ДОКЛАД относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.

28.11.2018 - (2018/2105(INI))

Комисия по петиции
Докладчик: Елеонора Еви


Процедура : 2018/2105(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0411/2018
Внесени текстове :
A8-0411/2018
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.

(2018/2105(INI))

Европейският парламент,

  като взе предвид годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.,

  като взе предвид членове 9, 11, 15, 24 и 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 11, 35, 37, 41, 42 и 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

  като взе предвид Протокол № 1 към Договорите относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

  като взе предвид Протокол № 2 към Договорите относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на Омбудсмана[1],

–  като взе предвид Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, приет от Парламента на 6 септември 2001 г.,

–  като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество, сключено между Парламента и Европейския омбудсман на 15 март 2006 г. и влязло в сила на 1 април 2006 г.,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно дейностите на Европейския омбудсман,

–  като взе предвид член 52 и член 220, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8-0411/2018),

A.  като има предвид, че годишният доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. беше официално предаден на председателя на Парламента на 22 май 2018 г. и че омбудсманът г-жа Емили О’Райли представи доклада пред комисията по петиции на 16 май 2018 г. в Брюксел;

Б.  като има предвид, че членове 24 и 228 от ДФЕС оправомощават Европейския омбудсман да получава жалби относно случаи на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите съдебни функции;

В.  като има предвид, че съгласно член 10, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) „[в]секи гражданин има право да участва в демократичния живот на Съюза“ и че „[р]ешенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите“;

Г.  като има предвид, че съгласно член 15 от ДФЕС „[з]а да се насърчи доброто управление и да се осигури участието на гражданското общество, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост“ и „[в]секи гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава членка, има право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза“;

Д.  като има предвид, че в член 41 от Хартата на основните права относно правото на добра администрация се посочва, наред с другото, че „[в]секи има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“;

Е.  като има предвид, че съгласно член 43 от Хартата „[в]секи гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава членка, има право да сезира Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции“;

Ж.  като има предвид, че съгласно член 298, параграф 1 от ДФЕС „[и]нституциите, органите, службите и агенциите на Съюза изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация“;

З.  като има предвид, че през 2017 г. омбудсманът е започнала 447 проверки, от които 433 въз основа на жалби и 14 по собствена инициатива, и е приключила 363 проверки (348 въз основа на жалби и 15 по собствена инициатива); като има предвид, че повечето от проверките са засягали Комисията (256 проверки, или 57,3%), следвана от агенциите на ЕС (35 проверки, или 7,8%), Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) (34 проверки, или 7,6%), Парламента (22 проверки, или 4,9%), Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) (17 проверки, или 3,8%), Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (16 проверки, или 3,6%) и други институции (67 проверки, или 15%);

И.  като има предвид, че трите основни въпроса, разглеждани в приключените от омбудсмана през 2017 г. проверки са: прозрачност, отговорност и публичен достъп до информация и документи (20,6%); култура на обслужването (16,8%) и спазване на процесуалните права (16,5%); като има предвид, че други жалби се отнасят за етични въпроси, правата на участие на обществеността в процесите на ЕС на вземане на решения, правилното използване на свободата на преценка, включително в рамките на производствата за установяване на нарушение, доброто финансово управление на обществените поръчки, безвъзмездните средства и договорите на ЕС, набирането на служители и доброто управление на въпросите, свързани със служителите на ЕС;

Й.  като има предвид, че в рамките на своята стратегическа дейност през 2017 г. Службата на Омбудсмана приключи четири стратегически проверки и започна четири нови относно прозрачността на Съвета; относно „кадровата въртележка между държавния и частния сектор“ във връзка с бивши членове на Европейската комисия; относно достъпността на уебсайтовете на Комисията за лица с увреждания и относно дейностите преди подаването на заявление във връзка с оценката на лекарствени продукти от Европейската агенция по лекарствата (EMA); като има предвид, че през 2017 г. омбудсманът е започнала осем стратегически инициативи относно, наред с други теми, прозрачността на лобирането в Европейския съвет, усъвършенстването на Европейската гражданска инициатива и правилата относно кадровата въртележка между държавния и частния сектор в различни институции и органи на ЕС, като е приключила шест стратегически инициативи;

К.  като има предвид, че ЕС все още не е преодолял най-тежката икономическа, социална и политическа криза от основаването си досега; като има предвид, че неефективният подход, възприет от институциите на ЕС за преодоляване на недостатъчната прозрачност в процесите на ЕС на вземане на решения и в дейностите по лобиране, и другите съществени етични проблеми в рамките на институциите допринасят допълнително за накърняване на доброто име на ЕС;

Л.  като има предвид, че отказът на достъп до документи на ЕС и свързаните въпроси относно прозрачността продължиха да бъдат с най-голям дял сред проверките на Европейския омбудсман през 2017 г.;

М.  като има предвид, че тъй като често при заявките за достъп до документи факторът време е от голямо значение, омбудсманът започна пробна фаза на ускорена процедура;

