SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

28.11.2018 - COM(2018)0436 – C8/2018 – 2018/0225(COD) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Christian Ehler


Procedura : 2018/0225(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

COM(2018)0436 – C8/2018 – 2018/0225(COD)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0436),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 173 ust. 3 i art. 182 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0253/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie przedstawione przez Komisję Rozwoju, Komisję Budżetową, Komisję Kontroli Budżetowej, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Transportu i Turystyki oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0410/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Umocowanie 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego (2016/2147(INI)),

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W celu zapewnienia jednolitych warunków realizacji programu szczegółowego należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjmowania programów prac na potrzeby realizacji programu szczegółowego. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20114.

(3)  W celu zapewnienia jednolitych warunków realizacji programu szczegółowego należy przyznać Komisji uprawnienia delegowane w zakresie przyjmowania strategicznych planów badań naukowych i innowacji oraz uprawnienia wykonawcze w zakresie przyjmowania programów prac na potrzeby realizacji programu szczegółowego. Uprawnienia te są wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20114.

__________________

__________________

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Z uwagi na znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program szczegółowy przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia ogólnego poziomu docelowego unijnych wydatków na wkład w realizację celów w dziedzinie klimatu wynoszącego 25 %. Oczekuje się, że w działaniach w ramach niniejszego programu szczegółowego przeznaczy się 35 % ogólnej puli środków finansowych programu szczegółowego na cele związane z klimatem. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji programu szczegółowego, a następnie ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

(5)  Z uwagi na znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program szczegółowy przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia ogólnego poziomu docelowego unijnych wydatków na wkład w realizację celów w dziedzinie klimatu wynoszącego 25 %. Oczekuje się, że w działaniach w ramach niniejszego programu szczegółowego przeznaczy się co najmniej 35 % ogólnej puli środków finansowych programu szczegółowego w stosownych przypadkach na cele i zobowiązania UE związane z klimatem. Odpowiednie działania zostaną określone w trakcie przygotowania i realizacji programu szczegółowego, monitorowane, zgłaszane, a następnie ponownie ocenione w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Działania w ramach programu szczegółowego powinny być wykorzystywane do eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych, w sposób proporcjonalny, bez powielania lub wypierania finansowania prywatnego, oraz tworzyć wyraźną europejską wartość dodaną.

(6)  Działania w ramach programu szczegółowego powinny być wykorzystywane do wzmacniania, pogłębiania i zwiększania doskonałości bazy naukowej i technologicznej Unii, rozwiązywania najpoważniejszych wyzwań globalnych, wzmocnienia czołowej pozycji Unii w przemyśle, poprawiania jakości życia w Unii, a także do pobudzania inwestycji i eliminowania niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych warunków inwestycyjnych przy wykorzystywaniu dodatkowo pozyskanych środków finansowych, zamiast wypierać finansowanie prywatne.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Równouprawnienie płci to priorytet UE i kluczowe wyzwanie społeczne (cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 5). Ponadto cel równouprawnienia płci w społeczeństwie jest podstawową siłą napędową przemian społecznych i przemysłowych wymaganych w realizacji innych celów zrównoważonego rozwoju. Aspekty związane z płcią powinny być zatem odpowiednio uwzględnione w całym programie, a konkretne badania związane z płcią społeczno-kulturową powinny być również wymagane w celu wsparcia wdrażania i opracowywania lepszych polityk UE w zakresie równouprawnienia płci.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Program szczegółowy powinien być wdrażany w sposób przejrzysty, partycypacyjny i strategiczny, w dążeniu do zapewnienia zaangażowania zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Reprezentacja zainteresowanych stron i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego powinny być zrównoważone i reprezentować różne środowiska.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Biorąc pod uwagę istotny wkład, jaki badania naukowe i innowacje powinny wnieść w wyzwania związane z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką, a także w celu wykorzystania odpowiednich możliwości w zakresie badań naukowych i innowacji w ścisłej synergii ze wspólną polityką rolną, odpowiednie działania w ramach programu szczegółowego zostaną wsparte kwotą 10 mld EUR przeznaczoną na klaster „Żywność i zasoby naturalne” na okres 2021–2027.

(7)  Biorąc pod uwagę istotny wkład, jaki badania naukowe i innowacje powinny wnieść w wyzwania związane z żywnością, rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i biogospodarką, aby zapewnić ich większą zrównoważoność, a także w celu wykorzystania odpowiednich możliwości w zakresie badań naukowych i innowacji w ścisłej synergii ze wspólną polityką rolną, odpowiednie działania w ramach programu szczegółowego zostaną wsparte za pomocą specjalnego klastra „Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo” na okres 2021–2027.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Europejski sektor kultury i sektor kreatywny tworzą pomosty między sztuką, kulturą, biznesem i technologią. Dziedzictwo kulturowe stanowi integralny element spójności europejskiej i wspiera połączenie między tradycją a innowacją. Ochrona dziedzictwa kulturowego i opracowywanie kreatywnych rozwiązań, w szczególności w dziedzinie cyfryzacji, będą priorytetem programu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Ukończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego oraz coraz większe możliwości wynikające ze zbliżenia technologii cyfrowych i fizycznych wymagają zwiększenia inwestycji. Program „Horyzont Europa” przyczyni się do osiągnięcia tego celu dzięki znacznemu zwiększeniu wydatków w ramach głównej działalności związanej z cyfrowymi badaniami naukowymi i innowacjami w porównaniu z programem ramowym w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020”6. Dzięki temu Europa powinna pozostać w czołówce globalnych badań naukowych i innowacji w dziedzinie cyfrowej.

(8)  Ukończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego oraz coraz większe możliwości wynikające ze zbliżenia technologii cyfrowych i fizycznych wymagają zwiększenia inwestycji. Program „Horyzont Europa” przyczyni się do osiągnięcia tego celu dzięki specjalnemu klastrowi, aby zagwarantować, że Europa pozostanie w czołówce globalnych badań naukowych i innowacji w dziedzinie cyfrowej.

__________________

 

6 W komunikacie Komisji „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.” wskazano kwotę 13 mld EUR wydanych na główną działalność w dziedzinie cyfrowej w ramach programu ramowego w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020” ((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098).

 

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Zważywszy na znaczenie lepszego informowania większej liczby odbiorców o wartości dodanej i wpływie działań UE, Komisja powinna zwiększyć starania na rzecz zapewnienia widoczności programu „Horyzont Europa”. Podobnie beneficjenci powinni zapewnić widoczność swoich osiągnięć dokonanych dzięki wsparciu z funduszy UE.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Rodzaje finansowania i metody realizacji na podstawie niniejszej decyzji powinny być wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i uzyskania rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. W przypadku dotacji powyższa zasada powinna obejmować rozważenie możliwości zastosowania płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i stawek jednostkowych,

skreśla się

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Cele operacyjne

Cele operacyjne

1.   Program szczegółowy przyczynia się do realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych określonych w art. 3 rozporządzenia [...] FP/ RfP.

1.   Program szczegółowy przyczynia się do realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych określonych w art. 3 rozporządzenia [...] FP/ RfP.

2.   Program szczegółowy ma następujące cele operacyjne:

2.   Program szczegółowy ma następujące cele operacyjne:

a)  wzmocnienie i szerzenie doskonałości;

a)  wzmocnienie i rozszerzenie europejskiej bazy naukowej i technologicznej, wzmocnienie i szerzenie doskonałości;

b)   zwiększenie współpracy międzysektorowej i interdyscyplinarnej;

b)   zwiększenie współpracy międzysektorowej i interdyscyplinarnej;

c)  połączenie i rozwój infrastruktur badawczych w europejskiej przestrzeni badawczej;

c)  połączenie i rozwój infrastruktur badawczych w europejskiej przestrzeni badawczej oraz ułatwianie powszechnego dostępu do nich, w tym wirtualnego;

d)  wzmocnienie współpracy międzynarodowej;

d)  wzmocnienie międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej w celu wspierania doskonałości Unii;

e)  przyciągnięcie, szkolenie i zatrzymanie naukowców i innowatorów w europejskiej przestrzeni badawczej, w tym dzięki mobilności naukowców;

e)  przyciągnięcie, szkolenie i zatrzymanie unijnych i międzynarodowych naukowców i innowatorów, w tym dzięki mobilności naukowców w celu ustanowienia europejskiej przestrzeni badawczej jako najbardziej doskonałej i konkurencyjnej na świecie;

f)  sprzyjanie otwartej nauce i zapewnienie widoczności dla ogółu społeczeństwa i otwartego dostępu do rezultatów;

f)  sprzyjanie otwartej nauce i otwartemu dostępowi do rezultatów;

g)   aktywne upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów, w szczególności w celu kształtowania polityki;

g)   aktywne upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów, w szczególności w celu kształtowania polityki;

h)  wspieranie realizacji priorytetów polityki Unii;

h)  wspieranie realizacji priorytetów i osiągania celów polityki Unii;

i)  wzmocnienie powiązań między badaniami naukowymi i innowacjami a innymi obszarami polityki, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju;

i)  wzmocnienie powiązań między badaniami naukowymi, innowacjami i edukacją a innymi obszarami polityki, z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego;

j)   realizacja, za pośrednictwem misji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ambitnych celów w określonych ramach czasowych;

j)   realizacja, za pośrednictwem misji w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ambitnych celów w określonych ramach czasowych;

k)  zaangażowanie obywateli i użytkowników końcowych w proces współprojektowania i współtworzenia;

k)  zaangażowanie odpowiednich zainteresowanych stron w dziedzinie badań naukowych i innowacji, w tym obywateli, środowisk akademickich, organizacji badawczych i przemysłu w proces współprojektowania i współtworzenia;

l)   poprawa komunikacji naukowej;

l)   poprawa komunikacji naukowej;

(m)  przyspieszenie transformacji przemysłowej;

m)  stymulowanie transformacji przemysłowej UE, aby odblokować potencjał europejskich sektorów strategicznych, takich jak kluczowe technologie prorozwojowe;

n)  poprawa umiejętności w zakresie innowacji;

n)  poprawa umiejętności w ramach szkoleń oraz wspieranie kreatywności w zakresie badań naukowych i innowacji.

o)  stymulowanie tworzenia i ekspansji innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności MŚP;

o)  stymulowanie tworzenia i ekspansji innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw typu start-up i MŚP;

p)  poprawa dostępu do finansowania ryzyka, w szczególności na obszarach, na których rynek nie zapewnia realnego finansowania.

p)  poprawa dostępu do finansowania ryzyka, w tym w drodze synergii z Programem InvestEU, w szczególności na obszarach, na których rynek nie zapewnia realnego finansowania;

 

pa)  wzmocnienie uwzględniania aspektu płci i jego integracja w badaniach naukowych i innowacjach;

 

pb)  maksymalizacja wpływu naukowego, technologicznego, społecznego i gospodarczego.

3.   W ramach celów, o których mowa w ust. 2, można uwzględnić nowe i nieprzewidziane potrzeby, które wynikną w okresie realizacji programu szczegółowego. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach może to dotyczyć reagowania na pojawiające się możliwości, kryzysy i zagrożenia, jak również potrzeby związane z tworzeniem nowych kierunków polityki Unii.

3.  W ramach celów, o których mowa w ust. 2, można uwzględnić nowe i nieprzewidziane potrzeby, które wynikną w okresie realizacji programu szczegółowego. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach może to dotyczyć reagowania na pojawiające się możliwości, kryzysy i zagrożenia, jak również potrzeby związane z tworzeniem nowych kierunków polityki Unii.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Struktura

Struktura

1.   Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia [...] FP/RfP w skład programu szczegółowego wchodzą następujące części:

1.  Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia [...] FP/RfP w skład programu szczegółowego wchodzą następujące części:

1)  filar I „Otwarta nauka” obejmujący następujące elementy:

1)  filar I Doskonała i otwarta nauka” obejmujący następujące elementy:

a)   Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN), określona w załączniku I filar I sekcja 1;

a)   Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN), określona w załączniku I filar I sekcja 1;

b)   działania „Maria Skłodowska-Curie”, określone w załączniku I filar I sekcja 2;

b)   działania „Maria Skłodowska-Curie”, określone w załączniku I filar I sekcja 2;

c)   infrastruktury badawcze, określone w załączniku I filar I sekcja 3;

c)   infrastruktury badawcze, określone w załączniku I filar I sekcja 3;

2)  filar II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” obejmujący następujące elementy:

2)  filar II „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”, w tym instrument MŚP oparty na dotacjach dla pojedynczych beneficjentów opisany w art. 43a rozporządzenia i załączniku I do programu szczegółowego:

a)   klaster „Zdrowie”, określony w załączniku I filar II sekcja 1;

a)   klaster „Zdrowie”, określony w załączniku I filar II sekcja 1;

b)  klaster „Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo”, określony w załączniku I filar II sekcja 2;

b)  klaster „Integracyjne i kreatywne społeczeństwo”, określony w załączniku I filar II sekcja 2;

 

ba)  klaster „Bezpieczne społeczeństwo”;

c)  klaster „Technologie cyfrowe i przemysł”, określony w załączniku I filar II sekcja 3;

c)  klaster „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”, określony w załączniku I filar II sekcja 3;

d)   klaster „Klimat, energetyka i mobilność”, określony w załączniku I filar II sekcja 4;

d)   klaster „Klimat, energetyka i mobilność”, określony w załączniku I filar II sekcja 4;

e)  klaster „Żywność i zasoby naturalne”, określony w załączniku I filar II sekcja 5;

e)  klaster „Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo”, określony w załączniku I filar II sekcja 5;

f)   niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), określone w załączniku I filar II sekcja 6;

f)   niejądrowe działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), określone w załączniku I filar II sekcja 6;

3)  filar III Otwarte innowacje” obejmujący następujące elementy:

3)  filar III Innowacyjna Europa” obejmujący następujące elementy:

a)   Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), określona w załączniku I filar III sekcja 1;

a)   Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), określona w załączniku I filar III sekcja 1; w tym europejskie ekosystemy innowacji, określone w załączniku I filar III sekcja 2;

b)   europejskie ekosystemy innowacji, określone w załączniku I filar III sekcja 2;

skreśla się

c)   Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), określony w załączniku I filar III sekcja 3;

b)   Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), określony w załączniku I filar III sekcja 3;

4)   część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” obejmująca następujące elementy:

4)  część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” obejmująca następujące elementy:

a))  dzielenie się doskonałością, określone w załączniku I część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 1;

a)  szerzenie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa, określone w załączniku I część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 1;

b)   zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, określone w załączniku I część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 2.

b)  zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, określone w załączniku I część „Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, sekcja 2.

2.   Działania realizowane w ramach części, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku I.

2.  Działania realizowane w ramach części, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku I.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Budżet

Budżet

1.  Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia... FP/RfP pula środków finansowych na realizację programu szczegółowego w latach 2021–2027 wynosi 94 100 000 000 EUR według cen bieżących.

1.  Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia... FP/RfP pula środków finansowych na realizację programu szczegółowego w latach 2021–2027 wynosi 120 000 000 000 EUR według cen z 2018 r.

2.   Kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, rozdziela się między elementy określone w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia [...] FP/RfP. Stosuje się przepisy art. 9 ust. 3–8 rozporządzenia [...] FP/RfP.

2.  Kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, rozdziela się między elementy określone w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia [...] FP/RfP. Stosuje się przepisy art. 9 ust. 3–8 rozporządzenia [...] FP/RfP.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Misje

Misje

1.  Dla każdej misji może zostać ustanowiona rada ds. misji. W jej skład wchodzi około 15 wysokich rangą osób, w tym przedstawiciele stosownych użytkowników końcowych. Rada ds. misji zapewnia doradztwo w odniesieniu do:

1.  Dla każdej misji ustanawia się radę ds. misji na potrzeby wspólnego projektowania i sterowania realizacją. W jej skład wchodzi od 15 do 20 niezależnych wysokich rangą osób, w tym przedstawiciele z obszaru badań naukowych i innowacji z różnych sektorów i dyscyplin naukowych, środowisk akademickich, organizacji badawczych i technologicznych, przedsiębiorstw każdej wielkości, władz krajowych, regionalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Członkowie rady ds. misji są powoływani przez Komisję w drodze niezależnej i przejrzystej procedury obejmującej otwarte zaproszenie do wyrażenia zainteresowania. Rada ds. misji zapewnia doradztwo w odniesieniu do:

a)  treści programów prac oraz ich przeglądu, jeśli jest on niezbędny do osiągnięcia celów misji, w stosownych przypadkach we współpracy z zainteresowanymi stronami i ogółem społeczeństwa;

a)  treści odpowiednich programów prac oraz ich przeglądu, jeśli jest on niezbędny do osiągnięcia celów misji;

b)   dostosowania działań, lub w stosownych przypadkach ich zakończenia, na podstawie ocen realizacji misji;

b)  dostosowania działań, lub w stosownych przypadkach ich zakończenia, na podstawie ocen realizacji misji;

c)  wyboru ekspertów oceniających, informowania ekspertów oceniających oraz kryteriów oceny i ich wagi;

c)  wyboru ekspertów oceniających, zapobiegania konfliktom interesów ekspertów oceniających, informowania ekspertów oceniających, kryteriów oceny i ich wagi, obok standardowych kryteriów, mianowicie „doskonałości, oddziaływania, oraz jakości i efektywności realizacji”;

d)  warunków ramowych, które pomagają osiągnąć cele misji;

d)  warunków ramowych, które pomagają osiągnąć cele misji zgodnie z priorytetami Unii;

e)   komunikacji.

e)  komunikacji.

 

ea)  jasnych i wymiernych celów i możliwych wyników misji;

 

eb)  oceny skutków społecznych i potencjału biznesowego misji.

2.  Przepisy szczegółowe mające na celu umożliwienie skutecznego i elastycznego podejścia portfelowego mogą zostać określone w programie prac, o którym mowa w art. 11.

2.  Przepisy szczegółowe mające na celu umożliwienie skutecznego i elastycznego podejścia portfelowego określa się w programie prac, o którym mowa w art. 11.

 

2a.  Zasięg misji, szczegółowe informacje dotyczące ich realizacji, w tym ich zakres, wskaźniki, wymierne cele i etapy kluczowe, szacowany budżet i synergie z innymi funduszami Unii oraz powiązania z partnerstwami europejskimi określa się w strategicznych planach badań naukowych i innowacji, jak opisano w załączniku I do niniejszej decyzji.

 

2a.  Misje są realizowane w drodze otwartych zaproszeń w ramach programów prac odpowiednich klastrów poprzez ogłaszanie zaproszeń do składania wniosków projektowych przyczyniających się do realizacji misji i dotyczących co najmniej jednego obszaru działań klastrów.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

1.  Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Badań Naukowych („ERBN”) w celu realizacji działań w ramach filaru I „Otwarta nauka”, które odnoszą się do ERBN. ERBN zastępuje ERBN ustanowioną na mocy decyzji C(2013) 18957.

1.  Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Badań Naukowych („ERBN”) w celu realizacji działań w ramach filaru I Doskonała i otwarta nauka”, które odnoszą się do ERBN. ERBN zastępuje ERBN ustanowioną na mocy decyzji C(2013) 18957.

2.   W skład ERBN wchodzi niezależna Rada Naukowa ustanowiona zgodnie z art. 7 oraz specjalna jednostka ds. realizacji, ustanowiona zgodnie z art. 8.

2.  W skład ERBN wchodzi niezależna Rada Naukowa ustanowiona zgodnie z art. 7 oraz specjalna jednostka ds. realizacji, ustanowiona zgodnie z art. 8.

3.   Przewodniczący ERBN jest wybierany spośród zasłużonych i uznanych na scenie międzynarodowej naukowców.

3.  Przewodniczący ERBN jest wybierany spośród zasłużonych i uznanych na scenie międzynarodowej naukowców.

Po przejrzystym procesie rekrutacyjnym, w którym uczestniczy specjalna niezależna komisja rekrutacyjna, przewodniczący jest mianowany przez Komisję na czteroletnią kadencję, z możliwością jednokrotnego odnowienia. Proces rekrutacji oraz wybrany kandydat podlegają zatwierdzeniu przez Radę Naukową.

Po przejrzystym procesie rekrutacyjnym, w którym uczestniczy specjalna niezależna komisja rekrutacyjna, przewodniczący jest mianowany przez Komisję na czteroletnią kadencję, z możliwością jednokrotnego odnowienia. Proces rekrutacji oraz wybrany kandydat podlegają zatwierdzeniu przez Radę Naukową.

Przewodniczący przewodniczy Radzie Naukowej, odpowiada za jej kierownictwo i zapewnia kontakty ze specjalną jednostką ds. realizacji oraz reprezentuje Radę Naukową w świecie nauki.

Przewodniczący przewodniczy Radzie Naukowej, odpowiada za jej kierownictwo i zapewnia kontakty ze specjalną jednostką ds. realizacji oraz reprezentuje Radę Naukową w świecie nauki.

4.   ERBN działa zgodnie z zasadami doskonałości naukowej, niezależności, efektywności, skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności. Zapewnia ciągłość działań prowadzonych przez ERBN na mocy decyzji .../WE.

4.  ERBN działa zgodnie z zasadami doskonałości naukowej, niezależności, efektywności, skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności. Zapewnia ciągłość działań prowadzonych przez ERBN na mocy decyzji .../WE.

5.  Działania ERBN służą wspieraniu badań naukowych prowadzonych we wszystkich dziedzinach przez pojedyncze i międzynarodowe zespoły konkurujące na poziomie europejskim.

5.  Działania ERBN służą wspieraniu badań naukowych prowadzonych we wszystkich dziedzinach przez pojedyncze i międzynarodowe zespoły konkurujące na poziomie europejskim. Wsparcie innowacji, np. za pomocą systemu weryfikacji poprawności projektu, powinno być kontynuowane w celu zachęcenia do szybszego przekładania nowych odkryć na komercyjne lub wartościowe pod względem społecznym produkty, procesy i usługi. Aby przyczynić się do tego, doskonali wnioskodawcy ERBN, którzy przeszli próg, ale nie mogli otrzymać finansowania z powodu braku zasobów, kwalifikują się do weryfikacji poprawności projektu.

 

5a.  Pieczęć doskonałości jest przyznawana beneficjentowi weryfikacji poprawności projektu ERBN, jeżeli wniosek jest kwalifikowalny, zgodny z mającymi zastosowanie progami i nie uzyskał finansowania.

6.  Komisja pełni rolę gwaranta niezależności i integralności ERBN i zapewnia właściwe wykonanie powierzonych jej zadań.

6.  Komisja pełni rolę gwaranta niezależności i integralności ERBN i zapewnia właściwe wykonanie powierzonych jej zadań.

Komisja zapewnia, aby działania ERBN były realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 niniejszego artykułu oraz ogólną strategią dla ERBN, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), ustanowioną przez Radę Naukową.

Komisja zapewnia, aby działania ERBN były realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 niniejszego artykułu oraz ogólną strategią dla ERBN, o której mowa w art. 7 ust. 2 lit. a), ustanowioną przez Radę Naukową.

__________________

__________________

7 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 23.

7 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 23.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

Artykuł 7

Rada Naukowa ERBN

Rada Naukowa ERBN

1.  Rada Naukowa składa się z naukowców, inżynierów i uczonych cieszących się najwyższym uznaniem i dysponujących rozległą wiedzą specjalistyczną, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, z różnych grup wiekowych, którzy zapewniają różnorodność obszarów badawczych i działają we własnym imieniu, w sposób niezależny od wpływów zewnętrznych.

1.  Rada Naukowa składa się z naukowców, inżynierów i uczonych cieszących się najwyższym uznaniem i dysponujących rozległą wiedzą specjalistyczną, którzy zapewniają różnorodność obszarów badawczych i działają we własnym imieniu, w sposób niezależny od wpływów zewnętrznych.

Członków Rady Naukowej mianuje Komisja po przeprowadzeniu niezależnej i przejrzystej procedury ich wyznaczenia uzgodnionej z Radą Naukową, co obejmuje konsultacje ze środowiskiem naukowym oraz sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Członków Rady Naukowej mianuje Komisja po przeprowadzeniu niezależnej i przejrzystej procedury ich wyznaczenia uzgodnionej z Radą Naukową, co obejmuje konsultacje ze środowiskiem naukowym oraz sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ich kadencja wynosi cztery lata, z możliwością jednokrotnego odnowienia na podstawie systemu rotacyjnego, który zapewnia ciągłość prac Rady Naukowej.

Ich kadencja wynosi cztery lata, z możliwością jednokrotnego odnowienia na podstawie systemu rotacyjnego, który zapewnia ciągłość prac Rady Naukowej.

2.  Rada Naukowa:

2.  Rada Naukowa:

a)  ustala ogólną strategię działania dla ERBN;

a)  ustala ogólną strategię działania dla ERBN;

b)  ustanawia program prac dotyczący realizacji działań ERBN;

b)  ustanawia program prac dotyczący realizacji działań ERBN;

c)   określa metody i procedury wzajemnej oceny oraz oceny wniosków, na podstawie których wyłonione zostaną wnioski objęte finansowaniem;

c)  określa metody i procedury wzajemnej oceny oraz oceny wniosków, na podstawie których wyłonione zostaną wnioski objęte finansowaniem;

d)   zajmuje stanowisko w sprawie każdego zagadnienia, które z naukowego punktu widzenia może poprawić osiągnięcia i oddziaływanie ERBN oraz jakość prowadzonych badań naukowych;

d)  zajmuje stanowisko w sprawie każdego zagadnienia, które z naukowego punktu widzenia może poprawić osiągnięcia i oddziaływanie ERBN oraz jakość prowadzonych badań naukowych;

e)   uchwala kodeks postępowania podejmujący między innymi kwestię unikania konfliktu interesów.

 

Komisja odstępuje od stanowiska ustalonego przez Radę Naukową zgodnie z akapitem pierwszym lit. a), c), d) i e) wyłącznie wtedy, gdy uzna, że przepisy niniejszej decyzji nie były przestrzegane. W takim przypadku Komisja przyjmuje środki mające na celu utrzymanie ciągłości realizacji programu szczegółowego i osiągania jego celów, przedstawiając powody odstąpienia od stanowiska Rady Naukowej i należycie je uzasadniając.

Komisja ustanawia kodeks postępowania obejmujący między innymi kwestię unikania konfliktów interesów i odstępuje od stanowiska ustalonego przez Radę Naukową zgodnie z akapitem pierwszym lit.a), c) i d) wyłącznie wtedy, gdy uzna, że przepisy niniejszej decyzji nie były przestrzegane. W takim przypadku Komisja przyjmuje środki mające na celu utrzymanie ciągłości realizacji programu szczegółowego i osiągania jego celów, przedstawiając powody odstąpienia od stanowiska Rady Naukowej i należycie je uzasadniając.

3.   Rada Naukowa działa zgodnie z mandatem określonym w załączniku I, filar I, sekcja 1.

3.  Rada Naukowa działa zgodnie z mandatem określonym w załączniku I, filar I, sekcja 1.

4.  Rada Naukowa działa wyłącznie na rzecz osiągnięcia celów ERBN, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6. Działa ona rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę wydajnie i z zachowaniem jak największej przejrzystości.

4.  Rada Naukowa działa wyłącznie na rzecz osiągnięcia celów ERBN, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6. Działa ona całkowicie niezależnie, rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę wydajnie i z zachowaniem jak największej przejrzystości i otwartości, maksymalnie zwiększając wkład ERBN do osiągnięcia celów polityki UE w zakresie badań naukowych i innowacji, a w szczególności celów programu „Horyzont Europa”.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

Artykuł 9

Europejska Rada ds. Innowacji

Europejska Rada ds. Innowacji

1.  Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w celu realizacji działań w ramach filaru III „Otwarte innowacje”, które odnoszą się do EIC. EIC działa zgodnie z następującymi zasadami: nacisk na przełomowe i radykalne innowacje, autonomia, zdolność do podejmowania ryzyka, efektywność, skuteczność, przejrzystość i odpowiedzialność.

1.  Komisja ustanawia Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) zgodnie z art. 7a rozporządzenia.

 

1a.  EIC zostanie wbudowana w dwa instrumenty – „Pionier” i „Akcelerator”, zgodnie z opisem zawartym w załączniku I do niniejszej decyzji. Instrumenty EIC muszą być poddawane ciągłej ocenie, aby wspierać innowacje w sposób systematyczny.

 

1b.  W stosownych przypadkach cele i działania EIC zostają powiązane z innymi elementami programu, a także z innymi funduszami krajowymi i unijnymi, w szczególności z EIT oraz InvestEU.

2.   W ramach EIC tworzy się radę wysokiego szczebla („Rada EIC”), o której mowa w art. 10.

2.  W ramach EIC tworzy się radę wysokiego szczebla („Rada EIC”), o której mowa w art. 10.

3.   Komisja zapewnia, aby realizacja działalności EIC:

3.  Komisja zapewnia, aby realizacja działalności EIC:

a)   była zgodna z zasadami określonymi w ust. 1 niniejszego artykułu, z odpowiednim uwzględnieniem opinii Rady EIC dotyczącej ogólnej strategii EIC, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. a); oraz

a)  była zgodna z zasadami określonymi w ust. 1 niniejszego artykułu, z odpowiednim uwzględnieniem opinii Rady EIC dotyczącej ogólnej strategii EIC, o której mowa w art. 10 ust. 1 lit. a); oraz

b)   nie prowadziła do zakłócenia konkurencji w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

b)  nie prowadziła do zakłócenia konkurencji w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

4.   W celu zarządzania finansowaniem mieszanym z EIC Komisja stosuje zarządzanie pośrednie lub, jeżeli nie jest ono możliwe, może ustanowić spółkę celową. Komisja dąży do zapewnienia udziału innych inwestorów publicznych i prywatnych. Jeżeli nie będzie to możliwe w początkowym okresie, spółka celowa zostanie ustrukturyzowana w taki sposób, aby przyciągnąć innych inwestorów publicznych lub prywatnych w celu zwiększenia efektu mnożnikowego wkładu unijnego.

4.  W celu zarządzania finansowaniem mieszanym z EIC Komisja stosuje zarządzanie pośrednie lub, jeżeli nie jest ono możliwe, może ustanowić spółkę celową. Komisja dąży do zapewnienia udziału innych inwestorów publicznych i prywatnych. Jeżeli nie będzie to możliwe w początkowym okresie, spółka celowa zostanie ustrukturyzowana w taki sposób, aby przyciągnąć innych inwestorów publicznych lub prywatnych w celu zwiększenia efektu mnożnikowego wkładu unijnego.

 

4a.  Komisja zapewnia współpracę między EIC a EIT, w szczególności za pośrednictwem WWiI.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

Artykuł 10

Rada EIC

Rada EIC

1.   Rada EIC doradza Komisji w odniesieniu do:

1.  Rada EIC doradza Komisji w odniesieniu do:

a)  ogólnej strategii dotyczącej komponentu EIC w ramach filaru III Otwarte innowacje”;

a)  ogólnej strategii dotyczącej komponentu EIC w ramach filaru III Innowacyjna Europa”;

b)   programu prac dotyczącego realizacji działań EIC;

b)  programu prac dotyczącego realizacji działań EIC;

c)   kryteriów oceny innowacyjności i profilu ryzyka wniosków oraz odpowiedniej równowagi dotacji, kapitału i innych form finansowania akceleratora EIC;

c)  kryteriów oceny innowacyjności i profilu ryzyka wniosków oraz odpowiedniej równowagi dotacji, kapitału i innych form finansowania akceleratora EIC;

d)   określenia strategicznego portfela projektów;

d)  określenia strategicznego portfela projektów;

e)   profilu kierowników programów.

e)  profilu kierowników programów.

 

ea)  systematycznego i ciągłego procesu oceny działań EIC;

2.   Rada EIC może na żądanie wydać Komisji zalecenia dotyczące:

2.   Rada EIC może na żądanie, a także w stosownych przypadkach we współpracy z Radą Zarządzającą EIT, wydać Komisji zalecenia dotyczące:

a)   wszelkich kwestii, które z punktu widzenia innowacyjności mogą poprawić i wspierać ekosystemy innowacji w całej Europie, osiągnięcia i oddziaływanie celów komponentu EIC oraz zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań;

a)  wszelkich kwestii, które z punktu widzenia innowacyjności mogą poprawić i wspierać ekosystemy innowacji w całej Europie, osiągnięcia i oddziaływanie celów komponentu EIC oraz zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań;

b)  określenia, we współpracy ze stosownymi służbami Komisji, ewentualnych barier regulacyjnych, z jakimi stykają się przedsiębiorcy, w szczególności ci, którym przyznano wsparcie w ramach komponentu EIC;

b)  określenia, we współpracy ze stosownymi służbami Komisji oraz EIT, ewentualnych barier regulacyjnych, z jakimi stykają się przedsiębiorcy, w szczególności ci, którym przyznano wsparcie w ramach komponentu EIC;

c)   nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC, które mogą wnieść wkład w programowanie innych części programu szczegółowego;

c)  nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC, które mogą wnieść wkład w programowanie innych części programu szczegółowego;

d)   określenia szczegółowych kwestii, w przypadku których konieczne jest doradztwo Rady EIC.

d) określenia szczegółowych kwestii, w przypadku których konieczne jest doradztwo Rady EIC.

Rada EIC działa na rzecz osiągnięcia celów komponentu EIC. Działa ona rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę wydajnie i z zachowaniem przejrzystości.

Rada EIC działa na rzecz osiągnięcia celów EIC, uwzględniając strategię przemysłową UE, jej konkurencyjność i globalne wyzwania. Działa ona rzetelnie i uczciwie oraz wykonuje swoją pracę wydajnie i z zachowaniem przejrzystości i otwartości, unikając zakłócania konkurencji na rynku wewnętrznym.

Rada EIC działa zgodnie z mandatem określonym w załączniku I, filar III, sekcja 1.

Rada EIC działa zgodnie z mandatem określonym w załączniku I, filar III, sekcja 1.

3.   Rada EIC składa się z 15–20 wysokich rangą osób z różnych części ekosystemu innowacyjnego Europy, w tym przedsiębiorców, liderów biznesu, inwestorów i naukowców. Wnosi ona wkład w działania informacyjne, przy czym członkowie Rady EIC dążą do zwiększenia prestiżu marki EIC.

3.   Rada EIC składa się z 15–20 niezależnych wysokich rangą osób o z różnych części ekosystemu badawczego i innowacyjnego Europy, w tym przedsiębiorców z przedsiębiorstw różnej wielkości, ekonomistów, inwestorów, naukowców i ekspertów akademickich w dziedzinie polityki innowacyjnej. Wnosi ona wkład w działania informacyjne, przy czym członkowie Rady EIC dążą do zwiększenia prestiżu marki EIC.

Członkowie Rady EIC są powoływani przez Komisję, w następstwie otwartego zaproszenia do składania kandydatur lub wyrażenia zainteresowania lub obu rodzajów zaproszeń, w zależności od tego, co Komisja uzna za stosowne, oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi wiedzy fachowej, płci, wieku i rozmieszczenia geograficznego.

Członkowie Rady EIC są powoływani przez Komisję, w następstwie otwartego zaproszenia do składania kandydatur lub wyrażenia zainteresowania lub obu rodzajów zaproszeń, w zależności od tego, co Komisja uzna za stosowne, oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi wiedzy fachowej, płci, wieku i rozmieszczenia geograficznego.

Ich kadencja jest ograniczona do dwóch lat, z możliwością dwukrotnego przedłużenia, przy czym obowiązuje rotacyjny system mianowania (członkowie mianowani co dwa lata).

Ich kadencja jest ograniczona do trzech lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia, przy czym obowiązuje rotacyjny system mianowania (połowa członków wymieniana jest co dwa lata).

4.  Radzie EIC przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez Komisję w wyniku przejrzystego procesu rekrutacyjnego. Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą publiczną związaną ze środowiskiem innowacji.

4.  Radzie EIC przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez Komisję w wyniku przejrzystego procesu rekrutacyjnego. Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą posiadającą udokumentowaną wiedzę fachową w zakresie badań naukowych i innowacji.

Przewodniczący jest mianowany na kadencję ograniczoną do czterech lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia.

Przewodniczący jest mianowany na kadencję ograniczoną do trzech lat, z możliwością jednokrotnego odnowienia.

Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Rady EIC, przygotowuje jej posiedzenia, przydziela zadania członkom oraz może ustanawiać specjalne podgrupy zajmujące się w szczególności identyfikacją nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC. Promuje on EIC, działa jako partner do rozmów z Komisją i jest przedstawicielem EIC w środowisku innowacji. Komisja może zapewnić wsparcie administracyjne przewodniczącego w jego obowiązkach.

Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Rady EIC, przygotowuje jej posiedzenia, przydziela zadania członkom oraz może ustanawiać specjalne podgrupy zajmujące się w szczególności identyfikacją nowych trendów technologicznych w dziedzinach objętych portfelem EIC. Promuje on EIC, jej rolę w osiąganiu celów programu i unijnych celów w zakresie badań naukowych i innowacji, działa jako partner do rozmów z Komisją i jest przedstawicielem EIC w środowisku badań naukowych i innowacji. Komisja zapewnia wsparcie administracyjne przewodniczącego w jego obowiązkach.

5.  Komisja uchwala kodeks postępowania podejmujący między innymi kwestię unikania konfliktu interesów. Oczekuje się, że członkowie Rady EIC przyjmą kodeks postępowania po objęciu stanowiska.

5.  Komisja uchwala kodeks postępowania podejmujący między innymi kwestię unikania konfliktu interesów. Członkowie Rady EIC muszą przyjąć kodeks postępowania po objęciu stanowiska.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

Artykuł 11

Programy prac

Planowanie strategiczne i programy prac

 

-1.  Wdrożenie programu szczegółowego opiera się na szczegółowych planach badań naukowych i innowacji określanych co dwa lata w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 6 niniejszego rozporządzenia oraz z zastosowaniem przejrzystego, integracyjnego i strategicznego wieloletniego procesu planowania działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji, w szczególności w odniesieniu do filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłu”. Obowiązkowe konsultacje z udziałem wielu zainteresowanych stron i organów krajowych, Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli zainteresowanych stron z obszaru badań naukowych i innowacji, w tym społeczeństwa obywatelskiego, dotyczące priorytetów i odpowiednich rodzajów działań i form wdrażania, w tym dla misji i partnerstw europejskich, zapewniają niezbędne interdyscyplinarne i międzysektorowe perspektywy i dostosowanie do innych stosownych istniejących inicjatyw na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. Przyczyni się to do pozyskiwania dodatkowych środków prywatnych i publicznych, wzmacniając w ten sposób EPB, zgodnie z opisem w załączniku I do niniejszej decyzji.

1.  Program jest realizowany na podstawie programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego. Programy prac są opracowywane w następstwie procesu planowania strategicznego, zgodnie z opisem zawartym w załączniku I do niniejszej decyzji.

1.  Zgodnie ze strategicznym planem badań naukowych i innowacji program jest realizowany na podstawie programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego.

W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.

W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na działania łączone.

2.   Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, odrębne programy prac do celów realizacji działań w ramach następujących komponentów, jak określono w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji:

2.  Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, odrębne programy prac do celów realizacji działań w ramach następujących komponentów, jak określono w art. 3 ust. 1 niniejszej decyzji:

a)   ERBN, gdzie program prac jest ustanawiany przez Radę Naukową zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b), zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 3. Komisja odstępuje od programu prac ustanowionego przez Radę Naukową wyłącznie, jeśli jej zdaniem nie jest on zgodny z przepisami niniejszej decyzji. W takim przypadku Komisja przyjmuje program prac w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4. Komisja należycie uzasadnia ten środek;

a)  ERBN, gdzie program prac jest ustanawiany przez Radę Naukową zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b), zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 12 ust. 3. Komisja odstępuje od programu prac ustanowionego przez Radę Naukową wyłącznie, jeśli jej zdaniem nie jest on zgodny z przepisami niniejszej decyzji. W takim przypadku Komisja przyjmuje program prac w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4. Komisja należycie uzasadnia ten środek;

b)  wszystkie klastry w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, działania „Marie Skłodowska-Curie”, infrastruktury badawcze, wsparcie dla ekosystemów innowacji, dzielenie się doskonałością oraz zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4;

b)  wszystkie klastry w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”, działania „Marie Skłodowska-Curie”, infrastruktury badawcze, wsparcie dla europejskich ekosystemów innowacji, szerzenie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa oraz zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4;

c)   EIC, gdzie program prac jest przygotowywany zgodnie z doradztwem Rady EIC na podstawie art. 10 ust. 1 lit. b), zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4;

c)  EIC, gdzie program prac jest przygotowywany zgodnie z doradztwem Rady EIC na podstawie art. 10 ust. 1 lit. b), zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 4;

d)   JRC, gdzie wieloletni program prac uwzględnia opinię przekazaną przez Radę Gubernatorów JRC, o której mowa w decyzji 96/282/Euratom.

d)  JRC, gdzie wieloletni program prac uwzględnia opinię przekazaną przez Radę Gubernatorów JRC, o której mowa w decyzji 96/282/Euratom.

3.   Oprócz wymogów określonych w art. 110 rozporządzenia finansowego programy prac, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zawierają, w stosownych przypadkach:

3.  Oprócz wymogów określonych w art. 110 rozporządzenia finansowego programy prac, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zawierają, w stosownych przypadkach:

a)  orientacyjną kwotę przeznaczoną na każde działanie i misję oraz orientacyjny harmonogram realizacji;

a)  orientacyjną kwotę i część środków budżetowych w odniesieniu do programu przeznaczoną na każde działanie, misję i partnerstwo europejskie oraz orientacyjny harmonogram realizacji;

b)   w odniesieniu do dotacji – ich priorytety, kryteria kwalifikacji i wyboru, relatywną wagę różnych kryteriów wyboru oraz maksymalną stawkę finansowania w odniesieniu do łącznych kosztów kwalifikowalnych;

b)  w odniesieniu do dotacji – ich priorytety, kryteria kwalifikacji i wyboru, relatywną wagę różnych kryteriów wyboru oraz maksymalną stawkę finansowania w odniesieniu do łącznych kosztów kwalifikowalnych;

c)   kwotę przeznaczoną na finansowanie mieszane zgodnie z art. 41–43 rozporządzenia [...] FP/RfP;

c) kwotę przeznaczoną na finansowanie mieszane zgodnie z art. 41–43 rozporządzenia [...] FP/RfP;

d)   wszelkie dodatkowe obowiązki beneficjentów, zgodnie z art. 35 i 37 rozporządzenia FP/RfP.

d)  wszelkie dodatkowe obowiązki beneficjentów, zgodnie z art. 35 i 37 rozporządzenia FP/RfP.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Rada Sterująca ds. Zdrowia

 

1. Komisja powołuje Radę Sterującą ds. Zdrowia, która ma zadanie realizację działań w ramach filaru II „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, który odnosi się do klastra „Zdrowie”.

 

2. Rada kierownicza ds. zdrowia składa się z 15–20 członków wysokiej rangi specjalizujących się w różnych dyscyplinach i działaniach w obszarze badań naukowych, innowacji, zdrowia publicznego i dobrostanu.

 

3. Rada Sterująca ds. Zdrowia koncentruje się na następujących zasadach: koordynacja i synergie między unijnymi i krajowymi programami zdrowotnymi, a także między klastrem „Zdrowie” i innymi częściami programu „Horyzont Europa”, w tym misjami i partnerstwami. Rada będzie promować zaangażowanie pacjentów i społeczeństwa, udzielając naukowych porad i zaleceń. Działania te powinny promować ukierunkowane na wartość badania w dziedzinie zdrowia, lepsze rozwiązania w dziedzinie zdrowia oraz zmniejszyć nierówności w zakresie zdrowia.

 

4. Rada Sterująca ds. Zdrowia zapewnia wkład w:

 

a) strategię dla klastra „Zdrowie”;

 

b) plan działania na rzecz kierowania koordynacją i współpracą między programami w dziedzinie zdrowia, powiązanymi filarami, takimi jak EIC, ERBN, a także w ramach partnerstw strategicznych i funduszy strukturalnych UE. Plan działania zapewnia większą widoczność i koordynację istniejących mechanizmów finansowych przeznaczonych na badania w dziedzinie zdrowia, kieruje koordynacją i współpracą oraz opracowuje programy prac i misje związane ze zdrowiem;

 

c) metody i procedury projektowania, wyboru i realizacji misji związanych ze zdrowiem;

 

d) zapewnia udział i zaangażowanie obywateli w oddolny proces decyzyjny;

 

e) promuje zrównoważony charakter strategii i mechanizmów finansowania umożliwiających realizację projektów długoterminowych i ambitnych misji;

 

f) zapewnia owocną transnarodową współpracę w dziedzinie badań naukowych, która maksymalnie wykorzystuje potencjał europejski i przekłada się na wyniki w systemach opieki zdrowotnej;

 

g) zwiększa stopień wykorzystania badań multidyscyplinarnych w obszarach różnych specjalizacji, między którymi istnieją podobieństwa, ograniczając w ten sposób powielanie i odosobnioną działalność badawczą;

 

h) zwiększa widoczność programu „Horyzont Europa” i jego korzyści dla obywateli UE, zajmuje się problemem rozdrobnienia obowiązków w zakresie nauki i badań w organach zarządzających UE, usprawnia istniejące mechanizmy finansowania.

 

5. Rada Sterująca ds. Zdrowia zapewnia kompleksową strategię badawczą i sterowanie opracowywaniem programów prac i misji związanych ze zdrowiem, uzupełniając działania specjalnej rady ds. misji.

 

6. Rada Sterująca ds. Zdrowia jest niezależną grupą zainteresowanych stron kierującą się wynikami badań naukowych, złożoną z przedstawicieli sektora badań biomedycznych i innowacji, innych stosownych sektorów badań i przemysłu z dużym udziałem przedstawicieli pacjentów i obywateli.

 

7. Członkowie Rady kierowniczej ds. zdrowia są powoływani przez Komisję, w następstwie otwartego zaproszenia do składania kandydatur lub wyrażenia zainteresowania lub obu rodzajów zaproszeń, w zależności od tego, co zostanie uznane za stosowne, oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia równowagi wiedzy fachowej, płci, wieku i rozmieszczenia geograficznego. Ich kadencja jest ograniczona do dwóch lat, z możliwością dwukrotnego przedłużenia, przy czym obowiązuje rotacyjny system mianowania (członkowie mianowani co dwa lata).

 

8. Radzie Sterującej ds. Zdrowia przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez Komisję w wyniku przejrzystego procesu rekrutacyjnego. Przewodniczący jest wysokiej rangi osobą publiczną związaną z dziedziną badań naukowych w zakresie zdrowia.

 

9. Działania i wyniki rady są poddawane przeglądowi i przedstawiane w śródokresowej ocenie programu, w której zostaną określone środki mające na celu przedłużenie, dostosowanie lub zamknięcie grupy zgodnie z przeglądem.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – Działalność programowa

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

Poniższe elementy będą stosowane podczas realizacji niniejszego programu.

Poniższe elementy będą stosowane podczas realizacji niniejszego programu.

Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne

Realizacja celów dotyczących całego programu „Horyzont Europa” w sposób zintegrowany zostanie zapewniona poprzez wieloletnie planowanie strategiczne. Takie planowanie pozwoli skupić się na całościowym oddziaływaniu programu oraz na spójności między jego różnymi filarami, jak również zapewni synergię z innymi programami UE oraz wsparcie innych obszarów polityki UE oraz otrzymanie wsparcia z ich strony.

Realizacją programu „Horyzont Europa” kieruje się w oparciu o integracyjny i przejrzysty proces planowania strategicznego działań w zakresie badań naukowych i innowacji finansowanych w ramach programu. Proces planowania strategicznego prowadzi do realizacji celów dotyczących programu „Horyzont Europa” przez określanie priorytetów finansowania. Pozwoli to skupić się na oddziaływaniu programu oraz na spójności między jego różnymi filarami, jak również zapewni synergię z innymi programami UE oraz wsparcie innych obszarów polityki UE.

 

Proces planowania strategicznego i przyjęcie strategicznego planu w dziedzinie badań naukowych i innowacji w drodze aktu delegowanego zwiększy poczucie odpowiedzialności i zrozumienie celów programu przez społeczeństwo i umożliwi współprawodawcom, zainteresowanym stronom oraz państwom członkowskim uzyskanie kompletnych informacji na temat planowanych inicjatyw. Proces planowania strategicznego przyczyni się do opracowania i realizacji polityki w odpowiednich obszarach na poziomie Unii, a także uzupełniających strategii politycznych w państwach członkowskich, zapewniając jednocześnie, by główne cele europejskiej polityki były odzwierciedlane i wspierane przez odpowiednie środki z programu „Horyzont Europa”. Umożliwi to uproszczenie systemu finansowania, uniknięcie powielania i nakładania się możliwości finansowania, przy jednoczesnym pozyskiwaniu dodatkowego finansowania prywatnego i publicznego, oraz promowanie szybszego rozpowszechniania i wykorzystywania wyników badań naukowych i innowacji.

 

Systemowe, wielodyscyplinarne, wielosektorowe oraz obejmujące różne obszary polityki podejście do badań i innowacji zagwarantuje, że można będzie sprostać wyzwaniom społecznym i gospodarczym, generować wiedzę oraz w miarę możliwości tworzyć nowe konkurencyjne i zrównoważone przedsiębiorstwa i branże, pobudzać innowacje społeczne i technologiczne, wspierać konkurencję, wspierać inwestycje prywatne oraz utrzymać równe warunki działania na rynku wewnętrznym.

W ramach planowania strategicznego promowane będzie silne zaangażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich etapach badań naukowych i innowacji, współtworzenie wiedzy, skuteczne promowanie równości płci, w tym włączenie aspektu płci do treści badań naukowych i innowacji, a także przestrzeganie i promowanie najwyższych standardów etyki i uczciwości.

W ramach procesu planowania strategicznego promowane będzie silne zaangażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w badania naukowe i innowacje, współtworzenie wiedzy, skuteczne promowanie równości płci, w tym włączenie aspektu płci do badań naukowych i innowacji, a także promowane będą najwyższe standardy etyki i uczciwości.

Będzie ono obejmować szeroko zakrojone konsultacje i wymiany zdań z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim w odpowiednich przypadkach oraz z różnymi zainteresowanymi stronami w odniesieniu do priorytetów, w tym misji, w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, oraz odpowiednie rodzaje działań, które należy podjąć, w szczególności partnerstwa europejskie.

Aby osiągnąć te cele, Komisja zainicjuje etap otwartych konsultacji z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i różnymi zainteresowanymi stronami, w tym między innymi ze środowiskiem naukowym, organizacjami badawczymi i technologicznymi, przemysłem, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje będą obejmowały strategiczne priorytety programu, w tym misje, w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”, oraz odpowiednie rodzaje instrumentów, w szczególności partnerstwa europejskie Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na specjalnej stronie internetowej, która powinna również zawierać szczegółowe informacje dotyczące treści i procesu określającego planowanie strategiczne.

 

W kwestii partnerstw europejskich w strategicznym planie badań naukowych i innowacji zostanie określone i uzasadnione tworzenie i łączenie partnerstw europejskich oraz stopniowe odstępowanie od nich. Należy rozważyć kontynuację po 2020 r. pozytywnie ocenionych wspólnych inicjatyw technologicznych i umownych partnerstw publiczno-prywatnych stosownie do ich wartości dodanej w odniesieniu do skutków społecznych i gospodarczych, a także wykorzystywania prywatnych inwestycji oraz do ich wpływu na w synergie między funduszami.

 

Bieżące i potencjalne nowe WWiI zostaną określone we wniosku ustawodawczym w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategicznego planu innowacji EIT, zgodnie ze strategicznym planem badań naukowych i innowacji. Utworzenie każdej nowej WWiI powinno jednak być związane z odpowiednim finansowaniem, pozwalającym istniejącym WWiI na rozwijanie ekosystemów, tworzenie partnerstw oraz osiąganie i efektywne wdrażanie ich ambitnych celów.

 

W ramach programu w dalszym ciągu wspierane będą „inicjatywy przewodnie FET” wspierane w ramach programu „Horyzont 2020”. Ponieważ posiadają one istotne analogie z misjami, inne „inicjatywy przewodnie FET” mogą być wspierane w ramach niniejszego programu ramowego jako misje ukierunkowane na przyszłe i powstające technologie. Misje powinny wzmocnić aspekty programu związane ze współpracą oraz uzupełniać istniejące partnerstwa europejskie, które mogłyby działać jako filary wspierające realizację misji. Misje będą zawierały elementy technologiczne i społeczne i zostaną również określone w ścisłej współpracy ze wszystkimi odpowiednimi dyrekcjami generalnymi. Proces planowania strategicznego określi misje zgodnie z art. 7 rozporządzenia i art. 5 niniejszej decyzji.

W oparciu o te szeroko zakrojone konsultacje w ramach planowania strategicznego określone zostaną wspólne cele i obszary działalności, takie jak obszary partnerstwa (proponowana podstawa prawna określa jedynie instrumenty i kryteria, które będą stanowić wytyczne dla ich stosowania) oraz obszary misji.

 

Planowanie strategiczne przyczyni się do opracowania i wdrożenia polityki w odpowiednich obszarach na poziomie UE, a także uzupełniających strategii politycznych w państwach członkowskich. Podczas procesu planowania strategicznego uwzględnione zostaną priorytety polityki UE, aby zwiększyć wkład badań naukowych i innowacji w realizację polityki. W planowaniu strategicznym uwzględnione zostaną również prognozy, badania i inne dowody naukowe oraz odpowiednie istniejące inicjatywy na szczeblu unijnym i krajowym.

 

W ramach planowania strategicznego promowana będzie synergia między programem „Horyzont Europa” i innymi programami Unii, w tym programem Euratom, a tym samym stanie się ono punktem odniesienia dla badań naukowych i innowacji we wszystkich powiązanych programach w ramach budżetu UE i instrumentach o charakterze niefinansowym. Przyczyni się to również do szybszego upowszechniania i absorpcji wyników badań naukowych i innowacji oraz pozwoli uniknąć powielania i nakładania się możliwości finansowania. Planowanie strategiczne zapewni ramy umożliwiające powiązanie bezpośrednich działań badawczych Wspólnego Centrum Badawczego i innych działań wspieranych w ramach programu, w tym wykorzystanie rezultatów do wspierania polityki.

W ramach procesu planowania strategicznego określone zostaną istniejące powiązania między programem „Horyzont Europa” i innymi programami Unii i zaoferowane możliwości osiągnięcia synergii między funduszami unijnymi, regionalnymi i krajowymi. Program „Horyzont Europa” stanie się punktem odniesienia dla badań naukowych i innowacji we wszystkich powiązanych programach w ramach budżetu UE, aby pomóc w realizacji priorytetów i celów politycznych UE. Planowanie strategiczne zapewni również ramy umożliwiające powiązanie bezpośrednich działań badawczych Wspólnego Centrum Badawczego i innych działań wspieranych w ramach programu, w tym wykorzystanie rezultatów do wspierania polityki.

W ramach planu strategicznego określona zostanie wieloletnia strategia realizacji programu prac (określonego w art. 11), z zapewnieniem wystarczającej elastyczności umożliwiającej szybkie reagowanie na nieoczekiwane możliwości i sytuacje kryzysowe. Ponieważ program „Horyzont Europa” obejmuje okres 7 lat, gospodarczy, społeczny i polityczny kontekst jego działania może ulec w tym czasie istotnym zmianom. Program „Horyzont Europa” musi być zdolny do szybkiego dostosowania się do tych zmian. Będzie zatem możliwe dodanie wsparcia dla działań wykraczających poza poniższe opisy, jeżeli będzie to należycie uzasadnione, w celu uwzględnienia znacznych zmian lub nieprzewidzianych zdarzeń, potrzeb politycznych lub sytuacji kryzysowych, na przykład w odpowiedzi na poważne zagrożenia dla zdrowia wynikające np. z epidemii.

 

Podczas realizacji programu „Horyzont Europa” szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestię zapewnienia wyważonego i szerokiego podejścia do badań naukowych i innowacji, które nie ogranicza się tylko do opracowywania nowych produktów, procesów i usług w oparciu o wiedzę i przełomowe rozwiązania naukowe i technologiczne, ale obejmuje również wykorzystanie istniejących technologii w nowatorskich zastosowaniach, ciągłe doskonalenie oraz innowacje nietechnologiczne i społeczne. Systemowe, wielodyscyplinarne, wielosektorowe oraz obejmujące różne obszary polityki podejście do innowacji naukowych zagwarantuje, że można będzie sprostać wyzwaniom, a jednocześnie tworzyć nowe konkurencyjne przedsiębiorstwa i branże, wspierać konkurencję, pobudzać inwestycje prywatne oraz utrzymać równe warunki działania na rynku wewnętrznym.

 

W ramach filarów „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” oraz „Otwarte innowacje” badania naukowe i innowacje zostaną uzupełnione działaniami blisko związanymi z użytkownikami końcowymi i rynkiem, takimi jak demonstracja, pilotaż lub weryfikacja poprawności projektu, z wyłączeniem działań związanych z komercjalizacją, które wykraczają poza fazę badań naukowych i innowacji. Obejmie to również wspieranie działalności ukierunkowanej na popyt, która pomaga w przyspieszeniu wdrażania i rozpowszechniania szerokiej gamy innowacji. Nacisk zostanie położony na nienakazowe zaproszenia do składania wniosków.

 

W ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, w oparciu o doświadczenia zdobyte w ramach programu „Horyzont 2020”, nauki społeczne i humanistyczne będą w pełni zintegrowane we wszystkich klastrach, z uwzględnieniem szczególnych i wyspecjalizowanych działań. Podobnie działalność obejmująca badania naukowe i innowacje w sektorze morskim będzie realizowana w sposób strategiczny i zintegrowany zgodnie ze zintegrowaną polityką morską, wspólną polityką rybołówstwa i zobowiązaniami międzynarodowymi.

 

W ramach niniejszego programu w dalszym ciągu wspierane będą „inicjatywy przewodnie FET” wspierane w ramach programu „Horyzont 2020”. Ponieważ posiadają one istotne analogie z misjami, inne „inicjatywy przewodnie FET”, jeżeli powstaną, będą wspierane w ramach niniejszego programu ramowego jako misje ukierunkowane na przyszłe i powstające technologie.

