ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας

28.11.2018 - (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Christian Ehler


Διαδικασία : 2018/0225(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0410/2018

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας

(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0436)),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 παράγραφος 3 και 182 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0253/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0410/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή του και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο (2016/2147(INI)),

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Προκειμένου να διασφαλίζονται ενιαίοι όροι για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση των προγραμμάτων εργασιών όσον αφορά την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4.

(3)  Προκειμένου να διασφαλίζονται ενιαίοι όροι για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθούν κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση στρατηγικών σχεδίων Ε&Κ, καθώς και εκτελεστικές αρμοδιότητες για την έγκριση των προγραμμάτων εργασιών όσον αφορά την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4.

__________________

__________________

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν ειδικό πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση στο πρόγραμμα δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του γενικού στόχου το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει στόχους που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν σε ποσοστό 35 % του συνολικού δημοσιονομικού κονδυλίου του ειδικού προγράμματος σε στόχους που αφορούν το κλίμα. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ειδικού προγράμματος και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και των διαδικασιών επανεξέτασης.

(5)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν ειδικό πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση στο πρόγραμμα δράσεων για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη του γενικού στόχου το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ να στηρίζει στόχους που αφορούν το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος ειδικού προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν σε ποσοστό 35 % τουλάχιστον του συνολικού δημοσιονομικού κονδυλίου του ειδικού προγράμματος σε στόχους και δεσμεύσεις της ΕΕ που αφορούν το κλίμα, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ειδικού προγράμματος, και θα παρακολουθούνται, θα αποτελούν αντικείμενο αναφορών και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και των διαδικασιών επανεξέτασης.

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι δράσεις του ειδικού προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να επικαλύπτεται ή να παραγκωνίζεται η ιδιωτική χρηματοδότηση, και θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(6)  Οι δράσεις του ειδικού προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση, τη διεύρυνση και την επέκταση της αριστείας της επιστημονικής και της τεχνολογικής βάσης της Ένωσης, την αντιμετώπιση των σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων, την ενίσχυση της βιομηχανικής υπεροχής της Ένωσης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ένωση, καθώς και για την τόνωση των επενδύσεων, την αντιμετώπιση αστοχιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, οδηγώντας σε μόχλευση πρόσθετης χρηματοδότησης και όχι στον παραγκωνισμό της ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η ισότητα των φύλων αποτελεί προτεραιότητα πολιτικής της ΕΕ και βασική κοινωνιακή πρόκληση (ΣΒΑ 5 του ΟΗΕ). Επιπλέον, ο στόχος της ισότητας των φύλων στην κοινωνία αποτελεί κινητήρια δύναμη για τον κοινωνικό και βιομηχανικό μετασχηματισμό που απαιτείται από άλλους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, οι πτυχές που αφορούν το φύλο θα πρέπει να ενσωματωθούν κατάλληλα σε ολόκληρο το πρόγραμμα και θα πρέπει επίσης να απαιτείται ειδική έρευνα ως προς το φύλο για τη στήριξη της εφαρμογής και του σχεδιασμού καλύτερων πολιτικών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Το ειδικό πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί με διαφανή, συμμετοχικό και στρατηγικό τρόπο, επιδιώκοντας τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας των πολιτών. Η εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να είναι ισορροπημένες, ώστε να εκπροσωπούνται διάφοροι τομείς.

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή που θα πρέπει να έχουν η έρευνα και η καινοτομία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας, και για να αξιοποιηθούν οι αντίστοιχες ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία σε στενή συνέργεια με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, οι σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος για την ομάδα «Τρόφιμα και φυσικοί πόροι» θα ενισχυθούν με 10 δισ. EUR για την περίοδο 2021-2027.

(7)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή που θα πρέπει να έχουν η έρευνα και η καινοτομία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας, καθώς και για να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους και να αξιοποιηθούν οι αντίστοιχες ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία σε στενή συνέργεια με την Κοινή Γεωργική Πολιτική, για την περίοδο 2021-2027 θα στηριχθούν, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος, σχετικές δράσεις μέσα από μια ειδική θεματική ομάδα με την ονομασία «Τρόφιμα, φυσικοί πόροι και γεωργία».

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρώπη χτίζουν γέφυρες μεταξύ των τεχνών, του πολιτισμού, των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής συνοχής και στηρίζει τον δεσμό μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας. Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων, ιδίως στον τομέα της ψηφιοποίησης, θα αποτελέσουν προτεραιότητα του προγράμματος.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και οι αυξανόμενες ευκαιρίες που απορρέουν από τη σύγκλιση των ψηφιακών τεχνολογιών απαιτούν κλιμάκωση των επενδύσεων. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα συνεισφέρει στις προσπάθειες αυτές με σημαντική αύξηση των δαπανών στο πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων ψηφιακής έρευνας και καινοτομίας σε σύγκριση με το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020»6. Αυτό αναμένεται να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη παραμένει στην πρωτοπορία της παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας στον ψηφιακό τομέα.

(8)  Η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και οι αυξανόμενες ευκαιρίες που απορρέουν από τη σύγκλιση των ψηφιακών τεχνολογιών απαιτούν κλιμάκωση των επενδύσεων. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα συνεισφέρει στις προσπάθειες αυτές με ειδική θεματική ομάδα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παραμένει στην πρωτοπορία της παγκόσμιας έρευνας και καινοτομίας στον ψηφιακό τομέα.

__________________

 

6 Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» προσδιορίζει δαπάνες ύψους 13 δισ. EUR που διατέθηκαν σε βασικές ψηφιακές δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098).

 

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημοσιοποιηθούν καλύτερα και σε ένα ευρύτερο κοινό η προστιθέμενη αξία και ο αντίκτυπος των δράσεων της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την προβολή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Ομοίως, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίζουν την προβολή των επιτευγμάτων τους που βασίζονται σε χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι τύποι χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης βάσει της παρούσας απόφασης πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, συνυπολογίζεται η χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και κλιμάκων κόστους ανά μονάδα.

διαγράφεται

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Επιχειρησιακοί στόχοι

Επιχειρησιακοί στόχοι

1.   Το ειδικό πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής.

1.   Το ειδικό πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής.

2.   Το ειδικό πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

2.   Το ειδικό πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α)  ενίσχυση και εξάπλωση της αριστείας·

α)  ενίσχυση και διεύρυνση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της Ευρώπης και ενίσχυση και εξάπλωση της αριστείας·

β)   αύξηση της συνεργασίας μεταξύ τομέων και επιστημονικών πεδίων·

β)   αύξηση της συνεργασίας μεταξύ τομέων και επιστημονικών πεδίων·

γ)  σύνδεση και ανάπτυξη υποδομών έρευνας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

γ)  σύνδεση, ανάπτυξη και διευκόλυνση της ευρείας πρόσβασης, μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα, σε υποδομές έρευνας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

δ)  ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας·

δ)  ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας προς υποστήριξη της αριστείας της Ένωσης·

ε)  προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση ερευνητών και φορέων καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, μεταξύ άλλων μέσω της κινητικότητας των ερευνητών·

ε)  προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση ευρωπαίων και διεθνών ερευνητών και φορέων καινοτομίας, μεταξύ άλλων μέσω της κινητικότητας των ερευνητών, με στόχο την κατοχύρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ως του κορυφαίου και πλέον ανταγωνιστικού παγκοσμίως·

στ)  προώθηση της ανοικτής επιστήμης και εξασφάλιση της προβολής στο κοινό και της ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα·

στ)  προώθηση της ανοικτής επιστήμης και της ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα·

ζ)   ενεργό διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ιδίως για την ανάπτυξη πολιτικών·

ζ)   ενεργό διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ιδίως για την ανάπτυξη πολιτικών·

η)  υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης·

η)  υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών στόχων και προτεραιοτήτων της Ένωσης·

θ)  ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας και άλλων πολιτικών, μεταξύ άλλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

θ)  ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ της έρευνας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και άλλων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και της συμφωνίας του Παρισιού·

ι)   επίτευξη, μέσω αποστολών Ε&Κ, φιλόδοξων στόχων εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου·

ι)   επίτευξη, μέσω αποστολών Ε&Κ, φιλόδοξων στόχων εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου·

ια)  συμμετοχή των πολιτών και των τελικών χρηστών σε διαδικασίες συνδυασμένου σχεδιασμού και συνδημιουργίας·

ια)  συμμετοχή οικείων ενδιαφερόμενων φορέων έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών οργανισμών και της βιομηχανίας, στις διαδικασίες συνδυασμένου σχεδιασμού και συνδημιουργίας·

ιβ)   βελτίωση της επικοινωνίας όσον αφορά την επιστήμη·

ιβ)   βελτίωση της επικοινωνίας όσον αφορά την επιστήμη·

ιγ)επιτάχυνση του μετασχηματισμού της βιομηχανίας·

ιγ)  προώθηση του μετασχηματισμού της βιομηχανίας της ΕΕ, ούτως ώστε να απελευθερωθεί το δυναμικό στρατηγικών τομέων της Ευρώπης, όπως οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής·

ιδ)  βελτίωση των δεξιοτήτων για καινοτομία·

ιδ)  βελτίωση των δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης, και ενίσχυση της δημιουργικότητας για έρευνα και καινοτομία·

ιε)  προώθηση της δημιουργίας και επέκτασης καινοτόμων εταιρειών, ιδίως των ΜΜΕ·

ιε)  προώθηση της δημιουργίας και επέκτασης καινοτόμων εταιρειών, ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ·

ιστ)  βελτίωση της πρόσβασης στα κεφάλαια κινδύνου, ιδίως στις περιπτώσεις που η αγορά δεν παρέχει βιώσιμη χρηματοδότηση.

ιστ)  βελτίωση της πρόσβασης στα κεφάλαια κινδύνου, μεταξύ άλλων μέσω συνεργειών με το InvestEU, ιδίως στις περιπτώσεις που η αγορά δεν παρέχει βιώσιμη χρηματοδότηση·

 

ιστ α)  ενίσχυση της ένταξης ζητημάτων φύλου και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία·

 

ιστ β)  μεγιστοποίηση του επιστημονικού, τεχνολογικού, κοινωνιακού και οικονομικού αντίκτυπου.

3.   Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορούν να ληφθούν υπόψη νέες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του ειδικού προγράμματος. Για παράδειγμα, εάν αιτιολογείται δεόντως, μπορεί να περιλαμβάνεται η ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και απειλές, καθώς και η ανταπόκριση σε ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης.

3.  Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορούν να ληφθούν υπόψη νέες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του ειδικού προγράμματος. Για παράδειγμα, εάν αιτιολογείται δεόντως, μπορεί να περιλαμβάνεται η ανταπόκριση σε νεοεμφανιζόμενες ευκαιρίες, κρίσεις και απειλές, καθώς και η ανταπόκριση σε ανάγκες που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων πολιτικών της Ένωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Δομή

Δομή

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής, στο ειδικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής, στο ειδικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

(1)  Πυλώνας Ι «Ανοικτή επιστήμη» με τις ακόλουθες συνιστώσες:

(1)  Πυλώνας Ι «Ανοικτή επιστήμη αριστείας» με τις ακόλουθες συνιστώσες:

α)   το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα Ι ενότητα 1·

α)   το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα Ι ενότητα 1·

β)   τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» (MSCA), όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα Ι ενότητα 2·

β)   τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» (MSCA), όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα Ι ενότητα 2·

γ)   τις ερευνητικές υποδομές, όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα Ι ενότητα 3·

γ)   τις ερευνητικές υποδομές, όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα Ι ενότητα 3·

(2)  Πυλώνας II «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» με τις ακόλουθες συνιστώσες:

(2)  Πυλώνας ΙΙ «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», συμπεριλαμβανομένου ενός μέσου για τις ΜΜΕ υπό μορφή επιχορηγήσεων προς μοναδικό δικαιούχο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 43α του κανονισμού και στο παράρτημα Ι του ειδικού προγράμματος:

α)   ομάδα «Υγεία», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 1·

α)   ομάδα «Υγεία», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 1·

β)  ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 2·

β)  ομάδα «Πολυδεκτική και δημιουργική κοινωνία», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 2·

 

β α)  ομάδα «Ασφαλής κοινωνία»

γ)  ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες και βιομηχανία», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 3·

γ)  ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 3·

δ)   ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 4·

δ)   ομάδα «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 4·

ε)  ομάδα «Τρόφιμα και φυσικοί πόροι», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 5·

ε)  ομάδα «Τρόφιμα, φυσικοί πόροι και γεωργία», όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 5·

στ)   μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 6·

στ)   μη πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙ ενότητα 6·

(3)  Πυλώνας ΙΙΙ «Ανοικτή καινοτομία» με τις ακόλουθες συνιστώσες:

(3)  Πυλώνας ΙΙΙ «Καινοτόμος Ευρώπη» με τις ακόλουθες συνιστώσες:

α)   το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙΙ ενότητα 1·

α)   το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙΙ ενότητα 1, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας, όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙΙ ενότητα 2·

β)   τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας, όπως περιγράφονται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙΙ ενότητα 2·

διαγράφεται

γ)   το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙΙ ενότητα 3.

β)   το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα I πυλώνα ΙΙΙ ενότητα 3·

(4)   Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», με τις ακόλουθες συνιστώσες:

(4)  Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», με τις ακόλουθες συνιστώσες:

α)διάδοση της αριστείας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» ενότητα 1·

α)  εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» ενότητα 1·

β)   μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» ενότητα 2.

β)  μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι Μέρος «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» ενότητα 2.

2.   Οι δραστηριότητες που πρόκειται να διεξαχθούν στο πλαίσιο των μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρατίθενται στο παράρτημα I.

2.  Οι δραστηριότητες που πρόκειται να διεξαχθούν στο πλαίσιο των μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρατίθενται στο παράρτημα I.

Τροπολογία    14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος για την περίοδο 2021 έως 2027 ανέρχεται σε 94 100 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος για την περίοδο 2021 έως 2027 ανέρχεται σε 120 000 000 000 EUR σε τιμές 2018.

2.   Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατανέμεται στις συνιστώσες που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής. Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 3 έως 8 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής.

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατανέμεται στις συνιστώσες που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής. Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 3 έως 8 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής.

Τροπολογία    15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Αποστολές

Αποστολές

1.  Για κάθε αποστολή, μπορεί να συσταθεί συμβούλιο αποστολής. Αποτελείται από περίπου 15 πρόσωπα υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των σχετικών τελικών χρηστών. Το συμβούλιο αποστολής γνωμοδοτεί όσον αφορά τα εξής:

1.  Για κάθε αποστολή, συγκροτείται συμβούλιο αποστολής για τον από κοινού σχεδιασμό και την καθοδήγηση της υλοποίησης. Αποτελείται από 15 έως 20 ανεξάρτητα πρόσωπα υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων έρευνας και καινοτομίας από διάφορους τομείς και επιστημονικούς κλάδους, την ακαδημαϊκή κοινότητα, οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας, βιομηχανίες κάθε μεγέθους, εθνικές και περιφερειακές αρχές, και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τα μέλη του συμβουλίου αποστολής ορίζονται από την Επιτροπή, βάσει ανεξάρτητης και διαφανούς διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το συμβούλιο αποστολής γνωμοδοτεί όσον αφορά τα εξής:

α)  το περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας και την αναθεώρησή τους, όποτε απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της αποστολής, σε συνδυασμένο σχεδιασμό με τους ενδιαφερόμενους και το κοινό, όπου συντρέχει περίπτωση·

α)  το περιεχόμενο των σχετικών προγραμμάτων εργασίας και την αναθεώρησή τους, όποτε απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της αποστολής·

β)   τις δράσεις προσαρμογής ή τερματισμού εφόσον συντρέχει περίπτωση με βάση τις αξιολογήσεις της υλοποίησης της αποστολής·

β)  τις δράσεις προσαρμογής ή τερματισμού εφόσον συντρέχει περίπτωση με βάση τις αξιολογήσεις της υλοποίησης της αποστολής·

γ)  την επιλογή εμπειρογνωμόνων αξιολογητών, την ενημέρωση εμπειρογνωμόνων αξιολογητών και τα κριτήρια αξιολόγησης και στάθμιση αυτών·

γ)  την επιλογή εμπειρογνωμόνων αξιολογητών, την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες αξιολογητές, την ενημέρωση εμπειρογνωμόνων αξιολογητών και τα κριτήρια αξιολόγησης και στάθμιση αυτών, συμπληρωματικά προς τα τυπικά κριτήρια, και συγκεκριμένα την αριστεία, τον αντίκτυπο, και την ποιότητα και αποδοτικότητα της υλοποίησης·

δ)  το πλαίσιο προϋποθέσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αποστολής·

δ)  το πλαίσιο προϋποθέσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αποστολής, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης·

ε)   την επικοινωνία.

ε)  την επικοινωνία.

 

ε α)  τους σαφείς και μετρήσιμους στόχους αποστολών και τα πιθανά αποτελέσματα·

 

ε β)  την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου και του επιχειρηματικού δυναμικού της αποστολής·

2.  Ειδικές διατάξεις με σκοπό να καταστεί δυνατή μια αποτελεσματική και ευέλικτη προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου μπορούν να καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 11.

2.  Ειδικές διατάξεις με σκοπό να καταστεί δυνατή μια αποτελεσματική και ευέλικτη προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 11.

 

2α.  Το περιεχόμενο των αποστολών, οι λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένων του πεδίου εφαρμογής, δεικτών, μετρήσιμων στόχων και οροσήμων, του εκτιμώμενου προϋπολογισμού και συνεργειών με άλλα ταμεία της Ένωσης, καθώς και δεσμών με ευρωπαϊκές συμπράξεις, καθορίζονται σε στρατηγικά σχέδια έρευνας και καινοτομίας, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

 

2β.  Οι αποστολές υλοποιούνται μέσω ανοικτών προσκλήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας των σχετικών θεματικών ομάδων, με τις οποίες ζητείται η υποβολή προτάσεων έργου που συμβάλλουν στην αποστολή και εντάσσονται σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς παρέμβασης των θεματικών ομάδων.

Τροπολογία    16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

1.  Η Επιτροπή συνιστά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας «ΕΣΕ»), για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του πυλώνα I «ανοικτή επιστήμη» που σχετίζονται με το ΕΣΕ. Το ΕΣΕ διαδέχεται το ΕΣΕ που συστάθηκε με την απόφαση C(2013) 18957.

1.  Η Επιτροπή συνιστά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας («ΕΣΕ»), για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του πυλώνα I «ανοικτή επιστήμη αριστείας» που σχετίζονται με το ΕΣΕ. Το ΕΣΕ διαδέχεται το ΕΣΕ που συστάθηκε με την απόφαση C(2013) 18957.

2.   Το ΕΣΕ αποτελείται από το ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 7 και την ειδική εκτελεστική δομή που προβλέπεται στο άρθρο 8.

2.  Το ΕΣΕ αποτελείται από το ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 7 και την ειδική εκτελεστική δομή που προβλέπεται στο άρθρο 8.

3.   Το ΕΣΕ έχει πρόεδρο εκλεγόμενο μεταξύ έμπειρων επιστημόνων διεθνούς κύρους.

3.  Το ΕΣΕ έχει πρόεδρο εκλεγόμενο μεταξύ έμπειρων επιστημόνων διεθνούς κύρους.

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή βάσει διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης στην οποία συμμετέχει ανεξάρτητη ειδική επιτροπή αναζήτησης, για τετραετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και ο επιλεγόμενος υποψήφιος λαμβάνουν την έγκριση του επιστημονικού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή βάσει διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης στην οποία συμμετέχει ανεξάρτητη ειδική επιτροπή αναζήτησης, για τετραετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και ο επιλεγόμενος υποψήφιος λαμβάνουν την έγκριση του επιστημονικού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος προεδρεύει του επιστημονικού συμβουλίου, εξασφαλίζει την ηγεσία του και τη σχέση του με την ειδική εκτελεστική δομή και το εκπροσωπεί στον κόσμο της επιστήμης.

Ο πρόεδρος προεδρεύει του επιστημονικού συμβουλίου, εξασφαλίζει την ηγεσία του και τη σχέση του με την ειδική εκτελεστική δομή και το εκπροσωπεί στον κόσμο της επιστήμης.

4.   Το ΕΣΕ λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής αριστείας, της αυτονομίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Εξασφαλίζει τη συνέχεια των δράσεων του ΕΣΕ που διεξήχθησαν βάσει της απόφασης .../ΕΚ.

4.  Το ΕΣΕ λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της επιστημονικής αριστείας, της αυτονομίας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Εξασφαλίζει τη συνέχεια των δράσεων του ΕΣΕ που διεξήχθησαν βάσει της απόφασης .../ΕΚ.

5.  Οι δραστηριότητες του ΕΣΕ υποστηρίζουν την έρευνα που διεξάγεται σε όλους τους τομείς από μεμονωμένες και διεθνικές ομάδες που ανταγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

5.  Οι δραστηριότητες του ΕΣΕ υποστηρίζουν την έρευνα που διεξάγεται σε όλους τους τομείς από μεμονωμένες και διεθνικές ομάδες που ανταγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η στήριξη της καινοτομίας, δηλαδή μέσω του προγράμματος απόδειξης της ορθότητας των ιδεών, θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ταχύτερη μετατροπή των νέων ανακαλύψεων σε προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες με εμπορική ή κοινωνική αξία. Ως συμβολή σε αυτόν τον στόχο, οι εξέχοντες υποψήφιοι του ΕΣΕ που έχουν υπερβεί το όριο αλλά δεν μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση λόγω έλλειψης πόρων, είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα απόδειξης της ορθότητας των ιδεών.

 

5α.  Σφραγίδα αριστείας απονέμεται σε δικαιούχο του προγράμματος απόδειξης της ορθότητας των ιδεών του ΕΣΕ, εφόσον η πρόταση είναι επιλέξιμη και έχει περάσει τα εφαρμοστέα όρια, αλλά δεν μπόρεσε να λάβει χρηματοδότηση.

6.  Η Επιτροπή ενεργεί ως εγγυητής της αυτονομίας και της ακεραιότητας του ΕΣΕ και διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

6.  Η Επιτροπή ενεργεί ως εγγυητής της αυτονομίας και της ακεραιότητας του ΕΣΕ και διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΕ συνάδει με τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και με την χαρασσόμενη από το Επιστημονικό Συμβούλιο συνολική στρατηγική του ΕΣΕ που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΕ συνάδει με τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και με την χαρασσόμενη από το Επιστημονικό Συμβούλιο συνολική στρατηγική του ΕΣΕ που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α).

__________________

__________________

7 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 23

7 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 23

Τροπολογία    17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Επιστημονικό συμβούλιο του ΕΣΕ

Επιστημονικό συμβούλιο του ΕΣΕ

1.  Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς και ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και ανάλογης εξειδίκευσης - γυναίκες και άνδρες διαφόρων ηλικιών -οι οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα συμφέροντα.

1.  Το επιστημονικό συμβούλιο απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς και ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και ανάλογης εξειδίκευσης οι οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων και ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα, ανεξάρτητα από ξένα συμφέροντα.

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου διορίζονται από την Επιτροπή με ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία επιλογής που συμφωνείται από κοινού με το επιστημονικό συμβούλιο και η οποία περιλαμβάνει διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα και έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου διορίζονται από την Επιτροπή με ανεξάρτητη και διαφανή διαδικασία επιλογής που συμφωνείται από κοινού με το επιστημονικό συμβούλιο και η οποία περιλαμβάνει διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα και έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η θητεία τους περιορίζεται σε τέσσερα έτη, με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης με εκ περιτροπής σύστημα που εξασφαλίζει τη συνέχεια του έργου του επιστημονικού συμβουλίου.

Η θητεία τους περιορίζεται σε τέσσερα έτη, με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης με εκ περιτροπής σύστημα που εξασφαλίζει τη συνέχεια του έργου του επιστημονικού συμβουλίου.

2.  Το επιστημονικό συμβούλιο:

2.  Το επιστημονικό συμβούλιο:

α)  καθορίζει τη συνολική στρατηγική του ΕΣΕ,

α)  καθορίζει τη συνολική στρατηγική του ΕΣΕ,

β)  καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ,

β)  καταρτίζει το πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΕΣΕ,

γ)   καθορίζει τις μεθόδους και τις διαδικασίες εξέτασης από ομότιμους κριτές και αξιολόγησης των προτάσεων, βάσει των οποίων επιλέγονται οι προτάσεις προς χρηματοδότηση,

γ)  καθορίζει τις μεθόδους και τις διαδικασίες εξέτασης από ομότιμους κριτές και αξιολόγησης των προτάσεων, βάσει των οποίων επιλέγονται οι προτάσεις προς χρηματοδότηση,

δ)   διατυπώνει θέση επί κάθε ζητήματος το οποίο από επιστημονική άποψη δύναται να ενισχύσει τα επιτεύγματα και την επιρροή του ΕΣΕ και να βελτιώσει την ποιότητα της διεξαγόμενης έρευνας,

δ)  διατυπώνει θέση επί κάθε ζητήματος το οποίο από επιστημονική άποψη δύναται να ενισχύσει τα επιτεύγματα και την επιρροή του ΕΣΕ και να βελτιώσει την ποιότητα της διεξαγόμενης έρευνας,

ε)   θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων.

 

Η Επιτροπή παρεκκλίνει από τις θέσεις που καθορίζει το επιστημονικό συμβούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία α), γ), δ) και ε) του πρώτου εδαφίου μόνο σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ώστε να συνεχιστεί η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος και να επιτευχθούν οι στόχοι του, καθορίζοντας και αιτιολογώντας δεόντως τα σημεία απόκλισης από τις θέσεις του επιστημονικού συμβουλίου.

Η Επιτροπή θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων, και παρεκκλίνει από τις θέσεις που καθορίζει το επιστημονικό συμβούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία α), γ) και δ) του πρώτου εδαφίου μόνο σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ώστε να συνεχιστεί η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος και να επιτευχθούν οι στόχοι του, καθορίζοντας και αιτιολογώντας δεόντως τα σημεία απόκλισης από τις θέσεις του επιστημονικού συμβουλίου.

3.   Το επιστημονικό συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με την εντολή που καθορίζεται στο παράρτημα Ι πυλώνα I ενότητα 1.

3.  Το επιστημονικό συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με την εντολή που καθορίζεται στο παράρτημα Ι πυλώνα I ενότητα 1.

4.  Το επιστημονικό συμβούλιο ενεργεί αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα την επίτευξη του στόχου «ΕΣΕ», σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6. Ενεργεί με ακεραιότητα και εντιμότητα και εκτελεί το έργο του με αποτελεσματικότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

4.  Το επιστημονικό συμβούλιο ενεργεί αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕ, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6. Ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία, ακεραιότητα και εντιμότητα και εκτελεί το έργο του με αποτελεσματικότητα, με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και με ανοιχτό πνεύμα, μεγιστοποιώντας τη συμβολή του ΕΣΕ στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, και ειδικότερα των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία    18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

1.  Η Επιτροπή συνιστά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας («ΕΣΚ»), για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του πυλώνα III «ανοικτή καινοτομία» που σχετίζονται με το ΕΣΚ. Το ΕΣΚ λειτουργεί σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: έμφαση στη ρηξικέλευθη και ανατρεπτική καινοτομία, αυτονομία, ικανότητα ανάληψης κινδύνων, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.

1.  Η Επιτροπή συνιστά Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ), σύμφωνα με το άρθρο 7α του κανονισμού.

 

1α.  Το ΕΣΚ θα βασίζεται σε δύο μέσα, το Pathfinder και το Accelerator, όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης. Τα μέσα του ΕΣΚ υποβάλλονται σε συνεχή αξιολόγηση, με σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας με συστηματικό τρόπο.

 

1β.  Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι στόχοι και οι δράσεις του ΕΣΚ συνδέονται με άλλα μέρη του προγράμματος, καθώς και με άλλα εθνικά και ενωσιακά ταμεία, ιδίως το ΕΙΚΤ και το InvestEU.

2.   Το ΕΣΚ περιλαμβάνει την επιτροπή υψηλού επιπέδου («επιτροπή ΕΣΚ») που προβλέπεται στο άρθρο 10.

2.  Το ΕΣΚ περιλαμβάνει την επιτροπή υψηλού επιπέδου («επιτροπή ΕΣΚ») που προβλέπεται στο άρθρο 10.

3.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΚ:

3.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΚ:

α)   είναι σύμφωνη με τις αρχές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της γνώμης της επιτροπής ΕΣΚ σχετικά με τη συνολική στρατηγική του ΕΣΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α)· και

α)  είναι σύμφωνη με τις αρχές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της γνώμης της επιτροπής ΕΣΚ σχετικά με τη συνολική στρατηγική του ΕΣΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α)· και

β)   δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού οι οποίες αντίκεινται στο κοινό συμφέρον.

β)  δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού οι οποίες αντίκεινται στο κοινό συμφέρον.

4.   Για τους σκοπούς της διαχείρισης της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ, η Επιτροπή χρησιμοποιεί έμμεση διαχείριση, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να ιδρύσει έναν φορέα ειδικού σκοπού. Η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή άλλων επενδυτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό κατά την αρχική φάση ίδρυσης, ο φορέας ειδικού σκοπού θα δομείται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να προσελκύσει άλλους επενδυτές από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την αύξηση του αποτελέσματος μόχλευσης της συνεισφοράς της Ένωσης.

4.  Για τους σκοπούς της διαχείρισης της μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ, η Επιτροπή χρησιμοποιεί έμμεση διαχείριση, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να ιδρύσει έναν φορέα ειδικού σκοπού. Η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή άλλων επενδυτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό κατά την αρχική φάση ίδρυσης, ο φορέας ειδικού σκοπού θα δομείται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να προσελκύσει άλλους επενδυτές από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την αύξηση του αποτελέσματος μόχλευσης της συνεισφοράς της Ένωσης.

 

4α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ του ΕΙΚΤ και του ΕΣΚ, ιδίως μέσω των ΚΓΚ του.

Τροπολογία    19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Επιτροπή ΕΣΚ

Επιτροπή ΕΣΚ

1.   Η Επιτροπή ΕΣΚ γνωμοδοτεί στην Επιτροπή όσον αφορά:

1.  Η Επιτροπή ΕΣΚ γνωμοδοτεί στην Επιτροπή όσον αφορά:

α)  τη συνολική στρατηγική της συνιστώσας ΕΣΚ στο πλαίσιο του πυλώνα III «ανοικτή καινοτομία»·

α)  τη συνολική στρατηγική της συνιστώσας ΕΣΚ στο πλαίσιο του πυλώνα III «Καινοτόμος Ευρώπη»·

β)   το πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΚ·

β)  το πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΚ·

γ)   τα κριτήρια για την αξιολόγηση του καινοτόμου χαρακτήρα και του προφίλ κινδύνου των προτάσεων και την κατάλληλη εξισορρόπηση των επιχορηγήσεων, της κεφαλαιακής και άλλων μορφών χρηματοδότησης για τον accelerator (επιταχυντή) του ΕΣΚ·

γ)  τα κριτήρια για την αξιολόγηση του καινοτόμου χαρακτήρα και του προφίλ κινδύνου των προτάσεων και την κατάλληλη εξισορρόπηση των επιχορηγήσεων, της κεφαλαιακής και άλλων μορφών χρηματοδότησης για τον accelerator (επιταχυντή) του ΕΣΚ·

δ)   τον προσδιορισμό του στρατηγικού χαρτοφυλακίου έργων·

δ)  τον προσδιορισμό του στρατηγικού χαρτοφυλακίου έργων·

ε)   το προφίλ των διαχειριστών προγράμματος.

ε)  το προφίλ των διαχειριστών προγράμματος.

 

ε α)  τη συστηματική και συνεχή διαδικασία αξιολόγησης των δράσεων του ΕΣΚ·

2.   Η επιτροπή ΕΣΚ μπορεί κατόπιν αιτήσεως να απευθύνει συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά:

2.   Η επιτροπή ΕΣΚ μπορεί κατόπιν αιτήσεως, και όποτε κρίνεται σκόπιμο σε συντονισμό με το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΚΤ, να απευθύνει συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά:

α)   οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί από άποψη καινοτομίας να ενισχύσει και να προωθήσει οικοσυστήματα καινοτομίας στην Ευρώπη, τα επιτεύγματα και τον αντίκτυπο των στόχων της συνιστώσας ΕΣΚ και την ικανότητα καινοτόμων εταιρειών να αναπτύξουν τις λύσεις τους·

α)  οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί από άποψη καινοτομίας να ενισχύσει και να προωθήσει οικοσυστήματα καινοτομίας στην Ευρώπη, τα επιτεύγματα και τον αντίκτυπο των στόχων της συνιστώσας ΕΣΚ και την ικανότητα καινοτόμων εταιρειών να αναπτύξουν τις λύσεις τους·

β)  τον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, ιδίως αυτοί στους οποίους έχει χορηγηθεί στήριξη στο πλαίσιο της συνιστώσας ΕΣΚ·

β)  τον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και του ΕΙΚΤ, πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, ιδίως αυτοί στους οποίους έχει χορηγηθεί στήριξη στο πλαίσιο της συνιστώσας ΕΣΚ·

γ)   αναδυόμενες τάσεις της τεχνολογίας από το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ, για την αξιοποίησή τους στον προγραμματισμό σε άλλα μέρη του ειδικού προγράμματος·

γ)  αναδυόμενες τάσεις της τεχνολογίας από το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ, για την αξιοποίησή τους στον προγραμματισμό σε άλλα μέρη του ειδικού προγράμματος·

δ)   τον προσδιορισμό συγκεκριμένων ζητημάτων για τα οποία χρειάζεται γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΣΚ.

δ) τον προσδιορισμό συγκεκριμένων ζητημάτων για τα οποία χρειάζεται γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΣΚ.

Η επιτροπή ΕΣΚ ενεργεί με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της συνιστώσας ΕΣΚ. Ενεργεί με ακεραιότητα και εντιμότητα και εκτελεί το έργο της με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Η επιτροπή ΕΣΚ ενεργεί με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του ΕΣΚ και λαμβάνοντας υπόψη τη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, την ανταγωνιστικότητά της και τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ενεργεί με ακεραιότητα και εντιμότητα και εκτελεί το έργο της με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ανοιχτό πνεύμα, αποφεύγοντας τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Η επιτροπή ΕΣΚ ενεργεί σύμφωνα με την εντολή της που καθορίζεται στο παράρτημα Ι πυλώνα I ενότητα 1.

Η επιτροπή ΕΣΚ ενεργεί σύμφωνα με την εντολή της που καθορίζεται στο παράρτημα Ι πυλώνα I ενότητα 1.

3.   Η επιτροπή ΕΣΚ αποτελείται από 15 έως 20 πρόσωπα υψηλού επιπέδου από διάφορα μέρη του οικοσυστήματος καινοτομίας της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, ηγετικών εταιρικών στελεχών, επενδυτών και ερευνητών. Συμβάλλει σε δράσεις προβολής και τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν το κύρος του ΕΣΚ.

3.   Η επιτροπή ΕΣΚ αποτελείται από 15 έως 20 ανεξάρτητα πρόσωπα υψηλού επιπέδου από διάφορα μέρη του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών από εταιρείες κάθε μεγέθους, οικονομολόγων, επενδυτών, ερευνητών και ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής για την καινοτομία. Συμβάλλει σε δράσεις προβολής και τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν το κύρος του ΕΣΚ.

Τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ διορίζονται από την Επιτροπή, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης για υποψηφιότητες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή και για τα δύο, ανάλογα με το ποιο κρίνει καταλληλότερο η Επιτροπή, και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ισορροπία σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, φύλου, ηλικίας και γεωγραφικής κατανομής.

Τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ διορίζονται από την Επιτροπή, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης για υποψηφιότητες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή και για τα δύο, ανάλογα με το ποιο κρίνει καταλληλότερο η Επιτροπή, και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ισορροπία σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, φύλου, ηλικίας και γεωγραφικής κατανομής.

Η θητεία τους περιορίζεται στα δύο έτη, μπορεί να ανανεωθεί δύο φορές, με σύστημα κυλιόμενων διορισμών (τα μέλη διορίζονται κάθε δύο έτη).

Η θητεία τους περιορίζεται στα τρία έτη, μπορεί να ανανεωθεί άπαξ, με σύστημα κυλιόμενων διορισμών (τα μισά μέλη αλλάζουν κάθε δύο έτη).

4.  Η επιτροπή ΕΣΚ έχει πρόεδρο που διορίζεται από την Επιτροπή βάσει διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης. Ο πρόεδρος είναι δημόσιο πρόσωπο υψηλού κύρους που συνδέεται με τον χώρο της καινοτομίας.

4.  Η επιτροπή ΕΣΚ έχει πρόεδρο που διορίζεται από την Επιτροπή βάσει διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης. Ο πρόεδρος είναι δημόσιο πρόσωπο υψηλού κύρους με αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας.

Ο πρόεδρος διορίζεται για θητεία που περιορίζεται στα τέσσερα έτη και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Ο πρόεδρος διορίζεται για θητεία που περιορίζεται στα τρία έτη και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Ο πρόεδρος προεδρεύει της επιτροπής ΕΣΚ, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της, αναθέτει καθήκοντα στα μέλη και μπορεί να συστήσει ειδικές υποομάδες, ιδίως με σκοπό τον προσδιορισμό αναδυόμενων τάσεων τεχνολογίας από το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ. Προωθεί το ΕΣΚ, ενεργεί ως συνομιλητής του με την Επιτροπή και εκπροσωπεί το ΕΣΚ στον χώρο της καινοτομίας. Η Επιτροπή μπορεί να προβλέψει την παροχή διοικητικής υποστήριξης προς τον πρόεδρο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ο πρόεδρος προεδρεύει της επιτροπής ΕΣΚ, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της, αναθέτει καθήκοντα στα μέλη και μπορεί να συστήσει ειδικές υποομάδες, ιδίως με σκοπό τον προσδιορισμό αναδυόμενων τάσεων τεχνολογίας από το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ. Προωθεί το ΕΣΚ, τον ρόλο του στην επίτευξη των στόχων έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος και της Ένωσης, ενεργεί ως συνομιλητής του με την Επιτροπή και εκπροσωπεί το ΕΣΚ στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας Η Επιτροπή προβλέπει την παροχή διοικητικής υποστήριξης προς τον πρόεδρο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

5.  Η Επιτροπή θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων. Τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ αναμένεται να αποδέχονται τον κώδικα δεοντολογίας με την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5.  Η Επιτροπή θεσπίζει κώδικα δεοντολογίας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων. Τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ πρέπει να αποδέχονται τον κώδικα δεοντολογίας με την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Τροπολογία    20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Προγράμματα εργασίας

Στρατηγικός σχεδιασμός και προγράμματα εργασίας

 

-1.  Η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος βασίζεται σε συγκεκριμένα σχέδια Ε&Κ τα οποία ορίζονται ανά διετία, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού και βάσει διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας πολυετούς στρατηγικού σχεδιασμού δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ιδίως για τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα». Οι υποχρεωτικές πολυμερείς διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εθνικών αρχών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων φορέων ΕΑΚ, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με τις προτεραιότητες και τους ενδεδειγμένους τύπους δράσεων και μορφές υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αποστολών και ευρωπαϊκών συμπράξεων, συμβάλλουν στην εξασφάλιση των απαραίτητων διεπιστημονικών και διατομεακών προοπτικών και της ευθυγράμμισης με άλλες συναφείς υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό θα συμβάλει στη μόχλευση πρόσθετης ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, στην ενίσχυση του ΕΣΕ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται κατόπιν διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, όπως περιγράφεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης.

1.  Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο Ε&Κ, το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις πράξεις συνδυασμού μέσων.

Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις πράξεις συνδυασμού μέσων.

2.   Η Επιτροπή εγκρίνει χωριστά προγράμματα εργασίας, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των ακόλουθων συνιστωσών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης:

2.  Η Επιτροπή εγκρίνει χωριστά προγράμματα εργασίας, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των ακόλουθων συνιστωσών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης:

α)   του ΕΣΕ, όπου το πρόγραμμα εργασίας καταρτίζεται από το επιστημονικό συμβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β), σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3. Η Επιτροπή παρεκκλίνει από το πρόγραμμα εργασίας που καταρτίζει το επιστημονικό συμβούλιο μόνο σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4. Η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως το εν λόγω μέτρο·

α)  του ΕΣΕ, όπου το πρόγραμμα εργασίας καταρτίζεται από το επιστημονικό συμβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β), σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3. Η Επιτροπή παρεκκλίνει από το πρόγραμμα εργασίας που καταρτίζει το επιστημονικό συμβούλιο μόνο σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4. Η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως το εν λόγω μέτρο·

β)  όλων των ομάδων υπό τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», των δράσεων MSCA, των ερευνητικών υποδομών, της παροχής στήριξης στα οικοσυστήματα καινοτομίας, της διάδοσης της αριστείας και της μεταρρύθμισης και ενδυνάμωσης του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 12 παράγραφος 4·

β)  όλων των ομάδων υπό τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», των δράσεων MSCA, των ερευνητικών υποδομών, της παροχής στήριξης στα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας, της εξάπλωσης της αριστείας και της διεύρυνσης της συμμετοχής, της μεταρρύθμισης και ενδυνάμωσης του ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 12 παράγραφος 4·

γ)   του ΕΣΚ, όπου το πρόγραμμα εργασίας καταρτίζεται κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής ΕΣΚ όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β), σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4·

γ)  του ΕΣΚ, όπου το πρόγραμμα εργασίας καταρτίζεται κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής ΕΣΚ όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β), σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4·

δ)   του ΚΚΕρ. όπου το πολυετές πρόγραμμα εργασιών λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΚΕρ που αναφέρεται στην απόφαση 96/282/Ευρατόμ.

δ)  του ΚΚΕρ. όπου το πολυετές πρόγραμμα εργασιών λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΚΕρ που αναφέρεται στην απόφαση 96/282/Ευρατόμ.

3.   Πέραν της απαίτησης του άρθρου 110 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιέχουν, κατά περίπτωση:

3.  Πέραν της απαίτησης του άρθρου 110 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιέχουν, κατά περίπτωση:

α)  ένδειξη του ποσού που κατανέμεται σε κάθε δράση και αποστολή και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης·

α)  ένδειξη του ποσού και του ποσοστού ως προς τον προϋπολογισμό του προγράμματος που κατανέμεται σε κάθε δράση, αποστολή και ευρωπαϊκή σύμπραξη, και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης·

β)   όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τις προτεραιότητες, τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης και το σχετικό βάρος των διαφόρων κριτηρίων χορήγησης, καθώς και το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης των συνολικών επιλέξιμων δαπανών·

β)  όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τις προτεραιότητες, τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης και το σχετικό βάρος των διαφόρων κριτηρίων χορήγησης, καθώς και το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης των συνολικών επιλέξιμων δαπανών·

γ)   το ποσό που διατίθεται για μεικτή χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 43 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής:

γ) το ποσό που διατίθεται για μεικτή χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 43 του κανονισμού … για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής:

δ)   τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις των δικαιούχων, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του κανονισμού για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής.

δ)  τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις των δικαιούχων, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του κανονισμού για το πρόγραμμα-πλαίσιο/τους κανόνες συμμετοχής.

Τροπολογία    21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Διοικητικό συμβούλιο για την υγεία

 

1. Η Επιτροπή θεσπίζει ένα διοικητικό συμβούλιο για την υγεία για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» που αφορούν τον τομέα της υγείας.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο για την υγεία αποτελείται από 15 έως 20 υψηλά ιστάμενα πρόσωπα διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της δημόσιας υγείας και της ευημερίας.

 

3. Το διοικητικό συμβούλιο για την υγεία επικεντρώνεται στις ακόλουθες αρχές: συντονισμός και συνέργειες μεταξύ των ενωσιακών και των εθνικών προγραμμάτων για την υγεία, καθώς και μεταξύ της θεματικής ομάδας «Υγεία» και άλλων τμημάτων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των αποστολών και των συμπράξεων. Το διοικητικό συμβούλιο θα προωθήσει τη συμμετοχή των ασθενών και της κοινωνίας, παρέχοντας επιστημονικές συμβουλές και συστάσεις. Οι δράσεις θα πρέπει να προωθούν έρευνα στον τομέα της υγείας προσανατολισμένη στην αξία και καλύτερες λύσεις υγείας, και να οδηγούν σε μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.

