οι πόροι που θα έχουν μεταφερθεί στο πρόγραμμα οι οποίοι δεν θα έχουν δεσμευτεί για έργα υποδομής μεταφορών θα πρέπει να διατεθούν σε ανταγωνιστική βάση για έργα στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κατά προτεραιότητα σε διασυνοριακές συνδέσεις και ελλείποντες κρίκους. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής στις προσπάθειές τους να διαμορφώσουν επαρκή δεξαμενή έργων, ιδίως με την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των αρμόδιων δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών.

(14)  Μετά την κοινή ανακοίνωση του Νοεμβρίου του 2017 σχετικά με τη διττή κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση[10], στο σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα που εγκρίθηκε στις 28 Μαρτίου 2018 από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας[11], τονίσθηκε ότι η πολιτική όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών προσφέρει σαφή ευκαιρία αύξησης των συνεργειών μεταξύ των αμυντικών αναγκών και του ΔΕΔ-Μ, με τη γενική προοπτική να βελτιωθεί η κινητικότητα εντός της Ένωσης. Στο σχέδιο δράσης επισημαίνεται ότι, έως τα μέσα του 2018, το Συμβούλιο καλείται να εξετάσει και να επικυρώσει τις στρατιωτικές απαιτήσεις όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών και ότι, έως το 2019, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προσδιορίσουν τα τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που είναι κατάλληλα και για διττή (μη στρατιωτική και αμυντική) χρήση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών. Οι υποδομές θα προορίζονται πάντοτε για διττή χρήση. Η χρηματοδότηση της Ένωσης για την υλοποίηση έργων διττής χρήσης θα πρέπει να εφαρμοσθεί μέσω του προγράμματος με βάση τα προγράμματα εργασιών, μέσω μετρήσιμων δράσεων που συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, όπως ορίζονται βάσει του σχεδίου δράσης.

(14α)  Η κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την κινητικότητα διττής χρήσης (μη στρατιωτικής και αμυντικής) στην Ένωση, αποτελεί μέρος του κύριου στόχου της βελτίωσης της κινητικότητας στην ΕΕ, και παράλληλα της αντιμετώπισης των υλικοτεχνικών προκλήσεων και των προκλήσεων κινητικότητας που καθορίζονται στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να εναρμονιστούν τα πρότυπα και οι κανονισμοί διασυνοριακού και τελωνειακού χαρακτήρα, καθώς και οι διοικητικές και νομοθετικές διαδικασίες. Ο ρόλος των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ είναι καίριας σημασίας, μεταξύ άλλων για τη συμβολή στην εναρμόνιση των διοικητικών και νομοθετικών διαδικασιών, τόσο για τη ΔΣΕ όσο και για το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα διπλής χρήσης (μη στρατιωτικής και αμυντικής). Η κινητικότητα διττής χρήσης (μη στρατιωτικής και αμυντικής) θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ΔΣΕ κυρίως σε θέματα προϋπολογισμού και στην αντιμετώπιση νέων και μελλοντικών αναγκών.

(15)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»[12], η Επιτροπή τόνισε τις ιδιαίτερες ανάγκες ▌των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας καθως και στον ψηφιακό τομέα, και την αναγκαιότητα παροχής ενωσιακής χρηματοδότησης για την κάλυψη αυτών των αναγκών, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος, με την εφαρμογή ποσοστών συχρηματοδότησης έως και 85% κατά μέγιστο.

(16)  Λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών επενδυτικών αναγκών για να σημειωθεί πρόοδος στην ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ μέχρι το 2030 (οι οποίες εκτιμώνται σε 350 δισεκατ. EUR την περίοδο 2021-2027), του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2050 και των επενδύσεων στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, στην ψηφιοποίηση και στις αστικές συγκοινωνίες (οι οποίες εκτιμώνται σε 700 δισεκατ. EUR την περίοδο 2021-2027), είναι σκόπιμο να διατίθεται επαρκής προϋπολογισμός για τον κλάδο των μεταφορών, σύμφωνα με αυτόν που προβλέπεται στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 και να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η αξιοποίηση των διαφόρων ενωσιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και μέσων ώστε να μεγιστοποιηθεί έτσι η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων που στηρίζει η Ένωση. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με εξορθολογισμένη διαδικασία επενδύσεων που επιτρέπει την προβολή της δεξαμενής έργων στις μεταφορές στα διάφορα σχετικά προγράμματα της Ένωσης, και ιδίως της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή του Ταμείου Συνοχής. Συγκεκριμένα, οι ευνοϊκές συνθήκες που περιγράφονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) XXX [κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και χρηματοδοτικών κανόνων για αυτά και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων («ΚΚΔ»)], θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά περίπτωση.

(17)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[13] καθορίζει τις προτεραιότητες για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι της ενεργειακής και της κλιματικής πολιτικής της Ένωσης, καθορίζει κανόνες για τον προσδιορισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος που είναι αναγκαία για την τήρηση αυτών των προτεραιοτήτων και προβλέπει μέτρα για την αδειοδότηση, τη συμμετοχή του Δημοσίου και τις ρυθμίσεις με σκοπό την επιτάχυνση και/ή τη διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και κριτήρια επιλεξιμότητας τέτοιων έργων για οικονομική συνδρομή από την Ένωση.Ο κατάλογος των έργων κοινού ενδιαφέροντος και οι κατευθυντήριες γραμμές για τα ΔΕΔ-Ε θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη οι σκοποί και οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι της Ένωσης για τα έτη 2030 και εξής.

(18)  Η οδηγία [αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκού πλαισίου για αυξημένη αξιοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης, με ρητή αναφορά στις δράσεις που καθιστούν δυνατή τη στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(19)  Ενώ η ολοκλήρωση της υποδομής του δικτύου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενσωμάτωση της διασυνοριακής συνεργασίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανάπτυξη ενός έξυπνου και αποδοτικού ενεργειακού συστήματος που περιλαμβάνει λύσεις αποθήκευσης και ανταπόκρισης στη ζήτηση που συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του δικτύου, αποτυπώνει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» με συλλογική ευθύνη για την επίτευξη φιλόδοξου στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2030 και το νέο πολιτικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας δίκαιη και ορθή κοινωνική μετάβαση με φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

(20)  Οι καινοτόμες τεχνολογίες στις υποδομές που επιτρέπουν τη μετάβαση σε συστήματα ενέργειας και κινητικότητα χαμηλών ▌ εκπομπών και βελτιώνουν την ασφάλεια εφοδιασμού, με στόχο τη μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ένωσης, είναι καίριας σημασίας βάσει του θεματολογίου της Ένωσης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση τής 23ης Νοεμβρίου 2017 «Ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης»[14], η Επιτροπή τόνισε ότι ο ρόλος του ηλεκτρισμού, στον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελούν το ήμισυ της ηλεκτροπαραγωγής έως το 2030, θα επιτρέπει όλο και περισσότερο την απαλλαγή των τομέων από τις ανθρακούχες εκπομπές που μέχρι σήμερα κυριαρχούνται από τα ορυκτά καύσιμα, όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία και η θέρμανση και η ψύξη, και ότι, κατά συνέπεια, η πολιτική για τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας πρέπει να εστιάζεται ▌ στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ▌ σε έργα έξυπνων δικτύων και επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου. Για τη στήριξη των ενωσιακών στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και ασφάλειας του εφοδιασμού πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι τεχνολογίες και τα έργα που συμβάλλουν στη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ▌εκπομπών. Η Επιτροπή θα έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού διασυνοριακών έξυπνων δικτύων, έργων καινοτόμου αποθήκευσης, καθώς και έργων μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα, που θα χρηματοδοτηθούν βάσει του προγράμματος.

(20α)  Χρειάζεται να υποστηριχτούν έργα έξυπνων δικτύων που περιλαμβάνουν παραγωγή, διανομή ή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση διαχείρισης συστημάτων σε πραγματικό χρόνο και την επίδραση στις διασυνοριακές ροές ενέργειας· Τα ενεργειακά έργα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν περαιτέρω τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν τα έξυπνα δίκτυα για την ενεργειακή μετάβαση, ενώ η στήριξη της ΔΣΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην κάλυψη των ελλειμμάτων χρηματοδότησης, τα οποία αυτή τη στιγμή θέτουν εμπόδιο στις επενδύσεις που αποσκοπούν στη μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση της τεχνολογίας των έξυπνων δικτύων.

(20β)  Όσον αφορά τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας, ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] θεσπίζει στόχο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας 15% μεταξύ των κρατών μελών για το 2030. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων.

(21)  Η επίτευξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς βασίζεται στην ψηφιακή συνδεσιμότητα των υποδομών. Η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ο εκσυγχρονισμός τομέων, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη και η δημόσια διοίκηση, εξαρτάται από την καθολική πρόσβαση σε αξιόπιστα, οικονομικά προσιτά, υψηλής και πολύ υψηλής χωρητικότητας δίκτυα. Η ψηφιακή συνδεσιμότητα έχει καταστεί ένας από τους αποφασιστικούς παράγοντες για τη γεφύρωση οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών χασμάτων, διότι υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των τοπικών οικονομιών και προωθεί τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το πεδίο παρέμβασης του προγράμματος στο πεδίο της ψηφιακής συνδεσιμότητας των υποδομών πρέπει να αναπροσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία της για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν τα κοινού ενδιαφέροντος έργα υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[15].

(22)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit»[16] (στρατηγική της «ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit») καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι για το 2025, με σκοπό να βελτιστοποιηθούν οι επενδύσεις σε υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας. Η οδηγία (ΕΕ) 2018/XXX του Συμβουλίου [Ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών] έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ρυθμιστικού περιβάλλοντος το οποίο θα παρέχει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα ψηφιακής συνδεσιμότητας. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η εγκατάσταση δικτύων, καθώς είναι πολύ απαραίτητη, απαιτεί επειγόντως μεγαλύτερη προσοχή, δεδομένης της περιορισμένης οικονομικής αποδοτικότητάς της σε πολλές περιοχές ανά την Ένωση, λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας και οι εδαφικές ή γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, η χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και διάφοροι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες. Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει επίσης ως στόχο να συμβάλλει στην ισορροπία μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, για να συμβάλει στην επίτευξη των εν λόγω στρατηγικών στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική για την ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit, ώστε να συμπληρώνει τη στήριξη για την εγκατάσταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας που παρέχεται από άλλα προγράμματα, ιδίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και το ταμείο InvestEU.

(23)  Μολονότι όλα τα δίκτυα ψηφιακής συνδεσιμότητας που συνδέονται με το Διαδίκτυο είναι εκ φύσεως διευρωπαϊκά, κυρίως λόγω της λειτουργίας εφαρμογών και υπηρεσιών που επιτρέπουν, στη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις με τις υψηλότερες αναμενόμενες επιπτώσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά, μεταξύ άλλων με την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους της ανακοίνωσης για τη στρατηγική για την κοινωνία των Gigabit, όπως και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας, λαμβανομένων υπόψη των ανεπαρκειών της αγοράς και των εμποδίων υλοποίησης που συναντώνται.

(24)  Σχολεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, τοπικές, επαρχιακές, περιφερειακές ή εθνικές διοικητικές υπηρεσίες, βασικοί πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, συγκοινωνιακοί κόμβοι και επιχειρήσεις ψηφιακής έντασης είναι οντότητες και τόποι που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικές κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή όπου βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των ακατοίκητων περιοχών. Οι εν λόγω κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της συνδεσιμότητας Gigabit, ώστε να παρέχουν πρόσβαση στις καλύτερες υπηρεσίες και εφαρμογές για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την πρόσβαση στη συνδεσιμότητα Gigabit υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της κινητής συνδεσιμότητας τελευταίας τεχνολογίας, και την προηγμένη συνδεσιμότητα 5G για κινητά, αυτών των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία και την κοινωνία, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ζήτησης ευρύτερων χρήσεων συνδεσιμότητας και υπηρεσιών.

(25)  Πέραν αυτού, με βάση την επιτυχία της πρωτοβουλίας WiFi4EU, το πρόγραμμα πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζει τη δωρεάν ασφαλή παροχή τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας στα κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, καθώς και σε οντότητες με δημόσια αποστολή, όπως οι δημόσιες αρχές και οι πάροχοι δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και σε υπαίθριους χώρους στους οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, ώστε να προωθηθεί το ψηφιακό όραμα της Ένωσης στις τοπικές κοινότητες.

(25α)  Η ψηφιακή υποδομή αποτελεί σημαντική βάση για καινοτομία. Προκειμένου το πρόγραμμα να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό του, θα πρέπει να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της υποδομής. Οι ατομικές ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές, όπως αυτές που αφορούν διάφορες τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού ή την τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει, συνεπώς, να μην καλύπτονται από το πρόγραμμα και, αντ’ αυτού, κατά περίπτωση, να καλύπτονται από άλλα μέσα, όπως η Ψηφιακή Ευρώπη. Είναι επίσης σημαντικό να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων.

(26)  Η βιωσιμότητα των προβλεπόμενων ψηφιακών υπηρεσιών νέας γενιάς, όπως οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές του Διαδικτύου των πραγμάτων που αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη σε διαφόρους τομείς και στην κοινωνία στο σύνολό της, θα απαιτήσει αδιάλειπτη διασυνοριακή κάλυψη με δίκτυα 5G, ιδίως για να καταστεί δυνατή η συνεχής σύνδεση χρηστών και αντικειμένων ενόσω κινούνται. Ωστόσο, τα σενάρια επιμερισμού του κόστους για την εγκατάσταση του 5G σε αυτούς τους τομείς παραμένουν ασαφή και οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι της εμπορικής εγκατάστασης σε ορισμένα καίρια πεδία είναι πολύ υψηλοί. Οι οδικοί διάδρομοι και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις αναμένεται να καταστούν καίρια πεδία στο πρώτο στάδιο των νέων εφαρμογών στον τομέα της συνδεδεμένης κινητικότητας και, συνεπώς, αποτελούν ζωτικής σημασίας διασυνοριακά έργα προς χρηματοδότηση βάσει του προγράμματος.

(27)  Μη συνδεδεμένα εδάφη σε όλες τις περιοχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών, αποτελούν σημεία συμφόρησης και ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Στις περισσότερες αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές η συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας με το διαδίκτυο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη ψηφιακού χάσματος, απομόνωσης και μείωσης του πληθυσμού με τον περιορισμό του κόστους παράδοσης εμπορευμάτων και υπηρεσιών και με την εν μέρει αντιστάθμιση της απομακρυσμένης θέσης. Υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο είναι απαραίτητη για νέες οικονομικές ευκαιρίες, όπως η γεωργία ακριβείας ή η ανάπτυξη της βιοοικονομίας σε αγροτικές περιοχές. Το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει στην παροχή σταθερής ή ασύρματης συνδεσιμότητας πολύ υψηλής χωρητικότητας σε όλα τα νοικοκυριά στην Ευρώπη, της υπαίθρου ή των πόλεων, ιδίως με την εγκατάστασή της όπου παρατηρείται ανεπάρκεια της αγοράς και η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση επιχορηγήσεων χαμηλής έντασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιωχθεί η επίτευξη ολοκληρωμένης κάλυψης νοικοκυριών και εδαφών, διότι είναι οικονομικά ασύμφορο να αντιμετωπισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο τα κενά σε ήδη καλυπτόμενη περιοχή.

(28)  Η εγκατάσταση των βασικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου των υποβρύχιων καλωδίων που συνδέουν ευρωπαϊκά εδάφη με τρίτες χώρες σε άλλες ηπείρους ή συνδέουν ευρωπαϊκά νησιά και υπερπόντια εδάφη με την ενδοχώρα, είναι αναγκαία ως εφεδρεία σε τέτοιες κρίσιμες υποδομές, και για την αύξηση της χωρητικότητας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών δικτύων της Ένωσης. Ωστόσο, τέτοια έργα συχνά δεν είναι βιώσιμα από εμπορική άποψη χωρίς δημόσια στήριξη.

(29)  Σε δράσεις που συμβάλλουν σε κοινού ενδιαφέροντος έργα υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί η βέλτιστη διαθέσιμη και πλέον κατάλληλη τεχνολογία ▌, ταυτόχρονα δε να προταθεί η καλύτερη ισορροπία μεταξύ των τεχνολογιών αιχμής όσον αφορά τη χωρητικότητα ροής δεδομένων, την προστασία μετάδοσης, την ανθεκτικότητα του δικτύου, την κυβερνοασφάλεια και την οικονομική αποδοτικότητα, και θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα μέσω των προγραμμάτων εργασιών με βάση τα κριτήρια που ορίζει ο παρών κανονισμός. Η εγκατάσταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει παθητική υποδομή, για τη μεγιστοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών και των περιβαλλοντικών οφελών. Τέλος, κατά την ιεράρχηση των δράσεων, λαμβάνονται υπόψη οι δυνητικές θετικές δευτερογενείς συνέπειες από άποψη συνδεσιμότητας, π.χ. όταν ένα εκτελούμενο έργο μπορεί να βελτιώσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για μελλοντική εγκατάσταση που θα οδηγήσει σε περαιτέρω κάλυψη των εδαφών και του πληθυσμού σε περιοχές που δεν καλύπτονται μέχρι σήμερα.

(30)  Η Ένωση έχει αναπτύξει τη δική της δορυφορική τεχνολογία εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού (PNT) (EGNOS/Galileo) και το δικό της σύστημα γεωσκόπησης (Copernicus). Τόσο το EGNOS/Galileo όσο και το Copernicus προσφέρουν προηγμένες υπηρεσίες που παρέχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη σε δημόσιους και ιδιώτες χρήστες. Συνεπώς, οι υποδομές μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακής συνδεσιμότητας που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, στις οποίες χρησιμοποιούνται υπηρεσίες PNT ή γεωσκόπησης, θα πρέπει να είναι τεχνικώς συμβατές με το EGNOS/Galileo και το Copernicus.

(31)  Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της πρόσκλησης «συνδυαστικές προτάσεις» που προκηρύχθηκε με βάση το τρέχον πρόγραμμα του 2017 επιβεβαίωσαν τη σημασία και την προστιθεμένη αξία που έχει η αξιοποίηση των επιχορηγήσεων σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή άλλα αναπτυξιακά και δημόσια και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο συνδυασμός πόρων θα συμβάλει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και στην παροχή μόχλευσης για τη συνολική συμβολή του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος «Invest EU». Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει δράσεις με δυνατότητα συνδυασμού τους με επιχορηγήσεις της ΕΕ και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Στον κλάδο των μεταφορών, οι συνδυαστικές πράξεις δεν υπερβαίνουν το 10% των ειδικών κονδυλίων.

(31α)  Στον κλάδο των μεταφορών, οι συνδυαστικές πράξεις θα πρέπει πρωτίστως να προορίζονται αποκλειστικά για έργα που έχουν ως στόχο την ψηφιοποίηση του κλάδου, συγκεκριμένα για τα έργα SESAR και ERTMS, τα οποία αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη·

(32)  Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος προγράμματος θα τεθούν επίσης σε εφαρμογή με χρηματοδοτικά μέσα και δημοσιονομικές εγγυήσεις με βάση την/τις ενότητα/-ες πολιτικής του ταμείου InvestEU. Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των επενδύσεων, με την αντιμετώπιση ανεπαρκειών της αγοράς ή της κατάστασης μη ικανοποιητικής αξιοποίησης των επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό και κατάλληλο, χωρίς να επικαλυφθεί ή να παραγκωνισθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση, και να προσφέρουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(33)  Για να ευνοηθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του κύκλου της καινοτομίας, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί συμπληρωματικότητα μεταξύ των καινοτόμων λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης και των καινοτόμων λύσεων που αναπτύσσονται με τη στήριξη της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Προς τον σκοπό αυτόν, οι συνέργειες με τον Ορίζοντα Ευρώπη διασφαλίζουν ότι: α) διαπιστώνονται και προσδιορίζονται οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας στα πεδία των μεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού του Ορίζοντα Ευρώπη· β) η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» συνεργάζεται στενά με τον Ορίζοντα Ευρώπη για την ευρείας κλίμακας εμπορική εξάπλωση και εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών, και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των τομέων αυτών, ιδίως εκείνων που προκύπτουν από το Ορίζων Ευρώπη· γ) θα διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», παραδείγματος χάρη με την προβολή τεχνολογιών από τον Ορίζοντα Ευρώπη με υψηλή ετοιμότητα της αγοράς, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

(34)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο για ολόκληρη την περίοδο 2021-2027, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [αναφορά προς επικαιροποίηση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση31 , για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Αυτό το χρηματοδοτικό κονδύλιο θα πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να μην υπόκειται σε καμία περικοπή ή ανακατανομή σε άλλα προγράμματα, με σκοπό τη διαφύλαξη της αρχικής ισορροπίας αλλά και των αντισταθμίσεων και των θεματικών και εδαφικών κατανομών σε όλη τη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος.

(35)  Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων εθνικών μεταρρυθμίσεων και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως μέσο περιγραφής και συντονισμού των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρέπει να στηριχθούν με εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσουν στην αξιοποίηση της ενωσιακής χρηματοδότησης με συνεκτικό τρόπο και στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της χρηματοδοτικής στήριξης που θα ληφθεί κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων, το ταμείο InvestEU και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», ανάλογα με την περίπτωση. Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή με τα ενωσιακά και τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, κατά περίπτωση.

(36)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που έχουν εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν για τον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης εφαρμογής και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των οικονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης:

α)  την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ανεπαρκειών όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, διότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση, όπως προβλέπεται στον κανονισμό XXXXX για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, και

β)  τα μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των Ταμείων με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, όπως προβλέπεται στον κανονισμό ΧΧΧΧΧ για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων.

(37)  Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλεγούν με βάση τη συμβολή τους στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και στην παραγωγή αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Εν προκειμένω πρέπει να εξετασθούν επίσης η χρήση εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και του κόστους ανά μονάδα, καθώς και η χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με δαπάνες, κατά το άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού

(38)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αποφασισθεί δυνάμει της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η οποία προβλέπει την εκτέλεση των ενωσιακών προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Είναι επίσης δυνατό να συμμετέχουν τρίτες χώρες βάσει άλλων νομικών πράξεων. Πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό για τη χορήγηση των απαραίτητων δικαιωμάτων και πρόσβασης στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(39)  Ο δημοσιονομικός κανονισμός καθορίζει τους κανόνες χορήγησης επιχορηγήσεων. Για να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των δράσεων που στηρίζονται από το πρόγραμμα και να εξασφαλιστεί συνεπής υλοποίηση σε τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν πρόσθετες υποδείξεις όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ανάθεσης. Η Επιτροπή και/ή οι εκτελεστικοί οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση του προγράμματος δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να δημιουργούν συμπληρωματικές υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την επιλογή των πράξεων και τη χρηματοδότησή τους. Χωρίς παρέκκλιση από τον δημοσιονομικό κανονισμό, τα προγράμματα εργασίας μπορούν να προβλέπουν απλοποιημένες διαδικασίες, σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι στόχοι των προσκλήσεων υποβολής πρότασης δεν έχουν στρατηγικές επιπτώσεις.

(39α)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης ορίζονται στα προγράμματα εργασίας. Στον τομέα των μεταφορών, η ποιότητα και η συνάφεια των έργων θα πρέπει να αξιολογείται λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους στη συνδεσιμότητα στην ΕΕ, τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τη στρατηγική τους όσον αφορά μελλοντικές ανάγκες συντήρησης.

(40)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[17], τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου[18], τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου[19] και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/193 του Συμβουλίου[20], τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται με αναλογικά μέτρα, καθώς και με την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και τη διερεύνηση παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, την ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, καθώς και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστώνεται αν υπάρχει περίπτωση απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[21]. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(40α)  Η επιτυχής εκτέλεση του προγράμματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν σε ένα κοινό έργο. Θα πρέπει επομένως να ενθαρρυνθεί η δημιουργία μιας δομής κοινοπραξίας, μεταξύ άλλων μέσω υψηλότερου επιπέδου συγχρηματοδότησης.

(41)  Σύμφωνα με [αναφορά προς επικαιροποίηση ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τη νέα απόφαση για τις ΥΧΕ: άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου[22], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και των στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(42)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει τη συνοχή και τις συνέργειες με τα προγράμματα εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, καθώς και με την προενταξιακή βοήθεια σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης και ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων»[23].

(43)  Όταν τρίτες χώρες ή οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες συμμετέχουν σε δράσεις που συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος ή σε διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οικονομική συνδρομή θα πρέπει να διατίθεται μόνον εφόσον είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων των εν λόγω έργων.