 

Dialog w dziedzinie współpracy naukowo-technicznej z międzynarodowymi partnerami UE oraz dialog polityczny z głównymi regionami świata wniosą istotny wkład w systematyczną identyfikację możliwości współpracy, co – w połączeniu ze zróżnicowaniem pod kątem kraju/regionu – będzie pomocne w ustanawianiu priorytetów.

 

Choć skoncentrowanie działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na ekosystemach innowacji wpisuje go w sposób naturalny w filar „Otwarte innowacje” programu „Horyzont Europa”, planowanie wspólnot wiedzy i innowacji EIT (WWiI) zostanie dostosowane w ramach procesu planowania strategicznego do filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”.

 

 

Szybka ścieżka do badań naukowych i innowacji

 

Program „Horyzont Europa” zapewni beneficjentom możliwość ubiegania się w trybie przyspieszonym o finansowanie, jeżeli jest to przewidziane w programie prac wszystkich klastrów, EIC i „szerzeniu doskonałości” obejmującym działalność badawczą i innowacyjną. Opierając się na sukcesie instrumentu „szybka ścieżka do innowacji” istniejącego w programie „Horyzont 2020”, podejście to będzie bazować na logice oddolnej oraz obejmować stale otwarte zaproszenia i termin przyznania środków nieprzekraczający sześciu miesięcy. W części „szerzenie doskonałości” takie podejście będzie wspierać słabiej rozwinięte państwa UE w szybszym i oddolnym pozyskiwaniu środków. Ten tryb postępowania będzie stosowany do co najmniej 15 % budżetu programu.

Upowszechnianie i komunikacja

Upowszechnianie i komunikacja

„Horyzont Europa” zapewni specjalne wsparcie na rzecz otwartego dostępu do publikacji naukowych, repozytoriów wiedzy i innych źródeł danych. Wspierane będą działania w zakresie rozpowszechniania i upowszechniania wiedzy, również będącej wynikiem współpracy z innymi programami UE, w tym grupowanie i tworzenie pakietów rezultatów oraz danych w językach i formatach dla grup docelowych i sieci z przeznaczeniem dla obywateli, przemysłu, administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów. W tym celu program „Horyzont Europa” może korzystać z zaawansowanych technologii i narzędzi analitycznych.

„Horyzont Europa” zapewni specjalne wsparcie na rzecz otwartego dostępu do publikacji naukowych, repozytoriów wiedzy i innych źródeł danych. Wspierane będą działania w zakresie rozpowszechniania i upowszechniania wiedzy, również będącej wynikiem współpracy z innymi programami UE, w tym grupowanie i tworzenie pakietów rezultatów oraz danych w językach i formatach dla grup docelowych i sieci z przeznaczeniem dla obywateli, przemysłu, administracji publicznej, środowiska naukowego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów. W tym celu program „Horyzont Europa” może korzystać z zaawansowanych technologii i narzędzi analitycznych.

Zapewnione zostanie stosowne wsparcie na rzecz mechanizmów informowania potencjalnych wnioskodawców o programie (np. krajowe punkty kontaktowe).

Zapewnione zostanie stosowne wsparcie na rzecz mechanizmów informowania potencjalnych wnioskodawców o programie (np. krajowe punkty kontaktowe).

Komisja będzie również realizować działalność informacyjną i komunikacyjną dotyczącą programu „Horyzont Europa”, aby promować fakt, że rezultaty zostały uzyskane przy wsparciu z funduszy UE. Komisja będzie również dążyć do zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia badań naukowych i innowacji oraz szerszego wpływu i znaczenia badań naukowych i innowacji finansowanych przez UE, np. poprzez publikacje, relacje z mediami, wydarzenia, repozytoria wiedzy, bazy danych, platformy wielokanałowe, strony internetowe lub ukierunkowane wykorzystanie mediów społecznościowych. Program „Horyzont Europa” zapewni również beneficjentom wsparcie w zakresie informowania ogółu społeczeństwa o ich pracy i jej wpływie.

Komisja będzie również realizować działalność informacyjną i komunikacyjną dotyczącą programu „Horyzont Europa”, aby promować fakt, że rezultaty zostały uzyskane przy wsparciu z funduszy UE. Komisja będzie również dążyć do zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia badań naukowych i innowacji oraz szerszego wpływu i znaczenia badań naukowych i innowacji finansowanych przez UE, np. poprzez publikacje, relacje z mediami, wydarzenia, repozytoria wiedzy, bazy danych, platformy wielokanałowe, strony internetowe lub ukierunkowane wykorzystanie mediów społecznościowych. Program „Horyzont Europa” zapewni również beneficjentom wsparcie w zakresie informowania ogółu społeczeństwa o ich pracy i jej wpływie.

Wykorzystanie i absorpcja przez rynek

Wykorzystanie i absorpcja przez rynek

Komisja ustanowi kompleksowe środki służące wykorzystaniu rezultatów programu „Horyzont Europa” i zdobytej wiedzy. Przyczyni się to do przyspieszenia wykorzystania rezultatów w celu ich absorbcji przez rynek oraz do zwiększenia oddziaływania programu.

Komisja ustanowi kompleksowe środki służące wykorzystaniu rezultatów programu „Horyzont Europa” i zdobytej wiedzy, co będzie również obejmować promowanie normalizacji. Przyczyni się to do przyspieszenia wykorzystania rezultatów w celu ich absorbcji przez rynek oraz do zwiększenia oddziaływania programu.

Aby zmaksymalizować europejską wartość dodaną programu, Komisja będzie systematycznie określać i rejestrować rezultaty działań w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu oraz przekazywać lub rozpowszechniać te rezultaty i zdobytą wiedzę w sposób niedyskryminujący wśród branży i przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości, organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów politycznych.

Aby zmaksymalizować europejską wartość dodaną programu, Komisja będzie systematycznie określać i rejestrować rezultaty działań w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu oraz przekazywać lub rozpowszechniać te rezultaty i zdobytą wiedzę w sposób niedyskryminujący wśród branży i przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości, organów administracji publicznej, środowiska naukowego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów politycznych. Wdrożona zostanie specjalna procedura monitorowania dla nowej Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Większe oddziaływanie zostanie osiągnięte dzięki połączeniu działań z innymi państwami i regionami na świecie w ramach międzynarodowej współpracy na bezprecedensową skalę. W oparciu o wzajemne korzyści partnerzy z całego świata zostaną zaproszeni do uczestnictwa w wysiłkach UE jako nieodłączni uczestnicy inicjatyw wspierających działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, większej doskonałości w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz konkurencyjności.

Większe oddziaływanie zostanie osiągnięte dzięki połączeniu działań z innymi państwami i regionami na świecie w ramach międzynarodowej współpracy na bezprecedensową skalę. W oparciu o wzajemne korzyści partnerzy z całego świata, w tym środowisko naukowe, przemysł, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, rządy i organizacje pozarządowe, zostaną zaproszeni do uczestnictwa w wysiłkach UE jako nieodłączni uczestnicy inicjatyw wspierających działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, większej doskonałości w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz konkurencyjności. Transfer wiedzy, dzielenie się zdolnościami i infrastrukturą pomiędzy partnerami w skali międzynarodowej doprowadzi do stosowania wspólnych podejść i regulacji, czego wynikiem będzie synergiczny handel dla wszystkich stron.

Międzynarodowe wspólne działanie zapewni skuteczne rozwiązywanie globalnych wyzwań społecznych i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, dostęp do największych światowych talentów, wiedzy fachowej i zasobów oraz zwiększenie podaży i popytu na innowacyjne rozwiązania.

Międzynarodowe wspólne działanie zapewni skuteczne rozwiązywanie globalnych wyzwań i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, dostęp do największych światowych talentów, wiedzy fachowej i zasobów oraz zwiększenie podaży i popytu na innowacyjne rozwiązania. Współpraca międzynarodowa będzie ukierunkowana na wspólne cele. Ułatwi to europejskim naukowcom współpracę z najlepszymi naukowcami w danej dziedzinie.

Metody pracy do celów oceny

Metody pracy do celów oceny

Stosowanie wysokiej jakości niezależnej wiedzy fachowej w procesie oceny potwierdza zaangażowanie programu w uwzględnianie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron, społeczeństw i interesów, a także warunkiem utrzymania doskonałości i adekwatności finansowanych działań.

Stosowanie wysokiej jakości niezależnej wiedzy fachowej w procesie oceny potwierdza zaangażowanie programu w uwzględnianie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron, społeczeństw i interesów, a także warunkiem utrzymania doskonałości i adekwatności finansowanych działań.

Komisja lub organ finansujący zapewni bezstronność procesu i uniknięcie konfliktów interesów zgodnie z art. 61 rozporządzenia finansowego.

Komisja lub organ finansujący zapewni bezstronność procesu i uniknięcie konfliktów interesów zgodnie z art. 61 rozporządzenia finansowego.

W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione wymogiem wyznaczenia najlepszych dostępnych ekspertów lub ograniczoną wielkością grupy wykwalifikowanych ekspertów, niezależni eksperci wspierający komisję oceniającą lub będący jej członkami mogą oceniać konkretne wnioski, w odniesieniu do których deklarują potencjalny konflikt interesów. W takim przypadku Komisja lub organ finansujący stosują wszelkie niezbędne środki zaradcze w celu zapewnienia integralności procesu oceny. Zarządzanie procesem oceny będzie prowadzone w odpowiedni sposób i obejmie etap interakcji między różnymi ekspertami. Przy określaniu wniosków, które mają otrzymać finansowanie komisja oceniająca weźmie pod uwagę indywidualne okoliczności każdego z nich.

Jeżeli jest to uzasadnione wymogiem wyznaczenia najlepszych dostępnych ekspertów lub ograniczoną wielkością grupy wykwalifikowanych ekspertów, niezależni eksperci wspierający komisję oceniającą lub będący jej członkami mogą oceniać konkretne wnioski, w odniesieniu do których deklarują potencjalny konflikt interesów. W takim przypadku Komisja lub organ finansujący stosują wszelkie niezbędne środki zaradcze w celu zapewnienia integralności procesu oceny, w tym w odniesieniu do konfliktu interesów. Zarządzanie procesem oceny będzie prowadzone w odpowiedni sposób i obejmie etap interakcji między różnymi ekspertami. Wykorzystanie tego procesu zostanie przedstawione w rocznym sprawozdaniu monitorującym programu. Przy określaniu wniosków, które mają otrzymać finansowanie komisja oceniająca weźmie pod uwagę indywidualne okoliczności każdego z nich.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

I  OTWARTA NAUKA

I  DOSKONAŁA I OTWARTA NAUKA

Poszukiwanie przełomowych rozwiązań w celu zrozumienia i zdobywania wiedzy, światowej klasy infrastruktura potrzebna do osiągnięcia tego celu, w tym infrastruktura fizyczna i infrastruktura wiedzy do celów badań naukowych i rozwoju, a także środki pozwalające na otwarte rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą oraz zapewnienie odpowiedniej liczby wybitnych naukowców są podstawą postępu gospodarczego, społecznego i kulturowego we wszystkich jego postaciach.

Poszukiwanie przełomowych rozwiązań w celu zrozumienia i zdobywania wiedzy, światowej klasy infrastruktura potrzebna do osiągnięcia tego celu, w tym infrastruktura fizyczna i e-infrastruktura do celów badań naukowych i rozwoju, a także środki pozwalające na otwarte rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą oraz zapewnienie odpowiedniej liczby wybitnych naukowców i innowatorów są podstawą postępu gospodarczego, społecznego i kulturowego we wszystkich jego postaciach.

Otwarta i doskonała baza naukowa jest nierozerwalnie związana z realizacją czołowych innowacji. Zmiany paradygmatu naukowego i technologicznego uznano za kluczowe czynniki wzrostu wydajności, konkurencyjności, zamożności, zrównoważonego rozwoju i postępu społecznego. W przeszłości takie zmiany paradygmatu zwykle miały początek w bazie naukowej sektora publicznego, aby następnie stać się podłożem powstania nowych gałęzi przemysłu i sektorów.

Otwarta i doskonała baza naukowa jest nierozerwalnie związana z realizacją czołowych innowacji. Zmiany paradygmatu naukowego i technologicznego uznano za kluczowe czynniki wydajności, zrównoważonego i włączającego wzrostu i rozwoju, konkurencyjności, zamożności i postępu społecznego. W przeszłości takie zmiany paradygmatu zwykle miały początek w bazie naukowej sektora publicznego, aby następnie stać się podłożem powstania nowych gałęzi przemysłu i sektorów.

Inwestycje publiczne w badania naukowe, w szczególności prowadzone przez szkoły wyższe oraz publiczne instytucje badawcze i ośrodki badawcze, często dotyczą długoterminowych badań naukowych o podwyższonym ryzyku i uzupełniają działania sektora prywatnego. Ponadto przyczyniają się one do tworzenia umiejętności, wiedzy fachowej i doświadczenia, nowych instrumentów i metodyk, a także do tworzenia sieci, które przekazują najnowszą wiedzę.

Inwestycje publiczne w badania naukowe, w szczególności prowadzone przez szkoły wyższe oraz publiczne instytucje badawcze i ośrodki badawcze, często dotyczą długoterminowych badań naukowych o podwyższonym ryzyku i uzupełniają działania sektora prywatnego. Ponadto przyczyniają się one do powstania wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich, wiedzy fachowej i doświadczenia, nowych instrumentów i metodyk, a także do tworzenia sieci, które przekazują najnowszą wiedzę.

Europejska nauka i naukowcy w wielu dziedzinach zajmowali i nadal zajmują czołowe miejsca. Nie możemy jednak brać tej sytuacji za pewnik. Istnieje wiele dowodów świadczących o tym, że w miarę wzrostu tempa badań naukowych wzrasta także liczba państw konkurujących o pierwsze miejsce. Do naszych tradycyjnych konkurentów, takich jak Stany Zjednoczone, dołączają obecnie giganci gospodarczy, jak np. Chiny i Indie, z nowo uprzemysłowionych części świata, a także wszystkie kraje, których rządy zauważyły różnorodne i obfite korzyści wynikające z inwestycji w badania naukowe.

Europejska nauka i naukowcy w wielu dziedzinach zajmowali i nadal zajmują czołowe miejsca. Nie możemy jednak brać tej sytuacji za pewnik. Istnieje wiele dowodów świadczących o tym, że w miarę wzrostu tempa badań naukowych wzrasta także liczba państw konkurujących o pierwsze miejsce. Do naszych tradycyjnych konkurentów, takich jak Stany Zjednoczone, dołączają obecnie giganci gospodarczy, jak np. Chiny i Indie, z nowo uprzemysłowionych części świata, a także wszystkie kraje, których rządy zauważyły różnorodne i obfite korzyści wynikające z inwestycji w badania naukowe.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.1.   Uzasadnienie

1.1.   Uzasadnienie

Mimo że UE pozostaje największym producentem publikacji naukowych na świecie, jest ona zasadniczo „producentem masowym” wiedzy, natomiast – w porównaniu do jej wielkości – posiada stosunkowo niewiele centrów doskonałości, które wybijają się na poziomie światowym, zaś w wielu obszarach jej wyniki są przeciętne, a nawet słabe. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i obecnie, w pewnym stopniu, z Chinami, UE nadal działa w oparciu o „model doskonałości rozproszonej”, w którym zasoby rozkładają się na większą liczbę naukowców i instytucji badawczych. Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że w wielu państwach UE sektor publiczny nadal nie oferuje najlepszym naukowcom wystarczająco atrakcyjnych warunków. Wspomniane czynniki dodatkowo przyczyniają się do braku atrakcyjności Europy w globalnej konkurencji o talenty naukowe.

UE pozostaje największym producentem publikacji naukowych na świecie. W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i obecnie, w pewnym stopniu, z Chinami, UE działa w oparciu o „model doskonałości rozproszonej”, w którym zasoby rozkładają się na większą liczbę naukowców i instytucji badawczych. Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że w wielu państwach UE inwestycje sektora publicznego w badania naukowe są poniżej akceptowalnego progu, w związku z czym nie oferuje najlepszym naukowcom wystarczająco atrakcyjnych warunków. Wspomniane czynniki dodatkowo przyczyniają się do braku atrakcyjności Europy w globalnej konkurencji o talenty naukowe.

Globalny krajobraz badawczy ewoluuje w szybkim tempie i staje się coraz bardziej wielobiegunowy ze względu na rosnącą liczbę krajów wschodzących, w szczególności Chin, które rozszerzają swoją produkcję naukową. W 2000 r. UE i Stany Zjednoczone odpowiadały za prawie dwie trzecie światowych wydatków na badania naukowe i rozwój, natomiast do 2013 r. udział ten spadł do poniżej połowy.

Globalny krajobraz badawczy ewoluuje w szybkim tempie i staje się coraz bardziej wielobiegunowy ze względu na rosnącą liczbę krajów wschodzących, w szczególności Chin, które rozszerzają swoją produkcję naukową. W 2000 r. UE i Stany Zjednoczone odpowiadały za prawie dwie trzecie światowych wydatków na badania naukowe i rozwój, natomiast do 2013 r. udział ten spadł do poniżej połowy. Ponadto w Europejskim Rankingu Innowacyjności z 2018 r. potwierdzono, że publiczne i prywatne wydatki na działalność badawczo-rozwojową w całej UE utrzymują się poniżej poziomów z 2010 r. i są niewystarczające do osiągnięcia założonego od dłuższego czasu celu, jakim jest przeznaczenie 3 % PKB na działalność badawczo-rozwojową.

ERBN wspiera najlepszych naukowców, oferując im elastyczne, długoterminowe finansowanie w celu prowadzenia przełomowych badań naukowych przynoszących duże korzyści, ale też obarczonych wysokim ryzykiem. Działa ona niezależnie, pod kierownictwem niezależnej Rady Naukowej złożonej z naukowców, inżynierów i uczonych cieszących się najwyższym uznaniem, posiadających odpowiednią wiedzę i charakteryzujących się różnorodnością. ERBN jest w stanie korzystać z szerszej puli talentów i pomysłów, niż byłoby to możliwe w przypadku jakiegokolwiek programu krajowego, i wzmacnia doskonałość poprzez sposób, w jaki najlepsi naukowcy i najlepsze pomysły konkurują ze sobą.

ERBN wspiera najlepszych naukowców, w tym młodych naukowców, oferując im elastyczne, długoterminowe finansowanie w celu prowadzenia przełomowych badań naukowych przynoszących duże korzyści, ale też obarczonych wysokim ryzykiem. Działa ona niezależnie, pod kierownictwem niezależnej Rady Naukowej, zrównoważonej pod względem płci i dyscyplin naukowych, złożonej z naukowców, inżynierów i uczonych cieszących się najwyższym uznaniem, posiadających odpowiednią wiedzę i charakteryzujących się różnorodnością. ERBN jest w stanie korzystać z szerszej puli talentów i pomysłów, niż byłoby to możliwe w przypadku jakiegokolwiek programu krajowego, i wzmacnia doskonałe badania naukowe we wszystkich dziedzinach naukowych poprzez sposób, w jaki najlepsi naukowcy i najlepsze pomysły konkurują ze sobą.

Badania pionierskie finansowane przez ERBN mają znaczące bezpośrednie skutki w postaci postępów w pionierskich dziedzinach wiedzy, otwierając drogę do nowych i często nieoczekiwanych wyników naukowych i technologicznych oraz nowych obszarów badań. To z kolei przyczynia się do rozwoju radykalnie nowych pomysłów, które pobudzają innowacje i nowatorstwo w biznesie, a także pomagają rozwiązywać wyzwania społeczne. ERBN wywiera również istotny wpływ strukturalny, podnosząc jakość europejskiego systemu badawczego w sposób wykraczający poza naukowców i działania finansowane bezpośrednio przez Radę. Działania finansowane przez ERBN oraz naukowcy otrzymujący to finansowanie wyznaczają inspirujący cel dla badań pionierskich w Europie, podnosząc jej rangę i czyniąc z Europy atrakcyjniejsze miejsce pracy i współpracy dla najlepszych naukowców z całego świata. Prestiż związany z przyjmowaniem stypendystów dotacji ERBN stwarza konkurencję między europejskimi szkołami wyższymi i organizacjami badawczymi, skłaniając do oferowania najbardziej atrakcyjnych warunków dla najlepszych naukowców, i może pośrednio pomóc tym podmiotom w ocenie ich mocnych i słabych stron oraz doprowadzić do przeprowadzenia reform.

Badania pionierskie finansowane przez ERBN mają znaczące bezpośrednie skutki w postaci postępów w pionierskich dziedzinach wiedzy, otwierając drogę do nowych i często nieoczekiwanych wyników naukowych, technologicznych i społecznych oraz nowych obszarów badań. To z kolei przyczynia się do rozwoju radykalnie nowych pomysłów, które pobudzają innowacje i nowatorstwo w biznesie, a także pomagają rozwiązywać wyzwania społeczne. ERBN wywiera również istotny wpływ strukturalny, podnosząc jakość europejskiego systemu badawczego w sposób wykraczający poza naukowców i działania finansowane bezpośrednio przez Radę. Działania finansowane przez ERBN oraz naukowcy otrzymujący to finansowanie wyznaczają inspirujący cel dla badań pionierskich w Europie, podnosząc jej rangę i czyniąc z Europy atrakcyjniejsze miejsce pracy i współpracy dla najlepszych naukowców z całego świata. Prestiż związany z przyjmowaniem stypendystów dotacji ERBN stwarza konkurencję między europejskimi szkołami wyższymi i organizacjami badawczymi, skłaniając do oferowania najbardziej atrakcyjnych warunków dla najlepszych naukowców, i może pośrednio pomóc tym podmiotom w ocenie ich mocnych i słabych stron oraz doprowadzić do przeprowadzenia reform.

W ciągu 10 lat od ustanowienia ERBN zmniejszyła się różnica między efektywnością badań naukowych prowadzonych przez USA i kraje UE. ERBN finansuje stosunkowo niewielką część wszystkich europejskich badań naukowych, ale wywiera nieproporcjonalnie duże oddziaływanie naukowe. Średni współczynnik oddziaływania cytowań w odniesieniu do badań naukowych wspieranych przez ERBN jest porównywalny z współczynnikiem elitarnych światowych uczelni badawczych. Osiągnięcia ERBN w dziedzinie badań naukowych są niezwykle wysokie w porównaniu z największymi na świecie podmiotami finansującymi badania. ERBN finansuje badania pionierskie w wielu obszarach badań, które uzyskały największą liczbę cytowań, w tym w obszarach wschodzących. ERBN finansuje wprawdzie głównie badania pionierskie, ale przyczyniła się do uzyskania znacznej liczby patentów.

W ciągu 10 lat od ustanowienia ERBN zmniejszyła się różnica między efektywnością badań naukowych prowadzonych przez USA i kraje UE. ERBN finansuje stosunkowo niewielką część wszystkich europejskich badań naukowych, ale wywiera nieproporcjonalnie duże oddziaływanie naukowe. Średni współczynnik oddziaływania cytowań w odniesieniu do badań naukowych wspieranych przez ERBN jest porównywalny z współczynnikiem elitarnych światowych uczelni badawczych. Osiągnięcia ERBN w dziedzinie badań naukowych są niezwykle wysokie w porównaniu z największymi na świecie podmiotami finansującymi badania. ERBN finansuje badania pionierskie w wielu obszarach badań, które uzyskały największą liczbę cytowań, w tym w obszarach wschodzących. ERBN finansuje wprawdzie głównie badania pionierskie, ale przyczyniła się do uzyskania znacznej liczby patentów.

Istnieją zatem niezbite dowody na to, że ERBN przyciąga i finansuje wybitnych naukowców w ramach swoich zaproszeń do składania wniosków, a działania ERBN generują znaczną liczbę najważniejszych i najbardziej znaczących wyników badań na całym świecie w obszarach wschodzących, co prowadzi do przełomów i znaczących postępów. Praca beneficjentów dotacji ERBN jest również wysoce interdyscyplinarna, a beneficjenci współpracują na arenie międzynarodowej i publikują swoje rezultaty zgodnie z zasadą otwartego dostępu we wszystkich dziedzinach badań naukowych, w tym w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Istnieją zatem niezbite dowody na to, że ERBN przyciąga i finansuje wybitnych naukowców w ramach swoich zaproszeń do składania wniosków, a działania ERBN generują znaczną liczbę najważniejszych i najbardziej znaczących wyników badań na całym świecie w obszarach wschodzących, co prowadzi do przełomów i znaczących postępów. Oczekuje się, że praca beneficjentów dotacji ERBN będzie stawać się również coraz bardziej interdyscyplinarna, a beneficjenci współpracują na arenie międzynarodowej i publikują swoje rezultaty zgodnie z zasadą otwartego dostępu we wszystkich dziedzinach badań naukowych, w tym w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Istnieją również dowody długoterminowego wpływu dotacji ERBN na rozwój kariery, szkolenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów studiów doktoranckich i staży podoktoranckich, zwiększenie globalnego wyeksponowania i prestiżu europejskich badań naukowych oraz na krajowe systemy badawcze dzięki silnemu efektowi analizy porównawczej. Efekt ten jest szczególnie cenny w unijnym rozproszonym modelu doskonałości, ponieważ status uzyskania finansowania ERBN może zastąpić i stanowić bardziej dokładny wskaźnik jakości badań naukowych niż uznanie w oparciu o status instytucji. Umożliwia to ambitnym osobom, instytucjom, regionom i krajom podjęcie inicjatywy i ekspansję w obszarach badań, które stanowią ich szczególnie mocną stronę.

Istnieją również dowody długoterminowego wpływu dotacji ERBN na rozwój kariery, szkolenie wysoko wykwalifikowanych naukowców, absolwentów studiów doktoranckich i naukowców stopnia podoktorskiego, zwiększenie globalnego wyeksponowania i prestiżu europejskich badań naukowych oraz na krajowe systemy badawcze dzięki silnemu efektowi analizy porównawczej. Efekt ten jest szczególnie cenny w unijnym rozproszonym modelu doskonałości, ponieważ status uzyskania finansowania ERBN może zastąpić i stanowić wiarygodny wskaźnik jakości badań naukowych niż uznanie w oparciu o status instytucji. Umożliwia to ambitnym osobom, instytucjom, regionom i krajom podjęcie inicjatywy i ekspansję w obszarach badań, które stanowią ich szczególnie mocną stronę.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.   Obszary interwencji

1.2.   Obszary interwencji

1.2.1.   Pionierskie badania naukowe

1.2.1.   Pionierskie badania naukowe

Oczekuje się, że badania finansowane przez ERBN doprowadzą do postępów w pionierskich dziedzinach wiedzy, najwyższej jakości publikacji naukowych, wyników badań o dużym potencjale oddziaływania społecznego i gospodarczego oraz do ustanowienia przez ERBN wyraźnego i inspirującego celu dla badań pionierskich w Unii, Europie i na arenie międzynarodowej. Dążąc do tego, aby UE stała się bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla najlepszych na świecie naukowców, ERBN postawi sobie za cel zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej cytowanych publikacji na świecie oraz będzie dążyć do znacznego zwiększenia liczby finansowanych przez ERBN wybitnych naukowców spoza Europy. Finansowanie ERBN jest udzielane według poniższych, dobrze ugruntowanych zasad. Wyłącznym kryterium przyznawania dotacji ERBN jest doskonałość naukowa. ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez wstępnie ustalonych priorytetów.

Oczekuje się, że badania finansowane przez ERBN doprowadzą do postępów w pionierskich dziedzinach wiedzy, najwyższej jakości publikacji naukowych, wyników badań o potencjalnym dużym oddziaływaniu społecznym, gospodarczym i środowiskowym oraz do ustanowienia przez ERBN wyraźnego i inspirującego celu dla badań pionierskich w Unii, Europie i na arenie międzynarodowej. Dążąc do tego, aby UE stała się bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla najlepszych na świecie naukowców, ERBN postawi sobie za cel zwiększenie udziału UE w 1 % najczęściej cytowanych publikacji na świecie oraz będzie dążyć do znacznego zwiększenia liczby finansowanych przez ERBN wybitnych naukowców spoza Europy. Finansowanie ERBN jest udzielane według poniższych, dobrze ugruntowanych zasad. Wyłącznym kryterium przyznawania dotacji ERBN jest doskonałość naukowa. ERBN działa w trybie „oddolnym”, bez wstępnie ustalonych priorytetów.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Długoterminowe finansowanie w celu wspierania wybitnych badaczy i ich zespołów w przełomowych badaniach przynoszących duże korzyści, ale też obarczonych wysokim ryzykiem;

  Długoterminowe finansowanie w celu wspierania wybitnych badaczy i ich zespołów w przełomowych badaniach przynoszących duże korzyści, ale też obarczonych wysokim ryzykiem;

  Wspomaganie początkujących naukowców, którzy mają doskonałe pomysły, w uzyskaniu niezależności badawczej oraz w stworzeniu własnego zespołu lub programu;

  Wspomaganie początkujących naukowców, którzy mają doskonałe pomysły, w uzyskaniu niezależności badawczej oraz w stworzeniu własnego zespołu lub programu;

  Nowe sposoby pracy w świecie nauki, umożliwiające uzyskiwanie przełomowych rezultatów i ułatwiające osiągnięcie przez finansowane badania naukowe potencjału komercyjnego oraz potencjału w zakresie innowacji społecznych;

  Nowe sposoby pracy w świecie nauki, umożliwiające uzyskiwanie przełomowych rezultatów i ułatwiające osiągnięcie przez finansowane badania naukowe potencjału komercyjnego oraz potencjału w zakresie innowacji społecznych;

  Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z regionalnymi i krajowymi agencjami zajmującymi się finansowaniem badań naukowych w celu wsparcia wybitnych naukowców;

  Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z regionalnymi i krajowymi agencjami zajmującymi się finansowaniem badań naukowych oraz innymi organami Unii w celu wsparcia wybitnych naukowców;

  Lepsze wyeksponowanie programów ERBN.

  Lepsze wyeksponowanie programów ERBN.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I - punkt 1 – podpunkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – akapit 2 – punkt 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  będzie dokonywać przeglądu i oceny osiągnięć ERBN oraz jakości i wpływu badań finansowanych przez ERBN i wydawać zalecenia dotyczące działań naprawczych lub przyszłych;

  będzie okresowo zlecać zewnętrzny przegląd i ocenę osiągnięć ERBN oraz jakości i wpływu badań finansowanych przez ERBN oraz przyjmować zalecenia i opracowywać wytyczne dotyczące działań naprawczych lub przyszłych;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.1.   Uzasadnienie

2.1.   Uzasadnienie

Europa potrzebuje wysoko wykwalifikowanej i odpornej bazy kapitału ludzkiego w dziedzinie badań naukowych i innowacji, która może z łatwością dostosować się do przyszłych wyzwań, takich jak znaczne zmiany demograficzne w Europie, oraz znaleźć zrównoważone rozwiązania. W celu zapewnienia doskonałości, naukowcy muszą być mobilni, współpracować i rozpowszechniać wiedzę w różnych krajach, sektorach i dyscyplinach oraz dysponować odpowiednią kombinacją wiedzy i umiejętności, aby stawić czoła wyzwaniom społecznym i wspierać innowacje.

Europa potrzebuje wysoko wykwalifikowanych i odpornych zasobów ludzkich w dziedzinie badań naukowych i innowacji, która może z łatwością dostosować się do obecnych i przyszłych wyzwań, takich jak znaczne zmiany demograficzne w Europie, oraz znaleźć zrównoważone rozwiązania. W celu zapewnienia doskonałości, naukowcy muszą być mobilni, mieć dostęp do najwyższej jakości infrastruktury w wielu dziedzinach, współpracować i rozpowszechniać wiedzę w różnych krajach, sektorach i dyscyplinach oraz dysponować odpowiednią kombinacją wiedzy i umiejętności, aby stawić czoła wyzwaniom społecznym i wspierać innowacje.

Europa jest potęgą naukową, zatrudniającą około 1,8 mln naukowców pracujących w tysiącach szkół wyższych, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw ze światowej czołówki. Szacuje się jednak, że do 2027 r. UE będzie musiała wyszkolić i zatrudnić co najmniej milion nowych naukowców, aby osiągnąć określony cel zwiększonych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Braki w tym zakresie są szczególnie dotkliwe w sektorze nieakademickim. UE musi zwiększyć swoje wysiłki na rzecz skłonienia większej liczby młodych kobiet i mężczyzn do pracy w dziedzinie badań naukowych, przyciągnięcia naukowców z państw trzecich, zatrzymania własnych naukowców w UE i reintegracji europejskich naukowców pracujących poza UE po ich powrocie. Ponadto, w celu szerszego szerzenia doskonałości, warunki, na jakich naukowcy prowadzą swoje prace, wymagają dalszej poprawy w całej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). W związku z tym potrzebne są silniejsze powiązania, w szczególności z europejskim obszarem edukacji, Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskim Funduszem Społecznym (ESF+).

Europa jest potęgą naukową, zatrudniającą około 1,8 mln naukowców pracujących w tysiącach szkół wyższych, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw ze światowej czołówki. Szacuje się jednak, że do 2027 r. UE będzie musiała wyszkolić i zatrudnić co najmniej milion nowych naukowców, aby osiągnąć określony cel zwiększonych inwestycji w badania naukowe i innowacje. Braki w tym zakresie są szczególnie dotkliwe w sektorze nieakademickim.

 

UE musi zwiększyć swoje wysiłki na rzecz skłonienia większej liczby młodych kobiet i mężczyzn do pracy w dziedzinie badań naukowych, przyciągnięcia naukowców z państw trzecich, zatrzymania własnych naukowców w UE i reintegracji europejskich naukowców pracujących poza UE po ich powrocie.

 

Aby osiągnąć te cele, należy również zwrócić uwagę na systemy zwiększające elastyczność naukowców obu płci w celu zapewnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

 

Programy mobilności powinny również zagwarantować rzeczywiste równe szanse i obejmować konkretne środki służące usunięciu przeszkód dla mobilności naukowców, w szczególności kobiet-naukowców.

 

Ponadto w celu zapewnienia synergii i szerszego szerzenia doskonałości, etykieta pieczęci doskonałości będzie nadal stosowana do zaproszeń do składania wniosków w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, a warunki, na jakich naukowcy prowadzą swoje prace, wymagają dalszej poprawy w całej europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). W związku z tym potrzebne są silniejsze powiązania, w szczególności z europejskim obszarem edukacji, Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskim Funduszem Społecznym (ESF+).

Wyzwania te można najlepiej rozwiązać na poziomie UE ze względu na ich charakter systemowy oraz na transgraniczny charakter działań niezbędnych do ich rozwiązania.

Wyzwania te można najlepiej rozwiązać na poziomie UE ze względu na ich charakter systemowy oraz na transgraniczny charakter działań niezbędnych do ich rozwiązania.

Działania „Maria Skłodowska-Curie” koncentrują się na doskonałych badaniach, które są w pełni oddolne i otwarte na wszystkie dziedziny badań naukowych i innowacji, począwszy od badań podstawowych aż po absorbcję rynkową i usługi w zakresie innowacji. Obejmuje to dziedziny badań objęte Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb i pojawienia się nowych źródeł finansowania możliwe będzie ukierunkowanie niektórych działań „Maria Skłodowska-Curie” na określone wyzwania (w tym określone misje), rodzaje instytucji badawczych i innowacyjnych lub miejsca geograficzne w celu uwzględnienia zmieniających się potrzeb Europy w zakresie umiejętności, szkoleń naukowców, rozwoju kariery zawodowej i wymiany wiedzy.

Działania „Maria Skłodowska-Curie” koncentrują się na doskonałych badaniach, które są w pełni oddolne i otwarte na wszystkie dziedziny badań naukowych i innowacji, począwszy od badań podstawowych aż po absorbcję rynkową i usługi w zakresie innowacji. Obejmuje to dziedziny badań objęte Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb i pojawienia się nowych źródeł finansowania możliwe będzie ukierunkowanie niektórych rodzajów działań „Maria Skłodowska-Curie” na określone wyzwania (w tym określone misje), pewne rodzaje instytucji badawczych i innowacyjnych lub miejsca geograficzne w celu uwzględnienia zmieniających się potrzeb Europy w zakresie umiejętności, szkoleń naukowców, rozwoju kariery zawodowej i wymiany wiedzy.

Działania „Marie Skłodowska-Curie” są głównym instrumentem na poziomie UE służącym przyciąganiu naukowców z państw trzecich do Europy, co stanowi istotny wkład w globalną współpracę w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Dowody wskazują, że działania „Maria Skłodowska-Curie” nie tylko mają pozytywny wpływ na osoby, organizacje i system, ale również generują istotne i przełomowe wyniki badań, a jednocześnie przyczyniają się w znacznym stopniu do rozwiązywania wyzwań społecznych i strategicznych. Długofalowe inwestycje w ludzi opłacają się, o czym świadczy liczba laureatów Nagrody Nobla, którzy byli stypendystami działań „Maria Skłodowska-Curie” lub nadzorowali je.

Działania „Marie Skłodowska-Curie”, wraz z ERBN, głównymi instrumentami na poziomie UE służącymi przyciąganiu naukowców z państw trzecich do Europy, co stanowi istotny wkład w globalną współpracę w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Dowody wskazują, że działania „Maria Skłodowska-Curie” nie tylko mają pozytywny wpływ na osoby, organizacje i system, ale również generują istotne i przełomowe wyniki badań, a jednocześnie przyczyniają się w znacznym stopniu do rozwiązywania wyzwań społecznych i strategicznych. Długofalowe inwestycje w ludzi opłacają się, o czym świadczy liczba laureatów Nagrody Nobla, którzy byli stypendystami działań „Maria Skłodowska-Curie” lub nadzorowali je.

Dzięki światowej konkurencji badawczej między naukowcami i między organizacjami przyjmującymi zarówno z sektora akademickiego, jak i pozaakademickiego oraz dzięki tworzeniu i wymianie wysokiej jakości wiedzy pomiędzy krajami, sektorami i dyscyplinami, działania „Maria Skłodowska-Curie” przyczyniają się w szczególności do realizacji celów agendy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, globalnej strategii UE oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dzięki światowej konkurencji badawczej między naukowcami i między organizacjami przyjmującymi zarówno z sektora akademickiego, jak i pozaakademickiego oraz dzięki tworzeniu i wymianie wysokiej jakości wiedzy pomiędzy krajami, sektorami i dyscyplinami, działania „Maria Skłodowska-Curie” przyczyniają się w szczególności do realizacji celów agendy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, globalnej strategii UE oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Działania „Maria Skłodowska-Curie” przyczyniają się do zwiększenia skuteczności, konkurencyjności i atrakcyjności europejskiej przestrzeni badawczej w skali globalnej. Można to osiągnąć koncentrując się na nowym pokoleniu wysoko wykwalifikowanych naukowców i zapewniając wsparcie dla nowych talentów z UE i spoza niej; poprzez wspieranie rozpowszechniania i stosowania nowej wiedzy i pomysłów w polityce europejskiej, gospodarce i społeczeństwie, między innymi poprzez udoskonalenie komunikacji naukowej i środków komunikacji ze społeczeństwem; poprzez ułatwianie współpracy między organizacjami zaangażowanymi w badania; oraz poprzez wyraźny wpływ strukturyzujący na europejską przestrzeń badawczą, wspieranie otwartego rynku pracy i ustanawianie norm w zakresie jakości szkolenia, atrakcyjnych warunków zatrudnienia i otwartej rekrutacji dla wszystkich naukowców.

Działania „Maria Skłodowska-Curie” przyczyniają się do zwiększenia skuteczności, konkurencyjności i atrakcyjności europejskiej przestrzeni badawczej w skali globalnej. Można to osiągnąć koncentrując się na nowym pokoleniu wysoko wykwalifikowanych naukowców i zapewniając wsparcie dla nowych talentów z UE i spoza niej; poprzez wspieranie rozpowszechniania i stosowania nowej wiedzy i pomysłów w polityce europejskiej, gospodarce i społeczeństwie, między innymi poprzez udoskonalenie komunikacji naukowej i środków komunikacji ze społeczeństwem; poprzez ułatwianie współpracy między organizacjami zaangażowanymi w badania; oraz poprzez wyraźny wpływ strukturyzujący na europejską przestrzeń badawczą, wspieranie otwartego rynku pracy i ustanawianie norm w zakresie jakości szkolenia, atrakcyjnych warunków zatrudnienia i otwartej oraz przejrzystej rekrutacji dla wszystkich naukowców.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

UE potrzebuje silnej, odpornej i kreatywnej bazy zasobów ludzkich, posiadającej właściwą kombinację umiejętności, aby sprostać przyszłym potrzebom rynku pracy, wprowadzać innowacje oraz przekształcać wiedzę i pomysły w produkty i usługi przynoszące korzyści gospodarcze i społeczne. Można to osiągnąć poprzez szkolenia naukowców w celu dalszego rozwijania ich podstawowych kompetencji badawczych, a także poprawy ich umiejętności przekrojowych, takich jak twórcza i przedsiębiorcza postawa. Pozwoli im to sprostać obecnym i przyszłym globalnym wyzwaniom oraz poprawi ich perspektywy zawodowe i potencjał innowacyjny.

UE potrzebuje silnej, odpornej i kreatywnej bazy zasobów ludzkich, posiadającej właściwą kombinację umiejętności, aby sprostać przyszłym potrzebom rynku pracy, wprowadzać innowacje oraz przekształcać wiedzę i pomysły w produkty i usługi przynoszące korzyści naukowe, gospodarcze i społeczne. Można to osiągnąć dzięki szkoleniu naukowców w celu dalszego rozwijania ich podstawowych kompetencji badawczych, a także poprawy ich umiejętności przekrojowych, takich jak twórcza i przedsiębiorcza postawa, włącznie ze zrozumieniem korzyści stosowania norm przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług. Pozwoli im to sprostać obecnym i przyszłym globalnym wyzwaniom oraz poprawi ich perspektywy zawodowe i potencjał innowacyjny. Można to osiągnąć, uwzględniając, w stosownych przypadkach, uzupełniające działania edukacyjne EIT.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2.3.  Wzmacnianie kapitału ludzkiego i rozwój umiejętności w europejskiej przestrzeni badawczej

2.2.3.  Wzmacnianie zasobów ludzkich i rozwój umiejętności w europejskiej przestrzeni badawczej

W celu wspierania doskonałości, promowania współpracy między organizacjami prowadzącymi badania naukowe i tworzenia pozytywnego efektu strukturyzacji, w całej europejskiej przestrzeni badawczej muszą zostać bardziej rozpowszechnione wysokiej jakości standardy szkoleniowe, dobre warunki pracy i skuteczny rozwój kariery naukowców. Przyczyni się to do modernizacji lub wzmocnienia programów i systemów szkoleniowych w zakresie badań oraz do zwiększenia atrakcyjności instytucji na świecie.

W celu wspierania doskonałości, promowania współpracy między organizacjami prowadzącymi badania naukowe i tworzenia pozytywnego efektu strukturyzacji, w całej europejskiej przestrzeni badawczej muszą zostać bardziej rozpowszechnione wysokiej jakości standardy szkoleniowe, dobre warunki pracy i skuteczny rozwój kariery naukowców. Przyczyni się to do modernizacji lub wzmocnienia programów i systemów szkoleniowych w zakresie badań, opracowywanych we współpracy z innymi częściami programu „Horyzont Europa”, oraz do zwiększenia atrakcyjności instytucji na świecie.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Programy szkoleniowe mające na celu wspieranie doskonałości i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w instytucjach oraz w systemach badań naukowych i innowacji;

  Programy szkoleniowe mające na celu wspieranie doskonałości i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w instytucjach oraz w systemach badań naukowych i innowacji;

  Współpraca, tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy w UE oraz w państwach trzecich.

  Współpraca, tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy w UE oraz w państwach trzecich.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2.5.   Promowanie działań informacyjnych na rzecz ogółu społeczeństwa

2.2.5.   Promowanie działań informacyjnych na rzecz ogółu społeczeństwa

Wiedza na temat działalności programu i publiczne uznanie pracy naukowców wymagają poprawy w całej UE i poza nią w celu poprawy globalnego wizerunku działań „Marie Skłodowska-Curie” oraz lepszego zrozumienia wpływu pracy naukowców na codzienne życie obywateli, a także zachęcenia młodych ludzi do podejmowania karier naukowych. Można to osiągnąć przez lepsze upowszechnianie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wiedzy i praktyk.

Wiedza na temat działalności programu i publiczne uznanie pracy naukowców wymagają poprawy w całej UE i poza nią w celu poprawy globalnego wizerunku działań „Marie Skłodowska-Curie” oraz lepszego zrozumienia wpływu pracy naukowców na codzienne życie obywateli, a także zachęcenia młodych ludzi, w szczególności kobiet, do podejmowania karier naukowych. Można to osiągnąć przez lepsze upowszechnianie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wiedzy i praktyk.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Inicjatywy informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa mające na celu wzbudzenie zainteresowania karierą naukową, szczególnie wśród młodzieży;

  Inicjatywy informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa mające na celu wzbudzenie zainteresowania karierą naukową, szczególnie wśród młodzieży;

  Działania promocyjne mające na celu poprawę wizerunku, wyeksponowania i świadomości na temat działań „Maria Skłodowska-Curie”;

  Działania promocyjne mające na celu poprawę wizerunku, wyeksponowania i świadomości na temat działań „Maria Skłodowska-Curie”;

  Rozpowszechnianie wiedzy i tworzenie klastrów wiedzy poprzez współpracę między projektami oraz inne działania służące tworzeniu sieci kontaktów, takie jak usługi dla absolwentów.

  Rozpowszechnianie wiedzy i tworzenie klastrów wiedzy poprzez współpracę między projektami oraz inne działania służące tworzeniu sieci kontaktów, takie jak usługi dla absolwentów i krajowe punkty kontaktowe.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.1.   Uzasadnienie

3.1.   Uzasadnienie

Nowoczesne infrastruktury badawcze zapewnią kluczowe usługi dla społeczności badawczych i innowacyjnych, odgrywając zasadniczą rolę w rozszerzaniu granic wiedzy. Wspieranie infrastruktur badawczych na poziomie UE przyczynia się do łagodzenia skutków faktycznego rozproszenia krajowych infrastruktur badawczych i ośrodków doskonałości naukowej oraz niskiego poziomu wymiany wiedzy między dyscyplinami.

Nowoczesne infrastruktury badawcze zapewnią kluczowe usługi dla społeczności badawczych i innowacyjnych, odgrywając zasadniczą rolę w rozszerzaniu granic wiedzy. Wspieranie wszelkiego rodzaju infrastruktur badawczych, w tym małych i średnich oraz tych finansowanych ze środków EFRR, na poziomie UE przyczynia się do łagodzenia skutków faktycznego rozproszenia krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych, uzupełniania i modernizowania ośrodków doskonałości naukowej oraz do zwiększenia poziomu wiedzy między dyscyplinami.

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie światowej klasy stabilnej infrastruktury badawczej, otwartej i dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i poza jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej potencjału w zakresie rozwoju nauki i innowacji. Najważniejsze cele to zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu badań naukowych i innowacji, unikanie powielania wysiłków oraz lepsza koordynacja rozwoju i wykorzystania infrastruktur badawczych. Niezwykle istotne jest wspieranie otwartego dostępu do infrastruktury badawczej dla wszystkich europejskich naukowców, a także – poprzez europejską chmurę dla otwartej nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych zasobów naukowych, a w szczególności rozwiązanie problemu obecnego nieoptymalnego wykorzystania otwartej nauki i praktyk dotyczących otwartych danych. UE musi również zająć się kwestią szybkiego wzrostu światowej konkurencji o talenty, przyciągając naukowców z państw trzecich do pracy w ramach europejskich infrastruktur badawczych światowej klasy. Jednym z głównych celów jest również zwiększanie konkurencyjności przemysłu europejskiego poprzez wspieranie kluczowych technologii i usług istotnych dla infrastruktury badawczej i jej użytkowników, co przyczyni się do poprawy warunków dostarczania innowacyjnych rozwiązań.

Ogólnym celem jest zapewnienie Europie światowej klasy stabilnej infrastruktury badawczej, otwartej i dostępnej dla wszystkich naukowców i innowatorów w Europie i poza jej granicami, oraz pełne wykorzystanie jej potencjału w zakresie rozwoju nauki i innowacji. Najważniejsze cele to zmniejszenie rozdrobnienia ekosystemu badań naukowych i innowacji, zagwarantowanie ciągłej modernizacji, unikanie powielania wysiłków oraz lepsza koordynacja rozwoju, wykorzystania i dostępności infrastruktur badawczych.

 

Niezwykle istotne jest także wspieranie otwartego dostępu do infrastruktury badawczej dla wszystkich europejskich naukowców, a także – przez europejską chmurę dla otwartej nauki – zwiększenie dostępu do cyfrowych zasobów naukowych, a w szczególności rozwiązanie problemu obecnego nieoptymalnego wykorzystania otwartej nauki i praktyk dotyczących otwartych danych. UE musi również zająć się kwestią szybkiego wzrostu światowej konkurencji o talenty, przyciągając naukowców z państw trzecich do pracy w ramach europejskich infrastruktur badawczych światowej klasy. Jednym z głównych celów jest również zwiększanie konkurencyjności przemysłu europejskiego przez wspieranie kluczowych technologii i usług istotnych dla infrastruktury badawczej i jej użytkowników, co przyczyni się do poprawy warunków dostarczania i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań.

Wcześniejsze programy ramowe znacznie przyczyniły się do sprawniejszego i bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktur krajowych, a we współpracy z Europejskim Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) opracowano w ich ramach spójne i strategiczne podejście do kształtowania polityki w zakresie ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych. To strategiczne podejście przyniosło wyraźne korzyści, w tym ograniczenie powielania wysiłków dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację procesów i procedur.

Wcześniejsze programy ramowe znacznie przyczyniły się do sprawniejszego i bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktur krajowych i do usunięcia barier w ponadnarodowej dostępności, a we współpracy z Europejskim Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) opracowano w ich ramach spójne i strategiczne podejście do kształtowania polityki w zakresie ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych. To strategiczne podejście przyniosło wyraźne korzyści, w tym ograniczenie powielania wysiłków dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów oraz standaryzację i harmonizację procesów i procedur. Wzmocnienie i otwarcie istniejących sieci doskonałych badań naukowych i innowacji, jak również tworzenie nowych w stosownych przypadkach, będzie również priorytetem w ramach tego tytułu.

Działanie wspierane przez UE zapewni wartość dodaną poprzez: konsolidację i optymalizację istniejących infrastruktur badawczych oraz działania na rzecz rozwoju nowych infrastruktur; ustanowienie europejskiej chmury dla otwartej nauki jako efektywnego, skalowalnego i trwałego środowiska dla badań naukowych opartych na danych; połączenie krajowych i regionalnych sieci badawczych i edukacyjnych, wzmocnienie i zabezpieczenie infrastruktury sieciowej o dużej przepustowości dla ogromnych ilości danych oraz zapewnienie dostępu do zasobów cyfrowych ponad granicami państw i dyscyplinami; pokonywanie przeszkód uniemożliwiających najlepszym zespołom badawczym uzyskanie dostępu do najlepszych usług w zakresie infrastruktury badawczej w UE; wspieranie innowacyjnego potencjału infrastruktur badawczych, koncentrujące się na rozwoju technologicznym i wspólnych innowacjach oraz większe wykorzystanie infrastruktur badawczych w przemyśle.

Działanie wspierane przez UE zapewni wartość dodaną poprzez: konsolidację i optymalizację istniejących infrastruktur badawczych, w tym e-infrastruktur, oraz działania na rzecz rozwoju nowych infrastruktur; ustanowienie europejskiej chmury dla otwartej nauki jako efektywnego, skalowalnego i trwałego środowiska dla badań naukowych opartych na danych, połączenie krajowych i regionalnych sieci badawczych i edukacyjnych, wzmocnienie i zabezpieczenie infrastruktury sieciowej o dużej przepustowości dla ogromnych ilości danych oraz zapewnienie dostępu do zasobów cyfrowych ponad granicami państw i dyscyplinami; pokonywanie przeszkód uniemożliwiających najlepszym zespołom badawczym uzyskanie dostępu do najlepszych usług w zakresie infrastruktury badawczej w UE; wspieranie innowacyjnego potencjału infrastruktur badawczych, koncentrujące się na rozwoju technologicznym i wspólnych innowacjach oraz większe wykorzystanie infrastruktur badawczych w przemyśle.

Należy wzmocnić międzynarodowy wymiar infrastruktur badawczych UE poprzez wspieranie ściślejszej współpracy z międzynarodowymi partnerami oraz międzynarodowego udziału w europejskich infrastrukturach badawczych przynoszącego wzajemne korzyści.

Należy wzmocnić międzynarodowy wymiar infrastruktur badawczych UE poprzez wspieranie ściślejszej współpracy, dostępności i łączności z międzynarodowymi partnerami oraz międzynarodowego udziału w europejskich infrastrukturach badawczych przynoszącego wzajemne korzyści.

Działania przyczynią się do realizacji różnych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 7 – Czysta i dostępna energia; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

Działania przyczynią się do realizacji różnych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 7 – Czysta i dostępna energia; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2.1.   Konsolidacja krajobrazu europejskich infrastruktur badawczych

3.2.1.   Konsolidacja krajobrazu europejskich infrastruktur badawczych

Ustanowienie, funkcjonowanie i długofalowa stabilność infrastruktur badawczych określonych przez ESFRI jest niezbędna do zapewnienia czołowej pozycji UE w dziedzinie badań pionierskich, tworzenia i wykorzystywania wiedzy oraz konkurencyjności przemysłu.

Ustanowienie, funkcjonowanie i długofalowa stabilność infrastruktur badawczych, w tym tych określonych przez ESFRI, jak również zapewnienie ich maksymalnego udziału w najlepszych projektach w ramach programu „Horyzont Europa” są niezbędne do zapewnienia czołowej pozycji UE w dziedzinie badań pionierskich, tworzenia i wykorzystywania wiedzy oraz konkurencyjności przemysłu.

Europejska chmura dla otwartej nauki powinna stać się skutecznym i kompleksowym kanałem dostarczania usług w zakresie infrastruktury badawczej i powinna zapewnić europejskim społecznościom badawczym usługi następnej generacji w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania (np. analizy, symulacje, usługi wizualizacji) oraz wymiany dużych zbiorów danych naukowych. Chmura powinna również zapewniać naukowcom w Europie dostęp do większości danych wytwarzanych i gromadzonych przez infrastruktury badawcze, a także do obliczeń wielkiej skali i zasobów eksaskalowych stosowanych w ramach europejskiej infrastruktury danych (EDI)13.

Europejska chmura dla otwartej nauki powinna stać się skutecznym i kompleksowym kanałem dostarczania usług w zakresie infrastruktury badawczej i powinna umożliwiać europejskim społecznościom badawczym rozwój usług następnej generacji w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania (np. analizy, symulacje, usługi wizualizacji) oraz wymiany dużych zbiorów danych naukowych. Chmura powinna również zapewniać naukowcom w Europie usługi sprzyjające gromadzeniu i przetwarzaniu większości danych wytwarzanych i gromadzonych przez naukowców w ramach infrastruktur badawczych i poza nimi, a także powinna zapewniać dostęp do obliczeń wielkiej skali i zasobów eksaskalowych stosowanych w ramach europejskiej infrastruktury danych (EDI)13.

Ogólnoeuropejska sieć badań naukowych i edukacji połączy i umożliwi zdalny dostęp do infrastruktur badawczych i zasobów badawczych poprzez zapewnienie połączeń między szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz społecznościami badawczymi i innowacyjnymi na poziomie UE, jak również połączeń międzynarodowych z innymi sieciami partnerskimi na całym świecie.

Ogólnoeuropejska sieć badań naukowych i edukacji połączy i umożliwi zdalny dostęp do infrastruktur badawczych i zasobów badawczych poprzez zapewnienie połączeń między szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz społecznościami badawczymi i innowacyjnymi na poziomie UE, jak również połączeń międzynarodowych z innymi sieciami partnerskimi na całym świecie.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Cykl życia ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych obejmujący zaprojektowanie nowych infrastruktur badawczych; etap ich przygotowania i wdrożenia, funkcjonowanie na wczesnym etapie działań uwzględniając komplementarność z innymi źródłami finansowania oraz konsolidacja i optymalizacja ekosystemu infrastruktury badawczej poprzez monitorowanie głównych elementów ESFRI oraz ułatwianie zawierania umów o świadczenie usług, zmian, połączeń lub likwidacji obiektów ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych;

  Cykl życia ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych obejmujący zaprojektowanie nowych infrastruktur badawczych; etap ich przygotowania i wdrożenia, funkcjonowanie na wczesnym etapie działań uwzględniając komplementarność z innymi źródłami finansowania oraz konsolidacja i optymalizacja ekosystemu infrastruktury badawczej poprzez monitorowanie głównych elementów ESFRI oraz ułatwianie zawierania umów o świadczenie usług, zmian, połączeń lub likwidacji obiektów ogólnoeuropejskich infrastruktur badawczych;

  Europejska chmura dla otwartej nauki, w tym: skalowalność i trwałość kanału dostępu; skuteczne zgrupowanie zasobów europejskich, krajowych, regionalnych i instytucjonalnych; zmiany techniczne i polityczne w celu sprostania nowym potrzebom i wymogom badawczym (np. stosowanie zbiorów danych wrażliwych, ochrona prywatności już w fazie projektowania); interoperacyjność danych i zgodność z zasadami FAIR; szeroka baza użytkowników;

  Europejska chmura dla otwartej nauki, w tym: skalowalność i trwałość kanału dostępu; skuteczne zgrupowanie zasobów europejskich, krajowych, regionalnych i instytucjonalnych; zmiany techniczne i polityczne w celu sprostania nowym potrzebom i wymogom badawczym (np. stosowanie zbiorów danych wrażliwych, ochrona prywatności już w fazie projektowania); interoperacyjność danych i zgodność z zasadami FAIR; szeroka baza użytkowników;

  Ogólnoeuropejska sieć badawcza i edukacyjna stanowiąca podstawę europejskiej chmury dla otwartej nauki i europejskiej infrastruktury danych, a także umożliwiająca świadczenie usług obliczeń wielkiej skali/danych w chmurze, która jest w stanie sprostać ekstremalnie dużym zbiorom danych i procesom obliczeniowym.