 

4. Το διοικητικό συμβούλιο για την υγεία θα συμβάλει στους εξής τομείς:

 

α) τη στρατηγική για τη θεματική ομάδα «Υγεία»,

 

β) το προσχέδιο για τον συντονισμό και τη συνεργασία ανάμεσα στα προγράμματα υγείας, τους συναφείς πυλώνες, όπως το ΕΣΚ, το ΕΣΕ, καθώς και εντός των στρατηγικών συμπράξεων και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Το προσχέδιο διασφαλίζει μεγαλύτερη ορατότητα και καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μηχανισμών για την έρευνα στον χώρο της υγείας, κατευθύνει τον συντονισμό και τη συνεργασία, και αναπτύσσει τα προγράμματα εργασίας και τις αποστολές σχετικά με την υγεία,

 

γ) τις μεθόδους και τις διαδικασίες για τον σχεδιασμό, την επιλογή και την υλοποίηση των αποστολών υγείας,

 

δ) την εξασφάλιση της συμμετοχής και της δέσμευσης των πολιτών σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη βάση προς την κορυφή,

 

ε) την προώθηση της βιωσιμότητας χρηματοδοτικών στρατηγικών και μηχανισμών καθιστώντας δυνατά τα μακροπρόθεσμα έργα και τις φιλόδοξες αποστολές,

 

στ) την εξασφάλιση γόνιμων διεθνικών ερευνητικών συνεργασιών που μεγιστοποιούν το ευρωπαϊκό δυναμικό και μετατρέπουν τα αποτελέσματα σε συστήματα υγείας,

 

ζ) την αύξηση της χρήσης της διατομεακής έρευνας μεταξύ πεδίων ασθενειών με κοινά σημεία και, κατ’ αυτό τον τρόπο, τη μείωση της επανάληψης και της απομονωμένης έρευνας,

 

η) την αύξηση της ορατότητας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και της ωφέλειάς του για τους πολίτες της ΕΕ, την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των ευθυνών για την επιστήμη και την έρευνα εντός των διοικητικών οργάνων της ΕΕ, και τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης.

 

5. Το διοικητικό συμβούλιο για την υγεία παρέχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την έρευνα και καθοδήγηση στην ανάπτυξη των προγραμμάτων εργασίας και των αποστολών που σχετίζονται με την υγεία, σε συμπληρωματικότητα με την ειδική επιτροπή αποστολής.

 

6. Το διοικητικό συμβούλιο για την υγεία αποτελεί ανεξάρτητη ομάδα ενδιαφερόμενων μερών υπό επιστημονική καθοδήγηση που αποτελείται από φορείς έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της βιοϊατρικής και εκπροσώπους άλλων συναφών τομέων έρευνας και βιομηχανίας, διαθέτοντας παράλληλα ισχυρή συμμετοχή εκπροσώπων ασθενών και πολιτών.

 

7. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την υγεία διορίζονται από την Επιτροπή, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης για υποψηφιότητες ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή και για τα δύο, κατά περίπτωση, και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ισορροπία σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, φύλου, ηλικίας και γεωγραφικής κατανομής. Η θητεία τους περιορίζεται στα δύο έτη, μπορεί να ανανεωθεί δύο φορές, με σύστημα κυλιόμενων διορισμών (τα μέλη διορίζονται κάθε δύο έτη).

 

8. Το διοικητικό συμβούλιο για την υγεία έχει πρόεδρο που διορίζεται από την Επιτροπή κατόπιν μιας διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης. Ο πρόεδρος είναι δημόσιο πρόσωπο υψηλού κύρους που συνδέεται με την έρευνα στον χώρο της υγείας.

 

9. Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του διοικητικού συμβουλίου επανεξετάζονται και αναφέρονται στην ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος, κατά την οποία προσδιορίζονται μέτρα για την παράταση, την προσαρμογή ή το κλείσιμο της ομάδας, ανάλογα με την επανεξέταση.

Τροπολογία    22

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – Δραστηριότητες του προγράμματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Στρατηγικός σχεδιασμός

Η υλοποίηση των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε επίπεδο προγράμματος με ενοποιημένο τρόπο θα διασφαλιστεί με τον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό. Ο εν λόγω σχεδιασμός θα εστιάζει στον αντίκτυπο του προγράμματος συνολικά και στη συνοχή μεταξύ των διαφορετικών πυλώνων του, καθώς και στη συνέργεια με άλλα προγράμματα της ΕΕ και την υποστήριξη από και προς άλλες πολιτικές της ΕΕ.

Η υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα έχει ως οδηγό μια διαδικασία διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς στρατηγικού σχεδιασμού των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού οδηγεί στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», μέσω του καθορισμού των χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων. Θα εστιάζει στον αντίκτυπο του προγράμματος και στη συνοχή μεταξύ των διαφορετικών πυλώνων του, καθώς και στη συνέργεια με άλλα προγράμματα της ΕΕ και την υποστήριξη προς άλλες πολιτικές της ΕΕ.

 

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού και η έγκριση του στρατηγικού σχεδίου Ε&Κ μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης θα αυξήσει την αποδοχή και την κατανόηση του σκοπού του προγράμματος από ευρύτερο κοινό και θα επιτρέψει την πλήρη ενημέρωση των συννομοθετών, των ενδιαφερομένων φορέων και των κρατών μελών όσον αφορά τις προβλεπόμενες πρωτοβουλίες. Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικής για τους σχετικούς καλυπτόμενους τομείς σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και στη συμπλήρωση των πολιτικών στα κράτη μέλη, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι κύριοι ευρωπαϊκοί στόχοι πολιτικής αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και υποστηρίζονται από αυτό με επαρκείς πόρους. Θα επιτρέψει την απλοποίηση του χρηματοδοτικού τοπίου, την αποφυγή των επικαλύψεων και των παράλληλων ενεργειών μεταξύ των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μόχλευση πρόσθετης ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης, και θα προωθήσει την ταχύτερη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

 

Μια συστημική, διεπιστημονική, διατομεακή και εγκάρσια προσέγγιση της έρευνας και της καινοτομίας θα διασφαλίσει τη δυνατότητα αντιμετώπισης των κοινωνιακών και οικονομικών προκλήσεων, την παραγωγή γνώσης και, όπου είναι εφικτό, τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών και βιώσιμων επιχειρήσεων και κλάδων, και κοινωνικής και επιστημονικής καινοτομίας, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό, ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και διατηρώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα διασφαλίζει την ισχυρή συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια της έρευνας και της καινοτομίας, την συνδημιουργία γνώσης, την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας, ενώ θα εξασφαλίζει επίσης και θα προωθεί την τήρηση των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας και ακεραιότητας.

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού θα διασφαλίζει την ισχυρή συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην έρευνα και την καινοτομία, τη συνδημιουργία γνώσης, την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία, και θα προωθεί την τήρηση των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας και ακεραιότητας.

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Για να ανταποκριθεί στους εν λόγω στόχους, η Επιτροπή θα δρομολογήσει ένα στάδιο ανοικτής διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της επιστημονικής κοινότητας, των ερευνητικών και τεχνολογικών οργανισμών, της βιομηχανίας και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η διαβούλευση θα καλύπτει τις στρατηγικές προτεραιότητες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», και τους κατάλληλους τύπους μέσων, ιδίως τις ευρωπαϊκές συμπράξεις. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα δημοσιεύονται σε ειδική ιστοσελίδα, η οποία θα πρέπει επίσης να παρέχει τις λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία καθορισμού του στρατηγικού σχεδιασμού.

 

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συμπράξεις, το στρατηγικό σχέδιο Ε&Κ θα σκιαγραφεί και θα παρουσιάζει το σκεπτικό στο οποίο θα βασίζονται η δημιουργία, η συγχώνευση και η σταδιακή κατάργηση των ευρωπαϊκών συμπράξεων. Οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες και συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν θετική αξιολόγηση, θα πρέπει να είναι υποψήφιες προς συνέχιση για την περίοδο μετά το 2020, λόγω της προστιθέμενης αξίας τους όσον αφορά την επίτευξη κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου, καθώς και τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων, και λόγω της συμβολής τους στις συνέργειες των ταμείων.

 

Υφιστάμενες και πιθανές νέες ΚΓΚ θα ορίζονται στη νομοθετική πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του ΕΙΚΤ, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο Ε&Κ. Ωστόσο, η δημιουργία νέων ΚΓΚ θα πρέπει να συνεπάγεται επαρκή χρηματοδότηση, η οποία θα επιτρέπει στις υφιστάμενες ΚΓΚ να αναπτύξουν οικοσυστήματα, να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις και να επιδιώξουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τους φιλόδοξους στόχους τους.

 

Οι «εμβληματικές FET» που στηρίζονται στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» θα εξακολουθήσουν να στηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος. Καθώς παρουσιάζουν ουσιαστικές αναλογίες με τις αποστολές, άλλες «εμβληματικές FET» μπορούν να στηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος-πλαισίου ως αποστολές που προσανατολίζονται προς τις μελλοντικές και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι αποστολές θα πρέπει να ενδυναμώσουν τις συνεργατικές πτυχές του προγράμματος και να συμπληρώσουν τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές συμπράξεις, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μέσα στήριξης των πυλώνων υλοποίησης των αποστολών. Οι αποστολές θα εμπεριέχουν τεχνολογικές και κοινωνιακές συνιστώσες και θα καθορίζονται επίσης σε στενή συνεργασία με όλες τις συναφείς ΓΔ. Οι αποστολές θα καθοριστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού και το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

Βάσει των εν λόγω εκτεταμένων διαβουλεύσεων, ο στρατηγικός σχεδιασμός θα προσδιορίζει κοινούς στόχους και κοινούς τομείς δραστηριοτήτων, όπως τομείς σύμπραξης (η προτεινόμενη νομική βάση καθορίζει μόνο τα μέσα και τα κριτήρια που θα διέπουν τη χρήση τους), καθώς και τομείς αποστολών.

 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικής για τους σχετικούς καλυπτόμενους τομείς σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στη συμπλήρωση των πολιτικών και πολιτικών προσεγγίσεων στα κράτη μέλη. Οι προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού για την αύξηση της συμβολής της έρευνας και της καινοτομίας στην υλοποίηση της πολιτικής. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών, μελέτες και άλλα επιστημονικά στοιχεία, καθώς και σχετικές υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα προωθεί τις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Ευρατόμ, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την έρευνα και την καινοτομία σε όλα τα σχετικά προγράμματα σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα μη χρηματοδοτικά μέσα. Τούτο θα συμβάλλει επίσης στην ταχύτερη διάδοση και υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και στην αποφυγή των επαναλήψεων και των αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Θα παρέχει το πλαίσιο για τη σύνδεση των άμεσων δράσεων έρευνας του Κοινού Κέντρου Ερευνών και των λοιπών δράσεων που στηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των αποτελεσμάτων για την υποστήριξη της πολιτικής.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού θα προσδιοριστούν οι υφιστάμενοι δεσμοί μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων, και θα δημιουργηθούν δυνατότητες για συνέργειες μεταξύ ενωσιακών, περιφερειακών και εθνικών ταμείων. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την έρευνα και την καινοτομία σε όλα τα σχετικά προγράμματα σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων και στόχων της ΕΕ. Θα παρέχει επίσης το πλαίσιο για τη σύνδεση των άμεσων δράσεων έρευνας του Κοινού Κέντρου Ερευνών και των λοιπών δράσεων που στηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των αποτελεσμάτων για την υποστήριξη της πολιτικής.

Το στρατηγικό σχέδιο θα χαράσσει πολυετή στρατηγική για την ανάπτυξη περιεχομένου στο πρόγραμμα εργασίας (όπως ορίζεται στο άρθρο 11) διατηρώντας παράλληλα επαρκή ευελιξία με στόχο τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε απρόβλεπτες ευκαιρίες και κρίσεις. Καθώς το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» εκτείνεται σε 7 έτη, το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργεί ενδέχεται να μεταβληθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται ταχέως στις συγκεκριμένες αλλαγές. Θα υπάρχει συνεπώς η δυνατότητα για τη συμπερίληψη στήριξης δραστηριοτήτων πέραν των περιγραφών που εκτίθενται κατωτέρω, εφόσον το δικαιολογεί δεόντως η αντιμετώπιση σημαντικών εξελίξεων, πολιτικών αναγκών ή απρόβλεπτων γεγονότων, αναγκών πολιτικής ή καταστάσεων κρίσης, για παράδειγμα, η αντιμετώπιση σοβαρών απειλών για την υγεία που οφείλονται παραδείγματος χάρη σε επιδημίες.

 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση μιας ισόρροπης και ευρείας προσέγγισης στην έρευνα και την καινοτομία, η οποία δεν θα περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη νέων διαδικασιών προϊόντων και υπηρεσιών βάσει επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και καινοτομιών, αλλά θα ενσωματώνει τη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών σε νεωτερικές εφαρμογές και τη συνεχή βελτίωση, καθώς και στη μη τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία. Μια συστημική, διεπιστημονική και διατομεακή προσέγγιση της έρευνας και της καινοτομίας διασφαλίζει τη δυνατότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και κλάδους, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό, ενισχύοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις και διατηρώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

 

Για τους πυλώνες «Κοινωνικές προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» και «Ανοικτή καινοτομία», η έρευνα και η καινοτομία θα συνοδεύονται από δραστηριότητες που αναπτύσσονται κοντά στους τελικούς χρήστες και στην αγορά, όπως η επίδειξη, η πιλοτική εφαρμογή ή η απόδειξη της ορθότητας μιας ιδέας, αποκλείοντας ωστόσο δραστηριότητες εμπορευματοποίησης πέραν της φάσης της έρευνας και της καινοτομίας. Επίσης θα περιλαμβάνονται δραστηριότητες για τη στήριξη της πλευράς της ζήτησης, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ταχύτερη διάθεση και διανομή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Θα δοθεί έμφαση στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χωρίς περιοριστικό χαρακτήρα.

 

Στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», με βάση την εμπειρία από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες θα ενσωματωθούν πλήρως σε όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων και ειδικών δραστηριοτήτων. Ομοίως, οι δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας θα υλοποιηθούν με στρατηγικό και ενοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, την κοινή αλιευτική πολιτική και διεθνείς δεσμεύσεις.

 

Οι «εμβληματικές FET» που στηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα εξακολουθήσουν να στηρίζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Καθώς παρουσιάζουν ουσιαστικές αναλογίες με τις αποστολές, άλλες «εμβληματικές FET», εφόσον υπάρχουν, θα στηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος-πλαισίου ως αποστολές που προσανατολίζονται προς τις μελλοντικές και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

 

Οι διάλογοι για τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ και οι πολιτικοί διάλογοι με τις κύριες περιφέρειες του κόσμου θα συνεισφέρουν σημαντικά στον συστηματικό προσδιορισμό ευκαιριών για συνεργασία, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση ανά χώρα/περιφέρεια, θα υποστηρίξουν τον καθορισμό προτεραιοτήτων.

 

Παρά το γεγονός ότι η έμφαση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIΚT) στα οικοσυστήματα καινοτομίας έχει ως φυσικό επακόλουθο την ένταξή του στον πυλώνα «Ανοικτή καινοτομία» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ο σχεδιασμός των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) του EIΚT θα ευθυγραμμιστεί μέσω της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού με τον πυλώνα «Κοινωνικές προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα».

 

 

Επιτάχυνση της έρευνας και της καινοτομίας

 

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα ταχύτερης υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση, όπου αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας όλων των θεματικών ομάδων, του ΕΣΚ και της «διάδοσης της αριστείας», καλύπτοντας δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Η προσέγγιση αυτή θα βασίζεται στην επιτυχία του υφιστάμενου μέσου επιτάχυνσης της καινοτομίας στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», και θα ακολουθεί τη λογική «από τη βάση προς την κορυφή» στο πλαίσιο συνεχώς ανοικτών προσκλήσεων, ο δε χρόνος χορήγησης δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. Όσον αφορά το μέρος «διάδοση της αριστείας», η προσέγγιση αυτή θα στηρίζει επίσης τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια ταχύτερα και με βάση τη λογική «από τη βάση προς την κορυφή». Η προσέγγιση αυτή θα εφαρμοστεί τουλάχιστον στο 15 % του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Διάδοση και επικοινωνία

Διάδοση και επικοινωνία

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα προσφέρει ειδική στήριξη για την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε αρχεία καταγραφής γνώσης και σε άλλες πηγές δεδομένων. Θα στηριχθούν ενέργειες διάδοσης της γνώσης, επίσης από τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων και των δεδομένων στην κατάλληλη γλώσσα και μορφή για το στοχευόμενο κοινό και δίκτυα, για τους πολίτες, τη βιομηχανία, τη δημόσια διοίκηση, τον ακαδημαϊκό κόσμο, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί να χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφοριών.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα προσφέρει ειδική στήριξη για την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε αρχεία καταγραφής γνώσης και σε άλλες πηγές δεδομένων. Θα στηριχθούν ενέργειες διάδοσης της γνώσης, επίσης από τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων και των δεδομένων στην κατάλληλη γλώσσα και μορφή για το στοχευόμενο κοινό και δίκτυα, για τους πολίτες, τη βιομηχανία, τη δημόσια διοίκηση, την επιστημονική κοινότητα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί να χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφοριών.

Θα υπάρχει κατάλληλη στήριξη για μηχανισμούς προβολής του προγράμματος σε πιθανούς υποψηφίους (π.χ. εθνικά σημεία επαφής).

Θα υπάρχει κατάλληλη στήριξη για μηχανισμούς προβολής του προγράμματος σε πιθανούς υποψηφίους (π.χ. εθνικά σημεία επαφής).

Η Επιτροπή θα εφαρμόζει επίσης δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», για να προωθήσει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αποκτήθηκαν με τη στήριξη της χρηματοδότησης της ΕΕ Θα επιδιώκει επίσης την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας και τον ευρύτερο αντίκτυπο και συνάφεια της έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, π.χ. με δημοσιεύσεις, σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, εκδηλώσεις, αρχεία καταγραφής γνώσης, βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες πολλαπλών διαύλων, ιστότοποι ή στοχευμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα παρέχει επίσης στήριξη στους δικαιούχους για την προβολή του έργου τους και των επιπτώσεών του στην κοινωνία γενικότερα.

Η Επιτροπή θα εφαρμόζει επίσης δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», για να προωθήσει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αποκτήθηκαν με τη στήριξη της χρηματοδότησης της ΕΕ Θα επιδιώκει επίσης την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας και τον ευρύτερο αντίκτυπο και συνάφεια της έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, π.χ. με δημοσιεύσεις, σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, εκδηλώσεις, αρχεία καταγραφής γνώσης, βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες πολλαπλών διαύλων, ιστότοποι ή στοχευμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα παρέχει επίσης στήριξη στους δικαιούχους για την προβολή του έργου τους και των επιπτώσεών του στην κοινωνία γενικότερα.

Εκμετάλλευση και υιοθέτηση από την αγορά

Εκμετάλλευση και υιοθέτηση από την αγορά

Η Επιτροπή θα θεσπίσει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και των παραγόμενων γνώσεων. Το γεγονός αυτό θα επιταχύνει την εκμετάλλευση προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης από την αγορά, ενώ θα ενισχύσει τον αντίκτυπο του προγράμματος.

Η Επιτροπή θα θεσπίσει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και των παραγόμενων γνώσεων, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προώθηση της τυποποίησης. Το γεγονός αυτό θα επιταχύνει την εκμετάλλευση προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης από την αγορά, ενώ θα ενισχύσει τον αντίκτυπο του προγράμματος.

Η Επιτροπή θα εντοπίζει συστηματικά και θα καταγράφει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος και θα μεταφέρει ή θα διαδίδει τα εν λόγω παραγόμενα αποτελέσματα και τις γνώσεις χωρίς διακρίσεις στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, στις δημόσιες διοικήσεις, στον ακαδημαϊκό κόσμο, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στους υπευθύνους χάραξης πολιτικών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος.

Η Επιτροπή θα εντοπίζει συστηματικά και θα καταγράφει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος και θα μεταφέρει ή θα διαδίδει τα εν λόγω παραγόμενα αποτελέσματα και τις γνώσεις χωρίς διακρίσεις στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, στις δημόσιες διοικήσεις, στην επιστημονική κοινότητα, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στους υπευθύνους χάραξης πολιτικών, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος. Για το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας θα εφαρμοστεί ειδική διαδικασία παρακολούθησης.

Διεθνής συνεργασία

Διεθνής συνεργασία

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις θα επιτευχθούν με την ευθυγράμμιση των δράσεων με άλλα κράτη και περιοχές του κόσμου σε μια προσπάθεια διεθνούς συνεργασίας πρωτοφανούς κλίμακας. Με βάση το αμοιβαίο όφελος, οι εταίροι από όλο τον κόσμο θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες της ΕΕ ως αναπόσπαστο μέρος των πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της δράσης της ΕΕ για τη βιωσιμότητα, την ενισχυμένη αριστεία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανταγωνιστικότητα.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις θα επιτευχθούν με την ευθυγράμμιση των δράσεων με άλλα κράτη και περιοχές του κόσμου σε μια προσπάθεια διεθνούς συνεργασίας πρωτοφανούς κλίμακας. Με βάση το αμοιβαίο όφελος, εταίροι από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνήσεων και ΜΚΟ, θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες της ΕΕ ως αναπόσπαστο μέρος των πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της δράσης της ΕΕ για τη βιωσιμότητα, την ενισχυμένη αριστεία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανταγωνιστικότητα. Η μεταφορά γνώσεων και η ανταλλαγή ικανοτήτων και υποδομών μεταξύ των εταίρων σε διεθνές επίπεδο θα ευνοήσουν την υιοθέτηση κοινών προσεγγίσεων και κανονιστικών ρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε συνεργικές συναλλαγές για όλα τα μέρη.

Η διεθνής κοινή δράση θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, την πρόσβαση στα μεγαλύτερα ταλέντα, την εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους παγκοσμίως, καθώς και την ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης καινοτόμων λύσεων.

Η διεθνής κοινή δράση θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, την πρόσβαση στα μεγαλύτερα ταλέντα, την εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους παγκοσμίως, καθώς και την ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης καινοτόμων λύσεων. Η διεθνής σύμπραξη θα διαμορφωθεί γύρω από κοινούς στόχους. Αυτό θα διευκολύνει η συνεργασία των ευρωπαίων ερευνητών με τους καλύτερους ερευνητές στον κλάδο τους.

Μεθοδολογίες εργασίας για την αξιολόγηση

Μεθοδολογίες εργασίας για την αξιολόγηση

Η χρήση ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης υψηλής ποιότητας στη διαδικασία αξιολόγησης στηρίζει τη δέσμευση του προγράμματος σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις κοινότητες και τα συμφέροντα και αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της αριστείας και της συνάφειας των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων.

Η χρήση ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης υψηλής ποιότητας στη διαδικασία αξιολόγησης στηρίζει τη δέσμευση του προγράμματος σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις κοινότητες και τα συμφέροντα και αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της αριστείας και της συνάφειας των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης θα διασφαλίζει την αμεροληψία της διαδικασίας και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης θα διασφαλίζει την αμεροληψία της διαδικασίας και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις δικαιολογημένες από την απαίτηση διορισμού των καλύτερων διαθέσιμων εμπειρογνωμόνων και/ή από το περιορισμένο μέγεθος της ομάδας εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που επικουρούν ή συμμετέχουν στην επιτροπή αξιολόγησης μπορούν να αξιολογούν συγκεκριμένες προτάσεις για τις οποίες δηλώνουν ενδεχόμενο ενδιαφέρον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης. Η διαχείριση της διαδικασίας αξιολόγησης θα γίνεται αναλόγως, συμπεριλαμβάνοντας ένα στάδιο που θα ενέχει την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων εμπειρογνωμόνων. Η επιτροπή αξιολόγησης θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις για τον προσδιορισμό των προτάσεων προς χρηματοδότηση.

Σε περιπτώσεις δικαιολογημένες από την απαίτηση διορισμού των καλύτερων διαθέσιμων εμπειρογνωμόνων και/ή από το περιορισμένο μέγεθος της ομάδας εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που επικουρούν ή συμμετέχουν στην επιτροπή αξιολόγησης μπορούν να αξιολογούν συγκεκριμένες προτάσεις για τις οποίες δηλώνουν ενδεχόμενο ενδιαφέρον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή ή ο φορέας χρηματοδότησης λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων. Η διαχείριση της διαδικασίας αξιολόγησης θα γίνεται αναλόγως, συμπεριλαμβάνοντας ένα στάδιο που θα ενέχει την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων εμπειρογνωμόνων. Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής θα εξετάζεται στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης του προγράμματος. Η επιτροπή αξιολόγησης θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις για τον προσδιορισμό των προτάσεων προς χρηματοδότηση.

Τροπολογία    23

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος Ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

I  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

I  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Η αναζήτηση επιτευγμάτων στην κατανόηση και την απόκτηση γνώσεων· οι εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών υποδομών και των υποδομών γνώσης για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τα μέσα για την ανοικτή διάδοση και την ανταλλαγή γνώσεων· και η επαρκής προσφορά άριστων ερευνητών· βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής προόδου σε όλες τις μορφές της.

Η αναζήτηση επιτευγμάτων στην κατανόηση και την απόκτηση γνώσεων· οι εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών υποδομών και των ηλεκτρονικών υποδομών για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τα μέσα για την ανοικτή διάδοση και την ανταλλαγή γνώσεων· και η επαρκής προσφορά άριστων ερευνητών και φορέων καινοτομίας· βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής προόδου σε όλες τις μορφές της.

Η ανοικτή επιστήμη αριστείας συνδέεται άρρηκτα με την επίτευξη της πρωτοποριακής καινοτομίας παγκοσμίως. Οι μεταβολές του επιστημονικού και τεχνολογικού παραδείγματος διαπιστώθηκε ότι αποτελούν τους κύριους μοχλούς αύξησης της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, πλούτου, βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου. Ιστορικά οι εν λόγω μεταβολές του παραδείγματος συνήθως προέκυπταν από την επιστημονική βάση του δημόσιου τομέα πριν αποτελέσουν τα θεμέλια εντελώς νέων βιομηχανιών και τομέων.

Η ανοικτή επιστήμη αριστείας συνδέεται άρρηκτα με την επίτευξη της πρωτοποριακής καινοτομίας παγκοσμίως. Οι μεταβολές του επιστημονικού και τεχνολογικού παραδείγματος διαπιστώθηκε ότι αποτελούν τους κύριους μοχλούς παραγωγικότητας, βιώσιμης μεγέθυνσης και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, ανταγωνιστικότητας, πλούτου, και κοινωνικής προόδου. Ιστορικά οι εν λόγω μεταβολές του παραδείγματος συνήθως προέκυπταν από την επιστημονική βάση του δημόσιου τομέα πριν αποτελέσουν τα θεμέλια εντελώς νέων βιομηχανιών και τομέων.

Οι δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα, ιδίως μέσω πανεπιστημίων και δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων και ερευνητικών εγκαταστάσεων, αναλαμβάνουν συχνά την πιο μακροπρόθεσμη και υψηλότερου κινδύνου έρευνα και συμπληρώνουν τις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Εκτός αυτού, δημιουργούν δεξιότητες, τεχνογνωσία και εμπειρία, νέα επιστημονικά μέσα και μεθοδολογίες, καθώς επίσης και δίκτυα μετάδοσης των πιο πρόσφατων γνώσεων.

Οι δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα, ιδίως μέσω πανεπιστημίων και δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων και ερευνητικών εγκαταστάσεων, αναλαμβάνουν συχνά την πιο μακροπρόθεσμη και υψηλότερου κινδύνου έρευνα και συμπληρώνουν τις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Εκτός αυτού, δημιουργούν ανθρώπινους πόρους υψηλής ειδίκευσης, τεχνογνωσία και εμπειρία, νέα επιστημονικά μέσα και μεθοδολογίες, καθώς επίσης και δίκτυα μετάδοσης των πιο πρόσφατων γνώσεων.

Η ευρωπαϊκή επιστήμη και οι Ευρωπαίοι ερευνητές βρέθηκαν και εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, αυτή η θέση δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι καθώς ο ρυθμός της έρευνας εξακολουθεί να αυξάνεται, ο αριθμός των χωρών που ανταγωνίζονται για την αριστεία αυξάνεται επίσης. Η παραδοσιακή πρόκληση από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει πλέον οικονομικούς γίγαντες όπως η Κίνα και η Ινδία, από τις πιο πρόσφατα εκβιοµηχανισμένες περιοχές του κόσμου και από όλες τις χώρες όπου οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τα πολύπλευρα και πολλαπλά οφέλη που προέρχονται από την επένδυση στην έρευνα.

Η ευρωπαϊκή επιστήμη και οι Ευρωπαίοι ερευνητές βρέθηκαν και εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, αυτή η θέση δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι καθώς ο ρυθμός της έρευνας εξακολουθεί να αυξάνεται, ο αριθμός των χωρών που ανταγωνίζονται για την αριστεία αυξάνεται επίσης. Η παραδοσιακή πρόκληση από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει πλέον οικονομικούς γίγαντες όπως η Κίνα και η Ινδία, από τις πιο πρόσφατα εκβιοµηχανισμένες περιοχές του κόσμου και από όλες τις χώρες όπου οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τα πολύπλευρα και πολλαπλά οφέλη που προέρχονται από την επένδυση στην έρευνα.

Τροπολογία    24

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.1.   Σκεπτικό

1.1.   Σκεπτικό

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός επιστημονικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως, αποτελεί ουσιαστικά έναν «μαζικό παραγωγό» γνώσεων, με συγκριτικά λίγα κέντρα αριστείας που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με το μέγεθός του και με μεγάλες περιοχές μέτριων και κακών επιδόσεων. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και πλέον την Κίνα σε ορισμένο βαθμό, η ΕΕ ακόμη τείνει να ακολουθεί ένα «μοντέλο κατανεμημένης αριστείας» στο οποίο οι πόροι κατανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να μην προσφέρει αρκετά ελκυστικές συνθήκες στους καλύτερους ερευνητές. Οι παράγοντες αυτοί επιτείνουν τη σχετική έλλειψη ελκυστικότητας της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών ταλέντων.

Η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός επιστημονικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και πλέον την Κίνα σε ορισμένο βαθμό, η ΕΕ ακολουθεί ένα «μοντέλο κατανεμημένης αριστείας» στο οποίο οι πόροι κατανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων· Μια άλλη σημαντική πτυχή της πρόκλησης είναι ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ οι δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα βρίσκονται κάτω από οποιοδήποτε αποδεκτό όριο και, ως εκ τούτου, δεν προσφέρονται αρκετά ελκυστικές συνθήκες στους καλύτερους ερευνητές. Οι παράγοντες αυτοί επιτείνουν τη σχετική έλλειψη ελκυστικότητας της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό επιστημονικών ταλέντων.

Το παγκόσμιο ερευνητικό τοπίο εξελίσσεται θεαματικά και καθίσταται ολοένα και περισσότερο πολυπολικό ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού αναδυόμενων χωρών, ιδίως της Κίνας, που διευρύνουν την επιστημονική τους παραγωγή. Έτσι, ενώ η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν σχεδόν τα δύο τρίτα των παγκόσμιων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη το 2000, το μερίδιο αυτό μειώθηκε σε λιγότερο από το ήμισυ έως το 2013.

Το παγκόσμιο ερευνητικό τοπίο εξελίσσεται θεαματικά και καθίσταται ολοένα και περισσότερο πολυπολικό ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου αριθμού αναδυόμενων χωρών, ιδίως της Κίνας, που διευρύνουν την επιστημονική τους παραγωγή. Έτσι, ενώ η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσώπευαν σχεδόν τα δύο τρίτα των παγκόσμιων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη το 2000, το μερίδιο αυτό μειώθηκε σε λιγότερο από το ήμισυ έως το 2013. Επιπλέον, ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία του 2018 επιβεβαίωσε ότι οι δημόσιες και οι ιδιωτικές δαπάνες Ε&Α σε όλη την ΕΕ παραμένουν κάτω από τα επίπεδα του 2010 και υπολείπονται του μακροχρόνιου στόχου για τη διάθεση του 3 % του ΑΕΠ σε δραστηριότητες Ε&Α.

Το ΕΣΕ στηρίζει τους καλύτερους ερευνητές με ευέλικτη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την υλοποίηση ρηξικέλευθης έρευνας υψηλού κέρδους/υψηλού κινδύνου. Λειτουργεί αυτόνομα υπό την καθοδήγηση ενός ανεξάρτητου επιστημονικού συμβουλίου που απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς και ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και ανάλογης εξειδίκευσης και ποικιλομορφίας. Το ΕΣΕ είναι σε θέση να προσφύγει σε ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων και ιδεών από ό, τι θα μπορούσε το εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα, ενισχύοντας την αριστεία καλώντας τους καλύτερους ερευνητές και τις καλύτερες ιδέες να συναγωνιστούν μεταξύ τους.

Το ΕΣΕ στηρίζει τους καλύτερους ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων νέων ερευνητών, με ευέλικτη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την υλοποίηση ρηξικέλευθης έρευνας υψηλού κέρδους/υψηλού κινδύνου. Λειτουργεί αυτόνομα υπό την καθοδήγηση ενός ανεξάρτητου επιστημονικού συμβουλίου, στο οποίο εκπροσωπούνται με ισόρροπο τρόπο και τα δύο φύλα και οι διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι, και το οποίο απαρτίζεται από επιστήμονες, μηχανικούς και ακαδημαϊκούς υψίστου κύρους και ανάλογης εξειδίκευσης και ποικιλομορφίας. Το ΕΣΕ είναι σε θέση να προσφύγει σε ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων και ιδεών από ό,τι θα μπορούσε το εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα, ενισχύοντας την έρευνα αριστείας σε όλα τα επιστημονικά πεδία μέσω της ενθάρρυνσης του συναγωνισμού μεταξύ των καλύτερων ερευνητών και των καλύτερων ιδεών.

Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ έχει σημαντικό άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή εξελίξεων στα όρια της γνώσης, ανοίγοντας τον δρόμο σε νέα και συχνά απρόσμενα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα και νέα πεδία έρευνας. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του παράγει ριζικά νέες ιδέες που προωθούν την καινοτομία και την εφευρετικότητα των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Το ΕΣΕ έχει επίσης σημαντικό διαρθρωτικό αντίκτυπο στην άνοδο της ποιότητας του ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος, πέραν και πάνω από τους ερευνητές και τις δράσεις που χρηματοδοτεί άμεσα. Οι δράσεις και οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΕ θέτουν έναν στόχο που αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην Ευρώπη, ενισχύουν τα χαρακτηριστικά της και την καθιστούν ελκυστικότερη ως τόπο εργασίας και συνεργασίας για τους καλύτερους ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κύρος που απορρέει από τη φιλοξενία υποτρόφων του ΕΣΕ δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Ευρώπης προκειμένου να παρέχουν τους πλέον ελκυστικούς όρους σε κορυφαίους ερευνητές, ενώ μπορεί να τα βοηθήσει εμμέσως να αξιολογούν τα δικά τους σχετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες, και να προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις.

Η έρευνα αιχμής που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ έχει σημαντικό άμεσο αντίκτυπο υπό μορφή εξελίξεων στα όρια της γνώσης, ανοίγοντας τον δρόμο σε νέα και συχνά απρόσμενα επιστημονικά, τεχνολογικά και κοινωνιακά αποτελέσματα και νέα πεδία έρευνας. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του παράγει ριζικά νέες ιδέες που προωθούν την καινοτομία και την εφευρετικότητα των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Το ΕΣΕ έχει επίσης σημαντικό διαρθρωτικό αντίκτυπο στην άνοδο της ποιότητας του ευρωπαϊκού ερευνητικού συστήματος, πέραν και πάνω από τους ερευνητές και τις δράσεις που χρηματοδοτεί άμεσα. Οι δράσεις και οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΕ θέτουν έναν στόχο που αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην Ευρώπη, ενισχύουν τα χαρακτηριστικά της και την καθιστούν ελκυστικότερη ως τόπο εργασίας και συνεργασίας για τους καλύτερους ερευνητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κύρος που απορρέει από τη φιλοξενία υποτρόφων του ΕΣΕ δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Ευρώπης προκειμένου να παρέχουν τους πλέον ελκυστικούς όρους σε κορυφαίους ερευνητές, ενώ μπορεί να τα βοηθήσει εμμέσως να αξιολογούν τα δικά τους σχετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες, και να προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις.

Το χάσμα μεταξύ των ερευνητικών επιδόσεων των ΗΠΑ και των χωρών της ΕΕ έχει περιοριστεί κατά τη διάρκεια των 10 ετών από την ίδρυση του ΕΣΕ. Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί ένα σχετικά μικρό ποσοστό της ευρωπαϊκής έρευνας, αλλά από αυτό επιτυγχάνει δυσανάλογα υψηλό επιστημονικό αντίκτυπο. Ο μέσος αντίκτυπος σε παραπομπές της έρευνας που στηρίζεται από το ΕΣΕ είναι συγκρίσιμος με αυτόν των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων παγκοσμίως. Οι ερευνητικές επιδόσεις του ΕΣΕ είναι εξαιρετικά υψηλές σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της έρευνας παγκοσμίως. Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί σημαντικό αριθμό ερευνών αιχμής σε πολλούς ερευνητικούς τομείς που έχουν λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό παραπομπών, συμπεριλαμβανομένων των ταχέως αναδυόμενων τομέων. Παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του ΕΣΕ είναι στραμμένη στην έρευνα αιχμής, έχει οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Το χάσμα μεταξύ των ερευνητικών επιδόσεων των ΗΠΑ και των χωρών της ΕΕ έχει περιοριστεί κατά τη διάρκεια των 10 ετών από την ίδρυση του ΕΣΕ. Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί ένα σχετικά μικρό ποσοστό της ευρωπαϊκής έρευνας, αλλά από αυτό επιτυγχάνει δυσανάλογα υψηλό επιστημονικό αντίκτυπο. Ο μέσος αντίκτυπος σε παραπομπές της έρευνας που στηρίζεται από το ΕΣΕ είναι συγκρίσιμος με αυτόν των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων παγκοσμίως. Οι ερευνητικές επιδόσεις του ΕΣΕ είναι εξαιρετικά υψηλές σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της έρευνας παγκοσμίως. Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί σημαντικό αριθμό ερευνών αιχμής σε πολλούς ερευνητικούς τομείς που έχουν λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό παραπομπών, συμπεριλαμβανομένων των ταχέως αναδυόμενων τομέων. Παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του ΕΣΕ είναι στραμμένη στην έρευνα αιχμής, έχει οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Συνεπώς, υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι το ΕΣΕ προσελκύει και χρηματοδοτεί άριστους ερευνητές μέσω των προσκλήσεών του, ενώ οι δράσεις του ΕΣΕ παράγουν αξιόλογο αριθμό από τα σημαντικότερα ερευνητικά ευρήματα υψηλού αντικτύπου παγκοσμίως σε αναδυόμενους τομείς που οδηγούν σε καινοτομίες και σημαντικά επιτεύγματα. Το έργο των υποτρόφων του ΕΣΕ είναι επίσης εξαιρετικά διεπιστημονικό ενώ οι υπότροφοι του ΕΣΕ συνεργάζονται διεθνώς και δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους ανοικτά σε όλα τα πεδία της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Συνεπώς, υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι το ΕΣΕ προσελκύει και χρηματοδοτεί άριστους ερευνητές μέσω των προσκλήσεών του, ενώ οι δράσεις του ΕΣΕ παράγουν αξιόλογο αριθμό από τα σημαντικότερα ερευνητικά ευρήματα υψηλού αντικτύπου παγκοσμίως σε αναδυόμενους τομείς που οδηγούν σε καινοτομίες και σημαντικά επιτεύγματα. Το έργο των υποτρόφων του ΕΣΕ αναμένεται επίσης να χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό διεπιστημονικότητας, ενώ οι υπότροφοι του ΕΣΕ θα συνεργάζονται διεθνώς και θα δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους ανοικτά σε όλα τα πεδία της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Υπάρχουν επίσης ήδη στοιχεία που αποδεικνύουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των επιχορηγήσεων του ΕΣΕ στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στην κατάρτιση μεταδιδακτορικών και διδακτορικών διατριβών υψηλής ειδίκευσης, στην αύξηση της παγκόσμιας προβολής και του κύρους της ευρωπαϊκής έρευνας και στα εθνικά ερευνητικά συστήματα μέσω του ισχυρού αποτελέσματος επιβολής μέτρου σύγκρισης. Η αξία του συγκεκριμένου αποτελέσματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη στο μοντέλο κατανεμημένης αριστείας της ΕΕ, καθώς το κύρος της χρηματοδότησης από το ΕΣΕ μπορεί να αντικαταστήσει και να χρησιμεύσει ως ακριβέστερος δείκτης της ποιότητας της έρευνας σε σχέση την αναγνώριση που βασίζεται στο κύρος των ιδρυμάτων. Αυτό επιτρέπει σε φιλόδοξα άτομα, ιδρύματα, περιφέρειες και χώρες να αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία και να αναβαθμίσουν τα ερευνητικά προφίλ στα οποία έχουν ήδη καλές επιδόσεις.

Υπάρχουν επίσης ήδη στοιχεία που αποδεικνύουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των επιχορηγήσεων του ΕΣΕ στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στην κατάρτιση υψηλής ειδίκευσης ερευνητών και κατόχων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών τίτλων, στην αύξηση της παγκόσμιας προβολής και του κύρους της ευρωπαϊκής έρευνας και στα εθνικά ερευνητικά συστήματα μέσω του ισχυρού αποτελέσματος επιβολής μέτρου σύγκρισης. Η αξία του συγκεκριμένου αποτελέσματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη στο μοντέλο κατανεμημένης αριστείας της ΕΕ, καθώς το κύρος της χρηματοδότησης από το ΕΣΕ μπορεί να αντικαταστήσει την αναγνώριση που βασίζεται στο κύρος των ιδρυμάτων και να χρησιμεύσει ως πιο αξιόπιστος δείκτης της ποιότητας της έρευνας. Αυτό επιτρέπει σε φιλόδοξα άτομα, ιδρύματα, περιφέρειες και χώρες να αξιοποιήσουν την πρωτοβουλία και να αναβαθμίσουν τα ερευνητικά προφίλ στα οποία έχουν ήδη καλές επιδόσεις.

Τροπολογία    25

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2.   Τομείς παρέμβασης

1.2.   Τομείς παρέμβασης

1.2.1.   Επιστήμη αιχμής

1.2.1.   Επιστήμη αιχμής

Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ αναμένεται να δώσει ώθηση σε σημαντικές εξελίξεις στα όρια της γνώσης, οδηγώντας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν δυνητικά υψηλό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς το ΕΣΕ θέτει έναν σαφή στόχο που αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην Ευρώπη. Με στόχο να καταστήσει την ΕΕ ένα ελκυστικότερο περιβάλλον για τους καλύτερους επιστήμονες του κόσμου, το ΕΣΕ θα στοχεύει σε μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτερο ποσοστό 1 % των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες παραπομπές και θα έχει ως στόχο τη σημαντική αύξηση του αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί. Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η επιστημονική αριστεία αποτελεί το μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες προτεραιότητες.

Η έρευνα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΕ αναμένεται να δώσει ώθηση σε σημαντικές εξελίξεις στα όρια της γνώσης, οδηγώντας σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλότατης ποιότητας και σε ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν δυνητικά υψηλό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς το ΕΣΕ θέτει έναν σαφή στόχο που αποτελεί πηγή έμπνευσης για την έρευνα αιχμής στην ΕΕ, την Ευρώπη και διεθνώς. Με στόχο να καταστήσει την ΕΕ ένα ελκυστικότερο περιβάλλον για τους καλύτερους επιστήμονες του κόσμου, το ΕΣΕ θα στοχεύει σε μετρήσιμη βελτίωση του μεριδίου της Ένωσης στο παγκόσμιο ανώτερο ποσοστό 1 % των δημοσιεύσεων με τις περισσότερες παραπομπές και θα έχει ως στόχο τη σημαντική αύξηση του αριθμού των άριστων ερευνητών εκτός Ευρώπης τους οποίους χρηματοδοτεί. Η χρηματοδότηση του ΕΣΕ χορηγείται σύμφωνα με τις ακόλουθες πάγιες αρχές. Η επιστημονική αριστεία αποτελεί το μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο παρέχονται οι υποτροφίες του ΕΣΕ. Το ΕΣΕ λειτουργεί «από τη βάση προς την κορυφή», χωρίς προκαθορισμένες προτεραιότητες.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–   Μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη στήριξη των άριστων ερευνητών και των ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού κέρδους/υψηλού κινδύνου·

–   Μακροχρόνια χρηματοδότηση για τη στήριξη των άριστων ερευνητών και των ερευνητικών ομάδων τους προκειμένου να διεξάγουν ρηξικέλευθη έρευνα υψηλού κέρδους/υψηλού κινδύνου·

–   στήριξη των καλύτερων ερευνητών που ξεκινούν τώρα με εξαιρετικές ιδέες ώστε να κάνουν τη μετάβαση προς την ανεξαρτησία καθώς και να εδραιώσουν τη δική τους ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα·

–   στήριξη των καλύτερων ερευνητών που ξεκινούν τώρα με εξαιρετικές ιδέες ώστε να κάνουν τη μετάβαση προς την ανεξαρτησία καθώς και να εδραιώσουν τη δική τους ερευνητική ομάδα ή πρόγραμμα·

–   στήριξη νέων τρόπων εργασίας στον χώρο της επιστήμης με δυνατότητα παραγωγής ρηξικέλευθων αποτελεσμάτων και διευκόλυνση της εξερεύνησης του εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού καινοτομίας της χρηματοδοτούμενης έρευνας·

–   στήριξη νέων τρόπων εργασίας στον χώρο της επιστήμης με δυνατότητα παραγωγής ρηξικέλευθων αποτελεσμάτων και διευκόλυνση της εξερεύνησης του εμπορικού και κοινωνικού δυναμικού καινοτομίας της χρηματοδοτούμενης έρευνας·

–  ανταλλαγή πείρας και βέλτιστων πρακτικών με περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας προκειμένου να προαγάγει την υποστήριξη των άριστων ερευνητών·

–  ανταλλαγή πείρας και βέλτιστων πρακτικών με περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας, καθώς και με άλλα όργανα της Ένωσης, προκειμένου να προαγάγει την υποστήριξη των άριστων ερευνητών·

–   προώθηση της προβολής των προγραμμάτων του ΕΣΕ.