Н.  като има предвид, че ролята на омбудсмана е критично важна за осигуряването на отчетността на институциите на ЕС и на възможно най-голяма прозрачност и безпристрастност на администрацията на ЕС и на процесите на вземане на решения с цел успешно да се защитават правата на гражданите, като по този начин се повишава тяхното доверие, ангажираност и участие в демократичния живот на Съюза;

О.  като има предвид, че Съдът на Европейския съюз постанови, че принципите на публичност и на прозрачност са присъщи на законодателния процес на ЕС и че ефективността и целостта на законодателния процес не трябва да подкопават принципите на публичност и на прозрачност, които са в основата на този процес; като има предвид, че Съдът на Европейския съюз даде ясни насоки по този въпрос, например в решението си от 22 март 2018 г. по дело T-540/15;

П.  като има предвид, че омбудсманът проведе едногодишна проверка въз основа на жалба относно членството на председателя на Европейската централна банка (ЕЦБ) в Групата на тридесетте (G30), частна организация, в която членуват и представители на банки, които са пряко или косвено под надзора на ЕЦБ; като има предвид, че омбудсманът препоръча председателят на ЕЦБ да прекрати членството си в G30;

Р.  като има предвид, че омбудсманът разследва жалби относно подхода на Комисията по отношение на длъжностите, заемани от бившите ѝ членове след приключване на техния мандат; като има предвид, че омбудсманът вече установи, че неприемането от страна на Комисията на конкретно решение по случая на бившия председател на Комисията Барозу представлява лошо управление; като има предвид, че по случая Барозу Комитетът по етика стигна до заключението, че няма достатъчно основания да се установи нарушение на правните задължения, след като взе предвид писменото изявление на бившия председател, че той не е лобирал и не е имал намерение да лобира от името на „Голдман Сакс“;

С.  като има предвид, че финансовата криза доведе до икономическа и социална криза и по този начин постави под съмнение европейските институции;

Т.  като има предвид, че на 25 октомври 2017 г. се състоя среща между бившия председател на Комисията Барозу и действащ заместник-председател на Комисията, която беше регистрирана като официална среща с „Голдман Сакс“; като има предвид, че омбудсманът отбеляза, че точното естество на тази среща не е ясно; като има предвид, че омбудсманът изтъкна, че съществува разбираема загриженост, че бившият председател използва предходното си положение и контакти с бивши колеги, за да оказва влияние и да получава информация; като има предвид, че този случай повдига систематични въпроси относно цялостния подход на Комисията при подобни случаи и относно степента на независимост на Комитета по етика; посочва следователно необходимостта от по-строги правила на равнището на ЕС за предотвратяване и санкциониране на всякакви конфликти на интереси в рамките на институциите и агенциите на ЕС;

У.  като има предвид, че през март 2017 г. омбудсманът започна стратегическа проверка относно откритостта и отговорността на Съвета; като има предвид, че омбудсманът установи лошо администриране, доколкото Съветът не регистрира държавите членки, които изразяват позиция в рамките на дадена законодателна процедура, и поради липсата на прозрачност от страна на Съвета по отношение на публичния достъп до неговите законодателни документи, каквато е практиката на непропорционално обозначаване на документите с гриф „LIMITE“, което означава, че въпросните документи не могат да бъдат разпространявани; като има предвид, че на 17 май 2018 г. омбудсманът изпрати на Парламента специален доклад относно направената от нея стратегическа проверка на отчетността и прозрачността на законодателната работа на Съвета;

Ф.  като има предвид, че по-голямата откритост относно позициите на националните правителства може да послужи за смекчаване на явлението „Брюксел е виновен“, което представя погрешно действителния процес на договаряне на законодателството в ЕС и насърчава евроскептицизма и антиевропейските настроения;

Х.  като има предвид, че омбудсманът направи проверка относно несъответствието на политиката на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за прозрачност във връзка с достъпа до документи с правилата на ЕС и с международните правила;

Ц.  като има предвид, че адекватното предотвратяване на конфликти на интереси в рамките на институциите, агенциите и органите на ЕС е съществена част от осигуряването на добра администрация и повишаването на доверието на гражданите в процеса на вземане на решения на ЕС; като има предвид, че омбудсманът предприе стратегическа проверка на начина, по който Комисията осъществява оценките за конфликт на интереси за своите специални съветници, които често работят едновременно и за частния сектор;

Ч.  като има предвид, че омбудсманът предприе проверка по жалби на граждани, според които Комисията не е взела своевременно решение по производствата за установяване на нарушение във връзка със злоупотребата със срочни трудови договори; като има предвид, че през годините в няколко държави членки настъпи значително увеличение на нетипичните и на временните трудови договори, което постави под въпрос прилагането на европейското трудово право и съдебната практика на Съда на ЕС;

Ш.  като има предвид, че за целите на решенията, свързани със защитата на човешкото здраве и с безопасността на хората, животните и растенията, институциите, агенциите и службите на ЕС следва да имат съсредоточена в особено голяма степен върху гражданите и ориентирана към предоставянето на услуги нагласа и да отговарят по подходящ начин на опасенията, изразявани от обществеността във връзка с пълната прозрачност, независимостта и точността при събирането и оценката на научните данни; като има предвид, че научните доказателства и процедурите, използвани на равнище ЕС, които доведоха до разрешаването, inter alia, на употребата на генетично модифицирани организми, пестициди и глифосат, породиха множество критики и предизвикаха широк обществен дебат;