  Ogólnoeuropejska sieć badawcza i edukacyjna stanowiąca podstawę europejskiej chmury dla otwartej nauki i europejskiej infrastruktury danych, a także umożliwiająca świadczenie usług obliczeń wielkiej skali/danych w chmurze, która jest w stanie sprostać ekstremalnie dużym zbiorom danych i procesom obliczeniowym.

__________________

__________________

13 Europejska infrastruktura danych będzie stanowić podstawę europejskiej chmury dla otwartej nauki, zapewniając światowej klasy obliczenia wielkiej skali, szybką łączność oraz nowoczesne usługi w zakresie danych i oprogramowania.

13 Europejska infrastruktura danych będzie stanowić podstawę europejskiej chmury dla otwartej nauki, zapewniając światowej klasy obliczenia wielkiej skali, szybką łączność oraz nowoczesne usługi w zakresie danych i oprogramowania.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2.2.   Otwarcie, integracja i połączenie infrastruktur badawczych

3.2.2.   Otwarcie, integracja i połączenie infrastruktur badawczych

Krajobraz badawczy zostanie znacznie wzmocniony poprzez zapewnienie otwarcia kluczowych międzynarodowych, krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych dla wszystkich naukowców z UE oraz w razie potrzeby zintegrowanie ich usług, tak aby zharmonizować warunki dostępu, poprawić i rozszerzyć zakres świadczonych usług oraz wspierać wspólną strategię rozwoju zaawansowanych komponentów i usług poprzez innowacyjne działania.

Krajobraz badawczy zostanie znacznie wzmocniony poprzez zapewnienie otwarcia kluczowych międzynarodowych, krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych dla wszystkich naukowców i innowatorów z UE oraz w razie potrzeby zintegrowanie ich usług, tak aby zharmonizować warunki dostępu, poprawić i rozszerzyć zakres świadczonych usług oraz wspierać wspólną strategię rozwoju zaawansowanych komponentów i usług poprzez innowacyjne działania.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Sieci łączące krajowe i regionalne podmioty finansujące infrastruktury badawcze w celu współfinansowania ponadnarodowego dostępu naukowców;

  Sieci łączące krajowe i regionalne podmioty finansujące infrastruktury badawcze w celu współfinansowania ponadnarodowego dostępu naukowców;

  Sieci ogólnounijnych, krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych w celu rozwiązania globalnego wyzwania w zakresie zapewniania naukowcom dostępu oraz harmonizacji i poprawy usług w zakresie infrastruktury;

  Sieci ogólnoeuropejskich, krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych, w tym małych i średnich, w celu zapewniania naukowcom dostępu oraz harmonizacji i poprawy usług w zakresie infrastruktury;

  Zintegrowane sieci infrastruktur badawczych do celów opracowania i wdrożenia wspólnej strategii/planu działania na rzecz rozwoju technologicznego koniecznych do poprawy ich usług w ramach partnerstwa z przemysłem; jak również do celów opracowania zaawansowanych komponentów w takich obszarach jak oprzyrządowanie naukowe; oraz do celów wsparcia wykorzystania infrastruktur badawczych przez przemysł, np. jako obiekty do badań doświadczalnych.

  Zintegrowane sieci infrastruktur badawczych do celów opracowania i wdrożenia wspólnej strategii/planu działania na rzecz rozwoju technologicznego koniecznych do poprawy ich usług w ramach partnerstwa z przemysłem; jak również do celów opracowania zaawansowanych komponentów w takich obszarach jak oprzyrządowanie naukowe; oraz do celów wsparcia wykorzystania infrastruktur badawczych przez przemysł, np. jako obiekty do badań doświadczalnych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

II GLOBALNE WYZWANIA I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

II GLOBALNE WYZWANIA I KONKURENCYJNOŚĆ EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU

Wiele wyzwań, przed jakimi stoi UE, to wyzwania globalne. Skala i złożoność problemów są ogromne i wymagają odpowiednich nakładów finansowych, zasobów i wysiłku w celu znalezienia rozwiązań. Są to właśnie obszary, w których UE musi działać wspólnie; w sposób inteligentny, elastyczny i skoordynowany z korzyścią dla naszych obywateli i w celu zapewnienia ich dobrobytu.

W świecie rosnących współzależności wiele wyzwań, przed którymi stoi UE, to także wyzwania globalne. Skala i złożoność problemów są ogromne i wymagają odpowiednich zasobów finansowych oraz ludzkich i wysiłku w celu znalezienia rozwiązań. Są to właśnie obszary, w których UE musi działać wspólnie; w sposób inteligentny, elastyczny i skoordynowany z korzyścią dla naszych obywateli i w celu zapewnienia ich dobrobytu.

Większy wpływ można osiągnąć dzięki połączeniu działań z innymi państwami i regionami na świecie w ramach międzynarodowej współpracy na bezprecedensową skalę, zgodnie z założeniami celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia klimatycznego z Paryża. W oparciu o wzajemne korzyści partnerzy z całego świata zostaną zaproszeni do uczestnictwa w wysiłkach UE jako nieodłączni uczestnicy badań naukowych i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Większy wpływ można osiągnąć dzięki połączeniu działań z innymi państwami i regionami na świecie w ramach międzynarodowej współpracy na bezprecedensową skalę, jak wskazano w celach zrównoważonego rozwoju i porozumieniu klimatycznym z Paryża. W oparciu o wzajemne korzyści partnerzy z całego świata zostaną zaproszeni do uczestnictwa w wysiłkach UE jako nieodłączni uczestnicy badań naukowych i innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Badania naukowe i innowacje są głównymi czynnikami stymulującymi zrównoważony wzrost gospodarczy i konkurencyjność przemysłową, a także przyczynią się do znalezienia rozwiązań obecnych problemów oraz jak najszybszego odwrócenia negatywnej i niebezpiecznej tendencji, która łączy obecnie rozwój gospodarczy, wykorzystanie zasobów naturalnych i kwestie społeczne, i do przekształcenia jej w nowe możliwości biznesowe.

Badania naukowe i innowacje są głównymi czynnikami stymulującymi zrównoważony rozwój, w tym wzrost gospodarczy i konkurencyjność przemysłową, a także przyczynią się do znalezienia rozwiązań obecnych problemów oraz jak najszybszego odwrócenia negatywnej i niebezpiecznej tendencji, która łączy obecnie rozwój gospodarczy, wykorzystanie zasobów naturalnych i kwestie społeczne, i do przekształcenia jej w miejsca pracy i nowe możliwości biznesowe oraz rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

UE odniesie korzyści jako użytkownik i producent technologii i gałęzi przemysłu, demonstrując, w jaki sposób może funkcjonować i rozwijać się nowoczesne, uprzemysłowione, zrównoważone, integracyjne, otwarte i demokratyczne społeczeństwo i gospodarka. Wspierane będą rozwiązania gospodarcze, środowiskowe i społeczne umożliwiające rozwój zrównoważonej gospodarki przemysłowej, których celem jest osiągnięcie: zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich obywateli; odpornego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i bezpiecznego społeczeństwa; dostępu do czystej energii i mobilności; cyfrowej gospodarki i społeczeństwa; wielodyscyplinarnego i twórczego przemysłu; rozwiązań kosmicznych, morskich i lądowych; rozwiązań w zakresie żywności i żywienia; zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu; przy czym wszystkie te rozwiązania mają generować dobrobyt w Europie i zapewnić miejsca pracy wyższej jakości. Zasadnicze znaczenie będzie miała transformacja przemysłowa.

UE odniesie korzyści jako użytkownik i producent wiedzy, technologii i gałęzi przemysłu. Może demonstrować, w jaki sposób może funkcjonować i rozwijać się nowoczesne, uprzemysłowione, zrównoważone, integracyjne, otwarte i demokratyczne społeczeństwo i gospodarka. Wspierane będą rozwiązania gospodarcze, środowiskowe i społeczne umożliwiające rozwój zrównoważonej gospodarki przemysłowej, których celem jest osiągnięcie: zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich obywateli; sprzyjającego włączeniu społecznemu i twórczego społeczeństwa; lub bezpiecznego społeczeństwa; dostępu do czystej energii i mobilności; cyfrowej gospodarki i społeczeństwa; wielodyscyplinarnego i efektywnego przemysłu; rozwiązań kosmicznych, morskich i lądowych; rozwiązań w zakresie żywności i żywienia; zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony klimatu i łagodzenia zmiany klimatu; przy czym wszystkie te rozwiązania mają generować dobrobyt w Europie i zapewnić miejsca pracy wyższej jakości. Zasadnicze znaczenie będzie miała transformacja przemysłowa.

Badania naukowe i innowacje w ramach tego filaru programu „Horyzont Europa” podzielono na zintegrowane klastry działań. Inwestycje nie dotyczą konkretnych sektorów, lecz mają na celu systematyczną zmianę naszego społeczeństwa i gospodarki zgodnie z zasadą zrównoważoności. Cele te zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy wszystkie podmioty, zarówno prywatne, jak i publiczne, będą angażować się w współprojektowanie i współtworzenie badań naukowych i innowacji; łączące użytkowników końcowych, naukowców, technologów, producentów, innowatorów, przedsiębiorstwa, edukatorów, obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym żaden z klastrów tematycznych nie jest przeznaczony tylko dla jednego zbioru podmiotów.

Badania naukowe i innowacje w ramach tego filaru programu „Horyzont Europa” podzielono na zintegrowane klastry działań. Inwestycje nie dotyczą konkretnych sektorów, lecz mają na celu systematyczną zmianę naszego społeczeństwa i gospodarki zgodnie z zasadą włączenia społecznego i zrównoważoności. Cele te zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy wszystkie podmioty, zarówno prywatne, jak i publiczne, będą angażować się w współprojektowanie i współtworzenie badań naukowych i innowacji; łączące użytkowników końcowych, badaczy, naukowców, technologów, projektantów, producentów, innowatorów, przedsiębiorstwa, edukatorów, obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym żaden z klastrów tematycznych nie jest przeznaczony tylko dla jednego zbioru podmiotów.

 

Klastry będą wspierać tworzenie wiedzy na wszystkich etapach rozwoju, w tym na wczesnych etapach działalności badawczej, i będą uzupełniane przekrojowym wsparciem dla ambitnych, długoterminowych inicjatyw badawczych na dużą skalę, ukierunkowanych na przyszłe i powstające technologie (inicjatywy przewodnie FET) inicjowanych w ramach poprzedniego programu ramowego: „Human Brain Project”, „Graphene Flagship”, „Quantum Flagship” i technologie baterii nowej generacji.

Klastry będą opracowywać i stosować technologie cyfrowe, kluczowe technologie prorozwojowe oraz nowe technologie w ramach wspólnej strategii promowania czołowej pozycji UE w przemyśle. W stosownych przypadkach wykorzystywane będą dane i usługi UE związane z przestrzenią kosmiczną.

Klastry będą również opracowywać i stosować technologie cyfrowe, kluczowe technologie prorozwojowe oraz przyszłe powstające technologie w ramach wspólnej strategii promowania czołowej pozycji UE w przemyśle. W stosownych przypadkach wykorzystywane będą dane i usługi UE związane z przestrzenią kosmiczną.

Zostanie udzielone wsparcie na rzecz wprowadzenia technologii z laboratoriów na rynek oraz opracowania zastosowań, w tym linii pilotażowych i demonstracji, w celu zwiększenia absorpcji przez rynek oraz zwiększenia zaangażowania sektora prywatnego. Synergia z innymi programami zostanie maksymalnie zwiększona.

Zostanie udzielone wsparcie na rzecz wprowadzenia technologii z laboratoriów na rynek oraz opracowania zastosowań, w tym linii pilotażowych i demonstracji, w celu zwiększenia absorpcji przez rynek oraz zwiększenia zaangażowania sektora prywatnego. Synergia z innymi częściami programu „Horyzont Europa”, w szczególności z EIT, a także z innymi programami zostanie maksymalnie zwiększona.

Klastry przyspieszą wprowadzanie unikalnych innowacji w UE poprzez szeroki zakres powiązanych działań, takich jak komunikacja, upowszechnianie i wykorzystywanie, normalizacja, a także wspieranie innowacji nietechnologicznych i innowacyjnych mechanizmów realizacji, co przyczyni się do stworzenia przyjaznych dla innowacji warunków społecznych, regulacyjnych i rynkowych, takich jak porozumienia na rzecz innowacji. Stworzone zostaną kanały innowacyjnych rozwiązań będące wynikiem działań w zakresie badań naukowych i innowacji i ukierunkowane na inwestorów publicznych i prywatnych oraz na inne odpowiednie programy unijne i krajowe.

Klastry przyspieszą wprowadzanie unikalnych innowacji w UE, badając ich wpływ na społeczeństwo, poprzez szeroki zakres powiązanych działań, takich jak komunikacja, upowszechnianie i wykorzystywanie, normalizacja, a także wspieranie innowacji nietechnologicznych i innowacyjnych mechanizmów realizacji, co przyczyni się do stworzenia przyjaznych dla innowacji warunków społecznych, regulacyjnych i rynkowych, takich jak porozumienia na rzecz innowacji. Stworzone zostaną kanały innowacyjnych rozwiązań będące wynikiem działań w zakresie badań naukowych i innowacji i ukierunkowane na pozyskanie dodatkowych inwestorów publicznych i prywatnych oraz na inne odpowiednie programy unijne i krajowe.

 

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wspieranie MŚP w ramach filaru II w częściach opartych na współpracy oraz poprzez specjalny instrument MŚP oparty na dotacjach dla pojedynczych beneficjentów. Wszystkie klastry przeznaczają odpowiednią kwotę na instrument MŚP, który będzie w pełni oddolny, ze stale otwartymi zaproszeniami i różnymi terminami ostatecznymi, oraz przeznaczony wyłącznie na innowacje przyrostowe. Tylko MŚP będą mogły składać wnioski o finansowanie, w tym w ramach współpracy lub podwykonawstwa. Projekty muszą mieć wyraźny europejski wymiar i wnosić wkład w unijną wartość dodaną.

 

Wsparcie za pośrednictwem instrumentu MŚP będzie dostarczane w trzech etapach, w oparciu o model programu „Horyzont Europa”:

 

– Etap 1: ocena koncepcji i wykonalności:

 

MŚP otrzyma dofinansowanie na zbadanie możliwości naukowych lub technicznych i potencjału komercyjnego nowego pomysłu (weryfikacja koncepcji) w celu opracowania innowacyjnego projektu. Pozytywny wynik tej oceny, w której ważną kwestią jest powiązanie między projektem-tematem a potrzebami potencjalnego użytkownika/nabywcy umożliwi dofinansowanie w ramach kolejnego etapu lub etapów.

 

– Etap 2: badania i rozwój, demonstracja, powielanie rynkowe:

 

Z należytym uwzględnieniem koncepcji „kuponu innowacyjności” wsparcie zostanie przyznane na badania i rozwój ze szczególnym naciskiem na działania w zakresie demonstracji (próby, prototyp, badania nad zwiększeniem skali, projekt, pilotażowe procesy, produkty i usługi innowacyjne, walidacja, weryfikacja działania itd.) oraz powielania rynkowego przy zachęcaniu do zaangażowania użytkowników końcowych lub potencjalnych klientów. Kupony innowacyjności będą sprzyjały uczestnictwu młodych przedsiębiorców.

 

– Etap 3: komercjalizacja:

 

Na tym etapie dofinansowanie nie będzie udzielane bezpośrednio i może przybrać jedynie formę działań wspierających, ale jego celem jest ułatwienie dostępu do prywatnego kapitału i środowisk sprzyjających innowacjom. Przewidziane zostaną powiązania z EIC i InvestEU. MŚP skorzystają też z takich środków wsparcia jak tworzenie sieci kontaktów, szkolenia, coaching i doradztwo. Ponadto ten etap może łączyć się ze środkami zachęcającymi do przedkomercyjnych zamówień publicznych i zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.1.   Uzasadnienie

1.1.   Uzasadnienie

Europejski filar praw socjalnych stanowi, że każdy ma prawo do szybkiego dostępu do przystępnej cenowo, prewencyjnej i objawowej opieki zdrowotnej dobrej jakości. Jest to podstawą zaangażowania UE w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w których wzywa się do zapewnienia do 2030 r. powszechnej opieki zdrowotnej dla wszystkich i w każdym wieku, nie pomijania nikogo i wyeliminowania przypadków zgonów, którym można zapobiec.

Europejski filar praw socjalnych stanowi, że każdy ma prawo do szybkiego dostępu do przystępnej cenowo, prewencyjnej i objawowej opieki zdrowotnej dobrej jakości. Jest to podstawą zaangażowania UE w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w których wzywa się do zapewnienia do 2030 r. powszechnej opieki zdrowotnej dla wszystkich i w każdym wieku, nie pomijania nikogo i wyeliminowania przypadków zgonów, którym można zapobiec.

Zdrowa populacja ma zasadnicze znaczenie dla stabilnego, zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa, a poprawa zdrowia jest niezbędna do ograniczenia ubóstwa, wspierania postępu społecznego i dobrobytu oraz zwiększenia wzrostu gospodarczego. Według OECD 10 % wzrost średniej długości życia wiąże się również ze wzrostem gospodarczym większym o 0,3–0,4 % rocznie. Od czasu ustanowienia tego wskaźnika średnia długość życia w UE wzrosła o 12 lat w wyniku ogromnych postępów w zakresie jakości życia, edukacji, zdrowia i opieki nad ludźmi. W 2015 r. oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosiła w UE 80,6 lat w porównaniu do 71,4 lat na całym świecie. W ostatnich latach w UE wzrastała ona średnio o 3 miesiące rocznie.

Zdrowa populacja ma zasadnicze znaczenie dla stabilnego, zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa, a poprawa zdrowia jest niezbędna do ograniczenia ubóstwa, wspierania postępu społecznego i dobrobytu oraz zwiększenia wzrostu gospodarczego. Według OECD 10 % wzrost średniej długości życia wiąże się również ze wzrostem gospodarczym większym o 0,3–0,4 % rocznie. Od czasu ustanowienia tego wskaźnika średnia długość życia w UE wzrosła o 12 lat w wyniku ogromnych postępów w zakresie jakości życia, w tym również edukacji i zdrowia. W 2015 r. oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosiła w UE 80,6 lat w porównaniu do 71,4 lat na całym świecie. W ostatnich latach w UE wzrastała ona średnio o 3 miesiące rocznie.

Badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia odegrały znaczącą rolę w tym osiągnięciu, a także w zakresie poprawy wydajności i jakości w sektorze zdrowia i opieki. UE nadal zmaga się jednak z nowymi lub utrzymującymi się wyzwaniami, które zagrażają jej obywatelom i zdrowiu publicznemu, zrównoważonemu charakterowi jej systemów opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej, jak również konkurencyjności jej sektora zdrowia i opieki. Do najważniejszych wyzwań w dziedzinie zdrowia w UE należą: brak skutecznej promocji zdrowia i zapobiegania chorobom; wzrost liczby chorób niezakaźnych; rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz pojawianie się epidemii chorób zakaźnych; większe zanieczyszczenie środowiska; utrzymywanie się nierówności w zakresie zdrowia pomiędzy krajami oraz w ich granicach, wpływających w sposób nieproporcjonalny na osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji lub znajdujące się na trudnym etapie życia; wykrywanie, zrozumienie, kontrolowanie i łagodzenie zagrożeń dla zdrowia i zapobieganie im w szybko zmieniającym się środowisku społecznym, miejskim i naturalnym; rosnące koszty europejskich systemów opieki zdrowotnej oraz stopniowe wprowadzenie medycyny spersonalizowanej oraz cyfryzacji w dziedzinie zdrowia i opieki; a także rosnąca presja na europejski sektor zdrowia i opieki, aby zachować konkurencyjność poprzez opracowywanie innowacji w dziedzinie zdrowia w porównaniu z nowymi i wschodzącymi podmiotami na arenie międzynarodowej.

Badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia odegrały znaczącą rolę w tym osiągnięciu, a także w zakresie poprawy wydajności i jakości w sektorze zdrowia i opieki oraz zapewnienia podstaw wiedzy na temat poprawy zdrowia ludzi i lepszej opieki nad pacjentami. Badania z zakresu zdrowia mają unikalny charakter, gdyż ściśle łączą się i wchodzą w interakcję z innowacjami, zagadnieniami opieki nad pacjentami i zdrowia ludności oraz są prowadzone w środowisku wielodyscyplinarnym, w którym obowiązują złożone przepisy.

 

UE nadal zmaga się jednak z nowymi lub utrzymującymi się wyzwaniami, które zagrażają jej obywatelom i zdrowiu publicznemu, zrównoważonemu charakterowi jej systemów opieki zdrowotnej i ochrony socjalnej, jak również konkurencyjności jej sektora zdrowia i opieki. Do najważniejszych wyzwań w dziedzinie zdrowia w UE należą: wzrost zachorowań na raka; brak skutecznej promocji zdrowia i zapobiegania chorobom; wzrost liczby chorób niezakaźnych; rozprzestrzenianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz pojawianie się epidemii chorób zakaźnych; większe zanieczyszczenie środowiska; utrzymywanie się nierówności w zakresie zdrowia pomiędzy krajami oraz w ich granicach, wpływających w sposób nieproporcjonalny na osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji lub znajdujące się na trudnym etapie życia; wczesne wykrywanie, zrozumienie, kontrolowanie i łagodzenie zagrożeń dla zdrowia i zapobieganie im w szybko zmieniającym się środowisku społecznym, miejskim i naturalnym; przesunięcie granicy wieku, do której życie prowadzi się w zdrowiu; wysokie koszty niektórych innowacyjnych narzędzi i technologii medycznych dla użytkowników końcowych; rosnące koszty europejskich systemów opieki zdrowotnej oraz stopniowe wprowadzenie medycyny precyzyjnej, w tym istotnych badań naukowych oraz cyfryzacji w dziedzinie zdrowia i opieki; a także rosnąca presja na europejski sektor zdrowia i opieki, aby zachować konkurencyjność poprzez opracowywanie innowacji w dziedzinie zdrowia w porównaniu z nowymi i wschodzącymi podmiotami na arenie międzynarodowej.

 

Rozwiązania cyfrowe w dziedzinie opieki zdrowotnej w wielu przypadkach umożliwiły rozwiązanie problemów w zakresie usług opiekuńczych i nowych kwestii związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Do wyzwań należy również pełne wykorzystanie stopniowego wprowadzania możliwości, jakie niesie ze sobą cyfryzacja w dziedzinie zdrowia i opieki, bez uszczerbku dla prawa do prywatności i ochrony danych. Opracowywane są cyfrowe urządzenia i oprogramowanie do diagnozowania, leczenia chorób, w tym chorób przewlekłych, i ułatwiania pacjentom radzenia sobie z tymi chorobami. Technologie cyfrowe w coraz większym stopniu wykorzystuje się również podczas szkoleń dla lekarzy i w toku kształcenia medycznego, a także z myślą o pacjentach i innych odbiorcach usług zdrowotnych, aby umożliwiać dostęp do informacji o stanie zdrowia, dzielenie się nimi i gromadzenie takich informacji.

Te wyzwania związane ze zdrowiem są złożone, wzajemnie powiązane i mają charakter globalny oraz wymagają wielodyscyplinarnej współpracy międzysektorowej i międzynarodowej. Działania w zakresie badań naukowych i innowacji doprowadzą do powstania bliskich powiązań między odkryciami naukowymi, badaniami klinicznymi, epidemiologicznymi, środowiskowymi i społeczno-gospodarczymi oraz naukami regulacyjnymi. Wykorzystają one połączone umiejętności środowisk akademickich i przemysłu oraz będą wspierać ich współpracę ze służbami opieki zdrowotnej, pacjentami, decydentami i obywatelami, aby uzyskać efekt mnożnikowy finansowania publicznego i zapewnić upowszechnienie wyników badań w praktyce klinicznej oraz w systemach opieki zdrowotnej. Będą one wspierać strategiczną współpracę na poziomie UE i międzynarodowym w celu połączenia wiedzy fachowej, zdolności i zasobów niezbędnych do osiągnięcia korzyści skali, zakresu i szybkości, a także w celu dzielenia się spodziewanymi korzyściami i ryzykiem finansowym.

Obecne wyzwania związane ze zdrowiem są złożone, wzajemnie powiązane i mają charakter globalny oraz wymagają wielodyscyplinarnej współpracy międzysektorowej, translacyjnej i międzynarodowej, w tym również z krajami o niskim i średnim dochodzie. Badania naukowe i innowacje doprowadzą do powstania bliskich powiązań między badaniami klinicznymi, epidemiologicznymi, etycznymi, środowiskowymi i społeczno-gospodarczymi oraz naukami regulacyjnymi. Wykorzystają one połączone umiejętności środowisk akademickich i przemysłu oraz będą wspierać ich współpracę ze służbami opieki zdrowotnej, pacjentami, decydentami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i obywatelami, aby uzyskać efekt mnożnikowy finansowania publicznego i zapewnić upowszechnienie wyników badań w praktyce klinicznej oraz w systemach opieki zdrowotnej. Będą one wspierać strategiczną współpracę na poziomie UE i międzynarodowym w celu połączenia wiedzy fachowej, zdolności i zasobów niezbędnych do osiągnięcia korzyści skali, zakresu i szybkości, a także w celu dzielenia się spodziewanymi korzyściami i ryzykiem finansowym. Badania w ramach tego klastra uwzględniają perspektywę płci i różnice wynikające z płci.

Działania w zakresie badań naukowych i innowacji związane z tym globalnym wyzwaniem będą rozwijać bazę wiedzy, budować potencjał w zakresie badań naukowych i innowacji oraz przynosić rozwiązania niezbędne do skuteczniejszej promocji zdrowia oraz profilaktyki i leczenia chorób. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa przyczyni się z kolei do wydłużenia średniej długości życia, zdrowego aktywnego życia oraz wydajności osób w wieku produkcyjnym, a także do stabilności systemów zdrowia i opieki.

Działania w zakresie badań naukowych i innowacji związane z tym globalnym wyzwaniem będą rozwijać zasoby ludzkie i bazę wiedzy, budować potencjał w zakresie badań naukowych i innowacji oraz przynosić rozwiązania niezbędne do skuteczniejszej promocji zdrowia oraz profilaktyki i leczenia chorób. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa przyczyni się z kolei do wydłużenia średniej długości życia, ogólnie zdrowego i aktywnego życia oraz wydajności osób w wieku produkcyjnym, a także do stabilności systemów zdrowia i opieki. Wspierane będą innowacje w dziedzinie szybkich technik diagnostycznych oraz nowe antybiotyki, gdyż mogą one zapobiec rozwojowi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Sprostanie poważnym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia przyczyni się do realizacji celów i strategii politycznych UE, w szczególności Europejskiego filaru praw socjalnych, jednolitego rynku cyfrowego, dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej oraz Europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, a także do wdrożenia odpowiednich ram regulacyjnych UE. Działanie to będzie także wspierać zaangażowanie UE w realizację agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz innych działań w kontekście inicjatyw ONZ i międzynarodowych, w tym globalnych strategii i planów działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Sprostanie poważnym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia przyczyni się do realizacji celów i strategii politycznych UE, w szczególności Europejskiego filaru praw socjalnych, jednolitego rynku cyfrowego, dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej oraz Europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, a także do wdrożenia odpowiednich ram regulacyjnych UE. Działanie to będzie także wspierać zaangażowanie UE w realizację agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz innych działań w kontekście inicjatyw ONZ i międzynarodowych, w tym globalnych strategii i planów działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

Grupa wysokiego szczebla w postaci Rady Sterującej ds. Zdrowia udzieli wsparcia w osiąganiu tych celów. Zapewni koordynację z innymi unijnymi i krajowymi programami badawczymi, a także synergie między klastrem „Zdrowie” i innymi częściami programu „Horyzont Europa”, w tym misjami i partnerstwami. Będzie kierować się wynikami badań naukowych i uwzględniać wszystkie odpowiednie zainteresowane strony, przy licznym udziale społeczeństwa, obywateli i pacjentów. Jej zadaniem będzie kierowanie pracami i doradztwo podczas opracowywania programu prac i misji dotyczących zdrowia.

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu, a pośrednio do Celu 1 – Koniec z ubóstwem; Cel 5 – Równouprawnienie płci; Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne; Cel 10 – Mniej nierówności.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.1.   Zdrowie przez całe życie

1.2.1.   Zdrowie przez całe życie

Ludzie znajdujący się na trudnym etapie życia (narodziny, niemowlęctwo, dzieciństwo, okres dojrzewania, ciąża, dojrzała i późna dorosłość), w tym osoby niepełnosprawne lub z obrażeniami, mają szczególne potrzeby w dziedzinie zdrowia, które wymagają lepszego zrozumienia i rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Pozwoli to na zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia oraz poprawę stanu zdrowia w celu zapewnienia aktywnego i zdrowego trybu życia i starzenia się, w szczególności dzięki zdrowemu dzieciństwu, które zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby psychiczne i fizyczne na późniejszym etapie życia.

Ludzie znajdujący się na trudnym etapie życia (narodziny, niemowlęctwo, dzieciństwo, okres dojrzewania, ciąża, dojrzała i późna dorosłość), w tym osoby niepełnosprawne, mające specjalne potrzeby lub osoby z obrażeniami, mają szczególne potrzeby w dziedzinie zdrowia, które wymagają lepszego zrozumienia i rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Pozwoli to na zmniejszenie nierówności w zakresie zdrowia oraz poprawę stanu zdrowia w celu zapewnienia aktywnego i zdrowego trybu życia i starzenia się, w szczególności dzięki zdrowemu dzieciństwu, które zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby psychiczne i fizyczne na późniejszym etapie życia.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Wczesny rozwój i proces starzenia się;

  Choroby związane z wiekiem i proces starzenia się;

  Zdrowie matki, ojca, niemowlęcia i dziecka oraz rola rodziców;

  Zdrowie matki, ojca, niemowlęcia i dziecka, w tym przeżywalność dzieci i matek, oraz rola rodziców;

 

  Potrzeby zdrowotne i długoterminowe konsekwencje związane z wysokim współczynnikiem śmiertelności i zachorowalności na choroby przewlekłe, w szczególności w odniesieniu do dzieci;

  Potrzeby zdrowotne nastolatków;

  Potrzeby zdrowotne nastolatków, w tym zdrowie psychiczne;

  Skutki zdrowotne niepełnosprawności i obrażeń;

  Etiologia niepełnosprawności oraz skutki zdrowotne niepełnosprawności i obrażeń;

  Niezależne i aktywne życie osób starszych lub niepełnosprawnych;

  Niezależne i aktywne życie osób starszych lub niepełnosprawnych;

  Edukacja zdrowotna i umiejętności cyfrowe w zakresie zdrowia.

  Edukacja zdrowotna i umiejętności cyfrowe w zakresie zdrowia;

 

  Regeneracja starych lub zniszczonych narządów i tkanek;

 

  Angiogeneza, choroby tętnic, niedokrwienie mięśnia sercowego i patologie strukturalne serca oraz biomarkery i genetyka chorób układu krążenia;

 

  Leczenie chorób przewlekłych.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.2.   Środowiskowe i społeczne uwarunkowania zdrowotne

1.2.2.   Środowiskowe i społeczne uwarunkowania zdrowotne

Lepsze zrozumienie czynników wpływających na zdrowie i czynników ryzyka związanych ze środowiskiem społecznym, gospodarczym i fizycznym w codziennym życiu i w miejscu pracy, w tym wpływu cyfryzacji, zanieczyszczenia, zmiany klimatu i innych kwestii środowiskowych na zdrowie, przyczyni się do zidentyfikowania i ograniczenia zagrożeń dla zdrowia; zmniejszenia liczby zgonów i chorób wynikających z narażenia na substancje chemiczne i zanieczyszczenie środowiska; wspierania przyjaznego dla środowiska, zdrowego, odpornego i zrównoważonego środowiska życia i pracy; promowania zdrowego stylu życia i zachowań konsumpcyjnych oraz rozwoju sprawiedliwego, integracyjnego i zaufanego społeczeństwa.

Lepsze zrozumienie czynników wpływających na zdrowie i czynników ryzyka związanych ze środowiskiem społecznym, gospodarczym i fizycznym w codziennym życiu i w miejscu pracy, w tym wpływu cyfryzacji, zanieczyszczenia, szybkiej urbanizacji, zmiany klimatu i innych krajowych i transnarodowych kwestii środowiskowych na zdrowie, przyczyni się do zidentyfikowania i ograniczenia zagrożeń dla zdrowia oraz zapobiegania im; identyfikowania i zmniejszenia liczby zgonów i chorób wynikających z narażenia na substancje chemiczne i zanieczyszczenie środowiska; wspierania bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska, zdrowego, odpornego i zrównoważonego środowiska życia i pracy; promowania zdrowego stylu życia i zachowań konsumpcyjnych oraz rozwoju sprawiedliwego, integracyjnego i zaufanego społeczeństwa.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Technologie służące ocenie zagrożeń, narażenia i wpływu na zdrowie ze strony chemikaliów, zanieczyszczeń i innych czynników stresogennych, w tym czynników stresogennych związanych z klimatem i środowiskiem oraz połączonego oddziaływania kilku czynników stresogennych;

  Bezpieczne i skuteczne technologie i metodologie służące ocenie zagrożeń, narażenia i wpływu na zdrowie ze strony chemikaliów, zanieczyszczeń i innych czynników stresogennych, w tym czynników stresogennych związanych z klimatem i środowiskiem oraz połączonego oddziaływania kilku czynników stresogennych;

  Czynniki środowiskowe, zawodowe, społeczne i behawioralne wpływające na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dobrobyt osób i ich interakcje, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby szczególnie wrażliwe i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji;

  Czynniki środowiskowe, w tym związane ze środowiskiem zbudowanym (projekt i budowa), zawodowe, społeczne i behawioralne wpływające na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dobrobyt osób i ich interakcje, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby szczególnie wrażliwe i znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, a także osoby niepełnosprawne i upośledzone;

  Ocena ryzyka, zarządzanie i komunikacja, wspierane przez ulepszone narzędzia do podejmowania decyzji opartych na dowodach, w tym alternatywy dla testów na zwierzętach;

  Ocena ryzyka, zarządzanie i komunikacja, w tym dzielenie się informacjami, wspierane przez ulepszone narzędzia do podejmowania decyzji opartych na dowodach, w tym alternatywy dla testów na zwierzętach;

  Zdolności i infrastruktury umożliwiające gromadzenie, wymianę i łączenie danych na temat wszystkich uwarunkowań zdrowotnych, w tym w odniesieniu do narażenia, zdrowia i chorób na poziomie UE i międzynarodowym;

  Zdolności i infrastruktury umożliwiające gromadzenie, wymianę i łączenie danych na temat wszystkich uwarunkowań zdrowotnych, w tym w odniesieniu do narażenia, zdrowia i chorób na poziomie UE i międzynarodowym;

  Promocja zdrowia i działania w zakresie profilaktyki pierwotnej.

  Promocja zdrowia i działania w zakresie profilaktyki pierwotnej.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.3.   Choroby niezakaźne i rzadkie

1.2.3.   Choroby niezakaźne i rzadkie

Choroby niezakaźne, w tym choroby rzadkie, stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia i społeczeństwa oraz wymagają skuteczniejszego podejścia w zakresie profilaktyki i leczenia, w tym medycyny spersonalizowanej.

Choroby niezakaźne, w tym choroby rzadkie, stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia i społeczeństwa oraz wymagają skuteczniejszego podejścia w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia, w tym medycyny precyzyjnej.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Diagnostyka w celu wcześniejszej i dokładniejszej diagnozy oraz leczenie dostosowane do pacjenta;

  Diagnostyka w celu wcześniejszej i dokładniejszej diagnozy oraz terminowe leczenie dostosowane do pacjenta;

 

  Infrastruktura i możliwości wykorzystania potencjału wynikającego z postępów medycyny genomicznej w standardowej praktyce klinicznej;

  Programy profilaktyki i badań przesiewowych;

  Programy profilaktyki i badań przesiewowych;

  Zintegrowane rozwiązania w zakresie samodzielnego monitorowania, promocji zdrowia, zapobiegania chorobom i postępowania w przypadku chorób przewlekłych i współistniejących chorób;

  Zintegrowane rozwiązania w zakresie samodzielnego monitorowania, promocji zdrowia, zapobiegania chorobom i postępowania w przypadku chorób przewlekłych i współistniejących chorób;

  Leczenie lub terapie, w tym leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne;

Bezpieczne, skuteczne i łatwo dostępne leczenie, terapie lub inne strategie leczenia, w tym leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne;

  Opieka paliatywna;

  Opieka paliatywna;

 

  Realizowane w ramach współpracy badania w dziedzinie biologii molekularnej, strukturalnej i komórkowej, eksperymentalne terapie, genetyka, genomika i podstawy środowiskowe nowotworów u ludzi;

 

  Pionierska genomika, epidemiologia, bioinformatyka, patologia i wyzwania medycyny precyzyjnej w rzadkich chorobach, chorobach neurodegeneracyjnych i onkologii;

 

  Dziedziny, w których występują w dużej mierze niezaspokojone potrzeby kliniczne, takie jak rzadkie nowotwory, w tym dziecięce choroby nowotworowe;

  Ocena efektywności porównawczej interwencji i rozwiązań;

  Ocena efektywności porównawczej interwencji i rozwiązań;

  Realizacja badań naukowych mających na celu zwiększenie skali interwencji w dziedzinie zdrowia oraz wspieranie ich stosowania w polityce i systemach zdrowotnych.

  Realizacja badań naukowych mających na celu zwiększenie skali interwencji w dziedzinie zdrowia oraz wspieranie ich stosowania w polityce i systemach zdrowotnych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.4.   Choroby zakaźne

1.2.4.   Choroby zakaźne

Ochrona ludzi przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia stanowi poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego i wymaga skutecznej współpracy międzynarodowej na szczeblu unijnym i światowym. Działania będą obejmować zapobieganie, gotowość, wczesne wykrywanie i leczenie chorób zakaźnych, a także zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”.

Ochrona ludzi przed chorobami zakaźnymi i transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia stanowi poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego i wymaga skutecznej współpracy międzynarodowej na szczeblu unijnym i światowym. Działania będą obejmować zapobieganie, gotowość, wczesne wykrywanie i leczenie chorób zakaźnych, a także zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. Dalsze rozprzestrzenianie się bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym superbakterii, będzie miało równie istotny niekorzystny wpływ na gospodarkę i środowisko. Zapobieganie ich rozwojowi i rozprzestrzenianiu się będzie jednym z priorytetów w tym tytule. Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia opracowała wykaz chorób zaniedbanych, w przypadku których brakuje inwestycji sektora prywatnego w badania naukowe i innowacje ze względu na ograniczone zachęty handlowe. Potrzebne są ambitniejsze inwestycje publiczne w celu ograniczenia obciążenia wynikającego z tego rodzaju chorób związanych z ubóstwem i zaniedbanych.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Czynniki związane z pojawieniem się lub ponownym pojawieniem się chorób zakaźnych i ich rozprzestrzenianiem, w tym przenoszenie ze zwierząt (choroba odzwierzęca) lub z innych części środowiska (wody, gleby, roślin, żywności) na człowieka;

  Czynniki związane z pojawieniem się lub ponownym pojawieniem się chorób zakaźnych i ich rozprzestrzenianiem, w tym przenoszenie ze zwierząt (choroba odzwierzęca) lub z innych części środowiska (wody, gleby, roślin, żywności) na człowieka oraz wdrożenie empirycznych rozwiązań zapobiegawczych, które minimalizują ryzyko przenoszenia chorób;

  Przewidywanie, wczesne wykrywanie i nadzorowanie chorób zakaźnych, w tym patogenów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz czynników środowiskowych;

  Przewidywanie, wczesne wykrywanie i nadzorowanie chorób zakaźnych, w tym patogenów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz czynników środowiskowych;

  Szczepionki, diagnostyka, leczenie chorób zakaźnych, w tym współistniejące choroby i współzakażenia;

  Odpowiednia, bezpieczna i skuteczna diagnostyka, technologie medyczne, leczenie i szczepionki służące zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich profilaktyce, w tym badanie i odkrywanie nowych szczepionek, rozwój technologii immunizacji i nauk regulacyjnych;

  Skuteczna gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej w dziedzinie zdrowia, środki i strategie reagowania i przywracania stanu wyjściowego, a także udział społeczności;

  Skuteczna gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej w dziedzinie zdrowia, środki i strategie reagowania i przywracania stanu wyjściowego, a także udział społeczności;

  Przeszkody we wdrażaniu i stosowaniu interwencji medycznych w praktyce klinicznej, a także w systemie opieki zdrowotnej;

  Przeszkody we wdrażaniu i stosowaniu interwencji medycznych w praktyce klinicznej, a także w systemie opieki zdrowotnej;

  Transgraniczne aspekty chorób zakaźnych i szczególne wyzwania w krajach o średnim niższym dochodzie, takie jak choroby tropikalne.

  Transgraniczne aspekty chorób zakaźnych i szczególne wyzwania w krajach o średnim niższym dochodzie, takie jak zaniedbane choroby tropikalne, AIDS, gruźlica i malaria. Opracowanie nowych metod leczenia chorób zakaźnych, aby przeciwdziałać oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.5.   Narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe w zakresie zdrowia i opieki

1.2.5.   Narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe w zakresie zdrowia i opieki

Technologie i narzędzia w dziedzinie zdrowia mają podstawowe znaczenie dla zdrowia publicznego i w dużym stopniu przyczyniły się do znacznej poprawy jakości życia, zdrowia i opieki nad obywatelami w UE. W związku z tym ważnym strategicznym wyzwaniem jest zaprojektowanie, opracowanie, dostarczenie i wdrożenie odpowiednich, wiarygodnych, bezpiecznych i opłacalnych pod względem kosztów narzędzi i technologii w zakresie zdrowia i opieki, z należytym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starzejącego się społeczeństwa. Obejmują one sztuczną inteligencję i inne technologie cyfrowe, które oferują znaczącą poprawę w stosunku do istniejących, a także pobudzają konkurencyjny i zrównoważony przemysł związany ze zdrowiem, który tworzy miejsca pracy o wysokiej wartości. Europejski sektor zdrowia jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w UE, odpowiadającym za 3 % PKB i 1,5 mln pracowników.

Technologie i narzędzia w dziedzinie zdrowia mają podstawowe znaczenie dla zdrowia publicznego i w dużym stopniu przyczyniły się do znacznej poprawy jakości życia, zdrowia i opieki nad obywatelami w UE. W związku z tym ważnym strategicznym wyzwaniem jest zaprojektowanie, opracowanie, dostarczenie i wdrożenie odpowiednich, wiarygodnych, bezpiecznych i opłacalnych pod względem kosztów narzędzi i technologii w zakresie zdrowia i opieki, z należytym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i starzejącego się społeczeństwa. Obejmują one kluczowe technologie prorozwojowe, sztuczną inteligencję, robotykę, duże zbiory danych, technologię kwantową i inne narzędzia i technologie cyfrowe, które oferują znaczącą poprawę w stosunku do istniejących, a także pobudzają konkurencyjny i zrównoważony przemysł związany ze zdrowiem, który tworzy miejsca pracy o wysokiej wartości. Europejski sektor zdrowia jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki w UE, odpowiadającym za 3 % PKB i 1,5 mln pracowników.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Narzędzia i technologie służące zastosowaniom w dziedzinie zdrowia oraz w odniesieniu do wszelkich wskazań medycznych, w tym upośledzeń czynnościowych;

  Narzędzia i technologie służące zastosowaniom w dziedzinie zdrowia, w tym produkcji technologii medycznych, oraz w odniesieniu do wszelkich wskazań medycznych, w tym upośledzeń czynnościowych;

 

  Sztuczna inteligencja i robotyka w technologiach i narzędziach w sektorze zdrowia;

  Zintegrowane narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe dla zdrowia ludzkiego, w tym telemedycyna i mobilne aplikacje związane ze zdrowiem;

  Zintegrowane narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe dla zdrowia ludzkiego, w tym telemedycyna i mobilne aplikacje związane ze zdrowiem;

 

  Spersonalizowane, cyfrowe rozwiązania w dziedzinie opieki zdrowotnej oparte na technologii „digital twins”, dokładne oparte na danych modele komputerowe powielające biologiczne procesy zachodzące w ciele ludzkim, pozwalające na określenie najlepszej terapii w danym przypadku, działań z zakresu profilaktyki i środków konserwacyjnych;

  Pilotaż, wprowadzanie na szeroką skalę, optymalizacja i innowacyjne zamówienia w zakresie technologii i narzędzi w dziedzinie zdrowia i opieki w warunkach rzeczywistych, w tym w odniesieniu do badań klinicznych i badań wdrożeniowych;

  Pilotaż, wprowadzanie na szeroką skalę, optymalizacja i innowacyjne zamówienia w zakresie technologii i narzędzi w dziedzinie zdrowia i opieki w warunkach rzeczywistych, w tym w odniesieniu do badań klinicznych i badań wdrożeniowych;

  Innowacyjne procesy i usługi w zakresie rozwoju, produkcji i szybkiego dostarczania narzędzi i technologii w dziedzinie zdrowia i opieki;

  Innowacyjne procesy i usługi w zakresie rozwoju, produkcji i szybkiego dostarczania narzędzi w dziedzinie opieki, technologii, leków i szczepionek;

  Bezpieczeństwo, skuteczność i jakość narzędzi i technologii w dziedzinie zdrowia i opieki, a także ich skutki etyczne, prawne i społeczne;

  Bezpieczeństwo, skuteczność i jakość narzędzi i technologii w dziedzinie zdrowia i opieki, a także ich skutki etyczne, prawne i społeczne;

  Nauka regulacyjna w zakresie technologii i narzędzi w dziedzinie zdrowia.

  Nauka regulacyjna w zakresie technologii i narzędzi w dziedzinie zdrowia;

 

  Narzędzia, technologie i rozwiązania cyfrowe zwiększające bezpieczeństwo decyzji medycznych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.2.6.   Systemy opieki zdrowotnej

1.2.6.   Systemy opieki zdrowotnej

Systemy opieki zdrowotnej są kluczowym elementem systemów socjalnych UE, które w 2017 r. zatrudniały 24 mln pracowników w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej. Głównym priorytetem jest stworzenie systemów opieki zdrowotnej, które będą łatwo dostępne, efektywne pod względem kosztów, odporne, zrównoważone i wiarygodne, a także zmniejszanie nierówności, w tym poprzez uwolnienie potencjału innowacji opartych na danych i innowacji cyfrowych w celu osiągnięcia lepszej opieki zdrowotnej i bardziej osobistej opieki, w oparciu o otwartą europejską infrastrukturę danych. To z kolei przyczyni się do cyfrowej transformacji sektora zdrowia i opieki.

Systemy opieki zdrowotnej są kluczowym elementem systemów socjalnych UE, które w 2017 r. zatrudniały 24 mln pracowników w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej. Głównym priorytetem jest stworzenie systemów opieki zdrowotnej, które będą łatwo dostępne, efektywne pod względem kosztów, odporne, zrównoważone i wiarygodne, a także zmniejszanie nierówności, w tym poprzez uwolnienie potencjału innowacji opartych na danych i innowacji cyfrowych w celu osiągnięcia lepszej opieki zdrowotnej i bardziej osobistej opieki, w oparciu o otwartą europejską infrastrukturę danych. To z kolei przyczyni się do cyfrowej transformacji sektora zdrowia i opieki. Przyszła infrastruktura powinna obejmować bezpieczne przechowywanie, na przykład uruchomienie 5G, warunki do rozwoju internetu rzeczy oraz ośrodki obliczeń wielkiej skali.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Reformy systemów i polityki w dziedzinie zdrowia publicznego w Europie i poza nią;

  Reformy systemów i polityki w dziedzinie zdrowia publicznego w Europie i poza nią;

  Nowe modele i sposoby podejścia do zdrowia i opieki oraz możliwość ich przenoszenia lub adaptacji pomiędzy krajami i regionami;

  Nowe modele i sposoby podejścia do zdrowia i opieki oraz możliwość ich przenoszenia lub adaptacji pomiędzy krajami i regionami;

  Poprawa oceny technologii medycznych;

  Poprawa oceny technologii medycznych;

  Kształtowanie się nierówności w dziedzinie zdrowia i skuteczna polityka w odpowiedzi na nie;

  Kształtowanie się nierówności w dziedzinie zdrowia i skuteczna polityka w odpowiedzi na nie;

  Przyszli pracownicy służby zdrowia i ich potrzeby;

  Przyszli pracownicy służby zdrowia i ich potrzeby;

 

  Opracowywanie systemów specjalistycznych szkoleń pracowników służby zdrowia, szkolenie oraz opracowywanie technicznej wiedzy eksperckiej i nowych sposobów pracy łączących innowacje w obszarze e-zdrowia;

  Poprawa szybkiego informowania o zdrowiu oraz wykorzystania danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa, prywatności, interoperacyjności, norm, porównywalności i integralności;

  Poprawa terminowości i jakości informowania o zdrowiu, a także infrastruktury na potrzeby skutecznego gromadzenia oraz wykorzystania danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa, prywatności, interoperacyjności, norm, porównywalności i integralności; informowanie o zdrowiu oraz wykorzystywanie danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa, zaufania, prywatności, interoperacyjności, norm, porównywalności i integralności;

  Odporność systemów opieki zdrowotnej w odniesieniu do skutków kryzysów i możliwość dostosowania się do radykalnych innowacji;

  Odporność systemów opieki zdrowotnej w odniesieniu do skutków kryzysów i możliwość dostosowania się do radykalnych innowacji;

  Rozwiązania w zakresie wzmocnienia pozycji obywateli i pacjentów, samodzielnego monitorowania i interakcji z pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej, aby zapewnić bardziej zintegrowaną opiekę oraz podejście ukierunkowane na użytkownika;

  Rozwiązania w zakresie wzmocnienia pozycji obywateli i pacjentów, samodzielnego monitorowania i interakcji z pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej, aby zapewnić bardziej zintegrowaną opiekę oraz podejście ukierunkowane na użytkownika;

  Dane, informacje, wiedza i najlepsze praktyki w dziedzinie badań nad systemami opieki zdrowotnej na poziomie UE i globalnym.

  Dane, informacje, wiedza i najlepsze praktyki w dziedzinie badań nad systemami opieki zdrowotnej na poziomie UE i globalnym.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  KLASTER „INTEGRACYJNE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWO”

2.  KLASTER „INTEGRACYJNE I KREATYWNE SPOŁECZEŃSTWO”

Poprawka    43

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część I – punkt 2 – podpunkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.1.   Uzasadnienie

2.1.   Uzasadnienie

Unia Europejska opowiada się za jedynym w swoim rodzaju sposobem łączenia wzrostu gospodarczego z polityką społeczną, z zachowaniem wysokiego poziomu włączenia społecznego oraz przestrzegając wspólnych wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka, równość płci i bogactwo różnorodności. Model ten stale się zmienia i musi zmagać się z wyzwaniami wynikającymi między innymi z globalizacji i zmian technologicznych. Europa musi również odpowiadać na wyzwania wynikające z utrzymujących się zagrożeń dla bezpieczeństwa. Ataki terrorystyczne i radykalizacja postaw, a także cyberataki i zagrożenia hybrydowe budzą poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa i stanowią szczególne obciążenie dla społeczeństw.

Unia Europejska opowiada się za jedynym w swoim rodzaju sposobem łączenia dobrobytu, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju z polityką społeczną, z zachowaniem wysokiego poziomu włączenia społecznego oraz przy przestrzeganiu wspólnych wartości, takich jak demokracja, prawa człowieka, równość płci i bogactwo różnorodności. Model ten stale się zmienia i musi zmagać się z wyzwaniami wynikającymi między innymi z cyfryzacji, globalizacji i ewolucji technologicznej.

UE musi wspierać model zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z postępu technologicznego, zwiększaniu zaufania do demokratycznych rządów i promowaniu ich innowacyjności, zwalczaniu nierówności, bezrobocia, marginalizacji, dyskryminacji i radykalizacji, gwarantowaniu praw człowieka, wspieraniu różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianiu pozycji obywateli poprzez innowacje społeczne. Zarządzanie migracją i integracja migrantów będą również nadal miały charakter priorytetowy. Zasadnicze znaczenie ma rola badań naukowych i innowacji w naukach społecznych i humanistycznych w odpowiedzi na te wyzwania i osiąganiu celów UE.

UE musi wspierać model zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z postępu technologicznego, zwiększaniu zaufania do demokratycznych rządów i promowaniu ich innowacyjności, zwalczaniu nierówności, bezrobocia, marginalizacji, dyskryminacji i radykalizacji, gwarantowaniu praw człowieka, wspieraniu różnorodności kulturowej i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianiu pozycji obywateli poprzez innowacje społeczne. Zarządzanie migracją i integracja migrantów będą również nadal miały charakter priorytetowy.

 

Zasadnicze znaczenie ma rola badań naukowych i innowacji w naukach społecznych i humanistycznych oraz w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w odpowiedzi na te wyzwania i osiąganiu celów UE. Ze względu na szerokie spektrum, rozmiar i wpływ na dzisiejszą transformację cyfrową, sektory te wnoszą istotny wkład w naszą gospodarkę. Ponieważ wzajemne zależności między innowacjami społecznymi a technicznymi są złożone i rzadko liniowe, konieczne są dalsze badania, w tym badania międzysektorowe i multidyscyplinarne, w dziedzinie rozwoju wszelkich rodzajów innowacji oraz działań finansowanych w celu tworzenia warunków do skutecznego rozwoju innowacji w przyszłości.

Obywatele Unii, instytucje państwowe i gospodarka muszą być chronieni przed ciągłym zagrożeniem związanym z przestępczością zorganizowaną, w tym handlem bronią, narkotykami i ludźmi. Kluczowe jest także wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa poprzez lepsze zarządzanie granicami. Cyberprzestępczość wzrasta, a związane z nią zagrożenia są coraz bardziej zróżnicowane w miarę wzrostu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Europa musi nadal dążyć do zwiększenia cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności cyfrowej, ochrony danych osobowych, a także zwalczać rozprzestrzenianie się fałszywych i szkodliwych informacji, aby zapewnić stabilność demokratyczną i gospodarczą. Ponadto konieczne są dalsze wysiłki w celu ograniczenia wpływu ekstremalnych zdarzeń pogodowych, które nasilają się w wyniku zmiany klimatu, takich jak powodzie, burze czy susze prowadzące do pożarów lasów, degradacji gleby oraz innych katastrof naturalnych, np. trzęsień ziemi, na życie i źródła utrzymania. Katastrofy naturalne lub spowodowane przez człowieka mogą zagrozić ważnym funkcjom społecznym, takim jak zdrowie, zaopatrzenie w energię i rządy.

 

Skala, złożoność i transnarodowy charakter wyzwań wymagają wielopoziomowych działań UE. Zajęcie się takimi krytycznymi kwestiami społecznymi, politycznymi, kulturowymi i ekonomicznymi, jak również zagrożeniami bezpieczeństwa, tylko na poziomie krajowym, mogłoby prowadzić do nieefektywnego wykorzystania zasobów, rozdrobnionego podejścia i odmiennych standardów w zakresie wiedzy i zdolności.

 

Badania nad bezpieczeństwem są częścią szerzej zakrojonej kompleksowej unijnej reakcji na zagrożenia dla bezpieczeństwa. Działania w tym zakresie przyczyniają się do procesu rozwoju zdolności, umożliwiając przyszłą dostępność technologii i zastosowań służących do wypełnienia luk w zdolnościach zidentyfikowanych przez decydentów i praktyków. Już teraz środki finansowe przeznaczone na badania naukowe w ramach unijnego programu ramowego stanowią około 50 % ogółu środków publicznych na badania nad bezpieczeństwem w UE. W pełni wykorzystane zostaną dostępne instrumenty, w tym Europejski program kosmiczny (Galileo i EGNOS, Copernicus, orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej oraz rządowa łączność satelitarna). Poszukuje się synergii z działalnością w zakresie badań nad obronnością wspieranych ze środków UE oraz unika się powielania funduszy. Współpraca transgraniczna przyczynia się do rozwoju europejskiego jednolitego rynku bezpieczeństwa i poprawy efektywności przemysłu, która leży u podstaw autonomii UE.

 

Działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach tego globalnego wyzwania zostaną dostosowane na całej linii do priorytetów Komisji w zakresie zmian demokratycznych; zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji; sprawiedliwości i praw podstawowych; migracji; pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej; jednolitego rynku cyfrowego. W kontekście zobowiązań programu rzymskiego prowadzone będą działania na rzecz „Europy socjalnej” oraz „Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową”. Działania będą również wspierać europejski filar praw socjalnych oraz globalne porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji. Badania nad bezpieczeństwem stanowią odpowiedź na zobowiązanie w ramach programu rzymskiego do działania na rzecz „bezpiecznej i pewnej Europy”, przyczyniając się do stworzenia prawdziwej i skutecznej unii bezpieczeństwa. Wykorzystana zostanie synergia z programem „Wymiar Sprawiedliwości” oraz z programem „Prawa i Wartości”, w ramach których wspierana jest działalność w dziedzinie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, praw ofiar, równości płci, niedyskryminacji, ochrony danych i promowania obywatelstwa europejskiego.

Działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach tego globalnego wyzwania zostaną dostosowane na całej linii do priorytetów Komisji w zakresie zmian demokratycznych; zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji; sprawiedliwości i praw podstawowych; migracji; pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej; jednolitego rynku cyfrowego. W kontekście zobowiązań programu rzymskiego prowadzone będą działania na rzecz „Europy socjalnej” oraz „Unii, która chroni nasze dziedzictwo kulturowe i promuje różnorodność kulturową”. Działania będą również wspierać europejski filar praw socjalnych.