–   προώθηση της προβολής των προγραμμάτων του ΕΣΕ.

Τροπολογία    26

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – σημείο 1.3 – σημείο 1.3.1 – παράγραφος 2 – σημείο 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  επανεξετάζει και αξιολογεί τα επιτεύγματα του ΕΣΕ, καθώς και την ποιότητα και τον αντίκτυπο της χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΕ έρευνας και διατυπώνει συστάσεις για διορθωτικές ή μελλοντικές ενέργειες,

–  υποβάλλει περιοδικά σε εξωτερική επανεξέταση και αξιολόγηση τα επιτεύγματα του ΕΣΕ, καθώς και την ποιότητα και τον αντίκτυπο της χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΕ έρευνας και, στη βάση αυτή, εγκρίνει συστάσεις και καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για διορθωτικές ή μελλοντικές ενέργειες·

Τροπολογία    27

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 2 – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.1.   Σκεπτικό

2.1.   Σκεπτικό

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, το οποίο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και να βρει βιώσιμες λύσεις για μελλοντικές προκλήσεις, όπως οι σημαντικές δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αριστεία, οι ερευνητές θα πρέπει να μετακινούνται, να συνεργάζονται και να διαδίδουν τη γνώση σε διάφορες χώρες, τομείς και επιστημονικούς κλάδους, με σωστό συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και την υποστήριξη της καινοτομίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρούς ανθρώπινους πόρους υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, οι οποίοι να μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν και να βρουν βιώσιμες λύσεις για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις, όπως οι σημαντικές δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αριστεία, οι ερευνητές θα πρέπει να μετακινούνται, να έχουν πρόσβαση σε υποδομές κορυφαίας ποιότητας σε διάφορα πεδία, να συνεργάζονται και να διαδίδουν τη γνώση σε διάφορες χώρες, τομείς και επιστημονικούς κλάδους, με σωστό συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και την υποστήριξη της καινοτομίας.

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να απασχολήσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Η συγκεκριμένη ανάγκη είναι ιδιαίτερα επιτακτική στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να ωθήσει περισσότερες νεαρές γυναίκες και άνδρες να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδρομία, να προσελκύσει ερευνητές από τρίτες χώρες, να διατηρήσει τους δικούς της ερευνητές και να επανεντάξει τους ευρωπαίους ερευνητές που εργάζονται αλλού στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας των ερευνητών θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο την ευρύτερη διάδοση της αριστείας. Από την άποψη αυτή, απαιτούνται ισχυρότεροι δεσμοί ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο (EEdA), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

Η Ευρώπη αποτελεί λίκνο της επιστήμης με περίπου 1,8 εκατομμύρια ερευνητές που εργάζονται σε χιλιάδες πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και πρωτοπόρες εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να απασχολήσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο νέους ερευνητές έως το 2027, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Η συγκεκριμένη ανάγκη είναι ιδιαίτερα επιτακτική στον μη ακαδημαϊκό τομέα.

 

Η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να ωθήσει περισσότερες νεαρές γυναίκες και άνδρες να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδρομία, να προσελκύσει ερευνητές από τρίτες χώρες, να διατηρήσει τους δικούς της ερευνητές και να επανεντάξει τους ευρωπαίους ερευνητές που εργάζονται αλλού στην Ευρώπη.

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στα συστήματα που ενισχύουν την ευελιξία για τους ερευνητές και των δύο φύλων, με στόχο την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

 

Τα προγράμματα κινητικότητας θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στην πράξη και να περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα για την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των ερευνητών, ιδίως των γυναικών.

 

Επιπλέον, η σφραγίδα αριστείας θα συνεχίσει να εφαρμόζεται σε όλες τις προσκλήσεις στο πλαίσιο των δράσεων MSCA και οι συνθήκες εργασίας των ερευνητών θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με στόχο τη διασφάλιση συνεργειών και την ευρύτερη διάδοση της αριστείας. Από την άποψη αυτή, απαιτούνται ισχυρότεροι δεσμοί ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο (EEdA), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).

Οι συγκεκριμένες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, λόγω του συστημικού τους χαρακτήρα και της προσπάθειας που θα πρέπει να καταβληθεί σε όλες τις χώρες για την επίλυσή τους.

Οι συγκεκριμένες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ, λόγω του συστημικού τους χαρακτήρα και της προσπάθειας που θα πρέπει να καταβληθεί σε όλες τις χώρες για την επίλυσή τους.

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) επικεντρώνονται στην έρευνα αριστείας, με πλήρη προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και είναι ανοικτές σε οποιονδήποτε τομέα έρευνας και καινοτομίας από τη βασική έρευνα έως την υιοθέτηση από την αγορά και τις υπηρεσίες καινοτομίας. Αυτό περιλαμβάνει τα ερευνητικά πεδία που καλύπτονται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Εάν προκύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και καταστούν διαθέσιμες πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, οι δράσεις MSCA ενδέχεται να στοχεύσουν ορισμένες δραστηριότητες σε συγκεκριμένες προκλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των προσδιορισμένων αποστολών), τύπους ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας ή γεωγραφικές περιοχές, ούτως ώστε να ανταποκριθούν στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών απαιτήσεων από πλευράς δεξιοτήτων, ερευνητικής κατάρτισης, εξέλιξης σταδιοδρομιών και ανταλλαγής γνώσεων.

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) επικεντρώνονται στην έρευνα αριστείας, με πλήρη προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και είναι ανοικτές σε οποιονδήποτε τομέα έρευνας και καινοτομίας από τη βασική έρευνα έως την υιοθέτηση από την αγορά και τις υπηρεσίες καινοτομίας. Αυτό περιλαμβάνει τα ερευνητικά πεδία που καλύπτονται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Εάν προκύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και καταστούν διαθέσιμες πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης, οι δράσεις MSCA ενδέχεται να στοχεύσουν ορισμένους τύπους δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες προκλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των προσδιορισμένων αποστολών), και ορισμένους τύπους ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας ή γεωγραφικές περιοχές, ούτως ώστε να ανταποκριθούν στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών απαιτήσεων από πλευράς δεξιοτήτων, ερευνητικής κατάρτισης, εξέλιξης σταδιοδρομιών και ανταλλαγής γνώσεων.

Οι δράσεις ΜSCA αποτελούν το κύριο μέσο σε επίπεδο ΕΕ για την προσέλκυση ερευνητών από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δράσεις MSCA εκτός από τον θετικό αντίκτυπο σε άτομα, οργανισμούς και σε επίπεδο συστήματος, αποφέρουν επίσης ρηξικέλευθα αποτελέσματα με υψηλό αντίκτυπο, ενώ συγχρόνως συνεισφέρουν σημαντικά στις κοινωνικές και στρατηγικές προκλήσεις. Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους ανθρώπους αποδίδουν, όπως υποδεικνύει ο αριθμός των κατόχων βραβείου Νόμπελ που υπήρξαν πρώην υπότροφοι ή επόπτες των δράσεων MSCA.

Οι δράσεις MSCA, από κοινού με το ΕΣΕ, αποτελούν τα κύρια μέσα σε επίπεδο ΕΕ για την προσέλκυση ερευνητών από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δράσεις MSCA εκτός από τον θετικό αντίκτυπο σε άτομα, οργανισμούς και σε επίπεδο συστήματος, αποφέρουν επίσης ρηξικέλευθα αποτελέσματα με υψηλό αντίκτυπο, ενώ συγχρόνως συνεισφέρουν σημαντικά στις κοινωνικές και στρατηγικές προκλήσεις. Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους ανθρώπους αποδίδουν, όπως υποδεικνύει ο αριθμός των κατόχων βραβείου Νόμπελ που υπήρξαν πρώην υπότροφοι ή επόπτες των δράσεων MSCA.

Μέσω του ερευνητικού ανταγωνισμού παγκοσμίως μεταξύ των επιστημόνων και μεταξύ των οργανισμών υποδοχής, τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον μη ακαδημαϊκό τομέα, καθώς και μέσω της δημιουργίας και της ανταλλαγής γνώσεων υψηλής ποιότητας σε διάφορες χώρες, τομείς και κλάδους, οι δράσεις MSCA συμβάλλουν κυρίως στους στόχους του θεματολογίου «Απασχόληση, Ανάπτυξη και Επενδύσεις», της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Μέσω του ερευνητικού ανταγωνισμού παγκοσμίως μεταξύ των επιστημόνων και μεταξύ των οργανισμών υποδοχής, τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον μη ακαδημαϊκό τομέα, καθώς και μέσω της δημιουργίας και της ανταλλαγής γνώσεων υψηλής ποιότητας σε διάφορες χώρες, τομείς και κλάδους, οι δράσεις MSCA συμβάλλουν κυρίως στους στόχους του θεματολογίου «Απασχόληση, Ανάπτυξη και Επενδύσεις», της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Οι δράσεις MSCA συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας του ΕΧΕ σε παγκόσμια κλίμακα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί εστιάζοντας σε μια νέα γενιά ερευνητών υψηλής ειδίκευσης και παρέχοντας στήριξη για ανερχόμενα ταλέντα από ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, ενθαρρύνοντας τη διάδοση και την εφαρμογή νέων γνώσεων και ιδεών στις ευρωπαϊκές πολιτικές, την οικονομία και την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω βελτιωμένης επιστημονικής επικοινωνίας και μέτρων δημόσιας προβολής· διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών· και έχοντας αισθητό διαρθρωτικό αντίκτυπο στον ΕΧΕ, υποστηρίζοντας μια ανοικτή αγορά εργασίας και καθορίζοντας πρότυπα για ποιοτική κατάρτιση, ελκυστικούς όρους απασχόλησης και ανοικτές προσλήψεις για όλους τους ερευνητές.

Οι δράσεις MSCA συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας του ΕΧΕ σε παγκόσμια κλίμακα. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί εστιάζοντας σε μια νέα γενιά ερευνητών υψηλής ειδίκευσης και παρέχοντας στήριξη για ανερχόμενα ταλέντα από ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, ενθαρρύνοντας τη διάδοση και την εφαρμογή νέων γνώσεων και ιδεών στις ευρωπαϊκές πολιτικές, την οικονομία και την κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω βελτιωμένης επιστημονικής επικοινωνίας και μέτρων δημόσιας προβολής· διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών· και έχοντας αισθητό διαρθρωτικό αντίκτυπο στον ΕΧΕ, υποστηρίζοντας μια ανοικτή αγορά εργασίας και καθορίζοντας πρότυπα για ποιοτική κατάρτιση, ελκυστικούς όρους απασχόλησης και ανοικτές και διαφανείς προσλήψεις για όλους τους ερευνητές.

Τροπολογία    28

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, ανθεκτική και δημιουργική βάση ανθρώπινων πόρων, με τον ορθό συνδυασμό δεξιοτήτων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας, για την ανάπτυξη καινοτομίας και τη μετατροπή των γνώσεων και των ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατάρτισης ερευνητών για την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών ερευνητικών τους ικανοτήτων, καθώς και για την ενίσχυση των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους, όπως το δημιουργικό και το επιχειρηματικό πνεύμα. Κάτι τέτοιο θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά και να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους και το δυναμικό καινοτομίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, ανθεκτική και δημιουργική βάση ανθρώπινων πόρων, με τον ορθό συνδυασμό δεξιοτήτων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς εργασίας, για την ανάπτυξη καινοτομίας και τη μετατροπή των γνώσεων και των ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατάρτισης ερευνητών για την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών ερευνητικών τους ικανοτήτων, καθώς και για την ενίσχυση των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους, όπως το δημιουργικό και το επιχειρηματικό πνεύμα, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των οφελών που αποφέρουν τα πρότυπα στην εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Κάτι τέτοιο θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά και να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους και το δυναμικό καινοτομίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, κατά περίπτωση, συμπληρωματικά προς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του EIKT.

Τροπολογία    29

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.2.3.  Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

2.2.3.  Ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Για την προώθηση της αριστείας, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών και τη δημιουργία θετικής διαρθρωτικής επίδρασης, θα πρέπει να διαδοθούν ευρύτερα σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας υψηλά πρότυπα κατάρτισης, καλές συνθήκες εργασίας και ουσιαστική εξέλιξη σταδιοδρομίας για τους ερευνητές. Τούτο θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό ή τη βελτίωση προγραμμάτων και συστημάτων κατάρτισης στον τομέα της έρευνας, καθώς και στην αύξηση της ελκυστικότητας των ιδρυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την προώθηση της αριστείας, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών και τη δημιουργία θετικής διαρθρωτικής επίδρασης, θα πρέπει να διαδοθούν ευρύτερα σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας υψηλά πρότυπα κατάρτισης, καλές συνθήκες εργασίας και ουσιαστική εξέλιξη σταδιοδρομίας για τους ερευνητές. Τούτο θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό ή τη βελτίωση προγραμμάτων και συστημάτων κατάρτισης στον τομέα της έρευνας, καθώς και στην αύξηση της ελκυστικότητας των ιδρυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνεργασία με άλλα τμήματα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–   Προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση της αριστείας και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων και των συστημάτων έρευνας και καινοτομίας·

–   Προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση της αριστείας και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων και των συστημάτων έρευνας και καινοτομίας·

–   συνεργασία, παραγωγή και διάδοση γνώσεων εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες.

–   συνεργασία, παραγωγή και διάδοση γνώσεων εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες.

Τροπολογία    30

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.2.5.   Προώθηση της δημόσιας προβολής

2.2.5.   Προώθηση της δημόσιας προβολής

Η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος και η δημόσια αναγνώριση των ερευνητών θα πρέπει να ενισχυθούν σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, ώστε να ανυψωθεί το παγκόσμιο προφίλ των δράσεων MSCA και να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο αντίκτυπος του έργου των ερευνητών στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά και να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ξεκινήσουν ερευνητικές σταδιοδρομίες. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καλύτερης διάδοσης, εκμετάλλευσης και ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών.

Η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος και η δημόσια αναγνώριση των ερευνητών θα πρέπει να ενισχυθούν σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, ώστε να ανυψωθεί το παγκόσμιο προφίλ των δράσεων MSCA και να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο αντίκτυπος του έργου των ερευνητών στην καθημερινή ζωή των πολιτών, αλλά και να ενθαρρυνθούν οι νέοι, και ιδίως οι γυναίκες, να ξεκινήσουν ερευνητικές σταδιοδρομίες. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καλύτερης διάδοσης, εκμετάλλευσης και ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–   Πρωτοβουλίες δημόσιας προβολής για την τόνωση του ενδιαφέροντος για ερευνητικές σταδιοδρομίες, ιδίως μεταξύ των νέων·

–   Πρωτοβουλίες δημόσιας προβολής για την τόνωση του ενδιαφέροντος για ερευνητικές σταδιοδρομίες, ιδίως μεταξύ των νέων·

–   δραστηριότητες προώθησης για την ανύψωση του παγκόσμιου προφίλ, της προβολής και της ενημέρωσης για τις δράσεις MSCA·

–   δραστηριότητες προώθησης για την ανύψωση του παγκόσμιου προφίλ, της προβολής και της ενημέρωσης για τις δράσεις MSCA·

–  διάδοση και ομαδοποίηση της γνώσης μέσω συνεργασίας μεταξύ έργων και άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης, όπως μια υπηρεσία για αποφοίτους.

–  διάδοση και ομαδοποίηση της γνώσης μέσω συνεργασίας μεταξύ έργων και άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης, όπως μια υπηρεσία για αποφοίτους και εθνικά σημεία επαφής.

Τροπολογία    31

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.1.   Σκεπτικό

3.1.   Σκεπτικό

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διεύρυνση των συνόρων της γνώσης. Η στήριξη των ερευνητικών υποδομών σε επίπεδο ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της πραγματικότητας που συνθέτουν σε πολλές περιπτώσεις οι διάσπαρτες εθνικές ερευνητικές υποδομές και πυρήνες επιστημονικής αριστείας, καθώς και στην αντιμετώπιση της περιορισμένης κυκλοφορίας των γνώσεων μεταξύ στεγανών.

Οι υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις κοινότητες έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διεύρυνση των συνόρων της γνώσης. Η στήριξη όλων των τύπων ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων και όσων χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, σε επίπεδο ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της πραγματικότητας που συνθέτουν σε πολλές περιπτώσεις οι διάσπαρτες εθνικές και περιφερειακές ερευνητικές υποδομές, με τη συμπλήρωση και την αναβάθμιση πυρήνων επιστημονικής αριστείας, καθώς και με την αύξηση της κυκλοφορίας των γνώσεων μεταξύ στεγανών.

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του κατακερματισμού του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, η αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και της αξιοποίησης των ερευνητικών υποδομών. Η υποστήριξη της ανοικτής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς ερευνητικούς πόρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (εφεξής «EOSC») είναι καίριας σημασίας και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των πρακτικών ανοικτής επιστήμης και ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου επιπέδου. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο, με την υποστήριξη των βασικών τεχνολογιών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής καινοτόμων λύσεων.

Ο συνολικός στόχος είναι να αποκτήσει η Ευρώπη βιώσιμες ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης, ανοικτές και προσβάσιμες από όλους τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας στην Ευρώπη και πέραν αυτής, και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους για επιστημονική πρόοδο και καινοτομία. Βασικοί στόχοι είναι ο περιορισμός του κατακερματισμού του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, η διασφάλιση του συνεχούς εκσυγχρονισμού, η αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών και ο καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης, της αξιοποίησης και της προσβασιμότητας των ερευνητικών υποδομών.

 

Η υποστήριξη της ανοικτής πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές για όλους τους ευρωπαίους ερευνητές καθώς και η αυξημένη πρόσβαση σε ψηφιακούς ερευνητικούς πόρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (εφεξής «EOSC») είναι επίσης καίριας σημασίας και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση της τρέχουσας ανεπαρκούς υιοθέτησης των πρακτικών ανοικτής επιστήμης και ανοικτών δεδομένων. Επίσης, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την ταχεία αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, προσελκύοντας ερευνητές από τρίτες χώρες να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου επιπέδου. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο, με την υποστήριξη των βασικών τεχνολογιών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τις ερευνητικές υποδομές και τους χρήστες τους, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες παροχής και αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων.

Τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια συνέβαλαν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των εθνικών υποδομών, ενώ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) διαμόρφωσαν μια συνεκτική και στρατηγικά καθοδηγούμενη προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Η συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση έχει αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών με την αποτελεσματικότερη συνολική χρήση των πόρων, καθώς και την τυποποίηση διαδικασιών και διεργασιών.

Τα προηγούμενα προγράμματα-πλαίσια συνέβαλαν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των εθνικών υποδομών και στην άρση των εμποδίων για τη διεθνική πρόσβαση, ενώ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI) διαμόρφωσαν μια συνεκτική και στρατηγικά καθοδηγούμενη προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. Η συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση έχει αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών με την αποτελεσματικότερη συνολική χρήση των πόρων, καθώς και την τυποποίηση και εναρμόνιση διαδικασιών και διεργασιών. Η ενίσχυση και το άνοιγμα των υφιστάμενων άριστων δικτύων Ε&Κ, καθώς και η δημιουργία νέων, όπου αυτό ενδείκνυται, θα αποτελέσουν επίσης προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτού του τομέα.

Η δραστηριότητα που στηρίζεται από την ΕΕ θα προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω: της ενοποίησης και της βελτιστοποίησης των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών παράλληλα με τις προσπάθειες ανάπτυξης νέων υποδομών· της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (EOSC) ως αποτελεσματικού κλιμακούμενου και βιώσιμου περιβάλλοντος για την έρευνα που βασίζεται στα δεδομένα· της διασύνδεσης εθνικών και περιφερειακών δικτύων έρευνας και εκπαίδευσης, της ενίσχυσης και της διασφάλισης της υποδομής δικτύων μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλους όγκους δεδομένων και της πρόσβασης σε ψηφιακούς πόρους πέρα από σύνορα χωρών και όρια συγκεκριμένων τομέων· της υπερκέρασης των εμποδίων που αποτρέπουν την πρόσβαση των καλύτερων ερευνητικών ομάδων στις καλύτερες υπηρεσίες ερευνητικής υποδομής στην ΕΕ· της προώθησης του δυναμικού καινοτομίας των ερευνητικών υποδομών, με έμφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη και την από κοινού καινοτομία, καθώς και στην αυξημένη χρήση των ερευνητικών υποδομών από τη βιομηχανία.

Η δραστηριότητα που στηρίζεται από την ΕΕ θα προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω: της ενοποίησης και της βελτιστοποίησης των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών, παράλληλα με τις προσπάθειες ανάπτυξης νέων υποδομών· της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (EOSC) ως αποτελεσματικού κλιμακούμενου και βιώσιμου περιβάλλοντος για την έρευνα που βασίζεται στα δεδομένα, της διασύνδεσης εθνικών και περιφερειακών δικτύων έρευνας και εκπαίδευσης, της ενίσχυσης και της διασφάλισης της υποδομής δικτύων μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλους όγκους δεδομένων και της πρόσβασης σε ψηφιακούς πόρους πέρα από σύνορα χωρών και όρια συγκεκριμένων τομέων· της υπερκέρασης των εμποδίων που αποτρέπουν την πρόσβαση των καλύτερων ερευνητικών ομάδων στις καλύτερες υπηρεσίες ερευνητικής υποδομής στην ΕΕ· της προώθησης του δυναμικού καινοτομίας των ερευνητικών υποδομών, με έμφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη και την από κοινού καινοτομία, καθώς και στην αυξημένη χρήση των ερευνητικών υποδομών από τη βιομηχανία.

Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί η διεθνής διάσταση των ερευνητικών υποδομών της ΕΕ, καλλιεργώντας την ενισχυμένη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους και τη διεθνή συμμετοχή στις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές προς αμοιβαίο όφελος.

Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί η διεθνής διάσταση των ερευνητικών υποδομών της ΕΕ, καλλιεργώντας την ενισχυμένη συνεργασία, πρόσβαση και συνδεσιμότητα με τους διεθνείς εταίρους και τη διεθνή συμμετοχή στις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές προς αμοιβαίο όφελος.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν σε διάφορους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 3 Καλή υγεία και ευημερία για τους πολίτες, ΣΒΑ 7 Φτηνή και καθαρή ενέργεια, ΣΒΑ 9 – Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 13 – Δράση για το Κλίμα.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν σε διάφορους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 3 Καλή υγεία και ευημερία για τους πολίτες, ΣΒΑ 7 Φτηνή και καθαρή ενέργεια, ΣΒΑ 9 – Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 13 – Δράση για το Κλίμα.

Τροπολογία    32

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.2.1.   Εδραίωση του τοπίου των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών

3.2.1.   Εδραίωση του τοπίου των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών

Η ίδρυση, η λειτουργία και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ερευνητικών υποδομών που προσδιορίζονται από το ESFRI είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει ηγετική θέση στην έρευνα αιχμής, τη δημιουργία και την αξιοποίηση γνώσεων, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της.

Η ίδρυση, η λειτουργία και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται από το ESFRI, καθώς και η μεγιστοποίηση της συμμετοχής τους στα έργα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει ηγετική θέση στην έρευνα αιχμής, τη δημιουργία και την αξιοποίηση γνώσεων, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της.

Το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC) θα πρέπει να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο δίαυλο παροχής υπηρεσιών για τις ερευνητικές υποδομές, ενώ θα πρέπει να παρέχει στις ερευνητικές κοινότητες της Ευρώπης την επόμενη γενιά υπηρεσιών δεδομένων για τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία (π.χ. ανάλυση, προσομοίωση, υπηρεσίες οπτικοποίησης) και την ανταλλαγή μαζικών επιστημονικών δεδομένων. Το EOSC θα πρέπει επίσης να παρέχει στους ερευνητές στην Ευρώπη πρόσβαση στην πλειονότητα των δεδομένων που παράγονται και συλλέγονται από τις ερευνητικές υποδομές, καθώς και σε πόρους HPC και κλίμακας exa που διατίθενται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής υποδομής δεδομένων (EDI)13.

Το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (EOSC) θα πρέπει να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο δίαυλο παροχής υπηρεσιών για τις ερευνητικές υποδομές, ενώ θα πρέπει να επιτρέπει στις ερευνητικές κοινότητες της Ευρώπης να αναπτύξουν την επόμενη γενιά υπηρεσιών δεδομένων για τη συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία (π.χ. ανάλυση, προσομοίωση, υπηρεσίες οπτικοποίησης) και την ανταλλαγή μαζικών επιστημονικών δεδομένων. Το EOSC θα πρέπει επίσης να παρέχει στους ερευνητές στην Ευρώπη υπηρεσίες που ενθαρρύνουν την αποθήκευση και την επεξεργασία της πλειονότητας των δεδομένων που παράγονται και συλλέγονται από ερευνητές εντός και εκτός των ερευνητικών υποδομών και θα πρέπει επίσης να παρέχει πρόσβαση σε πόρους HPC και κλίμακας exa που διατίθενται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής υποδομής δεδομένων (EDI)13.

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο έρευνας και εκπαίδευσης θα συνδεθεί μαζί τους και θα επιτρέψει την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές και ερευνητικούς πόρους, παρέχοντας διασυνδεσιμότητα μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και κοινοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και διεθνείς συνδέσεις με άλλα συνεργαζόμενα δίκτυα.

Το πανευρωπαϊκό δίκτυο έρευνας και εκπαίδευσης θα συνδεθεί μαζί τους και θα επιτρέψει την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές και ερευνητικούς πόρους, παρέχοντας διασυνδεσιμότητα μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και κοινοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και διεθνείς συνδέσεις με άλλα συνεργαζόμενα δίκτυα.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–   Ο κύκλος ζωής των πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών μέσω του σχεδιασμού νέων ερευνητικών υποδομών· η φάση προπαρασκευής και υλοποίησής τους, η λειτουργία τους σε πρώιμη φάση συμπληρωματικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η ενοποίηση και η βελτιστοποίηση του οικοσυστήματος των ερευνητικών υποδομών μέσω της παρακολούθησης των ορόσημων του ESFRI και της διευκόλυνσης των συμφωνιών, των εξελίξεων, των συγχωνεύσεων ή του παροπλισμού των πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών·

–   Ο κύκλος ζωής των πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών μέσω του σχεδιασμού νέων ερευνητικών υποδομών· η φάση προπαρασκευής και υλοποίησής τους, η λειτουργία τους σε πρώιμη φάση συμπληρωματικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η ενοποίηση και η βελτιστοποίηση του οικοσυστήματος των ερευνητικών υποδομών μέσω της παρακολούθησης των ορόσημων του ESFRI και της διευκόλυνσης των συμφωνιών, των εξελίξεων, των συγχωνεύσεων ή του παροπλισμού των πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών·

–   το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων: της επεκτασιμότητας και της βιωσιμότητας του διαύλου πρόσβασης· της αποτελεσματικής ομοσπονδίας ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και θεσμικών πόρων· της τεχνικής και πολιτικής εξέλιξής του για την αντιμετώπιση νέων ερευνητικών αναγκών και απαιτήσεων (π.χ. χρήση ευαίσθητων συνόλων δεδομένων, προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής)· της διαλειτουργικότητας των δεδομένων και της συμμόρφωσης με τις αρχές FAIR· και μιας ευρείας βάσης χρηστών.

–   το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων: της επεκτασιμότητας και της βιωσιμότητας του διαύλου πρόσβασης· της αποτελεσματικής ομοσπονδίας ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και θεσμικών πόρων· της τεχνικής και πολιτικής εξέλιξής του για την αντιμετώπιση νέων ερευνητικών αναγκών και απαιτήσεων (π.χ. χρήση ευαίσθητων συνόλων δεδομένων, προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής)· της διαλειτουργικότητας των δεδομένων και της συμμόρφωσης με τις αρχές FAIR· και μιας ευρείας βάσης χρηστών.

–   Το πανευρωπαϊκό δίκτυο έρευνας και εκπαίδευσης που υποστηρίζει το EOSC και EDI, καθώς και την παροχή υπηρεσιών HPC/δεδομένων σε περιβάλλον που βασίζεται στο νέφος ικανό να διαχειριστεί εξαιρετικά μεγάλα σύνολα δεδομένων και υπολογιστικών διεργασιών.

–   Το πανευρωπαϊκό δίκτυο έρευνας και εκπαίδευσης που υποστηρίζει το EOSC και EDI, καθώς και την παροχή υπηρεσιών HPC/δεδομένων σε περιβάλλον που βασίζεται στο νέφος ικανό να διαχειριστεί εξαιρετικά μεγάλα σύνολα δεδομένων και υπολογιστικών διεργασιών.

__________________

__________________

13 Ευρωπαϊκή Υποδομή Δεδομένων θα υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης, παρέχοντας δυνατότητες πληροφορικής υψηλών επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης, συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και υπηρεσίες δεδομένων και λογισμικού αιχμής.

13 Ευρωπαϊκή Υποδομή Δεδομένων θα υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης, παρέχοντας δυνατότητες πληροφορικής υψηλών επιδόσεων παγκόσμιας κλάσης, συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και υπηρεσίες δεδομένων και λογισμικού αιχμής.

Τροπολογία    33

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.2.2.   Άνοιγμα, ενοποίηση και διασύνδεση ερευνητικών υποδομών

3.2.2.   Άνοιγμα, ενοποίηση και διασύνδεση ερευνητικών υποδομών

Το ερευνητικό τοπίο θα ενισχυθεί σημαντικά με την εξασφάλιση της ανοικτής πρόσβασης σε βασικές διεθνείς, εθνικές και περιφερειακές ερευνητικές υποδομές για όλους τους ερευνητές της ΕΕ και την ενοποίηση των υπηρεσιών τους όταν είναι απαραίτητο, με στόχο την εναρμόνιση των όρων πρόσβασης, τη βελτίωση και τη διεύρυνση της παροχής υπηρεσιών και την ενθάρρυνση της κοινής στρατηγικής ανάπτυξης στοιχείων υψηλής τεχνολογίας και προηγμένων υπηρεσιών μέσω δράσεων καινοτομίας.

Το ερευνητικό τοπίο θα ενισχυθεί σημαντικά με την εξασφάλιση της ανοικτής πρόσβασης σε βασικές διεθνείς, εθνικές και περιφερειακές ερευνητικές υποδομές για όλους τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας της ΕΕ και την ενοποίηση των υπηρεσιών τους όταν είναι απαραίτητο, με στόχο την εναρμόνιση των όρων πρόσβασης, τη βελτίωση και τη διεύρυνση της παροχής υπηρεσιών και την ενθάρρυνση της κοινής στρατηγικής ανάπτυξης στοιχείων υψηλής τεχνολογίας και προηγμένων υπηρεσιών μέσω δράσεων καινοτομίας.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–   Δίκτυα που συγκεντρώνουν εθνικούς και περιφερειακούς φορείς χρηματοδότησης ερευνητικών υποδομών για τη συγχρηματοδότηση της διακρατικής πρόσβασης ερευνητών·

–   Δίκτυα που συγκεντρώνουν εθνικούς και περιφερειακούς φορείς χρηματοδότησης ερευνητικών υποδομών για τη συγχρηματοδότηση της διακρατικής πρόσβασης ερευνητών·

–  δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών που αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις για την παροχή πρόσβασης στους ερευνητές καθώς και για την εναρμόνιση και τη βελτίωση των υπηρεσιών των υποδομών·

–  δίκτυα πανευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων, για την παροχή πρόσβασης στους ερευνητές καθώς και για την εναρμόνιση και τη βελτίωση των υπηρεσιών των υποδομών·

–   ενοποιημένα δίκτυα ερευνητικών υποδομών για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής/χάρτη πορείας για την τεχνολογική ανάπτυξη που απαιτείται για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους μέσω εταιρικής σχέσης με τη βιομηχανία· καθώς και στοιχείων υψηλής τεχνολογίας σε τομείς όπως τα επιστημονικά όργανα· και για την προώθηση της χρήσης ερευνητικών υποδομών από τη βιομηχανία, π.χ. ως πειραματικές εγκαταστάσεις δοκιμών.

–   ενοποιημένα δίκτυα ερευνητικών υποδομών για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής/χάρτη πορείας για την τεχνολογική ανάπτυξη που απαιτείται για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους μέσω εταιρικής σχέσης με τη βιομηχανία· καθώς και στοιχείων υψηλής τεχνολογίας σε τομείς όπως τα επιστημονικά όργανα· και για την προώθηση της χρήσης ερευνητικών υποδομών από τη βιομηχανία, π.χ. ως πειραματικές εγκαταστάσεις δοκιμών.

Τροπολογία    34

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

II ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

II ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ αποτελούν επίσης παγκόσμιες προκλήσεις. Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων είναι τεράστια και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα οικονομικά μέσα, πόρους και προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων. Αυτοί είναι ακριβώς οι τομείς στους οποίους κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ· έξυπνη, ευέλικτη και συνδυασμένη προς όφελος και για την ευημερία των πολιτών μας.

Σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ αποτελούν επίσης παγκόσμιες προκλήσεις. Η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων είναι τεράστια και θα πρέπει να συνοδεύονται από τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και τις κατάλληλες προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων. Αυτοί είναι ακριβώς οι τομείς στους οποίους κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ· έξυπνη, ευέλικτη και συνδυασμένη προς όφελος και για την ευημερία των πολιτών μας.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις μπορούν να επιτευχθούν με την ευθυγράμμιση των δράσεων με άλλα κράτη και περιοχές του κόσμου σε μια προσπάθεια διεθνούς συνεργασίας πρωτοφανούς κλίμακας, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Με βάση το αμοιβαίο όφελος, οι εταίροι από όλο τον κόσμο θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες της ΕΕ ως αναπόσπαστο μέρος της έρευνας και της καινοτομίας για τη βιωσιμότητα.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις μπορούν να επιτευχθούν με την ευθυγράμμιση των δράσεων με άλλα κράτη και περιοχές του κόσμου σε μια προσπάθεια διεθνούς συνεργασίας πρωτοφανούς κλίμακας, όπως εκφράζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Με βάση το αμοιβαίο όφελος, οι εταίροι από όλο τον κόσμο θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες της ΕΕ ως αναπόσπαστο μέρος της έρευνας και της καινοτομίας για τη βιωσιμότητα.

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικές κινητήριες δυνάμεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, ενώ θα συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων για τα σημερινά προβλήματα, αντιστρέφοντας το συντομότερο δυνατόν την αρνητική και επικίνδυνη τάση που συνδέεται επί του παρόντος με την οικονομική ανάπτυξη, τη χρήση των φυσικών πόρων και τα κοινωνικά ζητήματα και μετατρέποντάς την σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικές κινητήριες δυνάμεις της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της μεγέθυνσης και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, ενώ θα συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων για τα σημερινά προβλήματα, αντιστρέφοντας το συντομότερο δυνατόν την αρνητική και επικίνδυνη τάση που συνδέεται επί του παρόντος με την οικονομική ανάπτυξη, τη χρήση των φυσικών πόρων και τα κοινωνικά ζητήματα και μετατρέποντάς την σε θέσεις εργασίας, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη.

Η ΕΕ θα επωφεληθεί τόσο ως χρήστης όσο και ως παραγωγός τεχνολογιών και βιομηχανιών αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί η σύγχρονη βιομηχανική, βιώσιμη, ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία και οικονομία χωρίς αποκλεισμούς. Τα ολοένα και περισσότερα οικονομικο-περιβαλλοντικά-κοινωνικά παραδείγματα της βιώσιμης βιομηχανικής οικονομίας του μέλλοντος, θα ενισχυθούν και θα προωθηθούν, είτε πρόκειται για: την υγεία και την ευεξία για όλους· είτε για τις ανθεκτικές και ασφαλείς κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς· είτε για τη διαθέσιμη καθαρή ενέργεια και κινητικότητα· είτε για μια ψηφιοποιημένη οικονομία και κοινωνία· είτε για μια διεπιστημονική και δημιουργική βιομηχανία· είτε για διαστημικές, θαλάσσιες ή χερσαίες λύσεις· ή για λύσεις για τα τρόφιμα και τη διατροφή· τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, την προστασία του κλίματος και την προσαρμογή, τα οποία στο σύνολό τους δημιουργούν πλούτο στην Ευρώπη και προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλότερης ποιότητας. Ο βιομηχανικός μετασχηματισμός θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Η ΕΕ θα επωφεληθεί τόσο ως χρήστης όσο και ως παραγωγός γνώσης, τεχνολογιών και βιομηχανιών. Μπορεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί η σύγχρονη βιομηχανική, βιώσιμη, ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία και οικονομία χωρίς αποκλεισμούς. Τα ολοένα και περισσότερα οικονομικο-περιβαλλοντικά-κοινωνικά παραδείγματα της βιώσιμης βιομηχανικής οικονομίας του μέλλοντος, θα ενισχυθούν και θα προωθηθούν, είτε πρόκειται για: την υγεία και την ευεξία για όλους· είτε για τις δημιουργικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς· είτε για τις ασφαλείς κοινωνίες· είτε για τη διαθέσιμη καθαρή ενέργεια και κινητικότητα· είτε για μια ψηφιοποιημένη οικονομία και κοινωνία· είτε για μια διεπιστημονική και αποτελεσματική βιομηχανία· είτε για διαστημικές, θαλάσσιες ή χερσαίες λύσεις· ή για λύσεις για τα τρόφιμα και τη διατροφή· τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, την προστασία του κλίματος και τον μετριασμό, τα οποία στο σύνολό τους δημιουργούν πλούτο στην Ευρώπη και προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλότερης ποιότητας. Ο βιομηχανικός μετασχηματισμός θα είναι καθοριστικής σημασίας.

Η έρευνα και η καινοτομία στο πλαίσιο του παρόντος πυλώνα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ομαδοποιούνται σε ενοποιημένες ομάδες δραστηριοτήτων. Αντί να εστιάζουν σε τομείς, οι επενδύσεις στοχεύουν σε συστημικές αλλαγές για την κοινωνία και την οικονομία μας μέσω ενός φορέα βιωσιμότητας. Οι εν λόγω αλλαγές θα επιτευχθούν μόνο εάν όλοι οι φορείς, τόσο οι ιδιωτικοί όσο και οι δημόσιοι, λάβουν μέρος στην από κοινού σχεδίαση και δημιουργία της έρευνας και της καινοτομίας· συνεργασία τελικών χρηστών, επιστημόνων, τεχνολόγων, παραγωγών, δημιουργών καινοτομίας, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών, πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Επομένως, καμία από τις θεματικές ομάδες δεν εστιάζει σε ένα μόνο σύνολο φορέων.

Η έρευνα και η καινοτομία στο πλαίσιο του παρόντος πυλώνα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ομαδοποιούνται σε ενοποιημένες ομάδες δραστηριοτήτων. Αντί να εστιάζουν σε τομείς, οι επενδύσεις στοχεύουν σε συστημικές αλλαγές για την κοινωνία και την οικονομία μας μέσω ενός φορέα συμμετοχικότητας και βιωσιμότητας. Οι εν λόγω αλλαγές θα επιτευχθούν μόνο εάν όλοι οι φορείς, τόσο οι ιδιωτικοί όσο και οι δημόσιοι, λάβουν μέρος στην από κοινού σχεδίαση και δημιουργία της έρευνας και της καινοτομίας· συνεργασία τελικών χρηστών, ερευνητών, επιστημόνων, τεχνολόγων, σχεδιαστών, παραγωγών, δημιουργών καινοτομίας, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών, πολιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Επομένως, καμία από τις θεματικές ομάδες δεν εστιάζει σε ένα μόνο σύνολο φορέων.

 

Οι ομάδες θα στηρίζουν τη δημιουργία γνώσεων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων έρευνας σε πρώιμο στάδιο, και θα συμπληρώνονται με τη διατομεακή στήριξη φιλόδοξων, μακροπρόθεσμων ερευνητικών πρωτοβουλιών μεγάλης κλίμακας που προσανατολίζονται προς τις μελλοντικές και τις αναδυόμενες τεχνολογίες (εμβληματικές FET) και οι οποίες έχουν ξεκινήσει βάσει του προηγούμενου προγράμματος-πλαισίου: «Ανθρώπινος εγκέφαλος», «Γραφένιο», «Κβαντικές τεχνολογίες» και «Μελλοντικές τεχνολογίες συσσωρευτών».

Οι ομάδες θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν ψηφιακές βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και αναδυόμενες τεχνολογίες στο πλαίσιο μιας κοινής στρατηγικής για την προώθηση της βιομηχανικής υπεροχής της ΕΕ. Όπου κρίνεται σκόπιμο, θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και οι υπηρεσίες της ΕΕ σε σχέση με το διάστημα.

Οι ομάδες θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν επίσης ψηφιακές βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και μελλοντικές αναδυόμενες τεχνολογίες στο πλαίσιο μιας κοινής στρατηγικής για την προώθηση της βιομηχανικής υπεροχής της ΕΕ. Όπου κρίνεται σκόπιμο, θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και οι υπηρεσίες της ΕΕ σε σχέση με το διάστημα.

Θα δοθεί στήριξη για τη μεταφορά της τεχνολογίας από το εργαστήριο στην αγορά και για την ανάπτυξη εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών γραμμών και επιδείξεων, μέτρων για την προώθηση της υιοθέτησης από την αγορά και για την ενίσχυση της δέσμευσης του ιδιωτικού τομέα. Θα μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες με άλλα προγράμματα.

Θα δοθεί στήριξη για τη μεταφορά της τεχνολογίας από το εργαστήριο στην αγορά και για την ανάπτυξη εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών γραμμών και επιδείξεων, μέτρων για την προώθηση της υιοθέτησης από την αγορά και για την ενίσχυση της δέσμευσης του ιδιωτικού τομέα. Θα μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες με άλλα μέρη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως το ΕΙΚΤ, καθώς και με άλλα προγράμματα.

Οι ομάδες θα ενισχύσουν την ταχεία εισαγωγή πρώτων στο είδος τους καινοτομιών στην ΕΕ μέσω ενός ευρέος φάσματος ενσωματωμένων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, της διάδοσης και της εκμετάλλευσης, της τυποποίησης καθώς και της στήριξης της μη τεχνολογικής καινοτομίας και των καινοτόμων μηχανισμών υλοποίησης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την καινοτομία στην κοινωνία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τους όρους της αγοράς, όπως οι συμφωνίες καινοτομίας. Θα δημιουργηθούν αγωγοί καινοτόμων λύσεων προερχόμενοι από δράσεις έρευνας και καινοτομίας, οι οποίοι θα στοχεύουν σε δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτές καθώς και σε άλλα συναφή ενωσιακά και εθνικά προγράμματα.

Οι ομάδες θα ενισχύσουν την ταχεία εισαγωγή πρώτων στο είδος τους καινοτομιών στην ΕΕ, μελετώντας παράλληλα τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία, μέσω ενός ευρέος φάσματος ενσωματωμένων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, της διάδοσης και της εκμετάλλευσης, της τυποποίησης καθώς και της στήριξης της μη τεχνολογικής καινοτομίας και των καινοτόμων μηχανισμών υλοποίησης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την καινοτομία στην κοινωνία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τους όρους της αγοράς, όπως οι συμφωνίες καινοτομίας. Θα δημιουργηθούν αγωγοί καινοτόμων λύσεων προερχόμενοι από δράσεις έρευνας και καινοτομίας, οι οποίοι θα στοχεύουν στη μόχλευση πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και άλλων συναφών ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων.

 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη στήριξη των ΜΜΕ στο σύνολο του πυλώνα 2, στο πλαίσιο συνεργατικών τμημάτων και με ένα ειδικό μέσο για τις ΜΜΕ υπό μορφή επιχορηγήσεων προς μοναδικό δικαιούχο. Όλες οι ομάδες θα αφιερώνουν ένα κατάλληλο ποσό στο μέσο για τις ΜΜΕ, το οποίο θα βασίζεται πλήρως στη λογική «από τη βάση προς την κορυφή», θα διαθέτει συνεχώς ανοικτές προσκλήσεις με μια σειρά καταληκτικών ημερομηνιών, και θα αφορά αποκλειστικά την επαυξητική καινοτομία. Μόνο οι ΜΜΕ θα επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασιών ή υπεργολαβίας. Τα έργα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή διάσταση και να συμβάλλουν στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ.