(43α)  Σύμφωνα με το άρθρο 85 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, και στην περίπτωση τρίτων χωρών με τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυμερές ή διμερές πλαίσιο, σύμβαση που εξασφαλίζει συγκρίσιμη και αποτελεσματική πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων των εν λόγω τρίτων χωρών, κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμηθειών στο πλαίσιο έργου συγχρηματοδοτούμενου από τη ΔΣΕ μπορεί να απορρίπτεται εφόσον το μερίδιο των προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών υπερβαίνει το 50% της συνολικής αξίας των προϊόντων που συνθέτουν την εν λόγω προσφορά.

(44)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016[24], είναι αναγκαίο να αξιολογείται το παρόν πρόγραμμα βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, όπως σχετικά με τη θωράκιση έναντι του κλίματος, και, παράλληλα, χωρίς υπερβολική ρύθμιση και διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη.Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί αξιολογήσεις και να τις κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, ώστε να αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα και η απόδοση της χρηματοδότησης και ο αντίκτυπός της στους συνολικούς στόχους του προγράμματος, και κατά περίπτωση, να προχωρά στις απαραίτητες τροποποιήσεις.

(45)  Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή, με διαφάνεια και λογοδοσία, κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, καθώς και μετρήσιμοι δείκτες, για την πρόσβαση στο πρόγραμμα και για την αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και για την προώθηση των επιτευγμάτων του προγράμματος. Αυτό το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του είναι κατάλληλα για τη σε βάθος ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί και των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται στους κεντρικούς διάδρομους του δικτύου και ότι τα εν λόγω δεδομένα και αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Είναι αναγκαίο να επιβληθούν στους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, προκειμένου να συλλέγουν τα σχετικά δεδομένα για το πρόγραμμα.

(45α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω προγραμμάτων εργασίας. Έως τα τέλη Μαρτίου του 2021, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει πρόγραμμα-πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των προγραμμάτων εργασιών, των προσκλήσεων, τα θέματά τους και τη χορηγούμενη χρηματοδότηση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας καθ’ όλη την περίοδο του προγράμματος και για την ενίσχυση της ποιότητας των έργων.

(45α)  Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση του προγράμματος ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή των επενδυτικών προτεραιοτήτων του προγράμματος με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος·

(46)  Για να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την έγκριση των προγραμμάτων εργασιών και του προγράμματος-πλαισίου. ▌

(47)  Για την αναπροσαρμογή, όταν χρειάζεται, των δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του προγράμματος και για τον καθορισμό των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου μεταφορών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις των μερών I, II και III του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και τις στρατιωτικές απαιτήσεις, για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του καταλόγου των τμημάτων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, για την κατάρτιση ή την τροποποίηση του καταλόγου των έργων προτεραιότητας διττής χρήσης για έργα υποδομής διπλής χρήσης, και της διαδικασίας αξιολόγησης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δράσεων που συνδέονται με τη στρατιωτική κινητικότητα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή ουσιαστικές διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(48)  Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να καταργηθούν. Ωστόσο, θα πρέπει να διαφυλαχθούν τα αποτελέσματα του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, με το οποίο τροποποιείται το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[25] όσον αφορά τον κατάλογο των εμπορευματικών διαδρόμων.

(49)  Για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» («το πρόγραμμα»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες χορήγησης της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α)  «δράση»: κάθε δραστηριότητα που έχει προσδιορισθεί ως οικονομικά και τεχνικά αυτοτελής, έχει καθορισμένο χρονικό πλαίσιο και είναι αναγκαία για την υλοποίηση έργου·

β)  «εναλλακτικά καύσιμα»: τα εναλλακτικά καύσιμα για όλους τους τρόπους μεταφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/94/EΕ·

γ)  «συνδεδεμένη χώρα»: τρίτη χώρα η οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος συμφωνίας με την Ένωση για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 5·

γ α)  «δικαιούχος»: κάθε οντότητα που επελέγη για να λάβει χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και σε συμφωνία με το άρθρο [197] του δημοσιονομικού κανονισμού·

δ)  «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (EE, Ευρατόμ) 2018/XXX (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»), και συνδυάζουνμη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα και/ή εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

δ α)  «σημείο συμφόρησης» φυσικό, τεχνικό ή λειτουργικό εμπόδιο το οποίο επιφέρει διακοπή του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια των ροών μεγάλων αποστάσεων ή των διασυνοριακών ροών και το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία νέων υποδομών ή με τον ριζικό εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών που θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις προς την κατεύθυνση της άρσης των περιορισμών που προκαλεί το σημείο συμφόρησης·

ε)  «εκτεταμένο δίκτυο»: οι υποδομές μεταφορών που προσδιορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

στ)  «κεντρικό δίκτυο»: οι υποδομές μεταφορών που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

ζ)  «διάδρομος του κεντρικού δικτύου»: μέσο που διευκολύνει τη συντονισμένη υλοποίηση του κεντρικού δικτύου, κατά το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και περιλαμβάνεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού·

ζ α)  «διασυνοριακή σύνδεση»: στον τομέα των υποδομών μεταφορών νοούνται έργα που καλύπτουν σιδηροδρομικό, οδικό, ποτάμιο ή θαλάσσιο τμήμα μεταξύ κρατών μελών ή κράτους μέλους και τρίτης χώρας, ή έργο, σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, το οποίο υλοποιείται σε ένα κράτος μέλος και έχει υψηλό διασυνοριακό αντίκτυπο με την ενίσχυση των διασυνοριακών ροών μεταξύ δύο κρατών μελών·

η)  «διασυνοριακό έργο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»: έργο που επιλέγεται ή είναι επιλέξιμο βάσει συμφωνίας συνεργασίας ή κάθε άλλου είδους ρυθμίσεων μεταξύ κρατών μελών ή ρυθμίσεων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, κατά τα άρθρα ▌ 9 ή 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1[26]+, για τον προγραμματισμό ή την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος IV του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

η α)   «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση»: η μέγιστη συνεκτίμηση, στο πλαίσιο των αποφάσεων σχεδιασμού, πολιτικής και επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, εναλλακτικών και οικονομικών από άποψη κόστους μέτρων ενεργειακής απόδοσης, για πιο αποτελεσματική ζήτηση και προσφορά ενέργειας, μέσω οικονομικών από πλευράς κόστους ενεργειακών εξοικονομήσεων στην τελική χρήση, μέσω πρωτοβουλιών για ανταπόκριση στη ζήτηση και μέσω αποτελεσματικότερης μετατροπής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, με παράλληλη όμως επίτευξη των στόχων των αντίστοιχων αποφάσεων·

θ)  «υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας»: δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, συστήματα 5G, πολύ υψηλής ποιότητας τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα, βασικά δίκτυα, καθώς και επιχειρησιακές ψηφιακές πλατφόρμες που συνδέονται απευθείας με υποδομές μεταφορών και ενέργειας·

ι)  «συστήματα 5G»: σύνολο ψηφιακών στοιχείων υποδομής με βάση διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα για τεχνολογίες κινητών και ασύρματων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για συνδεσιμότητα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, με προηγμένα χαρακτηριστικά επιδόσεων όπως είναι οι πολύ μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και η χωρητικότητα, ο χαμηλός χρόνος αναμονής, η υψηλή αξιοπιστία, ή που υποστηρίζουν μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων συσκευών·

ια)  «διάδρομος 5G»: διαδρομή οδικής, σιδηροδρομικής ή εσωτερικής πλωτής μεταφοράς που καλύπτεται πλήρως με υποδομή ψηφιακής συνδεσιμότητας και ιδίως με συστήματα 5G, τα οποία καθιστούν δυνατή την αδιάλειπτη παροχή συνεργατικών ψηφιακών υπηρεσιών όπως η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα ▌, παρόμοιες έξυπνες υπηρεσίες κινητικότητας για τους σιδηρόδρομους ή ψηφιακή συνδεσιμότητα σε εσωτερικές πλωτές οδούς·

ια a)  «ελλείπουσα σύνδεση»: σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, ένας διάδρομος ή ένα τμήμα μεταφοράς ΔΕΔ-Μ που συνδέει καίρια ή εκτεταμένα δίκτυα με τους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ, το οποίο λείπει ή περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα σημεία συμφόρησης που επηρεάζουν τη συνέχεια του διαδρόμου ΔΕΔ-Μ·

ιβ)  «επιχειρησιακές ψηφιακές πλατφόρμες συνδεδεμένες απευθείας με υποδομές μεταφορών και ενέργειας»: φυσικές και εικονικές πηγές της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («ΤΠΕ»), που λειτουργούν πέραν της υποδομής επικοινωνιών, οι οποίες υποστηρίζουν τη ροή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων των υποδομών μεταφορών και/ή ενέργειας·

ιγ)  «έργο κοινού ενδιαφέροντος»: έργο που προσδιορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ή στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού·

ιδ)  «μελέτες»: δραστηριότητες αναγκαίες για την προετοιμασία εκτέλεσης έργου, όπως οι προμελέτες, οι μελέτες χαρτογράφησης, σκοπιμότητας, αξιολόγησης, δοκιμής και επικύρωσης, καθώς και μελέτες υπό μορφή λογισμικού και κάθε άλλου μέτρου τεχνικής υποστήριξης, στις οποίες συγκαταλέγονται εκ των προτέρων μελέτες για τον καθορισμό και την ανάπτυξη έργου, καθώς και για τη λήψη απόφασης για τη χρηματοδότησή του, όπως οι αναγνωριστικές μελέτες των τοποθεσιών και η προετοιμασία της δέσμης χρηματοδότησης·

ιε)  «κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες»: φορείς που λόγω της αποστολής, της φύσης ή του τόπου δραστηριότητάς τους μπορούν να αποφέρουν άμεσα ή έμμεσα σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη σε πολίτες, επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο τους ή στη ζώνη επιρροής τους·

ιστ)  «τρίτη χώρα»: κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ιζ)  «πολύ υψηλής χωρητικότητας δίκτυα»: δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο [2 (2)] της οδηγίας (ΕΕ) 2018/XXX [Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών]·

ιη)  «εργασίες»: η αγορά, η προμήθεια και η εγκατάσταση συστατικών μερών, συστημάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, η εκτέλεση δραστηριοτήτων ανάπτυξης, κατασκευής και εγκατάστασης σχετικών με έργο, η παράδοση των εγκαταστάσεων και η έναρξη λειτουργίας έργου.

ιη α)  «υποδομή για μη στρατιωτική άμυνα διπλής χρήσης»: η υποδομή που χρησιμοποιείται κυρίως για μη στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά έχει επίσης στρατηγική σημασία για τους σκοπούς της άμυνας και της διαχείρισης κρίσεων και θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις ανάγκες πολιτικής διττής χρήσης.

Άρθρο 3Στόχοι

1.  Το πρόγραμμα έχει ως γενικό στόχο την κατασκευή, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να συνεισφέρει στην αύξηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, στην πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, και στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, όπως επίσης να κατοχυρώσει την εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή, συμβάλλοντας στην τήρηση των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, με έμφαση στις πλήρεις συνέργειες μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας.

2.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)  Στον τομέα των μεταφορών:

i)  συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν αποτελεσματικά ▌, διασυνδεδεμένα, διαλειτουργικά και πολυτροπικά δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών και υποδομές για έξυπνη, βιώσιμη, προσιτή, και ασφαλή κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς και τον ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών·

ii)  προσαρμογή των τμημάτων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές σε ανάγκες διττής (μη στρατιωτικής και αμυντικής) κινητικότητας·

β)  Στον τομέα της ενέργειας, συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την περαιτέρω ενοποίηση μιας αποδοτικής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο, ώστε να προωθηθεί η απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, όπως επίσης να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να τονωθεί η ενεργειακή απόδοση·

γ)  Στον ψηφιακό τομέα, συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού κοινωνικού και οικονομικού συμφέροντος στον τομέα της ανάπτυξης ασφαλών και προστατευμένων ψηφιακών δικτύων και συστημάτων 5G πολύ υψηλής χωρητικότητας, στην αύξηση της ανθεκτικότητας και της χωρητικότητας των βασικών ψηφιακών δικτύων στα εδάφη της ΕΕ με τη σύνδεσή τους με γειτονικά εδάφη, καθώς και στην ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

Άρθρο 4Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εφαρμογή του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 43.850.768.000 EUR σε σταθερές τιμές (ΧΧΧ EUR σε τρέχουσες τιμές). .

2.  Η κατανομή του ποσού αυτού έχει ως εξής:

α)  33.513.524.000 EUR σε σταθερές τιμές (ΧΧΧ EUR σε τρέχουσες τιμές) για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), εκ των οποίων:

i)  17.746.000.000 EUR σε τιμές 2018 (12.830.000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές) από τον συνεργατικό σχηματισμό των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών Επενδύσεων·

ii)  μεταφορά 10.000.000.000 EUR σε σταθερές τιμές (11.285.493.000 EUR σε τρέχουσες τιμές)· από το Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

iii)   5.767.524.000 EUR σε σταθερές τιμές (6.500.000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές)· από το κεφάλαιο Ασφάλεια και Άμυνα για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) περίπτωση ii),

β)  7.675.244.000 EUR σε σταθερές τιμές (8.650.000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές)· για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), εκ των οποίων ποσοστό έως 15% για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

γ)  2.662.000.000 EUR σε σταθερές τιμές (3.000.000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές)· για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ.

3.  Η Επιτροπή δεν παρεκκλίνει από το ποσό που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) περίπτωση ii).

4.  Έως και 3% από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική συνδρομή κατά την εκτέλεση του προγράμματος και για τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές ανά τομέα, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και συνεταιρικών τεχνολογικών συστημάτων πληροφοριών. Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη χρηματοδότηση συνοδευτικών μέτρων της στήριξης προετοιμασίας έργων.

5.  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για δράσεις άνω του ενός οικονομικού έτους είναι δυνατόν να κατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις επί σειρά ετών.

6.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες για δράσεις που απορρέουν από έργα που περιλαμβάνονται στο πρώτο πρόγραμμα εργασιών είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021.

7.  Το ποσό που μεταφέρεται από το Ταμείο Συνοχής θα εφαρμοσθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 και με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 στοιχείο β).

8.  Όσον αφορά τα ποσά που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η επιλογή των επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εθνικές πιστώσεις βάσει του Ταμείου Συνοχής ▌. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι πόροι που μεταφέρονται στο πρόγραμμα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για έργο υποδομών στις μεταφορές, διατίθενται, σε ανταγωνιστική βάση, σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση υποδομών στις μεταφορές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

9.  Οι πόροι που διατίθενται σε κράτος μέλος στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης και σε συμφωνία με την αρμόδια διαχειριστική αρχή, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήματός του, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο συνδυαστικής πράξης ή δράσης συνέργειας με άλλα προγράμματα της Ένωσης που περιλαμβάνεται σε πρόταση που υποβάλλει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και χαρακτηρίζεται επιλέξιμη από την Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας προγράμματος εργασίας. Η Επιτροπή μεριμνά για την άμεση εφαρμογή των εν λόγω πόρων σύμφωνα με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο·α)] του δημοσιονομικού κανονισμού ή έμμεση εφαρμογή σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. ▌

Άρθρο 5Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

1.  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

α)  τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ·

β)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες , σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται σε αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσιο και σε αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σε συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)  χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσιο και σε αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σε συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

–  διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις εισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει σε προγράμματα της Ένωσης·

–  καθορίζει τους όρους συμμετοχής σε προγράμματα, καθώς και τον υπολογισμό των χρηματικών εισφορών σε επιμέρους προγράμματα και τα διοικητικά τους έξοδα. Οι εν λόγω εισφορές συνιστούν έσοδα ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού·

–  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με το πρόγραμμα·

–  εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης να εξασφαλίζει χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.

-   προβλέπει αμοιβαιότητα στην πρόσβαση σε τέτοια προγράμματα στην τρίτη χώρα, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις.

2.  Τρίτες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οντότητες εγκατεστημένες στις εν λόγω χώρες δεν μπορούν να λάβουν οικονομική συνδρομή βάσει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν οι στόχοι συγκεκριμένου έργου κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα προγράμματα εργασιών κατά το άρθρο 19 και τις διατάξεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.

Άρθρο 6Εκτέλεση και μορφές χρηματοδότησης της ΕΕ

1.  Το πρόγραμμα εκτελείται με απευθείας διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ή με έμμεση διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [61 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση υπό μορφή επιχορηγήσεων και δημοσίων συμβάσεων όπως καθορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό ▌. Η χρηματοδότηση που παρέχεται από το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο συνδυαστικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α του κανονισμού InvestEU. Στον τομέα των μεταφορών, οι συνδυαστικές πράξεις δεν υπερβαίνουν το 10% του ειδικού κονδυλίου και προορίζονται κυρίως για οριζόντιες προτεραιότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα - μέρος ΙΙΙ - σημείο 1 (νέο). Οι συνδυαστικές πράξεις βάσει του παρόντος προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό InvestEU και τον τίτλο Χ του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Η Επιτροπή δύναται να αναθέσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης μέρους του προγράμματος σε εκτελεστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο [69] του δημοσιονομικού κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες βέλτιστης και αποτελεσματικής διαχείρισης του προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας.

4.  Συνεισφορές σε μηχανισμό αμοιβαίας ασφάλισης μπορούν να καλύψουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την ανάκτηση χρηματικών ποσών οφειλόμενων από δικαιούχους και θεωρούνται επαρκής εγγύηση βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο [Χ] του κανονισμού XXX [ο οποίος διαδέχεται τον κανονισμό σχετικά με το Ταμείο Εγγυήσεων].

Άρθρο 6α▌ Προσαρμογή των δικτύων ΔΕΔ-Μ στη μη στρατιωτική/αμυντική διττή χρήση

1.  Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν στην προσαρμογή των δικτύων ΔΕΔ-Μ, όπως ορίζεται στον κανονισμό 1315/2013, με σκοπό να καταστούν δυνατά η διττή μη στρατιωτική/αμυντική χρήση των υποδομών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διττής (μη στρατιωτικής/αμυντικής) κινητικότητας, εφεξής «απαιτήσεις διττής κινητικότητας», και τα έργα προτεραιότητας υποδομών διπλής χρήσης που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού προκειμένου να καθοριστούν περαιτέρω οι απαιτήσεις διττής κινητικότητας, να καταρτιστεί κατάλογος με τα τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, να καταρτιστεί κατάλογος έργων προτεραιότητας υποδομής διττής χρήσης και να προσδιοριστεί η διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των δράσεων που συνδέονται με τη διττή, μη στρατιωτική/αμυντική χρήση της υποδομής· Οι προδιαγραφές των έργων προτεραιότητας αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των κρατών μελών στην ανατολή και στον νότο της Ένωσης.

3.  Οι μελέτες με στόχο την ανάπτυξη και τον προσδιορισμό έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, οι οποίες θα βασίζονται πάντα σε υφιστάμενες μελέτες σκοπιμότητας, σε έργα και στην υλοποίηση των ΔΕΔ-Μ, περιλαμβάνουν επίσης τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη διττή κινητικότητα που έχουν επικυρωθεί από το Συμβούλιο και τα έργα προτεραιότητας υποδομής διττής, μη στρατιωτικής/αμυντικής χρήσης.

Όλα τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν μετρήσιμες δράσεις για την ενσωμάτωση των απαιτήσεων διττής κινητικότητας που έχουν επικυρωθεί από το Συμβούλιο.

Προτάσεις που περιλαμβάνουν μόνον δράσεις συνδεόμενες με στρατιωτική κινητικότητα είναι επιλέξιμες μόνο σε περίπτωση που επεκτείνουν υφιστάμενες μη στρατιωτικές υποδομές.

Όλες οι δράσεις που συνδέονται με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις διττής κινητικότητας χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α σημείο iii και επιτρέπουν τη διττή, μη στρατιωτική/αμυντική χρήση της υποδομής.

4.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή θα διεξαγάγει αξιολόγηση των ήδη δαπανηθέντων ποσών και των προβλεπομένων δαπανών από το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α σημείο iii. Ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει τη μεταφορά του ποσού που δεν έχει δεσμευτεί από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α σημείο iii στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α σημείο i.

Άρθρο 6βΔιασυνοριακά έργα στον τομέα των μεταφορών

1.  Τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές αρχές ή άλλες οντότητες που συμμετέχουν σε διασυνοριακά έργα στον τομέα των μεταφορών μπορούν να δημιουργήσουν κοινή οντότητα (υπηρεσία μίας στάσης) για τη διαχείριση των έργων. Οι εν λόγω κοινές οντότητες θα διαθέτουν ευρείες συντονιστικές αρμοδιότητες, των οποίων θα υπερισχύουν οι κανόνες της ΕΕ, ούτως ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται όλες τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις σε επίπεδο έργου, τις άδειες χωροταξικού σχεδιασμού και τις οικοδομικές άδειες.

2.  Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που σχετίζονται με τον συντονισμό των διαδικασιών αδειοδότησης των διασυνοριακών έργων υποδομών του ΔΕΔ-Μ, οι ευρωπαίοι συντονιστές παρακολουθούν τον συντονισμό των έργων και προτείνουν διαδικασίες για τη διευκόλυνση του συγχρονισμού και της ολοκλήρωσής τους.

3.  Ο συντονισμός και η συνεργασία των κρατών μελών μέσω της οριζόμενης ενιαίας αρμόδιας αρχής, όπως επίσης ο καθορισμός κοινών προθεσμιών για τις διαδικασίες χορήγησης διασυνοριακών αδειών και η έναρξη των δημόσιων συμβάσεων για τα κοινά διασυνοριακά έργα, διέπονται από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM(2018) 277).

Άρθρο 7Διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1   Τα διασυνοριακά έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας συμβάλλουν στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, προϋποθέτουν τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο κρατών μελών και περιλαμβάνονται σε συμφωνία συνεργασίας ή οποιοδήποτε άλλο είδος ρύθμισης μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ άλλων, όπου είναι σκόπιμο, σε περιφερειακό επίπεδο, ή ρυθμίσεων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών κατά τα άρθρα 9 ή 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1[27]+. Τα εν λόγω έργα προσδιορίζονται σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται στο μέρος IV του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

2.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 23 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού, για να προσδιορίσει περαιτέρω, με την επιφύλαξη των κριτηρίων ανάθεσης του άρθρου 13, τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και να καθορίσει λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής των έργων, και δημοσιεύει τις μεθοδολογίες αξιολόγησης της συνεισφοράς των έργων με βάση τα γενικά κριτήρια και αξιολόγησης της ανάλυσης κόστους-οφέλους που καθορίζονται στο μέρος IV του παραρτήματος.

3.   Μελέτες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τον προσδιορισμό διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού.

4.  Διασυνοριακά έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ένωση για εργασίες εφόσον πληρούν τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια:

α)  η ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους σύμφωνα με το σημείο 3 του μέρους IV του παραρτήματος είναι υποχρεωτική για όλα τα υποστηριζόμενα έργα, διεξάγεται με τρόπο διαφανή, εμπεριστατωμένο και πλήρη και παρέχει στοιχεία για ύπαρξη σημαντικής εξοικονόμησης κόστους και/ή οφελών όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την ενσωμάτωση συστήματος, την ασφάλεια εφοδιασμού ή την καινοτομία και·

β)  ο αιτών αποδεικνύει ότι το έργο δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την επιχορήγηση ή ότι το έργο δεν θα ήταν εμπορικά βιώσιμο χωρίς την επιχορήγηση. Στην εν λόγω ανάλυση λαμβάνονται υπόψη τυχόν έσοδα που θα προκύψουν από συστήματα στήριξης.

5.  Το ποσό των επιχορηγήσεων για εργασίες είναι ανάλογο της εξοικονόμησης κόστους και/ή των οφελών που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο β) του μέρους IV του παραρτήματος ▌, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου ή η εμπορική του βιωσιμότητα και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 3.

Άρθρο 8Έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας.

1.  Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας είναι τα έργα εκείνα που συμβάλλουν σημαντικά:

α)  στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς

β)  στους στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας της Ένωσης και

γ)  παρέχουν τις υποδομές του υποκείμενου δικτύου που στηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

1α.  Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας συμμορφώνονται με τα κριτήρια που παρατίθενται κατωτέρω:

α)  συνεισφέρουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

β)  χρησιμοποιούν τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία, προτείνοντας την καλύτερη ισορροπία όσον αφορά την ικανότητα ροής δεδομένων, την ασφάλεια της διαβίβασης, την ανθεκτικότητα του δικτύου, την κυβερνοασφάλεια και τη σχέση κόστους-οφέλους.

2.  Μελέτες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τον προσδιορισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού.