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 1 – Koniec z ubóstwem; Cel 4 – Dobra jakość edukacji; Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 10 – Mniej nierówności; Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 1 – Koniec z ubóstwem; Cel 4 – Dobra jakość edukacji; Cel 5 – Równość płci; Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 10 – Mniej nierówności; Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II- punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Historia, ewolucja i skuteczność systemów demokratycznych na różnych poziomach i w różnych formach; Aspekty cyfryzacji i wpływ komunikacji w sieciach społecznościowych oraz rola polityki w odniesieniu do edukacji i młodzieży jako filary demokratycznego obywatelstwa;

  Historia, ewolucja i skuteczność systemów demokratycznych na różnych poziomach i w różnych formach, np. ruchy na rzecz dialogu między kulturami, współpracy między narodami i pokoju między religiami; Aspekty cyfryzacji, w tym umiejętność korzystania z mediów oraz umiejętności cyfrowe, i wpływ komunikacji w sieciach społecznościowych oraz rola polityki w odniesieniu do edukacji i młodzieży oraz udziału w życiu kulturalnym jako filary demokratycznego obywatelstwa;

  Innowacyjne podejście do wspierania przejrzystości, zdolności reagowania, rozliczalności, skuteczności i legitymizacji rządów demokratycznych przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i praworządności;

  Innowacyjne podejście do wspierania przejrzystości, zdolności reagowania, rozliczalności, skuteczności i legitymizacji rządów demokratycznych, w tym walki z korupcją, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka oraz praw podstawowych i praworządności;

 

  Wpływ technologii na styl życia i zachowania jednostek;

  Strategie dotyczące populizmu, ekstremizmu, radykalizacji postaw, terroryzmu oraz włączenia i zaangażowania niezadowolonych i marginalizowanych obywateli;

  Strategie dotyczące populizmu, ekstremizmu, radykalizacji postaw, dyskryminacji i mowy nienawiści, terroryzmu oraz te dotyczące aktywnego włączenia, upodmiotowienia i zaangażowania niezadowolonych, podatnych na zagrożenia i marginalizowanych obywateli;

 

  Nowe strategie radzenia sobie z powiązaniami między imigracją i ksenofobią oraz przyczynami migracji;

  Lepsze zrozumienie roli norm dziennikarskich i treści tworzonych przez użytkowników w społeczeństwie w ogromnym stopniu połączonym z siecią oraz opracowanie narzędzi służących zwalczaniu dezinformacji;

  Lepsze zrozumienie roli norm dziennikarskich i treści tworzonych przez użytkowników w społeczeństwie w ogromnym stopniu połączonym z siecią oraz opracowanie narzędzi służących zwalczaniu dezinformacji;

  Rola wielokulturowego obywatelstwa i tożsamości w kontekście demokratycznego obywatelstwa i zaangażowania politycznego;

  Rola wielokulturowego obywatelstwa i tożsamości w kontekście demokratycznego obywatelstwa i zaangażowania politycznego;

  Wpływ postępu technologicznego i naukowego, w tym dużych zbiorów danych, portali społecznościowych i sztucznej inteligencji na demokrację;

  Wpływ postępu technologicznego i naukowego, w tym dużych zbiorów danych, portali społecznościowych i sztucznej inteligencji na demokrację;

  Demokracja deliberatywna i uczestnicząca oraz aktywne i integracyjne obywatelstwo, w tym wymiar cyfrowy;

  Demokracja deliberatywna i uczestnicząca oraz aktywne i integracyjne obywatelstwo, w tym wymiar cyfrowy;

  Wpływ nierówności gospodarczych i społecznych na udział w życiu politycznym i demokrację oraz wykazanie, w jaki sposób odwracanie nierówności i zwalczanie wszelkich postaci dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, może podtrzymywać demokrację.

  Wpływ nierówności gospodarczych i społecznych na udział w życiu politycznym i demokrację oraz wykazanie, w jaki sposób odwracanie nierówności i zwalczanie wszelkich postaci dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, może podtrzymywać demokrację;

 

  Nowe podejścia do dyplomacji naukowej.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2.2.  Dziedzictwo kulturowe

2.2.2.  Kultura i kreatywność

Poprawka    46

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2.2.   Dziedzictwo kulturowe

2.2.2.   Dziedzictwo kulturowe

 

Europejski sektor kultury i sektor kreatywny tworzą pomosty między sztuką, kulturą, biznesem i technologią. Ponadto sektor kultury i sektor kreatywny odgrywają, zwłaszcza w dziedzinie cyfryzacji, kluczową rolę w procesie reindustrializacji Europy, stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego, a także mają strategiczne znaczenie w inicjowaniu efektu domina w zakresie innowacji w innych sektorach gospodarki, takich jak turystyka, handel detaliczny, media, technologie cyfrowe i inżynieria. W programie „Horyzont Europa” kreatywność i projektowanie będą zagadnieniem przekrojowym, które zostanie włączone do projektów realizowanych w całym programie, aby wspierać nowe technologie, modele biznesowe i kompetencje, a także czerpać z kreatywnych i interdyscyplinarnych rozwiązań konkretną wartość gospodarczą i społeczną.

Dziedzictwo kulturowe to podstawa naszego życia, która ma znaczenie dla społeczności, grup i społeczeństw, dając im poczucie przynależności. Jest to pomost między przeszłością a przyszłością naszych społeczeństw. Jest ono siłą napędową lokalnej gospodarki i ważnym źródłem inspiracji dla sektora kreatywnego i sektora kultury. Dostęp, zachowanie, ochrona i odbudowa, interpretacja i wykorzystanie pełnego potencjału naszego dziedzictwa kulturowego jest istotnym wyzwaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dziedzictwo kulturowe stanowi główny wkład i inspirację dla sztuki, tradycyjnego rzemiosła, sektora kultury, przedsiębiorczości i sektora kreatywnego, które są siłą napędową zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i handlu zewnętrznego.

Dziedzictwo kulturowe jest integralną częścią sektora kultury i sektora kreatywnego. Dziedzictwo kulturowe to pozostałości przeszłości i jej przejawy, które mają znaczenie dla społeczności, grup i społeczeństw oraz są przez nie wykorzystywane, dając im poczucie przynależności. Jest to pomost między przeszłością a przyszłością naszych społeczeństw. Jest ono siłą napędową lokalnej gospodarki i ważnym źródłem inspiracji dla sektora kreatywnego i sektora kultury. Dostęp, zachowanie, ochrona i odbudowa, interpretacja i wykorzystanie pełnego potencjału naszego dziedzictwa kulturowego jest istotnym wyzwaniem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dziedzictwo kulturowe stanowi główny wkład i inspirację dla sztuki, tradycyjnego rzemiosła, sektora kultury, sektora kreatywnego i sektora przedsiębiorczości, które są siłą napędową zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i handlu zewnętrznego.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Badania i nauki w zakresie dziedzictwa kulturowego, wykorzystujące nowoczesne technologie, w tym technologie cyfrowe;

  Badania i nauki w zakresie dziedzictwa kulturowego, wykorzystujące nowoczesne technologie, w tym technologie cyfrowe;

  Dostęp do dziedzictwa kulturowego i wspólne korzystanie z niego, wykorzystując nowatorskie wzorce i zastosowania oraz modele zarządzania partycypacyjnego;

  Dostęp do dziedzictwa kulturowego oraz powiązanych informacji i wspólne korzystanie z nich, wykorzystując nowatorskie wzorce i zastosowania oraz modele zarządzania partycypacyjnego;

  Połączenie dziedzictwa kulturowego z powstającymi sektorami kreatywnymi;

  Połączenie dziedzictwa kulturowego z powstającymi sektorami kreatywnymi;

  Wkład dziedzictwa kulturowego w zrównoważony rozwój poprzez zachowanie, ochronę i rewitalizację krajobrazów kulturowych z udziałem UE jako laboratorium innowacji związanych z dziedzictwem kulturowym i turystyką kulturalną;

  Wkład dziedzictwa kulturowego w zrównoważony rozwój poprzez zachowanie, ochronę, rozwój i rewitalizację krajobrazów kulturowych z udziałem UE jako laboratorium innowacji związanych z dziedzictwem kulturowym i turystyką kulturalną;

  Zachowanie, ochrona, wzmocnienie i odbudowa dziedzictwa kulturowego oraz języków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii cyfrowych;

  Zachowanie, ochrona, wzmocnienie i odbudowa dziedzictwa kulturowego, języków, a także tradycyjnych umiejętności i rzemiosła z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii cyfrowych;

  Wpływ tradycji, wzorców zachowań, poglądów i przekonań na wartości i poczucie przynależności.

Znaczenie pluralistycznych i różnorodnych tradycji, zwyczajów, poglądów i przekonań dla wartości w rozwoju społeczności;

 

  Stworzenie „Chmury Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” – przestrzeni współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewniającej dostęp do dziedzictwa kulturowego za pomocą nowych technologii, a także zachęcającej do przekazywania wiedzy eksperckiej i umiejętności i ułatwiającej takie przekazywanie, dającej możliwość tworzenia indywidualnych grup roboczych i struktur projektów, oraz stanowiącej europejski kulturalny odpowiednik usług w chmurze świadczonych komercyjnie. Wcześniej przeprowadzona zostanie ocena skutków.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II- punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2.3.  Przemiany społeczne i gospodarcze

2.2.3.  Przemiany społeczne, kulturowe i gospodarcze

Społeczeństwa europejskie przechodzą głębokie przemiany społeczno-gospodarcze, zwłaszcza w wyniku globalizacji i innowacji technologicznych. Jednocześnie odnotowano wzrost nierówności dochodowych w większości państw europejskich14. Potrzebne są dalekosiężne strategie w celu promowania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i odwrócenia nierówności, zwiększenia wydajności (w tym postępów w jej pomiarach) i kapitału ludzkiego, reagowania na wyzwania związane z migracją i integracją oraz wspierania solidarności międzypokoleniowej i mobilności społecznej. Systemy kształcenia i szkolenia są potrzebne do osiągnięcia bardziej sprawiedliwej i dostatniej przyszłości.

Społeczeństwa europejskie przechodzą głębokie przemiany społeczno-kulturowo-gospodarcze, zwłaszcza w wyniku globalizacji i innowacji technologicznych. Jednocześnie odnotowano wzrost nierówności dochodowych w większości państw europejskich14. Potrzebne są dalekosiężne strategie w celu promowania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i odwrócenia nierówności, zwiększenia wydajności (w tym postępów w jej pomiarach) i kapitału ludzkiego, poprawy warunków życia i pracy obywateli, reagowania na wyzwania związane z migracją i integracją oraz wspierania solidarności międzypokoleniowej i mobilności społecznej oraz integracji kulturowej. Potrzebne są dostępne, sprzyjające włączeniu społecznemu, innowacyjne systemy kształcenia i szkolenia wysokiej jakości, aby osiągnąć bardziej sprawiedliwą i dostatnią przyszłość.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Baza wiedzy do celów doradztwa w zakresie inwestycji i polityki, w szczególności w dziedzinie kształcenia i szkolenia, aby osiągnąć umiejętności o wysokiej wartości dodanej, wydajność, mobilność społeczną, wzrost gospodarczy, innowacje społeczne i nowe miejsca pracy; Rola kształcenia i szkolenia w niwelowaniu nierówności;

  Baza wiedzy do celów doradztwa w zakresie inwestycji i polityki, w szczególności w dziedzinie kształcenia i szkolenia, aby osiągnąć umiejętności o wysokiej wartości dodanej, wydajność, mobilność społeczną, wzrost gospodarczy, innowacje społeczne i nowe miejsca pracy; Rola kształcenia i szkolenia w niwelowaniu nierówności;

 

  Interdyscyplinarne badania naukowe łączące wpływ gospodarczy, kulturalny i społeczny zmian technologicznych;

  Zrównoważony rozwój społeczny wykraczający poza wskaźniki oparte wyłącznie na PKB, w szczególności nowe modele gospodarcze i biznesowe oraz nowe technologie finansowe;

  Zrównoważony rozwój społeczny wykraczający poza wskaźniki oparte wyłącznie na PKB, w szczególności nowe modele gospodarcze i biznesowe, takie jak gospodarka społeczna, oraz nowe technologie finansowe;

  Narzędzia statystyczne i inne narzędzia gospodarcze umożliwiające lepsze zrozumienie wzrostu gospodarczego i innowacji w kontekście słabego wzrostu wydajności;

  Narzędzia statystyczne i inne narzędzia gospodarcze i ilościowe umożliwiające lepsze zrozumienie wzrostu gospodarczego i innowacji w kontekście słabego wzrostu wydajności;

  Nowe rodzaje pracy, rola pracy, tendencje i zmiany na rynkach pracy i w zakresie dochodów we współczesnych społeczeństwach oraz ich wpływ na rozkład dochodów, niedyskryminację, w tym równość płci i włączenie społeczne;

  Nowe rodzaje pracy, rola pracy, tendencje i zmiany na rynkach pracy i w zakresie dochodów we współczesnych społeczeństwach oraz ich wpływ na rozkład dochodów, niedyskryminację, w tym równość płci i włączenie społeczne;

  Systemy podatkowe i systemy zabezpieczenia społecznego wraz z polityką w zakresie zabezpieczenia społecznego i inwestycji społecznych w celu odwrócenia nierówności i rozwiązania problemu negatywnego wpływu technologii, demografii i różnorodności;

  Systemy podatkowe i systemy zabezpieczenia społecznego wraz z polityką w zakresie zabezpieczenia społecznego i inwestycji społecznych, raje podatkowe i sprawiedliwość podatkowa w celu odwrócenia nierówności i rozwiązania problemu negatywnego wpływu technologii, demografii i różnorodności;

 

  Strategie radzenia sobie ze zmianami demograficznymi, urbanizacja wobec migracji z obszarów wiejskich, rozwiązywanie problemów wykluczenia społeczno-gospodarczego oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, w tym za pomocą wykorzystania przełomowej technologii i rozwiązań cyfrowych;

  Mobilność ludzi w kontekście globalnym i lokalnym w celu lepszego zarządzania migracją i integracji migrantów, w tym uchodźców; przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych i praw człowieka; większy i lepszy dostęp do wysokiej jakości kształcenia, szkoleń, usług wsparcia, aktywnego i integracyjnego obywatelstwa, zwłaszcza w przypadku osób w trudnej sytuacji;

  Mobilność ludzi w kontekście globalnym i lokalnym w celu lepszego zarządzania migracją i integracji migrantów, w tym uchodźców; przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych i praw człowieka; większy i lepszy dostęp do wysokiej jakości kształcenia, szkoleń, usług wsparcia, aktywnego i integracyjnego obywatelstwa, zwłaszcza w przypadku osób w trudnej sytuacji;

  Systemy kształcenia i szkolenia mające na celu promowanie i optymalne wykorzystanie transformacji cyfrowej w UE, również w celu zarządzania ryzykiem związanym z globalnym połączeniem z siecią i innowacjami technologicznymi, zwłaszcza pojawiającymi się zagrożeniami w sieci, problemami etycznymi, nierównościami społeczno-ekonomicznymi i radykalnymi zmianami na rynkach;

  Systemy kształcenia i szkolenia mające na celu promowanie i optymalne wykorzystanie transformacji cyfrowej w UE, również w celu zarządzania ryzykiem związanym z globalnym połączeniem z siecią i innowacjami technologicznymi, zwłaszcza pojawiającymi się zagrożeniami w sieci, problemami etycznymi, nierównościami społeczno-ekonomicznymi i radykalnymi zmianami na rynkach;

  Modernizacja organów publicznych w celu zaspokojenia oczekiwań obywateli odnośnie do świadczenia usług, przejrzystości, dostępności, otwartości, rozliczalności i koncentracji na użytkowniku;

  Modernizacja organów publicznych w celu zaspokojenia oczekiwań i potrzeb obywateli odnośnie do świadczenia usług, przejrzystości, dostępności, otwartości, rozliczalności i koncentracji na użytkowniku;

  Skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zasady niezawisłości wymiaru sprawiedliwości i praworządności, z zastosowaniem sprawiedliwych, skutecznych i przejrzystych metod postępowania zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

  Skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości oraz poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zasady niezawisłości wymiaru sprawiedliwości i praworządności, z zastosowaniem sprawiedliwych, skutecznych, dostępnych i przejrzystych metod postępowania zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

 

  Identyfikacja istniejących i pojawiających się różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz potrzeb związanych z globalnymi przekształceniami oraz rozwój innowacyjnych metod radzenia sobie ze stereotypami dotyczącymi płci i uprzedzeniami związanymi z płcią.

__________________

__________________

14 OECD Understanding The Socio-Economic Divide in Europe (Zrozumienie podziałów społeczno-gospodarczych w Europie), z dnia 26 stycznia 2017 r.

14 OECD Understanding The Socio-Economic Divide in Europe (Zrozumienie podziałów społeczno-gospodarczych w Europie), z dnia 26 stycznia 2017 r.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2.4.  Społeczeństwa odporne na katastrofy

2.2.4.  Nauki społeczne i humanistyczne

Katastrofy wynikają z wielu źródeł – naturalnych lub spowodowanych przez człowieka – w tym ataków terrorystycznych, zdarzeń pogodowych związanych z klimatem oraz innych zdarzeń ekstremalnych (w tym związanych z podnoszeniem się poziomów mórz), pożarów lasów, fal upałów, powodzi, trzęsień ziemi, tsunami i zdarzeń wulkanicznych, kryzysów w zakresie zaopatrzenia w wodę, zdarzeń związanych z pogodą kosmiczną, katastrof przemysłowych i transportowych, incydentów związanych z CBRJ, a także zagrożeń powiązanych kaskadowo. Celem jest zapobieganie utracie życia, szkodom dla zdrowia i środowiska oraz szkodom gospodarczym i materialnym spowodowanym przez katastrofy i ograniczanie ich, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a także poprawa zrozumienia i ograniczenie zagrożeń związanych z katastrofami i wyciąganie z nich wniosków.

 

 

Do każdego z priorytetów programu „Horyzont Europa” należy włączyć nauki społeczne i humanistyczne, co przyczyni się w szczególności do zapewnienia dowodów potrzebnych przy opracowywaniu polityki na szczeblu międzynarodowym, unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Poza tym włączeniem zapewnione zostanie specjalne wsparcie w ramach następujących ogólnych kierunków, również wsparcie w zakresie kształtowania polityki.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Technologie i zdolności służb pierwszego reagowania w przypadku działań w sytuacjach kryzysowych i w razie katastrof;

 

  Zdolność społeczeństwa do lepszego zarządzania ryzykiem związanym z katastrofami i ograniczania go, w tym poprzez rozwiązania naturalne, lepsze zapobieganie, gotowość i reagowanie na istniejące i nowe zagrożenia;

 

  Interoperacyjność urządzeń i procedur w celu ułatwienia transgranicznej współpracy operacyjnej i zintegrowanego rynku UE.

 

 

  Analiza i rozwój włączenia społecznego, gospodarczego i politycznego oraz dynamiki międzykulturowej w Europie i wśród partnerów międzynarodowych;

 

  Lepsze zrozumienie zmian społecznych w Europie i ich wpływu;

 

  Pokonywanie głównych wyzwań związanych z europejskimi modelami spójności społecznej, imigracji, integracji, zmian demograficznych, starzenia się, niepełnosprawności, edukacji, ubóstwa i wykluczenia społecznego;

 

  Wsparcie badań naukowych pozwalających zrozumieć tożsamość i poczucie przynależności do poszczególnych społeczności, regionów i narodów.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2.5.  Ochrona i bezpieczeństwo

skreśla się

Istnieje potrzeba ochrony obywateli przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa wynikającymi z działalności przestępczej, w tym przed działalnością terrorystyczną i z zagrożeniami hybrydowymi, oraz reagowania na takie zagrożenia; potrzeba ochrony ludzi, przestrzeni publicznych i infrastruktury krytycznej przed atakami fizycznymi (w tym CBRJW) i cyberatakami; potrzeba zwalczania terroryzmu i radykalizacji, w tym zrozumienia idei i przekonań terrorystów oraz ich zwalczania; potrzeba zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, w tym cyberprzestępczości i przestępczości zorganizowanej; wspierania ofiar; śledzenia nielegalnych przepływów finansowych; wspierania wykorzystywania danych do celów egzekwowania prawa oraz zapewnienia ochrony danych osobowych w działaniach związanych z egzekwowaniem prawa; wspierania zarządzania granicami powietrznymi, lądowymi i morskimi Unii oraz przepływami ludzi i towarów. Konieczne jest utrzymanie elastyczności w celu sprostania nowym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, które mogą się pojawić.

 

Ogólne kierunki

 

  Innowacyjne podejścia i technologie dla osób wykonujących zawody związane z ochroną (np. policja, straż graniczna i przybrzeżna, urzędy celne), lekarzy zdrowia publicznego, operatorów infrastruktury oraz podmiotów zarządzających obszarami otwartymi;

 

  Ludzki i społeczny wymiar przestępczości i radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy, w odniesieniu do osób zaangażowanych lub potencjalnie zaangażowanych w takie działania, jak również w odniesieniu do osób, na które działania te wpływają lub mogą wpływać;

 

  Mentalność obywateli, organów publicznych i przemysłu, mający zapobiec powstawaniu nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa i zmniejszaniu istniejących zagrożeń, w tym związanych z nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja;

 

  Zwalczanie dezinformacji i fałszywych informacji mających skutki dla bezpieczeństwa;

 

  Interoperacyjność urządzeń i procedur w celu ułatwienia transgranicznej współpracy operacyjnej oraz współpracy między agencjami oraz w celu stworzenia zintegrowanego rynku UE.

 

  Zapewnienie ochrony danych osobowych w ramach czynności egzekwowania prawa, w szczególności ze względu na szybkie zmiany technologiczne.

 

Poprawka    50

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 2 – podpunkt 2.2 – podpunkt 2.2.6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.2.6.  Cyberbezpieczeństwo

skreśla się

Szkodliwa cyberdziałalność stanowi zagrożenie nie tylko dla naszych gospodarek, lecz także dla samego funkcjonowania naszych demokracji, dla naszych wolności i naszych wartości. Często zagrożenia te mają charakter przestępczy i wynikają z chęci zysku, ale mogą być także warunkowane politycznie lub strategicznie. Nasze przyszłe bezpieczeństwo i dobrobyt zależą od poprawy naszej zdolności do ochrony UE przed cyberzagrożeniami. Transformacja cyfrowa wymaga znacznej poprawy cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę ogromnej liczby urządzeń stanowiących część internetu rzeczy, które będą podłączone do internetu, w tym urządzeń sterujących siecią elektroenergetyczną, samochodami i sieciami transportowymi, szpitalami, finansami, instytucjami publicznymi, fabrykami i domami. Europa musi budować odporność na cyberataki i opracowywać skuteczne środki w zakresie cyberprewencji.

 

Ogólne kierunki

 

  Technologie w całym cyfrowym łańcuchu wartości (od bezpiecznych komponentów po kryptografię oraz oprogramowanie i sieci zdolne do samonaprawy);

 

  Technologie mające na celu rozwiązanie problemu obecnych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, przewidujące przyszłe potrzeby oraz pozwalające na utrzymanie konkurencyjnego przemysłu;

 

  Utworzenie europejskiej sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz centrum kompetencji.

 

Poprawka    51

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  KLASTER „BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWO”

 

2a.1. Uzasadnienie

 

W kontekście przeobrażeń i nasilających się globalnych współzależności i zagrożeń zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w Europie mają badania naukowe i innowacje.

 

Mimo że w Europie nie dochodzi do agresji zbrojnych na szeroką skalę, obecnie istnieje potrzeba odpowiedzi na wyzwania wynikające z nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Różnego rodzaju ataki terrorystyczne, radykalizacja postaw prowadząca do aktów przemocy, a także cyberataki i zagrożenia hybrydowe budzą poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa i stanowią szczególne obciążenie dla społeczeństw. UE musi stawić czoła tym wyzwaniom i zapewnić bezpieczeństwo publiczne, zapewniając obywatelom indywidualne prawa i wolności.

 

Badania nad bezpieczeństwem są częścią szerzej zakrojonych unijnych wysiłków podejmowanych, aby sprostać tym i innym wyzwaniom. Działania w tym zakresie przyczyniają się do procesu rozwoju zdolności, umożliwiając przyszłą dostępność technologii, rozwiązań i zastosowań służących do wypełnienia luk zidentyfikowanych przez decydentów i użytkowników końcowych, w szczególności organy publiczne.

 

Tego rodzaju badania i innowacje stanowią odpowiedź na zobowiązanie w ramach programu rzymskiego do działania na rzecz „bezpiecznej i pewnej Europy” i przyczyniają się do tworzenia unii bezpieczeństwa. Wykorzystana zostanie synergia z programem „Wymiar Sprawiedliwości” oraz z programem „Prawa i Wartości”, w ramach których wspierana jest działalność w dziedzinie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, praw ofiar, równości płci, niedyskryminacji, ochrony danych i promowania obywatelstwa europejskiego.

 

W pełni wykorzystane zostaną dostępne instrumenty, w tym Europejski program kosmiczny (Galileo i EGNOS, Copernicus, orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej oraz rządowa łączność satelitarna).

 

Europa musi nadal podejmować wysiłki w obszarze badań naukowych i innowacji celem zwiększenia cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności cyfrowej, ochrony danych osobowych, a także zwalczać rozprzestrzenianie się fałszywych i szkodliwych informacji, aby zapewnić dobrobyt, stabilność demokratyczną i gospodarczą. Terroryzm, radykalizacja postaw prowadząca do aktów przemocy, przemoc na tle ideologicznym, handel dobrami kultury, cyberataki, przestępczość zorganizowana, unikanie opodatkowania i przestępstwa przeciwko środowisku oraz katastrofy naturalne to tylko niektóre przykłady obszarów, którymi należy się zająć w ramach tego klastra.

 

Aby przewidywać zagrożenia, zapobiegać im i nimi zarządzać, należy nie tylko angażować się w badania naukowe, ale także w rozwój i zastosowanie innowacyjnych technologii, rozwiązań, narzędzi prognostycznych i wiedzy, wspierać współpracę między dostawcami i użytkownikami publicznymi, znajdować rozwiązania, zapobiegać i zwalczać ingerowanie w prywatność i łamanie praw człowieka przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom Europy korzystania z indywidualnych praw i wolności.

 

W celu zwiększenia komplementarności w zakresie badań naukowych i innowacji wzmacnia się organy bezpieczeństwa publicznego w obszarze wielo- i międzynarodowej wymiany i współpracy. Organy bezpieczeństwa publicznego zachęca się do udziału w unijnych działaniach w zakresie badań naukowych i innowacji, aby rozwijać ich zdolności do współpracy i komunikacji na wszystkich stosownych szczeblach, do wymiany danych, czerpania korzyści płynących ze wspólnych norm w zakresie technologii, procedur, wyposażenia oraz najnowszych ustaleń w dziedzinach nauki związanych z przestępczością, a także do udziału w szkoleniach i propagowania korzyści związanych z wykorzystaniem wiedzy fachowej.

 

Ponadto należy opracować zamówienia na potrzeby wspierania prototypów i ułatwienia przeprowadzania badań i nabywania innowacyjnych rozwiązań przedrynkowych przez podmioty publiczne.

 

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 1 – Koniec z ubóstwem; Cel 4 – Dobra jakość edukacji; Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 10 – Mniej nierówności; Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

 

2a.2. Obszary interwencji

 

2a.2.1. Przestępczość zorganizowana; terroryzm, ekstremizm, radykalizacja i przemoc na tle ideologicznym

 

Przestępczość zorganizowana, terroryzm, ekstremizm, radykalizacja postaw prowadząca do aktów przemocy i przemoc na tle ideologicznym powodują znaczne zagrożenie dla obywateli, a także dla społeczeństwa, gospodarki i demokratycznej stabilności Europy. Sprawcami mogą być pojedyncze jednostki aż po dobrze zorganizowane struktury przestępcze działające również na poziomie międzynarodowym. Do wykrywania ich działań i przyczyn, a także zapobiegania im i zwalczania ich konieczne są badania naukowe i innowacje, w tym w zakresie nauk humanistycznych i technologii.

 

Ogólne kierunki

 

– Ludzki i społeczny wymiar przestępczości i radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy, w odniesieniu do osób zaangażowanych lub potencjalnie zaangażowanych w takie działania, jak również w odniesieniu do osób, na które działania te wpływają lub mogą wpływać;

 

– Innowacyjne podejścia i technologie dla użytkowników końcowych usług w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza dla organów bezpieczeństwa publicznego;

 

– Technologie i standardy działania w zakresie ochrony infrastruktur, przestrzeni otwartych i publicznych;

 

– Przewidywanie i wykrywanie poważnych i zorganizowanych przestępstw, radykalizacji na tle ideologicznym, przemocy i terroryzmu oraz prób popełnienia takich czynów i ich sprawców, a także zapobieganie im i ochrona przed nimi oraz zapewnienie wsparcia ofiarom takich przestępstw.

 

2a.2.2. Zarządzanie ochroną granic

 

Postęp w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony w UE wymaga badań naukowych i innowacji w celu wzmocnienia zdolności ochrony granic i zarządzania nimi. Obejmuje to patrolowanie i nadzorowanie terenu (powietrze, ląd, morze), stabilną współpracę i wymianę danych z zagranicznymi organami, w tym zdolności w zakresie interoperacyjności, z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi centrami dowodzenia, kontroli i komunikacji, a także wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony granic, reagowania na incydenty, wykrywania zagrożeń i zapobiegania przestępczości. Należy uwzględnić również badania dotyczące polityki prewencji i oparte na algorytmach aplikacje wczesnego ostrzegania oraz zautomatyzowane technologie nadzoru wykorzystujące różnego rodzaju czujniki, przy uwzględnieniu praw podstawowych. Wraz z oceną ich wpływu i potencjału zwiększenia wysiłków i rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa, technologie i urządzenia powinny przyczyniać się do integralności osób zbliżających się do granic zewnętrznych, zwłaszcza drogą lądową i morską.

 

Badania naukowe powinny przyczyniać się również do udoskonalenia zintegrowanego europejskiego systemu zarządzania granicami, w tym przez zacieśnienie współpracy z krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi oraz z krajami objętymi polityką sąsiedztwa UE. Zapewni to pogłębione wsparcie dla wysiłków UE w zakresie zarządzania migracjami.

 

Ogólne kierunki

 

– Identyfikacja sfałszowanych i w inny sposób zmodyfikowanych dokumentów;

 

– Wykrywanie nielegalnego transportu ludzi i handlu ludźmi oraz transportu i przemytu towarów;

 

– Zwiększanie zdolności do reagowania na incydenty na granicach;

 

– Modernizacja sprzętu do patrolowania i nadzorowania strefy przygranicznej;

 

– Poprawa bezpośredniej współpracy organów bezpieczeństwa po obu stronach danego obszaru granicznego w zakresie transgranicznych środków zapewniania nieprzerwanego ścigania przestępców i podejrzanych;

 

2a.2.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne i cyberbezpieczeństwo, prywatność, ochrona danych

 

Szkodliwe i wrogie cyberdziałania zagrażają naszym społeczeństwom i obywatelom, stabilnemu i bezpiecznemu funkcjonowaniu organów i instytucji publicznych, gospodarek, a także samemu funkcjonowaniu instytucji demokratycznych Unii, naszym swobodom i wartościom. Incydenty dotyczące instytucji publicznych miały już miejsce i prawdopodobnie ich liczba wzrośnie w toku dalszego włączania aplikacji cyfrowych i cybernetycznych do procedur administracyjnych i gospodarczych oraz do użytku prywatnego i indywidualnego.

 

Cyberprzestępczość wzrasta, a związane z nią zagrożenia są coraz bardziej zróżnicowane w miarę postępów w cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Europa musi nadal dążyć do zwiększenia cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności w sferze cyfrowej, ochrony danych osobowych, a także zwalczać rozprzestrzenianie się fałszywych i szkodliwych informacji, aby zapewnić stabilność demokratyczną i gospodarczą.

 

Przyszłe bezpieczeństwo i dobrobyt zależą od poprawy zdolności do ochrony UE przed takimi zagrożeniami, zapobiegania szkodliwej cyberdziałalności oraz wykrywania i przeciwdziałania jej, co często wymaga bliskiej i szybkiej współpracy transgranicznej. W szczególności transformacja cyfrowa wymaga znacznej poprawy cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę ogromnej liczby urządzeń stanowiących część internetu rzeczy, które będą podłączone do internetu, Europa musi kontynuować wysiłki na rzecz zapewnienia ochrony przed cyberatakami i wspierać skuteczne środki prewencji.

 

Ogólne kierunki

 

–Zwalczanie dezinformacji i fałszywych informacji mających skutki dla bezpieczeństwa, w tym ochrona procesu rejestracji wyborców oraz systemów oceny/zliczania, a także komunikacji (ochrona wyborów); – Rozwój zdolności do wykrywania źródeł manipulacji, przy jednoczesnym zachowaniu wolności wypowiedzi i dostępu do informacji.

 

– Poszerzenie zakresu technologii wykrywania, zapobiegania, obrony i przeciwdziałania;

 

– Wzmocnienie umiejętności w zakresie odszyfrowywania i dekodowania cyberataków na potrzeby organów publicznych;

 

–Technologie wykrywania i monitorowania nielegalnych elektronicznych sposobów płatności i przepływów finansowych;

 

– Zwiększenie zdolności naukowo-technicznych odpowiedzialnych organów, zwłaszcza Europolu, Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością oraz Europejskiej Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji;

 

– Zapewnienie ochrony danych osobowych w ramach czynności egzekwowania prawa, w szczególności ze względu na szybkie zmiany technologiczne;

 

– Technologie w całym cyfrowym łańcuchu wartości (od bezpiecznych komponentów po kryptografię, technologie rozproszonego rejestru oraz oprogramowanie i sieci behawioralne, dotyczące bezpieczeństwa oraz zdolne do samonaprawy);

 

– Technologie, metody i najlepsze praktyki mające na celu rozwiązanie problemu obecnych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, zapobieganie im, łagodzenie ich i radzenie sobie z nimi, przewidujące przyszłe potrzeby oraz pozwalające na utrzymanie konkurencyjnego przemysłu, a także charakteryzujące się dużą dostępnością, w tym zwiększanie poziomu wiedzy i świadomości na temat zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa i ich konsekwencji;

 

– Poprawa ochrony danych osobowych przez promowanie łatwych do stosowania rozwiązań dla urządzeń, z których korzystają obywatele i konsumenci;

 

– Opracowywanie bezpiecznego oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz infrastruktury testowej do testowania oprogramowania i sprzętu;

 

2a.2.4. Ochrona infrastruktur krytycznych oraz zwiększenie odporności na katastrofy

 

Nowe technologie, procesy, metody i specjalne zdolności pozwolą lepiej chronić infrastrukturę krytyczną, w tym e-infrastrukturę, systemy i usługi o znaczeniu krytycznym, kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, w tym komunikację, transport, finanse, zdrowie, żywność, wodę, energetykę, łańcuch logistyczny i łańcuch dostaw oraz środowisko.

 

Katastrofy są powodowane przez różne czynniki, zarówno naturalne, jak i spowodowane przez człowieka, a także przez zagrożenia powiązane kaskadowo. Należy dążyć do ograniczenia ich wpływu na życie i źródła utrzymania. Chodzi o to, aby dążyć do zmniejszenia lub niedopuszczenia do szkód dla zdrowia i środowiska, a także szkód gospodarczych i materialnych, aby zapewnić zaopatrzenie w żywność i produkty lecznicze, bezpieczeństwo i podstawowe środki komunikacji.

 

Ogólne kierunki

 

– Technologie i zdolności służb pierwszego reagowania w przypadku działań w sytuacjach kryzysowych i w razie katastrof w tym reagowanie na katastrofy pod kątem ofiar oraz systemy wczesnego ostrzegania;

 

– Zdolność społeczeństwa do lepszego zarządzania ryzykiem katastrof i ograniczania go, w tym przez rozwiązania naturalne oraz te oparte na społecznej wiedzy fachowej, lepsze zapobieganie, gotowość i reagowanie na istniejące i nowe zagrożenia, poprawę odporności rozmaitych poszczególnych elementów infrastruktury, również za pośrednictwem odpornych na katastrofy ram instytucjonalnych, politycznych i zarządzania;

 

– Poprawa zdolności przemieszczania urządzeń, pojazdów i służb poszukiwawczo-ratowniczych oraz zaopatrzenia na potrzeby działań poszukiwawczo-ratowniczych;

 

– Technologie, sprzęt i procedury zapobiegające wybuchowi pandemii lub ograniczające ich zasięg;

 

– Poprawa wielowarstwowych publicznych systemów ostrzegania, zwłaszcza przeznaczonych dla osób wymagających szczególnego traktowania;

 

– Poprawa dostępności wyspecjalizowanych pojazdów powietrznych i ziemnych w celu walki z wielkimi pożarami i pożarami lasów, a także poprawa ich szybkiego wysyłania;

 

2a.2.5. Piractwo i podrabianie produktów

 

Piractwo i podrabianie produktów pozostają poważnym problemem dla europejskiej gospodarki, sektora kultury i sektora kreatywnego oraz dla ogółu obywateli. Tego rodzaju nielegalne działania powodują poważne straty w podatkach, przychodach i dochodach osobistych ludności, a także stanowią zagrożenie dla zatrudnienia w Europie.

 

Wadliwe produkty stwarzają ryzyko dla osób i mienia. Należy temu zaradzić i znaleźć rozwiązania, aby przeciwdziałać piractwu i podrabianiu produktów, a także wymusić na odpowiednich organach publicznych współpracę w celu zapobiegania tym przestępstwom i powiązanym nielegalnym działaniom, ich wykrywania i zwalczania oraz prowadzenia stosownych dochodzeń.

 

Należy uwzględnić tutaj wysiłki na rzecz promowania ochrony praw własności intelektualnej.

 

Ogólne kierunki

 

– Promowanie technik identyfikacji produktów;

 

– Lepsza ochrona oryginalnych części i towarów;

 

- Technologie kontroli przewożonych produktów (w czasie rzeczywistym) i wymiany danych między producentami, przewoźnikiem, organami celnymi i odbiorcami.

 

2a.2.6. Wspieranie zewnętrznych polityk bezpieczeństwa Unii przez zapobieganie konfliktom i budowanie pokoju

 

Potrzebne są badania naukowe, nowe technologie, zdolności i rozwiązania, by wspierać zewnętrzną politykę bezpieczeństwa Unii w zakresie zadań cywilnych, począwszy od ochrony ludności po pomoc humanitarną, zarządzanie granicami lub operacje utrzymywania pokoju i stabilizowania sytuacji po kryzysie, w tym zapobieganie konfliktom, budowanie pokoju i mediacje.

 

Ogólne kierunki

 

– Badania naukowe dotyczące rozwiązywania konfliktów i przywracania pokoju oraz sprawiedliwości, wczesnego wykrywania czynników prowadzących do konfliktów oraz dotyczących oddziaływania procesów sprawiedliwości naprawczej;

 

– Promowanie interoperacyjności między cywilnymi a wojskowymi zdolnościami w zakresie zadań cywilnych, od ochrony ludności po pomoc humanitarną, zarządzanie granicami i operacje pokojowe;

 

– Rozwój technologiczny w obszarze technologii podwójnego zastosowania w celu zwiększenia interoperacyjności między służbami ochrony ludności a siłami zbrojnymi oraz między służbami ochrony ludności z całego świata, jak również niezawodność, aspekty organizacyjne, prawne i etyczne, kwestie handlowe, ochronę poufności i integralności informacji oraz identyfikowalność wszystkich transakcji i operacji przetwarzania;

 

– Tworzenie struktur dowodzenia i kierowania dla misji cywilnych.

 

2a.2.7. Promowanie koordynacji, współpracy i synergii

 

Aby zapewnić możliwość wdrażania i kontrolowania procedur między organami oraz zarządzania i kierowania nimi, należy stosować nowoczesne technologie i standardy. Celem powinno być wyposażenie organów publicznych i innych służb w wymienne urządzenia, aby zintegrować ogólnounijne standardowe procedury działania, reagowania, raportowania i wymiany danych.

 

Należy przeznaczyć odpowiedni budżet dla agencji w celu dalszego wspierania ich zdolności do uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacjach UE i czerpania z nich korzyści oraz w celu zarządzania odpowiednimi projektami, wymiany informacji na temat potrzeb, wyników i zamierzeń, a także współpracy i koordynacji wysiłków z innymi agencjami i określonymi organami spoza UE, np. grupa antyterrorystyczna i Interpol. W kwestii badań i innowacji związanych z bezpieczeństwem dotyczy to w szczególności agencji takich jak Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Europol, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Centrum Satelitarne Unii Europejskiej.

 

W celu zwiększenia synergii z działalnością w zakresie badań nad obronnością wspieranych ze środków UE należy wdrożyć mechanizmy wymiany informacji i konsultacji w organach powiązanych z badaniami nad obronnością do celów cywilnych.

 

Normy odegrają istotną rolę, ponieważ zapewniają wspólny rozwój, produkcję i wdrażanie, a także możliwości wymiany, interoperacyjności i kompatybilności usług, procedur, technologii i urządzeń.

 

Ogólne kierunki

 

– Technologie i urządzenia spełniające podstawowe wymagania operacyjne, do stosowania w równym stopniu przez wszystkie organy państw członkowskich tej samej kategorii (policję, służby ratownicze, służby ds. zarządzania katastrofami, służby ds. łączności itd.);

 

–Interoperacyjność urządzeń i procedur w celu wsparcia transgranicznych i międzyagencyjnych zdolności operacyjnych.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  KLASTER „TECHNOLOGIE CYFROWE I PRZEMYSŁ

3.  KLASTER „TECHNOLOGIE CYFROWE, PRZEMYSŁ I PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

Poprawka    53

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.1.   Uzasadnienie

3.1.   Uzasadnienie

W celu zapewnienia konkurencyjności przemysłu i zdolności do sprostania wyzwaniom globalnym w przyszłości, UE musi wzmocnić i utrzymać swoje zdolności technologiczne i przemysłowe w kluczowych obszarach stanowiących podstawę transformacji naszej gospodarki i naszego społeczeństwa.

W celu zapewnienia konkurencyjności przemysłu i zdolności do sprostania wyzwaniom globalnym w przyszłości, UE musi wzmocnić i utrzymać swoje zdolności technologiczne i przemysłowe w kluczowych obszarach stanowiących podstawę transformacji naszej gospodarki i naszego społeczeństwa.

Przemysł UE zapewnia jedną piątą miejsc pracy i dwie trzecie inwestycji w prywatnym sektorze badawczo-rozwojowym oraz generuje 80 % unijnego eksportu. Nowa fala innowacji, obejmująca połączenie technologii fizycznych i cyfrowych, stworzy ogromne możliwości dla przemysłu unijnego i poprawi jakość życia obywateli UE.

Przemysł UE zapewnia jedną piątą miejsc pracy i dwie trzecie inwestycji w prywatnym sektorze badawczo-rozwojowym oraz generuje 80 % unijnego eksportu. Nowa fala innowacji, obejmująca połączenie technologii fizycznych i cyfrowych, stworzy ogromne możliwości dla przemysłu unijnego i poprawi jakość życia obywateli UE.

Głównym czynnikiem rozwoju jest cyfryzacja. W miarę jej szybkiego rozwoju we wszystkich sektorach, inwestycje w obszarach priorytetowych, od sztucznej inteligencji po internet nowej generacji, obliczenia wielkiej skali, fotonikę i nanoelektronikę, stają się kluczowe dla pozycji naszej gospodarki i zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa. Inwestycje w ICT oraz produkcja i wykorzystanie tych technologii przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia wzrostu gospodarczego w UE: w latach 2001–2011 wyniosło ono 30 %.

Głównym czynnikiem rozwoju jest cyfryzacja. W miarę jej szybkiego rozwoju we wszystkich sektorach, inwestycje w obszarach priorytetowych, od sztucznej inteligencji po internet nowej generacji, obliczenia wielkiej skali, fotonikę, technologie kwantowe, nanoelektronikę, inteligentne dane itp., stają się kluczowe dla pozycji naszej gospodarki. Inwestycje w ICT oraz produkcja i wykorzystanie tych technologii przyczyniają się w znacznym stopniu do zwiększenia wzrostu gospodarczego w UE: w latach 2001–2011 wyniosło ono 30 %.

Kluczowe technologie prorozwojowe15 stanowią podstawę połączenia świata cyfrowego i fizycznego, które jest centralnym elementem tej nowej światowej fali innowacji. Inwestowanie w rozwój, demonstracje i wdrażanie kluczowych technologii prorozwojowych oraz zapewnienie bezpiecznych, zrównoważonych i przystępnych cenowo dostaw surowców i zaawansowanych materiałów zapewni autonomię strategiczną Unii i pomoże przemysłowi unijnemu w znacznej redukcji śladu węglowego.

Kluczowe technologie prorozwojowe15 stanowią podstawę połączenia świata cyfrowego i fizycznego, które jest centralnym elementem tej nowej światowej fali innowacji. Inwestowanie w rozwój, demonstracje, wdrażanie i standaryzacja kluczowych technologii prorozwojowych oraz zapewnienie bezpiecznych, zrównoważonych i przystępnych cenowo metod pozyskiwania, wykorzystania i zarządzania w odniesieniu do surowców i zaawansowanych materiałów zapewni autonomię strategiczną Unii i pomoże przemysłowi unijnemu w znacznej redukcji śladu węglowego i tym samym kosztów zewnętrznych dla społeczeństwa.

W stosownych przypadkach można również rozwijać określone przyszłe i powstające technologie.

Określone przyszłe i powstające technologie należy również rozwijać jako podstawy, na których będą opierać się nowe przełomowe innowacje.

Przestrzeń kosmiczna ma znaczenie strategiczne: około 10 % unijnego PKB zależy od korzystania z usług sektora kosmicznego. W UE działa światowej klasy sektor kosmiczny z silnym sektorem produkcji satelitów oraz dynamicznym sektorem usług pochodnych. Przestrzeń kosmiczna zapewnia kluczowe narzędzia komunikacji, nawigacji i nadzoru oraz otwiera wiele możliwości rynkowych, zwłaszcza w połączeniu z technologiami cyfrowymi i innymi źródłami danych. UE musi jak najlepiej wykorzystać te możliwości poprzez pełne wykorzystanie potencjału programów kosmicznych Copernicus, EGNOS i Galileo oraz poprzez ochronę infrastruktury kosmicznej i naziemnej przed zagrożeniami związanymi z przestrzenią kosmiczną.

Przestrzeń kosmiczna ma znaczenie strategiczne: około 10 % unijnego PKB zależy od korzystania z usług sektora kosmicznego. W UE działa światowej klasy sektor kosmiczny z silnym sektorem produkcji satelitów oraz dynamicznym sektorem usług pochodnych. Przestrzeń kosmiczna zapewnia kluczowe narzędzia komunikacji, nawigacji i nadzoru oraz otwiera wiele możliwości badawczych, innowacyjnych i rynkowych, zwłaszcza w połączeniu z technologiami cyfrowymi i innymi źródłami danych. UE musi jak najlepiej wykorzystać te możliwości przez pełne wykorzystanie potencjału programów kosmicznych Copernicus, EGNOS i Galileo, jak również m.in. zachęcanie do rozwijania sektora niższego szczebla oraz zastosowań dla użytkowników końcowych oraz poprzez ochronę infrastruktury kosmicznej i naziemnej przed zagrożeniami.

UE ma wyjątkową szansę, aby stać się światowym liderem i zwiększyć swój udział w rynkach światowych poprzez wykazanie, w jaki sposób transformacja cyfrowa, rola lidera w kluczowych technologiach prorozwojowych i technologiach kosmicznych, przejście na gospodarkę niskoemisyjną o obiegu zamkniętym i konkurencyjność mogą wzajemnie się wzmacniać dzięki doskonałości naukowej i technologicznej.

UE ma wyjątkową szansę, aby stać się światowym liderem i zwiększyć swój udział w rynkach światowych poprzez wykazanie, w jaki sposób transformacja cyfrowa, rola lidera w kluczowych technologiach prorozwojowych i technologiach kosmicznych odblokowują scenariusze do przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto gazów cieplarnianych, w tym niskoemisyjne technologie i strategie mające na celu obniżenie emisyjności, gospodarkę opartą na biotechnologii i o obiegu zamkniętym, zapewniają konkurencyjność, a także społeczne zrozumienie tych technologii i zmian.

Aby gospodarka o obiegu zamkniętym, niskoemisyjna i scyfryzowana stała się rzeczywistością, potrzebne są działania na szczeblu UE ze względu na złożoność łańcuchów wartości, systemowy i wielodyscyplinarny charakter technologii oraz wysokie koszty ich opracowania, a także międzysektorowy charakter problemów, które należy rozwiązać. UE musi dopilnować, aby wszystkie podmioty przemysłowe oraz ogół społeczeństwa mogły korzystać z zaawansowanych, ekologicznych technologii i cyfryzacji. Samo opracowanie technologii nie wystarczy. Infrastruktura ukierunkowana na przemysł, w tym linie pilotażowe, pomogą przedsiębiorstwom unijnym, a w szczególności MŚP, we wdrożeniu tych technologii i poprawie ich innowacyjności.

Aby gospodarka o obiegu zamkniętym, niskoemisyjna i scyfryzowana stała się rzeczywistością, potrzebne są działania na szczeblu UE ze względu na złożoność łańcuchów wartości, systemowy i wielodyscyplinarny charakter technologii oraz wysokie koszty ich opracowania, a także międzysektorowy charakter problemów, które należy rozwiązać. UE musi dopilnować, aby wszystkie podmioty przemysłowe oraz ogół społeczeństwa mogły korzystać z zaawansowanych, ekologicznych technologii i cyfryzacji. Samo opracowanie technologii nie wystarczy. Nowe, zrównoważone modele biznesowe, infrastruktura ukierunkowana na przemysł, w tym linie pilotażowe, pomogą przedsiębiorstwom unijnym, a w szczególności MŚP, we wdrożeniu tych technologii i poprawie ich innowacyjności. W tym kontekście główną rolę odgrywają także sektor kultury i sektor kreatywny jako bodźce do transformacji cyfrowej i innowacji w dziedzinie ICT w Europie.

Silne zaangażowanie przemysłu jest niezbędne do ustalenia priorytetów i opracowania planów w zakresie badań naukowych i innowacji, zwiększenia efektu mnożnikowego finansowania ze środków publicznych oraz zapewnienia wykorzystania rezultatów. Głównymi elementami sukcesu są zrozumienie społeczne i społeczna akceptacja, a także nowy program na rzecz umiejętności i normalizacji dostosowanych do potrzeb przemysłu.

Dlatego silne zaangażowanie przemysłu jest niezbędne do ustalenia priorytetów i opracowania planów w zakresie badań naukowych i innowacji, zwiększenia efektu mnożnikowego dodatkowego finansowania ze środków publicznych i prywatnych oraz zapewnienia wykorzystania rezultatów. Głównymi elementami sukcesu są zrozumienie społeczne i społeczna akceptacja, a także nowy program na rzecz umiejętności i normalizacji dostosowanych do potrzeb przemysłu.

Połączenie działań w zakresie technologii cyfrowych, kluczowych technologii prorozwojowych i technologii kosmicznych oraz zrównoważonej podaży surowców umożliwi zastosowanie bardziej systemowego podejścia oraz szybszą i pogłębioną transformację cyfrową i przemysłową. Dzięki temu badania naukowe i innowacje w tych dziedzinach przyczynią się do realizacji polityki UE w dziedzinie przemysłu, cyfryzacji, środowiska, energii i klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym, surowców, materiałów zaawansowanych i przestrzeni kosmicznej.

Połączenie działań w zakresie technologii cyfrowych, kluczowych technologii prorozwojowych i technologii kosmicznych oraz zrównoważonej podaży surowców umożliwi zastosowanie bardziej systemowego podejścia oraz szybszą i pogłębioną transformację cyfrową i przemysłową. Dzięki temu badania naukowe i innowacje w tych dziedzinach przyczynią się do realizacji polityki UE w dziedzinie przemysłu, cyfryzacji, środowiska, energii i klimatu, mobilności, gospodarki o obiegu zamkniętym, surowców, materiałów zaawansowanych i przestrzeni kosmicznej.

Zapewniona zostanie komplementarność z działalnością podejmowaną w ramach programu „Cyfrowa Europa”, tak aby zachować podział między oboma programami i uniknąć nakładania się działań.

Zapewniona zostanie komplementarność z działalnością podejmowaną w ramach programu „Cyfrowa Europa”, tak aby zachować podział między oboma programami i uniknąć nakładania się działań.

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

__________________

__________________

15 Do kluczowych technologii prorozwojowych przyszłości należą: zaawansowane materiały i nanotechnologia, fotonika, mikro- i nanoelektronika, technologie z zakresu nauk przyrodniczych, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo cyfrowe i łączność.

15 Do kluczowych technologii prorozwojowych przyszłości należą: zaawansowane materiały i nanotechnologia, fotonika, mikro- i nanoelektronika, technologie z zakresu nauk przyrodniczych, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo cyfrowe i łączność.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2.1.   Technologie produkcyjne

3.2.1.   Technologie produkcyjne

Sektor produkcji jest główną siłą napędową zatrudnienia i dobrobytu w UE, wytwarzając ponad trzy czwarte światowego eksportu UE i zapewniając ponad 100 mln pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy. Najważniejszym wyzwaniem dla sektora produkcji UE jest utrzymanie konkurencyjności na poziomie światowym dzięki bardziej inteligentnym i spersonalizowanym produktom o wysokiej wartości dodanej, wytworzonym przy znacznie niższych kosztach energii. Wkład kreatywny i kulturowy będzie miał zasadnicze znaczenie dla uzyskania wartości dodanej.

Sektor produkcji jest główną siłą napędową zatrudnienia i dobrobytu w UE, wytwarzając ponad trzy czwarte światowego eksportu UE i zapewniając ponad 100 mln pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy. Najważniejszym wyzwaniem dla sektora produkcji UE jest utrzymanie konkurencyjności na poziomie światowym dzięki bardziej inteligentnym i spersonalizowanym produktom bardziej energooszczędnym i zasobooszczędnym oraz o zmniejszonym śladzie węglowym, w tym mniejszej ilości odpadów i zanieczyszczeń. Wkład kreatywny i kulturowy oraz wgląd w związki między ludźmi a technologią, jaki zapewniają nauki społeczne i humanistyka, będzie miał zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tych celów.

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Przełomowe technologie produkcyjne, takie jak obróbka przyrostowa, robotyka przemysłowa, produkcja zintegrowana z udziałem człowieka, również promowane za pośrednictwem unijnej sieci infrastruktur ukierunkowanych na przemysł;

  Przełomowe technologie produkcyjne, takie jak obróbka przyrostowa, modelowanie, stymulacja oraz automatyzacja przemysłowa i robotyka, produkcja zintegrowana z udziałem człowieka, również promowane za pośrednictwem unijnej sieci infrastruktur ukierunkowanych na przemysł;

  Przełomowe innowacje wykorzystujące różne technologie prorozwojowe (np. technologie konwergencyjne, sztuczną inteligencję, analitykę danych, robotykę przemysłową, bioprodukcję, zaawansowane technologie dotyczące baterii) w całym łańcuchu wartości;

  Przełomowe innowacje wykorzystujące różne technologie prorozwojowe (np. technologie konwergencyjne, sztuczną inteligencję, analitykę danych, robotykę przemysłową, zrównoważoną bioprodukcję, zaawansowane technologie dotyczące baterii) w całym łańcuchu wartości;

  Umiejętności i przestrzenie robocze w pełni dostosowane do nowych technologii, zgodnie z europejskimi wartościami społecznymi;

  Umiejętności i przestrzenie robocze w pełni dostosowane do nowych technologii, w tym zasad ergonomii, które są zgodne z europejskimi wartościami i potrzebami społecznymi;

  Elastyczne, wysoce precyzyjne, bezawaryjne i bezodpadowe kognitywne zakłady oraz inteligentne systemy produkcji zaspokajające potrzeby klientów;

  Elastyczne, wysoce precyzyjne, bezawaryjne i bezodpadowe kognitywne zakłady oraz inteligentne i energooszczędne systemy produkcji zaspokajające potrzeby klientów;

  Przełomowe innowacje w technikach w zakresie eksploracji miejsc budowy, w celu pełnej automatyzacji montażu na miejscu i komponentów prefabrykowanych.

  Przełomowe innowacje w technikach w zakresie eksploracji miejsc budowy, w celu pełnej automatyzacji montażu na miejscu i komponentów prefabrykowanych.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności UE będą miały zachowanie i autonomiczny rozwój znacznych zdolności w zakresie projektu i produkcji w dziedzinie kluczowych technologii cyfrowych, takich jak mikro- i nanoelektronika, fotonika, oprogramowanie i systemy oraz ich integracja, a także materiały zaawansowane dla tych zastosowań.

Zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności UE będą miały zachowanie i autonomiczny rozwój znacznych zdolności w zakresie projektu i produkcji w dziedzinie kluczowych technologii cyfrowych, takich jak mikro- i nanoelektronika, fotonika, oprogramowanie i systemy, ich integracja i standaryzacja, a także materiały zaawansowane dla tych zastosowań. Kluczowe wspomagające technologie cyfrowe są niezbędne do wypełnienia luki między nowatorskimi badaniami i innowacjami tworzącymi rynki.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Projekt i koncepcje przetwarzania w dziedzinie nanoelektroniki w odpowiedzi na szczególne potrzeby transformacji cyfrowej i globalnych wyzwań w zakresie funkcjonalności, zużycia energii i integracji;

  Projekt i koncepcje przetwarzania w dziedzinie nanoelektroniki w odpowiedzi na szczególne potrzeby transformacji cyfrowej i globalnych wyzwań w zakresie wydajności, funkcjonalności, udostępniania i zużycia energii oraz efektywności i integracji;

  Technologie teledetekcji i ich integracja z jednostkami obliczeniowymi jako czynnik umożliwiający rozwój internetu rzeczy, w tym innowacyjnych rozwiązań w zakresie elastycznych materiałów spełniających normy w celu produkcji przedmiotów interaktywnych przyjaznych dla człowieka;

  Technologie teledetekcji i ich integracja z jednostkami obliczeniowymi jako czynnik umożliwiający rozwój internetu rzeczy, w tym innowacyjnych rozwiązań w zakresie elastycznych materiałów spełniających normy w celu produkcji przedmiotów interaktywnych bezpiecznych, przyjaznych dla człowieka i środowiska;

  Technologie uzupełniające lub alternatywne w stosunku do nanoelektroniki, takie jak neuromorficzne technologie obliczeniowe służące zastosowaniom sztucznej inteligencji lub zintegrowane kwantowe technologie obliczeniowe;

  Technologie uzupełniające lub alternatywne w stosunku do nanoelektroniki, takie jak neuromorficzne technologie obliczeniowe służące zastosowaniom sztucznej inteligencji lub zintegrowane kwantowe technologie obliczeniowe;

  Architektura obliczeniowa i procesory o niskim poborze mocy dla szerokiej gamy zastosowań, w tym architektura rozproszonych zasobów informatycznych (ang. edge computing), cyfryzacja przemysłu, duże zbiory danych i przetwarzanie w chmurze, inteligentna energia oraz pojazdy podłączone do internetu i zautomatyzowane;

  Architektura obliczeniowa i procesory o niskim poborze mocy dla szerokiej gamy zastosowań, w tym architektura rozproszonych zasobów informatycznych (ang. edge computing), cyfryzacja przemysłu, automatyka i robotyka, duże zbiory danych i przetwarzanie w chmurze, inteligentna energia oraz pojazdy podłączone do internetu i zautomatyzowane;

  Projekty sprzętu komputerowego zapewniające silne gwarancje zaufanego środowiska wykonania, z wbudowanymi zabezpieczeniami prywatności i bezpieczeństwa w odniesieniu do danych wejściowych/wyjściowych oraz instrukcjami przetwarzania;

  Projekty sprzętu komputerowego zapewniające silne gwarancje zaufanego środowiska wykonania, z wbudowanymi zabezpieczeniami prywatności i bezpieczeństwa w odniesieniu do danych wejściowych/wyjściowych oraz instrukcjami przetwarzania;

  Technologie fotoniczne umożliwiające zastosowania wykorzystujące przełomowe postępy w zakresie funkcjonalności i wydajności;

  Technologie fotoniczne umożliwiające zastosowania wykorzystujące przełomowe postępy w zakresie funkcjonalności, integracji i wydajności;

  Technologie inżynierii systemu w celu wspierania w pełni autonomicznych systemów dla wiarygodnych aplikacji kontaktujących się ze światem fizycznym, w tym w kluczowych dziedzinach przemysłu i bezpieczeństwa;

  Technologie inżynierii systemu w celu wspierania w pełni autonomicznych systemów dla wiarygodnych aplikacji kontaktujących się ze światem fizycznym, w tym w kluczowych dziedzinach przemysłu i bezpieczeństwa;

  Technologie w zakresie oprogramowania służące poprawie jakości, bezpieczeństwa i niezawodności oprogramowania oraz wydłużeniu okresu eksploatacji, zwiększeniu wydajności w zakresie rozwoju oraz wprowadzeniu wbudowanej sztucznej inteligencji i odporności oprogramowania;

  Technologie w zakresie oprogramowania i sprzętu służące poprawie jakości, bezpieczeństwa i niezawodności oprogramowania oraz wydłużeniu okresu eksploatacji, zwiększeniu wydajności w zakresie rozwoju i interoperacyjności oraz wprowadzeniu wbudowanej sztucznej inteligencji i odporności oprogramowania;

  Nowe technologie prowadzące do rozwoju technologii cyfrowych i stanowiące pomost między weryfikacją poprawności projektu w badaniach naukowych a wykonalnością przemysłową na właściwych rynkach.

  Nowe technologie prowadzące do rozwoju technologii cyfrowych i stanowiące pomost między weryfikacją poprawności projektu w badaniach naukowych a wykonalnością przemysłową na właściwych rynkach;

 

  Technologie cyfrowe dla sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym archiwa audiowizualne, archiwa i biblioteki, publikacje prowadzące do opracowania nowych narzędzi w celu zapewnienia dostępu do treści cyfrowych, ich wykorzystywania i zachowania;

 

  Rozwijanie nowych ekoinnowacyjnych modeli biznesowych oraz alternatywnych podjeść do produkcji, które są zasobo- i energooszczędne.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

UE jest światowym liderem w dziedzinie materiałów zaawansowanych i związanych z nimi procesów, które stanowią 20 % jej bazy przemysłowej i są podstawą niemal wszystkich łańcuchów wartości poprzez transformację surowców. Aby zachować konkurencyjność i zaspokoić potrzeby obywateli w zakresie zrównoważonych, bezpiecznych i zaawansowanych materiałów, UE musi poprawić zdolność do recyklingu materiałów, zmniejszyć ślad węglowy i środowiskowy oraz promować międzysektorowe innowacje w przemyśle poprzez wspieranie nowych zastosowań we wszystkich sektorach przemysłu.

UE jest światowym liderem w dziedzinie materiałów zaawansowanych i związanych z nimi procesów, które stanowią 20 % jej bazy przemysłowej i są podstawą niemal wszystkich łańcuchów wartości poprzez transformację surowców. Aby zachować konkurencyjność i zaspokoić potrzeby obywateli w zakresie zrównoważonych, bezpiecznych i zaawansowanych materiałów, w tym alternatywnych materiałów przyjaznych dla środowiska, UE musi poprawić trwałość, przydatność do ponownego użycia, zdolność do recyklingu materiałów, zmniejszyć ślad węglowy i środowiskowy oraz promować międzysektorowe innowacje w przemyśle dzięki wspieraniu nowych zastosowań i standaryzacji we wszystkich sektorach przemysłu.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Materiały (w tym tworzywa sztuczne, biomateriały, nanomateriały, materiały dwuwymiarowe, inteligentne i wielomateriałowe) zaprojektowane z myślą o nowych właściwościach i funkcjach oraz spełniające wymogi regulacyjne (a jednocześnie nieprowadzące do wzrostu presji na środowisko w trakcie ich produkcji, użytkowania lub wycofywania z eksploatacji);

  Materiały (w tym tworzywa sztuczne, biologiczne tworzywa sztuczne, biomateriały, nanomateriały, materiały dwuwymiarowe, inteligentne i wielomateriałowe) zaprojektowane z myślą o nowych właściwościach i funkcjach oraz spełniające wymogi regulacyjne (a jednocześnie nieprowadzące do wzrostu presji na środowisko i negatywnych efektów zewnętrznych w trakcie ich produkcji, użytkowania lub wycofywania z eksploatacji);

  Zintegrowane procesy i produkcja materiałów zgodnie z podejściem zorientowanym na klienta i etycznym, w tym działania przednormatywne i ocena cyklu życia, pozyskiwanie i zarządzanie surowcami, trwałość, przydatność do ponownego użycia i recyklingu, bezpieczeństwo, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem;

  Zintegrowane procesy i produkcja materiałów zgodnie z podejściem zorientowanym na klienta i etycznym, w tym działania przednormatywne i ocena cyklu życia, zrównoważone pozyskiwanie i zarządzanie surowcami, trwałość, przydatność do ponownego użycia i recyklingu, bezpieczeństwo, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem;

  Czynniki rozwoju materiałów, takie jak charakterystyka (np. do celów zapewnienia jakości), modelowanie, pilotaż i zwiększanie skali;

  Czynniki rozwoju materiałów, takie jak charakterystyka (np. do celów zapewnienia jakości), modelowanie, pilotaż i zwiększanie skali;

  Określony i potraktowany priorytetowo w porozumieniu z państwami członkowskimi unijny ekosystem innowacji w zakresie infrastruktury technologicznej16, która świadczy usługi w celu przyspieszenia procesu transformacji technologicznej i absorpcji przez przemysł UE, zwłaszcza przez MŚP; obejmie to wszystkie kluczowe technologie niezbędne do umożliwienia innowacji w dziedzinie materiałów;

  Określona i potraktowana priorytetowo w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz z uwzględnieniem listy ESFRI unijna sieć infrastruktur badawczych i technologicznych16, która świadczy usługi w celu przyspieszenia procesu transformacji technologicznej i absorpcji przez przemysł UE, zwłaszcza przez MŚP; obejmie to wszystkie kluczowe technologie niezbędne do umożliwienia innowacji w dziedzinie materiałów;

  Analiza przyszłych i pojawiających się tendencji w zakresie zaawansowanych materiałów i innych kluczowych technologii prorozwojowych;

  Analiza przyszłych i pojawiających się tendencji w zakresie zaawansowanych materiałów i innych kluczowych technologii prorozwojowych;

  Rozwiązania oparte na projektowaniu, architekturze i ogólnej kreatywności, silnie ukierunkowane na użytkownika, w celu zapewnienia wartości dodanej dla sektorów przemysłowych i kreatywnych.

  Rozwiązania oparte na projektowaniu, architekturze i ogólnej kreatywności, silnie ukierunkowane na użytkownika, w celu zapewnienia wartości dodanej dla sektorów przemysłowych i kreatywnych, w tym branży związanej z modą.

__________________

__________________

16 Jest to publiczne lub prywatne zaplecze zapewniające zasoby i usługi głównie na potrzeby przemysłu europejskiego, w celu testowania i zatwierdzania kluczowych technologii prorozwojowych i produktów. Takie infrastruktury mogą być zlokalizowane w jednym miejscu, wirtualne lub rozproszone i muszą być zarejestrowane w państwie członkowskim lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem.

16 Jest to publiczne lub prywatne zaplecze zapewniające zasoby i usługi głównie na potrzeby przemysłu europejskiego, w celu testowania i zatwierdzania kluczowych technologii prorozwojowych i produktów. Takie infrastruktury mogą być zlokalizowane w jednym miejscu, wirtualne lub rozproszone i muszą być zarejestrowane w państwie członkowskim lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jedną z megatendencji jest czynienie wszelkich przedmiotów i urządzeń inteligentnymi. Naukowcy i innowatorzy pracujący nad sztuczną inteligencją i oferowaniem nowych zastosowań w dziedzinie robotyki i w innych dziedzinach będą mieli kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i wzrostu wydajności w przyszłości. Wiele sektorów, w tym sektor zdrowia, produkcji, budownictwa i rolnictwa, będzie wykorzystywać i dalej rozwijać tę kluczową technologię prorozwojową w innych częściach programu ramowego. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa zastosowań opartych na sztucznej inteligencji, ocena ryzyka i ograniczanie potencjału w zakresie jej szkodliwego wykorzystania oraz w zakresie niezamierzonej dyskryminacji, takiej jak dyskryminacja ze względu na płeć lub rasę. Konieczne jest również zapewnienie, aby sztuczna inteligencja była rozwijana w ramach odznaczających się poszanowaniem wartości UE oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Jedną z megatendencji jest czynienie wszelkich przedmiotów i urządzeń inteligentnymi. Naukowcy i innowatorzy pracujący nad sztuczną inteligencją i oferowaniem nowych zastosowań w dziedzinie robotyki i w innych dziedzinach będą mieli kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i wzrostu wydajności w przyszłości. Wiele sektorów, w tym sektor zdrowia, transportu, produkcji, budownictwa i rolnictwa, będzie wykorzystywać i dalej rozwijać tę kluczową technologię prorozwojową w innych częściach programu ramowego. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa zastosowań opartych na sztucznej inteligencji, ocena ich ryzyka i ograniczanie ich potencjału w zakresie jej szkodliwego wykorzystania oraz w zakresie niezamierzonej dyskryminacji, takiej jak dyskryminacja ze względu na płeć lub rasę. Konieczne jest również zapewnienie, aby sztuczna inteligencja była rozwijana w etycznych ramach odznaczających się poszanowaniem wartości UE oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – akapit 2 - tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Rozwój i tworzenie sieci kompetencji badawczych centrów kompetencji w dziedzinie sztucznej inteligencji w całej Europie;

  Rozwój i tworzenie sieci kompetencji badawczych i innowacyjnych centrów kompetencji w dziedzinie sztucznej inteligencji w całej Europie;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Internet stał się kluczowym czynnikiem cyfrowej transformacji wszystkich sektorów naszej gospodarki i społeczeństwa. UE musi odgrywać przewodnią rolę w tworzeniu internetu nowej generacji opartego na ekosystemie ukierunkowanym na człowieka zgodnie z naszymi wartościami społecznymi i etycznymi. Inwestycje w technologie i oprogramowanie w zakresie internetu nowej generacji przyczynią się do poprawy konkurencyjności przemysłu unijnego w gospodarce światowej. Optymalizacja stosowania internetu nowej generacji w całej UE będzie wymagać współpracy na dużą skalę między zainteresowanymi stronami.

Internet stał się kluczowym czynnikiem cyfrowej transformacji wszystkich sektorów naszej gospodarki i społeczeństwa. UE musi odgrywać przewodnią rolę w tworzeniu internetu nowej generacji opartego na ekosystemie ukierunkowanym na człowieka oraz rozwoju technicznego ukierunkowanego na zapewnienie dostępnych, bezpiecznych i niezawodnych usług sieciowych zgodnie z naszymi wartościami społecznymi i etycznymi. Inwestycje w technologie i oprogramowanie w zakresie internetu nowej generacji przyczynią się do poprawy konkurencyjności UE w gospodarce światowej. Optymalizacja stosowania internetu nowej generacji w całej UE będzie wymagać współpracy na dużą skalę między zainteresowanymi stronami oraz rozwoju normalizacji europejskiej i międzynarodowej.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Technologie i systemy na rzecz wiarygodnych i energooszczędnych inteligentnych sieci i infrastruktury usługowej (łączność wykraczająca poza 5G, infrastruktura oparta na oprogramowaniu, internet rzeczy, infrastruktura chmur obliczeniowych, chmury kognitywne), umożliwiające wykorzystanie zdolności w czasie rzeczywistym, wirtualizację i zarządzanie zdecentralizowane (ultraszybka i elastyczna łączność radiowa, architektura rozproszonych zasobów informatycznych, łańcuch bloków, wspólne konteksty i wiedza);

  Technologie i systemy na rzecz wiarygodnych i energooszczędnych inteligentnych sieci i infrastruktury usługowej (łączność wykraczająca poza 5G, infrastruktura oparta na oprogramowaniu, internet rzeczy, infrastruktura chmur obliczeniowych, chmury kognitywne), umożliwiające wykorzystanie zdolności w czasie rzeczywistym, wirtualizację i zarządzanie zdecentralizowane (ultraszybka i elastyczna łączność radiowa, architektura rozproszonych zasobów informatycznych, technologie bazujące na kryptografii, rozproszony rejestr, wspólne konteksty i wiedza);

  Aplikacje i usługi internetu nowej generacji dla konsumentów, przemysłu i społeczeństwa, oparte na zaufaniu, interoperacyjności, lepszym kontrolowaniu danych przez użytkowników, przejrzystym języku dostępu, nowych koncepcjach interakcji multimodalnej, integracyjnym i wysoce spersonalizowanym dostępie do przedmiotów, informacji i treści, w tym integracyjnych i wiarygodnych mediów, mediów społecznościowych i sieci społecznościowych;

  Aplikacje i usługi internetu nowej generacji dla konsumentów, przemysłu i społeczeństwa, oparte na zaufaniu, interoperacyjności, wzajemnych połączeniach lepszym kontrolowaniu danych przez użytkowników, przejrzystym języku dostępu, nowych koncepcjach interakcji multimodalnej, integracyjnym i wysoce spersonalizowanym dostępie do przedmiotów, informacji i treści, w tym integracyjnych i wiarygodnych mediów, mediów społecznościowych i sieci społecznościowych, jak również rozwiązania w zakresie bezpiecznych transakcji i usług dokonywanych za pomocą wspólnie wykorzystywanej infrastruktury;

  Oprogramowanie pośredniczące, w tym technologie rozproszonego rejestru, działające w środowiskach wysoce rozproszonych, ułatwiające mapowanie danych i przekazywanie danych pomiędzy infrastrukturami hybrydowymi, z uwzględnieniem ochrony danych, obejmujące sztuczną inteligencję, analizę danych, bezpieczeństwo i kontrolę aplikacji i usług internetowych opartych na swobodnym przepływie danych i wiedzy.

  Oprogramowanie pośredniczące, w tym technologie rozproszonego rejestru, działające w środowiskach wysoce rozproszonych, ułatwiające mapowanie danych i przekazywanie danych pomiędzy infrastrukturami hybrydowymi, z uwzględnieniem ochrony danych, obejmujące sztuczną inteligencję, analizę danych, bezpieczeństwo i kontrolę aplikacji i usług internetowych opartych na swobodnym przepływie danych i wiedzy;

 

  Technologie i narzędzia na potrzeby sieci systemów do zastosowań społecznych i przemysłowych w celu zapewnienia skalowalnej, efektywnej i niezawodnej wydajności sieci nadającej się do wprowadzania usług na szeroką skalę.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Obliczenia wielkiej skali: nowa generacja kluczowych technologii i systemów eksaskalowych i ponadeksaskalowych (np. mikroprocesory o niskim zużyciu energii, oprogramowanie, integracja systemu); algorytmy, kody i aplikacje oraz narzędzia analityczne i stanowiska badawcze; pilotażowe stanowiska badawcze i usługi dla przemysłu; wspieranie badań naukowych i innowacji na rzecz światowej klasy infrastruktury obliczeń wielkiej skali, w tym pierwszej infrastruktury hybrydowej obliczeń wielkiej skali/kwantowych w UE;

  Obliczenia wielkiej skali: rozwój nowej generacji kluczowych technologii i systemów eksaskalowych i ponadeksaskalowych (np. mikroprocesory o niskim zużyciu energii, oprogramowanie, integracja systemu); specjalny sprzęt komputerowy, algorytmy, kody i aplikacje oraz narzędzia analityczne i stanowiska badawcze; pilotażowe stanowiska badawcze i usługi dla przemysłu; wspieranie badań naukowych i innowacji na rzecz światowej klasy infrastruktury obliczeń wielkiej skali, w tym pierwszej infrastruktury hybrydowej obliczeń wielkiej skali/kwantowych w UE;

  Duże zbiory danych: Analiza danych o ekstremalnej wydajności; „Uwzględnienie ochrony prywatności już w fazie projektowania” w odniesieniu do analizy dużych zbiorów danych osobowych i poufnych; technologie na potrzeby platform danych na pełną skalę do celów ponownego wykorzystywania danych przemysłowych, osobowych i otwartych; zarządzanie danymi, interoperacyjność i narzędzia łączące; zastosowania danych na potrzeby globalnych wyzwań;

  Duże zbiory danych: Analiza danych o ekstremalnej wydajności; bezpieczne i zapewniające integralność „Uwzględnienie ochrony prywatności już w fazie projektowania” w odniesieniu do analizy dużych zbiorów danych osobowych i poufnych; technologie na potrzeby platform danych na pełną skalę do celów ponownego wykorzystywania danych przemysłowych, osobowych i otwartych; zarządzanie danymi, interoperacyjność i narzędzia łączące; zastosowania danych na potrzeby globalnych wyzwań;

  Zmniejszenie śladu węglowego procesów ICT, obejmujące sprzęt, oprogramowanie, czujniki, sieci, przechowywanie i centra danych, w tym ustandaryzowane oceny.

  Zmniejszenie śladu węglowego procesów ICT, obejmujące sprzęt, oprogramowanie, czujniki, sieci, przechowywanie i centra danych, w tym ustandaryzowane oceny.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.2.6a.  Technologie kwantowe

 

Technologie kwantowe wykorzystują olbrzymie postępy w naszej zdolności do wykrywania i manipulowania pojedynczymi kwantami (atomami, fotonami, elektronami). Może to zrewolucjonizować cały informacyjny łańcuch wartości od oprogramowania po sprzęt i od komunikacji po eksplorację danych i sztuczną inteligencję. Europa jest domem dla czołowych naukowców w tej dziedzinie, a obecnie trwa światowy wyścig o przeniesienie postępów nauki do zastosowań gotowych do wprowadzenia na rynek. Ta kluczowa technologia prorozwojowa będzie miała silny międzysektorowy wpływ, zapewniając europejskim obywatelom i przemysłowi np. znacznie bardziej wydajne obliczenia (pozwalając m.in. na oferowanie bardziej niezawodnej opieki zdrowotnej, opracowanie ulepszonych substancji chemicznych i materiałów, zoptymalizowane, a przez to bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów, bardziej wydajną inżynierię) bezpieczniejszą telekomunikację i wiele innych rewolucyjnych zastosowań.

 

Ogólne kierunki

 

– Obliczenia i symulacje kwantowe, w tym rozwój sprzętu wykorzystującego różne architektury i platformy fizyczne, oraz opracowywanie algorytmów i oprogramowania;

 

– Sieci kwantowe do bezpiecznej transmisji danych i do dzielenia się zasobami kwantowymi, zarówno naziemnymi, jak i umieszczonymi w przestrzeni kosmicznej;

 

– Czujniki kwantowe, systemy obrazowania i standardy metrologiczne, wykorzystywanie spójnych systemów kwantowych i splątania kwantowego;

 

– Stanowiska badawcze i urządzenia dla użytkowników wyżej wymienionych technologii.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Surowce pierwotne będą nadal odgrywać ważną rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym, a szczególną uwagę należy zwrócić na ich zrównoważoną produkcję. Całkowicie nowe materiały, produkty i procesy powinny być zaprojektowane z myślą o obiegu zamkniętym. Stworzenie przemysłu o obiegu zamkniętym będzie miało wiele zalet dla Europy. Doprowadzi to do bezpiecznych, zrównoważonych i przystępnych cenowo dostaw surowców, co z kolei zapewni przemysłowi ochronę przed niedoborem zasobów i niestabilnymi cenami. Stworzy to również nowe możliwości rynkowe i innowacyjne, wydajniejsze sposoby produkcji.

Surowce pierwotne będą nadal odgrywać ważną rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym, a szczególną uwagę należy zwrócić na ich zrównoważone pozyskiwanie i wykorzystywanie oraz zrównoważoną produkcję. Całkowicie nowe materiały, produkty i procesy powinny być zaprojektowane z myślą o obiegu zamkniętym. Stworzenie przemysłu o obiegu zamkniętym będzie miało wiele zalet dla Europy. Doprowadzi to do bezpiecznych, zrównoważonych i przystępnych cenowo dostaw surowców, co z kolei zapewni przemysłowi ochronę przed niedoborem zasobów i niestabilnymi cenami. Stworzy to również nowe możliwości rynkowe i innowacyjne, wydajniejsze sposoby produkcji.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.7 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem jest opracowanie przystępnych cenowo przełomowych innowacji oraz zastosowanie kombinacji zaawansowanych technologii i procesów, tak aby uzyskać maksymalną wartość ze wszystkich zasobów.

Celem jest opracowanie przystępnych cenowo przełomowych innowacji oraz zastosowanie kombinacji zaawansowanych i cyfrowych technologii i procesów, tak aby uzyskać maksymalną wartość ze wszystkich zasobów.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.7 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Symbioza przemysłu uwzględniająca przepływy zasobów między zakładami w różnych sektorach i między społecznościami miejskimi; procesy i materiały służące do transportu, przetwarzania, ponownego użycia i magazynowania zasobów, łączące waloryzację produktów ubocznych, odpadów i CO2;

  Symbioza przemysłu uwzględniająca przepływy zasobów między zakładami w różnych sektorach i między społecznościami miejskimi; procesy i materiały służące do transportu, przetwarzania, ponownego użycia i magazynowania zasobów, łączące waloryzację produktów ubocznych, odpadów i CO2;

  Waloryzacja i ocena cyklu życia strumieni materiałów i produktów przy wykorzystaniu nowych alternatywnych substratów, kontroli zasobów, śledzenia i sortowania materiałów;

  Waloryzacja i ocena cyklu życia strumieni materiałów i produktów przy wykorzystaniu nowych alternatywnych substratów, kontroli zasobów, włącznie z nowymi modelami biznesowymi, automatyzacją i technologiami cyfrowymi do śledzenia i sortowania materiałów;

  Produkty opracowywane z myślą o lepszej eksploatacji w całym cyklu życia, większej trwałości, możliwości modernizacji i łatwości naprawy, demontażu i recyklingu;

  Rozwój produktów, w tych ich projektowanie, z myślą o lepszej eksploatacji w całym cyklu życia, większej trwałości, możliwości ponownego wykorzystania, naprawy, możliwości modernizacji i łatwości regeneracji, naprawy, demontażu i recyklingu;

  Przemysł recyklingowy maksymalizujący potencjał i bezpieczeństwo materiałów wtórnych oraz minimalizujący zanieczyszczenie, obniżenie jakości i spadek ilości po zakończeniu przetwarzania;

  Przemysł recyklingowy maksymalizujący potencjał i bezpieczeństwo materiałów wtórnych oraz minimalizujący zanieczyszczenie, obniżenie jakości i spadek ilości po zakończeniu przetwarzania;

  Eliminacja substancji potencjalnie niebezpiecznych w fazie produkcji i wycofania z eksploatacji; bezpieczne substytuty oraz bezpieczne i efektywne pod względem kosztów technologie produkcji;

  Bezpieczne postępowanie z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi w fazie produkcji i wycofania z eksploatacji lub ich eliminacja; bezpieczne substytuty oraz bezpieczne i efektywne pod względem kosztów technologie produkcji;

  Zrównoważona dostawa lub zastąpienie surowców, w tym surowców krytycznych, obejmujące cały łańcuch wartości.

  Zrównoważona dostawa i/lub opcje zastępowania surowców, w tym surowców krytycznych, obejmujące cały łańcuch wartości.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sektory przemysłu, w tym sektory energochłonne, przyczyniają się do tworzenia milionów miejsc pracy, a ich konkurencyjność jest kluczem do dobrobytu naszych społeczeństw. Odpowiadają one jednak za 20 % światowych emisji gazów cieplarnianych i mają duży wpływ na środowisko (zwłaszcza pod względem zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby).

Sektory przemysłu, w tym sektory energochłonne, przyczyniają się do tworzenia milionów miejsc pracy, a ich konkurencyjność jest kluczem do dobrobytu naszych społeczeństw. Odpowiadają one jednak za 20 % światowych emisji gazów cieplarnianych i mają duży wpływ na środowisko (zwłaszcza pod względem zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby). Dlatego sektory przemysłu, w szczególności te energochłonne, powinny przyczyniać się do dalszej poprawy efektywności energetycznej w celu zyskania na konkurencyjności i mniejszemu zapotrzebowaniu Unii na energię. Większa integracja odnawialnych źródeł energii przez rozwój nowych technik i procesów przemysłowych wykorzystujących nową energię ma kluczowe znaczenia dla transformacji przemysłowej.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przełomowe technologie mające na celu osiągnięcie znacznych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, często w połączeniu z technologiami służącymi przejściu na przemysł o obiegu zamkniętym, doprowadzą do silnych łańcuchów wartości w przemyśle, zrewolucjonizowania zdolności produkcyjnych i poprawy światowej konkurencyjności przemysłu, a jednocześnie wniosą kluczowy wkład w nasze cele dotyczące działań w dziedzinie klimatu i jakości środowiska.

Przełomowe i wielkoskalowe badania naukowe i technologiczne mające na celu osiągnięcie znacznych ograniczeń energii w emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, na przykład w połączeniu z technologiami służącymi przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym i technologie cyfrowe, doprowadzą do silnych łańcuchów wartości w przemyśle, zrewolucjonizowania zdolności produkcyjnych i poprawy światowej konkurencyjności przemysłu, a jednocześnie wniosą kluczowy wkład w nasze cele dotyczące działań w dziedzinie klimatu i jakości środowiska.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.8 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Technologie procesowe, w tym ogrzewanie i chłodzenie, narzędzia cyfrowe i wielkoskalowe demonstracje działania procesów i skuteczności; znaczne ograniczenie lub uniknięcie emisji przemysłowych gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, w tym cząstek stałych;

  Technologie procesowe, w tym ogrzewanie i chłodzenie, czynniki ułatwiające procesy chemiczne i narzędzia cyfrowe, zwłaszcza w formie wielkoskalowych demonstracji działania procesów i skuteczności; znaczne ograniczenie lub uniknięcie emisji przemysłowych gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, w tym cząstek stałych;

  Waloryzacja przemysłowa CO2;

  Waloryzacja przemysłowa CO2, w tym technologie i rozwiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne przez wychwytywanie i utylizację CO2;

 

  Bezpośrednie unikanie emisji dwutlenku węgla dzięki zastosowaniu wodoru elektrolitycznego i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

  Elektryfikacja i wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii w zakładach przemysłowych oraz wymiana energii i zasobów między zakładami przemysłowymi (np. za pomocą symbiozy przemysłu);

  Elektryfikacja i wykorzystanie czystych źródeł energii w zakładach przemysłowych w celu zredukowania kopalnych nośników energii, w szczególności po kątem energochłonnych procesów przemysłowych;

  Produkty przemysłowe, do których produkcji stosowane są procesy produkcji o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla.

  Produkty i materiały przemysłowe, do których produkcji stosowane są procesy produkcji o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.9 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

UE będzie wspierać synergię między sektorem kosmicznym a kluczowymi technologiami prorozwojowymi (duże zbiory danych, zaawansowane systemy produkcji, robotyka i sztuczna inteligencja); wspierać prosperujący, przedsiębiorczy i konkurencyjny sektor kosmiczny; oraz przyczyni się do uzyskania braku zależności jeśli chodzi o dostęp do przestrzeni kosmicznej i jej wykorzystanie w sposób bezpieczny i chroniony. Działania będą opierać się na planach działania, z uwzględnieniem procesu harmonizacji ESA i odpowiednich inicjatyw państw członkowskich, a w stosownych przypadkach będą realizowane we współpracy z ESA.

UE będzie wspierać synergię między sektorem kosmicznym a kluczowymi technologiami prorozwojowymi (duże zbiory danych, zaawansowane systemy produkcji, technologie kwantowe, robotyka i sztuczna inteligencja); będzie wspierać prosperujący, przedsiębiorczy i konkurencyjny sektor kosmiczny; oraz będzie przyczyniać się do uzyskania braku zależności, jeśli chodzi o dostęp do przestrzeni kosmicznej i jej wykorzystanie w sposób bezpieczny i chroniony. Działania oddolne będą opierać się na planach działania, z uwzględnieniem procesu harmonizacji ESA i odpowiednich inicjatyw państw członkowskich, a w stosownych przypadkach będą realizowane we współpracy z ESA. Działania odgórne będą kształtowane przez rynek i będą odpowiadać na potrzeby użytkowników, a ich wdrażaniem zajmie się Agencja ds. Programu Kosmicznego.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.9 – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Europejskie globalne systemy nawigacji satelitarnej (Galileo i EGNOS): innowacyjne zastosowania, globalna absorpcja, w tym partnerzy międzynarodowi, rozwiązania służące poprawie odporności, uwierzytelnianie, integralność usług, rozwój podstawowych elementów, takich jak chipsety, odbiorniki i anteny, trwałość łańcuchów dostaw, nowe technologie (np. technologie kwantowe, łącza optyczne, ładunki programowalne) pod kątem zrównoważonego korzystania z usług w celu wywarcia wpływu na wyzwania społeczne. Tworzenie systemów nowej generacji w odpowiedzi na nowe wyzwania, takie jak bezpieczeństwo lub jazda autonomiczna;

  Europejskie globalne systemy nawigacji satelitarnej (Galileo i EGNOS): innowacyjne zastosowania, globalna absorpcja, w tym partnerzy międzynarodowi, rozwiązania służące poprawie odporności, uwierzytelnianie, integralność usług, rozwój podstawowych elementów, takich jak chipsety, odbiorniki i anteny, trwałość łańcuchów dostaw, nowe technologie (np. technologie kwantowe, łącza optyczne, ładunki programowalne), lepsza dostępność i większe zróżnicowanie zastosowań z myślą o zrównoważonym korzystaniu z usług w celu wywarcia wpływu na wyzwania społeczne. Tworzenie systemów nowej generacji w odpowiedzi na nowe wyzwania, takie jak zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, bezpieczeństwo lub jazda autonomiczna;

  Copernicus: innowacyjne zastosowania, globalna absorpcja i partnerzy międzynarodowi, odporność i ewolucja usług, trwałość łańcuchów dostaw, czujniki, systemy i koncepcje misji (np. platformy stratosferyczne, drony, lekkie satelity); kalibracja i walidacja; trwałe wykorzystanie usług i wywieranie wpływu na wyzwania społeczne; dane pochodzące z obserwacji Ziemi, duże zbiory danych, zasoby obliczeniowe i narzędzia algorytmiczne; tworzenie systemów nowej generacji w odpowiedzi na nowe wyzwania, takie jak zmiana klimatu i bezpieczeństwo;

  Copernicus: innowacyjne zastosowania, globalna absorpcja i partnerzy międzynarodowi, odporność i ewolucja usług, trwałość łańcuchów dostaw, czujniki, systemy i koncepcje misji (np. platformy stratosferyczne, drony, lekkie satelity); kalibracja i walidacja; trwałe wykorzystanie usług i wywieranie wpływu na wyzwania społeczne; dane pochodzące z obserwacji Ziemi, duże zbiory danych, zasoby obliczeniowe i narzędzia algorytmiczne; tworzenie systemów nowej generacji w odpowiedzi na nowe wyzwania, takie jak zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, zmiana klimatu i bezpieczeństwo;

  Orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej: solidne zdolności UE w zakresie monitorowania i prognozowania stanu środowiska przestrzeni kosmicznej, np. pogody kosmicznej, śmieci kosmicznych i obiektów okołoziemskich oraz nowe koncepcje usług, takich jak zarządzanie ruchem w przestrzeni kosmicznej, aplikacje i usługi w celu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w przestrzeni kosmicznej i na Ziemi;

  Orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej: solidne zdolności UE w zakresie monitorowania i prognozowania stanu środowiska przestrzeni kosmicznej, np. pogody kosmicznej, śmieci kosmicznych i obiektów okołoziemskich, czujniki oraz nowe koncepcje usług, takich jak zarządzanie ruchem w przestrzeni kosmicznej, aplikacje i usługi w celu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w przestrzeni kosmicznej i na Ziemi;

  Bezpieczna łączność satelitarna dla podmiotów rządowych UE: rozwiązania dla możliwie najszerszego spektrum użytkowników rządowych i powiązane wyposażenie użytkownika w rozwiązaniach architektonicznych, technologicznych i systemowych w zakresie infrastruktury kosmicznej, wspierające autonomię UE;

  Bezpieczna, zabezpieczona z wykorzystaniem technologii kwantowych łączność satelitarna dla podmiotów rządowych UE: rozwiązania dla możliwie najszerszego spektrum użytkowników rządowych i powiązane wyposażenie użytkownika w rozwiązaniach architektonicznych, technologicznych i systemowych w zakresie infrastruktury kosmicznej, wspierające autonomię UE;

  Łączność satelitarna pomiędzy użytkownikami końcowymi dla obywateli i przedsiębiorstw: Opłacalna, zaawansowana łączność satelitarna w celu łączenia aktywów i osób na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci w ramach powszechnej łączności 5G oraz rozwój internetu rzeczy, a także wkład w infrastrukturę internetu nowej generacji. Wzmocnienie segmentu naziemnego i wyposażenia użytkownika, standaryzacja i interoperacyjność w celu zapewnienia czołowej pozycji UE w przemyśle;

  Łączność satelitarna pomiędzy użytkownikami końcowymi dla obywateli i przedsiębiorstw: Opłacalna, zaawansowana łączność satelitarna w celu łączenia aktywów i osób na obszarach o niedostatecznym zasięgu sieci w ramach powszechnej łączności 5G oraz rozwój internetu rzeczy, a także wkład w infrastrukturę internetu nowej generacji. Wzmocnienie segmentu naziemnego i wyposażenia użytkownika, standaryzacja i interoperacyjność w celu zapewnienia czołowej pozycji UE w przemyśle;

  Brak zależności i zrównoważony charakter łańcucha dostaw: wzrost poziomu gotowości technologicznej satelitów i rakiet nośnych; powiązane segmenty kosmiczny i naziemny oraz zaplecze produkcyjne i badawcze; zapewnienie roli lidera technologicznego i autonomii UE, poprawa zrównoważonego charakteru łańcucha dostaw, zmniejszenie zależności od krytycznej technologii kosmicznej spoza UE oraz lepsza wiedza na temat tego, w jaki sposób technologie kosmiczne mogą oferować rozwiązania dla innych sektorów przemysłu;

  Brak zależności i zrównoważony charakter łańcucha dostaw: wzrost poziomu gotowości technologicznej satelitów i rakiet nośnych; powiązane segmenty kosmiczny i naziemny oraz zaplecze produkcyjne i badawcze; zapewnienie roli lidera technologicznego i autonomii UE, poprawa zrównoważonego charakteru łańcucha dostaw, zmniejszenie zależności od krytycznej technologii kosmicznej spoza UE oraz lepsza wiedza na temat tego, w jaki sposób technologie kosmiczne mogą oferować rozwiązania dla innych sektorów przemysłu;

  Ekosystem kosmiczny: usługi w zakresie walidacji i demonstracji orbitalnej, w tym usługi wspólnego wynoszenia dla lekkich satelitów; demonstracyjne projekty dotyczące przestrzeni kosmicznej w takich obszarach jak hybrydowe, inteligentne lub zdolne do rekonfiguracji satelity, instalacje do produkcji i montażu na orbicie, ponowne wykorzystanie rakiet nośnych, obsługa na orbicie i mikrorakiety nośne; przełomowe innowacje i transfer technologii w takich dziedzinach jak recykling, ekologiczna przestrzeń kosmiczna, sztuczna inteligencja, robotyka, digitalizacja, efektywność kosztowa, miniaturyzacja;

  Ekosystem kosmiczny: usługi w zakresie walidacji i demonstracji orbitalnej, w tym usługi wspólnego wynoszenia dla lekkich satelitów; demonstracyjne projekty dotyczące przestrzeni kosmicznej w takich obszarach jak hybrydowe, inteligentne lub zdolne do rekonfiguracji satelity, instalacje do produkcji i montażu na orbicie, ponowne wykorzystanie rakiet nośnych, obsługa na orbicie i mikrorakiety nośne; przełomowe innowacje i transfer technologii w takich dziedzinach jak recykling, czysta przestrzeń kosmiczna, ekologiczna przestrzeń kosmiczna, sztuczna inteligencja, robotyka, digitalizacja, efektywność kosztowa, miniaturyzacja;

  Nauki o kosmosie: wykorzystywanie danych naukowych dostarczanych przez misje naukowe i badawcze w połączeniu z rozwojem innowacyjnych instrumentów w środowisku międzynarodowym. wkład we wstępne misje naukowe na potrzeby rozwoju Programu kosmicznego.

  Nauki o kosmosie: wykorzystywanie danych naukowych dostarczanych przez misje naukowe i badawcze w połączeniu z rozwojem innowacyjnych instrumentów w środowisku międzynarodowym. wkład we wstępne misje naukowe na potrzeby rozwoju Programu kosmicznego;

 

  Sztuczna inteligencja i robotyka w przestrzeni kosmicznej: nowatorskie rozwiązania dotyczące misji kosmicznych, np. montaż i manewrowanie w przestrzeni kosmicznej, kognitywne systemy kosmiczne, współpraca robotów i ludzi w przestrzeni kosmicznej.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Połączenie badań naukowych i innowacji w dziedzinie klimatu, energii i mobilności pozwoli na zajęcie się w sposób wysoce zintegrowany i skuteczny jednym z najważniejszych globalnych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyszłości naszego środowiska i sposobu życia.

Połączenie badań naukowych i innowacji w dziedzinie klimatu, energii i mobilności pozwoli na zajęcie się w sposób wysoce zintegrowany i skuteczny jednym z najważniejszych globalnych wyzwań społecznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i przyszłości naszego środowiska, gospodarki i sposobu życia.

Aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego, UE będzie musiała osiągnąć niskoemisyjne, zasobooszczędne i odporne gospodarki i społeczeństwa. Będzie się to odbywać w oparciu o głębokie zmiany technologii i usług, zmiany postępowania przedsiębiorstw i konsumentów, a także nowe formy zarządzania. Ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do wartości znacznie niższej niż 2 °C oraz dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C wymaga szybkiego postępu w dekarbonizacji systemu energetycznego i znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu17 . Niezbędny będzie także nowy impuls do przyspieszenia tempa tworzenia przełomowych odkryć następnej generacji, a także demonstracji i wdrożenia innowacyjnych technologii i rozwiązań, z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez technologie cyfrowe i kosmiczne. Będzie to realizowane poprzez zintegrowane podejście obejmujące dekarbonizację, zasobooszczędność, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, dostęp do surowców i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego, Unia będzie musiała uruchomić scenariusze osiągnięcia gospodarki o zerowych emisjach netto gazów cieplarnianych, w tym wprowadzenia technologii niskoemisyjnych i strategii obniżenia emisyjności. Będzie się to wiązać z głębokimi zmianami technologii i usług, które stanowią podstawę sposobów produkcji przemysłowej oraz postępowania przedsiębiorstw i konsumentów. Transformacja rynku energetycznego będzie się odbywać w drodze interakcji między technologią, infrastrukturą i rynkiem, a także polityką i ramami regulacyjnymi, w tym nowymi formami zarządzania. Dlatego istnieje potrzeba zastosowania innowacji systemowych w sektorze energetycznym, budynkach, sektorach przemysłu i transportu.

 

Ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie do wartości znacznie niższej niż 2°C oraz dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C wymaga zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez dekarbonizację, oszczędności energii oraz wprowadzenie odnawialnych źródeł energii i elektryfikację procesów przemysłowych, obejmujących sektory transportu i energii17. Obecnie sektor transportu odpowiada za niemal jedną czwartą unijnych emisji gazów cieplarnianych.

 

Niezbędny jest nowy impuls do przyspieszenia tempa tworzenia przełomowych odkryć następnej generacji, a także demonstracji i wdrożenia innowacyjnych technologii i rozwiązań, z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez kluczowe technologie prorozwojowe, technologie cyfrowe i kosmiczne. Będzie to realizowane poprzez zintegrowane podejście obejmujące dekarbonizację, zasobooszczędność energii odnawialnych i efektywność energetyczną, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, dostęp do surowców, w tym surowców krytycznych, i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Szczególna uwaga powinna zostać poświęcona łączeniu sektorów (tj. sektora energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, sektora przemysłowego i sektora transportu) we wszystkich obszarach interwencji, co jest ważne dla pomyślnej transformacji energetyki i transportu.

 

Aby osiągnąć ten cel, Unia będzie również sprzyjać partycypacyjnemu podejściu do badań naukowych i innowacji, w tym podejściu opierającemu się na zaangażowaniu wielu podmiotów, oraz rozwijać systemy wiedzy i innowacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Wiedza pochodząca z nauk społecznych i humanistycznych, innowacje społeczne angażujące obywateli będą miały zasadnicze znaczenie dla zachęcania do tworzenia nowych modeli zarządzania, produkcji i konsumpcji.

Postępy w tych sektorach – ale również w odniesieniu do całego spektrum przemysłu UE, w tym sektora rolnego, budownictwa, procesów przemysłowych, użytkowania produktów oraz gospodarowania odpadami – będą wymagać nieustannych wysiłków na rzecz lepszego zrozumienia mechanizmów zmian klimatu i związanych z nimi skutków dla gospodarki i społeczeństwa, wykorzystywania synergii z działaniami krajowymi, innymi działaniami UE i współpracą międzynarodową.

Postępy w sektorach energii i transportu jak również w odniesieniu do całego spektrum przemysłu UE, w tym sektora rolnego, budownictwa, procesów przemysłowych, użytkowania produktów oraz gospodarowania odpadami i recyklingu – będą wymagać nieustannych, zintensyfikowanych wysiłków na rzecz lepszego zrozumienia mechanizmów zmian klimatu i związanych z nimi skutków dla gospodarki i społeczeństwa, wykorzystywania synergii z działaniami krajowymi, innymi działaniami Unii i współpracą międzynarodową.

W ostatnim dziesięcioleciu poczyniono znaczne postępy w dziedzinie nauk o klimacie, w szczególności w odniesieniu do obserwacji i asymilacji danych oraz modelowania klimatu. Jednak złożoność systemu klimatycznego i konieczność wsparcia realizacji porozumienia paryskiego, celów zrównoważonego rozwoju i polityki UE wymagają wzmożonych wysiłków w celu uzupełnienia istniejących luk w wiedzy.

W ostatnim dziesięcioleciu poczyniono znaczne postępy w dziedzinie nauk o klimacie, w szczególności w odniesieniu do obserwacji i asymilacji danych oraz modelowania klimatu. Jednak złożoność systemu klimatycznego i konieczność wsparcia realizacji porozumienia paryskiego, celów zrównoważonego rozwoju i polityki UE wymagają wzmożonych wysiłków w celu uzupełnienia istniejących luk w wiedzy.

W strategii na rzecz unii energetycznej UE ustanowiła kompleksowe ramy polityczne, obejmujące wiążące cele, akty ustawodawcze oraz działania w zakresie badań naukowych i innowacji, których celem jest rozwój i wdrożenie efektywnych systemów produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła energii.

W strategii na rzecz unii energetycznej UE ustanowiła kompleksowe ramy polityczne, obejmujące wiążące cele, akty ustawodawcze oraz działania w zakresie badań naukowych i innowacji, których celem jest stworzenie systemu energetycznego charakteryzującego się wysoką efektywnością energetyczną i bazującego na odnawialnych źródłach energii.

Transport zapewnia mobilność osób i towarów mającą kluczowe znaczenie dla zintegrowanego jednolitego rynku europejskiego, spójności terytorialnej oraz otwartego i integracyjnego społeczeństwa. Jednocześnie transport ma znaczący negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zatory komunikacyjne, glebę, jakość powietrza i hałas, a także na bezpieczeństwo, prowadząc do wielu przedwczesnych zgonów i większych kosztów społeczno-gospodarczych. W związku z tym zrównoważona mobilność i sieci transportowe muszą stać się ekologiczne, bezpieczne, inteligentne, zabezpieczone, niezawodne i przystępne cenowo oraz oferować zintegrowane usługi „od drzwi do drzwi”.

Transport zapewnia mobilność osób i towarów mającą kluczowe znaczenie dla zintegrowanego jednolitego rynku europejskiego, spójności terytorialnej oraz otwartego i integracyjnego społeczeństwa. Jednocześnie transport ma znaczący negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zatory komunikacyjne, glebę, jakość powietrza i hałas, a także na bezpieczeństwo, prowadząc do wielu przedwczesnych zgonów i większych kosztów społeczno-gospodarczych. W związku z tym mobilność i sieci transportowe, zwłaszcza na terenach miejskich, muszą stać się ekologiczne, efektywne, zrównoważone pod względem środowiskowym i ekonomicznym, bezpieczne, inteligentne, innowacyjne, zabezpieczone, niezawodne i przystępne cenowo oraz oferować zintegrowane usługi „od drzwi do drzwi”.

Problemy, jakie napotykają sektory transportu i energii, wykraczają jednak poza potrzebę ograniczenia emisji. Istnieje szereg wyzwań, którymi należy się zająć, w tym coraz większa penetracja technologii cyfrowych i kosmicznych, zmiany w zachowaniach użytkowników i w modelach mobilności, nowe podmioty wchodzące na rynek oraz radykalne modele biznesowe, globalizacja, rosnąca konkurencja międzynarodowa, jak również starzejące się, w większym stopniu żyjące w miastach, i coraz bardziej zróżnicowane społeczeństwo.

Problemy, jakie napotykają sektory transportu i energii, wykraczają jednak poza potrzebę ograniczenia emisji. Istnieje szereg wyzwań, którymi należy się zająć, w tym energia ze źródeł odnawialnych, zrównoważone paliwa, magazynowanie energii i bezpieczeństwo dostaw, coraz większa penetracja technologii cyfrowych, zautomatyzowanych i kosmicznych, zmiany w zachowaniach użytkowników i w modelach mobilności, nowe podmioty wchodzące na rynek oraz radykalne modele biznesowe, globalizacja, rosnąca konkurencja międzynarodowa, jak również starzejące się, w większym stopniu żyjące w miastach, i coraz bardziej zróżnicowane społeczeństwo.

Oba sektory są głównymi motorami konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie. Ponad 1,6 mln osób w UE pracuje w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Sektory transportu i magazynowania zatrudniają ponad 11 mln osób w UE, odpowiadając za około 5 % PKB i 20 % wywozu. UE jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji pojazdów, statków powietrznych i statków, a pod względem patentowania innowacyjnych czystych technologii energetycznych zajmuje drugie miejsce na świecie.

Oba sektory transportu i energii są głównymi motorami konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie. Ponad 1,6 mln osób w UE pracuje w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Sektory transportu i magazynowania zatrudniają ponad 11 mln osób w UE, odpowiadając za około 5 % PKB i 20 % wywozu. UE jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji pojazdów, statków powietrznych i statków, a pod względem patentowania innowacyjnych czystych technologii energetycznych, w tym technologii w dziedzinie energii odnawialnych, zajmuje drugie miejsce na świecie.

Znalezienie nowych sposobów przyspieszenia wprowadzania czystych technologii i rozwiązań w celu obniżenia emisyjności gospodarki europejskiej wymaga również zwiększenia popytu na innowacje. Można go stymulować poprzez wzmocnienie pozycji obywateli, a także poprzez innowacje społeczno-gospodarcze oraz innowacje w sektorze publicznym, co doprowadzi do zastosowania podejścia szerszego niż innowacje oparte na technologii. Badania społeczno-ekonomiczne, obejmujące między innymi potrzeby i wzorce użytkowników, działania wybiegające w przyszłość, aspekty środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i behawioralne, uzasadnienia biznesowe i modele biznesowe oraz badania przednormatywne w zakresie ustanawiania norm ułatwią również działania mające na celu wspieranie innowacji regulacyjnych, finansowych i społecznych, umiejętności oraz zaangażowania i wzmocnienia pozycji uczestników rynku i konsumentów.

Znalezienie nowych sposobów przyspieszenia wprowadzania opartych na odnawialnych źródłach energii oraz energooszczędnych technologii i innych nietechnologicznych rozwiązań w celu obniżenia emisyjności gospodarki europejskiej wymaga również zwiększenia popytu na innowacje. Można go stymulować dzięki wzmocnieniu pozycji obywateli, a także dzięki innowacjom społeczno-gospodarczym oraz innowacjom w sektorze publicznym i zamówieniom publicznym, co doprowadzi do zastosowania podejścia szerszego niż innowacje oparte na technologii. Badania społeczno-ekonomiczne, obejmujące między innymi potrzeby i wzorce użytkowników, działania wybiegające w przyszłość, aspekty środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i behawioralne, uzasadnienia biznesowe i modele biznesowe oraz badania przednormatywne w zakresie ustanawiania norm ułatwią również działania mające na celu wspieranie innowacji regulacyjnych, finansowych i społecznych, umiejętności oraz zaangażowania i wzmocnienia pozycji wszystkich uczestników rynku i konsumentów. Technologie, które umożliwiają przyspieszenie łączenia sektorów również mogą wzmocnić krajowy przemysł wytwórczy. W sektorze transportu kluczowe znaczenie mają badania stosowane i testy zmierzające do wprowadzenia innowacji na rynek.

Działania w ramach tego klastru przyczynią się w szczególności do realizacji celów unii energetycznej, a także celów jednolitego rynku cyfrowego, agendy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, wzmocnienia UE jako podmiotu globalnego, nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE, gospodarki o obiegu zamkniętym, inicjatywy na rzecz surowców, unii bezpieczeństwa i agendy miejskiej, wspólnej polityki rolnej UE oraz przepisów UE służących ograniczeniu hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Działania w ramach tego klastra przyczynią się w szczególności do realizacji celów unii energetycznej, zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego,a także celów jednolitego rynku cyfrowego, agendy na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, wzmocnienia Unii jako podmiotu globalnego, nowej strategii dotyczącej polityki przemysłowej Unii, planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, inicjatywy w sprawie europejskiego sojuszu na rzecz baterii, inicjatywy na rzecz surowców, strategii UE dotyczącej biogospodarki, unii bezpieczeństwa i agendy miejskiej, wspólnej polityki rolnej Unii oraz unijnych przepisów służących ograniczeniu hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Przyczynią się także do ułatwienia państwom członkowskim osiągania krajowych celów ograniczania emisji. Należy zapewnić komplementarność i synergię w stosunku do działań w ramach innych programów unijnych.

 

Z uwagi na liczbę europejskich platform technologicznych i innowacyjnych w tej dziedzinie zaproszenia w ramach tego klastra powinny uwzględniać ich zalecenia.

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 7 – Czysta i dostępna energia; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 7 – Czysta i dostępna energia; Cel 9 – Innowacyjność, przemysł i infrastruktura; Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

__________________

__________________

17 Znaczne obniżenie emisyjności innych sektorów jest przedmiotem innych obszarów filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” programu „Horyzont Europa”.

17 Znaczne obniżenie emisyjności innych sektorów jest przedmiotem innych obszarów filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” programu „Horyzont Europa”.

 

 

Poprawka    74

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skuteczne wdrożenie porozumienia paryskiego musi opierać się na podstawach naukowych, co wymaga ciągłego uaktualniania wiedzy na temat systemu klimatycznego Ziemi, a także na temat dostępnych opcji w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, co pozwoli nakreślić systemowy i kompleksowy obraz wyzwań i możliwości dla gospodarki UE. Na tej podstawie opracowane zostaną oparte na wiedzy naukowej rozwiązania na rzecz racjonalnego pod względem kosztów przejścia na niskoemisyjne, odporne na zmianę klimatu i zasobooszczędne społeczeństwo.

Skuteczne wdrożenie porozumienia paryskiego musi opierać się na podstawach naukowych, co wymaga ciągłego uaktualniania wiedzy na temat systemu klimatycznego Ziemi, a także na temat dostępnych opcji w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, co pozwoli nakreślić systemowy i kompleksowy obraz wyzwań i możliwości dla unijnej gospodarki. Na tej podstawie opracowane zostaną oparte na wiedzy naukowej rozwiązania na rzecz racjonalnego pod względem kosztów przejścia na niskoemisyjną gospodarkę lub gospodarkę o zerowych emisjach netto gazów cieplarnianych.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.1 – akapit 2 – tiret -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1  Identyfikacja kluczowych procesów w regionach polarnych dla lepszego rozwoju możliwości zarządzania, które ograniczą do minimum negatywne skutki dla ekosystemów i zwiększą wiedzę na temat zjawisk klimatycznych na świecie;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Ścieżki dekarbonizacji, działania łagodzące i strategie polityczne obejmujące wszystkie sektory gospodarki, zgodne z porozumieniem paryskim i celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych;

  Ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych, działania łagodzące i strategie polityczne obejmujące wszystkie sektory gospodarki, zgodne z porozumieniem paryskim i celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.1 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Ścieżki adaptacji i strategie polityczne dla wrażliwych ekosystemów, krytycznych sektorów gospodarki i infrastruktury w UE (lokalne/regionalne/krajowe), w tym ulepszone narzędzia oceny ryzyka.

  Ścieżki adaptacji i strategie polityczne, w tym udoskonalone narzędzia oceny i ograniczania ryzyka, dla wrażliwych ekosystemów, krytycznych sektorów gospodarki, krytycznej infrastruktury i środowisk miejskich na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.1 – akapit 2 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Modele wzmacniania dyplomacji klimatycznej jako czynnik stymulujący współpracę międzynarodową.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

UE dąży do tego, aby stać się światowym liderem w dziedzinie przystępnych cenowo, bezpiecznych i zrównoważonych technologii energetycznych, które zwiększą jej konkurencyjność w globalnych łańcuchach wartości i pozycję na rynkach rozwoju. Zróżnicowane warunki klimatyczne, geograficzne, środowiskowe i społeczno-gospodarcze w UE, a także potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do surowców wymagają szerokiego wachlarza rozwiązań energetycznych, w tym rozwiązań o charakterze nietechnicznym. Jeśli chodzi o technologie energii odnawialnej, konieczne jest dalsze obniżanie kosztów, poprawa wydajności, integracja z systemem energetycznym oraz opracowanie przełomowych technologii. Jeśli chodzi o paliwa kopalne, dekarbonizacja ich wykorzystania będzie miała zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów w dziedzinie klimatu.