 

Η στήριξη βάσει του μέσου για τις ΜΜΕ θα παρέχεται σε τρεις φάσεις, με βάση το υπόδειγμα για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»:

 

- Φάση 1: Αξιολόγηση έννοιας και σκοπιμότητας:

 

Οι ΜΜΕ λαμβάνουν χρηματοδότηση για τη διερεύνηση της επιστημονικής ή τεχνικής σκοπιμότητας και του εμπορικού δυναμικού μιας νέας ιδέας (απόδειξη της ορθότητας της ιδέας) προκειμένου να αναπτύξουν ένα έργο καινοτομίας. Η θετική έκβαση αυτής της αξιολόγησης, στο πλαίσιο της οποίας σημαντικό στοιχείο είναι η σύνδεση μεταξύ του έργου-θέματος και των αναγκών του δυνητικού χρήστη/αγοραστή, επιτρέπει τη χορήγηση χρηματοδότησης κατά την επόμενη ή τις επόμενες φάσεις.

 

- Φάση 2: Ε&Α, επίδειξη, εμπορική αξιοποίηση:

 

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ιδέα του κουπονιού καινοτομίας, η έρευνα και η ανάπτυξη υποστηρίζονται με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες επίδειξης (δοκιμή, πρωτότυπο, μελέτες αναβάθμισης, σχεδίαση, δοκιμαστικές καινοτόμες διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, επικύρωση, επαλήθευση επιδόσεων κ.λπ.) και στην εμπορική αξιοποίηση η οποία ενθαρρύνει την συμμετοχή των τελικών χρηστών ή δυνητικών πελατών. Τα κουπόνια καινοτομίας θα προαγάγουν τη συμμετοχή νέων επιχειρηματιών.

 

- Φάση 3: Εμπορευματοποίηση:

 

Η φάση αυτή δεν παρέχει άμεση χρηματοδότηση, παρά μόνο υποστηρικτικές δραστηριότητες, επιδιώκει όμως τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο ιδιωτικό κεφάλαιο και σε περιβάλλοντα που ευνοούν την καινοτομία. Θα προβλεφθούν δεσμοί με τα ΕΣΚ και το InvestEU. Οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν επίσης από μέτρα υποστήριξης, όπως δικτύωση, εκπαίδευση, καθοδήγηση και συμβουλευτική. Επιπλέον, η φάση αυτή ενδέχεται να συνδέεται με μέτρα προώθησης προεμπορικής ανάθεσης συμβάσεων και συμβάσεων προμήθειας καινοτόμων λύσεων.

Τροπολογία    35

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 1 – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.1.   Σκεπτικό

1.1.   Σκεπτικό

Ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ υποστηρίζει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης σε προσιτή, προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη καλής ποιότητας. Τούτο υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ που προβλέπουν καθολική κάλυψη υγείας για όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας έως το 2030, μηδενός εξαιρουμένου και θέτοντας τέλος στους θανάτους που μπορούν να αποφευχθούν.

Ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ υποστηρίζει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης σε προσιτή, προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη καλής ποιότητας. Τούτο υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ που προβλέπουν καθολική κάλυψη υγείας για όλους τους ανθρώπους κάθε ηλικίας έως το 2030, μηδενός εξαιρουμένου και θέτοντας τέλος στους θανάτους που μπορούν να αποφευχθούν.

Ο υγιής πληθυσμός είναι ζωτικής σημασίας για μια σταθερή, βιώσιμη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, ενώ οι βελτιώσεις στην υγεία είναι καθοριστικές για τη μείωση της φτώχειας, την προώθηση της κοινωνικής προόδου και της ευημερίας και την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής κατά 10 % συνδέεται επίσης με αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης κατά 0,3-0,4 % ετησίως. Το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 12 έτη από την ίδρυσή της ως αποτέλεσμα των τεράστιων βελτιώσεων που επιτεύχθηκαν στην ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση, την υγεία και την περίθαλψη των πολιτών της. Το 2015, το συνολικό προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ήταν 80,6 έτη στην ΕΕ σε σύγκριση με τα 71,4 έτη παγκοσμίως. Κατά τα τελευταία έτη, αυξήθηκε 3 μήνες ετησίως κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Ο υγιής πληθυσμός είναι ζωτικής σημασίας για μια σταθερή, βιώσιμη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, ενώ οι βελτιώσεις στην υγεία είναι καθοριστικές για τη μείωση της φτώχειας, την προώθηση της κοινωνικής προόδου και της ευημερίας και την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής κατά 10 % συνδέεται επίσης με αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης κατά 0,3-0,4 % ετησίως. Το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 12 έτη από την ίδρυσή της ως αποτέλεσμα των τεράστιων βελτιώσεων που επιτεύχθηκαν στην ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και της υγείας. Το 2015, το συνολικό προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ήταν 80,6 έτη στην ΕΕ σε σύγκριση με τα 71,4 έτη παγκοσμίως. Κατά τα τελευταία έτη, αυξήθηκε 3 μήνες ετησίως κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της υγείας έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το επίτευγμα, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στον κλάδο της υγείας και της περίθαλψης. Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει νέες, νεοεμφανιζόμενες ή μόνιμες προκλήσεις που απειλούν τους πολίτες και τη δημόσια υγεία, τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας, καθώς και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου υγείας και περίθαλψής της. Οι κύριες προκλήσεις για την υγεία στην ΕΕ περιλαμβάνουν: την έλλειψη αποτελεσματικής προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών· την αύξηση των μη μεταδοτικών ασθενειών· την εξάπλωση της ανθεκτικότητας στα αντιμικροβιακά φάρμακα και την εμφάνιση λοιμωδών επιδημιών· την αυξημένη περιβαλλοντική ρύπανση· τη διατήρηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των χωρών, που επηρεάζουν δυσανάλογα τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ευάλωτα στάδια ζωής· τον εντοπισμό, την κατανόηση, τον έλεγχο, την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων για την υγεία σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό, αστικό και φυσικό περιβάλλον· το αυξανόμενο κόστος για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και την προοδευτική εισαγωγή των προσεγγίσεων της εξατομικευμένης ιατρικής και της ψηφιοποίησης στην υγεία και την περίθαλψη· και την αυξανόμενη πίεση στον ευρωπαϊκό κλάδο υγείας και περίθαλψης να παραμείνει ανταγωνιστικός και να αναπτύξει την καινοτομία στον τομέα της υγείας έναντι των νέων και αναδυόμενων παγκόσμιων παραγόντων.

Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της υγείας έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το επίτευγμα, αλλά και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στον κλάδο της υγείας και της περίθαλψης, καθώς και στην εξασφάλιση της βάσης γνώσεων για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και της φροντίδας των ασθενών. Η έρευνα στον τομέα της υγείας έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, συνδέει και αλληλεπιδρά στενά με την καινοτομία, τη φροντίδα των ασθενών και την υγεία του πληθυσμού, και λειτουργεί σε ένα πολυεπιστημονικό περιβάλλον με πολύπλοκες κανονιστικές ρυθμίσεις.

 

Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει νέες, νεοεμφανιζόμενες ή μόνιμες προκλήσεις που απειλούν τους πολίτες και τη δημόσια υγεία, τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας, καθώς και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου υγείας και περίθαλψής της. Οι κύριες προκλήσεις για την υγεία στην ΕΕ περιλαμβάνουν: τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου· την έλλειψη αποτελεσματικής προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών· την αύξηση των μη μεταδοτικών ασθενειών· την εξάπλωση της ανθεκτικότητας στα αντιμικροβιακά φάρμακα και την εμφάνιση λοιμωδών επιδημιών· την αυξημένη περιβαλλοντική ρύπανση· τη διατήρηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των χωρών, που επηρεάζουν δυσανάλογα τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ευάλωτα στάδια ζωής· τον πρώιμο εντοπισμό, την κατανόηση, τον έλεγχο, την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων για την υγεία σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό, αστικό και φυσικό περιβάλλον· την αύξηση του αριθμού των ετών υγιούς ζωής· το υψηλό κόστος ορισμένων καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών στον τομέα της υγείας για τους τελικούς χρήστες· το αυξανόμενο κόστος για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και την προοδευτική εισαγωγή ιατρικών προσεγγίσεων ακριβείας, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής έρευνας και της ψηφιοποίησης στην υγεία και την περίθαλψη· και την αυξανόμενη πίεση στον ευρωπαϊκό κλάδο υγείας και περίθαλψης να παραμείνει ανταγωνιστικός και να αναπτύξει την καινοτομία στον τομέα της υγείας έναντι των νέων και αναδυόμενων παγκόσμιων παραγόντων.

 

Οι ψηφιακές λύσεις υγείας έχουν δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για την επίλυση των προβλημάτων των υπηρεσιών φροντίδας και για την αντιμετώπιση των άλλων ζητημάτων που ανακύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού. Στις προκλήσεις περιλαμβάνεται επίσης η πλήρης αξιοποίησης της σταδιακής καθιέρωσης των ευκαιριών που παρέχει η ψηφιοποίηση για την υγεία και την περίθαλψη χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και η προστασία των δεδομένων. Έχουν αναπτυχθεί ψηφιακές συσκευές και λογισμικό για τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διευκόλυνση της διαχείρισης ασθενειών εκ μέρους των ίδιων των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων ασθενειών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται επίσης όλο και περισσότερο στην ιατρική κατάρτιση και την εκπαίδευση και για τους ασθενείς και άλλους καταναλωτές υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά την πρόσβαση, την ανταλλαγή και τη δημιουργία πληροφοριών για την υγεία.

Οι εν λόγω προκλήσεις για την υγεία είναι σύνθετες, αλληλένδετες και παγκόσμιες και απαιτούν πολυεπιστημονικές, διατομεακές και διακρατικές συνεργασίες. Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα δημιουργήσουν στενούς δεσμούς μεταξύ της ανακάλυψης, της κλινικής, της επιδημιολογικής, της περιβαλλοντικής και της κοινωνικοοικονομικής έρευνας καθώς και των ρυθμιστικών επιστημών. Θα αξιοποιήσουν τις συνδυασμένες δεξιότητες του ακαδημαϊκού χώρου και της βιομηχανίας και θα καλλιεργήσουν τη συνεργασία τους με τις υπηρεσίες υγείας, τους ασθενείς, τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τους πολίτες, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δημόσια χρηματοδότηση και να εξασφαλίσουν την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων τόσο στην κλινική πρακτική όσο και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Θα προωθήσουν τη στρατηγική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να συγκεντρώσουν την εμπειρογνωμοσύνη, τις ικανότητες και τους πόρους που απαιτούνται για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, εμβέλειας και ταχύτητας, καθώς και να μοιραστούν τα αναμενόμενα οφέλη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Οι σημερινές προκλήσεις για την υγεία είναι σύνθετες, αλληλένδετες και παγκόσμιες και απαιτούν πολυεπιστημονικές, διατομεακές και διακρατικές συνεργασίες, καθώς και συνεργασίες στον τομέα της μεταγραφικής έρευνας, μεταξύ άλλων με χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η έρευνα και η καινοτομία θα δημιουργήσουν στενούς δεσμούς μεταξύ της κλινικής, της επιδημιολογικής, της δεοντολογικής, της περιβαλλοντικής και της κοινωνικοοικονομικής έρευνας καθώς και των ρυθμιστικών επιστημών. Θα αξιοποιήσουν τις συνδυασμένες δεξιότητες του ακαδημαϊκού χώρου και της βιομηχανίας και θα καλλιεργήσουν τη συνεργασία τους με τις υπηρεσίες υγείας, τους ασθενείς, τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δημόσια χρηματοδότηση και να εξασφαλίσουν την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων τόσο στην κλινική πρακτική όσο και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Θα προωθήσουν τη στρατηγική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να συγκεντρώσουν την εμπειρογνωμοσύνη, τις ικανότητες και τους πόρους που απαιτούνται για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, εμβέλειας και ταχύτητας, καθώς και να μοιραστούν τα αναμενόμενα οφέλη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Οι μελέτες και η έρευνα στο πλαίσιο της ομάδας αυτής θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και τις διαφορές μεταξύ των φύλων.

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της εν λόγω παγκόσμιας πρόκλησης θα αναπτύξουν τη βάση γνώσεων, θα ενισχύσουν την ικανότητα έρευνας και καινοτομίας και θα αναπτύξουν τις λύσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη προώθηση της υγείας και την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία ασθενειών. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, την υγιή ενεργό διαβίωση και την παραγωγικότητα του ενεργού πληθυσμού, καθώς και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και περίθαλψης.

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της εν λόγω παγκόσμιας πρόκλησης θα αναπτύξουν τους ανθρώπινους πόρους και τη βάση γνώσεων, θα ενισχύσουν την ικανότητα έρευνας και καινοτομίας και θα αναπτύξουν τις λύσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη προώθηση της υγείας και την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία ασθενειών. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τη γενικευμένη υγιή και ενεργό διαβίωση και την παραγωγικότητα του ενεργού πληθυσμού, καθώς και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και περίθαλψης. Η καινοτομία στον τομέα των τεχνικών ταχείας διάγνωσης και των νέων αντιβιοτικών μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής, και θα προωθηθεί.

Η αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων για την υγεία θα συμβάλει στους πολιτικούς στόχους και στρατηγικές της ΕΕ, ιδίως στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ, στην ενιαία ψηφιακή αγορά της ΕΕ, στην οδηγία της ΕΕ για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «Μία υγεία» κατά της μικροβιακής αντοχής, καθώς και στην εφαρμογή των σχετικών κανονιστικών πλαισίων της ΕΕ. Θα υποστηρίξει επίσης τη δέσμευση της ΕΕ έναντι του θεματολογίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030 και εκείνες στο πλαίσιο άλλων οργανισμών του ΟΗΕ και διεθνών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων στρατηγικών και των σχεδίων δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων για την υγεία θα συμβάλει στους πολιτικούς στόχους και στρατηγικές της ΕΕ, ιδίως στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ, στην ενιαία ψηφιακή αγορά της ΕΕ, στην οδηγία της ΕΕ για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «Μία υγεία» κατά της μικροβιακής αντοχής, καθώς και στην εφαρμογή των σχετικών κανονιστικών πλαισίων της ΕΕ. Θα υποστηρίξει επίσης τη δέσμευση της ΕΕ έναντι του θεματολογίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030 και εκείνες στο πλαίσιο άλλων οργανισμών του ΟΗΕ και διεθνών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων στρατηγικών και των σχεδίων δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

 

Μια ομάδα υψηλού επιπέδου θα στηρίξει την επίτευξη αυτών των σκοπών, και συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο για την υγεία. Θα εξασφαλίζει τον συντονισμό με άλλα ενωσιακά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και τις συνέργειες μεταξύ της θεματικής ομάδας «Υγεία» και άλλων τμημάτων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των αποστολών και των συμπράξεων. Θα διευθύνεται από επιστήμονες και θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, με ισχυρή συμμετοχή της κοινωνίας, των πολιτών και των ασθενών. Θα της ανατεθεί το καθήκον να παρέχει καθοδήγηση και συμβουλές για την ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας και των αποστολών που σχετίζονται με την υγεία.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 3 Καλή υγεία και ευημερία για τους πολίτες, ΣΒΑ – 13 Δράση για το Κλίμα.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 3 Καλή υγεία και ευημερία για τους πολίτες, ΣΒΑ – 13 Δράση για το Κλίμα· και εμμέσως στους ΣΒΑ 1 – Μηδενική φτώχεια· ΣΒΑ 5 – Ισότητα των φύλων· ΣΒΑ 6 – Καθαρό νερό και αποχέτευση· ΣΒΑ 10 – Λιγότερες ανισότητες.

Τροπολογία    36

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2.1.   Υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής

1.2.1.   Υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής

Τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτα στάδια ζωής (γέννηση, βρεφική ηλικία, παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία, εγκυμοσύνη, ωριμότητα και ύστερη ενήλικη ζωή), συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες ή τραυματισμούς, έχουν ειδικές ανάγκες υγείας που απαιτούν καλύτερη κατανόηση και προσαρμοσμένες λύσεις. Τούτο θα επιτρέψει τον περιορισμό των σχετικών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας προς όφελος της ενεργού και υγιούς ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ιδίως μέσω μιας υγιούς έναρξης ζωής μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών και σωματικών ασθενειών σε μεγαλύτερη ηλικία.

Τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτα στάδια ζωής (γέννηση, βρεφική ηλικία, παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία, εγκυμοσύνη, ωριμότητα και ύστερη ενήλικη ζωή), συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, ειδικές ανάγκες ή τραυματισμούς, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες υγείας που απαιτούν καλύτερη κατανόηση και προσαρμοσμένες λύσεις. Τούτο θα επιτρέψει τον περιορισμό των σχετικών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας προς όφελος της ενεργού και υγιούς ανάπτυξης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ιδίως μέσω μιας υγιούς έναρξης ζωής μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών και σωματικών ασθενειών σε μεγαλύτερη ηλικία.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–  Αρχικά στάδια ανάπτυξης και διαδικασία γήρανσης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής·

–  Ασθένειες που συνδέονται με την ηλικία και διαδικασία γήρανσης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής·

–  υγεία των μητέρων, των πατέρων, των βρεφών και των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των γονέων·

–  υγεία των μητέρων, των πατέρων, των βρεφών και των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων της επιβίωσης παιδιού και μητέρας, καθώς και του ρόλου των γονέων·

 

-  ανάγκες υγείας και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την υγεία που συνδέονται με την υψηλή θνησιμότητα και τη μακροχρόνια νοσηρότητα, ιδίως σε σχέση με προβλήματα της παιδικής ηλικίας·

–  ανάγκες υγείας των εφήβων·

–  ανάγκες υγείας των εφήβων, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας·

–  συνέπειες για την υγεία από αναπηρίες και τραυματισμούς·

–  αιτιολογία των αναπηριών και συνέπειες για την υγεία από αναπηρίες και τραυματισμούς·

–   ανεξάρτητη και ενεργός ζωή για ηλικιωμένους και/ή άτομα με αναπηρία·

–   ανεξάρτητη και ενεργός ζωή για ηλικιωμένους και/ή άτομα με αναπηρία·

–   εκπαίδευση στον τομέα της υγείας και βελτίωση των γνώσεων για την ψηφιακή υγεία.

–   εκπαίδευση στον τομέα της υγείας και βελτίωση των γνώσεων για την ψηφιακή υγεία·

 

-  αναγέννηση γηρασμένων ή βλαφθέντων οργάνων και ιστών·

 

-  αγγειογένεση, αρτηριακή παθολογία, ισχαιμία του μυοκαρδίου και δομική παθολογία της καρδιάς, και βιοδείκτες και γενετική των καρδιαγγειακών παθήσεων·

 

-  αγωγή για χρόνιες νόσους.

Τροπολογία    37

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2.2.   Καθοριστικοί περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες για την υγεία

1.2.2.   Καθοριστικοί περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες για την υγεία

Η βελτίωση της κατανόησης των καθοριστικών παραγόντων για την υγεία και των παραγόντων κινδύνου που καθορίζονται από το κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης, της ρύπανσης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων στην υγεία, θα συμβάλει στον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων και των απειλών για την υγεία· στη μείωση των θανάτων και των ασθενειών από την έκθεση σε χημικές ουσίες και στη ρύπανση του περιβάλλοντος· στην υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον, υγιών, ανθεκτικών και βιώσιμων περιβαλλόντων διαβίωσης και εργασίας· στην προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και καταναλωτικής συμπεριφοράς· και στην ανάπτυξη μιας ισότιμης κοινωνίας εμπιστοσύνης χωρίς αποκλεισμούς.

Η βελτίωση της κατανόησης των καθοριστικών παραγόντων για την υγεία και των παραγόντων κινδύνου που καθορίζονται από το κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης, της ρύπανσης, της ταχείας αστικοποίησης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων εθνικών και διεθνικών περιβαλλοντικών ζητημάτων στην υγεία, θα συμβάλει στον εντοπισμό, την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων και των απειλών για την υγεία· στον εντοπισμό και τη μείωση των θανάτων και των ασθενειών από την έκθεση σε χημικές ουσίες και στη ρύπανση του περιβάλλοντος· στην υποστήριξη ασφαλών, φιλικών προς το περιβάλλον, υγιών, ανθεκτικών και βιώσιμων περιβαλλόντων διαβίωσης και εργασίας· στην προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και καταναλωτικής συμπεριφοράς· και στην ανάπτυξη μιας ισότιμης κοινωνίας εμπιστοσύνης χωρίς αποκλεισμούς.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–  Τεχνολογίες για την αξιολόγηση των κινδύνων, της έκθεσης και των επιπτώσεων στην υγεία των χημικών ουσιών, των ρύπων και άλλων επιβαρυντικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρυντικών παραγόντων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, και των συνδυαστικών επιπτώσεων πολλών επιβαρυντικών παραγόντων·

–  Ασφαλείς και αποτελεσματικές τεχνολογίες και μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των κινδύνων, της έκθεσης και των επιπτώσεων στην υγεία των χημικών ουσιών, των ρύπων και άλλων επιβαρυντικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρυντικών παραγόντων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, και των συνδυαστικών επιπτώσεων πολλών επιβαρυντικών παραγόντων·

–  περιβαλλοντικοί, επαγγελματικοί, κοινωνικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία και την ευημερία των ανθρώπων και αλληλεπίδρασή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα και μειονεκτούντα άτομα·

–  περιβαλλοντικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του δομημένου περιβάλλοντος (σχεδιασμός και κατασκευή), επαγγελματικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία και την ευημερία των ανθρώπων και αλληλεπίδρασή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα και μειονεκτούντα άτομα, καθώς και στα άτομα με παθήσεις που συνεπάγονται αναπηρία ή αδυναμία·

–  αξιολόγηση κινδύνου, διαχείριση και επικοινωνία, με τη βοήθεια βελτιωμένων εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών μεθόδων για τις δοκιμές σε ζώα·

–  αξιολόγηση κινδύνου, διαχείριση και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, με τη βοήθεια βελτιωμένων εργαλείων για τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών μεθόδων για τις δοκιμές σε ζώα·

–   δυναμικότητα και υποδομές συλλογής, ανταλλαγής και συνδυασμού δεδομένων σχετικά με όλους τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης, της υγείας και των ασθενειών σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο·

–   δυναμικότητα και υποδομές συλλογής, ανταλλαγής και συνδυασμού δεδομένων σχετικά με όλους τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης, της υγείας και των ασθενειών σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο·

–   παρεμβάσεις προαγωγής της υγείας και πρωτογενούς πρόληψης.

–   παρεμβάσεις προαγωγής της υγείας και πρωτογενούς πρόληψης.

Τροπολογία    38

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2.3.   Μη μεταδοτικές και σπάνιες ασθένειες

1.2.3.   Μη μεταδοτικές και σπάνιες ασθένειες

Οι μη μεταδοτικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων ασθενειών, αποτελούν σημαντική πρόκληση για την υγεία και την κοινωνία και απαιτούν πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις όσον αφορά την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων της εξατομικευμένης ιατρικής.

Οι μη μεταδοτικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων ασθενειών, αποτελούν σημαντική πρόκληση για την υγεία και την κοινωνία και απαιτούν πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις όσον αφορά την πρόληψη, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών προσεγγίσεων ακριβείας.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–  Πιο έγκαιρη και ακριβής διάγνωση και θεραπεία προσαρμοσμένη στον ασθενή·

–  Πιο έγκαιρη και ακριβής διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία προσαρμοσμένη στον ασθενή·

 

  υποδομές και ικανότητες για την αξιοποίηση του δυναμικού των επιτευγμάτων των γονιδιωματικών φαρμάκων στη συνήθη κλινική πρακτική·

–   προγράμματα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου·

–   προγράμματα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου·

–   ολοκληρωμένες λύσεις για αυτο-παρακολούθηση, προαγωγή της υγείας, πρόληψη ασθενειών και διαχείριση χρόνιων παθήσεων και πολυνοσηρότητας·

–   ολοκληρωμένες λύσεις για αυτο-παρακολούθηση, προαγωγή της υγείας, πρόληψη ασθενειών και διαχείριση χρόνιων παθήσεων και πολυνοσηρότητας·

–  αγωγές ή θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών και μη θεραπειών.

–  ασφαλείς, αποτελεσματικές και προσβάσιμες αγωγές, θεραπείες ή άλλες θεραπευτικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών και μη θεραπειών·

–   ανακουφιστική και παρηγορητική φροντίδα·

–   ανακουφιστική και παρηγορητική φροντίδα·

 

  συνεργατική έρευνα στους τομείς της μοριακής, της δομική και της κυτταρικής βιολογίας, πειραματικές θεραπείες, γενετική, γονιδιωματική και περιβαλλοντικές βάσεις του ανθρώπινου καρκίνου·

 

  γονιδιωματικά όρια, επιδημιολογία, βιοπληροφορική, παθολογία και προκλήσεις για την ιατρική ακριβείας σε σπάνιες ασθένειες, νευροεκφυλιστικές νόσους και στην ογκολογία·

 

  τομείς υψηλού βαθμού κλινικών αναγκών που δεν καλύπτονται, όπως σπάνιοι καρκίνοι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιατρικών καρκίνων·

–   αξιολόγηση της συγκριτικής αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και λύσεων·

–   αξιολόγηση της συγκριτικής αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και λύσεων·

–   έρευνα εφαρμογής για την επέκταση των παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας και την υποστήριξη της υιοθέτησής τους από τις πολιτικές και τα συστήματα υγείας.

–   έρευνα εφαρμογής για την επέκταση των παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας και την υποστήριξη της υιοθέτησής τους από τις πολιτικές και τα συστήματα υγείας.

Τροπολογία    39

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2.4.   Λοιμώδη νοσήματα

1.2.4.   Λοιμώδη νοσήματα

Η προστασία των ανθρώπων από τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία και καθιστά αναγκαία την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τούτο περιλαμβάνει την πρόληψη, την ετοιμότητα, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (AMR) σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία Υγεία».

Η προστασία των ανθρώπων από τις μεταδοτικές ασθένειες και τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία και καθιστά αναγκαία την αποτελεσματική διεθνή συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τούτο περιλαμβάνει την πρόληψη, την ετοιμότητα, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (AMR) σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία Υγεία». Η συνέχιση της εξάπλωσης των ανθεκτικών στα αντιμικροβιακά βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των υπερβακτηρίων, θα έχει επίσης σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και το περιβάλλον. Η πρόληψη της ανάπτυξης και της εξάπλωσής τους θα αποτελέσει επίσης μία από τις προτεραιότητες στο πλαίσιο αυτού του τομέα. Επιπλέον, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτίσει κατάλογο των παραμελημένων ασθενειών που δεν προσελκύουν επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας από τον ιδιωτικό τομέα λόγω περιορισμένων εμπορικών κινήτρων. Απαιτούνται πιο φιλόδοξες δημόσιες επενδύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των εν λόγω παραμελημένων ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–  Καθοριστικοί παράγοντες για την εμφάνιση ή την επανεμφάνιση λοιμωδών νοσημάτων και την εξάπλωσή τους, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης από ζώα στον άνθρωπο (ζωονόσος) ή από άλλα μέρη του περιβάλλοντος (νερό, έδαφος, φυτά, τρόφιμα) στον άνθρωπο·

–  Καθοριστικοί παράγοντες για την εμφάνιση ή την επανεμφάνιση λοιμωδών νοσημάτων και την εξάπλωσή τους, συμπεριλαμβανομένων της μετάδοσης από ζώα στον άνθρωπο (ζωονόσος) ή από άλλα μέρη του περιβάλλοντος (νερό, έδαφος, φυτά, τρόφιμα) στον άνθρωπο και της εφαρμογής εμπειρικών προληπτικών λύσεων που ελαχιστοποιούν τη μετάδοση·

–   πρόβλεψη, έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση λοιμωδών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων παθογόνων οργανισμών µε μικροβιακή αντοχή, λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και παραγόντων που σχετίζονται με το περιβάλλον·

–   πρόβλεψη, έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση λοιμωδών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων παθογόνων οργανισμών µε μικροβιακή αντοχή, λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και παραγόντων που σχετίζονται με το περιβάλλον·

–  εμβόλια, μέσα διάγνωσης, αγωγές και θεραπείες για λοιμώδη νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών νοσηροτήτων και των συλλοιµώξεων·

-  κατάλληλα, ασφαλή και αποτελεσματικά μέσα διάγνωσης, ιατρικές τεχνολογίες, αγωγές και εμβόλια για πρόληψη και προφύλαξη από λοιμώδη νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και ανακάλυψης καινοτόμων εμβολίων, των προηγμένων τεχνολογιών ανοσοποίησης και των ρυθμιστικών επιστημών·

–   αποτελεσματικά μέτρα και στρατηγικές ετοιμότητας, αντίδρασης και ανάκαμψης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία, με συμμετοχή των κοινοτήτων·

–   αποτελεσματικά μέτρα και στρατηγικές ετοιμότητας, αντίδρασης και ανάκαμψης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία, με συμμετοχή των κοινοτήτων·

–   εμπόδια στην εφαρμογή και την υιοθέτηση ιατρικών παρεμβάσεων τόσο στην κλινική πρακτική όσο και στο σύστημα υγείας·

–   εμπόδια στην εφαρμογή και την υιοθέτηση ιατρικών παρεμβάσεων τόσο στην κλινική πρακτική όσο και στο σύστημα υγείας·

–  διασυνοριακές πτυχές των λοιμωδών νοσημάτων και συγκεκριμένες προκλήσεις στις χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων (ΧΧΜΕ), όπως οι τροπικές ασθένειες.

–  διασυνοριακές πτυχές των λοιμωδών νοσημάτων και συγκεκριμένες προκλήσεις στις χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων (ΧΧΜΕ), όπως οι παραμελημένες τροπικές ασθένειες, το AIDS, η φυματίωση και η ελονοσία. Ανάπτυξη νέων μεθόδων θεραπείας για λοιμώδη νοσήματα με στόχο την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

Τροπολογία    40

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2.5.   Εργαλεία, τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις για την υγεία και την περίθαλψη

1.2.5.   Εργαλεία, τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις για την υγεία και την περίθαλψη

Οι τεχνολογίες και τα εργαλεία για την υγεία είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία και συνεισέφεραν σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στην ποιότητα ζωής, την υγεία και την περίθαλψη των πολιτών στην ΕΕ. Η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η εφαρμογή κατάλληλων, αξιόπιστων, ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών εργαλείων και τεχνολογιών για την υγεία και την περίθαλψη, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και της γηράσκουσας κοινωνίας, αποτελούν συνεπώς βασικές στρατηγικές προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες, που προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τις υφιστάμενες, καθώς και την τόνωση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης βιομηχανίας στον τομέα της υγείας, η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία στον τομέα της υγείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 3 % του ΑΕΠ και απασχολώντας 1,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Οι τεχνολογίες και τα εργαλεία για την υγεία είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία και συνεισέφεραν σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στην ποιότητα ζωής, την υγεία και την περίθαλψη των πολιτών στην ΕΕ. Η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η εφαρμογή κατάλληλων, αξιόπιστων, ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών εργαλείων και τεχνολογιών για την υγεία και την περίθαλψη, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και της γηράσκουσας κοινωνίας, αποτελούν συνεπώς βασικές στρατηγικές προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τα μαζικά δεδομένα, την κβαντική τεχνολογία και άλλα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες, που προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με τα υφιστάμενα, καθώς και την τόνωση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης βιομηχανίας στον τομέα της υγείας, η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία στον τομέα της υγείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 3 % του ΑΕΠ και απασχολώντας 1,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–  Εργαλεία και τεχνολογίες για εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα της υγείας και κάθε σχετική ιατρική ένδειξη, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών βλαβών·

–  Εργαλεία και τεχνολογίες για εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας, και κάθε σχετική ιατρική ένδειξη, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών βλαβών·

 

  τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική για τις τεχνολογίες και τα εργαλεία στον τομέα της υγείας·

–   ολοκληρωμένα εργαλεία, τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις για την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της κινητής τηλεφωνίας και της τηλεϊατρικής·

–   ολοκληρωμένα εργαλεία, τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις για την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της κινητής τηλεφωνίας και της τηλεϊατρικής·

 

  εξατομικευμένες, ψηφιακές προσεγγίσεις στον τομέα της υγείας με βάση «Digital Twins», δηλαδή ακριβή, βασιζόμενα σε δεδομένα, υπολογιστικά μοντέλα βασικών βιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισμό της βέλτιστης θεραπείας σε ατομικό επίπεδο, και τη λήψη προληπτικών και συντηρητικών μέτρων·

–   πιλοτική εφαρμογή, ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας, βελτιστοποίηση και προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων υγείας και περίθαλψης σε περιβάλλοντα πραγματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών και της έρευνας εφαρμογής·

–   πιλοτική εφαρμογή, ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας, βελτιστοποίηση και προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων υγείας και περίθαλψης σε περιβάλλοντα πραγματικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών και της έρευνας εφαρμογής·

–  καινοτόμες διαδικασίες και υπηρεσίες για την ανάπτυξη, την κατασκευή και την ταχεία εφαρμογή εργαλείων και τεχνολογιών για την υγεία και την περίθαλψη·

–  καινοτόμες διαδικασίες και υπηρεσίες για την ανάπτυξη, την κατασκευή και την ταχεία εφαρμογή εργαλείων, τεχνολογιών, φαρμάκων και εμβολίων για την περίθαλψη·

–   ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των εργαλείων και των τεχνολογιών για την υγεία και την περίθαλψη καθώς και οι δεοντολογικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους·

–   ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των εργαλείων και των τεχνολογιών για την υγεία και την περίθαλψη καθώς και οι δεοντολογικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους·

–   ρυθμιστικό επιστημονικό πλαίσιο για τις τεχνολογίες και τα εργαλεία υγείας.

–   ρυθμιστικό επιστημονικό πλαίσιο για τις τεχνολογίες και τα εργαλεία υγείας·

 

  εργαλεία, τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις για την αύξηση της ασφάλειας των ιατρικών αποφάσεων.

Τροπολογία    41

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.2.6.   Συστήματα Υγείας

1.2.6.   Συστήματα Υγείας

Τα συστήματα υγείας αποτελούν βασικό στοιχείο των κοινωνικών συστημάτων της ΕΕ, απασχολώντας 24 εκατομμύρια εργαζομένους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής εργασίας το 2017. Βασική προτεραιότητα που τίθεται είναι να καταστούν τα συστήματα υγείας προσιτά, οικονομικά αποδοτικά, ανθεκτικά, βιώσιμα και αξιόπιστα, καθώς και να περιοριστούν οι ανισότητες, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση του δυναμικού της καινοτομίας με γνώμονα τα δεδομένα και της ψηφιακής καινοτομίας για καλύτερη υγεία και περίθαλψη με επίκεντρο τον άνθρωπο, με βάση τις ευρωπαϊκές υποδομές δεδομένων. Τούτο θα προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης.

Τα συστήματα υγείας αποτελούν βασικό στοιχείο των κοινωνικών συστημάτων της ΕΕ, απασχολώντας 24 εκατομμύρια εργαζομένους στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής εργασίας το 2017. Βασική προτεραιότητα που τίθεται είναι να καταστούν τα συστήματα υγείας προσιτά, οικονομικά αποδοτικά, ανθεκτικά, βιώσιμα και αξιόπιστα, καθώς και να περιοριστούν οι ανισότητες, μεταξύ άλλων με την αξιοποίηση του δυναμικού της καινοτομίας με γνώμονα τα δεδομένα και της ψηφιακής καινοτομίας για καλύτερη υγεία και περίθαλψη με επίκεντρο τον άνθρωπο, με βάση τις ευρωπαϊκές υποδομές δεδομένων. Τούτο θα προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης. Η μελλοντική υποδομή θα πρέπει να βασίζεται σε ασφαλή μέσα αποθήκευσης, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων 5G, σε συνθήκες για την ανάπτυξη του διαδικτύου των αντικειμένων, καθώς και σε υπολογιστικά κέντρα υψηλών επιδόσεων.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–   Μεταρρυθμίσεις στα συστήματα και τις πολιτικές δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και πέραν αυτής·

–   Μεταρρυθμίσεις στα συστήματα και τις πολιτικές δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και πέραν αυτής·

–   νέα μοντέλα και προσεγγίσεις για την υγεία και την περίθαλψη, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς ή προσαρμογής τους από μια χώρα/περιφέρεια σε άλλη·

–   νέα μοντέλα και προσεγγίσεις για την υγεία και την περίθαλψη, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς ή προσαρμογής τους από μια χώρα/περιφέρεια σε άλλη·

–   βελτίωση της αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας·

–   βελτίωση της αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας·

–   εξέλιξη της ανισότητας στον τομέα της υγείας και παροχή αποτελεσματικών πολιτικών λύσεων·

–   εξέλιξη της ανισότητας στον τομέα της υγείας και παροχή αποτελεσματικών πολιτικών λύσεων·

–   μελλοντικό εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και οι ανάγκες του·

–   μελλοντικό εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και οι ανάγκες του·

 

  ανάπτυξη συστημάτων για εξειδικευμένη εκπαίδευση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, κατάρτιση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας και νέων τρόπων εργασίας για την αξιοποίηση της καινοτομίας στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας·

–  βελτίωση της έγκαιρης πληροφόρησης για την υγεία και χρήση των δεδομένων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας, με τη δέουσα προσοχή στην ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τα πρότυπα, τη συγκρισιμότητα και την ακεραιότητα·

–  βελτίωση της εγκαιρότητας και της ποιότητας των πληροφοριών για την υγεία, καθώς και των υποδομών για την αποτελεσματική συγκέντρωση και χρήση των δεδομένων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας, με τη δέουσα προσοχή στην ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τα πρότυπα, τη συγκρισιμότητα και την ακεραιότητα· πληροφόρηση για την υγεία και χρήση των δεδομένων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας, με τη δέουσα προσοχή στην ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, την ιδιωτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τα πρότυπα, τη συγκρισιμότητα και την ακεραιότητα·

–   ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας στην απορρόφηση του αντίκτυπου κρίσεων και στην υιοθέτηση της ανατρεπτικής καινοτομίας·

–   ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας στην απορρόφηση του αντίκτυπου κρίσεων και στην υιοθέτηση της ανατρεπτικής καινοτομίας·

–   λύσεις για την ενδυνάμωση των πολιτών και των ασθενών, την αυτο-παρακολούθηση και την αλληλεπίδραση με τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, για πιο ολοκληρωμένη περίθαλψη και προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη·

–   λύσεις για την ενδυνάμωση των πολιτών και των ασθενών, την αυτο-παρακολούθηση και την αλληλεπίδραση με τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, για πιο ολοκληρωμένη περίθαλψη και προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη·

–   δεδομένα, πληροφορίες, γνώση και βέλτιστες πρακτικές από την έρευνα στον τομέα των συστημάτων υγείας σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

–   δεδομένα, πληροφορίες, γνώση και βέλτιστες πρακτικές από την έρευνα στον τομέα των συστημάτων υγείας σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία    42

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  ΟΜΑΔΑ «ΠΟΛΥΔΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

2.  ΟΜΑΔΑ «ΠΟΛΥΔΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Τροπολογία    43

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 2 – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.1.   Σκεπτικό

2.1.   Σκεπτικό

Η ΕΕ υποστηρίζει έναν μοναδικό τρόπο συνδυασμού της οικονομικής ανάπτυξης με τις κοινωνικές πολιτικές, με υψηλά επίπεδα κοινωνικής ένταξης, κοινές αξίες που ενστερνίζονται τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και τον πλούτο της πολυμορφίας. Το μοντέλο αυτό εξελίσσεται διαρκώς και έρχεται αντιμέτωπο με τις προκλήσεις όπως, μεταξύ άλλων, την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική αλλαγή. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προκύπτουν από τις συνεχείς απειλές κατά της ασφάλειας. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις και η ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και οι υβριδικές απειλές, εγείρουν σημαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια και ασκούν ιδιαίτερη πίεση στις κοινωνίες.

Η ΕΕ υποστηρίζει έναν μοναδικό τρόπο συνδυασμού της ευημερίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της βιωσιμότητας με τις κοινωνικές πολιτικές, με υψηλά επίπεδα κοινωνικής ένταξης, κοινές αξίες που ενστερνίζονται τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και τον πλούτο της πολυμορφίας. Το μοντέλο αυτό εξελίσσεται διαρκώς και έρχεται αντιμέτωπο με τις προκλήσεις όπως, μεταξύ άλλων, την ψηφιοποίηση, την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική εξέλιξη.

Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει ένα μοντέλο βιώσιμης μεγέθυνσης της οικονομίας, χωρίς αποκλεισμούς, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα οφέλη των τεχνολογικών εξελίξεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και προωθώντας την καινοτομία της δημοκρατικής διακυβέρνησης, καταπολεμώντας τις ανισότητες, την ανεργία, την περιθωριοποίηση, τις διακρίσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση, διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, προωθώντας την πολιτιστική πολυμορφία και την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και ενδυναμώνοντας τους πολίτες μέσω της κοινωνικής καινοτομίας. Η διαχείριση της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών θα εξακολουθήσουν επίσης να αποτελούν ζητήματα προτεραιότητας. Ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ είναι θεμελιώδης.

Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει ένα μοντέλο βιώσιμης μεγέθυνσης της οικονομίας, χωρίς αποκλεισμούς, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα οφέλη των τεχνολογικών εξελίξεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και προωθώντας την καινοτομία της δημοκρατικής διακυβέρνησης, καταπολεμώντας τις ανισότητες, την ανεργία, την περιθωριοποίηση, τις διακρίσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση, διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, προωθώντας την πολιτιστική πολυμορφία και την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και ενδυναμώνοντας τους πολίτες μέσω της κοινωνικής καινοτομίας. Η διαχείριση της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών θα εξακολουθήσουν επίσης να αποτελούν ζητήματα προτεραιότητας.

 

Ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες και στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ είναι θεμελιώδης. Λόγω του ευρέος φάσματός τους, του μεγέθους τους και του αντίκτυπου που έχουν στον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό, οι τομείς αυτοί συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία μας. Δεδομένου ότι οι διασυνδέσεις μεταξύ της κοινωνικής και της τεχνολογικής καινοτομίας είναι πολύπλοκες και σπανίως γραμμικές, απαιτείται περαιτέρω έρευνα, μεταξύ άλλων διατομεακή και διεπιστημονική έρευνα, για την ανάπτυξη όλων των μορφών καινοτομίας και των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται με σκοπό να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική τους ανάπτυξη στο μέλλον.

Οι ευρωπαίοι πολίτες, οι κρατικοί θεσμοί και η οικονομία θα πρέπει να προστατεύονται από τις συνεχιζόμενες απειλές του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης πυροβόλων όπλων, της διακίνησης ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων. Η ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας μέσω της καλύτερης διαχείρισης των συνόρων είναι επίσης καθοριστικής σημασίας. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αυξάνεται και οι σχετικοί κίνδυνοι διαφοροποιούνται με την ψηφιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας. Η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να βελτιώσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την ψηφιακή ιδιωτικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να καταπολεμήσει τη διάδοση ψευδών και επιβλαβών πληροφοριών, για τη διασφάλιση της δημοκρατικής και οικονομικής σταθερότητας. Τέλος, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τον περιορισμό των επιπτώσεων στη ζωή και τα μέσα βιοπορισμού των ακραίων καιρικών φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, όπως πλημμύρες, καταιγίδες ή ξηρασία που οδηγεί σε δασικές πυρκαγιές, υποβάθμιση της γης και άλλες φυσικές καταστροφές, π.χ. σεισμούς. Οι καταστροφές, είτε είναι φυσικές είτε ανθρωπογενείς, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο σημαντικές κοινωνικές λειτουργίες, όπως η υγεία, ο ενεργειακός εφοδιασμός και η διακυβέρνηση.

 

Το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και ο διακρατικός χαρακτήρας των προκλήσεων απαιτούν πολυεπίπεδη δράση της ΕΕ. Η αντιμετώπιση τέτοιου είδους κρίσιμων κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών και οικονομικών ζητημάτων, καθώς και προκλήσεων ασφάλειας, μόνο σε εθνικό επίπεδο συνεπάγεται τον κίνδυνο μη αποδοτικής χρήσης των πόρων, κατακερματισμένων προσεγγίσεων και ανόμοιων προτύπων γνώσης και ικανοτήτων.

 

Η έρευνα στον τομέα της ασφάλειας εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνολικής απόκρισης της ΕΕ στις απειλές για την ασφάλεια. Συμβάλλει στη διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων, καθιστώντας δυνατή τη μελλοντική διαθεσιμότητα τεχνολογιών και εφαρμογών για την κάλυψη κενών που εντοπίζονται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες. Ήδη η χρηματοδότηση της έρευνας μέσω του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 50 % της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας στην ΕΕ. Θα αξιοποιηθούν πλήρως τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος (Galileo και EGNOS, Copernicus, επαγρύπνηση για την κατάσταση που επικρατεί στο διάστημα και κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες). Επιδιώκονται συνέργειες με τις δραστηριότητες που στηρίζονται από την έρευνα στον τομέα της άμυνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ενώ αποφεύγεται η επανάληψη της χρηματοδότησης. Η διασυνοριακή συνεργασία συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ασφάλειας, καθώς και στη βελτίωση των βιομηχανικών επιδόσεων, στηρίζοντας την αυτονομία της ΕΕ.