3.  Με την επιφύλαξη των κριτηρίων ανάθεσης που προβλέπονται στο άρθρο 13, κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που συμβάλλουν στην πρόσβαση σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων της τεχνολογίας 5G ή άλλων τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της συνδεσιμότητας για τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ικανότητά της για απορρόφηση επενδύσεων λαμβάνονται υπόψη επιπλέον των κοινωνικοοικονομικών κινητήριων δυνάμεων, η σημασία των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που καθίστανται εφικτές με την παροχή της εν λόγω συνδεσιμότητας, καθώς και τα ενδεχόμενα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη για πολίτες, επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες, καθώς και οι ενδεχόμενες θετικές δευτερογενείς συνέπειες όσον αφορά τη συνδεσιμότητα 5G, σύμφωνα με το μέρος V του παραρτήματος·

β)  δράσεις που συμβάλλουν στην παροχή τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας πολύ υψηλής ποιότητας στις τοπικές κοινότητες σύμφωνα με το μέρος V του παραρτήματος·

γ)  όσον αφορά δράσεις που συμβάλλουν στην εγκατάσταση συστημάτων 5G, δίνεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη διαδρόμων 5G κατά μήκος των κύριων επίγειων διαδρομών μεταφορών, μεταξύ των οποίων είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, και στους κοινωνικοοικονομικούς κόμβους. Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός στον οποίο η δράση συμβάλλει να διασφαλισθεί, κατά μήκος των κύριων διαδρομών μεταφορών, αδιάλειπτη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών συνέργειας, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τις ενδεχόμενες θετικές δευτερογενείς συνέπειες για τα εδάφη και τον πληθυσμό στην περιοχή κατασκευής του έργου. Ενδεικτικός κατάλογος έργων που θα μπορούσαν να λάβουν στήριξη περιλαμβάνεται στο μέρος V του παραρτήματος·

δ)  έργα που αποσκοπούν στην εγκατάσταση πολύ υψηλής δυναμικότητας διασυνοριακών δικτύων σύνδεσης της Ένωσης με τρίτες χώρες και ενισχύουν τις συνδέσεις εντός του εδάφους της Ένωσης, μεταξύ των οποίων είναι τα υποθαλάσσια καλώδια, ιεραρχούνται αναλόγως του βαθμού στον οποίο συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της ανθεκτικότητας και της χωρητικότητας των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο έδαφος της Ένωσης·

ε)  όσον αφορά την κάλυψη με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που συμβάλλουν στην κάλυψη εδαφών και πληθυσμών, αντιστρόφως ανάλογη προς την ένταση της επιχορήγησης που θα ήταν απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ως προς τα ανώτατα ποσοστά χρηματοδότησης που καθορίζονται στο άρθρο 14. Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο βαθμός στον οποίο η δράση συμβάλλει στη διασφάλιση ολοκληρωμένης κάλυψης του εδάφους και του πληθυσμού εντός της συγκεκριμένης περιοχής κατασκευής του έργου, ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τις ενδεχόμενες θετικές δευτερογενείς συνέπειες για τα εδάφη και τον πληθυσμό στην περιοχή κατασκευής του έργου.

στ)  όσον αφορά έργα εγκατάστασης επιχειρησιακών ψηφιακών πλατφορμών, δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, λαμβανομένων υπόψη πτυχών όπως η διαλειτουργικότητα, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η επαναχρησιμοποίηση.

ζ)   ▌Άρθρο 8α

Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων

1.  Κατά την ανάθεση συμβάσεων με τη στήριξη του προγράμματος, οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να στηρίζουν την ανάθεση αυτών των συμβάσεων αποκλειστικά στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη μια προσέγγιση με βάση τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας, εστιάζοντας σε ποιοτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 85 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι δικαιούχοι μπορούν να απορρίπτουν κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας, εάν τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες υπερβαίνουν το 50 % της συνολικής αξίας της προσφοράς και εάν η ΕΕ δεν έχει συνάψει συμφωνία που να διασφαλίζει στις ενωσιακές επιχειρήσεις αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων αυτών αυτών των εν λόγω χωρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 9Επιλέξιμες δράσεις

1.  Μόνο οι δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και έχουν ελεγχθεί ως προς την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ιδίως μελέτες, εργασίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα απαραίτητα για τη διαχείριση και την εκτέλεση του προγράμματος και των εξειδικευμένων ανά τομέα κατευθυντηρίων γραμμών. Οι μελέτες είναι επιλέξιμες μόνον εάν αφορούν έργα επιλέξιμα στο πλαίσιο του προγράμματος, τα οποία περιλαμβάνονται σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων εργασίας. Η επιλογή των πράξεων και της χρηματοδότησής τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν δύνανται να συνοδεύονται από οποιαδήποτε συμπληρωματική υποχρέωση που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Στον τομέα των μεταφορών, επιλέξιμες για οικονομική συνδρομή από την Ένωση με βάση τον παρόντα κανονισμό είναι οι ακόλουθες δράσεις:

α)  Δράσεις για αποτελεσματικά ▌, διασυνδεδεμένα, διαλειτουργικά και πολυτροπικά δίκτυα:

i)  δράσεις που υλοποιούν το κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, καθώς και δράσεις που αφορούν αστικούς κόμβους, σιδηρρομική διαλειτουργικότητα, πολυτροπικές πλατφόρμες εφοδιαστικής, αερολιμένες, θαλάσσιους και εσωτερικούς λιμένες, την πλοϊμότητα των εσωτερικών πλωτών οδών, ενδοχώριους λιμένες και τερματικούς σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών του κεντρικού δικτύου όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, ιδίως δράσεις που απαριθμούνται στο τμήμα ΙΙΙ τίτλος 1 του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού, καθώς και τη διασύνδεση δικτύων. Δράσεις υλοποίησης του κεντρικού δικτύου επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συναφή στοιχεία του εκτεταμένου δικτύου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη βελτιστοποίηση της επένδυσης και σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών κατά το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού·

ii)  δράσεις υλοποίησης και προώθησης διασυνοριακών συνδέσεων του εκτεταμένου δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, και ιδίως των τμημάτων που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙΙ τίτλος 2 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

ii -α)   δράσεις στήριξης της εναρμόνισης των διασυνοριακών και τελωνειακών κανονισμών, καθώς και των διοικητικών και νομοθετικών διαδικασιών, με σκοπό την ανάπτυξη ρυθμιστικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την κινητικότητα διττής χρήσης (μη στρατιωτικής και αμυντικής).

ii α)  αποκατάσταση ελλειπουσών περιφερειακών διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων που είχαν εγκαταλειφθεί ή αποξηλωθεί·

iii)  δράσεις υλοποίησης τμημάτων του εκτεταμένου δικτύου ευρισκόμενων σε εξόχως απόκεντρες περιοχές σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, καθώς και δράσεις που αφορούν αντίστοιχους αστικούς κόμβους, αερολιμένες, πολυτροπικές πλατφόρμες εφοδιαστικής θαλάσσιους λιμένες, λιμένες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τερματικούς σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών του εκτεταμένου δικτύου κατά το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

iv)  υποστηρικτικές δράσεις έργων κοινού ενδιαφέροντος για τη σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου με δίκτυα υποδομών γειτονικών χωρών, κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

β)  δράσεις για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, πολυτροπική, ασφαλή, προστατευμένη, προσιτή και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα:

i)  υποστηρικτικές δράσεις για θαλάσσιες αρτηρίες κατά το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 με έμφαση στη διασυνοριακή θαλάσσια ναυσιπλοΐα·

ii)  υποστηρικτικές δράσεις συστημάτων τηλεματικών εφαρμογών, μεταξύ άλλων έργων στο πλαίσιο του ERTMS και του SESAR, μεταξύ άλλων για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

iii)  υποστηρικτικές δράσεις των υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

iv)  υποστηρικτικές δράσεις νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων της αυτοματοποίησης, των προηγμένων υπηρεσιών μεταφορών, της ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων για όλους τους τρόπους μεταφοράς, καθώς και της απαλλαγής του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

v)  δράσεις για την άρση των εμποδίων στη διαλειτουργικότητα, κυρίως σε αστικούς κόμβους, όπως ορίζονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, και ιδίως όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων σε επίπεδο διαδρόμου/δικτύου·

vi)  δράσεις για τη δημιουργία ασφαλών και προστατευμένων υποδομών και κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

vii)  δράσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών μεταφορών στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές·

viii)  δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των τρόπων μεταφοράς και όλων των χρηστών, ειδικά των χρηστών με μειωμένη κινητικότητα, στις υποδομές μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

ix)  δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις υποδομές μεταφορών και της διαθεσιμότητάς τους για λόγους ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και πολιτικής προστασίας·

ix α)  δράσεις για τη μείωση του θορύβου από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές.

γ)  Βάσει του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) και σύμφωνα με το άρθρο 6α:

i)  ▌συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο δράσης που στηρίζουν νέα ή υπάρχοντα τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, με σκοπό τη συνεκτίμηση των απαιτήσεων διττής κινητικότητας, με στόχο να καταστεί εφικτή η διττή χρήση της υποδομής για πολιτικούς-στρατιωτικούς σκοπούς·

i α)  δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις υποδομές μεταφορών και της διαθεσιμότητάς τους για λόγους ασφάλειας από έκνομες ενέργειες και πολιτικής προστασίας·

i β)  δράσεις που αυξάνουν την ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοαπειλών.

3.  Στον τομέα της ενέργειας, επιλέξιμες για ενωσιακή οικονομική συνδρομή με βάση τον παρόντα κανονισμό είναι οι ακόλουθες δράσεις:

α)  δράσεις για έργα κοινού ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013·

β)  υποστηρικτικές δράσεις διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού τους, κατά το μέρος IV του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

4.  Στον ψηφιακό τομέα, επιλέξιμες για ενωσιακή οικονομική συνδρομή με βάση τον παρόντα κανονισμό είναι οι ακόλουθες δράσεις:

α)  δράσεις που στηρίζουν τη συνδεσιμότητα Gigabit και 5G κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων·

β)  δράσεις που στηρίζουν τη δωρεάν και χωρίς διακρίσεις παροχή τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας πολύ υψηλής ποιότητας σε τοπικές κοινότητες·

γ)  δράσεις που υλοποιούν την αδιάλειπτη κάλυψη με συστήματα 5G όλων των κύριων επίγειων διαδρομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών·

δ)  δράσεις που στηρίζουν την εγκατάσταση και την ενσωμάτωση νέων ή υφιστάμενων βασικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των υποθαλάσσιων καλωδίων, στα κράτη μέλη και μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών·

ε)  δράσεις που στηρίζουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών νοικοκυριών σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και υλοποιούν τους στρατηγικούς στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ·

στ)  δράσεις που υλοποιούν τις απαιτήσεις για υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας σχετιζόμενες με διασυνοριακά έργα στους τομείς των μεταφορών ή της ενέργειας και/ή που στηρίζουν επιχειρησιακές ψηφιακές πλατφόρμες απευθείας συνδεδεμένες με υποδομές μεταφορών ή ενέργειας.

Ενδεικτικός κατάλογος επιλέξιμων έργων του ψηφιακού τομέα περιλαμβάνεται στο μέρος V του παραρτήματος·

Άρθρο 10Συνέργειες

μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας

1.  Επιλέξιμες για οικονομική συνδρομή από την Ένωση με βάση τον παρόντα κανονισμό και για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι δράσεις που συμβάλλουν ταυτόχρονα στην επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων τουλάχιστον δύο τομέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ). Τέτοιες δράσεις υλοποιούνται με ▌προγράμματα εργασιών που αφορούν τουλάχιστον δύο τομείς και περιλαμβάνουν ειδικά κριτήρια ανάθεσης και χρηματοδότηση με συνεισφορά από τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων τομέων.

2.  Σε καθένα από τους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας, στις επιλέξιμες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 επιτρέπεται να περιληφθούν συνεργατικά στοιχεία που συνδέονται με οποιονδήποτε από τους άλλους τομείς, τα οποία ▌δεν αφορούν επιλέξιμες δράσεις προβλεπόμενες βάσει του άρθρου 9 παράγραφοι 2, 3 ή 4 αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν σωρευτικά όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  οι δαπάνες για τα εν λόγω συνεργατικά στοιχεία δεν υπερβαίνουν το 20% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης· και

β)  τα εν λόγω συνεργατικά στοιχεία σχετίζονται με τους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας· και

γ)  τα εν λόγω συνεργατικά στοιχεία παρέχουν δυνατότητα σημαντικής βελτίωσης των κοινωνικο-οικονομικών, κλιματικών ή περιβαλλοντικών οφελών της δράσης.

Άρθρο 11Επιλέξιμες οντότητες

1.  Επιπλέον των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο [197] του δημοσιονομικού κανονισμού, εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Επιλέξιμες είναι οι εξής οντότητες:

α)  νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών·

β)  νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·

γ)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης και διεθνείς οργανισμοί, εφόσον αυτό προβλέπεται στα προγράμματα εργασιών.

3.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα.

4.  Νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες να λάβουν στήριξη βάσει του προγράμματος, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων συγκεκριμένου έργου κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας ή διασυνοριακού έργου στο πεδίο της ανανεώσιμης ενέργειας.

5.  Τα προγράμματα εργασιών κατά το άρθρο 19 επιτρέπεται να προβλέπουν ότι είναι επιλέξιμες μόνον προτάσεις που υποβάλλονται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή με κοινές επιχειρήσεις ή σε διαβούλευση με τα οικεία κράτη μέλη, από περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από·διεθνείς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις, ή δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Άρθρο 12Επιχορηγήσεις

Η χορήγηση και η διαχείριση των επιχορηγήσεων βάσει του προγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τίτλο [VIII] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 13Κριτήρια ανάθεσης

1.  Τα κριτήρια ανάθεσης καθορίζονται στα προγράμματα εργασιών κατά το άρθρο 19 και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, και περιλαμβάνουν, αφού ληφθούν υπόψη, κατά το δυνατόν, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (οφέλη και κόστος) συμπεριλαμβανομένων της αξιοπιστίας, της πληρότητας και της διαφάνειας της ανάλυσης·

α α)  τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 82 και 85 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ·

β)  πτυχές της καινοτομίας, της ασφάλειας, της υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας, της διαλειτουργικότητας και της προσβασιμότητας·

γ)  διασυνοριακή διάσταση και διάσταση διαλειτουργικότητας·

γ α)  συνδεσιμότητα και εδαφική προσβασιμότητα, μεταξύ άλλων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα νησιά·

γ β)  ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

δ)  συνέργειες μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας·

ε)  ωριμότητα της δράσης κατά την ανάπτυξη του έργου·

ε α)  κύκλος ζωής των έργων και αρτιότητα της στρατηγικής συντήρησης που προτείνεται για το ολοκληρωθέν έργο·

στ)  αρτιότητα του προτεινόμενου σχεδίου υλοποίησης·

ζ)  καταλυτική επίδραση της οικονομική συνδρομής της Ένωσης στις επενδύσεις·

η)  ανάγκη υπέρβασης χρηματοδοτικών εμποδίων, όπως η ανεπαρκής εμπορική βιωσιμότητα, το υψηλό αρχικό κόστος και η έλλειψη χρηματοδότησης από την αγορά·

η α)  συνεισφορά στην ενοποίηση των απαιτήσεων διττής (μη στρατιωτικής και αμυντικής) κινητικότητας·

η β)  πρόσβαση για άτομα μειωμένης κινητικότητας·

θ)  συμβολή στην επίτευξη των σχεδίων της Ένωσης και των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα·

θ α)  απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές μέσω έργων·

θ β)   συμβολή στην εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση»·

2.  Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα κριτήρια ανάθεσης λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, η ανθεκτικότητα σε δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με αξιολόγηση της ευαισθησίας και του κινδύνου στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μέτρων προσαρμογής.

3.  Η αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα κριτήρια ανάθεσης διασφαλίζει ότι, εφόσον συντρέχει περίπτωση όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών, δράσεις που στηρίζονται από το πρόγραμμα και περιλαμβάνουν τεχνολογία εντοπισμού, πλοήγησης και χρονισμού (PNT), είναι τεχνικά συμβατές με τα συστήματα EGNOS/Galileo και Copernicus.

4.  Στον τομέα των μεταφορών, η αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα κριτήρια ανάθεσης κατά την παράγραφο 1 διασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι οι προτεινόμενες δράσεις είναι σύμφωνες με τα σχέδια εργασιών για διαδρόμους και τις εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και ότι λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του αρμόδιου Ευρωπαίου συντονιστή σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 8 του ιδίου κανονισμού. Στην αξιολόγηση εξετάζεται επίσης κατά πόσον η υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ενέχει τον κίνδυνο διαταραχής των ροών εμπορευμάτων και επιβατών στο τμήμα της γραμμής που αφορά το έργο και, ενδεχομένως, προσφέρει λύσεις.

5.  Όσον αφορά δράσεις που αφορούν διασυνοριακά έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, στα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στα προγράμματα εργασιών και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων λαμβάνονται υπόψη οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4.

6.  Όσον αφορά δράσεις που αφορούν κοινού ενδιαφέροντος έργα ψηφιακής συνδεσιμότητας, στα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στα προγράμματα εργασιών και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων λαμβάνονται υπόψη οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 4.

Άρθρο 14Ποσοστά συγχρηματοδότησης

1.   Για μελέτες, το ποσό της οικονομικής συνδρομής της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Για μελέτες χρηματοδοτούμενες με τα ποσά που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής, τα μέγιστα ποσοστά χρηματοδότησης είναι εκείνα που ισχύουν για το Ταμείο Συνοχής κατά την παράγραφο 2 στοιχείο β).

2.   Για εργασίες στον τομέα των μεταφορών, ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης:

α)  για εργασίες που αφορούν τους ειδικούς στόχους του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), το ποσό της οικονομικής συνδρομής της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 30% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης μπορεί να αυξηθούν κατά 50% κατ’ ανώτατο όριο για δράσεις που αφορούν διασυνοριακές συνδέσεις με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς υπό τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, για δράσεις στήριξης συστημάτων τηλεματικών εφαρμογών, για δράσεις στήριξης των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών ή των θαλάσσιων αρτηριών, για δράσεις στήριξης νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, για δράσεις που υποστηρίζουν τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και για δράσεις σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως επίσης για δράσεις υποστήριξης της βελτίωσης της εδαφικής προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας· Για έργα σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ορίζονται σε 85% κατ´ ανώτατο όριο·

β)  όσον αφορά τα ποσά που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής, τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης είναι εκείνα που ισχύουν για το Ταμείο Συνοχής κατά τον κανονισμό (EΕ) XXX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. Τα εν λόγω ποσοστά συγχρηματοδότησης μπορεί να αυξηθούν κατά 85% κατ’ ανώτατο όριο για δράσεις που αφορούν διασυνοριακές και ελλείπουσες συνδέσεις, υπό τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, και για δράσεις που συνδέονται με τη βελτίωση της εδαφικής συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας·

γ)  για δράσεις που αφορούν διασυνοριακές συνδέσεις, το αυξημένο ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης που προβλέπεται στα στοιχεία α) και β) μπορεί να ισχύσει μόνο για δράσεις που επιδεικνύουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 13 παράγραφος 1 στοιχείο γα), ιδίως μέσω της σύστασης εταιρείας για μεμονωμένο έργο, δομής κοινής διαχείρισης και διμερούς νομοθετικού πλαισίου ή εκτελεστικής πράξης δυνάμει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ή με γραπτή συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών μελών ή περιφερειακών αρχών· επιπλέον, το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε έργα εκτελούμενα από κοινοπραξία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α), μπορεί να αυξηθεί κατά 10%· το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% του συνολικού επιλέξιμου κόστους·

γα)  όσον αφορά δράσεις σε σχέση με τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii), τα εν λόγω ποσοστά συγχρηματοδότησης μπορεί να αυξηθούν κατά 85% κατ’ ανώτατο όριο για δράσεις που αφορούν διασυνοριακές συνδέσεις, υπό τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου·

3.  Για εργασίες στον τομέα της ενέργειας, ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης:

α)  για εργασίες που αφορούν τους ειδικούς στόχους του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), το ποσό της οικονομικής συνδρομής της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ενώ για έργα στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα είναι 85% κατά μέγιστο·

β)  Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης μπορούν να αυξηθούν κατά 75% κατ’ ανώτατο όριο για δράσεις που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος με σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών CO2 ή, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, παρέχουν σε υψηλό βαθμό ασφάλεια εφοδιασμού σε περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο, ενισχύουν την αλληλεγγύη της Ένωσης ή περιλαμβάνουν πολύ καινοτόμες λύσεις.

4.  Για εργασίες στον ψηφιακό τομέα, ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης: για εργασίες που αφορούν τους ειδικούς στόχους του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το ποσό της οικονομικής συνδρομής της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 30% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Για έργα σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ορίζονται σε 85% κατ’ ανώτατο όριο. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης μπορούν να αυξηθούν κατά 50% κατ’ ανώτατο όριο για δράσεις με ισχυρή διασυνοριακή διάσταση, όπως η αδιάλειπτη κάλυψη με συστήματα 5G κατά μήκος των κύριων διαδρομών μεταφορών ή η ανάπτυξη βασικών δικτύων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, και σε 75% κατ’ ανώτατο όριο για δράσεις που υλοποιούν τη συνδεσιμότητα Gigabit κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων. Δράσεις στον τομέα της παροχής τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας στις τοπικές κοινότητες λαμβάνουν οικονομική συνδρομή της Ένωσης η οποία καλύπτει έως το 100% των επιλέξιμων δαπανών, με την επιφύλαξη της αρχής συγχρηματοδότησης.

5.  Για δράσεις ▌κατά το άρθρο 10, το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης που ισχύει είναι το υψηλότερο ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης που ισχύει για τους σχετικούς τομείς. Επιπλέον, το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μπορεί να αυξηθεί κατά 10%· το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

5α.   Τη στιγμή της ανάθεσης και μετά την απόφαση για το ποσοστό συγχρηματοδότησης, η Επιτροπή χορηγεί στους υπεύθυνους του έργου έναν κατάλογο με όλες τις ευκαιρίες και τα μέσα για την έγκαιρη εξασφάλιση της υπόλοιπης οικονομικής συμμετοχής.

Άρθρο 15Επιλέξιμες δαπάνες

Επιπροσθέτως των κριτηρίων κατά το άρθρο [186] του δημοσιονομικού κανονισμού, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας δαπανών:

α)  επιλέξιμες είναι μόνον οι δαπάνες που προκύπτουν σε κράτη μέλη, εκτός εάν έργο κοινού ενδιαφέροντος ή διασυνοριακά έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας αφορούν το έδαφος μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών κατά το άρθρο 5 ή το άρθρο 11 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού ή διεθνή ύδατα, και εφόσον η δράση είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου έργου·

β)  το κόστος εξοπλισμού, βοηθημάτων και υποδομής που θεωρείται κεφαλαιουχική δαπάνη από τον δικαιούχο μπορεί να είναι επιλέξιμο στην ολότητά του·

γ)  δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την αγορά γης·

δ)  στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθεμένης αξίας («ΦΠΑ»)·

δ α)   δαπάνες που συνδέονται με στρατιωτικές απαιτήσεις είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της δράσης ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο παράγραφος 3 στοιχείο α).

Άρθρο 16Συνδυασμός των επιχορηγήσεων με άλλες πηγές χρηματοδότησης

1.  Οι επιχορηγήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή άλλους αναπτυξιακούς και δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

2.  Η χρήση των επιχορηγήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να πραγματοποιηθεί με ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Άρθρο 17 Μείωση ή λήξη των επιχορηγήσεων

1.  Εκτός από τους λόγους που προσδιορίζονται στο [άρθρο 131 παράγραφος 4] του δημοσιονομικού κανονισμού, το ποσό της επιχορήγησης μπορεί, εκτός τεκμηριωμένων εξαιρέσεων, να μειωθεί για τους ακόλουθους λόγους:

α)  η δράση δεν άρχισε εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στη συμφωνία επιχορήγησης σε περίπτωση μελετών, ή εντός δύο ετών για όλες τις άλλες δράσεις που είναι επιλέξιμες για οικονομική συνδρομή δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

β)  μετά από επανεξέταση της προόδου της δράσης, εάν διαπιστωθεί ότι η υλοποίηση της δράσης υπέστη επιπλέον καθυστερήσεις σε σχέση με τα στάδια και τις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 6 του [κανονισμού αριθ. XXX-Smart TEN-T] ή τόσο σημαντικές καθυστερήσεις ώστε είναι πιθανόν να μην επιτευχθούν οι στόχοι της·

2.  Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να καταγγελθεί με βάση τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2α.  Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 κατανέμεται σε άλλα προγράμματα εργασίας προτεινόμενα στο πλαίσιο του αντίστοιχου προϋπολογισμού όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης

1.  Δράση που έχει λάβει συνεισφορά βάσει του προγράμματος μπορεί να λάβει επίσης συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Κατά την υλοποίηση τηρούνται οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο [xxx του δημοσιονομικού κανονισμού]. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία σύμφωνα με τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους στήριξης.