UE dąży do tego, aby stać się światowym liderem w dziedzinie przystępnych cenowo, bezpiecznych i zrównoważonych technologii energii ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu zwiększy się jej konkurencyjność w globalnych łańcuchach wartości i pozycja na rynkach rozwoju. Zróżnicowane warunki klimatyczne, geograficzne, środowiskowe i społeczno-gospodarcze w UE, a także potrzeba zapewnienia ograniczenia zużycia energii, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa dostaw energii i dostępu do surowców, w szczególności do surowców krytycznych, wymagają szerokiego wachlarza rozwiązań energetycznych, w tym rozwiązań o charakterze nietechnicznym. Transformacja energetyczna będzie dla UE, pragnącej pełnić rolę lidera, wyzwaniem w zakresie opracowywania rozwiązań dla unowocześnionej struktury rynku, przy jednoczesnej potrzebie znaczącej poprawy integracji z systemem. Jeśli chodzi o technologie energii odnawialnej, konieczne jest dalsze obniżanie kosztów i poprawa wydajności. To wymaga wsparcia stopniowych i przełomowych badań nad zaawansowanymi technologiami. Ponadto należy opracować i wprowadzić nowe przełomowe technologie oraz unowocześnić istniejące technologie. Jeśli chodzi o paliwa kopalne i surowce, ograniczenie ich wykorzystania będzie miało zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów w dziedzinie klimatu.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Technologie i rozwiązania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych dotyczące wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, zrównoważonych paliw transportowych i nośników pośrednich, w różnej skali i na różnych etapach rozwoju, dostosowane do warunków geograficznych i rynków, zarówno w UE, jak i na całym świecie;

  Technologie w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, w tym dotyczące wytwarzania energii oceanicznej i jej podsektorów (m.in. energia wiatrowa, energia prądów morskich, energia fal), ogrzewania i chłodzenia, paliw, nośników pośrednich, takich jak technologie przetwarzania energii elektrycznej w gaz i wodór, w różnej skali i na różnych etapach rozwoju, dostosowane do warunków geograficznych i rynków, zarówno w Unii, jak i na całym świecie;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 –podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit 2 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Charakteryzujące się wysoką efektywnością energetyczną, niskoemisyjne lub bezemisyjne rozwiązania dotyczące wytwarzania energii;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Przełomowe technologie energii odnawialnej na potrzeby nowych zastosowań i przełomowych rozwiązań;

  Przełomowe technologie energii odnawialnej na potrzeby zarówno nowych, jak i ugruntowanych lub znacząco udoskonalonych zastosowań i przełomowych rozwiązań;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit 2 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Technologie nowej generacji, w tym rozwój nowych materiałów, procesów produkcyjnych i metod operacyjnych w celu zwiększenia konkurencyjności przemysłu w zakresie technologii czystej energii;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.2 – akapit 2 – tiret 2 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Badania i rozwój nowych modeli biznesowych, rozwiązań i usług tworzenia sprzyjających warunków rynkowych na poziomie regulacyjnym, administracyjnym i finansowym na potrzeby wydajnych z punktu widzenia użytkownika końcowego technologii i rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Spodziewany wzrost zmiennej produkcji energii elektrycznej i coraz częstszy wybór elektrycznego ogrzewania, chłodzenia i transportu stwarzają zapotrzebowanie na nowe podejścia do zarządzania siecią energetyczną. Oprócz dekarbonizacji celem jest zapewnienie przystępności cenowej, bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii dzięki inwestycjom w innowacyjne technologie infrastruktury sieciowej oraz innowacyjne zarządzanie systemami. Magazynowanie energii w różnych formach będzie miało kluczowe znaczenie dla świadczenia usług sieciowych oraz poprawy i wzmocnienia przepustowości sieci. Wykorzystanie synergii między różnymi sieciami (np. sieciami elektroenergetycznymi, ciepłowniczymi i chłodniczymi, gazowymi, transportową infrastrukturą ładowania i tankowania paliw, sieciami wodorowymi, sieciami mobilności i telekomunikacyjnymi) oraz podmiotami (np. zakładami przemysłowymi, centrami danych, prosumentami) będzie miało zasadnicze znaczenie dla inteligentnego i zintegrowanego funkcjonowania odpowiedniej infrastruktury.

Spodziewany wzrost zmiennej produkcji energii elektrycznej i coraz częstszy wybór elektrycznego ogrzewania, chłodzenia i transportu wymagają nowego podejścia do zarządzania siecią energetycznąi wprowadzenia zdecentralizowanych rozwiązań w dziedzinie energetyki. Ponadto we włączaniu odnawialnych i niskoemisyjnych gazów dużą rolę odgrywa też infrastruktura gazowa.

 

Oprócz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych celem jest zapewnienie przystępności cenowej, oszczędności energii, bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii. Można to osiągnąć dzięki inwestycjom w łączenie sektorów i powiązane innowacyjne technologie sieciowe oraz infrastrukturę sieciową, zwiększoną elastyczność dyspozycyjnego wytwarzania energii, szczególnie z elastycznych źródeł energii odnawialnej oraz innowacyjne zarządzanie systemami, a także przez ułatwianie działań wspierających regulacyjne i społeczne innowacje, umiejętności oraz angażowanie podmiotów rynkowych, konsumentów i społeczności i zapewnianie im możliwości. Magazynowanie energii w różnych formach będzie miało kluczowe znaczenie dla świadczenia usług sieciowych oraz poprawy i wzmocnienia przepustowości sieci. Wykorzystanie synergii między różnymi sieciami (np. sieciami elektroenergetycznymi, ciepłowniczymi i chłodniczymi, gazowymi oraz magazynami gazu, transportową infrastrukturą ładowania i tankowania paliw, infrastrukturą wodorową i sieciami telekomunikacyjnymi) oraz podmiotami (np. zakładami przemysłowymi, operatorami sieci, centrami danych, prosumentami i konsumentami, społecznościami energetycznymi działającymi w zakresie energii ze źródeł odnawialnych), jak również zwiększone reagowanie na popyt oraz opracowywanie i wprowadzanie europejskich i międzynarodowych norm, będzie miało zasadnicze znaczenie dla inteligentnego i zintegrowanego funkcjonowania odpowiedniej infrastruktury.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Technologie i narzędzia umożliwiające sieciom elektroenergetycznym integrację odnawialnych źródeł energii i nowych obciążeń, takie jak elektromobilność i pompy ciepła;

  Technologie i narzędzia umożliwiające istniejącym sieciom integrację odnawialnych źródeł energii i nowych obciążeń, takie jak elektromobilność, elektrolizery, ogniwa paliwowe, pompy ciepła, hydroliza na skalę przemysłową, magazynowanie energii elektrycznej i zdecentralizowana energia ze źródeł odnawialnych, jako kluczowe elementy racjonalnego pod względem kosztów, bezpiecznego, charakteryzującego się wysoką efektywnością systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 2 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Zaprezentowanie stabilnych i niezawodnych systemów i sieci energetycznych na szczeblu regionalnym i lokalnym w oparciu o odnawialne źródła energii o nieprzewidywalnej i elastycznej charakterystyce produkcji;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Zintegrowane podejścia mające na celu dopasowanie produkcji i zużycia energii odnawialnej na poziomie lokalnym, w tym na wyspach, w oparciu o nowe usługi i inicjatywy wspólnotowe;

  Zintegrowane podejście mające na celu zwiększenie, poprawę i dopasowanie produkcji i zużycia energii odnawialnej na poziomie lokalnym, w tym na wyspach, w oparciu o nowe usługi i technologie (w tym technologie równorzędnych, rozproszonych rejestrów, mechanizmy opomiarowania netto), jak równieżinicjatywy wspólnotowe (obejmujące działających pojedynczo lub wspólnie aktywnych konsumentów i prosumentów energii ze źródeł odnawialnych, społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz lokalne społeczności energetyczne);

Poprawka    89

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 2 – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Systemowa analiza wpływu nowych technologii energetycznych, np. elastycznego wytwarzania energii, wykorzystania wodoru ze źródeł odnawialnych i syntetycznego gazu do magazynowania energii; badania i zintegrowane podejście w celu przekształcenia sieci gazu ziemnego w sieci ekologicznego wodoru lub sieci przesyłu ekologicznego metanu lub syntetycznego metanu;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Elastyczność sieci i synergia między różnymi źródłami energii, sieciami, infrastrukturą i podmiotami.

  Elastyczność sieci i wytwarzania energii oraz niezawodność dostaw, w tym reagowanie na popyt i synergia między różnymi źródłami energii, sieciami, infrastrukturą (w tym już istniejącą) i podmiotami; technologie służące łączeniu sektorów w celu ułatwiania magazynowania energii oraz wykorzystania możliwości jej transportu;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.3 – akapit 2 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Czyste rozwiązania, które mogą zapewnić niezawodność systemu, uzupełniać odnawialne źródła energii i magazynowanie energii oparte na zastosowaniu elektryczności oraz umożliwić tworzenie dalej idących rozwiązań.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.2.4.  Budynki i obiekty przemysłowe w transformacji energetyki

4.2.4.  Budynki w transformacji energetycznej

Poprawka    93

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Budynki i instalacje przemysłowe odgrywają coraz aktywniejszą rolę podczas interakcji z systemem energetycznym. W związku z tym są one kluczowymi elementami przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych.

Budynki odgrywają coraz aktywniejszą rolę podczas interakcji z systemem energetycznym. W związku z tym są one kluczowymi elementami przechodzenia na odnawialne źródła energii i wyższą efektywność energetyczną.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Budynki są ważnym czynnikiem wpływającym na jakość życia obywateli. Integracja różnych technologii, urządzeń i systemów oraz połączenie różnych zastosowań energii, budynków, a także ich mieszkańców i użytkowników oferuje bardzo wysoki potencjał poprawy w zakresie produkcji energii, jej magazynowania i efektywności.

Budynki są ważnym czynnikiem wpływającym na jakość życia obywateli. Integracja różnych technologii, urządzeń, systemów i norm oraz połączenie różnych zastosowań energii, budynków, a także ich mieszkańców i użytkowników oferuje bardzo wysoki potencjał poprawy w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, produkcji energii, oszczędności energii oraz jej magazynowania i efektywności.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sektory przemysłu, w szczególności te energochłonne, mogłyby przyczynić się do dalszej poprawy efektywności energetycznej i sprzyjać integracji odnawialnych źródeł energii.

skreśla się

Poprawka    96

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Energia elektryczna i cieplna między zakładem przemysłowym a operatorem systemu energetycznego;

  Wymiana energii elektrycznej i cieplnej między budynkami, zakładem przemysłowym a operatorem systemu energetycznego;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 4 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Odpowiednie procesy, projekt i materiały;

  Optymalizacja i zrównoważony charakter odpowiednich procesów, projektu i materiałów;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 4 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Inteligentne budynki i duże centra mobilności (porty, lotniska, centra logistyczne) jako aktywne elementy szerszych sieci energetycznych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności;

  Inteligentne budynki i duże centra mobilności (porty, lotniska, dworce kolejowe i centra logistyczne) jako aktywne elementy szerszych sieci energetycznych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 4 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Projektowanie, budowa, eksploatacja i rozbiórka budynków z uwzględnieniem całego cyklu życia, obiegu zamkniętego i efektywności środowiskowej, w celu osiągnięcia efektywności energetycznej i zasobooszczędności, odporności na zmianę klimatu i recyklingu;

  Nowe metody, w tym inteligentne narzędzia i urządzenia, do celów projektowania, budowy (w tym z użyciem lekkich i odnawialnych materiałów), eksploatacji i rozbiórki budynków z uwzględnieniem całego cyklu życia, obiegu zamkniętego, efektywności środowiskowej, zrównoważonego charakteru i wydajności ekonomicznej, w celu osiągnięcia efektywności energetycznej i zasobooszczędności, odporności na zmianę klimatu, wpływu na emisję gazów cieplarnianych i recyklingu;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 4 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Nowe modele biznesowe, podejścia i usługi w zakresie finansowania renowacji, poprawy umiejętności budowlanych, zaangażowania użytkowników budynków i innych uczestników rynku;

  Nowe modele biznesowe, podejścia i usługi w zakresie finansowania renowacji, na przykład płatności zaliczkowe ze zwrotem kosztów w ramach rachunków, poprawy umiejętności budowlanych, zaangażowania użytkowników budynków i innych uczestników rynku, takich jak władze lokalne lub społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 4 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Monitorowanie i optymalizacja charakterystyki energetycznej budynków;

  Monitorowanie i optymalizacja charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z celami ustanowionymi w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2018/844), włącznie z wykorzystaniem zaawansowanych systemów zarządzania energią w budynkach;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 4 – tiret 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Narzędzia i inteligentne urządzenia służące poprawie efektywności energetycznej budynków;

skreśla się

Poprawka    103

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 4 – tiret 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Procesy renowacji istniejących budynków w celu uzyskania „budynków o niemal zerowym zużyciu energii”.

  Procesy renowacji istniejących budynków w celu uzyskania „budynków o niemal zerowym zużyciu energii” i innowacyjne technologie;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 – akapit 4 – tiret 9 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Elastyczna produkcja energii, reagowanie na zapotrzebowanie, optymalizacja magazynowania energii.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4.2.4a.  Obiekty przemysłowe w transformacji energetycznej

 

Sektory przemysłu, w szczególności te energochłonne, powinny przyczyniać się do dalszej poprawy efektywności energetycznej, ograniczać zużycie energii i sprzyjać integracji odnawialnych źródeł energii. Rola zakładów przemysłowych w systemie energetycznym zmienia się ze względu na konieczność ograniczenia emisji, w oparciu o elektryfikację bezpośrednią lub pośrednią, a także źródła materiałów wykorzystywanych do procesów produkcyjnych (np. wodoru). Kompleksy przemysłowe i wytwórcze, w których wiele różnych procesów odbywa się w bliskim sąsiedztwie, mogą zoptymalizować wymianę przepływu energii i innych zasobów (surowców) między nimi.

 

Ogólne kierunki

 

– Technologie konwersji służące zrównoważonemu wykorzystaniu źródeł węgla w celu zwiększenia zasobooszczędności i ograniczenia emisji, w tym hybrydowe systemy energetyczne dla przemysłu i sektora energetycznego oferujące potencjał dekarbonizacji;

 

– Demonstracja bezpośredniej i pośredniej elektryfikacji energochłonnych procesów przemysłowych;

 

– Narzędzia i infrastruktura do kontroli procesów w zakładach produkcyjnych w celu optymalizacji przepływu energii i materiałów w interakcji z innymi zakładami produkcyjnymi i systemem energetycznym;

 

– Elastyczność i wydajność energii elektrycznej, substratów i ciepła w zakładach przemysłowych i systemie energetycznym;

 

– Ulepszone lub nowe procesy, projekty i materiały umożliwiające wydajne wykorzystanie lub wytwarzanie ciepła i chłodu oraz magazynowanie energii;

 

– Lepsze efektywne wykorzystanie materiałów, co zmniejsza popyt na surowce o dużym zapotrzebowaniu na energię.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4.2.4b.  Transformacja zagłębi węglowych

 

Blisko połowa państw członkowskich stoi przed wyzwaniem przygotowania spójnych strategii dla regionów skonfrontowanych z koniecznością stopniowego wycofywania się z wytwarzania energii z węgla brunatnego, kamiennego i innych paliw kopalnych. Priorytet ten będzie wiązać się z dążeniem do komplementarności z innymi instrumentami i programami UE.

 

Ogólne kierunki

 

– Wspieranie rozwoju sprzyjających włączeniu społecznemu i sprawiedliwych strategii transformacyjnych; uwzględnienie aspektów społecznych, społeczno-gospodarczych i środowiskowych przy przekształcaniu zakładów;

 

– Technologie i modele odblokowywania potencjału tych regionów, w tym sposoby na przyciągnięcie alternatywnych przedsiębiorstw innowacyjnych;

 

– Badania nad sposobami rewitalizacji takich regionów pod kątem perspektyw zrównoważonego zatrudnienia i wzrostu, włącznie z badaniami nad przekwalifikowaniem pracowników.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szacuje się, że do 2050 r. ponad 80 % ludności UE będzie mieszkać na obszarach miejskich, które będą zatem zużywać znaczną część dostępnych zasobów, w tym energii, oraz będą obszarami szczególnie narażonymi na niekorzystne skutki meteorologiczne w związku ze zmianą klimatu i katastrofami naturalnymi, które już teraz są odczuwalne, a w przyszłości sytuacja jeszcze się pogorszy. Kluczowym wyzwaniem jest znaczne zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej i zasobooszczędności, a także zwiększenie odporności na zmianę klimatu w miastach Europy w sposób całościowy, obejmujący budynki, systemy energetyczne, mobilność, zmianę klimatu, a także wodę, glebę, jakość powietrza, odpady i hałas. Należy zbadać i wykorzystać synergię z polityką i działalnością dotyczącą obszarów miejskich finansowaną z EFRR.

Szacuje się, że do 2050 r. ponad 80 % ludności UE będzie mieszkać na obszarach miejskich, które będą zatem zużywać znaczną część dostępnych zasobów, w tym energii, oraz będą obszarami szczególnie narażonymi na niekorzystne skutki meteorologiczne w związku ze zmianą klimatu i katastrofami naturalnymi, które już teraz są odczuwalne, a w przyszłości sytuacja jeszcze się pogorszy. Kluczowym wyzwaniem jest znaczne zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej i zasobooszczędności, a także zwiększenie odporności na zmianę klimatu w gminach i miastach Europy w sposób całościowy, obejmujący budynki, systemy energetyczne, transport i mobilność, łagodzenie zmiany klimatu, a także wodę, glebę, jakość powietrza, odpady i hałas. Należy zbadać i wykorzystać synergię z polityką i działalnością dotyczącą obszarów miejskich finansowaną z EFRR.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.5 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Miejskie i lokalne systemy energetyczne/wspierające mobilność w celu wdrożenia w całej UE niskoemisyjnych obszarów o dodatnim bilansie energetycznym oraz bezemisyjnej mobilności i logistyki do 2050 r., co zwiększy globalną konkurencyjność zintegrowanych rozwiązań unijnych;

  Miejskie, lokalne i wiejskie systemy energetyczne/wspierające mobilność w celu wdrożenia w całej Unii niskoemisyjnych obszarów o dodatnim bilansie energetycznym oraz bezemisyjnej mobilności i logistyki do 2050 r., co zwiększy globalną konkurencyjność zintegrowanych rozwiązań unijnych;

Poprawka    109

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.5 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Planowanie przestrzenne, infrastruktura i systemy w miastach, w tym wzajemne interfejsy i interoperacyjność, rozwiązania oparte na przyrodzie oraz wykorzystanie technologii cyfrowych oraz usług i danych sektora kosmicznego, z uwzględnieniem skutków prognozowanej zmiany klimatu i odporności na zmiany klimatu;

  Planowanie przestrzenne, infrastruktura i systemy w miastach i na obszarach wiejskich, w tym wzajemne interfejsy i interoperacyjność, normalizacja, rozwiązania oparte na przyrodzie oraz wykorzystanie bezpiecznych technologii cyfrowych oraz usług i danych sektora kosmicznego, z uwzględnieniem skutków prognozowanej zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu;

Poprawka    110

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.5 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Jakość życia obywateli, bezpieczna mobilność, innowacje społeczne w miastach, zdolność miast do wprowadzenia obiegu zamkniętego i regeneracji, ograniczony ślad środowiskowy i zmniejszenie zanieczyszczenia;

  Jakość życia obywateli, bezpieczna i multimodalna mobilność, w tym poruszanie się na pieszo i na rowerze, innowacje społeczne w miastach i na obszarach wiejskich, zdolność miast do wprowadzenia obiegu zamkniętego i regeneracji, ograniczone oddziaływanie na środowisko i zmniejszenie zanieczyszczenia;

Poprawka    111

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przejście na czyste technologie, łączność i automatyzację będzie zależało od odpowiedniego tempa projektowania i produkcji statków powietrznych, pojazdów i statków uwzględniających różne technologie i przyspieszających ich wprowadzanie. Zwiększenie komfortu, efektywności, przystępności cenowej, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko, zdrowie ludzi oraz na wykorzystanie energii w całym cyklu życia jest nadal niezwykle ważnym celem. Innowacyjna infrastruktura transportowa o wysokim potencjale ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich rodzajów transportu w świetle zwiększonego zapotrzebowania na mobilność i szybko zmieniających się systemów technologicznych. Zintegrowane podejście do infrastruktury i rozwoju pojazdów/statków/statków powietrznych wymaga szczególnej uwagi również w celu zminimalizowania wykorzystania energii i wpływu na środowisko.

Przejście na czyste technologie, łączność i automatyzację będzie zależało od odpowiedniego tempa projektowania i produkcji statków powietrznych, pojazdów i statków uwzględniających różne technologie i przyspieszających ich wprowadzanie. Zwiększenie komfortu, efektywności, przystępności cenowej, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na klimat, środowisko, zdrowie ludzi oraz na wykorzystanie energii w całym cyklu życia jest nadal niezwykle ważnym celem. Innowacyjna infrastruktura transportowa o wysokim potencjale ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich rodzajów transportu w świetle zwiększonego zapotrzebowania na mobilność i szybko zmieniających się systemów technologicznych. Zintegrowane podejście do infrastruktury i rozwoju pojazdów/statków/statków powietrznych wymaga szczególnej uwagi również w celu zminimalizowania wykorzystania energii i wpływu na środowisko.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.6 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Koncepcje i projekty pojazdów/statków/statków powietrznych, w tym ich części zamiennych, wykorzystujące udoskonalone materiały i struktury, efektywność, magazynowanie i odzysk energii, bezpieczeństwo i zabezpieczenia o mniejszym wpływie na środowisko i zdrowie;

  Koncepcje i projekty pojazdów/statków/statków powietrznych, w tym ich części zamiennych i modułów. wykorzystujące udoskonalone materiały i konstrukcje, rozwiązania w zakresie oprogramowania i aktualizacji, zaawansowane systemy zabezpieczeń przed piractwem, efektywność, magazynowanie i odzysk energii, bezpieczeństwo i zabezpieczenia o zminimalizowanym wpływie na środowisko i zdrowie;

Poprawka    113

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby UE mogła osiągnąć swoje cele w zakresie jakości powietrza, klimatu i energii, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 60 % do 2050 r. oraz ograniczenie hałasu, będzie musiała rozważyć na nowo cały system mobilności obejmujący użytkowników, pojazdy, paliwa i infrastrukturę. Konieczne będzie również wdrożenie niskoemisyjnych alternatywnych źródeł energii oraz absorpcja przez rynek bezemisyjnych pojazdów/statków/statków powietrznych. Oprócz szkodliwych skutków emisji gazów cieplarnianych, transport przyczynia się w znacznym stopniu do niskiej jakości powietrza i hałasu w Europie, co ma negatywne konsekwencje dla zdrowia obywateli18. W oparciu o postępy w zakresie elektryfikacji oraz wykorzystania ogniw paliwowych w samochodach osobowych, autobusach i pojazdach lekkich niezbędne jest przyspieszenie rozwiązań w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczących innych sektorów, takich jak lotnictwo, transport morski i śródlądowy i samochody ciężarowe.

Osiągnięcie celów w zakresie jakości powietrza, klimatu i energii, a także ograniczenie hałasu, będzie wymagać od Unii ponownego rozważenia całego systemu mobilności obejmującego użytkowników, pojazdy, paliwa, systemy pomiaru CO2, infrastrukturę, wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, a także nowe rozwiązania transportowe. Unia będzie również wymagać wdrożenia niskoemisyjnych alternatywnych źródeł energii oraz absorpcji przez rynek bezemisyjnych pojazdów/statków/statków powietrznych. Oprócz szkodliwych skutków emisji gazów cieplarnianych, transport przyczynia się w znacznym stopniu do niskiej jakości powietrza i hałasu w Europie, co ma negatywne konsekwencje dla zdrowia obywateli18. W oparciu o dotychczasowe postępy w zakresie wytwarzania i wykorzystywania paliw alternatywnych, elektryfikacji, technologii wodorowych, biopaliw i biogazu, wykorzystania ogniw paliwowych, ulepszenia silników spalinowych oraz dostosowania ich do paliw odnawialnych i innych zrównoważonych technologii dla samochodów osobowych, autobusów, pojazdów ciężarowych i pojazdów lekkich niezbędne jest przyspieszenie rozwiązań w zakresie badań i innowacji dla innych sektorów, takich jak lotnictwo, kolej, transport morski i śródlądowy.

__________________

__________________

18 Około jedna trzecia obywateli UE mieszka na obszarach miejskich, gdzie poziomy stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne.

18 Około jedna trzecia obywateli UE mieszka na obszarach miejskich, gdzie poziomy stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 –pod punkt 4.2.7 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Elektryfikacja wszystkich rodzajów transportu (np. baterie, ogniwa paliwowe, hybrydyzacja itp.), w tym nowe technologie dla układów napędowych pojazdów/statków/statków powietrznych, szybkie ładowanie/tankowanie, technologie odzyskiwania energii oraz przyjazne dla użytkownika i dostępne interfejsy z infrastrukturą ładowania, zapewniające interoperacyjność i niezakłócone świadczenie usług; opracowanie i wprowadzenie konkurencyjnych, bezpiecznych, zrównoważonych baterii o dużej mocy dla pojazdów nisko- i bezemisyjnych;

  Obniżenie emisyjności wszystkich rodzajów transportu, również za pomocą mobilności elektrycznej (np. baterie podlegające recyklingowi, ogniwa paliwowe, wszystkie rodzaje hybrydyzacji itp.), oraz nowe technologie dla układów napędowych pojazdów/statków/statków powietrznych, szybkie ładowanie/tankowanie, technologie odzyskiwania energii oraz przyjazne dla użytkownika i dostępne interfejsy z infrastrukturą tankowania i ładowania, zapewniające interoperacyjność i niezakłócone świadczenie usług; opracowanie i wprowadzenie konkurencyjnych, bezpiecznych, nadających się do recyklingu, zrównoważonych baterii o dużej mocy dla pojazdów nisko- i bezemisyjnych;

Poprawka    115

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.7 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Zrównoważone nowe paliwa i nowe inteligentne pojazdy/statki/statki powietrzne wykorzystujące istniejące i przyszłe modele mobilności i infrastrukturę wspierającą; technologie i rozwiązania dla użytkowników w zakresie interoperacyjności i niezakłóconego świadczenia usług;

  Zrównoważone nowe paliwa i nowe inteligentne pojazdy/statki/statki powietrzne wykorzystujące istniejące i przyszłe modele mobilności i infrastrukturę wspierającą; technologie i rozwiązania dla użytkowników w zakresie interoperacyjności i niezakłóconego świadczenia usług; cichsze i bardziej przyjazne dla środowiska statki powietrzne;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.7 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Ograniczenie wpływu mobilności na środowisko i zdrowie ludzi.

  Minimalizacja wpływu mobilności na środowisko i zdrowie ludzi, również przez zbadanie potencjału nowej generacji zdalnych czujników do pomiaru zanieczyszczenia w sektorze mobilności.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Inteligentna mobilność pomoże zapewnić efektywność, bezpieczeństwo i odporność mobilności „od drzwi do drzwi” oraz wszystkich jej elementów, w szczególności poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych, zaawansowanej nawigacji satelitarnej (EGNOS/Galileo) oraz sztucznej inteligencji. Nowe technologie przyczynią się do optymalizacji wykorzystania i efektywności infrastruktury transportowej i sieci, poprawy multimodalności i łączności, optymalizacji zarządzania ruchem oraz stosowania innowacyjnych rozwiązań i usług w zakresie transportu, ograniczając w ten sposób zatory komunikacyjne i negatywny wpływ na środowisko i oferując obywatelom i przedsiębiorstwom lepsze usługi w zakresie mobilności i logistyki. Mobilność oparta na sieci i zautomatyzowana wraz z infrastrukturą wspomagającą poprawią efektywność i bezpieczeństwo wszystkich rodzajów transportu.

Inteligentna mobilność pomoże zapewnić efektywność, bezpieczeństwo i odporność mobilności „od drzwi do drzwi” oraz wszystkich jej elementów, w szczególności poprzez wykorzystanie nowych technologii cyfrowych, zaawansowanej nawigacji satelitarnej (EGNOS/Galileo) oraz sztucznej inteligencji. Nowe technologie, w tym sieć systemów, przyczynią się do optymalizacji wykorzystania i efektywności infrastruktury transportowej i sieci, poprawy multimodalności i łączności, optymalizacji zarządzania ruchem, stosowania innowacyjnych rozwiązań, standardów i usług w zakresie transportu, ograniczając w ten sposób zatory komunikacyjne i negatywny wpływ na środowisko i oferując obywatelom i przedsiębiorstwom lepsze usługi w zakresie mobilności i logistyki. Mobilność oparta na sieci i zautomatyzowana wraz z infrastrukturą wspomagającą poprawią efektywność i bezpieczeństwo wszystkich rodzajów transportu.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.8 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Cyfrowe zarządzanie sieciami i ruchem: zaawansowane systemy wspomagania decyzji; zarządzanie ruchem nowej generacji (w tym zarządzanie siecią i ruchem multimodalnym); przyczynianie się do niezakłóconej, multimodalnej i wzajemnie połączonej mobilności pasażerów i towarów; wykorzystanie i ograniczenia dużych zbiorów danych; wykorzystanie innowacyjnego pozycjonowania/nawigacji satelitarnej (EGNOS/Galileo);

  Cyfrowe zarządzanie sieciami, ruchem i wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej: zaawansowane systemy wspomagania decyzji; zarządzanie ruchem nowej generacji (w tym zarządzanie siecią i ruchem multimodalnym); przyczynianie się do niezakłóconej, multimodalnej i wzajemnie połączonej mobilności pasażerów i towarów; wykorzystanie i ograniczenia dużych zbiorów danych; wykorzystanie innowacyjnego pozycjonowania/nawigacji satelitarnej (EGNOS/Galileo) ze zrozumieniem nowych zachowań związanych ze zmianami w mobilności;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.8 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Technologie i operacje kolejowe w celu zapewnienia systemu kolei o wysokim potencjale, cichego, interoperacyjnego i zautomatyzowanego;

  Technologie i operacje kolejowe w celu zapewnienia systemu kolei dla pasażerów o wysokim potencjale, atrakcyjnego, cichego, w pełni podłączonego do sieci, interoperacyjnego, transgranicznego i zautomatyzowanego dostosowanego do wymogów transportu pasażerskiego, jak i towarowego;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.8 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Oparte na sieci, współpracujące i zautomatyzowane systemy i usługi w zakresie mobilności, w tym rozwiązania technologiczne i nietechnologiczne.

  Oparte na sieci, współpracujące, interoperacyjne i zautomatyzowane systemy i usługi w zakresie mobilności, w tym rozwiązania technologiczne i nietechnologiczne, takie jak zmiany zachowania użytkownika i modele mobilności;

Poprawka    121

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.8 – akapit 2 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Nowe lub ulepszone usługi i modele biznesowe, dzięki którym użytkownik wchodzi w interakcje z różnymi inteligentnymi rozwiązaniami;

Poprawka    122

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.8 – akapit 2 – tiret 4 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Pomysł, rozwój, konsekwencje, projekt, badania, zatwierdzenie i metody jako część bezpiecznego systemu zautomatyzowanej jazdy w ruchu mieszanym;

Poprawka    123

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.8 – akapit 2 – tiret 4 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Inteligentne rozwiązania żeglugowe na rzecz bezpieczniejszych, bardziej wydajnych operacji wodnych;

Poprawka    124

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.8 – akapit 2 – tiret 4 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Nowe systemy i technologie w zakresie zarządzania portami i podłączenia portów do sieci.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Masowe, skoncentrowane i zdecentralizowane rozwiązania w zakresie magazynowania (chemicznego, elektrochemicznego, mechanicznego i termicznego) na potrzeby systemu energetycznego zwiększą efektywność, elastyczność, niezależność technologii i dostępność, a także bezpieczeństwo dostaw. Niskoemisyjny, zdekarbonizowany transport będzie wymagał coraz większego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów o innym alternatywnym napędzie, których baterie będą bardziej wydajne, tańsze, nadające się do recyklingu i ponownego użycia; niezbędne będą także lokalne dostawy paliw syntetycznych/odnawialnych, takich jak wodór, oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania na miejscu.

Masowe, skoncentrowane i zdecentralizowane rozwiązania w zakresie magazynowania (chemicznego, elektrochemicznego, mechanicznego i termicznego) na potrzeby systemu energetycznego zwiększą efektywność, elastyczność, niezależność technologii i dostępność, a także bezpieczeństwo dostaw. Niskoemisyjny, zdekarbonizowany transport będzie wymagał coraz większego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów o innym alternatywnym napędzie, których baterie będą bardziej wydajne, tańsze, nadające się w znacznym stopniu do recyklingu i ponownego użycia i z niskim oddziaływaniem na środowisko; niezbędne będą także lokalne dostawy paliw o niskiej zawartości węgla, takich jak wodór oparty na rozwiązaniach niskoemisyjnych lub odnawialnych oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania na miejscu.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.9 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Technologie, w tym płynne i gazowe paliwa odnawialne oraz związane z nimi łańcuchy wartości, na potrzeby w zakresie dziennego lub sezonowego magazynowania energii;

  Technologie, w tym płynne i gazowe paliwa niskoemisyjne oraz związane z nimi łańcuchy wartości, na potrzeby w zakresie dziennego lub sezonowego magazynowania energii, w tym ich wpływ na środowisko i klimat;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.9 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Baterie i łańcuch wartości UE, w tym projekt, technologie produkcji ogniw baterii na dużą skalę, ponowne użycie i metody recyklingu;

  Baterie i łańcuch wartości UE, w tym projekt, technologie produkcji ogniw baterii na dużą skalę, duża moc i wysoka gęstość energii, wskaźniki szybkiego ładowania, niskie oddziaływanie na środowisko, ponowne użycie, i wysoki stopień zdatności do recyklingu, zaawansowane rozwiązania materiałowe w zakresie metod magazynowania energii, a także potrzeby w obszarze normalizacji;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 4 – podpunkt 4.2 – podpunkt 4.2.9 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Niskoemisyjny wodór, w tym ogniwa paliwowe, oraz unijny łańcuch wartości – od projektu po końcowe wykorzystanie w różnych zastosowaniach.

  Rozwiązania oparte na źródłach odnawialnych elektrolizy i ogniwa paliwowe, w unijnym łańcuchu wartości – od projektu po końcowe wykorzystanie w różnych zastosowaniach.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  KLASTER „ŻYWNOŚĆ I ZASOBY NATURALNE”

5.  KLASTER „ŻYWNOŚĆ, ZASOBY NATURALNE I ROLNICTWO

Poprawka    130

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działalność człowieka wywiera coraz większą presję na gleby, morza i oceany, wodę, powietrze, różnorodność biologiczną i inne zasoby naturalne. Zaopatrzenie w żywność ludności naszej planety jest bezpośrednio uzależnione od stanu systemów i zasobów naturalnych. Jednakże, w połączeniu ze zmianą klimatu, rosnące zapotrzebowanie ludzkości na zasoby naturalne wytwarza presje środowiskowe wykraczające daleko poza zrównoważone poziomy, wpływając na ekosystemy i ich zdolność do świadczenia usług na rzecz dobrostanu człowieka. Koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym, biogospodarki oraz niebieskiej gospodarki stanowią okazję do zrównoważenia celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych oraz do wprowadzenia działalności człowieka na drogę do zrównoważonego rozwoju.

Działalność człowieka wywiera coraz większą presję na gleby, morza i oceany, wodę, powietrze, różnorodność biologiczną i inne zasoby naturalne. Zaopatrzenie w żywność ludności naszej planety jest bezpośrednio uzależnione od stanu systemów i zasobów naturalnych. Jednakże, w połączeniu ze zmianą klimatu, rosnące zapotrzebowanie ludzkości na zasoby naturalne wytwarza presje środowiskowe wykraczające daleko poza zrównoważone poziomy, wpływając na ekosystemy i ich zdolność do świadczenia usług utrzymujących dobrostan człowieka w dłuższym horyzoncie czasowym. Wzrost produkcji żywności nie jest dostosowany do wzrostu liczby ludności na świecie i z tego względu potrzebujemy przełomu w intensyfikacji zrównoważonej produkcji żywności. Jednocześnie musimy zadbać o to, aby żywienie i zdrowie miały zasadnicze znaczenie dla naszych systemów produkcji żywności.

 

Koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym, agroekologii, zrównoważonego rolnictwa, biogospodarki oraz niebieskiej gospodarki stanowią okazję do zrównoważenia celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych oraz do wprowadzenia działalności człowieka na drogę do zrównoważonego rozwoju..

Poprawka    131

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, zagwarantowanie produkcji i konsumpcji bezpiecznej i zdrowej żywności, promowanie zrównoważonych praktyk w rolnictwie, akwakulturze, rybołówstwie i leśnictwie, zapewnienie dostępu do czystej wody, gleby i powietrza dla wszystkich, oczyszczanie mórz i oceanów oraz zachowanie, dostosowanie i odtworzenie niezbędnych naturalnych systemów naszej planety i środowiska wymaga wykorzystania potencjału badań naukowych i innowacji. Zrozumienie sposobów przejścia na model zrównoważonego rozwoju oraz przezwyciężenia odpornych barier jest jednak niewielkie. Przejście na model zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz przywrócenie zdrowia planety wymaga inwestycji w technologie, nowe modele biznesowe oraz innowacje społeczne i środowiskowe. Stwarza to nowe możliwości zrównoważonej, odpornej, innowacyjnej i odpowiedzialnej gospodarki europejskiej, a także zwiększa zasobooszczędność, wydajność i konkurencyjność oraz przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zagwarantowanie produkcji i konsumpcji bezpiecznej i zdrowej żywności, promowanie zrównoważonych praktyk w rolnictwie, hodowli zwierząt gospodarskich, akwakulturze, rybołówstwie i leśnictwie, zapewnienie dostępu do czystej wody, gleby i powietrza dla wszystkich, oczyszczanie mórz i oceanów oraz wód śródlądowych, a także zachowanie, dostosowanie i odtworzenie niezbędnych naturalnych systemów naszej planety i środowiska wymaga wykorzystania potencjału badań naukowych i innowacji. Zrozumienie sposobów przejścia na model zrównoważonego rozwoju oraz przezwyciężenia odpornych barier jest jednak niewielkie. Przejście na model zrównoważonej produkcji, konsumpcji i przywrócenie ekosystemów i zasobów naturalnych, a także wzmocnienie i zasilanie bazy zasobów, od których zależy rolnictwo, wymaga inwestycji w badania naukowe i technologiczne, normalizację i nowe modele biznesowe wspierające innowacje społeczne i środowiskowe, w tym internalizacji kosztów związanych ze środowiskiem w naszych gospodarkach, gromadzenia większej ilości danych o lepszej jakości na temat oddziaływania różnych strategii politycznych. Stwarza to nowe możliwości zrównoważonej, odpornej, innowacyjnej i odpowiedzialnej gospodarki europejskiej, a także zwiększa zasobooszczędność oraz zdolność i stan zasobów naturalnych, długoterminową produktywność i długoterminową konkurencyjność, rentowność obszarów wiejskich oraz miejsca pracy o wysokiej jakości i zrównoważony wzrost gospodarczy i społeczny.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania pozwolą na stworzenie bazy wiedzy i będą dostarczać rozwiązań w celu: zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i morskimi oraz ich wykorzystywania, a także zwiększenia roli systemów lądowych i wodnych jako pochłaniaczy dwutlenku węgla; zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej, zdrowej i odżywczej diety; przyspieszenia przejścia z gospodarki linearnej opartej na paliwach kopalnych na zasobooszczędną, odporną, niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz wspierania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na biotechnologii i niebieskiej gospodarki; oraz rozwoju odpornych i dynamicznych obszarów wiejskich, przybrzeżnych i miejskich.

Podejścia wielodyscyplinarne i transdyscyplinarne, wykorzystujące wiedzę fachową i doświadczenie podmiotów uczestniczących w łańcuchach wartości, pomogą stworzyć bazę wiedzy i dostarczenia rozwiązań w celu: ochrony, zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i wodnymi oraz ich wykorzystywania; wzmocnienia zrównoważonego wzrostu systemów lądowych i wodnych; zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla; zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego na dostatecznym poziomie, unikania marnotrawstwa oraz nadprodukcji i zapewnienia bezpiecznej, zdrowej i odżywczej diety; przyspieszenia przejścia na zrównoważone modele we wszystkich formach rolnictwa, w tym rolnictwa konwencjonalnego i ekologicznego; przyspieszenia przejścia z gospodarki linearnej opartej na paliwach kopalnych na zasobooszczędną, odporną, niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz wspierania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na biotechnologii i niebieskiej gospodarki; oraz rozwoju odpornych i dynamicznych obszarów wiejskich, przybrzeżnych i miejskich.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przyczynią się one do utrzymania i zwiększenia różnorodności biologicznej i długofalowego świadczenia usług ekosystemowych, przystosowania się do zmiany klimatu i sekwestracji dwutlenku węgla (zarówno na lądzie, jak i na morzu). Przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych emisji, odpadów i zanieczyszczeń z produkcji podstawowej (zarówno ze źródeł lądowych, jak i wodnych), z przetwórstwa, konsumpcji i innej działalności człowieka. Będą stymulować inwestycje, wspierając przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, biogospodarkę i niebieską gospodarkę, przy jednoczesnej ochronie zdrowia i integralności środowiska.

Ponadto spełnienie tych celów pomoże w utrzymaniu i zwiększeniu różnorodności biologicznej, zarówno dzikiej, jak i uprawnej, i długofalowego świadczenia usług ekosystemowych, łagodzenia skutków zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz pochłaniania dwutlenku węgla (zarówno na lądzie, jak i w wodach). Przyczynią się one do utrzymania różnorodności biologicznej i zagwarantowania długofalowego świadczenia usług ekosystemowych, a także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych emisji, odpadów i zanieczyszczeń z produkcji podstawowej (zarówno ze źródeł lądowych, jak i wodnych), z przetwórstwa, konsumpcji i innej działalności człowieka. Będą stymulować inwestycje, wspierając przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zrównoważone rolnictwo, biogospodarkę i niebieską gospodarkę, przy jednoczesnej ochronie zdrowia, zrównoważoności i integralności środowiska. Cel ten będzie ponadto służył poprawie podstawowej wiedzy na temat stanu różnorodności biologicznej przez rozwój, zatwierdzenie i standaryzację porównywalnych metod ogólnounijnych.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Będą one również sprzyjać aktywnemu podejściu do badań naukowych i innowacji, w tym podejściu opierającemu się na zaangażowaniu wielu podmiotów, oraz rozwojowi systemów wiedzy i innowacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Innowacje społeczne angażujące obywateli oraz zaufanie do innowacji będą miały zasadnicze znaczenie dla zachęcania do tworzenia nowych modeli zarządzania, produkcji i konsumpcji.

Będą one również sprzyjać aktywnemu podejściu do badań naukowych i innowacji, w tym podejściu opierającemu się na zaangażowaniu wielu podmiotów, oraz rozwojowi systemów wiedzy i innowacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Włączenie wszystkich podmiotów rolno-spożywczego łańcucha dostaw we współtworzenie wiedzy i dzielenie się nią mogłoby wesprzeć rozwój i wdrożenie zrównoważonych innowacji w rolnictwie ukierunkowanych na wyzwania związane z systemem żywnościowym, w tym dostosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie tej zmiany. Innowacje społeczne angażujące obywateli oraz zaufanie do innowacji będą miały zasadnicze znaczenie dla zachęcania do tworzenia nowych modeli zarządzania, produkcji i konsumpcji.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponieważ wyzwania te są złożone, wzajemnie powiązane i mają charakter globalny, działania będą przebiegały zgodnie z podejściem systemowym, we współpracy z państwami członkowskimi i partnerami międzynarodowymi, z wykorzystaniem innych źródeł finansowania i innych inicjatyw politycznych. Będzie się to wiązało z wykorzystywaniem, na potrzeby użytkowników, dużych zbiorów danych środowiskowych, pochodzących z programów Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, europejskiej chmury dla otwartej nauki, Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi, CEOS, EMODnet.

Ponieważ wyzwania te są złożone, wzajemnie powiązane i mają charakter globalny, działania będą przebiegały także zgodnie z podejściem systemowym, we współpracy z państwami członkowskimi i partnerami międzynarodowymi, z wykorzystaniem innych źródeł finansowania i innych inicjatyw politycznych. Będzie się to wiązało z wykorzystywaniem, na potrzeby użytkowników, dużych zbiorów danych środowiskowych, pochodzących z programów Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, europejskiej chmury dla otwartej nauki, Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi, CEOS, EMODnet.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach tego klastru przyczyniają się w szczególności do realizacji celów: unijnego programu działań w zakresie środowiska, wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybołówstwa, prawodawstwa w zakresie prawa żywnościowego, polityki morskiej, planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, strategii dotyczącej biogospodarki oraz ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, jak również przepisów prawnych UE mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach tego klastru przyczyniają się w szczególności do realizacji celów: unijnego programu działań w zakresie środowiska, wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybołówstwa, prawodawstwa w zakresie prawa żywnościowego, polityki morskiej, planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, strategii dotyczącej biogospodarki, europejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020, strategii UE na rzecz zielonej infrastruktury, strategii leśnej UE, ram polityki klimatyczno-energetycznej zgodnie z porozumieniem paryskim, jak również przepisów prawnych UE mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Działania będą ściśle powiązane z istniejącymi partnerstwami Unii, w szczególności z partnerstwem w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA), również w celu przyczyniania się do dyplomacji naukowej.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.1 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności następujących celów zrównoważonego rozwoju: Cel 2 – Zero głodu; Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne; Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu; Cel 14 – Życie pod wodą; Cel 15 – Życie na lądzie.

Działania przyczynią się bezpośrednio do realizacji w szczególności celów zrównoważonego rozwoju: Cel 2 – Zero głodu; Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia; Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne; Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności; Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu; Cel 14 – Życie pod wodą; Cel 15 – Życie na lądzie.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zdolność obserwacji środowiska stanowi podstawę badań naukowych i innowacji19 w zakresie zrównoważonego wykorzystania i monitorowania żywności oraz zasobów naturalnych. Większy zasięg czasowo-przestrzenny oraz zwiększenie częstotliwości pobierania prób przy mniejszym koszcie, jak również dostęp do dużych zbiorów danych i integracja danych z różnych źródeł zapewniają nowe sposoby monitorowania, zrozumienia i prognozowania systemu ziemskiego. Istnieje potrzeba szerszego wdrożenia, wykorzystania i aktualizacji nowych technologii oraz ciągłych badań naukowych i innowacji w celu wyeliminowania luk w odniesieniu do obserwacji Ziemi na lądzie, na morzu oraz w atmosferze, w szczególności za pośrednictwem Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS) i jej europejskiej części EuroGEOSS.

Zdolność obserwacji środowiska stanowi podstawę badań naukowych i innowacji19 w zakresie zrównoważonego wykorzystania i monitorowania żywności oraz zasobów naturalnych. Większy zasięg czasowo-przestrzenny oraz zwiększenie częstotliwości pobierania prób przy mniejszym koszcie, jak również dostęp do dużych zbiorów danych i integracja danych z różnych źródeł zapewniają nowe sposoby monitorowania, zrozumienia i prognozowania systemu ziemskiego. Istnieje potrzeba szerszego wdrożenia, wykorzystania i aktualizacji nowych technologii oraz ciągłych badań naukowych i innowacji w celu wyeliminowania luk w odniesieniu do obserwacji Ziemi na lądzie, w wodzie oraz w atmosferze, w szczególności za pośrednictwem Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS) i jej europejskiej części EuroGEOSS.

__________________

__________________

19 Obserwacja Ziemi będzie wspierać badania naukowe i innowacje w innych obszarach interwencji w ramach niniejszego globalnego wyzwania, a także w innych odpowiednich częściach programu „Horyzont Europa”.

19 Obserwacja Ziemi będzie wspierać badania naukowe i innowacje w innych obszarach interwencji w ramach niniejszego globalnego wyzwania, a także w innych odpowiednich częściach programu „Horyzont Europa”.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.1 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Stan różnorodności biologicznej, ochrona ekosystemu, łagodzenie skutków zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo i leśnictwo, użytkowanie gruntów i zmiana użytkowania gruntów, rozwój obszarów miejskich i podmiejskich, zarządzanie zasobami naturalnymi, eksploatacja i ochrona oceanów, bezpieczeństwo morskie oraz inne odpowiednie dziedziny;

  Stan różnorodności biologicznej, ocena usług ekosystemowych i ich wartości, ochrona ekosystemu, łagodzenie skutków zmiany klimatu, przystosowanie gatunków i ekosystemów, bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo, żyzność gleby, leśnictwo, użytkowanie gruntów i zmiana użytkowania gruntów, rozwój obszarów wiejskich, miejskich i podmiejskich, ochrona i przywrócenie zasobów naturalnych oraz zarządzanie nimi, eksploatacja i ochrona i wykorzystanie mórz, oceanów i wód śródlądowych, bezpieczeństwo morskie oraz inne odpowiednie dziedziny;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.1 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Zastosowania zorientowane na użytkownika, w tym ich rozwój, aby przyczynić się do zarządzania europejskimi zasobami naturalnymi i usługami ekosystemowymi oraz powiązanym z nimi łańcuchem wartości.

  Zastosowania zorientowane na użytkownika, w tym ich rozwój, aby przyczynić się do zarządzania europejskimi zasobami naturalnymi i usługami ekosystemowymi oraz do ich ochrony i renaturalizacji, a także powiązanym z nimi łańcuchem wartości.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.1 – akapit 2 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Kompleksowy i zrównoważony globalny system obserwacji i informacji o środowisku naturalnym, w tym poprzez wspieranie współpracy między społecznościami zajmującymi się modelowaniem klimatu oraz społecznościami zajmującymi się obserwacją środowiska i zarządzaniem danymi;

Poprawka    142

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.1 – akapit 2 – tiret 4 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Oddziaływanie inwazyjnych gatunków obcych na różnorodność biologiczną, usługi ekosystemowe i wydajność, w tym nowe narzędzia do zapobiegania im i zwalczania ich;

Poprawka    143

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.1 – akapit 2 – tiret 4 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Ulepszone zintegrowane prognozowanie i ocena ryzyka i podatności na klęski związane z naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka zakłóceniami, w tym opracowanie systemów wczesnego ostrzegania;

Poprawka    144

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.1 – akapit 2 – tiret 4 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Spójność ekologiczna i społeczno-gospodarcza modeli terytorialnych, ze szczególnym naciskiem na interakcję między naturą i społeczeństwem mającą źródło w polityce i strategiach wywierających wpływ na terytorium.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.2 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Stan i wartość różnorodności biologicznej, ekosystemów lądowych i morskich, kapitału naturalnego oraz usług ekosystemowych;

  Stan i wartość różnorodności biologicznej, ekosystemów lądowych, morskich i wodnych, kapitału naturalnego oraz usług ekosystemowych na poziomie globalnym i lokalnym; analiza przyczyn pogorszenia stanu różnorodności biologicznej wraz z potencjalnymi rozwiązaniami;

Poprawka    146

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.2 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Ekotoksykologia związków i nowych zanieczyszczeń, ich interakcje i zachowania w środowisku oraz zmienione pętle biochemiczne w zmieniających się warunkach klimatycznych;

  Ekotoksykologia związków i nowych zanieczyszczeń, substancji chemicznych i ich interakcje oraz zachowania w środowisku, a także zmienione pętle biochemiczne w zmieniających się warunkach klimatycznych;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Odporne i zrównoważone systemy rolnictwa i leśnictwa zapewniają korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne w zmieniającym się kontekście produkcji podstawowej. Oprócz przyczyniania się do bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej diety systemy te wchodzą w skład dynamicznych łańcuchów wartości, zarządzają gruntami i zasobami naturalnymi, a także dostarczają szerokiej gamy ważnych dóbr publicznych, w tym w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla, zachowania różnorodności biologicznej, zapylania i zdrowia publicznego. Zintegrowane podejścia są niezbędne, aby wspierać różnorodne funkcje (eko)systemów rolnictwa i leśnictwa, z uwzględnieniem zmieniającego się kontekstu produkcji podstawowej, w szczególności w odniesieniu do klimatu i środowiska, dostępności zasobów, demografii i struktury konsumpcji. Należy również zająć się przestrzennym i społeczno-ekonomicznym wymiarem działalności w zakresie rolnictwa i leśnictwa oraz zmobilizować potencjał obszarów wiejskich.

Odporne i zrównoważone systemy rolnictwa i leśnictwa zapewniają korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne w zmieniającym się kontekście produkcji podstawowej. Oprócz przyczyniania się do bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej diety systemy te wchodzą w skład dynamicznych łańcuchów wartości, zarządzają gruntami i zasobami naturalnymi, a także dostarczają szerokiej gamy ważnych dóbr publicznych, w tym w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla, zachowania różnorodności biologicznej, zapylania, a także zdrowia i dobrostanu publicznego. Zintegrowane podejścia są niezbędne, aby wspierać różnorodne funkcje (eko)systemów rolnictwa i leśnictwa, z uwzględnieniem zmieniającego się kontekstu produkcji podstawowej, w szczególności w odniesieniu do klimatu i środowiska, dostępności zasobów, demografii i struktury konsumpcji. Należy również zająć się oddziaływaniem oraz przestrzennym i społeczno-ekonomicznym wymiarem działalności w zakresie rolnictwa i leśnictwa oraz zmobilizować potencjał obszarów wiejskich.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Lepsze monitorowanie i wskaźniki różnorodności biologicznej, funkcji oraz usług ekosystemowych na obszarach wiejskich i w systemach agroekologicznych, a także wspieranie udziału społeczeństwa we wzajemnym uczeniu się i poprawie stanu ekosystemów rolniczych;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Metody, technologie i narzędzia na rzecz zrównoważonej i odpornej produkcji w rolnictwie i leśnictwie;

  Metody, technologie i innowacyjne narzędzia na rzecz zrównoważonej i odpornej produkcji w rolnictwie obejmującym środowisko lądowe, morskie i leśnictwo oraz najefektywniejszego użytkowania zasobów wodnych;

Poprawka    150

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Wpływ działalności w sektorze pierwotnym na klimat i środowisko; potencjał rolnictwa i leśnictwa jako pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz w zakresie łagodzenia skutków emisji gazów cieplarnianych, w tym podejścia oparte na emisjach ujemnych;

  Wpływ działalności w sektorze pierwotnym i łańcuchu wartości na klimat i środowisko oraz na różnych ogniwach łańcucha wartości; potencjał rolnictwa i leśnictwa w kwestii zwiększenia zastępowalności i składowania dwutlenku węgla, na przykład poprzez zrównoważoną produkcję biomasy, oraz w zakresie łagodzenia skutków emisji gazów cieplarnianych, w tym podejścia oparte na emisjach ujemnych;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Agrofagi i choroby roślin oraz zdrowie i dobrostan zwierząt; alternatywy dla stosowania spornych pestycydów, antybiotyków i innych substancji;

  Agrofagi i choroby roślin oraz zdrowie i dobrostan zwierząt; alternatywy dla stosowania pestycydów chemicznych, antybiotyków i innych substancji z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej i rozwiązań z zakresu ekosystemów rolnictwa o wysokiej różnorodności biologicznej;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Otwarte systemy danych, sprzyjające wymianie danych i wiedzy o roślinach, patogenach i środowisku, by umożliwić dalsze badania naukowe, planowanie środowiskowe i rozwój produktów komercyjnych;

Poprawka    153

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Wykorzystanie i świadczenie usług ekosystemowych w systemach rolnictwa i leśnictwa z zastosowaniem metod ekologicznych oraz badanie rozwiązań opartych na przyrodzie na poziomie od gospodarstwa po krajobraz, dla rolnictwa przyjaznego dla środowiska;

  Wykorzystanie i świadczenie usług ekosystemowych w systemach rolnictwa i leśnictwa z zastosowaniem metod ekologicznych oraz badanie rozwiązań opartych na przyrodzie na poziomie od gospodarstwa po krajobraz, dla rolnictwa przyjaznego dla środowiska, uwzględniającego wyzwania związane ze zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej, degradacją ekosystemów, zanieczyszczeniem rolnictwa oraz zdrowiem i dobrostanem obywateli;

Poprawka    154

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Systemy rolnictwa i leśnictwa od poziomu gospodarstwa po poziom krajobrazu; wykorzystanie i świadczenie usług ekosystemowych w produkcji podstawowej;

  Innowacyjne systemy rolnictwa i leśnictwa od poziomu gospodarstwa po poziom krajobrazu; wykorzystanie i świadczenie usług ekosystemowych w produkcji podstawowej;

Poprawka    155

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Innowacje w rolnictwie na przecięciu rolnictwa, akwakultury i leśnictwa oraz na obszarach miejskich;

  Innowacje w rolnictwie na przecięciu rolnictwa, akwakultury i leśnictwa oraz na obszarach miejskich i wiejskich;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Innowacje cyfrowe w rolnictwie, leśnictwie oraz w różnych łańcuchach wartości i na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie danych i rozwój infrastruktury, technologii i modeli zarządzania;

  Innowacje cyfrowe w rolnictwie i leśnictwie, w tym precyzyjne techniki rolnicze i leśnicze, oraz w różnych łańcuchach wartości i na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie danych i rozwój infrastruktury, sztucznej inteligencji, algorytmów uczenia maszynowego, robotyki, technologii i modeli zarządzania, w tym rozwój gospodarstw demonstracyjnych;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 11 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Przejście na zintegrowane i zdywersyfikowane systemy żywnościowe i rolnicze oraz praktyki agronomiczne, w tym stosowanie precyzyjnych technologii, podejść opartych na intensyfikacji ekologicznej i agroekologicznej z korzyścią dla wszystkich rodzajów rolnictwa;

Poprawka    158

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 11 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Nowe strategie hodowli roślin, mające na celu zrównoważony wzrost plonów, poprawę jakości i dodatkowe korzyści ekonomiczne i środowiskowe;

Poprawka    159

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.3 – akapit 2 – tiret 11 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Rozwój produktów, narzędzi i praktyk mających na celu wspieranie zrównoważonych praktyk rolniczych, w tym poprawa wiedzy na temat oddziaływania różnych praktyk rolniczych na jakość gleby i jej rekultywację.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.2.4.  Morza i oceany

5.2.4.  Morza, oceany, wody śródlądowe i niebieska gospodarka

Poprawka    161

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasoby naturalne i usługi ekosystemowe mórz i oceanów oferują znaczne korzyści społeczno-gospodarcze i dotyczące dobrostanu. Potencjał ten jest zagrożony z powodu silnej presji wywieranej przez ludzkie i naturalne czynniki stresogenne, takie jak zanieczyszczenie, przełowienie, zmiana klimatu, podnoszenie się poziomu mórz i ekstremalne zdarzenia pogodowe. Aby zapobiec osiągnięcia nieodwracalnego stanu mórz i oceanów, konieczne jest wzmocnienie naszej wiedzy i zrozumienia w celu zrównoważonego zarządzania ekosystemami morskimi i przybrzeżnymi, ich ochrony i odbudowy oraz zapobiegania zanieczyszczeniu mórz i oceanów, w kontekście ulepszonych i odpowiedzialnych ram zarządzania oceanami. Obejmie to również badania naukowe mające na celu zrównoważone uwolnienie ogromnego i niewykorzystanego potencjału gospodarczego mórz i oceanów, aby móc produkować więcej żywności bez zwiększania presji na morza i oceany, oraz aby przyczynić się do złagodzenia presji na zasoby lądowe, słodkowodne i oceaniczne. Istnieje potrzeba zastosowania podejścia opartego na partnerstwie, w tym strategii na szczeblu basenu morskiego i strategii makroregionalnych, wykraczających poza UE (np. w basenie Morza Śródziemnego, Bałtyckiego, Czarnego, Atlantyku, Morza Karaibskiego i Oceanu Indyjskiego); oraz zaangażowania się w zobowiązania dotyczące międzynarodowego zarządzania oceanami, inicjatywy takie jak ustanowiona przez ONZ dekada nauki o oceanach na rzecz zrównoważonego rozwoju i zobowiązania związane z ochroną morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową.