 

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην εν λόγω παγκόσμια πρόκληση θα ευθυγραμμιστούν συνολικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τη δημοκρατική αλλαγή· απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις· δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα· μετανάστευση· βαθύτερη και δικαιότερη Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση· ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα ανταποκριθούν στη δέσμευση του θεματολογίου της Ρώμης να εργαστεί προς: «μια κοινωνική Ευρώπη» και «μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία». Θα υποστηρίξουν επίσης τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση. Η έρευνα στον τομέα της ασφάλειας ανταποκρίνεται στη δέσμευση του θεματολογίου της Ρώμης να καταβάλλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση «μιας ασφαλούς και προστατευμένης Ευρώπης», συνεισφέροντας στην πραγματική και αποτελεσματική Ένωση Ασφαλείας. Θα αξιοποιηθούν οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» που στηρίζουν δραστηριότητες στον τομέα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, των δικαιωμάτων των θυμάτων, της ισότητας των φύλων, της κατάργησης των διακρίσεων, της προστασίας των δεδομένων και της προώθησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην εν λόγω παγκόσμια πρόκληση θα ευθυγραμμιστούν συνολικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τη δημοκρατική αλλαγή· απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις· δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα· μετανάστευση· βαθύτερη και δικαιότερη Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση· ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα ανταποκριθούν στη δέσμευση του θεματολογίου της Ρώμης να εργαστεί προς: «μια κοινωνική Ευρώπη» και «μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία». Θα υποστηρίξουν επίσης τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 1 – Μηδενική φτώχεια, ΣΒΑ 4 – Ποιοτική εκπαίδευση, Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, ΣΒΑ 9 – Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 10 – Λιγότερες ανισότητες, ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, ΣΒΑ 16 – Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 1 – Μηδενική φτώχεια, ΣΒΑ 4 – Ποιοτική εκπαίδευση, ΣΒΑ 5 – Ισότητα των φύλων, ΣΒΑ 8 – Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, ΣΒΑ 9 – Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 10 – Λιγότερες ανισότητες, ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, ΣΒΑ 12 – Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, ΣΒΑ 16 – Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί, ΣΒΑ 17 – Συνεργασία για τους στόχους.

Τροπολογία    44

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–  Η ιστορία, η εξέλιξη και η αποτελεσματικότητα των δημοκρατιών, σε διαφορετικά επίπεδα και σε διάφορες μορφές· οι πτυχές της ψηφιοποίησης και οι επιπτώσεις της επικοινωνίας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης και των πολιτικών για τη νεολαία ως ακρογωνιαίων λίθων της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη·

–  Η ιστορία, η εξέλιξη και η αποτελεσματικότητα των δημοκρατιών, σε διαφορετικά επίπεδα και σε διάφορες μορφές, όπως οι κινήσεις για διαπολιτισμικό διάλογο, συνεργασία μεταξύ των εθνών και ειρήνη μεταξύ των θρησκειών· οι πτυχές της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και του ψηφιακού γραμματισμού, και οι επιπτώσεις της επικοινωνίας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης, των πολιτικών για τη νεολαία και της πολιτιστικής συμμετοχής ως ακρογωνιαίων λίθων της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη·

–  καινοτόμες προσεγγίσεις για τη στήριξη της διαφάνειας, της ανταπόκρισης, της αποτελεσματικότητας της λογοδοσίας και της νομιμοποίησης της δημοκρατικής διακυβέρνησης με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

–  καινοτόμες προσεγγίσεις για τη στήριξη της διαφάνειας, της ανταπόκρισης, της αποτελεσματικότητας της λογοδοσίας και της νομιμοποίησης της δημοκρατικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

 

  αντίκτυπος των τεχνολογιών στον ατομικό τρόπο ζωής και την ατομική συμπεριφορά·

–  στρατηγικές για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης, της τρομοκρατίας και τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή των απογοητευμένων και περιθωριοποιημένων πολιτών·

–  στρατηγικές για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης, των διακρίσεων, του μισαλλόδοξου λόγου και της τρομοκρατίας, και για την ενεργό συμπερίληψη, ενδυνάμωση και συμμετοχή των απογοητευμένων, ευάλωτων και περιθωριοποιημένων πολιτών·

 

  νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του δεσμού μεταξύ της μετανάστευσης και της ξενοφοβίας, και των αιτίων της μετανάστευσης·

–   καλύτερη κατανόηση του ρόλου των δημοσιογραφικών προτύπων και του περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες σε μια υπερσυνδεδεμένη κοινωνία και ανάπτυξη εργαλείων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·

–   καλύτερη κατανόηση του ρόλου των δημοσιογραφικών προτύπων και του περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες σε μια υπερσυνδεδεμένη κοινωνία και ανάπτυξη εργαλείων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·

–   ο ρόλος της πολυπολιτισμικής ιθαγένειας και των ταυτοτήτων σε σχέση με τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την πολιτική δέσμευση·

–   ο ρόλος της πολυπολιτισμικής ιθαγένειας και των ταυτοτήτων σε σχέση με τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την πολιτική δέσμευση·

–   ο αντίκτυπος των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών δεδομένων, των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοκρατία·

–   ο αντίκτυπος των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών δεδομένων, των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοκρατία·

–   διαλογική και συμμετοχική δημοκρατία και ενεργός ιδιότητα του πολίτη χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής διάστασης·

–   διαλογική και συμμετοχική δημοκρατία και ενεργός ιδιότητα του πολίτη χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής διάστασης·

–   ο αντίκτυπος των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην πολιτική συμμετοχή και στις δημοκρατίες, απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η καταπολέμηση των ανισοτήτων, καθώς και κάθε μορφής διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων μεταξύ των φύλων μπορεί να στηρίξει τη δημοκρατία.

–   ο αντίκτυπος των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην πολιτική συμμετοχή και στις δημοκρατίες, απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η καταπολέμηση των ανισοτήτων, καθώς και κάθε μορφής διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων μεταξύ των φύλων μπορεί να στηρίξει τη δημοκρατία·

 

  νέες προσεγγίσεις της επιστημονικής διπλωματίας.

Τροπολογία    45

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.2.2.  Πολιτιστική κληρονομιά

2.2.2.  Πολιτισμός και δημιουργικότητα

Τροπολογία    46

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.2.2.   Πολιτιστική κληρονομιά

2.2.2.   Πολιτιστική κληρονομιά

 

Ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρώπη χτίζει γέφυρες μεταξύ των τεχνών, του πολιτισμού, των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Επιπλέον, ιδίως στον τομέα της ψηφιοποίησης, οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΚΠΔ) διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης, αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και κατέχουν στρατηγική θέση ώστε να επιφέρουν καινοτόμα δευτερογενή αποτελέσματα σε άλλους τομείς της βιομηχανίας, όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο, τα μέσα επικοινωνίας και οι ψηφιακές τεχνολογίες και η μηχανική. Στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η δημιουργικότητα και ο σχεδιασμός θα αποτελούν οριζόντιο θέμα που θα ενσωματώνεται στα έργα σε όλο το πρόγραμμα προκειμένου να στηριχθούν νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικά μοντέλα και δεξιότητες, καθώς και να μετατραπούν οι δημιουργικές και διεπιστημονικές λύσεις σε οικονομική και κοινωνική αξία.

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί τον ιστό της ζωής μας, είναι εξαιρετικά σημαντική για τις κοινότητες, τις ομάδες και τις κοινωνίες, προσφέροντας την αίσθηση του «ανήκειν». Είναι η γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον των κοινωνιών μας. Αποτελεί κινητήρια δύναμη των τοπικών οικονομιών και ισχυρή πηγή έμπνευσης για τις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. Η πρόσβαση, η διατήρηση, η προστασία και η αποκατάσταση, η ερμηνεία και η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελούν προκλήσεις ζωτικής σημασίας για τη σημερινή, καθώς και για τις μελλοντικές γενιές. Η πολιτιστική κληρονομιά έχει καίρια συμβολή και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις τέχνες, τις παραδοσιακές τεχνικές, τον πολιτιστικό, τον επιχειρηματικό και τον δημιουργικό τομέα που αποτελούν κινητήρια δύναμη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και του εξωτερικού εμπορίου.

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας. Η πολιτιστική κληρονομιά αντιπροσωπεύει ίχνη και εκφράσεις από το παρελθόν που προσδίδουν νόημα σε κοινότητες, ομάδες και κοινωνίες, χρησιμοποιούνται από αυτές και τους προσφέρουν την αίσθηση του ανήκειν. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον των κοινωνιών μας. Αποτελεί κινητήρια δύναμη των τοπικών οικονομιών και ισχυρή πηγή έμπνευσης για τον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού. Η πρόσβαση, η διατήρηση, η προστασία και η αποκατάσταση, η ερμηνεία και η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελούν προκλήσεις ζωτικής σημασίας για τη σημερινή, καθώς και για τις μελλοντικές γενιές. Η πολιτιστική κληρονομιά έχει καίρια συμβολή και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις τέχνες, τις παραδοσιακές τεχνικές, και τους τομείς του πολιτισμού, της δημιουργίας και της επιχειρηματικότητας, που αποτελούν κινητήρια δύναμη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και του εξωτερικού εμπορίου.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–   Μελέτες και επιστήμες της κληρονομιάς, με τεχνολογίες αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών τεχνολογιών·

–   Μελέτες και επιστήμες της κληρονομιάς, με τεχνολογίες αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών τεχνολογιών·

–  πρόσβαση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με καινοτόμα πρότυπα και χρήσεις, καθώς και συμμετοχικά μοντέλα διαχείρισης·

–  πρόσβαση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και σχετικών πληροφοριών, με καινοτόμα πρότυπα και χρήσεις, καθώς και συμμετοχικά μοντέλα διαχείρισης·

–   σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τους αναδυόμενους δημιουργικούς τομείς·

–   σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τους αναδυόμενους δημιουργικούς τομείς·

–  συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διατήρησης, της προστασίας και της αναγέννησης των πολιτιστικών τοπίων, με την ΕΕ ως εργαστήριο καινοτομίας με βάση την πολιτισμική κληρονομιά και τον πολιτιστικό τουρισμό·

–  συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διατήρησης, της προστασίας, της ανάπτυξης και της αναγέννησης των πολιτιστικών τοπίων, με την ΕΕ ως εργαστήριο καινοτομίας με βάση την πολιτισμική κληρονομιά και τον πολιτιστικό τουρισμό·

–  διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των γλωσσών με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής τεχνολογίας·

–  διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των γλωσσών και των παραδοσιακών δεξιοτήτων και τεχνών με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής τεχνολογίας·

–  επιρροή των παραδόσεων, των συμπεριφορικών προτύπων, των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων στις αξίες και την αίσθηση του «ανήκειν».

  σημασία των πλουραλιστικών και ποικιλόμορφων παραδόσεων, εθίμων, αντιλήψεων και πεποιθήσεων σχετικά με τις αξίες στην ανάπτυξη των κοινοτήτων·

 

  δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού νέφους πολιτιστικής κληρονομιάς», ενός χώρου συνεργασίας για την έρευνα και την καινοτομία με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην πολιτιστική κληρονομιά μέσω των νέων τεχνολογιών, καθώς και την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της μετάδοσης τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων, παρέχοντας την ευκαιρία να δημιουργηθούν επιμέρους ομάδες εργασίας και δομές έργων, και τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού φορέα κατ’ αντιστοιχία προς τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους με εμπορικό προσανατολισμό. Πριν από τη λήψη των μέτρων αυτών θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση αντικτύπου.

Τροπολογία    47

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.2.3.  Κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί

2.2.3.  Κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες υφίστανται βαθείς κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς, ιδίως λόγω της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών καινοτομιών. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες14. Απαιτούνται μακρόπνοες πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας (συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην αποτίμησή της) και του ανθρώπινου κεφαλαίου, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και της ένταξης και την υποστήριξη της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της κοινωνικής κινητικότητας. Απαιτούνται συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για ένα πιο δίκαιο και ευημερούν μέλλον.

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες υφίστανται βαθείς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς, ιδίως λόγω της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών καινοτομιών. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες14. Απαιτούνται μακρόπνοες πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας (συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην αποτίμησή της) και του ανθρώπινου κεφαλαίου, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των πολιτών, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και της ένταξης και την υποστήριξη της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, της κοινωνικής κινητικότητας και της πολιτιστικής ένταξης. Απαιτούνται προσβάσιμα, χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμα και υψηλής ποιότητας συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για ένα πιο δίκαιο και ευημερούν μέλλον.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–   Βάση γνώσεων για παροχή συμβουλευτικής σχετικά με επενδύσεις και πολιτικές, ιδίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, για δεξιότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, παραγωγικότητα, κοινωνική κινητικότητα, ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας. ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων·

–   Βάση γνώσεων για παροχή συμβουλευτικής σχετικά με επενδύσεις και πολιτικές, ιδίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, για δεξιότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, παραγωγικότητα, κοινωνική κινητικότητα, ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας. ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων·

 

-  διεπιστημονική έρευνα που συνδυάζει τον οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό αντίκτυπο των τεχνολογικών αλλαγών·

–  η κοινωνική βιωσιμότητα πέρα από δείκτες που βασίζονται αποκλειστικά στο ΑΕΠ, ιδιαίτερα νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα και νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες·

–  η κοινωνική βιωσιμότητα πέρα από δείκτες που βασίζονται αποκλειστικά στο ΑΕΠ, ιδιαίτερα νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η κοινωνική οικονομία και νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες·

–  στατιστικά και άλλα οικονομικά εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε ένα πλαίσιο βραδείας αύξησης της παραγωγικότητας·

–  στατιστικά και άλλα οικονομικά και ποσοτικά εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε ένα πλαίσιο βραδείας αύξησης της παραγωγικότητας·

–   νέοι τύποι εργασίας, ο ρόλος της εργασίας, οι τάσεις και οι αλλαγές στις αγορές εργασίας και στο εισόδημα στις σύγχρονες κοινωνίες και οι επιπτώσεις τους στην κατανομή του εισοδήματος, την κατάργηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και στην κοινωνική ένταξη·

–   νέοι τύποι εργασίας, ο ρόλος της εργασίας, οι τάσεις και οι αλλαγές στις αγορές εργασίας και στο εισόδημα στις σύγχρονες κοινωνίες και οι επιπτώσεις τους στην κατανομή του εισοδήματος, την κατάργηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και στην κοινωνική ένταξη·

–  συστήματα φορολογίας και παροχών, καθώς και πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικών επενδύσεων με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των αρνητικών επιπτώσεων της τεχνολογίας, της δημογραφικής εξέλιξης και της ποικιλομορφίας·

–  συστήματα φορολογίας και παροχών, καθώς και πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικών επενδύσεων, φορολογικοί παράδεισοι και φορολογική δικαιοσύνη, με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των αρνητικών επιπτώσεων της τεχνολογίας, της δημογραφικής εξέλιξης και της ποικιλομορφίας·

 

  στρατηγικές για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών, αστικοποίηση έναντι μετανάστευσης από αγροτικές περιοχές, αντιμετώπιση του κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και ψηφιακών λύσεων·

–   ανθρώπινη κινητικότητα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο για καλύτερη μετανάστευση, ένταξη των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων· σεβασμός των διεθνών δεσμεύσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· μεγαλύτερη, βελτιωμένη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση, υπηρεσίες υποστήριξης, ενεργό ιδιότητα του πολίτη χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως για τους ευάλωτους πληθυσμούς·

–   ανθρώπινη κινητικότητα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, ένταξη των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων· σεβασμός των διεθνών δεσμεύσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· μεγαλύτερη, βελτιωμένη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση, υπηρεσίες υποστήριξης, ενεργό ιδιότητα του πολίτη χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως για τους ευάλωτους πληθυσμούς·

–   συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση και αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ, καθώς και για τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από την παγκόσμια διασύνδεση και τις τεχνολογικές καινοτομίες, όπως ιδίως οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, δεοντολογικά ζητήματα, κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ριζικές αλλαγές στις αγορές·

–   συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση και αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ, καθώς και για τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από την παγκόσμια διασύνδεση και τις τεχνολογικές καινοτομίες, όπως ιδίως οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, δεοντολογικά ζητήματα, κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ριζικές αλλαγές στις αγορές·

–  εκσυγχρονισμός των δημοσίων αρχών για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα, την ανοικτή πρόσβαση, τη λογοδοσία και την έμφαση στον χρήστη.

–  εκσυγχρονισμός των δημοσίων αρχών για την ικανοποίηση των προσδοκιών και των αναγκών των πολιτών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα, την ανοικτή πρόσβαση, τη λογοδοσία και την έμφαση στον χρήστη·

–  αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και βελτιωμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη με βάση τις αρχές της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και του κράτους δικαίου, με δίκαιες, αποτελεσματικές και διαφανείς δικονομικές μεθόδους τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις.

–  αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και βελτιωμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη με βάση τις αρχές της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και του κράτους δικαίου, με δίκαιες, αποτελεσματικές, προσβάσιμες και διαφανείς δικονομικές μεθόδους τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις.

 

-  προσδιορισμός των υφιστάμενων και των αναδυόμενων χασμάτων μεταξύ των φύλων και των αναγκών που σχετίζονται με τις παγκόσμιες μεταβολές, και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και των προκαταλήψεων λόγω φύλου.

__________________

__________________

14 ΟΟΣΑ Understanding The Socio-Economic Divide in Europe (Κατανόηση του κοινωνικοοικονομικού χάσματος στην Ευρώπη), 26 Ιανουαρίου 2017.

14 ΟΟΣΑ Understanding The Socio-Economic Divide in Europe (Κατανόηση του κοινωνικοοικονομικού χάσματος στην Ευρώπη), 26 Ιανουαρίου 2017.

Τροπολογία    48

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.2.4.  Κοινωνίες ανθεκτικές στις καταστροφές

2.2.4.  Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Καταστροφές προέρχονται από πολλαπλές αιτίες, φυσικές ή ανθρωπογενείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από τρομοκρατικές επιθέσεις, καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και άλλα ακραία συμβάντα (μεταξύ άλλων από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας), από δασικές πυρκαγιές, καύσωνες, πλημμύρες, σεισμούς, παλιρροϊκά κύματα και ηφαιστειακά συμβάντα, κρίσεις ύδρευσης, από διαστημικά καιρικά φαινόμενα, από βιομηχανικές καταστροφές, από συμβάντα ΧΒΑΠ (χημικών, βιολογικών, ακτινολογικών και πυρηνικών μέσων) και καταστροφές μεταφορικών μέσων καθώς και εκείνων που προέρχονται από διαδοχικούς κινδύνους. Στόχος είναι η πρόληψη και ο περιορισμός των απωλειών ζωών, των βλαβών στην υγεία και το περιβάλλον, των οικονομικών και υλικών ζημιών από τις καταστροφές, η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας καθώς και η βελτίωση της κατανόησης και ο περιορισμός του κινδύνου καταστροφών και η αποκόμιση διδαγμάτων μετά τις καταστροφές.

 

 

Η έρευνα στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ενσωματώνεται σε κάθε προτεραιότητα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμβάλλοντας ιδίως στη βάση τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εκτός από την ενσωμάτωση αυτή, παρέχεται ειδική στήριξη σύμφωνα με τις ακόλουθες γενικές γραμμές, μεταξύ άλλων για τη χάραξη πολιτικής.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

  Τεχνολογίες και δυνατότητες για τα μέλη των ομάδων άμεσης επέμβασης για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης σε καταστάσεις κρίσεων και καταστροφών·

 

  οι ικανότητες της κοινωνίας για καλύτερη διαχείριση και μείωση του κινδύνου καταστροφών, μεταξύ άλλων μέσω λύσεων βασισμένων στη φύση, με την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε υφιστάμενους και νέους κινδύνους·

 

  διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού και των διαδικασιών για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής επιχειρησιακής συνεργασίας και μιας ενοποιημένης αγοράς της ΕΕ·

 

 

-  Ανάλυση και ανάπτυξη της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης και της διαπολιτισμικής δυναμικής στην Ευρώπη και με τους διεθνείς εταίρους·

 

-  καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών μεταβολών στην Ευρώπη και του αντικτύπου τους·

 

-  αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μοντέλα για την κοινωνική συνοχή, τη μετανάστευση, την ένταξη, τη δημογραφική αλλαγή, τη γήρανση, την αναπηρία, την εκπαίδευση, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

 

-  υποστήριξη έρευνας σε όλες τις κοινότητες, τις περιφέρειες και τα έθνη για την κατανόηση της ταυτότητας και της αίσθησης του ανήκειν.

Τροπολογία    49

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.2.5.  Προστασία και ασφάλεια

διαγράφεται

Έχει προκύψει η ανάγκη προστασίας των πολιτών και αντιμετώπισης των απειλών για την ασφάλεια που τίθενται από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και υβριδικών απειλών· προστασίας των πολιτών, των δημόσιων χώρων και των κρίσιμων υποδομών, τόσο από φυσικές επιθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων CBRN-E) όσο και από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, μεταξύ άλλων και μέσω της κατανόησης και της αντιμετώπισης των τρομοκρατικών ιδεών και πεποιθήσεων· πρόληψης και καταπολέμησης του σοβαρού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του οργανωμένου εγκλήματος· υποστήριξης των θυμάτων· εντοπισμού εγκληματικών ροών κεφαλαίων· στήριξης της χρήσης δεδομένων για την επιβολή του νόμου· στήριξης της διαχείρισης των εναέριων, χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ, για τις ροές ανθρώπων και αγαθών. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ευελιξία για την άμεση αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ασφάλειας που ενδέχεται να προκύψουν.

 

Γενικές γραμμές

 

  Καινοτόμες προσεγγίσεις και τεχνολογίες για τους επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της ασφάλειας (όπως αστυνομικές δυνάμεις, συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες, τελωνεία), τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας, τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών και τους φορείς διαχείρισης ανοικτών χώρων·

 

  ανθρώπινες και κοινωνικές διαστάσεις της εγκληματικότητας και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, σε σχέση με τους εμπλεκόμενους ή δυνητικά εμπλεκόμενους στην εν λόγω συμπεριφορά, καθώς και με εκείνους που έχουν πληγεί ή ενδέχεται να πληγούν·

 

  η νοοτροπία των πολιτών, των δημόσιων αρχών και της βιομηχανίας για την πρόληψη της δημιουργίας νέων κινδύνων για την ασφάλεια και για τον περιορισμό των υφιστάμενων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη·

 

  καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων με επιπτώσεις στην ασφάλεια·

 

  διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού και των διαδικασιών για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής και διοργανικής επιχειρησιακής συνεργασίας και διαμόρφωση μιας ενοποιημένης αγοράς της ΕΕ·

 

  διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις δραστηριότητες επιβολής του νόμου, ιδίως υπό το πρίσμα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων.

 

Τροπολογία    50

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 2 – σημείο 2.2 – σημείο 2.2.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

διαγράφεται

Οι κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο δεν απειλούν μόνο τις οικονομίες μας, αλλά και την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατιών, τις ελευθερίες και τις αξίες μας. Οι απειλές στον κυβερνοχώρο συχνά συνιστούν εγκληματικές ενέργειες, με κίνητρο το κέρδος, αλλά μπορεί επίσης να έχουν πολιτικό και στρατηγικό χαρακτήρα. Η μελλοντική μας ασφάλεια και ευημερία εξαρτώνται από τη βελτίωση της ικανότητάς μας να προστατεύουμε την ΕΕ από τις απειλές στον κυβερνοχώρο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί σημαντική βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του τεράστιου αριθμού συσκευών Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) που αναμένεται να συνδεθούν με το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ελέγχουν τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα αυτοκίνητα και τα δίκτυα μεταφορών, τα νοσοκομεία, τα οικονομικά, τους δημόσιους οργανισμούς, τα εργοστάσια και τις κατοικίες. Η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και να δημιουργήσει αποτελεσματικά μέτρα αποτροπής των απειλών στον κυβερνοχώρο.

 

Γενικές γραμμές

 

  Τεχνολογίες στην ψηφιακή αλυσίδα αξίας (από ασφαλή εξαρτήματα έως κρυπτογράφηση και λογισμικό και δίκτυα αυτοαποκατάστασης)·

 

  τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των τρεχουσών απειλών στον κυβερνοχώρο, πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών και διατήρηση μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας·

 

  ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο και ένα κέντρο ικανοτήτων.

 

Τροπολογία    51

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  ΟΜΑΔΑ «ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

 

2α.1 Σκεπτικό

 

Σε ένα πλαίσιο μετασχηματισμών και αυξανόμενων παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων και απειλών, η έρευνα και η καινοτομία για την εξασφάλιση της ασφάλειας της Ευρώπης είναι υψίστης σημασίας.

 

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει απειλή στρατιωτικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας, υφίσταται πλέον η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τις νέες απειλές κατά της ασφάλειας. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις διαφόρων ειδών, η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και οι υβριδικές απειλές, εγείρουν σημαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια και ασκούν ιδιαίτερη πίεση στις κοινωνίες. Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές και να διασφαλίσει τη δημόσια ασφάλεια, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ατομική ελευθερία και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

 

Η έρευνα στον τομέα της ασφάλειας εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών της ΕΕ να αντιμετωπίσει αυτήν και άλλες προκλήσεις. Συμβάλλει στη διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων, καθιστώντας δυνατή τη μελλοντική διαθεσιμότητα τεχνολογιών, λύσεων και εφαρμογών για την κάλυψη των κενών που εντοπίζονται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους τελικούς χρήστες, ιδίως τις δημόσιες αρχές.

 

Τέτοιου είδους έρευνα και καινοτομία ανταποκρίνεται στη δέσμευση του θεματολογίου της Ρώμης να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση «μιας ασφαλούς και προστατευμένης Ευρώπης», συνεισφέροντας στην Ένωση Ασφαλείας. Θα αξιοποιηθούν οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» που στηρίζουν δραστηριότητες στον τομέα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, των δικαιωμάτων των θυμάτων, της ισότητας των φύλων, της κατάργησης των διακρίσεων, της προστασίας των δεδομένων και της προώθησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

 

Θα αξιοποιηθούν πλήρως τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος (Galileo και EGNOS, Copernicus, επαγρύπνηση για την κατάσταση που επικρατεί στο διάστημα και κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες).

 

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας για να βελτιώσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την ψηφιακή ιδιωτικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να καταπολεμήσει τη διάδοση ψευδών και επιβλαβών πληροφοριών, για τη διασφάλιση της ευημερίας και της δημοκρατικής και οικονομικής σταθερότητας. Η τρομοκρατία, η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, η ιδεολογικά υποκινούμενη βία, η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, το οργανωμένο έγκλημα, η φοροαποφυγή και το περιβαλλοντικό έγκλημα και οι περιβαλλοντικές καταστροφές αποτελούν μερικά παραδείγματα τομέων που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο αυτής της ομάδας.

 

Για την πρόβλεψη, την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων και των απειλών, δεν απαιτείται μόνο δέσμευση για έρευνα, αλλά απαιτούνται επίσης ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, λύσεων, εργαλείων ανάλυσης προοπτικών και γνώσεων, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παρόχων και δημοσίων χρηστών, εξεύρεση λύσεων, πρόληψη και καταπολέμηση των παραβιάσεων της ιδιωτικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και παράλληλα διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ευρωπαίων πολιτών.

 

Προκειμένου να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα στην έρευνα και την καινοτομία, θα ενισχυθούν οι προσπάθειες των αρχών δημόσιας ασφάλειας για πολυμερείς και διεθνείς ανταλλαγές και συνεργασίες. Οι αρχές δημόσιας ασφάλειας θα ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν στις προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, ούτως ώστε να ενισχύσουν τις οικείες ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα, να ανταλλάξουν δεδομένα, να επωφεληθούν από τα κοινά πρότυπα τεχνολογιών, διαδικασιών, εξοπλισμού και επικαιροποιημένων αποτελεσμάτων στις εγκληματολογικές επιστήμες, στην κατάρτιση και στα υποστηρικτικά πλεονεκτήματα των εξειδικευμένων γνώσεων.

 

Επιπροσθέτως, θα αναπτυχθούν οι προμήθειες για την υποστήριξη πρωτοτύπων και τη διευκόλυνση της δοκιμής και της απόκτησης καινοτόμων λύσεων προ της διάθεσής τους στην αγορά από τους δημόσιους φορείς.

 

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 1 – Μηδενική φτώχεια, ΣΒΑ 4 – Ποιοτική εκπαίδευση, Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, ΣΒΑ 9 – Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 10 – Λιγότερες ανισότητες, ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, ΣΒΑ 16 – Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί.

 

2α.2. Τομείς παρέμβασης

 

2α.2.1 Οργανωμένο έγκλημα· Τρομοκρατία, εξτρεμισμός, ριζοσπαστικοποίηση και ιδεολογικά υποκινούμενη βία

 

Το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, ο εξτρεμισμός, η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και η ιδεολογικά υποκινούμενη βία συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο για τους πολίτες, καθώς και για την κοινωνία, την οικονομία και τη δημοκρατική σταθερότητα της Ευρώπης. Οι εν λόγω πράξεις μπορεί να διαπράττονται από μεμονωμένα άτομα έως ιδιαίτερα οργανωμένες εγκληματικές δομές, οι οποίες δραστηριοποιούνται επίσης σε διεθνές επίπεδο. Η έρευνα και η καινοτομία, μεταξύ άλλων στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τεχνολογίες πρέπει να ανιχνεύουν, να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν τις εν λόγω δραστηριότητες και τα αίτια αυτών.

 

Γενικές γραμμές

 

- ανθρώπινες και κοινωνικές διαστάσεις της εγκληματικότητας και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, σε σχέση με τους εμπλεκόμενους ή δυνητικά εμπλεκόμενους στην εν λόγω συμπεριφορά, καθώς και με εκείνους που έχουν πληγεί ή ενδέχεται να πληγούν·

 

- καινοτόμες προσεγγίσεις και τεχνολογίες για τους τελικούς χρήστες στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως τις αρχές δημόσιας ασφάλειας·

 

- τεχνολογίες και πρότυπα λειτουργίας για την προστασία των υποδομών και των ανοικτών και δημόσιων χώρων·

 

- πρόβλεψη, ανίχνευση, πρόληψη και προστασία από απόπειρες και δράστες σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, ιδεολογικά υποκινούμενης ριζοσπαστικοποίησης, βίας και τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης προς τα θύματα·

 

2α.2.2 Διαχείριση προστασίας συνόρων

 

Για την προώθηση της ασφάλειας και της προστασίας στην ΕΕ, απαιτούνται δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για την ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης και προστασίας των συνόρων. Στις ικανότητες αυτές περιλαμβάνονται η αναγνώριση και η επιτήρηση (εναέρια, χερσαία και θαλάσσια), η σταθερή συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων με τις αρχές της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων ικανοτήτων διαλειτουργικότητας με τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή κέντρα επιχειρήσεων, ελέγχου και επικοινωνιών, καθώς και η εφαρμογή λύσεων για την προστασία των συνόρων, την αντιμετώπιση συμβάντων, την ανίχνευση κινδύνων και την πρόληψη εγκλημάτων. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται έρευνα σχετικά με την προληπτική αστυνόμευση και τις εφαρμογές έγκαιρης προειδοποίησης βάσει αλγορίθμου, καθώς και με τεχνολογίες αυτοματοποιημένης επιτήρησης με τη χρήση διαφόρων ειδών αισθητήρων, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παράλληλα με την αξιολόγηση του αντίκτυπού τους και της δυνατότητας ενίσχυσης των προσπαθειών και λύσεων ασφαλείας, οι τεχνολογίες και ο εξοπλισμός θα πρέπει να συμβάλλουν στην ακεραιότητα όσων προσεγγίζουν τα εξωτερικά σύνορα, ιδίως δια ξηράς και θαλάσσης.

 

Η έρευνα θα πρέπει να στηρίζει τη βελτίωση της ενοποιημένης διαχείρισης των ευρωπαϊκών συνόρων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της συνεργασίας με υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες και χώρες που συμμετέχουν στην Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ. Θα στηρίζει επίσης τις προσπάθειες της ΕΕ για διαχείριση της μετανάστευσης.

 

Γενικές γραμμές

 

- ταυτοποίηση πλαστών και με άλλον τρόπο παραποιημένων εγγράφων·

 

- ανίχνευση παράνομης μεταφοράς/διακίνησης προσώπων και αγαθών·

 

- ενίσχυση ικανοτήτων αντιμετώπισης συνοριακών επεισοδίων·

 

- εκσυγχρονισμός εξοπλισμού συνοριακής εδαφικής αναγνώρισης και επιτήρησης·

 

- βελτίωση της άμεσης συνεργασίας των αρχών ασφαλείας και των δύο πλευρών στην αντίστοιχη συνοριακή περιοχή για τη λήψη διασυνοριακών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής δίωξη παραβατών και υπόπτων.

 

2α.2.3 Κυβερνοασφάλεια, ιδιωτικότητα, προστασία δεδομένων

 

Οι κακόβουλες και εχθρικές δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο απειλούν τις κοινωνίες μας και τους πολίτες, τη σταθερή και ασφαλή λειτουργία των δημοσίων αρχών και οργανισμών, τις οικονομίες, καθώς και την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Ευρώπης, τις ελευθερίες και τις αξίες μας. Περιστατικά στα οποία εμπλέκονται δημόσιοι οργανισμοί έχουν ήδη σημειωθεί και ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν κατά την περαιτέρω ενσωμάτωση των ψηφιακών εφαρμογών και των εφαρμογών κυβερνοχώρου στις διοικητικές και τις οικονομικές διαδικασίες, καθώς και στην ιδιωτική και ατομική χρήση.

 

Τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο αυξάνονται, οι συναφείς κίνδυνοι διαφοροποιούνται καθώς η οικονομία και η κοινωνία ψηφιοποιούνται περαιτέρω. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της να βελτιώσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την ψηφιακή ιδιωτικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να καταπολεμήσει τη διάδοση ψευδών και επιβλαβών πληροφοριών, για τη διασφάλιση της δημοκρατικής και οικονομικής σταθερότητας.

 

Η μελλοντική ασφάλεια και ευημερία εξαρτώνται από τη βελτίωση των ικανοτήτων προστασίας της ΕΕ από τέτοιες απειλές, την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταπολέμηση των κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, για τις οποίες συχνά απαιτείται στενή και ταχεία διασυνοριακή συνεργασία. Ιδίως ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί σημαντική βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του τεράστιου αριθμού συσκευών Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) που αναμένεται να συνδεθούν με το διαδίκτυο, και η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις κυβερνοεπιθέσεις και να προωθήσει την αποτελεσματική αποτροπή τους.

 

Γενικές γραμμές

 

- Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων που έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των συστημάτων και των επικοινωνιών εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους και αξιολόγησης/καταμέτρησης (ασφάλεια εκλογικών διαδικασιών)· ανάπτυξη ικανοτήτων για τον εντοπισμό των πηγών χειραγώγησης, με παράλληλη διατήρηση της ελευθερίας του λόγου και της πρόσβασης σε πληροφορίες.

 

- εξάπλωση τεχνολογιών ανίχνευσης, πρόληψης, άμυνας και καταπολέμησης·

 

- ενίσχυση των ικανοτήτων των δημόσιων αρχών να αποκωδικοποιούν και να αποκρυπτογραφούν κυβερνοεπιθέσεις·

 

- τεχνολογίες ανίχνευσης και παρακολούθησης παράνομων ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμών και χρηματοοικονομικών ροών·

 

- αύξηση των επιστημονικών και τεχνολογικών ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών, ιδίως της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών·

 

- διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις δραστηριότητες επιβολής του νόμου, ιδίως υπό το πρίσμα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων·

 

- τεχνολογίες στην ψηφιακή αλυσίδα αξίας (από ασφαλή εξαρτήματα έως κρυπτογράφηση, τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, ασφάλεια συμπεριφορικής βάσης, και ανθεκτικό λογισμικό και δίκτυα με δυνατότητα αυτοαποκατάστασης)·

 

- τεχνολογίες, μέθοδοι και βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση, την πρόληψη, τον μετριασμό και την ανάκαμψη από απειλές στον κυβερνοχώρο, πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών και διατήρηση μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας υψηλής διαθεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους κινδύνους και τις συνέπειες για την κυβερνοασφάλεια·

 

- βελτίωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της προώθησης εύχρηστων λύσεων για συσκευές που χρησιμοποιούνται από πολίτες και καταναλωτές·

 

- ανάπτυξη ασφαλούς λογισμικού και υλισμικού και εγκαταστάσεις δοκιμών για δοκιμές ασφάλειας του λογισμικού και του υλισμικού.

 

2α.2.4 Προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας και βελτίωση της απόκρισης στις καταστροφές

 

Οι νέες τεχνολογίες, διαδικασίες, μέθοδοι και ειδικές ικανότητες θα συμβάλουν στην προστασία ζωτικής σημασίας υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, συστημάτων και υπηρεσιών που έχουν ουσιαστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, των μεταφορών, της οικονομίας, της υγείας, των τροφίμων, των υδάτων, της ενέργειας, της αλυσίδας υλικοτεχνικής υποστήριξης και εφοδιασμού και του περιβάλλοντος.

 

Οι καταστροφές οφείλονται σε διάφορες αιτίες, φυσικές, ανθρωπογενείς ή προερχόμενες από κλιμακωτούς κινδύνους. Απαιτούνται προσπάθειες για τον περιορισμό των επιπτώσεων στις ζωές και στα μέσα διαβίωσης. Στόχος είναι να προληφθούν και να περιοριστούν οι ζημιές στην υγεία και το περιβάλλον, καθώς και οι οικονομικές και υλικές ζημιές, προκειμένου να διασφαλιστούν ο εφοδιασμός με τρόφιμα και φάρμακα, η ασφάλεια και βασικά μέσα επικοινωνίας.

 

Γενικές γραμμές

 

- Τεχνολογίες και δυνατότητες για τα μέλη των ομάδων άμεσης επέμβασης για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης σε καταστάσεις κρίσεων και καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων της εστίασης στα θύματα κατά την αντιμετώπιση καταστροφών, και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης·

 

- ικανότητες της κοινωνίας για καλύτερη διαχείριση και μείωση του κινδύνου καταστροφών, μεταξύ άλλων μέσω λύσεων βασισμένων στη φύση και τη συλλογική γνώση των κοινοτήτων, με την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε υφιστάμενους και νέους κινδύνους, και με τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των διαφόρων υποδομών, μεταξύ άλλων με θεσμικές, πολιτικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση δομές ανθεκτικές στις καταστροφές·

 

- ενίσχυση των ικανοτήτων μετακίνησης εξοπλισμού, οχημάτων, προμηθειών και δυνάμεων στον τομέα της έρευνας και της διάσωσης·

 

- τεχνολογίες, εξοπλισμός και διαδικασίες για την πρόληψη της εκδήλωσης ή τον περιορισμό πανδημιών·

 

- βελτίωση των συστημάτων πολλαπλών στρωμάτων για την προειδοποίηση του κοινού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα ευάλωτα άτομα·

 

- βελτίωση της διαθεσιμότητας εξειδικευμένων εναέριων και χερσαίων οχημάτων για την καταπολέμηση μεγάλης κλίμακας και δασικών πυρκαγιών, καθώς και βελτίωση της ταχείας ανάπτυξής τους.

 

2α.2.5 Πειρατεία και παραποίηση/απομίμηση προϊόντων

 

Η καταπολέμηση της πειρατείας και της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων παραμένει πηγή σοβαρής ανησυχίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας και τους πολίτες εξίσου. Αυτές οι παράνομες δραστηριότητες οδηγούν σε σοβαρή απώλεια φόρων, εσόδων και προσωπικού εισοδήματος, ενώ παράλληλα θέτουν σε κίνδυνο την απασχόληση στην Ευρώπη.

 

Τα ελαττωματικά προϊόντα συνεπάγονται κινδύνους πρόκλησης ζημιών στον άνθρωπο και στις περιουσίες. Οι επιπτώσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν και να βρεθούν λύσεις για την καταπολέμηση της πειρατείας και της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων, καθώς και να υποχρεωθούν οι αρμόδιες δημόσιες αρχές σε συνεργασία προκειμένου να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν, να διερευνούν και να καταπολεμούν αυτά τα εγκλήματα και τις συναφείς παράνομες δραστηριότητες.

 

Πρέπει να περιληφθούν οι προσπάθειες για την προώθηση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

Γενικές γραμμές

 

- προώθηση τεχνικών ταυτοποίησης προϊόντων·

 

- ενίσχυση της προστασίας αυθεντικών ανταλλακτικών και προϊόντων·

 

- τεχνολογίες ελέγχου των μεταφερόμενων προϊόντων (σε πραγματικό χρόνο) και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ παραγωγών, μεταφορέων, τελωνειακών αρχών και αποδεκτών.

 

2a.2.6 Υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών ασφάλειας της Ένωσης, με την πρόληψη συγκρούσεων και την εδραίωση της ειρήνης

 

Απαιτούνται έρευνα, νέες τεχνολογίες, ικανότητες και λύσεις για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών ασφάλειας της Ένωσης στο πλαίσιο μη στρατιωτικών αποστολών, οι οποίες κυμαίνονται από την πολιτική προστασία έως την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τη διαχείριση συνόρων ή τις ειρηνευτικές αποστολές και τη σταθεροποίηση μετά από περίοδο κρίσης, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης συγκρούσεων, της εδραίωσης της ειρήνης και της διαμεσολάβησης.

 

Γενικές γραμμές

 

- Έρευνα ως προς την επίλυση συγκρούσεων και την αποκατάσταση της ειρήνης και της δικαιοσύνης, την έγκαιρη διάγνωση των παραγόντων που οδηγούν σε σύγκρουση και τον αντίκτυπο των διαδικασιών αποκαταστατικής δικαιοσύνης·

 

- προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών ικανοτήτων σε μη στρατιωτικές αποστολές που κυμαίνονται από την πολιτική προστασία ως την ανθρωπιστική βοήθεια, τη διαχείριση των συνόρων ή τη διατήρηση της ειρήνης·

 

- τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα των τεχνολογιών διπλής χρήσης για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ πολιτικής προστασίας και στρατιωτικών δυνάμεων και μεταξύ των δυνάμεων πολιτικής προστασίας παγκοσμίως, καθώς και η αξιοπιστία, οι οργανωτικές, νομικές και δεοντολογικές πτυχές, ζητήματα εμπορίου, η προστασία του απορρήτου και της ακεραιότητας των πληροφοριών και η ιχνηλασιμότητα όλων των συναλλαγών και της επεξεργασίας·

 

- ανάπτυξη ικανοτήτων διοίκησης και ελέγχου για μη στρατιωτικές αποστολές.

 

2α.2.7 Προώθηση του συντονισμού, της συνεργασίας και των συνεργειών

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητα ανάπτυξης, διαχείρισης, ελέγχου και διοίκησης των διαδικασιών μεταξύ αρχών, απαιτούνται επικαιροποιημένες τεχνολογίες και πρότυπα. Στόχος πρέπει να είναι ο εφοδιασμός των δημοσίων αρχών και των άλλων δυνάμεων που θα αναπτυχθούν με ανταλλάξιμο εξοπλισμό και η ενσωμάτωση των ενωσιακών τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, ανταπόκρισης, υποβολής εκθέσεων και ανταλλαγής δεδομένων.

 

Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής προϋπολογισμός στους οργανισμούς για την περαιτέρω προώθηση της ικανότητάς τους να συμμετέχουν στους και από τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας της ΕΕ και για τη διαχείριση σχετικών έργων, την ανταλλαγή αιτήσεων, αποτελεσμάτων και φιλοδοξιών, καθώς και για τη συνεργασία και τον συντονισμό των προσπαθειών με άλλους οργανισμούς και ορισμένες αρχές εκτός ΕΕ, όπως η Αντιτρομοκρατική Ομάδα και η Ιντερπόλ. Όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, οι οργανισμοί αυτοί είναι συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Προκειμένου να ενισχυθούν οι συνέργειες με τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί ανταλλαγής και διαβούλευσης με αρχές που ασχολούνται με την έρευνα στον τομέα της άμυνας για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

 

Τα πρότυπα θα έχουν σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι διασφαλίζουν την κοινή ανάπτυξη, παραγωγή και υλοποίηση, καθώς και ικανότητες ανταλλαγής, διαλειτουργικότητας και συμβατότητας υπηρεσιών, διαδικασιών, τεχνολογιών και εξοπλισμού.

 

Γενικές γραμμές

 

- Τεχνολογίες και εξοπλισμός με βασικές απαιτήσεις λειτουργίας που θα εφαρμόζονται εξίσου από όλες τις αρχές της ίδιας γραμμής των κρατών μελών (αστυνομία, διάσωση, διαχείριση καταστροφών, επικοινωνία κ.λπ.)·

 

- διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού και των διαδικασιών για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής και διοργανικής επιχειρησιακής συνεργασίας.