2.  Δράσεις που πληρούν όλους τους ακόλουθους σωρευτικούς όρους:

α)  έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος·

β)  πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·

γ)  δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν βάσει της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών·

μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με την [παράγραφο 5 του άρθρο 67] του κανονισμού (ΕΕ) XXX [κανονισμός περί κοινών διατάξεων], χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του σχετικού προγράμματος. Ισχύουν οι κανόνες του Ταμείου που παρέχει στήριξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 19 Προγράμματα εργασιών

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται με προγράμματα εργασιών κατά το άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού. ▌.

1α.  Έως τα τέλη του Μαρτίου 2021, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα-πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα των προγραμμάτων εργασιών και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τα θέματά τους και τη χορηγούμενη χρηματοδότηση, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας καθ’ όλη την περίοδο του προγράμματος και για την ενίσχυση της ποιότητας των έργων. Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα εγκριθεί μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 24.

1β.  Μετά τη δημοσίευση ενός προγράμματος εργασιών, η Επιτροπή δημοσιοποιεί προκήρυξη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών· η προκήρυξη αυτή περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 194 του δημοσιονομικού κανονισμού, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε επιλεγμένη πρόσκληση:

α)  προτεραιότητες·

β)  ενδεικτική ημερομηνία έναρξης·

γ)  ενδεικτική ημερομηνία λήξης·

δ)  εκτιμώμενος προϋπολογισμός.

2.  Τα προγράμματα εργασιών εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού.

2α.  Σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, όλες οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν διαδικασία επιλογής δύο σταδίων και εκτελούνται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)  οι αιτούντες υποβάλλουν απλοποιημένο φάκελο με σχετικά σύντομες πληροφορίες για τον σκοπό της προεπιλογής των έργων·

β)  οι αιτούντες που προεπιλέγονται κατά το πρώτο στάδιο υποβάλλουν ολοκληρωμένο φάκελο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου·

γ)  Η Επιτροπή δημοσιεύει τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Άρθρο 20Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

-1.  Η Επιτροπή καθορίζει μεθοδολογία ανάπτυξης δεικτών ποιότητας για την ακριβή αξιολόγηση της προόδου που επιτυγχάνεται ανά έργο κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ μέσω του προγράμματος και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 μέσω του προγράμματος. Βάσει της μεθοδολογίας αυτής, η Επιτροπή συμπληρώνει το μέρος Ι του παραρτήματος, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2021 και μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 24.

1.  Στο μέρος Ι του παραρτήματος καθορίζονται δείκτες βάσει των οποίων καταρτίζονται εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 24, για την τροποποίηση του μέρους Ι του παραρτήματος εφόσον κριθεί αναγκαία και για του παρόντος κανονισμού με διατάξεις σχετικές με διαμόρφωση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και τα αποτελέσματά του είναι κατάλληλα για τη σε βάθος ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί και των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου και ότι συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Προς τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης και, κατά περίπτωση, στα κράτη μέλη.

3α.   Η Επιτροπή δημιουργεί ειδικό ιστότοπο για τη δημοσίευση χάρτη των υπό υλοποίηση έργων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και σχετικών δεδομένων (εκτιμήσεις αντικτύπου, αξία, δικαιούχος, οντότητα υλοποίησης, τρέχουσα κατάσταση).

Άρθρο 21Αξιολόγηση

και επανεξέταση

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως, αλλά τουλάχιστον ανά διετία, ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1α.  Οι αξιολογήσεις εκτιμούν την υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με τους γενικούς και τομεακούς στόχους του όπως ορίζονται στο άρθρο 3, διευκρινίζοντας αν οι διάφοροι τομείς κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν η συνολική δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων είναι σύμφωνη με το συνολικό χορηγούμενο ποσό, αν τα εν εξελίξει έργα έχουν φτάσει σε επαρκή βαθμό ολοκλήρωσης, αν συνεχίζουν να είναι εφικτά και αν είναι σκόπιμη η υλοποίησή τους.

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος βάσει της παρακολούθησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 20, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος. Περιλαμβάνει επίσης συνολική αξιολόγηση της καταλληλότητας των διαδικασιών, των στόχων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την επίτευξη των γενικών και τομεακών στόχων όπως ορίζονται στο άρθρο 3. Με βάση τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αυτής αξιολόγησης, προτείνονται συστάσεις για την επανεξέταση του προγράμματος.

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο δύο έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο [1], η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

4.  Η Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 22Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη συντονιστική επιτροπή συντονισμού ΔΣΕ. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 23Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού:

α)  για την τροποποίηση του μέρους Ι του παραρτήματος σχετικά με τους δείκτες και τον καθορισμό πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης·

▌γ)  για την τροποποίηση του μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος σχετικά με τον ορισμό των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου και των προκαθορισμένων τμημάτων του· και των προκαθορισμένων τμημάτων του εκτεταμένου δικτύου·

δ)  για την τροποποίηση του μέρους IV του παραρτήματος σχετικά με τον προσδιορισμό των διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας·

ε)  για την τροποποίηση του μέρους V του παραρτήματος σχετικά με κοινού ενδιαφέροντος έργα ψηφιακής συνδεσιμότητας·

ε α)  για την έγκριση προγραμμάτων εργασίας·

ε β)  για την έγκριση του προγράμματος-πλαισίου·

ε γ)  για τον προσδιορισμό ή την τροποποίηση των στρατιωτικών απαιτήσεων, την κατάρτιση ή την τροποποίηση του καταλόγου των τμημάτων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, την κατάρτιση ή την τροποποίηση του καταλόγου έργων προτεραιότητας υποδομής διπλής χρήσης και τη διαδικασία αξιολόγησης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δράσεων που συνδέονται με τη στρατιωτική κινητικότητα και προβλέπονται στο άρθρο 6α·

ε δ)  για τον καθορισμό μεθοδολογίας ανάπτυξης δεικτών ποιότητας για την ακριβή αξιολόγηση της προόδου που επιτυγχάνεται ανά έργο κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ μέσω του προγράμματος.

Άρθρο 24Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 23 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει την εγκυρότητα των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 25Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες χρηματοδότησης της Ένωσης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικές με το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για το πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές σχετίζονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 26Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Εφόσον τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα με απόφαση βάσει διεθνούς συμφωνίας ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη νομική πράξη, η τρίτη χώρα χορηγεί στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τα αναγκαία δικαιώματα και την απαιτούμενη πρόσβαση για να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Όσον αφορά την OLAF, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, καθώς και επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

1.  Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 καταργούνται.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των σχετικών δράσεων, μέχρι την περάτωσή, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μέχρι την περάτωσή τους.

3.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύψει δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής, αναγκαίες για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης στο πρόγραμμα από τα μέτρα που είχαν εγκριθεί βάσει του προηγούμενου προγράμματος, δηλαδή της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

4.  Εάν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027 για την κάλυψη δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση των δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 28Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΈΡΟΣ I — ΔΕΙΚΤΕΣ

Το πρόγραμμα παρακολουθείται στενά, με βάση δέσμη δεικτών που αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος και στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου και κόστους. Προς το σκοπό αυτόν, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:

 

Τομείς

Ειδικοί στόχοι

Δείκτες

Μεταφορές

Αποτελεσματικά και διασυνδεδεμένα δίκτυα και υποδομές για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, πολυτροπική και ασφαλή κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς, από άποψη λειτουργίας και υλικής κατάστασης.

Αριθμός διασυνοριακών ελλειπόντων κρίκων που αντιμετωπίζονται με χρηματοδότηση από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) (καθώς και με δράσεις που αφορούν τους αστικούς κόμβους, περιφερειακές διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις, θαλάσσιους λιμένες, λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αερολιμένες και τερματικούς σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών του κεντρικού και εκτεταμένου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

 

 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση των μεταφορών (ERTMS, SESAR)

 

 

Αριθμός σημείων εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν με χρηματοδότηση από τη ΔΣΕ

 

 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στην ασφάλεια των μεταφορών

 

 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που συμβάλλουν στη διασφάλιση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στις μεταφορές

 

 

Αριθμός χρηματοδοτούμενων δράσεων από τη ΔΣΕ που συμβάλλουν στη μείωση του θορύβου από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές

 

Προσαρμογή στις απαιτήσεις της διττής κινητικότητας (μη στρατιωτικής και αμυντικής)

Αριθμός στοιχείων των υποδομών μεταφορών που προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις της διττής κινητικότητας (μη στρατιωτικής και αμυντικής)

Ενέργεια

Συμβολή στη διασυνδεσιμότητα και στην ενοποίηση των αγορών

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που συμβάλλουν σε έργα διασύνδεσης των δικτύων των κρατών μελών και στην εξάλειψη εσωτερικών σημείων συμφόρησης

 

Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που συμβάλλουν σε έργα εξασφάλισης ανθεκτικών δικτύων φυσικού αερίου

 

 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που συμβάλλουν στη μετάβαση σε έξυπνα και ψηφιοποιημένα δίκτυα και αυξάνουν τη χωρητικότητα αποθήκευσης ενέργειας

 

Βιώσιμη ανάπτυξη με την προώθηση της απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που συμβάλλουν σε έργα τα οποία προωθούν την αυξημένη διείσδυση της ανανεώσιμης ενέργειας στα ενεργειακά συστήματα

 

 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που συμβάλλουν στη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ψηφιακές τεχνολογίες

συμβολή στην εγκατάσταση υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νέες συνδέσεις με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας για κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και ασύρματες συνδέσεις πολύ υψηλής ποιότητας για τις τοπικές κοινότητες

 

 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που καθιστούν εφικτή τη συνδεσιμότητα 5G κατά μήκος των διαδρομών μεταφορών

 

 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που καθιστούν εφικτές νέες συνδέσεις των νοικοκυριών με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας

 

 

Αριθμός δράσεων της ΔΣΕ που συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση των τομέων της ενέργειας και των μεταφορών

ΜΕΡΟΣ II: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οι δημοσιονομικοί πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία i) και ii) κατανέμονται με τρόπο που διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

Οι δημοσιονομικοί πόροι που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) κατανέμονται ως εξής: το 75% θα πρέπει να διατεθεί σε δράσεις στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου, το 10% σε δράσεις στο κεντρικό δίκτυο εκτός των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου και το 15% σε δράσεις στο εκτεταμένο δίκτυο.

ΜΕΡΟΣ III: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

-1.  Οριζόντιες προτεραιότητες

έξυπνες τεχνολογικές διατάξεις SESAR, ERTMS, ITS, RIS, VTMIS

1.  Διάδρομοι του κεντρικού δικτύου μεταφορών και προκαθορισμένα τμήματα

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ατλαντικός»

Χάραξη

Gijón – León – Valladolid

 

A Coruña – Vigo – Orense – León–

 

Zaragoza – Pamplona/Logroño – Bilbao

 

Bordeaux Toulouse

 

Tenerife/Gran Canaria – Huelva/Sanlúcar de Barrameda – Sevilla – Córdoba

 

Algeciras – Bobadilla – Madrid

 

Madeira Island/Sines – Ermidas/Lisboa – Madrid – Valladolid

 

Lisboa – Aveiro – Leixões/Porto – Douro river/Vigo

 

Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux – La Rochelle – Tours – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg

 

Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff –Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Paris

 

Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint Nazaire – Nantes – Tours – Dijon

Προκαθορισμένα τμήματα

 

Διασυνοριακό τμήμα

Evora – Merida

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Vitoria-Gasteiz – San Sebastián – Bayonne – Bordeaux

 

 

 

Aveiro – Salamanca

 

 

 

Ποταμός Douro (Via Navegável do Douro)

Εσωτερικές πλωτές οδοί

 

Ελλείπων κρίκος

Paris (κρίκος Orly-Versailles και Orly- αεροδρόμιο Ch. De Gaulle)

Πολυτροπικός

 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Βαλτική – Αδριατική»

Χάραξη

Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków

 

Gdańsk – Warszawa – Katowice

 

Katowice – Ostrava – Brno – Wien

 

Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava

 

Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

 

Wien – Graz– Villach – Udine – Trieste

 

Udine – Venezia – Padova – Bologna – Ravenna – Ancona – Foggia

 

Graz – Maribor –Ljubljana – Koper/Trieste

Προκαθορισμένα τμήματα

Διασυνοριακό τμήμα

 

Katowice – Ostrava

Σιδηρ. μεταφορές

 

Katowice – Žilina

 

 

Opole – Ostrava

 

 

Bratislava – Wien

 

 

Graz – Maribor

 

 

Trieste – Divaca

 

 

Katowice – Žilina

Οδικές μεταφορές

 

Brno – Wien

 

 

Ελλείπων κρίκος

Gloggnitz – Mürzzuschlag:

Σιδηρ. μεταφορές

 

Σήραγγα Semmering Base

 

 

Graz – Klagenfurt: Σιδηροδρομική γραμμή και σήραγγα Koralm

 

 

Koper – Divača

 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Μεσόγειος»

Χάραξη

Algeciras – Bobadilla –Madrid – Zaragoza – Tarragona

 

ZaragozaTeruelValencia/Sagunto

 

Sagunto Valencia Madrid

 

Sevilla – Bobadilla – Murcia

 

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona/Palma de Mallorca – Barcelona

 

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Marseille – Genova/Lyon – La Spezia – Torino – Novara – Milano – Bologna/Verona – Padova – Venezia – Ravenna/Trieste/Koper – Ljubljana – Budapest

 

Toulouse Narbonne

 

Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – ουκρανική μεθόριος

Προκαθορισμένα τμήματα

Διασυνοριακό τμήμα

 

βασική σήραγγα και οδοί εισόδου

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Barcelona Perpignan

 

 

 

Nice – Ventimiglia

 

 

 

Trieste – Divača

 

 

 

Ljubljana – Zagreb

 

 

 

Zagreb – Budapest

 

 

 

Budapest – Miskolc – ουκρανική μεθόριος

 

 

 

Lendava – Letenye

Οδικές μεταφορές

 

 

Vásárosnamény – ουκρανική μεθόριος

 

 

Ελλείπων κρίκος

Perpignan – Montpellier

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Madrid Zaragoza Barcelona

 

 

 

Koper – Divača

 

 

 

Rijeka – Zagreb

 

 

 

Milano – Cremona – Mantova Ferrara – Porto Levante/Venezia –Trieste/ Ravenna - Porto Garibaldi

Εσωτερικές πλωτές οδοί

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Βόρεια Θάλασσα – Βαλτική»

Χάραξη

Luleå – Helsinki – Tallinn – Riga

 

Ventspils – Riga

 

Riga – Kaunas

 

Klaipeda – Kaunas – Vilnius

 

Kaunas – Warszawa

 

Λευκορωσική μεθόριος – Warszawa – Łódź/Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin – Hamburg – Kiel

 

Łódź – Katowice/Wrocław

 

Ουκρανική/πολωνική μεθόριος – Rzeszów – Katowice – Wrocław – Falkenberg – Magdeburg

 

Szczecin/Świnoujście – Berlin – Magdeburg – Braunschweig – Hannover

 

Hannover – Bremen – Bremerhaven/Wilhelmshaven

 

Hannover – Osnabrück – / Kleve – Nijmegen / – Hengelo – Almelo – Deventer – Utrecht

 

Utrecht – Amsterdam

 

Utrecht – Rotterdam – Antwerpen

 

Hannover – Köln – Antwerpen

Προκαθορισμένα τμήματα

Διασυνοριακό τμήμα

Tallinn – Rīga – Kaunas/Vilnius – Warszawa: Νέα πλήρως διαλειτουργική σιδηροδρομική γραμμή Βαλτικής με το εύρος γραμμών της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Antwerpen – Duisburg

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Świnoujście/Szczecin/ Karniner Bridge – Berlin

Σιδηρ./Εσωτερικές πλωτές οδοί

 

 

Διάδρομος Βαλτικής οδού EE-LV-LT-PL

Οδικές μεταφορές

 

Ελλείπων κρίκος

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Warszawa/Idzikowice – Poznań/Wrocław, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων με τον προγραμματιζόμενο κεντρικό κόμβο μεταφορών

 

 

 

Διώρυγα Kiel

Εσωτερικές πλωτές οδοί

 

 

Berlin – Magdeburg – Hannover Mittellandkanal Διώρυγες Δυτ. Γερμανίας

 

 

 

Rhine, Waal

 

 

 

Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal

 

 

Αναβάθμιση (διπλή σιδηροδρομική γραμμή)

 

Ruhrgebiet – Münster – Osnabrück – Hamburg

Σιδηρ. μεταφορές

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος»

Χάραξη

 

DerrySligoGalway Shannon Foynes/Cork

 

 

 

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam

 

Dublin – Cork – Calais – Dunkerque – Zeebrugge – Anvers – Rotterdam

 

UK Border – Lille – Brussel/Bruxelles

 

London – Lille – διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεση Bruxelles-Quiévrain-Valenciennes – Brussel/Bruxelles

 

Amsterdam – Rotterdam – Antwerp – Brussel/Bruxelles – Luxembourg

 

Luxembourg – Metz – Dijon – Macon – Lyon – Marseille

 

Luxembourg – Metz – Strasbourg – Basel

 

Antwerpen/Zeebrugge – Gent – Dunkerque/Lille – Paris

Προκαθορισμένα τμήματα

 

Διασυνοριακό τμήμα

Brussel/Bruxelles – Luxembourg – Strasbourg

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

 

Terneuzen – Gent

Εσωτερικές πλωτές οδοί

 

 

Seine – δίκτυο Escaut και οι αντίστοιχες λεκάνες απορροής των ποταμών Seine, Escaut και Meuse

 

 

 

Διάδρομος Rhine-Scheldt

 

 

Ελλείπων κρίκος

Albertkanaal/ διώρυγα Bocholt-Herentals

Εσωτερικές πλωτές οδοί

 

Dunkerque – Lille

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος»

Χάραξη

Hamburg – Berlin

 

Rostock – Berlin – Dresden

 

Bremerhaven/Wilhelmshaven – Magdeburg – Dresden

 

Dresden – Ústí nad Labem – Melnik/Praha – Lysá nad Labem/Poříčany – Kolin

 

Kolin – Pardubice – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Timişoara – Craiova – Calafat – Vidin – Sofia

 

Sofia – Plovdiv – Burgas

 

Plovdiv – τουρκική μεθόριος – Αλεξανδρούπολη – Καβάλα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Κακαβιά/Ηγουμενίτσα

 

Μεθόριος ΠΓΔΜ – Θεσσαλονίκη

 

Σόφια – Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Πειραιάς/Ικόνιο – Ηράκλειο – Λεμεσός (Βασιλικό) – Λευκωσία

 

Αθήνα – Πάτρα/Ηγουμενίτσα

Προκαθορισμένα τμήματα

 

Διασυνοριακό τμήμα

Dresden – Praha

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Wien/Bratislava – Budapest

 

 

 

Békéscsaba – Arad

 

 

 

Calafat – Vidin – Sofia – Θεσσαλονίκη

 

 

 

τουρκική μεθόριος – Αλεξανδρούπολη

 

 

 

Μεθόριος ΠΓΔΜ – Θεσσαλονίκη

 

 

 

Ιωάννινα – Κακαβιά (αλβανική μεθόριος)

Οδικές μεταφορές

 

 

Craiova – Vidin

 

 

 

Hamburg – Dresden – Praha – Pardubice

Εσωτερικές πλωτές οδοί

 

Ελλείπων κρίκος

Θεσσαλονίκη – Καβάλα

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Budapest KelenföldFerencváros

 

 

 

Σιδηρ. σταθμός Szolnok

 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ρήνος – Άλπεις»

Χάραξη

Genova – Milano – Lugano – Basel

 

Genova – Novara – Brig – Bern – Basel - αποκατάσταση διασυνοριακής σιδηροδρομικής γέφυρας Freiburg (Breisgau)-Colmar – διασυνοριακή σύνδεση Rastatt-Haguenau - Karlsruhe – Mannheim – Mainz – Koblenz – Köln

 

Milano – Verona – Trento – Bozen – Innsbruck – München, συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου Brenner

 

Köln – Düsseldorf – Duisburg – Nijmegen/Arnhem – Utrecht – Amsterdam

 

Nijmegen – Rotterdam – Vlissingen

 

Köln – Liège – Bruxelles/Brussel – Gent

 

Liège – Antwerpen – Gent – Zeebrugge

Προκαθορισμένα τμήματα

 

Διασυνοριακό τμήμα

Zevenaar – Emmerich – Oberhausen

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Karlsruhe – Basel

 

 

 

Milano/Novara – ελβετική μεθόριος

 

 

 

Antwerpen - Duisburg

 

 

 

Basel – Antwerpen/Rotterdam – Amsterdam

Εσωτερικές πλωτές οδοί

 

Ελλείπων κρίκος

Genova – Tortona/Novi Ligure

Σιδηρ. μεταφορές

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ρήνος – Δούναβης»

Χάραξη

Paris Strasbourg – Stuttgart – Augsburg – München – Salzburg – Wels/Linz

 

Strasbourg – Mannheim – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Regensburg – Passau – Wels/Linz

 

München/Nürnberg – Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – ουκρανική μεθόριος

 

Wels/Linz – Wien – Bratislava – Budapest – Vukovar

 

Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Brašov/Craiova - București - Focșani – Albita (μολδαβική μεθόριος) / Constanta – Sulina

Προκαθορισμένα τμήματα

 

Διασυνοριακό τμήμα

München – Praha

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Nürnberg – Plzen

 

 

 

München – Mühldorf – Freilassing - Salzburg

 

 

 

Strasbourg – Kehl Appenweier

 

 

 

Hranice – Žilina

 

 

 

Wien – Bratislava/Budapest

 

 

 

Bratislava – Budapest

 

 

 

Békéscsaba – Arad

 

 

 

Danube (Kehlheim – Constanța/Midia/Sulina) και οι αντίστοιχες λεκάνες απορροής των ποταμών Sava και Tisza

Εσωτερικές πλωτές οδοί

 

 

Zlín – Žilina

Οδικές μεταφορές

 

Ελλείπων κρίκος

Stuttgart – Ulm

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Salzburg – Linz

 

 

 

Arad – Craiova

 

 

 

București – Constanța

 

 

 

Arad - Brasov

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

Brasov - Predeal

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

București - Craiova

Σιδηρ. μεταφορές

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Σκανδιναβία – Μεσόγειος»

Χάραξη

Ρωσική μεθόριος – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stockholm – Örebro – Malmö

 

Narvik/Oulu – Luleå – Umeå – Stockholm

 

Oslo – Goteburg – Malmö – Trelleborg

 

Malmö – København – Fredericia – Aarhus – Aalborg - Hirtshals/Frederikshavn

 

København – Kolding/Lübeck – Hamburg – Hannover

 

Bremerhaven – Bremen – Hannover – Nürnberg

 

Rostock – Berlin – Halle/Leipzig – Erfurt/Weimar – München

 

Nürnberg – München – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze

 

Livorno/La Spezia – Firenze – Roma – Napoli – Bari – Taranto – Valletta

 

Napoli – Cagliari /Gioia Tauro – Palermo/Augusta – Valletta – Marsaxlokk

Προκαθορισμένα τμήματα

 

Διασυνοριακό τμήμα

Ρωσική μεθόριος – Helsinki

Σιδηρ. μεταφορές

 

 

København – Hamburg: Οδοί εισόδου στη σταθερή ζεύξη Fehmarn

 

 

 

München – Wörgl – Innsbruck – Fortezza – Bolzano – Trento – Verona: Βασική σήραγγα Brenner και οι οδοί εισόδου σε αυτή

 

 

 

Trelleborg - Malmö - Göteborg - νορβηγική μεθόριος (διασυνοριακές σιδηροδρομικές μεταφορές)

 

 

 

Göteborg-Oslo

 

 

 

Helsingborg-Helsingør

 

 

 

Copenhagen-Malmö

 

 

 

København – Hamburg: Σταθερή ζεύξη Fehmarn

Σιδηρ./οδικές μεταφορές

2.  Προκαθορισμένα τμήματα του εκτεταμένου δικτύου.