Щ.  като има предвид, че Комисията все още предстои да изпълни препоръките на омбудсмана относно взаимоотношенията си с тютюневата промишленост, поради което не осигурява пълна прозрачност в съответствие със задълженията си съгласно Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна;

AA.  като има предвид, че омбудсманът публикува ясни, практически препоръки относно взаимодействията на длъжностните лица с лобистите и положи усилия за повишаване на осведомеността за тях в рамките на Съвета и на Комисията;

АБ.  като има предвид, че омбудсманът е част от рамката на ЕС съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, чиято задача е да защитава, подкрепя и наблюдава изпълнението на Конвенцията на равнището на институциите на ЕС;

АВ.  като има предвид, че омбудсманът извърши проверка на начина, по който е назначен за генерален секретар на Комисията Мартин Селмайер, тогавашен началник на кабинета на председателя на Европейската комисия; като има предвид, че омбудсманът подчерта, че Комисията е създала изкуствено усещане за неотложност да се заеме постът на генерален секретар, за да оправдае липсата на публикувано обявление за свободна длъжност и е организирала процедура за подбор на заместник генерален секретар, не за да попълни тази длъжност, а по-скоро за да назначи г-н Селмайер за генерален секретар съобразно ускорена двуетапна процедура; като има предвид, че по отношение на назначаването на г-н Селмайер омбудсманът установи четири примера за лошо администриране поради факта, че Комисията не е следвала надлежно нито буквата, нито духа на приложимите правила;

АГ.  като има предвид, че работата на Европейския омбудсман е съвършено допълнение към работата на националните и регионалните омбудсмани; като има предвид, че обменът и координацията на тяхната работа в рамките на Европейската мрежа на омбудсманите под ръководството на Европейския омбудсман е много положителна част от усилията да се гарантира, че всички граждани на ЕС и лица, пребиваващи на неговата територия, се ползват с правото на добра администрация на всички равнища;

АД.  като има предвид, че действащият статут на Европейския омбудсман беше актуализиран последно преди влизането в сила на Договора от Лисабон; като има предвид, че оттогава насам у гражданите на ЕС се породиха нови очаквания в областта на добрата администрация и относно ролята на омбудсмана за осигуряването ѝ, по-специално по отношение на достъпа до документи, подаването на сигнали за нередности и случаите на тормоз, и за гарантирането на справедливо и безпристрастно определяне на допустимостта на европейските граждански инициативи от страна на Комисията;

1.  одобрява представения от Европейския омбудсман годишен доклад за 2017 г.; отбелязва неговия ясен и лесен за четене формат, чрез който се подчертават най-важните факти и цифри относно работата на омбудсмана през 2017 г.;

2.  поздравява Емили О’Райли за нейната отлична работа и конструктивни усилия за повишаване на качеството на администрацията на ЕС и на достъпността и качеството на услугите, които тя предлага на гражданите; отново потвърждава решителната си подкрепа за действията, осъществявани от омбудсмана за гражданите и европейската демокрация;

3.  приветства петгодишната стратегия „Към 2019 г.“ на омбудсмана, която има за цел засилване на въздействието и видимостта на нейната служба и изграждане на стабилни отношения с институциите, агенциите и организациите на ЕС с цел по-голяма полза за гражданите;

4.  с голяма загриженост отбелязва, че проверките, свързани с прозрачността и отговорността, включително относно достъпа до информация и документи, продължават да съставляват най-големия дял случаи, разглеждани от омбудсмана през 2017 г., последвани от жалбите, свързани с агенциите и други органи на ЕС;

5.  приветства усилията на омбудсмана за отличаване на служители на институциите на ЕС с Наградата за добро управление за 2017 г., и по-специално на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията за техните усилия в полза на пациентите с редки заболявания;

6.  подчертава значението на възможно най-голямата прозрачност и по-широкия публичен достъп до документите, държани от институциите на ЕС; изтъква структурната работа на омбудсмана за разкриването на случаи на лошо администриране, възприемайки индивидуализиран подход и предприемайки все по-голям брой проверки по собствена инициатива;

7.  изразява благодарност на омбудсмана и на нейния екип за доброто сътрудничество с комисията по петиции, което се характеризира с уважение и прецизна работа;

8.  подчертава факта, че законодателството на ЕС относно достъпа до документи следва да бъде актуализирано; призовава отново за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001, за да се улесни работата на омбудсмана във връзка с контрола върху предоставянето на достъп до документи от Парламента, Съвета и Комисията; приветства въведената от омбудсмана ускорена процедура за подаване на жалби с цел проверки относно достъпа до документи;

9.  подчертава, че гражданите трябва да имат възможност да участват по-пряко в демократичния живот на ЕС и да проследяват отблизо процеса на вземане на решения в институциите на ЕС, както и да имат достъп до цялата относима информация, за да упражняват пълноценно своите демократични права;