Τροπολογία    52

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  ΟΜΑΔΑ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

3.  ΟΜΑΔΑ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ»

Τροπολογία    53

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.1.   Σκεπτικό

3.1.   Σκεπτικό

Για να εξασφαλιστεί η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η ικανότητα αντιμετώπισης των μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει και να διατηρήσει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές της ικανότητες στους βασικούς τομείς που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Για να εξασφαλιστεί η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η ικανότητα αντιμετώπισης των μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει και να διατηρήσει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές της ικανότητες στους βασικούς τομείς που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Η βιομηχανία της ΕΕ προσφέρει μία στις πέντε θέσεις εργασίας και τα δύο τρίτα των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ενώ παράγει το 80 % των εξαγωγών της ΕΕ. Ένα νέο κύμα καινοτομίας, που θα περιλαμβάνει τη συγχώνευση φυσικών και ψηφιακών τεχνολογιών, θα δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες για τη βιομηχανία της ΕΕ και θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Η βιομηχανία της ΕΕ προσφέρει μία στις πέντε θέσεις εργασίας και τα δύο τρίτα των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ενώ παράγει το 80 % των εξαγωγών της ΕΕ. Ένα νέο κύμα καινοτομίας, που θα περιλαμβάνει τη συγχώνευση φυσικών και ψηφιακών τεχνολογιών, θα δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες για τη βιομηχανία της ΕΕ και θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Η ψηφιοποίηση αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη. Καθώς επεκτείνεται ταχέως σε όλους τους τομείς, οι επενδύσεις σε τομείς προτεραιότητας που κυμαίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη έως το Διαδίκτυο επόμενης γενιάς, την πληροφορική υψηλών επιδόσεων, τη φωτονική και τη νανο-ηλεκτρονική, καθίστανται απολύτως αναγκαίες για την ευρωστία της οικονομίας μας και τη βιωσιμότητα της κοινωνίας μας. Η επένδυση, η παραγωγή και η χρήση των ΤΠΕ παρέχει σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, που αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν κατά 30 % μόνο μεταξύ 2001 και 2011.

Η ψηφιοποίηση αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη. Καθώς επεκτείνεται ταχέως σε όλους τους τομείς, οι επενδύσεις σε τομείς προτεραιότητας που κυμαίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη έως το Διαδίκτυο επόμενης γενιάς, την πληροφορική υψηλών επιδόσεων, τη φωτονική, τις κβαντικές τεχνολογίες, τη νανο-ηλεκτρονική, τα έξυπνα δεδομένα κ.λπ., καθίστανται απολύτως αναγκαίες για την ευρωστία της οικονομίας μας. Η επένδυση, η παραγωγή και η χρήση των ΤΠΕ παρέχει σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, που αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν κατά 30 % μόνο μεταξύ 2001 και 2011.

Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής15 υποστηρίζουν τη συνένωση του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου, στοιχείο κομβικής σημασίας σε αυτό το νέο παγκόσμιο κύμα καινοτομίας. Η επένδυση στην ανάπτυξη, την επίδειξη και την εγκατάσταση βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και η εξασφάλιση ασφαλούς, βιώσιμης και οικονομικά προσιτής προσφοράς πρώτων υλών και προηγμένων υλικών θα διασφαλίσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, ενώ θα βοηθήσει τη βιομηχανία της ΕΕ να μειώσει σημαντικά τα αποτυπώματα άνθρακα και του περιβάλλοντος.

Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής15 υποστηρίζουν τη συνένωση του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου, στοιχείο κομβικής σημασίας σε αυτό το νέο παγκόσμιο κύμα καινοτομίας. Η επένδυση στην ανάπτυξη, την επίδειξη, την εγκατάσταση και την τυποποίηση βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και η εξασφάλιση ασφαλούς, βιώσιμης και οικονομικά προσιτής προμήθειας, χρήσης και διαχείρισης πρώτων υλών και προηγμένων υλικών θα διασφαλίσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, ενώ θα βοηθήσει τη βιομηχανία της ΕΕ να μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και, κατά συνέπεια, το κόστος για την κοινωνία από την άποψη των εξωτερικών επακόλουθων.

Μπορούν επίσης να επιδιωχθούν συγκεκριμένες μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, ανάλογα με την περίπτωση.

Θα πρέπει επίσης να επιδιωχθούν συγκεκριμένες μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες ως βάση για την ανάπτυξη των επόμενων πρωτοποριακών καινοτομιών.

Το διάστημα αποτελεί ένα πεδίο στρατηγικής σημασίας· περίπου το 10 % του ΑΕΠ της ΕΕ βασίζεται στη χρήση των διαστημικών υπηρεσιών. Η ΕΕ διαθέτει έναν διαστημικό τομέα παγκόσμιας κλάσης, με ισχυρή βιομηχανία κατασκευής δορυφόρων και έναν δυναμικό τομέα επακόλουθων υπηρεσιών. Το διάστημα παρέχει σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης και διανοίγει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες, ιδίως σε συνδυασμό με ψηφιακές τεχνολογίες και άλλες πηγές δεδομένων. Η ΕΕ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις συγκεκριμένες ευκαιρίες αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό των διαστημικών προγραμμάτων Copernicus, EGNOS και Galileo και προστατεύοντας τις διαστημικές και επίγειες υποδομές έναντι διαστημικών απειλών.

Το διάστημα αποτελεί ένα πεδίο στρατηγικής σημασίας· περίπου το 10 % του ΑΕΠ της ΕΕ βασίζεται στη χρήση των διαστημικών υπηρεσιών. Η ΕΕ διαθέτει έναν διαστημικό τομέα παγκόσμιας κλάσης, με ισχυρή βιομηχανία κατασκευής δορυφόρων και έναν δυναμικό τομέα επακόλουθων υπηρεσιών. Το διάστημα παρέχει σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης και διανοίγει πολλές ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες, ιδίως σε συνδυασμό με ψηφιακές τεχνολογίες και άλλες πηγές δεδομένων. Η ΕΕ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις συγκεκριμένες ευκαιρίες αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό των διαστημικών προγραμμάτων Copernicus, EGNOS και Galileo, καθώς και ενθαρρύνοντας, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του κατάντη τομέα και των εφαρμογών για τους τελικούς χρήστες και προστατεύοντας τις διαστημικές και επίγειες υποδομές έναντι απειλών.

Η ΕΕ έχει τη μοναδική ευκαιρία να αποτελέσει παγκόσμιο ηγέτη και να αυξήσει το μερίδιό της στις παγκόσμιες αγορές, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ηγετική θέση στις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και στις διαστημικές τεχνολογίες, η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και η ανταγωνιστικότητα μπορούν να αλληλοενισχυθούν μέσω της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας.

Η ΕΕ έχει τη μοναδική ευκαιρία να αποτελέσει παγκόσμιο ηγέτη και να αυξήσει το μερίδιό της στις παγκόσμιες αγορές, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ηγετική θέση στις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και στις διαστημικές τεχνολογίες παρέχουν δυνατότητες για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και στρατηγικών για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, και σε μια κυκλική οικονομία βιολογικής βάσης, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την κατανόηση αυτών των τεχνολογιών και εξελίξεων από την κοινωνία.

Για να γίνει πραγματικότητα η ψηφιοποιημένη, κυκλική οικονομία, χαμηλών ανθρακούχων και άλλων εκπομπών, απαιτούνται δράσεις σε επίπεδο ΕΕ λόγω της πολυπλοκότητας των αλυσίδων αξίας, του συστημικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα των τεχνολογιών και του υψηλού κόστους ανάπτυξής τους, καθώς και της διατομεακής φύσης των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι βιομηχανικοί φορείς, και η κοινωνία γενικότερα, μπορούν να επωφεληθούν από προηγμένες και καθαρές τεχνολογίες και ψηφιοποίηση. Η ανάπτυξη τεχνολογιών και μόνο δεν αρκεί. Οι υποδομές με βιομηχανικό προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών γραμμών, θα συμβάλουν στη σύσταση επιχειρήσεων στην ΕΕ και ειδικότερα ΜΜΕ που αναπτύσσουν αυτές τις τεχνολογίες και βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της καινοτομίας.

Για να γίνει πραγματικότητα η ψηφιοποιημένη, κυκλική οικονομία, χαμηλών ανθρακούχων και άλλων εκπομπών, απαιτούνται δράσεις σε επίπεδο ΕΕ λόγω της πολυπλοκότητας των αλυσίδων αξίας, του συστημικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα των τεχνολογιών και του υψηλού κόστους ανάπτυξής τους, καθώς και της διατομεακής φύσης των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι βιομηχανικοί φορείς, και η κοινωνία γενικότερα, μπορούν να επωφεληθούν από προηγμένες και καθαρές τεχνολογίες και ψηφιοποίηση. Η ανάπτυξη τεχνολογιών και μόνο δεν αρκεί. Τα νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και οι υποδομές με βιομηχανικό προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών γραμμών, θα συμβάλουν στη σύσταση επιχειρήσεων στην ΕΕ και ειδικότερα ΜΜΕ που αναπτύσσουν αυτές τις τεχνολογίες και βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στον τομέα της καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργίας διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο ως μοχλός του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας με γνώμονα τις ΤΠΕ στην Ευρώπη.

Η ισχυρή δέσμευση της βιομηχανίας είναι ουσιαστικής σημασίας για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη θεματολογίων έρευνας και καινοτομίας, την αύξηση της μόχλευσης της δημόσιας χρηματοδότησης και τη διασφάλιση της υιοθέτησης των αποτελεσμάτων. Η κοινωνική κατανόηση και αποδοχή αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία, όπως και ένα νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητες και την τυποποίηση που σχετίζονται με τη βιομηχανία.

Κατά συνέπεια, η ισχυρή δέσμευση της βιομηχανίας είναι ουσιαστικής σημασίας για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη θεματολογίων έρευνας και καινοτομίας, την αύξηση της μόχλευσης πρόσθετης δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης και τη διασφάλιση της υιοθέτησης των αποτελεσμάτων. Η κοινωνική κατανόηση και αποδοχή αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία, όπως και ένα νέο θεματολόγιο για τις δεξιότητες και την τυποποίηση που σχετίζονται με τη βιομηχανία.

Η συγκέντρωση δραστηριοτήτων σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις διαστημικές τεχνολογίες, καθώς και η βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, θα επιτρέψει μια περισσότερο συστηματική προσέγγιση και έναν ταχύτερο και βαθύτερο ψηφιακό και βιομηχανικό μετασχηματισμό. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η έρευνα και η καινοτομία στους συγκεκριμένους τομείς θα τροφοδοτούν και θα συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για τη βιομηχανία, την ψηφιοποίηση, το περιβάλλον, την ενέργεια και το κλίμα, την κυκλική οικονομία, τις πρώτες ύλες, τα προηγμένα υλικά και το διάστημα.

Η συγκέντρωση δραστηριοτήτων σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις διαστημικές τεχνολογίες, καθώς και η βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, θα επιτρέψει μια περισσότερο συστηματική προσέγγιση και έναν ταχύτερο και βαθύτερο ψηφιακό και βιομηχανικό μετασχηματισμό. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι η έρευνα και η καινοτομία στους συγκεκριμένους τομείς θα τροφοδοτούν και θα συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ για τη βιομηχανία, την ψηφιοποίηση, το περιβάλλον, την ενέργεια και το κλίμα, την κινητικότητα, την κυκλική οικονομία, τις πρώτες ύλες, τα προηγμένα υλικά και το διάστημα.

Η συμπληρωματικότητα θα διασφαλιστεί με τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», προκειμένου να τηρηθεί η οριοθέτηση μεταξύ των δύο προγραμμάτων και να αποφευχθούν τυχόν αλληλεπικαλύψεις.

Η συμπληρωματικότητα θα διασφαλιστεί με τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», προκειμένου να τηρηθεί η οριοθέτηση μεταξύ των δύο προγραμμάτων και να αποφευχθούν τυχόν αλληλεπικαλύψεις.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, ΣΒΑ 9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, ΣΒΑ 13 – Δράση για το Κλίμα.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, ΣΒΑ 9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, ΣΒΑ 13 – Δράση για το Κλίμα.

__________________

__________________

15 Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής του μέλλοντος περιλαμβάνουν προηγμένα υλικά και νανοτεχνολογία, φωτονική και μικρο-και νανο-ηλεκτρονική, τεχνολογίες της βιοεπιστήμης, προηγμένη παραγωγή και επεξεργασία, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα.

15 Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής του μέλλοντος περιλαμβάνουν προηγμένα υλικά και νανοτεχνολογία, φωτονική και μικρο-και νανο-ηλεκτρονική, τεχνολογίες της βιοεπιστήμης, προηγμένη παραγωγή και επεξεργασία, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα.

Τροπολογία    54

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.2.1.   Τεχνολογίες μεταποίησης

3.2.1.   Τεχνολογίες μεταποίησης

Η μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της ευημερίας στην ΕΕ, παράγοντας περισσότερα από τα τρία τέταρτα των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ και δημιουργώντας περισσότερες από 100 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η βασική πρόκληση για τη μεταποιητική βιομηχανία στην ΕΕ είναι να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο με πιο έξυπνα και πιο εξατομικευμένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία να παράγονται με πολύ χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι δημιουργικές και πολιτιστικές εισροές θα είναι ζωτικής σημασίας καθώς θα συμβάλουν στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας.

Η μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της ευημερίας στην ΕΕ, παράγοντας περισσότερα από τα τρία τέταρτα των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ και δημιουργώντας περισσότερες από 100 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η βασική πρόκληση για τη μεταποιητική βιομηχανία στην ΕΕ είναι να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο με πιο έξυπνα, πιο εξατομικευμένα και πιο αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση πόρων προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα, μεταξύ άλλων με μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης. Οι δημιουργικές και πολιτιστικές εισροές, καθώς και η οπτική των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της τεχνολογίας και των ανθρώπων, θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–  Ρηξικέλευθες τεχνολογίες μεταποίησης, όπως η βιομηχανία πρόσθετων υλών, η βιομηχανική ρομποτική, τα ενοποιημένα ανθρώπινα συστήματα παραγωγής, που προωθούνται επίσης μέσω ενός δικτύου βιομηχανικών υποδομών της ΕΕ·

–  Ρηξικέλευθες τεχνολογίες μεταποίησης, όπως η βιομηχανία πρόσθετων υλών, η μοντελοποίηση, η προσομοίωση, ο βιομηχανικός αυτοματισμός και η ρομποτική, τα ενοποιημένα ανθρώπινα συστήματα παραγωγής, που προωθούνται επίσης μέσω ενός δικτύου βιομηχανικών υποδομών της ΕΕ·

–  ρηξικέλευθες καινοτομίες που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (π.χ. συγκλίνουσες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων, βιομηχανική ρομποτική, βιο-μεταποίηση, προηγμένες τεχνολογίες συσσωρευτών) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·

–  ρηξικέλευθες καινοτομίες που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (π.χ. συγκλίνουσες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων, βιομηχανική ρομποτική, βιώσιμη βιο-μεταποίηση, προηγμένες τεχνολογίες συσσωρευτών) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·

–  δεξιότητες και χώροι εργασίας πλήρως προσαρμοσμένοι στις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες·

–  δεξιότητες και χώροι εργασίας πλήρως προσαρμοσμένοι στις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της εργονομίας, οι οποίοι συνάδουν με τις ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και ανάγκες·

–  ευέλικτες, υψηλής ακρίβειας, μηδενικών ελαττωμάτων και μηδενικών αποβλήτων γνωστικές εγκαταστάσεις και έξυπνα συστήματα παραγωγής που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών·

–  ευέλικτες, υψηλής ακρίβειας, μηδενικών ελαττωμάτων και μηδενικών αποβλήτων γνωστικές εγκαταστάσεις και έξυπνα και ενεργειακώς αποδοτικά συστήματα παραγωγής που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών·

–   ρηξικέλευθες καινοτομίες στις τεχνικές εξερεύνησης εργοταξίων, για πλήρη αυτοματοποίηση της επιτόπιας συναρμολόγησης και των προκατασκευασμένων εξαρτημάτων.

–   ρηξικέλευθες καινοτομίες στις τεχνικές εξερεύνησης εργοταξίων, για πλήρη αυτοματοποίηση της επιτόπιας συναρμολόγησης και των προκατασκευασμένων εξαρτημάτων.

Τροπολογία    55

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διατήρηση και η αυτόνομη ανάπτυξη ισχυρών ικανοτήτων σχεδιασμού και παραγωγής βασικών ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η μικρο-ηλεκτρονική και η νανο-ηλεκτρονική, η φωτονική, το λογισμικό και τα συστήματα και η ενσωμάτωσή τους, καθώς και τα προηγμένα υλικά για τις συγκεκριμένες εφαρμογές, κρίνονται απαραίτητες για μια ανταγωνιστική ΕΕ.

Η διατήρηση και η αυτόνομη ανάπτυξη ισχυρών ικανοτήτων σχεδιασμού και παραγωγής βασικών ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η μικρο-ηλεκτρονική και η νανο-ηλεκτρονική, η φωτονική, το λογισμικό και τα συστήματα, και η ενσωμάτωση και τυποποίησή τους, καθώς και τα προηγμένα υλικά για τις συγκεκριμένες εφαρμογές, κρίνονται απαραίτητες για μια ανταγωνιστική ΕΕ. Οι βασικές ψηφιακές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής είναι απαραίτητες για την κάλυψη του κενού μεταξύ της έρευνας αιχμής και των καινοτομιών που δημιουργούν αγορές.

Τροπολογία    56

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Σχεδιασμός νανο-ηλεκτρονικής και αρχές επεξεργασίας που ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και των παγκόσμιων προκλήσεων όσον αφορά τη λειτουργικότητα, την κατανάλωση ενέργειας και την ενσωμάτωση·

–  Σχεδιασμός νανο-ηλεκτρονικής και αρχές επεξεργασίας που ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και των παγκόσμιων προκλήσεων όσον αφορά τις επιδόσεις, τη λειτουργικότητα, τον καταμερισμό και την κατανάλωση ενέργειας, και την αποδοτικότητα και την ενσωμάτωση·

–  τεχνολογίες ανίχνευσης και ενσωμάτωσή τους στις υπολογιστικές μονάδες ως κινητήρια δύναμη του διαδικτύου των πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων λύσεων για εύκαμπτα και προσαρμόσιμου σχήματος (conformable) υλικά για φιλικά προς τον άνθρωπο αλληλεπιδραστικά αντικείμενα·

–  τεχνολογίες ανίχνευσης και ενσωμάτωσή τους στις υπολογιστικές μονάδες ως κινητήρια δύναμη του διαδικτύου των πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων λύσεων για εύκαμπτα και προσαρμόσιμου σχήματος (conformable) υλικά για ασφαλή και φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον αλληλεπιδραστικά αντικείμενα·

–   τεχνολογίες ως συμπληρώματα ή εναλλακτικές λύσεις της νανο-ηλεκτρονικής, όπως η νευρομορφική υπολογιστική που επιτρέπει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ή η ολοκληρωμένη κβαντική υπολογιστική·

–   τεχνολογίες ως συμπληρώματα ή εναλλακτικές λύσεις της νανο-ηλεκτρονικής, όπως η νευρομορφική υπολογιστική που επιτρέπει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ή η ολοκληρωμένη κβαντική υπολογιστική·

–  αρχιτεκτονικές υπολογιστών και επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, μεταξύ άλλων της υπολογιστικής αιχμής, της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, των μαζικών δεδομένων και του νέφους, της έξυπνης ενέργειας και της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης·

–  αρχιτεκτονικές υπολογιστών και επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, μεταξύ άλλων της υπολογιστικής αιχμής, της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, του αυτοματισμού και της ρομποτικής, των μαζικών δεδομένων και του νέφους, της έξυπνης ενέργειας και της συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης·

–  σχεδίαση υλικού H/Y που παρέχει ισχυρές εγγυήσεις αξιόπιστης εκτέλεσης, με ενσωματωμένα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας για δεδομένα εισόδου/εξόδου καθώς και οδηγίες επεξεργασίας·

–  σχεδίαση υλικού H/Y που παρέχει ισχυρές εγγυήσεις αξιόπιστης εκτέλεσης, με ενσωματωμένα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας για δεδομένα εισόδου/εξόδου καθώς και οδηγίες επεξεργασίας·

–  τεχνολογίες φωτονικής που επιτρέπουν εφαρμογές με επαναστατικές εξελίξεις στη λειτουργικότητα και την απόδοση·

–  τεχνολογίες φωτονικής που επιτρέπουν εφαρμογές με επαναστατικές εξελίξεις στη λειτουργικότητα, την ενσωμάτωση και την απόδοση·

–   τεχνολογίες μηχανικής συστημάτων για την υποστήριξη πλήρως αυτόνομων συστημάτων για αξιόπιστες εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών κλάδων και των τομέων που είναι καίριας σημασίας για την ασφάλεια·

–   τεχνολογίες μηχανικής συστημάτων για την υποστήριξη πλήρως αυτόνομων συστημάτων για αξιόπιστες εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών κλάδων και των τομέων που είναι καίριας σημασίας για την ασφάλεια·

–  τεχνολογίες λογισμικού που βελτιώνουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του λογισμικού με βελτιωμένη διάρκεια ζωής, αυξάνουν την παραγωγικότητα της εξέλιξης, ενώ εισάγουν την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και την ανθεκτικότητα στο λογισμικό·

–  τεχνολογίες λογισμικού και υλισμικού που βελτιώνουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία με βελτιωμένη διάρκεια ζωής, αυξάνουν την παραγωγικότητα της εξέλιξης και τη διαλειτουργικότητα, ενώ εισάγουν την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη και την ανθεκτικότητα στο λογισμικό·

–   αναδυόμενες τεχνολογίες που επεκτείνουν τις ψηφιακές τεχνολογίες και γεφυρώνουν το κενό από την απόδειξη της ορθότητας μιας ιδέας έρευνας έως τη βιομηχανική σκοπιμότητα για τις σχετικές αγορές.

–   αναδυόμενες τεχνολογίες που επεκτείνουν τις ψηφιακές τεχνολογίες και γεφυρώνουν το κενό από την απόδειξη της ορθότητας μιας ιδέας έρευνας έως τη βιομηχανική σκοπιμότητα για τις σχετικές αγορές·

 

-  ψηφιακές τεχνολογίες για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένων οπτικοακουστικών μέσων, αρχείων και βιβλιοθηκών, και δημοσιεύσεων, για την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και για την αξιοποίηση και τη διατήρησή του·

 

-  ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων οικολογικής καινοτομίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων παραγωγής με αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας.

Τροπολογία    57

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ΕΕ αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στα προηγμένα υλικά και τις συναφείς διαδικασίες, οι οποίες συνιστούν το 20 % της βιομηχανικής βάσης της και αποτελούν την πηγή όλων σχεδόν των αλυσίδων αξίας μέσω του μετασχηματισμού των πρώτων υλών. Για να παραμείνει ανταγωνιστική και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών για βιώσιμα, ασφαλή και προηγμένα υλικά, η ΕΕ θα πρέπει να βελτιώσει την ανακυκλωσιμότητα των υλικών, να μειώσει σημαντικά τα αποτυπώματα άνθρακα και του περιβάλλοντος και να ενισχύσει τη διατομεακή βιομηχανική καινοτομία, υποστηρίζοντας νέες εφαρμογές σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.

Η ΕΕ αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στα προηγμένα υλικά και τις συναφείς διαδικασίες, οι οποίες συνιστούν το 20 % της βιομηχανικής βάσης της και αποτελούν την πηγή όλων σχεδόν των αλυσίδων αξίας μέσω του μετασχηματισμού των πρώτων υλών. Για να παραμείνει ανταγωνιστική και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών για βιώσιμα, ασφαλή και προηγμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένων φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών, η ΕΕ θα πρέπει να βελτιώσει την ανθεκτικότητα, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και την ανακυκλωσιμότητα των υλικών, να μειώσει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να ενισχύσει τη διατομεακή βιομηχανική καινοτομία, υποστηρίζοντας νέες εφαρμογές και τυποποίηση σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.

Τροπολογία    58

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–  Υλικά (συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών υλικών, βιολογικών υλικών, νανο-υλικών, δισδιάστατων υλικών, έξυπνων υλικών και πολλαπλών υλικών) σχεδιασμένα με νέες ιδιότητες και λειτουργικότητα που ικανοποιούν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις (χωρίς να ασκούν αυξημένες περιβαλλοντικές πιέσεις κατά την παραγωγή, τη χρήση ή το τέλος της ζωής τους)·

–  Υλικά (συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών υλικών, βιοπλαστικών υλικών, βιολογικών υλικών, νανο-υλικών, δισδιάστατων υλικών, έξυπνων υλικών και πολλαπλών υλικών) σχεδιασμένα με νέες ιδιότητες και λειτουργικότητα που ικανοποιούν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις (χωρίς να οδηγούν σε αυξημένες περιβαλλοντικές πιέσεις ή αρνητικά εξωτερικά επακόλουθα κατά την παραγωγή, τη χρήση ή το τέλος της ζωής τους)·

–  ολοκληρωμένες διαδικασίες επεξεργασίας και παραγωγής υλικών σύμφωνα με μια προσέγγιση και δεοντολογία προσανατολισμένη στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων προκανονιστικών δραστηριοτήτων και αξιολόγησης του κύκλου ζωής, προμήθειας και διαχείρισης πρώτων υλών, ανθεκτικότητας, δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, ασφάλειας, εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου·

–  ολοκληρωμένες διαδικασίες επεξεργασίας και παραγωγής υλικών σύμφωνα με μια προσέγγιση και δεοντολογία προσανατολισμένη στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων προκανονιστικών δραστηριοτήτων και αξιολόγησης του κύκλου ζωής, βιώσιμης προμήθειας και διαχείρισης πρώτων υλών, ανθεκτικότητας, δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, ασφάλειας, εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου·

–   παράγοντες υλικών όπως ο χαρακτηρισμός (π.χ. για λόγους διασφάλισης ποιότητας), η μοντελοποίηση, η πιλοτική εφαρμογή και η αναβάθμιση.

–   παράγοντες υλικών όπως ο χαρακτηρισμός (π.χ. για λόγους διασφάλισης ποιότητας), η μοντελοποίηση, η πιλοτική εφαρμογή και η αναβάθμιση.

–  ένα οικοσύστημα καινοτομίας της ΕΕ στον τομέα των τεχνολογικών υποδομών16, το οποίο προσδιορίζεται και ιεραρχείται σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη και το οποίο παρέχει υπηρεσίες για την επιτάχυνση του τεχνολογικού μετασχηματισμού και της υιοθέτησής του από τη βιομηχανία της ΕΕ, ιδίως από τις ΜΜΕ· αυτό θα καλύπτει όλες τις βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη καινοτομίας στον τομέα των υλικών·

–  ένα δίκτυο καινοτομίας της ΕΕ στον τομέα των ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών16, το οποίο προσδιορίζεται και ιεραρχείται σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας του ESFRI, παρέχει υπηρεσίες για την επιτάχυνση του τεχνολογικού μετασχηματισμού και της υιοθέτησής του από τη βιομηχανία της ΕΕ, ιδίως από τις ΜΜΕ, και θα καλύπτει όλες τις βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη καινοτομίας στον τομέα των υλικών·

–   ανάλυση των μελλοντικών και αναδυόμενων τάσεων σε προηγμένα υλικά και άλλες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής·

–   ανάλυση των μελλοντικών και αναδυόμενων τάσεων σε προηγμένα υλικά και άλλες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής·

–  λύσεις βασισμένες στον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και τη γενική δημιουργικότητα, με ισχυρό προσανατολισμό στον χρήστη, για την προσθήκη αξίας στους βιομηχανικούς τομείς και στις δημιουργικές βιομηχανίες.

–  λύσεις βασισμένες στον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και τη γενική δημιουργικότητα, με ισχυρό προσανατολισμό στον χρήστη, για την προσθήκη αξίας στους βιομηχανικούς τομείς και στις δημιουργικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας της μόδας.

__________________

__________________

16 Πρόκειται για δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις που παρέχουν πόρους και υπηρεσίες, κυρίως για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, για τη δοκιμή και την επικύρωση βασικών τεχνολογιών και προϊόντων γενικής εφαρμογής. Οι εν λόγω υποδομές μπορεί να είναι ενιαίας θέσης, εικονικές ή κατανεμημένες και θα πρέπει να είναι καταχωρημένες σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

16 Πρόκειται για δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις που παρέχουν πόρους και υπηρεσίες, κυρίως για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, για τη δοκιμή και την επικύρωση βασικών τεχνολογιών και προϊόντων γενικής εφαρμογής. Οι εν λόγω υποδομές μπορεί να είναι ενιαίας θέσης, εικονικές ή κατανεμημένες και θα πρέπει να είναι καταχωρημένες σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Τροπολογία    59

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μια από τις σημαντικότερες τάσεις παγκοσμίως αποτελεί η προσθήκη έξυπνων ιδιοτήτων σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή συσκευή. Οι ερευνητές και οι δημιουργοί καινοτομίας που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και προσφέρουν εφαρμογές στη ρομποτική και σε άλλους τομείς θα αποτελέσουν βασικές κινητήριες δυνάμεις για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγικότητας. Πολλοί τομείς, μεταξύ άλλων η υγεία, η μεταποίηση, οι κατασκευές και η γεωργία, θα χρησιμοποιήσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω την εν λόγω βασική τεχνολογία, σε άλλες πτυχές του προγράμματος-πλαισίου. Οι εξελίξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια των εφαρμογών που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, να αξιολογούν τον κίνδυνο και να περιορίζουν το ενδεχόμενο κακόβουλης χρήσης της και ακούσιων διακρίσεων, όπως μεροληψία υπέρ ενός φύλου ή φυλής. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο που σέβεται τις αξίες της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια από τις σημαντικότερες τάσεις παγκοσμίως αποτελεί η προσθήκη έξυπνων ιδιοτήτων σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή συσκευή. Οι ερευνητές και οι δημιουργοί καινοτομίας που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και προσφέρουν εφαρμογές στη ρομποτική και σε άλλους τομείς θα αποτελέσουν βασικές κινητήριες δυνάμεις για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγικότητας. Πολλοί τομείς, μεταξύ άλλων η υγεία, οι μεταφορές, η μεταποίηση, οι κατασκευές και η γεωργία, θα χρησιμοποιήσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω την εν λόγω βασική τεχνολογία, σε άλλες πτυχές του προγράμματος-πλαισίου. Οι εξελίξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια των εφαρμογών που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, να αξιολογούν τον κίνδυνό τους και να περιορίζουν το ενδεχόμενο κακόβουλης χρήσης τους και ακούσιων διακρίσεων, όπως μεροληψία υπέρ ενός φύλου ή φυλής. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο δεοντολογίας που σέβεται τις αξίες της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    60

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  ανάπτυξη και δικτύωση των ερευνητικών ικανοτήτων των κέντρων ικανοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ευρώπη·

–  ανάπτυξη και δικτύωση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας των κέντρων ικανοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Τροπολογία    61

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διαδίκτυο έχει καταστεί βασική κινητήρια δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού όλων των τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση του Διαδικτύου επόμενης γενιάς προς ένα ανθρωποκεντρικό οικοσύστημα, σύμφωνα με τις κοινωνικές και δεοντολογικές αξίες μας. Η επένδυση σε τεχνολογίες και λογισμικό για το Διαδίκτυο επόμενης γενιάς θα βελτιώσει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία. Η βελτιστοποίηση της υιοθέτησης σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί συνεργασία σε μεγάλη κλίμακα μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων.

Το διαδίκτυο έχει καταστεί βασική κινητήρια δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού όλων των τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση του Διαδικτύου επόμενης γενιάς προς ένα ανθρωποκεντρικό οικοσύστημα και να οδηγήσει την τεχνική εξέλιξη προς προσβάσιμες, ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες δικτύου, σύμφωνα με τις κοινωνικές και δεοντολογικές αξίες μας. Η επένδυση σε τεχνολογίες και λογισμικό για το Διαδίκτυο επόμενης γενιάς θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία. Η βελτιστοποίηση της υιοθέτησης σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί συνεργασία σε μεγάλη κλίμακα μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και ανάπτυξη ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης.

Τροπολογία    62

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–  Τεχνολογίες και συστήματα για αξιόπιστες και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές έξυπνων δικτύων και υπηρεσιών (συνδεσιμότητα πέρα από 5G, υποδομές που καθορίζονται από το λογισμικό, Διαδίκτυο των πραγμάτων, υποδομές νέφους, γνωστικά νέφη), που προσφέρουν δυνατότητες σε πραγματικό χρόνο, εικονικά περιβάλλοντα και αποκεντρωμένη διαχείριση (υπερταχέα και ευέλικτα ραδιοσυστήματα, υπολογιστική αιχμής, blockchain, κοινά πλαίσια και γνώσεις)·

–  Τεχνολογίες και συστήματα για αξιόπιστες και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές έξυπνων δικτύων και υπηρεσιών (συνδεσιμότητα πέρα από 5G, υποδομές που καθορίζονται από το λογισμικό, Διαδίκτυο των πραγμάτων, υποδομές νέφους, γνωστικά νέφη), που προσφέρουν δυνατότητες σε πραγματικό χρόνο, εικονικά περιβάλλοντα και αποκεντρωμένη διαχείριση (υπερταχέα και ευέλικτα ραδιοσυστήματα, υπολογιστική αιχμής, βασισμένες στην κρυπτογράφηση τεχνολογίες, κατανεμημένα καθολικά, κοινά πλαίσια και γνώσεις)·

–  εφαρμογές και υπηρεσίες του Διαδικτύου επόμενης γενιάς για τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και την κοινωνία με βάση την εμπιστοσύνη, τη διαλειτουργικότητα, τον καλύτερο έλεγχο των δεδομένων από τους χρήστες, τη διαφανή γλωσσική πρόσβαση, τις νέες αρχές πολλαπλών τρόπων αλληλεπίδρασης, την ιδιαίτερα εξατομικευμένη πρόσβαση σε αντικείμενα, πληροφορίες και περιεχόμενο χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβατικών και αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης, των κοινωνικών μέσων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

–  εφαρμογές και υπηρεσίες του Διαδικτύου επόμενης γενιάς για τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και την κοινωνία με βάση την εμπιστοσύνη, τη διαλειτουργικότητα, τη διασυνδεσιμότητα, τον καλύτερο έλεγχο των δεδομένων από τους χρήστες, τη διαφανή γλωσσική πρόσβαση, τις νέες αρχές πολλαπλών τρόπων αλληλεπίδρασης, την ιδιαίτερα εξατομικευμένη πρόσβαση σε αντικείμενα, πληροφορίες και περιεχόμενο χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβατικών και αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης, των κοινωνικών μέσων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και λύσεις για ασφαλείς συναλλαγές και υπηρεσίες σε κοινές υποδομές·

–   ενδιάμεσο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού, που λειτουργούν σε ιδιαίτερα κατανεμημένα περιβάλλοντα, διευκολύνοντας τη χαρτογράφηση δεδομένων και τη μεταφορά τους σε υβριδικές υποδομές με εγγενή προστασία δεδομένων, ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων, ασφάλειας και ελέγχου σε εφαρμογές και υπηρεσίες του Διαδικτύου που βασίζονται στην ελεύθερη ροή των δεδομένων και των γνώσεων.

–   ενδιάμεσο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού, που λειτουργούν σε ιδιαίτερα κατανεμημένα περιβάλλοντα, διευκολύνοντας τη χαρτογράφηση δεδομένων και τη μεταφορά τους σε υβριδικές υποδομές με εγγενή προστασία δεδομένων, ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων, ασφάλειας και ελέγχου σε εφαρμογές και υπηρεσίες του Διαδικτύου που βασίζονται στην ελεύθερη ροή των δεδομένων και των γνώσεων·

 

-  τεχνολογίες και εργαλεία για σύστημα ενοποίησης συστημάτων για κοινωνικές και βιομηχανικές εφαρμογές, ώστε να διασφαλίζονται κλιμακούμενες, αποδοτικές και αξιόπιστες επιδόσεις δικτύου, κατάλληλες για μαζική ανάπτυξη υπηρεσιών.

Τροπολογία    63

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–  Πληροφορική υψηλών επιδόσεων: βασικές τεχνολογίες και συστήματα κλίμακας exa και μεταγενέστερα επόμενης γενιάς (π.χ. μικροεπεξεργαστές χαμηλής ισχύος, λογισμικό, ενοποίηση συστημάτων)· αλγόριθμοι, κώδικες και εφαρμογές και αναλυτικά εργαλεία και κλίνες δοκιμών· βιομηχανικές πιλοτικές κλίνες δοκιμών και υπηρεσίες· υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για μια παγκόσμιας κλάσης υποδομή HPC, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης υβριδικής υποδομής υπολογιστικής HPC/Quantum στην ΕΕ·

–  Πληροφορική υψηλών επιδόσεων: ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών και συστημάτων κλίμακας exa και μεταγενέστερων επόμενης γενιάς (π.χ. μικροεπεξεργαστές χαμηλής ισχύος, λογισμικό, ενοποίηση συστημάτων)· ειδικό υλισμικό, αλγόριθμοι, κώδικες και εφαρμογές και αναλυτικά εργαλεία και κλίνες δοκιμών· βιομηχανικές πιλοτικές κλίνες δοκιμών και υπηρεσίες· υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για μια παγκόσμιας κλάσης υποδομή HPC, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης υβριδικής υποδομής υπολογιστικής HPC/Quantum στην ΕΕ·

–  Μαζικά δεδομένα: αναλύσεις δεδομένων εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων· «προστασία της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής» στην ανάλυση προσωπικών και εμπιστευτικών Μαζικών Δεδομένων· τεχνολογίες για πλατφόρμες δεδομένων πλήρους κλίμακας για επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών, προσωπικών και ανοικτών δεδομένων· διαχείριση δεδομένων, διαλειτουργικότητα και εργαλεία σύνδεσης· εφαρμογές δεδομένων για παγκόσμιες προκλήσεις·

–  Μαζικά δεδομένα: αναλύσεις δεδομένων εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων· ασφάλεια και διατήρηση της ακεραιότητας μέσω «προστασίας της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής» στην ανάλυση προσωπικών και εμπιστευτικών Μαζικών Δεδομένων· τεχνολογίες για πλατφόρμες δεδομένων πλήρους κλίμακας για επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών, προσωπικών και ανοικτών δεδομένων· διαχείριση δεδομένων, διαλειτουργικότητα και εργαλεία σύνδεσης· εφαρμογές δεδομένων για παγκόσμιες προκλήσεις·

–   μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα των διαδικασιών ΤΠΕ, που καλύπτει το υλικό, το λογισμικό, τους αισθητήρες, τα δίκτυα, τα κέντρα αποθήκευσης και δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων αξιολογήσεων.

–  μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα των διαδικασιών ΤΠΕ, που καλύπτει το υλικό, το λογισμικό, τους αισθητήρες, τα δίκτυα, τα κέντρα αποθήκευσης και δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων αξιολογήσεων.

Τροπολογία    64

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3.2.6α.  Κβαντικές τεχνολογίες

 

Οι κβαντικές τεχνολογίες εκμεταλλεύονται τις τεράστιες προόδους που έχουν σημειωθεί ως προς την ικανότητά μας να ανιχνεύουμε και να επεξεργαζόμαστε τα μεμονωμένα κβάντα (άτομα, φωτόνια, ηλεκτρόνια). Αυτό θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στο σύνολο της αλυσίδας αξίας των πληροφοριών, από το λογισμικό έως το υλισμικό και από τις επικοινωνίες έως την εξόρυξη δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ευρώπη εργάζονται στον τομέα αυτό κορυφαίοι στον κόσμο ερευνητές και αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας παγκόσμιος αγώνας δρόμου για τη μετατροπή της επιστημονικής προόδου σε εμπορεύσιμες εφαρμογές. Αυτή η βασική τεχνολογία γενικής εφαρμογής θα έχει βαθύ διατομεακό αντίκτυπο, παρέχοντας για παράδειγμα στους ευρωπαίους πολίτες και στη βιομηχανία θεμελιωδώς αποδοτικότερη υπολογιστική (που θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε πιο αξιόπιστη υγειονομική περίθαλψη, βελτιωμένες χημικές ουσίες και υλικά, βελτιστοποιημένη και, συνεπώς, πιο βιώσιμη χρήση των πόρων και αποδοτικότερη μηχανική), καθώς και ασφαλέστερες τηλεπικοινωνίες και πολλές άλλες επαναστατικές εφαρμογές.

 

Γενικές γραμμές

 

– Κβαντική υπολογιστική και προσομοίωση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υλισμικού διαφόρων αρχιτεκτονικών και φυσικών πλατφορμών, και ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού·

 

– κβαντικά δίκτυα για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων και για την ανταλλαγή κβαντικών πόρων, τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα·

 

– κβαντικοί αισθητήρες, συστήματα απεικόνισης και μετρολογικά πρότυπα, εκμετάλλευση συνεκτικών κβαντικών συστημάτων και συσχετίσεων·

 

– κλίνες δοκιμών και εγκαταστάσεις χρηστών για τις προαναφερθείσες τεχνολογίες.

Τροπολογία    65

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πρωτογενείς πρώτες ύλες θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κυκλική οικονομία και θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη βιώσιμη παραγωγή τους. Επιπλέον, θα πρέπει να σχεδιαστούν για την κυκλικότητα εντελώς νέα υλικά, προϊόντα και διαδικασίες. Η οικοδόμηση μιας κυκλικής βιομηχανίας θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την Ευρώπη: Θα προσφέρει ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή προμήθεια πρώτων υλών, η οποία με τη σειρά της θα προστατεύσει τη βιομηχανία από την έλλειψη πόρων και την αστάθεια των τιμών. Θα δημιουργήσει επίσης νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και καινοτόμους, πιο αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής.

Οι πρωτογενείς πρώτες ύλες θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κυκλική οικονομία και θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη βιώσιμη προμήθεια, χρήση και παραγωγή τους. Επιπλέον, θα πρέπει να σχεδιαστούν για την κυκλικότητα εντελώς νέα υλικά, προϊόντα και διαδικασίες. Η οικοδόμηση μιας κυκλικής βιομηχανίας θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την Ευρώπη: Θα προσφέρει ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή προμήθεια πρώτων υλών, η οποία με τη σειρά της θα προστατεύσει τη βιομηχανία από την έλλειψη πόρων και την αστάθεια των τιμών. Θα δημιουργήσει επίσης νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και καινοτόμους, πιο αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής.

Τροπολογία    66

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν προσιτές ρηξικέλευθες καινοτομίες και να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός προηγμένων τεχνολογιών και διεργασιών ώστε να αντλείται η μέγιστη αξία από όλους τους πόρους.

Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν προσιτές ρηξικέλευθες καινοτομίες και να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός προηγμένων και ψηφιακών τεχνολογιών και διεργασιών ώστε να αντλείται η μέγιστη αξία από όλους τους πόρους.

Τροπολογία    67

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

–   Βιομηχανική συμβίωση με ροές πόρων μεταξύ εγκαταστάσεων σε περισσότερους τομείς και αστικές κοινότητες· διαδικασίες και υλικά για τη μεταφορά, τη μετατροπή, την επαναχρησιμοποίηση και την αποθήκευση των πόρων, που συνδυάζουν την αξιοποίηση των υποπροϊόντων, των αποβλήτων και του CO2·

–   Βιομηχανική συμβίωση με ροές πόρων μεταξύ εγκαταστάσεων σε περισσότερους τομείς και αστικές κοινότητες· διαδικασίες και υλικά για τη μεταφορά, τη μετατροπή, την επαναχρησιμοποίηση και την αποθήκευση των πόρων, που συνδυάζουν την αξιοποίηση των υποπροϊόντων, των αποβλήτων και του CO2·

–  αξιοποίηση και εκτίμηση του κύκλου ζωής των ροών υλικών και προϊόντων με τη χρήση νέων εναλλακτικών πρώτων υλών τροφοδοσίας, έλεγχο των πόρων, παρακολούθηση και διαλογή των υλικών·

–  αξιοποίηση και εκτίμηση του κύκλου ζωής των ροών υλικών και προϊόντων με τη χρήση νέων εναλλακτικών πρώτων υλών τροφοδοσίας, έλεγχο των πόρων, συμπεριλαμβανομένων νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τεχνολογιών αυτοματισμού και ψηφιακών τεχνολογιών για παρακολούθηση και διαλογή των υλικών·

–  προϊόντα με βελτιωμένες επιδόσεις κύκλου ζωής, ανθεκτικότητα, δυνατότητα αναβάθμισης και ευκολία επισκευής, αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης·

–  ανάπτυξη προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού τους, για βελτιωμένες επιδόσεις κύκλου ζωής, ανθεκτικότητα, δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και αναβάθμισης, και ευκολία ανακατασκευής, επισκευής, αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης·

–   βιομηχανία ανακύκλωσης, μεγιστοποίηση του δυναμικού και της ασφάλειας των δευτερογενών υλικών και ελαχιστοποίηση της ρύπανσης, της υποβάθμισης της ποιότητας και των απωλειών ποσότητας μετά την επεξεργασία·

–   βιομηχανία ανακύκλωσης, μεγιστοποίηση του δυναμικού και της ασφάλειας των δευτερογενών υλικών και ελαχιστοποίηση της ρύπανσης, της υποβάθμισης της ποιότητας και των απωλειών ποσότητας μετά την επεξεργασία·

–  εξάλειψη επικίνδυνων ουσιών στις φάσεις της παραγωγής και στο τέλος του κύκλου ζωής· ασφαλή υποκατάστατα και ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής·

–  ασφαλής χειρισμός και εξάλειψη επικίνδυνων ουσιών στις φάσεις της παραγωγής και στο τέλος του κύκλου ζωής· ασφαλή υποκατάστατα και ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής·

–  βιώσιμη προμήθεια ή υποκατάσταση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων πρώτων υλών, που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

–  βιώσιμη προμήθεια και/ή υποκατάσταση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων πρώτων υλών, που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Τροπολογία    68

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι τομείς της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων βιομηχανιών, συνεισφέρουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητά τους είναι καθοριστικής σημασίας για την ευημερία των κοινωνιών μας. Ωστόσο, αντιπροσωπεύουν το 20 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και έχουν υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο (ιδίως από την άποψη των ατμοσφαιρικών, υδάτινων και εδαφικών ρύπων).