Τα σχετικά στοιχεία του εκτεταμένου δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) και οι διασυνοριακές συνδέσεις του εκτεταμένου δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα τμήματα:

Dublin – Strabane – Letterkenny

Οδικές μεταφορές

DerrySligoGalway

Σιδηρ. μεταφορές

Pau – Huesca

Σιδηρ. μεταφορές

Lyon – ελβετική μεθόριος

Σιδηρ. μεταφορές

Athus – Mont-Saint-Martin

Σιδηρ. μεταφορές

Σιδηρ. μεταφορές

Mons - Valenciennes

Σιδηρ. μεταφορές

Gent – Terneuzen

Σιδηρ. μεταφορές

Heerlen – Aachen

Σιδηρ. μεταφορές

Groningen – Bremen

Σιδηρ. μεταφορές

Stuttgart – ελβετική μεθόριος

Σιδηρ. μεταφορές

Berlin – Rzepin/Horka – Wrocław

Σιδηρ. μεταφορές

Prague – Linz

Σιδηρ. μεταφορές

Villach – Ljubljana

Σιδηρ. μεταφορές

Ancona – Foggia

Σιδηρ./οδικές μεταφορές

Pivka – Rijeka

Σιδηρ. μεταφορές

Plzeň – České Budějovice – Wien

Σιδηρ. μεταφορές

Wien – Gyor

Σιδηρ. μεταφορές

Graz – Celldömölk – Gyor

Σιδηρ. μεταφορές

Neumarkt-Kalham - Mühldorf

Σιδηρ. μεταφορές

Διάδρομος Amber PL-SK-HU

Σιδηρ. μεταφορές

Διάδρομος Καρπάθιας οδού λευκορωσική/ουκρανική μεθόριος- PL-SK-HU-RO

Οδικές μεταφορές

Budapest–Osijek–Svilaj (μεθόριος Βοσνίας-Ερζεγοβίνης)

Οδικές μεταφορές

TimișoaraMoravița

Οδικές μεταφορές

Faro – Huelva

Σιδηρ. μεταφορές

Porto – Vigo

Σιδηρ. μεταφορές

București – Giurgiu – Varna/Bourgas

Σιδηρ. μεταφορές

Svilengrad – Pithio

Σιδηρ. μεταφορές

SiretSuceava

Οδικές μεταφορές

FocșaniAlbița

Οδικές μεταφορές

München – Salzburg – Laibach

Σιδηρ. μεταφορές

Gallarate/Sesto C. – Laveno/Luino

Σιδηρ. μεταφορές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΕΡΟΣ ΙV: Προσδιορισμός διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας

1. Στόχος των διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας

Τα διασυνοριακά έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας προάγουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του προγραμματισμού, της ανάπτυξης και της αξιοποίησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, με στόχο τη συμβολή στους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Γενικά κριτήρια

Για να χαρακτηριστεί ένα έργο ως διασυνοριακό έργο στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, πληροί τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:

α)  περιλαμβάνεται σε συμφωνία συνεργασίας ή οποιοδήποτε άλλο είδος συμφωνίας μεταξύ κρατών μελών και/ή μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, όπως ορίζεται στα άρθρα 6, 7, 9 ή 11 της οδηγίας 2009/28/EΚ·

β)  επιφέρει εξοικονόμηση κόστους στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και/ή οφέλη στην ενοποίηση του συστήματος, στην ασφάλεια εφοδιασμού ή στην καινοτομία σε σύγκριση με εναλλακτικό διασυνοριακό ενεργειακό έργο ή έργο ανανεώσιμης ενέργειας εκτελούμενο μεμονωμένα από ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη·

γ)  τα ενδεχόμενα συνολικά οφέλη της συνεργασίας υπερβαίνουν το κόστος του, ακόμη και μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με την αξιολόγηση βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο σημείο 3 και με εφαρμογή της μεθόδου που αναφέρεται στο άρθρο [7].

Ανάλυση κόστους/οφέλους

Στην ανάλυση κόστους/οφέλους που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο γ) ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των ακόλουθων, μεταξύ άλλων, παραμέτρων σε καθένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες:

α)  κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας·

β)  κόστος της ενοποίησης του συστήματος·

γ)  κόστος χρηματοδοτικής στήριξης·

δ)  εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

ε)  ασφάλεια εφοδιασμού·

στ)  ατμοσφαιρική και άλλη τοπική ρύπανση ή επιπτώσεις στην τοπική φύση και στο περιβάλλον

ζ)   καινοτομία.

4.  Διαδικασία

Οι φορείς υλοποίησης έργου, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, δυνάμει επιλέξιμου ως διασυνοριακού έργου στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας βάσει συμφωνίας συνεργασίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους συμφωνίας στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μεταξύ κρατών μελών και/ή μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 ή 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[28]+, οι οποίοι επιδιώκουν να τους χορηγηθεί καθεστώς διασυνοριακού έργου στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτηση επιλογής για διασυνοριακά έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Η αίτηση περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει το έργο με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι στους φορείς υλοποίησης έργου παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο καθεστώς διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Η Επιτροπή διεξάγει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις όσον αφορά τον κατάλογο των έργων που υποβάλλονται για να επιλεγούν ως διασυνοριακά έργα στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3.

Κατά την επιλογή των διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, η Επιτροπή επιδιώκει ο συνολικός αριθμός τους να είναι διαχειρίσιμος. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει κατάλληλη γεωγραφική ισορροπία κατά τον προσδιορισμό των διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Για τον καθορισμό των έργων μπορεί να γίνουν περιφερειακές ομαδοποιήσεις.

Ένα έργο δεν μπορεί να επιλεγεί ως διασυνοριακό έργο στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας ή ενδέχεται να του αφαιρεθεί το εν λόγω καθεστώς, αν η αξιολόγησή του είχε βασιστεί σε εσφαλμένες πληροφορίες που αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση ή αν το έργο δεν είναι σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της τον κατάλογο των επιλεγέντων διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

ΜΕΡΟΣ V – ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Συνδεσιμότητα Gigabit και 5G ή άλλη κινητή τεχνολογία αιχμής για κοινωνικο-οικονομικούς κινητήριους μοχλούς

Οι δράσεις ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα αφού ληφθεί υπόψη η λειτουργία των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, η συνάφεια των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών που καθίστανται εφικτές με την παροχή βασικής συνδεσιμότητας, καθώς και τα ενδεχόμενα κοινωνικοοικονομικά οφέλη για πολίτες, επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων δευτερογενών συνεπειών όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται με γεωγραφικά ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών.

Δίδεται προτεραιότητα σε δράσεις που συμβάλλουν στην:

•  στη συνδεσιμότητα Gigabit για νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, σύμφωνα με τις προσπάθειες ψηφιοποίησης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών της ΕΕ και την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παρέχονται στους ασθενείς οι υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης[29].

•  τη συνδεσιμότητα Gigabit για εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για διευκόλυνση της χρήσης, μεταξύ άλλων, πληροφορικής υψηλής ταχύτητας, εφαρμογών νέφους και μαζικών δεδομένων και για γεφύρωση του χάσματος ψηφιακής υστέρησης και καινοτομίας στα εκπαιδευτικά συστήματα, ώστε να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα, να ενισχυθεί η ισότητα και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα[30].

•  5G ή ασύρματη ευρυζωνική συνδεσιμότητα πολύ υψηλής χωρητικότητας για εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα στο πλαίσιο των προσπαθειών για την παροχή αδιάλειπτης ασύρματης ευρυζωνικής κάλυψης 5G σε όλα τα αστικά κέντρα έως το 2025.

2. Ασύρματη συνδεσιμότητα στις τοπικές κοινότητες

Οι δράσεις που αποσκοπούν στη δωρεάν και με ισότιμους όρους παροχή τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας σε κέντρα του τοπικού δημόσιου βίου, συμπεριλαμβανομένων υπαίθριων χώρων όπου έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον δημόσιο βίο των τοπικών κοινοτήτων, υπόκεινται στους κάτωθι όρους ώστε να είναι επιλέξιμες για να λάβουν χρηματοδότηση:

•  υλοποιούνται από φορέα του δημόσιου τομέα όπως αναφέρεται στην κατωτέρω παράγραφο, ο οποίος είναι σε θέση να σχεδιάσει και να επιβλέψει την εγκατάσταση, όπως επίσης και να εξασφαλίσει τουλάχιστον για μία τριετία τη χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας, τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους·

•  βασίζονται σε ψηφιακά δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας που προσφέρουν στους χρήστες διαδικτυακή εμπειρία υψηλής ποιότητας η οποία:

•  είναι δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, εύκολα προσβάσιμη και προστατευμένη, και χρησιμοποιεί τον πιο πρόσφατο και τον βέλτιστο διαθέσιμο εξοπλισμό, κατάλληλο για την παροχή συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας στους χρήστες· και

•  υποστηρίζει την ίση πρόσβαση σε καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες·

•  χρησιμοποιούν την κοινή οπτική ταυτότητα, που είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες και θα παρασχεθεί από την Επιτροπή, και παρέχουν συνδέσεις με σχετικά επιγραμμικά εργαλεία·

•  παρέχουν τη δέσμευση ότι θα προμηθεύσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και/ή τις σχετικές υπηρεσίες εγκατάστασης σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για να διασφαλίσουν ότι τα έργα δεν προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Η οικονομική συνδρομή διατίθεται σε φορείς του δημόσιου τομέα υπό την έννοια του άρθρου 3 σημείο 1) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[31] που αναλαμβάνουν την παροχή, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, τοπικής ασύρματης συνδεσιμότητας με την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης.

Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις δεν αναπαράγουν υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες δωρεάν προσφορές με παρόμοια χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, στον ίδιο δημόσιο χώρο.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατανέμεται με γεωγραφικά ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών.

3. Ενδεικτικός κατάλογος διαδρόμων 5G και διασυνοριακών συνδέσεων επιλέξιμων για χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit που ορίζονται από την Επιτροπή για να διασφαλιστεί ότι οι μείζονες επίγειες διαδρομές μεταφορών έχουν αδιάλειπτη κάλυψη 5G έως το 2025[32], οι δράσεις υλοποίησης αδιάλειπτης κάλυψης με συστήματα 5G σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο γ) περιλαμβάνει, ως πρώτο βήμα, δράσεις στα διασυνοριακά τμήματα πειραματικής εφαρμογής συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας[33], και, ως δεύτερο βήμα, δράσεις σε εκτενέστερα τμήματα με σκοπό την ευρύτερης κλίμακας εγκατάσταση συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας κατά μήκος των διαδρόμων, όπως αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί (ενδεικτικός κατάλογος). Οι διάδρομοι του ΔΕΔ-Μ χρησιμοποιούνται ως βάση προς τον σκοπό αυτό, αλλά η εγκατάσταση του 5G δεν περιορίζεται κατ’ ανάγκην στον εν λόγω διαδρόμους[34].

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ατλαντικός»

 

Διασυνοριακά τμήματα για πειραματικής εφαρμογή της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Porto-Vigo and Merida-Evora

 

Azores/Madeira Islands - Lisbon - Paris - Amsterdam - Frankfurt

 

Aveiro - Salamanca

Πιο εκτεταμένο τμήμα για ευρύτερης κλίμακας εγκατάσταση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Metz – Paris - Bordeaux – Bilbao – Vigo – Porto – Lisbon

 

-Bilbao – Madrid – Lisbon

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Βαλτική – Αδριατική»

Διασυνοριακά τμήματα για πειραματικής εφαρμογή της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

-

Πιο εκτεταμένο τμήμα για ευρύτερης κλίμακας εγκατάσταση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Gdansk – Warsaw – Brno – Vienna – Graz – Ljubljana – Trieste

 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Μεσόγειος»

Διασυνοριακά τμήματα για πειραματικής εφαρμογή της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

- Υποβρύχια καλωδιακά δίκτυα Lisbon – Marseille – Milan

Πιο εκτεταμένο τμήμα για ευρύτερης κλίμακας εγκατάσταση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Budapest – Zagreb – Ljubljana / Rijeka / Split

 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Βόρεια Θάλασσα – Βαλτική»

Διασυνοριακά τμήματα για πειραματικής εφαρμογή της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Διάδρομος Βαλτικής (θα προσδιοριστεί)

Πιο εκτεταμένο τμήμα για ευρύτερης κλίμακας εγκατάσταση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Tallinn – Kaunas

 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος»

Διασυνοριακά τμήματα για πειραματικής εφαρμογή της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Metz-Merzig-Luxembourg

 

Rotterdam-Antwerp-Eindhoven

Πιο εκτεταμένο τμήμα για ευρύτερης κλίμακας εγκατάσταση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Amsterdam - Rotterdam – Breda – Lille – Paris

 

Brussels – Metz – Basel

 

Mulhouse – Lyon – Marseille

 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος»

Διασυνοριακά τμήματα για πειραματικής εφαρμογή της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Sofia – Θεσσαλονίκη – Belgrade

Πιο εκτεταμένο τμήμα για ευρύτερης κλίμακας εγκατάσταση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Berlin – Prague – Brno – Bratislava

 

Timisoara – Sofia – τουρκική μεθόριος

 

Sofia – Θεσσαλονίκη – Αθήνα

 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ρήνος – Άλπεις»

Διασυνοριακά τμήματα για πειραματικής εφαρμογή της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Bologna-Innsbrück-München (διάδρομος Brenner)

Πιο εκτεταμένο τμήμα για ευρύτερης κλίμακας εγκατάσταση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Rotterdam – Oberhausen – Frankfurt (M)

 

Basel – Milan – Genova

 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Ρήνος – Δούναβης»

Διασυνοριακά τμήματα για πειραματικής εφαρμογή της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Munchen - Salzburg

Πιο εκτεταμένο τμήμα για ευρύτερης κλίμακας εγκατάσταση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Frankfurt (M) – Passau – Vienna – Budapest – Bucharest – Iasi /Constanta

 

Karlsruhe – München – Salzburg – Wels

 

Frankfurt (M) – Strasbourg

 

Διάδρομος κεντρικού δικτύου «Σκανδιναβία – Μεσόγειος»

Διασυνοριακά τμήματα για πειραματικής εφαρμογή της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Oulu-Tromsø

 

Oslo- Stockholm-Helsinki

Πιο εκτεταμένο τμήμα για ευρύτερης κλίμακας εγκατάσταση της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας

Turku – Helsinki –ρωσική μεθόριος

 

Stockholm / Oslo – Malmo

 

Malmo – Copenhagen – Hamburg – Würzburg

 

Nürnberg – München – Verona

 

Rosenheim – Bologna – Napoli – Catania – Palermo

 

Napoli – Bari – Taranto

 

 

 • [1] *   Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
 • [2]   ΕΕ C , της , σ. .
 • [3]   ΕΕ C , της , σ. .
 • [4]    COM(2018)0321, σελίδα 13.
 • [5]   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).
 • [6]   Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση»: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους» – COM(2017) 0283.
 • [7]   Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).
 • [8]   Ανακοίνωση της Επιτροπής «Επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία της και τους εργαζομένους της» – COM(2017)0675.
 • [9]   COM(2018)0293.
 • [10]   JOIN(2017)0041.
 • [11]   JOIN(2018)0005.
 • [12]   COM(2017)0623.
 • [13]   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39).
 • [14]   COM(2017)0718.
 • [15]   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).
 • [16]   COM(2016)0587.
 • [17]   Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
 • [18]   Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
 • [19]   Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
 • [20]   Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
 • [21]   Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
 • [22]   ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1.
 • [23]   COM(2018)0065.
 • [24]   Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
 • [25]   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22).
 • [26] +   ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 55/18 (2016/0375(COD)) και να προστεθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.
  [1]   ΕΕ ...
  +   ΕΕ: να προστεθούν ο τίτλος, ο αριθμός και η παραπομπή στην ΕΕ του COD 2016/0382 (ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές).
 • [27] +   να προστεθούν ο τίτλος, ο αριθμός και η παραπομπή στην ΕΕ του COD 2016/0382 (ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές).
 • [28] +   ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS 55/18 (2016/0375(COD)) και να προστεθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.
  [1]   ΕΕ ...
  +   να προστεθούν ο τίτλος, ο αριθμός και η παραπομπή στην ΕΕ του COD 2016/0382 (ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές).
 • [29]   Βλ. επίσης COM(2018)0233 final - Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας.
 • [30]   Βλ. επίσης COM(2018)0022 final - Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.
 • [31]   Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).
 • [32]   Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit - COM(2016)0587.
 • [33]   Συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα.
 • [34]   Τα τμήματα με πλάγιους χαρακτήρες βρίσκονται εκτός των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, αλλά περιλαμβάνονται στους διαδρόμους 5G.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (1.10.2018)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Fabio Massimo Castaldo

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διάσταση της στρατιωτικής κινητικότητας στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική καινοτομία για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα επόμενα έτη. Μια πιο συνδεδεμένη, βιώσιμη, ασφαλέστερη, με λιγότερες εκπομπές ρύπων και έξυπνη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα βασίζεται σε διασυνοριακές συνδέσεις, αποτελεί τον κύριο στόχο της ΔΣΕ και θα αποτελέσει επίσης βασικό στοιχείο της προσέγγισης της ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα. Συνεπώς, είναι αναγκαία η προσέγγιση του εν λόγω θέματος με τρόπο ολοκληρωμένο και διαχρονικό, που θα ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες χωρίς να παραβλέπει τις μελλοντικές προκλήσεις γύρω μας.

Η διάσταση της ασφάλειας στις εξελίξεις των μελλοντικών ευρωπαϊκών συνδέσεων δεν μπορεί να υποτιμάται και περιλαμβάνει πολλές πτυχές:

–  η προσέγγιση διττής χρήσης: η πλήρης στρατιωτική κινητικότητα μπορεί να αναπτυχθεί μόνο με τη διατήρηση στενής συνέργειας με τον πολιτικό (μη στρατιωτικό) τομέα. Με άλλα λόγια, απαιτείται μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση «διττής χρήσης» (πολιτικοστρατιωτική) για την προσαρμογή ή την αναβάθμιση ορισμένων μη στρατιωτικών υποδομών (όπως οι σιδηρόδρομοι, οι αυτοκινητόδρομοι, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι εγκαταστάσεις συνδυασμένων μεταφορών) ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες στρατιωτικές ανάγκες και απαιτήσεις. Οι υποδομές αυτές θα εξυπηρετούν κυρίως μη στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά θα έχουν επίσης επαρκή ικανότητα υποστήριξης της μεταφοράς στρατιωτικού υλικού και πόρων: τελικά, αυτό θα είναι επωφελές τόσο για την ασφάλεια των υποδομών όσο και για τους τελικούς χρήστες τους·

–  το περιβάλλον: οι σημερινές προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολυδιάστατες και προέρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις: την Αρκτική ή «Υπερβόρεια», την Ανατολική, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Κάθε άξονας παρουσιάζει διαφορετικές προκλήσεις, αλλά είναι όλες ευαίσθητες περιοχές, όπου στο μέλλον θα μπορούσε να είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν με ταχύτητα δυνάμεις ή υλικό. Η σημερινή εστίαση σε ορισμένες από τις περιοχές αυτές δεν θα πρέπει να αποσπάσει την προσοχή μας από τις μελλοντικές προκλήσεις: η ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατιωτικής κινητικότητας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια γεωγραφικά ισορροπημένη και ολιστική προσέγγιση, ώστε να επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη υλικού και πόρων στον άξονα Βορρά - Νότου, καθώς και στον άξονα Δύσης - Ανατολής. Μια αποτελεσματική προσέγγιση της στρατιωτικής κινητικότητας θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει αυτές τις μελλοντικές προκλήσεις, σε συνεννόηση με το ΝΑΤΟ και στα πλαίσια της PESCO και του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας·

–  η στρατιωτική κινητικότητα ως καταλύτης: οι επενδύσεις σε υποδομές που μπορούν να επιτρέπουν τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού και πόρων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον ως εργαλείο προβολής ισχύος. Η ομαλότερη και ταχύτερη μεταφορά στρατιωτικών πόρων σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο μπορεί επίσης να συμβάλει στη διευκόλυνση της διεξαγωγής κοινών ασκήσεων μεταξύ ενόπλων δυνάμεων, στην κατάρτιση, τη συντήρηση και την άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μη στρατιωτικής φύσης. Άλλοι παράγοντες της στρατιωτικής κινητικότητας, όπως ζητήματα ΦΠΑ, τελωνεία, άδειες διέλευσης των συνόρων, διαπιστεύσεις ασφάλειας και διπλωματικές διαπιστεύσεις, θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στη συζήτηση, ακόμη και αν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΔΣΕ·

–  ο αντίκτυπος της στρατιωτικής κινητικότητας και η βιωσιμότητά της: για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της στρατιωτικής κινητικότητας και για τη συμβολή της στους κύριους στόχους της ΔΣΕ, έχει ζωτική σημασία ο σχεδιασμός των έργων στρατιωτικής κινητικότητας να είναι βιώσιμος και πλήρως σύμφωνος με τα πλέον προηγμένα περιβαλλοντικά πρότυπα. Λόγω του αντικτύπου των έργων υποδομής στις τοπικές κοινότητες, είναι σημαντική η προώθηση συμμετοχικών διαδικασιών για τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η παροχή εκτενών και διαφανών πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών διττής χρήσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Για να επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να τονωθεί η δημιουργία θέσεων, η Ένωση χρειάζεται σύγχρονες και υψηλών επιδόσεων υποδομές για να διευκολυνθεί η σύνδεση και η ενοποίηση της Ένωσης και όλων των περιφερειών της, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Οι συνδέσεις αυτές αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συνδέσεις, να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πιο ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

(1)  Για να επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και να επιδιωχθεί η πραγμάτωση των κοινών συμφερόντων και προτεραιοτήτων της Ένωσης όσον αφορά την προώθηση της ειρήνης καθώς και της ασφάλειας και άμυνας των πολιτών και του εδάφους της, η Ένωση χρειάζεται σύγχρονες, πολυτροπικές, υψηλών επιδόσεων, ανθεκτικές, βιώσιμες και ασφαλέστερες υποδομές για να διευκολυνθεί η σύνδεση και η ενοποίηση της Ένωσης και όλων των περιφερειών της, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Οι συνδέσεις αυτές αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Επιπλέον, λόγω της σημερινής ασταθούς γεωπολιτικής κατάστασης και των πολλαπλών πηγών απειλών για την ασφάλεια της Ένωσης, οι συνδέσεις αυτές θα πρέπει να βελτιώνουν την κινητικότητα των στρατιωτικών δυνάμεων και υλικού εντός και εκτός της Ένωσης, ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να αντιδρούν με ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο σε καταστάσεις εσωτερικής και εξωτερικής κρίσης. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συνδέσεις για μη στρατιωτικούς και αμυντικούς σκοπούς, να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πιο ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» («το πρόγραμμα») είναι να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων και να μοχλευθεί η χρηματοδότηση τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα δε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να τηρηθεί η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να καταστήσει δυνατή τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και να βελτιστοποιηθούν οι δαπάνες υλοποίησης.

(2)  Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» («το πρόγραμμα») είναι να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων και να μοχλευθεί η χρηματοδότηση τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, παράλληλα δε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να τηρηθεί η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να καταστήσει δυνατή τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ του τομέα των μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων των υποδομών διττής χρήσης και της στρατιωτικής κινητικότητας), του τομέα της ενέργειας και του τομέα της ψηφιοποίησης, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και να βελτιστοποιηθούν οι δαπάνες υλοποίησης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ένας σημαντικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η αύξηση των συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα. Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει την έγκριση διατομεακών προγραμμάτων εργασιών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αντικείμενο ειδικά πεδία παρέμβασης, για παράδειγμα όσον αφορά τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα ή τα εναλλακτικά καύσιμα. Πέραν αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει, σε κάθε τομέα, τη δυνατότητα να θεωρούνται επιλέξιμες ορισμένες βοηθητικές συνιστώσες που αφορούν άλλον τομέα, εφόσον η προσέγγιση αυτή βελτιώνει το κοινωνικο-οικονομικό όφελος της επένδυσης. Οι συνέργειες μεταξύ τομέων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με τα κριτήρια ανάθεσης κατά την επιλογή των δράσεων.

(6)  Ένας σημαντικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η αύξηση των συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών (μη στρατιωτικών και αμυντικών), της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα. Προς τον σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει την έγκριση διατομεακών προγραμμάτων εργασιών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αντικείμενο ειδικά πεδία παρέμβασης, για παράδειγμα όσον αφορά τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα ή τα εναλλακτικά καύσιμα. Η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, των οδών εφοδιασμού και η ανάπτυξη των σχετικών στρατηγικών υποδομών, καθώς και οι διασυνδέσεις, θα συμβάλουν στη μείωση της εξωτερικής ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης. Πέραν αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει, σε κάθε τομέα, τη δυνατότητα να θεωρούνται επιλέξιμες ορισμένες βοηθητικές συνιστώσες που αφορούν άλλον τομέα, εφόσον η προσέγγιση αυτή βελτιώνει το κοινωνικο-οικονομικό όφελος της επένδυσης. Οι συνέργειες μεταξύ τομέων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με τα κριτήρια ανάθεσης κατά την επιλογή των δράσεων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Στις κατευθυντήριες γραμμές για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ»), προσδιορίζονται οι υποδομές του ΔΕΔ-Μ, εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί και προβλέπονται τα μέτρα υλοποίησής του. Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται ιδίως η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου έως το 2030, με τη δημιουργία νέων υποδομών, καθώς και με ουσιαστική αναβάθμιση και επισκευή των υφιστάμενων υποδομών.

(7)  Στις κατευθυντήριες γραμμές για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ»), προσδιορίζονται οι υποδομές του ΔΕΔ-Μ, εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί και προβλέπονται τα μέτρα υλοποίησής του. Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται ιδίως η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου έως το 2030, με τη δημιουργία νέων υποδομών, καθώς και με ουσιαστική αναβάθμιση και επισκευή των υφιστάμενων υποδομών. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη οι απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας, κατόπιν διαβουλεύσεων με το ΝΑΤΟ.