10.  подчертава ролята на омбудсмана за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност в законодателния процес в ЕС, с цел да се повиши доверието на гражданите, не само по отношение на законосъобразността на отделните актове, но и по отношение на законосъобразността на процеса на вземане на решения като цяло;

11.  призовава за преглед на вътрешните насоки на Съвета относно документите с гриф „LIMITE“, за които няма стабилно правно основание, за да се защити принципа, съобразно който статут „LIMITE“ може да се предоставя само на предварителен проект, авторът на чийто текст все още не е определен и който не засяга законодателната процедура;

12.  признава необходимостта от възможно най-голяма прозрачност в процеса на ЕС на вземане на решения и приветства проверката относно обичайната практика на неофициални преговори между трите основни институции на ЕС („тристранни срещи“), предприета от омбудсмана; подкрепя публикуването на всички документи от тристранните срещи в съответствие с решенията на Съда на ЕС;

13.  изразява твърдо убеждение, че препоръките на омбудсмана относно политиката на ЕИБ за прозрачност трябва да бъдат изпълнени незабавно; призовава ЕИБ незабавно да започне да премахва презумпцията за неоповестяване във връзка с информация и документи, събрани по време на одити, инспекции и разследвания, включително започнатите по време на и след случаи на измами и корупция;

14.  призовава политиката на групата на ЕИБ за оповестяване да гарантира все по-високо равнище на прозрачност по отношение на принципите, които уреждат нейната политика на ценообразуване и по отношение на нейните органи на управление; призовава за публикуването на протоколите от заседанията на управителния комитет на групата на ЕИБ;

15.  подчертава, че позициите на държавите членки в рамките на Съвета по време на законодателния процес на ЕС трябва да бъдат регистрирани и публично оповестявани своевременно и по достъпен начин, тъй като във всяка система, която се основава на принципа на демократичната легитимност, съзаконодателите трябва да носят отговорност пред обществеността за своите действия; счита, че повишената отговорност в Съвета по отношение на позициите на националните правителства относно законодателството на ЕС, включително проактивното предоставяне на достъп на обществеността до законодателните документи в хода на законодателния процес, ще спомогнат за повишаване на прозрачността на процеса на вземане на решения и за ограничаване на културата на прехвърляне на отговорността („Брюксел е виновен“) за решения, които в крайна сметка се вземат от самите национални правителства; изисква от Съвета, в съответствие с член 15, параграф 3 от ДФЕС, да преразгледа своята политика на поверителност, за да осигури най-висока степен на прозрачност в своята работа;

16.  призовава Комисията да осигури възможно най-голяма прозрачност и достъп до документи и информация по отношение на процедурите по проекта „EU Pilot“, най-малкото във връзка с получените петиции, както и пълна прозрачност и пълен достъп до вече приключилите процедури по проекта „EU Pilot“ и производства за установяване на нарушение;

17.  настоятелно призовава омбудсмана да продължи да наблюдава осъществяваната от Комисията реформа на системата на експертните групи, за да се осигури пълно съответствие с правно обвързващите правила и възможно най-голяма прозрачност при изпълнението на всички дейности на експертните групи, както и да разследва и докладва за възможни конфликти на интереси; счита, че е необходима внимателна оценка на всички експертни групи и информация за тях, за да се разбере доколко те са независими, с цел обслужване на обществените интереси и осигуряване добавена стойност при създаването на политиките на ЕС; счита, че всички членове на експертни групи трябва да бъдат вписани в регистъра за прозрачност;

18.  отново призовава за централен инструмент за прозрачност за всички институции и агенции на ЕС;

19.  подкрепя ангажимента на омбудсмана за повишаване на прозрачността на лобирането в ЕС; подчертава, че е важно да се приеме подходящ законодателен акт, така че регистърът на ЕС за прозрачност да стане задължителен и правно обвързващ за всички институции и агенции на ЕС и за представителите на интереси, като по този начин се осигури пълна прозрачност на лобирането;

20.  подчертава, че е важно редовно да се актуализира и значително да се подобри точността на данните в регистъра на ЕС за прозрачност, включително задължението на адвокатските кантори, които лобират, да декларират всички свои клиенти; подчертава необходимостта да се предоставя на разположение на обществеността цялата информация относно влиянието на лобистите безплатно, в напълно разбираем и лесно достъпен вид; счита, че трябва да се осигури пълна прозрачност на финансирането на всички представители на интереси; призовава регистрацията в регистъра за прозрачност на всички организации, които нарушават правилата за кадровата въртележка между държавния и частния сектор, да бъде прекратена;

21.  подчертава констатацията на омбудсмана, че продължаващото членство на председателя на ЕЦБ в G30 представлява лошо администриране, тъй като води до общественото възприятие, че независимостта на ЕЦБ от частни финансови интереси е компрометирана; подчертава, че членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ следва да се въздържат от едновременно членство във форуми или други организации, в които участват ръководители на банките, които са под надзора на ЕЦБ; взема под внимание препоръките на Омбудсмана от 15 януари 2018 г. във връзка с членството на председателя на ЕЦБ и на членове на нейните органи за вземане на решения в G30 и настоятелно призовава ЕЦБ да измени съответните правила, за да гарантира, че се прилагат на практика най-високите етични стандарти и стандарти за отговорност;