Οι τομείς της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων βιομηχανιών, συνεισφέρουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και η ανταγωνιστικότητά τους είναι καθοριστικής σημασίας για την ευημερία των κοινωνιών μας. Ωστόσο, αντιπροσωπεύουν το 20 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και έχουν υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο (ιδίως από την άποψη της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους). Κατά συνέπεια, οι βιομηχανίες, και ιδιαίτερα οι ενεργοβόρες, θα πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να μειωθεί η ζήτηση ενέργειας στην ΕΕ. Η αυξημένη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της ανάπτυξης νέων ηλεκτροκίνητων βιομηχανικών τεχνικών και διεργασιών έχει μεγάλη σημασία για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας.

Τροπολογία    69

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ρηξικέλευθες τεχνολογίες για την επίτευξη σημαντικής μείωσης των αερίων θερμοκηπίου και των ρύπων, συχνά σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες για την κυκλική βιομηχανία παραπάνω, θα οδηγήσουν σε ισχυρές βιομηχανικές αλυσίδες αξίας, θα φέρουν επανάσταση στις παραγωγικές ικανότητες και θα βελτιώσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας· και παράλληλα θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στους στόχους μας για την κλιματική δράση και την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Η ρηξικέλευθη επιστημονική και τεχνολογική έρευνα μεγάλης κλίμακας για την επίτευξη σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των αερίων θερμοκηπίου και των ρύπων, σε συνδυασμό, για παράδειγμα, με τεχνολογίες για την κυκλική οικονομία και ψηφιακές τεχνολογίες, θα οδηγήσει σε ισχυρές βιομηχανικές αλυσίδες αξίας, θα φέρει επανάσταση στις παραγωγικές ικανότητες και παράλληλα θα συνεισφέρει ουσιαστικά στους στόχους μας για την κλιματική δράση και την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Τροπολογία    70

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Τεχνολογίες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης και της ψύξης, ψηφιακά εργαλεία και επιδείξεις μεγάλης κλίμακας για τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών· σημαντικές μειώσεις ή αποφυγή βιομηχανικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων·

–  Τεχνολογίες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης και της ψύξης, μέσα επεξεργασίας και ψηφιακά εργαλεία, ιδίως υπό μορφή επιδείξεων μεγάλης κλίμακας για τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών· σημαντικές μειώσεις ή αποφυγή βιομηχανικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων·

–  βιομηχανική αξιοποίηση του CO2·

–  βιομηχανική αξιοποίηση του CO2, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών και λύσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσίμων, μέσω της δέσμευσης και της χρήσης του CO2·

 

-  αποφυγή άμεσων ανθρακούχων εκπομπών μέσω της χρήσης ηλεκτρολυτικού υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

–  ηλεκτροκίνηση και χρήση μη συμβατικών πηγών ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ανταλλαγές ενέργειας και πόρων μεταξύ βιομηχανικών εγκαταστάσεων (για παράδειγμα μέσω βιομηχανικής συμβίωσης)·

–  εξηλεκτρισμός και χρήση καθαρών πηγών ενέργειας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από ορυκτές πηγές, ιδίως για ενεργοβόρες βιομηχανικές διεργασίες·

–  βιομηχανικά προϊόντα που απαιτούν διαδικασίες παραγωγής χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

–  βιομηχανικά προϊόντα και υλικά που απαιτούν διαδικασίες παραγωγής χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία    71

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ΕΕ θα στηρίξει τις συνέργειες μεταξύ του διαστήματος και των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (μαζικά δεδομένα, προηγμένη παραγωγή, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη)· θα προωθήσει έναν ευημερούντα επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό διαστημικό τομέα· και θα συμβάλει στη διασφάλιση της μη εξάρτησης κατά την πρόσβαση και τη χρήση του διαστήματος με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Οι δραστηριότητες θα βασίζονται στον χάρτη πορείας λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία εναρμόνισης της ΕΟΔ και τις σχετικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών και θα υλοποιηθούν με την ΕΟΔ, κατά περίπτωση.

Η ΕΕ θα στηρίξει τις συνέργειες μεταξύ του διαστήματος και των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (μαζικά δεδομένα, προηγμένη παραγωγή, κβαντικές τεχνολογίες, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη)· θα προωθήσει έναν ευημερούντα επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό διαστημικό τομέα· και θα συμβάλει στη διασφάλιση της μη εξάρτησης κατά την πρόσβαση και τη χρήση του διαστήματος με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Οι ανάντη δραστηριότητες θα βασίζονται στον χάρτη πορείας λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία εναρμόνισης του ΕΟΔ και τις σχετικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών και θα υλοποιηθούν με τον ΕΟΔ, κατά περίπτωση. Οι κατάντη δραστηριότητες θα έχουν ως γνώμονα την αγορά, θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών και θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Οργανισμό για το διαστημικό πρόγραμμα.

Τροπολογία    72

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – σημείο 3.2 – σημείο 3.2.9 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Ευρωπαϊκά παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (Galileo και EGNOS): καινοτόμες εφαρμογές, παγκόσμια υιοθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εταίρων, λύσεις που βελτιώνουν την ευρωστία, τον έλεγχο ταυτότητας, την ακεραιότητα των υπηρεσιών, την ανάπτυξη βασικών στοιχείων, όπως τσιπ, δεκτών και κεραιών, βιωσιμότητα αλυσίδων εφοδιασμού, νέες τεχνολογίες (π.χ. κβαντικές τεχνολογίες, οπτικές συνδέσεις, επαναπρογραμματιζόμενα ωφέλιμα φορτία), προς τη βιώσιμη εκμετάλλευση των υπηρεσιών για επιπτώσεις στις κοινωνικές προκλήσεις. Ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς για νέες προκλήσεις όπως η ασφάλεια ή η αυτόνομη οδήγηση·

–  Ευρωπαϊκά παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (Galileo και EGNOS): καινοτόμες εφαρμογές, παγκόσμια υιοθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εταίρων, λύσεις που βελτιώνουν την ευρωστία, τον έλεγχο ταυτότητας, την ακεραιότητα των υπηρεσιών, την ανάπτυξη βασικών στοιχείων, όπως τσιπ, δεκτών και κεραιών, βιωσιμότητα αλυσίδων εφοδιασμού, νέες τεχνολογίες (π.χ. κβαντικές τεχνολογίες, οπτικές συνδέσεις, επαναπρογραμματιζόμενα ωφέλιμα φορτία), βελτιωμένη προσβασιμότητα και αυξημένη ποικιλία εφαρμογών προς τη βιώσιμη εκμετάλλευση των υπηρεσιών για επιπτώσεις στις κοινωνικές προκλήσεις. Ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς για νέες προκλήσεις όπως η μείωση των κινδύνων φυσικών καταστροφών, η ασφάλεια ή η αυτόνομη οδήγηση·

–  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης «Copernicus»: καινοτόμες εφαρμογές, παγκόσμια υιοθέτηση και διεθνείς εταίροι, ευρωστία και εξέλιξη των υπηρεσιών, βιωσιμότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, αισθητήρες, συστήματα και αποστολές (π.χ. σταθμοί πλατφόρμας μεγάλου ύψους, τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, ελαφροί δορυφόροι)· βαθμονόμηση και επικύρωση· βιώσιμη εκμετάλλευση των υπηρεσιών και αντίκτυπος στις κοινωνικές προκλήσεις· τεχνικές δεδομένων γεωσκόπησης, μαζικά δεδομένα, υπολογιστικοί πόροι και αλγοριθμικά εργαλεία. Ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς για νέες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η ασφάλεια·

–  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης «Copernicus»: καινοτόμες εφαρμογές, παγκόσμια υιοθέτηση και διεθνείς εταίροι, ευρωστία και εξέλιξη των υπηρεσιών, βιωσιμότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, αισθητήρες, συστήματα και αποστολές (π.χ. σταθμοί πλατφόρμας μεγάλου ύψους, τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, ελαφροί δορυφόροι)· βαθμονόμηση και επικύρωση· βιώσιμη εκμετάλλευση των υπηρεσιών και αντίκτυπος στις κοινωνικές προκλήσεις· τεχνικές δεδομένων γεωσκόπησης, μαζικά δεδομένα, υπολογιστικοί πόροι και αλγοριθμικά εργαλεία. Ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς για νέες προκλήσεις όπως η μείωση των κινδύνων καταστροφών, η κλιματική αλλαγή και η ασφάλεια·

–  Σύστημα επαγρύπνησης για την κατάσταση στο διάστημα: ισχυρή ικανότητα της ΕΕ να παρακολουθεί και να προβλέπει την κατάσταση του διαστημικού περιβάλλοντος π.χ. καιρικές συνθήκες, διαστημικά συντρίμματα και αντικείμενα κοντά στη Γη, καθώς και νέες έννοιες υπηρεσιών, όπως διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας, εφαρμογές και υπηρεσίες για την ασφάλεια σημαντικών διαστημικών και επίγειων υποδομών·

–  Σύστημα επαγρύπνησης για την κατάσταση στο διάστημα: ισχυρή ικανότητα της ΕΕ να παρακολουθεί και να προβλέπει την κατάσταση του διαστημικού περιβάλλοντος π.χ. καιρικές συνθήκες, διαστημικά συντρίμματα και αντικείμενα κοντά στη Γη, αισθητήρες, καθώς και νέες έννοιες υπηρεσιών, όπως διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας, εφαρμογές και υπηρεσίες για την ασφάλεια σημαντικών διαστημικών και επίγειων υποδομών·

–  ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες για κυβερνητικούς φορείς της ΕΕ: λύσεις για το ευρύτερο δυνατό φάσμα κυβερνητικών χρηστών και σχετικός εξοπλισμός χρηστών σε αρχιτεκτονικές, τεχνολογικές και συστημικές λύσεις για τη διαστημική υποδομή, που υποστηρίζουν την αυτονομία της ΕΕ·

–  ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες, με κβαντική προστασία, για κυβερνητικούς φορείς της ΕΕ: λύσεις για το ευρύτερο δυνατό φάσμα κυβερνητικών χρηστών και σχετικός εξοπλισμός χρηστών σε αρχιτεκτονικές, τεχνολογικές και συστημικές λύσεις για τη διαστημική υποδομή, που υποστηρίζουν την αυτονομία της ΕΕ·

–   δορυφορικές επικοινωνίες «από άκρη σε άκρη» για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις: οικονομικά αποδοτικές, προηγμένες δορυφορικές επικοινωνίες για τη σύνδεση των στοιχείων και των ατόμων σε περιοχές που δεν καλύπτονται από την υπηρεσία, στο πλαίσιο της καθολικής σύνδεσης 5G και της ανάπτυξης του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και συμβολή στην υποδομή του Διαδικτύου επόμενης γενιάς (NGI). Ενισχυμένο τμήμα εδάφους και εξοπλισμός χρηστών, τυποποίηση και διαλειτουργικότητα για τη διασφάλιση της βιομηχανικής υπεροχής της ΕΕ·

–   δορυφορικές επικοινωνίες «από άκρη σε άκρη» για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις: οικονομικά αποδοτικές, προηγμένες δορυφορικές επικοινωνίες για τη σύνδεση των στοιχείων και των ατόμων σε περιοχές που δεν καλύπτονται από την υπηρεσία, στο πλαίσιο της καθολικής σύνδεσης 5G και της ανάπτυξης του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και συμβολή στην υποδομή του Διαδικτύου επόμενης γενιάς (NGI). Ενισχυμένο τμήμα εδάφους και εξοπλισμός χρηστών, τυποποίηση και διαλειτουργικότητα για τη διασφάλιση της βιομηχανικής υπεροχής της ΕΕ·

–   μη εξάρτηση και βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού: αύξηση των επιπέδων ετοιμότητας της τεχνολογίας σε δορυφόρους και εκτοξευτήρες· συσχετισμένα τμήματα διαστήματος και εδάφους καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής και δοκιμών· Για να εξασφαλιστεί η ηγετική θέση και η αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας, βελτίωση της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και περιορισμός της εξάρτησης από κρίσιμες τεχνολογίες διαστήματος εκτός ΕΕ, καθώς και βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαστημικές τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε άλλους τομείς της βιομηχανίας·

–   μη εξάρτηση και βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού: αύξηση των επιπέδων ετοιμότητας της τεχνολογίας σε δορυφόρους και εκτοξευτήρες· συσχετισμένα τμήματα διαστήματος και εδάφους καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής και δοκιμών· Για να εξασφαλιστεί η ηγετική θέση και η αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας, βελτίωση της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και περιορισμός της εξάρτησης από κρίσιμες τεχνολογίες διαστήματος εκτός ΕΕ, καθώς και βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαστημικές τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε άλλους τομείς της βιομηχανίας·

–  Διαστημικό οικοσύστημα: υπηρεσίες επικύρωσης και επίδειξης σε τροχιά, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ομαδικής χρήσης ελαφρών δορυφόρων· διαστημικές επιδείξεις σε τομείς όπως οι υβριδικοί, έξυπνοι ή επαναρυθμιζόμενοι δορυφόροι, η κατασκευή και η συναρμολόγηση σε τροχιά, η επαναχρησιμοποίηση των εκτοξευτήρων, η συντήρηση σε τροχιά και οι μικροεκτοξευτήρες· ρηξικέλευθες καινοτομίες και μεταφορά τεχνολογίας σε τομείς όπως η ανακύκλωση, ο χώρος πρασίνου, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ψηφιοποίηση, η οικονομική αποδοτικότητα, η μικροτεχνία.

–  Διαστημικό οικοσύστημα: υπηρεσίες επικύρωσης και επίδειξης σε τροχιά, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ομαδικής χρήσης ελαφρών δορυφόρων· διαστημικές επιδείξεις σε τομείς όπως οι υβριδικοί, έξυπνοι ή επαναρυθμιζόμενοι δορυφόροι, η κατασκευή και η συναρμολόγηση σε τροχιά, η επαναχρησιμοποίηση των εκτοξευτήρων, η συντήρηση σε τροχιά και οι μικροεκτοξευτήρες· ρηξικέλευθες καινοτομίες και μεταφορά τεχνολογίας σε τομείς όπως η ανακύκλωση, το καθαρό διάστημα, ο χώρος πρασίνου, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ψηφιοποίηση, η οικονομική αποδοτικότητα, η μικροτεχνία·

–   Διαστημικές επιστήμες: αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων που παρέχονται από επιστημονικές αποστολές και αποστολές εξερεύνησης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων μέσων σε ένα διεθνές περιβάλλον· συμβολή στις πρόδρομες επιστημονικές αποστολές για την εξέλιξη του διαστημικού προγράμματος.

–   Διαστημικές επιστήμες: αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων που παρέχονται από επιστημονικές αποστολές και αποστολές εξερεύνησης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων μέσων σε ένα διεθνές περιβάλλον· συμβολή στις πρόδρομες επιστημονικές αποστολές για την εξέλιξη του διαστημικού προγράμματος·

 

-  διαστημική τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική: καινοτόμες λύσεις για διαστημικές αποστολές, π.χ. συναρμολόγηση στο διάστημα, χειρισμός στο διάστημα, γνωστικά διαστημικά συστήματα, συνεργασία ρομπότ-ανθρώπων στο διάστημα.

Τροπολογία    73

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 4 – σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το σημείο τομής της έρευνας και της καινοτομίας με το κλίμα, την ενέργεια και την κινητικότητα θα αντιμετωπίσει με έναν ιδιαίτερα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του περιβάλλοντος, καθώς και του τρόπου ζωής μας.

Το σημείο τομής της έρευνας και της καινοτομίας με το κλίμα, την ενέργεια και την κινητικότητα θα αντιμετωπίσει με έναν ιδιαίτερα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του περιβάλλοντος, της οικονομίας καθώς και του τρόπου ζωής μας.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ θα πρέπει να μεταβεί σε ανθεκτικές οικονομίες και κοινωνίες αποδοτικές από πλευράς πόρων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τούτο θα βασίζεται σε βαθιές αλλαγές στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες, στους τρόπους συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, καθώς και στις νέες μορφές διακυβέρνησης. Ο περιορισμός της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C και η προσπάθεια περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C απαιτούν ταχεία πρόοδο όσον αφορά την απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από το διοξείδιο του άνθρακα και τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών17. Θα χρειαστεί επίσης νέα ώθηση για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης καινοτομιών επόμενης γενιάς καθώς και για την επίδειξη και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων, με χρησιμοποίηση επίσης των ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές και διαστημικές τεχνολογίες. Τούτο θα επιτευχθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα περιλαμβάνει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την αποδοτικότητα των πόρων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την πρόσβαση στις πρώτες ύλες και την κυκλική οικονομία.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού, η Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει δυνατότητες για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και στρατηγικών για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τούτο θα συνεπάγεται βαθιές αλλαγές στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται οι τρόποι παραγωγής της βιομηχανίας και οι τρόποι συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ο μετασχηματισμός της αγοράς ενέργειας θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας αλληλεπίδρασης μεταξύ της τεχνολογίας, των υποδομών, της αγοράς, καθώς και των πολιτικών και ρυθμιστικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένων νέων μορφών διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια, απαιτούνται συστηματικές καινοτομίες στους τομείς της ενέργειας, των κτιρίων, της βιομηχανίας και των μεταφορών.

 

Για τον περιορισμό της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C και για την προσπάθεια περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C απαιτούνται μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, της εξοικονόμησης ενέργειας, της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και του εξηλεκτρισμού των βιομηχανικών διεργασιών, που θα περιλαμβάνουν τόσο τον τομέα της ενέργειας όσο και τον τομέα των μεταφορών17. Σήμερα, ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης.

 

Χρειάζεται νέα ώθηση για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης καινοτομιών επόμενης γενιάς καθώς και για την επίδειξη και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων, με χρησιμοποίηση επίσης των ευκαιριών που προσφέρουν οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, οι ψηφιακές και οι διαστημικές τεχνολογίες. Τούτο θα επιτευχθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα περιλαμβάνει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποδοτικότητα των πόρων και της ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την πρόσβαση στις πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, και την κυκλική οικονομία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σύζευξη τομέων (δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και της ψύξης, της βιομηχανίας και του τομέα των μεταφορών) σε όλους τους τομείς παρέμβασης, παράγοντας ιδιαίτερης σημασίας για μια επιτυχή μετάβαση στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών.

 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Ένωση θα προωθήσει επίσης συμμετοχικές προσεγγίσεις στην έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της πολυπαραγοντικής προσέγγισης, και θα αναπτύξει συστήματα γνώσης και καινοτομίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αξιοποίηση των γνώσεων από τους τομείς των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, και οι κοινωνικές καινοτομίες με τη συμμετοχή των πολιτών θα έχουν ζωτική σημασία για την ενθάρρυνση νέων μοντέλων διακυβέρνησης και προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.

Η πρόοδος στους συγκεκριμένους τομείς, αλλά και σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, των κτιρίων, των βιομηχανικών διαδικασιών, της χρήσης προϊόντων και της διαχείρισης αποβλήτων, θα απαιτήσει συνεχείς προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών της κλιματικής αλλαγής και των σχετικών επιπτώσεων σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, με την αξιοποίηση συνεργειών με εθνικές δραστηριότητες, άλλα είδη δράσεων της ΕΕ και τη διεθνή συνεργασία.

Για την πρόοδο στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών —καθώς και σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, των κτιρίων, των βιομηχανικών διαδικασιών και της χρήσης προϊόντων, και της διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης— θα χρειαστούν συνεχείς και ενισχυμένες προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών της κλιματικής αλλαγής και των σχετικών επιπτώσεων σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, με την αξιοποίηση συνεργειών με εθνικές δραστηριότητες, άλλα είδη δράσεων της Ένωσης και τη διεθνή συνεργασία.

Κατά την τελευταία δεκαετία, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην κλιματική επιστήμη, ιδίως όσον αφορά τις παρατηρήσεις και την εξομοίωση δεδομένων και την κλιματική μοντελοποίηση. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα του κλιματικού συστήματος και η ανάγκη υποστήριξης της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των πολιτικών της ΕΕ απαιτούν ενισχυμένη προσπάθεια για την κάλυψη των υπολειπόμενων κενών γνώσης.

Κατά την τελευταία δεκαετία, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην κλιματική επιστήμη, ιδίως όσον αφορά τις παρατηρήσεις και την εξομοίωση δεδομένων και την κλιματική μοντελοποίηση. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα του κλιματικού συστήματος και η ανάγκη υποστήριξης της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και των πολιτικών της ΕΕ απαιτούν ενισχυμένη προσπάθεια για την κάλυψη των υπολειπόμενων κενών γνώσης.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα πλήρες πλαίσιο πολιτικής στη στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης, με δεσμευτικούς στόχους, νομοθετικές πράξεις και δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που έχουν ως στόχο να οδηγήσουν στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα πλήρες πλαίσιο πολιτικής στη στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης, με δεσμευτικούς στόχους, νομοθετικές πράξεις και δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που έχουν ως στόχο να οδηγήσουν σε ένα ενεργειακό σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι μεταφορές εξασφαλίζουν την κινητικότητα των ατόμων και των αγαθών που είναι αναγκαία για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, για την εδαφική συνοχή και για μια ανοικτή και πολυδεκτική κοινωνία. Ταυτόχρονα, οι μεταφορές έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τη συμφόρηση, στην ποιότητα του εδάφους, αέρα και στον θόρυβο, καθώς και στην ασφάλεια, προκαλώντας πολλούς πρόωρους θανάτους και αυξημένο κοινωνικό-οικονομικό κόστος. Συνεπώς, τα βιώσιμα δίκτυα κινητικότητας και μεταφορών θα πρέπει να είναι καθαρά, ασφαλή, έξυπνα, αθόρυβα, αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά προσφέροντας αδιάλειπτα ενοποιημένες υπηρεσίες από πόρτα σε πόρτα.

Οι μεταφορές εξασφαλίζουν την κινητικότητα των ατόμων και των αγαθών που είναι αναγκαία για μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, για την εδαφική συνοχή και για μια ανοικτή και πολυδεκτική κοινωνία. Ταυτόχρονα, οι μεταφορές έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τη συμφόρηση, στην ποιότητα του εδάφους, αέρα και στον θόρυβο, καθώς και στην ασφάλεια, προκαλώντας πολλούς πρόωρους θανάτους και αυξημένο κοινωνικό-οικονομικό κόστος. Συνεπώς, τα δίκτυα κινητικότητας και μεταφορών, ιδίως στις αστικές περιοχές, θα πρέπει να είναι καθαρά, αποδοτικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμα, ασφαλή, έξυπνα, καινοτόμα, προστατευμένα, αθόρυβα, αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά προσφέροντας αδιάλειπτα ενοποιημένες υπηρεσίες από πόρτα σε πόρτα.

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι τομείς των μεταφορών και της ενέργειας υπερβαίνουν ωστόσο την ανάγκη για μείωση των εκπομπών. Τίθενται πολλές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η αυξανόμενη διείσδυση των ψηφιακών, των αυτοματοποιημένων και των διαστημικών τεχνολογιών, οι αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών και τα πρότυπα κινητικότητας, οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στην αγορά και τα ανατρεπτικά επιχειρηματικά μοντέλα, η παγκοσμιοποίηση, ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός, καθώς και ο γηραιότερος και περισσότερο αστικός και ολοένα πιο ποικιλόμορφος πληθυσμός.

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι τομείς των μεταφορών και της ενέργειας υπερβαίνουν ωστόσο την ανάγκη για μείωση των εκπομπών. Τίθενται πολλές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τα βιώσιμα καύσιμα, η αποθήκευση ενέργειας και η ασφάλεια εφοδιασμού, η αυξανόμενη διείσδυση των ψηφιακών, των αυτοματοποιημένων και των διαστημικών τεχνολογιών, οι αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών και τα πρότυπα κινητικότητας, οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στην αγορά και τα ανατρεπτικά επιχειρηματικά μοντέλα, η παγκοσμιοποίηση, ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός, καθώς και ο γηραιότερος και περισσότερο αστικός και ολοένα πιο ποικιλόμορφος πληθυσμός.

Και οι δύο τομείς αποτελούν σημαντικό μοχλό της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης της Ευρώπης. Στην ΕΕ περισσότερο από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Οι τομείς των μεταφορών και της αποθήκευσης απασχολούν περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 5 % του ΑΕΠ και το 20 % των εξαγωγών. Η ΕΕ αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα του σχεδιασμού και της κατασκευής οχημάτων, αεροσκαφών και σκαφών, ενώ η κατοχύρωση καινοτόμων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τοποθετεί την ΕΕ στη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

Τόσο ο τομέας της ενέργειας όσο και ο τομέας των μεταφορών αποτελούν σημαντικό μοχλό της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης της Ευρώπης. Στην ΕΕ περισσότερο από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Οι τομείς των μεταφορών και της αποθήκευσης απασχολούν περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 5 % του ΑΕΠ και το 20 % των εξαγωγών. Η ΕΕ αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα του σχεδιασμού και της κατασκευής οχημάτων, αεροσκαφών και σκαφών, ενώ η κατοχύρωση, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καινοτόμων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τοποθετεί την ΕΕ στη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

Η εξεύρεση νέων τρόπων για την επιτάχυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών και λύσεων για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στην ευρωπαϊκή οικονομία απαιτεί επίσης αυξημένη ζήτηση για καινοτομία. Τούτο μπορεί να προωθηθεί μέσω της ενδυνάμωσης των πολιτών καθώς και της κοινωνικοοικονομικής καινοτομίας και της καινοτομίας του δημόσιου τομέα και θα οδηγήσει σε ευρύτερες προσεγγίσεις σε σχέση με την καινοτομία που βασίζεται στην τεχνολογία. Η κοινωνικοοικονομική έρευνα που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες και τα πρότυπα των χρηστών, τις δραστηριότητες πρόβλεψης, τις περιβαλλοντικές, τις οικονομικές, κοινωνικές και συμπεριφορικές πτυχές, τις επιχειρηματικές περιπτώσεις και τα μοντέλα και την προκανονιστική έρευνα για τη θέσπιση προτύπων, θα διευκολύνει επίσης τις δράσεις για την ενίσχυση της νομοθεσίας, της χρηματοδότησης και της κοινωνικής καινοτομίας, των δεξιοτήτων καθώς και τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των φορέων της αγοράς και των καταναλωτών.

Η εξεύρεση νέων τρόπων για την επιτάχυνση της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και άλλων μη τεχνολογικών λύσεων για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στην ευρωπαϊκή οικονομία απαιτεί επίσης αυξημένη ζήτηση για καινοτομία. Τούτο μπορεί να προωθηθεί μέσω της ενδυνάμωσης των πολιτών καθώς και της κοινωνικοοικονομικής καινοτομίας και της καινοτομίας του δημόσιου τομέα, καθώς και μέσω των δημόσιων συμβάσεων, και θα οδηγήσει σε ευρύτερες προσεγγίσεις σε σχέση με την καινοτομία που βασίζεται στην τεχνολογία. Η κοινωνικοοικονομική έρευνα που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες και τα πρότυπα των χρηστών, τις δραστηριότητες πρόβλεψης, τις περιβαλλοντικές, τις οικονομικές, κοινωνικές και συμπεριφορικές πτυχές, τις επιχειρηματικές περιπτώσεις και τα μοντέλα και την προκανονιστική έρευνα για τη θέσπιση προτύπων, θα διευκολύνει επίσης τις δράσεις για την ενίσχυση της νομοθεσίας, της χρηματοδότησης και της κοινωνικής καινοτομίας, των δεξιοτήτων καθώς και τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση όλων των φορέων της αγοράς και των καταναλωτών. Οι τεχνολογίες για την προώθηση της σύζευξης τομέων έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενισχύσουν την εγχώρια μεταποιητική βιομηχανία. Στον τομέα των μεταφορών, ο ρόλος της εφαρμοσμένης έρευνας και των δοκιμών που αποσκοπούν στην εξάπλωση των καινοτομιών στην αγορά είναι ζωτικής σημασίας.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας ομάδας συμβάλλουν ιδίως στους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και στους στόχους της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, του θεματολογίου για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, της ενίσχυσης της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα, της νέας στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, της κυκλικής οικονομίας, της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες, της Ένωσης Ασφάλειας και του αστικού θεματολογίου, καθώς και της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, αλλά και των νομικών διατάξεων της ΕΕ για τη μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας ομάδας συμβάλλουν ιδίως στην επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και των στόχων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, του θεματολογίου για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, της ενίσχυσης της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα, της νέας στρατηγικής της Ένωσης για τη βιομηχανική πολιτική, του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τους συσσωρευτές, της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες, της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία, της Ένωσης Ασφάλειας και του αστικού θεματολογίου, καθώς και της κοινής γεωργικής πολιτικής της Ένωσης, αλλά και των νομικών διατάξεων της Ένωσης για τη μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Διευκολύνουν επίσης τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών. Θα πρέπει να διασφαλίζονται η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες με δραστηριότητες στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης.

 

Δεδομένου του αριθμού των ευρωπαϊκών πλατφορμών τεχνολογίας και καινοτομίας στον εν λόγω τομέα, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις τους.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 7 Φτηνή και καθαρή ενέργεια, ΣΒΑ 9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, ΣΒΑ 13 – Δράση για το Κλίμα.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 7 Φτηνή και καθαρή ενέργεια, ΣΒΑ 9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, ΣΒΑ 13 – Δράση για το Κλίμα.

__________________

__________________

17 Σημαντική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σε άλλους τομείς προβλέπεται στον πυλώνα Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

17 Σημαντική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σε άλλους τομείς προβλέπεται στον πυλώνα Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

 

 

Τροπολογία    74

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού θα πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη, απαιτώντας τη συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεών μας σχετικά με το γεωκλιματικό σύστημα, καθώς και των διαθέσιμων επιλογών μετριασμού και προσαρμογής, επιτρέποντας μια συστημική και ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων και των ευκαιριών για την οικονομία της ΕΕ. Στη συγκεκριμένη βάση θα σχεδιαστούν επιστημονικές λύσεις για την οικονομικά αποδοτική μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, με αντοχή στις αλλαγές του κλίματος και αποδοτική ως προς τους πόρους.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού θα πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη, απαιτώντας τη συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεών μας σχετικά με το γεωκλιματικό σύστημα, καθώς και των διαθέσιμων επιλογών μετριασμού και προσαρμογής, επιτρέποντας μια συστημική και ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων και των ευκαιριών για την οικονομία της Ένωσης. Στη συγκεκριμένη βάση θα σχεδιαστούν επιστημονικές λύσεις για την οικονομικά αποδοτική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία    75

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1  καθορισμός βασικών διαδικασιών στις πολικές περιοχές για την καλύτερη ανάπτυξη επιλογών διαχείρισης που ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και βελτιώνουν την κατανόηση του παγκόσμιου κλίματος·

Τροπολογία    76

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  οδοί απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, δράσεις μετριασμού και πολιτικές που καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας, συμβατές με τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

–  οδοί μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δράσεις μετριασμού και πολιτικές που καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας, συμβατές με τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

Τροπολογία    77

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  διαδρομές προσαρμογής και πολιτικές για ευάλωτα οικοσυστήματα, κρίσιμους οικονομικούς τομείς και υποδομές στην ΕΕ (τοπική/περιφερειακή/εθνική), συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου.

–  διαδρομές και πολιτικές προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων εργαλείων εκτίμησης και μείωσης του κινδύνου, για ευάλωτα οικοσυστήματα, κρίσιμους οικονομικούς τομείς, υποδομές ζωτικής σημασίας και αστικά περιβάλλοντα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

Τροπολογία    78

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  μοντέλα για την ενίσχυση της κλιματικής διπλωματίας ως μοχλού διεθνούς συνεργασίας.

Τροπολογία    79

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ΕΕ έχει ως στόχο να αποτελέσει παγκόσμιο ηγέτη σε οικονομικά προσιτές, ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες ενέργειας που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά της στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τη θέση της στις αναπτυσσόμενες αγορές. Οι ποικίλες κλιματικές, γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην ΕΕ, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας και της πρόσβασης σε πρώτες ύλες, υπαγορεύουν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ενεργειακών λύσεων, μεταξύ άλλων μη τεχνικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω μείωση του κόστους, η βελτίωση των επιδόσεων, η ενίσχυση της ενσωμάτωσης στο ενεργειακό σύστημα και η ανάπτυξη ρηξικέλευθων τεχνολογιών. Όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, κρίνεται απαραίτητη η απαλλαγή της χρήσης τους από ανθρακούχες εκπομπές για την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Η ΕΕ έχει ως στόχο να καταστεί ο παγκόσμιος ηγέτης στις οικονομικά προσιτές, ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητά της στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τη θέση της στις αναπτυσσόμενες αγορές. Οι ποικίλες κλιματικές, γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην ΕΕ, καθώς και η ανάγκη να διασφαλιστούν η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, ιδίως στις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, υπαγορεύουν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ενεργειακών λύσεων, μεταξύ άλλων μη τεχνικού χαρακτήρα. Η ενεργειακή μετάβαση θα θέσει την ΕΕ ενώπιον της πρόκλησης να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη λύσεων για τον αναβαθμισμένο σχεδιασμό της αγοράς, ενώ θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά και η ενοποίηση των συστημάτων. Όσον αφορά τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω μείωση του κόστους και η βελτίωση των επιδόσεων. Αυτό απαιτεί στήριξη για την πραγματοποίηση επαυξητικής και ανατρεπτικής έρευνας στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη και η εξάπλωση νέων ρηξικέλευθων τεχνολογιών, καθώς και η βελτίωση των ήδη καθιερωμένων τεχνολογιών. Όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα και τις πρώτες ύλες τροφοδοσίας, κρίνεται απαραίτητη η μείωση της χρήσης τους για την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Τροπολογία    80

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  Τεχνολογίες και λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη θέρμανση και την ψύξη, τα βιώσιμα καύσιμα μεταφορών και τους ενδιάμεσους μεταφορείς, σε διάφορες κλίμακες και στάδια ανάπτυξης, προσαρμοσμένες στις γεωγραφικές συνθήκες και αγορές τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως·

-  Τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής ενέργειας από θαλάσσιες πηγές και των διαφόρων επιμέρους τομέων, όπως η αιολική ενέργεια, η ενέργεια από τα θαλάσσια ρεύματα και η ενέργεια από τα κύματα, θέρμανση και ψύξη, καύσιμα, ενδιάμεσοι μεταφορείς π.χ. με τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε αέριο και υδρογόνο, σε διάφορες κλίμακες και στάδια ανάπτυξης, προσαρμοσμένες στις γεωγραφικές συνθήκες και αγορές τόσο εντός της Ένωσης όσο και παγκοσμίως·

Τροπολογία    81

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή απαλλαγμένες από ανθρακούχες εκπομπές, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

Τροπολογία    82

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  ανατρεπτικές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για νέες εφαρμογές και ρηξικέλευθες λύσεις·

–  ανατρεπτικές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για νέες, καθιερωμένες ή εξαιρετικά βελτιωμένες εφαρμογές και ρηξικέλευθες λύσεις·

Τροπολογία    83

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  λύσεις τεχνολογίας επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων υλικών, διαδικασιών μεταποίησης και μεθόδων λειτουργίας για την αύξηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην τεχνολογία καθαρής ενέργειας·

Τροπολογία    84

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  έρευνα και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, λύσεων και υπηρεσιών για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς σε κανονιστικό, διοικητικό και χρηματοδοτικό επίπεδο για τεχνολογίες και λύσεις ανανεώσιμων μορφών ενέργειας οι οποίες είναι ενεργειακά αποδοτικές για τον τελικό χρήστη·

Τροπολογία    85

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αναμενόμενη αύξηση της μεταβλητής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η στροφή προς θέρμανση, ψύξη και μεταφορές που βασίζονται περισσότερο στον ηλεκτρισμό υπαγορεύει την ανάγκη για νέες προσεγγίσεις για τη διαχείριση ενεργειακών δικτύων. Εκτός από την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, στόχο αποτελεί η διασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας, ασφάλειας και σταθερότητας παροχής, μέσω επενδύσεων σε καινοτόμες τεχνολογίες υποδομών δικτύου και καινοτόμου διαχείρισης του συστήματος. Η αποθήκευση ενέργειας σε διάφορες μορφές θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών στο δίκτυο, με παράλληλη βελτίωση και ενίσχυση των δυνατοτήτων του δικτύου. Η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων δικτύων (π.χ. δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης, δίκτυα φυσικού αερίου, υποδομές επαναφόρτισης και επανεφοδιασµού των μεταφορών, δίκτυα υδρογόνου και δίκτυα τηλεπικοινωνιών) και φορέων (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κέντρα δεδομένων, αυτοπαραγωγοί) θα είναι καίριας σημασίας για την έξυπνη και ολοκληρωμένη λειτουργία των σχετικών υποδομών.

Για την αναμενόμενη αύξηση της μεταβλητής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη στροφή προς θέρμανση, ψύξη και μεταφορές που βασίζονται περισσότερο στον ηλεκτρισμό χρειάζονται νέες προσεγγίσεις όσον αφορά τη διαχείριση ενεργειακών δικτύων και την εφαρμογή αποκεντρωμένων ενεργειακών λύσεων. Επιπλέον, οι υποδομές αερίου διαδραματίζουν και αυτές σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση αερίων από ανανεώσιμες πηγές και με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

 

Εκτός από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στόχος είναι να διασφαλιστούν η οικονομικά προσιτή ενέργεια, η εξοικονόμηση ενέργειας, και η ασφάλεια και η σταθερότητα του εφοδιασμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω επενδύσεων στη σύζευξη τομέων και σε συναφείς καινοτόμες υποδομές και τεχνολογίες δικτύων, μέσω της αυξημένης ευελιξίας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα μεταφοράς, ιδίως από ευέλικτες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω της καινοτόμου διαχείρισης συστημάτων, καθώς και μέσω της διευκόλυνσης δράσεων για την προώθηση της κανονιστικής και κοινωνικής καινοτομίας, των δεξιοτήτων και της συμμετοχής και ενδυνάμωσης των παραγόντων της αγοράς, των καταναλωτών και των κοινοτήτων. Η αποθήκευση ενέργειας σε διάφορες μορφές θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών στο δίκτυο, καθώς και στη βελτίωση και ενίσχυση των δυνατοτήτων του δικτύου. Η αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων δικτύων (π.χ. δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης, δίκτυα και αποθήκευση αερίου, υποδομές επαναφόρτισης και επανεφοδιασµού για μεταφορές, υποδομές υδρογόνου και δίκτυα τηλεπικοινωνιών) και φορέων (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, κέντρα δεδομένων, αυτοπαραγωγοί και καταναλωτές, κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), καθώς και η αύξηση της ανταπόκρισης στη ζήτηση και η ανάπτυξη και ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, θα είναι καίριας σημασίας για την έξυπνη και ολοκληρωμένη λειτουργία των σχετικών υποδομών.

Τροπολογία    86

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Τεχνολογίες και εργαλεία για δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νέων φορτίων, όπως η ηλεκτρο-κινητικότητα και οι αντλίες θερμότητας·

–  Τεχνολογίες και εργαλεία για υφιστάμενα δίκτυα για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νέων φορτίων, όπως η ηλεκτρο-κινητικότητα, οι ηλεκτρολύτες, οι κυψέλες καυσίμου, οι αντλίες θερμότητας, η βιομηχανική υδρόλυση, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και οι αποκεντρωμένες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ως βασικά στοιχεία για ένα οικονομικά αποδοτικό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και βασιζόμενο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Τροπολογία    87

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  επίδειξη σταθερών και αξιόπιστων ενεργειακών συστημάτων και δικτύων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με άξονα τις μεταβλητές και ευέλικτες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Τροπολογία    88

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την αντιστοίχιση της παραγωγής και της κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, βάσει νέων υπηρεσιών και κοινοτικών πρωτοβουλιών·

–  ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την αύξηση, τη βελτίωση και την αντιστοίχιση της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στα νησιά, με βάση νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων βάσει διομότιμων συστημάτων, τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού, και εικονικής καθαρής μέτρησης), καθώς και κοινοτικές πρωτοβουλίες (συμπεριλαμβανομένων των ενεργών καταναλωτών και των αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων)·

Τροπολογία    89

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  συστημική ανάλυση αντικτύπου των νέων τεχνολογιών ενέργειας, όπως η παραγωγή ενέργειας από ευέλικτες ανανεώσιμες πηγές, το υδρογόνο βάσει ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το συνθετικό αέριο ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας· έρευνα και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη μετατροπή των δικτύων αερίου σε δίκτυα πράσινου υδρογόνου ή δίκτυα μεταφοράς βιομεθανίου ή συνθετικού μεθανίου·

Τροπολογία    90

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  ευελιξία δικτύων και συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ενεργειακών πηγών, δικτύων, υποδομών και φορέων.

–  ευελιξία δικτύων και παραγωγής και αξιοπιστία εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης στη ζήτηση, και συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ενεργειακών πηγών, δικτύων, υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων), και φορέων· τεχνολογίες σύζευξης τομέων με στόχο τη διευκόλυνση της αποθήκευσης και την αξιοποίηση του δυναμικού μεταφοράς ενέργειας·

Τροπολογία    91

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  καθαρές λύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την αξιοπιστία των συστημάτων, οι οποίες θα συμπληρώνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποθήκευση που βασίζεται στον ηλεκτρισμό, και δεν θα περιορίζονται στα στοιχεία αυτά.

Τροπολογία    92

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.2.4.  Κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ενεργειακή μετάβαση

4.2.4.  Κτίρια στην ενεργειακή μετάβαση

Τροπολογία    93

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κτίρια και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις διαδραματίζουν ολοένα και περισσότερο ενεργό ρόλο στην αλληλεπίδρασή τους με το ενεργειακό σύστημα. Επομένως, αποτελούν στοιχεία καίριας σημασίας για τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα κτίρια διαδραματίζουν ολοένα και περισσότερο ενεργό ρόλο στην αλληλεπίδρασή τους με το ενεργειακό σύστημα. Επομένως, αποτελούν στοιχεία καίριας σημασίας για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία    94

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κτίρια αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογιών, συσκευών και συστημάτων και η σύνδεση των διαφόρων ενεργειακών χρήσεων, των κτιρίων, καθώς και των ενοίκων και των χρηστών τους, έχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγής, αποθήκευσης και αποδοτικότητας της ενέργειας.

Τα κτίρια αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογιών, συσκευών, συστημάτων και προτύπων, και η σύνδεση των διαφόρων ενεργειακών χρήσεων, των κτιρίων, καθώς και των ενοίκων και των χρηστών τους, έχουν μεγάλες δυνατότητες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, παραγωγής ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της αποθήκευσης και της αποδοτικότητας της ενέργειας.