__________________

__________________

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα οι διασυνοριακές συνδέσεις και οι ελλείποντες κρίκοι, κατά περίπτωση, και να διασφαλισθεί ότι οι προβλεπόμενες δράσεις συνάδουν με τα σχέδια έργων για τους διαδρόμους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και με τη συνολική ανάπτυξη του δικτύου όσον αφορά τις επιδόσεις και τη διαλειτουργικότητα.

(8)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα οι διασυνοριακές συνδέσεις και οι ελλείποντες κρίκοι, κατά περίπτωση, και να διασφαλισθεί ότι οι προβλεπόμενες δράσεις συνάδουν με τα σχέδια έργων για τους διαδρόμους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και με τη συνολική ανάπτυξη του δικτύου όσον αφορά τις επιδόσεις και τη διαλειτουργικότητα, και ότι καθιστούν δυνατή τη διττή χρήση της υποδομής ενσωματώνοντας τις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας στα δίκτυα ΔΕΔ-Μ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για να ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενες ροές μεταφορών και η εξέλιξη του δικτύου, η χάραξη των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου και των προκαθορισμένων τμημάτων τους θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Οι εν λόγω αναπροσαρμογές θα πρέπει να είναι αναλογικές για να διαφυλαχθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και του συντονισμού των διαδρόμων. Για τον λόγο αυτό, το μήκος των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου δεν θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από 15 %.

(9)  Για να ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενες ροές μεταφορών, η εξέλιξη του δικτύου και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας, η χάραξη και η γεωγραφική ισορροπία των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου και των προκαθορισμένων τμημάτων τους θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Οι εν λόγω αναπροσαρμογές θα πρέπει να είναι αναλογικές για να διαφυλαχθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και του συντονισμού των διαδρόμων. Για τον λόγο αυτόν, το μήκος των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου δεν θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από 15 %.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Είναι αναγκαίο να προωθηθούν επενδύσεις για έξυπνη, βιώσιμη ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα ανά την Ένωση. Το 2017, η Επιτροπή υπέβαλε την ανακοίνωση5 «Η Ευρώπη σε κίνηση», μια ευρεία δέσμη πρωτοβουλιών με σκοπό να καταστεί η κυκλοφορία ασφαλέστερη, να ενθαρρυνθεί η έξυπνη χρέωση χρήσης του οδικού δικτύου, η μείωση των εκπομπών CO2, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η συμφόρηση, να προωθηθεί η συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και να εξασφαλισθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και χρόνος ανάπαυσης για τους εργαζομένους. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να συνοδευθούν από χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, κατά περίπτωση μέσω του παρόντος προγράμματος.

(10)  Είναι αναγκαίο να προωθηθούν επενδύσεις για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, πολυτροπική, ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα ανά την Ένωση. Το 2017, η Επιτροπή υπέβαλε την ανακοίνωση5 «Η Ευρώπη σε κίνηση», μια ευρεία δέσμη πρωτοβουλιών με σκοπό να καταστεί η κυκλοφορία ασφαλέστερη, να ενθαρρυνθεί η έξυπνη χρέωση χρήσης του οδικού δικτύου, η μείωση των εκπομπών CO2, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η συμφόρηση, να προωθηθεί η συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και να εξασφαλισθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και χρόνος ανάπαυσης για τους εργαζομένους. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη παράγοντες στρατιωτικής κινητικότητας. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να συνοδευθούν από χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, κατά περίπτωση μέσω του παρόντος προγράμματος.

__________________

 

5 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση»: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους» – COM(2017) 283.

5 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση»: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους» – COM(2017) 283.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο και η βελτίωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, εξασφαλίζοντας παράλληλα την εφαρμογή των προτύπων διττής χρήσης, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι οριζόντιες προτεραιότητες, όπως ορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, και η ανάπτυξη του ERTMS και του SESAR, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των κεντρικών διαδρόμων του δικτύου ΔΕΔ-Μ. Θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για τα έργα αυτά μέσω συνεισφοράς από το πρόγραμμα που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να διατεθεί για υποδομή και εποχούμενο εξοπλισμό.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Μετά την κοινή ανακοίνωση του Νοεμβρίου 20179 σχετικά με τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα που εγκρίθηκε στις 28 Μαρτίου 2018 από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας10, τονίσθηκε ότι η πολιτική όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών προσφέρει σαφή ευκαιρία αύξησης των συνεργειών μεταξύ των αμυντικών αναγκών και του ΔΕΔ-Μ. Στο σχέδιο δράσης επισημαίνεται ότι, έως τα μέσα του 2018, το Συμβούλιο καλείται να εξετάσει και να επικυρώσει τις στρατιωτικές απαιτήσεις όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών και ότι, έως το 2019, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα προσδιορίσουν τα τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που είναι κατάλληλα για στρατιωτικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αναβαθμίσεων των υφιστάμενων υποδομών. Η χρηματοδότηση της Ένωσης για την υλοποίηση έργων διττής χρήσης θα πρέπει να εφαρμοσθεί μέσω του προγράμματος με βάση τα ειδικά προγράμματα εργασιών που καθορίζουν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, όπως ορίζονται βάσει του σχεδίου δράσης.

(14)  Μετά την κοινή ανακοίνωση του Νοεμβρίου 20179 σχετικά με τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα που εγκρίθηκε στις 28 Μαρτίου 2018 από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας10, τονίσθηκε ότι η πολιτική όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών προσφέρει σαφή ευκαιρία αύξησης των συνεργειών μεταξύ των αμυντικών αναγκών και του ΔΕΔ-Μ. Ειδικότερα, τα έργα στρατιωτικής κινητικότητας που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αποσκοπούν στο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 43 ΣΕΕ όσον αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης (ΚΠΑΑ), να διευκολυνθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές ενωσιακές επιχειρήσεις και αποστολές και να υποστηριχθούν οι αποστολές που περιγράφονται στα ενδεικτικά σενάρια, καθώς και στην εφαρμογή των ρητρών αμοιβαίας συνδρομής και αλληλεγγύης. Τα έργα στρατιωτικής κινητικότητας θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενωσιακής άμυνας και αποτροπής, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια και προστασία των πολιτών της Ένωσης καθώς και την έγκαιρη αντίδραση σε καταστάσεις κρίσης. Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει να διευκολύνει και να βελτιώσει τη στρατιωτική κινητικότητα με συγκεκριμένα μέτρα σε διάφορους τομείς, σε πλήρη συμπληρωματικότητα με σχετικούς φορείς, όπως το ΝΑΤΟ, και σε συντονισμό με τις προσπάθειες στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Στο σχέδιο δράσης επισημαίνεται ότι, έως τα μέσα του 2018, το Συμβούλιο καλείται να εξετάσει και να επικυρώσει τις στρατιωτικές απαιτήσεις που αντανακλούν τις ανάγκες της Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών που καλύπτουν επίσης τη διαχείριση της χερσαίας, της εναέριας και της θαλάσσιας κινητικότητας. Έως το 2019, οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ, θα προσδιορίσουν τα τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που είναι κατάλληλα για μεταφορές διττής χρήσης (μη στρατιωτικές και αμυντικές), συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων αναβαθμίσεων των υφιστάμενων υποδομών και της γεφύρωσης του χάσματος για υφιστάμενα, πλην όχι ακόμα κατασκευασμένα, έργα υποδομής. Η χρηματοδότηση της Ένωσης για την υλοποίηση έργων διττής χρήσης θα πρέπει να εφαρμοσθεί μέσω του προγράμματος με βάση τα ειδικά προγράμματα εργασιών που καθορίζουν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις, όπως ορίζονται βάσει του σχεδίου δράσης. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη σχεδίων στρατιωτικής κινητικότητας, θα πρέπει να εναρμονισθούν τα διασυνοριακά και τελωνειακά πρότυπα και οι κανονισμοί, καθώς και οι διοικητικές και νομοθετικές διαδικασίες.

__________________

 

9 JOIN(2017) 41

9 JOIN(2017) 41

10 JOIN(2018) 5

10 JOIN(2018) 5

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Η επίτευξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς βασίζεται στην ψηφιακή συνδεσιμότητα των υποδομών. Η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ο εκσυγχρονισμός τομέων, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη και η δημόσια διοίκηση, εξαρτάται από την καθολική πρόσβαση σε αξιόπιστα, οικονομικά προσιτά, υψηλής και πολύ υψηλής χωρητικότητας δίκτυα. Η ψηφιακή συνδεσιμότητα έχει καταστεί ένας από τους αποφασιστικούς παράγοντες για τη γεφύρωση οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών χασμάτων, διότι υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των τοπικών οικονομιών και προωθεί τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το πεδίο παρέμβασης του προγράμματος στο πεδίο της ψηφιακής συνδεσιμότητας των υποδομών πρέπει να αναπροσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία της για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν τα κοινού ενδιαφέροντος έργα υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14.

(21)  Η επίτευξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς βασίζεται στην ψηφιακή συνδεσιμότητα των υποδομών. Η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ο εκσυγχρονισμός τομέων, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια, η άμυνα και η δημόσια διοίκηση, εξαρτώνται από την καθολική πρόσβαση σε αξιόπιστα, οικονομικά προσιτά, ανθεκτικά, υψηλής και πολύ υψηλής χωρητικότητας δίκτυα. Η ψηφιακή συνδεσιμότητα έχει καταστεί ένας από τους αποφασιστικούς παράγοντες για τη γεφύρωση οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών χασμάτων, διότι υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των τοπικών οικονομιών και προωθεί τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το πεδίο παρέμβασης του προγράμματος στο πεδίο της ψηφιακής συνδεσιμότητας των υποδομών πρέπει να αναπροσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία της για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν ληφθεί υπόψη ότι βασικές πτυχές του τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η κυβερνοασφάλεια, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον εν λόγω τομέα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν τα κοινού ενδιαφέροντος έργα υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14.

__________________

__________________

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Για να ευνοηθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του κύκλου της καινοτομίας, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί συμπληρωματικότητα μεταξύ των καινοτόμων λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης και των καινοτόμων λύσεων που αναπτύσσονται με τη στήριξη της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Προς τον σκοπό αυτόν, οι συνέργειες με τον Ορίζοντα Ευρώπη διασφαλίζουν ότι: α) διαπιστώνονται και προσδιορίζονται οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας στα πεδία των μεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού του Ορίζοντα Ευρώπη· β) η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» στηρίζει ευρείας κλίμακας εμπορική εξάπλωση και εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών, ιδίως εκείνες που προκύπτουν από τον Ορίζοντα Ευρώπη· γ) θα διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», παραδείγματος χάρη με την προβολή τεχνολογιών από τον Ορίζοντα Ευρώπη με υψηλή ετοιμότητα της αγοράς, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

(33)  Για να ευνοηθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του κύκλου της καινοτομίας, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί συμπληρωματικότητα μεταξύ των καινοτόμων λύσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης και των καινοτόμων λύσεων που αναπτύσσονται με τη στήριξη της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Προς τον σκοπό αυτόν, οι συνέργειες με τον Ορίζοντα Ευρώπη διασφαλίζουν ότι: α) διαπιστώνονται και προσδιορίζονται οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας στα πεδία των μεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού του Ορίζοντα Ευρώπη· β) η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» στηρίζει ευρείας κλίμακας εμπορική εξάπλωση και εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών, ιδίως εκείνες που προκύπτουν από τον Ορίζοντα Ευρώπη· γ) θα διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», παραδείγματος χάρη με την προβολή τεχνολογιών από τον Ορίζοντα Ευρώπη με υψηλή ετοιμότητα της αγοράς, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». και δ) η ανάπτυξη υποδομών διττής χρήσης θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες της στρατιωτικής κινητικότητας.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει τη συνοχή και τις συνέργειες με τα προγράμματα εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, καθώς και με την προενταξιακή βοήθεια σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης και ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων»23.

(42)  Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει τη συνοχή και τις συνέργειες με τα προγράμματα εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, καθώς και με την προενταξιακή βοήθεια σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης και ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων»23, και με όλα τα άλλα μέσα εξωτερικής πολιτικής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

__________________

__________________

23 COM(2018) 65

23 COM(2018) 65

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το πρόγραμμα έχει ως γενικό στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, με έμφαση στις συνέργειες μεταξύ των τομέων.

1.  Το πρόγραμμα έχει ως γενικό στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υποδομών διττής χρήσης, της ενέργειας και των ψηφιακών τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, με έμφαση στις συνέργειες μεταξύ των τομέων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν αποτελεσματικά και διασυνδεδεμένα δίκτυα και υποδομές για έξυπνη, βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς·

i)  συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν αποτελεσματικά και διασυνδεδεμένα δίκτυα και υποδομές για έξυπνη, διαλειτουργική, πολυτροπική, βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  προσαρμογή των δικτύων ΔΕΔ-Μ στις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας·

ii)  προσαρμογή των δικτύων ΔΕΔ-Μ στις ανάγκες για διττή χρήση (μη στρατιωτική και αμυντική), ιδίως για να μπορούν τα κράτη μέλη να εκτελούν όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 43 ΣΕΕ όσον αφορά την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), να διευκολύνονται οι τρέχουσες και μελλοντικές ενωσιακές επιχειρήσεις και αποστολές και να υποστηρίζονται οι αποστολές που περιγράφονται στα ενδεικτικά σενάρια, καθώς και η εφαρμογή των ρητρών αμοιβαίας συνδρομής και αλληλεγγύης. Επιπλέον, η προσαρμογή αυτή βοηθάει τα κράτη μέλη να εκπληρώνουν τις εθνικές και πολυεθνικές απαιτήσεις για επιχειρήσεις, αποστολές, ασκήσεις και συνήθεις δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και στις γειτονικές της χώρες, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, με στόχο την ταχεία και ολοκληρωμένη αντίδραση. Η ανάπτυξη σχεδίων στρατιωτικής κινητικότητας είναι σύμφωνη με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Όσον αφορά τα ποσά που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής, το 30 % των ποσών αυτών θα διατεθεί απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομών μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά προτεραιότητα σε διασυνοριακά και ελλείποντες κρίκους. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, κατά την επιλογή των επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων τηρούνται οι εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά το 70% των μεταφερόμενων πόρων. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι πόροι που μεταφέρονται στο πρόγραμμα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για έργο υποδομών στις μεταφορές, διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση υποδομών στις μεταφορές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

8.  Όσον αφορά τα ποσά που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής, το 50 % των ποσών αυτών θα διατεθεί απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομών μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά προτεραιότητα σε διασυνοριακά και ελλείποντες κρίκους. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, κατά την επιλογή των επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων τηρούνται οι εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά το 50 % των μεταφερόμενων πόρων. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι πόροι που μεταφέρονται στο πρόγραμμα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για έργο υποδομών στις μεταφορές, διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση υποδομών στις μεταφορές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

δ)  άλλες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών που είναι στρατηγικοί στρατιωτικοί εταίροι, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Ενσωμάτωση των αναγκών στρατιωτικής κινητικότητας στα δίκτυα ΔΕΔ-Μ

 

Οι προτάσεις που περιλαμβάνουν μόνον δράσεις οι οποίες συνδέονται με τη στρατιωτική κινητικότητα είναι επιλέξιμες εφόσον επεκτείνουν υφιστάμενες μη στρατιωτικές υποδομές και γεφυρώνουν το χάσμα για υφιστάμενα, πλην όχι ακόμα υλοποιημένα, έργα υποδομής.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μελέτες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τον προσδιορισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.  Μελέτες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τον προσδιορισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού ενδιαφέροντος, στον τομέα των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  δράσεις που υλοποιούν το κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, καθώς και δράσεις που αφορούν αστικούς κόμβους, θαλάσσιους λιμένες, λιμένες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τερματικούς σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών του κεντρικού δικτύου όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013. Δράσεις υλοποίησης του κεντρικού δικτύου επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συναφή στοιχεία του εκτεταμένου δικτύου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη βελτιστοποίηση της επένδυσης και σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών κατά το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού·

i)  δράσεις που υλοποιούν το κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, καθώς και δράσεις που αφορούν αστικούς κόμβους, θαλάσσιους λιμένες, λιμένες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αερολιμένες, πολυτροπικά κέντρα εφοδιαστικής και τερματικούς σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών του κεντρικού δικτύου όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013. Δράσεις υλοποίησης του κεντρικού δικτύου επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συναφή στοιχεία του εκτεταμένου δικτύου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη βελτιστοποίηση της επένδυσης και σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών κατά το άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  δράσεις υλοποίησης διασυνοριακών συνδέσεων του εκτεταμένου δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, και ιδίως των τμημάτων που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

ii)  δράσεις υλοποίησης διασυνοριακών συνδέσεων του εκτεταμένου δικτύου σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, και ιδίως των τμημάτων που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων των σχεδίων ERTMS και SESAR·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  δράσεις που υποστηρίζουν την εναρμόνιση των διασυνοριακών και τελωνειακών κανονισμών, καθώς και των διοικητικών και νομοθετικών διαδικασιών, με στόχο την ανάπτυξη ενός ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για τη στρατιωτική κινητικότητα·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  δράσεις υλοποίησης τμημάτων του εκτεταμένου δικτύου ευρισκόμενων σε εξόχως απόκεντρες περιοχές σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, καθώς και δράσεις που αφορούν αντίστοιχους αστικούς κόμβους, θαλάσσιους λιμένες, λιμένες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τερματικούς σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών του εκτεταμένου δικτύου κατά το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

iii)  δράσεις υλοποίησης τμημάτων του εκτεταμένου δικτύου ευρισκόμενων σε εξόχως απόκεντρες περιοχές σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, καθώς και δράσεις που αφορούν αντίστοιχους αστικούς κόμβους, θαλάσσιους λιμένες, λιμένες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αερολιμένες, πολυτροπικά κέντρα εφοδιαστικής και τερματικούς σταθμούς οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών του εκτεταμένου δικτύου κατά το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  δράσεις που υλοποιούν τμήματα του εκτεταμένου δικτύου, εφόσον είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση των δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii)·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δράσεις για έξυπνη, βιώσιμη, ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα:

β)  δράσεις για έξυπνη, διαλειτουργική, πολυτροπική, βιώσιμη, ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα:

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο vi α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

vi α)  δράσεις που υποστηρίζουν τον «κύκλο ζωής» των έργων, και κατ’ επέκταση την παρακολούθηση της κατάστασης και της συντήρησης της υποδομής μεταφορών·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Βάσει του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii): δράσεις ή συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο δράσης που στηρίζουν υποδομές μεταφορών του δικτύου ΔΕΔ-Μ με σκοπό την προσαρμογή τους σε απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας, με στόχο να καταστεί εφικτή η διττή χρήση της υποδομής για πολιτικούς-στρατιωτικούς σκοπούς.

γ)  Βάσει του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii): δράσεις ή συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο δράσης που στηρίζουν νέες και υφιστάμενες υποδομές μεταφορών του δικτύου ΔΕΔ-Μ με σκοπό την προσαρμογή τους σε απαιτήσεις κινητικότητας διττής χρήσης (μη στρατιωτικής και αμυντικής), με στόχο να καταστεί εφικτή η διττή χρήση της υποδομής για πολιτικούς-στρατιωτικούς σκοπούς. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή θα εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού για τον περαιτέρω προσδιορισμό των στρατιωτικών απαιτήσεων, του καταλόγου των έργων προτεραιότητας και της διαδικασίας αξιολόγησης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δράσεων που συνδέονται με τη στρατιωτική κινητικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως δε στους άξονες Βορρά-Νότου και Δύσης-Ανατολής.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης και διεθνείς οργανισμοί, εφόσον αυτό προβλέπεται στα προγράμματα εργασιών.

γ)  κοινές νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης (ήτοι κοινές επιχειρήσεις σε ενωσιακό επίπεδο) και διεθνείς οργανισμοί, εφόσον αυτό προβλέπεται στα προγράμματα εργασιών.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (οφέλη και κόστος)·

α)  οικονομικές, κοινωνικές, αμυντικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στο πεδίο της ασφάλειας (οφέλη και κόστος)·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  ο «κύκλος ζωής» των έργων, και συνεπώς η παρακολούθηση της κατάστασης και της συντήρησης της υποδομής μεταφορών·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  πτυχές της καινοτομίας, της ασφάλειας, της διαλειτουργικότητας και της προσβασιμότητας·

γ)  πτυχές της καινοτομίας, της ασφάλειας, της διαλειτουργικότητας, της διττής χρήσης και της προσβασιμότητας·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  για εργασίες που αφορούν τους ειδικούς στόχους του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), το ποσό της οικονομικής συνδρομής της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 30% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης μπορεί να αυξηθούν κατά 50 % κατ’ ανώτατο όριο για δράσεις που αφορούν διασυνοριακές συνδέσεις υπό τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, για δράσεις στήριξης συστημάτων τηλεματικών εφαρμογών, για δράσεις στήριξης νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, για δράσεις που υποστηρίζουν τη βελτίωσης της ασφάλειας των υποδομών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και για δράσεις σε εξόχως απόκεντρες περιοχές·

α)  για εργασίες που αφορούν τους ειδικούς στόχους του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), το ποσό της οικονομικής συνδρομής της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 30% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης μπορεί να αυξηθούν κατά 65 % κατ’ ανώτατο όριο για δράσεις που αφορούν διασυνοριακές συνδέσεις υπό τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, για δράσεις στήριξης συστημάτων τηλεματικών εφαρμογών, για δράσεις στήριξης νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, για δράσεις που υποστηρίζουν τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και για δράσεις σε εξόχως απόκεντρες περιοχές· τα ποσοστά συγχρηματοδότησης μπορούν να αυξηθούν έως 65% κατ’ ανώτατο όριο για τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) για κράτη μέλη που επωφελούνται από μεταφορά από το Ταμείο Συνοχής·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να καταγγελθεί με βάση τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2.  Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να καταγγελθεί με βάση τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή διαθέτει τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια σε άλλα έργα χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Μέρος I – Μεταφορές – Προσαρμογή στις απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Μεταφορές

Προσαρμογή στις απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας

Αριθμός στοιχείων των υποδομών μεταφορών που προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας

 

Τροπολογία

Μεταφορές

Προσαρμογή στις απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας

Αριθμός και είδος στοιχείων των υποδομών μεταφορών που προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας

 

 

Αριθμός ενεργειών διττής χρήσης που υποστηρίζονται από τη ΔΣΕ

 

 

Αριθμός διασυνοριακών ενεργειών διττής χρήσης που υποστηρίζονται από τη ΔΣΕ

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος II – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  40 % για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β): «Δράσεις για έξυπνη, βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς».

–  40 % για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β): «Δράσεις για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, πολυτροπική και ασφαλή κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς».

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος VI (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΜΕΡΟΣ VI – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 

-  Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός - σύστημα SESAR

 

-  Συστήματα τηλεματικών εφαρμογών για σιδηρόδρομους - ERTMS

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.6.2018

TRAN

14.6.2018

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

14.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Fabio Massimo Castaldo

11.7.2018

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

5.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

6.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Dubravka Šuica

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Miroslav Poche, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Damiano Zoffoli

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Boris Zala, Janusz Zemke, Damiano Zoffoli

6

-

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

VERTS/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé

2

0

ECR

Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (11.10.2018)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Inese Vaidere

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των έργων στον τομέα των υποδομών των μεταφορών εξαρτάται από την ικανότητα της ΕΕ να περιλάβει στο επόμενο ΠΔΠ ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και οικονομικά μέσα αντίστοιχα των φιλοδοξιών της· οι κρίσιμες υποδομές μεταφορών θα πρέπει να θεωρούνται στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση· Οι υποδομές των μεταφορών αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς και τη βάση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών που σχετίζονται με πρόσωπα, κεφάλαια, αγαθά και υπηρεσίες. Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) προσελκύει επενδύσεις σε έργα με διασυνοριακό αντίκτυπο και συστήματα και υπηρεσίες σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Για τα έργα αυτά, είναι απαραίτητη η συνέχεια της χρηματοδότησης μετά το 2020, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης ολοκλήρωσης του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2030.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Συνεπώς, ο παρών κανονισμός, αντικατοπτρίζοντας τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα και να οδηγήσει σε επίτευξη του στόχου το 25% των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού να κατευθυνθεί σε στόχους για το κλίμα18. Οι δράσεις βάσει του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν κατά 60% στο συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι του προγράμματος για τους στόχους που αφορούν το κλίμα, με βάση, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους δείκτες του Ρίο: i) 100 % για δαπάνες που αφορούν τις σιδηροδρομικές υποδομές, τα εναλλακτικά καύσιμα, τις καθαρές αστικές συγκοινωνίες, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, τις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ii) 40 % για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τις πολυτροπικές μεταφορές και τις υποδομές φυσικού αερίου - εφόσον καταστεί δυνατή η αυξημένη παραγωγή υδρογόνου ή βιομεθανίου από ανανεώσιμη πηγή. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και της εκτέλεσης του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Για να μην καταστούν οι υποδομές ευάλωτες σε ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για να διασφαλισθεί ότι θα περιληφθεί στο σχέδιο οικονομικής αξιολόγησης το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προκύψουν από το έργο, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που θα εκπονήσει Επιτροπή κατά τρόπο συνεκτικό με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα προγράμματα της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

(4)  Συνεπώς, ο παρών κανονισμός, αντικατοπτρίζοντας τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα και να οδηγήσει σε ταχεία επίτευξη του στόχου το 30% των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού να κατευθυνθεί σε στόχους για το κλίμα18. Οι δράσεις βάσει του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν κατά 60% στο συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι του προγράμματος για τους στόχους που αφορούν το κλίμα, με βάση, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους δείκτες του Ρίο: i) 100 % για δαπάνες που αφορούν τις σιδηροδρομικές υποδομές, τα εναλλακτικά καύσιμα, τις καθαρές αστικές συγκοινωνίες, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, τις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ii) 40 % για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τις πολυτροπικές μεταφορές και τις υποδομές φυσικού αερίου - εφόσον καταστεί δυνατή η αυξημένη παραγωγή υδρογόνου ή βιομεθανίου από ανανεώσιμη πηγή. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και της εκτέλεσης του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Για να μην καταστούν οι υποδομές ευάλωτες σε ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για να διασφαλισθεί ότι θα περιληφθεί στο σχέδιο οικονομικής αξιολόγησης το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προκύψουν από το έργο, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που θα εκπονήσει Επιτροπή κατά τρόπο συνεκτικό με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα προγράμματα της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

_________________

_________________

18 COM(2018) 321, σελίδα 13

18 COM(2018) 321, σελίδα 13

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  προσαρμογή των δικτύων ΔΕΔ-Μ στις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας·

ii)  προσαρμογή των δικτύων ΔΕΔ-Μ στις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας με την κάλυψη των ελλείψεων σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των υπαρχουσών υποδομών ή της κατασκευής νέων υποδομών μεταφορών για διττή πολιτική/στρατιωτική χρήση·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Βάσει του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii): δράσεις ή συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο δράσης που στηρίζουν υποδομές μεταφορών του δικτύου ΔΕΔ-Μ με σκοπό την προσαρμογή τους σε απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας, με στόχο να καταστεί εφικτή η διττή χρήση της υποδομής για πολιτικούς-στρατιωτικούς σκοπούς.