22.  счита, че в приложената от Комисията процедура за назначаване на Мартин Селмайер за неин нов генерален секретар тя не е спазила принципите на прозрачност, етика и върховенство на закона; изразява силно съжаление във връзка с решението на Комисията да потвърди назначението на г-н Селмайер като неин нов генерален секретар, пренебрегвайки силните и широко разпространени критики от страна на гражданите на ЕС и накърняването на доброто име на ЕС като цяло; подчертава, че г-н Селмайер трябва да подаде оставка от поста генерален секретар на Комисията, и призовава Комисията да приеме нова процедура за назначаване на своя генерален секретар, която да гарантира прилагането на най-високите стандарти по отношение на прозрачността, етиката и върховенството на закона;

23.  призовава омбудсмана да продължи работата си по укрепване на етичните правила в институциите на ЕС, за да се решат въпросите, свързани с кадровата въртележка между държавния и частния сектор, и да се осигури пълна прозрачност по отношение на цялата информация, свързана с подобни случаи, включително бързото публикуване на имената на всички засегнати висши служители на ЕС; очаква анализа на омбудсмана на начина, по който Комисията изпълнява нейните насоки, и предложения за подобряване на действията във връзка със случаите на кадрова въртележка, в т.ч. възможността за приемане на законодателни правила за предотвратяване и санкциониране на подобни случаи и евентуални злоупотреби;

24.  изразява твърдо убеждение, че в институциите, агенциите и органите на ЕС трябва бързо да започнат да се прилагат по-строги, ясни и лесно приложими морално-етични правила и стандарти, за да се гарантира зачитането на задължението за почтеност и свобода на преценка и за да се предотвратяват конфликти на интереси с частния сектор; счита, че тези правила и стандарти трябва да се основават на законодателен акт; отбелязва актуализирания кодекс за поведение на членовете на Комисията, който влезе в сила през февруари 2018 г. и с който бяха въведени по-строги периоди на прекъсване след приключването на техния мандат; счита въпреки това, че сроковете за уведомяване след края на мандата следва да бъдат удължени;

25.  подчертава неотложната необходимост от ефективно актуализиране на действащия Кодекс за добро поведение на администрацията чрез приемане на обвързващ регламент по въпроса;

26.  счита, че срещата между бившия председател на Комисията Барозу и настоящ заместник-председател на Комисията, която беше регистрирана като официална среща с „Голдман Сакс“, е още едно доказателство за спешната необходимост от преразглеждане на действащите правила и практики с цел да се повишат изискванията за почтеност на членовете на Комисията както по време на мандата им, така и след изтичането му;

27.  призовава отново Комисията да обезпечи проактивно публикуване и пълна прозрачност на длъжностите, заемани от бившите членове на Комисията след изтичането на техния мандат; призовава Комисията да гарантира, че Комитетът по етика е напълно независим и отговорен, и насърчава омбудсмана да продължи да прави оценка и да докладва за възможни конфликти на интереси на членовете на Комитета по етика;

28.  поздравява омбудсмана за стратегическата ѝ проверка относно прозрачността в законодателния процес на Съвета (OI/2/2017/TE), но изразява съжаление, че Съветът не отговори на констатациите в предвидения срок; отбелязва, че това, за съжаление, е повтаряща се тема, която намира постоянно отражение и в жалбите до омбудсмана; счита освен това, че този въпрос следва да се разглежда като много важен за демократичния живот на Съюза и за ефективното участие на гражданите на цялата територия на континента, тъй като той възпрепятства изпълнението на Договорите и на Хартата на основните права; отбелязва във връзка с това констатациите на омбудсмана по неотдавна разгледан случай (1272/2017/LP – отказ на Съвета за даване на публичен достъп до становището на правната му служба във връзка с междуинституционално споразумение относно регистър за прозрачност), в които се посочва, че проблемът представлява заплаха за принципа на институционално равновесие и противоречи на основната практика на взаимно лоялно сътрудничество; посочва, че е невъзможно да се провеждат ad hoc последващи проверки след отказ на искане;

29.  подчертава необходимостта от приемане на важни подобрения по отношение на правилата за конфликт на интереси на специалните съветници; призовава по-специално Комисията да изпълни изцяло препоръките на омбудсмана в това отношение, като въведе възможно най-голяма прозрачност и възприеме проактивен подход при оценяването на възможни конфликти на интереси преди и след назначаването на специалните съветници и като осигури на гражданите пълен достъп до относимата информация;