Bogata różnorodność biologiczna mórz, oceanów i wód śródlądowych oferuje znaczne korzyści społeczno-gospodarcze i korzyści w obszarze dobrostanu. Potencjał ten jest zagrożony z powodu silnej presji wywieranej przez ludzkie czynniki stresogenne, takie jak zanieczyszczenie, przełowienie, zmiana klimatu, podnoszenie się poziomu mórz, niezrównoważone zużycie wody i ekstremalne zdarzenia pogodowe. Aby zapobiec osiągnięciu nieodwracalnego stanu mórz, oceanów i wód śródlądowych, konieczne jest wzmocnienie naszej wiedzy i zrozumienia w celu zrównoważonego zarządzania ekosystemami morskimi i przybrzeżnymi, ich ochrony i odbudowy, zapobiegania zanieczyszczeniu mórz i oceanów, w kontekście ulepszonych i odpowiedzialnych ram zarządzania oceanami. Obejmie to również badania naukowe mające na celu zrównoważone uwolnienie ogromnego i niewykorzystanego potencjału gospodarczego mórz, oceanów i wód śródlądowych, aby móc produkować więcej żywności bez zwiększania presji na morza, oceany i wody śródlądowe, oraz aby przyczynić się do złagodzenia presji na zasoby lądowe i wodne. Istnieje potrzeba zastosowania podejścia opartego na partnerstwie, w tym strategii na szczeblu basenu morskiego i strategii makroregionalnych, wykraczających poza UE (np. w basenie Morza Śródziemnego, Bałtyckiego, Czarnego, Atlantyku, Morza Karaibskiego i Oceanu Indyjskiego); oraz zaangażowania się w zobowiązania dotyczące międzynarodowego zarządzania oceanami, cele zrównoważonego rozwoju, inicjatywy takie jak ustanowiona przez ONZ dekada nauki o oceanach na rzecz zrównoważonego rozwoju i zobowiązania związane z ochroną morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.4 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Zrównoważone rolnictwo morskie i oceaniczne, rybołówstwo i marikultura do celów żywnościowych, w tym alternatywne źródła białka o zwiększonym bezpieczeństwie żywnościowym, suwerenności żywnościowej i odporności na zmianę klimatu;

  Zrównoważone rybołówstwo i odpowiedzialna akwakultura do celów żywnościowych, w tym alternatywne źródła białka o zwiększonym bezpieczeństwie żywnościowym, suwerenności żywnościowej i odporności na zmianę klimatu;

Poprawka    163

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.4 – akapit 2 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Opracowywanie nowych bioproduktów na bazie organizmów wodnych o szerokim zakresie zastosowań otwierających nowe możliwości w zakresie produktów i usług;

Poprawka    164

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.4 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Wzmocnienie odporności ekosystemów morskich, zapewniając w ten sposób zdrowie mórz i oceanów, zwalczanie i łagodzenie skutków presji naturalnych i ludzkich, takich jak zanieczyszczenie i tworzywa sztuczne, eutrofizacja, zakwaszenie, ocieplenie mórz i oceanów, podnoszenie poziomu mórz, uwzględnianie przecięcia między lądem a morzem oraz wspieranie podejścia opartego na obiegu zamkniętym;

  Wzmocnienie odporności ekosystemów morskich, zapewniając w ten sposób zdrowie mórz, oceanów i wód śródlądowych, zwalczanie i łagodzenie skutków presji naturalnych i ludzkich, takich jak zanieczyszczenie, chemikalia i tworzywa sztuczne, w tym mikrodrobiny plastiku, przeławianie, eutrofizacja, zakwaszenie, ocieplenie mórz i oceanów, gatunki inwazyjne, podnoszenie poziomu mórz, oraz zapobieganie tym skutkom, uwzględnianie przecięcia między lądem a morzem, środowiska wodnego oraz wspieranie podejścia opartego na obiegu zamkniętym;

Poprawka    165

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.4 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Zarządzanie oceanami na poziomie globalnym i regionalnym w celu zapewnienia ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów mórz i oceanów;

  Zarządzanie oceanami na poziomie globalnym i regionalnym w celu zapewnienia ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów mórz, oceanów i wód śródlądowych oraz ich kapitału naturalnego;

Poprawka    166

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.4 – akapit 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Niebieskie łańcuchy wartości, różnorodność wykorzystania przestrzeni morskiej i wzrost sektora energii odnawialnej na morzach i oceanach, w tym zrównoważone mikro- i makroglony;

  Niebieskie łańcuchy wartości, różnorodność wykorzystania przestrzeni i wzrost sektora energii odnawialnej na morzach, oceanach i wodach śródlądowych, w tym zrównoważona produkcja mikro- i makroglonów; nowoczesne systemy produkcji wodnej na lądzie wspierające obojętną dla środowiska produkcję biomasy;

Poprawka    167

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.4 – akapit 2 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Oparte na przyrodzie rozwiązania wykorzystujące dynamikę ekosystemów morskich i przybrzeżnych, różnorodność biologiczną i różnorodne usługi ekosystemowe, umożliwiające systemowe podejście do zrównoważonego wykorzystania zasobów mórz i oceanów, przyczyniające się do ochrony środowiska, zarządzania strefą przybrzeżną i przystosowania się do zmiany klimatu;

  Oparte na przyrodzie rozwiązania wykorzystujące dynamikę ekosystemów wodnych i przybrzeżnych, różnorodność biologiczną i różnorodne usługi ekosystemowe, umożliwiające systemowe podejście do zrównoważonego wykorzystania zasobów mórz, oceanów i wód śródlądowych, przyczyniające się do ochrony i odtworzenia środowiska (w tym strefy przybrzeżnej) oraz zarządzania nim, a także przystosowania się do zmiany klimatu;

Poprawka    168

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.4 – akapit 2 – tiret 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Niebieska innowacyjność, w tym w gospodarkach niebieskich i cyfrowych, na obszarach przybrzeżnych, w miastach przybrzeżnych i portach, w celu wzmocnienia odporności obszarów przybrzeżnych i zwiększenia korzyści dla obywateli;

  Niebieska innowacyjność, w tym w gospodarkach niebieskich i cyfrowych, na obszarach przybrzeżnych, w miastach przybrzeżnych i portach, w celu wzmocnienia odporności obszarów przybrzeżnych i zwiększenia korzyści dla obywateli i odwiedzających;

Poprawka    169

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.4 – akapit 2 – tiret 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Lepsze zrozumienie roli oceanów w łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowywaniu się do niej.

  Lepsze zrozumienie roli oceanów i innych środowisk wodnych w łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowywaniu się do niej.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Łączne skutki wzrostu liczby ludności, niedoboru zasobów i nadmiernej eksploatacji zasobów, degradacji środowiska, zmiany klimatu i migracji stwarzają bezprecedensowe wyzwania wymagające transformacji systemów żywnościowych (FOOD 2030)20. Obecna produkcja i konsumpcja żywności są w dużej mierze niemożliwe do utrzymania, a jednocześnie mamy do czynienia z podwójnym wyzwaniem w zakresie złego odżywiania, charakteryzującego się współistnieniem niedożywienia i otyłości. Przyszłe systemy żywnościowe muszą zapewnić wystarczającą ilość bezpiecznej, zdrowej i wysokiej jakości żywności dla wszystkich, a ich podstawą muszą być zasobooszczędność, zrównoważony rozwój (w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia i produkcji odpadów), powiązanie lądu i mórz, zmniejszenie ilości marnowanej żywności, zwiększenie produkcji żywności z mórz i oceanów oraz cały „łańcuch wartości żywności” od producentów do konsumentów i w odwrotnym kierunku. Musi to iść w parze z rozwojem przyszłościowych systemów bezpieczeństwa żywności oraz projektowaniem, rozwijaniem i dostarczaniem narzędzi, technologii i rozwiązań cyfrowych, które zapewniają znaczne korzyści konsumentom i zwiększą konkurencyjność i zrównoważony charakter łańcucha wartości żywności. Ponadto zachodzi również potrzeba pobudzania zmian behawioralnych w konsumpcji żywności i modelach produkcji, a także zaangażowania producentów surowców, przemysłu (w tym MŚP), sprzedawców detalicznych, sektorów usług gastronomicznych, konsumentów i usług publicznych.

Łączne skutki wzrostu liczby ludności, niedoboru zasobów i nadmiernej eksploatacji zasobów, degradacji środowiska, zmiany klimatu i migracji stwarzają bezprecedensowe wyzwania wymagające transformacji systemów żywnościowych (FOOD 2030)20. Obecna produkcja i konsumpcja żywności są w dużej mierze niemożliwe do utrzymania, a jednocześnie mamy do czynienia z podwójnym wyzwaniem w zakresie złego odżywiania, charakteryzującego się współistnieniem niedożywienia i otyłości. Przyszłe systemy żywnościowe muszą zapewnić wystarczającą ilość bezpiecznej, zdrowej i wysokiej jakości żywności dla wszystkich, a ich podstawą muszą być zasobooszczędność, zrównoważony rozwój (w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia i produkcji odpadów), powiązanie lądu i środowisk wodnych, zmniejszenie ilości marnowanej żywności, zwiększenie produkcji żywności oraz cały „łańcuch wartości żywności” od producentów do konsumentów i w odwrotnym kierunku. Musi to iść w parze z rozwojem przyszłościowych systemów bezpieczeństwa żywności oraz projektowaniem, rozwijaniem i dostarczaniem narzędzi, technologii i rozwiązań cyfrowych, które zapewniają znaczne korzyści konsumentom i zwiększą konkurencyjność, skuteczność i zrównoważony charakter łańcucha wartości żywności. Ponadto zachodzi również potrzeba pobudzania zmian behawioralnych w konsumpcji żywności i modelach produkcji, na przykład przez etykietowanie żywności, a także większego zaangażowania wszystkich podmiotów, w tym konsumentów, producentów surowców, przemysłu (w tym MŚP), sprzedawców detalicznych, sektorów usług gastronomicznych, konsumentów i usług publicznych.

__________________

__________________

20 SWD(2016) 319 final: Europejskie badania naukowe i innowacje na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej diety.

20 SWD(2016) 319 final: Europejskie badania naukowe i innowacje na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej diety.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.5 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Zrównoważona i zdrowa dieta dla dobrostanu ludzi przez całe życie;

  Zrównoważona i zdrowa dieta dla dobrostanu ludzi przez całe życie; zapewnienie, że systemy produkcji i przetwarzania żywności są projektowane od podstaw z myślą o potrzebach żywieniowych;

Poprawka    172

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.5 – akapit 2 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Zastosowanie nowych technologii z dziedziny genomiki i metabolomiki w rozpoznawaniu i zaspokajaniu różnych potrzeb żywieniowych globalnej populacji;

Poprawka    173

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.5 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Spersonalizowane żywienie, w szczególności dla grup szczególnie wrażliwych, w celu ograniczenia czynników ryzyka w odniesieniu do chorób związanych z dietą i niezakaźnych;

  Nowe rozwiązania w obszarze żywienia, w szczególności dla grup szczególnie wrażliwych, w celu ograniczenia czynników ryzyka w odniesieniu do chorób związanych z dietą i niezakaźnych, w tym nietolerancji pokarmowych;

Poprawka    174

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.5 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Zachowania konsumentów, styl życia i motywacje, promowanie innowacji społecznych i społecznego zaangażowania na rzecz poprawy zdrowia i zrównoważenia środowiskowego w całym łańcuchu wartości żywności;

  Zachowania konsumentów, styl życia i motywacje, analizowane z perspektywy multidyscyplinarnej (psychologicznej i kulturowej), promowanie innowacji społecznych i społecznego zaangażowania na rzecz poprawy zdrowia i zrównoważenia środowiskowego w całym łańcuchu wartości żywności;

Poprawka    175

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.5 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Nowoczesne systemy w zakresie bezpieczeństwa i autentyczności żywności, zwiększające zaufanie konsumentów do systemu żywnościowego;

  Nowoczesne systemy w zakresie bezpieczeństwa, identyfikowalności i autentyczności żywności, zwiększające zaufanie konsumentów do systemu żywnościowego;

Poprawka    176

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.5 – akapit 2 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Identyfikacja źródeł białka i dalszy rozwój roślin wysokobiałkowych oraz ich przetwarzanie do wykorzystania jako żywność i pasza;

Poprawka    177

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.5 – akapit 2 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Systemy żywnościowe zrównoważone pod względem środowiskowym, zgodne z zasadami obiegu zamkniętego i zasobooszczędne, wykorzystujące zasoby lądu i morza; dążenie do zerowego poziomu marnowania żywności w całym systemie żywnościowym poprzez ponowne wykorzystanie żywności i biomasy, recykling odpadów żywnościowych, nowe opakowania żywności, popyt na żywność dostosowaną do potrzeb i lokalną;

  Systemy żywnościowe zrównoważone pod względem środowiskowym, zgodne z zasadami obiegu zamkniętego i zasobooszczędne, wykorzystujące zasoby lądu i środowisk wodnych; dążenie do zerowego poziomu marnowania żywności w całym systemie żywnościowym poprzez ponowne wykorzystanie żywności i biomasy, recykling odpadów żywnościowych, nowe opakowania żywności, popyt na żywność dostosowaną do potrzeb i lokalną;

Poprawka    178

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.5 – akapit 2 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Innowacje i systemy żywnościowe na rzecz innowacji miejscowych i wzmocnienia pozycji społeczności, wspieranie sprawiedliwego handlu i cen, włączenie społeczne i zrównoważony rozwój poprzez partnerstwa między przemysłem, organami lokalnymi, naukowcami i społeczeństwem.

  Innowacje i systemy żywnościowe na rzecz innowacji miejscowych i wzmocnienia pozycji społeczności, wspieranie sprawiedliwego handlu i cen, włączenie społeczne i zrównoważony rozwój poprzez partnerstwa między sektorami przemysłu, organami lokalnymi, naukowcami i społeczeństwem;

Poprawka    179

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.5 – akapit 2 – tiret 7 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Rozwój biogospodarki o obiegu zamkniętym, maksymalizacja produkcji żywności i cykli przetwórczych w celu optymalizacji wartości naszych zasobów i minimalizacji wpływu na środowisko.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Innowacje biotechnologiczne stanowią podstawę do odejścia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych poprzez włączenie zrównoważonego pozyskiwania, przetwarzania przemysłowego i przetwarzania biomasy z lądu i morza na materiały i produkty pochodzenia biologicznego. Wykorzystują one potencjał żywych zasobów, nauk o życiu i biotechnologii przemysłowej w zakresie nowych odkryć, produktów i procesów. Innowacje biotechnologiczne, w tym technologie, mogą zapewnić nowe rodzaje działalności gospodarczej i nowe miejsca pracy regionom i miastom, przyczynić się do ożywienia gospodarek wiejskich i przybrzeżnych oraz wzmocnić zamknięty obieg biogospodarki.

Innowacje biotechnologiczne stanowią podstawę do odejścia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych poprzez włączenie zrównoważonego pozyskiwania, przetwarzania przemysłowego i przetwarzania biomasy z lądu i wody na materiały i produkty pochodzenia biologicznego. Wykorzystują one potencjał żywych zasobów, nauk o życiu i biotechnologii przemysłowej, jak również trwające prace normalizacyjne nad nowymi odkryciami, produktami i procesami. Innowacje biotechnologiczne, w tym technologie, mogą zapewnić nowe rodzaje działalności gospodarczej i nowe miejsca pracy regionom i miastom, przyczynić się do ożywienia gospodarek wiejskich i przybrzeżnych oraz wzmocnić zamknięty obieg biogospodarki, wspierając tym samym przejście na niskoemisyjne i zasobooszczędne społeczeństwo.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Systemy innowacji biotechnologicznych wymagają współpracy między sektorami i łańcuchem wartości. Należy dokładnie ocenić potencjał i wpływ różnych źródeł biomasy.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Systemy zrównoważonego pozyskiwania i produkcji biomasy, skupiające się na zastosowaniach o wysokiej wartości, zrównoważonym charakterze społecznym i środowiskowym, wpływie na cele w zakresie zmiany klimatu i różnorodności biologicznej, ograniczeniu emisji oraz ogólnej zasobooszczędności;

  Systemy zrównoważonego i sprawiedliwego pozyskiwania i produkcji biomasy, skupiające się na zastosowaniach o wysokiej wartości, zrównoważonym charakterze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, wpływie na cele w zakresie zmiany klimatu i różnorodności biologicznej, ograniczeniu emisji oraz ogólnej zasobooszczędności;

Poprawka    183

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Łańcuchy wartości w bioprzemyśle, materiały, w tym materiały inspirowane naturą, produkty i procesy o nowatorskich cechach i funkcjach oraz bardziej zrównoważonym charakterze (w tym o ograniczonej emisji gazów cieplarnianych), wspieranie rozwoju zaawansowanych biorafinerii wykorzystujących szerszy zakres biomasy;

  Łańcuchy wartości w bioprzemyśle, materiały, w tym materiały inspirowane naturą, produkty i procesy o nowatorskich cechach i funkcjach oraz bardziej zrównoważonym charakterze (w tym o ograniczonej emisji gazów cieplarnianych), wspieranie rozwoju zaawansowanych biorafinerii wykorzystujących szerszy zakres biomasy i dalszy rozwój istniejących i nowych paliw biogenicznych; lepsze wykorzystanie bioodpadów i strumieni bocznych;

Poprawka    184

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Biotechnologia, w tym przekrojowa i zaawansowana, stosowana w konkurencyjnych, zrównoważonych i nowatorskich procesach przemysłowych, usługach środowiskowych i produktach konsumenckich21;

  Biotechnologia, w tym przekrojowa i zaawansowana, stosowana w konkurencyjnych, zrównoważonych i nowatorskich procesach rolnych, przemysłowych, usługach środowiskowych i produktach konsumenckich21;

__________________

__________________

21 Zastosowania biotechnologii w dziedzinie zdrowia zostaną omówione w klastrze dotyczącym zdrowia w ramach niniejszego filaru.

21 Zastosowania biotechnologii w dziedzinie zdrowia zostaną omówione w klastrze dotyczącym zdrowia w ramach niniejszego filaru.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Osiągnięcie gospodarki opartej na biotechnologii o obiegu zamkniętym poprzez innowacje technologiczne, systemowe, społeczne i biznesowe, tak aby radykalnie zwiększyć wartość wygenerowaną na jednostkę zasobów biologicznych, utrzymując wartość takich zasobów w gospodarce przez dłuższy okres i wspierając stosowanie zasady kaskadowego wykorzystywania zrównoważonej biomasy poprzez badania naukowe i innowacje;

  Osiągnięcie gospodarki opartej na biotechnologii o obiegu zamkniętym poprzez innowacje technologiczne, systemowe, społeczne i biznesowe, tak aby zwiększyć wartość wygenerowaną na jednostkę zasobów biologicznych, utrzymując wartość takich zasobów w gospodarce przez dłuższy okres i wspierając przejście na zrównoważone materiały oraz stosowanie zasady kaskadowego wykorzystywania zrównoważonej biomasy poprzez badania naukowe i innowacje;

Poprawka    186

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.6 – akapit 2 – tiret 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Łańcuchy wartości w bioprzemyśle, w tym nowe innowacyjne materiały, połączenia materiałów i inne innowacyjne koncepcje i produkty;

Poprawka    187

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Systemy produkcji i konsumpcji o obiegu zamkniętym przyniosą korzyści dla gospodarki europejskiej poprzez ograniczenie zależności od zasobów i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, a także korzyści dla obywateli europejskich poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie presji na środowisko i klimat. Poza transformacją przemysłową przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zasobooszczędną i o obiegu zamkniętym będzie wymagać również szerszych zmian systemowych, co wymaga systemowych rozwiązań ekoinnowacyjnych, nowych modeli biznesowych, rynków i inwestycji, infrastruktury wspomagającej, zmian w zakresie innowacji społecznych w odniesieniu do zachowań konsumentów oraz modeli zarządzania pobudzających współpracę wielostronną, aby zapewnić lepsze wyniki gospodarcze, środowiskowe i społeczne zamierzonej zmiany systemu22. Otwarcie na współpracę międzynarodową będzie miało istotne znaczenie dla porównywalności, generowania i wymiany wiedzy oraz unikania powielania wysiłków, np. poprzez inicjatywy międzynarodowe, takie jak międzynarodowy panel ds. zasobów.

Systemy produkcji i konsumpcji o obiegu zamkniętym przyniosą korzyści dla europejskiej gospodarki i europejskiego społeczeństwa poprzez ograniczenie zależności od zasobów i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, a także korzyści dla obywateli europejskich poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie presji na środowisko i klimat. Poza transformacją przemysłową przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zasobooszczędną i o obiegu zamkniętym będzie wymagać również szerszych zmian systemowych, co wymaga systemowych rozwiązań ekoinnowacyjnych, nowych modeli biznesowych, rynków i inwestycji, przeglądu lub rozwoju nowych standardów, infrastruktury wspomagającej, zmian w zakresie innowacji społecznych w odniesieniu do zachowań konsumentów oraz modeli zarządzania pobudzających współpracę wielostronną, aby zapewnić lepsze wyniki gospodarcze, środowiskowe i społeczne zamierzonej zmiany systemu22. W stosownych przypadkach otwarcie na współpracę międzynarodową może mieć istotne znaczenie dla porównywalności, generowania i wymiany wiedzy oraz unikania powielania wysiłków, np. poprzez inicjatywy międzynarodowe, takie jak międzynarodowy panel ds. zasobów.

__________________

__________________

22 Działania w obszarze interwencji dotyczącym systemów o obiegu zamkniętym uzupełniają działania dotyczące przemysłu niskoemisyjnego i ekologicznego w ramach klastru „Technologie cyfrowe i przemysł”.

22 Działania w obszarze interwencji dotyczącym systemów o obiegu zamkniętym uzupełniają działania dotyczące przemysłu niskoemisyjnego i ekologicznego w ramach klastru „Technologie cyfrowe i przemysł”.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.7 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Przejście systemowe na gospodarkę zasobooszczędną o obiegu zamkniętym przy użyciu nowych modeli interakcji konsumentów, nowych modeli biznesowych w zakresie zasobooszczędności i ekologiczności; produkty i usługi propagujące zasobooszczędność w całym cyklu życia; systemy wymiany, ponownego użycia, napraw, regeneracji produktów, recyklingu i kompostowania;

  Przejście systemowe na gospodarkę zasobooszczędną o obiegu zamkniętym przy użyciu nowych modeli interakcji konsumentów, nowych modeli biznesowych w zakresie zasobooszczędności, efektywności energetycznej i ekologiczności; produkty i usługi propagujące zasobooszczędność w całym cyklu życia; systemy wymiany, ponownego użycia, napraw, regeneracji produktów, recyklingu i kompostowania;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.7 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Rozwiązania na rzecz zrównoważonego i regeneracyjnego rozwoju miast, obszarów podmiejskich i regionów, integrujące transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie i innowacjami technologicznymi, cyfrowymi, społecznymi, kulturowymi i innowacjami w zakresie sprawowania rządów na szczeblu terytorialnym;

  Rozwiązania na rzecz zrównoważonego i regeneracyjnego rozwoju miast, obszarów podmiejskich, wiejskich i regionów, integrujące transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie i innowacjami technologicznymi, cyfrowymi, społecznymi, kulturowymi i innowacjami w zakresie sprawowania rządów na szczeblu terytorialnym;

Poprawka    190

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.7 – akapit 2 – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Dostosowanie do w pełni obiegowego podejścia obejmującego innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami i ich przetwarzania, które umożliwia odzyskanie zasobów i składników odżywczych oraz zarządzanie marnotrawieniem żywności na obszarach miejskich;

Poprawka    191

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.7 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Ekoinnowacje w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska przez substancje niebezpieczne i substancje chemiczne zaczynające budzić obawy oraz w celu remediacji; z uwzględnieniem relacji pomiędzy substancjami chemicznymi, produktami i odpadami;

  Ekoinnowacje w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska przez substancje niebezpieczne i substancje chemiczne zaczynające budzić obawy oraz w celu remediacji; z uwzględnieniem relacji pomiędzy ekosystemami, substancjami chemicznymi, produktami i odpadami;

Poprawka    192

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 5 – podpunkt 5.2 – podpunkt 5.2.7 – akapit 2 – tiret 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Lepsze zrozumienie czynników stymulujących i barier w przyjmowaniu bioproduktów na rynku, dzięki badaniom nad oznakowaniem w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, etykietowaniem, stosowaniem norm, systemami certyfikacji, zamówieniami publicznymi i działaniami regulacyjnymi, w tym z perspektywy globalnej konkurencji.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wysokiej jakości i wiarygodne dowody naukowe są niezbędne do prowadzenia dobrej polityki publicznej. Nowe inicjatywy i wnioski dotyczące prawodawstwa UE wymagają przejrzystych, kompleksowych i wyważonych dowodów, natomiast realizacja polityki wymaga dowodów, aby mierzyć i monitorować ich wpływ i postępy.

Wysokiej jakości i wiarygodne dowody naukowe są niezbędne do prowadzenia dobrej polityki publicznej. Nowe inicjatywy i wnioski dotyczące prawodawstwa UE wymagają przejrzystych, kompleksowych i wyważonych dowodów, natomiast realizacja polityki wymaga dowodów i przejrzystości, aby mierzyć i monitorować ich wpływ i postępy.

Poprawka    194

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wiedza i ilość danych rośnie w tempie wykładniczym. Jeżeli decydenci mają je zrozumieć i wykorzystać, muszą one zostać poddane przeglądowi i przefiltrowane. Istnieje również potrzeba udostępnienia przekrojowych metod naukowych i narzędzi analitycznych, które mogą być stosowane przez wszystkie służby Komisji, zwłaszcza w celu przewidywania przyszłych wyzwań społecznych i wspierania lepszych uregulowań prawnych. Obejmuje to innowacyjne procesy mające na celu zaangażowanie zainteresowanych stron i obywateli w kwestie związane z kształtowaniem polityki.

Wiedza i ilość danych rośnie w tempie wykładniczym. Jeżeli decydenci mają je zrozumieć i wykorzystać, muszą one zostać poddane przeglądowi i przefiltrowane. Istnieje również potrzeba udostępnienia przekrojowych metod naukowych i narzędzi analitycznych, które mogą być stosowane przez wszystkie służby Komisji, zwłaszcza w celu przewidywania przyszłych wyzwań społecznych lub szybkiego reagowania na nie i wspierania lepszych uregulowań prawnych. Obejmuje to innowacyjne procesy mające na celu zaangażowanie zainteresowanych stron i obywateli w kwestie związane z kształtowaniem polityki.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.1 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Zarządzanie danymi, wymiana danych i spójność.

  Zarządzanie danymi FAIR, wymiana danych i spójność.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.2.2.  Globalne wyzwania

6.2.2.  Globalne wyzwania i konkurencyjność Europy

Poprawka    197

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

JRC wniesie wkład w konkretne strategie polityczne i zobowiązania UE w ramach pięciu klastrów filaru „Globalne wyzwania”, w szczególności w zobowiązanie UE do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

JRC wniesie wkład w konkretne strategie polityczne i zobowiązania UE w ramach sześciu klastrów filaru „Globalne wyzwania”, w szczególności w zobowiązanie UE do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo

2.  Integracyjne i kreatywne społeczeństwo

Poprawka    199

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Badania nad nierównością, ubóstwem i wykluczeniem, mobilnością społeczną, różnorodnością kulturową i umiejętnościami; ocena wpływu przemian społecznych, demograficznych i technologicznych na gospodarkę i społeczeństwo;

  Badania nad nierównością, ubóstwem i wykluczeniem, mobilnością społeczną, różnorodnością kulturową i umiejętnościami; ocena wpływu przemian społecznych, demograficznych, geograficznych i technologicznych na gospodarkę i społeczeństwo;

Poprawka    200

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Wspieranie zachowania dziedzictwa kulturowego;

  Badania nad wkładem ekonomicznym i społecznym sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym opracowanie danych statystycznych i wspieranie zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

Poprawka    201

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 2 – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Badania społecznego wpływu zmian naukowych i technologicznych na państwa członkowskie i regiony, w tym na obywateli;

Poprawka    202

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Bezpieczne społeczeństwo

Poprawka    203

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Technologie cyfrowe i przemysł

3.  Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna

Poprawka    204

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 3 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Badania naukowe w dziedzinie nanotechnologii i innych kluczowych technologii prorozwojowych;

skreśla się

 

 

Poprawka    205

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Wsparcie dla realizacji polityki UE w zakresie klimatu, energetyki i transportu, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i strategie obniżenia emisyjności do 2050 r.; analiza zintegrowanych krajowych planów w zakresie klimatu i energii; ocena ścieżki obniżenia emisyjności we wszystkich sektorach, w tym w rolnictwie, sektorze użytkowania gruntów i zmiany użytkowania gruntów oraz w leśnictwie;

  Wsparcie dla realizacji polityki UE w zakresie klimatu, energetyki i transportu, uruchomienie scenariuszy przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto gazów cieplarnianych obejmujących technologie niskoemisyjne i strategie obniżenia emisyjności; analiza zintegrowanych krajowych planów w zakresie klimatu i energii; ocena ścieżki obniżenia emisyjności we wszystkich sektorach, w tym w rolnictwie, sektorze użytkowania gruntów i zmiany użytkowania gruntów oraz w leśnictwie;

Poprawka    206

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 4 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Ocena ryzyka we wrażliwych ekosystemach i krytycznych sektorach gospodarki i infrastrukturze, ze szczególnym uwzględnieniem strategii adaptacyjnych;

  Ocena ryzyka i potencjalnych rozwiązań we wrażliwych ekosystemach i krytycznych sektorach gospodarki i infrastrukturze, ze szczególnym uwzględnieniem strategii ukierunkowanych na działania łagodzące i strategii adaptacyjnych;

Poprawka    207

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 4 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Analiza wymiaru badań naukowych i innowacji unii energetycznej; ocena konkurencyjności UE na światowym rynku czystej energii;

  Analiza wymiaru badań naukowych i innowacji unii energetycznej; ocena konkurencyjności UE na światowym rynku czystej energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych;

Poprawka    208

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 4 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Analiza zużycia energii w budynkach, inteligentnych i zrównoważonych miastach oraz w sektorach przemysłu;

  Analiza zużycia energii i potencjału łagodzenia zmiany klimatu przez budynki, inteligentne i zrównoważone miasta oraz sektory przemysłu;

Poprawka    209

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 4 – tiret 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Wspieranie transformacji energetyki, w tym Porozumienia Burmistrzów, czystej energii dla wysp UE, regionów wrażliwych i Afryki;

  Wspieranie przejścia na zdekarbonizowane systemy energetyczne, w tym wysoce wydajne systemy oparte na energii ze źródeł odnawialnych;

Poprawka    210

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Żywność i zasoby naturalne

5.  Żywność, zasoby naturalne i rolnictwo

Poprawka    211

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 5 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Badania naukowe dotyczące gruntów, gleby, lasów, powietrza, wody, zasobów morskich, surowców i różnorodności biologicznej w celu wsparcia skutecznej ochrony, odbudowy i zrównoważonego wykorzystania kapitału naturalnego, w tym zrównoważonego zarządzania zasobami w Afryce;

  Badania naukowe dotyczące gruntów, gleby, lasów, powietrza, wody, zasobów morskich, surowców i różnorodności biologicznej w celu wsparcia skutecznej ochrony, odbudowy i zrównoważonego wykorzystania kapitału naturalnego, w tym sprawiedliwego i zrównoważonego zarządzania zasobami w Afryce;

Poprawka    212

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 5 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Ocena zmiany klimatu i potencjalnych środków w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej do celów polityki rolnej i polityki rybołówstwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego;

  Ocena zmiany klimatu i potencjalnych środków w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej do celów polityki rolnej, polityki rybołówstwa i polityki leśnej, w tym bezpieczeństwa żywnościowego;

Poprawka    213

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.2 – akapit 2 – punkt 5 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Monitorowanie i prognozowanie zasobów rolnych w UE i krajach sąsiadujących;

  Monitorowanie i prognozowanie zasobów rolnych i leśnych w UE i krajach sąsiadujących;

Poprawka    214

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

JRC przyczyni się do innowacji i transferu technologii. Będzie wspierać funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zarządzanie gospodarcze w Unii. Przyczyni się do kształtowania i monitorowania polityki ukierunkowanej na bardziej społeczną i zrównoważoną Europę. Będzie wspierać zewnętrzny wymiar UE i międzynarodowe cele, a także przyczyni się do promowania dobrych rządów. Dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny z silnym zarządzaniu gospodarczym i sprawiedliwym systemem społecznym będzie sprzyjał innowacyjności i konkurencyjności.

JRC przyczyni się do innowacji i transferu technologii. Będzie wspierać funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zarządzanie gospodarcze w Unii. Przyczyni się do kształtowania i monitorowania polityki ukierunkowanej na bardziej społeczną i zrównoważoną Europę. Będzie wspierać zewnętrzny wymiar UE i międzynarodowe cele, a także przyczyni się do promowania dobrych rządów. Dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny z silnym zarządzaniu gospodarczym i sprawiedliwym systemem społecznym będzie sprzyjał innowacyjności, konkurencyjności, tworzeniu miejsc pracy, włączeniu społecznemu i dobrostanowi.

Poprawka    215

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.4 – akapit 2 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Otwarta nauka i otwarte dane.

  Otwarta nauka i otwarte dane FAIR.

Poprawka    216

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część II – punkt 6 – podpunkt 6.2 – podpunkt 6.2.5 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Wdrażanie polityki regionalnej i miejskiej, strategii inteligentnej specjalizacji, strategii transformacji gospodarczej regionów w okresie przejściowym, zintegrowanych strategii i danych na rzecz rozwoju obszarów miejskich;

  Wdrażanie polityki regionalnej i miejskiej, strategii inteligentnej specjalizacji, strategii transformacji gospodarczej regionów w okresie przejściowym, zintegrowanych strategii i danych na rzecz rozwoju obszarów miejskich i wiejskich;

Poprawka    217

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

III  OTWARTE INNOWACJE

III  INNOWACYJNA EUROPA

Otwarte innowacje są paradygmatem istotnym dla dalszego zapewniania przez UE dobrobytu obywatelom i rozwiązywania wyzwań jutra. Jego realizacja wymaga systemowego, przekrojowego i wieloaspektowego podejścia. Postęp gospodarczy Europy, dobrostan społeczny i jakość życia opierają się na zdolności do zwiększania wydajności i wzrostu, co z kolei zależy w dużej mierze od zdolności do innowacji. Innowacje są również kluczem do rozwiązania głównych wyzwań, przed jakimi stoi UE.

Otwarte innowacje są paradygmatem istotnym dla dalszego zapewniania przez UE dobrobytu obywatelom i rozwiązywania wyzwań jutra. Jego realizacja wymaga systemowego, przekrojowego i wieloaspektowego podejścia. Postęp gospodarczy Europy, dobrostan społeczny i jakość życia opierają się na zdolności do zwiększania wydajności i wzrostu, co z kolei zależy w dużej mierze od zdolności do innowacji. Innowacje są również kluczem do rozwiązania głównych wyzwań, przed jakimi stoi UE.

Podobnie jak w przypadku poprzednich programów, innowacje leżą u podstaw programu „Horyzont Europa”. Poszukiwanie nowych pomysłów, produktów i procesów leży u podstaw celów programu „Horyzont Europa” i warunków jego realizacji, od programowania strategicznego po zaproszenia do składania wniosków, oraz jest obecne od początku do końca każdego wspieranego projektu, od podstawowych badań naukowych po plany działania w dziedzinie przemysłu i technologii oraz misje.

Podobnie jak w przypadku poprzednich programów, innowacje leżą u podstaw programu „Horyzont Europa”. Poszukiwanie nowych pomysłów, produktów i procesów leży u podstaw celów programu „Horyzont Europa” i warunków jego realizacji, od programowania strategicznego po zaproszenia do składania wniosków, oraz jest obecne od początku do końca każdego wspieranego projektu, od podstawowych badań naukowych po plany działania w dziedzinie przemysłu i technologii oraz misje.

Innowacje wymagają jednak specjalnych środków, ponieważ UE musi zdecydowanie poprawić warunki i środowisko umożliwiające rozwój europejskich innowacji, aby podmioty uczestniczące w ekosystemie innowacji mogły szybko wymieniać się pomysłami, a nowe pomysły i technologie mogły szybko być przekształcane w produkty i usługi potrzebne UE do osiągnięcia celów.

Innowacje wymagają jednak specjalnych środków, ponieważ UE musi zdecydowanie poprawić warunki i środowisko umożliwiające rozwój europejskich innowacji, aby podmioty uczestniczące w ekosystemie innowacji mogły szybko wymieniać się pomysłami, a nowe pomysły i technologie mogły szybko być przekształcane w produkty i usługi potrzebne UE do osiągnięcia celów.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci pojawiły się duże i światowe nowe rynki rozrywki, mediów, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i handlu detalicznego, opierające się na przełomowych innowacjach w dziedzinie ICT, biotechnologii, internetu i gospodarki platform. Te innowacje tworzące rynek, które mają wpływ na całą gospodarkę UE, są wdrażane przez szybko rozwijające się i często nowe przedsiębiorstwa. Ale tylko niewielka część pochodzi z UE.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci pojawiły się duże i światowe nowe rynki rozrywki, mediów, komunikacji, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i handlu detalicznego, opierające się na przełomowych innowacjach w dziedzinie ICT, biotechnologii, internetu i gospodarki platform. Te innowacje tworzące rynek, które mają wpływ na całą gospodarkę UE, są wdrażane przez szybko rozwijające się i często nowe przedsiębiorstwa. Ale tylko niewielka część z nich pochodzi z UE i prosperuje w niej.

Nadchodzi nowa globalna fala przełomowych innowacji, która będzie się opierać na bardziej zaawansowanych technologiach, takich jak łańcuch bloków, sztuczna inteligencja, genomika, robotyka i inne technologie, które mogą również być tworzone przez pojedynczych innowatorów oraz wspólnoty obywateli. Kształtują się one na przecięciu różnych technologii, sektorów przemysłu i dyscyplin naukowych, oferując radykalnie nowe połączenia produktów, procesów, usług i modeli biznesowych; mają także potencjał otwarcia nowych rynków na całym świecie. Wpłynie to również na dodatkowe sektory, takie jak sektor produkcji, usług finansowych, transportu czy energii.

Nadchodzi nowa globalna fala przełomowych i radykalnych innowacji, w tym społecznych i technologicznych, która będzie się opierać na bardziej zaawansowanych technologiach, takich jak łańcuch bloków, sztuczna inteligencja, genomika, robotyka i inne technologie, które mogą być tworzone nie tylko przez firmy lub instytucje badawcze, ale także przez pojedynczych innowatorów oraz wspólnoty obywateli. Kształtują się one na przecięciu różnych technologii, sektorów przemysłu i dyscyplin naukowych, oferując radykalnie nowe połączenia produktów, procesów, usług, norm i modeli biznesowych; mają także potencjał otwarcia nowych rynków na całym świecie. Wpłynie to również na dodatkowe sektory, takie jak sektor produkcji, usług finansowych, transportu czy energii.

Europa musi płynąć z tą falą. Jest dobrze przygotowana, ponieważ fala ta obejmuje obszary bardzo zaawansowane technologicznie, takie jak sztuczna inteligencja, technologie kwantowe i czyste źródła energii, w których Europa ma pewną przewagę konkurencyjną na polu nauki i wiedzy i może polegać na bliskiej współpracy publiczno-prywatnej (np. w dziedzinie opieki zdrowotnej lub energii).

Europa musi płynąć z tą falą. Jest dobrze przygotowana, ponieważ fala ta obejmuje obszary bardzo zaawansowane technologicznie, takie jak sztuczna inteligencja, technologie kwantowe i czyste źródła energii, w których Europa ma pewną przewagę konkurencyjną na polu nauki i wiedzy i może polegać na bliskiej współpracy publiczno-prywatnej (np. w dziedzinie opieki zdrowotnej lub energii).

Aby Europa była liderem tej nowej fali przełomowych innowacji, konieczne jest rozwiązanie następujących podstawowych wyzwań:

Aby Europa była liderem tej nowej fali przełomowych innowacji, konieczne jest rozwiązanie następujących podstawowych wyzwań:

  poprawa przekształcania nauki w innowacje w celu przyspieszenia transferu pomysłów, technologii i talentów z bazy badawczej do przedsiębiorstw typu start-up i przemysłu;

  poprawa przekształcania nauki w innowacje w celu przyspieszenia transferu pomysłów, technologii i talentów z bazy badawczej do przedsiębiorstw typu start-up i przemysłu;

 

  zwiększenie współpracy między wszystkimi rodzajami innowatorów, w szczególności pomiędzy przedsiębiorstwami typu start-up, MŚP i większymi przedsiębiorstwami, zwiększenie ich siły napędowej i tworzenie nowych ekosystemów;

  przyspieszenie transformacji przemysłowej: przemysł europejski pozostaje w tyle pod względem stosowania nowych technologii i zwiększania ich skali: 77 % nowych i dużych przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub Azji, a zaledwie 16 % z nich ma siedzibę w Europie;

  przyspieszenie transformacji przemysłowej: przemysł europejski pozostaje w tyle pod względem stosowania nowych technologii i zwiększania ich skali: 77 % nowych i dużych przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub Azji, a zaledwie 16 % z nich ma siedzibę w Europie;

  zwiększenie finansowania ryzyka w celu wyeliminowania luk w finansowaniu: innowatorzy w Europie są dotknięci problemem niewielkiej dostępności finansowania ryzyka. Kapitał wysokiego ryzyka ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia przełomowych innowacji w przedsiębiorstwa przodujące w skali światowej, ale w Europie wynosi on mniej niż jedna czwarta kapitału zebranego w Stanach Zjednoczonych i w Azji. Europa musi zaradzić sytuacji „doliny śmierci”, w której pomysły i innowacje nie docierają na rynek ze względu na lukę między wsparciem publicznym a inwestycjami prywatnymi, w szczególności w odniesieniu do przełomowych innowacji o wysokim stopniu ryzyka i inwestycji długoterminowych;

  zwiększenie finansowania ryzyka w celu wyeliminowania luk w finansowaniu: innowatorzy w Europie są dotknięci problemem niewielkiej dostępności finansowania ryzyka. Kapitał wysokiego ryzyka ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia przełomowych innowacji w przedsiębiorstwa przodujące w skali światowej, ale w Europie wynosi on mniej niż jedna czwarta kapitału zebranego w Stanach Zjednoczonych i w Azji. Europa musi zaradzić sytuacji „doliny śmierci”, w której pomysły i innowacje nie docierają na rynek ze względu na lukę między wsparciem publicznym a inwestycjami prywatnymi, w szczególności w odniesieniu do przełomowych innowacji o wysokim stopniu ryzyka i inwestycji długoterminowych;

  poprawa i uproszczenie europejskiego systemu finansowania oraz wspieranie badań naukowych i innowacji: duża ilość źródeł finansowania powoduje, że system, w którym muszą obracać się innowatorzy, jest skomplikowany. Działalność UE musi być prowadzona we współpracy i w koordynacji z innymi inicjatywami na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, w celu wzmocnienia i dostosowania zdolności wspierania oraz zapewnienia prostego systemu dla wszystkich europejskich innowatorów;

  poprawa i uproszczenie europejskiego systemu finansowania oraz wspieranie badań naukowych i innowacji: duża ilość źródeł finansowania powoduje, że system, w którym muszą obracać się innowatorzy, jest skomplikowany. Działalność UE musi być prowadzona we współpracy i w koordynacji z innymi inicjatywami na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, w celu wzmocnienia i dostosowania zdolności wspierania oraz zapewnienia prostego systemu dla wszystkich europejskich innowatorów;

  przezwyciężenie rozdrobnienia ekosystemu innowacji. Chociaż w Europie działa coraz więcej ośrodków innowacji, nie są one dobrze połączone. Przedsiębiorstwa o międzynarodowym potencjale wzrostu muszą radzić sobie z fragmentacją rynków krajowych z różnymi językami, kulturami organizacyjnymi i przepisami.

  przezwyciężenie rozdrobnienia ekosystemu innowacji. Chociaż w Europie działa coraz więcej ośrodków innowacji, nie są one dobrze połączone. Przedsiębiorstwa o międzynarodowym potencjale wzrostu muszą radzić sobie z fragmentacją rynków krajowych z różnymi językami, kulturami organizacyjnymi i przepisami.

Aby poradzić sobie z tą nową globalną falą przełomowych innowacji, wsparcie UE na rzecz przełomowych innowatorów wymaga elastycznego, prostego, płynnego i dostosowanego do potrzeb podejścia. Polityka dotycząca rozwoju i wprowadzania przełomowych innowacji i przedsiębiorstw z potencjałem ekspansji musi być odważna w kwestii podejmowania ryzyka i musi uwzględniać powyższe wyzwania i stanowić wartość dodaną dla powiązanych działań innowacyjnych realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie.

Aby poradzić sobie z tą nową globalną falą przełomowych innowacji, wsparcie UE na rzecz przełomowych innowatorów wymaga elastycznego, prostego, płynnego i dostosowanego do potrzeb podejścia. Polityka dotycząca rozwoju i wprowadzania przełomowych innowacji i przedsiębiorstw z potencjałem ekspansji musi być odważna w kwestii podejmowania ryzyka i musi uwzględniać powyższe wyzwania i stanowić wartość dodaną dla powiązanych działań innowacyjnych realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie.

Filar Otwarte innowacje” w ramach programu „Horyzont Europa”, we współpracy z innymi obszarami polityki UE, a w szczególności z programem InvestEU, jest zaprojektowany w sposób mający przynieść takie wymierne rezultaty. Opiera się on na doświadczeniach zdobytych w ramach poprzednich programów ramowych, w szczególności z działań w zakresie przyszłych technologii i innowacji (takich jak przyszłe i powstające technologie (FET) i Szybka ścieżka do innowacji (FTI), MŚP (np. instrument MŚP), ale również z finansowania prywatnego i korporacyjnego (na przykład RSFF 7PR, InnovFin programu „Horyzont 2020”), wchodzących w skład działań pilotażowych EIC na lata 2018–2020.

Filar Innowacyjna Europa” w ramach programu „Horyzont Europa”, we współpracy z innymi obszarami polityki UE, a w szczególności z programem InvestEU, jest zaprojektowany w sposób mający przynieść takie wymierne rezultaty. Opiera się on na doświadczeniach zdobytych w ramach poprzednich programów ramowych, w szczególności z działań w zakresie przyszłych technologii i innowacji (takich jak przyszłe i powstające technologie (FET) i Szybka ścieżka do innowacji (FTI), MŚP (np. instrument MŚP), ale również z finansowania prywatnego i korporacyjnego (na przykład RSFF 7PR, InnovFin programu „Horyzont 2020”), wchodzących w skład działań pilotażowych EIC na lata 2018–2020.

W oparciu o te doświadczenia w ramach filaru przewidziano uruchomienie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), która będzie propagowała przełomowe innowacje o potencjale szybkiej ekspansji na poziomie globalnym oraz będzie oferowała specjalne rodzaje działań i działalności:

W oparciu o te doświadczenia w ramach filaru przewidziano uruchomienie Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), która będzie propagowała przełomowe badania naukowe i innowacje o potencjale szybkiej ekspansji na poziomie globalnym oraz będzie oferowała specjalne rodzaje działań i działalności:

  wspieranie rozwoju przyszłych i powstających przełomowych innowacji;

  wspieranie rozwoju przyszłych i powstających przełomowych innowacji, w tym przez ukierunkowane badania oparte na współpracy;

 

  działanie na rzecz popularyzowania i wdrażania innowacji w przemysłowych łańcuchach wartości i innych gospodarczych łańcuchach wartości;

  niwelowanie luk w finansowaniu rozwoju, wdrażania i zwiększania skali innowacji tworzących rynki;

  niwelowanie luk w finansowaniu rozwoju, wdrażania i zwiększania skali innowacji tworzących rynki;

  zwiększenie wpływu i wyeksponowanie wsparcia UE na rzecz innowacji.

  zwiększenie wpływu i wyeksponowanie wsparcia UE na rzecz innowacji;

 

  tworzenie synergii z działaniami w ramach innych części programu.

O ile EIC będzie bezpośrednio wspierać przełomowe innowacje, to ogólne środowisko, w którym rozwijają się i powstają innowacje europejskie, musi być dalej rozwijane i udoskonalane: wspieranie innowacji w całej Europie, we wszystkich aspektach i formach, w tym, w miarę możliwości, poprzez komplementarność polityki i zasobów UE i krajowych, musi być wspólnym europejskim projektem. W związku z tym w ramach niniejszego filaru przewidziano również:

O ile EIC będzie bezpośrednio wspierać przełomowe innowacje, to ogólne środowisko, w którym rozwijają się i powstają innowacje europejskie, musi być dalej rozwijane i udoskonalane: wspieranie innowacji w całej Europie, we wszystkich aspektach i formach, w tym, w miarę możliwości, poprzez komplementarność polityki i zasobów UE i krajowych, musi być wspólnym europejskim projektem. W związku z tym w ramach niniejszego filaru przewidziano również:

  odnowione i wzmocnione mechanizmy koordynacji i współpracy z państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi, ale także z inicjatywami prywatnymi, w celu wsparcia wszystkich rodzajów europejskich ekosystemów innowacji i ich uczestników;

  odnowione i wzmocnione mechanizmy koordynacji i współpracy z państwami członkowskimi i krajami stowarzyszonymi, ale także z inicjatywami prywatnymi, w celu wsparcia wszystkich rodzajów europejskich ekosystemów innowacji i ich uczestników;

  wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI).

  zwiększone wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI).

Ponadto w ramach dalszych wysiłków na rzecz zwiększenia zdolności w zakresie finansowania ryzyka na potrzeby badań naukowych i innowacji w Europie oraz w niezbędnych przypadkach, niniejszy filar zostanie powiązany z programem InvestEU. W oparciu o sukcesy i doświadczenia zdobyte w ramach inicjatywy InnovFin programu „Horyzont 2020” oraz w ramach EFIS, program InvestEU zwiększy dostęp do finansowania ryzyka dla mogących przynieść zyski organizacji badawczych, innowatorów i przedsiębiorców, w szczególności MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji, a także dla inwestorów.

Ponadto w ramach dalszych wysiłków na rzecz zwiększenia zdolności w zakresie finansowania ryzyka na potrzeby badań naukowych i innowacji w Europie oraz w niezbędnych przypadkach, niniejszy filar zostanie powiązany z programem InvestEU. W oparciu o sukcesy i doświadczenia zdobyte w ramach inicjatywy InnovFin programu „Horyzont 2020” oraz w ramach EFIS, program InvestEU zwiększy dostęp do finansowania ryzyka dla mogących przynieść zyski organizacji badawczych, innowatorów i przedsiębiorców, w szczególności MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji, a także dla inwestorów.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem Europejskiej Rady ds. Innowacji jest określenie, opracowanie i wprowadzenie przełomowych i radykalnych innowacji (w tym technologii) oraz wspieranie szybkiej ekspansji innowacyjnych przedsiębiorstw na szczeblu unijnym i międzynarodowym na drodze od pomysłu do rynku.

Celem Europejskiej Rady ds. Innowacji jest określenie, opracowanie i wprowadzenie przełomowych i radykalnych innowacji (w tym radykalnie nowych technologii) oraz wspieranie szybkiej ekspansji innowacyjnych przedsiębiorstw na szczeblu unijnym i międzynarodowym na drodze od pomysłu do rynku.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działalność EIC będzie realizowana przede wszystkim poprzez dwa uzupełniające się rodzaje działań: instrument „Pionier” na rzecz zaawansowanych badań naukowych dla wczesnych etapów rozwoju technologicznego oraz instrument „Akcelerator” dla działań w zakresie innowacji i wprowadzania na rynek, w tym etapów przed masową komercjalizacją oraz wzrostu przedsiębiorstwa. Z myślą o stworzeniu jednego punktu kompleksowej obsługi oraz pojedynczego procesu wsparcia, „Akcelerator” będzie również przyznawał finansowanie mieszane, łącząc dotacje z inwestycjami kapitałowymi. Zapewni on także dostęp do pożyczek udzielanych w ramach programu InvestEU.

Działalność EIC będzie realizowana przede wszystkim poprzez dwa uzupełniające się rodzaje działań: instrument „Pionier” EIC na rzecz zaawansowanych badań naukowych dla wczesnych etapów badań naukowo-technicznych i rozwoju oraz instrument „Akcelerator” EIC dla działań w zakresie innowacji i wprowadzania na rynek, w tym obejmujących etapy przed masową komercjalizacją oraz wzrost przedsiębiorstwa. Z myślą o stworzeniu jednego punktu kompleksowej obsługi oraz pojedynczego procesu wsparcia, „Akcelerator” będzie przyznawał finansowanie mieszane, łącząc dotacje z inwestycjami kapitałowymi. Zapewni on także dostęp do pożyczek i gwarancji udzielanych w ramach programu InvestEU. Co najmniej 70% budżetu EIC będzie przeznaczone na innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  skupią się na przełomowych i radykalnych innowacjach, w tym społecznych, które mają potencjał tworzenia nowych rynków, w przeciwieństwie do tych, które dokonują stopniowej poprawy istniejących produktów, usług lub modeli biznesowych;

  skupią się na przełomowych i radykalnych innowacjach, w tym społecznych, które mają potencjał tworzenia nowych rynków lub umożliwienia powstania nowych rozwiązań, a także na badaniach dotyczących potencjalnych radykalnie nowych technologii;

Poprawka    221

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  będą głównie oddolne, otwarte na innowacje ze wszystkich obszarów nauki, technologii i zastosowań we wszystkich sektorach, a jednocześnie umożliwią ukierunkowane wsparcie dla nowych przełomowych lub radykalnych technologii o potencjalnym znaczeniu strategicznym;

  będą głównie oddolne, otwarte na ukierunkowane innowacje i badania ze wszystkich obszarów nauki, technologii i zastosowań we wszystkich sektorach, a jednocześnie umożliwią ukierunkowane wsparcie dla nowych przełomowych lub radykalnych technologii o potencjalnym znaczeniu strategicznym;

Poprawka    222

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 3 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Promowane będą innowacje, które dotyczą różnych dziedzin nauki, technologii (np. połączenia technologii fizycznych i cyfrowych) i sektorów;

  promowane będą innowacje i badania naukowe, które dotyczą różnych dziedzin nauki, technologii (np.połączenia technologii fizycznych i cyfrowych) i sektorów;

Poprawka    223

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 3 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  będą się koncentrowały na innowatorach, upraszczaniu procedur i wymogów administracyjnych, wykorzystaniu rozmów z kandydatami w celu oceny wniosków oraz zapewnieniu szybkiego podejmowania decyzji;

  będą się koncentrowały na innowatorach i naukowcach, upraszczaniu procedur i wymogów administracyjnych, wykorzystaniu rozmów z kandydatami w celu oceny wniosków oraz zapewnieniu szybkiego podejmowania decyzji;

Poprawka    224

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oprócz wsparcia finansowego innowatorzy uzyskają dostęp do usług doradczych EIC w zakresie przedsiębiorczości, zapewniających projektom coaching, mentoring i pomoc techniczną, a także ułatwiających innowatorom nawiązywanie kontaktów z innymi przedstawicielami tego środowiska, partnerami przemysłowymi i inwestorami. Innowatorzy uzyskają również lepszy dostęp do wiedzy fachowej, zaplecza (w tym ośrodków innowacji23 ) oraz partnerów prowadzących różne rodzaje działalności wspierane przez UE (w tym w ramach EIT, w szczególności za pośrednictwem WWiI).

Oprócz wsparcia finansowego innowatorzy uzyskają dostęp do usług doradczych EIC w zakresie przedsiębiorczości, zapewniających projektom coaching, mentoring i pomoc techniczną, a także ułatwiających innowatorom nawiązywanie kontaktów z innymi przedstawicielami tego środowiska, partnerami przemysłowymi i inwestorami. Innowatorzy uzyskają również lepszy dostęp do wiedzy fachowej, zaplecza (w tym infrastruktury badawczej i ośrodków innowacji23 ) oraz partnerów prowadzących różne rodzaje działalności wspierane przez UE (w tym w ramach EIT, w szczególności za pośrednictwem WWiI).

__________________

__________________

23 Są to publiczne lub prywatne jednostki, które oferują przedsiębiorstwom dostęp do najnowszej wiedzy ogólnej i fachowej w zakresie technologii cyfrowych i powiązanych technologii prorozwojowych, niezbędnej tym przedsiębiorstwom do zwiększenia swojej konkurencyjności pod względem produkcji, usług i procesów biznesowych.

23 Są to publiczne lub prywatne jednostki, które oferują przedsiębiorstwom dostęp do najnowszej wiedzy ogólnej i fachowej w zakresie technologii cyfrowych i powiązanych technologii prorozwojowych, niezbędnej tym przedsiębiorstwom do zwiększenia swojej konkurencyjności pod względem produkcji, usług i procesów biznesowych.

Poprawka    225

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zapewnienie właściwej i skutecznej komplementarności z inicjatywami poszczególnych państw członkowskich lub ich sieci, w tym w formie partnerstwa europejskiego.

Ponadto szczególna uwaga zostanie zwrócona na zapewnienie właściwej i skutecznej komplementarności z inicjatywami poszczególnych państw członkowskich lub ich sieci, w tym w formie partnerstw europejskich.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.1.1.  Instrument „Pionier” na rzecz zaawansowanych badań naukowych

1.1.1.  Instrument „Pionier” EIC na rzecz zaawansowanych badań naukowych

Poprawka    227

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólnym celem instrumentu „Pionier” jest pomoc w rozwoju potencjalnych innowacji tworzących rynki z przełomowych rozwiązań technologicznych oraz doprowadzenie ich do etapu demonstracji lub rozwoju uzasadnienia biznesowego bądź strategii dalszego wdrażania w ramach instrumentu „Akcelerator” lub innego rozwiązania w zakresie wprowadzania na rynek. W tym celu instrument „Pionier” będzie początkowo wspierać najwcześniejsze etapy badań naukowych i rozwoju w dziedzinie nauki i technologii, w tym weryfikację poprawności projektu i prototypy służące walidacji technologii.