γ)  Βάσει του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii): δράσεις ή συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο δράσης που στηρίζουν νέες και υφιστάμενες υποδομές μεταφορών του δικτύου ΔΕΔ-Μ με σκοπό την προσαρμογή τους σε απαιτήσεις στρατιωτικής κινητικότητας, με στόχο να καταστεί εφικτή η διττή χρήση της υποδομής για πολιτικούς-στρατιωτικούς σκοπούς.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να καταγγελθεί με βάση τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2.  Η συμφωνία επιχορήγησης μπορεί να καταγγελθεί με βάση τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή διαθέτει τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια σε άλλα έργα χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εκτέλεση του προγράμματος την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 42.265.493.000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εφαρμογή του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 37.487.281.000 EUR  σε τιμές 2018 (42.265.493.000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο προτείνεται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΕΚ της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, με βάση μια προκαταρκτική τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω προσαρμογών, τηρώντας παράλληλα τη συνολική θέση του ΕΚ, όπως ορίζεται στα ψηφίσματα αυτά, και το συνολικό επίπεδο του 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ-27. Το ποσό μπορεί να αναθεωρηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, σύμφωνα με το αίτημα του ΕΚ για σημαντική αύξηση των επενδύσεων μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έως 30.615.493.000 EUR για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), εκ των οποίων:

α)  27.150.760.000 EUR σε τιμές 2018 (30.615.493.000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), εκ των οποίων:

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  12.830.000.000 EUR από τον συνεργατικό σχηματισμό των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών Επενδύσεων·

i)  11.383.618.000 EUR σε τιμές 2018 (12.830.000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές) από τον συνεργατικό σχηματισμό των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών Επενδύσεων·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  μεταφορά 11.285.493.000 EUR από το Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

ii)  μεταφορά 10.000.000 EUR σε τιμές 2018 (11.285.493.000 EUR σε τρέχουσες τιμές) από το Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποκλειστικά σε κράτη μέλη επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  6.500.000.000 EUR από τον αμυντικό συνεργατικό σχηματισμό για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) περίπτωση ii), εκ των οποίων:

iii)  5.767.142.000 EUR σε τιμές 2018 (6.500.000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές) από τον αμυντικό συνεργατικό σχηματισμό για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) περίπτωση ii), εκ των οποίων:

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έως 8.650.000.000 EUR για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), εκ των οποίων ποσοστό έως 10 % για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

β)  7.674.808.000 EUR σε τιμές 2018 (8.650.000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), εκ των οποίων ποσοστό έως 10% για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  έως 3.000.000.000 EUR για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

γ)  2.661.713.000 EUR σε τιμές 2018 (3.000.000.000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.6.2018

TRAN

14.6.2018

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Inese Vaidere

28.6.2018

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

5.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

13.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Ελευθέριος Συναδινός, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Younous Omarjee

NI

Ελευθέριος Συναδινός

1

0

EFDD

Eleonora Evi

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (17.9.2018)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Για να επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να τονωθεί η δημιουργία θέσεων, η Ένωση χρειάζεται σύγχρονες και υψηλών επιδόσεων υποδομές για να διευκολυνθεί η σύνδεση και η ενοποίηση της Ένωσης και όλων των περιφερειών της, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Οι συνδέσεις αυτές αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συνδέσεις, να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πιο ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

(1)  Για να επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να πραγματωθούν οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι της Ένωσης για τα έτη 2030 και εξής, και να τονωθεί η δημιουργία θέσεων, η Ένωση χρειάζεται σύγχρονες και υψηλών επιδόσεων υποδομές για να διευκολυνθεί η σύνδεση και η ενοποίηση της Ένωσης και όλων των περιφερειών της, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Οι συνδέσεις αυτές αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συνδέσεις, να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πιο ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ως στόχο τη στήριξη κοινωνικά βιώσιμων έργων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και, ανάλογα με την περίπτωση, δράσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Συγκεκριμένα, πρέπει να ενισχυθούν η συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και οι προτεινόμενοι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι για το 2030 και ο μακροπρόθεσμος στόχος απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

(3)  Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ως στόχο τη στήριξη κοινωνικά βιώσιμων έργων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και, ανάλογα με την περίπτωση, δράσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Συγκεκριμένα, πρέπει να ενισχυθούν η συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι για το 2030 και ο μακροπρόθεσμος στόχος απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Συνεπώς, ο παρών κανονισμός, αντικατοπτρίζοντας τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα και να οδηγήσει σε επίτευξη του στόχου το 25% των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού να κατευθυνθεί σε στόχους για το κλίμα18. Οι δράσεις βάσει του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν κατά 60 % στο συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι του προγράμματος για τους στόχους που αφορούν το κλίμα, με βάση, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους δείκτες του Ρίο: i) 100 % για δαπάνες που αφορούν τις σιδηροδρομικές υποδομές, τα εναλλακτικά καύσιμα, τις καθαρές αστικές συγκοινωνίες, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, τις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ii) 40 % για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τις πολυτροπικές μεταφορές και τις υποδομές φυσικού αερίου - εφόσον καταστεί δυνατή η αυξημένη παραγωγή υδρογόνου ή βιομεθανίου από ανανεώσιμη πηγή. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και της εκτέλεσης του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Για να μην καταστούν οι υποδομές ευάλωτες σε ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για να διασφαλισθεί ότι θα περιληφθεί στο σχέδιο οικονομικής αξιολόγησης το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προκύψουν από το έργο, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που θα εκπονήσει Επιτροπή κατά τρόπο συνεκτικό με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα προγράμματα της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

(4)  Συνεπώς, ο παρών κανονισμός, αντικατοπτρίζοντας τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα και να οδηγήσει σε επίτευξη του στόχου το 30% τουλάχιστον των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού να κατευθυνθεί σε στόχους για το κλίμα18. Οι δράσεις βάσει του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν κατά 100% στο συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι του προγράμματος για τους στόχους που αφορούν το κλίμα, με βάση, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους δείκτες του Ρίο: i) 100 % για δαπάνες που αφορούν τις σιδηροδρομικές υποδομές, την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, τις απαλλαγμένες από ανθρακούχες εκπομπές αστικές συγκοινωνίες, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, τις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ii) 40 % για τις βιώσιμες εσωτερικές πλωτές οδούς και τις πολυτροπικές μεταφορές. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μηχανισμοί για την ενσωμάτωσης κλιματικών πτυχών και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής, και να υλοποιούνται εκ των προτέρων σε όλες τις διαδικασίες προγραμματισμού και σχεδιασμού και όχι απλώς να αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων εκθέσεων. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και της εκτέλεσης του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Για να μην καταστούν οι υποδομές ευάλωτες σε ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για να διασφαλισθεί ότι θα περιληφθεί στο σχέδιο οικονομικής αξιολόγησης το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προκύψουν από το έργο, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που θα εκπονήσει Επιτροπή κατά τρόπο συνεκτικό με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα προγράμματα της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

_________________

_________________

18 COM(2018) 321, σελίδα 13.

18 COM(2018) 321, σελίδα 13.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ένας σημαντικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η αύξηση των συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα. Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει την έγκριση διατομεακών προγραμμάτων εργασιών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αντικείμενο ειδικά πεδία παρέμβασης, για παράδειγμα όσον αφορά τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα ή τα εναλλακτικά καύσιμα. Πέραν αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει, σε κάθε τομέα, τη δυνατότητα να θεωρούνται επιλέξιμες ορισμένες βοηθητικές συνιστώσες που αφορούν άλλον τομέα, εφόσον η προσέγγιση αυτή βελτιώνει το κοινωνικο-οικονομικό όφελος της επένδυσης. Οι συνέργειες μεταξύ τομέων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με τα κριτήρια ανάθεσης κατά την επιλογή των δράσεων.

(6)  Ένας σημαντικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η αύξηση των συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα. Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει την έγκριση διατομεακών προγραμμάτων εργασιών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αντικείμενο ειδικά πεδία παρέμβασης, για παράδειγμα όσον αφορά τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα ή τις τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών και τις μεταφορικές υποδομές. Πέραν αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει, σε κάθε τομέα, τη δυνατότητα να θεωρούνται επιλέξιμες ορισμένες βοηθητικές συνιστώσες που αφορούν άλλον τομέα, εφόσον η προσέγγιση αυτή βελτιώνει το κοινωνικο-οικονομικό όφελος της επένδυσης. Οι συνέργειες μεταξύ τομέων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με τα κριτήρια ανάθεσης κατά την επιλογή των δράσεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Είναι αναγκαίο να προωθηθούν επενδύσεις για έξυπνη, βιώσιμη ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα ανά την Ένωση. Το 2017, η Επιτροπή υπέβαλε την ανακοίνωση20 «Η Ευρώπη σε κίνηση», μια ευρεία δέσμη πρωτοβουλιών με σκοπό να καταστεί η κυκλοφορία ασφαλέστερη, να ενθαρρυνθεί η έξυπνη χρέωση χρήσης του οδικού δικτύου, η μείωση των εκπομπών CO2, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η συμφόρηση, να προωθηθεί η συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και να εξασφαλισθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και χρόνος ανάπαυσης για τους εργαζομένους. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να συνοδευθούν από χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, κατά περίπτωση μέσω του παρόντος προγράμματος.

(10)  Είναι αναγκαίο να προωθηθούν επενδύσεις για έξυπνη, μηδενικών εκπομπών, ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα ανά την Ένωση. Το 2017, η Επιτροπή υπέβαλε την ανακοίνωση20 «Η Ευρώπη σε κίνηση», μια ευρεία δέσμη πρωτοβουλιών με σκοπό να καταστεί η κυκλοφορία ασφαλέστερη, να ενθαρρυνθεί η έξυπνη χρέωση χρήσης του οδικού δικτύου, η μείωση των εκπομπών CO2, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η συμφόρηση, να προωθηθεί η συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και να εξασφαλισθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και χρόνος ανάπαυσης για τους εργαζομένους. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να συνοδευθούν από χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, κατά περίπτωση μέσω του παρόντος προγράμματος.

_________________

_________________

20 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση»: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους» – COM(2017) 283.

20 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση»: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους» – COM(2017) 283.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Βάσει των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, το ΔΕΔ-Μ απαιτείται να διευκολύνει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές από όλους τους τρόπους μεταφοράς με τόνωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Η οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 ορίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την εγκατάσταση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών, και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, διατίθενται σημεία φόρτισης ή ανεφοδιασμού προσιτά στο κοινό. Όπως περιγράφεται στις προτάσεις της Επιτροπής22 του Νοεμβρίου 2017, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων για την προώθηση κινητικότητας χαμηλών εκπομπών, καθώς και η χρηματοδοτική στήριξη, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά δεν προσφέρουν επαρκή κίνητρα.

(11)  Βάσει των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, το ΔΕΔ-Μ απαιτείται να διευκολύνει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές από όλους τους τρόπους μεταφοράς με τόνωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων αντί όλων των καυσίμων ορυκτής προέλευσης. Η οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 ορίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την εγκατάσταση επαρκών υποδομών στην Ένωση για την ανάπτυξη της κινητικότητας μηδενικών εκπομπών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και άλλα ορυκτά καύσιμα, καθώς και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών, και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, διατίθενται σημεία φόρτισης ή ανεφοδιασμού προσιτά στο κοινό. Όπως περιγράφεται στις προτάσεις της Επιτροπής22 του Νοεμβρίου 2017, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων για την προώθηση κινητικότητας μηδενικών εκπομπών, καθώς και η χρηματοδοτική στήριξη, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά δεν προσφέρουν επαρκή κίνητρα.

_________________

_________________

21 Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).

21 Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία της και τους εργαζομένους της» – COM(2017) 675.

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία της και τους εργαζομένους της» – COM(2017) 675.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να βελτιωθεί η ολοκλήρωση των έργων στον τομέα των μεταφορών σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του δικτύου, θα πρέπει να μεταφερθεί στο πρόγραμμα η χορήγηση κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής για να χρηματοδοτηθούν έργα στον τομέα των μεταφορών στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Σε πρώτη φάση και με όριο 70% του μεταφερόμενου κονδυλίου, η επιλογή των επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εθνικές πιστώσεις βάσει του Ταμείου Συνοχής. Το υπόλοιπο 30 % των μεταφερόμενου κονδυλίου θα πρέπει να διατεθεί σε ανταγωνιστική βάση για έργα στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κατά προτεραιότητα σε διασυνοριακές συνδέσεις και ελλείποντες κρίκους. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής στις προσπάθειές τους να διαμορφώσουν επαρκή δεξαμενή έργων, ιδίως με την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των αρμόδιων δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών.

(13)  Για να βελτιωθεί η ολοκλήρωση των έργων στον τομέα των μεταφορών σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του δικτύου, θα πρέπει να μεταφερθεί στο πρόγραμμα η χορήγηση κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής για να χρηματοδοτηθούν έργα κινητικότητας μηδενικών εκπομπών στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Σε πρώτη φάση και με όριο 70% του μεταφερόμενου κονδυλίου, η επιλογή των επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εθνικές πιστώσεις βάσει του Ταμείου Συνοχής. Το υπόλοιπο 30 % των μεταφερόμενου κονδυλίου θα πρέπει να διατεθεί σε ανταγωνιστική βάση για έργα στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κατά προτεραιότητα σε διασυνοριακές συνδέσεις και ελλείποντες κρίκους. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής στις προσπάθειές τους να διαμορφώσουν επαρκή δεξαμενή έργων, ιδίως με την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των αρμόδιων δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27 καθορίζει τις προτεραιότητες για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι της ενεργειακής και της κλιματικής πολιτικής της Ένωσης, καθορίζει κανόνες για τον προσδιορισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος που είναι αναγκαία για την τήρηση αυτών των προτεραιοτήτων και προβλέπει μέτρα για την αδειοδότηση, τη συμμετοχή του Δημοσίου και τις ρυθμίσεις με σκοπό την επιτάχυνση και/ή τη διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και κριτήρια επιλεξιμότητας τέτοιων έργων για οικονομική συνδρομή από την Ένωση.

(17)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27 καθορίζει τις προτεραιότητες για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι της ενεργειακής και της κλιματικής πολιτικής της Ένωσης, καθορίζει κανόνες για τον προσδιορισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος που είναι αναγκαία για την τήρηση αυτών των προτεραιοτήτων και προβλέπει μέτρα για την αδειοδότηση, τη συμμετοχή του Δημοσίου και τις ρυθμίσεις με σκοπό την επιτάχυνση και/ή τη διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων αυτών, καθώς και κριτήρια επιλεξιμότητας τέτοιων έργων για οικονομική συνδρομή από την Ένωση. Ο κατάλογος των έργων κοινού ενδιαφέροντος και των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να ληφθούν πλήρως υπόψη οι σκοποί και οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι της Ένωσης για τα έτη 2030 και εξής.

_________________

_________________

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39).

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Ενώ η ολοκλήρωση της υποδομής του δικτύου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενσωμάτωση της διασυνοριακής συνεργασίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτυπώνει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» με συλλογική ευθύνη για την επίτευξη φιλόδοξου στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2030 και το νέο πολιτικό πλαίσιο με φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

(19)  Ενώ η ολοκλήρωση της υποδομής του δικτύου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενσωμάτωση της διασυνοριακής συνεργασίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτυπώνει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» με συλλογική ευθύνη για την επίτευξη ενός 32 % τουλάχιστον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2030 και το νέο πολιτικό πλαίσιο με φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι καινοτόμες τεχνολογίες στις υποδομές που επιτρέπουν τη μετάβαση σε συστήματα ενέργειας και κινητικότητα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και βελτιώνουν την ασφάλεια εφοδιασμού είναι καίριας σημασίας βάσει του θεματολογίου της Ένωσης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση τής 23ης Νοεμβρίου 2017 «Ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης»28, η Επιτροπή τόνισε ότι ο ρόλος του ηλεκτρισμού, στον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελούν το ήμισυ της ηλεκτροπαραγωγής έως το 2030, θα επιτρέπει όλο και περισσότερο την απαλλαγή των τομέων από τις ανθρακούχες εκπομπές που μέχρι σήμερα κυριαρχούνται από τα ορυκτά καύσιμα, όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία και η θέρμανση και η ψύξη, και ότι, κατά συνέπεια, η πολιτική για τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας εστιάζονται όλο και περισσότερο στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και σε έργα έξυπνων δικτύων. Για τη στήριξη των ενωσιακών στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι τεχνολογίες και τα έργα που συμβάλλουν στη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η Επιτροπή θα έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού διασυνοριακών έξυπνων δικτύων, έργων καινοτόμου αποθήκευσης, καθώς και έργων μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα, που θα χρηματοδοτηθούν βάσει του προγράμματος.

(20)  Οι καινοτόμες τεχνολογίες στις υποδομές που επιτρέπουν τη μετάβαση σε συστήματα ενέργειας και κινητικότητα μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών και βελτιώνουν την ασφάλεια εφοδιασμού είναι καίριας σημασίας βάσει του θεματολογίου της Ένωσης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση τής 23ης Νοεμβρίου 2017 «Ανακοίνωση σχετικά με την ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης»28, η Επιτροπή τόνισε ότι ο ρόλος του ηλεκτρισμού, στον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελούν το ήμισυ της ηλεκτροπαραγωγής έως το 2030, θα επιτρέπει όλο και περισσότερο την απαλλαγή των τομέων από τις ανθρακούχες εκπομπές που μέχρι σήμερα κυριαρχούνται από τα ορυκτά καύσιμα, όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία και η θέρμανση και η ψύξη, και ότι, κατά συνέπεια, η πολιτική για τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας εστιάζονται όλο και περισσότερο στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και σε έργα έξυπνων δικτύων. Για τη στήριξη των ενωσιακών στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι τεχνολογίες και τα έργα που συμβάλλουν στη μετάβαση σε οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών. Η Επιτροπή θα έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού διασυνοριακών έξυπνων δικτύων, έργων καινοτόμου αποθήκευσης, καθώς και έργων μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα, που θα χρηματοδοτηθούν βάσει του προγράμματος.

_________________

_________________

28 COM(2017) 718

28 COM(2017) 718

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Θα πρέπει να διασφαλίζεται απόλυτη διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατικός έλεγχος στα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς που συνδέονται με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τόσο την προσδοκώμενη όσο και την επιτυγχανόμενη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων εθνικών μεταρρυθμίσεων και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως μέσο περιγραφής και συντονισμού των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρέπει να στηριχθούν με εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσουν στην αξιοποίηση της ενωσιακής χρηματοδότησης με συνεκτικό τρόπο και στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της χρηματοδοτικής στήριξης που θα ληφθεί κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων, το ταμείο InvestEU και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», ανάλογα με την περίπτωση. Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή με τα ενωσιακά και τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, κατά περίπτωση.

(35)  Σε επίπεδο Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής αποτελεί το πλαίσιο για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων εθνικών μεταρρυθμίσεων και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους εθνικές πολυετείς επενδυτικές στρατηγικές για τη στήριξη των εν λόγω μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα ετήσια εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ως μέσο περιγραφής και συντονισμού των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρέπει να στηριχθούν με εθνική και/ή ενωσιακή χρηματοδότηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε αντίφαση προς τις προτεραιότητες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων της Ένωσης για εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Θα πρέπει επίσης να χρησιμεύσουν στην αξιοποίηση της ενωσιακής χρηματοδότησης με συνεκτικό τρόπο και στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της χρηματοδοτικής στήριξης που θα ληφθεί κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων, το ταμείο InvestEU και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», ανάλογα με την περίπτωση. Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή με τα ενωσιακά και τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα εναλλακτικά καύσιμα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/94/EΕ·

διαγράφεται

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  «μελέτες»: δραστηριότητες αναγκαίες για την προετοιμασία εκτέλεσης έργου, όπως οι προμελέτες, οι μελέτες χαρτογράφησης, σκοπιμότητας, αξιολόγησης, δοκιμής και επικύρωσης, καθώς και μελέτες υπό μορφή λογισμικού και κάθε άλλου μέτρου τεχνικής υποστήριξης, στις οποίες συγκαταλέγονται εκ των προτέρων μελέτες για τον καθορισμό και την ανάπτυξη έργου, καθώς και για τη λήψη απόφασης για τη χρηματοδότησή του, όπως οι αναγνωριστικές μελέτες των τοποθεσιών και η προετοιμασία της δέσμης χρηματοδότησης·

ιδ)  «μελέτες»: δραστηριότητες αναγκαίες για την προετοιμασία εκτέλεσης έργου, όπως οι προμελέτες, οι μελέτες χαρτογράφησης, σκοπιμότητας, αξιολόγησης, δοκιμής και επικύρωσης, καθώς και μελέτες υπό μορφή λογισμικού και κάθε άλλου μέτρου τεχνικής υποστήριξης, στις οποίες συγκαταλέγονται εκ των προτέρων μελέτες για τον καθορισμό και την ανάπτυξη έργου, καθώς και για τη λήψη απόφασης για τη χρηματοδότησή του, όπως οι αναγνωριστικές μελέτες των τοποθεσιών, η προετοιμασία της δέσμης χρηματοδότησης, όπως και οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το πρόγραμμα έχει ως γενικό στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, με έμφαση στις συνέργειες μεταξύ των τομέων.

1.  Το πρόγραμμα έχει ως γενικό στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, με έμφαση στις συνέργειες μεταξύ των τομέων. Το πρόγραμμα στηρίζει ιδίως έργα υποδομών που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους στους τομείς της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν αποτελεσματικά και διασυνδεδεμένα δίκτυα και υποδομές για έξυπνη, βιώσιμη και ασφαλή κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς·

(i)  συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν βιώσιμα, αποτελεσματικά και διασυνδεδεμένα δίκτυα και υποδομές για έξυπνη, μηδενικών εκπομπών και ασφαλή κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Στον τομέα της ενέργειας, συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τη διαλειτουργικότητα των δικτύων σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο, ώστε να προωθηθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η ασφάλεια εφοδιασμού και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

β)  Στον τομέα της ενέργειας, συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διαλειτουργικότητα των δικτύων σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο, ώστε να προωθηθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η ενεργειακή ανεξαρτησία, και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική συνδρομή κατά την εκτέλεση του προγράμματος και για τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές ανά τομέα, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και συνεταιρικών τεχνολογικών συστημάτων πληροφοριών. Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη χρηματοδότηση συνοδευτικών μέτρων της στήριξης προετοιμασίας έργων.