30.  приветства непрестанния интерес на омбудсмана към въпросите, отнасящи се до служителите на институциите, и подчертава, че е важно да се намалява всяка форма на дискриминация, която би могла да възникне поради различията в статута; отново посочва значението на констатациите на омбудсмана относно неплатените стажове в делегациите на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) (досие 454/2014/PMC) и препоръката, съгласно която ЕСВД следва да плаща на стажантите си подходяща надбавка в съответствие с принципа на недопускане на дискриминация; изразява съжаление във връзка с факта, че други институции на ЕС следват същата лоша практика на неплатени стажове, което не предоставя справедливи възможности на младите хора, нито предлага труд, равностоен на този на служител, поради което младите специалисти са изключени вследствие на недостиг на финансови средства, с които да се издържат, и не получават подходящо възнаграждение за труда си; посочва, че недостатъци в статута на стажантите се наблюдават и в други области, като отсъствието на механизми за сигнализиране за сексуален тормоз в агенциите на Съюза; призовава следователно омбудсмана да започне обща стратегическа проверка относно статута на стажантите;

31.  настоятелно призовава Комисията да осигури пълна прозрачност на своята работа, като публикува онлайн данни относно всичките си срещи с лобисти на тютюневата промишленост или с техните законни представители, както и протоколите от тези срещи, в съответствие със своите задължения съгласно Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна;

32.  настоятелно призовава омбудсмана да следи за изпълнението на препоръките за длъжностните лица на ЕС във връзка с техните взаимодействия с представителите на интереси и да продължава да повишава осведомеността относно тези препоръки сред служителите на ЕС във всички институции на ЕС посредством образователни курсове, семинари и свързани с тях мерки за подкрепа;

33.  изразява дълбоко съжаление предвид закъсненията, натрупани от Комисията по производствата за установяване на неизпълнение на задължения във връзка със злоупотребата със срочни договори както в частния, така и в публичния сектор, вследствие на което бяха допуснати злоупотреби и нарушаване на правата на работниците и служителите в държавите членки; призовава омбудсмана да следи този въпрос, за да защитава ефективно правата на гражданите;

34.  подкрепя ролята на омбудсмана за формулирането на проактивна и прозрачна политика във всички агенции на ЕС; настоятелно призовава омбудсмана да продължи да наблюдава всички агенции на ЕС, за да гарантира, че те отговарят на най-високите стандарти за прозрачност и предоставят публичен достъп до документи и информация, с особен акцент върху процедурите и дейностите, свързани със защитата на здравето на човека;

35.  настоятелно призовава омбудсмана да започне стратегическа проверка, за да прецени дали институциите, службите и агенциите на ЕС, като Европейската агенция по химикали (ECHA), Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и EMA, предприемат необходимите мерки, така че събирането, разглеждането и публикуването на научни доказателства да бъдат напълно независими, прозрачни, безпристрастни, точни и без конфликти на интереси, както и дали са въведени подходящи политики и процесуални гаранции, особено когато става въпрос за генетично модифицирани организми (ГМО), глифосат, пестициди, фитосанитарни и биоцидни продукти и лекарства; предлага във връзка с това да се проведе допълнителна проверка относно състава и процедурите за подбор на научните комитети и експертните групи на тези агенции, за да се гарантира пълната им независимост и да се въведат най-строгите механизми за предотвратяване на възможни конфликти на интереси;

36.  приветства стратегическите проверки на омбудсмана относно начина, по който се третират лицата с увреждания в общата здравноосигурителна схема на Комисията, и относно достъпността на уеб страниците и онлайн инструментите на Комисията за хората с увреждания; насърчава омбудсмана да положи всички възможни усилия, за да осигури пълното и последователно прилагане от страна на администрацията на ЕС на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

37.  приветства ангажимента на омбудсмана за откритост и прозрачност по време на преговорите относно излизането на Обединеното кралство от ЕС; подчертава положителната реакция, получена от омбудсмана както от Съвета, така и от Комисията, които признават значението на прозрачността; призовава правителството на Обединеното кралство да поеме същия ангажимент;

38.  насърчава омбудсмана да продължи сътрудничеството си с националните омбудсмани чрез Европейската мрежа на омбудсманите;

39.  призовава Европейската мрежа на националните омбудсмани да проявява по-голяма бдителност, когато следи за незабавна реакция от страна на публичните органи в случай на полицейско насилие, расизъм и антисемитизъм, с оглед на зачитането на правата на човека и демократичното управление;

40.  призовава за предоставянето на повече финансови и човешки ресурси на Службата на Омбудсмана, за да може тя да се справи с настоящата и с бъдещата работна натовареност, така че да изпълнява своето критически важно задължение да утвърждава добри административни практики в рамките на ЕС, което е жизненоважно за гражданите на Съюза;

41.  приветства проведената през юни 2017 г. годишна конференция на Европейската мрежа на омбудсманите, която беше посветена на последиците за правата на гражданите вследствие на излизането на Обединеното кралство от ЕС и нарастващия популизъм в Европа;

42.  приветства Наградата за добро управление, присъждана от омбудсмана, която признава усилията на администрацията на ЕС за намиране на новаторски начини за прилагане на политики, ориентирани към гражданите;

43.  отново заявява желанието си за актуализиране на Статута на Европейския омбудсман[2] и на всички свързани елементи от законодателството на ЕС, за да може ролята на омбудсмана да се приспособява към текущите потребности и очаквания на гражданите на ЕС в областта на добрата администрация;

44.   подчертава необходимостта от подобряване на социалния диалог;

45.  подчертава, че доверието между гражданите и институциите е от първостепенно значение в настоящата сложна икономическа обстановка;

46.  подчертава необходимостта омбудсманът да разследва конфликта на интереси между ролята на Комисията в Тройката и нейната отговорност като пазителка на Договорите и на достиженията на правото на ЕС;

47.  призовава омбудсмана да гарантира, че Комисията съдейства за изграждането на инфраструктура за европейските граждански инициативи, която осигурява правни консултации и правна уредба, която защитава участниците в тях;

48.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, правителствата и парламентите на държавите членки, както и на техните омбудсмани и сходни компетентни органи.