Ogólnym celem instrumentu „Pionier” jest pomoc w rozwoju potencjalnych innowacji tworzących rynki z przełomowych rozwiązań naukowych i technologicznych oraz doprowadzenie ich do etapu demonstracji lub rozwoju uzasadnienia biznesowego bądź strategii dalszego wdrażania w ramach instrumentu „Akcelerator” lub innego rozwiązania w zakresie wprowadzania na rynek. W tym celu instrument „Pionier” będzie początkowo wspierać najwcześniejsze etapy badań naukowych i rozwoju w dziedzinie nauki i technologii, w tym nowatorskie badania, weryfikację poprawności projektu i prototypy służące walidacji technologii.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby był on w pełni otwarty na szeroko zakrojone badania, szczęśliwe zbiegi okoliczności oraz nieoczekiwane pomysły, koncepcje i odkrycia, „Pionier” będzie realizowany głównie w drodze stałego otwartego zaproszenia do składania wniosków oddolnych. „Pionier” będzie przewidywał konkurencyjne wyzwania w zakresie opracowania kluczowych celów strategicznych24 wymagających bardzo zaawansowanych technologicznie i radykalnych sposobów myślenia. Przegrupowanie wybranych projektów w portfele tematyczne lub oparte na celach pozwoli na osiągnięcie masy krytycznej wysiłków i stworzenie nowych wielodyscyplinarnych środowisk naukowych.

Aby był on w pełni otwarty na szeroko zakrojone badania, szczęśliwe zbiegi okoliczności oraz nieoczekiwane pomysły, koncepcje i odkrycia, „Pionier” będzie realizowany głównie poprzez stale otwarte, konkurencyjne zaproszenia do składania wniosków oddolnych z datą graniczną. „Pionier” będzie przewidywał konkurencyjne wyzwania w zakresie opracowania kluczowych celów strategicznych24 wymagających bardzo zaawansowanych technologicznie i radykalnych sposobów myślenia. Przegrupowanie wybranych projektów w portfele tematyczne lub oparte na celach pozwoli na osiągnięcie masy krytycznej wysiłków i stworzenie nowych wielodyscyplinarnych środowisk naukowych.

__________________

__________________

24 Mogłyby one obejmować takie tematy jak sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, kontrola biologiczna, technologie „digital twins” drugiej generacji lub wszelkie inne zagadnienia określone w kontekście programowania strategicznego programu „Horyzont Europa” (w tym w ramach programów sieciowych państw członkowskich).

24 Mogłyby one obejmować takie tematy jak sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, kontrola biologiczna, technologie „digital twins” drugiej generacji lub wszelkie inne zagadnienia określone w kontekście programowania strategicznego programu „Horyzont Europa” (w tym w ramach programów sieciowych państw członkowskich).

Poprawka    229

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Pionier” będzie otwarty dla wszystkich innowatorów, od osób prywatnych po szkoły wyższe, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa, w szczególności start-upy i MŚP, oraz od pojedynczych beneficjentów po konsorcja wielodyscyplinarne. W przypadku projektów dotyczących pojedynczych beneficjentów większe przedsiębiorstwa nie będą mogły ubiegać się o dotacje. Instrument „Pionier” będzie realizowany w ścisłej koordynacji z innymi częściami programu „Horyzont Europa”, w szczególności z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERBN), działaniami „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA) oraz z działaniami wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Będzie on również realizowany w ścisłej koordynacji z programami i działaniami państw członkowskich.

„Pionier” będzie otwarty dla wszystkich innowatorów, od osób prywatnych po szkoły wyższe, organizacje badawcze, organizacje zajmujące się technologią i przedsiębiorstwa, w szczególności start-upy i MŚP, oraz od pojedynczych beneficjentów po konsorcja wielodyscyplinarne. W przypadku projektów dotyczących pojedynczych beneficjentów większe przedsiębiorstwa nie będą mogły ubiegać się o dotacje. W celu zapewnienia synergii i uniknięcia powielania działań instrument „Pionier” będzie realizowany w ścisłej koordynacji z innymi częściami programu „Horyzont Europa”, w szczególności z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERBN), działaniami „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA) oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Będzie on również realizowany w ścisłej koordynacji z programami i działaniami państw członkowskich.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W związku z tym „Akcelerator” zapewni wsparcie finansowe dla innowatorów i przedsiębiorstw, co do których nie stwierdzono jeszcze, że mogą przynieść zyski, i nie są atrakcyjni dla inwestorów, oraz którzy mają ambicję opracowania i wprowadzenia przełomowych innowacji na rynki unijne i międzynarodowe oraz szybkiej ekspansji. W tym celu będzie on korzystał z doświadczeń etapów 2 i 3 instrumentu MŚP w ramach programu „Horyzont 2020” oraz instrumentu InnovFin programu „Horyzont 2020”, w szczególności poprzez dodanie elementów innych niż dotacje oraz zdolność do wspierania większych i dłuższych inwestycji.

W związku z tym „Akcelerator” zapewni wsparcie finansowe dla innowatorów i przedsiębiorstw, co do których nie stwierdzono jeszcze, że mogą przynieść zyski, i nie są atrakcyjni dla inwestorów, oraz którzy mają ambicję opracowania i wprowadzenia przełomowych innowacji na rynki unijne i międzynarodowe oraz szybkiej ekspansji. W tym celu będzie on korzystał z doświadczeń etapów 2 i 3 instrumentu MŚP w ramach programu „Horyzont 2020” oraz instrumentu InnovFin programu „Horyzont 2020”, w szczególności poprzez dodanie elementów innych niż dotacje oraz zdolność do wspierania większych i dłuższych inwestycji. Zapewniona zostanie współpraca z EIT i jego WWiI oraz synergia z ich działaniami przyspieszającymi.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  wsparcia inwestycji kapitałowych27 lub innych form podlegających zwrotowi, tak aby połączyć działalność innowacyjną ze skutecznym wprowadzeniem na rynek, w tym ekspansją, w sposób, który nie wypiera inwestycji prywatnych ani nie zakłóca konkurencji na rynku wewnętrznym. W stosownych przypadkach ułatwi dostęp innowatora do finansowania dłużnego (np. pożyczek) z programu InvestEU.

  wsparcia inwestycji kapitałowych27 lub innych form podlegających zwrotowi, tak aby połączyć działalność innowacyjną ze skutecznym wprowadzeniem na rynek, w tym ekspansją, w sposób, który nie wypiera inwestycji prywatnych ani nie zakłóca konkurencji na rynku wewnętrznym. W stosownych przypadkach ułatwi dostęp innowatora do finansowania dłużnego (np. pożyczek lub gwarancji) z programu InvestEU.

__________________

__________________

27 Zwykle nie więcej niż 25 % praw głosu. W wyjątkowych przypadkach UE może zabezpieczyć nabycie mniejszości blokującej w celu ochrony europejskich interesów w kluczowych dziedzinach, np. w obszarze cyberbezpieczeństwa.

27 Zwykle nie więcej niż 25 % praw głosu. W wyjątkowych przypadkach UE może zabezpieczyć nabycie mniejszości blokującej w celu ochrony europejskich interesów w kluczowych dziedzinach, np. w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie zostanie przyznane w ramach jednego procesu i jednej decyzji, zapewniając wspieranym innowatorom pojedyncze całościowe zobowiązanie na rzecz środków finansowych obejmujące różne etapy innowacji, aż do wprowadzenia na rynek, w tym etap poprzedzający masową komercjalizację. Pełne wdrożenie udzielonego wsparcia będzie zależało od celów pośrednich i przeglądu. Sposób połączenia i wielkość finansowania zostaną dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, jego wielkości i etapu, charakteru technologii/innowacji oraz czasu trwania cyklu innowacji. Pokryje ono potrzeby finansowe aż do zastąpienia alternatywnymi źródłami inwestycji.

Wsparcie zostanie przyznane w ramach jednego procesu i jednej decyzji, zapewniając wspieranym innowatorom pojedyncze całościowe zobowiązanie na rzecz środków finansowych obejmujące różne etapy innowacji, aż do wprowadzenia na rynek, w tym etap poprzedzający masową komercjalizację. Pełne wdrożenie udzielonego wsparcia będzie zależało od celów pośrednich i przeglądu. Sposób połączenia i wielkość finansowania zostaną dostosowane do potrzeb beneficjenta, jego wielkości i etapu, charakteru technologii/innowacji oraz czasu trwania cyklu innowacji. Pokryje ono potrzeby finansowe aż do zastąpienia alternatywnymi źródłami inwestycji.

Poprawka    233

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku innowacji o wysokim ryzyku technologicznym (zaawansowanych technologicznie) wsparcie będzie zawsze obejmować element dotacji obejmujący działalność innowacyjną. W przypadku zmniejszenia różnych rodzajów ryzyka (technologicznego, rynkowego, regulacyjnego itp.) należy spodziewać się względnego wzrostu znaczenia elementu zaliczki zwrotnej.

W przypadku innowacji o wysokim ryzyku (np. zaawansowanych technologicznie) wsparcie będzie zawsze obejmować element dotacji obejmujący działalność innowacyjną, która może być realizowana we współpracy z publicznymi organizacjami badawczymi jako partnerami lub poprzez podwykonawstwo. W przypadku zmniejszenia różnych rodzajów ryzyka (technologicznego, rynkowego, regulacyjnego itp.) należy spodziewać się względnego wzrostu znaczenia elementu zaliczki zwrotnej.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Akcelerator” będzie głównie działał poprzez stałe otwarte i oddolne zaproszenie do składania wniosków, skierowane do indywidualnych przedsiębiorców (głównie przedsiębiorstw typu start-up i MŚP), ze szczególnym uwzględnieniem młodych innowatorów i kobiet. To otwarte, oddolne zaproszenie zostanie uzupełnione ukierunkowanym wsparciem dla nowych przełomowych lub radykalnych technologii o potencjalnym znaczeniu strategicznym; Wnioski mogą również składać inwestorzy, w tym publiczne agencje innowacyjności, jednak wsparcie zostanie udzielone przedsiębiorstwu.

„Akcelerator” będzie głównie działał poprzez stałe otwarte, konkurencyjne i oddolne zaproszenie do składania wniosków, z datami granicznymi, skierowane do indywidualnych przedsiębiorców (głównie przedsiębiorstw typu start-up i MŚP), ze szczególnym uwzględnieniem młodych innowatorów i kobiet. To otwarte, oddolne zaproszenie zostanie uzupełnione ukierunkowanym wsparciem dla nowych przełomowych lub radykalnych innowacji i technologii o potencjalnym znaczeniu strategicznym. Wnioski mogą również składać inwestorzy, w tym publiczne agencje innowacyjności, jednak wsparcie zostanie udzielone przedsiębiorstwu.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.2 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Akcelerator” umożliwi przyspieszone wdrażanie innowacji pochodzących z projektów wspieranych przez instrument „Pionier”, podobne „zaawansowane programy badawcze” państw członkowskich oraz inne filary programów ramowych UE28 w celu wsparcia ich wejścia na rynek. Określenie projektów wspieranych w ramach innych filarów programu „Horyzont Europa” oraz poprzednich programów ramowych będzie opierać się na odpowiednich metodach, takich jak Radar Innowacji.

„Akcelerator” umożliwi przyspieszone wdrażanie innowacji pochodzących z projektów wspieranych w ramach instrumentu „Pionier”, z podobnych „zaawansowanych programów badawczych” państw członkowskich, z WWiI EIT oraz innych filarów programu ramowego UE28 w celu wsparcia ich wejścia na rynek. Określenie projektów wspieranych w ramach innych filarów programu „Horyzont Europa” oraz poprzednich programów ramowych będzie opierać się na odpowiednich metodach, takich jak Radar Innowacji.

__________________

__________________

28 Takie jak weryfikacja poprawności projektu ERBN, projekty wspierane w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”, start-upy powstałe dzięki WWiI Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, działania programu „Horyzont 2020”, w szczególności projekty wybrane w ramach etapu 2 instrumentu MŚP programu „Horyzont 2020” powiązane projekty pieczęci doskonałości finansowane przez państwa członkowskie, (istniejące i przyszłe) partnerstwa europejskie.

28 Takie jak weryfikacja poprawności projektu ERBN, projekty wspierane w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”, start-upy powstałe dzięki WWiI Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, działania programu „Horyzont 2020”, w szczególności projekty wybrane w ramach etapu 2 instrumentu MŚP programu „Horyzont 2020” powiązane projekty pieczęci doskonałości finansowane przez państwa członkowskie, (istniejące i przyszłe) partnerstwa europejskie.

Poprawka    236

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Usługi EIC w zakresie przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa w ramach wsparcia działań i działalności instrumentów „Pionier” i „Akcelerator”. Celem będzie połączenie wspólnoty EIC innowatorów, którzy otrzymali finansowanie, w tym finansowanie na projekty z pieczęcią doskonałości, z inwestorami, partnerami i nabywcami publicznymi. Zapewni to szereg usług w zakresie coachingu i mentoringu na potrzeby działań EIC. Zapewni to innowatorom dostęp do międzynarodowych sieci potencjalnych partnerów, w tym przemysłowych, w celu uzupełnienia łańcucha wartości lub rozwijania możliwości rynkowych, a także znalezienia inwestorów i innych źródeł finansowania prywatnego lub finansowania przedsiębiorstw. Działania będą obejmować wydarzenia na żywo (np. imprezy służące nawiązywaniu kontaktów, sesje prezentacyjne), ale również rozwój platform kojarzących zainteresowane podmioty lub wykorzystanie istniejących platform, w ścisłej relacji z pośrednikami finansowymi wspieranymi przez InvestEU oraz przez grupę EBI. Działania te będą również zachęcać do partnerskiej wymiany jako źródła uczenia się w ekosystemie innowacji, szczególnie dzięki pomocy członków rady doradczej wysokiego szczebla EIC oraz stypendystów EIC;

  Usługi EIC w zakresie przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa w ramach wsparcia działań i działalności instrumentów „Pionier” i „Akcelerator”. Celem będzie połączenie wspólnoty EIC innowatorów, którzy otrzymali finansowanie, w tym finansowanie na projekty z pieczęcią doskonałości, z inwestorami, partnerami i nabywcami publicznymi i prywatnymi. Zapewni to szereg usług w zakresie coachingu i mentoringu na potrzeby działań EIC. Zapewni to innowatorom dostęp do międzynarodowych sieci potencjalnych partnerów, w tym przemysłowych, w celu uzupełnienia łańcucha wartości lub rozwijania możliwości rynkowych, a także znalezienia inwestorów i innych źródeł finansowania prywatnego lub finansowania przedsiębiorstw. Działania będą obejmować wydarzenia na żywo (np. imprezy służące nawiązywaniu kontaktów, sesje prezentacyjne), ale również rozwój platform kojarzących zainteresowane podmioty lub wykorzystanie istniejących platform, w ścisłej relacji z pośrednikami finansowymi wspieranymi przez InvestEU oraz przez grupę EBI. Działania te będą również zachęcać do partnerskiej wymiany jako źródła uczenia się w ekosystemie innowacji, szczególnie dzięki pomocy członków rady doradczej wysokiego szczebla EIC oraz stypendystów EIC. Te dodatkowe działania EIC koncentrujące się na przełomowych innowacjach i innowacjach wysokiego ryzyka uzupełnią podobny portfel działań EIT skierowanych do przedsiębiorców, innowatorów i przedsiębiorstw typu start-up. Zachęca się EIC do wykorzystania wiedzy i doświadczenia WWiI przy zapewnianiu wsparcia innowatorom;

Poprawka    237

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.1 – podpunkt 1.1.3 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Wyzwania EIC, czyli nagrody motywacyjne, mające na celu pomoc w opracowaniu nowatorskich rozwiązań globalnych wyzwań, przyciągnięcie nowych podmiotów oraz rozwój nowych wspólnot. Nagrody uznania EIC będą obejmować iCapital, nagrodę motywacyjną dla innowacji społecznych oraz nagrodę dla kobiet innowatorów.29 Struktura nagród zapewni powiązanie z EIC i z innymi częściami programu ramowego, w tym z misjami i innymi organami finansującymi. Zbadane zostaną możliwości współpracy z organizacjami (takimi jak przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, organizacje badawcze, akceleratory biznesu, organizacje charytatywne i fundacje).

  Wyzwania EIC, czyli nagrody motywacyjne mające na celu pomoc w opracowaniu nowych przełomowych innowacji, przyciągnięcie nowych podmiotów, rozwój nowych wspólnot i sieci w dziedzinie badań naukowych i innowacji oraz wyeksponowanie osiągnięć dokonanych dzięki unijnemu finansowaniu. Nagrody uznania EIC będą obejmować iCapital, europejską nagrodę za wyzwanie, nagrodę motywacyjną dla innowacji społecznych oraz nagrodę dla kobiet innowatorów. 29 W celu zapewnienia komplementarności i uniknięcia powielania struktura nagród i ich przyznawanie zapewnią powiązanie z innymi częściami programu, w tym z misjami i EIT. Zbadane zostaną możliwości współpracy z organizacjami (takimi jak przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, organizacje badawcze, akceleratory biznesu, organizacje charytatywne i fundacje).

__________________

__________________

29 Nagrody EIC przejmą zarządzanie nagrodami uruchomionymi w ramach programu „Horyzont 2020” i przewidują opracowanie i wdrożenie nowych nagród motywacyjnych i nagród uznania.

29 Nagrody EIC przejmą zarządzanie nagrodami uruchomionymi w ramach programu „Horyzont 2020” i przewidują opracowanie i wdrożenie nowych nagród motywacyjnych i nagród uznania.

Poprawka    238

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada doradcza wysokiego szczebla (Rada EIC) będzie wspierać Komisję we realizacji działalności EIC. Oprócz doradztwa w zakresie programów prac EIC Rada EIC będzie odgrywała aktywną rolę w doradzaniu na temat zarządzania i podejmowaniu działań następczych. Będzie pełnić funkcję komunikacyjną, a jej członkowie będą pełnić rolę ambasadorów wspierających innowacje w UE. Kanały komunikacji obejmą uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach w dziedzinie innowacji, w mediach społecznościowych, utworzenie wspólnoty innowatorów EIC, interakcje z najważniejszymi mediami ze szczególnym naciskiem na innowacje, wspólne imprezy z ośrodkami inkubatorów i akceleratorów.

Rada doradcza wysokiego szczebla (Rada EIC) będzie wspierać Komisję w realizacji działalności EIC. Zgodnie z art. 9 niniejszej decyzji w jej skład wejdą przedstawiciele m.in. ekspertów akademickich do spraw polityki innowacyjnej, organizacji badawczych i technologicznych, przedsiębiorców, inwestorów dysponujących kapitałem podwyższonego ryzyka.

 

W celu wdrożenia EIC Komisja, korzystając ze wsparcia Rady EIC, zapewni:

 

– wyraźne zróżnicowanie grup docelowych i ich odmiennych potrzeb;

 

– szczegółowe informacje na temat sposobu wdrożenia wsparcia mieszanego (dotacja, kapitał własny, pożyczka i gwarancja);

 

– solidny mechanizm systematycznej i przeprowadzanej w czasie rzeczywistym oceny instrumentów w celu zapewnienia szybkiego procesu uczenia się polityki i opracowania wzorców innowacyjności, w tym dobór i wdrożenie wskaźników;

 

– współpracę między EIC a EIT w celu zapewnienia komplementarności i uniknięcia powielania;

 

– dokładniejsze określenie roli i obowiązków kierowników programu;

 

– opis narzędzi przyciągania inwestorów kapitału wysokiego ryzyka w przypadku projektów o wysokim stopniu ryzyka;

 

– określenie celów innowacji w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu i usług;

 

– zmierzenie siły napędowej beneficjentów.

 

Rada będzie również doradzać w kwestii programów prac EIC, zarządzania i działań następczych. Będzie pełnić funkcję komunikacyjną, a jej członkowie będą pełnić rolę ambasadorów wspierających innowacje w UE. Kanały komunikacji obejmą uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach w dziedzinie innowacji, w mediach społecznościowych, utworzenie wspólnoty innowatorów EIC, interakcje z najważniejszymi mediami ze szczególnym naciskiem na innowacje, wspólne imprezy z ośrodkami inkubatorów i akceleratorów. Rada Zarządzająca EIT i Rada EIC będą współpracować w celu wykorzystania synergii i zwiększenia wartości dodanej na rzecz unijnych innowatorów i przedsiębiorców.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada EIC przedstawi Komisji zalecenia dotyczące trendów lub inicjatyw w zakresie innowacji, które są potrzebne do poprawy i wspierania ekosystemu innowacji UE, w tym potencjalnych barier regulacyjnych. W ramach swojego doradztwa Rada powinna również określić nowe obszary innowacji, które należy uwzględnić w działaniach w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa” i jego misji. W ten sposób Rada ma przyczynić się do ogólnej spójności programu „Horyzont Europa”.

Rada EIC wraz z Radą Zarządzającą EIT przedstawią Komisji zalecenia dotyczące trendów lub inicjatyw w zakresie innowacji, które są potrzebne do poprawy i wspierania ekosystemu innowacji UE, w tym potencjalnych barier technicznych i regulacyjnych. W ramach swojego doradztwa Rada powinna również określić nowe obszary innowacji, które należy uwzględnić w działaniach w ramach filaru „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” i jego misji. W ten sposób Rada ma przyczynić się do ogólnej spójności programu „Horyzont Europa”.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 1 – podpunkt 1.2 – podpunkt 1.2.2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W szczególności kierownicy programów będą nadzorowali realizację zaproszeń w ramach instrumentu „Pionier” oraz zaproponują rankingi oceny w kontekście spójnego strategicznego portfela projektów, co do których oczekuje się, że wniosą istotny wkład w powstanie potencjalnych innowacji społecznych lub gospodarczych tworzących nowe rynki.

W szczególności kierownicy programów będą nadzorowali realizację zaproszeń w ramach instrumentu „Pionier” oraz zaproponują rankingi oceny w oparciu o jasne i przejrzyste kryteria określone w regulaminie, spójne ze strategicznym portfelem projektów, co do których oczekuje się, że wniosą istotny wkład w powstanie potencjalnych zupełnie nowych naukowych, społecznych lub gospodarczych technologii przyszłości lub innowacji tworzących nowe rynki.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby w pełni wykorzystać potencjał innowacji z udziałem naukowców, przedsiębiorców, przemysłu i ogółu społeczeństwa, UE musi poprawić otoczenie, w którym innowacje mogą rozwijać się na wszystkich szczeblach. Będzie to oznaczało wkład w rozwój skutecznego ekosystemu innowacji na poziomie UE oraz zachęcanie do współpracy, tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany pomysłów, finansowania i kwalifikacji w krajowych i lokalnych ekosystemach innowacji.

Aby w pełni wykorzystać potencjał innowacji z udziałem naukowców, przedsiębiorców, przemysłu i ogółu społeczeństwa, UE musi poprawić otoczenie, w którym innowacje mogą rozwijać się na wszystkich szczeblach. Będzie to oznaczało wkład w rozwój skutecznego ekosystemu innowacji na poziomie UE oraz zachęcanie do współpracy, tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany pomysłów, rozwijania otwartych procesów innowacyjnych, finansowania i kwalifikacji w krajowych i lokalnych ekosystemach innowacji.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

UE musi również dążyć do stworzenia ekosystemów, które wspierają innowacje społeczne i innowacje w sektorze publicznym oprócz innowacji w przedsiębiorstwach prywatnych. Sektor instytucji rządowych i samorządowych musi stać się innowacyjny i zmodernizować się, aby móc wspierać zmiany przepisów i zarządzania, które są niezbędne do wspierania wprowadzania na szeroką skalę nowych technologii oraz sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu publicznemu na bardziej wydajne i skuteczne świadczenie usług. Innowacje społeczne mają zasadnicze znaczenie dla poprawy dobrobytu naszych społeczeństw.

UE musi również dążyć do stworzenia ekosystemów, które oprócz innowacji w przedsiębiorstwach prywatnych wspierają innowacje społeczne oraz zachęcają do transferu wiedzy i innowacji w sektorze publicznym. Sektor instytucji rządowych i samorządowych musi stać się innowacyjny i zmodernizować się, aby móc wspierać zmiany przepisów i zarządzania, które są niezbędne do wspierania wprowadzania na szeroką skalę innowacji, w tym nowych technologii, oraz sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu publicznemu na bardziej wydajne i skuteczne świadczenie usług. Innowacje społeczne mają zasadnicze znaczenie dla poprawy dobrobytu naszych społeczeństw. Jako największa unijna sieć innowacji WWiI EIT będą odgrywały ważną rolę w tworzeniu takich ekosystemów i w realizacji tego priorytetu. Działają one na rzecz pożądanej międzyregionalnej współpracy, łącząc ekosystemy innowacji na ogólnoeuropejską skalę.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W pierwszej kolejności Komisja zorganizuje forum EIC dla organów publicznych państw członkowskich i krajów stowarzyszonych odpowiedzialnych za krajowe strategie polityczne i programy w zakresie innowacji, w celu promowania koordynacji i dialogu na temat rozwoju unijnego ekosystemu innowacji. W ramach forum EIC Komisja:

W pierwszej kolejności Komisja zorganizuje forum innowacji dla organów publicznych państw członkowskich i krajów stowarzyszonych odpowiedzialnych za krajowe strategie polityczne i programy w zakresie innowacji, w celu promowania koordynacji i dialogu na temat rozwoju unijnego ekosystemu innowacji. W ramach forum innowacji zainteresowane strony i organy UE, w tym EIT, Rada EIC i Komisja:

Poprawka    244

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  wzmocni koordynację między krajowymi programami innowacji a EIC, aby pobudzić synergię operacyjną i uniknąć powielania, poprzez wymianę danych dotyczących programów i ich realizacji, zasobów i wiedzy fachowej, poprzez analizę i monitorowanie tendencji w zakresie technologii i innowacji, a także poprzez połączenie społeczności innowatorów;

  wzmocnią koordynację między programami krajowymi, EIT oraz EIC, aby pobudzić synergię operacyjną i uniknąć powielania, poprzez wymianę danych dotyczących programów i ich realizacji, zasobów i wiedzy fachowej, poprzez analizę i monitorowanie tendencji w zakresie technologii i innowacji, a także poprzez połączenie społeczności innowatorów;

Poprawka    245

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania będą realizowane w celu zapewnienia efektywnej komplementarności różnych rodzajów działań EIC oraz ich szczególnego nacisku na innowacje przełomowe, przy czym działania te będą prowadzone przez państwa członkowskie i kraje stowarzyszone, a także inicjatywy prywatne, w celu wspierania wszystkich rodzajów innowacji, docierania do wszystkich innowatorów w całej UE oraz zapewnienia im zwiększonego i odpowiedniego wsparcia.

Działania będą realizowane w celu zapewnienia efektywnej komplementarności i współpracy różnych rodzajów działań EIT i EIC oraz ich szczególnego nacisku na innowacje, przy czym działania te będą prowadzone przez państwa członkowskie i kraje stowarzyszone, a także inicjatywy prywatne, w celu wspierania wszystkich rodzajów innowacji, docierania do wszystkich innowatorów w całej UE oraz zapewnienia im zwiększonego i odpowiedniego wsparcia.

Poprawka    246

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu UE będzie:

W tym celu zaangażowane organy UE będą:

Poprawka    247

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  promować i współfinansować wspólne programy na rzecz innowacji zarządzane przez organy odpowiedzialne za publiczne krajowe, regionalne lub lokalne strategie polityczne i programy w zakresie innowacji, do których włączyć się mogą podmioty prywatne wspierające innowacje i innowatorów. Takie wspólne programy oparte na zapotrzebowaniu mogą być ukierunkowane, między innymi, na wsparcie na wczesnym etapie oraz wsparcie studiów wykonalności, współpracę między ośrodkami akademickimi a przedsiębiorstwami, wsparcie dla badań opartych na współpracy MŚP z sektora zaawansowanych technologii, transfer technologii i wiedzy, umiędzynarodowienie MŚP, analizę rynku i rozwój, cyfryzację MŚP o niskim poziomie zaawansowania technologicznego, instrumenty finansowe na potrzeby innowacyjnych działań bliskich wprowadzeniu na rynek lub na potrzeby wprowadzania na rynek, innowacje społeczne. Mogą one również obejmować wspólne inicjatywy w zakresie zamówień publicznych, umożliwiające komercjalizację innowacji w sektorze publicznym, w szczególności wspierające rozwój nowej polityki. Mogłoby to być szczególnie skuteczne w pobudzaniu innowacji w obszarach usług publicznych i w zapewnianiu możliwości rynkowych dla europejskich innowatorów;

  promować i współfinansować wspólne programy na rzecz innowacji zarządzane przez organy odpowiedzialne za publiczne krajowe, regionalne lub lokalne strategie polityczne i programy w zakresie innowacji, do których włączyć się powinny podmioty prywatne wspierające innowacje i innowatorów. Takie wspólne programy oparte na popycie i podaży mogą być ukierunkowane, między innymi, na wsparcie na wczesnym etapie oraz wsparcie studiów wykonalności, współpracę między ośrodkami akademickimi, organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami, wsparcie dla badań opartych na współpracy MŚP z sektora zaawansowanych technologii, transfer technologii i wiedzy, umiędzynarodowienie MŚP, analizę rynku i rozwój, cyfryzację MŚP o niskim poziomie zaawansowania technologicznego, instrumenty finansowe na potrzeby innowacyjnych działań bliskich wprowadzeniu na rynek lub na potrzeby wprowadzania na rynek, innowacje społeczne. Mogą one również obejmować wspólne inicjatywy w zakresie zamówień publicznych, umożliwiające komercjalizację innowacji w sektorze publicznym, w szczególności wspierające rozwój nowej polityki. Mogłoby to być szczególnie skuteczne w pobudzaniu innowacji w obszarach usług publicznych i w zapewnianiu możliwości rynkowych dla europejskich innowatorów; W przypadku zarządzania na szczeblu lokalnym przedmiotowe programy powinny umożliwiać partnerstwa ponadnarodowe i powinny być spójne ze strategiami inteligentnej specjalizacji oraz wspierać synergię z EFRR w zaangażowanych regionach;

Poprawka    248

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  wspierać również wspólne programy mentoringu, coachingu, pomocy technicznej oraz inne usługi świadczone z myślą o innowatorach, w ramach sieci takich jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości, klastry, platformy paneuropejskie, takie jak Startup Europe, lokalne podmioty innowacyjne, publiczne, lecz również prywatne, w szczególności inkubatory i ośrodki innowacji, które mogłyby zostać połączone, aby sprzyjać partnerstwom między innowatorami. Wsparcie może również być udzielane na wspieranie miękkich umiejętności w zakresie innowacji, w tym w odniesieniu do sieci instytucji zawodowych i w ścisłym powiązaniu z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii;

  wspierać również wspólne programy mentoringu, coachingu, pomocy technicznej oraz inne usługi świadczone z myślą o innowatorach, w ramach sieci takich jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości, klastry, platformy paneuropejskie, takie jak Startup Europe, lokalne podmioty innowacyjne, publiczne, lecz również prywatne, w szczególności inkubatory i ośrodki innowacji, które mogłyby zostać połączone, aby sprzyjać partnerstwom między innowatorami. Wsparcie powinno również być udzielane na wspieranie umiejętności miękkich w zakresie innowacji, także w odniesieniu do sieci instytucji zawodowych i w ścisłej współpracy z EIT;

Poprawka    249

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jak wyraźnie stwierdzono w sprawozdaniu grupy wysokiego szczebla ds. maksymalizacji oddziaływania badań naukowych i innowacji w UE (grupa wysokiego szczebla pod przewodnictwem Lamy’ego), dalsze działania powinny obejmować „edukację dla przyszłości i inwestowanie w ludzi, którzy są w stanie zmieniać rzeczywistość”. W szczególności europejskie szkoły wyższe wzywa się do pobudzania przedsiębiorczości, znoszenia granic między dyscyplinami oraz instytucjonalizację ścisłej współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem, która nie będzie oparta na dyscyplinach. Według ostatnich badań dostęp do utalentowanych ludzi jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór lokalizacji europejskich przedsiębiorstw typu start-up. Możliwość kształcenia i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości odgrywa kluczową rolę dla rozwoju przyszłych innowatorów oraz rozwijania umiejętności istniejących innowatorów, umożliwiających odnoszenie przez ich firmy większych sukcesów. Dostęp do talentów związanych z przedsiębiorczością, wraz z dostępem do zawodów regulowanych, kapitału i rynków na poziomie UE, oraz zebranie najważniejszych podmiotów w zakresie innowacji wokół wspólnego celu stanowią kluczowe elementy dla rozwijania ekosystemu innowacji. Istnieje potrzeba koordynacji wysiłków w całej UE w celu stworzenia masy krytycznej połączonych klastrów i ekosystemów przedsiębiorczości w całej UE.

Jak wyraźnie stwierdzono w sprawozdaniu grupy wysokiego szczebla ds. maksymalizacji oddziaływania badań naukowych i innowacji w UE (grupa wysokiego szczebla pod przewodnictwem Lamy’ego), dalsze działania powinny obejmować „edukację dla przyszłości i inwestowanie w ludzi, którzy są w stanie zmieniać rzeczywistość”. W szczególności europejskie szkoły wyższe wzywa się do pobudzania przedsiębiorczości, znoszenia granic między dyscyplinami oraz instytucjonalizację ścisłej współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem, która nie będzie oparta na dyscyplinach. Według ostatnich badań dostęp do utalentowanych ludzi jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór lokalizacji europejskich przedsiębiorstw typu start-up. Możliwość kształcenia i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości odgrywa kluczową rolę dla rozwoju przyszłych innowatorów oraz rozwijania umiejętności istniejących innowatorów, umożliwiających odnoszenie przez ich firmy większych sukcesów. Dostęp do talentów związanych z przedsiębiorczością, wraz z dostępem do zawodów regulowanych, kapitału i rynków na poziomie UE, oraz zebranie najważniejszych podmiotów w zakresie innowacji wokół wspólnego celu stanowią kluczowe elementy dla rozwijania ekosystemu innowacji i tworzenia skutecznych modeli innowacji i najlepszych praktyk na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. Istnieje potrzeba koordynacji wysiłków w całej UE w celu stworzenia masy krytycznej połączonych klastrów i ekosystemów przedsiębiorczości w całej UE.

Poprawka    250

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

EIT jest obecnie największym w Europie zintegrowanym ekosystemem innowacji z ponad 1 000 doskonałych partnerów z obszaru biznesu, badań naukowych, edukacji i in. Model innowacji EIT działa i ma szczególne znaczenie w usuwaniu barier dla innowacji na szczeblu państw członkowskich i regionów. EIT zajmie się tymi kwestiami poprzez promowanie zmian strukturalnych w europejskim krajobrazie innowacji. Będzie on wspierał integrację szkolnictwa, badań naukowych i innowacji najwyższej jakości, w szczególności poprzez wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI), tworząc tym samym nowe środowiska sprzyjające innowacjom, a także promując i wspierając nowe pokolenie przedsiębiorczych osób oraz stymulując tworzenie innowacyjnych firm typu spin-off oraz przedsiębiorstw typu start-up.

Poprawka    251

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nadal potrzebne są działania na rzecz rozwoju ekosystemów, w ramach których naukowcy, innowatorzy, przemysł i rządy mogą z łatwością współdziałać. Ekosystemy innowacji w rzeczywistości nadal nie pracują w optymalny sposób z wielu powodów, takich jak:

Nadal potrzebne są działania na rzecz rozwoju i promowania ekosystemów, w ramach których naukowcy, innowatorzy, przemysł i rządy mogą z łatwością współdziałać. Ekosystemy innowacji w rzeczywistości nadal nie pracują w optymalny sposób z wielu powodów, takich jak:

Poprawka    252

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby sprostać przyszłym wyzwaniom, wykorzystać możliwości nowych technologii i przyczynić się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności i dobrostanu obywateli Europy, istnieje potrzeba dalszego wzmacniania zdolności Europy do innowacji poprzez: wspieranie tworzenia nowych środowisk sprzyjających współpracy i innowacjom; wzmacnianie potencjału innowacyjnego środowiska akademickiego i sektora badań naukowych; wspieranie nowej generacji przedsiębiorców; pobudzanie tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć.

Aby sprostać przyszłym wyzwaniom, wykorzystać możliwości nowych technologii i przyczynić się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności i dobrostanu obywateli Europy, istnieje potrzeba dalszego wzmacniania zdolności Europy do innowacji poprzez: wspieranie tworzenia nowych środowisk sprzyjających współpracy i innowacjom; wzmacnianie potencjału innowacyjnego środowiska akademickiego i sektora badań naukowych; wspieranie nowej generacji przedsiębiorców i badaczy; pobudzanie tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, a także promowanie i eksponowanie w społeczeństwie badań naukowych oraz osiągnięć związanych z innowacjami dokonanych dzięki unijnemu finansowaniu.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.1 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

EIT podejmie te wyzwania zgodnie z celami strategicznymi na lata 2021–2027, które zostaną określone we wniosku ustawodawczym dotyczącym strategicznego planu innowacji EIT.

Poprawka    254

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III- punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EIT będzie odgrywać większą rolę we wzmacnianiu zrównoważonych ekosystemów innowacji w całej Europie. W szczególności EIT będzie nadal działać głównie za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) – działających na szeroką skalę europejskich partnerstw, które zajmują się konkretnymi wyzwaniami społecznymi. Będzie nadal wzmacniać ekosystemy innowacji wokół tych wspólnot, wspierając integrację badań naukowych, innowacji i edukacji. Ponadto EIT przyczyni się do wypełnienia istniejących luk w zakresie efektywności innowacji w całej Europie poprzez poszerzenie zakresu Regionalnego Systemu Innowacji. EIT będzie współpracować z ekosystemami innowacji, które wykazują wysoki potencjał innowacyjny w oparciu o strategię, dostosowanie tematyczne i oddziaływanie, w ścisłej synergii z strategiami i platformami inteligentnej specjalizacji.

EIT będzie odgrywać większą rolę we wzmacnianiu zrównoważonych ekosystemów innowacji w całej Europie, dostarczając rozwiązań dla najpilniejszych globalnych wyzwań stojących przed naszymi społeczeństwami. W szczególności EIT będzie nadal działać głównie za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) – działających na szeroką skalę europejskich partnerstw, które zajmują się konkretnymi wyzwaniami społecznymi. WWiI będą nadal wzmacniać wokół siebie ekosystemy innowacji, wspierając integrację badań naukowych, innowacji i edukacji. Ponadto EIT przyczyni się do wypełnienia istniejących luk w zakresie efektywności innowacji w całej Europie poprzez poszerzenie zakresu Regionalnego Systemu Innowacji. EIT będzie współpracować z ekosystemami innowacji, które wykazują wysoki potencjał innowacyjny w oparciu o strategię, dostosowanie tematyczne i oddziaływanie, w ścisłej synergii z strategiami i platformami inteligentnej specjalizacji.

Poprawka    255

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Zwiększenie skuteczności istniejących WWiI i ustanowienie nowych WWiI w ograniczonej liczbie obszarów tematycznych;

  Zwiększenie skuteczności istniejących WWiI i ustanowienie nowych WWiI w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom;

Poprawka    256

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.1 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Przyspieszenie osiągania doskonałości w regionach państw będących innowatorami w niewielkim lub umiarkowanym stopniu.

  Przyspieszenie osiągania doskonałości w regionach państw będących innowatorami w niewielkim lub umiarkowanym stopniu, w ścisłej współpracy z odpowiednimi funduszami regionalnymi.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Działania edukacyjne EIT zostaną wzmocnione w celu wspierania innowacji i przedsiębiorczości poprzez lepsze kształcenie i szkolenie. Większy nacisk na rozwój kapitału ludzkiego będzie oparty na rozbudowie istniejących programów kształcenia WWiI EIT w celu dalszego oferowania studentom i specjalistom wysokiej jakości programów nauczania opartych na innowacjach i przedsiębiorczości, w szczególności zgodnie z unijną strategią na rzecz przemysłu i umiejętności. Mogą to być naukowcy i innowatorzy otrzymujący wsparcie z innych części programu „Horyzont Europa”, w szczególności działań „Maria Skłodowska-Curie”. EIT będzie również wspierał modernizację europejskich szkół wyższych i ich integrację w ekosystemach innowacji poprzez pobudzanie i zwiększanie ich potencjału i zdolności w zakresie przedsiębiorczości, a także zachęcanie do lepszego przewidywania wymogów w zakresie nowych umiejętności.

Działania edukacyjne EIT zostaną wzmocnione w celu wspierania innowacji i przedsiębiorczości poprzez lepsze kształcenie i szkolenie, w tym zawodowe. Większy nacisk na rozwój kapitału ludzkiego będzie oparty na rozbudowie istniejących programów kształcenia WWiI EIT w celu dalszego oferowania studentom i specjalistom wysokiej jakości programów nauczania opartych na innowacjach i przedsiębiorczości, w szczególności zgodnie z unijną strategią na rzecz przemysłu i umiejętności. Mogą to być naukowcy i innowatorzy otrzymujący wsparcie z innych części programu „Horyzont Europa”, w szczególności działań „Maria Skłodowska-Curie”. EIT będzie również wspierał modernizację europejskich szkół wyższych i ich integrację w ekosystemach innowacji poprzez pobudzanie i zwiększanie ich potencjału i zdolności w zakresie przedsiębiorczości, a także zachęcanie do lepszego przewidywania wymogów w zakresie nowych umiejętności.

Poprawka    258

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Opracowanie innowacyjnych programów nauczania, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb przemysłu, oraz programów przekrojowych, które mają być oferowane studentom, przedsiębiorcom i specjalistom w całej Europie i poza jej granicami, łączących wiedzę specjalistyczną i dotyczącą konkretnych sektorów z umiejętnościami w zakresie przedsiębiorczości i innowacji, takimi jak umiejętności cyfrowe i umiejętności w zakresie zaawansowanych kluczowych technologii prorozwojowych;

  Opracowanie innowacyjnych programów nauczania, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb przemysłu i społeczeństwa, oraz programów przekrojowych, które mają być oferowane studentom, przedsiębiorcom i specjalistom w całej Europie i poza jej granicami, łączących wiedzę specjalistyczną i dotyczącą konkretnych sektorów z umiejętnościami w zakresie przedsiębiorczości i innowacji, takimi jak umiejętności cyfrowe i umiejętności w zakresie zaawansowanych kluczowych technologii prorozwojowych;

Poprawka    259

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Rozwój zdolności w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w sektorze szkolnictwa wyższego poprzez wykorzystanie wiedzy fachowej wspólnoty EIT w odniesieniu do łączenia edukacji, badań naukowych i przedsiębiorstw;

  Rozwój i rozpowszechnianie zdolności w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w sektorze szkolnictwa wyższego poprzez wykorzystanie i promowanie wiedzy fachowej wspólnoty EIT w odniesieniu do łączenia edukacji, badań naukowych i przedsiębiorstw;

Poprawka    260

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.2 – akapit 2 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Nagrody EIT, tj. posiadająca ugruntowaną pozycję nagroda uznania EIT za opracowanie nowatorskich rozwiązań mających na celu sprostanie globalnym wyzwaniom oraz nagroda dla młodych talentów i innowatorów.

Poprawka    261

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2.3.  Nowe rozwiązania na rynku

3.2.3.  Nowe rozwiązania mające na celu sprostanie globalnym wyzwaniom

Poprawka    262

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EIT będzie ułatwiał przedsiębiorcom, innowatorom, edukatorom, studentom i innym podmiotom w zakresie innowacji współpracę w ramach interdyscyplinarnych zespołów w celu tworzenia pomysłów i przekształcania ich w innowacje stopniowe i radykalne. Działalność będzie charakteryzować się podejściem na zasadzie otwartych innowacji i współpracy transgranicznej, koncentrując się na uwzględnieniu odpowiednich działań w zakresie trójkąta wiedzy, które są istotne dla powodzenia tej działalności (np. promotorzy projektów mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do: szczególnie wykwalifikowanych absolwentów, przedsiębiorstw typu start-up o innowacyjnych pomysłach, firm spoza UE posiadających odpowiednie aktywa komplementarne itp.).

EIT będzie ułatwiał przedsiębiorcom, innowatorom, projektantom, edukatorom, studentom i innym podmiotom w zakresie innowacji współpracę w ramach interdyscyplinarnych zespołów w celu tworzenia pomysłów i przekształcania ich w innowacje stopniowe i radykalne. Działalność będzie charakteryzować się podejściem na zasadzie otwartych innowacji i współpracy transgranicznej, koncentrując się na uwzględnieniu odpowiednich działań w zakresie trójkąta wiedzy, które są istotne dla powodzenia tej działalności (np. promotorzy projektów mogą uzyskać łatwiejszy dostęp do: szczególnie wykwalifikowanych absolwentów, przedsiębiorstw typu start-up o innowacyjnych pomysłach, firm spoza UE posiadających odpowiednie aktywa komplementarne itp.).

Poprawka    263

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.3 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Wsparcie na rzecz rozwoju nowych produktów i usług, w przypadku których podmioty z trójkąta wiedzy będą współpracować w celu przygotowania rozwiązań do wprowadzenia na rynek;

  Wsparcie na rzecz przekształcania badań naukowych w rozwój nowych produktów, usług i rynków, w przypadku których podmioty z trójkąta wiedzy będą współpracować w celu dostarczenia rozwiązań dla globalnych wyzwań;

Poprawka    264

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Planowanie i realizacja działalności EIT w celu maksymalnego wykorzystania synergii i komplementarności z działaniami w ramach filaru „Globalne wyzwania i konkurencyjność przemysłowa”;

  Planowanie i realizacja działalności EIT w celu maksymalnego wykorzystania synergii i komplementarności z działaniami w ramach filarów Doskonała i otwarta nauka” i „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” oraz, w stosownych przypadkach, wkład w te działania;

Poprawka    265

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Współpraca z państwami członkowskimi UE, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, w celu ustanowienia zorganizowanego dialogu i koordynacji wysiłków, aby umożliwić synergię z istniejącymi inicjatywami krajowymi, w celu określenia, wymiany i upowszechniania dobrych praktyk i nabytych doświadczeń;

  Współpraca z państwami członkowskimi UE, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, w celu ustanowienia zorganizowanego dialogu i koordynacji wysiłków, aby umożliwić synergię z istniejącymi i przyszłymi inicjatywami krajowymi, w celu określenia, wymiany i upowszechniania dobrych praktyk i nabytych doświadczeń;

Poprawka    266

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – akapit 2 – tiret 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

  Udostępnianie i rozpowszechnianie innowacyjnych praktyk i nabytych doświadczeń oraz wnoszenie wkładu w politykę innowacyjną w Europie, w stosownych przypadkach w połączeniu z innymi częściami programu „Horyzont Europa” i w ścisłej współpracy z nimi.

Poprawka    267

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część III – punkt 3 – podpunkt 3.2 – podpunkt 3.2.4 – akapit 2 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

  Dostarczanie wkładu w dyskusje na temat polityki innowacyjnej i przyczynianie się do realizacji priorytetów politycznych UE poprzez ciągłą współpracę ze wszystkimi odpowiednimi służbami Komisji Europejskiej, innymi programami UE i ich zainteresowanymi stronami oraz badanie dalszych możliwości w ramach inicjatyw wdrażających politykę;

  Dostarczanie wkładu w dyskusje na temat polityki innowacyjnej i przyczynianie się do projektowania i realizacji priorytetów politycznych UE poprzez ciągłą współpracę ze wszystkimi odpowiednimi służbami Komisji Europejskiej, innymi programami UE i ich zainteresowanymi stronami oraz badanie dalszych możliwości w ramach inicjatyw wdrażających politykę;

Poprawka    268

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część IV – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

UE musi teraz zwiększyć jakość i oddziaływanie swojego systemu badań naukowych i innowacji, co wymaga rewitalizacji europejskiej przestrzeni badawczej31, w większym stopniu wspieranej przez unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. W szczególności konieczne jest stworzenie dobrze zintegrowanego, a jednocześnie dostosowanego zestawu środków UE32, w połączeniu z reformami i zwiększeniem wydajności na szczeblu krajowym (do czego mogą przyczyniać się strategie inteligentnej specjalizacji objęte wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a także zmiany instytucjonalne w finansowaniu badań naukowych i działaniu organizacji, w tym szkół wyższych. Poprzez połączenie wysiłków na szczeblu UE można wykorzystać efekt synergii i uzyskać niezbędną skalę, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności i oddziaływania reform polityki krajowej.

UE musi teraz zwiększyć jakość i oddziaływanie swojego systemu badań naukowych i innowacji, co wymaga rewitalizacji europejskiej przestrzeni badawczej31, w większym stopniu wspieranej przez unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. W szczególności konieczne jest stworzenie dobrze zintegrowanego, a jednocześnie dostosowanego zestawu środków UE32, w połączeniu z reformami i zwiększeniem wydajności na szczeblu krajowym (do czego mogą znacznie przyczyniać się strategie inteligentnej specjalizacji objęte wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jeżeli są zgodne z silnymi krajowymi strategiami badawczymi i finansowaniem), a także zmiany instytucjonalne w finansowaniu badań naukowych i działaniu organizacji, w tym szkół wyższych. Poprzez połączenie wysiłków na szczeblu UE można wykorzystać efekt synergii i uzyskać niezbędną skalę, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności i oddziaływania reform polityki krajowej.

__________________

__________________

31 Konkluzje Rady w sprawie planu działania w zakresie EPB, z dnia 19 maja 2015 r. [do zaktualizowania w razie potrzeby]

31 Konkluzje Rady w sprawie planu działania w zakresie EPB, z dnia 19 maja 2015 r. [do zaktualizowania w razie potrzeby]

32 Art. 181 ust. 2 TFUE.

32 Art. 181 ust. 2 TFUE.

Poprawka    269

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część IV – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  DZIELENIE SIĘ DOSKONAŁOŚCIĄ33

1.  SZERZENIE DOSKONAŁOŚCI I ZAPEWNIANIE SZERSZEGO UCZESTNICTWA

__________________

__________________

33 Zastosowane zostanie kryterium oparte na doskonałości w zakresie badań naukowych i innowacji w celu zidentyfikowania tych państw członkowskich i państw stowarzyszonych, w których ustanowione muszą zostać podmioty prawne, aby kwalifikowały się one do składania wniosków jako koordynatorzy w ramach „dzielenia się doskonałością”. Kryterium to obejmie ogólne wyniki gospodarcze (PKB), efektywność badań naukowych i efektywność innowacyjności w ujęciu łącznym, znormalizowane do wielkości danych państw. Państwa określone w ramach tego kryterium to „kwalifikujące się państwa” w kontekście „dzielenia się doskonałością”. Na podstawie art. 349 TFUE podmioty prawne z regionów najbardziej oddalonych będą w pełni kwalifikować się jako koordynatorzy w ramach „dzielenia się doskonałością”.

 

Poprawka    270

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część IV – punkt 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zmniejszenie dysproporcji w efektywności badań naukowych i innowacji dzięki wymianie wiedzy ogólnej i fachowej w całej UE pomoże państwom i regionom, które pozostają w tyle pod względem badań naukowych i innowacji, w tym regionom najbardziej oddalonym UE, w osiągnieciu konkurencyjnej pozycji w globalnych łańcuchach wartości. Można również podjąć działania mające na celu wspieranie przepływu mózgów w całej europejskiej przestrzeni badawczej oraz lepsze wykorzystanie istniejących infrastruktur badawczych (oraz ewentualnie wspólnie zarządzanych programów UE) w określonych państwach poprzez mobilność naukowców i innowatorów.

Zmniejszenie dysproporcji w efektywności badań naukowych i innowacji dzięki wymianie wiedzy ogólnej i fachowej w całej UE oraz zapewnianiu szerszego uczestnictwa w programie pomoże państwom i regionom, które pozostają w tyle pod względem badań naukowych i innowacji, w tym regionom najbardziej oddalonym i mniej rozwiniętym regionom UE, w osiągnięciu konkurencyjnej pozycji w globalnych łańcuchach wartości; zmniejszenie tych dysproporcji pomoże także Unii w pełnym korzystaniu z potencjału badawczego i innowacyjnego państw członkowskich. Można również podjąć działania mające na celu wspieranie przepływu mózgów w całej europejskiej przestrzeni badawczej oraz lepsze wykorzystanie istniejących infrastruktur badawczych (oraz ewentualnie wspólnie zarządzanych programów UE) w określonych państwach poprzez mobilność i wirtualną współpracę naukowców i innowatorów oraz wzmacnianie, a w stosownych przypadkach tworzenie nowych sieci i inicjatyw w zakresie badań i innowacji na bazie tych infrastruktur.

Poprawka    271

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część IV – punkt 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne kierunki

Ogólne kierunki

  Łączenie w zespoły w celu tworzenia nowych centrów doskonałości lub modernizacji istniejących w kwalifikujących się państwach, w oparciu o partnerstwa pomiędzy czołowymi instytucjami naukowymi i instytucjami partnerskimi;

  Łączenie w zespoły, również małych i średnich infrastruktur badawczych oraz infrastruktur finansowanych z EFRR, w celu tworzenia nowych centrów doskonałości lub modernizacji istniejących centrów w kwalifikujących się państwach, zapewniając współpracę na wszystkich etapach badań naukowych pomiędzy czołowymi instytucjami naukowymi i instytucjami partnerskimi. Wnioskodawcy muszą jasno wykazać, że projekty są powiązane z krajowymi lub regionalnymi strategiami na rzecz badań i innowacji, aby móc ubiegać się o finansowanie w ramach przedmiotowego ogólnego kierunku.

  Tworzenie partnerstw w celu znacznego wzmocnienia szkoły wyższej lub organizacji badawczej z kwalifikującego się państwa w określonej dziedzinie poprzez powiązanie go ze znajdującymi się w czołówce międzynarodowej instytucjami badawczymi z innych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych.

  Tworzenie partnerstw w celu znacznego wzmocnienia szkoły wyższej lub organizacji badawczej z kwalifikującego się państwa w każdej dziedzinie badań naukowych poprzez powiązanie jej ze znajdującymi się w czołówce międzynarodowej instytucjami badawczymi z innych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych. Wnioskodawcy muszą jasno wykazać, że projekty są powiązane z krajowymi lub regionalnymi strategiami na rzecz badań i innowacji, aby móc ubiegać się o finansowanie w ramach przedmiotowego ogólnego kierunku.

  Katedry EPB w celu wspierania szkół wyższych lub organizacji badawczych w pozyskiwaniu i utrzymywaniu wysokiej jakości zasobów ludzkich pod kierownictwem wybitnego naukowca i kierownika badań („kierownik katedry EPB”) oraz w celu wdrożenia strukturalnych zmian w celu osiągnięcia trwałej doskonałości.

  Katedry EPB w celu wspierania szkół wyższych lub organizacji badawczych w pozyskiwaniu i utrzymywaniu wysokiej jakości zasobów ludzkich pod kierownictwem wybitnego naukowca i kierownika badań („kierownik katedry EPB”) oraz w celu wdrożenia strukturalnych zmian w celu osiągnięcia trwałej doskonałości.

  Europejska współpraca naukowo-techniczna (COST), obejmująca ambitne warunki dotyczące włączenia kwalifikujących się państw, oraz inne środki w celu zapewnienia naukowcom z tych państw wsparcia w zakresie tworzenia sieci współpracy naukowej, budowania zdolności i rozwoju kariery. 80 % całkowitego budżetu COST zostanie przeznaczone na działania w pełni dostosowane do celów tego obszaru interwencji.

  Europejska współpraca naukowo-techniczna (COST), obejmująca ambitne warunki dotyczące włączenia kwalifikujących się państw, oraz inne środki w celu zapewnienia naukowcom z tych państw wsparcia w zakresie tworzenia sieci współpracy naukowej, budowania zdolności i rozwoju kariery. 80 % całkowitego budżetu COST zostanie przeznaczone na działania w pełni dostosowane do celów tego obszaru interwencji.

 

  „Inicjatywy doskonałości” , aby wspierać innowacyjne inicjatywy mające na celu wzmocnienie doskonałości w zakresie badań naukowych i innowacji w kwalifikujących się państwach, w tym wspieranie szkoleń rozwijających umiejętności zarządzania badaniami naukowymi i innowacjami, nagrody atrakcyjności, wzmacnianie ekosystemów innowacji, a także tworzenie sieci badań naukowych i innowacji, w tym w oparciu o infrastruktury badawcze finansowane przez UE. Wnioskodawcy muszą jasno wykazać, że projekty są powiązane z krajowymi lub regionalnymi strategiami na rzecz badań i innowacji, aby móc ubiegać się o finansowanie w ramach przedmiotowego ogólnego kierunku.

 

  Stypendia i nagrody promujące szerzenie badań naukowych i innowacji, aby przyciągnąć doskonałych naukowców rożnych narodowości i umożliwić im zdobycie nowej wiedzy i jej transfer do państw mniej zaangażowanych w badania i innowacje. Nagrody są przyznawane w szczególności projektom przyciągającym naukowców, którzy chcą prowadzić działalność naukową w państwach mniej zaangażowanych w badania i innowacje. Program ten będzie uzupełniał inne części programu, w szczególności działania „Maria Skłodowska-Curie”.

Poprawka    272

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I – część IV – punkt 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ten obszar interwencji będzie wspierał cele szczegółowe programu „Horyzont Europa”: szerzenie i łączenie doskonałości w całej UE; wzmacnianie tworzenia wysokiej jakości wiedzy; zwiększenie międzysektorowej, międzydyscyplinarnej współpracy transgranicznej.

Priorytet „Szerzenie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa” będzie wspierał cele szczegółowe programu „Horyzont Europa”: szerzenie i łączenie doskonałości w całej UE