4.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική συνδρομή κατά την εκτέλεση του προγράμματος και για τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές ανά τομέα, όπως για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και συνεταιρικών τεχνολογικών συστημάτων πληροφοριών. Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη χρηματοδότηση συνοδευτικών μέτρων της στήριξης προετοιμασίας έργων, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Όσον αφορά τα ποσά που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής, το 30 % των ποσών αυτών θα διατεθεί απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομών μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά προτεραιότητα σε διασυνοριακά και ελλείποντες κρίκους. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, κατά την επιλογή των επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων τηρούνται οι εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά το 70% των μεταφερόμενων πόρων. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι πόροι που μεταφέρονται στο πρόγραμμα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για έργο υποδομών στις μεταφορές, διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση υποδομών στις μεταφορές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

8.  Όσον αφορά τα ποσά που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής, το 30 % των ποσών αυτών θα διατεθεί απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με σκοπό τη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων υποδομών μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατά προτεραιότητα σε διασυνοριακά και ελλείποντες κρίκους. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, κατά την επιλογή των επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων τηρούνται οι εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά το 70% των μεταφερόμενων πόρων. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι πόροι που μεταφέρονται στο πρόγραμμα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για βιώσιμο έργο υποδομών στις μεταφορές, διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για τη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων υποδομών στις μεταφορές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Θα δοθεί εξαιρετική σημασία στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον δημοκρατικό έλεγχο των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών που συνδέονται με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τόσο την προσδοκώμενη όσο και την επιτυγχανόμενη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι μόνον δράσεις που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ιδίως μελέτες, εργασίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα απαραίτητα για τη διαχείριση και την εκτέλεση του προγράμματος και των εξειδικευμένων ανά τομέα κατευθυντηρίων γραμμών.

1.  Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι μόνον δράσεις που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ιδίως μελέτες, εργασίες και άλλα συνοδευτικά μέτρα απαραίτητα για τη διαχείριση και την εκτέλεση του προγράμματος και των εξειδικευμένων ανά τομέα κατευθυντηρίων γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Δράσεις για αποτελεσματικά και διασυνδεδεμένα δίκτυα:

α)  Δράσεις για βιώσιμα, αποτελεσματικά και διασυνδεδεμένα δίκτυα:

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2– στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δράσεις για έξυπνη, βιώσιμη, ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα:

β)  δράσεις για έξυπνη, μηδενικών εκπομπών, ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β - σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iv)  υποστηρικτικές δράσεις νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης, των προηγμένων υπηρεσιών μεταφορών, της ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

(iv)  υποστηρικτικές δράσεις νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης, των προηγμένων υπηρεσιών μεταφορών, της ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και των επαρκών υποδομών για την ανάπτυξη της κινητικότητας μηδενικών εκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  συνοχή με σχέδια της Ένωσης και με εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα.

(i)  συνοχή με σχέδια της Ένωσης και με μακροπρόθεσμες εθνικές στρατηγικές που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμό για τη διακυβέρνηση], σε συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα κριτήρια ανάθεσης λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, η ανθεκτικότητα σε δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με αξιολόγηση της ευαισθησίας και του κινδύνου στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μέτρων προσαρμογής.

2.  Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα κριτήρια ανάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα σε δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με αξιολόγηση της ευαισθησίας και του κινδύνου στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μέτρων προσαρμογής.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προγράμματα εργασιών εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα προγράμματα εργασιών εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο –α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

–α)  για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την έγκριση των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 προγραμμάτων·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος IV – σημείο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  ατμοσφαιρική ρύπανση και άλλη τοπική ρύπανση·

στ)  ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, καθώς και άλλη τοπική ρύπανση·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος IV – σημείο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  υγεία·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – μέρος IV – σημείο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την επιλογή των διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, η Επιτροπή επιδιώκει ο συνολικός αριθμός τους να είναι διαχειρίσιμος. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει κατάλληλη γεωγραφική ισορροπία κατά τον προσδιορισμό των διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Για τον καθορισμό των έργων μπορεί να γίνουν περιφερειακές ομαδοποιήσεις.

Κατά την επιλογή των διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, η Επιτροπή επιδιώκει ο συνολικός αριθμός τους να είναι διαχειρίσιμος. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει κατάλληλη γεωγραφική ισορροπία κατά τον προσδιορισμό των διασυνοριακών έργων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Για τον καθορισμό των έργων μπορεί να γίνουν περιφερειακές ομαδοποιήσεις, καθώς και να χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί περιφερειακής συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμού για τη διακυβέρνηση].

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

14.6.2018

TRAN

14.6.2018

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

14.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

5.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης

13.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Catherine Bearder, Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Lukas Mandl, Jiří Maštálka, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Linnéa Engström, Elena Gentile, Rebecca Harms, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Santiago Fisas Ayxelà, Tonino Picula, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Catherine Bearder, Carolina Punset, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

PPE

Birgit Collin Langen, José Inácio Faria, Santiago Fisas Ayxelà, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Lukas Mandl, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Linnéa Engström, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

GUE/NGL

Jiří Maštálka

4

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

ENF

Sylvie Goddyn

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (19.11.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Mirosław Piotrowski

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 αποσκοπεί στη θέσπιση νομικής βάσης για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027. Κύριος στόχος της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) είναι η υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων πολιτικής της ΕΕ στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών μέσω της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων. Προτείνεται επίσης η ΔΣΕ να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Θεωρείται επίσης ως δεδομένο ότι η Ευρώπη θα πορευθεί προς κινητικότητα με μηδέν νεκρούς, μηδέν εκπομπές και μηδέν χαρτί για να καταστεί πρωτοπόρα στην ψηφιακή οικονομία. Οι σύγχρονες, καθαρές, έξυπνες, βιώσιμες, ασφαλείς, προστατευμένες υποδομές χωρίς αποκλεισμούς θα προσφέρουν απτά οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, διότι τους επιτρέπει να ταξιδεύουν, να αποστέλλουν εμπορεύματα, να έχουν με αποτελεσματικό τρόπο πρόσβαση στην ενέργεια και σε υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες.

Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» αναμένεται επίσης να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη μέσω της δημιουργίας σύγχρονων διευρωπαϊκών δικτύων υψηλής απόδοσης. Η πρωτοβουλία αυτή θα αποφέρει οφέλη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βελτίωση της ποιότητας του αέρα, προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων και στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ωστόσο, οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν αν δεν δοθεί προσοχή στα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και, επομένως, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν δράσεις για να σταματήσει η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα από χώρες εκτός ΕΕ. Στο πλαίσιο της πολιτικής μηδενικών εκπομπών, είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η τεχνολογία «καθαρού άνθρακα» – η αεριοποίηση άνθρακα για την παραγωγή υδρογόνου ως καύσιμου του 21ου αιώνα. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και θα επιτρέψει τη μείωση των εκπομπών CO2.

Είναι σημαντικό να προωθηθεί η ανάπτυξη εσωτερικών πλωτών οδών με ιδιαίτερη έμφαση στις συνδέσεις Ανατολής-Δύσης και Βορρά-Νότου. Οι βασικοί διάδρομοι του δικτύου ΔΕΔ-Μ θα πρέπει να επεκταθούν μέσω νέων εσωτερικών πλωτών οδών και είναι αναγκαία η αύξηση της χρηματοδότησης για τις πλωτές οδούς, δεδομένου ότι αποτελούν φιλικές προς το περιβάλλον οδούς μεταφοράς.

Πρέπει να τονιστεί το δικαίωμα των κρατών μελών στον δημοσιονομικό έλεγχο. Ο κανονισμός θα πρέπει να αναφέρει ότι οι αιτήσεις για χρηματοδότηση από την ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν προηγούμενη έγκριση από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαχειρίζεται το πρόγραμμα σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες αρχές. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ΔΣΕ, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εθνικές επενδυτικές στρατηγικές των κρατών μελών. Ο συντονισμός από τα κράτη μέλη είναι απαραίτητος στη διαδικασία εφαρμογής προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, ιδίως να μεταφέρεται μέρος του προϋπολογισμού από το Ταμείο Συνοχής και να χρηματοδοτούνται έργα στο πλαίσιο διαφορετικών γραμμών και προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τον ρόλο και τα καθήκοντα του κράτους μέλους ώστε να διασφαλίζεται ένα σαφές, ακριβές και ενιαίο σύστημα διαχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, το οποίο θα αποτελεί σαφή νομική βάση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση διασυνοριακών τμημάτων μεταφορών και παραμεθόριων περιοχών της ΕΕ.

Το διασυνοριακό τμήμα θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο. Σε σύγκριση με τον ισχύοντα κανονισμό, έχει διαγραφεί από τον προτεινόμενο κανονισμό. Πρόκειται για σημαντικό στοιχείο διότι τα διασυνοριακά έργα αποτελούν μία από τις κύριες προτεραιότητες χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τον ειδικό στόχο στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος ορίζεται στον προτεινόμενο κανονισμό, ήτοι την προσαρμογή του δικτύου ΔΕΔ-Μ στις ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας, σε ειδικές περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή η χρηματοδότηση υποδομών μεταφοράς που δεν καλύπτονται από το δίκτυο ΔΕΔ-Μ, εάν βρίσκονται κατά μήκος διαδρομής παράλληλης προς τη διαδρομή που είναι βασικής σημασίας για τη στρατιωτική κινητικότητα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Για να επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να τονωθεί η δημιουργία θέσεων, η Ένωση χρειάζεται σύγχρονες και υψηλών επιδόσεων υποδομές για να διευκολυνθεί η σύνδεση και η ενοποίηση της Ένωσης και όλων των περιφερειών της, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Οι συνδέσεις αυτές αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συνδέσεις, να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πιο ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

(1)  Για να επιτευχθεί έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να τονωθεί η δημιουργία νέων θέσεων, η Ένωση χρειάζεται σύγχρονες και υψηλών επιδόσεων υποδομές που πρέπει να διευκολύνουν τη σύνδεση και την ενοποίηση της Ένωσης και όλων των περιφερειών της, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Οι συνδέσεις αυτές πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα πρέπει να διευκολύνουν τις διασυνοριακές συνδέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις και τάσεις στον τομέα των υπηρεσιών, να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση πιο ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ως στόχο τη στήριξη κοινωνικά βιώσιμων έργων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και, ανάλογα με την περίπτωση, δράσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. Συγκεκριμένα, πρέπει να ενισχυθούν η συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και οι προτεινόμενοι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι για το 2030 και ο μακροπρόθεσμος στόχος απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

(3)  Το πρόγραμμα πρέπει να έχει ως στόχο τη στήριξη οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμων έργων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον και, εστιάζοντας σε προγράμματα για την πρόληψη και την καταπολέμηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεών της και την επίτευξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και να εγκρίνει κατάλληλες δράσεις προσαρμογής σε αυτήν. Συγκεκριμένα, πρέπει να ενισχυθούν η συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και οι προτεινόμενοι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι για το 2030 και ο μακροπρόθεσμος στόχος απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Συνεπώς, ο παρών κανονισμός, αντικατοπτρίζοντας τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα και να οδηγήσει σε επίτευξη του στόχου το 25% των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού να κατευθυνθεί σε στόχους για το κλίμα18. Οι δράσεις βάσει του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν κατά 60 % στο συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι του προγράμματος για τους στόχους που αφορούν το κλίμα, με βάση, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους δείκτες του Ρίο: i. 100 % για δαπάνες που αφορούν τις σιδηροδρομικές υποδομές, τα εναλλακτικά καύσιμα, τις καθαρές αστικές συγκοινωνίες, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, τις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 40 % για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τις πολυτροπικές μεταφορές και τις υποδομές φυσικού αερίου - εφόσον καταστεί δυνατή η αυξημένη παραγωγή υδρογόνου ή βιομεθανίου από ανανεώσιμη πηγή. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και της εκτέλεσης του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Για να μην καταστούν οι υποδομές ευάλωτες σε ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για να διασφαλισθεί ότι θα περιληφθεί στο σχέδιο οικονομικής αξιολόγησης το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προκύψουν από το έργο, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που θα εκπονήσει Επιτροπή κατά τρόπο συνεκτικό με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα προγράμματα της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

(4)  Συνεπώς, ο παρών κανονισμός, αντικατοπτρίζοντας τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση ως προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα και να οδηγήσει σε επίτευξη του στόχου το 25% των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού να κατευθυνθεί σε στόχους για το κλίμα18. Οι δράσεις βάσει του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν κατά 60 % στο συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλι του προγράμματος για τους στόχους που αφορούν το κλίμα, με βάση, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους δείκτες του Ρίο: i. 100 % για δαπάνες που αφορούν τις σιδηροδρομικές υποδομές, τα εναλλακτικά καύσιμα, τις καθαρές αστικές συγκοινωνίες, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα, τις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 40 % για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τις πολυτροπικές μεταφορές και τις υποδομές φυσικού αερίου - εφόσον καταστεί δυνατή η αυξημένη παραγωγή υδρογόνου ή βιομεθανίου από ανανεώσιμη πηγή. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και της εκτέλεσης του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Για να μην καταστούν οι υποδομές ευάλωτες σε ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και για να διασφαλισθεί ότι θα περιληφθεί στο σχέδιο οικονομικής αξιολόγησης το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θα προκύψουν από το έργο, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή σε μακροπρόθεσμη βάση σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που θα εκπονήσει Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκπονηθεί για άλλα προγράμματα της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

_________________

_________________

18 COM(2018) 321, σελίδα 13.

18 COM(2018) 321, σελίδα 13.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ένας σημαντικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η αύξηση των συνεργειών μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα. Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει την έγκριση διατομεακών προγραμμάτων εργασιών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αντικείμενο ειδικά πεδία παρέμβασης, για παράδειγμα όσον αφορά τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα ή τα εναλλακτικά καύσιμα. Πέραν αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει, σε κάθε τομέα, τη δυνατότητα να θεωρούνται επιλέξιμες ορισμένες βοηθητικές συνιστώσες που αφορούν άλλον τομέα, εφόσον η προσέγγιση αυτή βελτιώνει το κοινωνικο-οικονομικό όφελος της επένδυσης. Οι συνέργειες μεταξύ τομέων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με τα κριτήρια ανάθεσης κατά την επιλογή των δράσεων.

(6)  Ένας σημαντικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η αύξηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και του ψηφιακού τομέα, λαμβανομένης υπόψη της ταχείας ανάπτυξης νέων τεχνολογιών σε αυτούς τους τομείς. Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει την έγκριση διατομεακών προγραμμάτων εργασιών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως αντικείμενο ειδικά πεδία παρέμβασης, για παράδειγμα όσον αφορά τη συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών ή των εναλλακτικών καυσίμων. Πέραν αυτού, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει, σε κάθε ένα από τους προαναφερθέντες τομείς, τη δυνατότητα να θεωρούνται επιλέξιμες ορισμένες βοηθητικές συνιστώσες που αφορούν άλλον τομέα, εφόσον η προσέγγιση αυτή βελτιώνει το κοινωνικο-οικονομικό όφελος της επένδυσης. Οι συνέργειες μεταξύ των προαναφερθέντων τομέων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με τα κριτήρια ανάθεσης κατά την επιλογή των δράσεων και θα πρέπει να επιδιωχθεί συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Στις κατευθυντήριες γραμμές για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ»), προσδιορίζονται οι υποδομές του ΔΕΔ-Μ, εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί και προβλέπονται τα μέτρα υλοποίησής του. Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται ιδίως η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου έως το 2030, με τη δημιουργία νέων υποδομών, καθώς και με ουσιαστική αναβάθμιση και επισκευή των υφιστάμενων υποδομών.

(7)  Στις κατευθυντήριες γραμμές για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ»), προσδιορίζονται οι υποδομές του ΔΕΔ-Μ, εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί και προβλέπονται τα μέτρα υλοποίησής του. Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προτείνεται ιδίως η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου έως το 2030, με τη δημιουργία νέων υποδομών και νέων διασυνοριακών συνδέσεων, καθώς και με ουσιαστική αναβάθμιση και επισκευή των υφιστάμενων υποδομών. Παράλληλα με τη συμπλήρωση του κεντρικού δικτύου, προτεραιότητα θα δοθεί στην εξασφάλιση φιλικών προς το περιβάλλον δημόσιων μεταφορικών συνδέσεων με τους κόμβους του ΔΕΔ-Μ.

_________________

_________________

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα οι διασυνοριακές συνδέσεις και οι ελλείποντες κρίκοι, κατά περίπτωση, και να διασφαλισθεί ότι οι προβλεπόμενες δράσεις συνάδουν με τα σχέδια έργων για τους διαδρόμους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και με τη συνολική ανάπτυξη του δικτύου όσον αφορά τις επιδόσεις και τη διαλειτουργικότητα.

(8)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ, είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα οι διασυνοριακές συνδέσεις, οι ελλείποντες κρίκοι, τα σημεία συμφόρησης στις μεταφορές και οι αστικοί κόμβοι, κατά περίπτωση, και να διασφαλισθεί ότι οι προβλεπόμενες δράσεις συνάδουν με τα σχέδια έργων για τους διαδρόμους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και με τη συνολική ανάπτυξη του δικτύου όσον αφορά τις επιδόσεις και τη διαλειτουργικότητα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Για να ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενες ροές μεταφορών και η εξέλιξη του δικτύου, η χάραξη των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου και των προκαθορισμένων τμημάτων τους θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Οι εν λόγω αναπροσαρμογές θα πρέπει να είναι αναλογικές για να διαφυλαχθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και του συντονισμού των διαδρόμων. Για τον λόγο αυτό, το μήκος των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου δεν θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από 15 %.

(9)  Για να ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενες ροές μεταφορών και η εξέλιξη του δικτύου, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν η χάραξη των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, οι αστικοί κόμβοι και τα προκαθορισμένα τμήματά τους. Οι εν λόγω αναπροσαρμογές θα πρέπει να είναι αναλογικές για να διαφυλαχθεί η ισορροπία, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και του συντονισμού των διαδρόμων. Για τον λόγο αυτό, το μήκος των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου δεν θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο από 15 %.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Είναι αναγκαίο να προωθηθούν επενδύσεις για έξυπνη, βιώσιμη ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα ανά την Ένωση. Το 2017, η Επιτροπή υπέβαλε20 την ανακοίνωση «Η Ευρώπη σε κίνηση», μια ευρεία δέσμη πρωτοβουλιών με σκοπό να καταστεί η κυκλοφορία ασφαλέστερη, να ενθαρρυνθεί η έξυπνη χρέωση χρήσης του οδικού δικτύου, η μείωση των εκπομπών CO2, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η συμφόρηση, να προωθηθεί η συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και να εξασφαλισθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και χρόνος ανάπαυσης για τους εργαζομένους. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να συνοδευθούν από χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, κατά περίπτωση μέσω του παρόντος προγράμματος.

(10)  Είναι αναγκαίο να προωθηθούν επενδύσεις για έξυπνη, ισόρροπη, βιώσιμη ασφαλή, προστατευμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα ανά την Ένωση, προσαρμοσμένη στις τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες. Το 2017, η Επιτροπή υπέβαλε20 την ανακοίνωση «Η Ευρώπη σε κίνηση», μια ευρεία δέσμη πρωτοβουλιών με σκοπό να καταστεί η κυκλοφορία ασφαλέστερη, να ενθαρρυνθεί η έξυπνη χρέωση χρήσης του οδικού δικτύου, η μείωση των εκπομπών CO2, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η συμφόρηση, να προωθηθεί η συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα και να εξασφαλισθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και χρόνος ανάπαυσης για τους εργαζομένους. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να συνοδευθούν από χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης, κατά περίπτωση μέσω του παρόντος προγράμματος.

_________________

_________________

20 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους» – COM(2017) 283.

20 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους» – COM(2017) 283.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Βάσει των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, το ΔΕΔ-Μ απαιτείται να διευκολύνει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές από όλους τους τρόπους μεταφοράς με τόνωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Η οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 ορίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την εγκατάσταση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών, και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, διατίθενται σημεία φόρτισης ή ανεφοδιασμού προσιτά στο κοινό. Όπως περιγράφεται στις προτάσεις της Επιτροπής22 του Νοεμβρίου 2017, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων για την προώθηση κινητικότητας χαμηλών εκπομπών, καθώς και η χρηματοδοτική στήριξη, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά δεν προσφέρουν επαρκή κίνητρα.

(11)  Βάσει των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, το ΔΕΔ-Μ απαιτείται να διευκολύνει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές από όλους τους τρόπους μεταφοράς με τόνωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Η οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 ορίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την εγκατάσταση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις των μεταφορών, και απαιτεί από τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να επενδύσουν στην κατάλληλη υποδομή και να διασφαλίσουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, διατίθενται σημεία φόρτισης ή ανεφοδιασμού προσιτά στο κοινό. Όπως περιγράφεται στις προτάσεις της Επιτροπής22 του Νοεμβρίου 2017, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων για την προώθηση κινητικότητας χαμηλών εκπομπών, καθώς και η χρηματοδοτική στήριξη, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά δεν προσφέρουν επαρκή κίνητρα.

_________________

_________________

21 Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).

21 Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία της και τους εργαζομένους της» – COM(2017) 675.

22 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία της και τους εργαζομένους της» – COM(2017) 675.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να βελτιωθεί η ολοκλήρωση των έργων στον τομέα των μεταφορών σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του δικτύου, θα πρέπει να μεταφερθεί στο πρόγραμμα η χορήγηση κονδυλίου του Ταμείου Συνοχής για να χρηματοδοτηθούν έργα στον τομέα των μεταφορών στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Σε πρώτη φάση και με όριο 70% του μεταφερόμενου κονδυλίου, η επιλογή των επιλέξιμων για χρηματοδότηση έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις εθνικές πιστώσεις βάσει του Ταμείου Συνοχής. Το υπόλοιπο 30 % των μεταφερόμενου κονδυλίου θα πρέπει να διατεθεί σε ανταγωνιστική βάση για έργα στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κατά προτεραιότητα σε διασυνοριακές συνδέσεις και ελλείποντες κρίκους. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής στις προσπάθειές τους να διαμορφώσουν επαρκή δεξαμενή έργων, ιδίως με την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των αρμόδιων δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών.

(13)  Για να βελτιωθεί η ολοκλήρωση των ελλειπόντων κρίκων ή να καταστεί δυνατή η εκ νέου ενεργοποίηση υφιστάμενων συνδέσεων που δεν λειτουργούν όσον αφορά τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των μεταφορών σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του δικτύου, θα μπορούσε να προβλεφθεί στον κανονισμό (ΕΕ) ΧΧΧ [ΚΚΔ] κονδύλιο του Ταμείου Συνοχής για να χρηματοδοτηθούν έργα στον τομέα των μεταφορών στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Οι όροι για τη μεταφορά θα αποφασιστούν στον ως άνω κανονισμό, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 2014-2020 όσον αφορά τις αντίστοιχες εθνικές πιστώσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει τη μέγιστη στήριξη στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με προτεραιότητα στη βελτίωση υφιστάμενων διασυνοριακών συνδέσεων, στις επενδύσεις σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία και στη δημιουργία ελλειπόντων κρίκων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημεία συμφόρησης στις μεταφορές. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να διαμορφώσουν επαρκή δεξαμενή έργων, ιδίως με την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των αρμόδιων δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»26, η Επιτροπή τόνισε τις ιδιαίτερες ανάγκες μεταφορών των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και την αναγκαιότητα παροχής ενωσιακής χρηματοδότησης για την κάλυψη αυτών των αναγκών, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος.

(15)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»26, η Επιτροπή τόνισε τις ιδιαίτερες ανάγκες μεταφορών των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και την αναγκαιότητα παροχής ενωσιακής χρηματοδότησης για την κάλυψη αυτών των αναγκών, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος. Στο υπόμνημα του Ιουνίου 2017 για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η Επιτροπή τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταφορών που θα λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα στις εξαιρετικά απόκεντρες περιοχές και θα ενσωματώνει μέτρα για τις οδικές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές - περιλαμβανομένων κινήτρων για την ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών - τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα σε αυτά τα είδη μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

_________________

_________________

26 COM(2017)623

26 COM(2017)623

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η οδηγία [αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκού πλαισίου για αυξημένη αξιοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης, με ρητή αναφορά στις δράσεις που καθιστούν δυνατή τη στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(18)  Η οδηγία [αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκού πλαισίου για αυξημένη αξιοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης, με ρητή αναφορά στις δράσεις που καθιστούν δυνατή τη στήριξη της υλοποίησης έργων διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Ενώ η ολοκλήρωση της υποδομής του δικτύου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ενσωμάτωση της διασυνοριακής συνεργασίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτυπώνει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» με συλλογική ευθύνη για την επίτευξη φιλόδοξου στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2030 και το νέο πολιτικό πλαίσιο με φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

(19)  Ενώ η ολοκλήρωση της υποδομής του δικτύου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας, η ενσωμάτωση της διασυνοριακής συνεργασίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτυπώνει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» με συλλογική ευθύνη για την επίτευξη φιλόδοξου στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2030 και το νέο πολιτικό πλαίσιο με