  • [1]  ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
  • [2]  Проекторешение на Европейския парламент от 22 април 2008 г. за изменение на неговото Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на Омбудсмана (ОВ C 259 E, 29.10.2009 г., стр. 116).

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Годишният доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. беше официално предаден на председателя на Европейския парламент на 22 май 2018 г., а омбудсманът г-жа Емили О’Райли представи доклада пред комисията по петиции на 16 май 2018 г. в Брюксел.

Мандатът на омбудсмана е определен в членове 24 и 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Член 24 от ДФЕС, както и член 43 от Хартата на основните права на ЕС, установяват правото на подаване на жалба пред Европейския омбудсман.

Съгласно член 228 от ДФЕС Европейският омбудсман, избран от Европейския парламент, е оправомощен да получава жалби от всеки гражданин на Съюза или от всяко физическо или юридическо лице, с пребиваване или седалище в някоя от държавите членки, относно случаи на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите функции.

Лошо администриране означава лошо или неосъществено администриране. Подобни действия има, когато дадена институция не действа в съответствие със закона, не спазва принципите на добра администрация или нарушава правата на човека.

Важен аспект на настоящата редакция на Договорите, която е тясно свързана с дейностите на омбудсмана, се съдържа в член 15 от ДФЕС. Съгласно член 15 от ДФЕС институциите, органите, службите и агенциите на Съюза трябва да работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост, за да се насърчи доброто управление и да се осигури участието на гражданското общество. Той предвижда също така, че всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава членка, има право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза.

Друга важна разпоредба, особено тясно свързана с ролята на омбудсмана, е член 41, параграф 1 от Хартата на основните права на ЕС, в който се подчертава, че „[в]секи има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“.

През 2017 г. 15 837 граждани са се обърнали за помощ към Службата на Омбудсмана, като 12 521 са получили консултации чрез интерактивното ръководство на уебсайта на Омбудсмана, докато от останалите искания 1 135 са били пренасочени за сведение, а 2 181 са били обработени от Омбудсмана като жалби.

От общо 2 181 жалби, обработени през 2017 г. от омбудсмана, 751 попадат в сферата на нейните правомощия, докато 1 430 са извън нея.

През 2017 г. омбудсманът е започнала 447 проверки, от които 433 въз основа на жалби и 14 по собствена инициатива, и е приключила 363 проверки (348 въз основа на жалби и 15 по собствена инициатива). Повечето от проверките са засягали Комисията (256 проверки, или 57,3%), следвана от агенциите на ЕС (35 проверки, или 7,8%), Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) (34 проверки, или 7,6%), Европейския парламент (22 проверки, или 4,9%), Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) (17 проверки, или 3,8%), Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (16 проверки, или 3,6%) и други институции (67 проверки, или 15,0%).

Трите основни въпроса, разглеждани в приключените от омбудсмана през 2017 г. проверки са: прозрачност, отговорност и публичен достъп до информация и документи (20,6%), култура на обслужването (16,8%) и спазване на процесуалните права (16,5%). Други жалби се отнасят за етични въпроси, участието на обществеността в процесите на ЕС на вземане на решения, зачитането на основните права, правилното използване на свободата на преценка, включително в рамките на производствата за установяване на нарушение, доброто финансово управление на обществените поръчки, безвъзмездните средства и договорите на ЕС, набирането на служители и доброто управление на въпросите, свързани със служителите на ЕС.

Докладчикът оценява факта, че стратегията, приложена от омбудсмана с цел повишаване на видимостта на нейната служба, доведе до увеличаване на общия брой на жалбите, обработени през 2017 г., от 1 880 на 2 184, както и до нарастване на броя получени жалби, които са в сферата на правомощията на омбудсмана, от 711 на 751.

В рамките на своята стратегическа дейност през 2017 г. Службата на Омбудсмана приключи четири стратегически проверки и започна четири нови относно прозрачността на Съвета, относно „кадровата въртележка между държавния и частния сектор“ във връзка с бивши членове на Европейската комисия, относно достъпността на уебсайтовете на Комисията за лица с увреждания и относно дейностите преди подаването на заявление във връзка с оценката на лекарствени продукти от Европейската агенция по лекарствата (EMA). Омбудсманът стартира също така осем стратегически инициативи относно, наред с други теми, прозрачността на лобирането в рамките на Европейския съвет, усъвършенстване на европейската гражданска инициатива, правилата за „кадровата въртележка между държавния и частния сектор“ в различни институции и органи на ЕС. Тя приключи шест стратегически инициативи.