Τροπολογία    95

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι βιομηχανίες, και ιδιαίτερα οι ενεργοβόρες, θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση και να προωθήσουν την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

διαγράφεται

Τροπολογία    96

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα μεταξύ μιας βιομηχανικής εγκατάστασης και ενός διαχειριστή ενεργειακού συστήματος·

–  Ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μεταξύ κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διαχειριστών ενεργειακού συστήματος·

Τροπολογία    97

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  σχετικές διαδικασίες, σχεδιασμός και υλικά·

–  βελτιστοποίηση και βιωσιμότητα των σχετικών διαδικασιών, σχεδιασμού και υλικών·

Τροπολογία    98

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  έξυπνα κτίρια και μεγάλοι κόμβοι κινητικότητας (λιμένες, αεροδρόμια, κέντρα εφοδιαστικής) ως ενεργά στοιχεία ευρύτερων ενεργειακών δικτύων και καινοτόμων λύσεων κινητικότητας·

–  έξυπνα κτίρια και μεγάλοι κόμβοι κινητικότητας (λιμένες, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί και κέντρα εφοδιαστικής) ως ενεργά στοιχεία ευρύτερων ενεργειακών δικτύων και καινοτόμων λύσεων κινητικότητας·

Τροπολογία    99

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  σχεδιασμός του κύκλου ζωής, κατασκευή, λειτουργία και αποσυναρμολόγηση των κτιρίων, με συνεκτίμηση της κυκλικότητας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων, για την αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων, την κλιματική ανθεκτικότητα και την ανακύκλωση·

–  νέες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων εργαλείων και συσκευών, για τον σχεδιασμό του κύκλου ζωής, την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ελαφρών και ανανεώσιμων υλικών), τη λειτουργία και την αποσυναρμολόγηση των κτιρίων, με συνεκτίμηση της κυκλικότητας, των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της βιωσιμότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας, για την αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων, την κλιματική ανθεκτικότητα, τον αντίκτυπο από άποψη εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και την ανακύκλωση·

Τροπολογία    100

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  νέα επιχειρηματικά μοντέλα, προσεγγίσεις και υπηρεσίες χρηματοδότησης ανακαινίσεων, ενίσχυση των κατασκευαστικών δεξιοτήτων, συμμετοχή ενοίκων κτιρίων και άλλων παραγόντων της αγοράς·

–  νέα επιχειρηματικά μοντέλα, προσεγγίσεις και υπηρεσίες χρηματοδότησης ανακαινίσεων, όπως συστήματα προχρηματοδότησης με επιστροφή βάσει τιμολογίου, ενίσχυση των κατασκευαστικών δεξιοτήτων, συμμετοχή ενοίκων κτιρίων και άλλων παραγόντων της αγοράς, όπως οι τοπικές αρχές ή κοινότητες ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

Τροπολογία    101

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων·

–  παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2018/844), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων·

Τροπολογία    102

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  εργαλεία και έξυπνες συσκευές για κέρδη ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια·

διαγράφεται

Τροπολογία    103

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  διαδικασίες ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων προς την κατεύθυνση των «κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας».

–  διαδικασίες ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων προς την κατεύθυνση των «κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» και καινοτόμες τεχνολογίες·

Τροπολογία    104

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  ευέλικτη παραγωγή ενέργειας, ανταπόκριση στη ζήτηση, βελτιστοποίηση της αποθήκευσης ενέργειας.

Τροπολογία    105

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙI – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4.2.4α.  Βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ενεργειακή μετάβαση

 

Οι βιομηχανίες, και ιδιαίτερα οι ενεργοβόρες, θα πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να προωθήσουν την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο ρόλος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο ενεργειακό σύστημα μεταβάλλεται, λόγω της ανάγκης μείωσης των εκπομπών, με βάση τον άμεσο ή έμμεσο εξηλεκτρισμό, που αποτελεί επίσης πηγή υλικών για διεργασίες παραγωγής (λ.χ. υδρογόνο). Τα βιομηχανικά και κατασκευαστικά συγκροτήματα όπου πραγματοποιούνται πολλές και διάφορες διεργασίες κοντά η μία στην άλλη μπορούν να βελτιστοποιήσουν την ανταλλαγή ροών ενέργειας και άλλων πόρων (πρώτων υλών) μεταξύ τους.

 

Γενικές γραμμές

 

- Τεχνολογίες μετατροπής για τη βιώσιμη χρήση των πηγών άνθρακα με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών ενεργειακών συστημάτων για τη βιομηχανία και τον ενεργειακό τομέα με δυναμικό απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές·

 

- επίδειξη άμεσου και έμμεσου εξηλεκτρισμού ενεργοβόρων βιομηχανικών διαδικασιών·

 

- εργαλεία και υποδομή για τον έλεγχο της διαδικασίας των εγκαταστάσεων παραγωγής για τη βελτιστοποίηση των ροών ενέργειας και των υλικών, σε αλληλεπίδραση με άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής και το ενεργειακό σύστημα·

 

- ευελιξία και αποδοτικότητα της ηλεκτρικής ενέργειας, των πρώτων υλών τροφοδοσίας και της θερμότητας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στο ενεργειακό σύστημα·

 

- βελτιωμένες ή νέες διαδικασίες, σχεδιασμός και υλικά για την αποδοτική χρήση ή παραγωγή θερμότητας ή ψύξης, και για την αποδοτική αποθήκευση ενέργειας·

 

- βελτιωμένη αποδοτικότητα υλικών, η οποία μειώνει τη ζήτηση για ενεργοβόρα χύδην υλικά.

Τροπολογία    106

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 4 – σημείο 4.2– σημείο 4.2.4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4.2.4β.  Περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα σε μετάβαση

 

Σχεδόν τα μισά κράτη μέλη καλούνται να καταρτίσουν συνεκτικές στρατηγικές με επίκεντρο τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της σταδιακής κατάργησης του λιγνίτη, του άνθρακα και άλλων πηγών ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής θα επιδιωχθούν συμπληρωματικότητες με άλλα μέσα και προγράμματα της ΕΕ.

 

Γενικές γραμμές

 

- Υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών για δίκαιη μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς· αντιμετώπιση των κοινωνικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε συνδυασμό με τη μετατροπή των βιομηχανικών μονάδων·

 

- τεχνολογίες και μοντέλα για την αποδέσμευση του δυναμικού των περιφερειών αυτών, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τον βέλτιστο τρόπο για την προσέλκυση εναλλακτικών, καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

 

- έρευνα σχετικά με τον τρόπο αναζωογόνησης των περιφερειών αυτών από την άποψη των προοπτικών βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για την επανειδίκευση των εργαζομένων.

Τροπολογία    107

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτιμάται ότι έως το 2050, ποσοστό μεγαλύτερο από το 80 % του πληθυσμού της ΕΕ θα κατοικεί σε αστικές περιοχές, οι οποίες καταναλώνουν τη μερίδα του λέοντος των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, και οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις αντίξοες επιπτώσεις των μετεωρολογικών αλλαγών που επιδεινώνονται ήδη από την κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές ολοένα και περισσότερο μελλοντικά. Βασική πρόκληση συνιστά η σημαντική αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας της ενέργειας και των πόρων, καθώς και η κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων της Ευρώπης με ολιστικό τρόπο, στοχεύοντας τα υφιστάμενα κτίρια, τα ενεργειακά συστήματα, την κινητικότητα, την αλλαγή του κλίματος, την ποιότητα του αέρα, του εδάφους, τα απόβλητα και τον θόρυβο. Θα πρέπει να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες με την αστική πολιτική και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Εκτιμάται ότι έως το 2050, ποσοστό μεγαλύτερο από το 80 % του πληθυσμού της ΕΕ θα κατοικεί σε αστικές περιοχές, οι οποίες καταναλώνουν τη μερίδα του λέοντος των διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, και οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις αντίξοες επιπτώσεις των μετεωρολογικών αλλαγών που επιδεινώνονται ήδη από την κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές ολοένα και περισσότερο μελλοντικά. Βασική πρόκληση συνιστά η σημαντική αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας της ενέργειας και των πόρων, καθώς και η κλιματική ανθεκτικότητα των κοινοτήτων και των πόλεων της Ευρώπης με ολιστικό τρόπο, στοχεύοντας τα υφιστάμενα κτίρια, τα ενεργειακά συστήματα, τις μεταφορές και την κινητικότητα, τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την ποιότητα των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, τα απόβλητα και τον θόρυβο. Θα πρέπει να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες με την αστική πολιτική και δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Τροπολογία    108

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Συστήματα ενέργειας/κινητικότητας σε επίπεδο πόλης/περιφέρειας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ των περιφερειών θετικής ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της κινητικότητας και της εφοδιαστικής μηδενικών εκπομπών έως το 2050, που ενισχύουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ενοποιημένων λύσεων της ΕΕ·

–  Συστήματα ενέργειας/κινητικότητας σε επίπεδο πόλης/περιφέρειας/αγροτικής περιοχής προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ένωση των περιφερειών θετικής ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της κινητικότητας και της εφοδιαστικής μηδενικών εκπομπών έως το 2050, που ενισχύουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ενοποιημένων λύσεων της ΕΕ·

Τροπολογία    109

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.5 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  πολεοδομικός σχεδιασμός, υποδομές και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων διεπαφών και της διαλειτουργικότητας, της τυποποίησης, των λύσεων που βασίζονται στη φύση και της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και διαστημικών υπηρεσιών και δεδομένων, που λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της προβλεπόμενης κλιματικής αλλαγής και την ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή·

–  πολεοδομικός και αγροτικός σχεδιασμός, υποδομές και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων διεπαφών και της διαλειτουργικότητας, της τυποποίησης, των λύσεων που βασίζονται στη φύση και της χρήσης ασφαλών ψηφιακών τεχνολογιών και διαστημικών υπηρεσιών και δεδομένων, που λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της προβλεπόμενης κλιματικής αλλαγής και την ενσωμάτωση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής·

Τροπολογία    110

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  ποιότητα ζωής για τους πολίτες, ασφαλής κινητικότητα, αστική κοινωνική καινοτομία, κυκλική και αναγεννητική ικανότητα των πόλεων, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της ρύπανσης·

–  ποιότητα ζωής για τους πολίτες, ασφαλής και πολυτροπική κινητικότητα, στην οποία περιλαμβάνεται το περπάτημα και το ποδήλατο, αστική και αγροτική κοινωνική καινοτομία, κυκλική και αναγεννητική ικανότητα των πόλεων, μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου και της ρύπανσης·

Τροπολογία    111

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η στροφή προς τις καθαρές τεχνολογίες, τη συνδεσιμότητα και την αυτοματοποίηση θα εξαρτηθεί από τον έγκαιρο σχεδιασμό και την κατασκευή αεροσκαφών, οχημάτων και σκαφών που θα ενσωματώνουν διαφορετικές τεχνολογίες και θα επιταχύνουν την εισαγωγή τους. Η αύξηση της άνεσης, της αποδοτικότητας, της οικονομικής προσιτότητας, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου του κύκλου ζωής στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και στη χρήση ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν στόχους πρωταρχικής σημασίας. Οι καινοτόμες και εξαιρετικά ικανές υποδομές μεταφορών είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία όλων των τρόπων μεταφοράς, ενόψει της αυξημένης ζήτησης για κινητικότητα και των ταχέως μεταβαλλόμενων τεχνολογικών καθεστώτων. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την υποδομή και τη σχεδίαση των οχημάτων/σκαφών/αεροσκαφών, μεταξύ άλλων για την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η στροφή προς τις καθαρές τεχνολογίες, τη συνδεσιμότητα και την αυτοματοποίηση θα εξαρτηθεί από τον έγκαιρο σχεδιασμό και την κατασκευή αεροσκαφών, οχημάτων και σκαφών που θα ενσωματώνουν διαφορετικές τεχνολογίες και θα επιταχύνουν την εισαγωγή τους. Η αύξηση της άνεσης, της αποδοτικότητας, της οικονομικής προσιτότητας, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, στο κλίμα, στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και στη χρήση ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν στόχους πρωταρχικής σημασίας. Οι καινοτόμες και εξαιρετικά ικανές υποδομές μεταφορών είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία όλων των τρόπων μεταφοράς, ενόψει της αυξημένης ζήτησης για κινητικότητα και των ταχέως μεταβαλλόμενων τεχνολογικών καθεστώτων. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την υποδομή και τη σχεδίαση των οχημάτων/σκαφών/αεροσκαφών, μεταξύ άλλων για την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία    112

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.6 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  αρχές και σχεδίαση οχημάτων/σκαφών/αεροσκαφών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών τους, χρησιμοποιώντας βελτιωμένα υλικά και δομές, αποδοτικότητα, αποθήκευση και ανάκτηση ενέργειας, λειτουργίες ασφάλειας και προστασίας με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία.

–  αρχές και σχεδίαση οχημάτων/σκαφών/αεροσκαφών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των δομοστοιχείων τους, χρησιμοποιώντας βελτιωμένα και προηγμένα υλικά και δομές, λύσεις και επικαιροποιήσεις λογισμικού, προηγμένα συστήματα προστασίας από την πειρατεία, αποδοτικότητα, αποθήκευση και ανάκτηση ενέργειας, λειτουργίες ασφάλειας και προστασίας με ελαχιστοποιημένες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία.

Τροπολογία    113

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για την ποιότητα του αέρα, το κλίμα και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2050, καθώς και της μείωσης του θορύβου, θα πρέπει να επανεξεταστεί ολόκληρο το σύστημα κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των οχημάτων, των καυσίμων και των υποδομών. Θα απαιτηθεί επίσης η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας χαμηλών εκπομπών και η υιοθέτηση οχημάτων/σκαφών/αεροσκαφών μηδενικών εκπομπών από την αγορά. Εκτός από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι μεταφορές έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην κακή ποιότητα του αέρα και τον θόρυβο στην Ευρώπη με αρνητικές συνέπειες για την υγεία των πολιτών18. Με βάση την πρόοδο της ηλεκτροκίνησης και της χρήσης κυψελών καυσίμου για αυτοκίνητα, λεωφορεία και ελαφρά οχήματα, είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι λύσεις έρευνας και καινοτομίας για άλλους τομείς, όπως η αεροπορία, οι θαλάσσιες και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές, καθώς και τα φορτηγά.

Για την επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του αέρα, το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και για τη μείωση του θορύβου, η Ένωση θα πρέπει να επανεξετάσει ολόκληρο το σύστημα κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των οχημάτων, των καυσίμων, των συστημάτων μέτρησης του CO2, των υποδομών, της χρήσης του χώρου, καθώς και των νέων λύσεων για τις μεταφορές. Η Ένωση θα χρειαστεί επίσης την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας χαμηλών εκπομπών και την υιοθέτηση οχημάτων/σκαφών/αεροσκαφών μηδενικών εκπομπών από την αγορά. Εκτός από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι μεταφορές έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην κακή ποιότητα του αέρα και τον θόρυβο στην Ευρώπη, με αρνητικές συνέπειες για την υγεία των πολιτών18. Με βάση την υφιστάμενη πρόοδο της παραγωγής και χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, της ηλεκτροκίνησης, των τεχνολογιών υδρογόνου, των βιοκαυσίμων και του βιοαερίου, της χρήσης κυψελών καυσίμου, της βελτίωσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης και της προσαρμογής τους στα ανανεώσιμα καύσιμα και άλλες βιώσιμες τεχνολογίες για αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά και ελαφρά οχήματα, είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι λύσεις έρευνας και καινοτομίας για άλλους τομείς, όπως η αεροπορία, ο σιδηροδρομικός κλάδος, οι θαλάσσιες και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

__________________

__________________

18 Περίπου το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ ζουν σε αστικές περιοχές με επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων πάνω από τα νόμιμα όρια

18 Περίπου το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ ζουν σε αστικές περιοχές με επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων πάνω από τα νόμιμα όρια

Τροπολογία    114

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.7 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Ηλεκτροκίνηση όλων των τρόπων μεταφοράς (π.χ. μπαταρίες, κυψέλες καυσίμου, υβριδισμός κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών για τα συστήματα κίνησης οχημάτων/σκαφών/αεροσκαφών, γρήγορης φόρτισης/ανεφοδιασμού, συγκομιδής ενέργειας και φιλικών προς τον χρήστη και προσβάσιμων διεπαφών με την υποδομή φόρτισης, που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών· ανάπτυξη και εγκατάσταση ανταγωνιστικών, ασφαλών, υψηλών επιδόσεων και βιώσιμων συσσωρευτών για οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών·

–  Απαλλαγή όλων των τρόπων μεταφοράς από τις ανθρακούχες εκπομπές, μεταξύ άλλων μέσω της ηλεκτροκίνησης (π.χ. ανακυκλώσιμες μπαταρίες, κυψέλες καυσίμου, όλες οι μορφές υβριδισμού κ.λπ.) και νέων τεχνολογιών για τα συστήματα κίνησης οχημάτων/σκαφών/αεροσκαφών, γρήγορης φόρτισης/ανεφοδιασμού, συγκομιδής ενέργειας και φιλικών προς τον χρήστη και προσβάσιμων διεπαφών με την υποδομή ανεφοδιασμού και φόρτισης, που διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών· ανάπτυξη και εγκατάσταση ανταγωνιστικών, ασφαλών, υψηλών επιδόσεων, ανακυκλώσιμων και βιώσιμων συσσωρευτών για οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών·

Τροπολογία    115

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.7 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  βιώσιμα νέα καύσιμα και νέα έξυπνα οχήματα/σκάφη/αεροσκάφη για τα υπάρχοντα και μελλοντικά μοντέλα και τις υποστηρικτικές υποδομές κινητικότητας· τεχνολογίες και λύσεις που βασίζονται σε χρήστες για τη διαλειτουργικότητα και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών·

–  βιώσιμα νέα καύσιμα και νέα έξυπνα οχήματα/σκάφη/αεροσκάφη για τα υπάρχοντα και μελλοντικά μοντέλα και τις υποστηρικτικές υποδομές κινητικότητας· τεχνολογίες και λύσεις που βασίζονται σε χρήστες για τη διαλειτουργικότητα και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών· πιο αθόρυβα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον αεροσκάφη·

Τροπολογία    116

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  μείωση των επιπτώσεων της κινητικότητας στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

–  ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κινητικότητας στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, μεταξύ άλλων με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων μιας νέας γενιάς τηλεαισθητήρων για τη μέτρηση της ρύπανσης στον τομέα της κινητικότητας.

Τροπολογία    117

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η έξυπνη κινητικότητα θα συμβάλει στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της κινητικότητας από πόρτα σε πόρτα και όλων των συνιστωσών της, ιδίως με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, προηγμένης δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS/Galileo) και τεχνητής νοημοσύνης. Οι νέες τεχνολογίες θα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης και της αποδοτικότητας των υποδομών και των δικτύων μεταφορών, βελτιώνοντας την πολυτροπικότητα και τη συνδεσιμότητα, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση της κυκλοφορίας και επιτρέποντας καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες μεταφορών, μειώνοντας συνεπώς τη συμφόρηση και τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες κινητικότητας και εφοδιαστικής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα σε συνδυασμό με την υποδομή θα επιτρέψει τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Η έξυπνη κινητικότητα θα συμβάλει στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της κινητικότητας από πόρτα σε πόρτα και όλων των συνιστωσών της, ιδίως με τη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, προηγμένης δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS/Galileo) και τεχνητής νοημοσύνης. Οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος συστημάτων, θα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης και της αποδοτικότητας των υποδομών και των δικτύων μεταφορών, βελτιώνοντας την πολυτροπικότητα και τη συνδεσιμότητα, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση της κυκλοφορίας και επιτρέποντας καινοτόμες λύσεις, πρότυπα και υπηρεσίες μεταφορών, μειώνοντας συνεπώς τη συμφόρηση και τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες κινητικότητας και εφοδιαστικής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα σε συνδυασμό με την υποδομή θα επιτρέψει τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Τροπολογία    118

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Διαχείριση ψηφιακού δικτύου και κυκλοφορίας: προηγμένα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων· διαχείριση κυκλοφορίας επόμενης γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πολυτροπικών δικτύων και κυκλοφορίας)· συμβολή στην αδιάλειπτη, πολυτροπική και διασυνδεδεμένη κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων· χρήση και περιορισμοί μαζικών δεδομένων· χρήση καινοτόμου συστήματος δορυφορικού εντοπισμού θέσης/πλοήγησης (EGNOS / Galileo)·

–  Χρήση και διαχείριση ψηφιακών δικτύων, κυκλοφορίας και χώρου: προηγμένα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων· διαχείριση κυκλοφορίας επόμενης γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πολυτροπικών δικτύων και κυκλοφορίας)· συμβολή στην αδιάλειπτη, πολυτροπική και διασυνδεδεμένη κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων· χρήση και περιορισμοί μαζικών δεδομένων· χρήση καινοτόμου συστήματος δορυφορικού εντοπισμού θέσης/πλοήγησης (EGNOS / Galileo), και παράλληλη κατανόηση της νέας συμπεριφοράς που συνδέεται με τη μεταβαλλόμενη κινητικότητα·

Τροπολογία    119

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.3 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  τεχνολογίες και λειτουργίες σιδηροδρόμων για ένα σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης χωρητικότητας, αθόρυβο, διαλειτουργικό και αυτοματοποιημένο·

–  τεχνολογίες και λειτουργίες σιδηροδρόμων για ένα σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης χωρητικότητας, ελκυστικό, αθόρυβο, πλήρως συνδεδεμένο, διαλειτουργικό, διασυνοριακό και αυτοματοποιημένο, για απαιτήσεις μεταφοράς επιβατών καθώς και εμπορευμάτων·

Τροπολογία    120

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.8 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  συνδεδεμένα, συνεργατικά και αυτοματοποιημένα συστήματα και υπηρεσίες κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών λύσεων και μη τεχνολογικών ζητημάτων.

–  συνδεδεμένα, συνεργατικά, διαλειτουργικά και αυτοματοποιημένα συστήματα και υπηρεσίες κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών λύσεων και μη τεχνολογικών ζητημάτων, όπως οι αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών και στα μοντέλα κινητικότητας·

Τροπολογία    121

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.8 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα μέσω των οποίων ο χρήστης αλληλεπιδρά με τις διάφορες έξυπνες ρυθμίσεις·

Τροπολογία    122

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.8 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  επινόηση ιδεών, ανάπτυξη, συνέπειες, σχεδιασμός, έρευνα, επικύρωση και μεθοδολογία στο πλαίσιο της ασφαλούς οδήγησης αυτοματοποιημένων οχημάτων στη μικτή κυκλοφορία·

Τροπολογία    123

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.8 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  έξυπνες λύσεις μεταφοράς για πιο ασφαλείς και πιο αποδοτικές πλωτές μεταφορές·

Τροπολογία    124

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.8 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  νέα συστήματα και τεχνολογίες για τη διαχείριση και τη σύνδεση των λιμένων.

Τροπολογία    125

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι μαζικές, συγκεντρωμένες και αποκεντρωμένες λύσεις αποθήκευσης (που περιλαμβάνουν τη χημική, ηλεκτροχημική, ηλεκτρική, μηχανική και θερμική ενέργεια) για το ενεργειακό σύστημα θα αυξήσουν την αποδοτικότητα, την ευελιξία, την ανεξαρτησία της τεχνολογίας, την προσβασιμότητα, καθώς και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι μεταφορές χαμηλών εκπομπών, απαλλαγμένες από το διοξείδιο του άνθρακα, απαιτούν αυξημένο ποσοστό ηλεκτρικών και/ή άλλων εναλλακτικώς τροφοδοτούμενων οχημάτων, με αποδοτικότερες και οικονομικότερες, ανακυκλώσιμες και επαναχρησιμοποιούμενες μπαταρίες, καθώς και τοπική παροχή συνθετικών/ανανεώσιμων καυσίμων, όπως το υδρογόνο, και καινοτόμες λύσεις επιτόπιας αποθήκευσης.

Οι μαζικές, συγκεντρωμένες και αποκεντρωμένες λύσεις αποθήκευσης (που περιλαμβάνουν τη χημική, ηλεκτροχημική, ηλεκτρική, μηχανική και θερμική ενέργεια) για το ενεργειακό σύστημα θα αυξήσουν την αποδοτικότητα, την ευελιξία, την ανεξαρτησία της τεχνολογίας, την προσβασιμότητα, καθώς και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Οι μεταφορές χαμηλών εκπομπών, απαλλαγμένες από το διοξείδιο του άνθρακα, απαιτούν αυξημένο ποσοστό ηλεκτρικών και/ή άλλων εναλλακτικώς τροφοδοτούμενων οχημάτων, με αποδοτικότερες και οικονομικότερες μπαταρίες υψηλής ανακυκλωσιμότητας και επαναχρησιμοποίησης και χαμηλού περιβαλλοντικού αντικτύπου, καθώς και τοπική παροχή καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όπως το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή το υδρογόνο που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και καινοτόμες λύσεις επιτόπιας αποθήκευσης.

Τροπολογία    126

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.9 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων και των συναφών αλυσίδων αξίας, για καθημερινές έως εποχιακές ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας·

–  Τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των υγρών και αερίων καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και των συναφών αλυσίδων αξίας, για καθημερινές έως εποχιακές ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου τους στο περιβάλλον και το κλίμα·

Τροπολογία    127

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.9 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  μπαταρίες και αλυσίδα αξίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σχεδίασης, των τεχνολογιών παραγωγής μεγάλης κλίμακας κυψελών μπαταριών, της επαναχρησιμοποίησης και των μεθόδων ανακύκλωσης·

–  μπαταρίες και αλυσίδα αξίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της σχεδίασης, των τεχνολογιών παραγωγής μεγάλης κλίμακας κυψελών μπαταριών, της υψηλής πυκνότητας ισχύος και ενέργειας, της ταχείας φόρτισης, του χαμηλού περιβαλλοντικού αντικτύπου, της επαναχρησιμοποίησης και της υψηλής ανακυκλωσιμότητας, των λύσεων προηγμένων υλικών για μεθόδους αποθήκευσης ενέργειας καθώς και των αναγκών τυποποίησης·

Τροπολογία    128

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4 – σημείο 4.2 – σημείο 4.2.9 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  καύσιμα με μικρό έως μηδενικό λόγο άνθρακα/υδρογόνου συμπεριλαμβανομένων των κυψελών καυσίμου και η αλυσίδα αξίας της ΕΕ από τη σχεδίαση έως την τελική χρήση σε διάφορες εφαρμογές.

–  ηλεκτρολύτες και κυψέλες καυσίμου που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε όλη την αλυσίδα αξίας της ΕΕ από τη σχεδίαση έως την τελική χρήση σε διάφορες εφαρμογές.

Τροπολογία    129

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  ΟΜΑΔΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ»

5.  ΟΜΑΔΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ»

Τροπολογία    130

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν αυξανόμενη πίεση στο έδαφος, τις θάλασσες και τους ωκεανούς, το νερό, τον αέρα, τη βιοποικιλότητα και άλλους φυσικούς πόρους. Η θρέψη του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη εξαρτάται άμεσα από την υγεία των φυσικών συστημάτων και πόρων. Ωστόσο, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, η αυξανόμενη ζήτηση της ανθρωπότητας για φυσικούς πόρους ασκεί περιβαλλοντικές πιέσεις που υπερβαίνουν τα βιώσιμα επίπεδα, επηρεάζουν τα οικοσυστήματα και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες για την ευημερία των ανθρώπων. Οι έννοιες της κυκλικής οικονομίας, της βιοοικονομίας και της γαλάζιας οικονομίας καθιστούν δυνατή την εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων και την πορεία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων προς τη βιωσιμότητα.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν αυξανόμενη πίεση στο έδαφος, τις θάλασσες και τους ωκεανούς, το νερό, τον αέρα, τη βιοποικιλότητα και άλλους φυσικούς πόρους. Η θρέψη του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη εξαρτάται άμεσα από την υγεία των φυσικών συστημάτων και πόρων. Ωστόσο, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, η αυξανόμενη ζήτηση της ανθρωπότητας για φυσικούς πόρους ασκεί περιβαλλοντικές πιέσεις που υπερβαίνουν τα βιώσιμα επίπεδα, επηρεάζουν τα οικοσυστήματα και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες για τη διατήρηση της ευημερίας των ανθρώπων μακροπρόθεσμα. Η αύξηση της παραγωγής τροφίμων δεν συμβαδίζει με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και, ως εκ τούτου, απαιτούνται καινοτομίες στην εντατικοποίηση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η διατροφή και η υγεία έχουν κεντρικό ρόλο στα συστήματα παραγωγής τροφίμων.

 

Οι έννοιες της κυκλικής οικονομίας, της αγροοικολογίας, της βιώσιμης γεωργίας, της βιοοικονομίας και της γαλάζιας οικονομίας καθιστούν δυνατή την εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων και την πορεία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων προς τη βιωσιμότητα.

Τροπολογία    131

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, η εξασφάλιση της παραγωγής και της κατανάλωσης ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, η προώθηση βιώσιμων πρακτικών στη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία, η εξασφάλιση της πρόσβασης σε καθαρό νερό, έδαφος και αέρα για όλους, ο καθαρισμός των θαλασσών και των ωκεανών και η διατήρηση των φυσικών συστημάτων και του περιβάλλοντος ζωτικής σημασίας του πλανήτη απαιτούν την αξιοποίηση του δυναμικού της έρευνας και της καινοτομίας. Αλλά οι οδοί για την μετάβαση στη βιωσιμότητα και οι τρόποι υπερπήδησης ανθεκτικών εμποδίων είναι ελάχιστα κατανοητοί. Η μετάβαση στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, καθώς και η αποκατάσταση της υγείας του πλανήτη απαιτεί επενδύσεις σε τεχνολογίες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και κοινωνικές και περιβαλλοντικές καινοτομίες. Τούτο δημιουργεί νέες ευκαιρίες για μια βιώσιμη, ανθεκτική, καινοτόμα και υπεύθυνη ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία ενισχύει την αποδοτικότητα των πόρων, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η εξασφάλιση της παραγωγής και της κατανάλωσης ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, η προώθηση βιώσιμων πρακτικών στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία, η εξασφάλιση της πρόσβασης σε καθαρό νερό, έδαφος και αέρα για όλους, ο καθαρισμός των θαλασσών, των ωκεανών και των εσωτερικών υδάτων, και η διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών συστημάτων και του περιβάλλοντος ζωτικής σημασίας του πλανήτη απαιτούν την αξιοποίηση του δυναμικού της έρευνας και της καινοτομίας. Αλλά οι οδοί για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα και οι τρόποι υπέρβασης επίμονων εμποδίων είναι ελάχιστα κατανοητοί. Για τη μετάβαση στη βιώσιμη παραγωγή, κατανάλωση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, καθώς και για την ενίσχυση και την τροφοδότηση της βάσης των πόρων από την οποία εξαρτάται η γεωργία, απαιτούνται επενδύσεις στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα , την τυποποίηση και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που στηρίζουν την κοινωνική και περιβαλλοντική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερίκευσης του κόστους για το περιβάλλον στις οικονομίες μας, με τη συλλογή περισσότερων και καλύτερων ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των διαφόρων πολιτικών. Τούτο δημιουργεί νέες ευκαιρίες για μια βιώσιμη, ανθεκτική, καινοτόμα και υπεύθυνη ευρωπαϊκή οικονομία, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των πόρων, την ικανότητα και το καθεστώς των φυσικών πόρων, τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, και την αγροτική βιωσιμότητα, και δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Τροπολογία    132

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα οικοδομήσουν μια βάση γνώσεων και θα προσφέρουν λύσεις για: τη βιώσιμη διαχείριση και χρήση των φυσικών πόρων της ξηράς και της θάλασσας, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου των χερσαίων και υδάτινων συστημάτων ως καταβοθρών άνθρακα· την εγγύηση της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας ασφαλή, υγιεινή και θρεπτική διατροφή· την επιτάχυνση της μετάβασης από μια γραμμική οικονομία που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα προς μια αποδοτική από άποψη πόρων, ανθεκτική, κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη στήριξη της ανάπτυξης της βιώσιμης βιοοικονομίας και της γαλάζιας οικονομίας· και την ανάπτυξη ανθεκτικών και εύρωστων αγροτικών, παράκτιων και αστικών περιοχών.

Οι πολυτομεακές και διατομεακές προσεγγίσεις που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία φορέων των αλυσίδων αξίας θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας βάσης γνώσεων και θα προσφέρουν λύσεις για: την προστασία, τη βιώσιμη διαχείριση και τη χρήση των χερσαίων και υδάτινων φυσικών πόρων· την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των χερσαίων και υδάτινων συστημάτων· την αύξηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα· την εγγύηση επαρκούς επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας, την αποφυγή της σπατάλης και της υπερπαραγωγής και την εξασφάλιση ασφαλούς, υγιεινής και θρεπτικής διατροφής· την επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμες προσεγγίσεις σε όλες τις μορφές γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων της συμβατικής και της βιολογικής γεωργίας· την επιτάχυνση της μετάβασης από μια γραμμική οικονομία που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα προς μια αποδοτική από άποψη πόρων, ανθεκτική, κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη στήριξη της ανάπτυξης της βιώσιμης βιοοικονομίας και της γαλάζιας οικονομίας· και την ανάπτυξη ανθεκτικών και εύρωστων αγροτικών, παράκτιων και αστικών περιοχών.

Τροπολογία    133

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θα συμβάλουν στη διατήρηση και τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών βιοποικιλότητας και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης παροχής υπηρεσιών οικοσυστήματος, της προσαρμογής του κλίματος και της δέσμευσης του άνθρακα (τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα). Θα συμβάλουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών, των αποβλήτων και της ρύπανσης από την πρωτογενή παραγωγή (τόσο χερσαία όσο και υδάτινη), τη μεταποίηση, την κατανάλωση και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα προσελκύσουν επενδύσεις, υποστηρίζοντας τη στροφή προς την κυκλική οικονομία, τη βιοοικονομία και τη γαλάζια οικονομία, προστατεύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική υγεία και ακεραιότητα.

Επιπλέον, η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα συμβάλει στη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, τόσο της άγριας όσο και της καλλιεργούμενης, και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης παροχής υπηρεσιών οικοσυστήματος, στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, και στη δέσμευση του άνθρακα (τόσο στην ξηρά όσο και σε υδάτινο περιβάλλον). Οι στόχοι αυτοί θα συμβάλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης παροχής υπηρεσιών οικοσυστήματος, καθώς και στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών, των αποβλήτων και της ρύπανσης από την πρωτογενή παραγωγή (τόσο χερσαία όσο και υδάτινη), τη μεταποίηση, την κατανάλωση και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα προσελκύσουν επενδύσεις, υποστηρίζοντας τη στροφή προς την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη γεωργία, τη βιοοικονομία και τη γαλάζια οικονομία, προστατεύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική υγεία, τη βιωσιμότητα και την ακεραιότητα. Η προτεραιότητα αυτή θα έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση της βάσης γνώσεων σχετικά με την κατάσταση της βιοποικιλότητας με την ανάπτυξη, την επικύρωση και την τυποποίηση συγκρίσιμων μεθοδολογιών σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    134

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θα προωθήσουν επίσης συμμετοχικές προσεγγίσεις στην έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της πολυπαραγοντικής προσέγγισης, ενώ θα αναπτύξουν παράλληλα συστήματα γνώσης και καινοτομίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κοινωνική καινοτομία με τη συμμετοχή των πολιτών και την εμπιστοσύνη στην καινοτομία θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενθάρρυνση νέων μοντέλων διακυβέρνησης, παραγωγής και κατανάλωσης.

Θα προωθήσουν επίσης συμμετοχικές προσεγγίσεις στην έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της πολυπαραγοντικής προσέγγισης, ενώ θα αναπτύξουν παράλληλα συστήματα γνώσης και καινοτομίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμπερίληψη όλων των παραγόντων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής στη συνδημιουργία και την ανταλλαγή γνώσεων θα στηρίξει την ανάπτυξη και την υλοποίηση βιώσιμων γεωργικών καινοτομιών που θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του συστήματος τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού των επιπτώσεών της. Η κοινωνική καινοτομία με τη συμμετοχή των πολιτών και την εμπιστοσύνη στην καινοτομία θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενθάρρυνση νέων μοντέλων διακυβέρνησης, παραγωγής και κατανάλωσης.

Τροπολογία    135

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθώς οι εν λόγω προκλήσεις είναι σύνθετες, αλληλένδετες και παγκόσμιες εκ φύσεως, οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν μια συστημική προσέγγιση, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς εταίρους, με άλλες πηγές χρηματοδότησης και άλλες πρωτοβουλίες πολιτικής. Τούτο θα περιλαμβάνει την εκμετάλλευση πηγών μαζικών δεδομένων σε σχέση με το περιβάλλον με γνώμονα τον χρήστη, όπως το Copernicus, το EGNOS/Galileo, το INSPIRE, το EOSC, το GEOSS, το CEOS, το EMODnet.

Καθώς οι εν λόγω προκλήσεις είναι σύνθετες, αλληλένδετες και παγκόσμιες εκ φύσεως, οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, μια συστημική προσέγγιση, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς εταίρους, με άλλες πηγές χρηματοδότησης και άλλες πρωτοβουλίες πολιτικής. Τούτο θα περιλαμβάνει την εκμετάλλευση πηγών μαζικών δεδομένων σε σχέση με το περιβάλλον με γνώμονα τον χρήστη, όπως το Copernicus, το EGNOS/Galileo, το INSPIRE, το EOSC, το GEOSS, το CEOS, το EMODnet.

Τροπολογία    136

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας ομάδας συμβάλλουν ιδίως στην υλοποίηση των στόχων: του προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, της κοινής γεωργικής πολιτικής, της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, της θαλάσσιας πολιτικής, του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία και του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια του 2030, καθώς και των νομικών διατάξεων της ΕΕ για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας ομάδας συμβάλλουν ιδίως στην υλοποίηση των στόχων: του προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, της κοινής γεωργικής πολιτικής, της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, της θαλάσσιας πολιτικής, του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοοικονομία, της στρατηγικής της ΕΕ του 2020 για τη βιοποικιλότητα, της στρατηγικής της ΕΕ για τις πράσινες υποδομές, της δασικής στρατηγικής της ΕΕ και του πλαισίου της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, σε συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού, καθώς και των νομικών διατάξεων της ΕΕ για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι δράσεις θα συνδέονται στενά με τις υφιστάμενες εταιρικές σχέσεις της Ένωσης, ιδίως με την εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA), με σκοπό μεταξύ άλλων να συμβάλουν στην επιστημονική διπλωματία.

Τροπολογία    137

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5 – σημείο 5.1 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 2 Μηδενική πείνα, ΣΒΑ 6 - Καθαρό νερό και αποχέτευση, ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, ΣΒΑ 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, ΣΒΑ 13 Δράση για το Κλίμα, ΣΒΑ 14 – Ζωή στο νερό, ΣΒΑ 15 Ζωή στη στεριά.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα τους εξής: ΣΒΑ 2 Μηδενική πείνα, ΣΒΑ 3 – Καλή υγεία και ευημερία, ΣΒΑ 6 - Καθαρό νερό και αποχέτευση, ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, ΣΒΑ 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, ΣΒΑ 13 Δράση για το Κλίμα, ΣΒΑ 14 – Ζωή στο νερό, ΣΒΑ 15 Ζωή στη στεριά.

Τροπολογία    138

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ικανότητα παρατήρησης του περιβάλλοντος αποτελεί τη βάση της έρευνας και της καινοτομίας19 για τη βιώσιμη χρήση και την παρακολούθηση των τροφίμων και των φυσικών πόρων. Η βελτιωμένη χωρική και χρονική κάλυψη και τα διαστήματα δειγματοληψίας με μειωμένο κόστος, καθώς και η πρόσβαση σε μαζικά δεδομένα και η ενοποίηση από πολλές πηγές παρέχουν νέους τρόπους για την παρακολούθηση, την κατανόηση και την πρόβλεψη του γήινου συστήματος. Απαιτούνται ευρύτερη ανάπτυξη, αξιοποίηση και επικαιροποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και συνεχής έρευνα και καινοτομία προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στη γεωσκόπηση στην ξηρά και στη θάλασσα, καθώς και στην ατμόσφαιρα, ιδίως με την ανάπτυξη συνεργασίας μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης (GEOSS) και της ευρωπαϊκής συνιστώσας του εν λόγω δικτύου (EuroGEOSS).

Η ικανότητα παρατήρησης του περιβάλλοντος αποτελεί τη βάση της έρευνας και της καινοτομίας19 για τη βιώσιμη χρήση και την παρακολούθηση των τροφίμων και των φυσικών πόρων. Η βελτιωμένη χωρική και χρονική κάλυψη και τα διαστήματα δειγματοληψίας με μειωμένο κόστος, καθώς και η πρόσβαση σε μαζικά δεδομένα και η ενοποίηση από πολλές πηγές παρέχουν νέους τρόπους για την παρακολούθηση, την κατανόηση και την πρόβλεψη του γήινου συστήματος. Απαιτούνται ευρύτερη ανάπτυξη, αξιοποίηση και επικαιροποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και συνεχής έρευνα και καινοτομία προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στη γεωσκόπηση στην ξηρά, στο νερό και στην ατμόσφαιρα, ιδίως με την ανάπτυξη συνεργασίας μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Συστημάτων Γεωσκόπησης (GEOSS) και της ευρωπαϊκής συνιστώσας του εν λόγω δικτύου (EuroGEOSS).

__________________

__________________

19 Η γεωσκόπηση θα λειτουργήσει υποστηρικτικά προς την έρευνα και την καινοτομία σε άλλους τομείς παρέμβασης στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας πρόσκλησης, καθώς και άλλων τμημάτων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

19 Η γεωσκόπηση θα λειτουργήσει υποστηρικτικά προς την έρευνα και την καινοτομία σε άλλους τομείς παρέμβασης στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας πρόσκλησης, καθώς και άλλων τμημάτων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία    139

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.1. – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Κατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία του οικοσυστήματος, μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν, επισιτιστική ασφάλεια, γεωργία και δασοκομία, χρήση της γης και αλλαγή της χρήσης της γης, αστική και περιαστική ανάπτυξη, διαχείριση φυσικών πόρων, εκμετάλλευση και προστασία των ωκεανών, θαλάσσια ασφάλεια και άλλοι σχετικοί τομείς·

–  Κατάσταση της βιοποικιλότητας, αξιολόγηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και της αξίας τους, προστασία του οικοσυστήματος, μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή των ειδών και των οικοσυστημάτων, επισιτιστική ασφάλεια, γεωργία, γονιμότητα του εδάφους και δασοκομία, χρήση της γης και αλλαγή της χρήσης της γης, αγροτική, αστική και περιαστική ανάπτυξη, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείριση πόρων, διατήρηση και εκμετάλλευση των ωκεανών, των θαλασσών και των εσωτερικών υδάτων, θαλάσσια ασφάλεια και άλλοι σχετικοί τομείς·

Τροπολογία    140

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.5. – παράγραφος 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Εφαρμογές προσανατολισμένες στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασής τους, με στόχο τη συμβολή στη διαχείριση των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της σχετικής αλυσίδας αξίας τους.

–  Εφαρμογές προσανατολισμένες στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασής τους, με στόχο τη συμβολή στη διατήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της σχετικής αλυσίδας αξίας τους.

Τροπολογία    141

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.1. – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  ολοκληρωμένο και βιώσιμο σύστημα παγκόσμιας παρακολούθησης και πληροφόρησης για το περιβάλλον, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων κλιματικής μοντελοποίησης και κοινοτήτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης δεδομένων·

Τροπολογία    142

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  επιπτώσεις των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη βιοποικιλότητα, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και την παραγωγικότητα, συμπεριλαμβανομένων νέων εργαλείων για την πρόληψη και την καταπολέμησή τους·

Τροπολογία    143

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  βελτιωμένη και ολοκληρωμένη πρόβλεψη και εκτίμηση της επικινδυνότητας και της ευπάθειας έναντι καταστροφών που συνδέονται με φυσικές ή ανθρωπογενείς διαταραχές, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης·

Τροπολογία    144

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5 – σημείο 5.2 – σημείο 5.2.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  οικολογική και κοινωνικοπολιτισμική συνοχή των εδαφικών μοντέλων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φύσης και κοινωνίας που πηγάζουν από πολιτικές και στρατηγικές εδαφικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    145

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.2. – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Η κατάσταση και η αξία της βιοποικιλότητας, των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, του φυσικού κεφαλαίου και των οικοσυστημικών υπηρεσιών·

–  Η κατάσταση και η αξία της παγκόσμιας και τοπικής βιοποικιλότητας, των χερσαίων, θαλάσσιων και υδάτινων οικοσυστημάτων, του φυσικού κεφαλαίου και των οικοσυστημικών υπηρεσιών· ανάλυση των αιτίων και των πιθανών λύσεων για τη μείωση της βιοποικιλότητας·

Τροπολογία    146

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα Ι – μέρος ΙΙ – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.5. – παράγραφος 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Οικοτοξικότητα των ενώσεων και νέοι ρύποι, οι αλληλεπιδράσεις τους καθώς και η περιβαλλοντική τους συμπεριφορά, και αλλοιωμένοι βιοχημικοί βρόχοι υπό μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

–  Οικοτοξικότητα των ενώσεων και νέοι ρύποι, χημικές ουσίες και οι αλληλεπιδράσεις τους καθώς και η περιβαλλοντική τους συμπεριφορά, και αλλοιωμένοι βιοχημικοί βρόχοι υπό μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

Τροπολογία    147

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5 – σημείο 5.2. – σημείο 5.2.3. – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ανθεκτικά και βιώσιμα συστήματα γεωργίας και δασοκομίας παρέχουν οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη σε μεταβαλλόμενες συνθήκες για την πρωτογενή παραγωγή. Πέραν του ότι συμβάλλουν στην επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια, τροφοδοτούν δυναμικές αλυσίδες αξίας, διαχειρίζονται χερσαίους και φυσικούς πόρους, ενώ παράλληλα παρέχουν μια σειρά ζωτικών δημόσιων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της επικονίασης και της δημόσιας υγείας. Απαιτούνται ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την προώθηση των πολλαπλών λειτουργιών των (οικο)συστημάτων γεωργίας και δασοκομίας, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες για την πρωτογενή παραγωγή, ιδίως όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον, τη διαθεσιμότητα πόρων, τη δημογραφία και τα μοτίβα κατανάλωσης. Είναι επίσης αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η χωρική και κοινωνικοοικονομική διάσταση των δραστηριοτήτων σ