Докладчикът отбелязва със загриженост, че свързаните с прозрачността и отговорността проверки, включително проверките, свързани с достъпа до информация и документи, продължават да имат най-голям дял сред случаите, разгледани от омбудсмана през 2017 г.

Докладчикът подчертава, че ЕС все още е изправен пред най-тежката икономическа, социална и политическа криза от основаването си досега. Всички институции, агенции и служби на ЕС следва да се чувстват длъжни да гарантират пълна прозрачност и най-високи етични стандарти и стандарти за отчетност.

Според докладчика неефективният, за съжаление, подход, възприет до момента от институциите на ЕС за преодоляване на недостатъчната прозрачност в процесите на ЕС на вземане на решения и в дейностите по лобиране, както и други съществени етични проблеми в рамките на институциите, допринасят допълнително за накърняване на доброто име на ЕС, като увеличават разочарованието и недоволството на гражданите.

В това отношение докладчикът припомня, че ЕС все още не е приел въвеждането на задължителен и правно обвързващ регистър на ЕС за прозрачност с цел да се осигури пълна прозрачност на лобирането за всички институции и агенции на ЕС и трети страни. В допълнение докладчикът подчертава, че законодателството на ЕС относно достъпа до документи е много остаряло. Всъщност Регламент (ЕО) № 1049/2001 вече не отразява настоящата правна ситуация и институционалните практики, прилагани от институциите, службите, органите и агенциите на ЕС.

Тя счита също така, че следва да се отбележат два от най-важните етични въпроси, възникнали през 2017 г.

Първият е срещата, проведена на 25 октомври 2017 г., между бившия председател на Комисията Барозу и настоящ заместник-председател на Комисията, регистрирана като официална среща с „Голдман Сакс“, за която омбудсманът изтъкна, че точното ѝ естество не е ясно и че съществува разбираема загриженост, че бившият председател използва предходното си положение и контакти с бивши колеги, за да оказва влияние и да получава информация.

Вторият засяга председателя на ЕЦБ и продължаващото му членство в Групата на тридесетте (G30), частна организация, в която членуват и представители на банки, които са пряко или косвено под надзора на ЕЦБ, въпреки препоръката на омбудсмана членството му да бъде прекратено.

Докладчикът подчертава, че както „случаят Барозу“, така и продължаващото членство на председателя на ЕЦБ в G30, са още едно доказателство, че е необходимо спешно да се въведат по-строги морално-етични правила и стандарти в институциите на ЕС, за да се гарантира зачитането на задължението за почтеност и свобода на преценка, както и пълна независимост от частния сектор.

Докладчикът би желала също така да припомни случаите на лошо администриране, установени от омбудсмана във връзка с факта, че Съветът не регистрира държавите членки, изразили позиция в рамките на дадена законодателна процедура, и във връзка с липсата на прозрачност от страна на Съвета по отношение на публичния достъп до неговите законодателни документи.

Докладчикът припомня, че Съдът на ЕС постанови, че принципите за публичност и прозрачност са присъщи на законодателния процес на ЕС и че гражданите трябва да проследяват отблизо процеса на вземане на решения в институциите на ЕС и да имат достъп до цялата относима информация, за да упражняват пълноценно своите демократични права.

Поради това докладчикът подчертава необходимостта от пълна прозрачност на процеса на ЕС на вземане на решения, тъй като в система, основана на принципа на демократичната легитимност, всички институции трябва да носят пълна отговорност за своите действия пред обществеността.

Докладчикът счита, че омбудсманът има решаваща роля за осигуряването на пълна прозрачност и безпристрастност на процесите на вземане на решения и на администрацията на ЕС, за да се защитават успешно правата на гражданите, и приветства проверката относно неофициалните преговори между трите основни институции на ЕС („тристранни срещи“), предприета от омбудсмана.

През 2017 г. по конкретен повод омбудсманът подчерта, че може да предприеме оценка на това дали научните органи на ЕС разполагат с необходимите процесуални гаранции, за да се гарантира, че предоставяните научни консултации са възможно най-пълни и независими, и дали тези гаранции се прилагат правилно при всяка процедура.

В това отношение докладчикът припомня, че научните доказателства и процедурите, използвани на равнище ЕС, които доведоха до разрешаването, inter alia, на употребата на генетично модифицирани организми, пестициди и глифосат, породиха множество критики и предизвикаха широк обществен дебат. Поради това докладчикът призовава омбудсмана да започне стратегическа проверка, за да прецени дали институциите, службите и агенциите на ЕС, като ECHA, ЕОБХ и EMA, прилагат необходимите мерки, така че събирането и разглеждането на научни доказателства да бъдат напълно независими, прозрачни, точни и без конфликти на интереси, както и дали са въведени подходящи политики и процесуални гаранции.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Takis Hadjigeorgiou, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Rosa D’Amato, Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

S&D

Verts/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke‑Louise Karlsson

Asim Ademov, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 декември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност